+ ipil.sk

AXETINE 750 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


AXETINE 750 mg

AXETINE 1,5 g

prášok na injekčný/infúzny roztok

cefuroxím


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je AXETINE a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný AXETINE

3. Ako sa AXETINE podáva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať AXETINE

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je AXETINE a na čo sa používa


AXETINE je antibiotikum, ktoré sa používa u dospelých a detí. Účinkuje tak, že usmrcuje baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.


AXETINE sa používa na liečbu infekcií:

 • pľúc alebo hrudníka

 • močových ciest

 • kože a mäkkých tkanív

 • brucha


AXETINE sa používa aj na:

 • prevenciu (predchádzanie vzniku) infekcií počas operácie.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný AXETINE


AXETINE vám nesmie byť podaný:

 • ak ste alergický na cefuroxím alebo iné cefalosporínové antibiotikum.

 • ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na akýkoľvek iný typ betalaktámového antibiotika (penicilíny, monobaktámy a karbapenémy)


Ak si myslíte, že sa vás to týka, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako sa začne vaša liečba AXETINOM. AXETINE vám nesmie byť podaný.


Upozornenia a opatrenia


Počas liečby AXETINOM si musíte dávať pozor na určité príznaky, akými sú alergické reakcie a žalúdočno-črevné ťažkosti ako hnačka. Zníži sa tak riziko vzniku možných problémov. Pozrite si „Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4. Ak ste v minulosti mali alergickú reakciu na iné antibiotiká, napríklad na penicilín, môžete byť alergický aj na AXETINE.


Ak potrebujete krvné vyšetrenie alebo vyšetrenie moču

AXETINE môže ovplyvniť výsledky vyšetrenia moču alebo krvného vyšetrenia zisťujúceho hladiny cukru v krvi a krvného vyšetrenia nazývaného Coombsov test. Ak podstupujete vyšetrenia:

Povedzte osobe, ktorá vám odoberá vzorku, že ste liečený AXETINOM.


Iné lieky a AXETINE

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi. Týka sa to aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým AXETINE účinkuje, alebo môžu zvýšiť pravdepodobnosť, že sa u vás objavia vedľajšie účinky. Medzi tieto lieky patria:

 • antibiotiká aminoglykozidového typu (napr. amikacín, tobramycín, gentamicín)

 • močopudné lieky (diuretiká), ako napríklad furosemid

 • probenecid

 • perorálne (ústami užívané) antikoagulanciá (lieky zabraňujúce zrážaniu krvi)

Ak sa vás to týka, povedzte to svojmu lekárovi. Počas liečby AXETINOM môžete potrebovať dodatočné vyšetrenia na sledovanie funkcie obličiek.


Antikoncepčné tablety

AXETINE môže znížiť účinnosť antikoncepčných tabliet. Ak počas liečby AXETINOM užívate antikoncepčné tablety, je potrebné, aby ste používali aj bariérový spôsob antikoncepcie (napríklad prezervatívy). Poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako vám začnú podávať tento liek.


Váš lekár zváži prínos liečby AXETINOM pre vás oproti riziku pre vaše dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, pokým sa necítite dobre.


AXETINE obsahuje sodík

Musíte to vziať do úvahy, ak ste na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


AXETINE 750 mg: Jedna injekčná liekovka obsahuje 42 mg sodíka.

AXETINE 1,5 g: Jedna injekčná liekovka obsahuje 83 mg sodíka.


 1. Ako sa AXETINE podáva


AXETINE zvyčajne podáva lekár alebo zdravotná sestra. Môže sa podať formou infúzie (vnútrožilovej infúzie) alebo injekciou priamo do žily (intravenózne, i.v.) alebo do svalu (intramuskulárne, i.m.).


Zvyčajná dávka

Správnu dávku AXETINU pre vás určí váš lekár v závislosti od závažnosti a druhu infekcie, od toho, či užívate nejaké ďalšie antibiotiká, od vašej telesnej hmotnosti a veku a od toho, ako vám fungujú obličky.


Novorodenci (vo veku 0– 3 týždne)

Novorodencovi bude na každý 1 kg telesnej hmotnosti podaných 30 až 100 mg AXETINU denne rozdelených do dvoch alebo troch dávok.


Dojčatá (staršie ako 3 týždne) a deti

Dojčaťu alebo dieťaťu bude na každý 1 kg telesnej hmotnosti podaných 30 až 100 mg AXETINU denne rozdelených do troch alebo štyroch dávok.


Dospelí a dospievajúci

750 mg až 1,5 g AXETINU denne rozdelených do dvoch, troch alebo štyroch dávok. Najvyššia dávka: 6 g denne.


Pacienti s problémami s obličkami

Ak máte problém s obličkami, váš lekár vám môže zmeniť dávku.

Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj AXETINE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor

U malého počtu ľudí, ktorí užívajú AXETINE, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií patria:


 • závažná alergická reakcia. Medzi jej prejavy patria vyvýšená a svrbivá vyrážka, opuch, ktorý niekedy postihuje tvár alebo ústa a spôsobuje ťažkosti s dýchaním

 • kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji)

 • po celom tele rozšírená vyrážka s pľuzgiermi a odlupovanie kože Môžu to byť prejavy Stevensovho-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy

 • plesňové infekcie. Lieky ako AXETINE môžu v zriedkavých prípadoch spôsobiť premnoženie kvasiniek (rodu Candida) v tele, čo môže viesť k vzniku plesňových infekcií (napríklad kandidózy). Výskyt tohto vedľajšieho účinku je pravdepodobnejší, ak AXETINE užívate dlhý čas.


Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, bezodkladne vyhľadajte lekára alebo zdravotnú sestru.


Časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

 • bolesť v mieste vpichu, opuch a začervenanie pozdĺž žily

Ak vám niektorý z uvedených príznakov robí ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi.


Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:

 • zvýšenie látok (enzýmov) tvorených v pečeni

 • zmeny počtu bielych krviniek (neutropénia alebo eozinofília)

 • nízky počet červených krviniek (anémia)


Menej časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

 • kožná vyrážka, svrbivá, vyvýšená vyrážka (žihľavka)

 • hnačka, napínanie na vracanie, bolesť žalúdka

Ak sa u vás objaví niektorý z uvedených príznakov, povedzte to svojmu lekárovi.


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:

 • nízky počet bielych krviniek (leukopénia)

 • zvýšenie množstva bilirubínu (látka tvorená v pečeni)

 • pozitívny výsledok Coombsovho testu.


Ďalšie vedľajšie účinky

U veľmi malého počtu ľudí sa vyskytli ďalšie vedľajšie účinky, ale ich presný výskyt nie je známy:

 • plesňové infekcie

 • vysoká teplota (horúčka)

 • alergické reakcie

 • zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienu v stolici, bolesť žalúdka

 • zápal obličiek a krvných ciev

 • príliš rýchly rozpad červených krviniek (hemolytická anémia)

 • kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji) (multiformný erytém).

Ak sa u vás objaví niektorý z uvedených príznakov, povedzte to svojmu lekárovi.


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:

 • zníženie počtu krvných doštičiek (buniek, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi - trombocytopénia)

 • zvýšenie hladín dusíka močoviny a sérového kreatinínu v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať AXETINE


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Váš lekár alebo zdravotná sestra zlikviduje všetok liek, ktorý už viac nie je potrebný. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


Rekonštituovaný roztok

Rekonštituovaný roztok sa odporúča použiť okamžite.

Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná:

 • počas 5 hodín pri 25 °C a 48 hodín pri 2° C – 8 °C (v chladničke) pre rekonštituované roztoky na intramuskulárnu a intravenóznu injekciu

 • počas 6 hodín pri 25 °C a 24 hodín pri 2 °C – 8 °C (v chladničke) pre rekonštituované roztoky na intravenóznu infúziu


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo AXETINE obsahuje

 • Liečivo je cefuroxím.

AXETINE 750 mg: Jedna injekčná liekovka obsahuje 750 mg cefuroxímu, ako sodnú soľ cefuroxímu.

AXETINE 1,5 g: Jedna injekčná liekovka obsahuje 1,5 g cefuroxímu, ako sodnú soľ cefuroxímu.


 • AXETINE neobsahuje pomocné látky.


Ako vyzerá AXETINE a obsah balenia

AXETINE sa dodáva v sklenenej injekčnej liekovke s gumovou zátkou a hliníkovým uzáverom.


Veľkosť balenia

1, 10, 50, 100 injekčných liekoviek


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Medochemie Ltd., Factory C: 2, Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 Agios Athanassios, Limassol, Cyprus

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na rekonštitúciu


Objemy pridanej vody a koncentrácie roztoku, ktoré môžu byť užitočné, keď je potrebné delenie dávok

Veľkosť injekčnej liekovky

Množstvo vody, ktoré treba pridať (ml)

Približná koncentrácia cefuroxímu (mg/ml)**

750 mg prášok na injekčný/infúzny roztok

750 mg

intramuskulárne podanie

intravenózny bolus

intravenózna infúzia

3 ml

aspoň 6 ml

aspoň 6 ml

216

116

116

1,5 g prášok na injekčný/infúzny roztok

1,5 g

intramuskulárne podanie

intravenózny bolus

intravenózna infúzia

6 ml

aspoň 15 ml

15 ml*

216

94

94

* Rekonštituovaný roztok treba pridať do 50 alebo 100 ml kompatibilného infúzneho roztoku (pozri ďalej uvedené informácie o kompatibilite)

** Výsledný objem roztoku cefuroxímu v rekonštituovanom roztoku je zvýšený v dôsledku vytesňovacieho koeficientu liečiva, čo má za následok uvedené koncentrácie v mg/ml.


Kompatibilita

 • 0,9% injekčný roztok chloridu sodného

 • 5% injekčný roztok glukózy

 • 10% injekčný roztok glukózy

 • Ringerov injekčný roztok

 • Injekčný roztok Ringer-laktát


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


6/6

AXETINE 750 mg

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU


AXETINE 750 mg

AXETINE 1,5 g

prášok na injekčný/infúzny roztok


 1. KVALITATÍVNE a KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


AXETINE 750 mg: Jedna injekčná liekovka obsahuje 750 mg cefuroxímu, ako sodnú soľ cefuroxímu.

AXETINE 1,5 g: Jedna injekčná liekovka obsahuje 1,5 g cefuroxímu, ako sodnú soľ cefuroxímu.

AXETINE 750 mg: Jedna injekčná liekovka obsahuje 42 mg sodíka.

AXETINE 1,5 g: Jedna injekčná liekovka obsahuje 83 mg sodíka.


 1. LIEKOVÁ FORMA


prášok na injekčný/infúzny roztok

biely alebo takmer biely prášok


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


AXETINE je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí, vrátane novorodencov (od narodenia) (pozri časti 4.4 a 5.1).


 • Pneumónia získaná v komunite

 • Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy

 • Komplikované infekcie močových ciest, vrátane pyelonefritídy

 • Infekcie mäkkých tkanív: celulitída, eryzipel a infekcie v ranách

 • Intraabdominálne infekcie (pozri časť 4.4)

 • Profylaxia infekcie pri gastroinstestinálnych (vrátane operácií na pažeráku), ortopedických, kardiovaskulárnych a gynekologických operáciách (vrátane cisárskeho rezu)


Pri liečbe a prevencii infekcií, pri ktorých je veľmi pravdepodobné objavenie sa anaeróbnych mikroorganizmov, sa má cefuroxím podávať s ďalšími vhodnými antibakteriálnymi látkami.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne usmernenie pre náležité používanie antibakteriálnych látok.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Tabuľka 1. Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou ≥ 40 kg


Indikácia

Dávkovanie

Pneumónia získaná v komunite a akútne exacerbácie chronickej bronchitídy

750 mg každých 8 hodín

(intravenózne alebo intramuskulárne)

Infekcie mäkkých tkanív: celulitída, eryzipel a infekcie v ranách

Intraabdominálne infekcie

Komplikované infekcie močových ciest, vrátane pyelonefritídy

1,5 g každých 8 hodín

(intravenózne alebo intramuskulárne)

Závažné infekcie

750 mg každých 6 hodín (intravenózne)

1,5 g každých 8 hodín (intravenózne)

Chirurgická profylaxia pri gastrointestinálnych, gynekologických operáciách (vrátane cisárskeho rezu) a ortopedických operáciách

1,5 g pri navodení anestézie. K tejto dávke je možné pridať dve 750 mg dávky (intramuskulárne) po 8 hodinách a 16 hodinách.

Chirurgická profylaxia pri kardiovaskulárnych operáciách a operáciách na pažeráku

1,5 g pri navodení anestézie a následne 750 mg (intramuskulárne) každých 8 hodín v priebehu ďalších 24 hodín.


Tabuľka 2. Deti s telesnou hmotnosťou < 40 kg


Dojčatá a batoľatá vo veku > 3 týždne a deti s telesnou hmotnosťou < 40 kg

Dojčatá (od narodenia do 3 týždňov veku)

Pneumónia získaná v komunite

30 až 100 mg/kg/deň (intravenózne), ktoré sa podávajú rozdelené do 3 alebo 4 dávok; na väčšinu infekcií je vhodná dávka 60 mg/kg/deň

30 až 100 mg/kg/deň (intravenózne), ktoré sa podávajú rozdelené do 2 alebo 3 dávok (pozri časť 5.2)

Komplikované infekcie močových ciest, vrátane pyelonefritídy

Infekcie mäkkých tkanív: celulitída, eryzipel a infekcie v ranách

Intraabdominálne infekcie


Porucha funkcie obličiek

Cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami. Preto sa, podobne ako pri všetkých takýchto antibiotikách, u pacientov s výraznou poruchou funkcie obličiek odporúča znížiť dávku AXETINU tak, aby sa vykompenzovalo jeho pomalšie vylučovanie.


Tabuľka 3. Odporúčané dávky pri poruche funkcie obličiek

Klírens kreatinínu

T1/2 (hod)

Dávka (mg)

> 20 ml/min/1,73 m2

1,7 – 2,6

Nie je potrebné znížiť štandardnú dávku (750 mg až 1,5 g trikrát denne).

10 – 20 ml/min/1,73 m2

4,3 – 6,5

750 mg dvakrát denne

< 10 ml/min/1,73 m2

14,8 – 22,3

750 mg jednou denne

Pacienti podstupujúci hemodialýzu

3,75

Po skončení každej dialýzy sa má podať ďalšia 750 mg dávka intravenózne alebo intramuskulárne; navyše k parenterálnemu podaniu sa sodná soľ cefuroxímu môže pridať do peritoneálneho dialyzačného roztoku (zvyčajne 250 mg na každé 2 litre dialyzačného roztoku).

Pacienti so zlyhaním obličiek podstupujúci kontinuálnu artériovenóznu hemodialýzu (CAVH) alebo vysokoprietokovú (high-flux, HF) hemofiltráciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti

7,9 – 12,6 (CAVH)

1,6 (HF)

750 mg dvakrát denne; pri nízkoprietokovej (low-flux) hemofiltrácii sa má dodržiavať dávkovanie odporúčané pri poruche funkcie obličiek.


Porucha funkcie pečene

Cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami. u pacientov s poruchou funkcie pečene sa neočakáva, že táto porucha bude mať vplyv na farmakokinetiky cefuroxímu.


Spôsob podania

AXETINE sa má podávať intravenóznou injekciou trvajúcou 3 až 5 minút priamo do žily alebo do infúznej hadičky alebo infúziou trvajúcou 30 až 60 minút, alebo hlbokou intramuskulárnou injekciou. Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na cefuroxím

 • Pacienti so známou precitlivenosťou na cefalosporínové antibiotiká

 • Závažná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia) na akýkoľvek iný typ betalaktámovej antibakteriálnej látky (penicilíny, monobaktámy a karbapenémy) v anamnéze


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Reakcie z precitlivenosti

Tak ako pri všetkých betalaktámových antibakteriálnych látkach, hlásené boli závažné a občas fatálne reakcie z precitlivenosti. V prípade závažných reakcií z precitlivenosti sa musí liečba cefuroxímom ihneď ukončiť a musia sa prijať náležité pohotovostné opatrenia.


Pred začiatkom liečby treba zistiť, či pacient má v anamnéze závažné reakcie z precitlivenosti na cefuroxím, na iné cefalosporíny alebo na akýkoľvek iný typ betalaktámovej látky. Vyžaduje sa obozretnosť, ak sa cefuroxím podáva pacientom, ktorí majú v anamnéze nezávažnú precitlivenosť na iné betalaktámové látky.


Súbežná liečba silne účinnými diuretikami alebo aminoglykozidmi

Vysoké dávky cefalosporínových antibiotík sa majú podávať obozretne pacientom, ktorí sú súbežne liečení silne účinnými diuretikami, napríklad furosemidom, alebo aminoglykozidmi. Počas podávania týchto kombinácií bola hlásená porucha funkcie obličiek. Funkciu obličiek treba sledovať u starších pacientov a u pacientov so známou už existujúcou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Premnoženie necitlivých mikroorganizmov

Použitie cefuroxímu môže mať za následok premnoženie kvasiniek rodu Candida. Pri dlhodobom podávaní môže dôjsť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov (napr. enterokoky, Clostridium difficile), čo si môže vyžiadať prerušenie liečby (pozri časť 4.8).


Pri použití cefuroxímu bola hlásená pseudomembranózna kolitída súvisiaca s podávaním antibakteriálnych látok a jej závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po život ohrozujúcu. Táto diagnóza sa má vziať do úvahy u pacientov, ktorí trpia hnačkou počas podávania cefuroxímu alebo následne po jeho vysadení (pozri časť 4.8). Má sa zvážiť ukončenie liečby cefuroxímom a podanie špecifickej liečby zameranej na Clostridium difficile. Lieky, ktoré inhibujú peristaltiku, sa nemajú podávať.


Intraabdominálne infekcie

Vzhľadom na jeho spektrum účinku nie je cefuroxím vhodný na liečbu infekcií vyvolaných gramnegatívnymi nefermentujúcimi baktériami (pozri časť 5.1).


Interferencia s diagnostickými testami

Použitie cefuroxímu je spájané s pozitivitou Coombsovho testu, čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou (pozri časť 4.8).


Môže sa pozorovať mierna interferencia s metódami založenými na redukcii medi (s Benedictovým činidlom, Fehlingovým roztokom alebo s tabletami Clinitest). Nemalo by to však viesť k falošne pozitívnym výsledkom, k čomu môže dochádzať pri použití niektorých iných cefalosporínov.


Keďže pri stanovení glykémie ferikyanidovou metódou môže dôjsť k falošnej negativite, u pacientov liečených sodnou soľou cefuroxímu sa na stanovenie hladín glukózy v krvi/plazme odporúča používať buď glukózooxidázovú, alebo hexokinázovú metódu.


Dôležité informácie o pomocných látkach

AXETINE vo forme prášku na injekčný a infúzny roztok obsahuje sodík. Toto treba vziať do úvahy u pacientov, ktorí sú na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


 1. Liekové a iné interakcie


Cefuroxím môže ovplyvniť črevnú flóru, a tým viesť k nižšej reabsorpcii estrogénu a zníženej účinnosti kombinovaných perorálnych kontraceptív.


Cefuroxím sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Súbežné podávanie probenecidu sa neodporúča. Súbežné podávanie probenecidu predlžuje vylučovanie antibiotika a zvyšuje jeho maximálnu hladinu v sére.


Potenciálne nefrotoxické liečivá a slučkové diuretiká

U pacientov, ktorí užívajú silne účinné diuretiká (napríklad furosemid) alebo potenciálne nefrotoxické lieky (napríklad aminoglykozidové antibiotiká), je pri liečbe vysokými dávkami cefalosporínov potrebná obozretnosť, keďže počas podávania takýchto kombinácii nemožno vylúčiť poruchu funkcie obličiek.


Iné interakcie

Stanovenie hladín glukózy v krvi/plazme: pozri časť 4.4.

Ak sa cefuroxím podáva súbežne s perorálnymi antikoagulanciami, môže to spôsobiť zvýšené hodnoty medzinárodného normalizovaného pomeru (INR).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii je obmedzené množstvo údajov o použití cefuroxímu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). AXETINE sa má predpisovať gravidným ženám iba vtedy, keď prínos prevažuje nad rizikom.


Cefuroxím preukázateľne prechádza placentou a po dávke podanej intramuskulárne alebo intravenózne matke dosahuje terapeutické hladiny v amniotickej tekutine a pupočníkovej krvi.


Laktácia

Cefuroxím sa v malom množstve vylučuje do ľudského mlieka. Pri podávaní liečebných dávok sa nežiaduce reakcie neočakávajú, i keď nemožno vylúčiť riziko vzniku hnačky a mykotickej infekcie slizníc. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu cefuroxímom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch cefuroxímu na fertilitu u ľudí. Reprodukčné štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne účinky na fertilitu.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch cefuroxímu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Na základe známych nežiaducich reakcií však cefuroxím pravdepodobne nemá účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce reakcie sú neutropénia, eozinofília, prechodný vzostup hladín pečeňových enzýmov alebo bilirubínu, najmä u pacientov s už existujúcim ochorením pečene, ale nepreukázalo sa poškodenie pečene, a reakcie v mieste vpichu.


Kategórie frekvencie výskytu priradené k ďalej uvedeným nežiaducim reakciám sú odhadmi, pretože pri väčšine reakcií neboli k dispozícii vhodné údaje pre výpočet výskytu. Výskyt nežiaducich reakcií súvisiacich so sodnou soľou cefuroxímu sa okrem toho môže líšiť podľa indikácie.


Na určenie frekvencie výskytu veľmi častých až zriedkavých nežiaducich reakcií sa použili údaje získané z klinických štúdií. Frekvencie výskytu priradené k všetkým ostatným nežiaducim reakciám (t.j. k tým, ktoré sa vyskytovali u < 1/10 000) boli určené hlavne pomocou údajov získaných v období po uvedení lieku na trh a vypovedajú skôr o miere hlásenia ako o skutočnej frekvencii.


Nežiaduce reakcie súvisiace s liečbou, všetkých stupňov závažnosti, sú ďalej uvedené podľa triedy orgánových systémov MedDRA, frekvencie výskytu a stupňa závažnosti. Na klasifikáciu frekvencie výskytu sa použila nasledujúca konvencia: veľmi časté ≥ 1/10; časté ≥ 1/100 až < 1/10, menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100; zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1 000; veľmi zriedkavé < 1/10 000 a neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Neznáme

Infekcie a nákazypremnoženie kvasiniek rodu Candida, premnoženie baktérie Clostridium difficile

Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia, eozinofília, znížená koncentrácia hemoglobínu

leukopénia, pozitivita Coombsovho testu

trombocytopénia, hemolytická anémia

Poruchy imunitného systémulieková horúčka, intersticiálna nefritída, anafylaxia, kožná vaskulitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu


gastrointestinálne ťažkosti

pseudomembranózna kolitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

prechodný vzostup hladín pečeňových enzýmov

prechodný vzostup hladín bilirubínu


Poruchy kože a podkožného tkaniva


kožná vyrážka, urtikária a pruritus

multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza a Stevensov-Johnsonov syndróm, angioneurotický edém

Poruchy obličiek a močových ciestvzostupy hladín kreatinínu v sére, vzostupy hladín dusíka močoviny v krvi a znížený klírens kreatinínu (pozri časť 4.4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

reakcie v mieste vpichu, ktoré môžu zahŕňať bolesť a tromboflebitíduPopis vybraných nežiaducich reakcií

Cefalosporíny sú skupina liečiv, ktoré majú tendenciu sa absorbovať na povrch membrán erytrocytov a tam reagovať s protilátkami proti lieku, čo vedie k pozitivite Coombsovho testu (čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou) a veľmi zriedkavo aj k hemolytickej anémii.


Pozorovaný bol prechodný vzostup hladín pečeňových enzýmov alebo bilirubínu v sére, ktorý je zvyčajne reverzibilný.


Bolesť v mieste podania intramuskulárnej injekcie je pravdepodobnejšia pri vyšších dávkach. Je však nepravdepodobné, že by bola príčinou ukončenia liečby.


Pediatrická populácia

Bezpečnostný profil sodnej soli cefuroxímu u detí sa zhoduje s profilom zisteným u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Predávkovanie môže viesť k neurologickým poruchám zahŕňajúcim encefalopatiu, kŕče a kómu. Príznaky predávkovania sa môžu vyskytnúť u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ktorým sa dávka vhodným spôsobom nezníži (pozri časti 4.2 a 4.4).


Hladiny cefuroxímu v sére je možné znížiť hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, cefalosporíny druhej generácie,

ATC kód: J01DC02


Mechanizmus účinku

Cefuroxím inhibuje syntézu bakteriálnej bunkovej steny po naviazaní sa na penicilín viažuce proteíny (penicillin binding proteins - PBP). Výsledkom je narušenie biosyntézy bunkovej steny (peptidoglykánu), čo vedie k lýze a smrti bakteriálnej bunky.


Mechanizmus rezistencie

Bakteriálna rezistencia na cefuroxím môže byť zapríčinená jedným alebo viacerými z nasledujúcich mechanizmov:

 • hydrolýza betalaktamázami vrátane (ale nie výhradne) betalaktamáz s rozšíreným spektrom účinku (extended-spectrum beta-lactamases - ESBL) a enzýmov AmpC, ktoré môžu byť pri niektorých aeróbnych gramnegatívnych bakteriálnych druhoch indukované alebo trvale dereprimované

 • znížená afinita penicilín viažucich proteínov k cefuroxímu

 • nepriepustnosť vonkajšej membrány, ktorá obmedzuje prístup cefuroxímu k penicilín viažucim proteínom pri gramnegatívnych baktériách

 • bakteriálne efluxné pumpy


Predpokladá sa, že mikroorganizmy, ktoré majú získanú rezistenciu na iné injekčne podávané cefalosporíny, budú rezistentné na cefuroxím. v závislosti od mechanizmu rezistencie môžu mikroorganizmy so získanou rezistenciou na penicilíny vykazovať zníženú citlivosť alebo rezistenciu na cefuroxím.


Hraničné hodnoty sodnej soli cefuroxímu

Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) stanovené Európskou komisiou pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST) sú nasledovné:


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty (mg/l)


S

R

Enterobacteriaceae1

82

> 8

Staphylococcus spp.

poznámka3

poznámka3

Streptococcus A, B, C a G

poznámka4

poznámka4

Streptococcus pneumoniae

0,5

> 1

Streptococcus (iné)

0,5

> 0,5

Haemophilus influenzae

1

> 2

Moraxella catarrhalis

4

> 8

Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov 1

45

> 85

1 Hraničné hodnoty cefalosporínov pre Enterobacteriaceae detegujú všetky klinicky významné mechanizmy rezistencie (vrátane ESBL a plazmidom kódovaného AmpC). Niektoré kmene, ktoré produkujú betalaktamázy, sú citlivé alebo intermediárne citlivé na cefalosporíny 3. alebo 4. generácie pri uvedených hraničných hodnotách a majú sa hlásiť ako zistené, t.j. prítomnosť alebo absencia ESBL sama o sebe nemá vplyv na kategorizáciu citlivosti. v mnohých oblastiach sa detekcia a charakterizácia ESBL odporúča alebo je povinná na účely kontroly infekcií.

2 Hraničná hodnota sa týka dávky 1,5 g trikrát denne a iba E. coli, P. mirabilis a Klebsiella spp.

3 Citlivosť stafylokokov na cefalosporíny je odvodená od citlivosti meticilínu, okrem ceftazidímu a cefixímu a ceftibuténu, ktoré nemajú stanovené hraničné hodnoty a nemajú sa používať

pri stafylokokových infekciách.

4 Citlivosť betahemolytických streptokokov skupiny A, B, C a G na betalaktámové antibiotiká je odvodená od citlivosti na penicilín.

5 Hraničné hodnoty sa týkajú dennej intravenóznej dávky 750 mg trikrát denne a vysokej dávky minimálne 1,5 g trikrát denne.

S=citlivé, R=rezistentné


Mikrobiologická citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. Ak je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


In vitro je cefuroxím zvyčajne účinný proti nasledujúcim mikroorganizmom.

Zvyčajne citlivé druhy

Grampozitívne aeróby:

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)$

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Streptococcus mitis (skupina viridans)


Gramnegatívne aeróby:

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis


Mikroorganizmy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Grampozitívne aeróby:

Streptococcus pneumoniae


Gramnegatívne aeróby:

Citrobacter freundii

Enterobacter cloacae

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus spp (iné ako P. vulgaris)

Providencia spp.

Salmonella spp.


Grampozitívne anaeróby:

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium spp.


Gramnegatívne anaeróby:

Fusobacterium spp.

Bacteroides spp.


Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Grampozitívne aeróby:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium


Gramnegatívne aeróby:

Acinetobacter spp

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens


Grampozitívne anaeróby:

Clostridium difficile


Gramnegatívne anaeróby:

Bacteroides fragilis


Iné:

Chlamydia spp

Mycoplasma spp

Legionella spp

$ Každý S. aureus rezistentný na meticilín je rezistentný aj na cefuroxím.


Preukázalo sa, že sodná soľ cefuroxímu a aminoglykozidové antibiotiká podávané v kombinácii majú in vitro minimálne aditívnu účinnosť, pričom občas sa preukázalo ich synergické pôsobenie.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po intramuskulárnej (i.m.) injekcii cefuroxímu podanej zdravým dobrovoľníkom sa priemerná maximálna koncentrácia v sére pohybovala v rozmedzí od 27 do 35 μg/ml po 750 mg dávke a od 33 do 40 μg/ml po 1 000 mg dávke a dosiahla sa v priebehu 30 až 60 minút po podaní. Po intravenóznej (i.v.) dávke 750 mg bola koncentrácie v sére 50 μg/ml a po dávke 1 500 mg bola 100 μg/ml, pričom sa dosiahla po 15 minútach.


Po i.m. a i.v. podaní sa hodnoty AUC a Cmax zrejme zvyšujú lineárne so zvýšením dávky v rozsahu jednorazovej dávky od 250 do 1 000 mg. U zdravých dobrovoľníkov sa po opakovanom intravenóznom podaní 1 500 mg dávky každých 8 hodín nepreukázala kumulácia cefuroxímu v sére.


Distribúcia

Väzba na bielkoviny sa udáva v rozmedzí 33 až 50 % v závislosti od metodiky stanovenia. Po i.m. alebo i.v. podaní dávky v rozsahu od 250 do 1 000 mg sa priemerný distribučný objem pohyboval v rozmedzí od 9,3 do 15,8 l/1,73 m2. Koncentrácie cefuroxímu prevyšujúce minimálne inhibičné hladiny pre bežné patogény možno dosiahnuť v mandliach, v tkanivách prinosových dutín, v sliznici priedušiek, v kostiach, v pleurálnej tekutine, kĺbovej tekutine, synoviálnej tekutine, intersticiálnej tekutine, v žlči, spúte a v komorovom moku. Cefuroxím prechádza hematoencefalickou bariérou, keď sú zapálené meningy.


Biotransformácia

Cefuroxím sa nemetabolizuje.


Eliminácia

Cefuroxím sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Po intramuskulárnej alebo intravenóznej injekcii je polčas v sére približne 70 minút. Cefuroxím sa takmer úplne (z 85 až 90 %) vylúči močom v nezmenenej forme v priebehu 24 hodín od podania. Najväčšie množstvo cefuroxímu sa vylúči v priebehu prvých 6 hodín. Po i.m. alebo i.v. podaní dávky v rozsahu od 250 do 1 000 mg sa priemerný renálny klírens pohybuje v rozmedzí od 114 do 170 ml/min/1,73 m2.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie

Po jednorazovej i.v. bolusovej injekcii 1 000 mg cefuroxímu vo forme sodnej soli sa medzi mužmi a ženami nepozorovali rozdiely vo farmakokinetike cefuroxímu.


Starší pacienti

Po i.m. alebo i.v. podaní sú absorpcia, distribúcia a vylučovanie cefuroxímu u starších pacientov podobné ako u mladších pacientov s rovnakou funkciou obličiek. Keďže u starších pacientov existuje vyššia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, pri voľbe dávky cefuroxímu je potrebná obozretnosť a môže byť užitočné sledovať funkciu obličiek (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia

Preukázalo sa, že u novorodencov je v závislosti od gestačného veku polčas cefuroxímu v sére značne predĺžený. U starších dojčiat (vo veku > 3 týždne) a u detí sa však zistil polčas v sére 60 až 90 minút, ktorý je podobný ako polčas v sére zistený u dospelých.


Porucha funkcie obličiek

Cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami. Tak ako pri všetkých takýchto antibiotikách sa u pacientov s výraznou poruchou funkcie obličiek (t.j. C1cr < 20 ml/minútu) odporúča znížiť dávku cefuroxímu tak, aby sa vykompenzovalo jeho pomalšie vylučovanie (pozri časť 4.2). Cefuroxím sa z organizmu efektívne odstraňuje hemodialýzou a peritoneálnou dialýzou.


Porucha funkcie pečene

Keďže cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami, neočakáva sa, že by porucha funkcie pečene mala vplyv na farmakokinetiku cefuroxímu.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Preukázalo sa, že pri cefalosporínoch je najdôležitejším farmakokineticko-farmakodynamickým indexom korelujúcim s účinnosťou in vivo percentuálny podiel dávkovacieho intervalu (%T), počas ktorého koncentrácia neviazaného cefuroxímu zostáva nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (minimum inhibitory concentration - MIC) cefuroxímu pre jednotlivé cieľové druhy mikroorganizmov (t.j. %T>MIC).


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogenity sa neuskutočnili; nie sú však dôkazy, ktoré by svedčili o karcinogénnom potenciáli.


Účinok gamaglutamyltranspeptidázy v moči potkanov je inhibovaný rôznymi cefalosporínmi, pri cefuroxíme je však stupeň inhibície nižší. Toto môže mať význam pri interferencii v klinických laboratórnych vyšetreniach u ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Žiadne.


 1. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými roztokmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

Nemiešať aminoglykozidové antibiotiká a cefuroxím.


 1. Čas použiteľnosti


Neotvorené

2 roky


Rekonštituovaný roztok

Rekonštituovaný roztok sa odporúča použiť okamžite.

Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná:


 • počas 5 hodín pri 25 °C a 48 hodín pri 2 °C – 8 °C (v chladničke) pre rekonštituované roztoky na intramuskulárnu a intravenóznu injekciu

 • počas 6 hodín pri 25 °C a 24 hodín pri 2 °C – 8 °C (v chladničke) pre rekonštituované roztoky na intravenóznu infúziu


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za dĺžku a podmienky uchovávania rekonštituovaného lieku pred jeho použitím zodpovedá používateľ. Roztok sa však nemá uchovávať dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 C – 8 C, v prípade injekčného roztoku dlhšie ako 48 hodín pri teplote 2 C – 8 C.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Tento liek sa dodáva v sklenenej injekčnej liekovke s gumovou zátkou a hliníkovým uzáverom.

Veľkosť balenia: 1, 10, 50 alebo 100 injekčných liekoviek

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pokyny na rekonštitúciu


Tabuľka 4. Objemy pridanej vody a koncentrácie roztoku, ktoré môžu byť užitočné, keď je potrebné delenie dávok.

Objemy pridanej vody a koncentrácie roztoku, ktoré môžu byť užitočné, keď je potrebné delenie dávok

Veľkosť injekčnej liekovky

Množstvo vody, ktoré treba pridať (ml)

Približná koncentrácia cefuroxímu (mg/ml)**

750 mg prášok na injekčný/infúzny roztok

750 mg

intramuskulárne podanie

intravenózny bolus

intravenózna infúzia

3 ml

aspoň 6 ml

aspoň 6 ml

216

116

116

1,5 g prášok na injekčný/infúzny roztok

1,5 g

intramuskulárne podanie

intravenózny bolus

intravenózna infúzia

6 ml

aspoň 15 ml

15 ml*

216

94

94

* Rekonštituovaný roztok treba pridať do 50 alebo 100 ml kompatibilného infúzneho roztoku (pozri ďalej uvedené informácie o kompatibilite)

** Výsledný objem roztoku cefuroxímu v rekonštituovanom roztoku je zvýšený v dôsledku vytesňovacieho koeficientu liečiva, čo má za následok uvedené koncentrácie v mg/ml.


Kompatibilita

 • 0,9% injekčný roztok chloridu sodného

 • 5% injekčný roztok glukózy

 • 10% injekčný roztok glukózy

 • Ringerov injekčný roztok

 • Injekčný roztok Ringer-laktát


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA o REGISTRÁCII


MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Cyprus


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


AXETINE 750 mg: 15/0645/94-S

AXETINE 1,5 g: 15/0226/01-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

AXETINE 750 mg: 26. október 1994

AXETINE 1,5 g: 16. júl 2001


Dátum posledného predĺženia registrácie:

AXETINE 750 mg: 29. marec 2007

AXETINE 1,5 g: 28. júl 2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


08/2014

12/12

AXETINE 750 mg