+ ipil.sk

Azithromycin Sandoz 250 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03836

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/07736Písomná informácia pre používateľa


Azithromycin Sandoz 250 mg filmom obalené tablety

Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety


Azitromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Azithromycin Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Azithromycin Sandoz

3. Ako užívať Azithromycin Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Azithromycin Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Azithromycin Sandoz a na čo sa používa


Azithromycin Sandoz je antibiotikum. Patrí do skupiny antibiotík nazývaných makrolidy. Používa sa na liečbu infekcií spôsobených baktériami.


Tento liek sa zvyčajne predpisuje na liečbu:

- infekcií hrudníka ako je chronický (dlhodobý) zápal priedušiek, zápal pľúc,

- infekcií mandlí, hrdla (faryngitída) a prinosových dutín,

- infekcií ucha (akútny zápal stredného ucha),

- infekcií kože a mäkkých tkanív, okrem popálenín napadnutých infekciou,

- infekcií močovej rúry a krčka maternice spôsobených chlamýdiami.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Azithromycin Sandoz


Neužívajte Azithromycin Sandoz, keď ste alergický (precitlivený) na:

- azitromycín,

- erytromycín,

- ktorékoľvek iné antibiotiká zo skupiny makrolidov alebo ketolidov,

- ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Azithromycin Sandoz, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Problémy s pečeňou: váš lekár bude pravdepodobne chcieť sledovať funkciu vašej pečene alebo liečbu ukončí.

 • Problémy s obličkami: ak máte závažné problémy s obličkami, možno bude potrebné dávku upraviť.

- Nervové (neurologické) alebo duševné (psychické) problémy.

- Určitý typ svalovej slabosti, ktorý sa nazýva myasténia gravis.


Ak máte niektorý z nasledujúcich problémov, informujte o nich svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože azitromycín môže zvýšiť riziko poruchy srdcového rytmu:

 • problémy so srdcom ako je slabé srdce (srdcové zlyhávanie), veľmi pomalý tep srdca, nepravidelný tep alebo tzv. „syndróm dlhého QT intervalu“ (pozorovaný na zázname EKG),

 • nízka hladina draslíka alebo horčíka vo vašej krvi.


Iné lieky a Azithromycin Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je zvlášť dôležité, aby ste to povedali predtým, ako užijete tento liek:


 • Teofylín (na liečbu astmy): účinok teofylínu sa môže zosilniť.

 • Warfarín alebo akékoľvek podobné lieky na prevenciu vzniku krvnej zrazeniny: ich súbežné užívanie s azitromycínom môže zvýšiť riziko krvácania.

 • Ergotamín, dihydroergotamín (používa sa na liečbu migrény): môže sa vyskytnúť ergotizmus (t.j. svrbenie končatín, kŕče svalov a gangréna rúk a nôh v dôsledku zlého krvného obehu). Preto sa súbežné užívanie neodporúča.

 • Cyklosporín (na potlačenie imunitného systému pri prevencii a liečbe odvrhnutia transplantovaného orgánu alebo kostnej drene): ak sa vyžaduje súbežné užívanie, váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať jeho hladinu v krvi a môže upraviť dávku.

 • Digoxín (na liečbu srdcového zlyhávania): hladiny digoxínu sa môžu zvýšiť. Váš lekár vám bude kontrolovať jeho hladinu v krvi.

 • Antacidá (na tráviace ťažkosti): pozri časť 3.

 • Cisaprid (na žalúdočné problémy), terfenadín (na liečbu sennej nádchy): súbežné užívanie s azitromycínom môže viesť k srdcovým poruchám.

 • Lieky používané na liečbu porúch srdcového rytmu (nazývané antiarytmiká).

 • Nelfinavir (na liečbu infekcií HIV): súbežné užívanie môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov azitromycínu.

 • Alfentanil (používa sa na narkózu) alebo astemizol (na liečbu sennej nádchy): súbežné užívanie s azitromycínom môže zosilniť účinok týchto liekov.


Azithromycin Sandoz a jedlo a nápoje

Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte tento liek počas tehotenstva a dojčenia, pokiaľ nemáte na užívanie osobitné odporúčanie od svojho lekára.


Tento liek prechádza do materského mlieka. Preto nemáte dojčiť ešte dva dni po ukončení užívania tohto lieku.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek môže spôsobiť vedľajšie účinky ako sú závraty a kŕče. Tieto príznaky sťažujú niektoré činnosti ako je vedenie vozidiel a obsluha strojov.


Azithromycin Sandoz obsahujesójový lecitín. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


3. Ako užívať Azithromycin Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Uvedené dávky platia pre dospelých a deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 45 kg. Deti s nižšou telesnou hmotnosťou nemajú tento liek užívať.


Odporúčaná dávka je:


Liečba Azithromycinom Sandoz trvá 3 alebo 5 dní

 • 3-dňová liečba: užite 500 mg (dve 250 mg tablety alebo jednu 500 mg tabletu) jedenkrát každý deň

 • 5-dňová liečba:

 • 1. deň: užite 500 mg (dve 250 mg tablety)

 • 2., 3., 4. a 5. deň: užite 250 mg (jednu 250 mg tabletu)


Pri infekciách močovej rúry a krčka maternice spôsobených chlamýdiami sa liek užíva len jeden deň:

 • 1-dňová liečba: 1 000 mg (štyri 250 mg tablety alebo dve 500 mg tablety).

Tablety užite spolu len v jeden deň.


Pacienti s problémami obličiek alebo pečene

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, pretože váš lekár bude pravdepodobne chcieť upraviť zvyčajnú dávku.


Prehltnite tablety vcelku a zapite vodou.

 • Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Užívanie Azithromycinu Sandoz s liekmi na tráviace ťažkosti

 • Ak potrebujete užiť liek na tráviace ťažkosti ako je antacidum, užite tablety Azithromycinu Sandoz najmenej 1 hodinu pred užitím antacida alebo 2 hodiny po jeho užití.


Ak zabudnete užiť Azithromycin Sandoz

Ak ste zabudli užiť dávku lieku, užite ju čo najskôr. Potom užite ďalšiu dávku podľa pôvodného dávkovania. Neužívajte viac ako jednu dávku za deň.


Ak užijete viac Azithromycinu Sandoz, ako máte

Ak užijete priveľa tabliet, možete sa cítiť zle. Môžu sa tiež objaviť iné vedľajšie účinky ako sú hluchota alebo hnačka. Ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo pohotovosť v najbližšej nemocnici. Ak je to možné, tablety alebo obal lieku si vezmite so sebou, aby lekár videl, čo ste užili.


Ak prestanete užívať Azithromycin Sandoz

Vždy užívajte tablety až do konca liečby, dokonca aj v prípade, ak sa cítite lepšie. Ak liečbu ukončíte priskoro, infekcia sa môže vrátiť. Tiež sa môže stať, že baktérie sa stanú odolné voči lieku a liečba bude potom zložitejšia.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné vedľajšie účinky


Ak sa u vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov závažnej alergickej reakcie, prestaňte užívať tento liek a ihneď informujte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť v najbližšej nemocnici:

 • náhle ťažkosti s dýchaním, hovorením a prehĺtaním

 • opuch pier, jazyka, tváre a krku

 • veľmi silné závraty alebo kolaps

 • závažné alebo svrbivé kožné vyrážky, osobitne v prípadoch, ak sa vyskytnú pľuzgiere a bolesť očí, úst alebo pohlavných orgánov


Ak sa u vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, čím skôr vyhľadajte svojho lekára:

 • závažná hnačka pretrvávajúca dlhší čas alebo s prítomnosťou krvi v stolici, s bolesťami brucha alebo horúčkou. Toto môžu byť príznaky závažného črevného zápalu. Toto je stav, ku ktorému môže zriedkavo dôjsť po užití antibiotík.

 • zožltnutie kože alebo očného bielka v dôsledku problémov s pečeňou

 • zápal pankreasu vyvolávajúci závažnú bolesť v bruchu a v chrbte

 • zvýšené alebo znížené močenie alebo prítomnosť krvi v moči spôsobené problémami s obličkami

 • kožná vyrážka v dôsledku citlivosti na slnečné svetlo

 • nezvyčajné modriny alebo krvácanie

 • nepravidelný alebo rýchly tep srdca


Všetky uvedené vedľajšie účinky sú závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť. Závažné vedľajšie účinky sú menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb), zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) alebo sa častosť nedá odhadnúť z dostupných údajov.


Iné možné vedľajšie účinky


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • hnačka


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy

 • vracanie, podráždený žalúdok, žalúdočné kŕče, nevoľnosť

 • znížený počet lymfocytov (druh bielych krviniek), zvýšený počet eozinofilov (druh bielych krviniek), znížená hladina bikarbonátu v krvi, zvýšený počet bazofilov, monocytov a neutrofilov (druhy bielych krviniek)


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • kvasinkové a bakteriálne infekcie najmä v ústach, hrdle, nose, pľúcach, čreve a pošve

 • znížený počet leukocytov (druh bielych krviniek), znížený počet neutrofilov (druh bielych krviniek), zvýšený počet eozinofilov (druh bielych krviniek)

 • opuch, alergické reakcie rôznej závažnosti

 • strata chuti do jedla

 • nervozita, nespavosť

 • závrat, ospalosť, porucha vnímania chuti, mravčenie alebo necitlivosť v rukách a nohách

 • poruchy zraku

 • porucha sluchu, pocit točenia sa

 • búšenie srdca

 • kožná vyrážka, potenie (návaly tepla)

 • ťažkosti s dýchaním, krvácanie z nosa

 • zápcha, vetry, porucha trávenia, zápal žalúdka, ťažkosti pri prehĺtaní, opuch, sucho v ústach, grganie, bolesť v ústach, zvýšený tok slín

 • zápal pečene

 • svrbiaca vyrážka, zápal kože, suchá koža, potenie

 • zápal kĺbov, bolesť svalov, chrbta a krku

 • ťažkosti a bolesť pri močení, bolesť obličiek

 • krvácanie z maternice, porucha semenníkov

 • opuch kože, slabosť, celková nevoľnosť, únava, opuch tváre, bolesť hrudníka, horúčka, bolesť

 • nezvyčajné výsledky laboratórnych vyšetrení (napr. krvi, činnosti pečene a obličiek)

 • ťažkosti po liečbe


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • nepokoj, pocit straty vnímania vlastnej osoby

 • nezvyčajná činnosť pečene

 • citlivosť na slnečné žiarenie


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • znížený počet krvných doštičiek, ktorý zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín

 • znížený počet červených krviniek, ktorý môže spôsobiť bledožlté zafarbenie kože a slabosť alebo dýchavičnosť

 • agresivita, úzkosť, výrazná zmätenosť, halucinácia

 • kŕče, mdloby, znížená citlivosť kože, pocit nadmernej aktivity, porucha čuchu, strata čuchu alebo chuti, svalová slabosť (myasténia gravis)

 • slabý sluch, hluchota alebo zvonenie v ušiach

 • nezvyčajný záznam na elektrokardiograme (EKG)

 • nízky krvný tlak

 • fľaky na jazyku

 • bolesť kĺbov

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Azithromycin Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužítý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Azithromycin Sandoz obsahuje

- Azithromycin Sandoz 250 mg filmom obalené tablety: Liečivo je monohydrát azitromycínu zodpovedajúci 250 mg azitromycínu.

Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety: Liečivo je monohydrát azitromycínu zodpovedajúci 500 mg azitromycínu.


- Ďalšie zložky sú:

Jadro: mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný kukuričnýškrob, sodná soľ karboxymetylškrobu typ A, koloidný oxid kremičitý bezvodý, nátriumlaurylsulfát, magnéziumstearát.

Obal: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), mastenec, sójový lecitín, xantánová guma.


Ako vyzerá Azithromycin Sandoz a obsah balenia

Azithromycin Sandoz 250 mg filmom obalené tablety sú biele až sivobiele podlhovasté filmom obalené a hladké na oboch stranách.

Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety sú biele až sivobiele podlhovasté filmom obalené, s hlbokou deliacou ryhou na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Azithromycin Sandoz 250 mg a Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety sú balené v PVC/PVdC/Al blistri.


250 mg tablety sú balené v týchto veľkostiach balenia:

Papierová škatuľka s blistrom (blistrami) po 4, 6, 12, 24, 50 alebo 100 filmom obalených tabliet.


500 mg tablety sú balené v týchto veľkostiach balenia:

Papierová škatuľka s blistrom (blistrami) po 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 alebo 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, RakúskoVýrobcovia:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakúsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ľubľana, Slovinsko

Sandoz S.R.L., Livezeni Street no 7A, 540472 Targu Mures, Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Fínsko: Azithromycin Sandoz 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Azithromycin Sandoz 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Rakúsko: Azithromycin Sandoz 500 mg – Filmtabletten

Dánsko: Azithromycin Sandoz 500 mg

Nemecko: Azithromycin Sandoz 250 mg Filmtabletten

Azithromycin Sandoz 500 mg Filmtabletten

Estónsko: Azithromycin Sandoz 250 mg õhukese polümeerkilega kaetud tabletid

Azithromycin Sandoz 500 mg õhukese polümeerkilega kaetud tabletid

Maďarsko: Azi Sandoz 250 mg filmtabletta

Azi Sandoz 500 mg filmtabletta

Taliansko: AZITROMICINA Sandoz 500 mg compresse rivestite con film

Litva: Azithromycin Sandoz 250 mg plėvele dengtos tabletės

Azithromycin Sandoz 500 mg plėvele dengtos tabletės

Luxembursko: Azithromycine Sandoz 250 mg comprimés pelliculés

Azithromycine Sandoz 500 mg comprimés pelliculés

Holandsko : Azitromycine Sandoz tablet 250, film-omhulde tablet

Azitromycine Sandoz tablet 500, film-omhulde tablet

Poľsko : Azi Sandoz® 250 mg tabletki powlekane

Azi Sandoz® 500 mg tabletki powlekane

Portugalsko : AZITROMICINA SANDOZ 250 mg COMPRIMIDOS

AZITROMICINA SANDOZ 500 mg COMPRIMIDOS

Slovenská republika: Azithromycin Sandoz 250 mg filmom obalené tablety

Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety

Veľká Británia: Azithromycin 500mg tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2013.

7Azithromycin Sandoz 250 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03836


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Azithromycin Sandoz 250 mg filmom obalené tablety

Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


250 mg filmom obalené tablety:

1 filmom obalená tableta obsahuje monohydrát azitromycínu zodpovedajúci 250 mg azitromycínu


500 mg filmom obalené tablety:

1 filmom obalená tableta obsahuje monohydrát azitromycínu zodpovedajúci 500 mg azitromycínu


Pomocná látka so známym účinkom:

Sójový lecitín (pozri časť 4.4)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


250 mg filmom obalené tablety: biele až sivobiele, podlhovasté, filmom obalené, hladké na oboch stranách


500 mg filmom obalené tablety: biele až sivobiele, podlhovasté, filmom obalené, s hlbokou deliacou ryhou na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Azithromycin Sandoz sa môže použiť na liečbu nasledujúcich infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na azitromycín (pozri časti 4.4 a 5.1):


- akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)

- akútny bakteriálny zápal stredného ucha (adekvátne diagnostikovaný)

- faryngitída, tonzilitída

- akútna exacerbácia chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovaná)

- mierna až stredne závažná pneumónia získaná v komunite

- infekcie kože a mäkkých tkanív

- nekomplikovaná uretritída a cervicitída, ktorých pôvodcom je Chlamydia trachomatis.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálny pokyn o správnom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí

Pri liečbe nekomplikovanej uretritídy a cervicitídy, ktorých pôvodcom je Chlamydia trachomatis, sa podáva jednorazová denná dávka 1 000 mg perorálne.


Pre všetky ostatné indikácie sa dávka 1 500 mg podáva po 500 mg denne počas troch za sebou nasledujúcich dní. Alternatívou je podanie rovnakej celkovej dávky (1 500 mg) počas piatich dní, a to 500 mg prvý deň a 250 mg druhý až piaty deň.


Starší ľudia

Rovnaké dávkovanie ako u dospelých pacientov sa používa aj u starších ľudí. Pretože starší ľudia môžu byť pacienti so súčasnými proarytmickými stavmi, odporúča sa zvláštna opatrnosť kvôli riziku rozvoja srdcovej arytmie a torsades de pointes (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Tablety Azithromycinu Sandoz sa majú podávať len deťom, ktoré vážia viac ako 45 kg, kedy možno použiť rovnaké dávky ako u dospelých. U detí, ktoré vážia menej ako 45 kg, sa môžu použiť iné liekové formy azitromycínu, napr. suspenzie.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek: U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky (GFR 10 – 80 ml/min) (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodenou funkciou pečene: U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Azithromycin Sandoz sa má podávať v jednorazovej dennej dávke. Tablety sa môžu užívať s jedlom.


4.3 Kontraindikácie


Použitie azitromycínu je kontraindikované u pacientov s precitlivenosťou na azitromycín, erytromycín, ktorékoľvek makrolidové alebo ketolidové antibiotiká, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako pri erytromycíne a iných makrolidoch, boli hlásené zriedkavé závažné alergické reakcie zahŕňajúce angioneurotický edém a anafylaxiu (zriedkavo smrteľné). Niektoré z týchto reakcií na azitromycín vyústili do opakujúcich sa príznakov a vyžadovali dlhšie obdobie pozorovania a liečby.


Keďže azitromycín sa eliminuje hlavne v pečeni, azitromycín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov so závažným ochorením pečene. Pri azitromycíne boli hlásené prípady fulminantnej hepatitídy potenciálne vedúcej k život ohrozujúcemu zlyhávaniu pečene (pozri časť 4.8). Niektorí pacienti mohli mať ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické lieky.


Ak sa objavia znaky a príznaky poruchy funkcie pečene, ako napr. rýchlo sa rozvíjajúca asténia spojená so žltačkou, tmavo sfarbený moč, náchylnosť na krvácanie alebo hepatálna encefalopatia, majú sa ihneď vykonať testy/vyšetrenia činnosti pečene. Ak sa objaví porucha funkcie pečene, podávanie azitromycínu sa má ukončiť.


U pacientov užívajúcich deriváty ergotamínu vyvolalo súbežné podávanie niektorých makrolidových antibiotík ergotizmus. Neexistujú údaje týkajúce sa možnosti vzniku interakcie medzi derivátmi ergotamínu a azitromycínom. Avšak vzhľadom na teoretickú možnosť ergotizmu sa azitromycín a deriváty ergotamínu nemajú podávať súbežne (pozri časť 4.5).

Predĺženie fázy repolarizácie srdca a QT intervalu, ktoré zvyšujú riziko vzniku srdcovej arytmie a

torsades se pointessa pozorovali pri liečbe inými makrolidmi vrátane azitromycínu (pozri časť 4.8).

Pretože nasledujúce situácie môžu viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnych arytmií (vrátane torsades de pointes), ktoré môžu spôsobiť zástavu srdca, azitromycín sa má používať s opatrnosťou u pacientovso súčasnými proarytmickými stavmi (najmä ženy a starší ľudia), ako sú napr. pacienti:

- s kongenitálnym alebo zdokumentovaným predĺžením QT intervalu.

- súbežne liečení inými liečivami, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval ako sú antiarytmiká triedy IA (chinidín a prokaínamid) a triedy III (dofetilid, amiodarón a sotalol), cisaprid a terfenadín;antipsychotiká ako pimozid;antidepresíva ako citalopram; a fluórochinolóny ako moxifloxacín a levofloxacín.

- s poruchou elektrolytovej rovnováhy, zvlášť v prípadoch hypokaliémie a hypomagneziémie

- s klinicky relevantnou bradykardiou, srdcovou arytmiou a závažnou srdcovou nedostatočnosťou.


Hnačka súvisiaca s Clostridium difficile (Clostridium difficile associated diarrhoea, CDAD) bola hlásená pri užívaní takmer všetkých antibakteriálnych liečiv, vrátane azitromycínu a jej rozsah závažnosti sa môže pohybovať od miernej hnačky po smrteľnú kolitídu. Liečba antibakteriálnymi liečivami mení fyziologickú flóru v hrubom čreve, čo vedie k premnoženiu C. difficile.


C. difficile produkuje toxíny A a B, ktoré prispievajú k rozvoju CDAD. Kmene C. difficile, ktoré produkujú hypertoxín, spôsobujú zvýšenú morbiditu a mortalitu, keďže tieto infekcie nemusia reagovať na antimikrobiálnu liečbu a môžu vyžadovať kolektómiu. U všetkých pacientov, u ktorých sa vyskytuje hnačka po užití antibiotík, sa musí vziať do úvahy CDAD. Je potrebná dôkladná anamnéza zdravotného stavu, pretože sa hlásilo, že CDAD sa objavuje počas dvoch mesiacov po podaní antimikrobiálnych liečiv. V prípade CDAD sú kontraindikované lieky na potlačenie peristaltiky.


U pacientov liečených azitromycínom sa hlásili zhoršenia príznakov myasténie gravis a nový nástup myastenického syndrómu (pozri časť 4.8).


Bezpečnosť a účinnosť pri prevencii alebo liečbe infekcií vyvolaných baktériou Mycobacterium avium complex(MAC) u detí nebola preukázaná.


Pred predpísaním azitromycínu je potrebné zvážiť nasledujúce informácie:


Filmom obalené tablety azitromycínu nie sú vhodné na liečbu závažných infekcií, kde je urýchlene potrebná vysoká koncentrácia antibiotika v krvi.


Azitromycín nie je liekom prvej voľby pri empirickej liečbe infekcií v oblastiach, kde prevalencia rezistentných izolátov je 10 % alebo viac (pozri časť 5.1).


V oblastiach s vysokým výskytom rezistencie voči erytromycínu A je obzvlášť dôležité vziať do úvahy vývoj citlivosti na azitromycín a iné antibiotiká.


Podobne ako v prípade iných makrolidov sa v niektorých európskych krajinách zaznamenal vysoký výskyt rezistencie Streptococcus pneumoniae(> 30 %) voči azitromycínu (pozri časť 5.1). Toto sa má vziať do úvahy pri liečbe infekcií, ktoré spôsobuje Streptococcus pneumoniae.


Faryngitída/tonzilitída

Azitromycín nie je liekom prvej voľby v liečbe faryngitídy a tonzilitídy, ktorú spôsobuje Streptococcus pyogenes. Pre tieto prípady a na profylaxiu akútnej reumatickej horúčky je liečbou prvej voľby penicilín.


Sinusitída

Azitromycín často nie je liekom prvej voľby v liečbe sinusitídy.


Akútny zápal stredného ucha

Azitromycín často nie je liekom prvej voľby v liečbe akútneho zápalu stredného ucha.


Infekcie kože a mäkkých tkanív

Hlavný pôvodca infekcií mäkkých tkanív, Staphylococcus aureus,je často rezistentný voči azitromycínu. Preto sa za podmienku pri liečbe infekcií mäkkých tkanív azitromycínom považuje testovanie citlivosti.


Infikované popáleniny

Azitromycín nie je indikovaný na liečbu infikovaných popálenín.


Pohlavne prenosné choroby

V prípade pohlavne prenosných chorôb sa má vylúčiť súbežne prebiehajúca infekcia spôsobená T. palladium.


Neurologické alebo psychické poruchy

Azitromycín sa má podávať s opatrnosťou pacientom s neurologickými a psychickými poruchami.


Tak ako pri iných antibiotikách, odporúča sa sledovanie príznakov superinfekcie necitlivými mikroorganizmami, vrátane húb.


U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (GFR < 10 ml/min) sa pozorovalo 33 % zvýšenie systémovej expozície azitromycínu (pozri časť 5.2).


Azithromycin Sandoz obsahuje sójový lecitín, ktorý môže byť zdrojom sójového proteínu, a preto ho nesmú užívať pacienti, ktorí majú alergiu na sóju alebo arašidy kvôli riziku reakcií z precitlivenosti.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na azitromycín


Antacidá

Vo farmakokinetickej štúdii sledujúcej účinky súbežného podávania antacíd a azitromycínu sa nepozoroval žiadny vplyv na celkovú biologickú dostupnosť, aj keď sa maximálne sérové koncentrácie znížili o 25 %. U pacientov užívajúcich azitromycín aj antacidá sa lieky nemajú užívať súbežne. Azitromycín sa musí užívať aspoň 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po užití antacíd.

Súbežné podávanie azitromycínu granulátu na perorálnu suspenziu s predĺženým uvoľňovaním a jednorazovej dávky 20 ml lieku obsahujúceho kombináciu hydroxidu hlinitého a hydroxidu horečnatého neovplyvnilo pomer a rozsah absorpcie azitromycínu.


Flukonazol

Súbežné podávanie jednorazovej dávky 1 200 mg azitromycínu nezmenilo farmakokinetiku jednorazovej dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozícia a polčas azitromycínu sa pri súbežnom podaní flukonazolu nezmenili, pozorovalo sa však klinicky nevýznamné zníženie Cmax(18 %) azitromycínu.


Nelfinavir

Súbežné podávanie azitromycínu (1 200 mg) a nelfinaviru v rovnovážnom stave (750 mg trikrát denne) spôsobilo zvýšenie koncentrácií azitromycínu. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné nežiaduce účinky a nebola potrebná úprava dávky.


Rifabutín

Súbežné podávanie azitromycínu a rifabutínu neovplyvnilo sérové koncentrácie žiadneho z liečiv. Neutropénia sa pozorovala u jedincov súbežne liečených azitromycínom a rifabutínom. Aj keď sa neutropénia spájala s užívaním rifabutínu, nebola potvrdená kauzálna súvislosť s užívaním kombinácie s azitromycínom (pozri časť 4.8).


Terfenadín

Farmakokinetické štúdie nehlásili žiadne dôkazy interakcie medzi azitromycínom a terfenadínom. Hlásili sa zriedkavé prípady, kedy sa možnosť takejto interakcie nemohla úplne vylúčiť, avšak k dispozícii nebol presný dôkaz, že sa takáto interakcia objavila.


Cimetidín

Vo farmakokinetickej štúdii sledujúcej účinky jednorazovej dávky cimetidínu, ktorá sa podávala 2 hodiny pred azitromycínom, na farmakokinetiku azitromycínu, sa nepozorovali zmeny vo farmakokinetike azitromycínu.


Účinok azitromycínu na iné lieky


Deriváty ergotamínu

Z dôvodu teoretickej možnosti ergotizmu sa neodporúča súbežné užívanie azitromycínu s derivátmi ergotamínu (pozri časť 4.4).


Digoxín (substráty P-gp)

Bolo hlásené, že súbežné podávanie makrolidových antibiotík vrátane azitromycínu so substrátmi P-glykoproteínu ako je digoxín, viedlo k zvýšeniu sérových hladín substrátov P-glykoproteínu. Preto, ak sa azitromycín a substráty P-glykoproteínu podávajú súbežne, má sa zvážiť možnosť zvýšenia sérových koncentrácií substrátu.


Perorálne antikoagulanciá kumarínového typu

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii azitromycín nemenil antikoagulačný účinok jednorazovej dávky 15 mg warfarínu podávanej zdravým dobrovoľníkom. Po uvedení lieku na trh sa po súbežnom podávaní azitromycínu a antikoagulancií kumarínového typu hlásilo zosilnenie antikoagulácie. Hoci sa kauzálny vzťah nepreukázal, má sa zvážiť frekvencia sledovania protrombínového času v prípade, kedy sa azitromycín používa u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanciá kumarínového typu.


Cyklosporín

Vo farmakokinetickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ktorým sa perorálne podávala dávka 500 mg azitromycínu/deň počas 3 dní a potom jednorazová perorálna dávka 10 mg cyklosporínu/kg, sa zistilo, že konečná Cmax a AUC0-5boli výrazne zvýšené. Preto sa má postupovať s opatrnosťou pred zvažovaním súbežného podávania týchto liekov. Ak je kombinácia týchto liekov nevyhnutná, hladiny cyklosporínu sa majú sledovať a na základe toho sa má dávka upraviť.


Teofylín

Nie je k dispozícii dôkaz o klinicky významnej farmakokinetickej interakcii v prípade, kedy sa zdravým dobrovoľníkom súbežne podáva azitromycín a teofylín. Keďže boli hlásené interakcie iných makrolidov s teofylínom, odporúča sa venovať pozornosť znakom, ktoré poukazujú na zvýšenie hladín teofylínu.


Trimetoprim/sulfametoxazol

Súbežné podávanie trimetoprimu/sulfametoxazolu DS (160 mg/800 mg) počas 7 dní s 1 200 mg azitromycínu v 7. deň nemalo žiadny významný vplyv na maximálne koncentrácie, celkovú expozíciu alebo vylučovanie trimetoprimu alebo sulfametoxazolu močom. Sérové koncentrácie azitromycínu boli podobné tým, ktoré sa zaznamenali v iných štúdiách.


Zidovudín

Jednorazové dávky 1 000 mg azitromycínu a viacnásobné dávky 1 200 mg alebo 600 mg azitromycínu mali malý vplyv na farmakokinetiku v plazme alebo na vylučovanie zidovudínu alebo jeho glukuronidového metabolitu obličkami. Podanie azitromycínu však zvýšilo koncentrácie fosforylovaného zidovudínu, klinicky aktívneho metabolitu, v mononukleárnych bunkách periférnej krvi. Klinický význam tohto zistenia nie je objasnený, ale môže byť prínosom pre pacientov.


Azitromycín výrazne neinteraguje so systémom cytochrómu P 450 v pečeni. Nepredpokladá sa, že by dochádzalo k liekovým interakciám na úrovni farmakokinetiky, ako sa to pozorovalo pri erytromycíne a iných makrolidoch. Indukcia cytochrómom P450 v pečeni alebo inaktivácia prostredníctvom komplexu cytochróm-metabolit sa pri azitromycíne nevyskytuje.


Astemizol, alfentanil

Nie sú známe žiadne údaje týkajúce sa interakcií s astemizolom alebo alfentanilom. Opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní týchto liekov s azitromycínom z dôvodu známeho zosilnenia účinku týchto liekov, keď sa podávajú súbežne s makrolidovým antibiotikom erytromycínom.


Atorvastatín

Súbežné podávanie atorvastatínu (10 mg denne) a azitromycínu (500 mg denne) nemenilo koncentrácie atorvastatínu v plazme (na základe stanovenia inhibície HMG CoA-reduktázy).

Avšak po uvedení lieku na trh sa u pacientov užívajúcich azitromycín so statínmi hlásili prípady rabdomyolýzy.


Karbamazepín

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa nezistil žiadny signifikantný účinok na hladiny karbamazepínu alebo jeho aktívneho metabolitu v plazme pacientov súbežne užívajúcich azitromycín.


Cisaprid

Cisaprid sa metabolizuje v pečeni prostredníctvom enzýmu CYP 3A4. Keďže makrolidy inhibujú tento enzým, súbežné podávanie cisapridu môže spôsobiť nárast predĺženia QT intervalu, komorové arytmie a torsades de pointes.


Cetirizín

U zdravých dobrovoľníkov neviedlo súbežné podávanie 5-dňového režimu azitromycínu s 20 mg cetirizínu v rovnovážnom stave ku farmakokinetickej interakcii a k významným zmenám QT intervalu.


Didanozín (dideoxyinozín)

Nezdá sa, že by súbežné podávanie 1 200 mg azitromycínu/deň s 400 mg didanozínu/deň u 6 HIV-pozitívnych jedincov v porovnaní s placebom ovplyvňovalo farmakokinetiku didanozínu v rovnovážnom stave.


Efavirenz

Súbežné podanie jednorazovej dávky 600 mg azitromycínu a dávky 400 mg efavirenzu podávanej denne počas 7 dní neviedlo ku klinicky významným farmakokinetickým interakciám.


Indinavir

Súbežné podanie jednorazovej dávky 1 200 mg azitromycínu nemalo žiadny štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku indinaviru podávaného v dávke 800 mg trikrát denne počas 5 dní.


Metylprednizolón

V farmakokinetickej interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov nemal azitromycín významný vplyv na farmakokinetiku metylprednizolónu.


Midazolam

U zdravých dobrovoľníkov nespôsobilo súbežné podávanie 500 mg azitromycínu/deň počas 3 dní klinicky významné zmeny vo farmakokinetike a farmakodynamike midazolamu podaného v jednorazovej dávke 15 mg.


Sildenafil

U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia neexistuje dôkaz o účinku azitromycínu (500 mg denne počas 3 dní) na AUC a Cmaxsildenafilu alebo jeho hlavného cirkulujúceho metabolitu.


Triazolam

U 14 zdravých dobrovoľníkov nemalo súbežné podávanie 500 mg azitromycínu v 1. deň a 250 mg na 2. deň s 0,125 mg triazolamu na 2. deň výrazný účinok na akúkoľvek farmakokinetickú premennú triazolamu v porovnaní s triazolamom a placebom.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné adekvátne údaje o používaní azitromycínu u gravidných žien. Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách preukázali prechod azitromycínu cez placentu, teratogénne účinky sa však nepozorovali (pozri časť 5.3). Nebola stanovená bezpečnosť azitromycínu s ohľadom na užívanie liečiva počas gravidity. Z tohto dôvodu sa má azitromycín používať počas gravidity len v prípade, ak prínos preváži riziko.


Dojčenie

Bolo hlásené, že azitromycín sa vylučuje do materského mlieka, ale nie sú k dispozícii adekvátne a dobre kontrolované klinické štúdie u dojčiacich žien, ktoré by charakterizovali farmakokinetiku vylučovania azitromycínu do materského mlieka.


Keďže nie je známe, či azitromycín môže mať nežiaduce účinky na dojčené dieťa, počas liečby azitromycínom sa má dojčenie prerušiť. Okrem iného je u dojčeného dieťaťa možný výskyt hnačky, mykotickej infekcie sliznice ako aj senzibilizácie. Odporúča sa zlikvidovať materské mlieko počas liečby a ešte 2 dni po skončení liečby. Potom je možné pokračovať v dojčení.


Fertilita

V štúdiách fertility vykonaných na potkanoch sa zaznamenal znížený počet gravidít po podávaní azitromycínu. Význam tohto zistenia pre ľudí nie je známy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neexistuje dôkaz, ktorý by naznačoval, že azitromycín môže mať účinok na schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce účinky identifikované počas klinickej skúsenosti a po uvedení lieku na trh podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Nežiaduce účinky identifikované po uvedení lieku na trh sú uvedené kurzívou. Frekvencie v rámci skupín sú definované použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencií sú nežiaduce účinky uvedené podľa klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce reakcie možno alebo pravdepodobne spojené s azitromycínom na základe skúsenosti z klinickej štúdie a po uvedení lieku na trh:


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Infekcie a nákazy

Menej časté

Kandidóza

Vaginálna infekcia

Pneumónia

Plesňová infekcia

Bakteriálna infekcia

Faryngytída

Gastroenteritída

Porucha dýchania

Rinitída

Kandidóza v ústach

Neznáme

Pseudomembranózna kolitída (pozri časť 4.4)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

Leukopénia

Neutropenia

Eozinofília

Neznáme

Trombocytopénia

Hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

Angioedém

Precitlivenosť

Neznáme

Anafylaktická reakcia (pozri časť 4.4)

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

Anorexia

Psychické poruchy

Menej časté

Nervozita

Insomnia

Zriedkavé

Agitovanosť

Depersonalizácia

Neznáme

Agresivita

Úzkosť

Delírium

Halucinácia

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Závrat

Somnolencia

Dysgeúzia

Parestézia

Neznáme

Synkopa, konvulzie

Hypestézia

Psychomotorická hyperaktivita

Anosmia

Ageúzia,

Parosmia,

Myasténia gravis (pozri časť 4.4)

Poruchy oka

Menej časté

Poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Porucha sluchu

Vertigo

Neznáme

Poškodenie sluchu vrátane hluchoty a/alebo tinnitu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Palpitácie

Neznáme

Torsades de pointes (pozri časť 4.4)

Arytmia (pozri časť 4.4) vrátane ventrikulárnej tachykardie

Predĺžený QT interval na elektrokardiograme (pozri časť 4.4)

Poruchy ciev

Menej časté

Návaly tepla

Neznáme

Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Dyspnoe

Epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Hnačka

Časté

Vracanie

Bolesť brucha

Nauzea

Menej časté

Zápcha

Flatulencia

Dyspepsia

Gastritída

Dysfágia

Abdominálna distenzia

Sucho v ústach

Grganie

Vredy v ústach

Nadmerná sekrécia slín

Neznáme

Pankreatitída

Zmena farby jazyka

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Hepatitída

Zriedkavé

Abnormálna činnosť pečene

Cholestatická žltačka

Neznáme

Zlyhávanie pečene (ktoré zriedkavo viedlo k úmrtiu) (pozri časť 4.4)*

Fulminantná hepatitída

Nekróza pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Vyrážka,

Pruritus

Žihľavka

Dermatitída

Suchá koža

Hyperhidróza

Zriedkavé

Fotosenzitívna reakcia

Neznáme

Stevensov-Johnsonov syndróm

Toxická epidermálna nekrolýza

Multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Osteoartritída

Myalgia

Bolesť chrbta

Bolesť krku

Neznáme

Artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Dysúria

Renálna bolesť

Neznáme

Akútne zlyhávanie obličiek

Intersticiálna nefritída

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Metrorágia

Porucha semenníkov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté


Edém

Asténia

Malátnosť

Únava

Edém tváre

Bolesť hrudníka

Pyrexia

Bolesť

Periférny edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Znížený počet lymfocytov

Zvýšený počet eozinofilov

Znížená hladina bikarbonátu v krvi

Zvýšený počet bazofilov

Zvýšený počet monocytov

Zvýšený počet neutrofilov

Menej časté

Zvýšená hladina aspartátaminotransferázy

Zvýšená hladina alanínaminotransferázy

Zvýšená hladina bilirubínu v krvi

Zvýšená hladina močoviny v krvi

Zvýšená hladina kreatinínu v krvi

Abnormálna hladina draslíka v krvi

Zvýšená hladina alkalickej fosfatázy

Zvýšená hladina chloridov

Zvýšená hladina glukózy

Zvýšený počet krvných doštičiek

Znížený hematokrit

Zvýšená hladina bikarbonátu

Abnormálna hladina sodíka

Úrazy a otravy

Menej časté

Následné komplikácie liečebného postupu

*ktoré zriedkavo viedlo k úmrtiu


Nežiaduce reakcie možno alebo pravdepodobne spojené s profylaxiou a liečbou Mycobacterium avium complex na základe skúsenosti z klinickej štúdie a po uvedení lieku na trh. Tieto nežiaduce reakcie sa líšia od tých, ktoré boli hlásené pri liekových formách s okamžitým uvoľňovaním alebo s predĺženým uvoľňovaním, čo sa týka typu alebo častosti výskytu:


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté


Anorexia

Poruchy nervového systému

Časté

Závrat

Bolesť hlavy

Parestézia

Dysgeúzia

Menej časté

Hypoestézia

Poruchy oka

Časté

Porucha zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Hluchota

Menej časté

Poškodenie sluchu

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Palpitácie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Hnačka

Bolesť brucha

Nauzea

Flatulencia

Tráviace ťažkosti

Riedka stolica

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Vyrážka

Pruritus

Menej časté

Stevensov-Johnsonov syndróm

Fotosenzitívna reakcia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Artralgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Únava

Menej časté

Asténia

Malátnosť


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nežiaduce reakcie zaznamenané pri vyšších dávkach ako sú odporúčané boli podobné ako pri normálnych dávkach. V prípade predávkovania sú indikované všeobecné symptomatické a všeobecné podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne liečivá na systémové použitie, makrolidy, azitromycín

ATC kód: J01FA10


Mechanizmus účinku

Azitromycín je makrolidové antibiotikum patriace do skupiny azalidov. Väzbou na ribozomálnu podjednotku 50S bráni translokácii peptidových reťazcov z jedného miesta ribozómu na druhé, čím v citlivých organizmoch dochádza k zabráneniu syntéze bielkovín závislej od RNA.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah (FK/FD)

Hlavným FK/FD parametrom najlepšie charakterizujúcim účinnosť azitromycínu je pomer AUC/MIC.


Mechanizmus rezistencie

Rezistencia voči azitromycínu môže byť inherentná alebo získaná. Existujú tri základné mechanizmy vzniku bakteriálnej rezistencie: zmena cieľového miesta, zmena transportu antibiotika a modifikácia antibiotika.

Úplná skrížená rezistencia existuje medzi Streptococcus pneumoniae, betahemolytickými streptokokmi skupiny A, Enterococcus faecalis a Staphylococcus aureus vrátane S. aureus rezistentného voči meticilínu (MRSA) a to voči erytromycínu, azitromycínu, ostatným makrolidom a linkozamidom.


Hraničné hodnoty citlivosti


EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti)


Patogény

citlivý (mg/l)

rezistentný (mg/l)

Staphylococcus spp.

1

> 2

Streptococcus spp. (skupiny A, B, C, G)

0,25

> 0,5

Streptococcus pneumoniae

0,25

> 0,5

Haemophilus influenzae

0,12

> 4

Moraxella catarrhalis

0,5

> 0,5

Neisseria gonorrhoeae

0,25

> 0,5


Citlivosť


Prevalencia získanej rezistencie môže kolísať v závislosti od geografickej polohy a času pre vybrané druhy. Lokálne informácie o rezistencii sú potrebné obzvlášť pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.

Patogény, u ktorých môže byť problémom rezistencia: prevalencia rezistencie je rovná alebo väčšia ako 10 % aspoň v jednej krajine Európskej únie.


Tabuľka citlivosti


Bežne citlivé druhy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Haemophilus influenzae*

Moraxella catarrhalis*

Ostatné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Legionella pneumophila

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumoniae*

Druhy, u ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus*

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

Ostatné mikroorganizmy

Ureaplasma urealyticum

Prirodzene rezistentné organizmy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus - kmene rezistentné voči meticilínu a erytromycínu

Streptococcus pneumoniae - kmene rezistentné

voči penicilínu

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella spp.

Anaeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Skupina Bacteroides fragilis


* Klinická účinnosť sa preukazuje citlivosťou izolovaných organizmov v rámci schválených klinických indikácií.


5.2 Farmakodynamické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť azitromycínu asi 37 %. Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú za 2 – 3 hodiny (Cmaxpo perorálnom podaní jednorazovej dávky 500 mg bola približne 0,4 mg/l).


Distribúcia

Farmakokinetické štúdie ukázali zreteľne vyššie hladiny azitromycínu v tkanivách ako v plazme (až do 50-násobku maximálnej koncentrácie pozorovanej v plazme), ktoré poukazujú na to, že liečivo sa silno viaže v tkanivách (distribučný objem v rovnovážnom stave je asi 31 l/kg). Po podaní jednorazovej dávky 500 mg sú koncentrácie v cieľových tkanivách, ako pľúca, mandle a prostata vyššie ako MIC90pre pravdepodobne sa vyskytujúce patogény.


V experimentálnych štúdiách in vitro ain vivo sa azitromycín hromadí vo fagocytoch, uvoľňovanie je stimulované aktívnou fagocytózou. V štúdiách na zvieratách sa javilo, že tento proces prispieva k hromadeniu azitromycínu v tkanivách.

Väzba azitromycínu na bielkoviny v sére je variabilná a v závislosti od sérovej koncentrácie sa pohybuje od 50 % pri 0,05 mg/l do 12 % pri 0,5 mg/l.


Exkrécia

Terminálny plazmatický polčas eliminácie je približne rovnaký ako polčas tkanivovej deplécie –v rozmedzí od 2 do 4 dní. Približne 12 % intravenózne podanej dávky sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu 3 dní, väčšina počas prvých 24 hodín. Biliárna exkrécia azitromycínu, prevažne v nezmenenej forme, je hlavnou cestou jeho eliminácie.

Zistené metabolity (vznikli N- a O- demetyláciou, hydroxyláciou dezozamínového a aglykónového kruhu a štiepením konjugátu kladinózy) sú mikrobiologicky inaktívne.

Po 5-dňovej liečbe sa pozorovali mierne vyššie (29 %) hodnoty AUC u starších dobrovoľníkov (> 65 rokov) v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi (< 45 rokov). Avšak tieto rozdiely nie sú považované za klinicky relevantné, preto úprava dávky nie je potrebná.


Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov


Nedostatočnosť obličiek

U jedincov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek (GFR 10 – 80 ml/min) sa v porovnaní s jedincami s fyziologickou funkciou obličiek (GFR > 80 ml/min) po podaní jednorazovej perorálnej dávky 1 g azitromycínu zvýšila priemerná Cmaxo 5,1 % a AUC0-120o 4,2 %. U jedincov so závažným poškodením funkcie obličiek sa v porovnaní s jedincami s fyziologickou funkciou obličiek zvýšila priemerná Cmaxo 61 % a AUC0-120 o 33 %.


Nedostatočnosť pečene

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením pečene nedochádza v porovnaní s fyziologickou funkciou pečene k výraznej zmene sérovej farmakokinetiky azitromycínu. U týchto pacientov sa zvýšené vylučovanie azitromycínu močom zdá byť kompenzáciou zníženého vylučovania pečeňou.


Starší pacienti

Farmakokinetika azitromycínu u starších mužov bola podobná ako u mladších dospelých. U starších žien sa však pozorovali vyššie maximálne koncentrácie (zvýšené o 30 – 50 %), nevyskytla sa však žiadna významná akumulácia.


Dojčatá, batoľatá, deti a dospievajúci

Farmakokinetika sa zisťovala u detí vo veku 4 mesiace až 15 rokov, ktoré užívali kapsuly, granulát alebo suspenziu. Pri dávkovaní azitromycínu 10 mg/kg v 1. deň, následne 5 mg/kg 2. – 5. deň, sa pozorovali mierne nižšie hodnoty Cmaxako u dospelých (224 μg/l u detí vo veku 0,6 – 5 rokov po troch dňoch dávkovania a 383 μg/l u detí vo veku 6 – 15 rokov). Hodnota t1/2(36 hodín) u starších detí bola v rámci rozmedzia očakávaného u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách s vysokými dávkami, pri ktorých sa po podaní dosiahli koncentrácie 40-násobne vyššie ako koncentrácie, ktoré sa očakávajú v klinickej praxi, sa zistilo, že azitromycín spôsobuje reverzibilnú fosfolipidózu, zvyčajne bez zistiteľných toxikologických dôsledkov. Význam tohto zistenia pre ľudí užívajúcich azitromycín v súlade s odporúčaniami nie je známy.


Karcinogénny potenciál:

Neuskutočnili sa dlhodobé štúdie na zvieratách zamerané na hodnotenie karcinogénneho potenciálu.


Mutagénny potenciál:

V štandardných laboratórnych testoch – test na myšacích lymfómoch, test klastogenity na ľudských lymfocitoch a test klastogenity na myšacej kostnej dreni – sa nedokázal žiadny mutagénny potenciál azitromycínu.


Reprodukčná toxicita:

Nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky v štúdiách embryotoxicity na myšiach a potkanoch. U potkanov viedli dávky azitromycínu 100 do 200 mg/kg hmotnosti/deň k miernemu spomaleniu fetálnej osifikácie a k prírastku hmotnosti matky. V peri-/postnatálnych štúdiách na potkanoch sa pozorovalo po liečbe azitromycínom v dávke 50 mg/kg/deň a viac pozorovala mierna retardácia.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro:

mikrokryštalická celulóza

predželatinovaný kukuričný škrob

sodná soľ karboxymetylškrobu, typ A

koloidný oxid kremičitý bezvodý

nátriumlaurylsulfát

magnéziumstearát


Obal:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E 171)

mastenenc

sójový lecitín

xantánová guma


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVdC/ALU blister


Veľkosti balenia:

250 mg: 4, 6, 12, 24, 50 a 100 filmom obalených tabliet

500 mg: 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


250 mg: 15/0317/06-S

500 mg: 15/0318/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.7.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14.1.2011 – bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2013

15


Azithromycin Sandoz 250 mg filmom obalené tablety