+ ipil.sk

ATROVENT N 20 µgPríbalový leták

ATROVENT N ABCD

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene registrácie lieku, ev.č.:2010/05904


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Atrovent N20 µg

Inhalačný roztok v tlakovom obale

Ipratropium bromide


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vtejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Atrovent N 20 µg a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Atrovent N 20 µg

3. Ako používať Atrovent N 20 µg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Atrovent N 20 µg

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ATROVENT N 20 µgA NA ČO SA POUŽÍVA


Atrovent N 20 µg obsahuje ipratropium bromid, ktorý patrí do skupiny látok nazývaných "anticholinergiká". Tieto látky rozširujú Vaše dýchacie cesty, a preto sa používajú pri stavoch spojených s prechodným zúžením dýchacích ciest. Po vdýchnutí, Atroventu N 20 µg je účinný v krátkej dobe po podaní.


Atrovent N 20 µg sa používa na bronchodilatačnú udržiavaciu liečbu (dlhodobá liečba na rozšírenie priedušiek) pri stavoch s prechodným zúžením dýchacích ciest ako sú chronická obštrukčná choroba pľúc, taktiež chronická bronchitída, rozdutie pľúc a astma.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE ATROVENT N 20 µg


Nepoužívajte ATROVENT N 20 µg

- keď ste alergický (precitlivený) na atropin, na látky podobné atropinu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Atrovent N 20 µg.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní ATROVENT N 20 µg

- ak spozorujete poruchy oka ako napr. bolesť očí alebo nepohodlie, neostré videnie, videnie kruhov okolo svetelných zdrojovspojené s červenými očami, poraďte sa bezodkladne s očným lekárom kvôli vyšetreniu, nakoľko tieto príznaky sa môžu spájať s komplikáciami (rozšírené zreničky, zvýšený vnútroočný tlak , glaukóm s úzkym uhlom).

- ak máte glaukóm s úzkym uhlom (zvýšený vnútroočný tlak).

- ak trpíte nepriechodnosťou močových ciest.

- ak trpíte cystickou fibrózou: môžu sa vyskytnúť poruchy pohyblivosti tráviacej sústavy.

- ak Vaše dýchacie ťažkosti pretrvávajú alebo sa ešte zhoršia: poraďte sa so svojím lekárom, nakoľko treba skontrolovať Vašu liečbu. Môže byť potrebné pridať k Vašej liečbe ďalšie lieky. Nikdy nesmiete zvýšiť predpísanú dávku, pretože to môže viesť k závažným vedľajším účinkom.


Dbajte na to, aby ste si sprej Atrovent N 20 µg nevstrekli do očí.


Po podaní Atroventu N 20 µg sa môžu vyskytnúť bezprostredné reakcie z precitlivenosti, čo sa prejavilo zriedkavými prípadmi kožnej vyrážky, žihľavky, angioedému (rýchly opuch kože alebo sliznice, ktoré môžu spôsobiť dýchacie ťažkosti), vyrážky, zúžením dýchacích ciest, opuchom úst a hrdla alebo rýchlo postupujúcimi, život ohrozujúcimi alergickými reakciami.


Ak ste už v minulosti boli liečený inhalačným roztokom obsahujúcim CFC (freóny), môžete pri prvom použití nového zloženia lieku Atrovent N 20 µg pozorovať mierne odlišnú chuť. To však nemá žiadny vplyv na účinnosť alebo bezpečnosť Vašej liečby Atroventom N 20 µg.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súčasné použitie agonistov beta-2-adrenoreceptorov a derivátov xantínu (teofylín) môže zosilniť účinokAtroventu N 20 µg.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Hoci predklinické štúdie nepreukázali žiadne riziko pri inhalácii ipratropiumbromidu na plod, užívajte Atrovent N 20 µg počas tehotenstva iba, ak Vám to lekár výslovne odporučí.


Nie je známe, či sa ipratropium vylučuje do materského mlieka. Preto užívajte Atrovent N 20 µg počas tehotenstva iba, ak Vám to lekár výslovne odporučí.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o vplyve na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak, počas liečby s Atroventom N 20 µg môžete zaznamenať vedľajšie účinky ako sú závraty, porucha akomodačnej schopnosti oka, rozšírenie zrenice a neostré videnie. Preto, ak sa objavia vyššie uvedené vedľajšie účinky, mali by ste sa vyvarovať potenciálne nebezpečným úlohám, ako je vedenie vozidla alebo obsluha strojov.


3. AKO POUŽÍVAŤ ATROVENT N 20 µg


Vždy používajte Atrovent N 20 µg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár prispôsobí Vaše dávkovanie Vašim osobitným podmienkam. Ak nie je uvedené inak, nasledujúce dávkovanie je určené pre dospelých a deti nad 6 rokov:


Dospelí a deti nad 6 rokov:

Inhalujte 2 vstreky pri každom podaní 4-krát denne, ale nie viac ako 12 vstrekov denne. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku v priebehu liečby.


Ak liečba neprináša výrazné zlepšenie, alebo ak sa Váš stav zhorší, kontaktujte svojho lekára, pretože možno potrebujete nový návrh liečby. V prípade akútnej alebo rýchlo zhoršujúcej sa dýchavičnosti (ťažkosti s dýchaním), musíte ihneď vyhľadať lekára.


U detí sa Atrovent N 20 µg môže používať iba na základe lekárskeho odporúčania a pod dohľadom dospelého.


Návod na použitie


Prosím starostlivo si prečítajte návod na použitie, aby bolo zaistené správne podávanie a použitie Atroventu N 20 µg inhalačného roztoku presne tak, ako je opísané nižšie:


Pred prvým použitím: pred použitím inhalátora 2-krát stlačte ventil.


Správne používanie aerosólovej nádobky je základom úspešnej liečby.


Pred prvým použitím: pred použitím inhalátora 2-krát stlačte ventil.


Pred každým použitím je treba dodržať tieto pravidlá:


1. Dajte dolu ochranné viečko.


2. Zhlboka vydýchnite.


3. Držte nádobku tak, ako ukazuje obr. 1a perami pevne zovrite náustok. Dno nádobky a šípka smerujú nahor.


(obr.1)


4. Čo najhlbšie pomaly vdýchnite a súbežne silno stlačte dno nádobky, čím sa uvoľní jedna odmeraná dávka. Zadržte dych na niekoľko sekúnd, potom vyberte náustok z úst a vydýchnite. Rovnako sa má postupovať pri druhej inhalácii.


5. Po použití nasaďte späť ochranné viečko.


6. Ak sa inhalátor nepoužíval 3 dni, ventil sa musí jedenkrát stlačiť.


Nádobka nie je priehľadná. Preto nie je možné vidieť, kedy je prázdna. Inhalátor poskytuje 200dávok. Aj v prípade, že sa využili všetky dávky, môže sa zdať, že tlaková nádobka obsahuje ešte malé množstvo tekutiny. Treba však použiť nový inhalátor, pretože zostatok nie je dostatočný na správnu dávku.


Množstvo lieku v nádobke sa dá zistiť nasledovne:


Pretrasením nádobky zistíte, či v nej ešte nie je zvyšná kvapalina. Odstráňte z nádobky plastikový náustok a vložte ju do nádoby s vodou. Obsah aerosólovej nádobky možno odhadnúť podľa jej polohy vo vode (obr. 2).


morbjXFpTwMsILK/M2F/9LIkNKvvLmiCbnhZ4l8Zi7r8wTLujUJChuVtX2XiGZsLS69x5jMmtRP8AlczahmtyspzqJNiLWF3tFZlP4oMVdlAQCyD43R1Py0df1K8QFR1PVmDbfxGesWElhBTsRtbu5sdNR7LGEfLiF+oUT+ICmUL/AFG1KBggRc2V5lbXACDXHXAxcsHwoVwqqs9wC9LgmPyeG/UCMPoj8MCpnJQGofC/XSZGa8tEyy7tniKEIH2ioQcZgI6U2Y1nojv1H7hfjUXL2sQArKjCB9ovAwupaDZr6zac1KKKrqUCgpebWIl19JgJEiZM3zHoj5lAg8y0MPrGdHGvvS8RWRiXwPGmoGy5dXUCPpjqN5ocFzBvSOoL4cyiAoo8Ss9oWwij23AnKyYg1vPTHBwLtltFBwdgZbDC1vMX3xl/UcNwVL5OYdV574lIlUrda9zKS+vz6hBNGrTligtbFZTSl8vEfcCb4QkICeZddHDFxmlztWX60DIsBN8hde4uSnsY84P6v2OIFqjHMFwSVLtxG3LxjVfXuLCN8sJbV6hgaUX/AEhVdDOCBig4CXEF9ETpc3SzGNpT1LZOtiQKdJovcFrC9NfzA5zLcH0pwnYSU0IRLr7RGFVvxElpZPiXUEXeYQFqiXWej93wbSqra1OtEVMd1LU0ErKW8MyqruBsLdolNIBgrhGFFZ1EdiL8Wnj9GgEgIfkMYGjYlgrPNjSWzVSkzg1BgbkQYPDcCpRSrNVuFBz+kyij5hGak5la3Oi5zgypIwpZeZilLp3Ec9VR3Bq5zzG6LP5gFVjmWbKjvxNP8wBrLqub/qcxHIdyleoi1xThn8ytgK0upYgclMqVLXUqADi+/wDMKHYE/wAvMZWR0cPcai3bblrNVPt+wXC2jHMFyWs+riIeLNY1X9y9Ox1MxqNQSxXtrfqKLUDidniNxpoGJblK3KJpXSb/AORh58lNfHiA1Q6MpDcigxDBl0PMVADkuMv0NVxADxXaCDA1cBB8nMuZfIXFavNGP3KsPKZVzkS5qsMjChKEVSZacFhGWCl5jeZuIUAKgukiyyoHLjqVYrDLANGql1teIw2VAToYqGtQfEXQBtUFAL6jZ05CWoFobVlEl7YQjPOv8xIixeP8zhk45zFru4mT4g0Lot6hrtJBmz21nfSdslxo1uZ4Ifb+/wASxgphcsob8xnrRNZi+L3Ia9QItwH1gClqGX8TMD0S5AeziNbPHDbFmbbP8Qp932Eo1YdoSjIA0r7yqGr9XmEabs8w4BXBeoKS5sXO5Ze/mZ/TSV7qwZkpWjcteW+cwjqjYdxKNhi0sBow5/iGz5ynJ6gjWouuPU5ipUbmFW29+J0Giz+pUMDRriJY5eOoUSKPu9xYM6tV2dMPZjtncVlro4mfMooFDUvmDIp4v+UdkDsy/EoFeYTRyj9xa9EIy/eMBN3BVeiOUjLUAD1EqmowFcXHdWBcSBLckq1caZlm/JMqvu4MrCsyMSC8xybD7RFLCMrWW+tVU2GqzXHiCjPs4jXH4aiva/0XFJquZ3XUHYlUIHVDlwfEsSGRN/MbbbPB7TLBjklgGVjfCAlVBnD95QBk3UK0KcmBRobP+YETQXEKNbO3XkjrW6PzMzIznuH3CXR5j6E+fCM5orSbI561LWMwbL34hxYZojWkGxXHiEbVvBuUWx1jsoBypXloagpZCv1CWi+uYLO5d9+kJhvyb8Z4EK9+nxDa0TSbAZW+p8hzsi3i8ZQRJ2RYyJ7XJLde8P5mBJ5XmA0OYpXxtjmDTOZcjCmuYEG8x4jWxLHmKHQLry6JRqoQKFHHiFIYaKho26DBLkCfuNi5xFwyVzp1LJL7i9ko4OosdrhgDeIFmrxV/iKomKPpDgPmakojzBs7iGx7IOy6NQAjMTAu0lXmfvMeXDUjcEBf8IGu2qj6cGHmFyj3BA4AupjHnS+IGLTUBW8wHhiAdaC5HocwLjd9UqisaXZCs0G5UBau8I+iGuCWrrZ8xEEqO/MxKVX2lURTuIvf/uZY1bHzGlZO5VYNmvEt1Yqp6iutZJ+ZkAdiH1vZh68TWK8Z1KKnhGTqyU8RyKI4xI3GEOtxnlKREYLrAmkO+qA9gcsMXaWVb8Sob5Y19ocKha/ERG69RJXzz5gSdznHpMguu/wh4ucJWnFfrzAS0qrW3cTY+N5hpVhzGEHGuoOiGj8xBLjvy7mLlrFfyjZOqmUJquIQ9w6G/mFLykv2Kfur9aXC6nKFMTgVnFRYAlOK3ENNpmEtFtzf4nYVf2ipuD7SnNv7Q3reD5gxfIZkAfMEMfEvLb6vMOjE5E2SwagXqMaS0148ywLU/l3MoC+oFQN+yXocvtKRqf6XL75AFq15mBubJRWpi1ObxNmyQypq9xRYNtVvxCmmBLfslsU3eYG9TrEEQVDVdxEwO48k/L3BraU3FVlrBL4AeYsE8sYLaB5lhtAqjEageGNHUAS1xvUsm1pccVjCuJXxfu2cOeyBXIwPI39Uwij3iXrd5oDKn1N5F4dxJsjnrxL9ZGfcrkisViCELmsY9JYVbGrhALSqiVuGK6gibjthzFQ5X6oI1sLGBq+mJUGHQXs9MQnR9F3DMkwJHtHiKl7ilv5hXad3c5GGn7het5TfZIxPp7nVv7wcouF1/wBEKxgcwVLu89RbV5A5IFC69wXcJZOL5xGIzbfjzEcrOI9UL3EXybrEYWK9NfxGuFjQRKMBowJpwy8RgBq3mpkBeWINFseJRStinjy+IoAofJNwBLjYqsw2wG/HuKaDLlg9+mQcN+EwLte24E2UVfwHzLGOHPU04quHiNEvReOYoK3vjfXuJuVb4vqUBbasGplWz1uOWq4z9kqRHId+IErlsahLZOhMylA8Tah4QgIbnXPqWwTDJuZZgiijMXWKWXkgwlxoD1GN6UQIVj6WorFJRvseF8dwkrVYG2VxsBiAqvVheHudkNvM1ZDSklweBLQ+UWR0AdwpITpsMuSDK8ZfZg8QjTBDHaSMu91ZFmmdHUstoo0EQS27HEQGcaLj3KpUWxTuIX3UQinTT9zR08sdTG7Qvf8AiOpuF88QKFf7uU7B8y+V/Lf/ACKOMZefjxGKQYwZlaXVGv8AMAgwf7vxGg5o1SBsjWKrtEtcPtDKix+saVcchcw0dFQFuBz14iSGiM7PmEPV45iYZpRm4oAOKc4iQvLW4CbYvSxIfS+ZS89DF+QiZBGmOpcKHCzR7jxAX4PKCCC3iF3DV6gYdw8kcQDL6V/cdqsKHj/sVlnx/aIlFReNTIUu8ZPUEC8qjD8eYEi6c6/7L1S9XE3vKtW7hjo5rXxCM618REmCMDL9aXH5lgrQ3r4mUKTwbv8AqCucs1fiE2SqbrpcZZrs3/yUChvlzf8AUul5gG8xmBsO8FI2Fq4EOFdoFN7C6O6DiZbsrsYG1kxBs3/OpehcCwA1k8k8RAH6LZW+J/xpeUUMYotnIrTxHPqNgCHEdOK1DQFV/clGtnMqE7ZIaSiuIhtOP9xELbQQdsUg2wq2VNtaKgSwWKjKlO0okOjqCEK4VAiU2bjArzGDqNZuEUCAKfKMbTdFlxGrh1eY1ak3xOMbZX/dxzZnzGp3Xib1hxF0cRFCGCOoCK6vERVoXiOGbOe4i6gDMMpAowoRrJ4mYjZUqqwtlQytfbAEuH8QiVK4joKqb8QEdyoABNc13CdEDhHkr3iPosU4l4cDoIeWXiuYfZoxRm/HiUOoGFzEqjzuJpBsTUb71/VAnNwht3bs1/Etn5wy4NfoS6WpxHyxm7jhKVMKliEozMvy1/IlpZnrIvi+5m0kOCYsHLR8x+J4tY221wRdN2Qqor7+q4bdJdstfsa9H6ExHQ1kKiXG4GvAbGXZnx5gvOFc5qctB7wURu3KlSi6eVBFIBNQshkb5zPPmO46IKMaFJ+Js7tMdXHVQqqqI2Ntf3fWMuo8r8wDdhWEmna4IS4ouyEUq22UMMOYxiz+IAJh16j0ESy4yrs2/lMtAUhDLl88RymK+yDVty8+YrWVbN/uh0rPl2+4JWiKU2wc94ahgPks+e5Xlun+mYeSTtwlpK/PJBEegYTPDduwHZ5gvghYnZHtHDQrJlXg8QIFjumIaLeNdQ7i5TzGiUc346hEUPR2S8Up5foPEYEyfb1BkBw8zJFUqP4PiNDF2sFPSr10jIteoVI8Dh9wwWmh1OODVWqo2wr7kKWu6lU0g5vrxKpF5pdS2NmjiL4JgL5i10W8xEv0lgkDo14j71y6YAVE+H3lNJ4EJTl4FlHcCUi5UmXiSedpZ3OVtThdcXDlj2URptxuviBoBv69HbH+3MxZXCthQ3frcw4Bs1AGCmgimRQ8W4GuTqZeslVpAR9sjXxj1tv8TId/UgecVUwbLGryqx95S8JXsQbbzVtwUOIRY/EqVoDNfwg4NW0gTzCVfT/cherD8wQ9BfUuCtPvCg+MkWlWQUXgv8pgjiqT8xVllPX5ltOe4kxhwR4RSoVQV3Fqe0xOGCixRg+4XwF5lfke2B4SrwmQgyzDUdl/CXpCoaB+UFoC8MzPC8eI4Ucvw8zGDugWMl27gxtm3RNSgRWDCYIvON2PEVrXTD+Jzy3/AKQGCVqnULgtolRRyvuVVZVaP2QtFhuMdm8SwgOLHbhT7yl6UxetF3NUvBA59IKzv0dncDTYXbGVi9NbhVFR5MjFQZT6eZTWHF/cxKRuZc/y8zAxYxAK6LQ4g5oGmM8JQztYvcHZHyIjqrfMFSqZP0/1EPyhVaBQFFt3rMp5LSFmVvWJs2mD9Qjt7UiA9YlgFuaKdq6hdmy7LOcZPwa5qaLtc+w4mkK4vsOJZ0LKPpP5JAhaFFfSZADz48xnbUA+ZiTQf3KHYsc44zGI5XuL0fUXFieEUg6YIGtJUEBxhX5iNGj6pe5idbhzVd+IKxkG4RdZmuvMLzZydeYQZKKHuX/UKlJwHlCvqGhcSqgMm5pNV+vxOKix8MVorZg2FnMBEyM3T3EIRLQ3DnNK9MyrDt7iZz9xQmFTp2+ktnyqKpoXvohd2teSFXpl2xzJN8SZCZ778Qn/ALBia6D6IWljmA3iN3Z8oXl4Wh7jODgb4jJu5HhCypTH8oN0QsWXJXs6jjQWK1x1G+ZqxrzKQllw9ncv6c5PylkSz7pbY5JlBX/bAU31ZFh2a8jBvdonuDo5A/Qi2BpqGRyLtDRuXhJFdjzgHTWmpluHagUMAcLaIg4pUP8ACImzu3o2w8GL5+sF4DRVP7AMt5oXYGVxkgKHpOhch2sW8QbRNkgleWNxWGaEQixAW0pU0or5DiJ4c0dFwSBRX7jksNVFV2G9XBt4WGxhQMyNdRql13HM7uBZ8Qjnwl1rXD7jaNjczMrtgstZmWoArd7lAZ4JmUDGBjwPkria9/8A1cKXEW/EFsbKG4Uat2RKGjh48e5xkJt+xjJc/YjpvDAHmW3pWFh9BAO1W2ZZGsWSs0FvjZGOS6P4TXF/mWheVX34gDeRMzbhqLi9yIw/FQQhHUZm+ebmVqbn/MSM43bFrYlo5ItAUqW/uOIit4ZOvMdhZ0S0iGUhaKVkiiGGFSZTnbOouFvELlrFXmaCg8RYbDbX39RHyyOk5fNwCUtuo8Qi1OJshbbMYjKxXzGaXBYzLR3cMWQTWlQzQHv9NDRC3VJA+mJHbw7jTyeYLqI+LAQKJDItko6qdRtL+T/ETRpoO/ERKqsIyQ6fuNnF8ROhyCOjKmHEo0dV1Eg7Q9U15xBZh6JVjY2O+owQLWLx4QiVeULg3HXMiBzDFIPJ/EsnM4lLXmOXdS6v5OZZiHXXzA0POUandTaxwizNeJQgOQPFfmFszdhzEsVCcfiZalxUa1K5kKLJqb7J3+JQweNEAIl3vh8HmUa41Bi2j5/mIutj7vkhjZt2+oWDCV4TVssYHR8O51aHpLYkGDuYcIxY2EH8fcxjO10e40AxLt/MwskgU5Wc6ZSrV3mYAwbv+UFRmRc3VhaQ6FnzHWZ7d/aVCKxa6iAq7jJ6CCi6KZ+iJKTq/tF6NhfmCIBuBtqsL3KLaOHzB6qRQcnqZoXlzGkA1hc4rYN7JdLxi4AaB2rfmX3v4ViYw08waGXAfqloAbeCIqUncwSgqDlGiDJCFQ0MATZv9yWRuVxHFjUEfMtuBFphhmBVpb4jbLHxFHRw0HPcPUMK2xQBH1BacrQEmDWma+XhjmDrbtdQINB6lHQWxCLkjgLxEGj5XKssBybiAGx64gJuuOMivAwxs6BjbC/KIFyL5lqAzfMul0+YB09Zlorh7lxGB4uZBTd1TK/aemDUbAu4EXwUOZnD8LGBVQawzDB6GPK3PA6hKUqrTFrIBRdzxn5gfyN5g/iSMw4LoHUKX3aM7wN5GCK7klMP+hHM6JmMMG5B4Y8hgzkZY7q9M5Tc3TLJp9DC7e5aglDdMo8ILvTuLUEremZ65d2OYK2bjDLFFayhgJDI7RAyd6dwc7N4Zh1XFjiAywdDD4D3cWMUb3cKRaxpggMArAwGzwo4nxaoWNVmnIQ8bpJ04lZv/wAGkdFSOi15i9rCF1YAkUGAtipjFlO6A4OT4aZgRoI/piZURc4sf6IAIIUOV9qI2B9TWafUvKH9GAtBH/KgixvYRQP4piIk1iVXz5KGD6mni9QZ+KD/AK5Rr6cAhMr4CU8fTlevpw4A+IMx9KXYOF8B0bBsfRm39H+h5QXqAWrM11iohUsgGYG3WPXgRrAOMbIgTJmZP0YTjRT5JVUYEdZgqguc1ICij3Nwr/xMR6uWUzXiVXEMpT9FSpTqUlSpU2SqlPcq3cr9d8Spt1Ke5TM/rV4YU1iVjv8AWpUCV5lSvErEp7ld5lVoleJXiBX6VK/WnuU9ynuVKlSpTqV4gY/SpUJTAeWN9TUz1A//AC//2Q==" name="Obrázek2" align="bottom" width="411" height="161" border= "0">

(obr.2)


Inhalátor čistite najmenej jedenkrát týždenne. Je dôležité udržiavať náustok inhalátora v čistote, aby sa predišlo hromadeniu liečiva a upchaniu spreja. Pri čistení najprv odstráňte kryt a nádobku z inhalátora. Premývajte inhalátor teplou vodou pokým sú viditeľné usadeniny liečiva a/alebo nečistoty.


MOR6YRIkUknwAYVCIReNFIIKuZyLQJ1O6xnzsD1VfcwpUHGYmb4pL7m1nKIkKwAsaAhCyLTu7ou1tbUhLzK9WuaafTOolAq/z891kJHJpBR+Hg8FsF/ECmxmzMlxsyHMloPhT8YWlZTQ/fj4WCrbBwDzBoIQMs0yZcnAp1Btp9WqebzLPW5mry9vNk/a7Ha5TEalYZRDcYWsdebSwQCwaCAIYV5Qq1XMwvF2e+AVq8XK4/MkYrFcLk/VkkzBBgaHuAd2h8M+6Igy37dOx3QWRRACLFYIQsg0XYTRgRqNmhur5/V6TOZJbnY0u93h8fo0alVq2zAxa0ru8QmTIcLcMdx024MDA6ltAwDMEwhCyLSyspKwrzPdUthVICzWGQMVqBRLeRDO7ozjcrkcTpdUIp5dfXLnVD1uD9WsqV0oEQDmAwQhZE5vb188m4WEFJ+X+vOiVPwFTo1Of6jfZGKKQm7UYLCCAmZFX5PZZLfblamYDRwA5hUEIWTOyMhoPJsp5DJuCcBLT5WKKBvHRAnncDonzVN+nl+pUKrVl5LMoNePT0yEbGm12WcH4aWK0OPBCAqARQlBCPOOQCDQ67Q2u4OSSSIRq1VzOi/qdrvN5knuXKjFSvnqV7MnWqVSSWFB/tDwyMx4CzOGIz+f6UdjtVhdrtCF7wFgEUAQQkaJRGLuMpvFYnW6nHqdLuwYdplMJpVKKb3m3l/U4XQFXxG02mzqoCuOGo3GZDIFPlehCFN9ctvb7Q7K1Dk2BgDmIQQhZE59/RljXq5MJg9cn6OCTKvRKBRhFnbgs9LdJLlMytNqLVYrn8dXqZSSCLOhGnPzAmslAsAigyCEzOnu6lQqlC6XS8IOUeeYJyfDBmEIyiG2QBQIhYn121TIZQ6HIzCvm2bWohZyuYxu0Q+yYtWqzvZ2bql6AFhkEISQIaNj4wN9fXUbN3l9Cc+lZrfbJyctfh5zplSn1Uqlof1ZohAKhQa9nhuqL5GIpbP6wsSJXbMipbPAAcD8gCCEDOm52EP3eXl5ep3Wl0iiUPxMTlm4NZXo8cSEKS/PGP94PspOkUg4x5GIGzZsPHX8mD1o4hsAWDQQhJAhnZ1ddJ9fkJ+baxwaHgm8rorVKdTtdgdfnKO6kF6RBp1czQyHw+HxoLMMwCKEIIQMGRjopzKusqqK7gvy8yanphwOZ64xJ2ZtN3uy7NRO70Ip62GXqqcPitRDp7i4iO5NsyZmA4BFAEEImUA1XEtTIwVYRUUljz1dqdVotJq49qW9VEql1WbjRlMoFYroK90nxOv1TpjM3LgICkKdVisWh/mhyM9nJpfp7elN1ecCwPyBIIRMsFptVAJSjOXmGpPYXaVSymQyqtvYxQTnsnA9k3xer4/Sjqv8LFZbYHQgHX/KYgk79TZmVgNYxBCEkAlms3lkeEQqlVZXVyWxO4UWRVfYWi1+Xp/PQrlns/HYKpPrfeqZOUbeNz3KIsS6dcxKws3NF+bSAACYnxCEkAl2u91isaysWZ3FNrhdbi4Feex1QapQDSKdVCZzBWWhWJKyk64AsFAgCCETbDbr1NTUylU1wS/6/H63y8WdqOQ6qsR5ND+L63qaY9DPniY7LK5HzOVPZ6mUCheLXhGLo81rWr18+fj4WJwtBIAFBEEImTA5OWW3WbmeMhyv12syT3IJxGPn81QqFHFmoclsdjic3OOx8QmtVqOQx56bRjjz4qJAIBAKmVd0Wo3H66V0pTCO0h91anJKJov9KQCw4CAIIRO6urrovqqqIvCKw+kMpCCPKRntFGbxBOHI6KjHM+NKnt1ujycIpRKJXCbjFr7n8/hajZqLPbqXxDEeY2R4KOyU3ACw0CEIIRO80wP1Aq/4QyZai2OuGZvNZp6cSroNTAcZnVbhkvv8folYnOhgRMyvBrBYIQghOyQzu6UIZ42an20uKRj0uUnONQoAixWCEDKBO+fpDRqcQIGk1+nMZjPVZyKhMHCiMonD5hgMc2nbpfnb+HxB5BOzXMvLykrn8kEAMD8hCCETatfWikTigwcP7dy5PfCiTCaVSIx+v5/rtDIbtwRgpHlkBAJ+fl7eHBtmsVqnpiw8NlMNer0kwvCJY8dO0H08y0UBwIKDIIRM0On0uXl577z91j//87eCX49UBTLj3q3MnGp+2mZ6Phq9TjsRNNvnHAtBQhFIQcg9Zte1mDAajYmudwgACx2CEDLBYDAUFhaeqz/b2Ni0enVN9I0pkzxk+jyqjx0vodVoKDX1et3EhIkqM41anfT69ewsa96x8YmQ12MuDpXayb4BYJ5AEEIm6PS6latWnT518uzZ+niC0GabsfKfy+UOHjsoFCYw+j7swQOFYJwmJphKtLS0JLkPBYD5DEEImSASCrdt3/H4o385f67ec+fts1dWio6r4QJP7Xa7TCpNbvZtCsJIKahWqSKdF+3s7GQ20KiT+EQAmOcQhJAh3Gh604TJ6XRGD0KBQKBWq7g+LGF5WHNchiJAKBRKJRJmsScVlpgAWIoQhDAfydkepaNj4yqlkh46HM5ET2YGY7reTJ9rzTHoA/PLcCRisTbOpREBYDFCEEKG9PX185iF/RRCYex/dUJWYUE+9zTkkqFYlMCSTFQ7TgaNxB8eGdGo1W62phSwdDptzIM4HA6NVou5RgEWJQQhZAIl2Ssvv8Tn8+s2bqIKL+Hd7TOCkGLM7fZEGn0YYnJqxnw0bM9QvjHHQMeUsMtexHOQtrZWuVwRaUQjACxoCELIhK6uriOHj1CQXLvv2vj3oqLN4XRRWFENF5xnEolEKo13pjSn0xXyCuWogs9XJjKDNiVv/BsDwMKCIIRMeOrJpybGx3/ww//MyYl3FLzVap+cmuQeUykpkYhdLiaNKAIpB+MfPpGXaxweGQ08pR21QZ0//X4/FZc+v49ZETFyielyuSjF46xBAWBhQRBC2rW0XHj+wHObt2694Ybr4tzF4/FarJd7jVJceb2+HIOexy5hkdDAdm4YvslkpoNQFSiTyQJvMevUT045XS5umjeqOyMVmg3n6ssrKqXShE/qAsD8hyCE9PJ4PL/61a+8Xu+dd92Z6PDBYHSE5BaOoBJQJpUW5IeZldTucAS6j1I7LVarWBw+Ze02m4CZlDvJUfwAMJ8hCCG9mpsvHD96tLy8oq5uY/x7URollzoWi/XSahI8nibW+HfvzAV+g8fsB+NOycpk0rkEOQDMW/jBhvSqrz9rsVg+fscdhYX58e9FOajTasfGxxP6LKvNNmW5fELV6/PqdbqonzKj+Is0rUxPTw/dK1XKSGtTAMCChiCENHI4HKdOnPR6PNdeuy/RCo9SRyaVutxuqvAoonTaaJHGY68jTs5cuZebmC1KDxeFQu52uwPXCJUKZdhGcmvT81kJfQkAsCAgCCGNXC5Xe3u7MTdv9epVSeyu02k9HmZJQoFQIE7mtGSM6KKKUKvVeJgTpH56TFkYdnsLW2VScSmXY0A9wCKEIIQ0oiDs6+u9cs9Hku7nIhaLPB4Pjy3LoqcavavRqIOLQqojY/YvpQ0kkhjbjI4yZ2jpS8A1QoBFCT/YkEYT4xNTk5PV1cuS250i0Ga3W602Hjv7qEgsUimjzYstFovVKhV3mVClVIhSNBEMN5pensgAfABYQBCEkEZt7R10X1xUmNzuPp+PS0EeO9RB6BZGD0KJWEw3hYI5gZnCS3oDA8wsqYVFRSk5GgDMNwhCSKNAN5OEdmFXp/fRXm73jNnRvF6vxWKNuVhS9NOhdHyfz+/1eqhp7MzescdpcOdmJRKMpgdYnBCEML9wy8dTLcjn8f08f/BblHBJTNgdgo5sMk+63W46tkgk1Gq1MRey6O/to3uj0TjHjwaA+QlBCGm0YuUKuu8fGIxze6q9rDYbNyI+JAV57NpMcXZX8bO4WjSk4LPZ7S7XpULT7fGYJyeNUac/pcbYbMxSiHPPYACYnxCEkEZatUoqk/X0XEz6CFKJJLD4kVqtimcX5sqizeZyubnJ1bhLhgHcNDEBHrcn+tGsVtvExAQdqri4OJGGA8CCgSCENBKJxcbc3Kampji3p7wRCATBU53JFXJ50DTZ8aCaz2K5tJy90+kMOaEqlUoCFSGRxFrOyW63m0xmepCXF2a2UgBYBBCEkEYSibSivPLw+wdtNntIZRaWUChkxj9MTfnYXjZUz8kSX/DBbnfMfGoPDkKlQuHxeJxOZjYZqjW1seYj9TCLALtlcnmc9SgALDgIQkgjSpriEmbUQWNj0+bNcU26TRWbSKT3+X18NhfnPgQipBMpM+5erfbImdlkRCJRzOM7HHYK5po1tXNsBgDMWwhCSCOJRFxeXs4XCM6ePRtnEPLYGWGEvARWHAyhUipNZjP3mM/jUyUaMitNPLPJBKPdHQ5H7O0AYGFCEEJ6lVdUyqSy8+fqo89/nUJUU+q0WrfHbbXa/Dz/6Ng45bFUIo05ADEslUptNBrrz55pbW1bvjzJKXIAYD5DEEJ6VVVVyuXyrs7O0dGx/HCr46YcFXxyuUzOkwVmpXG53HRLLghzcgzrN2ygIPzpj3/y7z/8D70+xiIYALDgIAghvSorK3LzcoeHh3t6esMGoZt4PGbzJD02GPQikUgYa6bseAwODYe84nQ66aPsdodAKFQpFdL4uuFQFfvAFz5/8L2D58+fHx0dRRACLD4IQki7666/8Zf/9bOW5uawlwknp6YCY/vGxyd0Om2i4yXiNGWxMhPK8Ji52ibcboNeF+eaGLm5uR+9+ppHHv6j3W5LR8MAILsQhJB2N95043/99Mdnzpz9xCfvC3nLzszzMmOEu8lklhekIAgL8vMGBoeCX/GzE9Zceuz300fHvzjUFVfseOgPv6s/e27dunVzbxsAzCsIQki7kuLC8sqqnp7u2W8J2TUDfUERldzKhWFxIxe5IYxqlYrKzeB3+ak4AQsAiwCCEDJBpVJRBTb7dXa1W6HLdTkI4xl3HyetRsMeUMGtbk9HNk8v2ysUCBVYbh4AWAhCyASxWByyplJAjsEwOjZ2aTOROOUXCMXT83TLKfn4ArfLSfdKhRzLzQMAB78LIBOKioqPHf0w0rvGnJwUfpbf73e6XB63RyDgy2SywMwyfD5fIZfx5OGDNjAGX6fVprAxADD/IQghE6j8Gh0JHc+QJg6HM5Bqdoczx6CPvr3NbucGb3B8Pr8BYyQAlhIEISw2k1NTgccul8tud8gjVIFheb1ej8cTcuKUG5tfWlaaqkYCwPyBIIRM4NYwmrJY1Kq0r+EQ3AeVeGc+jcnDCgnCjo5OutdqNXNvHgDMNwhCyASdjomQxoambdu2cK/4/X6qvaw2O7ccklwmFaRoPINELHa5L41N5PP5kul1feMklUplszrsuN3usBsDwCKAIITscLlcJtOkz8+Ua3a73edVqlTKuS+6RDQajcVqcbvcAiEzRkIiiRGEFMMatTpwQhXDKgCWGgQhZEJpWRndT01ZAq84nS4uBTlUw4UslpQ0kUiYUM9PsUhEt8D4xbBtsFgsefkFKlWMVXwBYCFCEEImcCs/tLW1X331R9L9WcmlafS9zp49LWAl2ygAmL8QhJAdUqnUars8h7VELE5JOWgyMQMndLrYFaHH4/H7mfIx5ueazJPNDQ3Vy5alcNYbAJg/EISQCSqVWqvTj4+PB16RSiU5Bv3UlMXn88vkUpUyzAVCyioeOwYxno/w+/2BpZfsgw46eKRpS71en9lsdrqYmW5EQqFer4v+EY0NjU6no7SsVIux9gCLEYIQMoGSRiwW9/ZeDH6RgionxxB2e0opp9PJjd5TKpnJQuWx+rAEX4AkY+MThQX5szejvHQ4HFwKEo/Xa7FYNRqNQBCxLjx54jjd19SsjtkGAFiIEIQwH7nd7sD68vSAWXE+VggFn2iNjis0A9iBhn4eL3wQ0qc3NTbSgzW1tXEeHwAWFgQhZIJardbr9a0XWuLZ2OfzhZR3Xi+llS96XxWpVEpFZDzHFwqFwU+jXyM0mUx9ff1KlWr9eqxECLA4IQghc0aH0zjdqF6nDVwj5EWeO5tiTyaTUWRyg+4pXJUKRZSInRgf7+3t3XXlVWp12ufEAYCsQBBCJvBZfr8/ZmHHY8NJo1FPTl6eMlQkEsXci45fWJA/Pj7hZ5Z2ijbRtkgkzMkxuFxMEIrFougVYf25czar5eqrr47+6QCwcCEIIRMUCoVGq6EgHB0dy8vLjbk9VWk8Py8w4j7+GUoNsdaaCIg54wzn+LETcoVi95W74jwsACw4CELIBKrnhGxJZ7VaebzYQchjO4umuVFxOVt/tqKySofptgEWLwQhZAKfn+SEL9llNk8O9PZsrNuY7YYAQBohCCETlEqlRqPx+XwmkynbbUlAY2MT3ZeUFGe7IQCQRghCyARuQD09CO4CM5ufsP/hTfevif8jKGUdTqfb7REKBXKZXCAIvzt9goVMD1LMzTWKZo6mCNbe3kH35eVYjxdgMUMQwjzi8XinLFMup5syTCqVajSqOOe5pngzmc1O56X5YlxOl16vi7RlIAXJyMho2AloLh3H5aYAl8kwoQzAYoYghHnEZrNxYUZxZXfYRWKRKr4uMy5mSjZX4KnT5Yq0qNPo6FjIK5OTkxpN+L4wXV0dMplMHeFdAFgcEISQIXpD+GlFg7lcrhlPKdviC0L/rAnSfD5/2GLSaMwZGh4JfiVK0en1ehI9QwsACw6CEDJErogdaUKRyOP1Bp5ylxXjIRGLhAIBO2sot2PsAfgBqrgHKQLAooQghAzp7+2NuY1apXS73T42z0RCkVIZ78U5ir2cHMPkpMXpckrEYo1GHWk1CdqysCB/dGzc4/Go6fOixjNt7Pdf6sEDAIsVghDmESoBcwx6l5vpLEN5ltCK8EJmZcF41ws0Rlj+KcTKlTXPPf2M2byQhnwAQKIQhJBRMc92iliZaUw8vF6PmV31HgAWq3n0GwcWMYfTabPbmdOShQXZbksCNmxYT/ednV3ZbggApBGCEDLBYXfYmFlGs8ntdrNDLPwSqVQsirHoBKeyqlIilXV1daW/dQCQNQhCmI/805PLJLpLQMi+Ho9ndGz80lsWW06OPp4uqUqFfOWqVZ2dHfE3AwAWHAQhzDtc6UbBJhaLpFJpPHHo9fqmLBaHw8HuJdaoVXQfvONk0JL3fp7farNFWrk3xIa6ukcefmhwcKgg8gQ0ALCgIQhhfqEUHJ8wcSMo+Dy+RqNSxDEA0eF02O32wBGsNrtOO6Pg83q8M556fXG2p6amhu7feefgvffeGecuALCwIAhhfnE4nL7pcfFUutnsjniC0M0uN3/5qdsdsoFMLrNYLheFUqkkzvasWLFcrdGeOHEcQQiwWCEIYb6ZcakvzsHsIrGYIvTy01kDMFRKBR3K6XT6fT65XK6QxztUX61W5+bmHnrvXZfLJZHEG58AsIAgCGF+Ec3swxLnLGtymdRmtXl9l85/zs45Pp+vVinpFngaZ3u0Wm1BQX5nR3tra/uaNTVx7gUACwiCEDLK5XKbTOZAladUKCSSGVEnl8l8amZlQb/fJxaJVdPRFZ1QKMzNzWEXneCJmRH5YZYYTG7ubK1Ws2zZsiOHDzc2NiIIARYlBCFkgtPptNnsHo9n//79CoUiEIQSsdhgyCkpKVm1akVpaalQyMyppqCCTi7z+/0CdnXdOD+CtpRJpelo/KrVa+j+fP3Z2267ZV7NegMAKYGfakgjr9c7Ojp26NDh9957t6+vVyqVORyO4HizWa1DQ8Nnz5596aUXDQbjzp3ba2trjUaDNKWR5vUxxMlm2OrVq+m+t6/ParVq4xt0AQALCIIQ0mVyauqN1986c+aMyTRBZd/V11xrzM296aYblSpVYGkIq8VqMpnGxsbbOzraWttefPHFd955d9my6rq6urVr16Skc4p5csrtdrndHqpE5TJZyJnYeFRVVRYUFff19plMZgQhwOKDIIS0GB0d/eMfH+rt7ZVIpPfce1/dhrVNTS0Wi6Wiojx4sxyDoays1O/3X3nlLiofT54689KLL1KBeO7cubKyitvvuK2ivGwuzRgbnwgs9mtjFSY+Ll4sFu29+trHHnl4YmK8fG7tAYB5CEEIqdfV1b1//18oC2tqVt9yy03FxUVutzvKmkp8Pl/I2rF966ZNdadPnTl69GhHR8cvf/HLXbt377pip9GYE/1iITc0wsFOJSqVSEmk9QiTs379+kf3+y+0tG7YsCGFhwWA+QBBCCnW2dn1pz89ZDabr7zyquuv3xfPcPhgErF469bNa9bUNDdfePbZA6+9+uqZ06ev3bdv+7YtlJSR9rLZ7FNTFj87BtHhcGrUarlcllw30bB27dpO9xd7Yq8tDAALDoIQUsbj8UxOWp577oDJZN68ZfMNN35MLpMlcRwKMIrP2to15eXlzz77XH392ccfe9xqtV115RVhO9FQOehyufzTI/HpqcPpoCDkMade9QODQ4EtBclGo1arpVaZJrBCL8AihCCElGlqannnnXe6urrWrVt7x+23JZeCwdRq1T333F1TU/P666//7YUX+np7rr32msLCgjhWrr8ceGqVyulyulxuejCXzqi5efmjoyNJ7w4A8xaCEFLmvfcOvvTii7uvvPK+++5RKsMPhPd6vVHOcM4mlUq2bt1cUlL8yCN/OXr0aH//wKfv/5RYLNZptTLZpVSjWk0qkzmczsBewQMKVczsagoeOyoxqS/rErVGPTExPpcjAMD8hCCE1HC7PQ3nz/l5vB07tke6LsictHQ4lcrYVw0ptEQikcfj4Z6WlhZ/8Ytf2L//ka6uzocf+vNtH78tZBElBXMi1O+wO/xMCkpCLhAyZ0RTd70QABYZBCGkxvDwsMlkksvlJSWls3up0CtcQRbItphEIqFAwKfspH19Pr9Op73//k+98MKLJ04cf/7AgTvvvGPFiuXB27PT0cj8fl5q+4sGtSfhAYgAsCAgCCE1BgYGp6amVCqVXq+b/a6IxQxymB7VFwlt4/P5qL7ksQP4uGlofOxs2lqt9qabbujr67t48eKBAy989atfVihmTK7N5yfTUdRitU5NL9ubYzCEHXFPxy0sLBwfH59untvr9XqYNQ4vL44hEAipwWKxOKFzvwCQdQhCSA2Tadxut69ctSrSBhJ2CUBn0JW8sCgCA+sR0mOqC9kMFVLwUAjpdLovfemLjz/+RGvrhV//+jf33XdvUVFhlKPRoRwOh9fn4/P4VDDOjijaYCpo8fqx8fH8vNxIVxNtNtu77x4cGh4aHBii1B8fHwsUuLSLUqnKy8stKSmpqCivrq4O+wcBAMxDCEJIAYqovr4BqpPKyiqoTuLOZ4Zso5AzlwadQasGhj1OyHqEdDRunmsq1LhKMTfX+On7P/n4Y39tbm5+9NHHH3zwAbVaHfZotL3ZPBnoREMP9DptSBaOjI6F7GWenKLNwh5wZHjowIEDXE4bDMb16zcoFAqjMWdiwmS12np7e9tZhw+LlErlpk2bb7nlxjn20AGADEAQQmq0tFzgseu5U+kWdgMuzwLVXlh+1uzXfT4/F65cT1GDXv/AA3/36KN/PXv2zG9/+z+33/FxbiY27lwlN0kNPXV7PMFnYimn6ZWQIBSLRCFna0WRT2zK5Yp9+64rryirrKwIu7SvzW4/c/psff05CsW3337rww+P3nrrzevWr1UmOKsAAGQSghBSgFKqq7NDoVTm5eVGj7qYx5mdgy6XOxCQVGCJxSJKRIlEcu+9d8nl8g8+OPKXR/5y9913G41Gt8fNYxNXq1EzK/rOjtRZrxhmjrjnsYMXw7bN7XLn5edff/2+KO2ndNy5c/u2bVt6enpPnTp9+PDhJ5988mz9uTvuuM2YkxPjiweALEEQQgpQFTg0PLxu7Xqqt1xuF2Xh7KtxYUu9kA24PjLBRCIhW+dd4mNrQ+68q0wm+/jtt05NWc6fr//jH/909913FbBj7anws1ptWq2G9iWBy3iBSjFEQX7e+ISJ9qK6jVsHmOsR43A4/Ty/TCqlveiVwaEBpTJ8Roag7Ssqyum2e/dualhjw/n/6u29//5PVVdXpXDWNwBIFQQhpMDJk2fcLteqVSupKLQzC/CGGTXPdZMRR15ZyekM7VBKqRG2QAwMpZeIxQ888NnXXnvj1Vdf/dOfHrrp5ptqa9fQR3vZqpQeUBzabDauPQqFnKrJ2Z9L4ZRj0M/4CLfbbJ7kzvEymapRJ7cgVG5uzoMPPvDSSy8fO3bir3994p577l62rDqJ4wBAWiEIIQXee+8g3a9bv9Zg0PX2WEdGRktKikK2sVqtPLaMi/+wXPxEuugYsHfvRyjMnnnmmVdefoU+ZefOHYHrfJSUYo2GKyLjr8YoywMfSqWhze5IemVEnU53xx23l5aVP/P0M3/4wx+/9rWvFRUVJHcoAEgTBCGkQH39GY1Wm5eXp1EzxdPo6KherwueQcbtdlNFyM2mHekgAgEzcD74FS66Ql6XSkMzSSQSXXPNXr1e/8QTT7z+2ms+r+/aa/cGYi+hCOT4IpzFTa4LqFQq3bF969jY2LvvvEN14ec+9xldhF6pAJAVCEKYq6mpqf6+vrKycgo5yqScnJyBgYG+vv6KirJAIeVyMUHIDraLGIS0scNxeZRh4OQqvU71mdvtYcfWC7jOOIGpajj0dNOmOplM+uSTT7///vtut+uuu+7g+qkmQSqRBI93FLPHoVpz+fKIoySjo7r0mqv39vf1t7ZeOHLkg+uvvy654wBAOiAIYa5aWlopqPLz89RqFYWT0WgwT07arNau7p5l1ZVcQeZyuRwOhyEnJ8rgBB5z4lRKkUlRF7gKyOE62rB14eUTpVxfmEC1Rx+9dm1tjtH4m9/89oMPPmhv7/yHb3xNqVDQBtzug0PD3JYF+XnRa0RKa9rFYrH6eX65TMaF92B/v/KKK5P7FvHYub8/+9lPf//7//HGG29esWunVqNJ+lAAkFoIQpirtrZ2ui8sKuROe1I4VVdVdF/smTRPtra2FxUXqpRKu91O0WIwGGIeLewMZ8EdR4Nf5CZgC36xqLDg61//2hN/fbK5uel3v/2fj99+W2VFucVqpVQLbDM2PjF7ZL3H63Wy9ahCIadjMmtWsPO3cXXnXMaEBND35/rrP/bMM8/86Y8Pf+UrXwr7lQJA5iEIYa6GhwfpvqysInCukjKmtKS4l8c3m81dXd0UKWbzJL1uzIkdhAkJOyQjx6C///5PPvroE8ywij/88a677swvyA/ewO12hwzwMJnMLnb6UB47j5pGo5ZKpbOvCEplyS9nyFlTu/rw4SPd3V30J8KaNUmeaAWA1EIQwpzY7Y6B/gEes1JSafDrYrG4srJ8YGDIZJqgamxycopekYULEm7Q3vR4eSG7YlK8fVtCtgzkokql+uIX/+755184dOj9P/3poWuuuXbdurWicGMneOyCGIEU5LGlIbXH5XJREAZOvba2ddA9FZdxNiwSvU5XV7eht7eHCtaamhWYgA1gPkAQwpyYTKb+/gFKi4qKstnvFhTkGQx6h8MxNjYWacYWyp3AmHc+38dNHBOyTciwenZLPrtO0+UgofTiplijtyjA6K19+/bl5BifeOLJ119/bXBw6Jpr9zLTzbC9b4LLweAU5FhtdqoaaRuJWKxUKmiv0ZGUrU2/ZcvmV155paOjw2KxaHClEGAeQBDCnFitlvHxsRyjMS8vd/a7zNrxUgk34EEkDnNJjGq44BBiq0P/7DKJW8UpsI3b7fFP41KTHrhc7sBhuI+mAnTXrp3Vy6p+/KOfHjv24fDI0N1336WQy/U6bfRSjFKQx3bLsXu9DodTq01lXOn1utWraxsaztvtdgQhwHyAIIQ5MZsnqbK55tpoM3C62FwJO6tLONFmYmNPWl4KPG6ZCwpIyryQko6qzMDQify8vC9+8QvPPvtcZ2fnk088ed111xXMvGRI0ej1eC1WKy8cP88/Zbm0TlOqFhqsq1tfX3+mqelCfn5+7K0BIM0QhDAnZ8+eoxDavHlzlG1sVhuPneQl7LuB4Q2Bp1EORQkX/JRblcLLXNWLGJ9U/C1fXv3FLz7w4osvHzt27KmnnnI6nVu2bAouClUqpVR66frl2Pj4rA/1WtkvobKqMkrb4rd8+TK67+/vT8nRAGCOEIQwJw3nz/MFgk2bNia3O8UeVYput5vLQu7aXtTtZzydeUb0spCD0Kfo9bo77vy4Qqk4/P77TzzxBBV5V+zcLp9eSoldzuJSTlMLvDMHS9DRuEWmwnb2SYJUKlGrNRaLJfamAJB+CEKYk47Ojvz8/JwcfZRtok/UyWahOPA4+sexAwd9kRayYHucMpsED7QPkMtkt9xyU3lZ2Ysvvvi3F17o7uq6+eYbc3NDL22yvXuclJRcqSoUCNWauBadSATzJdts9lQfFgCSgSCE5I2NjY+Njl6xa3f0zeRyZqJte9D0aSESGi9BFSR3LpSqR/pvyGlVkUgYmFzUw2CuHYqYSWiYoff0n02b6vLych9+eP+ZM2e6uy9+69vfVKtm5BxtrFQKo0wFN3dHjnzQ3d1VXV2Vvo8AgPghCCF5Bw++T/cVsUbXcbEUdnIW9kUq4iIGYWCIIYcr9bgzn9xivcHdZAQs7jFFYGDEBTs8Q8j1O6Xdy8pKv/rVr7z44kuUhd/53/966223btu6Jfi0Z1pXDaQGv/baG709PfQ56fsUAIgfghCS19BwnpKpvDyZYeZMscb0fPFzuRP29GlwH1Eeu11wv02u/qMjcD1ouKlHA+9G6UfKY85/6u666/by8tKnn37mmaefbmxouuWWm3Q6LTetWlhyuVwsTnIxpmD9/QPcXDwh890AQLYgCCFJlFJdXV0KpXL2ZbaYgmeT4SaEoVycvVhEyLVAehqyGXd9MWx31JDOqNy+wdcOZTLZVVddWVJS+uc/7z979nRXV+ftt9++ceMGClQK0UDnncBZVo1Wl9BiipE0NTUzLRGJVCrl3I8GAHOHIIQkDQ4OjY+NadTqsEPpo+MGzsfcLKGprrnx9XRYSi6BQEB55nLN2J3iLWSSbnqluLjogQc+/8Ybbxw9evSpp54cGhrcs+cqu8PBFZRyuUynZdYO7Oxsj78lUVCB29XVzaxIxeeXl5XG3gEA0g9BCEnq7e2z2+05rDR9BBVkIQMHowxpDx5KQXlHdeLsidlCcEGbm2u86647V6xY8cQTT7722uvNzS0333ITN+eL3U6J6Msx6K0Rhtsnanh4pLe3x2Kx6HT6lJxoBYC5QxBCkkZHR6iyqaisjHJdLRJ2PmtBcMhF6p9CWwatxHt5rfnZY/CDryZSXUh7zTpm6FL1FJZeL9OXVSQSbdxYR+H31ltvtbS0/OmPD+3bd21VdZVUKo00VCM5nV0dzEoXTqdcLk/VPDUAMEcIQkiG1+vt6+vzeDw1NauTOwI7dl7IzW3NDqMPM46eXpRILuVlcAqy82t7uISifcOuRE/bsBOUXioKaXeRSDw7bikLfT5mOAZ91po1qysqyt988+13333nueeeq6mp2bt3b44xlfXuoYOHXS6ny+XKL8jnRpUAQNYhCCEZFGBt7MpEMcdORMIln1AYe64WirqQVygFA5cYueV5Z+codzkweLbuSAenW6C7jUajvuWWG+mLeuqpp+vr69vb2+//zGc0anV8X1MM7713aGCgn7v6qNXpojcs5bzMBOIOKuLp/7sLF9p6enq6uy+Oj48PDlye6U2nNxQVFeUYDIVFhZs3bxSLJVQTy2RSbkLXTLYWIJMQhJAMip/+vj4qp7hpM+ORwrX3QjracPWcRCKmVnHnUSOVmPGg+nT9+rXFxUXvvXfw+PETDz/00IYNGyhC5tjmkZGRt956S6FQyOXMUP3CgvzA7KZpZXc4WpovdHS0tzQ1dXZ2XbzYTS2xTV/yzDEaFcrLnVeHhgbffO0V7rFILM7NzSsrK6uorFi+YkVZWXn1suqiwoIMtBkgwxCEkAwqL4aGh1bVrI60yuBsMumlviHcCEJ2UKAgJdfJuFqFm3SGN919lFrIDb1PopShVuXn591++23bt2/7858fOX78eHdXJ585cgK9WINRY44c+XBiYmL9+g0URdSqDCzAdOrU6b/97W+vv/qq0+FwuVzc2lLLV6y87vob161bW1paunx5NZV6IX8x0JbDQ8M9Pb3Hjp9sbm46+uEHdGOWZmRIjbm5e6+5ds+eK+vqNqS7/QAZgyCEZJw73+Cw21euXBXPxlYbs3QDN7CPXYaXOTfIDSXkJbW2UXBHm8Ao+0DgTQ/Vv7Rl+GGGcX2KsKys9Bvf+Ps33nizo729r+fiY4/+9baP31pdXZ1o/6CzZ88dOvS+Wq2+6qrdv/pVPR25sLA4uVZFQV/4wMBgT0/PoYOHqPrs6e6irz0vv6Cqqnp17Zq6uk1btmyMp4tvbm7umto1132MWVrLbJ48f77h7Nkzp0+eGB0dHx0deegPv//9b/5bKpNt3badauWVq1YWFxcbjUatVpP0txoguxCEkIyjHx6l+zVrauLZ2D2jP2fohC9hi7bAurth32XrGF/ImPfp4/uCO6PSY6HQN5ezskql4qabbqDS8s3X3+zv73v44T9TEO7evWvt2to4j3Dy5OlnnnmGGnn3PXerVKrJyUlqf2lZSdJNms1kMh88eOjQoYPNjU29vb0Ou62wuPgTn7p/67YtlZWVhYWFSQ/ep3i74ooddKOUHR0dGxkZ6R8YqD9T39LSfPrUyUPvvSsSi41UJ+bmFhUX122sq61dt2rVirTO1AqQcghCSEZjY6NEKqVfeYnvyo++9C7vUph5A3kmkYhnL6uUybEH9FlU9Nx9z11iifiN19+8cOFCU1NTdfXyO+64LTfXKJFIIp19pfCorz//5JNPOZ2OG264nrKzs6PTMmVRqlTFRYVzbBV9l+x2e29f/wvPv/jUk49Pmc1UkMnk8q3bt9933yd37NgSfdGPRFF4FxTk042+in3XXkOv2Oz2Y0dPnDhx8q3XX+3s7LjQ0vz6q6/QXydyuWLn7it37NhO5a9Wq2XOqGbkaihA0hCEkDCr1drd1VlcXCKTJTGCkB88XUykcjC4qnO7PZSFcV7q41aeCB77F+eOwbO+he2GymMq4NUb1q87dvzE8WMnOjvbf/azn1dUVq5ft7aqqiq/IF8c1AvU7Xa3t3ecOHnqzOkz1ICbbrpp584d9KVSOWg2m9atXx9PkyKZnJxqaGg8fuzoBx982Hj+HMXt8hUra6/dt2Xrlk2bNpWUpP6ka1gKuXzPnt10+8d//PuOjs7Ozq621gstLRd6e3qOffgBpeP3ebxly1csW7ZsVc3K8gpSVVlZIZViGgGYdxCEkLCmpgsulysvLy/Rv/S5So7uPR4vxVOkZXhnTzFK4skzSjJKzcDetEf8/f65faefeen3ddgd6UvedcXOTRvr+vsHnnvuBfrF397WJpPJlEol/WVAaBv2Ql232Wx2OBy5ubmf+MR9lZUV3FdKb9GLVE3G06TZ6EOff/5vTzz2F/pbxGKxyOSK3Xs+cvfdd9XWrlGpVFm8RFdVVUm3vXs/wo3QsFltp06dOXHy5OHDh1595WW60beIqlWVWr1x05Zdu3bv2LnNmGPIVmsBQiAIIWFtba10X1BYkNCK7VyucFkY/cQmmxmXLyWyy+3GDjMKS3al+8uvRDlpOVtQCjK8Xm+kcX50TIVCsWxZ9be+9Q9t7R0nT5ykaohiqbGx4fTpU+xi91KFQl5UVLxq1crdu3erVJcvmLW1MXOWbtu2Jc5W8Zj629bf30+Je+DA80c//NDtchYUFq2urd195Z6bb74xiYle00rG0mq1NxQV3nDjx+jbSJXi+fONJ44fpS9hbGzsjVdfeeG5ZyRSKVWx69dv2Lx5U2lZqcFgMBpzUnsuFyB+CEJI2MWLFymrKioqEhoSHv/SDdzICu7sKAUZFTpxBmHIbGhU5KX7UuKy6iq6mUxU/pkpsex2G31n6CtVq9UGg14ul4e0vKWlRa5QbNwY19iDgcGhg+8dfPftt1pbWwcHB70ez5V7PnrFrp2bN28uLy9fEB1S6PtPfzHQ7dZbb6LvEn0Vw0ND9E2orz935vTpx87t/+tjf9Hq9Pn5+UVFhevr6latoohfTd+6bDcclhYEISTGYrX29fZSOBUXx3styjw5xZs5QQwXWU6nixe0fHzgXW5xJZHoUq/RkKMF4i5mOiY0gjBk7tOEElSn09It5mbU8t6ei4WFRVG2oRKK6tqWltZHHvnLSy8c4LGTwGn1+k9/5u++8MXP67RpH32YPtx3iarkK6+6knulvaPr7bfefuutN1ubmzra29595x1uRM3GzVs/unfv9u3bKivpjy3h7MGOAKmFIITETIxPjI9PUE4UFUX7hR5d8EoR7LA/3uzLjXx+6BzZPHY4BDcwnMeuxMvnCwL5yg2fD6zcFDw3aTy45Aus4hSyL9V2Drs9/qOF1d7eOTExsXHj5rDvDgwMUql0lHx4tKnhPBWOtevWb6jbsH37zi1bN2vinrhgAamuqqiu+twDD3xuYsLU3ExfffOF5uaent7u7q4f/+d/0AbFJaUrVpIVVVVV5RWV5eVl2oX8pwDMWwhCSAxzEtBs0mg1xcXJDwAIXikiIcErFFKAUngFF5pURnJr6nJJllAQRp+D5tIyFHNbieLUqdN0v2371pDXW1vbnnrqmUPvvjMyOmK1WhUK5V333HfLrTezv/e1GZ6SNCv0et2OHdu2b99Kf+VYrTar1dLe1n7o0JHTZ04epDrxrTfp+69UqbQazdr1dRvq6nbv3lVSkvzfYQAhFv/PGKTW+Pj41NTUjp27Unj5LdIK9SG48YXBr9BTtuvppW44vEtLGHq5yWu4dS3ij8PoWwZPWJOc48ePS6Uyg0FPmTo5OTU0NHTq1Klnn33u3JnTYrE4Ny+/trb2+htvvu22m5fmFC1sPyMG5WJJSclVe67isYXysWMnjh872tLcRIXjW2+8/sKBZ+n1ZStWbtmybePGDdXLqvS0g14vw2hFSBaCEBJz4UIrJU38c20HBMcMF1dBb/HiqXu4Ii9kJcKQ8ApM4cZjo4vPF82TZf9sdnt7e5tSpRwaGn7kkUepzmlrvTAyPKwzGCj8tu/Ytn79+orKCsmSjMAoCgsLbrnlRrqxvWcH+vv7WlpaWi+0NTScf/zR/XTjVswoLi5eXVu7fPmK2rVr8udZT1qY/xCEkJjm5ha6X7tubfy7eNhFB0Wiy7/i2Z4pl4MwzvGI3FXA4B1nn8+cVTKmveNoPCi8B/oHzRMTw8ND3/7mN3hsy4vLyr/xrX+6/fbb0EkyHkqlYvnyarpdNd3Xprev/713Dx08+O6RQwebmxrffON17o+ktRvqdu3avWfPVTU1K7m5EbCGFESHIITEdHd3GXJyVq5IoCK0zepmwo4xYMKPqjeRKIGgYteX8M98OleB646JXlaMh8fr9bjpLwFPQ0PD2OiIWCxev2FD3Ya63VcxCzgszVOgqVJSXPSJT9xNt6mpqfPnG5ubm1qamnp6+3p6en7761/95le/yC8oXL16DcVh1bJlZYxSrTZ2515YghCEkICBgaHRkZENdRtTdcCEUpATPTzogMFD42cv6huCNg4UkbMHciSN6RbrdjvsDi+zQiITtO1tbUKR+J577/u7z38OJWBqqdXqHTu20c3tdlMoTk5Otrd3Hv3wWH39WaoX33mb6Wuj1mi1GnXtunVbtu7YuHFDRUUZykQIQBBCAk6ePEWxUVlZkeV2RBDSmybm8rzs1N6Xt/d4PEJh8pObMLOV0s3rdbpcDoeTK1ypAUxy85nxl0qVatPmzUjB9KFvtYFVUVGxd+9H6JXhkdFjR4+fPn361IljZrP5zdffeP655+j1yupl2yg6r9heWVFBCUnin/ABFh8EISSgvr6eLxCsXLky0R3TcdZxNnbi7MsnTtk5tOOapDQmhTzGb0mXy0355+UGRfrZDpBSMZWYYomY4nhycqqvr18oEtXVzWm6bUhUXq7xxhs/Rjen03nxYk9vb2/rhQutrW3NzU1/fewRumm0utLS0pLSkjW1tTU1q6uqKovmvDAILDgIQkhAQ8N5tUpVWJif0F4UD8xS9ImfBU3U3Ib5RROpOw8Frc3ucNjtgY8WCPhyis3pWVi5GHa5nIODA4UFBXq9Ll1NhKjo/8Hly5fRbc+eq7hp3EdHR1955fW33nzjxLGjDefPvfbKK9yfaytW1ey77mNXX7132bKqbLcaMgRBCPHq6x8wm0wajZZuCe1ot9tSWBEGFqOYfcDZnxD9QymdqWrkzo5yE5xG/+jJyUmtVsOdgKXaz+V2u10ebl+RSCiWiCRUAIbrvzM0NDw+NrbjxptjfXGQdoF/Ofn5+Z/5zKfoRvV6Y2NTQ0ND4/lzFy/2jowM/+LnP/3Fz36SX1C4qmb12rVrVtWsKioqKS0tViqTXN8Y5jkEIcTrYvdFh8NZWqrRxjGvZjCJROpwOPy+OY1G502vU8jmFtVfTPaEDI0QCAQikYgiindpwtLY/7zZg3D5x4+5zAWVfTa73el0+bzTKxcKBVT9BXrZRNr9/fc/oPurr/5onF8pZJJGo96+fSvdnE6nyWS2WKY6O7uPHztx7NjRd99+k25yhUKn0+n1+uUrV23dum3b9m3FRQXZbjWkEoIQ4jU4OECFUGlZqV6X2Pk9iVRqtVoD49yTxk1AE3jmdnu4kYWBDbjKLGZhFyyhUtVqsymszJoP9KESqVgmlcY5/uH8+XMKhaKqqiL+hkHmSaXS/Pw8ulVXV3N/tfT3D545c+bw4SMnj304NDTU0d7+/LPP0OurVq/ZsfMKdqa3YpVKqVSpMBPCgoYghLhQHdbf3892Gc3ihZPQa4ChCy+xfD4/5SX3FoViCsfqUf7J5VKmC4xYHP96CBaLtamxobSsbCnMGrrIFBUVFBVdd/3111mttm5OV1djQ1PLhZaH/vB7uhmMxvKy8vKK8tVr1qxcuWrFyhULeoWQJQs/mRAXp9PV29vHY9YiTzgIM7yGDjfv9vRjn0DgTdXkMnKZlAq7RC92njvX4Ha7y8rKxGIsPLtQKZWK1atr6Eb/tNiuwd6+vv7XXnvzrTdfP33qJN1eOHCA/pnRX0ir167du/faj350T1lZSbZbDfFCEEJcHA4HVYT0c15RWZHoviqVamR42Dfna4TBC/byIg8TDPkgKhBTNclacl1+Lly4QHvVrFoZ6EoKCxe3WCaprq768pe/QLfx8Qn6W+dc/dnGhvP9/QMXmppPHD36o//898rKqtq169avX1e9rLqAkS+R4C+heQpBCHFxOp1DQ0PFJSVGY04Su7P9XDyxt4uKvQQoEgr9FHXc1cGwsTRrYu7wR/Myk75cOn2a1pq1seEc1YK5eYmNOYGFwmDQX3XVLrrZ7XYKxbGxseampobGphPHjz//3DMvHHhOq9UaaCO9bsOmzRs3btyxY5tcLs92q2EGBCHEpa29w2G319SsEWZ1rXCuJoueWxRsgY45XHbO3sbDuLQNJaJEEuOan1qtTq7Bw8MjQ0PDcrmstLQ0uSPAQkHxVlxMt6J101PSd3X3vH/o0MGDB1uaGkdGRs6cPfvH3/+OXt+5a/cVu3Z99KN71GqNUqnApDZZhyCEuJw8cZLqsPUb5vvEKMEJx4vQm4YbhhH8CnspMVoQJj2798jIqNk8qdPr0GV0CaooL60ov++Tn7yP/hl0dnZ2dHQ0NTa1traeqz975P1DP/rhfyxfsXLZsmUrVq5YvmJFMaWoXG405mC0YuYhCCEu58+fE0ska9euTm53doRfJvqXz3Ht3OgsFmuiu4yMDJvMJvoDAgtNLGW5uUa6bdmymf5Kc7tdVqv1+PFTBw++d+jge60vt7z6ysv0wyUSiQTMVXAhX8DPLyisqKzS6w3FxSXr1tXm5ORUV1dm+4tYzBCEEJvNZuvt7c3Py9MltYrN5ORkZuYa5bEznHm9MWZaY0+uztiMW+M+piRmcOvo6PR6PGvXrkt8V1hsuEke6KZQKK6/fh/dHA5nc3NLfX19S3PT6MjI1NSUg+G0Wqwnjh212+0266W/vaQyGVWNVVVUQFavXlOTn1+Qn5+X9Bl7CIEghNiamlrsNltBzZrMVHVzQYWX1+uMuRn99c3ne7nyMa2dZRobmujX33yYU2b//kdXrFi+Zcum+bBSMXBkMumGDevoxmNXBLNYLE4nE4Qej4dSkB5REFJSTk5Otbe30R+jLxx4lt1LZsxlBv5v3Lx5x46dO3Zsy/bXseAhCCE2+lH0+/0VleXJXSrzuF0CSptwE74EruHFUy+yk3xeWmiJjseGWZi96JcLt8ogM/+LJHxyc51o0j3AnRrc2dVRUFikzfYg69Gxif/4/ndr1tT+ef/DKCPmJ/rhCjsn+1V7rgo8Hh4eOXXqzKFDB49+cKS5qfnM6TP/89vflpZXfOkrX/3Int0qlQqTNiQH3zWIraOjjcqI0tKS5IoJ+sOWMinsvpRY3LA/buLQWFN9+gPLB1Ii8vm+SOv60u8U7kjclGwCQXoHSETS2to+Mjx87b6PZf6jQzz37LP0HdjzkT0KhSLbbYHk5eXlXnfdNXSzWm0tLRcaGs6fOH7izOnT/+vb/1haXr5379591123Yd73aJuHEIQQg9k82d8/IJFI8/MLkrjO52Xmp2YLuFlByKxeO83j8dItZMg5ZSQ3oSh39jKkIwyFXKQgDF53nmsFj60UE238HB09epzut27ZlOHPDUG/NN9+8w2KwLq6jTgvujgolYqNGzfU1a2/4847JsYnnn32wJ8f+tOfH3romaeeuvm22z7/+c8XFGDcagIQhBDDOBkbpxTJz0/mR8vlclKesZNzJvYrmGLP7XbzLi2365t9VjbRVKbcTe3UozG9//5BpVJZXFKcsU8Mq6ure3BwMDc3b+3a2uy2BFKLfgTkMpm8qPCrX/3S/Z/59P4/73/lxRcf3b//yPuHv/r1r+264gqNBqfB44IghBjGxsampiZzco0FCa7HO0dBC00wKAup/nO5gotCv8vFJCUFYpzxRuGasRwcH59oa20tLCzSaLJ8gfBid9foyMi9n/y0LsH1s2ABUauUD37pizfccP0rL7/yyP79//TNf7z2uuu+9e1voTSMB4IQYjCZzHa7vbqqWpnmy0tS6YyZGCneQkbDCwQC2oY758mecWVqxem3EptZm/Z0Ol2Bz03H0I62tnYK76LiIoPBkPKDJ6S+/hz9VbFnz57sNgPSTSgQVFSUf+nLD27dtu1//fM/v/ryS+fOnXvo4YcKCwuyco18AUEQQgytrW30C33lyprkdqdajZv8c/YkL1z3zkg7CgRCn+/yu3y+gDfd25PrPhq8MT0NDsJIwcaNF6TduVKSQ48lEnHKs7C9nYLQX1FRoVRmuX9Kc3OLQqncuBF9KJaKTZvq9v/lkd//7vcHnnv2jo/f/m/f/e7eqz+Ky8NRIAghhrbWNrpftWpFcrsz82UI+B6v1+1xy3ih3VWijMdg13wXsfUfP2So3+xYDVlxItIAee53QcjG3NFSG4QUrh0dHXTs8vLyFB42OR0d7StW1WBCyyUlPz/vW9/+x7Lyih/+4Hv/9q//qtFqtm/HcMOIEIQQQ0/vRZVaXVWViRmeKKIok6hMZMc/MNNNhf0zll5klo4IyrPgQJ0dk/RupKUq0sRisfSxyzfW1WW5DjObJ4cHBz760b3ZbQZkHv3pc//9nzQac77/3X/78oMP/uRnP9+9+woMNAwL3xSIpq9vwDQxUVlVPZch4VKZzGqxhnR+CStwxpI7ZRplwANlYSAIKeBCQi7kxCltGeUaSTqmf7NarUNDg0ajsbg4y11GGxub6L64pCi7zYBs2bfvGrvN9oPvf+8H3/veD3/0fzZv2pjtFs1HCEKIpqGh0eFwrFmd5FzbHLFY4vNN+WJNhx08rJAzO8ACpR4zU40w3nGBgRqRCzx2ThlR4ONCOumkxNDQ0MjIyNXX7Ev5kRN16tQZul+/HpOdLlH0T/2OO2/v6x/43a9/9Z///sPHn3gMReFs+I5ANEeOHKEoqq6umstBFArF6MhIEgvzhqyOxCywxHYW5YbYR/p55ubUDr4O6PMxp1vZFTAuT16T1vH1J06covsbbsj+nDJEJBajo8QS9/Wvf9VkGn/y8ce/9c1vU22oUmGlpxkQhBBNU1OjTCarqJxTjw+5nOmm4XK5om8mkYiDO3Py2HnXgp8GFhqkLKTHUf6w5WZrC+6Syk3PRgGZmUior69Xq9Vr1iTZ1TaFWlqatFodZlaDL3zhC43nz7/26svbd26/++67st2c+QVBCBH19PSaTCaDIUejmdNAbBW70Kjd7oi+GdefJfgcZvClu8CwvwCHwxlpCCDX0Wb2KAsqDTOQgxaL5fy5+jVraoXC7P98cRO9YhgZFBYWfOkrX/3qlx7862OP7969u6ioMNstmkey/4MK89bFiz0Ouz3XmKNSqeZyHJVKSclktdljbsmOl2dOfrJjJ2YkHFWHswcdUpEXpS6cPXIxM/1GuctyK1atFIZbcAMgW67YtfOW224/8OzTzz//ty996QvZbs48giCEiC5e7KYsyS8oUCrndEWByhG5QmG32eLZOFJ4UIU3OwjZ0RYRhwCyReGMXWYlY1qcOXOGPnrVyhWow2BeEYtE3/mX///M6VO/+NlPbrnl5qKigmy3aL5AEEJ4Ho9nYHCQHpSWlkZa1S9+KqVyeHjY4XDOpYsKNYOyMLjOi17hceMigrenCjK5JRXj53A46s+eVSgUubm5af2gOBkMOT6fN2QOAViyxGLxrbfd+ouf//yXv/jl93/wXfSi4iAIITybzc4NCa+qqp770XQ6LQVha2vrXBZAYOdXm1EXRh8mz3UTjTKLWzoMDg6ZTCaVSlVUNC+G7pWWlpkmJqxWa7YbkjKHDh0+f/7c5z73Wak00+tqLQL0Q7H36qsff/TRD44c7ujoXL58WbZbNC8gCCE8i8UyNDgkFInKykrmfjSdTidXKEZHx+hmNOYkdxCuCwzdc/NuR1qhPmSXKE/Tob9/wGKxrl6zep50RuCmKY/ZU2lBoC/klVde/9Y3/r6opOSmm24sKUnBv8wlqKqqcs/eq//6GGXhkWXLqjM549K8hSCE8Ox2+8TERG5ubkqWcZHLZQX5+Z2dnaOjowaDfi4XzxLqA8kWhdyEpcx51HR34/T5fN3dXXa7bcWKlWn9oPgtX76c7rs6u3btuiLbbZmrM2fqf/aTH9EfQ/ff/5l5cuZ5gfrsZz/z4t/+9vLLL997372ZXKFz3kIQQnht7R0Op2PT5i0SSQomXqG/OpXsGF6Xyx19wrOUY+egEXCr+6b7b1/6lI6OTrrfvn1rej8pbrt37+Qx40Gbs92QFPiX73ynv6/vuz/44e2334KOSHNRWlqyb991Tz/51w8/OLr7yl3Zbk72IQghvAstF9wu17p1c52ai13zyGV3OPm8uaZQoMdHor8EacfpK4VeimRuDu6EjuB0MvOxqWPNx0GlZ1trm1an27Bhvqx5RF9pjtF48WJ3thsyJ1ar9Tv/+1+6Ozs++enP3HnnbdluzmJwy603v/rKS7/73e+279wuXvKTri31rx8iaW5ulkqlNatXzeUgHo/HarW73ZfWkU8aNy8MN7MMd4YzZNKZ6IKH1bOHSrgktVrjGvsxMWHu7u7auGlzQgdPt1U1a04eP2q12dK9tHL6vP32O2++/lplVdVnP3d/ttuySCxbtmzt2nUfHDl88sTp7du3ZLs5WYYghDBcLnfPxW6lSrVq5fLkjkC55XA67TamjwaljkIpd8eaYi0Kn88fNL8ak68CAZ8LM65MjLWCREbGDzJTs35AbduxY3tmPi5Oy5cvO3zovbNnzu7cuSPbbUnGxMTEI/sfof+jv/4P35gnfXEXAZ1Ou+OKKz744Mjrr7+6ZcvGJT6OAkEIYTQ2NVsslvUb6pLoUUa/sJxOl8Ph4AovmUxKN3pgmWJ68CdxWjISbsZRriMMO4xCEGmMIPtVxDv6MCyuphSLY1wuPXnyFJXRa9clP0QkHdbU/l/2zgKsjexr4xQNwYJrFHd3dyuFClL3Ut92vd5tt7LbrbtTahQpViju7g7F3V2Cw3dD9uu/W6FIIAHmt7N50jCZOSO57z13zj1Hmo6ePiQkbIEKYXhEVEFeru2q1cbGhuS2ZVFhamZ64+qVtJSUurp6FApJbnPICSSEEF+hIL8AeDZI5LRr6YFv9fT0EcWJnoGOZSI3G1FNgTQSPqSnJ2GYA3FHVBMuI/jXt4RwIsXMv5WYJmJnpt357e7pofpewYrh4ZG42GjgsrAws0x3+3MKDofj5OSKi4nq6vphNnUlyUJvX9/Vf/7hExA4ePAAuW1ZbKBRyBUrV3t7umdn50BCCAHxH4BLV1hYANQCiURN0SMkPnjrHxgYnCjyBwQJxgijp6P79OvEOd0wRsYZmESsGvFR9j6dTfgpw8PD34oFp6WlAUbOOP002DKxutMk6+Tl5YNTh8FgWSlMbFAolBBSqAhc1IICShu2nRxwU718/qqjvW3Fiq0cHOzkNmexAW7pzZs3vfPz8fP1tbGxJrc55AQSQojPAd5Pc3MzDMaIRApNRQhB64/vHxgeGgLNFlidiQn+pdsHPMX+/n7CJIoZpS0l5pSZmAXxbz36qZeVB/r3MTHbsmVj9PR0MxjvxePxhN1PKqJFRYRa8BgsGj4jsZ87mJmZtLR1KysqamrqpKS72VgpS6cnobW1NTQkGNwzhsZG0HS3uUBMTERNXTMlKaGkpExUlAQ5pBYokBBCfE5Lc0tzUzNofbi4uCZfc+Ip3Uhvbx/hEdoyKgYYPTMT01dlBviKQAiBkHx3BsK3+FL5vpSlr7aVn6YnJRo8gya1u6uLiZmZlvabXwSbLS0tAyahUGiKStUBuik9PT3S0pKqaprnzpw+dfzoqjUO69avRSKRQCApfDZeYWFhRUW5iIiomtpSD2ucO8wtzBLiYtzfuB899jtF3brzCSSEEJ/T1NSM78ejUCgEO2LyNUEj293dC9QFuFkwGAMd3Tedrd7e3oGBAV4+PhIGp4F9gf1ON530DApQEEshTniE32wmOjo6a2trwTpSUlLT3sHcgMf3p6WlJybEp6WmEbzV8XEpaZmx8fG3nu5B7wPExCV0dXU1tbSkpCQZGEiQM2EuiI2Jw/f1Oe/ZS25DFjOKikpCSGRQ4LtNmzfNICxgcQAJIcR/AKrW0toyNDTEycnJwf6dpzLAnxinGgfax8LCPHlfsmYifzfJH8hP5ZkfsOsz8RsZGf2y3uEkEOdB0k46NNrZ2dnc3MLNwyMkRP74/pqaWm9vX39fn9bWloH+fkY43NrGbsOGtRgMGvy1oKDI5enTyPCwnKzMJ48eioiKbduxw8zMhNxWf4Xw8DAkCq2vD6U+mUOwWLSMnFxocHB6ehokhBAQBICDVV1dMzY6KisrNwWNWcYIY+jvHxwYGGRkhH1rtaamlt6eHi4uLmYmMkzopqWlBcr30XEc+xfqqdeWwk+UFGZgYJikCHB9fUNHe5uZuSW5Bhs7O7saGuoLC4pCQsMS4mKGh4b4+AWUlVX0DAyMjY0FBf+XAVxNTQUspaXlAe8C4mKjqyorf9i/j5uXb429vba2FhaLpZCwlNjY+KaG+u27nJf4FLe5Btyxy21WBPr7x0bHWFhYzKZQ2sIFEkKI/zA6OlpRXrGMepmwMG4q69PTMwwMDAGpALryrQarpraGhpaWn3+2VUCJ+UKpvld96TPAynR0y0YIUw7/N4g6rQFVYn61yXOuFhYUgm1aWJhPfbOkIjk5NTYmJjMjva6urrWlBZwlQ2NTPX1d0JVBoYS+FZ0kIoL74dCBteucKioqwsMj3wcG3L118/XLF8LCIobGxpZWVgL8JEi2Phs8PT3hTEwLdO7jwkJTQ11KRjYxMRGPx0NCCAFBBVyn+vo6JjgTH/+UqgjR0tLQ0dEODQ0DpxAOZ/xSn8BPa6B/AMbAwDzTMBkiEzlLh4nviflCP+5rKsWYZhMFAESUauIZ4bdWANqTk5vLwsKqpDQfKUaHh4eBNre0tHp7+wa+e1dXWw1sY4DB+Pj5tmzbuXKVLRvrVCcy8vBwg0VdXe3IkV99ff0f3L9XWJCfkZ72z18XrWxsd+7cjkQKMTIyzr+b29PbFxMZwS8gCKWSmQeA+K2wtbt47qynp/euXdvIbQ4ZgIQQ4j80NDR2d3fz8fFj0FN6nkcYHWWEAYkaHBxiYKD/cvBweGQU6ARBL2dRxYKYRObTf34URaqJaYvfHT0DK3y6hWm17ENDEx7htyNKOjo6S0qKpSTnNkymv3+gsLCorKw0OzMrLy+v+EMROPlIFNrYxExZRVlJWVlCUpxhpicZbMrOboWlpUVeXn5MdFRyckrI+8DQoPdS0jJ6+no6ujoSEuIkqUMyRQryC0ZHRwUFBaFyS/ODpaXZs6dP3N1erVvvRJZHGOQFEkKI/5CdlTPQ3y8+nXJ6QPyAL4jH9/f24hGIz+eogeaMOJOdZnZexfi3wz3BLr4rhMQQU7Dm2Nj4RNTLNIwhjqNOsou0tMzBgQEZ2TnJrNbT2xsXmxBH+D8W39fX309IYs6KQNiuWm1tbSUpKcHICAd9EZIEvoOujLKyory83La+vtLSsmcuz0KD3+fmZLu6PEWiUFu377Symqex38rKCnCxxCUlmJZeo0wWWFlZVVRV/H194+MSzM0pMXJqToGEEOI/ZGfnEB4Qikxjai3RKRwmMNLT28cEh0+egWXqdHZ2EWfiT8zT6Camkunr6xsZHv50NSABtP+dGgiUjpmFlagNcDh8YuYDDWhSgf6x/nfYECjj8P9vDSjlVwWSuJ0vE9kQIYyL5mTR0dEBn2nmhzpBT08vHo/vJdBTUV5RWPihoCA/KyMdnAQGBhg3D4+YuLiCkrIKaLFUleaulARw39nYWIEigqWm9hdfH9/IiPCqqqqfDh28dEnQ0dFJT09XQEAAgWCbIwPAqS6YSNMjLU1ZWVsXMTAYTEdXNygwMDj4vaGh/tRDyRYHkBBC/I+h4eHS0mI6Onop6WlXXwJOIWjHBwcGaWmowY9qBg5Ka1t7fV19dXVNTU11c1NjZ0d7W1v70NAwkAUgNkAbiFLU09099L1CFtQ0NAgEO9EGFhYWmom6TUACgRyys7Mxs7Ly8wuwsSF4eHj5+Hg5OTkAVBNT77+ad4aYFg44yl/dF9DprKwsNjY2Tk7O6R5ycXFJc3MrOLTS0pKaanDUTeAcdhHoBIcJVuDg5NQzMBQTE5eRkUJjMMBa5on0rfMGUkhw//69jo4ORUVFsbFxgQHvrl+5/PrlS2FhnKGxiZm5GS8P6YcuQW+gobERvJlixBYESVBXV4czMRXk5YFf4FI785AQQvyPxoam9vZ2Tg5OLs7v5JT5jInoFTo4E7y3Bzhs/UB4JplcT/W/whEjXd3dyYmpaWmp8fGx9bW1xL9OpBKlJhZaIgaIcvPwysorgA+FhISAwk3FJGBHeXkpeDM4MJCZnkY1McJJyIk6NkY1EX06NhGESlyZi5dXTExCUlJSTk5WVEwUNO7EhGpAPsHe4YwE32tgYBB848uDqqmp7ejoEBIkQKybSPX/o6n/7mR0bGRstKKisr2tHTh5nZ2dJSUfGurqqqsqP26EuDvCADINjRAao6quLi+vqKAgJz7TMlikhZubi5sbOAw6v/32y9u3vndv30xLTU1MSDh/9sz6TVs2b97Iy8sz+RWfFuBUg/sQnAoxMXIe/vDwMOic8fHyLJF8K+AiWlgtf/PqRVZmJiSEEEuX8vLyvt5eEWGRmYVQwxgYqMYJNWy7u3uZmOBgI1+2IN3dwPspKywsyM7KLi4uListGRkeJrT+SJSyiiofPx8HO7uwqCiCADv4ZQJ3Dbh0pDg4qrq6etC01dbWDQ4Otbe3dnV2NjY2tBAcst62traykg/JCXFAxoAa8fDxIYVQPLw84mKiSDSamZkVOGpsiAHQQBOHjD7OvgCyCry6biBuTEzeXl74/v7m5mbwee1EAoHW1tbBwYHG+npi5Q0ijHA4OzsHMwuzvIISOEA2NlbQgRAWEeUCWsPNhUQKAeeSJMc7Y4BnXFhYyMAAExERBgL96Z/AlbK3X2VjY52UlBwVGZGZkfnS1cXX20tFVV1DU11NTU1YRJh+1klBQSemsaFBU0dvltuZDeCuuHbtekR4+I1bt2SkKSVb0FyzYcN6P5+3ISFhq9esJrct8wokhBD/o6qqCngwQI0YGGY4l4iBgZ6QgxvfD+QQiCAM9r9Z9g0NjT4+fgH+vm2tbT29PaMjI0zMLGbmlkpKSlraGnA4HLS8ALCFOeqACwoSAvGJ2VWITJROHATt/tDQ4NDQEHBPPxQVFxQUlpeVxsfGgBUCCM9OGMF/NNQ0SDRKU0tXQ0MdyMPHyB0gnNmZmW2tLa0tzTlZmZ/tUUFJmZWVVVFJhYmJCYVEgs6BmLgYCwszPZBTOsK0S3C84M0k8/Tnn+Li0sePHsdGR7EiEMdOnNDV0fpyHXCVDAz0tLQ0urq6s7JzXr18ERURFhsdCfou4CzZrVxtZWUBDnPGNgAnvqO9TVhYZBbHMVsuXfrH29MTjcUtqbBVERGckrJqQnxsfUMT2SeSzicU9AuEIC9DQ8P19fVAhFAoNONM6ycQBhLhjMuol+H7CEGkhCDN0dG6ujo3t7iMtBTghLFzcAChtdVcZWpqqqgoT96kz2DvjIzEYyU4nQICApISEnZ2K6gmFK6srKKwsCgtLaUwPx94hOVlZUDz7t4aB/6itraukrISDodjZWNram4Gir5n/wE2VlYuLkJmOiBvItOJNiI74GBbW9s+FH3w9/d/5+dLR0/Px8ff3tpyYO/eHw4dsltph0Cwfdk7AXIOXFhTEyOw5OcXBQS8i42JrigrO33y+NnTJy2slpuYmkhKSnAAn36azzWrqmtAH0VYmDznsLu75/I/Vzzc3ygpq9y8fYt9zmKCKBNbuxVJCXEP7j88ffo4uW2ZPyAhhPiXnp6ehvp6oA1CQkKz3BQjDEa9jLqvr6+o6IP7G7eI8HDwXlhEdOcuZzl5eREREXZ2Sm9cJh5QiYDF1nY5ML6lpa2+vq60pDQ3Ny8/P8/by8PP15uHl1dQQLC2toaXn9/RYc0CDfRPTk4JDw3LzMwEfjAej1dV17CyslLXUAdHeuvGjcuX/s7IyNh/4MDkTyulpSXAsmnTxoqKitTU1KTEpJCgQOD9ozFYFAolr0iYkqGsrDTFDhboScgpKIqKkcEjHBkZuXbtuvdbTwUlpT/OnEFQWGnJeUBaWloIiYoIC3Z23jH7bFALBUgIIf6lu7u7qakZxgjj4yPBkAgdHW1QUPDZ06eAJ4FgZz977oKNjfUCjclmmgCDQX1M91VdU+fj7fPW0yMzI50QEdPQYGpssm7DJkcnew52xLQywM0/xBCegYGBly/dXr980dhQP1FzmFrXwGj37t3y8v/OWMBiMUAO9+3dFx4aEhYS/M/V65aWZpN78ODOAYumpsbBgwcqK6vevPHw9vKsramOi40Be4QzMRuZmBobG+nr64Hbg3iWPjtRxCx6HBwcT12ezHhYYsaAXR87dtLP20tcSur+/fuzGd1duCCRQlgcNi4mJjMzi4/PnJLvZBICCSHEvwAh7OnpZmND8E8tudoktLd33L5928vdnZeP38HJce26teyI71R0WligkIIHD+4DS05OXnpaKnCqSkqK7966/uTRAy1tLT19fRUVVTQaSVHZojs6u2ompqYU5Bfk5OTk5mQPDgzwCQjo6OkD6dLQ1JKS+nzODC8P94sXrg/uPQSvx4/+npyUuH7DhikGsmIw6N9++/nw4YP5+YXp6Wl5ObmVlZURYaHvfL0ZYDARUVEcTgSNQSGFhNg5OBATt8f4OFVDQ4O7m1tiQvxqB8eTJ08AvST9ifgGeHz/0ydPgQpKSEldvXZtaaog1URRzxW2dlEREVER4UZGBp8+5l/EQEII8S81hHDKQWFhETa2WUVptrS0Hv7hUEZ6uryi4l9/XwSyuohri8vJyYDF3sG+o6MzKzPLy+tteGhodFQUDy9wjLSd9+xGkrUqU3NzS1lZOVC9tNSUuppq0NMBDA0OgtbNwNDYyNgIGM/JyUVMNfDVLYA1d+91NjAy+OPUaU9399iY6L0HDtjZrpjiNaWnp1dUJIyMAge0q6u7o6M9IzM7OSkpJzsrPzeXaqLZJcRIMRBa23Eqqn48oI8RDg8NDjpw8AAP9/Sm8cyGsNCwRw8esLNznP7jD5LXC1tYGBjoMTEz5+bldXZ28vEtidFRSAgh/uVD0YfR0VFJScnZbARIqYvLs4z0ND19gz/Pn+Pi+s8c85GREcKk+8GB/n7QMPaPjozk5OaDz5sam4CQfLomIyNMXUNdQkKMi4trPlNczgzmCZBIIevlVpmZ2R4eHqlJSb4+b7083mzatm31qpUYDGbujmLilA729/eDV+BRVVdVl5dXAA+1vKysrbWFauJ5JzMzC5wJDk6mkYmpNgHNqU/MB5bLyck+fvrkxvUb7/z9zpw8lZaaduDAPtBETj3eFTYBLy+PhITEurWO4JOKisqcnPz6+rrW1pbszAziamISEqAD0dnRceHcWR9vv/lJAD02NhYXl3DqxAlGRsarN27Ky8vNw04pGXAeNmzccv/urfT0TGtrS3KbMx9AQgjxL+Xl5XT0dCKis4pQSEtL9/b0QGNxR48f+6iCjY3NhYWFpaUl5aWlDQ2NoJvZ0dHR1dkJFHGSTbm6PBEWEZWTk9PQ0lJWVv60oh7FAvwqYmay0tKyhISEkKAQ1ydPQoOCNLW01q1fLykpQZIo2eaWVqB2ra1tVVWVTQ31dXX13d3d7e3tPT3dHe3txHWEkChBISGwX3Z2BNgvLx8/NzehaPCMH7whEGxHjv5uYGjw6MFDfx/vnKwsu5Ur129YP+OiIlgsBixf/VNNdc3jR3zubq/mRwizs3POnT1DR0f7y2+/q6urzMMeKZ/Va+xev3r++tVrSAghlhD4/v662hoYjFFGZlZzh2/dug1E7uFTF+Lgkr9/4Bu314SIkv8m6tTRN0CjMWxsiImc0TAUCvWZzlVWVrm5uXt5uJeVlni/9WJmZTU1s9i3f5+gwMIYqBERERYWxm3YsCE8PPLM6ZNvPT0DAwJ2Ou/Zu9d5Blurq2/IzsoB4pqenpqXndU/keztsyzk4pJSktLSUlIy4AoCn4ZYJ5kY6UCqeAc6OjpdXR01NTVX15dX//nr2pXLT588uXHrtpqaMkm2/xE2BJuYmFhsTHROTp6c3NymGwX+9N8X/66uqtq+a5fdyhVzuq8FBA8Pj5KSSlRkeG5uvqysNLnNmXMgIYQgUFjwAWihME6Y+Rt1XKdCQMD7rPQ0TW2dlubm897e7wMDW1uaWVhYJSWlhEWExcQlMBisqJiIAP/3h9RwOOzRo78dPLgvOjo2KiK8oKDQz+ftO19vdU0t4JQoE+bwCVN4DCoxItLU1EhBQc7Dw8Pfz+/m9atxsTF79uzR1dP5bOXR0dHOzq6uLuDYtQH3rqGurqGxsaysvLW1pbKisrenm7gaNw+PIBJFnLDIwcmJxeGAnwdEl5ubm3XKNQhneVAwGANw1FRUFF2fuUZGhO/b42xqZrbG3l5aRnrGRaA+g5WVVU5eDpyrhIT4ORVCoIJnz/6Zk521co39/v37l0iE5FSgp6fX1tWJi4329fGVkpKgqLCvuQASQggCBQUFgwMDKDRqxltob29//syFmoamoqL8t59/7u7uwuBwDk5rdXW1+fj4ODg4ZqBbzMzM1taW5uamDQ2NJaWl7m7u8XExCfFxvDy8KmpqtnZ22toLoHw5NzeXs/MuoBZPHj/18fL4/ddfV9mDZndvc3MLOC6g8Q0NdUX5BR2dHQP9A334PvCKx/cRvysohNTQ0ubj5ZWSlsKgUcwsLHA4nJGRkZmZibyPTpWUFEVFRXLzHK9fuebt5RUTHa2to7Nn3z7MLG6hT1FRVQO9peTEJCcnpzkqczE8MvLw4aMAfz81dfVDhw4uzcrs3wL0CVRUlBHs7EmJCQ2NTUKCi7w8MiSEEFRj4+NFRYWg0ycqOsMcx+Pj48nJKcXFxWOjox3t7by8vL8dPWplZUmSxgU0iEikEFiMDA2Ki0vd3NyiIyOC37/39/VRUFTeu28vEAkEAvFZVkyKgnBuRYQvXPhTQ0PtxvUbj+7fe/LwATFh6UQRK8aJ9HKEFzFxceA6i4qKoVBCamqq5DZ8MlhYWLQ0NRSePXF393r29HFgQICfj8+GLVscHRxAj2qWGUflFeSRKExJSUl1dTUCIUsqmz8lPi7B3c2Ng51j/8GDPDw8c7GLBY2EhLiImFh+Tm7Jh2JICCEWPz09PfX19fT0DEBsZraF+vqGp4+f9OPxSBR66/ZtFpaWc5SYSkxM5OTJ4/U7tqelpYWFhicmxu/asV1eUdHI2MTMzPTTPKKUyfLl1lgs9q8LFzMmCmLoGxrp6urw8PJycHBOpGfjnHHsCbkAHuqWLRsNDPTCw8L8fP1euLiEBYdoaWuBK6KjozXjpLWMMAandevOn/0jIT5BTo70QtjY2HTpr7+A533pyhVlZUWSb39xsG7duoPx+2Jj4wyNDMhty9wCCSEEVUN9Y0dHBwsLM7Es33Spq6t3tHdoa23R1Tc8d/4cJyf7XGcQFRDgX7HCxtLSoqqq+tHDx77eXrnZ2Xdv3dyyfcf27VvnuWLftACuIWjW7z98cOrUH+/f+eXn5q5dt05fX5fcds0W0AXZum3rho0b3N09796+/dbTE3iHSAx28+atVtYWLDNS97VrHe/fve3u7r57z0wijCahv3/ghx8OlZeV7j/4g5npkqvGPnWMjY24+fhDQ0NOnlrkeUchIYSgam5uJlRfEhVlZZ12ZsXOzs6LFy4CFTQ1Mz/1x6kZFKedMXR0dCIiwhf/Og/k79XLF3Gxcfdu3wp8927V6lWWVpZIJJJiYx+A23f69Ak0GvXG7fWBvXu3bt/u4OgguMBHn0DvB/h/GzeuX2G7IjAgMCYqKi8v7/SJo9ev/qOjq6+gIC8uIc7FxcXLyzPFZCW0tDS2dquePn74+vWbtRNTD0nC8PDwi+cv8rKzNLV1wGmn2JuEEgDX1MnR6eb1q8HBoebmpuQ2Zw6BhHCpMzo6WltbA1oHXl7eGUQluL/xiI6MUFXXPHHq5Hyq4KeIigofOXa0uqr6feB7VxeXG9eu+fr4rFy1esOmDYyUmiCKhYVl797dKirK586cfXDvbkpK8qHDh9XV1chtFwlgY2VxcnJYbmNdW1MbGxMXFPTe39c74J0fAoFgZWUDt5k2YQ6GhrS0xHeDh01MTd75+z53cQGuCQ8PacohlZdXuD57BmNkBCece5qZa6qra16/erV7zx62JZOMW0dX+4Wry80bNyAhhFjMjIyM1NbWjY2NCQkJTfeJTkND0727d3n5BW7duclKovK5M4N+wjs8cHC/41qnO7fvvH/nf+WfS0FBwSdOHpeRkaaogn8fAVZpaWk+dnl67tz5+JjoLRs37t53wNHJnpdnwZdEB/azMDNLSkqAZZfzjrr6hqD3wTFRkZWVFQX5eakpyeB+ExBC2tqt1NXRRqFRrKwsX83ZJi0tpaKmFhQQ6OPjs2PH9tkPuff19R35/UhXZ8eZcxenNTED9BcTEpKOHT3a3dlBTUP3yy8/ztKShQISKSQmIZmcmJCenrmIH6ZSYgMBMZ8MDQ3X1dWBRhmDwU73uzev3xgdHdm6dSt5VfBTeLi5jh49YmVl+frV67DQkP379q1evcbRyVFAgEIT0/Dx8d68ed3Xx/fpk6f3795OiIt1dFprZm664KJmJkFQgH/79i1gaWhorKioLCsrzUzPKCgovHvrxuOH93E4YWUVZS1tHUUlxc9irOjp6bZu2xYXE+Ph7m5qZoadXTDU4ODgtWs3igrybVeusrY2n84Xh9xev3786FFXV9fmLVu3bts6GzMWFmxsbJpamkAIIyPCFRTkFuuEQkgIlzrDw0P1dXVMzMw44ekJYWlpWWxsDA8Pr7qGxhzZNjNA66mmpiovLx9pYXHm9KlHD+4nJiZeuXpViKz5ryfHZoWNsYnJX3/94+vtefrkcV9f3zNnz6DRiy31Mz8/H1i0tDQcHByGhoaKi0vc3N4EB74rKizwdHeHwWCbtm7fsGHdp8kBpKUkf/71t5PHjh47cvTV65ez2Xtqapq/rw83Dw8Q16kPEgDxO3fuQuA7fw4OzstXrxkY6FHmAMMcAbxwTU2ta1SXs7OyOju7ODlnEk9H+SyhKwrxVaqra/v6+ji5uKY7VaiioqKvt1dNQ114mgo6PzAw0FtYmImKily5fCU+NmbLpk1Hjh/T09WhzFIYoLkBLuCpU8dMTIyePH6UlZnusGbNuvXrltssx2Awi68bDq4OWIh5WX8/8ltYaFhUZETxhw+3b1x/7upibGxqaWUuL68AzsmyZcusrCzi4+JCgt6fPn3m8OFDM3s+19vXd+/Ovd6e3sM//yI2tZK/I6OjJcXFVy5fBW66lLTsL7/9qqKiNNcR0RSInJyMsppGYUEe+MlDQgixOCkpKQV9cywWO61MJWNjYxXl5QMD/YqKJM4zSVqEhXF///P3i+cv7ty8eerY8YuX/tLR+Ty9GeUAXA19fV15ednIyKi7t+/cv3s3MCDAbtVqRycnDvY5mZdJCXBysDs62i9fblVTU5uWnvHm9Wsvjzchwe/FxMRtbFdYW1sxMTH9cOiH3Jxsb0+PZVTLTp0+MYO9XLz4d2ZGmtO69atW2U1l/eHhYV8//zs3bzU3Na2xd9jpvEtISHAG+10c7Nu3b9vmjUFBISoqFP17nzGQEC518vMLxsfHJSWnl2ubEGtaUwu+qKBA6TVrmOBwZ+ddo6Pj9+/cOnXilN87P6ZZ5FOdBxAIxMqVdmbm5ndu3/N48+rmtasvnj378edfTM1MgIc01x7JyMgIMeUNEXCJwSdfrkZLS0dPT0fCoB5wUSQkxMGyYf3aiIio+/fu5ecTih6/fPny4MEfNDXV7z14uGP79jevX1bXVJ07d46Hh3uKpwIcztu3Pl5v3GTk5Hfs3EE3hYFNPB7/+LHLw3t3aWionfft3blj+xKpT/stNDXV0FhccPD73377mTLHVGYJJIRLmoGBgbKyEnoGBtFpVl8C7ePg4CAVIUs9aYLa55q9e53p6Ghu37x56OChG7duEoszUDJMcMaffvrBxsb6jdvriPDw40d/f/1K1sLS0sraavLAH3BpOju7ent7P37S3t5BvFhEOjs7gSv/yV/bent6PvlnJ76v7+M/QY+nqbn5y73w8fEB0ZKWkQWvJJ9LYGRkoKmpkZyc4u/nFx0ZeejAfmUVVce1Tnfv3b1542ZURPi2LVtsQWfBzo6X9/up0bKzch7cuweDMTrvdv7u+uDs5eXl37p5KzY6SkJSas++faamxqQ5qgWOkbHx00cPAwLe29ktwhodkBAuaWpr67u6uuCMcAxmermSQfvY2tZGNVGuZW5MIz2g5YwIC0tOSszKygYeBrnN+T7A45GQEDty9MimzZufPHnq+catqLDgyeNHW7bvWLvWkeX/E+j88suvdeBC1tZ+/OLI6Oinda9GRkbHxv/n5I3+1+f7zAWcHOACyikoAjNSkwcC3tEwwhh5+XhtbFfZ2trw8/PO6mj/C+ipGBjoaWiol1dU3LpxKzI8NCc7KyM769I/l16+eH33zs0bV695eXjs2bcftMuTOKY9vX3nz5+vqa767ehxQ0OD7zqR4eGRf5w+1drcrGtgePToETSJcogvAjQ1Nb083ME5h4QQYrFRXV0Duv8SEpLTHfmhoaHh5iJMRu7p6WGhmLkTk8PFxWVsapaVmZmQEK+mprJQIlDo6emxWMzZs384Ojo+d3VNSky4eulvn7dem7dsVVNTFRISTIiNY2ZmZmD49wrS0NIyMcE/fp2BgeHTYrxINJqF5X8OHA8P76eXj5WV5VOfCexaWBj3VavS0zMTExOTExOqq6tvXLt899YNCysrW7sVOJwIDw8XqcZvYTAGKUmJK1cvnzxx0t/XJzMzW0lJYZfzdj19XZenLnGx0Ud/+/Xdu3cbN25QVVX5bMQb+HbVNbVHjhwpKsh3XLt+y5aNk++rtbXt+fMXD+7e4eDg3L1v/86dO+DwGRYxXpSIiYnw8fOXlZVmZ+fKy89JGnQyAgnhkqasrGR4eFgIiZzuuD/ogxODa6qqqmVkFkzdTm1t7ctUVMUfivF4/ELR74/IyEj9ceZ0aWnZO38gCr6nTxzHYLA6+rrbdu4CztPH1WhpaT/NtgpjhDHB4V/b3qwgBnxu27a1vLw8LTUtODjEz8c7JDgIhxPWNzRYuXLljBO4fwk9PR2xznNxcQkQQnDvSUqK/3nubFZWlttrt8B3/jmZmcqqqvYOjhoaah87ATk5eZcu/Z2Vnq6to7t33+7Jd5GfX/j3xYsZGelYYZGffv5ZV1eHwqtdzj+ElEDauq4uT7IyM2RlZaipF3bOh8+AhHDp0t8/UFtbBzrvgoIC050aBdwpXj7CUFhl5UISQtCAIjg4mxqb8Pj+BSeEVAQPCQbONlicd+958OChu9urV89fgG5Jdnb2/gP70Cgk6J3MZ1Ya4DMR7dm4eWN6esaN6zcKcnMKC/Lv37mz2sHR2XkXNzcX6GPN0iRwi6IxGHBo1dVVHz+ko6MFXiBYnNY6/fnnn/GxMdGRETgRUXMLKxwOExUVFeDnC+5SEzPzc+fPTZL1e3BwKCAg4M8/zgwNDero6f916S+26WfcXSLYrFju8uRxfFyCo5PjIosegoRw6dLd3d3a2goaCwEB/umOE4K2iZePj5aOrqysbI7MmyOUlVVyc7MHBwfIbcisYGdn++23nx0c1oSFhUVFRsVEhkdHhmtqahubGKuqqU33ie/soaGmVlNVefHCNTc3Pyw0NC429q2HR1BgoK6urqm5uaamxiwDaoSEgMYz5GZnDQwMfNYEAy10cXGJjo4ODwvLzy+4e+sGFdU4uDNFRMWEkKg//jg9iQqWlJS6PHUJCHgHnOY9+/bZO9hDKjgJkpISSiqqmZnpbW1tgoKLajIJJIRLl87OrubmZlY2Nj6+maQfQ6HQcDg8NTlxaGgXeaulTws0GhMZHjrQv7CFkAgWi9m+fZu9vX1mZpar6/PoqIjEhHg2BJuJmcX2HdsEyZFVTlZWWlJKYtPmjUlJKQ8ePAgMeBcZGYFAIA4eOmxpaT7j8oR8fLx09HRdnV1tbe1flulgZ0fY2dmamZn29PQMDgx8+FAiLII7cuRYVlZGWXmFyjcyZEbHxP51/nxFebmMnPz5C+exWCwt7cJ4bExGNm7aeOjA/tev3X/++TC5bSElkBAuXdrb23q6u/kFBLi4CFUjhoeHR0dHx8epxsbHxkb/DSOkpl5GTf1v6wC8xmXLCI+giCNdWCyGCc7U3NxSV1cP3pPjCGYCDS3t2NjYODjORQFwzREINkNDfbCkp2e8cHXNy8v3cHv1+oWr1fIVllYW0tLSPDzc8xkZREtDw8nJaW1tCZaAgCA/n7e5uXlHfv3lwf37oBkFPqKAAP90o2n4+fmQKFRDfcNXhZAIfALwBoUmpCQ9fPjwXmfnM6dPuT53BUr8cTVw6VtaWl6+dHv25DEQ11X2Dj/8cHChzAIiO/LysigMxs/Xx9l5JwsL5Rb+nC6QEC5dqqsJ1ZdYWVn78P0FBYUDA4MjIyOgmQA6MfL/wfc0QAaJbeiyZXQTEkhHR0dDQ80Ag4E3SAw6JzOzvLwci8WQ7TAg/h9lZSV5ebnKyqqU5OTg4JDAd35hocHCwiJKykrWy5crKirMv0nW1hZ6ejrFxcUhwSFvPT3OnTmDxQmra2o6ODhMMc/ZRzS1dB4/uNfc1EhFNaWqEUpKCitsbd3fuN28cevI0d8/PgWPjY2/e+d2dmamsKjo/gMHDI0M6RfjDPE5gp2dXUlJyeft26ioGBsbK3KbQzIgIVy61NTU9PX2AKoqK4lOHvEVdKsZPnkM04/HE3OL9H/iRRE9KjExiZTExLjYOGNjo/m2fqYQ5swt8CJHkwCaexERYbCsW78uOyfv4YMHMZERRYUFL58/hzMxoTBYNjY2eXlFGAwmKSkO3Cw0CkVNQw2uO3DRiK8kNwn4DUChwbJ1+7ZnLs893rx66frMy8PdbpX9nj3OnJzsxF1/dzug/b0/MgKcS5Op1ZSnp6ffsm1bVGRkwDt/8BUNDfU+PP7WzdvAEQR71NHXP3fuPDc3eSpoLlwYGBi0tLXf+fuHhYaYm5ssoGcikwMJ4dIlPy+vu6tLTk5eQEAAdPTgcEZGRti3xtCAfgwNDY2Ojg0ODY0MDw8MEtxHXl7eN69eREdFdvccppxKTJNTUvKBX0AATtlZ1kiCvJzMrVs3ioqKY2NjkxMTs7Iyi/LzwOfJCfEf16FnYEChMZycXIKChBFyFBrNyckJLivQS5IXruLj5fnll8MrV9r6+HgnJyUDRXzn57PcxsbS0kpaVuq7czzk5GQY4fCCgsKp7xGDQe3et+/c2TOPHz0aGBh4+vhJWmqKsIjoho2b1tivWlJFJEiIuroaKwtr8YcPC+uZyORAt8ISpb2948OHIuDYqampiYoKf9cVACsQo/U+nawNkJaVz8pI837rt3nz+jk0l3QU5uezs3MsynyJX0VCQkxMTMTR0aGhoSEw8L37mzed7W0Tf1mGRKOxWFxbW2tOVmZyIkEdgTYwwGCgQwR6+kARcSIiiorKMrIy4mIiJJENcBcBY3766ceOjo7IyJjbt268ef0qKDAQh8Pt/+GQpqbaJN9FINhk5eRzc7KntcfVq1dmpKcHBrzLyswcHBhYYbfq0OEfuLm5SP7QtL9/gPLz9pEEHh4eAyNjX2+vnJwcLBZDZmtIBCSES5SSklJ8bx9wCGCMsNHR0RmPiZlbmAEhvHXjmoWFGS8vpUccdHR0tjQ3oVCopSOEVBPywwr68Kws4uJihw//4OPjHxjgX1Jc0lhfV1NVKS4l/dOvv3JwcODxAx0dbVVVVYV5uf0DA0A4y8vLfd++JW5EXVPL0MhIQV6Om4ebnZ3902w10wWIEBcXl709ITGbt7e3u5tbYVHhts0bjU3N129YJy4uzsHB/tUvSkhIpiQlTr1UOh6PT0vLLCstGxsbY2Nl23Ps2Aqb5SQczRsaGqqurklOTnn08OGqVSv37tu7UNIVzZIdO7f7+XpHRkTZ2i6SdGuQEC5RcnPzBwcHZeTkujo7S0rKxGba5VdSUmJDsHd1dvh4e4OfB4U3BAUFBVSESWmCn+ZeWWrY2dlYW1uWlZXl5eXFxcYnJsT9+cdpdg5OoEBy8vK2trbAYxsaGmxoaAR+W2NDA5DGmpq6urraW9ev9/b2ioqLoVFoJRUVNTVVSUmJ2TxWpKenA66qsbFxUmJSUFBQeGhwfFyMrKycje0KU1NTBOLzylPKykovnz9LTEyaihBWVFQ+vP8gJCQYqKDTunVOTmunG54zCSMjI2FhkVGR4akpqQ0N9eDs0dEzgA8p/P4nFVgsRkFROT42Btwk/Px85DaHBEBCuBQZHx9PJAyFjSsrq4CGrKmpqbevT1FBnpaWZrpJQAQEBHA4XGZGenBQ8ArbFRT+qyguLgEHiMHhGBgWyUP+mUFHR0usebRmzeq+Pry3t++LF8+TgRwlJjy4d5eXX2Dd+o3AXZOTI6SU/PSWqKisLisFlLe0tF27dp2Dg1NQUHDdOkdOTs4Zp4/h4uJcbmMNlvKKqhPHjqWmJIPlyuXLBw8ednRas2wC4pooNIqLmyc0NGTfvt2T7A44al5ePmdOEcoWsrCy3bl3X01NZWa2fQb44QAv8+1b35vXr/Z0d4NPWNnYDh76cffunSTZ/gLCytoyLSXJ3d3zhx/2k9sWEgAJ4VKkra29qrKCUElATgb0ssvKytvb21NT05AoJD8f77RcQ3Z2hKaWFhDC4g+FERGR69evnTuzZ8nQ0HBOVibos0tISJLbFgqCiQm+YcPa9eudcnPzExMTMtLSP3z4cPWfv+7evqGkrKKhoS4rJycsLMzNTcixjsWgwGJi8r8g4d9/P6qnrXPs5KnZX3ocFv34yaP4+MTQkOCE+IQzp0+8cXttaW2lr68vIiIMemkcHBy8vDxFhYWlpWVfLRzW09Obk5P9+OGT5OREAUEha5vlmzZv4uIkQWhoe0dndlZWRFhEXHxsY309v4CAppa2gaGhkZEhyatQLQjk5OR4+fiC3gds2bKRjW3BV42GhHAp0tTU3NHWxs7BiUKhQDsoKSkBPikDlJY1NjRgsVhOTo4pdvCBrtjYrrhz6+bo6OjNa1d1dXVRKJJlWyYtbW1t1dU1E0IoQW5bKA5irwgsvet7W1tbc3PyfHx901KSE+Ji2dgQHBzsCsoqZmZmn2b3JuLk5JgYH/fowQMtLU0sFjNLM2AwmLGxoY6OVnl5pb/fu7dvPW5cvfL65QsVFdW9+/ej0UgxCcn8vDwg1V8KYUlp2Y2r15KTk/B9fZZWyw8c3C8gwD/7h8EVlVUe7u7RkZGNjY1gy4JCyMM//2JubsrNzbOUy1NgsRg0Gp2TDboHOfr6uuQ2Z7ZAQrgUKS8vHxwcBD9pVja2iToSdEikIALBVlJS2tPTk5ubx8XFBRodOJyJhub7c7wwaNTO3Xsf3rvT1dV17erVCxfPzziT1pzS2NhQV1cnLSfPx7dgaijOP8wTYDAYmxXL6+vr/f0DExPiKisqAvx8vT09WFjZzC0sjU2MREREgB/AzMwkLS2lqqYeFBgQFhq2fcc2ksxEBPePpKQ4WDZt3uDi4hoWEhQaEhLwzl/f0FhISAh0ufJycy0tLcHNSVy/qqra18fP5emTkZFhQUHBP86eMzExnI0EDg8Pt7W1FxQU+Pj4xkRFDg8NgV6jsoqq3cpVVlbmsz/ARQAcDjc2NUtJTk5PSwUdl4X+cBQSwiUHaEcqKyvGxsY4ODg+HdNgYWGWkZFq7+isr6sHPkFHRwc7OzsvHy8HO+K7g6Xbt28NDQ6qrCiPjoyIiIi0sDCfzxoIUyQ9PbOrs8PGxpbchiwYBAQEnJ13bNmyCShNQUFeTnZuRkaGj7eXp7sbEoXG4rCysrIysnKrVq8JCwkJCw11WutI2poefHy8v//+y/r1axMTk0KDQxLiY1etsaciTIHNB70u4KfW1NT6+/u/8/evLC8XEEJu2rRpuc3ybwWdToW+PnxycnJ0ZFRWdlZFWRlQRA1NLV09PRVVFXFx8SX+aPkzTE1NrvxzKSkpeUtX92zOOSUACeGSY3BwqLqqenx8HPSdWVn/02zR09Pz8nCDpam5paS4pHUCRkZGnLAwz6Q5OMB21m/ccOHPP/F4/IP7DwwNDSiwSkt0VDSMEe7gsIrchiwwQOsvJiYiKiq8YsUK0H8iuF++7/z8fGKiosBCPQE3H39OdlZCfKK5hRnJDUAigR+4evXqlRUVVXA4Y0VFRWF+fmdnp4fH26ePH4LODZyJyXnvgX37nCfS4c6wBwZcwNev39y/c2tsAgYYzG61/d59e7i5OKeY+2apwc/PZ2xqHujvW19fDwkhxAJjYGCgob4evJGRk/vy5038hI+Xh4uTA8hhS3NzT09vfl5eBRMT+BD4iExM8C+HQcC3zMzMgt4HpaemFBXk/3n2wi+//kRRQQQlJWVpKUlmFpakzSLW29tbVPRBTk5u0ddxJUZvgrMnLIz78ceDBw7uLSoqTklOzs7MqK6uqa6uBuv8eOiQtq6ejKw0AGgXEokk1VM0sGtw14mI4IZHRpSUVFISExzt7ft6e/n4BYyMjTZv2SIuLjaDzYLLV1ZWXlhYGBYalpqcPDQ0iMZgRURE9PQN9A30eHmhIfTvsG6dU2jw++euL//6+zy5bZkVkBAuOcCPv6a2FrzB4YQnWY2WllZQgJ+Hm6u3D9/U2NTY2FheXkFPX8fEzMTPx/dlG8HDw/3TL79s37y5vx/v89ajvq564+Ythob6c3gk08HX1w+0pAaktufZsxevnrse+OGw01p70m6ZwqGjpZWVkQLL4OC61ta2puam7Kyc2JjYlOSk2OhIGIyRg5MT9KUUlFVUVFRl5WT4SCEqaWnpz11dMzMyqQjJ4WDrN24yNzcDukVHN+12rLKyKiAgMCEutqampr29fXRkxNDE1NjYWFlZCdzJ8O/le4MgQshaJCIKtPDX33/l5EB8/wuUCiSES46xsbHRkWHQtRcRnUwIidDR0bEj2MCCwWJqa2tbmlu6Ors6COnZikGXn4eXm4GBgfb/x6MUFeSOHj9x9o9TQ0NDycnJiQkJWjq6zrudpaWlmMia27O7u8fnrSc3D6+4OMkmToyPj0dERN26fhWDxZmYLpic4yQH3ACCggJgUVJU3Lp1c19fX2JiSnh4aHpqKuhvffjwwfXpEypCKj45LS0dBUV50HLC4UyEtLYwhu+ON4J7tb+/v6urKzkp9dXrV3nZWWB3QGK3bN+5d6/ztJ5HguvVDe6Dnt7k5BQvr7eZaSngJ8DCwsrOwW63as2GDeugSkwzAHj8Oro6hQX5vj6+27ZtJrc5MwcSwiXHyPAwcAolZWQ5pzOsD2OgFxHGoZBI0H3u6OhsayPk4qqrq2NhZWFHEGBmZqahobaytigoyHN79YqTi5uXhxf0uHOzs1XUVE0JkfcG7Ozk6TNmZWXh+/Aq6jJoNJJU26ytrbt14wZol3fs3Pmt4/L09GJmZtHW1lpMldsmB/R4TEwMwQLusfLyysrKig9FRRXllR8+FD16cBeoETsHBxKFJuRhEMbx8/PjcMK8vDyflRgcGRmpb2gsKy0ryM8HS3FxcW1NNSsCYWZuoWegr6WlCb44dZMaGpvBRvJyczLSM8rKSttaW1lYWfX0DZWUlRSVlCQlJZbO1SE5NDQ0yiqqr16+jI2JcnBYvXATNkFCuOQoKSkdHBhQU1WfwXfp6elAswX6zqOjuJaW1qqqauAdgoWYkpufnw+0UIcOHy76UJyVnqauofnr77+d+/PPyPDw2OhoASGhrdt2rrC1hs8iTeUMAK1qfFxcfz9eX9+QhI7pg/sPPxQV2q5aY2tn+63Y8fNnz6KxOBkZ6SXY1II2kTgxcdTaanR0dHh4uKysPDU1PSE+PikhLicrk/DEkYaGlpaWhpoazsQkJiH5cUAyOSEefAVcuOHhkfHxMWEx8eOn/rCyMgeXj46ObopxK2CP/v6BwcFBacnJw2BLQ8OEVEqq6od++llLU4OTk5B4fS7KTi01VFSU2djYykvLSkvLFRTkyG3ODIGEcMmRlJQCXqWkpWf29Y9BEwIC/GDp7u5pamoCr/j+ftDSlZdXcHBwHDly5PjRYwF+PtxcXI8eP8rNzff0cM/Jzv7j5DGXp49t7ex0dXVwOOz8PInp6+vLyspmhMNNTY1Jtc23b338fLwlJKVOnDgGWvJvrQZa87H/L3G8ZKGZgJ6eXk5OFizbt28BH2Zn54J7hdB2lpV0dnZ3dHSUfCgaG/u34CUfvwAzMxPobwHdUlZWlpL6fgKE/oEB0CFrbW1tqK/LyMjKzc3JTE8HnzOzsKDQaAwWo6GppaioKCyMXegz3igNJib4qjUOt29eBz9wSAghFgxp6SkMDAxq6sok2RqxrMHg4NDg4EBHR1dLS0tbG6HKz9r1612ePHZ1Icxx/vGnw2pqKpWVlb4+/qEhQTeuXnnz+hVQEXMLSyMjg7kOLk1JTi0qyDezsCbVQ6DMzKzLl/5GsCOAv7uUc4vMBnl5WbBQTeQF7enp7enpxuPx4/9f+ZmVlQ2cWNCjmtz5Kygo6ujorKmpKS4uKisp7QT/6OxsaWkG22FDsOsbGWtrawMR5ecX4ObmWlL1RuYZR0f7h/fvhodHbNq8kdy2zBBICJcWoN0pLykRl5AE+kXCzTIw0IOFlZUVjUb29vY1NDYyMjLu3rv/6uW/nz9zAeJ45uxpaWnghUrt2evs6fn2hatLcmJidGQENw+v07p1q1bZsbCwgraPtLO1xsbGGhoaj/z+OwMMtmffbpJss6ur697du+1tbXsPHATOyuR7p5qINoIKwE7CROFDDrBM/SsjIyMnT5zy9vL8+AkMxkhHT0cI2xESWu3gpKWtKS0luUSqA1ICXFycevoGocFB9Q2NApSddv9bQD/RpUVsbAIVoQ4R8mN6KpLDzMwkKiKMw2J7enqEhAQu/3MpKNB/YAD/86+/gE/Z2RE7d26zt1+dlJQUExOTnpp268b1p48eqQCfUUVFXkFRRkaSJJPx+wcGQoPDnrk8Ba7qzl3OQv8Nx5gxbm7uSYmJmto6mzZtmDxqv6W1dWx8nIWFBWqRSQvoLYmJS6hraAkI8jMzM7MjEFhCTnAeQUF+Pr4F2QovAqytraIiI+7cvvvnn3+Q25aZAAnh0iIrizAHC4VGzXWYABBaBIJNWVnxnytXjh87Bpy/xsaGi3/9RZz4DP5kYWFuZGTY1dUdH5/w+tXLqIjwmKhIGCMj6NSbW1ibm5uKiOBmtuvMzOyoqBhvzzfd3d2Dg4Pbd+123u1MknKs8fGJt29c5+Pn/+fype9m3O/r7Zv9HiG+BNy6a9c6gr4U6IhQU9NMJR0uxFwjLiEhICAU4Ofz40+HOcgUHD4bICFcWhQWFtDR0QE1mp+QAdBCCQrw375968KFi+/8/Dau33Dq9CkTUxNiVm4gTtzcXHZ2K5bbWBfkF4WGhmakpTQ2Nt66fgUsOGERBUUlGVlpIUFBBDsCDmciindfXx+Qt96e7uHh4Zra+n48vrOzq62traOjo6WlubqyYmhoCKzJw8urrKq2cdNGAwPSTKJvam6+cvkfGlranc67EYjv/9Tx+P7x8XF6emholMSAm4o4FE9uQyD+h4CAgIKivJ9PRWxMrK2tDbnNmTbQT3QJ0dHR2VhXB2di4uMnzTjhFIHD4b///puIiOjFc3/+cfp0Zlb2jz8e/jTMhJaGRk5OGixA0oAQFhUVpadlAOf1raf7W08qWlq6T4UQjycIYU9Pz2cBmWgsjpmZRc/AWFgYaChWWFhEUFCQhJE4+D58d1cXBzu7pqbGVPzp1tY2qvFxYAB5kwlAQMwDoMOno6vn6+2dmJBgYWFGmfVnJgESwiVETU1td3cPE5yJj493nncNxGDz5o2Kioo//fjjq+euqSkpl69cxuGwnykKAsEGFgkJcTs7Qo2I3t7e6Oi43Nzciory4qLCocFB8KGiiiobGxsKhQE/NmlpQqYYKSmJeRAb4AUyMjJ2d3cPEWakfZ+urs6xsTEmZlJWY4CAoFg0tTTp6OmzMjObm1uQSAotSvotICFcQtTX13X3dEtISnJzkyeblKys9J27d+7evhsWGrLHebfjWqdVq1ZycHwzYpCZmdna2gIs82nkt2BnR3Dz8LQ0t7S2tuJwmO+uT4jjJzyORc+9aRAQ5IeTg33Dpq2uTx8VFhRCQghBoYyPjzc1Ng4ODIgTUniQZ/bbsmXLREVF/jx/VkNT48rly9euXImOjDpx6pSY2OfVxikTDBablZEBXL2prNxYXwdOOh/fvI5CQ0CQEae1jq+eP3v71tvM3JTctkwPSAiXCmNjY6WlZVQEt4zM2R/gcLiDo724hMSFc3/m5uRs3rRx37795hZmXFxcFB7+h8UK9/f3N9TXg17F5Kb29fU1NjWDN1ApH4ilgwA/n7KqanRkeE1tHVJIkNzmTANICJcKoO0uKiqkpaWVkPh+wqp5QF5e9v7Dh4EBgQ8fPLh4/tz794EbN222mIOyriQEi8WA01hXVwd6FZOH3fb3D7S3tYM3olMo8QEBsTigoaHWN9BPTkx0e/3ml19+JLc50wASwqXC6OhoeXk5GzuHjAzJShHNEjY21rXrnIxMTI4dOZKcmHA4Lc3HyPj48WMCAvyUmQ2ZWPSguakFnMzJhbC3twfopayC4rRKBUFALGiWLVsmJyeHQCAiQoN37tqO+N5cW8oBEsKlQnZOHr63V1VVg9yGfA4vD9edu3dCQ0PfuL2JjggvyMtdtXrNcpvlX8aUkh0cDoNg52hqbvqYFfNblJaUNjc1rt+4aX4Mg4CgEMTERFEYdElxcU52jp6eLrnNmSqQEC4VkieKTkhIiJPbkK9AT09naWmhra0dFBR88/r1+3fv+Pv5rrZ32rx5AxMTZdUKR2EwnZ0dxDyik/A+KBi8mplT9EgvBATJgcPhK2zt/jh5Ij09Hfyi5y6VI2mBhHCpEBYWQs/AIC0rQ25Dvg5w/hAINicnBy0tDVfX5yFBQbeuX/HydD9w8KCOjjYXFye5DfwXGRnZV8+f9eHxjN+uqlhVVR0ZFqqsqiYoAKW+hFhymJia/PPXxfjYuL1799DQLIyZ9ZAQLgl6enrLij8g2DnQKEqf34NCoY4ePWJru8Lf752vr++pE8elpKStli+3s1tBCc/bjIyNONgRNNTffEDY3z9w8+atoaEhY2NjqPQdxBKEi5PDarmtl+ebnJxcVVUVcpszJSAhXBJUVFSOjo5ycXGxkLT60hwBvEPZCZx3O587dyHkfUBWZsa1K1f2Hzxk77CKCQ4n4ywLbS0NsEyyAiMjTE1NLS87G/SLKe0ZJwTE/LDCdrnHm1eeHl4qKsoUPieKCCSES4KioiKqiaDHhZX3kpOT48qVS5kbN/h4e0dFRl66eM7by8Nu1SoNDXVRMVE6Sk1m7eCwxsDAgIeHi9yGQECQBwwGIyev4Ofzdt+BfaiFkGWGQpsSCNKSm5MFXjHCuEmebFEsiory0tKS27Zve/XytZenx+W//+Lk4jI0MrZ3cJCRkSK3dV8HUkGIpQw7O0JOXi4nOwv0XzdtWgBl6yEhXPx0d/c01DcuW7YMg0ZPXkuWYqGnp0ejUUeO/rZl6+Znz1zDgoPfenl6ergbGZtu37EVhUIjEGzQOCQEBIVAQ0Ojp2/g9upVdGTkypUrWViYyW3Rd1iQzSLEtOjp6WltbQVCiF74CaD5+fl+//1XR0eHhPiEoPdBURFhCfFxUtJSBgYGhkZGOByW3AZCQEAQUFJS5OHjq6ioqK+vJ5bjpmQgIVz8dHV1tbQ0c3BxoVAocttCGrBYDAaDdlrrmJ2dd+HC+bSUFLBcvnTJwnr5ocOHFsQzCQiIxQ0TE9zewen6lX/SUtMgIYQgPw319e1tbfJKytw85Km+NBcAB5eGhkZJSd7D4012dk7Au3epKanhoSHhoaHq6hqm5iZycgo4YSzFBtRAQCx67B3WPLp/7/379+s3rCO3Ld8BaiYWP/n5heBVQUFpsaqCvLyclJRUa2trYWHhWy/v8NDgpMR4Li5uSWkpp7XrdHW1yW0gBMRShJODXc/AMDQkKDMzW1FRntzmTMbibBkhPiUzM4OGhlZBgaJvxFlCR0fLz88HFiMjw+LiMje319EREfFxcRFhYVgR0W3btmlpaXBwcMJgCyPPBQTE4kDfQC8kKNDP109eXpaSw9kgIVz85OXmsCLYJCUpovrSPCAmJnzy5PHqLVvS09NioqITExNOHD2CweIUFBUMDA319PQYGWHkthECYkkgLS0tKCQUFRG+fcd2ISHKLVINCeEiJysru7enR1hUDEXxydVICzheJFLQxmZ5b2+fi4vr08cPKyvK/X19GWCwAz8csrdfQ2npvCEgFh/CwjhRMbH42Nj8/DxICCHIRk5OHhUhzBK3IBIdkRZwyLS0tAgE26FDBzZu2hAZERkRHlaQX/DX+XMuT59YWFhq62jLyMiwsyPIbSkExOIE/AbNzC3DQ0PjYuMMDQ3o6enJbdHXgYRwkTPxgJBGRGSp10nn5GBfs2aVublZXV1dVGS0r6/vs6dPvL28kCiktc2KlSvtgF6S20YIiEWIsbEBFw9PampKX18fJIQQZKCvD5+TlUnPwIATXupCSISFhVlCQhwsu/fs8vcPfPnCtby07NLFCzevX1u1xtHBfrWgkMDCSscKAUHhgB+UlbWN69PH2Tl5BvoUWqoXEsLFTHV19UB/PxwOFxCg3NF5cmFjY2ViYpSdnZOQEB8VEfnS9WngO195BUVjE2M9PT2eRTTnEgKCvNjbr/byePPk8RNICCHIQF1dXf/AABKF4uSklMK2FAUjI0xDQ01VVVlaWvbQgX19fX1REeFxMdGMjIwOa9dv3Liel5eH3DZCQCx4eHl5ZeXkU5ISP3woERcXJbc5XwESwkXL+Pg48AgHBwZY2RBDQ0NTWR9AyXN95ohl1NRFRUW0dHQ///obGo1+5++fk531+ME9d7dXxiZmNiusxcTEubigngQExAxhYoJramoAIQwMfA8JIcS8MjIyUlNdPTY21tPTEx+fgMGg6enpvlxteHg4Kyunpqa2vx8vJCSkT6ljF3PH4OBgZkYajIEBi8Xq6GhpaKjX1tYkJaZ4enj4enuFBL3HCQvb2NqZmhrx8/OT21gIiIUH6F4rq6gywuGJ8bEbN67j4qK4ImWQEC5ahoaGy0rLaWlpubm5vbw8+fj4jI0NP9VCoJQfikvcXr8B7X5LSwv4J/AIu7sPLF9uuaTmWrQ0tzQ2NLCwsIiKiVARSj7R4SZYt94pKir28aOHRQX5F/48c+fWjTUOazdvXs/CwsrAQL+kThEExCxRVlZEY7A1NTUVFZWQEELMH8PDQ1VVFcqq6rt27bp9+/b169fq6+vXrFnJxkaYJ9DXhw8MDAoODm5vb2NlZZWQkOTm5kpJSXn+/Dm4ZQUElpDrA05LZ2eXjKwM1xdPUg0MdDU11XJz84LeByUlJj55eM/T/bW2jq6FpYWioiI0XgoBMXVWr7E/e/pkakqqqqoKuW35HEgIFy21tXXNTU3LbeyAsG3btv3ixQtv33qVlpY5796F7+t78OBBaWkpDQ2NuLiEkpKSmZkxPT19fz8+KSk5ISFhzZrV5DZ//qgoL+/u6lRSVgVn48u/MjAwqKgoKyjI9/b2RkREP3xwP/Cdf0RYmBBSyMFp3caNlJ5WHwKCQli92u7O7VuBgYF79+0hty2fAwnhoiUjIxu8KqsoUlNT6+lpj4396urqmp2defDAgbGxsZGRESwWp6mpoauni8X8W7BXR1cvMTEpJyfP0tJi6UynS0/PWEZNbWhoMMk6ExlqEKtW2VpZmUdHx7q9ellSUnrhzzPPXFwcHR319HQwWAyQzPkyGQJi4QF+IIaGRp7ubmnpmSrKiuQ25z9AQrhoSUlJYmVl+1gSU19fl5OT8/374JKSYtCmGxkZyMrK8fHx0H5Sm0lbS9OFm7u8vKy1tW3pCGFubi4fHz/xAeF3gcFg5uamuro6BYWFcTFxHh7u16788+b1K0VlpZWrVmtpacy1tRAQCxdTM5PAd34PHzxQuX+X3Lb8B0gIFyfA50tOTEAiUTAYI/GTZcuWycpKg2WSbzEywlatWn3//r3MrBwUCrkU4kFqa+urKyuMTMxovzYu+i3gcEYVZSWw7N7j/OSJy8vnz4ICwQ/cT0NbZ8eO7crKylA0DQTEl4iIiKDQmOSE+JqaWiSSgsoAQEK4OCkuLuvt6REQFAQezLS+CBxHDw+P+Lg4fX0ddsTiz0YdFBRCRQiK0Z/Z12Ewhr17ne3tV0dERIYGB6empuxNS1VTU9fT1zc2Mebn54PkEALiI9zcXAqKih8+FEVFRW3cuIHc5vwPSAgXIf39A+A+A28waBTwXab1XVZWFnl5+bi42IL8IjU1ZTq6r0w9XExERITBmZhExWY1yRf8vIEWWllZVFRWPXr4ODI8NCkx4bnrMzMLq23btnJwLP7+BATEVADtiaGRsdurlylJyStX2jEzM5Pbon+BhHCBgcfje3v7Bgj0j4+Pj46O9fZ0E/8EY2RsbW1LTEgKCQlqbmxkYmKWkJKarkdCQ0OrpKSYnp4WGBggLi7Gycm+iH0acLqyM9LRGCwHB/ssN0VNTc3CwiInK3PjxtX09EwXF5e8nOzHD+75+3qvXbfexNQYiURC0TQQEKpqyig0Njc3p6WlBRJCiOnR2NiUlpaRl5dTXlra2dnVC8Swr3dsDAjhSEd7O3EdOBNzPx4/Pj5G/Oc41binu8eHDx+EhUVkZGRERHBT2RE19TIFBXkcDldQUODm9sbGZjkajZyroyI3+fmFoDMhLILj5eUl4WaVlRXl5GRLS0uCg0JCQ0KuX73i/sZNR0fXwclRRmayZ7QQEIseRhjMca3TpYsXkpNSsVgsuc35F0gIKZrR0dGSktJ7d+9HhocNDQ1SU9PQ0ADfg5qVjU1cUoqRkRGLxTEy/ltpHTiJxcVF4E1JcXFLc9PI8DBw7FJTU8ZGR8GHsgqK+/ftV1FVhjHCqCd18nh4uJ2cnP7++29/fz+wqKqqrVu3VlRUGOx72QTzcODzAJDAoqIC8IpCk37mAx0dreQEO3btePXK7fb1a16eHh7ubzR1dI8fP4ZCoWhppxGbAwGxmFi71vHxo4fPXzx3dLKnkPYEEkLKpbCwyOXJ05Dg4OHhYUkpKQkJcSUVVeCroVDI7xZVHxwcqqur6+joqq2tKSzIK8gvAo3+3t27JKSkTc1MzczMMBj0JLegoqL86dOnoqKisrJyMjMzgJqKioopKSlKS0sDM1hYmBdBbm7QbyjIzwdvpKTm0EtjZmLatXM7cKyDg4KBd5ialOSwZo2RsYnNChs1NTUGBgqtUwoBMXfQ0tKC7nXw+8D09EwVFSVym0MAEkIKJSoq+tSJE81NTcqqanv37hUTF0Mg2D6d8zc5oIXF4QjDDsrKCjY21t3d3e3t7U+fPAvw972Rn+f28tWKlSs3b9nM8W1BFRcXExYW7urqqqqqev8+OCEhvrS0BHifvLw8KiqqZuamPNzcC3qSQFdXd11tHXijoTnnk//4+Xg3bdqwYoVN6v+xdx0ATR1/GAhk7xAIe8h2ACIKilRw1W3rqHv7t+46a2vrrHvhtrVaR91a9xZExAlOhghO9soOSUgY/9/L0xjDkB3U9xXT5OXe3b2X5L777n4jJmbL5s1nT5+KjAj3at4CPtnWrRtduCkMGOoVMI61D25/Pfza8ePHMSLEUCGePHm6dMkSqVT64+QpY8eO1t1SLgStp8mpVFJSolAotceJRCK6akomk/XICQ4yNVj6x+KRo0b8s/uf6Kgbf23fFn4t/MdJE4Pbt6PT6eV2w9QUx+Gw4Q+0oFAkunjhSmxsTEZG+smT/504cdzX1y8goLWrqwuPx6NQKJpF289p4VQkEoJctnd04tTaUqYqgE+BzWZ17dolODg4Kip6/769cY8fjxs9KrRzlwkT/mdnZ0elfi0RDDB85YBRwtvbm8ViP374IDMzszGkDceIsNEB6G3p4qWgBZcuX+7h7vHkSZxMJsvMzMjOzJLJpPBcLlcYIbkj1CKxRHsWg0E3MzUDMmKxWDQ6zd7BycbGxtXV1dqap7uM6eLSZNHiRc+fP7908eKRw4d///WXNm0C/vfjBB8f78pXO1lM5pAhA7/7rvfr16+TkpJjY2NfvEh+8uQRfJuBCFu0aO7l5WVnZws0TCIRq65cDYjExCSxSPRdv4EN3C7cn65dO8Ec4uHDhyeOn0BSAd+Matu2XZ++fTt2DGngzmDAYBDY29v7tGx543rE06dxGBFiQFBaWoo+gsiLiXlw/vyFhPinwCW/zJlTtvAnJRdamxZWtnZdunTt1buXp4cbeq6ZmWmzZk3hr3efvvPm/nwj8vqdO7d//W3BwIH9Plk/DOJeXp7w9/33fbKzc8LDI2/fjn779k1c3FMjxMrGokOHkGbNm3G5XAadRmfQteFaGqFSvHvnLjwOGNjfIK3DxCUkpAP8PXjw6Lfffrt6+RL8NfdpuXjxIo/3nxQGDF8q8HizHj17X7544Xb07c6dO5Ub774hgRGhYVBcUsLPz8/Ozk1Le/vyxavk5OSsrKzE+Dj0XTqDwWKzKWSKOdccpBiZQnF0cuJwzEFvmZvDIwm+NzY21rre7kplYUYGsuOVlpYhl8vevHmTmZ7+NjU1Nyf3wL49e3f/bWNnHxQUFBAY0KxZc1tbZArm5uayZ9+e//47efjgwUW/z4+Kipw4cWLV7ft5PMuhQ3/o16/Ps2fPU1KSX7x4BWLx4sULly5dtLICOWptZ29nbWVtY2vNYDAI8MU3A3KHfzgDGtoUFRcXqdX5+fzU1NSEhHietY29nY2hOoPCz8/34sXzFy5cOnv6dHT0zaGDB4WEdvru+75+fn4w7TBs3zBgqD8EtQ+0trGJvnmzsFBV3bgfdQ6MCBsUxcXFr169vn373v17t1+9fCmTycRisVqlMsHhHB2dBvwwxNbWxtfXm8likUgk4DkKhUwkVmmlkUgkNGmCeAqij0aaTUSoXCYrAIoNvxZx+crlI4cOnjl1ysLCMig4eOTokXa2NnQ6bcSIYcHB7ZcvW3792rWEp3Fzf/m1e/euVb8i6B502MenBTQEl/P2bVpMTEx8fNyzZ8/gEdQpMJ+9vYO7uwfoSBqdZmJijMcTCAQzOJGAJ+gmCq4PFBYWAvkpFfBbKywoKIiPS3j06CHMEuDOwPHmLbwbifbq3v3b9u3bxcTE7ti+48K5MzejItsFtR83fnzTpp6G7hoGDPUCEpHYu893O7ZtuXEjulu3zobtDEaE9Qsk8gvCdiLgv4jwyHt3b6e+fQPHaUBBNJqlpUXP3n28vX38/f04HHbdNg3Ci6WBnZ1t69b+P8+be+vWrUMHDiXExwEjHti/d9TYcQMHDnBycnR2dvp7184tm7ft/Wf3nFkz0tJmDBs2pFrZJ4BOaDQq/FlZ8QIC/OFIbOzDpKTnb9++kUgkmZkZycnPjx49bGtr5+Dg4OjoyLXgAhni8XgigUgik+A5kD0eD4IR2N8U7fwnGy2Fv5JSzf+N1OqiouKikpJStUoNM4BClUqpVMqkMuA/qVT6IuXlq1fIX1FREdAwi8Wk0+nZmZktmjdrPH4g8H0IDQ1p27bt+fMX9+/dE371yrUrl38YPGTosKG2trbobcGA4UtC1287/7tvz9atmzt3DjGsYQH266oXwFicmZkdHx//IDYGGYFfvcrOyoTjbh6evfv0bdqsqXOTJnZ2wAr2DdYlkGLt2wfB37NnSbeib50+fWrfP7ujIiOHDBvau3cvGIX/N2Gcu4fb8mXLdmzdkpmZOWXKZC7XvMbNtWrVEv5AkGVkZObn8/PyckEspqenp6QkP3uWqAlIRkcta+gMBpVCBWZiMpmggxkMOrBhFfcMijWxAlDk5uapCgslUmlebm6BvEDAF0DrBQUyoVAIvzEqldamTRtnBIgZ0foNGxKePoX730gUoRagk/v16xscHHT50uVTp04d2L/vZlRUSGgo0GGjitaPAUPtYWnJa9qsBciDpKTkZs28DNgTjAjrGBKJ9Pr1GwcO7E+Mj0esX0qQgGf2Ts7TZ87p2rWznZ2NCepkYLjx19PTw8PDfdTokX//vXvHtq3LliyJuhG1fsM6kICdOnVs2qzZT1OnHz108EVKyuYtm9jsWulUkHpAPPBX+h58vjA+PiEl5cWbN68lEjH85eTkwN0ASlOrETGnUqmMjU1AA8FzDsccGLqiyuGsrKwseJKXlwP6D72xoCh17621tW2HDqFNm3q6uroAHaL3Hj6jZ3FxDAbDzr7hJiLVAkxBhg4b0n9Av/37D2zdtBGU+onjx6bPmD1s2CBDdw0DhjoDk8nw9fMFIrx06SJGhJ83YAQHLfL2zZu4uPjbt28nxMdLJWIane7l1dTNzc3Xz6+lX0ttCvhGAiADYIVx48Y0b958+9at0VE3xoweO3P2zFZ+rayteMtWLFu1YuXtW9GLFy1ZuGhBLblQ2yLKTxYW5qGh38AfPM/L54vF4pzsHJFIBLpNKpOqClUKhQJuaUGBHIqDjkxLe6tnB6sFXgMjxGzHCgk7R6eZmpmSEZd/Hjzn8SzNzc3hSdkT375NlUqlljyera2BLWUqAdwuIpE4fvzYzp07HThw4NrVq8uWLLx08fyIkSOCgoIMblyAAUPtAV/yjp06/blt26MHD/l8PofDMVRPMCKsOUDO3L5193rENSC//Px8qUQCQ3bb9sGhoR19fVuYm3M5HLbBzYIrAXBhu3aBHh5uO//6+999e3+f/9ucuT937twRxNOqNavhvzOnT+Xn5W3YGGZhwa2PDnDNOfDn8t66R1lYWKQuAkVYWlpSWKhC/UnUalUFPIj0H91XADoEIiSRiCY4HAH/6WA3b9++kcpkXXxbNp7g95XA0dFh7tw5fft+t3/fvxfPn/31559bePtMnzGjRYtmjW1dFwOG6sLdza2Fj29SUlJGRiZGhI0LmqAtCqUSRuZCpUKZlZ0NqgWOp6WnS8RSI2TlihsXH3fvzq0CmQxRV2Zmjo7O4ydM6vtdb/O6tnmpb8CXb8bMGRxz7vYtm+fMmrU+bENwcHug8NlzZufm5t65Fb1t2/bZs2c2AGcQCQQjJPh1/QZYAbn5LPFZoVLZvHmLem2oDmFmZta0qeeKlX/06Nl9/dq1Dx/Ejhg2dNz4H4cM/YHJZOFwjcXeBwOG6sLMzHTU6LEzp0+5evVaixbNDdUNjAg/Qn4+/8GDh88SE1OSk4H++Pz8nOysyk8BLUKhUKk06pPHD/Nzs7yaNXNzc/PwcG+YDtcJCAT8+PFjKBTSpg0bZs+c+ev83/r07W1uzvl1/q+/zf/t1InjZBJp7s/lePd/jgAifPHiBTwBNWzovlQPMOVq374dfLVuREbu+WfPti0bb9yIGDjwh159epGImMchhs8VHULaOzo5nztzevLkiUQDfZMxInwHUIEbN245fuSQRCKBsbK0tJTOYDT39u37XT9nZyfgOUcnRwsdK8r792PhMSXlZVZWVmrq2zvRUehxnKmpKQ5HIpEGDxsxYEB/K6u6THRXrxg06Ifi4pLlS5esWL7Mxc3Vx7uFi0uTPXv39OjeY+8/uylU2uTJPxq6j3UA+KBfvEhp7u1TG5tYAwK63a9/v9BOnXZs/2v/nl1LEhMPHjgAOh6NsY4Bw2cHIoHQJiDg8MEDN2/e6dzZMFEGMSJEYrJEXo/ctm3by5RknpVVy1atWvm3btOmNTAfzsREoVDK5XKlUllSUpqenoFagQKsrHh4PN7JCUllB8DhTHNysp8/T3n65BGoyfT09D+3bd2+ZVPboPbdun3r7ePr5OTQyCNwgrQdPnyosZHRls2bfpo2ffWa1a1b+xOJhNVrV8+dNWfXXzt4lpZ9v+vdmHc9q4IXL19lpqf36NnL0B2pOUAaslnMX3+dGxra4e+//rp39+6IYcPGjBvftWsXGxvDh23EgKG6CO3Y8dzZM/v37fnmm6D6DrJRLhr10NwwuHr16rKlSyVi8bj/TejWvbuTs6NRaWlaesb1iBt5eXlKzTZhYWEhaES1Wq1rwWhmZgbkAY94TYgUGo3G4XAGDvqByWCJRMKE+ITw8Ijom1Ex9+4Cv3YICR05apSNjZUBr7QqGDJ0sLpIvXH9+sULF63bsMHDw83Xx+eX+fPnzJq1Yd0aVzcXA67j1wmuXQ2Hx+D2QYbuSB0gIKA1qPbbt26Hbdiwfs2aSxcvTpo8uUOHYEP3CwOG6gG+xjxL3gskUuNLLy+Phu/A106ECoVi9cpVhUrln3/vDgoKlMsVjx8/vXvnnkxjBQNzE1NTMxKJZGlpAY/m5h8ZNQmFYrm8QCgUIZY1CmV+Pj8l5cWdO6WgmeBz9fHx7tK1c14+/5/de65cvHBg/77jx45N++mnAQP6lc2U1HgA1D5kyODU1LQjBw+sX7duQ9h6jX9h6IpVq+bNmTNm1Oi9+/d5eXk22v5XDhD04eHXbOzsYGpi6L7UDeA72btPr1b+rZYsWXrv9u2J/xs/Ztz//jdhHJ1O/0w/IwxfIayseIFB7Q7u3//w4QNPT/eG/+p+7US4Z89+Pj9/7LjxwIIwGYmIiMzLy4eh38PD3cHBHkYZFovFZDIqrwT0olQq4/MFYrE4Ny8vKzP7+fNk+INzoRLQWIMG/QCz9fPnzq1bvSrm3r3xEyb4+DRek0UCgTBv3s8gkS+cO7toweJFSxdRyOTQ0A6jx47d+eeO1atXr1ixvDFkTqkB0tMzXjxPCmzX7rNwnKg6rK2twjZuuHL56v59e3f//dfDB7Gjx47p0sXA8RsxYKg6unfvsX/Pnju3b/fr16/hw81/1UQokUhPnjhmbs4N7dgxIzPr1KmzQGmg5IAUYaCsTjp4BKheLC4uLioqUioL796NefTo0ePHT+LjE9hs9nfff//D4EGrV62+fOH83bt35v++8Pvv+9TnxdUKBAJ+ztw5mRmZ58+dcWri/L//jcPj8T9O/DE5JeX6tatbNm9bvuIPQ/exJoCPAx6dnRwZjPJzEX++IBIIPXt279gxJCxs8797/5k7KyGqT99Zs2bAbMzQXcOA4dNo3qJZm8B2d+/cVSjkGBE2KBISEoRCoYenp4Ojw+FDR0tKSr79tmurVr41qArOBVoViUSaxLlyIBIHB1s3d5c3r9+mpaVnZGQcOnSkhXfzWbNmubq67t+7948li0GJglKk0RqpNOHxLH+aOWP6lCmHDhzw8fFp2zYALmr1mlX/GyeE2QMo5qHDhnxehjPwGT198tjExKRZo0k6UbfQePJQ5s2b6+fnu2Pb9hNHjyQ9e/br/F+bNmtK0ITgwYCh0QJnYtKzV8+Ye3eOHj3x44/jG7j1r5cIkWHx6dMCmaxtu6DsrGyBQNCkiVOzZtXIepObmxcXl5CWlpqeni4SCrOzMgUCYUEBQoSaTEMEGo3GYjFZbA6Lbc5gMB49fAxlA9sGNm/RfN2atVs2bYRx6vcFvzGZzPq7zNqgTRv/hUuWzJsze9WKFbv3/MPhsClk8sxZM+fMmr0pLMzRyTE4uL2h+1gNwEwl+XkyCH03t8/Jy7O6wOFMOnfu5OHh+e/+fSeOH58yadKAH34YP37cF7YajOHLQ2BggI2N7b/79o4cNYJEJDRk018vERYWqp4+flpaWhoS8k1Kyks4AlqtcndOKKxSqYDt7t9/cPnSxYcPY8VCoYkJDvEcBJgiOYQ4HPMWPr6gC1OSnuUUyDLS01RqtVqlolCp3r5+KlXhxQv8jh1Dl69YPnf2nAvnzpKIxHm/zmu0g1S3bl3j4+L27N7166/zN2/eiMfj/fxajh0/ftmSxdu3bff09PyMvPH4fH52djaJRDKIWVpDAoekt7Sf98svHp5eq1cs/2v79rgncUuWLbW24jWetFMYMOiBzWb7tvQ9c/r0jciob79t0B3ur5cIgZ1SXqTwrKytrKxu3rxjbGyMOE5UDJFIfOfOnZtRN2Ni7mdlZlIoFEdHJ9dOnezs7a2srEHVcblcGxtrEplkptlcLCoqysnJzc7OTU9Pffzo8e1bt+5ER9HojCYuLkqlsl27tstWrABdderkSWMT41mzZzVaXThk6JAnT57cvXXr8OGjQ4cOhkF2wIB+jx89Onfm9M6/dv46/xdDd7CqABbMzc35rl9/Q3ekgQDzs/79v4fJyo4d2yMjIsaPHTdx4sTuPbo1cn9WDF8tSCRim8DAC+cvhF+72rFjB9AVDdb01/uTEAhFGWmp/QYOlskKBAIBj8djV2xWEB4euW/vnvj4OEVBgaOz89RpM4KC21nxeBqbGly5s2wYboAX4c/Pz6dHj+65efnHjh7btfOvJ48evnr1Ui6XtWkTuHrt6p/nzDtx7Jhcrlj6x9LGmVLA2tpqzty5gwb0/2f3rtCOobY21qALf/l13pvXbw4dPODb0q9bty6G7mOVAHReqFSGhoYauiMNiqZNPVeuXLl37/7NYesXLVgQF5/w04zplEb5TcOAoV1QEJlCjnv6NDU1rcn7cPwNgK+XCGNjYktKStq1C8zKylar1Z5eHuUaUABf7vlnz4ljR1UqVUsY9Lv3CAn9hkGnV2uJCUjR2oo3ffrUTp07b9m08WZUVPjVKwK+oLi4aPyE/+XkZIdfu+bm4T7hfw29RVwVwG3x9m6+YPHSVcv/mDVj1s6//6LTaaBfR44ZteDX+bv+3unr683jfQaR5GLux5AplPbt2xm6Iw0NCoU8adIEd3f3DWvX/Ltvz9s3r2fMnOHp+YWvD2P4HGFpwf0mJPTyxQspKSkYETYEIiNv0OgMDw+3Bw8Rk/rmzZuWLQNicWPYxnOnT9naO4wYOSr4myAOm12bXZamXh7LVyw/f/7C1s1bYu7fFYlFI0eOXLl61c9z5v65bRuHzenf//uaX1J9onfvHvfu3oEv6K6/d02dNgWoPTQk5HL79jeuR1y6eGnU6JGG7uAnwBcIHz184N+6jaE7YjCEhAQ7ONitW7sOPrKM9PSZs+d07NjB0J3CgEEfY8aOOXvq5NUrV7/9tmuDNfr1EuGzZwnmXC6ZTMnOymaxWLQy5iqlpaUXL14+fuRwExfXFStXeXlVydQQVGZePr+wUGWEzG7MCQR92ydoa9iwoZ6eXrNnzkxKiN+3d9/kqVN+X7hw1owZi37/jclgdOwU2giN+ykUypSpU+7euX30yOF2QW1bt25NJpN+mT8/MiJ8//59Q4cNacgF/Rrg9q07hUoldNvQHTEYYALn4tJk+45t69dt3Ld394xpU5atXNWjRzfMfAZDo4KHu5uff+vrEeEweeWwG8gL9islQj5fkJmW1j74m+KSEoFA4OrqWrZMSsrLUyf/w+PxQ4aPsLLmyeVyMpn8yZoFAhHKgoCc3Hz4ICmUcs7y8/MFIfjrvHkvUp7v+eefyZMnT5oy+Y/Fizdu2ODg6Ojq2qSWF1gfgGH0l/m//fbLvA3rw7Zs3cLhsK2tLKfNmBW2bs0ff6xYvHiBoTtYGaKibpApFE+varjHfKmYNHmClbXllk2bV69cCS979eph6B5hwPARunXr9vBB7PFj/02YMLZhWvxKiTA5GclIx+FwsrKy4QnX4oMPQEFBwYkTJ/PzBY8exsY9eRzQLqhZs6ZSKRJ71MjYmEz6hJWBXKHQfSmTFZRLhIDWrf3DNm2aNmXqowexBw8e/HHij5OmTN+2ZdMffyzdtm0rKLDaXmQ9oGfP7gnx8f/u27t585ZFixDm69y546n/Tpw8cWzgwAFNmzZSmpFIZbH373E45jzeFxJitDYgEok//DDQ1c1txrRpixf8rlAoBw7sZ+hOYcDwAd4+3lwu9/DB/YMGDWiYIFBfKRFmZyP8Z2VtJRFLjI2Nue+jaavV6pMnT2/bsqWoSE0gEIK+6TBy1Cg6HfkkSjWowz5Au15enlN/mr7ij2XRUTcYDOZPP01LTnkefvXKurUb5v48h9iwLqVVAQ6HGzZ82P17986eOjlgQP+mTb1sbW1CQkN27dx58eIFd3fXxmman/TsmVQiadqsGY9nYei+NAqYmJi09PVZuHjx4kWL1q1ZBd+03r17GrpTGDC8g5OTk7u7O4wzjx49bphsKo1x2GoA5ORk4XCmFpaWfL4Axm4TE1xycsrLl6+SkpIuXbxAJpMGDhpjYWEBnweLza5WzRQyqUD+QRRqI6gplYWgNdHnLBYT3ZgBXunerZtIIFy3dk3EtSs2NjYjR45MTko6c/qkn1/L7j26NcLNQoT5Onb6c9uW69eve3p6wN3r3bcvEOHdO3fyhw1rnOajL1JSlEqln3/rRhu4oOEB38CQkA6mZssWzP9t9YoVJBK5c+evy7EEQ6MFhUKGQeZmVFT0zah27QIbwP7gayTCkpKS9PQMHM6ksFAVE/MgIyM9Nva+WqUSS8TC/HwTHG7IsBFdv/22WoE0oU6RSCwrkOsetLTgEgh49N3cvHztcWBKO1trlORgMj5m7Ojc3Ly9/+w6fvyYo5Pj7J/nTZ88cevWLR07hVYe6cYggAG0a9cuO7ZufvzosUxWQKfT3FxdunbvGX718stXrxohEQIFPnn8pLi42Ne3paH70rgA3/AO3wT/tmDBnFkzp02euO/AwVatWjbCuReGrxAdO3VcumghKEKJRMLhcD59Qu3wVRAhDILAUllZ2Xw+XywWvXz5+nZ0tEql+nPHdqVCQSAQuBaWLCbT1dXN3sHB1dXV0dERVWwoD8FICk9IRAKlYmMZsUSqy4JsFpNK/bDJJ5FI9crLFQrd2kaOGhEfH/cgNua/4ydmzZ45/seJ//y9c8rkaRvC1jfCqNweHm72jk5paakKhQKIEI6MHz/u2uVLF85daNc20NC90wd8fM+Tk5kstrfP551SuJ7wzTfB02fMWLNy5dIli1etXo35F2JoDLDgmn/Xf+DpkyeSk1MCAzEirAscO3bi/PlzcrlcIhZLpTIgPxNj46YtvL28mjo7OVlZW9HodC7XnMNhw/tGmpkyeiKNRiHg8UVFRZrl08qszKFa3ZciseQjIvz4XYBc/hERgpCaNHnyhHFjHz6MPXrk+IiRw548enTr5o2TJ0+OGDG8lpdfH2gXFHz08AGl4h33e3q6u3t43Ii8bthelYu8fP7LlGTQrHQazdB9aYwgEPBDhw6RyeTbt25esWLltu3bqBWYd2HA0JAYMnTwudOnjhw5GhgYUN9tfZlEqFarCwrkBQUFMqkkKSk5/Nq1Vy9emptzmnv7uDRxbdrUy9qah8cjKSKA3mSyAnQNuriomEqhKJRKtBIzM1OQkukZWehLSwsuHm9Ws4UjO1vrtPRM3SPcj5PdQ7Vt2wZMnzV704b1kZERTs5Oo8aMffL0yYH9+/39/RvhJN3FxaW4qCjx2XMHR0cjTf+bt2iReOjgnTv3AgMbl9P6zRs3YSoTGhJi6I40XhAIhKlTJ6Wnpl44f3b+L78uW/4HtpmKweBwcnT09vG5fOF85s9zra149drWF0WE+Xx+8vOUZPj3/Hl6RmY+kiw+Q6FQgMLzD2g74ccJ7m6uOFPkP1MzJGMEsGBmVrZ2J1ahLCSRiGzWu+DXUILPF2orB2Fhbs4mlnGQLxdlk9qzmAzQhcCsJCKhop2/YUMHJybEX7l48dzZs7Nmzxr/vwmbwzbs2L5j46awat+LeoZzEycjJBFVrvZI8xbNjx8zjY190NiI8NLlS1wLi9ZtWhm6I40aMJWZNmNaVk7W9fBr/+xymTj5x8ZpAIzh6wGRSGgX1O7Bg9gTx/+DiVq9tvUlfNdv3Ii+ffv2rVvRr1KSdT0cqDRal249O3T4pqWfrzmHrRVzlag6hUKp1WoFcnlxSYn2LcTgJTcfzgV5V/ZEWxsroVCE2osiG4QfLy7BWVQqRXextFzAxHzChAlPHj1+lhh/6tTpRYsWPHzw8Mqli8ePd+jfv+8n7kLDws0FcflPS01HX8IF8ng8CoUSHx9n0H7p482bt3GPH7UNat8IzY4aG2ysrRcuXDRo4MBtWze3CQxo3RqbOmAwJECotPD2oZDJN66Hjx498pPjZ23w+REhqJD09Iw3b94kxCW8ePky7skj0HxmeLy5OdfHt6W1tZWLm5uLi6uLSxNHR4c6bx2ItrCwUDdwWgmCUhMTYw6HXYlxU1XWVKFME5cmk6ZMXbJwwe3oqDNnzo0cPfJZYsL2LZu8vZu5urrUySXUCcpeDpfLpVKp6alvVSo1Ht9Ywq3du3dfs2zbnPSpSAgY4Ea5uDiHbdo4d/acn6ZP375ju7d3C0N3CsNXDW+fFvYOjhnp6QkJCW3a1GN8xM+GCIUi8c2o6Mjr4c+TkkQikVgsLi4qAs3XJrCtv39rz6aePEtLugZmZtW4KFCK2Tl52pcs1oekgEQCAW9mplKr9U6RyxVaIlSri/gCITAhECGTyajiwmklMMXhevXqfis6+tKFc//u3/fTzFmdOnc5duTwoYOH5v3yMx6Pr2X9dQUcDsez+ihKC41Gg9sCswRNTqtG4UQBn05kRDhowebNm1fLGeZrRps2bcaMG7th3bo1q1avWbfWqp73ZjBgqARkEqn/wB+WLPz99q3bXy8RgvwqKCh4+fLVkSPHrl6+JJNKSGQynUa3tLQcOGhwcHB7dw8PMqlWS15ALZYWXIEA2Qu0skKG7+LiYiC2rOzccsvDrJn23vhQXVSUnZOrXYwVCsUWXE7tB1xjY5NBQwYnxD9NSky4fOlinz59om9GnT17pk/fvt7ejcUBwNjEmEAkFhUVaY+YwFwAZGJpaYnOerJhkZ2dnZ6eQSSR3NzKiSWLoVzAPHLYsGExMbE3I6//uePP+b/92sjDqWP4stGzV4+1q1aANpg2fWr9TWcbNRECCy5atOTyxQvw3NXVLbBtoG/Llk5OTnZ2tnWojUD4oRRopDE3FQg/RM0uF6amOG1h3S1JdRntWDPk8wUWXG7ffv03b1h/Ozq6dZs2k6dOW7p44coVK//c+Se9MbkVisTCTxcyHN6+fZuVlenb0s/Ozs7QffmcQCQSli9fNvOnmSeOHbO1txs3doyhe4Th6wWVQu7zXb+D/+6LffCoTb3tWzdqItyxfef5M6ddPTx+/nmev7/fJ535ag+RWFwuC1pacoVCEdecU8lWX3UdK0B6ZmblkMkkNoupV60JDtetW7eT//2X/vbNxfMXVqxaHh0VevEC3Iyzw4YNrl4z9QkO2/zThQyHxISEApmsd5/vDN2Rzw8cDnvm7JnTpkzdsWWrp4dnu3aNLk4Chq8Hvfv0OnXyv41hYQcP/ltPTTRSIlSp1FcuX9m1c4e7h+fW7dttbBooaUBxUfnLejgTHM9SP14zkUAgkUiK9+kmyGRyWZoEZpVI3nnTI4nd30dSB90pkyGhRzX+jnIul0N6b9ZoaWGenpEFlD979txf582Je/rkRmR0/4EDI69fP3zg3+Dgdvb29nVxrbUCEqxHKNS9XpVKVVxUjMPhSLVbrK5DRERcp1CoWPrZmqFpU6+x48evWblyy6ZNzs5O2GYhBkPBysrKxcXlUWxMcvILN7d6sRlspER48ODhv3ZsI5HI03/6SbtuWd9AdgfLyy9BIZNwuHKUKHAVh81UFpKK1MU4UxMikagnWPP5ArlOAG6JRKolQpQFdd6SaYkQKrHgmktlMg9P967ffvvf8ePnzp2dN+/n7r16nf7vxNkz5yZPqV+XmqqgtKRULBLpHoGrUxYqaTQai9VAuTQrx5s3bxPj4zp27gqa29B9+Sxhamo6cGD/1NS0g/v3rVi5ctPGRufMiuErgbk5p5W//9MnjyMjI78KIgQmysrK2vnXrqOHD9Do9HVhG0NCPp2DQ60uAtoAarHiWWq85KuxfFpaWlpUVPy+HjVwoe67UBsOZ8rhVJiAAtpCMhRWMNKCrq16T3TP0kbobv9Nh+sREY9i79+9d2/WrJmREREHD/w7YuRwWuOLFgYfAIhCd8/GkpLw338PwacZEooFlKk5YG43ffrU50nPrl68uM/Pf+jQQZjxLYaGBwyzXbp23f33zuioqP79+7HrIW19YyHCoqKi16/fwqB/5vTply9SvH1bTpo8OTg46JMnAgUKhWL0eVZ2jl60ayMNTaL5j2g0qt7PGFhQLJFqI2LruZrB3TfncND0ETUDtCgUisp9i0QkKJSFZY+XlJSAjtS+dHZ29vNvHX7l8pVLl78JDv7fhAlrVq9a8PvC1WtWGdaWTySWwKOFJVd7RCDgywsKrKxsDNepD4DP9Orli9Y2No0wOt3nBfg1/Thx4k/PEnf+ucPT093fH/Oyx2AAeHl5NGveIvn58/T09C+WCE+fPn/i+NGEuKdKpdLMDD981Niffppaxa0m3bVHI427oS4RCoSiggI5atsplRUw6DQ0WwIKiVSmmxdC8XFyeSQIWzXnv0plIdCn1p2cRqVURIRkMlmXCLnm70Qn9FbXJwGm5H37fnft8qVXL19cvnyle/dv/ztx4np4eGzso8DAevSq+SRevHhhhDjRfzCWkUrEhYWFPF6j2EmKjX0g4OcHtm1rbV1OGCAMVYexsXFgYJvpM2YuW7J4U9im/Qf2GbpHGL5GwLx/xKjRc2fNuBEZ1aJF3XuRGZIIRSJRTEzs3zv/fvr4EZ3BdHRy9vbx/mHQIDc31xonRUM5T42gSFdaoW+p1GqUOEHnlUtyQJOqQhWUhA4wmXStp8QnATULBEJ0LZRIJHDYLLR+Hs9CrBFPRAJBN6EShUKGv+LiYuBOik48NmgRmtb1ynB2dvomtOOtqBtv3rwlEImdu3bdsjEs/OqVVq18DSgK0WwbDMa7kKrQ4ZRkhBrr4ztaXcBnf+/uXZhPBAUHU7BECrUGzO2GDRvy9MmTc2dOL1mybM6cmViYHgwNjx49vt2yedOJE8fGjR9b5xZ5hiFCIICY2Ad/btueEB9XqFL17N23X7/vHZ0c6yoiiUKhRNfu9AAsiBIh3swMKKpsAbi/dBoVJcJq7TWCstTuCAK3AU+gcbehIb1EE7oAstQbqWGIMTWV6rokWlpa4PH44uISoBvoW5Mm6F5xaX17klQOYGV4dHZy1B7JzUMC9Dg7O5Z/QgMCJlgPYmPhSZcuXQzdly8HEydNfPYs8cSxIz4+LXr37mXo7mD46gBjcoeQDvv++efKlWt9+vSs28obmghhnp6Vlb3r73+OHPoXjyc4OzsvWLzI19enovJIcBm5AlnALC2l0ig0KlVPLFpacDMys0pKoGApasaJJIsvjwV1gQZOA14BXtSyDo1KAd5CBZlKpSoqKgZ9BqpLSzlwHChcriiEpyQiwdTUVNsZrcUNCtCj1bwx71CiuRLtS1sbK2g9LzeXTCEzGExgxPz8fKBonrW1Yc0WBAIBg8kyfS9Joc+pqamu7h4USj0Gxq0iYmIewgTrh8FDG0mkty8DTk6OU6ZOmz1zxl87/vTx9rF3wGIUYGhQwGAbEBBw4tix06dPgTqs2+woDUqEyckpF85fOHXyZG5Otk/LlgMGDoQ5eyUxxTUh1uRCkQilBpFIAk+AvfS40NqKByIMqItGowJtwFlEAkFZWI4pih6QnAmWXGBZuUJBIhJRDQenwxHx+71DMpnEYjJQ1oEm8vlC1LJUYmLCZjPhLLQzBDwe3tXWjK+RiQ00nc8X6O4RgrQFyZiWlkokkSw1joypb9/ggAgNvRX34kUyncEwM/twmRnpaQGB7QzYJRRSmWzr5k1MFmvosCGG7suXhpDQDmPH/+/PbVvXrV27eu2a2tiRYcBQAzRr3tze3uF5YmJcXIKvr3cd1lwHRAicsWP7n+fPnkZfsjhsZ+cmLVv6OzjYt2/fFuWJ5JQXe/7ZE3HtmlQiZrI5839f1KdvT1APepSWkZFFZwCdfdhLK0R27D4UQDbwqKV6Z8FLEomoXTWGl0TiR0QIb1HIZL0tQ21hmaygpLREpnFsN+dygGbgibYAUBGZREJ90aTSAq1/BUg3KKZ1/qPRqSq1Co1KA4VpNQqEBkSo/NiUVKFEiJCfl2cB6kZDhNlZmaAIGQwD++olPH3StFkL7SZlUlKyVCLx8DCw7wTc/3Vr1796+aL/gIFOTo6G7cyXB7yZ2YQJ4xPjE65eubxrl+ekST8aukcYvi6Yc9ghHTtu37I5Nua+j0+LGpuSlEVtiRCI4d99+/f9s8uSx2Oz2AqFQiaR3o6OvnT+PFrAwsKSSqe9evHC1MzMwcFxyLBhQ4cO0fPMAwIQisSoj7lQKIY/O1tr9CL1L7XMhRcWFhYXl4jEYqAlSwsumUI2xeHodJq6qEhLWlxzjp4DuxaZWdlo0sHSUuRRCbRHJum61ZdqUO65usehUWgF2oT+6i6Z1h5v3qYaIQH3qHb29vn5/NzcXKjfwaALU+kZmSBbmSym1j722bMkeHRyrvu8V1WBZr09KyEhcd+efU8eP3R0du4/cACWV7Y+QCKRJk6emJSUuH/vHh8f78DAgDr8qmPAUDngy9arV89dO/+6ERk1fMTwOkwyWtvBIinp+ZUrl0Eerd2wwdbGRi4HDaOQSCS5OTlpaenJySkyGUgFce++37dtF+jr62tvX/4IrkdUYk0QFrhsMplYIJdrKQfEmd4PTySW5OTkwlBYUlwsEYu5Fhb2dogrG+djXxNdkVcJoF34qevmT4DmtHmd8AQzuY6LBeHjwN8ax4naGrAADes6hICQzcnOQbsBNC+XI7IVNCuXy624jnpHqoabuVxzbTqqW7duUahUB4eGJkK4G48ePbl27cqDmNg3r18D+XXr0WvM2FHu7u4N3JOvBy1atPjfhB+XLV3y544d/v6tsNwUGBoSjo4OQcEdoq5HvH791tOzzn7mNSdC4J7jx/5bvPB3HA43YeKUlhUbvNQAWgMW4HwrngW6Y8eg07TTfOCq9IwsNOKlVvkBXwIB21jzgDaysnPR4/CyXLsSeLfcyWx2zkcJmKBONGEh0J6FhXlJSSlwNhwEiqJS9Zd2awmNsQ+rCAHSc0sLcxhlUlJQjz0L4MicnByxWOzYxMWw8TwzMjLgkcVkooMg3I2nT5+w2RwyuSF8FeCDKywszMjIOn/+wn8njuXl5OBMTUlEYqeuXUaNGuPt3awB+vA1A4czGTZ86KPHjy+cO7t2bdjcuTOxcDMYGhI//DDw+rUrO3f+vW7d6roagWtOhMeOnli3djWdwRgzdtzIUSPrpDda6IotID89eQdDYV4+H56ACiy7bpmRmU0kEFAWBL6El1xzGKNJhSqVXjFoperJ8+B0vkBozmHTNNY99fTj19jvfOTXASoQHhlMhrGxSQESSU4a7G7gsGHJycnwoTRxdUNf5ubmZaS+9WvlX7Od0aojIyMzMTHx6ZMnDx8+io97qipU2drb9ejZs1Xr1gEBgY6Oho9F/vVg6tQpyc+T9v3zt5+fb8dOoTiDOvNg+Krg4eHu2bRZxNUrb95McXKqm1WoGhKhRCrdsnlTcXHJgUOHnJ2dq5UUvlyA2hPrBHmpfEgFkkOd9kzNzICQdMmMSqUCV+XzBXBQJpWqVCqgFlOcibW1FYFIQAxEdRYeUWrkWXIFQrFKVVkOQhTIuZy6p0AQgLl5+UwGo9zw0NnZmYhSNDeHR75AoJDL3dzc6rYD1YJCoXz98iUQodZy9dWr10ZIYFzzevKdgC/bhfOXLl+68OrFC6lUplDICURiu6Dg/gP6N2vmRafT63CrAEMVYW9vN2r02N/n//LXjh1eXp62to0itB6GrwFsNru1v39C3NOIiIixY0fXSZ01JLAzp88LBfxpM2a6u1djUFYWFirkCqmsABQeHo/X0idwFYNBp1IpQGAUMhJyRVfwAu2hHgXAQHoWEMiJTKZYJIIyaIZ0EolEJBKQIKJisfo9t4nFEo45B/QfcKSSWpibm69biVAkJhEJekQIhdXQaGlpufkodPpWAj011kD3OHSgsFAFlwMzZRaLCV0q93SoXCgQFmi4GTFq5RtZ8Sz0bG3SUlNNcDgLCwsczuTli5dGho7eIpVK4d6aIaZP7xRYaiqyZWjnYF9XhCRXKAR8QV5u7oOHDyOvRz6IuQ83hEanW3AtvH19u3Tt1qqVX7nxEDA0GODn1q9f3wcPYk8eP7Z3z96f583FrJMwNAxgJPwmJOTAv/sjIyL69fsedXurJWry3QUhdfbMKSaT1bZtNdJ1FhTI+YJ3Cc3hCfxsLLgc3R8P8BwQpEgsAb40f29WqlYXCUXvUsZDYRaLQSQQoCTQKCoK4QfJ5nCoFDKatpdAwMOgCY+63nh4xMlPjS63lnycXwIF0LCuHqWQSWw2CxrVC4GtGwUGdZ+QK5TGmphquiFMjTSsBsoJLQZqD7XfKQukko9jpebm8RHCfh96FBrIzsoCNtUQIS4zMxsOurrWSyKSKiIPQa6944cwQC9TkuHR3b0OwlvfvXs/Pj4u9n5MVlZWWupbhULBYrPbfxMSENjGy8vLzs6Oa8HFY9YZjQZz58558+rV8aNHXN1cBw4cYOjuYPha4OPr7ejc5PnzpNevX/n6+ta+wmoTIWidiPDrIEt9fFtWK6KxbtgwI816oN72XnZOrjZKWao8g2vOAYKRy+Va1zqoQSqV4TXLocBt2ugtMEEA1aVblTmHk5ebV6hxJbSwRMZrkIvoW4hBB1+oW9jSArHABK4CqSoSIZ4b6HFgUz3tqBV20HOFUglSEn0JzF1qVMqg07UlURbUIjUtoyIu1IMmco0CHtEFWJlMBmRgamoGxAwE/+bNa3tHJ8PGz8zPy8vPz/+2+7sQRzJZAShC6FsNwlvDPKBYg4cPH1+8eOnUiWPwrYCqkOy+ZHLb9sG9+/QNDGxDqzjkAgbDAibj036aPmPa9I3r18N45OLSBPOmwNAAALUwbvyEubN+uh4RaRgiTE5+8deO7TB4DR85wrziKJrVBVCgXi5A4AMgHr3QZUbvqZPNYrJ1yA+GVOCe4pISE41zPVCjrZ0tGhjaSHPXzEw/yAieJRfEHNCe3ggLL3WPgN7Tta8BJUrRWEUCC8oKgDI/iuJWUKDQJcJaAnShlWbpTyAQyqQyAoHA5SIvMzPSHBwd66qVmuH+/djioqIOHTqgL4Gq8zTZE52dnapYA9y9tNT0t2/fJiU9e/L4aVJiokgkwBMIzi6ujg4Obh7uPj6+zZo1YzAaXc5FDGXh6+vT57vv9+7ZvWP7jmXL/8D2azE0DDp1CrF3cLx44cL4CeN1Y7DUDNUjQuCG5cuXP09KmjBpSmg1U56SySSpTFbRjptKpSouLgFBgOY955ibA1cB1emZ4ZiUlykemAlYTSKRohITX4DnmrOBlkDSgZoEeSGXK/Lz+ThTUyaTDqSIgkqlVOQCBbSak5uvt4gKpAjcTCaR1EVF2raqiHI3tPgCIbrkWwmkUolcITc350Jv4RpzsrPbBLSterv1gejomzwbGz+/d94yMplUIOD7+LX65Eo93L2bUbfu3Ln9IDZGJBTBiUpE7Jq2bOUf1D7Yv3UrayselUojkogmmKr4fACztMlTJsXFP716+ZKPr9/w4YMN3SMMXwVA8HTv0WPHtq0XL1weOLBfLWurKhHCuJ+Tk/v7778/uH+va7fukyb9WF1HWuAe+M2AwgO2g+fAi1CDZo2xUKlUwtAnRvYC362C5ubkODdxMjY2plDImjCiCGEApYFiK5t1AXhLKpHKCwqkUmSfD3HDJxHodDqQFsi47OzcIg2lwaNQKLLgmqM1VNR/IKec3Lxy30KXfUpL9A1oTEyMGfSPpiQ21ry8fAFqs4pcZkmJ9tIQgx8cDuQvkimqqPzY3FbviRP0llKhZLLZdAYj7mm8kSb2cbmn1Dfgk+LzBXv+2fsi+fnwUaO1dy8rMys7K6vPd/31ymv2UJGl5rzc3EePn9y/F/Mg9n6BTAonslhsCwtuSGho6zYB/v6tLC0NGRwAQ+1Bo1GXLl06aviIsHVrWrb0adrUwJH2MHwlaB8cdOTwocOHDvbq1aOWrtVVJUKZrGDZH8vuREcHtG37y6/ztLG1qgUgIRj6QaVpA23L5XKJVKaJsanUtdsEsgAZR6VQ8IipJws4A7gHGq0o9xDUg7KgERo1Wyqj0WhAQsBqRTrCTqVSozRcbiVQEmQo0HK570LrRE0gFeBjYD6tywZ0CcSQ3r4dlOFZcuESgDqB/tMzsnTrgfugUCi1G6JasD/e6TTSpH1XIIrQnE6jvnnzBo5YW1uV2716BUxWwq+GHzt6JDbmvrunZ/8B7+ZfcBWHjxyFJ+3bB6FHEMfNjMz4+IT4+Kcpz5PheWZmBig/EonUwse3KaCZl52dvYODPb3uVpIxGBz29nbDRozYFBYWtmHDipUr6nDTBAOGitDExcXVzT3u6ZMHDx4GBdVqqezTRAi8kp6e0e+776UScWjnLlu3bq5Ve6amVOqHRuUKJbrGWKxxjScQiQwGA56AjMjOyhYKhM2aeWlsQct3P0BRoqO3UAD/AXeC+DA20V9kq4hKkfVViUwqk1XcSmlxcQmoOY3xKjM/X4D2HEQqpTz/PyPNajA88j+2zUH5T1Amcz2DQdPzGwGkpyExXBwcHKHbMTH3aTS6ZUPlnUCvDh4jI2+uXb369SskwE3rwLZr1q4BIkfmLoWFs+fMibh6JbRTFx+f5vfvP7h27dqd27dAMqI1IGoYj+/V57tOnTp26BDcMN3GYBDAj2L4yOHhERHRUTdOnTw5bvw4Q/cIw5cPBp0e2rHT/bt3IsLD27Txr020v08T4d2791etWCFF4oV+N++XeTVuSRdAXUBUuvRGoVDkBXJjzWahSPiOOaCMQChkMZmVJ6GFd1lsFrAm6k0IbAp3JDsnD29mxmDSyWQyGpwFQCISoAC0DjxZWlJiYoK4YWi5R1GBFtR2plBVaGpK1tRDtLayVKuLQPnVIJhAueFsxGKpRCLT2qyieP78OQ5namuLBGhNS00FXdUAJqOg896+TX3xIiXuaVx4+LWMtDQanRHUPrhXnz7dunWFewu34uHDR9u2bI25f49AIObkZLcPChbyEZMZG1vb1gEBDvb2oP88PT2xVbKvB/CjWL161djRo3fv3t22XZCXVx2402DAUDl69uy2Y9uWu3fuSCRSvVwO1cInBvEDBw7v2Lo5Pz9/0pTpI0YOBblW45a0EIpESiWSMsIUh1MXAZe8IzkWiwX8pKvtiCSSxpmvVI8HYSDWlVk8ngWVSi0uKi75OLO8SuNuYc5hk4h4ZaEKRnCQblBALJGi8UI1jvy0mlkc4TSovExePh96VVTGczE3j19ueSQOgETKeO+SmJSU/PjRQ561taOjPVxIZnoak8WmUuvLllIqlYKqA8TG3MvNyRUJBfBZWFrbjB77v2+7dQZVymAgi5nZ2dkbNoTdvHFDKEA8LAsLlSABff38mzdv3i4okMezotPpTCQgHGbw8tXBwcF+0pSpSxYunDF9+oFDB7EFUgz1DQ6HM3DQ4J07tkdEXB8woOYmMxUSoUAg2Llz179794AamP/7gmHDh1alOmC43Lx3vnc0Go3JoOkNiHKFQip9l2gCKE6zUkpRKpVAhxw229TMNC0tHd2lMwXeolA04knfPhOkm0rHKzEjM9vGmgckh2bN1dVbRUWIRqRooD0ikXzYTRQKxWQSCaU0IpEgk72zXjExMQYppuvsSCDgoWRVbgIKaEXPmxAFi8kgkYiZWTmVn56Xn7927bqCggKvZi0cHB3y8vKAUOl0Wu3nIpqoN4WIGY6ysKBAlpiYlJCQ+Cwx8WHsfSONTRONTodWOoSGdu3aJSCgDfoJisXiZ0lJ/504dfzIITidwWC6e3j6tfIPCAxs08ZfL54Ahq8WnTp1vHblSmTk9b379k2ZPKnyTQ0MGGqP4cOHHj548NDBg71796pxsujyifDhw0ebwjbGxNz38PCc+tP0dlWLIINGUdG+BIXB/JQrGDANUI4F11x7hGdpgVhllpaikcZgXC67Lqrnw4cCBJ8Vz0JWUCAQfNh+w5VxtyhrqIl6r0NbMJrjTHAqtQpx6CYimX7lcoVmRVQFL9EylV9O5QDpicebVbK2iShUDaOIxZLt23Y8iLnHs7IKDg4GUfvq5avioiIQvjWmHNDQb968efHiRWZGRmrq24z0DJDm2VmZRZophb2j4zchoS4uLh6eHvb29k7OzqhLJUxc4p7Gx9y/9yD2QdKzRJFI5NTE5bu+fb19fZs182qYdBMYPiPA93P23DnPkp6dOHq0bUBAYHWCT2HAUANQqbSgoKAL589FRkZ17dqpZpWUQ4QnTpxcs2qlWCTq1OXbpX8sBnFQRQLQZSAUaemZVYyoogVRs8On1WHlEmEloJDJSoVSrpFiCLfR9Gmj7JaedoVTk9H3o2VSMplUWko0Kpsf+FNI1Ri56AFq005Y7GytgYCzsnNByMre50q0tUEsQuHlypWrz585BROC4G9Cu3RBPtqMjHSg5GbNm1cr5DfoyLi4xNjY2KjI62/fvIa7WqKZZWgLWPCsEFUXEODj69PE2VGzroxc6dOncQkJSbdv34oMv1qiARx0cXOf+8v8Xr26135OgOELhrOz07LlK8aOGvn7goUnT53EAgNhqFfAoNqpS+fw8GsH9u8NCfmmZh4NH1gBxuXExGd/79x18fxZHs96zOzxAwcOZDKrauOuUCp1k9ZWBJyJCWqugr7Em5mRSUA2pSqVGsScWqXGE/CWFublejhAMb3InCh0PUhggOZw2NRCVbEmfFdZ5xIYxFkshkxaAAVwGubTpZay4zscQZlAd/exEsBNyM8XlD0OpysUCq1tDpITw9QUNY1hs1nFxSWZmZnh4RG3b9+JvnkzPfWtOdeiZ+8+33//HY9nibii34gCIvTwbFpRu0KhKC8vn8/Pz8vNSU5++RrBq9cvEVNPaIhrYenu4WlpaeHo7EyhUIQCQVpqalZ2Dj8//+K5M/BXbp1UGs3ZxdXG2gr0H0zuPT09avYlw/C1wd/f74fBQ44dORy2fsPsObNI1dlTwIChWoCxtHXr1jwrq5cvX8XFxfn5taxBJR+IMDsre/KPE7Ozs/zbBMycOcOnmol2hUJxVYrhNelts7OR5LfAskQCEdgF2asTvUuEpFKrFQolz5JbVvpAMYFAqHeQyWTQP87ZBPcFKFAmK0Cq0hCnnss2lUIhEYkaGxzjTwqsoqIiULpIFl8TE2iqojwSWpS7bGv03rsR//FGI9C/EolZKjr136mrVy6np6cVKpUkCsXPv83QYUMDAlozmYhn4fZtf0ZEhId07NyhQ3vdOvPz+Y8ePXnz5k1C/NO3r19LpFKZTCYRv/sgvH1bDhg0xNPD3dPTnUZnUKlUBuNDxiK5XC4SiWUyqUgoepuamp6WmZf/LowAwtB2tg4O9jY21iwWm8ViYgMZhmrBzMxsxMjh9+7ePfXfiVatWnXr/q2he4ThSwaInyFDh634Y2lE+PXaEiHwEEiWydOmjxkzutzEeBUBtU+pKEgKny/QtWpFtv3MzPTWS0Hr6HrTIynIVaqylim6buko0HrgdOCYggK5Fc8CJTZtmgs0WKg2hrW2D5WkjEGvpaioGPXfz8sXaMOF5/MFNtY8PdWIvqvNnVR5pl9t6FSYN2RlZxep1UnPk3f/vfPt61dAUTwr61b+/q1bB4SEBNNoVKj5+fPnYWGbIsOvOTk3mTx1Mp/PB/ZKSEi8fz82Pu4JnGWksSoiEggkEhk+Nb9WMI0J9PLyBPVGrXRJiqyBkRGyGNu6TetKSmLAUAM4OzvPnD13zszp27ZuDf6mfT3lqsSAAcWIEcMO/Pvvf/8d/3HihBpkCP/AB2wOZ+2GDa39/csamFQCNFl82SApWpTLqSCPgBKAOFBC0i45alMPGhtVdQsKVJA2C0RWdi7QiampvsgTiSV6Oe4rAtAYXyAClQY9hF6BitJNmqHx3FdpRSGIqsJCNeqDD6xDIhFBaIJqLOssr4WWj41NjGDace7s2Uvnz0ENoPa6ftvVy8uLa2HOoNNhWnDnzr3zZ89GR0fnZGfB/BqU9B+Ll6anpwIXlpaUEIhEWzv7kI6dmrg0cXJyNDfnWlvbWPIssf0YDI0HnTuHDB81GuZ5v81fsGr1SmxdHUO94odBg9atXrV+fdjChb9V99wPREin0wLatK6uEYS6qKgSFjRCNvD0iVCtLsrLzwcZaaSxbWGxGIiVJokIlCYQCIAkCQSCTFZAIHzaTAZUoJYFUQCHWVtZwunVugot5Aql4v1OJ5LjXibVK6B7f5TKQq2dC7QIvQVlVm5YcBRwK8jv9yxl0oKNG8IexNxjc8z/2rW7lZ8vEgfH2Dg7O+fwoWNnzpzKSH2rVcmINEx6Bk9atQn47vsBfq18W/m1NNE4MqJZGGt2sRgw1DeGDBl859atSxfOtW0XOGCAfkBaDBjqEB07hv53/PipE8dGjhzu6OhQrXM/EGHZNOtVgV7GPi2A2BCRVCYnS3FJiUgs0q4QFsjlILBANbKYDJlUBs/NTM2IJBJqekP9eDkFGI4vEALvglwD2uBZcvlltgyNyguiVkU5aIRI1Y8WNktKSkFjAduhlpZkJIj3OyseuATVxxkWJRIpFCYD3ZGIeh6EHA4LCXmDx6N3OCMjc+HvC2Jj7tnZ2Y8aM0YpLzh29Hhi4rO4uKdvXr1ENShcoHMTF1tbGzcPD1dXNxsbG2/v5lgScAyfF6yseD9OmjRz+rRdO/9u3ryFh4eboXuE4YuFja1N6zZtDr98cSPyhv2IYdVSCJUNrJqEA0KgLhqNUpEvOYfN5JfxmjBCUuOyy6XVEiTrwodIKxp7URVZE/CFQiETiAQ4gopFhVypS4Qg1MRI8iM01QMDKBNOkZdnRArHLbhISIvcPD5Ns2JZyTXqQS/7OR5vhhqYADmZmuJ0vYPh4kyMq3qjKTr+di9fvp4za+azxEToZ4FMtmXTJqlErF2ABf7z8Grq7e0T1L6dm5ubhQUXS/CG4bNGSMg3EydP3bxxw47t28M2bjB0dzB8sTDF4Tp36XLowL+3b93+vt/31doprJAIi4uLMzKz0edo2DOthUsxEsusBBSbnoUkUJSxsQlQJpNJr0Rc6r1lamaqIT8kRBpq1YLDmSDZmoo/WN8AWQqEIpQgjTTrkOjWIzSk2weo2JzDgfpR8qiuC6ORJrka1CmRIAkx4LaCToVpBbL5V54bBtCkUicgHFBmuTaoTMYHFxSxWLx65QpgQTaHA53EmZhY2dpyuVwrK5sWLby9mnraWDdQTG0MGBoG8KOYOGnCnTu3L1+8sN+v1ZChg6rlC4sBQ9URGNjGxd0z5UWKQMCvGyLUxiHTAuQX0I9ILFEolGq1/r4g0AaHw64kwg2SNVBWoFQW6p5LAjYgEMViaE0mlSKZWtkctkqTgNDUzAzdXwRVV4I4BeoETkNkZRG0BeficAVoansQlBrjydrqJxqVCu1CnaAOKxfXaERNlVqNpFkwNdVeO9wl+Kmj+5TQeV2Pi71790dHRwe2C1qwcEF1V7ExYPh8MXHSxJcpKX//9SfM9mpm4I4BQ1UwbNiwRb/PfxD7yMGhGgNshUQoLWNvolQqYYgvS5DvKtJhgvIrlMrEOucCPYCEAv4ASScrQNqiaoJfC/hIeiNEghGJaFvU8mKSoaoSNJkVzwLdwDPRCNJKOlBFoKxmVrXdOLgEJNL3xzKXgjgykNBgabq9SkxM2rlju5Nzk3Xr17HKpB7EgOELRuvW/qPHjV+3euXOv3Y23bgBW/DHUE/o0ePbFcuWXrp86ft+fat+VoXDPc+Sm53zUaJ2GPRRR/jyK/oUc5R+nNYdpCGLaYx606NHgDBoNBoavlJ38QQIWFcOGml0ZHEJsjYLp4Nu0y2sm18eumTB5dSTgYk2jE65u6dwLXrrP0DqmzdtNDHBDRk6lMHActJi+LoAP4chQwffuX3rxvWIY8dODB78A2b5haE+gMcT/Fr534y8LhAI2VU2k6zwuwhfUxKJpPUlMDdnV76yX/VgbJWj3FbEH8tQdVERmhcX5BboSN1NOIn0Q8mioiKgWzQPsCZ2ttoUhwPZWrlwzMvjUzSarpIyAqFI66EBrX8yEDZ09dDBQ3du3fJo6tW5SyfM4QHDVwgyiTj357lT01I3hW1wcHAMDm5n6B5h+AJhZmbq79/qdvTN8PDrAwZ8X8WzKiRCGKy55vp5Dnk8C71w0lAMJBGLVU5gbjTEM/q8bJhmGo2KJhSGcwveJ84F0GlUqSZZoGZfsFgoFJqXSbeodbArKSlFnRZQ+lQgXoAf+S0AY1GpFJlMLnif7BfY3ZzDKre3EqlMLEZMb5AMvXwkBHa5jIVkM9RZNxaJJXg8vpLQa4WFhadPn9uxbRvIwRUrVnLNzSsqiQHDlw13d7dx48cvWbhwy6YwDw9XCwsLQ/cIw5cGGNs9PD1BIIVfu9qvX98qqo5qr06g6gfoB33CrGCVr6ioGIl7KZWhL1lMBrIeaGwMHAaUA8xBeB9WGzqqp6iA2EDzZWVmmZqZwWn5/HJiWH/cVhFKhKamOPjTOikaaXYijZD9zg8yUYGAVK7gQ1lQC4FAZF5mKlBdPHuWdODAwRNHj1hZWc///XdnZ8daVogBw2eNbt26Xbty7c6dW4cPHZk2faqhu4PhC4STkzOdznj96mVubh6PZ1mVU6pNhMB8INSkmtieTCYdWE0TNhoopJRCITPo73gRymhZ0AjJSi8uNTJi0GmoRtRjaahTrlC8ef0W3mUwmSYmxkplIQHJCPjpkKdozkL0uZkGukSIbuCp1R/FQVWp1NUKploDwIUkJaXs3r07+sZ1iVRqa+8QFrbBw9OjXhvFgKHxg0ajrg9bN+iHQbv+3unfunVgYBtD9wjDlwZbW2tLHu/N69dpaen1QoSIW4NKjcbSBKrj84V8IyFQEWrwIhaD8HqXWrYstLadZd/KyESiaas1UGZnm3O5UHklkpbNYkplMjR9BJCo7jon15wDJIQmQrKweLcICeqzUCeoN5FYvnWrqampbujwspkLUdBp1IKCAi25Usgk3XVRuVxx9crVQ4cOPXn0EHSqc5MmI0aNGTFqOBULOowBgwZUKnX6TzPmz5v3y89z9x84YGdna+geYfiiAANvu/bt454+ef36VatWLaviTVBVIkSizAiEarWKr7FSodHpWqLSNQcFpVgREVaC4uIStUqll79CXlCgG8lFF8BqGsIrP48SdExLgSjodJpQhMR1MzE2ptKo5VarsVmlCnXiZVdi28lkMEreB2Mz/bgD27ZuO3zwAKjk7j17hYSEtPD2trGxwjyIMWDQRVBQ2x69eh05dHD79u2//fZbfa/QYPjaEBAQsGVjWGJCYkm/kqoMv1UlQpBZaDyzwsJCYL7CvDwLy3Ikpy4papWikUZdaQlSYwIjUiiVeDM8k8ko0DgRAgtqC/Pz87kWFui6KBzUrQcFqLFq2V5rQsPoR2wp1cBIJ8gqjUqBv7T0TCTFYaVRCcp12wc5u2LF6kP/7rO2td34xzJ/fz+9gG0YMGBAAb/uWXNmX7t69fyZs+2D2mMJCzHULfz8fOl0ZtKzJFBZNSFCYCmFQlmiyd4Ow71W9mnDrbFYLCRHBDCiUknQeMVq7VOATtgsBlqMQMDbWPO0bg8s5rvjULNAgLCgkUbYgco057BlBXISmQwHizRBZzgau0o4jifgEascGlXbOgo0lGi5QHIZFiLiUuP+QaxIFKuLisRiKWp9CrNRrd0pAM0aX10oFIpNm7YcPXTAp2XLRUsWO9g7YCyIAUMloFLIYZs2zfxp+vLly1xcXVxdXQzdIwxfFIKCg69HXFOC4qpC/q+PiFA3uSAQCI1OA2mkxyU4JIIMAXShUkOEVjzEAFoThqYUSbugs+oIJKrlP90m1DpLoMBYKvW73TsGgwEvxaIPi5O49zXwLLlCkRgYDkiXRqVVtH0IlQPLKjWaFboNv7RyA7jAu2KxRBuwG7jWzBRXy8ShW7ZsP7h/n4OT86o1a6AqgVCkMR2q9ioxBgxfD7y9mw8dPnzLxo1LlywJ2xjGZtfWSBsDBi18fLwvnDsTExPbsWPIJwt/RITAbdrkgqXILp2cSqGgeW5BJ6WlZxppZB+DibALnUbTOtGz3/ONJuNuESoQEaOV954PFlxE5JUbg83YyBiNjp2dkwuta1dcgZK1UbNNNTHPNFKvGNntKy7Ss5FBoVYXoSyI9gSEplyhRKKG4s2YDIbWpAXNQa97okpdVGMaBFl57OiJ3Tv/bOLqunPXLiueJfQc6q88VT0GDBjgdz1w4ICIa9ceP3p04sTJ8ePHGrpHGL4c+Pv7meHx1yMiq02EH+/E6QdF00O5oWQ0BjVFZUNy5+YhaQtBMeLNzICQZLJ3PATUWHmEUhQgIuU6nvIFBXIyiaQ9UUOQajKZrN320/YfjccN/AodA/GKSsmymRdxtQj1EhUVvXljGJ1Onzv3Z5g3wLWjYbsrMjrFgAGDFkwmc9mKFRP+97/dO3f6+vq2aoXF48ZQN6DRGba2djduRBgZLf5k4Y8Ga/XHOqm4pEQ3ECjos+zsXJVazWIyKrIlKTdBoBbo7iPXnEMiEuVyOcg8Go1SFc9/JMyMjsDSxqwBRtTm5uULRBZcDg6HQ8lPD8XvE1YYvXfhz8vjo2+hu4mf7EO5gNZXrlghkYg3bNraJrBNbm4+y5hBpWKeEhgwVBVNmjjPmjN33uzZ06ZOPX32DIwPhu4Rhi8BQFI2NjbRN6NSU9Pt7T/holM91cLj1TYkEqg3pbIQyc5Qhns4bHZWdo72pa5zHg5nquvkh8OZoHoLNbrRQiKRAUcjEdpKSnGmOGhI+xYoQOBy6Xsff2idZ2kBndE8J9Qs/m9WVvbsmbPzcrJHjBkbEhKMx5tZWphjoYQxYKgugtsH9f3++6OHD20KC/vl11/I5HISzmDAUC2QyGSeFeIskJj4rI6J0EjjJJDPR0QYUA6BQKjD+NHAbRZcrkQqQcLKEPC6IUaLNdC+ZDGZoPyysnP11mALVSqYBcCMEjGWMTERiyXaoKB0Oj2fL9BSqUQqs7HmVcWaqCKAut2+bfvDBzEhHTuNGTMaJWZtjBsMGDBUHRQK+cdJE6Oios6dOePfuk3v3j0N3SMMnz3MTE2dnZ3hyevXL42MOlde+CMiZDEZKpUK1UlGGqpDLWW0QJdG0ed5+QIQdhz2RwGszczM9MgJyEat/uAjSCISK3GeJRLxROIHX3g4S6VS5+Xz9QxPRGIJj8gtuxNJ0AS/1vYHLgdeAoPCHTHR8KK2JByEK60Nb127Fn7u7FkLC8t5v/yCmgJhwIChxrDiWW7fsWPk8GGrVq309PJydXE2dI8wfPZwdfMAyZSc9Ax1qKukpP57lhbcdyrK2JhCJumSHAg1/eAvcgWVStF1mbC0MOcLhLopIHiWFnKFAo15RqWQFcpCdFcPKIryqQWQ4pISbXJBPRQUyMs5avxRglx4rk0WmJOjX49KXVRjIoyOvr1y+TImgxm2eeMnRTcGDBiqAjc3lx8nTQ5bv27RggVr1q6xtrYydI8wfN5wcLQHFsjKyhEIhBYW3EpKlkOSFdl6qIuKSsrYkYJ81CVCaNWcwwa+zMrOZYKipFKQ9EaSdztzMg17Fbx/xGtiZFfnuj6AQiELdMKhoahkm93Cwhx1/9Ci3MT3VUFKysvffv1FLpfPmTevWbOmNasEAwYMejAxMRk8eFD41auPHj48evTY1KlTcDgscyeGmsPWxprJYguFAplMVm0irAjIAqOxccnHQdT0bF5QQQb0pnUBBPJT6QS81gUISgajJkSIevEDF+rqQhtrXiXBVeEtKI+EDFcjOZsqSR9YOUBZrlm1Kic7e8jwEZ07dcRS7GLAUIeAH+aKVavGjRlz+OCBZs2adeoUaugeYfiMAcN++286XLpwTjdOS7mokAizc3K1z+l0OpJigYhYV2r3CHEmJkwmvTaBxMQSaSWBrcsFEvjtPYdx2CwKmSwUihgMGg5n+klOgvKIq39xiYmJcc2UqEKp/OOPP6JvRvXo3eenn6bXMhgNBgwYysLOzmbJH0unTZm6YP58K6vdTZt6GrpHGD5jBAa2PXn8aFJSkm9L30qKlU+EIJy0IWYA+e+DvNTefUIXIOxQWq2ITU1xOBaTIZMVlLx3jYdHkJjGwMGayDLAzVZWVUo39a5C05p7N4jFktWrV1+7fKl1QMC8eXMrj8qNAQOGGqNlS99Bgwfv/HPH+nXrVq5aycWM0TDUFH6tEP579fpt5cU+0EJJSWlBgRwEU0lJcUGlfvFVAWLwqVYXKlUlpf9v7zzAoyqzPj6995aZJFTpTdcCK7ggygrofjZckBUERURdIEUwQBIgCZiiEAhdQVSKBcQG0hRsa3ksSxEiYmEVkpBkJtP7TL4zc5ObmzuTZDICScj5mSfO3Hnv3Heeh8z/nvc9539CERi8OXFcJBI6na6QhvF5EBESBfgSiZjP44mjbdqB3sCP3W431VjIgy6XSyqR0DJaLyu//35+/fr1+/e+f+PQYTm5uRoN/mUiyOWCy+VOmz7t1KnT33z95bZt29PTU9t6RkhHJdGg1+p0P/10pvlhDUIYarRb79LSDGTKSZfkRNBMCBy5XE5knwuXy00ajYLmaerTWMIdKhTwf9A2c309A8R8teLaqEJIQOpom1Baembmo48ajdU3Dv3rS1s3x53ggyBIjKhUyg0b140fd+eWFzYNGDBo3LgxbT0jpKPSp2//Lz7/tPkxMS0UEl/9EOFVVRnJisDzF8rgYbjPQ6jlNM0F20wp2nOH3GTcpFsEDAPRpQ5ghJNIJWJxU76jROU+WU3I5/HjSCcLG4LDlf3wVhxOy3uKBKdPl2ZnZlksln9OnDR77hxUQQS5MsDf2qLMzKxFC/OX5+l06r/85bpYWo0jCA2DwQBf/j///GuvpotTWxZCuDUjciw9Hi/V3oWM0kAObTY7jBEKGjJIaRWH/sb+nyBCErHITsn5hNObcanm8bgatdJqs8NFhQK+RCKO408C5m+qMQcDASaLKRQKVdE6NNE4ceKHeWlpFRcr0ufNm/yvBwWCOC1JEQSJg7/9bcS0Rx5dtWJFyeqSNWtLpFLsa4a0mkGDBux+k3H8+PE4hVAkCqlFjJETzeoaVM3na9BCWo4KyBgttAqHiSFn7aayWXg8nlqlIixD47sxrDYa68Q7UGu3O0CJmy+o/9+53+FutKzswuNPPDll6kMYCyLIFQb+6GbNmnnq1KmPDh3Mf7Zw8ZLsuAufkE6LVqcTCIQnTpyYMOG+psY0qA6oS0iEQi6dTBA/LocjlUpir5Oj6YRKqbRYrF6fl8Vii0UiwuHF7w/4fD4i2xPeHB4Eww0uLFaby+WGHxaTqdGoIgMvp8vlcDgJmZTJpPHVbNA2Gl1uTzNCCJMpKCj4+ezZ+x+YOPXhqaiCCNJWLF6cbbdZ335rl8Ggf2zmDKGwSY9GBIlEpVJJZbLS06eaGdMghGw2S5/QUHsfGXiFFjNtdrJVk0atDK00htVFrVLSxCm0mBlKkKll1FfZe7zeqqqQayg85fN4IHiEhY3J1FDqCKpYVW1UKpVU2xc4BcYQe5Nery/g9yckxFPFQU1eZYRSeJq7tUxNTfvs46OjRt8GN6F/xpsbQZA/iVqtmpuS+sOJkzu2bxs0ePDo0aPaekZIR0Kr1crlsosVFVVV1U2V4jSKCJuP/2AArWiPz+cHAkFQ0Mis0XoZrZNSEDOrxUZku4CkuT0ep9MpkUgYEe1/4ZnJVAMHpfVOb06nizrG44Wo0hdHiEYEqYHwHqFIKGoqMcfr9b60Zevnn3w85Lq/LMpchCqIIG0LfJVcd92QnGXLlmRnFRbkJycn9e7dq60nhXQYFAq5WCQ2VgPGloUwDthhYhkJQhZo3EHC54/SPpfE7XaTQhh5iRgvSkMoFICqgXKDQjdTV3/48Edbt2wWCIQZCxckJSXGcSEEQS4548ePNZqMxc8/P3f2nHUb1vfs2aOtZ4R0DMRicbeePc6ePVteXt6/f9+oYy5XF1l/WOcgWKwLDJmhlclGF64XM9rxSGjm2qBn8Tl8EpugzTvLHD9+cnFWZjAQ2PrqNrgJjeMqCIJcJu69554fTpx89+09hfn5+YWFKpWyrWeEdAy6d+/h9Xmrq6P3MmI0I4TBYNBms/P4PNAPHpcbVXscDidRJiEWi0iFCfegd1usNkbIpDSU2CIKt3OSSSVEAT5h1U12JVSGE1MhXoR3I5ZAYUAzrSGoPZ5axOly+bw+Lo8rimGDHQLn54qKgoFgSlr6kCGDYr8KgiBXAIlEPP+ZeTU1Nf/57NOVK4uzF2fxsRU2EgN9+vT1+3y/nztH7OVFDoguhNVGk9vtIRJbGOHihwSdhqaFoDGkE43N7hDw+RpNqKe8x+slVBCwWm1ikZAQQj6fr9NqgrW18I6h3UhKJo5cLgMJhJEOp4sV2sATxp2laTSZ3C4PI5QppDCZzKGc1FDJP7OGaU5Kaq69GQw7cuTIiWP/vWHosAf+OQHbSiBIO0StVhc9Vzjr8Sfe3r2Lx+NlZDzT1GY/gpB0796VEe4k4ff72OwoaZJRhNDpdDnrvUaJEM3n81VXm3S6RtuMbkpkFgwTdQagbWKxh2gcH8rHaWKihFLyo2Vywj90J8X7lJraSr+Ww+lw1I2sqjaRx+FTBCI6KdIwGo07d+wQCIVz5swlsngQBGmHyOXyxUuWPJ2W+tauN5OTkh55dDo6ziDNc801PfkCQdmFMtCyqCoT6x6h2+OhHbFH7RHfElXVRkZI9lgaNX19v8ZsAclSRhi+aNQqp9Bltdll4YYPzezykZFoVEw15qbcZKqrjRnPLDhTWvrvOXOvv/7aWD4IgiBtxYAB/Zbm5WXMn//Cpo08vmDKlMltPSOkvXNN7z6VlRdplmckUUSFNMumEul/JpfLLBS/0FpGLVEdT0SH5NKiRCwizCDg4IWyCrIQwhhy35YTt3IwubLyi8Rxm92RlKin5YWKwuurLX5UmrsNjaZUED7FunXrv/j8sxG3jJwy9aEWr4IgSJszbOhNJWvXpsyZszx3KZNR++DkSfElkyOdhBtuuHHbyy+53fSIjoAub1ZblKAKgrDIBC2hgG+3s0nt4fF4FRerCL0NtUmSSomEF4VCXvfOVhu1HNDhcMikYmIvkFRBAgjsYjECjUSpkNNSTFvkzJmfVq0s/vSTT/oPHJQ+L12hiOe6CIJceQYOGLBg4aKM+fPWlJSw2OzJkye19YyQ9ku3bqFtwp9//kWvj9LCtkEIfT6/zWYXCYVmc6O+EDweV6tRR95tgfLpE7SktrlcbjLqFIvFMF7euB9FU0TGqna7A4QQAlOPxwtPE3SaGNvpikLpNk7iLHgHIhIFlU2M1rwXItSjRz9enpdXXlY2+rYxy/OXKZWYjY0gHQY2m3X77aOLV5ekpcwtyn82MTF51KgRbT0ppJ0ycNBA+P3NN9/ecsvwyFcbCUyN2UI2SyLRN+1nRlXH0A4fBZA3p8stpqxn0vrowrmETILsRb7z739cIB+DknXtktTUHKiwWKwEHT2VJvJckMCysvLXdr6+7ZWtIrF48kNT5qbMwVgQQToccIs8evSoJTk5hfkF89NT84sKb7311jh6tCFXPTqtRiKRlpeVR32VHmmZalruzRsViURMlTSQPZGwkXc2SKy53mWNEa6LJ3Q0EIiebkqF2LYE4ZRKJH/e8+zIR0fWrV33Y+npwUOunT1n9s3DhzfTAQpBkHbOXXfdyWSyli5evCwnl8UCaRzZ1jNC2h08Hj/BYPj+u2+ivkoXgMhyda/XR2oPkQvj8/lBOcKlgA0rnyBslIp4Bu1VRniPkFpiAaoZNlFjen3eFj8DWT7h8Xh1WnWMK6WRBAKBt/e8l525gM3m3HX3PZlZmcr6LUwEQTooPB7v3nvvVsjl6akpT82aueGFzSNHjsBSYIQKl8tVKBTfnf2JmstJQlcU0DOaFtaYzcR6I4ic1WYncl5A5ORyEDIJaZAmFAiSEvVEHqlEKuHGplUQgFLbFoLiwp2dJ6JUg8Tv9zdVsNgioILvv78vd2m2UqVKTX964sQH4nsfBEHaIcNH3DzryafWlqxekp2ZX1g4fPjNbT0jpB0RTmoJJYucOnV68GC6cViDXHE4bL1ex2Gzz19otIoKESFRgef1em02OxHzwW+bzSHgC6gLlSCzkVWAzUMktpCIRCKxSHihrKJVbxIjRqNx65YtPp9vwcLM8XeOvRyXQBCkrYBvumnTH+Zyec8V5i/Jzt704otozI2Q8Pk8g0EPD86fL2tOCAlPUUb43xOoBZkOCg/sdkfA7xeLRdT6BwiwAsEARJzkETgrGKxtyvFIoZC7PSCmdcqnkMs4HA5clPqeRDuL5CRDZVWo7h7CTRBgiBrd7ga9rLhYpU/QxbFTuG/v/p/O/Dhj5qy77/lHa89FEKT9IxAIHp0x3e/3bVy/bvrUh0vWrh1y7WBcI0UYRCqlwcBis8vLyyJfjbKAqU/QEv3i7Y6G5BeX28NisWubNiozmkCuPCCOoJdymZQRDiVdbjeXy5WIRTAJp9PJpvyL9Pn9EGhShVAo5AvDBQ8wmOqjpgz3EaS6rMG1DPrW9eaF+W/f9mqCXo8l8whydQN/4/Clsmrl89nZWc/m50fe/iOdE50uAaKvM6WnI1+KvpMnEPBrQyZqjQobnC4XbVhVlZEoTrhQVk4mf4YNPxu5r5nNFjabJRIKQRfJg+QYkShksQ3zEwkFUesO4TWqCjLCoafNZpdK6xxBafIc+SYwYNPGF8ounB877k5s3YIgVzcikWjWEzMDwdo1q1Y8Mm36G7ve7NmzB/qRIjKZjMNmV1ZWerxeWt+SKEIIsuFyuWhl9Yywy5rfH6Dmqmi16hhnADJpi1YvyAhnhHbtoqIdhHhUSKm+4PN51N1ECBnJggeQ5+p6f21QU41ayWv8CU0m02s7X9/+yladTjftkWk87NuCIJ2AGTOmV1dd3PXGG6lzU1YUF/fpg03tOzvJyUkcLtdqtZprzAmN6+OjCCGoncVq9zfr23mZ8Pn9xrCqwQMIBPX1658yqaTK0+CAymazBYI6mYTQkDzu9/urqk1JiXrySGnpj/PS0//4/Q+pXLYkJ3fwkMFX4mMgCNLWwN1zWnqaz+ffs/vNnJylGzdtlGJXmc4NiB/ISnjNkh6VRV0aDZULRh4F7ZHLpEwm02K1SSVi6hY0xGeBQEPERkuBYYRTUuGUmogok9HYniaUS+Pz1T32+S5cKCeaCNKWNWhLo1Sovtu//vpb5oKF586d+9vIURkLFvTo0S3ah0UQ5OoEviLyluXAN8zbb+16aPJDa9et7dIlGddIOy1cLrdHr96/n/vN6aS3TooihETjQOpTgYAvEgJ1e3hELgwVnVYLymR3OEGilAo5h8OxWK2gaeQAuUwmFouYTBYhkMHaWqLiUCaTUm3YjMZGvjbBYNDpcsXSXJ6E8BclKCp6rrT09KOPzXx81ky5HAvnEaQz8vS8NDabtXP7tqysrLy8PMJ8Gemc9OvX79SJ4xYLvTdDFCEk/LLJjTcQKoVC3mIKMtx8SUJOMXXRGyFIfr/fbLaq1UridGIAIxxyyurjuWZu0OAloUAQeRyElnwrjVpFrTsU13ulHj585JMjH40afdvT89IxfxpBOi1SqTQtPe3Y8ePffPXV3Dlzt+3YLou2mIR0BvR6g8vlcsayNAryA0FYoiHB6/OxWSyyny9Ee5VVRnLtUa1Swn0Wj8cjZYYWRzLCoSg1oSbkwcYIe7AxmGIx3d07PEtdRUUl9YjH6wU1hUtAGOr3112azWGT1wLZTkrUE6k9crmUcF9zu907tm8TicQTJ01EFUSQTg7cN7/y6ssLMxYe/ejDxVmLFy5akNB0LwHkKqZv376MkLlM6d/vuIN6vEkjNE4Y8inEcA6Hi7oDZzTVsFhMPo9PBnzNY7PZqR0qAsFg5H0Zh83W6TSVldWgrwqFDE6BwDQYDILqCYVCCP6ivjNoobpxv/szZ346e+bHpKSkwUOGtDgxBEGuesQiUWZ2JtxYf3joANyJFxYWNGX9gVzFXHttKF+yvJzeg6IV7tWRPXuDwVqXO0Rk8yYaPp+f1qcpajd5EFQBn0/UJoL0Vta7ntbWhqosPBIvj8cNhgkNBgGMJsBw4rFjx6xW6/h/3K3VxFrggSDIVQyTydQnJBQXr5w7Z+6HBw+k+3z5+ctlMllbzwu5okilEplCaTKZaMdbIYQgUe5odtggh5EHa2pCsgdRXdw5WlQzbgJ/wF/rqa2pMfvCvXzhhk6tUkZ2ojjz45ntr24DmZww4f74Lo0gyFWJWCwqKCzIysw8cvjQYjYHYkStVtPWk0KuKN26d//f/87RDrZGCIWCqELIbtxx12qzWyxWIjvU7nB0SU5k1JdPNFVTH5VwpycmVWX5PJ7ZYvXVd7T3eEIm4DSb7z/+OP/4zJlVlZXZS5b269cn9sshCNIZ0GjUizIzS0+XHjq43+f3rVu/tq1nhFxRuiR3+eH4MdrBWIUQAjsZSJlISIR6EJzBf0xWyDhNwG+oWAD983q9VMNuo9GkVqtCjt48nkgYJHza4L6sxUaAcIpWowFN9QcC8BhOYbPZtB5MgcZPKyoqcnNzq6uqJk3+17333YsFQwiC0ICvhW7duu58/bWn09KPfvThv5+anbEgA+sLOw8GgwGE6cxPP/elmA21LIQgbNRC+ARdaCXBH+o8AfrE4lASOBlh5aP5gpKAksGPO2w3KohWFBEJj8cFEQ3WBpn1dfdcDsfNaIhKiXYZBHaHc+nSnC8///z2O8bOnjNbJGpF9SGCIJ2K5OSk/KKCwvxC0MKampqFixaiN3cnITExZNJy+tTp6EJIdJ+PzP/0+fzUTrnlFRcN+gQOyBKbzYgGbT2TRowSSAASy2Yz2YyGKYklYrcnVFARbhrVUE3ocrnmz5v/6dGjNw4dumbN6tgvgSBI56Rnjx4rV63MXJh55MPDj0ybtqqkZNiwoVxuq/u7IR0LuAcC+Sgra5Q42iCEfn+gqtrID9UtNFq0NJoaub00D+ioVqOB9yHXMIWt8YWBQNNO8Q5VRCyfQggIIanX5yO6JxLBKMSgK1as/OzjozfcNHRJztLYL4cgSGdGLBIVFhVsfanfpg3rn05Le+zxx6dMnRLVxAO5apBIpRKp7JdfzlIPNloa9Xi88COTSf9MEXqoEbA+gcGoCwrZTQSOVIgFVfgB+fR4GzxLXS63wZBAG0yUWFCPLF+e/+6e3T169V5RvBLrJRAEiR0+n//YzBn9+/dPT00pKS7+5ptvc3Nz9Hr61w5y1SCTyeRy+amTJ6kHo+wRQghIlROdVlNZVU0+5TcWoaiw2a3TUavVZrHSixQZYa9R6lOnC3A7HE6NRsULtzC0WCzFxavf3v3mjUOHPbfieR1mQiMI0krgm2TUrSN3vP56Xk7uZx8fTU2xzJs378abbmjreSGXBZAwoVBYXnbB7XaTW3UtJ8uA4mg1qqqw9ahCAeEi3XE7bogqe4lYFFUFacAYwqcbqK42EU2aVq5c9c5buxOTkjOzs1AFEQSJm379+sLN9OYXt+ze9cbT6en/mvLQ5MmTZRENBpCOjkgkEovFgWCwsrKqa9cuxMEoQkhbXWSz2aCfhNtLJESKDSO8Yhl7/jGcAqpGlBW6KW3raVBXaH0+H/Ulu8OxcEHmu2+/pdMlbHzhhV69esZ4aQRBkKgkJhqyshf16t1r7ZqS1cXFJ0+eystbKlcoWFhZcRUBNzdyhTzgD1RUXIwuhHw+L5aVTxKHw+n2eOA3I9w7VyQW8WLLuQL5bKq4HsSPUFaRUKjRRDcXdTgcWzZv+eD9d3v17pOTl4sqiCDIJQG+fyZOfKB3794b1q8/+uHhqb/+MmPmzLFj78ByrKsGLperUashgjObG5oxNQghh8OGWDD2NBkQMwjLPJ663BaI77g8boxCGAmbzeKwOQwmE+SaG7aqYbGazLLZtGHTh4f2iyXSgqKi/v37xndFBEGQSDgczk033dBndfHWl7ZuWr8+Z3H29999/0zG/KidwJGOSIIhEcIts7mhIKJBCJlMZquSRZ0uF6mCBHBA3Nh92+V2s1lsHq9ldZRIJJH9fqlo1KrKQHWN2bxhw4aD+/f27NVr1eqS3r2viX3CCIIgMSKXyVJTUwYNGrxp44Z39uz+/vvv0tLTbrnlFmrrb6SD0qVL10AgcOH8efJIK7xGaXA5XDabTW0i4XQ6g8q6Fr4+n99isYJYwhg+j0db5CRaHhJ2awSxtMpUqRQlJSUfHTzYtVv3vGXLcEUUQZDLypgxtw0Y0H/L5i07t2/LXLDw5hEj5qak9OzZva3nhfwplMpQ2z5jtdHrrUs9iV8IeeGFUFfjbkrnL5QnJyWyWEyPx0PoHCglPCgrr0g06MlhIJaENF68WKXVxrQe6/V6Fy3M+mDvexqdbsOmTfhvEUGQK0BioiF7cVYwyHjjte0H93/w1RdfZGRm3jl+bKvSKZB2BVGebrPZfL66Rc34hRBQq5U1ZguRLENisViUSoWpxtzUWVQSErSxDDObzSueX7nv/XdHjByZm5tLmMUhCIJcGVJSZ//446lj339vt9uWZGYe+OCDadOn3XTTjWjJ1hExJIZ6IpnNFrIY4U8JIURycpmUJoSXg/xnCyEWHDhkSN6yPH0Cmj4gCHJFkcvlMx6bOT89TSSWqLXaTz8++t/vvh3xt5GLMjO1WnSz6mBIJWJ9YpLFYr4ES6NRYTKZ0nDFPdwoUSv/YsmXiQrEgqCCe997d+jNfy1Zs0Za77KNIAhyxYBvtjFjbrvn/glv7Nwx5u9jJk2avOuN1w4fPPDlF/95avac22+/Ta9PiMVOEmkn9OjZ89efz3q9l2JplBEOClVKRY3ZUltbKxAIxCIhJ1z8oNOqnU4XHAdFBPWSxCVgLperqOj5fe+/N2z48KVLl6AKIgjShqSlpZwpLX33nXdylw1ds37t3vf27nnrraL8Z/fs3n3Pffc/8MB90ktnvIVcVrp27fbt11+RjZUugRBKoukc3ByFPL7/ROVNIBBYtCjrwL69A4cMKSlZHZ+UIgiCXCrkcvkzCzKenDVrSXbm7j17nnhy1sRJE599tuDQ/n1F+ctffvml+fMXjB07htalFWmHGAyJPp+PrKm/xEujlwqj0fRc0XMHP9g3avRtuXm5qIIIgrQH+vfvd9c//m/nju2bX9yclZ2pVqtWrCg6NnXKq6+88sV/Ps+Yl7Zz+/UT/jlh+PDhBkqePNLe6HVND/h97rdzxNN2KoSFBYX79+297vobFi9dokU3bQRB2gcCgSAlde5XX315AG7Tbx01btxYOHjddUP69Mn75dffXt76yqEDH/xw8kS3Ht3Hjb/r4WlTcUOnfTJw4AD4/csvvxJP250Qms2WnJzcQwf2D7t5OK6IIgjS3pDJZAWFhY9Om7Zs2bIBAwZ27ZrMCPc0GDxoYFFR/oMPPvjaazu//frrdWtWb3v1lQcnTx4/flxSUhJ+lbUrQs7YPH5NTcTSaHVV9eKs7DaaVQN//HH+66++5HC4HDarqKCgraeDIAhCJxAMiMWSixcrMubP7927F+1ViUio0qhNJqOlxrRp/brdu94cPGgwrmy1K/x+P4/P++zTo8TT/wfK02ex943Y1QAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek3" align="bottom" width="96" height="93" border= "0">

(obr. 3)


Po čistení inhalátor vytraste a nechajte ho voľne uschnúť bezpoužitia akéhokoľvek ohrievača. Keď je náustok suchý, vráťte späť nádobku a kryt.


mOrKiCOXLL4+Xnzx56tQpvU4LF870mfOnTJ0yYcJ4sVgc7tAGEAqZnJefL4lP6Ghva2psyszMhH0Pd1A3C1IiBGL4IJXKjdjyzRqz2aTX6zQqTIYMBoPd7rDarE6H0wgm5P5vXtLYuDganREfn4hJD40WvPMFzxhkDAqDQWdzOLTgfTFCcKwPOA8OFwNuBKYSNCHcIKyjQyISMzLSFy9dajDoW5ub9u3dl5qaVlRUMNDvGxZEIuHye5f39vbu2rnjxLFjvYHeJ59+Kj0tFVlRZNHZ2bl/3/7jx0+0t7ZEx8QUlZTOnTd30qRJiYkJcOGEO7oBJycnOz4hvqW5qbLy6pSpU5ESIRCIgcVssep1OoVCBaKgVCp12IwvTIAcDqfNZnO5XA6H3Wa19iUrpdMZTDYrIyubjt31YjLgK3g7DJyGQsGGQnM42M0vcCMyiUwiESkUbOlnPAGPiwnNBMMeY8KUdILFYowePeruRYs+XqdpqKvdsW27GEMUlmAGGrCiFfetMFvM+/bsOXH8GBz2F3/0YlzccO5XGGZ89tnhA/v2VVZecTocfKFoyZKlc+fNSUtLi9w0F7eKQMAfk5tbeeVKfX29xWIRiwckN85AgJQIgRjq+Hx+vcEgl8l1On1wspdK2tNt0OuD3uN0u+HRAc9dTmdoe1AZDpcnEIoysnLAfvg8PovFpNFpwald2N0uKpVCo9HYHA5Ut3QaDb4NJizCRUfHYOqDpZPEDal5IjgcLlYkzMvLnz177vatW86fP5eVk71y5YOgbuEObUAQCgUrV6602x1fHDl87IvPwVyfeeYpDocT7rgQP4BMJt/6ydZjX36hkMuhNTJ9xuwHVj0wetQoLndkfXZwwWZmZvF4fCipFApFamoqgRAZshEZUSIQI4ra2jqr1dbTI9XpdAq5rLW5CVsD2uX2eD3u66siuvx+X9/2CUnJSckpLBaHx+ORKWRJXNz1MT7BUT7gPEwmC35OIZMpIENUKtbfgyX+wkXHRIcEqB9H/wwE0dHRZDJJEh83adKkrq6uSxfPf3bwYHJy0owZ08Md2kCRmJjw1FNP+QP+L48e3bdnN/zk+eefGzZTtYclly9f3bB+XcXFi3abjScUrl69ev78eXFxETYLvb9ISUnm8bjB4UTNxcXFBEJkLLmElAiBCCdGo0mpUnV19qhUyp6eLrlcIZN2O+3OQMDv8Xh9fiwvGHhQ3/YMFksgFAmDCbxYTHguoNNpJBIZit2YGKynh0wmM5gMKjU4MZ5GJZGx5X5AgKKxf9GhLKiRmHQd6/pisxOSEucvWCCT9rS2NH928NP09HRQh3CHNiDA/iYmxr/wwgsOm7385IndO7azWOwnnngUpfsYgrjdnkOHD23euKm9tRUu2ClTZzz86MO5uaPpdHokXmv9QkJCApuNrS/Q2dnlxkowpEQIBOIGfD6fRqvraO9QKtUyqNV7ujvaWnVard8f8Pt9/hsIbQ+FqQDUB/RHJOJyeeBAHA6HRqdBZQn1IugOjc6wmC0+nxe2JJGImZkZUAZFfxvh3fF+AfaCSCSIhIK0tLS58+Zv2bTx4sWLp06Vr7jvXvIwXeg5NNtuzbNr1CpVXW3Nh2vfEwiE9967NNxxIf4Hq9W2Y+euzRs3aDUaEom06qFHHlx5f2ysGIeLyLZHf0Eg4DOzcyoqLkFLz+Nx//AfDA2QEiEQA0VjY7PZbK6srFKrVVJpT3Njo81q6cWICj4G+lY+DJGSng4lKYfDE4vFFAolNTUlJDRUKoVCpdKwqV/YLDAKlUIKdhXYbLa6uobQHTSPxysUCoZ3EYytEUAhc3ncgsLCpqamc2fKjx45kpOTU1paHO7QBgqoVHNysv/wf//3i1deaW5s+P1vf4PH45cuvTvccSGuYzQaN27YuGH9erfLFRcf/9xzz8+eM5tOpw3vK/EmgdYLi8mquVblsNvDHcvNgpQIgbhler+Bw+Hs7u5pbGzSanVNTY2dnR3dHR2BgL/vT/p6a0JPWGyOJCFBJBILhUIOhxMbG8tkMvH4GDAhAoHA5nCisYRBbCKJSKfRviuMG3uAIAa1WhsbKxzofQ8jwY4iIo/Hcbkks2bPgtZnVeWVTw8eiI+XRNCUllsF9jo7O/Pvb775xKOPqNXqX73yUmpqcm7u6JiYmHCHNqKBK667W/rBBx9+un9vIBAoKin96c9+VlxcGO64hhDQuiOTyXCg5ApVckpKRKw+gJQIgfgB/H4/FHk+Hzxev7FlsVjq6hp0On13d7darWpqbFDIZH3bxwR7zIODe4hQn+FwODqDnpyaJhLFslhsqL+5XB4dm/9FIJFIVCoVSg0qDcuKAdxJPWcwGoe3EkUF/QBbPptOT01LGztuvEIuP3WqfPyECULhnOG9ck96eupvXvvD7179lV6vf+HZZ9/8xz+g9kVWFC6gQOjpka59/4P9e3dDTT9/wcJnn382NTUl3HENLfh8Lim47oBKpYJiEykRAhF5eK/j83o9cBm7XC6lUq1SKjs6ujQadWdXp1Kh0KpVoY2DxoMnEPB0OiMGF0PAZnLhEpOTWWy2KFYsEolAdZKTk6DqolIp4EA0Op1IxDp+Qkm++ivmmJjoQKBXp9UGsjKGfTUJh5HBpDPtzImTynq6uq9cvnRg/8HU1LSsrIzhfbdi1qxp0dGv/+qVn2u1mt/86lfvfbA2OSlx2H/cQxBoIvX09HzwwUfgQ3Clz54z9+FHHkY+9E3iJHG0YCd3d3cPlKgRkcUYKRFi5AJNPY/H6/G4sfntHmx+OzxIpTKFXKFUqXu6u01mY2NdnfuGCV8UCgWPJ3A4XDwB+0ej0/gCYZwknsfjczjs0P0vsB9oD4H94PF4BjYdjDhAKc37DADe1Gw2w77Y7HYmIzJmdtw22IgiMoXJoMfHS0rGlnZ2dlRcOFdRMQG+pdO/8ybj8GDmzGlrnn9x7bv/kcuk//eHP77yy1+gha0HmZAPfQQ+tGcXm8NZcs+yxx9/lM8fntnK7hAq5fqoR2hYRkX1/uD2QwGkRIgRhMVigcaKI4jX6zUY9Gq1Vq1WKeRKjUajUMg1apXdZgttjMPjSUQSHUvyxSESMa0BuUlJS+dyeVAUCvh8LjzjceFXJCz9Bbbkc2ibQauiQok14Anol9liiertNZksw16JokIdRQyG3eEoKCxsaW4+ferk/r37R48eXVhYMOz94JFHVoO4r1/30ZVLFW/9/c2Xf/FKGuqfGCx6e3uhoPhg7Yf79+6Gy3/x0qWPPoZ86PuA1iO0D+12O7Q/wx3LTYGUCDE88fv94D0WixUe7VhmC5vT4Whvb4cnCoVSpVJardaOtta+7YP9Ogwajc7j8UkkEoVCAe/hCwTiOAlIBo/HE4mETCYDh8NTqVQ8AU+lkInB5RDDuI99SoRlHMMTPB6PFcQoShLGkAYNkE86nQ610bgJE9rbWpsa648dO5aCrQ7HC3doA84jjzxkt9m3frL56pXLmzdufuzxR4fr4kxDDbPZsnvXbvAhMPK7Fy959LHHhms2+/5CJBaTKRSptMfn8/3w1kMApESI4YDP5zeZTDabHUQHWiQmk8FkNOn1BoVCAY9arUatUhkN+r6WChkbykxNTErGslsEM56yOWyxJJ7NZnM5XA6HIxDwaDQabEbA48lkcmgodHj38XuA/WKxWVqN1mw2w/ORML4EU1gqFT7xrKzs3Lx8tUr9xeefT5k8Zey40kHIRBteYN9Xrl5ptVk+O3jw8KFP4cx88qkn+Pzh74Jh57NDhz/+6CMoEKbPnPnQww8hHxp+DPOyAzEscXs8RoPRarUBarXKYbfr9Xq1Wm00mHR6vdlsUiuVJpOxb3sGk0mnM5JSUrF5XVQql8thw38crkQSB2IE5Ro4EIVCJhCIRBKBhPX9ECNuDX4WC1Mil8vtdLpoNGq4wxkMKMFMbV6vd8LESW2trU2NDYcOH8rKzhz2HUXR0dF8Hvfxxx93OJyHDh78/OhhLpd7z7IlAoEg3KENZy5duvLR2rU+n3fs+AlPPPkUSsQ7LEFKhBjqOF0us9miUWusVqsWqn2Nxmw263Q6ixmkyKpQyO02m9lkCm2Mw+HpDDoIkEgshv9BVcFkMAQiIY8vYGD3WQQMBjzygllO8aBBsD0oUHh38E4gErF5/h6PRxyLpYXv7e2FYzVClIiA5aylOhz25JTk4tKxcCacOH582tTpU6dNHvZZL2JiYkQi4apVK6E9cOrE8e3bPiGTScuWLxv2A8zDhUwmf/Pvf9eoVWnpGU89/XRGRlq4I0IMCEiJEEMLr9enUqmNRqNKpdRqtSajERzIYrUZ9HqbzWYwGuCJG5u/cB1wHRabk5SUwmQyWWyWSCTCeoDYbA6Hw4JfcNhQSRCw/h9s1DOJRBri+U1vletK5HYHs9nj/P4AiGNU1LBdt/BrwF5TqVSPxztu/PiqyisN9XW7du8qKS0a9koEgNNnZWU+8ugjdrv9/Nkzu3btZHPYM2fORFY0EOzcuavmWhWUJA+uWjVuXGm4w0EMFEiJEGGmq6tbpzPodLq2thajXg81uslsttvsJpPJYjFDce90OEJb4vB4Dpcbn5BIp9NFQhE8j40VscB92GBAbBaTBRUkk8nA4wkgB1gGVBx+mAnQd9Hb2xsTEwNSaMDuJ1rDHc7gAZ8yDesocopEwpKx46TSniuXKi5dujJz5vRhP6IoKjioaNSonIcfftjldF2rqtyyeTO0C8omTyKMgH0fTOCM+uzgAXgya868BQvmhTscxACCrhzE4AGtea1WK5XKenqkCoVMqVCA7hiNRqjSHA6HXq93Oh0+rze0MZgNm8NJTErmcnksFksSL+Hz+QKBAKSHGYRMxhJ+RUdHEwhgP7hhP/v6Wwn1EnmDB40RVCKnE1tkiTQCuklC0Gg0m83u8XgmTBhfceF8c1Pjtm3bysomjQQlisJm3pFLx5ZYbTZoPzQ1Nm7auJFKoxYVFsJFEe7QhgkOp3Pj+g1qlUogEj32+GNQFoU7IsQAgi4bxEDh9fnUao1MKmtsbFSpVEqF3GQ0ulwuu90OdRgmQU6H/4aZmWKwnvh4oVAUKxYLhQKJRAJ1PJfDhjIIKn4qlUoiEcGTcLgYsJ/hvU7xzUMgEuBQuFzu3t5eFhNbkcjv99vtjpGjRKDDdDoNRJDH508qmyKXSasqr5w5c27evNnhDm2QoFAoU6dOdtjt6z78EJuWv4nGYbMzMzPCHdcw4czpc9eqrgYCgeX33p+VnRnucCISj8f9tRTXQxakRIh+o6urW6VSX71aJZNJDQaDWqnAloR2ue0Ou8eN/esTIDyBIBSJktPSuBxeUlJiQkKCKFbE43FpNCqDwSQGAQGKwQD/Gf5Tym+bUObXUHHD5XKigjfR7DY7qGS4Qxs86HS6xWKFk21S2cTyUyfaWls2rP945ChRVPAIzF8w32A0bFi37tzp0xQy9YUXn0eLFd05dodzz+5dZrMpJT199eoH0R3JW8VoNHo9nu6uLu9X3f9DHPQBI24TjUbb3t7RGEStUmm1apfT5fP6nC4nnP1YctSvBAi8hs3lpmdmxYrFkjhJSmpyvETC5nJYLCaREFrvEIoaPGwGtftIWFOnH6GQyaEOM5fbzaDTKRSyy+W2jJgFG0PgYmLoNKyjiMlizZw9Vy6X1dfWHD16bN68WeEObfCg02nLly+32my7tu/48oujQqHgsccfHfbrEQw0p06VNzU2QmH2xONPcEZSM6O/0KiUWDYPlwv1EiGGFTab7dKlK42NTR0dHe1trRazyW63+32hf75AkL6NBSKRUBSbnp4hFApTU1PTM9LZTAadQQf1CQ36CdlPiDDu1DAAZDJ0DJ0OF7b4AJ0OZmC3O8Id12DDYDAsVqvP55s6dfLRw591d3UeOLBvRClRVLCbcOXKlWqF8uiRw1s2baTR6KtWr2Qyh3+ClwHCZrcf2LffoNflFxbNnDUj3OFEHnaHw3VDgsiIACkR4tu5fLny3LkLSqWipqZap1G7nM7eG7hxS2GsWBQbm5KSKhbHicXiSZMmUKiU4LgWrLK+0XuQAPU7X9NKGp2u1eq8Xi+0zAYo1+zQBDQ71FFEJJEWLbnn/f/8q/zEcTiHS0uLwx3a4AFnQqxI+MKPXoSq6PSpk//59z9TUpNnzpwZ0StvhZGTJ8pbm5v8fv8DDz5IpY6Itb76F7lM3pcyMlJASjQSAacJfEVIcTo6Oi9cqGhqamptbZFJexw3nMd93Tmhrh0Gk5WQlCSRxKempiUlJeTk5AiEfCqFMjInfIUdJpMZOvJmi0Uo5N84wnpEKRGcmXAozGaLKxAYP2HchnVkq9W6Y8fO4uKiEbIQQwg4DomJCc+sWaPVaOrral/99W8IBOK0aVNGyPy7fsRitR4+9JlGoy4qHVtWNjG82QwjFL3e6HK6fni7oQS6TkYEXq/X4/GEhvgE/H6T2XL1alVNTR0IEDYRzGDw+a6PfQuNZyaTKcFlffBEAjE5LU0oFCUlJSUnpyQnJ6ampoyQxZEjC/hko7C80+zoaCzlmc1m5/G44Q5qUCEQ8Ewmw6P3ggsuWbZi84Z1J778vL3j6Yz01HCHNtjk5Y35+Suv/OmPf2xtaf7H229LJHFZWZlolN4tcfFCRUd7OzyZMX0m6iK6PfR6ncuFlAgRbnw+vxPDAQ7kg2/8/ra2joqLl5pbmhRyuUGv61v9GcugTiCQyCQGgUEIZjYVx0lixeK4OEliYlJiYnxWdiadhhbDHdKQSES73f5VouloKL4dDqfdHmH91f0CnUE3mc0eT2Da9Km7d2yF83/vnr0vvfTTEThpcezYkseeePLdf/+ro6315y+99K9/v5OamhzuoCIGqMjPnDmjUilT0jNmz5lBoVDCHVFE0t3dZbFawh3FrYGUaDjgdLpMJmzJH8Dr8RqNptrauurqaoVCrtNqLWZT35ZYYlMiiSlkkklkCpXC5fHiJBKRKFYiSUhIiEtLT2OzWOgWWGQRWq0xtMZ3dDS2dKHd7nC7sYVARtrgLTKJRKXSvF4zm82eOmPm0UOfnTj25arVKyUjMkPn4sULHU7Hu+/8u7219e9/+/urv/21WDwSj8NtcPlyZc21az6vd/GiRRzOyOpt7S+gPa5Wq1EvEWLAgarOBAZkNNvtVqcDm/Eul8svXrwEAqRSKvR6fd8C0DExMRQqVRQrJmFVBZYBnssXCIXC5OSUuDhxQmKCOFaE7pFHOiGFvd5LFB1NCXbyu91ej8dLIo2UBRv7YDEZVqvV7/dPnzHzy8+P6nW68lPlDz54f7jjCg+LFt2tkMu3b9t68viXUAK88ouXBQJ+uIMa6kCJWlVVpVQqBUJRUXERlYq6iG4H8CFpT48HzThDDARyuUKn09lsNpfTCd7d0tLS1NQilfZo1GqH3dY3BYxMoXC5XAqFymAw2GwWi82OFYuTkpI5HE5sbGx2dhYej3qAhhtUGhXc1+FwwvOY6GgOm9UdNCQ4W0ikEdfApdGoFAoF9j0zMyMtLaOtreXYl18sWrSQTqeHO7QwAAdjzZpnzGbz/j27Pz9ySBQrevTRh/l8ZEXfR49UVlN9zWoxz503Lz4+HvWa3x6dnV0GvSHcUdwySImGIqA9ao1GrVIZjUa73eb3+a5dq2lvb9dqNSajsS8NagwOx2Sy4iTx4D5cLpb+VCTGVkOEZyKRCC5m+CFyoGFPTAz2EYMWgwZB8Q1CEBMT7Q/4HQ7HSBthHYLNYtrt9kAgsOCuu/7xVmN7W1t1de2kSRPCHVd4oFIpzzzztMVs/vzI4W2fbKFRqcHFipjhjmvocvVKJZwz0J6cOm1qaEV4xG3Q2dlpMOipNJrb5QpN/ogIkBINCTwej1yuVCoVWq3WbMLo7pF2dXaCFUELz+f1hDbD4/HgPgkJiWw2aA8rMSmRxxewWCw+XyjG1gYS0dBQ6JEHhUwKjRlyOJxMJgMkmEQieTzeiLuL31/Q6TQSiehyufPy8+CqABs4derUiFUiIC5O/OOf/BgKlosXzu/Yvg18aMX9K4jojvm3AWVvbU2NRqOZOKksJSUZjSu4PWw2e1trK1ReiUkpSoXMYbeHO6KbBSlR2FBrtK0trapgKgybxSqVyeUyuUajMhmNX80eiiKRyXw+n4dlgBeKREKJRAwOxOXyQIig+ZKQEB/eXUAMBYgkYkiJQqdNdEwMlUp1Og1OpzPcoYWHmJgYaCe4XBpooY6fWHZg7+5rVyvlcoVEEhfu0MJGcnLSj37yE5fbDYdiy+ZNfAF/xozpxBGTG/jmaW/vaG9vD/j9RUVFUO6GO5xIRSaT9XR3ez0eoVBo0GuREiG+nebm1oaGBqVSYTIYtTptd3ePXq8zGgxw6oQ2AAeKjZPAaSQSiRISEsTiWA6XE+wT4vJ4XA6HjRYXQXwN8ldpzux2B4hyTHQ0ncHQ6w1uD7YY1cis9pgMOhyBQCBQUlJy5NBnarX64sWKZcuWhjuucJKbO/q5559/829/a8XS4q6n0WiTJ5eFO6ihhdfrrautbW9vS0hMGj1mzMgcf9YvtLS0KBQKGp0BrXlCWyT1tCElGnBkMsWVK1damptMRiM0VeGf2WSy2+y9vVhSMGjTx4rjQIBiY8WpqcmpaalMJosZhMfjQbE1ApdUQdwSRAKhL/NrVHD9Ylpw0pnP53M4nCNTiQgEApOJeWGcJC47Z1Rjfe35c2cXLlxAIpHCHVrYwOFwY8eWPLPmmdf/9HpjQ8OmjZsoFGpJSVG44xpCaLW6hvoGKJ8nlU1OTExAZe/tYbFYaqur1SplXkGhQCCMiY6kw4iUaKCw2WzV1TWny09D6aNQyPV6vfurbMBQS43OzY2TxKckJ+fn59LodFAfaJGwsUliaNgj4pahUilut9sVvFMWg904w6YN+31+lyvCZsD2I3AxGQxGCplSUFBYc+1qZ3tHW1vH6NE54Y4rnEDJUza57Ok1a9a+996VSxUsFovH46akJIc5rCGDQqGUSqUEAjG/IC82VhTucCKV9vbOpqZmj8czduxYFjvCZnggJep/QIYuXrz0+dEjdbW1GrXG4fj6bVRovrs9njFjcufNn5MQLwlLkIjhBIGAj47GBulHBXuJCFCoE4l+v9/pdIQ7tLBBIhKpVGogEBg9ehSZQjEYDXV1dSNciaIwe6bOmTNLq9GsX7eu/ORJJoPx+JNPjORRVjci7enp6OhISklJS0sfUSkC+5fGhvrW1hZo8+fl5RmM5nCHc2sgJepPoBLq6pZu2rgByhqj0ehxu/F4Ak8gYLE50HDH4fCtzU2O4PTgrvb2LRvXV1dXPfLIoyUlheEOHBHZkMlYt5DrhjwtcL5ZLBZ3pK2T1o+AGrLZTGwlAgG/qKi04uK5SxUXFy26m0IZ0VUdHBYul7t8+XI4Mps2rD9y5DBfIHjgwQc4HHa4QwszGo2mtrbWYjaVlJYKhaiL6Dbp7pZerayymM3jJ0xKTEo0W+rDHdGtgZSo34Dq5+TJ8n+89ZZKqXS7XfHxCctWrJg6bSqHzYoJEhWcbN/R0VVTU3Pw4MHujvbykyca6+tWPfTIo48+FO7wEREMngAXcnSfEkXHRJPI5IDJ7HJ5fD7/iF2bikalBe2QWlRceP7caWmPtKWlLT9/TLjjCjNwTMRxscuWL1ep1F8cPbxr105RbOzCu+8ijchhZ31oNNrOzs7e3t7MzIw4Ccp8cpvU1tZculzBYLKmTZ+SkBBfW4spEZVGj5TkQkiJ+gdwnQ0bNq999x2n08lksu69//6Vq1aKY2MJBEJMzP+cCiKRqLS0ePXqlfv3f/bvf7ylkMvf+8873d1dL/38ZyjBKuL2wDr5o6N6A1EOp5NKoeCxNTwZapXa58NWJ6LTR+h5BXU/k8Hw+/1Jyck8gVCr1TQ1NSAligoemfT01FWrV8IxuXa18sMPPqDSqDNnzCASI2lyUP+i1Wp7enr4QiGcLVSU5/W26OmRnik/o9Noxo2fkJqajsdfF4y0jIxIWeEJKVH/8Nprv9+/Zzc8EYvjXv7lr+bOnRUV7KP+5pa4ICQSadWq+2fMnPbcmmebGxu+/PxocnLKI4+sHuy4EcMCbLXGqOjeqF6X0wWlOZx4oexmXq/POYKVCK4/FotpMptpdHpaWtqlixeuXLq0aNGiEX7vLARYUUlJcWhafmND/Sebt8RL4nNzR4c7rvDg8XplMplCJi0ZOy4hITFSujSGGo2NjWfOniZgo/gnZ2ZlRGGZGJz+gB+qvEg5pEiJ7hSPx/Pab3+/f+9u+NRH5+b9+Y03UlOTb+YP4RSJE8f+41//fOlnP2uord2yaQOXy124cD5aeQhxq+AJ11drBAeKCmo3JTg41O/3ez3eMAcXPuBSAjWE5imdRk9PzwAlkssVTU3NhYX54Q5tSADnTElJ0fIVKz5Y+37l5Uv/+sc/X3r555mZ6ZFSe/UjBr2hva0dnsRLJGJxbLjDiTx6e3t7emQnjp806vXjJkwsLikhBxe8UCjkkbWMPlKiO8Jut7/++l/Ah0gk8qy5c1966aXYWOHN/zkUPYkJ8X96/fVXf/2b2uprO7dvHTUqJz09deACRgxLGHRaqBqzWq0iEbbkLg6Hp9Gx7EKRVR71O9HRMSwmw+v1ZudkMxhMnQ67OYKUqA8SiXTPPUvtDvuGjz8+e6ZcJBY/u+YZcVzsSLMig8HQ1dUNDp2YlICU6DZwuz1VVVWny0/R6PSJEydm52SFO6LbBCnR7eNwONa+/9HBfXvhQpq7YMFvXv0N49bvUMDfJiclPfrYo6/95tW2trbPjx5JfOrJkbm8HuJOIBDwPp/P+1UqGBwuhkKh2G12t9sNDbiRVsP1ERMTTaNRdXoDi81Oz8yEhkdzU6Pvrvl9oxwQZDJpyeLFaqXqwL69e3Zuj5fE3btiOYfD/dogyOGNxWJRKGRiiSQxKTncsUQegUCgs7Pz04OfWizmyZOnTJk6hRyxa6KicuE28Xi8hw8d2bZ1c29voKCw6PZ8KASJRCwtLV1yz7JPNm+8cP7C5ClT8/LQCFDErRHMa+ZyOq4vRBSN3TPCSiWvFzTJFyljG/ud0CpNcCgYDGZyckpV5ZWenh6FQpmYmBDu0IYQAgH/wZUrDXr9yRPH177/PplMXrZ8Gf2rrsdhj9/v16hV0u7uMbn5PB4/3OFEHmaz+fOjn58/ezpOIpkzb252dqR2EUUhJbptqqtr1q9bZ7Nac/Pz//TnP9+2D4XgcNjTpk879sUXbW1tFy9eyMnJGrF1GOL2IF4fT3195BAeh6MF17CGn4AqjeTTKSYmhgbCSKUkJMSTSGSpVAot2hGuRGDJViuUXlabzQZNfAqFyuVyHn/ySfhBxcXzmzdtihXHzpo1c4T0pcFey2QKeMLmsDgcTrjDiTA8Hk/llav79u0lUygTJkwEwh3RHTEizvh+x2Awbt36iUwmFQhFzz73QnJy4h2+IA6HS0lJnlhWtmfXjupr1+QKZXLSnb4mYkQRWq3R4XCGvo2JwYV+4vF63V8lFR6ZhJYmAimMjYuTJCQo5HJQorKySXDRhTu0QQXUR6fTGwwGi8WiVCg6O7ukUplcLgNpFgiE2TnZhYWF8xYsMJtNjQ31//7nv7hc7tixpeGOejBwuVxarRaecNhsHi/CElCEF7/f39TUvO6jdQadrrCoePHSpZGeCAUp0S0DJcixY8crL18O9Pbe9+CDEyeO65eX5fF4Y8eVHjl8qLWlrbGhASkR4pYIrbPX29vrdrtJJFJMTDSBgAcP8Pt83hGvREQiPpgIlimJk3S0tXZ3dZnNFi53+PcHeDxenU6n0WhNJqNCLmtv7+ju7lEqldKeHq/HjfWf0RlkMgmOSfnJ48kpaWWTy9Izs7Cxxp0db/79zT/88Q9ZWZnh3okBx+l0qlRqOEVEsbF8Pi/c4UQMUNqoNdrNmzZXX7uakJi0aMmS/PzccAd1pyAlumWgWDl86JBBry8sLlm6ZHF/3ZIgEgkJCfFJySntbS0dHR2hiq1fXhkxEqDRqKEnDoczdObgcDgyheywO0ZyWo8QMTgchUJhsVjx8fHwrUwmVypVw1WJoM2m0+mVQXrAgLp7YH+1Wk13V2dUUBA5PF52drZQKBLFCuMTEqhUqkKhqK2praup3rJpY3JKKg6PGWTNtaq333z7F7/65Z33gg9x4AIBZaTTGVwe8qFbwGaz79m954ujRxlM5rz5C2bNmvFdE4Mi6A5sxAQ6RIBW17Fjx5sbGyhU2oMrH4QmRT+OQOTx+BkZ6Y31tT1d3VCooVyMiJsnlKUS2m1Opys0HAKHx1YEtVqsHo8nEAiM5PWuwA6pFDLU/ZLEBBabLZfL1WrVcEoB6/P5jEaTVCoF++nu6pJKsSHkSqVCrVT6/X7YQCQWF5WUghFCu0scB0hEIhEUX0wmIwrrJnG1t7dfuHDh5PET9fV1cLaEXrb81Aken//jn/xIIBjOg46dTodapYIriE6nhzuWSGLrtm07tm2Nio6aMKls2fJlbPZ3pskTCISRYkWREeXQobOz83JFhdlsnjVnXlFRUf/OlhcKBVnBFT9VarVOp0NKhLh5+lZk7usTwnqJgp7k8fi8Xu9I7nSMiY6GSxWkEFodkvjEzvZWuUzm9fkIEVJMfxcul6utrb21ta2zs0Pa3aNWqzUajU6rCZ0DcZL4seMnJCcliSVxiYmJwiACgeCbWTvg5BkzZnRaWhqUaSdPnDx4YL9Wown96sihz6hUyk9f+ill+GaGdzmdOq02ISmJxRrpuW9vnk8/PbTx4/UWs6m4dOyTTz6RmBj/rZvpdTqP281isSKlSRbZJcLgc/FiRUdHO4PJWrz47n6fmwAVGLTe2ByOXq8zGAz9++KIYQ9UXQ6H0/HVPHw81jUSHGHt8bjcnpGsRNHR0aEsOgwGg8fjNdTVyOVyq8UaoffO1GptXV19e3sb7IhGA/aiNRj0ofUX+EJhUUlpSkpqZma6RCLh8vg8Hhea76EEL98PiFFxcVFSUlJ6RvqG9RtamhqDnY6OgwcOxIrFD658YLhaUSAQ8Ho9IM0UlNrs5ti//+C777xjMhqyR41e89yzo0eP+q4twTU9ETWWESnRLQBtsOqqKpCVadNnZmVnDUSKRAaTCaWYJthL1O8vjhjeQJkOSuT772qNIAEEsAFvkPDGFnbweDyZTGKxmEIhtrq3TCbX6fSRpURtbe3V1bXV1de6OtoheJPJaAw2nChUWnpGRnb2qNzc0YlJiRwOFxrl0GC7vQKKz+fNmzc3NTXl/fc+OHn8S/iJ1WLesX2bUCS6e+GCft4lRASyd+/+te+9J+3pzsjK/vkrL4NGf8/Gfr8PxHrQYrtzkBLdAo2NTe3t7QG/f+rUyQO0oheDwRTwBZ3tbQ6bbSBeHzGModHpJpPZbv9qtcboaDyeAJ7k83lH+KSzKEyJsLxv8BUniWOx2VJpj16vjYpKD3dcP0xXV/eFCxUXL5zv7uw0wgdsMrndrpiYGEli4oSJZfkF+ZmZGXw+n8lkgAn1S18gmUzOy8v75a9eSU9P/3Dte1ClKWSyjes/ZrNYkydPuvPXR0Qo0OLasuWTnTu2w/mQmp7x2u9/l5+XGymDhG6SYbUzA01jQ4NUKs3MzsnKzoYW50C8BbwshUqFMshsNtsdDhqVOhDvghiWhMqm0HDaEDgcDpTIbrdFVt/1QBAURMwQORwel8dTyOR6vT7cQX0fLpe7pqbu8OHDVysv67Raq9XqC3b1FRQVFxeX5uaOzsrOpFJpNDoNPO8OB2rAeykUSq1Wp1AoXC6XWCyG14+Pj3/8iUeFQsHbb73lsNuaGxs/XLuWxWLm5UX8RGvEbeBwON5f+8G+PXv0Wm1KWtpf/vbXnOys4be4F1Kim6W7u7uhvt7psI8ZkysQCAZoqXto6oUmd0Bz0G6zIyVC3DzQiO8ODowwmy1QdUVhk89jCARCINDr8Xj9/gAOFxkjHAcI7E4ikchgMFhMdmd7h1KhglYvlTrkho+43e5r12q2b9teWXnZYjJhK2329haXjp04qWzKlDKxOJZEIpNIxDtZ/sNmszc3t7S1dXR0tLe2NMukPU6HA84Qn9/XG+jF4zGTnrtg4UMPP7T0niUMJvMPv/sdWFHV1Uqwol/95lWxOLKX40PcKnK58q233iw/edJus+XmF7z2+9+BD0XKiOlbAinRzSKTYbNa4Ul+fi5vwJavgJMs5N29QQboXRDDklBODzhtvN7rw4nAAGg0qsFg8ATpm5U2MoGankQmMpnM4GzhXricLRbLUFOi9vb2jz78+MSJY3ar1e/3c/mCpXPn3XPP0pSUJBKJBIXDbddDBoPx8uUrYEJXK6/U1VTDiwdu4Jvbb9uyac/O7c+9+JMHHrgXWoC/f+01sKJTp07RGYyfv/IKl4MmZ40Uqqqq3/vPuxUVFzxu9/RZs1999TcikXBY+lAUUqKbR6HA1jJJy8hMSU29mekbCMQgwwquMQNKZLfb+XwsLwEOj/8q95mvb9j1iCWY/5XMF/CFIiF8q1KprFbb0Mk/YDKZDhz4dPOmTXJpD3ybnJq6eMk9S5YsupMILVbb1coqMKHLlytqr1V97bcEIjExOaWwqDgjI1MiiYuPlyQlJYI3t7a27969B5TI4XC89bc36utrX/3tqx9+vO7Xv/xVV0f74UOHOFzuiy++OECDBwYfOA4MJsug18vlsnDHMrRwudxHj36+9r33ujo74NtVDz3y7HNrOLduw6NG5fTvgjUDB1Kim8LpdHZ2dOi02rz8Ag5nAJPgUKm071nwCoH4fnA4HCiR76vhRHgcjkjASiKP14MmnQG4YC+sQCji8HhdXV1GoyEqKi28IcHn5ff7Ozu73nrz7VMnjkHjG8KbNWfuypUPpKWl3uLrBHw+TH5bW9vOnD53+cqlmmtVnuAaRdioMhIJSwbMoI8dNzErKzsvPzc9PY33bXPuMjLSfvnLl+fMmf3ySy+plIrPjxx2OZ2vvvbb3/7utT//6U9tLS07d+zgcrkPP/zQ8EgnjMPhyRSK2+1y2O1wGAdoUERkAeekUqnauXPXnl07jQYDh8t79LHHV9y3nMVi3fyLdHdLrRbrwAU5ECAluin0er1Gg+UFTE5Oug1HvnnodFCiWzjnEIgbgfPHYrFCyd73ExKJAO1+NzT3Rnxaj6jgCHRorUKrg8VkKWQyk8kY3ioQ3t1qtZ6/UPH2m29Ku7uoVGp+YdEza565+XyrgUAvyK7L5bRYLI1NLefOnq24WCGXdoMY4fB47M4ph0siE0vHTRgzJregID8vb8xNvnJxceHeA/t/9tOfVV6+dPb06df/9PpLP3/ppZdf/vtf/9ba0vzxR+uoVMqyZcuGwXpXZDKJx+M1NdRDu9dud8BFFO6IwgmcUWCHtbV16z9ef/7cWThHR40Z8/Qzz0yeXEa+xYWp4HX8Af8PbzeUQEp0U2g0OpVSCUWnWCwOLYE/QHzXfX0E4mbAEwhYL5Hvvx1C0dFYv4jH47lxJtqIBQ4FgYCnQ6VHo0N5rdcZ3G5PGG8A6fWGbdu2r1+3zuN2JSZhiTNBMkTB+3rfTyi/r9Vq0+l0DY1NYEKXL1XoNBooo0hkMovNYdDpKelpY8bklZQUFxUV3N5MaRaT8Ze/vPHRRx/v3rH99KmTeDwOqsaHHn74P+/8W61Ubtq4mc3mzJw5I9KtiEgkMZnYdASFQimVSnNyssMdUdgAvZbJFCdOnNixfZtcKmWyWGWTpz7x5OMjIftvCKREN4XdbrfarHQGk8PlDGhfsdPlsqIViRC3C41G0+v0TqerL6kZgUggkkg2m93r9Y3wTGdRoftHBAJfwOcEbxhJpTKbzRYuJerq6t66dfvmDR9DkZJXULD6oYfnz597M3+ILVet19fV11+quAwmpFIqwIQoVKokPl4kis3KzsovKCopKQK1uvM1Y3g87nPPrcHhYnbv3HHq+HE4gA8//PATTzy5fv3HPV2dWzZtYbPZYF2RMlLkW4HgQ6k8uru7WlpaofofgZcJFA5Go7GmpnbLpk/OnztNJlNyRo9ZtHjxggXz+fwRlA0XKdFNYbNZLRZLrFjM5Q7gQCLAbrMZDcYBfQvEMCaUkSAQwJK/0mjYCg5Q3ZKDjXiX2z3CM51FBSed4Ql4NovFYjJBI9RqdTD/SRhK/NbWtr+88ZdzZ05TKNSJZZOeevqZH7ylBZ+pVCrVaNQnT5TXVFfX1VZHYUtXU1NSU+Pi4tIzMgsKiwoL82+mk+mWoNNpTzzxeFRv747t28pPnmSz2Cvuu8/n823csL7q6pXNGzfT6fRRo3Iid8k+EokYWsdcLpOBYk6YOF4oEIQ7qEHFZrc3NzUf+/LY/v37LCaTQCicMHHS8nvvzc/PG4gkDUOZSD2JBxnwIbPJlJiYTKOhVMmIoQs1OM2+tzfgdruvK1Fw9Aw88bg9Xq9vhCtR1PXMHmQ2hwP6qNNpXS7X4MfQ0ND49ltvgw9BJAsWLnz+hediY2O/Z3uVSi2TSRsamk6dPHmt6qrT4cDhcCmpaXFx4qzsnOKS4oKCggFNTsJms1atXmk0m44eOnT0yGEOhzNn7hyzCUv0cerkcQaT/vwLL8THSyK0cwU+BR7velv38qXL586emzdv3ghZscLj8bS0tJ0/d+7I4cNNjQ10OqOkdOzsuXNmzZodG9tvbg3SHCmD1pES3RQupxOKIQIBj8MN0hGLibn9BUgQI5ZQOR4cIHl9uWowAGgEQ3nk8bjRpLOo4AHBEwgcHo/OYIJn2GyDPSOmpqbunX+/c/7sGS6Pf/fiRY888sh3TbMHhdVqtc3NzWfPnK2qutrS3Oz3+eCv8vILUpKTxk+cmJmZmZKSPDhhCwSCRx5+GErCzw8fObB/H3w7d/48o8n42acHjx45Ko6Le/TRR4fB1JCe7q79e/fGimKLiguHd/vB4/G2t3dUXb36xRdfVlw4F4PDZWZlT54ydfac2fn5/bNAud1uD5U5EklcpHQiRkaUQwQqlTrQKxI5HNjMkahgs4xGG9ETHxC3AZFIhKInmMDc2fdDHIg8Hgf1KxphHRU6Gjgcg84gk8kKhTyUQH7QqK2tf/ed/1w4f5bL4z32xJP3P3Dft6aX9/l8Upm88vKVqqqqK1cuy6VSqLGSU1JHjx5VUFiYn1+QmpoyyEOg4LjBm65evdqoN1y6VLFzxw6+gH/PsmV6ve50efm2T7bGxoqXLl18q5OShhR8gQDOjquVlR9+8MHSZfdMmTL5luacRwoej6etrf3Spcvnz52Dc8zhsCUmJReXlMyaPauktJTJ6Lc7IXq9weXCJrpSyKRIaeEjJfphbDabITi+h8lkUgc4wwamRGZMiZgMxlBbVxcRCURDTQlnkcfz3yn34ElEEsnldKFeoqjgnUQCAc/hcBkMhs/rVSpVLpdrcCryzs7udR+tu3jhHC4Gt+L++x948H7yt/VD6HT6M2fOnjp1qvrqVa1WQ6HSxuQVTJgwPjcvd9SoUWFcWxKsKCcne9VDq7EJ/w3127fvePFHL65avRoCrrlWtX7dx0lJSePGlUZc3ivQoNAgvIyMjDG5+V98fuTC+XNKpfJaVVVuXl5BQUF8fDw0KsIdZj/g8Xhb29ph7youXqy+Vm21mFlsztwpCxYsXJCXl9fvpxaYfW+kTaBGSvTDOByOUM8NXBUDfbVDO97r85KpVPLIuJON6F+io7Hxtjab3en87xAZPAEkgGC32aGEQpPOYPfxeDybzaJQsOaNSqV2u92DoERqtWbzxo1nz5TDp3T/gw/ee++93/QhaH1VVl794vMvLl+6JJdJyRTq+AmTpk2fljNqVFZWxlAYkEEikUpLS5YsXbpOr79ccfHA/qTVq1etXLVSpVRIe7r+8+9/i2L/Ly01JbxB3ioUCpnPxzJLRkfHTJg4ISkpcdeunQ319Tu3by8/VZ6enp6RlZmTMyo/P18iEYc72NvE4XQ21DdevHix6urVhvo6s8nEYLHmzl8AZxfIUGqkfWQDB1KioYXdbjOZTGw2m8Echh22iAEnOjo0mLovzVlUaIR1cOUIt9vj8/mJxBGtRFHBPCdcLpdKwzoGNFrtICxiaTAYtm/ffvToEbvN9sDKVasfWi0U/s+cJmgLSWWyA/v2Hz92rKurCxx23ISJs2bPLiwsSE5OHlJDfRkMxsxZM6VS6b49uw9/9mlCQsKsWTMXL73nk00br1Ze+fCDD9944/Vwx3hrgCKHjrADGzBKmDd/bnpG+pkzZ69WXq2uulp+6uSlSxVCoUgikWRmZ5eVTc7JyeZyIybHgNlsvnat+syZM9VVVT3dPVarBSqXOfPmz5o9a/To0YmJiSM8G/TXQEr0w1BpNPZg5Th0Op02qxXar2QyumuGuGWio6LowYlmUMXa7Y6+efihxbScTpfX5x1ps2q/CR6HI1OwSWcEIlGr0fYNRR8g4PW//PL4oU8/MxmN8xcsXLlqpVgce2NfncvlOn/+4sYN65ubmmw2W3p65pJ7lpaVTYyLkwzNu+cikXDxksUyqbS8/NS2Tz6BanX58mUtzc2ny099+fnRhx9+KEJXOwz09gYCARqNlp+fl5SUNG/e3J6enoqKyxcvnGttaenu6qyqunqmvFwkEuUV5I8dOx52k81mhjvqbyeYkUN9+vTp8+fOdrS3q1Qqp8MhjpPMnjt36rSpWVlZYrGYQBgMAWBzebgIGVsdhZToZqBSKNAwigqukGYymft92Y8bMZtNGo169Jjc0GqqCMQtER0dHboHBCW7x+MJKRH+KyUCHwr4I+zW/kCAJ+CD986wefgGgx4O1IC+3ZUrlfv37lXIZbl5+asfWp2UlHijDzkcjq2fbN+xfatCLmex2Svue+Cuu+/KzMhg9N8o134H4s/ISL9n+b0KhaKluWnb1q2/+vWvHn/yiaqrlUaD4f331/7zn2+HO8Y7hc2GT4OVkpKcn5+/fPnS9vbOyiuVZ8+eaW9r7Whvq62tOfzZoVixOL+goKSkZMyY0QO6CMIt4Xa7L168dKmi4vzZszq9DkTc5/Mlp6ROmzG9rKwsPT2dO8ALDveh1+udLldsbGwE5cJDSvTDxAQnxEcFB+oPaDpxh9Op1+m9Hk9wJbkBTBuCGMaENMgf8DudLk6wlI7BPIkEpRIaYR0CH5x0Bq0OEomsHeAbZ21tHbt27qyvqxUIRU+veXpM7ugbZyO73Z5//eudfbt322zWrJxRTz391LhxYyGwoT9CGU6nSZPGd3S0a7WaC+fPHdh/8MGVD9x734PrP1pbfuJETU3dzSdTGwqQKVQW+1ucBj4IHo8LX8nJyePHj121emVzc8uhzw5frbzc090lk/bU19Yc2LtHGBubl18wfvz4kpLiAU2C+f20trYdP36youJie2uL3WZ3OOxkCiWvoHDe/AUTJowTCPg0Gm0wJ8PDWe31euBUiaDxi0iJbgo6g8FgsWw2241zm/sdp8NhMBiigtPN0Ax8xG0QHR0NpQ+BgO8N9N446QxKdvi53+/r7UW9RMGjgYthMJhkMlkuk7pdA3VRW622o0ePnj1zGt5x1UMPlZSUfq25/Oabb+3avi0Q6J0yfcYzzzydk5MdQZkx4Ojdc8/Sjvb2I4cPbfj4o5xR2cvvvefAvj1qlXLLli1//esb4Q7wFqBSqTw+z2I2G43fnjwAPjgsWzCLFRcnBm01m03V1XUVFZfOnSlXKRUg1q3NzZ8dOMBis4tLS8vKyopLioUC/uCoQGdnF5jQmTOn21qaoYYCxQ/4/Qwmc+mye2fNnlVYmE+hUEgk0uCPze/t7R3kd7xzkBLdFEEjYsFl4HTaf3jr2wUKUJVKA08EQgFvJKWVQfQjWOJPEsnpdN14P4hAJBKIBJvV5vOhpYmwQxSq4cA/AoGAWqP1eAZkiNXZs2f37tltt9mWr7hv3ry5X7sX9sc/vr5j6xaIZtr0Gb/7w++5HHYENaZDcLmcVatXtTQ3NdTXv/ufdz/4cO30mbO2f7L55LEv5YofS+K+b0nuIUWoLRH0ie9bzTx05rBYBCaTIZFI5s6dZTY/X11T9+UXn587c1qv01ksZoVcdvjTgzE4XHFJadnkqWPHFo8alTMQMdfW1p86VV5RcaGlsQkiDzZ4eiHCotKxy+9dMXHieDYL624c+j2OQwqkRDcFh8Pl8fhNDQ16vT502g3Eu3i93tDCcRQK+VsXcEMgfhAo2Wl0ug3rNv9v5wfxq+FEdocTTrMIurU/QBDweBabFRp3pVFrvF5P/yoRlBINDU17du1RyuX5hUWLlyyRSOJu/O3x46e2bt4IH1bZlKmvv/HnflwfbzCBknD06FH3PbDynX/9o7G+bu3ajxYtuhuUyO12nzl99v77l4c7wIECdjxkGwIBf9bMafAFjZBr12pOnDjxxdEjOq2m1+sFSYIv2Bhqjznz5hcVFRcVF4qxLBlYBRId5AffKNTR0veo1eqqqqrPnTt3pvykRq3uCwb7IPLyFi5cPH3GtMQEyUDu+i3QG4RCpUaQ6yMluinodBqDwYAGRGdHp9lshvblQLyLyWjs7u4SSySJSckD8fqIEUGwsI4KTjnp03cCARtSDE8Cfl8gEHm92f0OlNFUCiU0rgL00d/fo86tNtvJkyfOnT3NEwiW3nNP7v8OrNHq9H/64x/gSUJi0m9fey1CfaiPBXfNu3z50hdHjmzZuL6sbFJhSem1yivHjn2xYsU9EVQX3mFDF9qxEyaMha9f//oXV65UXb585ezZ060tzT6Px2qx7Nj6yY6tWwhEYkpqes6o0WPGjMnLHZ2ckhS6ox0dHROcCX89gOC8twBcvHAJu1zuzq7uluaWpqamyiuXOtvbQ6HisIUDKPBYOm5cScm4yVPK0lKTh9rRlnb32KzW+PgEIjFiUqMgJbopRCJRfDym3nK5wmy2DIQSwQVgMpvlMllichKDgaabIW4TKGJZTKZCrvB6fVarLTROH0rPUP4Hq83u9XkHOi/N0IdAIAiEwtBQdLlC0b+jzn0+39XKq58dPIgnEGbPmj1t2lTSDSOE3G73+o836HRaEpm85rnnI+ju0ndBp9Eef/zxlqbG1paW9957b+LEsqorl5vq63p6ZMnJieGO7qaAC4TFYptMJl9/nAklJYXwtWbNk3KFqram9sKFC9VVVw16PXz03V0dbS3NB/bugs14fH5ySmp8QiKPx09IiKNSrqdG0Gh0ao3aZrN2tLe3tbY67Lao4DKSJBKJyWIRiUSBQFhQBBQXFObHioRDNn2Y02mPuCRCQ/RQDjW4XE5KSgqNzmhsbFQqlYmJCf1+78zt9uixa8YVGrfUvy+OGFGE7gGBZN84QRKHw8NJG+o6Cl9oQ4VgVmVsWUv4n8fjCfRf2gE4vN3dPbt27Oru7s4vKJg7f/6Ny3bA8T99+uy+3Tuh6l20ZOnixQv7633DS3Z25uqHH/n7X/5SfbUyPS0jKpg7oq6uPlKUCLMNBlOrVisU8n58WfBd+Jo3bzY4d3Nza319Q3NzY3tbu1qldLtcLre7saH+2tXKb/UGIjb+j0gmkRgMOhgb+FPOqFGZmdmZmZlpaSl0esTMvwn7kuu3BFKimyUjMys1NbW2prq+rn7MmDH9fkba7TaZVApPREJhXFykLhuPCDtQx0MBCsUQ+NCNaT1IJCKBgHc5nf6BXEgiUsCOBR4vSUik0xlKpcLr7beliRwO56VLl8+dPcNms2fMmFlUVHDjb2Vyxccff2y12sTiuBdefLG/3nQoMH/B/BPHjpWXnzp65DMcHu/zeTs7u8Id1FCBQCCMGTMKvuC50+VSyJXgzVJpj1KpkvZ0mU1GuFT7xIhKpcLJGRsnEYlEEkm88P/ZOwv4uK4r/0saJo2GSSPNjJhZskUG2U7MMYSTNmnTlLaw+293979YWvrvtts05QZah+04TszMQgssphlpmEnDIPifmUkU1XViWxrBSO+biT7jgTf3vXfhd+499xw2WyIRx4q4nMXr9UYmX5Oo1Bhy8UYk0f2SkZEG8nxgoP/Klavr1ofilkZ34dbt9qjVWhjJQkEw6PQoHhlhrRGe/8BMT0/PHenRoRR96EDAH8UZkZgmFK0Ai4UW53G7o3VNYFSTyWRHDh+enpmuqlq3ddu2uZvqPR7P0fePSoeHiSTiN7/9bS6H9TmHijlIRMI3v/VXY2MyhVxOJJECfv/I8OByF2olQsDj09LE8Jh9xef360Pphz+OmsEX8GPdvQzQanUOhzMuHOs8hiLmI5LofmEymSVlZc3NTT3dXe3tHampYF9Gs9a63W6wVqErgR+KoQqEsAKJxLB2Ol137MMHVQSmWyCAJH8NAVeDlkTD4nBmsylavkQul/vihYuD/X0isfjhHdvF4tS577a0tJ4+ecLlcu7df2DHjoej8osriry83Ge/+MX//elP3a6Q+4tsdMTj9RIJKzEnyR1AZViC1L+fBR6HE4lS7/05hMUHkUQPwLp1VTdv3Lh4/tyZ02eqqiozMzOiOK5AR6lSKugMpiBZGK1jIqxNoFri8PiJCcfc7F04LCbihhkOYYJIolAM68gKhU6riYpT7eTk5ODg4KmTJwgEYmVl1bp16+a+q1Zrjr5/1GgwiiVpzzzzDA4XM3twHoj9+/cPD48cefeduLA7kVqtzcxIW+5C3RuoCXRGaG4eDAnQtTHkqbNicTicPl9o4Z5Op69YB/C/JGYKuhIQCPi1dXU93bcH+npbW9uEwuRoxZj2+/0atcZmtaakpPL5/Ht/AQHhs4lPSIjEtYJBOhAIRNZuQt6a4SyP0E9NTU0tTcbHlQwKhcLj8RFp6A8EFh5vzO32HDn8vk6rzcnL2713b1LSp5skPB7vqZOnbnd1YnG4J59+Ji1NvFolKYGAf+GFL48Oj9zu6nC73Z0dHTEhiVCohEiLmLBPOBwORBItHJvNFgmNxudzYygm+1rvFh+Umprq69euXb544dy581u2NERLEkHfMToaCjiRlJTE4XCickyENQsq7GEdFwr+Oenz+edIotCCLEii6ekY2xm7GKDRqEgA67iQ34M+KytrIREsQWV2dd2+dvUKmUKpq99QVFQw99329o7z58+DzbNrz96Ghk3LuEazBKSkCL/9nW//y7/8s16rPXv6dElJSVZWxnIXCmGpgc4nZHphsfExpf4RSfRgcLmc+g0be3u6Bwf6Ojo6mUxGVCbAPR7P2NgY9M48AZ/JQlJ5ICyI+PiESBQi6JICgU+XhEAUoVCo6O45j13gUuDwuMhemImJiQVeE/vExGuvvurzegpLSrbv2D5XXen1+jOnT8tGR1NSU/ft38dms2JrW/I8KK8oe+HFF//jxz+BrvLNN9747l9/l8FAtoysLWw2q9fr5fL4sWUAIJLogdm4sf7MqZNNjTffP3KktrY6SpLIOz4+DvalUCjEr1InA4QlIyEhlIkJBnuQRHPTvIPmhhfDs0SIJAp51OLCO86icrTLF690dXRAE96+fYdE8ulmIpCkFy5chO5iembmwKOP5uXlxpBfxbyBc9y6dcvo8Mhbbxy6cf1aTm7OgQMHVnKAUDyBkESjLXcpVhXQz0xOTjKYTDQ6lnYLrf7GGXXA3Kmpqx8c6O++3dXXN1BTs36BQReCk5NarU6nUSULU1JSkH0HCFEgISEBi8VAlzR3LxU6rJO83gCS0yMufIkYDEbEhNXrDZOTU/M2Rlxu9xtvHJqenkpLT9+5cwdmjugZGhq6fOmyyWisrq0HortNdcUCQjOJSn3iiccVckVz080Pj32YnCysr69d7nJ9JgQ8PokayhlgsVhsNjsSGW7haDQqx4S9qKQ0tnYSIJJoPjz00Nbjx45ah4ZOnTpdWVm+QEkU8Afk4/JAIJCYmMjnr5SMfQgxDQoVciey2Wxe76fJX/E4/Mebznw+yhQ5huKnLRIkEiniVGu32xfiX3Xi+CmZdJRAIO7es5dO/3SywW6fOH/u/O2uTn5y8qOPHRSLV1wWqsUDzlQkFj3/pedlMunQwMDh997jcrmZmenLXa67A6WNNAd/IDA3dAXCvPF6PGCPRTZ1LndZHoBYKuvKIeRRtHGzSqW+cO7Ml1/4UmbGgtq5z+cdHh6OC88/paeL7/l5BIR7Ep+QgMXhZmZC7kRApLvHYFCRITkYCCJZPeLCA2Fk4WwhK4lOp+v1V1+dnpqSpKft3r1z7ls9PT3Xr1/zeb2bN28uLS2JoX03UQHGwsKigi8+//zPf/rT1pbmY0LhC195AXEqWgtoNBqL2QpPUlOERGIMBKaaBZFE8wF60ocefujUieMajfrY0Q//7u+/t5CjgR0/MNCfmEjNyslZa50mwiIRDroT2XQW9Pn8kfymYLFFooA6nE7OFBuNXuuzRGgMikAgxscvaObm2LGP1CoFtNzHn3hq7hZUlUp15tQZ2ehoUXHp1q1bGYy1uG0CLsjWrVvk4+Pvvv3WuXNnRWLx3kf2IO6Sq57IdrO4sP9ibM2MIpJonmRnZ1ZVV5/46MMPjx396tdfjKxDzwMwT00m8+jwkCA5WSJZobPKCDFHfEJCJPv65OTUrDvR7OpAuLdCponiEuITklNSCESCxWKemprPRNGEw/nmoT/NzMyI09MfeWT37OuBYLCjs+vGzetoDKZhS0N+YUFsDQzRIj4+nsfjHjh4YHxc3trcCP2lRCKpqChb7nLdhSQanctDXIiig0ajNZst8CQrKyO2/OcQSTRPoIPbtGnzpfPn7Tbr+XMXH3ts//yOEwgEpKMy6FJJJLJAgARpRIgO6HAcwriQ835wrm8EgRByJ/K43XdNvr3WQIUIrZ0ZjcbJB8+GC8326Psf6HU6eP6lL31l1jcLXpePy8+dPmsxmWrrN9TU1hBiah9ydIHLm5+f98XnvqBSKbo62t8/coTDYQuFySstEgEOhyMQiHq9zmQyLndZYp6JiQmPx00gkrA43Eq70Z8PIonmz5Ytm95+u6ClqfEPf/jtvn275xfnDSz43t6+uFDUc1rGwnySEBDmEo7OjANBNNfDGoMJzWOHQxMhs0RxGCwmISGkY4Lz8qi1WG1Hj7wXDAaycvP27Nkx+7rb7WlpaW1pbqLRGVu2bsnNzYlaiWOWkpLi/fsP/PH1186dOZMqEj311JNzo3sjrDLsdhtIIpFYRKFQlrssDwYiiRbE9u07O9ra1ApFY2Pzxo318zhCIBDs7+shkkhZOTkRhw8EhKgQyfQedHvm+g6HRAAqwRfahz+18BQWa5xzZ88bDAY0Gv21r31j9kW4qgqF4sypUyCVttZura+vW8YSrhySkpJ27tqpkCvOnjl1+N13JBJxQ8PmhYQLR1ixTE1N6zRam82WX1BEJMZYahREEi2I7du3/f43v1KrVSeOn6iuXvegztHQe1qtloH+PjaHm5mZvUiFRFiboNChtTNnKPmiH1RRxJcFh8OhwvMibo+XRCKjUGtaEqFRKFx4Yh+uz8wD7sFzOJznzp31eryFxcUPP7xl9nWXy93S0nq7q1OYklq3YQMPcU/5BJEo9cCjB3V6bVdHxxt/eoPL4RYU5q+cSBDQQEDdBoJIbPeFYp+YMJpMk8Egg0GPZBaKIRBJtCDIZNK+g4++/POfXb54fmjoucLCvAf6+uTk5I3rjZHjZGdnLk4ZEdYoIH0iGj0YSv4ajKT4wOOwkUEo4A88qAhYfcAQyAsnHHC5nDMPOBCePXteOjKMxqC/+Nzzsy9OTU3JZLKPPvwQi8OVlpaWl5dHu8ixTUlJ0SP795tM5q7O9mPHjnG4bC6Xu0KmKikUCo1ONw0bPR7PcpcltrFZrY6JCXgiFApjy7c6DpFEC2fr1oZXfv+7QMB/5syZB5VE0IHe7u4G64TFZovEokUpH8JaBY1GRbx6J4Oh//BxIUkUmiUKSyKP14tIolmMev3U1AO4V5vNlnNnzzgmHAXFxXV11bOvO53OC+cvjA4PZWRm7di1i8fjLkJhYxjQ6Js3bZSPy4+89+6Hx46lpaUdOLg/WsmzFwgKhcZisHabzWG3L3dZYhutVqvX6/EEglgiplAQSbTGyMhIr63fcOHs6cab1w3PfYHDYd//d71eb2/3bTyekJObt5b3pCAsBmg0mkAIVSp/wO/z+Slhcw30EBaLAbvc7/cjkigutB8q9DcQCDzQtbhxo1E6OgqXcfeePbPL5WDhwGB//tw5aNHFJSUlpcXRL27sQ6PR9uzZrZDLr1+9eujQn5KFyXV1tYhT0WpCp9MZjYZkoZBKTVrusjwwiCSKAs8888y1y5e0avXFi5eefvrJ+//i+LhCr9MymMzCwqLFKx7CmgWFSoDBZmpyamrODnMcDpeQkAAqCZFEcZEA1nEPtnDjcDhbmpsm7Lb0zKz6utrZfAU+n+/atRtqlVKSlrbtoYcpsbZksGSAGfn4E4/DwDnY3/fKH17h8XhZWZlrM27T6gPsfI1aPWG35+blJybOM1zfMoJIoihQWJifnZvX39t96cKFPXv3UMj3Ow/c3NQMf0lEYiliUCIsAmg0Bo/He72euclfwzvPE/yIL9F86e3t6+/r8/v9O3ftpNPpEVcYuJgGo+nC+XMEAqG0rLykBDFyPo+KyorHHn/8l7/Qd3W0v/bqa//4T/+47HvyiURCZAgPTk6CEYFeMX7fsYXZbNVqdVNTU8nJyct+T+cBIomiAB6PAyXUc7tTKh3t6OjcuOF+t902tzSjUCiRWPJAy20ICPdJQniWyOmcCgci+nTTWVgS+aemJmdmsCvEuXW5mMfpt7W2GvR6Lp+/bl1VxGk9LpzB4OLFSzLpaLJQuO2hh5CAGp8PFoPZtm2rdHT06JHD586eySsoeO6Lzy5vkUKSKJyEwGazuZyuWBzOVwIGg0Gj0aDRaLFERKMhC2drlY0bN7x5SKLVai6cO3efkshssQ4N9MP4VF65brGLh7A2waDRuHA+qUAgCGM2DhfyeoFRPLRYFJri9hEIhDUviRLiHuQKyOWKvt5et9u1Zds2Lpc7u9zjcDhOfPQRBovNy88vLkamiO4NlZr4zLPPjMlkzc1Nh15/PT0tvbZ2/XIXKoTH4wGDYblLEato1CqFQs7h8pKThbgYTGaHSKLowGQyNm7e/MdXX+nt6RkYGMrNvXeQoZaWNrfLlUSjIXPsCIsEGoPBE2YlUTAiicKJGEOLAj4f0u/HYTCYB/Ji6e3tU6lUGCyuYUsDdU5mw8bGZvmYLJFKbdiyNeZ22SwXQmHyV7/x9bGxMa1G/d//9Z+pqb+CV5a7UAjzx+VyKRSKCZutIL8wRiNyIZIoOkDHumvXznfffttg0F++fPm+JFFzC/zlCwT382EEhHkQ2l+GiYQmCs7m8CLg8ShUSASANYy4E7FYrPuPsOr3B253dRr0uuzcPLFYPHef1JEjh6enp0USSX197eKUdHVSXFT4ta9//Sc//tHI8NBLL/3iBz/8ARlZc4xZNBrt4OBQqCGIU9kcznIXZz4gkig6gKEpEAjWV9dcvXKpva1Vr9/P5d4jJMmFc6dhxCosKiESkS4AYVFIiI/H4TA4HDa0C/+TtQCodZGx3OfzLWvpVgThQE0hgehye+6Z4USr1SoVykAgUFJSMtfXRCod67ndhcPj6+o2UKmID8oDgEajd+zcMTwy+tahP165dEkikXzjG19blpLQaDQkjtQC0Wg0Q0ODNAYjIzMziRp7283iEEkURYhEwu69u69cuqBUqpqb2/bt2/M5H25ubnVMTGBxuHXrEEcihEUkISGU7R1G8ck/34cPY78P2Ycfzrs8E86AOz42LhGLZnfU3xWpVKYL570vKytNSvrUdfTo0Q+CgQCFTN6yZctnfxvh7pBIxG9965uDgwOdt9oOv/N2enrGtm0NS1+MQCCILCUvBKfTOTw0bNTryyoq4SaunFQtDwQiiaIGWN4F+Xml5RW93bdbW5ofemgriKTP+nB7e0dc2F4vKy9dwjIirDnQGDQob4/HOzk5Nfti2J0oHvEhtdnsOr3eHwjEhfOS3tPTfHhwUK1W5eYX8AWCuT3+yRPHQXnWb9osFqcsbolXKVRq4n/+13/u3/uIyWR6/dVXMjPTRaLUJS6D2+2yI3GrF4BOp799+/b09HR6elpqaqw2BEQSRQ3oT6nUpLq6+s72W0ODg11d3TU1nzkDdO3aVfi7rrqGQactXRER1h5YDAYf3vfh8XjACI5sGsfisPHxaz00kcvl1uv1Fy+cs1jMHL5AJEr5fD9ro9GkUMj9Pl9+fgGdTp99/cqV62ajAVRmTU1tjFrGK4FkAf8f/vGf/uHv/3ZwYOB3v/s9PCUveaKPtdwcFo7BYOjv66Mzmdk5ObEbwgCRRNGEQiFv2Fj/7rvvKJWK5ubG9eurIrud70Cp0oxLR+FJbW39Gt8CjbDYoDGYiPtwIBDxsA4nf8XjE1AJcZOhTGfUtZdLAUY+OHG9wXj48JH21rbJYPCJx5+kUCif3xg1Gq1Ob4An6Rlpc1fNbt68GRdSmbg6xLF6AcDF37Hz4e6ensPvvHXtyuX09Iznn/8CEtI6VjCZzI03Gy1mU0VlVVZWduyOa4gkijJgPoLQOXrk3YG+fplsLCMj7S8/c/PGDRicElCosrKSpS8hwpoiNEsUnhkKBSb6xJ0Ij8MmxIcGG5/XH5tOkPMH9FAgEDDojSdPnLh4/rzH465aX733kV333OUgl49r1GoWhysSpUaSxwFwSTvab8GTbQ/voCZSFr30qxocDvftb39zeHiwu7Pz6OF3JRLxhg11iCpa+YRCtxsMt261o1CorKxMeCx3ieYPIomiDINB39yw8dTJj5QKRXd3t0QiumMufWpqurm5CXrSrNy8rKyM5SonwtoBE5oowgQC/llJhMPj48Pzlx6vd1mLttSE9FAwKJONnzxx8tTJE3abrbi07P9873ts9j3Cx09OTul1OjCCS8sr6HTm7Ov9/YNK+XhcyOG6fHGLvkqB/tDv93m9Pqif4X9OPffc8z9WqJRK5Ttvv50qSpWIRctcRIR74fF4b3d1D/T1pGdkgoExG9I9FkEkUZRBo9ESiaS6pvbyxQuNN2/W1NbwuH8WnsFgNIINND09vXHj5uUqJMKaAo1Bgyry+z/ddIbDYlEfR2tcW/vw4SJIZbL33nn37Nkzfp+vpLz8r//mr7OzM+/pA2Q2m5VKVTAYTElJmZumoLe3D0Zx+Hr1ZzsOIvwloIHcbpfT6TQaTYMDQwMDgwpFSFkmJCTQ6QyxRNLeZuxsb4c79Y1vfoO61mYyY4rIFNGlS5dg7EtPT8/JyVnuEi0IRBJFHyaTUVlZ0XjjhlQqHRocukMStbXe8vn8KDS6pmZFRK9HWPVgMFgMFut2ewKB4JxMZxiXK86/liSR3+/v7el94803b16/BiJmXXX1iy9+tSA/H42+t0+0xWI1GU2h8GPJ/Lkj9NjYGFxSQXIKF0lTeC/g+tvtEw7HhN1mh+s2ODTc29szOjQUyUlMplDQKDSMrwP9fYHwXkjQTBfPn08WCvfvf4S05K7WCPcJ3Na+vv6ujnY2h1NbXycQxGTQ6lkQSRR9yGRycUlxRla2dHSkp7u7vLxsboD/211d/oA/OVmIOBIhLA1YDAaHDU1l+/yhtbOItzUOh4+EJlru0i0RXq+3/VbHG4cONTc1kkjkLdu2Pf3M02DU3o8eigtJIovRZKAkUoVC4dzheWR4cGp6uryyatEKHtuA3AE1abPZrBaLSqUaHh6VyWRw0SbC291JZDKHy6PRaHQGPSMzi0gkTE1NGQxG2eioSqk0m01arebokcN0Gm3Dxg1kMqKKVhwgYc1my/GPjgeDgbT09IqKiuUu0UJBJNGiIBAIq6oqB/t7b7XdqquvKy39WP0YjabbXR1gA62vQTanICwR4Umi0LYyv883RxLh1o4kcrvdV69ee+uNt7o625ks1vYdu5548nGJRHz/R7BaLWaTSZAsYDI/dSSCwV6lUMxMT+fn5y9CqWMYvd5gMoGkMWrUaqlsTC6Xj43JTIbQfj0CkchkstLS0lhstkgsEovTRCKRJE1C+UTxgIoaGxtvbGy8fu3aYH//8NDQa6++EgxObtqMRAZfccDN6uzsutXWkkSjrVu/PiVFuNwlWiiIJFoUkmjUouIiHl8glY709fXl5OREtqi0tt4ym83wBIye5S4jwloBg0bjcKHYjCCAYGiJvIjDhyTR5OQUdGqYVb0P3+PxnD599k+vvy6TjoZWYQ4c3PvIXj7/Aab34bpp1Rqb1VpcXEqlfhpITKVSR9yz7rqxdK1hs9n1er0KLopKOT4uVynVKpVSq1HHhUKD4jhcTnlFFY/PFaakiERioVCYkppCTaT8pRcX1MasrEwQrNXV1adOnjx39txAf/+rf/i9fcK+c+cOFot5tx9HWAZmZmZ0esM7b70NVkFRUXFDwzLEHI86iCRaFNAoVHZ2dmlZ2fEPj7Xfaq+urklPl8DrPT3dHrcnVSwpyM9b7jIirCGwWCwajZmb1gOPx0dih6zu0ERwyjdu3Hz1979XKOQ8Hv+xx584cPAA/QHjo7pcLqvNFhcOskyak5TUaDRFYoKvAuN4fjgcDo1Gp9VqQf0o5HKNRqOQK+BZXDjOEIPFqqhcJ0gWwPVJSU3l8wUCAR8u/udnTYkAwig7O4vFYqWKxO8ffq+vt/fQH18HbfroowcYDMZinAsOjycha3MPAlhTZ8+cvd3VweFyH96xI3YjVs8FkUSLBYcDVlF5Y+PNzo6OocEBkSh1YmICnvj9vqqq9SQk2zPCEoLGYNAYtN/nm5r6OK0HPhTAOiSJAv7AshZtEQErNpQg4rXXQQ+x2Jz9Bx/d+8jeB9VDcaGB32kxW+AJj8ed+3Wz2Tw9PQ1P2GxWFIu9wvF4PCqVRqlUyuXjIIN0Wp3RaNTptG6XKy40QU4vKikVCoWpolSxWCwQJHO4HCaD/lkzkVab3WqxTE/PoNGoxMREJvPP5A6DQd+5czuDTn/llT/c7up69+23Z2amH3/88XncxHtCIpFo4QicLqfL610TC8oLRCodO/Luu2BulZSW1dRUL3dxogMiiRYLLBaTm5ublZXddPPGrVu3SsvKBwcHwZ6CPrSyqvJ+7CQEhGiBw2Lh4XF7fP5AZNM4nkCISCK328NapQP65ORkY2NLX28PjLU7d+8++OiB+WkXt9tts9tAVtIY9HtGdFyVBINBpVI1NjY+PgbI9Do9yEGQm06nY2Z6mkKliiVpIhH8kUjEIlCfDAYDxM1nGX4Oh8Nkgq+brVbrxITD6XSBeEWhEggEIoNBEwgEaWmS2QSRBAJh3fp1cPF//7vfdnV0gCoiEkkHDuwjk8l3Pfi8QaNQkW4ZCgSyL7oHX5W8+uqrGo2azeE8+thjIF6XuzjRARmYFxGxWFRSUtLZ2dHWdmvHzp3t7e12m43HF+Tn5yK5kBCWErDkImY69PUgFKD6wQAQqYS+1Zv81eP1DvQPTE1OkskUMGTn3WuDJIKWS6fTk5LWVkZCo8ncfbtHJpMODw0Z9HqbDZShDQTN9PQUkURKFYnT0zMyMtJBCYHWhIsDgAy6azIHqGYmo9kQxmq1QT0ELe71eu9IK6ZQKKTSseHhkeyc7KzM9EilJRDwVVWVcXEzv/rlL3u7u//0+utJ1KSHt2/D4RYlJCBYrUiys3ty6tTZK5cu4vD4h7fvmt0/tApAJNEiAgZlSWmJ5ErayPDQhfMXb3d1Qkfw0I5dNNq9c24jIEQRHA778aaz0D78qchQQiTiYUzyrl6DGM5ZIBDAE6/P29XZSSGTyytKMQ8+QQsiMhAIkMgUIvEuvibEVRcyB7TK8Y+Od3ffHpfJbFabM4RjamoKrmeKSFxbvyErOzszM53DYVMoifAfkUBEoe6SdgOum9Fo1ul0er3BYrF4PF6fzwc1LrJ6C0fj8XhCYXJysgBETyAYVKs0CoVSo9GA6oKvwJOKinJ6ODAm1N7Kyor4b337pZ//70Bf38sv/VyQLCgpKYqubYkJB3qP4gFXK3K58mf/899wL0vKyr/05ediOlz1HSCSaHHJy8srKCwYGRq8evUyGFhgfNTUVOPx+OUuF8LaIiEhAYvFwfgRniUKRl6E7h+U+ax30eoDdGBFVTmBSIIhvaWlBY3GwIhcXl5KoTxYMjKL2aRRq6AlJybeJYyyb3UlRQE99MuXf3n65Am73R4JmZhEo9fUb8zNzcnPz5NIxKALSSQinkBAf4YcMZpMIG60Wp3JZAIZBCp81q8fjUYzmUwenycQ8FlMJpFIgNEUgPoJfaMwWVBUVACqqKmpBX69+3aPY8Kxfn0VaKa4cNiIysryL7/wlf/+r//UaNQ///n//vRnP+NE1YuLRqczmEybzeZyOaN42NXHb37zG61GDaL2C1/8Imd1BSlFJNHiAn1oZWVla3OLUiGfhjYvEmVlZa7uPc8IKxOws0ESwSAX8QiOC0WIIcTFxYNFvrwFWzzi4+NFqSlbtz18/MOjcpkUenCQg4FgsLp6HeVBPFEis0ToMH/57uz1XB18eOyjU8ePm0zGotKydVXrQaNAl4WLKBcc9rP6LovFqlarVSot4PF6JoOTwWAworZB7tBoNL6An5KSzONyQU6hQwlmQiu3cyfL4TmBAAoJD30mj8dpbGwZGhqWSmUul7uu7uMdu3AHN23aYLXafvnSz293dPzipZf/7d9+FMVzR4dLBmZDJOEawl158823L124AE/2P/r4xo31y12cKINIosUlISG+vKIiPSNdPj4G/6xeXwO9A7JqhrD0YHE46O7dbvfU1MdDeCizRzyM6KvWbQIaGpVK/erXviKVjgz09fb3drucDqfT6XK56mpr7tPVGiSUJ7z/CFruqg8VeObM+UOvv2YymdKzsn7ybz8RJgtAJXzW4hRIB41WL5PK5HKFy+WcnJyaDhN5F5SNUJicKkpJFgjgOQqVEOHzez94F9QSl8t96KGtcINu3mwCjXXt2g14PS0tFFoTdNnBg/ukUukHR947fuxoXl7+U089Fq3Tx4RXzsKSKBitY64yrly5/vvf/MbtcubkF/zt335vkdy5lhFEEi06LCYjLT29qbHR43YXFxfN7qRAQFhKSEQCWPkgiUASwNAOA08SNTE+Ln4mbgbM7sXY1bwSgKE0JUX4wx/96KWf//zm9Wtj0lGr1Wo2m6cmpzZv3njHlu+74nQ4dFptXChsQWiaZNFLvHy0tNz67a9+qVQquALB//z0pxKxKJIOby6BQECnM4zL4T+l0WgMBoNzPZEjiT/FEpFYlBqpUREB9KBGIHyeTCaVl5fCwRsbm3U63ZUrV6EwYnFqXHiu6Nvf+dbQ0GBXR/vLL/1vcXFhbm72Qk8+DJWaRKfToZLYLJaoHHCVIZON//LlX5jNJkpi4g9+8INI/OFVBiKJFh1o1ZFECly+gBDawRsPryATRQhLDAaLRWNC7d3tDm06A0kUHyYuXEWXu3SLCIzT+fm5P/zRD3/z698e//CDCZv1xtXLKqXC5Xbt3LmdxWT+5cB/V2Yv19xXIk9mk+nGKFABFArln/74ukwmpSbR/uH//oNYJIKzm5qagregtphM5vFQDEYVqBP/J1sUI7M+GAyGzWaD7hSJU5MFgvvMGXdP4NeJRGJ5Rdn09Exb2y293tDZ1UWmkJgMBrwFav773//+V7/ygt1m/fd///fXX38Ng4nCWAaSNzLt4XK7/f7A6lbADwTUcKlU9i//9M+D/X3QoP75X39YWLg6k9ggkmjRUas142PjAb8/JyfX5/N7PF4sFoNIIoQlJuQGEnaFCQYD0zOh1Q0S6WN/GofTtWrCinwWfD7v//7j39fW1fzxtdeHhgbHZdJfvvRz+fj4F7/4BZEodX4bl+CLEZUpV6gk4QmMGMVun/jToUMtzU1oDOaLzz9fta4K+ih4sX9gEGSQVqv1hl3IodeCC4ULr8DS6fTkUFhqUEF8AmGxZr5JRGJlZfnU9FRnR9fgwBCJRFq/viqRQoGSlJQUfemFr/7ypZ/1dHW+9dY7zz771MJ3n9HpNFY4hx0oP4fDgSQPiQDKeHho5D/+4z96e7pBp/7N9//2oYe2LnehFgtEEi06/f0DCoUC+hqRSIzF4oxGE4VCjmmbEiFGge4s4j06HfZ7BYmUkBAPTyeDa8JzgkggPPTQtoKC/KNHPzxz6pRapTzy7jtWi/U73/1OWpp4Hk0SpEBC2LYx6PWxK4mgPhw5cuTC2bMzMzOPPv7EwYP7ExMp8OKFC5eGh0fCzj0Y0CJYLBZe54c2iwn4Al7iA+7amzckEnHduspgINjd3QPCCH63pKQ4smTz9NNP3Lx5vaOt9a03DlVWVix8+YxMplCTqCD9rFY72K7RKH7M4/P5hgaHX3rppa6O9kQq9Zvf+s6+fXsjET1WJYgkWlyCweDw8LDBoE/PyExLl+BwWL1ex+dz0WgyMlGEsMRgcTg0Gg0WfzA4GVm9BYsfnvtXb7TGv4TP57/44gswrL5x6NCt1pZLF86lpqZ85cUXksLJHB4IkJiRVuwK57KIRXw+/4XzF48d/WDCbt+4ueGpp55ksVigh65fbxwdlYJMFAqTeTwedFlcHi8SImjpIZNIpWUlTqdTJhtraWljsZgSiRiFQoFt+Xd/93df+dKXoIP90x//9C//+s8LTJREJpPgNOG2arUah2MiLm6Npq6bxel0Xb9+89Af/9jf10OnM1782tcfeWTP4k0KrgQQSbS4qNWa0eEhr8dTVlaWnZNjt9lhQNLp9CSSBAlgjbDEgKGPCrt6eL0+KnU6lNYDj3O53IHAqk1zdlfAMqmtrWYw6P/z3//T2tJ88eKFffv3UanUB7VSMjPTseHIfsPDo1u3xl4a8MnJyb7evqNHjyoV8py8/KeeeUooFEJl6Ozs7u7uAdGclpa2b/8e3AqIXshhs4qLixwOp8FgaGm5RUlMZLNCTmAFBXn7Dj76x1f/0HjzemNj47ZtC13QAenHYnEU8nGTyRTrLmILAc7dYrFeuHDxzUOH4Grw+YIvPP/8nr27yas9My4iiRaXkZGRsbFxkNV5eXkSsUg2Pebz+cxmc3KyAMn8irDEkIgEbDiujNvtmZoKSSIsNuRMuja3HOfkZOfl53Xf7gKBaLPZ4ILMwzWYRmfoQ5kurItRwkVlanpaqVSBHurq7EhOTnn6mWeKCgtBEw4ODnd2dgWDQaEwedu2hpWghyJIJCKb3e5qcikUis7O2xvqa4nEUJ6+J5964urlS2qV6oOjH5SUlCzQAYjL5bJYLIV8TKlQQMVYm7203++XjY2fPnX6xPGPbFZrXn7BU08/vblhc2LiEq2WLiOIJFpEPB7P8NCwTq/LycmRpEkIBDyHy7ZabdDS9HpDJMwGAsKSgcfjI04Abo87Ej8GFw6k7l1d8Zfvk8nJSTBOoPdnMFk+f2B+2+7yCgqHhwb7+/uiXrzFxmqxnjhx8srlS2Qyedfu3XV1oDCIMBA2NbU4HA4mk7FhQ/2KCs0Q2jmYl2PQGwYHB/t6+0SpKVlZGSDreVzOc89/6Sc//mFvT8+5c+efeeaphfwKn8/jckPhmIeGRux2+xqURC6Xq7mp+dixY60tLaA4a2rrnnjqyYrysjWS8BiRRIuIQqHs6+31e72lpWVCYWhZOikpiUIhWyxWnU4HbW9VxnVAWMngcDgUKsHr8UQkUSQY8UzcTCAQwK6Y+YClwWg063W6yWCQSqVSwpuY7vox0JFJSaEIjTBUuN3uO97lcDgJCQkK+bjP78fHTtg6OJEb12+c+OgjUIQ7du7avXc3aCCw05qbWmw2G1yQ2tpqoVCw3MW8ExIpFKwIhKxOp29tbeNwOQw6DaRS/Ya6irNVra3NoPA2b94EXeu8f4LNZmVkZpLJlM6Odo1Gw+Nx187aGRgJSqXq0qVLJ4+fGBkeYrHZW7ZtO3DgQFZW5l3jtq9K1sp5LgvjY+MjIyNMFis3N4dKDWVHwqDRfAF/YsLh8/kNBoNIFKu7VBBiFDyBgEKjofpNT4c2nREjnpIzcR6vb61JorGxMasltOCVkiricNh3TVwaFx6G2Ww2DAkwEluttjvelUgkCSiU3WpVqzSRpBMrH5C/Pd29h997T6fTVlRWHXz0IHRENpv91q0OrVYHKrm8oiwzM2NlOjuC3MnPzwfdptFoOztvb92yCbQs6Lmnn32mt7dnaGDw7JmzX/ry8wv5iaLiYpFY3Nfb09Z2C9TAqg9ZHhcOTOVwulqbW08c/+jWrTaP251XULhnz54tW7csRF/GIogkWizsdvvg4IDJZFy3vjpVJJ7tX8CsAXlksVih94HattbGIYTlhUQkgi4P+ANer5dIJKI/CXA3GZxc3oItPSCJLBYLDo8vKi5K/OxZorhQUGMai8O12W3hXUh/Rm5eTqRpd3f3xIokMpnMhw8f7u/rTU0VHTh4MDc3FypDb2+/VCqbnJwsLi7Ky81eyXkYc3Oz5XI5lLa3pzc/L4fH40JpCwry11fXXDx/9tLFi5VVlfn5efM+fk5OdmlZGVSPUydOlBQXV1ZVrOSrERX6+vpPnjrdfPPm6MhwIpW6fefunbt2lpWVgD2w3EVbahBJtFgoleqent6EhIS83DxB8qdT0GBuCoXJYJN5PF6dzpCautb3eSIsJQQCPjIHPuFw0mi0SHoZsBHXmjsRNMChgX673SaWpBXk5+Pxn7fmxWKzUlNTuzo7tBpNcHISM2cRgcflClNShwcHuro6Dxx4ZPELvlCcTueJ4yduXL9GTaLt2r2nvr4OhUYN94/09/e73e7MzIzS0mIyeUWHCCGTSevWV4FJ6XKFtog//vjBuLBPwt5H9rS2NA8NDZ49cwZOZN7WZmJi4tZtWzvab/X39b38i5cOPPpYw5bNtKSklXxN5o1Goz1z5szli5eGhoaCgUB+YeHOXbs3bdooEPDXzmLZXNbiOS8B0G9KpaNghwkEyXn5eXc46tOgeSUlWa1WjUbD5bJXX+Y8hBVLJPlrXHjT2fT0zGzItcnJNTRLNDU1NTIyOjY2NhkM1tbWgony+YtE0GB5PF6Lz6dQKGxW29x8sXABc3LzQBL19HQvfsEXSjAY7GjveOftt+AKrFu/ftfunVRq4vi4vKvrNmhENptdVlbCZDJWvveMgM8D0XP7dvfY2LhsTJ4mEYVuRE5OdW3d2VMnLl+6lJefv337w/M+fl5e3sHHHrdarN23b5tM5qtXLm/d9vCWrQ3kVeRtbbHarly+curE8eHhEZvVQqPT9z6yb/+BfSJRKmWp4nCuQBBJtChYLbb+/gG3y1VRWSUSi1F/3sVA/ysSp4Ak8np9Wq1eHLNxbxFiDqiKeDwexjyP2zMTTutBIOB9Pv/aCU00PT3tcDjb2tqUSiWZTKmoLI94T98VUIoWq3XC4eRwOBgsVqFQmUymuZIIKCws/PDoEZ1aDUNLVlbm4p/BPJmZmdHp9b946Rdmkym/oPCJJ58QCPhms+X27R6tVkcMp84QCoUxMTcAXWhNzXqZbGxiYuLatevJAh4YlnQ6bcOG+isXLygVilMnTqanZ2RkpM3v+NAoduzYTqGQ33v3vdtdnQa9bqC//+SJ47v37G3YsjnWhZHH621ubv3wgw96e7qNBgNUjIatDz2yf19Bfh6Hw17u0i0zMVD7YxG1WtnW2kokkUtKS+6qeJKoVAaDHvYo0nI4rDWyvxFhJUAikWDY83g8kW3nWCwWpPnaCWDt9nj6+gY6OzrsNtvmLdvEYvEdU0T2CYd0dHRgYFAul4/JZEa9Lj4hIYlG53K5MumoTqfNy8ud+/n6+rq4cCiXpqbmlSyJQPX+/nd/GB4aZDCYBx59tLCwAIRw/8DgyMgo1ISS0uLMrIwYStRApSaWlpVcuXzVaDD29Q+UlZaAKoJbA1bozRvXAsGFSvzEREpDw+bi4uJLFy+/9957Y7JR+KHhwcGj7x9p2LJ1RyhhMCMqJ7KUQEtvbb31wdGjfb3doIyDwWBBUfHBRw+ClKTR6djV7jJ1PyCSKPqAzT06Kh2XSSVpGZmZmXdd0gYzXZImBkkEH1YqVdnZWUtfToS1CZFIQKESAoEZh8MBlTPiITG/qDwxh98fsFptbW2tgwP9WCyufkMdl8szmcwyGYifsf7+Xo1Go5TLg4EAyIVgmEg+uESqGS6U0+GQyxUejzfigxWBx+Nk5eaODg11dnY+//wXl+/k7sGRI8dOHv8Ig8Vu2Lxp9+6dIASlsrHenj44x9y8XBATBHyMxQSpKC9ta73ldrv7+/pBEsEN4vF466rXgSQyGo06nW7es0QR8Hi8QMB/9LEDD2/fdub0uTfeOKRRKa1W62B//+F3367bsPGhh7aVlBRH63QWFYfDee3ajRPHjw8N9oMxADddJEn7whe+sGnzxqQk2uf70q0pEEkUffR6/Y3rN6emprJzsgoKCz/rY4kUCpPJMJstIIwmJhyRXfoICIsNkUSMzIvYJ5wMJjORSrXbJ6DHXO5yLS5Op2twcGh4eLSzs+NWa8uE3Z6RlX316rW33nhTr9MFg4GpaRA/8Gd6JhyxCY1Gi9LSszKzwXru7bnd3dUZOc7gwJDRaBKJUmaPDObNxo0NwwMDPV2dOp0BFNLynOHnolRpfvebX/l9vty8/O9897sEAkGr1bW1ttvtdhj1S4oLGXRazLkPg6Cvrll/4fxFo8kM9zYnO4tEIpaXlxeVlPZ23+5ov1VZVbHwYFGEME89/cSBg/tu3Gg8dOgQHNrlciqVyg/eP5KZlb1r9+6Ghs0LjJq9eJhMpqtXb3z04Qf9vb2BQABqOJPN2X/gwOOPPwZlhnoec/d9UUEkUfQBjdPT0w09KVhejM8O/woVUZImBknk8/lVKhWVOv9dowgI9w8hFMMaGxfn9no8ceHkr8tdosWiu7t3cHB4ZGS4vw9UTdcd744OD8Fj7iu5BQW5ufk8Hr+ioiwrOyuRQo68fvnylZ/8+Mc6jSZ8zC6tVjNXEgFbtmz+3a9f9nq9LS1t+/btXsxzmic/+uEPzSYjNSnpb773PSaD7nK5+voG1Go1Ho8vKMgXi0XLXL75UlVZ3tzU4na72291gCSCypycLCgtLQEJ298/IJOO5eXlROWHMGG2b39o69aGgcHhN99489KF806Ho+NWGzx+/r8/27ipYe8jjxQW5K2cgNcGg/H99z84e+aUdGQk8kpaRuaTTz21Y8d22jJl8F35IJIoyths9uvXrpuNhrLyirKy8s//MIlEShYmq1Vqm23CYDSxWcxVPD4hrBzA6k1ImIBxEUzGiDvtTJiYq37Tc5iamhqTjQ8NjwJS6UjzzRt/+Xk4QRQKlfAJwlRRTm5uenpGZmZGZWX5Z+39rKmt+dZ3vvPySy+BKtKoVCPDI8XFxXPXzvLzc0Vp6SqF/MqVS3v37lxRO7bgyhw69Fbj9WsYLHb33n01NeuDweDIiLSjoxMuRV5oySw6omG5KCjIa25uBUN0dFSWkZHGYDCKS0oYLNbw8JBUOpqbmx3dWg3tBXTP//t//2E0/s2HHx6/eOHc6PCwy+H86IP34SEQpmza3NCwpSE7KzO8Qo1ayoiX0ITh5vp8PhBt77373rUrl70eN9RGqNjpWdn79u3bunXLHZsDEO4AkUTRBGoktMzmpmYsDpeVnX3PleyEkE3DNxqMfr9fo9YkUak4HBK5EWHRoSRSjEaT1+uD8ZIajhABVXdiwvE5e69WCFDOycnJiJdPIBAw6A1DwyMy6ZhsTNbd1eGYuDOUYnxCAhbAYFAoNAaL4XC4hcUlEklaerokKysjKem+bGUcFruhvl4+Pv7Om285nY6ent7NDZtTUv4sotjmzVte+8NvB/v65AqVZCXtIR0eHn391VfgSUlZ+be+/Vdwx/V6Y1NTCzxJSU0pKiokEAj3PMhKpqKivKur2+fzj4yMpqWJQQGkpooKC4quXL7Yfbt7/fr1iyQC4LAvvvjlp59+sru799y5s7faWi0ms8mgf/PQH9/80+siSdqmTQ2lZcWFhQW4MFANF0krw62EEQSUENjVp06ehhOXjY6CEMTj8WwOJze/YM/eR6qr11HXQNLWhYNIomgC3bRMJuvtuZ0qEpeVl+Pv5a4YqbWpohTpqMzpdOn1BqFQsKJMTIRVCZlEilQzq9W+8lV4IBCEDt8firjtcTqdSqUaFNCoVDo40KdVa4J/vrco0qbwBEJkHGIyWdm5eZmZWTweNz1dzOPNMzsBnU77whe+YLNYjn3wQVdnh06nS07+s6b6yL49bx56fcIxceH8ha9+9YUFnXD0cDgcv3z5ZbPJmJhI/d73/g+FTJqYmLh1K+RCBPK3ID+Pz+cudxkXCoGAz8jI6O3tValUFouVxWJCL5pfkH/9+tW+vn6lUrmo8yIkErG6ugoeJpO5tfVWY+PNgb5ei9mi06hff/X3r78ax0tOLiosLq8oz8vLY7EYRCIJChwVeQTtwuv1ulwuk9nc3tbR1tZ649qVuHDsMTqDweXxamrrGxo2FxUVRONE1wqIJIom0AFdvHAJDFOhUAjGwf18BY1CsVksk9FotzuMRiONTpv1YEBAWCTI5NA+fLAsbXZ7siCkEmZmZqbCW6tWApG+PtzdO90ut1qjlcvlCrlieHhIIZf7fX8WaBuFQhEIRIAEQo9EIlMokrT07Ozs1DAcTtSGQwaDXrdhQ2dXF5jg/X39uXm5FPKnTTVZwC+vqGxtburouOVyPUEmL38rDgQC7757uKWpEWTicy+8UFCQDxd2YGB4eHgEhuTMrMy8/Nx7H2XFAxWgqCh/YGDA5XIPDQ2DJILKAGcnSE6Wj8mUSkVxcdESBFuC3921azs8dDp9W9uttrY26ciI1WqdmLCfPX0SHhgMNisnt6i4OCsrIyUlBaoT1FsCgQCN8f4DbcM9BePZ43E7HU6FUjk4ONza2jLY3xcMBEAJsdkcBpORmZ1TWVlVv6GeyfhMT1aEzwKRRFEDRhSlUnXz5vXExMTi0tLk5PvNI43FYpKTk93uEdD7Oq2OmCaOiWhpCLELVDACAed2u11OZ2JiKAAESCKPx8tYpkgrweCk2wOFcYFR4ZiY0BuMakCllkqlMKpBMed+GMxrSmIimUwBAz2RSqXT6ampomRhSlqaRCQWJVETF897Y936dVevFivGxy9durxx08a5kgiDwezes6e1uRkGwqamlm3btixSGe6f3t7+j44d83g8JWXlzz77zPT0dCSBPNzr1NSU8vJSzKroZ6A+sFgsPp8PVUaj0YKSBp0hkUgyM7Munj8H4rWmpobDWbptgDwed+/e3fAwW6y9PX29vd39vb0mk8lunxiTjvb13IbPkMhkkViSnCwUCPgZGelsNhvUEah60EY4HA6Px8+6P83MhGSQ2+3x+Twgg7RarVQqGx+XDw8NGQ06GHRA/zGZLA6bnZaRUVRcUlVVcceSLsIDsRqaxArB5/NdvnTFbrVmZefU1tbd/xehB09KSoJWAe3ZFoK2YvdzIqwayGSy1WqH8XI2lcd0ePP50hDxfrDb7aHs8laL2WSGvh7qP9j08vFxu80Wiaw9C2ggGo0Of5OoVDaHJQiNJclcLlckSqUzli7EHGigoqKi5sbGvt5ukGtgyczGNoRWXFpWKkxJ1ek0169dq6+vW95YL3BZD7/3rkatZrE53/7Od8gkosvlvnmzEXQwiMiSkmI6bfVMIcBdyM/PValUcNZKpTorKwPqBkiNG9dCa2d6vWEpJdEsTAZ906Z6eIBw6e7uHRsbk8mkCrkcqrfFYoWaPtjfF2l05MREUHVsNhdaJYwFdHpSfPzHy2rwATCV4RSglcAJ2qwWeBGDxdJotIzMLAaDkZaZnpGeCTdULBYhThcLB5FE0QEML7PZcuXyJdD4Obm52dkPFsQWjANotFarDawBo9FEoZDv6YeEgLAQEqlJCQla0EMOp+ven44Gfn8A9L7BYIC/IIOMBqNGo5GPK5QqhdVsviPJWiKVymJxaCGSmEw6i8NNSUlhszl8Pg8M66Up8F0pKysXicR6ne7SxUulpSVM5sfWS3x8PINOf3jH9t/+6pe9Pd0DA0OlpUXLVchgMHjhwqXmpqap6akDjz5aUhIqSV/fwPi4HLqanNxssUS0XGVbDNBodHIyn0gMyT4Q1iCJiEQCKAYujw8SG9R2Xl7uMk69h+RyaTE8QBs5nE6NWqOAWq9S6rRgA9ttocU1h8fjGhrsdzocd7VM4AgUaBJJVLFEAi2Cz+eLxJLU1FQwCdhsFgaJOh09EEkUHaBDb2xqHpNJ+QLB1m3bHtRlNSEhnkwmcrlsuVwJwiiJlsTjcuHFRSotAgKVSvnEw9oG1TUYnJyainLm10AwaLfZ9Xq9yWQym81GUEMGo0qpMpqMJpPR7fw0OCToCTKFwuPxmUxWEg3EEIvL4yUnC9khWDzeCnIBFgqT8/Lze3t7WltalEoVSLbZdTo8Hrdp88ajRw6D1Lt44XxBQe5yjVUy2diZ06etFktJWfmePbuhGGq1prW1De54SoqwpKR4dSyZzQL1h0gkgWgeGhqCSuZ0OikUikQiFgqFIIlGR6Tr1q1bCZF4oKrQkqB3T8rPD0Wh8/p8dvuEQW+wWq2hBeOJCZvFAipWp9XPzpLGJyQkUhKTkqg0BsDk8XgsNovJYCDxpheJVdUwlhGn0/XRsWNoDCY7J6esrGQeRwDrjcVi2mwTdrvdYrYmUakrJ+QXwuoDh8VCrxoIBMBIxePxgYBz4WnOwDCYmHCCINDptEYjSCC92WjW6fXmkCQy3bFDHk8ggBGfmpIKXTzoHiaTyeOHJVFSEjSEFbsPDovFbNi48drVq6Mjw9euXc/MzCSTSZG3YMBLFgg2bW44/O47t7s6pdKxnJxlSNTjdntOnjg52N9HTUp65tlnBQK+z+e/du0GCAUSiVRZVZG0GgPl43A4iUQEkgj6T41Gm52dlZycDCIpAYWSyWQOh2MlSKI7IODxBC6ex71zUU+r1c0m2Al5zlEos3UMYbFBJFF0CMXJ7e8nk8m1dRuo1HkGdwFDh8Nhud2u8MoCFUaspQzzhbDWoCZRYZh0uVyREIWTkw+84yzs6OBWqzVyuRysc71OYzKaTWaTxWyBOux0TMzdxQbCiycQwDiVJhFzeFxqIoXOYHK5XNBAUJKFJ15YMvLycvMLCpRKxemTJ3bu3JGenjbrwwGjV0NDw5nTp8bH5VevXk1Lkyx9ItW2tjZQbCACHnviyfLyMrC12ttbFQolFLKwsGC1+t5iMGgOl5OYmAgV0mg0ZYeTe4jEYqhdUunoxIQ9Li7l3kdZGfD58wwVgbBwEEkUHT788MPJyWCKSLR588Z5HwSNRtHpNJvNDk0a7GoqFRr4KrTnEFYIdDpdo9ZOTU37fKH5oft3r5ZKx2CI1Wo18FApFDa73WqxwhgMGigYDM5+jEAk8QC+AERDSmoKHex0Wsh5lMViJiZSYtcBgkDAN2zZ0tbaolapzpw5+7WvfXV2TgtOKi09bd36movnz7a2tNTX14F+WsqyabW6s6fPgFzLzM7etXsX9CHQk3R2dsHNZbPZFRWl6FVqZcXHx5OIBC6XMzoqtVgsbo+HRCQKU1JYLLZ8fDw0b5STg2R6R7gniCSKAgajuenmdSwWV15eyeGwF3IoAoHAZDLDO5EnLBYb/DN2Rw6EFQ4tiQoqPJwIcjo+/vMkkVqtgZFGqVSG9sYrFWHXh9D0ktvtCiVK+wQMFitMSRVL0tLSJFlZmSwWKxwpKLSJhpJIgQEp5hKGfBZVVRUlZWVmk+no4cO79+yZG64aBN/OXTtaW5qHBgdu3riZkZGxlBNFjY1NbW1t8OTAwYM5OdloNLqpqRk6E3hSX1+7uk0sHA7H4/NGRkbtdgdodJBEPB6XRqMNDw0qFUqf14tIIoR7gkiiKHDixEmX0wltb/v2hxd4qISEBBo9iWaj6XR6o9FEC1nVKz3HAkKMAsMklUo1mcxx4fAncyURiJ6+vsHx8XGlUqFSKMxmkysUIM7j9YIEcs89SBKNnpGZVVRUlJOTBQMSHocHDQRCiEIh338AupiDTCbv2rXrVkuLwWB46623/vmf/mH2rdCWrpyc6pqac2dOt7a21tTW5i9VRESQrVevXDEaDZVV6ysrK+Eu9PcPymTjMzMzUCTQqUtTjOUCJBGXw4HrD2LdYrEKhcmpqSmscOhqpUoNVXd1K0KEqIBIoihw5vQpMH8zYUzIylj40fA4HJPFnHA4oGGbzVYikbj07ggIawQWixWRRJOTkzB89vcPjI/L5PJxg1YH+sfn9wX8IeaqJSKJnJmVlZubX1FRlpYmRoWiPhLCaQoIa6qiVlVVlldWnTt75qOjR3fv2lVcXDj7Fp/P2/bQtuampsjGtIzMdNziq8NAIHDj+o1bt9rIlMT9B/ZJJOJgMNjZeTsSurChYSMGs8p7e7AniUQChUKx2+02my0u7L6Wlp5BTaLJZFKXy70cwYkQYoxV3kiWAI1WNzzQDwb35s1bo7LIBeqKTqPZaDS126PTaZlMGha74vZKIMQ6weDk4OBgT09/e/sttVqpViinpqZmZqaD4ayqczUQjCsisaS0vLK2rjpdIsHisBhMKJMqGOVreVUXLsszzz7b3HjTarX+4he/eO21V2bfgt4gJye3prbu9MnjTU1NlVVVBQV5i12ekRFpY2Ojc2Ji+87dBQUFcIeamkKTWDMzMzU11WtkyxKIPxaLabFYQABFtCCIfjj3Man0jtlNBIS7gkiihXLzRiOMJTA2zG/v/V0J+Vkz6Dab3e12G4xmMMJX7J5khFgBaqlcLr99u3dkZEQmkw3293o8numpECCAZjf9xoXTRgoEgorKdVu3bc3OycLjcGB/o1Aw0KPgyarxB1o4BQX5jz3x1Ct/+F1rU+N77x19/PEDs2+lpCRvbtjU1Hijq7Ojo709MytjUSeKQAE0NTbCb7G5vIce3paSIrRYrf0Dgz6fDzRBYWH+4v30igL6STqdHhe6IC6n0wWSiEql4nB4p0M9OcfxHwHhs0Ak0ULp6uqEv+L09Ly8nGgdMxwJl2ZJosKgpdPquBwWGOXIUIRwT2aVDTwBoWMyWdrbOwYGBqXS0YG+XqvFfMfnoVKByiGRyZREanFJycMPb6+uWUcmrYkZhYWDQiU896Xnjn/0oVaj/s2vXq6uWS9M/jiyNlzV4uLiTZsbjh19/+LFS8UlxUVFhYvUhOFeDw0NX7p4yevx7Nm7F34Xfqj9VqfVYoV3N26qXzth/UgkEo8XWh4L5e9zudhslkiUymDQx2Sh4N1Z2dlEIhLsDeHzQCTRgpicnLx0/hw8qaioiu6RUSgUi82acEy4nG6d3hh21EAmihDuJJzBfjo80xOa7PG4PR2dXf39AzLZmHR0SKVQzH4SBmkMBhOZ7KHSaMKU1MrKytq6uoJVkQ59uaAmUv71hz/8q69/zWjQ//AHP/jVr17GfRJgSSDgN2xpAJOp41Zr481GiUSSmEhZjDK4XO62ttae7i6RRAI3lMNhazQ6hVIZDAYzMjKEyYI1lfoKi8WRyWS32wOXJS68lBZJ5RFeF56517cR1jqIJFoQ7e2dk+FgdNXV1VE/OJNBt1poXo/XoNfzeVzMKtrDjDBvwhpoKhAIhgl4vd7BwaGB/qHx8XG5YnxkcGD2k6B+8HhCOLE2jkyhcPmCzMzs8vJSeCBbb6JIfX3ts8996Y0/vtbR1vbrX//ua197kUD4OEFhQUF+VWWVSqm8evVqRWVlWVkpChVldTI9PTM6Onrl8hUwoiorKgsKCqB6DAwM2m12kAIVFaVw/6P7iyscUPxgPUK7iITI4vN51HC07lGpzOfzk5AZUITPBZFEC2JkZBQsdAwWm5n1YHle7xM2h2OzTTidTjD70tMlq37PCMJfElkC83p9Ph/87w+tpep0UPHGZOMy2ahcPu78JFEGCo0mhiCRyCQwlJlstkgkhjGypKQYiYe7qIAMGhuTXb9y+ci7b/N43D17dkUWaNhs9uYtDd3d3X093efPnUtNTVlg3LK/xO12t7e3w/HFaWm19aEpIqVSrVSqAoFAUVEh/DPqImyFQyAQaDSa1WqFK7PcZUGIPZAhdkH09/eDTZaRncPjRrmni5BEDSX8CzlZG/R8AS8RTUYmitYCYPp7PO7IrhmXy2W1WKTSsbGxcYVCrpCP2azWSKIMFAqFw+NBN1MTqYmJlCQ6nccX5OTkFhXlp6WlLfdJrCEoFPK3vvUtk9HY39vzu1//KrzpfROoUnirpLR0fXU1KNfr16/V1dfR6bQobtMDuazVapsbm+GYpSUloIGCwSDIZYvFAr9eVFwAJYnWb8UKCQkJkZWySWBqCg1tBIdLWKUxuxGiDiKJFoRMOjo1PZ2Ts4g7bLk8rs1mh3FRo9GSM9ORrGerEtBAXq9nYiIUjMoRDl4+Pj4+NibXaDRKpdxkMED3HhdOi43H4ekMJo2WxGTCXzqLwxaL03Jzc3JyspC6sYxkZWV87/vf/9EPfqCQj//+d7/1+3zbHtoG9gyFTNqydWtPT09n+633jxwViUQpKcJoGTYej7ezs6uzo12QLKyurWWz2QqFEggEAsXFhXQabU15EUXA4/GRlTIXmJJuDzWRwuHxEa9qhPsEkUTzx2q1mQx6sNSyshYx3zU0aWjhHo/HaDAkC/iL5KGJsMSABgoGA6HMA1CNbPCwadVquUKl1+tVKoVBp4NRLfJJHB6fRKczGUwOh81gMqlJSXy+IC0tJIOoqzGleYwCerSkpPjb3/nub379K5lM+vvf/tZut2/dthUEUH5+bm1d3ZhUev3qlbr6OjabFa3JG7PZfP7chanpqazs7OLiYr/fL5ONmc0WEomUlp62xnVAeL9BKLyWy+UMIjvwEe4PRBLNH+h9Ii1tsSPlszksi8Xq8/mUStWSJQdAiC4zMzPByUnHhMNkMsHdtNttRqNRrVKrVGqNRm0w6L1ud2RHDAaLpSQmslnscMpUHolMYbHYqamp6elpPB53uc8D4TPB4bAbNtajMejD7713q631tVdfGRkd2bZ1W0FhweaGzT3d3TevX/vg6NHi4iK4lQufvwHRPDQ41NfbzWSy1q1fz+fz1GoNPOD1rKxMOo2+BqeI7orVbPb7fMtdCoTYAJFE8wfGtqmpkBWSkbG4fhtJVCqNlqTXG0wmcyQk66L+HEK0gOrhdDp1Or3BYLDZrKCBQsnjtVp4YrVaJuz2YHgqCI3GgAYSJgsFyckSsYhEJiXR6Hy+IDU1BR7LfRIIDwCBgK+vDy1gHX2fd/nSpbOnTvX19JaWlebl53O4XDKF0t3VefLkqRdffCHiabQQHA7HhQsX3C5nYWHhunXrJicnQQ9BFwFHzshIp1AWevzVgcfjDYQN18TEREQjItwTRBLNH7t9IjIxG/VdJHeAQqHABDSbLcFgUK3WLrYCQ5g3oIFcbrderwfpYzaDZjbBE4PeYDQZ7TbbxIQ9Yq3Gh5IxEVNA8KSK0tIkDCYDBksWi8Xn80Wi1IhzKEKMgsVi8/JyGYwXMzIzrl+71tPdfezo0SuXL9PpDL/fDx/46NgH1evXV1SWL8T3a2pqSqvTtbW2JCZSi0tLBQIedEdqdSi5aXZ2NpvNQqPXqGMZdJI+nzcuvPWMgMebzWZQRfBPFpOxlvPPINwnSOc7f3Q6HVhmYslSCBQqNREeoIrgR5OFAmjqS/CjCPcksj1erzcolSqdTms0GnRancloNFssjokJh2PC6/FEPoknEFhsjkgkyszK5PN4YLPS6HQOhwMyiERa0z4fqw8UKkEg4B84sL+srKy7u7uzvXNsfEw+PuZxu+Pj440Gw5tvvpmRlcEIp56YHz6f/8b1RqhpGZlZ1dXVMNgbjSadTg+CLDVVmLiGncxAEnk8IcMjJIjwOK1W6whHqUhNTVk7UbwR5g0iieYPGP3TM9Ns7lK4dyQkJIASslptgUBQrzOIxalL8KMIf0nIJSg4abfbh4ZG9HqdRqNRq5QwMtlsdofD4Xa5vF5PZO4QRik6k1VYVJKfnyeRiEEDkchkOp3OYrMSKRRkKmjVQyAQcnKyxWIRSBar1QL/+f3+rq7bH35wtKnx5qWLVx577MA9D/JZ+Hy+K5cvhyKiZWdlZ2e5XG6oik6nKzlZwONxsWt4OgQuMrTEcITSkN2o0WjBNkmkJrE5bKTRIdwTpIrEDLSkJDKZ5HA4tVqdUJi8ZifGl57JySkQOj09/Wq1WqcLewOp1aCBPJ7wNl+3OxIlCDrcJBo9OzcnP78wJzebQacTiERQQiCDwGrHIN3xmgQG5pQUITwi/ywrL5fJZK3NTX/47W8qK8tFovnYNlDfxsfHpSPDSdSkysp1JBJRqVSpVBp4CwwnBmP+k0+rAJBELlco4Wtkw51Op3M4JtIzMkkkxLkK4d4g3fRCweOXyNk57FHEdziGwUA0mS2LFBwSIYLH4xkelgIqlVKjUSvl8gn7RCh6tC/0f8QtOiEhgUKl5uYXFBQUFhUV8gV8EpFIIBJABpHJZCQBC8Jfwmaznnjyyf7eHrVa9corr/7kJz+ax0EmJyevXLnm9/voDFFdfQ0oJLPZYjQaqVQql8PFr+FVdbgyYDR6vV64FKAUJxxOuXzc7XJlZGYt3J8dYS2ASKKFkpq6dGtYXC57bGwsEAhqtVpEEkWXQCAglyv7+gYUCnko2l0oSLQN1E/AD9c7EPwkShAGixMIhUWFxcUlxfl5udDPYnHYsEVKwGCxCYgGQrgXdXU127bvOPb+kdMnT2za1NDQsOFBjzA5OXX9+jWodBWVVRw22+l06XR6UAOMEPS1LMRBDBmNppmZmVAwd1oS9JYalXp6ejorK5OMbMFDuA8QSbRQljJBPRqNZnM4apXa5XK5PR7S2g7FtkCgozQYTD09vf39A6CA5ONjRr0+EAxORRIBTE1GogShUCgWh1tUXFJWWvr/27sP8LaOA0/gjwUdRCM6QBCsINiLqC6qWnKTHcuOYsuO5JaLfZtdJ7fObe67JHuXbd/tbfZyl+JeYluWE5fYlixLVhfVJYoN7A0AUUiA6ATRSPAGxFl7m931ShZJsPx/ovAB4AMwD8Qb/Oe9eTPlFeUqlYL8FWgk/tBpBE7rhVvFZDKfefaZs6dPj47Yf/GP/1C/so53i9/WPT29g/19QqGQRCLyCfT7/VarjSQhpVIuFovnqNiLQjA4YbFYyVshEPD5PN6w2exwOITZ4vx8LU5JgZuBSHS7DIb2+Xw5tVpFIlF8KvF1no9O1rfI6/W2tRm6u3sGBgYHB/r6errjM5JTqyaXSUtLF4nF5RUV9fUra2trSWXKYNDTEzLS09OQgeD2KeSyJ5/+zt/99c9MxqF39x945pnv3NLDz55pjE9NsVnssvLEVEKkgZT44hcKSR5abpO8/pFQKDQ2Nsbj8SQSaTQaa2lutlqG1zdsIjeX884zuHmIRLcruS9h3nA5bNL88fn8bpcrT6vBdv5Hkn+OG5fBYLC7u9dg6Ozr6xsaGuhoa01OFpaUlpSezuPxi3S6lStX1dfX6/U6zJoCc4p86PbuffSzzw61NV9/683XN2/eqNMV3/zDm1uuZ9JoZZWVKqWcfMLt9lFyp0hEIlH2nBV5EQgGJwYHjWQDFwj4MpmENHuMRhOpBFasqJNK0c0Abgoi0e1Knm00n2RyOYlEoXB4fDyIMWqnZySPdRGkmWg2DbcbOgcGBozGod7uLr/Pm1ySRJ/MjAwWi5U5Q1tQuGJFfW1tbWmZXipZ1ocbICWef/75p594fDwQeOP1N372Vz+j02/qzPlYLHbl4gU2m1NRUUUl9ouEHQ4nuSIQCIQi4dyWeAEjlUAoNGE2D5O4KZEkJgQ8c/p0T3eXRCbXl5agnoSbhEj09WVl8dLT0qzDw/P8uhJxdl9v2mRs0jnmWp6bejweJ18M0Wg0FpuMRCJ2u72DZKDBQbPJNDQ0MGKzJRdLT0+n0eg8Hp/OIP/oMqWyqEhXUVFZXl6q0xWldhUA6uvrvrXnsXd++0bj2TNHjhy99967b+aw7IULl6lEN39aeUViusPE+adOJ5PJFAj4y3mgB9IcIvWh1Wrl8Xlyudzt9nR1dbldrk1btslkilSXDhaN5bsJ3T61Wp2ZSbPbrJFolDGPnaxpNBqXywkExscD/nl70dQiGSgSiSbOf0+cBB8eGxszDpkGBoaGLcMD/X3GwYHkYqSByGAyRaJs9szJ8KLsbG1egV6vLynRFRcXYm44WGieeuqJM6dPDZuMB/bvX1G/QnkT0/p2d3eTSw6XW1paSraLiYkJn88nkYhFtzEW9hJAqoWuzsQ7IxIK1Tmqzo6u1pZWOp2+evWqnBxVqksHiwYi0dcnFArSZzozku/mUr1u3l43LT1NKBKRSDQxEZ6cnFySQ7KSuj4ajQaDpMJPjIfo8biHzRaj0WSxWEwmo9UyHBwfTy7JZLHEEklWFi8ri8vn81U5msLCouLiosLCAvIHSu1aAHw1kUj45FNP/4+/+xuTcejQwUOPP77v3z18NjAwQKJ/rlbL5bBJG2HM5SZ3cjgcgYA/L0VeiEh14fF4BwYGSQZSKhXksrW1ZXCgX6fXl5bp0RaCm7cEv03nTX5+fnJPdXdX97xGIlIDshMb+UwbMbRk+gJHIhGS88hPMDju8XhsVqvZPGyxJObMsFosfp/3y4ky6NysLGm+LDtbxOfzpHKlVptXWFiYl6dVKGSpXgmAW0Cj0Xbs2Hb27OmTx44dPnRw5cqV1dWVX/2Qvt6e9PR08pmnZkYmDPgDVOLEfgaXy5mPEi9IsViso6ObVCBSqZS0hUxG0/VrTdMUtWJFfV5efqpLB4sJItHXl5OjzhaLXW63wWDYtev+eXtd0ka8nTm0F45oNDpz0qzb7/d7vYkMZLFYbFb7yOiozWb1uF1TM2eHZWZmZvF42vyCbJFIIhELRSKFUqXR5Op0RTfmSQBYpDgczsMPP9xpMAybzX/46KPcXM1X793s7uyg0ek5OYkBOGYGa/aTCoHNZpPnma8iLyzT09Nuj7enp4dUFEqlnM/nnzp1qq2tVaVW162oW+Zn4cGtQiT6+lgsZkVVzcDAwKUL50kDhcGYp2mWSRUQjcaS19MX1TAkpAYPBie8Xu/YmMvjcTscDpvVZjabnU7niN3uGnOS1h410y2am8Uj7WCJRCKTySRSSbZYopqh1eay2dgNDksHjUarqqp84MGHXnnxxUsXLzauWHH33Xf+W0fD/YHE8eI0ikp+0yc3KLLwcp7EY2pqqr3NEAgESBjS6XQWi/XE8ZPhcLimprakpCTVpYNFBpHotlRVVR385A9DgwNd3b3VVRXz86IkEpGmIZUYOJs2bzns64nH48kMNDrqGBsbczoTGWiUGBkdc415PZ5AwD89cziMw+UqVSqlSq2Qy5VKBV8glMllCoWCxCB0CYKljcvlbt9xx4Vz5zs72r/44ouystKCgn/9cI9l2ELNtBnINkLNbF+hUCgjI2M+x9BfaMZc7s7OLvKekOpCJBJ+9tlhQ3urTC6vX7mS1CGpLh0sMohEt2XNmlVcbpY7Ejl96sy8RaLJySmPx0uqAA6HswBPu52YmPB4fCMjI3a73el02qxWkoDGnC632+XzeccDgeRgiTQ6XSqT6Ur0Gk1Ofp6Wy8sSibLlcrk0QZLqlQCYP2Rb1uTk7HpwV39/b2tL85kzZ5VKJYv1r+z4Gf/yrAK44fr1FvK2cLmcysoK0u46euRIJBKprq6pr1+xAKtHWODwibktarWquqb25PEvThw7unffY6J52Z/h9fnINk+j0RbIOSbhcNjr9dntIxaLZeZYmNVus3k8HrfbHUgMFTAei0bIYhmZmUKhUF9WXlhQmKvNzRbPzFEpyiYBSCaTYqIMWM7YbPbqNas2NDSQb/TTp05VVVfV1dakulCLgMPh7JrZRaRWq8Vi0aFDhzsM7XK5Ys3atQoFhiOCW4ZIdLvuvOtOEonMZtPFC5fvuWfHPLyizZoYipBOp5NEMQ8v9y9Fo9HxmWkETEbT6OiI2WSyWIa9HhLVfCQATQSDkUiYmukGnsXnFxUXFxQU6nRFcnmi5yOPzydJSCgUMJlMxCCAG8gGcvc99xgMho72ttMnTuZptaKbG416OR84O3XqbCgU4nK5NTVVIyMjhw4djMVi5RUVa9euzcxcCuegwDxDJLpdDQ0byioqOw3tH77/+02bGzhz3PnX7w8kj5qRYDFv9eDU1JTfP+5yu/p6+61Wq91uGx42O0dHxwPjpD4KTgQj4XByWjE2h6PRavMLCquqKjQaDclAHA6Hx+PxBXwWk7k0TpQDmAtkc66urt6+4863f/vm8ePHq2qqt23bejMPjMfj///MfctHZ2f34OAgqQx1umLSynrrrf3dnR0aTe6dd90ll2NSM/g6EIluF5/P27tv3188/+cdhrZPPv50z55vzenLmUwmUgPSaDS5Ym63eZK9AuNBQ7vBbDYnM5Ddag0Gg+FwOBqJRiLh5ORuDAZTrlQWFhZV11QXFxeRdi2LxWKzOVlZWSwWMhDALSCbz8aNG5ubmtpaW04cO15cXHwzw0yQ1khyyK5lJRKJnD9/kdRCLDarrq5maMh08JOP09LSqmtrGhrWo+aBrweRaBbcccfW/TW17S3NB959p66udu7mz7La7E6ni1yRyWTc2R6GhMQdv3+8p6e3v7/fYjEPD1tMgwOhcDg2M5UY+ZccJSgtPV0oElXV1lVWVlVVV+So1Ww2i05nkCTEYDIy0tNJrTS7BQNYJsgXub60ZMu2bX39fadPnVq5apVcLr/J6WCXm6amFpcrURmuXr2KvEX739lvt1kLi4oefPChZTtEE9w+RKJZQNLAnz///L5H95iNxldfffW//fe/5LDZs/4q48EJ41BiFxGdTtdqNbffEYc0s7xev9Fk7uzoMBqNw8Mm4+Bg8oywqS8ll2RzuRWlZTW1dRUVZfkF+eJsEe1LpBJHBgKYLaSps3FjQ/P16yePHzt06JCupKS0FIPr/DHn2FhT03VSU5HIWFtT3dh47vgXR1hs9tr1G/7d4b8BvgIi0eyorCh77NuPv/P2m+fOnnnn7f3f/e53Zvf5Y7HJ9jZDKBQi14uLixiMr9OLiMQpl8vtHHN1GDr6+vrNZtNgf5/dZpuejk9/KbkkjU7PLypetXJ1bV2trkSnUsrT0kgGm/k/YzbXDQC+RDauwsKCbXds6+rsvHj+3InqaoVC/m8NzUUWXpJTHP67Tp86GwgkZjLZvmMbqdZ+/vOfx2Kx/IKCvfv2Ls83BGYLPj2zg8lkPvsnz3T3dDVdvbL/7bfZbM6ePd+alePZJKaMjwe7uruDwSC5maPJ+eqeg8lYk+xeQC69Xq/b4+vs6Ozp6TWZhkzkf3/fjYWTEYdc0mg0hUpdU1tHlJWX5Wk1qFkAUoJskuvWrbt04cLBTz89duyLho0bBAJ+sh2i0xWTy3hisNZEIEiedjo6OurxeFJc6PlC6rSrV6+bTGZSv1VVVeaoVf/wP/+XeWhQlJ397X1PKBXyVBcQFjd87c0aUm39+Kc/+emPf2Joa3v91VdI2Ni16wEmk/G196mQjX9qasrtTszwTPIQCS4ymVRXXPgvFyPhJx6fSh7vGh8PuMbcg4NDPb19JpPRZrV0dRhu7P5Jjv1PLkkGypZI9KXldXW1pWWleXnaWe+cBABfj1QqufvenX19/V2dHR999IlcriD3kJqEz+dRM5u80WhKLpmsXpJNoOUwqgUJfwaDIRwOk/q2YeP6ru7e3//uAKnQqmvrdtx5R6pLB4seItGsIfVRYUH+T/7yp3/3N3/b1tL8m1/9yulw7N69WyqT3OoeF1K7kXAzEQpZhi0Oxxi5nknLVCgUhQWJ6a+T1R+5MxaLRSLRiYmg0+myWKz9fX1Gk8lusw4O9Ae/HOWWRB8Oh8tgMkiDks1iF+v1Op2+pKSkqCg/OScAACxAq1atXLVmtck49OnHf1i3bu2mTQ3JQTeYLNbk5GRyNkCydfP5ifFaJyZCPr9fKFjiU99Eo9ELFy47nWOkRt2wYR2pB//mr/5qPOBXKFVPPvkkGnVw+xCJZlNGRkaJrvj5//zD//2LX7Q2N7/26isDA/17Hn1Ur9dnZXFv5jgayTqksgsExknKGRtzksRDHsXlcuUKuVQiniA1XygciYRHRx0O59iwyTQ4ZDSbjSQ5jTlGk89AakkWiy2TK1gsJpvFys3LKyzS6XQleXm5+fnauV1/AJglTCZjx44729vam5uuffyHj0tL9SqVMi0tra5+5aXz58zmxF6ijIx01sxAaNFYLByOpLrIc4s0Ag2GrsHBQVJD6kv1Wm3um2++ff3aVQaT+dDu3XV1GOwbZgEi0SwjzZeK8vIf/vCHb7311vmzjSeOH+/u7r77nnsaGhoKCvKzeLyMf2PnNglDpA0UCAQciQlSXclWYDw+TaOlMVkMu83a1tZms1jM5mG73W6xDI+O2GPRKDWTw7hZWSp1ThaXy+Fy5AplXn5+QUEhyUB5edplO6wtwGJXXV25fcd2k3Ho1IljDRsbvvGN+5hMJmnwTE9POxwj1Ez7RyQUkJw0EQx6PV7Fkp7llLQDDQaD3x/Izs5ev35NR0fX++8dIPfX1q3Yu29vqksHSwQi0ezLzMwoKyv9/vefKyosOnr0SH9v38svvHDyxMlt27bV1NVocjRyuYzB+Kc+RqSCC4fDZFMnScjhcJJUFAqFJiaCgcB4OBRyu90Oh8Nut42M2MMTE8mHcLhZUqlMJBLx+bzsbLFGm5Cbm5uTo+bxslK36gAwm0ilcenixXNnzx549926ulrSrCLtnePxeE9nZyw2SaNlMmZEo7FQKJzqws4hUhk2NTXbbHYWi7VmzarQROiVl1/2eNwyufz7P/hPXM7sD3oCyxMi0VxRKBSPPrZHX1b6xedHmpuvm02mF3/za1VOTmVldXlFWW6uRiKRkjSTxcvy+/yDg4Nm87DT6fT7vEljY87RkdHxgD/ZM5rF5oiEIlFBoUAgkMokUpk8Jye3oKBApZKLxeJUrysAzAmlUrHzvvsH+vp7u7s++uij5577M9LyIfdPxeOjDodapSR5iM/nezyeYHA81YWdK5FIpKOja3BwiFSGpaV6qVTy7v4DLc3XMzIynnjq6crKslQXEJYORKI5RBo069au0ZfoWlpaL164aGhvHxjo//yzg+SHNG5yNNqcHHV2drbb7R4etpAs5HQ6SCT6fxNlMJkiUbY2L0+cnS1XyEh+kisUSqVKJpNqtbmpXjMAmCfr16+7fOkyqRw++vDDLVu2lJXpyZ2TsdhA/+BMJKILhYLR0VGfzx+JRhlL7kB5PB4nzcX2dkMgENBocqqqK65cuXr48KFwKLT1ju27d38z1QWEJQWRaM6JRKItWzbX1dX19vb29PR0GAxkC7dZrdeuXLp25Z8Wy8zMFIklZeWVJPQoFHKZQi4WS6RSGWkSqWbagqlbAwBImaws7jce+EZz8/W+np5XXn717//h7xkMZiwWGxoa2rhxPZPJFIuzqcSkhH6v10vqi1SXd5Y5nWOtre1Op1MoFNbUVo+NuT56/wPHyEhRse6ZZ59lsZipLiAsKYhE84TP59XXryA/Npvdbh8ZHR1xOhwGQ4fH4+Vw2CQD5eTkCIRCEoNIBUdiUFYWugQBQEJpqf7enTtfNJsvXzx/6uQpjVZrGhocGhqkEvMuM0ijKy0tLRGJPL4lFokCgQCpJIeGjDQarbKyPIvLfe3V1zoM7Rwu9/Enn5y72SRh2UIkmm9KpeLGgEBm83AwGCSVmlBI4pAwtQUDgIWJTqfdf/995xobr16+9NILL5SWlff39vR0dYXCERaTkTjTlMv1+wM+ny/VJZ1N0Wi0r3/QYOgkV0goLCwsOHjw4KkTxycmJp54+ulNmzdhhH2YdfhIpZJGk5PqIgDAIiCVSvY8uqe1+brJOCRXKmfOwx8dGhwqLS1hs9licfbQkNHj9YZCIRaLlerCzoKpqSmrzX69qTkQCKjVqqqqira2tkOfHnS73Q0bN+/atUvA52GyRZh1iEQAAIvA+vXrN27Z+sXnh9tbW8jNcDjc2dlJIhGPl6VQyBORyO3x+fxLIxJ5PN4rl686HA6RSFhTUz0+Hvz4Dx8PDQ1qcrV7H9+bm6tZDrOXwPxDJAIAWAQ4HPb3vve9C42N4+OBzMzM0ESIRCKK2sVkMrOzs2k0WmJI+zGXfPEP2DgzCtF1EvLodHppqV4oFLz+2uuXLl7IyMjY98Tj1dVVZGVTXUZYmhCJAAAWh/z8vMf2Pf7ir385mTDV1WEITkxw2GyBgC8WZ4+MjHp9PvKLRd3JJhKJdHZ2tbS0kRUpKi6sqKj49JNPjnx+OBwK7Xns25s2bWKzMTAjzJVFvOUAACwrGRnp3/3u059++olt2ExR0y6Xu7Wlfe3aVaJskVKlnDmVNTFAUXa2KNUl/ZqmpqaGhkyNjedjsZg6R71h/bq2ttYPP/zA5/Vu2bb9m7t3y2RSdCGCuYNIBACwaDCZzB/96Ed/9if/kUqMReQjiYFEIi6HI5NKaTSa1WJzuVyLNBJNT097vN4TJ06Fw2ES8tatWzMyMvLbN3870NdXXKJ/ZM8jOl0R8hDMKUQiAIDFZP36tavXrb90/lzA7ze0t8Xj8fT0dKFQIBZn2+0kRYxqNBomc/EN7hqJRA4d/Nzj8bDZ7KrKSjqN/uo7r16+eEGuVO7dt69+5QrkIZhriEQAAIsJg8H4s+eea752LRIJm03mpqbm+vo6qTQx6j2JRGbzcFFRIbme6mLemmg0dvjwUYvFQtauvLxMr9cdOPDeF0cOc7jcnTvv27x549KbqwQWIEQiAIDFJD09vbAgb9dDuw/sf8vtdhnaDXV1NRwOWyqVMJlMq9XmcnlIQsrIWDSnqccmJy9eutzZ2ZWZmVlcXLxqdf2pk6ffefvteDy+qWHjffffLxItykOBsOggEgEALDIcDufBhx44cviQ1+O53nRt5307xWKRSqVKDlA0ODioVisFAn6qi3lTotFod09f49lz5LpKrVq9ZmVba/tLL70YDPjrV6/e9/i+wsL8VJcRlgtEIgCARSY9PV2lUu68/xtvvfm60Whsbzds3twgkUpIJBoetphMZo/Hy+NlLfzxDKfi8b6+/i+OHiPXZTLZli2bHKOjv/7lr4aNRp1e/8gjj1RXV6W6jLCMIBIBACw+AoHg/vt3fnbw05ERe3Nz09p1qxl0ulabOzhoHBkZIalIJpOy2Qt9JGuj0XTu3IVwOMzj8bZu3RyLRt947Y221maVOmf3tx7esGFDqgsIywsiEQDAoiSWSDZvu+OD3x1ob20zGc3FxYUqlVKpVDidzs7OroKCPCZTuZB3FNls9tOnzo6Nufh8/rp1a0mAe/mllz8/fIikvQce3HX33XcxGOhSDfMKkQgAYFESiYSbN288dvTzgYGBK5cv5+drGQxGbq7GaDS53e6+vgGxWMxiMVNdzH+d1WprbLzgcDjodPqq1StLy0p+8+sXPvrgAxaLdefd9zz88MNZWdxUlxGWHUQiAIBFKTMzU6vNrayqOd94pqmpaeOmjTk5aq1W09en8Pl8HR2dOl2xQiFbgDuK3G7PpUtXjEYjjUarr19RXFz03nu/+92Bd+PxqQ0bt+57fB9Je6kuIyxHiEQAAIuVXC7ftHnTtatXOgyG9vZ2Eok4HE5xcbHFavV6vF1d3dnZooU2bKPL7b5yuWloyBiPxysqy+tW1J48cfKVl14aDwTWrm945tlnSM5LdRlhmUIkAgBYrNhsdk1NTXVN7dUrly5fulxbWyuXy/LyNJr+nPHAuMHQkV+Qp83VLJwdRTN56FpHR2c0Gq2qrlxRV3Pm9JlXXn7JPTZWUFT8/R88V1amT3UZYflCJAIAWMTUibF8Vl27evnSpYvrN6wnkYjFYtXUVFksVrfbffnSFbVKSV8AQz9PTU0ND1ubmq4PDRnD4XBRceGKulqTafjVl18e6OvLzcv/i//yo7Ky0lQXE5Y1RCIAgEWMw2FXV9eUlpYZDO0Xzp0vLy9XKOTkp7RUf+XKVZPJ3NzctmrVitQW0ufztbYZurq6PW5PPB6vqa2uq60eHrb8n1/8oq+3l8Vmf+9P/3TN6lWpLSQAIhEAwCKWnp5eotdt3rZ1YKC/sbGxYVMDyUOZmZnV1ZWDg0M2m+38+fN5eblSqSQlxRsfH29rM3R397jdnnA4zOFwVq5aQXJbwO9/8Te/br7exGAy/+tPfrx16xZS5pSUEOAGfAQBABa3LC533dp1Vy9duXjh3KGDn2m1+SQD8fm89evXfvrpoYmJ0Oeff7Fv36PzWaTp6Wmvz3e9qaW/f8Dn88VisYyMDL2+pK6uVqmUO52uf/z5P167enVycvJPn3t2+/btC3awAFhWEIkAABa3tLQ0vV63bsO61tbms2fOrF6zZqZHEbOgIL+ysuLatSaLxfL558fuuuuO+SlPR0dXb28fCUMk8UxNTVEzk3WsWbOquLgwMzOT/OqXv/zV+bNnI5HId7777O5vPcThsOenYABfDZEIAGDRy8jI2Lp1a3PT9WNfHP3wgw/Ky8v0+pKMjPQNG9aah4dH7CMtrS0qtbKyomzuykCyTmdnT29vbzQaTd5DspparV6/YW1Bfh65GYlEjxw59tILv+nt6SY3SR568qkn+HweWWzuSgVw8xCJAACWAo0mZ9v2O7q7u1ubr3926DOZTCoUClks1j333PXu/vdCodCRI0enp+MV5WW3f07+NHmieJxchsMRq9XW29tPBIPB5G9JPqPT6WVlZeUVZWqVgiwZi8UMho6XX3rlwvnGyViMLxA+8eRT33r4mwIB/7bXG2DWIBIBACwRGxoaWppb/vDh6P533qmsqty0aSOJJgq5bNeDD3zw/oeRSOT48ZPT8emyslIa7dYq/0QGmp6emjkQRrjdHpNpmLDZ7OFwmJqJQQwGIzMzUyzOrqmtScywxmDEYpM+n29oyPT++x+cOHbU7/ORiFZZVf3kU0+tWbMa/YdgoUEkAgBYIoQC/s77dvb29DRfb3rllVdzctTFxbqMjPQ8rWb79jtOnjwVDAZPnzlLck2JrpikE/Krr3i2WCxG0s/k5CRJNuS61+ezWW0Oh5PEoPHxcWrmuBiNRuNyuXQ6TalU5uXnkVcUCQUkPwUCgdGR0fY2w9GjR883no1EIxwOR19Wduddd+/cea9cLpuvtwTgFiASAQAsHTU11Q88uGtkxG5obXnttTd+8IPvK5UKkl3Ky/UUNd3YeN7r9Z48ccoybKmsLBcKBX90EG1qKj7TJzpxMTbm8vv9Lpeb/JBHRSIRaiYG0en0LF4Wg84gKUehkKtUSpVayeVwyFNNTExYLFanw0Fe6Ny5xvbWlrT09KysrCKdbkPDxnvvvScvD5N1wMKFSAQAsKTcc8/d/X197//+9599+olKpdq799vZ2aKMjIzy8lI2h3Px4qUR+4jB0DE0ZJTJZAzGPxvYemIiFJwRCoVu3EkyEIPB4HI5LBabXJJnE4vFEolYJBLR6TSyAAlMJpPZ5XJ1d3VfunT5wvlzoYlgRmamOkejUqtW1K/csWNHUVHBfL8RALcIkQgAYElhMpmPffuxkZGRUydOvPXmG0wG45E9jwgEfJKKCvK12SLBtWvN5uFhv89vNCbmXr3xwOQeoPT0dJKT2GwSn9gk1rBZLB6Px+fzsrKypDKJUCBILhyJRkkSciY42tsMPT29HR2GEbuNmp4WCEXFxcWaXE3Dxo3V1dVqtSpF7wTArUEkAgBYalQq1dPf+Q82q83Q3vbyiy9MTU3teXSPSCQkcUckEm3atMFuH7Xb7X6/f3Jy8saj0tMzEjEoI2OmexBdlJ3YCSTg/9NJYbFYzOkccyQ4LZZh45Cxv4/86/W63dPT03yhsLKySp2jLi0rq69fVVRcwGKiAzUsJohEAABLUFmZ/smnn/rbv/5rx+joq6+8QtLMgw89qNHkUDMHwnJzc8jPzTwPyUw2m83pdDkciRRlNpqGLSQODY+M2KORSGYmTSKVrly1WpunzcvP1+tLi4qLhDi1HhYnRCIAgKVpx47tVqv1xLET15uuvvPWWyTZ3HX3XSvq63lZ3K94lM1mDwYnXC7X2NiYz+e1W60Wq3XM6Rp1jJC7QhMTZBm+QFCsK1GrVPkF+dq8PI0mNy9fm8XlYtBFWNQQiQAAlqzdu3dXV1e/d+C9Y0ePHv7sUHd3V01NbWVVpVgsvbHM5GTM603MyUoSj9/vczqcoVDYR9KQ1zs+Pu5xu8gyGZmZEolUp9MrlIq8PG2uNlcuV0ilEplMjuGFYMlAJAIAWLK4XE5tbY1YLCktK/vk44+7OzuMg4PnGs9yuVk3lonH4xMTE7FYLDg+Hg6Hpqenk/cnDq1pcletXkMikFgqUavV/BlisZg8bYpWCGAOIRIBACxxGo36oW8+WF1V2dzSevHCBZvNNjo66vd5ya8yaTSZTC4QCmk0mkQiZTKZOTlqHo9H4hBfICQ3uVwun89jMllMJiPV6wEwtxCJAACWPi6HU1VdVVRctHXr5lAoHImEY9EYlTjLLJ3BZJA8NHPuPZNcstlsGi2TXKJjECw3iEQAAMsCiTicGakuCMAChUgEAAAAgEgEAAAAgEgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFB/FIk6Ozu3bt6SqqIAAAAAzDPH6Gjyyj+LRLFYzGa1pqI8AAAAAKn0fwFcuFQ6M49DtQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek4" align="bottom" width="155" height="74" border= "0">

(obr.4)


Upozornenie:

Plastikový náustok je špeciálne vyvinutý pre používanie Atroventu N 20 µgaby ste vždy dostali správne množstvo lieku. Náustok sa nesmie nikdy použiť s iným odmerným aerosólom a ani Atrovent N 20 µg sa nesmie použiť s iným náustkom, len s tým, ktorý je pribalený k lieku.


Tlaková nádoba je pod tlakom a nesmie byť otváraná silou alebo vystavovaná teplotám nad 50 °C.


Ak použijete viac ATROVENTU N 20 µg, ako máte

Ak užijete viac Atroventu N 20 µg ako máte, požiadajte o radu svojho lekára alebo lekárnika.


Očakávané príznaky predávkovania bromidom ipratropia (ako je sucho v ústach, poruchy zaostrenia zraku a zrýchlenie srdcového rytmu) sú mierne.


Ak zabudnete použiť ATROVENT N 20 µg

Ak Vám bol predpísaný Atrovent N 20 µg na pravidelné užívanie a Vy zabudnete vziať dávku, vezmite ju hneď ako si spomeniete, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku užite ako zvyčajne.


Ak prestanete používať ATROVENT N 20 µg

Ak prestanete používať Atrovent N 20 µg, Vaše dýchacie ťažkosti sa môžu vrátiť alebo aj zhoršiť. Preto by ste mali používať Atrovent N 20 µg tak dlho, ako Vám ho predpisuje lekár. V každom prípade, ak chcete prestať užívať Atrovent N 20 µg, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Atrovent N môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Rovnako ako pri inej inhalačnej liečbe aj pri Atrovente N 20 µg sa môžu prejaviť príznaky lokálneho podráždenia. Medzi najčastejšie vedľajšie účinky hlásené v klinických štúdiách patria bolesť hlavy, podráždenie hrdla, kašeľ, pocit sucha v ústach, poruchy pohyblivosti tráviacej sústavy (vrátane zápchy, hnačky a vracania), nevoľnosť a závraty.


Bola použitá nasledovná klasifikácia pre frekvencie:

veľmi časté: viac ako 1 z 10 pacientov;

časté: viac ako 1 zo 100 pacientov, ale menej ako 1 z 10 pacientov;

menej časté: viac ako 1 z 1 000 pacientov, ale menej ako 1 zo 100 pacientov;

zriedkavé: viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1 000 pacientov;

veľmi zriedkavé: menej ako 1 z 10 000 pacientov;

neznáme: nedá sa stanoviť z dostupných údajov.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: pocity núteného búšenia srdca, supraventrikulárna tachykardia (abnormálne rýchly srdcový rytmus)

Zriedkavé: predsieňová fibrilácia (veľmi rýchly nepravidelný srdcový rytmus), zrýchlenie

srdcovej frekvencie


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, závraty


Poruchy oka

Menej časté: neostré videnie, rozšírené zreničky, zvýšený vnútroočný tlak, glaukóm, bolesť oka, videnie kruhov okolo svetelných zdrojov, začervenanie bielej časti oka, opuchnutie vonkajšej ochrannej vrstvy oka

Zriedkavé: porucha akomodačnej schopnosti


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: podráždenie hrdla, kašeľ

Menej časté: zúženie dýchacích ciest, zúženie dýchacích ciest vyvolané (paradoxne) inhaláciou, kŕč hlasiviek (náhle stiahnutie hlasiviek, ktoré môže ovplyvniť dýchanie a schopnosť hovoriť), opuch hltanu (opuchnutie hornej časti hrtana hrdla), pocit sucha v hrdle


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: pocit sucha v ústach, nevoľnosť, porucha pohyblivosti tráviacej sústavy

Menej časté: hnačka, zápcha, vracanie, zápal sliznice úst, opuch úst


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: zadržiavanie moču


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka, svrbenie, angioedém (náhly opuch kože alebo sliznice, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním) jazyka, pier a tváre

Zriedkavé: žihľavka


Poruchy imunitného systému

Menej časté: precitlivenosť, rýchlo postupujúce, život ohrozujúce alergické (anafylaktické)

reakcie


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ATROVENT N 20 µg


Tlakovú nádobku nevystavujte teplote nad 25 C, neotvárajte násilím.

Chráňte pred priamym slnečným svetlom, vysokou teplotou a mrazom.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Atrovent N 20 µg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo ATROVENT N 20 µgobsahuje


Liečivo je 21 mikrogramov ipratropii bromidum monohydricum, čo zodpovedá 20 mikrogramom ipratropii bromidum anhydricum (ipratropiumbromid) v jednom vstreku.

Ďalšími zložkami sú:

1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFA 134a), bezvodá kyselina citrónová, bezvodý etanol a čistená voda.


Ako vyzerá ATROVENT N 20 µga obsah balenia


Inhalačný roztok v tlakovom obale 10 ml (21 µg), t.j. 200 jednotlivých dávok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

NemeckoTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.


CCDS 0236-02 6

ATROVENT N 20 µg

Súhrn údajov o lieku

ATROVENT N ABCD

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene registrácie lieku, ev.č.:2010/05904


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Atrovent N 20 µg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 odmerná dávka (vstrek) obsahuje 21 mikrogramov ipratropii bromidum

(čo zodpovedá 20 mikrogramom ipratropii bromidumanhydricum)


Pomocná látka: 1 odmerná dávka (vstrek) obsahuje až 8,415 mg etanolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný roztok v tlakovom obale.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Atrovent N 20 µg je indikovaný ako bronchodilatátor pri udržiavacej liečbe bronchospazmov spojených s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, vrátane chronickej bronchitídy, emfyzému a astmy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie musí byť upravené podľa individuálnych potrieb a počas liečby má byť pacient pod dohľadom lekára. Odporúča sa neprekračovať odporúčanú dennú dávku ani pri akútnej ani pri udržiavacej liečbe.


Ak liečba neprinesie významné zlepšenie, alebo ak sa stav pacienta zhorší, je pre nový liečebný postup potrebné odporúčanie lekára. V prípade akútnej alebo rýchlo sa zhoršujúcej dyspnoe treba ihneď konzultovať lekára.


Pokiaľ nie je predpísané inak, je odporúčané nasledovné dávkovanie:


Dospelí a deti staršie ako 6 rokov:


2 odmerné dávky (vstreky) 4-krát denne


Pokiaľ je v dodatočných terapeutických postupoch odporúčané zvýšené dávkovanie, celková denná dávka 12 inhalácií sa vo všeobecnosti nemá prekročiť.


Pri akútnych exacerbáciách chronickej obštrukčnej choroby pľúc môže byť indikovaná liečba liekom Atrovent N 20 µg inhalačný roztok.


Z dôvodu nedostatočných informácií u detí, sa má Atrovent N 20 µg používať len na odporúčanie lekára a pod dohľadom dospelého.

Spôsob podávania


Pre zabezpečenie správneho podávania si prečítajte návod na použitie.


Správne používanie aerosólovej nádobky je základom úspešnej liečby.


Pred prvým použitím: pred použitím inhalátora 2-krát stlačte ventil.


Pred každým použitím je treba dodržať tieto pravidlá:


1. Dajte dolu ochranné viečko


2. Zhlboka vydýchnite.


3. Držte nádobku tak, ako ukazuje obr. 1 a perami pevne zovrite náustok. Dno nádobky a šípka

smerujú nahor.(obr.1)


4. Čo najhlbšie pomaly vdýchnite a súbežne silno stlačte dno nádobky, čím sa uvoľní jedna

odmeraná dávka. Zadržte dych na niekoľko sekúnd, potom vyberte náustok z úst a vydýchnite.

Rovnako sa má postupovať pri druhej inhalácii.


5. Po použití nasaďte späť ochranné viečko.


6. Ak sa inhalátor nepoužíval 3 dni, ventil sa musí jedenkrát stlačiť.


Nádobka nie je priehľadná. Preto nie je možné vidieť, kedy je prázdna. Inhalátor poskytuje 200dávok. Aj v prípade, že sa využili všetky dávky, môže sa zdať, že tlaková nádobka obsahuje ešte malé množstvo tekutiny. Treba však použiť nový inhalátor, pretože zostatok nie je dostatočný na správnu dávku.


Množstvo lieku v nádobke sa dá zistiť nasledovne:


Pretrasením nádobky zistíte, či v nej ešte nie je zvyšná kvapalina. Odstráňte z nádobky plastikový náustok a vložte ju do nádoby s vodou. Obsah aerosólovej nádobky možno odhadnúť podľa jej polohy vo vode (obr. 2).


(obr.2)


Inhalátor čistite najmenej jedenkrát týždenne. Je dôležité udržiavať náustok inhalátora v čistote, aby sa predišlo hromadeniu liečiva a upchaniu spreja. Pri čistení najprv odstráňte kryt a nádobku z inhalátora. Premývajte inhalátor teplou vodou pokým sú viditeľné usadeniny liečiva a/alebo nečistoty.


(obr. 3)


Po čistení inhalátor vytraste a nechajte ho voľne uschnúť bezpoužitia akéhokoľvek ohrievača. Keď je náustok suchý, vráťte späť nádobku a kryt.


(obr.4)


Upozornenie:

Plastikový náustok je špeciálne vyvinutý pre používanieAtroventu N 20 µg, aby ste vždy dostali správne množstvo lieku. Náustok sa nesmie nikdy použiť s iným odmerným aerosólom a ani Atrovent N 20 µg sa nesmie použiť s iným náustkom, len s tým, ktorý je pribalený k lieku.

Tlaková nádoba je pod tlakom a nesmie byť otváraná silou alebo vystavovaná teplotám nad 50 °C.


4.3 KontraindikácieAtrovent N 20 µg nesmú používať pacienti s precitlivenosťou na atropín a jeho deriváty, alebo na niektorú z pomocných látok lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezprostredne po podaní lieku Atrovent N 20 µg sa môžu vyskytnúť hypersenzitívne reakcie, čo demonštroval zriedkavý výskyt vyrážky, žihľavky, angioedému, orofaryngeálneho edému, bronchospazmu a anafylaxie.


Atrovent N 20 µg sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom s predispozíciou glaukómu so zatvoreným uhlom, alebo s už existujúcou obštrukciou močových ciest (napr. hyperplázia prostaty alebo obštrukcia krčka močového mechúra).


Pacienti s cystickou fibrózou môžu byť viac náchylní na poruchy GIT motility.

Očné komplikácie

Keď sa aerosólový ipratropiumbromid buď samostatne alebo v kombinácii s adrenergným beta2-agonistom dostal do očí, vyskytlo sa niekoľko prípadov očných komplikácií (t.j. mydriáza, zvýšený vnútroočný tlak, glaukóm so zatvoreným uhlom, bolesť oka).


Bolesť oka alebo zlý pocit, neostré videnie, kruhy alebo farebné obrazce spolu s červenými očami zapríčinenými prekrvením spojoviek a rohoviek môžu byť príznakom akútneho glaukómu so zatvoreným uhlom. Ak sa vyskytne akákoľvek kombinácia týchto príznakov, je potrebné začať liečbu miotickými očnými instiláciami a ihneď vyhľadať odbornú pomoc.


Pacienti musia byť poučení o správnom podávaní lieku Atrovent N 20 µg.


Je potrebná opatrnosť, aby sa aerosól nedostal do očí. Nakoľko sa odmerný aerosól podáva pomocou náustka a ovláda manuálne, riziko vniknutia aerosólu do očí je obmedzené.


Pri prvom použití lieku Atrovent N 20 µg obsahujúceho HFA (hnací plyn) môžu niektorí pacienti spozorovať, že chuť je trochu odlišná od zloženia obsahujúceho CFC (freóny). Pacientov treba na toto upozorniť pri prestavovaní na iné zloženie. Treba im tiež povedať, že zloženie sa ukázalo byť zameniteľné zo všetkých praktických hľadísk, a že rozdiel v chuti nemá žiadny vplyv na bezpečnosť a účinnosť nového zloženia.


4.5 Liekové a iné interakcie


Beta-adrenergiká a xantínové deriváty môžu zosilniť bronchodilatačný účinok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť lieku Atrovent N 20 µg počas gravidity nebola u ľudí stanovená. Musí byť zvážený prínos používania lieku Atrovent N 20 µg počas gravidity alebo pri podozrení na graviditu a možné riziko pre plod. Predklinické štúdie nedokázali ani pri dávkovaní vyššom ako je odporúčané embryotoxický alebo teratogénny efekt po inhalačnej alebo intranazálnej aplikácii.


Nie je známe, či sa Atrovent N 20 µg vylučuje do materského mlieka. Hoci v tukoch nerozpustné kvartérne katióny prechádzajú do materského mlieka, je nepravdepodobné, že by sa Atrovent N 20 µg dostal k dieťaťu v účinnom množstve, najmä keď je podávaný inhalačne. Avšak, nakoľko sa mnoho liekov vylučuje do materského mlieka, Atrovent N 20 µg sa má dojčiacim ženám podávať opatrne.


Predklinické štúdie vykonané s bromidom ipratropia nevykázali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu (pozri časť Toxikológia). Nie sú dostupné klinické údaje o vplyve bromidu ipratropia na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientov však treba upozorniť, že počas liečby liekom Atrovent N 20 µg môžu pocítiť nežiaduce účinky ako sú závrat, poruchy akomodácie, mydriáza a zastreté videnie. Preto je pri vedení vozidla alebo obsluhe stroja potrebná zvýšená opatrnosť. Ak pacient pocíti niektorý z vyššie uvedených nežiaducich účinkov, mal by sa potenciálne nebezpečným činnostiam ako sú vedenie vozidla alebo obsluha stroja vyhnúť.


4.8 Nežiaduce účinky


Mnohé z uvedených nežiaducich účinkov možno pripísať anticholínergným vlastnostiam lieku Atrovent N 20 µg. Tak ako pri inej inhalačnej liečbe, aj pri liečbe liekom Atrovent N 20 µg môže dôjsť k prejavom lokálneho podráždenia. Nežiaduce účinky boli získané z klinických štúdií a z údajov po uvedení lieku na trh.


Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách, boli bolesť hlavy, podráždenie hrtana, kašeľ, sucho v ústach, poruchy gastro-intestinálnej motility (vrátane zápchy, hnačky a vracania), nauzea a závrat.


Frekvencie podľa MedDRA konvencie:

veľmi časté ≥1/10;

časté ≥1/100 až <1/10;

menej časté ≥1/1000 až <1/100;

zriedkavé ≥1/10000 až <1/1000;

veľmi zriedkavé <1/10000;

neznáme nedajú sa stanoviť z dostupných údajov.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

menej časté: palpitácie, supraventrikulárna tachykardia

zriedkavé: atriálna fibrilácia, zrýchlenie srdcového rytmu


Poruchy nervového systému

časté: bolesť hlavy, závrat


Poruchy oka

menej časté: zastreté videnie, mydriáza, zvýšenie vnútroočného tlaku, glaukóm, bolesť očí, videnie kruhov okolo svetelných zdrojov, hyperémia spojoviek, edém rohovky

zriedkavé: poruchy akomodácie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

časté: podráždenie hrtana, kašeľ

menej časté: bronchospazmus, paradoxný bronchospazmus, laryngospazmus, edém hltana, sucho v hrdle


Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté: suho v ústach, nauzea, porucha gastrointestinálnej motility

menej časté: hnačka, zápcha, vracanie, stomatitída, opuch v ústach


Poruchy obličiek a močových ciest

menej časté: retencia moču


Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté: vyrážka, svrbenie, angioedém

zriedkavé: žihľavka


Poruchy imunitného systému

menej časté: hypersenzitivita, anafylaktické reakcie


4.9 Predávkovanie


Neboli zaznamenané žiadne symptómy špecifické pre predávkovanie. S ohľadom na široké terapeutické použitie a lokálne podávanie lieku Atrovent N 20 µg, sa neočakávajú žiadne závažné anticholinergné symptómy. Môžu sa objaviť menšie systematické manifestácie anticholinergného účinku vrátane sucha v ústach, poruchy akomodácie a zrýchlenie srdcového rytmu.
5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: anticholinergiká, ATC kód: R03BB01


Ipratropiumbromid, liečivo lieku Atrovent N 20 µg je kvartérna amóniová zlúčenina s anticholinergickými (parasympatolytickými) vlastnosťami. V predklinických štúdiách sa ukázalo, že inhibuje vagom sprostredkované reflexy antagonizovaním účinku acetylcholinu, neurotransmitera uvoľňovaného z nervus vagus. Anticholinergiká zabraňujú zvýšeniu intracelulárnej koncentrácie Ca++, spôsobenej interakciou acetylcholinu s muskarínovým receptorom na bronchiálnom hladkom svalstve.

Uvoľnenie Ca++je sprostredkované systémom druhého posla, pozostávajúceho z IP3 (inozitol trifosfát) a DAG (diacylglycerol).


Bronchodilatácia nasledujúca po inhalácii lieku Atrovent N 20 µg (ipratropiumbromid) je primárne lokálna a miestne špecifická pre pľúca a nie je systémová.


Predklinické a klinické údaje nedokázali žiadny škodlivý účinok lieku Atrovent N 20 µg na sekréciu dýchacích ciest, mukociliárny klírens alebo výmenu plynov.


Boli vykonané skúšania trvajúce až tri mesiace zahrňujúce dospelých pacientov s astmou a CHOCHP a astmatické deti, u ktorých boli porovnávané zloženia s HFA resp. s CFC a zistilo sa, že obe formy sú terapeuticky ekvivalentné.


V kontrolovaných 90-dňových štúdiách u pacientov s bronchospazmom spojeným s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (chronická bronchitída a emfyzém) sa výrazné zlepšenia pľúcnych funkcií dosiahli v priebehu 15 minút, vrchol dosiahli za 1 hodinu a pretrvávali 4-6 hodín.


V kontrolovaných 90-dňových štúdiách u pacientov s bronchospazmom spojeným s astmou sa významné zlepšenia pľúcnych funkcií (FEV1zvýšenie o 15 %) dosiahli u 51 % pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnostiTerapeutický účinok lieku Atrovent N 20 µg sa dosahuje po lokálnom podaní v dýchacích cestách. Časový priebeh bronchodilatácie a systémovej farmakokinetiky neprebiehajú paralelne.


Po inhalácii sa zvyčajne 10 až 30 % deponuje v pľúcach, v závislosti od zloženia a spôsobu inhalácie. Najväčšia časť dávky je prehltnutá a prechádza gastrointestinálnym traktom.


Časť dávky uložená v pľúcach rýchlo dosahuje cirkuláciu (v priebehu minút).


Kumulatívna renálna exkrécia (0-24 hod.) materskej látky je približne 46 % intravenózne podanej látky, menej ako 1 % perorálne podanej dávky a približne 3 až 13 % inhalovanej dávky. Podľa týchto údajov sa celková systémová biologická dostupnosť perorálnej a inhalovanej dávky ipratropiumbromidu odhaduje na 2 resp. 7 % . Podľa týchto údajov neprispievajú prehltnuté množstvá ipratropiumbromidu k systémovej expozícii.


Po inhalácii ipratropiumbromidu či s HFA alebo s CFC bola kumulatívna renálna exkrécia počas 24 hodín približne 12 resp. 10 %.


Kinetické parametre opisujúce dispozíciu ipratropiumbromidu boli vypočítané z plazmatickej koncentrácie po i.v. podaní. Bol pozorovaný rýchly dvojfázový pokles plazmatických koncentrácií. Zdanlivý distribučný objem v stabilizovanom stave (Vdss) je približne 176 l (2,4 l/kg). Liečivo sa minimálne viaže na plazmatické bielkoviny (menej ako 20 %). Kvartérny amín ipratropium neprechádza hematoencefalickou bariérou. Polčas terminálnej fázy vylučovania je približne 1,6 hodín.Ipratropium má celkový klírens 2,3 l/min a renálny klírens 0,9 l/min. Po intravenóznom podaní sa približne 60 % a väčšia časť sa v pečeni metabolizuje oxidáciou.

V exkrečnej rovnovážnej štúdii bola kumulatívna renálna exkrécia (6 dní) po podaní izotopom značenej látky (vrátane materskej zlúčeniny a všetkých metabolitov) 72,1 % po intravenóznom podaní, 9,3 % po perorálnom podaní a 3,2 % po inhalácii. Celkovo, rádioaktívne značená látka vylúčená stolicou bola 6,3 % po intravenóznom podaní, 88,5 % po perorálnom podaní a 69,4 % po inhalácii. Vylučovanie rádioaktívne značenej látky po intravenóznom podaní prebehlo prevažne cez obličky. Vylučovací polčas rádioaktívne značenej látky (materskej aj metabolitov) je 3,6 hodiny. Väčšina metabolitov z moču sa viaže slabo na muskarínové receptory a dajú sa preto považovať za neúčinné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Lokálna a systémová tolerabilita bromidu ipratropia bola vyčerpávajúco skúmaná u viacerých živočíšnych druhov pri rôznych spôsoboch podávania.


Akútna inhalačná, perorálna a intravenózna toxicita bola vyhodnocovaná na viacerých druhoch hlodavcov a iných druhoch. Po inhalačnom podaní minimálna letálna dávka u samcov morčiat bola 199 mg/kg. U potkanov nebola pozorovaná mortalita do najvyšších technicky možných dávok (t.j. 0,05 mg/kg po 4 hod podávania alebo 160 inhalácií ipratropiumbromidu 0,02 mg/nádych).


Hodnoty perorálnaj LD50boli 1585 mg/kg u myší, 1925 mg/kg u potkanov a 1920 u králikov. Intravenózna LD50je 13,6 mg/kg u myší, 15,8 mg/kg u potkanov a približne 18,2 mg/kg u psov. Klinické znaky zahrnovali mydriázu, suchosť sliznice v ústach, dyspnoe, tras, spazmy a/alebo tachykardia.


Štúdie toxicity opakovaných dávok boli vykonané na potkanoch, králikoch, psoch a makakoch.

V inhalačných štúdiách v trvaní do 6 mesiacov boli na úrovni bez príznakov nežiaducich účinkov (NOAEL) dávky 0,38 mg/kg/deň u potkanov, 0,18 mg /kg/deň u psov a 0,8 mg/kg/deň u makakov. U psov bola pozorovaná suchosť sliznice v ústnej dutine a tachykardia. Histopatologicky neboli dokázané žiadne lézie súvisiace s liečivom v bronchopulmonálnom systéme alebo v iných orgánoch.

U potkanov bola NOAEL dávka po 18 mesiacoch perorálneho podávania 0,5 mg/kg/deň.


Štúdie inhalačnej toxicity s opakovanými dávkami u potkanov v trvaní do 6 mesiacov a u psov v trvaní do 3 mesiacov s iným zložením (intranasálna forma, alternatívny propelent HFA 134a s práškom laktózy) nepreukázali žiadne dodatočné informácie o celkovom profile toxicity ipratropiumbromidu. Intranazálne podanie do 6 mesiacov nepreukázalo žiadnu hladinu účinku pri dávke >0,20 mg/kg/deň u psov a potvrdilo skoršie štúdie s intranazálnym podaním do 13 týždňov. Štúdie toxicity s opakovanými dávkami ipratropiumbromidu preukázali podobné toxikologické profily zloženia s HFA a zloženia s CFC.


Vodný roztok ipratropiumbromidu (0,05 mg/kg) bol lokálne lepšie tolerovaný, keď bol podávaný u potkanov inhaláciou (jednorazové podanie počas 4 hodín). V štúdiách toxicity opakovaných dávok sa ipratropiumbromid lokálne dobre znášal.

U morčiat nebola pozorovaná anafylaxia ani pasívna kožná anafylaktická reakcia.

Pri in vitro skúške (Amesov test) ani pri in vivoskúške (mikronukleárny test, dominantný letálny test u myší, cytogenetická skúška na bunkách kostnej drene čínskych škrečkov) nebola dokázaná genotoxicita.


V dlhodobých štúdiách na myšiach a potkanoch nebol dokázaný kancerogénny alebo tumorogénny efekt.


Štúdie skúmajúce možný vplyv ipratropiumbromidu na plodnosť, embryo-fetotoxicitu a peri/postnatálny vývoj boli vykonané na myšiach, potkanoch a králikoch. Vysoké hladiny perorálnych dávok, t.j.1000 mg/kg/deň u potkanov a 125 mg/kg/deň u králikov, boli maternotoxické u oboch druhov a embryo/fetotoxické u potkanov, u ktorých došlo k zníženiu hmotnosti plodu. Neboli pozorované s liečbou spojené malformácie. Najvyššie technicky možné dávky na inhaláciu odmerného aerosolu, 1,5 mg/kg/deň u potkanov a 1,8 mg/kg/deň u králikov, nevykazovali žiadne nežiaduce účinky na reprodukciu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFA 134a), acidum citricum anhydricum, ethanolum absolutum, aqua purificata.


6.2 InkompatibilityNie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanieTlakovú nádobku nevystavovať teplote nad 25 C. Chrániť pred priamym svetlom, mrazom a teplom.


6.5 Druh obalu a obsah baleniaHliníková tlaková nádobka s dávkovačom a náustkom, písomná informácia pre používateľov, škatuľa.

Veľkosť balenia:

10 ml (21 µg), t.j. 200 jednotlivých dávok


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekomNepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0176/79-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


22.11.1979/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2011


CCDS 0260-00 8

ATROVENT N 20 µg