+ ipil.sk

Augmentin DUOPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/00538

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05679


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Augmentin DUO

400 mg/57 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu (jahodová príchuť)


Amoxicilín/kyselina klavulanová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako vášmu dieťaťu začnete podávať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na ošetrujúceho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek sa zvyčajne predpisuje dojčaťu alebo dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké ochorenia ako vaše dieťa.

- Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na ošetrujúceho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Augmentin DUO a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako podáte Augmentin DUO

3. Ako podávať Augmentin DUO

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Augmentin DUO

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Augmentin DUO a na čo sa používa


Augmentin DUO je antibiotikum a účinkuje tým, že usmrcuje baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie. Obsahuje dve rôzne liečivá nazývané amoxicilín a kyselina klavulanová. Amoxicilín patrí do skupiny liekov nazývaných „penicilíny“, ktoré za určitých okolností môžu prestať účinkovať (stanú sa neúčinnými). Ďalšia účinná zložka (kyselina klavulanová) zabraňuje tomu, aby k tomuto došlo.


Augmentin DUO sa používa u dojčiat a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:


infekcie stredného ucha a prinosových dutín,

infekcie dýchacích ciest,

infekcie močových ciest,

infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane infekcií zubov,

infekcie kostí a kĺbov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako podáteAugmentin DUO


Vášmu dieťaťu nepodajte Augmentin DUO

keď je alergické na amoxicilín, kyselinu klavulanovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

keď niekedy malo závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať kožnou vyrážkou alebo opuchom tváre alebo krku.

keď niekedy malo problémy s pečeňou alebo žltačku (zožltnutie kože) pri užívaní antibiotika.


Vášmu dieťaťu nepodajte Augmentin DUO, ak sa ho niečo z vyššie uvedeného týka.Ak si nie ste istý, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom pred podaním Augmentinu DUO.


Buďte zvlášť opatrný pri podávaní Augmentinu DUO

Poraďte sa s ošetrujúcim lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou pred tým, než vášmu dieťaťu podáte tento liek, ak:

má žľazovú horúčku,

sa lieči pre problémy s pečeňou alebo obličkami,

pravidelne nemočí.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného týka vášho dieťaťa, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom pred podaním Augmentinu DUO.


V niektorých prípadoch môže ošetrujúci lekár vyšetrením odhaliť druh baktérií, ktoré u vášho dieťaťa vyvolali infekciu. V závislosti od výsledkov vášmu dieťaťu môže predpísať inú silu Augmentinu DUO alebo iný liek.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Augmentin DUO môže zhoršiť niektoré jestvujúce zdravotné problémy alebo spôsobiť závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie, kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Počas toho, ako vaše dieťa užíva Augmentin DUO, musíte dávať pozor na niektoré príznaky, aby ste znížili riziko vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si „Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.


Krvné vyšetrenia alebo vyšetrenia moču

Ak vaše dieťa podstupuje krvné vyšetrenia (napríklad vyšetrenia stavu červených krviniek alebo funkčné vyšetrenia pečene), alebo vyšetrenia moču, lekárovi alebo zdravotnej sestre oznámte, že užíva Augmentin DUO. Dôvodom je skutočnosť, že Augmentin DUO môže ovplyvniť výsledky týchto typov vyšetrení.


Iné lieky a Augmentin DUO

Ak vaše dieťa teraz užíva, alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívaťďalšie lieky, povedzte to ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré sa dajú kúpiť bez lekárskeho predpisu a liekov rastlinného pôvodu.


Ak vaše dieťa spolu s Augmentinom DUO užíva alopurinol (používa sa na liečbu dny), môže byť pravdepodobnejšie, že sa u neho objaví alergická kožná reakcia.


Ak vaše dieťa užíva probenecid (používa sa na liečbu dny), lekár sa môže rozhodnúť, že mu upraví dávku Augmentinu DUO.


Ak sa spolu s Augmentinom DUO užívajú lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (napríklad warfarín), môžu byť potrebné dodatočné krvné vyšetrenia.


Augmentin DUO môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liek používaný na liečbu rakoviny alebo reumatických chorôb).


Augmentin môže ovplyvniť účinok mofetilmykofenolátu (liek používaný na zabránenie odmietnutia transplantovaného orgánu).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak je vaše dieťa, ktoré sa chystá užívať tento liek, tehotné alebo dojčí, myslíte si, že môže byť tehotné alebo ak plánuje otehotnieť, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začne užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Augmentin môže mať vedľajšie účinky a príznaky môžu spôsobiť, že nebudete schopný viesť vozidlo.

Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ sa necítite dobre.


Augmentinu DUO obsahuje aspartám a maltodextrín:

Augmentin DUO obsahuje aspartám (E951), ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre deti, ktoré sa narodili so stavom nazývaným „fenylketonúria“.

Augmentin DUO obsahuje maltodextrín (glukózu). Ak vám ošetrujúci lekár povedal, že vaše dieťa neznáša niektoré cukry, skontaktujte sa s ošetrujúcim lekárom pred podaním tohto lieku.


3. Ako podávať Augmentin DUO


Vždy podávajte tento liek presne tak, ako vám povedal ošetrujúci lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u ošetrujúceho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti vážiace 40 kg a viac

Táto suspenzia sa zvyčajne neodporúča pre dospelých a deti vážiace 40 kg a viac. Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.


Deti vážiace menej ako 40 kg

Všetky dávky sa vypočítajú podľa telesnej hmotnosti dieťaťa stanovenej v kilogramoch.

Ošetrujúci lekár vám poradí, aké množstvo Augmentinu DUO máte podať vášmu dojčaťu alebo dieťaťu.


Môže vám byť poskytnutá plastová odmerná lyžica alebo plastový odmerný pohárik alebo dávkovacia striekačka. Použite ich na to, aby ste vášmu dojčaťu alebo dieťaťu podali správnu dávku.

Odporúčaná dávka ‑ 25 mg/3,6 mg až 45 mg/6,4 mg na každý kilogram telesnej hmotnosti denne, ktoré sa podávajú rozdelené do dvoch dávok.

Vyššia dávka ‑ do 70 mg/10 mg na každý kilogram telesnej hmotnosti denne, ktoré sa podávajú rozdelené do dvoch dávok.


Pacienti s problémami s obličkami a pečeňou

Ak má vaše dieťa problémy s obličkami, dávka sa môže zmeniť. Ošetrujúci lekár môže zvoliť inú silu lieku alebo iný liek.

Ak má vaše dieťa problémy s pečeňou, možno bude častejšie podstupovať krvné vyšetrenia,aby sa zistilo, ako mu funguje pečeň.


Ako podávať Augmentin DUO

Fľašou vždy dôkladne pretrepte pred odobratím každej dávky.

Podávajte na začiatku jedla alebo tesne pred jedlom.

Rozložte dávky rovnomerne počas dňa a podávajte ich s odstupom aspoň 4 hodín. Nepodávajte 2 dávky v priebehu 1 hodiny.

Vášmu dieťaťu nepodávajte Augmentin DUO dlhšie ako 2 týždne. Ak sa vaše dieťa stále cíti choré, znovu s ním navštívte lekára.


Ak podáte viac Augmentinu DUO, ako máte

Ak vášmu dieťaťu podáte príliš veľké množstvo Augmentinu DUO, môžu sa u neho objaviť žalúdočné ťažkosti (napínanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče. Čo najskôr sa porozprávajte s ošetrujúcim lekárom. Vezmite si so sebou fľašu od lieku a ukážte ju lekárovi.


Ak zabudnete podať Augmentin DUO

Ak vášmu dieťaťu zabudnete podať dávku, podajte mu ju hneď, ako si na to spomeniete. Vášmu dieťaťu ďalšiu dávku nesmiete podať príliš skoro, ale musíte počkať približne 4 hodiny pred podaním ďalšej dávky.


Ak vaše dieťa prestane užívať Augmentin DUO

Vášmu dieťaťu podávajte Augmentin DUO dovtedy, kým nedokončí celú liečbu, dokonca aj vtedy, ak sa bude cítiť lepšie. Vaše dieťa potrebuje na prekonanie infekcie každú dávku. Ak nejaké baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa ošetrujúceho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri užívaní tohto lieku sa môžu objaviť nižšie uvedené vedľajšie účinky.


Príznaky, na ktoré musíte dávať pozor

Alergické reakcie:

kožná vyrážka,

zápal krvných ciev(vaskulitída), ktorý sa môže prejavovať ako červené alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj ďalšie časti tela,

horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté žľazy na krku, v podpazuší alebo slabinách,

opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním,

kolaps.

Ak sa u vášho dieťaťa prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na lekára.Prestaňte mu podávať Augmentin DUO.


Zápal hrubého čreva

Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienu, bolesť žalúdka a/alebo horúčku.

Ak sa u vášho dieťaťa prejavia tieto príznaky, čo najskôr sa poraďte s ošetrujúcim lekárom.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí

hnačka(u dospelých).


Časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až1 z 10 ľudí

kvasinková infekcia (kandidóza ‑ kvasinková infekcia pošvy, ústnej dutiny alebo kožných záhybov)

napínanie na vracanie(nauzea), najmä pri užívaní vysokých dávok

ak to postihne vaše dieťa, podávajte mu Augmentin DUO pred jedlom

vracanie

hnačka(u detí).


Menej časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až1 zo 100 ľudí

kožná vyrážka, svrbenie

vyvýšená svrbivá vyrážka(žihľavka)

tráviace ťažkosti

závraty

bolesť hlavy.

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

zvýšenie množstva niektorých látok (enzýmov) tvorených v pečeni.


Zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až1 z 1 000 ľudí

kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako terčíky (tmavé bodky v strede, ktoré sú obkolesené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji ‑ multiformný erytém)

ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, rýchlo sa obráťte na lekára.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

nízky počet krvných buniek dôležitých pre zrážanie krvi

nízky počet bielych krviniek.


Ďalšie vedľajšie účinky

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli u veľmi malého počtu ľudí, ale ich presná frekvencia (častosť) výskytu nie je známa.

Alergické reakcie (pozri vyššie)

Zápal hrubého čreva(pozri vyššie)

  • Zápal mozgových blán (aseptická meningitída)

Závažné kožné vyrážky:

- rozsiahla vyrážka s pľuzgiermi a odlupujúcou sa kožou, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov‑Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca nadmerné odlupovanie kože (na viac než 30 % plochy tela ‑ toxická epidermálna nekrolýza)

- rozsiahla červená kožná vyrážka s pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis(bulózna exfoliatívna dermatitída)

- červená, šupinatá vyrážka s hrčkami pod kožou a s pľuzgiermi(exantemózna pustulóza).

Ak sa u vášho dieťaťa prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na lekára.

zápal pečene(hepatitída)

žltačka zapríčinená zvýšením množstva bilirubínu (látky tvorenej v pečeni) v krvi, čo u dieťaťa môže spôsobiť zožltnutie kože a očných bielkov

zápal kanálikov obličky

pomalšie zrážanie krvi

hyperaktivita

kŕče(u ľudí užívajúcich vysoké dávky Augmentinu DUO, alebo u tých, ktorí majú problémy s obličkami)

čierny jazyk, ktorý vyzerá chlpatý

zafarbenie zubov (u detí), ktoré čistenie zubnou kefkou zvyčajne odstráni.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniachalebo vyšetreniach moču:

závažné zníženie počtu bielych krviniek

nízky počet červených krviniek(hemolytická anémia)

kryštáliky v moči.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na ošetrujúceho lekára, lekárnika, alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Augmentin DUO


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Suchý prášok

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tekutá suspenzia

Uchovávajte v chladničke (2° C – 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke.


Po zmiešaní prášku s vodou sa má suspenzia spotrebovať do 7 dní.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Augmentin DUO obsahuje


- Liečivá sú amoxicilín a kyselina klavulanová. Každý 1 ml perorálnej suspenzie obsahuje amoxicilín trihydrát, čo zodpovedá 80 mg amoxicilínu a káliumklavulanát, čo zodpovedá 11,4 mg kyseliny klavulanovej.

- Ďalšie zložky súmagnéziumstearát, aspartám (E951), krospovidón, xantanová guma, oxid kremičitý, koloidný oxid kremičitý, benzoan sodný, sodná soľ karmelózy, jahodová príchuť (vrátane maltodextrínu).

- Pozri tiež dôležité informácie o niektorých zložkách Augmentinu DUO v časti 2.


Ako vyzerá Augmentin DUO a obsah balenia


Augmentin DUO (jahodová príchuť) prášok na perorálnu suspenziu je sivobiely prášok dodávaný vo fľašiach z číreho skla o veľkosti 107, 147, 190 alebo 200 ml s ochranným hliníkovým skrutkovacím uzáverom (ROPP) s vnútornou lakovanou a polyvinylchloridovou (PVC) alebo polyolefínovou vrstvou. Po zmiešaní prášku s vodou, fľaša obsahuje 35 ml, 70 ml alebo 140 ml sivobielej tekutej zmesi nazývanej suspenzia.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Worthing

West Sussex

BN14 8QH

Spojené kráľovstvo


alebo


Glaxo Wellcome Production

ZI de la Peyenniere

53100 Mayenne Cedex

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko ‑ Augmentin

Cyprus ‑ Augmentin

Česká republika ‑ Augmentin Duo

Estónsko ‑ Augmentin

Fínsko ‑ Augmentin

Grécko ‑ Augmentin

Island ‑ Augmentin

Írsko ‑ Augmentin Duo

Taliansko ‑ Augmentin, Clavulin

Lotyšsko ‑ Augmentin

Maďarsko ‑ Augmentin Duo

Malta ‑ Augmentin

Poľsko ‑ Augmentin

Portugalsko ‑ Augmentin

Rumunsko ‑ Augmentin BIS

Slovenská republika ‑ Augmentin DUO

Slovinsko: Augmentin 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo

Spojené kráľovstvo ‑ Augmentin Duo


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.


Odporúčania/zdravotná osveta


Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií vyvolaných baktériami. Nemajú žiaden účinok proti infekciám vyvolaným vírusmi.


Infekcia vyvolaná baktériami niekedy nereaguje na liečbu antibiotikom. Jednou z najčastejších príčin, prečo k tomuto dochádza je, že baktérie, ktoré vyvolávajú infekciu, sú rezistentné na užívané antibiotikum. To znamená, že dokážu prežiť a dokonca sa aj rozmnožovať, a to aj napriek liečbe antibiotikom.


Baktérie sa môžu stať rezistentnými na antibiotiká z mnohých príčin. Starostlivé používanie antibiotík môže pomôcť znížiť riziko, že sa na ne baktérie stanú rezistentnými.


Keď vám lekár predpíše antibiotikum, je určené iba na liečbu vášho súčasného ochorenia. Venujte pozornosť nasledujúcim odporúčaniam, aby ste pomohli predísť objaveniu sa rezistentných baktérií, ktoré môžu zabrániť účinkovaniu antibiotika.


1. Je veľmi dôležité, aby ste antibiotikum užívali v správnej dávke, v správnom čase a počas správneho počtu dní. Prečítajte si pokyny na štítku a ak niečomu nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie svojho lekára alebo lekárnika.

2. Antibiotikum nesmiete užívať, pokiaľ nebolo predpísané výhradne pre vás a môžete ho používať iba na liečbu infekcie, kvôli ktorej bolo predpísané.

3. Nesmiete užívať antibiotiká, ktoré boli predpísané iným ľuďom, dokonca ani vtedy, ak mali infekciu, ktorá sa podobala tej vašej.

4. Antibiotiká, ktoré predpísali vám, nesmiete dávať iným ľuďom.

5. Ak vám nejaké antibiotiká zostali po tom, ako ste liečbu dokončili podľa pokynov vášho lekára, zvyšné antibiotiká musíte vrátiť do lekárne na náležitú likvidáciu.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod na prípravu suspenzie

Pred použitím skontrolujte, či je plomba pod viečkom neporušená. Fľašou pretrepte tak, aby bol prášok voľne sypký. Pridajte objem vody (ako je uvedené nižšie). Fľašu prevráťte a dôkladne pretrepte.


Alebo fľašou pretrepte tak, aby bol prášok voľne sypký a naplňte fľašu vodou tesne pod rysku na fľaši alebo na štítku fľaše. Fľašu prevráťte a dôkladne pretrepte. Potom dolejte vodu presne po rysku. Fľašu prevráťte a znovu dôkladne pretrepte.


Sila

Objem vody, ktorý sa má pridať na prípravu suspenzie (ml)

Konečný objem pripravenej perorálnej suspenzie (ml)

400 mg/57 mg/5 ml

32

35


64

70


127

140


Fľašou dôkladne pretrepte pred odobratím každej dávky.


8


Augmentin DUO

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/00538

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Augmentin DUO
400 mg/57 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu (jahodová príchuť)


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý 1 ml rekonštituovanej perorálnej suspenzie obsahuje amoxicilín trihydrát, čo zodpovedá 80 mg amoxicilínu a káliumklavulanát, čo zodpovedá 11,4 mg kyseliny klavulanovej.


Pomocné látky so známym účinkom:

Obsahuje 3,32 mg aspartámu (E951) v 1 ml

Obsahuje maltodextrín (glukózu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na perorálnu suspenziu.

Sivobiely prášok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Augmentin je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1):


Akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)

Akútna otitis media

Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovanej)

Pneumónia získaná v komunite

Cystitída

Pyelonefritída

Infekcie kože a mäkkých tkanív, najmä celulitída, pohryznutie zvieraťom, ťažký dentálny absces so šíriacou sa celulitídou.

Infekcie kostí a kĺbov, najmä osteomylitída.


Do úvahy sa má vziať oficiálne usmernenie o náležitom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávky sú všade vyjadrené v zmysle obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulanovej, okrem prípadov, v ktorých sú dávky vyjadrené v zmysle jednotlivej zložky.


Dávka Augmentinu, ktorá sa zvolí na liečbu individuálnej infekcie, musí zohľadňovať:


Predpokladané patogény a ich pravdepodobnú citlivosť na antibakteriálne látky (pozri časť 4.4)

Závažnosť infekcie a miesto infekcie

Vek, telesnú hmotnosť a funkciu obličiek pacienta, ako je uvedené nižšie.


V prípade potreby sa má zvážiť použitie alternatívnych foriem Augmentinu (napr. takých, ktoré poskytujú vyššie dávky amoxicilínu a/alebo odlišný pomer amoxicilínu a kyseliny klavulanovej) (pozri časti 4.4 a 5.1).


Pre deti vážiace < 40 kg poskytuje táto lieková forma Augmentinu maximálnu dennú dávku 1 000 ‑ 2 800 mg amoxicilínu/143 ‑ 400 mg kyseliny klavulanovej, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Ak sa usúdi, že je potrebná vyššia denná dávka amoxicilínu, odporúča sa zvoliť iný prípravok Augmentinu, aby sa predišlo podávaniu zbytočne vysokých denných dávok kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.4 a 5.1).


Dĺžka liečby sa má určiť podľa odpovede pacienta. Niektoré infekcie (napr. osteomyelitída) vyžadujú dlhodobejšiu liečbu. Liečba nemá presiahnuť 14 dní bez vyšetrenia stavu pacienta (údaje o dlhodobej liečbe, pozri časť 4.4).


Deti vážiace 40 kg sa majú liečiť Augmentinom so zložením určeným pre dospelých.


Deti vážiace < 40 kg


Deti sa môžu liečiť Augmentinom vo forme tabliet, suspenzie alebo pediatrických vreciek.


Odporúčané dávky:


25 mg/3,6 mg/kg/deň až 45 mg/6,4 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do dvoch dávok,


pri niektorých infekciách (akými sú otitis media, sinusitída a infekcie dolných dýchacích ciest) sa môže zvážiť použitie až 70 mg/10 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do dvoch dávok.


Nie sú k dispozícii klinické údaje o liekových formách Augmentinu 7:1 týkajúce sa dávok vyšších, než 45 mg/6,4 mg na kg denne u detí mladších ako 2 roky.


Nie sú žiadne klinické údaje o liekových formách Augmentinu 7:1 pre pacientov mladších, ako 2 mesiace. Preto nie je možné odporučiť dávkovanie pre túto skupinu pacientov.


Starší pacienti


Nie je nevyhnutná žiadna úprava dávky.


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) nad 30 ml/min nie je potrebná úprava dávky.


U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) pod 30 ml/min sa použitie foriem Augmentinu s pomerom amoxicilínu a kyseliny klavulanovej 7:1 neodporúča, keďže nie sú k dispozícii žiadne odporúčania pre úpravy dávky.


Porucha funkcie pečene


Liek podávajte opatrne a v pravidelných intervaloch sledujte funkciu pečene (pozri časti 4.3 a 4.4).


Spôsob podávania


Augmentin je určený na perorálne použitie.


Liek podávajte na začiatku jedla, aby sa minimalizovala možná gastrointestinálna intolerancia a optimalizovala absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej.


Liečba sa môže začať parenterálne v súlade s SPC i.v. liekovej formy a pokračovať perorálnym prípravkom.


Fľašou pretrepte tak, aby bol prášok voľne sypký, potom pridajte vodu podľa pokynov, fľašu prevráťte a pretrepte.

Fľašou pretrepte pred odobratím každej dávky (pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, na ktorýkoľvek z penicilínov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Anamnéza ťažkých, okamžitých reakcií z precitlivenosti (napr. anafylaxia) na iné betalaktámové liečivo (napr. cefalosporín, karbapenem alebo monobaktám).


Anamnéza žltačky/poruchy funkcie pečene vyvolanej amoxicilínom/kyselinou klavulanovou (pozri časť 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou sa má zostaviť podrobná anamnéza týkajúca sa predchádzajúcich reakcií z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové liečivá (pozri časti 4.3 a 4.8).


U pacientov liečených penicilínmi sa hlásili závažné a ojedinele smrteľné (anafylaktoidné) reakcie z precitlivenosti. Tieto reakcie sa pravdepodobnejšie vyskytnú u jedincov s anamnézou precitlivenosti na penicilín a u atopických jedincov. Ak sa vyskytne alergická reakcia, musí sa liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou ukončiť a začať vhodná alternatívna liečba.


V prípade, že sa preukáže, že infekcia je vyvolaná mikroorganizmom (mikroorganizmami) citlivým (citlivými) na amoxicilín, má sa uvažovať o prechode z liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou na liečbu amoxicilínom, a to v súlade s oficiálnym usmernením.


Táto forma Augmentinu nie je vhodná na použitie, keď existuje vysoké riziko, že predpokladané patogény majú rezistenciu na betalaktámové liečivá, ktorá nie je sprostredkovaná betalaktamázami citlivými na inhibíciu kyselinou klavulanovou. Táto forma lieku sa nemá používať na liečbu S. pneumoniae rezistentného na penicilín.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče (pozri časť 4.8).


Amoxicilín/kyselina klavulanová sa nemajú podávať pri podozrení na infekčnú mononukleózu, keďže v súvislosti s týmto stavom sa po podaní amoxicilínu vyskytla morbiliformná vyrážka.


Súbežné podávanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku alergických kožných reakcií.


Dlhodobé podávanie môže ojedinele viesť k pomnoženiu necitlivých mikroorganizmov.


Generalizovaný erytém sprevádzaný horúčkou a spojený s pustulami, ktorý sa vyskytne na začiatku liečby, môže byť príznakom akútnej generalizovanej exantemóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Táto reakcia vyžaduje ukončenie liečby Augmentinom a je kontraindikáciou akéhokoľvek následného podania amoxicilínu.


Amoxicilín/kyselina klavulanová sa majú podávať opatrne pacientom s preukázanou poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.8).


Účinky na pečeň sa hlásili predovšetkým u mužov a starších pacientov a môžu súvisieť s dlhodobou liečbou. Tieto nežiaduce účinky sa veľmi zriedkavo hlásili u detí. U všetkých pacientov sa prejavy a príznaky zvyčajne vyskytnú počas liečby alebo krátko po liečbe, ale v niektorých prípadoch sa môžu stať zjavnými až niekoľko týždňov po skončení liečby. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne reverzibilné. Účinky na pečeň môžu byť ťažké a v extrémne zriedkavých prípadoch mali za následok úmrtie. Prípady úmrtia sa takmer vždy vyskytovali u pacientov so závažným základným ochorením, alebo u pacientov súbežne užívajúcich lieky, o ktorých je známe, že môžu mať nežiaduce účinky na pečeň (pozri časť 4.8).


Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík sa hlásila takmer pri všetkých antibakteriálnych látkach vrátane amoxicilínu a jej závažnosť sa pohybuje od miernej až po život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Preto je dôležité vziať túto diagnózu do úvahy u pacientov, ktorí trpia hnačkou počas podávania akýchkoľvek antibiotík alebo bezprostredne po ich vysadení. Ak sa vyskytne kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík, musí sa liečba Augmentinom ihneď ukončiť, vyhľadať pomoc lekára a začať vhodná liečba. V takomto prípade je podávanie antiperistaltických liekov kontraindikované.


Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyhodnocovanie funkcií orgánových systémov, vrátane funkcie obličiek, pečene a krvotvorby.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou sa zriedkavo hlásilo predĺženie protrombínového času. Pri súbežnom predpísaní antikoagulancií sa má vykonávať náležité monitorovanie. Môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií na udržanie požadovaného stupňa antikoagulácie (pozri časti 4.5 a 4.8).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka upraviť podľa stupňa poruchy (pozri časť 4.2).


U pacientov so zníženým výdajom moču sa veľmi zriedkavo pozorovala kryštalúria, predovšetkým pri parenterálnej liečbe. Počas podávania vysokých dávok amoxicilínu treba udržiavať dostatočný príjem tekutín a výdaj moču, aby sa znížila možnosť vzniku kryštalúrie vyvolanej amoxicilínom. U pacientov, ktorí majú v močovom mechúre zavedený katéter, sa má pravidelne kontrolovať jeho priechodnosť (pozri časť 4.9).


Počas liečby amoxicilínom sa majú vždy použiť enzymatické metódy s glukózooxidázou, keď sa robia testy na prítomnosť glukózy v moči, pretože pri použití neenzymatických metód sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne výsledky.


Prítomnosť kyseliny klavulanovej v Augmentine môže spôsobiť nešpecifickú väzbu IgG a albumínu na membrány erytrocytov, čo vedie k falošne pozitívnemu výsledku Coombsovho testu.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou boli hlásené pozitívne výsledky testu pri použití testu Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio‑Rad laboratories, pričom následne sa zistilo, že títo pacienti infekciu vyvolanú Aspergillus nemajú. Hlásené boli skrížené reakcie medzi polysacharidmi a polyfuránmi neaspergilového pôvodu a testom Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio‑Rad laboratories. Preto sa musia pozitívne výsledky testu u pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou interpretovať opatrne a potvrdiť inými diagnostickými metódami.


Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu obsahuje 3,32 mg aspartámu (E951) v jednom ml, ktorý je zdrojom fenylalanínu. U pacientov s fenylketonúriou sa má tento liek používať opatrne.


Tento liek obsahuje maltodextrín (glukózu). Pacienti so zriedkavou glukózo‑galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá


Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká sa v praxi používajú v značnej miere, pričom sa medzi nimi nehlásila interakcia. V literatúre sa však uvádzajú prípady zvýšeného medzinárodného normalizovaného pomeru u pacientov s udržiavacou liečbou acenokumarolom alebo warfarínom, ktorým sa nasadila liečba amoxicilínom. Ak je súbežné podávanie nevyhnutné, po pridaní alebo vysadení amoxicilínu sa má starostlivo sledovať protrombínový čas alebo medzinárodný normalizovaný pomer. Navyše môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.4 a 4.8).


Metotrexát


Penicilíny môžu znížiť vylučovanie metotrexátu, a tým vyvolať potenciálne zvýšenie jeho toxicity.


Probenecid


Súbežné použitie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu tubulárnu sekréciu amoxicilínu. Súbežné použitie probenecidu môže viesť k zvýšeným a dlhodobejším krvným hladinám amoxicilínu, nie však kyseliny klavulanovej.


Mofetilmykofenolát


U pacientov liečených mofetilmykofenolátom bolo po začatí podávania perorálneho amoxicilínu plus kyseliny klavulanovej hlásené približne 50 % zníženie koncentrácie aktívneho metabolitu, kyseliny mykofenolovej (MPA), nameranej pred podaním ďalšej dávky. Zmena v koncentrácii pred podaním dávky nemusí presne zobrazovať zmeny v celkovej expozícii MPA. Preto za normálnych okolností nie je potrebná zmena dávky mofetilmykofenolátu, pokiaľ nie sú prítomné klinické známky dysfunkcie štepu. Počas kombinovanej liečby a krátko po skončení antibiotickej liečby je však potrebné vykonávať starostlivé klinické monitorovanie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Obmedzené údaje o použití amoxicilínu/kyseliny klavulanovej u gravidných žien nepreukázali zvýšené riziko vrodených malformácií. V jednej štúdii u žien s predčasnou ruptúrou plodových obalov sa zistilo, že profylaktická liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou môže súvisieť so zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov.Použitiu počas gravidity sa má vyhnúť, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.


Laktácia


Obe látky sa vylučujú do materského mlieka (o účinkoch kyseliny klavulanovej na dojčené dieťa sa nič nevie). V dôsledku toho sa u dojčeného dieťaťa môže vyskytnúť hnačka a hubová infekcia slizníc, a preto sa dojčenie možno bude musieť prerušiť. Amoxicilín/kyselina klavulanová sa majú používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa však vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek („adverse drug reactions“, ADR) sú hnačka, nauzea a vracanie.


Nižšie sú uvedené ADR zaznamenané v klinických štúdiách s Augmentinom a v rámci pozorovania po uvedení Augmentinu na trh a sú zoradené podľa tried orgánových systémov podľa MedDRA.


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použili nasledujúce výrazy.

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

Slizničná a kožná kandidóza

Časté

Pomnoženie necitlivých mikroorganizmov


Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Reverzibilná leukopénia (vrátane neutropénie)

Zriedkavé

Trombocytopénia

Zriedkavé

Reverzibilná agranulocytóza

Neznáme

Hemolytická anémia

Neznáme

Predĺženie času krvácania a protrombínového času1


Neznáme

Poruchy imunitného systému10

Angioneurotický edém

Neznáme

Anafylaxia

Neznáme

Syndróm podobný sérovej chorobe

Neznáme

Alergická vaskulitída


Neznáme

Poruchy nervového systému

Závraty

Menej časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Reverzibilná hyperaktivita

Neznáme

Kŕče2


Neznáme

Aseptická meningitída


Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Časté

Nauzea3

Časté

Vracanie

Časté

Indigescia

Menej časté

Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík4

Neznáme

Čierny chlpatý jazyk

Neznáme

Zafarbenie zubov11


Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Vzostup hodnôt AST a/alebo ALT5

Menej časté

Hepatitída6

Neznáme

Cholestatická žltačka6


Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva7

Kožná vyrážka

Menej časté

Pruritus

Menej časté

Urtikária

Menej časté

Multiformný erytém

Zriedkavé

Stevensov‑Johnsonov syndróm

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza

Neznáme

Bulózna exfoliatívna dermatitída

Neznáme

Akútna generalizovaná exantemózna pustulóza (AGEP)9


Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Intersticiálna nefritída

Neznáme

Kryštalúria8


Neznáme

1 Pozri časť 4.4

2 Pozri časť 4.4

3 Nauzea je častejšie spojená s užívaním vyšších perorálnych dávok. Ak sa objavia gastrointestinálne reakcie, môže ich zmierniť užívanie Augmentinu na začiatku jedla.

4 Vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hemoragickej kolitídy (pozri časť 4.4)

5 Stredne závažný vzostup hodnôt AST a/alebo ALT sa zaznamenal u pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami, ale význam týchto zistení nie je známy.

6 Tieto nežiaduce účinky sa zaznamenali pri užívaní iných penicilínov a cefalosporínov (pozri časť 4.4).

7 Ak sa vyskytne alergická dermatitída, musí sa liečba ukončiť (pozri časť 4.4).

8 Pozri časť 4.9

9 Pozri časť 4.3

10 Pozri časť 4.4

11 Povrchové zafarbenie zubov sa veľmi zriedkavo hlásilo u detí. Dôkladná ústna hygiena môže pomôcť predísť zafarbeniu zubov, pretože čistenie zubnou kefkou ho zvyčajne odstráni.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy predávkovania


Môžu sa objaviť gastrointestinálne príznaky a porucha rovnováhy tekutín a elektrolytov. Pozorovala sa kryštalúria vyvolaná amoxicilínom, ktorá v niektorých prípadoch viedla k zlyhaniu obličiek (pozri časť 4.4).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče.


Hlásilo sa, že amoxicilín sa môže vyzrážať v močovom katétri, a to predovšetkým po intravenóznom podaní veľkých dávok. Priechodnosť katétra je potrebné pravidelne kontrolovať (pozri časť 4.4).


Liečba intoxikácie


Gastrointestinálne príznaky možno liečiť symptomaticky a zároveň treba dávať pozor na rovnováhu vody/elektrolytov.


Amoxicilín/kyselinu klavulanovú možno odstrániť z krvného obehu hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Kombinácie penicilínov, vrátane inhibítorov betalaktamáz; ATC kód: J01CR02.


Mechanizmus účinku


Amoxicilín je polosyntetický penicilín (betalaktámové antibiotikum), ktorý inhibuje jeden alebo viaceré enzýmy (často označované ako penicilín viažuce proteíny, PBP) biosyntetickej dráhy bakteriálneho peptidoglykánu, ktorý je integrálnou štrukturálnou zložkou bakteriálnej bunkovej steny. Inhibícia syntézy peptidoglykánu vedie k oslabeniu bunkovej steny, po ktorom zvyčajne dochádza k lýze a smrti bunky.


Amoxicilín je náchylný na rozklad betalaktamázami produkovanými rezistentnými baktériami, a preto spektrum účinnosti samotného amoxicilínu nezahŕňa mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.


Kyselina klavulanová je betalaktám, ktorý je štrukturálne príbuzný penicilínom. Inaktivuje niektoré betalaktamázové enzýmy, a tým zabraňuje inaktivácii amoxicilínu. Kyselina klavulanová sama o sebe nevykazuje klinicky prospešný antibakteriálny účinok.


Vzťah medzi farmakokinetikou (FK) a farmakodynamikou (FD)


Čas, počas ktorého je hladina amoxicilínu nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (TMIC) sa považuje za hlavný determinant účinnosti amoxicilínu.


Mechanizmus rezistencie


Dva hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín/kyselinu klavulanovú sú:


Inaktivácia tými bakteriálnymi betalaktamázami, ktoré sami o sebe nie sú inhibované kyselinou klavulanovou, vrátane tých zo skupiny B, C a D.

Zmena PBP, ktorá znižuje afinitu antibakteriálnej látky k cieľovému patogénu.


Nepriepustnosť baktérií alebo mechanizmus efluxných púmp môže vyvolať alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii, najmä pri gramnegatívnych baktériách.


Hraničné hodnoty


Hraničné hodnoty MIC amoxicilínu/kyseliny klavulanovej pochádzajú od Európskej komisie pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST).


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty citlivosti (g/ml)


Citlivé

Intermediárne citlivé

Rezistentné


Haemophilus influenzae1

≤ 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

≤ 1

-

> 1

Staphylococcus aureus2

≤ 2

-

> 2

Koaguláza negatívne stafylokoky2

≤ 0,25


> 0,25

Enterokokus1

≤ 4

8

> 8

Streptokokus A, B, C, G5

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

≤ 0,5

1‑2

> 2

Enterobaktérie1,4

-

-

> 8

Gramnegatívne anaeróby1

≤ 4

8

> 8

Grampozitívne anaeróby1

≤ 4

8

> 8

Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov1

≤ 2

4‑8

> 8

1 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií amoxicilínu. Pre účely testovania citlivosti je koncentrácia kyseliny klavulanovej pevne stanovená na 2 mg/l.

2 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií oxacilínu.

3 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt ampicilínu.

4 Hraničná hodnota rezistencie rovnajúca sa R > 8 mg/l zaisťuje, že všetky izoláty s mechanizmom rezistencie sú hlásené ako rezistentné.

5 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt benzylpenicilínu.


Prevalencia rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. V prípade potreby sa má vyhľadať rada odborníka, keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť liečiva je minimálne pri niektorých typoch infekcie sporná.


Obvykle citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné betahemolytické streptokoky

skupina Streptococcus viridans


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Capnocytophaga sp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida


Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella sp.


Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium $


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris


Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia sp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia


Iné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae


$ Prirodzená intermediárna citlivosť pri neprítomnosti získaného mechanizmu rezistencie.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na amoxicilín/kyselinu klavulanovú.

1Streptococcus pneumoniae, ktorý je rezistentný na penicilín, sa nemá liečiť touto formou amoxicilínu/kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.2 a 4.4).

2 Kmene so zníženou citlivosťou boli v niektorých krajinách EÚ hlásené s frekvenciou vyššou ako 10 %.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Amoxicilín a kyselina klavulanová sú pri fyziologickom pH plne rozpustné vo vodnom roztoku. Po perorálnom podaní sa obe zložky rýchlo a dobre absorbujú. Optimálna absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sa dosiahne, keď sa liek užije na začiatku jedla. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť amoxicilínu a kyseliny klavulanovej približne 70 %. Plazmatický profil oboch zložiek je podobný a čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) je v oboch prípadoch približne jedna hodina.


Nižšie sú uvedené farmakokinetické výsledky získané v štúdii, v ktorej sa amoxicilín/kyselina klavulanová (875 mg/125 mg tablety podávané dvakrát denne) podávali nalačno skupinám zdravých dobrovoľníkov.


Priemerné (± SD) hodnoty farmakokinetické parametrov


Podané liečivo (liečivá)

Dávka

Cmax

Tmax *

AUC (0‑24 h)

T 1/2


(mg)

(g/ml)

(h)

(g.h/ml)

(h)

Amoxicilín

AMX/CA

875 mg/125 mg

875

11,64

± 2,78

1,5

(1,0 ‑ 2,5)

53,52

± 12,31

1,19

± 0,21

Kyselina klavulanová

AMX/CA

875 mg/125 mg

125

2,18

± 0,99

1,25

(1,0 ‑ 2,0)

10,16

± 3,04

0,96

± 0,12

AMX ‑ amoxicilín, CA ‑ kyselina klavulanová

* Medián (rozmedzie)


Koncentrácie amoxicilínu a kyseliny klavulanovej v sére dosiahnuté po podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sú podobné koncentráciám dosiahnutým po perorálnom podaní rovnakých dávok samotného amoxicilínu alebo samotnej kyseliny klavulanovej.


Distribúcia


Asi 25 % z celkového množstva kyseliny klavulanovej v plazme a 18 % z celkového množstva amoxicilínu v plazme sa viaže na bielkoviny. Zdanlivý distribučný objem je asi 0,3 ‑ 0,4 l/kg pri amoxicilíne a asi 0,2 l/kg pri kyseline klavulanovej.


Po intravenóznom podaní sa amoxicilín aj kyselina klavulanová zistili v žlčníku, brušnom tkanive, koži, tukovom a svalovom tkanive, v synoviálnej a peritoneálnej tekutine, v žlči a hnise. Amoxicilín sa v dostatočnej miere nedistribuuje do mozgovomiechovej tekutiny.


Štúdie na zvieratách nepreukázali ani pri jednej zo zložiek významné zadržiavanie látok súvisiacich s liečivom v tkanivách. Amoxicilín, ako väčšina penicilínov, je možné zistiť v materskom mlieku. V materskom mlieku môžu byť zistené aj stopové množstvá kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.6).


Preukázalo sa, že amoxicilín aj kyselina klavulanová prechádzajú placentárnou bariérou (pozri časť 4.6).


Biotransformácia


Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom vo forme inaktívnej kyseliny penicilínovej v množstve zodpovedajúcom 10 až 25 % úvodnej dávky. Kyselina klavulanová sa u človeka intenzívne metabolizuje a vylučuje sa močom a stolicou a vo forme oxidu uhličitého sa vylučuje pľúcnou ventiláciou.


Eliminácia


Amoxicilín sa vylučuje hlavne obličkami, zatiaľ čo kyselina klavulanová sa vylučuje obličkami i mimoobličkovou cestou.


U zdravých jedincov je priemerný eliminačný polčas amoxicilínu/kyseliny klavulanovej približne jedna hodina a priemerný celkový klírens je približne 25 l/h. Približne 60 až 70 % amoxicilínu a približne 40 až 65 % kyseliny klavulanovej sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu prvých 6 h po podaní jednorazovej dávky Augmentinu 250 mg/125 mg alebo 500 mg/125 mg tabliet. Rôzne štúdie zistili, že v priebehu 24 hodín sa močom vylúči 50 až 85 % amoxicilínu a 27 až 60 % kyseliny klavulanovej. V prípade kyseliny klavulanovej sa najväčšie množstvo liečiva vylúči v priebehu prvých 2 hodín po podaní.


Súbežné podanie probenecidu spomaľuje vylučovanie amoxicilínu, ale nespomaľuje vylučovanie kyseliny klavulanovej obličkami (pozri časť 4.5).


Vek


Eliminačný polčas amoxicilínu u malých detí vo veku okolo 3 mesiacov až 2 rokov a u starších detí a dospelých je podobný. U veľmi malých detí (vrátane predčasne narodených novorodencov) v prvom týždni života nemá interval podávania prekročiť podávanie dvakrát denne, vzhľadom na nezrelosť renálnej cesty vylučovania. Keďže u starších pacientov existuje vyššia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, dávka sa má zvoliť opatrne a môže byť užitočné sledovať funkciu obličiek.


Pohlavie


Po perorálnom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej zdravým mužom a ženám nemalo pohlavie významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu ani kyseliny klavulanovej.


Porucha funkcie obličiek


Celkový sérový klírens amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sa znižuje úmerne znižujúcej sa funkcii obličiek. Znížený klírens liečiva je výraznejší pri amoxicilíne než pri kyseline klavulanovej, nakoľko amoxicilín sa obličkami vylučuje vo vyššej miere. Pri poruche funkcie obličiek sa preto musia zvoliť také dávky, pri ktorých sa zabráni nadmernej kumulácii amoxicilínu, ale zároveň sa zachovajú dostatočné hladiny kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene


Pacientom s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať opatrne a v pravidelných intervaloch sa má sledovať funkcia pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie toxicity po opakovanom podávaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej vykonané na psoch preukázali podráždenie žalúdka a vracanie a zafarbený jazyk.


Štúdie karcinogenity sa s Augmentinom alebo jeho zložkami neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Magnéziumstearát

Aspartám (E951)

Benzoan sodný

Krospovidón

Xantánová guma

Oxid kremičitý

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Sodná soľ karmelózy

Jahodová príchuť (vrátane maltodextrínu)


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


Suchý prášok: 2 roky

Rekonštituovaná suspenzia: 7 dní

Rekonštituovaná suspenzia sa má uchovávať pri teplote 2 °C – 8 °C (ale nesmie zmrznúť) po dobu až 7 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C. Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaše z číreho skla o veľkosti 107, 147, 190 alebo 200 ml obsahujúce prášok na rekonštitúciu o objeme 35, 70 alebo 140 ml s ochranným hliníkovým skrutkovacím uzáverom (ROPP) s vnútornou lakovanou a polyvinylchloridovou (PVC) alebo polyolefínovou vrstvou. Môžu sa dodávať s plastovou odmernou lyžicou alebo plastovým odmerným pohárikom alebo dávkovacou striekačkou.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


Pred použitím skontrolujte, či je plomba pod viečkom neporušená. Fľašou pretrepte tak, aby bol prášok voľne sypký. Pridajte objem vody (ako je uvedené nižšie). Fľašu prevráťte a dôkladne pretrepte.


Alebo fľašou pretrepte tak, aby bol prášok voľne sypký a naplňte fľašu vodou tesne pod rysku na fľaši alebo na štítku fľaše. Fľašu prevráťte a dôkladne pretrepte. Potom dolejte vodu presne po rysku. Fľašu prevráťte a znovu dôkladne pretrepte.


Sila

Objem vody, ktorý sa má pridať na prípravu suspenzie (ml)

Konečný objem pripravenej perorálnej suspenzie (ml)

400 mg/57 mg/5 ml

32

35


64

70


127

140


Fľašou dôkladne pretrepte pred odobratím každej dávky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


15/0005/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18. január 2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 10. apríl 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 201315


Augmentin DUO