+ ipil.sk

Azithromycin Krka 500 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutia o registrácii, ev.č.: 2013/02920-REG

Schválený text k rozhodnutia o registrácii, ev.č.: 2013/02921-REG


Písomná informácia pre používateľa


Azithromycin Krka 250 mg filmom obalené tablety

Azithromycin Krka 500 mg filmom obalené tablety

azitromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Azithromycin Krka a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Azithromycin Krka

3. Ako užívať Azithromycin Krka

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Azithromycin Krka

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Azithromycin Krka a na čo sa používa


Azitromycín, liečivo Azithromycinu Krka, patrí do skupiny makrolidových antibiotík. Používa sa na liečbu viacerých infekcií zahŕňajúcich:

 • akútne bakteriálne infekcie dýchacích ciest,

 • akútne bakteriálne infekcie uší,

 • zápal mandlí, zápal hrdla,

 • akútne bakteriálne zhoršenie chronického zápalu priedušiek,

 • mierny až stredne závažných zápal pľúc,

 • mierne až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív, ako napr. folikulitída, celulitída, ruža,

 • zápal močovej trubice alebo zápal krčka maternice zapríčinené baktériou Chlamydia trachomatis.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Azithromycin Krka


Neužívajte Azithromycin Krka

- ak ste alergický na azitromycín alebo na iné makrolidové antibiotikum (ako je erytromycín alebo klaritromycín) alebo ketolidové antibiotikum alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Azithromycin Krka, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak máte určité ochorenie srdca (ako napr. závažné problémy so srdcom, tzv. „predĺžený QT interval“) alebo ak užívate lieky navodzujúce zmenu elektrickej funkcie vášho srdca ako cisaprid (používaný na zvýšenie pohyblivosti čriev);

 • ak máte pomalý alebo nepravidelný tep srdca;

 • ak máte zmenené hodnoty elektrolytov v krvi, najmä nízke hladiny draslíka a horčíka;

 • ak užívate iné lieky spôsobujúce abnormálne zmeny na EKG (pozri časť „Iné lieky a Azithromycin Krka“);

 • ak máte závažné problémy s obličkami;

 • ak máte závažné problémy s pečeňou: váš lekár môže uznať za potrebné sledovať funkciu vašej pečene alebo liečbu ukončiť;

 • ak máte novú infekciu (čo môže byť príznakom premnoženia rezistentných mikroorganizmov);

 • ak máte nervové (neurologické) alebo mentálne (psychiatrické) problémy.


Zriedkavo boli hlásené závažné reakcie z precitlivenosti spojené s opuchom tváre, úst a hrdla (niekedy smrteľné). Ak sa takéto príznaky objavia prestaňte užívať Azithromycin Krka, a ihneď kontaktujte vášho lekára.


Antibiotiká môžu vyvolať hnačku, ktorá môže byť príznakom závažného zápalu čriev. Ak máte vodnatú alebo krvavú hnačku, kontaktujte svojho lekára. Neužívajte žiadne lieky na zastavenie hnačky pokiaľ vám tak nepovie váš lekár.


Deti a dospievajúci

Azithromycin Krka filmom obalené tablety nie sú vhodné pre dojčatá a batoľatá (mladšie ako 2 roky) a deti a dospievajúcich (do 17 rokov) s telesnou hmotnosťou nižšou ako 45 kg.

Informácie o podávaní Azithromycinu Krka deťom a dospievajúcim nad 45 kg nájdete v časti 3 „Dávkovanie“.


Iné lieky a Azithromycin Krka

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je obzvlášť dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate:

 • lieky známe ako námeľové deriváty, napr. ergotamín alebo dihydroergotamín (lieky používané pri migrénach alebo na zníženie prietoku krvi), pretože tieto lieky sa nemôžu užívať súbežne s Azithromycinom Krka,

 • cyklosporín (liek používaný pri kožných ochoreniach, reumatoidnej artritíde alebo po transplantácii orgánov),

 • atorvastatín (na liečbu vysokej hladiny cholesterolu v krvi),

 • cisaprid (používaný na liečbu žalúdočných problémov),

 • teofylín (na problémy s dýchaním),

 • warfarín alebo iné lieky na riedenie krvi,

 • digoxín (na problémy so srdcom),

 • zidovudín, efavirenz, indinavir, nelfinavir, didanozín (na infekciu HIV),

 • rifabutín (na infekciu HIV alebo na liečbu tuberkulózy),

 • terfenadín (liek na liečbu alergie),

 • flukonazol (na liečbu plesňových infekcií),

 • lieky známe ako antacidá (lieky neutralizujúce žalúdočnú kyselinu). Vaše Azithromycin Krka filmom obalené tablety musíte užívať najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po užití antacíd.

 • astemizol (liek na liečbu alergií), alfentanil (na tlmenie bolesti).


Azithromycin Krka a jedlo a nápoje

Tablety sa majú zapiť vodou.

Váš liek môžete užívať s jedlom alebo bez jedla, nakoľko to neovplyvňuje vstrebávanie azitromycínu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tento liek sa nesmie užívať počas tehotenstva alebo dojčenia iba ak to bolo prehodnotené s vašim lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek vám môže spôsobiť závraty. Ak cítite závrat, neveďte vozidlá ani neobsluhujte žiadne stroje.


3. Ako užívať Azithromycin Krka


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pre dospelých a deti a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou 45 kg a viac

Indikácia

Dávkovanie

 • akútne bakteriálne infekcie dýchacích ciest,

 • akútne bakteriálne infekcie ucha,

 • zápal mandlí, zápal hrdla,

 • akútne bakteriálne zhoršenie chronického zápalu priedušiek,

 • mierny až stredne závažný zápal pľúc,

 • mierne až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív

 • 500 mg jedenkrát denne po dobu 3 dní, v celkovej dávke 1 500 mg

alebo

 • 500 mg v jednorazovej dávke prvý deň a 250 mg jedenkrát denne nasledujúce 2 až 5 dní, v celkovej dávke 1 500 mg

 • infekcie krčka maternice a močovej trubice zapríčinené baktériou Chlamydia trachomatis

1 000 mg ako jednorazová dávka


Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou pod 45 kg:

Tablety sa pre týchto pacientov neodporúčajú. Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou menej ako 45 kg majú použiť iné farmaceutické formy liekov obsahujúcich azitromycín.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene:

Povedzte vášmu lekárovi, ak máte problémy s obličkami alebo s pečeňou, pretože váš lekár môže považovať za potrebné upraviť zvyčajnú dávku.


Dávkovanie u starších pacientov:

Pre starších pacientov sa používa rovnaké dávkovanie ako pre dospelých.


Podávanie:

Prehltnite filmom obalené tablety nerozhryzené s trochou vody.

Váš liek môžete užiť s jedlom alebo bez jedla, nakoľko to neovplyvňuje vstrebávanie azitromycínu.


Ak užijete viac Azithromycinu Krka, ako máte

Je dôležité dodržiavať dávku, ktorú vám predpísal váš lekár. Ak ste vy, alebo niekto iný, prehltli naraz veľa z týchto tabliet, alebo ak si myslíte, že dieťa prehltlo nejakú z týchto tabliet, ihneď kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo pohotovosť. Vždy si so sebou vezmite zvyšné tablety a obal lieku, nakoľko to umožní jednoduchšiu identifikáciu tabliet. Symptómy predávkovania môžu zahŕňať ťažkú nevoľnosť (pocit na vracanie), vracanie, hnačku a prechodnú stratu sluchu.


Ak zabudnete užiť Azithromycin Krka

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak ste zabudli užiť liek v predpísanom čase, užite ho hneď ako si na to spomeniete. Ak sa však blíži čas užitia nasledujúcej dávky, vynechajte zabudnutú dávku, a pokračujte vo zvyčajnom užívaní lieku.


Ak prestanete užívať Azithromycin Krka

Neukončujte liečbu predčasne.

Je veľmi dôležité, aby ste vaše tabety užívali tak dlho, ako vám povedal váš lekár, aj keď sa začnete cítiť lepšie.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak trpíte niektorým z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať tablety a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekársku službu prvej pomoci (pohotovosť) v najbližšej nemocnici. Môže ísť o závažnú zriedkavú alergickú reakciu na tablety:

 • opuchnutie rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo krku,

 • problémy s prehĺtaním alebo dýchaním,

 • závažné kožné reakcie zahŕňajúce Stevensov-Johnsonov syndróm (závažná kožná vyrážka) a iné vážne kožné vyrážky, ktoré môžu zahŕňať pľuzgiere alebo olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza),

 • ťažká, dlhotrvajúca hnačka najmä s krvou a hlienom (toto môže byť pseudomembranózna kolitída, zápal hrubého čreva).


Ďalšie hlásené vedľajšie účinky sú:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb)

 • hnačka.


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb)

 • bolesť hlavy,

 • vracanie, bolesť brucha, nevoľnosť,

 • zmeny v počte bielych krviniek,

 • zmeny vo výsledkoch niektorých krvných testov (nížená hladina bikarbonátu v krvi).


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb)

 • kandidóza – kvasinková infekcia úst a pošvy,

 • zápal pľúc, bakteriálne infekcie hrdla, zápal tráviaceho traktu, ťažkosti s dýchaním, zápal nosovej sliznice,

 • zmeny v počte bielych krviniek (leukopénia, neutropénia, eozinofília),

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier (angioedém), alergické reakcie,

 • strata chuti do jedla (anorexia),

 • nervozita, ťažkosti so spánkom (nespavosť),

 • závraty, ospalosť (somnolencia), zmeny vo vnímaní chuti (dysgeúzia), pocit mravčenia alebo brnenia (parestézia),

 • poruchy videnia,

 • poruchy sluchu, pocit točenia sa (vertigo),

 • búšenie srdca (palpitácie),

 • návaly horúčavy,

 • náhla dýchavičnosť, krvácanie z nosa,

 • zápcha, vetry, porucha trávenia (dyspepsia), zápal sliznice žalúdka (gastritída), ťažkosti pri prehĺtaní (dysfágia), nadúvanie, sucho v ústach, grganie (eruktácia), vredy v ústach, nadmerné vylučovanie slín,

 • vyrážka, svrbiaca žihľavka, dermatitída, suchá koža, nadmerné potenie (hyperhydróza),

 • degeneratívne ochorenie kĺbov (osteoartritída), bolesť svalov, bolesť chrbta, bolesť krku,

 • ťažkosti pri močení (dysúria), bolesť običiek,

 • krvácanie z maternice v nepravidelných intervaloch (metrorágia), poruchy semenníkov,

 • opuch, slabosť, celkový pocit nevoľnosti, opuch tváre, bolesť na hrudníku, horúčka, bolesť, periférny opuch (opuch končatín),

 • nezvyčajné výsledky testov (napr. krvných alebo pečeňových testov),

 • komplikácie po liečbe.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 osôb)

 • pocit podráždenosti,

 • nezvyčajná funkcia pečene, zožltnutie kože alebo očí,

 • alergické kožné reakcie ako je citlivosť na slnko.


Neznáme (frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov)

 • zápal hrubého čreva (pseudomembranózna kolitída),

 • znížený počet červených krviniek z dôvodu zvýšeného rozpadu buniek (hemolytická anémia); znížený počet krvných doštičiek,

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia),

 • pocit zlosti, pocit agresivity, pocit strachu a obáv (úzkosť), akútny stav zmätenosti (delírium), halucinácie,

 • odpadávanie (synkopa),

 • záchvaty (kŕče),

 • znížená citlivosť na dotyk (hypoestézia),

 • pocit zvýšenej aktivity,

 • zmeny vo vnímaní vôní (anosmia - chorobná strata čuchu, parosmia – porucha vnímania vôní a zápachu),

 • strata chuti (ageúzia),

 • svalová slabosť (myasténia gravis),

 • život ohrozujúci nepravidelný rytmus srdca (torsades de pointes), nezvyčajné zmeny na EKG (predĺžený QT interval),

 • poškodenie sluchu zahŕňajúce hluchotu alebo zvonenie v ušiach,

 • nízky tlak krvi,

 • zápal podžalúdkovej žlazy (pankreatitída),

 • zmeny v zafarbení jazyka,

 • poruchy pečene (zlyhanie pečene, ktoré zriedkavo viedlo k smrti, rozpad tkaniva pečene), zápal pečene (hepatitída),

 • závažná kožná alergická reakcia (toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm),

 • bolesti kĺbov (artralgia),

 • zápal obličiek (intersticiálna nefritída) a zlyhanie obličiek.


Pri preventívnej liečbe a liečbe ochorení pravdepodobne spôsobených komplexom Mycobacterium Avium (MAC) boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb)

 • hnačka,

 • bolesť brucha,

 • nevoľnosť (nauzea),

 • vetry,

 • nepríjemný pocit v bruchu,

 • riedka stolica.


Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb)

 • znížená chuť do jedla (anorexia),

 • závraty,

 • bolesť hlavy,

 • pocit brnenia a mravčenia alebo necitlivosti (parestézia),

 • zmeny vnímania chuti (dysgeúzia),

 • zhoršenie zraku,

 • hluchota,

 • kožná vyrážka a svrbenie,

 • bolesť kĺbov (artralgia),

 • únava.


Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb)

 • znížené vnímanie dotyku (hypestézia),

 • strata sluchu alebo zvonenie v ušiach,

 • búšenie srdca (palpitácie),

 • zápal pečene (hepatitída),

 • ťažké alergické kožné reakcie,

 • pokožka citlivejšia na slnečné svetlo viac ako je bežné,

 • slabosť,

 • celkový pocit ochorenia (malátnosť).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Azithromycin Krka


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Azithromycin Krka obsahuje

- Liečivo je azitromycín.

Azithromycin Krka 250 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg azitromycínu (vo forme dihydrátu azitromycínu).

Azithromycin Krka 500 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg azitromycínu (vo forme dihydrátu azitromycínu).

- Ďalšie zložky (pomocné látky) sú mikrokryštalická celulóza (E460), predželatinovaný škrob, sodiumlaurylsulfát, hypromelóza (E464), kroskaramelóza sodná (E468), bezvodý koloidný oxid kremičitý, (E551) a magnéziumstearát (E470b) v jadre tablety a hypromelóza 5 cP (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400 v obalovej vrstve.


Ako vyzerá Azithromycin Krka a obsah balenia

250 mg:Filmom obalené tablety sú biele alebo takmer biele, v tvare kapsuly (dĺžka: 13,8-14,2 mm, šírka: 6,3-6,7 mm, výška: 4,4-5,3 mm), s vyznačeným “S19“na jednej strane a čisté na druhej strane.

500 mg: Filmom obalené tablety sú biele alebo takmer biele, v tvare kapsuly (dĺžka: 16,7-17,3 mm, šírka: 8,2-8,8 mm, výška: 6,0-6,8 mm), s vyznačeným“S5“na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


250 mg

K dispozícii sú balenia po 4 a 6 filmom obalených tabliet v blistroch.

500 mg

K dispozícii sú balenia po 2, 3 a 30 filmom obalených tabliet v blistroch.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Výrobcovia

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5 27472 Cuxhaven Germany

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH,Goerzallee 305b, D-14167 Berlin, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Členský štát

Názov lieku

Bulharsko

Azibiot 250 mg film coated tablets

Azithromycin Krka 500 mg film coatedt tablets

Česká republika

Azibiot NEO 250 mg

Azibiot NEO 500 mg

Dánsko

Azithromycin Krka 500 mg filmovertrukne tabletter

Estónsko

Azithromycin Krka

Fínsko

Azithromycin Krka 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Azithromycin Krka 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Írsko

Azithromycin Krka 250 mg film-coated tablets

Litva

Azibiot NEO 250 mg plėvele dengtos tabletės

Azithromycin Krka 500 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Azithromycin Krka 250 mg apvalkotās tabletes

Azithromycin Krka 500 mg apvalkotās tabletes

Maďarsko

Azithromycin Krka 250 mg filmtabletta

Azithromycin Krka 500 mg filmtabletta

Poľsko

Azithromycin Krka

Rakúsko

Azithromycin Krka 500 mg Filmtabletten

Rumunsko

Azibiot 250 mg comprimate filmate

Azitromicina Krka 500 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Azitromycin Krka 250 mg filmom obalené tablety

Azitromycin Krka 500 mg filmom obalené tablety

Slovinsko

Azitromicin Krka 250 mg filmsko obložene tablete

Azitromicin Krka 500 mg filmsko obložene tablete

Španielsko

Azitromicina Krka 250 mg comprimidos recubiertos con película

Azitromicina Krka 500 mg comprimidos recubiertos con película

Švédsko

Azithromycin Krka 250 mg filmdragerad tablett

Azithromycin Krka 500 mg filmdragerad tablett

Taliansko

Azitromicina Krka


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2014.


8Azithromycin Krka 500 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutia o registrácii, ev.č.: 2013/02920-REG

Schválený text k rozhodnutia o registrácii, ev.č.: 2013/02921-REG


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Azithromycin Krka 250 mg filmom obalené tablety

Azithromycin Krka 500 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Azithromycin Krka 250 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg azitromycínu (vo forme dihydrátu azitromycínu).


Azithromycin Krka 500 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg azitromycínu (vo forme dihydrátu azitromycínu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


filmom obalená tableta


250 mg:Biele alebo takmer biele filmom obalené tablety v tvare kapsuly (dĺžka: 13,8-14,2 mm, šírka: 6,3-6,7 mm, výška: 4,4-5,3 mm), s vyznačeným“S19“na jednej strane a čisté na druhej strane.

500 mg: Filmom obalené tablety sú biele alebo takmer biele, v tvare kapsuly (dĺžka: 16,7-17,3 mm, šírka: 8,2-8,8 mm, výška: 6,0-6,8 mm), s vyznačeným“S5“na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Azithromycin Krka je indikovaný na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na azitromycín (pozri časti 4.4 a 5.1):

- akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná),

- akútny bakteriálny zápal stredného ucha (otitis media) (adekvátne diagnostikovaný),

- faryngitída, tonzilitída,

- akútna exacerbácia chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovaná),

- mierna až stredne závažná pneumónia získaná v komunite,

- infekcie kože a mäkkých tkanív miernej až strednej závažnosti, napr. folikulitída, celulitída, erysipel,

- nekomplikovaná uretritída a cervicitída, ktorých pôvodcom je Chlamydia trachomatis.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálny pokyn na vhodné používanie antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Azithromycin Krka sa podáva ako jednorazová denná dávka. Dĺžka liečby rozličných infekčných ochorení je uvedená nižšie.


Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou 45 kg alebo nad, dospelí a starší pacienti:

Celková dávka je 1 500 mg, podávaná po 500 mg jedenkrát denne po dobu 3 dní. Prípadne sa môže rovnaká celková dávka (1 500 mg) podávať po dobu 5 dní, a to 500 mg ako jednorazová dávka prvý deň a 250 mg jedenkrát denne 2 až 5 deň.


V prípade nekomplikovanej uretritídy a cervicitídy, ktorých pôvodcom je Chlamydia trachomatis,je dávka 1 000 mg ako jednorazová denná perorálna dávka.


Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou pod 45 kg:

Azithromycin Krka tablety nie sú vhodné pre pacientov s telesnou hmotnosťou nižšou ako 45 kg. Pre túto skupinu pacientov sú dostupné iné liekové formy.


Starší pacienti

Rovnaké dávkovanie ako u dospelých pacientov sa používa aj u starších ľudí. Pretože starší ľudia môžu byť pacienti so súčasnými proarytmickými stavmi, odporúča sa zvláštna opatrnosť kvôli riziku rozvoja srdcovej arytmie a torsades de pointes (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky (GFR 10–80 ml/min) (pozri časť 4.4).

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa odporúčaopatrnosť pri podávaní azitromycínu (GFR <10 ml/min) (pozri časti 4.4 a 5.2).


Pacienti s poškodenou funkciou pečene

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky (Childova-Pughova trieda A alebo B). Keďže sa azitromycín metabolizuje v pečeni a vylučuje sa žlčou, u pacientov so závažným ochorením pečene sa má azitromycín užívať s opatrnosťou. Neboli vykonané štúdie týkajúce sa liečby týchto pacientov azitromycínom (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú užiť s vodou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na azitromycín, erytromycín, iné makrolidové alebo ketolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako pri erytromycíne a iných makrolidoch, boli hlásené zriedkavé závažné alergické reakcie zahŕňajúce angioedém a anafylaxiu (zriedkavo smrteľné). Niektoré z týchto reakcií na azitromycín vyústili do opakujúcich sa príznakov a vyžadovali dlhšie obdobie pozorovania a liečby.


Keďže hlavnou cestou eliminácie azitromycínu je pečeň, azitromycín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov so závažným ochorením pečene. Pri azitromycíne boli hlásené prípady fulminantnej hepatitídy potenciálne vedúcej k život ohrozujúcemu zlyhávaniu pečene (pozri časť 4.8). Niektorí pacienti mohli mať ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické lieky.

Ak sa objavia znaky a príznaky poruchy funkcie pečene, ako napr. rýchlo sa rozvíjajúca asténia spojená so žltačkou, tmavo sfarbený moč, náchylnosť na krvácanie alebo hepatálna encefalopatia, majú sa ihneď vykonať testy/vyšetrenia činnosti pečene. Ak sa objaví porucha funkcie pečene, podávanie azitromycínu sa má ukončiť.


U pacientov užívajúcich deriváty ergotamínu vyvolalo súbežné podávanie niektorých makrolidových antibiotík ergotizmus. Neexistujú údaje týkajúce sa možnosti vzniku interakcie medzi derivátmi ergotamínu a azitromycínom. Avšak vzhľadom na teoretickú možnosť ergotizmu sa azitromycín a deriváty ergotamínu nemajú podávať súbežne.


Tak ako pri iných antibiotikách, odporúča sa sledovanie príznakov superinfekcie necitlivými mikroorganizmami, vrátane hubami.


Hnačka súvisiaca s Clostridium difficile(Clostridium difficileassociated diarrhoea, CDAD) bola hlásená pri užívaní takmer všetkých antibakteriálnych liečiv, vrátane azitromycínu a jej rozsah závažnosti sa môže pohybovať od miernej hnačky po smrteľnú kolitídu. Liečba antibakteriálnymi liečivami mení fyziologickú flóru v hrubom čreve, čo vedie k premnoženiu C. difficile.


C. difficileprodukuje toxíny A a B, ktoré prispievajú k rozvoju CDAD. Kmene C. difficile, ktoré produkujú hypertoxín, spôsobujú zvýšenú morbiditu a mortalitu, keďže tieto infekcie nemusia reagovať na antimikrobiálnu liečbu a môžu vyžadovať kolektómiu. U všetkých pacientov, u ktorých sa vyskytuje hnačka po užití antibiotík, sa musí vziať do úvahy CDAD. Je potrebná dôkladná anamnéza zdravotného stavu, pretože sa hlásilo, že CDAD sa objavuje počas dvoch mesiacov po podaní antimikrobiálnych liečiv.


U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky (rýchlosť glomerulárnej filtrácie [GFR] 10–80 ml/min). Upacientovs ťažkým poškodenímfunkcieobličiek(GFR <10 ml/min) sa pozorovalo33% zvýšenie systémovejexpozícieazitromycínu(pozri časť 5.2).


Predĺženie fázy repolarizácie srdca a QT intervalu, ktoré zvyšujú riziko vzniku srdcovej arytmie a

torsades de pointessa pozorovali pri liečbe inými makrolidmi vrátane azitromycínu (pozri časť 4.8).

Pretože nasledujúce situácie môžu viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnych arytmií (vrátane torsades de pointes), ktoré môžu spôsobiť zástavu srdca, azitromycín sa má používať s opatrnosťou u pacientov so súčasnými proarytmickými stavmi (najmä ženy a starší pacienti), ako sú napr. pacienti:

- s kongenitálnym alebo zdokumentovaným predĺžením QT intervalu.

- súbežne liečení inými liečivami, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval ako sú antiarytmiká triedy IA (chinidín a prokaínamid) a triedy III (dofetilid, amiodarón a sotalol), cisaprid a terfenadín; antipsychotiká ako pimozid; antidepresíva ako citalopram; a fluórochinolóny ako moxifloxacín a levofloxacín.

- s poruchou elektrolytovej rovnováhy, zvlášť v prípadoch hypokaliémie a hypomagneziémie.

- s klinicky relevantnou bradykardiou, srdcovou arytmiou alebo závažnou srdcovou nedostatočnosťou.


U pacientov liečených azitromycínom sa hlásili zhoršenia príznakov myasténie gravis a nový nástup myastenického syndrómu (pozri časť 4.8).


Streptokokové infekcie: Penicilín je zvyčajne liekom prvej voľby v liečbe faryngitídy/tonzilitídy spôsobenej Streptococcus pyogenes a tiež na profylaxiu akútnej reumatickej horúčky.Azitromycínje všeobecneúčinnýprotistreptokokomorofarynxu, avšak k dispozícii nie sú žiadne údajedokazujúceúčinnosťazitromycínuv prevencii akútnejreumatickejhorúčky.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť pri prevencii alebo liečbe infekcií vyvolaných baktériou Mycobacterium avium complex(MAC) u detí nebola preukázaná.


Azitromycín nie je vhodný na liečbu závažných infekcií, kde je urýchlene potrebná vysoká koncentrácia antibiotika v krvi.


Pred predpísaním azitromycínu je potrebné zvážiť nasledujúce informácie:


Pri výbere azitromycínu na liečbu jednotlivých pacientov je potrebné vziať do úvahy vhodnosť použitia makrolidovových antibiotík, na základe vhodnej diagnostiky zistiť bakteriálnu etiológiu infekcie v schválených indikáciách a prevalenciu rezistencie na azitromycín alebo iné makrolidy.


V oblastiach s vysokým výskytom rezistencie voči erytromycínu A je obzvlášť dôležité vziať do úvahy vývoj citlivosti na azitromycín a iné antibiotiká. Podobne ako v prípade iných makrolidov sa v niektorých európskych krajinách zaznamenal vysoký výskyt rezistencie Streptococcus pneumoniaevoči azitromycínu (pozri časť 5.1). Toto sa má vziať do úvahy pri liečbe infekcií, ktoré spôsobuje Streptococcus pneumoniae.


Pri bakteriálnej faryngitíde sa použitie azitromicínu odporúča len v prípadoch, ak nie je možná

liečba prvej voľby s betalaktámovými antibiotikami.


Infekcie kože a mäkkých tkanív:

Hlavný pôvodca infekcií mäkkých tkanív, Staphylococcus aureus,je často rezistentný voči azitromycínu. Preto sa za podmienku pri liečbe infekcií mäkkých tkanív azitromycínom považuje testovanie citlivosti.


Infikované popáleniny:

Azitromycín nie je indikovaný na liečbu infikovaných popálenín.


Pohlavne prenosné choroby:

V prípade pohlavne prenosných chorôb sa má vylúčiť súbežne prebiehajúca infekcia spôsobená T. pallidium.


Neurologické alebo psychické poruchy:

Azitromycín sa má podávať s opatrnosťou pacientom s neurologickými alebo psychickými poruchami.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antacidá:Vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej účinky súbežného podávania antacíd a azitromycínu sa nepozoroval žiaden vplyv na celkovú biologickú dostupnosť, aj keď maximálne plazmatické koncentrácie azitromycínu boli znížené o 25 %. Pacienti užívajúci azitromycín a antacidá nesmú tieto lieky úžívať súčasne. Súbežné podávanie azitromycínu granulátu na perorálnu suspenziu s predĺženým uvoľňovaním a jednorazovej dávky 20 ml co-magaldroxu (kombinácia hydroxidu hlinitého a hydroxidu horečnatého) neovplyvnilo pomer a rozsah absorpcie azitromycínu. Azitromycín preto treba užívať 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po užití antacíd.


Cetirizín:U zdravých dobrovoľníkov neviedlo súbežné podávanie 5-dňového režimu azitromycínu s 20 mg cetirizínu v rovnovážnom stave ku farmakokinetickej interakcii a k významným zmenám QT intervalu.


Didanozín (Dideoxyinozín):Nezdá sa, že by súbežné podávanie 1 200 mg azitromycínu/deň s 400 mg didanozínu/deň u 6 HIV-pozitívnych jedincov v porovnaní s placebom ovplyvňovalo farmakokinetiku didanozínu v rovnovážnom stave.


Digoxín (P-gp substráty):Bolo hlásené, že súbežné podávanie makrolidových antibiotík vrátane azitromycínu so substrátmi P-glykoproteínu ako je digoxín, viedlo k zvýšeniu sérových hladín substrátov P-glykoproteínu. Preto, ak sa azitromycín a substráty P-glykoproteínu ako je digoxín podávajú súbežne, má sa zvážiť možnosť zvýšenia sérových koncentrácií substrátu.


Zidovudín:Jednorazové 1 000 mg dávky a viacnásobné 1 200 mg alebo 600 mg dávky azitromycínu mali malý vplyv na farmakokinetiku v plazme alebo na vylučovanie zidovudínu alebo jeho glukuronidového metabolitu obličkami. Podanie azitromycínu však zvýšilo koncentrácie fosforylovaného zidovudínu, klinicky aktívneho metabolitu, v mononukleárnych bunkách periférnej krvi. Klinický význam tohto zistenia nie je objasnený, ale môže byť prínosom pre pacientov.


Azitromycín výrazne neinteraguje so systémom cytochrómu P 450 v pečeni. Nepredpokladá sa, že by dochádzalo k liekovým interakciám na úrovni farmakokinetiky, ako sa to pozorovalo pri erytromycíne a iných makrolidoch. Indukcia cytochrómom P450 v pečeni alebo inaktivácia prostredníctvom komplexu cytochróm-metabolit sa pri azitromycíne nevyskytuje.


Ergotamín: Z dôvodu teoretickej možnosti ergotizmu sa neodporúča súbežné užívanie azitromycínu s derivátmi ergotamínu (pozri tiež časť 4.4).


Boli vykonané farmakokinetické štúdie s azitromycínom a nasledovnými liekmi, o ktorých je známe, že sa vo významnej miere metabolizujú cytochrómom P450.


Astemizol, alfentanil: Nie sú známe žiadne údaje týkajúce sa interakcií s astemizolom alebo alfentanilom. Pri súbežnom podávaní týchto liekov s azitromycínom sa odporúča opatrnosť vzhľadom na popísané zosilnenie účinku týchto liekov počas súbežného užívania s makrolidovým antibiotikom erytromycínom.


Atorvastatín: Súbežné podávanie atorvastatínu (10 mg denne) a azitromycínu (500 mg denne) nemenilo plazmatickú koncentráciu atorvastatínu (na základe testu inhibície HMG CoA-reduktázy). Avšak po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady rabdomyolýzy u pacientov, ktorí dostávali azitromycín so statínmi.


Karbamazepín:Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa nezistil žiadny signifikantný účinok na hladiny karbamazepínu alebo jeho aktívneho metabolitu v plazme pacientov súbežne užívajúcich azitromycín.


Cisaprid:Cisaprid sa metabolizuje v pečeni prostredníctvom enzýmu CYP 3A4. Keďže makrolidy inhibujú tento enzým, súbežné podávanie cisapridu môže spôsobiť nárast predĺženia QT intervalu, komorové arytmie a torsades de pointes.


Cimetidín:Vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej účinky jednorazovej dávky cimetidínu podanej 2 hodiny pred azitromycínom na farmakokinetiku azitromycínu, sa nepozorovali zmeny vo farmakokinetike azitromycínu.


Perorálne antikoagulanciá kumarínového typu:Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii azitromycín nemenil antikoagulačný účinok jednorazovej dávky 15 mg warfarínu podávanej zdravým dobrovoľníkom. Po uvedení lieku na trh sa po súbežnom podávaní azitromycínu a antikoagulancií kumarínového typu hlásilo zosilnenie antikoagulácie. Hoci sa kauzálny vzťah nepreukázal, má sa zvážiť frekvencia sledovania protrombínového času v prípade, kedy sa azitromycín používa u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanciá kumarínového typu.


Cyklosporín:Vo farmakokinetickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ktorým sa perorálne podávala dávka 500 mg azitromycínu/deň počas 3 dní a potom jednorazová perorálna dávka 10 mg cyklosporínu/kg, sa zistilo, že konečná Cmax a AUC0-5boli výrazne zvýšené. Preto sa má postupovať s opatrnosťou pred zvažovaním súbežného podávania týchto liekov. Ak je kombinácia týchto liekov nevyhnutná, hladiny cyklosporínu sa majú sledovať a na základe toho sa má dávka upraviť.


Efavirenz: Súbežné podanie jednorazovej dávky azitromycínu 600 mg a 400 mg efavirenzu denne počas 7 dní neviedlo k žiadnym klinicky významným farmakokinetickým interakciám.


Flukonazol: Súbežné podanie jednorazovej dávky 1 200 mg azitromycínu nezmenilo farmakokinetiku jednorazovej dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozícia a polčas azitromycínu boli nezmenené pri súbežnom podávaní flukonazolu, avšak pozorovalo sa klinicky nevýznamné zníženie Cmax(18 %) azitromycínu.


Indinavir: Súbežné podanie jednorazovej dávky 1 200 mg azitromycínu nemalo štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku indinaviru podávaného v dávke 800 mg trikrát denne počas 5 dní.


Metylprednizolón: Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov azitromycín nemal významný vplyv na farmakokinetiku metylprednizolónu.


Midazolam: U zdravých dobrovoľníkov súbežné podávanie azitromycínu 500 mg denne počas 3 dní nespôsobilo klinicky významné zmeny vo farmakokinetike a farmakodynamike jednorazovej dávky 15 mg midazolamu.


Nelfinavir: Súbežné podávanie azitromycínu (1 200 mg) a nelfinaviru (750 mg 3-krát denne) v rovnovážnom stave viedlo k zvýšeniu koncentrácie azitromycínu. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné nežiaduce účinky a nie je potrebná úprava dávkovania.


Rifabutín: Súbežné podávanie azitromycínu a rifabutínu neovplyvnilo sérovú koncentráciu ani jedného z liečiv.


U pacientov liečených súbežne azitromycínom a rifabutínom sa pozorovala neutropénia. Aj keď neutropénia bola spojená s použitím rifabutínu, príčinný vzťah medzi kombináciou s azitromycínom a neutropéniou nebol preukázaný (pozri časť 4.8).


Sildenafil: U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia nebol dokázaný účinok azitromycínu (500 mg denne počas 3 dní) na AUC a Cmax, sildenafilu alebo jeho hlavných cirkulujúcich metabolitov.


Terfenadín: Farmakokinetické štúdie nezaznamenali žiadne hlásenia interakcií medzi azitromycínom a terfenadínom. Vyskytlo sa len niekoľko zriedkavých prípadov, v ktorých sa možnosť uvedenej interakcie nedá úplne vylúčiť; neexistujú však konkrétne dôkazy o skutočnom výskyte takejto interakcie.


Teofylín: Neexistujú žiadne dôkazy o klinicky významných farmakokinetických interakciách, keď sa azitromycín a teofylín podávajú súbežne zdravým dobrovoľníkom. Nakoľko boli hlásené interakcie iných makrolidov s teofylínom, odporúča sa ostražitosť pri príznakoch, ktoré indikujú zvýšené hladiny teofylínu.


Triazolam: U 14 zdravých dobrovoľníkov, súbežné podávanie azitromycínu v dávke 500 mg v 1. deň a 250 mg na 2. deň súbežne s 0,125 mg triazolamu na 2. deň nemalo významný vplyv na farmakokinetické ukazovatele triazolamu v porovnaní s triazolamom a placebom.


Trimetoprim/sulfametoxazol: Súbežné podávanie trimetoprimu/sulfametoxazolu DS (160 mg/800 mg) počas 7 dní súbežne s azitromycínom 1 200 mg na 7. deň nemalo významný vplyv na maximálnu koncentráciu, celkovú expozíciu alebo vylučovanie obličkami trimetoprimu ani sulfametoxazolu. Koncentrácia azitromycínu v sére bola podobná ako v iných štúdiách.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii adekvátne údaje o používaní azitromycínu u gravidných žien. V štúdiách reprodukčnej toxicity u zvierat sa zistilo, že azitromycín prechádza cez placentu, ale nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky. Bezpečnosť azitromycínu sa vzhľadom na použitie liečiva počas gravidity nepotvrdila. Z tohto dôvodu sa azitromycín má používať počas gravidity len vtedy, ak prínos preváži riziko.


Laktácia

Nahlásilo sa, že azitromycín prechádza do ľudského materského mlieka, no neexistujú žiadne primerané a dobre kontrolované klinické štúdie u dojčiacich žien, ktoré by charakterizovali farmakokinetiku vylučovania azitromycínu do ľudského materského mlieka. Pretože nie je známe, či azitromycín môže mať nežiaduce účinky na dojčené dieťa, dojčenie sa má počas liečby azithromycínom prerušiť. U dojčeného dieťaťa sa okrem iného môže vyskytnúť hnačka, mykotická infekcia mukóznej membrány, ako aj senzibilizácia. Počas liečby a 2 dni po ukončení liečby sa odporúča materské mlieko zlikvidovať. Potom je možné v dojčení pokračovať.


Fertilita

V štúdiách fertility vykonávaných u potkanov sa po podávaní azitromycínu pozorovala znížená miera gravidít. Význam tohto zistenia pre ľudí nie je známy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neexistujú žiadne štúdie, ktoré by naznačovali, že azitromycín môže mať u pacienta vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nižšie uvedená tabuľka uvádza nežiaduce účinky zistené z klinických štúdií a zo sledovania po uvedení lieku na trh podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Nežiaduce účinky zistené po uvedení lieku na trh sú uvedené kurzívou. Frekvencia výskytu je definovaná podľa nasledujúcej konvencie:

 • Veľmi časté (≥ 1/10);

 • Časté (≥ 1/100 až < 1/10);

 • Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

 • Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000);

 • Veľmi zriedkavé (< 1/10 000);

 • Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).

V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené podľa klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce účinky možno alebo pravdepodobne súvisiace s azitromycínom na základe skúseností

z klinických štúdií a postmarketingových sledovaní:Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Infekcie a nákazyKandidóza, vaginálne infekcie, pneumónia, plesňová infekcia, bakteriálna infekcia, faryngitída, gastroenteritída, ochorenie dýchacích ciest, rinitída, orálna kandidóza


Pseudomembranózna kolitída (pozri časť 4.4)

Poruchy krvi a lymfatického systémuLeukopénia, neutropénia, eozinofília


Trombocytopénia, hemolytická anémia

Poruchy imunitného systémuAngioedém, hypersenzitivita


Anafylaktická reakcia (pozri časť 4.4)

Poruchy metabolizmu a výživyAnorexiaPsychické poruchyNervozita, insomnia

Agitovanosť

Agresivita, úzkosť, delírium, halucinácie

Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy

Závraty, ospalosť, dysgeúzia, parestézia


Synkopa, kŕče, hypoestézia, psychomotorická hyperaktivita, anosmia, ageúzia, parosmia, myasténia gravis (pozri časť 4.4)

Poruchy okaPoruchy zrakuPoruchy ucha a labyrintuPoruchy ucha, vertigo


Porucha sluchu vrátane hluchoty a/alebo tinnitu

Poruchy srdca a srdcovej činnostiPalpitácie


Torsades de pointes (pozri časť 4.4), arytmia (pozri časť 4.4) vrátane ventricúlarnej tachykardie, predĺžený QT interval na zázname elektrokardiogramu (pozri časť 4.4)

Poruchy cievNávaly horúčavy


Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaDyspnoe, epistaxisPoruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Vracanie, bolesť brucha, nevoľnosť

Zápcha, nadúvanie, dyspepsia, gastritída, dysfágia, distenzia brucha, sucho v ústach, grganie, vredy v ústach, hypersekrécia slín


Pankreatitída, zmena zafarbenia jazyka

Poruchy pečene a žlčových ciest
Abnormálna funkcia pečene, cholestatická žltačka

Zlyhanie pečene (ktoré zriedkavo viedlo k smrti) (pozri časť 4.4), fulminantná hepatitída, nekróza pečene

Poruchy kože a podkožného tkanivaVyrážka, pruritus, žihľavka, dermatitída, suchá koža, hyperhidróza

Fotosenzitívne reakcia

Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaOsteoartritída, myalgia, bolesť chrbta, bolesť krku


Artralgia

Poruchy obličiek a močových ciestDysúria, obličková bolesť


Akútne zlyhanie obličiek, intersticiálna nefritída

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovMetrorágia, porucha semenníkovCelkové poruchy a reakcie v mieste podaniaEdém, asténia, malátnosť, únava, opuch tváre, bolesť na hrudníku, pyrexia, bolesť, periférny opuchLaboratórne a funkčné vyšetrenia


Znížený počet lymfocytov, zvýšený počet eozinofilov, zníženie hladiny bikarbonátu v krvi, zvýšený počet bazofilov, zvýšený počet monocytov, zvýšený počet neutrofilov

Zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina alanínaminotransferázy, zvýšená hladina bilirubínu v krvi, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, abnormálna hladina draslíka v krvi, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšená hladina chloridu, zvýšená hladina glukózy, zvýšená hladina krvných doštičiek, znížený hematokrit, zvýšená hladina bikarbonátu, abnormálna hladina sodíka
Nežiaduce účinky možno alebo pravdepodobne súvisiace s profylaxiou a liečbou Mycobacterium avium complex na základe skúseností z klinických štúdií a post-marketingového sledovania. Tieto nežiaduce účinky sa líšia od tých, ktoré boli hlásené u foriem s okamžitým alebo predĺženým účinkom, a to buď v type reakcie alebo vo frekvencii jej výskytu:Veľmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Menej časté

(≥1/1000 až < 1/100)

Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia


Poruchy nervového systému


Závraty, bolesť hlavy, parestézia, dysgeúzia

Hypoestézia

Poruchy oka


Poruchy zraku


Poruchy ucha a labyrintu


Hluchota

Porucha sluch, tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnostiPalpitácie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka, bolesť brucha, nauzea, flatulencia, abdominálny diskomfort, riedka stolicaPoruchy pečene a žlčových ciestHepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka

Pruritus

Stevens-Johnsonov syndróm,

Fotosenzitívna reakcia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy


Artralgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava

Asténia,

Nevoľnosť


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli pri vyšších než odporúčaných dávkach, boli podobné ako nežiaduce účinky pozorované pri normálnych dávkach.Typické symptómy predávkovania makrolidovými antibiotikami zahŕňajú prechodnú stratu, ťažkú nevoľnosť, vracanie a hnačku.


Liečba

V prípade predávkovanie, sú indikované všeobecné symptomatické a podporné opatrenia, ak je to porebné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antibiotiká na systémové použitie, makrolidy, ATC kód: J01FA10.


Mechanizmus účinku

Azithromycin Krka je makrolidové antibiotikum, ktoré patrí do skupiny azalidov. Molekula vzniká pridaním atómu dusíka do laktónového kruhu erytromycínu A. Mechanizmus účinku azitromycínu spočíva v supresii syntézy bakteriálnych proteínov jeho väzbou na 50s ribozomálnu podjednotku, čím dochádza k inhibícii translokácie peptidov.


Farmakokinetické/farmakodynamické účinky

Pre azitromycín je AUC/MIC hlavný PK/PD parameter, najlepšie korelujúci s účinnosťou azitromycínu.


Mechanizmus rezistencie

Rezistencia gram-pozitívnych organizmov na makrolidy zvyčajne spočíva v zmene väzobného miesta. Rezistencia typu MLSB, ktorá môže byť konštitučná u stafylokokov alebo indukovaná v stafylokokoch alebo streptokokoch expozíciou nejakému makrolidu, je sprostredkovaná množstvom získaných génov (erm rodina) kodujúcimi metylázy zamerané na peptidyl transferázy centra 23S ribozomálnej RNA.


Metylácia bráni väzbe antibiotík na ribozómy a vedie ku skríženej rezistencii na makrolidy (všetky makrolidy v prípade konštitučnej rezistencie), linkozamidy a streptogramíny typu B, nie však na streptogramíny typu A. Menej časté mechanizmy rezistencie zahŕňajú antimikrobiálnu degradáciu prostredníctvom inaktivácie enzýmov ako sú esterázy a aktívneho eflux antibitoka z baktérie.


Gram-negatívne organizmy môžu byť voči makrolidom vnútorne rezistentné kôli neschopnsti makrolidov efektívne penetrovať cez vonkajšiu bunkovú membránu. Makrolidy s lepšou schopnosťou penetrácie môžu byť proti niektorým gram-negatívnym organizmom účinné.


Gram-negatívne organizmy môžu tiež produkovať ribozomálnu metylázu alebo enzýmy inaktivujúce makrolidy.


Miery citlivosti (breakpoints)

Hraničné hodnoty citlivosti typických bakteriálnych patogénov na azitromycín:

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti)Miery citlivosti MIC (mg/l)

Patogény

Citlivé (mg/l)

Rezistentné (mg/l)

Staphylococcus spp.

1

> 2

Streptococcus spp. (Group A, B, C, G)

0,25

> 0,5

Streptococcus pneumoniae

0,25

> 0,5

Haemophilus influenzae

0,12

> 4

Moraxella catarrhalis

0,25

> 0,5

Neisseria gonorrhoeae

0,25

> 0,5


Citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie sa môže v rôznych oblastiach a v priebehu rôznych období pre vybrané druhy líšiť a je vhodné mať lokálne údaje o rezistencii, a to najmä pri liečbe ťažkých infekcií. Je nevyhnutné konzultovať s odborníkmi v prípade, že lokálna prevalencia rezistencie je na takej úrovni, že použiteľnosť látky je najmä u niektorých druhov infekcií otázna.


Tabuľka citlivosti


Bežne citlivé druhy


Aeróbne Gram-pozitívne baktérie

Mycobacterium avium°

Streptococcus pyogenes1

Aeróbne Gram-negatívne baktérie

Haemophilus influenzae$

Moraxella catarrhalis°

Neisseria gonorrhoeae

Iné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae°

Chlamydia trachomatis°

Legionella spp. °

Mycoplasma pneumoniae°

Druhy, u ktorých môže byť získaná rezistencia problém


Aeróbne Gram-pozitívne

Staphylococcus aureus (citlivé na meticilín)

Staphylococcus aureus (rezistentné voči meticilínu)+

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus agalactiae

Prirodzene rezistentné organizmy


Aeróbne Gram-negatívne baktérie

Escherichia coli.

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

° V čase zverejnenia nie sú dostupné aktuálne údaje. V základnej literatúre sa predpokladajú štandardné pracovné a liečebné usmernenia o citlivosti.

1 Miera rezistencie v niektorých štúdiách ≥10 %

& Druhy, ktoré vykazujú prirodzene strednú citlivosť (bez prítomnosti získaného mechanizmu rezistencie)

+ Miera rezistencie viac ako 50 % aspoň v jednej krajine EU


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Biologická dostupnosť po perorálnom podaní je približne 37 %. Maximálna koncentrácia v plazme sa dosiahne za 2‑3 hodiny po užití lieku. Priemerná maximálna koncentrácia (Cmax) po perorálnom podaní jednorazovej dávky 500 mg je približne 0,4 μg/l.


Distribúcia

Perorálne podaný azitromycín je z veľkej časti distribuovaný do celého tela. Farmakokinetické štúdie dokázali, že koncentrácia azitromycínu nameraná v tkanive je pozorovateľne vyššia (až 50-krát) ako koncentrácia nameraná v plazme, čo dokazuje, že látka sa silne viaže v tkanivách. Koncentrácia po podaní 500 mg tabliet azitromycínu v cieľových tkanivách, ako sú pľúca, tonzily a prostata, presahuje MIC90potenciálnych patogénov.

V štúdiách vykonaných na zvieratách, boli pozorované vysoké koncentrácie azitromycínu vo fagocytoch.Taktiež sa zistilo, že počas aktívnej fagocytózy sa uvoľnia vyššie koncentrácie azitromycínu ako pri inaktívnej fagocytóze. Z tohto dôvodu boli pri štúdiách na zvieratách namerané vysoké koncentrácie azitromycínu v zápalových ložiskách.

Väzba na sérové proteíny sa odlišuje v závislosti od koncentrácie v plazme a je v rozmedzí od 12 % pri 0,5 µg/ml až do 52 % pri 0,05 µg/ml v sére. Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave (VVss) je 31,1 l/kg.


Biotransformácia a eliminácia

Terminálny plazmatický polčas eliminácie úzko zodpovedá tkanivovému polčasu eliminácie 2-4 dni. Približne 12 % intravenózne podanej dávky azitromycínu sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu nasledujúcich troch dní. Vysoké koncentrácie azitromycínu v nezmenenej forme boli zistené hlavne v ľudskej žlči. V žlči bola taktiež zistená prítomnosť desiatich metabolitov, ktoré vznikli N- a O-demetyláciou, hydroxyláciou desozamínového a aglykónového kruhu a štiepením kladinózového konjugátu. Porovnaním výsledkov kvapalinovej chromatografie a mikrobiologických analýz sa preukázalo, že metabolity azitromycínu nie sú mikrobiologicky účinné.


Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov


Poškodená funkcia obličiek

U jedincov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek (GFR 10–80 ml/min) sa v porovnaní s jedincami s fyziologickou funkciou obličiek (GFR > 80 ml/min) po podaní jednorazovej perorálnej dávky 1 g azitromycínu zvýšila priemerná Cmaxo 5,1 % a AUC0-120 o 4,2 %. U jedincov so závažným poškodením funkcie obličiek sa v porovnaní s jedincami s fyziologickou funkciou obličiek zvýšila priemerná Cmaxo 61 % a AUC0-120 o 35 %.


Poškodená funkcia pečene

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením pečene nedochádza v porovnaní s fyziologickou funkciou pečene k výraznej zmene sérovej farmakokinetiky azitromycínu. U týchto pacientov sa zvýšené vylučovanie azitromycínu močom zdá byť kompenzáciou zníženého vylučovania pečeňou.


Starší pacienti

Farmakokinetika azitromycínu u starších mužov bola podobná ako u mladších dospelých; u starších žien sa však pozorovali vyššie maximálne koncentrácie (zvýšené o 30–50 %), nevyskytla sa však žiadna významná akumulácia.


U starších dobrovoľníkov (>65 rokov) sa po 5 dňoch liečby pozorovali mierne zvýšené hodnoty (29 %) AUC v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi (< 40 rokov). Tento nález však nie je klinicky významný, a preto nie je nutné upravovať dávkovanie.


Pediatrická populácia

Farmakokinetika sa zisťovala u detí vo veku 4 mesiace až 15 rokov, ktoré užívali kapsuly, granulát alebo suspenziu. Pri dávkovaní azitromycínu 10 mg/kg v 1. deň, následne 5 mg/kg 2.–5. deň, sa pozorovali mierne nižšie hodnoty Cmaxako u dospelých, 224 μg/l u dojčiat, batoliat a detí vo veku 0,6–5 rokov po 3 dňoch dávkovania a 383 μg/l u detí a dospievajúcich vo veku 6–15 rokov. Hodnota t1/236 hodín u starších detí a dospievajúcich bola v rámci rozmedzia očakávaného u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách, v ktorých sa podávali dávky 40‑krát vyššie ako koncentrácie používané v klinickej praxi, sa pozorovalo, že azitromycín spôsobuje fosfolipidózu, zvyčajne bez rozpoznateľných toxikologických následkov.


Elektrofyziologiské výskumy preukázali, že azitromycín predlžuje QT interval.


Karcinogénny potenciál

Keďže liek je určený len pre krátkodobú liečbu, neboli uskutočnené dlhodobé štúdie na zvieratách, ktoré by zhodnotili karcinogénny potenciál. Príznaky svedčiace o karcinogénnej aktivite neboli pozorované ani v iných štúdiách.


Mutagénny potenciál

Na in vivoa in vitrotestovacích modeloch nebol dokázaný potenciál pre génové a chromozómové mutácie.


Reprodukčná toxicita

V štúdiách kde sa sledoval embryotoxický účinok látky na myšiach a potkanoch, nebol pozorovaný teratogénny účinok. U potkanov, ktorým sa podával azitromycín v dávkach 100 a 200 mg/kg telesnej hmotnosti/deň, sa prejavila mierna retardácia fetálnej osifikácie a prírastku hmotnosti plodu. V perinatálnych a postnatálnych štúdiách u potkanov sa pri dávke 50 mg/kg/deň a viac pozorovala mierna retardácia.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Predželatinovaný škrob (zemiakový škrob)

Sodiumlaurylsulfát

Hypromelóza (E464)

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

Magnéziumstearát (E470b)


Filmový obal

Hypromelóza 5cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


250 mg:30 mesiacov

500 mg: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


250 mg

Blister (biely nepriehľadný PVC/PVdC-film, ALU-fólia): 4 a 6 filmom obalených tabliet v škatuľke.


500 mg

Blister (biely nepriehľadný PVC/PVdC-film, ALU-fólia): 2, 3 a 30 filmom obalených tabliet v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0183/14-S

15/0184/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


05/2014

14Azithromycin Krka 500 mg filmom obalené tablety