+ ipil.sk

Azecort nosová aerodisperziaPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07326 - Z1A


Písomná informácia pre používateľa


Azecort nosová aerodisperzia

137 mikrogramov / 50 mikrogramov v jednom vstreknutí

nosová suspenzná aerodisperzia


azelastíniumhydrochlorid/flutikazóniumpropionát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Azecort nosová aerodisperzia a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Azecort nosovú aerodisperziu

3. Ako používať Azecort nosovú aerodisperziu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Azecort nosovú aerodisperziu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Azecort nosová aerodisperzia a na čo sa používa


Azecort nosová aerodisperzia obsahuje dve liečivá: azelastíniumhydrochlorid a flutikazóniumpropionát.

 • Azelastíniumhydrochlorid patrí do skupiny liečiv nazývanej antihistaminiká. Antihistaminiká pôsobia tak, že zabraňujú účinkom látok, ako je histamín, ktoré telo tvorí ako súčasť alergickej reakcie, a tak znižujú príznaky alergickej nádchy.

 • Flutikazóniumpropionát patrí do skupiny liečiv nazývanej kortikosteroidy, ktorá zmierňuje zápal.


Azecort nosová aerodisperzia sa používa na zmiernenie príznakov stredne ťažkej až ťažkej sezónnej a celoročnej alergickej nádchy, ak sa použitie samotného antihistaminika alebo kortikosteroidu do nosa považuje za nedostatočné.


Sezónna a celoročná alergická nádcha sú alergické reakcie na látky ako je peľ (senná nádcha), roztoče v domácnosti, plesne, prach alebo na domáce zvieratá.


Azecort nosová aerodisperzia zmierňuje príznaky alergií, napríklad: nádchu, zatekanie hlienov, kýchanie a svrbenie alebo upchatie nosa.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Azecortnosovú aerodisperziu


Nepoužívajte Azecortnosovú aerodisperziu

- ak ste alergický na azelastíniumhydrochlorid alebo flutikazóniumpropionát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Azecort nosovú aerodisperziu, ak:

 • ste v nedávnej minulosti podstúpili operáciu nosa.

 • máte v nose infekciu. Infekcie nosových ciest sa majú liečiť antibakteriálnou alebo protihubovou liečbou. Ak užívate liek na liečbu infekcie vo vašom nose, môžete pokračovať v používaní Azecortu nosovej aerodisperzie na liečbu alergie.

 • máte tuberkulózu alebo neliečenú infekciu.

 • máte zmenené videnie alebo ste v minulosti mali zvýšený tlak v očiach, zelený zákal a/alebo sivý zákal. Ak sa vás to týka, počas používania Azecortu nosovej aerodisperzie vás budú pozorne sledovať.

 • máte poškodenú funkciu nadobličiek. Pri prestavovaní liečby zo steroidov s celkovým účinkom na liečbu Dymistou nosovou aerodisperziou sa má postupovať s opatrnosťou.

 • máte ťažké ochorenie pečene. Riziko, že budete mať vedľajšie účinky postihujúcimi celé telo je zvýšené.


V týchto prípadoch lekár rozhodne, či môžete používať Azecort nosovú aerodisperziu.


Je dôležité, aby ste používali svoju dávku tak, ako je uvedené nižšie v časti 3 alebo ako vám poradil váš lekár. Liečba dávkami, ktoré sú vyššie ako odporúčané dávky kortikosteroidov do nosa, môže viesť k potlačeniu funkcie nadobličiek, čo je stav, ktorý môže vyvolať úbytok telesnej hmotnosti, únavu, svalovú slabosť, nízku hladinu cukru v krvi, chuť na slané jedlo, bolesti kĺbov, depresiu a stmavnutie pokožky. Ak to nastane, lekár vám môže odporučiť iný liek počas období stresu alebo elektívnej (výberovej) operácie.


Aby sa predišlo potlačeniu funkcie nadobličiek, lekár vám poradí, aby ste používali najnižšiu dávku, pri ktorej sa zachová účinná kontrola príznakov nádchy.


Pri dlhodobom používaní glukokortikoidov do nosa (ako je Azecort) sa môže u detí a dospievajúcich spomaliť rast. Lekár bude pravidelne kontrolovať telesnú výšku vášho dieťaťa a zabezpečí, že dieťa bude používať najnižšiu možnú účinnú dávku.


Ak si nie ste istý, či sa vás vyššie uvedené týka, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať Azecort nosovú aerodisperziu.


Deti

Tento liek sa neodporúča pre deti mladšie ako 12 rokov.


Iné lieky a Azecort nosová aerodisperzia

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Porozprávajte sa, prosím, so svojím lekárom alebo lekárnikom:

 • ak užívate lieky na liečbu infekcie HIV, ako je ritonavir.

 • ak užívate lieky na liečbu hubových infekcií, ako je ketokonazol.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Azecort nosovú aerodisperziu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Azecort nosová aerodisperzia má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Z dôvodu samotného ochorenia alebo pri používaní Azecortu nosovej aerodisperzie sa u vás môže veľmi zriedkavo objaviť únava alebo závrat. V týchto prípadoch neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje. Majte, prosím, na pamäti, že konzumácia alkoholu môže tieto účinky zosilniť.


Azecort nosová aerodisperzia obsahuje benzalkóniumchlorid

Ten môže spôsobiť podráždenie nosovej sliznice a kŕčovité zúženie priedušiek (bronchospazmus). Ak pri používaní aerodisperzie pociťujete nepríjemný pocit, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


3. Ako používať Azecort nosovú aerodisperziu


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Azecort nosovú aerodisperziu je nevyhnutné používať pravidelne, aby sa dosiahol úplný liečebný prínos.


Má sa zabrániť kontaktu s očami.


Dospelí a dospievajúci (12 rokov a starší)

 • Odporúčaná dávka je jedno vstreknutie do každej nosovej dierky ráno a večer.


Použitie u detí mladších ako 12 rokov

 • Tento liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov.


Použitie pri poškodení funkcie obličiek a pečene

 • Neexistujú žiadne údaje o pacientoch s poškodenou funkciou obličiek a pečene.


Spôsob podania


Na použitie do nosa.

Pozorne si prečítajte nasledovné pokyny a používajte len podľa pokynov.


POKYNY NA POUŽÍVANIE

Príprava aerodisperzie

 1. Jemne fľaštičku 5 sekúnd traste jej nakláňaním smerom hore a dole, a potom odstráňte ochranný kryt (pozri obrázok 1).


Obrázok 1

moRntebC0vpXznHkw3vmHEKECIfpeME7AIUTDPFha39b0GTcG4wQcQnRFAJ5h9hghQgVCNMzjpfUDBw7csOFVzzbnHkI0z8vzVQcMGFBZUenZ5txDiFCBEA0rLHhxwcPzPd5oAE7AIUTzvHzXeuclnACcgEOIUIEQTWJpfcQI0SQvl9Y7+vTpExeIE3AI0d969+4dF4gTcAjRJJmZ4jxZWh88hGiSMzN5v7Q+ACfgEKLvBeMEHEI0ybOl9cFDiCaxtD5ihOh7wTgBhxBNCoUqMjLSPd5oME7AIUSTSktKr7/+Otuj8CVCDAi/n4BDiMbYetf6YJyAQ4jGeLm0PngIESoQojFNTU1WthuME3AI0Ziqyiq59b6GYJyAQ4hQgRADwu8n4BCiMRbftT4AJ+AQoklBeisojxEiVCBEYwoLXlz2xFIrmw7ACTiEaFJiYqKV7QbgBBxChAqEaIaGpfW+PgGHEM3wfml9WwE4AYcQoQIhmuEsrXfOP0AECNEM55wD5/wD7wXgBBxCDIIAnIBDiGawtD5KhGiGhqX1vj4BhxADwu8n4BCiGaFQxfnnj7Q9Ch8jRDNYWh8lQgwIv5+AQ4gG2Fpa35bfT8AhRANYWh89QgwU/56AQ4jG/Gz0xbaHENdwuMH7K3gbQYgGpKSkvPBSQdtX2PJyZ3mw3bXr1rT9bb/+/XxaYRwhGiGPhmPHjm37GSfE2oM1Lm0x+cwUuc25Msel+/ceIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRChAiFCBUKECoQIFQgxQuueXhcOhzv+GucVYfc8+MCDHX9BXl6eX06DIMRI1NbULlq4eGLO5ZqvVVxY8GJmZiYhBln5vm8Wbi5YsOBU/81LHl/i7YhOorGxsayszC9n6BBiJCpCFWnpaconm/POO89Hy6kIMRJ/+ct71q/r0Kn0jPTKisqGhgZbl4bqFkLsNvmv9cUq5kGDBsW1XAuFEIPp008/jfPDmr2UlG+O2Ut3lA4fPtz2WDpHiN1W/H6x7CC2uxKhHEdPnXrtj340bNSoUf3P7C+zkXTg6oI62eKhw4eqKqv279+/a9du+cybv3uj7RfI1u+6507ZTbxpxk36l/YRYvfI4/LqlU8teHh+u8/Lgct11127aOHiTUWbWz8pvTq7kpmZmXLbM7Gn83ApEuITOjjWaW5udtZKx7W8+67zvqcS3JEjR0KhiriWK5y0/XrZ0C9/eduJ9zP+F+NltNve2ab/2JkQu+f1116X24kTJ574R7l35E6ZOkW+QCYh56ILciu/pJLCghddGs/EnMsnXTUpOzv7pHOePChnZWctX54/bvw45ZMiIXaD8zy2PN6dajKTwwLJUX7t2bNHds6cIuWX1OBcKyw5Odl54K6vr//i8y862JbsgzpfIxPhaaed9vHHH7eda53+Ro4c2emByJLHF/9s9MWrV62eO29u9//F3iHErpKHy3vumS3T26233drpFw9vIUVKu+X7yj/c/aHsxrV7PO3ghZni4pJ2F7KZPuPGtevWpKalnnPOOXEt+39dHLbsyy57Yunc++ZJzTKeLv4t7xFil0hPUqGU9MdtW7v1bIjMnfLLWfXs7Pm1zoVlZWWn+luyuzlgwABnn7JPnz5RPv8y7YZpX331lczl4XD4oYcf0vkYTYid2759+8JHH5MPpMJongqRAjJaOL/18gBC5kIpOy93lhzryIO1wjcfIMSOhEKh/OX5snMmD6MdvLLsC9K9PLLPyrtTdhnlUV7bcTQhnpwkWLC+QI52ZafwhZcK2l1RxKdkOv/T9m2PLXxMpsZXXtmgamqM0RBzb89texDaATlouOmGGW6PpwNunGz2s0t++teyXTI1np1xtvOZH/94+Enf43fgwIHeHOLEaIhSoRyHOs8zn6jhcEO4Njzk3CHf//73PR7YiTo4ponYWWed9V/JyeWf7P2qw3fEkB1KeUwgRHdJhdr2k07K4iCLNha1e8rJPbEbIlQhRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRChAiFCBUKECoQIFQgRKhAiVCBEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESoQIlQgRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRChAiFCBUKECoQIFQgRKhAiVCBEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESoQIlQgRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRChAiFCBUKECoQIFQgRKhAiVCBEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESrEboh5ubPkl+1R4N9iNMQ/bttaVVl1qj+NwUDXrltz0s+npqV6M4AYDXF4i1P9qRNi7cEaD0dkTfKZKXKbc2WO3WHEaIhd4fwPwRuECBVzPyGexIn/MUUbiwKz46ghuxMRIlQgRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRChAiFCBUKECoQIFQgRKhAiVCBEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESoQIlQgRKhAiFCBEKECIXbJJ3s/sT0EYxoaGnr37m17FO0RYifkvy339txdf91teyDGZP1k1PL8Jy+bcJntgXwHIXZk65atv7p3zlf/+Mr2QEySf86sO+7csmXL4iWL9UyNhHhyMhHef//cP//pz19//bXtsZgn/6hNRZtLikt+u/75Cy/MtD2cbxDiSchEOG/uvIbDjbYH4i75B069Zuo1U65+dOGj8fHxdgdDiN/R3Nz8yMOPFG1869jRY7bH4gWZGl95acPbf3z75Q0vd3B1ew8Q4rc++KDslpk3B34iPJH8kyflXDX12ikLHlpga2okxG/IRLjosUUbXn41kHuEXXG8+fgL6wuL3y9+vuD5jIwM7wdAiHGhUOjqSVcfqj9seyD2fVZROf7SX9wz++5bbr3F46kxpkOUifC3z/125YpVMh/YHosW8q1YumTZH/6w8dnnfuPl1Bi7IcpEePOMm2UOsD0QjQ58euCyX0y4d87s22+/3ZstxmKIMhEWFhbmP7kiRg6NIyPfHPkWyQH1008/nZyS7PbmYi7E2praO+64Y1/5p1TYKfkW7SrbnXn+hStW5U+eMtnVbcVWiC+/9PLc++bZHoX/PDDvwd///vf5+fnuTY2xEqJMhHfdddf/frTH9kB8SY5gSt7f8fNLxrh3tkRMhPjG62/Mvvte26PwPedsiY1FRb/+9TLjZ0sEPEQ5Lrnzzrve+/N7tgcSEF9//fXbW97eWVJatLnI7JM7AQ/x3tn3yjfO9iiC5ssvj8z51Zy3Nr1l8D4DG+Izzzwjt3/att32QP5t1EWj0tPT5YOhQ4ckJv6g9fOpqYMSEnq2/rap6VhVVXXrb+vq6sLhsHywo6Sk4sBnno22U5/8ba/s8Bg8lA5miHJokv/kiriWvWzvt+40l5mZ2b9/vzPO6DtwYEqPHj26/tc7OAumtra2qalZPti7d6/TaOH6QgMj7j75xj76yKNjxo4xtbMYzBBXrVrl5dOE6eecPSo7W8obNmxYd7PrluTkfz97kpGR7nywZMliqXPfvn2hUMV777234/0dLm36RPIAveapNQ8/8rCRewtmiK+8tMGDrVxx5cRLx4274ILzW/uwIrnFmDFjcnNvb2xs3L1794e7P1y1YrUHm/7NumcJ8ZQaGhp6JvZ0b0a8e/Zdoy8aPWLECPdmvoj16tVrTIv7596/Z8+e0tKdr736qns7l/3O7BcKhYwcPgcwxMOHD8fHxxsPUfb8brvt1pEjR8p/ttl7dsnwFjNm3PTRRx9t3rzFjb3JLw5+UV9fT4indKj+kMF7kynwykmTWnfL/EWm7f9ucd99c7Zu3frcs8+ZnSArP6vMysqK/n4CGGJTU5Opu1rwyIKpU6dENgXK7tqhQ9+ebPv3v1cfjWKSTv3uszwJCfHd3TGVf8W0adOuvvpqmSBXrFhp6rDm4OefG7mfAIZYVVkV/Z3ILHjrbbd2kKDTWevTfgf27//yyBH5wPvnU+SY6fSWccphu9w6zxmdqtTWCXLnzp1GcvysoiLKe3AEMMQoyf/r7HvvbftAfPz48XC4Rqa0gwcPlpfvq6io8PJZkk69tXGT88GJPwPO80oDBw4cMGDAsGHD2tYpLcrx1jvvbFuRnx/Ng/X//fOfEf/dtgjxO9Y+szYn5wqZ7eSQU6a6srIybS9pdIuM/MTBT585XdKUn7Szzhok/9jx48etXrU64qd7/tHyOBC9AIbYr3+/yP7isieX1tXVTZ48RdWEZ1y7iVO6HDp0iOyKePPU46kEMMS+fftG9hfnzonFc2ZtvUjYTgBDhB8RIlQgRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUiOkQaw/WyG3ymSm2B6KLlW9LTIcIPQgRKhAiVCBEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESoQIlQgRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRChAiFCBUKECoQIFQgRKhAiVCBEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESoQIlQgRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRChAiFCBUKECoQIFQgRKhAiVCBEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESoQIlQgRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRChAiFCBUKECoQIFQgRKhAiVCBEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESoQIlQgRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRChAiFCBUKECoQIFQgRKhAiVCBEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESoQIlQgRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRChAiFCBUKECoQIFQgRKhAiVCBEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESoQIlQgRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRChAiFCBUKECoQIFQgRKhAiVCBEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESoQIlQgRKhAiFCBEKECIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQIaZDTD4zxfYQNLLybYnpEKEHIUIFQoQKhAgVCBEqECJUIESoQIhQgRC75IorJ146bpx8cGD//i+PHNlRUlJx4DPbg+rc9JnT5TYzM1Nujx79au6cebZHdEqE2CVvbdwkv+6efdfoi0aPGDGiR48e8snjx4+HwzXywaFD9Z9//oXzlWVlZa1/q6KiYsf7O8yOJP2cs+V2VHZ262eGDh2SmPgD+SAxsedZZw2SD844o0+vXr2cPw2FKj744H82bdpsfCRmEWI3rFqxWn7Ftcw0l1xy8ZAhQzIy0uW3zq0jJ+eKTu9H4ujK5tr21C2NjY07d+4sfr9469atvpi54wgxMoXrC+WX87FEKY99qamDfvjDH3axm7bhGiHlHTp0eO/evbLn4KP42gpmiD0Tex47esybbbWNMq6ly9OTks4ZPLh//35nnNE34lntpFp3BpqajlVVVdfV1YXDYbs7rKclJRm5nwCGmBCfYHHrbaNsSw53Tv9Pkc7RQ6eczjq+W+vOPfdcI/cTwBCTU5I9mw67To51Wj9WW1UEhg8/z8j9BDBEMXnqNW+89qbtUQSf7AINHTLUyF0FM8QxY8YQogfkwUd+GbmrYIZ4yc8vsT2EmHDzzTNN3VUwQ4yPj5895x75YMWTK22PJbBOPz3pqquvMnVvwQxR5OXlyW1hQWHD4UbbYwmgHvE9Hnn0EfmBN3WHgQ3R+R6tXrP6lpm3Hm8+bns4QXP+BSMnT5ls8A4DG6Lj4osvnv/Qg4sfW0KLBv0k68IXCl8we58BD1HMnDkzNTV12rU32B5IEMgjssyFUqHBB2VH8EOMa5kXy3Z9MH/+/NIdOxU+1+0XcnQi+4VmH5FbxUSIcS3PeMnPcSgUenrt02+89qb8ZPNg3UU9E3vKd+/mm2fKMbLxibBVrIToyMjIWLFyxZLHlxw4cOBvH/+tsrKyrq7O9qD0uuCCC84dcq7o3bu329uKrRAd8mM9vIXtgeBbsRgiFCJEqECIUIEQoQIhQgVChAqECBUIESr8P6wPxVxfiNfwAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="60" height="156" border= "0">


 1. Pri prvom použití nosovej aerodisperzie musíte pumpičku pripraviť na používanie tak, že streknete do vzduchu.

 2. Pumpičku pripravíte na použitie tak, že na obidve strany pumpičky aerodisperzie položíte dva prsty a na dno fľaštičky položíte palec.

 3. Pumpičku 6-krát zatlačte a uvoľnite, kým sa neobjaví jemná aerodisperzia (pozri obrázok 2).

 4. Teraz je pumpička nastavená a pripravená na používanie.


Obrázok 2


 1. Ak sa nosová aerodisperzia nepoužívala dlhšie ako 7 dní, bude potrebné, aby ste pumpičku opätovne pripravili na použitie tak, že ju raz stlačíte a uvoľníte.


Používanie aerodisperzie


 1. Jemne fľaštičku 5 sekúnd traste jej nakláňaním smerom hore a dole, a potom odstráňte ochranný kryt (pozri obrázok 1).

 2. Vyfúkajte si nos, aby ste si vyčistili nosové dierky.

 3. Hlavu držte predklonenú smerom k palcom na nohách. Hlavu nezakláňajte.

 4. Fľaštičku držte vo zvislej polohe a hrot spreja si opatrne vložte do jednej nosovej dierky.

 5. Druhú nosovú dierku si zapchajte prstom, rýchlo raz stlačte a v rovnakom čase jemne vdýchnite nosom (pozri obrázok 3).

 6. Vydýchnite ústami.


Obrázok 3

morVfvWWX9VZKROWmHBLNLBgWCP0a6OPVaMaGJl8kdGUVRZ5K0S/ds3Flm4sss3Fm4sssv6NkpEpnk4bgZZDHjjij9Lj8C0oa5UR1elWUUJfuWOZvLRvN5uPUN5uLNxuNxuNxuN5uNxZf7zkSdmPh55ng4GGL6F88HqtKJQNrK1jyUUUV+1ejY5DZ1Z4H1FelFaddHI3G83m83m83Cmbjcbiy/2HIcjHgyZzFwEIiSivqERdo8clFDQ0Q8fRM2m0ooo2s2Gw2Gwo2mw2DRQzeKZZuN4pm83m8ssv9RyJTHNHA5I+j9K+aD0rmZJEPp6K0orWijabRxHEcTYbSjaVp1OomJlllll99slNIlkG+k50RzSgR/lc0Vi/k+IzPCuI+jfN8xd6PmkeH9PfbZVm0lE9M2m02laJC5LL70pUSykpF2KDqWFXDh3M4b+OjLKv47BEhCl9E+fG+vO0SRH7quwu7Oe1SyWZM0hNs4XA8mRYZxP8eLHwlyhhhH6y6Iu1ztHz9XZfPZZfPRWtdyyUiUrjI2kcfX+NV5KsUa+uZgn2GP6ayzcbhyN6PWiPiIn+Sh8VQ+NQ+PZ/wDQkf8A0ZM/zJsXFypZ20sxGV/qNkpaSiTTTWnAbca+vfhPbKEty5mP6KyzcbzcOTN0i5MluHZFIhDfLb1zL3Mky+mPq/TaNvRECLoUi9LL7zdGTK297FkPUG7GQVvBVLx9c/DRgnQn2V9A9ZD3Fa5Oin5jH28HitT4Zep/8/DKGSFZJ9H5MMCXiHVyjGo9CKsS/RbMk7KHEtlltm1sXjhYOU/sGhEJXyPlX0TKGfBAyreQwVOWPpBbYq74niZwj5Tx9Vh6xW0kmyKNookEUVpXdZknrQ49dptFE9NxfC4lGH2D0XQjIsv6aiihxJpoeKopaKRFIrXise6PjRSKs2m0SFEURd9kmN29UtIroo1KCsXRfaKXK/pn+U7Z4VlimyOY9RFkqZlwJnoCxpFaURRX6LMkuWhoj+NHDrdm+2T+pZQ/OSPXSxMRvY5svXyUJC1XeY2S6srn4OP+z7Bnxy2biy/pWUNdZG0mhr2118O3fURRQitaKF3mT7XCL2fUsvmZ8dhfUNdaNnWfVqJKJGPSSI/kLlS/QZPtYY7cX1NFd96L6hjFGlRJFEkYolC80R80VpXeZIl2YR3T+6ei+pcSiiupLxFdDbem3rpRXeYyXZ4WN5fsGfHaX11XyUUV+ixkuzwsax/XP+gUV+kxj7EVbitsfsfjtr66v1mMfY4WO7J9g+8v6I9H2OGhth9c/wCpvV8+Jb5pUvr3/RdxuL7bGMfPweP+52WPIVJj3IUyLvtsY+aK3Sxx2Q+vl/Q26J5LMUBIoniR7oEZX2mPn4PF1+4f3NkpUSnueLGJFayiP2NPsMY+WyEd84R2Q+vfZf3LZKTk4QIquaStQF2GMel68Fhpf3GUqJS3uEaEhC5WeMq7DHo/OnDYfWyJUvr3/QZSolLe4RrRC5mP/pHsMek/Jjg8k8WJYofXv+gylROTm4QrVc7ZHrJdhj0yEYuUuHwLDD+4Nk5bnCFFaUUVysnIxrtMZseR8Pw0cK/uDZOduEKK7LGz8pRQuwxjOD/7f3ByJzciMK7bJsghdljGcEv9nZboefGj/Kxi4jGxZIv+w2SkSlZCNFdpskxCF2Xozgo+3mlmxwJcWh8RkkdWUUVpDNKJGamv662ORKRGOl9pjl1sTE+wx6MwR2YdZzjBT44eXJMSEuxCbg4TU1/WrGxskyEbK7T0ySrRaXQpl8z0Zgx78mubjowJzlkaF28c3jkna/rFjZY2KNiWtaVzylR5aWr0UhPVvkScnix+nAlJRjxHFSzNI2iQkV28GXa/6y9ErK1orsNj6iWrej8KVOLE+bh8SjDT+RyiWlCF3cOTfH+pXzpWJctc7ZJi1kxaSY2Y8tEZJ6eTYbDaYX/rH0WSfq5lokJFdl6IZCWyadr+qXqluEu09GSkLVvWcqHLXBFoXLgfU43Js4eKEIQuR8zELRnDz/q6ViVdt6TlSFyIbJPXHjUSM4uSRRWsZbJppn8hk3ZUiKKELkfPEWjE6cZbo/1SrEq7rY3bWr0skxvT1aOsnwv/AGSKK1mvaskoF7pRQuw+Zefklpw8/wCqeXFV3pyELkbolkSN24SJS3tIo4bpmjyMZl6ZIREhIorkY+ZFD0el04y3R/qFlkY12nqzLk2R9WIppm83G4c6MmdyfWThj6ZZ73GIo6YumWPKzPjvMoiXYlpZeiQloxaPTh5f1B6Qj3pOlllvltFEjaPUPVJOUtOHw2Z8lkYCiUUR6Sh45JElcqK52Y8XqzyQePIkKJQlohkdHontcXuj/TWxsjGxIoXZejZnyW9KK5MOLe82RRjCAoG02kolGL8eSXaZw0NuPi8W+Eef/wBDHpw8v6ZY3pGNi72We1aVrWkMdje1RjbjErShlGH8eSWlFCRRQ9GeZLojPi9LInzMWj0i9sk7X9Jb1jGzxyrnekpUSe560UUbSzy4dEtOgyijA7iuSXYZIlP3cPxCyInBTjODxzXKxaS1wT6f0l6KNiVKuRPnY2MyTtllll6QjY4HpkVTQtKKKG6ILlY+axsyT0UnF8PxCyI4mG7FGQud6ro8eVS+2f6iVkY0jx23pmnS5oxtpUtJIixMsvXNIxfjyMlpfI+g53rQntfDcUsg1a6xkpF9uGZojNS+0ej/AEfJGNd1jJSpSe58qIRpcjjQmWWWVJixIh40vXYekjYikTlCJLiEOTlyUNHgwcbSyyTzCfO+aOaSFlizdE3RPUierE9WIpxf2Nl92EeR9ljGzJK3zY4c+1EUrWOJ6aPTR6cRRRXJZuHkHkkcTKdaLlY0eCIuw+8skokcil9jfbhHvMZklzwjbXZ9eUT/ADGj/wCgyPEOQpt8tFDQziF/rELkrSRIghC5V+lHJKJHJGX2Fl9iEba5q7MmS6vlRGNLssaJGHxHsSMiuIhaLkkeSKEhcy0Z89+OVojNS+wsvljHcRVLussyy6c2OPcZIw+I+OeRI9NTiIXIyXU2kYiXOtf/AF+isskLMmXf19l6VZCNd5ssbMjuXLGNtdO7IxeIPpzOSRKbFjkx+JdJoXIxIoS7a/UXQjmYpKX0b7kYEY99jJPpyxjYlS7siEbxxyuBDOpHqI3m5nuNrNiKGMyqsi0XJXcffXY8EMt/SPnqxYxR0XeejMj5EhQEu/I4Z9EbUbUVzMZxH56L9B99dlkM9L6iMLFGitF33oxpt7DYKKK/RkYH1iLsMZlx+oVTFov3F1l2X9TCNlci7z0b7Fm4svuMx9FDwuzRRxHTKhCFzvRcq7tmNDf2SVfpMb0b5dxbKNptKNpXbZD8cfhditJHErqIQud6LVi7sjzJdEvsY/kv0m9GS8lnU2Gw2lFczj2X5xCXbZxC9ghdh8y7jJ+MXnyL7HH+Wq7tjYyyUyKbNgoG0orWiiiitX2Ktx6Ee2zKrxoQhdhjEX3834QI/ZYV179ljY5G5sjhFEorsVyslz4/LIeO3I8NCELnY9Y91mZ+3EhfWPmwr296yxyHMjilJxxqJX6DJczZiWmL8e3IyqsqELsvWIu7nMapL6x80Px7tjZKZtlMjiSK/SZLm8uCpGHx2mSOIXuWt9hjWkRd2fXLFdy/pl5QuzZZZuHIqUiOKiv1GS5WzGremJ+7ts4he0Uu2xoiLnfKzGrku2xv6J8kPzF2Wy2WxQkxY0iiv1GNj5scaWkfzXbZkjuTTTIyvksvmZEXcySMcaXbb+ifLhXvS7VFFFfrWNknzQVta/8AqPbZMzx66Rl2/lMvSyy+VmXiIwWGXqyXcb+ifLihSS+hssscjbKR6bPSPSPSHiRjht5GQ8dqeRRPJJbojRQmLrrfOmX2WcTwynHhYbcfbbGJfS4ce6VfQWWORbYsQoJFaUUVzMxT6Lnsy8bgxGT+SlIblJ4s7gQmprIqlquW+VdufiC6dpjYkX9E9Ktwjtj+7ZY5G4uxY2xRS78+Njgcf5Ph2f8A0eHP/pcOL+SxylL+TnufG8RInOeQeIj0L0jkcXvWXEh9z57UyPhdljf0+GHdru2bjcbjcWe42MWNFfoZMnpxzScnBCXVQI5HgcpykObQpSI+JLTdQ5dOFze9d5dp/wDRdljY9L+k8uCpfs0UbUbUbUV+kxPrxObdPzpHTJ+K6qWj6DynqIc0Lxj6Zv8A0u6uyx/9FpZfNLw5dbOoolfRw/NfYsyuovqJMao9dRFxDpScmhl0TmPWDF0yfEX3l2GS/NFl6WXySZLykJFfSQ/NdtfTMzfjEnl2kpt6JnAwhkz8ViwqO6O6c0ix6Y8U8r4X+JZ/IcHCGCDvHHvLsMl5j2XovpHoujX2DGTVl7ZZq5MWR43/AJrljnJ7oPrHFkyPF/FZ5mL+IxRMeGGNHFQ38Ng/5xFyrR86fOyfmPjsPRfTMxu49lfTsj1lPDGZPgZNf/PzC/j+IF/F8UyP8RxDIfwrI/w+Ax8Bw2MSS5ZK4wW3IRfTmfYT0vkZIh47D0QvpWYvHZX0rZY2YyaqYiLIsXazx2ccQ88z78iHjsMSK+mZDwvq7LLGxyG2yNKOZe4REgRF2f5CNZz5i+mlcjFzp8zIdhjFrX0sPEfqLGzcbjcbZM9I9NFavGmeBECIuz/Jx/0rTGxczXM9Uy+Ri8p8t6M8i0X00fC+kss3G4lOjfYoSkRwCil2JRsREiLs8dHdwkPxF0cdF3lLWy9FzNnkS+pXgX0dDgODRvaPTlkIYox7jREiLs5VuxY/x0xvna7KKKKKGhMvl8lfUrytF9K42bF315iR7Vbc2i6SjyPR6vVrki+RiKKK+tj5Wq+0vrEQuzxMdvGrWGi5H2KKKLo3DyCdi5K+shyL7T5iRF2f5BVnWiEJ/oUUUeCIvr48i+0ZAiLs/wAlH/VHVEdF+hQ0RF3XE2tfQw+5iRF2eNju4bH+Oi1TF+i1ou84jgeC/wB2H2r1siRF2cq3YsYuRaL9FiF+hVjgNNF/tw8/bSekSIhdh+K25tVoyL/UX6WwcWv2o+fs2PSTEIiIXZ4iO3iubw1+i9F3fjmocBxa5L+9fakMk+ghESIuzxn/AEXjVaMxvp+g9F3fjsuKY4DTX6sfH1D7NjkMnH/WIREiLs8d4h+Oq1h0l+g9I6LnvtfHLXRwR6THFr9KPn6d9myyyKJr2aIiRF2f5HiIvJgdwWq1f5foPRdq+z8dlxQ8Y4SR176+nfPZYxsSvV+RESIhc2bicXDrjP5eU4xl14V3j5US8R8d9iENlll8tm7s/Hco2I9McGU+3B9PpXz0NDk0KZ5F01ytRyiIkRC1lOMDJ/KcPA4n+XzSjLI5tmP3T4aLhAXIh+Mf46J9r5ejFo3zWOQ8hf7dI2I9M9NmyRtZT5IdH9c0bRKuTjoi4jJjFx8kL+Sxoh/K4iP8xjP/AKbMv8nmSzcVxGV78jHLq5dDy+C4eW5C5UPxDxp8cl8qGPVvksc0PKb2+z8ft0Ujajavr2X15M8N+Oapm6j1RPrGZORtkbukurYouRw/BkVSI6vV+I+OxfM2b0j1ExSRvR6iHlNzZXJXY+D57Hz+m/raGfPLxHC7zJBwb8EWbjhfSeXicvAx4dysjinIx8FZjwxxrVa+SmeDzz2XzUZVOvSzo9PIVI6l62XpXJWlc/wfPJ8fqP65o+eVullxLK3wKZ/gM/wJo/wZi4Bi4JEeHhEUEbSitKEbWUuSkbTabeSmUUzabGekKCRRtNqNiPTiejBn+NjP8TGf4uMfCY2f4WM/woH+HE/xIi4aCFhgiy9KK0enzy/HL8feVox+eWf4JCQom02m02Gw28sYlduNX0OhQxfq3pelaV00X7kuVfS/OkvC5n4QhdqKt9xeVrIT/Zss+KHr8HzyfH6T5V9PY5C5n4iIXM9fLiqXdi+gy7Yv27Omlc1dOX477+sZHnaqS529ErIqu/HSbFouVfsWXrWnz2H3n4+qbGLnfU8c7FE8fo2N29V9BfNXQZ8d9/VMei8dq9OptKS/TchciF9NQ+z8dj5+oY/o2eWuWEhaV9HfZZ8D5mP6lj+jyeFzJkJWta+zfh/VMX0UvAuaLpxdr62+zIX071X0UvAufHIX2rsYvpHzLx9C9FzxIv7Z+PqH9I/AudCL+1l4+pX0bELnXlaL7SQvpXyL6RC50LVP7Ni+leq+mXOiOq+zl/TWtFzojyL7J/UR+lei7EfH2j+kej0XV/SvtR+1f0z0j4+lfaX2r+mZ8/Q1+hF/aMX0TGPSP0z0XaXlfZX9G9HqvH0su6vsmX1+hej0j9PPz3F9glb2I9MeFDxtaX++x6w8fSsbtrursV9PFdNaHjslgHjkjwX+29GM8v6ab0rurs19LFdeeiWNMlhGnEv9pjGY19G5CejZ5F319bBdqhwslhHCUS/12MbEtz+ieiLG7F+gvrELx3HGyWFMeKS/VejY2QVR+kQ3ov0F9ZFde/RLFY8TR4/SbGxsirl9Ix9NEL9BfWRX6VEsaY8TR4/RemNfTS8oX3q8fptEsdksbR4d91sZ5f00/Iv0l9VFdf1qJY0yWJofR9tjMf0b5J6L7xftSxpksFDuOl9h6JUvppeBaL7lfuyx2SwDTTsvV6sgrf0j1l41X3K/eoljTJ4Bpx0ssbG9Iql9K9H40X3S+hlBMnw5KDix6QVy+pl5Fov61RKCZPhkyeGUdMa6fU5NUL+uz85l7l+P1OTRCF+x/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwP/aAAgBAwEBPwFx3//EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMD/2gAIAQIBAT8Bcd//xAA3EAABAgQDBwMDBAIABwAAAAAAARECECExEiBhMDJAQVBRYCJwcQOBkRMzYqEjQlKAsLHB0eH/2gAIAQEABj8C8DeEZSvCP5vQrwL5GFH9jH5jc0EiKea1U3pUQtK5cubxvG8bxcuXlVEKoXKLJ/yN5JfNRS5Z5Xnc3j0odjeN7NfPcvNUncZZX8NrtbysWLlEcqiobym+pvLK06FZ0GUopvFC5fY32dy5XLeWpp4RXh7lMjoepDtKqlChVdg0qIOiDPUZSp3QdKwmKEqhj+nfsMqMo6JQ/U+nXQeH8GhoYYqoekqma5hVa+AOuSxXgLbG2apc9JVdlUxQjKlRroOhSkRhil6TspSijKOh2iMMY6GKCkQy0iGWijLYdC1T1IelS1MuH6n5HRadcplrwF9pfJeVdlVJUG5DoMo8Fxlop6qoPDaVZV/I0RQaIZd3vKtzD9T7RHqrD3HSegyoPDfKy2MUK06/QqU4yqnp2nZRopek7KajT1MMRoYobDczSTLYZbd5NFun8TQqMtYFHSsCjwjczWWo0SVLGhSVd0SKG3W68fVRoclMlUyvCNFcrVB0tJlNJMsmWTKNyMUNpaGgy2MK/ZRlMMVhuQ0u8Cj3gHhGWkSFbjKN/sYI7jRVQx/TsMssEW6P1qvG1GhnUpPSTTZcmo0RoYobGpoOkmWxqYYpMoymkmWxoYVGW6GFbmCK5SeFd1T+Cjw3P5IamHmfyQwxXNB0oo0SfcofpxL8dUZOCpt7l3WdRoZ1loMo8tJMs2WTKMtjFDaWkmUwr9jUZR5MpgU1MEUtUlqhqY0tzHGMMRoJ9SExoYkuY0vzMSXG5mFRokdDFBWEdEEXn4bfLc3kYZCo6lC+S0mXIy2MKjz1MKyZRlNJMthjCoy3m6WliS5qhiSTmJJYklgWw6S1MK2MK2U0UxJbmOllNBl3kMMQxj+nYwrz6sycDXZVGRJerNu5HQ1GkyjFZVMKjyc1GMC/Y1MKyfnJhhlli5KNyWTmFTRZNyMaXQZRzEg6H8kGW5gUZbDH8kkyj8j9T6YkXg1tjVajQuw8dEGQpntmrLWbDcxlvPQcxJdBzEknHQdJYpMYFug5hWWoyyqaSWFRYFHMSczHDeaRIYuS3m6bosPLl4bcwwXMf1KQj80GhKlCu2dB56zwqMMox/FRp4RjQ+Rlkn1IT5k5opi5KPJ+aDKY0EjQcwrYwqNyW0sKmFbKYVm6W6jbi3VRoRIvqJQaArK0qZq56zeTmJJY0NTFJjCt0HGk/M1GUxSWFRYFHGGG5oYVnoslgWxh5SxIapPEgi80nUbwrWWKKxhhPUpQxLsbHplWdZUlWTDcjEgw3JZMskjSyzeWiiRJzPkYcSNMmij9x5UugxiEi5pJhzRRzDLCNzGNRvCGhvLFEYYLjrKhXI2wpOp6VKpkdJYVMI/NBluhikqczCvIeTGowxikxhHkw/NBhFlpJlGnh7SxIYhIuaGJB0HH5+DVGhliUwwWlWbpwF5WnSTmJLjGiyaSRJabjclk8mWSRd5MOKnJZsPzQaSRTeawqLDyUWAWHuVHSw3Jeq0nTaOoyWk8Q1k4jukqKVSbScbmg/ceTdh5LoJFJj5HyfJqgkR8S+TCfIwsCz+JP3lD9RDEhiMKmomvVq7SppKpW/bb6FCs9T1IUnSVFK5WNFk0tFkwiiwjScaXzP5FQaaRiLJIx5fM3FQWHsLDyU+DEgxqnRXzvlpsq7BClYx9o2TQpLWVR4SuWtShWTSeTDnxNhF7DjyaT9pKgqHyOIoqCwiw9j4GGGH7TWWijmIwLZZadL04fUaDe5qVzUzaDpJhlky2my7Ok2GMQ0lQcc+ZNJFl8jD5FhEUQRe4slTuOMKnbKgsJqg/OWqeA4YfzsqZcMQ+WlpUKZWXYvJpJFJUPibyaTzcbKijkMU3m8lQRZaLJOy9IbiMKcFTK6SoVlWVBl2Tjjdxj52LDZEGFQVBxpNskXmgwnfrNCuRk4J5Uk83QqaypkdLZKSfM4+2YRRJLDJU2KpL5GG79Gddo68VXYvkoVosqzZR4RlyNnbbqk0WSKJlTMkUkXommwefbJTZX2LplqPCMs3TZMUKlCpW0q24l9u0mlh6GwybJkyNlpwWhXPSdNg8qypKkqcO81STbVF6HiXZabFkyPK2wuXnSToUK7Cm2aIdCsq7dcyptFks0knQtNhTO6zbhHTa0Ky0yVTY14dF2CdHbgnWeuWiZL5b7Gs6bSm10KcOuyTKvSW2rFslsly+0ZeLp0ZepMk2yU2Fy6G9xNMlC3TIuotkdcli+W5U3SyyuX8BfOvTqFctUybqm6WlUvnv1ZODXpjqabGxaVzlK+SxadvCV6YxXLaVjkWzczmWWdvKXXgXXJeVtrRC3hadObZXL5KwyoqF0Lyt5u+xsWnQ5l1N43kN4uXU5yuXzX8DTpjbGjKmaqFIpcixyOXhidMWVB5XN4rEXyUqXKrK0ql1L+cNkTJYsk+UqsVWd5XyXyVKZaeU02HM5lFLm8XKnIshY3SqZbzuW8rdc75ErK8rFslixc3jeL5LFvLq7NknbJzOc6obzFI5XN83zmUTPbze6DOUjLnY/wBVK/TQ/bP2yyoXl+2ftm6qF8u7K/l1CuSxY9NEKoqlFoXN43ll6kQsbyl58i6F0KxF/NK2KZUnaTyspuqWLZLIVhNw3DdLbGnlVCtTsLmvKsMqS3DcP2yxZSpco6lmL7Cvmmh6bFUn2KKkt0rQpFO0uZ/9LoheVIZ1XwlOiV2Dj8juNFz7nYsMqsvcqMpU7yoVRiiv9yrytlomSvg6dCps2UoMphi+xT8FUK2HQcoVSW9KqlTeKKmSrFS3hMPTEkw5Q9SfcrVJUoVRlKIjSsXUvKxUpOsqzqU8Gh+OhW2mprNorDoXUZUVULK2p2LlCxUoh6lSVpVWVE8KTo9ZLP7ZayoXLqXUrcvPcKsUhlUuURiqupRJd/NETSTmo3PYXKpKqlikBdirqURD1RSomWngidFrOxYuOlUEQQRZNzPV+T1VQeCqdhl/udzlk5SopcuUlVfCofnpjsIIsn5lSlUKKylUPRF+SsP4Kwqk7G6bst4rEViLKWlVS5RPB06agqDSxJQ9SU7jpUuVnzKfUU5KVQ5m8b7H7iqXiLqWnbPTy/5m0Vj02HhP/C5azsWOUuZc9J6lKVKIV8HX46c86jXQeV2OUSF2WdpUWVixYonhkXTvmVd1TQeE0l3K+lS7lF+xWFj0qclKwqhedyiLO86+DL055aH6Udv9VG/s7Rf95UKoeipaVYT/ANlUUuhum6WLeeMN+DDHeWGMeFT1UXuVR9UPTE5VCtCioUY3TcLeHQ9BfbOaLN0vkodlOSm60+fiEPx1F5OhqVyX9hV1k6eMp1BvHk9jYoesV8VirRur08V9RFF39jEhRBIU5dXp4p6Tuvf2LxR0hGhT2K9MP3Hi9UXkdCvRvTbuPGuJRkTya3RUhevsW5Q3mUuYUihhXU/yfUgi+3sNc7mFaKNEiuVgGjWnYpCn3Q5ewrMVKDRssI/Mct7EORfHUcPVLl8u6WLZK8Tafz1Fx+n3ncvJiLjqZnIVb7dSbqdJOoyUFxVXuRJycrkrwzbCFlt5IiCVoKgw4sCc+hOOlRIua+QUHVZ16Ow3kTDc8lclOJbYw+xr9vY1V8mZOjw+UNNVyNxqJ7Gv29jX7+xqJ7GP7Gv7GMN7GYl83twrCJ5pQdZunCY180ZB82nAogieZsnE/qL9vM2TidEuN5kycSkKGFPMmTiWS5/LzJk4lIUud4u/mTJxX28yZOLVdNnvHMuUiTz+Jc9Yj0wnYrl7oOnnsKZHiU/xp+SsWydB0870TI0FVHiXbOnnLIayVVsNDSHgMK285xc1mn0k+V4LVPMWXZRR8E4/mLrmVJL3WnCYV8weIREXM62KKJB/w8I4/l3pKqJnpEo68Lh8scpaaZ4k4Zx/IrlFy+mWhhh3ckOdOHw+JPw7n6cFueVOBYwrtHH8fwpsK2MEGdOAfuYkum1w+T02CbC5fMiTdN1doij+SVnaVuEoMu9JlGXaYfPGk6DLvSfmm0dDXxptm/EuYYt4YVO21rUp4w/BVrs6qehCudvqfkiVOe37nYuhdC5cuX8Wfhk9S+wO4ft/2W6d3Tx9NkvRq18PfwDuVp5H6UHjGF6TUp0+vSEY9UKnPLfKvSqDL4LXg7bJOmNF5E3ib9a+fY1F8STxp/IU2qp5NQ9XR1TyT1dJXjUTzBF9jU41V6mm1sVp09huLbyRNs868PcxeNW4aqybitROpv0ShUtwtY0fQb6ULaqPFEqqd0KeGsN0OpTbtE6/BVYk+xv/ANG8v4GhgjFRPo/lS6Q/Y9UaqUyOPz4lupv0CxXgnHyYoGfUdecrZsPfiU6m3Xbl5w8SnkqzqW2TCCcQnkq5kx7p/jGytDC5i+qv2McCMwnnrDKUyOg3OfpgiU9SYfk9a4xoYUSUaaef6lIkOS/c3Tc/s/1Q9X1f6PUsSlPpIUTKqEcGvnri7ePXz1h9vBF53bJTbQxdlm3mleGjE8xpLtxMSaDexv1IdfY2LX2Ngi9jYYuy+xsXsbEmg3sbGmvsauvsai+xv32DebLt0+mi2vsEXqFiniT/AFI0Qw/R9Kd+Y/nNszLsfVEiFHiGgww/A8USxLrJEK9Dp42inpiPUiG4v5P24j9uIpChRj96JPhSsSrlxxW8IsWLdVVOc7Fsjtk7mKP8cVfyfFCMs2kn6qsgqQMq6FELHqKJxPpQ5lUUt5O6m8bxeW8VVVLcfY3TdLFi2a3ja7Z9rYt5jX/p9tfY6nshQrxz/wDMfQr7HUK8G/ndCvsdTbv7AUK+x1CvsdQr7HUK+xzp7IJ4N//EACsQAAIBBAICAgMAAwADAQEAAAABERAhMUEgUWFxMIFAUJGhscHR8PHhYP/aAAgBAQABPyHhesUvVVBMmrY2N9Ef0TMQSIkvsaoiQZIlhPkSXZ7EJETQkqLEly5Hk9qIIIpBcvWfBPiixBHaJBvoWwlJcv4GXMLIYDUOVisDEZ+DKEzLwOz8Ct6HkQyoP+Df5M0IYTD/AMMclrKsxc6z+ztwdXVBcTYmTSSRuRO/An2IwZLBtsvy5ISpKXkbmiZ5LISbwJRFbkcY53L8Ip8XUmsGSYQWEgklrqn6r0OjH5GlA+0TA9ngXR4H4oJw40NpiShpOfZAn9lsYYhfP7KKQQ1WBBFJJIkgwNiuPyL0KpDZKJJbwWXljckSIpRok/AlXCKQQWrJJJYjyQ+MskSW4RRBNWkyIGkSfwJpJGLlKyT7hPR/mLwyYeSU1klNxNzyZRkXTIE5UiYm0JgaF/gndD9k7/aoIpYgYYQqN06IQS4My2ItkS3gipgiUjNEQQifFJ42HBajcbHA8iUzgvT5CBJJJUyTRl9MnsbSyYNpDHVyboHQ7BJWMmwbn/5jyH/o/wD7Dyjy/wCi7BA3D/0SNxkMdkUMEh/sOo+yxtnns8Cj6SLm9GTiETL9lPGL1a4G6JQXbMDgXehyxiihdngIS7LLCIPFywUiEjJ5H1Seqw6ILdjfY8hPYnui/Y3CX4HFZiLpl0JtmRWSL25oecy9iOfoH7MWCZoXcexEZqXoyy2JLDPsNWWGvsecDKYZscg30y+2Sm7JvkTbMl2TSswsoS9oU2R4kZ2ecxxQSyvJeFhAovFuR6eGJypX7R1vxbEpPRBgZltCG9IXYaLRl3F3Hvi1IjpIS0kJV2euCXSRC2ShsNVkPVLPBhnEBZy4+IG/QLf+UFPQQ1/U3+R7kg7izk0/JZ4Y0gT6F2BKXUi8AywDRKWrweaW1DOOkIZLiGyTbuxh5CaRzqxskk7rBPMyN4szDMjh4uXKUiZTQ1jBAcaFLHQmeLHYphFuWwEE129UVDIlhh/dyiFNwFJJNy366fidWZPFG4RENvIalC2Q8mO4UsjaR4ptHokEiKSSZweRZUMSJNpIe9ko4uNNCMmekUKSg1ZEyHHpQ59C2JaYrZJF3A2LI8p0UtiyxlYN7ANG5Oiw9sSNcFwpCkFrj/ZfrBfJRoryHNSR5FpD27Qsi7sbEM2T/jTeiP7CCj0VjvRbKJ0CTZS+zYimd2xLB3YY1oehjXJZjKYxYCAvbgmyPDXI8WS6FygaT+uik/BgZk8ISEIbtCNxlkIQJnRIXuw9ki/gj6UFRNYJHQ1pyrNH+hdiBiC1LEI8I8ZAaYuymI6LMIpZrTUoGX/QnZJ1pIY3kbjXoctwPcxM9EkxIxsqZRiSQJP8I+myJUP2Y2uiHg+hwdl4BcoeHsk5EENpILObexrJPpnvehPsxdikgh12ZfQPY1agnp0SpLDdKiZg6Y80henLwGacQKTf+hP7DJNOIJovoLazbf7OODEYLQ75EnwkLsSpLEpYJuyOzCvZCRCUnYJE9VgkZmcsaouI8Dd5s8CWjGiRskklE9KHkGmiToS7knyJJbUGrItCbQmblpIYCKMgbZ+CGnDL/At5yLok2FEmpRkGcL/606ZuRCV3o6FsRiUJ5BlkKrplnZfs2rrsjmWg+C9MuGBCOV30M9zQWs0W8jRmjsEvjwjLmjQHNoYi5B4MaRLYldkLJEI/MLLJ3QtyG/WzVLlAlCudAkJ/QtYNxdkhAnFkLrvbonSHaJcmJbIY0yBPgll+y+iH2QQQQkWpBP8A/SIjYUWUL2vM63B5ORx4ETsSDTClkndzLZHaShBZDxRwD7ENoYnNj6G6cNAvWBKWBqRsWN2ZmLas/wBgj9zaoYLmCW3YtErBESQ0yNgZj9pj7GLl/sLiSUQxo/1hHcf6AjbEjlZRS1EdBw7/AKLsmNfJJRv9xEv8h9LTfcjdh1wiJpbKYziW/VzSTFJ4xCkaWKQkHYb+kTdiXGKcYRcIJcIo6m4LyJ6F3EEmdl/JFyBIS81lEBBKkbR8l5uEd47K7I0LsN1Zlu4GBoxCeFBFrAk2GX3YfR1YNkhAZmQ+RokP2dOQjL+0gWTA4Vz6Y9P+YklLXYSSyr+oZyZDklkII5bY3lAUmb9kwxx8hNpY0WLqUxTR6XRal3/BOK+mNlCiCQp/hRi51kwy+tLhlsJRLTuZQOTaIaE9g2ZuGSEcp/qJJpFGZI4JSPIlIkYGgwJLIU+CMWQnfyJC4sdyTQGx5/gp3JDZYW7pJNEQj2Q6GWqGpNi8iVocmUOCRtsgy8DVSjkj1nQ5FnIQ1JkB+qWbkWgT6EJIFgY/90Gpk/uZJhSEQMNvK4SmgU4PBH0AxYmAew1TYITUhZn0mS2kQkZbDIj/ADZL6EyE/wC0erYPMELieRqG08M8gDaC7/wCU1MHrf5h70gj0U1Ox6ASLa+6LWtLRP3GkGQciG95+qVMIQsh8HZQS30CUKEOAw1u2Rf0LsJSJQIJcUIkXecDMDcYkEKn2WpNESXMEJKqFlmSkMBdziaD7Gq5kPRYIsYi2Lj/ABEaiLeEa9s84FuTkh/0aeQcG0onnTHJmiWxhwSd/wBQ8jYTlLDJup4Ff9gZuhLsDWoK6I8TdDRiBrceieWo6Y9GM7RCcpHKV0QbXiZlsciJZYUUISSIg7/RaFza/sEw5dkZYQkNLAdjGySA40Yx2S4wDuBekgoD2Shss/1WBJjFIpkwNzYSjA2WrGUIULLIlBHYl2KwltjdcDPRY7u59jT9BehDo50Q908iJ1kskjTFJaD7pg5lHvDLOhCKLxrcM2IjRmrstgTgOCde1QMB4ZM2D/HzNQhGx3ioqQPsNF8oFfYjUPKeBMAlTMPDHHs0y9aJeiSTOxAtpP8Ap1SLp7CEWTyskEjtsgkFO6Fa/vGnpjC3wEkrmsoS28B58wkiFO2w1EVMTVmIwvYfxSxDTZSnoRHeS6H4tWtfqMHsUskwK9HQkaBKENiovgk1sH/6BIEEqJRfg2dBL+xdmOF5JaJEhoyRJgTPwe8niQSGi/Y2yHNqFblFnT6HvLfQlltN9Fv10XD1WhF7y/J5IS/BZcjL7CGl4hKaMdb7QxOWVgteRHoZJbBkv5jPYIhk8j8crJvrBLGHNN6iXjvoSb7MEuI0oNkmkKY+dUQ1aEiTzDpPoCVrQtwEx4nigtw8MkXywNgQuRdCWGGJ/vUylH6ROmDpYuE+oOxvobj0eSJGx2u/TNFOyEJxZaEd8v02BXIJMkQeYVGgSLjYtCfCForI6CIpLdkQXY3VsZtiSVHD2W0mX9EeR92J1/8AIhdVklEjZCYwtHgOwHc3gIAJeR91L5UpLKkUsWNIaiGx0KBuLXYvzAhJWSBAhtKLeIPaJkRm50MalgJ0ARyaJmWVsW6shb/2peQ26yYTur+ybb7Leo7mHv7RGiYeSFDyhicYp8aWORXkQ61rA4tYDd8i7OSEIsHJ2FToZKJ9bGQ8rIyRiyI7EyJwkyusDS5ST/gFpIumTnkZXRBI8p/TI7IGzJg6CDBMIS2yRaEuRQQlRuxdkCskB0WF9g0RPkQkS9KRpmebowW4EqlwcCZZPgTSflJaagJDCSyQ0hCVSOgxDBFkZNEpkWh0miexOHZjS5DMAgFuZJlDyh5kIp0Jchg0vlNlg/xgbYyxg58PBj6MhGRvoad8M/uFPWg76RilnTHYg8jLxBytlpU4gUGYO+aFYQSkgvsF6XkgnrZkzmYJXGXnmC+dZEO+ouAHXyLBeELclvP+BMi/SxI7CuK1BCyJmjEJku1vsJMQshtCCJcUdEuBSIWbI9jBKGqHbYbdCmycESpNLKSVvBt23LSk0oQztnBf8iDygXS3sdUlJ0TYIsIss7EabV/RL0FGSLw0yTUGU5ZjurBQ7F3wIdiIvRdSYP8ANo2NkRnQqZYFhYZ7dDFtocIyKJIPlDPWYDAx3gS+ZET9XSU50ZwESJC+MovvshygX2QtH/S+DLV5EMoBtmEmNkWLZV0RORZE7HqGSX3ZjJemToEU+cjJ2K1ZCiEt/TEzL9JhSZEgYSMId7iUk6IT0likSLIbkUmIuEJJ0PIarCJYiBsbYggidVYglEuhhmm4dswINkJDLrQ/Owx0MhMRKMGLDFiQloULKJCcZGukkq1hZh7M4NNuoXYhjK7MMRC1yCcJDE+gluH7hjCWJshK8sF+5Ek74wy9Ehi7H7ZWPpMd5mEIu0JuctrQ1rTpnSGQrwISbjsjTLYvrdLvKyiIC27I/aGtu6Jx9hF4D4QsL5T3KL9sMsQbUi7EKhkgw1p4dmXG2NDk3owecIdsPDA+YJyp/Rz6BBsyQNIpb8UgRDwQhC4NjN2es0MVbL3LEkhoiZLK5/I2HrdiX2KSROrY3adDY+exJXdnpuiBZfY/6kOVQ4PNBZsFvbApcDsI3Ia2iBSsCcnge0RRqwgOptM70jSIRDcxEnIiyOzOlSMk+mR5bjXuRMZxJtb6LepaEKuHkeIQ1wHpPMLyTZbXlEDfS6LwsBvMRIz5RApvIncJtiFNsoggI9mXpdCWATj9Ev6BdMkyMrogt6ZfYmTL4IZJCSKGjbOBqexyfsJYBiXyCQZ0TbuFEXOySQwEKX6QxQ2NCHmwrIbM+RYE2OxG2MkMUlIyWQw52ggieqXO7LJXIF9ki7UmiRWJGZ9i4myyIyVjsOcndilC8bDGsSQDMmQ0XJWTWxqCLyiBNkpkUa0Plg8khZxph1uwu4kz/BlMCcCEZgG8WbRJeu8GzkxM3SZI/wBqLV2WoapxdLTEiXDFPPIkOwtzAkS6KxHXNOiSLyJN9MuHNLN0ZM09qzElHKyPA9wWNoij+xpUP+o2wKxMgSX7R0Bch0H2HCsgc3yEIQ/0SUIewkKkjqbQo6Ep9DcHsYdlmKx2PqI2yZFn/YcLIjSJPLF2NyJL3GCTAfkboxsGpsBnQ1AHoG6Dk0q4vQpqg1BJTlDWyIHhUzkcMHZRUNGI6lF9nZ+Tzgkbjck2yCUe0x2l1F90WZlF4AlngOyJZbRMz5CWBEMT7XCQmUf2RtEpVgN2BJLrBbdqw0wutoLAxgExNhO6WbXSF+xC3SkHPunRPSxZENNex7EUK0F+Xsb+gFhyZREr9kFu9DvoRSYsf6JsV3IjQPCNiwNiH0KYyMSJeODceWI25FI/yzs/0JWBu2EiLy8GSyQlIiRscBxbDMkw5F+b+kIlX0C8Uy17Dg7CCUbEIKGJpoMDGhlkgd8MOWpEbgJpZRdEeU4CtbHaFstTMIb5vo2x/BgNHZIZC0JyJwvQgYHPYxJmM5Re+UYDtsJvUlTCfwWJDbh4L9xfUyMXJehEi4WhNPaHJ7QiSQk7okWGKf6j2qMVaLJ9j/tcsLDFiWkL6A5RmUWPQu3ROyLkF67EpebZJghb6P0RKCYGTZft9Ud2SeqwXJksFlVuBjsgjGhtJFOGIEZdvsmULBjAt/4o2MJQljY/XsKSB52Xeh2lzl9EpNtvbI1haQxYGT2JsaAybS2Yx7BDIrOWG98dl6GJgYlCyxcMiDYZZ5gNdDUIQa4W+4hLMaMcEE4fgRwh2Q1dzPRkFhj+QiyZZ+UWB6FLNHctQ+fY93g+gXy2GWdljFhFHg2QrOgF/skhyVDmS3Oh48ULGGQqkSDQdzcsJkGp9kXZqwsxs3Nw2XY1kO6QZ/7Ron4C0ulyPQ+qklW0RTm6z/Q5dLx0FhDZuYIgbGyVLwFYdqNjuWRJpHYQ3ekt4QlNlgTrBgS7oMMG9t3GvonjkkX/ANBOeAz/ALCHAnobSTViB0y8Ama7Ll4HoJfRHD/pk7HZCLsCOWD/AMoLgZ/kRRb27laZuVdmEYhVyyJvoFexknuhprIpXgceQ2aWIKcEznQ6k5c6GNC6jD/wyXckiSEk9BU1PQidbQ+WLpCQJMLJuWgzY5Y6MmCsNGr0E+wLfYqISFxYy8nYyL6PB7kJEYk7ITP2hhkJj2TJ2iXeBJNNLkrwHhizFhIyeh/oEgbgM8mhAlCG5GxJt4EoQlPqjY6f5IFCyNrBFiBClx5Eo9iPCLULYxPtsydniGtIGu92GTNJKqZBk7kdCk6YryJvToeASWUImScU56IwXEUwJkhm0ExGWiVXBf8AFM7EyX+hlr/hvriCGY667pkyNSO1cldrM9iShP6Cdom2iyF7nF/sSxysjL6S4GVDP5NUzSChPIW/Q9vcyeicM1oL+oi/kwH9o87Oy27GjrIhPKEr2L2O6THZCHtPRGP/AJEWZdkyn5TGfROZ0v8AQvcVx2ECJ0Njl4CgV6MbJ7M+hHsZISGlioGMF2NpLDkNkYiR5Hu9hnVFFJJ9swMT1RNiJUkURWZY2IsyLILjUaGpw0Jci6EeYn+Ba/ZclEIsg41iPYS1JW7Zdkx3t2R2uQisxd9jGOkUkqik8jW6seAzv7HZ0O4hsBI0wxoUNnwJkz+ITu8mG/BYH9iqyRceReB2T6GGZIzB3XRMnakM910L5CGlNiY8N9C4lrEM+gnMOh3gL/Yw9qw1eB/WjFlo7okjws/0DisN0N6QxohWvISlRoSgmjdEpDliYJ7ETmW8IsDfQiCyGx9DSJW1xjvRwkxAraTeSKqZNQwqRawnA0dFAlkdxdHcTMPtEydDHnA80Jt4XEpKE0gnQYowJrBzwZGfRdrg7w7YzJFgdnRpNQyG4jstITcewhWUaGn0Nx5CzXRNjEsfYuUWR7MHIdCyCMT7NkJDEEwE+hk0HeGNe0PboyMuxLBEK+TELQwy7F2WabodahmQhblPAazZYLxdvz7wi5nhCVzCNDbJH/Ai8CUKrdMHQbhDDm7XH+QbtCP4DhZDcDYyxWQ0NjNewrm6pLwb2hQvAu48C/ZKJoew5uWBOUKQi6i6obNC27E4ORoQxour+BPoYrq66ET4FcNjCElO5MiW6L3cNqwjnvaknOLAz7O4TxdJU0koxkSIuYcjIwDDEh0FMDxHQ2FxgZJiSLhGLEwMuLi5Dui8QksHdjyiZJHhhaPs/wCMfItSES8lqgka7FnIyAXLaP4RzQWRrJErQhbv85jIRhGb6GJWkrMkM9CVHYkbuWQ8htK9B+gISG4UHQb0G4G7Sx+X0SBjnJOwgiQsuyHq7EwmPQS8EfRPYSapxBGaCxWCS0vJBB2Qe8hdHJga2gWhmLB1E9kpQv3E5GZFD3XRcLkOKAh3cXVgy24ShCYSyByO0c3aPDBZE2F6OmZ/mGwHkyFcpyHiIkHGSb7MMd0aMktUNSeaUgXq+hv4LlY4fSZNUxP8A7C5JltAzM48XFtt7X51zIgUZY0uDQ7lJln+0iAkqNjGMJY3L8Eg3PoTND9k2TBlYlJQGiQ+2y+S6Me5NVzaGZgYFDomtk12KGhZyQk+GJD0JvixchG0rFEzlXD7LkIrMiBfsXSXInHohcuRLm1Y6J+xECbedGpiRB9CGzBaShnTLlAjzYZks/RBHZkywErcerhqkMsdhqJCSh5iSMOM9DjM6NkbTOxEhv4HdDSdCSHdSRYDDhFwe5DySbBLK06A1x4LWy1T0Xy2YVi/4GhyXNKIcFdfmq7kVzQixDcUYu6N08DxSbsN7ZJ4VlLeKNyhEQggHZLG29SNpGN/8Qxs3EpCOBXAjWV6RSbE6yjzk9w5YE4O0IyRpRZIOJxELDyf+NJ8oQtRiFuYm6LkMkgqT3sY7ZGsohuOWSIKQgLrFyWzZigw25LO6sxsQfZclGpQFEqzJECzRgNeBqGWQy5ezIbEyFqgxORiHZgCJJtGQ8oFhoYKabRm0NCsVvcY2pZhJl6MSJqHYi7FLgkOGmYCgmXORbdEi/NShGBc5EbGQ0ThSaN6Q2NwjN2TwCfLArowNFlkShCUhH+gNy1kTAnEZPbbPAo2JFjbJbuLJA1eCfgjOUJeqPoTp+4l4GpwSIk7DQ8iL1k7z+I/dxCWFYZFLcWgYjKlEGoZFcaELYDiQtBoHLA0wSWjlDuurDQ4nQdi7dEUtklogDPQSNEQtHYd0KyMCGZZCFsXQzoJaTCM2PEahjcDXpGgLGLECTInZGSY8GOCywskNMhq/oi4/wAwWfcQsMXsf0Jo9P8ANwhm3AgQpCRNG4MUbjI25Mu2/pAYuzF90Uglcj0hpD/glCH6GgwlLyLYntRSbUMTRgXmCCczaITC/wAkr0R0NoSQk2xEilyGOGkReskmgOHyMcvCZH7IlptKE7IDNxf+oSeRrnoWb+CXIkYpGBzXwMn7LbJkNkMWC9XpPuGmQtGNSjFhPVCRqGYF1BiZ4H2Fe9C5SZL7FoyOjItD+gnK0NkSrs1HQrlw2MWoSWLbeCxD2/zsts8RIufirZ5o0LyO7EdlwKQV3gy8I8kwnZDdjbkLCeJO8m8kzsh6AjBCIQnwQ2ULMQS2PINdQGGbyKOW6CTYgehLJPu5LkW3RiboStDE/wDpHaJq55C0ZC1QoXPKErzkkR02YyTK9hnoKQd6HSSSHTsuL0RAvAtWMVxnOaEylUWBpZQoCbEZNCotzCjd6F9h4aHdJmh4CuJHvTg0WmRjYzsWOR2LgI2Ly02LD/NuvISs0WSBSMKjMjGySwW3RBd5JlBFoRZKDybmNmnQ7eENwb0iZuwM5sXIGtEEJbP4IPJf5CRmDtJl1khrdzQaPVM8lBHUeVKW4ueIUaYujU8kqGKBJ2u6HusERRfolLJLlpOg17S6GRjoLtdCW2Fs0rEaGriGFhmxwo7ktEJCIIbPAmxQIaMhK8GA8iuEFYRm0KxYizFgYJwpO4mJwJGsWpMo3R0Yy5qEIgSz87Rtk9CzcXYzA70Ybt4M2CbLnCIhRwG1zwObF3ke9bD5ib5EhdsjbGIllkDJLSJtP+DyPsckzDG66mSego7ExLgmS7E5JtiV9E2DAZ7k6DGlkgJUPwMuiE6RKzRBAlBjGROTYSYJYasiqWvoUNlnhkvaGjxQ0ex0/IiMEJPJYaGQi1DVGUMa48jVqFYqLnI7e5o1Zo1FF0eDbo7lYMhg1KTLRqF7oZEITPH+a8uW7DbF9VJo+h2REoWzAkcEQoMJYvNFoN5PA+wPuwFdA9p72Qezcxk+hdj/ANIF/wDOLT/YosV9l70LeGjMaTv+j6DxCfQ6iXy0JbBeRR0QuxpDIeUdgkQ7kqJ9nozlD6F5G6peiNrOlLQhLoc6JnKFCJlFmQe0NEEGyJyWCViKZQ1IlBFqPFPA8IdwxLMOxlTZMG6dHYtRdCSE0Kxi3HTQlf8AOLw9CS4RAoqzCpK7ljCJKlyXhYppWDwiROhWDPTbPRyUReySO+CKWuxaTYrQZQv7oHZR4w1sueGh9WFDbH7M9TyHcJMyLoZFgXkiUilkaZRMETgSGnhIvJdhksQ6IfRHUt0TbBLITohEEiKJECpcyQI0RBniaIi1EWoi5FhURgRY6i3HQ6ezQlcykmiDlQlYuSfmubLs3BvhEpG9CRuCIQ72MIeEOH6RihCv/ItCYpHKCRi52hAiDGt9iFqQzfIl0epd2RV5Yl2LNjAKwKVmnBe7ongEm0QbBMSZEQDZiRfwRmURJEUguW6LEUbVDlisiUQqIJ8FhjLmyBogYxCCL0RYisEQyC5CDpgxIyRciz4CFIStQwEZFHkbgQo9r86MvwhVbHIJLNiVMDZJcc+pYQLyWmz6GtSY23CSWRemyQn79iSgZibybFEC7EmxIba1/insRDr/AAeN/wAJnIR3D8sv0IRQhJs9jlkFRWJbEpILkVaIGrColNII4tUiiKZIIENDQkQRWDIgg3RBFxKlrZFztULAgskUiuqSNL8/mxdJfZ4qy17ENFzmiHcP6EMmA5Hh/R6sOaxLtshUKQpO0xeUSElG7Ai9R6RKwxDKTIBL+CAHpobtlkz6xQkEXsl2NNFyTJiUESQkS9CVEfRJA4PdIpgXGKQyCKQQQQRSCCCLFlIIIEQQNEGyQaDViL0bCEPBrlJY5GlH4/MwkQxvQw8iXDNNwNA3pE6IhFzI29LEuv8AkeyRtYEoUEE4yeYXyQtiRggtxpmRBlkwlBPaC6QiQ0lkpBHd/TS/qJ1gJ5OJoE9k+WLzJYQvckRUQRNEFqZIqkRSCCDHC/GCKwRwZHN0gakiiCVJCFxZFMDz6/zMtdIY3RvYkvwK7wIbMLyNtjY0SWMjVhTI+xUHRIwlpIdESVBJ9ERI7p+yf/8AQMa2hs+kyW3+Bg0B0QSvIG3Yg6EF1jsYajZJ4E+RtiTZEFuxeCWW4J6E1C80SSS+MGDdM/BBBHCCKRSOEc3VkX4FgXJ8Hn8zwiaNmR9V8lzHZEQiCELe7G40Pa+qeiPoa0MoM9CTrQ7GNCP6R4l6NGf4PWYm/j2N+g04fQ4BbrTZHYhfCb9jPBBAEzwx5SRI9yE9k+Kk/otgTJdiQxI9k9FxLhH6ZoihmYZHN1Rj/MyTLGMVkeRIbn0TuDCozPAj3GMkuyNksTuZow4rCpJayzuk8X7ErBQK1hr5NJfYhmv6KZCTAhPWGj6k2D7Mh0Go2Qz2FKzVkCRZCXATO6I8si2YR0CG4GxTXJHBUgj9G6PNZrI6OCSQ0/b8xoRhE3oSsRLGIVAkZzQlyRpD2TWg2eWWWhgsUIWHobFkILBZhfwR/wD4GXdQ1OxbMMQMoSU7oK2QbO3DlnAOHf8ASW9P+khN2RJTvEjNuPZ5j0QWBMyJSQkQKAmeTBLZDm4v8U0QKyJpH6prk6sZkZff5j7Y3I3Arua5Qr/hGhCQ2kljn4Q22sSi4qd0HtvZYbLMKbI1GxWj/wABeE/weCe7qLoJqV7kRLJDU0+j3EezO5hWRMojkmMYRCCwiJMvsX0KdkIhCb0J9XL12KOBryK1ESTBLb4Rwj9W6vFWMRc/v8x7C7G5idCVBJc4aJboOG2RhphIG7whxSqLIbwDEzk7VPugEBIhhOjejvRXk/gk5Qv9pVxYH+gcGoh2mPdAg3FDLv6OyQ1/8hJ6/hFeCPBDI8iG8NiRdBxyyJWRKbEx7pFIMC/Zb5umf3+Y7vwMZCJhDbGz+BIQhIJLI6PBZtdDvTijpGbW5NIizBk/6CEMEEay9EGW/ZEwJ7n0JpbI8wlYJJYcj0mTZkJHuJuSXCdhFaTpn+HiIhvxY7RcTvIoPJnBoVLzRL9ax3+CKwMm5n9/mJ//ALRUeBzQrKtcNpbZE5MBri5irLl59MzbGyFA20BIJdo/64Y4/gaN1P4QC6pv2KO/6Ta4FB6CkrfY6N7G39HjA2Y/xor6b7pnyGe4XbS+x/8ApChHsKTwehMmWJbZZGRW9mBCJE/1D+KaRSRjGqZPf5ic1wWjZ2TBZXY2tQlHkwuO7njoi92WLWbYyKRbAiSLDezzSvI0CXs6xWROw3/BzsP/ANDPAqYX7FbLPhEiZf0JF3CRLbhZE0SQzDhTUlQ2rsnsnogTNk/CIdiUlohBP+iTZZHowuQPpfuGRw/2/mXOTYr0FzwYQ2XZF/AhWRLBJZDNzoTMWBljWBiwQKEJLR1MRPJHBLUQx0HPF/s8X+jUv+Dt/mQrKvCQ33EXqCToaSqQjgC6gRN5CReKpnpk0rtIUPIvC/hJ3sRKYRLYlVEhQhvYnVEiF+tjg+DQ6f7fzaMB5G0xTOC1zydrhF8bIVpZYRD1sKgtsYHkTLi0i9ZMQLh2TEFWWYzaTEmb/wCxyQ3LyiVdfYu5DzEa8MTywENtbJbFx/8Aqj0j6HMS2l9hz/0jud+kQnD+xJF6bE3X9I4/pESshjYjZYZZ0SJwEoGZ9Vbov2yGP84XiHv4GEoUESTCsj2mMeVEIloiCySpLwXvQmQOtyy5qBdktA55TbeHKIVNmu0R8BDDmJBOdMsbM0CQV+IMMNdSSrreBsmoJa/ZE+hT/wD2RwoIumQ6Q1rj/wD2DyGeqNFCFkLyht4CMiEyxsnQlVIS/b6GokfmNguzETJiuTA92F2WiUsK57H0HL2QZ/Q3mb+xEIwxLGKGWPSXQ2S49mOJDv3nyRpYrAf+pHsXg6E9iSMYBl4JWBfZCxSE2UehJla/yeR+x9Kj2S//AEX/AKM7CEGU+hdFSGuEOQl6RJ7CUlluSMIuxLSSXEv2UcmxqISPV+YkpyKOxJ2J8HKMIhiGrGKNlise6LnFpunREhhlPgsxSvGUZxMdow/qCtQLkpQuZZt09kz/AMUX3pBj/wCDgvHyMdherKJ47JckESQ2fRCRbXkkWQ7jImUEJ7Dm7ITGLGwljdqLBmyNiLt3pkQ0KskfrXWaurGSIt9T8xX0bIFfI7sjdMSKswIdMd9ocNDvBMdsn2B4Ns8DwLk6Q1EMUFe6t/seAY3Dh+RBWpdjun+CzP4EftEi2SdA2WSQdXvJH/YjpCxtj6qhBN5/hkNvshKyUEzzvpDWs48Ch/7WJbtDeMkM2+2NawgrF2KCJtRGWSJ+unjI6NwO46lhfj8xYsqJpDdpPoTJ1BK6JBw7J/wlrEz7GugdTEemIQPVLsQqDkaIHG0Jwsy2Vnpl1gIoaQ91p+GQIb+x/wDgmR3lfskt8di3b2bDEtr+hXiSDxoJGOM2EzZ/YxMu/CEyWE8n+mhLaBCu8eWRlvGt0iV7Gl0SbMZJlkRkSkRSI/bOrdM0KyX5iZqiuMmVzFG9DQh3ITYnKYaGrKnwNRMoa6+huhUqWKryiRkmRsMf7k+DoJmH/GLRZmHdEZif6W6IccsND7X0NOyQWEho0DW036NwXsbMp6CZkzyyOOGOkexNFvKYmueCEQjAlE4QjLJSFLeCI4T+1Y6MYkp8/nNiCQyZsMIa8GZcxKtEehnKfwucU/AtaTE19ILs2vka53YtA/xGsrKXUJfQeieQu4SZwNeBKr/5MbOPQ0uFftCVkz8GGj3QzUjusNCx/BuF1X0NWWY2ixi2xR/0EEWDV/glqKN2Sk/I/IQhKWJQiaR+1dWMbJEn80QMxHQSErBGERSCBiVDlgJKpFPawWFgJIyIwvEfxIY0khTE7weAmIS/Y/6QLeLPpkC7Yc6nFwKPsuncZI5T9EIswQrIJhcexNpG7JgeztkUtkZtXFd2O+mUZKCTF+2b4MYd6SfmskuRQWBOSzw0NG8QuTJkNkWiQdF05Ihkidy2tDIJz6CRiCTi5eRL4MTTsO2Zm/4GkPDIQGbV6Y/f9EO39Nxw33TBbdzD0MFfk2OOYJVZInOPKCZ0Sr2EQu/BAiW1FglfMkXIGxJ/tnRh1/gX5twiRNOwpYEpYkVknilieA1noQS7E0kPIlXIwjOXQ3GpjH270GG/jE0yBHTHiyRq8WH3CruyXyseUO1h0SX8H0jugvIn/wDQyZQhMD2Y0gX1IjysbmRW0OWJTgUEaIkSiq/aSMbHVLn5piosiMhUzrGmkJ+hIgTTQmB7DTMlaG7Jr/4x2CEs9v8AqHEMHi2MYLI/UY2s/UxpdSvAnTz9MfY+RomdhCuzvl9EO30hqeQ5Lv2fQWbupE2iSHiuWbJ0QiUstIrj0LtW9Uv2Lq2TR1zPX5rMEidxMQREibXEqiIGHYlay+gRKfUD3eg/BGsth9imsna2iwjI7v6jA2EuAsSSIf7kFi839Icf6L/4PD/jY0TuZFWk/Z6z6xo//B2guyv8ihdJHdLwj0iTybLRFpWLhhCxYRH6+fgdXxSFv+fzYhUgQhLGCSBFQihi7Sqa5MwWUWZ2QiWpezLXnYHPnHXcn3P4E9jULpljdddDa/8AShLsvDA7svakbeETf/AXkUJZLtOTW/gX/wDhj6N9i2s+jyPsjwGnbYiou4kTcU0JSxL4J/X64MdHVCQvl/mvHCDFsWIZioggijEpE5pCNiJtso+tuEsRZsYlCcotwXHBGk+hScesHC8Y8tidPJJW+po0i9B/+SOxDweaP6INie/+k7YJMfaPoh0ejY6CUFqJfu3wY6Ej0fmtDV6STTFyCWIAlxIS4pYwymiIUSh+AlXkcqW9kR+0hGVv+CbIyiSd+zIvpiXBXWs+Rtyzni2KbYldBjbgnFSeTE7Ykl5Gj1QlrBr9wyfhQsLw/ObGbFEeEaEuKJCIpIz5hu2bsJB+C+S9kK2VZiypeUZBC5WExgXyi/OSGKhJ3ZNs6DwvQuIbMkQeRZEd0jg6z+6dGqXIhKEl+bI6OBKBihK1RunJ+hqN/JOH2QFY2hZZomyWLNXs+0XLtFjsf7L6Enuij7FLYpHO+hPoj/8AjFNvTE5U/nNvg6CpQXCncEhqaK6MA1A6GF/sWryWTseRPY57F2ZI7IlkSQkaJEqQY+Sf17+LVHarQyT7Vn+bgmaZGgyCxWXALLHYNDQkMM2QxLT/AFGN/CdMulKuWfhifgT6CqMGdwJLyJoSYqRwj98+DHRjpGMStq6/Q5QzQNYShUYaQhA6DszCaCZITROo2sDV5syIM5JrQodEQ0heS4RbLvAoQv3s8nzbG7EpGbjk9Sb8+6J3IgaVMKENjWLglEFhcO6LxsQyLsZCFUmxTLcs/wDoQbvcsCkJHsSEL4N81W/FfpHSfjmrEJQOYyJoZudWL81jGjDMiHyhuwsiGHsLcxpBRkSabNDQpnFqLlYv2MmJFbCiReTGBJNCF+FP58/E/kbqxEJJdssQXlmEpPzm6NCJr9ipQsZaHxVD/Q1LwyXsabIglO1CX9FQSgyxBfA+L+WSSeAn454zWSeLdN/K6IBsjb7F1f10R1OXP57Rh0YhHIhrgxYEoJFByHxoxyIh9CdjwFagkRRKi+aSRcVRwHwRmzLLzxFEU6VOpJNG6yST+LIxskmENBCSjbEfJ/mZDMl+hwTRWFdDYDVbo8MkdWRAxIPOSGhZZEiBiI+V8t1zWRohaJPNJokXUeBdlinZCiRWWKeBeQqXvREVdJJJPCSaTV8J+BsYxstUUFc12wRSvZhfoUg0MdU4IGaMMaSByJBqJ0Xs7Kjo7rUMe4lAl+HHGA2QIcxwt1iQjGgcwSMy6seBEOWNwEyYT6FE9hL2RF50PalVUkk1n4ppPCRsQJL4kdx9IjRGEl0v0To1SKQNekQTIkmlw6WB1n+LFdcmyJogx6Ez1H40k1R3FqGzEyPMdhCaoktEhOCYoi+xBBBUUJJ+DdYpFWxsgF/Y1YfUSOV+kZBZxwRuBDkYJE6pSfK/QO1YIpBCmKiUEEa0ODTE0JtsVg3EpEkfYoDR2xUl5GFE/E2SSN0NoTMm6BlkvseJp0Ec/wAoYoMjDihRW3xD9LjgrCBRDAqIYhN0Tlfiv52KjgbJJq5EN0kQai1kujASKl9aYoNeBZJE7VJJF8DJGxKXGS4VvYtvT7HIkpZiyrlwnhjzIdXklkh/cCG0hW53chBpq3EL9CnKFmhLhoyQQE6NVXCW0T+I/hn4Xni3YyOsjYlR0dILmYZFiyQlIuBURNck2oyRlwJ1yU0WOxh2ERGHR2IuiSorzgsiE3uP9iXd9sShR+imBPkhFySIfFUapJRQvy38LfCSbUMzJJI6JFlFg3LFWBoXGpQLi6tjHBFhwewINtjnce5LInSUINEhmLr9QnSBiFswZfbMT4ySYGVF+Y+EjZJPDQ7PIRZDQENjdhMTkhCYQsv/ACOopJidJlCdSXglbCfGCCBSmZ0JUikcGyAkcCVy84WTogWciblLRdXlM/qFiq4KxkGpQSlBcmqXxr8NkjDLDbol2LBwSabMgXZhKZuWEhWUYcDVK9hmmTsZRFseGW+ZNOJaEhXuPEwhNROkSQISELi2IRtkAaxFkhQ1EaEFdjrqy0MqDRsYI/TQRaipoQ618yPMY+Tf4rGMdHYdDGM9CM82JwydaJ6EienYi3SYUDZt5FuyPBDNuyxtS+0OskWSE8Aab2TI4sWCMjWGdCTpaEiEVIEKiIIERwY2QE2GFRNgaHEFruiY0kJm7sIoqJHhHGX5X6dqiXN4pLFyN5E6sRR/moo0NDQ0QL4MhNIdrBtsm3cei8CWnIKgJXwQ+yRAzXZh+skaBTCsFYSljGjYhiZjNkQrRCKIIEQQJCRHBuiCyMshUyt2PuWpODE2x4DdEaWkY6/TsaoiOGh0pD5EiFQVWh5F+dBFS9F09uwOYy2KjAlAp2EAvjwaILwldD0gQjECdr0KvYkYkSRSBIgggggijGMQImWyKZuSSxq1xDYuLGScn24EgXS/Uskm3JiQkK1ZcDyL8+CCKMWfURMdjXgKM4Ekri8ITYZGMkSGx/ORNZcHmWIwKhUSBCpBFVSOLHLAi4lcSIFUXfZ9gn9Q0NIaI5M0IVFQTpI3RfomdDISBJNfY0Q1cVhZyN0JGxjY3ex0SYUlBCISSYEEUgjjBHBaoEhCBKjQlFLjo/UNEDGiORBIRAhYFDgl+a+TUklZIUFQKQSwQ2I8BO/EhySJ9lDNjfeC1SqMxYF4oQQgggSpHN0taqEKkVj7b/USMaBUPiS4EKrka4v0rGSBlSZuhEwNiSORtLmQ0LMojYlKsQxIkEhIgggj4WPwIQhEUREvE/qmLCCCBmqLAqoVI4C/QOkUdIEEhHsGYQXF2EqRaMr2RaEgQksBXUJKBBIgjlAqvgEiCBISIojyGxKFH6jVXRursjSoqr81X4DRBJW3EQLeQl4GC8mF9CQkIWUj43xaRAhIVb4wn6meDQ0MVGlFzY6F+iisVZBA0QXBLRBFCGAl8zG+Ai9ELJHCehdv10VO7ItxWBVeaIX6CPlggiCLZFJCEcI+Nj4FZ5sWls8aL9UiasY7IQgscUqsYv0J/OghiVhfgMfArndCsv1uazQhCVGMVIo6b/ToIrFIII/DdHQ+BHo3RnuX61M1xo1XQsiqxiyL9U/x3Ux0rjJCCLTX6qDFGiR3oSEJV7NCFV02Liv1k1kkaJkdCmT8WHwDdMn6yZNXYbliFyWaaox0X7GRu4w1SyTuEJHRJu3ySYnKkbI9L/r0ExD6EIXJCq6r9ixsWGNFw2NropWYySy+CIT8DqPFGSSO5N/B+weJHdiEKr4NCq6L9hIwkPA2rkAhEDEuwjnE6F8QeCRsbtQ9Dli1Ov1sGKPSBCqxZo3xf7BjGxaV6aIvZAgVWZROoZqzyhpFyfCNmBLdLE3f65kY3CpAkLjsdNVY6r9W6MbEINEWmLkVSSRsRgTItUrk6EGNdTQ1H3BCEwv2DVQhcdG+DGPgv1bYhLj9AQ/JhjVKm6PTw5uoxIpTzdiv9j7/AGDcFRcGLBFFVjFZiov1LGxCGkFFBFCJJpgbLQkrF5uqxcMVlyxfV2y/2DY6wJcXRGuLqv1TY2LUjDIHkQgQSdUwQYQ2ORKO6CXNjqNCZY7GZ/YG+KpHDfwuiqv0zYyNSOpgQgQlxbGpfxIEuBVfEpM+v2R8ELk/gf6tsi2MAieRKqQlxYxpVBLC5uhqJOt8RCXaR370f+hHTfaMmP0sVS5uq+BfppGIUOsRlPIqEJCVXSaikuRaFyYxrDog7LjnjCekbQ/ZinDwN5zfvh4HsN+Amp+lj4Hzao6L9HJJJDSkNzzRUKRZ5N2HpEvVVTJqqN1GZEoZiXwhYSHu32jP3pVBIikVgkJ9fpgi5ui4MeDY/wBLI+B2RLEIIFYQuRswhKRCLEhMIJ0VGxhjEHK2OraSlk17/Rd+oUSEhKuuDJRrYtWB/o0iLcc/FHNfmySMXR0Tnl4IFW4S0WCYh0bGyAxzM6KVUQd1BOwnQkY2JKJbFxbZoxOEyN7n/voqpUEhfA0Xkux+jXN8Vxa+HVZ/GbGxsbGGyf4FAgipBAh0bJIh5xQS4DQMoSKhIxjwZEBr1m3lCSFRS4iOc0Q1DktL/UGuC+NfjTxbobGxsbGxslkAlSCKoGMbJoSsQVNKEljp3DwQSWExISMbkFhEiLq1GTG8Ic227ehRVBCKOw2TwapB6v6EITD/AEa/Afyz8kkkkkkkjY2MNjYxiEgQiODtRhjGhCViQrsSggDnRSOV/ARdCQ0QQQfbpY/SLAtxBBaMkaqJGy4xEHgS5a/l+avlf6eSSRsbGxjkQSpAkLgxsYdATl0Ibgbl0LSJ2O7EpcIQTpCo7ZYEGIGIRYwYllDXggZ2S/usoJU6myaSNkCVZj1plCELv9y/xnRjY2NiZ4QtBC5tjY2NkSrxUcQ4KnIzCGzf7DcxjFK0IOwgZMyHDgfZJl5ssHgKRCJMjGMLAnYkkVxYoLAlIm33j/8AjWySRsbGxsUwEAXBcGMbGNl+FURJkgCiWzasFmWETqwf5oIoPARFhoQxE9wWq4mLvDFKs6KpMumCSK3YWKGJlplClLv9tgn8KaTWSRsYcnCInkQqLkxI2MLmbgmuzjhiQzEErLcEAa3YrPNyaTsmTrB/mghEF48mIjRA0KSLTVyPFFKBEESqsaCSBcxeKgroSxeh4EGRtv8AX6ifldZ+SSSeMkkjGxhs2BCFRC4MY6Jc3hD/ABaouMbcKGUQ0h7d2Ij2PunSFy7o+ETjLSvI9ghUYlMRQgSIGiIY6JKUJK7GzWSUFCglRgNeKKNDkppiUJv8uPynynlNZpJJJJJJJNQc8vFHwPIQjHFjDdC4FtjUkQzIYY10eS4BtfF2bNikhWcJaWCq6Hki9FVjHTcGbyy3/dDyJCEqIZgIwqttn5X5j/JaGSSZ4Twmkkkk0bJJGx2UJGPMWLLCqsEC4NjY2NkqlljV5eRDuIIGYGXvBYxcGR0JVb7jEhDNUwKwgED3JqiIVCXmGIkJYVGQnQTiFREmY48FtHoNCEJv9oxjGySaJ0njNJJJq3QbGxj4sJWJECRAhBdC4MYbI8jGNkEEcCooddUUggSjAn2IftCRguY4KuEM1Ritq3GGhG0wKb4T/NGddmfxU6FxMSJWaR3WP1S+NoaGSSJ/HJJaRumAxziLKLlIiC9BYPIr1Y1BixaJVVUExjy8CWMZgx4XgWiXUi8oSozVK1VJHQaFFFkNGNaf5pML2kiGrI6TWhmrIJYdvzT+NfKxBkiYnzkkkmCSaMckiKEhXGaJiSZEYE7CxVsYZZmWS5pFEqOiFqSIGiGz7qiMCRssQhpRiFTVCDcEKNkjwljqGhwGwXDQgTY/2FPbDUEbQ0EwqEybVY1cVILPaMk/YsY6HUmSTSSeU0kkSlCI1xIi57LrBL6FAhkcGoU5sc3sQRWBJFebhAx5WKKKVE3hM9UTc3C2zAmTRJDY5HYR6GrRhZGNJ5ZdWpkaG1GW8p4IS8MDNwqSYqqi0gggumZGwzjl5P8A7R/9o8M/9SP/AFIwKfqHR0YxjVS4Jo6SSSTSG7IIokkCEvBFiKtjDUrMsLkkXJLm2XgeuHlgRLzC6hLCIEIsSQIog0a0InyQpvApbuxCUSGiBKTYa8mIhMRJIqJJFxEfHuJXks2H+TNI+RqjGMYxjJEJJrNGOiJ7tCVWiBISFSODDkNuSVASEvgusCS0ze/yLga6qEpYkQQMOgQlbxcRdQmKjDQlqLFKWEhWJowmQNC+a2BjXD6/TNDoxjo6OhS4OjpftCQuEECCRFHVsZEhpXxgT4oYlicSHTLYQuLQhEvApWRqFUxotREsECpSgXBVoTEBDHynjBBb7Bgn+kYxjY3Rj4TAnVaoyRAlSQqwJEcXRjDEH4QMQW49nscLixmBBJyNhK9MiGZUKjuWCSFbUUqXrFCHgSkYo/g3wggxgzlhugSYOfnnivlbGNjQ2NjfwKAhImaEQ6Kq5SMboOg+o5ksKr4WLStBPi2bges1sayfQiUQkDzQxNNcbEhVgg1RDdjGRsnlHBcmqM7k4ELLIou/ObGOjodJ+BJvAwKRjhAuMjwNjYwxGzHdzSK/RFxE2ony1wdM46liBokF0MS9M6kS+ifI7rkFhVPchhMuEMiRCBISoxVTomOSTRU0QR8R8U20tDOov8qaOkjo2MfNMicdghISkSFREfAxjYw2MaRoijWLCFjhJPGeDLjHIPQugJGhJ1RVdVYZ4ExMck2JCohDpJNJpI0sVEiDXwIbMPibI6/NdWMbo+L73gTghGBaIXJUZI2MYY8DQxP2JexLXxp5OiL7DW5mOphTDWBs5ldZE6EIIRsVWbqySRZERSCKPgxskcMImj4uhr8yRjGxsbGNxR1zmBGFTLErHwtjYw3eg3Lqq4Gq3R6kHwbouM05nkaai4MYxyLRJX0niCFRcDGGOkiCF8LGM2J7NSEuMk0Y/wAh1YxurGPirtIUkVYhVXNjY2NQbpJipgaauT4QmeWenBJyGs01SeLY4rsRKE0IVUMgdDH+LCpQQQqIXAw3VkLAvidExJDWC67+B0j8WeTo+DHTVUn2cGWJRRfBJI2N0GxhpghUQ3gQQVtaCBIio1D4J1dBbqaaQhcmMxM3pioYTFRUVTGTYkbFoiKW5Oh4cvYK4Ti+L/MYxjGNjY3erpqqcVykbHQMMwLJcMiZ5FC4KJ5AgaEtROioxigFwtKEInkx0+sqGGGFRUVHQ0DDgK7EIQqpcWMzFqSQkIXxP8t0dGNDq2SSXDFRCVHVcWxsYdTNmFkc7/wQq1aCCCCKRRBFGIJDJ4SNiSbEXqIXJjo0Lka8I+AYVVRiC0yhRYEhKsEc0X2Jr0LnFY/LdGMY6GMdYJd0Skikc5oxhiIdMK7Jk0IQQhGKRSKQQQRV0fFkmpEpHgaVELk6sU9/vwCEyREk0YpipRIikEcmMeXS1OD5v8ieLoxmAxjohYUQuED4sbHUi8RGrv2KJEUxSeMcWMfEmjdCBo2AhfA90IfVBxUQl6JExMmqUlKoW1VxYhjGWS6Il8bY4P8AFfCR8GMYxjqtpYqFSCKSSSOgw6GdiEJud2WiQlyn4Gx4GNmI/CaF56FikDIQhc2OmZnTMXJs5L0T0SJidJJok1OPwGKjHhM90iRRfA2MXvzWMdch1WSV7CQLhI2MbGD6hvw50Iai/wAZHNjq1J5ZNJJMsvHHIXN4GYiGsPTaLpyhFjyKiYghJJJJPBSSSJk0ZJJI2W4ZfGZ4RRjoN3J/LdWOh3GMiwxyoJCXB0Y1VXwkVwTxkkkbGxi1RXBsixIVU4YNKF8LoYsF3kaGmmawnJInckTE+KcVieAkbNkDQMk3Hi+hbfCxsbpTSfhn4n8LHU0MZ/s9+80I4SOkUjhHOaTxkkkZIwwy4T2QoiXZ5Mh2xrbkRmyLVwnowiF8Ku0huUk4IJFQ5DCLicCuFcuiRsk3UTW5eisJ2ElDC16EEgU/Cxug8stX+Sfhijq+D4MYy4cIQS+WKz8s3Gxh0mKkjnn9GgURUYggusCc+6YMU0QwhcWiy4JBNdLmSsF2DH3kyxfQS5/ov6wzQ1R70aIFIhkggaHEyREUgjhlkjREUis1Yx4pXpLPmn53RjHQxQwtCCVX8MEVfNskkkkbpdIw3wRfXt0KYQVYq6Ras0iHKsxEWwKP6Lijy/oaNnpidQ/Qozyg/wBch/ktZsFgtYiJHDRYeGVwELhs9CGSYCoubHuvISKEEEDo6tQy/wAGfwWMaGZnEvkXA6RxkbJDgJSAwzc7MT5fwR8iRYVEIyYpHCKticoVKzokrZBkS/JiVkjV6EjRuu2jRzJO6Dp5EVyVAyjEEmFHlwRYaonRCouDGELiqMeaVUmjGMRYhY0sVqJbx+BPzOjQxkWBKQvjS4OuasZBFWTR4iDR6EEfI0OjoUmTJdLCwTm5JSL3Im5P7C5Bl0J2gbyQjDPeGnE2GlkPlWkTgNYY0Ki5PFGvAmSLmsBsCdRMY2NiGDkwn6FKmvxb4vkxjEsMPjQqsgjhBBHOCCKRwTJvzZI6GuLoZvI8hCyw0IUjVl1NjtJSQlMa6EiwTdZri8eSZZ4LFN0QhD4aox6JifBsYaGeaFQkVBskkkETqxBfjT8TGMxmFUPi+TfyRSPgfwujp/wxEYAxyS3ssCxxZRLkUJaHfMyasc1ihzJLc3gVaieAtLM8uNn0scQxCQhDVxyT2J1eRoYmSSJkkjY1h7fY1kTRcMDHNiiJ/An8FiDHhZjVcXVUQ/kj4p+JsdDkV+BFwM7TYnoV2InPDok4zNw/hBQzUCiDbmX0hDSPCp7jjTHoyHGjYhUMaskjHQTJJE6NjGAewXN07HEIhVj8V/CxlxG8p4ZVQ6P5Xxbpv4JJGxsbHLz0O3Kjsi4p7Ltl6Axg6h/BkP6k2V+kEHP3sFwm9u4khCXHyAjwMwiYKionRLcJ4s0Jkk1WtFwdGOndaSfynwY6MdDBcZ5kP5Y4N8GZrNWySSSaDols+5APIh6TIyOL4Yhq4gaIiuQQ1RVbqxOn0IVLkskYo9ghX4MbGPQQQiPnjlPzJSfg+GhVQ/igjg6RxwTwkbG6jsEiRjZMdEYDECrMMYfD5vUE3LoKY0boi5FxozNKOr4UESQNF49oEKidWNVQkL9CdJHRbRk1zXB/MyOL4yTYdA6paMLyJNsh0IrRA0dQZDaGOMN8WYO0pMZdDURF+CqNUaoRuihJJNFlAnSSRhsYUsIL5kEfiPhiMhVfJfgvk6TQy1qD1ZPH+xCu0iSyIIoxoapm7LHA43xfXFI0kxrg8o3QyBDQ8kDMmRoggwxBKZKGg0o8oTrJNByxChIX4L+FfHszQwN8KrPwxRc2RWBiTbRemkkQ1cUR4CHF+xcnRoYqD3HH+HzsxJSacGjRbgQqRYi9ZDRFxDVIIMriSLEOG4RSJJJGyGFASEqr8J/gPiHo+afyKrfCOMDRBFAp5iX8GeDVHcsD0L4GpTQ/FyiDMGlGBCQlxKwgiBBEEA1SCCzpA6E0IKg1AkqKi+R/lMvqrPwF8M8VR84IoyCCPgfNiwj04fD6Lmh0bXA1RCCBogVhoa4CQjuSDCke180IijECIquCZPwPm6M18jql2KrfAvyGQQNEcESIZomUIdGMeBlxvieVFA1MjAkQhO1FRUaGiKQRogihlmJSYTRFIGqIgiirIiSfgf4L47pVW4zVfBPCSSecVggdGQMikcFwY6m8jfFmAXJMSIEsdCRqPNEiKNDRFIqhodHZahIi1GrDUC4RVbVrMbJJJPzZ4JjIpHwbUgYsi4qi+WSar4nVr42NjG8GY/xfUrjSghDizwjELBBA0NGKPJBAhoasNEDkT2PKEOkWMCY+OiLiXLHLFy7QxCeUGq4+NrnsKmSLio+KFyknjImKi+J1eR/GeCR3Djjix8HnYWrwoSFZiodh6oQ1SBqkESIijIsKWjio0IgwSPho2aIwNWuizYyIhJJNZq/lfDdFCHRclRfKhc55ZGhodI5sY6CcsYccw+BJZH2EJCEqMMwIBXVEKrpurVXRqTDFmpowLjNdmjo2aGpY0cnlC6ZJPCa/65P4rOVPjPwTwggggXzsfwOhhskcUOP8f/RhIWRCszRo2DyiBYFV0aoua0uQnTY+DJo8i3R0bND1TQ1bwZYyZEkngkjm/iTlJi5xVC+WPhXBoiBjD4OmzBqhrkEiZdVxvivH1S9WbFVsvRIGIXDY+T5LFga4YMjJZurZs0dGzRtHZFhpgbeDIIkmkkk1kzwcc3krghfkz8LqXKTAyFxBLzwXGHF8FqsvKiQqmaH4pmR1QxUeBY4MBllZrOqlkmx0bEaOjdG0bZo2iLscg+x5EzJImiJJ+Jomj4cZEa4o0LivxGMPg6MdDtHcydyyZFFS9Li5vAgM20wIXjMWCwCcqk5JwN0dZN1bFipUNidxskZJNJo2aJwbE7Gjaq6Nmq6IwRdkWG2LLlc8oWO6YmJidZ4TwThyXKaPgnWaL4V+Ey7hNG4rMQImi8GVAkMhVn+C8VSpuxqS2ZYMczbb3SExECGYiFpU0bNE3o2K5tipuk3NUw4Qrh2USSTRoMbEsmkbE7M0jZ3R0bNG1TVNkWY1g2RYaN4G5dD6sRxcaMpk0kknjglh8S+CfxT4OjkNWCwMSIu8CJIVMDQyJuhLdRx+FNPv2Sl14Vhr9rkeSKNI0iwhGAjAYh4LS9xraNwSIbuTWa7JFQmwxiTBI4ESaq4C1smsJPJ4EPBlojJom52aNo2adNiwaRs7o8nZo2RYZBNobVga6Y9DkcmCHTHghkOSWbG9LFxVY4T8r+ORj+BTRnCIFJpIvCMoZHTMz14sbQ9DYT9kmF9jJFP32NEV8wJrfhOSGh/ZdJeDwpIYQKITHksVKxSBj2GDFsbEG7nsbuSZEkkjcKo0IV2TailcsiSCEjoGKHumR6ZBoVjZsNYNmicGxYNGxbNU2aOjfHfCP8mqQQ6PEPCpojhNF+UqTV82yRoINOMWYXQ96gdrDfJBLEB7RisMRMTJYm8djF7o0GLTYsoUAlgRkaow8CHFijY3cmETckiRuESWEwSNzYRIvs6Q0GdogGoa8D2js6NwTJeYGhoQyLjujQ2bGicM2TY2qaOqOzRumjdHqu66pBsixEXr2Twm9XWPjfyMfLI1QouFOmM36HOyK3ZJfohUpJKFcTIreS2ErGe08wzjYP8AkgCBISELTAk8DxDf2IbSySTLNCyNwWIupNUtieMFiJsbIg2PQlZb+CfkO4bF6HHxSmxBJIyyH0ZDV6GjCNjwbTJuIaQ1YbZom9JHVNHRs1TZog2aIND5LblPGCeC+N/G+MiIpRFcTWUY17TGsh6l/h1LF2os/wDgVsAsKGFXyEriuLBM8CURRpPN6UBzwSWiHNxENOYHmihRYYnYiUld0SJ6HgF0I8Ab10/hLoN4Sgyk9FDynnNNNAplsS4ZEoYeBFxBYvQ80buLLFh0PRs0Tgm9HRs1TZqujZqvmr6GofFLhrinRfE2TRkc3wQxQIFtxJotYEN4I9ERLNS0ggYkTXCRfH0RLoGgadIgi4QqIggSF8cE0J3F3LOhqg0PJdKo7U1BNkPJtkWPJJNiaaro6rs1w3SUfEfBfDFJ+F8HWRXE0fQnLnihE3WAlhBBIgSoxjQ6P8RpL5S5UY14LwqKqEvlikidEyIbMh4CCVyDI2h2EFydieaHo2aJNmq64eaeeGJiqoXwTwn5Jq+DHwwSi2k0tkcJ0ZfRk0KJxYw2NyJOBCFKs8XxdlUPCGBZLlRUQlWCPj3xkXs1kuZFx3DRA1giLHY8huTMoeIJvVNjZ4r4PJs8cmJDmqEIni6Tf4o4RSKxR0fF0c04MdYMGUffULhI3QbGNCEr54TygirGuaLECUcVV+Mk3RQMzRFh2EDQjQkPJoQ0aq2bNHRs0dMi/FoSpCFydFynlHxO3JjcUGkwPFUSSIkuJN4YmhEkjY2NI95wJLD4F8CyYUlYEKw4kQJC/AfJO7J4JtGBKapBA1Q3QhsagjNdQTc2aJxTVNmTEXxPhJP4Lo3Rk1aEVDgsodiaQIkzkjr/ACJ+KLvQ10JN9C8wmk8ZJFzgZEi91ke5eqR89/gQqSTXVJE1JurA2QRKgVqPEbFcdmQEPI0I2O9Gr+DaioqPmvhx8Tqx8G+AsImmDFZJ4STwkmk8UJ0XI2/DQqpmiiKIaJJqvi88X8Ekkk1QlRRkEXIsQRD9iCuHZ0LAsjLZEWGj4SLi7URIvw3R44TwIvwuLnLrJMC+FUXCKqC4SQsUSqxgkkXzv5pVbk3E1IoIsMauRoasPCYsj4j2TqhcnwXCeK5RR0boyDI6MbGLnzm/PVMkfJJJJJNJUKs0v3HmiKJk0kn8B8po6yTWayyEkqSVFH2bIuaHgSKkLPLdETVD56pAuD4ujGxhjN6RW3COUcUa+SaC5pIXA3CB1X40/jXGgye+BMnmr/GuMcWMjgbvRjZaN8ZquKo6x8+Jsw4pUyLYnwY18EfpZo0KEKiF8Cx8KpPJ0ngxjHUr1XBfmPIXBBFIFuYiCfGP1+IQkOi5wLhPBfI6seBjozv8C+FZ/CwqQQRxsSBhcWL9BPxumCo18a5apHKSfgY2MMbIEhRx2Kk8I5QLlPxPFVcszEdLHFrhPyb/AAY4v4HtUuTqvizWeE82N0MYpPP3x3+OxK5jzzMKtDE+D/Df5ToQvgdMC+XNZrJNWNjYzJEKkP4ZJ4Z/Cgigs/ByGtwbi/0EfI6F8T+FcoJ5MmjGNjYlpI5WMmK65L4L81WBLCV+J1Q4VGIRP6R/G1jKFymjoxfOyCw6tjYwxhsSwaEM9UisMg1wRv8ACgVcBK4uaHFwn5o/KVX8BUjlPC88I5QLg6sbHRsYbFiRHCCSSOCM1VIFwS+CCOdfC4mTwRJPyxyn8CPixFnknSavnPCOMcWMbGxsYSnwLK1fZJ4Mitw0R8kcIIpBFEEUY7sVY5IsckyRP8KPhggj5pH4HTYuOhcZEuccWMfAYbMZ4ZpHGRUiirikEEEEEEcIIEiCCCC1VR8LwG5SJifyT+C8fKw7ipgQ6rhqk8I+ZjodLIliJIuWqWrFccYII5RRIggjnSELlFUMLmn+peDIegTJpPNEifFfMx0NjGxZc0Rc8cWJdmC3CaJEEfDFEubGCEhfBFS4wNUTJ+eKR8Mcn8EDXo1pTE1rktOwQkkkkXJU3RfI6NjYww8jsJHkOkVnhMITrsQqr8NoRcKEL4UIblBFEwJ1j5dc380dEEDViLXAjwMPcbdjsKwTFTVVwi4hc55MQdRKNEQJD+FI2N25r5FWa60JCCXKCCCCKZfCxD/RwSURxgdgluiN3QYYISTRVVU6TzkdWxjxUe5Apb4ZFSK7rsSI4IXCKRyQhsu0UyNGUiCXyr4kfmtcIrYn4ygjVjMKfQhIjXBcJJJJJ4yMbGGpOh0RFsE8Z4osJ8l8qySPajlqGuL+Bj+Rv8TIWPlICj/qMDdF04dhOi+CRMms1bGGy1SuG3SOc0xRkckTwXxO41Do1C5l+nx88hXzQNWKXA7u+iW0JAiTVJ+BskbGx5ngNBLRqkE8ENV1VfjIPAmX+EZVdUL9FFdwvwIGrNIOZb6JbQgnSeckjZI2NjHHcjTbdFVct80TVUQvgY+cIX4Cx+bFY+JXYsfiEsSmD/iCXBlRJKJJ4OjGN0GEnAJQkjZsmkUiOOfkXxPgoWaEL9Wj58gVV+FA0aElEYDsSSTerGxjG7jYwwoxykmi5eSea+NOCidxhMT/AAFn9UtvyWk0JcDARkIJ0SSOjGMYd8ESlTFJwOn/AExwZDpuitwjguCJ4sfLJ0IXzr9QlxflQNCEIXmRKypI3Q2NmReeiKQRyiioyKJ8Z+FMQqsSqlCYqEL51V/pV/PKcDV1H8ITbiA7si+/hzxk8ccDI4IXBCEJ1dWQagVCEKi/Lj8pLfoGiVsQ3MUQbGGyxapgyRSOUjpHZrjv5JExMkmjoy0oYVC/AXFfoVkX6NoCcsMXy1akUu/i3wTMjsSZ4x8kiq6peiqKi+R/Dqu+GxnX4josi5L89FoKTwlmg7q8CNUezYqoWB4Y9m6aroWTfxqiqx8hVFRfGhio+H//2gAMAwEAAgADAAAAEAOKMNOMCIDFCEKBIMEFBHPONNNIKKNPAHIICKBLOAKLMFBAAAAAAMNPPPPLCAAAANPPPPLDLAONLDFFGDDFFFLIGFJDCCCGEFALJIHECBJGBEMCGHKCIEPJDCAAAAIMPPPPLCAAAEPPPPDGKCIDHPAMEFHNLAOJGILIIMEMMFBPJOFDMAJACHEOCELBCJCPPDLCAAAAMPPPPLAAAAEPPPIAHONCNLJGOACKDFDCPACPPFIAEIFLFFKICBDNABHAABFDHGOPPPPDDAAAAINPPLLAAAAPPPGACJJFNMDLFLGMIIEIKLCAKAJCHEJHNPOLIJHMHKEDCFLFGFDMMPPPPLCAAAMPPPPCAAAMJEPOFIGFBFCMGJIPPIOJLGAGEGDOBDEJHJCFACBOCFAFBFKCALKAEINPPPLCAAAEPPPLAAAHDPHFEILOOOGAMCGKFAECGAPAGGHMJIHFKLLHLNAJKCCBLDMNJKKAAAEOPPPLAAAEOPPPCAEIEJCJKKCKGLEIPMLCBGNHPNIKPHFNJPPLLALIKKLENJAHFNPOHNLDCAAENPPPDAAAMPPPDEDCFABCOKJOOCFCFPGFBODMMAMDOMDECPCLMBIAHNCNIFCLONKGPGPHCAAAMPPPDCAAEPPPIIOODBGNEFCDOAMBGBKIGCDKMMCACDJNONLEOKMBKLIBKOAAIMNFFHPPPDAAAEPPPCAAANPMBGPCDPDAJFGLGAMDNLJMBNMIMILLDEAKMLNKHJPIIDJEPMNLHLOLJEMPPPCAAANPPDAAAMHFMDECDEONMDCKJANNBPJFDNDFLGAPFCNFKJBODIHLKLBDMBOOFCGDAAENPPDCAAEPPLCAAJJAGIFHHGNLLKDCEOKHNLDLAFKNCLKLIFCGJECOJABLMNMKEBGEADGPAAAMNPPCAAENPPDACNCFFOBMAAJCCOCLKFJOAFCPMDAGIGNOOLOHHDCBIIDOOJFNMEIFDBGNDAAAEPPPCAANPPDNPEOKKLDNLBAKHBPEIEJHGKPDJFGEKMNFKLMIFINEKFEPALPKCOHHOPLPPCAAENPPCAANPPCAFOHODEBNKBEBDIHNFMIEMIFLEKEMMIIOBFLPDABOIDFLDPDEGDMCOGPPPPAAENPPCAAFPMNKMIFEMCHGGPJNDKLNJIBCAAJDLIIMHJOJNBAFLPNPGAFDHJFPCDANDIINPPCAANPPKAAAECPPNOFADAHGLPCHLICIBKDLLFPFLENELGPECCJHIDFIKALLEKBKFNCCCAAFPPKAAEPPLAAAKIDHCIJLMBFIDJJLBCFLJOFKJALFMAKOJBNPEMIMIFIMIGLDPNICMPFFDAAMPPLAAEPPCAGHLPOLNDOFADPMIMBKIIOMAFGBDOHGPEHIHIECOIDAJCGICBOBGCNDHFPPPAAENPLCAMPPDPGIDAJNLIFJGFHHNNHKBGCKMMELPHDIDPNGKFIIMGJJGAECMOCCJENFHFPPPCAANPPCAEPPEMPOLIBNNFKKCIDCLHKCGAMPFPAPFNGLJFLPAOPPELICHMBPANGOIKPDBAFPPCAANPLCAFPEODPHNCHCMBIKNCNGONBAGJICNLLGAPOPBIJAAJEDPPCNNPFOMECEFINIAAEPPCAAPPLAAMEJELDDFLDLEDOJKAPLKGEFIHCAKOHBKOLDIBCLDFNPOABKAGCIIIEEGOFHCAENPDAANPLAACHOBIFIIHPGMMDILMFBGCGMNNAGGCDJLCLPBFPPLICFOOGJJINKEINGEHPPAAEPPKAENPCAFMEGCNGJLMIHEHPDPICLMMENLKFMHPMAEFJHPPPMIIFAIPCEONPDBEBMENPPAAENPLAAPPDNPOEJGGFALNINNIDHCKKENCKICEHOLABLABALKIBOCFFJCOCINNEMFCJEAMPPCAEPPAAFPPLJIBPKFJNGCNDFCGPBNLPIHLKNFKLOANHAAAABAEPIGHFMEKGBHPOGFEFAANPLCAFPPCANPJDPFKDMLJHBCEEDKMGNCGCNKLKNCCJGPKDHLDHIAABLJBJJIIDJPBCBAOLAEEPPAAPPLAAMJDHKNFLLLOGCEFEHBFDLFPHNKPMEPBPGDODAAECAAGBAFJKCFAMCOHPNHPLAANPLAAPPKAAPLKLKBKFHBFMLPEBBJOHBJBOANAGHIPKNADADKKAAKCDJOBOKCENLLPICPPDAAPPCAFPLAACKIBHGMGFOOIPPBGFPEGMHCOFPNPFAEAFGOBPILABKKNFAHPCANAFFPPIAPPLAAPPCAFPCAPDMMHAKGNHGEFAABADGGONBLGJEAHCBDAFLAMBOJPKNKOJPNJAHOCNKKKAFNPCAFPKAAPPAJEANLBNJHGCCECIMHABLKICFHGCDFNJNBHMLMPONNBFKKPLPNFDAKLEMPCAEPPAENPKANPPMBMBACLGEGDINCGPOCEGLHLOFLCMKJGPPKHCAEKCAGDECNOJBOHBCLBONPAENPLAEPLAAPPKMPPIEKKJMHODHKNBDDCPBACIDOOPMANPPMAIAANBLPDFHKJADJHBOGPHPLAENPCANPCANPDCJGCHODAIOBPPNBHBBFHPBCPHDMPKCMEPODDAAAAFFFMJHONCOGEKMOGPPCANPLAFPKAAPPECCKECMHMIAFHCANGBNMGJJMKMKFNOMPPJHLJCGFEHEHKCLDHBJCCJKIFPLAAPPAANPCAMGJKHCOEAGBGNDGAKPGMMBMKINJJBNEHIMBMPFEGLEAJKIHHEOCKPOOHPAANPKANPLAFPKAALDLJBJECAEEDLIEADFOGBLLOMDBMBLMLBNIKBGFNCNKPPGGAJNBFLCNPKAFPKAFPLAAPOAAIDFCGJPBAPIOMPANPOIKIKNICJKBMLMKKFHACKJEAEOICBPJGMIBBPFPPAANPAAFPKAHPAADFNBJLFHEIHKEHDNAKFBINIMIJPMJKKFOKCNJOLDGENLEDODEAJMFAGNPKAFPKABPKAFPKAMJDILGABGBJLDBOGOOHBAINOENLEFAONBNLFECFPEOFHABDGAKLNDCAFPKAEPPAEPPAFPOALAOFKGFCBHMDPFNMFIFOCOHHDICAKAJNKNMNMODHDJANDEMEMCONPKAAPPAANPCAPPAAPPAKLBDIBNNFFODMDCFNEHKAMBJEOMNKPGOPOHFNPMFCKJINBPKNFCDPPAANPCAFPIANPCANPDEBPEAPPINHEJPPLHPKLNBADMNKOJBECIJHKFBBJFAAOGFGFGMELAPPKAFPKAFPKAFPCAFPDPLLDGMEJLALPMFFEPFEGCAEMHJPJFEHEFIBHEGCFGDDANJODODPAPPKAFPKAAPOAFPKAFPAGNKJJDIPDOHPPPOBDGKFNKLGHFCBIEEMIMJPKLJAGOOKMOPANNMAHPKAAPLAAPPAAPPAFPPHEJFNBMPPBDGJAAMOBJMOLPGGAOACIJOLOGOIJBBJDJGLDFODMAAEPPABPLAFPPAEPOAFPPLFOFOAANEOKLFJBFBOLKFJMLGMLBLIMDLIAFLBIGLGDLBCGFPDIAFPOABPPAAPPAEPPAFPPOKOAFPNGJEMKEKJOOPFHGKDBIGLPNFHFOMHMKFMKIOMCDCHMGHCAFPPAEPPAAPPAAPLABPPAKBBGPEOIPIKIFKMDFBJAEEHONJONDCKMLMPKMPJKNEHCNLHDPIAFPPAAPPAAPLAAPOAFPPKGFFKFNIHEIBBHMKNHFJAHENDOPJPAMHDCCBGIMLHOHFNEPEJPIAFPPABPOAAPPAEPOAFPPIGKDJHMKAAHLMMJCMIFECPCNNJANKKFBOKHLABBONFCAHNNKPLAAHPKABPOAAPPAFPKAFPMEHFBILOENLBCEKHOPHPKKAKIOMEAELCCBLEIBLIMEOIMFGDHPIAAPPKANPOABPKAFPIAHPPIHPJMCEPCJFPIKKIPOMELCJKENCLFPJBNCDCOOELGHCHBCNPPIAGOMABHPIAFPCAPPIAHPAIHAHCEGIKDOHEJHCAMCAEEGNNLMJDBOLMKEONCEDDMINGCFPIFILIFBAPOAAPPAAFPAAPKADGBLAMNHMAOCHHJINJENJCGLCMMAIAAEGLHEKDINAPBAEFODDPICKPHHPPAEPOABPPABPOAPHMMHNLAENMJIOMLMKPDAAGGPLKILPDPECFDNAFBOJCJGHOHLKKMMINONIAHPKABPKAFPKAEIGELHBILPJGPPABMCGLONOIFPNCDLANDFJCMGCMNKLHPFNBLHAKBBIPPAAPPIAPPIANPIAOBHMHEIBMHDEMMILCNCPLEIAEGJHAOOHOGALOBJJLCLBBBBFMJCOPLHFKABPPAAPPAAPOAADLKEALJGKGOKILPFGBCNGONGFILLEOJJPHKDAEBGJNDDKDOKFCMDCEJPGDHPKAHPKAHPKAAAHAFOHABBPCBFFEOLNAFALGIFLGBEPIJBBNAJCLCNGAIFIHBCIKLJIIOGLNOABHPAAPPAAPAGOALHDEJNECGMPPJPCOAGCHADBLLPMCKIPBIOEJJGANBMNALEOFCLOAMHHAAHPPAFPOABPAAOFHIOCKMBDLCPNKMINHNKMFDDHPNABLGKPAIEPBFPHCJENLBOABGKJDFDCCNNBAPPKAHPLNEFKONIOPHNPLCLFNLIAAKNMDKCODNDCKKMNKHBOPIJKJGGBEMIGNJCIELMPIJELNLAAPPELENAAEOGINANCAFLDPCBCNCMFAGAIFHEHGLBLHCLFDAOOLJGOPLODIJLGAPBGCFOJBBHPPPCNJEPDFKACOJCIDCEHOBBCPOMBCFNKABOFOLHCMCKALMNPLCOLJOCLALAGDOOJLBEHLDPAJKKLLAKGJDABGFENDGPGCCGLDPIEEFGKAHMFEIBKCFFPOBENAOGJLMMIEMMDLBMGAPJFHEPPHLKGKKKEPBPIPDPKOFJFBADOMDJGIHEHJIAGFLBDANMAJPOKKNNGHFDNDNPLCHFDEODIOPKABHAINPJGMJGJAHBHAKHKKGMHOJDNFLJPCAHEEBJNIBHNHDCOADNAPKAOOOMEGAIPBCHCMIAONLPDFPONEAGAIJDECHAELPLFGKKGLEFPIPOGIBPOOECOOLPMDLOIDAMCFFHLMEONDPFDMGECIJINMAJEHDBEDOFFLEGGLCPBBNFENDPIMPKEICHKAOEAAPBEMFAFLEIIMLGGKKPNNOAGFEAINAEACIKLBBEJCPNLCHDFDLOCANDJFFAGECDFDDBHNFKEJHJDBKGFKHCNOCDIKKDEEPNGPDHIKOGECNAINLKOKOIMHHLOMGHNANBMMDHAJGBBBBNEDOGGEOFHKFCGCJGNGBKIJNIFDMFABIDHMODJANDLLGBBOOIFCMKEAPDCFBKMCALPOMCFFENPPBHPMOEDKJNAOOFKFOLKCCDPENHBEBMEFKIMJLHHNCPGHCHIFAPIPPOOIAGMNKDEJOGKBEBFGPLINAOLJLFKJKLMNLMNOKPKLLBDGAFMOKNGHPKIFOMKFEFBCHGOOABMDNILMLKDLJGCOPKLKIGDNCONNKHANACBOPJMKMNELPFBKNPIFKEPOELEAMBJPNBCIOGGKFIBCDBLHGEOHDMKOPAPKMPLANOGGMFPAKMLADAAMDLEOFJDGDKLEKGJGAAPEBPNCBONFAEJEGNICCAPGIABIDACPAKFBBAPDMPCMNFHEFBPGEPDCAKGPHFJOPLIPNBBHPBELMNCCLHBGEGMIFIKGDIMEMMLHDKFALBPCDCAECMMODODFEGJOHMDHOFCJPDKKLICOCKFDMIJJAPBIMHFFHANCBIHIHALONNMNMKBOFENKNFBJOAEJACPGBKGHAGGLLOFNGJEFAPFEPKCNDCJOOHEPMDHOOLFNPEDIEBIIECEJKFKOBAILCMEPALAKGNPACPBPFIJMADJEGKHNPOIMODCJFEHBPHNNEKKDEMJAIAJHNNFEJDKIOJPHIGCKGHHDMIBIJLNNICMEMNOCMCMJPOAGEJGGHFMIAAJJCAMALDKNBFGBBHADBECPKLAPFGFDCPIMIMGKHPFCBKEDPPBKELLAAGOHPLIGMPDJDBGIJNKDEFKMEABEPDKJDDJBAEEKAKKKIAPOKKMKFJNIEGGMEHGEPJDNEMNOKLMGBEJPPKLICIKPHECIFDOJMNNKCAGLILLKNKKNNKPANPACGJPMNFEDFONNDIHAEGHNAPGLCAIPJGJHPMEDDKEOINJNCECAKFLGLNAMOBKMFDCDLLBBCNLLBEDDDJDIFCBCFKACKCELLNKJLHIBLJBKHCNEGCBMOKOADJEPFFPKMNLLGMJJPJNALOPLBCELLKHFBKFIJONMEPMOLJMCLBCJLFGAEELDEGMIHHAMMBLOJLKBBADEKJOIFOGCDIFKBPPMMIAOJLPABBJICDMKDJAACEAPCLOJACMNNINADJHMNGLJJKDKAGPCJPAKDICILHPKMBNAHIALNDCGOIFKLDBIENADAAMJAFLDNLKEIPGNAHGPFLCHEAKJHEDBNLBEGJNFGOMOLIMAMILONMHMLHDDAFGFDIBPPMDOPBCPBJNPGAAPGLHNODLHICEBGDAODIBKLGMPBFAKEPGEEBLJLHOEMCPFKOBAHBKOGGLADAMHHKFIMIHBPPFFFOFDPPEPMADJFHDOOGBLHEBMDPKACFAHIIMCAKIJIBAGPKJFDGAEAIILAOMPPEHDKJOABNLAIHICMBKGFCKMLDLABHACFPBAADCEGOPNOBHAJOBNFCNDKLMIBLGFMKNABGDOIMEIPOEFLGIKDIIIELHIBMGCIDFCCKOMFIGBDCAEHCGHLAIKKNGOHAIAFAJGAHPMCKAFDGODKADOHMHGNPIKJJBMEFNHKFJIBADFBHEKOIMGEHCHGCLPNAJHMKFEBKNMNLDKENDMHDCPPGLEDBLDMLEEGONMNOBIJEOEOOKBIAHDBHHHPHLHBJOJOEKKGBOPGKPEFIOMICINDEFHMIKMPENOJCFFLFAMJOBJADOICAOGJMEABFKOLKCEEKGDHDAPLLKEKGLFNBGLMCFFNGOBOLBAKNFLANMBNGBHAMKILJHJCICDFCHBGNICKPCEHNEMCHKBGLNEHIPDCOHAGMIKGGBPNBKAGJDDOONHGPHIFIGJDKHMCDBDAFJDOEKJNMOGNGNLKAPPAJLCCJGIKLGGDBKHBPGFAPKBEEOOCMOKABGDKMFJHDDAAHJDIIJPPJJGPJOFHDMJIFLHEIJMEIEPLLOIHNCONAKDENBGPFELMOCADCADDNJMNGNONLJKKHKJEPOOOAOMOLFBOFHPHFHIJMNGCFDOICOBBIDBNJPIIFGKIAGFOLNDOHBEFNJAJDGCAGMBIEBLGAOLNDHIDOAMAGANIMMKPEGGKEGAEJBGGMBPFELMHBPAOHFMAAAJKNNBOJFPINEOKONNBEAMMDNGPKGHMFIDHDFDJPCBLIIFJNPENCNGNILGBEAMJIECCADENDGFBMBLPGEPNPFFOPDJMKHHKOAAAGEHOONNENBICDCELBHDEPCHFFBJDGPAEOPKAJAPOBGKPPPDDFKECOBCEJAEAKKPCFJMAAAHPPOGBAJNNLDKCLLJOLBNICFJIDGEEIMNPLMACPNJKIAPGCPDEALMBENBBJIIOKOCIOANDDHOHADJJOBPFBMEPLBBJLNFDJJAIDGCMCPCIFPEJOAGHGDHHAPIPPAHIPHHAPPAIAAPAIHAIAPIPAHIAHHAIIHHAAPPIPHIPAPHIHIHIHIPAHPAIHIAIPP//EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMD/2gAIAQMBAT8Qcd//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAADA/9oACAECAQE/EHHf/8QAKhABAAICAgICAgICAwEBAQAAAQARITFBURBhcYGRoSCxQMEwUNHw4fH/2gAIAQEAAT8QWZvct4isXSfMr3MDcpIPtBkHiyGm4A+IPD+Iv5+ZeWLnEGJ9x3AhRy2uOJyM1ZZlwL7jVoyw5KiaCNzWX1Dk2erlUq8TTn8xeUjbVDuol2fqZbodTCz9QQ1UC7WWKD7lLtLlB1NNRYqLwdrSnb+YliLjSJjEtepXeAN1EZacTrSaQBf9S0T0YhxBzDEYZDEuCTGCUWqOOGIAet4ZY0lcMQMnKY2T0zb1ADTqISnIy/lfqWXmZkp2SsptuBNN4r6ygSxAX0wclyaYrvnaUg8fpEpnTDFvidl0FDrGe4cxcjr/ALKq2wVuKViWHEUeJTpJucUkwxuYbllZqUTETg/UM50S9vUIWOEbF/iIqgW6XzBtGXcwwZ+IPKA8GvcWQthjtiHbeg4lGig4xAvWu2Ubu0XZ+iXwGZlPwijQZ9T0qCaz2wAdzHJBvUqLNZJVSoXK9S16JT14VqXjZG3qU9kyh6M/MVmHcCxCa/EacEQOrlw5PmAf/wAg9MUcJG9iN4rOmbRvcXD0ogUOOmDZf2Itbg4iHQwVQogDDLV4OIWyR8iHJpKpvriLCuIAtj4lxvYmlPuZntp6lXonykE/AqLR1/b3FJcIzagGz/sUsiA9xDVMXWLly8y+7/Eoen6lnZ7lTT+ZtafctYceYWrEoMmJh8y6VzErcC9SnL4CVqiEXLAsowQoK0QG6uYaGiJe41yv1DCFEclrDArPomkFxwSzb+IGJZnOoTJBCiXcMEsupT8T5ykAbqWSytRFalGVjaI4yiXuKjSMs4ZnuC9yrmHIDKOyX8IHTMmyYeKnvmJ6qWHuBHOJjia9wmkI5q11HZCknvOnUqDTHatkDwbXuA6jslxdmWFKS9ze2JupT7nCPzLCimTMUQDnmYxJcQT2biroY3EdkMuRuXfJFMnuCKxITuPmtGZXArAhpjGE6f8AsMkS31AGVUwsYpKRxmZbI35qAbPsYh79woTAl+oATbbqKHg7nduYcfcAqL+IUt/3OvUWSy4KlZFb+444Q9Sy6t6iLaV6hXCh6IAxKlELF1KAq4Dpg2UOYDiFiuJl2hAJR3EO4kcNxB//AGKdpN6FWl+IkdvuYGamBlZLDUUOSZKRcuLC/hlE3BcMseoBgHTmKrMW9M9j7iDOLqHEUzeAl9X+4jkL6hFBfzF2t6LNOempkYL9EWps9UXFS5rmqR5bX2iryEztBCln5cxbQfaAaydjD9gD/wBi5jrWZZMrMy/gQyKQemOzFxzUjuhHsFwObfIDGK0GRe4xOFQSlVcFOcWKQw1j/wBfvmXHGpgxefFT+5ySqxEILCz8QOKjupRctaOYOTlgWCFAJ2CZeuUc1h/aFrRDFtETVH7gttLY7TgdQdAe5YpW9aJe2YXu8dsNyF6GIAyoPUPtmGn3LXbPgWC/EtUqG4kBuv5nCCPWl3+5ibD+YBhH5Zoh9hhRW+S40Ci7qmF+klSspXCG1R7Ii9JDmcPHyhRQO4XprvMIoh6cTe49QAyqCL94sUovWP3EJSKh4qU+N7Y0rHnMYXb7MdoA5G4nVHszFTb7fcTvjeY1NBrFxXXT3xFLkeZdkIZ3FqBY94guAHcKVFZq8YiI2uQgzIDxcKzUW5nGEuqqL9HFnZAlgfPMs5FRMU6wwOge0tF2lN8wXB1zFY77nJLr4gElj/1zLlzepeamPuLjmX4y5hdZ3FUyQ1UWp08zahVlPlgNbi0nXP7gmIzV+41LQOphSzLblfrglheBNgJz+u2FhXp7misRTawF0xAFXmXjBRFPllnonxlguXBAtrlWi5wgITjJbr6RG6i/bLZAG1IAGOlpmXT1UAgN6pEGj1dzBYGMqfMYBq3yjir+EwHUhE1rBLWfcDQHyQptEeTAKzXHMO5fzuVTHZ1DJkTg1DODzMkw5uEWym7YUUW9zXuOIvqQVu8EHBbslldVWMSqq0d1OBW3MVLNo4O2KiVp5GJXeCcADqtQXGDQYhyAurjs8DqAp/BhIhHBCXdHtMblEvV9EyVKtjvDCHSHUIIQHHMWkt9Wwhl6lGgrVMOBn23DoC98whOijpnv/rfaWb8XUdWbhZiM+ZqXcsoViH6jiKoCqqpdtDECq18wcW4K2313E8q6JzE2YBxUW9mPRVEwzPuWBeEux3bMFGktZv7lJRqAJVHURFO8QXRNrSyxxGaZZqFpAtTEoKegiqUkdLQOIcH5EFFtkQvSx5NE07B+wnpnCPuXLpnqAoI7MSggXoJcoJu4gJU4YI4COkmED4uHPuG4dcunEVWjq4/RduXDSnxH8Vv3Cbc/MVg/dwSq3eoLK3LCnOa5iz3e4cW32kGqLdQ0oM0IMcnQLGMlKkyh6LZLRtByEK2LW1slQiuzuEUBurBYCwhVsr00glUI8UbMlPcS7nYCal9t6HURA5jn4Y3zjCpJZ0N0xOpzmWJknEXAOosZ1mGLQucQgX2mHw7zf/WpiUMRamU3z41mpdcTCzHEqB9or5nSLk2QwzAaHUYCxoMRYBfAxsQt9kNGHtiFa+4ur7ljrZdCFVrXAlluFvUE4xKCI4i9wL0QO2UJbpirtxAtXLrgo7gl5eAywYWg8qpkw/WIA0EB3Km4HAJQmyfKXFUPqZP9UaND4lb4Rmiv5mWo/DKgSs7T/cGyL6uMme7EioPcLMwMxIMFvcyLeYk0t4iXOTQRGyL/AFKClU9MfEqTacQvLeLzm5UIArVQ9SeagAQXfGMOpVzHcfpGIBuBOIOWux6ZabvK0yzDz8IW3XVQASjXuAkzQGmVVl+FmglbcGFCDyGoPgsUYhoiE3qhbZOW/hCzLg1n4Z8PR3AUsDFCkCfMCXtyInXPUdFnGIJDNOHUtTle8yozQFsnzDgJYH/q7vUruHxGVmWDFsZeM7naVUCLQkWLlg1lgAySmhiGlv6J7VlQ+GU5dxZWgiSsKiykuXSAC4OyKUBbyx8AflgAWgEa6RzuB9ym3MwLhcZY7PoJiSX8UGOPyjWI6CL4d9sOhJ7VBcWDPnK1B9koeEqdMbOE5wfuWP8AVBaajuLrgxSIObhXLSaliAfeYNWt5ZnUwZbjjv8A1AVqgMuYqBdPEa1haxG2a88wUqD9yxH+Eq5BgpCLw1EFJbriAKlN1uBBUxTFEpabJT09nM0hN943jBV6iUTgJkg2RaRR2dRqL16rE+zBxCQVwP8AcXYzwYY7TdrqHTaRbUbEu0cRLUPSSoAJh3Cgt8DZED0J1NZhLo5itYp0mSZmbMnJKeZTgZTN2RkiRzY4yfUTWA6QIOfke4jEtK47l0xp11LkvVr+yGeJxx/1Tcvo/MvubYl2MxORlHEpwTcAC4+pZbYFm0da2gLbl9xTJXaYUAEEWY4Jc6IjvHMGmb33LvD9kLVh6xH9n1DCqlARVfUwQFmpQZL9TbcHU9FE7QEq3mUCgRTOLjZ0/ESmUH3+Ex5lGVqfcmXD9Sl0P3EuVlpVVYNMqMDVJO5n6mrJaAE6uFnci4SO0vcuA5eiJYNzDBbzMwE6qAUj5SgwP1LIV8kP4EsZIQcwHhjVf3uZh5PWGE2Dq4Yksy0yqsdpcugHuNHgaI4ZuBczNxyIFsu76gUaBpdxrkt/UqzO+OpTkmmsnh2pOhTz7iPqC8QYF8V6iqzb0OImIh+YrEqszSu62YsUG1nMoL2ZHmYPjf8AsTKkpx3IAYbbiBxKqzqFgIOBxGzlxIVgDlfMSEOI2VIM/cLqWxP+p3mL1GzLIZUT6R7WA4g2y78drDIR9kT07YDiL7Si7R6dTgFe4lbfSU0uOiBUDILJF9sGtUSzGiVWCNylYALYoG5fgl52syuP3Kaqx5NQ4csVuBNI9zEzLtQpVqYV2r5nyfzKSr/MCshfUq80T7I7UuFOCIRoaWIJqcQkVXeYNWlX1AXABxB0r7Y1M3Gqm1lIE3GVxZmET81Dwex1C8p6SVos6ZTMnu25rHQ6uZIjnqA0t8E6ryOZmzHUIMcseoHQzwdxUdDh4Zw2/UpanTGseagS3cnmMB0fiIQtra4lNZ4SVUWwU1/oiuosdIQ3uLfqGhU6/wD2DXvdf1KCs6PUK8/N1CWFjIxnHdWb/wDkqks/MDCHA/qK3hJ7ivmMhm6r+GXF/MIo4I7Y6h2cYSI2odsZDvDxF5TseoKs03fD3BRAsTn/AKhy9RF5l3iHtrmFLR+YgPmKrnMHi9SwKv7hqGpat1KFGoWAX3FujUUwN6gBtz6lmV7/AHEtl+nRA+3rMXMYL8EopVw6Zgv47ihqWsJfEVEyXdEQajihb6lSXfUDa56WHokALSnuAoV6a9w9CHKp7vcFyr5ilZXAGh1BLsnEVHLpQ8J2j0ofCx6ER6gCIErHXSxQ2X7l8D6Svg5uoD2awwShj4jN2vBgHBnhl7VnUfVy1M03wxOseHuGhwNRyK0MNUF6DL4PTxMdwGom0t/U20Ww4j4bWnqA6WoaVQ0xlbuiWRw2lFYnWYlgIlHuUfVP1EoOTwzPipmX2gLhVtpmVxeuI2QMFDS7jF4Nh5JlO0e46xHCdSqV7iAaZqXxHqFrGBrFVo2+pQ+56QsPpZIgp4F8waQ4zyxUYYEeYbs+zNSgNHhfmJrg9BlcBHqbVuZ/X/ULbQfcPcFZqPUK6CWWNcsAYlhDi4F1Woj9iJFhyYG4hfKAKG5SIEZW3tg4fwlCtEtUH3Ki3URLSiLjWJS5dTExAbuLF6ItyqjsBUFZAh3uUau5l9TBssG1iSx5uAyB+Iie7lr1RFHt9Qu5wR6FwFWD5YKUT3cFWnDf+omsh7ijC5guCVqOSjXSJil7XEDwu+IyITcqaWOG46vqMNSxylTkd4gWEFQystMPUrKYFjBF9bFrPiGA/CUnfT4YDrVpeYEkdniBrL8HEIA4roZQWZHaH9UEI3udSxr/AGwsJUKtsMDDPapkgNTDgXFXpObBdK01zEdQHJ7haWrQ9RDOOrmakbvcdVUgqTWEQsGzA4YxOa/Eszz/AFEhgOzyTNir+Iyg30gNJaHPcHvZiJdVhhRxdE5ms1+T1OfBrj6jQgPs+I+qjOyEYpBtH+oILBT7/wCn38QGyo9TAbmQ0RKUT4zO0UsD7hl6g01NVcA0KgA5qW0wO4Wm1xcDKtbYaMWwVXt1OXD1B1+CP/plnxLXPE3MbRePylLDeBGrtxOCcURToH1Lncpvli4o2ZELlrRRKcCfMAdPxAQy3N2R+SNMoTIB+o9t+8GT7AzBHC5ViZV7ZhiAWq1FlaOYgW9VxME3Yclo+oWUeyB3ocTLDEd7KwyvC1WPqEF5xTGN/wCFAQr0sbYkloAE37h3np6gG3LTA1UNMZd94XiY41yu4nFYkUt/uUFMvn4l5UO1Fly38QtywuV7gOZJZ65e5i5RKei6yeo59hCS5rCDaVnK5jFe8R5YYnneI3IwfCaFGnZDlsS8QHu3NOTg9kpgsY6YTtMamzfslTj1PUFj9E2lxl8Rs4zDP/sKiiHDEMQvcdMbZUWJwy66N29whcccLDZCpXMZc0jm0LI+nB4f/u/82v8AibUCKGrzzC7uGd6cRGEtvYSqmejMyqsqPcqw3NxKXcJZUIpmI5hw5O4EgFvcqy7mXBBBrbN5FuB3mVy/iGEyVhEzVqYbycsWYg4ASh3OIIpQPua6XqoTt9iBMXgpA6yxs3iUZtAiLIEnCqK4AcsGOuUCbiW4GiFLD0lCTwHRD1tHANQt5ojIrt5lBQo4QEVV2QjSukl4xuIcmXQSuCUBxqZ7thQviIdQymvOZdzpRhlP/iIIc2pisNP5pQqVmaga10xRX6UMrpoYTOf9xC6pyYSlBy9x2cBzeJQo46YAIrCkRLbEa7xNQ2MMwr6DCTY9jEbavDqNHk76RU5Gn3KEjRfyQHfM3+oGt9D1L7B4gWCyAOVXjqb+BzFXZZOo9MB1gA29/MVvj7lRjh/QwguRrMoWlbdSz4wxtKza6dSkp7HIxkax9kzBbkbmLQ4rMBfHfzz/ANMtLYLQs3xHgYIDtqUE4BfUs3iBKdG+JWVtlqhmWB/ESlKPEvD2HuFdDHLDi33CjK4iymjuAeSWPqFbZfqVl1KFkJ7Vmiwj2GuiA3IiVwVlNtvljvkfRKWl9wDgJ9VBxQEMloT41ENytQbzEGvxGZPdGodAWQMrYpzGvaeTHgq5vLHBuruIFavcXG3CwHxqAS2DqYm2/cs0P1AWx9CC1r3F3wKkqljwGSAqWmGXHExLxjVEuWdjEIOeo1/OTWPSz1gPmCyU3cqe4QtxWQYABxiCPDmxyShOswLFzakq2LMCKtlNHsmMzbYhFqdQiPunrmfKZewYgC5rHplhkbJgBsqmD6RXC7cVaJc2Kv2Rn12WMHAfqNJZqkYbMPjIaTZN/ZipzBNCw8NLh2dxFK0Bxc0I4fJDc3nT0xoORU+4pwM3D61Dt3PyIMQld/MfKIx36/BOz/pmzcFviUNcQtVADmW0QFbYUKqJ/wBERk21+ZSDb1uZFgHmEAUdsx0ZlAUalOkKYVjljmYPmaWwRli8oQuV9ppEuZKCnzAma+ZU1865wwO2FTZcCaCAQ9mFGaxFcJH2uWYcxqtQBEDlYys2L2fiHHj5n0csEq5ltRsctRC/lvhZeSt5jkDZ1LgAV3MmsRRRJrlMOUXC2NxYIwkvgQTIh3YOoBUK7ilF7IgAg7IVXHAeKXD5BmghgVWkaZSG5THzGTdouXqWVuXfuEwOU4+JYyZacYLhyUduBdjdpGCnVWfiEGWOfhE9Z2N33c6IiG+mM8TU+yEMF8wmsOaQv7nFtNMMsiFkqd6n1NaeruUMMYRaC12dwXHkPiVDZDmPvgxvWz+EeGKaezuAm7UfPHjMRk7LevUQTuHMxylSHFnhmRr2uyJBz69yg5CZGIyN2oLIXyf9KbGKtG4FVADO5xm5mtZY5mRWGW3REvxMkp8TDX+UrUUPcExdwp3BCq0TPdOdEE1FgjLqLAOLPuJ2XMCvOHmfDKjQjzX8pgYAI1bmQUi9kH2iU8cxVbcdxHmUjGnMfkxo7mLXiQT8m1qzG+BD19R863bn5h1w243KKhfbHlHtUI1ZJTpN84g5oShdr1EvK/crTc55QaLdrlwD9QhDDiAeD1PV9zNiomrIaYSdLgwOVGw181L5ZcAhq9wuc4S12nUq5zNQe2CmoJjT59M3D0R3BQy6YgvHohHhXrufkndT3tWfEBpQuLPFOJr13RiDFxqRpTTBEwMRE8uLlGmHD6Zn7higjeSA7qxfZKSuj8y/GjULnMfqIlES3/UTrSTZGwLnJDx1THz7J6gHsVEi3e/uwk6FD3AFs5IZbdLGZcB7ICrQ31G5I379y3zDMiK/IQUnz/0mLktVylbtiSgVMsxcsV7Rl0e4nQsOZUoy9Sy4Hs4mMFtlGDfMsYqy/ARKnXUNoxPbqWPEWiAcsV5d8Rxtyym1MDYz4vxBDLcpMEc0XzMrVX1FdocQTdwDV3ACokBqUKKqGWXcMkcJcIhC4IQFGadsChVQeIgBXDAhqsSmAGghpoNZK1CMVt+ZXjnkg5FUbsKNy1Rs7hege4MJU8XOeTsQHjzshm/itK/4ZKRdMW0w28kaFqCbKYbq/KXk2ipfPTKkGXDOdcESso5qFsQqJQW7EB4UbH3NKUtCmMMYGCstQ4uGAFgWmUQW5fJ4x3i+CB6lUjE3AwGkaqYR9+4xls6SrGws+ZQcW0xQ7klypm48qx3KCeGamU4g/ETsWTOOeuoKtu7an/5zEOpbx/Uda4m44Zwf1DL6fQwLkxTCD6MXHDG1XHqU2Zn4M1Eyo5IN5rRKLVvUFLk2QCDY/wDRrYMCU7lBcNVnZZc9E9RHEBM1LVpnuUDFvMottgDWZT2P6hY8uzolxTzzMCiLcsMReCCkaAJsEgO8u2gRaXpGqDjuIQo5MF5Pqdv7JYSgllxRKNxu94lNlailjQ7gbdCI3RyfUrqwBtLc9B4EKVu2/wD+piQDuWSr5QAkK8QmnLZHOF7lFev1MtZlpBtnc2NIODuYZUqtCdxERXEt6NdMq74FmMyyJZE+ZaurpmKTs3DQfnjhYDcycQgUxGyPnxqghbBWeZjsFtTrgsl11DHxx6rw9y8WKQgsGI5GdC+Y1Rjb0wR6BiFf+CVHcy8Wf7JdHLRE0WFUN1OdQWR13T8T3NmF6imWpGfxZTp2S9GW1dTDrhqCsMnN9SgbELhyFMuOw0nc1qTX1NtBzcp7lqotG0t+o6JY/vNRF4QyHNXc63WnPcLPiv65IdMM/hgsaPBi13jFa4dPvr/o0xfyxQHUxVwQLwMQ6CJQcuYACVjX5l36SxlL2FXGWWWyZC3R1Hpc0ma9xBLVgnbVygytdEtVg6NwBev7n0fMu81fzLYGuiBeF3KGgL9QFnAmyDcTaxHvUatxV4xHjmwsuOk2REqX8ytUBnMybDCZSBRv3MaVTggFBo5loyNpEwYmyAAdzEuyZUeSWjUj0SuWE/8AAjbJdwVD+4YjFmRuDZTN8DBHEBzZQVXR4qKVT7IXal8ksaX0YXjn1Gz/AJXMVV0Hc16HcAThsrmXvZhGX9i/UAdY2vcYvWUSV0jhikMsJWm7LJ1s2loLO/siyq4IHU5zqfMBqGBurIqkyVmJneyGJ+5QjqyoGduMB50OxlHddnUfUGR8RaDTYwFXDEczsp+JYNYxE3cJCtVpVYAiaInhXiEzNNfCVjVLYylDo/uewalc8uPmDpd0+oSJzPTKiYWhAAXG0NJ9sFLnn/ogs1KKcsH+2YC2WDxBlX8zRL9IQD9o2VBACjcFLcmfYxyZYAIuYuIVFYEfWDuYZ7eCKXAcrCKpb2lG3khL+qNRxBxCFrURgEyjlQYLonvHKxBHexzm4YGgnB3j2x1zawNMVctg8OiwArNipYHHxEZAPJBsUvmOLTPqWsrHZOJhmFItyqEZQ0SmZrNzCuyZM6eZssr5gmELlZJRX9o9kK9/UEZW3FWh+6ItnqgUsEKtQeRhtL1xM8RykAMPtcTNDjUsNxiIJwnHzBOnZN2RYjqhfmYBurl65ykZhJyLm4GwEpigDbT4nyD4U5wWS0N5icGZJVbCIoZzVygWm0EJgWyuog2pKPZWlfUE7msvqNReqMQ0t/ctyjCZbQFx/qUb/wACQZFDT6YiLTiILWeyAtkSMXpIVY4FlR5FTTjmfIgI3Bawg6yBCb/cHr3ByM7MAVaLZAesVPT3LvxX+f8AgIfVNQW1AmsO0NRisgLbqMrcHiKBRMWVnqd0UixbruHxL9ytdwHUN74gw5nBwEaGq+LRBZuemoZVSiMx0cylBzAvARV+qwQ2XMRc13ABmOFEp9sMZy9Qu5jBe4lEtgGWgq84hpJTpu1h1VrhyHzEZCq5WE85uA2iuUyShrdZ6ljFI01TEGwLjK9XxLhcOpVquxiBpxKDuIpZGIuW2vUdkEmH6O2WUElZTJyQ8SNJEbzETC+oZILgfqINodskw2z7hBvThn/hYjRdU9QMBycRxcLZADjJj5lucZbpILdRgnQBVMW84nSNstnbkfEO11klC6v65xMbhqii4+DuGcUGYXcE9uhp+IX4WlcYUBEnxFPzEdZwIuJ3hiBNkBMbMkCj7ZnMKUJXBrBA8PRruAItMjFC27g5tEYh1iCdgbGa1nBlCluhL8WrA9ROqWL7lFKPY9xrs1okZ7AtjDI2yP8AoeAcuZQqo5PcWRxlgdQI4q9S7BNp+0ujGpdLnMqKYtDR0PMsKD4hYZ2wINq/MR5G2CNpmOGVHqUgZit3nog3LQbgYTELr0Npijjy6i/Iwrst3FdSjHc6N/1Dd29xYM8ZmUpbUekbg9d1A18w48SuGbcgt5IZP2nOCMDRxKmOEfOyJrWYXaaRX7i5dPjT3upaYafuLSzbQh0wLpjQ7GW+8JeIeiJiorR6HTKb4BiudoLmZehKj0BQ5JbgT1Cckyxki4X3wInoW5RtfEuinthYhZpiMnolsSm/3CHQXiUp5FRhnJSYruIsLrK6gBehaFMzl+oC4w2R+xfJOE6ZlX/PDyboj9W/1MVGgUyqTNTXUFW3ZmWG7jXG1kL/AOgziYc3c5WGGZrxdkyURyTQ3E+JhDar6ghd5M028ku6zkj8h/hKwMGUCx6piMrXEuBrULokt96jpHLpAEcUy3W+dwxWvSrPiXuDC3Bss/6AMhxDiXU4Jdou9waisSk9RcsPTmAGaKJdUpGcEcHbKU6xAuUA3MVDAurxKHceM4m+fU4/57hmCoGQU+CIKYiCqht7nQw5nqZmC/xmkME/HFWDRLu1MEa12xHoptiYBe9fKWCu9n4l2DnbylYjRLurQBoXfUXBZ6ZSY+CXxU/M0zTcBYt9iGbqnYwwqN8QFZXAgBLFwfmElq35ERb8tPUcR7eIT8hGiVbiKA59kACWYdkbB6IDw37iH2QjCRkyv3phIOIwIKtploYvcYVo7IDSgH6mcA6YmZthgiXLM4ivcujs4leumWEvAShDhwXAs0rJygGpQbmKk1Z9xFz0S7vYl+gYgii6WNc3UGoMNfcYLTWZcTpYVEqnDGvKXSAHmpczhj7mK7KZn3DT8TVb8xDWmDiWPraHiZFLa5id4URDboJVV05+48a/UJK0a+4ytJUPeuD8z6BD1FNBLUM6CcC03nDDMuI/6ABfc+Yizl+Zktc6g1N04CFuifCUYmAtHmAdAdRPi/cwRXBqZYZbWHP6mtNmZgy2xli3t7jUWYIfQShQRUr0NjqCwvBLcBCi1zLvjid7DM3iGQ3wRjdF9xlDa5jQPLWplArHMw4WnOY6OSUdVdTHhuXrGCduZkXDO77CL2ovcamj3cRqzXYSpT36m6CmCtRu3EvEBpmQa7IyD5mTrDVysDuJRIy2TzEcCXZlTKueZ1NrXyv9R4RxylYYdWOR3zMjgaGyE8KcwAEzDNJD24OoNkao4U9wWOY9Jljjv5j5EJaTGs4nCRiDd0D9y6ztqnUpXLBu+Ici7WIwHgXNilLFfISwOSWCZImlcrgUPlUNB30jY1LBg9aYiWskuKfKoylYyjaubMXGO6T/AGR+CYg8EZMTj7UvmFZ0XPcQjCFBzBR3LYDEKA2IkYnVb+5UnGQgaUuowIo5EVUah0zH4U38IeFEfP3/ANBWql/pBd5GI9AigtqswFejiOVNSibV9swIKCUYwwZivUpKiDaDjWBxAO1qWpyq7Yez8xtlBC91blpbzENVrASv3OdGbjlmT3NAyxQumBYqWhSPLmK6r2vUKJD8koU/EoFRUMEwCQwhEJrM0SqYqolqULoeIWZIg1GVKT1EeIt4qcIap1SmalyreyKCMciDaGziGHfM02kYoF7BxCKcLYxxgeojSnRLKbcBHJ/tJYwR4lU8KmqdMKvc/wDqlk0OSKhntG0UnSH8xAIR0vWki4tgxOoGZyhRcuUwNS7acUxl4wqJWzl+oSz9y6Fghx9RqF4uN6GCyeNQ1DviB5RYiFpmsRCzt3KgK7hrfRiHMGZKLPmCA0IVvJqZmvFnzOxgrMdDlDwMkVrGKONxpsQlktW4atyaSMqcmGIlV/6I40U8fMs+9LMLPQvMvNg+0/z1oamOuVxBpJZU2wVEMkQG4dVWssFA4gW9mAI2+Iv4g0hqLh1GycG4kvcQcZ/3C1OExeQoJeVKlNA4/ENl3nuAeSLbb9zYflFeV5YyuQ7XTjO5Syb6hUsiQJBMvLBhggEwwssCogazHG3MyXUBeNyiy5yRariAWEBHcsMzLGIn/hFSsP3UEgsGgZWyOmv+sogVMvPTkl/Pk8A1iOa7lC6TvmOlUIiRZDoYbKlUSnEw7DiZVSvEtw/0ShiLKkR7fgihoUncoBk7lw045mBFGYYN5OZmbkIortDIPaHZHaNOQ03MX0alCnEQ3CHV3BQSYPNTdOxj4BhvoKY6t4lz7YSeyWM3xK0fdCFqncoOGEO0LJWrGaY+OLsjRcBuX3cxFsYBpiyHOJs7ynXcIzojABCjUYLR2X2Qy5i7GHqwU/MQDltQfXL0/wDQAqeai/VC0z7ijt5l1aIbYJWhvSNqXNfiCQcRWLWz6h1UtVBo5i1A26itBdG5VH4qVZ/uXoraK7gkW+T1CAGtepZINjbDEQt3yw6t1EMkFjyGCZ2ekFAa0xuCGsyyAFhgZr3Ku4pZS+pgf7QqsisWxlZiNLuFtvIlGmuoQC49yhafUBfTxEA8MvIOiHWAguoxdUnJA7qcqI4exUwN2wCwZfqJ9TASYgQRyIAyhF8xO3DXcdrpxfcxubhNMylXpJQK+5HJTRxc00aZ5h3ZbdGopW47lvLGWqtICpvqY6OsXHcNkauNkQijyWVXTFz4Y7WY3bcoezJKC2J9TFdGWaF2SxPEEv0hxa2IZOM/Ez29wbDXMAh6gVNLLT5IkjSVBMs1UIVbcQJOhc3uuy0ofojSOM1HJwLit6MsN/1ALF8SgFWpiZo5qFhKS4xHnKMrYW4zaMIVYiIj0zgIZ+f87C+pRv1DSrt0QC6swztCzS4maHOvcOim1AQgvFu4x7c9RO3mWfLiPoXBocEERz3ES1xCG327YUaq+XcKgYlLQocsKjEQAhmVIEOCHFcOIROKGo6B6kuuahhe4lUAagZRwv1NbcK5ETJZf3EaxDbmhLuVwit1B22S6l8yVuZgYlvC6mbA68Rtk3Bux3Uw1HREANPcUGETuZ4Ym4nIlS56lZC+fqUGUKiWqXLxBS2oAwVuFtDDBt4b4mY3+mU7qfdpJQxqNMqnW0y95fZK1Z7QAq4cg4i4BmLbFZSnZRXbSgRifHcxL1pI8waqVXjB/cyVxBkT89VNQck+ngKtMdumDDo3KhbYKmSS6IeXZAq3MFHtHSaSovUirFSpaTJCvZcGXPpYiry+YaTOLIK0cmFirrczjOYb1zdkNLHMX+yVF5KYrPKN6mGl2Ygkc8X7jr3P+cFAuYMGOZUfgiVOZdAIgO5JiLdwYjB3AgDFtYEpbVeJmXA2sBDeJUtaHcvZQ29S4OVRrAoCWUprljwQczdouA4wRd1+iA6WEWJ1dxtYbefASraH/wB82FnqKrAxTYvgId/8kflPmCU77hNUXwtwGqfdSw4wixLf0iKmqlT83PqarSP6lVHsNk/LryQigw4skzxiHCtM/maYpjKnMWFRl6HPJCFO3uCVlHxE2Ea5gUN9oFFte4R5ubmFasUh9hiD8I5hqJO+oipH3WYHIB6Mv+A5igp0spF9ZTqC7Jzl6mIA6biup1KwGL4j/tiM+IIKOMSo9xCRGV9w6YazgqzhlVUjR9dhEDqIYOJq9obqzMpuptVK70TLcmI3AsMTGZQW3WGNtC+JQ/TBWtuoaLusMPOEG6uJcRcOIRRyYmizfEHzW5ouBcs7bDD2GYNlioDlGZ143FQmkv8AzbJwILAmJQcnUJktXbKJtviEG0XUZNi+PFBLj4tfqOXLHLKgDXBNF2ygUoIvgZivMAFUK6gAofcfhpSluVGaE3wSytLoiq/EqKVZHeRrPMqnj1Kix9QEWmhI9mD0bhTxPmct+E3RN6J+Jbu/1FoJ9S/ipWwiN2ZslI40okpSXcz+vx1Kta6ZcofMaTQOrjR9wwkzT0yiCIXb+iFTk5lFwxJfMESzJBS9nHDBrT7ghdiZgySpLVxDNX7ntERU67hVlT9xTXydRLgeyOGd6g3QjaOxdlCoDUVqpSTMVRVMo6UvWyEJcyz6mWnTEIbBER6lgREdIksHEWlgtSAMNrQgripBiJb9Tt5mHgdy708kBPksnoRirsFkqvhphuzjSMp3Lh4l0u4KGtxKeQkWW0uOjW2Cx2ZlIeyphHWxC50manoRADs1mMBD4+r/ADXAPlYoyyzs+JZNKwL3JoggPy8sKADEQajmHfJzKHG4Vz9xy1deieotzJ4cnuGC6Bol0o2ypzNwajfM2LMItzxFYX+2O8vxcZFFIvvmBVBVzupZRn5hIuoZxKAFDuEUpfqV9jNRD5JyLX4lew+4vhKvBFr/AOZVySxu4diKOf3BCxCqZe0jqOusdwykJC6NJyQXu77w2HT3MyDcMvCE4DVwB2mR/JCrrDsg4zLC/wBS0qU7iZDY7GFGWv1A9My1Z7ituvRGa16Yov1jAEXRo99Rl/5DCxiVmYbhtKHIgzqI627iTWYZFEXkQ7huhzBhSNJ6mM0xY1LvDJLuI7aBCEWWHSdkXhhgt6qHLWGU7ogIeHEFEcpbvrMAqtzBfhlOm5c7xuNCkVANkAR0M7wkV9SWL+KjgTaqVs73ONopAyhQ/MdCHDUsnf8AcFLbuaejLv8AxhX89NGeYQ+yAoDcFFc8zAtDsh0XbXEfyjRm59rqVT27h+4dilwzNlohYC+VSpbiCB+iaK24gF6tmxZmwBDI166TAWXyhqGCKbY2VwuIStNJnWbxctdKxFixHuUhHyGyHyp7iTAY8mGbo2aW4Kqxi9qreyWrIfqBVr3cV0qyGpPYv8xHUNxhtXMwzmVs7mMgm9F+YK7jgxpZiJTanpjS1KjAilWLnHU3M64SaF55CLSkW0ycwrrH9I8HJ3BUv8WItFbh0MC7uOMZlqA1FylNwdBqEZRp7mQC/ZEXP4iNqoADaDZWyLVJZxEN+HiZ6NQaplKhgo3LtfHZKCcMG4RGVeEWOsw195SI07lXfabDBGYQbr8zEfMxLbJderOYtLibhzmBQazLJvGYlrgTtGK2cJmHUwGmVmdJUeVEVWzKLIXFRfgZoa2zU4SKDdDmOQ+YKo1tAJeY6rhH/NXfqXkaDlhXOR2wsprleYElMP3LBgcs5OZoVti1n/5mPHL9S9C/+x4kCZTbDdlEtddCXekltt9EcltxBF+eCPR+XRLKjXK8wqWCtxQNGz1LXBNuY1NBUJBQNsq87uIi/wAM5gzBaX+IoyJXknxOYR9kTKz+Zfy/CM7EBVRrTcVaHqPEv5nJIBoX5gjhBcMMRU4JrDMpUsi30bmpDwzLa6GpaqJ9zQOOI3gnsgvT3G2xiFQopvTEwN9ku8meSYnAQ20/7ltvxO4C1U99w1K39xUtgYjmUGS4OQ1K2/8AzCxreJz1ZcViU6RPNnzL8rix2lmMGZoo6lnARip1MoZhnCSxRSp/5iWAYNgNxXjwAM3xKxc2RwxtFiWumLeZwjygU7hslANxMeWPVqyYuLhWnow0JxAejNn6m65onjMNq6uVQt6jxMVxDl7YkDscMMXSyAsrxqXSrqAUG95IB+UFP83Gy1EAKOTMPQ4O4UDvjogQcuIgCWpbwRX8TJvBuIxoTYC/9pe//jjZOjmKBzblBGjcspWjRACwHgZscPLz8R0BTgIRuQtZfCl4Ii2S9y8CsNsz4rzCiaZxHrMIM1GJ0HDFuKJub0Qbt/MJhfxAyI+5VcElpoI5CJfFaW5cvRHVY9xa7pFV3cpMVEeBUFpYKCfkmtZ9TLHrY/b06hdm4u8YhSh+0NQYmG7qW12w3r9wIbr5RxhhzXMdMlkEBJ9wwkqVVTepWmZDnUwVsx3KBH1LVLCH5jloUABkdkTTJLDNX8yizj2Qbuz3MwNMsvUfkfCaRruJlahBq7JoE+5VhyRhWqVUumCtcMxK2RkxsdzKj3csFd5lHnMy4w9EqUADIw2U31CtfzEAVhhsB9zm4laZphg05Gabfc4ifZUG+hHYOS4T2sFW83ELVslXxEabuA2YH3GKDeDP+akrPWpUapj9SzcWur4leXMsxaS+BrmY1xLbDRtgKdLVwGvTlg0CND7mBIbIQAy6hBvEYFQ/uASihg6m/wAhyxQwcpLSfiKKicaqMQlvUE7v6oxpIShb6gTiv2wLR+VTBDCDmnkmUP0ESQfynoI8mEVDb3AoRTY+mFCw+pjl8kPDCVsu/mUlAfcUwhlr4gv/ABCqOoZVzC7jPZNreJTswxswlHcVgsdypzZzPhqKTJEzYtLVdIbeTqG4L9QLYT1KdqTnrjlGGKwlQgulRhmxKK6HqVNQvHCA7ajNlHqDW0YrqGVLEb9pusCKfqHXBHgIWKqmKimfVLWXqccyCUU4m7pgu2YOC8YYqmsMruaYaLVM/o3L2OHMCocwdIF2ZnIeJerARVfmgtTcviGlDSHVQV6sSmbUZe5+ZckZMMF/EgsDPUGFhr/N1COjuYOnHuPY6fuFB8R5R9TanO2MYv7lDyKCYE2HUTgXuAIH1BKD4gaXZmPruOl1ePcynr+8aroOo/YwgcCsEzobmnK9KgZtq4hKETVHMY0kvQZzGKaHxAC8wJi17Jsf7xAFkWyfSrg9AfBNYxyJkmSqA7f7wSwfxAaMAMAi/C+4JsX1MDIYbXGDAGUG1uWHEUwY5iou3ZBC3EQP6gXxATMoMogFqnqAPQ9kQLVnU5UY2gmeXPMobCaVfURr9kurpR5GIWnDF0xbJf1B1SyxwuUwggwv3AbYgf8AkXVyrgw1x1HO6lE1E7fUQKwYHUYXgE6zFch9zNjKn8xsoClhBYZVJDC/eGqIanmB+ami63M1hhI6m/cWqMMD0wAb3NX7liK9y8U7lVLqKlpphUtywoY6htO+oglIVrEKBxEy5uMC8EPwWV/m1B0bqIFnolRpUW8cRYkzDa73MT+ZbkNEsAHepWjL3MbX5g+uEy+oA8bbEqzpxNCfuK0FH0RAhYI5jj+oziLXMrHRk5jWgbK1HA16jhS3dBcMVOmLNIPqLygfMKp5Bb7m1X9JDW1fEu5/FAgaPcuNZ+yVSkncH3LWEid00KvqI4v4gl1G4ZgwMOSK2Khu36jDfJxBBn6lFXEbqVbnEVxqJT+kcG/5iIwMGQSvcMC31KHZl04S7lSAlBiV8lMQXUrM2MQu6+oWXiLqzfxEvZKhi0KYHSXETX7mDnMawrMbupZnJiLWA3zA4FEorJEiRriJWpasulahZxE2gnPM5qilYhzxAMlYZk1xLPxZRHpFNYKsqDYxmaCS0s7GBhXDJZQ2uYMsog1uNrqZczEDERVXcAtQdXFWZVlzY/5rjFwYhG6HUQoDfMcHuLHOV1LT8CI1suWVt1Fa/lUBZBUhoAYtJuKwutjGJZXRzNSLwJhAAjMJXEfhdOIC0hG+oag+SOsYrdsQtb3p+4IX3MZjVvyQ2A+o2zi+oi91gpRL7Zzv5plCAnwMWcsta1+Y8A9upRo+wxReHyzJSXxA58fBK5FjtBCjumFjZcsLm/U6mYioxAuXcstjaAY2wyNR6KILCVa2JGxhhhVL3AEArqyA3eJjiA3mWuqnIZ2Llm+IXXB1uNPbD5PqFjJT6lDBMDG5Y+ZdobghwfMF3K1c9JRxRMFrEVUTQq5kYxGto8xje6lVWI9IJBgutQGimECMBk5JTetwVBKrazECDuP2ThMvBYN2LjiZRF4y1bG/UARzBNDMBRuC4nsZlU6fknJTLF1BYxcJ/moFFOw6nIsEqrFtjv1M6Xg3Lvo1iWt7irXj+4BnmbhRt3BBXBLCtcEsANH9srCbc3AqMviMIwDAmFBoh4AioFa7YA+tGmHqv4Lhaw+iKjAX2TCnHCQjafIgYWvYmi4fUOMv4g7BY3uEBWmvsmG9s7nMNIb+ItnV6qIGQO3EFZ/ZG2BQKyZ9wtpoh7QJkywKwBhY0skGPZ3FGZQ4uIGSq5nBwdzQAfcQOdynupasQxiW8ER4qWrcAVrLua3EziLkxLK5nQIUy0Rt8DfEodkGJUbJKW1mWOJRuLaoq8MUupUxCdEFzWZwJmZ2Ma6gA9wCw4j0lvlDC+YYXEa0TZUlRtjZe5SJWYK+pcBNyxe8MALNQ0AqHRmNBJfliae5hMxu3dTjEWiFO0zpnDGebhczX/NUpe4aCn3LojW+CId/qEUNxVjuVWnzA9Cba4gzbriWYaP3LiX7u47a56jQwRlbQR1bs/ZlxaTcRGerl9ljMUwxefUT2pBAKB0xu38oWBb8twTR+JkEnww81j0kWuPTMmbncp8fpzK6ujr/ABEAf7EvNL2R/wDoynZr1EOB7YWV+8vZ90ref1MJEmAQB1qaAb+ZXM/cSKqicxr7gDcPkIB39S4oVEzDe4AykEG4zWvzMsrEMcyr0l8BiZMBiU9yxuUuoHzKlYqpSqqI9Ru1iYcQXBM3Xnx4jlMdQu8yieO25nCld4h7hyhbcp1OhHPUuzNqb2YigiKlYGIYlmLFAXmBt7jttC6dT44lLJiAba+I7xqNVuILmNXXEsubZuWEbG57OD/mNs3HBLBbtm0daalOCNLuzUsFVsBBvMACpuia+Kjt8m3qOFOJRE27gWcA3Klw94hUU5i9V3thEVnPqYkXKpi+TCKGlQ7wqgmj8jMcrTiLEW91KdKOziOFU9MtaPTdQIq/huJBkU0M6qpYFP7IJqeyOwX4WVv9SiDYhAGj23Beo8hMe31KSsp7lHZPiBeD7gD19ytliNPPuPS0K+IUNECotXMOodzUKamBmbauWGK+oi+pUZYsDO5dzMJSz3Ze5rUwO4NuCF7jfhnmLmA3cBqK7giIXKqBSUJTKXiVBiVYYmKlWxKcSowKxMxzuUMRGSo1dVqIuplG4bagoNz5TJi5mouKC+4/EwfmI3zGloxBt8yw+v8AmVQgpUfM0XzMivq5kXA7mdjF/MoYrHEqMS83LiIV7gGDXLLB0E1CdB/cNax7mQv8tS4VUz8xVrKb21IhJkzKMkoqj9QxVKjZFK4rMcB00I231nCD5Dkqo3a/NuXqQ11CwArNl+0DU3vUDyTw4gOKfmJVgpVyfmUbrlZQvqBtdjRtbIMcg+o55VylOGxADOX1A1aeoiqOe4IFEQZi/wAsvgpUUGDPuLkfiUrJEupgXTFtYgUWtsM31NscOCFscTAqZdo0Y1C8OJQG4bnPgxM3KxG09pSJRKuVjxAQPCseFSrlTbwRI4jcYMysSoaWUYAOGpuswHqHAh/EKuJmLvUPqN3aynzFbigZ3DhrE+pJ+/8AMoAjQvmLbbqYl4Jl1BYWrMooDUUC6ihkYi8Q37jKB3tg3L9Q5Y249QG2XfbCVFnrqOusFojbDbnqNEezAxgo1CA5bKxkp7lKB8cxcZnzUK6J9zwUfaM2iBs43UxVW9pqBetzfC/doRVPwVP3cIvkgpQKBv8AxQfGT1csD7kwcT5gJtfuVGSFdggi9xQcaRTrELXmMytIaosrCz3Ax6Iw0FsFAZv+pRtlG8Sa0KmQBFvMfWoFt8TahCLdEq4Ed4IYzKN+A88+K/huVOIESVK8a8fPhnMrOYyoxMTESWESGIa9zQ51EcEtAriZ3UHhY6lZlYgowxA3uOM79R+pal4X+/8AM2joGDBHRRNqPuEt5gW2+iYrXUVLYCIQ51AKOe4YoQBS7auBBQ8g4ltG3qXyp/bGIoedXKMd5gFweoQLu2reJlGiXEyTJB8BfLAm7W75TUL4KhjCuEjixXziNP3kAGz8Uj1NOcwJsOIowZyMvi5dkt/oCIvN3uVFUMF1Z+I9iRE0Y93BsWYGl9sOIPxLV7mQq9DAtPti8mzL5S/Ucmjoi6X2K3DGmjuCjO/cDQzEbaGHCzE24mjLC3jUDUouuJrxTUvqCCZSsSoyvN/yKv8Am6lR9yvGZcWLcY6iRmYmbgy0RuZcoCnqBTllOpYlzFxXURzFHsgHMQ4IrVPqF/L7/wAbEDuCdEU/0mFBt3NC8EODiUFEOjHFovz1LcGI6vAgw0+5cGSbjmBrbM4jCQOuIBWXm8RhaggpO0ED8JAlKvRFsFQtpKPLNC9MRYv/ADHilnghttdzrnuwj6PDsmB+VVxjm4PcL8E4pxApYH3A0PSD1DmEc0H7mWJCDLVjqKVZ6CJLEdqOOp9QgoD27jbhluSyhRcGZu4YCn5iCgtuWNqllQL+IE7Y7DEzcFQat1AvDULNuiUwamT4ISVnUKPFk34r+R558ff8b/jn+DHcxMRbYxjMqkzFcwKxf4jqLV3mCnqXW4mrlq3Fs1lmuWU7minEd+j/AFP8xVeQIiqUYs7iCOCDRcpW0srxRwZqoV2zXi2Wdz0Qaj4OZWczmpdZP1NCqXnmOi9CAIKXFy0WNamaOujMOYAG6qI2X4TODjhUR6kJ2zCh+INhHtIaiRZwWfMCyvRLKH1pUBSRv9cu43Uf/RytfablrKO7gSqCG+MNcPccAV+CWF4nuANLe4K4Wy7F0wJoblTCCW7ouGCaRByH3E1hALBD1xDaxBwSoOJo9wGpdtcQip7YHM7TD5uXN+ah5v8Amvjn+VZuMqMcTEYlT5iuotaPC+pub5lLp3N2dR1mWbXjqHxHF8yiZJg6iyZYv/j4P8ymxABbbPVzcCgEye4Q06I9d2EPQDUG75hIUe0uctswiodjlgVOA4IRT47mUuXiLwS8RKVYCcyHMLVltXcADUN5QwuldE0Bj4glD8Yg1dkXQHpEqw+kY2pXm1KAYvlMQ21ropFKsdXGVu9m4/1YQblHxHMQfiWsVeoFym9Es8T2ixsRolczxt8TqEgtpKlw+iRADJyzjC7qVQUdJbLe/mAjaV6jlP6IYGKmX4gl3iFaSu2YcyhYYlXKI7jAqevLA85/ljzx45j5SLLm5k8sd48vjiJucSu5RU1LcmoiusRLrMbCN1mUvNRwxi4he5/9fo/zLHWm4IX6qBW19yy+qjkzYs8zGdNSkq5huOoqxYdsFln6lq6gUaqXLLAaoArDiPJYPEVgVjqXLrN67gygdIAEsrlzXbG2uEZnj2MSCz0xytXi1x2euYLD6lqPPtGMQxItrC/TB/syDT6LB2jCzR9iNi/RBMRHHdPllLDF5Mww2Psg+BBFxYjctvxCKJTol1srppZnFS9zZBIOTgcQsyc9zCqlstenjHbLto1FvRA9wMSrnErwypXnPg/hxDx8z4leb9SvKS+PFy4svMW5cuNy5cU4ItTNlzNeAeSa5ZaOGWeZbdJfuf6jszbMwyxM3u//AMn+ZQUuXMLfxKgdsHNGoYBYffJ9xgKNG4reSiNgrjtiFW+hLZqbs0dsI0vE8RGx6vEO0A4IBHZuourysFKrovEJkXEWDFYZv1KO0vYy2UPWhKpQewQAC98SuRfjDQH9sEE7FqpyH2FxApImiDjVfi4TpDjCouijfZGMidQv/wCMeZZ6jjOeoN2LOhgtzP1BmiDmLTKr0IQcU9sSYU1BShRzAjq/MLbADqpcH2YK2nxMFu+CArtgRRmLplzLLbqDbEPMC6rEFWqxDubj8wSY8B/DjweL834uX458XNfwcyv4MqPjTwziLLL8FXFLhLMSklCXnGogamT1MsTmnNsH5v8AR/g/f/Gi7uVZXE0lSwOZmJxpY+7ezGjEsLYlrDmOaoXcUsdvRDcG5P7hjV9oWmaHcchecQbVL/uVoq1xHoB5zNxT4YRjN3TMZoVdjMUlunEQhT2FJs0elAoEfREXx8wAoB8blCGvlYjlg/QmafGJmCppyzLTvwTC+FshdV1ZfOHKwW53/wB6jcCPROEHU+z5i0qBhltlOAqBYX5GVtCfaynV3/UE0Am2AYtY3moaDbLa5MKWWWCULwRQAG2bYW4MT1C4wIf8J4+vDKlV5q/48S5fi5cuLFjGV51G4xZmfUNT4gLFxmZplODM0zFK9RQKu48wZ/P/AF/mYI/EW/a9Tc4Jho3KZnD8QQKdaiWAi93LbL+JQUtR6Qi3DkeCNwjwDUtQAessoiHFe2LYeM+5W6oqVLZYwR3KiFIoWF+biK2PCabX1FsEuxIvYPhqJZA6wghls7TKFYOoK4Xe84JA9YswOJ3oJdV/C40ac2FrGBVgUAJy7mAdepgzfbH6A4INuCN3c8YjddT3BjLXcTkovgTWPkjVLn3KeaPRO0qAGwmaA1LVXiVN2E+sTEq/ErmaLm0VxBXzFOZx/wAZK8v8Vl9QZvzXlfPMY/w4jbqMamairzPqYMXmCBPTLM38RS8biz93i1Bg9v8Ay2b1oDuGjO5eIcvMyteP6lm/g4iW9BAUMAb9COlh2PMHW9rzPVCNOBe44Vj1ahAbTiMNa5GGthuFPXBcWBvjkjftTA3L/I4dHs9RSdCL/uWUoTAOIBgzY5G/TiH6B4twwCyHMNQX+YUW71FNK+YmsA1gJY5f4Mrg/gZobfIQHPz5MqZlK3/UBQW+WYJVx8Tgg4CZ1ZDnWSBqr4MxVQt9xT2/qDzcy2laIA4BywSB+oIzFeOIv0RGVgrN6SwMENFvPg9QM/8AGeL/AJ3/AAPNf8D51HWIdsWNRZdxWb3HVz4jjc5gHcWajQjv1Dl7X+/8xDOGBMHMsBYCZ6M3iVIx3A7OIjmGGs5dEDcjASlWr4Ik9uL1EVtV6lWGPiLfOEzJ6d/cbby6j0bb13MGra//AGPyBxpmXKNGn5ij2hYS5dNdMAkU4sfmWA4aGsMUWW3V9RjLG0ckYs7rmO8ozeKg6n6RFBfcpqDRE4MvwxII5XhH3UZor5l4Q+2UN/FExX5qlG06CJWMDmNbh6I88kCYA5alC5eSaUYXQAeoUDruBfFh3CWeO538QbqUWhnuVGZfROJZOSEGX/Ij/G/+BlEqUeXXl/jj+DEmjMe5b1KuVHMxqUMsMR1cvMbJZkmIA4Zzc+ov9v8AmV9mJrlEP/qMtqrRBTW5TDUQozywwgv3HByOpYFuod1hAsJBG33EUBqocXBagil1FzKhepbYwZJZ+wzD8MaRZgBuDgGiCpZBRhyj/wBghKu6qmDMlj3ABMHTtAbiWAm5SM+LJUWasqbgsC9LNQmoHbcBR++EKheGOyL2hbEmgcXvr+Uv4+II08UXqmYLdfcC4iGHaOBKs90dw+72kRXWfcW1APcYYXB/oot3dBxObmDkvEMslNBK0I3MA1CqqAeDfi/BCVHH/PUrzcuXUucfxfLHEXwuIyrnymDHMVJYRcSjmcQwKzfxHLMJQf8AMhwxgAgYJqtEwAQRzIPuKKETlGGgzMEOeZdZTMe5awKvuBeXnq401mBRrEYWMGZt9RkWEf3GMVnglWXsNxTDtKhep2WbLlgcUUZK+fUXycN8xwJOtxoWXZiHBK67S/WWwTHhRzc7CDyaZYFHLN3CsgL5wzMUheGCpRwmaLYmA4KNyuV/JDXVXplO76DAYC/eCJCF63cLAVwG46SvtKQ0XEqFT1uIS3zccRFm0rhQXVQtXmpc3xL0DMsGoNb3BvBKaIKVH1A8a/i/wv8A52JH+D/B8rExGK4ONVLsxNqZklNRSkMxzGl1VRZuKuN0wUf/AIr/ADLqyKtZqIc8+oBxMaAWJyCdFQmYfGIZFA4dwGivvEpWN+MyyWDm8VAZDPFzSthFnEeGlPTCyvaEoJAq9h6ZR3gcnMDTCbHUHtlfJA2HwIi9I1+odb+1xhh0XD3BDoIfVM+zSMQKvS7mUJXLtGUXruA/hDGAGDlYsVT2zXi81uUrU96lCkDqZZeKSgo9Ms3UWNKwPRMgiupex+WF5uqEAVEcuJRXuOgMRAv8EwBWeoGbWjqZN8ENjqU0RFtgwubfAdzcry+H/EcR/jcvysWXGcsQa3CgxqOdS+FirqKKNECGQ/WI41mZVc9GE/X+ZVskaDLUoM2cYmRFpk/aO0UXzE4yQPaD1LD/ALxCyoe1HCI6N3DYhxXEupLmFjSFslMsav3BwDriWFl2ncZkiWTomZsr9RwD63TDV9nDH6g8JNodKkBfaBePuJhDO3ABXqS1LQOEB3fXK1Khn6yiNJ7TehujLGTN7cStkNeCALr2pXBOOWXCp72im/UaRSH9zmYIU5gVVoficW4wiXt7iEBa/qKULtg0oBVWepawGoJXlMheIWN4i4xD7IWFGXxUKqcf8Vy/+Z8vhj5fLGPhi4hqDUWwIGInMO2KK3mL4lC4VqNpDS6P8zKY3mFsvRU0/qWzi8gl1zGcJydSpEPRDw2FxNJ3KELTVy3MctxMvbMMqBxiVLY5QWnq4OEDmW0KRpgBcORaZQrHP+hjG29DBcAvZhhlKvWErd/GblJAVycT/YiIphu5oDPRKxQdGIvQ31ZZdojhVRmwr4Wxq/iwQBSRpYlaOhggdrR1ETUPbD6UHgnFHtATPE0tY6JWg+5yrwwA2wsLzOBUwFVABXEdQzmHrwMwLnEvMZX8r/wXzcYy4/xWZlRI4j2zcuVLBxz3PXEZhmWMsVjOSDOJkTZP3OP8wVTqpXQFrDo4Z7tSu1lmtiJyQns8wqC+7UCoJ9RTYm3d9hjLaucIPlZWcw76kbPqWA+pKFQ2dXLvgI0Ud/0x8nFRjRlDA8QYXHRlNTebk+IFiDYU/mFVh0QUyh7eAB0VfFkGCqQrtb5haxt9MIlE9sEMD4FywUfMZyQVyvxMAo7rUDNOdy4rL0Jc0HzN541KMEA4TWIcWl7mIq/0isNS9EwCivfigDgi1xqFu4UhQVDJ8QywlQx53GMf4H8L8Xnwfyf4OvD/AAfDGVE8MS4lQFvxgZSI0MXUFzGdktcpdWU/zVUcRAXTM7O4ZjUu9OoA4MdxDkgAzCQipSAhLVQWs/UDiwbupSOOT5jQ90MsTeNSs1tnsl3g0pi2+YfWP03PifxL0w5ItpOK580TQ/hi3SHp/wCR+jJhwAfEV4PxKbj4qI5u9NQOsvuN4B8EauA9x/AUQxkdt1ErA+iUSA+kTkBwHMSRjoCDwCHZbMGFXHEUq+pZq5Z8hmb/AKlBgIURljwaIaIWRbgK+AYFHuK8Q14Jc3/GpX8HxiH83w+GMfF/xSZj4SM5jiOJYkSyN8xV1uWcssdTZDGYTNhb+v8ANUVicCFY0+IWy100ykoh8SkKT8wjIy8w1NIQ8u4LIC0TkcvzAR2rXplkumoAfVHMws8j/wAl8/4LqABVbMJKhXFzPuIat7D/AHEVN+mY4r5I7D7K4JPiGAhX33S/ibf97YAMF7IbMnAzDHNRt9KXAqb2xD/hKuYQcddEW1B63NQjRi2FGgr6mL4oGiZusTJCnU2hmH+hMq88zACO2GZBeplpiZbnAGZUyy+oZdS3iF+bhnw+dQ/4j/jf+BnGZnjUqMTmG8x3FmK9xaIrqPqIGoru4nuHxAS1tf8ANGFyscAx9+AXVptalYqEGiUgSDfjcWsMsrxDYGaanplH2SvrgQFqaeyDuMKkr3jteq9Q8XOQyJ8QhVgcSn4MxQpeb+opg+RhTSV9wtn4yXaLAFtXuBOfpIK0ThG4WAkDTYy6zLRSvZR/UVv5Lgoq9QjiWSqVAUKcXmFGdBghOwlOgeBizdMVeg9RRBllKXC0tE7BYD5Be4IekVlAWcxb1KrW5Zy+BYf8D/w145/4GMY/wv8Aj9yvCxbxKqMObjvLGYRN3fhfMUv3BeJd0v8Ab/NWqgrNzm2IAHPiR9YdS4J4EMesWF4mmSUqLiKMYUGmAGm19T3+j9QkJBc1wSxvDyTKlGHg/wDIRyo2Q4QB01UZ3YaXj/2apfOQnTJ8F/1GdOJcojR6aYqGf3//ACGIWzFZh/M5CfZcxBAtNOeibmpxVVDY9ZFy4BteiiBZsLEiiuWFYdVEBVq6MEG3axmYToOGIlRb6g7H1M1QJcrkxDUVlcpacwuUSzUbh4PN+V9w8Zj/AM7GP8H+ROXqL1HwnjCJNOZQRSRtGJSJcMMo+t/f+aBSo6dSkJyD5ggB/UBeJhBzMaFXLWpoxAv1LrDTKEtPcwBzBhFPUGp0fuBsmSEgq1vfhgJGw2h1AywOX8HcIJi2U4eb6ZdRcHTbh1gmd/wYofxOkSt5je4OURiau8aQyFPn+yieBvR/QyufEsQLYHFIKtqvupQWGXARQEJ6uwULx9VFR2cCmGsQ7qKlPBl1B7nQfSV5K9dw1YxtYnJaGqgNTiJshhWl3KBuUV4+WAc7hvEuiBGpd8Q8M3/CpiD/ABr/AImMYlx8r/G4xaYmYuMT5l1qJHwdRUaiF1OI8xG/USz1EXEr5DX9f8T/AIbbveoNtRyu4y47ckCjdRaROoTbUvZRMCU2zPcq0JD5eklBeoyNjdwa24Nf3BbWNPruITE77Tr5hZb2Wh0wDZrMaf8A+bMneTV9MZu+97hiq9tifJBWjOW/9JZFs4ofmZKP0kwErNNxjONzgX+5S3nQfuf1g0jYop3AC2nrJYlWvPlBBpDlwgDq3dSzT6BgmTV+ia6HqU5oqKahbBQP3Nuq/cyjmBVBUAHERLlYhRDvmfMoM1KaDPniahucy8+WY7gEx/Gv5cy/5Mf+B14vwy+53LNnMX8Rp1qWdS11Xg+oPDjCS2CXrtf83cwT4Y6l0RBTvzBlnC3iGplWJSUeJjxF1NczedJBYq9j9xF4QSHk8kb7XJdnqKwQr2O/mPuhrsmI2uLeZywsbj6lZZrNX2Qe2Q+YRtKBU5nNO5YtTtXMiPWR8rHGkrX3xFzP0XDiM9xW4aaWN6izq6lmfqi7KQ9wUaIFbqAuT9ygIOJUNGWBSWmhuB0Si3uHU1xG71KszGjmB7lcXDGZsufEuXiZiwYOZl8YlT6/hX8Xxr+D5fC/yZvzcdRV8NVHUU6i1LVrEc5jbHjMw1KVnM23Kd3b8v8Amgi98R9NRd+pm5uUQ1Kq7JZGTlnhYpVeWqlgVEHojhnZcTYKtiKec9PEuqwOZhqnB/uJWkJ88weQ4dr/AMl84+2Gxp1D7iHYYmRHtDmCWXXwYz8sCyJcsg0ZHqIIAHTCvysyp2TlYWeeXDaoDRl3LcofcDjKXCnAwmQv5l1gJV7ZQXuHBiiUEBX4ltf+yn5lJvUuVZMHPi2puDcvxT3Cycx/nf8ACvPMp83/AAd+a/imZVeKjLjuXETCLHMdT14dLLK1HN5r3MXU9K/0f5q5ISwCqYiJlqLgGOpaZYeM134BiZeMIBEtwdpMAVh1KTWVHdLodJAe1R6+mCwe0/8AtMCm8XOOIWaBMVi5c1mOiORr7gXWQ5CXOE+IGUw6m4J6YbaXpxKFRRysGWUXYS+8/qWFo2wDTMulBRHAArMqX8BNFFTLMLxxFQoI3jmIrqpa7gXNUbmTG6mbqGSVbcwY8Yh0TXmpqZ8V5z/zMuMb/wCBjmVKjhixmpxGMUlfiIjfgrK5hiLu+4U/lCepCv8ANaOYKzxG7jqlZYY4YWJU0ZZqDECYVBqbmUC9RS1Gb1LLyxL05yJRepmWzXzB9RJwML/gX36hhkfU11RBWzL57gsBv3KGxK9NSno/RMeiB3ApzqZRrLuPlY/EYKwszbAmSvyY2cs7lPUrHuG5l3AOYlu68HzLtrmXTmF3ialZuVbKIFvufuHhG4Er+Df8l8V/J8M0Tf8AB/4XMTwx85WLv1FvxXc7g3HNxF+YiMb/ADNbQr+YABwl/wCaojywWGcQZ1A71FQ2mk3ZihxCLRKLuJS1OGvASMKuSJewyQjdzU6vDUspFmv9GNSI9O4tg0dS6KV7EuCUCriXp3KRsfUUNZVgCxd6JnHLu4JxByRc1PjUVLeZdYDME3eGOHbNk4lV7lF5iLAzmWDLLwZYBXcwGGLxBeDcvxrwOd3CHuV/BmvFeMf8aTX8GJKlRPD4rxRGiKNnhai1FxHxVypVeDFmLbF4SADctdx/cf5rliNFpmHbKAjEXqUHx4tvDT5hHRKuYoruVRSyyVCUN2RWi+ya4KYaAHXZFFROVOYvzzAJQeTqKFj6mMOKPcuqhIOySDs0eoDaogpvtgy/tlLo4haQoxxNsA7lInhGtzUbZqp8Spq4M2yu4PUYTZKhC/N4hLj68b83/wAfMf4Pli+Hw4ixYsYxjnw7nXhYCLF/qXTcCr+oiqcMcKtkdoZNkVZYj+r/ADUdys3Fx8zTE+CIRq5ePc5oJWOpSTF3Ky6zFpUsYCqqH8kFjkwRrjMyWbdkc8bx8S0vIygel5m6rH3C2CF1aSlYX4jZfC7gu5TllTKhYFY3BBF9A7gA5mRmEc6iQN+GJF5gj8zWWXbDcXtg37gYzPuXmXXEwkutxzBxDcLnHmsypXgjOJqCsv8A4WZ/jmX3FjmX4uLLxG0uLccPqOIvhdMGYnMbfqJi4xjFypNGpYQareYfNMpcDX5P81KfU5gUaxB7gFJks7lq9TKVmppKiXuKGB8SuyNuIrYj+0WAlYcCYD6SvA+YSLB5lSFj9wNH6eJWzV8ZgVwQ7ZgEXXYSk3afEZtZ9Q9lYyXj4lF99QZlXPiUsNZm4FSo38I7qEXOZWIvErMEzLLxKUZcrtuJ1BcqVKi+efD/AAqB/B8Pm+5fl8rcWL/BYirOEXMuNzcSyMuuJzcSo/EYXGYlZ4m1/wBxlct9zaLexl6QRY1uOoqRUqw3/f8Am5OYBmCPLqVaHFXFROIDFSdIUyJQHxrAMB5jZmp3K4hhja36lIcmxINkO0d6Kf7irWrjbH8DAUPcpmZ0wtKqdssGSVW1TAxDRv5i8E3iVneImbmSXZFjuoeazEjiGOYswNsymYfErMqcFQ8c3HMzXjJN+MRah8+a7/hfm5ubmoxfh8MfC1L9xcRqotTZKqNs0eFriWu44jfM+AjFvcMs4l+7mdFH4gtQr9S3AmXg9wPaofP+a9zJLxLN8RV6g7xLtqYZIYM0l7lkw4f1lJFbzFtgw3uZcQKsTPdzDFv6JYJYIBjI/qX0+ybJ+QjesTnuVPLymTP74hbFXBy5jyYJtVYA+IlwxUz68fqJHG4PuV6xKm5pz4a3LvUxAuBM6CVUGBKmop3Kkbz1lSUYBYF5lkU+5cMkP4JLrwGPfi8eFxa8Oku4vhnAQc5ixt3GMvxfUq8ROGNkdRbIl5eJbuNOZmURtbo7GK5MOKu0QZZsXP8AnVZcTlDRuJyy6YIb2eIFb6Q03HYlxc4pcjhKG/HECy7myDExNy8cxjV3cUWqPUDWEEKOOyL1SvncvgCPxHKsg1WIU4oiS1FgWYg7lZgV/Bm2MyS6L4ncxFjSYcRHUxNszWGVcBll0Q+UA5iXTcqFrNqKi6G2UyyTqZtW0pZbZdoZW4EJ7gGGMBLvwXFzCMmiNH1FowxZfcWX4uXLixYsuXGOfA2sKJdZiOZSYImsyuyUscxDirI1hPwxjA7wSo+0CVAYFbeX5/k/5OjGYpVMQyZlKWZO5SwmVaXGIuOps8V+YaoYuYrMPgdwpXQzSAqMMcZxMpYpORSOQMS5zXxBDl6mUIqJzA7h0Q6nExOZXipzLfEz3NMznMuOszWlkrEFgRqWa8TLuY0zLNpCZstssRUb8OIsMuI0KOeWZFuinSdwzu2OZVKXE7gG7ThHMGtDfcANZMQUXEuYCxLzE6uAeZlp8Kdy8S5fe4x8ovubRYsVRZeIvMeE3DG4VcxcWsE03L3PZGRDvUM2mIQ0UmJbiE+YcA+4WAObH4CABRj/AKBsIY9ptFnU4lUWRX6gjnDBsxMhAHzGTGSBpPdyk1ERwSg5hiQvE9Iza0dx4S3mD526h8r8jqVK/EpDEMVCcePqcSvcTMd9SjUriODFx9x5TTMw9yxPUSKJbpi7MQJpojHlZ6gcSnZZkswFoYvmF0XMHKqvcVjawMAx3AeYvsYsqamXEIjBQ7lWrtl7zSaDaYKLi7wntgdwXcMBDOYC9xE+cJMJdy8+N3xM5j3Flt+HPMZVEyMyyq1MPuGYqFEXEeHMqc5PmVXNJxCCrl5h6YGlaI+M+oP/AGDAPQUf9FmPcLGp+KZv1MiyU3UaSoMqfUSkPgwxntEuJyqCkOqrMbqiz+YRRIMQYkCAbhjxuamJVs5moZl8QjuMr8REr8xnynEur3G2VGUyztlFYitzuZ6/lEtwLmSTYgjjUW5aJ0W5Q0ERyMQTBEkpqEJWe4pzVgDCO5vJmJH3FPIiDqUWHMObuIN4jNgh20y0wyz5nKsLO8QZStTM8CS8RZePG4tQufUbug8EzFEMtDHEExzDVp/EINuYm7+0tEl9wtplVpbdwb/6PTqNtTRKl4mTMKS0lbBM6dxWQOEFx6hYlkHwaXCc8wRszuDiLOYGPJuG4b8E3DePHN+CV4fjzuVHwmI55mY3ExOzc2yhxEErtIkq7gRcRuok1LMVF2yRs0EaIi6lMsUlxgidS4cZjJhqcBqXqQiOGYEsydQa1YkHU/aMFqopiyDyQCYZguAQWbuFouYN/MKq2XepbdcxqUJMPxFoZ/8AwmmY85jgmbzLaxfqCjdHuFYtTxGMZetRp3XS1+GZIoGGh+UuIBiqR+KhZSF3e/TUNf8AQK/UNzhC1hYlC1KpqrmjUaLxDGmEtlKiog+BxDq5YwYGoYJLhfg14HEG5cvwwlVk8cw96nqV4qCoypUY9RMym2cxcVN5dw2xSpstjmWIl3BmoZm7MwxGVxNES5qIOYjiFVljYll34INgXBgCikIqiiIHFU7hW01LVrM1m9T8xMVVAj7ggn50FqGUPxgI+JXEoPmFVLqbb4ihLOeYhe6jGCN7U9SpUdoU2F3DIegyRRIcX8DxDkk6d8RmxsV/6y7BacRfhuFms0KCR+uHiUBQf9DC03M8kS4YlZuJzMOUqixUbjiXVHJOSVi4MyiWSwlrqKL0haDCGoQfJmEIVxKs8Hi4ZlXOf4KjEjqNkvj3MnxecRcxV1qMze4b8KMLLizdwTKZ9IK5gupdRmzcC7hmAZuEGOphFo6g4EzG3SAissZLdMGyaJrnMT+ZSDbHWeJhmHcEBaJSM6mHaKu4qjhfMeJeUtrBGRxelnq2crhLK5cHjBlHOIid3CXpSIAg40sgW2Sr+g0zBRs2J8dQal17bgZ0f9CJVKC0zHLKsiNVzCqqNBmLiMBmo4YJjshEuViXUVQSoSS8ceAumj+V8HqHg0k4lWwnxK8Z8blZj5bixtgomfF1FuXFt1DLDEuo5muJsjfDEB6lbRHMyY1M1sXnPxNIrKGUruIaZSG0ZZiDGY4JY8RDxLyiUQys3NcQyTJu5Yp3FnULxiDXEHMG2oPxBsqXimUEbWpiGhiFm09y2G6NJOyYytkfUIgh+4iANL42RiVjCuPh68V/kv8AxUKSqDEvOJ3QRxEXcEUEUPzT3CslnhieMJpM3DXpNs0834uVi4S+5eIe4Z84qG5Uqcedzjw2R3zF4dxmBFBxMOIuLmcDEyYk5iL3KtXEHMwMDV0/MTYCvce1Z/5YlwYETzZ1mZAXWmKsB4jnAIQAHiDGhxGi2ZjwRqFEixQEGtx9Q1DcoqfKL43M8O4KG4BlGS6geo8CU9S2epVZvMvNxQFg3Ky3E5tmJsFVX5hmMMrlDErJGqh+IiuHKu5p0Icrb/6fTUy+MMLAlrlwyZiVFZ9w/aR0KRiGbIrlYlYjEuXUSZRy2RXU/qLLqXfgb83DdeR5MxxKuVKqPiox2xLiY9xu6Ytx1ErQwBqCE67meQ15AwizCOFmoKcB8xNCrDhlmsovc3bQ2rCF9DbOFMSVFRFF6lCS2Nk1eIpXFT8XnEAo/VqY/ImTWZSit3FQHEEe5a3Xjplggls2QozCmILiGoLdQWe4ZmjUfiNDAqozFS5AGjuFCy9QKHb3EiWNxxc/mM1KHVQ2Q6L5fqITB9x2xC2iFf8ATOUENJywVExjw1hi0TLDTCtjETIxxLAg2RiXHEW5pBEp9eAYjmVmHhqXLzPcN5hOJUIE+IPgjKm+I68DEHrwFyqxHALi1Ba1AkZtmVFWUNlZ7hVu4ZgXAqyVGVyIzk1B7hOtmoZhfk9QohNd2onapdAfUFGSByDuWgFDhmhDj1Lic+5Uw3dygojuAFLJhIUhb1BfcrYha3UB5meSB5lKgY8PSdIKIekCoFxgbslS3LCupkpE/MSuliVsCcTCpraMGNxfMGTWpalQ6rUIgo62fDBtvI5kFFf9MpgJdFcwG2Biqg5olM0zP1Ey3DgQKWI6YRhCLHvl+AIQ4mkbuCvOZvxc48FDmGfBryPiseX8+axGMvMYSZIDLT3HWLvUQ9Iq9x0oy8wlVLNtxVM7mAwDvmYCAlvUsxXDG3JWKewAsgzKLzqYkS2ZCAttrmW9pgQxU8Z5ubpqCKZSYqn4hEVdRqLghoRmWGfqGXqYQzgh6QpA8FKlXqJR1HEwa1FWZVWpd/Eos7mbBmVX/UEwBSiXmDnmoITAdhqENVMcQ8mS3SUFrbf9ONzmhQlQXFmSC1qZtl4uptTQgslV4jIG5TXh8DfBhmW4EQmaYQoZ8B415IZhiH8C4eA8HjRLuMSyJUqO47jnEMfynrEUJmZFESQFqrTZwCGoRgM8sRj1qo5gOBZSGLNRyhzlmDdu5kagLcyXHZSxKOXEBVEvmA8TM1juZroJXgqWuZ9HOCDWSUupRqH4xUxuFKguMQgg9JhEg4gqZsEv1dEYhKLzmAjfMrZh9RBRbBsBM3BkLLzjcZc1qfMW1NA+IY+gP+n3jjmIZxBT41Yv6mtz4nETENviqiaVhlgDuGS4KIalQFTo1NJU1/C4QMwGEPJCahqX/J8JbEzGBEzH0mksETGoLlHi6RwHRYKobKg0TghQUuVwUOJVtD3MIK2DaoEgRih66HMzLRwXKuijlgBbKmCXVicvc3pQ9QzEYF7IZzKBjBAgIGYZQJRHEZWViG4ylzLix+GXQowLiZ+pUllnMeFX8R4DDIyk1jJ9Z/6jkIw1lj34Gwjhm4OajqKhlYMFQYnwzCOBfgGjwuMxbZrD+FxhqViF1DxcIec+Ccyoysxjrw/qMqJzGVKguKyjArrRz3KzAFRQGlMog0Kp6jnVtitMlcksAhfcErR9MsqxgCVfqYJUCCr+YI1RbBbrUOwZjUxcGj4mB6mTdQ9IYfMOErMLEEalQIGJUIYdxxbHhJUljUcbnKxBuC0zPbAo9SysZlagAgCaZcrS/v8A6jBh34UlsQRM3OZpuLHRUGU0Q1uWsmktCqA9kbxviZMNV/IhiXDMuCyoa8kuH8F4nHhlRIG/ULrJEuMb8UI0yfcwsVs6mSuXEHRy7hADSxKit8wBVg3BIOYgjlXcwDEbRiQo6K7huNQVpBkgtvbH1KCkzDKY1M+JyQL9THMDUCBAjH58VRzM8lCt3UA6lroqUd/uAwEqyoYGIb1iBxL16z4P+oLGWa3Nglku+bnrDJEAi4itmQXCkGBDwprESJEDEXZjwMPUP4Hm8w8GX+OvJ/EjrUYxLiZiZlNRI7rwwWQK1KT1M2oGdBo6gAJU36l7ZfcsKYqVDMspocZqUqNSlSsP6hhuOJjYNbIRsBPqKrnHjHQVAouAhbUIwlSolQlQuJFPHB1E0kp5cwtJYxUtxD1OH4ghwwK+ag4rMs0pbPlz/wBQlZmypc+ow1mTGjzXguTEtzDkQ2ZlVLzN52lXGm4IGY7DwP5hcDHgfAwe/wCGoPi4PhjN+KiV41Bi5UtUqAYjn3HCYWpdhhYafYwIDqMkIoAYIuQBOc20IsYhVp6iaDkhtSHU4xNSzNwSDaTDvMxEpMG6leAgXGHgTry5S1YlzDMjzHrrqAcuZYbmSoIxREQSC6ZRHGMABoK/6hOH4mmrzHJDGULFbzNkbTKyQH6hxEw4hdxJDu/DBKqKH8NeK8GeIZg3CEP4kH+CvFX8SokYmJUruVUTMXFTj3GJjwuepYGIvUReszBo+4Q+a4gA9w3QiDGEyQNlKeYh5cZ7mnuYa5YWSsbjB1KxA7ImZVQgVOfDdRR4Yl5gt5shhgMu3UuT6IMVcorG5XbUZslr7cf9SBwyiO4lkoIjBiDE3p1MfdKpqArVTmA5YQ1PcpqV7mxKHiQl+OPHEqoOYGJxCEPOfBvyVPU9eHxzGoxl8McxjMfKoCKNxEtiuIrIYlL0NTbmP0iFt/MFp5hs4Zh1VQpbmAlR149fuFzcrRA78VLiqcBGtxyntZ2Qsaqa53D8ofT1CViZqCzS19f9SNPxLGViNkq5hBmHLF7Lhh9QGhgMCaG9Q3C1WpXLNHidzPxP4HuPRCO/Fz7lQ1DxfniXDwy4E9SqlwbiSrjlKiU3F6iaj551H3GhiRLzuV6lQO4oapjWzk8T4GBR3BFQOIGMSoWiV44nEuGSDmoFx8kHzHlYoFMMDhUCtlkKTUKG7ZuBc3qCNdqqGfoD/qXe4kcwh6jhiEcTXEeGCAPafuldRKtqYqDWIkHE2Qm/JpC4QhCJRD9x8GIVcWtS/HMGpfkleGbgy5slSgPHOPBIkblxI7lytRWcxlXKmXh1SveCDiO8QlTgjNp4deDGYmJctjdeFeYtzRs3OkyNwbKzUM6qYg04zNZqN7/UQOQ/9XVsGj3NN5iWe4tMcohYMwYgVmVWZpiDU21CglERNwE8ULhwlgh/DUrECV7zHc4nE+SC3fEP5EGpf8RlRqpmHhjuJElRtLfURlR5XESFjMpcLRMyhjjHjiXDLBg2VOS4gYh4uVBlQlosdyy4mSkqQBxqGioDqFDUGMvCbALdTJinX4/6pvqGTG5VyhqDGEdWwysCHGIHKBEXUXV3NM0GpX7m/qHGJZcanJLEM+Tc3B4YdeEblViVy/wJcqoebhC5cNxnM5lR8L4e/CZiSolkqsSswVUcyrxDxU5juNXXi4epqXiCS8xg4l4g58EWpYiQVHWKzOS4lGqysGssriD1+5m7v4ll5ZpGpuYGiCv+qcoCmVm5kgiZoaAgDCr6+Ji9RH6lVM5XG0MOfiUrO7lyrguJmBUawTwbl49wUQJuVK6345jBm/BDP8SXjweT3LzPmNeE/h8xIqa8XM5lSvN9xjF+MK6m8rC47nEoHpC2ZdwQj+pePKRuPgFwN5mLjuEN+4lGIrWowqXEKGTXz/1d4pxMScMzZfEQbgorEzQYl7xDmVNtSonsuXI+p2gY14A2QMmJpOITmGYQ1Cc+DM1nxX8D+XzL8fcvzeZ8+GaZcuPjES2a8JElVz4EYs2gcoFS9NPcBUt0BLxZ9LFSIdmSDdXBAQfUMk4miBZ7gdyokc4YcSpxuFqDGYIbJZfUsQYJgAK5uIEsuoAuwz8/9XdxcRzmWFT9pttBnEFL485huM3HUwZYIDVR4PBMxxmKDXjiEHMHwRmv4GXzdEG/4E+Zz41B8LTPvwOY6j/BJUoiXnwxacxSKS6nG4gPALay+9niY6d3xKCGas6Zxg3xxKjL2Jkbgpcq/B4dRIIUcMuk3Z1MvM07qADLGypGLctgsOXf/WK34pYYcMVQTa5gntCHE3AxuBqGGWNQYMLETOo+oguE21GoepxDiG4YlVOMTmVE68ahjwTiBXk3/CqjmHXhywx4umX4fP1OYmZWGVUYlxj3F5jWAXCFuZedYg2ZUMVUs+IaJSqYSoEhwXbiAFOzUdkGE48LHw1ZfJKmUTqWOJtLHKXaq1RDjMM+3/rEv5lklWOolPqG4NQO4ZYICu4PBjU0zMhnmEqBpDHMHqJcdw49MDjmG4Z5nRDxU5qZqHl+f4/HgP4XR4qZ8VCXMy4iNymVE/ksYs+Y5mlTDUwZipU4waUliq9mEFMENoQANeFF+QhsHEduyTnkw8DK8Mct3MmGrqGLmNqGXuUFXEG0rEdcBq3Xf/WhDDUB+JzG45b78OCCVwT14u5q7MzcCm4QOJxA8S1azLzBrUBuWQ83BvzUZqVOJx7h4NeefBLh/Cp8SufGp8RmP4vhvwWKsyzmsxkrQRJbUpVFaUn37zMqvUAQjaYmKhxlgyluQbjExNoPgi1GDENyhhu5gK5l16gNncIEbr/0QEQCgP8ArbL3A5i41LFYCtMBuBuDE2ibiYnaRVxcDSBGqIb8DEDUFN9wgnE3jwIRhOJVMt4nzK6/geCH8L81K/hdkZvwkYnmokWoxQizFcQK1K+bbhjwtsMbLb6YKLgpExZu3BOLlRuNTT8yoYZB1CHhzGaQY1M1mLiOnvMp+4+BTLwEN3O+Zf8AXG5o3OtjlhqGWGECs05cTVwpxML14HlDhmBNxyS0FxeyUKxuXnw48kM+WZm/Hz4uH8T+K3OIkPGvB5Ty5iEdS25+KIFZ9pzAIuXmAKKlGYY4jDA5hlD85lMTSuY4ShXMK8wAGGfFWQJUZpBiDeIZn9FRn7aAhygG+r0f9eWGZeRwNQGEJUKhgu5bucalFfUS2esrIqBWWGUIRYc41HXxOY7gEPB4GGuvHPlh/AnP8DxbOfHH8b8XNzmMSMrqOOZgmKC2dThxe4IND2lBD18FbMINLBjd3DKAWczkmHcWk5VTAPMoCErwRj4OobiRbcS9UaCH2gWb+j/sOImYlsJeK1BDHMINYiTUcpmmHYwwQ+IYg2eE2wYjniJK6lkNReCGdQ1mDc58J4+JmHgP4XDyS7gzflmv5PhfAiG3CflywhaWu5VMCbVU1rVQleNQQmFbmN4JbZWGoyE3MicwczKGo+DFmbxQVRdiev8AsXMVYhbMVAuBxUyzKhiJZF1iZSDOZrcKdEE7gYhgI4i4qW4iYxMiQbNQ9wS68G4YzDuDn34HMf1Cc/yv+WvF1iHg/ldRYsuxizmuEVhqjlhgpa2zVAgZiKOPcwECZi8svcawC2I5ssYKD7lQviHGIMqH6hVRi5ixKM2RW5lBGKf3/wAVuM7WKUhelwdwyQqy9kxaHV5m9f8ARN1E4rcOk4ogfXkDAwwS6lSiCeoQAQCriZie4y7I4aqMTdQhiHghBzBuH8LuV5vx9y4eNS5cPOvDNTmXL8LiNGVXbBad4MAAWuYTxKrUsks2wK1RArU3KMqIqDKj3UvVtmP1MAj8G4Zg8zO6mTqOhblmE1uI1MB6h9f/AN/koGWiWB74tgbGe3RLilOsct/2uZZogAaJsJiXG+oCR2HUIWuzk/6HL8QJWpWICBUqVR4Y55l+BvUMtQOKhH0RxLr7g48FxU4QcQfcJdkCDOYJB878Euf1Nw8H8L86nMuX4uXLjDCDmAFuOm5kBlmeuKoKMQg0zi7mSgxCukCnMoIxaitMxDmAXNXgxDF2htGrmKiZcQt4GUl8eJTA14K6VHJZ/Yf4LjrtjCWv/rEczx5KP1MmdygpLnfqFJWZSpReIl6IwGwOe0Jp8nT/ANBx1KxDcruHgTj3P7m2o4Wzw/GLc2e4GJqoJRtcekESGeIOIJUuHcP4EIP8deDzog3/AAGv4MuXFqL4gE6mWbnCRaN9XDDWI0JTXMSs2kZxCXfMoSDWO4s5uKj3M6SlXbLNswkBgS7d4lyrzFvcFIMTWC5otjZmWlyxZzAqiNulZ/qBRRrwiQA2sqAFhGkVLbovB8QC0VAuoRWJZMEqcQRhoInNxPeYPcM7PSJwIWP+eZxEqA3KUiMIAzmbl4jCRLlQg2Z3OSXsiRqnE2viLR7m8zm7qC+oIYgpFhYPi78Fy9S/F+Pnx8S8S/DCH8ruLFlxhrzK9VL1HquouWGS9LlBiGomcsTpuW5QWsxXUVGZlmLj3KPqHbmEq4bctyg1EMVExMuYJWTLSlJcuDcQbIgZjix23GMRAiqAhDfI/fg+5bTxBHFoDfznLeYTlaIdBb9zFwwQzKIt4jjUxN3OcsfmLnuYuXWyoznbh/z/AK8BmHUGYOIZxKp8KkFxjw1OYGJTV3PbwuI1qU3MTTBqVc5hX3B68DiX7isXLh4X/G5cXEuXBJcH+NxYsplMvxHgblzuKawdMY8hGE3Gswu3ADFF4lMbGYQq8xcrEr4xKKjjLxBLLzLW1Jed1FC1iwRRxMU1qJeYqKjC0R0FYS4C76PNyisw/omK0xOcjJqCsMDAMSl8zDWJddRQihPcvMVCo0xLpmRHAb9Spfiffv8AzqxCBWobxD4iQmVzGMMCMSJmW588QnMd7iVKy3H0y8TJ8Gpcz9Q1Fg7zLgy4Pi5fm5cvMGWQi8y5cX3KDHh0ykuK7fFSeNukhEAoJySoYYgOcQFEr8+AzcpxKSNnMqvqI4JUENQUxoMyhgtzKhcr5i0pgVV9oDvdzLU4Q3BSkpgHJfqU8BO7r+CpUCr6iIYen6SgqFY1GoRMGCANxLcbgii24XhnHcznMVvMo7g2XDfxKzEMTi6HZERsLP8ANJUKnECaYuYbnExMJLDE7jvE+8wyYlV8R1iDmpWNziOJ8JVcTF58DzLjkg3UPnxzBgwgcy+5p/gtS8z+5cvG5h4aTKOMyj4GSZpbMe5WTUMgEMIKgth+EK1NRBbihcZJwxSgWWtiyzLUMS7CaxthzMAYhKXn1LjicKsCaMrHIbeUUaTPgmt9eKEnuDDw5HX7bf6hA75mBzAeCUhcX6gVRBTubDqBTmLcHEVkpCl1jUrhACC1MiKtsmb/ANf5ziGGEJi5UC0lOc+XcqaTbmYqGvBBjhiR7jiVi5qfGGU8wcTnMu4PcuXnUuDBly5ZLlxZfhZcHxcuLMIm4xVMt+MCVjlhiB4AzCKMwYmvFVFmA2TJEQmpjXNK+AMyvLLfqCiogzmK9syiIQWssneBYvB8EamJmJgPiNIMR/uQ6IVctKuBc1ge3/5MBUxVWe/FhlDUCss9pePc2lDczBGDiJXcwXWZZPc3dxF0ysQVpG/pLjK4H+YEN7lZgPgCGHxxHfi8MD6jmceCJ+piXn1HwlMSNkAufcMm4REGX4vEGDBly5cWXLz4WXLly4stIosXNynmXXnx1ExzKwQJmZQ3AgSvDiUM65h8Bo3Hvbo0QGeH1DywaGsx0qEwwqptqNjhVi0G2JQnVpZO/Mrv50TBlJ4DjBD9cw6JGkItortWPRmBQv4hGUqb3M48IiphHu5fE148CtblLtcTiOZfjzCihBh+Zb6iNVEc4yt3/wAG/wDEDMSiH8SX4Lmm4kcOo8S64nGZd8TZib4m3MqVd4lfqLR4SZvEJnU4l+NMuDBlwYsuX4Ny4ziDFqYIw224g3uZPmVTHuIQLh1d7nW5UAvEHvc0uF9SseokVEWbmKWMysXUvvfMRd3BbuKjeIn5gWzmA9oPEX0fmF6z0slDwlavEGxmqA6+opkMTMeV/qCxBG3i8sNo9Ra30+4iLJYYwG2YcFE7mOZVVAKhSTcVSiLHREKbmiuGYF3Uss4cw1Uu01xBQU0xrBshpjg5LGMZgZ+f8upslWyuJrw78+oiMd7i8Ry+N8TW56nNeA5iR9Rw/M49ysT/AOxHKEb9eFqG4xcS4MuDLhLjLlxceC9R9sS03FxdxOSI5lJuY9xOQ9TMO0IvUGYWmdwWyrgQeJdEXwvaYd+FpfOCWdh7g9/AMZyJA6LGUjUANsUsD03KhKnlM6UcniLSo/B+0WhrLCCz9QNVMoxDss0lXDaXyviIWbHyIRATgrExhIKME0jdHZqApKqKi4Qc1KDc99zkN9RK4XNFxilgySpRkCMVMFy9mHP+Woq4ajjXhgfjzU5mKiW4g9x6TNQuX+ISvGpxExKiT5nBi2bjh9TTOvG4NMvzfuDiXcupcY4eF/mLjcuKRAxwuPtFBr5ll5xOa7hDTl1ABguLAVBTfECtfiUf/tQfjwOIsVPzFnMdjFajAUFx2t1aDG24gGuYY066YpFfqVGda5lYY6GCFVBlKEaK5OIrFEVyKABi3qKHCiCGyIZqp6CMsSZE1iYgxLIQKaIAuJVRCcMMKlCRsHvEG7ixeLiMu8D9RPVVh4ThgAsS4B8S9jmUGYE1qHKAL28ZJVqKZTZFHwL/AMoLKupaJmOZrcqo68MqLUNTfUceHMOpwQzDyx3MRpjl+INswnuXUti9jLr48Lgy4Mvwv3L/AB4DmfLwfaPSM5YXE5RzzKL5li1BgbwDFzDKfAKaNSm4WrIcdTTFxF6iiEoiF0xcgGxzNujEMSFstPEoz/UBVVEvDIajkUUmEiCVBtYFIHQOCK0srazOCCfLiUs1F45ghFLpIPaE0g4jqDDNH1M0wzYmB1AwO/DwzJGHEWJclm/Die4Q1CiYzuXEAeDTibwFZmLDAxWQXFI5sl+uf5QX4yjupxL68uZdx3ExiXmpszHwGc+anG4T5ieKjMkCNxjCXao4lkH5Jg+pZUuL78L6mmfDeftLlD4OVymfEnRGthLswRPq9QO3UKOZWLDUq2IYEFY/EOvGa9yidTAW5jZcA1GYjurmFQsgZNxsBH7xgvdxquMMU+RBCsvUXPqu5SyfcKAS01NIfzKjDcZBNHjkeFXOjMhYm7Uw5AxOhC+hGxi5bVRI98x4mUNAwXqACIIiWO4qyG0aPUqGYhioMwS4/ccP9QYstDErtqHbiXc3tL8xmLBZ/krWZvMslF5jiYqV/ElZj4N4nuPEYMx5b8JiJMO5pBWfI08Ibl/uFJeYvuOeYsYXyUr3F37lvMo7icRdLMNypntYY0CA1UWjqUHMOII1qJFtKMqgrwv6jzKeYK8wlXEeO1/UGk/Gd+JtG2pd4thWYnUCYADqBsyVA2DtjfLXRFqjT4qBLy/NyleR3Gkt1AWooqVx+4oojmLUZxUI9yu4BcDCUJMjYv5irmJq4MXBcWu/cFAL/wDrxes5OnuIys32EVBUyIEGoe4MSr5haYmagZJc84+H+TXfjiHuJGMuVGMuKSruM4mdkymIeCoahErJHuJE7lURIUZtL3UwS+oPctl4ly8RbCKy7ZZVriYa1HKDsaJyXUW76iShLL6gID5YaKKJoJVwlR6Mq1jcsuyvmMYp+Upyjgs+5eKiMwwnZBpqGpVDBr9RpqCcYZa51MmorK+NOYTSYJXdFTAbEyDnLEYhSZlKwY6mFmF7gRGCiWD+YcoqVG4GvIbGVN+OdRZl43E1uUGJ3y0eR3GxuJERYjBTgvAw3CfXMAsy8yy4J9w9ILMzI4dQjIiNtwWVFQoZuBnOt5/yGOp8eHw48Zubj7miO4RnEXglT6ldSpXh3E6iW7icMEsgTUcoaVefBZW5eJfcupcUr3H8o7VOkclbmBmZRqIbD7ln1xEIDmFUfcFxWDp1AAOPmJWponAYl/V1M68QB8ouJfHUruY/cXKx3X7tEGVsFDEyysLCom7xAv5himOWEVxGB6zGRxxdRNFTBUKLlEf1CqGXLbnu4mOIrjfgb4maInFw1OJfTZEDAyyacxXxHuHtWESxveyU2zmQYrKEYLQcC6//AHAMtS+52OF9MqFuY3PMGyZIWVx3B0QtSq3hWCWuxROpUF/YQexvp3/jMG/HtjHw+LzGESzEuM+Idy8w8jRDylk9TaLLMtQNYh/MCsWdsLwtFm3hy5xLixYudj/qUYNzTMpdcRKXLCrye5wRRQ5jQ1BZlY8QDeMa4qMvG2BYX2wxi7ItKxW334GRWMReO36mvULfEpOcTLUOUthUuNZQe4ym4293Nw+Z1L4RuCbPzDcHwRM6PbBP3kARh4ZWCSqiqqPAibsLLVwNcGaTP+nhxQvoItaV4vH4ma6gUMSk1EOc+CkUOicRLFXAN/cfIWpXxMQph1TEizcGncW5lniJZF6hvmEaQzgWBR7JVGJw7h/0ECFn4ES3Ijv6I9p+0t5H2iFOer/5n34vxxHx3P1LzNsQhHExCX1Bvn+G4dSqdy5uDm4uZRWJjE2ZXXMHGZVzFxuFPZ8Qk3BxiXbMnMLS/fg4lhviLveIYVcKYYUtEwwy8QjAxuYcOEgAvMGOIVMkT2hbACWHcrTMVvwUkozxBBl0n+6AJmIalTKwJcw1YXEAAmMXAauVKqOSmIaE6xKib6hBr+CL1c5avue0+WC0AQLiUGppioA5IlHgM4DuZFA+LmmUA6uZpFeVtj7gLdagW68A8xv1PtmJCWm+JaM9zIrzMaZnivUV3OMdwrqUOo4fUFwxgRC7jluGJ7h4upd/PU1K0+FFcn1v/KRPDqM2S/U9TBOMRJfUaMv1BQOZrw6l4qDUZV78fEXhgJH9y3gcwVLXqA5mGoMYAFwPeJsUXHHEs2XGHO5jFLom+JhGo0Sjjw6lkXeJRsmmGiI+orki1FoxdXFlnLEreI9i7ij7l1n+4FikSoGeoCxCKxzAIaCHgW86hmMoZWZa26ZiwZ3iL9j6kMHJ/wDmpSIBMZudYfUrWs9kqEo4mHEvJtxK/Bx6u4lZT4ixV64nNBZYXKE1shcXOKVKXvvuJQ5lzDAcNSmJ0gH1FxEZqjtKmVmQuNjE9RIbleoGIfOYe591L/McxPeoqJ9DxMAHa/5HWJ8y4xjqZ8XUu4+KhjU+YVVzmcTU4gPEz14dxzHEar/MSRcXEczXAz0jlzHvwkcQo1cOheZdojFE0ssWDEce5pqU1HBmEGqph4lAYlTKHaYII5gCJXM03FOcxolWHMeZYt5q5WzhYtaImLhpzEIW5ltBnMIu0zBhqGJcxucTNxvmZagKhBCLbXNR43eoAceG3g3HUTNS6yUlztJUKIEeRgHGYjiHrnuDFRoCXrxOy3PU3MsxC7lNI5iQvie0rOJjmVfxNpwuUMsL8AFM+Da9eMbmBuXBj2izfcD6lZsI2Mksa3EwP7YDivp3/wAFzUdfybJcSzMcEt8Ww/kbmmXcWLmLExF3BcCalnEoHcXuabuX1NRSyPB6nYSg64gMHMPWSK7lPOplFpfcEIoPDECYMIfUPS4EJ9xXuKO7jqWyolqDS4l54jq5e8xwEGnUDEvbGDM5nxDkv8EzRTNG5eZ8QP7jB6gxqVX1PQn0wlwmVQ3/AAM3gylwVHuBAacGoWBNNShCv5iwS7mziOmsxKuOZbgVUCsyj7mGFjQXG24JeYZ5gL+Yk+Jpcyi2xqPAjSZ1Aam3A+G7lzOpz3crM5EC4FsDPcbRyqFq0icjKsr7NzBBPeofZj0/8i1LizKLxNQ6gTSGv4X4K8MYtal4mCLEsxM0YcwKu50RtWOcrH3HDMvHha1MIYCsA8SsEMa3ywIDncpJWIIBuswJabI9nhHEdT8EoJmcRC7/ABDoGPcYPExRiBm43oIIgcVMPHljmouYdxeJbjOI4nHuNNw2epcvTuNsZ4ITC4hDiNXLxB1LCxDGJgqpwYqGio/VqOmfthYffUG4UWgsTlhuXPzAVjmVf/sYxB6nMojlqOBAOGYYzLdSpTFdpZzEVPmVXEorUq3F3KJkYlYmWDmosQ8pKKmSG4vbXpiJSdm5fBfXJ/Ei4/hUqNzNePiG/BmceCc+U/EubiYjZNFTtFRFqLFeAzfHEcRym9TmXNLc1uN38xY+Fl6InOB0TK1jiHpCErPgMZlYgS8VPiNIvCrzFXLuAZhXmsx3rbubQlDiVAtbjsDSVAffMFSXXgupfNeBpg2whSofMYcIw4qpWkvJIZqNITBDDhJaxFGpLc/zKNFPqc2IF2QwQKmZcOGNQ9p6Jjr9z2YmUVFXmffAoxAhqH9wLiTS+YrJVzjwDnw465YYga8sqifiV9oKPYxCOGOosGyWBMi5m/GH/wCS+4l63A9SvUt89EFlOkeHxf8AwW5ZYzUYdSqlaxBp/kWx6jXg5iojSWbjlUwbjqYIsxBFbgiCQx8ywiy7zeJSEABnIr9VK0FTGCAUKW5VJlKKqZ8EuNx1FcdQpu5mTEpG+JxeYj9zSejia8fmY9L+IDQxCpeKgkKPhbDOYsG2WGiWQyVcU+5r7mDMUv4YQyH6m7RfqcE/ECYH4lBxNokdwZmrBiP3KGZrl86RgaLcwbmqqglaCCe8HUWEGFsXEBcGzO4YXGGLECyUlTIqG0orG5VeKQYvEWpe4prL3BROJdRW4q/cS8+CqmqziJmC8jMGKNvUMQz/AAfF5ms+LhMQzNEMwhL/AIOZ/cc5lxREuJRFmKpHEfgDjM33KMWudxyDKc5xG+JgOlr3AghRhI0m2twMSl5gJdMxMyr3PiBNxyROKijc90e4ix0R7EdBRLGRFbccf7SpkgVqZ4GGTJLz3MB7jVTK4cELCA3Cyz6SCpBzL/UvmaVzBjbuYK2ouE5Q1DXjnxtNpqwYlQCyERjQ1CZcTHUzMEDrNQUEp4E5gUkTEB8RUw3BsjFTBbigbnzwLAnMM4hhNYlQERqVcp5mEohW8xKNhCskWrOJYYtzmVKm24MWRl14PG/DFZv+BMLDc/rwGfFYmoTiXmVNLEioxtFzFiWQKx4DkzqUMS+4r+ZZjmCXDqJTR3Mx1/Uq4ndkrJEGBcrFcwpplziEuncuX3LKileC73KbnKhGeJr5Q5hQ4CC2GMw6Y5biVJxEhYLAXd4A6+ZuENyhqXk7its1LlnUvmXHC3xNB4ikzFDXkwyeYxliINwyDR/pC91Kmo8X3PwiWWlb8BthNtzeyYNxTtLrcVWNxkOIW7IIGY1ArmOdRJUdz+pnGi3xCDibveUzGyMHuZjkjuamk9IpzFxBnT41NxixZuOPFEu9wm4ceOJcvxz51F7qXcZYZ8pwRcajXEAfMed1HeI23eY63Bs1M3Y4hPeVCIwBCWZ9RfuH8y3UC5/c+Uo+fA8cwcZgm+IpUVTBiVSnUsZis1DpPEqhlgguw+ZaoWOoJwB3Lex+YA9pX4mLDKpWaaemcd+IrANnMquIdINwc1HNMH/+yiCxADLmMFhiLB5NR8jhAiBxMTUt9dUWv9R2VNV1LNsBT1BkhmYcTZi1O8cxBR8C3NNyzBCHiDrxhriAjuJzEiV8xLiQcRUL1L5kLmAWlQ25JUfUWN7HUemOgY40TaIxsy/B5ZqLO45lSpWJ9eL8MuX4DGO5jxTqok+8WVTuLu4bbuptEimkG94lKLEAG8oIPuXnUvRK01FB6gcy85g2TbLbqCViOMYr8VfMRbiBcUvslA+IiwBfiHGpAXl+WCrUMol/6hXiU+Gb5JrKJStQBKSANkSp0xVxsg/cWuJ+SDZ4Sm8sFg9wwRsxCrEoA8BCVNMWKXFqa/cOktxZFhFOvctiuqjUZhR49QSIg1EO4mCDF14qmyZnua+5fxL8sOiWfiGmZXbPlLfqXdkTESyVU2nyl9vRKo/UerUoJU+olypTjNTFahyVKzG61LXg/kw8srMN+dyowY5nHh1H5ixM+HcUL6hohfiWTcTnMBlmkVHEGziUDcAh6LgYbzHgNyjJApjiXUGBvOSXjUvM0y+YtMfBq3OlgvOYRfcBxtKCtn9TdfxBOoBisQA6zAkrisXKLqPYlMY8LE0xMTPiyoqKN/EsYvRFTuD+4sVG19T7lMscNMrXmJcEUMoOIsuXio7JozV+IcP5ic1ZPqLUoKJZWZkCZm5xRie8TSRZlx3mXVqaQ59zhYjpLF5iANw0SzAwVKvmV+Yl5mCMM+NIalgDlr6jBXEcWYHhOZTHESJGGTMSZMf4LF7jrHjfjjweMjNk+YFeHwJLxL78KZmQxmEaS4LvEKkhrhqtyssWsSyJ+5tdxHhhUxO4oBCuXcwe4HHg9VBHeJlzLJsjqXXgpjMaoQOcwwu6i5CYoMrBVAr4hQGoHiYbjSZVUtfc1xAJvCG2dzDcQr3BZU2VMm87mDBvmFuoIZZtKj9S65AibThuK12TCOmHENTrweGX3HRGSvqW0vZOxmP3FySuN3GXU4OpZgaCHzNiLcXECpc9TMsIWmULcVYbl0Iq5iWQvmWL5ioSy7gjH9R17mCyozhjKz9Q0VUOM+ExG46zOI5ir1M1UTcVL/4NeLly/Cy/C8RWXHxZVRi+453FW45lLmlEsQbnH/UNw53iAzEpxAzc6EqA/uWNQoVCPtEieofExXUsCGriLi0RPEqJXDDmOq/AQgy/UqDRCrUDqJXxC/M5pj0lU51MHGZZLhTU7SqiQCRO8Slbiw4gaWrlXLplKub5uLzME9jZmzLctPqawQ14vEZzNJVk/wDYKX5iXFPWH+0d1jUwTZFmrzMAhBubRQjtMQXL30Sxaj2MomPudhKSEbhdZhESJUauAj3FSppHiVLtZSlZqYcwqYucywzcpqN114KM+EjiJc1LnPh+P4V4PD8yj7lTu5cxU4xFqXiLz4OSxl9xbi9TSMVYmXEDpzzMTG+J7eFt6MRNnOYAarFy10bgx3AuUEDt8A3mFTJiYuyOGJviUjNmcQAgHz6jBhvysJ5PagYQ5oBqbYjUAe5iyVK7IEKFTn4gWPhJ8MSiMGWp+MYDqCXFV3UBaRZSRwF8xhVxFsZ9MpH4nnkhHxsIN/ExM+ZIfdQFp3xMMsyUkTlhgtZ8Qf8A+RPvwlmNXREvUs1FC5YBgx78YAI+8eAYGJEjiPPqJTc9IooArPKOBwTBU5lTMvio4juPipyQ4GYzmLNS5fgi+dxjKblUR1Kx7l8ReosWXmbVKSonMXuUCGJIbpj45mRG/uNjCQ7YKDohysF8MBOIQzk1FHuPZjQqeyIrdQ9XCNs6m/UGg6KxL7ZgAFYmHUolYn1KlGYmYqXBvDDXnuXKCK4WSFUWWYFpcHOJdXW4PHcoWxK3jqU65QUDqV7nRLmO4yoszjww8JTBk9zhMx+J/wDKtxypiEa0QQTZiVhANRKsnR9wQmkpH5gipU4mZ4DGJUMQWLZFYplhmkdZiKIbuAjPHQlSmJUWZtu4XLpCtxM3c4uXjy+yB3ZxL8M5jRLmjwsvEPAxB8epolt6idRY+Oa8/cfcGYprE3fMb+4M3UxMbjd5/MUHOZVHV3DhCYP6hYXNGYuY0anCERzENQV0XDZHUXqz+Yvbs/MXsT2YHGIRUDiAmolkYHuXUS9TLFSoBq4FQleERYuL7i7SWHuDbbAVpfmFLjjU0jtjXcWn+pmRlhAqOh7JdDMcWYZuHjl8Pc0M1fzAKJoBeeoIrlUXSEhNldIMXv5i1kjjmWVSShJ85aow8pTMy1BSjuPF6m3UO8D5Cx3lY2xuEOEKrmdvKhGVmswoxG97gwyuLzPmBjcYcZiiqYm2XNphhHwxI4l/w5jhl/mG/DuXLrct4jEzOPD5+ZgRjkZxlrn4TmgaxGu+I9kJ5YIGPOViVe4laMyycRN3BjXgbupWy6gnFQECiVKlThqDywc7mUYlz9Ii8T3iFX5aDEVHkTI+BPqALMOt5ml7XnwtY5gpz7hnOYoq5lKH6nENT5JqUrHCENeNPh1HTB/UOPklGDd4lGgFRe1LUR6PyQS1mbZMSjFlX5i83UvxqNrlxK94Jsc5ju8TPHMGq1DtOdMwhbmoe8bz4oXwlv8A+RRbiAAB4uI1MXY3KDXj4gVDBDVRc+4OY5lq3Kib4QOcxd7qPqaZly45jqal3DUXwMzBOPNQwzErMpKl5jvw3d8RU3LuJbNHG2Wjr/yDEyTrAjbLtALUo1OSAAxBHGIFZ8Mp9zaJfjUwlQIHhVOJvicyo5hjNTKLniGUu9wKd4gyphcymUVYiKmT+5XK+Yi6t6CD2o7cQxurgxmHu3MOUguC7bltQvdQpYrx8MuAchjv4JrOEGHhnM7lXFxLta4Lam03eRJfXJiYqJkaZhO5YcQCuu5WRMTVTnqaFZgdo6Yajd3DD3LtDcvebIrlUuDMLV475hYtMFdQVtxL93KbagIl4TFcbVNOEAlVWyoDeJpyQphuJyeFiqYnxLVcEuLXcxOIKS5dXiXRAGal/mXmWQowZfhIFTvHhzGK9QPEuepaZn9z34piJzFM53D1uKszlGwOo9sIMFVKAlTO/Fdxq45IE1KtlZlVC4Ka3FJpHLCbMy6jeanLKzuOKlziWFReSMgqBrcquAZWXby9TK/Sh9EKdQpExtEqP5yl5IGTD1NT8JVMFlfEULkxDazFiLEOYFxhoh6gO1jAS239GvuLC+7P4P8A2d+dn+tBFL4cXf6ma1NrZOMMuO4FzW6xNXXBiVAgjxmcifEA5SAIn4imyAQ04slWUHqAFcm/EYVUAtm5ljUrER1C2LohQ1LIrK0dIXCELsrFVMDUT1EriU6g3MxY3EJUHD+p+SbL9ymF+WWy78D78XLj4umFN+NxJ9wZeNxepxEZzM8Rt+ZzKbmSE51DbNKgm0//ALjAbWpoEDL2zBqBcB8kzyE1c9MSiOX1KjXELQNQKifEGZfEzUdy+I5xHBuUH+4+8pDTxQMzCfBApzDHcepl1gmcR0QmEIc8MD7lCajeUVUSoDOIlud/ERWOLOIAlVDg/mAwlxRI3g1+4osDhH9XE2Kf/riAYX1/4oEc9Y0/uWdyl0V9V/uFP79/awJLvYtfjR+JQIAckFRVUfmFCnbUpRDfbnqKdeF6I7CDDefGLN/UuCV/cew+IaXzDuFimDrcVdMTl+I9dzuLUMQ1ifMJVy5aoray0lB8QEBGzXgJ8zBsYP4i0Q88QmZsrmV+Imc+LIxPFy/Cy5eZfi4RcXEuib1tlZry3cS5xNMam2Prce4mbnyg+7nNDfqZhZ0eAKIJWZZHw1cQqYr3CVRLvBEYFSoxVFvRO8NVC6zHEfmWrcQ+IhxOYRWbzBM3A1cXgWJeoduoN0XxCoor2w8APqVjiA0lwBklwNpdxy9RMQK3KxkqNNROZVamDG5lj7jVC+BGWcUQjo8SkgPJ1MllLgJEqgj93F/3F0O5oXwMe38yhA+F8kYVquYgKu5gA16mc3cd2BJX1HROTELQgw31Lv8Acus9wWWsGW1hV7lBuq+IOY2acRpMkxxupYUzKWJx4Ny18HrUwNwA9WpLGo8S5tMMEFTGaRZbiNMEC8SitlCsmYZhuah4+PGTPizxfm5VwshFwldeXEu/mXUXxUWPgiyjiUmJCgS1gMNEGPGJcWNxMZi4n3B3Ns7YGJUdRYmWUwciN03N7gIIZ3G8RKPX4iq03BOktYkA/wBJnMDJAJXPMCuPA4mLg5juARpiDibM/EGKYl4eINSg43GIoq/Utc3V6R/qxKGdQvDBjNpYQbaii8GEoq4qMVm4738EAiE9w6QdWR2BbTBequIrxaLmfdMsDbmDeIF0EveoKBc0h8RK1zBQz+oKla9y2PhiL1KM3v6jVDCooMpg3CLUW4xfbMcYCYTaeyL3M0qZ9pTvlhMjdxD2hYu6g4VZjxiepVRPNSpzNTDDytcTe/Jfjfgx9RlRVB7YmSOq4jziOrndgMw5pmhNNwlPJGb8OeY4Coty5l4F341jaOG4Yjx3H68HtHCJECVi+oldpAawSs6xMMxtmWeZVFsorWIYcDM+ovkL7m/iG63LzKzEIMRi9TGbRBahnuwDQ45jgRjli3CRCEZcNaiVQ/MHgl4hV76gzQWM5wmwwVwnMpdMsiZjRFAIMeT2JZnAOYlfCX1PeZ1KVADbBsxFl2RBh5mDctBv5l4xO+DL8XU4Jg9ywOKRuPXgRDSmUXKOJYyi2xAXKFQhgeGXuoRsgGSWDiVKI+NSomJWZ8SseNS5x4GPgZ9y+5pU4lS45cE4hmOXMdxLmOJa8wCQBg3iaP4PTwuPC+Q5hghlmiJtmJjUrPqJUSc6gZbmHErEoJWZUcPUqmViVNSskrErHjcyIYqVbCBc01K8cRXE9x4ixEJJYqXmws4j2LRoqPlT8xYH4SgHuN1ks+SCslG2P3Ht3iqEUK+CXVVHuJVDUq7XzLc90WDaQ2Pr5YTNlLAhJG+0rx9kzgy5gP1PknGiVUJbAC08xS5T4ouHOpvZlmGGpheGejELQ/8A6g+CZ9DKlmc7wmShhDUVPqOS5b3MsSkcIGl+Il2rmYLnGUrEMm4jEuVElfwrxzGcxjlLzFvxqXFxF9eLqL1B8EdTZFxUVnubGfCUu1TFZ+PAxS7j6jiKxR6hVzCBDl8DDNRiXGib1GYMzG2YeJipSJUrEWiLZBuDvMtNxa1F7jT5nzqeoQ8XqDLzFlEcWrIEp4W20fEQRVNPqWNh3G15YanAirLr1AlMxcVHTStbJehL3UVWzxbqFQxcLtxkT7VbXwRxCLr/AEQIj0USqgMF3R+JU5WqioMtC5YXupVYfceYm/iINkTKLjTmXjcsVzEJZGJg5lgs7l2J9HxA4tmWSW3cGmUQkzLWeyJZ3NvUIZmQ8W84i5j3epUxByt3LMS8A4h//LwkYrMSvFSsRn1Kt8a8fUTxfiyouZzPjwqXmLyQVn3HUVjMrlIeEzFyYZxLzDEtuLHLcXEc+BBDcEBcxf8AA5JxOJUQ5nOphsYlHj5glSsSpc4JfvMcQJVMuobuoazOLl+4oyt5mV5gVXi7YA3B8Fy8ZrGAG84pTKGHcQqzL6SUK0PZQin81/6hQA86f3ctx91g/Wf3KOme1+4GBNAVKx44jLM0hMNUmCvcFYhn3zE1XqIsHDKRI2B2Qba5mIvOYmZzcNY3Fb3ERxkY1xNZIWncCkKGNS0u5XXMbQ//ALDTeZdb1FawrUCFVAS+9zKVmrKaNWThEcwGyATD4+pUSMQiS+J8+H+DFjvxmM4j+oNy/GV9zXEuKrZF4NViAgtlCV04uKyVWIOJcUI5Mv8AEW5xMmGoGfUVEUWLfl8AsrzUpZ+sqo6qLUSsbjuOGybmBmCCBGHCXxL4uVWYjX6mbPnHfM2XPZKhviGu5UTq7I+GOIRBMv5jwKjM0jD+HEZxKN2n5kwZlvOpiviNyp0InPqbdQq8bmQnUbH7g2a+pbVfiYI8xKytRCnVy6ja/cKhXLKTUKQ6cdxWWsRCdyzRMFcdRdJcEWqn9+CXuOpeY/cVpjhephBeIQg4mvCYiRzK1Em8Rj5xG0TylkqZYjXcN+vLPuemJVZj3K5i/EXMeu4i7mLdZ4lgMucRijXnhHSZhBv5ix4LNyqZR3K7iSqhrxlMIET1HEVrEzGiykckS14impfeJdFogF1uG9y7ZeJQLmSDfxDLcpnME2hLbuGG09SnMPiVKcGbOZeTbdPFajyTITRFDDX8WGpUgBeZlhzMJ5hpm8oBNA41KfZhUTFcNJ5iEt9ysbZlAttl00l5wxN4MzTdw7paD9zDq4VZRUxF+pg+IUUagCXeI8NzDqDZKOItxzNKuUYjvTzBQFwTDq5UyjwyivHETqV+YlsTqMZiXX8Hm5eJqLUMszBJhLloMYtSrn7lMYwq4lZWbVUdnslwSgVeINIe0UQl5zHbOZzGbw8Dioq8aiX448X4UhOZUSCIY6+I6jnEcb4m18z+5d61GuIuYUvM/NAuUFrM9XKXQ5g3AK+ick7oY5lfqDyoYuH4ib4hpSD8wlQcNcwbCkmYmjwLHjj+PPitdgfmdBJG4zEEmAhc26mmZh2mq4mEZcLcNYWB+oWb/UqBf+5wxFeHCQxc1LtOSInuo1Mz9o7XM9Yjb2AgjR4BQu4LbUvV6nBC6zN9YYcAwOZgIW4O2aXylkPCJOZWZrMS7ZUpxHlEWqnzH1P7iM1HPi4NajUrMriV7l53iXwR9Rl/UojEuPzFJ0uMRdpn8w6jhqYFz58B4N+RG3yzqX4vxWYEJSRzBiMcxPxGxZ33Ntx/caG2403KTLBYGXTLUcCJTHFC11DrqrGTT/UHAHxKViUqVAXnvc/BEua3BwYGZe9smqWVHr+PPjnwA6tI/TcZ63iCyMNsDBu7gRaoPWZaYQkqCus1/wDIMa+I5VAjC4mZTMLIYkgMO4Zl4n/9ZR4uWMF/Us3xdQoUS8UMvGZXV3H2qAcQ0CBUSjiEIQgqalEuWR8JMktTG5uJiXUbWW3BmcRLJdyx1HEzKPCfqJRcuVFKqfENep9xjszie2KQlgmr41G1fcxGZZccNxY5LioQ1Oqjwx2SrlzKMvyy4tSrh9ps9wXEojlxGO6qNEckwPBK+Yl4iMy6cf4kefg2NzgcQa63d7gKr81tgohhgy7yRz6ipv8AM09R1iM5gE3Eadw1us9yilzR4iMPHPg34wDdb9SpTLL8whCHyuRxDZd5gt9xOSZQ0isShupdMwhxzGmVwWX1EvMRtine403qOkCMso1azKr/AOxN6CAWZlRhqCJj/wC34+tSwxuDNUQjg8AVAqG5li5SYNS458j4S5VbjuaxE9RxHLMRaZeNyn3Kn1N3KreoJqJhl0QdS4y6mPCPccTS5zDYN5gxHqKYg2xV41rwQm68B5sr3L8V4cTjy5hXE2HhiR2uIyo1E7Y2mS6l/mOFVA7EKEexhRghq5bUJgSc9Rz/AOzRJkanxmItjMmpeYgTiamCLzPB4PHuQqWZt5rU1e40hdME31uDYiuB4VmhCpGCq4uN7ivyTHFQNYJY1F2SsUxt/qI+DuGc2UxqlxY9xAZnS+4HUBaYmtS1qbGoFPxMDURPiHFxJzqEubgy+/NwcTaYnMTc+ZeY+oPDHmI1KajZNmI5IzEu4c3KY41Nm4tMvqMdSzmUzUH0zZj3PfF3McxYsHdyxYHcwhCPnUuXGkZeIZYTCXU23AZgxGVcYk2iIiPqCrmTExZxApnEHuWXiXjw4+Za74hkiuAlVPdYiZbiepgdSkcGXVHgmj14NeWGo+CpGC+8Mw3zALIQF8ceENHMB7lxmDgJbnMKXNJ8kXahBaruAkEdbhZbv1LXXE5BDApSAwKxc7dROuSJiCY5lY5lwtQo7xBZ/wCSyYdSuOZqC/mVmBXEpviYcwo3BvnxcSXmphnM6SosTErKSupZLfiN3ZFcIMSr4mZSS8Z3BnEecTjw9xZjknMAWty/BHWJbeIDlZeIN+dQc+oQQfDLYPi5f7hdwYMGXTFsx4FIsuPUSMStzHhmSpcwRwiNPcCXTmJu5dwYYsahUua7QHJiLuChmKx+Za73KGWbrIGiFcTVnwPH1/Hb/AauhLe41xFIC4k1NZJmVjp3AYdQUxGsQYlWZxLcspYZ3A44jNc6dRxvqAtYhNTG8SziXwtRCODBdQFbiZ1EJK3WIY+JoTKYzIxVB178UcXFDXuF5YyypuDTVxM2RSpdXBixjkzE+bi1qLmONzZhjcrO5qG4B4S4bYrzG1iqXZFrcTqvuON+GVp3HXESJU4mXiYq5xcdVzKBTBs3BRmkvxVypqL+IscouPF58OktcGoNs5qVENTiaRKlTOyY/UFe4kHUe0GU8vhmBjMR+oFYip+ZfBLeZSNl54iTcMWXyjSaruYDY7mgjuGfBvweSMMZHPzBUGawzFj7lSmXKIBgpQsBZhJgoXuWyhmJb/cr1KGWq4mNRy+JVuZVQQeoN5io4al0vU2JZFORCjEv6SxnXiFysdzbMTEeCGoF2Hcqmzsh0hVq4WjmDUrmXRF5NS7lxw7lsQWU19yxg1qLSDxLvEcMCWSqmmZUUsrMavmXfMvuPxHuos0EMXUOTOkc27lSsRcajTqDPDK/EUJfhaitzmOOJUWe4ssj7QtmXqXUStvhxNwiVmVU58JcHEQ3EjOYlMTFy+PC8RHdwKbZvX5l0RQY2tz0RfmNhmrijARw8EYR8ELDtIPqWPGCoWLFNYlWJjYGJzNQyidQ5gsmGkdI5TmlprUrKOcEBZNTBs0kbcQ5mFam0wUiFpmXkZCUSG2XZEMAqnULAzB9RTqXF4lLoiYx6eIFRk6gYw9wJhiGX7jniCXqVHOo4dymHdG5XuJa4mk1HHM/uWhKvLmIjBUiumLTiMwR1uZLxNfcWi4uImczBE2aYPqJGHwjOJlmRGzXgvcGJGLysWPcsxhYKxsi1HNlnMWJdxQ8jGHuVKjPhE78YQCOswqL+JQcRwyrhj7m8Rq4rxElo5Z6mOEyTBNUV+XPk8EiWIfqFbkklOSf/LLA/TEIMVksr4YCEezc0zLEonxAqJZMJVcLhlcoGAtuZ/MqzEGaI4JaZmBOmEKcTKI8RiOyIRupX04YYVMNQfc4mZWM6yi3zGDyhxKLPPuIUPiZrinPEc7mW4vUvFTpMRxEJRMhmVdsXmXZB7JefUpi2VHiiWJLaiVBm56jZvESyyLgX9RZDyYm25p3KXjw7vwy8xW5nE4QqY+Fl9xqN1LX3ElFTUvNRCJcseBVQPqD78cS68DBC2GqiRIhHolVsWPmJjMbGYFYjHeSVx3K4lH3MI44JpqZSUJ49X8I35Iz2AVFOlIX7uJhl9ToLhtqFhUytHVMWSJmZEWI3oiM0TmJZFqLlTIJDcKBJa7I3UoZ38RCyYHqaDDM3Ymlyie5islk1ERuIdMIuaom/rOUYrKV+24IWbmKFMCv9I4DhmMpsltMxuLi5kRajTxuOGiHVQc+o/iWjBzMgJdTB8TWpnmKJiOGOW5VJK28RUPcD3BsucXHMMJOxnEWUTAEEwhLlx1CLTG3ji5bMmZPuPOGUEJxmDPiCy7zFuC6hDEajiV1ExMSbEp+YXmNViP6gWRxCqII6FnXhmPUqIc1TVHFiHg1H+NoLoEJUzWIGrAYOBgWGBdIlfC5nSNrWEtMh9QyT6jxqahXKr1MtxKvrwVeo/Mf68ZINkdMozLsuPDuYFyxPmXUu5gYmmdzHMpWbeB3F5TnNowrKswvdrILZPSB2bPXjvqWczpUcllVMjMeRqOF3NhM1qfuXCZGpn6m5YTfEdxPeJWprFxqx58SUqqj0xzqG5xUHGJuWlPqGTEWfiYcx1LojUbj7jiMzxDcJzAu52hvxnxz6lpHUG889RDhhDJGWEFymBLOpl1iEWVcXZuOGX9JWh8yljTEyLY7DfEtY7izHqapqi1DUfJHyHdr/WM5hMwC17qDnPsiYuZxKpeIdMoC+ZhzL/U6QeIxBiVAxcYH1HE4hNCYT3MVCQKY8R1dMdxU54i69xj+4NqddwwhpEinVeJpY6EdZz+Jr7RLg3PU7+5WbuUXCHMhFRDWd1wylUqIxAxeIsI4WwD8wpI4WFsQsS0jc1UFtx1GIcR36n+o6upjOmKjuXbmU+FiYkUCZ2fcC3LCxqHUutZhrM3UZTuNy2Bdym8SswlN5jQypzKgdTWZcyYsvrcvQwwQZcQqOI6isYKKTD4lCRaZh3Gq5l01AjmNLdSxDqJWGLbMghuLJHkmYlwTVNJz5NeeIhVyGvxLp9SwM1MGzMynzK1vJHn7iWsblp2yRwfUKo7i0XDLVTCX28dYmiJZ84rc6rzWrZPVTQlzRczMRWqOdz1OriWpLERJj/tFc+FS+IZT3F0i3Oyy4dxz+JyjAhz+Yl4J+hCsQw8zSkXkhRE1xzKCwmFDFoiG2AqZS4av9TEXFXiViLwx1Lv6iXOSYYqXcqfbUMYIie5pYYfBY9zDBBV3M3OYNwcqiUzHEVrEzMzaoXNwG/FXiE0zbG71HJHdEKI68HvcKvcOoHhSj4jLww/U1KONxW6nMo8Sx+Y5XeZQozwEbijU+DLJqbxZmQi1NUzJz/LBfEyG2DT1Nguoms5IBkmx/qOrxBZivuO9oEizNMoeoqc4uOgmy/Ph+JpLzLhTUtYHMWDq7ixi0x8zNOuYwsmCUuBW4juosyjKRTvxNs1K/OZUdRygcn1MicJxSstw/tFzBsT4cx2St9yi4kQtiVwHEb5g0weozCdA4ZhK+RNKK3nEtPcyxStweYmqqXLbjhuPQjkiE9ysOKfzECOZkTOIK1uBjc1uDRLPJpc9xZgWzE2bnEzvw9y6alKh45iTWIblo3OI0Eoi0srOyPxD8QRdQJUYE6JRqV+I6xNIuJvRFbjbmfRDs1FxmBtgAAUEcyzj8S7uGo4tRZJqjwR4nP8AFC2pV/ANsD86f03UtrK1ZWVmWVYgUtIqVjo3EtLlCV03LlxUc5Rz9IKdsxsOmDvMwZiKRsoY7Hu4NvxHUoi2MdEGlw8QaI8mDBFVygm5AcPDaPSaZi9yluGNbhm3qbEpu6ipp4C4LJHw5jsTlD+3gDLGHZKr5HgUEJ+RHLuxmfBE6jyix1AN9e4Co+k/0CitRYUCpS8yl+5ZxL9xY6YKssLhJBvPg3nMfmVRqF3UCzPEEKjlgZZYcwYJCXxLi/cLYlECoXjqVLuLBi5m44hmXjBDMDMzdQbgeoMWyKdIh9w5jhySkqyUJdCyxm0HdTANE0XE/MB9wHmFrU1bFHWY1AyPJHmLM1zFF7nMpdR8AC8ZAAw6KLfLGvFxna/LpnvfLV/cNPB1O1yDRqVmzcz3h4gdq+oMRcR2oEX3MU1c2nVRctS1csbOdzFCYc5i8QaI9oaYNDFxzgzGw5qO08Rc4iCFWh3BRlUzGssWYvRM7XmOqWYM6gRa3hGaGI5SpiIg6l7SOgdRINhFS/U0QcDmGPEN/iH7IriXlFaIwXCdPUSw9QWJoDEwZRe+Y09xlDfMyt5I2BNPqXjAN1GrYdQdUB36gkXa6jmJfUG2u+I4T/UQdXG1fuUt/JExM3csFi4xMpmWuGJuPSAkxbB9y7tmotss8HrwTifMo6mLlVO3hiQvmUdy+YX+IZqA6g1GHYy0Rd4Y3jucZ8ULiNmKj7MREJcqVA/qHQa7hQymIubJ2SU+X/5mAm6E/ccutZcn/kX6eguBFxlmEScx0QEEHViwQbdC9fmFX3P6qIBwxlR/uMK1MO2Cld5nqqwRcBfcVnMo8u4gQQOAitC4g0l2xBE1uWbTNvqUmZY7KIZg5zMKcINuYTa3EN4UHMAsuGPvc2xEtjQVxAlLlFhljWe9w2XEcETbnPn+4eaXLSivuKZV92xazARYXE3RKOagZ55lKLviDTtlVDA5VLO4LYnJxLp54izzLwitYqIXCaSG56htGEFFysMrIyssSwvhmn7ImPiO/maPibPUJYeSULS4ZpekmSqIxTOQ3iJPE+pctArcs6l5zF6gO4haIWtXBj2QriVcbCNnqDnLLE3LKwy4uMbg3Aog3CmvGpvw4+I5LlPGorG6uOr8VcC3mU2Q8FOYpXcvEcxOJQ67iXdThiIIWpgTzGz55l1tzxDfzMfcQRcBiUrYkLYU4qA8Z4I5mjXUZFBCAprDcXQbe5VQDrhDG6xAysStRQOFlAcUAudiuT/1AIANFTNgwhBu9zBU6JgAfcrRyxVkrGZlbj0p9Qq1EslC7hYtuYiwVXxLCswGHrLCjHdHG4ajlVxLSPzE+Qri5ewle4q6HtgRzM65glYxfgMypYA54giF/cyW2HUAxKr3M4ShxAl9QilaJRCS6hxuKbLliYF9FQM/UsYNwaRAP2i5rht+IOXzFwoPLVQ18I6Z0yivuJhjpK/SVYkGFKLSVQeonDmZrWpX7lL7GZhTphgnIyi2NzNHWYpUh09R4YtCudzpuJphhLhgh0TExB4B5hTmViEDMK6hq4Hh1OJSMFsyXBKj8y2XfgbmZdziXbmMWekTEcTMscS6t8OfiNjG5SbzDd6ipNuviXj9V7lhLLSskNoL5RDksNU4Zchhmq3HAcH4jiizo6lwcDbcoRpWeI4APZvu3EZWGxGZRNkDc05yphow+C/zD0RqrcOk7lQNRSqItLuonYUjTj9ZzRF3CjKDRGhXM2ywSw4ihdiW5qaA2wsMyeoN5DEcs7m6OGa41LHaZaz7jXnO1/1GF9iyCuS7QLDr2gcVCYK37l2NHMxOTHWrSzvNxFVruMmYYcxWivoiuk/UShIu2oUFG5QTXiW29w1V2SqAYqYOjMTeyMqIVg4hd/U0MHKfcyi8qDl9yyxFC03TuVajgGV+US0dTCmJ+URPhGidMyU5IMj3DSdMN33KxrMs39SjMFPuWj7jmqPBrJBMQ0lY83iOVy1wWfcL7lr5hcMkG2vNZlszV8xhkguODziuqgzFx1iLhzGoxRb6m4VcKuIEXUQncbRaZe7NVFhix+mC+0NQwL1Ad4LltapbGmauOnNSvksWsC7cRSk0lgZyZEGBnV0Q2Be7zAqEOKIULqV6YAwIiD3GqQUD+pSWU9zgFfcBxgjQVKqpDU1Z8S283EwRC3SfiNYD8QVgG4k2Z9Spb6ReBKvUsHAbxFcCfMS8V3ccKfdQIxbFuCUvI/Eu2fxG7/FDvvqXSz3DkfoiN4Thkww1WpnEU3cyqP7mdR6rUDRbStygNAZ9TMCxsiGjfMpSVHDuWPpHXUS0JXZFq0FIHDEaHOHMFsR2kq/JEq8FWOZVIeZm3qFFdzYEG/YjlVQ29nhZY1KzlWohYwLU7JX2In5RFR07i5HvcpBHZqLVfSVs7i3mNzGcbzAzOcwwRMQkgYjjUYGkojubW5dBLGoROIM14fAYl0xpmiUQwnNQQsQ7IFvhPUYxxanvEzrxyUuUDbOhqZa4qDLrUDPslN9xKMOeI2q+YK0/TmFUcEDDKSAMINFXB+J/+JA3oYi8EC7ieT1UafEAN1Mt1KViHHuW1H2zJLgVNzUWz3FWolvUrrUodlwjIswMn1FFU/E4v4othAKwgEjrwBZRgJkgQlU+CZuErHi/FeBVM7hbHJFLCgzjF1LcSLtZlZYfcyEuA9bm4ifqWNmmIjjUXmGIeyUp3KlsOoXRBRruZq+IZDByku/hLyM5SP5kdr1UrZOPif2jlHUc0zhKi4HqG3uJzBo+YNp3HNeoahqLFM+IDfi6YsXuOY3dy2DBAXiBCXG578FxyuURpEEjXEN13E4gTJ50i5Ysfc28WcytMZZwYmCdEH3iUuDluYIZfiXmNjX3Au4Oe+ImlIRgNBsvEtAg4rHUGupjWJyyse4KgvPMyXBVriMqdYZW4AEoDEHOZxDc3cSVxElesSpUqY3iQSLNbqW5JUDMWPUxipbjUMMILZR/AgSvzKm4ECe/FMnDLyP0wo1cy/pm9cZlZmzqD2CmIWDiV6RVMRx44miRaBMk3gxAUcMHSlPzF26YCxO9y5+ErtBhSqR3CxepwYOXubpyRdM5o0k37EdiZhtO5WHsjhO2GU5PuXg6QrJ3Los2Ry55lGuoFk6YrefF7mF5i9x3gjDUqJERzEpgsEIMJtgm5qWXOJdkrM1GohUq8wwTCYrMwEyMRI7iZ3LW1FmN8RuvmLxDkcuZ+SK5EuG2bDiAvMxv6ZdHCywZQXhxAIvMGuANeCiBUIOKhz4hKvcpeoKJVgtLeXuU3OIJhLxURrUvmLMvufUufEXRCpcXEtcxLMbmIiogQdwnWZviBA8CA8XKgeL8bn7qWdKfcz9k1BaO5bSHMbViNMCOagFAuWIE+IkxmUzDiNCpvfmHtDFqlTEgKAYKk3xF2WTIMdtwLTHA9TQ6SXdwrQ9RaTpmc/aXj0nfslKKiuH6mMnZOPZK/cbr2Q3l1VSj4MyPUxyQUMrUFxtMkEZecTI4Z7QazCBmBEsnuCOZs3LCCOIx6TN9S6YM2gZmD6lZ9Si/U09S0Ysy7iziO5zPTmDTmZafqIkyR+4KA1dxW1wmIe3ZX3LHNZ1L1alwoU5lCTKjhQ1Tv3GBOoXuYmDMfqU47mB6nNx9TGd9s5g93BLYUl3BKn3DJKjl4VTAzDZEKS4qq3CC4aleLlWBNEuRcQhmV4fAQP4VKl2CEBLCXaPc77JZB/UXZOLybguPq4ORiLf5hyFwp3JloSzKUxOtuKDpKreZhYiDdgEqUF7lVSruKhVRYKzUsQmuZYI7m0dR5ECmdkrI5NRcfQzCnCSsL0zke44w/JG6uXFTn5p5lWD6mK9zbEXEtUYzIldSs3CCUSmCGIdw1CVRCk3iXiyXy7j6gWe5TUDiBjM3Kb3KiJFY5IlMWXcWNs/uW36lmcRYwytuWxPgSpgbzM2jjJC2wamn56jt208s2H+4UCKwWPEAauJUqLEoe/HauJfNSU7hSEUahFpIpc1DfcrO8Qo78CViJcYjcqNx1iQpFybLgwxMnMdoaVzEYytzBhBZcv8A/kCBAxNSvJ7lTsdMtS+ty11WGGQYarrUFu5bXxLzfczHTU6eoMvqZ7hlW1HUlxIBzG6xHIzED8zZLNuoFBgQomVHZmKIxLJ7g0p+CItOMMS0Lq5R0MtT1FD5Eu0RGXJGhxpm36zHNSqo6ZVE5JpfpmQHUMtXiCkMX/qGose4I+GaYjfcLvLAxCkRDMcSyPzFgYuBiCLic+4ZzDxUyR17l5mTmNTkipHWY2UuC6m3P7gaqcC4qzGtQUXV1AOd9xG3EA5hnThmQ2xZoK9wdHNxBYWTF61yim18kr8Q4FBGbXDLIJ7B7hpn9wciwhb5hbLl4hhucIrhXUCbJXUTMNxwmD/7Cr56gyU5gQhFcKFXULmIFOSGYEIQmo5hUqGvc5lnhw+JWfmOscePcxqby/cUB3iYA9z9iL+4WNzLHMu2C3lhTpmGHEviz9zLpClNzhJRL5gEPUD8o5J3F2OJdr9ZjY73KVGkVgn0WO6UadPMAZm5cWSweon0nIMpOdxvbpKoDUtuK+MwW65iwXuczIqF3NtVGrI5NxKe/UEqL1Lv68GZnxcq31DM0nOIEDEzUuxnFRcYZm4l6YKjcS35gxBAq+mBUZiAjTmNHORiFYgrJxVTC7jk38wKfEaGCHrMNJCk5Ozcyu6qCnUqDrcs8wtlZu8QbcTW4cJ/qGUv/wCqDxBv5gMoTJBx4WXU4ZjiOSVMuperw/cNGNwVmYuDiIagLfcF1CG3ESYgrzNJcup7S5Xj3L7leBxf5hjB8wfpMfcconMzrk1KyrVQ4G4F2S+eZlihBr55g5qXzjMKG/CkynxLTTAzZLEQLpIbpD5m1DFCItVEzLdkzeoSklgviDNAoKZi+5GiHTFwcTQG+ZRUeZdOMx001ZHdQtTruBn+5YVzEoRGGvFRUl88eBhWJpK5huX+Zl80mY5bIGRlEqiVUvqC1khWo+4vUq4KaiQNo0pGgnuIX4iucxlf/kf4IWGNu4pd1Fp0tzdVhJp2zbJghY4xKpjRmX0QqsxS/UKNfiAjfDLpxBd+pxOYi7mi+4YzcE4/qYNxb+oOYMuK+4Y6i13Bgm5h8KibBCM8u5x6hCvFhfREu6gg5hxcMyrwyzURghhYi9QcS8zG5dsxxKOYbThjdW8RAc8z/XgrbslEyqDRfMUX5hlibmWU1KwR17gy6IOfTLxFIQsvUNS1i9QoLiMxmypsMQWEGlmKjsNdS34QfAgp3ySxYkorO5jqY6hvAyajIu6ZssxcDQ7lPmYYhq433M3ALjiH1mVRM7IGPcpMVLuVzHadJFWFpU1iolJWdx6lJuAVZFKmD6Yjc4TOYCRmXMSMQ2iApI2eyJzWowvRLE9w4uo5+GBeX4ms7IZfRPiGCcFy2q45g5ola7mOYOa4jS41KaZhqmA8OIAxKMf7i9mIZBNys5mYY3LlcQ2R4qC+4KWv1C0PaaTPWNHUy+IqMxSLHa/uEUBdQQb3CVEiMYbPiUSmoM9pRhmLUv7lJj8TWe5xUHIkqz7lW33KqJAIdVKMRn9pqVwTeOYFEshluWcRRl53DwDLKyEPpLmaQcxqCYCjCzioIiYScYqrVhm3qVbxkgq/W4WjhzU3pziUXi7mFjL4MMEamKmskUivxjmWq0gOpWYalIIGMxzzDUzeIaj6hbluVfMPwiNRo1LrcW3Hg6BjvEWKXFhuXFfFwPiWEeKuFtfwzm+MylLprnEFfzucSkx/UMK+7Jn6g6m34hQ1PVuIn4hdxy9VA4mALNag74i41AXTiDESKrnEcQzxCob3LuXbC4NwYPhdUsIstVQ3H+osvLCFHZGNuGAgkJuNxXMHRESDmKXCDUu4XxKo9kCc5lZnzxFxHOYi3K/cCs9T5nEXZXsldQfWpfhcGoZjH+ou6lt1xLl/wuXHLL7l+oZ1ExuO9sbu7mF5iAvEtS2DUbuHcHjmJqekq2VeJVRaiDHBGwY4hT8wpmorNsTE1M7m9QIUs4jLocwruBNyjUSm45LIozbEtdaiuYmIsY3FxnfqFC3HipZDQ9wQy/UcVTcddxOQlAYlHN0MNWFw1zMNalAwu64lXH48AWdGDT3CpQyQNZx6h6mswFe5SOIy4XLZbuXUGXiXmKTLzi5ohqazHWolRPqAxIajFWXG5cXqIMHXgavwEvrxWfFpUrEurlm+5QXMRKPiLW4K8T1P6qb+o+ojj5zA/Md4nEswOZzHM1KYQ+oeorxLbZdtzm4tNTMyym5pl7zF8PcuKGpWFleYsaYjfqKmtxisN+HJCPUYYcT2XBlbmvmPBAjg3mFVnEypUoS7qbVF6lWdMqhzN8zWYrJdNRGgi/mOY5uKoLtzDVze4uNR0agtXFzFV1AJlFrFXcR4jbB+JzX/AMSsEyaJTziBRK5iQMYhsJRb3AifuY11C7nGo4ITbqaJedeDWZczyyyfMWuYiV1HbczJUb0Sy5m8D1D0lValwRhgsvPhIkZqoNwhuEJv7lUTH5lFeyV+JiunTHFnj9pKnPjfxPfU5+ZZWZVuCV2SjgjaT51KqOv/AHxrf7l6qfMrL4yMtjrG463FzLzF8fJFouWWRD8n+oeJYbgAO4E5S+JVx+ZuL/8A2OWxxCkwWDZBzHMwcy+Y+5iI1KhupVTEY2wG86ldRZgzGWSKiVHMF8z+qdWOouIuITKMET7zxD79S6K3Lumo4p/MrERM4g5uGCvA3iag8RWa3Lbth2cw3PzA5jWIb8epV5nNQ1HE+IHn5l2xZBzBTncGKgp+8wblYaJWYEyFQicRpKMXMicTcajFNoeWL+GLqI1Ad+LZs1GpczknM/sl+OPiNfmWTWJj1L3PvxzCVMR4bmX5l1uOsc+obqOjv3Fai3AzHXhi4mFgbmBxj7uBGRh7dzTDMqBLqLZUqr4mdEK5dw1UKu49Q2Rw+prKI2dQh1iBm2cxHuX34UmSK9xy4miOmOoo4i9YmCoRFeZYVGyUxTUSqKqLkDmVm+OYIbqb+k03D3riUH5nvXgCpliamxlPErGYEQG4jUVbicQKn/sqsz01N7ZnHuPFs4Kl9wmyBiMPaBXcCwV434qHMpXzLrUui/KeAxBxDUYuHPrUoViY+5T9TPOyB3zKd9RK+JiHxNw+OYX/AOxKmviB+o/EdYNyqJT/APyViVqc4jF6NkLSi8yyG8RfqLEWoxrUqOsRxUcaiYMFgu4OO/UF/MqiXm4BKt8shmMBuXWSXZNzncHLDLUc18xP1LbYMb5izImyBxNNRrsiiblVrMvuKdxo9RY84lhUdxZlbt/EtRrBADTuWL86lW3cqswK3uGQlpMVDhuWQpnFcS2BYQo2Qh1E7hu5x4+pZP6nO/zBl1kiWGrm5WCBKNyuoj1K03NzUOnUPmVK785ixlKy7j4Cz+AsiS6g5qV4Lu3MrZGPJ+IZ1C6rqbrEY7l81GNJ8zNdzSZxH8pK8IdR29Sr4mz3NGpz3mVcSiDb8+p/uDZOOvBnHcdbZXcxCXLdzKFswIrAOJ6wJNYi8jBwMMRub9ESU+5WJjSaQ6l5lZlGWVTiDuNrYy9X+pTAzcEcRQhQxEzccF1comYgmGXRuNmNItu4rHUa8GPEo6BlYAq43KthdR9QGvmFHzziVrGv3HLQY7gd8zmc4gUdzC4BLqWXqGWo2Yhccbg0y+4V4Na8VEm4FvqYJsLn1DqB3A8W5MFwacwYhVQlmprcuWnMdfaWGoZiZjNEGXfizwdwhmVPZpgJiUVK9ZJWYXuXRUQS5XTmYv5lSios/uczO5Vyv3HG44x3mO8RGcV/uMI3EY2dxi8ssrBDEc6medTDDDElESX+Ja88MI4l3g4nvuG0jhoILDPPh1E8DAMMlweoNs49TiBpYZEgohUS9SzJMM3KbiDMs4Yg63ErE0ZixerjC0ZY7mSwtw3U3u1xNB/uNcwaMbmzOmZvP3CwcfDFBD0xqKI/cNstKqFuTKrN/wD5KxD8S3MH5mBbDmF3D1AeWfiL6hqYSpWbjqmVj+AO4E+PmsUQcS5xAdSok2IVIvAx4KEXb4S4ng8JZUH3+ZzUvnUbMG597hr4n9MrF9YlTma+olZ78GpUSGZ7j2xLa4nOZplwrHhIjxB1Kddx4j68ceXwuNwLdy6LOZjMd1DDHOoWG7h7m1SzqOZ2TTJAD8zjENS0g3ApuWFwKLleA3AvmIROoe4CUDe5gzJ9RiN41KFs8HBc9Gp2E6yogAzzAqnEww6mH1F4te8x/uFqa+SVRu6lGu4f+0s4vJKoZuBt/ErEBWpgz0+JW+agWZhvUDFMDjUwMV1MhfEepR3mI8NSpm4D4D1AWGUFEMQ+Zuln2gKgNTcqJHcPAAAmkJuagJYwcTZ4S5UJublA3HBjiJb3cO3iPtHFPDL4/E2bgfqO8+OPUSpXHjO4YlXM1Kx8RP3G+PBNuJqXuLiVicckVbi49y7mlzN+CJcBkl5ohBe4luGFLrmZOYPPEE4hEBmWJVyw0wuoI9JzKqYgGmNE0xx8S9TnUyi4i1BVzMswJpi/NxVjxNTpjkVmb+57czOjFyMuiGG5ePmXeXjccaNQDm95lgvXDMvaT0qprNb3H3M66g45mMNkAKeNZgXmCjMrF7YIbt9zaNN2XBubiRuqgVRKlXiVnECUktWIUgd7lECBKjbAqPOssGDB8Vn1K81pLghFxtmooQQZ8JCHh1XqPcASupWfmI1jiBbmOHxAxmcaxKbxKj1xKOIvMMTEqax5rrjMxOZfWJ9+KqVRqZESo4IpWteHFeePF9O5t6hSwSPcGZWmI0GYP5mROMxpqoEMQzNTiHcq2U3MDG4FmSoF1KNRDAxUW8T7lFRjJ/8AsS46ikYMeLnsmZl15lD/AHK+z2g4HEIf3KDI9MaNHHEHNMXqVZs9QULjeKLiZ3Qys5mvYhbMwKfuVjObgZvuZ6gfcBrE+ZqIFYhvogNzbwErMB1AQCekHct14hOIEwLikWoQIYSi5UdbmJiOoLtLKxDUHw48B5D579z31HL6ZXMpRhw/mJb7g5ncvMXF8yo/E0gePie5xcfqMruOE9OY0lSolxoMx9Re6nMfD8wzefHUaMFD5lVtlgwpJ0JThjANwzuXkxNyhlUuoM3HOZiXUvOJl3Ac4mioRcXKx4ruUnEvcUbi1Z5MtXFqK3GI/cybgc4hvq0TWWDXzHK+4FL5lCA7OYkCnEKywp3KAw6hu0iHJzOD9TLVaJgJXM9VWPC813KrEXhAWFquEl2G8cogJSVfEBgUQgkYBdSsr1HrMic34FswJUqMqVcqoESyXk4lwYy6hFHguLLldSomPif7iNQD8zgeZWx5mx+5WyYxUqvqO/U5blZxAzKpzKGVnxl8fcrExfqI+kze5cd34dVHctjiVLzHUccyhjdpQMzGKg6biJpLydsN4iqrmswXEWjkIPJuUcQt9QbnMDMMrqXXslfiFlyssqJz43iBUdxOZ8xYpnz4fOIMfURdf3ChzeIADFVA/MCu8QbNY4l51L5cQA+EG30zBvd4uLrUpac4gB+WWGOdQBOoiJV/UWsASlYZ8CnEp1AuVmVK/MrwCWQxgYUgXAzKlRMRU1UTMNVUML6jqcyojubSoQOGVVFglTUzKuJTLrxD5cwLOvBjE+Y9VkzLtPc4+Jm8ZGJgviBaz9RNhMbNSsfEvPVxVlZhzMh4YzP4lNP5n1Eo83Hfs3KZ/uVmM+omPcMKli33ARlguYNQrniGSFKGNhdx9QvmfU1uK1xFe+JhnmJEriGoS4u5U2WP1Cn58MYRwT3H4jmJUSyaMrUWJi9zN3GrLPiRcGmu9MVt1MKXiB+GSVd3gSBj1KEzxA4OSFcHPPUfe0O3ET/xKtKlwbMwV/G5srbEIdIZMOfiVZuB+IQqoFsCB4BmpZxAzAgQLhKIMTAJlKKhxK1KlSokqB+4QFECJBggRJUC5lFqWjMMLQlUysXc5ep88TakZ2d5nUrFcTp4hzWyO/mF3bC139SrpuYSjnweDEaqVjwdIxbMeEx4DuV7la3EmyVVx6uIMajXAqItyG5qyvW5gEE7nJeIGrjgQ0yQ9Iipd6nxuK9z+oHJA3vELlp6Qpv+4Lq4FYlYhr3P78pPmLmO4vEFcxcZgsJ5l2pgWNejMCrcydZN/UyMQbv3DsTJ7jd6rphZo5l/rcz7lSgPcy5+IVV9TS18xzSADeUgL9yiHEHOIBAohhlSoED1KlOIGcyoQywhOYMJcvUuFriKC8kFeKlR0+KgcQLggqXYuBiVcqViV4N4o1BKYYExURb3AmuJphrOyPXcrUq7J7fuU/Uv9xuviO/T4Un+oziVmfHM5gxiMplYlBcC/uOJrEwxGfMY6hmNYlLKqcWIeJwkOoR7JkZP1kh1gPrEeBV7ITtHTO/BriDWEMmYLdVNKJrLBs9RzBWr8RNRYg9wVllZhg/3Foi1DDw6ixYuHmEXJPwQyoYiBzKtyP6gaUVxMG1qAorEEA/cvviWuPcqipf/AOxxuHIcQywE+YDhxpiGDkgUHW4CuOoFt6iwb1AzA1Dc4hzAszA9Sv3KblVCcwKYMXBi1KTZLxExJ6zKHEqKlY/hUIMswHUKFwp4xkMH8SVHUJzKJ1UCmNfUegnJmJlnXuUa6n9McZ6jKusyuJ/WpWK6jqojuG2Jf3K7iYxNx8VNMbiVGOtxI+o6uLfEVHEqyBVEO0qVKlQ9ILkDK8D8xbvjOSYNA74gpMW5m7uGWWVxDG49TCEO4CVzCuHMFp8XBYuPGRzMgiziX6/MZ6I6PcvCwfEYTnZgiBek5X6hQZ4mjHyS/wD+IKMuodkUU17jTVczJvc7dQKdS+DmA5PMS6S+4qxeIQD3GjEwn6QCYgXAGWEMMw9+KzKmaiuKiCFssw0S6DUJ24WidymYpVQ8VKgfmBKgQJUIKzMiVNRlXDxUSN5nJWJ0z1KsudnjN1EcQOPCUeP9R5O4N6n+mO5dh+JWEmAlMrgn9T7mZiNVmV1MnrwhWpVzCViBiUOnECGJUqVK8cSoh2EGSj4rEc2b+jEQWoc5QG+GGG4qMStnfUBMjiWJBqZTEuqinzG2mKuHviFvqPtLuLjpnMWMOsz6IdspuZ3OoDGBl+IAAwNEz931LUwZNwMbblASreMQpriMqtczjMysAlXmNLIjqFX7gsHOJknuLQQ8jDJAuU18SpUzUplRQ0+ZmxW4giyjrLjo6gUdwCGN+AhAFlYsgSpVZlQLhK8LCETyLcPFeOBlZhgtjz7jqV3AvcSIRMs3qV1Kz8z/AFKji4//ALP9y3bPqG7gfwriM9xzH4m8VMnikgulblYQ14PFSvGpuVKzEsmc0x0hT9kQy+Ypg0hXSQaqWPzBiVm2azLvxedy5dxoy0Z+UuLjMcOIsvZeJTMDPXuV0YnqViDYxFDPuGVvMpro5lJt+I9fccxaNXLa9kt/uGXGnuFqqi0WGoh+YKsYNkLv/c53uFLcsapmcEUF3OMQg+AzqcQhMXHUNy5YJPzsoEdwYc3B4LdsqHgQFgT68GYEpgQyRZqE3HDOfBDxUZ668OvcrMDHxOZ/YxMvuOeZyzmGpzEe5WfUTTK3Kt8EI+fcBlOZ/uB3AwxLajkxMVkiXKiCoeAgR3OvF+alXKjabwJk2mo4bK5bmWC9xl3cqSyAxh+orVS4r3LqNbHEG9y5coLjjfMFPcon4xFeNRqp3EZb/LMAABgxKykRXzFXRzM1e0g8dQFdwNjMjxA9zWH6uCZeoOK63KD6lGVn4l5ohnmcfMyKMCmDmDgheCBmFwhAhCFRI9Q/cqC8QW7hkM+MwBg4hDMNwMMDExZ4CyVA6lQO/LqDUrMEqcRV/Ak1KxOZ/qXnHM9fuG77jKn7qf7nvwmponqe481OfFb8f37jDfityupTE9+CYgTNAx4IX4qe/JK8UyoTmIm8BgDYfmMEJ2mRA+5ZzUuppBVlzN7mOJZnEHGI5VxHtP8A8pkMtauZnMfyTYkvSc6sCDV1pwzS1lvGSUjvDFm0+YF3jTNWa6l3Qcy1MxQxcvIrHEyuHEOMXe5it6l1p/Epd6mLiS4WYepeamlS/BQ36gwuF9+AlQTBfLqZ16ivqbEfgYhBqEBhVSoBcNwMyvG4ahhjuGJPUucw81plYiZ+Z6rMaKe4aTqc33PROfD/AH4qpxCJT6n+omzuN0MCxm0qVbPtEamtw3K8ITbEI6goO5SEPAQ88eOfBuAQh/FBJsSNMF9x9U/KNZJ7QF5mcsMsroz7mW5eCouLvMWt+C3Ed1EjKIS1xUsgkcyrdGqhmobi8NEKYrUHNVUVuHrZAUHcwtnMLy8SgywrJ1AFg3CtQD1mUcVG4alcSisXBNEDNcQocS4iDBhq4JCDlhmEcw5uG4eGCni0j1NIIkJUGHHg1AnxCExUqVM4jxLlRiTFw81x1N1iJipumJxDdyrxKlbnM3ic/PiuGVbqJxPiceARDw48PmpUZ3EWIMdsNQQIZm38OPHE9eKz/wAFRtKxVxUUfcQSye4FgsQfcCkB8I5DMtqYbnBLV/5LBGF1MURK5mSWq9XUx9If3kiDuBUEqmmLXOGU/wBMyfhmNVAcxpxGtdQsbHXEMFnMOzF7hRackyE5lXiBbn6lVqZlcBicHfcDzB+4WQcy7xBthDcGHESYPmEIS2mUR3SqYoNQLmYECEIfuBAqVUDMDy8PKeSHirdStlRLCVsicyqdQ/U5jxUS7JzNeP7Ik38xhx7ldeOLn+o58JGpU4jObjX4iZYF4JWSoTXioYh/g1ElIqMBGfU3f85l5B74i9nhcxljeI7qL+o84b+Yy+iMJkc5gVW0Pkhn5hjfDUvTjib3p1ANvzBaPTcR19ko3xFlPmWq41K//IAwaviaA+YY3L0vcpu38QUXk4he7gNQh/8AiFDT8y9wZtD3BIMXcBMpAgTmC5ini5uanb+Ip7osTKoobhLgkPBDJ4L5m5UqEVnjccTiFQ8VL0zmpyMrZE/ECVgmIH5ieeZ/qfXjivBTWIz3Kr6lZmoBzEAlZ9eHB+4zpmPfcPUCVqBmHj+4Qz5DMqV/Ln+FSsSsRygpSRoUU+o11H9RED7TEq5R7iauzwKUHcob7j7VKSmMplzlmSr+5kV1KYJRXpihm5fWX3AXcxEb5Jtx9Tau4bzucCAB6l9c/qWBWe5df7lhqZdGYGMlTCcSq3uBmagvcHEHwixRQPGnhbICSx/EWUl0eoupaL3B6hcNGIQhCr8EqBAslSo4TmC4lQww8dM7J0x5m6Yl3Op2TplWpxPfj3DfxDcdfEqAziVHicMf9Re4kxcc18+GfMTErPz4A8G5h88+D58H/Bv/AIaiRDmozE5mU+S5eSe+I9lxti40bZZx9SjETkIPaZWXl/UxedMtM9YxDOcys7xKGr+5gJez7lIeJjr5jWq1qBDd36jyOIOqfiBnGmAX87mkxcM/7l6EX5hakIYmZrmIu6mWoYhBiBiuopg3MeCVAXCZh6lhA5j7joj1NZZ4h4GSEIeoGIEDMzKqEqMNwcEfCRgy4dTplXZL1K2TdeHJK2eENTiMrMrc5uXAxCf++HcYz5nxGAkqVme4H68QhCG/BCfXnjzX/A/x9TfjiJBTMMsMypS3enUsxL0hdzZBsOYy5lNwblZsKrEuyV7IFi3ZE4ZTSVcEGHHEbQDmF7fubAqc0fUrljgY1E1R9Ss6wy5t8xAFbNQyUGeGFXnEUdyu6K3ND1E/UF3KomJzXqVmCX4uEMQpMPgIIWyGVuWSoBCL9TJuP3FggbgVAzAgXAgQDwfMPfkI+FjxVRnM2qGp1KwlSrSPMvTPUeGVsl2DM3NfUTwkRgSqlSpUrliTcZ3KzKn3OIypmCGiob8EF8EIQ/jc3K4nP8Pnxz/Hjz3OIkbcS1wv4jxlOnEz4Dkjd04zL1b7zi6s5hn5JeHGtQbteY6LNYiUf1OC2I4l05wEy/DU2xrb9kDOskKsExs/mUHGIZ44iivMr9yr39yqbYb+Ico/MrOYYqfM3VQr7geDwQhXBmeJpEZ8srvWIOYip6x4lNw1BmBDcBzA8FypU58DmDMqDmDNxiVC4OI/28MYNffg5+Y6TlOY5fmHEds5hn8+GcTmOiMd/U68E5htnMNE/wBI7mv58OYahuE58jz/AOTiGpzOIbnDODxxGc+Dy6nE5nc4jxOSMZRmIojXUqpehD+mf6Q2R0fPg2Y6Qy/c0hjhO538TY+CavH2+ENPiGj5iyb+pzHSbPiEcP34dw34Nw1DcNTmbQ1NiGpzNJyhwTnzcJpDw68jU4hOJxOpxDc5mk2mhDy4g4n/2Q==" name="Obrázek3" align="bottom" width="144" height="188" border= "0">


 1. Zopakujte to pri druhej nosovej dierke.

 2. Jemne dýchajte a po podaní dávky hlavu späť nezakláňajte. Nedôjde tak k prechodu lieku do hrdla, čo nevyvolá nepríjemnú chuť (pozri obrázok 4).


Obrázok 4


mOrnDpiQmGRz2J9n1+sAAAAAAQAAAAABCwAAABCwAAABAAAAQAAAAQAPkVSUCUASwUALAAoEokoiiSwksIsFkBDW+WjozoqCoKgEKgY3kyoy1BKMtCKMTeTm1DnnpDGOuDCwery/dPqAAAAAELAAAAAAELAAAAAgAAABAAAABAAAAEAAPk2CghQBLCoKBZSFALKICAiwk1DKwk1kkQ0zTWudOjnTpcUqCoKlECVSTQzNUxdCNDnOg556Q5TcMc+uDjNQv6v433AAAAQsAAAAAAAQAAAAAQAAAAEAAAAQAAAAQAAPlAlAABAAqUAoAFgAAgEsJLDM1DKwy1DKwtxTpeVOlxTTMNsU3ZolUk1CUFlCjKwxN4MywzjeDnNfSPpd5QgWAAAAAAAABAAAAAAIAAAAEsAAAAIAAAAQAAA+UBKEoShAAsUKACgUSwEEsEsJLCSiSwiwksJLCGTprjTszS2DpeejdzSygUKJQmdZM51kznWDObDX6TzesAAAAAAAAAEAAAAAAEAAAAAQAAAASwAAAAQAAAPlAAAASiAoKUAFAEsBCARBLCSwSwSwksJLkRCZuS644Pdrx7PTeOjveOjtcU2yNM0rIuZkuGBJCfU8P3TqAAAAAAAAQsAAAAAAQsAAAABLAAAAAQAAAASwAAAA+UAAABLAUFFlAFlABAQSwmdZEAgQEQSQuUJm4JGSQLZTVzTd5079PLT23x9D0OFOs5w1M5Nc8+Q66+dwP1u/h/ZPrdPjfUOoAAAAECwAAAAAABAAAAABLAAAABKIAAAAQAAAAA+UBLBYKgApQCygsFgoEoksJLCRBAQEZLEGbkkZGKJnWTFzTQLZSoNazoazoJSpRKM8u2Tx+f6HmPH+k/PfbPVZg+x3+J9A9aCwLAAAAAAAAAIAAAAABAAAAACAAAAELAAAAEAPlgQAECpRVBQAoAiwIEsEQkQRkqAghCS5Jmwkozz6cTG+ezWs6Lc6LZRqQ1c01AtzQADHD0cjxfU+d7z38uvM1vns9nu+N1PqufQAAAAAAAEAAAAAACAAAAABAAAAELAAAAEAAPlkACAClChZQUAASjM1CSwZsJm5IQICQsQZsIoznWTHn7+Yus6N6zotlLZS2C2UWUEKgqUmN5PJ7vH7j251DG800lL7PEPs35X0DqAAAAgsAAAAAABAAAAAAgAAAAEAAAABAAA+XAQJUFmhZSgoFlALLABnUMzWTOdZMxCIDIqUQJNDLQxjfI5crBqDeoN3OwUULZRZRAIFlGNQ8/0Pn/XNyjIKUTWDVzT6Xo+N9A9KCoAAAAAAACAAAAAAgsAAAABAAAAAEAAAPk2BKJQVQCgqUKAAAEDIM53gxneDEBKJpSVSTUJnWTHHr5zkUUNazstUUKUJRYFlIsKlGN4OP2fl/WMkCgoSwzc6Gsj6nb5H1DYAAAAABCwAAAAACAAAAAAQAAAASwAAAA+SABZRZQBZSpRQEKlAEQZ1kmdZMY1gzLBZS2UpSTUM46czl5+3nFUVompotoUBCpQlKgoFlJjfM9Hu83pIBqUiwEMazSkL15D7N8HvAAACUQADlzPS8g9aUAAQAAAAACAAAAAQAAAAA+SBZRAqUoAKC3IqUAFIQksM51gxnWTEsGpS2aLZSSwzy68Tlw68i6mhWhWhQpBLAgtlLAtlLLDPHtzPp9ECgBYBDnrOioKgfT+Zo+yzoILAAAEPP34egnLtxNdePYELAAAAAELAAAAAEAAAAACD5QAJQqUqUJQCwKgtlBCywk1kzjeTnnfMzAazoupoWBLkzy68ThjpgupS6miaC1TNZLnUMlLZQUWUubkx3830juBLBZSWUksOesdBKIQssPX9D4n1TsAAABz6cjPbl1HHryHbh3AAAAACAAAAAACAAAAAIAPlQFgENXNKlFQqCoKBYLYKCZ1DON4OeN4MVBvOxrOigmd4M8e/I4Z64JVG5TQFCTUJNZJKLZolUlQuNci/W8XuJYAFlJYGbkzvGggssLnUHTnD7d8XtAAAHHtwNdM7M8+vIx6PN6QAAAAQAAAAAEAAAAABAAD5CCkKlBC6xTbNLAWUAqC2CgSwzjeDnjeDKC6zoupoUJN4M8+uDjnpkxNwVS2ClM0JjUIsLc6LZRLgc73PdujKwhRLDUsJz6ci2UqCkBAC/Z+J7T6ADh4D60+Lo+xw8nU9e86Jy6czj6/H7AAAQqAAAAAAQAAAAASwAAA+PbBLAAQWUWDVzSoKg0zS2UAsQzm5OeN4M2UalNUNWCzUMY6ZOU3k5zeSUFQuoBCAksGs6KBjXMz9fyfRI1DMsIoShLDPLpyNoLZSyiECCoPs+Ph8wTfoPNfVwOf1vi/fPZVJx7cTh7fF7Rz8nzT6XPwj6Hp+MP0D4fsPoOfQAAAIAAAAAEAAAAD5UCAgIUhDSBrI0gtgpDVyNWBAmNYOeOmDNg1c6Npo1c0uaMzUMY3DnnpkwCxS2CIAECalLEJmfSO/SUS5JNQLTKjM1g5ZaKBYLILLAAU48u2jfTOiZ2Pnfe+T9k72UnDvwODn5ia605c/Vk8rfEqZOvr8FP0F+T9YAQAAAAACAAAAAD5ajDQzNQy0MrCKICwNJQQ0lFgJC894M43gyotmi6lLYKCSwzKMZ3gwuRZSoECEKQqUY1Dt9TnsuoEQJosok1kzy6+caUhk0kKQqCoKlOfXno7axsscx9P5/0jqlJ5vR5DzXOzOtUzncOPn9HM48uvE1rGi/a+L7D6wAAAAABAAAAAAD5gIsJAoJNQyogIUWCgJQBnWTMsJnUMwLZTVzotgpTJBLkk1k5zeSUIDJBZQUiZH0eP0CA1IEsLuBZSZuTnx1DcgksLc0JQAACy6JevqPn8fqYOf0/N6TQJ5vTwPDrI3rGhm8yeffnJjWTVgbzo/QXzekAAAAIAAAAABAD5wJNQyok1ACAysJVAAEsKCZ1DDWBKMqMrRqDVlLlCwJLCSwzncJnWRKMgFEuBqfWLbCpCgJssC51gc9eYlyNSBYLZQCoKAC2Ul15j6Pt/M/cPaUlDPPuPmc/rZPmT3eI54nA1ijLQk2JuaPX9P4f3AAAQsAAAAAAQAA+aACLACVCKM0IoASwlQqUmbCZ1CVCyjK0lBULLCLADKjMsMywiwgC5In0zXVBZAlBS6gmoGdczHl68ylM6UjVJNQiiUCwUFg3x64PL9v433D02aE1DOOuTz+f2eQ+JjfI9uOXY1dbON60563o82tZOX3Pi+4+kAgAAAAAEKgAAA+YxorNKkKQtzQUzQLAsIowozYLmwkolBLABYLAQLmwWUZ1gGSAhTMomd+4nogsgsClGpQlECcteMnRommiWhLCAkAlKAlFg1z3g7evHoO+vP0O0wN5zkePrxPB8/wC18Ynbz8j7HXy+g1ZRrOjHLtyMryPu9PlfUKAAAAAQsAAAAD4mvZxOdxk63lo0CWU1M0rNNJRYAEsM53kksIsBC3OhAAsCSgCFJnUJKJnWRLka6+wx0BmwllLZS6UkUSwY1g4c7sW6JaEsBCSwQBQUyolUZ1D3ezyewtBQksMce3E8PyfrfNPP5fZyO3u+Z7D2a4dTSUcu3MnDvwOnq82z7F+V9A6gAAELAAAAAA8qjOekPLy98PC9nE5pk2zSpDVg0yNILJRLkhACSiUEsCgBLkAWBELGRL6Ty+3rolsJmwksLWhaLkLYIZHk6YLu0lohAQAk0MrSTUEsLAA0dD2+jOygoJLDHHvyPD8/7HzTy8/Tk82+g69OPY6XGjRs5ef1cDe6MWw7dvHo9/X5o+o8PrNwAAAAAAPMAsCiTQzjtDyc/fD509+DyXrkzMjdwNyCpCwIACpCgZoqCxAkLNdThfX1PH29FMatMrCTUM53glaJ0BiwalFvMnHXAdtUiiUJNDDUJNCTUM2iLCAgFgvfj6D6Gs6KCwEsJjeDzfP9/gMZ2OXQKuzO803rInLvxOpoxneSWU2gkZPpdvi/RPSAAAAAg81xTVzSoNILc0qUijDY547w82PXk8c9kPFn3j519+Twz3Dw32Q8r2Q8k9g8b3U8F99PFv2DzdOoxdCKIoAZ1CSwmd0xtC5CaBqCc9eUx6HQijNAsAJNDKwiwZsEAglkNM0vq8vqPoazooBSSjPPpg83h9/hObUJNQz24bOso1FLx7ZOmd5M53DC5KyEuS53T1+z43c+klABAADy50BDSQ6M0tzS3I0g0lEokozNwzNDKiWiWiNQk0MtQFIsEsEoiiLABnUIoWQmdBYFQTPEz11oWUk1CKJKEohBEEQSQsQrMNTNLc036vH7T6FlFCkEsJjeDz+H2+IzKGdZMZvI9rj1Lvnot49jawmdQzNZJEJm4OnXj3M8+2S/R+VT67j1AAAPKsACUApDTNNM01cU1c0ALCTUIolACkAEoASwASiAECiLBKM1SSwRC4xCdmiKIoiiRSSiAksJnUM5uC5QELlDQFoe3xdz69zslABLCY1g83i9ngNXIYuTPLpzL6fH2O1xS9+Pc1ZSTUMzeTnneDPHr5z0enlsudZMZ1Cezx5PtvL6gADhnoMTcMNZLnVJKJYKAoWC3I0gqCyggsUJQlJYLELAKEoiiLBAKEUi5GbzNcWzPVQBLCgSwASwgJKM51gzjWSLCSjNUJo1WjnnXyj0+z83T9p7fweD+hT8RyP3k/AYP3Hzfy/U+/Pl/QOrmOmA5LyOkwPTeHoO3XHQtgoJKOeOvM5+b1eU9PXz+ouNZMTWSZ1kfb/PfZPQADza506XmOuJoTVObY5tjM3klBKACUWAoAFJQAlCKIsEoiiUAE1BAS5LnnkXejNsCiKIsAIoRTLWSLCTWSY3DnN5MzQzNDLQzpS7z0Pn/D+l8s1fmcD6fm8PpPoTeDh6OPnPqZ8UPpez8/7z7jlTq5DriUvDtkx9D5/0TtvOhQLBAnPpg5+X1ec9Hbl3JnUOed4HPeTj7/D3PsgA8gKg0yNawOmuY6XlTplTLQ5tjLQxqwgAEoKAKBFJQSwNQkoAgCZN4wGOolsAEsLKAEoiiKIsEUzLCKM51DON5MyhAqUUNbxo+F8T+ifGPxXn/RfHPN+i/P8A0T6ng9fwD3eS4JhzOn1fj/oT6s1k1KMy5NMw39D5nvPVvHUXYzNQ5N4M5uCcO3E9Xbn0JLDON5MZ3g51zP0IAPGoILmwtgtyNsjbI1cjWsU2xTbFBRNDDcMtDNohSKIAkLcQ6TmNzNJNDNoksFCLABKAACiKIUgJQzKMrDMsJnWTEuQCguoNazs93fj2NY6Dxeb6w+Hw/SD87+f/AKF80/ledQf0H+ff0Y8Wd5CCS5BB7PJ7T2d/P2OjIalM898jni5JnPpOtBm5GbkznXMnHfE/TAA8kUllJLClEoJRYLcjUC3I1cjSDTI1AEKgoM2iLCAWCoFgAAk1AUiwiiKBACpQQAAssMyiSwmdZJnWTEsIsLYLqbHXn1PX249jYFlAHzfpfNP5VNczf9H/AJx/Rzx894IgmdQTI6e/wfQOvTlo63kO2vMO/GYJnXlOvs5dgQqQuNQ58t8DnefU/SIAPKUgIsFgKEoSgAUAoABC2UIFCwACUAIACiAAAFIABKIAAUksAAAMrCSjE1kmdQzncMNjOmhWh0zs9Pbh3NgWUllHyvq/JP5dm5Ov9G/nH9IPBjpzMEEsMY6cjv8AQ+b9E9FlFCTWSTWS8npN66DhOvMyQuLzOfn6cB6fP6T7wAPMgAShFEUAAAAUKCUEoWCwFgqCgALABAoI1CAAAAFEokogCiLAsIoksEsIDM0MTeTLQy0JaFlNb57PR34dzYFlJZR8X7XwD+b4uDv/AEf+ef0U8GOmDjLDNkHPpzN/R8HuPTrFNs0sZGNeU7e7z+g63AuNQ48+nEvLfnOLro59uHc+8ADzLAACLAAAAolABZSKIBZQAABZQAAAAABKIAAAUAAiiUIsBCwEsJNQyoijM1DK0iiUEoaxs9Pbj3NgWUllH579D+bP55jWD2f0L8D++PLy7YOGemTjnpgmLDt7PN7DeuUO7iOsxgmOHuPT057NSDpOeTPLXMc5oZ1zOfs8f0D7AAPOsAJUCiAgCgAACpQCKJQAAAAUACCoLAAsoiwFIsCiUAAAEsAEokoiwFMrCKIok1CLBLBvHQ79+Hc2BZSWUfmP0/5g/nnPtg+h++/DfuTz46ZOWdjhjtg8l3xPd7PL6jpjdOGfTDz8PV4S/S8vqOm8aLLDObzM8OnE3rOjON8zn9j436E9IAOAEozaIogJKBSAKIolAAAAAQsACpSoALFIAUlBAoAAKACVCgiiAiwSiFEogI0MqIozNQyom8bO/fh2OgFlJZR+X/UflT8Hz65Pqftvxn7M4QM3VOHL1czy+b38Tt6eGz0MUsnMz5uuT098bN6xTUzknNxLq6Mrkzy3xH6j4n3AADiCUIsEoiiLAAQoCUSiKCUJQAQShKJZSgqUJQCUIAUlQ0gKABSAASiAAgEsFgoCiLACSwmdZG+Y9nbzek2BZSWUfl/1H5Y/FY6cz6/6v8r+lMlL0x0MZ6ZOXD0cjXbz+sznpg5Y7YOE6aOuuMPROMO+OYb1RUJjfIx5+nY+z6gAA40EsCUSwlACLAsBSSwVSKICULFJKM0ACUApQBc0AAiwqUWUAAAUEsCwASwSwSwIKCoNQAJEGbgefp5j5P2vyvzz+p9/5R6z+l38R7z9PfzUP034rp+MM545Pb+q/E/sz62podM6LjWDGemDz+zzj145Qt8/qDtDjn04MOw461CSjMZJx3xM/ofk/oAAADksAIACUAIsAAIsFAQAKIsFlJKJNQAUFgsBUKlBSAFAABSWCwKACLACSiSwgAFg1INSQZuBz1xOfk6+c8fw/wBb4z8lx+p846+74+z2ef2U8PnkM59P2D537THpO8o105bEuSSwyUxOkOPs83sNZ6ZM1SJTObCRkzjfM58OnI+n9f4H1D3pQADmCKIoiwASwTUIoiwAASgACKAEsAAFgsACgAWCgAAWCoLAAUABACAkoysBCxkqCxkuLgxy6cTjz75JdDk9Wj5fj/QQ/MZ/TZPzXX7nE8Hv5dzp059jWc6NM03lBFGbk1nXM36/P1OmYNZQuYJJBlgcdcDOLk6fT+T7D7vo+b7zYAOYAJQFIsICLBKJQARQCLAAAoiiLBKIBYAKgoFgoAABCgoIsAKBKICLBLBLCSiS5IsJLkmNZMc+uDDdM8/TzLvPQjWTGdZMefvwOHo49jpMaNawNXA6TA6TMKgrPQ7uY6zGDpOVNzENZzg3zzzLyUzOnMevyew+j6vJ6T2pQDEoiwKIAABmwAEFAAsAAJQAEKBKIBAAAFAAFAAACpRLAoAASiAiwgJKMzWSSwk1kzjeDIFUuOlOO8jpi8xhyL5teg9efsQ/NvueQ+bd+E9bj0KmTczDec07OMOznTcxDowN5lMToOWd4MXh3Nce/Avu8nvPX35eo7bzoAwUiwAASiLBEBABZQUTUIoQFgKIogEozQiwWCwFgoAFAAAUlQUAAAAEoijKwkozNQxNQmdYJLDCiaaFDHLvg8+Onzj08uVPb9r5X2jWs6M8uuTy/l/1vA/C+3fhPrb8fpPRvl0GOnMpkmpol0EtIsJLkzx35zj6eHc6r7Dzezj7j0668T1gAwoAAASiSiRBAAWUalEUiiKIogAAICSiKIBYAFmiKJrNBCgWUSwoAAAAJYLFJKJLCTUMzUM43DOdwwolUtmjGOmDl8n7HzjydOez1/ovy33T3749iY6ZOPP0cTzflf2HA/Gey+U+j08fU9U8w73z6PTrz6OrgO7zw9M4Q7cueBJo5dvJ3PofR8/0zx/UfOL9PzeoAAyCKAAEombBLCSwqUtlFAogEoiiKIsEoSiTUIBAFIoAAqCgWCpRLAUigABKIBQgIsJLCSwkoznUMtQlUWUmOmDn5/TyPkTr5Dr9b4n0j7/o+f7DvnQ5465OGO2Dz/nv0+D8dv6HyT0a83U6747OrA1MioLJC4YJefsPnenz/QPu/S5+Qznh9k6AAAyoiwARQgRBEEolg1ZoWUAiwFIBKJQQAEok1CSgACgiwWCgLBYKlAIoAAAAAgEsJKMzUJNQysM2wiiVRnQ4Y64PF8j9B8Y4e3weg+79D431D3649jOOuTnz6ZOU6ZOfxvtw/FP03xTz9OGjswNsUqBGS87xPX29fY/P/r+2DHivY9PulAAAECAAQAEDMBAsDWgoAJQAQAAECUJQgIABQAAgKCwAKCwEBQAsCgyABAAkCQIBAQNQAM8gx84PldQ+l9YPZ6QsDnkJgMgnEPzXlCguwsCZDlQ/Ye0PN4Ax9QPSAAAD/8QAMBAAAgIBAgQFBAIDAQEBAQAAAAECEQMQEgQgITETIjAyUAVAQWAUMyM0cEIVJDX/2gAIAQEAAQUC+wr1rRet81FFa0VpRRRWjpm2jdzXp357JQIzYnf6bXPZZet8tlabb+z6lll61pR2L1uJ4sB8RjQ+MxH83EfzcR/Nxn83ELi8R/IxsWWLOjLaMeRS/SK9ZspyO2llla19vXLLLCJLjMaJceiXH5GPisjHnkPMeIeIjxEeIjxTxUeILMQ4h3/JkiPGyIcYYuOgyM4y/Rr9WxKtL0Xo1yWWWjpy7jciyyyzeWOSRPi8UDJ9QsnxWSRLIeIPIb2W9HenYXU2lDW1JWbUhSo3pippuUUstGPi5QMH1Mx54ZV+i9SvQsrlrStK9HpydTzFsssoeNMeKRJZIm+Z4+RH8knxpPNkkOY5jZZR3KtJEcMpJcHJr+DZLgpIWFp/x+sMMBcHja/gpD4FM/8Ankvp8x8LkT8+NuMZKhTaMXEyg+F+pJkZKS/S2JVo2dyta9KjobkPKjxmeNMWTIxSkbjebolWVo6M2TGiWZkh5EiU7LG2WYsbyC4SSIcPCIoRR4eOR/H2itCnEVDxRkPhyWJoi5QIZUykzYhxaO5LFZLg0ZeGJ8PMunGTRwvHzwvBnhnj+gV6S1rTubfSscx5C5Ma67JNrGVRYpaOA8UWeEkXOJLitpPNPIdLnkJT6/lJiwykeAkLHBChtcM1G7HMUK0RuHBMqeMx5YzHaIzUiWFMcHFwk0KSmdhwTKokMngZLFCZPgZJTxTxnDcXLDLhuKjxEP0+yiuex2bUVfNS0ssczJxEYk80pnYeUlkJSFjlJw4chjjEqIoxPDix8PjHwhPBlgY+IpxnHIpQaITsoWQljUiORwJ41IjlcXaa8NPSOQluxEJxyJx6Si4KLHCOSK3YiUIzWfgqXD8RLBk4biI8Rj/QK9CyiyjtpXoNlnmkKNc24uzrpkyxxmTinLSWSlLKb7IwchcMiOOjabUVEpG2R/kPEFNMnCEx8NKJjzNNwjkIyonBSIzcH0yK5YXKMcsbliknR0yJUxPYZcLxvDnWVNGTHbUuvuW0UqM/Bw4gwLPwOSE1kh+kdyiyhc181+hKSis/HUbnMctpLKOTYoObx4klHGbGLHI8NmzSU6FxHWM0y0PFGZWSAqZLbI2Twi25YpvG5wUlGThJSU49cDaWSEfJJpwfvUZ7iL2mfA8csGdZYzjZJdYycX3XRohksxvwiMlL5zuJVz3p2O52OsjsJXy36F81mbOsazZ55SqJTHNkISyPHwqRHHFG3TymxMcEhlM22T4THM8DNhMfEIqxZZxKx5CUXEi9o8dikprrhlkxKcccnCXRr+ic471jkNPHKXmIy3qEjNieGeOfiQyQ3pdRXF+47ncx5KOsTHlU/nmy9bF11vVR9K/QscqWbjKG5Tb6Ep2U24cLKRjwKKqMTekPIbi2bpxFkseMoSZvYiePHkPDnhIyjki08Ynal5SLJQ3pO4xk8M82G1hnuVWoXinlgRfiw645yWx+6MHujJPh8n9kZx3peddS9xOJ7ljlQ0Y8vzjZWti16yKKsS5b03G5v0p5EifEqKzcVLIIlOhy3OGKU3jwKAqR1Y4s2nhixlDRssSlE2rIPHKBGaPCjIe6JbieHGZGY4vGUskXeNwlZKO5dMkcc3jlkx7ZRfiRcfEjjlZ/XOS3rs43hm3sbSzY8M3jnNU5dG+ptFIa2PsRZe148l/NXpR2GJaXqkLmsbFbK1svkbHZn4jYTyubjElNI6yeLhrIY6FF6ddOh5ToVEqJ0Oh0LTJQQ47SGSyUDrdrIRk4OX+NtLLCN4p3RKJOPjQxT3J/4pskh+eOOVPJEa8SGN74wlsnlhuMM98DG9kvZKcNpFi8r9sv7BSaeHLvXzlXqhaJct61y1yt0cTxe0uU2oqBLJYoOTw4tpEUjchzo8WJ4kS4nQo7G+J5GPGPGUdTs5QIvcpdB0z3EfKU8EskFlhilQvI5LZLLGxVmx4ZbR+Vp7XkRF7oSVE11mt8cc7GtkpdVKO5Qfi449VJbZLzRa3xttOskV0eLJvXzjZ30QlyvqXrZZuO5XLKSiuL45yai5u44lKbk8PDvIQ4dRSxRFjR4Z4bPDZ4ET+Kj+M0eFJFSQmNQkeBAWJo6o2RkPCUzzYxx3EWsinhaFuRFqaixXgyZIGN7491HytrwcuaJCXiQrpAXkmRI+WU4bHF7li8rlGj2SmSW+MXR+X5Zp+FkyRINqUJqcfmmzuJaLlb07cnTnyZI41xXGPJLHhonlUS3IWCd4rRGR0ZWl81I2o2jR1NzR5JGyihnscupFrIn0e0q1SywxypzXhSfmT8yfmjCVqN4sr7s98e8Zon5knuj7ZVvV7odniI+V5I7ZRY+q7xwy3RcTHkIyUl8q9XLRLTsLkb5q1svXLlWOM55eNyrhVw5mzWJW8XDWYk0PEmVRdCn6DdCyxL02ocaGjqixs3HYaaOmWC6P2j6PJHfGElkhik4PtKSpyJeeMHuiRdS9rXU7HtlNEJU+zmj8S6xkt8C+n/AKfkn3UvJLFk2v5TsPzMb0S07CXJetaVpZfLlyrFCeWfFZl4P0vheI4mWeSVvHiiiESLZY9YyrS9N7QskWd9HGMjwWjfKIsi02pjxjix2hqLGmiMj2Skt8cb3IXkk1syZVYpdPdAj5X7ZvReaH5khq1HrHs8buLPbKHRro8kaceukuscMukiL2SwZPlGzto2JFaJcvflvny5I4o8RxEs+TBGPDY+J4mfEZIxbIcOnGOKiMBRNptNptZQumjx6PGXOIuJaFxEGKaZ0ZLEXKAsq1cUyeIpocbEY5bXk8svfHun1UWNdYSqUl1O6j10XRsXWP59ssisxyO4+ydruNbo9h6dnLzQl5owdrDl3x+UbIxEWLryN8tl8+TKsceJ4l5p8Ni2riM7zyhjcjBhpJCWvUV60x2jexZTyzGpRFJMeOLJYjzRI52iPEIU4yHiiypwI5jo9HBMliHEcRO4wk4NPrNUPXvEXftJ6d4xYx9v/PaUJUSO0kWTVi1j0V7X7JxltcZbo/Id9HIihHbRclHbl7c08ihHi+KeSXD4bfEZ95jxOTxcPsFE2m3RzaPFI5BNMcWf5Dey4s2stojNMcFIeOURSHBMlAcC5RIZmiOVMahMcJQI5juXQ0pEo0bRoRe6Gq6MZ3S6xQujPwdm0I7osutOz17r8QlTw5Nk/kWLqI7aL0G6LvmslKlxnFb3ixvJkzZFWPFuMeFRIqikbRosj1PDieEjwymdUKR0ZQ2yyM9JY4yPCaHZtGeDZTiRkLKzbDIbZY3HLY4ltDiUOIuhWnfT8aLvLVdx9USVOJJUxPoiatfhi6ke7VOSE+mGe6Hx7ZduMTtouS+SU+TvrY2cZxRFOcpf4oQgYYbSJXPeu02soqjexvRZGiM09GhwGjaWykdixZBqMjrE8RMcaLvXsd/RXbk/CPdHsfnV917pdCStMiYJVP46zuLXuLW9exJiWnfkbGcXxO2PulFeFGMdzxYaSgbaIy17adHrtZunEjlTE9No4DQ9FaIZBTTKGnq1pWlimdy2jo+RquR6fhafkXZdj8iHo+y7PuxoaENaRdCdr4xjdiFqlXJ30sbFzWXRxObw4zk8ksUNpW+WHDQonUWiGkyVxFJSGmhZmhZIvV41IcJRFlZuTLGkyWMcCtE6I5CyiqLHp0Nulm6yi9bK9L89np35UPtohd33EYHeP4x6JD0iuWx8i5WzJNQjnyvLPDj3P3PFiELkdoWQUkyWOzc4OozJYWeZCztCziyJjjGQ4NClQpaOh40xxa0oToUyxxTHArSqLKK0v0mIen47r8CKPzp+eR9+6Pzw76/GMitV10XLejZFcjG6OxxWfe4Q3PssWIijtpZvR30lEuiOQ6STwG5xOkiWM8M8yI5GhZL5L1cEzZWltCkbjdo0UdSinydyuVrT8D1Wn40ej1evcQz8YH5/i2RV69yqS1vRvX89uRyoRxnEiW5qO1Y4W4raJi6koFuI42nugRzDkOmdiM6ITs6SJYTzROjKNhtoVladxcjQ4Gw7aWXrWnQaK5KK1a9Ja/hcj7fha4+j+L7i1iju9G+VshEerYjiM+yM3vlgx9ErcI0UUjdRHIdJKUJQN6Y4RYhw1XQjlFK9NqNhT1oss3Flll0WWWXr1LfNRXq1yMZ+NF25k+vxaWnYXV63yMbIw0XXRvSc6XEZd0oJyco+DjwpCkKmUNDVEZ0KdjhGQ4OJdCaalArVSaFkN1llpnQrn3FlI2lFcnQ6favRn40QuWtELt8V21j0FzXolu076NjZuOLzi85w8VixqTnOMBDQpSib7TkUIUh6UKbKsaKK5G9L16FG02lcl6VpRRX2tcj0Xo4ncPjIi7avR6LztDF0TY3pny7Iye+WDFucv8kscKI0irKcS00uht6diy0bizrpfJXNfJX2tFerWjGvRsxSqXxb6uuRsR+Wz3EVoiTpSdaN0uJybpRVm7Zjw42KIkhFktpuoWQdM6HQ6Fc3Yqytb5V8NQ/Ti7j8SyKpLV6MbpLqJckpUd32OKzdH1IdDFHdJCLGxtm2zabRG1m02s7abbNjFBm07Fl/NYX5fia695crYyK0WkmPzMyS2xyz3Sxwc515scKS6F0bmxJnRG5G6JvibkKbPEPEN8WJxLZcjrp00s6/M4H5viUhcr7d2lctWTkdiziswuov8WDFtTi3I2s8kTfJm2bNo0zajobkbmyMZM9puR3OmlQNsTZE2m1m02lHT5bG6n8Y9W+qOyWsme09zyy2QyPc4rqryyjCGNeNJkY5GRxJFpDys/ySPDNh4VnhwR4kYjySeis6nXTcbjdJnUv5pd12+Iiumr0/KO70k+nZe51S4vLue0SRBxgoqWQjiKo7ng2LFR4R4R4aQ0VEdG2B5UbzeddVE3C6nYuyvmPzjd4/jGfjkZ3JPc0qM2TbCcnJmKDm8eBLRCizaJFpG8czxEeIeI7uR1OhcUXJigzaizuKJu0S0XzHDu8fxbHolotGSEqJSOKnokcPCoqIkLTciebaeM2b2eJI8aR4xvgy8ZUTyI3RR4rN8mWyi+VLksXynDdvi2xa99GSZ2GyclGOWW6fd4obpx7IRY2NOQsR4aNqQ4TYsTYsB4dHhlRQ5xG9wospclaUdEbr+Z4Z+f4pvRaobGIenFZOgjh49IrRyR1kbYo3o3s8ajxjxjxTxRyZbZtFjPLE3clMo3JDlZXzXDv/ADfFSK5Gx9X3b0/HEzuX5iuuJJR3G2zpErJIWFDSG4FxK6voO2eHIjjaNsUWdSmxRo2s2HRDyUdWUdNLF8u2Yn/l+L7H50b0bpdyjPLbjydZIxe6CYkKKN8YjzIc8khYZSFw6NkUUjZA3JFyZsmzwoiizYyqN0UeIy29b0Sr5uHSfxS76t6XR1m0qRxkxu2jBEitKkxYWLFE2xRcTdE3YjxMYpQZcTxUjxmb5jyFzfNRR20WiXy7F3Xb4dn47JcjZ7nGO0ZJnFS8yIK3hhSVIeaMTe5FM66VI2oUcZ1OpSLRcjY2bKN0UOV8tFlFcq+Xh7Ph2d+R9dO4lQ+hKVkvbxD8yMNXHJZtlIhhSFGtLetHQbgeJE3RPFieM2NyZT12M6Iqy0huxIfTXstF8vh/q+Hev4k6F2EhsbsUTiHUMrtoxYnMx4oxVpG+jJxNEZZchHDNixKJ0Q8kTxJyew3pFSmLEbCqKbNqEzbJnkiOV6JG7XsvmuH/AKfh3ohs7tiRJjF0Ls4t0vyjh+0SWTa6nkFhR5USy0bpyPDkbIihI8AWPHE6aUVq5UN2JWbS0NiWnb5zhv6fh1rI7JDZ317Linb/ACu+FVHuKJtZsyM/i2LEkeFE2Y0XA8SBvibkbpFyOpTPMzZIUUUhWx0jqykju+kS7+ZevC/1fEt6I7Lvp3G1Eo4l+aJBXOFJJlsTel0PIeIiWSjcpCSKKZ2PEoeWRukzc2dSMBjdJaVZu+e4X2fEti662USmVtJ9s3ddsP8AZE3RR40R8Qk/5B4m4cUx4pCiVRR2G5UUUkJbyOKhUix9XSR1kdIjd8nbVL5jhO3xDG7a0vRs9okZemPL1mYXUvGnbSk4LaKCZR5Tc7TLN0Tw7PD6eCxcOLFCJeNHiMtjkbZM6lRiOevcrkWnf5fhPiZsgtG7EhvRROxxH9cv7GYMbZLdETtdBNm4XVdUU2KLQi0zzix3ptbFjbOiPDbLhA3kpMUWyhsps6IeqL+Z4T3fDs/IxDO4l0Ko4p/4/wD0+/Cx8iiPhoSHwSP41HhoWNHlibosqR4cjwzsUzYiktPMOLKSKcjaUzaUlp2O4uSvmOE9/wAO9avRvcRikjsWcT7f/X54b+tC06lnQpclm5G4c0XJj6HmZ4cmbYRN6NyHkRvbFAs26Iv5vhf7Ph3yN2Riki9eK7fn88J7KExPTcXE6M6nU6lG02o7HUpIcmPqdEWdRY2JxRW52om5s7lC0r5nhv7vh7t6PqR0fJxHYXfhX5WbbOqFQ6NptyHnR4rPEkeJI8SbN0zznUcmWdTYzZRcUNtiut+iF87w393w6RS0orlk2ZfbLvfXhMnSPmhpUWU0bkKUS9Oh0KKNhsRsieRHiRHOTNjKRY9Nnz+GW3N8OkMoSrkujd0cybuOXpIwpxfDTJdGNWOUoP8AkxFPHMqJS03Fm43m6RuY2i0eIdSrOxtbKXz7N/WD3Y/huxerelNiwSP46P4kR8L0yfT23LgMkTBjcSEnjn74XpujIlgP41PbNHmQpzPEN8DyllWeGzwkjYjailpVHf8AQJH5wf0fDNrljCxLWiijaTxmfHceGnTnE6o6TP8AJAjkUhjTHR5B1p1KK07Fou9K0r5+bPzjVYvh100ZFCXoNE49Kpp74vo5eVqWm6hM8SSN6em6jxDxJFyZtZsYolfoLJSJOyC3T/HxK7rkssvkaJKnB0TqUVKiWOixTTGhOUTxUeVnmKkVpeiX6FJknpwWJzz/ABUNXOjxGzqytLZvYnek4iIyJwoi3AkkOFnWJvZ3KK176Jfe2WWWWWX9+2Slpjxub4fF4WP4d6Mx9huh9WIoooo7EZWMnHS98WqE6Gr1SrkrRLRfaWWbjcbjcbzebzebzxDebzcbjcKRZZZZZZf2jkSmdyMDheH2L4ljMftJ6JC5XEqj8DVOLp/lrTryxRX21ljkOZvLN1G4cqNxbZuN7NxuFM3s3m8Ujebzcbiyyy/spMb0ijhuFr4xmPsT0XoPRoa6fi+ZUXotF9k3pY2dxRKooo2m0a6bSjabShm4UtOomzezxBTNxf2NjY2JEIOT4fhFj+Oj00kIXLY5DyG8YihqhnbkSL0r7hxNptoasSGUbTabWbDaOJtHEcDYKJRWn5QvsbGxs6IxrxMmLDHDH4x6LRiFyMk+T/zq40Vr7TvovtqKKKK0o2m0rnocTYOJsEOJRtFH7KUhy0bo4TIv5fx60ei5Gz86x9rRF61RXyFaUVqvWslInkolxA80mpbtsckoTx/XqUfrPiGLisuUjdfGIei1ZJi5IjJIt69uRC+Qr1myUicjJJkfclbljlFSwyc/4tvh+EMONJJfGIiPRayGJci560XwVlllllllllm77J6TkSZldyn7oLrwuHfm/iwa/hzRDhWY8G345EdVoyTIoorR8tcq0vRfe2WWWOY8g8w85/I6fyLFlstkZifOvRZJ0X1mun5lC3GFv6Zi6/JRfKyRDVsvkrlr4CzceIiWUeZksjHPrLL1eV14vWMtIyI5CLsixP1mMnO3Y+2To11Iuj6ZtjD5KIhi0ZIhox6IXI1zr7mxyNxKTNw5jkxCVyfST/sydBsw9Xs6KFLbIgIXIvSZmlUepuZvG0xRR7nha2Y23H5JPrqxoRYx6x9Nfb2Nljo8Q3Ns2WvLtxQ3y4fhZN8VwmTI3CePJl7mCA+igOSqKIFFFFekxmR26HAcWdUU2QjtOHXiY8Pt+SyZNkou0LRoaE+ShfBPVqykiXQRD2rDb4aMceLd5J5XCOabyZZxsjh6wioqSchRFCxRIi9Vk+2tG02EOhgxf44x+T4l9eEnceShwNhtKLF29FfdOytJR6EZURqlpNWs625e4uytiibBIUSheqzK+VoiVT4P+r5PiPdw+TbJO0LloaJEJfBUVo0UT7diyMiOdizpvejPjjM8FixCWqWq9RkibuXJQlpwP9XyfEvzwZwmTdArmZJC6SXwrXVqnkXU7Fm4svkoS5Ir1GTfo8F7PkXpxH9y92CWzKnelc0kSiR7fCflomjaSXWSNvQ2lda0RWqQvTYzJ29Dgv6/k8y/yKPm/wDXDztc7JIXwlFaNDRVFW9pt81H/raIoRRQvUYyRXXn4P8Ap+Tn7q6kfK4Stc7+JaHE2lEYlCj5ytPyiivVYx9+fhf6Pk331xypr5CiiiitFpRRRXrsY+/PgVYfkn2KEihGOXydaUUVql67GMl35kRVR+Sl7RCRWi6EX8wvsWMlz4leT49cmTpFCFyJ0KXO/j6K+xYyXPwqvN8nkEIXMnzP9BYx8/BR6fJz0Que6E9bH+hMfPw8duH5ORQkL0bNxuExfoLHzY475/LL1UL9BYx8vBw6/JvVesvkrLF6rGh8lWYobMfyb1XqsQvkb+wY+ThMe6fyj7+uxfoTHrGLlLHBY4foj0XyDei9djHpwuHavlH9mvkl67JacNgv5Z/ZMXxj0b5EL1mM4XGsk/lX9ovjXyflC0ssv0mM4L3fKv8AQXpWqZY5Dmy2W0LIWXzMYzgo+T5R/oD1S1o7G4vluhTLLL0ejIQeSUIqEPlH3+dfIubaNCWr1uhMssbLIY5ZHhwrEv3dekx67hMTLIwlkIcIRior/gTJPV6JsVtwjth/wSQ+60YtOEx7sn/BZ6vSIlbw4/Dx/wDBGSFpLXhMP/BmPutJaYMTyzSpf8FZWrZjg5yx41jh+7t8i9Ky9Gy7IxcpYMKxR/drN9Dm2XI3SPEkLMxZUeLE3o8RG9HiI8RHiDmbizcSnZji2cPgWJfu7KFE2jibSijaUbSitLZuZuN43YlufD8OsS/eKK0oo2m0rRFFdNo0UUUUUcBi3ZP3+iiuV8qTk8OPwsX7o/VrStaHo9OE4fb/AMLjCU3g4Pb/AMEsssssvXh8ezH/AMHfJw8PEy/8Foorl4KFQ/ar+4r0YrdKK2x/a7+9evB47l/wureKHh4/2+/unpwuLr/wvHB5Jxiox/cr+47mDF4cf3SxSL+14bD+8J0KZuLLL9G9L5FAxyTj+7LlssUjcXyXrejkkSzxRjzptdSMnFxmpr9+s3Fm4ssvRkkNFOJw/EaRk4uE1Nf8GaGhoqnid4yMqcMil/wdoktOGf8AjeiZjy3+4v7ZjOG9r0WkMtHf9vf2zGcMPljNxIzUv21jf2zJHDc904Zv2x/bskcP29CM3EjNS/apfcSMC8nop0Y8m79nej+5xqoenjybv2Zj5V9p3ku3p9jHPev2RkvuGY1eT1Yva4y3L9jY+/27MC6+tCe2Xf8AY3zr7KRgXl9H88uKdes5dbmeYuSF1X6ex/csxqo/YYp7l6kdWQ9v6cxj+5j1n+PsIy2tO16T7Q7aSMfb9PY/uGYI9fssM6fpT9ke2kjH+nsY/uGYlUPR/Ho457o+jk9kdWY/2mPWa9L8L0YS2y9HJ2WrMff9DfqP7hmGPpv08E7XoZBasx+79n7uC2x9J+mntae5c8/frIx+/wDT39xhjcvTff08E9Z5YwHxh/KyH8uYuLRGfiPWRD3/ALN3eOG2P266EZbo8Rn8NXb5OH9msiPv0lOMR8Sj+SxcSLNB/r7MMPUfZerHL4abcpKNigjahw0wLyayF7zLmo6vljOUSPEEZxl+uRW6UVS9OXrTEhIooaGuuL26yOzy5elG02lc0M7Qna+VfwT0xY6Xqfn1fytKK02+aHbWRIrToUNElreuHJtf6vZihufpskL7T8w5J61r1RIrRi1wz3Y/1aK3OMdq9Nj7r1n3QtWzGlMS5MnbmaHoxa8PKp/q2LHtXqNi+wrTcWSZw3t5J87HzRe2S6r9Uwwv1pC+xj32WeGbCCrlkPvyNjY3yrTA7x/qTIQ3NKl6j+zYuInBx4vGxSjJVysaOutjfJXLw0uv6lGLk4x2r1ZP7Nkijh1/i5ehRSJRRJwJtRL5nrje3J+opbnCG1erL7fD/XzMk2ZPee7HzVyY5bofp6VvHDavWm/tn3xezmZMn7yLFrRRWjEM4eVfp/dwht9eTrlr7KMfLjyLnZIlC9YyFzNaMi6cJbl9tfy1NkIbfsG7f22Hs8cZCg0dS2Wbi2S3nhsn0gM3eaL5mIlpjnQna+2T+UjFyIx2/YTYl9vh7egzL7Rj6ODE+b8y0RDJtE7+1cbHjHGS+SjjbKr7CTpd/uMPt9CRl9ukokRCfNLRaRm4kZqX27imeEbWtL+LUXIjjS+yk7a+3SuUY16MiSsaptFFC7oXLLshciySR4wsqE0/tnFMeMprS/hlFyI4hKvspyEvuMfv9FofQl7iijaLmkIXoRytCkpfb7UPEhwaO3JZf3lNnhMWNIS+znKhL7nH7/SkS78lcz9NScSGRTX29FGxHhnhsprS/uNrZ4QsaX20nQvusfv9FkyXfkWq5GL0uqePKpfdUUUUbEeGeGzYzaynpelll+hTNkjwzw0bV9xJ0e5pfdYvd6Ux9/TZ+PTx5fhNqNiPDR4aPCR4aPDR4aNiNqKKKK+6bpPzNL7vD7vRZMffljzL3epRjy7Tv6P5+XfO3S9wl95h93pTH35UxcjZHt6tEJuApKS9D8fON0dZFfe4O/pTHyMekXyMXprvyKTi4TUvS/P4+Yboq/v8Hf0pj78j0Xe9LPyvThz481+r+PlHIS+AxSUZL0WTZfoResfSYyHSPPhnuXJXpfj4/sXYo/Atn8ueMx/VIMjxmCRGUZcs8+KBPj8Z4viLS9GXr2ei9P8A92Lnxz25PRZ+PQ/PxLkdxL7V+o+hlyj6iKQ6RHJFY/FkeLMcnIoiyMtrTtaXoyi60TIi9OXRwXoMwy3Y+W9aPx8g2brFEr4LiHQ+si6HmURZG5LqpRt7CHYZGdEJUy+ZifVC9OXuj6DOFfT0L9F/D2hysor4JacQ/wDNOVEsjZuemNW4rr+ZWjxKPF6eKb+sZdFpZZerI+6PqPvH0GcK/wDL6dl8lFfC7i2bSvhuLjKEpztPqdj8/T+GXEz4nA+HfVkrGtH3vrjF7eW9I+6Pqf8ApegzD0z+vZfL+PvbLOrK+IRtUlm+lQmZPpufGTxTg0uuCbxz4jiVPCskkXo3rwPD74+jjdpC53quslzPXH/f9nZZf3VllvSvjELRwTHwmCQ/p3Dj+l4Gf/H4c/8Ak4Tj/p74eOi74o7OH9HF2jzPR6Ptj9FmP+70Pz9hZfr2WWWzqV8ihehx/wDpfkXdf1+jDtEvlY9ZEF6LZi/u/XkIXocf/pfkh7//AAP0F2RZZZejGWdiPVr0GMxf3fryEL0OP/0fyyHvftHzoXblsvSiduUFXOxjGYV/m/XkIXofUf8AQ0xf2S7D5XoiPb0UrlXoMb0w/wBv68hC9D6l/oaYv7pdh8r0iR7eg31hHSiuVj1wf3fryEL0Pqv/APP0wdeIlo+ePePoN9MaFyPkkxiRVGD+/wDXkIXofV3X0/8ABwq//TL2j54kfQk7cBaXq9WVozhv7/15CF6H1n/R04Jf/sl2Ho9GXpAWtll6SlRjVtcrHpLV6cL/AHfryEL0PrX+lpwP+3Lto9WtcYtLLL0bH1cFzWMvkenBrz/ry7oXofW/9PTgP9yXt5XrAWlG0rSTMfUXOxi1enCLyfryEL0Prf8AqPT6f/uT9vI9JIRHmkT6kFzsfPgW3D+vIQvQ+t/6z0+nL/8AZP2LWhrRoivMhcshdWhcrLO4lySZFbp9l+vIQvQ+t/6+n03/AG5+xclFDQl5hFlljJEBctjZYlXIxnCQvJ+voQvQ+s9cO02n05f/AKsnsXNQ+jFpWsiPQTLNxZZZdiXK9OHhsxfr+7aQkpC9D6z/AE2Nn01//oyyVLRcsiLvkfaujViWll6WU2VXMzBj35f2DL7PHlhlh+pY5GPLjy8/1zKjdY5GLNLFkxZHlUe2i5GdpJ6tncooooo2lc70wY/Dx/r7ZN9M78zlRjy+E8f1DNFr6txRj+pzZL6tGB/9iDOI+rz28Rklka0j1lw6rCuwuR6NC6G4chMiUVpRXoPTho3m/X2yTJMy4d8Zw2jL2uOUhkTM73EZSHMbsss4XBLJkUaj+PSoQvVemHpGMty/XmS0RlxKRk4WdzxzSjFlpPhliyZeNxcPCd6RwymYfp5jxRgl39P8IXqMb0xzohKv15sbHybDw0yXDY2S+n4j/wCfE/8AnxP4MD+LBEcai12I+oyPqWPVMxSIS/XmMrT8pFFFFFDiNaRXTv60FouW+Vj5MZF2ovcv16ij8x5mPRLpoi9LL50LtrZfJejY3y4yJF1L9ga83Z8rGfn1e+l6WXpetljfPiELql2/X2uR6tkmYOH8k+HaGmtL5r0s76biyy9LLLLL5GLkxLSHaPt/YOx25LGzh8W+WkoJksETJFwXjRN6L0v1aK5ZPrEZ3aRh09sF2/YHo2bhyLsw4t8lGuRko2uK4ba4tojIT5K5OvptjIj7RWmIhGyXWf7HNdNeGkLlZOCmuJ4d45RZFiYha36jekiGij0S64oWSaxxwr9kaJ9JaYH5o9uR6TgskeI4d43FkZFiZZZei5bLLLHIekzERVyrpDG3Lpji28s0qX7GzOtccqePJaT5WtMkFNZ+HeNroJ8yZZell6Xy5O+Mwq2o2dILLk3PDDbH9lyK0N9ImFkWLkes4Kaz8O4NG4v1mLykjGYI9OkVkyWYob5fszMqptiMciLI+g4qSz8NtOxel+ovNNx8s+/Cw3yhHZHJk3FbnCOyP7I9csdyfQRBmNkReg1az8KNNCL57L1k+mGJle1Rg5y4Xh/BhlyWWYMdL9ma0ZnjUiDISIMT9LLw0ZmTBKGiL9CxeZ44dHwTySx4MeFZMumKG+X7O9GcR2IkDGIXpZO2TvquZmPtgS2GQemH+vn/AP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMD/2gAIAQMBAT8Bcd//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAADA/9oACAECAQE/AXHf/8QAOBAAAQIEAgkDAwMDBAMAAAAAAAERAhAhMRIgIjAyQVBRYGFwA0BxE4GRQmJyIzOhUoCSwYKx0f/aAAgBAQAGPwL33P3FCvsHS/UNZVrwC5tIbRcvkubRcp17WJJUSW0bRtFy+a5cuXlVSi9a1LmihWIquvoiGlCUiZe86RDRmivU1ixbLRTeXOZpIaBVS+oZC5cs5VJNFCdiljeXKKWKw0HT8TuInqDor9B297aWybBsFUQsWlfLomkpTNpFFNksg8JVJ2RTRUqhzSdKSqh2HhKDz7Dw9OXLZr5aKXNzyqUyWKydCtSxoqVNFWNJJOlUGspzGNGhVCh3k6S5KaSDwjRwspoqVQdFP3dObOr3FCq5dIpPZloxFEGUqUqgw8Iyjpcwx/keG40cnQr+Ro/yYkrCUuMqH+qHkUtylWsIxigORiS+/pmlC+qqoyDqpTLQuXLlyilzSQoppQD+jF9ho0ZR4aKYY5MoyjLWA/7MMVh0HS4wy1hPqekVvJ0pEdx0+6FLSeHRiHVHhEiSy9FsntnUaArkohU2TZLG0iG2heTSqhoqVR0NFWUb1IfuOmlAVMMVpNEMtjnBLCtjEhih2j/obcfV9MZbncZbncxQ33oUk0RTZKdFuvtL1lWdEKljZlUouSqOUopSoy0UeFWU0qnJStUKW5GL0/wYYxlrCssKjLZRv0KPvMEQ6H1IL70kyn1ILHc/egy3O5ihvyl3GWxihGsvTuGAdVyV1GkOktFRokNFTTRlKaUMn3HNB9w6DpcwRmCLZ5mKEwqYIzAv2MSDLccxw7KmJBlP2qOlzEm0h3HS6DmJDElzsONFfjtc/b29LZay3y2TZzclk0aDwKaaU5mjVORigpFyMMRihrCOh2HQdLmCI+lH9jEh3GXaQwrJ0MK7KmFbDpaSwRGOExw/cxoYoZYksYkso34GUZeOVXNX225So6lJVy2yWLSvOw6FR4JVpEMpjh2R0GWw+4xIfuQwRbQ+4xIYkuOYVk36kMMQw6XMKywrZTso6WGUZdlTAv2GXaSTb+lamGBZVGnbXbZcqYoDvNhlsYk2FHQwxDblHPqQXl9OKX7VHSTmOExIYVMaWEjGGXaQwrNt6GJNqExw3HRTv0m6mGG0u87ZLlZ0VclUKFIytZUUZZY4LjLc0VKodzDFYwrsKYkG3mFRlP2qJ6iTwqNuGFhWxhUdJL6aySNPuY0H3ycc/ao+4pcfpF1GSxij/Bo3k+EsV1u8opVDkUiKjLVChjhudyo6DmFbn04jGljEh3GMKnY+R98kXeOg6XGGHTaQcw7lF9NRjss2UwrdDuYk+6Dp0e6mH0zF6m0Uk71GiShTV2L6vHCOMp2HQxptIMphiO0sUmn2UaTjoOdlGEi3oYky4hzHCP8ApXo51EhSyqfvX/JinTXVQ0VK5KSsUm6WHQw7xlGHSymJJfEmzPJpNLsphGHyYRU5mHcYV4uye1xLL6kYqrbchYtXV0UqUlpJKiy0SpXLzKDKMJGg++TGFczahFk3I+B8rjjy78Vb2rrL6kdj9qFCt9ZWVKoVKHI5yrKhQ0ky1kyjHaT67ssnyPl7HYxIPxOg/tHUZLGKKxhh2c1i2SilisJyKFp0qVKFUKZXhNIoV9wwk2ysMNu6IwpL6cFs9iua0qFYctFGVCgyjpOtZUNIoVKa18rjyeTSfI0047XVYUUYwQ3W/sKoUyVy6RolclZUKjp7B5MNkeapJsvz0LhSX7ly11GjEVQ5ainCHk+Vx+g+8sSj6jnOuorwpuOP7B1k62ST6mg0SSpKuShXJTVVlXgip0B3HUaWFNZU0VNKXMpTWVlfhScXbVYUz0NJCkq56FdXXNb26exh4065alJYslDkVlolSg2ShXNbhT9COsnzpD+tb6uox261rqMKS+rFfcVlXJXNQrrr9PYlytk7SbP23nZLFsvbUV6rYbdqO0nn3lWeBL7x8lctuhX4XiW66ppvNpOOs7FShVcti2SxXjzcSQrndZMMmShVVlbNsy3TuXL9YNOk2l+6MdZXYqpoQGks7zoVLm5SxdTalcuUNxfjKcb+JtBCVnRJVWdTRQ5Fympr1e6zYqsnKO2Skrl5XLyspSHLQqU46nFO0qyuOUHiqsqFy+SymypsqUhWdVLFEy1KdWvNkm2W06SuXluNlCym8sWKQlETJQrOnGlTibZky85VqciiZLSvKk+WenGV4syTfflrPcUhlvKxF8lM9uOJxZclDSU0YS+ErWVYiiFpcyzam5Tj0PHaFDSUsbp0ltsb4iiNKsRvUomavG04q2axVUL5bGwbJYpCVVELqpyK9XNnaVBZNk3zsbkKxlEVSkLG0VcpD+S/4LKVVEOeZ14/D8cVcdTRzXLoX/wXWVDeWNFCsWSvQcPGeRSqy0osmiaalElU5TqpowlVOa9BQ8IbPTUsiVLL9zSqUlRGNJSzlEYquXdkqsqzdSnVDa2xaWlEsrzuXKIhaW8sWUqpWIsMUyd+ru466q6FVLG+Vi07ly8qnLJ2Gh48vEMMNzmuaqnMspvGv2UouGVZ85XLytKiFDmppLLn0AvCmmySaEaG5zUXI2EqWHRVLli1DkWc5FIyim0htFVKI8qy0lZBoUYrUplpxxeGUkxQoUHWboVTJpGis7sf/S5RKFShU5INChWkrSr0EvDaDJ+dRWdpXUqWU0WQqVKZaMaS9DL8cMoYUzLJ9RYtO89kqUKqXyUNIoV6qZMyCyRMtnORQsWXJzKIhWL8S3IVictk0ales1kk6lFKoUiNylixYsbJsm7PYqckGh6ATiayvloVQ2i+TeXLly8qIUNJZUK9Aw8OubRfKi5tKhRUzWLGybJaWihVehYV7cNoVUupvLjvJYI0uMPKgylKoUnuUrAWKKX/AMm0ua3Qnp/x4ZXUoqXQbmPKtFKVKoyy2SsCm8pOqFjZN3Q1yFO3GGiydjRiKwyskqNK869ConfjLmGKsPM5oUWVJVT8FIvybSF4Z06HSlE4wwyipuG3DlJW6Noh38GYovBmOP8AHGmmw3DK8BaFHUxRVi8FpAm8ZE6AfJ36I9P58E1KScSJLoN6npP3RTQ9F/ubEMH+SvG3ToppoxiiRnlpekvyill8DuJyMK2YaGqdytFOXVV8t/aqNkj6svwFVVar1XVRiJFzU9yyEKbyt+paZFFFiVDQSosMSVyv7l5V4mg/FVewyIUFVLmKK/v8UI6cTQbiT++bjr8SbJWVxy5X3q/PFVGW/S8Xz4NX54os2Xibj8C+/FFm/SyeDYfBqJ4MhTwb8eDYovBqeDETwasfg1E8GYlsngxEQSFPBmJb+DMcXgyu7wbF4Crq1i5+DGQSFPBdDv4K0UNNRkTwUwieDMW5PBreDMa/bwZ2GTwXhQZPBbId+url5Wlcvq2TeOu14LREHXa8GL6i2TwYyXEh8GfUivu8FtCjmKO/gzuvgxOXg3Fz8GIiCJ4Mx8vBjCQ+DMa+DGGTwZ38GY4vt4Mr4KvKsqeDGWTp4MSffwcy38HMvghfCul/scdDv4OZb+Du/g1x/wDY2y66kt/X3fwa4/XT+zwrq1yr4NXwavVL+2wrqUyr1+4+oTq1/cYZ1U0YSyFkKwmJPAzjJtDrqknVSiFkKoX6gf3SiquZMqSaHNRTSQovTje7bOmVFGh1TRdNvwu+oZbdMvwJOqm4G/s259Lvv4si9LYuB29qnW1aoVdB0X2qp1wmq2k/OrTpKnBk1FxZfGrRekG4OmpXWt0ex34M42pVem6cKvksWKIaUQvVbcCXX9intqcTqU4mvCadb29zThVfZtwVfa1KeDXQ7+6sX95bpZ0GW/A7a62S3TLRcEsWLFsti3ULRW8HdinUq8Ip0NX368KaLoKhXotlv1HorTko0cCp3Q/uJ9zRVFy6UcKGi8Q/gOuTbjf5P78f/I/vR/8AIrEq/M6D+3fUpxynBEhyUKjDcGVOoF1d5J4AWLcpXIqYmYVM7Ce/h6gZUH9NcJSHF8GlCv4k8I11zrHFbgEPz1HVCvpw/g2P8m/8n6vyfq/J9SGsH/rJCicuAQ/PVPq/xyJ8e1bVw/PVPrfxmgnx7V9XD89U+t/GafPtcOsh+eqfW/jOH59q+sh6p9X4nB8+0bWw9U+rOBO4vs31sPVMc/T+RfZNrk6pX5Sfp/Ivsn1326p+8/T+RfYtr4l6p/8AKfp/IvsX16r1TD/KcAvAIeqYf5Th4AidVQfymnAMXLqr0/5TT44AnPqBx01Pp/yn9hvfdk6hU0VG9TRU/pxwxfC5/T9NFqlZpFDcxr77v1Iqwq3wU9SP8n6PwacMBWB/g/tL+T+jDCijxLXImrsW9jXqhnNFSq5UXcInvaX6ksaNSsM/6nqYE5ifQ9XEk6IPGMie/fqbYQsUeduBt/t8fwc+oePeaJXwViitmv4GrndPfJD1Q2dlHT3qxrv6wZR/dt1M+sr7rsOt16zZR93snzPuTrWo6e2YbrfFCV1zyog63GSWJeqn1/ctrUYRVohRBkl28EJrf//EACsQAAIBBAEDBAMBAAMBAQAAAAABERAhMUFRIGFxMFCBkUBgobHB0eHw8f/aAAgBAQABPyHoikonsXIYlROCWx2LuiDBkgvotzIhv5M0kbI5ZwseCRn0SFULghwQ4IVEKJktZEXdErnLLJDJU3+z+qmRoUh2coT+RnI0J/dEJiErxhTIv9IsZBHcSoiKRsmSEhs8KYMVyUho+/gU7t4JJGztUkndo8EcEGuYSSslSCKTSCOj5pHch8kEMs10CRpDXKGubnYXCRkGVYfETQ1ZkLjARzcPlE3Ih7jGnYqBAXYjd1kN2VoSw3f9GmkiFslInobrIkZIXAhGxZCSxJIFx3XJgSbEIEiLUhkEdElqSWJRYtz0QqpJkmjDHyxR2hJZwKLtI6HPYjN5De8hqPMQT3RS80KiJvAn4CLyfyLTU/YhSJLKn+hTVtIlSYJ4JbIZirEN0bPCE3O7JofdiTj+ll3FLEoFcjmsHgQWJRAhURwyGQyY0QO9TmdjJkNkeRLLJI5y+w2UC70sa9rGo74OVjmXcbsxIagaaiSwgjTQlzMlyjVEsGOJLuMsAld3KFmdkCFxyh7ZH1wfZErkmiZ4/RHL2QQzshOs9G64UDuhFxZYJH3IvYgs5LsUjwhcy1IIpcgjuPuHHB4Q3fB2iUf/AGFyCSvcUhyNZ9Ep/wBzQfBkO/yRMIQV4fkutBqdq8n5GvA/kU1dGUrAlBuZgV6kPawQ4uX6qZNEnFrsLMocUeKUkmuw3sEJSlu5Ai7hg2CPhjulOjQ2u5Br4MR3bAx23sN07MeCC0yYl+0I6SPj9BiSyyxdvsKaPpS2NOBCDYhZE3hZC/8A2TCsQ33FzIFSDx0QzyG13I1biGEPQHqZ/Boq+TTVOO3O5BDASWyeUcrgt+X2HrJAzbkFjiMyYxKaJPRiIk5smPv4M1f4Gveb6JNdQ6YnMSYfcRxJcEerszNyHwZKzIGJQ3ZD/txaIa5E6ywy4ofYhU2cyIWqV2JQMusijdvZMldfa4/QUnHQ6bNUeBNs8jfBGZyTBfsIbLIkS5IPFYLIfFC0r/QZr7DwhrulmAshazPyxamQWUENwiGyXJnp+zZUaNpDhyDTsOEnkUlaS3Mu7hpYv2LsI8s58FwbFSAxYZJ3FkQE7CE4wnszlK4OHzH/AG47oBDIc+IH/BGX64QAnV/wy0YTR3YP9AQn/wCyITfzaFWPmEuHg+TwSmVUARIEE0TSTK9/x0sfQrujcCuYFM2I5ZwQmYglFYLIbGEfaRBm5cskcsuXHJBCOwiUiI+0QlhFkiQ8eCHCSUSsP8sY2WEmxDiRH2C5EcBMefIa00Tf8qLuyFwMvKYq5d0XMKbn9G6/wIngZowPBXCjQhtDO8IdwDTmLWsIf8EJ3whIn8BDwHA6Qu4yjz9nP/iyhbd1sm5KHpj4mUL8NsmJbOx75NcEyKhjr2MDCkOFkLkSgpdxBKkiMDdEDDmshyzakyEWPikoaJCgshoQxLYOPRoSIEJNmXQ4M5uWJzIV11EjI5An4/ogQprgJ1b50Iv5sTWl3Rn4Pn0hZMLHwPkSLnTofTKQd03wZB4C+wA3jHaLKIrdfAzYf4alZaRH7OJdtkUyxDrsL/RX0SDVXv8A8jn8/wBEAKi3sawx8c++mCZwJQTRjdZjyNkbZL0sLdjduC4oZuxBKBuiQ3BJ4wSkXbHEm7I8sgSXdEJEdhkgIRcfcNuXEpCyPhjXtQBHEUiNJ9C1/wAHBLyQ3YsL/QNRq/g5q+iOSn9yXImmJ0tP9ACp+sJ0vc4GgZckPZbDO29Pgk14ZmqxHJf4QZueGOySi2w3q0yuRHlsSpZmoO1SBhx8GX1hSSp/9ibZCApbXyhSv+BKa+WTuTgSS3vKM0ctCIBIkOFscCjgkuJljcBSw2ik7hFg9voRgzTA4GXcngiB3pHctI+wll2KKSeRhxhq1LgSX3MhHm5LiiOb/Ait/IuCfQraQ+SPkj5RJcSVCaXwOfKFHC0M5feG1NlcDH1jIkDmEgQceAsfnjOfmFaT2IAf+E9lpkwWNPiiuQ5eTLwdhMISfwp4WGqF9R4oUN66QlQt2MHcyLhMjSEFC4FzyLJKVzJpYE3/APAbEvjw+8RSCIIkwd8cyWX2OAjyMCTeSyxG2KdYFLyOwqtiUEkkobaL7dIrME8D7xcjcIUCcKBkhKsK1TJC4IgU2EbgE+GQOG4mOCLFhPcceRwzJkDE/tDTebsyy93GnPkIvoabcxpkGgI2CsWUOwd9GfLYEVk0JwbIuvJ4Y+o7EDJWgEf3FyRfflwKEZRERKLAyWJUtaWbjMuSMegoaMyIJHO0MjjNZZlGLv8Awvw+0TfUfPuyVERAzAw7hZYRgYSXIhtLJLLWCRdzm+ugijlijRYudgXeCI6N0mRtLJlWTWVA8aZhXMsWg3yERStyRzuZoJkaxyiemZIM4RNcD27z8C4mattDSwwaSqI6ZYlmcFcN3A3PPcjMnymMfKLg4B2h+/lgwUWSY+BjDheRzDsV2wjwwyDvGnKsCUkknCzLJbA7bMkVdHhqgs8TwIIvlH/0BWdbRs1h4XMxOr7PIkJAk8P3VVbMDF/LJv8AwRCDTgktosi7BCmbux9+DkEMdDOw1iaIQkVJIKiexgkYTuZXyLmpdxB/lhIsCEkBLGsPg0GrCVhREPRYTOUO5EpyX6pYDHiJysJ5IwGM5Qe+khRchOb4JSWGiPEUbMp0I8+2VwWYOcob4MJRXImjGJC4BEo2ZBpYmScfJBKHFhL4Lp7JMZEST4FovEJDIhpJtR5VDJ4wkbgiNAu+BZyzyMHaxEKdmhMx2e6zB5JIjJaaNpIbkTNGFsxgffA3wiGhKMnN9GK4HPBkbmygS+aXH3ZKkhOKSy/J8mQ0IXL5A5F3Ekl1pQiIIQstXLVIgWBOENdHMJm0TCWjobeYtzQnjakkwyLbQnTsgpWgybCQPX9kJtWXRcG8nYULJ3GbZOA0d3RxQu5meQJkLBbYmRmFtjWegR2sUIwkm/8AIx0uUQJiYtGYzC6HL8gRLMPJ3ErqkQ8mRDovohGSL9sie8dxU/IQ7RAehd+y5XuuaOjhIbnAkN2JPAk/DkSmywhIRyZMea4Ll3YgrJF4FCVDsIzCu+wk8lAoYgikkje+Ehisi7JuOBz/AIL+IpuyFhWCxoFxwp9Eqhk14G7X9Hdhv7Jv0BGQuWiLZk0ZcIzEg0sIvzAWsq5JZe65F6i5RByFHH8BssQHQU08wdtk4CVbRM7AX+aPLiYyx2T/AEJ5FDkyeGNKeg8wIm/OjLKYL3A6SIgeGNpOiC+US8KYtjC8lpBryhOxSMDDyXg4XHIWHYv9Ikzte5ukjMXG5YlREwZQWI0JJCc5FaswSEaocvNjxcghniRKMJLptQLN+AlN+hML/wACRfLFklgtk4D0EsNi0usCYlMUEEsnkkG4Zu6C8k5T4OS45MbPQtUAXnaxdwrlcnC0MJLEMsHliQwsD35VgYnIyOk/KZmhniYOw7EbtBsJgOJVlHiWTASoZemUJtmuqEXC32ZGDD4Ik7l/QRWFmQlPmWCWMcsYDp2okNln7oxXYwrlkcRuKCElc8ibfR3hIbgTb7ERku6IRKolou6MzxmW2kJMuiMJn8D0QWHxjIAXKwT2O4mK3Zk8D5RL4EXE2ZGrLs7DPDyJXghMbtDGxYkfApsE5jHkdtfRB2YlKUMfsRjc7HZaunLCxYyPE7DhpJx3A0khpNCRtZRdGUOzueGGI8DwJ7JmLyEXoQpkeTZCcqd0ts1NiBWWJb7JqT5JS1uK9A8oSpXz9hOVK9yY8mBgLG2YtSu3COASnxRJd0xRysiEru7G+C7JDjgSK+SUOA5DUkGME2Hx/gdg1AQr0Q1Xe2GltkfLuyLbuzacZq4mLiCEMsYnKJLK+SeB6pnLChLMujlgdy9CehZH82E01YeQhmwn/wCmzYZVDoULuJ89yhYCnNgK0k7kYpcWeYngxPzCLw8MvdDZpmMmUYjyjCMmQQPkEadPBNOK8vKyIBpGxqgWxhmg3DyqaCT4FSbcYDmNnkgv+H7jNEakJQGy/sP/AHYrDBI+huMky7ESWWSZwqPspE7IVPJPA1tvwISbs9FnaauhiTBujYqMHJgauxyi4Fg2eEjsItyNsJJoYnPxHbMtS3waMotVSSNLUkt2jsJmxoe4CaeDOTCEDmLdh9sEBJA2bgTW9kqKGvOhFMHKdBHYQnDIg1KlZQzeDYw4HFbzzRRDG00s5RD/AEHCp8iS75wIl7EpUMyXcbDHZ9mOYGhIthIFysjbOUKieOfb3V2QrXeRsdhkjVxO1hwFbSxUwQeRJt3EkkN6RCyxoiRfomjK8fEsaQtmFciqcYkWRL0FjyqCTnMCnkkM26R3H5KJJwjSkDgo4tiHCCF7bsfENy/keCfKOJk+6xpiYmmU5P6YOzIsGhPkeTRcDCfMS5Qkwo75Iiwna4FZlg3I5mVImUDgXYsjMuBoyBA0wFnWGPDaFYxaRGlGoYoi4zgYvJE3FkNT84pSe3bHTIeRy7iO7LEbY2kEpieg2LZjaEtmBsu3klBS7mcCUEEDJgGtj4HG65JxrbyRkckzMkznDINdyzBdDdxNwxLyhPBlfcWchKzHdsPMyYs85BCrA5mwJdvoy650BqzkWRKICWJLiW0DaQ1pHcssuSwSJrZNlD3VBnMGBtCIsNXomriWkYJaejgTYh8kzRFjTJVG0PeBNRGU9kbBhytMamodmMY55EXRhl15e3SSPhDsrDQi5IhZDd7sWsmMkmzIkSGCOTLMKjgTjdkhjX2RCtK7YkmBlj3UKxqL0yYIdktcIQwEujtEliCAm5kS8ibVia0FshHX0xDsJyZBXHviIFdovykRYCAJmGj4WKcBAlZHMPKE2JBLdzEWRDu5B2auR4oZSqmjPiaFwPASHKHpCCyGnRPKjYUhcMe/mlFeUTSaEt4FwtCeRj3LhZJ4pMUMkZsg+VZ+26JhCIBtGiBYsKw5uLPgwquFldndj/8Akd/qQ2Qk202dzuzK2DxR0bpZtqNsReZg1sioiywgTo0neBRNxLgUNkyQNGcTHxiV7McF4YkbXJbbkLTIh5F5RJZJLXLHAkb9EMJtZHpReIZQm+74EzCwxzS2OQmMjS0MWQaE+RKH2IhwMwZIhtF3gNWnaGrB88jvNE5YEn8DHeG4hnbREBg7os5C4QLL0WKGWvXtzcsbUJpKBYuNyJSgSKv6GcYo2vKiyZZlwfwR9CvZYpANtsXMw2XvXud3wdh/O2ICATYDFYRwNrDJEoXJciBucjln4GPefBYnd3EMaTIaHRgV4FJtDGZdYann4pLV4OBI0QtnDca0NC4o9hkXUjjAkxonzjTXgTFDsyVakXFawuyJQlJzga/gghLkXQGrTRhj3EuLBcpcLUGRcSEybHlQQMxBISEXyXtzEFgSENk3wRKIbIby8GBx8l4TbG4ssiTVvumSyUIcBqEtvcSh3Fp9YmmZMlq5Fga0QjRCZYIRU2UDsDMYM4SUb+PIknhi73OxMuKuhRw7iR7loy6GeURYLGJLwNGliVocxsITdQN8ngcsqBzusDTQoHJcg8CZWGk3axjIpKGODhktWosQzArT3MMjfI5TEKx26ZGVpj5GoWFod0LIth9Fwa0YsYtMSPkLgM4EYuLe2vCERXYwzcMiGyJOwbbG79xK8skTb2IyTFhsjHt5kNic7gOzGFhCrMhYRCkln2PIRBuTei77WawcjIpe4m2mOoaPJzoV2ZfIvyjIpG2XU05wSZRfGNfYkXAZscpFnkxi3I4uVYTbsJNY4INXgkhPmjNEZokQ0+w1cWRDCKUOh/pDSmeTDuhwZOFLTLY7DNhqDYrNItLcDIF7aCxpZLcbgeBZXJhCWGxk0criW3Q3DhXP9G4UDUx2t5LpilpKFsTOWRovpYT2r0LCyElmOUSX2SYdtkQERA5gMNC3csYQd13hR21E3OxRyKZlO4pZsyX/AOmVyi+Kw3wGnoQOUMyguaEjHDEs8hwzDIPsWr3GhqBFg4Ckzk7CxQi9CyJKEbLLC2QcOSzR2CYliZXgTuXIeR8jSSRoUGSZMdxcube2NYlGFS7QhASrCuWqGzMBWEyxuBs1MibZEpTcyW/exxRBA8CRS8MT0AgkizJLKJiUNgsXYbtYQlmQjk2PBOD8jRuLIPVBApGCQzQlKlEhPhiGhuiQp7iWwmQp6LMuNHixdHcriBhKCSJwJtkCLmVQ3TsRciWNXDyNEXoaTwOy8EjgbJkgQoZkjuXr2xqQkImRkGcsTqaibwsDshLY2Rpj1zjX7GM5HYjXcR5EyGsbyyOZS9FiypIyhXFzoJPdUJozaWlcCtEhl4aGJtZnxENWZCGbS1xeLGI2H9jb2HbYiPIaTxYTckEeBITTYmu4pEwqXeiD2T8l9FgpiRwzBFyB0Yg2Q80Q0QiJRBBA0OSGhrdGi5/QQdr0ubsNDtYi7IMsS5LGML2y9I8DaHw0RcShUcET9swO9iyhM8g8djYXgb2bWblyKe3gY+9hZi4iVsfBGUMwPkZ2kqGNYd2CkyX2LmEdiATpcYsXDMNEngSxSmsC8waYaLA04IS3SFkcCoVuCXsOzJIg8kJYEiFWSVYIGSJUikECRA0QRRohgQihkjkmUYmMUiSIkSoiGOky9fHtr/RYCUYxRk7jRDc3aw5sQiIssDvjSoh+BDu8Dslm8ElKZDjssmF8sY0osJaEHvA3vJLuElkHLBJM57MacjhPFiSu4pYOeUQOHShAhMgUEtYEyySj4ka8CAhyeRFYIRBZCYhMS7HR4URRKl64rFIIgggikQyKncahEosNQzA8CHV0iSHW1b2vLljZi8GhLKNjZdZsdrDaHEdhLugkIfTIgakKSgnkW2Hcex5IGVZcO1pcSEVWnAJ6j0rFiaQiwuGjllEaMjySbEi2XEpihRssE8kbGrlmRYLwJGPI3yQmkmRCKfFYMdFyCCKIgggSLukyIF0wQMNWMqiyIiaRWwzeH7XhQWK5YlcaNCJqWKWTPYXiG8YXJCuENwgm3lnkCHE3CzLFtdiJe9hjKDuhdzKI5BLCGaI7DDiR2hr+GMvE+B5F1hkpZE6XdCa4htkzgUcnYiJZCkRHIhDNkE0Sor0gXVFIqqx6LIoxyc0K4s9UCEyC9qWKSa7AhdujG0O7MLCbYjuZjH/6HfwiYUkWWdCTkY2IIHkaUCRX0N+JXJiIswNjQY/3JcjsJ5sQ3kThFgb8h90TtJM5TFokXOJWg4bEkPMa6IZFzshI/wBEhJEUsiZsjwRSKx0wRSCPxGhJG64GRVZJ24e1QaThCTU3hVbgfcREjGX0PiQmrmE8nY+gZ9swoQh+QY0hD74GmylZEEhQ4DshvotXIdh7pO5SVxdCbt4ZFZZeBLa+UMYuOGPsfZIldBtJYjfKy2kWCTCtkS2zOCIZDYlCp56Msf5j6XSPQTggjyvanRcUbGZo2BoJBseIMx9hjQiSwwLvBmUaUkP/AKkhoQ29JGIUFm8BKMgrCxyxXnwokcqCF3l8mOfoasITX/ASWlgbrQErJl4EtUCai8vJIswcZXKY10R4xLYXeiHJAhFlgkbZELowZrkj2KKMwiaTHv7Ur2qwx5gmgZOBQXJ07msaVzyS+wJcNu3J5vAzO/4iaOJ5ZwByO84fcucS+4y/9xO/C7Ceb/2QFyCvrjCTJuBN5c2M4XYSxPgXZJPgWAJ8yWpbEtuecCoqSxKiXVBH5+OrRskyPAaUftMV+TLHajR5OeTNnyKoI8CrAJAc3BJcsTq4Qkd4BWFJz+x7LJyZGkpksHk/BK5rHnPwTYS7C3kI4DnvIRVZx4RcmbyxJlgfd9EngvV2KxdiG7DTCCNiEuRaBQyK12QNoyRwYN+4MQmPb2nVGbG2chKfkhKw7WHYeFA3KXgN7WkZYmmMDsk7rwIKSjgkkrWGb/8AA1kSCFt/dA0WnRHu+UjP/ANoUivY8kvLM8vY0pM4Auw/kaNyNlqCG3ItXt7D8CFc5BuHyxNunkRZW6I9nfRilh0+BftLJGNCGbtyNWIlc7uk7XJPyx5Wg28kmDlSNzYvXHzbey1diFgeA4WXA0cjwhv2+iIbhR4kXCHZdng3PvO0FrcSpSvVPg2GSEpuWqPsLlhISJ0IDdyVojbHQXtzqxj+1JidpLxLJCSEh6Gh9DMMsSS0nB0yJOCONiwkCjJE8JmyzeRVClIThH5jmz8DnD7jO0JdhJF5IcyJcEnuxNMtpeELKZvyIOgS8CQrv6E7WsMi4RkeTDEEhLsUwZon7Tvr3R4pauV7S2M/gXanbEhETTkQKWM/lltxp8GZEIzu7iX7GtutQShZSEsOSOaBXqL5EhWueMatDkK0UkXt4JvCTuzggWwz8HIfyTd7kmSUWSxs8sVrl2KReAgkagaxIXZCpM0XuTuMg7ntLJsNhbFIdrCVhEA1jSyOQaLDlvNv9Gok8I7SkzIngIMI7Ek+NwhO0x+DfRO2RDJt3Ertx5F1CH8lz/iFL/lY+qUnc+Am4+YzjFcWTHxGmymjEWDyhM0JttIgCMBOU+iJVwlcTG2EITREk+3uqiLze0sbgblyKwzRhTQfB5ovexRUsS3uPMzsFscNkK9lSkS7jRu0qJsyXgaS99mTthbKE+JfwQuWr93JpEPEQ8hPgKTLhcTywp7kblLwa6Bt0G8PIiZcR3CZwJbZl9hKaSIXtzq2O40nv7T3G5kWfAyxIeTQMaLLF/yRBZyLShpUnIsqCBGEc18jbn6gpkoSXg5GNF7DRv8ARhH+iLH8j0I24zjTwd+kX/sJOLmzGSeME3MisFwLYGaG9EmRuLCc1QvcHQzgxpR+0NCHYYUyxIUGB2JmhewhCQP4G3Vndk9wufBCdxCnkDKJU8ITllAXkI8BtzZmd1A9+/AllhRVhe45O/xQ8zMNGITWiuyCZyeRJ9WRp3dx3ZSZEvhCcYR4p2WQmfZH8FjNkTCgf96M+4MYxDy7s9owEgsyJDY0oHCQ0ytYWWMi23CGaZ6JWEkMi4EPtSF3FZy0v9NfcQJjCHyJDl5X7IW/9RJxXgTDIJK7OR9DUpa+xBj7mEj6EX8EJgkkZfIslhYtnkUn/JiLI1jaxoCbY+EKO8TTI3VVXtjGMmGNPj9pLB2G4EAsuzsbkjEqy+xjwjaLjWSQFbTHq0juoWuOKXCdzHmDbZkn4P8A0T/9mLbkcEsLwWX+EaBK+ixiyfCEyWkLGPlixF8sSNnghsC4oN7wf4iUuEIWWOOFCMuTsi0hMskV3RCJF7ax0Y6NPtFkIvPAhcF9Y2qGnAm7IRJclhgskjU3iKyWR3FCSuBdzcxMf2C2nwFDCJCGjfCG9/6BOcw+RcgM2hFwJbXfLLsIv4JPEvwW8PJFtshJaEJZyxoZVriRZX7DQoSuMmCUG9IJZPI3Lud2ZuKwhO0uq9sfQxmxpTz7Rc5ETCGbcBRAhLyRWXyZdjGEZ7sewnILs6WKsCWF/gW1DbyaEHipJeS7L3aaNysbbXyyO8ocQbcHkA8S+iG3Kf0S+gl3sHo+YclpeRPZ4RblfYwTSQ9i7uLxoXcPkcxCgvegS2yzIPAjLovcGMMyf6e0JQkKg4XkQbK7mLEBZnwMJ/glF1yLEQUCVhN+BPeIRsNDl4Y+4IWofMCeySbr7D2CCsEx8D6HA5GsCdmkSMi58mz6it6gWLAk6G53ZFiQ1Vj5PkWDLgSSyZNQRBoVV7bIxsYmPa7+09yBSSuZgaljhZITEWxxJcxZt2x7ktiJBtDESOAhiH8CGfwGrCRIBbwxuIElb7Q6IxJ4ITiUpyOzEPZSlXDY3BoEpcQRthLkoJBuzI+EXbWQ8eQ8XEjIoN2YOSmfb3RjdGQP/P2hDwqCSxsdwJD2tnIrIJfZDkLg3cklDsoPMC0hf6TFJE34eSxB2k77CcFP4F2gQoY3QS2cltgpDdwX5YzGt3UTXSZE40Qp4Q4rnPCGvu+EK87EhLUOXkyHkP7BJu7HCFI+iJSwFyxMXY2kjkKi9tdHR11+0IvQQS3lkjLBr/poDl2+x8Dk4pLJJ+QuGRMBn2+xnlfycb/YljHYwhJ7icwPE5FrsyBWK6Uch7QfFDsjSGklH0HdfFI1BRdDYsjDsakF1wwoX8GgSo4hEUMDyK4l9iHYK4kYF7cx1gg2N9PtDWM95o8y4bQmT+UQ3GbISXPJNEeZkIFFOyWL8khzH+nfkW39UBKYk/I0LfELU8iE/ISrkJYIS6+xf/kdmhteSWV6eBnKQ7I0E2Jkr5JXZW5E7d2PuyW92HFwpYSFSZFEioSqvbGMY+jC9oPIoWKSbsPgSJbLLO0h3wWDkWr3rEs4D6OSLPNmW9yG0RwHwEJUJ7I+A16EdI5Tb4RoIu7LFxNhBaEhPS5PuPkmh/8AgHZ2Gxi6wxkNw7GR2ECUZ90dHX/P2hhCWhkmC23REzoaqyPLF2GgtxI+YRaI8CNkx2L9PA845CfyRy/ZAIbk+ZE50/Jl8ENPo8DKht9zQ+QZZPYicchuNO72HLuEiypLklc/A0rIYEhiJwYFdJBFI/Dn8p9LFuj2ePaEBXMDYISDIxrkjkZepMNCG1xyNIcoemzOBY3xM/7BF5xsG8n1ZD/7Jl/3IuRrOJqHdElaS7TfyX4UCZpkbmJ2Uk9zOrcCNdANIg+R9xBIfI7isJXI9xfS71f+/tCcypIFkamyYkwv9MIREEDTbgaehDQkl4DYIcFhoto0JuYE0/I3Lq5FvsQavgawFIPwiOB4DR7+B5y7casnuHRgsFniiTKyBmVl+STyPCEzdyOMGoQkJEEe1vqdHR0eR2J08THtNB2ksxlkTuQW5GeIPIxYz/RrZGkFdmgPJoZDssTgg/8AJcSlckLhH5IzwPCJOG18k8OTyQ37FgbMt3aNWptX+RZHCQ2mIu4pZGJuxHBCZErBhCQlRL2yet1eRkmaGyHfFH7OrBbCNyaB2QsGPBNkIVCYnghHhxinwOrJhJMxKWgoZJaU3IX+ZZIsOBjbITFlX7ieKUJ5RXYfglyyJdyLTThf+iNm5+TIb/om/wD6JRzozigUhKCCIII/J1+e3RjWG7pP4n+ezsWQuEJap3MgLShEEVGWrE5gYCIR3b/RA4bG+yPEvcE23peGWTyRCMo7j4OAGWhBlI2yW0voT/8AgeUS4+zE+yPYy9gUiEXoiCBe2ST6DdGOrZpEphYdqlXs8JauIkkRwJc0F1yKh1cik9xlotMlFrQnx5HDySsdw7g7M/5kiPhfQ419Y+0vCG4Nm1RJXdiQpGu/0EkWIEiI9xfW6sbG+RtyISySh3NQEoRe0MWC4LYVJIkeRJWSZU59usi2KVsgq6Y4DL0M8zLhiKHZkmUjTLRJZfkJ6EJafWS5+gkstP4NkB5ySEEEewTWSeiSSfXmkjYxkGSRmxg8lv2iKTCEkSoovCscjYhDWCHYlZQnE0SSNDllYInqZ3A0Pp3OgtyhVzQR3kJmxZCIobJ4JayyWgrUF2MEfjyST1gMJkk0kkknrkkfRPRNGMY3TmdhsjoWx5Z9paGsbqLDgkKKpZadyPkGBelEyheSj41Em5ENDh4PIpZEncJScgsWEj8U0q3jgMOBaLfotzyLkQmw6BdeCSSSSeueiRsbG7DixCG21jlUvghUX0vaXcQxMdHwQSCCQkQRQbtJMhqVJILR4NjcMblilncvSaMydzJ4EpF+FI6EFBzwKmbM+UN5kzBt8EmMUSV2SMmeRKdlCM5EVYKqVCSSSemetjdC5kiRtlBbpvr2okO4klkR4EIFEhC6UhjyxOpok5kyi24mMGSKWEyZMkQVqF68jcUW2PUiyNs27jRC4dp9jvNAm1ceiRaX3c/iiwY9jc7glO5pEKuJaKKmJk1XoySNjhRn2SiO4zggof8AD2tOw8SNSKkhGhbUIIVXQsG7Y+GcBy8jLoLiRMnyfIhXOCEhQpH4LHRoahDGLgLYNu0Mm+BJMaE0jZo7hHlQ6JskiB3EjRdg1chCEiciEJ+oxsdgnZMywNsWUC5dbftiYw3A9xYFMqEKjVXmkSMQO90PuibDA+F1RKXYTXcE9hNKjdxUX4L6WXYQQGhCiEQQNCGiApqhOYICXgRkvToRJsTuIx1wTVsY2QCtDuJyHYHx9xqhZMKKs7hjpfAvGl0alXG7WIPZ8GCZ0JJZokaEL8qbE9THSBqkR4gwMBKBiQIQiPQbG7jCVsRkEp2yRrA0SMcTDJkgpT5Qpoe3f/yZPyGN6m+3tcXE4MDAWaFRywJSBotRnJGCsFyJUDSyyN8F+SI8idBEfjyN0ggjpY3SaMdE6RTFF0R0sboa0OWxrKRtiARKyJvdFuB9GJ0WSb00NSzPkCRaIPad9FrGAlfoMNLpRAlI1RmjTyiU8DfJE96ZEnoTli/Ekkmm6yT0g6LKq4E9K9COhhsgViK44JT0Ni1xk2brwOGm2skjt8DwGnK9hoRz8GJR7UyamvA7m6NDWpSMQYiCIskDJhjkXmkuRRtF3gnihuFQhfiT0MTJodBi7kSghC+S0ObNC7xy5JapkiphWCKsbGFpcckCG4auTuIYy0IvieEiCLyRJHtqJguCGhUce/RiGE71YdqNIjgUBYErGXRY/AfoSNjdDRZY0idI1LDY5AxNTZODGNO428mKBsXG3YGrpEhCIIpBFHS4mAyGlhXIWRGIiAz49yvuh+kpczJGGoxjRoZwEcjwJUdkaEF+IxkkjgIWx8KBvtkSGRG2EUquM1iIL34L9GTJY5CwoNUNIeciPQrEQJUJEECRBFGOhz4ySIsitFcMTuKPtCGLcsCyvb52J3RMxKbELSeGKwaiBIwo6bGWH2ozVC/DdXQtmOmWcEGQ0m5EjyLlbge8k2pI4sWuRDNI2C5kncLiJHbzSxdw/ERKaFktoVBISpAkRWBCKRa+BqybAs7WRzkG7FBKu0rBKO3t7Iq3hEWmxoYamhC6DY2IWxjR13RV4ohfgujGYDGhDGoIk7jSKFx92DLBN2ON254nI7xSIQhYEq2PLDsUkIsDShISolSCOhqtoZsd3NIIMaRgStYLzhW4HNF+VyRQyzz7eqMVixdi6XiisxXGhqyUkNxsjGs3R0dJpl+IxqrVyBGLB7ZkhJWhDWGhaaLSRbxzuCYEEPi0FyI6SpLAhK1EqpVYx7FuiCCCQSRXvJnXcSj3G7G3Njl4IPuFSIaGjoiqsJlBI30PNUIX4LpA6NDDECRpMDy65Y9N0tWG0LJJJOLDYO+B6IEeUiVogSpomlIQs9C6HQ0ExRIgiiFkDe5LCJMLcF0cOKMJk9CUmZNK6GOjubF+E+iCCCLEUydkYaXyPsXKuIdE3CsK5CCQSiiuywJEWEhVXQzAsDuxIgSIIIF7hjoi5UzfAtrNtbZGTo6EKjxUHqdHmmKL8mBjFeRIyQilijumhkPCJQKFFKcCCCrIJCI9FiZDYqpEUXuBKuiCZ5AEmjdK4nRqqolFYGKj6V+UxyLENFygrzE5GKELsNEiQt4pSaFIQSIIpHoMS8cBAhUVNC3Pn29uqGLPcZYYuhmhNEGxdMk0bouh4FRfiR0urQyKEyg4cUZGM/TIHdKyTKRFkCQhBBL03XyURBgVELHeb9v103hKRKUJXLVoa3Wx9T/MgikDRFGY6dlhqwmXyQK4d4igkJdC9BjUpeQRRCrE+3t6FVoZ9hrArqqxkih9TGOi/NjqgirQ0MNDqIEjkEiBfgERFyBVSWdrl7equw8OQJ0B5IlXS6Mfqr85kEEGBReu6q7F1d3H7myYPRIGIexKSSTRj9hR6bRBFFQVV6joQS1EZolSMfCfcNiYxZHslQ9ukhDROio6V7E+uCCCCCDX4DEEp31QfA9ymjyxdShECBDJJGGli9jjogikEEeivSY6rz0oh+3f3PRdfuKgTqQxSiZiMyOhe0x0sknrknraEpav0Qd92JQo9xdJhMaEJcS6VRqjQxljGF7nJJPXNWJSnTKxqy9xZqpC6y6IGhoWaF7LHVHRInQxd6bGYUsOhMySyxH3Puj6EKhdCF0v2oR1smrCuLsL1GKZdHwkefckOlwQhdKF1NQIWC9pdJpMjGSTLFgT0Ij1MTIeaZWmaQPclRuExCEL8AXtD6GNjdBUrIvTY+nWPvx292pCF1rraH7WdGxsY3TdCFgXpt1tEtJtpe7XOiQupCF0umXVXsrY2N0m6EEhL0Zo68hxugiF7rYhCF6CF0sYyzqXsbYxsbGMiRgQw6in0G6n83u2QkIQutdTGNVVFVewtjG7jY2ZCQhBFZAhjBLsW8ScBK90STRjoamJraPdbEZEIXrtDN1XsrGxjDdSCBhptYkN6JEDQmwOYVZI42MKOYwgJe6vNCEL8B2oupfnTRsbGGOiXEqQNDQqlSsNUNkiYTqjCgxE1+SCq+z92QqIXWvRdFRewSSSSNjY2N0iiOqCCKHG6WZF6dBnLL7mF/AiHJL3hCF6Cqup+ivxp6XVsY2N0gSEumCOhopq7rWTlDJ8hS/S98X4DGPoXsMk3G56ER1voaw0hbD6K9PexC9Jek6L82SaujrBFFVdTGxhK8iVjEYlhqkssWrbfvi/GVF+fNHSOtYF0uh5YhqpKxM47L30vQiq9NUX5zo6+SSSaIV+lmqPYWQnY+CAlLwQDXLgUtEJe9oX4zHROi/OdZpNF4FRdeI5MSGydiPlYpfM/fEL1V6D6l+Yx0mhJImJKIhi65GkDkySNE5QLSpbOVvl++rpZHqvqiKrpX4rGNjoaDBDFCEohXDebCoJ3Tvo7tB8BpKhwQx7YEiQ2xlI38/V46U/yWNjYxeWSNNi0vdDm6HCi6wNexbxDwH5D0q7FG5D69/X5cm6Y/HY2NjGTYu0Sihqx9oxaPAiiDBl8DYujGFRiFGlef1qOhiJ/FYx0i4qog0MO0ZiERajxAg0JEDVxZVLC0ed+f2CRP05E565GH1rogYaoaijCCqxG7D9iQmT6UdbH0LrkkmjSGMYxkjDCHUL4fskif4DdyeiDXU2SSOriNS4sSpiBKm1uf7KyRMn1n0RR9LHRkkjYzJnJNIFpd/ss9CYmT6U9EdEVgggggaqsNEEUl3V8P2CPRyTRJPqwNVgRBFUEEUY0MY/cnAtbhL9lfRJNUibrPpx6jVTJlsWL9mZAyOiSemSfwXRjo0NCdaXbEoPn9ukkQkmsiYvQjqdHkfQn1lj9aj8F9UiYmTVC9JVdWPAxiQvyIWJftb6XSRGaoTJ6II9J0eSJQssRfzz+5s2OBDkU6SJiYn6EkjYxsbHSDm/W0flNkjIBAJGQoRTJ6ZJGJsMNk0awhxr9ln1myRjdWaTSnoooySTRI3Q2ZCBhLkdDJLEiExX7I/SZI6NjHcZiidd1TEwguiGGx21A55OcdwiSDmUSMJAs8fsM0fTJPQxjGxzV9c+vYrglnYYyZO4p4/ZTo+hjo6MYxsVELPQhUXoNVBokhRNxicoTq/rKet9bqx0dWMbE/QXo6o8iiGZUMYQ/ZXImklfrkk+mxvpY9ETVdMdM0VWKKYUGhVe2xwL7O/H69PqsmiZwIVFRfhGDGNUVU0iZo+wmmpX6rrodHSfSgdXNmxCx6EC656hdMC6cbjgW2zx+sOs1ZPoNUY/pL0Z6HREHRio3ak0Y0lxKw7fqh0dGP0J6XQx5dIoqL1H0vA8kQOjFTRoeapw5WSJ+ph1YxjH0wRSKuh8jpBupC6N9b6GMShQsKuhGhGh4FVNtKyJ7D9BX4joxj9RhiCBdCXQs9a63xBroQxYpoXQ2AKjfpC9RjGMfQupjqlmiRBAvSmmuvcMdVVU0LPS7tbE0kr9TYxj6ELqYxx5oqQR0MdTpn0GQPrwT1p2p49Zskg2D/8ApicuNc/QWMY+nPU6HNkEdCq/VYxpZAr0ti6rO8PVvl9xD/Q8xjHTdUqIYx+uNEk03FNmelsSJCUQI6lXZvqctBSk36dj+DEKrL5/QWMY+rQuh9CsekzFFPovYkk9BYoxZ6ZrwQ8em0eCkh0Y+X6CxjHRdCpHUGIXpPpiqoy4huvZqjC9HzSz6WQwriZ/oVjGPNVRdLHk2NXEIQqZ6Wa9JsWJCQuvY6P0iOeticqV6OFd+hj7eJ/DYx9JdTHQ0NVWBVQ+p+g1+urobMRdE9XICx6OS9+l/i9vT6l6rGPoVVR5q0MgiiF6GfQY2Q1ohEPqYh1rqfQ9KaFpTfolVwMvj3CSSemfSYxj6EKqo6mrEehrqYuljZcHopW6ifRgct4rydwOn/QZCku83JeGL1GBVwP8/c5rPqMfSjHW0Ma6UIx1tm6I1R2IcSLER6TwZdY9FmyayiKHIb+DaQlsmljAtgq4dGS2kc2p3/is4k+5M4/Pj0Z6ZJ9JjGMfQqLodGOjRHSl6rEznV9bGPHQJ+k22lcD0rsd4CSwPiIsEsgJVwrJ27bLktv5pBBgygN/5F7WpPUutjGPoQqKrIpBFHSDVMdCzWK7oxgErRFH6DG0JdU9d7QlLeDzLsVKkEjVMCUwwmZR8lwhAbowOkiY5VxciJk5X58dc+s+g80kQhLqdWqPpQx1noVGHdl4q/Q6xVmEMycC6Neg7sJeUi7y6bcMbe7m4WtmI8qCUkJbPmReEGrKJCSTITJL7Xfz82Kv8Oaujqhei6NUfW+t0Xlgx6W6GsIRRU16Ky/IhVcFvmMKvA0ImRqRCCCfBwQiUMM5DURBcqz/AD8kEeiumeiSR0ZBHTNupqjo+hD6UOiGNWgpa60qsVF8DCjFb00y6DBZFnKSJCoyYVFV0Ij6Tt/2JA+mK49F1aHXXRok11MZHpbq3LhF5ZD6lRiGNkRdV+pEkkTBwGeEV3vkVWJZkRRUY2MONyN3FViDTGgfPsUEGKOsdM1dHV03RGBUmjJJqqOr6V0Ow2Spegq6ox7wYEkjrNjfooiIh9qGyECwqsxGiBNJG6hJSKOru5W/NaIGhdTI64q5o+iKMVFSKvpYyKOjfWw/tlg610NjHhCvckbJ611oR6ZClX1M217qRSSaoirkmTshMokbHQNz0mhU/t/YH0Z6NGPSa9TXXdkDVewx9LIWIQl6CrqjcE1hWQ/SVJ6EYCyhiDx9CZYgQ4HxHZif/AIazc4uJmXIqkJYSsaJ18exu/pzV9UDqvR0Mij9JsIRFv0FTZqjdhoUivkVNirBBoXovA1MjUSfyirBA0SIGRe538icExchISIIokOSGjQ8nNm/yp9Seh9CdGvR16jxRjprpbGRhHf9ND4MDZM4FSBIgjoj0djxRZtvIkeDqYoh/bSOw8iRHQIsKYCXMjv8qfQ31Y9Bj9OR9euhrpQxJwBaT6JdLZDFLcsSIIogim/U0M1EmScPuIVWOqtUZVJLwwqKipIyI08j+QkXRJInPQ+jK6I6n+K+tMwF+dJJ9HVGx2Q/tiRBHox6CNUuOcV+xiWLTsHieQfNJcC8kt5OyFSC4HRaqFtITrumBlRsa6ETL8ZyqE3Jkm/TIqqkG+lqmx+vPSx0fRijGEISN1fTHQh0bNIgEQJeg/SyqqELpdaaEFuESUlsTnoZAwN0Oe4Qst+KhHKE9hKWsYJE+jRNd+psdJH1T6Wq66L7ahKkWKr6UJdaJjKaJehNdeoIXU6k0NEhZYe1BOrIMBCEDm30LuHx+JycEZICUPKQ8tExVPTNJrPS+ufWdHVhCR3lkehAlSaaMj4MK54MQj1IpHWi1EWBCqqswIsEwnmg6FoYbogWglfDN/Im2WcyjCP8Hg2zinA0cpFm4b8RPgkRkknokmkkmh0dumKPqZPTqkkmCVGixWIq+lKs9DpM4ERH4yMIiKLpZKIgsuIkYQexNPsIVEQYCCR0qk8MsFyFEt+Bs0bNGyLEXGxOxIs2juxdoaZImTUbEb6X6Lx0tdEkmghMzYz1yAjoY+hIQyRXorkwN3IELNNL1UR6KFK9F05axDIoSokYJoWRD6FVjCQ/yD8DRum6xkgyZ4De7hroNOHJvJioklE0n8CSS70IRNtnevIlGCPQdUhIwNiVcDZD7iS5Yl6mqRV+jL0zLVowMRYaO6iGixiWo+l0YnhDNCeo0cU0bNU56NmiLo2qNXeBv0NdNkWGjxnbO6FPDonoEkzRsTMl+GJ4TuEZ3YkXgSMIQR6bIEhDdIpBikCWXkZB6MEejj0Fegx0ZhioxOGLFYqstLuR1JGOmSGrpk8ZufUnBumzRxXZrp0bo0RYggikE+nRluyds7J2SMLjEVpdAggj1UiDA2MSMVyIuDPtUo6Y9WfQyi9B0YGboeBjVRul8uB9Lq6IgYftchNJKx6TCkm5NjYnk4po2I3XfUyKR6TRBBH4jUSplmDYqZjbeXgShKkes+maOkiMgvQYzAzDqySBmHRAj+3UzFGSIQ0MPIzwJg3obo2jbVZJuaNquzXTqrrHsDQlSN0yhKkMl4FDpfoPqkdHSYHVGQL0WbGTpHQOzJVXRc0us0OjJuXBDQ6TBhL3464kdzgWVG0cnDpNqTYnFdmvZ4pkxSSMJmkQQR1PpdWSNkjdWN9OhwXW6OjJVsZYNjQFJEiCvQz0sdGN3L7mKMdJaurEzdz1I2NQjZc4Fl0bRyaN9WurZr2JsZHa5jHcJR+E679CL0unDGldbHVOTZNGSMZBZgkbqXS7DHQ+hICZo+hl1LOnA2hoiEJ3GjuQSLdD0bNU7Ekk0kn1JNfiNUbo2g3tRAL1X0sfooSqhKWN6REQ0eRFnSPCP9EspOU56G+59Sk3FbTPEC/4AknoLBOaJgnYV2LAupjGMdzwFtRjpAyAE5U9EpkXIIsReoskEEVTNUafTqmurf4ehV0aE6oWMkN70I/CYxqusEECEQQk2yTxpF2QsUFZKs+SUJXbYQqYfmN7uz5l48ykUEKVmOmwExiaKhBjkG0y1FRdbGMcWO4QxjoxmUky4t0JkncSnRyIEXGrmhZNkWkivNNmmaNmurfXFIIq/WSkNqQupHru5A6xSEQQJCEi2Mu7HbiVhsapkWPYkzWGh5DriyQ4K7EWTOx2MQ12W5YZM3FTI3SJEjBjC+iYxiyphVjqxSf5foSxBNRmjUkEDVyBGRoV1XVH1bps16MGyCCKdq56IGhXYzBClkUKv8Vj6YpAkJT4Ez4ksiHBdksb2D6JdsxUShO1xK8oHJi8MYYI7kqkidKW0L0GMYtoljVGhqjGJYgdcrq3SayTEgmmQRRgQJU0LFGjVX0RYRvog3TIhmjJu5F5r26IDdgyuJOl/jPpmqEIjG+Y8AEWGRzkLBjko6THIsjlISVM/RYEkJDBQQZPLB/NTNZomRoSlCIsRR1bGMZWxodWNUwH8j0XgnBPRLogJo0RcauQIIINUZoQzIsUZoVGM0LI1voeTQqWTGi2X4HsI/jvqY+hdCpki2hp5kvZfjKL9C5YeUl5DUJeQ+ZNzAzhYE2ZY3OaDzRn/oo6sd+iagQSrA0OpsuRbUdGOhjwP1LVXWaz0yMsEC1IIIIIIvNFgWehDz0bM9FiJ2obDJAj8l9bH0aoqJizWiSxIfxTEZ4+GJCyyO4EKiQSmua4yx2Y1gscdZG+h3Eg3C6FQ62CbF0sdMBvqejnrSTSeqakolFuS2eiK2RolEohyRJ9AQR7A6uj6d1QldelInKpvHcPJjEjth46H1TCEk9BhujY5ECJo3VjGy0fwvSn8yCPZn6L60hGS9IaHd9D5GsQOwNGQnViuNwxZQtBdASMMMNwmnYUx0MYw/VWvyJJ9vfS6vrSojL0h48k5FxjpaH+XWmBuepSSW0tzQ/BEbruocYvPoo/UIIEqpGfpDwB57DLp+H+n+IsGNZpdR5guQXS1SDAu0EYIMV0Nj0kpMPv+qxWCOiBGXpnzA8GP2/6ZfBoxo+kxiF1aJJoCBCQwxFJGxh6Lg/q/OXRv3XFYIovUDR4F/qHiaWlx/0w8Oi6vFNRqLpdIgx3bpXQY8kkA17DXkih/s/VGqQQQR1ZekfMF/osRr6JHdp/CRap0kfRKipI2NkYgkKianS2NjSxB2QzLvl9HNI/Qn1uqXoZIy9E0f8A3XLDQhyn+KiEXEokbLkPsY0pk9AbIhIOYiZJImMOSNYSij2GJM+71I/U8/SMqW1I5HhiUCQ1ehqw1QQy5CF10CSyOaBCVhVbGGkcBuRVMk4C/YDL0TQvgPA5VkK6AQNDyNDQlh2dEEITGewmmXI0K2kLAuhjcDDFg6mR8t/qTXq5GXosDt/x0f8AIk//AHqiQ8jIEpsGvFKEyehcgiSEKrGNYaEK7EqMY2RjlT6cfrwu8f8AxiXGi88T/hkGsNEVTRMiSEC9GYGxrGaLFCqxhh3kCIgdqj+fYlAlrodII64/T3imXpD2uf8AhRiz4WWuYDEQMOoOEOxU2GGsZ0KjZMDoHKyIFZGGuST4/AR+lurqz9EsD/5YakBKd3D3+R7DFSBoYQYmBIR8DRjTRNMukW8YcliJVYxxuWQx5Xfss+7Oro0uYQgkleieGf8Ayw7aEnzCC7SY9CBjyKTIENFxBYJRZGoJUTQmOwq0mRsaWR08j/X3T+QUq1ba5InyCwaddSEdVuEjYtUHB2D/AJXowUVDGPIsoWQnRI3SwFYdo3ilLwQ4I8VirYxduFkjltd/r7ICVkyB0XA9gvzYSH50ycrMu4x08Sf7+CjQueRadgbvBceZ3bGcDspeR7JguReiZvoDvEvyLdgx5EqNSZiEDI6GxhsUpphT+M/0hsbqMpeErjJShrQO4OFjWSr5GWI8iSSUZLk6+BRTHO1ICCNCwEK1JNjoyCB2CQKRYYhoQ0RVjGzAYikC8736G/1GelscYd2YCEKs0h2IA5IRWIFmxGS9od6HZ7EPHc1Zyhwkxl1WOwpQkhJU1Wabo8CNCVhhZYlqNEQYo2STR0aKUkgwGNmV71r82SaTcbG6FilI7CWSEjzkZX6RjdeCJ3IQbZcFim0lFBKwuyb1RNWzRJowFujQmMyiaMdW0OwcYyIlUMvT+P1p5oxmQgrhoVYgMtR0iRqgSw0WSJETLE6N1bsSSO7Ng3QxujdDYyRjjDdENBANZRfd/gP9J0OjHdkCNyFdUzZVaH0DLSSUiS7IwiFE0bG9IQ6LA2LBI7qG5JGyQ2QkoyIVN0vDPFP9Udd9DNjRAkJQWAVxdxEDMjqxIm1ZpNZJGxEiCokdKaJJGHQtjdxDQ8jLjChaUf60+q0ZS+LE6p6InjX04J53LgYQkOnYSTWaJGFLCaVhwwKhgT0Bli40yCyljyZMQrIvGD9O16T6lSLGy06JGxscSYhMPHcWBozqNCUTrKFPDVPuJmxLyTRJLYsk8EvmipI2XImiBEjGxsfBGBgIGISxBCJIT3vf5MdDproVUHK7rgg39kaLdhHGRiJCxRiC4mOauwxgbySqiIHQlcc6ouQQJEEVbHgtEmx7KlbkSuJCJEjRfl/rTpF+pjRM42SSXmMBVaoYUEcLMhcC+aTHkMlyNiXkuJEVQ6MZGNy6HlDUuCBbDAxqJY9jD8F+u/eXRm6QKkDGiZCSIQsEExgjQ0MQY4BZ6xC7ihVN1sKPySiVRAYdE0iQ+BiEodtUiDoIQlhe1P29ojqijGIXV0giQQ6NUIIOknao8h5JPckkTqWxNRMYbG6J2GwHuXhmEJTxn6uoB9T63gYyzsaige4xFgajVEGiBhQQIg0GGTMTJpJJPTI3R4ViEpX4Hcpl5ZJIyCTmxeX64Mj0GPAhJOg9yBonQ1XRoZBEA6SZQwrhORCSSSaSTRsbG4Gg7CMjQNBF4mQsCZK5YlC/kL9HXUgxjbIsq6yOYUdGNDVEQMzJ+B7CDQsCCZJJJJPSQMWU2REBcw2xW93ZOksMc1PH5K/TYtUSw3iMTL5iJFSVGh0aHW8JQGPDkuplDEOSSRUmjyOAyu4Q9uQdj2CSonktAy+PD19V2ceguvXS+nf4mvyN11R+tY6ZmhguieB1fQinYRTsbNGqEPpotVkxNYHgaxmMxeh//9oADAMBAAIAAwAAABBBxTSjSRQQzBhgwjCAhyhTQgwShiyBhCiiwCzzzyywwAAAABDTTzzwwAABDTzywAABTzzwgBwzATAyjiRTzhCxgDDDCjAAiAxgCjQChAgBRzhBjzzzzxwwwAADDTzzywAADDzywAABDzzwAwDwCizABjSjxBTCxiRBBRgAjwgjBxSTxCCAhSQTQjDjzzzzywwAADDzzwQABDTzwgABDTzzBzhxzAjCRhxgTAzCTQyiRxwzTgDDRSzgjySiSQjCAAAADTTzywwgAADTzwwgADTzywAADzxABxhByjQjixSAhCyQSwzCTBhCABDAASyjDCAzBzBCyQgAAADDzzwwAABDzywwADDzywAADABCiwBgizzhjAxyTChCjgTyAgTwCiDyiCRziATBzSTBxAwwgAADTzzywAADTzwwACDTywAAASyATyxDQjhwAgAyTCAQwhjjxyTRDRAhCCRiTizgjjwwBjzywwABDDzzwgADDzywABDzywADyxiTgzRQzzgSAgyyzRjwBQRjgjxCjgjSAjACDzADiSSQRTTzywwABDjzwwABDzywgBDzywBwTSBDCwQDwgiQhiDyxhgyCjgzhBAizRBRTSwxSThgARBSjTDTzzwAABDzywgBDTywABDzzywTzjRDBSSzRAxQDDQQBRxChQCxDzyTwDxDCACDzDhgiARwgABDTzwwABDzzwgADTzwgBTzxCzSSzDCiywyDjDzQyxxBTxBxyARgzwQzRxBzATBzwBCzyAgQAABDTzwwADDzwwADTywABDygATxRBDBiwDxyiTDjBwQhQzQSiwwzyDQwxzCAzgzjDSSTADhSwgABTzygABTzwgADTywADDyAQyzBxCTCiAySiRhwSQRhDBzhxTzDiyCSQAABSggyDSCBBDjzwwABDzywABDzwgADTwwACSRBTjhyzjDwCjRyRAixDQQiAiiTDiwDiAwiywwgyCRxzhAxTDTzwwAADTwwgBDzwgBDTwgADxBDwzDDBAgSBQQwAgRDBBgQSCBggwQixhTjAhDjzQCiBCDSABDTzygADTzwABDzwgBDzwzQghyTjTTCxxxijhhhzDzAwTBTxihhTgATzQSSQASgRjzSxwiywABDzywABTywgBTzwgDTzwBTDTwBgRyjjDCwySiDyDzzRTRTzwzyDDwRjigjyyxRQQTAySBgwABDzwgADzzwgBDywBDzwgSjhDBxQxgyyhzwDxBxjQTyCxAQizRDzBAwgQBDCSSzDBhCRSDzwgADzwwADTzwBDTwwADxhhSTCAhBBCCCyBwBhCgSwSwCAxxxShQBABAQQBjTAiwSBgjBDjzywgADzywADTwwBDzwgDBABygiyAzgBgTDwCzjixBSRShywTwDQwzziQiiCRyyRRRizjziijTzwgBDTygBDzwgBTywAACABgBThDSTAhACzDzQwAxyyBCTASQyADizDhQASjyAihASQgwigBDzwgBTzwgBDzwADTygDBjwAwiyjjDCARwQjihyQShSgjRQTjDAQQhBDBBADhhBSjQBxyRQgDTzwgBDywgDTwgBDywAywziCShyARgQhiSRyRAAyjxhiyCTSgxjzAgDzhCiBAyQxihSxRzwgBTzwgBTywADzwgDTzzCCzBwQwBRiRigSBTAizQxxzTCjACTCxgQTDiQzARxSSyQDgByijywADTywADzygBDzwADzxhzyyhCQwwgAQSRziBjzyDRDxRygRzARiDDRAATgyCiiwASjQySDTywADTywBDzwADzygBTwgAziAxhxzAzQAThwwDCxhABTByyiBTzTzgwAzCRiixDijiihgjADTywADzwABTygBTywADzAiQRjSDTThRCgxzBACTQhBDTCBDxRwQRxyzziBRSSRgyQSjAjjAADTwgBDygBDzwADTwgDyRCyzThTxhjCxARBBijxAzCzwDxBzzBQBQxCxzDAwTjxSBzAwBQgABTzwADTyADTygBDygABSzyRhBiyCBxBgBxzhAiRiSCRRRRBzAThziTzwCDBzDQQzwCyzgiwADTwgBDywADzwBDywAAywThxihjzyyhjDDwRRTwQRAACjjzwwzwwQBTgyARiRyAzTRhRjTwgBDzwgDzwADTygDTwgADSADABAThSwBDxgAhwBCwhyxjDiBBSQgCRwhRSjTAzgRjyRQTTzSwgBTywBTygBDygBDygAwxwiARSSACCwxxiDTgxzQggiTySQwACBBzRCQCAiRyBRyCSQxyjTygADzwhDzwADzwADywChCgCTxwQzBSSRBygRDiRTwRxyCQABCjTiQDCwjizQgAjyABjyBQDzwgDTwABTwgBTwgBzwCzxwRigyCTBzBBwwQyzDBxwAAiQDhywwSiSggACCTihSByzQgCgADTyABTywBTwgBDygBTzwSzzhxggDzwTwyDjAAAAyhBTTACSiTgSQiRjBxwQRRSTRSxCzDygBDywADzwADywBDygBTzzAgSwCiAyzTgDARQBTQjhiQQiRSRChSCBwjwCxThDADAhiBhRDSwATzwADTwADTwADzwADzySxzCAyzChjxDDQBAjyBgBAyiAjBjihDyyCQBTyzRjSzighiDzRwABTyABTwgDTygDzwADzzTRhiiBwhyghwCSzAjCzRhTCwwgiyRwDCSRzAiAQhCRTjhxBDDzygBzygBTygBTyABTyADzxyTxjAwgDBiBxxSBSjyzjAjCgDCgzBxiSzwDwxRAwgiCDwxRgDTygBTywBTygBTygBTygBzwCBDwQgTxjCSTRjyigxzCTwQSDQBwzjghTxRCjSCSiiDByhQwDTygADzgBDywBTygBTygBzxDiBxTRByxggjgTDQQihRByAyQQwzxizCTSTBijCSQRRCxzwgBTzgADzwBDzwBTygBTygBTygxCAyjCxwxjBCijSCiSgCySxSgSxyixRAwwBwByiyxQAQiiABTygBDzwADzwBDzgBTygBzwzwiCxzjiSygDQBBhhShwBCxCDRjQiQxSwTxTSQwyjACTDDCgBTywBDzwADzwBTygBTygDzwiBjTRBTxBxDyCQSSgSBAxwCRhwghzgBCAjRASSRACxgBDAyADTygADzgATzwADygBTygBzygDDBRgCTyCzggQgRDgixSjiTCByxzjyjDgywjgSiRhiDDTQABTyABDygBTygBTygBTwgDzwCDDBRiihyyxSRyzihhgxCTTyhxDDwBRzxDiRCDzyihTySRwADzyABTygBTygBTygDTygDzziwixSxhgRCxRjBwQwhRhwDwBDDAiQwxyCBjzTyTAyxxxQiAATzyADTyABTwgBzwADzwADzwigiyjTAADxwSAiBADSgzihTzzjjxBizQgQRTDgzzTxzBxAABzzgADzwADzyADzyADzwATzwxAChRyxATAgxDTxTTwTSBQRTzyyjTiRQQgRwwhiBxDgSAAADzwABTzwADzwADzwBDygBTzzxRDBQyhSRhigRiRBDAggSAgDyjTgTCwDSAwAhChjRByCAABTzwADTygBTygBTygBTyABTwDizxijRxTzSwTzRwBCCQSjiRjzyQCCRDjTDhxzTyTQDBwgBTzygATzwADzyABzwgBzwADzwCShgQwQxDwDjjxCSQAAhyyTRwhCgjSAizRxASQywDSgSgATzzgATzygBDzwADzwADzwATywDgizSQxwyCATThyRhSCCxixjyChhBzCSBiSQBhRCQygAABzzgAATzwABzyABTygATygBTygAxwSyACgQxzSgwAhyQACDzABTjTizjDzDwwDQBTTzggARzzwAATzyABTzgADzwADzyABzyADigiQChzzCSxThgDQjQwgCwyiAQAyQBxhjBCBRgwjSAzzzyAATzygADzyABTzwATzgATzgAChAwChhhSDjhRCzgBwhADziRDxzyBThTgiSgBQBQARzzzyAARzzyABzzgABzyABzygBzyAACDQQSgiygyjgyzwBjDxwjDiBhQxBjSAwgBhizChzzzzziAARzziAATziABTzgBTzwADzwADwQxzTTjQDSSjiARxxyBzwAwzAhgwxiByCCCTQjDzzzgAAABzzgAATzygATzgABzyABTzgATzAyADSzgATSzRgzDAAiCziCzxhBggDjABzBDxgRjyAAABzzzwAARzygARzyAATzgATzyABzzCgghSDxzxRzzgzySAShAAwTwgSzRBTwTzBwRhAAAAARzzyAAARzzgADzzgATzwgBzygATzyyDgBQwCDhRACzTwyAQghSTRQgixhiwDgDwBCAAAARzzziAAATzzgABzzgABzzgATzyABzzwCRABzwjwCyywzwQTiSDQgyRxyiRCwwgyQACCgyzzzzyAAABzzyAAAzzwABTzgADzyAATygARhBByhjBTRhQgQRzgzCxCxzSRwBBCCBTSTizzzzzyCAAATzzyAABzzyAATzwABTzgABzygDhCwBAxRgDxRyShTDzRTyQggxQhSgRgwBCBDDzCAAAAARzzziAARzzgABTzyAATziABTzgAABABBThigigyARBxChywwDyBjTjDxiACjBBgAAAAABxzzziAAATzzgABTzyABDzyAATzgAAABSwzhBRDDzBAADzhBSDCxxCxSByijihBxDhCwxxzzzzxAAAAzzzgAATzyAADzzgARzygATwxjBwjDjxSyCzASxSiCSARhACiggQRSjCAwxyjzTzjiAAAATzzzAAAzzyAABzzAARzygATzwSACRDCjDzzjjAgACjyRyjjTAAxSTzzzBijCChxSgAAAAxzzzAAABzzyAADzzgABzzwABzzwhiThxQCjxTxjRziiwjzDjwgSRjBSDBCihhhghxTAQwzzzzCAAAzzzgAAxzzgABzziAATzgCjCDBxQhDTzyygSChSCBTCxyThQABiyDQhDCQTgSShDzSAAAARzzzAAAzzzAAATzyABTzyAABAijDAiSRAARTAxDBAzhCyCgzywRzhTSijygDSASTyAAAAhzzDSAABzzygAAzzyAATzzAAAwhzgDRAzhTiTQzDSSgShRSjjAwRSyRCBDQTxywxTiSQAxzzygiQARzzyAARzzyAATzzAAAzDSBRgjRxzjSSTARyTigSTzASyCTDgwhDTyAQjTxjAiRjzzyhAhxTzziAAzzziAADzygAAzzSzQDyRyyCSxBADiTjgSRCwTQTTQBiiDRzSzCBTizzRQDjAAACCxTiAAATzzgAATzziAATzyzSiCDhCjQSDARABQyBCQDzxwACBzRwgSByjhxDzgwSSSgARCzAigAAQzzygAATzygABTzzCRSgSiSgAwyjQwzyjTQQBQDyCzSSgzBQSDAzRwCRjRAAxzTiRhRSgSiBjCAAAzzygABzzygAywzjQSSySSSTgzRyxQQCBjjhiCRAgRhCTzBhATiyRxwRBACBADTRAygAAABzzzAAAzzzgACCgBCSBBxTTiihRSRADRCjyyTwAAgSxxQARxySTAQySwxzTBQRgzzBhwxzDzzyAAATzzAAAAyQwCSDCyyhjxAwhxAhRCwCCAjjgzgzCQzSQzDDjSDAgzzySwhRSyizyQzTzAAAAzzygAATyDTxQyCyTSxRxiRwziQxwizjxQiDBRDQxRgjSRgTSgRiRBSCASyxTizhBSSAAARzzyAAATzzjSBCDSSwRQQgDDQghTSTATAjzgiSgizjSyhQASRhASSQQwjhDQwAADCjDjwAzzzgAAQzzzwgiTCgyRSwhjxwCDQgQxhSgQShijDzBBwiTgSyQhQihwAwSwjxiBhCwTijgTDzzgAARzzzzCwySTxxygjDAQTQSgzABgDhRhRQCRDwyBjzjTxBCDBwgjzihDSCjyBygjjRSBDAAARzzzgACiSxjTCTSyTiSzRixyBQjCgRCiyRyRRzwyzAjCyShThAxTxChRCiQQgzixgCSDxQBzzzAAADyQDyQBzhCxSyjCgxDgxATABDgDASCRDySBQCyjRBSSACwyDxRzxDwARxwQBgBwDDTyAAAAzygwywgSxggwyyCQAQRwRCADTxABzxSggDTCgQxCzBxiCSyjhThBADTxxBxjygQzRQQAATzxBTRSgTwhRyAgzDTRjQiQRjDTBByxgxiwBjzDhCwzDxAxwxAzQRTxQjRRzxSTCxxwRBQzzzwRxwwRBCzjyTySTQTBAhABCgTCRDwRwAgBDDhjyxAwjhRCTxDShQzCRxxjigjiCxzTzhDzzxATRBCTTCCSRxARggigTzBDDRzDyBQSxzRTzwAjgiQgiggDyQBRjRTSwwzyjyDiDThzQiDjDSxxjzzgRBxizATCAyywBhSwSRhSwShDDSzBiSDSjhBTjBwiRCRRCQRhBxwCCTwgiggxxgABDQgSDQhziiQgRRAwBixRDQDwgTQThRBxzABAjyhRjhwjTSzCBgQBTwRRwTTwSBQgihBCAADAhzDxxSSBCChRTzihDwyAgzhxSTQRDzzDDgiyizwDzTySyDxzDhjDgiDTQTzQjzjTQiSQABiixxAgCBASwQxDQASDTCwySiBTiThATwgTzxDhxRigQTygDygDiSjhDDjBiQzRBTSRgwwzwhzATABATjRBTyAzBwwwAzwBwAwgARywxhwhCiTiQwCShgAjyCgBiDSDRDwRSRRyCTCxRjzwzxBhgTDTzwCBDRyyQBgABwSAjTzxhDzzCQSRwyjzTByQgyjwCgQRDhyyiQQQSCyCjABzjzyBQgQjzzCDSjDyhzhCAAwBBCRDxjzgQTCCQRyBjzyxzyxhzjwCgBDBADgTiQTyghTRBjxDjzQCQAzzARzghDiBQxBCAAxxjxTTjTDDzzxQBBiQiyQBSxQijwChAyjgjiBAAByyxQRQyyygAziiAjBjzCiwDQAARjBAzxyxDBxSzwACQAACRhhCwBxDyhCzwCgDCwwDTDyyDTTiCRBzDgABSjRDiSARQhDBgjwTRDwAggSDzjQzAygghjyzxSQTDTywRwjwCgDhzSSQwRxgQxRRSBQwAACAQxSyjzQhyBADRhChTzxggiADQjjDjCRSQBRRQzDxzgARAyiSwxCACQSQxjzTTAgggAAAADSjyyxjygCSQQxDChxTySxiAzhzhSxixxCiADhTjjRwzTzijjSyCChyiQSiSxihjgBTDwgAAzTyQRzSiQwxgQjAhRzyxxQACwAACQxzCAywCjjQxTzACTCSggCQAxzRhBySxhxgywTTAgAAwSRiSyTCAjgCSASDCRjyzwxCQAwhRQCRwRAiRwDiSjBzTQjiQgjBwSxQwAQARzihxjBAAABDTDzwhxgSACTwizywBAxzzzgxSADRQhTAwBCyygjxwAShCigRQwRCRiRByRwyRDgBDhjCgDjTyxzQyTChxTByzABzijSxywBSTDBiSBTzwhCCBgDwSizAQwQACgjiRAzASSBwDBBxizwADABBxBhxhTiBzDADzgChiAwzzjChRShQBATyyzjgQQBhAxwjwTyBhCRRTQwwyjCDQAzCgAACzAABBwBwgzSCxzCABxTThzjDzQwSwhTjDDxhSCyQgwjyQCiSAxxizCCBQCxyzTgQhTjAAADiABgwwTizCwjTihyBgBDBgBwTSzTSwgDARzwwCxSjRCSRTwjiSQCjByiRgzDyiSADxCgAAADwBwABzxwDwCABzxyCCADwCAAADxxyAAABxwCCByByBxxxzyAAADzyACDxzzwABxyBwAAAD//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAADA/9oACAEDAQE/EHHf/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwP/aAAgBAgEBPxBx3//EACsQAQACAgICAQQCAgIDAQAAAAEAESExQVEQYXEggZGhULHB0TBAYOHw8f/aAAgBAQABPxDFMXw14OOY9hG+BQHqe6Acys+oGTghoYIgYy9yh3MByQs6v2y3lLeFe4Ay5hYwo7lXyn6iTQHomTN+nEV2aOjEyaaOiUPn3FdS9LQdsOYXqDvV/LMrLRLBlnAMBd4lEz3+o3x+4C8n2mTlYe6UrTKK1FNwIwB6e4NoJTqWGcR6v5lGlGPaHxMYvmXPw3MFku7icQehM3iHFmohpuIZN9dwsKz1LWH2giuEQwGZcUuTTOBf9pts3ySxkl4QrqFe+85mLxdeoNhz1/4Iy+4svEawXtlOJ7fhOm4DmIGC5rW4VbZilR+ZQzljuHXRGjtA118kNKoAYhllqcuptW/WkwAj0hJjRM+MSjLR8yi0y7g7BdRpVT25jcUHC4ggADogZvULauBHdzXURq5VnMz2P3YA4JXx4pvGIjFNbJk8I8ED7Zy2QQ5feWNjKMAz8ojZLViPpi0gIS3keoCc1MDeYo4cS25ZO46724WoXRhzcwz3BBgX7KmWKVEWP2IsG2/ST0neSWTN1UvgC+nEPtb8we+fTLB07EEgP7/+B3Llm4qovzBOAlW32JwAl3kgptmXSyjlgXXEHHFRaMsbNBcQtaiG1MDzQO6g9GXqCrXp1AtP8xfxEPcvr9oWpuvepUY/RGrBDtlO1/M9CiJf+WIP9ovAwTmVuUOoJ7nGpZMpfaKXuUvcvtPbL7sOkW9jM9EA9ksiOP1KTA3FmyV0Ygyp95ijPV3N9W6ipAmkuUArdEUPIYY6LRvMabbnLFwp3YypHqWiiVGqwv6aghdPliRRZfFwVVRZQtMXdsVKeLWZX3e7lOcL/wCZjcUTLaFWHuHwj7/8BTqFNxb1Ci7mkIvrEtW1/MryuXKpftah0swo2zPacanxFxeYbfRuMvqDW4ql3zLxYOO6iOG+qlA1TJoh3BrCxzKOC5yNxKouGtpUp+IX3+odIw3MJTnbLOZxR9H5lrS/mISOLYxEyfiL2UpbtlHC/ncE8TClkslhAtt1KdiDmKeop7cWANUuFAAaa2ZQ3g+2ONvySraODIsfpDokEyTfTVRDKptniLg3eMxGtmMEN0i9x2V+OZYBqWwMG7ibD6QUS17OIoBu8aiiv6S/Krlysoh056qDNhoMVFxH9j7wRTG93qBWgdNRX9xoeS5Wyfz+auP7i9RzvcficxfaXNfvMKhF7qibxl+8KDBL9zqZ9IrLtrmBMj1twdbwShoFR6Zityz0QSAQz81xcUaNStk1ATFksz+PEAagWwfLAEuoq0RTuJOM7G/eLWzCtxQ2/Yipac9tQpL12Qi1H73A1mnSQN8/aHagmS37UJY/GEo6wc2QxMR0hRID1HERDZFRDTp3FjgTUIV0ADn6Zt8OLg1Jd5d3GxCuxLcptd4lz+BmKiy5ASpQjyth4Juu5fl0MGXlRlekGFBenkg2M52JkeLkY+6sciYmx87fmP0FahXdHIkLbQMgqLEB0dxaBjnYh4oOTj4j5Z9XX/7KgucZhLvqmiOnvBzPma0xKv8AnnU4jGyo/wCOIlM3phNy39qIHbbMNS8kW2XRFTTCPaKq2ZnBnmUamwfaUdPYygsdbTK915gzt1GIAYNQdYm8bgAyVPhL7Zf2m3Bcu2xBupMer0JovkojNWwIqemmaDnukvsLtjBsvSsH/wCkQ1/xLaxtwscovkZXsufEzdnxMVmfcQQkzeO72xVe9QEO+4iCHriVoFWwWRb0ywLZ1rctijGhxMubDkYETexlbRG7BUo632Wg6gHDSQwP2I8sE4P+YrkReRsj6geimcYfRHtHyZJX2v2SkD8moA4ezMKyLpyQlsQ6UkVsIaFkCcdyo1QWz/SOTq+wQ+me1/4hQqJ3iouFJx1CW7aRhgkeO3P84uotS5RvbEvlD1DZKe4FQCon2g94nuKxuOYsJT2MT7Oojgf+oZht7lBbvqVxUglWsOJ049EycFsqLVrBuVogHCYvtmecQfUTMsqP2MqVj1CXMHagmgPJPxzwIA+uDYW7RhUMHqISh95lx81iU6s/Euq2vvNIF/CaHWC3El2++YKn6EU0g/zNwXTxFgB8k3QJTuKy2Nk3gnLTbFC4OcQE7gNKgVlHiuYWpDqnM4K9wZh2fdwi+oBlqg9CAr5BcRDVf11MqXXA4lao844n2incpqH7SHKRxmBq3JWxgRPpNMpGkzzTPr3liKuir/UIopfkglr8aH5ISjJ1zQzUpMbDAV6Xf+pUEvwSv3KylMLmIWgmBvcYX7mEhBjf2fzbQy6bmoFzEXeIGMxag3B4Vau3qUvogUQZHROYOza8S3D8S22Rf1G8FvbCnNFuD7xi3B3A4gezOc7ny/iCeKJgwT2x7oLWMth9uZvJ++FDEOz/ABA0Ax0QPWDhb8QXP7nxQL/RK2QnVUCryJZGr3CWhwIIJ9EGYF7ZZ3Drudjkcync+mZB7tDUCt8cVDgPklytX+CIL+wZoD9o9h/paPtKjW+robZ8ixAwgw3ipbgCYxJCTHcmyA2WaqA/yODSPMMRKt9nMCipxFJypcMDs1X3GyoXZClXYmxlF9xCUIZTjhY9kHO1EG1+UIgK2ufie0JyREW9nsHxGwl+6/JEb+0NS62Gi/xGvOKOfUW9XnmFKCALp/mrntlLmat1LLM5YekWsTszKxBMmWEqmOWm4phibqjZuDuAI3Z5SpRiWSmJq76mHMsJ6QLAPlKSKu2oPG3ojhkqYztt/wBiGhTvZQZYW1cUDEWFRP5mSYi2NUQcepcVhWXWx0Mu2RdTba5bY6Fq1hJsRdF0qt7gqnfNy6ffmo7YK1mW5GOWUv0fZZwU/KZnRrM5F+S4ll1w1C1jDNI1VHWp3bfxLZAaRYYP9iOZRjgO0ZtcGVLxw9yqpkw9RsTobQYEK5LmV0W+FKfK3UXBCSbJ1tbPier9bv5SyryLDC1B4faO2VHT3OwsVpgfk3UsFRz/AOJmZTg25XGk5OoxQPXTBwVDKDm5UyF/H8zXgKI55gUi6AWEIq618Sn4lAywloZRoJrMofaK6gBo+0VbHAgFCi6JdW9uoZ4HcV0XBFzgJlZRuCOiei7MfZe2Ja4naz6jTYL7fDkotm9gRo3UXtWAW6WekJT2io2EfDDlYd5x7Qbi7b9zCi3Nf3KBYlXTLFWu7gUarziWlLQYX60MWSo+Kza+8E/oCmNl/EZ/xIYKW9YMO9D2kqWq9jFTAvSAE8bdkRUHaZit+6aZQcXgOqmTrZo5g/R05EIu+4YxFtljtRNhfkmoFrMaZFN3J4Fs/wCOPLW22IWtnwA8ahVsNBYb4nifKIUKoANO5ZtCkAch9dw3U9tHpi2H8JYMAOfh9RVl/KUIHXo+YWCbU0+YHG/zGXWCCtfmIqjEAPfcP5QwKCKWiJORCXMq0n2xNXjEbF45Zws/1BoDMNy176g+xazAarApoz75Zpof/NzAluECmAfdPkPUNiv1G2MmAVuWdn4lYoo+CYGcPco2tWAGMPcsGgIBZcQW3bFrnECcP3ieBFug+ZSS66lnT+SGqCq6/UVLUJnuNSh3WJRnZnCVQ17IMfyG0NDH9qgd8fiLxxfcy0WdkT7AoBgv2mQI2kE9S2CMm3h5EdAs3yQVa9DBRPZMoW+cG5ZHZKtpbcMjmybzEce4BexHEduOwZjqjrOEgyNlyamJaNvtMFUF33DFYjsy7r2dJ1Cpa+7EAGb5IJZ293BIWUzYFMPTOCky6RdRYg1GmvZAoZogq3IgYCcTzEY3uP8A8xC4tc0OGcOu1z8fy+eNwwmsRtQagDQRSq4Ae4oJgepY0vzL2hD4lUyuVc2rxEmzTxHDGCZDA4Iji+Jm4D2y3Slg7YTaXCNNyzlhlxrxxDnuVN2u4Q8br4lThtlDAv5g+50Ru5R23KL1KveohVeOiNdDxHFN2sIbN1fc2EGrmHUB+49Ka7ljstqPJj7Hf4lZUpniZpq/nMrNAiJoB6jdVq9rBcPL1caJf2VCwCdNwjbdiL9ffuDbA9XMuqcYVGIUcywU4CVUJMjrcE5UvGdjC6ycNkvI4Ncwhtt+pSLTydyjYOzuBjli9lAWb+qA6wyyIAp74ZTXlWxgx75HJKIWrtrhjTEX/wAy4BjXGIV2cgcolnDNDKFkKRgzLcdepQUhsTxiENFRirqFn94oh4z/APvBDaragQTYSz+xBqFJk2ERjn/xff6a/kQJVQZ0rADO4vdQoe4hQJVV+wQCwMyLaPRGbTMyDPbMi9EyT1xDCfdyzjbdwVKaccPvDG9suiiBywu51MBGVUCBRv7xOsh1MikEuoX3YDbMKvTHeGOJcDhdfMVgQ3I+8wYh3FWN03Dbh1iULWnEt9l/OocpwtjcGOtlRiAWt91qIM5+I4NJ7IILSepxeyWFWAPPMBlJIIQT95lBUco+ASdxArpCUh4pTmXR/W5TqJrVkpfC7gnqQ4m4zvJEC17Gotw6YgzvXkgVoVAGAqYXj1OQ1ZJhcDZ3MfTzbGZ29jqNXbXTkgTODcxBNlFUccI8y5by+SVfKn59TMlizwywRWTpISueBMEmyx6YjbQ4eyMDvYaSAxJvgYEl9CMjirYl/DPHRGFOV8StTwnUIFYP/TBAc7v/ADCCw/k/lcPiBbnUKCWOMwDJZjoPvMtHol+6CFDEvooDo4be410IHqIWy9EC2HSKuwHAmG9uiYAqYFRVMYgz5jvbjqIqvylY2s5Zlae3bAAqKGdSm8sRXC1NVBLhT2C4oM1BYKJgFHJFm8SBmJlNdNTU3KsQnisyt3U67lAZ0Q7REBZmrKXSbPcOQfaKth8QZjLqVlAkWdY7FPZOm4Kvw3C6/wB0pOT5ljcHTUye+PETf2GEWh2GJdVW4Upou8Vjbh6SCencauiFRFTk9dQ3XsJnvLg4ZjOMo8y6CsOeZThlz6hw3sjM7kdkHPH6YzNk49MEKlLnpl/jzvslIq1TKK/DxMRIyiahao7jTj/PFf11wNrOpl6DzBGLM+2aa0b4ZdqGfqYJS913E1yMnTAoDi7/AJRyz7ktc/hMtSllUTkBfmUvNE7hHacRYPa/1KBQojtyodS20xdbYNspUVZ6iObHX+0MK5m/iBcxlLSVffEeF45YytAblu0adzIYKnKorcBLKD+4Zb97qFOivcacGIls4fEfUFammWoJcDjKI7053mfduEsaRoIXFe4Nu+5AcxKBcSaAp/UFWBe4A2q+Zlh7i3O/mKbOFzCfaaxj0QFhB4YA0PlDKkicMBt/Pn7lGVsr2MVsz8MX5DI8y7vmQm9+5KBK9opbQMPMb5TCtJEDXZgWqtLE4YeXrcaoX+qB97T2RwLokaAUVnYxxbXTc5y4ezqFb9npiDwOSCnOiv8Aee1H9k022hwzARz9Mo4WiBDSaBMwoUfUNA1mSGmPD7lKUwIzp7fwje9mnqJ2iTzAuU2HSZiwfJ6jsjctZ6ZS64H+T+T+IAFuI36QQKCL8zdTAMu1gTMHEI+HETuQjRg7i2vW5IGIoNHcqRyfHUCva5mNTeCVTtlqKOhLGn7jamDtirAfaIrVQf8AZajjKUUzQ6YOgEobY1EHMSQ6fYmBMxjmOqq3PMN0oKCLBRvQMWGr+WWAithAMW+4Apj8zBhD7RDSllHH8qvUUNjoILww8m5yb92UQpFMZPMwBfNTKu9jFLomrhje8FMvCD8wSy/aGp8A2RoVa4gyzeDmPxYD8x8kHaNlCnZqZS6IYQ48y4Ecuo2A5D2R11lSiYk2eIg/gRhRdpfozQs9YRB6pcLJ+GOHz+xGsunMSnQL9iYygnd6o3T5a5Jx76bi7+LfDGEWvY+o3nuodTRxGBIBBcEWVeSC0538R0HrSiD2VohfPtcPcUJ2zpDGAY6H+SE0RK0MHOSIiXmu4ULTdQXAYnFVUBSWxuprllgOBzUEANaO4oj8B1BW+WZdsC8B94g4muP4l04dxTALeoM35IJrJ3UHVqTAXr3qF+iFRuAGWLbrEU6jVilgOC9xTnFAQGV3tufmCBGlWahqXbfmMtXVPEYlMxiDAIVeSNGpXIqMMgzmFQcGA2KQHmB0JR0MygBHNZIpe/lnQejNQjWVRKgP4I34D0twSrsbMRLWDnqXdz/93Boso4dp2iKy8nmUIhjriIAlAyRoHzJ78y8k3UGnHudBWBDh/wC8jsC01fDK251n+48imjqAYeZPcQcNafZCrDmINK8NJY/OIDoAQnynmfMw/wDEaODIJyShQ4GUazRNzZX4S5V9TA3X6YQu4f1DtLTU+9YzE9wU8kvVplK5IIlWLsJYWD+RfTOLZ94sYhKeDcJ+0FrDEw2yzGELale2bwKDmFAAzwS9S3+vBbbZQB/UWiWNUCcgZ9yhbmWaUPUplk+44qKGBqluUfHUSmbrEUaH6nuoiVtgsCtHcCzDdGAgRjbtr3GuZe1ZgYLV1KVKmqXAw1GEzFKhfEFuoalOg/aZAKlNsSBvRKN2lExiUdanzo0N0yzBO2KkqusITaE7IQZKl91L4WgFRy4SBFBPTL1dfQhFavekcDE+JRv9pyPNHMwcNMPcoRh1LiewS+WWq4gAqyY5icC2me5wMNZ5Jkh6ZcDTqcydq5gutKJMj8WYk0WGGF7upm12ksVvZLWsxcUYa2S02jCLyTCS5C9p0xaSr7H1FxFMOyUDWAuuoNQZSz5lsORnuHMo4DIYjqHEMlnxAc4sRNh3gAljp/kExvccsR3FgHMUoHPMTZsGDTRNwZrmcIvn1DqsQ2srFFcPcKG8w8KMrB2xazzLqD7mcnwSm6Wy2y/RqAaA7lhku2IGWVhb+0blVRGKfvEMcrFpC7WVAyDw5ZbIFcQ2dqu0P6I17ndGJQMlj1L0NG+pRlusxSKBD1VU7nKIXFbU+J13fqIZE7miinMnSKdxiwOERrN2mJQJJ2T1Yl6CLkKifwC5rS81UFyflLEhJ3Rwy+tl8MKpT7Lh5/uQlUmyXb0xHNXiKWWAVr1Ykwg4IB6fMQZFr3BB6fJ0zhGltQCbPFwqX/dAWzaJdm8rL1URqzyVMMr5DUWe5xgtJrZArG4qGmpZnNu/iCz91qXTq/c7hddlK3Z5+Ezm4NSqHslOiA29RFUuUaZk0ouKEXN6MyE4Q8e4lbhzfyC1hmUYaF45jLsWFSb5jVQ5iOYrcYxeICADHXcuoVljEuo4wQ32zWYZ/wAuZbBgdQSwYlDah1BLrLmOYLXN5dxsz8MQ7pQF7Y2t2qLRDLFNLFzEKK0DUv1sHFSlutWaJhBJ1WogwB5hHDHNQIRFGTW/UM0fiAFh+WUX7UuKC+8GqCMHAITblIod8pdtZTuZ2UwJwc6cRzQOZgFp9Q7BEOgGc4u2oIPacMKBW9wW0J6iGAudA9RUbO0A5iXeLyMFliPcQ7esxUVaElBpGQ5n9yxFHYDT7Sj4DcJF3gZb1pyRpwCvkmxD1DJ0lXWBmq1/aVQeMTGMMBwOGVl1HyRF9kQYDhT7ms2Z9kyDXF6iCbgoZWb6ZQbxTmZDrVQW03shtNWlBtA3KZcRgm1PY/4liKwjv3/H5VLom4+SDILUrO2G7G3qDam3bC4ANQCvMySzogrBLuDTUo98CW7K/wBQQXApw1Ks9sFwRa6q+pbMqvZObZhau2UiRQ4iu9wvgBYdseG1iCkAG0vrVXbGCx6GoihAN2Q8EKjcH3mUTABi0TLLKntPIk+WpRMffA4wOIdGPTLG3HHEubKiopmI2vklMcXh1D8hvGxntxvSL1ercSAGuIWAfclBsHhglq/rJG+ZHWSDdzuMkrCHZFQyUhCg9Eeysxj8MTETjIyseHCMYWX/AAhC45SXuirIy2TcoMNljK39JSLfKW9Ezx0zOYpYS8dsREbGVhi5YLmZzaW9bNQQs72lmnZ8MW1qCi3pYq4V6/aMH+JQNzuYW74qBa2ECRlZTH6YGpa1XKRXucJrtXCPnhM+n+Ovaoqe+pYF9S3Lo4iCCaAvl4nKXu3FNv8AolINxXydQFXxxF37gUeBF/sm0jr4P3CjW2c204iZWHUeJ95kLBLWh+8IvfcU61GhGzoQkDQHMVgDMXEVjv4HSBhVubTURC1XXUMNGOWSn7mbNfVx5LdSoRzsh0zX3GtHzKccxOD8CLvNOmL0w5xAf7BElL9k0enZAQoixRfZEiPTUDqp5hmAOiylovmLKArTuPbF8lSkfkZe0Mylb1uLkIZxM+c1SDWr7GOFQ7mnCFtbXZFt18kTkyMA1qoZh/ywlp3xAWGOkcTAeFrEq9GWC1JKgyw2aTZfMeg1kgyj5gS7qYsjfUbLmWTeYrccUqjLKuN9jFHeYZgLm3ZMKPpnQ14WUmNMG3IwJZwlwZKjnWchPi+zGs2+n10zZ/1q/wCvzSZFsap96Ao25h7t6IcqqGWuMq/iAgLX1zLyV6OCOmYtFEC3LiKWgjWaz1FuaqFWVv2wsWCQpzbLFrXqXWuWXu8s6jfo6gbGVfogYcQ2QLKxeI1WQkWqEHEUsMRO4xI25jgr9qiZBZDgAGBSIXxAqzI3HNSkGdxhxV/ERGj+JktUA5alSlj4gqUPSQdkHpI5QR+ItXyjMubxeQjAGnphjNXBbp7Eauo4dywV2GyXd1OnDFH4SRy1+LihkEQpV4G4R+RzOFPTCRI7o7iWa74hfjKnArucn+ppo7REolVex2RzaGVWW41th4ZWF5la9xt3HVrnUa3isxEDeQit3uY0puxziOx50SspzGDj9sWgBGaSDiUC3GDGGtmmEIbqyNWZ7TMOcoT37SwU9Sz6pgLyVBYN5herNSyH3j2NiZ4/xuF1J6FwUW7e4XL7SzVLt6iBWDVwFmLds5WS/qCtLHBDMbWjUs09j1ALUtj1d2uBtlVmCtDRLlL6qcaMMNtcQOi2F0DDbDGBcCsuWVXmYVG6jtmcowJRpBOZiGl8MLqXnqaBlLlEsLg+BU1sg91LfmYQB5l9NpjyiKo9EQ3AKtPiIGB+SXlWOyIkAOLuAp8iMtQ/EVqidRwT2MwhmBYwKjLV+uoQwRpNxVxDplrRD4lglWKMLCtpByQsFe5huLusRtmO0+5iTNB0lVWL3DULGLb5cRrvicPDFCycAxETtzGz+ECImxmaM1mQ8kVA7wmICDUOcXKADhUCOjTFVPNZmRI7TmqlC8/0lgDW0LMwtSn5olqUmSEfuHzFme02feYQzbpgqs4zPuSODcFJ74/jkDQDjuIG98S7Zy/1DMLshlgq20X4RwGuWCKjvuBiEDTXJ7lrrDl7gAYz/iZGl7Mz9vBHU89QwHRv0QLXVHXuIaNR6DlLDBAhDSIrPh2RVNkwF9HKEOUFVtwSoX1OITJLfEoAjzFkS0U+4WUiRvtZboEW1/UA0YdViSlEe4UseiBLEfhgFJZHQq9TiDBKUo4lJ2y4AUjtW2UhysOVAqunpmQVPqGcg/GYODJ6ZXo/JLgqduGCWD7PE6FMoc3GXfuYQh3D3vXMM8vkMSiURnwuKGzfURoVcXMYNmd+5Yokd1NkagsTabl8dTcn4nPytTDnSQd5xPQY1W5NS38DAzOeJn/NKN8Mq5PdzacjMH1L53JC8eYYQ9Lslu1JYlYhM3DqXDuyN3xr9f8AkhDaB/jBvqosZ1KlHF8TG98TaGZcnUUgs3oI9jtgtTAthhV4hkAGiAGFibSmgqzLRb7ncFDMvahq9dEC9Gu4uAQhuFKuZuiGCXXUu2UlaNK3FgZODqEDOEM9Jaqj3Erc9wBVE1i46lISLlvypCKX5GDi35IWpHPMDzb1AVnA6AIU0QTVQ6ZqC6ZeBrpLsMjuC4F4ZSqj98LLD07iqjMQ9u+4/Uzn7mFrQXiFrGsF/MUWR2TkaHdUyndX13NC9FybERyJLW2BoCxpiK1mZE2S65OoqsPhn6KYiB95Qsfeacw2wsYGR1CoXZCZeohDjB2dalbiM2kiUAgAeIuCkpkczLHi42vR1HVW4aLw4jD4rJRcU9MyZahhhmeguItV0FsxFq6qDOrpjS/e52I/4wmE0QcuYRRoyzWs8R9G4qlfZ/Uu1cQXCr1Gy3UoY0OZScHB3FFblv1LbGIm0HEW8V6EFFc9SnA1ECmKh6uAa56laysh3HqvNrMC4hWnTBUNYoA4jJicNiWGMMV1BjrHcs82u5RVvsIi4OuSAVRvYz5qbJolwELGxXqZRfi0zfWOHcLKRihCaqTshzbyMzgED9of3MEU9wg1jrqGbVnUGMn+5mUMUyacwRh/UJyremY+76Y4gMQBPW+k0oHSRysfXcQQt71GwSRv+xAssxZupTi3zMnDZMZ1ETb9mMGFDLniO6TMSgddw1DAfJiqkTKajtKGs1mXw5qG/YmnGfUtGw9QEeAf7JY0IOZYC5hgqKBnFY7htTTCrX3qYj9ojje4rDuofgiAWyg0vuHJ4dSu1ss/jFRmfAzdmDUcUGYkWfvHZsg67ZSgz8csUy3KMEZzqOOsM9uA3UzH8BLL5IFNcRd8r3KNi3qB+XHUCh92Utcce5nA2tHUpnYyxXGLQHMcRMXlYIxHXMTixzcEQrE5m3pAcv8ApGtKSxRXuF4Sdzm38wnXHYmcbs5JXAH3/uNsA9xM2cEaf3sXCC8PJFVQPZKkqvwgZ1fklYNiEc4YGdD7QdJCcHyI37GFmSjgMHEhBba6hSq4ChD3G2T+yCDI6Yon5Ca1H7RbyDOIusL7w4AB2TjZRCgB2EFa5i8klysyiHTF2lDhv1CxhmC10htH6jiLiIz7hblmoESamWdwpQzGXqpdK7xCJdRuIUVkcPUbQYWWO9kwLwRgLmbWGCN+DcoHcIxzsmF5XfXZO5k3Pc4LoXRKEukAQ6v8YoVsS91yzFGgMS3Kyh7H9TEmKKIeMai0azFx7gKmw5me+CHYODcLQXHRNvRHFy6nI3VfEECyxRlZVgzNQW+OoIr52rA+PNMSwVmHpW2hi/1BMfzCUmYFjX2YrRNhx74luZbxBeQDg0y1QXsgaAnIxO+LTGxSnxGQU9LliBP6jWoBgDeXUUAtdIJaUvJL44mwU+IJWJEJeoiW7mBtIIJVdJBwbr3zFsaerijH5QHU+mU5oltuJxK9lR1iPCWcQJSJ8xsLVGjDTKBTSS4tFFhEqWmsrqae50yh1GhksgVf4Q2UEUTOZYsTGYuIa4h01zKFbgKPKXo+5mbiWB8wAmtxLZwMNbzfcQw3ApY3Am3ctbw6lVZhYY+8doYRtuOleMQ1lriNEQvOCF9OVgVHkf4zBJh13CAADoidM1E1ejmY6uRgMGiBRL63OA7xZuNqGGPliGzdb+ZZlq7+WMnJ7huMvBO4mjqWejXthYsZTBbtjsgq16ghdVyrBDTVZiBKjUzzvdMB3MK9zuPxluLQrHqBFrPUc+Lvhg2GHslTQRNywY5r1c1wj5Aal78I8Mp4vw8MtxLsNQVQi4D7YNoxCaBLjF5Urb5uK6GArRIczD3U00V6jgVaRbrD1AWqKiwYENZPSBwp6Yiyn3Irm6lzNyrULmASz0OIibdPuXkcQgzZKOydKVXUAp1cTeH8ywq7mZV17glg+8y5QC+HUseIK4lDfDMDWJQdYmwnUracwyvqJQ1iUd8S5q5vX2lLTEwLiVa4DUtYHTLAteZezfMuohKvuGguoJsIEnCGtQVzx1HTw6IZD+LTIZf0S6gwuMRADLCmFu73LYG/6h1Ff7ja3CsvH9ywr8XqWH3x7haFxzFXeeo1YbeoB5Bn0RhRwJmwAwLlWTDC7EEbXwY0iAzD7XjeCUvXdAcwEJAocdUANdYIZoY9EqsT1GuSV1GqT7MTGHpmAt7DOaHkhCvkIu5esKGSPMEKDtlnX1OyVacTYWFsMbwrDo5OWHDTKJQZsce0F/1MHg8TliuaIE5L3ANMuVaO4g4fsRZvmCCqv3NZire3zHRYfZEPiIMAhuP3LOIDha9ShgPxE4xLYTTeAmm8QKXzB3aYiLyRsNEtvMSsRPBUAcJG5ELqoIM0OpZSH4gfcMKCZtDMxnco7TXITWMQ1bCVVgw7Yqh4iXJzMH2lXZPcXUSNI3xjmcHm4mzbMoGKz2P4twy5ioW/iKqUWoClGNsbabnMdFEYtPEsv95vLAalg3KzUH7lg2PzAGihOS7PcUPg4jDehluI0UNEAoIfMvRgcgwLAA6OZUhw5z3LZLuVblwKHBCMA9wxvcrOD3GyquCRa5XcRXlK5LsjrQ/yShx+Jug8rlTX66jHP2w7QH+53h2ajnEPcKMaMwOfvAAc9Mqg1XiY4bldZpi8ohDWVOPnwwdoLA3WsMOz8SoziUrtlq0ZjN6iDAXAZR8QrpCW6uCrChhTFHEeqtiA2Snj8Rp95S54iNwBXeZYlwzziIqDlxHhCylanQgNShxDo/U2CNtzBVqJRioOWoKBqUU0ZZHZcSLGbluGM+IElVCkizjMasvXUECq+JeWmx/Fq8EaljbqDIUbBLrCuUhqUamBf1NOzlGBpglwBrEYSuPEayZqCsMy1FujqLd+XMGg4li739SobT1zDCwFaJWZbBFsqXcCgGcqqIyFFR6jCaOVIkwr6uUSqPdxCm45uXCnzFKyOOpWHx9RKsK/qeiw/wDey1Mz5iTZicg/aVZluPEMOUrga6jYEKO3UCW0TJVZFq9wLEUZX5guRmDWmXDZClZv1KeW4IdwA5WLihRs3KN1llqKxKp7g8sq+YH3n4RXuN4+81fcQm42J6QdZIHUAscQ5ajZNuCW2FQZ1GqPv4ii5lBqVm7izZzcbNalhglOhUDqSyt7lIJUtWuoM8w0LEalAxHeJ3UEjBEEXC/xbhgOR7HonCX5UFZ5Y0qLcouZGx1C8cMsEp3+oq2UZHPqEbQOQlotGiOLk/VMEbYCCxDsepnAyVBruOQFWgJtqLVXGm5oP9SwVx1cIKbXQQk/ZEKMREoLZsm5dfquV9Oy4dQ+CZMu+yUND7kz0h9EEenxKLRAGdrA4Khgu89QtwSrYyszw/MDNgRqwK9yi1yhaz5llqHjbKsMQcr9pycl4J0EsqnUpcmYDiFsH5iZ98yttit3xMivc21BQdssDEtRjiMqGUbCW3ElUyxHUMw6wK+ZUodwMR3GtziJnwcyJiHGoFDFMNB/qBpW4Uz+8rIGoUGY0/EcR1rcsCQFRyk4cT3sZ/7nP/MhGlE6bnZUeuRmTEVylpvmIpdXn3CtOWIkUXVXGdZ/cDJNaIsg5yo7/wDwyl+Au5gRleu/iGbdRWMvC41ut4gEnNg7iINi18suCqCVi8yuCDC27aNSlQV2z+oZNXSA4Su2IZanoiLSHtg4sxDZoe4HJQdEssQ9Q/TMRlil5qcRPtGZD5TgEOwyw+y1e4g2fiKKCwQs3C+TZccYAxM5UUGjOkH3F7gKwQMVx3ADX3iMCjuVRX5TD/cq42KlB4FKbgdzHDK8M5VOJ8vBLq4n5gV45l+MOozMpleGr3GoxnLe4hxLzWIDIZhRN5jlqUrMyxBO9RKwRLWaDcuzb/X8UBAPBBJd5jCxaNRZQuXxa13Kf+46+oCrEC+yy85OOiUFwcxN1v8ApKtBoMzK3gEZtoNRTgOfcda6IHEcrUu4Utt3TSJLKrX+5Wtqbrlg0wrDoXMGIz9orPalFQzAX+45x+aIbofmOkVwLcA06nZL1UvsRpfMZEsUAFuiL3X4kWdA+Yrt/TKJe+i48L9AIrc1+4hUUsuLEPcpwLxUKkalvQe4ZgfeCPUwE1oihlZmNsHFSuoDgMSh4CAEH8QblQonOvpqfbwfRrxcWXjwxwzbUuMrN+GXGhjRvMFrUeeJdbZYtRx8RRus9wMbmjcvL4/irK1BziAcY4nBKaItldGo22xwUPdRaRjOYpoacepiDi4lxqjMUH+iYI27ljdCsuv7i7K0OoqoquCLawmuIq1FWXn/AAyohYiCML1LsHneZkLJ23cDsmldEqwHOsiVp3rcaUH3DMLlF2wASpDgVKEK/eWDS19QeaebZQBg+8wCjD7RNhfaBcl2zbQ6Eb77xeYN19zGpnUABT9rDcfYi+i/mU5yQLbZV8+5Y2uJYUIqrzEeiGRVrAq73DEBg0jlmViFXKtNIFfTrxz4zfgnHi5fM34YY8cx+isxwSytSrY194qxtuPhr7glhNo1fU9IA/is9XHMUAIbuZKOZoERQ/MShxxApC009QZbdbe2BpTLmBXyxoyjKjN7r+oU0r/UcIfLqNVVZi4rf8ly4ECtK36iPyVV0QCFBmFlXntiWPshwid/Y4TCYa4IpQr7UyNzX2V6ylZhB4tuXLU9Rm2xxNvPQtiKIEo/CnU1CzutygLV9TpExMln1KMA+yUcA9TeADoqLbdNsD2W8uCOGQ9DFVtVwIgLiOGBW+I0EOrMTbHWYjKzOJuBAXU2hT/mfov1LuZ5nWfFxjX0VH4xEFGVqXV8wqsw3C7WQFXqbZ3GxHBvPU93A/xKk5rLEgqV1LVV+JQxtOaLhmI0aLaYRV3mYF/7oZzxNu5ep9ohtzq5cqacB3L3XtEY1gKmAnAtqAL7tERK6sR31sViBrHOcZgSLPgiKRA/aNMh7jcFGP0Ib9Tqoc2TMSohWQ2x6zNMHUrUlPMLIN4VuIYqHQiigr6I0Fg9MNMa9wBoXC1XqE0CBt1DtTzAFanMOyoKdmiFsuvAG+D8zaKNssq8n7R1RHHzKUlQhqHl81NfRuVK7nsieeJmql1ubnHh88ebi1K3Hb4SxlZ/qOoqGCXRSZqIMCZqWAz7SP4nXQJozFe5tOiZVcQcbbyx6Vv9JQD1FgNsdKIOZl3LLF2cwug1hxa+DqXm+pakk/8AzA0gDd3zDg53eiVinVwSvABxxMDn70nXPxKELAepkGItUte5qm+I9NJXBBNigen3oLHykCWVX0EzDH8yxhbd9Jh3s8sMUPUmRCe3ibNPqoBVBEQLXRA7f7JcofsRctdxmkY4JSBX9EVb8xTjMpWxRCpQUQ0EuKmD8wszzLtx4VKzKmvpqXMypUqV9Fy/pSVK+h39DGc1EpiEPUuc4lF1ENmKOazKpZM8VFpckwnYfxNnEaFVLOCEBi4bXa44mnoJUO3UKL1TJUUuoqK4jSvm9Eoswc1zCF0x+xLiWf8AEe6+71BxIffUdACtqQeB7nBEp+iF4H5lkAp8Ra+D1C4ODS9kLWN8RxkrdAE11sBh+8Sk+wVUNGPpwENqaVYkMBzuXza64qVLP7w1CnqK5hPUs1a/ECGvMMJD4ZgbbD8xVtwQbwFEs9nLCY0ryynJUdSrAhaFhRiD9wO3ETFQAPFTj668B4qYhrzUPfhPofqY/Q1HDccxxzAjVw3KXmO8zN0a7j2blAp5m/aR/idjcQSxPEtr1cKXkzgfzG395ZHHmOKdSuubmIVeJrgl7xf9RtDXbM4wDFcxFXlyrqGSqmqZYJW6+JQxgKibX7EA3VRdoU+pRl6AP8zPhGQK/co/EFYQ4vXoQPRtm1LB6IS0kcmpetuu+Yk3u1kwx/8A53E193wlaAutEUUgIjo74mfb6inB6OYtt1Kcn4gaWLKMU1oJZA0RxLPgi2sO0toBz3BEG2ZydTA7+Jkx+YcWy84g48E5819NTiBUqUQ80MTqanP0V9Fx8MrxzHdRrSZb4mJ8xxLb1EX1FoZl2N6lG0d93KP/ALo/xNEV4gFnEKj/APBCtr7QtB3uDjWIKLQUSIFVogLUt5ZTekWqwBtZc2v8+48WTzLFRpmAX3wPiI0MyVA7g1C3dQdo/OpjRd2pRjb0YmJo/CVhToLiKpfdUSxXYLqA9mnDFXQj6g2M4i44Hm0tYL5YegMZWCJ7KsRINmgl8mfUtGyXDRbG4UHQZhkrrlYIrMcso0xWlEvqmpTiFGa+8v8ACAygXzB9ZnzDXk8B9FTX158sfNSo/VcZZ4Y1eovBF6i+Oeo6lXuJWqio5mD/ABCjkqUTOCfr+JUap5lBtWWXBrISgBGLcsyx+ZQoigjk+U+I5ghtV6ipGH9pcmAWncuyqOEzSt4iAHKlsAQKJYxeOv8Acv21ttiEWk0Cv3Oc3gX+UVHjy7luPDlVT44A/wBJjAVxVliZE9f6IoAnC4HvVwMENxnlVsGtXs4jKDkXmAvL1VzVQ9wdY+0XCld1FKHjvE4IQw0WSwHuOUl9QaUpyM2S5MubrFcy9ZXcoLdQFQTiHFtQgw9w4vM34Jf/AA1f/A7iQK+j7R83H5l/Q+HxcvMuLFmm49kWojG3uXGyqn5/iXWJrcSxfeDuGm9sDNwRaP8AEGxfYnNef8zD9lgkueBG0a2EFFhrqKo04EtKqvZwwNheja8y9CAxRGm/QG4IAYmEbe9T7QaL5v2YnSVgT/aUETvJAht8sEJpb0EB5e4igEiS/RuCiYc/lIDiXgjMPZZCC0Y9GYn8gpXtnIoNzHbHCk+8sba0GWOHzMb5e5goT7TLAWwfIiuigl66OMRSBBfEMUEstBUocTMuDUL8EvEvwf8AFX/C+Hwxjcz9Fxix78Y7lxYmMuFeY1VAtNF/f8TblTMcHMzCYyIKfRzAGgiugSnA1GgdvfEdJf8AmWbfy4rqYQYDcVy/CE27GawzuXwKq8pEcyuSCBX4gqUf5irA9OBMYd7tUBwdYomcNd3KAoxpwVWS4/YfdQKrT1GM+YicNv0JcYvvEa+awW091An6RojjVHuD2Q9ELYujo3FOBXZcsN1a5lKvbF9D3LmsoNls/wBQzt1ALbo0dzL2jLpDFNRkt41DGZaExtlnNwg39HEPovyS/oP+F8sY+VlxuOseGYjFY5iI1Gc+WJMyhOGexgf4jARqG1Y8x5oJmr5Y2G+Yqq74lLt4IbauKjh2EwUt3Mn/AOEUUBzBgNv9QDgva5Q2V2gEXLyw1YUQCi+Q/qYJl2VKoOXuV1mhG0T7cEUu6Lu4nHdHL7ErH2oY/lUpcWD50P8AqDyT5qPUr2rjmiQcufLojusNGYmxe5Yi9BSWG5wBiKcHYytdl6a3LJYjg5Y2weCZ1wcvMLYIUYujolipD4iQGX1E1XKbbwS2r4hlvqWaHUOgxCDB8XLqXb448XLmD6sf8axY+LJcvw5iV4dznw4+Yve5uPGGL3N+4m8z24n6/iEluYiF1ALX74nMyxW8EWl95o9ExAYf6gIDu6gzbfcQp9iELANs0+88xlyzRnmXHhWkBAVUIz+Jk3NoZgG/ucv3gQVqL9+JW/kMDBDTaD+YDnGOiGN7malCUPbKRGDlGY6QrvaPCX2ghw3JGXAwp8Ucq3BDl7maAVwEUa3TKoG7bRycpytRVYdnbKKXXuE3YvUorq+Cb9oiowXzOpvChbuXytTa38EWxWoKrWoFZmkPcPpHi5cGX6+sZ9/L9Sxi/TcVuX3FdMYxZmONx3F8FmXvEFZLN6n8QM31uO7B9mVoNt5hVG5javuuYXMzzDYhv9Qjq1bYeqY3DhHe5Q2LfcQtk76lmV3QkOsUpxuPhXOpDlt/2hVCWtRkqsXG9aAoCJVQaKsjOimRZhdXS7cliitUc4JpV8DEo178n/1BFKDwbWJGpMWx9SRx3BW1KeTvWNxNpT8jGS6vgJyx61/MTG/P/uaGP0nWjjcRBa6EWhx3Fb0SrXyG2FtaXRRAvCl7g7nXEwc3fUwuYNYNwLu4APUMLuJcw1uDBhn6L+i5cuFsd+T3HcuP0XLlxfD4v6WMdRPKxS0eZjFmUZZ8CE/f/O/9lYbcsA2a0lWVhCWsRtjaZfLKim3cMxzWWYFaG0ieve/UvVAD8zI0hgWhLoRm2A4DIwZslVKC37mJaltGAifQ40B8EEKtWapHYwGpT4vELWOij25j7qJWsI4djLzD8j5rMWWk7XLMUPzENSvqv8SiVg8ZAlzCjkUfmCOu21rEuy9riGTp84leNOtE6c6I1hfgR/B6ZTCEupjFEQWUbzBUwP7jd3oiXq+iXV6NSn5IQNbqIC3LKF9gg2CzKgQV4Ppv6PvFmfFzmXL+m/pY4+m/FTUUjGOvK4jG5bePHeGLdSo9I/iAo+9zEPeowkd6ZepRIWbivY8sIXYNu5eEwNsDve2JYuDLEfnUa2wHLAspYSqQQvDUD0uwjkSDoQok+kRyk9sRTtTIxFdKH6hwWUGL3DcI9NTtvuxgGnzeAjNS9LAv7C5RwPuQy9L0hhDj1cK0vZbBuluxUekHgUsbF0kMhvTNqmtoQO6/KgQr0LiZZ2XlMItJbKOAi0vLzKhSNp0QCE21ocy94zA3aI5aI64g3zCHgfruceMfQSvrfDHxct8P0Ph3GX4cRi34WHUwdQuFdbuv8P4ggOuZhicRxgiH22zl7hor+Zst1epqaepegHOo6EK4ZYjJOLHol6mrzLHpxLmohiVoBXM/O4MS/V9jMG0PBEuUOiIrX72pjbnS2yu2F+00NlpGVwBdBAzSzkuOAv8ADKSEHKxXOynMunK9sQBAPVQ0Ee40I33giLVoObj70DXaZ3B/cAbAeDbLF4HuYwAhcE12hCQNPKINjZ5jMoONBeUG0vQfLCiiGKEvyQKMQYrhiF/Q+HXi5Vz15UuL4uX9Fy5fh86+njw+F6j4Y+4xAy+ydkxdv3iXmXWFofxBsOiWB6QLTnZDTZuDQzMm6PwQNkuoxzll3pynEbvt7zXxEGoCO1TSDs1jiUWF8/EzK1ktgmrlliPAOnMZ+RMgNoRXDTB9Ad7vsz2cHgxFYR9lw5+Ecwu0WuMbhaUpljR+eiEVJ95Coc7tWEadtUTJtdhHsfkuImS64ZSV55P9xzRq7dEV0061BHSIBja9QBp7dEUBX0GpVMYOZytQthAG88Q5dwVUZYxbsx1mDwnU3Cg9w8Hm5z4ucS/FeCVLgeOZfh+h+hlRj5vyxjF8GYOYjZH3Be4ZbiJv/wAz/EWW+YCW1WWKYKN1MDNEpV13CU1nL3K9ZeVjDe29EBk0yuPbCdp/ph4yYDFTgC3OYdGnUuWrHDyypBuodwSSqquv3LC3LAkIsJFtzwI5KcYYWCmc0iFhoqoVpafcu4p2YZfFb2ah4+wmWZUZtHEVeZ96l0u/C1AVz2YjdPvYXBuaCBs5ZlTC9E/7XExx7HsTPovbHYNPiPqrfcyK2Rsmj1FLx2wI/keY7bLYyyy0YJaP1BcmuCEC+YVBAYYhDEO5efG/LvxnwefiX5rPi/LGPlSX4uXLlxjqVcSVGe0Yopc2jSx3iPHqH+IFF3HqeczvI3H2wfqKVIPqYKNBuD1tev8AMp10c6fiMCBOS2y6dlx/lnOpAZ1CAtWZPUdvniHiLXC6jJVUwiyBa1nvMAdgz8pgqnTaCBQvFyQR4WlzLK2HcYEI4snDC9DlhQufcTFiV2YheA+2bmR6ldQlnrg/3FLce1Nl8zbFN97Q/wAwJQTYsv3miresrHMGe2DFc7BuIHD53FslQqqwf3G9ITBzJv5lDLngIXRlIcx2aIkxTESrY1xwZZNQ4gwJZOc+b83OJcGWTnw/qWBLOZZ4vEuY8XFixj9Fy/F1L8JjyxYnxTESOHhRQdXCQP8A7f8AEUZaiZuXPRCgAjE2GnPuFArRyxdH5i7CtyqFFfO4ibKOpSKvS8QMgpcEC42xitqKeJREy5hVF6VFj7VE7q+oBW0fQsXZB6ZEWF8FQqEvS5QG/gRPKc2MZu996h1pXqAD8EjTEVzSc3D7SlhR5W48sV+8Eawb01HVSdGJkAE5W2CLA+KJakHQmzMsrUUFR6hdtL2xPZToQA2tILUohxMDfEtgYJRQbZzP4jqCuWLbjUNQ4zK8Erwsvw3K7836l8RMzc4m4wZc5juO/D4Y+N/Qx8ZuL5WXfgrmm4Ljuo72xDDGiHa/s/iFaW08wDyXcvFEAVK78sd4gOXgjqmzDBAFCDQX74l4TfKxNfzBcpbQBpOZdJzhjpjG3xHpQtfmBaXO0hgz4EYAXYf3MtAPsgoWPxEcWBKH9qhXrMTAMtyiA0o9EtMnywbRwQwBhfux20LGwsHnRNd/LPTg2uUaF0xRLDQHNspU21ohwBDgDmKGJiIVGNfMAWKeupaBD2xDe1rawTg/eFcVbDzYeoK8MxWpfqFmjwahMeCXOfF4ixfmE4mfHzLnEuovh4lzfm/Cx8P0sqpcW2XFizBiOotRDNwHG45a3LxdRpThf+P4ik9uviYF1vBTDD5WxVMzoAWAPXMKLaFwjJjmNOUCZHSVrFW/1EUBQvcyebzTAKAquWVmYB2r1FYQfPM5yx3slBT9giqWp7KlANP8JRiy3gxBb+Cv/cC3R+0L1b90AttPiiWbD2Qor3LOD3VX7m27Z3Bmt2o1bjwNTmK4uPzX2qW5ltHcdtDtYxYPpMqhFJOzXuN2r8REXmY60c3BcXxzADnbAQssOAzSVjEIx4xCHlqa8ku43DHMvMuXNIR1MSpxX1P0V4fDcvMWMfG5hGOYjxK9ypMFVvuXa4qVDwr+v4j2BcoviFDEcq0csEeu40rddRdBiN8bOJsbM63ECDEqh3cyDBOLjrhqEGQczdXs4Zlq8bQuWPwS4LaoYXB6S5owO8QOxTmyFr+zhYCPuiD+q5Yqt2yrY/OIOoD8sqcP2qWkwd1mK/r8IK0o6GBXs5WFPI/MtBdspwwtElNQ99zNCuVtlnKuMlhOcsZfUu8tnRMB3L0sKQM+5TKleDwsGZ8cSseNeN6h9BUamIErP/Ax/wCBq4xZz40eDuVHceZQVOGXWKxBo7P6fxAciXUIWxQzvMW6vZHMFHuKFU1HC0fxKCceyAMLmBEfaWdmbjisM9RqXmtzbJkqIUsj9Q3YbIS0exMaT0xDML03FuddiIhqelljWupRMp9pYXTEMHWI6vlEVQB1zFu38kIyFe4O2/dVE2Z9XqOK41V14thRVl1GsKA6hX8gzA+Suu4AYq+CXRYmVGA/cowKOY4dQ91AVC25UqVA8EvM5xDxU2ymvGZuY8YjDybl48YfDr6X6K+h8GPhnM28ehGaQLc6mSjp3DP0snzj+Iey4cH5VKlusNi3GBlPeYqcfvHdghf1KFEX2xbQN3HqM6nGpWk+0t1QlXdpERBN4SEC45Dhlj+kgZ2ngQ4dcNMLz/2IJnuqgwhf1cXv0lqgQ4XuW1ZFYMPiNNtn4lFS/E4N8ojn7TUaD7l2hygnqLoxytwfiAYSlgc8ygGHtvc6iHLMDk8sQo1e5Y2FBKDWZWcssIFAeOYR8k5jLYfRz448E/fnPGvpqV4dfRU58MYvlhY+Hxh8mY0iruNPiVSxzHihyTj2HU//AGLD+Hplcx1oB1Fa5U7gX+AlDTLFi7hqK8XM4R8RHX2EUbK7u5cYPsioFvFTKJXtHAVXRpiK6zS8kFCNn7h3Mz+onH6hzCcWeCkl9dHLr7wE12s4mHFTtFhCPOyAlZ3plFSO1QrCp2f6ipQze0jMJ+Cf2RbYH2WaRh5RBWW8wps3zacl+MEALtPmJxAlFkF4Alq0r1K0Gt1lgRmhlmFYGsRzCoE9eK8upcxD6rZcq/DBriGeni5rwal+efopjGLHwsuPl8MvdxixczJTLu4keZXfTMRbvdzkf/I/h9qWyl7EIX2RKPUOUfEXq9QEABCSctykB4l5iPaizTMISfk6iqlVU8Rf4DaoqW24TTMZHAJsaehmX3TpBQbOGEMgdqA/mCGo+8QUI/KbofqpfAH1lD3QvqkbYaDgluF3uDEFX0Wyhd/6gwDCBPR3AG6v3DAEOUIbQepUSJmalXKp+m/FQ34uaj9HMYz5nUrExjEucS/DHxcvyxj4YYY+NTnxeZkxNEX78HC+CLbzCtWSsxKlHC8y59/qj+HqUAhWnLHeaitO0tWMGoBBLmampcq5xAqSDYTTcb7iG4puxn5hg6bXS9QYy7XbSRJVq6yI04vvX2Y4E+ziKwi41yml34IEZuxjlpbthBlLqBroPnMzFbegirdvqGSH5ZaAPpYzaB0hgCj+4HU4CAwPzDBAvco6gHjmN8Su4+e5f04DxcX6HUuX4u5dS1jjwPEZcX6VlxixYsW2L1Fl+L8MGMSu46ixcS4Y1FBwe4qURbF/EEroH5nqAD+Hpv8AtgsriYQHVKRNINTCIbYPwiDZ+ZY6i4lBhOdlRgxZplg9sJeVgr4QuCtoCaHLEckAEAbKGkdVRFhH4ZbPgOSH2SYJn3XQuLM4O50FXzvAOS9CHJS/iVY+5lrssfcMMSFIUiQLh5ZfU4mZ78XF834Jcvj6b8biYiViPqWdxBzBzuXW5TiMHhamnkuXFisuLGLmLFxLqXLzCOKcxY0gVUWNSmod7X1Gav8A9jbTthHa17WNfv8AiLFTcbGZeuUFXFrENzvqXFqTsX3j1uHOHww13MZd7INaz1HNJVUvsaZQ6bomQAtfp7JYy871E2Cr5CEnyAS8L80cpYiagPSQDLV+pSzR+YU5LwwFa/BMJRUxgZWM5WbVAUzBMTqVmBmVU34fFy4wmvN+bly5fhSJJSpStylXKbYmJHMtZbAmGZcwfDSab8Liy5cuXUYaRRe5Yx+PBi+5i5hLlidhjE3UwbqUc/OZgFqWLeZk2Da4lcJvoa/iMBb3HFuZie5l80LIArFVcw+Z6Z6pnG8Y4iGllKnTZCNmV8o38S43s5gErWNjBSnr1LllU7HTEravgY3RMEGGw3nEEYFQF2BA2NsLYCFaViPrqffQjT8pShmalSpqLLl+Fj9dxa8BbYklG8wGEEZYY0bgDLllMllhZxG7jUQYuVDcc6MmWJqKLdGZ2PxBLVhaVazKdytxtqFnEzhO+5nHCbjkixYyvC6JcuWqpZmNdkM9oAAMQih8yihb1GxkWgFwso8pmv4k4c1LINvUJZFaiKLhzliV/aYvASlICYlZEX7YVzqmNIZdeJlEcn9wTtQr2MT0P3FTuvUFOYrcLPiVrDXHuB3JpQZvLRHwQIFSsypXnc3D67zGkAuPvBG4y5aJbpYirhx3Gih+8UG58jhLJLXUMprcV8IMQvZYsaFZlKhMpogi6kA/+5VPaCOWAckBauBldsBKuIXczJR4bzKUPC8S8zavhyl/dg2ajqpUuWhmOyrmDcp5mdUKyzmIQyv7xvZrce2VRR/E52UhRqGjp4BUYYFeEq1BR9BSIJmHYaYix8kxTczPmI3oPZLm2x08RGg+IN3KMtd2MG+4Aq/3MMGupYmKDQEVqreJRlMQbJ8EFF9zT62cz48cR8XGBEW6J3o10Fe41lR5AYfsgmtxvviUVD7xY2tmAWzjqAYPxC1wOowIj4igObixZo0SluMIKDCTAnM989yjzeoh3Tsim4ADSMXhgLuC1W4yu53JBJLZeYqIN3Dc01LojvLPcuLmYNcRi8QnEZQRwn6GojszMIsKErXshx/F6A1vcFcVxBurhrk3GLY0qYodQSuotQSAYGBcQbbi5mOPafiZtHsdxuiofxDVow7gsHUCOYDeMIarD0Qy1r28Shob5jJnbDsstMB8QslwNBzDrzx9DvwTc1HwxQryxM1uO/M0H5iNupnKfmEL/CIOkC6EDHiHATflZYlWEIAQMKuVRKwL8zoMQAaAYqNzMczKko6vpmEWVGrCkltLZjmcwLEb7jHSLJmNJYa8XmDcsKi7SG5fcWZvMuiKVcXMCoFtFS3lZBqGiWC3MzbDtArdnb/GIocS9A1BpUMF7ZlB0wVT3DiBxNJcoJRzBUvnxVVVuNNM4gp7D+oajV7hdlnFkbaPZKyxbx1KLxdR6BcD0dSYIl2n4jWolbDep7beoLzX3m0qYF9zRmDfjjyxZmXLjGcxlSieFLuI6iayQNxVdTYVUpagDggB1EuCJrUU6ivzAhBdkeqMo0zuUKQVXx7mfSqgGmGoGYs50RQa11EwDRAYzSBFZgUwxBl2S8ZIWTqZXRLxNuZwfaWqIFXKm6Jadn1Eq7gdoh0K027/AI0XfcYttytEVVMxhz+YYNTSLiVXHU8QgYg/MSAsdTMFrkmO62XZRAQBXM5DJebA9REwA+IcnMtpSuZTIvPcvGMXMdsuoHc38BX0MYzefK35SbidSgZealnMc/E5xLbl5jcrhHL1F8KpKmnyrKcwF4qJWOIiqXcN0ZqFKhmJwqVdTPBiCjubyyQPMaF3GDLxLiNQ1XMa1KDEKncIcMdql9RC8HUqY2a3qUnktXdTNoJlJR7U8xGYhEpoH2MRAnFH+n7jSYbFqfxUSHxTR/ErTUpTcEk4mBUyD3DlB+81glcSglCe8Qkjl9RvMcVBNYlvXeUmOQvvuKy0r0S9gxD879JeUBr3KtRf0kKMsclTDLzxAmi4LzClV9bKiTXm45fCTUvOsyuYmY2S3yLuArOI5ZjlGaJUdyhKLzBtjTEW5kE6Sq5ndHhNSjiIuyAu6gF5mnMK7iWEQ+3g1AmfvGhxFjUv3KPtN+2Fuq7zmBNo7XNxSl7X8yxXKiTCNAHZK+KlNYKgXYuge75g9EGi2D4gsFCrXMJlX93+JUMmWAPcumBrO5Yb+JnGR8zSEWUkYwMEWovhOtMbFR7i8t8RXImII2kAZN9LMexXUasqOIoyP4gvV9x6Xr5gU4PvCwtZeJZPBjMFBDBCE4+hjf0pHqc+KvLuGGWzHCIrcU4l7VGDBXUwiIiIqI7gnMSm4VbgPMRbnUDTkqIbTJC+fxLlkHiXMr6gDuAOKhiBncsDxUQGZWJeIkQJUuY62uWx4HLFAVrHubRVzHJbbZXV1YLohoNHoYsElVaHx1Kkxw4jK6sHDVKgOf4rL4YK6QriDbN4FowaiVCgHKURWPcZ2YCvCEWzomFCFC3cN5imoa6l0QqIMm5YXnM3lE68ZdrYCUusu5gywhyQZguH/AkT14Yykly8TuLLpj2inMNYixT2xzwxsSqNjm5WKsMo/vMciWAN+4ZNO5S8RTqA10uFhYlNI47hwPzglGYUtwLhg1FdXCUaO5aYlY1CxNJXcCjMwNZlE62caXiWxqyviMTSYeo9WIatIsAf9xzLB0QEIuI5f/sSiBWoAXJ3ECkGBNSv+px/1gKlYzA3mX0IlbjslbcYkHEoJdkwECiKO4Aw5meCmoFkTGpZAhKslZurli6q+IgOFyzf9wppuAKdBqUqF6hoQwQh55j5PDGMrwzLzFWXRmLFKzG98S1yh3Mm4gzc0ZGHNy0GKaKIGbdRaClYPU4iLXSOhjcD6mFlnEAmicEUsrDcJQrGb5cyoSX1+5bdyzPZBvMTiCoL3hIWzcIDyJ1PaGjGGUF3qUg2DKVTDEY5SA6OW2DYB3AqAPZAEqAnf8fxc3qNhhtgDKxAuWIhcFk3CGp1iSkosBUemmPeYuNzJMhEoiV6gKgOcGdwvzB0IPQkQfURYE0+JmtcTN9Q3B1K8ceK8NziblRI4jGOokbOZltmRU2zxH3lDLDsxfyYV6JyBntn4jrWOpkA3wRHRpdsqrFQ16mRDaZYYvMW8Oe+pQsELqslDkTUgZZhAq46rEuA4gxiF6iDUsOdSzibY+8x43AXUKk4RJtDZ7jnIY0QyVuD64ep9mxmF3A2mDN3FmfscShAQYFl9xJLBl7/AOxz/wBYziWVwCRd8RMUyn4Ny7IFWuOyXcSy3mDStSwNy4mT40pc0R1NKiY9xrCoy6iW1OkBW5lQxDCCoOuIQ7hrxx9fMY7jmJqPhN7j8xaJUauJxqEbqK3Y+43aDUMWFHEQCq6YyVeMYlSmIQ3mEHKCi+IUwKhgsv6c7mhPmICfQjYYxz3LZFj1K9jPOoyiILSuJgDPUUhh3NJYH2Yb+o9cQwyZlLEoxAOZTwFpTEiM4lBGiNacaTKVmWL0mXyjEvBo6xBHnNdx6olFKRbGhXa/cVGgQv8AjhpisiAK3ALgwHC0Fv3goLBc5IFShFVxiPYEQwzDMmolY1xgIUkpUWlibuIZRw4naGOIlt8wtRywKcTabQhvyfS9SoxzEjvcTcHMd1NoMxPKBjVmILyRzhSyo45YloM0wsDLWJmLRQTH6E0ZZnjHxUoqoXYxLoZU0VLQar4lsLNzVWEsToHUCijIXGdwhqPb1KiXqsoaMEDGpRWIGMQsGMwwgXAiSiIVFQ0zpYYiVTz4IWtg/MPo/EQUccQAMLdJQKy+pziPngYP8doZwl5noZgdiAkaS/7ZYXHSVZUWDiVFSyG6lixqNNXKEVxClLyxWPZCcE5gzKzNoep0g5WZW9QuytwKhUPBK8nipUfDqMSJBA3EvcTZ4jndfMMoKIuxVvqVMGod7LdzJVTE9Rj1fTHoYHZEHzCB5IMJmV94kAzEHAIbgTX+0wBUqbpfFQNIFGIQeoaIXP1AJEYqiUnzK0QJRxKzEuCOhlFJi29yrhaGEB1BFl54jp9YhWSjBJR6n+JAFBR/HN3hsgt5nxMkLQLE0dq3+WZDxg/DCTWJctJapg2S4UykQkwsK7OJmzkmUBI5lZ7jvMtHojgXiFf7mJBDUIfSSpx4fCSriTBjUbMFxKuWaJ2Ew7lQzmGFDNcRo97Z8uzEvXg3FOV3MhkLw4goKcm2Uh/KHoD7MsLCfcNigdkJj8CAYBA9RVqXF7hSrJodQCZ+0TUHDA6QCiy5VHjaB50mBKi+p8AgS2FIGAhshuZFRkHj/D+PKGoHuDiLY4GB3asa4apGIGbrB8RDb/TAjbI5hhaDLIS8lA4hlvF6lE8S49E1OE2CNXGij7wNDRBbcNXC4Q8Ev/gYyiDM4iXG58/tNohlC0RUffUtx0tS4AWysI4yhVT9otA3KsmsQ2WVO11EPMsebhc5gVC53xLmSHrC7IECtyjIyS1qG6LB+ZVBKzBTDy6jpSprHa+5j4h0luYZHqcFhliC3phrHWH9fx6xcDBNruczUo4fRMzDAD9EJBg0ysy4fCEJpyQzCckBGKK4NwXBo4lDdRkDFpgt+vBy+BbwRoUQMfM3hCGYahtnx4Jc1Bj43HJ4Y1EzKlRxOJUbQV8Q2K4CG/gYJneoArvEpKGJbQyzAs44gUbDMUSwIjZuolBaMSZLuKL2JY07hEtdwIDszxAGklBZAah2IAQOJX5lahqETmCeyWaOpWUtWYBW4Y1rwBdwA1BnMOfun6/j6KFxq5eQm4oEqUvIfqe7tuXO8cRRwGrlx4oyQLIJUVeLSWDiXUYnwcwYjDdSraiTC4Hg8WXCB5vy+NeOJVxKfcceEuBOXEW4LcQjSNcylABCdS7XEFGoY2u2KQVbAcxwA53CsGQNQ7iY6gLyzFKeeYtxqOKO+I2DsIFDEd7ijTU3CfeaQgG/mCZqVnwYlx8HAAy5rvwFwQIPtAq6LiRQrlf0fx5hPcM8wXqO4sMsfKf3CopK3TfEoZLszFiJcqUeMY8ZVIlWjn7xRiYYkwr3Btlq+F8Q1A9QhuXCXNw8Hl8anMqbeokrwlTCIupTUogz7I2dZlF0cSpfO5QrhDg3mtRLcys7jHUqbVGkamsxvVa7jaXT1LjKsZnsLhbqljM4eYFFcQnOcQjmVNeCLHmFrcrTcP5oUf7gtz4AUrcEy3cDxLz2P3/H4ygQbNww1FjWeVuXs8SsxkllHiNYcuJYH6HUb1GODmOGHHhgQWzeIHEMcTnGoMIS4PnnwQ8alXKj4TxUTw5jlNomG4wMbvMVUS2q/mYbD5iGzVyoOVSpNZIoryjerg5f4g0oruEJ1NdmIY/EzeodczfjSN4lYhrzqM1jVncFk+8TKiGE1xLPEtzUz8TRifcb+c/x6sYM6lU4g81NrYTL2rOMS+2szb3A3SlTJBuXXmvAQRmUMzbOfB4rxWfUuHgPBLlwZjzzHUzGMNeGElVx4UlD7jyjFXKOoBgNynwflgpSNRAV1HDPEGmCW/Mff9po9QwqCoBbKlYlwbjKfPMaqKPcygq/cA7n2IWNwUw9kxbmUBtWpQnCfr+PfEf3BuJV3iWusJUAok1yhfcaF8xIqDcHHBtl1Bg3DcSCGEJoZzNx4hz5PiBOM+XHjjyTiVDcZxKlSoGfDE7Il8RPUAqJipTGcSsRDmJl67m1ARs7xGOZX3iool12bgPvxCVWoRPHPgyTcrxuVFCG7hzNviA1yhxKOZRUogtYgbWWRw4+80V/HqnX2nvmGLdXEoHcb0Fpg1Drx2gxBLEOOSENwvDxjbPSCbwg3OJUKjuF350kv8+Dyeb+m4M3FxMsNyuYngmKJXqPLNsSJTE8OrjqWajAhvglCan2GYDVQVU9x4Jsz+4OG58eKqHhc15dQXCamJIuUNSlEQ4QM1BvdRwgTHuE/kGrTIdQcR550RlXdpMBOpYGXSES5qos0mIkcMJhljcFdS8dwVFrMVw1CM58GvHqe4fPm/Awi4hqXcGXfjjxfipWIYPKT5gHUq4mIkqokfbEbiRmGiZYdTgcQ26m4Ne5WJvmXnxhIHXi/J8eUlKgTZWodjqGKEKhWpWd5lZzuFrctQ2g/kHbBgdbJ8fMxfIVArDROkP7jPmfCCW3OdqZQfDEns8K7gwjrxWPPMGb19Ioy/O5cqEIHXh8vllSo9Iz+pUwdxDxAxnEpOxMIdR5mNXqX4uF8xue0POvo4jMrhuGhqC2AJ5lMJUwuXWUF/v/ACCczTNkMoNwWRTe0o+Z+qVQMxG4GYQ1NKg4YlwwIzHqmOWy8xRXB83ia8cQg+LmfNwfG4eLgw155+h3cvMZvwmZSsqI56lZiRpKxKojhuHcTXU0SYEG9z7wYOYtcS4xaXUHMHwxhJMT4VRpm4GcwwiHmm/jmAYwBR/Icdwcy8RsOiE6gySgNbJzQMSszMNzeA3uC7JTKKgxiGyJpNTguaQlsMw8JUMk58DNm4tQ39Fw8Hg8X49y5cY+H6GMqJKmI1Hu4tTjcUruLDNwcjBOfAttmkvxvxzLqaRjBiNTDmZrlQC+YZhVSpmPy+f5EZIjGsR0TJzMIMkCpYx3ElQ5gNlypzGznUqdTkqBLMd14r4IQm4RKfAwmINfRzBnMPpGXK+i8+GV4Q8Gu4yomIl7jD8+FAiXUSUOMQbiyriGYEPHPis+CPghJTB5gNw3HNS+oYYTWSgIbzIX7P8AIpZBbDiI80xs9oZnL8+FRGVLfidoe5qVcTEH3iZSeka1FR5GXDcqf1EY4hmYYTnHk83UG9yofRfm78c/VWPCiNajgl5j1FK9xUMVLigDMFXC5XAnpPSWs58MLqfMDwy74iDDhxMUGRHDK+0vMRyv8r+SaSw2ShLqZDLQ4hpgQ1HcIC5gQuErGJTEJuEdbmbMpUHwTNxsxKxLzKtlZqBKjD2eN+CUEqYl4hNP/MmYxlzb3LxkjTcVY5KJtEJUaEZKmDbEIKkMJVSoEMSpz5SJTGquEfYmD9w1G3cIu1qERpl7f5K0dxGepkq9QQ6gxA7lx3/Uq9w1Aqoah7hl9RMVFxiLBiamp+5pDwNQznwZnHjnxUrEPoJfjfEPB9TOPpvw+Ei4jk3HUWbQvmGES6Ge0SudQlEbhr5hrwHj14MHgOfAixqYrHb8S1DAviafjg8P4N/6BBxHx6mBg1DkYEDHhufaBcGmGYazLmbiNxq/EC/Apg53CbIQleefoMeN+SBZOJmpx/w1NeGJc4m/DqMxYrWogS2Pme6NruZoTHFzGvcxhXAlfRxKzBxExuLAZlmPLNj+o9CnLc+5VH/bf+R/5Epl1FmgSiCB55fAzFncFEPUqEcwZjebgyigw3DcILhrucQ+l+n4jqEbg+Of+HH0WMfC1HOYH4mK7+0uGWO+JfqrlqSoZIsNhVMzSzcAmPGa81RNxZbUW4ati2dQXFIWfyMAAABwfyiRWnLiBgggQlRnHgg6mDmE5m4moJiQXPZBuDAsh6hFibh558ceTcYeCDZDU39evF/QyoxZrPgTKie6Gai5TFKwqZGGsDMNVcsJU5lHmAeZWCS4ziXGLLsR5ZjmJazFf7/lQKRiupglEyfAQPNMqVmGiENeHxkQYzE/DDDUMwUQaJoQ3BqK/n6GXj6DwQm4JUrMMzicwxn6s/QsuLHHgbu4mC48ZpFdCKkQjcix6qYsSxrwyDBzBFrswsMkMxAO4Se0EuaYnyipWWXca6jmKwPg/lWbtwIGOmGCoHnmAjEgQhDXj7+MagKsCNxpwxDqDRUFwweCDDwPjiczfm683U5jVQm/UqH068MWpdxnEWLFyzOSo7ltzi5gK4ndD0xMiXGpYvwjfVRmEg2R0uo4w+Zs2OoDjBhOmEEGO5SOY7zUZsuDu2cvRCQql/K4QdQgsuCiCB5qczEMMNwPiGvHPhxGBV7m5gzn3BviHlMGO/pN+K8XiBfjmoVqX1P7i9Q3L8WeeYsYofeLHKLU2MxwMROXmMzMLUHeV2QMQzz4zljeoJrwmUg6gSIMLHUWw2QLuYJ+Io2ndMksHb3wJtY/yyOYLgOoM+B4qO/F5mUDBUKqEzOfDmO/Gy2K2DmaeCoy+IcS4Mz5581KqX5vqXnMxWYVN6n7nECLUX3G5eNxYjuN2oonsyz8yzJHjOplYZrxUrbRiFggXij8QM4IlsQvMrqNfvDvAyg+ILcwVL4maod+yBV3AqN4DXSGZH/73AYnwH8uE0gazBWYFQ4nXhl1MLMIQ14ECJmOGLNYjcPTrwMMV9L4+q8fSfPgfzB8d1L63LuXwz7xhYsuLEdR3qossamRUw4lmI5gblRmU6IGOqg9bg0/McxGJQIHcq44hWiDfczbjiYLGmCwEE3KgIKQVD8/zIZgdQICoEqVOYlxGECoH5moa8VKjBmaQV8S/sfMHHth/UVw3CVmVLag4zL8mR8dzHjnwa8cS5/XjuXLlzcuLG2XFxHL3HNOxFeIjvUBYKgrgLjifaGoBOZQuZSHcwkXDmCJGXU5UxFiv5hVxMjUpQvLfv8AmgIMQQJUDHhjzGBUNnhUIavwmI+ojExxExTBnEFoCJxOdwsh4HGYS6YMPF+OpePAedSpxNkfiOfPEWNJkxYxY3FgrMcsf3B3zHIYDUyIELir4nwx8VmHqKiYpQNS66cSP7oLVmQ1mGMrUEqfmW/f80EIIEC2a8JHUqHqBcGDcMS8Q14YkdSsZjpjQe48ZgtZ1FcHE4hk+YlOIOc7giXL819Vy5zGce5efoWLFLiy4tRtxHEVsPiUsYFlf3NSy9WwU1VQbzDV3uK9pY5mJWZifrx1uYyXbgVaawpuVAnp4B59/wA3WIF4gxCGY6mPv4TECH4wKlM0zCGpc5jvEYxI+j5jW8xZzqW1ceIM3MhMpKxDqcS/Fwl+deKual/SxcReiVjwxPFy+58oZlfqcw9OZ0mEtSvEU6gVOv8Acc4JqW6gNrhY5qp0IVtZgAYSwNf3MGQ/czFMPUH0DNU11ByCoD+bEHECiBAqOIFyqP7mpuVj6Dw68Phj6jiAuDVahwShl+4vvLhqoQx4Mn014fGfOJcvxcYrcY6itaisuKCJXEuo50y8rFanubRrKYOZv3HdXiM1OyI1dZm7GYlkDpgUrCYIaF7Ho7h56+Rf5wZgqEN+GX1LuIHEwM4ma8BBmFX9DzGOIOYn3jVRqoNUZg7xFBg3Fp1Bgy/HMJx9FfQvjc5iRY5dRix/UUVJmKTG5QZc8RdNLDDw5xwf0wNF38QFVAog1ia1FKlsdykvm8kvICBYxIHgcsZUughUoyv8X86AhKplQ/qAmk1U4lZ8HggT3PcrydSriRsi2VGCZxDDUwYK68GszioqhLz9BPfjicQzHHjiXjwuMRMZY4l+TNuLFxkhdhAMaIzN/tFtjnRMJXF6YJgzawSXihT5lnH8xIsu+Zm1fvGpRuVwkxiW5updqAitBMxVSMYbAdwSYLL/AEP54Ie5ULnrzUZb45hOYQ8f1GMfKSseDu5WdeLrWpZzB7hHcGahbBvzfUdeLl+e5csC5cWaYsUircJWXiRnBAo6gK5uKF1qC3iCZIdGYBMFfEWaPcTAYrMUuCgi8FLjyCIWUHoWoqgWephyMdqUb4HRFiK0BBLE/wDwP+tf8SMSpohNeNTU5nMMs5huXnzvzePDi/DGVcxzHD1G+GJxBgRIObhu5cW6PA+L8n0XLzPUdVEze41GYngtxx47wDj9wgMGWjEquSGalG8JhyTBQc7JTEJnR8scgKIkEGCNRcEo0iuEgaIQJVkRYTNNAD91/wCv/AAqF35LleGVnc1D6MwcQjmErM0ZjSxqPMTO4jceRLyErMBqKKCahLMdxblwag68cS/POPDRHfqJUbmMxIytR/iLOCOmDfSDhhiOormEQwgEsXb6ilBFpi44BxNYPGyamaPSe41AlHtFNJACBgULfa3/AOAVK8V4MxPCTmHz4uHhhqbjGc1HyxPCNzN5PCXD9QH4lsEuX4MQcy5ctZZLjXcpXLzLi1LzF7i4jTcBcOeo47le4GJ9m4EN1maN4O4oc4l27mE9xHWIWEdMeqirx/UoZiHJuFuA64lDPcoL3Bu+YwKJZODv/wAC4geTU+Zx4qVP7j45nEJfi4mZ6rynhjLslR9xG8a8KvidEIvMEZeYKS2ZqFkWOcSh4M6l7vMuc5ilxG58/wASrlYlVxB9pWZRADUusS37QWoe8H3K1OLdeAB3xK3ERFsyhhB4CV8PIdDAAowf9p/h6qHmoamz6uPOmX43NS8TczXnXiriRl0e4JE5mnP6hTFy3qDeYeLUnqCBFi3nmWy3cu8RemLUvEVMzhxeSVn1KxXBKxLD3U9uYuOcQ3rE23HVxxKcV+JRd1GjdwLq450pE5LzMGck37ldDDN+5UBBGALOvX/gevBljLuX4ubjuVKhNS8T7x87JVRI9+U8LGoxlwcwp3NvBYZVBz4vxeY55lszFxLmFlZcR64gBlfiVAqP9Y6NE0rqBiC1Tn3Kol4nSDuVFRkiu46eABiWphXUyTiW5VUl7lp9sgUUa/8ABAuYlYnM5+m/F+B8ngj4ub4lSrjg8JF4lyoncaYl9x/+JkaNeVMJcuGDdzmMv3PmNlMEG6lPvKu7iFxyXV+FZYuJQsUkDESkgmfCLG6oiEQYKqf1PvzayduYHOiU3zEWwBccjMJC18D/AMEriBXjZMXOZX0X45lw8m/B4epU1FSb8fMeVRJqMYvuOMyyZNM2lhNQS4ltzKDRmXLnvxszBuYtsl3tlXZAftAxMmUcSrPhlRx6gEzMCiNAlLuKtswxrF1qNmUDmXrHMclhqVNckEa0hBDoQf8AglZlYl4hEgfSfQb8c/RxGnzU3GIzZEqPhgiy84ltyhKJmFGRn3wuYYwzFxLuVqotkzgg59TXFzRNX4w4hrUcwylfeViqgeoDeXwmbiWRLz1D3EqJjMK4cdURy+5gZlF2jJ2/yT/wc/8AHuaPHMWcf8BKzDf03OPPPncqPhIk5Rwgloypc2hR9QcVqDcb7lxGwzCSX34PF5wRv4ZVlyvvPmbIAHuUxKjEgTXxGLio2j3HGYzvU5iZgTQQlMha7f8AwU1LxPic/wDDcJqHnnwTUPcqmVnwn0JKx4d+FsyRHuVTqJTmU/aVUwgOWeyFeZkxumpbuDt4ljcyhqbwQzOPjxXgwhUoj4Z2uJmDhFf2i9RFNVcWXQ8F++//AAazUqiFeefFeHyQ3OIErztnylchBJV8zTEieXEvw6juJHWpVe5tGo5iuo5ilVChCgcTTNwTqbzKBUoVmDwQYIlR3NvE+8JzT4tHEZpHbF7mX+INI/zPeA/ReXRAEoKP/BuIZM+K+h8P0BmPiqj4vErmGpR95VTcupcuLGO47jK8JK7gZWI+FpZSs7l4mJDvMLO7g3Loi7lPOYdmGIT515B4m5qEWL6uMfbFxEXFzFAwzpQBLwbzrr1/4OVqa1PX1cfQV9HG5UqyVUIhUrmZ8UZjvy4jtjLqX34XMvNPhjnwl/Mc16jqwPDUKrFgisoRwy71mYFMyCuJhxLIJNczEuXLKl19/B8BYqdjLXG4sYfmJW2UgLWjx7/8IrxcpuY8vlJUGpds4nEPBuUmSEZzLjEjqCVHJLsm5iOCZllx9RMRjqL4U1F4i/iYKjbuO3/UQDMTCCCwTTAkJSDWIWWXiiZgwceCKsmzMSYMC+pyLGtncpXAr6hAquaJYsEUnX/hFzH0JKl5j4qEvUNn0Eamcx178Pubj4deEmEu5ZGMtZi4hG4xajkj+ozBFOoqRlF1ALctNwPul4hXmWrxmDMLuBRmVWsTXLH38HE1LSOF8zCw6y6RBBhi3BDFAPMMqEYLb5O4QfPJ1/4Ot+eDwbj4uLBYEqB5rwZZSRcanEYlPhWosXMcwXzKi1Fvxnyu/GkYWItHubI6gRzOkWxUuy+Z+CGGvAxefRBlOYZq8TJlz3LYDuBOYmtwKMxUsmQPmppFp3xLBBf2jBpvUZLB4YUXsgqh2OmXgob6f+DP0c+F+gqBT45lTmViViDMLGLicRcRxGYrw3UGWcR3O5deD7RYsWKLOIp0RWxURqKkzW8SoYdQLfUMe5dsoC+YZVxBe/BohwS7JfEGuJo9wcsXHUaCWajW4xKWklKWkbiNtqPEO4EragbP/BqzUZfk1mL5N+dQJWZsnNSniFzcUmpdRyxY1ucXzGLLuXEku5tqa8KzpeYnUWdrjiD8xY3MT3LViEhmUFzjwb+ZsqGGUdswrruX1qImmpxBxUuOc8xiFDMFdy/f4lJKrxENcYlrxCloCdE0kAKOB4Zx/wCCZPovEuVbcIHgfG5Xj5gXT7nM3KqekzWfxFxqXH3GJWvBxF41FjU+8czTwsB4XVxZmXcWuIMZl3wywyMTBiGaxBrcunLAwJAzDDVQSiosQYdzm7nNwxONT/crDNDN5jq4V2l1lTM9XFXUa8dpg3F84lSvT0hhRHk/8DcleWGo4ZxiF/fyGJU3iagQcTeKn2lRKyRa5g1L8uUbRixbjifMvMdzMWnMvNTbEyRy+ogRu4mIpXsgt8R6MQ4Qc5msup0uX4DHg4XvmB7mSy5dQ5SaT+5gZj8xZTiI8Ta0S/quGZNsNQ0Ny5ni+amhXJb+q/5uvFy/FxhDwFc+Ce4YnPUA8Zvw6iETxccRRPCxVy5cWX+IuZcYxuPxH1KzABHpNi5YBqovvFfqmGvcVtwvvECPMvCZ+YaIal5uGYNan2ldy+Jcs3OfUvNTMTFwt4hLqoKx0vjgnPqawzPbAChOSaZRSCPJ/AX/AADL68XH5mJ9oe5p8nipWfpUI5lfdGMfB1uKonuIi2y4xSK8T5l3GV7jpMIt3iIjApsiN3dwI/8AxKQNcQb+JuszK+qhjcsM3F9agquYEdxs1FdxcxemKjcOEXEVCDm4csOb7zO0q4gIsagly8TZCJ53yUuyobX88pPiceKzKJWcTcPU58EwQ9sPc5+tMxKjHXg4IvMcIy63Fi5puXLuP7ickdxElX8TsiamO9xbojnHcMYhQv6gfiBjcAhoT8T7TcCXeSEOprE+YO7nbccm445mV5nuOQZbmPb3MmsHNxBe3xwHzAC5n6Ra4lFoNnqHCWQGgEwDHjv+d56nHnXjUO3UPUuHnmDUxePrdTIxGaRzB3qWjjMWKPMuXLzBLjtOJWLJXLKqKKiPD3O53M3Cz8Z8PBEyM0ImMYzxLzUPjM+Zog/aX3BhjiPzPTrwrUxqaKjiEsp8SrSUOjUA1mMEtODEq/hG45IJL7iAiDVQLwD+/wCL4/6LLi+GGpR95WKlcTfk1Lvjw+/+E+F4cvDZnEuiUwMQy6hlKtzKSriUZiI9Sg4S12H3gd7gIAQBPcACYLRiJ5m2GGBKrBg1HV8wftDPzFphkuIupdQoywutzIl+5lDnjmAQVic+o69yrgNR4TWNihu15iPvLYeoYehklZWth/NsuoyqjuVWfInM034Dw5PFMvH0t3GNs5gsjBiK/IJVnrwaziBeYXKmBjFuVMwpFKXrwF3AzmCGWGpR1KOpU5iqGuAnNfuW1CFkTMWN/McuGL1Os7lUkvcqb5lM1Zk4msoscQywZtmkNqA6dRLfELfqBPcHDBi0n7gxM8nX80txai3HUNznuHv6DxxuaPA8ViD4deVuJeTxhFP0g8BuXncMkULrMDECVi5RBwsxI8RWM2TKAbRqfkm0LBi5eqIDV1ULJUq/9zGINRtdVDdal59Q/L34uDOXcr5xDe8T4iJljwl8RrUWJiteNlgR1NJqyO3EVL5lysR3iB3ATt6Qy1jn+ZrwZ4mbg5g7PAy68FwfH3+hYsEqbPUu4Fb1HXqXfjKe0WWXjNMw+Ag9dwMbgRxqJDjwxUbjyuDbMkr9wK5yQ5HM3LmyS4Y3KtPbGtagy0TEEv3Npohl1FzMHE+WNwKi03KNxC7l8D5xEydQz4dYhasHK9QtdS8jx7gsvMUla3YeP+aqazliG8eou1oPKU5GCB0/xFJqBLzogQ8c+SXL8XUuz3L7m/DaTiajnTHMYzCYRZWKiLbiDOWDUHC4Ya4gREiUxcxFx9TZljX9JS/cAQCoDC34gsQxAqGX1AhjJMBV/eOYn29ReZdfM5ldsNVU5lQoxN/EW6iTPEwOUh+uIvEq2BxCBm4/MPmZv1O6i54mVSph147f7l1kaZmThff/ACOrjqm1MPqA6ho1HfxX+If1KbmjE4jCW6+q5cGmXDeWMHErnnxoxF8L9/ClZgpmJG9wzlNtVCgnZLqZeFsMpc5Z+CPCYj4I5YAvuAG8Q9QFgZ4uBn4lFXxOMQcRjcOEcLKm0hTA9QdmbYlNeoFs4jj7ywZWHcohD/8AErJOfUsuobxmM0xNLL26Ji/qBpFxLgrOdRe4pGnJ2RWbB/xuz0oK8VJSmO/m/wAO78XqYj4Mc/Qy84m5fm/JqLUNb8YiRmlTRxBXi7mMwS4buC8QxGHOZdvUefAdszu9cTaJDAHMqU1N5qsQ4LgYOIn5h+5vcBd5jQiYxFaF5ee4R56hjOYahol1FslSDEsCwYImIl/MqpuVhYa9x+/xB9k1cyKIjKDeeZuJ6mSfGXuJUzp/Uf8AjsMGhFXgMM0v4cwyal5hMcy4LNni5UD6bpg5lzUfIYjHcGZt5mrbZ9kq2Bgx94a1A0wK5lr1+4tx7ijzAdsAG5cKllz+oZIbqUdQOIPEqyVqXnErF3BUvF6hv3MXf5hkc61CmIjUOZ2juo6KGNFbWUhKXcfGa9zjy8IlGNVmYJOYcwMYlRUcxzxAzKBuXBREc9wjt4v+IqDtD9zEwIuYcosHs/h3UXNku5c78DruG4wl8f8ACMu5y+OImIxnOZztMlAgXMKDMCJauVljYRKDUVvDK57h4kTQ1MCgqDIzbPMFw5FIHIkMNSr+Zit5I5+JRyVMI4D6hSQczpl3fuGd3FjqBRF5qFyzpvmoAHBNs1LjPXMqfCYGGLWI6VYZbbBll5l3mXe4ZZq/HFx+dYHqASWJf/C8Lkw0FQiZm6PH6P8AP8OMGcy4+pdlQ7mmYJUJU59S5ZL+kagy6+8uOSPqPhnKXFxPtUNVDBNCC2w9Rc/+o5zxEog2yhlLILtJtxEKgF4IawZnwRPMrFENVdXBTuUrE4jmPoxHA1D7Zlt1CnDqYAJUJW7i8cRcTMJZaHdEcE1L8Li+Yu9xYGdx3UsxOO25iZZYmY7g51KTitzARn31FxFRuT2P+FfeGafaBHc1YqD+HXibltTZfMuEviL+ZRB6g4lkajNoWPr6RxFzBpi+HUZridpmuMxcQ9yr+I74xCXWIO8zZQQfhHURT1KmB2TK4UcTJiBrEy3t5hdmcQW8HjeoYY6cXNER01KzEurdTggNQZQcy89xF9VKDuBBm2GAVRLPET8+OpbcMHhXepk3c3kjbCDiYElZhiyG9TnHg2Hi+JuHUY/Av/gVh0M1hHTNkX3P9f8Ahf8Akv8A6a4qFpU0zcGpfcrueoRgGZZlcy26YZxUthtL8EPoYxal+NR5mVxLhVVMFkLXNwV3MXmUVggm8wZYmahlUYETGN7lc8wqBio7qG7hliaYlUXzPiPpmvmfM7VzMGu2HvPE9y+ZeMS1NRjKzHGBxNFcSsZiRPPEdwDbMLtziXetczP4Q4l1KDBBuKwtYkuvG3iMu3xl5HtPoyxiMPbimwT4uGp8ZZFH3S6UUStB3uakNMW5g4sfaP4dwahL8a4h5PU5i1BuoWnEFqdGZJjxdQl+bixw5ix3BYxAjuHEqGrIAu4PFQ1lmeJmVE5m5Yba68GrlHWZWemE2zLXU2I5tI6hdPccHN9SvYe2O4hC0NYhnHEBmpek4ajYS7FXUIa55lpxGpWJWZUDEq24uMnjC3EG28W4lZlYzDIlDiVj4l194suXnEq8wMTAclkIfkz8zKYh+ETI3lm24GtxLXF4ShXmaQ1mVibpji7/AK83ZTq8wV2/NqIPB94S0NdwqTK4wgBaE9fwCoxl7nMY9QxNpdQUljMzT3LS4Fy8zDD6NTT1FaXOUxGZMrthbxHDiM1CWJuBaF45gURAbjkrXcBqYuJWfUBYUYltrAxuWMbrG5ZuCh3MumHNxzKDcxHO4MNfMHFa7jGwu6mFMMsDwa9wowSsXNvUdvkOYkCZMVY/cbBmJM65jvUepmzqVbNMq5g3mLd5hmWk3qDnOCIhaLLcywolxEoghdmbmUYXb4jmGfaJBqViLjxul9+FZ8PsxUsLm4Bq4q9Q6xFxCxeuISiyAxRbw4f+6zMYziM+ZcuOJSkqyahbUTllj8wucxcRZZd4Zc2XLqfeLjcyKlq3UFv2lvmDTBwZ+0AeYK5xcRp/M5lL/wAQ5mjuIuaZIm61KU1ERCnDNIztipQfZOeiBbE4jgl41LGWoqkXFXcaG5VOoFl7gc+otLHRiGabYbTIQB5OXHgMwPccsSiUsWZeg/EbF4lT8wc1BtxFzUYB5lVKxFg+o5TmW4Qyy2F8xTCgQVXSLGQkasksRe2UDoi8GO4WwALYBTK7HEHRq72s7MnUxS9rPxLXkqUpI+oUfjuU5Gn0y4D84gwyaT/t0i9TNTHMSNiVifMdYiO5xBoxDDUXmBncWpzmDUfmVbBqyZaqGNwlcyjuCXjMVWmp94MuoudQTFx4ZOurgVjmAriGtS7idQUxrWCJWDmWZjQ1UObNT3cTlZebz+Zsn6+FgJf5mUzLF96l+ouIX95QriLTVSwKu7iaCGYr5il1uGospHBglWwoES5WZeoGS53irJqORzE0f3Kz1LvMHbLMpdMvHEXG463TLKlVDcVr3Ur3HuByEojlIbU/MoUKShTnITEgQMZmtRRiJvcUJkuBgahwQKb+aSvudLOhuyMGDqKAvFxoM+C1ZjHkdZ5f9tiYiriSs+oGI3Kqe5VjKI7le5wS7ItSiu5eYZnMOiVncumC3KcEu42jqYDKhrTHDiF64gblMEDML3Mwx7nOJr1Urm471BhqcTkcRC4i2VbEziAu4GSN3vEv4ll9k7El1cM8TRrwauPF3HgupSBizQDRDecy4uJzqLAGrgBqOWBHMUCiU474mK27lo2cxDEyGo/CcQRYsuXdHgc4Ib/UwJjXFSuoEqAGSDSTDpMDCcXXgNfiBYvOWXLMBLP/AHCpE0x1G+zUDGp2dMK2u7hxUSMWG5eIm/ZLot/9rHBDMrNRAiG6lolHNxsbzCa8VcRG4CPcMzjUtdM+JblqK8QdLAXFGMcxo2SncYtk5uZZZk+oUglagnB4MZzCA6gVfEefcr8E3cSVjcBzETMF5YlfMb4hge4rnIHM5i5jk+8arGWdqm1buXmryReprjHcEO8wy8GZvMNEWLiWVKz6lBOJVk0YMe4rfUYVtbgSkuKyeyOCu445hgqpi4/mYruFXOJYsu45Xp3HzxFxLi0uVbTCGOEqidpxNWK0Nw1UM1BMXFhvMe7HEAAHJuM1KXUAOoNMwy5Th/Z/2ljhu4Meczf2mbgWVHOI2MQHE4YXu4N7+80xF43LSVfMDgxa3r1G3JqW/eVe4a9RMbjqOV5gSO9RmSUGdTXMEfhDJiF1yy+JW0pcc4S7Y738x3FiXsgxXEDKXfMC3MouFZojzALYtReI4Pc4e4liVvuDRmNsFetyqHkfUpUKg1FYPcvMCziKaYlHEoKlVV1BZd3zBpixfuXMyyqqXco6nJKtlPEvEDM0yhRLGWSsnqW4ZiBwb+IBtuIiBfiIQIq38wcQKMRghJMFBlxMHM5sizF1MDHG7Jecyw+p3uUHEEWqubQgYIOhZ/2aiepXUQjhhma1KvMMsy+I7Sqf4l057iOeZyUxcaluGB3qY+Ypcum+J6zeZWMzTMvO5hzmPtmsMFZl26jkHEqnUoDuXSK0l244mmIFt/qYABMJR4i41HUVl1EzmChWKLdQKfcGYV9o49ytvUcr1BzxcO7gShI/nK7IJigaO5dGJVtwJeJ3DE2+4aJdQzURLQbzHbLQPvFVJymHMYs+IPPE9EusINzHcE+8cx1Mmtzn3BriKF5NMpXU5RKm0/EgUCoyDEomG4LXc/yCGWYOIVIKbg6lZhlhjgqGVwGon7Q41E45lOXlf9nneIbxEz4sbzELqIksXcSXjUdyvefAvULZluyETN3jqFSsswiZh+UGKxLEcsNfNz5iXEofiGNxM+pkXMEeIN/EoZgXiFMsGhRiqweHuOZVGCpYmYkoF6nudrlO5Q0znq5q5WMzJ3GXUp0zm1XcIjonMriXjMYdVL1BeYajuoY4mb1F+JnIrq3cKfiYJavUy1Kr/Xirq2AfeK1RLPEMzMo4i+obszLLnaILQTSMKVfh/wAkwAvVVJ+5cYg9I7gE4mERvmKkSMEFOY6NJnc01rsmk5Vl/onJcfAuJKtuUCyA9ygvuGgiYslCXZT/ALPOI0OJcaJrEWYeZ6TRvMSzO2OMM4ZqJmVBlDAcknOWHOJcq0zmBXMMsY+p96ZdUcPhz6nqXjEaMQSwCGTiBTDDcXEcZVLZxHEXiXiKmpk9xskASX8Rg28Ic6yQO/6hdMpumXjUdRU4lTjW3moVYV1GHsjcvMuLD1BW5dEMy9Jq7mky9V+YsHUTdssu2XnBFzC7M/acS83Ll47j1+IFzcWYamyEGWlDvCDGSG+pVf8A5mBA6i9wBzLe2K5xFzRirw/EKKgqJJmGksjIHC1pOUqInGLmHM3KWiYMkej+5gMpx4hvuLt8P/ZyTcSbG46nGZVaJ+5T9o8Zi24lW5PxEuU3llZgNysdwy3U3iJmabJkHjcdNxbiscwKm3JG24MsTEq6bxMNanxKTHUPzHLgxFzLxFZl+Y/dAnH6mmWYuY/MTnuJUrKjiO9ys2TOuJVGYGMxc7hYrefUKg9nuam/C8QxCow9+Msdptl3tL9cEW2VxYzuO9FRvLiDuVAYThuPtLSrxKmomZfE4gZhuupXdzKwmw2MNHGk1AxG0ZcLzELyyyKfvAZavDlARRG5f95MUwRGiFGswLdSvicaEoOpv5zBdy9nSvl/2LtItXTLfJNxwysQeItcy+I3fqcQrJyRu/Uy5lr1KzN4/qDUyzOLl1lI9zomJ1eHESb48N1/mLZK7lH2T9EC0zUTq57ndy4WRW9T43EjuoIw/M+BHSEdxOFSpVG5V44h/URMNfEABazTM8rOIziXOYR3AthGD3Fw5iAnJxBM3q7go1KtGNpY1UOEOFSmtS3qIsKQoyy4alVHviVmaYau4LlFesUD36iJS3pKnVQQ8MQ3NJgZsmbOTSXnqK8sOKgLctcQLX5lCAuA+YWcNH4gx+JY5lNjT5/7Fu42bJlpgsu/CNzZUCrJiBe2ImSbhPmBnUraILEphg9TU+YUahmoLd4lpzmczmGGJZKv5nYwaKJxBqrIqWSDZmXTFAWXi4Jc7Yl2i/iX1Gm5UzPU2RyEw4lhcVEViBhtviDqCtqQxqLFMy/AU5idSmCotTcwfMrlxLsDiXLy6mSLWaruoZVUG/EANwFzSIHxGmKCNVLtqoauU3F+8Ms+8vOdPMwJDcWoo2DDpUvcYYU0GFxiCJEXOIbmk5R0RXfUMsLFe4t8VBDiUVaJqvL4PZBZ7lU1BiWHvqPFQmhTEykIILpv/rg5jY9eF0wbqDzFbiguUJdTF34NJUw11KzLxmCQqnqJ3Kw4jWLivyxKdy8XWCKJLPvNv8wO/Fd+DDdR3c3UpucazL0cxctxefDnU3Aqbajg6is4b3LcRu2ZuJFjjiZvMMla/qBLtmWazHCWgy4SmBiVmajeyVDl+JdiMReJgGmoRWIdmUWhhiseAlMqJUxHHMBeo9QvOam2Z1OaIVzMFzhLyvUo7hMoVcTumm8IKDg7gtSCQDcrOcVBWCFWrrmH+vhAPoFBbLFJBMPqMyy6owxL+UG//U5pwe4OYaVHxdYfZDD2P/WTIid3BxbK0RxE6QpSLcXMSyaJpuLEFPcUcLEBX4l+8xsQvaLianMudTE5hGAUTMpmVJk3LzmXzuWOZVnqb1M8T8xDuPz4+MMuJXjmLPMTAm3+JV5ZUq/mOW4rK40duofBfJTfhadxRxDUJzC0DMZdnNQE2AjRmbmKnIzGWErUsmpQVKxOPHEvEUwEHiLNSxhd8Sm1gVE13K4itziBTOCBTcNa8swZymkYAxM6ibl46GUz9TNqJVmyMa94nWCEdgRfMeMwMwG5evmFIEGPhE4qEyytnUOkR/6peEfV4sWQ5JbtYwj25gzn1DGIl+0sb8YWDgMxcGXCLW5bsYuJszqOtRKLjkgv3TfGpmh3K3MswcQL1iJmVT7jhzDL142VVxNYqVbCU29MqtVOJmviJdqplcxixeItXUW9EpLuvlhYKJnrwow3C4EGfAtRbagOuY4MwN3FtqIE/EBZ7WBwSipVeeY/qXMdM+BFlWxgLzKuJKzOZRcruBjcNZYbuf3sHgYPBzHceZpNGOpX1M+pZGrqJy3ZLznMPFy33P6gvfMokstwshX4mKOOLhZeOVzBVPsf9VUNoNAQganQ5lU2j1mN2RJV1qWJB6cRpZ0Ed1H+oWoio3KJBSOdxrBxcHOpWI1xNpviArExiUdTbUdQ6VFgo7m/BvcorPEXbLueiOvfECXRuPfHMXUM4izfEa5ihhhf7riGj7b6n3VNEY6zHcWHzAuppgzKCuZYHuMVkZgXc0zxFcLa8IjGxjc4ahTUD14rw4m5vHhy6gcrA3XhWKqWPiBiVLqNupUCZEpDtlXGngeTuM0jyl9XDOPRgPAfaMfMyzWYknUuBJl+YPFw3Uu8MBXcqUNsvLlFGMxM1C9oPcpDH7Jx77Mw4+WA2b8P/QvcqyN2SsRWWpQnKZISbqHRYfcXWjvKLwpx1MFYlb3A1DtNag2VLp1iPyhhmOu2YymiLpFrhl3PwQW9xTMv/Uq0hhT8wAcXTOU5jVQMTWZxqD/3GkLSWG4fcjkZba9xSU7jay4xkTuAUq3oggAPU0xKYkWYlsxUTJxAjwKi0xF1AzmWBObrEYQy3Mt55nBzCkqBKO46nMS4nuOC5sgSisyvc17j7jBNSs13Eq63B3LnN7JTmX+0wWQpDc2jDEYwNRhnU42fMEzama6yQx1OM6mIW1+oLCPvc5uC64hBFh1MyVPSjQ2xxMJuDTFjO4Ji5YbQexiZ8tzMxHr/AJsZiUEqnK/aV+k/ylRkvmYCyAid9RQbiWSADkiUAXslNL94KYbhTNzTibXA+8WajblKwtS6q8y7MbmBgay/iDUsqyOmZMOpxDFFS20JV63MIL1eJqob/uZfRAq57l5l7zccHMo63CuIvolUsEQsKO4OmOppKLj6miZOoIjKzKl29TB8HrOSDLJI6GfYTllRFt27gkriBKxcqomJV+KiWQMQKbjc2ziNNamTcQfCupc9zBDhDcCtSw1qmGiEIXc34dR7jOseblfmYgYiXnaTBs3AJK7CIYbYOdYhMBhFQ7YqnUgxGzPHg9we8x0URwSn3gOgn7mBNDf/ACjTOCXmdImEoplYfEDCzDXc/oiUI0CuI2BQ8RhRbzK9sX3mXlENbb9XLC2J8k9pWzMGds23Fj/aOri+AweoZzUN0y49QohH13HKTSy65/EWpbmUblogvgmuR7YwxnolI0ruBwFEKYlf1AjmM9R3H3BhjAusy2oIeFjUS/UqiBp45igxubhhr2j5hXfqVmpXqVK8chH1KYlG5d/aBvErM1CXOkvrcvEWcEysceHuVdy6KhhGZgrFTTU58mm4ziO4+FqlvvRNQDMvz1KpuWTDCLWNy9V+UeruZNcSyHP7mCuIl7gx6iErUJf4iy1FxHvH2hhEIYUdPf8AyDlLyINrL0jBtOScQaJd3ODwr9owZGGmLKYpsYgIt7xLbVHZFuEOo0PlXEb2r3EUvf3EBMh6lKiD7Iw12wQ7IVdYmTuBrcphPbMGHMpOWC5AsLXSPxMv9kpFovl1C/8ASj2R+WE0B9EK4/8AmFJVyqgdeO58RI9R/wD3xkYmT6mWCjUoxLv5hZzANQs06Zqm4uYbJqA+/Oj1BAVK8JmVE9+Nyo28KMzE+YpqvDm8VC6hkhle4uLgjH/4l3MV7gam70TXxc4mmJOY+GtywQ00HJA5xNkGManxbKtpVuoFOohLJ6zc4jHdIVBEiROzc2tag4rmAFizE8Rb+8T8JioEcJBKa4doZ1/xGk9zaBy9QcS/0g5fMGO5eCcoZ+6OzMDDDicpKvDiV+UoqCpWmNVXEaPzNB6jsStLzuVpwKeooTZzWoqWi9M3gfxFUcDVDqexZ73KdOn3ORfTmauZCtgj3BDq+JrBfBuGBWPtAf7hTjxKE7VKnGPoqp7mox34cnU6JvKtcsiVlDEFdzedzFXzFRLks8SwuujuU1ip8o7lYiWyvDVxj4ZVRZUriLF/EXwYp94uYvuXjmDeGE+4qaeCHPhCcx1NppubH3Mk9zZKMkrGvALuLVczMVfUxuGfSYqqzBfwERVSjliYuVURvqDeIZlFXKH/ALlq5ishYmJDEoEeDkQyorSf8KZHqGBcMMvsh+GXGCLjll4fMX8otnuXQl0pDXwzj8Q0/MTIyqUJRQytnqCwmyTqyOCVKzqVx1AzXcNXK2PzAHMqxOpWfTKrPUsUlH7ym+pSn8yv3OL6mK9x3R4rcriVkgY8VD7eF9TbEgYIFS67icQbObiVF4lORxLpXE7cMRNKKVwIbqYJWI9vzEpgFVUNRz9FbjHUvcWzEMNxZxFi9yypfgspLpytVOm1j4uHJ6mB4IeOI15Em2DBBQZg2wBP3Cf+o4pA2RCIkIIFeOwDyrjccFVEKzqMrML1HK4g31FMmbwYhNlXA3U5KIIXPXX/AAKt4mSxIV+xM4bg0pDEmUXl8y7gcy8DLr5Qysy9Q5l4+Jzmf5TFysQIjK3N5jgyv3K/U5emVbKx44vnqVTiBj4lZT7kNRC/iZpPvPbpxNZ5Imf68cxMysznMd/RUrOpWPF+43dS1qCXZF61G1CWU4mLJnjbEYa4HUOtEouVwQEJ0QEC5W8ed/M2TmDEaDDFoKirFrmW3eHwQXL9xUzXOJ0aiv5n7JVZGKiG/UJpKh448JOY5jx9osQ6btlXLObmbuIfTNipTBDo5mzMHMHtHSMpQcQ1uOYreriVEuWEsFRtz1OSwp/hHQEpidEGInUP/OOGYe0dr63Ay1jqDdnRFaepyicG4GRLYDlhe0un5JsOmckGrINB3LghdQ54nA8zv4iH4iV9+JWGJk9yrPZDH3hr2R9uEheGpW+o7v7S3ncsX5j31K30w7ZnjifDue/tEpxHD6ZeLlYlHlzGB1478MTNxVDUaCzcyidHUvNYqKFrMP3OpzG/qFMHE0zDAuAzi4bzOKmAxNjE4ZUqceDmJMBuUZklKzECzcFdzm7iK7mjGJiIDZDPELWBWBmWA+opVeOYRm5pFmZFiorsxTEuWfeezUyicLmSV06mXvqBT2zdeCOiEJEtL4jguBi3w1zOGc7lOMLfvqBQuOeY8VqAqa+JYvUaqUmLh2+rAuGH7mY5hjF3GwnUUyuK0n+USFXSWgepdfKXj4ZaJ7g3cvAwTJfEuMXO5eRnc6nIrZH8Bg0+kl19pXE6OCGGYqVVn3i6ftN/2Qf2S8fDP8zNXK4+8v8Ae5f5JqfaVPvGIy+9wSpiM5jq4FkQKguCJTEBslhc0uf4wxwyMpEA/MxHUOp6nOI4x4TMfmcxwz+4xCOY+pS+opfcWLWFVAqO9n5il4mIXXc1AsuCyjmOB0FXDJGx1OL8VOZxCCCiLH2hDV5iW6ywwqOrGLMQnEqm8m4KcxRkcy+xzzC25UQQAMcTSc1KUZXGogwW1cHgmpQ024h3OtTqzLomfMfcy5qY7+YU1j3HzQd9n0tHKcxiWKcQye5kc3KiuolUNO5ZH1EYTiKxQS02UDM+8p+xgUj3M5goDClhzMqtl5r+oUPidO5eJemHJL0zmu5dHxNPpnBMX8y8WxzicJy9S8j6jz6nPzF95JzLumX54jOImdZi2T3KlQqsx9RN8TEBKg4YRa4l1aDzDFu4cBHZKzKzExiA1ArEvMcuZUvmJzOZtNxWOeI+4q7mfqK3ZEeJWIvEpc1Lolc4iwW5lBRKRzGh+IzYA5lTNcAWP+Yxy3p/ZSfuJW33fuAlhKzSH6le5WYmIAZBDc5V2OHxtiWlbED7sSo0PDiYoMaMB3mPctxFPMFa/MTGMzIXuW25qNEZkTaEGXwT3LzF3NVm2MQwNHBB4Eoy3KJrfuOVxxHKuZif6iN0OGAA0/RXq6ruOJ4hm3GevEDbnENLmeXJECjq40BJtG8eoNtwKe5eCx/Y8HAyspL0zlO5d/Bl5PcNvUvTMNk4HqXmZoeuIfgwcfE/zOPZMW9bl5Oe5vEus/qXD1M+EDnE49kxfrrzomyVlLVmVTmLURbSh9iIYY7xHlgNZdCIi2uoJAENSotNwbbisFamrZc2xOpgIsSOvL4bblmOJVbiX6ILrvwj9vfg5fMwahtgLzmF7vUZUAEvvH5Htgc03BwTEHaMrn1MtB4OYAFCkUtKlLdAJ/ccUHy/5lj0O3+0C0A+04l6l8LWyElsd+p0YtZg1S+o0nEFv1EvEFhaoBi5eOVQLmYYnSYNS/xLnMau+Y7mZMcTCCDWz8yo2uppevAkHJtmqiu3TMeo6B4luOcn0AOeYMMOocR+JS3EyS4w1QqPmZE2RNQUV0xwiOlMESIrLqu4YbcxcfeOrCtnMuwy/wAobep77lbO8y9PUrNcMtr4nDpjr4nvuV+oltnMTh3EydeCZuUbL+JSrPvAvxhrTBSVmp7IWkDEAxcXEbHESy7laItYl5InLqZMyyAh3UyW/eAMSskMyvz4S4YRPxB13Li/1OZq5xiPh9+OY7i4gYTcwlNSj7xF3Ev4n5IdtRsTBdQZOp6CDwDR6lxNBqUFD4mmi4aKzzuIs10ygnKlaABjqcE08ZmJReL5jQFsTawIWAq+XiBM04GyGtVHdwctGIrfEQIzu+OIiOTKAN1DzAlVAYNmCWRSXZNpe4bJlN4haw3Fupi4gts3LBs3Gqt8aBrEvZyJ9DNJ1BZf6nKVDFX7m2widUrUtTLRNyCFjucSwj1FQTmJdpTZnUqmriOoUYGH9Sm/UVtmQh33BsSpZZNWMsoep07l79S8JpHU4HuYtJirjWTuDgeSJTLx8am8y1WcTfpFrSxV269RGMwaNQ3DY1EqAYOGOMTUVuNi7+0woHicNHcWjlD+gNTmGo6hHqVjc53EDM5juUVcQqcRzGOIxiQYgImfUqpVucyvcbdSo4e5ZMkCklK3dAD7Qr5DLzBnNMVRPm8xYpXcL2a4uWhU+OphA52svEVeRgBNV1mAtx+4A4MKRdnUcHsvMwTNdRpO0CKmLnfcC4nGuZYTIviG1mBuC89Sh8wvE4gQGtRKfUa+8rGZprEM0xuYPK9ygfEOgDKxMlyiO7gAsmmozaKi7/oOHXEGtOsy6y5IOnqciXZf2g0EGJSwSlqUm2oBhIitXHKpgt8x2HcakoWomfcS7TcMW0gDvDKFpxDY3uVmmDFwLIH5GJk9zo4ml9wwI5zKKqBNomsTmFCpQmGfzKu0LEMUhoBqVtxOLh7bl59xMmYgCuyI4M/ExIoha119wUDzqZECOzEMnlFuGoxLPcDUqBj3F3EmoR1qEbuqjEJnLxXiqzBzGzD9S7PD1iuHVMtDA6qLSBVt5JrAPqNUFtx3Qb2TMdGFv7EulimtSlMulLMnnmCW2NEZZg1iWS+YooONvDMroGtzAsiZqJiuJYPUEMSE3LBfMQgxrBZBZS1SlxChqYzcVDcVW4rK5mrDYPUuHEDtMGMXEAko9x1CKuVq9k/X0XsOYI5+zGq+MzR8xeXZE2O4ZDEKb2Qbv4n+YIQDAtS96uCNuIi6SVdpgElim0hrK3mISoFYfeVXEsvuLp+5caeIG7qJS4zYhuuH1FkCWFiUqtMLvOYG8amVJiobjzBQgXFiQ6jhx8Q40xb95kU7ueogMzhykWEMCWkgDArzz40ReJTcTiBiBU34JVMTohouVNRbjgjnjEDcTMS5ocR3HmCDEbPiOv6mxgpzLy1NdT0QVuC7izdywE1AWJLagMrJ/qBJAy/4W5z0dsK/MI3oczQ5VSlHzLnyst69xkIrawZdV9sdljPEzNOmsxFW9wbwxgXLB6SotBQ4IHuGHjUo58Grjg1uNwoj1KSm5tLMPEwZidTIRsdz1QZn7S6UhOiZrLTKBDef1A5puOTMHuaVOET94WzzHE9DP0VXyTFpwy7t7qcpHj3Fk7Hmc/sln+If2g5nzOH4g69TDtlFy2sKQw8yrlSFqX+YKNkQaY2hikcR5mbrcMamPVOXFwI73BYxVxAwwIaWUoiMoUFdwcQcnUR0jgP2gUVA/JEHfOpdG0E7lLv8TTZFLCiI7rKoAIx1AqO5c3NeMFwbz4rw8S5UrMqViVXPhAIEcRRJxHUZuMyIMXFog1mK31AqLz4Gp8E1fMwD4mhEDMDQzwxc2V5of1ElLnOB/mFgLtUVCGV/+ahpH8P9QURpczbV9kvgxcXBibou2oGRQXW2GyOql0VMMgSj7x3LEju7gpEyYV7mD3MZeJdkrLcGPDnENMEreJQl4l6o2+b3FsqONwe58o7bipNwGt//AG+j36lY9mYP7lrxEsqXk9Sq41Kucy/yS7Ktlw5PhzNpbuCDmWXe/UGupkdtQe7gjgbgKyTViGXNXGxCUokDO8SiJkZS/mUZLiFXiJg7lls6mQyZ9z3EoLpEFAjwGZuqi5kZf3PZWB6h0iVpJz44jPzOZUTyMXDA8anM+8JcfpS4FESJmceMI5zGaOImKg6jif3K55hmWbEs7hnUymO9zh8TQhqMIw81HAWvYXLojWZjSJx5bAlUcI/1NmYuc8S479TKKahqcw2QUB6wSjmVYYdWyAgkHFXHMD1CYtSxC7UpVOJ05g4icajuK36iq8+NRZDGSy2v930c55nI8krNX8ROZqyGV9zg16YHE34z0eCdEsOpZ+p/mGYNQeGDzLl9RZfM3mpR6iE9S95zLe2W1uX7bmXlnusDKJWIkNyvcGXL7hHc4rxxGJvxWJ8xIkTPjaepUv6DXjcfou8Q14OfDGO4/jw7zPyl+pmG8+KveJXHiGZSWf4mhDXgjDwQHC6/rgpS+XMxW0szFoZ5lhcgP1BMpSzLF6jGdjfcQNwRIbslRaipw78J0qHJhXmF8zCzBcsUol4tEN6GuLmFKj3Bcpdkcsd7lTFRkpOpcoR48LX+/oc471Lu3OpV641Kput+46hV1+IP7nHsnPzHuW5h1DDLZeTmc1CLmD+IL7gy5bBltbgppLJfh3FhBHqXHcsz4dYgY1M3dSpW2p3Ny2cxPHMqdw9yjw5xKlZleMzcTMohuV5ZUYQ1PSJjykw5j8RmLH9yuIGJzKnOZkgQFw4TaaENeDfg34JcvT+omVOc3OBgHjAmuZwekuz1NW4PEW4swmZk3h1FpQb7mSX3DYgMrHqDmKvN4grZf4RvvUfAgzLBAezUAfifEerzNfEWKhBuUhldTflqWMR6A+ipWsTiL+45mHySjPTLn2m4kuvt506lNlwhPvCajOIQneYahqLLl58Z4mWW3Mx+9yvOPHETc4nGPD4345nMZmJmE59yuJV+KucTT40eFiZJdNQzLqWy8S8Tjwx1HUdR3cQ6ic1E9QUEdTL3AgTslqzeaENeDflhPkCP2R2UcmVW6zGCtfV6Q5P/AMxMo7Mwt1HuFjUbPmXQ9T7nxcqQ4Bgl1iAw6ckaNEGn/ERrqpbcujcRjAwQgA1qJDDHbNy3sxzUdRioMR7xxFuZWYQoZ+jX6lnLvEx9yaYv4i2YMkBnNyuZom2cSuYErxrxVEH6nUM+H7wl0y/o4nMJx45lX4uycRJWZUfBK8AVmL4uVMXOInUrwzmVGLPmJC6m+IfiVeI9Rlx7jqViJWo2YnzKeo2dQpxKzApgYgNwYmqOaENeOfL4aU7afsmCjiLl3cxRQteb4Tmt5f1AMIG0zwTOtwp+0cFPOpZ5/EwNh8RlzM09cx+pzczX+ZxLTEbsxL2mwxg2O66gHUrl84CNo3nEE8YmDcoGodMu8vMeab5ha1XL+vocfaVmu5WmJX+PGvXcqmD7wy9fjxnic+px6mmpfEfHEqofeYmJuZlZvEeYKPDL/cqOZcu4l1DEZ8zbUr5nb4zOPqMwju+Jznw+bxqf3GMZzOvBHM4lSvFRsZqK14cRYmfUTNR3EiQKSllTTWfAKKgIEGTx0Ia+v5EMqPB1FE4gd8c/qkFvwP8AqVZNMTbc0zDKGsxpTu4byDEc6wXLAGuYKLTRq4IS75nqPHXgOYbLGXO5EFEdRbiH3ghqcwxz4nAjNViB3gQwG/cZVtf8H6G3PDPXPEcvzAbzxK7mdv3jK+0qcym9ZlXuVE58HJ4/UCyaPcGrn3huc+vDB+gi+Blw+PGpeJf7l+pdz4gTTDEzKuV54mmtfRmb4le4yokd1OJx43OISsSvDuczGI7m2blRJ6I/qPtD2ue3g6gY1K9ZgYgx4dTecIa+njxdQWxo+MS2H6iDi8PzDGc1V9yEexcVpxM7lUtQ2OPiZcNX2R24+WND7TZyEIohioqK7jozFsmGYpcLl+IwuXb25qAQaiK5hXmelS7zU11EVM3qVFmIyZwwwFKZwJqCzMdH9H6H9Mb27IVdcM2fE7qOHzKxd5mlxziHH7lQ1U+JWMyongg18eD4j4rw7hUuXDicx8Ex4+fOydwlAwq4+HwmfifeL4buE39VSo7lSseKoiRMe5xLn2m4OZUceKlQMQYjfUS5RAlRIEfGmJfBaENfTx4pHCH6RsZaowQ+/mCqRC1x/wDY/UX58rFepcxpGAqpdLW5hKHtjgcVuc1fMBmTAP7mmY6guWGT1Ka1BzTiWrcX7Ihr3lEWEy+YBzDrE3wtdwSpzAEDF1U6MSspOAn+PoSmr3qNwOOsw/vcqjF4m8dw/UTPxBf5nEXUPX2moBe8fPhpPG+ZWYVM/iGo9QuvFQ146mvDib8MIsJzNyocTEJqbjOJcfF0R8GpzOfG5VeMzmVcMSvHMfot+03zOI7lSvKRHcq4GJUqMqVOI7qaMzeaENfTx4apZP8Au/8AE0FYruIsKvUtyqnOYL6nygKeIMssjO/uURNNZdTSv3DtNxUodQU1qb5uF/iAcTHevcqt+o5Hnj1cMzxBQVMS6Yg/+4kZdTUuK+yLFMvGGFW7NSrvRmIreE/L/wCvoQ0bJ08MqiPXDM7+0d6m35jxGJK9/iYK9TOMTica81mNeOYYqYv3NTcuf5gtTJDJK8CS7dRnqf4gRwy5efXk1H6HrxxDv6N+HcPpJzfhZx9Lcq9xM1KbgfEqVmV4SViViVKnEI+OYMOvFoQ15NeOPFsGnH+5dz07zKl1jySkvCr8Td+P7hbiAXZD9kwuNTll6oli718y13epVR6hSpoqXxw/wlpliU1UuVjsEtwdQhctWIHE50RfzG2whUsX4jKh3BSKydbmRRX3lqx95c3WfY+ji3ZPUrI/ZnxOfmXn2SsJ+IgtziVE1PmfEbPFTma+03OYK8S/AanEry0+DXjM48XLhqOvFwr/AH44l3Ll+CXXBMfHg8cRhqJcqqJWYaz4dw8VfgIw9xqO/N5mdwMSpgXmGolMMxMysypWY+HcNeMxMY0Ia+njx94kcqJWRvORNj0r+0/aP7JpcxU21jyUywxt83MXI4HiDB6jd4jYvEtuZSyIJmqiKa4ltXLKt+Yc8zHcLZyTDq463XzLuFy87gzcSjUC3MIXDUqcS1Cmx9/o98OJTXxKPsx18Sr+NwMym96j2nJiPUUuvxHLCxx/UL6lbYa8krMLlV55i+ozc14COJdy8S6l6gwlrvwhU1OdzUpmvjxzKhRGPjbPfjmXmbgzmViO5x4Yk15rw68OIFysR3EsgRgYlQImZUQiRu5omo8zeaENeHzx4FGuaVKpKjNHTiIqbp/ZCnyn9ksFXMjKrcpmWGAqUtQllyuUrgKIBzEziEMLLVUGBoZcixKal0TDmLi5XuVbiaQKdzGUfMWr1GjG4vrMoaqAnKZDwIFH0dOGGS50+8bUwxfZKL+Z7eJxX4n2jHDUrjuc+OfjU2wBMytePtKia8CVDO/DLnM3GcY8VmbOpgg9eNpOfFeLxOZxCYmCXcZxrzUqDVRvvxzK78hc4nHl35fNZlThm5xKlSsRJUSBGJgSZJs8Yj4m81Ia8PnjxVY4f2lCZf1Al4qfAG/UzPs/siUMOblKxFVnNS41FDBMN1K3gyYmPgggS4OuYh6JeYqWr/iELeoRWYAEq/cYMGm/zBCiOaX5uPuM8ivEPguVRFojzZis1LcspKiYcfL9Pocnjr1K44jnPMrjqVzwzj4n9cT/AOZVM2x45mD7R/8AyY78OJeo4+0q9zU4gy6iwnP0OSX8y/6mzc5JeZdvgruPZKxKiRJ6mIznzVwl3Pv7mRxPcJXjnwam4bqczmPmp6nMZx44m8/SyvcPUrHSSqlr1x4ZZ3MI0Ia8MNeOPBs6u/tAqCp3qOh59wXL0VjUo+J/c0CXv3MagdbiLl+uIC0ynn5HM4G6lBl+UCwUwlpaglzHol0axMJbBmDMsWTe7v1MGZfzEpyg2O3mVGtMRXqA55hBUXAZZQivyz9PTOycWc4nPxGr9Md08TMDO9zOupRn9TdPc18zeIkT/wBysyqhnBM3NQy5cSgj6lX4q5xAouViZqfby4wRceM8SszVy2HjrzWSO9T8fQVOPBKz4/qDKlF0y5nUDv6Xcy+Ej44l5jCHUx345IfEc5jD6HKXmBK0FsLj5KmhDXhh448fPT+0uQS9GrqAKucP6lhcg1L1R3Etu9RagieA4gnDdajguO4RLdTDiULPxCVcFYkS7O8QGjwzgbgVYuNrmljL3n9RFhO0DhnuND8y8VHK4+kYM8TERqrN/oIYKPpSsdzj2T1F0/mVx95yP2iTB8M59wP1KL+Zjcf6nr8Sv34/xMnk8VKnDBslwceF48BKlJ9prjUrUXM5vwbnMPHU2z+peZthNyvfg1UvMDEKhVeLqDU3uZJds4lYx45+jcqMfDOJfuXme4M5nE3udRYuNR1FqLCXLiUx2o1GDkY+RCA9mb/1gDebCR8kUbKiPUNeDXhBSoxyWUf5hmXAcFXKVHC6ZQyUYaIfRCr9Q7gKqAplH7Q1FjMbpAN4iawwUtIDABE+Zb6QSVgjCW3AOftFGRcaHR7gHCYHmVbdXHKqi1mLe5VqXrFOVpormCgc7/j6q36ldmEiY+GNL6ZxfUOuGVaMrCHEc9ZmqeZTVSm5qo/1MvGJz8wMwpY4uMMELqOpxLxNkNVDHjcrwzUzDcxY9ePmV4A3O5wS8/Mv9x9eEmiZqJKzU5hOfGl8Lmb8EHEauViV9PxHXlwebxLl1LuD345i4wxcbi4jurjyzjwMgEgWiWf1E4KemNkJst+SHlqbSo/Zn2Me/wDDA1tNBH+ZSbDWU/uOBLlg/qHuPiw/hxE6TlW35gXTdNTFuKRSAXomdA2lY9wOYC4UE1moy3EuIuMQJvj4gP8AYiX/AHNxtzesaioZwwsepg3f7mFEF+GUR/CCjEaELD4jW2NVZvwUiHUqVW2Xchhff11plf1HX9zmke4Yqif2S8nucTeJVueZ/iVhOsxLlDvEKDHf3npP8+K5i1mDDXE/rw48Vmc7l5n+Zi/DmJNsyfeVNz5hMwjzFsm5xHW4SvoqYQhrxmvHU45hEx4ZmHsjz5ZUIkYy/UUmz6BxOIOJfMWLjwApGHDNhcZJuOmMM4zCxohKBhwsTRTiXJsHqFUTguhGNY8vUxIBWBiCs/UUENNkXJaWwiFAo8u5SJA5a1DDVgAShLJ9TJuNURwY5sEyX1KrJqC1hjqHrMrpjLeLjUY4ln/5mCi6mRB+8yZUUcxFzFxMytbxMWXEOTdRW4lxKbdwg4MD39V5xzKqnkjj0j3uol37mcMpB/MDPzLx8dRN/mcnucysVzH+5rP2mz4nPj/Pg8/E5mZWZWY/uNy/GNR8OagRMeA8Cxu/CFMceDJ8TmXb4344vwM0S5oh47jlm4TmEePCZnEDMxGOY8xhxGX4vEGWJcYuGKzBKbepasGXO4KreI/sL6IGDacvvK248kygC7KRhpRY/iI6pa1R69QhFaoq+eZVYtr4Wxu6XcbI7KepY37HMAlifM0i8xNC4GoN2rMrOp9sRaRGragSArfMcacTJYwobmIe5UMTiUbZRFYfcWlbYYbJh3Ggxs+otcygWxRn20tUYZW6JXHDuWzd0ggI2P01/uY3X3iQNK7lcRDXc9yv1qVee4b7rETZ95zeMy7+0T/9jKvcq34lVNynFTLMynPjcQnE0+D/ADOJiOo5iQI+LqHU48aucT1E9whOp/fgcRhiOJ1U4uGZiG431HfUubh46nMqNYnPiuoxiThlTnxiXiPtLS4jlL8DMFRq6lyuJYipArLUFAcS9YgCGnsgmRfNbiKiHOUVgR6JhXsvW4gMLnSRLBrmXA6PBUqhNyjMwQ794j7JYP8AiYrMzVjQqNUvMHO8SzBqawiqo57lUCo8j9TcFZ1BCMFEZlbn6Ip3FnaLMveYossZZVYipazJ3HTV4j1b1FB7vEqte19Ntx3N5+0MLLI5PiVx3PzGzH3lA3xMgf6jyfeb+80feJn9znU/+ZW9Y8USszjPhIFfb6LjPUCpWI6ZmVnwa8PqVia8ZhicSpzOYt+dwMTjxfENRcwfG3c1Cb8E5jGb8XE8VjcTyxqczJLIua8DgYsdzX/1D+UVdRCaaawOoQGMMstqVrVwq1OgxOpmC8QqWv1KSpBvBMViKjUXQNeo3cMOL/EMK9TJXUUeZwQ1deqmK1MhYBcfmaS2QiVaVfiLFxZZRjiXUpLSszIqZAiAiKf7jG+YBtxM6ERzUc8x07i0S7iKEzEEfiTp+jbXcwcZIfplsbr5m6X4nHxELqa3Hk/EX8JP8S1zbqLp6i5xKzM1KgWRAvzxK/M1mGpuOZX7jl+ZeJeriSqqO9+eJsh7geLhmLn5m2Y8YbmyXOpm2O9QjAa8HE2+5zGPghKyfRU3HUrw73GVPtE9RruVjcwNRdy4WItWsYhD/wDpM8LCt7ItK3DyI3BTspqVQ8wD7T8EHqV3DYw1bDl9y/iSrR+o1PmBSxwn6gzn8xDF1D7IWM1BrX/7LMXUdxXLBGhiG8vcqBqJWvvFW1RMxsxtT4RhWIRzfgeANz/9EYd5irP6ghirvmIaMtglYcMpT1vz9FYSc/MtPtOfTF/U3cIaj/cNXKxUC89xMfEStzgxA8Bmeu4OuCcx1Wp8anESU14zBdVOZUxK1PtNsc/eViVHULqqh4/Xg9z4lzic/wBS8VBx6jhhLC5cGo6xCV4NeGLOfHMuL44ie5WYzjy7nD408MZVvUbIxR/CZrlFomRgZcQglXcNlAFr8Qp7leai0HUWb5j0/aDK36xBAVZCoHUHOIYcu4twEAKXcEnUoG2KXGi0zXOIdVzMC1Jzbq5ZnQ3Dq8BEnMCtupWXEbWXW7zMiljXG453MESruWaYq3sl2HEOMlxAzFgILMKrd9QOW8woGtRlnJqewDzf/uJxKFv7Siq6n+Z/iV+5tPwxKa+8v9zN3PvMXF648cWzqJTOiHrwPErdS8R/c+PCfiG5dO/HMCO5xKhEz4wvqXHPM3PvDEPGvFQoI/1Dw/E5l/ievHMP/wAjOJzNtwM/RuJ+JXXhmaiTiOo5lBHXhwxiKRLGJjiWmvGbgTipasZ9RWiu/wAkBcGItEeLjjF5YAbmJpLhWGmzkIqjPhYSLml2Swq7ZtVCKrlmeCyKuivvLahhjvMSVnJCzbeYFtIHUoBcQWgVKFK4iNq3LF5iuSzPXMKgPc7Lz48l4i+0iJXuUNFxoZqPtuLrmF5lXPcDpGy1cWziZjxP0fKZ+04+J2T/APPH+YH6iZntn2l0yv1Detx18TvOJfqXibrfUMTeY5lfmcTiPXhxqcysvjmcTjHj1Kr7T3HGZW/GZWIyoajqBiATj6NMd/E4jM3DAysQcXzLjCOIf1D5hmcSpz5Z7my5V25i17nGpTUTMTEcMeY7jRMIx1Mys+oD6gIYKjaKyvdfEFWdOmVTc7E7YZZcINuZXwlSgCJh3/1GYGqlgy2rfkixbn6nCdnEcgDhVGbB8xDi8CF2VOnEdKLZYoMdQODh2S4YfMxWwLsv7y8vNc9xR9oinUba7ix0wF7htr8kyGKIAMEZdTEVcBcwMd8SGkjbCpfMMcRXfNyjjuF47qVPoPJ/UvxXn3xOw2R1PXU5+Zgnq5R4f34xn34NS4CPUvw8zicRa+01O/Gzq4/+plczdXOZqZMVNTJHcfF4l34q08Xhh4JsnGZxOvxBKTnuXxKlMP6mvFYldeGceWffxxiO5UqJmJmMYTERlTZY5zmOY1G71iAXDmVKx3MLCVX7E0mvqEmlzBZoFwA35q5YYAAYAIemZx8QiNwWLzwzPlPEy4le5WCzmZhdwyjbD/qUarMqzVMWvmKCypujJc/ME0VZ7l3nZKBX+IAX3LLcaFzFf4l53LjBBVmVurOqlarOy9x0oSkZeJnGDOPEViMEPOKfgD6Pc0fHh/cqf4nqVKp8VxNZmbxG2euIwt8ErE1Lx7cTZiIfeLuplv8AMeZTKx7lSvFSomYR+ZivmHz45BlfiGvqH1Cca8GPvM8zjxvcJuAdyvFTiV5155jOJ1OYxKLjryxJ2RiR5uDGI4IwqobgZ3KxNTIgQ6gXWMTgvUbuEgq+YBcquJRtNZX7nNeIQISRRsD6igkK4Yox6VAeZ6biHVGNMSxJqGcM3Jrv3ARKClnygRwGblO9wf8A1z+5SLF8QL9xXd/MwB5lS89RuQqcTOhcVpz1MfMcsa6uvzKUZK+H0U5JzM1Nznw+vDTKhGrYkyPPUIP48GWAkI7+067lR9QLgzK78u5qOZ8znGI0uo7jNsTf0HMxNEzfnmFTEv8AExHULhOM+ft40+b+fLOfHvwziOoxMOJVkqJWIlR0y1VOCbXxEiptBqFBx4DuWS5IznyETcobI9RnWBYCWUu4FxQ3BZKIeeYdYqYY5Cx4NzkAnEQWahlZ3B5ZSnMEDMzl3ieyYq4gg7otizcrzPdA4g1snGS9uNayhHEvKs6icatxISYFi05NGN9wO3dt9EBKgo+g7jyeDw7Zfj+/H+I8ncvF/mLmd+NPj13Cvz1BzcHJUbEx4r57le59/UKuWfibzH4z4cM+7OZiPfgZmanuoYjuO4uJz5CFH28JXubgYmypsnEywnFTn5834H6LZfh3uDiEMx1HPj1PUYkTMYjKVHHEQYEohqGENTt4WQSrkxDHEGsuiALxcqi/AODwTPUsxMkaMVGVY9S5gqbutkUN75mJlrqZkufKX7hWMJTELtiqyxFStbz1FHO4NbVZhs3c2cR1OJstikIoJcv9O5VNsGDxl5IcqyiDhoi03J8H00SpXHcMfM5+Z9pm5efKy9xz4WppivgxAa1DHzCXN+K/uITQzn0ysbjOGZnMeaPFcziPuVV14/x4o8VU18z9MPfjmXdTB45xOZqa5hKgZlS5p8GtfRqJGycwJcq5R4YxIJio+o134ccRvUD1EzA4gFwjBcCc2AgWbiNNfEoRLPfiVhcwITWZQ6mazcSWTNGrcDk3p6jRTaz4i3LquIJBkPLxDQFktqAf8wa3khQtZkZajfmX1Mv3iYxuC9xtcxRY6uTwQErWW0jrm38zMZ2yj3CbRqtxHBdSPX/NywK+nn4jXU4nP0ceGNfmaSO/3HEbqJfghq4OIHuHxPtHETceJVpKzK/Ud7lBqb8cw1fXjFeNsWr6nTH/ANTPU5Hz7mxhqfmplJbUq2GPBq5xfU17+ipVypmosuGfD4S5XgLnMoZq5uPUqMZ3E8B4mBe46lYWV1DuoblTiHbBalxFoMOYlVuYRGyNSobmshrEc/MH5iYmfEGI0eo6AeI8pbb6hUWU3qMOmngZUu77zM1uoYQttxG0KS6I4V4LUvZY/MyJUC3+8IKGZQBvDxKqFhUdNRrcZLj+8zcpUC3Rl7fq5lceK81NEIxOJRcWLHUdZ3KxNEW/iE58H2jK8LxGZnU/3OInMrxupf8Arx8dzP8Amf8A7Hdx7nM3MS4GJuVHxzDmGYYaIm5x7hqWV8Tcrrwzc5mZfjmO/KQl51OfHMfDuNyhY7nLGGtRBYDqIXA6nOoHqBefCNwxDTJmNRybiKF3KE4+ZjFwUGO4SDEcNwWZJzyiZHUbCUxVs3kRXQR5lh+0xOmpghhmUrcQy2ZeW26iql5i1LQx0FtmC0g3Ku44Agql+2epa4jfuYpaD1ng+tM1UquJzLleL5nMP6iy7T1Hb+SOfif/AJOf1NJ+5yR2Rag27lZhhnc4jNQmpW4kPjw4hqVmPz4v9+H/ANT/APImJipc4mL+JrwcwjNyswh4Y78al19pXj58b3PvCiX43Lz6mPHJL6nO/KTbqVElXHcYz7RLiUQL4lAYlLuGpxG0UKxLuU0mVMmPUYqKblQhy+0MEcVLippHJGrEFRMQPvB6iFxLK4hbeM2RoK5UMRCwKiplqUHKJMmRmm4hp3HdkcKiz2ahDLLL2/vLiFnW5TKcuyw0EdrLLUmOZm2zDjfbfLAAo0fW8Tl+IzmPM6ncY5hH+kdwR1OYz/c5honDx/uO/tOSdTjwdsNzry7nDOJww0nH3n+5wzuc/aO538TidfE5+04h5P8AE6hqEePN14ePiGp1OZyx1DUNzmGideCM/wBzucsI6fjw6R3HT4OiaPjjw7+0/wBx2/M5nLHUOJz+I78f2ocfEUpvKfpRt7mhGbJqwnLOc5jOIi4PyQxgC+Ccji/FawxNvuzTydPxOGavxH5p8ISoseJiajVLamyawhUBb/wf/9k=" name="Obrázek4" align="bottom" width="144" height="187" border= "0">


 1. Po každom použití utrite hrot spreja čistou papierovou alebo látkovou vreckovkou a potom nasaďte ochranný kryt.


Je dôležité, aby ste svoju dávku používali tak, ako vám odporučil váš lekár. Smiete použiť len toľko dávok, koľko vám odporučil lekár.


Dĺžka liečby

Azecort nosová aerodisperzia je vhodná na dlhodobé používanie. Dĺžka liečby má zodpovedať obdobiu, keď sa u vás objavujú príznaky alergie.


Ak použijete viac Azecortu nosovej aerodisperzie, ako máte

Ak si do nosa vstreknete príliš veľa tohto lieku, nie je pravdepodobné, že sa u vás objavia nejaké problémy. Ak máte obavy alebo ak ste počas dlhého obdobia používali dávky vyššie ako sú odporúčané dávky, kontaktujte svojho lekára. Ak niekto, najmä dieťa, náhodne vypije Azecort nosovú aerodisperziu, hneď ako to bude možné, kontaktujte svojho lekára alebo pohotovosť v najbližšej nemocnici.


Ak zabudnete použiť Azecort nosovú aerodisperziu

Azecort nosovú aerodisperziu použite hneď, ako si spomeniete, potom použite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Azecort nosovú aerodisperziu

Neprestaňte používať Azecort nosovú aerodisperziu bez toho, aby ste neopýtali svojho lekára, pretože to ohrozuje úspešnosť liečby.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • krvácanie z nosa


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy

 • horká chuť v ústach, najmä ak pri používaní nosovej aerodisperzie zakloníte hlavu dozadu. Toto má vymiznúť, ak po niekoľkých minútach po použití tohto lieku vypijete nealkoholický nápoj.

 • nepríjemný zápach


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb):

 • mierne podráždenie vo vnútri nosa. To môže spôsobiť mierne štípanie, svrbenie alebo kýchanie

 • sucho v nose, kašeľ, sucho v hrdle alebo podráždenie hrdla


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb):

 • sucho v ústach


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb):

 • závrat alebo ospalosť

 • sivý zákal, zelený zákal alebo zvýšený tlak vo vašich očiach, kedy môžete stratiť zrak a/alebo mať červené a bolestivé oči. Tieto vedľajšie účinky sa hlásili po dlhodobej liečbe nosovými aerodisperziami obsahujúcimi flutikazóniumpropionát.

 • poškodenie kože a povrchu sliznice v nose

 • nevoľnosť, únava, vyčerpanosť alebo slabosť

 • vyrážka, svrbiaca alebo červená pokožka, vyvýšené svrbiace hrčky

 • bronchospazmus (zúženie dýchacích ciest v pľúcach)


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní/dýchaní a náhly vznik kožnej vyrážky. Môžu to byť znaky ťažkej alergickej reakcie. Majte, prosím, na pamäti: Toto je veľmi zriedkavé.


Ak sa tento liek používa vo vysokých dávkach počas dlhého obdobia, môžu sa objaviť systémové vedľajšie účinky (vedľajšie účinky postihujúce celé telo). Tieto vedľajšie účinky sa objavujú s menšou pravdepodobnosťou, ak používate nosovú aerodisperziu s obsahom kortikosteroidu, ako keď užívate kortikosteroidy ústami. Tieto vedľajšie účinky sa môžu u jednotlivých pacientov a medzi rôznymi liekmi s obsahom kortikosteroidov líšiť (pozri časť 2).


Kortikosteroidy do nosa môžu ovplyvniť normálnu tvorbu hormónov vo vašom tele, najmä ak používate vysoké dávky počas dlhého obdobia. U detí a dospievajúcich môže tento vedľajší účinok spôsobiť, že budú rásť pomalšie ako ostatní.


Ak sa glukokortikoidy do nosa podávali počas dlhého obdobia, v zriedkavých prípadoch sa pozorovalo zníženie hustoty kostného tkaniva (osteoporóza).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Azecort nosovú aerodisperziu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku fľaštičky a na vonkajšej škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.


Čas použiteľnosti po prvom otvorení: všetok nepoužitý liek zlikvidujte 6 mesiacov po prvom otvorení nosovej aerodisperzie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Azecort nosová aerodisperzia obsahuje

- Liečivami sú: azelastíniumhydrochlorid a flutikazóniumpropionát. Každý gram suspenzie obsahuje 1 000 mikrogramov azelastíniumchloridu a 365 mikrogramov flutikazóniumpropionátu. Každé vstreknutie (0,14 g) poskytuje 137 mikrogramov azelastíniumhydrochloridu (= 125 mikrogramov azelastínu) a 50 mikrogramov flutikazóniumpropionátu.

- Ďalšie zložky sú: dinátriumedetát, glycerol, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karmelózy, polysorbát 80, benzalkóniumchlorid, fenyletylalkohol a čistená voda.


Ako vyzerá Azecort nosová aerodisperzia a obsah balenia

Azecort nosová aerodisperzia je biela rovnorodá suspenzia.

Azecort nosová aerodisperzia sa dodáva vo fľaštičkách z hnedého skla, uzatvorených rozprašovacou pumpičkou, aplikátorom a ochranným uzáverom.

10 ml fľaštička obsahuje 6,4 g nosovej suspenznej aerodisperzie (minimálne 28 vstreknutí). 25 ml fľaštička obsahuje 23 g nosovej suspenznej aerodisperzie (minimálne 120 vstreknutí).

Azecort nosová aerodisperzia je dostupná v:

Baleniach obsahujúcich 1 fľaštičku so 6,4 g nosovej suspenznej aerodisperzie.

Baleniach obsahujúcich 1 fľaštičku s 23 g nosovej suspenznej aerodisperzie.

Viacnásobných baleniach pozostávajúcich z 10 fľaštičiek, každá s obsahom 6,4 mg nosovej suspenznej aerodisperzie.

Viacnásobných baleniach pozostávajúcich z 10 fľaštičiek, každá s obsahom 23 mg nosovej suspenznej aerodisperzie.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDA Pharma spol. s. r.o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1, 61352 Bad Homburg

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Azecort Nasenspray

Lotyšsko

Bileni 137 mikrogrami/50 mikrogrami devā deguna aerosols, suspensija

Lichtenštajnsko

Azecort Nasenspray

Bulharsko

Azecort

Litva

Bileni 137 mikrogramai/50 mikrogramų/dozėje nosies purškalas (suspensija)

Cyprus

Azecort Ρινικό εκνέφωμα

Luxembursko

Azecort Neusspray / Suspension pour pulvérisation nasale / Nasenspray

Česká republika

Dymistalan 137 mikrogramů/50

mikrogramů, nosní sprej,

suspenze

Malta

Azecort Nasal Spray

Dánsko

Azecort

Estónsko

Bileni

Nórsko

Azecort nesespray

Fínsko

Synaze nenäsumute

Poľsko

Azecort

Francúzsko

Azecort Suspension pour pulvérisation nasale

Portugalsko

Azecort Spray nasal

Nemecko

Dyvistanil Nasenspray 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprüh­stoß
Nasenspray, Suspen­sion

Rumunsko

Synaze 137 micrograme / 50 micrograme /doza spray nazal suspensie

Grécko

Azecort Ρινικό εκνέφωμα

Slovenská republika

Azecort nosová aerodisperzia

Maďarsko

Bileni Szuszpenziós orrspray

Slovinsko

Synaze 137 mikrogramov / 50 mikrogramov na vpih pršilo za nos, suspenzija

Island

Azecort Nefúði

Španielsko

Azecort suspensión pulverización nasal

Írsko

Azecort Nasal Spray

Švédsko

Azecort Nässpray, suspension(1mg/g; 0.365 mg/g)

Taliansko

Vivapryl

Veľká Británia

Azecort Nasal SprayAk potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Meda Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

Bratislava 821 02

Tel: +421 2 49 14 01 71

Fax: +421 2 49 14 01 75

e-mail: info@meda.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.


8

Azecort nosová aerodisperzia

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07326 - Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Azecort nosová aerodisperzia

137 mikrogramov / 50 mikrogramov v jednom vstreknutí

nosová suspenzná aerodisperzia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý gram suspenzie obsahuje 1 000 mikrogramov azelastíniumhydrochloridu a 365 mikrogramov flutikazóniumpropionátu.

Jedno vstreknutie (0,14 g) poskytuje 137 mikrogramov azelastíniumhydrochloridu (= 125 mikrogramov azelastínu) a 50 mikrogramov flutikazóniumpropionátu.


Pomocná látka zo známym účinkom:

Jedno vstreknutie (0,14 g) poskytuje 0,014 mg benzalkóniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Nosová suspenzná aerodisperzia.


Biela homogénna suspenzia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Úľava od symptómov stredne ťažkej až ťažkej sezónnej a celoročnej alergickej rinitídy, ak sa monoterapia intranazálnym antihistaminikom alebo glukokortikoidom nepovažuje za dostatočnú.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Na dosiahnutie úplného terapeutického prínosu je nevyhnutné pravidelné používanie.


Má sa predísť kontaktu s očami.


Dospelí a dospievajúci (12 rokov a starší)

Jedno vstreknutie do každej nosovej dierky dvakrát denne (ráno a večer).


Deti mladšie ako 12 rokov

Azecort nosová aerodisperzia sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov, keďže bezpečnosť a účinnosť nie je v tejto vekovej skupine stanovená.


Starší pacienti

V tejto skupine pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene

U pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Dĺžka liečby

Azecort nosová aerodisperzia je vhodná na dlhodobé používanie.

Dĺžka liečby má zodpovedať obdobiu expozície alergénom.


Spôsob podania

Azecort nosová aerodisperzia je určená len na nazálne použitie.


Pokyny na použitie

Príprava aerodisperzie:


Pred použitím sa má fľaštička približne 5 sekúnd jemne trepať jej nakláňaním smerom hore a dole, a potom sa má odstrániť ochranný kryt. Pred prvým použitím sa musí Azecort nosová aerodisperzia pripraviť na používanie tak, že sa pumpička 6-krát stlačí a uvoľní. Ak sa Azecort nosová aerodisperzia nepoužívala dlhšie než 7 dní, musí sa opätovne pripraviť na používanie tak, že sa pumpička raz stlačí a uvoľní.


Používanie aerodisperzie:

Pred použitím sa má fľaštička približne 5 sekúnd jemne trepať jej nakláňaním smerom hore a dole, a potom sa má odstrániť ochranný kryt.

Po vyfúkaní nosa sa má suspenzia jedenkrát vstreknúť do každej nosovej dierky, pričom má byť hlava predklonená (pozri obrázok). Po použití sa má hrot spreja utrieť a má sa opätovne nasadiť ochranný kryt.

4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas používania lieku po jeho uvedení na trh sa objavili hlásenia klinicky významných liekových interakcií u pacientov, ktorí dostávali flutikazóniumpropionát a ritonavir, čo malo za následok vznik systémových účinkov kortikosteroidov zahŕňajúcich Cushingov syndróm a potlačenie funkcie nadobličiek. Súbežnému používaniu flutikazóniumpropionátu a ritonaviru sa má preto predísť, pokiaľ možný prínos pre pacienta nepreváži riziko vzniku systémových nežiaducich účinkov kortikosteroidov (pozri časť 4.5).


Môžu sa objaviť systémové účinky nazálnych kortikosteroidov, najmä ak sa predpisujú vo vysokých dávkach počas dlhého obdobia. Tieto účinky sa objavujú s menšou pravdepodobnosťou ako pri perorálnych kortikosteroidoch a u jednotlivých pacientov a medzi rôznymi liekmi s obsahom kortikosteroidov sa môžu líšiť. Možné systémové účinky môžu zahŕňať Cushingov syndróm, Cushingoidné príznaky, potlačenie funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, kataraktu, glaukóm a zriedkavejšie rad fyziologických alebo behaviorálnych účinkov zahŕňajúcich psychomotorickú hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresiu alebo agresivitu (najmä u detí).


Azecort nosová aerodisperzia podlieha rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou, u pacientov s ťažkým ochorením pečene preto existuje pravdepodobnosť zvýšenej systémovej expozície intranazálneho flutikazóniumpropionátu. Môže to viesť k vyššej frekvencii výskytu systémových nežiaducich udalostí.

Pri liečbe týchto pacientov sa odporúča opatrnosť.


Liečba vyššími dávkami než sú odporúčané dávky nazálnych kortikosteroidov môže viesť ku klinicky významnému potlačeniu funkcie nadobličiek. Ak existuje dôvod na použitie vyšších než odporúčaných dávok má sa zvážiť pridanie systémového kortikosteroidu počas období stresu alebo počas elektívneho chirurgického výkonu.


Dávka flutikazóniumpropionátu v liekových formách na intranazálne použitie sa má vo všeobecnosti znížiť na najnižšiu dávku, pri ktorej sa zachová účinná kontrola symptómov rinitídy. Dávky vyššie ako je odporúčaná dávka (pozri časť 4.2) sa pri lieku Azecort neskúmali. Tak ako pri všetkých intranazálnych kortikosteroidoch, pri súbežnom predpisovaní iných foriem liečby kortikosteroidmi sa má sa vždy zvážiť celková systémová záťaž kortikosteroidmi.


U detí, ktoré používajú nazálne kortikosteroidy v schválených dávkach, sa hlásilo spomalenie rastu. Keďže sa rast uvádza aj u dospievajúcich, pravidelné sledovanie rastu sa odporúča aj u dospievajúcich, ktorí dlhodobo používajú liečbu nazálnymi kortikosteroidmi. Ak sa rast spomalí, liečba sa má prehodnotiť s cieľom zníženia dávky nazálneho kortikosteroidu, podľa možnosti na čo najnižšiu dávku, pri ktorej sa zachová účinná kontrola symptómov.


U pacientov so zmenami zraku alebo so zvýšeným vnútroočným tlakom, glaukómom a/alebo kataraktou sa odporúča pozorné sledovanie.


Ak existuje akýkoľvek dôvod podozrenia o poškodení funkcie nadobličiek, pri prestavovaní liečby zo systémovej liečby steroidmi na Dymistu nosovú aerodisperziu sa má postupovať s opatrnosťou.


U pacientov, ktorí majú tuberkulózu, akýkoľvek typ neliečenej infekcie alebo v nedávnej minulosti podstúpili chirurgický výkon alebo si poranili nos či ústa majú možné prínosy liečby Dymistou nosovou aerodisperziou prevažovať nad možným rizikami.


Infekcie nosových ciest sa majú vyliečiť antibakteriálnou alebo antimykotickou liečbou, no nepredstavujú osobitnú kontraindikáciu liečby Dymistou nosovou aerodisperziou.


Azecort obsahuje benzalkóniumchlorid. Ten môže spôsobiť podráždenie nosovej sliznice a bronchospazmus.


4.5 Liekové a iné interakcie


Flutikazóniumpropionát


Za normálnych okolností sa po podaní dávok intranazálneho flutikazóniumpropionátu dosahujú nízke plazmatické koncentrácie, z dôvodu rozsiahleho metabolizmu pri prvom prechode pečeňou a systémového klírensu sprostredkovaného prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 v črevách a v pečeni. Klinicky významné liekové interakcie sprostredkované flutikazóniumpropionátom sú preto nepravdepodobné.


Štúdia liekovej interakcie u zdravých jedincov preukázala, že ritonavir (veľmi silný inhibítor cytochrómu P450 3A4) môže vo veľkej miere zvýšiť plazmatické koncentrácie flutikazóniumpropionátu, čo má za následok výrazné zníženie sérových koncentrácií kortizolu. Počas používania lieku po jeho uvedení na trh sa objavili hlásenia klinicky významných liekových interakcií u pacientov, ktorí dostávali intranazálny alebo inhalačný flutikazóniumpropionát a ritonavir, čo viedlo k vzniku systémových účinkov kortikosteroidov zahŕňajúcich Cushingov syndróm a potlačenie funkcie nadobličiek. Súbežnému používaniu flutikazóniumpropionátu a ritonaviru sa má preto predísť, pokiaľ možný prínos pre pacienta nepreváži riziko systémových nežiaducich účinkov kortikosteroidu.


Štúdie preukázali, že iné inhibítory cytochrómu P450 3A4 spôsobujú zanedbateľné (erytromycín) a malé (ketokonazol) zvýšenie systémovej expozície flutikazóniumpropionátu, bez významných znížení sérových koncentrácií kortizolu. Pri súbežnom podávaní silných inhibítorov cytochrómu P450 3A4 (napr. ketokonazol) sa však odporúča opatrnosť, pretože existuje možnosť zvýšenia systémovej expozície flutikazóniumpropionátu.


Azelastíniumchlorid


Nevykonali sa žiadne osobitné interakčné štúdie s azelastíniumchloridom vo forme nosovej aerodisperzie. Interakčné štúdie sa vykonali pri vysokých perorálnych dávkach. Pri nosovej aerodisperzii s obsahom azelastínu sa im však nepripisuje žiadna významnosť, pretože podávané odporúčané nazálne dávky vyvolávajú oveľa menšiu systémovú expozíciu. Pri podávaní azelastíniumchloridu u pacientov, ktorí súbežne užívajú sedatíva alebo lieky s účinkom na centrálny nervový systém, sa však má postupovať s opatrnosťou, pretože sedatívny účinok sa môže zosilniť. Tento účinok môže zosilniť aj alkohol (pozri časť 4.7).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

K dispozícii sú len obmedzené údaje týkajúce sa fertility (pozri časť 5.3).


Gravidita

K dispozícii nie sú žiadne alebo len obmedzené množstvo údajov o používaní azelastíniumchloridu a flutikazóniumpropionátu u gravidných žien. Azecort nosová aerodisperzia sa má preto používať počas gravidity len ak možný prínos preváži možné riziko pre plod (pozri časť 5.3).


Laktácia

Nie je známe, či sa nazálne podaný azelastíniumchlorid/metabolity alebo flutikazóniumpropionát/metabolity vylučujú do ľudského materského mlieka. Azecort nosová aerodisperzia sa má počas laktácie používať len ak možný prínos preváži nad možným rizikom pre novorodencov/dojčatá (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Azecort nosová aerodisperzia má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


V ojedinelých prípadoch sa môžu pri používaní Dymisty nosovej aerodisperzie objaviť únava, malátnosť, vyčerpanosť, závrat alebo slabosť, ktoré môžu byť spôsobené aj samotným ochorením. V týchto prípadoch môže byť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje znížená. Tento účinok môže zosilniť alkohol.


4.8 Nežiaduce účinky


Po podaní sa môže často objaviť dysgeuzia, nepríjemná chuť špecifická pre liečivá (často z dôvodu nesprávneho spôsobu podania, konkrétne pri prílišnom zaklonení hlavy počas podania).


Nežiaduce reakcie sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako:


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Frekvencia

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Trieda orgánových systémov


Poruchy imunitného systému

precitlivenosť vrátane anafylaktických reakcií, angioedém (edém tváre alebo jazyka a kožná vyrážka), bronchospazmus

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy,

dysgeuzia (nepríjemná chuť), nepríjemný zápach
závrat, somnolencia (ospanlivosť, spavosť)

Poruchy oka*

glaukóm, zvýšený vnútroočný tlak, katarakta

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa


nepríjemný pocit v nose (zahŕňajúci podráždenie nosa, štípanie, svrbenie), kýchanie, sucho v nose, kašeľ, sucho v hrdle, podráždenie hrdla


perforácia nosovej priehradky**, erózia sliznice


Poruchy gastrointestinál-neho traktu
sucho v ústach

nevoľnosť

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka, svrbenie, urtikária

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

únava (malátnosť, vyčerpanie), slabosť (pozri časť 4.7)

* Po dlhodobej liečbe intranazálnym flutikazóniumpropionátom sa identifikoval veľmi malý počet spontánnych hlásení.

** Po použití intranazálnych kortikosteroidov sa hlásila perforácia nosovej priehradky.


Môžu sa objaviť systémové účinky niektorých nazálnych kortikosteroidov, najmä ak sa podávajú vo vysokých dávkach počas dlhého obdobia (pozri časť 4.4).


U detí, ktoré používajú nazálne kortikosteroidy, sa hlásilo spomalenie rastu. Spomalenie rastu sa môže objaviť aj u dospievajúcich (pozri časť 4.4).


Ak sa nazálne glukokortikoidy používali dlhodobo, v zriedkavých prípadoch sa pozorovala osteoporóza.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri nazálnom spôsobe podania sa reakcie z predávkovania neočakávajú.


K dispozícii nie sú žiadne údaje o pacientoch s akútnym alebo chronickým predávkovaním intranazálnym flutikazóniumpropionátom.


Intranazálne podanie 2 miligramov flutikazóniumpropionátu (10-násobok odporúčanej dennej dávky) dvakrát denne počas siedmych dní zdravým dobrovoľníkom, nemalo žiadny účinok na os hypotalamus-hypofýza-nadobličky (HPA).


Podanie dávok vyšších, ako sú odporúčané dávky počas dlhého obdobia, môže viesť k dočasnému potlačeniu funkcie nadobličiek.

U týchto pacientov má liečba Dymistou nosovou aerodisperziou pokračovať s dávkou, ktorá je dostatočná na kontrolu symptómov; funkcia nadobličiek sa upraví na pôvodnú počas niekoľkých dní a môže sa overiť pomocou stanovenia plazmatickej hladiny kortizolu.


V prípade predávkovania po náhodnom perorálnom užití, sa na základe výsledkov experimentov na zvieratách majú očakávať poruchy centrálneho nervového systému (zahŕňajúce ospalosť, zmätenosť, kómu, tachykardiu a hypotenziu) vyvolané azelastíniumhydrochloridom.


Liečba týchto porúch musí byť symptomatická. V závislosti od prehltnutého množstva sa odporúča výplach žalúdka. Antidotum nie je známe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Dekongestíva a iné nosové liečivá na lokálne použitie, kortikosteroidy/flutikazón, kombinácie. ATC kód: R01AD58


Spôsob účinku a farmakodynamické účinky

Azecort nosová aerodisperzia obsahuje azelastíniumhydrochlorid a flutikazóniumpropionát, ktoré majú odlišné spôsoby účinku a vykazujú synergické účinky v zmysle zlepšenia symptómov alergickej rinitídy a rinokonjunktivitídy.


Flutikazóniumpropionát

Flutikazóniumpropionát je syntetický trifluórovaný kortikosteroid, ktorý má veľmi vysokú afinitu k glukokortikoidnému receptoru a má silný protizápalový účinok, napr. 3,5-násobne silnejší než dexametazón pri väzbe na klonovaný ľudský glukokortikoidný receptor a pri analýze expresie génov.


Azelastíniumchlorid

Azelastín, derivát ftalazinónu, sa klasifikuje ako silná dlhodobo pôsobiaca látka s účinkom proti alergii a so selektívnym H1-antagonistickým účinkom, ktorá stabilizuje mastocyty a má protizápalové vlastnosti. Údaje z in vivo (predklinických) a in vitro štúdií dokazujú, že azelastín inhibuje syntézu alebo uvoľňovanie chemických mediátorov, napr. leukotriény, histamín, faktor aktivujúci trombocyty (PAF) a sérotonín, o ktorých je známe, že sa zapájajú do včasnej a neskorej fázy alergických reakcií.

Zmiernenie nazálnych symptómov alergie sa pozoruje do 15 minút po podaní.


Azecort nosová aerodisperzia

V 4 klinických štúdiách s dospelými a dospievajúcimi s alergickou rinitídou, jedno vstreknutie Dymisty nosovej aerodisperzie do každej nosovej dierky dvakrát denne, výrazne zlepšilo nazálne symptómy (pozostávajúce z výtoku z nosa, nazálnej kongescie, kýchania a svrbenia v nose) v porovnaní s placebom, samotným azelastíniumhydrochloridom alebo samotným flutikazóniumpropionátom. Nosová aerodisperzia vo všetkých 4 štúdiách významne zlepšila očné symptómy (pozostávajúce zo svrbenia, slzenia/zaslzenia a sčervenenia očí) a kvalitu života pacienta, ktorá súvisela s ochorením (dotazník kvality života Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire – RQLQ).


V porovnaní s nosovou aerodisperziou obsahujúcou flutikazóniumpropionát, ktorá je dostupná na trhu, sa pri Dymiste nosovej aerodisperzii dosiahlo zlepšenie symptómov (50 % zníženie závažnosti nazálnych symptómov) podstatne skôr (3 dni a skôr). Superiórny účinok Dymisty nosovej aerodisperzie v porovnaní s nosovou aerodisperziou obsahujúcou flutikazóniumpropionát sa zachoval počas jedného roka štúdie u pacientov s chronickou pretrvávajúcou alergickou rinitídou a nealergickou/vazomotorickou rinitídou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po intranazálnom podaní dvoch vstreknutí Dymisty nosovej aerodisperzie do každej nosovej dierky (548 µg azelastíniumhydrochloridu a 200 µg flutikazónu), bola priemerná (štandardná odchýlka ±) maximálna plazmatická expozícia (Cmax) 194,5 ± 74,4 pg/ml pri azelastíne a 10,3 ± 3,9 pg/ml pri flutikazóniumpropionáte a priemerná celková expozícia (AUC) bola 4 217 ± 2 618 pg/ml x hr pri azelastíne a 97,7 ± 43,1 pg/ml x hr pri flutikazóne. Medián času maximálnej expozície (tmax) po jednorazovej dávke bol 0,5 hodina pri azelastíne a 1 hodina pri flutikazóne.


Systémová expozícia flutikazónu bola o ~ 50 % zvýšená pri porovnaní Dymisty nosovej aerodisperzie s nosovou aerodisperziou obsahujúcou flutikazón, ktorá je dostupná na trhu. Azecort nosová aerodisperzia bola ekvivalentná nosovej aerodisperzii obsahujúcej azelastín, ktorá je dostupná na trhu, s ohľadom na systémovú expozíciu azelastínu. Neobjavil sa žiadny dôkaz o farmakokinetických interakciách medzi azelastíniumhydrochloridom a flutikazóniumpropionátom.


Distribúcia

Flutikazóniumpropionát má v rovnovážnom stave veľký distribučný objem (približne 318 litrov). Väzba na plazmatické bielkoviny je 91 %.


Distribučný objem azelastínu je vysoký, čo naznačuje prednostnú distribúciu do periférnych tkanív. Miera väzby na bielkoviny je 80 – 90 %. Navyše, obe liečivá majú široké terapeutické okná. Reakcie pri výmene liečiv nie sú preto pravdepodobné.


Biotransformácia

Flutikazóniumpropionát sa rýchlo odstraňuje zo systémovej cirkulácie, hlavne prostredníctvom metabolizmu v pečeni, na neúčinný metabolit kyseliny karboxylovej, prostredníctvom enzýmu CYP3A4 cytochrómu P450. Prehltnutý flutikazón podlieha tiež rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou. Azelastín sa metabolizuje na N-desmetylazelastín prostredníctvom rôznych izoenzýmov CYP, najmä CYP3A4, CYP2D6 a CYP2C.


Eliminácia

Rýchlosť eliminácie intravenózne podaného flutikazóniumpropionátu je lineárna v rozsahu dávky 250 – 1 000 mikrogramov a je charakteristická vysokým plazmatickým klírensom (CL = 1,1 l/min). Maximálne plazmatické koncentrácie sa znížia o približne 98 % počas 3 – 4 hodín a s terminálnym polčasom eliminácie 7,8 hodín sa spájajú len nízke plazmatické koncentrácie. Renálny klírens flutikazóniumpropionátu je zanedbateľný (< 0,2 %) a menej ako 5 % vo forme metabolitu karboxylovej kyseliny. Hlavnou cestou eliminácie je vylučovanie flutikazóniumpropionátu a jeho metabolitov do žlče.


Plazmatické polčasy eliminácie po jednorazovej dávke azelastínu sú približne 20 – 25 hodín pri azelastíne a približne 45 hodín pri terapeuticky účinnom metabolite N-desmetylazelastíne. K vylučovaniu dochádza prevažne stolicou. Trvalé vylučovanie malých množstiev dávky do stolice naznačuje, že môže dochádzať k určitej enterohepatálnej cirkulácii.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Flutikazóniumpropionát

Nálezy v štúdiách celkovej toxicity boli podobné tým, ktoré sa pozorovali pri ostatných glukokortikoidoch a spájali sa s nadmernou farmakologickou aktivitou. Tieto nálezy sa pravdepodobne nevzťahujú na ľudí, ktorým sa podávajú odporúčané nazálne dávky, ktoré vedú k minimálnej systémovej expozícii. V konvenčných testoch genotoxicity sa nepozorovali žiadne genotoxické účinky flutikazóniumpropionátu. Navyše, v štúdiách s dvojročnou inhaláciou u potkanov a myší sa neobjavili žiadne zvýšenia výskytu nádorov súvisiacich s liečbou.

V štúdiách na zvieratách s glukokortikoidmi sa preukázalo, že vyvolávajú malformácie zahŕňajúce rázštep podnebia a spomalenie intrauterinného rastu. Toto sa opäť pravdepodobne nevzťahuje na ľudí, ktorým sa podávajú odporúčané nazálne dávky, ktoré vedú k minimálnej systémovej expozícii (pozri časť 5.2).


Azelastíniumhydrochlorid

Azelastíniumhydrochlorid nevykazoval u morčiat žiadny účinok zvyšujúci precitlivenosť. Pri azelastíne sa v sérii in vitro a in vivo pokusov na potkanoch a myšiach nepreukázal žiadny genotoxický ani karcinogénny potenciál. U samcov a samíc potkana spôsobil azelastín pri dávkach väčších ako 3 mg/kg/deň pokles v indexe fertility súvisiaci s liečbou; počas štúdií chronickej toxicity sa v reprodukčných orgánoch samcov a samíc nezistili žiadne zmeny súvisiace s látkou, embryotoxické a teratogénne účinky u potkanov, myší a králikov sa však objavili len pri dávkach toxických pre matku (napríklad pri dávkach 68,6 mg/kg/deň sa u potkanov a myší pozorovali malformácie kostry).


Azecort nosová aerodisperzia

Štúdie intranazálnej toxicity po opakovaných dávkach u potkanov počas obdobia až do 90 dní a u psov počas 14 dní s Dymistou nosovou aerodisperziou neodhalili žiadne nové nežiaduce účinky v porovnaní s jednotlivými zložkami.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Dinátriumedetát

Glycerol

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karmelózy

Polysorbát 80

Benzalkóniumchlorid

Fenyletylalkohol

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


Čas použiteľnosti počas používania (po prvom použití): 6 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaštička z hnedého skla typu I uzatvorená rozprašovacou pumpičkou, polypropylénový aplikátorom do nosa (pumpička) s krytom rozprašovača, obsahujúca 6,4 g (minimálne 28 vstreknutí) 23 g (minimálne 120 vstreknutí) suspenzie.


Veľkosti balenia:

1 fľaštička so 6,4 g suspenzie v 10 ml fľaštičkách (minimálne 28 vstreknutí), 1 fľaštička s 23 g suspenzie v 25 ml fľaštičkách (minimálne 120 vstreknutí).

Viacnásobné balenia obsahujúce 64 g (10 fľaštičiek so 6,4 g) nosovej suspenznej aerodisperzie. Viacnásobné balenia obsahujúce 69 g (3 fľaštičky s 23 g) nosovej suspenznej aerodisperzie.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


MEDA Pharma spol. s. r.o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


24/0056/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.02.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


január 2015


9

Azecort nosová aerodisperzia