+ ipil.sk

BactrobanPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene ev. č.: 2014/04262-ZPPísomná informácia pre používateľa


Bactroban

dermálna masť


mupirocín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bactroban a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bactroban

3. Ako používať Bactroban

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bactroban

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bactroban a na čo sa používa


Bactroban je antibiotikum. Používa sa na prevenciu a liečbu bakteriálnych kožných infekcií.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bactroban


Nepoužívajte Bactroban

- ak ste alergický na mupirocín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Ak sa domnievate, že sa Vás toto môže týkať, nepoužívajte Bactroban, kým sa neporozprávate so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Bactroban môže spôsobiť podráždenie kože a alergické reakcie. Pozri časť 4.


Dermálna masť (kožná masť – ďalej len „masť“) Bactroban nie je vhodná:

 • na liečbu očných infekcií

 • na použitie v nose

 • na použitie na koži v blízkosti hadičiek zavedených do tela na podanie alebo odstránenie tekutín (kanyly).


 • Zabráňte kontaktu masti s očami. Ak sa dostane masť omylom do očí, je potrebné oči dôkladne vypláchnuť vodou.


Masť Bactroban obsahuje polyetylénglykol (makrogol), ktorý vo veľkom množstve môže spôsobiť poškodenie obličiek. Zabráňte použitiu Bactrobanu na väčších plochách poškodenej kože, zvlášť, ak máte problémy s obličkami.


Iné lieky a Bactroban

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky,povedzte tosvojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Bactroban a jedlo a nápoje

Jedlo a nápoje neovplyvňujú účinnosť Bactrobanu.


Tehotenstvo a dojčenie

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o použití Bactrobanu u tehotných žien.

Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.


Nie je známe, či zložky Bactrobanu prestupujú do materského mlieka. Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.

Ak používate Bactroban na popraskané bradavky, pred dojčením sa majú dôkladne umyť.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Bactroban neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Bactroban obsahuje makrogol

Ako pri iných mastiach s obsahom makrogolu, ani táto masť sa nesmie používať na veľké plochy s porušenou alebo poškodenou kožou, najmä ak trpíte na poškodenie funkcie obličiek.


3. Ako používať Bactroban


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 • Pred použitím Bactrobanu a po ňom si umyte ruky.

 • Kúskom čistého vatového alebo gázového tampónu naneste malé množstvo masti Bactroban na postihnuté miesto.

 • Po nanesení masti môžete postihnuté miesto prekryť sterilným obväzom alebo obväzovou gázou, pokiaľ Vám lekár nepovedal inak.

 • Bactroban používajte dva až trikrát denne do 10 dní.

 • Nemiešajte Bactroban s inými roztokmi, krémami alebo masťami. Tie môžu Bactroban rozpustiť, a to môže ovplyvniť Vašu liečbu.


Ak použijete viac Bactrobanu, ako máte

Dôkladne utrite nadbytočnú masť. Problémy s predávkovaním týmto liekom nie sú pravdepodobné.


V prípade náhodného požitia (prehltnutia ústami) Bactrobanu kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete použiť Bactroban

Ak si zabudnete naniesť masť, naneste si ju len čo si spomeniete. Potom pokračujte ako predtým.


Ak prestanete používať Bactroban

Je dôležité, aby ste dodržali celú liečbu Bactrobanom. Neprestaňte používať Bactroban príliš skoro, lebo vaše príznaky môžu ustúpiť skôr ako je infekcia odstránená.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Stavy, na ktoré treba dávať pozor


Závažné alergické reakcie

U pacientov, ktorí používajú Bactroban sa zriedkavo vyskytli nasledujúce príznaky:

 • vystúpená a svrbivá vyrážka

 • opuch, niekedy opuch tváre alebo úst, ktorý môže spôsobiť problémy s dýchaním

 • kolaps

 • Ak sa u vás vyskytnú niektoré z týchto príznakov, okamžite kontaktujte lekára. Ukončite používanie Bactrobanu.


Bactroban môže spôsobiť podráždenie kože.

 • Ak sa u Vás vyskytne podráždenie kože, ukončite používanie Bactrobanu. Utrite zvyšnú masť a povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi.


Lieky ako Bactroban môžu v zriedkavých prípadoch spôsobiť zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienu, bolesť brucha a horúčku (pseudomembranózna kolitída).

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, čo najskôr to povedzte svojmu lekárovi.


Časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

 • pálenie na mieste kože, na ktorú sa nanáša masť


Menej časté vedľajšie účinky

Postihujú menej ako 1 zo 100 osôb:

 • svrbenie, sčervenanie, štípanie a/alebo suchosť na mieste kože, na ktorú sa nanáša masť


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:

 • alergické reakcie (vyrážky na koži, žihľavka, opuch)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bactroban


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Bactroban obsahuje

 • Liečivo je mupirocín. 1 g Bactrobanu obsahuje 22 mg mupirocínu.

 • Ďalšia zložka je makrogol.


Ako vyzerá Bactroban a obsah balenia

Bacroban je biela dermálna masť.

Je dostupná v 15 g tube s obsahom 0,33 g mupirocínu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.


4Bactroban

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07418SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Bactroban

Dermálna masť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


15 g masti obsahuje 0,33 g mupirocínu.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálna masť


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Masť mupirocínu je indikovaná na lokálnu liečbu primárnych a sekundárnych bakteriálnych kožných infekcií.


Primárne kožné infekcie:


Impetigo, folikulitída, furunkulóza, ekphyma


Sekundárne infekcie:


Infikované dermatózy napr. infikovaný ekzém. Infikované poranenia napr. abrázie, uštipnutia hmyzom, menšie rany (nevyžadujúce si hospitalizáciu) a popáleniny.


Profylaxia: Mupirocín sa môže použiť na zabránenie bakteriálnej kontaminácie malých rán, incízií a iných lézií a na prevenciu infekcie abrázií a malých rezov a rán.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Spôsob podávania


Malé množstvo masti mupirocínu sa má naniesť tak, aby pokrylo postihnuté miesto.


Liečené miesto možno prekryť obväzom.


Akýkoľvek liek, ktorý zvýšil na konci liečby sa má zlikvidovať.


Nemiešajte s inými liekmi, keďže hrozí riziko zriedenia, čo má za následok zníženie antibakteriálnej účinnosti a možnej straty stability mupirocínu v masti.


Skupiny pacientov


Dospelí/deti/starší pacienti/pacienti s poškodením funkcie pečene

2‑ až 3‑krát denne do 10 dní v závislosti od odpovede.


Poškodenie funkcie obličiek

Pozri 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na mupirocín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V zriedkavom prípade sa pri použití masti mupirocínu môže vyskytnúť možná reakcia precitlivenosti alebo závažné lokálne podráždenie. V takomto prípade sa má liečba ukončiť a liek sa má odstrániť a nasadiť vhodná alternatívna liečba infekcie.


Ako pri iných antibakteriálnych liekoch dlhodobé používanie môže viesť k premnoženiu necitlivých (rezistentných) mikroorganizmov.


Pri používaní antibiotík bola hlásená pseudomembranózna kolitída a jej závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po život ohrozujúcu. Preto je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov, u ktorých vznikne hnačka počas používania antibiotík alebo po ukončení ich používania. Hoci pri topicky aplikovanom mupirocíne je výskyt pseudomembranóznej kolitídy menej pravdepodobný, ak sa u pacienta vyskytne dlhotrvajúca alebo závažná hnačka alebo ak sa u neho objavia brušné kŕče, liečbu treba ihneď ukončiť a pacienta podrobiť ďalším vyšetreniam.


Poškodenie funkcie obličiek


Starší pacienti: Žiadne obmedzenia pokiaľ podmienky pri liečbe nevedú k absorpcii makrogolu a neexistujú dôkazy stredne závažného alebo závažného poškodenia funkcie obličiek.


Masť mupirocínu nie je vhodná na:

 • oftalmologické použitie,

 • intranazálne použitie (u novorodencov a dojčiat)

 • použitie v súvislosti s kanylou,

 • na mieste centrálnej venóznej kanylácie.


Na intranazálne použitie je k dispozícii osobitná lieková forma, nosová masť mupirocínu.


Vyhnite sa kontaktu s očami. Ak sú kontaminované, oči je potrebné dôkladne vypláchnuť vodou, až kým sa zvyšky masti neodstránia.


Makrogol sa môže absorbovať z otvorených rán a poškodenej kože a vylučuje sa obličkami. Ako pri iných masťových základoch s makrogolom aj masť mupirocínu sa nemá používať pri stavoch, pri ktorých je možná absorpcia veľkého množstva makrogolu, najmä ak existujú známky stredne závažného alebo závažného poškodenia funkcie obličiek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nepozorovali sa žiadne liekové interakcie.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita


K dispozícii nie sú údaje o účinkoch mupirocínu na fertilitu u ľudí. Štúdie na potkanoch nepreukázali žiadne účinky na fertilitu (pozri časť 5.3).


Gravidita


K dispozícii nie sú dostatočné údaje o použití u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Laktácia


K dispozícii nie sú dostatočné údaje o použití u žien a zvierat v období laktácie. Ak sa liečia popraskané bradavky, pred dojčením sa majú dôkladne umyť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000),zahŕňajúce jednotlivé hlásenia.


Časté a menej časté nežiaduce účinky sa stanovili zo zozbieraných údajov bezpečnosti z populácie klinickej štúdie s 1 573 liečenými pacientmi zahŕňajúcej 12 klinických štúdií. Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky sa primárne stanovili z údajov zo skúseností po uvedení lieku na trh, a preto sa týkajú skôr pomeru hlásení než skutočnej frekvencie.


Poruchy imunitného systému


Veľmi zriedkavé: Pri použití masti mupirocínu sa hlásili celkové alergické reakcie akými sú generalizovaná vyrážka, urtikária a angioedém.


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté: Pálenie lokalizované v mieste aplikácie.


Menej časté: Svrbenie, erytém, pálčivá bolesť a suchosť lokalizovaná v mieste podávania. Kožné reakcie precitlivenosti na mupirocín alebo masťový základ.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Toxicita mupirocínu je veľmi nízka. V prípade náhodného požitia krému sa má podať symptomatická liečba.


V prípade chybného perorálneho požitia veľkého množstva masti sa má u pacientov s insuficienciou obličiek starostlivo monitorovať funkcia obličiek z dôvodu možných vedľajších účinkov spôsobených makrogolom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antibiotikum na vonkajšie použitie.

ATC kód: D06AX09


Mechanizmus účinku


Mupirocín je neobvyklé antibiotikum získané fermentáciou Pseudomonas fluorescens. Mupirocín inhibuje izoleucyl-tRNA-syntetázu, a tým zastavuje syntézu bakteriálnych proteínov.


Mupirocín vykazuje malé riziko selekcie rezistenných baktérií ak sa používa podľa predpisu.

Mupirocín má bakteriostatické vlastnosti pri minimálnych inhibičných koncentráciách a baktericídne vlastnosti pri vyšších koncentráciách dosiahnutých po lokálnej aplikácii.


Mechanizmus rezistencie


Rezistencia stafylokokov nízkeho stupňa (MICs 8 až 256 mikrogramom/ml) sa považuje za dôsledok bodových mutácií v rámci bežného stafylokokového chromozómového génu (ileS) na cieľový enzým izoleucyl-tRNA-syntetázy. Rezistencia stafylokokov vysokého stupňa (MICs vyššie ako alebo rovné 512 mikrogramov/ml) sa dokázala v dôsledku odlišného enzýmu izoleucyl-tRNA-syntetázy kódovaného plazmidom.

Podstata rezistencie gramnegatívnych mikroorganizmov, ako súEnterobacteriaceaemôže byť v dôsledku nedostatočnej penetrácie do vonkajšej membrány bunkovej steny gramnegatívnych baktérií.

V dôsledku tohto špecifického spôsobu účinku a jeho špecifickej chemickej štruktúry mupirocín nevykazuje žiadnu skríženú rezistenciu s inými klinicky dostupnými antibiotikami.


Farmakodynamické účinky


Účinnosť


Mupirocín je lokálne antibiotikum, ktoré vykazuje in vivo aktivitu proti Staphylococcus aureus (vrátane druhov rezistentných na meticilín), S. epidermidisa beta-hemolytických druhov Staphylococcus.


Spektrum účinnosti in vitrozahŕňa nasledovné baktérie:


Aeróbne grampozitívne baktérie


 • Staphylococcus aureus (vrátane kmeňov produkujúcich β-laktamázu a kmeňov rezistentných na metícilín),

 • Staphylococcus epidermidis (vrátane kmeňov produkujúcich β-laktamázu a kmeňov rezistentných na metícilín),

 • iné koaguláza-negatívne stafylokoky (vrátane kmeňov rezistentných na meticilín),

 • Streptococcus species.


Aeróbne gramnegatívne baktérie


Mupirocín je tiež účinný proti niektorým gramnegatívnym mikroorganizmom niekedy súvisiacim s kožnými infekciami (i keď nejde o kolonizáciu nosa):


 • Haemophilus influenzae,

 • Neisseria gonorrhoeae,

 • Neisseria meningitidis,

 • Moraxella catarrhalis

 • Pasteurella multocida,

 • Proteus mirabilis,

 • Proteus vulgaris,

 • Enterobacter cloacae,

 • Enterobacter aerogenes,

 • Citrobacter freundii,

 • Bordetella pertissis.


Mikrobiologická citlivosť


Výskyt získanej rezistencie sa môže odlišovať v závislosti od geografickej polohy a času pre vybrané druhy. Lokálne informácie o rezistencii sú žiadané najmä pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií otázna, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Limity citlivosti mupirocínu


Citlivosť (S) menej ako alebo rovná 4 mikrogramom/ml; rezistencia (R) vyššia ako alebo rovná 8 mikrogramom/ml.


Citlivé baktérie:


Staphylococcus aureus1

Staphylococcus epidermidis1

Koaguláza-negatívne stafylokoky1

Streptococcus species1

Haemophilus influenzae

Neisseria gonorrhoea

Neisseria meningitidis

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida.

1Klinická účinnosť sa dokázala pre citlivé izoláty v schválených klinických indikáciách.


Rozsah rezistencie: 0 až 23 %.


Necitlivé (rezistentné) baktérie:


Coryneacteriumspecies

Enterobacteriaceae

Gramnegatívne nefermentujúce paličky (tyčinkovité baktérie)

Micrococcus species

Anaeróby


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Muciprocín sa slabo absorbuje cez neporušenú kožu ľudí.


Biotransformácia


Mupirocín je vhodný len na lokálnu aplikáciu. Po i.v. alebo perorálnom podaní alebo ak dôjde k absorpcii mupirocínu (napr. porušenou/zranenou kožou), mupirocín sa rýchlo metabolizuje na neúčinnú kyselinu monickú.


Eliminácia


Mupirocín sa rýchlo eliminuje z organizmu metabolizáciou na neúčinný metabolit kyselinu monickú, ktorá sa rýchlo vylučuje obličkami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenita/mutagenita


Karcinogenéza


Štúdie karcinogenity s mupirocínom sa neuskutočnili.


Genotoxicita


Mupirocín nemal mutagénny účinok na Salmonella typhimurium alebo Escherichia coli(Amesov test). V teste podľa Yahagiho sa pri vysoko cytotoxických koncentráciách pozorovalo malé zvýšenie výskytu mutácií na kmeni TA98 Salmonella typhimurium. V in vitro teste génových mutácií u cicavcov (MLA) sa nepozorovalo zvýšenie výskytu mutácií pri absencii metabolickej aktivácie. V prítomnosti metabolickej aktivácie sa pozorovalo malé zvýšenie výskytu mutácií pri vysoko cytotoxických koncentráciách. Nepozorovali sa však žiadne účinky v testoch na génovú konverziu/mutáciu na kvasinkových bunkách, v in vitro teste na ľudských lymfocytoch ani v in vitro teste neplánovanej syntézy DNA (UDS). Okrem toho boli in vivo mikronukleový test na myšiach (poškodenie chromozómov) a kométový test na potkanoch (zlomy DNA vlákien) negatívne, čo poukazuje na to, že malé zvýšenie výskytu mutácií pozorované pri vysoko cytotoxických koncentráciách v podmienkach in vitro sa nevzťahuje na podmienky in vivo.


Reprodukčná toxikológia


Fertilita


Mupirocín podávaný subkutánne samcom potkanov 10 týždňov pred párením a samiciam potkanov 15 dní pred párením až do 20 dní post coitum v dávkach do 100 mg/kg/deň nemal žiaden účinok na fertilitu.


Gravidita


V štúdiách embryofetálneho vývoja na potkanoch sa nezískali žiadne dôkazy o vývojovej toxicite pri subkutánnych dávkach do 375 mg/kg/deň.


V štúdii embryofetálneho vývoja na králikoch, ktorým boli podávané subkutánne dávky do 160 mg/kg/deň, mali toxické účinky na samice (znížený prírastok telesnej hmotnosti a závažné podráždenie v mieste vpichu) vyvolané vysokou dávkou za následok potrat alebo slabú výkonnosť mláďat. U plodov králikov, u ktorých sa gravidita udržala až do termínu pôrodu, sa však nepreukázala žiadna vývojová toxicita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Makrogol


6.2 Inkompatibility


Nie sú zistené.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníková tuba, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 1 x 15 g


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek sa má na konci liečby zlikvidovať.

Po aplikácii si umyte ruky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika


8. Registračné číslo


46/0147/87-C/S


9. Dátum prvej registácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie:1.6.1987

Dátum posledného predĺženia: 30.4.2007


10. Dátum revízie textu

Jún 201415


Bactroban