+ ipil.sk

AURONAL 5 mgPríbalový leták


Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č.: 2106/7126; 2106/7127; 2106/7128


Písomná informácia pre používateľov


Vážený pacient,

táto informácia je pre vás dôležitá. Prečítajte si ju pozorne. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na vášho lekára alebo lekárnika.


Auronal®2,5mg

Auronal®5mg

Auronal®10mg

(felodipinum)

filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals Ltd.

Budapešť ·Maďarsko


 1. Čo obsahuje váš liek


Auronal®2,5mg obsahuje liečivo felodipinum (felodipín) 2,5mg v jednej tablete.

Auronal®5mg obsahuje liečivo felodipinum (felodipín) 5mg v jednej tablete.

Auronal®10mg obsahuje liečivo felodipinum (felodipín) 10mg v jednej tablete.


Tablety obsahujú aj pomocné látky: lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), cellulosum microcristallinum (mikrokryštalickú celulózu), hypromellosum (hypromelózu), povidonum (povidón), propylis gallas (propylgalát), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), magnesii stearas (magnéziumstearát).

Povrch žltej 2,5mg tablety obsahuje: hypromellosum (hypromelózu), ferri oxidum flavum (žltý oxid železitý) E172, titanii dioxidum (oxid titaničitý) E171, talcum (mastenec), propylenglycolum (propylénglykol).

Povrch svetloružovej 5mg tablety a červenkastohnedej 10mg tablety obsahuje: hypromellosum (hypromelózu), ferri oxidum rubrum (červený oxid železitý) E172, ferri oxidum flavum (žltý oxid železitý) E172, titanii dioxidum (oxid titaničitý) E171, talcum (mastenec), propylenglycolum (propylénglykol).


Liečivo felodipinum je blokátor vápnikových kanálov, rozťahuje krvné cievy, znižuje krvný tlak a má dôležitú úlohu pri liečbe anginy pectoris (bolesť v hrudi spôsobená ischemickým ochorením srdca).


2. Prečo užívať tento liek


Filmom obalené tablety Auronal s predĺženým uvoľňovaním vám môže lekár predpísať na liečbu vysokého krvného tlaku a/alebo anginy pectoris.

Pri ich užívaní postupujte podľa jeho pokynov.


Tento liek bol predpísaný iba pre vás, preto by ste ho nemali dávať iným.


3. Kedy nemáte užívať Auronal


Auronal nemožno užívať, ak:

 • máte alergiu na liečivo felodipín alebo iné dihydropyridíny, alebo na hociktorú inú zložku tabliet,


 • máte nestabilnú anginu pectoris, klinicky závažnú aortálnu stenózu, nekompenzované srdcové zlyhanie alebo ste pacient prvý mesiac po infarkte myokardu,

 • ste tehotná alebo sa snažíte otehotnieť,

 • ide o pacienta v detskom veku.

Liečba by sa mala prerušiť u pacientov s kardiogénnym šokom (ako pri iných blokátoroch vápnikového kanála).


4. Upozornenia pred užívaním Auronalu


Pred začatím liečby môže byť potrebné vyšetrenie pečeňových a obličkových funkcií.


U pacientov s laktózovou intoleranciou treba vziať do úvahy, že liek obsahuje laktózu (2,5mg tableta obsahuje 25,2mg laktózy, 5mg tableta 23,95mg a 10mg tableta 21,45mg laktózy).


5. Upozornenia počas užívania Auronalu


Ak užívate Auronal spolu s inými liekmi znižujúcimi krvný tlak, môžete pociťovať slabosť alebo závrat. V takom prípade sa poraďte s lekárom.


Pacientom nad 65 rokov a pacientom s narušenou funkciou pečene postačia nižšie dávky.

U pacientov so zápalom ďasien a ozubice môže Auronal spôsobiť opuch ďasien. Možno sa tomu vyhnúť dôslednou zubnou hygienou.


6. Ako môže byť liečba Auronalom ovplyvnená inými liekmi


Ak užívate iné lieky, informujte svojho lekára.

Účinky Auronalu môžu ovplyvniť nasledujúce lieky:

 • iné antihypertenzíva, cimetidín, erytromycín, itrakonazol, ketokonazol (plazmatická hladina felodipínu sa môže zvýšiť),

 • barbituráty, fenytoín, karbamazepín (plazmatická hladina felodipínu sa môže znížiť).


Auronal neužívajte spolu s grepovou šťavou (jeho účinok sa môže zvýšiť).


Na účinok lieku môžu vplývať aj niektoré ďalšie lieky, alkohol, prípadne strava. Ak máte nejasnosti, poraďte sa s lekárom.


7. Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov počas liečby Auronalom


Na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky sa neodporúča viesť motorové vozidlo, ani obsluhovať stroje.


8. Ako užívať tablety Auronal


Postupujte podľa pokynov lekára a užívajte tablety tak, ako vám predpísal. Dávku je potrebné určiť individuálne.

Liečba by sa mala začať s 5mg felodipínu raz za deň (ráno) a možno ju zvýšiť na 10mg raz za deň.

Pre starších pacientov (nad 65 rokov) sa odporúča počiatočná dávka 2,5mg denne.

Obvyklá udržiavacia dávka je 5-10mg denne. Maximálna denná dávka je 20mg.


Tablety Auronal treba prehltnúť celé, nerozhryzené, nepožuté a zapiť vodou.

Tablety sa nemajú užiť spolu s grapefruitovou šťavou (pozrite aj bod 5.).


Je dôležité nepredávkovať sa. Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet alebo sa domnievate, že tabletu prehltlo dieťa, spojte sa s lekárom. Vezmite všetky zostávajúce tablety a túto písomnú informáciu, aby ste mu ich mohli ukázať.


9. Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť


Môžete sa cítiť unavený, slabý alebo mať závrat. Iné možné ťažkosti sú: bolesť hlavy, sčervenanie, opuchnutie členkov, búšenie srdca.

Zriedkavo sa môžu vyskytnúť vyrážky, svrbenie, bolesť kĺbov, svalov, zmenená citlivosť, nutkanie na vracanie, poruchy trávenia, zrýchlenie srdcovej činnosti, žihľavka, reakcie precitlivenosti, zvýšená teplota, impotencia, sexuálne poruchy a zvýšené hladiny pečeňových enzýmov.

Väčšina nežiaducich účinkov sa vyskytuje na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky a sú obyčajne prechodné.

U pacientov so zápalom ďasien/ozubice sa môže objaviť mierny opuch ďasien. Možno tomu predísť dôkladnou zubnou hygienou.


Ak sa u vás objavia iné nežiaduce účinky, ktoré tu nie sú uvedené, musíte to oznámiť svojmu lekárovi!


10. Balenie


30 tabliet (3 blistre po 10 tabliet).


11. Varovanie


Na obale je vyznačený dátum použiteľnosti. Po tomto dátume sa tablety nesmú používať.


TABLETY USCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE, MIMO DOSAHU DETÍ!


12. Uchovávanie


Tablety uchovávajte pri teplote do 25oC.


13. Dátum poslednej revízie


November 2007

PIL: Auronal tbl ret 3

AURONAL 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č.: 2106/7126; 2106/7127; 2106/7128


Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)


 1. NÁZOV LIEKU


Auronal®2,5mg

Auronal®5mg

Auronal®10mg

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Auronal®2,5mg obsahuje liečivo felodipinum 2,5mg v jednej tablete.

Auronal®5mg obsahuje liečivo felodipinum 5mg v jednej tablete.

Auronal®10mg obsahuje liečivo felodipinum 10mg v jednej tablete.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním.


Auronal®2,5mg: žlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením „2,5“ na jednej strane.

Auronal®5mg: svetloružové, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením „5“ na jednej strane.

Auronal®10mg: červenkastohnedé, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením „10“ na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 1. Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie.

Profylaktická liečba anginy pectoris (chronická stabilná forma).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Hypertenzia:

Dávku pre dospelých je potrebné nastaviť podľa individuálnych potrieb pacienta. Terapia sa má začať 5mg dávkou felodipínu raz za deň.

Ďalšie dávkovanie je individuálne. Dávku možno znížiť na 2,5mg/deň alebo zvýšiť na 10mg/deň v týždňových intervaloch.

Ak je potrebné, možno dávku zvýšiť až na maximum 20mg/deň.

Pre starších pacientov (nad 65 rokov) a pre pacientov s narušenou funkciou pečene sa odporúča počiatočná dávka 2,5mg/deň. Túto dávku možno zvýšiť po týždňovom intervale podľa potrieb pacienta. Obvyklá udržiavacia dávka je 5-10mg denne.

Felodipín sa môže podávať samostatne alebo v kombinácii s -blokátormi, ACE-inhibítormi alebo diuretikami.


Angina pectoris:

Rovnakú liečebnú schému odporučenú pre hypertenzívnych pacientov možno použiť pri liečbe anginy pectoris.


Tablety Auronal treba prehltnúť celé s trochou tekutiny, nie rozhryzené ani požuté. Denná dávka sa užíva jedenkrát a to ráno.


 1. Kontraindikácie


Použitie je kontraindikované u pacientov so známou hypersenzitivitou na felodipín, iné dihydropyridíny, alebo na hociktorú inú zložku tabliet Auronal.

Liek sa nemá podávať pacientom s nestabilnou anginou pectoris, klinicky závažnou aortálnou stenózou, nekompenzovaným srdcovým zlyhaním alebo pacientom najmenej jeden mesiac po infarkte myokardu.

Auronal sa nemá používať počas gravidity.

Kvôli nedostatku klinických skúseností je kontraindikáciou aj detský vek.

Liečba by sa mala prerušiť u pacientov s kardiogénnym šokom (ako pri iných Ca-blokátoroch).


 1. Špeciálne upozornenia


Opatrnosť je potrebná pri používaní felodipínu u hypertenzívnych pacientov so zhoršenou ventrikulárnou funkciou, najmä v kombinácii s beta-blokátormi.

Felodipín môže príležitostne spôsobiť symptomatickú hypotenziu a zriedkavo synkopu. To môže viesť k reflexnej tachykardii, ktorá môže najmä u pacientov so závažným zúžením koronárnych ciev viesť k ischémii myokardu.

Felodipín by sa mal opatrne používať v prítomnosti stabilizovaného zníženia prietoku z ľavej komory.

Pacienti nad 65 rokov ako aj pacienti s porušenou funkciou pečene môžu mať zvýšenú plazmatickú koncentráciu felodipínu a preto im môžu stačiť nižšie dávky felodipínu. (Pozri aj časť 4.2).

Felodipín môže indukovať gingiválne zväčšenie u pacientov s výraznou gingivitídou a parodontitídou. Dá sa tomu vyhnúť dôslednou dentálnou hygienou.

U pacientov s laktózovou intoleranciou treba vziať do úvahy obsah laktózy v tabletách (2,5mg tableta obsahuje 25,2mg laktózy, 5mg tableta 23,95mg a 10mg tableta 21,45mg laktózy).


 1. Liekové a iné interakcie


Keďže felodipín podlieha intenzívnemu metabolizmu v pečeni, súčasné podávanie liekov, ktoré interferujú s cytochróm - P450 enzýmovým systémom, môže ovplyvniť plazmatické koncentrácie felodipínu.

 • Enzýmové inhibítory (cimetidín, erytromycín, itrakonazol a ketokonazol) zvyšujú plazmatickú hladinu felodipínu.

 • Enzýmové induktory (barbituráty, fenytoín, karbamazepín) znižujú plazmatickú hladinu felodipínu.

 • Súčasné podávanie antihypertenzívnych látok zvyšuje antihypertenzívny účinok felodipínu.

 • Pri súčasnom podávaní s digoxínom nie je potrebná úprava dávkovania.

 • Väzba felodipínu na plazmatické proteíny je vysoká, no felodipín nevplýva na neviazané frakcie iných extenzívne viazaných liekov ako napr. warfarín.

 • Grepová šťava zvyšuje biodostupnosť a plazmatické hladiny dihydropyridínov (ako je felodipín), preto sa tablety Auronal nemajú užívať spolu s ňou.

 1. Používanie v gravidite a počas laktácie


Užívanie lieku je kontraindikované počas gravidity. Zlúčenina sa vylučuje do materského mlieka. Použitie Auronalu pre dojčiace matky sa neodporúča.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky - v závislosti od individuálneho pacienta- sa neodporúča viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Ako pri iných kalciových antagonistoch - v závislosti od dávky - sa najčastejšie objavujú bolesť hlavy a opuch členkov, ktorý je výsledkom prekapilárnej vazodilatácie.

U viac ako 1,5% liečených pacientov sa objavili nasledujúce nežiaduce účinky: sčervenanie, únava, slabosť, palpitácia, závrat, dyspepsia, nauzea, konstipácia, vyrážky, parestézia. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú väčšinou na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky a sú obyčajne prechodné.

U menej ako 1,5% pacientov sa objavili: tachykardia, žalúdočná nevoľnosť, artralgia, svalová slabosť a/alebo bolesť, sucho v ústach, úzkosť, triaška, extrasystola, bolesť v hrudi, pruritus, urtikária, zmeny funkcie pečene (vzrast ALT), hypersenzitívne reakcie, angioedém, horúčka, impotencia, sexuálna dysfunkcia, gingiválna hyperplázia, alebo zhoršenie existujúcej gingivitídy/periodontitídy. Poslednému možno predísť dôslednou dentálnou hygienou.


 1. Predávkovanie


Predávkovanie môže spôsobiť nadbytočnú periferálnu vazodilatáciu so značnou hypotenziou a niekedy môže byť sprevádzané bradykardiou. Liečba má byť symptomatická. V prípade závažnej hypotenzie treba pacienta položiť do polohy na chrbte s vyvýšenými nohami. Bradykardiu treba liečiť atropínom 0,5-1mg i.v. Ak to nie je postačujúce, treba zvýšiť plazmatický objem pomocou infúzie glukózy, fyziologického roztoku alebo dextranu. V prípade nedostatočnej účinnosti možno podávať sympatomimetiká s predominantným účinkom na 1-adrenoreceptory (napr. adrenalín).


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: vazodilatanciá, antihypertenzíva.

ATC kód: C08CA02, dihydropyridínové deriváty.


 1. Farmakodynamické vlastnosti

Liečivo felodipín, - dihydropyridín-, je antagonista kalciových kanálov typu L (t.j. selektívny blokátor kalciových kanálov). Uvoľňuje vaskulárny hladký sval a redukuje vaskulárnu rezistenciu. Okrem účinku na kontraktilitu hladkého svalu, vplýva aj na výkon normálneho a chorého srdca.

Felodipín redukuje krvný tlak dilatáciou periférnych arteriol, ktoré vedú k poklesu systémovej vaskulárnej rezistencie. Felodipín naviac zlepšuje tkanivovú perfúziu zvýšením deformability červených krviniek, ktorá vedie k redukcii celkovej krvnej viskozity. Experimentálne údaje popisujú ochranu srdca proti ischémii a reperfúzii, v závislosti od dávky. Potvrdilo sa tiež, že zlúčenina redukuje rozsah infarktu myokardu a pomáha pri funkčnom myokardiálnom zotavení. Pokusy na zvieratách a klinické štúdie na ľuďoch dokázali, že liek je účinná antihypertenzívna látka používaná buď samostatne alebo v kombinovanej liečbe (s beta-blokátormi, diuretikami alebo ACE-inhibítormi).


Použitá výrobná technológia umožňuje dávkovanie jedenkrát za deň, čo zabezpečí dostačujúci hypotenzívny účinok, ktorý trvá 24 hodín.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


ABSORPCIA

Felodipín sa po perorálnom podaní kompletne absorbuje z gastrointestinálneho traktu. Plazmatická koncentrácia felodipínu je priamo úmerná perorálne podanej terapeutickej dávke (5-20mg). Kvôli rýchlej biotransformácii felodipínu je systémová biodostupnosť približne 15-20% a je nezávislá od dávky v rozsahu 5 až 20mg/deň. Vrcholy plazmatickej koncentrácie sa dosiahnu 2,5-5 hodín po podaní perorálnej dávky. Efekt zníženia krvného tlaku je úmerný hladine plazmatickej koncentrácie a je zrejmý 2-5 hodín po podaní. Tento efekt trvá 24 hodín.

Zloženie s predĺženým uvoľňovaním predlžuje absorpčnú fázu felodipínu, ktorá vedie k zvýšenému času na dosiahnutie vrcholových plazmatických koncentrácií a redukovanému maximu plazmatickej koncentrácie v porovnaní s okamžitým spôsobom uvoľňovania.

Po podaní felodipínu hypertenzívnym pacientom je stredná Cmaxpri rovnovážnom stave asi o 20% vyššia po násobných dávkach ako po jednotlivej dávke. Po násobnom dávkovaní sa nezistil žiadny nárast v AUC. Interindividuálna odchýlka v Cmaxa AUC po opakovanom dávkovaní je približne trojnásobná a indikuje potrebu individualizovať dávkovanie.


DISTRIBÚCIA

Väzba felodipínu na plazmatické proteíny je približne 99%. Viaže sa prednostne na albumínovú frakciu.


METABOLIZMUS

Felodipín je extenzívne metabolizovaný pečeňou. Eliminácia po metabolizme začína v pečeni vo forme neaktívnych metabolitov.


ELIMINÁCIA

70% perorálne podanej dávky sa vylúči cez obličky a 10% stolicou. Menej než 0,5% podanej dávky sa vylúči nezmenené. Eliminačný polčas je 11-16 hodín.

Narušená funkcia pečene a vyšší vekspôsobia pokles klírens felodipínu, čoho výsledkom sú vysoké plazmatické koncentrácie lieku.

Renálne poškodenie a hemodialýzanepôsobia na farmakokinetiku felodipínu.

Zlúčenina prechádza cez hematoencefalitickú bariéru, cez placentu a vylučuje sa do materského mlieka.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicitysa robili na potkanoch a myšiach po podaní per os a intravenóznom. Perorálne hladiny LD50u potkanov boli 2300mg/kg telesnej hmotnosti a u myší 250/kg telesnej hmotnosti. Nezistili sa žiadne rozdiely medzi samcami a samicami.

Po intravenóznom podaní boli hladiny LD50 nasledovné:

potkaní samci - 6,8 mg/kg telesnej hmotnosti, potkanie samice - 6,4 mg/kg telesnej hmotnosti,

samci myší - 8,6 mg/kg telesnej hmotnosti, samice myší - 10,4 mg/kg telesnej hmotnosti.


Štúdiechronickej toxicity: robili sa jednoročné štúdie perorálnej toxicity a jednomesačné reverzibilné štúdie na potkanoch.

Felodipín sa podával v denných dávkach 1mg, 6mg a 36mg/kg telesnej hmotnosti.Vo všetkých sledovaných skupinách sa pozorovalo sčervenanie ušníc a končatín takmer každý deň. U samcov sa bezprostredne po dávke 36mg/kg objavilo slinenie. U oboch pohlaví liečených najvyššou dávkou sa zvýšil príjem vody a zistil sa väčší objem a nižšia špecifická hmotnosť moča. Na konci liečebného obdobia sa namerali aj nižšie celkové hladiny bilirubínu

u oboch pohlaví, vyššia hladina močoviny u samcov, vyššia hladina totálneho cholesterolu a nižšia hladina triglyceridov u samíc.

Histologické skúšky ukázali zhrubnutie vonkajšej vrstvy kôry nadobličiek u oboch pohlaví.

Ďalej sa pozorovala väčšia ovariálna hmotnosť, ktorá pretrvávala po 1 mesiaci uzdravovacej periódy. Všetky ostatné nálezy vymizli koncom uzdravovacej periódy. Dávka 36mg/kg telesnej hmotnosti znížila prírastok hmotnosti a spôsobila zhoršenie celkového stavu. Dávky 1 a 6 mg/kg telesnej hmotnosti nespôsobili žiadne abnormality, okrem už spomínaného sčervenania ušníc a končatín. Preto sa za netoxickú dávku felodipínu považuje 6mg/kg/deň pre obe pohlavia.


Na psoch sa robili kombinované 6- a 12- mesačné štúdie. 30 psov, 5 samcov a 5 samíc v jednej skupine dostávalo felodipín počas 12 mesiacov. Dodatočných 18 psov, 3 samci a 3 samičky v skupine sa vyhodnotili po 6-mesiacoch liečby. Dávkovalo sa 0,38, 1,2 a 2,3mg/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne. V závislosti od dávkovania sa pozorovala sliznicová hyperémia a tachykardia, ako prejav vazodilatačných vlastností felodipínu. Nezápalová gingiválna hyperplázia, podobná ako po liečbe fenytoínom a kalciovým antagonistom nifedipínom sa objavila prednostne u samcov.

12-mesačná štúdia chronickej toxicity felodipínu sa robila aj na potkanoch. Pozorovalo sa zhrubnutie vonkajšej vrstvy kôry nadobličiek v závislosti od dávky. U potkaních samíc liečených 48 mg/kg telesnej hmotnosti denne sa zistilo rozšírenie a zhrubnutie kólonu.


Reprodukčná toxicita

Študoval sa účinok perorálne podaného felodipínu - 0,72, 2,88 a 11,5 mg/kg telesnej hmotnosti denne - gravídnym potkanom od 15. dňa gestácie po 21. deň laktácie a sledovali sa účinky na F0 matky a postnatálny rast a vývoj ich potomkov. Neobjavili sa žiadne signifikantné rozdiely v telesnej hmotnosti alebo spotrebe jedla matiek. Trvanie gravidity, pôrodný index a index životaschopnosti sa porovnávali s kontrolnými hladinami. V žiadnej felodipínovej skupine sa nepozorovali zmeny postnatálnych parametrov F1 potomkov súvisiace s liekom. Autopsie neodhalili žiadne abnormality hlavných orgánov F0 matiek alebo F1 potomkov. Podanie látky neovplyvnilo kopulačný index alebo index fertility F1 potkanov alebo F2 plodov.

Sledoval sa aj účinok felodipínu na graviditu normotenzných novozélandských bielych králikov. Felodipín sa podával perorálnou intubáciou (0,46, 1,15, 2,31 a 4,6 mg/kg telesnej hmotnosti) počas organogenézy gestácie. Zistil sa sklon k zníženiu prírastku telesnej hmotnosti a spotreby potravy. V skupinách s felodipínom v porovnaní s kontrolami sa neobjavili štatisticky významné rozdiely v počte implantácií alebo žltých teliesok. Sledovanie fetálnych skeletov farbených alizarínom ukázalo nárast digitálnych defektov závislých od dávky. Tieto defekty pozostávali z chýbajúcich alebo zmenšených distálnych článkov. Najčastejšie bol zasiahnutý štvrtý prst na zadnej labke. Chýbajúce distálne články sa pozorovali len pri dávke 2,31 mg/kg a vyššej, kým redukovaná veľkosť bola viditeľná pri všetkých hladinách dávok.

U opíc sa tiež zistili anomálie prstov.

U králikov sa pri vysokých dávkach (od 4mg/kg) zvýšila embryoletalita. Naviac sa pozoroval predčasný pôrod.

Fertilita nebola ovplyvnená dávkami v terapeutickom rozmedzí.


Mutagénny účinok

V pokusoch na zvieratách sa nezistil žiadny dôkaz mutagenity.


Karcinogenita

Štúdie sa robili na potkanoch a myšiach.

U potkaních samcov sa našli len benígne nádory Leydigových buniek. Tento druhovo-závislý účinok je založený na endokrinnej aktivite felodipínu u potkanov.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, hypromellosum, povidonum, propylis gallas, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas.


Povrch tabliet Auronal®2,5mg: hypromellosum, ferri oxidum flavum, titanii dioxidum, talcum, propylenglycolum.

Povrch tabliet Auronal®5mg, 10mg: hypromellosum, ferri oxidum rubrum, ferri oxidum flavum, titanii dioxidum, talcum, propylenglycolum.


 1. Inkompatibility


Nie sú známe.


 1. Čas použiteľnosti


4 roky.


 1. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Skladujte pri teplote do 250C.


 1. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Vnútorný obal: PVC/PE/PVDC-Al blister.

Vonkajší obal: papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 30 tabliet (3 blistre po 10 tabliet).


 1. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Nevyžaduje žiadne špeciálne zaobchádzanie.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals Ltd.

Budapešť · Maďarsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Auronal®2,5mg : 83/0091/02-S

Auronal®5mg: 83/0092/02-S

Auronal®10mg: 83/0093/02-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10.05.2002 /


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


November 2007

SPC: Auronal, tbl ret 6

AURONAL 5 mg