+ ipil.sk

Azitromycin Mylan 500 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Azitromycin Mylan 500 mg

filmom obalené tablety

azitromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Azitromycin Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Azitromycin Mylan

3. Ako užívať Azitromycin Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Azitromycin Mylan

6. Obsah balenia ďalšie informácie


1. Čo je Azitromycin Mylan a na čo sa používa


Azitromycin Mylan je liekom zo skupiny antibiotík, nazývaných makrolidy. Používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií spôsobených mikroorganizmami, ako sú baktérie. Tieto infekcie zahŕňajú:

 • infekcie hrudníka, ako sú zápal priedušiek (bronchitída) a zápal pľúc (pneumónia)

 • infekcie nosových dutín, hrdla, mandlí alebo uší

 • ľahké až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív, napr. infekcia vlasových vačkov (folikulitída), bakteriálne infekcie kože a jej hlbších vrstiev (celulitída), infekcie kože s opuchom a začervenaním (eryzipel, ruža)

 • infekcie spôsobené baktériou nazývanou Chlamydia trachomatis. Táto baktéria môže zapríčiniť zápal trubice, ktorá odvádza moč z močového mechúra (močovej rúry), alebo miesta, kde sa vaša maternica spája s vašou pošvou (krčka maternice).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Azitromycin Mylan


Neužívajte Azitromycin Mylan

 • ak ste alergický na arašidy alebo sóju, nakoľko liek obsahuje sójový olej.

 • ak ste alergický na azitromycín, na akékoľvek iné makrolidové (ako sú erytromycín alebo klaritromycín) alebo ketolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Alergická reakcia môže spôsobiť kožnú vyrážku alebo sipot pri dýchaní.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Azitromycin Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu spôsobujúcu opuchnutie tváre a krku, prípadne aj spolu s dýchacími ťažkosťami

 • ak máte závažné problémy s funkciou obličiek: váš lekár môže zmeniť dávku

 • ak máte problémy s funkciou pečene: váš lekár môže uznať za potrebné sledovať funkciu vašej pečene alebo liečbu ukončiť

 • ak trpíte ochorením myasthenia gravis (lokalizovaná svalová slabosť)

 • ak bolo u vás zistené neurologické ochorenie, čo je ochorenie mozgu alebo nervového systému

 • máte mentálne (duševné) alebo emocionálne problémy alebo problémy so správaním

 • užívate lieky známe ako námeľové alkaloidy (ako je ergotamín), ktoré sa používajú na liečbu migrény: azitromycín sa neodporúča (pozri „Iné lieky a Azitromycin Mylan“ nižšie)


Keďže azitromycín môže zvýšiť riziko nezvyčajného srdcového rytmu, povedzte svojmu lekárovi, ak sa vás týka ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov predtým ako užijete tento liek (predovšetkým ak ste žena alebo starší človek):

 • ste si vedomý, že vám niekedy bola zistená diagnóza predĺženého intervalu QT (ochorenie srdca zachytené na elektrokardiograme alebo EKG prístroji): azitromycín sa neodporúča

 • ste si vedomý, že máte pomalý alebo nepravidelný rytmus srdca alebo oslabenú funkciu srdca (srdcové zlyhanie): azitromycín sa neodporúča

 • viete, že máte v krvi nízke hladiny draslíka alebo horčíka: azitromycín sa neodporúča

 • užívate lieky známe ako antiarytmiká (napr. chinidín, prokaínamid, dofetilid, amiodarón, sotalol: na liečbu nepravidelného srdcového rytmu), cisaprid (na liečbu žalúdočných problémov) alebo terfenadín (antihistaminikum, ktoré sa používa na liečbu alergií), alebo antipsychotické lieky (napr. pimozid), antidepresíva (napr. citalopram), niektoré antibiotiká (napr. moxifloxacín, levofloxacín) ktoré môžu ovplyvniť srdcový rytmus: azitromycín sa neodporúča (pozri časť „Iné lieky a Azitromycin Mylan“ nižšie)


Ak sa u vás počas alebo po ukončení liečby vyskytne závažná a pretrvávajúca hnačka, obzvlášť ak zaznamenáte krv alebo hlien, ihneď to povedzte svojmu lekárovi.


Ak vaše príznaky pretrvávajú po ukončení liečby azitromycínom, alebo ak zaznamenáte akékoľvek nové a pretrvávajúce príznaky, kontaktujte svojho lekára.


Iné lieky a Azitromycin Mylan


Predtým, ako začnete užívať Azitromycin Mylan, povedzte vášmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • teofylín (používa sa na liečbu astmy): účinok teofylínu sa môže zosilniť.

 • warfarín alebo akýkoľvek podobný liek na prevenciu krvných zrazenín: súbežné použitie môže zvýšiť riziko krvácania.

 • ergotamín, dihydroergotamín (používa sa na liečbu migrény): môže sa vyskytnúť ergotizmus [t.j. pocit svrbenia končatín, svalové kŕče a gangréna (sneť) rúk a nôh z dôvodu nedostatočného obehu krvi]. Súbežné použitie sa preto neodporúča.

 • cyklosporín (používa sa na potlačenie imunitného systému na prevenciu a liečbu odvrhnutia transplantovaného orgánu alebo kostnej drene): ak je súbežné použitie nevyhnutné, váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať krvné hladiny cyklosporínu a môže vám upraviť dávkovanie.

 • digoxín (na liečbu srdcového zlyhania): hladiny digoxínu sa môžu zvýšiť. Váš lekár vám bude kontrolovať krvné hladiny.

 • antacidá (na poruchy trávenia): azitromycín sa má užiť aspoň 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po užití antacíd.

 • cisaprid (na liečbu žalúdočných problémov), terfenadín (používaný na liečbu sennej nádchy): súbežné použitie s azitromycínom môže spôsobiť poruchy srdcovej činnosti.

 • lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (nazývané antiarytmiká) alebo na zníženie hladiny cholesterolu (nazývané statíny).

 • alfentanil (používa sa na navodenie narkózy) alebo astemizol (používa sa na liečbu sennej nádchy): súbežné použitie s azitromycínom môže zosilniť účinok týchto liekov.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o bezpečnosti azitromycínu počas tehotenstva. Z toho dôvodu sa Azitromycin Mylan neodporúča užívať, ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť. Avšak, za vážnych okolností vám ho môže váš lekár predpísať.


Azitromycín sa vylučuje do materského mlieka, preto počas užívania Azitromycinu Mylan nesmiete dojčiť, pretože to môže spôsobiť vedľajšie účinky u vášho dieťaťa, vrátane hnačky a infekcie. Odporúča sa likvidovať mlieko v priebehu liečby a až dva dni po ukončení liečby. V dojčení môžete pokračovať dva dni po ukončení liečby Azitromycinom Mylan.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov:

Azitromycin Mylan môže spôsobiť závraty a záchvaty. Ak trpíte týmito ťažkosťami, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


Azitromycin Mylan obsahuje sójový olej

Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek (pozri tiež časť „Neužívajte Azitromycin Mylan“ vyššie).


3. Ako užívať Azitromycin Mylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety Azitromycin Mylan sa majú podávať ako jedna dávka denne. Tablety sa majú prehltnúť a pokiaľ možno zapiť vodou, môžu sa užiť spolu s jedlom alebo bez jedla.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí pacienti (vrátane starších pacientov), deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou viac ako 45 kg:

Odporúčaná dávka je 1500 mg rozdelená počas 3 alebo 5 dní nasledovným spôsobom:

 • Pokiaľ sa užíva ako 3-dňová liečba: 500 mg raz denne.

 • Pokiaľ sa užíva ako 5-dňová liečba: 500 mg ako jednorazová dávka prvý deň a potom 250 mg jedenkrát denne druhý až piaty deň.

Zápal močovej rúry alebo krčka maternice spôsobený chlamýdiami: 1000 mg užitých v jednej dávke iba jeden deň.


Pri zápale nosovej dutiny sa liečba odporúča dospelým a dospievajúcim starším ako 16 rokov.


Deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou 45 kg a menej:

Tablety nie sú určené pre týchto pacientov. Môžu sa použiť iné liekové formy, ktoré obsahujú azitromycín (napr. suspenzia).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene:

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte problémy s obličkami alebo s pečeňou, pretože váš lekár môže považovať za potrebné upraviť zvyčajnú dávku.


Ak užijete viac Azitromycinu Mylan,ako máte

Ak ste vy (alebo niekto iný) prehltli naraz veľa tabliet lieku, alebo ak si myslíte, že dieťa prehltlo nejakú tabletu, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. Predávkovanie pravdepodobne spôsobí prechodnú stratu sluchu, pocit ťažkej nevoľnosti (pocitu na vracanie), vracanie a hnačku.


Zoberte si so sebou do nemocnice alebo k lekárovi túto písomnú informáciu pre používateľa, akékoľvek zvyšné tablety a obal lieku, aby vedeli, aké tablety ste užili.


Ak zabudnete užiť Azitromycin Mylan

Ak zabudnete užiť tabletu, užite ju hneď, ako si spomeniete, pokiaľ už nie je takmer čas na užitie ďalšej tablety. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Azitromycin Mylan

Neukončujte užívanie vášho lieku skôr, ako sa poradíte so svojím lekárom a to ani v prípade, ak sa cítite lepšie. Je veľmi dôležité, aby ste Azitromycin Mylan užívali tak dlho, ako vám povedal váš lekár; v opačnom prípade sa infekcia môže vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objavia nasledujúce príznaky, prestaňte užívať tablety a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekársku službu prvej pomoci (pohotovosť) v najbližšej nemocnici:


Menej časté (môže postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • alergická reakcia (opuchnutie pier, tváre alebo krku vedúce k závažným ťažkostiam s dýchaním; kožná vyrážka alebo žihľavka)

 • zápal pečene (hepatitída)


Zriedkavé (môže postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí)

 • zožltnutie kože alebo očí (žltačka)


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • pľuzgiere/krvácanie z pier, očí, nosa, úst alebo genitálií (pohlavných orgánov), ktoré môžu byť spôsobené Stevensovým-Johnsonovým syndrómom alebo toxickou epidermálnou nekrózou, čo sú závažné kožné ochorenia

 • poruchy srdcového rytmu označované ako predĺženie QT intervalu (oneskorený prevod elektrických signálov, ktoré je možné vidieť na EKG, elektrickom zázname činnosti srdca). U niektorých ľudí sa tento stav môže rozvinúť do potenciálne závažného ochorenia srdca známeho ako Torsades de pointes. To môže viesť k veľmi rýchlemu srdcovému rytmu, spôsobujúcemu náhlu stratu vedomia.

 • nepravidelný srdcový rytmus

 • dlhotrvajúca hnačka s krvou a hlienom

 • zápal pankreasu – podžalúdkovej žľazy (pankreatitída)

 • zápal obličiek alebo zlyhanie obličiek

 • zlyhanie pečene (zriedkavo život ohrozujúce)

 • záchvaty (kŕče)


Toto sú veľmi závažné vedľajšie účinky. Môžete potrebovať bezodkladnú lekársku starostlivosť alebo hospitalizáciu.


Zaznamenali sa nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • hnačka


Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

 • bolesť hlavy

 • vracanie

 • bolesť brucha

 • nutkanie na vracanie

 • zmeny v počte bielych krviniek

 • nízka hladina bikarbonátu v krvi


Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • kvasinkové infekcie v ústach alebo v pošve (afta), pošvové infekcie, zápal pľúc (pneumónia), plesňové infekcie, bakteriálne infekcie, zápal hrdla, zápal žalúdka a čriev, ťažkosti s dýchaním, nádcha alebo upchatý nos

 • alergické reakcie rôzneho stupňa závažnosti

 • strata chuti do jedla

 • pocit nervozity

 • nespavosť (insomnia)

 • závraty, pocit ospalosti (somnolencia), poruchy chuti, necitlivosť alebo pocit mravenčenia (parestézia)

 • poruchy zraku

 • ochorenie ucha, vertigo

 • búšenie srdca (palpitácie)

 • návaly horúčavy

 • ťažkosti s prehĺtaním, krvácanie z nosa

 • zápcha, vetry (flatulencia), tráviace ťažkosti, zápal sliznice žalúdka (gastritída), ťažkosti s prehĺtaním, pocit nafúknutia, sucho v ústach, grganie, vred v ústach, zvýšená tvorba slín

 • vyrážka na koži, svrbenie, žihľavka, zápal kože (dermatitída), suchá koža, nadmerné potenie

 • bolesť kostí a kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, bolesť krku

 • bolesť pri močení, bolesť obličiek

 • nezvyčajné alebo neočakávané krvácanie z pošvy, problémy s funkciou semenníkov

 • celkový opuch

 • celková strata sily,všeobecný pocit nepohody, únava, opuch tváre, bolesť hrudníka, horúčka, bolesť, opuch dolných končatín

 • nezvyčajné výsledky laboratórnych testov (napr. krvné alebo pečeňové testy)

 • ťažkosti po liečbe


Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 pacientov)

 • agitovanosť (rozrušenie)

 • zmeny funkcie pečene

 • citlivosť kože na slnečné svetlo viac, ako je bežné


Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • znížený počet krvných doštičiek (trombocytopénia), znížený počet červených krviniek spôsobený ich porušením (hemolytická anémia)

 • agresivita, úzkosť, vážny stav zmätenosti (delírium), videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú prítomné (halucinácie)

 • mdloby, znížená citlivosť na dotyk alebo zníženie dotykových vnemov (hypestézia), pocit hyperaktivity (nadmernej aktivity), strata čuchu alebo zmenené čuchové vnímanie, strata chuti

 • zhoršenie alebo vystupňovanie svalovej slabosti (myasthenia gravis)

 • porucha sluchu vrátane hluchoty a/alebo zvonenia v ušiach

 • nízky krvný tlak

 • zmena sfarbenia jazyka

 • bolesť kĺbov (artralgia)


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené počas preventívnej liečby proti komplexu Mycobacterium avium (MAC).


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • hnačka

 • bolesť brucha

 • nutkanie na vracanie

 • vetry

 • tráviace ťažkosti

 • riedka stolica


Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

 • strata chuti do jedla

 • závraty

 • bolesť hlavy

 • necitlivosť alebo mravčenie (parestézia)

 • poruchy chuti

 • zrakové poruchy

 • hluchota

 • vyrážka na koži a/alebo svrbenie

 • bolesť kĺbov

 • únava


Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • znížená citlivosť na dotyk alebo zníženie dotykových vnemov (hypestézia)

 • slabý sluch alebo zvonenie v ušiach

 • búšenie srdca

 • koža citlivá na slnečné svetlo viac ako je obvyklé

 • celková strata sily

 • celkový pocit nepohody


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Azitromycin Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Neprekladajte tablety do iného obalu. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia ďalšie informácie


Čo filmom obalené tablety Azitromycin Mylan obsahujú


 • Každá tableta obsahuje 500 mg liečiva azitromycínu (vo forme monohydrátu azitromycínu).

 • Ďalšie zložky tablety sú: mikrokryštalická celulóza (E 460), predželatínový škrob (kukuričný škrob), sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E 551), nátriumlaurylsulfát, magnéziumstearát (E 470b)

 • Zložky filmového obalu sú: polyvinylalkohol (čiastočne hydrolyzovaný), oxid titaničitý (E 171), mastenec (E 553b), sójový lecitín (pozri časť „Azitromycin Mylan obsahuje sójový olej“), xantán guma (E 415).


Ako vyzerajú filmom obalené tablety Azitromycin Mylan a obsah balenia


Azitromycin Mylan 500 mg sú biele až takmer biele, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.


Filmom obalené tablety Azitromycin Mylan 500 mg sú dostupné v baleniach po 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 alebo 100 tabliet v blistrových stripoch.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká BritániaVýrobca

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakúsko

Sandoz S.R.L.

Livezeni Street no 7A, 540472 Targu Mures, Rumunsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Azithromycine Mylan 250 mg & 500 mg filmomhulde tabletten

Česká republika: Azitromycin Mylan 500 mg

Dánsko Azithromycin Mylan 500 mg

Fínsko: Azithromycin Mylan 250 mg & 500 mg

Holandsko: Azitromycine Mylan 250 mg & 500 mg filmomhulde tabletten

Írsko: Azromax 250 mg Film-coated Tablet

Maďarsko: Azithromycin-Mylan 250 mg & 500 mg filmtabletta

Malta: Azithromycin 250 mg & 500 mg Tablets

Nemecko: Azithromycin dura 250 mg & 500 mg Filmtabletten

Nórsko Azithromycin Mylan 500 mg

Poľsko: Azigen 250 mg & 500 mg

Portugalsko: Azitromicina Anova 500 mg

Rakúsko: Azithromycin Arcana 500 mg Filmtabletten

Slovenská republika: Azitromycin Mylan 500 mg

Španielsko: Azitromicina Mylan Pharmaceuticals 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Švédsko: Azithromycin Mylan 250 mg & 500 mg

Taliansko: Azitromicina Mylan 500 mg

Veľká Británia: Azithromycin 250 mg & 500 mg Film-Coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.

8/8

Azitromycin Mylan 500 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU


Azitromycin Mylan 500 mg

filmom obalené tablety


2. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg azitromycínu (vo forme monohydrátu azitromycínu).


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,36 mg sójového lecitínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. lieková forma


Filmom obalená tableta.


Biele až takmer biele, podlhovasté tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s ryhou na druhej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Na liečbu nasledovných infekcií, ak sú vyvolané mikroorganizmami citlivými na azitromycín (pozri časti 4.4 a 5.1):


 • Akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)

 • Akútna bakteriálna otitis media (adekvátne diagnostikovaná)

 • Faryngitída, tonzilitída

 • Akútna exacerbácia chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovaná)

 • Mierna až stredne závažná pneumónia získaná v komunite

 • Mierne až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív, napr. folikulitída, celulitída, eryzipel

 • Nekomplikovaná uretritída a cervicitída vyvolaná mikroorganizmom Chlamydia trachomatis


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne smernice o vhodnom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Tablety Azitromycin Mylan 500 mg sa majú podávať v jednorazovej dennej dávke. Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla. Dĺžka trvania liečby jednotlivých infekčných ochorení sa uvádza v nasledovnom texte.


Dospelí, starší ľudiai, deti a dospievajúci s telesnou hmotnosťou vyššou ako 45 kg


Celková dávka azitromycínu predstavuje 1 500 mg a je rozložená na tri dni (500 mg jedenkrát denne).

Alternatívne môže byť dávka rozložená na päť dní (500 mg ako jednorazová dávka prvý deň a následne 250 mg raz denne).


V prípade nekomplikovanej uretritídy a cervicitídy vyvolanej mikroorganizmom Chlamydia trachomatis sa podáva jednorazová perorálna dávka 1 000 mg.


V prípade sinusitídy je liečba azitromycínom indikovaná u dospelých a dospievajúcich starších ako 16 rokov.


Deti a dospievajúcis telesnou hmotnosťou 45 kg a nižšou


Podávanie tabliet nie je indikované u týchto pacientov. Môžu sa použiť iné liekové formy azitromycínu, napr. suspenzie.


Starší ľudia


U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky. Keďže starší pacienti môžu mať pretrvávajúce proarytmogénne ochorenia, odporúča sa osobitná opatrnosť z dôvodu rizika výskytu srdcovej arytmie a torsade de pointes (pozri časť 4.4)


Pacienti s poruchou funkcie obličiek


U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR 30-80 ml/min/1,73 m2) nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie pečene


U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre A alebo B) nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Použitie tohto lieku je kontraindikované u pacientov s precitlivenosťou na azitromycín, erytromycín, na ktorékoľvek z makrolidových alebo ketolidových antibiotík alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Azitromycin Mylan obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo na sóju, neužívajte tento liek.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Alergické reakcie


Tak ako pri erytromycíne a iných makrolidoch, boli zriedkavohlásené závažné alergické reakcie vrátane angioneurotického edému a anafylaxie (zriedkavo fatálne).

Niektoré z týchto reakcií na azitromycín vyústili do recidívy príznakov a vyžadovali si dlhšie obdobie pozorovania a liečby.


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR 30-80 ml/min/1,73 m2) nie je potrebná žiadna úprava dávky. Opatrnosť sa odporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2), nakoľko systémová expozícia môže byť zvýšená (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene


Vzhľadom na to, že hlavnou cestou vylučovania azitromycínu je pečeň, u pacientov so závažným ochorením pečene sa musí azitromycín podávať s opatrnosťou. Po užití azitromycínu sa zaznamenali prípady fulminantnej hepatitídy, potenciálne vedúce k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (pozri časť 4.8). Niektorí pacienti mohli mať pre-existujúce ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické lieky.


V prípade prejavov a príznakov hepatálnej dysfunkcie, ako je rapídne sa vyvíjajúca asténia súvisiaca so žltačkou, tmavé sfarbenie moču, sklony ku krvácaniu alebo hepatálna encefalopatia, je potrebné ihneď vykonať hepatálne funkčné testy/vyšetrenia. Podávanie azitromycínu sa má ukončiť, ak sa vyvinie hepatálna dysfunkcia.


Námeľové alkaloidy a azitromycín


Bolo zistené, že súbežné použitie námeľových alkaloidov a makrolidových antibiotík urýchľuje rozvoj ergotizmu. Interakcie medzi námeľovými alkaloidmi a azitromycínom neboli študované. Avšak je možné rozvinutie ergotizmu, preto sa azitromycín nemá podávať súbežne s námeľovými alkaloidmi.


Predĺženie QT intervalu


Pri liečbe makrolidmi vrátane azitromycínu bolo pozorované predĺženie repolarizácie srdca a QT intervalu zvyšujúce riziko výskytu srdcovej arytmie a torsade de pointes. Pretože tento stav môže viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnej arytmie (vrátane torsade de pointes), čo môže spôsobiť zástavu srdca, má sa azitromycín používať s opartnosťou u pacientov s pretrvávajúcim proarytmogénnym ochorením (najmä u žien a strších pacientov) ako sú pacienti:

 • s kongenitálnym alebo zdokumentovaným získaným predĺžením QT intervalu.

 • ktorí užívajú azitromycín súbežne s inými liečivami, ktoré predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká triedy IA (chinidín a prokaínamid) a triedy III (dofetilid, amiodarón a sotalol), cisaprid a terfenadín, antipsychotiká ako je pimozid, antidepresíva ako je citalopram a fluorochinolóny ako je moxifloxacín a levofloxacín. (pozri časť 4.5).

 • s poruchami rovnováhy elektrolytov, hlavne v prípadoch hypokaliémie a hypomagneziémie.

 • s klinicky významnou bradykardiou, srdcovou arytmiou alebo závažnou srdcovou nedostatočnosťou.


Myasthenia gravis a azitromycín


U pacientov liečených azitromycínom sa zaznamenalo zhoršenie symptómov myasthenia gravis a nový nástup syndrómu myasténie (pozri časť 4.8).


Superinfekcie


Tak ako pri všetkých antibiotikách, odporúča sa sledovať prejavy superinfekcie mikroorganizmami, vrátane plesní, ktoré nie sú citlivé na liečbu.


Hnačka súvisiaca s Clostridium difficile


Po užívaní takmer všetkých antibiotík, vrátane azitromycínu, boli hlásené hnačky súvisiace s Clostridium difficile (CDAD; Clostridium difficile associated diarrhea), ktorých závažnosť sa môže pohybovať v rozmedzí od miernych hnačiek až po fatálnu kolitídu. Liečba antibiotikami mení normálnu črevnú flóru, čo má za následok nadmerný rast C. difficile.


C. difficile produkuje toxíny A a B, ktoré prispievajú k rozvoju CDAD. Kmene C. difficile, ktoré produkujú hypertoxín, zvyšujú morbiditu a mortalitu, nakoľko tieto infekcie môžu byť rezistentné na liečbu antibiotikami a môžu vyžadovať kolektómiu. U všetkých pacientov, u ktorých sa po užívaní antibiotík objaví hnačka, sa musí zvážiť CDAD. Keďže výskyt CDAD sa hlásil viac ako 2 mesiace od užívania antibiotík, je potrebná dôkladná zdravotná anamnéza.


Pred predpísaním azitromycínu je potrebné zvážiť nasledujúce aspekty:

Filmom obalené tablety Azitromycin Mylan 500 mg nie sú vhodné na liečbu ťažkých infekcií, kde je urýchlene potrebná vysoká koncentrácia antibiotika v krvi.


Podobne ako v prípade iných makrolidov, v niektorých európskych krajinách bol hlásený vysoký výskyt rezistencie Streptococcus pneumoniae voči azitromycínu (pozri časť 5.1). Toto je potrebné vziať do úvahy pri liečbe infekcií spôsobených Streptococcus pneumoniae.


Hlavný infekčný agens infekcií mäkkých tkanív Staphylococcus aureus býva často voči azitromycínu rezistentný. Testovanie citlivosti mikroorganizmu je preto považované za podmienku liečby infekcií mäkkých tkanív azitromycínom.


Faryngitída/tonzilitída


Azitromycín nie je liekom prvej voľby pri liečbe faryngitídy a tonzilitídy spôsobenej Streptococcus pyogenes. Pre tieto prípady a na profylaxiu akútnej reumatickej horúčky je liekom prvej voľby penicilín.


Sinusitída


Azitromycín často nie je liekom prvej voľby pri liečbe sinusitídy.


Otitis media acuta (akútny zápal stredného ucha)


Azitromycín často nie je liekom prvej voľby pri liečbe akútneho zápalu stredného ucha.


Infikované popáleniny


Azitromycín nie je indikovaný na liečbu infikovaných popálenín.


Pohlavne prenosné ochorenia


V prípade pohlavne prenosných ochorení sa má vylúčiť súbežná infekcia spôsobená T. pallidum.


Neurologické alebo psychické ochorenia


Azitromycín sa má podávať s opatrnosťou u pacientov trpiacich neurologickými alebo psychickými ochoreniami.


Dlhodobé užívanie


Neexistujú žiadne skúsenosti týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti dlhodobého používania azitromycínu vo vyššie uvedených indikáciách. V prípade rýchlo sa opakujúcich infekcií sa má zvážiť liečba iným antibiotikom.


Keďže medzi jednotlivými makrolidovými antibiotikami existuje skrížená rezistencia, v oblastiach so zvýšenou incidenciou rezistencie voči erytromycínu je obzvlášť dôležité vziať do úvahy vývoj obrazu citlivosti voči azitromycínu a ostatným makrolidom (pozri časť 5.1).


Azitromycín nie je liekom prvej voľby pri empirickej liečbe infekcií v oblastiach, kde prevalencia rezistentných izolátov je 10 % alebo viac (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť pri prevencii alebo liečbe infekcie komplexom Mycobacterium avium u detí sa nestanovila.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antacidá

Pri štúdiu účinku súbežného podávania antacíd na farmakokinetiku azitromycínu sa nepozoroval žiaden celkový vplyv na biologickú dostupnosť, aj keď maximálne plazmatické koncentrácie azitromycínu poklesli o približne 25 %. U pacientov užívajúcich azitromycín aj antacidá sa lieky nemajú užívať súčasne. Azitromycín sa má užívať aspoň jednu hodinu pred užitím antacíd alebo dve hodiny po užití antacíd.


Cetirizín

U zdravých dobrovoľníkov súbežné 5‑dňové užívanie azitromycínu spolu s 20 mg cetirizínu v rovnovážnom stave neviedlo k žiadnym farmakokinetickým interakciám ani k signifikantným zmenám intervalu QT.


Didanozín (dideoxyinozín)

U 6 HIV‑pozitívnych jedincov súbežné užívanie 1200 mg azitromycínu denne spolu so 400 mg didanozínu denne pravdepodobne nemalo vplyv na farmakokinetiku didanozínu počas rovnovážneho stavu v porovnaní s placebom.


Digoxín (P-gp substráty)

Bolo hlásené, že súbežné užívanie makrolidových antibiotík, vrátane azitromycínu so substrátmi P-glykoproteínu, ako je digoxín, spôsobuje zvýšené hladiny substrátu P-glykoproteínu v sére. Preto, ak sa azitromycín a P-gp substráty, ako je digoxín, podávajú súbežne, je potrebné zvážiť možnosť zvýšených koncentrácií substrátu v sére.


Zidovudín

Jednorazové dávky 1000 mg azitromycínu a opakované dávky 1200 mg alebo 600 mg azitromycínu mali malý vplyv na farmakokinetiku zidovudínu alebo jeho glukuronidového metabolitu v plazme alebo na ich renálne vylučovanie. Po podaní azitromycínu sa však zvýšila koncentrácia fosforylovaného zidovudínu, klinicky účinného metabolitu, v mononukleárnych bunkách v periférnom obehu. Klinický význam tohto zistenia nie je jasný, môže to však byť pre pacientov výhodné.


Azitromycín významne neinteraguje so systémom cytochrómu P450 v pečeni. Nepredpokladá sa, že by podliehal farmakokinetickým liekovým interakciám, aké sa pozorujú pri erytromycíne alebo iných makrolidoch. Po azitromycíne sa nevyskytuje indukcia alebo inaktivácia hepatálneho cytochrómu P450 prostredníctvom komplexu cytochróm-metabolit.


Deriváty ergotamínu

Vzhľadom na teoretickú možnosť ergotizmu sa súbežné užívanie azitromycínu a derivátov ergotamínu neodporúča (pozri časť 4.4).


Vykonali sa farmakokinetické štúdie s azitromycínom a nasledovnými liekmi, o ktorých je známe, že podliehajú signifikantnému metabolizmu prostredníctvom cytochrómu P450.


Astemizol a alfentanil

Nie sú známe žiadne údaje týkajúce sa interakcií s astemizolom a alfentanilom. Pri súbežnom podávaní týchto liečiv s azitromycínom sa odporúča opatrnosť vzhľadom na popísané zosilnenie ich účinku počas súbežného užívania s makrolidovým antibiotikom erytromycínom.


Atorvastatín

Súčasné užívanie atorvastatínu (10 mg denne) s azitromycínom (500 mg denne) nezmenilo plazmatické koncentrácie atorvastatínu (stanovené pomocou testu inhibície HMG CoA-reduktázy). Avšak, po uvedení na trh boli hlásené prípady rabdomyolýzy u pacientov užívajúcich azitromycín so statínmi.


Karbamazepín

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov sa u pacientov užívajúcich súbežne azitromycín nepozoroval žiadny významný vplyv na plazmatické hladiny karbamazepínu alebo jeho účinných metabolitov.


Cisaprid

Cisaprid je metabolizovaný v pečeni prostredníctvom enzýmu CYP 3A4. Keďže makrolidy inhibujú tento enzým, súbežné podávanie cisapridu môže spôsobiť narastanie predĺženia QT intervalu, ventrikulárne arytmie a torsades de pointes.


Cimetidín

Vo farmakokinetickej štúdii sledujúcej vplyv jednorazovej dávky cimetidínu na farmakokinetiku azitromycínu sa nepozorovala žiadna zmena farmakokinetiky azitromycínu, ak sa cimetidín podával 2 hodiny pred azitromycínom.


Perorálne antikoagulanciá kumarínového typu

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii azitromycín neovplyvňoval antikoagulačný účinok jednorazovej 15 mg dávky warfarínu podávanej zdravým dobrovoľníkom. Po uvedení na trh sa objavili údaje o zosilnení antikoagulačného účinku následne po súbežnom užívaní azitromycínu a perorálnych antikoagulancií kumarínového typu. Aj keď sa kauzálny vzťah nepreukázal, u pacientov súbežne užívajúcich azitromycín s perorálnymi antikoagulanciami kumarínového typu je treba zvážiť frekvenciu monitorovania protrombínového času.


Cyklosporín

Vo farmakokinetickej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ktorí užívali perorálne 500 mg azitromycínu denne počas troch dní a následne sa im podala jednorazová perorálna 10 mg/kg dávka cyklosporínu, sa zistilo, že výsledné hodnoty Cmax a AUC0-5 boli významne zvýšené. Z toho dôvodu je potrebné s opatrnosťou vopred zvážiť súbežné užívanie týchto liekov. Ak je súbežné užívanie týchto liekov nevyhnutné, je potrebné sledovať hladiny cyklosporínu a adekvátne upraviť jeho dávku.


Efavirenz

Súbežné podanie jednorazovej 600 mg dávky azitromycínu a 400 mg efavirenzu denne po dobu 7 dní nemalo za následok žiadne klinicky významné farmakokinetické interakcie.


Flukonazol

Súčasné podanie jednorazovej 1 200 mg dávky azitromycínu neovplyvnilo farmakokinetiku jednorazovej 800 mg dávky flukonazolu. Súčasným užívaním flukonazolu sa celková expozícia ani polčas azitromycínu nezmenili, pozoroval sa však klinicky nevýznamný pokles Cmax (18 %) azitromycínu.


Indinavir

Súčasné podanie jednorazovej 1 200 mg dávky azitromycínu nemalo žiaden štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku indinaviru podávaného v dávke 800 mg 3‑krát denne po dobu 5 dní.


Metylprednizolón

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov nemal azitromycín významný účinok na farmakokinetiku metylprednizolónu.


Midazolam

U zdravých dobrovoľníkov súčasné podávanie 500 mg azitromycínu denne počas 3 dní nevyvolalo klinicky významné zmeny vo farmakokinetike a farmakodynamike jednorazovej 15 mg dávky midazolamu.


Nelfinavir

Súbežné podávanie azitromycínu (1200 mg) a nelfinaviru v rovnovážnom stave (750 mg 3-krát denne) viedli k zvýšeným koncentráciám azitromycínu. Nepozorovali sa žiadne klinicky signifikantné nežiaduce účinky a nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Rifabutín

Súbežné užívanie azitromycínu a rifabutínu neovplyvnilo sérové koncentrácie ani jedného z liekov. U jedincov súbežne užívajúcich azitromycín a rifabutín sa pozorovala neutropénia. Aj keď sa neutropénia dáva do súvislosti s užívaním rifabutínu, kauzálna súvislosť s kombináciou s azitromycínom sa nepreukázala (pozri časť 4.8).


Sildenafil

U normálnych, zdravých mužských dobrovoľníkov sa neobjavil žiaden dôkaz o vplyve azitromycínu (v dávke 500 mg denne počas 3 dní) na hodnoty AUC a Cmax sildenafilu alebo jeho hlavného cirkulujúceho metabolitu.


Terfenadín

Farmakokinetické štúdie nepotvrdili interakcie medzi azitromycínom a terfenadínom. Boli hlásené zriedkavé prípady, kedy sa možnosť takejto interakcie nedala úplne vylúčiť; nebol však žiaden konkrétny dôkaz o tom, že sa takáto interakcia aj vyskytla.


Teofylín

Neexistuje dôkaz o klinicky významnej farmakokinetickej interakcii, keď sa zdravým dobrovoľníkom súčasne podal azitromycín a teofylín.


Triazolam

U 14 dobrovoľníkov súbežné podávanie azitromycínu 500 mg počas 1. dňa a 250 mg počas 2. dňa a 0,125 mg triazolamu počas 2. dňa nemalo žiaden významný vplyv na farmakokinetické parametre triazolamu v porovnaní s podaním triazolamu s placebom.


Trimetoprim/sulfametoxazol

Súbežné podávanie trimetoprimu/sulfametoxazolu (160 mg/800 mg) počas 7 dní s azitromycínom 1 200 mg počas 7. dňa nemalo významný vplyv na maximálne koncentrácie trimetoprimu alebo sulfametoxazolu, ich celkovú expozíciu alebo ich vylučovanie močom. Sérové koncentrácie azitromycínu boli podobné tým, aké sa pozorovali v iných štúdiach.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Neexistujú žiadne dostatočné údaje o použití azitromycínu u gravidných žien. V štúdiách reprodukčnej toxicity na zvieratách sa preukázal prechod cez placentu, no neboli pozorované žiadne teratogénne účinky. Nebola potvrdená bezpečnosť azitromycínu v súvislosti s použitím liečiva počas gravidity. Z tohto dôvodu sa azitromycín má používať počas gravidity iba ak prínos prevažuje riziko.


Laktácia


Azitromycín prechádza do ľudského materského mlieka, ale nie sú dostupné dostatočné a dobre kontrolované klinické štúdie popisujúce farmakokinetiku vylučovania azitromycínu do ľudského materského mlieka. Nakoľko nie je známe, či azitromycín môže mať nežiaduce účinky na dojčené dieťa, počas liečby azitromycínom sa má dojčenie prerušiť. Okrem iného sa u dojčeného dieťaťa môže vyskytnúť hnačka, plesňová infekcia sliznice, ako aj senzibilizácia. Odporúča sa zlikvidovať materské mlieko počas liečby a ešte dva dni po prerušení liečby. Následne je možné znovu pokračovať v dojčení.


Fertilita


V štúdiách fertility vykonaných na potkanoch, bol po podaní azitromycínu zaznamenaný znížený počet gravidít. Význam týchto zistení u ľudí nie je známy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neexistujú žiadne štúdie o vplyve azitromycínu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak pri vykonávaní týchto činností je potrebné vziať do úvahy možnosť výskytu nežiaducich účinkov, ako sú závrat a kŕče.


4.8 Nežiaduce účinky


Tabuľka uvedená nižšie uvádza zoznam nežiaducich reakcií zistených z klinických štúdií a po uvedení lieku na trh podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu. Nežiaduce reakcie zistené po uvedení lieku na trh sú uvedené kurzívou. Zaradenie do skupín frekvencie výskytu je určené podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce reakcie pravdepodobne alebo možno súvisiace s azitromycínom vychádzajúce zo skúseností z klinických štúdií a po uvedení lieku na trh:Veľmi časté


Časté


Menej časté


Zriedkavé


Neznáme

Infekcie a nákazykandidóza, vaginálna infekcia, pneumónia, plesňová infekcia, bakteriálna infekcia, faryngytída, gastroenteritída, ochorenie dýchacích ciest, rinitída, orálna kandidóza


pseudomembranózna kolitída (pozri časť 4.4)

Poruchy krvi a lymfatického systémuleukopénia, neutropénia, eozinofília


trombocytopénia, hemolytická anémia

Poruchy imunitného systémuangioedém, precitlivenosť


anafylaktická reakcia (pozri časť 4.4)

Poruchy metabolizmu a výživyanorexiaPsychické poruchynervozita, nespavosť

agitovanosť

agresivita, úzkosť, delírium, halucinácie

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy

závrat, somnolencia, dysgeúzia, parestézia


synkopa, kŕče, hypestézia, psychomotorická hyperaktivita, anosmia, ageúzia, parosmia, myasthenia gravis (pozri časť 4.4)

Poruchy okaporuchy zrakuPoruchy ucha a labyrintuPorucha ucha, vertigo


porucha sluchu, vrátane hluchoty a/alebo tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnostipalpitácie


torsades de pointes (pozri časť 4.4), arytmia (pozri časť 4.4) vrátane komorovej tachykardie, predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme (pozri časť 4.4)

Poruchy cievnávaly tepla


hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadýchavičnosť, epistaxaPoruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka

vracanie, bolesti brucha, nauzea

zápcha, flatulencia, dyspepsia, gastritída, dysfágia, abdominálna distenzia, sucho v ústach, grganie, pľuzgiere v ústach, nadmerná tvorba slín


pankreatitída, zmena farby jazyka

Poruchy pečene a žlčových ciesthepatitída

abnormálne hepatálne funkcie, cholestatická žltačka

hepatálne zlyhanie (ktoré zriedkavo viedlo k úmrtiu) (pozri časť 4.4), fulminantná hepatitída, hepatálna nekróza

Poruchy kože a podkožného tkanivavyrážka, pruritus, urtikária, dermatitída, sucha koža, nadmerné potenie

fotosenzitívna reakcia,

Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaosteoartróza, bolesť svalov, bolesť chrbta, bolesť krku


artralgia

Poruchy obličiek a močových ciestdyzúria, obličková bolesť


akútne renálne zlyhanie, intersticiálna nefritída

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovmetrorágia, porucha semenníkovCelkové poruchy a reakcie v mieste podaniaOpuch, asténia, malátnosť, vyčerpanosť, opuch tváre, bolesť hrude, horúčka, bolesť, periférny edémLaboratórne a funkčné vyšetrenia


znížený počet lymfocytov, zvýšený počet eozinofilov, znížená hladina bikarbonátu v krvi, zvýšený počet bazofilov, zvýšený počet monocytov, zvýšený počet neutrofilov

zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina alanínaminotransferázy, zvýšená hladina bilirubínu v krvi, zvýšená hladina urey v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, abnormálna hladina draslíka v krvi, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy, zvýšená koncentrácia chloridov, zvýšená hladina glukózy, zvýšený počet krvných doštičiek, znížený hematokrit, zvýšená hladina hydrogenuhličitanu, abnormálna hladina sodíkaÚrazy, otravy a komplikácie liečebného postupuKomplikácie po liečebnom postupe
Nežiaduce reakcie možno alebo pravdepodobne súvisiace s profylaxiou alebo liečbou komplexu Mycobacterium avium získané na základe skúseností z klinického skúšania a sledovania po uvedení lieku na trh. Tieto nežiaduce reakcie sa líšia typom alebo frekvenciou od tých, ktoré boli hlásené pri liekových formách s okamžitým alebo predĺženým uvoľňovaním:Veľmi časté


Časté


Menej časté


Poruchy metabolizmu a výživy


anorexia


Poruchy nervového systému


závrat, bolesť hlavy, parestézia, dysgeúzia

hypestézia

Poruchy oka


porucha zraku


Poruchy ucha a labyrintu


hluchota

Porucha sluchu, tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnostipalpitácie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka, bolesť brucha, nauzea, plynatosť, abdominálne ťažkosti, riedka stolicaPoruchy pečene a žlčových ciesthepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka, svrbenie

Stevensov-Johnsonov syndróm, fotosenzitívna reakcia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


atralgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


vyčerpanosť

asténia, malátnosť


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali pri vyšších než odporúčaných dávkach, boli podobné ako nežiaduce účinky pri normálnom dávkovaní. V prípade predávkovania sú indikované všeobecné symptomatické a podporné opatrenia, podľa potreby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie; makrolidy

ATC kód: J01FA10


Azitromycín je makrolidové antibiotikum zo skupiny azalidov.


Molekula azitromycínu vzniká pridaním atómu dusíka do laktónového kruhu erytromycínu A. Chemický názov azitromycínu je 9-deoxy-9a-aza-9a-metyl-9a-homo-erytromycín A. Relatívna molekulová hmotnosť je 749,0.


Mechanizmus účinku


Mechanizmus účinku azitromycínu spočíva v supresii syntézy bakteriálnych proteínov jeho väzbou na 50S ribozómovú podjednotku, čím dochádza k inhibícii translácie peptidov.


Mechanizmus rezistencie


Celkovo boli zaznamenané tri základné mechanizmy vzniku rezistencie voči makrolidom u rôznych druhov baktérií, ktoré sú spojené so zmenou cieľového miesta, modifikáciou antibiotika a ovplyvnením transportu antibiotika (efluxu). Eflux u streptokokov je vyvolaný mef génmi a spôsobuje rezistenciu výlučne voči makrolidom (M-fenotyp). Zmenu cieľového miesta riadia metylázy kódované v erm génoch.


U Streptococcus pneumoniae, betahemolytických streptokokov skupiny A, Enterococcus spp. a Staphylococcus aureus, vrátane S. aureus rezistentného na meticilín (MRSA) existuje úplná skrížená rezistencia medzi erytromycínom, azitromycínom, inými makrolidmi a linkozamidmi.


Kmene S. pneumoniae citlivé voči penicilínu budú s väčšou pravdepodobnosťou citlivé voči azitromycínu než kmene S. pneumoniae rezistentné voči penicilínu. U S. aureus rezistentného voči meticilínu (MRSA) je nižšia pravdepodobnosť citlivosti voči azitromycínu než u S. aureus citlivého voči meticilínu (MSSA).


Indukcia významnej rezistencie ako v in vitro tak v in vivo modeloch je o < 1 MIC riedenie vyššia u mikroorganizmov S. pyogenes, H. influenzae a Enterobacteriacae po deviatich subletálnych pasážach účinnej látky a o 3 riedenia vyššia u mikroorganizmu S. aureus. Rozvinutie in vitro rezistencie kvôli mutáciám je zriedkavé.


Hraničné hodnoty:

Hraničné hodnoty citlivosti typických bakteriálnych patogénov voči azitromycínu:


EUCAST („European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing“, verzia 3.1, 11-02-2013)


Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (mg/L)

Patogén

Citlivý (mg/L)

Rezistentný (mg/L)

Staphylococcus spp.

≤ 1

> 2

Streptococcus spp. (vrátane tried A, B, C, G)

≤ 0,25

> 0,5

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,25

> 0,5

Haemophilus influenzae

0,12

> 4

Moraxella catarrhalis

≤ 0.25

> 0.5

Neisseria gonorrhoeae

≤ 0.25

> 0.5


Citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie sa môže odlišovať v závislosti od geografickej polohy a času pre vybrané druhy a obzvlášť pri liečbe závažných infekcií sú potrebné miestne informácie o rezistencii. V prípade potreby pri takej miestnej prevalencii rezistencie, pri ktorej prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Patogény, pre ktoré môže byť rezistencia problémom: prevalencia rezistencie je rovnaká alebo vyššia ako 10 % v minimálne jednej krajine Európskej Únie.


Tabuľka č. 1: Antibakteriálne spektrum azitromycínu


Druhy

Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Corynebacterium diphteriae

Streptococcus pneumoniae

Erytromycín-citlivý

Penicilín-citlivý

Streptococcus pyogenes

Erytromycín-citlivý

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Bordetella pertussis

Escherichia coli-ETEC

Escherichia coli-EAEC

Haemophilus influenzae

Haemophilus ducreyi

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis

Erytromycín-citlivý

Erytromycín-stredne citlivý

Pasteurella multocida

Anaeróbne mikroorganizmy

Fusobacterium nucleatum

Fusobacterium necrophorum

Prevotella spp.

Porphyromonas spp.

Propionibacterium spp.

Ostatné mikroorganizmy

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Listeria spp.

Mycobacterium avium Komplex

Mycoplasma pneumoniae

Druhy, pri ktorých môže byť získaná rezistencia problémom

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus

Meticilín-citlivý

Koagulázovo-negatívne stafylokoky

Meticilín-citlivý +

Streptococcus pneumoniae

Penicilín-stredne citlivý

Penicilín-rezistentný

Erytromycín-stredne citlivý

Streptococcus pyogenes

Erytromycín-stredne citlivý

Streptococci viridans skupina

Penicilín-stredne citlivé

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Moraxella catarrhalis

Erytromycín-rezistentný

Anaeróbne mikroorganizmy

Peptostreptococcus spp.

Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Corynebacterium spp.

Enterococcus spp.

Staphylococci MRSA, MRSE

Streptococcus pneumoniae

Erytromycín-rezistentný

Penicilín a Erytromycín rezistentný

Streptococcus pyogenes

Erytromycín-rezistentný

Streptococci viridans skupina

Penicilín-rezistentné

Erytromycín-rezistentné

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Pseudomonas aeruginosa

Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis skupina

+ Rezistencia je vyššia než 50 %.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť azitromycínu približne 37 %. Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú po 2-3 hodinách. Priemerná maximálna koncentrácia pozorovaná po jednorazovej dávke 500 mg je približne 0,4 µg/ml.


Distribúcia


Po perorálnom podaní sa azitromycín distribuuje do celého tela. Farmakokinetické štúdie preukázali zreteľne vyššie hladiny azitromycínu v tkanivách (až do 50-násobku maximálnej koncentrácie pozorovanej v plazme). To naznačuje, že liečivo je v značnom rozsahu viazané v tkanivách (distribučný objem v rovnovážnom stave predstavuje približne 31 l/kg). Pri podávaní odporúčaných dávok nedochádza ku kumulácii liečiva v sére/plazme. Ku kumulácii dochádza v tkanivách, kde sú hladiny liečiva omnoho vyššie než hladiny v sére/plazme. Po podaní jednorazovej dávky 500 mg prekračujú koncentrácie v cieľových tkanivách, ako sú pľúca, mandle a prostata, hodnotu MIC90 pre najčastejšie sa vyskytujúce patogény.


V experimentálnych in vitro a in vivo štúdiách sa azitromycín kumuluje vo fagocytoch; uvoľňovanie liečiva je podporované aktívnou fygocytózou. Na zvieracích modeloch sa ukázalo, že tento proces zrejme prispieva ku kumulácii azitromycínu v tkanive.


Väzba azitromycínu na plazmatické proteíny je variabilná a pohybuje sa v rozmedzí od 52 % pri 0,005 μg/ml do 18 % pri 0,5 μg/ml.


Biotransformácia a eliminácia


Terminálny plazmatický polčas eliminácie zodpovedá polčasu deplécie z tkanív, ktorý je v rozmedzí od 2 do 4 dní.

Približne 12 % intravenózne podanej dávky azitromycínu sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu 3 dní; najväčšia časť sa vylúči v priebehu prvých 24 hodín. Koncentrácia až 237 μg/ml azitromycínu sa zaznamenala v žlči ľudí 2 dni po uplynutí 5-dňovej liečby, spolu s 10 metabolitmi (vytvorenými N- a O-demetyláciou, hydroxyláciou dezozamínového a aglykónového kruhu a štiepením kladinózového konjugátu). Výskumy naznačujú, že metabolity nehrajú úlohu v mikrobiologickej aktivite azitromycínu.


Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov


Porucha funkcie obličiek

U osôb s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie 30-80 ml/min/1,73 m2) sa po podaní jednorazovej perorálnej dávky azitromycínu 1 g zvýšila priemerná Cmax o 5,1 % a AUC0-120 o 4,2 % v porovnaní s normálnou funkciou obličiek (GFR > 80 ml/min). U jedincov so závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) sa priemerná Cmax zvýšila o 61 % a AUC0‑120 o 35 % v porovnaní s normálnou funkciou obličiek.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene neexistuje dôkaz o výraznej zmene sérovej farmakokinetiky azitromycínu v porovnaní s normálnou funkciou pečene.Nie sú k dispozícii žiadne údaje o podávaní azitromycínu u osôb so závažnejšou poruchou funkcie pečene.


Starší ľudia

Farmakokinetika azitromycínu u starších mužov bola podobná ako u mladých dospelých pacientov; aj napriek tomu, že u starších žien boli pozorované vyššie maximálne koncentrácie (zvýšené o 30-50 %), nevyskytla sa žiadna významná kumulácia.


U starších dobrovoľníkov (> 65 rokov) boli pozorované vždy vyššie hodnoty AUC (29 %) po 5 dňovej liečbe než u mladších dobrovolníkov (< 45 rokov). Avšak tieto rozdiely nie sú považované za klinicky významné; nie je preto odporúčaná úprava dávky.


Pediatrická populácia

Farmakokinetika sa sledovala u detí vo veku od 4 mesiacov do 15 rokov, ktoré užívali kapsuly, granulát alebo suspenziu. Pri dávkovaní azitromycínu 10 mg/kg prvý deň, následne 5 mg/kg druhý až piaty deň, dosiahnutá hodnota Cmax je mierne nižšia ako u dospelých, a to 224 µg/l u detí vo veku 0,6‑5 rokov a po 3 dňoch dávkovania a 383 µg/l u detí vo veku 6-15 rokov. Hodnota t1/2 36 hodín u starších detí bola v rámci rozmedzia predpokladaného u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách, pri ktorých boli použité dávky dosahujúce až 40-násobok klinických terapeutických dávok, sa zistilo, že azitromycín spôsoboval reverzibilnú fosfolipidózu, spravidla sa však nepozorovali žiadne súvisiace toxikologické dôsledky. Význam tohto zistenia pre ľudí užívajúcich azitromycín v súlade s odporúčaniami nie je známy.


Elektrofyziologické skúmania preukázali, že azitromycín predlžuje QT interval.


Karcinogénny potenciál


Neuskutočnili sa dlhodobé štúdie na zvieratách, ktoré by hodnotili karcinogénny potenciál.


Mutagénny potenciál


V in vivo a in vitro testovacích modeloch sa nedokázali možné genetické ani chromozómové mutácie.


Reprodukčná toxicita


V štúdiách embryotoxicity u potkanov sa po perorálnej aplikácii azitromycínu nepozorovali žiadne teratogénne účinky. U potkanov viedli dávky azitromycínu 100 a 200 mg/kg telesnej hmotnosti/deň k miernemu spomaleniu fetálnej osifikácie a k prírastku na hmotnosti matky. V perinatálnych a postnatálnych štúdiách na potkanoch sa pozorovalo mierne spomalenie telesného vývoja po liečbe azitromycínom v dávke 50 mg/kg/deň a viac.


6. farmaceutické informácie


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza (E 460)

Predželatínový škrob (kukuričný škrob)

Sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A)

Koloidný oxid kremičitý (E 551)

Nátriumlaurylsulfát

Magnéziumstearát (E 470b)


Filmový obal tablety:

Polyvinylalkohol (čiastočne hydrolyzovaný)

Oxid titaničitý (E 171)

Mastenec (E 553b)

Sójový lecitín

Xantánová guma (E 415).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blistrové balenie.


Veľkosti balenia:

2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. registračné číslO


15/0116/10-S


9. dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 25. február 2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. dátum revízie textu


08/2014


Strana 16 z 16

Azitromycin Mylan 500 mg