+ ipil.sk

Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziuPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu

azitromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Azithromycin Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Azithromycin Sandoz

3. Ako užívať Azithromycin Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Azithromycin Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Azithromycin Sandoz a na čo sa používa


Azithromycin Sandoz je antibiotikum. Patrí do skupiny antibiotík nazývaných makrolidy. Používa sa na liečbu infekcií spôsobených baktériami.


Azithromycin Sandoz sa používa na liečbu:

- infekcií dolných dýchacích ciest ako je chronický zápal priedušiek, zápal pľúc,

- infekcií mandlí, sliznice hltana (faryngitída) a prinosových dutín,

- infekcií ucha (akútny zápal stredného ucha-otitis media),

- infekcií kože a podkožných tkanív s výnimkou infikovaných popálenín,

- infekcií močovej rúry a krčka maternice spôsobených chlamýdiami.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Azithromycin Sandoz


Neužívajte Azithromycin Sandoz, ak ste alergický (precitlivený) na:

- azitromycín,

- erytromycín,

- iné makrolidové alebo ketolidové antibiotikum,

- ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Azithromycin Sandoz, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak máte niektoré z nasledujúcich ochorení:

 • problémy s pečeňou: je možné, že váš lekár vám bude sledovať funkciu pečene alebo liečbu ukončí,

 • problémy s obličkami: ak máte závažné problémy s obličkami, možno bude potrebné dávku upraviť,

 • nervové (neurologické) alebo duševné (psychické) problémy,

 • problémy so srdcom ako sú

  • slabé srdce (zlyhávanie srdca),

  • veľmi pomalý tep srdca,

  • nepravidelný tep, alebo

  • stav nazývaný „syndróm dlhého QT intervalu“ (pozorovaný na zázname EKG), keďže azitromycín môže zvýšiť riziko nepravidelného srdcového rytmu.

 • nízke hladiny draslíka alebo horčíka v krvi,

 • myasténia gravis, určitý druh svalovej slabosti.


Iné lieky a Azithromycin Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa týka aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Je obzvlášť dôležité, aby ste to povedali,že užívate:

 • Teofylín (používa sa na liečbu astmy): účinok teofylínu sa môže zvýšiť.

 • Lieky na riedenie krvi ako warfarín fenprokumón: súbežné užívanie môže zvýšiť riziko krvácania. Váš lekár vám môže častejšie kontrolovať parametre zrážania krvi počas užívania Azithromycinu Sandoz.

 • Ergotamín, dihydroergotamín (používajú sa na liečbu migrény): môže sa vyskytnúť ergotizmus (t.j. svrbenie končatín, kŕče svalov a gangréna rúk a nôh v dôsledku zlého krvného obehu). Preto sa súbežné užívanie neodporúča.

 • Cyklosporín (používa sa na potlačenie imunitného systému kvôli zabráneniu a liečbe odvrhnutia transplantovaného orgánu alebo kostnej drene): ak sa vyžaduje súbežné užívanie, váš lekár vám bude kontrolovať hladiny cyklosporínu v krvi a môže upraviť dávkovanie.

 • Digoxín (používa sa na liečbu srdcového zlyhávania): súbežné užívanie môže zvýšiť hladiny digoxínu. Váš lekár vám bude kontrolovať jeho hladiny v krvi.

 • Antacidá (používajú sa pri poruche trávenia): súbežné užívanie môže spôsobiť, že azitromycín bude menej účinný, pozri časť 3.

 • Cisaprid (používa sa pri žalúdočných problémoch), terfenadín (používa sa na liečbu sennej nádchy), pimozid (používa sa na liečbu niektorých duševných ochorení), citalopram (používa sa pri depresii), fluórochinolóny (antibiotiká ako moxifloxacín a levofloxacín, ktoré sa používajú na liečbu bakteriálnych infekcií): súbežné užívanie s azitromycínom môže viesť k srdcovým poruchám, preto sa neodporúča.

 • Niektoré lieky na liečbu porúch srdcového rytmu (nazývané antiarytmiká ako chinidín, amiodarón, sotalol). Súbežné užívanie sa neodporúča.

 • Zidovudín (používa sa na liečbu infekcií HIV): súbežné užívanie môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov.

 • Nelfinavir (používa sa na liečbu infekcií HIV): súbežné užívanie môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov.

 • Alfentanil (používa sa pri narkóze) alebo astemizol (používa sa na liečbu sennej nádchy): súbežné užívanie s azitromycínom môže zvýšiť účinok týchto liekov.

 • Rifabutín (používa sa na liečbu tuberkulózy): váš lekár môže skontrolovať vašu krv a hladinu liekov v krvi.

 • Statíny (ako atorvastatín, ktorý sa používa na zníženie hladiny lipidov v krvi): súbežné užívanie môže spôsobiť poruchy svalov.


Azithromycin Sandoz a jedlo a nápoje

Tablety sa môžu užívať spolu s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Tento liek neužívajte počas tehotenstva a dojčenia, pokiaľ nemáte na užívanie osobitné odporúčanie svojho lekára.


Tento liek sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Preto dojčenie ukončite a môžete začať dojčiť až dva dni po skončení užívania tohto lieku.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že Azithromycin Sandoz zhoršuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Avšak, ak sa objavia vedľajšie účinky ako závraty, ospalosť alebo kŕče, buďte opatrný pri vedení vozidiel alebo obsluhe stroja.


Azithromycin Sandoz obsahuje sacharózu a aspartám

Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml obsahuje 3,7 g sacharózy v 5 ml suspenzie.Toto je potrebné vziať do úvahy pri liečbe pacientov s diabetes melitus.


Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Tento liek obsahuje aspartám. Je to zdroj fenylalanínu. Môže byť nebezpečný pre ľudí s fenylketonúriou.


3. Ako užívať Azithromycin Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti s hmotnosťou viac ako 45 kg


Azitromycín sa užíva počas troch alebo piatich dní.

 • 3-dňová liečba: Užite 12,5 ml (500 mg) raz denne

 • 5-dňová liečba:

  • Užite 12,5 ml (500 mg) v 1. deň

  • Užite 6,25 ml (250 mg) 2., 3., 4. a 5. deň


Pri infekciách močovej rúry a krčka maternice spôsobených chlamýdiami sa liek užíva 1 deň.

 • 1-dňová liečba: 25 ml (1000 mg)


Výnimkou je dávkovanie pri liečbe bolesti hrdla. Váš lekár vám môže predpísať inú dávku.


Deti s hmotnosťou do 45 kg

Azitromycín nie je vhodný pre deti do 1 roku.

Azithromycin Sandoz sa užíva počas troch alebo piatich dní. Denná dávka sa vypočíta podľa hmotnosti dieťaťa.


Nasledujúca tabuľka poskytuje návod na zvyčajné dávkovanie:3-dňová liečba

Hmotnosť

Deň 1-3

10 kg

2,5 ml (100 mg)

12 kg

3 ml (120 mg)

14 kg

3,5 ml (140 mg)

16 kg

4 ml (160 mg)

17–25 kg

5 ml (200 mg)

26–35 kg

7,5 ml (300 mg)

36–45 kg

10 ml (400 mg)

> 45 kg

12,5 ml (500 mg)


5-dňová liečba

Hmotnosť

Deň 1

Deň 2-5

10 kg

2,5 ml (100 mg)

1,25 ml (50 mg)

12 kg

3 ml (120 mg)

1,5 ml (60 mg)

14 kg

3,5 ml (140 mg)

1,75 ml (70 mg)

16 kg

4 ml (160 mg)

2 ml (80 mg)

17–25 kg

5 ml (200 mg)

2,5 ml (100 mg)

26–35 kg

7,5 ml (300 mg)

3,75 ml (150 mg)

36–45 kg

10 ml (400 mg)

5 ml (200 mg)

> 45 kg

12,5 ml (500 mg)

6,25 ml (250 mg)


Pacienti s ťažkosťami s obličkami alebo pečeňou

Ak máte ťažkosti s obličkami alebo pečeňou, povedzte to svojmu lekárovi, pretože lekár vám možno upraví zvyčajnú dávku.


Dávkovanie pre starších ľudí

Pre starších ľudí platí rovnaké dávkovanie ako pre dospelých.


Tento liek užívajte iba raz denne. Môžete ho užívať spolu s jedlom alebo bez jedla.

Horkej chuti po užití sa vyhnete vypitím ovocného džúsu priamo po prehltnutí lieku.


Užívanie Azithromycinu Sandozs liekmi proti tráviacim ťažkostiam s trávením

Keď musíte užiť liek proti tráviacim ťažkostiam s trávením, ako je antacidum, užite Azithromycin Sandoz najmenej 1 hodinu pred užitím antacida alebo 2 hodiny po jeho užití.


Ako odmerať potrebnú dávku

Spolu s liekom dostanete aj 10 ml dávkovaciu striekačku označenú po 0,25 ml. Obsahuje aj adaptér, ktorý pasuje na fľašu. Pri odmeriavaní dávky lieku postupujte nasledovne:

 • Potrepte fľašou.

 • Adaptér umiestnite do hrdla fľaše.

 • Vložte koniec dávkovacej striekačky do adaptéra.

 • Obráťte fľašu hore dnom.

 • Vytiahnite piest a odmerajte potrebnú dávku.

 • Prevráťte fľašu do zvislej polohy, vyberte dávkovaciu striekačku, nechajte adaptér na fľaši a fľašu zatvorte.


Ak potrebujete radu, ako odmerať potrebnú dávku lieku, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Podávanie lieku použitím dávkovacej striekačky:

 • Uistite sa, že je dieťa vo vzpriamenej polohe.

 • Opatrne vložte špičku dávkovacej striekačky do úst dieťaťa. Namierte ju smerom k vnútrajšku líca.

 • Pomaly stlačte piest dávkovacej striekačky: Nevstrekujte rýchlo. Liek bude stekať do úst dieťaťa.

 • Nechajte dieťaťu čas, aby liek prehltlo.


Ako pripraviť tento liek

Tento liek pripraví pre vás lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik. Fľašu s liekom otvoríte tak, že stlačíte uzáver bezpečný pred deťmi a otočíte.


Ak si musíte tento liek pripraviť sami, naplňte fľašu studenou vodou. Pomocou 10 ml dávkovacej striekačky odmeriate správne množstvo vody. Správne množstvo vody závisí od veľkosti fľaše:

 • Ak máte 15 ml suspenziu (600 mg), pridajte 7,5 ml vody

 • Ak máte 20 ml suspenziu (800 mg), pridajte 10 ml vody

 • Ak máte 22,5 ml suspenziu (900 mg), pridajte 11 ml vody

 • Ak máte 30 ml suspenziu (1200 mg), pridajte 15 ml vody

 • Ak máte 37,5 ml suspenziu (1500 mg), pridajte 18,5 ml vody


Ihneď ako naplníte fľašu vodou, dôkladne ňou potraste. Suspenziu musíte pripraviť len raz, a to na začiatku vašej liečby.


Ak užijete viac Azithromycinu Sandoz,ako máte

Ak ste užili príliš veľa lieku, môžete cítiť nevoľnosť alebo vracať. Môžu sa tiež objaviť iné vedľajšie účinky ako je dočasná hluchota a hnačka. Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie. Ak je to možné, vezmite si so sebou aj svoj liek, aby lekár vedel, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Azithromycin Sandoz

Ak ste zabudli užiť dávku lieku, užite ju čo najskôr. Potom užite ďalšiu dávku podľa pôvodného dávkovania. Neužívajte viac ako jednu dávku za deň.

Ak prestanete užívať Azithromycin Sandoz

Vždy užívajte perorálnu suspenziu až do konca liečby, dokonca aj v prípade, ak sa cítite lepšie. Ak liečbu ukončíte priskoro, infekcia sa môže vrátiť. Tiež sa môže stať, že baktéria sa stane odolná voči lieku a liečba bude potom zložitejšia.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky:


Ak sa u vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov silnej alergickej reakcie, prestaňte užívať tento liek a ihneď informujte svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie:

 • náhle dýchacie ťažkosti, poruchy reči a sťažené prehĺtanie,

 • opuch pier, jazyka, tváre a krku,

 • veľmi silné závraty alebo kolaps,

 • bolestivé alebo svrbivé kožné vyrážky, osobitne v prípadoch, ak sa vyskytnú pľuzgiere a bolesť očí, úst alebo genitálií.


Ak sa u vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, kontaktujte svojho lekára ihneď, ako je to možné:

 • silná hnačka pretrvávajúca dlhý čas alebo s prítomnosťou krvi, s bolesťami žalúdka alebo horúčkou. Toto môžu byť prejavy závažného zápalu čreva, ktoré sa môžu zriedkavo objaviť po užití antibiotík,

 • zožltnutie kože alebo očného bielka v dôsledku ochorenia pečene,

 • zápal pankreasu vyvolávajúci silnú bolesť v brušnej dutine a chrbte,

 • zvýšené alebo znížené vylučovanie moču alebo prítomnosť krvi v moči,

 • kožná vyrážka v dôsledku citlivosti na slnko,

 • nezvyčajné modriny alebo krvácanie,

 • nepravidelný tep srdca.


Všetky uvedené vedľajšie účinky sú závažné. Môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť. Závažné vedľajšie účinky sú menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb), zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) alebo sa častosť nedá odhadnúť z dostupných údajov.


Iné možné vedľajšie účinky


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • hnačka.


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy,

 • nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha,

 • zmeny v počte bielych krviniek (nízke počty lymfocytov, zvýšený počet eozinofilov, zvýšený počet bazofilov, monocytov a neutrofilov)

 • znížená hladina bikarbonátu v krvi (čo zodpovedá veľkému množstvu kyslých látok v krvi).


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • kvasinkové a bakteriálne infekcie, predovšetkým v ústach, hrdle, nose, pľúcach, žalúdku, črevách a v pošve,

 • zmeny v počte bielych krviniek (nízky počet leukocytov, nízky počet neutrofilov, zvýšený počet eozinofilov),

 • opuch, alergické reakcie rôznej závažnosti,

 • strata chuti do jedla (anorexia),

 • nervozita, ospalosť, nespavosť, závrat, poruchy vnímania chuti, mravčenie alebo necitlivosť v rukách a/alebo v nohách,

 • poruchy zraku,

 • porucha sluchu, pocit točenia sa (vertigo),

 • zrýchlený tep srdca,

 • pocit intenzívneho tepla s potením a rýchle búšenie srdca (návaly horúčavy),

 • sťažené dýchanie, krvácanie z nosa,

 • zápcha, vetry, ťažkosti s trávením, zápal žalúdka, ťažkosti s prehĺtaním, nadúvanie, sucho v ústach, grganie, rany v ústach, zvýšená tvorba slín,

 • kožná vyrážka, svrbenie, žihľavka, zápal kože, suchá koža, potenie,

 • zápal kostí a kĺbov, svalov, bolesti chrbta a krku,

 • ťažkosti a bolesť pri močení, bolesť obličiek,

 • krvácanie z maternice, poruchy semenníkov,

 • opuch kože, slabosť, celkový pocit nevoľnosti, únava, opuch tváre, bolesť hrudníka, horúčka, bolesť, opuchy končatín,

 • nezvyčajné hodnoty laboratórnych testov (napr. výsledky vyšetrení funkcie krvi, pečene a obličiek),

 • komplikácie liečebného postupu.


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • agitácia (motorický nepokoj,

 • porucha funkcie pečene,

 • citlivosť na slnko.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • nízka hladina červených krviniek, čo sa môže prejaviť bledožltým zafarbením kože a spôsobiť slabosť a dýchavičnosť,

 • znížený počet krvných doštičiek v krvi, čo zvyšuje riziko krvácania alebo vzniku modrín,

 • závažná alergická reakcia,

 • agresivita, úzkosť, ťažká zmätenosť, halucinácie,

 • mdloby, kŕče, znížená citlivosť kože, pocit nadmernej aktivity, porucha čuchu, strata čuchu alebo chuti, svalová slabosť (myasténia),

 • slabý sluch, hluchota alebo zvonenie v ušiach,

 • arytmia, nezvyčajné hodnoty na elektrokardiograme (EKG),

 • nízky krvný tlak,

 • zafarbenie jazyka.

 • zlyhanie pečene, závažný zápal pečene,

 • bolesť kĺbov,

 • zlyhanie obličiek, zápal obličiek.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené pri prevencii a liečbe baktérie Mycobacterium

aviumcomplex(MAC):


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • hnačka,

 • bolesť brucha,

 • nevoľnosť (nauzea),

 • vetry (plynatosť),

 • žalúdočné ťažkosti,

 • riedka stolica.


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • strata chuti do jedla (anorexia),

 • točenie hlavy (závrat),

 • bolesť hlavy,

 • mravčenie alebo znecitlivenie (parastézia),

 • zmeny vnímania chuti (dysgeúzia),

 • porucha zraku,

 • hluchota,

 • kožná vyrážka,

 • svrbenie (pruritus),

 • bolesť kĺbov (artralgia),

 • únava.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • znížená citlivosť na dotyk (hypostézia),

 • porucha sluchu alebo zvonenie v ušiach,

 • porucha srdcového rytmu a búšenie srdca (palpitácie),

 • ťažkosti s pečeňou ako je zápal pečene,

 • pľuzgiere/krvácanie z pier, očí, nosa, úst a pohlavných orgánov, ktoré môže byť spôsobené Stevensonovým-Johnsonovým syndrómom,

 • alergické kožné reakcie ako citlivosť na slnko, začervenanie, olupovanie a opuch kože,

 • slabosť (asténia),

 • celkový pocit nevoľnosti (malátnosť).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťAzithromycin Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neotvorenú fľašu so suchým práškom uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Pripravenú suspenziu uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Pripravenú suspenziu nepoužívajte viac ako 10 dní.

Ak vám suspenziu pripravia v lekárni: nepoužívajte ju viac ako 10 dní po dátume prípravy. Dátum prípravy vám vyznačia na štítku na fľaši.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Azithromycin Sandoz obsahuje


- Liečivo je monohydrát azitromycínu, zodpovedajúci 200 mg azitromycínu v 5 ml suspenzie.

- Ďalšie zložky sú sacharóza, xantán guma (E415), hyprolóza, fosforečnan sodný bezvodý, koloidný oxid kremičitý bezvodý, aspartám (E951), smotanovo-karamelová príchuť, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Azithromycin Sandoz a obsah balenia

Azithromycin Sandozje biely alebo sivobiely kryštalický prášok.


Pripravená suspenzia je homogénna, bielej až sivobielej farby.


Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu je dostupný v HDPE fľašiach s PP/PE uzáverom s poistným krúžkom, s objemom 15, 20, 22,5, 30 a 37,5 ml po príprave.


Priložená je tiež plastová dávkovacia striekačka (10 ml) označená po 0,25 ml.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ľubľana, Slovinsko


Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemecko


S.C.Sandoz S.R.L., Str.Livenzeni nr.7a, 540472 Targu Mures, Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml - Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Belgicko: Azithromycine Sandoz 200 mg/5ml poeder voor orale suspensie

Bulharsko: Binozyt

Fínsko: Azithromycin Sandoz

Nemecko: Azithromycin Sandoz für Kinder 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Maďarsko: Azithromycin Sandoz 40 mg/ ml por belsőleges szuszpenzióhoz

Taliansko: AZITROMICINA Sandoz GmbH 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale

Holandsko Azitromycine Sandoz 200 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie

Poľsko: AzitroLEK

Rumunsko: Azitromicina Sandoz 200 mg/ 5 ml Pulbere pentru Suspensie Orala

Slovenská republika: Azithromycin Sandoz 200 mg/5ml prášok na perorálnu suspenziu

Španielsko: Azitromicina Bexal 200 mg/ 5 ml polvo para suspension oral EFG

Veľká Británia: Azithromycin 200mg/5ml Powder for Oral Suspension


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.

9Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každých 5 ml pripravenej suspenzie obsahuje 204,8 mg monohydrátu azitromycínu, čo zodpovedá 200 mg azitromycínu.

Každý 1 ml pripravenej suspenzie obsahuje 40,96 mg monohydrátu azitromycínu, čo zodpovedá 40 mg azitromycínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

sacharóza 3,70 g/5 ml

aspartám (E951) 0,030 g/5 ml


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na perorálnu suspenziu.

Biely alebo sivobiely kryštalický prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Azithromycin Sandoz prášok na perorálnu suspenziu je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na azitromycín (pozri časti 4.4 a 5.1):


- akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)

- akútny bakteriálny zápal stredného ucha (otitis media) (adekvátne diagnostikovaný)

- faryngitída, tonzilitída

- akútna exacerbácia chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovaná)

- mierna až stredne závažná pneumónia získaná v komunite

- infekcie kože a mäkkých tkanív

- nekomplikovaná uretritída a cervicitída, ktorých pôvodcom je Chlamydia trachomatis


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne usmernenia o vhodnom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Pri liečbe nekomplikovanej uretritídy a cervicitídy, ktorých pôvodcom je Chlamydia trachomatis sa podáva jednorazová denná dávka 1000 mg perorálne.


Pre všetky ostatné indikácie je dávka 1500 mg, ktorá sa podáva po 500 mg denne v troch za sebou nasledujúcich dňoch. Alternatívou je podanie rovnakej celkovej dávky (1500 mg) počas piatich dní, s dávkou 500 mg prvý deň a potom 250 mg druhý až piaty deň.


Na liečbu týchto pacientov sú dostupné aj iné liekové formy.


Starší ľudia

Rovnaké dávkovanie ako u dospelých sa používa aj u starších pacientov. Keďže starší pacienti môžu mať trvalé proarytmogénne sklony, odporúča sa osobitná opatrnosť vzhľadom na riziko vzniku srdcovej artymie a torsades de pointes (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci (< 18 rokov)

Celková dávka u detí vo veku 1 rok a starších je 30 mg/kg podávaných ako 10 mg/kg jedenkrát denne počas troch dní alebo počas piatich dní, kde prvý deň sa podáva jednorazová dávka 10 mg/kg, potom počas nasledujúcich 4 dní sa pokračuje dávkou 5 mg/kg denne podľa tabuľky uvedenej nižšie. O použití u detí mladších ako 1 rok sú len obmedzené údaje.


Hmotnosť (kg)

3-dňová liečba

5-dňová liečba

Objem fľaše

1.-3. deň 10 mg/kg/deň

1. deň 10 mg/kg/deň

2.-5. deň 5 mg/kg/deň

10 kg

2,5 ml

2,5 ml

1,25 ml

15 ml

12 kg

3 ml

3 ml

1,5 ml

15 ml

14 kg

3,5 ml

3,5 ml

1,75 ml

15 ml

16 kg

4 ml

4 ml

2 ml

15 ml

17 – 25 kg

5 ml

5 ml

2,5 ml

15 ml

26 – 35 kg

7,5 ml

7,5 ml

3,75 ml

22,5 ml

36 – 45 kg

10 ml

10 ml

5 ml

30 ml

> 45 kg

12,5 ml

12,5 ml

6,25 ml

22,5 ml + 15 ml


Výnimkou je dávkovanie pri liečbe faryngitídy spôsobenej Streptococcus pyogenes: účinnosť azitromycínu v liečbe faryngitídy spôsobenej Streptococcus pyogenessa preukázala pri podávaní jednorazovej dávky 10 mg/kg alebo 20 mg/kg počas 3 dní deťom s maximálnou dennou dávkou 500 mg. Pri podávaní oboch týchto dávok sa pozoroval porovnateľný klinický účinok, hoci eradikácia baktérií bola v prípade dennej dávky 20 mg/kg signifikantnejšia.

Liekom prvej voľby pri liečbe faryngitídy spôsobenej Streptococcus pyogenesa prevencii následnej reumatickej horúčky je však penicilín.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky (glomerulárna filtrácia 10-80 ml/min) (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Pred použitím je potrebné prášok rekonštituovať vodou tak, aby vznikla biela až sivobiela homogénna suspenzia, pozri časť 6.6. Po rekonštitúcii sa môže liek podávať pomocou PE/PP dávkovacej striekačky na perorálne použitie.

Horkej chuti v ústach, ktorá vznikne po užití suspenzie, sa dá zabrániť vypitím ovocného džúsu priamo po prehltnutí lieku. Azithromycin Sandoz sa má podať ako jednorazová denná dávka. Suspenzia sa môže užiť spolu s jedlom.


4.3 Kontraindikácie


Použitie tohto lieku je kontraindikované u pacientov s precitlivenosťou na azitromycín, erytromycín, ktorékoľvek makrolidové alebo ketolidové antibiotikum alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 (pozri tiež časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a špeciálne opatrenia pri používaní


Tak ako pri erytromycíne a iných makrolidoch, boli hlásené zriedkavé závažné alergické reakcie zahŕňajúce angioedém a anafylaxiu (zriedkavo fatálne). Niektoré z týchto reakcií na azitromycín vyústili do opakujúcich sa príznakov a vyžadovali dlhšie obdobie pozorovania a liečby.


Keďže hlavnou cestou eliminácie azitromycínu je pečeň, azitromycín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov so závažným ochorením pečene. Pri užívaní azitromycínu boli hlásené prípady fulminantnej hepatitídy potenciálne vedúcej k život ohrozujúcemu zlyhávaniu pečene (pozri časť 4.8). Niektorí pacienti mohli mať už existujúce ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické lieky. V prípadoch, kedy sa objavia prejavy a príznaky poruchy funkcie pečene ako je náhla telesná slabosť spojená so žltačkou, tmavo sfarbený moč, náchylnosť na krvácanie alebo hepatálna encefalopatia, sa majú okamžite vykonať testy/vyšetrenia na zistenie funkcie pečene. Užívanie azitromycínu sa má ukončiť, ak dôjde k poruche funkcie pečene.


U pacientov užívajúcich ergotové deriváty vyvolalo súbežné užívanie niektorých makrolidových antibiotík ergotizmus. Neexistujú údaje týkajúce sa možných interakcií medzi ergotovými derivátmi a azitromycínom. Avšak vzhľadom na teoretickú možnosť ergotizmu sa azitromycín a ergotové deriváty nemajú podávať súbežne.


Tak ako pri iných antibiotikách, sa odporúča sledovať prejavy superinfekcie vyvolanej necitlivými mikroorganizmami, vrátane húb.


Hnačka spojená s Clostridium difficile (Clostridium difficileassociated diarrhoea, CDAD)bola hlásená pri užívaní takmer všetkých antibakteriálnych liečiv, vrátane azitromycínu, s rôznym stupňom závažnosti od miernej hnačky až po smrteľnú kolitídu. Liečba antibakteriálnymi liečivami mení fyziologickú flóru v hrubom čreve, čo vedie k premnoženiu C. difficile.


C. difficileprodukuje toxíny A a B, ktoré prispievajú k rozvoju CDAD. Kmene C. difficile, ktoré produkujú hypertoxín, spôsobujú zvýšenú morbiditu a mortalitu, pretože takéto infekcie nemusia reagovať na antimikrobiálnu liečbu a môžu si vyžadovať kolektómiu. U všetkých pacientov, u ktorých sa vyskytuje hnačka po užití antibiotika, sa musí vziať do úvahy CDAD.Keďže podľa hlásení sa CDAD objavuje počas dvoch mesiacov po podaní antibakteriálnych liečiv, je potrebná dôkladná lekárska anamnéza.


U pacientov so závažným poškodením obličiek (glomerulárna filtrácia < 10 ml/min) sa pozorovalo 33 % zvýšenie systémovej expozície azitromycínom (pozri časť 5.2).


Počas liečby makrolidmi, vrátane azitromycínu, sa pozorovalo predĺženie repolarizácie srdca a QT intervalu zvyšujúce riziko vzniku srdcovej arytmie a torsades de pointes (pozri časť 4.8). Keďže nasledujúce situácie môžu viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnych arytmií (vrátane torsades de pointes), ktoré môže spôsobiť zástavu srdca, azitromycín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s trvalými proarytmogénnymi sklonmi (najmä ženy a starší ľudia), ako sú napr. pacienti:

 • s kongenitálnym alebo zdokumentovaným predĺžením QT intervalu.

 • súbežne užívajúcich iné liečivá, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká triedy IA (chinidín a prokaínamid) a triedy III (dofetilid, amiodarón a sotalol),, cisaprid a terfenadín; antipsychotiká ako pimozid; antidepresíva ako citalopram; a fluórochinolóny ako moxifloxacín a levofloxacín.

 • s poruchami elektrolytovej rovnováhy, zvlášť v prípadoch hypokaliémie a hypomagnieziémie.

 • s klinicky relevantnou bradykardiou, srdcovou arytmiou a závažnou srdcovou insuficienciou.

U pacientov liečených azitromycínom sa hlásili zhoršenia príznakov myasténie gravis a nový nástup myastenického syndrómu (pozri časť 4.8).


Bezpečnosť a účinnosť pri prevencii alebo liečbe infekcií vyvolaných Mycobacterium avium complexu detí nebola stanovená.


Pred predpísaním azitromycínu je potrebné zvážiť nasledujúce informácie:


Azithromycin Sandoz prášok na perorálnu suspenziu nie je vhodný na liečbu závažných infekcií, kde je urýchlene potrebná vysoká koncentrácia antibiotika v krvi.


Azitromycín nie je liekom prvej voľby pri empirickej liečbe infekcií v oblastiach, kde je prevalencia rezistentných izolátov 10 % alebo vyššia (pozri časť 5.1).


V oblastiach s vysokým výskytom rezistencie voči erytromycínu A je obzvlášť dôležité vziať do úvahy vývoj citlivosti na azitromycín a iné antibiotiká.


Tak ako pri iných makrolidoch, sav niektorých európskych krajinách zaznamenal vysoký výskyt rezistencie Streptococcus pneumoniae(> 30 %) voči azitromycínu (pozri časť 5.1). Toto sa má vziať do úvahy pri liečbe infekcií vyvolaných Streptococcus pneumoniae.


Faryngitída/tonzilitída

Azitromycín nie je liekom prvej voľby v liečbe faryngitídy a tonzilitídy vyvolanej Streptococcus pyogenes. Pre tieto prípady a na profylaxiu akútnej reumatickej horúčky je liekom prvej voľby penicilín.


Sinusitída

Azitromycín zvyčajne nie je liekom prvej voľby na liečbu sinusitídy.


Akútny zápal stredného ucha

Azitromycín zvyčajne nie je liekom prvej voľby na liečbu akútneho zápalu stredného ucha.


Infekcie kože a mäkkých tkanív

Hlavné kauzálne agens infekcií mäkkých tkanív, Staphylococcus aureus, je často rezistentné voči azitromycínu. Preto sa vykonanie testu citlivosti pred liečbou infekcií mäkkých tkanív azitromycínom považuje za podmienku.


Infikované popáleniny

Azitromycín nie je indikovaný na liečbu infikovaných popálenín.


Pohlavne prenosné ochorenia

V prípade pohlavne prenosných chorôb sa má vylúčiť súbežná infekcia spôsobená T. pallidum.


Neurologické a psychické ochorenia

Azitromycín sa má podávať s opatrnosťou pacientom s neurologickými alebo psychickými poruchami.


Upozornenie pre pacientov s cukrovkou: 5 ml rekonštituovanej suspenzie obsahuje 3,70 g sacharózy.


Pacienti sozriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo sacharózo-izomaltázovej insuficiencie nemajú užívať tento liek, pretože obsahuje sacharózu.


Azithromycin Sandoz obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť nebezpečný pre ľudí s fenylketonúriou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antacidá

Vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej účinky súbežného podávania antacíd s azitromycínom sa nepozoroval žiadny účinok na celkovú biologickú dostupnosť, aj keď sa maximálne sérové koncentrácie znížili približne o 25 %. Pacientom užívajúcim azitromycín aj antacidá sa lieky nesmú podávať súčasne.


Cetirizín

U zdravých dobrovoľníkov neviedlo súbežné podávanie azitromycínu s 20 mg cetirizínu v rovnovážnom stave počas 5-dňovej liečby k žiadnej farmakokinetickej interakcii a významným zmenám QT intervalu.


Didanozín (dideoxyinozín)

Nezdá sa, že by súbežné podávanie 1200 mg azitromycínu/deň so 400 mg didanozínom/deň u 6 HIV- pozitívnych jedincov v porovnaní s placebom ovplyvňovalo farmakokinetiku didanozínu v rovnovážnom stave.


Digoxín (substráty P-gp)

Bolo hlásené, že súbežné podávanie makrolidových antibiotík, vrátane azitromycínu, so substrátmi P-glykoproteínu ako je digoxín, viedlo k zvýšeniu sérových hladín substrátu P-glykoproteínu. Preto, ak sa azitromycín a substráty P-gp ako digoxín užívajú súbežne, má sa zvážiť možnosť zvýšenia sérových koncentrácií substrátu.


Zidovudín

Jednorazové dávky 1000 mg azitromycínu a opakované dávky 1200 mg alebo 600 mg azitromycínu mali len malý vplyv na farmakokinetiku v plazme alebo na vylučovanie zidovudínu alebo jeho glukuronidového metabolitu močom. Podanie azitromycínu však zvýšilo koncentrácie fosforylovaného zidovudínu, klinicky aktívneho metabolitu, v mononukleárnych bunkách periférnej krvi. Klinický význam tohto zistenia nie je objasnený, ale môže byť prínosom pre pacientov.


Azitromycín výrazne neinteraguje so systémom cytochrómu P450 v pečeni. Nepredpokladá sa, že by dochádzalo k farmakokinetickým liekovým interakciám, ako sa pozorovalo pri erytromycíne a iných makrolidoch. Indukcia cytochrómom P450 v pečeni alebo inaktivácia prostredníctvom komplexu metabolitov cytochrómu pri azitromycíne nevyskytuje.


Ergotové deriváty

Z dôvodu teoretickej možnosti ergotizmu sa súbežné užívanie azitromycínu s ergotovými derivátmi neodporúča (pozri časť 4.4).


Vykonali sa farmakokinetické štúdie medzi azitromycínom a nasledujúcimi liečivami, o ktorých je známe, že sú vo významnej miere metabolizované cytochrómom P450.


Astemizol, alfentanil

Nie sú známe žiadne údaje týkajúce sa interakcií s astemizolom alebo alfentanilom. Pri súbežnom užívaní týchto liečiv s azitromycínom je potrebná opatrnosť vzhľadom na známe zosilnenie ich účinku pri súbežnom užívaní s makrolidovým antibiotikom erytromycínom.


Atorvastatín

Súbežné podávanie atorvastatínu (10 mg denne) a azitromycínu (500 mg denne) nemenilo plazmatické koncentrácie atorvastatínu (na základe stanovenia inhibície HMG CoA-reduktázy). Avšak po uvedení lieku na trh boli u pacientov užívajúcich azitromycín so statínmi hlásené prípady rabdomyolýzy.


Karbamazepín

Vo farmakokinetickej štúdii interakcií so zdravými dobrovoľníkmi sa u pacientov užívajúcich súbežne azitromycín nepozoroval významný účinok na plazmatické hladiny karbamazepínu alebo jeho aktívneho metabolitu.


Cisaprid

Cisaprid sa metabolizuje v pečeni enzýmom CYP3A4. Pretože makrolidy inhibujú tento enzým, súbežné užívanie s cisapridom môže spôsobiť predĺženie QT intervalu, ventrikulárnu arytmiu a torsades de pointes.


Cimetidín

Vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej účinky jednorazovej dávky cimetidínu, podávaného 2 hodiny pred podaním azitromycínu, na farmakokinetiku azitromycínu sa nezistila žiadna zmena vo farmakokinetike azitromycínu.


Perorálne antikoagulanciá kumarínového typu

Vo farmakokinetickej štúdií interakcií azitromycín neovplyvňoval antikoagulačný účinok jednorazovej 15 mg dávky warfarínu podávanej zdravým dobrovoľníkom. V období po uvedení lieku na trh sa po súbežnom užívaní azitromycínu a perorálnych antikoagulancií kumarínového typu hlásilo zosilnenie antikoagulačného účinku. Aj keď sa kauzálna súvislosť nepreukázala, má sa zvážiť frekvencia sledovania protrombínového času v prípade, kedy azitromycín užívajú pacienti, ktorí užívajú perorálne antikoagulanciá kumarínového typu.


Cyklosporín

Vo farmakokinetickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ktorým sa perorálne podávala dávka 500 mg azitromycínu/deň počas 3 dní a následne perorálne jednorazová dávka 10 mg cyklosporínu/kg sa zistilo, že Cmaxa AUC0-5cyklosporínu boli výrazne zvýšené. Preto sa má postupovať s opatrnosťou pred zvažovaním súbežného podávania týchto liečiv. Ak je súbežné podanie týchto liečiv nevyhnutné, hladiny cyklosporínu sa majú sledovať a v prípade potreby sa má dávka upraviť.


Efavirenz

Súbežné podávanie jednorazovej dávky 600 mg azitromycínu a 400 mg efavirenzu denne počas 7 dní neviedlo ku klinicky významným farmakokinetickým interakciám.


Flukonazol

Súbežné podávanie jednorazovej dávky 1200 mg azitromycínu neovplyvnilo farmakokinetiku jednorazovej dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozícia a polčas azitromycínu sa nezmenili po súbežnom podaní s flukonazolom, avšak pozoroval sa klinicky nevýznamný pokles Cmax(18 %).


Indinavir

Súbežné podávanie jednorazovej dávky 1200 mg azitromycínu nemalo štatisticky významný účinok na farmakokinetiku indinaviru podávaného v dávke 800 mg trikrát denne počas 5 dní.


Metylprednizolón

Vo farmakokinetickej štúdii u zdravých dobrovoľníkov azitromycín nemal významný účinok na farmakokinetiku metylprednizolónu.


Midazolam

U zdravých dobrovoľníkov súbežné podávanie 500 mg azitromycínu/deň počas 3 dní nespôsobilo klinicky významné zmeny vo farmakokinetike a farmakodynamike midazolamu podaného v jednorazovej dávke 15 mg.


Nelfinavir

Súbežné podávanie azitromycínu (1200 mg) a nelfinaviru v rovnovážnom stave (750 mg trikrát denne) viedlo k zvýšeniu koncentrácií azitromycínu. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné nežiaduce účinky a nevyžaduje sa úprava dávkovania.


Rifabutín

Súbežné podávanie azitromycínu a rifabutínu neovplyvnilo sérové koncentrácie žiadneho z liečiv. U pacientov súbežne liečených azitromycínom a rifabutínom sa pozorovala neutropénia. I keď sa neutropénia spájala s užívaním rifabutínu, nebola zistená kauzálna súvislosť s užívaním kombinácie s azitromycínom (pozri časť 4.8).


Sildenafil

U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia sa nepreukázal účinok azitromycínu (500 mg počas 3 dní) na AUC a Cmaxsildenafilu alebo jeho hlavného cirkulujúceho metabolitu.


Terfenadín

Vo farmakokinetických štúdiách sa hlásilo, že medzi azitromycínom a terfenadínom nedochádza k interakcii. Boli hlásené zriedkavé prípady, kde sa možnosť takejto interakcie nedala úplne vylúčiť, avšak nepreukázalo sa, že k takejto interakcii došlo.


Teofylín

Pri súbežnom podávaní azitromycínu s teofylínom zdravým dobrovoľníkom sa nepreukázala klinicky významná farmakokinetická interakcia.


Triazolam

U 14 zdravých dobrovoľníkov nemalo súbežné podávanie 500 mg azitromycínu v prvý deň a 250 mg na druhý deň spolu s 0,125 mg triazolamu na druhý deň významný účinok na ktorúkoľvek farmakokinetickú premennú triazolamu v porovnaní s triazolamom a placebom.


Trimetoprim/sulfametoxazol

Súbežné podávanie trimetoprimu/sulfametoxazolu (160 mg/800 mg) počas 7 dní a azitromycínu v dávke 1200 mg na 7.deň nemalo klinicky významný účinok na maximálne sérové koncentrácie, celkovú expozíciu alebo vylučovanie trimetoprimu ani sulfametoxazolu močom. Sérové koncentrácie azitromycínu boli podobné koncentráciám zisteným v štúdiách.


Liečivá, ktoré predlžujú QT interval

Azitromycín sa nemá užívať súbežne s inými liečivami, ktoré predlžujú QT interval (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii adekvátne údaje o používaní azitromycínu u gravidných žien. V štúdiách reprodukčnej toxicity na zvieratách sa zistilo, že azitromycín prechádza cez placentu, ale nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky (pozri časť 5.3). Bezpečnosť azitromycínu pri užívaní tohto liečiva počas gravidity sa nepotvrdila. Preto sa azitromycín má používať počas gravidity, len ak prínos liečby prevažuje nad rizikom.


Laktácia

Bolo hlásené, že sa azitromycín vylučuje do ľudského materského mlieka, ale neexistujú žiadne adekvátne a dobre kontrolované klinické štúdie u dojčiacich žien, ktoré by charakterizovali farmakokinetiku vylučovania azitromycínu do ľudského materského mlieka.


Fertilita

V štúdiách fertility vykonaných na potkanoch sa zaznamenal znížený počet tehotenstiev po podávaní azitromycínu. Závažnosť tohto zistenia u človeka nie je známa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neexistuje dôkaz, ktorý by naznačoval, že azitromycín môže mať vplyv na schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce účinky identifikované počas klinickej skúsenosti a po uvedení lieku na trh podľa tried orgánových systémov a frekvencie.

Frekvencie v rámci skupín sú definované podľa nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté (≥ 1/10); Časté (≥ 1/100 až < 1/10); Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); Veľmi zriedkavé (<1/10 000); Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).

V rámci každej skupiny frekvencií sú nežiaduce účinky uvedené podľa klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce reakcie možno alebo pravdepodobne súvisiace s azitromycínom

pozorovanév klinických skúšaniach a po uvedení lieku na trh.Veľmi

časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 až

<1/10)

Menej časté

(≥1/1 000 až

< 1/100)

Zriedkavé

(≥ 1/10 000 až

< 1/1 000)

Neznáma častosť

Infekcie a nákazyKandidóza, vaginálna infekcia, pneumónia, hubové infekcie, bakteriálne infekcie, faryngitída, gastroenteritída,

porucha dýchania,

rinitída

kandidóza v ústach


Pseudomembranózna kolitída (pozri časť 4.4)

Poruchy krvi a lymfatického systémuLeukopénia,

neutropénia,

eozinofília


Trombocytopénia,

hemolytická anémia

Poruchy imunitného systémuAngioedém,

precitlivenosť


Anafylaktická reakcia

(pozri časť 4.4)

Poruchy metabolizmu a výživyAnorexiaPsychické

poruchyNervozita, nespavosť

Agitácia

Agresivita,

úzkosť,

delírium,

halucinácie


Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy

Závrat, ospanlivosť, dysgeúzia,

parestézia


Mdloby,

kŕče,

hypostézia, psychomotorická hyperaktivita,

anosmia,

ageúzia,

parosmia,

myasténia gravis (pozri časť 4.4)

Poruchy okaPorucha zrakuPoruchy ucha a labyrintuPorucha ucha

Závrat


Porucha sluchu vrátane hluchoty a/alebo tinnitu

Poruchy srdca a srdcovej činnostiPalpitácie


Torsades de pointes (pozri časť 4.4),

arytmia (pozri časť 4.4) vrátane ventrikulárnej tachykardie,

predĺžený QT interval na elektrokardiograme (pozri časť 4.4)

Poruchy cievNávaly horúčavy


Hypotenzia

Poruchy dýchacích ciest, hrudníka a mediastínaDyspnoe,

epistaxaPoruchy gastrointesti-

nálneho traktu

Hnačka

Vracanie, bolesť brucha, nauzea

Zápcha,

nadúvanie,

dyspepsia,

gastritída,

dysfágia, abdominálna distenzia,

sucho v ústach,

grganie,

ulcerácia v ústach, hypersekrécia slín


Pankreatitída,

zafarbenie jazyka

Poruchy pečene a žlčových ciest
Nezvyčajná funkcia pečene, cholestatická žltačka

Zlyhanie pečene (ktoré zriedkavo viedlo k smrti) (pozri časť 4.4),

fulminantná hepatitída, nekróza pečene

Poruchy kože a podkožného tkanivaVyrážka,

pruritus,

žihľavka, dermatitída,

suchá koža, hyperhidróza

Fotosenzitív-na reakcia

Stevensov-Johnsonov

syndróm,

toxická epidermálna nekrolýza,

multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaOsteoartritída,

myalgia,

bolesť chrbta,

bolesť krku


Artralgia

Poruchy obličiek a močových ciestDyzúria,

renálna bolesť


Akútne zlyhanie obličiek,

intersticiálna nefritída

Poruchy reprodukčné-ho systému a prsníkovMetrorágia,

porucha semenníkovCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


Bolesť v mieste vpichu*,

zápal v mieste vpichu

Edém,

telesná slabosť, únava,

edém tváre,

bolesť v hrudníku, pyrexia,

bolesť,

periférny edémLaboratórne a funkčné vyšetrenia


Znížený počet lymfocytov, zvýšený počet eozinofilov, znížená hladina bikarbonátov v krvi, zvýšený počet bazofilov, zvýšený počet monocytov, zvýšený počet neutrofilov

Zvýšené hodnoty aspartátamino-transferázy, zvýšené hodnoty alanínaminotrans-

ferázy,

zvýšená hladina bilirubínu v krvi,

zvýšená hladina močoviny v krvi,

zvýšená hladina kreatinínu,v krvi,

nezvyčajná hladina draslíka v krvi,

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi,

zvýšená hladina chloridov,

zvýšená hladina glukózy,

zvýšený počet krvných doštičiek, znížený hematokrit, zvýšená hladina bikarbonátov, nezvyčajná hladina sodíka
Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupuKomplikácie liečebného postupu
Nežiaduce reakcie možno alebo pravdepodobne súvisiace s profylaxiou a liečbou Mycobacterium aviumcomplexzaloženými na skúsenostiach z klinických skúšaní a po uvedení lieku na trh. Tieto nežiaduce reakcie sa líšiaod tých, ktoré boli hlásené pri liekových formách s okamžitým alebo s predĺženým uvoľňovaním, a to buď typom alebo frekvenciou:Veľmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 <1/10)

Menej časté

(≥1/1 000 < 1/100)

Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia


Poruchy nervového systému


Závrat,

bolesť hlavy, parestézia,

dysgeúzia

Hypostézia

Poruchy oka


Porucha zraku


Poruchy ucha a labyrintu


Hluchota

Porucha sluchu,

tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnostiPalpitácie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka,

bolesť brucha, nauzea, plynatosť, žalúdočné ťažkosti,

riedka stolicaPoruchy pečene a žlčových ciestHepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka,

svrbenie

Stevensov-Johnsonov syndróm,

fotosenzitívna reakcia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava

Telesná slabosť,

malátnosť


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nežiaduce reakcie zaznamenané pri dávkach vyšších ako sú odporúčané boli podobné ako pri normálnych dávkach. V prípade predávkovania sú indikované všeobecné symptomatické a podporné opatrenia, ak je to potrebné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká, makrolidy, azitromycín, ATC kód: J01FA10


Mechanizmus účinku

Azitromycín patrí medzi azalidy, podtriedy makrolidových antibiotík.Väzbou na ribozomálnu podjednotku 50S azitromycín inhibuje translokáciu peptidových reťazcov z jedného miesta ribozómu na druhé, čím dochádza v citlivých organizmochk zabráneniu syntézy bielkovín závislej od RNA.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah (FK/FD)

Hlavným FK/FD parametrom najlepšie charakterizujúcim účinnosť azitromycínu je pomer AUC/MIC.


Mechanizmus rezistencie

Rezistencia voči azitromycínu môže byť vrodená alebo získaná. Existujú tri základné mechanizmy vzniku bakteriálnej rezistencie: zmena cieľového miesta, ovplyvnenie transportu antibiotika a modifikácia antibiotika.

Úplná skrížená rezistencia existuje medzi Streptococcus pneumoniae, betahemolytickými streptokokmi skupiny A, Enterococcus faecalisa Staphylococcus aureus, vrátane S. aureusrezistentného voči meticilínu (MRSA) a to voči erytromycínu, azitromycínu, ostatným makrolidom a linkozamidom.


Hraničné hodnoty citlivosti:


EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing,Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti)


Patogény

citlivý (mg/l)

rezistentný (mg/l)

Staphylococcus spp.

1

> 2

Streptococcus spp. (skupiny A, B, C, G)

0,25

> 0,5

Streptococcus pneumoniae

0,25

> 0,5

Haemophilus influenzae

0,125

> 4

Moraxella catarrhalis

0,5

> 0,5

Neisseria gonorrhoeae

0,25

> 0,5


Citlivosť:


Výskyt získanej rezistencie môže kolísať v závislosti od geografickej polohy a času pre vybrané druhy a lokálne informácie o rezistencii sú potrebné, obzvlášť pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.

Patogény, u ktorých môže byť problémom rezistencia: prevalencia rezistencie je rovná alebo vyššia ako 10 % aspoň v jednej krajine Európskej únie.


Tabuľka citlivosti


Bežne citlivé druhy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Haemophilus influenzae*

Moraxella catarrhalis*

Iné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Legionella pneumophila

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumonia*

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus*

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

Iné mikroorganizmy

Ureaplasma urealyticum

Prirodzene rezistentné organizmy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus – kmene rezistentné voči meticilínu a erytromycínu

Streptococcus pneumoniae – kmene rezistentné voči penicilínu

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella spp.

Anaeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Skupina Bacteroides fragilis


* klinická účinnosť sa preukázala na citlivých izolovaných organizmoch v rámci schválených klinických indikácií.


5.2 Farmokokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť azitromycínu asi 37 %. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú 2-3 hodiny po podaní lieku.


Distribúcia

Po perorálnom podaní sa azitromycín distribuuje do celého tela. Farmakokinetické štúdie ukázali zreteľne vyššie hladiny azitromycínu v tkanivách ako v plazme (až do 50 násobku maximálnej koncentrácie pozorovanej v plazme). Tento fakt poukazuje na to, že liečivo sa v značnom množstve viaže v tkanivách.

Po podaní jednorazovej dávky 500 mg sú koncentrácie v infikovaných tkanivách ako sú pľúca, tonzily a prostata vyššie ako MRC90pre často sa vyskytujúce patogénny.

Väzba azitromycínu na bielkoviny v sére je variabilná a v závislosti od sérovej koncentrácie sa pohybuje od 52 % pri 0,05 mg/l do 12 % pri 0,5 mg/l. Rovnovážny stav distribučného objemu je 31,1 l/kg.


Eliminácia

Terminálny plazmatický polčas eliminácie je približne rovnaký ako polčas tkanivovej deplécie v rozmedzí od 2 do 4 dní.

Približne 12 % intravenózne podanej dávky azitromycínu sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu 3 dní. Vysoké koncentrácie nezmeneného azitromycínu sa našli v žlči ľudí. Zistilo sa tu tiež desať metabolitov (vznikli N- a O- demetyláciou, hydroxyláciou dezozamínového a aglykónového kruhu a štiepením konjugátu kladinózy). Porovnanie HPLC a mikrobiálnych metód naznačuje, že metabolity sú mikrobiologicky inaktívne.

Vysoké koncentrácie azitromycínu sa našli vo fagocytoch na zvieracích modeloch. Taktiež sa zistilo, že počas aktívnej fagocytózy sa uvoľňujú vyššie koncentrácie azitromycínu ako počas inaktívnej fagocytózy. Na zvieracích modeloch sa ukázalo, že tento proces prispieva ku kumulácii azitromycínu v infikovanom tkanive.


Farmakokinetika u osobitných skupín populácie


Nedostatočnosť obličiek

U jedincov s miernym až stredne závažným poškodením obličiek (glomerulárna filtrácia 10-80 ml/min) sa po podaní jednorazovej perorálnej dávky 1 g azitromycínu zvýšila priemerná Cmaxo 5,1 % a AUC0-120o 4,2 % v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou obličiek (GFR > 80 ml/min). U jedincov so závažným poškodením obličiek sa zvýšila priemerná Cmaxo 61 % a AUC 0-120 o 33 % v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou obličiek.


Nedostatočnosť pečene

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením pečene nedochádza k výraznej zmene sérovej farmakokinetiky azitromycínu v porovnaní s normálnou funkciou pečene. U týchto pacientov sa zvýšené vylučovanie azitromycínu močom zdá byť kompenzáciou zníženého vylučovania pečeňou.


Starší pacienti

Farmakokinetika azitromycínu u starších mužov bola podobná ako u mladších dospelých. U starších žien sa síce pozorovali vyššie maximálne koncentrácie (zvýšené o 30-50 %), nevyskytla sa však žiadna významná akumulácia.


Dojčatá, batoľatá, deti a dospievajúci

Farmakokinetika sa zisťovala u detí vo veku od 4 mesiacov do 15 rokov, ktoré užívali kapsuly, granulát alebo suspenziu. Pri dávkovaní azitromycínu 10 mg/ kg prvý deň, následne 5 mg/kg druhý až piaty deň, sa pozorovali mierne nižšie hodnoty Cmaxako u dospelých (224 μg/l u detí vo veku 0,6-5 rokov a po troch dňoch dávkovania a 383 μg/l u detí vo veku 6-15 rokov). Hodnota t1/2(36 hodín) u starších detí bola v rámci rozmedzia očakávaného u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách, pri ktorých sa použili dávky dosahujúce až 40 násobok klinických terapeutických dávok sa zistilo, že azitromycín spôsobuje reverzibilnú fosfolipidózu, ktorá však nebola spojená s toxikologickými dôsledkami. Význam tohto zistenia pre ľudí užívajúcich azitromycín v súlade s odporúčaniami nie je známy.


V elektrofyziologických štúdiách sa zistilo, že azitromycín predlžuje QT interval.


Mutagénny potenciál:

Na in vivoa in vitrotestovacích modeloch sa nedokázal potenciál pre vznik genetických a chromozómových mutácií.


Reprodukčná toxicita:

V štúdiách embryotoxicity na myšiach a potkanoch sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky. U potkanov viedli dávky azitromycínu 100 a 200 mg/kg telesnej hmotnosti/deň k miernemu spomaleniu fetálnej osifikácie a k prírastku hmotnosti matky. V peri-/postnatálnych štúdiách na potkanoch sa pozorovalo mierne oneskorenie fyzického rozvoja a reflexného správania pri podávaní azitromycínu v dávke 50 mg/kg/deň a viac.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Sacharóza

Xantán guma

Hyprolóza

Fosforečnan sodný bezvodý

Koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

Aspartám (E951)

Smotanovo-karamelová príchuť

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorená fľaša so suchým práškom: 36 mesiacov.

Pripravená suspenzia: 10 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neotvorená fľaša: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Pripravená suspenzia: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaše s PP/PE uzáverom s poistným krúžkom.

PE/PP dávkovacia striekačka (10 ml), kalibrovaná po 0,25 ml.


Objem fľaše po rekonštitúcii: 15 ml (600 mg), 20 ml (800 mg), 22,5 ml (900 mg), 30 ml (1200 mg) alebo 37,5 ml (1500 mg).


Priložená je tiež plastová dávkovacia striekačka (10 ml) kalibrovaná po 0,25 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Príprava suspenzie:

Fľašu s práškom pretrepte tak, aby bol práškový obsah voľne sypký. K prášku pridajte nasledujúce množstvo vody:


Na prípravu 15 ml (600 mg) rekonštituovanej suspenzie: pridajte 7,5 ml vody.

Na prípravu 20 ml (800 mg) rekonštituovanej suspenzie: pridajte 10,0 ml vody.

Na prípravu 22,5 ml (900 mg) rekonštituovanej suspenzie: pridajte 11,0 ml vody.

Na prípravu 30 ml (1200 mg) rekonštituovanej suspenzie: pridajte 15,0 ml vody.

Na prípravu 37,5 ml (1500 mg) rekonštituovanej suspenzie: pridajte 18,5 ml vody.


Trepte tak dlho, až vznikne biela až sivobiela homogénna suspenzia. Liek sa podáva tak, že striekačkový adaptér sa umiestni do hrdla fľaše a uzáver sa otvorí.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0182/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 17. máj 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. júl 2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


07/2014

15Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu