+ ipil.sk

ATROPIN Biotika 0,5 mgPríbalový leták


Príloha č. 2 k Notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01470

Príloha č. 2 k Notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01471

Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!


ATROPIN Biotika 0,5 mg

ATROPIN Biotika 1 mg

injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Zloženie lieku

Jedna 1 ml ampulka obsahuje 0,5 mg liečivaatropini sulfas monohydricus (monohydrát atropíniumsulfátu).

Jedna 1 ml ampulka obsahuje 1 mg liečivaatropini sulfas monohydricus (monohydrát atropíniumsulfátu).

Pomocné látky: natrii chloridum (chlorid sodný), dinatrii edetas dihydricus (dihydrát dinatrium-edetátu), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Obsah sodíka: 3,572 mg/ml, to zodpovedá 0,155 mmol/ml.

Farmakoterapeutická skupina

Parasympatikolytikum.

Charakteristika

Prirodzený alkaloid ľuľkovitých rastlín. Blokádou M-receptorov v rôznej miere antagonizuje muskarínové účinky acetylcholínu. Veľmi malé dávky naopak dráždia nervus vagus. Pôsobí spazmolyticky na hladké svalstvo, znižuje sekréciu slinných, potných žliaz a žliaz dýchacích ciest.

Farmakokinetické údaje

Po vnútrožilovom podaní nastupuje účinok za 30-90 sekúnd, po podkožnej aplikácii po 15-30 minútach, po vnútrosvalovom podaní po 30-45 minútach. Väčšina atropínu sa biotransformuje v pečeni a metabolity, vrátane zvyšku liečiva, sa vylučujú močom (94 % za 24 hodín). Atropín preniká placentárnou a hematoencefalickou bariérou a prechádza do materského mlieka.

Indikácie

Premedikácia pred celkovou anestéziou (znižuje sekréciu v respiračnom trakte, upravuje frekvenciu tepu a arteriálny tlak počas anestézie, ak stimulácia n.vagus vyvolá náhly pokles frekvencie srdca). Antidotum pri intoxikácii ireverzibilnými inhibítormi acetylcholínesterázy (napr. organofosfátmi) a inými parasympatikomimetickými látkami (napr. pilokarpínom, fyzostigmínom). Bradykardicko-hypotenzívny syndróm pri akútnom infarkte myokardu s postihnutím spodnej a zadnej steny myokardu, aj pri podozrení na akútnu koronárnu príhodu pri tepovej frekvencii pod 45/min. Pomocný liek pri bradykardiách, ktoré vyvolávajú digitalisové kardiotoniká. Znižuje nebezpečenstvo vzniku atrioventrikulárnej blokády I. a II. stupňa, ak faktorom poruchy vodivosti je zvýšený tonus n. vagus, alebo je porucha vodivosti vyvolaná predávkovaním betablokátorov. Atropínový test v kardiológii. Akútne extrapyramídové dyskinézy, okulogyrické krízy pri začiatku liečby neuroleptikami. Pri spazmoch v tráviacom ústrojenstve sa užíva len v kombinácii so spazmoanalgetikami a papaverínom.

Kontraindikácie

Glaukóm hlavne s uzavretým uhlom, hypertrofia prostaty, organická stenóza pyloru, hypertyreóza, mukoviscidóza, tachykardia, zvýšený vnútrolebečnýtlak, ťažká porucha acidobázickej rovnováhy, hypoxia, porucha vyprázdňovania močového mechúra, tachyarytmie.

Nežiaduce účinky

Pri terapeutických dávkach útlm sekrécie slinných žliaz, mydriáza, zvýšenie vnútroočného tlaku, porucha akomodácie, fotofóbia, tachykardia, retencia moču, bolesti hlavy, obstipácia. Pri vyšších dávkach: hypertermia vyvolaná blokádou potenia, zášklby až svalové kŕče, halucinácie, zmätenosť až strata vedomia.

Interakcie

Nevhodná je kombinácia s halotanom a metoxyfluránom, vzájomný antagonizmus je s fyzostigmínom, neostigmínom, paraoxonom a pilokarpínom. Anticholinergický účinok sa zvyšuje pri súčasnej aplikácii niektorých antihistaminík, fenotiazínov, tricyklických antidepresív, butyrofenónov, amantadínu, antiparkinsoník, chinidínu, petidínu. Chlórprotixén potencuje centrálne účinky atropínu - možnosť vzniku delíria. Opatrnosť je potrebná pri súčasnom podávaní propanididu z dôvodu vzniku periférnej vazodilatácie a hypotenzie. Kombinácia s diazepamom a klonidínom vedie k synergizmu. K zvýšeniu účinku atropínu dochádza pri súčasnej liečbe kalciovými blokátormi (verapamil, nifedipín, nitrendipín, nimodipín). Atropín môže ovplyvniť resorpciu iných liečiv spomalením pasáže GIT a znížením acidity žalúdka.


Dávkovanie a spôsob podávania

Dávky sú individuálne, závislé od indikácie a klinického účinku. Ako spazmolytikum sa podáva zvyčajne v kombinácii s papaverínom 0,5 mg subkutánne alebo intramuskulárne.

Na premedikáciu v anestéziológii sa aplikuje intramuskulárne 0,5 až 1 mg 30 až 45 minút pred začiatkom výkonu alebo intravenózne polovičné dávky (vždy po zriedení vodou na injekciu, izotonickým roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy) približne 5 minút pred úvodom do anestézie.

Intravenózne sa pri kardiopulmocerebrálnej resuscitácii aplikuje dospelým po 5 minútach 0,5 mg do celkovej dávky 2 mg. Deťom sa aplikuje 0,01-0,02 mg/kg.

Pri kardiologických indikáciách sa zvyčajne odporúčajú vyššie dávky v závislosti na účinku. Za účinnú sa považuje dávka 0,5-1,0 mg podaná intravenózne. Nízke dávky by mohli dráždením n.vagus prehĺbiť bradykardiu.

Pri subkutánnom a intramuskulárnom podaní je najvyššia jednotlivá dávka 1 mg, najvyššia denná dávka 2 mg.Najvyššia jednotlivá dávka p.o. 2 mg. Najvyššia denná dávka p.o. 4 mg.

Pri akútnej otrave organofosfátmije vitálne neodkladné podávanie vysokých dávok atropínu (prekročenie maximálnej dennej dávky ). Prvá dávka dospelým je 2 mgintravenózne. Pri nedostatočnom účinku alebo pri recidíve príznakov sa dávka opakujepo 5 minútach, prípadne i opakovane.

Pozor! 15 mg je smrteľná dávka.

Pri otrave hubami pred vznikom kómy je potrebné podať dostatočnú dávku, ktorá odstráni parasympatikomimetické príznaky otravy.

Špeciálne upozornenia

Sínusová bradykardia pri sick sinus syndróme je refrakterná na atropín, jeho podanie môže vyvolať posttachykardickú asystóliu.

Neodporúča sa podávať pri febrilných stavoch, najmä u detí, pretože v dôsledku blokády potenia môže atropín vyvolať hypertermiu.

Opatrnosť je potrebná pri poruchách vyprázdňovania močového mechúra, pretože vysoké dávky atropínu znižujú motilitu uretru.

Neodporúča sa podávať tehotným ženám pre možnosť vzniku následnej tachykardie u novorodencov.

Atropín môže vyvolať nejasné videnie a zhoršiť koncentráciu, tým môže ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Na riedenie použiť vodu na injekciu, s izotonickým roztokom chloridu sodného a 5% roztokom glukózy nie je dlho stabilný. Nepodávať spolu s roztokom hydrogénuhličitanu sodného.

Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí doby použiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale.

Balenie

10 ampuliek po 1 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C.

Liekmusí byť uložený mimo dosahu detí.

Dátum poslednej revízie: 3/2009

2

ATROPIN Biotika 0,5 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k Notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01470

Príloha č. 1 k Notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01471Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. Názov lieku

ATROPIN Biotika 0,5 mg

ATROPIN Biotika 1 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Liečivo: Atropini sulfas monohydricus 0,5 mg v 1ml.

Atropini sulfas monohydricus 1 mg v 1 ml.


3. Lieková forma

injekčný roztok


Popis lieku: číry, bezfarebný roztok, bez mechanických cudzorodých častíc.


4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikácie

Premedikácia pred celkovou anestéziou (znižuje sekréciu v respiračnom trakte, upravuje frekvenciu tepu a arteriálny tlak počas anestézie, ak stimulácia n.vagus vyvolá náhly pokles frekvencie srdca). Antidotum pri intoxikácii ireverzibilnými inhibítormi acetylcholínesterázy (napr. organofosfátmi) a inými parasympatikomimetickými látkami (napr. pilokarpínom, fyzostigmínom). Bradykardicko-hypotenzívny syndróm pri akútnom infarkte myokardu s postihnutím spodnej a zadnej steny myokardu, aj pri podozrení na akútnu koronárnu príhodu pri tepovej frekvencii pod 45/min. Pomocný liek pri bradykardiách, ktoré vyvolávajú digitalisové kardiotoniká. Znižuje nebezpečenstvo vzniku atrioventrikulárnej blokády I. a II. stupňa, ak faktorom poruchy vodivosti je zvýšený tonus n. vagus, alebo je porucha vodivosti vyvolaná predávkovaním betablokátorov. Atropínový test v kardiológii. Akútne extrapyramídové dyskinézy, okulogyrické krízy pri začiatku liečby neuroleptikami. Pri spazmoch v tráviacom ústrojenstve sa užíva len v kombinácii so spazmoanalgetikami a papaverínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Ako spazmolytikum sa aplikuje podkožne alebo vnútrosvalovo v dávke 0,5 mg v kombinácii s papa-verínom.

V anestéziológii na premedikáciu sa aplikuje 0,5-1 mg vnútrosvalovo 30-45 minút pred výkonom, alebo 0,3-0,5 mg vnútrožilne 5 minút pred úvodom do anestézie (vždy po zriedení vodou na injekciu, izotonickým roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy).

Pri kardiopulmonálnej resuscitácii sa aplikuje intravenózne 0,5 mg v 5 minútových intervaloch do celkovej dávky 2 mg. Deťom sa aplikuje 0,01-0,02 mg/kg.

Pri kardiologických indikáciách sa podávajú relatívne vyššie dávky, 0,5-1mg intravenózne. Nižšie dávky by mohli dráždením n.vagus prehĺbiť bradykardiu.

Pri subkutánnom a intramuskulárnom podaní je najvyššia jednotlivá dávka 1 mg, najvyššia denná dávka 2 mg. Najvyššia jednotlivá dávka p.o. 2 mg, najvyššia denná dávka p.o. 4 mg.

Pri akútnej otrave organofosfátmije vitálne neodkladné podávanie vysokých dávok atropínu (prekročenie maximálnej dennej dávky ). Prvá dávka dospelým je 2 mgintravenózne. Pri nedostatočnom účinku alebo pri recidíve príznakov sa dávka opakujepo 5 minútach, prípadne i opakovane.

Pozor! 15 mg je smrteľná dávka.

Pri otrave hubami pred vznikom kómy je potrebné podať dostatočnú dávku, ktorá odstráni parasympatikomimetické príznaky otravy.


4.3. Kontraindikácie

Glaukóm hlavne s uzavretým uhlom, hypertrofia prostaty, organická stenóza pyloru, hypertyreóza, mukoviscidóza, tachykardia, zvýšený vnútrolebečnýtlak, ťažká porucha

acidobázickej rovnováhy, hypoxia, porucha vyprázdňovania močového mechúra, tachyarytmie.


4. 4. Špeciálne upozornenia

Neodporúča sa podávať pri febrilných stavoch, najmä u detí, pretože v dôsledku blokády potenia môže atropín vyvolať hypertermiu.

Opatrnosť je potrebná pri poruchách vyprázdňovania močového mechúra, pretože vysoké dávky atropínu znižujú motilitu ureterov.

Sínusová bradykardia pri sick sinus syndróme je refrakterná na atropín, jeho podanie môže vyvolať posttachykardickú asystóliu.


4.5. Liekové a iné interakcie

Nevhodná je kombinácia s halotanom a metoxyfluránom, vzájomný antagonizmus je s fyzostigmínom, neostigmínom, paraoxonom a pilokarpínom. Anticholinergický účinok sa zvyšuje pri súčasnej aplikácii niektorých antihistaminík, fenotiazínov, tricyklických antidepresív, butyrofenónov, amantadínu, antiparkinsoník, chinidínu, petidínu. Chlórprotixén potencuje centrálne účinky atropínu - možnosť vzniku delíria. Opatrnosť je potrebná pri súčasnom podávaní propanididu z dôvodu vzniku periférnej vazodilatácie a hypotenzie. Kombinácia s diazepamom a klonidínom vedie k synergizmu. K zvýšeniu účinku atropínu dochádza pri súčasnej liečbe kalciovými blokátormi (verapamil, nifedipín, nitrendipín, nimodipín). Atropín môže ovplyvniť resorpciu iných liečiv spomalením pasáže GIT a znížením acidity žalúdka.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Teratogénny účinok atropínu nie je známy. Bezpečnosť liečiva počas tehotenstva nebola stanovená. Preniká placentárnou bariérou. Môže sa objaviť fetálna tachykardia. Prechádza do materského mlieka a môže pôsobiť na dojča (hyperpyrexia, konvulzie). Z uvedených dôvodov neodporúča sa podávať atropín v tehotenstve a počas dojčenia.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Atropín môže vyvolať nejasné videnie a zhoršiť koncentráciu, tým môže ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky

Po terapeutických dávkach: útlm sekrécie slinných žliaz, mydriáza, porucha akomodácie, zvýšenie vnútroočného tlaku, fotofóbia, tachykardia prípadne arytmie, retencia moču, bolesti hlavy, obstipácia.

Po vyšších dávkach: porucha termoregulácie s hypertermiou, excitácia, zášklby až svalové kŕče, halucinácie až strata vedomia.


4.9. Predávkovanie

Atropín sa svojimi toxikologickými vlastnosťami radí medzi silno toxické a silno nebezpečné látky. Existuje veľká variabilita vnímavosti na vysoké dávky atropínu, preto aj údaje o minimálnej letálnej dávke sú rôzne. Po intramuskulárnom a intravenóznom podaní je minimálna toxická dávka 28 µg/kg, iné zdroje uvádzajú letálnu dávku 15 mg.

Príznaky: Prejavuje sa silným útlmom sekrécie slinných a bronchiálnych žliaz, tachykardiou, hyperventiláciou, hyperpyrexiou, palpitáciami, suchou a začervenanou kožou, mydriázou až obrnou akomodácie, zrakovými, čuchovými a sluchovými halucináciami.

Príznaky dráždenia CNS: nepokoj, konfúzia, excitácia, ataxia, paranoidná alebo psychotická reakcia. Dochádza k retencii moču a stolice, k apatii až k bezvedomiu.

Liečba: Je symptomatická, dôležitá je dostatočná hydratácia pacienta. Hyperpyrexia sa potláča ochladzovaním organizmu, pri poruchách dýchania je nutná umelá ventilácia pľúc. Psychická excitácia a kŕče sa tlmia diazepamom, fenotiazíny nie sú vhodné. V ťažkých prípadoch liečba spočíva v podaní parasympatikomimetík zo skupiny reverzibilných inhibítorov cholínesterázy napr. fyzostigmínu v dávke 1-4 mg intravenózne, v prípade potreby opakovane v 1-hodinových intervaloch. Je potrebné monitorovať pacienta.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Parasympatikolytiká, alkaloidy belladonny-terciálne amíny.

ATC kód: A03BA01

Mechanizmus účinku

Atropín pôsobí ako kompetitívny antagonista účinkov acetylcholínu na muskarínových receptoroch. Znižuje sekréciu slinných, potných, žalúdočných žliaz a žliaz dýchacieho systému. Atropín v terapeutických dávkach (0,4 - 0,6 mg) môže vyvolať prechodnú bradykardiu ako následok dráždenia vagového nervu. Vo vyšších dávkach po blokáde vagového účinku na sinoaurikulárny uzol dochádza ku tachykardii. Na oku vyvoláva mydriázu a poruchy akomodácie do diaľky. Na hladké svaly pôsobí spazmolyticky.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznej aplikácii nastupuje účinok do 30 až 90 sekúnd, po podkožnom po 15-30 minútach, po vnútrosvalovom podaní po 30-45 minútach. Klinický účinok trvá 45 minút až 4 hodiny, biologický polčas je 2,5 hodín. Väzba na plazmatické bielkoviny je 14-22 %. Distribučný objem je 1,7-2,3 l/kg. Dobre prechádza placentárnou a hematoencefalickou bariérou.

Atropín sa biotransformuje v pečeni mikrozomálnymi monooxygenázami na metabolity-kyselinu tropovú a tropín (29 %), estery kyseliny tropovej, konjugáty s kyselinu glukurónovou.

Nezmenená forma (30-60 %) atropínu a jeho metabolity sa vylučujú obličkami (94 % z celkovej dávky za 24 hodín). Renálny plazmatický klírens je 660 ml/min a závisí od prietoku krvi obličkami. Polčas eliminácie je u dospelých 2-3 hodiny, u detí môže byť predĺžený na 6,9 + 3,3 hodiny. Existuje veľká individuálna variabilita. Eliminácia je predĺžená u detí mladších ako 2 roky a u pacientov vyššieho veku.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Pri dlhodobom používaní lieku neboli zistené údaje o karcinogenite, mutagenite a teratogénnych účinkoch.


6. Farmaceutické údaje

6.1. Zoznam pomocných látok

Pomocné látky: Natrii chloridum, Dinatrii edetas dihydricus, Aqua ad iniectabilia.

Obsah sodíka v lieku: 3,572 mg/ml, to zodpovedá 0,155 mmol/ml.


6.2. Inkompatibility

Na riedenie použiť vodu na injekciu. Atropín po riedení v roztoku izotonického chloridu sodného a 5 % glukózy nie je dlho stabilný. Nepodávať s roztokom hydrogénuhličitanu sodného.


6.3. Čas použiteľnosti

60 mesiacov


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C.

Uchovávať mimo dosahu detí.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Ampulka z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 1 ml.


6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Bez zvláštnych upozornení.


6.7. Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. Registračné číslo

53/0761/92-S (0,5 mg)

53/0762/92-S (1 mg)


9. Dátum registrácie/Dátum predĺženia registrácie

14.12.1992 (0,5 mg; 1 mg)


10. Dátum poslednej revízie textu

marec 2009


4

ATROPIN Biotika 0,5 mg