+ ipil.sk

Avelox 400Príbalový leták

Písomná informácia pre používateľov


Avelox 400

400 mg filmom obalené tablety


moxifloxacín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Avelox 400 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Avelox 400

3. Ako užívať Avelox 400

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Avelox 400

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Avelox 400 a na čo sa používa


Avelox 400 obsahuje liečivo moxifloxacín, ktoré patrí do skupiny antibiotík nazývaných fluorochinolóny. Avelox 400 pôsobí tak, že ničí baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie.


U pacientov vo veku 18 rokov a starších sa Avelox 400 používa na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií, ak sú spôsobené baktériami, voči ktorým je moxifloxacín účinný, Avelox 400 sa smie použiť iba na liečbu tých infekcií, pri ktorých sa bežné antibiotiká nemôžu použiť alebo neboli účinné.


Infekcia v dutinách, náhle zhoršenie dlhodobého zápalu dýchacích ciest alebo infekcia pľúc (zápal pľúc), získaná mimo nemocnice (okrem ťažkých prípadov).


Mierne až stredne závažné infekcie ženských vnútorných pohlavných orgánov (zápalové

ochorenie panvy) vrátane infekcií vajíčkovodov a infekcií sliznice maternice).Tablety Avelox 400 nie

sú postačujúce na samostatnú liečbu tohto druhu infekcií, a preto vám váš lekár predpíše na liečbu

infekcií ženských vnútorných pohlavných orgánov okrem tabliet Avelox 400 ďalšie antibiotikum

(pozri časť 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Avelox 400 filmom obalené tablety, Upozornenia a opatrenia, Obráťte sa na svojho lekára, predtým ako začnete užívať Avelox 400).


Ak sa po nasledovných infekciách dokázalo zlepšenie počas začiatočnej liečbyAveloxom infúznym

roztokom, môže lekár na ukončenie kúry liečby predpísať aj tablety Aveloxu:

Infekcia pľúc (zápal pľúc) získaná mimo nemocnice, infekcie kože a mäkkých tkanív. Avelox tablety

sa nesmú používať na začiatočnú liečbu žiadneho druhu infekcií kože a mäkkých tkanív

alebo na ťažké infekcie pľúc.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Avelox 400


Ak si nie ste istý, či patríte do skupiny pacientov opísaných nižšie, kontaktujte svojho lekára.


Neužívajte Avelox 400
 • Keď ste alergický na liečivo moxifloxacín, niektoré iné chinolónové antibiotiká alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • Keď ste tehotná alebo dojčíte.

 • Keď ste mladší ako 18 rokov.

 • Keď máte v anamnéze ochorenie šliach alebo ťažkosti, ktoré súviseli s liečbou chinolónovými antibiotikami (pozri časti Upozornenia a opatrenia a 4. Možné vedľajšie účinky).

 • Keď ste sa narodili alebo ste mali nejaký stav s abnormálnou poruchou rytmu (viditeľné na EKG, záznam elektrickej aktivity srdca),

 • máte nerovnováhu solí v krvi (najmä nízke hladiny draslíka alebo horčíka v krvi),

 • máte veľmi pomalý rytmus srdca (nazývaný bradykardia),

 • máte slabé srdce (srdcové zlyhanie),

 • máte abnormálne srdcové rytmy v anamnéze,

 • alebo užívate ďalšie lieky, ktoré vedú k abnormálnym zmenám na EKG (pozri časť Iné lieky a Avelox 400).

 • Je to z toho dôvodu, že Avelox 400 môže spôsobiť zmeny na EKG, ako je predĺženie QT intervalu, t.j. oneskorené vedenie elektrických signálov.

 • Keď máte závažné ochorenie pečene alebo zvýšené pečeňové enzýmy (transaminázy) viac ako 5-násobne nad hornú hranicu normálnych hodnôt.


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára, predtým ako začnete užívať Avelox 400

 • Avelox 400 môže zmeniť EKG vášho srdca, najmä ak ste žena alebo starší pacient. Ak v súčasnosti užívate nejaký liek, ktorý znižuje hladiny draslíka vo vašej krvi, pred užívaním Avelox 400 sa poraďte so svojím lekárom (tiež pozri časti Neužívajte Avelox 400 a Iné lieky a Avelox 400).

 • Keď máte epilepsiu alebo stav, ktorý vám vyvoláva náchylnosť mať kŕčovité záchvaty, pred užívaním Aveloxu 400 sa poraďte so svojím lekárom.


 • Ak máte alebo ste mali akékoľvek mentálne zdravotné ťažkosti, pred užívaním Aveloxu sa poraďte so svojím lekárom.


 • Keď máte myasténiu gravis (ťažká slabosť svalov), užívanie Avelox 400 môže zhoršiť príznaky vášho ochorenia. Ak si myslíte, že sa vás to týka, ihneď vyhľadajte svojho lekára.


 • Keď máte vy alebo niekto z vašej rodiny nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (vzácne dedičné ochorenie), informujte svojho lekára, ktorý rozhodne, či je Avelox 400 pre vás vhodný.


 • Ak máte komplikovanú infekciu ženských vnútorných pohlavných orgánov (napr. súvisiacu s abscesom vajíčkovodov a vaječníkov alebo panvy), pri ktorej váš lekár považuje za nevyhnutnú vnútrožilovú liečbu, liečba tabletami Aveloxu 400 nie je vhodná.


 • Na liečbu mierne až stredne závažných infekcií ženských vnútorných pohlavných orgánov vám má váš lekár predpísať okrem Aveloxu 400 ďalšie antibiotikum. Ak po 3 dňoch liečby nedochádza k zlepšeniu príznakov, prosím, vyhľadajte svojho lekára.


Ak užívate Avelox 400


 • Ak máte búšenia srdca alebo nepravidelný tep srdca počas liečby, okamžite musíte informovať svojho lekára. Môže chcieť vykonať EKG, aby zistil váš srdcový rytmus.


 • Riziko srdcových ťažkostí sa môže zvýšiť so zvýšením dávky. Z tohto dôvodu musíte dodržiavať odporučené dávkovanie.


 • Jestvuje zriedkavá možnosť, že môžete mať závažnú náhlu alergickú reakciu (anafylaktickú reakciu/šok) už po prvej dávke s nasledovnými príznakmi: tlak v hrudníku, pocit točenia hlavy, pocit nevoľnosti alebo mdloby, alebo závrat pri vstávaní. Ak áno, ukončite užívanie Aveloxu 400 a okamžite vyhľadajte lekára.


 • Avelox 400 môže spôsobiť prudký a závažný zápal pečene, ktorý môže viesť život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (vrátane smrteľných prípadov, pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky). Ak sa u vás vyvinú znaky, ako je náhly pocit nepohody a/alebo vracanie spojené so zožltnutím očných bielok, tmavý moč, svrbenie kože, náchylnosť na krvácanie alebo pečeňou vyvolané ochorenie mozgu (príznaky zníženej funkcie pečene alebo prudký a závažný zápal pečene) pred pokračovaním liečby sa obráťte na svojho lekára.


 • Ak sa u vás vyvinie kožná reakcia alebo tvorba pľuzgierov a/alebo odlupovanie kože a/alebo reakcie na slizniciach (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky), ihneď vyhľadajte svojho lekára skôr, ako budete pokračovať v liečbe.


 • Chinolónové antibiotiká vrátane Aveloxu môžu spôsobiť záchvaty kŕčov. Ak sa tak stane, ukončite užívanie Aveloxu a okamžite vyhľadajte svojho lekára.


 • Môžete mať príznaky neuropatie, ako sú bolesť, pálenie, brnenie, necitlivosť a/alebo slabosť. Ak sa tak stane pred pokračovaním liečby Aveloxom o tom okamžite informujte svojho lekára


 • Môžete mať mentálne zdravotné ťažkosti, dokonca už pri prvom užívaní chinolónových antibiotík vrátane Aveloxu. Vo veľmi zriedkavých prípadoch viedla depresia alebo mentálne zdravotné ťažkosti k samovražedným myšlienkam a k sebeškodlivému správaniu, ako sú samovražedné pokusy (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky). Ak sa takéto reakcie vyvinú, ukončite užívanie Aveloxu a okamžite informujte svojho lekára.


 • Počas užívania alebo po užívaní antibiotík vrátane Aveloxu 400 sa u vás môže vyvinúť hnačka. Ak je závažná či pretrvávajúca alebo si všimnete, že vaša stolica obsahuje krv alebo hlien okamžite musíte ukončiť užívanie Aveloxu 400 a vyhľadať svojho lekára. Pri tomto stave nesmiete užívať lieky, ktoré zabraňujú alebo spomaľujú pohyb hrubého čreva.


 • Avelox 400 môže spôsobiť bolesť a zápal vašich šliach, dokonca už v priebehu 48 hodín po začatí liečby a až niekoľko mesiacov po ukončení liečby Aveloxom. Riziko zápalu a ruptúry šliach je zvýšené ak ste starší človek alebo ak sa súbežne liečite kortikosteroidmi. Pri prvom znaku akejkoľvek bolesti alebo zápale musíte ukončiť užívanie Aveloxu 400, postihnutú končatinu ušetriť od fyzickej aktivity a okamžite sa obrátiť na svojho lekára. Vyhnite sa akejkoľvek nadbytočnej fyzickej aktivite, pretože to môže zvýšiť riziko natrhnutia šľachy (pozri časti Neužívajte Avelox a 4. Možné vedľajšie účinky). Zápal a natrhnutie šliach sa môžu vyskytnúť dokonca niekoľko mesiacov po ukončení liečby Aveloxom.


 • Ak ste starší človek s existujúcimi ťažkosťami obličiek dbajte na to, aby bol váš príjem tekutín dostatočný, pretože dehydratácia môže zvýšiť riziko zlyhania obličiek.


 • Ak sa vám počas užívania Aveloxu 400 poškodí zrak alebo ak máte nejaké iné očné poruchy okamžite vyhľadajte špecializovaného očného lekára (pozri časť Vedenie vozidiel a obsluha strojov a 4. Možné vedľajšie účinky).


 • Chinolónové antibiotiká môžu zvýšiť citlivosť vašej kože na slnečné lúče alebo UV žiarenie. Počas užívania Aveloxu 400 sa musíte vyhnúť dlhodobému vystaveniu slnečným lúčom alebo silným slnečným lúčom a nesmiete navštevovať solárium alebo používať nejaký iný zdroj UV žiarenia (napr. lampa).


 • Účinnosť infúzneho roztoku moxifloxacínu na liečbu závažných popálenín, infekcií hlbokých tkanív a infekcií diabetickej nohy s osteomyelitídou (infekcia kostnej drene) sa nestanovila.


Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom a dospievajúcim do 18 rokov, pretože účinnosť a bezpečnosť nebola stanovená u tejto vekovej skupiny(pozri časť Neužívajte Avelox 400)


Iné lieky a Avelox 400

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky okrem Avelox 400,povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri Aveloxe 400 musíte zohľadniť nasledovné:

 • Ak užívate Avelox 400 a ďalšie lieky, ktoré ovplyvňujú vaše srdce jestvuje zvýšené riziko zmien vášho tepu srdca. Avelox 400 preto neužívajte spolu s nasledovnými liekmi: lieky, ktoré patria do skupiny antiarytmík (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antipsychotiká (napr. fenotiazíny, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid), tricyklických antidepresív, niektoré antimikrobiálne látky (napr.sakvinavir, spartfloxacín, vnútrožilovo podávaný erytromycín, pentamidín, antimalariká najmä halofantrin), niektoré antihistaminiká (napr. terfenadín, astemizol, mizolastín) a iné lieky (napr. cisaprid, vnútrožilovo podávaný vinkamín, bepridil a difemanil).

 • Musíte povedať lekárovi ak užívate iné lieky, ktoré môžu znižovať hladiny draslíka v krvi (napr. niektoré diuretiká, niektoré laxatíva a enémy (vo vysokých dávkach), kortikosteroidy (protizápalové lieky), amfotericín B) alebo spôsobovať spomalenie srdcového rytmu, pretože to môže počas užívania Aveloxu 400 zvýšiť riziko vzniku závažných porúch srdcového rytmu.

 • Niektoré lieky, ktoré obsahujú horčík alebo hliník, ako sú antacidá na poruchy trávenia alebo niektoré lieky, ktoré obsahujú železo alebo zinok, lieky, ktoré obsahujú didanozín alebo lieky, ktoré obsahujú sukralfát na liečbu žalúdočno-črevných ochorení môžu znížiť účinok tabliet Aveloxu 400. Tablety Aveloxu 400 preto užívajte 6 hodín pred alebo po užití iného lieku.

 • Užívanie perorálneho aktívneho uhlia v rovnakom čase ako tabliet Aveloxu 400 znižuje účinok Aveloxu 400. Súbežné používanie týchto liekov sa preto neodporúča.

 • Ak súbežne užívate perorálne antikoagulanciá (napr. warfarín) pre vášho lekára môže byť potrebné kontrolovať čas krvnej zrážavosti.


Avelox 400 a jedlo a nápoje

Účinok Aveloxu 400 nie je ovplyvnený jedlom vrátane mliečnych výrobkov.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo ak dojčíte neužívajte Avelox 400.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Štúdie na zvieratách nepreukázali zhoršenie plodnosti počas užívania tohto lieku.Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Avelox 400 vám môže spôsobiť pocit točenia hlavy alebo závrat, môžete mať náhlu, prechodnú stratu videniaalebo krátky čas môžete mať mdloby. Ak ste týmto spôsobom ovplyvnený neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.


Avelox 400 obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívaťAvelox 400


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka pre dospelých je jedna 400 mg filmom obalená tableta jedenkrát denne.


Tablety Aveloxu 400 sú na vnútorné použitie. Tableta sa prehĺta celá (aby sa prekryla horká chuť) s dostatočným množstvom tekutiny. Avelox 400 môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Odporúča sa, aby ste užívali tabletu približne v rovnaký čas dňa.


U starších pacientov, u pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou alebo u pacientov s ťažkosťami obličiek sa nevyžaduje úprava dávky.


Dĺžka liečby závisí od druhu infekcie. Ak váš lekár neurčí inak, odporúčané dĺžky používania Aveloxu 400 filmom obalených tabliet sú:

- Náhle zhoršenie chronického zápalu priedušiek (akútna exacerbácia chronickej bronchitídy)

5-10 dní

- Pľúcna infekcia (zápal pľúc) získaná mimo nemocnice, s výnimkou závažných prípadov 10 dní

- Akútna infekcia prinosových dutín (akútna bakteriálna sínusitída) 7 dní

- Mierne až stredne závažné infekcie ženských horných pohlavných ciest (zápalové ochorenie

panvy) vrátane infekcie vajíčkovodov a infekcie sliznice maternice 14 dní


Ak sa Avelox 400 filmom obalené tablety užívajú na ukončenie liečby začatej Aveloxom infúznym roztokom, odporúčaná dĺžka užívania je :

 • Pľúcna infekcia (zápal pľúc) získaná mimo nemocnice 7 – 14 dní

Väčšina pacientov so zápalom pľúc prešla na perorálnu liečbu do 4 dní s Aveloxom filmom obalených tabliet.

 • Infekcie kože a mäkkého tkaniva 7 - 21 dní

Väčšina pacientov s infekciami kože a mäkkého tkaniva prešla na perorálnu liečbu s Aveloxom 400 filmom obalených tabliet do 6 dní.


Je dôležité, aby ste dokončili liečebný cyklus, aj ak sa po niekoľkých dňoch začnete cítiť lepšie. Ak ukončíte užívanie lieku príliš skoro infekcia sa nemusí úplne vyliečiť, infekcia sa môže vrátiť alebo sa môže váš stav zhoršiť a môžete si vytvoriť aj rezistenciu baktérií na antibiotikum.


Odporúčaná dávka a dĺžka liečby sa nesmie prekročiť (pozri časť 2.Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Avelox 400.,Upozornenia a opatrenia).


Ak užijete viac Aveloxu 400 ako máte

Ak užijete viac ako jednu predpísanú tabletu denne, okamžite vyhľadajte odbornú pomoc, a ak je možné vezmite so sebou akékoľvek zvyšné tablety, balenie alebo túto písomnú informáciu pre používateľov, aby ste ukázali lekárovi alebo lekárnikovi, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Avelox 400

Ak zabudnete užiť tabletu, užite ju len čo si spomeniete v ten istý deň. Ak jeden deň neužijete tabletu, užite zvyčajnú dávku (jednu tabletu) nasledujúci deň. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak si nieste istý o tom čo spraviť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak prestanete užívať Avelox 400

Ak ukončíte užívanie lieku príliš skoro infekcia sa nemusí úplne vyliečiť. Ak chcete ukončiť užívanie tabliet pred ukončením liečebného cyklu, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby Aveloxom 400. Hodnotenie vedľajších účinkov sa zakladá na nasledovných údajoch o frekvencii:


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb


Infekcie

Časté: Infekcie spôsobené rezistentnými baktériami alebo hubami, napr. infekcie ústnej dutiny alebo pošvy spôsobené kvasinkou kandidou


Krv a lymfatický systém

Menej časté: nízky počet červených krviniek, nízky počet bielych krviniek, nízky počet špeciálnych bielych krviniek (neutrofilov), zníženie alebo zvýšenie špeciálnych krvných buniek nevyhnutných na zrážavosť krvi, zvýšenie špecializovaných bielych krviniek (eozinofily), znížená zrážavosť krvi

Veľmi zriedkavé: zvýšená zrážavosť krvi, významné zníženie špeciálnych bielych krviniek (agranulocytóza)


Alergické reakcie

Menej časté: alergická reakcia

Zriedkavé: závažná náhla celková alergická reakcia vrátane veľmi zriedkavého život ohrozujúceho šoku (napr. dýchavičnosť, pokles krvného tlaku, zrýchlený pulz), opuch (vrátane potenciálne život ohrozujúceho opuchu dýchacích ciest)

Zmeny výsledkov laboratórnych testov

Menej časté: zvýšenie krvných lipidov (tukov)

Zriedkavé: zvýšenie krvného cukru, zvýšenie kyseliny močovej v krvi


Psychické účinky

Menej časté: úzkosť, nepokoj/rozrušenie

Zriedkavé: citová nestálosť, depresia (vo veľmi zriedkavých prípadoch vedúca k samoublíženiu, ako sú samovražedné predstavy/myšlienky alebo pokusy o samovraždu), halucinácie

Veľmi zriedkavé: pocit odosobnenia (nebiť sám sebou), duševná choroba (potenciálne vedúca k samoublíženiu, ako sú samovražedné predstavy/myšlienky alebo pokusy o samovraždu)

Nervový systém

Časté: bolesť hlavy, závrat

Menej časté: pocit mravčenia (štípanie a pichanie) a/alebo znížená citlivosť, zmeny chuti (vo veľmi zriedkavých prípadoch strata chuti), zmätenosť a dezorientácia, poruchy spánku (hlavne nespavosť), tras, pocit závratu (točenie hlavy alebo odpadnutie), spavosť

Zriedkavé: porušená citlivosť kože, zmeny čuchu (vrátane straty čuchu), abnormálne sny, poruchy rovnováhy a zlá koordinácia (v dôsledku závratu), kŕčovité záchvaty, narušená pozornosť, poruchy reči, čiastočná alebo úplná strata pamäti, ťažkosti súvisiace s nervovým systémom, ako sú bolesť, pálenie, brnenie, necitlivosť a/alebo slabosť končatín

Veľmi zriedkavé: zvýšená citlivosť kože


Oči

Menej časté: poruchy zraku vrátane dvojitého a rozmazaného videnia

Veľmi zriedkavé: dočasná strata videnia


Uši

Zriedkavé: zvonenie/hučanie v ušiach, porucha sluchu vrátane hluchoty (zvyčajne vratná)


Srdcový systém (pozri časť 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Avelox 400)

Časté: u pacientov s nízkou hladinou draslíka v krvi zmena srdcového rytmu (EKG)

Menej časté: zmena srdcového rytmu (EKG), búšenie srdca, nepravidelný a rýchly tep srdca, závažné abnormality srdcového rytmu, angina pectoris,

Zriedkavé: anormálne rýchly tep srdca, mdloba

Veľmi zriedkavé: abnormálne srdcové rytmy, život ohrozujúci nepravidelný tep srdca, zástava srdca


Cievny systém:

Menej časté: rozšírenie krvných ciev

Zriedkavé: vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak


Dýchacia sústava

Menej časté: dýchavičnosť vrátane astmatických stavov


Tráviaca sústava

Časté: nevoľnosť, vracanie, bolesť žalúdka a brucha, hnačka

Menej časté: znížená chuť do jedla a príjem jedla, vetry a zápcha, podráždený žalúdok (porucha trávenia/pálenie záhy), zápal žalúdka, zvýšenie špeciálneho tráviaceho enzýmu v krvi (amyláza)

Zriedkavé: namáhavé prehĺtanie, zápal ústnej dutiny, závažná hnačka s obsahom krvi a/alebo hlienu (zápal hrubého čreva v súvislosti s antibiotikami vrátane preudomembranóznej kolitídy), ktorá sa za veľmi zriedkavých okolností môže vyvinúť do život ohrozujúcich komplikácií


Pečeň

Časté: zvýšenie špeciálneho pečeňového enzýmu v krvi (transamináza)

Menej časté: poškodenie funkcie pečene (vrátane zvýšenia špeciálneho pečeňového enzýmu v krvi (LDH)), zvýšený bilirubín v krvi, zvýšenie špeciálneho pečeňového enzýmu v krvi (gama-glutamyl-transferáza a/alebo alkalická fosfatáza)

Zriedkavé: žltačka (zožltnutie očných bielok alebo kože), zápal pečene

Veľmi zriedkavé: prudký zápal pečene potenciálne vedúci k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (vrátane smrteľných prípadov)


Koža

Menej časté: svrbenie, vyrážka, žihľavka, suchá koža

Veľmi zriedkavé: zmeny kože a slizníc (bolestivé pľuzgiere v ústnej dutine/nose alebo na penise /pošve), potenciálne život ohrozujúce (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)


Svalová a spojivová sústava

Menej časté: bolesť kĺbov, bolesť svalov

Zriedkavé: bolesť a opuch šliach (tendinitída), svalové kŕče, svalové zášklby, svalová slabosť

Veľmi zriedkavé: natrhnutie šliach, zápal kĺbov, stuhnutie svalov, zhoršenie príznakov myasténie gravis


Obličky

Menej časté: dehydratácia

Zriedkavé: poškodenie funkcie obličiek (vrátane zvýšených výsledkov špeciálnych laboratórnych testov pre obličky, ako je močovina a kreatinín), zlyhanie obličiek


Celkové vedľajšie účinky

Menej časté: pocit nepohody (prevažne slabosť alebo únava), pretrvávajúca mierna bolesť a pocit intenzívnej krátkodobej bolesti, ako je bolesť chrbta, v hrudníku, panvy a končatín), potenie

Zriedkavé: opuch (rúk, nôh, členkov, pier, ústnej dutiny, hrdla)


Okrem toho sa vo veľmi zriedkavých prípadoch po liečbe inými chinolónovými antibiotikami hlásili nasledovné vedľajšie účinky, ktoré sa pravdepodobne môžu vyskytnúť aj počas liečby Aveloxom 400: zvýšené hladiny sodíka v krvi, zvýšené hladiny vápnika v krvi, špeciálny druh zníženia počtu červených krviniek (hemolytická anémia), svalové reakcie s poškodením svalových buniek, zvýšená citlivosť kože na slnečné lúče alebo UV žiarenie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťAvelox 400


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tablety tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred vlhkosťou.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Avelox 400 obsahuje


 • Liečivo je moxifloxacíniumchlorid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg moxifloxacínu ako moxifloxacíniumchlorid.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, monohydrát laktózy (pozri časť Avelox obsahuje laktózu) a magnéziumstearát.

Filmový obal: hypromelóza, makrogol 4000, oxid železitý (E 172) a oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá Avelox 400 a obsah balenia


Každá matná červená konvexná filmom obalená tableta podlhovastého tvaru s fazetom a rozmermi 17 x 7 mm je označená s „M400“ na jednej strane a „BAYER“ na druhej strane.


Avelox 400 mg je balený v škatuliach, ktoré obsahujú bezfarebné alebo biele nepriehľadné polypropylénové/hliníkové blistre.

Avelox 400 je dostupný v obchodných baleniach obsahujúcich 5, 7 a 10 filmom obalených tabliet a v baleniach pre nemocnice obsahujúcich 25, 50 alebo 70 a vo viacjednotkových baleniach obsahujúcich 5 škatulí, každá po 16 filmom obalených tabliet, alebo 10 škatulí, každá po 10 filmom obalených tabliet.


Avelox 400 je tiež dostupný ako vzorka 1 filmom obalenej tablety v škatuli obsahujúcej hliník/hliníkové blistre,.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Pharma AG

Müllerstrasse 178

13342 Berlín

Nemecko


Výrobca

Bayer Pharma AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Avelox

Belgicko: Avelox

Cyprus: Avelox

Česká republika: Avelox

Dánsko: Avelox

Estónsko: Avelox

Fínsko: Avelox

Francúzsko: Izilox

Nemecko: Avalox

Grécko: Avelox

Maďarsko: Avelox

Írsko: Avelox

Taliansko: Avalox

Lotyšsko: Avelox

Litva: Avelox

Luxembursko: Avelox

Malta: Avelox

Holandsko: Avelox

Poľsko: Avelox

Portugalsko: Avelox

Slovensko: Avelox

Slovinsko: Avelox

Španielsko: Havelox

Švédsko: Avelox

Veľká Británia: Avelox


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

10


Avelox 400

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


 1. Názov lieku

Avelox 400

filmom obalené tablety


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 400 mg moxifloxacínuako moxifloxacíniumchlorid.


Pomocná látka so známym účinkom: Filmom obalená tableta obsahuje 68 mg monohydrát laktózy (čo zodpovedá 66,56 mg laktózy) (pozri časť 4.4).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Filmom obalená tableta

Matná červená konvexná filmom obalená tableta podlhovastého tvaru s fazetom s rozmermi 17 x 7 mm a označená s „M400“ na jednej strane a „BAYER“ na druhej strane.


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


Avelox 400 mg filmom obalené tablety sú indikované pacientom vo veku 18 rokov a starším na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií vyvolaných baktériami citlivými na moxifloxacín (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1). Moxifloxacín sa smie použiť len ak sa považuje za neprimerané použitie antibakteriálnych látok, ktoré sa zvyčajne odporúčajú na začiatočnú liečbu týchto infekcií alebo ak tieto liečby zlyhali:


- Akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)

- Akútna exacerbácia chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovaná)

- Pneumónia získaná v komunite, okrem závažných prípadov

- Mierne až stredne závažné zápalové ochorenie panvy (t.j. infekcie ženských vnútorných pohlavných orgánov vrátane salpingitídy a endometritídy) bez pridruženého tuboovariálneho alebo pelvického abscesu.

Avelox 400 mg filmom obalené tablety sa neodporúčajú na použitie v monoterapii mierneho až stredne závažného zápalového ochorenia panvy, ale majú sa podávať v kombinácii s ďalším vhodným antibiotikom (napr. cefalosporínom) vzhľadom na nárast rezistencie Neisseria gonorrhoeaena moxifloxacín, pokiaľ nemožno vylúčiť Neisseria gonorrhoeaerezistentnú na moxifloxacín (pozri časti 4.4 a 5.1).


Avelox 400 mg filmom obalené tablety sa smú používať aj na ukončenie kúry liečby pacientov,

u ktorých sa dokázalo zlepšenie počas začiatočnej liečby intravenóznym moxifloxacínom na

nasledovné indikácie:

 • Pneumónia získaná v komunite

 • Komplikované infekcie kože a kožných štruktúr (cSSSI)

Avelox 400 mg filmom obalené tablety sa nesmie používať na začiatočnú liečbu žiadneho druhu infekcií kože a kožných štruktúr alebo na závažnú pneumóniu získanú v komunite.


Je potrebné zohľadniť oficiálne odporúčania týkajúce sa náležitého použitia antibakteriálnych látok.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie (dospelí)

Odporúčaná dávka je jedna 400 mg filmom obalená tableta raz denne.


Poškodenie funkcie obličiek/pečene:

U pacientov s miernym až závažným poškodením funkcie obličiek alebo u pacientov s chronickou dialýzou, t.j. hemodialýzou a kontinuálnou ambulantnou peritoneálnou dialýzou (pozri časť 5.2 pre viac podrobností) sa nevyžaduje žiadna úprava dávkovania.

U pacientov s poškodením funkcie pečene nie sú k dispozícii dostatočné údaje (pozri časť 4.3).


Iné špeciálne skupiny pacientov

U starších pacientov a u pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou sa nevyžaduje žiadna úprava dávkovania.


Deti a dospievajúci

U detí a dospievajúcich (<18 rokov) je moxifloxacín kontraindikovaný. Účinnosť a bezpečnosť moxifloxacínu nebola u detí a dospievajúcich stanovená (pozri časť 4.3).


Spôsob podávania

Filmom obalená tableta sa má prehĺtať celá s dostatočným množstvom tekutiny a môže sa užívať nezávisle od potravy.


Dĺžka podávania

Avelox 400 mg filmom obalené tablety sa majú používať podľa nasledovných dĺžok liečby:

- Akútna exacerbácia chronickej bronchitídy 5 – 10 dní

- Pneumónia získaná v komunite 10 dní

- Akútna bakteriálnasinusitída 7 dní

- Mierne až stredne závažné zápalové ochorenie panvy 14 dní


Avelox 400 mg filmom obalené tablety sa študovali v klinických skúšaniach až po 14 dňovú liečbu.


Sekvenčná (intravenózna nasledovaná perorálnou) liečba

V klinických pozorovaniach so sekvenčnou liečbou prešla väčšina pacientov z intravenóznej na perorálnu liečbu do 4 dní (pneumónia získaná v komunite) alebo 6 dní (komplikované infekcie kože a kožných štruktúr). Celková odporúčaná dĺžka intravenóznej a perorálnej liečby je 7 - 14 dní pre pneumóniu získanú v komunite a 7 - 21 dní u komplikovaných infekcií kože a infekcií kožných štruktúr.


Odporúčaná dávka (400 mg raz denne) a dĺžka liečby pre danú liečenú indikáciu sa nesmie prekročiť.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na moxifloxacín, iné chinolóny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).

 • Pacienti mladší ako 18 rokov.

 • Pacienti s anamnézou ochorenia/poškodenia šliach v súvislosti s liečbou chinolónmi.


V predklinických skúškach aj na ľuďoch sa po vystavení účinku moxifloxacínu pozorovali elektrofyziologické zmeny srdca vo forme predĺženia QT. Z hľadiska bezpečnosti lieku je preto moxifloxacín kontraindikovaný u pacientov s:

 • Vrodeným alebo dokumentovaným získaným predĺžením QT

 • Poruchami elektrolytov najmä s neupravenou hypokalémiou

 • Klinicky významnou bradykardiou

 • Klinicky významným srdcovým zlyhaním so zníženou ejekčnou frakciou ľavej komory

 • Predchádzajúcimi symptomatickými arytmiami v anamnéze

Moxifloxacín sa nesmie používať súbežne s ďalšími liekmi, ktoré predlžujú QT interval (pozri tiež časť 4.5).


Z dôvodu obmedzených klinických údajov je moxifloxacín kontraindikovaný aj u pacientov s poškodením funkcie pečene (Child Pugh C) a u pacientov so zvýšenou hladinou transamináz >5-násobne nad hornú hranicu normálnych hodnôt.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Prínos liečby moxifloxacínom osobitne pri infekciách s nízkym stupňom závažnosti sa má vyvážiť s informáciami obsiahnutými v časti osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.


Predĺženie QTc intervalu a možné klinické stavy súvisiace s predĺžením QTc

Dokázalo sa, že moxifloxacín u niektorých pacientov predlžuje QTc interval na elektrokardiograme. V analýze EKG získanej v programe klinického skúšania moxifloxacín predlžoval QTc o 6 msek ± 26 msek, 1,4% v porovnaní s normálom. Keďže sú ženy v porovnaní s mužmi náchylné pred začiatkom liečby k dlhšiemu intervalu QTc, môžu byť citlivejšie na liečby predlžujúce QTc. Starší pacienti môžu byť tiež citlivejší na vplyvy súvisiace s liekmi na interval QT.

Lieky, ktoré môžu znižovať hladiny draslíka, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí užívajú moxifloxacín (pozri tiež časť 4.3 a 4.5).

Moxifloxacín sa má použiť s opatrnosťou u pacientov s existujúcimi proarytmogénnymi stavmi (najmä u žien a starších pacientov), ako je akútna ischémia myokardu alebo predĺženie QT, pretože to môže viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnych arytmií (vrátane torsade de pointes) a zástave srdca (pozri tiež časť 4.3). Rozsah predĺženia QT sa môže zvyšovať so zvyšujúcimi sa koncentráciami lieku. Preto sa odporúčaná dávka nesmie prekročiť.


Ak sa počas liečby moxifloxacínom objavia znaky srdcovej arytmie, liečba sa má ukončiť a má sa vykonať EKG.


Precitlivenosť / alergické reakcie

Pri fluorochinolónoch vrátane moxifloxacínu sa hlásila precitlivenosť a alergické reakcie po prvom podaní. Anafylaktické reakcie môžu progredovať do život ohrozujúceho šoku už po prvom podaní. V takýchto prípadoch sa musí moxifloxacín vysadiť a začať vhodná liečba (napr. liečba šoku).


Závažné ochorenia pečene

Po moxifloxacíne sa hlásili prípady fulminantnej hepatitídy vedúce k zlyhaniu pečene (vrátane fatálnych prípadov) (pozri časť 4.8). Ak sa vyvinú znaky a príznaky fulminantného ochorenia pečene, ako je náhly vývoj asténie spojený so žltačkou, tmavým močom, sklonom ku krvácaniu alebo pečeňová encefalopatia, pacientom sa má odporučiť, aby pred pokračovaním liečby vyhľadali lekára.
V prípadoch, keď sa objavia známky dysfunkcie pečene majú sa vykonať funkčné pečeňové testy/laboratórne vyšetrenia.


Závažné bulózne kožné reakcie

Pri moxifloxacíne sa hlásili prípady bulóznych kožných reakcií, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.8). Pacientom sa má odporučiť, aby okamžite vyhľadali svojho lekára pred pokračovaním liečby, keď sa objavia kožné a/alebo mukotické reakcie.


Pacienti s predispozíciou na záchvaty

Chinolóny sú známym spúšťačom záchvatov kŕčov. U pacientov s poruchami CNS alebo u tých, ktorí majú prítomné iné rizikové faktory, ktoré môžu viesť k predispozícii na záchvaty kŕčov alebo znižovať prah pre vznik záchvatov kŕčov, sa musia použiť s opatrnosťou. V prípade záchvatov kŕčov sa má liečba moxifloxacínom ukončiť a majú sa nasadiť vhodné opatrenia.


Periférna neuropatia

Prípady senzorickej alebo senzoricko-motorickej polyneuropatie vedúce k parestézii, hypoastézii, dyzastézii alebo slabosti sa hlásili u pacientov, ktorí dostávali chinolóny vrátane moxifloxacínu. Pacientom, ktorí sa liečia moxifloxacínom sa má odporučiť, aby pred pokračovaním liečby informovali svojich lekárov ak sa u nich vyvinú symptómy neuropatie, ako sú bolesť, pálenie, brnenie, necitlivosť alebo oslabenie (pozri časť 4.8).


Psychiatrické reakcie

Psychiatrické reakcie sa môžu vyskytnúť dokonca už po prvom podaní chinolónov vrátane moxifloxacínu. Vo veľmi zriedkavých prípadoch depresia alebo psychotické reakcie progredovali do suicidálnych myšlienok a samopoškodzujúceho správania, ako sú samovražedné pokusy (pozri časť 4.8). V prípade, že sa u pacienta vyvinú tieto reakcie, moxifloxacín sa má vysadiť a majú sa nasadiť vhodné opatrenia. Ak sa moxifloxacín používa u psychotických pacientov alebo u pacientov s psychiatrickým ochorením v anamnéze, odporúča sa opatrnosť.


Hnačka spojená s antibiotikami vrátane kolitídy

Hnačka spojená a antibiotikami (AAD) a kolitída spojená s antibiotikami (AAC), vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hnačka spojená s Clostridium difficile sa hlásili v súvislosti s používaním širokospektrálnych antibiotík vrátane moxifloxacínu a v závažnosti môžu siahať od miernej hnačky až po fatálnu kolitídu. U pacientov s rozvinutou ťažkou formou hnačky počas alebo po použití moxifloxacínu je preto dôležité uvažovať o tejto diagnóze. Ak sa predpokladá AAD alebo AAC, alebo sú potvrdené, prebiehajúca liečba antibakteriálnymi látkami vrátane moxifloxacínu sa musí ukončiť a okamžite sa musia podniknúť adekvátne terapeutické opatrenia. Okrem toho sa na zmenšenie rizika prenosu musia podniknúť náležité opatrenia na kontrolu infekcie. U pacientov s rozvinutou ťažkou formou hnačky sú lieky, ktoré inhibujú peristaltiku, kontraindikované.


Pacienti s myasténiou gravis

Moxifloxacín sa s opatrnosťou má používať u pacientov s myasténiou gravis, pretože príznaky môžu exacerbovať.


Zápal šľachy, ruptúra šľachy

Počas liečby chinolónmi vrátane moxifloxacínu môže dôjsť k zápalu a ruptúre šliach (najmä Achillovej šľachy), niekedy obojstranná, dokonca v priebehu 48 hodín od začatia liečby a hlásili sa až do niekoľkých mesiacov po ukončení liečby. Riziko tendinitídy a ruptúry šliach je zvýšené u starších pacientov a u tých, ktorí sú súbežne liečení kortikosteroidmi. Pri prvom znaku bolesti alebo zápalu pacienti majú prerušiť liečbu moxifloxacínom, postihnutú končatinu (končatiny) ušetriť od fyzickej aktivity a okamžite vyhľadať svojho lekára, aby sa začala vhodná liečba (napr. imobilizácia) postihnutej šľachy (pozri časti 4.3 a 4.8).


Pacienti s poruchami funkcie obličiek

Starší pacienti s poruchami funkcie obličiek majú používať moxifloxacín s opatrnosťou, ak nie sú schopní udržať adekvátny príjem tekutín, keďže dehydratácia môže zvýšiť riziko zlyhania obličiek.


Poruchy videnia

V prípade poškodenia zraku alebo iných vplyvov na oči je potrebné okamžite vyhľadať špecializovaného očného lekára (pozri časti 4.7 a 4.8).


Prevencia fotosenzitívnych reakcií

Ukázalo sa, že chinolóny zapríčiňujú fotosenzitívne reakcie u pacientov. Štúdie však potvrdili, že moxifloxacín má nižšie riziko vyvolať fotosenzitivitu. Pacienti sa i napriek tomu majú upozorniť, aby sa vyhýbali expozícii UV žiareniu alebo intenzívnemu a/alebo silnému slnečnému žiareniu počas liečby moxifloxacínom.


Pacienti s nedostatkom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy

Pacienti s rodinnou anamnézou alebo s momentálnym nedostatkom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy sú počas liečby chinolónmi náchylní na hemolytické reakcie. U týchto pacientov sa má preto moxifloxacín používať s opatrnosťou.


Pacienti s galaktózovou intoleranciou, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózovo-galaktózovou malabsorpciou

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózovo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Pacienti so zápalovým ochorením panvy

U pacientov s komplikovaným zápalových ochorením panvy (napr. spojeným s tuboovariálnym

alebo pelvickým abscesom), u ktorých sa intravenózna liečba považuje za nevyhnutnú, sa liečba

Avelox 400 mg filmom obalené tablety neodporúča.

Zápalové ochorenie panvy môže byť spôsobené Neisseria gonorrhoeae rezistentnou na

fluorochinolóny. V takýchto prípadoch sa má preto empiricky podať moxifloxacín súbežne s ďalším

vhodným antibiotikom(napr. cefalosporínom), pokiaľ nemožno vylúčiť Neisseria gonorrhoeae

rezistentnú na moxifloxacín. Ak sa po 3 dňoch liečby nedosiahne klinické zlepšenie, liečba sa má

znovu zhodnotiť.


Pacienti so špecifickými komplikovanými infekciami kože a kožných štruktúr

Klinická účinnosť intravenózneho moxifloxacínu v liečbe závažných infekcií popálenín, fasciitídy a infekcií diabetickej nohy s osteomyelitídou sa nestanovila.


Interferencia s biologickými testami

Liečba moxifloxacínom môže interferovať s testami na kultúrach Mycobacteriumspp.tým, že potláča rast mykobaktérií, čo spôsobuje falošne negatívne výsledky vo vzorkách odobratých pacientom súčasne užívajúcich moxifloxacín .


Pacienti s infekciami MRSA

Moxifloxacín sa neodporúča na liečbu infekcií MRSA. V prípade podozrenia alebo po potvrdení

infekcie spôsobenej MRSA, sa má začať liečba vhodnou antibakteriálnou látkou (pozri časť 5.1).


Deti a dospievajúci

V dôsledku nežiaducich účinkov na chrupku juvenilných zvierat (pozri časť 5.3) je použitie

moxifloxacínu u detí a dospievajúcich < 18 rokov kontraindikované (pozri časť 4.3).


 1. Liekové a iné interakcie


Interakcie s liekmi

Pri moxifloxacíne a iných liekoch, ktoré môžu predlžovať QTc interval nemožno vylúčiť aditívny účinok na predĺženie QT intervalu. Toto môže viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnych arytmií, vrátane torsade de pointes. Preto je súbežné podávanie moxifloxacínu s ktorýmkoľvek z nasledovných liekov kontraindikované (pozri tiež časť 4.3):

 • antiarytmiká IA triedy (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid)

 • antiarytmiká III triedy (napr. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

 • antipsychotiká (napr. fenotiazíny, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid),

 • tricyklické antidepresíva

 • niektoré antimikrobiálne látky (sakvinavir, sparfloxacín, erytromycín i.v., pentamidín, antimalariká osobitne halofantrin)

 • niektoré antihistaminiká (terfenadín, astemizol, mizolastín)

iné (cisaprid, vinkamín i.v., bepridil, difemanil).


Moxifloxacin sa má s opatrnosťou používať u pacientov, ktorí užívajú lieky, ktoré môžu znížiť hladiny draslíka (napr. slučkové a tiazidové diuretiká, laxatíva a enémy (vysoké dávky), kortikosteroidy, amfotericín B) alebo s liekmi, ktoré sa spájajú s klinicky významnou bradykardiou.


Medzi aplikáciou liečiv, ktoré obsahujú dvojmocné a trojmocné katióny (napr. antacidá obsahujúce horčík alebo hliník, tablety didanozínu, sukralfát a lieky obsahujúce železo alebo zinok) a aplikáciou moxifloxacínu sa má dodržať interval približne 6 hodín.


Súbežná aplikácia aktívneho uhlia s perorálnou dávkou moxifloxacínu 400 mg vedie k výraznej prevencii absorpcie liečiva a znižuje systémovú dostupnosť liečiva o viac ako 80%. Súbežné používanie týchto dvoch liečiv sa preto neodporúča (okrem prípadov predávkovania, pozri tiež časť 4.9).


Po opakovanom podávaní zdravým dobrovoľníkom moxifloxacín zvyšoval Cmaxdigoxínu približne o 30% bez účinku na AUC alebo najnižšie hladiny. Pri použití s digoxínom sa nevyžadujú žiadne opatrenia.


V skúšaniach vykonaných s dobrovoľníkmi – diabetikmi súbežná aplikácia perorálneho moxifloxacínu s glibenklamidom vyústila do približne 21% zníženia maximálnych koncentrácií glibenklamidu v plazme. Kombinácia glibenklamidu a moxifloxacínu môže teoreticky viesť k miernej a prechodnej hyperglykémii. Pozorované farmakokinetické zmeny glibenklamidu však nevyústili do zmien farmakodynamických parametrov (glukóza v krvi, inzulín). Klinicky významné interakcie medzi moxifloxacínom a glibenklamidom sa teda nepozorovali.

Zmeny INR

Vo veľkom počte prípadov sa hlásila zvýšená aktivita perorálnych antikoagulancií u pacientov užívajúcich antibiotiká, najmä fluorochinolóny, makrolidy, tetracyklíny, kotrimoxazol a niektoré cefalosporíny. Infekčné a zápalové stavy, vek a celkový stav pacienta sa javia ako rizikové faktory. Za takýchto podmienok je zložité zhodnotiť, či infekcia alebo liečba zapríčiňujú poruchu INR (international normalised ratio). Bezpečnostným opatrením môže byť častejšie sledovanie INR. V prípade potreby sa dávka perorálneho antikoagulancia má vhodne upraviť.


Klinické skúšania ukázali, že po súbežnej aplikácii moxifloxacínu s ranitidínom, probenecidom, perorálnymi kontraceptívami, doplnkami vápnika, parenterálne podaným morfínom, teofylínom, cyklosporínom alebo itrakonazolom nie sú žiadne interakcie.


Štúdie in vitros ľudskými enzýmami cytochrómu P-450 podporovali tieto nálezy. Vzhľadom na tieto výsledky metabolická interakcia prostredníctvom enzýmov cytochrómu P-450 nie je pravdepodobná.


Interakcia so stravou

Moxifloxacín nemá klinicky významné interakcie so stravou vrátane mliečnych výrobkov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

U ľudí sa nehodnotila bezpečnosť moxifloxacínu v gravidite. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Z dôvodu rizika poškodenia chrupavky nosných kĺbov vyvíjajúcich sa experimentálnych zvierat po fluórochinolónoch areverzibilnom poškodení kĺbov popísanom u detí, ktoré dostávali niektoré fluórochinolóny sa moxifloxacín nesmie používať u gravidných žien (pozri časť 4.3).


Laktácia

Nie sú k dispozícii údaje o laktácii alebo dojčiacich ženách. Predklinické údaje ukazujú, že malé množstvá moxifloxacínu prechádzajú do materského mlieka. V dôsledku absencie údajov u ľudí a rizika poškodenia chrupavky nosných kĺbov vyvíjajúcich sa experimentálnych zvierat po fluórochinolónochje dojčenie počas liečby moxifloxacínom kontraindikované (pozri časť 4.3).


Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali zhoršenie fertility (pozri sekcia 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch moxifloxacínu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať

stroje. Fluórochinolóny vrátane moxifloxacínu však môžu narušiť schopnosť pacienta viesť vozidlá

alebo obsluhovať stroje v dôsledku reakcií CNS (napr. závrat, akútna, prechodná strata

videnia pozri časť 4.8) alebo akútnej a krátkodobej straty vedomia (synkopa, pozri časť 4.8)..

Pacientom sa má odporučiť, aby pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov zistili, ako reagujú na

moxifloxacín.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie vychádzajú zo všetkých klinických skúšaní s moxifloxacínom 400 mg (perorálna a sekvenčná liečba) a sú usporiadané podľa nižšie uvedených frekvencií:


Okrem nauzey a hnačky sa všetky nežiaduce reakcie pozorovali vo frekvenciách menej ako 3 %.


V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky zoradené podľa klesajúcej závažnosti.

Frekvencie sú definované ako:

 • Časté (≥1/100 až <1/10)

 • Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)


Trieda orgánových systémov (MedDRA)

Časté


Menej časté


Zriedkavé


Veľmi zriedkavé


Infekcie a nákazy

Superinfekcie v dôsledku rezistentných baktérií alebo húb, napr. orálna a vaginálna kandidóza
Poruchy krvi a lymfatického systému


Anémia

Leukopénia

(leukopénie)

Neutropénia

Trombocytopénia

Trombocytémia

Krvná eozinofília Predĺžený protrombínový čas/ zvýšené INR


Zvýšená hladina protrombínu / znížené INR

Agranulocytóza


Poruchy imunitného systému


Alergická reakcia

(pozri časť 4.4)


Anafylaxia vrátane veľmi zriedkavého život ohrozujúceho šoku

(pozri časť 4.4)

Alergický edém / angioedém (vrátane laryngálneho edému, potenciálne život ohrozujúcemu, pozri časť 4.4)


Poruchy metabolizmu a výživy


Hyperlipidémia

Hyperglykémia

Hyperurikémia


Psychiatrické poruchy


Anxiózne reakcie

Psychomotorická hyperaktivita / agitácia

Emocionálna labilita

Depresia (vo veľmi zriedkavých prípadoch potenciálne kulminujúca do samopoškodzujú-ceho správania, ako sú samovražedné predstavy/myšlienky alebo pokusy o samovraždu, pozri časť 4.4)

Halucinácie

Depersonalizácia

Psychotické reakcie (potenciálne kulminujúca do samopoškodzujú-ceho správania ako sú samovražedné predstavy/myšlienky alebo pokusy o samovraždu, pozri časť 4.4)

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závrat

Parestézia/

Dyzestézia

Poruchy chuti (vrátane ageuzie vo veľmi zriedkavých prípadoch) Zmätenosť a dezorientácia

Poruchy spánku

(hlavne insomnia)

Tremor

Vertigo

Spavosť

Hypoestézia Poruchy čuchu (vrátane anosmie) Abnormálne sny

Poruchy koordinácie (vrátane porúch chôdze, najmä v dôsledku závratu alebo vertiga)

Záchvaty vrátane záchvatov grand mal (pozri časť 4.4)

Narušená pozornosť

Poruchy reči

Amnézia

Periférna neuropatia a polyneuropatia

Hyperestézia

Poruchy oka


Poruchy zraku vrátane diplopie a rozmazaného videnia (najmä v dôsledku reakcií CNS, pozri časť 4.4)


Prechodná strata videnia (najmä v prípade reakcií CNS, pozri časti 4.4 a 4.7)

Poruchy ucha a labyrintuTinnitus

Porucha sluchu vrátane hluchoty (zvyčajne reverzibilná)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Predĺženie QT u pacientov s hypokalémiou

(pozri časti 4.3 a 4.4)

Predĺženie QT (pozri časť 4.4) Palpitácie

Tachykardia

Fibrilácia predsiení

Angina pectoris

Ventrikulárne tachyarytmie

Synkopa (t.j. akútna a krátkodobá strata vedomia)

Nešpecifikované arytmie

Torsade de Pointes (pozri časť 4.4)

Zástava srdca (pozri časť 4.4)

Poruchy ciev


Vazodilatácia

Hypertenzia

Hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe (vrátane astmatických stavov)Poruchy a ochorenia gastrointesti

nálne traktu

Nauzea

Vracanie

Gastrointestinálne bolesti a bolesti brucha

Hnačka

Znížená chuť do jedla a znížený príjem jedla

Zápcha

Dyspepsia

Flatulencia

Gastritída

Zvýšená amyláza

Dysfágia

Stomatitída

Kolitída súvisiaca s antibiotikami (vrátane pseudomembranóznej kolitídy, vo veľmi zriedkavých prípadoch spojená so život ohrozujúcimi komplikáciami, pozri časť 4.4)


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie transamináz

Poškodenie funkcie pečene (vrátane zvýšenia LDH)

Zvýšený bilirubín

Zvýšená gama-glutamyl-transferáza

Zvýšená alkalická fosfatáza v krvi

Žltačka

Hepatitída (prevažne cholestatická)

Fulminantná hepatitída vedúca k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (vrátane fatálnych prípadov, pozri časť 4.4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Pruritus

Vyrážka

Žihľavka

Suchá koža


Bulózne kožné reakcie ako Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza (potenciálne život ohrozujúca, pozri časť 4.4)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia

Myalgia

Tendinitída

(pozri časť 4.4)

Svalové kŕče

Trhanie svalov Svalová slabosť

Ruptúra šľachy (pozri časť 4.4)

Artritída

Rigidita svalstva

Exacerbácia príznakov myasténie gravis (pozri časť 4.4)

Poruchy obličiek a močových ciest


Dehydratácia

Poškodenie funkcie obličiek (vrátane zvýšenia BUN a kreatinínu)

Zlyhanie obličiek (pozri časť 4.4)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Pocit nepohody (prevažne asténia alebo únava)

Bolestivé stavy (vrátane bolesti chrbta, hrude, panvy a končatín)

Potenie

EdémVo veľmi zriedkavých prípadoch sa po liečbe inými fluorochinolónmi hlásili nasledovné nežiaduce účinky, ktoré sa môžu pravdepodobne vyskytnúť aj počas liečby moxifloxacínom: hypernatriémia, hyperkalciémia, hemolytická anémia, rabdomyolýza, reakcie fotosenzitivity(pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Po náhodnom predávkovaní sa neodporúčajú žiadne špecifické opatrenia. V prípade predávkovania sa má začať so symptomatickou liečbou. Z dôvodu možného predĺženia intervalu QT sa má monitorovať EKG. Súbežné podávanie aktívneho uhlia s perorálnou dávkou moxifloxacínu 400 mg zníži systémovú dostupnosť liečiva o viac ako 80 %. V prípadoch perorálneho predávkovania môže byť na zabránenie nadmerne vysokej systémovej expozícii moxifloxacínu prospešné skoré použitie aktívneho uhlia počas absorpcie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Chinolónové antibiotiká, fluorochinolóny, ATC kód: J01 MA 14


Mechanizmus účinku

Moxifloxacín má in vitroaktivitu proti širokému spektru grampozitívnych i gramnegatívnych patogénov. Baktericídny účinok moxifloxacínu vychádza z inhibície oboch topoizomeráz typu II (DNA gyrázy a topoizomerázy IV), ktoré sú potrebné na replikáciu, transkripciu a reparáciu bakteriálnej DNA. Zdá sa, že zložka C8-metoxy prispieva k zvýšenej aktivite a nižšej selekcii rezistentných mutantov grampozitívnych baktérií v porovnaní s C8-H zložkou. Prítomnosť objemného bicykloamínového substituenta v polohe C-7 zamedzuje aktívny eflux spojený s norAalebo pmrAgénmi pozorovanými u určitých grampozitívnych baktérií.

Farmakodynamické výskumy ukázali, že moxifloxacín vykazuje koncentráciou podmienený smrtiaci pomer. Zistilo sa, že minimálne baktericídne koncentrácie (MBC) sú v rozsahu minimálnych inhibičných koncentrácií (MIC).


Vplyv na črevnú flóru u ľudí

Po perorálnom podaní moxifloxacínu sa u dobrovoľníkov pozorovali nasledovné zmeny črevnej flóry: došlo k redukcii Escherichia coli, Bacillus spp., Enterococcuss spp.a Klebsiella spp.rovnako aj anaeróbov Bacteroides vulgatus, Bifidobacterium spp., Eubacteriumspp.a Peptostreptococcus spp.. Nárast sa pozoroval pre Bacteroides fragilis.Tieto zmeny sa vrátili do normálu počas dvoch týždňov.


Mechanizmus rezistencie

Mechanizmy rezistencie, ktoré inaktivujú penicilíny, cefalosporíny, aminoglykozidy, makrolidy a tetracyklíny neinterferujú s antibakteriálnou aktivitou moxifloxacínu. Iné mechanizmy rezistencie, ako sú permeačné bariéry (bežné u Pseudomonas aeruginosa) a efluxné mechanizmy môžu tiež ovplyvniť citlivosť na moxifloxacín.

In vitrosa získava rezistencia na moxifloxacín prostredníctvom postupného procesu mutácií cieľového miesta na oboch topoizomerázach typu II, DNA gyráze a topoizomeráze IV. Moxifloxacín je nepatrný substrát pre mechanizmy aktívneho efluxu grampozitívnych mikroorganizmov.

S inými fluorochinolónmi sa pozorovala skrížená rezistencia. U niektorých grampozitívnych baktérií však moxifloxacín inhibuje topoizomerázu II aj IV s podobnou aktivitou. Tieto baktérie môžu byť rezistentné na iné chinolóny, no citlivé na moxifloxacín.


Limity citlivosti

EUCAST klinické MIC limity citlivosti a limity citlivosti diskovej difúzie pre moxifloxacín (01.01.2012):


Mikroorganizmus

Citlivý

Rezistentný

Staphylococcus spp.

0,5 mg/l

24 mm

> 1 mg/l

< 21 mm

S. pneumoniae

0,5 mg/l

22 mm

> 0,5 mg/l

< 22 mm

Streptococcus Skupiny A, B, C, G

0,5 mg/l

18 mm

> 1 mg/l

< 15 mm

H. influenzae

0,5 mg/l

25 mm

>0,5 mg/l

< 25 mm

M. catarrhalis

0,5 mg/l

23 mm

> 0,5 mg/l

< 23 mm

Enterobacteriaceae

0,5 mg/l

20 mm

> 1 mg/l

< 17 mm

Limity citlivosti súvisiace s nešpecifickými druhmi*

0,5 mg/l

> 1 mg/l

* Limity citlivosti súvisiace s nešpecifickými druhmi sa stanovili predovšetkým na základe farmakokinetických/farmakodynamických údajov a sú nezávislé od distribúcií MIC špecifických druhov. Používajú sa iba pre druhy, pre ktoré sa nestanovil limit citlivosti pre špecifické druhy a nie sú použiteľné pre druhy, kde je ešte potrebné stanoviť kritériá interpretácie.


Mikrobiologická citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie sa môže u vybraných druhov geograficky a s časom meniť a osobitne pri liečbe závažných infekcií je potrebné poznať lokálne informácie o rezistencii. Ak lokálna prevalencia rezistencie je taká, že je otázna účinnosť liečiva minimálne u niektorých typov infekcií, je potrebné si vyžiadať radu odborníka.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus* (citlivý na meticilín)

Streptococcus agalactiae (Skupina B)

Skupina Streptococcus milleri* (S. anginosus, S. constellatus a S. intermedius)

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes* (Skupina A)

Skupina Streptococcus viridans (S. viridans, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius, S. thermophilus)

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter baumanii

Haemophilus influenzae*

Haemophilus parainfluenzae*

Legionella pneumophila

Moraxella (Branhamella) catarrhalis

Anaeróbne mikroorganizmy

Fusobacterium spp.

Prevotella spp.

Iné” mikroorganizmy

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae*

Chlamydia trachomatis*

Coxiella burnetii

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma hominis

Mycoplasma pneumoniae*

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis*

Enterococcus faecium*

Staphylococcus aureus (rezistentný na meticilín)+

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Enterobacter cloacae*

Escherichia coli*

Klebsiella pneumoniae*#

Klebsiella oxytoca

Neisseria gonorrhoeae*+

Proteus mirabilis*

Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis*

Peptostreptococcus spp.*

Spravidla rezistentné organizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Pseudomonas aeruginosa

* Aktivita bola uspokojivo dokázaná u citlivých druhov v klinických štúdiách v schválených klinických indikáciách.

#ESBL-produkujúce kmene sú zvyčajne rezistentné na fluorochinolóny

+Miera rezistencie > 50% v jednej alebo viacerých krajinách


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a biologická dostupnosť

Moxifloxacín sa po perorálnom podaní sa vstrebáva rýchlo a takmer úplne. Absolútna biologická dostupnosť predstavuje asi 91%.

Farmakokinetika je lineárna v rozmedzí jednorazovej dávky 50 – 800 mg až do dávkovania 600 mg raz denne počas 10 dní. Po perorálnej dávke 400 mg sa dosiahnu maximálne koncentrácie 3,1 mg/l za 0,5 ‑ 4 hodiny po podaní. Maximálne a minimálne plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave (400 mg raz denne) boli 3,2 respektíve 0,6 mg/l. V rovnovážnom stave je expozícia v dávkovom intervale približne o 30% vyššia ako po prvej dávke.


Distribúcia

Moxifloxacín sa rýchlo distribuuje do extravaskulárneho priestoru. Po dávke 400 mg sa pozorovala AUC 35 m.gh/l. Rovnovážny distribučný objem (Vss) je asi 2 l/kg. In vitroa ex vivoexperimenty ukázali väzbu na proteíny približne 40-42%, nezávislú od koncentrácie liečiva. Moxifloxacín sa viaže prevažne na sérové albumíny.

Nasledovné maximálne koncentrácie (geometrický priemer) pozorované po jednorazovom perorálnom podaní dávky 400 mg moxifloxacínu:


Tkanivo

Koncentrácia

Pomer tkanivo:plazma

Plazma

3,1 mg/l

-

Sliny

3,6 mg/l

0,75 - 1,3

Hnisavá tekutina

1,61 mg/l

1,71

Bronchiálna sliznica

5,4 mg/kg

1,7 - 2,1

Alveolárne makrofágy

56,7 mg/kg

18,6 - 70,0

Tekutina epiteliálnej

výstelky

20,7 mg/l

5 - 7

Maxilárna dutina

7,5 mg/kg

2,0

Etmoidálna dutina

8,2 mg/kg

2,1

Nosové polypy

9,1 mg/kg

2,6

Intersticiálna tekutina

1,02 mg/l

0,8 - 1,42,3

Ženský pohlavný trakt*

10,24 mg/kg

1,724

* intravenózne podanie jednorazovej dávky 400 mg

1 10 h po podaní

2 voľná koncentrácia

3 od 3 hod. do 36 hod. po podaní dávky

4 na konci infúzie


Biotransformácia

Moxifloxacín prechádza II fázou biotransformácie a vylučuje sa obličkami a žlčovými/fekálnymi cestami ako nezmenené liečivo a tiež vo forme tiozlúčeniny (M1) a glukuronidu (M2). M1 a M2 sú jediné významné metabolity u ľudí, oba sú mikrobiologicky neaktívne.


V klinickej fáze I a in vitroštúdiách sa nepozorovali metabolické farmakokinetické interakcie s ostatnými liečivami prechádzajúcimi I fázou biotransformácie zahŕňajúcej enzým cytochrómu P450. Nie sú žiadne známky oxidačného metabolizmu.


Eliminácia

Moxifloxacín sa z plazmy eliminuje s priemerným konečným polčasom približne 12 hodín. Po dávke 400 mg je priemerný zdanlivý celkový telesný klírens v rozmedzí od 179 až 246 ml/min. Renálny klírens predstavuje asi 24 – 53 ml/min, čo naznačuje čiastočnú tubulárnu reabsorpciu liečiva z obličiek.


Po dávke 400 mg sa získa z moču (približne 19% nezmeneného liečiva, asi 2,5% M1 a približne 14% M2), a zo stolice (približne 25% nezmeneného liečiva, asi 36% M1, bez obsahu M2), celkovo je to približne 96%.


Súbežné podávanie moxifloxacínu s ranitidínom alebo probenecidom nezmenilo renálny klírens základného liečiva.


Starší pacienti a pacienti s nízkou telesnou hmotnosťou

Vysoké plazmatické koncentrácie sú pozorované u zdravých dobrovoľníkov s nízkou telesnou hmotnosťou (ako sú ženy) a u starších dobrovoľníkov.


Poškodenie funkcie obličiek

Farmakokinetické vlastnosti moxifloxacínu nie sú signifikantne odlišné u pacientov s poškodením funkcie obličiek (vrátane klírensu kreatinínu >20 ml/min/1,73m2). Ak je znížená funkcia obličiek zvýšia sa koncentrácie M2 metabolitu (glukuronidu) až o 2,5-násobne (s klírensom kreatinínu <30 ml/min/1,73m2).


Poškodenie funkcie pečene

Na základe doteraz vykonaných farmakokinetických štúdií s pacientmi so zlyhaním pečene (Child Pugh A, B) nie je možné určiť, či jestvujú nejaké rozdiely v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Poškodená funkcia pečene sa spájala so zvýšenou expozíciou M1 v plazme, kým expozícia samotného liečiva bola porovnateľná s expozíciou u zdravých dobrovoľníkov. V klinickej praxi nie sú dostatočné skúsenosti s používaním moxifloxacínu u pacientov s poškodením funkcie pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov a opíc sa pozorovali účinky na hematopoetický systém (mierne zníženie počtu erytrocytov a krvných doštičiek). Rovnako ako u iných chinolónov sa u potkanov, opíc a psov pozorovala hepatotoxicita (zvýšené pečeňové enzýmy a vakuolárna degenerácia). U opíc sa vyskytla toxicita na centrálny nervový systém (konvulzie). Tieto účinky sa pozorovali len po liečbe vysokými dávkami moxifloxacínu alebo po dlhodobej liečbe.


Moxifloxacín, podobne ako iné chinolóny, vykazoval genotoxicitu v in vitrotestoch na baktériách alebo cicavčích bunkách. Nakoľko tieto účinky možno vysvetliť interakciou s gyrázou u baktérií a - pri vyšších koncentráciách – interakciou s topoizomerázou II na cicavčích bunkách, na genotoxicitu možno predpokladať 3-násobnú koncentráciu. V in vivotestoch sa nepozorovali známky genotoxicity i napriek skutočnosti, že sa použili veľmi vysoké dávky moxifloxacínu. Tým sa zabezpečí dostatočná rezerva bezpečnej terapeutickej dávky u ľudí. Na potkanoch moxifloxacín nebol na skúškach iniciácie-propagácie karcinogénny.


Mnoho chinolónov je fotoreaktívnych a môže indukovať fototoxické, fotomutagénne a fotokarcinogénne účinky. Na rozdiel od iných sa pre moxifloxacín dokázalo, že nemá fototoxické a fotogenotoxické vlastnosti po testovaní v porovnávacích programoch in vitroa in vivoštúdii. Za rovnakých podmienok iné chinolóny indukovali tieto účinky.


Pri vysokých koncentráciách je moxifloxacín inhibítorom rýchlej zložky oneskoreného detektora draslíkového prúdu v srdci, a preto môže zapríčiniť predĺženie QT intervalu. Toxikologické štúdie vykonané na psoch s použitím perorálnych dávok ³90 mg/kg viedli k plazmatickým koncentráciám ³16 mg/l, ktoré vyvolali predĺženia QT, ale nie arytmie. Iba po veľmi vysokej kumulatívnej intravenóznej aplikácii viac ako 50-násobku terapeutickej dávky (>300 mg/kg), vedúcej k plazmatickým koncentráciám ³200 mg/l (viac ako 40-násobok terapeutickej hladiny), sa pozorovali reverzibilné, nie fatálne ventrikulárne arytmie.


O chinolónoch je známe, že spôsobujú poškodenia chrupky veľkých diartróznych kĺbov u nedospelých zvierat. Najnižšia perorálna dávka moxifloxacínu, ktorá spôsobila kĺbovú toxicitu u juvenilných psov bola štvornásobkom odporúčanej maximálnej terapeutickej dávky 400 mg (za predpokladu 50 kg telesnej hmotnosti) v mg/kg bázy s plazmatickými koncentráciami dvoj až trojnásobne vyššími ako sú pri maximálnej terapeutickej dávke.


Testy toxicity na potkanoch a opiciach (po opakovaných dávkach až do šiestich mesiacov) neodhalili žiadne náznaky ohľadom rizika okulotoxicity. U psov vyvolali vysoké perorálne dávky (³60 mg/kg), ktoré viedli k plazmatickým koncentráciám ³20 mg/l, zmeny na elektroretinograme a v ojedinelých prípadoch aj atrofiu retiny.


Reprodukčné štúdie vykonané na potkanoch, králikoch a opiciach ukázali, že dochádza k placentárnemu prenosu moxifloxacínu. Štúdie na potkanoch (p.o. a i.v.) a opiciach (p.o.) neukázali známky teratogenity alebo poruchy fertility po podaní moxifloxacínu. Na plodoch králikov sa pozorovala mierne zvýšená incidencia malformácií stavcov a rebier, no len po dávke (20 mg/kg i.v.), ktorá sa spájala so závažnou toxicitou pre matku. U opíc a králikov sa pri ľudských terapeutických plazmatických koncentráciách pozoroval zvýšený počet potratov U potkanov sa pozorovala znížená váha plodov, zvýšenie predčasných pôrodov, mierne predĺženie gravidity a zvýšenie spontánnej aktivity u niektorých samčích a samičích potomkov pri dávkach, ktoré boli 63-krát vyššie než maximálna odporúčaná dávka v mg/kg bázy s plazmatickými koncentráciami v rozsahu ľudskej terapeutickej dávky.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát


Filmový obal:

Hypromelóza

Makrogol 4000

Oxid železitý (E172)

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Upozornenie na podmienky a spôsob uchovávania


Polypropylén/alumíniové blistre:

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred vlhkosťou.


Alumínium/alumíniové blistre:

Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Škatule obsahujú bezfarebný alebo bielo opaleskujúci polypropylén/alumíniový blister.

Filmom obalené tablety sú dostupné v baleniach po 5, 7 a 10 tabliet,

v baleniach pre nemocnice obsahujúce 25 (5x5), 50 (5x10), 70 (7x10) filmom obalených tabliet alebo vo viacjednotkových baleniach pre nemocnice obsahujúce 80 (5 balení po 16) alebo 100 (10 balení po 10) filmom obalených tabliet.


Škatule obsahujúce alumínium/alumíniovéblistre sú dostupné v baleniach jednej filmom obalenej tablety .


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Bayer Pharma AG

Müllerstrasse 178

13342 Berlín

Nemecko


8. REGISTRAČNÉČÍSLO


Reg. č.: 42/0257/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.10.2004

Dátum predĺženia registrácie: 08.03.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


09/2014

16


Avelox 400