+ ipil.sk

AzatrilPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Azatril 250 mg tvrdé kapsuly


azitromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Azatril a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Azatril

3. Ako užívať Azatril

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Azatril

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Azatril a na čo sa používa


Azatril je antibiotikum. Patrí do skupiny antibiotík nazývaných makrolidy. Účinkuje tak, že potláča syntézu proteínov v bunkách a tým ničí baktérie spôsobujúce infekcie.


Azatril sa používa na liečbu infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na azitromycín medzi ktoré patria:


 • infekcie horných a dolných dýchacích ciest, ako sú akútny zápal prínosových dutín (sinusitída), zápal stredného ucha (otitída), zápal mandlí a hltana (tonzilofaryngitída), zápal priedušiek (bronchitída) a niektoré druhy zápalu pľúc (pneumónia);

 • infekcie kože a podkožných tkanív, napr. infekcia, ktorá sa prejavujú začervenaním a opuchom hlavne na tvári a krku (eryzipel, ruža), sladké chrasty na koži (impetigo) a iné hnisavé ochorenie kože (sekundárna erythema chronicum migrans);

 • pohlavne prenosné ochorenia – uretritída (zápal močovej rúry) a cervicitída (zápal krčka maternice) spôsobené mikroorganizmom Chlamydia trachomatis alebo gonokokmi;

 • vredové ochorenia a chronická gastroduodenitída (zápal žalúdka a dvanástnika) a na odstránenie a zničenie mikroorganizmu Helicobacter pylori.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Azatril


Neužívajte Azatril

- ak ste alergický na azitromycín, erytromycín alebo iné makrolidové a ketolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Azatril, obráťte sa na svojho lekára, ak trpíte alebo sa u vás niekedy vyskytol niektorý z nasledujúcich stavov alebo ochorení:

- závažné ochorenie pečene alebo obličiek,

- závažné problémy so srdcom alebo srdcovým tepom, ako je syndróm predĺženého

QT intervalu srdca (viditeľný na elektrokardiograme),

- príznaky inej infekcie

- vaša hladina draslíka alebo horčíka v krvi je veľmi nízka,

- máte určitý druh svalovej slabosti nazývaný myasténia gravis,

- máte nervové alebo duševné problémy

- súčasne užívate ergotamín (používaný na liečbu migrény) alebo jeho deriváty


Ak sa u vás vyskytne svrbenie, začervenanie kože a kožné vyrážky, ťažkostí s dýchaním, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, prestaňte užívať tento liek a poraďte sa so svojím lekárom. Toto môžu byť príznaky závažnej alergickej reakcie.


Ak sa u vás počas liečby alebo po ukončení liečby objaví hnačka alebo riedka stolica, okamžite kontaktujte svojho lekára, pretože budete možno potrebovať osobitnú liečbu, ako je infúzia elektrolytov a iných roztokov a podanie iných antibakteriálnych liekov.


Predtým, ako začnete užívať Azatril, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika


Iné lieky a Azatril

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

- antacidá (používané pri pálení záhy a poruchách trávenia), tento liek užívajte najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po užití antacida,

- warfarín alebo iný liek na zriedenie krvi, pretože Azatril môže zriediť vašu krv ešte viac,

- terfenadín (používaný na liečbu sennej nádchy) sa nemá súčasne užívať s Azatrilom, pretože môže spôsobiť závažné srdcové problémy (viditeľné na elektrokardiograme, EKG),

- cyklosporín (používaný na potlačenie imunitného systému v prevencii alebo liečbe odvrhnutia pri orgánových transplantáciách alebo transplantáciách kostnej drene),

- digoxín (používaný na liečbu srdcových porúch),

- zidovudín a nelfinavir (používané na liečbu HIV infekcie), ak užívate tieto lieky, môže sa u vás vyskytnúť viac vedľajších účinkov ako je uvedené v tejto písomnej informácii, - cisaprid (používaný na liečbu žalúdočných problémov) sa nemá súčasne užívať s Azatrilom pretože môže spôsobiť závažné srdcové problémy (viditeľné na elektrokardiograme, EKG),

- ergotamín (používaný na liečbu migrény) sa nemá súčasne užívať s Azatrilom, pretože môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky, ako sú pocit stŕpnutia alebo mravčenia končatín, svalové kŕče, bolesť hlavy, záchvaty, bolesť brucha, bolesť na hrudníku,

- atorvastatín (na zníženie hladiny tukov v krvi), pretože môže spôsobiť bolesť svalov a ich rozpad.


Azatril a jedlo a nápoje

Azatril sa má užívať 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Azatril sa neodporúča užívať počas tehotenstva. Azatril sa užíva počas tehotenstva iba vtedy, ak je to jednoznačne nevyhnutné.


Počas užívania Azatrilu nedojčite, pretože sa nedá vylúčiť riziko pre dojčené dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Azatril neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Azatril obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Tento liek obsahuje pšeničný škrob.Je vhodný pre ľudí s celiakiou.

Pacienti s alergiou na pšenicu (iné ochorenie ako celiakia) nemajú užívať tento liek.


Azatril obsahuje farbivo azorubín, ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako používať Azatril


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a dospievajúci s telesnou hmotnosťou vyššou ako 45 kg

Odporúčaná dávka je 1 500 mg, ktorá sa užíva dvoma spôsobmi. Váš lekár vám povie, ako máte liek užívať:

 • Pokiaľ sa užíva ako 3-dňová liečba: užite dve 250 mg kapsuly každý deň.

alebo

 • Pokiaľ sa užíva ako 5-dňová liečba: užite dve 250 mg kapsuly prvý deň a potom jednu 250 mg kapsulu na druhý až piaty deň.


 • Erythema migrans - celková dávka predstavuje 3 g; prvý deň liečby 1 g; následne 500 mg denne na druhý až piaty deň vrátane.

- Pohlavne prenosné choroby - jednorazová dávka 1 g pri negonokokovej uretritíde a cervicitíde spôsobenej Chlamydiou trachomatis a pri infekciách spôsobených Haemophilus ducreyi; gonokoková uretritída a cervicitída – jednorazová dávka 2 g.

- Vredové ochorenie a chronická gastroduodenitída, eradikácia Helicobacter pylori – 1 g jedenkrát denne po dobu troch dní v komplexnej liečbe s amoxicilínom 1 g dvakrát denne alebo metronidazolom 500 mg dvakrát denne po dobu 7 dní a omeprazolom 20 mg dvakrát denne alebo s iným blokátorom protónovej pumpy vo vhodnej dávke po dobu 7 dní


Použitie u detí a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou nižšou ako 45 kg

Kapsuly Azatrilu sa neodporúčajú u detí s hmotnosťou nižšou ako 45 kg. U detí s hmotnosťou do 45 kg sa má používať suspenzia azitromycínu. Vhodná dávka u detí je 10 mg/kg telesnej hmotnosti jedenkrát denne počas 3 dní. Dávka závisí od hmotnosti dieťaťa a typu infekcie.


Povedzte svojmu lekárovi, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, pretože váš lekár môže považovať za potrebné upraviť zvyčajnú dávku.


Denná dávka Azatrilu sa podáva jednorazovo perorálne 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.


Ak užijete viac Azatrilu, ako máte

V prípade predávkovania alebo pri náhodnom užití lieku, informujte ihneď svojho lekára alebo lekárnika.

Pri predávkovaní podobnými antibiotikami môže dôjsť k výskytu nauzey (nutkanie na vracanie), vracania, hnačky a poruchám sluchu.


Ak zabudnete užiť Azatril

Ak ste zabudli užiť dávku lieku, užite ju čo najskôr. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objavia nasledujúce závažné vedľajšie účinky, prestaňte užívať Azatril a ihneď kontaktujte svojho lekára:

- opuch tváre, pier, jazyka, tváre alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, môžu byť príznakom závažnej alergickej reakcie, angioedému alebo anafylaxie,

- ťažká dlhotrvajúca hnačka s krvou a hlienom, môže ísť o príznaky vážneho ochorenia čreva, ktoré sa nazýva pseudomembranózna kolitída,

- horúčka, červené škvrny na koži, pľuzgieriky alebo odlupovanie kože, bolesti kĺbov, opuchnuté oči, môžu to byť príznaky závažnej reakcie, ktorá sa nazýva Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza.


Veľmi časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb)

- hnačka

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb)

- pocit nevoľnosti (nauzea)

- vracanie

- bolesť brucha

- bolesť hlavy

- zmeny počtu určitých bielych krviniek (lymfocytov, eozinofilov, bazofilov, neutrofilov, monocytov) v krvi

- zníženie hladiny hydrogénuhličitanov v krvi


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb)

- zníženie počtu určitých bielych krviniek, ktoré súvisia s náchylnosťou k infekciám

- plesňová infekcia (kandidóza)

- zápal vo vnútri pošvy (vaginitída)

- zápal pľúc (pneumónia)

- bakteriálna infekcia

- hubová infekcia

- zápal hltana (faryngitída)

- zápal sliznice žalúdka a čriev (gastroenteritída)

- dýchacie ochorenia

- zápal sliznice nosa (rinitída)

- opuch podkožného tkaniva (angioedém)

- hypersenzitivita

- nechutenstvo (anorexia)

- nervozita

- nespavosť

- závrat

- ospalosť

- porucha citlivosti – mravčenie, tŕpnutie, svrbenie (parestézia)

- porucha chuti (dysgeúzia)

- poruchy zraku a sluchu

- točenie hlavy (vertigo)

- búšenie srdca (palpitácie)

- návaly horúčavy

- dýchavičnosť

- krvácanie z nosa (epistaxa)

- zápcha

- nadúvanie

- zažívacie problémy (dyspepsia)

- zápal sliznice žalúdka (gastritída)

- sucho v ústach

- grganie

- vredy v ústach

- zvýšená tvorba slín

- svrbenie

- vyrážka

- žihľavka (urtikária)

- suchá koža

- zápal kože (dermatitída)

- zvýšené potenie

- bolesť, opuch a znížená pohyblivosť kĺbov (osteoartritída)

- bolesť svalov

- bolesť chrbta

- bolesť krku

- bolestivé močenie alebo ťažkosti pri močení

- bolesť v hornej časti chrbta (bolesť obličiek)

- poruchy semeníkov

- krvácanie z maternice mimo menštruačného cyklu

- únava

- opuch (edém)

- bolesť na hrudníku

- horúčka

- malátnosť

- slabosť (asténia)

- bolesť, pocit pálenia, necitlivosti, mravčenia (periférna bolesť)

- zmeny hladín pečeňových enzýmov, bilirubínu, močoviny, kreatinínu, alkalickej fosfatázy v krvi, nezvyčajné hladiny draslíka a sodíka v krvi, zvýšené hladiny chloridov, hydrogénuhličitanov, glukózy v krvi

- zvýšenie počtu krvných doštičiek

- zníženie hematokritu (podiel červených krviniek na celkovom objeme krvi)

- pooperačné komplikácie


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 osôb)

- nepokoj

- nezvyčajná funkcia pečene

- cholestatická žltačka

- zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie


Neznáme (častosť sa nedá určiť z dostupných údajov)

- zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia)

- zníženie počtu červených krviniek vzhľadom na ich rozpad (hemolytická anémia)

- zápal hrubého čreva (pseudomembranózna kolitída)

- anafylaktická reakcia

- agresivita

- úzkosť

- delírium

- halucinácie

- zníženie vnímania hmatu (hypoestézia)

- mdloby (synkopa)

- kŕče

- psychomotorická hyperaktivita

- zmena vnímania čuchu (anosmia, parosmia)

- zmena vnímania chuti (ageúzia)

- vyvinutie alebo zhoršenie svalovej slabosti (myasténia gravis)

- rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca, zmeny srdcového rytmu viditeľné na EKG (QT predĺženie a torsades de pointes)

- nízky tlak krvi

- zápal podžalúdkovej žlazy (pankreatitída)

- zmena sfarbenia jazyka

- zlyhanie pečene (zriedkavo smrteľné)

- zápal pečene, rozpad tkaniva pečene a poruchy funkcií pečene

- bolesť kĺbov

- akútne zlyhanie obličiek a zápal obličiek

- závažné kožné ochorenia (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, erythema multiforme) prejavujúce sa začervenaním kože, olupovaním a opuchom kože, pľuzgiermi a vyrážkami na koži.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii . Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácii o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Azatril


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Azatril obsahuje

 • Liečivo je azitromycín. Jedna tvrdá kapsula Azatrilu obsahuje dihydrát azitromycínu, čo zodpovedá 250 mg azitromycínu.

- Ďalšie zložky sú: azorubín (E122), oxid titaničitý (E171), želatína, bezvodá laktóza, pšeničný

škrob, magnéziumstearát, nátriumlaurylsulfát.


Ako vyzerá Azatril a obsah balenia

Azatril sú tvrdé kapsuly ružovej farby na tele a viečku kapsuly.


Azatril je dostupný v PVC/Alu blistri. Balenie obsahuje 6 alebo 8 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Island


Výrobca

Balkanpharma-Razgrad AD

68Aprilsko vastanieBlvd.

7200 Razgrad

Bulharsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.

7


Azatril

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Azatril

250 mg tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna 250 mg kapsula obsahuje dihydrát azitromycínu, čo zodpovedá 250 mg azitromycínu.


Pomocné látky so známym účinkom: jedna kapsula obsahuje 151,55 mg bezvodej laktózy, 47,00 mg pšeničného škrobu a farbivo azorubín (E122).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula.


Tvrdé želatínové kapsuly ružovej farby na tele a viečku kapsuly.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Azatril sa používa na liečbu infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na azitromycín lokalizovaných na:

 • horné dýchacie cesty - ako alternatíva k liečbe penicilínom pri akútnej tonzilofaryngitíde, sinusitíde a otitíde stredného ucha;

 • dolné dýchacie cesty - bakteriálna bronchitída a pneumónia (mierna a stredne ťažká forma), atypická pneumónia, chronická obštrukčná pľúcna choroba (COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease) v štádiu exacerbácie;

 • kožu a mäkké tkanivá – eryzipel, impetigo a sekundárna pyodermia, erythema chronicum migrans;

 • pohlavne prenosné ochorenia - nekomplikovaná uretritída a cervicitída spôsobená Chlamydia trachomatis; gonokoková uretritída a cervicitída;

 • vredové ochorenia a chronická gastroduodenitída, na eradikáciu Helicobacter pylori


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

 • Infekcie horných a dolných dýchacích ciest a infekcie kože a mäkkých tkanív (okrem erythema migrans) - 500 mg jedenkrát denne počas 3 nasledujúcich dní.

 • Pneumónia - 500 mg jedenkrát denne počas 3 nasledujúcich dní, alebo jednorázovo 500 mg v prvý deň liečby a 250 mg denne na druhý až piaty deň vrátane.

 • Erythema migrans - celková dávka predstavuje 3 g; prvý deň liečby 1 g; následne 500 mg denne na druhý až piaty deň vrátane.

- Pohlavne prenosné choroby - jednorazová dávka 1 g pri negonokokovej uretritíde a cervicitíde spôsobenej Chlamydiou trachomatis a pri infekciách spôsobených Haemophilus ducreyi; gonokoková uretritída a cervicitída – jednorazová dávka 2 g.

- Vredové ochorenie a chronická gastroduodenitída, eradikácia Helicobacter pylori – 1 g jedenkrát denne po dobu troch dní v komplexnej liečbe s amoxicilínom 1 g dvakrát denne alebo metronidazolom 500 mg dvakrát denne po dobu 7 dní a omeprazolom 20 mg dvakrát denne alebo s iným blokátorom protónovej pumpy vo vhodnej dávke po dobu 7 dní.

Starší pacienti

U starších pacientov sa používajú rovnaké dávky ako u dospelých pacientov. U pacientov s prebiehajúcim proarytmickým stavom sa odporúča osobitná pozornosť vzhľadom na riziko rozvíjajúcej sa srdcovej arytmie a torsades de pointes (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Kapsuly Azatrilu sa neodporúčajú u detí s hmotnosťou nižšou ako 45 kg. U detí s hmotnosťou do 45 kg sa má používať suspenzia azitromycínu. Vhodná dávka u detí je 10 mg/kg telesnej hmotnosti jedenkrát denne počas 3 dní. Dávka závisí od hmotnosti dieťaťa a typu infekcie.


Spôsob podávania


Azatril sa má podávať v jednorazovej dennej dávke. Podobne ako iné antibiotiká, aj Azatril sa má užívať 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.


4.3 Kontraindikácie


Azatril je kontraindikovaný pri precitlivenosti na azitromycín, erytromycín, iné makrolidové alebo ketolidové antibiotiká alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako pri erytromycíne a iných makrolidových antibiotikách boli hlásené zriedkavé závažné alergické reakcie vrátane angioedému a anafylaxie (zriedkavo fatálne). Niektoré z týchto reakcií vyústili do recidívy príznakov a vyžadovali si dlhšie obdobie pozorovania a liečby.


Keďže pečeň je hlavnou cestou eliminácie azitromycínu, pri použití azitromycínu u pacientov s významným poškodením funkcie pečene je potrebná opatrnosť. Po použití azitromycínu boli hlásené prípady fulminantnej hepatitídy potenciálne vedúcej k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (pozri časť 4.8). Niektorí pacienti už mohli mať ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické lieky.


Ak sa objavia prejavy alebo príznaky poruchy funkcie pečene, ako je rýchle sa rozvíjajúca asténia spojená so žltačkou, tmavý moč, sklon ku krvácaniu alebo pečeňová encefalopatia, majú sa okamžite vykonať pečeňové testy/vyšetrenia. Ak sa vyskytne naliehavá pečeňová porucha, liečba azitromycínom sa má ukončiť.


Súbežné podávanie niektorých makrolidových antibiotík u pacientov užívajúcich deriváty ergotamínu urýchľuje rozvoj ergotizmu. Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa možnej interakcie medzi derivátmi ergotamínu a azitromycínom. Avšak z dôvodu teoretickej možnosti vzniku ergotizmu sa azitromycín a deriváty ergotamínu nemajú súbežne podávať (pozri časť 4.5).

Ako pri iných antibiotikách sa odporúča sledovanie možných prejavov superinfekcie spôsobenej necitlivými mikroorganizmami vrátane húb.


Hnačka vyvolaná Clostridium difficile (Clostridium difficile associated diarrhoea, CDAD) bola hlásená pri použití takmer všetkých antibakteriálnych liekov, vrátane azitromycínu, a môže sa pohybovať v rozsahu od miernej hnačky až k fatálnej kolitíde. Liečba antibiotikami mení normálnu flóru hrubého čreva, čo vedie k prerastaniu C.difficile.


C.difficile produkuje toxíny A a B, ktoré prispievajú k rozvoju CDAD. Kmene C.difficile produkujúce hypertoxín sú príčinou zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti, pretože tieto infekcie môžu byť rezistentné na antimikrobiálnu liečbu a môžu si vyžadovať kolektómiu. CDAD je potrebne vziať do úvahy u všetkých pacientov, ktorí po užívaní antibiotík mali hnačky. Nevyhnutná je starostlivá anamnéza, pretože výskyt CDAD bol hlásený po viac ako dvoch mesiacoch po podaní antibiotík.


Pri liečbe inými makrolidovými antibiotikami vrátane azitromycínu sa pozorovalo predĺženie repolarizácie srdca a QT intervalu vedúce k riziku vzniku srdcovej arytmie a torsades de pointes (pozri časť 4.8). Nasledujúce situácie môžu viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnej arytmie (vrátane torsades de pointes), ktoré môžu vyvolať zástavu srdca, preto sa azitromycín má používať s opatrnosťou u pacientov s prebiehajúcim proarytmickým stavom (najmä u žien a starších pacientov), ako sú pacienti:

- s kongenitálnym alebo zdokumentovaným predĺžením QT intervalu,

- súbežne liečení inými liečivami, ktoré predlžujú QT interval, ako sú anytiarytmiká triedy IA (chinidín a prokaínamid) a triedy III (dofetilid, amiodarón, sotalol), cisaprid a terfenadín; antipsychotiká , ako je pimozid; antidepresíva, ako je citalopram; fluórchinolóny, ako je moxifloxacín a levofloxacín,

- s poruchami rovnováhy elektrolytov, hlavne v prípadoch hypokaliémie a hypomagneziémie,

- s klinicky významnou bradykardiou, srdcovou arytmiou alebo závažnou srdcovou nedostatočnosťou.


U pacientov užívajúcich azitromycín bolo hlásené zhoršenie príznakov mysténie gravis a nový nástup syndrómu myasténie gravis (pozri časť 4.8).


Bezpečnosť a účinnosť na prevenciu alebo liečbu komplexu Mycobacterium Avium (MAC) u detí neboli stanovené.


Liek obsahuje laktózu a iné pomocné látky so známym účinkom

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodeného nedostatku laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Liek obsahuje aj pšeničný škrob a farbivo azorubín.


4.5. Liekové a iné interakcie


Antacidá:vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej účinky súbežného podávania antacíd a azitromycínu sa nepozoroval žiaden vplyv na celkovú biologickú dostupnosť, aj keď maximálne plazmatické koncentrácie azitromycínu boli znížené o 25 %. U pacientov užívajúcich azitromycín a antacída sa tieto lieky nemajú užívať súbežne. Súbežné užívanie azitromycínu granulátu s predĺženým účinkom na perorálnu suspenziu s megaldroxom (hydroxid hlinitý a hydroxid horečnatý) v jednorazovej dávke 20 ml neovplyvnilo rýchlosť a rozsah absorpcie azitromycínu.


Cetirizín:u zdravých dobrovoľníkov pri súbežnom podávaní azitromycínu a cetirizínu v dávke 20 mg počas 5 dní v rovnovážnom stave neboli zistené žiadne farmakokinetické interakcie a žiadne významné zmeny v QT intervale.


Didanozín (dideoxyinosín): pri súbežnom podávaní azitromycínu v dávke 1 200 mg/deň a didanozínu v dávke 400 mg/deň šiestim HIV-pozitívnym pacientom sa nepreukázal vplyv na farmakokinetiku didanozínu v rovnovážnom stave v porovnaní s placebom.


Digoxín (P-gp substrát):súbežné podávanie makrolidových antibiotík, vrátane azitromycínu, so substrátmi P-glykoproteínu, ako je digoxín, viedlo k zvýšeniu sérových hladín substrátu P‑glykoproteínu. Preto, ak sa azitromycín a P-gp substrát, ako je digoxín, podávajú súbežne, je potrebné zvážiť zvýšené sérové koncentrácie substrátu.


Zidovudín: jednorazové dávky 1000 mg azitromycínu a opakované dávky 1200 mg alebo 600 mg azitromycínu mali len nepatrný vplyv na farmakokinetiku zidovudínu alebo jeho glukuronidového metabolitu v plazme alebo na renálne vylučovanie. Avšak po podaní azitromycínu sa zvýšila koncentrácia fosforylovaného zidovudínu, klinicky aktívneho metabolitu v mononukleárnych bunkách v periférnom obehu. Klinický význam tohto zistenia nie je jasný, ale môže mať prínos pre pacientov.


Azitromycín významne neovplyvňuje pečeňový systém cytochrómu P450. Nepredpokladá sa, že dochádza k farmakokinetickým liekovým interakciám, ako je to zrejmé pri erytromycíne a iných makrolidových antibiotikách. Pri azitromycíne nedochádza k indukcii pečeňového cytochrómu P450 alebo k inaktivácii komplexu cytochróm-metabolit.


Ergotamínové deriváty: súbežné podávanie ergotamínu a niektorých makrolidových antibiotík môže teoreticky vyvolať ergotizmus, a preto sa ich použitie v kombinácii neodporúča (pozri časť 4.4).


Vykonali sa farmakokinetické štúdie s azitromycínom a nasledujúcimi liekmi, o ktorých je známe, že sa významne metabolizujú cytochrómom P450.


Atorvastatín: súbežné užívanie atorvastatínu (10 mg denne) a azitromycínu (500 mg denne) nemalo vplyv na plazmatickú koncentráciu atorvastatínu (na základe testu inhibície HMG CoA-reduktázy). Avšak, po uvedení lieku na trh boli u pacientov užívajúcich azitromycín hlásené prípady rabdomyolýzy


Karbamazepín: vo farmakokinetickej interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov sa nepozoroval žiadny významný vplyv na plazmatické hladiny karbamazepínu alebo jeho aktívneho metabolitu u pacientov užívajúcich súbežne azitromycín.


Cimetidín: vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej vplyv jednorazovej dávky cimetidínu podanej 2 hodiny pred podaním azitromycínu na farmakokinetiku azitromycínu sa nepozorovali žiadne zmeny vo farmakokinetike azitromycínu.


Perorálne antikoagulanciá kumarínového typu: vo farmakokinetickej interakčnej štúdie azitromycín neovplyvnil antikoagulačný účinok jednorazovej 15 mg dávky warfarínu podanej zdravým dobrovoľníkom. Údaje získané z obdobia po uvedení lieku na trh poukazujú na zvýšenú krvácavosť po súbežnom podávaní azitromycínu a kumarínových perorálnych antikoagulancií. Aj keď sa príčinná súvislosť nepreukázala, je potrebné venovať pozornosť frekvencii merania protrombínového času, keď sa azitromycín používa u pacientov, ktorí dostávajú perorálne antikoagulanciá kumarínového typu.


Cyklosporín: vo farmakokinetickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ktorým bola podávaná perorálna dávka azitromycínu 500 mg/deň počas 3 dní a následne jednorazová perorálna dávka cyklosporínu 10 mg/kg, došlo k významnému zvýšeniu Cmaxa AUC0-5 cyklosporínu. Pri zvažovaní súbežného podávania týchto liekov je potrebná opatrnosť. Ak je súbežné podávanie týchto liekov nevyhnutné, majú sa monitorovať hladiny cyklosporínu a dávka sa má podľa potreby upraviť.


Efavirenz: súbežné podanie jednorazovej dávky azitromycínu 600 mg a 400 mg efavirenzu denne počas 7 dní neviedlo k žiadnym klinicky významným farmakokinetickým interakciám.


Flukonazol: súbežné podanie jednorazovej dávky 1 200 mg azitromycínu nezmenilo farmakokinetiku jednorazovej dávky 800 mg flukonazolu. Pri súbežnom podávaní flukonazolu boli celková expozícia a polčas azitromycínu nezmenené, avšak pozorovalo sa klinicky nevýznamné zníženie v Cmax (18%) azitromycínu.


Indinavir: súbežné podanie jednorazovej dávky 1 200 mg azitromycínu nemalo štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku indinaviru podávaného v dávke 800 mg trikrát denne počas piatich dní.


Metylprednizolón:vo farmakokinetickej interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov nemal azitromycín významný vplyv na farmakokinetiku metylprednizolónu.


Midazolam: u zdravých dobrovoľníkov súbežné podávanie azitromycínu 500 mg/deň po dobu 3 dní nespôsobilo klinicky významné zmeny vo farmakokinetike a farmakodynamike jednorazovej dávky 15 mg midazolamu.


Nelfinavir: súbežné podávanie azitromycínu (1 200 mg) a nelfinaviru (750 mg 3-krát denne) v rovnovážnom stave viedlo k zvýšeniu koncentrácie azitromycínu. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné nežiaduce účinky a nie je potrebná úprava dávky.


Rifabutín: súbežné podávanie azitromycínu a rifabutínu neovplyvnilo sérovú koncentráciu ani jedného z liekov.

U pacientov liečených súčasne azitromycínom a rifabutínom sa pozorovala neutropénia. Aj keď neutropénia súvisela s použitím rifabutínu, kauzálny vzťah kombinácie s azitromycínom sa nepreukázal (pozri časť 4.8).


Sildenafil: u zdravých mužských dobrovoľníkov nebol preukázaný účinok azitromycínu (500 mg denne po dobu 3 dní) na AUC a Cmaxsildenafilu alebo jeho hlavného cirkulujúceho metabolitu.


Terfenadín: farmakokinetické štúdie nezaznamenali žiadne hlásenia interakcií medzi azitromycínom a terfenadínom. Vyskytlo sa len niekoľko zriedkavých prípadov, pri ktorých sa možnosť uvedenej interakcie nedá úplne vylúčiť; neexistujú však konkrétne dôkazy o skutočnom výskyte takejto interakcie.


Teofylín: neexistujú žiadne dôkazy o klinicky významných farmakokinetických interakciach, keď sa azitromycín a teofylín súbežne podával zdravým dobrovoľníkom.


Triazolam: u 14 zdravých dobrovoľníkov nemalo súbežné podávanie azitromycínu v dávke 500 mg 1. deň a 250 mg na 2 deň s 0,125 mg triazolamu na 2. deň významný účinok na nestálu farmakokinetiku triazolamu v porovnaní s triazolamom a placebom.


Trimetoprim/sulfametoxazol:súbežné podávanie trimetoprimu/sulfametoxazolu DS (160 mg/800 mg) po dobu7 dní s azitromycínom v dávke 1 200 mg na 7. deň nemalo významný účinok na maximálnu koncentráciu, celkovú expozíciu alebo vylučovanie obličkami ako trimetoprimu, tak aj sulfametoxazolu. Koncentrácia azitromycínu v sére bola podobná ako koncentrácia zistená v iných štúdiách.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú žiadne dostatočné údaje o použití azitromycínu u gravidných žien. Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách preukázali, že azitromycín prechádza placentou, avšak nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky. Bezpečnosť azitromycínu nebola potvrdená v súvislosti s použitím liečiva počas gravidity. Preto sa má azitromycín používať počas gravidity iba vtedy, ak prínos pre matku preváži riziko pre plod.


Dojčenie

Azitromycín sa vylučuje do materského mlieka u ľudí, neexistujú však dostatočné a dobre kontrolované klinické štúdie u dojčiacich žien, ktoré by charakterizovali farmakokinetiku vylučovania azitromycínu do materského mlieka u ľudí.


Fertilita

V štúdiách fertility u potkanov sa po podaní azitromycínu zaznamenala zníženia frekvencia gravidity. Údaje u ľudí sú neznáme.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú žiadne dôkazy o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Nižšie uvedená tabuľka uvádza nežiaduce reakcie zistené z klinických štúdií a skúseností zo sledovaní po uvedení lieku na trh podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Nežiaduce reakcie zistené zo skúseností po uvedení lieku na trh sú uvedené kurzívou. Frekvencia výskytu je definovaná podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené podľa klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce reakcie pravdepodobne súvisiace s azitromycínom na základe skúseností z klinických štúdií a sledovaní po uvedení lieku na trh


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

> 1/10

1/100 až < 1/10

1/1 000 až < 1/100

1/10,000 až < 1/1 000


Poruchy krvi a lymfatického systémuleukopénia, neutropénia, eozinofília


trombocytopénia hemolytická anémia

Infekcie a nákazykandidóza, orálna kandidóza, vaginálna infekcia, pneumónia, hubová infekcia, bakteriálna infekcia, faryngitída, gastroenteritída, respiračné ochorenie, rinitída


pseudomembra-nózna kolitída (pozri časť 4.4)

Poruchy imunitného systémuangioedém, hypersenzitivita


anafylaktická reakcia (pozri časť 4.4)

Poruchy metabolizmu a výživyanorexiaPsychické poruchynervozita, nespavosť

nepokoj

agresivita, úzkosť, delírium,

halucinácie

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy

závrat, ospalosť, parestézia, dysgeúzia


hypoestézia, synkopa, kŕče, psychomotorická hyperaktivita, anosmia, ageúzia, parosmia, myasthenia gravis (pozri časť 4.4)

Poruchy okaporuchy zrakuPoruchy ucha a labyrintuporuchy ucha, vertigo


poškodenie sluchu vrátane hluchoty a/alebo tinnitus

Poruchy srdcapalpitácie


torsades de pointes (pozri časť 4.4), arytmia (pozri časť 4.4) vrátane ventrikulárnej tachykardie, elektrokardio-gram QT predĺženia (pozri časť 4.4

Poruchy cievnávaly horúčavy


hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadyspnoe, epistaxaPoruchy gastrointestinálne-ho traktu

hnačka

vracanie, bolesť brucha, nauzea,

zápcha, flatulencia, dyspepsia, gastritída, dysfágia, abdominálna dilatácia, sucho v ústach, grganie, vredy v ústach, hypersekrécia slín


pankreatitída, zmena sfarbenia jazyka

Poruchy pečene a žlčových ciest
abnormálna funkcia pečene, cholestatická žltačka

zlyhanie pečene (ktoré môže zriedkavo viesť k smrti) (pozri časť 4.4), fulminantná hepatitída, hepatálna nekróza

Poruchy kože a podkožného tkanivavyrážka, pruritus, urtikária, dermatitída, suchá koža, hyperhidróza

fotosenzitívna reakcia

Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, erythema multiforme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaosteoartritída, myalgia, bolesť chrbta, bolesť krku


artralgia

Poruchy obličiek a močových ciestdyzúria, bolesť obličiek


akútne zlyhanie obličiek, intersticiálna nefritída

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovmetrorágia, testikulárne poruchyCelkové poruchy a reakcie v mieste podaniaúnava, edém tváre, bolesť na hrudníku, pyrexia, periférny edém, bolesť, , malátnosť, asténiaLaboratórne a funkčné vyšetreniazníženie počtu lymfocytov, zvýšenie počtu eozinofilov, zníženie hladiny bikarboná-tov v krvi, zvýšenie počtu bazofilov, monocytov a neutrofilov

zvýšené hladina aspartátamino-

transferázy, ala-

nínaminotrans-ferázy, zvýšená hladina bilirubínu v krvi, zvýšenie hladiny močoviny v krvi, zvýšenie hladiny kreatinínu v krvi, abnormálna hladina draslíka,

zvýšenie hladiny alkalickej fosfa-tázy, chloridov, glukózy v krvi,

zvýšený počet trombocytov, zníženie hematokritu, zvýšenie hladiny bikarbonátov, abnormálna hladina sodíka
Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupupooperačné komplikácie

Nežiaduce reakcie pravdepodobne súvisiace s prevenciou a liečbou komplexu Mycobacterium Aviumzaložené na skúsenostiach z klinických skúšaní a sledovaní po uvedení lieku na trh. Tieto nežiaduce reakcie sa odlišujú od nežiaducich reakcii hlásených pri liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním alebo predlženým uvoľňovaním vzhľadom na frekvenciu a druh:


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

> 1/10

1/100 až < 1/10

1/1 000 až < 1/100

Poruchy metabolizmu a výživy


anorexia


Poruchy nervového systému


závrat, parestézia, dysgeúzia

hypoestézia

Poruchy oka


poruchy zraku


Poruchy ucha a labyrintu


hluchota

poruchy sluchu, tinnitus

Poruchy srdcapalpitácie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, bolesť brucha, nauzea, abdominálny dyskomfort flatulencia, únik stolicePoruchy pečene a žlčových ciesthepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka, pruritus

fotosenzitívna reakcia, Stevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


artralgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava

malátnosť, asténia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli pri vyšších než odporúčaných dávkach, boli podobné ako nežiaduce účinky pri normálnom dávkovaní. Typické príznaky predávkovanie makrolidovými antibiotikami zahŕňajú reverzibilnú stratu sluchu, ťažkú nauzeu, vracanie a hnačku. V prípade predávkovania sa má podať živočíšne uhlie a v prípade potreby začať symptomatickú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, makrolidy,

ATC kód: J01FA10


Azitromycín je makrolidové antibiotikum, patriace do skupiny azalidov. Molekula vzniká pridaním atómu dusíka do laktónového kruhu erytromycínu A.


Mechanizmus účinku

Antibiotikum potláča syntézu proteínov v bakteriálnej bunke väzbou na ribozomálnu podjednotku 50S, čím dochádza k inhibícii translokácie peptidov.


Mechanizmus rezistencie

Celkovo boli zaznamenané tri základné mechanizmy vzniku rezistencie baktérií: zmena cieľového miesta, ovplyvnenie transportu antibiotika a modifikácia antibiotika. Medzi erytromycínom, azitromycínom, inými makrolidmi a linkozamidmi existuje úplná skrížená rezistencia pre Streprococcus pneumoniae, betahemolytický streptokokus skupiny A, Enterococcus faecalisa Staphylococcus aureus vrátane S. aureusrezistentného na meticilín.


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty citlivosti typických bakteriálnych patogénov voči azitromycínu (NCCLS):


 • citlivý ≤ 2 mg/l, rezistentný ≥ 8 mg/l;

 • Haemophilus spp.: citlivý ≤ 4 mg/l

 • Streptococcus pneumoniae a Streptococcus A, B, C, G a: citlivý ≤ 0,5 mg/l, rezistentný ≥ 2 mg/l.


Citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie pre vybrané druhy sa môže líšiť geograficky a časom a je potrebná miestna informácia o rezistencii, predovšetkým pri liečbe závažných infekcií. Pokiaľ je potrebné, má sa vyžiadať rada odborníka, či je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečby je najmenej pri niektorých typoch infekcií neistá.


Tabuľka: Antibakteriálne spektrum azitromycínu

Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus

citlivý na metycilín

Streptococcus pneumoniae

citlivý na penicilín

Streptococcus pyogenes (skupina A)

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Legionella pneumophila

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaeróbne mikroorganizmy

Clostridium perfringens

Fusobacterium spp.

Prevotella spp.

Porphyromonas spp.

Iné mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Streptococcus pneumoniae

stredne citlivý na penicillin

rezistentný na penicilín

Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Staphylococci MRSA, MRSE *

Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis skupina

* Stafylokoky rezistentné na metycilín majú vysokú prevalenciu získanej rezistencie na makrolidy, sú však uvedené v tejto časti, pretože sú zriedkavo citlivé na azitromycín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť azitromycínu približne 37 %. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosahuje do 2-3 hodín po užití lieku.


Distribúcia

Po perorálnom podaní sa azitromycín distribuuje do celého tela.

Farmakokinetické štúdie preukázali zreteľne vyššiu koncentráciu v tkanivách v porovnaní s plazmatickou koncentráciou (až do 50 násobku), čo dokazuje, že sa silne viaže na tkanivá.

Väzba na plazmatické proteíny sa mení, ale obvykle je v rozmedzí od 12 % pri 0,5 g/ml až 52 % pri 0,05 g azitromycínu /ml séra. Distribučný objem v rovnovážnom stave je 31,1 l/kg.


Biotransformácia a eliminácia

Eliminačný plazmatický polčas zodpovedá polčasu deplécie z tkanív, ktorý je v rozmedzí od 2 do 4 dní.


Približne 12 % intravenózne podanej dávky azitromycínu sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu 3 dní. Zvlášť vysoká koncentrácia nezmeneného azitromycínu sa u ľudí nachádza v žlči.

V žlči sa tiež našli metabolity vytvorené N- a O-demetyláciou, hydroxyláciou dezozamínového a aglykónového kruhu a štiepením kladinózového konjugátu. Porovnanie výsledkov kvapalinovej chromatografie a mikrobiologickej analýzy preukázali, že metabolity azitromycínu nie sú mikrobiologicky aktívne.


Skúšky na zvieratách preukázali vysokú koncentráciu azitromycínu vo fagocytoch. Taktiež sa potvrdilo, že sa počas aktívnej fagocytózy uvoľňujú vyššie koncentrácie azitromycínu z inaktívnych fagocytov. Výsledky na zvieracích modeloch poukazujú na to, že sa vysoké koncentrácie azitromycínu transportujú na miesto infekcie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Fosfolipidóza (intracelulárna akumulácia fosfolipidov) sa pozorovala v niekoľkých tkanivách (napr. oka, miechových nervových uzlín, pečene, žlčníka, obličiek, sleziny a/alebo pankreasu) myší, potkanov a psov, ktorí dostávali opakované dávky azitromycínu. Fosfolipidóza sa pozorovala v podobnom rozsahu v tkanivách novonarodených potkanov a psov. Zistilo sa, že tento účinok je reverzibilný po ukončení liečby azitromycínom. Význam tohto zistenia pre zvieratá a človeka nie je známy.


Karcinogénny potenciál

Neuskutočnili sa dlhodobé štúdie na zvieratách, ktoré by hodnotili karcinogénny potenciál, keďže liek je indikovaný len na krátkodobú liečbu. Nevyskytli sa žiadne znaky charakteristické pre karcinogénnu aktivitu.


Mutagénny potenciál

V in vivoa in vitrotestovacích modeloch sa nedokázali možné genetické ani chromozómové mutácie.


Reprodukčná toxicita

Nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky v štúdiách reprodukčnej toxicity u myší a potkanov. U potkanov viedli dávky azitromycínu 100 a 200 mg/kg telesnej hmotnosti/deň k miernemu spomaleniu fetálnej osifikácie a k prírastku na hmotnosti matky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


bezvodá laktóza

pšeničný škrob

magnéziumstearát

nátriumlaurylsulfát


Zloženie tvrdej želatínovej kapsuly

azorubín (E122)

oxid titaničitý (E171)

želatína


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálna upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Alu blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Balenie: 6 alebo 8 kapsúl


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Island


8. Registračné číslo


15/0011/03-S


9. Dátum prvej registrácie/Predĺženie registrácie


Dátum prvej registrácie: 03. februára 2003

Dátum posledného predĺženia: 19. augusta 2009


10. Dátum revízie textu


01/2015

13


Azatril