+ ipil.sk

Azithromycin Actavis 250 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05278-ZP, 2014/05279-ZP, 2014/06389-Z1A, 2013/07722-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Azithromycin Actavis 250 mg

Azithromycin Actavis 500 mg

filmom obalené tablety


azitromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Azithromycin Actavis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Azithromycin Actavis

3. Ako užívať Azithromycin Actavis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Azithromycin Actavis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Azithromycin Actavis a na čo sa používa


Azitromycín patrí do skupiny liekov nazývaných makrolidové antibiotiká. Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií spôsobených mikroorganizmami, ako sú baktérie.


Azitromycín sa používa na liečbu určitých infekcií spôsobených citlivými baktériami, ako sú:

- infekcie hrudníka, hrdla, nosových dutín (ako sú zápal priedušiek (bronchitída), zápal pľúc (pneumónia), zápal mandlí (tonzilitída), zápal hltana (faringitída) a zápal prínosových dutín (sinusitída)),

- infekcie ucha,

- infekcie kože a mäkkých tkanív s výnimkou infikovaných popálenín, napr. infekcia močovej rúry (uretra) a močového mechúra alebo zápal krčka (cervix) maternice spôsobené mikroorganizmom Chlamydia trachomatis (baktéria).


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Azithromycin Actavis


Neužívajte Azithromycin Actavis:

- ak ste alergický na azitromycín, erytromycín alebo iné makrolidové alebo ketolidové antibiotikum,

- ak ste alergický na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Azithromycin Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte závažné problémy s obličkami alebo pečeňou,

- ak máte závažné problémy so srdcom alebo srdcovým rytmom, ako je syndróm predĺženého QT intervalu (viditeľný na elektrokardiograme, EKG),

- ak vaša hladina draslíka a horčíka v krvi je veľmi nízka,

- ak máte príznaky inej rozvíjajúcej sa infekcie,

- ak súčasne užívate ergotamín alebo jeho deriváty (na liečbu migrény), pretože tieto lieky sa nemajú súčasne užívať s azitromycínom (pozri časť Iné lieky a Azithromycin Actavis),

- ak máte určitý druh svalovej slabosti nazývaný myastenia gravis,

- ak máte nervové (neurologické) alebo duševné (psychické) problémy.


Iné lieky a Azithromycin Actavis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • antacidá – užívané pri poruchách trávenia alebo pálení záhy. Azithromycin Actavis sa má užívať najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po užití antacida.

 • ergotamín – (užívaný na liečbu migrény) sa nemá súčasne užívať, pretože sa môžu vyskytnúť závažné vedľajšie účinky (pocit stŕpnutia alebo mravčenia končatín, svalové kŕče, bolesť hlavy, záchvaty, bolesť brucha alebo bolesť na hrudníku).

 • lieky na zníženie hladiny cholesterolu (statíny).

 • warfarín alebo podobné lieky – užívané na zriedenie krvi. Azithromycin Actavis môže zriediť vašu krv ešte viac.

 • cisaprid – (užívaný na liečbu žalúdočných problémov) sa nemá súčasne užívať, pretože môže spôsobiť závažné srdcové problémy (viditeľné na elektrokardiograme, EKG).

 • terfenadín – (užívaný na liečbu sennej nádchy) sa nemá súčasne užívať, pretože môže spôsobiť závažné srdcové problémy (viditeľné na elektrokardiograme, EKG).

 • zidovudín alebo nefinavir – užívané na liečbu HIV infekcie. Ak užívate nelfinavir súčasne s Azithomycinom Actavis, môže sa u vás vyskytnúť viac vedľajších účinkov, ako sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

 • rifabutín – užívaný na liečbu tuberkulózy (TBC).

 • chinidín – užívaný na liečbu porúch srdcového rytmu.

 • cyklosporín – užívaný na potlačenie odvrhnutia orgánu po transplantácii. Váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať hladinu cyklosporínu v krvi a môže zmeniť vašu dávku.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Azithromycin Actavis môže zosilniť účinok iných liekov. Váš lekár vám môže zmeniť dávku:

- alfentanil – používaný na tlmenie bolesti, napr. počas operácie,

- teofylín – užívaný na liečbu dýchacích problémov, ako je astma a chronická obštrukčná choroba pľúc,

- digoxín – užívaný na liečbu srdcových problémov,

- astemizol – užívaný na liečbu sennej nádchy,

- pimozid – užívaný na liečbu duševných porúch.

Azithromycin Actavis a jedlo a nápoje

Tento liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

K dispozícii sú nedostatočné údaje o použití azitromycínu počas tehotenstva. Preto nesmiete užívať azitromycín počas tehotenstva, kým vám to výslovne nepovie váš lekár.


Azitromycín sa čiastočne vylučuje do materského mlieka, preto sa azitromycín nesmie užívať, ak dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú k dispozícii údaje o vplyve azitromycínu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak tablety azitromycínu môžu vyvolať závraty a záchvaty. Predtým, ako budete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje sa uistite, že nie ste ovplyvnený azitromycínom.


Azithromycin Actavis obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, oznámte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Azithromycin Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí pacienti a mladí ľudia s telesnou hmotnosťou 45 kg alebo vyššou:

500 mg jedenkrát denne počas troch dní, celková dávka je 1 500 mg. Vás lekár môže rozhodnúť, že budete užívať celkovú dávku 1 500 mg počas 5 dní; 500 mg prvý deň a jednu 250 mg tabletu na druhý až piaty deň.


Infekcie močovej rúry a krčka maternice spôsobené mikroorganizmom Chlamydia trachomatis:

Jedna dávka 1 000 mg užitá jedenkrát denne.


Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou nižšou ako 45 kg:

Tablety sa neodporúčajú pre týchto pacientov. Mladí ľudia s telesnou hmotnosťou nižšou ako 45 kg majú používať iné liekové formy tohto lieku.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene:

Povedzte vášmu lekárovi, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, pretože váš lekár môže považovať za potrebné upraviť zvyčajnú dávku.


Dávkovanie u starších pacientov:

U starších pacientov sa používajú rovnaké dávky ako pre dospelých.


Spôsob podávania:

Tablety sa majú užívať s ½ pohárom vody.


Ak užijete viac Azithromycinu Actavis, ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet Azithromycinu Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.

Príznaky predávkovania sú prechodná strata sluchu, pocit nevoľnosti, nevoľnosť a hnačka. V prípade predávkovania môže byť potrebné, aby ste navštívili najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Azithromycin Actavis

Ak zabudnete užiť tabletu Azithromycinu Actavis, užite ju čo najskôr, ako si na to spomeniete.

Ak je takmer čas na vašu ďalšiu dávku, iba vynechajte dávku a užite ďalšiu v správnom čase. V prípade pochybností kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. Aj keď ste jednu dávku vynechali, stále pokračujte v užívaní všetkých vašich tabliet. To znamená, že užívanie ukončíte o deň neskôr.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Azithromycin Actavis

Nikdy neprestaňte užívať Azithromycin Actavis predtým, ako sa o tom porozprávate so svojim lekárom.

Ak ukončíte predpísanú liečbu skôr, infekcia sa môže opäť vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objavia nasledujúce príznaky závažnej alergickej reakcie, prestaňte užívať tento liek a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekársku službu prvej pomoci (pohotovosť) v najbližšej nemocnici:

- náhle ťažkosti s dýchaním, rečou alebo prehĺtaním;

- opuch pier, jazyka, tváre a krku;

- mimoriadny závrat (točenie hlavy) alebo kolaps;

- závažná vyrážka alebo svrbenie kože, zvlášť vtedy, ak sa prejaví ako pľuzgiere na koži a bolestivosť očí, úst alebo pohlavných orgánov.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov kontaktujte svojho lekára čo najskôr:

- závažná hnačka, ktorá pretrváva alebo obsahuje krv, s bolesťou žalúdka alebo horúčkou. Toto môžu byť príznaky ťažkého zápalu čriev. Tento stav sa zriedkavo vyskytuje po užití antibiotík;

- zožltnutie kože alebo očných bielkov spôsobené problémami s pečeňou;

- zápal pankreasu, ktorý spôsobuje závažnú bolesť brucha a chrbta;

- časté močenie alebo znížené vylučovanie moču alebo stopy krvi v moči;

- kožná vyrážka spôsobená citlivosťou na svetlo;

- nezvyčajné podliatiny alebo krvácanie;

- nepravidelný srdcový rytmus.


Toto sú závažné vedľajšie účinky. Možno budete potrebovať bezodkladnú lekársku pomoc. Závažné vedľajšie účinky sú menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí) alebo frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov.


Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

- hnačka

- bolesť brucha

- pocit nevoľnosti (nauzea)

- plynatosť (flatulencia)


Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

- nechutenstvo (anorexia)

- závraty

- bolesť hlavy

- pocit mravčenia alebo necitlivosti (parestézia)

- zmeny vnímania chuti

- poškodenie zraku

- hluchota

- pocit na vracanie (vracanie), bolesť alebo kŕče žalúdka, strata chuti do jedla, problémy s trávením potravy

- kožné vyrážky a svrbenie

- bolesť kĺbov (artralgia)

- únava

- zmeny počtu bielych krviniek a koncentrácie bikarbonátov v krvi


Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

- zápal sliznice (kandidóza) – plesňová infekcia

- hubová infekcia

- bakteriálna infekcia

- zápal hltana (faryngitída)

- sťažené dýchanie, bolesť na hrudníku, chripot a kašeľ (dýchacie ochorenie)

- zápal sliznice nosa (rinitída)

- vírusový zápal sliznice žalúdka a čriev (gastroenteritída)

- zápal vo vnútri pošvy (vaginitída)

- zápal pľúc (pneumónia)

- zníženie počtu bielych krviniek

- angioedém (opuch podkožného tkaniva)

- precitlivenosť

- nervozita

- zníženie vnímania hmatu (hypoestézia)

- pocit ospalosti (somnolencia)

- nespavosť (insomnia)

- poruchy sluchu

- točenie hlavy (vertigo)

- strata sluchu alebo zvonenie v ušiach

- zrýchlené búšenie srdca (palpitácie)

- návaly horúčavy

- dýchavičnosť

- krvácanie z nosa

- zápal sliznice žalúdka (gastritída)

- zápcha

- ťažkosti s prehĺtaním

- nadúvanie

- suchosť v ústach

- grganie

- vredy v ústach

- zvýšená tvorba slín

- problémy s pečeňou, ako je hepatitída

- alergické kožné reakcie, ako sú zvýšená citlivosť na svetlo, začervenanie, šupinatá a opuchnutá koža

- závažná forma sčervenania kože

- zápal kože (dermatitída)

- suchá koža

- zvýšené potenie

- bolesť, opuch a znížená pohyblivosť vašich kĺbov (osteoartritída)

- bolesť svalov

- bolesť chrbta

- bolesť krku

- zvýšená hladina močoviny v krvi

- bolestivé močenie alebo ťažkosti pri močení

- bolesť v hornej časti chrbta (obličková bolesť)

- vyrážky

- poruchy semenníkov

- žihľavka (urtikária)

- bolesť na hrudníku

- opuch tváre

- horúčka

- bolesť, necitlivosť, svalová slabosť, pocit pálenia alebo mravčenia (periférna bolesť)

- opuch (edém)

- všeobecný pocit choroby (malátnosť)

- slabosť (asténia)

- zmeny hladín pečeňových enzýmov v krvi

- pooperačné komplikácie


Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí)

- pocit znepokojenia, pocit nereálnosti vlastných pocitov

- nezvyčajná funkcia pečene

- alergické kožné reakcie

- opuch rúk, nôh, pier, pohlavných orgánov alebo hltana (angioneurotický edém)

- problémy s obličkami


Neznáme (frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov)

- zápal hrubého čreva (pseudomembranózna kolitída)

- zníženie počtu červených krviniek vzhľadom na ich rozpad (hemolytická anémia); zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia)

- anafylaktická reakcia

- pocit nahnevania sa, agresie

- úzkosť

- zmätenosť

- halucinácie

- strata vedomia (synkopa)

- kŕče

- pocit hyperaktivity

- zmena vnímania čuchu (anosmia, parosmia)

- zmena vnímania chuti (ageúzia)

- vyvinutie alebo zhoršenie svalovej slabosti (myastenia gravis)

- rýchly (ventrikulárna tachykardia) alebo nepravidelný tlkot srdca, niekedy život ohrozujúci, zmeny srdcového rytmu potvrdené na elektrokardiograme (EKG) (QT predĺženie a torsade de pointes)

- nízky tlak krvi

- zápal pankreasu (pankreatitída)

- zmena sfarbenia jazyka a zubov

- zlyhanie pečene

- alergické kožné reakcie


Nasledujúce vedľajšie účinky sa vyskytli počas preventívnej liečby komplexu „Mycobacterium avium“ (MAC):


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

- hnačka

- bolesť brucha

- pocit na vracanie (nauzea)

- plynatosť (flatulencia)

- zažívacie ťažkosti

- únik stolice


Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

- nedostatok chuti do jedla (anorexia)

- točenie hlavy

- bolesť hlavy

- pocit mravčenia alebo znecitlivenia (parestézia)

- zmeny vnímania chuti

- poškodenie zraku

- hluchota

- pocit na vracanie (vracanie), bolesť a kŕče žalúdka, strata chuti do jedla, zažívacie problémy

- kožné vyrážky a svrbenie

- bolesť kĺbov (artralgia)

- únava


Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

- znížená citlivosť (hypoastézia)

- strata sluchu alebo zvonenie v ušiach

- zrýchlené búšenie srdca (palpitácie)

- problémy s pečeňou, ako je hepatitída

- závažná forma sčervenania kože

- alergické kožné reakcie, ako je zvýšená citlivosť na slnečné svetlo, začervenanie, šupinatá a opuchnutá koža

- všeobecný pocit choroby (malátnosť)

- slabosť (asténia)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Azithromycin Actavis


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


PVC/Alu blister: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

OPA-PVC-Alu/Alu blister: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Azithromycin Actavis obsahuje

- Liečivo je dihydrát azitromycínu.

Filmom obalené tablety Azithromycinu Actavis 250 mg obsahujú 250 mg azitromycínu (ako dihydrát).

Filmom obalené tablety Azithromycinu Actavis 500 mg obsahujú 500 mg azitromycínu (ako dihydrát).

- Ďalšia zložky sú:

Jadro tablety: sodná soľ kroskarmelózy (E468), magnéziumstearát (E572),

mikrokryštalická celulóza (E460), oxid kremičitý (E551), poloxamér, povidón (E1201),

mastenec, bezvodá laktóza.

Obal tablety: hypromelóza (E464), hydroxypropylcelulóza, makrogol a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Azithromycin Actavis a obsah balenia


Filmom obalené tablety Azithromycinu 250 mg sú biele až takmer biele, oválne, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s priemerom 6,7 mm x 13,5 mm, označené na jednej strane „250“ a bez označenia na druhej strane.


Filmom obalené tablety Azithromycinu Actavis 500 mg sú biele až takmer biele, oválne, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s priemerom 9,7 mm x 17,9 mm, označené na jednej strane „500“ a bez označenia na druhej strane.

250 mg tablety sú dostupné v PVC/Alu a OPA-PVC-Alu/Alu blistroch, ktoré obsahujú 4 a 6 filmom obalených tabliet.


500 mg tablety sú dostupné v PVC/Alu a OPA-PVC-Alu/Alu blistroch, ktoré obsahujú 2 a 3 filmom obalené tablety.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Actavis ehf,

Reykjavikurvegur 78

220 Hafnarfjordur

Island


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Holandsko

Azithromycine Actavis 250 mg / 500 mg, filmomhulde tabletten

Rakúsko

Azithromycin Actavis 500 mg Filmtabletten

Bulharsko

Azatril

Česká republika

Azithromycin Actavis 250 mg

Azithromycin Actavis 500 mg

Dánsko

Azithromycin Actavis

Estónsko

Azithromycin Actavis

Maďarsko

Zitinn 250 mg, 500 mg filmtabletta

Írsko

Azithromycin Actavis Film-coated tablets

Island

Azithromycin Actavis

Litva

Azithromycin Actavis 500 mg plévele dengtos tabletés

Lotyšsko

Azithromycin Actavis 500 mg apvalkotās tabletes

Malta

Actazith

Poľsko

Azithromycin Actavis

Portugalsko

Azitromicina Actavis

Rumunsko

Azatril 250mg, 500mg comprimate filmate

Švédsko

Azithromycin Actavis

Slovenská republika

Azithromycin Actavis 250 mg

Azithromycin Actavis 500 mg

Veľká Británia

Azithromycin 250mg Film-coated Tablets PL 30306/0387

Azithromycin 500mg Film-coated Tablets PL 30306/0388


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv marci 2015.

8

Azithromycin Actavis 250 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03308-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Azithromycin Actavis 250 mg

Azithromycin Actavis 500 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Filmom obalené tablety Azithromycinu Actavis 250 mg obsahujú 250 mg azitromycínu (ako dihydrát).

Filmom obalené tablety Azithromycinu Actavis 500 mg obsahujú 500 mg azitromycínu (ako dihydrát).


Pomocná látka so známym účinkom:

250 mg: jedna tableta obsahuje 60 mg bezvodej laktózy.

500 mg: jedna tableta obsahuje 120 mg bezvodej laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


250 mg: biele až takmer biele, oválne, bikonvexné, filmom obalené tablety veľkosti 6,7 mm x 13,5 mm, označené na jednej strane „250“, bez označenia na druhej strane.


500 mg: biele až takmer biele, oválne, bikonvexné, filmom obalené tablety veľkosti 9,7 mm x 17,9 mm, označené na jednej strane „500“, bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Azitromycín je indikovaný na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na azitromycín (pozri časti 4.4 a 5.1):

- akútna bakteriálna sinusitída (primerane diagnostikovaná)

- akútny bakteriálny zápal stredného ucha (otitis media acuta) (primerane diagnostikovaný)

- faryngitída, tonzilitída

- akútna exacerbácia chronickej bronchitídy (primerane diagnostikovaná)

- mierna až stredne ťažká pneumónia získaná v komunite

- infekcie kože a mäkkých tkanív ľahkej až stredne ťažkej závažnosti, napr. folikulitída, celulitída, eryzipel

- nekomplikovaná uretritída a cervicitída vyvolaná mikroorganizmom Chlamydia trachomatis.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne smernice o vhodnom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Azithromycin Actavis sa má podávať v jednorazovej dennej dávke. Dĺžka liečby jednotlivých infekčných ochorení je uvedená nižšie.

Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tablety sa majú zapíjať ½ pohára vody.


Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou vyššou ako 45 kg, dospelí a starší pacienti

Celková dávka je 1 500 mg podávaná ako 500 mg jedenkrát denne počas 3 dní. Alternatívne sa rovnaká celková dávka (1 500 mg) môže podávať počas 5 dní , 500 mg v prvý deň liečby a 250 mg na 2. až 5. deň.


V prípade nekomplikovanej uretritídy a cervicitídy vyvolanej mikroorganizmom Chlamydia trachomatis sa podáva jednorazová perorálna dávka 1 000 mg.


Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou nižšou ako 45 kg

Azithromycin Actavis nie je vhodný na použitie u pacientov s hmotnosťou nižšou ako 45 kg. Dostupné sú iné liekové formy pre túto skupinu pacientov.


Starší pacienti

U starších pacientov sa používajú rovnaké dávky ako u dospelých. Pretože starší pacienti môžu byť pacientmi s prebiehajúcimi proarytmickými stavmi, odporúča sa osobitná pozornosť vzhľadom na riziko rozvíjajúcej sa srdcovej arytmie a torsades de pointes (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR 10-80 ml/min) nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Použitie tohto lieku je kontraindikované u pacientov s precitlivenosťou na azitromycín, erytromycín, ktorékoľvek makrolidové alebo ketolidové antibiotiká alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako pri erytromycíne a iných makrolidových antibiotikách boli hlásené zriedkavé závažné alergické reakcie zahŕňajúce angioedém a anafylaxiu (zriedkavo fatálnu). Niektoré z týchto reakcií s azitromycínom vyústili do recidívy príznakov a vyžadovali si dlhšie obdobie pozorovania a liečby.


Pretože pečeň je hlavnou cestou eliminácie azitromycínu, pri použití azitromycínu u pacientov so signifikatným ochorením pečene je potrebná opatrnosť. Pri použití azitromycínu boli hlásené prípady fulminantnej hepatitídy potenciálne vedúce k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (pozri časť 4.8). Niektorí pacienti už mohli mať ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické lieky.

Ak sa objavia znaky a príznaky poruchy funkcie pečene, ako je rýchle sa rozvíjajúca asténia spojená so žltačkou, tmavý moč, sklon ku krvácaniu alebo hepatálna encefalopatia, majú sa okamžite vykonať funkčné pečeňové testy/vyšetrenia. Ak sa vyskytne porucha funkcie pečene liečba azitromycínom sa má ukončiť.


Súbežné podávanie niektorých makrolidových antibiotík u pacientov užívajúcich deriváty ergotamínu urýchľuje rozvoj ergotizmu. Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa možnej interakcie medzi derivátmi ergotamínu a azitromycínom. Avšak z dôvodu teoretickej možnosti vzniku ergotizmu sa azitromycín a deriváty ergotamínu nemajú súbežne podávať (pozri časť 4.5).


Superinfekcie

Ako pri iných antibiotikách sa odporúča venovať pozornosť možným príznakom superinfekcie spôsobenej necitlivými pôvodcami ochorenia, ako sú huby. V prípade superinfekcie môže byť potrebné prerušiť liečbu azitromycínom a začať príslušné opatrenia.


Hnačka vyvolanáClostridium difficile (Clostridium difficile associated diarrhoea, CDAD) bola hlásená pri použití takmer všetkých antibakteriálnych liekov, vrátane azitromycínu, a môže sa pohybovať v rozsahu od miernej hnačky až k fatálnej kolitíde. Liečba antibiotikami mení normálnu flóru hrubého čreva, čo vedie k prerastaniu C. difficile.


C. difficile produkuje toxíny A a B, ktoré prispievajú k rozvoju CDAD. Kmene C. difficile produkujúce hypertoxín sú príčinou zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti, pretože tieto infekcie môžu byť refraktérne na antimikrobiálnu terapiu a môžu si vyžadovať kolektómiu. CDAD je potrebné vziať do úvahy u všetkých pacientov, ktorí po užívaní antibiotík mali hnačky. Nevyhnutná je starostlivá anamnéza, pretože výskyt CDAD bol hlásený po viac ako dvoch mesiacoch po podaní antibiotík.


U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GRF < 10 ml/min) sa pozorovalo 33 % zvýšenie systémovej expozície azitromycínu (pozri časť 5.2).


Pri liečbe inými makrolidovými antibiotikami vrátane azitromycínu sa pozorovalo predĺženie repolarizácie srdca a QT intervalu vedúce k riziku vzniku srdcovej arytmie a torsades de pointes (pozri časť 4.8). Keďže nasledujúce situácie môžu viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnej arytmie (vrátane torsades de pointes), ktorá môže vyvolať zástavu srdca, azitromycín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s prebiehajúcimi proarytmickými stavmi (najmä u žien a starších pacientov), ako sú pacienti:

- s kongenitálnym alebo zdokumentovaným predĺžením QT intervalu,

- súbežne liečených inými liečivami, ktoré predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká triedy IA (chinidín a prokaínamid) a triedy III (dofetilid, amiodaron a sotalol), cisaprid a terfenadín; antipsychotiká, ako je pimozid; antidepresíva, ako je citalopram; fluórchinolóny, ako je moxifloxacín a levofloxacín,

- s poruchami rovnováhy elektrolytov, hlavne v prípadoch hypokaliémie a hypomagneziémie,

- s klinicky významnou bradykardiou, srdcovou arytmiou alebo závažnou srdcovou nedostatočnosťou.


U pacientov užívajúcich azitromycín bolo hlásené zhoršenie príznakov myastenie gravis a nový nástup syndrómu myastenie gravis (pozri časť 4.8).


Bezpečnosť a účinnosť na prevenciu alebo liečbu komplexu Mycobacterium Avium (MAC) u detí neboli stanovené.


Pred predpísaním azitromycínu sa majú vziať do úvahy nasledujúce informácie:


Azithromycin Actavis nie je vhodný na liečbu ťažkých infekcií, kde je rýchlo potrebná vysoká koncentrácia antibiotík v krvi.


Pri výbere azitromycínu na liečbu jednotlivých pacientov je potrebné vziať do úvahy vhodnosť

použitia makrolidovových antibiotík na základe vhodnej diagnostiky, ktorá má za úlohu zistiť bakteriálnu etiológiu infekcie v schválených indikáciách a prevalenciu rezistencie na azitromycín alebo iné makrolidy.


V oblastiach s vysokým výskytom rezistencie na erytromycín A je zvlášť dôležité brať do úvahy

vývoj charakteru citlivosti na azitromycín a iné antibiotiká.

Tak ako u iných makrolidov, v niektorých európskych krajinách bol hlásený vysoký stupeň rezistencie

Streptococcus pneumoniae voči azitromycínu (pozri bod 5.1). Toto je potrebné vziať do úvahy pri liečbe infekcií spôsobených Streptococcus pneumoniae.


Pri bakteriálnej faringitíde sa použitie azitromicínu odporúča len v prípadoch, ak nie je možná

liečba prvej voľby betalaktámovými antibiotikami.


Infekcie kože a mäkkých tkanív

Hlavný mikroorganizmus spôsobujúci infekcie kože, Staphylococcus aureus, je zvyčajne rezistentný na azitromycín. Preto je uskutočnenie testu na citlivosť považované za podmienku pri liečbe infekcií mäkkých tkanív azitromycínom.


Infikované popáleniny

Azitromycín nie je indikovaný na liečbu infikovaných popálenín.


Pohlavne prenosné choroby

V prípade pohlavne prenosných chorôb sa má vylúčiť sprievodná infekcia spôsobená T. pallidium.


Neurologické alebo psychické ochorenia

Azitromycín sa má podávať s opatrnosťou pacientom s neurologickými alebo psychickými ochoreniami.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antacidá

Vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej účinky súbežného podávania antacíd a azitromycínu sa nepozoroval žiaden vplyv na celkovú biologickú dostupnosť, aj keď maximálne plazmatické koncentrácie azitromycínu boli znížené o 25 %. Azitromycín sa musí užívať najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po užití antacída.


Cetirizín

U zdravých dobrovoľníkov pri podávaní azitromycínu s cetirizínom v dávke 20 mg počas 5 dní v rovnovážnom stave neboli zistené žiadne farmakokinetické interakcie a žiadne významné zmeny v intervale QT.


Didanosín (Dideoxyinosín)

Pri súbežnom podávaní azitromycínu v dávke 1 200 mg/deň a didanosínu v dávke 400 mg/deň šiestim HIV-pozitívnym pacientom sa nepreukázal vplyv na farmakokinetiku didanosínu v rovnovážnom stave v porovnaní s placebom.


Digoxín (P-gp substrát)

Pri súbežnom podávaní makrolidových antibiotík, vrátane azitromycínu, so substrátmi P‑glykoproteínu, ako je digoxín, bolo hlásené zvýšenie sérových hladín substrátu P‑glykoproteínu. Preto, ak sa azitromycín a P-gp substráty, ako je digoxín, podávajú súbežne, je potrebné zvážiť zvýšenie sérových koncentrácií substrátu.


Zidovudín

Jednorazové dávky 1000 mg azitromycínu a opakované dávky 1200 mg alebo 600 mg azitromycínu mali nepatrný vplyv na farmakokinetiku zidovudínu alebo vylučovanie zidovudínu alebo jeho glukuronidového metabolitu močom. Avšak po podaní azitromycínu sa zvýšila koncentrácia fosforylovaného zidovudínu, klinicky aktívneho metabolitu v mononukleárnych bunkách v periférnom obehu. Klinický význam tohto zistenia nie je jasný, ale môže mať prínos pre pacientov.


Azitromycín významne neovplyvňuje pečeňový systém cytochrómu P450. Nepredpokladá sa, že dochádza k farmakokinetickým liekovým interakciám, ako je to zrejmé pri erytromycíne a iných makrolidových antibiotikách. Pri azitromycínu nedochádza k indukcii pečeňového cytochrómu P450 alebo k inaktivácii komplexu cytochróm-metabolit.


Ergotamínové deriváty

Súbežné podávanie azitromycínu a ergotamínových derivátov môže teoreticky vyvolať ergotizmus, a preto sa ich použitie v kombinácii neodporúča (pozri tiež časť 4.4).


Vykonali sa farmakokinetické štúdie s azitromycínom a nasledujúcimi liekmi, o ktorých je známe, že sa významne metabolizujú cytochrómom P450.


Astemizol, alfentanil

Nie sú dostupné žiadne údaje týkajúce sa interakcií s astemizolom alebo alfentanilom. Pri súbežnom podávaní týchto liekov s azitromycínom sa odporúča opatrnosť vzhľadom na ich popísaný zosilňujúci účinok počas súbežného užívania s makrolidovým antibiotikom erytromycínom.


Atorvastatín

Súbežné užívanie atorvastatínu (10 mg denne) a azitromycínu (500 mg denne) nemalo vplyv na plazmatickú koncentráciu atorvastatínu (na základe testu inhibície HMG CoA-reduktázy). Avšak, po uvedení lieku na trh sa u pacientov užívajúcich azitromycín vyskytli prípady rabdomyolýzy.


Karbamazepín

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov sa nepozoroval žiadny významný vplyv na plazmatické hladiny karbamazepínu alebo jeho aktívneho metabolitu u pacientov užívajúcich súbežne azitromycín


Cisaprid

Cisaprid sa metabolizuje v pečeni prostredníctvom enzýmu CYP 3A4. Keďže makrolidy inhibujú tento enzým, súbežné podávanie cisapridu môže spôsobiť predĺženie QT intervalu, ventrikulárne arytmie a torsades de pointes.


Cimetidín

Vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej vplyv jednorazovej dávky cimetidínu podanej 2 hodiny pred podaním azitromycínu na farmakokinetiku azitromycínu sa nepozorovali žiadne zmeny vo farmakokinetike azitromycínu.


Perorálne antikoagulanciá kumarínového typu

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii azitromycín neovplyvnil antikoagulačný účinok jednorazovej 15 mg dávky warfarínu podanej zdravým dobrovoľníkom. Údaje získané z obdobia po uvedení lieku na trh poukazujú na zvýšenú krvácavosť po súbežnom podávaní azitromycínu a kumarínových perorálnych antikoagulancií. Aj keď sa príčinná súvislosť nepreukázala, je potrebné venovať pozornosť frekvencii merania protrombínového času, keď sa azitromycín používa u pacientov, ktorí dostávajú perorálne antikoagulanciá kumarínového typu.


Cyklosporín

Vo farmakokinetickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ktorým bola podávaná perorálna dávka azitromycínu 500 mg/deň počas 3 dní a následne jednorazová perorálna dávka cyklosporínu 10 mg/kg, došlo k významnému zvýšeniu Cmax a AUC0-5 cyklosporínu. Pri zvažovaní súbežného podávania týchto liekov je potrebná opatrnosť. Ak je súbežné podávanie týchto liekov nevyhnutné majú sa monitorovať hladiny cyklosporínu a dávka sa má podľa potreby upraviť.


Efavirenz

Súbežné podanie jednorazovej dávky azitromycínu 600 mg a 400 mg efavirenzu denne počas 7 dní neviedlo k žiadnym klinicky významným farmakokinetickým interakciám.


Flukonazol

Súbežné podanie jednorazovej dávky 1 200 mg azitromycínu nezmenilo farmakokinetiku jednorazovej dávky 800 mg flukonazolu. Pri súbežnom podávaní flukonazolu boli celková expozícia a polčas azitromycínu nezmenené, avšak pozorovalo sa klinicky nevýznamné zníženie v Cmax (18 %) azitromycínu.


Indinavir

Súbežné podanie jednorazovej dávky 1 200 mg azitromycínu nemalo štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku indinaviru podávaného v dávke 800 mg trikrát denne počas piatich dní.


Metylprednizolón

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov nemal azitromycín významný vplyv na farmakokinetiku metylprednizolónu.


Midazolam

U zdravých dobrovoľníkov súbežné podávanie azitromycínu 500 mg/deň po dobu 3 dní nespôsobilo

klinicky významné zmeny vo farmakokinetike a farmakodynamike jednorazovej dávky 15 mg

midazolamu.


Nelfinavir

Súbežné podávanie azitromycínu v dávke 1 200 mg a nelfinaviru (750 mg 3-krát denne) v rovnovážnom stave viedlo k zvýšeniu koncentrácie azitromycínu. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné nežiaduce účinky a nie je potrebná úprava dávky.


Rifabutín

Súbežné podávanie azitromycínu a rifabutínu neovplyvnilo sérovú koncentráciu ani jedného z liekov.

U pacientov liečených súčasne azitromycínom a rifabutínom sa pozorovala neutropénia. Aj keď neutropénia súvisela s použitím rifabutínu, kauzálny vzťah kombinácie s azitromycínom nebol preukázaný (pozri časť 4.8).


Sildenafil

U zdravých mužských dobrovoľníkov nebol preukázaný účinok azitromycínu (500 mg denne po dobu 3 dní) na AUC a Cmax sildenafilu alebo jeho hlavného cirkulujúceho metabolitu.


Terfenadín

Farmakokinetické štúdie nezaznamenali žiadne hlásenia interakcií medzi azitromycínom a terfenadínom. Vyskytlo sa len niekoľko zriedkavých prípadov, pri ktorých sa možnosť uvedenej interakcie nedá úplne vylúčiť; neexistujú však konkrétne dôkazy o skutočnom výskyte takejto interakcie.


Teofylín

Neexistujú žiadne dôkazy o klinicky významných farmakokinetických interakciách, keď sa azitromycín a teofylín súbežne podával zdravým dobrovoľníkom. Vyskytli sa interakcie iných makrolidových antibiotík a teofylínu, preto sa odporúča sledovať príznaky, ktoré indikujú zvýšenie hladín teofylínu.


Triazolam

U 14 zdravých dobrovoľníkov nemalo súbežné podávanie azitromycínu v dávke 500 mg 1. deň a 250 mg na 2. deň s 0,125 mg triazolamu na 2. deň významný účinok na nestálu farmakokinetiku triazolamu v porovnaní s triazolamom a placebom.


Trimetoprim/sulfametoxazol

Súbežné podávanie trimetoprimu/sulfametoxazolu DS (160 mg/800 mg) po dobu 7 dní s

azitromycínom v dávke 1 200 mg na 7. deň nemalo významný účinok na maximálnu koncentráciu, celkovú expozíciu alebo vylučovanie obličkami ako trimetoprimu, tak aj sulfametoxazolu. Koncentrácia azitromycínu v sére bola podobná ako koncentrácia zistená v iných štúdiách.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú žiadne dostatočné a dobre kontrolované štúdie o použití azitromycínu u gravidných žien.

Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách preukázali, že azitromycín prechádza placentou, avšak nezistili sa žiadne teratogénne účinky (pozri časť 5.3). Bezpečnosť azitromycínu nebola potvrdená vzhľadom na použitie liečiva počas gravidity. Preto sa Azithromycin Actavis má používať počas gravidity iba vtedy, ak úžitok liečby prevýši riziko.


Laktácia

Azitromycín sa vylučuje do materského mlieka u ľudí, neexistujú však adekvátne údaje a primerane kontrolované klinické štúdie u dojčiacich žien, ktoré by charakterizovali famakokinetiku vylučovania azitromycínu do materského mlieka u ľudí.

Pretože nie je známe, či azitromycín môže mať nežiaduce účinky na dojčené dieťa, dojčenie sa počas liečby Azithromycinom Actavis má ukončiť. U dojčeného dieťaťa sa môže vyskytnúť hnačka, plesňová infekcia mukóznych membrán alebo zvýšená citlivosť. Odporúča sa nedojčiť počas liečby a najmenej 2 dni po ukončení liečby. V dojčení sa môže potom pokračovať.


Fertilita

V štúdiách fertility u potkanov sa po podaní azitromycínu zaznamenala znížená miera tehotnosti. Relevantnosť tohto zistenia pre ľudí nie je známa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú dostupné žiadne údaje týkajúce sa vplyvu azitromycínu na schopnosť pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Avšak pri vykonávaní týchto aktivít je potrebné vziať do úvahy možnosť nežiaducich účinkov, ako je závrat alebo kŕče.


4.8 Nežiaduce účinky


Nižšie uvedená tabuľka uvádza nežiaduce reakcie zistené z klinických štúdií a skúseností zo sledovaní po uvedení lieku na trh podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Nežiaduce účinky zistené zo skúseností po uvedení lieku na trh sú uvedené kurzívou. Frekvencia výskytu je definovaná podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené podľa klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce účinky pravdepodobne súvisiace s azitromycínom na základe skúseností z klinických štúdií a sledovaní po uvedení lieku na trh:


veľmi časté

≥ 1/10

časté

≥ 1/100

až < 1/10

menej časté

≥ 1/1 000

až < 1/100

zriedkavé

≥ 1/10 000

až <1/1 000

veľmi zriedkavé

< 1/10 000

neznáme

(z dostupných údajov)

Infekcie a nákazykandidóza,

orálna kandidóza,

vaginálna infekcia,

pneumónia,

hubová infekcia,

bakteriálna infekcia,

faryngitída,

gastroenteritída,

respiračné ochorenie, rinitídapseudomembra-

nózna kolitída (pozri časť 4.4)

Poruchy krvi a lymfatického systémuleukopénia,

neutropénia,

eozinofíliatrombocytopénia, hemolytická

anémia

Poruchy imunitného systémuangioedém,

hypersenzitivitaanafylaktická

reakcia

(pozri časť 4.4.)

Poruchy metabolizmu a výživy


anorexia

Psychické poruchynervozita,

insomnia

agitácia,

depersonalizácia


agresivita,

úzkosť,

delírium,

halucinácie

Poruchy nervového systému


závrat,

bolesť hlavy,

parestézia,

dysgeúzia

hypoestézia,

somnolencia
synkopa,

kŕče,

psychomotorická

hyperaktivita,

anosmia,

ageúzia,

parosmia,

myasténia gravis

(pozri časť 4.4)

Poruchy oka


poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu


hluchota

ochorenia ucha,

vertigo,

poruchy sluchu,

tinnitus
Poruchy srdcapalpitácietorsades de pointes (pozri časť 4.4),

arytmia (pozri časť 4.4) vrátane ventrikulárnej tachykardie,

elektrodiagram QT predĺženia (pozri časť 4.4)

Poruchy cievnávaly horúčavyhypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadyspnoea,

epistaxa
Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, bolesť brucha,

nauzea,

flatulencia

vracanie,

dyspepsia


gastritída,

zápcha,

dysfágia,

abdominálna distenzia, sucho v ústach, grganie, vredy v ústach, hypersekrécia slínpankreatitída,

zmena sfarbenia

jazyka a zubov

Poruchy pečene a žlčových ciesthepatitída

abnormálna funkcia pečene,

cholestatická žltačka


zlyhanie pečene (ktoré môže zriedkavo viesť k smrti) (pozri časť4.4), fulminantná

hepatitída,

nekróza pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka,

pruritis

Stevensov-Johnsonov syndróm,

fotosenzitívna reakcia,

urtikária,

dermatitída,

suchá koža, hyperhidróza

alergické reakcie vrátane angioneurotic-kého edému


toxická

epidermálna nekrolýza,

multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


artralgia

osteoartritída,

myalgia,

bolesť chrbta,

bolesť v krku
Poruchy obličiek a močových ciestdyzúria, bolesť obličiek

akútne zlyhanie obličiek,

intersticiálna

nefritída
Poruchy reprodukčného systému a prsníkovmetrorágia,

testikulárne poruchy
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava

bolesť na

hrudníku,

edém tváre, pyrexia,

periférna bolesť,

edém,

malátnosť,

asténiaLaboratórne a funkčné vyšetrenia


zníženie počtu lymfocytov,

zvýšenie počtu eozinofilov, zníženie hladiny bikarboná-tov v krvi, zvýšenie počtu bazofilov,

zvýšenie počtu neutrofilov, zvýšenie počtu monocytov

zvýšená hladina aspartátamino-

transferázy,

zvýšená hladina alanínamono-

transferázy,

zvýšená hladina bilirubínu v krvi, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi,

abnormálna hladina draslíka v krvi,

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšená hladina chloridov, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšený počet trombocytov, znížená hladina hematokritu, zvýšená hladina bikarbonátov, abnormálna hladina sodíka
Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupupooperačné komplikácie

Nežiaduce reakcie pravdepodobne súvisiace s profylaxiou a liečbou komplexu Mycobacterium Avium, založené na skúsenostiach z klinických skúšaní a sledovaní po uvedení lieku na trh. Tieto nežiaduce reakcie sa odlišujú od nežiaducich reakcií hlásených pri liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním alebo predĺženým uvoľňovaním, a to buď vzhľadom na frekvenciu alebo na druh:


Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia

Frekvencia

Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia

častéPoruchy nervového systému

závraty, bolesť hlavy, parestézia, dysgeúzia

časté

hypoestézia

menej časté

Poruchy oka

poruchy zraku

časté

Poruchy ucha a labyrintu

hluchota

časté

poruchy sluchu, tinnitus

menej časté

Poruchy srdca

palpitácie

menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, bolesť brucha, nauzea, flatulencia, abdominálny dyskomfort, únik stolice

veľmi časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

hepatitída

menej časté

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka, pruritus

časté

Stevensov-Johnsonov syndróm, fotosenzitívna reakcia

menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a podkožného tkaniva

artralgia

časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

únava

časté

asténia, malátnosť

menej časté


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nežiaduce príhody, ktoré sa vyskytli pri vyšších než odporúčaných dávkach, boli podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri normálnych dávkach.


Príznaky

Typické príznaky predávkovania makrolidovými antibiotikami zahŕňajú reverzibilnú stratu sluchu, ťažkú nauzeu, vracanie a hnačku.


Liečba

V prípade predávkovania sa indikujú všeobecné symptomatické a podporné opatrenia, ak je to potrebné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne lieky na systémové použitie, makrolidy.

ATC kód: J01FA10


Azitromycín je makrolidové antibiotikum patriace do skupiny azalidov.

Molekula vzniká pridaním atómu dusíka do laktónového kruhu erytromycínu A. Chemický názov azitromycínu je 9-deoxy-9a-aza-metyl-9a-homoerytromycín A. Molekulová hmotnosť je 749,0.


Mechanizmus účinku

Azitromycín je azalid, podtrieda makrolidových antibiotík. Väzbou na 50S ribozómovú podjednotku, azitromycín zabraňuje translokácii peptidového reťazca z jednej strany ribozómu na druhú. Následkom toho sa zabráni syntéze RNA-dependentného proteínu v citlivých mikroorganizmoch.


Vzťah PK/PD

Pre azitromycín AUC/MIC je hlavný PK/PD parameter najlepšie korelujúci s účinnosťou

azitromycínu.


Mechanizmus rezistencie

Rezistencia na azitromycín môže byť dedičná alebo získaná. Celkovo sú známe tri základné mechanizmy rezistencie: zmena cieľového miesta, zmena transportu antibiotika a modifikácia antibiotika.


Na erytromycín, azitromycín, iné makrolidy a linkozamidy existuje úplná skrížená rezistencia u Streptococcus pneumoniae, betahemolytických streptokokov skupiny A, Enterococcus spp. a Staphylococcus aureus, vrátane S. aureus rezistentného na meticilín (MRSA).


Hraničné hodnoty


EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)


Hraničná hodnota MIC (mg/l)

Patogény

Citlivosť (mg/l)

Rezistencia (mg/l)

Staphylococcus spp.

≤ 1

> 2

Staphylococcus spp. (skupina A, B, C, G)

≤ 0,25

> 0,5

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,25

> 0,5

Haemophilu influenzae

≤ 0,125

> 4

Moraxella catarrhalis:

≤ 0,25

> 0,5

Neisseria gonorrhoeae

≤ 0,25

> 0,5


Citlivosť


Prevalencia získanej rezistencie pre vybrané druhy sa môže líšiť geograficky a časom a je potrebná miestna informácia o rezistencii, predovšetkým pri liečbe závažných infekcií. Pokiaľ je potrebné, má sa vyžiadať rada odborníka, ak je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečby je najmenej pri niektorých typoch infekcií neistá.

Patogény, ktorých rezistencia môže byť problémom: prevalencia rezistencie sa rovná alebo je vyššia ako 10 % najmenej v jednej krajine Európskej únie.


Tabuľka citlivosti

Všeobecne citlivé druhy


Aeróbne gram-negatívne mikroorganizmy

Haemophilus influenzae*

Moraxella catarrhalis*

Ďalšie mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Legionella pneumophila

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumonia*

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne gram-pozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus*

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

Ďalšie mikroorganizmy

Ureaplasma urealyticum

Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gram-pozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus – rezistentný na meticilín a kmene rezistentné na erytromycín

Streptococcus pneumoniae – kmene rezistentné na penicilín

Aeróbne gram-negatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella spp.

Anaeróbne gram-negatívne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis-skupina

* Klinická účinnosť je preukázaná pri senzitívnych izolovaných mikroorganizmoch v schválených klinických indikáciách.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť azitromycínu približne 37 %. Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú po 2-3 hodinách. Priemerná maximálna koncentrácia (Cmax) pozorovaná po jednorazovej dávke 500 mg je približne 0,4 g/ml.


Distribúcia

Po perorálnom podaní sa azitromycín distribuuje do celého tela.


Farmakokinetické štúdie preukázali zreteľne vyššie hladiny koncentrácie azitromycínu v tkanivách (až do 50-násobku maximálnej koncentrácie pozorovanej v plazme). To naznačuje, že sa liečivo v značnom rozsahu viaže v tkanivách (distribučný objem v rovnovážnom stave predstavuje približne 31 l/kg).


Pri podávaní odporúčaných dávok nedochádza ku kumulácii liečiva v sére. Ku kumulácii dochádza v tkanivách, kde sú hladiny omnoho vyššie než hladiny v sére. 3 dni po podaní 500 mg formou jednorazovej dávky alebo v čiastočných dávkach boli namerané koncentrácie 1,3-4,8 μg/g v pľúcach, 0,6-2,3 μg/g v prostate, 2,0-2,8 μg /g v tonzilách a 0-0,3 μg /g v sére.


V experimentálnych in vitro a in vivo štúdiách sa azitromycín kumuluje vo fagocytoch, Uvoľňovanie liečiva je podporované aktívnou fagocytózou. Na zvieracích modeloch sa ukázalo, že tento proces zrejme prispieva ku kumulácii azitromycínu v tkanive.

Väzba azitromycínu na plazmatické proteíny je variabilná a pohybuje sa v rozmedzí od 52 % pri 0,05 mg/l do 18 % pri 0,5 mg/l v závislosti od koncentrácie v sére.


Eliminácia

Terminálny plazmatický polčas eliminácie zodpovedá polčasu eliminácie z tkanív, ktorý je v rozmedzí od 2 do 4 dní.


Približne 12 % intravenózne podanej dávky azitromycínu sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu 3 dní; najväčšia časť sa vylúči v priebehu prvých 24 hodín. Koncentrácia až 237 μg/ml azitromycínu sa zaznamenala v žlči ľudí 2 dni po uplynutí 5-dňovej liečby, spolu s 10 metabolitmi (vytvorenými N- a O-demetyláciou, hydroxyláciou dezozamínového a aglykónového kruhu a štiepením kladinózového konjugátu). Výskumy naznačujú, že metabolity nehrajú úlohu v mikrobiologickej aktivite azitromycínu.


Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov


Renálna insuficiencia

U osôb s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie 10‑80 ml/min) sa po podaní jednorazovej perorálnej dávky azitromycínu 1 g zvýšila priemerná Cmax o 5,1 % a AUC0-120 o 4,2 % v porovnaní s normálnou funkciou obličiek (GFR > 80 ml/min). U osôb s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa priemerná Cmax zvýšila o 61 % a AUC0‑120 o 35 % v porovnaní s normálnou funkciou obličiek.


Insuficiencia pečene

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene neexistuje dôkaz o výraznej zmene sérovej farmakokinetiky azitromycínu v porovnaní s normálnou funkciou pečene. U týchto pacientov sa javí obrat azitromycínu v moči tak, že pravdepodobne zvyšuje až kompenzuje znížený hepatálny klírens.


Starší pacienti

Farmakokinetika azitromycínu u starších mužov bola podobná ako u mladých dospelých pacientov; aj napriek tomu, že u starších žien sa pozorovali vyššie maximálne koncentrácie (zvýšené o 30-50 %), nevyskytla sa žiadna významná kumulácia.

U starších dobrovoľníkov (> 65 rokov) sa pozorovali vždy vyššie hodnoty AUC (29 %) po 5 dňovej liečbe než u mladších dobrovoľníkov (< 45 rokov). Avšak tieto rozdiely sa nepovažujú za klinicky významné; preto sa úprava dávky neodporúča.


Dojčatá, batoľatá, deti a dospievajúci

Farmakokinetika sa sledovala u detí vo veku od 4 mesiacov do 15 rokov, ktoré užívali kapsuly, granulát alebo suspenziu. Pri dávkovaní azitromycínu 10 mg/kg prvý deň, následne 5 mg/kg druhý až piaty deň, dosiahnutá hodnota Cmax je mierne nižšia ako u dospelých, a to 224 µg/l u detí vo veku 0,6‑5 rokov a po 3 dňoch dávkovania a 383 µg/l u detí vo veku 6-15 rokov. Polčas 36 hodín u starších detí bol v rámci rozmedzia predpokladaného u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách, pri ktorých boli použité dávky dosahujúce až 40-násobok klinických terapeutických dávok, sa zistilo, že azitromycín spôsoboval reverzibilnú fosfolipidózu, spravidla sa však nepozorovali žiadne súvisiace toxikologické dôsledky. Význam tohto zistenia pre ľudí užívajúcich azitromycín v súlade s odporúčaniami nie je známy.


Elektrofyziologické vyšetrenia preukázali, že azitromycín predlžuje QT interval.


Karcinogénny potenciál

Neuskutočnili sa dlhodobé štúdie na zvieratách, ktoré by hodnotili karcinogénny potenciál.


Mutagénny potenciál

V in vivo a in vitro testovacích modeloch sa nedokázali možné genetické ani chromozómové mutácie.


Reprodukčná toxicita

Nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky v štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov. U potkanov viedli dávky azitromycínu 100 a 200 mg/kg telesnej hmotnosti/deň k miernemu spomaleniu fetálnej osifikácie a k prírastku na hmotnosti matky. V peri- a postnatálnych štúdiách na potkanoch sa po liečbe azitromycínom v dávke 50 mg/kg/deň pozorovalo mierne oneskorenie fyzického vývoja a reflexného správania.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

sodná soľ kroskarmelózy (E(468),

magnéziumstearát (E572),

mikrokryštalická celulóza (E460),

oxid kremičitý (E551),

poloxamér,

povidón (E1201),

mastenec,

bezvodá laktóza.


Obal tablety:

hypromelóza (E464),

hydroxypropylcelulóza,

makrogol ,

oxid titaničitý (E171).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


PVC/Alu blistre: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

OPA-PVC-Alu/Alu blistre: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Alu blister pre 250 mg tablety obsahujúci 4 alebo 6 tabliet.

PVC/Alu blister pre 500 mg tablety obsahujúci 2 alebo 3 tablety.


OPA-PVC-Alu/Alu blister pre 250 mg tablety obsahujúci 4 alebo 6 tabliet.

OPA-PVC-Alu/Alu blister pre 500 mg tablety obsahujúci 2 alebo 3 tablety.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Azithromycin Actavis 250 mg: 15/0480/12-S

Azithromycin Actavis 500 mg: 15/0481/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.10.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 201315

Azithromycin Actavis 250 mg