+ ipil.sk

AzzalurePríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2013/02771-PRE


Písomná informácia pre používateľa


Azzalure

10 Speywood jednotiek/0,05 ml prášok na injekčný roztok


(botulotoxín typu A)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento

liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Azzalure a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Azzalure

3. Ako používať Azzalure

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Azzalure

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Azzalure a na čo sa používa


Azzalure obsahuje látku, botulotoxín typu A, ktorá vyvoláva uvoľnenie svalov. Azzalure pôsobí v oblasti prepojenia medzi nervami a svalmi a zabraňuje uvoľneniu chemického prenášača nazývaného acetylcholín z nervových zakončení. Toto zabraňuje kontrakcii (zmršteniu) svalov. Uvoľnenie svalov je dočasné a postupne sa vytráca.


Niektorým ľudom spôsobuje psychické ťažkosti (úzkosť, sklúčenosť, zúfalstvo), keď sa im na tvári objavia vrásky. Azzalure sa môže používať u dospelých vo veku do veku 65 rokov na dočasné zlepšenie vzhľadu akýchkoľvek stredných až veľkých glabelárnych vrások. To sú zvislé zvraštené čiary medzi obočím.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Azzalure


Nepoužívajte injekciu Azzalure:

 • ak ste alergický na Clostridium botulinum toxín typu A alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte infekciu v plánovanom mieste podania injekcie.

 • ak trpíte myasténiou gravis, Eaton Lambertovým syndrómom alebo amyotrofickou laterálnou sklerózou (svalové problémy a chronické ochorenia, ktoré postihujú svaly).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať injekcie Azzalure, obráťte sa na svojho lekára, ak:

 • máte akékoľvek nervovosvalové poruchy

 • máte často ťažkosti s prehĺtaním jedla (dysfágia)

 • zistíte, že máte často problémy s dostávaním sa jedla alebo nápoja do vašich dýchacích ciest, čo spôsobuje, že kašlete alebo sa dusíte

 • máte zápal v plánovanom mieste podania injekcie

 • sú svaly v plánovanom mieste podania injekcie slabé

 • trpíte poruchou krvácania, čo znamená, že krvácate dlhšie ako je obvyklé, ako je hemofília

 • ste podstúpili operáciu tváre alebo je pravdepodobné, že čoskoro podstúpite operáciu tváre alebo iné typy operácie

 • ste už dostali iné botulotoxínové injekcie

 • sa vám po poslednej liečbe botulotoxínom výrazne nezlepšili vaše vrásky


Táto informácia pomôže vášmu lekárovi urobiť informované rozhodnutie o riziku a prínose vašej liečby.


Osobitné upozornenia:


Veľmi zriedkavo môže účinok botulotoxínu vyvolať ochabnutie svalov mimo miesta podania injekcie.


Keď sa botulotoxíny používajú vo vyšších dávkach na liečbu iných ochorení, u pacientov sa zriedkavo zaznamenala tvorba protilátky. Tvorba neutralizujúcich protilátok môže znížiť účinnosť liečby.


Ak z akéhokoľvek dôvodu navštívite lekára, uistite sa, že ste ho informovali o vašej liečbe liekom Azzalure.


Iné lieky a Azzalure


Azzalure môže ovplyvniť iné lieky, ktoré užívate alebo ste nedávno užívali, predovšetkým

 • antibiotiká na liečbu infekcie (napr. aminoglykozidy, ako je gentamycín alebo amikacín), alebo

 • iné lieky, ktoré uvoľňujú svaly.

Vždy informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate. To znamená lieky, ktoré ste si sami kúpili, rovnako ako aj tie, ktoré vám predpísal váš lekár.


Azzalure, jedlo a nápoje


Injekcie Azzalure vám môžu podávať buď pred jedlom alebo po jedle alebo vypití nápoja.


Tehotenstvo a dojčenie


Počas tehotenstva sa Azzalure nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Keď dojčíte, liečba liekom Azzalure sa neodporúča. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Po liečbe liekom Azzalure sa môže u vás vyskytnúť dočasné rozmazané videnie alebo ochabnutie svalov. Ak sa u vás tieto príznaky objavia, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


3. Ako používať Azzalure


Azzalure má podávať iba lekár s príslušnou kvalifikáciou a odbornými znalosťami v tejto liečbe a má mať potrebné vybavenie.

Váš lekár vám pripraví a podá injekcie intramuskulárne – i.m.- do svalu. Injekčná liekovka lieku Azzalure sa má použiť výhradne pre vás a len na jednorazový liečebný zákrok.

Odporúčaná dávka lieku Azzalure je 50 jednotiek, aplikovaných injekčne vo forme 10 jednotiek do každého z 5 miest aplikácie na vašom čele v oblasti nad nosom a obočím.

Jednotky používané pre rôzne lieky obsahujúce botulotoxín nie sú rovnaké. Speywood jednotky lieku Azzalure sa nedajú zameniť s inými produktami obsahujúcimi botulotoxín.

Účinok liečby na veľkosť vašich glabelárnych (vrásky medzi obočím) vrások by mal byť pozorovateľný v priebehu 2 až 3 dní.

O intervale medzi jednotlivými liečebnými zákrokmi liekom Azzalure rozhodne váš lekár. Liečbu nemáte podstupovať častejšie ako každých 12 týždňov.

Azzalure nie je vhodný pre pacientov mladších ako 18 rokov.


Ak dostanete viac Azzaluru, ako máte


Ak vám podajú viac Azzaluru ako potrebujete, potom aj iné svaly ako tie, do ktorých bola aplikovaná injekcia, môžu začať ochabovať. Nemusí k tomu dôjsť okamžite. Ak sa tak stane, okamžite sa porozprávajte so svojím lekárom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vyhľadajte rýchlu lekársku pomoc, ak:

 • máte ťažkosti s dýchaním, prehĺtaním alebo rozprávaním

 • vaša tvár opúcha alebo vám koža očervenie alebo sa vytvorí svrbivá hrboľatá vyrážka. To môže znamenať, že máte alergickú reakciu na Azzalure.


Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, oznámte to svojmu lekárovi:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 používateľov)

 • Sčervenanie, opuch, podráždenie, vyrážka, svrbenie, pálenie, bolesť, ťažkosti, štípanie alebo modriny v mieste podania injekcie

 • Bolesť hlavy

Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov)

 • Unavené oči alebo zahmlené videnie, ovisnutie horného očného viečka, opuch očného viečka, slziace oči, suché oko, zášklby svalov okolo oka

 • Paralýza (ochrnutie) tváre

Menej časté (postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov)

 • Porušené, rozmazané alebo dvojité videnie

 • Závrat

 • Svrbenie, vyrážka

 • Alergické reakcie, pozri vyššie

 • Porucha pohybu oka

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov)


Tieto vedľajšie účinky sa zvyčajne vyskytli v priebehu prvého týždňa po podaní injekcií a netrvali dlho. Zvyčajne boli mierne až stredne závažné.


Veľmi zriedkavo boli s botulotoxínom hlásené vedľajšie účinky vo svaloch, iných ako tie, do ktorých bola podaná injekcia. Tieto vedľajšie nežiaduce účinky zahŕňajú nadmernú svalovú slabosť, ťažkosti s prehĺtaním v dôsledku kašlania a dusenia pri prehĺtaní (ak sa jedlo alebo tekutina dostane do dýchacích ciest pri pokuse o prehltnutie, môžu sa vyskytnúť dýchacie ťažkosti ako sú pľúcne infekcie). Ak sa tak stane, okamžite sa poraďte s lekárom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Azzalure


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Azzalure uchovávajte v chladničke (2 C – 8 C). Neuchovávajte v mrazničke.


Váš lekár rozpustí Azzalure v tekutom injekčnom roztoku. Odporúča sa, aby sa rekonštituovaný roztok použil okamžite, môže sa však uchovávať v chladničke (2 C – 8 C) až 4 hodiny.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Azzalure obsahuje


- Liečivo je botulotoxín typu A*, 10 Speywood jednotiek/0,05 ml. Jedna injekčná liekovka obsahuje 125 Speywood jednotiek.

- Ďalšie zložky sú ľudský albumín 200 g/l a monohydrát laktózy.


* Clostridium botulinum (baktéria) toxín typu A hemaglutinín komplex.


Speywood jednotky použité pre Azzalure sú špecifické pre tento liek a nedajú sa zameniť s inými terapiami obsahujúcimi botulotoxín.


Ako vyzerá Azzalure a obsah balenia


Azzalure je prášok na injekčný roztok. Je dodávaný vo veľkostiach balenia obsahujúcich 1 alebo 2 injekčné liekovky.

Azzalure je biely prášok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Ipsen Biopharm Limited

Ash Road

Wrexham Industrial Estate

Wrexham

LL 139UF

Veľká Británia


Výrobca:

Ipsen Biopharm Limited

Ash Road

Wrexham Industrial Estate

Wrexham

LL 139UF

Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.


Ak by ste radi získali akékoľvek ďalšie informácie alebo by ste chceli písomnú informáciu pre používateľa v inej forme, prosím, kontaktujte Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, tel.: +421 2 49 10 90 10


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie a spôsob podávania:


Pozrite si, prosím, časť 3 Písomnej informácie pre používateľa.


Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom:


Je potrebné postupovať presne podľa pokynov na použitie, zaobchádzanie a likvidáciu.


Rekonštitúcia sa má uskutočniť v súlade s pravidlami správnej praxe, obzvlášť s ohľadom na asepsu.

Azzalure sa musí rekonštituovať injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

Ako je uvedené v riediacej tabuľke nižšie, požadované množstvo injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0.9%) musí byť natiahnuté do injekčnej striekačky za účelom získania rekonštituovaného číreho roztoku s koncentráciou 10 U/0.05 ml,


Množstvo rozpúšťadla pridané

(0.9% roztok chloride sodného) do 125 U injekčnej liekovky

Výsledná dávka

(Jednotky na 0.05 ml)

0.63 ml

10 U


Presné odmeranie 0,63 ml sa môže dosiahnuť pomocou 1 ml injekčnej striekačky inzulínového typu. Sú kalibrované do 1 ml s 0,1 ml a 0,01 ml dielikmi.


ODPORÚČANIA NA LIKVIDÁCIU KONTAMINOVANÝCH POTRIEB


Okamžite po použití a pred likvidáciou sa má nespotrebovaný rekonštituovaný Azzalure (v injekčnej liekovke alebo v injekčnej striekačke) deaktivovať 2 ml zriedeného roztoku chlórnanu sodného na 0,55 alebo 1 % (Dakinov roztok).

Použité injekčné liekovky, injekčné striekačky a pomôcky sa nemajú vyprázdňovať a musia sa odhodiť do príslušných kontajnerov a zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.


ODPORÚČANIA PRI VÝSKYTE AKEJKOĽVEK NEHODY POČAS ZAOBCHÁDZANIA S BOTULOTOXÍNOM


 • Akýkoľvek vyliaty roztok sa musí utrieť: buď pomocou absorbujúceho materiálu napusteného roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) v prípade prášku alebo suchým absorbujúcim materiálom v prípade rekonštituovaného lieku.

 • Kontaminované povrchy sa majú vyčistiť pomocou absorbujúceho materiálu napusteného roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a potom vysušiť.

 • Ak je injekčná liekovka rozbitá, postupujte tak, ako je to uvedené vyššie opatrným pozbieraním kúskov rozbitého skla a poutieraním lieku tak, aby ste sa vyhli porezaniu kože úlomkami.

 • Ak príde liek do kontaktu s kožou, umyte postihnuté miesto roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a následne opláchnite veľkým množstvom vody.

 • Ak sa liek dostane do kontaktu s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom vody alebo roztokom na čistenie očí.

 • Ak sa liek dostane do kontaktu s ranou, porezaním alebo porušenou kožou, miesto dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody a vykonajte príslušné liečebné kroky podľa aplikovanej dávky.


Tieto pokyny na použitie, zaobchádzanie a likvidáciu sa majú presne dodržiavať.


6Azzalure

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2013/02771-PRE


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Azzalure

10 Speywood jednotiek/0,05 ml prášok na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Botulotoxín typu A* 10 Speywood jednotiek**/0,05 ml rekonštituovaného roztoku

Injekčná liekovka so 125 jednotkami

* Clostridium botulinum toxín A hemaglutinín komplex.

**Jedna Speywood jednotka (U) je definovaná ako stredná letálna peritoneálna dávka u myší (LD50).

Speywood jednotky lieku Azzalure sú špecifické pre tento liek a nedajú sa zameniť s inými liekmi obsahujúcimi botulotoxín.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok.

Prášok je biely.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Azzalure je indikovaný na dočasné zlepšenie vzhľadu stredne veľkých až veľkých glabelárnych vrások (zvislých čiar medzi obočím) viditeľných pri zamračení u dospelých pacientov vo veku do 65 rokov, keď má veľkosť týchto vrások dôležitý psychologický vplyv na pacienta.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:

Botulotoxínové jednotky sa odlišujú v závislosti od liekov. Speywood jednotky lieku Azzalure sú špecifické pre prípravu a nedajú sa zameniť s inými liekmi obsahujúcimi botulotoxín.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku Azzalure u detí vo veku mladších ako 18 rokov nebola doteraz stanovená.


Spôsob podávania (pozri časť 6.6)

Azzalure majú podávať iba lekári s príslušnou kvalifikáciou a odbornými znalosťami v tejto liečbe a majú mať potrebné vybavenie.


Po rekonštitúcii sa má Azzalure použiť výhradne na liečbu jedného pacienta, počas jedného liečebného zákroku.

Pred injekčnou aplikáciou sa má liek rekonštituovať, pričom pokyny pre rekonštitúciu sú uvedené v časti 6.6.

Odstráňte akýkoľvek make-up a dezinfikujte kožu lokálnym antiseptikom.

Intramuskulárne injekcie sa majú aplikovať do kože pod pravým uhlom pomocou sterilnej ihly 29-30 G.


Spôsob podávania

Odporúčaná dávka je 50 Speywood jednotiek (0,25 ml rekonštituovaného roztoku) lieku Azzalure rozdelených do 5 miest aplikácie, 10 Speywood jednotiek (0,05 ml rekonštituovaného roztoku) sa podáva intramuskulárne do každého z 5 miest; 2 injekcie do každého svalu corrugator a jedna do svalu procerus v blízkosti nazofrontálneho uhla, ako je uvedené nižšie:Anatomické orientačné body sa dajú ľahšie identifikovať, keď sa pozorujú a nahmatajú v maximálnom zamračení. Pred podaním injekcie položte palec alebo ukazovák pevne pod orbitálny kraj, aby sa zabránilo extravazácii pod orbitálny kraj. Počas aplikácie injekcie má ihla smerovať nahor a do stredu. Za účelom zníženia rizika ptózy sa vyhýbajte aplikácii injekcií v blízkosti svalu levator palpebrae superioris, predovšetkým u pacientov s veľkými komplexmi sťahovača obočia (depressor supercilii). Injekcie do svalu corrugator sa musia aplikovať do strednej časti tohto svalu, minimálne 1 cm nad orbitálny kraj.

Interval liečby závisí od individuálnej odpovede pacienta po zhodnotení. V klinických štúdiách bol optimálny účinok preukázaný do 4 mesiacov po injekcii. Niektorí pacienti odpovedali aj po 5 mesiacoch (pozri časť 5.1). Interval liečby nemá byť častejší ako každé tri mesiace.

V prípade zlyhania liečby alebo zníženého účinku po opakovanom podaní injekcií sa majú použiť alternatívne metódy liečby. V prípade zlyhania liečby po prvom liečebnom zákroku možno zvážiť nasledujúce riešenia:

 • Analýza príčin zlyhania, napr. injekčné podanie do nesprávnych svalov, injekčná technika a tvorba protilátok neutralizujúcich toxín;

 • Opätovné zhodnotenie významu liečby botulotoxínom typu A


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.;

 • prítomnosť infekcie v plánovaných miestach injekcie;

 • prítomnosť myasténie gravis, Eaton Lambertovho syndrómu alebo amyotrofickej laterálnej sklerózy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Azzalure sa má používať opatrne u pacientov s rizikom, alebo s klinicky dokázanou výraznou defektnou neuro-muskulárnou transmisiou. Títo pacienti môžu mať zvýšenú citlivosť voči liečivám, ako je Azzalure, čo môže mať za následok nadmernú svalovú slabosť.

Veľmi zriedkavo boli pri botulotoxíne hlásené nežiaduce reakcie pravdepodobne súvisiace s distribúciou účinkov toxínu ďalej od miesta podania. Pacienti liečení terapeutickými dávkami môžu pocítiť zvýšenú slabosť svalov.

Injekcia Azzalure sa neodporúča u pacientov s anamnézou dysfágie a aspirácie.

Je potrebné poučiť pacientov alebo ich opatrovateľov, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, keď sa objavia ťažkosti s prehĺtaním, rečou alebo dýchaním.

Odporúčaná dávka a frekvencia podávania Azzalure sa nesmie prekračovať.

Je nevyhnutné pred podaním Azzalure preskúmať anatómiu tváre pacienta. Je potrebné vziať do úvahy asymetriu tváre, ptózu, nadmernú dermatochaláziu, jazvy a akékoľvek zmeny tejto anatómie, ako následok predchádzajúcich chirurgických zákrokov.

Opatrnosť je potrebná, keď sa Azzalure používa v prítomnosti zápalu v plánovanom mieste injekcie alebo keď cieľový sval vykazuje nadmernú slabosť alebo atrofiu.

Rovnako ako pri všetkých intramuskulárnych injekciách sa liečba liekom Azzalure neodporúča u pacientov s predĺženou dobou krvácania.

Injekcie v častejších intervaloch alebo vo vyšších dávkach môžu zvýšiť riziko tvorby protilátok voči botulotoxínu. Klinicky môže tvorba neutralizujúcich protilátok znížiť účinnosť následnej liečby.

Vplyv rozličných botulínových neurotoxínov podávaných počas liečby Azzalure nie je známy a treba sa tomu vyhýbať.

Je záväzné používať Azzalure len na liečbu jedného pacienta počas jedného zákroku. Zvyšok nepoužitého lieku sa musí zlikvidovať tak, ako je to uvedené v časti 6.6. Zvláštna opatrnosť je potrebná pri príprave a podaní lieku, rovnako ako aj pri jeho inaktivácii a likvidácii zvyšného nepoužitého roztoku (pozri časť 6.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežná liečba liekom Azzalure a s aminoglykozidmi alebo inými liekmi, ktoré interferujú s neuromuskulárnou transmisiou (napr. myorelaxanciá typu tubokurarínu) sa má používať len opatrne, keďže účinok botulotoxínu typu A sa môže zosilniť.Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Žiadne iné klinicky významné interakcie sa nezaznamenali.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Azzalure má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití botulotoxínu typu A u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.


Laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o tom, či sa Azzalure vylučuje do materského mlieka u ľudí. Používanie Azzalure počas laktácie nie je možné odporúčať.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Existuje potenciálne riziko lokalizovanej svalovej slabosti alebo porúch videnia v súvislosti s používaním tohto lieku, ktoré môžu dočasne narušiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Viac ako 1 900 pacientov bolo vystavených lieku Azzalure v rôznych klinických štúdiách.

V pivotných klinických štúdiách bolo viac ako 1 500 pacientov so stredne veľkými až veľkými glabelárnymi vráskami liečených v odporúčanej dávke 50 jednotiek v dvojito-zaslepených, placebom kontrolovaných a dlhotrvajúcich nezaslepených štúdiách.

V pivotných dvojito-zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s jednorazovým podaním sa u 22,3 % pacientov liečených odporúčanou dávkou lieku Azzalure (50 U) a u 16 % pacientov liečených placebom objavila reakcia, ktorá súvisela s liečbou, injekčnou technikou alebo obidvoma. V dlhodobej nezaslepenej štúdii fázy III, v ktorej pacienti dostávali injekcie vo viacerých cykloch, sa u 26 % pacientov objavila minimálne jedna súvisiaca reakcia po prvej dávke. Incidencia reakcií súvisiacich s liečbou/injekčnou technikou sa znížila v priebehu opakovania cyklov.

Najčastejšie sa vyskytujúce súvisiace reakcie sú bolesť hlavy a reakcie v mieste injekcie. Vo všeobecnosti sa reakcie súvisiace s liečbou/injekčnou technikou vyskytovali v priebehu prvého týždňa po injekcii a boli prechodné. Väčšina týchto zaznamenaných reakcií bola mierna až stredne závažná a reverzibilná.

Frekvencia nežiaducich účinkov je klasifikovaná nasledovne:

veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy

Časté

Paréza tváre (najmä paréza čela)

Menej časté

Závrat

Poruchy oka

Časté

Astenopia, ptóza, edém očného viečka, zvýšená lakrimácia, suché oko, svalové zášklby (zášklby svalov okolo očí)

Menej časté

Poruchy videnia, rozmazané videnie, diplopia, Porucha pohybu oka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Pruritus, Vyrážka

Zriedkavé

Urtikária

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Reakcie v mieste vpichu (napr. erytém, edém, podráždenie, vyrážka, pruritus, parestézia, bolesť, dyskomfort, štípanie a modriny)

Poruchy imunitného systému

Menej časté

Hypersenzitivita


Veľmi zriedkavo boli s botulotoxínom hlásené nežiaduce účinky vyplývajúce z rozdelenia účinkov toxínu do miest vzdialených od miesta vpichu (nadmerná svalová slabosť, dysfágia, aspiračná pneumónia v niektorých prípadoch so smrteľným následkom) (pozri časť 4.4).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


4.9 Predávkovanie


Počas klinických štúdií sa nezaznamenali žiadne prípady predávkovania.

Možno predpokladať, že nadmerné dávky botulotoxínu budú spôsobovať neuromuskulárnu slabosť s rozličnými symptómami. Môže byť potrebná podpora dýchania, kde nadmerné dávky vyvolávajú paralýzu respiračných svalov. V prípade predávkovania má lekár u pacienta monitorovať symptómy nadmernej svalovej slabosti alebo svalovej paralýzy. Ak je to nevyhnutné, má sa začať symptomatická liečba.

Symptómy predávkovania sa nemusia prejaviť okamžite po podaní injekcie.

U pacientov so symptómami otravy botulotoxínom typu A(napr. kombinácia svalovej slabosti, ptózy, diplopie, problémov s prehĺtaním a rozprávaním alebo parézy respiračného svalstva) sa má zvážiť hospitalizácia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Myoelaxanciá, Iné periférne pôsobiace myorelaxanciá

ATC kód: M03AX01


Hlavný farmakodynamický účinok Clostridium botulinumtoxínu typu A spočíva v chemickej denervácii liečeného svalu, čo má za následok merateľný pokles združeného akčného potenciálu svalu, čo spôsobuje lokalizované zníženie alebo paralýzu svalovej aktivity.


Klinické údaje


V priebehu klinického vývoja lieku Azzalure bolo do rôznych klinických štúdii zaradených viac ako 2 600 pacientov.

V klinických štúdiách bolo 1 907 pacientov so stredne veľkými až veľkými glabelárnymi vráskami liečených odporúčanou dávkou 50 Speywood jednotiek. Z toho 305 pacientov bolo liečených dávkou 50 U v dvoch pivotných dvojito zaslepených placebom kontrolovaných štúdiách fázy III a 1 200 bolo liečených dávkou 50 U v dlhodobej nezaslepenej štúdii fázy III s opakovanou dávkou. Ostatní pacienti boli liečení v podporných štúdiách a v štúdiách skúmajúcich dávku.


Medián času do nástupu odpovede bol 2 ž 3 dni po liečbe, pričom maximálny účinok sa pozoroval v 30. dni. V obidvoch pivotných placebom kontrolovaných štúdiách fázy III injekcie Azzalure významne znížili závažnosť glabelárnych vrások až po dobu 4 mesiacov. V jednej z dvoch pivotných štúdií bol účinok významný aj po 5 mesiacoch.

Tridsať dní po injekcii hodnotenie skúšajúcich ukázalo, že 90 % (273/305) pacientov odpovedalo na liečbu (nevykazovali žiadne alebo vykazovali mierne glabelárne vrásky pri maximálnom zamračení) v porovnaní s 3 % (4/153) pacientov liečených placebom. V spomínanej štúdii päť mesiacov po injekcii 17 % (32/190) pacientov liečených liekom Azzalure stále odpovedalo na liečbu v porovnaní s 1 % (1/92) pacientov liečených placebom. Výsledkom vlastného hodnotenia pacientov pri maximálnom zamračení po 30 dňoch bola miera odpovede 82 % (251/305) u pacientov liečených liekom Azzalure a 6 % (9/153) u pacientov liečených placebom. Podiel pacientov, ktorí vykazovali dvojstupňové zlepšenie podľa hodnotenia skúšajúceho pri maximálnom zamračení, bol 77 % (79/103) v jednej pivotnej štúdii, kde sa toto zlepšenie hodnotilo.

Podskupina 177 pacientov mala pred liečbou stredne veľké alebo veľké glabelárne vrásky v kľude. Hodnotenie tejto populácie uskutočnené skúšajúcimi 30 dní po liečbe preukázalo, že 71 % (125/177) pacientov liečených liekom Azzalure sa považovalo za pacientov s odpoveďou na liečbu oproti 10 % (8/78) pacientom liečených placebom.

V dlhodobej nezaslepenej štúdii s opakovanou dávkou sa ukázalo, že medián času do nástupu odpovede 3 dni pretrvával po dobu opakovaných cyklov dávky. Miera odpovede pri maximálnom zamračení, ktorú určoval skúšajúci na 30. deň pretrvávala po dobu opakovaných cyklov (pohybovala sa v rozmedzí 80 % a 91 % počas 5 cyklov). Miera pacientov s odpoveďou v kľude počas cyklov s opakovanou dávkou sa tiež zhodovala so štúdiami s jednou dávkou, pričom 56 % až 74 % pacientov liečených liekom Azzalure bolo považovaných skúšajúcim za pacientov s odpoveďou 30 dní po liečbe.

Žiaden z klinických koncových ukazovateľov nezahŕňal objektívne hodnotenie psychologického vplyvu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Nepredpokladá sa, že by bol Azzalure po i.m. injekcii v odporúčanej dávke prítomný v merateľných hladinách v periférnej krvi. Preto sa farmakokinetické štúdie s liekom Azzalure neuskutočnili.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V reprodukčných štúdiách u potkanov a králikov sa pozorovala závažná maternálna toxicita spojená s úbytkom implantácií pri vysokých dávkach. V dávkach zodpovedajúcich 60 až 100-násobku odporúčanej dávky pre ľudí (50 U) u králikov a potkanov sa nepozorovala žiadna embryofetálna toxicita. U týchto druhov sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky. U potkanov sa pri vysokých dávkach znížila fertilita samcov a samíc v dôsledku zníženého párenia sekundárne k svalovej paralýze.

V štúdii chronickej toxicity uskutočnenej u potkanov nebol žiadny náznak systémovej toxicity v dávkach zodpovedajúcich 75-násobku odporúčanej dávky (50 U) rozdelených rovnomerne medzi pravý a ľavý sedací sval.

Štúdie akútnej toxicity, chronickej toxicity a lokálnej tolerancie v mieste podania injekcie neukázali nezvyčajné nežiaduce lokálne alebo systémové účinky v klinicky významných dávkových hladinách.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Ľudský albumín 200 g/l

Monohydrát laktózy


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Rekonštituovaný roztok:

Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa však stanovila na 4 hodiny pri 2 °C až 8 °C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 C – 8 C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


125 Speywood jednotiek v prášku v injekčnej liekovke (sklo typu I), so zátkou (halobutylovou) a tesnením (hliníkovým).

Veľkosť balenia s 1 alebo 2 injekčnými liekovkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pokyny na použitie, zaobchádzanie a likvidáciu sa majú presne dodržiavať.


Rekonštitúcia sa má uskutočniť v súlade s pravidlami správnej praxe, obzvlášť s ohľadom na asepsu.

Azzalure sa musí rekonštituovať injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

Ako je uvedené v riediacej tabuľke nižšie, požadované množstvo injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0.9%) musí byť natiahnuté do injekčnej striekačky za účelom získania rekonštituovaného číreho roztoku s koncentráciou 10 U/0.05 ml,Množstvo rozpúšťadla pridané

(0.9% roztok chloride sodného) do 125 U injekčnej liekovky

Výsledná dávka

(Jednotky na 0.05 ml)

0.63 ml

10 U


Presné odmeranie 0,63 ml sa môže dosiahnuť pomocou 1 ml injekčnej striekačky inzulínového typu. Sú kalibrované do 1 ml s 0,1 ml a 0,01 ml dielikmi.


ODPORÚČANIA NA LIKVIDÁCIU KONTAMINOVANÝCH POTRIEB


Okamžite po použití a pred likvidáciou sa má nespotrebovaný rekonštituovaný Azzalure (v injekčnej liekovke alebo v injekčnej striekačke) deaktivovať 2 ml zriedeného roztoku chlórnanu sodného na 0,55 alebo 1 % (Dakinov roztok).

Použité injekčné liekovky, injekčné striekačky a pomôcky sa nemajú vyprázdňovať a musia sa odhodiť do príslušných kontajnerov a zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.


ODPORÚČANIA PRI VÝSKYTE AKEJKOĽVEK NEHODY POČAS ZAOBCHÁDZANIA S BOTULOTOXÍNOM


 • Akýkoľvek vyliaty roztok sa musí utrieť: buď pomocou absorbujúceho materiálu napusteného roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) v prípade prášku alebo suchým absorbujúcim materiálom v prípade rekonštituovaného lieku.

 • Kontaminované povrchy sa majú vyčistiť pomocou absorbujúceho materiálu napusteného roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a potom vysušiť.

 • Ak je injekčná liekovka rozbitá, postupujte tak, ako je to uvedené vyššie opatrným pozbieraním kúskov rozbitého skla a poutieraním lieku tak, aby ste sa vyhli porezaniu kože úlomkami.

 • Ak príde liek do kontaktu s kožou, umyte postihnuté miesto roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a následne opláchnite veľkým množstvom vody.

 • Ak sa liek dostane do kontaktu s očami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom vody alebo roztokom na čistenie očí.

 • Ak sa liek dostane do kontaktu s ranou, porezaním alebo porušenou kožou, miesto dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody a vykonajte príslušné liečebné kroky podľa aplikovanej dávky.


Tieto pokyny na použitie, zaobchádzanie a likvidáciu sa majú presne dodržiavať.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ipsen Biopharm Limited

Ash Road

Wrexham Industrial Estate

Wrexham

LL13 9UF

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


63/0115/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.februára 2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12/2014

7Azzalure