+ ipil.sk

Augmentin ESPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2014/00181-PRE


Písomná informácia pre používateľa


Augmentin ES

600 mg/42,9 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu


Amoxicilín/kyselina klavulánová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vášmu dieťaťu začnete podávať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na ošetrujúceho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek sa zvyčajne predpisuje dojčaťu alebo dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vaše dieťa.

- Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na ošetrujúceho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Augmentin ES a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako podáte Augmentin ES

3. Ako podávať Augmentin ES

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Augmentin ES

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Augmentin ES a na čo sa používa


Augmentin ES je antibiotikum a účinkuje tým, že usmrcuje baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie. Obsahuje dve rôzne liečivá nazývané amoxicilín a kyselina klavulánová. Amoxicilín patrí do skupiny liekov nazývaných „penicilíny“, ktoré za určitých okolností môžu prestať účinkovať (stanú sa neúčinnými). Ďalšia účinná zložka (kyselina klavulánová) zabraňuje tomu, aby k tomuto došlo.


Augmentin ES sa používa u dojčiat a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:


infekcie stredného ucha

infekcie pľúc.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako podáte Augmentin ES


Vášmu dieťaťu nepodajte Augmentin ES

ak je alergické na amoxicilín, kyselinu klavulánovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak niekedy malo závažnú alergickú reakciu na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať kožnou vyrážkou alebo opuchom tváre alebo krku.

ak niekedy malo problémy s pečeňou alebo žltačku (zožltnutie kože) pri užívaní antibiotika.


Vášmu dieťaťu nepodajte Augmentin ES, ak sa ho niečo z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste istý, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom pred podaním Augmentinu ES.


Buďte zvlášť opatrný pri podávaní Augmentinu ES

Poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom predtým, než vášmu dieťaťu podáte Augmentin ES, ak:

má žľazovú horúčku,

sa lieči pre problémy s pečeňou alebo obličkami,

pravidelne nemočí.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného týka vášho dieťaťa, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom pred podaním Augmentinu ES.


V niektorých prípadoch môže ošetrujúci lekár vyšetrením odhaliť druh baktérií, ktoré u vášho dieťaťa vyvolali infekciu. V závislosti od výsledkov vášmu dieťaťu môže predpísať inú silu Augmentinu ES alebo iný liek.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Augmentin ES môže zhoršiť niektoré jestvujúce zdravotné problémy alebo spôsobiť závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie, kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Počas toho, ako vaše dieťa užíva Augmentin ES, musíte dávať pozor na niektoré príznaky, aby ste znížili riziko vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si „Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.


Krvné vyšetrenia alebo vyšetrenia moču

Ak vaše dieťa podstupuje krvné vyšetrenia (napríklad vyšetrenia stavu červených krviniek alebo funkčné vyšetrenia pečene), alebo vyšetrenia moču, lekárovi alebo zdravotnej sestre oznámte, že užíva Augmentin ES. Dôvodom je skutočnosť, že Augmentin ES môže ovplyvniť výsledky týchto typov vyšetrení.


Iné lieky a Augmentin ES

Ak vaše dieťa užíva, alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ešte iné lieky, oznámte to, prosím, ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré sa dajú kúpiť bez lekárskeho predpisu a liekov rastlinného pôvodu.


Ak vaše dieťa spolu s Augmentinom ES užíva alopurinol (používa sa na liečbu dny), môže byť pravdepodobnejšie, že sa u neho objaví alergická kožná reakcia.


Ak vaše dieťa užíva probenecid (používa sa na liečbu dny), lekár sa môže rozhodnúť, že mu upraví dávku Augmentinu ES.


Ak sa spolu s Augmentinom ES užívajú lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (napríklad warfarín), môžu byť potrebné dodatočné krvné vyšetrenia.


Augmentin ES môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liek používaný na liečbu rakoviny alebo reumatických chorôb).


Augmentin môže ovplyvniť účinok mofetilmykofenolátu (liek používaný na zabránenie odmietnutia transplantovaného orgánu).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak je vaše dieťa, ktoré sa chystá užívať tento liek, tehotné alebo dojčí, oznámte to, prosím, ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi.


Skôr ako vaše dieťa začne užívať akýkoľvek liek, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Augmentinu ES

Augmentin ES obsahuje aspartám (E951), ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre deti, ktoré sa narodili so stavom nazývaným „fenylketonúria“.

Augmentin ES obsahuje maltodextrín (glukózu). Ak Vám ošetrujúci lekár povedal, že vaše dieťa neznáša niektoré cukry, skontaktujte sa s ošetrujúcim lekárom pred podaním tohto lieku.


3. Ako podávať Augmentin ES


Vždy podávajte tento liek presne tak, ako vám povedal ošetrujúci lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u ošetrujúceho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti vážiace 40 kg a viac

Táto suspenzia sa zvyčajne neodporúča pre dospelých a deti vážiace 40 kg a viac. Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.


Deti vážiace menej ako 40 kg

Všetky dávky sa vypočítajú podľa telesnej hmotnosti dieťaťa stanovenej v kilogramoch.

Ošetrujúci lekár vám poradí, aké množstvo Augmentinu ES máte podať vášmu dojčaťu alebo dieťaťu.

Môže vám byť poskytnutá plastová odmerná lyžica. Použite ju na to, aby ste vášmu dojčaťu alebo dieťaťu podali správnu dávku.

Zvyčajná dávka ‑ do 90 mg/6,4 mg na každý kilogram telesnej hmotnosti denne, ktoré sa podávajú rozdelené do dvoch dávok.

Augmentin ES sa neodporúča pre deti mladšie ako 3 mesiace.


Pacienti s problémami obličiek a pečene

Ak má vaše dieťa problémy s obličkami, dávka sa môže znížiť. Ošetrujúci lekár môže zvoliť inú silu lieku alebo iný liek.

Ak má vaše dieťa problémy s pečeňou, možno bude častejšie podstupovať krvné vyšetrenia, aby sa zistilo, ako mu funguje pečeň.


Ako podávať Augmentin ES

Fľašou vždy dôkladne pretrepte pred odobratím každej dávky.

Podávajte na začiatku jedla alebo tesne pred jedlom.

Rozložte dávky rovnomerne počas dňa a podávajte ich s odstupom aspoň 4 hodín. Nepodávajte 2 dávky v priebehu 1 hodiny.

Vášmu dieťaťu nepodávajte Augmentin ES dlhšie ako 2 týždne. Ak sa vaše dieťa stále cíti choré, znovu s ním navštívte lekára.


Ak podáte viac Augmentinu ES, ako máte

Ak vášmu dieťaťu podáte príliš veľké množstvo Augmentinu ES, môžu sa u neho objaviť žalúdočné ťažkosti (napínanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče. Čo najskôr sa porozprávajte s ošetrujúcim lekárom. Vezmite si so sebou fľašu od lieku a ukážte ju lekárovi.


Ak zabudnete podať Augmentin ES

Ak vášmu dieťaťu zabudnete podať dávku, podajte mu ju hneď, ako si na to spomeniete. Vášmu dieťaťu ďalšiu dávku nesmiete podať príliš skoro, ale musíte počkať približne 4 hodiny pred podaním ďalšej dávky. Nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak vaše dieťa prestane užívať Augmentin ES

Vášmu dieťaťu podávajte Augmentin ES dovtedy, kým nedokončí celú liečbu, dokonca aj vtedy, ak sa bude cítiť lepšie. Vaše dieťa potrebuje na prekonanie infekcie každú dávku. Ak nejaké baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa ošetrujúceho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri užívaní tohto lieku sa môžu objaviť nižšie uvedené vedľajšie účinky.


Príznaky, na ktoré musíte dávať pozor

Alergické reakcie:

kožná vyrážka

zápal krvných ciev(vaskulitída), ktorý sa môže prejavovať ako červené alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj ďalšie časti tela

horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté žľazy na krku, v podpazuší alebo slabinách

opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním

kolaps.

Ak sa u vášho dieťaťa prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na lekára.Prestaňte mu podávať Augmentin ES.


Zápal hrubého čreva

Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienu, bolesť žalúdka a/alebo horúčku.

Ak sa u vášho dieťaťa prejavia tieto príznaky, čo najskôr sa poraďte s ošetrujúcim lekárom.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí

hnačka(u dospelých).


Časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až1 z 10 ľudí

kvasinková infekcia (kandidóza ‑ kvasinková infekcia pošvy, ústnej dutiny alebo kožných záhybov)

napínanie na vracanie(nauzea), najmä pri užívaní vysokých dávok

ak to postihne vaše dieťa, podávajte mu Augmentin ES pred jedlom

vracanie

hnačka(u detí).


Menej časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až1 zo 100 ľudí

kožná vyrážka, svrbenie

vyvýšená svrbivá vyrážka (žihľavka)

tráviace ťažkosti

závraty

bolesť hlavy.

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

zvýšenie množstva niektorých látok (enzýmov) tvorených v pečeni.


Zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až1 z 1 000 ľudí

kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako terčíky (tmavé bodky v strede, ktoré sú obkolesené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji ‑ multiformný erytém)

ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, rýchlo sa obráťte na lekára.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

nízky počet krvných buniek dôležitých pre zrážanie krvi

nízky počet bielych krviniek.


Ďalšie vedľajšie účinky

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli u veľmi malého počtu ľudí, ale ich presná frekvencia (častosť) výskytu nie je známa.

alergické reakcie (pozri vyššie)

zápal hrubého čreva(pozri vyššie)

  • zápal mozgových blán (aseptická meningitída)

závažné kožné vyrážky:

- rozsiahla vyrážka s pľuzgiermi a odlupujúcou sa kožou, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov‑Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca nadmerné odlupovanie kože (na viac než 30 % plochy tela ‑ toxická epidermálna nekrolýza)

- rozsiahla červená kožná vyrážka s pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis (bulózna exfoliatívna dermatitída)

- červená, šupinatá vyrážka s hrčkami pod kožou a s pľuzgiermi(exantemózna pustulóza).

Ak sa u vášho dieťaťa prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na lekára.

zápal pečene(hepatitída)

žltačka zapríčinená zvýšením množstva bilirubínu (látky tvorenej v pečeni) v krvi, čo u dieťaťa môže spôsobiť zožltnutie kože a očných bielkov

zápal kanálikov obličky

pomalšie zrážanie krvi

hyperaktivita

kŕče(u ľudí užívajúcich vysoké dávky Augmentinu ES, alebo u tých, ktorí majú problémy s obličkami)

čierny jazyk, ktorý vyzerá chlpatý

zafarbenie zubov (u detí), ktoré čistenie zubnou kefkou zvyčajne odstráni.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniachalebo vyšetreniach moču:

závažné zníženie počtu bielych krviniek

nízky počet červených krviniek(hemolytická anémia)

kryštáliky v moči.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na ošetrujúceho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Augmentin ES


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Suchý prášok:

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nepoužívajte Augmentin ES po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tekutá suspenzia:

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.


Po zmiešaní prášku s vodou sa má suspenzia spotrebovať do 10 dní.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Augmentin ES obsahuje


- Liečivá sú amoxicilín a kyselina klavulanová. Každý ml perorálnej suspenzie obsahuje trihydrát amoxicilínu, čo zodpovedá 120 mg amoxicilínu a káliumklavulanát, čo zodpovedá 8,58 mg kyseliny klavulánovej.

- Ďalšie zložky sú aspartám (E951), xantán guma, oxid kremičitý, koloidný oxid kremičitý bezvodý, sodná soľ karmelózy, umelá jahodová krémová príchuť a voda.

- Pozri tiež dôležité informácie o niektorých zložkách Augmentinu ES v časti 2.


Ako vyzerá Augmentin ES a obsah balenia


Augmentin ES 600 mg/42,9 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu je sivobiely prášok dodávaný vo fľašiach z číreho skla. Po zmiešaní prášku s vodou fľaša obsahuje 50 ml, 75 ml, 100 ml alebo 150 ml sivobielej tekutej zmesi nazývanej suspenzia.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca:

Glaxo Wellcome Production

ZI de la Peyennière

53100 Mayenne

Francúzsko


alebo


SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Clarendon Road

Worthing

West Sussex BN14 8QH

Spojené kráľovstvo


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko ‑ Augmentin ES

Cyprus ‑ Augmentin ES

Litva ‑ Augmentin ES

Poľsko ‑ Augmentin ES

Portugalsko ‑ Augmentin ES

Rumunsko ‑ Augmentin ES

Slovenská republika ‑ Augmentin ES


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


-

Odporúčania/zdravotná osveta


Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií vyvolaných baktériami. Nemajú žiaden účinok proti infekciám vyvolaným vírusmi.


Infekcia vyvolaná baktériami niekedy nereaguje na liečbu antibiotikom. Jednou z najčastejších príčin, prečo k tomuto dochádza je, že baktérie, ktoré vyvolávajú infekciu, sú rezistentné na užívané antibiotikum. To znamená, že dokážu prežiť a dokonca sa aj rozmnožovať, a to aj napriek liečbe antibiotikom.


Baktérie sa môžu stať rezistentnými na antibiotiká z mnohých príčin. Starostlivé používanie antibiotík môže pomôcť znížiť riziko, že sa na ne baktérie stanú rezistentnými.


Keď vám lekár predpíše antibiotikum, je určené iba na liečbu vášho súčasného ochorenia. Venujte pozornosť nasledujúcim odporúčaniam, aby ste pomohli predísť objaveniu sa rezistentných baktérií, ktoré môžu zabrániť účinkovaniu antibiotika.


1. Je veľmi dôležité, aby ste antibiotikum užívali v správnej dávke, v správnom čase a počas správneho počtu dní. Prečítajte si pokyny na štítku a ak niečomu nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie svojho lekára alebo lekárnika.

2. Antibiotikum nesmiete užívať, pokiaľ nebolo predpísané výhradne pre vás a môžete ho používať iba na liečbu infekcie, kvôli ktorej bolo predpísané.

3. Nesmiete užívať antibiotiká, ktoré boli predpísané iným ľuďom, dokonca ani vtedy, ak mali infekciu, ktorá sa podobala tej vašej.

4. Antibiotiká, ktoré predpísali vám, nesmiete dávať iným ľuďom.

5. Ak Vám nejaké antibiotiká zostali po tom, ako ste liečbu dokončili podľa pokynov vášho lekára, zvyšné antibiotiká musíte vrátiť do lekárne na náležitú likvidáciu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod na prípravu suspenzie


Pred použitím skontrolujte, či je plomba pod viečkom neporušená. Fľašou pretrepte tak, aby bol prášok voľne sypký. Pridajte objem vody (ako je uvedené nižšie). Fľašu prevráťte a dôkladne pretrepte. Alebo naplňte fľašu vodou tesne pod rysku na štítku fľaše. Fľašu prevráťte a dôkladne pretrepte. Potom dolejte vodu presne po rysku. Fľašu prevráťte a znovu dôkladne pretrepte.


Sila

Objem vody, ktorý sa má pridať na prípravu suspenzie (ml)

Konečný objem pripravenej perorálnej suspenzie (ml)

600 mg/42,9 mg/5 ml

50

50


70

75


90

100


135

150


1


Augmentin ES

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2014/00181-PRE


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Augmentin ES

600 mg/42,9 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý 1 ml rekonštituovanej perorálnej suspenzie obsahuje trihydrát amoxicilínu, čo zodpovedá 120 mg amoxicilínu a káliumklavulanát, čo zodpovedá 8,58 mg kyseliny klavulánovej.


Pomocná látka so známym účinkom:

Pomocná látka: obsahuje 2,72 mg aspartámu (E951) v 1 ml.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na perorálnu suspenziu

Sivobiely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Augmentin je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u detí vo veku aspoň 3 mesiacov a s telesnou hmotnosťou nižšou ako 40 kg, keď sa za príčinu alebo pravdepodobnú príčinu infekcie považuje Streptococcus pneumoniae rezistentný na penicilín (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1):


 Akútny otitis media

 Pneumónia získaná v komunite.


Do úvahy sa má vziať oficiálne usmernenie o náležitom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávky sú všade vyjadrené v zmysle obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulánovej, okrem prípadov, v ktorých sú dávky vyjadrené v zmysle jednotlivej zložky.


Dávka Augmentinu, ktorá sa zvolí na liečbu individuálnej infekcie, musí zohľadňovať:


 Predpokladané patogény a ich pravdepodobnú citlivosť na antibakteriálne látky (pozri časť 4.4)

 Závažnosť infekcie a miesto infekcie

 Vek, telesnú hmotnosť a funkciu obličiek pacienta, ako je uvedené nižšie.


Liečba nemá presiahnuť 14 dní bez vyšetrenia stavu pacienta (údaje o dlhodobej liečbe, pozri časť 4.4).


Dospelí a deti vážiace 40 kg


Nie sú skúsenosti s použitím suspenzie Augmentinu u dospelých a detí vážiacich ≥ 40 kg, a preto nie je možné poskytnúť odporúčania pre dávku.


Deti vážiace < 40 kg (vo veku 3 mesiace)


Odporúčaná dávka suspenzie Augmentinu je 90/6,4 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do dvoch dávok.


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o použití Augmentinu u detí mladších ako 3 mesiace.


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) nad 30 ml/min nie je potrebná úprava dávky.


U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) pod 30 ml/min sa použitie Augmentinu neodporúča, keďže nie sú k dispozícii žiadne odporúčania pre úpravy dávky.


Porucha funkcie pečene


Liek podávajte opatrne a v pravidelných intervaloch sledujte funkciu pečene (pozri časti 4.3 a 4.4).


Spôsob podávania


Augmentin je určený na perorálne použitie.


Liek podávajte na začiatku jedla, aby sa minimalizovala možná gastrointestinálna intolerancia a optimalizovala absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulánovej.


Fľašou pretrepte tak, aby bol prášok voľne sypký, potom pridajte vodu podľa pokynov, fľašu prevráťte a pretrepte.

Fľašou pretrepte pred odobratím každej dávky (pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, na ktorýkoľvek z penicilínov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Anamnéza ťažkých, okamžitých reakcií z precitlivenosti (napr. anafylaxia) na iné betalaktámové liečivo (napr. cefalosporín, karbapeném alebo monobaktám).


Anamnéza žltačky/poruchy funkcie pečene vyvolanej amoxicilínom/kyselinou klavulánovou (pozri časť 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby amoxicilínom/kyselinou klavulánovou sa má zostaviť podrobná anamnéza týkajúca sa predchádzajúcich reakcií z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové liečivá (pozri časti 4.3 a 4.8).


U pacientov liečených penicilínmi sa hlásili závažné a ojedinele smrteľné (anafylaktoidné) reakcie z precitlivenosti. Tieto reakcie sa pravdepodobnejšie vyskytnú u jedincov s anamnézou precitlivenosti na penicilín a u atopických jedincov. Ak sa vyskytne alergická reakcia, musí sa liečba amoxicilínom/kyselinou klavulánovou ukončiť a začať vhodná alternatívna liečba.


V prípade, že sa preukáže, že infekcia je vyvolaná mikroorganizmom (mikroorganizmami) citlivým (citlivými) na amoxicilín, má sa uvažovať o prechode z liečby amoxicilínom/kyselinou klavulánovou na liečbu amoxicilínom, a to v súlade s oficiálnym usmernením.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče (pozri časť 4.8).


Amoxicilín/kyselina klavulánová sa nemajú podávať pri podozrení na infekčnú mononukleózu, keďže v súvislosti s týmto stavom sa po podaní amoxicilínu vyskytla morbiliformná vyrážka.


Súbežné podávanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku alergických kožných reakcií.


Dlhodobé podávanie môže ojedinele viesť k pomnoženiu necitlivých mikroorganizmov.


Generalizovaný erytém sprevádzaný horúčkou a spojený s pustulami, ktorý sa vyskytne na začiatku liečby, môže byť príznakom akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Táto reakcia vyžaduje ukončenie liečby Augmentinom a je kontraindikáciou akéhokoľvek následného podania amoxicilínu.


Amoxicilín/kyselina klavulánová sa majú podávať opatrne pacientom s preukázanou poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.8).


Účinky na pečeň sa hlásili predovšetkým u mužov a starších pacientov a môžu súvisieť s dlhodobou liečbou. Tieto nežiaduce účinky sa veľmi zriedkavo hlásili u detí. U všetkých pacientov sa prejavy a príznaky zvyčajne vyskytnú počas liečby alebo krátko po liečbe, ale v niektorých prípadoch sa môžu stať zjavnými až niekoľko týždňov po skončení liečby. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne reverzibilné. Účinky na pečeň môžu byť ťažké a v extrémne zriedkavých prípadoch mali za následok úmrtie. Prípady úmrtia sa takmer vždy vyskytovali u pacientov so závažným základným ochorením, alebo u pacientov súbežne užívajúcich lieky, o ktorých je známe, že môžu mať nežiaduce účinky na pečeň (pozri časť 4.8).


Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík sa hlásila takmer pri všetkých antibakteriálnych látkach vrátane amoxicilínu a jej závažnosť sa pohybuje od miernej až po život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Preto je dôležité vziať túto diagnózu do úvahy u pacientov, ktorí trpia hnačkou počas podávania akýchkoľvek antibiotík alebo bezprostredne po ich vysadení. Ak sa vyskytne kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík, musí sa liečba Augmentinom ihneď ukončiť, vyhľadať pomoc lekára a začať vhodná liečba. V takomto prípade je podávanie antiperistaltických liekov kontraindikované.


Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyhodnocovanie funkcií orgánových systémov, vrátane funkcie obličiek, pečene a krvotvorby.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulánovou sa zriedkavo hlásilo predĺženie protrombínového času. Pri súbežnom predpísaní antikoagulancií sa má vykonávať náležité monitorovanie. Môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií na udržanie požadovaného stupňa antikoagulácie (pozri časti 4.5 a 4.8).


U pacientov so zníženým výdajom moču sa veľmi zriedkavo pozorovala kryštalúria, predovšetkým pri parenterálnej liečbe. Počas podávania vysokých dávok amoxicilínu treba udržiavať dostatočný príjem tekutín a výdaj moču, aby sa znížila možnosť vzniku kryštalúrie vyvolanej amoxicilínom. U pacientov, ktorí majú v močovom mechúre zavedený katéter, sa má pravidelne kontrolovať jeho priechodnosť (pozri časť 4.9).


Počas liečby amoxicilínom sa majú vždy použiť enzymatické metódy s glukózooxidázou, keď sa robia testy na prítomnosť glukózy v moči, pretože pri použití neenzymatických metód sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne výsledky.


Prítomnosť kyseliny klavulánovej v Augmentine môže spôsobiť nešpecifickú väzbu IgG a albumínu na membrány erytrocytov, čo vedie k falošne pozitívnemu výsledku Coombsovho testu.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulánovou boli hlásené pozitívne výsledky testu pri použití testu Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio‑Rad Laboratories, pričom následne sa zistilo, že títo pacienti infekciu vyvolanú Aspergillus nemajú. Hlásené boli skrížené reakcie medzi polysacharidmi a polyfuránmi neaspergilového pôvodu a testom Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio‑Rad laboratories. Preto sa musia pozitívne výsledky testu u pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulánovou interpretovať opatrne a potvrdiť inými diagnostickými metódami.


Prášok na perorálnu suspenziu Augmentinu obsahuje 2,72 mg aspartámu (E951) v jednom ml, ktorý je zdrojom fenylalanínu. U pacientov s fenylketonúriou sa má tento liek používať opatrne.


Prášok na perorálnu suspenziu Augmentinu obsahuje maltodextrín (glukózu). Pacienti so zriedkavou glukózo‑galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá


Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká sa v praxi používajú v značnej miere, pričom sa medzi nimi nehlásila interakcia. V literatúre sa však uvádzajú prípady zvýšeného medzinárodného normalizovaného pomeru u pacientov s udržiavacou liečbou acenokumarolom alebo warfarínom, ktorým sa nasadila liečba amoxicilínom. Ak je súbežné podávanie nevyhnutné, po pridaní alebo vysadení amoxicilínu sa má starostlivo sledovať protrombínový čas alebo medzinárodný normalizovaný pomer. Navyše môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.4 a 4.8).


Metotrexát


Penicilíny môžu znížiť vylučovanie metotrexátu, a tým vyvolať potenciálne zvýšenie jeho toxicity.


Probenecid


Súbežné použitie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu tubulárnu sekréciu amoxicilínu. Súbežné použitie probenecidu môže viesť k zvýšeným a dlhodobejším krvným hladinám amoxicilínu, nie však kyseliny klavulánovej.


Mofetilmykofenolát


U pacientov liečených mofetilmykofenolátom bolo po začatí podávania perorálneho amoxicilínu a kyseliny klavulánovej hlásené približne 50 % zníženie koncentrácie aktívneho metabolitu, kyseliny mykofenolovej (MPA), nameranej pred podaním ďalšej dávky. Zmena v koncentrácii pred podaním dávky nemusí presne zobrazovať zmeny v celkovej expozícii MPA. Preto za normálnych okolností nie je potrebná zmena dávky mofetilmykofenolátu, pokiaľ nie sú prítomné klinické známky dysfunkcie štepu. Počas kombinovanej liečby a krátko po skončení antibiotickej liečby je však potrebné vykonávať starostlivé klinické monitorovanie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Obmedzené údaje o použití amoxicilínu/kyseliny klavulánovej u gravidných žien nepreukázali zvýšené riziko vrodených malformácií. V jednej štúdii u žien s predčasnou ruptúrou plodových obalov sa zistilo, že profylaktická liečba amoxicilínom/kyselinou klavulánovou môže súvisieť so zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov. Použitiu počas gravidity sa má vyhnúť, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.


Laktácia


Obe látky sa vylučujú do materského mlieka (o účinkoch kyseliny klavulánovej na dojčené dieťa sa nič nevie). V dôsledku toho sa u dojčeného dieťaťa môže vyskytnúť hnačka a hubovitá infekcia slizníc, a preto sa dojčenie možno bude musieť prerušiť. Amoxicilín/kyselina klavulánová sa majú používať počas dojčenia až po prehodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa však vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek (ADR, adverse drug reactions) sú hnačka, nauzea a vracanie.


Nižšie sú uvedené ADR zaznamenané v klinických štúdiách s Augmentinom a v rámci pozorovania po uvedení Augmentinu na trh a sú zoradené podľa tried orgánových systémov podľa MedDRA.


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použili nasledujúce výrazy.

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (častosť nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

Slizničná a kožná kandidóza

Časté

Pomnoženie necitlivých mikroorganizmov


Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Reverzibilná leukopénia (vrátane neutropénie)

Zriedkavé

Trombocytopénia

Zriedkavé

Reverzibilná agranulocytóza

Neznáme

Hemolytická anémia

Neznáme

Predĺženie času krvácania a protrombínového času1


Neznáme

Poruchy imunitného systému11

Angioneurotický edém

Neznáme

Anafylaxia

Neznáme

Syndróm podobný sérovej chorobe

Neznáme

Alergická vaskulitída


Neznáme

Poruchy nervového systému

Závraty

Menej časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Reverzibilná hyperaktivita

Neznáme

Kŕče2

Neznáme

Aseptická meningitída


Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Časté

Nauzea3

Časté

Vracanie

Časté

Indigescia

Menej časté

Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík4

Neznáme

Čierny chlpatýjazyk

Neznáme

Zafarbenie zubov5


Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Vzostup hodnôt AST a/alebo ALT6

Menej časté

Hepatitída7

Neznáme

Cholestatická žltačka7


Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva8

Kožná vyrážka

Menej časté

Pruritus

Menej časté

Urtikária

Menej časté

Multiformný erytém

Zriedkavé

Stevensov‑Johnsonov syndróm

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza

Neznáme

Bulózna exfoliatívna dermatitída

Neznáme

Akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP)10


Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Intersticiálna nefritída

Neznáme

Kryštalúria9


Neznáme

1 Pozri časť 4.4

2 Pozri časť 4.4

3 Nauzea je častejšie spojená s užívaním vyšších perorálnych dávok. Ak sa objavia gastrointestinálne reakcie, môže ich zmierniť užívanie Augmentinu na začiatku jedla.

4 Vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hemoragickej kolitídy (pozri časť 4.4)

5 Povrchové zafarbenie zubov sa veľmi zriedkavo hlásilo u detí. Dôkladná ústna hygiena môže pomôcť predísť zafarbeniu zubov, pretože čistenie zubnou kefkou ho zvyčajne odstráni.

6 Stredne závažný vzostup hodnôt AST a/alebo ALT sa zaznamenal u pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami, ale význam týchto zistení nie je známy.

7 Tieto nežiaduce účinky sa zaznamenali pri užívaní iných penicilínov a cefalosporínov (pozri časť 4.4).

8 Ak sa vyskytne alergická dermatitída, musí sa liečba ukončiť (pozri časť 4.4).

9 Pozri časť 4.9

10 Pozri časť 4.4

11 Pozri časti 4.3 a 4.4


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy predávkovania


Môžu sa objaviť gastrointestinálne príznaky a porucha rovnováhy tekutín a elektrolytov. Pozorovala sa kryštalúria vyvolaná amoxicilínom, ktorá v niektorých prípadoch viedla k zlyhaniu obličiek (pozri časť 4.4).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče.


Hlásilo sa, že amoxicilín sa môže vyzrážať v močovom katétri, a to predovšetkým po intravenóznom podaní veľkých dávok. Priechodnosť katétra je potrebné pravidelne kontrolovať (pozri časť 4.4).


Liečba intoxikácie


Gastrointestinálne príznaky možno liečiť symptomaticky a zároveň treba dávať pozor na rovnováhu vody/elektrolytov.


Amoxicilín/kyselinu klavulánovú možno odstrániť z krvného obehu hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kombinácie penicilínov, vrátane inhibítorov betalaktamáz;

ATC kód: J01CR02


Mechanizmus účinku


Amoxicilín je polosyntetický penicilín (betalaktámové antibiotikum), ktorý inhibuje jeden alebo viaceré enzýmy (často označované ako proteíny viažuce penicilín, PBP) biosyntetickej dráhy bakteriálneho peptidoglykánu, ktorý je integrálnou štrukturálnou zložkou bakteriálnej bunkovej steny. Inhibícia syntézy peptidoglykánu vedie k oslabeniu bunkovej steny, po ktorom zvyčajne dochádza k lýze a smrti bunky.


Amoxicilín je náchylný na rozklad betalaktamázami produkovanými rezistentnými baktériami, a preto spektrum účinku samotného amoxicilínu nezahŕňa mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.


Kyselina klavulánová je betalaktám, ktorý je štrukturálne príbuzný penicilínom. Inaktivuje niektoré betalaktamázové enzýmy, a tým zabraňuje inaktivácii amoxicilínu. Kyselina klavulánová sama o sebe nevykazuje klinicky prospešný antibakteriálny účinok.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah


Čas, počas ktorého je hladina amoxicilínu nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T MIC) sa považuje za hlavný determinant účinnosti amoxicilínu.


Mechanizmus rezistencie


Dva hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín/kyselinu klavulánovú sú:


Inaktivácia tými bakteriálnymi betalaktamázami, ktoré sami o sebe nie sú inhibované kyselinou klavulánovou, vrátane tých zo skupiny B, C a D.

Zmena PBP, ktorá znižuje afinitu antibakteriálnej látky k cieľovému patogénu.


Nepriepustnosť baktérií alebo mechanizmus efluxných púmp môže vyvolať alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii, najmä pri gramnegatívnych baktériách.


Hraničné hodnoty


Hraničné hodnoty MIC amoxicilínu/kyseliny klavulánovej pochádzajú od Európskej komisie pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST).


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty citlivosti (g/ml)


Citlivé

Intermediárne citlivé

Rezistentné


Haemophilus influenzae1

≤ 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

≤ 1

-

> 1

Staphylococcus aureus2

≤ 2

-

> 2

Streptococcus A, B, C, G4

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

≤ 0,5

1‑2

> 2

1 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií amoxicilínu. Pre účely testovania citlivosti je koncentrácia kyseliny klavulánovej pevne stanovená na 2 mg/l.

2 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií oxacilínu.

3 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt ampicilínu.

4 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt benzylpenicilínu.


Prevalencia rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. V prípade potreby sa má vyhľadať rada odborníka, keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť liečiva je minimálne pri niektorých typoch infekcie sporná.


Obvykle citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)$

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné betahemolytické streptokoky


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis


Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Klebsiella pneumoniae


Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Legionella pneumophila


Iné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae


$ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na amoxicilín/kyselinu klavulánovú.

1 Táto forma amoxicilínu/kyseliny klavulánovej je vhodná na liečbu Streptococcus pneumoniae, ktorý je rezistentný na penicilín, iba v schválených indikáciách (pozri časť 4.1).

2 Kmene so zníženou citlivosťou boli v niektorých krajinách EÚ hlásené s frekvenciou vyššou ako 10 %.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Amoxicilín a kyselina klavulánová sú pri fyziologickom pH plne rozpustné vo vodnom roztoku. Po perorálnom podaní sa obe zložky rýchlo a dobre absorbujú. Optimálna absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulánovej sa dosiahne, keď sa liek užije na začiatku jedla. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť amoxicilínu a kyseliny klavulánovej približne 70 %. Plazmatický profil oboch zložiek je podobný a čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) je v oboch prípadoch približne jedna hodina.


Nižšie sú uvedené priemerné (± SD) hodnoty farmakokinetických parametrov Augmentinu podávaného v dávke 45 mg/3,2 mg/kg každých 12 h pediatrickým pacientom.


Lieková forma

Cmax

(g/ml)

Tmax *

(h)

AUC (0‑t)

(g.h/ml)

T 1/2

(h)

Augmentin

podávaný v dávke 45 mg/kg AMX a 3,2 mg/kg CA každých 12 hodín

Amoxicilín

15,7

± 7,7

2,0

(1,0 ‑ 4,0)

59,8

± 20,0

1,4

± 0,35

Kyselina klavulánová

1,7

± 0,9

1,1

(1,0 ‑ 4,0)

4,0

± 1,9

1,1

± 0,29

AMX ‑ amoxicilín, CA ‑ kyselina klavulánová

* Medián (rozmedzie)


Koncentrácie amoxicilínu a kyseliny klavulánovej v sére dosiahnuté po podaní amoxicilínu/kyseliny klavulánovej sú podobné koncentráciám dosiahnutým po perorálnom podaní rovnakých dávok samotného amoxicilínu alebo samotnej kyseliny klavulánovej.


Distribúcia


Asi 25 % z celkového množstva kyseliny klavulánovej v plazme a 18 % z celkového množstva amoxicilínu v plazme sa viaže na bielkoviny. Zdanlivý distribučný objem je asi 0,3 ‑ 0,4 l/kg pri amoxicilíne a asi 0,2 l/kg pri kyseline klavulánovej.


Po intravenóznom podaní sa amoxicilín aj kyselina klavulánová zistili v žlčníku, brušnom tkanive, koži, tukovom a svalovom tkanive, v synoviálnej a peritoneálnej tekutine, v žlči a hnise. Amoxicilín sa v dostatočnej miere nedistribuuje do mozgovomiechovej tekutiny.


Štúdie na zvieratách nepreukázali ani pri jednej zo zložiek významné zadržiavanie látok súvisiacich s liečivom v tkanivách. Amoxicilín, ako väčšina penicilínov, je možné zistiť v materskom mlieku. V materskom mlieku môžu byť zistené aj stopové množstvá kyseliny klavulánovej (pozri časť 4.6).


Preukázalo sa, že amoxicilín aj kyselina klavulánová prechádzajú placentárnou bariérou (pozri časť 4.6).


Biotransformácia


Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom vo forme inaktívnej kyseliny penicilínovej v množstve zodpovedajúcom 10 až 25 % úvodnej dávky. Kyselina klavulánová sa u človeka extenzívne metabolizuje a vylučuje sa močom a stolicou a vo forme oxidu uhličitého sa vylučuje pľúcnou ventiláciou.


Eliminácia


Amoxicilín sa vylučuje hlavne obličkami, zatiaľ čo kyselina klavulánová sa vylučuje obličkami i mimoobličkovou cestou.


U zdravých jedincov je priemerný eliminačný polčas amoxicilínu/kyseliny klavulánovej približne jedna hodina a priemerný celkový klírens je približne 25 l/h. Približne 60 až 70 % amoxicilínu a približne 40 až 65 % kyseliny klavulánovej sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu prvých 6 h po podaní jednorazovej dávky Augmentinu 250 mg/125 mg alebo 500 mg/125 mg tabliet. Rôzne štúdie zistili, že v priebehu 24 hodín sa močom vylúči 50 až 85 % amoxicilínu a 27 až 60 % kyseliny klavulánovej. V prípade kyseliny klavulánovej sa najväčšie množstvo liečiva vylúči v priebehu prvých 2 hodín po podaní.


Súbežné podanie probenecidu spomaľuje vylučovanie amoxicilínu, ale nespomaľuje vylučovanie kyseliny klavulánovej obličkami (pozri časť 4.5).


Vek


Eliminačný polčas amoxicilínu u malých detí vo veku okolo 3 mesiacov až 2 rokov a u starších detí a dospelých je podobný. U veľmi malých detí (vrátane predčasne narodených novorodencov) v prvom týždni života nemá interval podávania prekročiť podávanie dvakrát denne, vzhľadom na nezrelosť renálnej cesty vylučovania. Keďže u starších pacientov existuje vyššia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, dávka sa má zvoliť opatrne a môže byť užitočné sledovať funkciu obličiek.


Pohlavie


Po perorálnom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulánovej zdravým mužom a ženám nemalo pohlavie významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu ani kyseliny klavulánovej.


Porucha funkcie obličiek


Celkový sérový klírens amoxicilínu/kyseliny klavulánovej sa znižuje úmerne znižujúcej sa funkcii obličiek. Znížený klírens liečiva je výraznejší pri amoxicilíne než pri kyseline klavulánovej, nakoľko amoxicilín sa obličkami vylučuje vo vyššej miere. Pri poruche funkcie obličiek sa preto musia zvoliť také dávky, pri ktorých sa zabráni nadmernej kumulácii amoxicilínu, ale zároveň sa zachovajú dostatočné hladiny kyseliny klavulánovej (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene


Pacientom s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať opatrne a v pravidelných intervaloch sa má sledovať funkcia pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklýchfarmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie toxicity po opakovanom podávaní amoxicilínu/kyseliny klavulánovej vykonané na psoch preukázali podráždenie žalúdka a vracanie a zafarbený jazyk.


Štúdie karcinogenity sa s Augmentinom alebo jeho zložkami neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Aspartám (E951)

Xantán guma

Oxid kremičitý

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Sodná soľ karmelózy

Umelá jahodová krémová príchuť


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Suchý prášok: 2 roky

Rekonštituovaná suspenzia sa má uchovávať pri teplote 2 °C – 8 °C (ale nesmie zmrznúť) po dobu až 10 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaše z číreho skla obsahujúce prášok na rekonštitúciu s veľkosťou 50 ml, 75 ml, 100 ml alebo 150 ml. Môžu sa dodávať s plastovou odmernou lyžicou.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


Pred použitím skontrolujte, či je plomba pod viečkom neporušená. Fľašou pretrepte tak, aby bol prášok voľne sypký. Pridajte objem vody (ako je uvedené nižšie). Fľašu prevráťte a dôkladne pretrepte. Alebo naplňte fľašu vodou tesne pod rysku na štítku fľaše. Fľašu prevráťte a dôkladne pretrepte. Potom dolejte vodu presne po rysku. Fľašu prevráťte a znovu dôkladne pretrepte.


Sila

Objem vody, ktorý sa má pridať na prípravu suspenzie (ml)

Konečný objem pripravenej perorálnej suspenzie (ml)

600 mg/42,9 mg/5 ml

50

50


70

75


90

100


135

150


Fľašou dôkladne pretrepte pred odobratím každej dávky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.,

Galvaniho7/A,

821 04 Bratislava,

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0085/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. marca 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2015


12


Augmentin ES