+ ipil.sk

BCG-medac



Príbalový leták


Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/06808-Z1A


Písomná informácia pre používateľa


BCG-medac

Prášok a disperzné prostredie na intravezikálnu suspenziu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je BCG-medac a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete BCG-medac

 3. Ako používať BCG-medac

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať BCG-medac

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je BCG-medac a na čo sa používa


BCG-medac je prášok a disperzné prostredie na suspenziuna aplikáciu do močového mechúra. Používa sa ako prostriedok na zvyšovanie imunity organizmu pri liečbe rakoviny močového mechúra.


Bol vám predpísaný liek BCG-medac na liečbu niekoľkých typov rakoviny močového mechúra. Rakovina je limitovaná na vnútorné bunky mechúra (urothelium) a neprenikla do hlbších vrstiev močového mechúra.


BCG-medac je indikovaný na liečbu neinvazívnej rakoviny, ochorenia postihujúcehourotel močového mechúra (karcinómu in situ).


Taktiež, tento liek sa používa ako prevencia opakovaného výskytu rakoviny (profylaktická liečba). Existujú rôzne štádiá rakoviny, ktoré môžu postihovať urotel močového mechúra a vrstvu buniek pod sliznicou (v lamina propria). Existuje aj iný typ rakoviny známy ako carcinoma in situ. Tieto formy sa nerozšírili do svalovej vrstvy steny močového mechúra.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete BCG-medac


NepoužívajteBCG-medac:

 • keď ste alergický (precitlivený) na ktorúkoľvek zo zložiek BCG-medac (pozri časť 6. Ďalšie informácie)

 • keď je aktivita vášho imunitného systému znížená alebo keď trpíte poruchou imunitného systému (oslabením imunity) či už kvôli súbežne prebiehajúcej chorobe (napr. pozitívne sérologické vyšetrenie na HIV, leukémia, lymfóm), protinádorovej liečbe (napr. cytostatiká, radiačná terapia) lebo imunosupresívnej liečbe (napr. kortikosteroidy)

 • keď ste počas predchádzajúcich 2 - 3 týždňov podstúpili transuretrálnu resekciu (TUR; chirurgický zákrok cez močovú trubicu), biopsiu močového mechúra (odber vzorky tkaniva močového mechúra) alebo traumatickú katetrizáciu (poranenie katétrom)

 • keď trpíte akútnou infekciou močových ciest

 • keď máte aktívnu tuberkulózu

 • keď ste boli predtým liečení radiačnou liečbou

 • keď dojčíte


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri nasledujúcich situáciách:

BCG-medac nesmie byť použitý na vakcináciu ani injekčne podaný pod kožu, do kože, do svalu alebo do žily.


Počet BCG instilácií

Vedľajšie účinky liečby BCG sú časté, ale vo všeobecnosti sú mierne a prechodné. Výskyt nežiaducich reakcií zvyčajne stúpa so zvyšujúcim sa počtom instilácií BCG.


Systémové BCG infekcie/reakcie


Traumatická instilácia môže vyvolať závažnú celkovú infekciu BCG. Môže mať za následok šok a dokonca i smrť.

Systémové reakcie na BCG sa pozorovali vzácne a sú popisované ako horúčka nad 39,5 C trvajúca 12 hodín a viac, horúčka nad 38,5 C trvajúca 48 hodín a viac, uzlíčkový zápal pľúc, uzlíkový zápal pečene, abnormality pečeňových funkčných testov, orgánové poruchy (iných orgánov než urogenitálneho systému) s uzlíkovým zápalom pri biopsii.

Pred každým vstreknutím BCG do močového mechúra má Váš lekár zistiť, či nemáte infekciu močových ciest. Ak sa infekcia močových ciest diagnostikuje počas liečby s BCG, liečbu je potrebné prerušiť až kým sa výsledky vyšetrenia moču normalizujú a ukončí sa liečba antibiotikami.

Infekcia implantátov a transplantačných štepov bola hlásená u pacientov s napr. aneuryzmou (lokalizovaná dilatácia krvných ciev) alebo protézou.


Pretrvávanie BCG

V jednotlivých prípadoch môžu BCG baktérie pretrvávať v močových cestách dlhšie ako 16 mesiacov.


Horúčka alebo výrazná hematúria

Liečba by sa mala odložiť pokým sa nevyrieši pridružená horúčka alebo výrazná hematúria.


Nízka kapacita močového mechúra

Ak máte nízku kapacitu močového mechúra, môže sa stať, že po liečbe bude táto kapacita ďalej klesať.


HLA-B27

Pacienti s HLA-B27 môžu mať zvýšený výskyt reaktívnej artritídy (zápal kĺbov) alebo Reiterovho syndrómu (artritída so zápalom kože, očí a močových ciest).


Pacienti s poruchami imunity

BCG baktérie môžu byť škodlivé pre pacientov s poruchou imunity. Ak sa liečite s BCG-medac, musíte dodržiavať všeobecné hygienické normy, tak ako je to uvedené nižšie, predovšetkým keď ste v kontakte so spomínanými osobami.


Prenos pohlavným stykom

Prenos BCG pohlavným stykom nebol dosiaľ zaznamenaný, ale odporúča sa používať kondóm počas pohlavného styku jeden týždeň po liečbe s BCG.


Všeobecná hygiena

Po močení sa odporúča umyť ruky a oblasť pohlavných orgánov. To sa týka obzvlášť prvého močenia po instilácii BCG. V prípade kontaminácie kože, odporúčame používanie vhodného dezinfekčného prostriedku.


Iné lieky a BCG-medac

Ak užívatealebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

BCG baktérie sú citlivé na antituberkulotiká (napr. etambutol, streptomycín, p-aminosalicylová kyselina (PAS), izoniazid (INH) a rifampicín), antibiotiká, antiseptiká a lubrikanty. Bola popísaná odolnosť na pyrazínamid a cykloserín.

V priebehu intravezikálnej instilačnej liečby s BCG by ste nemali súčasne užívať lieky proti tuberkulóze a antibiotiká ako fluorochinolóny, doxycyklín alebo gentamycín.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

BCG-medac sa počas tehotenstva neodporúča podávať. Pred užitím akéhokoľvek lieku sa poraďte so svojím lekárom.

Neužívajte BCG-medac počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liečba s BCG-medac môže ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje. Vy sám ste zodpovedný pri rozhodovaní, či ste schopný riadiť motorové vozidlo alebo vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšenú koncentráciu. Účinky alebo nežiaduce účinky po použití lieku môžu redukovať vašu schopnosť vykonávať tieto činnosti bezpečne. Popis týchto účinkov je možné nájsť v ďalšej časti.

Prečítajte si prosím celú písomnú informáciu pre používateľa.

V prípade akýchkoľvek otázok, opýtajte sa prosím svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


3. Ako používať BCG-medac


Dávkovanie

Obsah jednej liekovky je určený na jednu instiláciu do močového mechúra. Pokyny na prípravu suspenzie sú uvedené nižšie.


Dĺžka liečby

Štandardná liečebná schéma sa skladá z jednej intravezikálnej instilácie BCG-medac týždenne počas šiestich po sebe nasledujúcich týždňov. Po 4-týždňovej prestávke sa pokračuje v intravezikálnom podávaní ako udržiavacej terapii po dobu aspoň jedného roka, ako je uvedené nižšie.


Indukčná terapia (profylaktická liečba rekurencie)

Liečba s BCG sa má začať asi 2-3 týždne po chirurgickej liečebnej metóde odstránenia nádoru (transuretrálnej resekcii -TUR) alebo odobratí časti tkaniva (biopsii) močového mechúra bez traumatickej katetrizácie a opakuje sa v týždňových intervaloch počas 6 týždňov. U stredne a vysoko rizikových nádorov by mala nasledovať udržiavacia terapia.



Udržiavacia terapia

Jeden zo spôsobov pozostáva z 12-mesačnej terapie s aplikáciou BCG-medac v mesačných intervaloch. V inej schéme udržiavacej liečby sú 3 instilácie v týždňových intervaloch v 3., 6., 12., 18., 24., 30. a 36. mesiaci. Pri použití tejto schémy sa aplikuje celkovo 27 instilácií v priebehu 3 rokov.


V klinických štúdiách s veľkým počtom pacientov sa skúšali špecifické liečebné schémy s rôznymi BCG kmeňmi. V súčasnosti nie je možné povedať, či niektorý z týchto postupov je výhodnejší než druhý.


Aplikácia

BCG-medac sa podáva do močového mechúra pomocou katétra pod nízkym tlakom. Ak je to možné, instilovaná suspenzia BCG-medac má zostať v močovom mechúre počas 2 hodín. Kvôli tomu nepite počas 4 hodín pred instiláciou a počas 2 hodín po instilácii a pred BCG instiláciou si poriadne vyprázdnite močový mechúr.

Kým zostáva suspenzia vo Vašom močovom mechúre, mala by mať dostatočný kontakt s celým povrchom sliznice, pričom pohyb liečbu podporuje. Po 2 hodinách vymočte instilovanú suspenziu, najlepšie po sediačky, aby sa zabránilo jej rozliatiu.

Ak to nie je medicínsky kontraindikované, počas 48 hodín po každej instilácii sa odporúča piť vo veľkom množstve.

BCG-medac sa nemá používať u detí, pretože bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené.

Pre starších pacientov nie sú k dispozícii žiadne špeciálne pokyny pre používanie.


Ak ste použili viac BCG-medac ako ste mali:

Nie je pravdepodobné, že sa predávkovanie vyskytne, pretože jedna liekovka BCG-medac zodpovedá jednej dávke. Neexistujú žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že by predávkovanie viedlo k iným symptómom ako boli popísané pri nežiaducich účinkoch.


4. Možné vedľajšie účinky


Podobne, ako všetky lieky, aj BCG-medac môže mať nežiaduce účinky, hoci sa neprejavia u každého pacienta.


Frekvencia

Nežiaduci účinok

Veľmi časté (> 1/10)

Gastrointestinálne poruchy: Nevoľnosť

Urinárne poruchy: Zápal močového mechúra a zápalové reakcie (granulomatóza) močového mechúra, časté močenie s diskomfortom a bolesťou

Poruchy reprodukčného systému: asymptomatická granulomatózna prostatitída (uzlíčkový zápal prostaty)

Celkové poruchy: Horúčka < 38,5C, chrípkové príznaky (nepokoj, horúčka, zimnica), celkový diskomfort

Časté

(> 1/100, < 1/10)

Celkové poruchy: Horúčka >38,5C

Menej časté

(> 1/1000,< 1/100)

Infekcie: Závažná systémová BCG reakcia/infekcia, BCG sepsa

Krvné poruchy: Zníženie počtu krvých buniek, chudokrvnosť

Poruchy imunitného systému: Reiterov syndróm (konjuktivitída, asymetrická oligoartritída a cystitída)

Respiračné poruchy: Uzličkový zápal pľúc, pľúcny granulóm

Hepatobiliárne poruchy: Zápal pečene

Kožné poruchy: Vyrážky, absces

Muskuloskeletálne poruchy: Zápal kĺbov. bolesti kĺbov

Urinárne poruchy: Infekcie močových ciest, viditeĺná prítomnosť krvi v moči, zmrštenie močového mechúra, nepriechodnosť močových ciest, kontraktúra močového mechúra

Poruchy reprodukčného systému: Zápal semenníkov a nadsemenníkov, symptomatická granulomatózna prostatitída (zápalová reakcia prostaty)

Celkové poruchy: Zníženie krvného tlaku

Zriedkavé

(> 1/10 000,

< 1/1 000)

Vaskulárne poruchy: Cievne infekcie (napr. infikovaná aneuryzma)

Renálne poruchy: Obličkový absces

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), vrátane izolovaných prípadov

Infekcie: BCG infekcia implantátov a okolitého tkaniva (napr. infekcia aortálneho štepu, srdcového defibrilátora, bedrovej alebo kolennej artroplastiky)

Poruchy lymfatického systému: Cervikálna lymfadenitída, infekcia regionálnej lymfatickej uzliny

Poruchy imunitného systému: Hypersenzitívna reakcia (napr. edém viečok, kašeľ)

Očné poruchy: Zápal dúhovky a sietnice oka, zápal spojiviek, zápal dúhovky

Vaskulárne poruchy: Cievna fistula

Gastrointestinálne poruchy: Vracanie, črevná fistula, zápal podbrušnice

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: Osteomyelitída (infekcia kosti a kostnej drene spôsobená baktériami), infekcie kostnej drene, absces driekového svalu

Poruchy reprodukčného systému: Zápal semenníkov a nadsemenníkov odolný na antituberkulóznu liečbu, infekcia žaľude penisu

Neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: poruchy pohlavných orgánov (napr. bolesť v pošve, dyspareunia (bolestivý pohlavný styk))


Nežiaduce účinky liečby s BCG sú časté, ale vo všeobecnosti sú mierne a prechodné. Výskyt nežiaducich reakcií zvyčajne stúpa so zvyšujúcim sa počtom instilácií BCG.


Lokálne nežiaduce reakcie:

Pocit nepohodlia a bolesť pri močení a časté močenie sa vyskytujú až u 90 % pacientov. Zápal močového mechúra a zápalová reakcia (granulomatóza) môžu byť esenciálnou súčasťou protinádorovej aktivity. Ďalšie lokálne nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali menej často:

makroskopická hematúria (viditeľná prítomnosť krvi v moči), infekcia močových ciest, zmrštenie močového mechúra, nepriechodnosť močových ciest, kontraktúra močového mechúra, symptomatická granulomatózna prostatitída (zápalová reakcia prostaty), orchitída (zápal semenníkov) a epididymitída (zápal nadsemenníkov). Zriedkavo sa pozoroval obličkový absces. Okrem toho sa s neznámou frekvenciou môžu vyskytovať poruchy pohlavných orgánov (napr. bolesť v pošve, bolestivý pohlavný styk).


Systémové nežiaduce reakcie/infekcie:

Systémové nežiaduce reakcie/infekcie sú udávané ako: horúčka nad 39,5 C trvajúca 12 hodín a viac, horúčka nad 38,5 C trvajúca 48 hodín a viac, uzlíčkový zápal pľúc spôsobený BCG, uzlíkový zápal pečene, abnormality pečeňových funkčných testov, orgánové poruchy (iných orgánov než urogenitálneho systému) s uzlíkovým zápalom pri biopsii, Reiterov syndróm, asymetrický zápal kĺbov a zápal močového mechúra. Závažná systémová BCG reakcia/infekcia môže viesť k BCG sepse.


Môže sa objaviť mierna horúčka, chrípkové príznaky a celkový diskomfort. Tieto príznaky zvyčajne vymiznú v priebehu 24 až 48 hodín a mali by sa zvládnuť štandardnou symptomatickou liečbou. Takéto reakcie sú príznakmi začínajúcej sa imunitnej reakcie. Všetci pacienti dostávajúci liek musia byť pozorne sledovaní a poučení, aby oznámili každý výskyt horúčky alebo iných príznakov mimo urinárneho traktu.

Bola zaznamenaná BCG-sepsa, ktorá je život ohrozujúcou situáciou.

Odporúčania ohľadom liečby sú v tabuľke ďalej.

V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť zápal kĺbov/bolesti kĺbov a kožné vyrážky. Vo väčšine prípadov vzniká zápal kĺbov, bolesti kĺbov a kožné vyrážky ako alergická (hypersenzitívna) reakcia na BCG. Niekedy môže byť nutné liečbu s BCG-medac prerušiť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťBCG-medac


Uschovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote + 2 C až + 8 C (v chladničke).

Nezmrazujte.

Uchovávajte v originálnom balení na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale.


Po nariedení má byť liek použitý okamžite.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo BCG-medac obsahuje


Liečivom sú životaschopné BCG (Bacillus Calmette-Guérin) baktérie (kultúra RIVM odvodená od kultúry 1173-P2).


Po nariedení jedna liekovka obsahuje:

BCG kmeň RIVM odvodený od 1173-P2 2 x 108až 3 x 109životaschopných jednotiek


Ostatné látky v prášku: polygelín, bezvodá glukóza, polysorbát 80.

Ostatné látky v rozpúšťadle: chlorid sodný, voda na injekciu.


Ako BCG-medac vyzerá a ako je balený

BCG-medac sa skladá z bieleho prášku a bezfarebného číreho roztoku používaného ako disperzné prostredie. Môže byť balený po 1 alebo 3 alebo 5 liekovkách.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Nasledujúce informácie sú určené iba pre zdravotnícky a lekársky personál:


Liečba symptómov, príznakov a syndrómov


Symptómy, príznaky a syndrómy

Liečba

1) Symptómy iritácie močového mechúra trvajúce menej ako 48 hodín

Symptomatická terapia

2) Symptómy iritácie močového mechúra trvajúce 48 hodín alebo dlhšie

Prerušte terapiu s BCG-medac a začnite liečbu chinolónmi. Ak po 10 dňoch nenastane kompletný ústup príznakov, podávajte izoniazid (INH)* počas 3 mesiacov.

Ak sa podáva antituberkulózna liečba, terapia s BCG-medac sa musí definitívne ukončiť.

3) Súbežná bakteriálna infekcia urinárneho traktu

Odložte terapiu BCG-medac pokým nie sú výsledky vyšetrenia moču normalizované a liečba antibiotikami ukončená.

4) Iné urogenitálne nežiaduce účinky: symptomatická granulomatózna prostatitída, epididymitída a orchitída, uretrálna obštrukcia a renálny absces

Prerušte terapiu s BCG-medac.

Podávajte izoniazid (INH)* a rifampicín* 3 až 6 mesiacov podľa závažnosti ochorenia.


Ak sa podáva antituberkulózna liečba, terapia BCG-medac sa musí definitívne ukončiť.

5) Horúčka menej ako 38,5 C trvajúca menej ako 48 hodín

Symptomatická liečba paracetamolom.

6) Kožné erupcie, artralgia alebo artritída alebo Reiterov syndróm

Prerušte terapiu s BCG-medac.

Podajte antihistaminiká alebo nesteroidné antiflogistiká. Ak pacient nereaguje, podávajte izoniazid (INH)* počas 3 mesiacov.


Ak sa podáva antituberkulózna liečba, terapia BCG-medac musí byť definitívne prerušená.

7) Systémová BCG reakcia/infekcia** bez známok septického šoku


** pozri definíciu systémovej BCG reakcie

Definitívne ukončite liečbu s BCG-medac.

Zvážte konzultáciu so špecialistom na infekčné choroby.

Podávajte trojkombináciu antituberkulotík* počas 6 mesiacov.


8) Systémová BCG reakcia/infekcia so známkami septického šoku


Definitívne ukončite podávanie BCG-medac.

Okamžite podajte trojkombináciu antituberkulotík* kombinovanú s vysokými dávkami rýchlo pôsobiacich kortikosteroidov. Požiadajte o stanovisko špecialistu na infekčné choroby.


* Pozor:BCG baktérie sú citlivé na všetky v súčasnosti používané antituberkulotiká s výnimkou pyrazínamidu. Ak je potrebná trojkombinácia antituberkulotík, zvyčajne sa odporúča izoniazid (INH), rifampicín a etambutol.


Upozornenia na spôsob použitia/zaobchádzania s liekom


BCG-medac sa musí aplikovať za podmienok vyžadovaných pre vykonanie intravezikálnej endoskopie.


Upozornenia na zaobchádzanie s liekom

S BCG-medac sa nemá manipulovať v tej istej miestnosti ani tým istým personálom, ktorý pripravuje cytotoxické lieky na intravenóznu aplikáciu. S BCG-medac nemá pracovať človek, ktorý má diagnostikovanú imunodeficienciu.


Vyliatie BCG-medac

Vyliaty roztok BCG-medac je potrebné umyť s dezinfekčným prípravkom s preukázaným účinkom voči mykobaktériám. Obliatu kožu je potrebné umyť vhodným dezinfekčným prostriedkom.


Tuberkulínové kožné testy

Intravezikálna liečba s BCG-medac môže indukovať senzitivitu na tuberkulín a komplikovať následnú interpretáciu tuberkulínových kožných testov na diagnózu mykobaktériovej infekcie. Preto sa reaktivita na tuberkulín má vyšetriť pred podaním BCG-medac.


Pred použitím sa musí liek suspendovať za aseptických podmienok so sterilným 0,9 % roztokom chloridu sodného (pozri ďalej). Premiešajte suspenziu pred použitím jemným točením. Zabráňte kontaktu BCG-medac s kožou. Odporúča sa použitie rukavíc.


Viditeľné makroskopické častice neovplyvňujú účinnosť a bezpečnosť lieku.


Na systém s kónickým alebo Luer-Lock adaptérom sa vzťahujú nasledujúce pokyny pre zaobchádzanie.

mORssfPI8Rx4ewv1LIBmsRtjk7B7gxmHtMmm/wDCt51fV7Kp/lt8987+UDIadj17frdhfJmeAANJ/wCFbzqer2WIxncxyCWLmo/en1LHr2/W7Cl9+zpv/Ct51PV7LzWH/ady35TDRrQiCtqWPXt+tr3ptxSqw8PV03/hW86nq9nY+xiXLc+7c1JJY4lYswb61ZgMzbNd7ta7921qWJBFFC57FBIY5ezxNm1QjfvI+SP7mMalyIvjjrOfHwblHXc63rN+5jGpiDduDgog81t1L2b27TMLdnQ5KH1S6j/TqSsNTeMVUhz9aj9VjUvsEsLY3tbHW2T2lD6ZOTC+l1LY2qjKtYx8JWVZjGWNbC+n1J4t8ySnaa+KlIG9pX+WJ/E+WF/r9SYZw14ga+5aqTchrYV+v/hxft/ifLC/1+o75trGrw2dRUMuG1sK/X6j3tjZ4hVzZagkf2kX7fkwvpdWrK9sO/kVHotbC+n1L3zoNL99WeZbHaVvnifJQ+mbVriZS8Q2GsMq2tS+mzqYg/ZqMc6J8D3xz9ph/wBT+Rn28Y1Yo3OmtQyCqwZR6zft4xqXR/nijZxbGty7OR2xHhjdmhyXftWtV1WJ7+CgPYXvtz6ltu1UrO2rEHzm7PE35UWN2I+S9Dv6VWbf1e9uw8RTqTcRU03jNmHHNUvnZ7Ob7+Kc1L7FrS8k25tjiXriXo2y0RvbLHrU/sW9SKN7LmGRhkHZE5DDvuc+IAwuBDhpW6kMdXga64GuoKkLyAGjWxAGJAhzdMMkddoNLYOyxF7jGxgjZzOaHsw9xiOlaGdWM5xqn84tdwDm0HGF+nB1FT0ux8lT/wBNjQvxOCilbPFozDOGt86ypdJ2GIvdxcMzZ4dKL5XKn49jee6Z7GNjZoj/AJ1vRPzbTOdSQ5RVRlV17VltWGlWMLP11vS8sQg+U/YWrLasNKu6JulNCyeKrM+GXRpdPa+VWMZRa0kjIY60b7UyliZPFVlfBLoz/TZ/HENeSRsUdZjrc+parNtRVbTtvQqfjd6T/wDNV72xsY12JS/G1Wbaiq2Xh+hcH+ac5SaznNY1rXYlJrWqrLTILb2Scz/wZ5SfhB0+pLMyCNscmIP8uWzVZajgtPjk53t2mfN+FtdtN1JZWQRtjkxF+WQ1568dmMSzYeWPbI3kf+DM1JnsQdPp2bjK6iqPmk554I7EYlmw8se2RnNAPrpn/Np2bkddRVJJ5Oy8w6lJXdDfY9/xIzBw+IW/D4zbY0MZoySshZxFi4q1OKtpeafSfA+G+xz+U/Rfg+mxoySshZxNi4q1OOt200EVhnD2qqZiUYcCHBO/Yt/Y6E1qCuOKs2VHh7NvVlginZw1qqm4lGCHBw+Fv6Wv+i9zzWYa44qzYUeHt2+5cxr2nDI2n/owp9xwstxGq682eF/xLmhOu1mLxSsVxVuRcLbmUNGvAexcxrwcNjaf+jCvEHMUmIU54X2I5Knn8C5oTrlZiOK1lxVuRcNcmUNCtAe/dGx6dh1Ny8IoleEUkMKotTKdZiyy7l0bHp2HU3LwiiV4RSQwqi1Np1mLLL/6Vf/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKD/2gAIAQMBAT8BYR//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAACg/9oACAECAQE/AWEf/8QASBAAAQICAwkKDQIFBQEAAAAAAQIDABEEEiEiMDEyQVFxcpETICMzQFJhgaGxEBQ0QlBgYnOCkrLB0UNTJHSTouFkg5Dw8eL/2gAIAQEABj8C/wCT67WlOkxxzfzRxzfzRxzfzRxzfzRxzfzRMeoTk7ZIT94wCMAjAIwCMAjQpQ7T6hO6qfvvvjX9R9QndVP333xr+o+oTuqn77741/UfUJ3VT9998a/qPqE7qp++++Nf1H1Cd1U/fffGv6j6hO6qfvvvjX9R9QndVP333xr+o+oQebxk4RnEBScB3m5N45y80QEJwD1CUvMJxuqG0BKhMprQhtkTeOFJyQVqaRVTaZKipRJKMpmtZKNycQKyhWKp4fUN3VMI1RDK0IAXNczC0Z0kQlTSAmsyCYb1D6hu6phvNKFOgmsemyOqCUE25zCK3MPqG7qmEao3iNQ+oZBwGOL7YcdSy2tuqLCsiUJJoTUiZcaYWXm0WmwJUTKKyESPqK7qw1rp9R3dWGtdPqOsFSpBqdipZYbV4zSVXQsUuFCZMnFi09PqM77n7w1rphfvV/UfUZxNlrOXTDaOCsUMDkL96v6j6jO+4+8CwcarvhfvV/UfUZaBhLP3gOKWiVcqshfvV/UfUb/a+/gX71f1H1G/2vv4F+9X9R9O3biRHBsOr6ZS74sabRrKnFr6Rqoi2kuR5Q980eUPbYspLnZHlO1AhT4dbJSjBUhqS2SXM6YIU00slRVY5LCdEeTbFiLaI9tT+YDgBE8h9LWxJJK1ZkCcXLaWhnWZnYI4Z5a+jAIuEJF5d1DFE/7k3g0q7/SrikmSgLIrOFTh9sxVBGqgRwbEulwy7I4WkHQ2KscG86j4pxY62vWTKLqjT1Fz74umXh8E4tURpTHGpjjUbY41G2ONEOJQlxRKSBJBhiVFeuMM5CLKN8zkcUyP9w/iP0RthM8Mz3+lXtWBuri3NJs2RJCQnReMURxadkYidkWDfDSrv9Ku6sDkQ0q7/SrurA5ENKu/0q7qwORDSrv9Ku6sDkQ0q7/SrurA5ENKu/0q7qwORDSrv9KvascUdscUdscUdscUdscWdscX2xxfbGJ2xidsYnbGJ2xxfbHF9scWdscUdscUdscUdscUdsIOcnv9KvavI2+vv9KvavI2+vv9KvavI2+vv9KvavI2+vv9GXTyB1xxwOiP1DobMYr39MxjKGlJiykI2xcrSrQfC9q8jb6+/wAN08gdcccDoj9Q6GzGK9/SMYyhpSYspCIuVpVoPL6ziwkdMSYbU6c+ARjoZHsiZjhnXXNZUWNJ2RgG8um0nqixqrqGUcDTHB0LuhHCsJcGds/aHkVqi6uKuw8imoyhDbbS3FCfQMMY6GR7ImY4Z11zWVFjSdkYBvLptJ6o4qrqmUcDTHB0LuhHCsJdGdsxVrVF81dnKpurlmGUxwSfF2+cvG2QuupTqkqlWXfZLSFaYmwuXsqtEVXk1DnyX66MKcCNyQMqsMTVdqzqvslpCtMfwzxA5i7RFSko3JWfzYmMHJZkyAirQhcZXlYOqN0VNx7K4u0+B7Xirl3xVKScnTeJETETZNzzDEsVYwpN6mYlRhcZXVYOqK54R3nqh3R4JYFZt7ubeOey8yImImwqaP21YIqi5cGFB5HXcOgZTG6Uu5a81n8xICQ8L2vFsXVoziJpM/BIm3MMMcJYjmZ9N7zKGAiA3SOpd4rKOgZ4DlLuW8jX5iSRIDwO6Ix07YxxPODF0QRnEcYnbHGJOi2Li4HOVGOmeUk4Y4xG2OOb+aLHEHQd/IqA64F2EqyEG2GxTMVeK7kOnkIAFd1WIgZY8YpJrvnYjRvX1LRM7pnji/7jHF/3GC403VXWFszCkOzUmpPGi5bI0KMYh+cxiq+cxin5jGIfmMXJWn4ouXArTF0yr4bY4tz+mYuWVfFZHCOAdCYtrK0mOKEON7ncKbtBi2a6NkVzN8ABWWqxKRljxikXT2TMjeO6PBgEYBCrBiiGyUJ2RiJ2RijZGAeC0AxxYTq2RcOn4oxUnQY4sdao4RwDVi1FfWti5SE6B4EIWkFJTgiSpromQ5W/8RMGYN+wVnFWIQMpgvvmtSFYTm6Bvnh4u4qa5giX5jyR3an8x5I7tT+Y8X3FaXLFWkQp1bKikplYRHkju1P5jyV/+38x5K//AG/mPJX/AO38xaw+Phn3RdLqa6Snvi5UDoO8mogaYuKzmokmLKK51kD7wXFt1BVlhgpUJg5IymiqNnsbzBWWqxKRljdnrp9X9vRvVoGEiMDPbH6OwwTwPbG6mqkkYISwnciAJzM4wNdsYGu2MDXbGK1tMWsJOquOEYeT8NbuiQdTPNPwzUoAdMcElbuoLNsWMpTrLjGZHwmENkzKRhggiYMStNDUf6f+L6pxeAR43SBwqsVPMF6GoI2b+1pM84si4edT8UWUlXWkRdUlUuhIETKa5zrt3pQsTScIjcFmbSuLV9vAVqwCPGnxwisVPNF5VogR8G/u0JVpEWNy1TKMLnzmJ1Kx9q3fFKhNJwiBRXDNlXFKPdfN2Pk7Rkgc4572NQRs5CW1dRzGFNO8YjD09MbsriGzcjnG9K0QI+DkJbX1HNCmH+PbsPT03pFDaN27jHmphLaBJKb2NQQerkTDbRk8rGI5sJbQJJTelaITXBExONKJ8iTTGhdtYw5yYS4gzSoTF4UtWBImYXS3Md7B0JyXykT5rfeYeShMhUR9R5CVqsAEzC6Y5jO4vQm9q0Qn+WT94b9wO/ka6GcQ3bX4vDVDT55rL1REhfKRqt95h73bf1HkLVDT+oZr1REhgvatEJ/lk/eG/cDv5GKQ3xjBrjpGUQlxOBQnv36WfONRGgX2karfeYe9239R5C/SjgnURoF8VohP8sn7w37gd/JHqIf0lXOqd84oY0pJ0mG2h5ovtI1W+8w97tv6jyB1YxpSTphtrmi+K0Qn+WT94b9wO/klHeyOcEr7b6iMZK26K6r7wjiUT5xlD/DN2pblddJh2TzZm2jzvaMVUvtknIFC/wBEYyV656r7MgmdgAgTo7vEhGDLDVdpxIqBuZGWfJFqGM3djqhKx5wnvXlftthN93RKilTYMrISrxhVoniiPKFfKIUFOlSWikiwYb+s/tty231Kc7icsokt9xSuY0ZwyuS0jdE4658kUnOIQk4UTTs3tLc5zt9Vohu6GDPGOnbFJWDObn2Av9MczuS2X1CDlcTASl9wDd9zkM0BwuLUoUgJutPJaU3zXd6TznFHtvro9mEnxdrBzBHk7XyCKSEJCQFASA6P839xXOdWe2+gVqpBmDHBuV01q9shdQndHjj1ymWXktMT0JO8MN9d9WPZMNnxhzF58eUO/PD90VTdNpv6NJ7/AEJSPdp3hhvr776YRWQJ5bmMQfJExgK1Htv6NJ776VKMkjCYlu6ZxUQ4CrNyWke7TvVJ5rih236qKO4oAkTBT+Y8ld2p/MNE5RO/uJ5rqh231/UMLqlthKZWrFZUMKUpalXV0bByWmK1RvaW3mdnfnQhSJBxWFMLNdqxJ80/mGh7Iv8ATG8zk9t9UmzhLi0ylC1ITRyVStW7OUMla0Kuqskrz8lpTnOdO9cT+42FbL9SKr7iJOYEyzaIc/inTZmT+ISOi/qH7rc9l9B5q0ntikXCcmToijAJEy8cmnkilHIJw2ThVdHr3tEpGQLqK678VkGscMlERalXznkFFfzLqnQb66PZMPKz1e6GE5t0V2/55IpAxnCGx1wlAwAS3rqBhlMaYbdzjlzreUizTDbuUi3TfCOiF6Ejsg+yjvUfxyRhrzWhuitOTfv0XJPdEaDfKyGHVJyGUeTPdkeTPdkTNGekOgQlacVQmL+/Rsk90R132kBiokWYYWfPK1TPXyOcO0o/qqs1d+1TE/pGS9UwCMBvbikIqkW2GMQ/OYxD85h+smY3SQmo5hAAEgL+3TE4WTddKcsBQwG+Ugtu1MXzZ5IIJndqt6+RpozeO+augZYShOACQ35ScBhdDXjNYvSm9u6sJPR4FqzuL7+QFJwGF0JeFu1HSm+UnWHdCtc8jcphxcRrReUUpkcK1k5ycohLiDNKr0seyYa1R4EHPbyFk0dNZ9qalauaEuINir3SPhMOjM4rkSaE2bV45zJgISJJFgvVU+TPGz2FXow3ohRzCGh7I5BXNqsCU5zBW7a85as/aP8ATPH5FXs+033H/MUhPtT7OQlZtOBKc5hTjtr7lq/xe1NrE0mPE6QbocWvni9SzEjth3VMJHRfy4sySMMeOPCQ/SQcgz+BTaxNKo8TpBt/TXzheqOvpKNv/kH22+4/55AVrMkjCY8ceEkjiUHvvtU2KFqVDIY8WpNy+MuRYzi8uDM4qF9Nl/KlGSRhMB1wEUVJuEHz+neVVWEWpVmMeLUmx4YDkWLyVDCghWyKO6MFaXUf+i/lSjIDLAcXZRUm5SfP6b/I3KhalQwiPFqXcu+avIvfq0QcEHFhvVvpW4qqkQHX0lFHGI1zuk76qqxQtSoYRHi1Lsc81eRd4Kc4j2kDugKz30rcVVSIDjwKKMMVvKrpMSHIKjiZiKtIm7R8juUaYCkEEHKN6rRBty/982Dddn/zDerfKsit04EJwwH6YQVea2MVN4qOJmIqvTdo+RzKnTAWhQUk5Rv6Qz7U9sJGVNzfAm1bpxUJwmA/TLT5rQxU8jtguUJVXO0rFP4jc3Ull3mq3koS0FuBJQVYekQtorcqhAOHpP4gJGAXqu4oJT0xKip3Nr91Y7hE0zUs4y1YTey7QlVDlaOKfxG5PJLLvNVl0b5JyOIl1j/2KQ30he29V3FBKc5irRU7m3+8sdwiYmpw4y1YTyaq6gKHTH8M7ujf7bv2MVKQlTC/bwbYmDMeBv3Su9MOe6T3qvPCuBPRH8KzVT+47+I3WkLL7udWAaBfqrqAodMfwzu6I/bd+xirSEKYV7eDbE0kEdHhbd5iwftDSuekp+4+944VxKYlRWKqf3HfxG60lZfc9rAOrlVVaQoZjFajuOUc+wbNkfpPj5TDTjtFeRVCgbJ4f/InuwA3OV1Zli5dQdCvDaQIuqQ380cHXd1EExwVDq9LipRw9LqDmsiXbE0NitzlWnkUlJChmMVqOtxg+wbNkfpPj5THDUV5GgVoW3uyQSMCrIZdDiSpJBw+G0gRdPtj4o4Mrd1EkxwVDI6XDKOGpVQc1kS7YrJbmvnKtPoC7QlWkRbRm+pMo8nG0xa1PSox5Onri5o7Q+HlV0hKtIi2jN9SY8nG0xa1PSox5Onri5o7Q+H/AJK//8QALRABAAIAAggGAwEBAQEAAAAAAQARITEwQVFhcYGh8BAgQJGxwWDR8VDhkHD/2gAIAQEAAT8h/wDT6uxDKoufys/lZ/Cz+Vn8rABBHET8CdQIBerGP5U/lT+NP5U/lTINQ24CPwg7M/CAOzPwgDsz8IA7M/CAOzPwgDsz8IA7M/Agyfffm5n4EAoWFdG4xor8gJfDx6iFZR0fgWEV3Uh3kyV25ZzdNaDaxlI0awr2ish3LCGexAbr3/ger9xO+bJSpCWulJ/eoJhZlutZbd/efgfYtkObNZwwrpEq1cGwulo43KxYn7Y/8jKeOy6i2gh3hq/A+xbIWef8JTaSm0lNpGPdYn4GZdhSSvI+6V5HE8i7rBzs9oGMIO25QwRRWgrfUoopq7fwXqH4RDqH4RCtykDYuCM4KeV6EvcqS2NDDH8G6r+EIPGAQqWqIyZ2LBcN34O86pFUlWWbv4O8dAFAsUqJBbW39f8A055HkeZ6my8faX+HP4TVC3q9g+5T7u3rL8zwo+vAVeXOvKchxF9TVLQJtCWWrHbFzLQUrC9sdJCWzDr3pXm2Kr4SyCrttSmv9YBaA2s4li3pOzlGw6zMbiPSJny7Qx0PZdk+fyO/bf8Aq2DhVslRm9dp7ZTNPNofYmy/vBb8TZ7uj99ZTpCj2ZqI7HXuP1Pnc/ole2nC5R1kJkHvz+FlH6s+mcZdmcJik1nHkaitbNSTgHwM2B70nHq5ymq2Zrj/ANXVmsUcG6yq9jCUA25Wgc4nEi+fs4BkfLDLBwPN37b/ANXqU6b0Xftv/V6lOm9F37b/ANXqU6b0Xftv/V6lOm9F37b/ANXqU6b0Xftv/V6lOm9F37b/ANVWNjgYHgWjyiwiSDa0b5G+xvMbzG+xvkb5CEicKfjWt3mnr/1ep+cAJPJ75aAleHc73+r1PwPmgA8ey+UAHw7ne/1epzXDDD5ADxbL4gEMMc53O9/q9TmaGGGGDwDxb4AQwwwwzud7/LcDGdSowbhwtYjlzhO8/qDZ8Go1V3Y0hN84PHqfl8wwQQh8AIfN/ud7wynVrMC0cPWI5c4fU7x+oNnwajVXNi1Cb5wev3zXVS3wcdRmRbH6sxstXe17EZu7tzTJC5Sp4GLMIBXEzMfB7U+MzBW7609ltn3QGJXhaE/xBoH9eI3zP5k3jXMm7dljbfF2vYj929uJmSFyjrwMWYQv3IzGwPa3xmcK3fWnsNM+zLXeybzP1NYlt5wCaqtqrRu1OczFwC2YI444vAIPDZfAUX25GrZ7jZKF+rzLnEII2eTuKEMKLye8V3ka2C2Net8CBx+0LmDKOPyAHi3xBXjbkbvsN6yNKnwM65wEgrJPSuTYhVwIhKWoHQ1y1Cv0DZ4dY+oC3Clm+PyAUFrQRM8mN1NvjsvkAJBJqZmz1nw5bIpn3pRxxeAeC+AUNEAM1jE4Ggf0lSFc8d5bPFQsijOF5ADDE6faygLbfHZfIAKBJmM3lY18myWVm/Hlt9HroMDxXYED23WL3eEMmAoAy8esfUoXI7JhRdnY8yU4jc+ApiNXGXKC7PcfxKDx2XzUCq3HYEk4LA5PHZ4weLfAaxLAM1sICDmG599UPkFQBgeDBXIn+HlVgjINkym2X9RpdfEE+MF9JlKc05EGQuYg2t8qWkbzP5iOU5sF8L5aBYVbGkLCDjWjhAkKSv2Nhl2WegY7gc2v1ME2SNRs/by4zqF22EVWrkH3N/798wUgVuq+MqmjpbOydEFfc7l+5239zIuc/wBxQrsOMwTg1vmYxuo1GfcYPTHpO2vxNSXaK9cekxcHYX1lLVTWv1MGuoysJFeUcd8xsS0mLuO6EBGxySHj2RDjtbKG1HyajYfvy6jMDxn8qfypTQbAj2C3ijbP4eAlAkfyoAKAJ1zC5a0zO/1wnSC4pgPbT0imXICYmLsF9Wa3m/8ADKHUdsoiCUlkq2IUQKd7S47hgyYFia9MFpN1hLk4KH4PNjw8zVKNvibNmbaaMre53TPDB/FTfKs69yR/Oh/Oh/Ohg7y4mV5naMEIs/ieSlF2qpY013b7mE2L7ZQPmubDbe6BgFStcF40BZ32O6FjxwCkjWjjJcFi6hseVFwpCy9QI4u5vl3MJeX7TBVAoM3yQwxn9OP6cf043jDUX7cyX9ylHznGjlH2YJkj4UgLWqi2keL7mHWah/GfY/ct6Sz7gMahBVw2wKR1wopwE52gQCNjr0jJ1767COcN1qNjx0XdtrM/j8jzIJTF1AtTbpK+0MR1lXzlMnEjirJfrAAoKPIAktJrgRGY/l4Xo+yah1jd16Hqk6OdziecmgONFPknwmyKF6bw/vAoo8opi0muM24Hb/1o1otg/q5fAatH3bazP4/I9DrP8dZqGYRb1uow7ul1ngaLqk6OdziehwHhxDNakmGByXqHHRVAsYOa/UqYCg0YWgcPmZ13yPRKpvmoa6/UqwCg0XVJg/qbMzbMh1Ut5fori2U8wmMwA0C50xIMCmsPKaQ3Fzw8X9G30Iulsmwi4KfA8o0fXJ3Lb6NAllM3qPC18mgRN0n9zAIKDAPXT/LLa5NWM++UBhQKA0fVJ3Lb6QA8TuIbo2tkHnH1xP8At6+f51nL5x10nVJ3Lb6QAgEcmN2wPcHmz13RB8zVMI8fXT/Lfc0YEMLUjx16Tqk7lt9KA2EN4mfmcZvAOHXSjiFkpt7xdTFgDGrZXaBKDaWQRkuSXT74qe7GddKpsWptVyjeW4Y5L375e3MgPe9I2qo+xV/FwMmAOfl3BB5tulvBLoHVv4TJv3bJ2/8AUIXAVZF1HDT7pmeKt+NLX4tDDabZabTKji6pWVRBecdnpAcyQiNLReavLxgHsVpSIOArOYA+Ej+IhENj3fU0/ID5K0qhIEU4zUweJ8IFuCENm/n6XjZTgg+RwINLzCgWKzmcpLDuT6mEb5IyunDSzSgskheJDBrhsHsyjgpoY1jvP0r7Ro/rydNPffZ0u874InBaYcHhQGGYBa0B9afue1/idr3+TpplNYh92lFDaTLJlYrj7T+u/UOG0KKrC+nymsN92lAeW01SnkK4aTsh6XtO/wAjiRaYGyPlgOO+Ey2ftrjqsdOq0r8eYOkwOZrIS9v3M74oW1hgelHAfbH9+XkCcEvTFBNUMufGXnQjlR2JYaflQ8l6XWCw2lYcbmAUJlYqYmJULV9RXpdpcNyK8u6RnFU/OmLQcgZiHWtsRUVynFndADT7jCOK/wC6UlIOZ7K30uPHCHVRXhRs1Af0ekFFQ0OCq3nL8u+g4Rr502vtlYezHCINiv36Dd/p786Xbe1TcUfTHux0B6Q2VUdqq+Lh5QQ8rfQpYnxC1wa8dfrqV13hYnWbOn9mk3lInKfZUnNT0gbYK6T9vOrPAfIuujUCuRKNcyRj1n8r9p/K/aNTAtf+kUuwJu0+L8HyGbrpQfxtA5pGGFEeul6MGTQFsKc/7VgecA8cA153tnHLsLHR0BhmzXxgpfa8Z2L9w+c0aADAz23DLAoDVp3CrgJrezHRsLHSV4WBMyLXO7BV+jM9snmvaFRRg85z2dJFv1zdfk/WjqW9N4xfDiDdZ9egFGwpN0UXXDrcvbSd62Z3nb6JQKtBLm8Xsc3m6HEkxUQKqgs0W874IrXdXhj377m/QmZmpe9cZdmKzR4Bt+CvqYOyn0SNg7Pn++UoFGjdonxD9Wx4OiNDaS58E3lr0m7z4vQMQswWb5ES4f3Gol5mGd1fpdGctvZwTleeY9CFeoGeqCO2Ju2bm40dDY0zKSrTL9posB/pkfJXSbqidNOZs9phFZ/cm98KwwpJjuEtvb4mi3PWcl/IhhtRpx/5PQBvLaQcnhgbe90tsVmtttLMweGhAw99NxUBnTqgUDZpgDktNUvCKJm2t3kskqoZ7Yimn78j9aFtWB5rmqIvdzXzpxtzWrVCacO2L2t0y0wFVetmExNQZe7Y7vP1TKbRn2488M5tXM/8m+ZM88tKUbWGP4G0z7OUAABQavKQRZrJ2kFiaryvp3aAGskI9sW/+QjsgJpTiZhYiV7b+JugAAAyD0CW8ZbR2kGNkDOT+8xCrCYPl6pBUatKos468JynEMmgpMGC7tIsHaXL9Q4zx7yugVmf3N5A2zucrb4zHwAJ5wEZFHA3+4y3NVya0mCu0V+iICDj3FfRoIAR1MIvfHpPanXmPwdfkBlklSkwWpmBs3sNXLuzQ2RkrtF6J8Pa1FdzXYxgAhmavn6JAIljqg40x7up7KTeJr82+jXFs6KcuTgP2OiaBWsiremCstcrv01wReymxFrsTt1wIlYUMXDJDpkyRvwwb+J7rQ9cltVsXlMtbaijlmlaLZfpAlUYaXdK8TY712UCeW+DFwyQu0ZKs8eMs4OLozdR/iaAXzci4vKZ0JqKOWZiyH5PT5IAFHqWyLmNkZqOrF82E7H+mDiURXk2RValmoTJjxnRLGCJY2eHVcZlZ5I4RtIybDZugmtC5/8AQS/Vr/NvombjmFkerffWE3nbd063qXSXWlMxfOKmngeD9wQWNnh1XGe3tSJwQyqZlSdn6Jtn5/IMZUX2ev8AgH0BumfAE+EVW8gvuW5+zk+syjnl+YnbO0NwGQD1JdEbhnwLD4iq3kF9y3N2Mn1mUc4vyxu2dobgBQBw/wDSr//aAAwDAQACAAMAAAAQ888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888840w888888888888888888888888888888888sMMU88888888888888888888888888888888888U88888888888888888888888888888888888U88888888888888888888888888888888888U88888888888888888888888888888888c88c88888888888888888888888888888888ocs8888888888888888888888888888888884cM8888888888888888888888888888888888Us8888888888888888888888888888888888Y088888888888888888888888888888888884U8888888888888888888888888888888888sU8888888888888888888888888888888888UU88888888888888888888888888884wscMs8ME88888888888888888888888888AEcsY8E8sM88888888888888888888888888o88888888888888888888888888888888888o88888888888888888888888888888888888o88888888888888888888888888888888888sAw08oggMI888888888888888888888888888YkH5pjcgo888888888888888888888040w84EdN0ENTso4888088888888888888oc4zVEZcktZUglhgkUnFRFkY08888888888U8oM9fDfMQcdpops4gM0T/r8Mk48888888488sgwggcks4o0f7M844sIQw408g0U88888g88888888sMcM88wU8888AU88sMs88Y88884E88888Q88888888w88888Ac88888888w888g888888U88888888k88888A888888888s888c888888Q88888884888888A0888888888088088888sg08888888888888wU888888888I8oc88888oEc8888884888888Mc888888888o8o0888888oU888888s888888M8888888888s888888888Ec888888s888888Q8888888888g88c888888sc888888o088888w0888888888c88M88888k0M8888888U888884888888888oc888888884Y08888888s08888oU88888888w8888Y88888Ic8888884s08888sc88888884c888884088400888888Ucs8888o0888888ws8888888cc8o0c88888s88884088c88888os888888888sIw048w00M888888sc0w88wssc888888888888888c8888888888888csM888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoP/aAAgBAwEBPxBhH//EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKD/2gAIAQIBAT8QYR//xAAtEAEAAQIEAwgDAQEBAQAAAAABEQAhMUFRYXGBkRAgMEChsdHwYMHxUOGQcP/aAAgBAQABPxD/ANPmi/PKrGJb4lfdf3X3X90KoWbOT6191/dfdf3QYWEJEcEfwKPOApgqxpMHQr+Hr+HrHzmW2v4ev4erQ2I8gQbABy/AvqNfwiL+o1/CIv6jX8Ii/qNfwiL+o1/CIv6jX8Ii/qNfwiLReXmjb/h3uob8Cm0um15eA3OZnQ7zSJ7O53DLkgyTW76Gbwp/wJrLBmubq/gW8HjGCYpDeLiFBCYIWdbUAZiNYouBeEin/UyLBihspm63lJAyvj6UfY1olBbCMbGAW/A54qcrir7TRV8i1px7LrGFC4TaeIfuiyhSd1N5cbNYDOI/Az7bVUjLDj1fsUxw1vzbkSKM8IJRc2KSxiIESaQhLUDMEtRpP7z+B/baq9axsr+tX9av61RCjov4GH1cVgjiUCAYWAs+tIjFDiJgAwzCkjZecOCYnTCxgWAJIV0XDOmz9LMY0u/g0PodfwiH0Ov4OY89SwpRA21mmpoiY3YSMoaRDbFReKVYAL/g+v0Ov4P2GmwgG5yKnlFNOlgDF/B+xkGi1xAICAM/B+2EvWgXPUODGTtsJ0s/+ndr2va38Ra4C7UiC3CHjy7OA1eaMeaglM23HI4NSDenF/Xp/GfFCpkbA9qQRon7Sg6+dGe0VDMZJJLGY7U5rAE9YinpQ5R+UogLsxr3zH3isSYyrT0TEAMiGFMRwX/WTlWKQFJj7M8zAc0oJf3/AFZDny1aal9svqtY1rEcuLi+D9drr2Pv7XB/1jdoMYjLWG1DRREgOAgdKCMCD0EtXY74HPEkOdMchYk4MyulyoaXDgpQm3TELpqxrAMfQQdPPmyBzqfta9SsVnGPvQ37S/dOM5CVaV3Rq9CiaDAigLxGdABHiDXSRMajS3kdWqDMU1M5AnrSg818Mr2KZN2Nv9UqEhiYmKgSZgzhD1DWzAB9nfSSGvTqWkZS6vwVL3zGA/VemuHdcH/XNw9E9vIuD/rm4eie3kXB/wBc3D0T28i4P+ubh6J7eRcH/XNw9E9vIuD/AK5uHont5Fwf9Y3ZOZEVPygjB8V/MfFLW6D4r4AfFfDH4r4b/FCfC+KG+N8V/LfFfy3xSXxvikPhfFI/H+K+CPxXwA+K+CHxX8x8VP8AA+KjgixaSv8Aq/X6U4tBLHd9dqtijZTsp2VsVsVs1tdlI7PU/wCq/r9KcWpew2q2u3dijZXBWxW33WrFrOvU/wCq/r9KCaYdqwe607dGynZWxW3W1WNbuamKep/1X9fpQl8ewwO6ubdFlNNvumuJWNUDXqf8toRQBitSE6Yko5TSIbGH9CU8YvYuhUtMOkyJn3wrEkYZA60EEN5L2dv1+lC9HChQ7Qwuzs4VZw7hgxoY0MaONHGvU9jUCqAZtTkwYko5TSpaWT2EqIxe1dOwoOEqJ+cKs2dmWOtQxGpezz7QuycuGtKWUw/4zgVaFmyNGz0KCaZmBDhABtUMPUD1N6EA7YlLAA4dgQXXEpwOcmfqm4NZGY63hQuGLh8BZIcGrGLxR93ej20jWYwJx5VffKsvcmShQomgCjjWbsDsZuy21GUVdacBDKErKEwGpASZRZ0ehQyNWUFywAbUIF1x1G9DgdsSgwAcK3asXXEpMEuTP1TN3ZFI85QuFrnKFkhzq1hcUff3oCtWkSbTZ60IBERwTzItHgbjQLrQcMs/rGAqArECWAGxgY5FIABBodhg1g93s4q3O3FiTkL/ACmWPk6mwt6I5JhOjyc6NAhIjZpUqWHacRU5WP2SxpUsaKHdh3XQC7UEx85H0edH2x3tBgUgAANuxwawu5ObqbK3+1nLzkLUN9uursT6DTfEkMnbLzoy6yiRNR8qf/ocBqrRXVK8NZse+FK8Qr5MrHY7PpdKT0UuCwzjhWD2WF2YiYEqsAUOUrMYOjIWY2o74bQNohGRqZviUHn0URAyI3NTc7o5Zps7PG7McLSiAN6n7IBHWGf0oKRNf7cDsV9DcpmGMcqYzYzhuanZ4XbMGl9qZv6tWnFAF3WjdTTc7Pd7LGo6kQGRqbKWWl48XwtQ6Bptzvobnk5yRUToOKWg8ALXTJRi6CgkWhwDAAw7fpdKR3wZBhWo5NQAHhMHA9yguoslb9CpNgOQF6CXHIGXiabKAAgCwFG6uKtyt6tzsd2sbsJRVJVL2ajIJQSNM1vSgQR7XN1Pa2QIlATlAxWp0iIZDJRi0M7gcAZAYdiIAlVyJK+gfulEX3/MO1YN7JrzlPSjUBo50b1DxkTdukqLqZihZxfep7zlLWJad8YEe9H3v3rdfRPRpLg1vd0elxOSXrTDhhjdVM1rylccPdMGgAgiSJn5BCF4xrthm0CNC1dmV74nuiQu4FthqKE7N0KKMstVODreSgl6CaWWJZzZ0WpqKWUkuMdgeBhUxUXP1Gi5QOh+1HYmyTfvqVETn8aSfFQpJF4uhQuZGMRF6X0njxJ19b6lPk/Xko4viisfAN+lGPe6j1maM6oQS2bmOVHA74g22rlHKgrClEiVuUbqd3YY+Gx8NkGbREu1dA669x6v7lFQZoJr+Hr+HowMVQC8UCHpJLdnFfeP1UKYwABX8PUcRoEUDB6RB+6hZMZSJdW2edGKbGDnqQ0CM1SXUfumwnLdAOk+1J6rT0fTKgrsRK4fppQc1IhH0pEBMRJKuanOElq+hMUhtmOhyoLBF5A4I+Mj4pI4TQzcqNae/wAGWQ9e8NQmYZmA5OXa9en1jQ0VeV1UumhmBMsm1qbguaW6dy5cuZmddth9GFCgbmIgHiBUnuzIencRDt0IOtN3tj1kUObQudLk3KT6Up2EP3GZpGOhZA4iVE0mGUuCa8nKiBERwSjdTuoXipUtwA01ajuqx/QJq5918/8ACR3pUhDVV6WqKKSqjQx4KSWV6AQcaCFkQCMlnfuDDDRX4YL1hqZx9C9B96R28xJxJSjiU2i+Jj4wJ0r0nGex7fQhBzaQGuv6FUJ2e+gKUx7tnqKEeBEC1DKnrEHkDiJTgOhpTthdT0oywJAyJ4kXcWC6sAzVtRGLhXxYd2K+R1kkQCOImNY5RJBzg1MEPR6KVLcFp+ipuHzDDzihqRZmybYDkUCAFgCA7j8IkyBp1gK3LW1MtexDbDK6sgM1bVIw4twPgG7N5eD99o16d7VjcXftrwAfUrCDTY+oqMjQIsetGTmyMQ7SY5UAAAYBl3VWwJkDlSiQZ08dqZszwwRAAlXKnjJWrAbKZ4HN53WSKeIw8Fg7jQDG3WQNkpbyBGA4vXI38L77Rr072rG4vIxoOhJ4rJGoxlilj00PXwmiTFsL13BxaGACbIPDeUEtDCsuBh5Ih4YctDzI9TQHgTaGfHwvvtGjFmc93Dgs1dri6hh4WfJPIIuM9+C5woIZgcx8AMLgZAS018DEgweV3j4gAQkyZMtNa0fgka8YDp5EXaw4AStONsCuPvYvHw/rtHscfeavJAgCJCOdNWISHJtriubPgJMCbMxKbWDrrQWBgMAMvPFUTFDXhhwJBzUa8oCACweH99o9ij6zX5OSSUDIxNmXSpoDvZJ7ygKsBjTAVJJzcW4yeR58qiOdC8hoRxl0PE++0exR9Zr8mZYgiOZTC5G/wRk5d5hWIRioetLlQLARrOF3rPniqJYIKIxcN5o8qDsGM5xldV8T77R7HH1mvyljMtcpE/GROfeOeR7cMtRR4qDoRgIxiRNLx7oxKAjkJPEp0QDOQgRxBF404nofDQBl8c5guVkXNrDxXkoYQGAkzpauZkXG8Fl6XCXhgrBjBcv5SWEYglCcbwHOvS6qE90yBL7uxeh4sqoGCyJECZK0cTZoPZVuRkz1IlBiHxxniXXRAdB4qtASSL9DjQGMs9bx1RxosSll5y2k4vlCTlSaiRSEWm4yv6d0St4V2KHUfFRcBKoCSmlcMECRbXavsX7qThJKGxHq/HM6zftAYdZ8WE39Mg5ZpXrvhkXCLG2NDF3oRASj3eVamQBeKOq9xSOhNGZ9zmvFA8LQSJFT1L1JMht2NIwNNTD2AjxwocUea+PFAXPZCyWbVHoRMlLlKYJV7XjEAghMSeV0tejHceqe1C7mkur4tnvE9VKL04ADC0RX8L8USCXr474/HZqrq/4kI3Pc7n1T2pbQTRPFN109KcDpphCjfF2dJAw7QCjtlaPHsyAmjheKgYDMAMVpFYLBqXlRKBVDKF2PKsYbwTtfuRIakVmwYxyheMSHOOgeEL1KRhAS0pxEnRiynJx8fECYZ2T+/FhN7WmLCf1RXgYMsk5Pq1CC61QCGVmNvKwZl167pTJEwail1nxigb3KNxCZ6UphQxJAmjOYknR47WyId4FPWfFiEuAyLxsijoRCFcMhZxxKmecYSIkZQZyvlTcoAWxR6j3VPMGeUj2HTxoeBpsZa86qkDCFErQwHPJr+FIHjqesWawl6DxRzroJEe6UeCwYxFu1GgpQDmnj5Qk8KOgE1Yovbp+3dSVIhZTguwB8Y8tRkAACgGAFBXCFEMM3G6gAAwPHs2Q7mhi2IPioNiC0Qk9QogmTrKVaaZvaB+7ynK4wEj6YUescGgj9d0Gb5+inrihU2Z0jA6z55sYldLj0FGhknCBYdR8QXyRg4lNdZXHg/pSwNiToo/Tyjh7DMpEbuKjh3kEhwayik6pYcPceG5UAq7UsovBQ6khjtOnUk8lEBiwTq2PpIlElvHuXYtwmtOHuPEalzN/FypDTh5yOUF8iWPJkeWRyChyZ7PKy87vPvsYY4L2nWjqomphsESR8JBESRxGkiRmDLFgIGdABAknYcIAPiBDdcXb60fYg8AMANPH1p5RYjl7KOCcbBEkfEE4SgZoZqRjV58jEFXjLyaoS/YsXlyOdD304AIO+SNl2CJDSC1ZC6LWsYuXhg6COPwqCGSamcQ7GpZbwAeg8gNl9xIohKaSrmjMGuR5eKV+j1+SMsBVWwUVozSalngdDwV0EoF0xNbXNyjlAsZbO54Wy89VOpjA8gUoErYpz5COu/t5GVWF7EI1DkNaDYbqDmO428M7JDhUvnEnWR7+S+4o2ycDjRGAw4AIPBQSEkcqRESRmrFaZO40Mng75p6Vr8TGkKVfqLlwTQH4A9HkGEPL/AGQTjjoVnSQoHIbFqkt9mzjJ09NoZJPCtswGGqg+lCXMuCM9x8ixZ0xH2Fu1DGYWTTsFvDIHBGZomiU4Y8ohJ5SeEA/DplCrGFA8Ufuo3+KHjuLXlQe7tRvxQV0yv5HYRt13ubmNSooYOWZ6xn4WaZHMhRPJc6c2wJRjAfTpeQaT9mwFSySBXfI6Gh4umKINgPt6v4iK2STXUy9vAK3lzgse9PlwuZK2oB4yTpIwAzaBYCAI4H6CgAAIDA7VpEYPsEqAOrNshv65PBaMsR4yPtE50T44nJH2y8dwFlYAa1IxpEBy9+BnQAAACwHjYI2x5NH3M6MTLWmQV1O+3nWYZU4xCczi+vqp4pWte6a9N6lcvzc4GO/il9qVMdgzdqw0TJfLY0oZYUAIA7uFAkuTT9Z1h+mCMkj1V4APyp5kVgixYnEtKozPDpJ8Ub9yv0NXai8Bt6mGjooWBoBAGnkCFXyGMkmIlHEmIDyExDRzoKLXQHHuiQhZtDDhUbQm6MqUt5pDRZFgdrC/OkYQDcJZiwT08S3+K/Oro3aX8+IaPzvKsO/cnAZLkmImtJGJiUHQMBo57AKG6BO+bqNJ5RzhypVeo7fp4jKWCKVwybtKn+WkMl99sewAQYeSPIUISJSspyyp6uBahU7xgj6Y7kx8pRo07ucJgVC4I9KnoobfVV8kDrUgEWdLAQX8LGsjGP8AtLHq1kN7Hi1ccBJTVyGxbwjrChRIlILHFV2PULUZEbYSa4I9e9g6E7UH0OFZDiB4J8L4huYRTJaWilNzF3bUNjQlLu5GxbyyRQwLi1EuO4035YSYOmIcJUoiIQ02LqNH0jB4J2XlsDN0ahCuEDeJPc6+DOBMSXCF2m6ttKi1xHOKMhybPhvsUAAAFgPFYOGoTccR3KgDlqYjTFODNOULAu2xdV4AwicE7bAiXkxE3qvSrNg3jU9D1+BL85TOELtOXSTjNfcIq+Iy0Tbs5zQIACwBh5k0IwCxuNIDKVSm8y9K1kmd4t8U9Kse7nUojO0igzN30cRQLo3lRIiuDNdGgQkwRk7Jnk2e9FMyXSZ6DNPMhwF44xFY1TARGtx5U4ML5WnoqWx3Uo63k5RWHkQrTAaG406FpRJO8y4WqMpNRY3iU9KtC+w88zO1WEVGlC0wM4pYsuiXhiZwaHTJgjJ2TNm0z3qdnC7LegzSLKuZvGIqfL2A2NYS04tzSo5geFXFNKyjreTlFYef2DYL6lScOfoQp6QujdCFMGGLBUNqkAyPppoEIZP1RNFAYYAR5nZOBvqVJQZx+BU9BXRuhCmCHmBRwVMBsfTSttIv1RNFBhgCI/8ASr//2Q==" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="208" height="291" border="0">











1. Odtrhnite ochranný obal, ale neodstráňte ho úplne! Tým ochránite koniec instilačného systému pred kontamináciou predtým než ho použijete.

2. Odstráňte ochranné uzávery injekčnej liekovky a instilačného systému. Pripravte si sáčok na odpad.

MOroIooIooY26ijmKCKKCKGo7LJ9MH/T+bjZT+BipdJk0vKcjZT+BkpSqBCbQiRGyn8C8haoEQl30bKfwNn9ue9iNlP4Gz+3PexGymtLksNiviiujivjDmEMJlR1AlpULP7c97EbKaq6+0yVZxj91YpVqFBGCGGW+j1BstKBwYig5ZkMpRWbGrihEkqVwhcSBEcW4zp7ktho7+Q4Kd5wNRWGT3keG7nk9z2wva055sn5qG2o6K5kz4pjgo+MUEQUikjhmpF9KIVYrmBzCIK6IK6IOYRBXNGHnpCn0Vpyf3THDNMXcwWfvJjTnkLctAoLG/0wuFI4U4EL2tBekk2q5kOihjigjikWkK5g2CtNxKq1BBEyM4fR8l4kL2tAkvKbKPHSwjpUlK007kcNrZllQRhSLSOGYkX0pIq0lPTNjLP18OF7WgRfzOYEiPeiO/elt+SUhCxQRRSKIcExIvZSRWpSEzYyjIyMsSF7XnzVGUZKSQjBlNqDbiXW9nyXUpCVkcCKKMyHBMSL2WkVpJCZ0VRkZKLqjxTcK6nIF5OQK40grSiGaHEOeW5+S0MNr9eZs+SwlrS2i9fkA4ROEmyISBR8I4ZiBWG2G3EOp2Qva2mRKJdnxFjl6CFxMSOOegHahNhu1IbqvFj/dKw5xcLPrs+SwTMkk2g5i+pyG0tV8/GCFpcTC9rpVMSarqU6KCOYTGYSDjsqKgYIftRw08h9HhQfrGw1ESkwTM4g+SwZP53sFcdTK7OWTjG115DDd07LCUpQnqfaNpaFpcR4D67uPFRdxMSN9sgfJYMP8AJhtNrbJtxLrYddSy0yypbmDG/C/4E/I4qfpaQ+SwJjhtQ2myaZwoXtI/Wlgv2peE79s/wJn1LFPuY+SwJf3Lw4XtTGzXHdk7oTDRMMYUv/fgP/WXiq7mJGfwFfdaGHZ2XDX1dw5XveAonZE3impFWpIKfF3pUlRYPyQkZ/Ab+s7Ds7LhpG62cNz7rQx5L1wxGZuGNhkRkqDFUdHwjgmJF9KSK1BBEuM4fQn62kJGfwIv1Vh2dlwlP/pYbf32hjq/POwVtNuigjimdSP3UipeSGZrBS0PNOiRn8CDk8OzsuE9ww4P3R8diojIrmiDcph3FjBcSO6H4qETbqQkcUpIqTIFMjmaTJRbJauCI2gkN4dnZcJ7hhTlGUVKSQnwXGGXRQMEKd9I3zUipcSK+MEOIcLqj7JGf27iURwo5nSmQ4JaRxPPy8SzsuE9wwlfltDyFw4yzokkLqWkXktIrOEJmxlGR7xH2SM/1KUSEQ0nd4lnZcLeJm0Cnxd6VJWXWpRJTCI7nzVISsqCMGIyxumpD7rxTKtsgh9pzpk/lcxbOy4T3MyIyVBiqOj4Rdy0i9lpFakgmbGWeyZ+Q9Aj7JGfC2WnBRtELl5I3y0ipWkRSNRktJqxLOy4T3PqU2hZUEYUq0iCS3D0CPskZ91u8S1I3q6HZG5TDNyjEs7LhPc8CYo7pCCbRoEfZMXwTr8LWh1N84yCtNoczSYqXHg09HZTWNirSKohWICZbCz6VyWUHf7xemLNPfFC2EvWhTvJG+akVTiRXxglaVltZ/PL0GPs+S2tZ6L69S20Oly9ohcS0j9sXMxYKz0GG2m2i2QvaCe4bfUKhRlnR8I4JiQtybdtNJZZ0GPsdS+Uq8mDinDinBqRaClx35qHryYLyYLyYLyYL2UKl4hXMkG3mneg1Ekq9gzv5ChvmiK0tpoJ7hpUfqgZFXc+tyLHdFEghTOkKd8wUFjf6dKe4aVH6oGRV3PwU9w0qP1QMirufgp7hpUfqgZFXc/BT3DSo/VAyKu5+CnuGlR+qBkVdz8FPcNKj9UDIq7n4Ke4aVH6oGRV3PwU9w0qP1QXWyhcaVWn4Ke4aVH6qZgIZabPwU9w0qP5Ke4aVH8lPcNKj+SnuGlR/JT3DSo/kp7hpUfyU9w0qP5Ke4aVH8lPcNKj+SnuGlR/JT3DSo/kp7hpTRzDVvtEb7RG+0RvtEb7RG+0RvtEb7RG+0RvtEb7RG+0RvtEb7RG+0RvtEb7RG+0RvtEb7RG+0RvtEb7RG+0RHN6v0qJ6eQnuelRPTyE9z0qjMlUqxSrFKsUqxSrFKsUqxSrFKsUqxSrFKsUqxSrFKsUqxSrFKsUqxSrFKsUqxSrFKsMxrp3/jb/AP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKD/2gAIAQMBAT8Bcl//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAACg/9oACAECAQE/AXJf/8QATRAAAQICAwcODAMHBQEBAAAAAgEDABEEEnMgISIyUXGxEBMjMDE0QEFQYXKSwdEzQkNSYoGRk6GisuEUY4IkU2CD0uLwBXSzwvGg8v/aAAgBAQAGPwL/AON+SYR5EjZRvc3FFYCmn8ATMvVEhwB1awFJYqu4JZeLUecHdAFJI8l1fvHkur948l1fvHkur948l1fvHkur9+VpNqgrlWCeNytco2iynF50VHzVhxqcq4qM43yPU+8b5HqfeN8j1PvG+R6n3jfI9T7xvgep9+VyAd1Y8T2x4ntjxPbHie2BMqsk59RVXcSEdHWWxK+iEikseFo/u1/qjwtH92v9UeFo/u1/qjwtH92v9UIb2tm3O+oIqKPLxy81Yb14XgqiiKpNFHhV6qx4VeqseFXqrHhV6qwQtNvFXS9sRcvtUUr9cpqiZEjFPrRin1oxT60Yp9aG2/GbSoSZF5eRBSs6d4ByrCkS13ixzy3P4hjwybqeemSEcDcX4XF5XFzNF3R5X3J90eV9yfdHlfcn3R5X3J90TVXERONWi7uVHny3ULWx5kS7SrivCqqnpJx3Ap+HJUy1k4ylE/wxdZMstML+zFen4yZZQv7MV6t4ycSyWCnRivVp4SeLuw83+HJJiaTrJxbunlR61K7o+Yuy4D9P/NC/q/5Ydzn/AMsO5nv+RIe6NI/6w9mf0jyo9ald0fMXZcVUpN7oelWiX4rL5P0q0L+1bs/J884X9q3a3k8qzgp0rGreT87dgp0ndreT87d0XUhwziZyIckYC+rkx61K7o+Yuy4cbGkE2IAKyFE455U5oYnSTcEzqqhCOReaH0GkG2IEgogiOSeSGzWlGY1xFUUR41lkgmwfJsRbFcFE3VVcuaGhKkG4JoV4hTsS4ma+qJDgBqzFZLFV7rJFYVmnJT1qV3R8xdlxSLMP+0NFkeHTLtikLleXsSHV81K3svxSC5gT/PbFHzF2ashKquWUG6rqkqJO+lyIbk1lEwfVPVyU9ald0fMXZcPS8wJ/NFQ58W5m74qBOU1W+vP/AOwYluLe9U+6MGthIlass78v/Io9b0tCXBgnGkoxwjHCMcIxwgDUxvLyW9ald0fMXZcUizD/ALXNHzF2cqPWpXdHzF2XBOtvKCkiIuCi7n/sOOJSlVRFVlUSErf6oKfy0i9/qoL/AC0gXFpS3/QSBccfU6s5JVROVHrUtTCdSeRL8XgcWL9cM6RsbglmXUo+Yuy6an+5LSMJJPJLp5WetSgkNxavmpuXF6BZM6wKnHFHzF2XTdiWkYSyXTys9alBZ7kMyxR8xdl02SPBV1or6rzjCFrwS1rdRZ8cISbi8qvpxo6UYg+yMQfZGIPsjEH2RiD7ImgonqijpxoJLouqEhihJ+FXdTowdQBH9nLcSGegmjlWubaKWWPApHgUiWt3s8X2kjwKR4FIVWwQVXduqF/tV0jBf7ctMM9BNH8BUN5ttDRGKqpWlk7ocdcbQE1lRxpwz0E0fwFRayTlR0l1gil1RRPCpezwz0E0fwFRarZnNhEwRVfGFeyKUStuCi64qKQKm6sM9BNH8BUezSHOisM9BNH8BUezSHOisM9BNHLeG82OcovPiuaMZeoseFlnSN8tesowX2lzGkXiRYo9mkOdFYZ6CaOVpuuCGdY2Fh1znlVT4x5Fr2mvZGyUp5ejIdEYQKfTJS0xgNAOYbm+2C50i/RmeokMAjUhJCmlZYcaQTQNbFZI4uVYRBffRE9OL1Mf9dVeyN+H6wGF1xZkhkM5ZFlyhVJxK3mpfX2RsNGl6Tq1fhGzUkui0lX7xMG0redur7YvLtdHzF2Q5YjpK4ctnPqXk8WzUqmtqtWtJFvxgCDY816JNVnl/LSfx3IwW22UymtZfYkbO+65zTqp8IvMAPON5fhGx0p4eZVraYx2XM4qMYVEn0HE7ZRhUakD+meiL+uD0miTsi/SATOso30z7xI30z10i8+K9G/GCLxZmihpxmhuFVnjqgwT34VsZggyV3Pzc8blHH1qseFYT+WvfG+Wvc/3QdZZrrpzX9S8nigOq3sSzVE54maK6WVxa0XtqxUjFTaHLZz6l5C1sRVx1dwBibz9T0Gu+L4kXSNVi8JD0TVI2Olvp0lQtMYOsPJmUVio/QybLppf9sYbbwZ217IkL7c8la5SyXTwVy2c+peQRBtJvOXhTtjdrEV8jXdJbqqQoSLxLE6KWD+5Nb3qXihUJtKw4wGl9IwW6lmqjojY6U+mdULTF51k+kEowqLWs3J6ZQhONvBscr4T4+aJI+3PJO/wRy2c+peQTpa+Ngt9H77ShgtR4cU/84oUTSq8GONwlkumMMULOkYLSB0MHRGx0p8c61tMXnmj6QSjCoqFZud8o2Rl8M7c9ESR8J5FWSxNNtctnPqXkCoOM4utp64QR3ESSbUj7KbK3xecmSBcBcEkmmqlkum7kQoueLzKD0MHRGx0p8f1VtMXn2z6QdyxhUYS6DnfGyMPh+ieiJa+CLkJZRNFndumNIebXXjvCt7GXijBpQHaN90YVHac6DktMbJRKQOYa2iJK8gr6eDpjAMSzLwtoOJsVNdCdu2Gz4jmyBn401Usl07WpGqCKbqrGwgjYee4m7mSJPvuueuqnwiYNKK8zhd8bHSXx/VW0xecadTISVVjZ2HG/STCT4RWbMSHKi6rls59S3ElScX6O3PKiSjY3qQ3mcXtjApiFaN90X2mHOiajGzMGGZULthBR2RLxEipwalOekgJ6k++2I+m6yVf1cfw1Usl07UqreRIR9zwSeCBfqW7rjNtzz27yxs6a43+9BNzOkIQEhCu4qQ5bOfUt1UYFXj9HcTOsbI8jSea0nasYYq5aEpRgstpmGJEy2ucY2NCaX8sqsX/ANob9hp3xXbKacDr+eRF8dsUV3FgBXGCYL6r2olkunagovirhOdHJ69qV2i7vjNcRdywape2U5ou6mFcVzWSaYnSJttcTSLu9LuhBFERE4ku/wAUymF5QE8dO+BMVmJJNOAuH5oqsMh5oIm20oPTrJ601Esl07U7SP3pXuil5P8AOfa3KSykyR064eelZfjAmCzEr6aiuGuCkfiaRj+IHmJ37U9R/FTDDMv34C4nnYPtvbc76TQr8V1Esl07S6Q40pDn4oBtNwUltbls59SxrXknsIOYuNO3UmvgmFknOf22ujl5yEHb2cBZHznh+F/s24edldKaiWS6dpo7fnOoq+q/tjls59Swqh4QMMM6Rr7d9SFKmddyAbTiTdy7XRVyPdi8Boo+kRfD77c3YlpHUGy7dpb9FtV0bYVqf1ajNF/dOmvqTc+pNsog/m/9V4CRsmI6ylSZDOaru9kX2mXOico2SivjmStoiSvIK5DwdMTFUVObak5mV06g2XbtL65BEdK9u2Fan9Wo+X5aL7f/AM7YwPmiRaE7eAEcpr4qZV4oEJzXdJcq8erJUnE9ZFFyje0RsdIfD9VbTF55s+mEtEYVFQrNzvlGyNPN5217IkD7arkrXLnotDpXUGy7dppB5XV+F7s2wrU/q1HV/KDSW2Pl5giHb2pwBB8RjCXpLubVsjYl0knGAKt2ZKOiNjpbmY0Qo8g57Q742SiOZwVCikE4qt4qYYy4vvGxuAXRWcDZdu0gXnzP2rPbCtT+rUesg0ltmu/vSU+74S4AqHRlNVJSImzS/wC2UbILrfSbWNjebLMW2vc7ixhsNquWrAi2TgbHxHzxg0ifTDui+22fRKUYdHeH1VtES10UXIV7TE0Weq6qY0pJnWBBNwUlthWp/VqPWQaS2tRHGcwE9cIKbiJLgWyNAXSGMCu30DVIwKWf8wUWMVhzMqj3xslEdTnGRRhOa3aIo6YmBiWZbt20XUGz7biSpOJ60KLlG9ojY6Q8PrraYvOtH0glAMuNiKN7IVUp5v8AObbStT+rUesg0ltYD4rI1lzrudvCZkwE8sr8bG8+3mOemMGkiVo33RhUcD6DnfGyMPh+itoiSPhPIqyWL0O2i6g2fbdqRLJESawrxpI3VrLzJxJtpWp/VqOTBwptBiDPjKJK8gL6eDpiYkipzbQpLuJCvFjPLXXs+HDpEKFnSMFqpZrV0Q5rdJdGRruyLTF42XM4qMCrlHv634hT44w0MOkCxgOgWZblujcRYR9FNuK1P6tRyxHSUSWJ6wCLlRJRsdIfD9dbTGC+2fTb7owqMJWbnfGyMvhnCeiJI+E8irf1W6KnlVwuim73cgu2i6g2XbqYbYFnSMCuHRNYwKSv6xRYxWTzKoxh0Z1M0ihx80VCcW8i8QpuQooqVk3U20rU/q1HLEdJXcjFCzpGC3rdmqjojY6U8nSkUOUhwkNSwQWUsFOQXbRdQbLti8SiSX0WNbdSo7k4lzXOtMpXeycQ543axlfIsq7aVqf1ajliOktpRoFk46tRObKsCApIRSScgu2i6gYJlsa4oqvHHgaR7koqnR31SxKMHXXB802irJ65RhNPCWRQjY6PSDzBGFXZHIDRKXtlFUAdRLIu6LwPLmZLujwVI9yUXmaR7pYwgeHO0USR0J5J37qROjPJO/GC08X8pY8A/wC7WFX8w93pajk1NFRoJKJqnGUbHSzzGKFGKw5mVR742SiPJzjIownKi/mJV0xMSRU5luHH/FDYw7V/zJyE7aLqJZLpuKRmHtikWq9l3JwBJOdJxsRGz0CvezcjBdac6Q1Y3uHqd+0X1ZaT1l3RszjjudZJ7EiTbYgnopLVctnPqXUesg0lcX4mrATyokljY6Q+H6q2mLzzZp6YS0QQpRxrreQhcvJ7YFsdwUlyE7aLqI60AHgVcI5dkb2a99/bHgqP7xe6PBUf3i/0wb4UFCFyXlU4oNoqGKE5Ny+7mjezXvv7Y3s177+2N7Ne+/tjezXvv7Yv0UfU79owqG7+lRXtjZNcb6YKnxjY3APorO4mSoic8SbUnV/LGt8YwaIqWhomicYlHT9ar2QqOSrKZFg86z1HrINJclu2i3TWaG7EtI7RM2QJcsowHHgzOLF6mvetBXsi/TD9QjFYxV0sri1rp6yDSXJbtot01mhuxLSPAnrINJclu2i3TWaG7EtI8Cesg0lyW7aLdNZobsS0jwJ6yDSXJbtot01mhuxLSPAnrINJclu2i3TWaG7EtI8Cesg0lyW7aLdNZobsS0jwJ6yDSXJbtot01mhuxLSPAnrINJclu2i3TSKY7mWG6pIuwluZx4E9ZBpLkt20W68A31UiYNgK8ycCesg0lyW7aLwl6yDSXJbtovCXrINJclu2i8Jesg0lyW7aLwl6yDSXJbtovCXrINJclu2i8Jesg0lyW7aLwl6yDSXJbtovCXrINJclu2i8Jesg0lyW7aLwl6yDSXJbtovCXrINJclva0LFXXSxlWcYtF6xRi0XrFGLResUYtF6xRi0XrFGLResUYtF6xRi0XrFGLResUYtF6xRi0XrFGLResUYtF6xRi0XrFGLResUYtF6xRi0XrFGLResUYtF6xRi0XrFGLResUYtF6xRi0XrFGLResUPI+gVtbDEzlyW9alwlyxHSXJb1qXCXLEdJclkoUl4Ky1pJV7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7o35SPl7oJxXXHCJETDl/8bn/xAAtEAABAgMGBgIDAQEBAAAAAAABABEhUfAxQWGRocEQIDBxgbFQ8UBg0eGgkP/aAAgBAQABPyH/AI33PSgdyn4CJm1QuAa8foEEqQWlOvbRafPF7L3JhYzj+IFw4sTHUZLHAdY+emLnpi56YuemLnoHg8Dz/LHM5cOyCpMM9rmLcphwT4ns6MgSWFv8R483oZwy+1p97T72n3tPvaBwO283y5m6Ez9wsWjssWjssWjssWjsiXRTtgPAR0wHKZVaDxc7EN25SxYsWCgtwekLOxJcfPCQQJJYA7JlhBgALTZV1sq62VdbKutkwwh4aPlvnwcUHawjE4S8r76vvq++r76ooQ17BD56LjK5YLygBa5JoEgJcrIoLWInMZFFkMg2leDjyPOwAkOWM+UQQQQejU5BgfKLdhmZsy5y55Q7IjUDoOQfXIkBEdDVSDj4n0IJ+Bwn9VFtvHCtQocQ7S7JuCLc10EaAej5Stz56rLkaBXqXUpeE9cn8q0VufPVZcgIZCzAjcxfNRVhgX4k0SmdIwXv3zUQ2IGC7O+YQMLIJgkmwCEFnAsF4G9g5nLtAsHco/ARcDN2Tni3laPjK3PnqsuQwRyJuSfaSIX+MOL4WBeEARJgF0rSmjhSCcDSATT5nl28hGRPLQANjSJ8lpTcFpTt2gWnueIuYCwgooYLiR7CGgz2EfFVufPVZciszQ66lCL68Gwhhw5b0YIwCxnglKrLiPXdiJxOkxyx+gnLHXhZKDtG34mtz56rLkYZyf8AtkbxhJRAFw4aUauo2IkkgXQBT4a0b+iYRkSCdMIbJhxpbP7vyEIACYCVVFVRVUVVFEAQIkB/i63PnqsuRWZ8qqy+UVufPVZcgJXKDiJre5C/fbWQHVuORYVGMoUAiL7J5CHPMQJaO3ylbnwfweGK0QzA02H9W4x9OgPjImXCqy5gAAGaqAAShh+Wrc1G6BFhyCJAkQReEeiYnIYTVVlzmxppflq3Napy0iSqsuZA1BwAjM7IvzvC8mSR0XA4Mx8qQ7pCTxGhX0dfR19HX0dfR06nTCCIsSISEHMceYM9egaeXGheFU5PlSQnWzKhKoSrj4ASNuHclUJVCUFHLEL+ejRJFU5P0J/0GXj0FhYTRzaqnJ+hMuuDhZC9EoSiRYGgBYKpyfoWJfJslgSZPd0kOC0KpyfoVdkqBJVOT9CrslQJKpyfN6MmE/qR/Sq3ZTQwEGyBCzRwQtXULSqLquyVAkqnJ8swxYQdXFTrs0dTyPAbAtMpA0Pqnq3JkEbs0OQgAxDjFaRiVGDjNENKAjszXpoBX0SE34BCbIwAdDyrl+xUCsJQsCMIWvMd3Z8g/Sr4RV8BwbI59KWWA5x1JkXMi+UUDCAEi1jZ06rL5Q2pErBYiIYItamIE2sAI9sC3oxTehAsNVEeh1maui0HABgHWiWjtDoJ1VxGueMwT6VxO/IeBpn3FCyfSQGaKYqtN0Rh6bunNbbE4bxuzZNK+JFqtM7IjIy62xJ4IBtqnuC/qay/fkAUAbYGcyPj7MJBEkMnYmUfXvQYDwEAAAAAC4dL6hARcZHxVIHCJ5CZNwQjCEltcT4ZC+u8+/KNAPgVb8FA6H1VvOSPsyEOuKwGgLAc1734ZuCdBYAHJAuHFnIaaX5akEsY6sEywCIgCKzUHmOrUQHBRt+G3+ieisTyH5O6M9z9qC0CiNBOqu4yIeYJ9JjD7BAi5XsPcYl3p2IyFAgHBcYfKUhtBlBNvlHLohlGQswM8COL4R2yREweQ00qGsGk8jGdDeZ2lo0CGgpzCZHLMHZa+gF8iaxyBm9M+frwpxAImPjaRoVhiysE+A58IezDAkB0rXn9n/OKf4ODiaaXnYC5A6IJJM3vL0TPMwDSU9hUjg57C1N23gB7XsMbda8giORTIQTB5zU5BJ7gCtJ+6QT6CTeZBus1JCGorChwnYQZwmEfy/6Y49Qyi7g/SPk8TTS9MAUXIYBCOuic9G9uyjsdo9RqJ4iCFHBY9j7Uo+XR5gcaKxDJGvEPICDzFNDnpNxBIh0TfvjZhaHThk5aVAnViuWYxqD7Rtj2HaO0TwMMIk8hAuHH4vZnZnPZdQgLDQ+A5igQAILg8DTS9IxYAck3BCLII963JC7nIxTRnT8rc6Kdo0QCgOQ4PPSKQdA/5ke1asWg1SAV4uekEsgLBcEJqAkAoxE5G0CGiJjQVrAeBZoQqAfMGRFx/D73npto3UCC4GIRyX8qM7OBppelCdh41nk0B6QIwCLmLY49mafMJ+9JFjjHkNLmC8lIC8oWyE27g9NVDBsAMBzm5RCg3LskIkAILx+DEttFCpkh1cAge0HcHgaaXpWzaWoYnpjFgsX0y7JAiAOcGtQY/wAQ+DSVInpDcpGu648Ac/wY5OM4busLa7yQDuOBppejuAIhqIVkmx8DqUhfsOZh5N3AH4zVuvj6d3l04bvvGDff8Gvl3WoKAP7cDTS9Gzb+ACfcDq0rbxGYN5s8oVyEzgaiEcp4RmXnyemHaGo9/wAHtpj2MfgG2tenAIIBMmTJkDC7zZID0UyZMmTJkUUUeFdm4C4GBUeSrd1Iph+RfwREEwMLYhaLGS6hMh5EH2pAbwhqJRAEax0vRYiKJ+kY/wCYcf5w1r04BBBBMmTIcPujAmTJkyZEIooo8K7Nwgl/iDZ1O8n0Pb8Bj2MJvAM04uZLEs+LKQSIRA77h+aO8OstJV1+RSzLZSdXgOgJ7pQZuC7aAHy5Sw4ef8eGteiCCCCCCZMhwSZAhkyZMmRRRRRRVdm4aXp/R1MIge8S/AJvF3RQeA58jpCGByCjdr0jk6gRIHp9Vj+MieinewdE4NLWsui6CHC4Ka16IIIIIIIKwIXZ/wBFuTJkyKKKKKKKKrs3ViksHNijTt8ST1wXaFqM03CHHDsDwnLeEmYDK00kAnqgHNousYAbI085AfNDgJIxi0E3VwsIjsQsiTKWRG6AuUNain4708kZCCYKCCPblpwakKwQAeEybgUUUUUUUVXZurFIsxg3OB/Ac+EI9hgGH4QVuwhWw/5AsrzhIPox1V77kU1xINC+iAr5Y3pQTEBMR6P636IIIItCCRCYjvTzRr2dxDSVc9kQswdk8dAM3NoGwNGKDgUUUUUUUUUVXZurFnzRVo1D8ghwxsXZ04jMF7IIDw9QLXK08kPSuZTaOQD2mh3+w9035+uCgA5AiY4/rfoggggggnZjEkFYUNGgAbVBOnRRRRRRRRRVdm4TTQDcERRAES4SfosUJE/QIiwnJkEeBINEbgbHgB+c1lScRfJAcybSEsumYHux9VdWxjME+kXzEDDhZGLIaYwM2ZafCUEEEFBNp5yzyWGaCdOnTooooooooquzcWzCARIpx8R3ML/Kz3VzSTRzLZam9gB7WpUoDy9drPoyFAghwXHAsYDbo2aHl8H+teiC0fMoWh24MnZC3OQ9ayvwuKagoZz2mhfRQ4qAxgA9nyiHQQXIh7E6dOn4FFFFFFFV2botmkaTyM/T9qC0SsNQ+qMVBraFrYl9Pg/1r0RAPOzuOIvCYZc1JX+0EEEEduEH9B3D2hGBIh9ap06dOnRKKKKKPCuzdNtbzEi5sB0xSAEgPg/cUZCO2JKh/BYVzP8AJCHEC5fYec1ZBa01wmRLCWc7OrEc6JohXnSNuTMm0nLTRUXsga0eP2EzY02Xpd79syFOnRKKKZ8y3ZEBs1MM6hEcS33lCohzQMbV3AvP6ExkmNl6l3JHoHVXsHEU9EA0L6IPsGUTaWNFnOSeXq6Yb4R5ppeSqyStS52HahIYk1Qc+hGxhjFmH9JhtKfBqgyQHUiZmXrQZrB6geipRSADACJFN2PvgL0TC9097eKWZbKFhImJMgBYrpeHv+E8a8cQgYgzL79xVywycMgXpoxNhts0BEAZhffk+/J9+T78jO5PYJzZJ/1CesHZzQ2qCuMweQaiC0kwR7glBkhqgO6xQHtqK4iPGU3Im75OL9Bj0WxXFwL5p/4s4ZEkK7UIpgRRhj6QogC/+0B4QABgGAuHy0X6DH9EbRfoMf0RtF+gx/RG0X6DH9EbRfoMf0RtF+gx/RG0X6DH9EbRfAhkRAjNWMN1z/odF98uU0A0M4x/6Uxfi/F+L8X4vxfi/F+L8X4rpRoG9rAKiNlRGyojZURsqI2VEbKiNlRGyojZURsqI2VEbKiNlRGyojZURsqI2VEbKiNlRGyojZURsqI2VEbJqCRg8kNiefi63P8ARG1bn+iNmGYpQwJ7/ku+++++++++++++++++++++++3ISpsACTcBM/8AG5//2gAMAwEAAgADAAAAEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPONDOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPNEMMHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKMMHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNPPKPPDAFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPKPKDAFPPNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPKPKLLNPJPLMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPKPODLNPDDHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPKPPDDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAPviPPKFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCAAJPPKKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNMOIAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNKBPHPPGNPNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOLLPHDHPHPDNPPPPPPPPPPPPPPPONPPGKOLNPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPBPPPPLNKPDLAMNOPPPHPPPPPPPPPPPPPPPNPPPPPFKPPPPOBLHCMFPPNNLPPPPPPPPPOPPPPPPLKPPPPKHPPPLMOBPPPPNPPPPPPPOHPPPPPOKPPPPNPPPPPAPPPPPPNPPPPPPPLPMPPPPLPEUfWCFJPZYfNPPPPPFPPPPPPPLPDPPLNKPHUWPHKPJKVfFPPPPOHPPPPPPLDPPONPPKLDVZFIFFDMQfFPPPPKHPPPPPPPPPPLHPKKOMTUIJOBMDSfEPPONCPPPPPPPPPPPPPPPKPNdQAGNAJJRfFPPLHNPPPPPPPPPPPPPPPKKPCFPHHICIfFFPKPIPPPPPPPPPPPPPPPPKPHGBDHDGONPHFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPKFPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPKFPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPKFPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPLHPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPLHPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPODDDDDDDDDDDDNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKMMMMMMMMMMMMHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoP/aAAgBAwEBPxByX//EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKD/2gAIAQIBAT8Qcl//xAAtEAEAAQIDBwQCAwEBAQAAAAABEQAhMUFxIFFhgZGh8BAwULFgwUDR8eGgcP/aAAgBAQABPxD/AMb8r4rTXOxpjRZlIOHghbnfWszNThwdzwfwCDxpNxpn7wqT6tpbfH9Dv6i8xIbDcmCa1CxVg43jO3GgBBRIjZKJFlBlLEm6ShAcTZ0aNGjCnNAQGyx8sz64ctBhOtIjtTFIMTrs2/rCkIX6VOmF0uR/SgEQ5EG8otMTQIGDsjRo0aJO4BQJYZ+XLecWwWZ7DX+lp/paf6Wn+lop7i0tyMt6ekvAE3AS1GKue3dMaSGxicdmZMmTF4QegEsTKTCIXv8APDUIBKqrBRuYSWgiUcTZ/fv351dZY1ESzEXmY+fdxVw3pcYJCW8bPHHHFkZh2HkI3yk3iPz1wgQsMUy7ivkHKrZ4hQowDRA+1dkaIuXD9tfcPBafEmEYAwLIIicNgRcYckUYCG44VwaXg0vBpeDSu+QJgxVbT5QW8aXCBA4yjuhlthw1jwLMG9Q79iGJiIBZSyXx3wq8sw37e0d6UDPkFSzt+O9ZO7IpnrIjjjR46PLAhny51K+uhL6s3h1Pn/TnkN+n0W8xfgLFSf040e7wQQJx39KwIkB1J54UgoneEPpfSrfNCHSMjhQgIhYWT+m3USeIqLdSYN21I4C093wsX0pnx3JDxf3NRjpJttc/Zb5f04YdQRwJUaFRnEgMeFkw50dU0iqorMd+mQtLhpSwhF5pH8wVAMuSgjjSVGjMShFGbPYjbGTfaZ+21SuUtPZ8LHf1Yz8wyOtTJ4BeGhjqdKxQEuR+W9OF5Dwku4Kg8VNZTBA3Fg71S+SDvAfxv2Dhh7DGhwFietTMgcRhmzsgmw4SYlxq5gYodUn/ALUAkMLoQL8p6c+sR3exR7YOqGwmEE/8prWXQfBbqyvCpUzICJB7/Fzmo0ESSGJbwIgW71ysOYYeXDYwchwCmdeB/SvA/pXgf0rwP6Vd6HQQcrfnXpwuc9OHpXYBNWWoQUPr1gsZpFIRN6G1xpQIBKOjpT3MtEQEbk3AedG9CQEQWRwPlfcKaslNudySjnFJhjc5o8HHMTvXapAnEoIa4jmewcNCywJpCobNAT8u+nQEi2piEMec7C9WkSEadPDnSJGLLOfnzl3T75re7Pj9/bORfWpZ1AMBUTyaNA1iBKhuiw0cs8+CEj0+VxVj3jISagmtKMrPhlXnH6rzj9V5x+q84/VGg3AQ9Qpm4HiZYF3C22jP4RCOPDnd60HGYJ3fQfLVBN2CSILEw3tX+j/av9H+1KKGiEH6aLAEyX+6/wBH+1f6P9qN6gNkEoS5XfwoYAqLA0DYsEUZxdaJvJAkTIEWPwOo4J31SVJuYGi0DfBAAZoBY/A6kRUCxAjMGLm+6nkaxAMKV0FjE/A6nlN2vJb34HU8pu15Le+bqYVM2/L7NoOo+9jpIfR/kJbz9ENYptCJjxlI51A3hguHRqAvuEculeU3a8lvfL1AzTg8tDjyqbcnC5rHHEUCBV5ADWQeTVyy2UekNEW8t1m3mFDhZgQ/Q2HIkxBJU7ecbp1KZUC7dPOJpCakpIPBMiXCoohgMui3shRhbi0FPkdAIAAxFY5wsQEc+5oGBd7nsnakkaCElMGCg+Q3L1lTkvZTJFrATUAXRKYsjxPozeYCt7fz5iRc2m0bBBVud3z5y7ocV1vogowLZtS8OzDXFiOrTJjWlFqLOYpSEGCj5gOus8HHoeONVIRbQKOV3VaJBhzN+oVd4+RopB50D3ozkemhPQGNSyoM9BubCmJcbmI0soQEv7xosUZueh0Lo9LG/Cr4PjeoTnNQ12I0IEUbRnQ7yyaYuLM5IyxvW9EygfbS7DO5vMieh6BhKkwO9JJgXKWPj+BZZeQlNUNTThJGXeJ0Cj6tAEAe0uyqvDQgFGRDb4rROf1QJgnW47yFtRQo3hE4IOtyaVjC6U6z1Bv+IxWkdDBUZway0AkNlnLgPcxT81IQuP1sJoi3/MtqXcqCL4sHmZ7UAIKuI4/NadDIo5aE8H3d7BilYi6uZhN2QFgsbQ3qg8HEbNTWJiCjc0rwvwmNLERNDZCpEchI5NGlmFZAO+oIGFiGLWsTuG+h7UnLdnPcjSWCsiGacOLYzFWmDEa6D2oyZMFSPyehQFWAqOsGycOGg6eH2UHxt2d487NakMNJNUJITi8lceTcdnTwDKD3q8YiLu+jFWyY5rTnrXmNHt6wmx5k5InWkEk5g2sHvXClI7Q9qELeCSPxuhx58YpwKYR05cAQHQ9qfCJgWzn1xWQN7UTzIEMOSZJgm/2tPCxbHRpC3Ssrm1TcrMDnqS9avn+X6lLoGMmvI5RAJOaLqUaGh7CY9F7UURcBJ1NsBrsEwWCHGI+6iSEFoLz+mq0TxuYMrEmmDfMEfNnahm/O50UluxMi9n+XkZGnJ/q9wJKBAwJALmifV72mCaQwN6tGSnigt4oxuXqFOwWR6AFmq605TspuZSNE8AAcIsaWXLXUroyLrB1TeDjQw+aC0pM9vQoX8kOjUBjFAm5LUWDosJdH2qGwI25akfakqn81HIxTePd4kzlDeHPlVgsDyaAEESRM/wCLh1hE5jXnw9xiCQhdM8xzoUZYAiZnuaVAkegAlV3VAPtUByDNYpghxbbTwLvpyWPAJTYR2bi3hcNU3lILhjA3ibeht+wsF3J0ieCpEtZfTRZpF47ZZK6ocgrgfQLsU+Q7IbuVbi8DRzp81WC2IGm+ERmRPWkvAiggsUXDMbn8PHGV7wb9D3BULuzEhKdklbiyV1C8/c0lYt9m8hOi0QAAACwHs6+DUFkcBZyZgzQQIQIcoC2xEmUAFTAF0yCorGqELfip3kGbQG/Q8G4CxtlvIyBYsbq6zxWSMFuxyEj/AARQgmt0r+qtZCpqEe/ulbwEiIVfcukYiyFyVA4Me2sBwKJ4JuJVnfA2Bu0OY+l2ZCCVcAGasAZrUWFiOy7Lcs+gtj7IBEDlhoHDQQfwcZpg9ZAAAALAe6x33xHbwPb0tFE9XAJY0/A/XuaCPBBsjsuAsN56b9lNwV3eBhxbj28ZDmEZNO4/wQKuAjfgPP8AfvINELR3/oR6vt6RcwNZXg+Ofd0BVMBZtDkSuCp2MgXdx7rnTpoysVuvFFeL7dixPM/9Fy/gmcbMb196n+Fd7Ch6BQoUKPnevGI2ENGjQUKFCNhze1z6pwOnuRpkyzMk++B5fwUp3QsniKAzOK7qW4ZvK/A6t8ZwdtPqCsJF4VyCoUmYBHU9oicXwDn9NjsKFChRQoUmlHTGJ6g0aPoBQoUNhzlMQPGT17HuOCJOBn7HY6e/YUxnEAdUFQUGMDGvMpfVsi4iR5NKUxDP+g96gYLgSXCLXnUsf87BawWJzJfExasyYzJO5MutQgthIHVMnShEkZHYaFiDV/0e/r2FChQoUKKFAmpTHhD8leo0aNBQoUKFC/q5KKohORN/l9vc374Zo7PofwFCWLcIHMdT2uzY4gEcxpDwox/IDqVev+uFRVB4U3qHbPSrKERcIdJNJHuOzDQQgurLhfBlMIWD9I+nYUKFChQoVZFQAlXKr4Bazi+gTRoKFChQoege853gyACVWwVMDuvH/MDl76DSMLCwLrUu5zX5mRAEBeAVeBzEl6531BCJiFHiTJ7oiiTcYgE8gaBRAiwhukJKxRdYkFhgOERQCyGHcqqib+9QkUXWnFPkLO1FGvBFuQNBE3ASdShQqOqXLnVjsOnAD6oo0ShQoUP4QOd6zl/iFmNSgNIgsgQHQ/hIB7j+xKsUoYRDhhHKpzdEhFwkRUgkEYy7QQTzqeghmPypkgZHAx3WFcFJt6jt+Rptfg0TcRJ0aTNeIL8waDpkLOeBHehHAPVLlJbkGQ8QZJY0FBQ/jgBzvwTIbq+WoX/IAQBVkTGhaYwCuk96jt8uGnkE6VdBzcMjRSl+Fs4nKijOQjCWHN28aueGIPaXtQdrwSRryNPZ/AAmUHACV6FPRZiSEcplxaKijRe2AOYQF6wkxuIyHBrBRAwcjQ6zYHHU9gPbb8AJV5Vju2AMHDgY3z/O4IZR6NNQ1mZTvl0l1/eEIvJTxpPbvsaCQaR0NRNwC/yib0jDRi9MV3VjQzEOdB9CpUqeNdEEZf5lFRQo0aKlSpUtsObqhbxCRpgu4iXoveoBxCQmHI28KnkKIUJyoUJQONgymilLWLz1KQTrWndFdJ7UCAmCMj6TSVSReErq/wANAAAAFgPgPI09eyqyyuanVKRF0w89OFBMdkAcw3rRH3q6SA96sURl8hNRDQK+sUDcW6OccqPqAZDKSZTDR6hotKlSpUqXtnN3hY8HolAVkGZRO+pPEwImVrPQrsMXLgEmLrG4LgfAeRp69s+cK2I3CCiOTljSAkeJImKsHDBmZ0qVKlSqS4nYcp0MchmNdCHcYvALAZAFHqGj6BUqVKlTj7jm6dbmYIKGitY30UQB8AQHQ+B8jT0lqMIS3wVDjUau7XmcBckbxN5er8Gw2bgs5E0BbMN+mDabOVIoEmCWWXEx3UzFduHNQ5Iu5qe8Mk+aRJcWWhEZwFJQqSvCmN+/Ap5Ejjnb+qlnbr7U9qZU+gVKijDgBOSXtV33M1aIDyoWEzJ2QLRDiOFIcVQjwbnpAOfpXUxGBge7UrQBR1IdIJAsVNoIO5SxCQmFehVRD0xNp3W04CaR6mxFLFmLMIlqU+Lf8F5GnvaTn5Yj4nOiVNZOjQ8y1HeAznVw9NRoyozLop0aRBJisZwkA9aeMZn7wBzVw1AB6Hs6N79jshI0sZ8ZV0XvVrBmSycINtQ2/wB2DtYxbxLVhhiUwS2qYSGilhiu9WV4vwXkaehuW3GmYJLhw9A0l4+D6WYR1dhogksbzmGFRmulQpmPHEjHhshgwYMGuXhj9inkT1OUOypBIEqFoj7RefpHYJC0iBqtXENEdOEedII9wlnlIV0ESR9VToKUpthINrPjd/kabXc/t7N0+KskdeEJOtEsJuF0EdKwG6i3VlQxnbOua45U5cpFI8BvIFGTAgCA+Q3+Rptdz+3z13f5Gm13P7fPXd/kabXc/t89d3+Rptdz+3z13f5Gm13P7fPXd/kabXc/t89d3+Rptdz+3z13f5Gm0sNgAS7EmlOZZmG9j53f5Gm0qIKyre7UiUpGqYxIYWOnzu/yNPwTf5Gn4Jv8jT8E3+Rp+Cb/ACNPwTf5Gn4Jv8jT8E3+Rp+Cb/I0/BN/kafgm/yNPwTe8lUJgQuIZfyQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgXWB0NxzEZl7P/AJn7d9uzWXimpYlY1X+T777777777777777777777776KdhVrAGexp/8bn//2Q==" name="Obrázek3" align="bottom" width="174" height="291" border= "0">

3. Pritlačte injekčnú liekovku s BCG-medac kolmo a pevne na adaptér instilačného systému. Injekčnú liekovku otočte 3 – 4-krát do oboch smerov.

MorP10Escm4q+xWOP7O7vT065PlO5aloVi2hRy5mbeaO4dNx26m+7c5c6leRZIGWDaFa9wVnNVDeqk7OzsqvsVjj/ABeip/c3ujuHR2IYb4yAbbmn9znSESZ6FXvyhCq42xHGsip7QZ0LEMnitvrs3k280dw6b5UqVY3yQssK2KxLYrOaqG9VJ2dnbsuE+EIsAc/V9isceUUciycTLAlFbWKzEgpr1dVvvS73R3DpvlvCQibPQqrKEK1bgqq52LPQKvsVjj5Wk1YZxl8M04wDXiIN7o7h03y24tSvDBBE0EPQKvsVyQI72broyqzJrmEmv1XZ9IVRWexVDlonzMCzlZZ2qmt1yXf3+J37kVquKzlZaNfvrKSIy0htoLMyis/XQSBI3gb797oNX2J2Z9Jagp4wdYMSCvAV2pDEsGJYMSwYlqAtQU8UZJ9H1k9WYF32gWO61rBpqlg02j6zIYwBOzOqPlCm47tOnWkfJCyw7YrFtijvaoVocCDoNX2KUiju5p1mnWadBpIWsVLzYmadZp1m2WbZZxln4FHZgl8UtiGFZ2N1mpFTEhhTcd0qr7PDQ4Evk/FJBDKsjEKwLIrbWW2usqcijrQw+FuO6VV9nhocCXyfItx3Sqvs8NDgS+T5FuO6VV9nhocCXyfItx3Sqvs8NDgS+T5FuO6VV9nhocCXyfItx3Sqvs8NDgS+T5FuO6VV9nhocCXyfItx3Sqvs8NDgS+T5FuO6VV9nhahELRVY4peRbjulVfZzDcd0qr7OYbjulVfZzDcd0qr7OYbjulVfZzDcd0qr7OYbjulVfZzDcd0qr7OYbjulVfZzDcd0qr7OYbjulVfZzDcd0qG04rOGs4azhrOGs4azhrOGs4azhrOGs4azhrOGs4azhrOGs4azhrOGs4azhrOGs4azhqCbFvdKpfi5gfk+lUvxcwPyfSghtRLbVtq21battW2rbVtq21battW2rbVtq21battW2rbVtq21battW2qGKVrH/qH/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoP/aAAgBAwEBPwFyX//EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKD/2gAIAQIBAT8Bcl//xABLEAABAgIDCQwIBAUDBAMAAAABAgMAEQRzsRIhIjFQUXGR0RATICMwMjRAQWFywTNCUoGCkqGyQ2Bi4RRTY5PCJKLwBXSDkHDS8f/aAAgBAQAGPwL/ANq2E8mFhRmyTeObglpo4Xac0Xnk++9ExfGWprvqOJIi+blHsjd3mV0mzdAQOd627Ntcu7si4VgOZs+WFuH1ROC4szJ3QhImTFyOd2ndKFC8YuTi7Dn3ZiApXOGCcrrb9oSgoWJKEAGN8dVMdiRC1gCasXcODcKx9hzRdN8Wr6QgbgCucrCOWMMX84hV66UcRPZAS+hKx2XXZHRmvljozXyx0Zr5Y6M18sdGa+WOjNfLCd5bS2s47m9egoUm/wBis0BXOV35cCvWxHdvG/HOOuLpSjIQVnty9I81V48CeeN7Hv8AyBI85N47qlHsiZy5PdCE44uE+8591QOKUfp7Mu3acWaLlImTH6zjPAMXKsRi5V7jGO8IkMtGHQoYSQPrwhmnDSc7kocSoXxLLlI0J8+Ffij1o88u0jQnz4dHrR55dpGhPnw6PWjzy7SNCfPh0etHnl1YV+KgFPux8OjtDHdb4e4DLtyTIi+lQ9UwWnRcvo5wz944OK6cVeQgesYK1m6eXfWryyuob4ccelMelMelMelMDcL4vOM4STHSE/WOkJ+sdITHSE/WHKXzipRSk/pGVrxlE8FSM4EE8HBubnORGEZnPALtKek4L4Fzsj0j2sbI9I9rGyPSPaxsj0j2sbIc3ikvgNoUoDB2QMr3TeAr6RJaZblyhMzF09hHN2RIbm9obS436pu5Ed0dFH9yOij+5HRR/cjoo/uQpnektpXeUq7neyzcqExEwshGaLlCZD/4MW00ppIQlJwkk459/dDIdUypDirnBQR2E5+6HUNKaSlsgYSCeyeeEKcWypBWEmSCMfvgssltICAo3aSc/f3Q0h1TSkrnzUEdmnL9Iq0f5QyrM8nZ5xSVZ3fICHT7Iu9V+KQr9KBbFF0qsy+9LtQif+6LmUjMG8MwnbBTfWSVKJI74UgpvKwcXfKyMIlV3czJGK9FFukyvn7cv0irR/lwaLpVZl9brSm8JIElDNPbDjvEG4SVYjHpKHrMekoeswHBvAn3GG1uqbkifNB/IEiJiGElhu5uF3rnwwEpYbA3rFc98SSABmH5Co9Wv/GBVG38h0eR/DX/AIwJ/wAo2/kOgBTKcJlRMr0+bCgGUy3gm/fhnwCz8hf9O/7dX+MK/wC3VbDPgFn5CoDgbWtIZINz8MLc3pxCQyRhCGfALPyFRbhxaJUcnBVL2YpiC44pKbsAKWTmhnwCz8hUWZlOjED/AGxTShQIwze90M+AWfkKj1YhzwmGfALPyFR6sQ54TDPgFmXL60j3x6RGuPSJ1xeO7R6sQ54TDPgFmV7lK98VmbF1ZHF0WXe6uVk4vvNo8KJ2xh0p9XvCbIwkXfjUVWxeozQ+AR6Bv5RF9hr5BHRWfkEXm5aCRGCp9Oh5W2GGUUulJQQcS80OMfxtIud7Cr5njnsgJRShICQm3Hp2DpaO2PwDrglYAUFKSZdxllC6WoJGcmOIbce70i9rMX1NsDuwjHHFbx/qGY1YokkADu5Oj6FeUOVKbVcByuc+45PSyHVNouLo3OM34uri6X7S8I/WJOOJBzdscTRln9TmANscZSAgZmk+ZjAffSc++TtjBfQvxo2RhUUKq3Nsow2KQn/xzsi+7c+IStjBpDR0LEXlA7t9QHvjCpLQ+MQy42h14Jup72icLe/g6TItpTIpA7T398XqG571p2xeoqPe7+0egYGl0/8A1hd1K631c5eI5PTvNwDvRvr0xx9IcX3JwR9I4ttKdA5DCbSdIi/RmfkEXqOgaBF+joOkReozXyCMFIGgcJyuc+45CF1jPNSL5MeownvwlRhUt86h5Rg0t8aj5RefacH6kSsjjKEVDO0uf0gi5dSRjBRi1RIPonmJlExwRVG3qrlc59xyDeF04q8hOcwXHDdvK5yvId3C4xEyMR7R74wh/FM5iMMbYu2m0gHtRg2RxdJfT8V1bF55pfiRKMKjJVVubY4xh9HwTsgHfkjipXzLtiYM+qOVzn3HIK6SeaMBrR2nkS/R7zvansXpi6F44lJONJ4ACgCN6OPTEwylJzowbI4ukvo+K6tjBfbX429hjCo6FeBzbHGUd9HwXVkS39AOZV62JpIOjlnK5z7jkAhHPXgJ0mEtp5qRIcl/FtjF6VI9YZ9IgEGYO6Ko28KSgDpie8IBzpvWRxdIfR8d1bGDSEK8beyMKjtr8Dm2OMoz6PhurIlvyUnMvBtiaSDo5B1TT6AN+XgqRP1jF9hlzwrlbHGUOkJ0AKsiSnbg/rBTbHFuIV4TPrjKOxsFw2Dz5RdF9UYbfhze7dFUbeUKKO1v36jeRri6UWWz/SbkdcYNOpPvIMYNJQvxt7Iw6MF1S/IxcrUW1ZnBc8Byuc+47t+MKjtzz3McW4+34XDGBTSaxsGL6KO5oUUxxlCeHgkqMNSm6xBEcW8hWhXVqS5mIbHuH78o3SP5Sr/hOP8A53boqjbyZ7KKD/c/aJASHBuVJChmMTorha/TjTqi5pSN7PYvGg+/s3HK5z7jwrlSprOJCb5PujAaSynO5fOobY4ylOnuTgiL4WrS4o+cT3m+O26McVSnR3Lwx9Y/1Lc0fzG8XvEBSSCDiI6nd+2tS/ryim1YlCUNlXOlJWkXtwVRt5JFGQZFznHMntgJSJAXgOQIUAQewxNkFbHa32p0bIUtOIurI+Y8AqUQAMZMcXNpn2/WVozRxaZTxntPDL7XovxG/wDIQCL4PUXF+ykmGUeygDlaS37Ls9d/cFUbeSepGc3CdA/efJu0hMy3vy98R8RviAQZg7hUoyAxmA66OI/DbPb3nknKN2Ivo8J/4eouD2sHWZcs+PabQq3cFUbeRccGNKb2mG2/ZTLk3K5z7jBo3qHCa8xubz+C3fc7z2Dk6Ov2gpBt8uosJ9p5P0v+XLaWvPcFUbeRZa9t0fS/5co5XOfcY31PPaN2IL+NNzdDvgBXPOEs9/J0Y/1hYeo0VOYqV9P35ZFSbRuJkfwvOOcY5xjnGOcYxmMcY4xwyJ81ClWCMcY4xxjjHGOMZjnGOcY5xjnGF1q/uO4zRPYeIPhTfH+PKUYf1hYeo3TLaVhlFyqapXz/APn1jjKK8PDJVkYTtxWC5tiaVBWg8mKrz3E1XnyLx9lCU28oqtX9247V3WuQ/wAeUoqcxUv6S8+oKcPYMWeAFc84Sz3ndmWETzgSMcW++j452xg0hC/G3sjCoyFVbm2OMZfRpROyJB9E8xMjwnO5pNp3E1XnyNJXnclqA5RVav7txav6KR9Tyiz/AC2wNZ/YdQQ16jXGK09nIyWkK0iMFve6slNkcXS3h3KkqOcw5pBTtjDoiv8AxqBjDu2/GgiKQpDiVc0CR7v33E1XnyIV7ZK9Z5RVav7txdWLTyjr38xw6he8uoKNIQ6hxarpRKDLXGA+2TmuuWdU40hZLqsY93lHFqdb8LhhITSCri/xEg9vdKOY0vQqUYdHdGgXVkX3Anx4NsTSQdHAdWMYTehDfspA5RVav7txdWLTybik86Uk6eyENDElMuo8Y2hXiE4wApurWUxgUtzQsBUfgOa0bY4yiOaUEKjDUW6xJTbHFuJV4TPkF1irdxNX57t+J7ymecCUcW+8j4p2xeebX40bIwqOlXgXthqj72tF+7XdDsH78qqtX924urFp5NlnsTxqvL/nd1iamGyc9zHFuPN6HD5xgUoKrG9kovstL8K5WxxlGfR8N1ZEt+SDmVetiYM9xdYq3cTV+fILpJxu83w9nKqrV/duEOuJRNsc4y7TE0KCtB5Jyk/zVYPhGL/nf12SgCO+JhlKTnRg2RxdKfTpN1bC7lxpYu1c5Mu2MOiTq1g2yhJWlxvi/WR3xguoPv4SKOMbpkfD2xIYuVVWr+7ccqE2mJlhE88r8cW8+jQudsYNJSqsb2RhMNr8C9scZR30fBdWRLf0A5lGRiY3Qyg4bxuB3ZzqgJSJACQyAusVbuJqvOMNtKtIjAukeBREYFJV8aQYxMua07Yw6M5pTIxhLuPGkpthyk9hwUeEcsqtX924uoTaeFJSQR3xMMhB/Rg2RxdKfTpN1bF51lzxJlC3nUpG98Wm5Mx3nIK6xVu4mq84BaOEOw4jGZQ5yTjHBF6ajzUDGYUtwzdXzu7u5VVav7txdQm08iSn0isFA74Q2PVGQV1irdxBWtKeLOMy7Y6Q184iYfQFjEpKxMRJ1SHE+22fKPTo95lHpknw34k0UIHtuK8oKt/Qpw41qUJx6Zv5o6Q184jpLPziMF9o6FiL3Cvxffb+aPTt/NCiMW+r+7cUpt0tneh2TnfMfgO60bY4yiOaUEKjDUW6xJTbE0LSrQeCT6jF74j+1uQl1irdwTH4RtjmiL6E6o9GjVFIumWzIJxph8b2i86fVj0aNUejRqj0aNUc0ao5ojCbSdIjBauDnbwbI4qkk9zonGFRrvvbXtlHR3/kjAoqtLhCY42kXAzNDzMTU3vhzuG6tjBQlOgRfhwD+c59x3F1YtPAmphE88r8cW8+3oXO2MGkIXWN7IwqMldW5tg/6d8L7AUYzpEJQb6sajnPbkJdYq3cS5vS1p3uWCO+OjP/ACx0Z/5Y6M/8sOuCjUlSVgSk3Dqf4ekXSlFYFx2Xo6M/8sdGf+WPQP8A9uPQP/249C//AGzGFdo8TahHFvNq0K4XGuoRpMYCHV+Fsxeob/8At2wq7SUlTilSPedxdWLTktdYq3hNaIbqVWp4fGNIVpTHFqda8CzZGDS5+NsGyUc6jn3ER+AO++Y4+kuK7kYA2xxbSUnPK/wV1YtOS11ireE1ohupVanqS6sWnJa6xVvCa0Q3UqtT1JdWLTktdYq3hNaIbqVWp6kurFpyWusVbwmtEN1KrU9SXVi05LXWKt4TWiG6lVqepLqxaclrrFW8JrRDdSq1PUl1YtOS11ireE1ohupVanqS6sWnJa6xVvCa0Q3UqtT1JdWLTktdYq3hSSt8DMHlRvgLhVKWGsq6kurFpyWusVb1ldWLTktdYq3rK6sWnJa6xVvWV1YtOS11iresrqxaclrrFW9ZXVi05LXWKt6yurFpyWusVb1ldWLTktdYq3rK6sWnJa6xVvWV1YtOS11iresrqxaclrrFW9ZXVi05LcAoz6+NXfSBLHpjoVJ1J2x0Kk6k7Y6FSdSdsdCpOpO2OhUnUnbHQqTqTtjoVJ1J2x0Kk6k7Y6FSdSdsdCpOpO2OhUnUnbHQqTqTtjoVJ1J2x0Kk6k7Y6FSdSdsdCpOpO2OhUnUnbHQqTqTtjoVJ1J2x0Kk6k7Y6FSdSdsdCpOpO2OhUnUnbHQqTqTthybTjcm03l6Tktyuc+49ZcqU2qyW5XOfcesuVKbVZLWEKZuStSr4PaZxjY1GMbGoxjY1GMbGoxjY1GMbGoxjY1GMbGoxjY1GMbGoxjY1GMbGoxjY1GMbGoxjY1GMbGoxjY1GMbGoxjY1GMbGoxjY1GMbGoxjY1GMbGowt51SJlITg+/b/AO0T/8QALRAAAQIDBQgDAQEBAQAAAAAAAQARITFRQWGhsfAQMFBxgZHB8SBg0UDhcJD/2gAIAQEAAT8h/wDVY2wpoC5wVlFr0ZAgAQXBtHwaUaPAL0ZYDrzICICSI406jmIURIvbh1rtYiJlwdZbS8BJd/3bPBBbMXREAPBcnGAMODt5J0U+120MKKYBAEQo1jtcNCRtHKNJsFAgEIIiCFMW3akW8XCULAz+ae+FiEKVCCMCppn/AKE6WUg6Q+J7AmrkTEAQ5r/EK2okqZQZmIxR/wDAOLydQooyMoRTfFBFSIwkAhpwRb8Xr69fXr6OF8bNV6+vX0AREYcR2HViM2I4jFG8kEjZ4xSdQrStoiHCBCDZiDftKngBLMb9ijUnGKn3lKg2LPGKTqFaVvZbyYZQ7cw5qBZZlLJftFnjNaVvZKaC45Q7Mw5q+GDmjkzklztLKl8YNBlareyKlywQf+g2ZhzQRnIoI9UptoQrhPjQSGvIQpBDABMaB9FtzDmgZ1BQdqIiqNbUCcnZMQGNgONRjFRmjgJzF0XwzDnsvMgVmRE/mCm5H7ONkAzC1WnwZhz2BYJRWtURg7tHjmq0+DMOe3WqcdarT4Mw57dapx1qtPgzDnt1qnHUtQIal7OxB+GYc9s948iiMyBx17A60ASIR0FyCGUduYc9gSxVgaLV6BZC4cXCRoEBAL1gXrAvWBesCNzGmyEcCLMNMciLF678L134QovjYa8l678Iwg3FZGAFJPxYCSDiwpz0FjRGOTJf4tQEAuqBBVmMnEEhsDU+PZs2bDGVBuDsSpOczIHF3dijaTmxWGw7BcikEwkFDJ+oAAAAEgNh8IySZkeaGK9T/F6n+L1P8Xqf4ikDHrgKbBpsgAAAkOMEAZ7CjawLfdNJXVv/AAw0oqTpJUAhIaEngFpMkMSuhBJCwFUHRCGImm+qNBmnByFgIXjIRgM60uP6zVNWrlEdd4eIrJld38Jogw8z5WsV8fEADgG4FISM4BiggHAyq2CKSFOZ7K1OCikf9CjNwJpgMNDkO66ZxavMnj+s1+LWK+PtthsotyEKAgIARWD1QIZg2TxRBOg7ItW5RXnM8LhrfoBGMQMQbUU8I5YYkH9I8AkSwzsQOK5AYD6FrNUOmp+htkGib0eMBW5focbBWDitEicyjb8DGdxGK1Oj6GHRKFqdH0I2mj1yCYMijWeHEHLvVanR9CNZaI7yCIdpzKGDUZJAgmbytTo+hCkUVLS6mMJok8DCVqdH0LXaLQKLU6PoWu0WgUWp0ccxGAXoqBywKeVSQPI7ddotAotTo4sSwcyRCRUh/hWkGgwuJ7D6HLuXhZGsoCeEXSIlhlfhsmDMUKFE06AEzpZcU2kaWMbJYGaCbRvBbnAbEamMxmA5EKxciFgt6Q/qHFmjhE8OIEQfogpYhccIOy7Mo45YDsUDX0LPwQOKpAGG71WnFDalFjhiJAM5EECN1s91C7lye5dJqyfoH8FnZbEyCm7TuP6OCsT0bPcvCxtgL9ATOqXnTUvnspYgIWFUX249zFPipEQw0AAYosyFoAwWOC23CsS5TIkSeA5ErBzCR1qEGJwDYcPeCRrgCWDLBNYk793coO1fgE7jDzSpwjVABkRknMyM1L6aoyVzhFJyJJ2Bd3BAxgLEA/yGKmiFzWCEcTt7WKPuUDl3LwhbgVixgCiFogSeaJky7v12KcQCKj4nTU8WpNcUatKqd0HMsj5AwYkGHICIUhZMIhyz81fzQmDQwMVn1AMJT+GUOXcHwsRczoAzTXuZ+dMyTqoyEUyEFQeK0rQnAXDiEdgNyw3b0B0vUKZSQHqAB+EtioHsogiReMifqVylWBqMHv4FZnrG7AM1ilIzrnoS/sjUJUn4dSOIxgWhGfpPogmsAK4bp4AsbQWRBDDBOCLRtOmp+TUJQHXLU1/dMEpGdWd6Ru5DJWEKsHsHlP1K5yggjl47MTKLUn3BkJlbuYCCrJV+fYPKxWCcSdchZYQh+Sv9j9OZ/t2byM/Ip9TAjadNTvHTAkTMHN0BRClK0fcHwsDeaBQfJJ/UhkrPQtcOBmgAxyOI8ngenzpABgBFCj7m0AB7hePu7FwrPFMQDLMLGIKxuEPAupY3TMwsFOP80rTZc5me8hDsMJ4HaOmp3dpFihbGvPkgkYAYACA+JwUZgcFW564/VLoyAnsWAdAsO4pDVgA7Iu8I+MSZ5e4QfFVSrniDxxTgRkHm6n77B5GKMi3mQxBih02chwf45nPpBNsG3k+TnyKlz8UMRsOmp3RcjtiY5usuqBQDYWDcD6MxA4Kgk1u95WPRH8c6VB+ACmzkMAhM6uINwyXlEQCUzHmkxPzCyXlxSHkqLUYsAOCLR/DYXgoWmSG95gA5CMxOw6andRHLDfHI3bYssM5hgVopyQywDgi0bAYAnIYAI1QAXAbl8hur/ow4dCA7fwx08dp5b7TQcfA2HTU7k0aEEK2MUAbZEanecozlm6HhmLjdsC+o735T03cJYyg3N3/h1EO31LVh/vYdNTuYF9RdF3qkUxfntpjqHCG+FCXId0c9+eDid2y4MdQef4dKUN318CRdw/Ow7kEUuRewXuEP9xe0Xulfe6vKvSfqbrEDMq/K/K/K9K8q+r3S9oj/ALi9wvYIiSHZkdxARvCMrCx3PH8LtDKXTCBkATFKwxPghDADoTxJvOq5uz2Dy7MaybAggggEyZDQAXNyPhMmTJkyIRRRR2a7VsaLYGBfvE6PDl/BQjuIQWrB1KOS5zURjsIAMQ4vTVn3oE05SzfZ6s5UjdyGSs81idgGazeojq9avujFAghwXHx5AN3/AB2Y1kQQQQQQQCZDyRcgM3TJkyZEIoooo7Ndq2WfY7wd1OqvHD+A5WL2xzPQblpGo8jOeTfNQWQEMQ+KsYt64JBvxac1Y4Ku93d2ZAfRfALs7YxrIgggggghsD2fB8pkyZMiiiiiiitdq3yzn6DsfLrvycLEsJC1GQuOTrAwEQDBGmoID9t8Ie5CMyMnQE5chdR2dkSjOIMAZBFsBvD7EHNDvfAGJ0UQCpsAlkTSLUnQQQR4oIZU2YoAaXaQmTIhFFFFFFFFa7VvVnlSjDEQpaqHoP4RTBblLRtmQAsqHUNkDirvviWJigs3wTc30jEPcHUO4aPXsxvIggmAwAihT2Bvp3CH4l50JfKMnuXhYlZ/QAiwzCK+hIkWEEyZFFFFFFFFFa7VvVkLW/Rhjj/QP8kB+6zrQdnBYMBHEkew2py7B5Tg51Kxlcw/X9mJlIKg7NHr2Y3kQQQQQQTgCSWAQGIuTWD5RPVBDYUUUUUUUUVrtWyG5nAJaRqvbqfeheR/tXCKB0QRCqFkVAFgRwlWVUjE7rQfCt5fWE82CNRRTiaAXQQQQQRCMh0iwJ+0OqECAwBgAgU6dEoooooooorXatgAiIcI+VtxHcFmVQ7PWBuZ1IZKxpVk9g8r/KzOmH9DIpxAIqNr8AeAseByamMCgHANHr2Y1kQ5uVZQkmtGdkMEwPg4oHLBKglPeBwL4ICceoYjtHv5PqfCBTp06fYUUUUUUVrtW4p3ISB0QSRLTJ5FggAGAnFWcKFPuCclEmAZXLIsLh0PAdHr2Y1kRoGCvhJogJAeHg0hBBTDFA50NPt36hAaLISoC4J06dOnRKKKKKKK12rd048JBWHL96ItbhhzabTwHR69gcSRAisNiB0atsIXInKMX6vydChYucdihz94yIlyLIdnv3ZEazPIrrhcF6CiMsRnVatBeUbYreEBByBFydOiUUUAHIAVKKsIaMQOfGQjgEiAi2LYDiQmEOZUKfQIjuBFAZg4IDm9MkJnNqI/G5uy8Ue2ZwLR69jQhrcq9KpuOYL1VDYCxZLQKDImgAGQgF6qvVV6qgIMBhPSoSwK5KNcgrBPIpNFLjDHNGWriOCK4T15KUFuJ5OCkJosTII9zIFCWEchAGAEXoQAAAMAfIWPBbuO5YGCgOjwrPlInchkrDVYnYBmjHwiOEWAiAJ5HdbEu/AtHr2CY6HvMWFerfq9W/V6t+oVyknpO9qgiFqwyLSvVv1erfq9yXuSZm3zkLRq2IU3WgifkBfkGE9a+2HcgBG2fNimqCi3AKRLnw1Zo9fy0F+4bBW5DFeBC7oYJlHSBtR/UoyBrUoKzDqG8keckmETrxBZo9fy0F/HmyzR6/loL+PNlmj1/LQX8ebLNHr+Wgv482WaPX8tBfx5ss0ev5aC/jzZZo9fy0F/HmyzR6/loL+PNlmj1/JgBSCAdHUVFxLMCQbTcOOrNHr+iLNHr+iLNHr+iLNHr+iLNHr+iLNHr+iLNHr+iLNHr+iLNHr+iLNHr+iLNHr+iLG/wAjqOv8ASkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJM8CCA/QJ/5nSbUmzy4JjIlV6bT802n5ptPzTafmm0/NNp+abT802n5ptPzTafmm0/NNp+abT802n5ptPzTafmm0/NNp+abT802n5ptPzTafmm0/NNp+aLSB4EiRK3/1Ef/aAAwDAQACAAMAAAAQ8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Q84kc8888888888888888888888888888KA880eU88888888888888888888888888ooMMMQ4U88888888888888888888888888sgA8EIoc888888888888888888888888888gccAkg8888888888888888888888888888sU8UY888888888888888888888888888888U8Uo888888888888888888888888888888c8Us88888888888888888888888888808448cE88888888888888888888888888YQ4k8AAs888888888888888888888888888sc888888888888888888888888888888888884w8U8888888888888888888888888888884McU8888888888888888888888888888888Q4c8888888888888888888888888888888oY888888888888888888888888888888884o888888888888888888888888888888884I888888888888888888888888888888884A88888888888888888888888888888400oA88888888888888888888888880okM8Ms40sU8888888888888888888888oQ8MccU88ss0888888888888888488Msc8s0888888888U88888888888888808888o84c8s8w88888U88888888888888808888sUo88888QMMs4U8c4oQw888888884888888so88884c888s84cc884U8888888oc888884o8888088888ks88888U8888888o408888o8hJ9ksYYZFRMc8888888888888c888oU8s8pVYsoQQIpR8c888888888888sI8888888MdFkgYkQMxh888888888888888888c8cA48xFYgIYUwNR8I8048M88888888888888888h1wYMM8YpV8888soc88888888888888888sI08MsY5dw08Y884888888888888888888MYkMMI884c8888888888888888888888888oU88888888888888888888888888888888oU88888888888888888888888888888888oU88888888888888888888888888888888oU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884888888888888088888888888888888888swwwwwwwwwwwwc888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888//xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAACg/9oACAEDAQE/EHJf/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoP/aAAgBAgEBPxByX//EAC0QAQABAwEGBQQDAQEAAAAAAAERACExQVFhcYGRoRAwULHwIEBgwdHh8XCQ/9oACAEBAAE/EP8A1WQkOY9xJNagk4NoTDeWuzNGWFIkibT6L+buXyNunHAJI2/oihBhKJHn60IWB7r3G974pX64UQ3s81tx4zhOqRf5abW3i9fmh2mxbem5qqsrlrXVwSSrzOHPNAZUs2eP27m/H1hiykMsFjtSv5R2DQbA08U2bha/wb6iYiw+VwNP78S7RSam83lC+4BttOO0rXWuk8uIQiYRpP5TsQHqEeM+ruCZBpCJ70o1N3ubRyNDFLo3VGJUxKSDF+eR1ol6CIDQ4kSv0goBgS7ThtK4O+4l5PcdKNMTGmrakQAVcBSsn364AcbjfPq+D4XKSGDhcJsnU41DvEGzCwBliJ30aczB1dDaWBOcV8p/VfKf1Xyn9UlV7XNbq+U/qvlP6oUwCPCMJcUGkoJCALrG0dTdUmeS4R7QCJ61i4er4PhcrKmdATKJEyNOdMK0OvPPPxnq7kE3WqNh66h94DbGa1xES4ByKyKypi4er4PhcrKmdM2rQcUrZfoey+OT53UAHGbd/armyI+x++lZFZFZUxcPWMqZ0zaypZwhRyP2BHEfDJ87qx8kDbIA5zV40xWRWRWVBHA9YmQnsVnTNqZebrgaruKMWXKF9RfDJ87qFnMkWbVDiUz+l31kVkUJY2z9esoIiCORoHAUm0li1aoggLWMFEduxuO/jk+d1ODkXaikwAxkvk30cUMAttv6pAwcY5Z0OlBBxg9aKMVRA1sqdvkyxNOgd/oyfO7wYgWS+eKM9LXZg/bDpU/4B2JqN3rcKAwySa/ScyfO7wIAMgbk8PwTIkAsXQmPd6/gBzJ87vwT8cyfO78E/HMnzu/APxXs04UeKQWydn0ZPnd4hcbw3uI7JM232euxGd/fUjZhFGzR3GsWwjadpkbnjk+d3hJaEkbobAy4BdoXTAGJMbErBxW6+rn7HGIF3V8z/VfM/wBV8z/VfM/1SKJUK8vA9GyvyN6BFWeR4vHikQvcdeB4QF0ddFcG5qrfd6q3BSyDDwaSVBjFNyf4b6hTlKNrf6WLQzEMbNrwqJalghdxpSIdwclEXIRvn6T58+fYm5kHczJFzenZSku+PVkEhJKk6i6C7vNOXSufYgdo4fBs10Mb10N7WoQTvD/jjRYWgEAbA8Jie4FTCsYmANwufSNGjRrZc4DIiZUglAmaMqAAN3rGWnByf7QJdvBI3GxxJ40P1EhdbVyvH/hhTqBitkAG5rVxMxngEWYY1prAOTqXFg6UeI/fDKILI0aWXKVRgWAS60zzlIzBkWmz8ALoZocZ+8Id0VPF8MUEPJAN4VsMMPG7V5bfz+AbJsISFyZ3XA5097GCgUO7u4Zo9sBEXJawIwexpOWNpkqer3YoYi897BARHf3FK0lnJ5BZ3DlGn/Ay+w/F/UmhJGZdKPncUhoG9FQX4GG3POvmf7pwtk1Byym6pv8ACIR8kmv4A6gw8gbImpUfiScAKBdJRxaLDPJwIYjMNB+GAOACx/wYvpsYcsDFbuKlKikRBERuJ+BICkZJ2wito6tR9aooJAvhNp/wepYBUgT5OFUhTPaphDKcogQtB/A6g1t96QSFhm20NO9Ri019bN/wOo9mCKLzBtYF5UB3RANobmHp+B1PlNmvktr8DqfKbNfJbXrtTb4RbX5tfIv3QJUwCL3qTseYGPH5TZr5La9XqAyACVWwUKBsJ67GCcyVAvtgsrbFyGKulu/rC0BM65COU460Rk/ll+MlZ+oiRKccq+Xfql7flAe1QMCPiBRAh0/wBUXRL5nVUpsFFIwGEL4ii7MI2hzItAxGWoalGJAAbrHGsAratwtWInfj3M+ymfJAWzgt4bvUM3ehFzbVmPY93ScTWvBqI+YqNTVXck2MCmHEShwD185d0GZgsqAJBEOkO+nwVtK3Mpyihv6MNGVyKmQwwp0Q06wbchDYzniURFcuMptezBUoS5rvlgrEiO/phOtJpJ1QDio6UlGa3fxgioi9Mahss1AX3EcunjJ2thi91KxtA7CZo7CHYkq8CWcNKX4w1DAARqaPMuSYkmnl3FYIutpSzgTRJ6UTSqWrpCQUmYUOB6eAuER5sQlxSr5EYnlaII4tL5zke8Ll5+ROXYhwHMpRWDLCXnE1J3nObxsmlc7Dx+F0UwJ60JusTXYaPZ6Rob57V2Ed3e4NUo6bdSTeCPzqIVvbNwB7rU1Btpzt4/vRM7mdcrRIBGZzw7Camp+OH/kG9rdoVdke1CFvCSPrenQDYrMwrg3AFWgLTm47sAaBpaGuWX6lXJWX7YnIahfNxwi0EaW3qDHBCoTMhBqMJUMnjBzlJetMhffLjHoSwY0K9D0vxmqKc4aMFkU2+sizAsbmiiLgSdT1XQcrWmEQd8Y90+S2Ma9guhHemslqEM8HAMPRO5CWfoZ/JijgtZMmApzSmo4RGBAN0WtN3GMpOQKD0NTEVHAhpEzE5Wm+XbRFpkk36DRZDwAdT07Q7ofC4R6jRu2dgEHt5UOAI2HQcw1ZbEHmE9IhInLydLZDyAdGloSzJ+g1ExE4Wm6DbUgSWYK5ENMaDZaciUjrEZQA3za1jDMiu6BTurcJ0jqeQm72XIm1o31zRsVr7/Mk5dVFqyEoxzd7Ugy3XvYKEAXD7Iv3l3ElWkz2H8sgiJI0VpB3NrAc0POOlQFUAurRAJKKEtEhmbN8StAETBxiu+GKhSMYGnJygVgZFPQ9Ia6XdDg9qqwQZUN6HMNCJIyP1aE7XkJGkjVnsGPep87PFjm9itOqI99uoQimZtyD3q8sX9EPZQjaTBeYHehC56P9B+2vNQkayMchy8zTdlTVyfcT5q04oJR2I4VQy7CRbMeIpFhwBgAwfTZxSHxA2pTiC97clu/zUU4qTnTAk7E3LQiSMj9eh7QJR4YFjfjfRdtMc6TQ58lSGUESE4e9VEDNMqnqUroAaJhBMabsphA4w7TWGJkxNqye8gapQZDAAOomfswokyrevmARJBY0EfemEGzmbz3TzNM5cz4goHRkF2z0ox7QYAIANgeQ5UAgDkRslCMxmUPVW+8cxht4/RJEMN8P0PsMQAZVcVdn73MJCbKXQM0hgpYu2zk4v1sROPkXI6DIWAuS4gSPSISI7PsboZVOJX9VayFTiEe/mhbENj8H8x6TkK3dHUnMbzy0amqwiC2iAMic3BUI/IhIjqeCP/xIBKroUCbTSQwzO1bBCk48hBEQRsjRk7EXFf8ADJ9iiq0cQAgIDzVjoA4ie3lmkhuC0QeaDnSLLJjKBdd6y8/LAggiKNAUKObtM++gbnwJHZ2KtzIEFw6tY8q5CGz1jod99iBncdsnnNyjCzugj3+Xphf2OGs/KxePm6CiwjMwvXecVPrBOU5E3pA40LhztXl4Swbg8uJjDNTr3IRz+xIxsPbN7x50GZg+E7iejwXkoqoq/wBNQ3hiCgFcKEf3NH9vVxQNlsnsKf8Afr/fp/v6f7en+5p/saa4+ACEq3+mpGFVFaEERBGyNBi0j1rovJ6vMSReERlFdk8vsYBoBLtxhLIjGFX5H5Lk5aAqTtJh2W03ERR6nl3RXu90wez0+jsKFCh4BQoyvdh2Z8Y0aPgBQoUPocyziaAlHp5mLDMlCzNLqfsH2NOQth3oBvaGcc2us7hYNweDkyZBI0MOWYXYnvVs1cMXIMbqs4wQwlvhil4AnBkcHGkMdrvECDHOmEPyAOk9qBATCMj9LYt10aL78j38ewvQoUKFDwCk+XfkFw8Q0fAChQoUKS/i5Y62SZP46eZbBM93wviv9hM2U9hWR+EKe75O6x4PRKCyZILB21JYkG1/Frr0IYmnFQ7FSLmQLm+E3Kk2CTMK5/dqz11MJZDeFY1nWfHsKFChQoUKCiyrLbQ/sKKNGjQUKFChQoee5n3SN3usXJTzw47UTNuFEENTkwMIEpdN9RjJhhPGUnSs+ansxNLSSW2DWXWoyQpjrGu2rR0pTYCXHNEPbx42gKWeBe6hJ2U8IoJg4CgrY6R1KFChQBS/bJA5oOdGrYHIP14HwAoUKFD7EOZ59LYzKoVTLDptgJ5xP2O6gQncatYYygjkuoqVJYWGOdFJliN7sO2anhqQJ5AqA76EfzA6NA2ckAdl815+FdqyEjSF2zM+g96g4RkLbdAtpYTGoblQoCYw0a9C9anBxWLsAoSTnA0KKNB9sAOZ6bkhHRPFv26giJI0FE2RAXcCe9E/dgSdo3aqCQ5hC/ExVk/zOFqSkC3ALfNryoRLMe8x2osi4EjzPLefgElhSq2CoTgMBDNDGly/xpUqWl5YA5bWzYJvm1brHg9R8lQFWAq5fZuyXr/e5UmZCOjTIQlVTxaqOXlZU4yO9IJA1vEzOL3Y26iESMPMsTVAiCwN5JkJFm8xS0bcMOJMn0BUqfuRCGM8yB3mhuFAQAYDwCj4BUqVL6wckwScSRrmL6BrpPerndYO4QTpVkjmQzyKUlIKLPTlQpAGQhZhzdu+iCLiQdF7UIW8JI+MTCc4ovKFO2NtCsGHAIDoehvOyIC5PcSkhQMQ/R7FZLmhtzCgJcxtQcEHekoH/paggBMxES8QKJiET5JEnnu8KhMTejxDRaVKlSpUvKOe71mycdGrrIFg5tVYMbhe41iW2jbmeNTE84issSS6dovRHna3l/CGIWidxMMZovXoKVvNTYlnRpUqVWQBGyOtCm0d4AaBqrBdpWiDsgdGLxVdaPENHwCpUqVKlfzHPciRAiZcchluVI2EWbMm9VXe+hvC98DFxCtfFP3RfEtjdTN95I7KhwDHUdKePgKNM/YjjAlJVB0kvINXEOy6DaUj8GhSIAg7F42EBR8N96THlkRTwft0IEOzRdqwqRpo+AVKnpVlICmG1ZP0moETbz92krqlIGFHU8IW4cemBBO3CVGJjaods1CGqB/lRQJriF8wO9W4LMN6j9N+CodxfBtmDjsPRHhqCWhNP+FqCt+JUdql+d2qBGHClLElpoyMtQjGEWK+Pfqvj36r41+qFCmAAFf4Wt3IgO5SamvDDtlUu4q4V4EdxaWsodVG26OAtI22al3JO9D4S46UjSurRucY2Mx5UFBTyqF2wkOQUEEMBnsVuUUJKPgwCAC0fTPQREEbI1uXMI4GE61c7k4NILpS2QmyLlg0FIEwGRwUorJWRoLiCWLqUgG0k1vUJ5R6I8SHnCkAGU0H6N+/e6QV4ki6zLpNbCp66jYwxMTk8d+81jdSWOlvDdNIxlInIFeVBssZCDmJ3p0GH8GDP1bggGHgLLyo588/Bh1pQ7vYac5dSjx80U10kmBhfU57zufu8i66Htv5kovHNgDzGqwEmJnmqVBLpNkz2+9Qrk7UPudSklyZfl3y5umz4keTaq7zfVp7zufu/BLs953P3fgl2e87n7vwS7Pedz934JdnvO5+78Euz3nc/d+CXZ7zufu/BLs953P3fgl2e8OTW2h0AiHCoRtJUQAaJcWz/wBKZ7ye8nvJ7ye8nvJ7ye8nvJ7ye8nlzriEDYhcmz7mpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlTDCwqGFI0Z6P/ADPRd0Xb2BTyRjALWfc2LFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsDo2fBOMm77P8A1E//2Q==" name="Obrázek4" align="bottom" width="174" height="291" border= "0">

4. Prelomením otvorte mechanizmus v hadičke adaptéra opakovaným ohýbaním do obidvoch smerov. Tým spojíte systém. Držte, prosím, hadičku – nie injekčnú liekovku – počas procesu!

MoR4ENrDD8oNEphAuOMZgu5zSzXvQuTgxe41K6dqHJzAD2GtXQy5xycImTIDOUWUcba/l/ShEpLyyH630CxbJv8ATdl2S0iYKMNxxLqp9GY85bVPlvuRdHBC9xkApnJmHMK7artvBi2FjYnRkV083EHpqb/KnLbInpOvttaMOFXqVw44yFUbM3OTo3GqpV8BLiZAL1BkHMS6GTOEHNMweBls9siei1SbgQexv8q6fjX8rsnZuM/9l3yqYyc4pcu6YKk5VbttbDgD48xrl3mz8OAye66f6DcqLIDSyFnufqVdR8a/kzKQybkS0YyHhNW0OOHCyWc4p5t1rU2qTgqtz2lhr/UeZG1u8pvhu2NfX6IyraqJDLG+rl7Vd0p1270RkQaxoa0ZhurYzBin16s4Qc0zBExzgueAVqbSpOVW4escimcvGFXCA9uUIPbkOxdPIAVxAGXOg0mZzm/uo0QN6M5W00GG5vTld/C2ymvmT+kHxKuIbA1vIN3c0eW3CajRXnCZW2znBdHgVam1YWxcRfJNbXKYMxslzsgRecmYcHr4ZVwfa3HBd4qULCPLmU3umjFORuS2+u4rwwdK2qgwzM/qlM9i22nRDXmnMq4gsDR0bvdNMxsspcIYLjP8hNiMM2uExzeuVLZlwKbVkwm1rBOD6KwTJ3o7G0tyDyuZoaMpTWDNeXcRwa3lK2uhsuj6RHgFt1NiOaOnyv4UoMMDlOc8Ae/kCME56xsvhfqyttT6FEqIrbP4jm7NXR2Z8FLc2UKYMii0jDzO4N0KriGbeDGKcgqGyXOIAGcq4ordsd6RyIRaU8sZmuvoFi2YXpnLwIN9IoOGUJrxn2YdOg1TNdqZGZ5LubgaFLZlsS4HdjKzw4PM8STGVSPAw0ZSmsGbYuYONf8ABB8Z1xCzTyaggQ26iem7ggZ6I2DBOesbL4Lv1Z+RRKDGqM6rebc0XHZnsg8DknM7OCzdxN0qR4EYxzVBFrTtsTkb+V6EHsb/ACg5w22Jyu/HBnP5TsBwyhNeM+zDp0KozrPIcyZGbnyjkPNq5ClsyvBwMRRlbls4JdOy8USKkeAFxyBCDAbcQBVVUNZQdGxr+nJwd/KarwwTnrGy+C/I4KJQo1V0f3c2Zq62Z3pHAy05CnMObgV07irpzKR3e7jCbJ1DlVy0AAZhwhkPkrN4HDKE14z7LKZDqIqdL4FMi/qyOt5sXIvJXo4IIwzVHgN27VxZtg17sGNylBgyDhL38pvTBOesbLobxNrhIp9Ei+S8y/B5sXWzPhRachTmHKN3mfJHFsipdm6mMbBwkjO6q+DhlCa8Z9kUpgwmVOsTXHy24Lua0s15K/lwQRhYd2DQg0cXVmRGTdGsGUoNGQcJuRkZVfmCc9Y2S1wm0iRCdBecU+rVmPNafLsz3GfA3MOdFpyjdZnyjxdKHWeVTcZndDGOeocJLv1ZBuAcMoTXjPs7e0YcLLYgHHGQ8F3NTovJbj0cEEUZ6jukzm4t6eRdHIvJK8h3YvNu7F5p/YvNO7F5py2l9UQ/pXmivN/ELyPivJHasje1VlsrUGjIOE1eQ3JuJgnPWNmRyKX+y75eacuVW7M9zkeBuYc6IOUbnNpkVJ9R4zc93ktEyolLiZG4WvNw/aWHS3IOGUJrxn2btoxkKsWZ1tTjhwqtXNLCyXkly7n08DL7stmqo37VVEavKYv09q8j4rzRXmn9irhu7FkN5I1tU2njEQQcKL4JgIw34TuHXDPOH4bnOJgN+KuGZNl0R5k1omU6NAbcQROY6OTmnIhVbv08N8hvYpFglYvICm0SNvGNzlhsPwHDrltcQ/BTJmTuM3YDelYIr5TeEOddRPQariGyUKerWU2E3WeU8061Nqk4Kq85Ny6eGgqamsJVcV419fojKjtAMKGMpGXtTIwynyh0qLF9FtVqjUg5zcjhtwzzngpkzJ3CcrlvKVOV07lN5jX4XoDKjCorCxme5+pV3SnbY70RkQa0AAZhzWrU2lScqryqpV7h08MKlyK5ClJTaVJwVXE84zwDmbnK2qhwy0dFbltlNfMn9IPiU6jhgbDIlIJ9Di5HGWvMmQRleZmwKCzPKZ18MuGecPwUzlv8EVcpU3Ybum8nGiAcgzlbTQobmjo8r+FtlMfdH0QfEoMhtDWjMObVam1YV7Uq+IyrrZrU2rC4TPc7uM8NC2qhQyJ55TcVttNiETzTm4q4gsDR0bLaWzKypybEjebZK6PDPXOQIkmZN9gN1qcTDd8Ly7jPDR0raqDDNeeUyttp0QzP6ZzPariEwNHRzerU2quq9weIpX82qurg8uVDcLuI4NbylbXQ2XR9IjwC26mxHNHT5X8KUGGBynOb1zHCbXCRToEQ4t2CT4HhZe7IEXuvZMaSpxjdHkGRSAkNm7iPDW8pW10Jkyf1EeAW3U2I5s836v4VzBhhvTnPOOrIq6rytVXtzwoyVeXcasirq4LLkQvi5xAAzlXFFbtjvSORCLSnljPW+gTfJa91V081m/magmCBNzm1XfKof+Q0tiASr4VtIyNy3lyxpJU4x9kK5aAB0bJc5wa0Zyriit2x3pHIhFpcQsb62XsWKZhekcvObkXQuS8rVVd5PhQqrzrlCqvptMlJwXIuhcnAyb65g41/wQfFdcQunJqCBDbqJ6bltFFg3P8A8zsi22kuNIjek9OEN7XXOWRyXs4rsLM0ZSpHAhZmBPa5g27K1x5OFOecwRJynYk0TKnGMugKTGgDZmciuYGNfy5kHx3FkLNP6BTY26f6budVVSryX3LsS4RWrrMi4qpTCry3vpC8qqVeTgJ2DslrTtsTkb+V6EHsb/KDnDbYnK78bL3hheWidyM6x7v8aB6DfKKwbmG3O4nLszNQW1UPCd6f4USkRnHbJTDTlOwyKzK0pkd8VrWOExNPEKeBy8IZC5ayqlOLgDkzqTGyvLlmNicjcnapuwIPY3+UHEbZE9J3O6pScqr3o4R0LlGxM5tjpUnZFVsYB1KREjfYKucu7gbB2DQ3PENl1ISqBHSg6NjX9OS+EGi0cve4Tuz5IW3U6KY8Tk/SEYbXNum5QMynFdhZmjKVcQxcweTMLVdeXF9M/TYdtTmlrq5A+SVcwmOeegIGkvuB6LaygRPaj8qBBmDwdz3YDMgWA2vlvCLrbInotVywXEHoqb250HRcbE6cnPLBUnKrhUuXZrWCVWuRVqooE1FYVY5dwnu5vBSGjDh5bEJnGMwXXxdImQyBVf6Sj/uKfEobcZ+p7qzJEUmI4nLpKQuYcNuoKUEGK7sCwJthdGC3+VdUh5iHkFQVzDY1reQDYNz5yHhNRo7jhQ8lnCsY+b/QblRh0ZhZD9X6lB9IO2v9H9Kk0SAzDnpWptUnBVcInmvqql0bGCdSySv+i+luJOyNggiYKLHeZd8t+2HAo7osR+TkQif/AJGMX8kJuQK5ZO6YZsPKrulPLG+v+FMt2x/K++bSIYxbjdfkJr2mbXCY4POK+R9HOVtNChuYOjL25ltlLddu9AIMY0NaMw58VqbSpOVXBbncZiorDGu/tU+W+G4yvttaMZCr1La3HGQqtV/c0aH/AI8H/wAr8qMSZfF/VEeUCDMG/cweWMJtqdRHmttbeC3UaIGhbTQYZE8+Vy22mxDM1loNesq4hMDW9HPytTasLgk3BVX8lVWNw6L8bqNm6HmXfKpisXzbmC+K99TQ1XVOi3EP/wAMNNgsk0AVNv7uM6XIM5X+RRIVzhXXQOB3cV4a3pW1UKGZnI4ivUFt1OiETzZXK5gww0dQNWRV1cCr1bHTfTaZFScL+XKungg2bgvG3tM2gLaHHDhZLL90KhQbkAyMWJmW3xYjo1I9IlTBmL0w4cokbkzC1GJFeXOTNraG3NTgOXgJe9wa0ZytrojLt3pFbdTIhaOnL2ZlKCyRzuznqF6FybtNVFSzDYulJ15JekFMX88ym1XJ3GW6GhwhtRurmQNZ1q7pTtsd6IyJsWGMU6sDozhB7TNpEwb67c1zpmQDRnX+od/jQP8AxtylNgw6mjJM7Je9wa0ZSV/j0EOrquhlKbHeZknCA/TsBrji4mCVjImF6Laymxofku3WbjIDOUWUcba/l/ShEpLyyH630CxbJv8ATdl6iKql0brchYJXIgFJdKkciq2JtKkRI39zsTV0eBnYZTYVRFTiPgUyLnyOtTgBjG4TEaK81srbZfuo9CgF8Rpk57vJCFJpcd0WMMnI3YnEOFmaMpXowR3R+VKGJuzvOUp8N/kuEinMmHXJlMKUGGXdOZEx42GRVc5An0KNVM1aW6FsLGxOjIrqIbiD01N7M6DpXcT0ndRlVSr3HBCmVdHZqVeRcmxMFciwqxyqd/dHYlyKrgr4UY3RcJXDcq2lxwItWvYZSoXkuN1+QmxGGbXCYvjFiTl0BVf6Sj/uKbBo7XEvmbt6dSKTFugDWJ1lfphw26grmjt2x3Kagpvm2F04Lf5U4uOd05FJokBmGwymwqjPClmOYoUiDSXOBzbYpUqDdD1my+Kxl1CPTWFiojH6Jvi0HbInotVWBB7G/wAoOfjYnK7J2dSGCpOCzrIqhsVlcuxchSveRVbFXYpZDf3KlsV5FgqTuBTivr9EZVtVDhljfVy9uZXdLddu9EZFdMEob62yzJrz5YwXWp8L9WVtqdQ4mXK36i/NGo0B0aPn5AnPpVInFlgMb5IT9p8p1UiFtlLiFg9bL2IEMu3+k+u9fCf5LhJPoUaoOMtakRMLzVweVlSnBpHeCxUUuA9F/wCVj4E+lzJLCox1PWDR3G1yuITSyHnuah2q6j41/JmUh1J5FkF7NZa9wnkKwxrU76auje1qbVXsy3C6e4NaM5W0MnXkdmOxdRXgdGcraqHDcJ8nlLbKY+v0AfEq4hMDW8g2HM/WK22q5d5ETBd0bDKZBqujP2kyMzI4Xz4z6mjKZKVFZtED/wAr8psRIJfEd5T3ZTuDIkCJOKPKuVDikScRXe4cGG61qwaPCFjB1O1VKTlVfVYQ3C5ClsWXtam1dKmV0Xpc4gAZyrmjjbHekciESkOLIfrfQKFFgvPIZmu1MhQYeNNRIrJsW202IRPNOZKuILA0XpdDc3DrLRmKF0cZDwXJ8E58h5Cn0KLVM1TzG+kRMLaWQ3RY5yMaEIlNjbW0ViFDvi2e2RPRapMFxB6Km/yrqLjX9OTqmwVJyq2ajJSeJKd9NXR2OhVLCVV9Uq9jo2CxuMi8gzWq7ebmFynJqW2vldD/AHHra6GyZ9M/hbdTIhbPl8r+FKCyXKc5vca+v0RlW1UOGWN9XL25ld0t1270RkRafMu+XYh0yEZEmu1MjDPlHIb50V8hIVu6Fc0CFJn/AJomROL4z4sR/lE7OG6b/QblRh0dhZDz3P1KuqQdtdyZlICQ6qK1Nqk4Kor0huFyFMKWe8m1YSq2JLp2ehYVS/x6CDXVdDKbFt1MLXOFcj5LVcUVt2fSORbbSnljPW+gWLZhemct7dRogb4lbTQYbhPP+pbZTYhJP6QfEq4hMDG8g2NsaMZCr1KHR4bJxRg3WVbdTYhbPly/wn0KNkcZa76RrCbDkTEIwYbAp0h/+NA/8bfKKG3RK+TOVtVDhlo6MvbmV3S3XbvQCDWNDWjMOqytTaVJymL6autmYvZtVauje/4lEExkMv1FT8qMfKcnwn+S4SRgUhjbryQSMhvbuK8Mb0ra6Ew1/qIr1BbbTIhE805uVzCYGi9JhQgCc+wymQ8ranfQpkT9WR1t9tsYsacxzraaDDcJ58rv4W202IST+kHxKuITA1vIOrCtTasK9uRezvZBVKurZ/x4ZxkTL0BbdEGOeO6NltMh5W1P+hTYn6xU63YL4jg1ozlXFEbdH0z+Ft1LiFg9bL2J0COAJ4M+TYq2MiyrLsuhvE2uEin0WKcBxl+DeXcV4Y3pW1UGGZn9REzqC22nRCJ5pzcrmDDDR1a1ZFXVs3W5TGz0IudVITKfSIgwGm6/AvHQ3ibXCRT6PFOLdUT4FFtGG2O9LMhEpDyxnK76BXYAmMsR6LKK27d6RyLb6W4tB5cqAmTLlvsux5KbSmDCZ5ViaScY3Bei57g1ozlXFDZdu9IrbabEc0dOX+FKCyRzuznq56EN16Nh0qi83KD88Q3V7DfDIa8VEnkV1LbInpOUvLi5mK6ebmF+0KYbdP8ASduPIFUi1wmDUVFYwXQIqus4zIRKS8sh+t9AsWyb/TOXq8mBu0wqOy0lQofosAvpt866pq/yqXN11WAf1dJUhk3CpcpvGxHMaXtyE5usSrcYLPV+t+IP6Gm57MqkNwwutOBojxv48Q+s7439dSq6yKt0gaI8dhzHR5OaZHBK3x+xy3x+xykI/wCw7EY+rey6ya1Vk3WDo/XYpEKKCW3bz8VBozAdrcWzr5SoO0gi6nOZsVGEIGTmhxr2I1gvp9Y/Sq7zIsmzlvoOj9dikaT/ABVH0meKo3tfRUT/AI2+OxGsF9LrGyyWU7GRZN0g6P12KRpP8VR9JniqN7X0VE/42+OxGsF9PrQN9B0frsUjSf4qj6TPFUb2voqJ/wAbfHYjWC/l1nm+g6P12KRpP8VR9JniqN7X0VE/42+OxGsF/PrVg6P12KRpP8VR9JniqN7X0VE/42+OxGsG4WdakHR+uxSNJ/iqPpM8VRva+ion/G3x2I1g61hfQNH67FI0n+Ko+kzxVG9r6Kif8bfHYpE+QLo61RezKgaP12IsaHFhtu3kjCM/BT/yIc9M/hV0iGfbd+E1z40J0uVx/GxSLBsVVKu+ly9aMzsQNH639IsGzWsG+B6z5nZgaP1v6RYL3pXReXPWYdiZy3lH0frf0iwX+Cq9ian1lmXKum9o+jf0iwbhWqqxsXPWX031H0b+kWDcuQoE9aNH0b+kWDdJdaFH0b+kWDrIwo0MWuW+Yepy3wOwrzxPsleW4+ysr+6sr+6vOOHsrzp7pW+P2lb5at8wu8qqTB74VURp139H0b+kWDrBw48Ntrl5660WlYEKI62pYqjN1mawIJbZD/Kwojm/9kvBY2kt+JWFSSbGKuJFOsL/AHD7S80Ta4re/wC4re47xW9x3it7/uK8yRY8rI8e0ssXvKqJGGsfhVUh/Yt9f+v+Vg0hiwaU3vuVVIcf+1ZXH2mqtjz/ANYWFRTrhFQzHhhhbyCS8/D7wXn4feC8/D7wXn4feC8/D7wXn4feCj7ZEYyYEroyVUVh9pVHq6xkdg6JzWA2I/VJSgUYfFyqD2CwNWPpA9pxKxlIcdFslW1z9JywaND1iak0ADo4Q1+3XFyJeTNb6Pc/lQ4O2Xd0Jzkt9Hufyt9Hufyv8LbM5F1Lomt9Hufyq6S7uqqlHuLBpLdbZLBpLe8Vg0qdkUqqK4/9iyu7zVW159gLzDj/ANSm6iVdMJyw6OweyQocdwALp1C3qtxsVjLSsW18U9gUqLAlotul/qI1yORz/osbGe7RqVVHadKtSaAB0cQQNEeOydI/LujtIKBr8T1VYUZpPI2tSo8CfS/8L9cNvcU6RSNTPyqoIceV9akMnEkDRHjsnSPy7o7SCga/E9U109waOUlVPMQ+oFcUWjy1XRU6REuW+u76BTjPdEPYFioTW2DiiBojx2TpH5d0dpBQNfieqOcWK1lpWKa6KewKVGhXLfVb9VdUuPK03RWE0xD6xVyxoaOQDiuBojx2TpH5d0dpBQNfieqDGRmz5BWVKBBLul6wQ6GzowArqkx7Q38rBghx5X17jjIjWaRkptcHDlHEsDRHjsnSPy7o7SCga/E9TpixASOhXFFo9fThFY55Y0+kZfAKcaK5/QKgsVBY3plXuOMjtnyCsqUCCXdLqli2uY31RcjtV1SKQAejCKuqPSB8pX+48d9Sj0dpswVhtiM1TWDSGazJTBmOIIGiPHZOkfl3R2kFA1+J6nTpBQSAJmc+3cLp7g0cpVUQxD6gVzRoEj3isa9zGn0zIdix8ZzuhtSxUBoPLlN7J7Q4dIVcAA+rUsXGe22tTgUhuolpX+44anqUejt1tIWMo7xYZqt7maTVg0mHrdJTa4OHRwqCfUHivKd3V5Tu6v8AKLpQpmuXQqojnWNKqZFOoKqju1uWDRhresGjs7CpMow9mGV5l4/6l5L/AHYX6/2hZX99q8t/vAi+lPcYc8hfNQNfiep06QUDX43uNisb0ErFMdE+AUqPDuR6jfqrqlR5Wm6Kww6KfWKlDY1g9Ubth0eGfZVUMt0XLAjRG21rFUlusSWLjkj1YpX6z2OWHRydKEVh0dnxCrop7/8ACwoUUWSK/wBwWtXn/wBpW+WLfMHvheeh94Lzje28kXt7VXGh95b5g98LfLF56djSvJin2Vg0dxtcsXR2i0zWLo/dhkrI8ag1XUZwnyvfNYUaGLJrCpJNjFW+KdYVcIutcVVRma61VRoQ9gLBY1tg3B2kFA1+J6nTpBQNfjsVxg48jK1KjwNb/wAL9bGdwKdIj6mLBggnlfXwquDDNrVXRoepslvcd4rI8WOVT4w1j8KqkP7Fvo9z+Vvr/wBf8rfDexb4b2LfDexV0r/1/wArfR7n8qukP7F5cY6x+FWxzrXLe7dZKqo0LuBSaAB0cCdpBQNfiep06QTKNRYfk5w2ZU6REuR67vopxXuifALFQmtsHMF2kFA1+J6nTpBQNfjzEdpBQNfiefOFFYLXLfUHvhVUmCfbCwYjTYeITpBQNfjzEdpBQNfieesnxZu9FtZVzRaP21nsWV8MdxY6kt+LlhUkmxqrjRPgqo8RYNK7WLE0odpCyxXa7pY6GPbZJY2jm1rlXELNILAjw3WO4WdIKBr8eYjtIKBr8Tzzk43UT0ApQhtcHoqHbnU47jFdyZArmGxrB0DcsOBDPsqpjmaLliY4PQ8LBEUDlhuUtvJ0hNYcOG74LGQHjRM15wt0mrAjwz7XBTpBQNfjzEdpBQNfieeX+NQa3Gq7H0W3UzDea7j8qQEgM3AMbBa7pzqdGilp5HL/AFFGZFh8rm3XxUokI0d+lUpwqQ8A8taxFKGolqyueNTlj6KNbSFjKO4aJmq3uZpNWBSIZ9rdzpBQNfjzEdpBQNfieeEyv8ShzuM59L+F6UU5X8FmG7U/lYrqEbuD0VjsQbGxUTpyHZw4EN1rV5m50SsXGe22tYilDtLVU5zxaHLH0arpYQsZR3DRdNVvczSasCkQz7W4nSCga/HmI7SCga/E88P8Gi1zMnSz9CllinyncILmjaonK1BkQXcD4alOE7CztOUX+Mgw3WtXmbnRKxcaI22tTgUofFqqe540g7xWOo1XSwhYyjkaLlW57NJqwaRD7ymNg6QUDX48xHaQUDX4nnftcM45/wAAtvijGvyeqOFFr2hzTlBX+RQHOmK7idYsW00rAi5LrMd0xkJjrWrzEtEyWBFiNtrU4FKHxasF7n+0HeK2qlQZNn5RZJMgOgE3P6g5YW2MtasGkw9ZkptII6OYLtIKBr8TzudFecFomn0uOMW05PAcNu2SZG5eW1f4lOBuRkPo/wAIOaQQchG7nSCgbZBY6o+U3pXmZaJKxcWI22tYmkt1zCwXvcB68/FY6BMetDWMo3dcsLbGWhYNJZrMlNrg4dHHbtIKBr8TzuZQYVZnhW5kyC3NlPKeHXL6nDyXci/xqSCYP9rCD2GbTkI3Y6QUDX432MhMfpNmvMAaJksCLEbbWpwaS3XUsCI9wHI+fisbBJHrQ/wsZRu65YQiMtCwaSzXUpscHDoPGrtIKBr8TztfGdkaJqJTotcjVbxAYcT2XciNFpPmj8OkIEGYO6nSCga/HdMZDY7SE1XAA0TJYESI09qxVJabRJYERzgOSJ+VOLBLh60P8LG0Yey6SwmxG6lVSWe1V4qbHtdYeL3aQUDX4nnbDorMrsI/RQ4OcCu3iG5NTx5LuRGgUqquTZ5jup0goGvx4FjIbXaQmq6O0aNSwHxGm2anCpI1iSxcVzgPRiflYyE5wHpQ/wAKUWjDUZLDZEabJqqkNGlUsB7XWGfFLtIKBr8TztfHPkMN1+OI9thjHM/cFtMQ45n7huh0goGvx4Rhsa60Kujt9mpYL4jTapwqSPaElKFFLh6sT8rGQnOA5Yf4UotGbqMlhsiNPaqqQBpVLFxGP0TPiN2kEw0cPMGuUmgqUejt1tLVjKO4aJmq3uZpNWBSIZ9rnREOd2ANa205Ypnq4kbTqPUCa+gpsZmfNybmdIKBr8eHSexrh0hYVGZ7NSwXRGa1i6SPaapQoxcPViflYcN7gOWHPwWNo7dRksOHEb8V58DSEli4rH6Lp8NdpBQNfidjDo8M+yqobmaLli6Q8aQmpwKQ3US1ZXuFocsdRx7TCFjKOfZcqy9mk1YNJh6zJTBmOcMCisy5dZTIbcjRLiR0J4m1wkU6iRji3nL4HczpBQNfjxJJ7Q4dIWFRmaqvBYJiMsKxdJ7zVio0x6sRYTHuA9SfgsdR26qlhwojbK15+WkCsXFY/RdPg7tIKBr8TuGHAhutavM3Oi4rFxojba1ODSG/FqwXvcNK68VjYE9KHJYyjd1ywtsZaFg0lmupTY4OHQebb4uVrCT2VDibb2DDhZbELo4xmC7cjpBQNfjxVcxY0N3R5SqoV0egXKxVGdD/AOyf0VTHdiwHR2Domq3k6TVjIEN1lSxkGI2yteeudILFxWP0XcBdpBQNfid2xkJjrWrzAGiZLAiRG/FThUlusSWBEc4dESfisZBLtKH+FjKMNTpLDZEZqVVIaNKpYERrrDPmpGi52tqtUWN6RueJpHIiw+Zf4bkdIKBr8eJ7uM8NCuKJC1u/CnSHlrfXP0WNiPeeipYNGZ7VfisBjW2C8w4bHWhV0ZmqpYO2MscsVSB7TVi4jnAei+fwKlSIM9JtysbDfD+KxUZjuide6u0goGvxPBMNjXWhV0do0alguiM1rF0ka2rFxi7RiflYcNzh0w5+ClFozZ9BksOFEb8V5+WkJLFxWOsdzObD9Nygtz3N0dfE+3NGFC8E0k4bMF24nSCga/HibaqJhv8ATzLb6bEc0Hl8o/hSgwwOnPusjkWFAaDytqU4Ecjoeqrt7ByYYUqTBl0s/CxUVpPJn3J2kFA1+J4VJzQR0rCozNQksHbGWOWLpPeasTHnoxCFhNe4aId4KUajt+LVjID22Vp20kzblmOZNHow/sypDictcJg1FRKI7yXVfjcTpBQNfjxIXvMmjKSv8aiNO1+NqD3Ycb0uSzgeOhNceXOrqjRZeq/8q5jNLmevWO1Sfin+tk7dwdpBQNfieE1rCjtJ5G1rFwXvtqWIoo1NLlUHNFgasKkkWxSsOlN7SVhUkdiqpDexYqksGshYMcu/7PysOEX+xPwUo9G7pXnNrPrhXTHBw5RzEe7Mwn4VcUwaYyo5CenMocUZHCe4HSCga/HiMucZNGUlCBABEIf2ZVxDFf6nZzwaREwpw8S/1cnYptwoPa3+EGxcU/pyXztIKBr8TwaZMgpB+2u9RXNEgS6QLoqdKj3PQ4zWMc+IewLAo8MdMtylEhtePWE1gtMM+qVd0OPdWG5K2umwSemUipwYgJ5M/MFzzkaJqkRzlycUxWZ5TFqfBOWGarDuB0goGvx4jFCo1bZyMv1FXArefKdy8KLoeKidGRXLxdQe1upYBk/Ow5bx2kFA1+J4JdxXhjeUq4okO7PpO/CuqTELGet+FNzTFd6/4UmgAcg4BcRWB46VttBiEOH6SfAraKe01fqlWLUHscHNOQjj+OeVtz2q69N5PFT4ORjyW/UbgdIKBr8eItqhnGxPgFt8QY14q6Bwwte0OacoK22hGRFdxPwW0U4GYqu5Vi1BzSC05CNh2kFA1+J4EXOIDRnK2uhtu3ekVt1NiFo5Dl/hYqGJ+kcvBbmK2vM4ZQvTgOOo/goRYRmPDj5jPSeqO31J9vFUClNy/UJr25HCYvzpBQNfjxC6K8ya0TKdSYwxbTMjwHD8MXL8zxlVw8XUE9hsW2QnT5RyJ2kFA1+J4DI4cX0Arp5uIHw/lYDZv9M5eEGHEaHNOYoRYU3QHfHoKbFhmo/Dj2jwRyT7UGjIKuKi7PDIcofKzBvzpBQNfjxCyhw8prd9AmQv1ZXW8QGHFaHNK/yKM4mFy/Qp0sGICLpiga/E8A/x6DhONV2PotupuG813H5Uhwp0OIJtctrfXAf4cqBBmDx5CZ6Bb+eK4kL0mkKPBPQ6/OkFA1+PEDoj/JaJlRKXFyNN1rzcRSImDmW3QfMnKPRTYAOMhzmNe7F73BrRlJX+NRQRC8bVMYUU5X8NLP8AcFbCnUOL5TPJn4ceRn+iXfjiyLCzOuh9b86QUDX48QNgA1xDM2KG0jCdhO4jdpBQP/yMBxz3XRWroVPHlN5N0MSI65aMpW1QhcwG8viVtcIWnl4fDp0HOa7UyKzyXCfHRJzKkRujx4sgxPSuT9L86QUDX48QXOWG0y1DiR2kFBBEwbrxKFJo/mScn0TYsPIfhuRc4yaKyVtMGqC3+zKEKGKs55eIIkLORg2qJRXZWYQ46ju9QqK/lfLiyjxB0hNf6QnfHSCga/Hh8WLnAqtUWkHPgjiR2kFA1+JToUQTa7KjCiVwH5+jlUxk3EUGi1tnX0n8IQ25f1O5TxEHZGRDPUeOovTIfFQz6RJ4sY7keqOfUAvjpBQNfjw+FAH6jdFQYeeUzxI7SCga/E7Fz/uNrYUaFG8tnkz8Nw/x4Rxr8vQFtkQY5+XoHJxHBjjMbkqFF9JtfHMNvK9UceoDxZF6JH4pg9EkXx0goGvx4eyDla0hv1PErtIKBr8Tssp8CqvCtTIzc+UchvnRn5sg5SnU6kVyNXSeJIw5BddiufQcRxzR2WlNbyCXFlIHqEqI3kifS+OkFA1+PDi45Ao1JdmmdZ4ldpBQNfidl0J4wXCRT6FF8lxlrzXzKFB8lplrzpsJgk1olxI5npCSpEM9B45o0LRHx4tit5WFUhvSL46QUDX48OjHORc9qdEzvdxK7SCga/E3jKWzym1OTIufI628e8eWam2p1Kf5T6m2cTUiHpD48cgeifBvFslSB0C+OkFA1+PDoUP0nT7P/tQGepPiV2kFA1+JvHwn+S4SUWhRM/iLyHQ2HBaZflNY0Sa0SHEzhyl3hxzSH8l2fjLi6kt6PrfHSCga/Hh0GAOQDtPEztIKBr8TewaZDz+ITYjfJcJjYiRj+kTUamPrOQHx4n1/bxxNUmL0ePF1Jb0O+a+OkFArGfxXlBeUF5QXlBeUFlCyhZQsoWULKFlCyhZQsoWULKFlCyhZVlWVZVlWVZVlWVZUScjX+AWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZQsoWULKFlCyhZQsoWULKFlCyhZQvKC8oLygvKC8oJ1f6goOvxN7E5WYYVwcsMy1bEOAMrzM2KFCzgV28T6x8vHEd3Iw+CjP5XS4upVjvmvjpBQv7n4bMqNGPJ4niZ1oULX43sio1FOeY7NhsP9LDLsrPFFXL9vHEc9EvigfSeTxdSrX+N8dIKF/c/DYzvUKiv5XS/vbxM60KFr8b6DSMzpOPgUXHIBNUikuy/nihx5CfDjiXpPAUAerPi6lWP+a+OkFC/ufhrh6RATD6RJ4mdaFC1+N9Bi+i6Xb/9Lbc7oYH0V36bieKKS7TPx44gM5XEqCzkYBxdSj0O+a+OkFC/ufhsJnK6f97VAb6g4mdaFC1+N9F9WRUKH/8AKR9fqqO31J8UUmL0ePHDYQ/2xWsOC9tla8/LSEli4rH6Lp8WUk5pHxvjpBQv7n4bAher4lSHEzrQoWvxvozOVhCbC9aaa3kEuJ47uRhUZ/K6X97eN4kZ36QotNi1nIJ8udYdHhn2VU17NFyxVJ7zViqRdDkET8rGQS+1k/BSjUbsMlhCIy0LBpLNZkptII6OJqQ7oF8dIKF/c/DYbeRzfzxO60KFr8b9kP8A+S5+PFEX1pBMPpEnjeFQodZnMjpzKHBb+kX0ntDrQq6OwaNSwHxGa5qcClCfTUsGI540g7xWOo0xylhCxlHcNF01W9zNJqwI8M+1xA48gVJOj9b46QUL+5+GvdyOd+OJ3WhQtfjf3P8A+z93FEGH6Tp9n/2oDORg42fFf5LRMqLTYuY1W7rjIMN1rV5q50SsXHe3SE1/p6SNTi1VhzxYHKVIoo+LVjIURtla8+BpCSxcRrtEz4VHPJDd4KM71r46QUL+5+Gx4nq+J4ndaFC1+N//AN3FFHo9g7TxuyiMyvrcmQs+V1vAq1hUeH2SWCHs0XKcKk95qxUe66BE/KxkEvtZ+FKLRuxywtsZaFg0mHrMlMGY4JSD6kk48sQ/S+OkFC/ufhkZ3IwqO/lIHE7rQoWvxv3CQll13PFD35mE/CrjYucZACZT6W8YDDdfjhMnsa60KujtGjUsCJEZ8VOBSh8WrBe540g7xWPo1XKWELGUdw0TNecLNJqwI8N1jt3i9Mh8VDPKSfjfHSChf3PwyL0yHxQPpOJ4ndaFC1+N+6z7eJ3xD+lpKpEc6M+NhR2nCiZbExpGG7Cdw/GQYbrWrzRbouWLjvGkJrEUnscQq2ueLA7wUo9FHxasOHEb8VVSGjSqWA9rrDPcQOWIFRx6s746QUL+5+GQ2cr1AHqz4ndaFC1+N+6z7eJ3jO83KZyvN1xsYp80yvUMnEsiJrCo8PUJLBu2WOU4VJ7WrFRy+yJ+VjYBfbD/AApRaN2OWFdstasGkQ9Zkpgz2YDOVxKgt5GAXx0goX9z8MgQuglNYP0iXE7rQoWvxv3WfbxPR6M3Ll7UyGMjRLjXawcOLVqzoOIw4mEfpxXhsa60TVdHaNGpYESI34qcClD4tVTnPFod4rH0arpaQoRMO4uOma85caTVi40N1jr06QUL+5+GQ4eUNLR9eKHWhQtfjfus+3icvythmfZxtc5YLPAcZQodzg4IPTnXmyzRcsXSHDSE1iKTVyB5CwmOeNEO8FKPRR8WrDZEZ8UWwYs3XQqkoYmJj88MiRcwunfTih1oULX437rPt4mixfRbUo0c5zcjjV0jhvwWrbnDCi+HGVNBcSAXVT9a9kRMLCo0PUJIxoQcDMVTqTIzIoBOYhYEQuHQ9YyFMdLFjIHYVXdttCwY7NZkpjgsWJ6LSVHi2NHFDrQoWvxv3WfbxMyCMr3TNgUGHnlM28atcyK0BoqaVKG8uaORwPisdRpjlLCFjKO4aLpqt7maTVgR4Z9ri6nWu+a/OkFC/ufZw4bXWhealYVgRXttrU4UceCyvdrDlKNBGtpCw4LhYZrzhbpBYEVjrHcALfTIamcr8Lih1oULX437rPt4mZBysYbk6qzxzjILHWtXmrnRKxcd7dITX+npI1OLVWHPFgcpUiij4tWMhRG2Vrz4GkJLFxGP0TPiinWu+a/OkFC/ufccKCw6lU1zNFyxcc+0FiY3dfJYTXuA9WalFo7dVSw2Pb8VVHaNKpYD2usO5QaMysjxKawZGiXFDrQoWvxv3WfbxLEinI0TUelPrOSfTn4+rWHR4fYsEPZou/KnCpPeasVHuugRPysZBL7WT8FKNRq+hywtsZaFg0mHrMlMGY4ip1rvmvzpBQv7n3aTmgjpVcBmqpYLojdanCpA1iSwIjnAcj5+KxsKY9aGsZR+65Vl7LWrBpEPWZKrZrTqQfJabr8cUutCha/G/dZ9vErYIyxDXYFCZnIujbzEk9jXWhV0do0algPiM+KnApQnrasF7njSDvFY+jVcpYQsZR3DRM1XELNJqwI8N1juG0613zX50goX9z8ExkJjrWrzVzolYuM9ttanBjt7S0r9bhqcpRoA1tIT4bYRY5wlO6mtsPlRa9Wbil1oULX437rPt4lEPLDhmWoZeZeMgw3WtXmrnRcsXHe3SE1iKT2OIVbXPFgcpR6KPi1YcOI34qqkAaVSxb2u0TPg9Otd81+dIKF/c/CtqhNAhgywRmGVSGQcUutCha/G/dZ9vEkSN6IqtUWlOyuwR9eaEiJhYVHh6hJYN2yxynCpPeasVHL7In5WMgF9sP8AClFo3Y5YW2MtasGkQ9Zkpgz4DTrXfNfnSChf3Pwlzh5bsFqdSHeU+oWcVOtCha/G/dZ9vEkKisynCI8FDgj9Irt5rYbGutE1XR2jRqWBEiN+KnApQ+LVU5zxaHeKx9Gq6WELGUd40TNedLdJqxcaG6x26U613zX50goX9z8JZRYfktNz+U1jfJaJDip1oULX437rPt4kfSD5DDdD6c3cZAhutavNlmi5YukOGkJrEUmroeQsJjnjRDvBSj0UfFqw4cRvxVVIaNKpTY9rrDfU613zX50goX9z8IfF/Vkban0p+U4LfrxW60KFr8b+K6ji6i5hKeZSpFFHxasZCiNsrXnwNISWLisfounw9zR5UTBH1QeRhRcLVm5xSImFhUeHqElg7YywqcGk9oWLjF46In5WNgXXSYf4UotG7rlhF7LWrBpEPtkqda75r86QUL+5+EQ6HDzH4pkJuRolxW60KFr8b/Wfl2MOjw+6sEPZouWKpJ9pqxVIuhyCJ+Vhwi/2J+ClGown0GSwmxGalg0hntVKbXAjo4SyjN8hmD+VIZOdGMhtfpCargAaNSwIsRttajwaPFuXwp4U5TrVRc8Why/1FGGtpasZAe3RM15250gsXGhusdsHSChf3Pwd8U/pCiUyJXyHpz8WOtCha/G/1n5b+Tmhw6QsKjs9mpYDojNanBpIn0iSwIpf7c/FY6jzHKYaxlGPsuVbns0mrApEM+1wOJFzgVWqJS35XYLfrzsp1rvm2cOBDd7KqY5mi5YukOGkJrEUmY5A8hXFLB2qeWrxTYZhBzR0yWEx7fiqowFtSwHB1h4JDokOs5SOnMmQhmFdvFjrQoWvxv8AWfl3XGQmP0mzXmLnRMli40RttanR6UO0tWVzxqcv9RRRraWrGQHt0TNedudILFxobrHbrCoUKuuu0pkJuRolzsp1rvmvzpBQg4AjptVcBuqpYJe3WsXHGsSWBELgOR/5WMhT0mLGQOwqu7ZaFgx2dslVur4rsjRNRKXE/SZ6+LXWhQtfjf6z8vA8OBDPsqpjmaLli6Q4aTZrEUmrkDyFhMc8aId4KUeij4tWHDiN+KqpDRpVKbHtdYb58V2RomotOi5jVaedtOtd81+dIKF/c99hw2utC81KwrAivbbWpwY47SF+t3Y5SjQRraQsOC5thmvOXOkFgRWOsduDKK3K6tyZD/Vldbxa60KFr8b/AFn5eESImFhUaHqElg7YyxynCpPa1YuOX2RPysbAL7Yf4UotG7HLC2xlrVg0mHrMlCokKu6wjLPyKHBGYV287ada75r86QUL+590woDOxVNczRcsCP2tWKjT0XyWExzgPVn4LGwG6qlhsiN+KqjtGlUpscHDoKL3GQAmU6kvGC03X44udaFC1+N/rPy8Ow2NdaJqujtGjUnPEWJDAEzOtbafIhV683O6nWu+a/OkFC/ufgMnNDh0hVwG6qlguiN1qcKkDWJIsunPZyB6a1ww3VuvHQGvw2/Hip1oULX43+s/LxA2jtOFEy2JjCMM4Tred1Otd81+dIKF/c+zdMZMzy5grpuXO3k4LtMM4137QtviDGPydA4qdaFC1+N/rPy8PmciMY+aZXqzc76da75r86QUL+59ktcJg5Vt8Ana/wC1FVVPGVvA8xinyWr/ADKTWJzE/wBXFbrQoWvxv9Z+Xh+1N8uLVqQJGHEwjzvp1rvmvzpBQv7nvJETBW30QmQrkMoQZGkyJy5jwEw4cnxvgF/lUudya5H9SkOK3WhQtfjf6z8vD+WCz5Rzwp1rvmvzpBQv7nvi+HgRPgVtNIaSz+5FdQ3T+m6l8Rwa3lK2ihtcJ585QiUjDiejmHFrrQoWvxv3RYrrlgNZ9lYFIhn2uGukcOJgtW2uGHFr1c8Kda75r86QUL+57+4iNDgttojybMquKU2R9IK6hvDh0bjdPcGjlKuaONsdynItspDi1nT9ApQm2k5Txc60KFr8b+JCiDBP/wDlYuNEbbWv9PShqJav1PGpylSKKPi1YyFEbZWqqQBpVKbHtdYZ8HbAb5tlX5UhkHPCnWu+a/OkFDY+KA4Zl59navPs7V5+H3lviF3wvPwu+F56H3gvPQ+8F56H3ljHQ5+kHVq7otKYfbkVcxmh/wACsImGekLz7V59q8+1ecurGlYEJ7ralKCwNsE1dUmkNba6ZUxcuf6TivLb2ry29q8tvaq4rO8vPQ+8vPQ+8vPw++F5+F3wt8Qu+FvmD3wt8Q+8t8M7Vvhq8+1b4YqqRC74WC4Gw8JworBa5efbqXnv2leWe6vPftK8+1OuIjHVjIVC1+N+6z7bytYVHh9klg3bLHKcKk9rVi4xfY+fisdAuhymH+FjaOfZcq3OZpNWBHhn2uAvePLOC21OpLvKiVCznjTrXfNfnSChxnuiBzuQ9K85G7R+F5yN2j8KqNElqXn4i8+/sW+Xd1b5d3VVST3Vvo9z+Vvo9z+Vvo9z+Vt233dcpXEk2LDYC12TCXkN7yESM0BpMsqhxv8AJubsTlcfyt9/+v8Alb7/APX/ACt9/wDr/lb7/wDX/K33/wCv+Vvv/wBf8rff/r/lb6/Z/K30e5/K30e5/K3y7urfLu6q6Q/sXn4iwosU2SXnI3aPwvLjdo/C8qL3l5cbtH4WDSHi0LF0kG1slio09GIsOG9wHqT8FKNA7pkq3FmkFOG9rh0Hd5uIA6V5d2fVClCg94rAhvaD6tz4rHRgNJ81h0nsaq3xTrC8l59pS2k23RXkv7yqfFGsIxmxi6RyEKDr8Tfus+3csZCY/SbNeZuT6pksXHe20TX+npPY4tVbXPFgcpUiij4tWHDiM+KqpDRpVKbHBw6DucOhwzU0y1501jRJrRIc8ada75r86QUDX47p7YUDX47DP+UeBVH0OEYyGx+kJqphhn1Srqj0gG2pYbXvaOUXQ7VKNBI6WqqMAeR1SmDMbhjIrW61i2uf8ApUeGQPUb9VdUmMG2m6Kw7qIekrFQmMsG4u0goGvxN+6z7d3kRMLCo8PUJLBMRlhU4NJr6RJYEUvGnPxWOo8xylixlHI0TNVxHM0mrFx4brHXsSNnAqtUSmRKy6pv155U613zX50goGvx3T2woGvx2Gf8o8CqPocMxsFjumVaxbnwz2hTo8cGw3JUix7tV0sbAb2EKuj/vXmHdqqo/7lKBA7GkrDLmN6TcqcePqYFgwQTyvr3V2kFA1+Jv3WfbwXGQWOtavNXOiVi47hpCaxFJq6HkLCY540Q7wUo9FE+jBWG2IzVNQKNRjdN+qZCbkaJc8qda75r86QUDX47p7YUDX47DP+UeBVH0OIa4TD7K3vC7gWDBhixvAXaQUDX4m/dZ9vCpOAI6VhUdmqpCNDDroZATzzp1rvmvzpBQNfjunthQNfjsM/wCUeBVH0ONHaQUDX4m/dZ9vUfTrXfNfnSCgsiR2tcJ1a1vhq3wOwrfA7pW+B3St8fsct8fsct8fsct8fsct8fsct8fsct8fsctrgxbp10DK5KhQokaTxOYuTyrfH7HJrIMW6cHz8k8hUGG+NJzW1iRW+B3St8Dulb4b2Fb4at8NW+GrfLFvmH2rfMPtW+Yfat8w+1b5h9q3zD7VvmH2rfMPtW+oWty3zB74VUVh9rhuMiMbpGSrpLNVaqe51jV5MXurzcbsH5RhQ2xA6Y8oKBr8Tfus+3qPp1rvmv8AaohcGzngry4x1j8LLF7y/wBw+0sj+8sj+8vNnvFebPeK82e8V5s94rzZ7xXmz3iosWGwhzRVhLbIMObZy8oLzI74XmR3wvMjvhN29lzdZK0xxD5kT8pZH95f7neWWL3lli95ZYveXlxu0fhecjdo/C85G7R+F5yN2j8LzkbtH4XnI3aPwvORu0fhecjdo/C85G7R+FVFi/BVR4nYqqV+z+VgUlvgsXSZ9DYpX63DU5Y6jD2mELGUdw0XTVb3M0mrFxmOsdwGZyKuOCeRtaxMAnpcZLEwi0eqz8rHR7kcjon4WMpPY1YTorta8zO1xW9mLe0Lure0PsQhw23LRkAv3Wfb1H0613zcDj2fVe2byje19FD0RwbGQYbrWqqGWaLliqQRpBYmMXDka/8AKx8GY5XM/CxtHI0TNVxCzSasCkQz7W4zixGstKxd1FPRUFc0WDc6LZqdKjSHrOmsY58Q9gWKgsb0yr4A6z7eo+nWu+bgcez6r2zeUb2vooeiOF4yDDda1ebLNFyxcd40hNYqkt+IWDHc7/t/KyOOppVcFx/6lJ1E7YTlhURvu3KTKKNUMqsvYO4rqkUju1/FeauzyvrUgJDgbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBx7PqvbN5Rva+ih6I47dZ9vUfTrXfNwOPZ9V7ZvKN7X0UPRHHbrPt6j6da75uBxwBMy+q2plHmJzraVvVvdK3q3ulb1b3SmbZR5XHotKh6I47dZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfTrXfNzUdZ9vUfHbCiBrgSSSelb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneK3yzvFb5Z3it8s7xW+Wd4rfLO8VvlneKEN7puZOZ1dR9JsPjzUfa7w6j6TYfHmo+13h1H0mw+PNR9rvDqPpNh8eaj7XeHUfSbD481H2u8Oo+k2Hx5qPtd4dR9JsPjzUfa7w6j6TYfHmo+13h1HxYkCjvwif0Le592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3a3ufdre592t7n3aFIjwXtnOZuZZv/AOwQf//EAC4QAAECAwUHBQEBAQEAAAAAAAEAESExQVFhobHwECBQcYGRwTBAcNHxYOHQoP/aAAgBAQABPyH/ALC6S01M+kXQEugEaB9SjQAiez0WuArz22kV5TP+AgKpdEKh0P8AIhEw9FJh6wUlDyPycS0SrQrIl94WyYSXIeZTJkyZMmTJkyZMmTJkyZSiFniivqs2MQPbD8kTx6yJSwG0xKOx+ZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZSLhWHWRIyB7wihzh5PkJsILSoQ5tMlN9rBJMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyIUScFjcoLmCgJuHx8aitCgVCHUSvQCZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTIhEIhEIhELGEkv80kCCHBcfHJIAclgnMOET1ZIBAIBAJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZEIhEIhEIhEIhF+6STX1OR+NxLE3FGY2spIBBAIBAIBAbGTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMm2EIhEIhEIohEIpoD6qCByKzn8ZnIQJkp9zyokuZoBBAIBAIIBDYyZMmTJk2xkyZMmTJkyZNsZMmTbpCIRCKIRRCIRTkBCCJEIjIoseUPjEkR8YOs3OQzKcJNQEggggggggghsbdbYyZMmTJkyZNsZMm2Mm2NsKKKKKKKKKKKKKdt8ORUbWJnP4ufWq9CFZxJkoIIIIIIIIIIb7bG2ttZMm2N6JRRRRRRRRRRRRQCcCRCbSCjQefxWAhAAJkojiEVVlBBBBBBBBBBBBD2LbG9Aoooooooooooooooo8HKZqgIBJEfFAmQZkqIMfdzQQQQQQQQQQQQQ94UUUUUUUUUUUUUUUUVBUVIS8O4+CSgRggc1HRAghwX92fNDFOWASEEEEEEEEEEEEEEPeFFFFFFFFFFFFFFFHY43mSR0sep74fiaohMpIAA+KYSZBYH+n5iYBGMXeSDUckTHN0gkb3J8wAkKkqQYJMgggggggggggggggh70oooooooooooooooo7BtpgKl/Hp+7n4gIwCOl+QZh0FUAnWlO5AbbIE3UqWTg7xCxRWP8E9f6aTSKQ2xaRtCaXHAoWYvbMQgxuUuAHJBBBBBBBBBBBBBBBBBBD3RRRRRRRRRRRRRRRRRR2sUAxQZBDrvcHI0USMAufkZPtTAiDGgkSDaET/ABtGiCYg1CI+dcVvI+/6WACaRJPeRMRKrikKkbD7QJKSoemggggggggggggggggggh7koooooooooooooooooo7gIWNRQhCpYVFh9qSwcyXfVYeZ+kF2IyARlFpTlyFN6eakrX990yOmL6pqz+k7bL0YpGQMYXCk5jYfYARAOSVA7j9rYEEEEEEEEEEEEEEEEEPSZMdhk24HIjeKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO7MYcLYJoMnB9m0DepLmaIkQRWLYhRiDdkHL7egQ4YyUJOM99HJAEQEogj+ihiaTmZj6RAIYhwgGJMbESZdBounrVAUTb2hBBBBBBBBBBBBBBBBDaNoCBpnqMmo2ESFNpRRRRRRRRRRRRRRRRR30Z4sb1vsQpsLE6rFLzgCYaaJjOO09K9UBAAAMAKelGkdvBUasT46hXqe0u39CSwcoHyk9UAMDhFBd6I0kIcn9NmY5IpduBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDYQyQCvsySiJSKIImiiiiiiiiiiiiiiiiijvxyhwv8AWPcYbCMXREJ1nYX0IqKqfxGqhNAAGA9UtZ6AVLR2Q9gYgqD/AEDDEzNNYqZ+uNYHRtI5M9UBcnHoDdFmPlEMRyiSdwIIIIIIIIIIIIIIIIIIIkiCJx9uQmCtnREJiGRRRRRRRRRRRRRRRR3yfRO6NtA2FgKqU8eHMDmeQRDRNNU137oAyATBIaA54R42OL4nRTuhsLSC3rsSfvNnVXnWYehz/nyBCZBCTSBtJafrjoERddUAY2oEA4LhPw6YErihkYkiNpqGE5KhcSWA3gQQQQQQQQQQQQQQQQRTGC5AAQHugAxDowjHcjBFFFFFFFFFFFHaHfe20omiPoh2z7T8x5JvNHeL/ulPlaqBsBOeSNGzEYzzNFa09kTzNfXD3DI7aPLaP5PKZmET+ekDWaYu7bGA8yiYNvsJmI2okOOEJ+CGvFVOJUUiucAKeyIdstNm+CCCCCCCCCCCCCCCOsAgXz74TGBtROMrUUUUUUUUUUUUdg+iFFyMAqQSJtO4XA6ZWCdciwWBktUi7NLk74ta8w+wtaK3OifHDua7eag2DL66oi5LIaND9/50Ryojn2wjFRESE1TjLPZTkMbUfmYuQEUCRFEG+mMLyiXLme+CCCCCCCCCCCCCCLFK0gCwcAIBDEOEQVRYiiiiiiiiijtD6LQ812xILEjAJyoOQPkqcjjEfCoPoYxT+unsm1McMaCKuxXClpi/LbWbdkf7HlHRgvytH84RaCEKbYwHrsYO17OH1by9IEEEEEEEEEEEEFcmxS4GKlzoxgMQiiiiiiiiij6Iz3KwUuMJ2okASSwFU5jvwYeteiIgdcgYMznihrNXh6We0bSWOY/Wx4sO5rthlgIMmoVHODImgzHUZfzYSEj7VCOVERITM+1sIBCDgzCLSQez0AggggggggggggmmFyHBrIDIozGxCKKKKKKKKPosJh3NSoIRWgOaNe1CEg0oDl7USAJMAFf9HYVdiuFLTF+W0uBYAVCbVihCNzAfzRhqEMKbYwHruOb2beKPoAQQQQQQQQQQQUuXBZwiWg0NiPBsUUUUUUUUfQlkjozSIfoOWCl66BD0r1QAAABgJAe2dgsfXceLDua7aNG5WFQqjIsAfY8fzLlVRTjmZbRHKiIkJmdzMfZhRcDEKqUgbRvhBBBBBBBBBBQwo0HCmhIZkY4GIgUUUUUUUfQPmdMwK9AkmwGA9wyJk624VdiuFLTF+W0gGSwWjQ3ZchBsGf3/ADBkUgIAACQ2xgPXdd3tGSR7Gm+EEEEEEEEEE4wIUcMhM3IUUUUUUd8OkVgpOq3uCQBJgAujJypuvFh3NdrsxgIvNZo/k8/y72amSYcmZbRHKiIkJmd5vtEPZh3cLFTcVt8IIIIIIIL9fOGgMBwYFHIcplciiiiijvwRZ/6n3LbGn87xV2K4UtMX5bSWPZ2Hoc05LObev8sTYSIBgw2xgPXfuwfaRxNcN8IIIIIIKYAVKAHDnaLutyKKKKO/OrWQd2Cw9y/kpOdd94sO5rtHcJEVBRazkZqWjv8AyssmZKNJ7QjlRESEzO+CxcJk9mkBiyGOxWO8EEEEEEFBy1uu4aSwcyTplBFploUUUUUd9gMexr7kT1FBvRLlzPfKuxXClpi/La2u4zK19p91GkZvBQ6s/lO23IwHr6MPM3tGbw73fCCCCCoDjAtPDQkY2CKMQRZI/wCSiX7CfkXrTv2UVp8eBDA4wAY5jJA58gWv9yuHagWj07IsbF0Sgq2AwHuCQA5kppoX7/RejDva7QEACUCDVG6P530ckC4cS/koMmkUM9oRyoiJCZn0mlYezpBIGwoZTEYjeCCCCCDDAVTE1b0PEzVsQSwBB+csBtSdBl79gY4zjL0jEsRwVJLHsdrs6cvqGrFPNWVp+v5KED+CBcONoHCi4gu9IEguJoF0n7MESJgzr/U/0jVXMFGgfqfpEFCQgpPSq7osVUdI1RHmarhdEEEEycuqFFMGXEZm1Hln4xUGDEpYN74Tg4FJJEkuT6IBJYBymjllX0hEBE0TPaOG+BT6iFSBS0s/kgt1oqRlNnTcuI2hUZxaPRITiaAOIe8JJgFEk+wQd5JCVTrtwXERipMRSv3Ofvobwv0UcnEOSfRbRXoRPRBZ/PHcgq14etigm8QEBzNQUQMiPfj/ACYAYHCZi9ESSEOT7kXESmQhb6BCcTQBs96aIeSabQTwgEAcWoQ5Pwt7jDYRi6IdfzPVQmKABgUCai3EhyMUzMBGxPj3onEElOTiHJPoNQaPBNQaNDcgchhFP66qUjjkWwExVHIHyVAhsAMB/LBWB0ZSOTPVAXJxuRCIjEG+CScTQB945GinFCBpJ8TgCNpHEgrk/B4NogR5ARMVpMcFt2op42OL4nRTujXPYHHmjftH6WnX6T7tMOrdk8gY+vi94GGECkRCSiSd8rLrhBNor0IDpudzxeQE+2Kg5DnpenXIsTrHRScOBYfzQ6BEXSVQBr0CAcFxtIBDFBMYbkVYG3iAImhv1r7wwqRkoBKZltHQIq6TmqA9UABwXHuBHKQ9Pn6uZ5Cqo2YdoCiqcUj1Aq1p7Inma7TiLSmyh7odwIQAGDCnM+8htj+8ipiHJO8xDEVKQTZyij7QAAYBgNtjT3RPIVTRswA3PIUVZ2EHPNB+59Pnb/PSNG1ElxwioRrU7y2kAYh1VLoUSJiGO6Z/ugQDiR92ZAMggAAwluzMRtRIccKCRlP2zZaI3Vo9AuB0ysE65FgsDJapF2aXJ3xa15h3XmwAtCjnEESbR3PuzSMN1PGMhYLN1+dukE1KEGQgSADbTELVWTxsMHz6K9kAhlQuWn4r8AzB/oqExtCnSdIPE3ArA6KIx3Iggsdys6e6NiOUeMhehFK2hTMSQuJ7Xkojfl70SCxIwCcqDkD5Kno4KmwU3BMNjPVm+REAA5JohPReEgsFqjugVEUJv90ylqXzuXMCAQwz+9zKEg1QNs9EBGAR80Y23QJlUA1sLqE3xwMYx9f6aLCK5dfAodNYdwRAohC2kARMJgCvugoIkUYE/AhDk+64TBiuCJgptoo0Il18Ch01h9kSwdHfhRPyncJAEksBVOY78GHrXoignXBBgzNRQ1mrw9LEYDgwJluWinLbGgOQRoKbRzt2YoDrBmaJE52owqIxQBf7oNtpHDcjk7Ac0kgAmdt6y5Ey2gIQAIkmicx9oPWqmJwQsEhRaWIeln9VF4iBrA6SIsbDuTIRtUXEGx87HuG500WugU4gqEqTUaLRZQGHcCo9CE8zyoFg27YtEQJYHSTljYfYcwQ2FDv2wQitAc0aKm6KpCQaUBy2ihIBNSaObll+uiJ4sQIkd5O0iIAByTRHAKcLjoqgbhzfz7Nh+2fc7kY0ChHsjivKQsSLR7hpDEukgCQAEk0CbzYp9Jru0anruOxWqkHNALJFcPgBIQPQlyFP60hwxREYTYgWw4UzRs3KMxtCHKlBx7hnEeAIlEwYQNhT+yooIIUadBjk6uRMdi9JFMkg3SHDFAMSY2KNPXROrsOBdsIpwAJwkSUvXQIeleqAAAAMBIDd1nQNmmGieWCIZBDqNiCmKA6wQNYxAtzlShhluCXJTZPtGEbQXK7lLyYX0YZDFPbscpjmPAQywDgio9uSRkuGZAsC66BxJ3HdYV5czRF5RDHMI7SrDyH2gGDCX9gQBiHCqGxsRVklCnL3UJzSczMTsCsAKrdAqTFxeqq69MoHCBMIxUCFTLpv8xMAozmfXemw2C8bPPs/8/anW6rYev3vTqoWXJuCp5NUy9cuqb1LgOvXdkTnRC8broECI5CfbYhmovwBWoZ4ky6R2pwQgMrFseAP1C0K2m7/APn690ZCwIn+FKCAuaCeXkJPtD4kEAMB/aBWBwjjvRGe6QVyf25LByhdOTdmrWFQRQDGrNW2FpRwcQmDvyYkUhuwP1EPRuIG2Hn7BlgGINQjJUXNqR6eDvuuOu+ZVaIFtq0UWlgoiyiFXM5hypwTA1r7sJIBgwluyTCASY6OoQmwAgqPbsB0Aj0EcEGtO/Rehh2Rdh1NVLRwFgP7gQwOiiTMHqgA5OPasABWaahWvoBcjahPm6DfgQmkWT3k8plMeg0FraIAdtvo5qx5TI6YO+g+N4lgSzoqKcYhj5DXNECfBml6GWAcEFwRviHMtU6o1sW2VHtbCRAzPIKiTg1z6ThQ0SEgfE1A/vJE6onuOEAwBjagQQ49mSbdIDxON8BikVULszQBgCGmDvjpvQiLgQHBvvNs3Dcl2yYZAAAz2FoxHTwEBEBA4IrvOCwQVb0CVUCN3P6qvoKLb8JV+AESusYEwKub4+zPxNUk4UMzoWiqqk4vc60VrYmmeZr8ATcRtCJDm6QSN7IlIOZcyKDAsbLVctjeMX3AQAMjaJHfhCaMwGKe/I57OTbxgFEG3cJ9sDV7ERaDYnfPD/Mu2+eubHsCE2H7yUBWRhhyCZCJUHd1AB/CICFtLhYnl/y71n7GejgrAI8dEAOHQVQ4V6U7pNIJkEkyPU+BLmNoTX+BQMxX+sIxSCFTFCBo7Bt0aK4TbuDdOrTy7+glg5QvlImS70QrVzL0Wu6bpMd8N0se0NyA3VQ/iMyonQaSdo7IIoEBUbwIbxOEpNFNya865KhZBcJqdocAuQwCZVA4Dt2DUEJWwR0Uo12QlGbg0OrU6gZHUU6o5kB2Mxd6p+JFEjAJnO0yfapBAxoJEjaET/HwRE4iq4pcRsPqFEqIRE2ZEkasrUAQSCuW0mQujwLYOUeaGSfdt9YYmZrmJmnjsTxPS3pm4yv3CiBunANj/RQoh0Dsg9nDFgTUQbulnX6V8RNah0875f8AACxdaKjSHAFuUgXko35BYLOI3TaUSFGoQCE3GfYpt4duCm2asodU6wTGTlpJmp42YaBMdfHpksHMlKVW4ev0hYkhcSHLRemwbU5chT4MikZAxhcKTmNm8SBMqtPyRNbypzTBHJsiADEOERE2V+JM4r0wiHCkLKGRIWKmXRAARG8QITIIhpA2XUQJBypvT9wQLhEx9pOZ3SiF2yP3hG/wrkEup+tgeWZBR/8ATFRrzG8I5sgM8SVRySpl65dUI+uAjgGp53IhtZZy8BQYh1wE5E6pqUDXC9ATxJtf6Men2h8SCAGA2OXMAVBo6I3DDPcEXGCHNoPegQTCOQsQJ7BLk70IDqS5miJkDFYtiVRvLVCDl8HiAQxDhAmTGxAqI5oVghpktTKa3GCH6tTYdSAADAMjCpIQgpuyGK5XoLkcD9k5De0kE3A2JTNLekD1TFVVPRrRXcTRRE+iKMPzQuB3DI7ry7YTEd5mCC0LoiUyVoXoPCtH8RquiLx1Rq1BPMtV6oUMrzQZfXVHJmAkZ0X994gGYdAwWRm5p1zUzZoYuoIJDDe8jytQ/wBRfRRgoWZfOlBuj6ml16LNAWU9R4REESYKdCXdXJLBQA7B5R9KDscdHZI0NBV4hBNw2NYnhACLXATsZhmHgms/aD0r1QAAAAkB8JEAzCfpQFLtbrjVRRJNx6A2BAqpOBYQgAxsO8I5URjUtkJEhBNYrXYMYHR110ZZRgndETpY71AopEfzwEYIeITIsCWDZcNuQCsHEQcvpOXki5dE6Kd0Aiai2wY8Cd6VRBHaEGqh1bshTKaAD7+1WwzWGo3oAMcTjYqo3IrmuaPoZ5o9AVuDOSEi9qKiYHhoiou3TbkLooq5O4eFIN8NkOIqIRrECWHF6maNm9MlcGagdbCmYMN5tUyJIZmSjR3Q6BHXHQME4RqSGKaXFJ5A7kSCxIwCuTkgfJUynARZLgeDaigJggAAnFxVfse8jRWzPaZ5mu7BgL5Gt3mm45MK2FNugjlBU2WNoZjVm8cBEmCE2dz5gUeQUC7NzP703pSSvLmaIhpg5go39Lw8h9/EpABiHCqE1yIsuh0W1uL4IGfUKIAEsbnvBISf9ly0iQLmoIHVDXJ92jlaibm4uUEhKj4gblbxSWTsUNIYPQ5nhBcXwgDyV1FPCKaWXIUzT5EGgA5fZN1fNLppcmrTM2PMO66BimMfRGhkn5EHhWz+IzKeBl9Uj0OR2MHKgoMjqy9NsuGcDebqZdFiIj3mIm6B+8k3PUkwe4bRpEPhE/wpLYATQ0wTL2zH7QyMAMAAwHxQFYHCOTvRGdiQaGKgCNx3zDpIkOuLkUrGRgbCEwRPcVAeqADk42QzMzU0mnsoTG0IxgihBODZvJP2QWimCauCK7luSehpbDDyFUJ0EIxbBU7VcX/PTdb0KDICYBaAcvpOjE5fE6Kd0CgSi2x0dQN9Q89E3DjDoowtVyjoj6SQsjMWXuPG8RABAxBqgNpRhEkC3BDNgXnXJUGUJ+kis7zs70Hw/Iuw6mqk1ACwHxYIYHR7/UmSz1TsiNRvOVVFMOsth1yI7uTEJy4hNDG5FLL3QI45c1mT7MDyLhcgRu6XXoC9EYssSOfkbpCHKko5qAPCQ9NVHH0jZ+ItM8zumfcSZzyuGwgDoGBxou7J5IbDsDT9d5pHIYwcxYKrlYo4k/IC8J0U7oVE1D4wDQdUWccIBgDG1AghwX3CIpAQAAEhuUG6UAuT1zcKCRtpBMQRjXFCHeZ2Oe07YQ0YWaB2QTxodzT7JgECMEOS/wCDMOlSfCkpumhOnS4xNQvYfOyamQDNigNS6IHsc0JQDtecAC5NMI6ZPq77hGHKknuEAOTRVVpZOOZorczMInma/Gk3EbQiQ5ukEjbHk1Mkw5M7zcRtoqgKGGBUakbQmkxwJ6rTOWJ+s6Ay1Zbj3AAXJvmR5LTmucroD9qkGIWgkoAiiA460VnFNQchVG1ToR8hRShBnJyd4Sh90BzY8wnSxJ7kUgiGFfyc1F27pb1U4PhWCDihBuHQVQCY6R9I0uTNrDEjzD8cRaRtCaTFCQEggGDDfbiJbl0FAkjFBMOyO0Kw9zgEA0I4uUhljulvR9Nc0ywSnLkKJ5YogHE2KaOwJhyBVBR13HpZ6MbPMQuCNqBYDIDUJtiDJKjV6md4CCR42hFL66fHhIwJ3woS3U5oxLbg1E7N5UNGgHIbwxsGCmlp6J0QCq/gIAAAAQAFPQPwdVGjuAArMNH5EUu70XqRmJb81uE26LyQAAAACAA3wCTAOVV7EAAGAYfI4Rco90eloFvftrbqH/W/FYCEQfJAIIiiROT6enW9jyYByyJ0Wp9C1PoQNEksPx2XH+26xJeJt+SAC5MEaGD1UJROvYlyiCyCoB4GKQYrmvsS/wBIRQ7jovs163ddi4TXa+R4DOwjDluAki7IWpCxXKT/AE1oon061s063en9Y+RhDBArkQDQnqgOlAMg7exJFE+nWtmvW7zGFECABEj8nw8r06RRPp1rZr1u+4dn5a3Ion061s063faaK/J8z02RRPp1rZqVvoQqsHycWP08RRPp1rZqVvoMlhgfk4+5vGBjI7pFE+nWtmsHFR6dr0G41ED8mlHd3Zs20E74GWEvRCJMwVLqNkMk5ED4JE2W2Nbv2RmMjjA29F8vk0UIu3PEj0aa3ftCsDhRCIWIw3AWLhX2/Jhxctt67LPSprd+7NoWgpkHtDcbIqxHyYbrESwmrUZPThrd++CKE2JlAx2GGEwgDCR+S3Dg5KBBzG3u6i/f1u/0GMLqLeZsfIqRHyWZJmUzvai/f1u/0on1EBQhahEP8oY5nv6nf6ZABiHCAAJD5QxzPf1G/wCRyWDmSwTUKedMOSmPSN4QZhyH1oGXLHtvckRuBNFmIrz9SJMA6j8KTdVwmNo1oBTEcvuWDkKmH3scz39Rv+QZ1VgXUIiWELJmfZEWCN5lZT48yMFKfzcQ+c2981D5MeUCA/XAGSmnU/wprqqRQFRrvWsfK1j5RIdPFNwXnySixDlkJ5C5B9I8F8o5EcwHMSiFDCHrvuRCEpqQF4XRVP5TGHXWa61ZmQTdzAJlngg9vZiVX7+222221LIpdO1YZwFAXARd8dThhQ52Ccwd6GP0mBpvcwZSWkGMVMxUwVQjXqAfZHO/HhljpdYq5NQMPcFWUrmR57EhCDZSLOWt2pJDI+B0HQfYlFOLGb5VGOb/ACngY0iTyVF+j4Rnl1nVja6c0ygQC9U11TyClyyr/hGUFzDNBXHX+Uo5N0iBDx8WhHuyJ2TyLYAZ0cEXNNpCHUwwU2QtqwQUZM2AB8pjehX70DiqQBhwDRre3SbXqarb8VbSDpwAzf8ABOl+VCeH2uaej7KOT4l4g8vpNDd0XggIAASA4Jo1vbpNr1NVt+J9jQC2IJ0AnRwd5KJEMokiIZotoMEx2DD9sUGa/wCJ3nwjRre3SbXqarb8SbdjKieidxbxs6OCJbiQ73coIQerz6sUzm08LsFyU+hwvRre3SbXqarb8Q7OIZ6+AEC5dQzYBVZLGIYlRCSS8ST1fSZyG33GCAAAADAegHBFGRDmV89VxwXRre3SbXqarb8PbB6UgMMXTOAKAi7A/wBUxRpvouTGV6aqbXwXncY+i6gUK2AE4kVuzsqitcYfad2E4uoSj4iRIucB1KtyQdmU5KCcRYum0GauwO30sP73FAQRJEcA0a3t0m16mq2/D+3xUAHAJxegbAWqwT4LAPYyTX5IB37A/wBXRRYM+lFSNixMZBJGMQ7tybHgnwl1TOWCnd3QPhFz4JaR3WtHkp7GBbKMQG7+ixinw6w0gLFX0UJ/dCPSBD3r9uv26mZzPK2JLXDr2T85aqoSe5A8IqS6nhfZJ5VQU4s5ox4fazCkQPTYnhwNd9KMKRdLIrT3lNMaeZUh8P7fw2Zuj47zHaaNkH7dRwRclyXe7kmxDv8A6sUwHkEHYK7vAB6pDhjJDTEqsB7qfPaTysIyPonoReXK6k7MCDFk8KHrtU6IuAwZAxUo5yehmtHNTzWWFCnhuP1qU9UshJG1WoNmO8mUDlgU8u4QAiKEU4MmtFGaHqtUx6DlA4Edn0lKuSD7QODA+0xrmL9FZLWRdS4D0qIbKNaQDo6Lz4+kPkx5QQP/ACBktQWuXkAzLAa+pcviAPQ1W34f2/hsxEgAklgE+gdvuEEQmNNCeH2mtt2MziiExNoPJ+kxkPvuMEAAAAGA9zhXJWXMyKb9APlS7XKogRRSgHMSjRREmLPNHR+rX6tfq0wMg2ByCqiqByEIOakPdyfDKWdYZlAQ1ZFwigb2Wq2/D+3388cfOJ5VQKB9i52BEQV2fVHFBmv+J3n/AAOq2/D+3wAhUzP4TVbf7nYlg5ksLcCIixCdVVgofcsHNPAv4bM/hNVt/ttiBAHpKKNuaF5uhCJJG8M7RQin3PMZBZE+Uxizd/hUQ5gFVQOp5Rsx1WRkAhVv3TtiuefhSoXNYFTU7D+HCnnWBf3n8Nmfwmq2/wBpsVQdCb1sRLkEgXd2ZGuyB+qu4y16MwynX2kH7oQXW03l0E5sxhiPpRMJqiMEckUwLNFNIH3OSwRXMyn59hPCbnewC/ZTD+1/hsz+E1W3+y2JAEksBVMdJjgOSbPujgK6mOAb1TqKGRgGABgPYAiDZqGaauKqOO8xioSB0YeYTQZ6vxywCEI4AQA4Mp8XmmCpAF73lSjQVOojC3MymyWE8Op6VjH7IEEOC49f+GzP4TVbf7HYBCAARJKbmRwBDqsQbMAo2Qu9q99IQ6iSLCxROZo1FTZVrGp1QLhxLZOKtCVbZaUf4sEaPqiY/SkYKkBpPFUayuMyRPdAZmWIUeHU2axgPZAgHBcej/DZn8Jqtv8AY7AD8Y1/C1SyF/yF3uGNi0oHmEWG8wcufNTkpCCzb53ZRFRONaUf4srD9ETLrzJg6ooaEytvaxySN7s54Wok5OmZ+TQgD2KcQCDUbf4bM/hNVt/sNpBQwI7yoN4Doc+6BEBgHBTSCSdwryQ4y4woEvsPqYE8VPgO0iZfIEViN/gdUWBQXHHAuIhfJA8L7Q5eTXo6BzD2TrAh5qvTUTj+B1W3+v2b9OifwOnSfIGp+9LMJ9VUyThFifsgMLOQ4I9h8+EzEAakLMJmoTYspqvIHhOkm9zg6EdZQOFJoloYYhkYQjVPgITWAtIoHZSE6s1fPQnHG9Vt/r9nVWBAVKRMoFucH3zX6JEf8XJ9ImDRbwXIAkV5Aj1/4bM3jjlrjMntybSeSCxvkBPEbwJ4Ou2AQ7JPW6OB3YhYCJtYwITY7VZIwKJsBz+avQY9xXVbf67bNV65THBzHPsM+ACijMEztQKS87zHgIZYBwRUet/DZnqYYrmT87mpMiF9TEBkncYvsro975DskmJWD3YocQbcgQhAf6uBGBR1hOpTOTaI8P1W3+u2muIyOwd37IQKo7SnwEvbirZ9J4EQ47LkfW/hsz2WHGo/EgbRyoaejgZJyKb/ACOpGQAdHZJueBg92Ii6m/wF0OFpoAzRgAsb2dCXH3fCWq2/1u0g6GY2jkIffgdN9IdjnYqTmZ7nP1f4bM9wBYbdlHSRzzZUINloCMlHQN7iDqSMkIPZin7yMd0cCG/zugnZwDNNQJGgFvdYQjwNqtqk52gZl75ugV3AFgVuZlNksJ4dT0rGP2QIIcFx/TtuWH1f8OnAGVIDz34JPfURL6SpRgxtKj1P4bM99cBIRR9wOrKnp6owEYhRgw2MYgrpkDgdmLs4AO6No7nZ3QGP3AAm9jDQmYLCgPetVt2bEAhiHCnpWsfuseA8usKFyMiR3BFThuZ7uVLtKk6jGZXuYELX8cnVdNjrFNxWgL/0Mb6heMNXqVFx6DgkEUwpDwOk/k1L1P4bM4Jd4x5F3B5VPL1SKMQhA4ibGcQVKHsjgdiyMLPBxHujNLuIni6m88geEPEB2BeEYYtYD27VbfR279QVWxWgf4njokfRRs9sTB1TmsHAlhlpsjKl1PCylbqORUvPP5q+xj383Ytnl/gPBmKEpK19p91PR12w9fv0/wCGzOEksHMkVXAjwdTTtgZSuSqH3ICRYI9iS0AKFgBBZ5sjwYL5+6yMf0Q8TrCj/FzjmAfY6rb6+2CPFTI20iTn72DJPpDRzK6oPXDslLQrB7sRRjbXsBChRK1hGanDc2dB35X/AMoagsT4MU5QiEOQ/cODAMAEoEFG6mhubcj0Pn0/4bM4PZM95nkKp/ckwAnJ5Agc9cWaHQZYIC/LQfKLRPJ9ywYIbhB+SZRpxeXxT+bgHgO7oKJxsYxCnozMw0XINn5svpQchaIddE0uhuOwx9XVbfa7AWH3ZWa8yqIHrgIxCLOYaQsQVR0KFbsxUzrAO6OxQmCZ3UFN3MCZmA7CJhTx/jm0MRvyEc2UG2LqIvPB22MnN5z++6j1dyEj29L+GzOCkgAklgERAEgzBytQ/EA0QNP8ToPWcuvqkQASmCnDqJ4I17ECfEfSmztJA5TGCC70qn8vtMF+sOw+lqtvu9riLA6eZnVZefFm6rdDygqzizOGVI7UKATvYxMXWPFH1UfMAIFDP/EkS2gHI/5BAEBgAwHB2LjIDUIwsVr1Mz6jP0v4bM4IP+O9AmJJzEiNpUCZArEIezO0ot3CKE7sqfQ+kBBeAyApgOTULR1ZAgAQXBkRv6rb7rYgBJAAVKeQGXnBQnnUD5Uk0NoLwxLvFYHfAXcq3K7eUZ8pzEi8wnnoOXCwdxpQcLRDusGY1LDdD9o8ASJRrGSEiLIrj+EjWJ7tZi3CYUoQJQIln2UiNssu9H+GzOBjXivIAI5I3AMlBTw5oi6p7YjCJAgiafxuVDR0RdwgMWj8x/hd0ej606oFw4lu6rb7fYiABMlPpQKRjvJHbbczrJBzZeY6CCi98jkRxTM8C9Pc+lc5QKPptf4ii4y5/gFOTgnkcjgrZBHAOn8COcAXRUDQdzLnIcJYcP29H/E7qZ0LX7+j/DZnA3p9UFAhdmItn17pob1Ri5j6QVHUAS5zU1BMuD/RW7mq2+12JQJVZRoFgAQ6TFBBSiBD2Hymq1KRAcVSAw9hcJ0E5RDhoRor3TdMwSuQrzzQMAOQ4PH9Xgm8p2bFwuEPB4VY8Dkf8B6P8NmcCPBgJ98q7uh1ufeQigAOCnj55zE0GJEZyCGXRyHB2arb7PaOTQkYBR7cs1DoKoYJ150iWkFA0rjH19rJYrAYSsR5izBmVh482kx9gD/igQ0GZ54UAVpHvHGeClLTlH0P4bM4DGtMJ3xYp79kkZGDnaFFi8scqFCrJUmVhWq2+y2eLYHj1sQS3jCDDyFSBDDIxf8AHuAezYoNEUaMgzL04mpVKw8dJNju4B4QJcAHCmeH+EOaj8u4fSWDeh/DZnATsEkAxXQ/Zc1BtOf104BNIkCsoEBYo1znDERmLR7DYkASSwFUxklQTubPuggTOIhcdVSgAAABAAe6B3GYhEhzXW+QIZYBwRUcctmAe3++F3Vb1Cu4IBgfHofw2ZwAozFdBDafumTp4HAjkYBiQcFO6yzs30q/kdhIuO/rAvG9ArXcUZbYFyawBIwwFg96GgA6os6o8ZDxrNXo1LjlrXvQf74ZYsoRdJl6H8NmcAy7ov8AclDA78f8bgeq2qdSQBSQ7FkDtwds+vUGYDcid6NewPJchS8nmdp9+Exg/Yb9jyjsQQcaFLQOUc9Ng7n8cMsCCPymy9D+GzOAQGA1fuX78E1W1BLAAQahTwxZWBafhGqeeKlUH0hrxXEgEPvnPGQGqCY1hzCtPABMojLgSRXS8ybDMd8+NWhhvmy0FAB98MrKZzkxGZQR0g92/wDw2Z7+Pbd2QGKt3J/E+OCarbs2ZY5gRDzMWqBvFUBkBIOCK+jQ85CX1FEhONTgVDcFuST2L9uNX1a9i0YZbxwy0sfYg/4tEgQ8b/8ADZnv3oR6YP3BPQG7qYnPgmq27diUAB1hZyKn0HLZhPo1L0CS4xif3FCkG0mPA3JgfrRGR7qJTkJ5q48ZtBGegBWqYQ/nhjoqeEWtmL+d/wDhsz39oUWsH+nBdVt3NozFsFKT11NQgGN3gb0jQcgCgDXX6WHBIbOWlznydRyY9MMfJ4yQHOV2byhiZC7OGaqgDq+AxDf/AIbM98VFhOTYEAgljl79PwXVbdzZ2UkG1Zmstuo8bxGJ8aWnT7UJ0zggicin1CNYJnk4PjjNyI3Xhu7o4J+wF7v9b/8ADZnvmjLMWDynbEX2EM34Lqtu7sQvYKDCyh75oVfhiwJ7jgs3fU02i3O49Tlwa6xb6f54zaYBzM+GuZSIZMPZlbk/3v8A8Nme+vf+0nJIXMxOfBdVt3dgIOWSgiuLaqjLcmAla2ZdBkmCQAsA4Nq+czxm3Dwcv9OHPhM+G+/hsz3xmPz3P4IAAAAwEgOC6rbvbAiZwJ1VGSLa4fKOxsljsNTQd1ERSTKkxLLg4MtCHjEkEKQihJybMRPjhwtxgMpv/BARFqry/YX7C/YX7C/YX7S/aX7S/SX6S/WX6y/WX6y/WX6y/WX6y/cV27q7d1du6undXTurp3V07q6d1dO6undGGQ6yhiFdO6undXTurp3V07q6d1dO6undXTurp3V07q6d1dO6undXTurp3V27q7d1du6/cX6y/WX6y/WX6y/WX6y/WX6S/aX7S/aX7C/YX7C/YX7CDYA2Jv3voND4RPB1FqP60R5HTY7rAz/clAhnvOieDyNEPGL+ejdiewf7w4wL7Jb/APDnN70gQjARKA48bk2ueDwbWrVic/dAQDgwIRi+DW8k4wfZbMYuXkOOEXxBhxjeoHcAWkAh44dCLff8Oc3vbogDmQyuz+wcGa1asTn70KQenLwKaui5BUQjdTc5cIwvbm8Y1lInwr8sQk+eHRExLj9G/wDw5ze91VpfwrcsRbxwbWrVic/ehREh9CODot5li8p8ZF8uEPB4RcEMYfPGGf8AEAH2vzzhw6ICU3o3/wCHOb3t492BACKOc2jwbWrVic/evGx6H6dRbiDeQfwLl47o+eDkghMggJibMRPjjEdQN85jkyGAdLgMlJgOwn+FhQHDED3jf/w5ze9MAvAdDwgCgABhwbWrVic/e0RQTeCALnJAHhACyFwdeCxzZNWf7RxdJYeAtNB3QuXiSVFNq1TRrWA9wtFJzdPHILB5AVVQJFZQKnMXLurer1fZ0KYXnmjBYIfNV5iifg1k6HMnf/hzm97GMQK10ODtatWJz99omzkcIvcx7jw61l5bxxeJmgFUoBq0KVQwTaanvvNo1jy0OPJRYlyArqyIE+4dUstQJpQyogiG5wDMymqWE8Opj9gB+3AJpxTDkoLNgHffw5ze9tEMKDwdrVqxOfvskjO4Qvse0kCWLjm0eLEAYpAEnePN+h49XARiqnO0o/xYJx9VNshQgqF2i0UI4PImLpnBHkBSc2wmZCnB3Pul+IhzJu3COw/3f/hzm94SAJJYCqEnbT9zxwfWrVic/fAyLJx4RA8QxOf0MpBuLEDoTAQsoO+SHT4ctKfsiAMAIsKm3NoEu4WbGZumy4BoPICq7ESKbtAqfBV0d1mL1hYEJnb1UYLBo9xTYVoC/tOYjugr9phvv4c5veR+aD5sjhpB05D/AHg+tWrE5++SJgYYWBfvwi1B7sZi3Fh7CxDQBHlQAX0+enuWYmwRWa8yqLGuYBRktpBMHVGLQmVMEP8AUyXcLDmZM7nGhPCmcWAft6988kWiqIeN/wDhzm94C1NexG0ut44PrVqxOfv6K7wcEndpCjFksFp4nxxa2Y7g/Z8qFB3k06D38xW0BKkZNpAsE1yMpkbWYbJU/qRmZRYvUxdQE/cwJlcbAOdCXH2j9FdVMCfC0ZPHf/hzm95aQ90AP2nXs90fPB9atWJz9/RXeDtgWCHM4Ap1kMUfWAwA4qSCElgJlCQlzsB6DqY9+CsJAaEKqY1ddwvIOzdHJqgaxBVEAkIXZKIBMwu6HJqpawIXkHZOmSONHXYphIDUHaz/AIgA+1+e8N/+HOb3hQwiO8LeEOQAB04PrVqxOfv6K7weOjQtJMMj3UsHjyA4q6soG7Q3VQWumCjtnwsSw+waOpI3jlURP3sCixepg6p/VjMyo+8d7yUDCBBAjP8AiGAPsAgygpmtgid7+HOb3kXSHumzPCNatWJz9/RXeD2+XohGLcWgAoYSrdznxI5xjAZgE2ad2ONSeUR2sORlTBD/ABMlRi0JlGS2AkxdQQ9yAIKx8eQOKBIwC4BlF7yD5ouUmfCNatWJz9/RXeDDrpDzUxTMyEblE5jtxVztY9M9k41kLqfvtxJq9QUA3TcVgQ6xaPcEGExTYuacJDINFpqjpfDsVOmtofcICES3xpoxrksOLjFOIBBqPaxRYhObQUUiZIxPjhGtWrE5+/orvBnmaQdW7JzA3fUTnxVkrUMzqX1JAAOsAFA5JZIniwQRHfPIZTVLzw6m/wBgB+3Fgv4c5tuHVlO0B2mCyCH0RBBbyamQBo2qwlbKOPb76KcE2FTe/GgH9gwzP5zwnuZhLxgBwjWrVic/f0V3g1nQ5H+gcZ7qYiqlO0o/xOnSj6qdZChBUruZ7RQIiPImLqbryB4UmNsJmQpwFzk4gF/DnN6Ic8+a/da4Dm6PcgWB3FWoFhsyl7UBxhOFDYRzup69wAJuBTmzpwALRH0oYgkLSWA7qW+R5AcI0q1YnP39Fd4LPTfOo5RDaKPh348QBgBFhU0ZNQIPcLNjPJNlwLB5AVVYiRWUCowFWXdWJWThN0IUj9VGCwIeam4rQF+FBfw5zetclIHUcG5fFPTzyEIi4m+yOsDJuyTB7YwHcMm4RLfAQiLaio6B9o6xRABIEGo2kghIACJJQmLDBeyQ5duE6VasTn7+iu8FedpjuycAN1ij/n8IxE2CKmvc2VOhPcwC560QTB1Sqr/oKiCH+pkiO9hzMpm1hPCm0WAftwUL+HOb2mFDFDzOtKP8WCFH1RPPwkyC1899pQPj4tlWDrgArRQNYmp3PXhOlWrE5+/orvBYfmHuYnH8W5upqIlSMjtIP8Tp0wyMpsbCh3tJUftRoqJlsiYuoCduYEyudgHOhLh7n34L+HOb3JAIYhwVEoxIA8xDUkJiAAwApwnSrVic/f0V3ggi0+qkGKNMSOnvibt/IEQBJgqbY2uu4UgdezdHJqg8gKpgEhC7JSwKvDuhabqWsCF5Q2TqoY0ddimEgNQfchfw5ze5c43cDXomtZL+zlwrSrVic/f0V3gk1x2XYM0ypLZWrH+WEsPsGk1G0jlUQP3sCKHXqYOqfVf9hSo2TJnvJYBLmZTMmwgTK6GgCfaBfw5ze5Mg8UFtfTwhZsAC4cK0q1YnP39Fd4GSCElgJlARN4wugPnp/OubgagfupOZaTyiO1hyMqVIUwmSpxaEyFHW5zF1MruABTHubOmYm0R9YL+HOb3A3aTqJIxAzlcOLV/C9atWJz982UBYEYNpyQCdhJi6mq8geFIibCf4WFAe/Pgbt3+M1BgM7R16/wBE2FYEOnaeq4wXlrjF1MVpDxBVPijg7LWIiZTd4E2YA1PgIWaHZOptjYXuxRgoFwYvoP4c5vcFRdoG8/oeVJRwX38L1q1YnP35miNEAGIcKYM2gAe4TlpS108cCweQFVlQKGECoPFoh3W/1H8BdQc1eBGBTMze15q8ixP7kjTncRSp+OiAwMAYAf1A5gVyju72kcii5nkBB7kBEaDKKjdovFSbIVKJm6YfVMzmdhR/i7CIjt/hzm9uzvQFpoE7wQJBqnNq3hmtWrE5+/M0R791lHk5suTxURJXARiFdDjmMOqCxYI9lsjTKGIgpES9zAhMepLHU0axgPYoEEOC49kAjQDaUlGITuGyrvl/XhTHrSD906ulpPLontIcjKxBLBhgjQ6xECjSBSJomJNTGrmBMrsb+ZDXDc72kNIICqUmrUzfWCtR4ZrVqxOfvzNEfq4GAk2ArSI5uN0D4RaB5EYOqULe/wCVKMBaCZOlH1VTnYUf4mFxNBH1YiwAQ7XYZqUf+a/+0C+15RgD1LI78EGLvSYI65hvsixZAOyTBgtKB3DJiHU8aawejo6w4l7FAByBFo9UiMcSjIjuP19cN1q1YnP35miP2c3+0g/dOrpaTy6J7aDIytgEsGSVLrQMSGnW45jqBG+QBML5zZ0zm2iO9OP5X3KMwSO73YZ/2oX8Oc29gPZVqNpgsGyPojGJEmJVGQc/9VZDtlGu3X0U+MrChNb8aAJ9A4iMisoNWBCa5Oon9dOG61asTn78zRH7huKwIdO05V5gvLmzdFZugaxBVLAkHB2SiATMLuhaaqWsCF5Q2Tq1JR1ijEDzEzYDVymMRtpT/tQv4c5vTmGU5t7Qe61VHN1EE4sHmVnlh8yk7fBxo1ijeOd02uPIAioB7TNXqMeT+hiWBU9SWWdWcO1q1YnP35miP3wlh9g0moXjlRqpiEAACfhGWeuh/wC2C/hzm9jcZRxSj66IZHeQhHnE32R0YZ+BcgjkUdoO9WbkQ1Mx7mt4VrVqxOfvzNEfALVQ5f2ciocHdVOkv7YL+HObaLP5jsVSJjOmXtRkg+JHc5qnqgOpzwrWrVic/fmaI/fgMRgDkoguSVoNiTz3/twv4c5toKgTAaoXLO7eBOOGRpj/AD2ZAxD/AOhuRA6ZjWt5cL1q1YnP35miP38aMnV9dVB66fYO2f8Abhfw5zbhyMAxBqopk8JtCslgaLH2I6hDZv0nekRkz6BAAAAAgAOF61asTn78zRH7+Q8P/Q5/3AX8Oc29A0WJ8qGQ9IGYF6oTK41FeYeqKiJoYCIG4ViJs5gm+w8N1q1YnP33yBwCWdlOaZ3A0YD2KBBDguPeSFdKtPZfWwU/f9wF/DnNvn97NOSbgxQoftPnIIEOYV+Ry9E8AsysE/8AQkPkoGpWRoiHKTauYeHa1asTn754xGCQC0WlYGMD4RMJ6xMFYB7nfKEWC8FxdQcjyAmVzsA500m2j9uO0Sd5Fgn8dkBiAAwAp/cBfD8wuVInbCABx1xGxAbWPvhKE6UF6CB3KE4SDPrKYrRbmCCEcueYL8Ar8Ar8goVAysQxzI+y7o/O5ghwc/ODsmk4VGT0sX4xfhV+FRKYE3gvxC/EIgLEZ2HBmh6LVoLypx0wOWwxKY9F1+EVIuoWUzCAz9fPcmiDNwESjiskQaGSloVrk7oZKU9RxmhEUlDNVic/f0V3cIAwAiwqZY2h7uFIHXs3RGbEoWIKo4FGXZatBMrOBSAV7mBWl85Opnpox+3sX5N3Fp+iZ7Ei2fs5f3IXwmrLttMLNuzY4N7Bd4X5gRag/wAi/Afa/AfaNJ8/97iSSV2PfHVTE1CAqy/GpgjGQJixPhdfBbegIiIiIVD2ySQai5y/a/AfaqByEL8wIB7mcHjZsAqin4b6RLTUNwBKjBbWmUaZ2GGbI3yRwHuhli9sB0KhBfXJ1fAoR9e9PRMFAX2D2MkSm6FzAK5wmAO6RK4iGmQeNo/3QQP9YXhACPNLbhzWaIEAXhQxc6RvCGVgC+3+h9orvpYHAj11h8ElglX1U2FrCCorU8WKjobnMXTMDHIAtLzzV+jHvTdBPpHc6DIptMALh/chfw2Z6mu5rDZm2hgHuAjDLlOrU8ZdPBAiIz7hG/5HCkcVDlFSvgUzvbTdBQRJEH0AZerDF2TyDtp/TBAihL5hSQm8JufRim0jy0OwQZuQYPo6rb6G2iu+u2FYELFs8wTyTNIoxTa9h/EFQWsAey99xYxEEQ3OskWTC4GhPDqZhYB+26YlENpSU5CJjW1q/wDugv4bM9TXc1hszbQwD3jk6GrMmnA2cdrvHFHTWk6TXNSB+XGFLBNaiBovT/C/Mqujz/ygY1JNsqYggWw7COCA4LNvkH6TGQ++4wQAAAAYD1NVt9DbRXfa9xMRUmM7Sj/E6cvDkZUUQphMlSa0Jl1hIcBdMYKWsDBHhlM2Ic4Vs8qUfwvv/ugv4bM9TXc1hszbQwDgJxz14LT3hYSiPY6rb6G2iu+6uMUDqQO8fFDLAEOAD1/uwv4bM9TXc1hszbQwDimq2+htorvwuF8EKnFMRL8Y/SmHTJ4WsfC1j4Wp9C1PoWp9C1PoWp9C1PoWp9Cs6OCEbQmpViNojQLU+hNjpMMQvBehcxgkR7LWPhax8IED6jkvxj9L8Y/S/GP0gTjqlvRQhCEIQgQ46KM0CyJqtWC8HvcNVQqxGqixpHyiGryD72bDvYRwAQ5H0NtFd+Fgj4wA4gDDmgjHmFPzH0pp1v8AHo3vdddddcKSQkSNQm9J4xHqVrHytY+VrHyhBgiyS7cuaZYiXRsuSFwRuH+F+Y+l+Y+l+Y+kSlwO4ejNmzZs2bNmx3A8yXhO4DmBVZDmo5ygpDiBYGaeloV6ZM0EyVRDC3CDAWUxSw3h03PZoInt7EiIAEyU6gW02gnYWHkgdVu6we6Nolojg4Kp0POSp2l4gZKryt+0ggbqOV+MU06TUDFyYrv6K78RBYVkWu5bmIRo1ntnF1tASnxzNTeXCnbMD+ITSAbn2THsxjAjGFpHLFlMysJ4dCREqNfsgXDiXoMU12HTiAujEP0j9iebkcyYICus9HICCZTWQfKjimt2FGdP2Giu/EQWFZFruW5iEaNZ7t8dTUD907scak8rClfqjE9/kurAFjkZMQkejerJCbBuhzRiQhyPKYxK0k5qQ5jGSKmJGYFx6vpMBAhq5ZYIYCBIAez0V34iCwrItdy3MQjRrON6K78RBYVkWu5bmIRo1nG9Fd+IgsKyLXctzEI0azjeiu/EQWFZFruW5iEaNZxvRXfiILCsi13LcxCNGs43orvxEFhWRa7luYhGjWcb0V34iCwrItdy3MQjRrON6K78RBYVkWu5bmIRo1nG9Fd+IgsKyLXctzEI0azjeiu/EQWFZFruW5iEaNZxvRXfiILCsi13LcxCNGs43orvxEFhWRa7luYhGjWcb0V34iCwrItdy3MQjRrON6K78RBYVkWu5bmIRo1nG9Fd+IgsKyLXctzEI0azjeiu/EQWFZFruW5iEaNZxvRXfiILCsi13LcxCNGs43orvxEFhWRa7luYhGjWcb0V34iCwrItdy3MQjRrON6K78RBYVkWu5bmIRo1nG9Fd+IgsKyLXctzEI0azjeiu/EQWFZFruW5iEaNZxvRXfiILCsi13LcxCNGs43orvxEFhWRa7luYhGjWcb0V34iCwrItdy3MQjRrON6K78RBYVkWu5bmIRo1nG9Fd+IgsKyLXctzEI0azjeiu/EQWFZFruW5iEaNZxvRXfiIIpIgMAHoTS75z+K1/5Wv/K1/wCULTRmtTW8kJAjPxcb0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V35jC0V34POWQkH6Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwtb+Frfwhnm0BJeP/wB05LBLBLBLBLBLBLBLDv2A5Igh3/lFrWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWtcfGZ2H/7BA//2gAMAwEAAgADAAAAEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNNPONNMOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMHJ7+2zz4701+xNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOPDT55zSZWdWWcZ25zdBMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLBFY166RUeTbUVfaZ+86aBPNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMIHFwwbSfYaOFKPYfVbT66cMBOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOHMPIS8/ZZUAKPHKNPIaccZ9zDMDNNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMPPPPPPPPPPPPPLNJOMdx4SdXNOJGMGDDGGYca4zSJJLKPPPPPPPPPPPPPPPMNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEPCNPPPPPPPPPPJIFFADQ6VfaJOMCGJGBANIHbVV//FFAHONPPPPPPPPPPPPPHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMPPPCPNPPPPPPPNDCGGCA15UfYFKAMKAKMKFAMIWS94GGHNPKPPPPPPPPPOBPPPKFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPODPPPPPCMNPPPPLHLMDLGM53ZTDKNDPPPPPHHIBOZcT2ZODGPPLPPPPPPOPLHPPPPDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOPNPPPPPPDGPPPNPKBEEFf6ZeCDPPPPPPPPPPPPMGXY9WHAAPPPHJHPPPLPPPPPPOLNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPJOJPPPPPPPPOKIPPKNAINf6VQHPPPPPPPPPPPPPPHNQ1aPAAPPPPNOPBPPPPPPPPMNCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNHKAfPPPPPPPPHPPPPCGGGcx9HPPPPPPPPPPPPPPPPLE8WGDKPPPOMLHPPPPPPPPPAEPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAQdPPPPPPPPPPPPLHGGHM/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPLGCGDFPPPOHPPPPPPPPPPPQANCNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPKAQcPPPPPPPPPNPPLANFKCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPLHPPPPPPPPPPPMAAELGPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOJPAQQRfPPPPPPPPKPPPLHEKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMPFPHPPDPPPPPPPPPPPPCAAANONPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLHKAQQQUPPPPPPPPPGPPHBJOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLHDLLPHDPPPPPPPPPPPPGAAAAOPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPINDAQQQUVPPPPPPPPLDHLLKFJPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPPPPPPPPPPPPPMIAAAETfEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLDFNGDQQQUPPPPPPPPPPPPPLAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOALPPPPPPPPPPPPPPLAAACbeKNHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMJDCQQXPPPPPPPPPPPPLLPLHMPPPPPPPPPPOPPPPOJHPLPPPPPPPPPPPPPLQACHXPBPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLOMPOBUdPPPPPPPPPPPPPNPOOONPPPPPPPPNHPPEKPPPDHPPPPPPPPPPPPIDBHNNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHMNLLFPPPPPPPPPPOCCiOMPLGPPPPPPPPDfKHPOELDB2PPPPPPPPPPPPXHPAHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNNPPPPPPPPPPPNPPBPPHPPEPPNPPPOPVDNPPOOIPPPPPPPPPPPPPPOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHMOPPPPPPPPPIPPPJFPPMHPPBNPPPAVOGPPPAPPPIPPPPPPPPPNALPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCPPPPPPPMEHNPOPPOEPPPGAPPCARPFNPPBFPNJ8PPPPPPPDHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCHNPPMMDKCDJLPPPDFPPMNEPLAFKBOPPOLCALGMPPPOAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCLNHPHPHOKHPPNEPOMFLICCBIPBDPPPHPPPKALHGBPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDPPPOBPPMOHPPMMOCEPhHPPGFPPHNPMELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHAOHPPPACDHFLLGDHPLBPFDNPLBFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDJOKPPLKFOHBPPMKDOKGNMNIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLBPPPGDBCNPPGKFFZafDHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNOMPEPPPGHJJJPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOKBPABKIPOHIEOHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOKBJLCGGCPKlIAFdPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLBNGPKlIAQRdPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKJGPKlJSQUfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOGTXOLlHNXRcfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFRPPPPPLDKUVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBPOPPPPPPHKYfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPDFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMPMMONMOPPKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPONOAKDPDPDHPDDLDKMMOIFPMNOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPONMIDDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMDDPPOJEPOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKNPPMCNLPPPLKLBPOMOMPPOOMNNKCCAHLDPNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKDLPDPPPPPPPPPPPLPPPDPPPHDHPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNONPPPPPPPPPPPPPPPKFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIJLDPKAONPOPPPPPPPPPKFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOLPPPPPPPPDJPNILPPNPPPKFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPPPPPPPPPPPJPPPDLPHBKHMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPKGPPPPPPKNPLPDMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLNPPPPPPPPPPPPPPPKFPPPPPKFPPPPPLLLFMPNNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPPPPKFPPPPPPPPPPPHHHMJNOPPPPPPPPPPPPPPPFJAGNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMPPPPKFPPPPPPPPPPPPPPPPPDPGABNPNPPPPPPPPFPPPPPHCMONMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKFPPPPPPPPPPPPPPPPPOIPLPPHHKGMNPPPPFPPPPPPPPPLPDCMNNNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPPPPPPPPPPPPPPPPPLHPPPKFPPPPPPPPPPPPPPPPOPHPPPPPPPPLCNMPPFPPPPPPPPPPONJELPHHMOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPPKFPPPPPPPPPPPPPPPPOHPPPPPPPPPPPLONPFPPPPPPPPPPHLPPPPPPPPOMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKNPPKFPPPPPPPPPPPPPPPLNPPPPPPPPPPPPPPPMHPPPPPPPODPPPPPPPPPPPPPHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLFPPKFPPPPPPPPPPPPPPPDPPPPPPPPPPPPPPPPPEPPPPPPIBPPPPPPPPPPPPPPGNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGPPKFPPPPPPPPPPPPPPPHPPPPPPPPPPPPPPPPPBHNPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPLFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAPPKFPPPPPPPPPPPPPPPHPPPPPPPPPPPPPPPPPFPHPPOHPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPJPPKFPPPPPPPPPPPPPPIPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPOPPNHPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCPPKFPPPPPPPPPPPPPPJPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPLNPDPPPPPPPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPKOMcYRBDXNPOMBBCABDCABBCOMOOLASBGccWPPCOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPJPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKKQReTcXZfeWGECHLMMIDKGFJBFWSZWbcQQafPOLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKKQTUbeSdeXJJJNFBCABOFKKCLJMSZeZWYQafPPCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKJHHGDMMNPPPPPPPPPPPPPPPOPPKKQSdTcTYWLJOOCPEPPPJHEFGGJIHYXcTcQafPLNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGPPPPPPPHDEHMOPPPPPPPPPPCPPKKUdbWZWZWJPGHFJCEMAHIJJNGBMBeReZXaafPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOFPPPPPPPPPPPPDHGLNOMPPPPJPPKKfTcfTcTMDMHJJPFDBHKGGLIGLMIHYXfYTafPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPDMJOIPPKKQdfSdbUJGJGJIMLNPOHHGCJGIBOBfcSfcafPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNDLBI7XVZSUPAMDIJPEECABJNOBMAHIFOIRfeQQ/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPJPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDDNMPNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPdaeSfTIMCEJAIMBFDKJMHMBOADPYVXaYVQfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPONPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDDCLMMNPPPPPPPPPPPPPPPPPKKVfaQffAFPCGPDNDIMHIFOAOKAPMAXaYRVQfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLDIMOPOPPPPPPPPPPPKKVfaQffAFPKAKOFMBMDANKALKEPBAfaQVdQfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDHLJGOMPPPPPPKPXeaRfcQPKBHKHIGJDNJEPCFLAOPQVbaQVQfPPONNPPPPPPPPPPPPPPPNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLDOMGPPKP8AmEV3kD3ARySiThhzAiTgjQzBwDWglW2lEPzzxSyzihTDjTzzzzzzzzRzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyxxhM1lmEVmATgTiTTzSgBRhgiRiRiQhG0HH0WnzzxTzzzzzxwyTTTDTzzgTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyik3nH0HVSRyQCySThzwzRAATAzAzA0HU0HGnzzxTzzzzzzzzzzzwyzRTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyilE3mUXkSjgRhwBgTjDQiSSBBiRiRmVlGUmnzzxTzzzzzzzzzzzzzzgTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyikHlX2FmXAyTQhSSgAADRihhgSTg3E3G0EGnzzxTzzzzzzzzzzzzzyhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyikHFHGVmVFygiShgDzzgCRTQQSBm2FnEnEGnzzwxjDjzzzzzzzzzzxDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhmUGChIWVFJBDBBSCQiSBCiyyAFkXUmmwHATzzzzzxwxgzDTzzzzyhTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhTzzzzyijzzzzzzzzzzzxwxzRlk2jQzzzzxTzzzzzzzzzzzwwyTDijzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhTzzzzyijzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyiijDDDSKAQABDDDDDRzjjDzzzzzzzzTzBShzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzyxyzQDzjDRAxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzywwwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwQwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxjDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/xAAdEQEAAwACAwEAAAAAAAAAAAABABFgECAhMcDQ/9oACAEDAQE/EPjGF87Ji2D64GtmWyGtcuq1i9QgVq16BcCtYtchcDXLAuGvMP3RV//EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOD/2gAIAQIBAT8QKTn/xAAtEAEAAgADBgQHAQEBAAAAAAABABEhMVEQQWFxgaEgkbHwMEBQcMHR8WDh0P/aAAgBAQABPxD/ANhdAWgNWb+un4EzF7HfUNnej+4jvSsyY5H7MUyJy/VF2+w/U/sT+xATDqg/iGqhr+qZlzH6wHaBPzP3n4KmBdJJ6zDQvC+qBWXqD9zgCgBmsvxPsF5R2z3jcfuW+U7hXfOXReqMIIIPgADsGGGAUIibybgRuVO8wovUtSjCnEs7SydcE+4+UuCh47zylue8Bul250wOkIIIIIIPhgAYYYYYYYxBETJI2Az3Pqz7ytW8t5Z+spTt4sTmZn3CSAOaUS1ZyL9ntLEveF5IQQQQQQQQQfCABhhhhhhhhh2AQuDJVJK9Qt35P3cWGLhkjycoIljY/b1mYZpRC3YaVHQ/c58UYHI3bAggggggggg+IAAwwwwww+MAAwCo466bukaAt3rb67uvnAQkLEbH7cogBiq0ETGyrZf3NEAXkcjd4QAgggggggg8YDk8AYYYYYYYfggAAKrYscd9N3SZ63CljcH9zP7bJMEYLj10lVxbDDHPXYDxAAEIIIIIIIPhgAYYYYYYYTxAANoCMDTzTI4t3pKbQG4jlqcvtmEQLRQTFHkLMXI3c8+UtCKm1XF2A8AA2AgQggggg2AfBAGGEjDDDCRIkTwADYDaAgsLWik5SvLlgYnIZ8zHnDFXa7H7YYQQ9wwOMwuVv3heMEEEEEEEEECEBAgQIQEPggCowwwkYYSMJBBBBBBBBBBBDDMXxt439DxmTQW/BxNTj9rrPAwzP2PvhGvHaLWCCCCCCCCCCCBAgQIECEBsBK2KleAVGEiRIkSJEiQQQQQQQQQQQQQxcR2ukeDEMseV+E8cuX2rDA1ooCbuhZXBNDu8IIYYIIIIIIIIIIECBAgQIECBKlSpUqVK2KjCRIkSJEiQQQQQQQQQQQwQwwwxJ8lmcvU4eWkO2lqsT7UElW4EdwYb3H+kMMMMEEEEEEEEECBAgQIECBAgSpUqVKlSpUSJEiRIkSJEgggggggghghghhhhhmMa+1cHiaMJfgE3uibn7EpG6qsMGCBeM4ICAHJPmz+4LVW4DezMw8JwOLqwwwwwwwwQQQQQQQQIECBAgQIECBKlSpUqVKlRIkSJEiRIkSCCCCCCCCCGGGGGGHYOw7grA0T87oQqih3E0f3v+ezjb0rdAzXgYxAVULcYNvOUOWulWV0uF0Xuv/T2yPuLlC6yncSklu5UTM31fklfzDcwRBGx+Yy9CDkgNZevGDMH8urDDDDDDBBBBBBBBBAgQIECBAgQIECVKlSpUqVEiRIkSJEiRIkEEEEEEEEMEEMMMMMzbKW1gjiOibyBXwoji/yaPzYQfs8HFY1xFEF/PXOuTMstA2tGQOdcmU8HFdNUGuRRwjRWwsWsQDFVjoukodpCuKnosed6f6Zopur4b2AABQYBtu6e8xi213/+JRrwVwevy1aI4G97hxY+fFBP9GrDDDDDBBBBBBBBBBBBBAgQIECBAgSpUqVKlSpUqJEiRIkSJEggggggggghhhgghhhmfbv+GNw3ibyO2UizH9Gj8wf/ABEA1VyJTGGGML69NHGPgqKwOCrc5tXqwWlWQfk1Q5Bxva8oZ1iFI9IEAbIFL5iwXhA3/pLVN0cDezDTfcjd4r3ouT0gmjz8To7pT295h8mEoFrveBqsS34ezA/t3szQwwwwwwbIggggggggggQIECBAgQIEqVKlSpUqJEiRIkSJEggggggggggggh2TDDDD4MI0wXmhmKoYPnvh+VBkAFq5BLYhYUFvd5W5kdK7bCRrnrPFvmTL9DQVeV3PHxZDG4GLZelA5aphOq3nV6JTxtv/ANGoCrRC7/5P3MvGgiJY7mX6cDc/qBHbu30YVVXIPyCQiZMBKg1XicXF7bM+ydk7J2TBBsCCCDYECBAgQIECBAgtGcKWnPOec05orhHQim5iRIkSJsCDYEGwIIINkQw7J2TD4RFnDn9xugvKIenP5PA2FVkWmXyYvCMjSgky+YssMeRKvzpo39Q624V8AGAUUjkkArauqsXxOKXNprAgKIWI5J/osStbgSkRv3DQ+EqAmYxjnJlLGRxz898tQrvWZ8VQLWgjruWNxv5G7z08fnx4DwAQbBA2AgRHALiM8IFxgBkfDQ5gxXcnKLvDzmfqokTYHhAeMYeDnxnsu9PcNf8AkESxsfkKHqZOzsHPHQZuviBjqVeF4KvRlVZpuI/d2uEA+oKgGQG4+FfRghnR3wvmJgDgsz37q8nF/oQZAAtYgPe1w3HxV5E3MtRExE49GWVNb6pP3KIxv1PhvhgYzI7vF38Ofwvz8YAATJXWGxVsACgr5LOaOpD4s4N8doI8fjABz4fc/FnfxFcd15Zcq+NeQbeV4yOLRxgioq67MLeg8q5ss32JgXzOw5wuE08HAPil0pJYIw91l2G64y5zhAsfJ/0FOu95JeBvub49PY47pas1uun/ALL4xMEFJzJSTqHwETjc7c71wP1EuNULVd/y/wCAAYoXMcxtN0CjD5YqiTjLxesl0S4/IgH+5+KmVarcN48Ewl9q8ajvHiOGzOYktdDV4QMoAm3cDQ69oQBFkq+Kt49q8dY2is3RoYvob46sCYMa4YHHGtSF1xdUeY8YZQ5xHN1cM3F+OWJbUMUjfSs507o6Zi70px6jyGn+fVOgtYIWJdcdxtA2qNfj1I13O8i9I0M/LfCvTFDDqQwJMkZkjRkY5gaN4m6r1gSLtdicHaK1pW4JY5mJy8jnvePyz/gBbhKDBeaA0AcPmqchxlgtNWcKqREzH44H5m8YCSbZR+IcudSoZ4L9nRhxmkfRcBoGRMWTON6Pwep4lB7lSVoM1wMYatF6TNYc2+RCuE08rWzkL6Q/hVvCb8xcVfjjus0b6ae47UUD6sFv3AN9VZTkslRLx0dT/PI5lxU7EDema1dq2WXmboZ+4PyB2VoYMYJ39fkjd2doYbh5Y9IUbJtvkaPEmXwLbg5anE7bM+K2HR5D15fAcvi7m+BAxmtXcQO+q/j57BjRGcwVvdOT8YHdm+Cok429WiVbuQbzFfPwZTs1Dq7+EBUrV1Lu3i865MxoE32GhkHDdBF2opuWbi5XWWgfIYiUouSu6omZRf5HUx6Ou1Shgu7g91q4KJTgZTR6COTjo/zuSmL5zEHpw5/825JAuKlirZVbzT8/JCLY7m/nrGyY+CX+sTpHaDa6VwYWfLkdRqcIjIqbVcV+VfsDdr7jlDtQ+gIgJmJnBUneb5y1mB+IPzN8HGNzTe83oevDacNqWDVXAixFmDUcDDsnFiBTiZB0KA6ta4wtewO8m5wofJXuBBNcR7xRCV+JMj601bzo2bQzQNBg8ceF1nDVEBNEOayTiInT/OY7TZfPdMg4Z6u25LAx5tlrOAs5nydHexlb1+GD0fl3wBwGm7vMAAAAZB9DLau1zcY0BVI/DO9z+BVyU+Kzdl51N71bhlhWpoDWVkFY0n4+lg4kbh7CNqOPMikHsToeDLpx4vyluMAJ1HbY32jfuBg6hfR2vJguMRxDkhzxN8IRcBgGi4AI/l/m92sYGrMRJtDiubtyQBcUK0t2aIDjy+TNEJEMEY2rbi1eJ2+V/kVsWzXdxfo2JaB/xeE9fguJ4G/F9z+BvXG8zR2Brq6StTDV7+sHIt4SgW1sXZnqvOnSCZvK1/lHNt0T5VywFq5BGf3aaC4HlWyiEr8SZH1pq3nRs2o2mjj8wK6NZW1k5yMOg3XCnf8A5rFPBx5/8mSsK23JYGPga6VTzPk8RvKM1fp9X4nvw4tjHUqGoL3PH6QkwHLMV+pSkPJNTZW3ey/g2epChKMxLxXMbdojDfjsA/D1rHAhlhUCgND5ayVD18D2vwb7Rv3AwdQvo7RNt7d6zDiIJyiUqhroicKsd9f5kHJA1YznbC3d25IAuKFaW+DBR4Pz+PkxMPu3iUy85XE5g9SvHmjj2XHt1FFK+JcX3cXj9KWutwcnTlGmLQdzFHsvbv4CdSh0GzaZg1hkpjlDktRYNAMD5jJWYDVgeQPn4KISvxJkfWmredGzbgdjGaJibkc0BlClXcDyOA4J/mFGxKvjvYKVBRtuSwMfCxJwunl8puumrenF0cOp480ccccUWy45zJF38X6ZaMYUJ2fx5Rxxxxxx+OwYXgceQYwn6KeOrzXH5hywFq5BGZumS7hgPIPDvtG/cDB1C+jtBlwFErDR3juYi0Lc8UuAa6Ly/wAvWDuuaWw7m2m3JAFxQrS3xXd1HT5O9spcGG3SVx0eSY+NxxxxxRRTDrGx49IAABQbj6YFAaDvJd8vEb/bCKOOOOPHx14ltfp7Dz+Zw0lw3c5vKzqeKiEr8SZH1pq3nRs2soKVVK3uHktIVl1iuKQ7VPOzd/lkRuRZpvYABQFBtuSwMfGtG6PP5SjNVU93qeXjcccUUcczozF0N7BJo6OPH6dm71bNb+qOOOOOOfiJnAh0N70LZW2UuB8zjSG6TvvPDp499o37gYOoX0duQ+UQFI8xhdBU1CO3dOl/5VZirD/JmCWlwNuSALihWlvjQEpGxhgb8zR+TzNLbR3PRpl2JS4jXieMccccUcyzFdsxu/b/AJ9NBEAYq7pTAyl5OWvpFgjNI4444/HvHe0yGbq4dHX5kmininv6Z9IjIqbV3vjohK/EmR9aat50bNuAkGhjn+xlF9WKDbV3wp4r/J5RuvH8R+4FFGW25LAx+CxK/C/KZQvgbiYPUw6eIzjjjjji9B9pNx9Nf3a8Bteek0/cbXXWf9JgljDlX6pienN+Iqoxdf1TdPNxsDEh7ErArkUXi2QYFjqf52GDAp8H9suL5j8EGaQNURosAAlDe1UF2ebcHzCJABargEdbMYu7q9A+DmvDbuBg6hfTjtDSqBYHMSJaS1nYvg8y7tYBIKLEyT/JYybrkb5gJvngbtuSALihWlvwqtMLB1Pk6lPIjEfOISYRmJgniccccUyYgCY+Xge9T9TDiy+4WvkS42IxAtOQDXJ8+GD1W5H5u/y1+Et4fTI3MOaynQTo3tq9FSzq9As403xMGMssWz9K8hr/AJK5JblVAAgiWJts6hd2MuQ4oxOZ8IEiDESVBoyGvH5OvYaRC1V5mcSlBdx+WCXwCl+4XSN5sVFcl+5Mq5T87HiRWL0GYjIaj0i1KPOhXaXOMYojiihdg8LOBwfxK6t8b1om76idHUauIg+ZpxI1ahZiCnQCtb+eSFzYxo73jodebFkWq2r8EG5GgC1llFsbmFy/LyhEyqsVOa+W1pwtxB6u4N7G3N9im89uk0xbqf8AIs8oxWjExSchzOTBbtd6wTwXDXvMZij8EgN0GTNwQf0PnEbcNS5mQ5/qly0UWN+UsLG9LPScVpYjpdP1G+vvZjYwcrT56nfABmF7mh7X9EStV3vwM5i8WOWuH5NQYjv8d67ungOos0oLxZY9ceDH4TnFkyUxReRzimkWGpT+AbgP8mnIm5iqyJiJ9GXfNb6pP3KI9RvPBec1DB6RHyjE+ADdBkystBma8T51MDOZ7n5gFbhgM5mAasqbFuYP/ZRWO59LvINvK8ZHFo4xWTRBhLQ1VZrArS2dNQkYct5wSBgC/N6KPmIoFUM40eqvl+dbkfFzBq8dDq8X9EStV3vwMV13VCcGb6cZgruNdo8GR68fA6tYnaXc40IpcFGYb1oHArTGOEYFtRxf0nBh1GpANAMD/LV9jjul+2G66ZdHZuFJzJWTqG1BKSyX68DcyuKaO58Zl0GSSstAzNeJ85WDMU6S3tiq6PtmQIq673pE0EqLzJas1uun/stAswUKTmSvscN30eyFW8inHdVtGrArii44HI8soLri6o8x4wRLMqBZXMKG3Gy4cukLAHJvcUON6IGQjL4ndeZMLUSqnOjxLrp84wbNmYHe8dDrzc+qharvXxhlbawT139Jg4WOeOGTzvwXnaKD0Ti6XlqkXWFOehyDjugDat2pfMXo5sy25KHQ38f81UjdHeR+ENxn/wBhXjmVD1IYEm8dqIBHMZdLbVlLkVx3+JE6DgwgcBgNH5tLKZhThonLh5RQvcW03u2pGu53kqNDT2uVOETCh6kLmTefMZKZfw1wu0LtdAxXAJvs/OhFm9q78JaoLHgdew7vKH8Kt4TfmLirtwzqbCrd3vFV8TSb1ENhKmra6Wuh85j6AmhquB3esWMRbFXf4qf01guc/jOW/CxsUnL8vKAgAoAoDa2xK3hN2YuATHv7oV9nM30mIAcZnjWHIvmQ27qzEWqzXFt/zw3kGDGSd/X5JWjwGX/IAChHJNtWQ0Z+cHoy7LQTwiTiZDUhlrCx+bQnGq/VhMqBQeE7K0MGME7+vySsHibv+QQCIjvPlqBceweycNR7fAynZqHV38ICpWrqXdvF51yZjQJvsNDIOG6CLtRTcs3FyustA8Ik2ByQpJjd+CksdPC6dDQ+bxPwNXQOK4RQcXAy3Q8OvMUeY5E1UexBzc3tAiZQwDgG3PXeEXoXm4ZGLLicuKW7eMCREODmlOA4YplSY0UBXfMcXllp/ortfMkVOo6xOpulR1XJ6wb21IjjulwtNWcRAiZieDFU4/kfNKTU1hu4wvWQFyrT4ASKL1fv4xepr1idTdKTqLg9Zn8phJwA65/qX3Snlh4jhtSwaq4EWIswajgYdk4sWCcU5mhQOLWuMKhQAWNULkYlgDXXxufEtQDFV3EOCSLjmws6N45YtXdwCrYrDYAzEVY43fzS5d1TmmB0O66eA8h6rz0JijM8h7NPOZWMqh/do1os8mquBL0y4gL0Oyc4lKY1XZuww865MJgLue7hwKOH+mvg4ow6kxf+v/Epk905PgrgujvJfJwN5ERpKdiJYlkDLAs+aJ85Q5G7rHA5Fziq4b9TwoIKC5F5yzdvTNS6Ey6ZpZBxQwektcfX/wCJRJ4pnyfkgRNAWx1c2ZSGqfn8+AywrU0BrKyCsaT8fSwcSPGtlG4OK4sUg9idDwZdOPFh/qyiTWVKUxExcN8tEQSK5kKt1uu+AQ7pTC4WDXvPw4lOaPlm44tHXCUYy2CcF7/PDQJmVQw5ADgDBsLRdx80GViA1cg6qEdK47NVtdicOpZXpLpc+8XzcjpfSAt9QcXm5vXaGlVCgGasqpCxCr7unDjFchwFnAq8N7V6soWJX/EujHVf9SllMuOi5PSDFcbE6MqzzE8APlGcvOamZ02Xbm7OT8w6atzCOsp2o3HAxb5aEQJo2ioJY0IzHTfKSrW3P68BlxVmMpuKreZIYIgLpz2JZTlLnouTAjt1eJ0ZXHmJ8hgxxwuv/LiTkEPn/NtamGr39YORbwlDiWxYnXc86dIJm8rX+Uc23RNol8jtgyPfIcpzaetW57sNYHAOKMRWaXOjItoNrnxLUAxVdxCnI3dV0TPxcODGgUtnmNaiWBndYESo+0U40DeuCWPBgbRnidQFqjggNJBcACJLIrurs8tfmN0kjgwO9+Ufq1AWrylkK40p/B1Y8JiPZq85Y+Cv/CZl6h0L6RwK2AmXzFnjjzJvNBWReXzNvH/WggCOYy5XjMv+Q8nj/hgHmmD4L1YRWTMPyfLqAq0EE5UJnoQaO+ZFisNLcxVEMwXm7LavW3POH0bi/wAMpOG/UjTirEyiR+84ihUgt0eT4QQBHMSXfGTL/kIaxdKuJXH49onIV+PzElGrv5P/AHY/JzKHWUpL3DeGEw347APw9axwIZYVAoDQ8O6ThJWmLoq6U3YMYbzaqcHAs4UHBlTJDUXeGWUxKc0fLNxxaOuEeuHYB3NfS8iVL0ehfUZ8d2xVzssC3hqFDRNIGed8oauhxZxZSFGj6CGpHsttfSaoWcU3wOxHrELEdK+Xq9ETeAXoLbbrvgQDDXdrdyK8BmSKoq8rkz4Sv+wJI0zlwL5EoCFjeI93nbkQCAAUBkH+waCTckxLuZZ9GVPhvc/+ytN1N581XpqcCU1K/mbK8zjK24J7LggX7mcpR4D9pUomsc77q+XBlWh5nvMpS805kGwdfFfI+4uXhaPL4+k10cjCJKlqHa/xsoiQqhi7j5seTF8wlY20Oy7niMWvKYy6N65BrMWGNN6zTJL9WcEj5XoTVBwzYKrejUdWm+yGabZRjQZDSVNRK4Dqrh1c4aY8DBOot3ZFcYvgvuKjDN8DC+SUsOm5DgvI/CZKVBHm1m8dmfSqC0hh8w8wj32WK4q/k1yfmgoKsg/MuhxU6xcHcWB0W5yKvRiwYY4gnHf10cIZ3KQDQDL/AGlRvElydmImk5Mtms0UnSVNjhu+XB0oC1iEcS69DwoBEEcxlu24WXlM40tMTylfzO0biZv2fgzEGQxl42npd8N71gAAUGAeFBYFCvx8HoAc4lyornCeeGxOhDrEKRN5UXiOPKV894L6kEQREck8RbTSCq83hWYYGOZH5I2Dn0zwwwx4oC8Uyy4qt9mCcyIsdi+BeNVdDHBpiEfJdRTWAQACgMg8KUrQ1JK099mhoTJJschY/L2HwvyqGNcWjjEABqvVlDlWloyNF043rrlXNgomo3oD/cVR6HeS95rddP8A2KrImCD1IHIm8fld6nHyS1THjzfA7gaOcDro4B2PM8dum6OBvmEm+5G7xFAaTBuK48fgcQGPIiRI+EI7bgCI0Y/iqpydYBKAC41/ity4+LGxQujN5RluwaMUdLTC8TJLf8gKHHeoMOLxgVuHkCxEzE8YNHFaxofILOo7pU8uPCrfPFuuLp8rc9Mxb6Bi9CWiTcBOoYh44pnZMxbQb1e185lO2rW6rmvFx/3gNYu4YJLq+Bn1N8quEmX/ACAkEckfk7Tt6vStYcIm88dxNFNM0tcpyj1QVAxHxLRblLXt/iP3MvELtz/EFZxCWU9vHZDI1EiRJxoD22IIgRwR3w/xWhg+aGYHqQz4lrA4iO88QHc8cQDixrDg5OkUOuTnDOPVxIbjYxtGdW21efHxsiY4GK6b57G+omveg7DugM7Q+TzvbVrdAzXgYzN2RG9X1ciY4EsVOjiDwxd1E1VoFvqmK5v2Ax6jlGLmb6i/MlXzDcwRLGx+RJ4uA6oRdZeUD0cRfjxNGHO8VFTu0FfjMWtTgQIpWsbzxi2io+NnzgiCZeFCLkYsSjmriRIksOhXfav+EGs4UciY442ExDiMbi7h5vJ4103TqKCDaO7FwQq6IULREsyprG+AQrlIMj1PDWEODe14jfwY61MJMtrA6GQ4EyMgDcC1vaVZ1rd8iKJrN5hYkJF1xuGutLrHcxoW3mPNWQc6qK3YrzKWNcCjh9hLtrhnrLNnr/8AEq14Kwevxl5qFoLg3+UurVw0XezKZBVwZKSlyjD/ALgiCNm1ggHeNS8tVvMkM2Je8yfECJQFrHIucnDcRbCJiJ9GHV3cx4jfKkqVK8bDe8PHkEiRIkuZojZZxkCj3vdUOZVYObcavVxAL0Owc4mUSRSaj3YXhoLmSbURCx8vEaV9+IUF3GGfkMbu8mXpt1hrA3tpKjGi3FzaOOW2o0QwOKzPaInKPezjz9GcDUbFyGs7vZv1mWi/trS6J3QTjkTwQw6hHsNNmJgriInxTO5SAaq5RwIYYwnCsemjjLSWFpTgq3b2rztgIKsAPyawcCvsRe9BMHpBIHn4nR3SvB95h8TGWxL4sALo3OGPBl8OhpgwECzjbCETQUQe3gD8y2Tcm7ozGUN5vOexOAluOpQqWRVjyYAZFeKnTe8kphN9+kJ7MwGrGx8qie74jcKlSpgDkz4+C/RlsSJEiTrIdgKYHggneMUUGlB8s5bzgkEktoGKDHpWVrbdKzMa9ir3DfLg8dZ1TVZ5pfC0vcWj6eVbm7DhZjoHCALQlphrvmN4Tjl5bji4ekcnjtYnNfbe4mHRwEU0PQOt5wnzbFYFZLyTMdyTcdENdqxMxlfYao6t0HK7lTTAsSYAXjxqiL89C8s4DzFZ/DBkAFq5BLLmE3jx3+VtLIHRiBB5y0W+SZEeairyubPj9i0EpBHcy+Tgbn9QQ7d3+GFZW8s/EBYBqswEb0NzAg6Wl0Nm9PSYozaC73e7K4k3JLVD0cSWqCWuJ5ymH2nnFRlh/EWjXkm+AqXxXVMp5qnMjAm4ay8SpUFsJDEuuO42CBdatd8EPQq2Z4hfJlSpUSWYQRG3mdREiRIkq1X5bB3vumKZu7dRa1LhKocscN964rmabDar5fctjk4t2FTKV1A3inc6Jkmp4kbHC3MA04WocZj8hcR4TJL9WcZfXgs4G/I4A344jX8jciEt0WitEKq4YwrRaD++7DStYXA6/wDA5wYlbMdFtUeJinNLPFxoWOBcepOEM7lIBoBlsXt2DTirOIVeo1g0+KEhSLA5aPGFWXBcStDbnTCRuzzzhieYTDFVuAnEHDr4tzrK1LTHOTF4R0yUEmcWZwxx3EpnqJiXqHVt0qBX2OVCTMYx11bLoy5Ibsj574gwTyP3DZ/nRF9H5Km8o8z/AKiVn0tTGEXFKUhoFRVrFTz/AOTJIFeBLKZaI4mTyipW9ceUpdVFA1hQdy9dwnAuV6QAoAaB4kcyuNOxD5oXGUq4sOaWKLxOJil2zecejL0KaKZeqHR8BsuEqVKlROOzgiCZThYRIkSJElWa6t3sODm0cZhbqfMsscq0tjVnbpLZ6y5Uc4OfyYodV1lTSVkDSGVcF30HkFPVN0LIAcUHcKncKJowoqJ7B4gNALGkvEbO8FUJi74ItmUjuMYVEToqEadyuZDjbLwtnNQ4JoYherhG+DEXQaHRyvRAhMdgA8HoF8fDYOWhmtw4jScSXamtwA5HCrnBtJodiaJEheAGB5dGfCdaKeYYq/lnSpUBz2U9KexiQqBYg6oJrlcyZjIG+gx1lTDTx8Xkz0lHo0iFfd2uEDC4AoDQPskDQJokUW9Mqfh0gAUAHDwdCnNMF18A58/gJJtWE9YKLG5lvMjHJGR4slQXzmKKKzn/AM/WzHu8NW93wUc2PNsprHpLoRpdP/ZWJEzw9SDnBNSAFjcZYcxXLlczMJUqJElLunKYDUwLOWOHVgPxANDuHHEvFrEreRmNgl3XyDF55axycVUM1wwPHdrBWK9AeyyGNZcor1dXDNx2KjYqzBuvQWdb3RKbhii3H5NjoLYIVY03kR4HHiy9uAxrcpOI2dPE9YEyTIYBbmH/ACOMTaS3jHcdLxMkelI8WZ05gqtW8V8agKoBmsDg1zZtdXCmJgu7KpWPgKHCdRZla1u8L5Au1dvmTE/F2p2gAAAGAG77NggBHMZcLxGT+peju/0YZ5hg+JSrzHIcpYGzfPGAAADIN3iXGjZdb3cQy9xi6svrVh/tAwasVXm+GpGu5MyWBHhn5b4IUgwTXjEHisHV3sXfsH/JXi52XnKiRIUJqUDVXAlsI8m8gYdk4segnJg4FbnNodWYzJwxZ6NZOFGWHFgV9zizYlF9c5cwID1Js5MXlLU1jTa6piub4UiCgLqxdmTFvXSWFVlVuHH5h5jMRsKGTj5mdZim+LEpeCcF1w8+LxBUihkTiMIGgkovJoy5D0lbfK5DY3JY1q4+JZmNFRtpldzwjjHaUkeessC+RKWB03Wvd525EAAAoMg+0jgSZiQrxwxs+jL/AEauf/ZcjdTebbEMkbnnDiFkHFQISUwG88W7WMDVi4upave73ZlTuDlrLdBMsafOK33gKZTmOG7wLRbA1GjhQ3G+LGb/APYmCHG3P6guGmN5GWtDuH/IRireUWxSLGfswY8ogrEET+a+PnFTeWFi8paVfEyx4rq2+c8OyZxXJgGhkHPKGg4rzSMemXDwvqsvyl/Jo4zBP0sVdcsYbq0tj0kbPA9NOVdY3QXEuCvmFjv5kEQREckhADiVNNE4hjhniitVTDc4edlwR3+LF+omFY0oWha1xZkd0Wa3CL5qckTbWR9dXYmdZ7jLLaT0LYg0vcOddY9r5AC1q3OSr0ZU6dNRXyz66OECV4cAyAMj7UMS8SXR2YiaTky3azfVJ0iBJNTMl59625GQgbyxOkAAAoMjxYp1qef/ACMF7+nqTHZcLMq3zGXNhDqBliN8GmIN0dB6kDgTebMV8PoJjw3vBw2X6+2YxNXXrE6m6JwAtPAb1d3WYoGgNu8GfEzeBmQvwDOI3B8/NgwkFlGeRHsOcQaMaSzcFA4ta4wOnXVFuTWDhTwr6WV2+AGLEeBAq7UDA8cUzsmdoiKiZQWghdXV4uOzOlFJj+uKdBnBA446bURMaUY3lk3GIfFkbTcOG7SIsevyDmOFXPxHPiGsDgibyKU6zlKKooLE10GCyITXDhddIyQJqcOZ011aOMPb1LGlvwgcq5sdBjCAvnrlXNhd+o0HAPtZVHod5Lfmt11/1FsImCDLmS633NvPEHJA1YjmWxbu7BdcNqYXzlmBjvCEIQDfamcb8pwz8t8tBwGeR/UAyw3zdOnh87geQHcaxcmlygQAN51afc5u4L/g0Z6BxGk4krhF4iba5BwEx6nh0Cka+AZrwLYnObGW4FhzbzyJgg4tA6K2HhimhM1JgXg5pi9fAgiJY5jFBOApFyLyKKNhU4MChfmDm46JhtKnuWPRwHDxLvjk94YNjgYax/iwBqcrAsGOeKZ2SwArmr2YWjJdvSvi714uP2wpWLuGZFa+Bn1N8Y0lTKAgByR8DjYlXx3sEKgo8FajzIQhCAQrMwZsWmb2vySvDibn9QRLGx2XtltY5L1xHIeEz5SQ4ricKwXy3Y7FISQ04uw5uOiF4R4Yi3kldXDYPDrPDqx3+AuLZayypa5MMBm0bjHCwDwa5Ss49YxLJF43AwO6MtrYyJzCbvua5rJwTtUN7eL0dEU9Ys0PLLNwBGnzZeDQSRrdAzXgYwMmsTPgX6uRBWEq6JSw8MXdRClQFutpiuf20KurrIuZnNfkleHE3MESxsZXDuuaW4bk5eK8nhvNIQlWi6szI1lTWpUdWyhTS+Fq1q7/APiNguDIAtfIldRDrG7Qwq+I9fAAt596Kf7Kols1jxbGgpxdwtIONlY6+G/tOLGDXHCC0q3b2h1ZeQBXjW1B5VxubwRthvM7TnKKgLgncZJ51W4ZlsHLAVa73jGMYxmW00yTO3vN0YmlrtekMpYQxJwWtS+S0gYLMHNBh0qed6QAxWaXVjBiKvxZa60uuTCypYlppkjnVRZDu4UY9Cjh9uLul/sYvtd8/wCSjNBiGNG9gAFAUHjs9RwhCExE5xBR+B/yXpY71mQYKKtWDeBzDrBIDRWIGjyt4SGYr2sR3Zo5GF2xwJX2FNBtrldzxjBCyqq4u53dxvALTuRxmWe8y8eKSgU5kA8GXRjxYxjGMYxldzBm8iU7ilmzKCFEhSPMY0TEM3m1qrTEw30i2hkhDgVXNq+MDHRXM6nIcKfbwEGYrxl44ukctcNIQhBiAoCOYwmiB2h48OLcKqu8Z/bdMkR7+Kwj0aymaaWMN6nGYqnaVNRz0G/lmWlQCgGQEYxjGMZULjesiVnPEwOR4GPiKoLeF5c92Or9w1otYGOKxatrbBhBgwYMaRHEc4jlZC8sBl08aUE4DCievdb5Q8LAFAGQEYxjGMEKTcELBL4X1hoAZB9x7o1ob2L10YQYQYMGXLlw4mr+NdiUib3M8qUWMWMYyg/IsogGrvfuRd1au4iFSu9gwYMGDBgy5cvbFxJzj2kFlXEctqKN5wwZq5bIp8KSnPG/4jGMWMIgu9mL1xX3IWkDWW13eYQYMGDBgwYMuXLm46rBngq2J4FJ3Y6xI4GHKgOAwnFodvlVeWaAkT2s2NXuwNntWqLFixggSkbIIG59xwkcpu5zEYdxuIQYTNByheXWKi8yc0hv0dYb4HIl01Bly5c7d6tnu+ue76fBwz3rVFixYsWYqvsx+42c2zQt6aSzanMmacxGSdS2ZA+iABgBy8K0LpBlwZcudp9Wz3fXPd9Pg4Z7lqixYsWLHzIrjlWFn3PVrRQZcuXLnafVs931z3fT4OGexaosWLFixZZDjjOX3PdJwly5cuXOy+rZ7vrnu+nwcM9y1RYsWLFizjUrkg2WZfc5VxE9ZcuXLlz2PFs931z3fT4OGe/aosWLFixYsrm7xy3e+H3OoBqfzLly5cudj9Wz3fXPd9Pg4Z7dqixYsWLFizEzX3OyotUy5cuXLgRJgL34tnu+ue76fBwwEGJQmZjFpThN3OLFixYsWLLHb84PubhWgvpLly5cWhcGqYOa2H2wQU8DvKS8ZWCqmxWVMdLSZ5xe+FYIN0Xsewa7N5Vo7n9S69btGLFixdlim567vubyl+bLly5XR8V/Ozv3jewa7bEqbmXjuszP3LJEpNzF2oSUjY6QgNzE0d/3MvDQEuGLQWu4mBG91e2O3vXjeya+GEo0M7rrF70jK/54LjYeY3++H3M64DsQJAqyDfAJSuXgd48b2TXxUERBHMZdMa3J5aRk8tzszV2yOPgWfcsvRAA34zAkmejgeHvHj+y6/A0ijdqcpcXaRk/ey52PlN/f1+5Zjxap6Hi7x4/suvwt+DgjPmTAKHJkm+IANiWP3Xx9t1+HciTMTBgI1gBeR918fb9fuPBkAFq5BL/A7vCq5scp+Nf9FClTTX65QECa4LzENGw3YHzCf0n7n9J+5ZkuI9hlKH4H2UpxNXgHmyaoa0esTDj3O+W4QRSTNTUII0ZiK7wQAiOIm/4sPt+v3ArUuARuHyXcRbR/6Cq7y9HDfXfJXaL3DIW8hCAzVmZtyUjQr/Gw1xH2qVKe7bbsOMeKDfR63M1r2oOl3vGhFZiHj5CDJf5I68iK2dR/XbIkbAjofpNyZd2DyxCUZS81vuMdvgf5DlhJzBHSi+cbgyssc8yNrjl2hogWC5fpcrcPKYCaYTeoPQoHJQWTKxteHN6Sz6QWnuZZsawgNFRKPBIZG1o1ntL8z2l+Z7S/M9pfme0vzPaX5mBSDHkbhYvMlPjbRjz0ZuQlas+3K1LQzWCPmPaUZPJA/VXCFdwDscBSjmWF607pWK1YDulV3jqKw7AK+iGGj0UjquaMut2AB/I4dD5hFRgu8G7pWc/jICIPPNNKteVz+Mj+Mijo5icW3SrOfxkFL61h6a3avtFrwiinbMrNKJfRVC8DOOGJ6KMC5mwrnYQpORi7hrix6wWMXLsvm30liguAYKAG2Ym1vyVDh1lYgedI53NJ3ec/FQ0oatXIfa2wgqwYuWZ6E09hZOsAAPyMg9CGHAWqGOlo5YSjoreR1snlLMbVQt400vkTJxEgcg+7L1fIsoiQDFXdMiNLMXRxA80hqiYZ+92FwapncY+RecMsdrlYi2KY4x41gPIIINKBQHA+7T1fItng2AXVwnOUjHPXkWPRYJHMgADqMR0NIdMIeCQsDm3GOFC9iE14VUvzWLq/dt6vkWoZqsB5DM9CUqTLEOsCRedzL4sc8IZVruk8MUByUo1wXatwqK4NwwOtgieQV923q+RavNgOMtGxOtRNcYUO+sp1JUazsSodEq5LLB6QXUXveqFkFqDrWA8ggNgUAUB8BasUGPKxArxkFup90nq+RaqNdyllmh3ly42hPKoGOOTYR87zikp0plm8XFHESG7gx9Rd3wbAORpSbm1OtTAB1AwdaWp1IYdzso3J735EPhPYCHiA9ZiQ8RbgYF9SCbcd82KO0G4IAudT9ENZOYeqVsb1+6wciqw2gWuxOD9zXq+Rb2DViOVABYYrvw+BmIQCXVwleDawnzUuizMt0KXUAB4QY1it7C784FKnyhvFbU8oqhw0Ym8uTo+Hgh+eUx3Ssg8BHZMR3mOgAF3ixS2kHKrBjcYp5nodoEZSNvx3212gE3qXTokYUroiQF3NQOlGcBMM+Z80r9PFbhdvnhUvFPASWBc0Jpabh6IMzeqgHz/GKNfu/CqUmf4r3OQamFv73c+glcGeBXHVYdIqjMADK9m+Cry70O7SXCq4r9Xm5QCv52dxZsxV2wnnFWAp9nlvYNXxP1iaLo35HF0IcTqXxjUUYKK3E2l8SDxKygZycaCcrwRQNDFoXUp8lZafasq1rRj8UGAUUjkkPFs3boHvD+KvQ0naY/wgPscEs89yo80Jd+VhdKpuhXC7riM4GL3q3DWvCWULkj8ix7gvC9QgONYVQOOYlH5RfUgfEoKInDd8pkuxrG9YS+wrOnhjJjErvKsYCQGgEV8/AiDqQE6XEwnmA13ldjmVnB9swv8A5Rly4sXzQd52Gb6mKYVr6SQusmSvsb0o5fXe29Q3QDc3L4aot+sMxgb6xa3BatGsaKHfX1SGCkvGj1ua7RxjoX7wnEcKcB5glPYr2LMdFI0sIW5WLDdMD7TSLewaux+DYFqtAQzjYBwvA6pG9oas1ixV0Opc8gryQm5LeLs1PKag61gPIIDYFAFAfMIIiCOYx23fZWTJrhX/ACEeUWN/rJf1rNfQxtgzDEL1T9ohKzf+0IgaWlhgzHS0oF4tqnt78z29+Z7e/MYlZxoDrT0gAtO+gQFeEftGZvWGZHaACfjgUYOC6vYpAyrUJdpnVsxXxdUeR9sJFvYNWFIYAp3kMQcm7OMDGIuvUhyagge5cbmJgTXhVS/NYur935FvYNWIABVaM37e8iwMgAtXIIxS11WLdWMxDMTSLjCM7NQqF8CYheWT9B9g1ft2/kWwZ0J1OjWC5pF91yoGpTXmyny7X5ZTtYkPZs0Q7Az61B11IAeVohKrf+mIsVrGgbaYh9IEpS1Atzyon9i95IC30VeZA6mYPoz8IpNUg7A9YICXd3f1EqBBvnyXZBv5r2DV+3L+RbOCJ48Nsjzx0GPc5sSMkzjUL5ECK2KyTyG3nXCCRzdy86z+CgiBHBHfLy1X+rLJeG/5FXaDapL664s8olZa07DmEwCKpWs3KPVK8RmlnW07Sm46wSsHeQPcJ3mMNZeslwQAiOIm/wCU9g1ftu/kWMsK1NAaxvyX7Ee2msTnjDdMb8yMoDXwUAyAMj5ACUVhRyNDoxlJ2838D3CLHBZhnwByxTlFsDWlpdGo6hzg0wF+ODiEsNAxLZyoneZ/fd61cuHDMTut12lGZJbz3AeqUN6/p1d5Ui7In5jcBAQsRsfjewav22fyLBhZQoAzVgR+OKiZq3PHPfuIJTBEy10e537g+TQREscxg1241CPmulPGO5xArGufxpCIjCDY3D0vMwCQUWJkmxxWW9Xmly/RPp7pb2SxX26Djy/KKTEbFd3Y9Z1N2N6XjLKzGz5sHSUprPYA9Up7FrD11UorBk/OCPaGBJkjY/A9g1fts/kWu6LKx3odG9w0GwgqSZm9gd83h8uTiBZ36Y8ynixiyooDk288XlvmHaN0+aN5xLOuHjsVBzT+aXLdFdB9L9EulNyoZ5C7wCEWjZfk6wx2dji+luyZIizdvIPojgaoG/RHrKkUdVqVArCnLyHtAGTZLHrs9g1ftq/kWU7xDMct4VyONu6CGYocVxDhmOhRhj81SusYHEZYUmJesDix53Ur/wBQt1UP+XLL4lrfua35pLpX5UboNdpdLzupuRQ94/peI2XzRiHe/iOmN8pZOzVcgBi8oXdhRELmepGQVzoDzrtEqI8SeRW4AX8jp1PthItbsxd7WQcVoOLKLk557rqFL0v51V4DAlaQD/o41UKULJpZDflJdGV5QOxiCWSJmfH9g1YFblT89JbGVmvIfgg14kvp1FLvEeWqKIpCqVR1uBleVThQq/0pQ4IhyX2OMZb2hGjfnVOnSJ0lV1+pmJEar3cz7VSLM8vRPeTd9TSX9lgFWY9Ry0KN3zzCiFGv/K373BpGSBKwCufv1c2A5hB61aMkfjewavjf3IDel2MHsnQ3IKdpYuMXlqHvLAEyHusM9kaUrg2XCpk8sHtALhdauKa9R6yhOMwDqi+UDInK70ycE/Q+Z9o5Fs5lIurbhxWjrDdtfuWLRwTLg0+gU8zYHKuGpvI0YMFQq1rPeZ4aiIUCP2IWI7z4vsGr8V/pz1uToZcdEh8hB2jdvmhOVHvBlYZrHC1FgW3VNRoh5VDFoqVnlB3lvvnRTqPWBCfcV1sfKGXDlgfMEYBtWNLyxH7OyLIWRs+S/MWVwQhCiLinfNQ4B9Bx0lp46DvtvOuZE4Vv77O77rHLE3OHxPYNX5N+IA4UHqAxm7TGgeAw7R8TZWJ0bd4QBsS5Oq9ET1e4g3gh6TH4RrHrD1R2BYN6dD1QoXaA6lu03WIBRzSHeLhrNIPJ+y0iyiJAMVd0UQvXmFoHPA6H6GK55gYhi8rF6jfguI8C2I4HIwHo734nsGr8y/JmmQSeZGg7VR0YRQbbhfMbPnEjFeik0xPRBgliw7wdoFKDW4TliB6xFvCGDoIEDpxonqB7Rmo7Mx3KA63UuMILck1wX6JIwV2dVYQpPQgLAkG687a7Si4m9pEUN6/p1d5Xi7Kt5jcBAQsRsf8AT/j7QHqWdJg9sDWOOHnf6IN7CQxF3Zp3fGzeR3axk2nm8R8ynf8AD9g1fn34YAyG+SRqyc6erISlO4rpY+cKrPJNeo9JkDWzsCLjRwXFrHEi+dy6/rETOkBx/Q2se0p+nwubR3jdNVdehL8/IsiAhSJYy/V2dfyC+8uVB3+jQl1wk7iof4KqXnyE7xxW/jBuXoJgKRmG62HaVzXy36D1hZe8VrzxW3FkFOlGCl7IQep/oUespBzpbxAY80R8APT6ICtD8g0RpHckrOhOAHk6AQel/Dewav0V/vvBUPkxEgd7+oS8qMgl0RTrKdS4Ip1HpKeDl+eVK5b29tTDNSxONzDFc4sAV77za7RYH82JzWneF3zJM+S/QJFjG0d4vnVy+RPSHRXsl+Vcgc8iFr4xEo/J1maqCkboi10lumLO3cmqPgB1/MflKgf3pg857SoxbIvdpODAAfM/zeL8QG5A73kP0bGlQ0Y5/sZRe8OWONDF5DPU+E9g1fpT8GQAWrkEFk1bnuiADzqYZkijvW7zIwxbIRvdhZ3gdxbBE/iAKZUaHYZMF82ApedC+cqwGd89V9EwJDco+tq7TCwu+Zza9UTpisQQ4g2fQJFrfGc/zZLFY6P6DXaHqovBm6Ue8oQ+Z86qDhsAgOCnpDJjYv8AQO8v+RpMHUesfN4CC6lu0qxhuFHUhKkqrvCOj/lMaAK4iu8TMeZdG2ub9GggKgWI5jHVXFzAfG5VLoavhewav0h/amsLbXQMVyJYkdvV3GlryhpmVaXI4uZkgjAzA+RxdyWhDVPWgaj6qsF6HgQKXNtd28jpU5v62Ptdug8hSdZhtWTq9R9Jn1dBdOi+UZyFiqeSV2SlXXcmcUpgK0VB9Bdn0KRbDjFUT3JbKDeLo6MJY7kAV0s7yubNh2dR6SuGWR3YIg1oQHMPVjByYlnQRQoG8m62PaURfWTuqV3lbbuQ/wBn/HPWxwvM7Rtqhaljj5UOn0cbwvAY4AdGuANUZcxyuKB5iHnfwfYNX6M/BsC1WgJY/wDcLeVHf45c5Ti9JwAHAczCBFR0pxdvHdllofFEGlAsTiQhKSg6uOQXmMeWdDdqvNEVEEqhGLiseNeqVpQpYV1bz/4hYZl3V4W5T1Cvosi3CfXHkzChczc86x9U+4AHlXeZ/Je4OkcbSGFs4JRHD44Il8he8bJGdg9mkq7JzrjzikNA5Nqxy3O//Er0aweiPZIFwYGQGR9HMgKLBCkejEnj3wUdwJzPwfYNX6K/RDtqgEVp7AwDPtnldtAAFMzZ3g3c3F4XXyZrbsMiwrdd0AjlvcXgFnXqiAmsF2GSLy3K1pGq1DHJ4DDyQZYVosTU+gyLF1a1KCObzBbNMKDzjaoN6jlm7THK2AnOpR2g/Fm78Igr1qYghvyKTCXrxfkA85vT9jsVA5OZqerEU4ud5zsmYq8hTyqpumFc5sJcaPO5Q4LTb6NjQC1PUWOrMiCYtyTD/CYsZTZVbHmfScI1QZnrMPImAXxaJj0NnT4HsGr9EfumwxQM1ZkLiCAwacs8DddGLA4AEDinQ0yHO1+VNZOJgaI5y7zEYhvHIdRGlnGKDzFlj5mYQXozl4elTmwCQUWJknzkixthtYAarui2CRUFzaU5LMbT1Y5lFepLMq3Z5Vq8hIAbxC26QWLKZA/Me8AAAoMg+DuTBQO5CEZjfq+oVyqUABu8poi0c3pCOBAK5rauhTjKVQX55vHrlx/wOrqVWAV9IBd83re43/ScDXWDbkg4teaPbdOXKxo5Dyvgewav0R+/YwjwPjzm8sFyBgmglPHTODcflfmUERBHMZXBjM3+Sc6dYv8ASjwfNeeGHFQFX7LAYYu4eJ1D5mRbOC0ELoavAxg2/LYJ4HcrlGKduJ0VPQ8YUEc2u/AYVzuAUOgAOAZfII0283XEcx4mMzDFZXRx4QtOcbfolwY8LXKxVjA4J9fpxBoF50PspZdBGoA9/M+lY9aArgCdX1H4HsGr9DfgiplM8jgLiHV3QhJWQ4tiHDAXhRr84VSaODRHOKG1kCN3e75Pnugy5qhJhVdvMx1HOAoUEA7xM/lZFgTrTwaq4EfLoLceVZ750cGYnPzJdMk4boDlLrmJaxORRw+VyCVMA/B3nBwgO/IMauGeB7QmUKOG34Nz/Sz69aCrA1Qe8FjIrKycXuvpVuoCjKmjxSD0WuagJ2fH7Bq/Qn99gN4o3Gq5BqykQCsVpXmFY8B1+fpdLozkegeiQQ25LqG/zGeY4MyeiYbTG57O75ORZBdCyacXu93cMWhetQvOzMV1LMoTLDV11pyHA638xSkYljx4JmJiTOSHtRhZDFOrUlXP0rmS3J/3J+up/lRqgeuF3QxwCj6Vj2BKzq/Sv0lYsWNytg83jewav0J/njEHS/wQJQwVdwOygcB9AC4uDydyOY8SWudrBdyaBMqddGo04quMh+Q3ZPyCxlhWpoDWNLmNvoG/2NzMFAirLjfastbgYWAKAMgPmmWtf2R3JmO5iedFrhfQDdlJz1GB0I9YhYjvK+uLHLFOAsd30sHgW4blAejUcthduN+j4/sGr9Bf2WdW+heHHSChSo4ljRwAvDifQk/8FAcxHMgo7j5ZRsOL3bzfrBrlzAKA1DAOjzL+KnITVAlifc7YnPMn8M2gKUCYtxH/AKO/dXzlwgW7q5nTI9HdKSjjDQ4171jWi7vrhuWDHHQPkPpmEMdrV+MeP2DV+gv8LaoDk+Tzp5oVAbGMayh5UdH6JIqZkLFjqbyA3veOGEklvHUNVuemZ8S/Ra8A/LuDNYAFTQcsDN415N7KCl1iVXM/GR8/UEoTAFiPAm9a1S/5beZeY8RseJ9aXimJoBbAFwveKr6Z3jXJxekvH7Bq/QX/ABKvG8U4tA8nn9FkAAR9iEibyWmiCVBx4Nq1nhqXKr4xXA+aP05PwnTRRoGKswr/AHKBpDet0cVb1hJi2hx7b17ZGB9AfyIZ4rHuxKeCx9AvNhqq3VR5/WtZNWziYd0lwlU8478/pjYeTxutAZKI+QH8+L2DV+gPyAsY/Y4iMDKJjjRXnr5X6NIsNpdvZNEaR3IRs+GA0jQOYDmY4MNepawOIjp8Faabfgs1eCt76XGiFGVnFUM+AZBu5q/QjnzjdvDwtdH1qiDS9Yj2GXYUuecdh9MqYwZ4Wfci5m0u8vivYNX6A/qwuCOINA8FtFAInCpy55NOn0eRa18L8Kpi3gA9HdFDXNzsYt78SGlnwGuaXicMOoGhbvICAHb55wOOTxYbvodVKcDOh2GSy7NDho+R+s1Q0s4/k0mF9N40QXf6Yo4sD0B7LMZr9R+I9g1foD+gjVwf90s3w+kyLHQjbOVm8KU7rqKK1UW68PMy1Ed/iW68wUtgHN8i3dMYZamGuGjVGtaP0QzqO3AJ8nml/hCmlB7/AFktPaMN6p9EVHU2tAH4+mYYXXvThLUbXHA/JHxewavz78bbbsgLXyj+h3Q36SyLWfNLeDvNEcR3ITF/guGg8GDro8V6lRsdV4ETpqlC4B3uq8VtXVfonYV0Q/MwllEtyvUeT6zqcgs6Wvsn03DC8Nq82ZTFbd9aD4nsGr8+/cdxP32HXGk9ITQUTuTB3fSsiwmYKa2bv3Vgvg0lnjCrgvNmcE8AmoVe+hx6L6OMsXVVzheweQ1+jb3FExxoR8l5/WcCZL4YjsfppJkUqzpl9ocGaj29Xi9g1fn37m4KjworzHlDAzMGqsG819KkW4nAmCVZxM4u1jlyxLrgK3weBHVJsQPsyurWE2IfIFB5H0YpBRap+srpU44AOw+nW5arE1E/L4vYNX59+j6Fe6p34gywqBQGh9LkWs0mJkqZ8KTql9AJqAnZ2WyBiUZHUQdYmLmbFdZiL4v0cDYSrjvSvq/WHRoFOgQQXBvP6clGhJx30I93xewasBkLxAz/AIOfwc/g5/Bz+Dn8PP4efw8/l5/Kz+dn87P5ifxE/iJ/AT+An8BP5Sfy0/lp/LT+en8dP46fx0/jp/FT+KiDZpHA/EPnP4qfxU/ip/FT+Kn8VP4qfxU/ip/FT+Kn8dP46fx0/jp/PT+Wn8tP5afyk/gJ/AT+An8RP5ifzE/nZ/Oz+Xn8PP4efw8/g5/Bz+Dn8HP4OKDsgGFfh8JKXbV0/uiUl3HDjmPfYM0tCPJHmhgmqge/8SqdP8+KxQpH5irvMPt99f6dAFBCcW/8eL2DV+AcDYQ2BDYGwNtbQlbKlSpTgajuCM+dgLombWu5sqVKlSpXgqVK2VK2VK2JE2JsSOxNiRPiVVQ8DUZI5kbAVVcyXrf12aO/OJWg6X2H0jAbq7dk36P1jH6k/j+IWYI/i6+nYAAAIDdh8XsGr4zgQ2BsCGwNgbQ2VA2VKlbKgZWoOIHdIiORPnRUqVKlSpUqVKlbKibalbE2JHYmxImxNiR+JVVOc5lQ2o8p5xDqcdAt9IVt2Wdax7Z/SNdcmxcfvP6xW2rC9aI8P6s+ndcQwMW8/u+L2DV8RwgbA2EDYGwNobK2hK2VKlTVsJ0welzWRRWWMdhKlSpUqVKlbalStiRNiRNibEjsTYkYx2PxKqoC4ijOrPXunFV9nSe/kl4UCaqD38z6Rq9UOFFBlw+sMefxcnBymp5J+PpzMeusZY1+L2DV8RwhCEIGwNgQ2BsDbWyoErZUQJwXOlBoVbHEHuWV4qlSpUrZUramxibE2JsYxjsdjH4dVWghZcFTcGCTy4KPOGGlK80Tfuvo7h0CroQgGxrx+sJvNugdNByHVekwE/WLvirpKkT6O6p6oSJTl+Afpm9FVcwT08XsGr4ThDYbCEIQhsDYGwIGwJWypWx4FrmH6GHdTBoGUqVKlSpUqVtqVK2VK2JsSJsTYmx2Mdjsfh1VRp7rCt6wigCaDyK92Vk0StAD8fR8RaeuGu9TDze3X+rqE1qGt31EHWKIB5ef6A11aS0sGCexD3lmtOqyJaY3avDAekw9QYFOxHOBIdajzuYde00OgfWVquYoFyWr5SkqrlaPSrB7hkQeZ9G4mazNZ9PF7Bq+E4QhCENhsNgbA2EDZW2ttQIa6kWIEOWLK+BUqVK2VK2JE2JsYxibHY7HY7GPwqqqCIljmMPEQKwvc6vpFbGm667sixSlHznsfq90rGcfRlX9Eo6Ri3+PUS+Lho0HyZY2iZlr5yWKxkUPRL7zDiMh3VgxpRmE5ZvkTJGGal5Idkq2O4+SAeqVY6/qVd5XDLL18vtBv5/GMYnmKThMRDF35vv48XsGr4DhDYbDYbDYQhDYGwNlQNlStm6La8EoB9JUqVKlSpUqVK2VE2psSJsTY7HY7HYx2Ox+HVVXEhUvHAseYfSKRac0zKfUS8EPLrD3L9WtoCt9BkcXI4sCALhibkOHlX8VYXrvf80uWqMn6cr2S1dAPRJuUSKLnQw7wwIlliutu+FAg1Sl+TpLkc503Nse0rBvovqK7zeQ6xOy/NYlpjubBMJhgZ/vzfE9g1fAcIQhCGw2Gw2Gw2BsCBsqVsAsBVNAawIlslxD8krbUqVK21KlbElbE2JHYmxNjsdjsdjsY/Cqqg8h65C+v0hthwG3UnsUAAABgBu+rNniRKlqvfeLo1lPjCriuasjgHyTdrzCxl6uLt48hl6quVo7YWphvED2N0w9lX6AMbkdjTjjQd5XkHMzOs9ZWkFxTLzr2lZiHKydKsGv2Rg9T5QnmrzVey5bhiI1uC/D4vYNXwHDYbCEIQ2Gw2GwIbA2BtqEvYhc2u9S1Cn0wVlO3zlSvHUrZUrYkTYmxNjGMYxjGOxjGMY/CqqqnATkGNa5vpF1nlFV8eZ9Wy5zhAtfImLzJYhk6IdXF8zwES3ySXyi226OjCXyBkIPRB7xfpXzQcYFeM8b0/BMhngueh9EqjXbb0HqlaYqBe4Q85XXzffcs+PUxpQ6u9hmUmveIPYNXacIbCENhsNhsNhsNhsDYErYQ3T8StnYYzCgJ1Cvz7KlSpUqVKlbKlbE2JHYmxNibHY7HYxjsdj8Kqr2P6PV23m99j+JcTajNJ9/X6tQkJSZox5YByIKlrxqsPIHMdfn7RWftxLliq8+ylQ8peOineYWbU5N3yeqYMcv263dCRxwQFdBFKtViTdbHtKswwwR1Ad5g/u6RXR+DjvjU6h+EnGA+Y/l4vYNXacIQ2ENhCENhsNhsDYGwgbAhgXT87dxEBUsurbUqVtqVK2VsTYkYxjGMYxjsdjsYx2Mfg1Vex/R7y7Fi+gOsw7A/N9VAYYSo0Ab4xyqnC6qOoOP0U6zFCR6R1X5hE50svEtuKnau8wPRikh9zKX8QsUexJh7CbR7EmB6MEkPuZysG29qd67StPwAicqGGshQkeu3HjdfKTgLWE6Un48XsGrtOGw2EIbDYbDYQhCGw2BsDZaCEhvSHvrHstqrcAPTZUrw1K2VE2JsTY7HY7HY7GMYxjGMYx+DVV7H9HnitFnch84O32eA9PquKkWpx3rySF8SS8pp/Y4K+l4P7qkV1I8kN9R0YdparV4M3Sh7xkccRVXVRi1y/Trdktg0OKd7NIaPnlALTA3DCWJ+AJHUI842DjLyMG/D7Bq7ThsNhsNhCEIQ2Gw2GwNgbAiKAqWwpQQrbUqVKlStlStjsYx2MYxjGMdjsdjGOxjH4NVXsf0e08NWICOcG7r9WbinXVibF1qvQaQAACgyD6jYXjeMKWs7KMvTFaL2SHlLN0Tu1eiZjLBc9R6piR4yxvX8kH618kDFYk5oT1Ee0yYOQ4t4AvpKrweLqDdCGwhDYQhDYbDYbCEIQhsDY7OrQ6n0D5bAlbalbalbGMdrsdjsdjGMdjsdjsdj8Gqr2P6NKNC0N9aPVBEIqsM6FvV+qjSQjmI7FsdalUA5eYhk6t8jo+pWhQ6aKlDgeFUvZiD0ZeYhzsnWrDL9U6sDvPeEJlXsFYAt5aTIZAnklPpMeCNKjsSYLEONOuofWJhq5tQ869oFmLMCnSjCGLYSx6whDYbDYQhCENhsIQmFBIuheqo1i8hLDvIba8FStiR2uxjGMY7HY7GMY7HY7HY/Bqq9j+jWGrSB4lPUov1AkmJgzyadPqqmvGgJugOeBluQXEBCMgxa4BMqSMyOSHYynNRFboPVK4bZHrqu8qBV/2xuDf1R32DV2HCEZ9nO8htm9E9BrtMdSdxHtbvFRXEIv5WX1nDL7x0b7IMxVFvriu0HBG97awHWkC7gnePikAQ5Ku72EIQ2Gw2G02XypwvGhunb1lfkD3i1AIbKlSpUrYmxNjsY7HYxjHY7HYxjHYxjsfg1Vex/RqhGDTdidW/IPrN5duavzS5eIzp7or2S5KrgCHlC6iyFzoWd5uIWXdLSdCCCL35OkpRJvputrtKU33pfUV3nGhAnc/T3fYNXYcIQ2EIRBKcmEDznW8gvvFre4kuDCr5gnpM+LbzdSh3mXKY0NcRXvHABmqOkDw16A62PaMJAyFHNId4kM6sKeTDYQhDYQmB8OtWBdEjsHagPTaSvCmx2MdjsY7HYxjHY7HYxjGMYx+CVV7H9FqIbcLVgsOrR1llSr283c/yfXm7XmFjLtzEevIe8vVVytB5IvFA3ip7m6dC0Dsw5brGmc6DvEASUkfUPWUItvT71e0oqimFk9KsFL2Qg9T6S77Bq7DhCGwhDYbCEJiSa648mI2xzW9Ug6d5AF0S+8BiTZenVeiZO2qAo4MeVTGURXlBSuKDPsanscYOtebcHnizIdB5FGDlaxLEhCDkZQoA3rAldC0ecMUENhsqVKibHa7GOxjsdjsYxjsdjGMYxjH4JVXsf0Weg7gvSXzXlYVerq5oeQnR/hOCgW+SS/UW/CdGEvROQk9EvvGOIMPNBxmt1C70/FMcGGK7nR9ERATf2aPVKAQ5D9wh5yjvmN2OdrPojvsGrsOEIbDYbDYQhDYbCEWVdzWfNJmJ9J9L9EXvBchL6Q6Mltx5WD1mbFOZ6NHaBt6lz5212m7/AKZHkNpZ1i4Xd3mHAd9gIQhsrY7HYx2MYxjGOx2MYx2OxjGMYxj8Eqr2P6Lbtg3pi2c8RxP8XdGC3zMS5cq//ileyXzDMCaX7VsE7yeqZfcFi+t+6DDtIVClXt5N1se0riTOkdQHeYPquwK6PzzvsGrsOEIbDYbCEIQhsNhCENhCIwApEsSAaj2FhtGKtgsCrYNQAoDYQhDaxjHYx2MYxjGOx2MYx2OxjGMYxj8Eqr2P6JJYXEu8wfMSrjvekETjfcf5DDBAGx5ku15mRPIZeLW4qHlXeKKI3Aj7mUU2pYo9iTnImdhJhOHMkPsZxAGm9qHnXaVN/IM3ksNZChI9fmHfYNXYcIQ2Gw2GwhCGw2EIQ2EINNvDaQGxyW861l8IuOZJi9Ds1hCEIQl7XY7GOxjsYxjsdjGMdjsYxjGMY/BKq9j+iTlonOVt6xtXAmMkFMiYvql/y2A+6pFdSXaw0R0YdpfKWQzdKHvMPM5trhai9fHp+luyZ9cxt5vRKAwHF7TClEf/AFQIecqWTnl5d/Ju+wauw4QhsIQ2GwhCGw2EIQ2EJgoW4gZ+iK/7nDkygUHkbCGwdly5exjHY7GOxjsdjsYxjsdjGMYxjH4JVXsf0OMMJUaAN8X09QwDoTgcy/ztwwMW+ilkuVrmL2Sdpdukd2r0RvpBQ+eFj1S5W7jE9fyTVKIkdDBQUPFB9RHtEgRbjR1ITCxt03zH4rvsGrsOEIbCENhsIQhCGw2EIQhEAKqXeFg4ZvAY8RjFVxvqtF8INhsNly9txdjGMdjtdjsYxjsdjGMdjGOx+DVVAtW0aJDewPlCAkaRe/J0ggLM1m62u0rRXnT+qeqEiU5fgH5/GLdQ4jMXLEcxMx5NMTIOVf6JWv2Zg9GZ4Wa3dasvFJuKTyrvK8A5HZ1HpKlBOFaOFB2ln3UAkOSwwxQfYzhxc1jcDzxSDTI6eQwQygDYm/4/YNXYcIQhCEIQ2GwhCGw2Gw2VWpIcKefMOVwA1JFVgMVxW14uw2DsHZcuXtXYuxjGOx2MYx2Ox2MYx2MY7H4VVUU4EmYljB2xZsfkPeX5d1UJEtEbsOWA9JWawYFPkWlkvvHzlR53MBM3hOh6pWYJW+eke0rCmAEfaThPrjzPmVN7hynmsOoQ15QFAGAH+ow4ZVAdxlwR5U/kIO0u17IpulD3iVR6flXGitNZcZXwyzx3S3bL2pSp1Wu0r2pPqkVBDp7qD3RYHXJf5Dez2DV2HCEIQhCEIQ2GwhCEIbCWHh1nPw6ihGl4nRegNdemw2kHZcuXLl7V2LsdjGMdjsdjsYxjsdjsdj8hVVFcG8Q+TL8u709cl1uKBXSzvFGBM2HCz0S+K3h/wBwqUcS5TT1SLF5Mz82ArzlUYcMdrrKksGI+xD2gICFiNj8klxjlwR80XgMIQizBDfEuh1f651Ll0sP55ZLo64N0o7S5dM7sXomERsYk8EPVLgmaeD2bYEakJIKd4jiw4HW8A62PaNDcQaeaA7xwWZoHswhDYQhDYbDYbDYbLdsxBg/Ib6JaES1Vj1FelbBh4Ll+C5cvYuxdjsdjsdjGMYx2Ox2Ox2Py1VUUMl1g/kCWKl0d0Gu0siDICdAXeKkg2K78nWVeMnqFzdqKLXnVs7SpKriiHnFKLJ+3A90WGWifyG/iu1TFk4AdLL/5hNYJaqwYritrz/2bvsGrL6g6I5DEbK8T1yJGmQLol94FJMS0OqfSGBKGg6uCHlUoUvn2AUemNvGv3H5iSYmLaD1wHbl3LyKMDteSWMNhsIQhCGwlLKqc2jI4rh1hF3QssbaDgL5bBsGXsvbcuXL23sWO12MYxjsdjsdjGMY7GMfm6qopBESxzGXCq/5YXMSa/wCMVdoqoW7uheiVrHOFvUHdMvuZSeq85jFGkY8jFFQWKAdRHtEgmwo0dSHecOKt8x8S54ZXTTIcVoOLMDSKGDmDglVwaf7R32DV2nCENiippmr3IS4X0/0uu0x/gAvaHFiWkfKrB6zN4n1HRsQUX2ZQ967QYFa+qwKWf/sATvHQCWeSA3sNhsNiGqgs1GsPVtqCsoreuN5MOQQdg7Bl7Lly5cuXL23L8C7F2Ox2OxjGMY7GMYxj9BqqilS9mIPRmeBms3WrF1abigeVd5UYHMkdR6TEVVi1HCkmHsJtHsSYTpwSQ+xnEAuObQPOu0CMTkE3SrL0VFUxUUwbba4RXA3B458rWuAf7R32DV2nCEIQhsNiCIEcEd8ERNbT5Qp7xa+YDJolbmb5hPSZj+5Ioesyghuso1K+tygcGI8dBBoUuKEHMb7RYAMrU6kJwUMD5kP0sO4LXyi0EzWSMOjQ/wDcHYOy9ly5cvw3Ll7L2rsdi7GMYx2Ox2Ox2Oxj9HqqisB91SK6kSV9vqOjDtAeCQMVaoe8NzYkM3J0x5g1/wBq77Bq7ThDYbDYbDYbDZwgwj5MZV93l9UiR3ZwLol94dpbBVOqgDC5pi8FGuAQGD8vEWS5FHO9YMHYQ9fUoYXbopvk7sdt7bly5cuXtvZcXYuxjsXY7HY7GMYx2Ox+lVVRWbN1GYn4DpAy4fFozcldH+1d9g1fAcY4UysNaY45G7sIdsKM/wCodzv52Q2EIQhCEIQhCEHYOwYSHDoxTsWR56WmHcLsXx6ZjoUay5ey5cuXtuXL23L2LL2LsXY7HY7HY7GMYxj9JqqiguNIaAM2BOMDhbXDVxH+2O+wavgOPrcVgHMi+FS0uruN63Po1L1gl7qGtt/nCENhsNg7B2GwZewYFZgG69Md3A3phpUrG3Madxk1oYjsuXLl+O5cvbe1di7FjGLsdjsYx2Oxj9JqqiriijgcRz9bOppL/qFpiE7WLmv9s77Bq+E4n4g9gcxJiaEkvV/AzrOy5aLMFpufYcNNNhCEIQhDYOwdgwY3uYZub3vB1reZHrpep2d5lRBwMAUAZAbLl7bly5cuXLl7Lly9lxdi7V2Oxdi7HYxjGMfpNVUUtSx55WGZMfP8uCBX+2d9g1fCcIRZOOFYnAZPE6jMFgqb12TwMsKshPk7tpmENhsNgwhDYMz83ijkavAxZaweF/5vHPiQUuMb1f5HHB2XL23Lly/DcuXL2XFl7F2rsXYuxjGOx2Oxj8OqrwFDGFgFzG6VzHgfYx7QEBCxGx+cY+dAzCdq2OqS0IKFTEMvXHkTT/bu+wavhOEHY4MZUxWqzHlE+M8qHpRgfdRhb2BafPOnlDThq64JmPB2DsHYbCZRchDqzS5KlHL9BxY1+Y1zwYNHFoc8ZSoKqXtGRRwly9ty5ey5cuXLly9ty5ey5ey4uxdjF2LsXYsYxjH4lVV3rQ1SwJxxl0sOQE6Au8KIDEs/LEd42L9gQv0wgeGkUfk6SpTt9N1se0rzXRHNAd5gJe6R5j8ui87GAt9VKO+oNWwagGAH+3d9g1YZnm6Ymzqsk2ucHLHUvJbntT8xKA65H/SHsr1nsr8xyntBfzGyytB/0OPJsixLkADS77hygbCYoKOGI8sdYVNQpHlZ3qe6PxD3R6T2x+JYuPE80DvBab4D2/CMrg5qfPAc6JZSGRkcCg6nKIYzFRPBlzBfGe1vzPYn5nsT8zh4oL6z3H+Z7j/MXAmYg+s92fmUGMZWWwyWB95fnTWyTxB5h5hPZv4gqirU9RDRvgoLMeFx8DM0vRLly9ly5exZexdq7F2LsYuxYCDYI0ebEg2rzOXkYlSeiylW9qrTzyvtBABvicqgW/doS8siy1yPwKvY/BN2vMLGXK0xTp5DLxb3FTtXeVnGMGQ8x6Td38KYcKPSckoQ7UWbqYJuwK85UCzuf1qlUYMBDzm+0EQRsck+QItDRdOJSci4MwlpzCYvQfI7/wDcO+wasfDDWigUL3BtPn3NuMKHUHpPff4j1V3FU8tsyYwxLgv4z+Mj+Mj+Ej9+NGN300h8KVAaSwXUZ7d/MDghm3AUcFN3Eaz3XS/L4G7u7ugMa8Kx/GR/GQEXt5ANiYFeEftGe+/xNAZkHnbvYfEpVq/i2NbVnAH544wXYcqlToAlOpxN0DMcxq/UqmG2mqpcSuuNxi2WlK6B9Y6KuQgedHmzDc1o0504bLi7V2XF2LsWMYB+Zw6sRQRv3erulD6mkk+7WImeirPCp7wLj3yUBO8Ci25yuSr0lOF0B6FzzlKQ1S+1QK1a1frtztFYnqL73LE4OAA8nH5yqUHotqyP4+A92P4UMltn+QJakNpLzeiXaitgQeUXcHOC50MO8wRaW8ut++BdYll0EXxUxQPqI9pU2buvXqQnCUgPmfD3yxgBYtyq56kJ8G+4KP8AcO+wavxX+V7cPnD93UqJFBScrIAre8VV9B5BKbLQA3Qsx8o4uIGAHGweSKQRh+DVecrQxvEcLoPRYTSLthODL2XF2LsZARda/IYvlHR/ljXVuDBGxIQviTmsio1YAfeAAnMc/wBSnusI0wq2BxQt6/IyLdj+PJUzMSPRl7inOzdas0EkIuhXvMImyonUfSb5zhhjhuOFTJ0jmfyU7GVbXz25B6pXsphPNoPOVom333LPDTy2Fwx5Wl8Bj17F1uK+q0Xw/wByd9g1fiv8r24fQD93W/Z3FPJrulj6bKAaVBdeDgs5ZQrrdvC95r3lgZYG062vCKwZ3tlz7K/EGNtuTPRzFgiq3yprtMwdyN8ccQ5IrddclPKag61gPIIDYFAFAfKSLdj+Vrlbd6/NLlwp/wDnleyXjT+6YIlMMHb1flMtTGCXz/NCeqBY6MXR7NA9VfaEzW4K2lgGhePFpBzxyqmma4ra8X/cu+wavxX+V7cPop+7rxYI97mz00KZk0XkfMyLdj+al7hmQeTL5cW1aXmyWVZg8Uiy7qzPe/7p32DV+K/yvbh/gD93WRbsf2WnfYNWBcEvKKlgO5Nn6ks37Q+EI0UUUUUUUeV+gxZsDeb5ST5ngDFRwTfsRypyyyC2BmPOPriz8CxG0iRqSriD5Pgfv34aEOovJPg0pSlKUo+FBrF/JEBs7UeH0SMx/o/Op0rV7k6pEK41J8yxJKcMS35CMIV9+J89k+N3bRitxV7fAW7H9lp1W+CwcmITtFSNWVLsNjlJcRuHDyE/pP1P6T9T2d+Z7O/M9nfmezvzPZ35ns78w69BYUslpwWYgGW4FVlA7zwECBA2KhXJl5mskRfpxhaF3T+k/UZg3cKPNeBy5ctwLoZ5/BHz58+fPnz7xXVifhsXgyssS8iJC231N+QqP3e9tSyyzJoS8gF4BKqIXC/1jVgKSc7DtFyHA58IHkvrMP3axDrR3ioHLPKA38iINLRQHFlefb1PC7B5pENH3A+Y8yYJEaMcOueSTCGjaA6fgI649c/aHSGjvN2IW7yhsrePYB2gokMqeo4z39+IeUa0PRLDPUsLKu6vXx9j+0c6tzvbh4HtWke46flsdI/blWS/ZpEeRQ8olWRkvcFeUvBksT1YRfnGzaWYXpR6pwg9bcg9UNzcVi3UDzYgr5CPmNnlAJBRYmSfAwRupc00Ft6Sk95OOccTyUtBtBRuCpzom/qVnnlTlZK59mXOkF2yWM+b+XyHY/tHOrc724eB7VpHuOn5uwZ4Odi5emK0XskPKWHB/wAFLNC7l9G4ojAoUDDyRyhVRO9WPEt7y3ddi3zrh/5D6OfdI5A9IPYGAuI6yriLCnnhiO0ainhbW5lH3gEK1ueQfVOJCkPVIKk0MAcA+T7H9o51bne3DwPatI9x0/W+x/aOdW53tw8D2rSPcdP1vsf2jnVud7cPA9q0j3HT9b7H9o51bne3DwPatI9x0/W+x/aOdW53tw8D2rSPcdP1vsf2jnVud7cPA9q0j3HT9b7H9o51bne3DwPatI9x0/W+x/aOdW53tw8D2rSPcdP1vsf2jnVud7cPA9q0j3HT9b7H9o51bne3DwPatI9x0/W+x/aOdW53tw8D2rSPcdP1vsf2jnVud7cPA9q0j3HT9b7H9o51bne3DwPatI9x0/W+x/aOdW53tw8D2rSPcdP1vsf2jnVud7cPA9q0j3HT9b7H9o51bne3DwPatI9x0/W+x/aOdW53tw8D2rSPcdP1vsf2jnVud7cPA9q0j3HT9b7H9o51bne3DwPatI9x0/W+x/aOdW53tw8D2rSPcdP1vsf2jnVud7cPA9q0j3HT9b7H9o51bne3DwPatI9x0/W+x/aOdW53tw8D2rSPcdP1vsf2jnVud7cPA9q0j3HT9b7H9o51bne3DwPatI9x0/W+x/aOdW53tw8D2rSPcdP1vsf2jnVud7cPA9q0j3HT9b7H9o51bne3DwPatI9x0/W+x/aKdsr5snQCZtYuWpeSFYeCNGjBEU628y7OiEogFExGn1vsf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9453sf3jnex/eOd7H9j6rlqCYKsKtp/lAYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBgwYMGDBrrQ4GBguO8z0+x/t+j/ACnt2v7H+36P8p7dr+x/t+j/ACnt2v7H+36P8p7dr+x/t+j/ACnt2v7H+36P8p7dr+x/t+j/ACnt2v7H+36P8p7dr+x9oAlyaq8if3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93P7uf3c/u5/dz+7n93KY7UhSDlu/wDYIP/Z" name="Obrázek5" align="bottom" width="174" height="291" border= "0">

5. Napumpujte tekutinu do liekovky. Uistite sa, prosím, že injekčná liekovka nie je úplne plná!

mOrPcjuRxE7sA1T8ly9dAUPkrmDyQ2PQYRJw6JAxY6IdaxQM0OaLbPQVDUaR+UBsNXoDjucMA2Gr0Bx3OGAbDV6A47nDANhq9AcdzhgGw1egOO5wwDYavQHHc4YBsNXoDjucMA2Gr0Bx3OCZOwXaEiJAEFvIu6B6JJBOvjGOObrGlXyicd+ysSScIEzJ/wtn2LZ9iGRxIhisSW58JLGxcW814W7DARWxtFsbRbG0QKDpB3MomaFMu0Uuq2NotjaLY2i2NotjaLY2iPjJnPUMktjaLY2i2NotjaLY2iazJxmhzRmckDOFudxbncW53FudxbncW53FudxbncW53FudxbncW53FudxbncW53FudxVtHBCNZWEc0cT9HI3TWEc0cT9HI3TWEc0cT9HI3TWEc0cT9HI3TWEc0cSoC6UCMwMgF0oEZgZBKi9EYOgglReiMHQQ0JkihnggvsYahigvsYahioASLVjoZTmkoKKGU5pKCiqFQJQSyGWzDHEQCGWzDHEQCA8UI1xEBqgPFCNcRAaoVMSYhNE7UnwKwjmjiVBM0QAgIUCZogBAQo8A5AJLOTaxb8JzY5pI/CcAW0FKKj6ALCQYqdMRhIRioMQQsKHUGIIWFDqGCdKgj26KzcgJmEHkCsVCsI21QgHKjbVCAcqKGILABzMLa6isI5o4n2Wa2/A90Yvln5wJhetn/HX2s6q4voj+xROCkssLPYkbprCOaOJ9nrIkUgRNyE7/pEf57W6sG4u6oIMW5H0zd/fZI3TWEc0cT7NcnEurNPSrQADB19rVfN03dWNDBVEznsSN01hHNHE+zZ+CNpelWxuK329d5maeg0KMR7KRumsI5o4n2WzVcH19OuL6PH2tuqYk6+ltBweyRumsI5o4n2TDjkMEJD2W7tUBAhRuDH8QwMhXvYXwyAM2EnVbu1RWhG7yC7dOqAMJEP6yN01hHNEFayIQCOg9JCCAYTaW9JJAGFwhPX0PIE6sGY/4jVgGADACEB+JQomAr9KRriHOEJDU+hngPJgQIQCACAkAqEbTU0W9JGE3XY2IXSaMc0iiOopnYggLGevaTWDP3ocnT3Qm4kTMqXSKGCDmmL45kCZqJiKzCobOgCAAEABR7iQKB7woudcQg1tRLhBBrzRBzGclHnE1dtNAEAAIACj3m52I2G34HDIhTEahNwgAtXWOZ5EQAA5JoQsQz1vdUg1RmD4Laiibr/CNQAcGQt6GlGtsp6rmc4uTiCoy/SYUM/wJYUPQm6T4RlgGINKADAm3MhtdzOnveQ+iLMAfhabWfQ2Nb8TCogyDgUU2cH/ANNpzNw/4QvxP8mMLba3M3D/AIQ/UkfDjC22tzNw/wCEyfXDfDjC22tzNw/4TI9Y+i+HGFttbmbh/wAIMPqN+n8OMLba3M3D/hAi+puyo/DjC22tzNw/4R4DUfU4B0+HGFttbmbh/wAIxbPUYF0+HGFttbmbh/xFmh9GauL4cYW21uZuH/EBH0ToSpQIIgQ1nw4wttrczcP+IGp7MyccyEqDP8OMLba3M3D/AIwTyFRQRMXL4cYW21uZuH/CEIBAIQRiEc0vjxhbbW5m4f8ACTXr+QMYW21uZuH/AAhpGeYU3mn8eMLba3M3D/kHpcRJiQFaBBDiXvxhbbW5m4f8gWyQ9CmsPfjC22tzNw/5AhzREPQhy97GFttbmbh/yDYHCdGL4MYW21uZuH/CO42TWcjr8eMLba3M3D/hDMNDQ9CJKZt8WMLba3M3D/hAsZiRT46BlACoIIzJ6BF2iVH4MYW21uZuH+gfRhIi1q8dRNQG6pb/AGk5vZLxgXjAvGD0EoCpWgQDkCLFAeqFKJGWSAO6TawH/igCv17SPo5kxa30xhbbW5m4f6GPzfEJAkdPfj83pjC22tzNw/0Mfm+jj83pjC22tzNw/wBDH5vok9n6GMLba3M3D/Qx+b6OO+mMLba3M3D/AEMfm+jjvpjC22tzNw/0Mfm+jjvpjC22tzNw/wBDH5vW9WBqo6wRuGOV/j/6VKXRggCm/HZElH0DsqEurFf6/wDtC444Wjwr0Yn6476YwttrczcP9AvMBM6V/wBZusik+XMJFX9WZCeCTn9GMLba3M3D/qmMLba3M0UUwQNLE6F/qi4oDdZKfNGIsJJHM178WEECUjG5eD7l4PuXg+5eD7l4PuXg+5eD7l4PuXg+5QzkoDBfoxqvB9y8H3LwfcvB9y8H3LwfcvB9y8H3LwfcovICIANTI2MgAAMBAD/p9f8A/9oADAMBAAIAAwAAABDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyQwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhxzzxDzTzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzSixjDTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwTzzzzyxxyzRzjDxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzwxxwQjzDTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzyyxzDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDRDDDDDDDDDACDDhTTjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyTzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzyyzyyhTTTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjTzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwzwDzzDDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzywDjTDTzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxxyxyjzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyDzzyyzyjzjjDzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjzyxywizDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzywyzyTDzDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzyxiRTjxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzyzwyhRTzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzyxxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhzzzzzzzzzzzzzyzwiTzTTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzyijzzTzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzyBTjjTzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyyxzxRDzzzzwTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxyxyizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjTzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyTzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyTzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxDzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzygxxTzzzzzzzzjTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyTzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhzzzzzzyjzxTzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzyjzxTzzzzzzzyxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzDzzzzzzyjzxTzzzzzzzzhTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzTzzzzzzzzzzzzzzzzziTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwjzzzzzzyjzxTzzzzzzzyxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhzzzzzzzzzzzzzzzzzzhTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzyjzxTzzzzzzzyjTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjzzzzzzzzzzzzzzzzzhyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzyjzxTzzzzzzzzjTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzyDyxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyxzzzzzzzyjzxTzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjzzzzzzzzzzzzzzzzjTzwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwTzzzzzzzyjzxTzzzzzzzyxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzAzzzzzjTzzzzzzzzzzzzzzzyhTzzzzzzzyjzxTzzzzzzzyxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzyxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjTzzzzzzzzzzzxhzzzzzzyjTzzzzzzzzzzzzzzxjzzzzzzzzyjzxTzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzyxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzjTzzzzzzzzzwzzzzzzzzyxjTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzxTzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwDTzzzzDgRzzzzzzzzzzzwzTzzzzzzzzzzzTTzzzzzzzzzyjzxTzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzywzwTRBDTzzzzzzzzzzzzyyyTjjTzzzzzBTzzzzzzzzzzyjzxTzzzzzzzzwjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxwzyRDjjTzzzzzzzzzzwgxRQxwTzzzzzzzzzzzzyjzxTzzzzzzzzyhTzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyxwyhTDjzzTDiwzzzzzyyyhhTTzzzzzzjCjjJzzDTTzzzzyzTzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyyxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxQDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzCjixTjzzzzzzzzzzzzzxQDzzzzzzzzzzyxTzzzzzzzzzzzzzzzjTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTTzzhQzzzzzxyyTTjzzjjDzzzzxADzDjDzzDzzzzzhDzzzzzzzzzzzzzwjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwzzwzzjCzTTzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzywxiwQTzTzzzzzzxBzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzywxwwxRzAzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjDTTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzDzDDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzyjzHHGHWlWFngBTQATDzzziQBDwBHgDUH2HHGHyzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzxTwEEXmXG0FkWSCSzShDDADwSSCSREmXmVmEEHwzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzyxzwEEVE1mXkmTBhhgjwwARyhhhgiSB2VEXlEEHyxjzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzxTzwEHH03E3EyRByQTRDQxzBSQRBgTRmVmU1mEHzyjTzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxjDzzzzwFWVlGVmViRgSSgiQBwgSAiyRAzAzE33E30HzzzzzCDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjzzzwEVH20HEzAzAzBhxiwwzhhgiRiRiR3kX3kUPzzyzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzwH00HH0nSxiRiRjzRCzhTxgzAzAT2F3mEV2vzzzwjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwEH30FW2lDwTAhBySQASTRgBiBTgAz0FX2mPzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwMFX2kFX0CDwhSwCRijiyiTwBziATwEH30FPzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwMFX2mlX0ADygDyhTxRTwBSgDygBTwEH30EPzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwMFX2kFX0AjyATgBiSizChDwDSwhTwEH30EfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwEH30FXmkTzAzAThhhBBhiQCRhSwDD0FX2lfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwH3UE32FTiRjAiTxwTCRRyxAzAzD0jW0lHX/AM888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888BxBt5BdwMwMwMk0k4gws0kkYkYkY1tR9tRX8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888BF5hVZlZkYkYcsgYA8oQIg4YEwMwNx9Nx9V8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888BBNdxNxNwIk0YYcE4wwMUYYckwYlZlZ1lJV8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888BBxF5lZthYskkEg8wEQ0okkkk4Il5NxtZBZ8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888BNVhdp1Blg0sc8c8c80I4YoEYYFhRlFM8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Ms8McsoB88888888888888s8cgJQsM88w8o8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oB8888888888888888888880ogsc88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oB888888888888888884woksc888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884Eo884hNw088888888880w4Ik8s888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884hBpcssscssMsc8sM8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oBBp88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oBBp88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oBBp88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oBBp88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oBNp88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oV/p88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888JBF888oV/p88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888pBV888oVDB88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888pBV888oM/A88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888pBV888o89A88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888880hBV888o89A8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888cBBBk88o89A88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888cBk888skvM088888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888M8888889U88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889U88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889U88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884whw888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888c8c888c88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U8888888o888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U8888888o888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U4w44048g888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U8Uc84k8o888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U8cU8488o888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U8PU8of0o8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884ccMps8o0c88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884U888B888o08888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Y8884F888880888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U8884V88888c888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U888oB088888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U888sB088888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U8888B088888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U888sBU88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U8888h888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88840c88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88840888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888p88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888M88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U8884Q888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Uw80ssV84488888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888s88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888888o88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888888o88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U0scsMcsYg88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888sMMMM8MMMMM888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4P/aAAgBAwEBPxApOf/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOD/2gAIAQIBAT8QKTn/xAAuEAEAAQIDBwMFAQEBAQEAAAABEQAhEDFBUWFxgZGh8FCxwSAwQGBw0fHh0MD/2gAIAQEAAT8Q/wDp2RzK/AMiCDdXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxXinxRVxwEDkCb/wCHef2v1XxG1/DvP7X6r4ja/ckf7LAlmUJCylsop0SC4J5jPajSS2WvSFbpCA9R/J8/tfqviNr9x2U3cxHYkztinUSGVByxvvwJsqdOyUbotTCtEdmK71eEklOcntQMlqwicILboqaDAzO5x2UxkJmKfII60dKn/Wi70wDX/vE1n+H5/a9XdigmguwCS3edMqc5s8G9jUabbFLkIdahkWWtuLF3qHFGldZntQgERG4n5PiNr9xQSqtYgZ9skNsbVA1IdABAH1JgZz+VKdUG2K6vZRaXXA46S70oGbSJuiTvRk8cq7DOywCuRo8ImgHmI9qiZFtFrzIVu0eD1Pvef2vVuBR1Am2+g6qA3AIBtMMsJ3OZ7lIqZ/8AFH2VLGUwBHIF3qWTjR9wJHepy7mwPHhUKHBiW3cdqgDiJQnNVHKlRF2O5j3UAHvgj+J4ja/cBHjjdcp5E0LezVzCXeR0D9xQt5hI02suEToNFLLm1h2rvVtfyKzyaUbCSATgB7VLhSWOPOKSpqWRX8AjrUUef9aLvTAP/wD2pntQiSMj9jz+16sioi5w5LcT/wC6i+CK3riiwbg+sEARIR1p5Qc0XSJ71JNdLbgRdqkFZkLvIdKktqDPE/c1C4ZPG9u70d01Jm+H3UkJdepSPajU/oR9pW5DKPU+94ja/cJxGagFduBHEdtEiAfQQHb8JIKc/kCnVN2O5H2VOHnIOOku9WCWZEfQk71IY1y5t8dHBssQj00aEjQHmI9qj5UxBh5kK3ETL1HHz+16rkJjCAlXlTQkmTDlyQ5t77y9ozKHk1Iit0gecWr7owDnBXvTIwOfDnPas/LEBHlB0irAAsjPMJUZIBhAvQe9Dkk6KxUiMgmn0HtRkyZKkfseI2v29cbk9ex657hornPzpM82B/p+QmsWQkeVPrJpk4wPepxDzJacLVHOjmfxXyTSjY0QA4AdIq3FBaw75gNHGbetXLhGcR6rAULlbqv1QcCloaXc4M3BBydv4iVuzBO41IuiIfyQdqTSmSm5QPelpUTZb1XUot5nd8q5ESS6J5p7KOJLWG70cEyf6+HuqJnliRTsgZx8Rtft6PjYTKG07lld7ZW9uC2C671ld7+cIkJYXQX+eqoIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISYimk6BvuG9Py0EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEBmaaFHBiSn9CpY4CQ6UGqeh71UY+Vw+6snOkQJ673Ae9SL0pybSgsxUIkZoTzEe1RenkMHMhRZNJBscR/a0HJBTGlzEHOohS+zcjwGDiNPzzVko2i/VHjx48ePHjx48ePHjx48ePHjx48ePHjx48ePHjx48ePHjx48ePHjx48ePHjx5CNpXboxY2f8AhTixyAdACaQu9fQHjx48ePHjx48ePHjx48ePHjx48ePHjx48ePHgHXRIQVZXQDlU4fkInQall7S07aZqjQSPkyq7RqSo7AVbk3S0xvQCpQ7Jsh8mdWRtMNp30izshm6LRZFyEjzP2W6ZGr2C8ledDHI4Ne/MS/n+J2/U8qDbToYzN3n6blABAQHo0LRRcN6JUrIrM2nJhS7CGiOTLvRBkpFDq6WG1w7T4qkIJLvu+D7KDBTV7aKQDQJe4TvSQPIvfckrP9ekwi9wZG9yONQ+ip5bE3PHP0B4nb9TgpSLtwTtSvtSs5LL8wy85eRs9NhZh8zL87ZSrgFIs/qeypM65AR0pYMmUTdCTvUxgzKuRT6Yhc/JyqZHZsNzke1Rha8wvmI70YQsn2R/WVSdxGgxDvu5NtWQgTenOt7G4PQPE7fqbIn3LSzLtWx3UO+oCACwHqUJEBMxJGpNUZnoKHvQcsaqxyqPMYyAp0sPapiuSxx5RKtZRdJOLC2+aIGHXBzHvUca2Q5Sl7VY1bAnPKNA3zIoeZ+ps/KIBmXrEZNSashjF+CbTlQAWZrNzldqVEvY7mkd6GEpy+AfzfE7fqUdYoddpyTyU5lgisamZAvD1khbpFMdGjJNcqPqylFToNcke9NotuUN0r7VnARkBwNG6KsSTLqcHolFhmKbwCOtQMssQ7vFUCMciHUZoAgjcTJ/TMx4HAJpuJUC1V9odaQAI2RyakV0Q9sge9SMssy7tFSWzchd4R0qWdsieJ+5rpkT8W7vVrlIN70H3UuakAPOTtQAqOjY9JW7R4PU/H8Tt+pKyQk7KLRxVRd3gXh8GVXC7MkOiSpsml4pxQKs7bevkmtChqCM9WvasySESTlFndQpayEHmeswkgpz+QKRdx7uQx2opICwEeALvSzDGbu7Hesm8YD/AJonB9TnZkdqhDywpx1l2qGAPsXzj3UIMzo30H9HUGAxsUHdp2CEhv8Ak1+tsh5gHRrMklMm5xanXQB7dXvRW5UFfiaVHXJSLjdAVOBYug7FJtA0JHyZ1CTWtp30QC8gCcotFE3ISdT8HxO36lGLgw7Lj3n0biCg9GgEUdSx6yn1ayAPKTvS/UA+bLvVFO8GoHld2qzbeIcG9lQZt2Wch7qGs80bixd6QEv/ALZNCAREbiesQkAiCNkaWXyXBNBcGjO0Iu1TLs2Wc17KimeNyOJe5qQ3md3f1a0aAPm1h91PihmgeYz2oAVHRsekrdo0HqfoKjMCXij2GlGQpOIHYPutk0hGxwSs7GZlwdYUorRaE8mXep85kUN0rprnlztL3SmMEC7XBvZUSbUlnIe6hrPNG4sXeocUaV1me1CAREbifb0ET85yPqJQJWAq/FuoaznYkfaESZ1b6pTqg2xXV7KlDbkDHSXemEhuQ/yJHepzKzZ2X+aWBgxd3Y7UEFGcGeKqOVMn/R3JHehhKcvgH1mEqWsxB5NBXTNJOcWjV0AH0iverKXlUvJpRYNLRRwgO1ZF2JIdUpoVy4DwnvQiU1Hh10SFPJq6DQdrySR9bUxhc3ny0pVCARsRXdfwxG/6t9UpVAuxXV7KljKYAjkC71cThpy9cd6jPubQ8eFAwMZo+bI7VCl3OOOsu1JAnk2X0e6oabdG+g+rp4XY52h3JU6wGWMwX3f3wQBEhHWpFY5sOgTUoQJm24EXaktm5C7wjpVw20M4n7moHBYjnd3osWlihvhfenDUIa5pe1Fi26I+0rdIpjqeswrP6iERzKnHQkI5IO1KILIG5IPemwe2yvN0tjX66oMIZAqZSXhJ1CtQdzUSygmMvWC4lSDVX2j1osvI4BH5CARBGyNLL5LgmpQi/wCNB2qbdjd2L2Vnw1x+6R7qubOW9581a0YiHQ0hEjNCeYj2oYv6IMHMh3pzNMFNtBj1ELCHhic06OniDfpO/ihUuZhHRqSiqysx5xaFXTwHOAvemJT0Q5j2qNchQMnQtuisk5LFOoUPMYwAp1sPei5Q0VjnUuCkkaHNDQoSXEZH1eEOAShgA1ofsMkHjdQSPWUxLxriF0jp+e6Vc5Q8qQT8hU6DQTPaWnbSCIWEXG2z1c/UYMcrbIB76I8izcA+Py3SFp7oVIuloXyUdqkTmRDcoHvS55MyOfk51YQJnyKkWkmhTdWTtUWUc0I60hE1/wCPPdRmesIlwo2YRjeepSUdEQ3GJcxOZsqYaDCuE7UHivrMzCQ6ZXPZ3/U4SjrHYS76CM6vV2XscISVKNAljgJO1DcQGhooEIOlTxI/Z+RZzqIz4We4q1g4EOhpOGC6E8xntQxMtotOkK1UXDeo+l5UzHd3FJ8/TcrL1mS5LxmUkup6fqcKWcBk5aXo7+jwmyLmJHk1KF5hE5xauhaZLTtpLFnqQ+TKr1zuURwAKgg0MsHUApbmmMI+TOoQa1tDrpdDyCJ0WjSrlKHn6LmCmFhCdqXNKinKFJcZhzF5Gz1nMPvCCaDC6zWVKOjqfqcKOZBnfedF6bCbJpCNjglZ2MzLg6wqUSMhJ5IPetPcEI83SYbbiRy+CrkJLnO+DZyqANpvbR7qVGkSxxQh1qOnmp9Ez6AtwClp53UrGgYBgMgMj1lj2JZvMO6VOcFSxmfKXf8AUoRNMdRVoIW8pxn1NCn51vK/VJpxDJ/j5eyiUvoCHSk2ZJZE8knetJplRLYcMXc7rLqTSnOHdx7VEGoYfzAd630KE7L+SMMu03AexPJU74sayLPUeB60tJiD5ydpqX4Ktom4dh+pQocyEbZzstEECUdsesOE5MmYJGlcwIo8ge9Dsk6qxUeaBkBdB7VMUWyK8glULewR5sPeoVB+eA96hTVyHKWvarIqoJReEWhS5kEdT8PWlEQZuSM2q20U4YcgQHQ9aZlDLNqfvTNIlERDI9/1KFCubhuPdBVpomLw+vULcJhjo0Ozbqj7ynv+FNBe9FhxzNwV9lJuGzhuLu1QhNMzeD+xpDLTMU3gEdagmmltxYu9OAhyAdZntQAgiSJr9xvIzRuXQ3dw0PVxBUsz77Obb626XajM9NAkgBUbgfH6lCde4M2kfdQh8i+QfH6JCWC3P5kplRdjuR9lAJxkBOQLvUqnDMNu4nnWQO/ApGA41XcWR2qGMolCOartTIENiuY91BDM7b7P1vAVkuQyrtL/ADpDUAOcCJd/raSLI5sWnt+poTTLA5vaex+lISARBGyNOKXn2qJ71PJs0Z2xF2opVdBS5r2VNMozR4l7mi0GZQfFu71YRGCZtQfdSBqV1AU9qHKjo2PSVML+SD2kNqCl5Dfur3Ic/XDZa81i7936nCaMhu5c+79QhNkPMA6NZ8GaQc4tTbogPnBXvRuCxFBeRTk0KNXODaiVzS8/XJOuXbgDs+h3g3IIeL1BSlxsdgB2T9ThMeX4LaS0MFAAcPW2NhSdxRAXks6rehvEbXp4OkAldhRGrC7n9TRCSWsI98i/CPXIDY5uMd4qx2V1r0P4ja9PvxHeV+KKKJm4zv8A6nhPNbHZ4n1yAsi8g9lqwfwr9DvEbXp5tsezqomMX/bH6m4RbTlreB9cgDNw3HugqMyOy/Q7xG16ffiOaRQ2pPu34hP1OEV6xHoEQdJ6euIHly8E91EEQRPAPj0PxG16ecgTZcBVm8hhuJ7z+pQgRABKulSZLkt01zw+uKySON6CdA9E8Rteny4LEbVUns9aPKTeAR+pQrgJezc2jgiZSdo9cq2T4a7Z6eieI2vT1Z5ULeZ7B+pwt6OR2nypEjT30A959cVjkebgL0fRPEbXp7M2i+Pf+pwo6zKJzhvZatvGg53+tgOkAldhQbDQuyVHonxG16eCfnafDf8AU4VxI1zO7QAQAuzxL+t3ouRxGneiz1LRnf8ARHiNr08XeVK3uOw/qcLcrdJowqIZM3ud/W4mbnb5jstAaRI2zh9E/EbXpxQKFZ3E1Jk3Pqqm/I6/qcKNHNL5QEtzVZKLXERAMtPW4bbwG4PhUQhEMeN9Ei2qpV1hrt6cgjF1NbHeKstkSjav1PCK4iNGxazF/XEWOaE5QB76AFAGbIT49E8VtfTyV0A4JRteE/U6EG4prGYTOz64zKwE0vQ6Dt6L4ra+nGklg5LQRnjx1/U4Umkgybn/AKn1xilkbZ/7H0XxW19OvldIcBVmTqJCe/6nCGesvZ4H1xmoKPB/r0XxW19OmobG1UT2etZDxPAI/U4U0sg5FyCeC8j1tQJWAqLBdXc/Rd8VtfTlAQgQtnO7R6OHR4k3l9z01ZhLJbOyMvWxPsXXivxQR95XjPovxW19OTno2bbu8+j6Ei/wk+56YKiBMu5NZgcmsfra48Q00B5mfKPRfxW19OhByFO5Rej998ZINtPpPHjx4zGAFBTMuH4byKTKxaS/pjkqA0MQqDu1bG/Lf9L1spz4OmQZEnoqXitr6aCIAEq6VeK1LmSffc2dERVjl9CCCDbJAgUGXB/EM8jt9MzIxOQn/oV1VX1sXt0PhFSNIsPBPj0XxW19NubHVVaCNvK8Z++7D+QIjCsCUC+d9I4lJdrHpd9Y1HO2iVy6Ekf+Enrcc6bQrwAgID0XxW19Nv3CRv8AjVVpo5pCff8AsP5AiMUaJFtlGe6gmEKneHpbDqT3eHyJVsIl5wfl62TMr08Gvo3itr6bHmaBuD3RRmWCHE/fuw/kiIwB5LY9L6OBsGvNLWcgetkyJ4tvfRtjIxpm+1/TXLhGOBQAMACA0gPj7/YfyBEYjTC4P/gqAqURtT6WY5vYBesABAQHrZMiJH9Tz1qyHMZLq8MvwOw/ogiMhqWJMACYlljg9D1sE2CX2SvxVvsqeBPt7ejXzBsNFh8+m5rum+Wl5Tv+B2H8gRGExiER3f8AiVKiGXVfS60cAl5+FefWwRYk65VLpeT3B8r0Z0kZrEwAe70wCIAJV0ooJS76PdX/AIHYfyBEZ2T0x1QsNkZmNz4x62TTECbYWuy13N/xiejAfFW2JQjdFCJIyPpboAn7to7kqdIJB1R/Pe/A7D+SIjCd/iW+li5DBIzd0zlkPrZT94ec7dLNwscQj6KJhQvg2KdjNrgyOzooxW6m5Svf0uIIBzVBlWaC+G2Ydx+B2H8gRGFxJuwQ+6UoKSPmQfb0rMOLvFgmp4m5NVJ9j1tLqBAbkUvOlAYQCA2HoqOajZsMaynnWHRhNxB16lLgNwkelgx7mOqj26isBqZAA9vwOw/kCIzxOynhN/pURMXWi4o71ZDJlGxfW8ZGAjYJR0e/oqMwJVYAooa75aSD7Cmdll2SE96u4amYn+fpdWy+2ZDTdL/v4PYfyBEYKEu6DKey0qqWZyCPS410QpErbOI9bs63F5cmOnoogMYA3+eGHF2Vl2CUvB2xmNqwkZeyvsh6VDSQRoBK0fCsl9Gdgzn+D2H8gRGXMjmlp80zZEdOfj0oEUEXfC1Zuaj63gXWQjvCXReiIbGpABK1KhWhiPNUr/4rLAzZI0Jcc7glEkE0TQseh9JseZ8vKlHBLlUCgl6bidU5/g9h/IERl6o51Z+atVHOrvz6VcnPhxSqrHVYE9/WpcYuOyR+KkftaDfZ6JqSNO9m7mHejY1o1Mapd4Fg3BjAaGFxOQB5VOooD/iIxu9JBwsHzXZ73o1B1DyagC82Xn+D2H8gRGE+xHXv4pmggzrfn0qEy7G8qmUOhwPW430z5m8D3S9DntAZuko3abXcNLlgbvNnP+wO9PpjpvHIguOwn6Koi6u5g6O8bO89IzFuOh74/hXYfyBEYAEguYRO5STJBxssvn0qR9xsgn2n1sP5SfgC7DT89VWPYPQneJRW8fYaunFCiUWnYByg5EaxGjWX0wXXLaF+Q9STWpJT2ZeVxiGme30dWAlBsqx5oKDhAzZuM6yjmvwuw/kCIxQokutzfiiYzMtx/wAvSpTNzeBk7+thxPG0Ls0i45IyQR4zegyCHNvKZulRvoCoE22A14tVQ79okCwBofWac08qRHvLDujY0dGN2RZhzDmaPowEkoV0WY3peNT8IYzVXeafwuw/kCIw0IL+iZCKvKy/ZMfG70oqFkJzhKO0+uLygBkScDL1dij0DvqEn57SFm3Mew1fdtTCChiCOXptcWbKGmyVAMgPsN2MdIhCJsim+yhOSe6njjrbalABbrB8OiaPoiJABKrYKkIv7lPBuVy/huw/kCIy0ORZiZEpbii26H49JBdgXnePxTw0yDW0/d64g3CWZObhmO5aKOF6iN77I57T87IRFM7FDLud2dTK3LWtLdIMzKC6YXAgBkAZH2pS4SRZ5b473Nau4BDckwb1oz5kIVqS5FxEzPQzuETG5/sRxFJJyJi5H2Opfh9h/JERgD7CWG1/J6SFxjugqkouA7j3C9dKDks2SQbDobrjCtLRHKDZtNHcn5ZvhU4AZq6FXq/Zpdh1f+NtJ4XRWXl/8zfpl9xG9yAl2TtWp8lZiuhSXI6me6Z2lG+ETkDkjqegqBKwFNIrIObu7Q7E2UDMCACAPw+w/kiIwKek62g9g9JzYzBmw/x1b6Gbvk9ds6H9wTMmYNVKJkTsbFrWsmem/wC4mHRfyIbAl6Z7G9g307GPMjyCBssZ1NrRHcL2BzX77cx6wbHatT5pcV2ZhXP1dTMvkyJ5ASQPQBaSwlfK3U5OK6UqNAAvD2xV3rs/E7D+SIjGo2np1vnceknMogJVyHWhpgAAggD49eQCII2RrPZFYbXam3pktWpsJdbp6jPTZ+MPQpNDm1LNc1RwJeI5a0nQcw+bLcNy5lUQqxgbg/BtZ0tntC+MnWpnrTnxx2Gmu8BoYMEFomzQ45Oj+dPVN9XYG1WANrTQ0iWYrhtAvta/iuw/kiIyDrl25S7HpN6BUpkT50Hb9BZc26C/umTuX2zTeqhc7Rk7hd0kRQkeiJhtiXOf4Q3qk8G9bFJKlgSjd8MG+p4wmMhsKCzWDxqLcI6gbG4g3fiXzKGCVJLSjtYjs57nOgMow0bgubc8lyrP8tGYEqsAUs6UYspbcBg2zvKhYxJZq6t63/F7D+SIjAdtA7Ej3UlEkbck+kInZVRmEbufoWiNYydo5reXq/It4ZFkG6HOjWWBzvSB4kbhoe5iR5g4HT71i2yHRC/INScbPoXmOZOFbHDADsoNi8PGuBbibkjkD8iNdwb773BfjQbeyOpw7cXQo8nBMXlNG+R+TlSsXis7ZT/Iw6TM6RALb7Tu34fi9h/JERiTwkKMgnuUZaQTaBdx9HZMExyhF9qvtsGXVf0Qv/T0AC64NSylKsLTQG8XfQhme4uTw5uVBLzNwN9o7GokTSTTpdlZ/W4WzTD4ZnpQhPtBzoK5ZQWhv1eR3VPmMuZ48udFYnjqA5XhMflk3+DwbxpcJTODu+5PKiKJyFm7na3l3lFbJYl2C9hfxnrGEAM1XKpl7QIWSE85YncZyEPkFhrsza5vQPxuw/kiIyGJHTZAuw0N+QvUFPR2KGAvbEUCYSlJeBjyifP9HRzNpZ0nvUsJyAPKz3qdfZTN7u6hgJZEN50NEZslxmGpUc2nI6KrjjAfQip7ksNcpilY5+7HMVPD80J4XD0KVukAXdoyjlFABAQH55AAg0m8bNSV6XNHiZOSG6o1/rLZaQdBzqSkYTCO+6UlyNp7mzIPJaDC0iSP4JA4JeLskyG9jdNauU3bO1z3elLAmIxLx0Nxb3/I7D+SIjDdEVdiD70Y9jPRT7/o+WKjjYYdZ9KsXG8oCXWf0wdJnP5spVS9juQx2ppKORDcoHvT+bTNXqpbbXL7lRPg5hN5H2VBm0ZRyHuq7h0WXOKncipscyNB2vJJH8+OjZRrgczlTzpF2RN6CmhEz0BFXNp0p+RQ3oPNab2DJxHhfNCJTWcd9IwjIaOUGgibok6n2cpphhxW1C5dF0ccQ4LShYxmA4IOUPGpePKBrSmrwNs0NYwgBoBkfk9h/KERkVS9zkkCOk9HzJsVkHsKcv1MdJnP5spVS9juQx2ppKORDcoHvRwO2yvVRjcQC5XOlS4CBLTwD7KhjaYp8hDrV9O6KjtUgIGhpcwe1B2vJJH81UrEIxOCVPukIRyQdqaVLqM5Ie9Xgw+TR2pTM1FS7OIlDbDnuaKOue/7tAG2RqfJhsIKwEc8jNKRBcl7lCHakDcMPM1dizW38SwO9N3Nva0IcRoIfwMDcH5fYfyhEZHkgY0NPxlSVI0NQE7PopXEkZAZtPIRhLq9gP1kdJnP5spVS9juQx2ppKORDcoHvRwO2yvVSccYC5XulaU4SlwT2VDG0xT5CHWr6d0VHapAQNDS5g9qDteSSP4259teq1DqLRed8FuE0YJmOcZAeZVkL3K3d8kpm1jDd5V/wVFoCUzLFH8SFnsqc3fY+kUJVheIMbLnxqwo5clYXvTUFs0HUXtQdFHMpyQ91LYRsX0ApYX9BXvFUTvudymTp+X2H8oRGKqQFjf92mcOgz+DAeijD1N3W5HCTlV8QSkh/wBpOf6++D3P5AqRb3iF8lHamUR1ScCB706L22V5ujCv5Ny5XulaU4SlwT2VDG0xT5CHWr6d0VHapAQNDS5g9qDteSSP3N15IerRCFsmS5Huq4boGv5i9SpMWtkINpe8mhTspkTk+zUO0TOXfL2UCpMDAG4PtsgzZ+VKUZE/6E9lTbsqYc1DpR6o2RIm+BylpQD90OmUgFRZVO9GkFmAeYj2qPNfBg5kO9bhDA6j+L2H8oRGADYdkiQlKbJwavmG9T0XK4latB51KzpXNsAnnE/sr4Pc/kCpFveIXyUdqZRHVJwIHvTovbZXm6MK/k3Lle6VpThKXBPZUMbTFPkIdavp3RUdqgslJE1E0Z2HnjbaMTc5HZydBYy9tnIUDZfYM8lppUCFq8FG8k8oocZtet057U4G2b5Lge6aMhbaRxYl/EPSQ8lKfUz/AOCGO1Tqs5CJ2PepkEvLDmKiYbkJxpcBTahNTI9dCyBvK0eykGrQLPJTXgHzWUMrkN9lZogsyTuq8A+a8A+a8A+azBnOO+36cuXLl0ob2NuOWvLfmvLfmvLfmslQzI7SNJsFZlSzsreyU8OleHfFOXAwhCYTZVVbKYiVf9pX/tK/9pVNitCP0EV4p8V4p8Vm4WRHaAry35pAk5Yv34ThltErTFSHFvGn2wHiImTyOIJyUqUiCZk5reMjvPRJOSgsyxHxY5H9sfB7n8gVIt7xC+SjtQlgjr1MhkFmc2vLvivLvin5ciLS3IrL1HwGz6O1d0/HYTdkk+ld9QndNS0ZvtDHIbx6GPjO9lycDoUsSzRzv9yfBP5HC8Bs+jtXdPyGFOmhEsWu6aeG1UhA0Jlyk3jJy9CkQwoXCK7uhebW7YyAQe379CzyNqHAWWnBZZhHWx60uIGRIeEihioSVSG61HY30r3KaA65BN5Roe0ZFDzPz/AbPo7V3T8hhTIHQEucG8YeVXehld5G5jtlf0FaCdBY2BvWDnQbTqCzfDgINyNP3uFkwoMuK2pLY2X1x0NSZXkw7bABzmpch7lQ4PsoESroQ53OhRwmNW7CHalErR/ozpApHZE6FZqgye1EKlnRx0VJ3pN/7ic+ylEiPtHw4UWWecl1fZUicEPjdVlNMNOCW/L8Bs+jtXdPyWFDyGwF814y6czWiOFFTcvYyTXPbH59s/YtifgMuJsqG5PAjXTiq/u8JNcspAc6hGTmGOyJpRY4yYXfq7FM80LMTvuEVLSZyG3XQclqESbI7UOI0FyWALkW+0p2b16JTilvq3MDlFAyZTE9ulI80qBDreDHFOqtSJOSR4wyO9Ag7zFhzAd63SEB6j+P4DZ9Hau6flMLLXrb65Gjo4uS0anZi58bNdm2xfzYLjmsT/8AR3C1E4yF5UHVH+P3BJzhag8UtnGdqhhBrpPFYmnegAHRhi90zOlKUNzPYNZso7CbfhXPkM+iyihl02Bxpmkq7NdLGgBNEymdd1QOr6L8hPetVAWF1u78KSWOpdqe9SqkvkOhpZS8ql5NKEMCsHRwAM+1DmOat/zv70psC5iRxUfRly5Z7kLs/wBKyQlsOT1a/wCq/wBr/uP9xnnUzrQDno9q8A+K8A+KWI8DhXgHzXgHzXgHzXgHzXgHzXgHzT9IETMOtb0av3Si5RGxXoURgiEXEracu80AmZOQV4B8UJBzOfPROM8+5Qf9ZX/Vf7X/AFX+0v1Eh3CivAPmt8wYRzvhlYVLzteYhVUTIWpESuXdwPdUSOrSboM/cQCII2RozMY+Xb1CvOjhklF6TBHPaG7M3l/zDwuoQAZq0pmWCQASbfYDhlLRO2aECP5rCG0NVkJHlTty56KFR0oBU9DvKpIEDXbd0j3Vd7HG043uta6IDXQ0hdUEBzGe1ACo6Nj0lbiIo9T686fo2z0Ly9jJ0jUgITk9S0a3fltjUMLCiRNo/lWnxuy2p7uW2nLagcgdA5uv87hQlibmJHk1nhZpNzi0augA+kV71cEEzVzT2oDnlAicIOkVlSKzx3zEqPMYwAp1sPeowktDsc4qbB3c7xI9qAII3EycU9pAkdgNG55JVxjjJVl4jbG06OdGRAut3ey5L7j8iIOCpNtbzcxbLjkP2bQJodrV5Gq/0GFCbKWZ7oUw7m18hjtU4Ucgm5Qu9SY0Mws4XE86yB34FIIOGr7jcdqADjNCc1XajoJLEOiiRzq9FQa24S8shspAwAVQyIJdFpcKBfVmAbuGTjHCjaDK5BtE/Da4IMDarUcq1ABqd8oeFJ9lRckubbo8hrP9HhQgQBEhHWnFQ5oOkT3qRllmXdoqvVS4C7S4R0rIO4KGxIoBDO6OYEOMU+BmUUTyTzKgZNlHiaroVlnVCXcwjexRkxvk4g2+8GFpRAG9qIJWLi35Hqp6xXKZtzFvPPSkFsh1LdDcQf0+FC3IZR6NFs+6o+8qe0eAHkJ71AdGZibLrqii7IsiHBvYqOcjeY2kHNlUB8LJkcx71Hj20+WdqXBt88Ksv/jyFNwxFxMcKGFTJSPenJ5mgB3qxklnKs82i1iNh89ItkJD1+KnF7sLDbQAOc0LGkx2N5muMNJIvAwLbknOXfWX9WhQtx9CPellkOao8wU+oxqXsopPVsmcrtOjfUPgU9hS9wjjZNGK8lyBecqCsdp/qNeaWpC96SE9eVLyadqHCuRy5H/4iqFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQgVDBCbk5frMKEGgXAubCwch6fwpUQPdAscj2mhEEZHJP1iFCbk3KG18fBz2/wrx+2klLNe30OmXT9XhQpKDJG3Hwe6fwtDx+2mo6mUA1HiVDgFPNf1WFCAmwjIC61KgZ7o5f7xf4Wh4/bgzqVdctXNnxN/6rChZWMMOWjmz4Rt/hCEHaMsOVPKvmvKvmvKvmrXkiWXvg+4oGYlxoFwC10c+Tnz/U4UK+bvBoHNqYoLb/APMA5XkkJzryr5ryr5ryr5pEQAFmLb/4F5PZ9awLDK2WnJ7L+pwoWYVUQ21nll1/hIHk9n2Gbcy5vpvLJ5bf1GFCNREwam3k94pVVWV1f4SB5PZ9hKYzjbeZ5rFA5KNqP6fChBgEoYANaP65u0OvFz/hQHk9n2WQ/J3b4PX9PhQsgFkHk8/Y3/wsDyez7JYJhsxMqhqGQ9PM+eCfpsKElkSom60Detqn2It2wNwW/hYHk9n2mXtSdt5A8d36bChQk2QzLYcsuK/wwDyez7aNniTt/IHhv+jFuOl/tbjpf7W46X+1uOl/tbjpf7W46X+1u/LjW58ONbnw41u/DjW48ONbqjcUbmjd9Fbvorc9FbrprddNbjprddNbvprd9Nbnprc9Nbvprd9NbjprcdNbjprcdNbjprddNbrorddFbrorddNbjprcdNbjprcdNbjprd9Nbvprc9Nbnprd9NbvprddNbjprddNbrprc9Fbvord9FbmjcUbqjceHGt34ca3Phxrc+HGt35ca3HS/wBrcdL/AGtx0v8Aa3HS/wBrcdL/AGrIJbIx0ZMl93Az6baRIRlVlX+GAeT2fbOVOxksny5G37RowMAowDAoMAwiowioqMIqKioqPqioqKiowioxjGMEpwTBKcEwfs6Kj1LozJ5/HD+GgeT2faPPONqtQCqJ2vm+aR9k0UUUYBgUYBgGAUGAVGEVFRjFRUVFRUVFRUYxUVGEUmCVGCYJg04ODg0n2NJP0xtNibxvRyRIOiaJuSH+GAeT2faQm1zenwHP7JoowMCjAMAwMAoMAxiowioqKj7EVFRUYRSYpglJgmCYJg0mDg0/Y0h5MYnU5ey7P4YB5PZ9lNoJB083zVKD2cbQLH2TRRRRRRgYGAYFBgGEUGEVFRhFRUVFRUVFRUVFRhFRUYRUYJg4NJg4ODTTTTT9jRGAhCOSUDTnLs4mXTb/AAsDyez7KIjmE5+YvHd9k0UYGBgUUUUUYBgGEVGEVGEVFRjFRUVFRjFRUYRSYJSYJgmDTTTTTTTg4NP2NDz+F368xbjFIgIjCOZ/CgPJ7PsIGWhNl4C7jf8AaNFFFFFGBgYBgYBhFRgGMVGEVFRUVFRUVFRUVGMYpglOCYODgmDg00000/Z0joNgMtTrnxn+FAeT2fWdKYbNWwVAGkh6ub8cA+0aMDAoowMDAwKMDAMAoMIqKjCKioqKioqMIqKjBKjBMEwaaacGmmmmmnBwfs6Fplp1WicG9Sbl3m83Jf8AhIHk9n1tSUJM3L4Ov2jRRgUUYGBgYGBgYBgFBhFRhH0RUVH0RhFRglJg4Jg4ODg4ODTTg0/Z0uYnCcl5PZ3fwkAWaRCSw/7X/U1/1Nf9TRp0ECC6/wCYTOCsrKzelREbLcfaNFFGBRRRRRRgYGBgGBQYBhGMVFRUVFRUVFRjGCYJTTTg4ODTTTTTTTTTTTT9nQMA1GSOZUPlvbV/Jlhb8sKQhfCv+pr/AKmv+ppjERSkWjX+DeP24MrYlxfSOefTZ9s0YGBgYGBgYGBgYBgYBhFRjFRUVFRjFRgmCYJg4ODg4ODg004OD9rSFTzbR28x3CmzDn/C0PH7aXEYZstjmew/bNFGBRRgYFFFFFGBgYGAYGAVGEYxUVGMYRSYODg4ODg000004ODg4NP2tMjaljLMTnn1/haDxiwzVgKHcKtNXPkZcvtmiiiiiiiiiijAwMDAooooowDCMYqKioqKiowjFMWmmmnBwcHBpppwaaaaaftaf+YoB5NRJZ287H8KFTJg6zk8h77vuGiijAoowMDAooowMDAwKKMYoMYqKjGPoaacHBwaaacHBwaaaaaaaaft6EXHGghyG3M2fxY0UUYFFGBgUUUYGBgUUUYGBgYRjGMYJTTg4NODg4ODTTTg4NNODTT/ACHQ0YGBgYFFFGBgYFFFGBRRRgYBhFRUVFRgmCYNNNNNNNNODg0004ODg4OD/IdDRgYGBgUUUYGBRRRgYFGBRRRgGMYpg0004NODg0004ODTTTg4ODg0I3n8gpowMDAooowMDAooowMTEwKKKKioqKaaacGnBxcGmmnBwaaacHBwcGu3/kHNGBRRgUUUYGBRRRgYFGBiYmB9Dg4uLi4NNNODg4NNNODg4Ndv/IOaMCijAooowMCiijAwKMDExMD6HBxcXFwaaacHBwaaacHBwa7f+Qc0YGBgUUUYGBgUUUYGJiYFGA1OE00004NODi4NNNODg0004ODg4Ndv/IOaMDAwMCiijAwKKKMDAowKKKMBwmpqcFwaaacGnBwaaacHBpppwcHBwa7f+Qc0YGBgYFFFGBgYFFFGBRRRgOA4TU1NTU/Q4NNNODTTTg4NNNNNODg4ODXb/wAg5ooowKKMDAooowMDAooowMCihwnGcVwaacHBpppwcHBpppwcGmnBpprt/wCQc0UUYFFGBgYFFFFFGBgYFFFGA0OE1NTU1OC1OLTTg4ODTTTTTg4NNNNNNNNNdv8AyDmiiiiiiiiiijAwMCiiiiiijAfpmpqampqan6GlwaaaaacHBwcGmmmmmmmmmmu3/kHNFGBRRgYFFFFFGBgYGBgOA4zjNTU4zhNTg4Lg4ODg000004ODTTg012/8h5owMDAwMDAwKKKKMDAcBwGpxmpqampxmpwXBcFwaaaacHBwcHBwcHDt/wCQ80UUYFFFFFFGBgYGA4FGA4TjNTU1NTU1NTU4zguLguDg4ODTTTTTTTTTTh2/8h5oowKKMDAwMDAwHAcBqcBxnGampqanGcZwWlwXBwcHBwcHBppwacO3/kXNGBgUUYGBgYDRRQ4DgNThNTjNTU1NTU1OM1OC1OC4NNNODTTg00004ODj2/8AIuaKKKKKMDAwMBwMBocBwmpxmpqan6JqampxnFcFpcFwcHBwcGmmmmnHt/5FzRRgYFFGBRRRRQ4DgNDhNThNTU4TU1NTU1OM1NThNTgtLguC4NNNNNNNODg04To1genZK0xhRgRRCQmwuW/kZoooooowMBwHCanAcBocJqcZqampqampqampqcJqanBanBcFpwXBwXBpppwh2VDC63ZU5tUCm0QJPBigwBoQQbC9arOtoqvjtU8e2zSCvIZW/kZoowMCiijAwPHTv9tpiQN56TacLewHsKJcmwHzpAafAug/ernlS5BfLIVDC3YhF1YVBEzFiPe0iC9tDulbz5b6DJjdVndYivKPivGvmkpJrbuihodvVfa2Z5VqUXEiUIybNay1urTtiMKccFVsO9+cyhKWakDpPtRxeTJCdShJ44e2VvQw/oNAkER1KmpwmlxXBpcFwXBcGmgaTK4A3rWXFhzDhZUtm2yzNtuXNKEFAwAbwb9FQgbOBOk9iggA0SuLldf5HCNAuRPCkTMTlXesRTKIGhPdohmiDquPAGp2g2F1IULO7D+woAyXhFWyNn/kFBuRZMbsVB8gZkEnAs5UmDjaGOCz70oLUhBekCn4TAUhxCL2a6UOnYuhd6RUYtiTUjJnbKdQq9M7w9Umu1Eez7rgSZgkqeujL8kURBLR/jir0rtj+RChG+7+Ohpl3H8cUhXHJI25rrW0agx4jsd6kOjgI/8ALjTvgCo75VO1NTSy68k91TMm0n2qi2taPMj2oABkck1wmlwXBcGmjRNFAqGwzeVHQWmQnYtijcPedEbG95BVvQlCScwlORJW4MjOmOoayIXALkW/kkLee7AIeU14p81nQvXW/GqBktLvwoxk9E/c6CTVCE6XoViRkH50TZWcBzQVD23OPPQUOEcR/rFPicQiAjK6VDhxY+EPQXVAhBXO9dSpl0VA+SDtTqQyBOUD3pkRzZR66AbRZwRmjfjmCWPTLlSrFzOchmgxkrBIHdC0AkFXEbNLS0+oFhaN2JKOcUIi+EX4JUcyrm3eWHRNbu2s6uszL0KgQXiBO0lTlFZfYy6iQ4+GZ5FKOqKmLAbxA0/p8J1QVCSyJI1JsulfovepTQMY8gvegVVzvHNB60uI5HicCi2BToPK76jkt0vm6B6rW3GJO8UL8/sKBKwFJucxIXYkoeMVLTVlS6RKvRWrd9QHuOtTwlmo6zMvQoJd5Ek7SROUf1uE6oXiuBhxWoJlsN547qWkbaK2wBzSVI2NVE3doxQw+2g5UIZZzCcTM83+twnVC10ZE08Bu8qjWcw3rqdFS5WUyvY2vQqeLWYC3XTkLwqGabYdrqGsuEgC5Fv63CdUNSi/cAnOmCkwaTSBK9qjRsOMbS5OC1MmshUe7RC6xqG0uB4BQIABABYP61CdUG5tp3qtZExTU7C5LWxKJYbbABzmsxlebDy+gqGvZkJutPYo0FCICuLlc3+V5WYIgRXlUEB3A6tSwZMf6DTAcukp4XoBTzOVHehEkZH0l1QUCqAXVqDZ/JOkz2p8IWvB1dEBX1o5Z71oDd4+HGi+j1l0fZraKsJckdtZDUAlyLfy5K8rKIQtlMqgAzOc16unWJsW+2lLZhGPagELFwvYKFaWTleIqRoAunecpi9ZFEbsD3FZtWxyHRWbA5G46z1oAWHVIdvmKOSjCxbKWzxLU1dpTyMobFS1CkMIJgLZIryT/K8k/wAop5iIgVnWRRwmIyd0NCamvsEGMzSjNKlFJxJtU3Ztu+fxNd1wh3q/M5gmcptGNi0YmoVEtHsAUYG34uW0Q35UF08KvHjReOzDmYgd6nhTMCeTLvTwB5yDknsqMP6TpH89AIKYiZ0BxylqZMhXj9uPk9imdBNq5GZiZnWnqlNwSvQd2P7Ap+xsgk8QxQV2M+MW69KZjrJCeUO9B0k0kyXl96XMIyOxU8oomqm8rR0VZBtgIHVWUj3taOw6Vk8djW8WaRN9E/bmponAhB930buoCU4nwpWGtDh8hFIrlulZckmgzEOQC+xaWpsQjcXgVIF1zSHJT/lXJjI6fBpShqIPSiXeoxBayfJJ2oIIrzw/ofcaOyU+P24+T2K7p7vuw62KgTX/AAtf8LX/AAtSosRIH9M7jR2Snx+3HyexXdPd/XYe40dkp8ftx8nsV3T3f12HuNHZKfH7cfJ7Fd0939dh7jR2Snx+3HyexXdPd/XYe40dkp8ftx8nsV3T3f12HuNHZKfH7cfJ7Fd0939dh7jR2Snx+3HyexXdPd/XYe40dkp8ftx8nsV3T3f12HuNHZKUcBhxC2vX/RV/0VT2mnuUda7p7v67D3GjslKekCQAc23LRMNFIEWXL5hTIOTrQQE55FJsQQoKFzrunu/rsPcaOyYoQx4Lbry+zXdPd/XYe40dkxQhjwW3Xl9mu6e7+oQn6AGZJ+lSlKcKIDzfY7jR2TFCGPBbdeX2a7p7v6hD2Hw+nxG37HcaOyYoQx4Lbry+zXdPd/UIew+H0+I2/Y7jR2SlpFqoAFJkKBlQEDqEUblnkRKoTGV61OjCLI1runu/qEPYfD6fEbfsdxo7JTA1gkMs5RX/ABVP+KoGaRBlLOwrunu/qEPYfD6fEbfsdxo0nPfQSZY5LS+hBInOYchddKNA/HZTKBLotPhVvOS0SbalOqwJsrSOTV4HXICAlVef9Qh7D4fT4jb9juP0EIB4Dd/UvakPYfD6fEbfsdx+ghAPAbv6l7Uh7D4fT4jb9juP0EIB4Dd/UvakPYfD6fEbfsdx+ghAPAbv6h7UhQZocWv+5TIKNsjw+mzyr1/3KmYB1+ruP0EIB4Dd/UPakKQODqNOS4aE+sECpgDWiJGhy/8AX1dx+ghAPAbv6j7UheBvDMaVlcydE2n0pmRAFCQF19h9fcfoIQDwG7+pe1IYEQmRmNRBk7m0xaBYAVa4hfY3H2O44BSO/SllJLQqnVsChhUmhih1CMRaSh6OZEINpf6lUhjXA4g1GmHetAsCtAf8QbvsmRHRElGSOFeKfNDxp9E5tndlSAieCzDntTADNAyWg41FYKkGwM6SJIhG53oo2ikQhF/6jlAHI/8AKhNxzf8Az70IB4Dd/Y/YQDwG7+x+wgHgN39j9hAPAbv7H7CAeA3f2P2EA8Bu/sfsIB4Dd/Y/YQDwG7+w+uj5iMzxLrZ6U0IWVIITbc1GpPAmtaWnrQgbRfct/XWjjCexXsAb1ETt15b8UwClkFdrT/k0f8mhYTytDghXlvxSrKSslQj+rkJxEnDlcE+hs2bPNBG3in+CaCBjJ9bZs2bNmzMJYpLjJOe76mzZs2bJ+DWk8Dc/qMf2zSQskiJyfwUUUUUUUUUUUUUUUUQ+/sMSIQ0K8Jv/AKj4ra/g+J2U8Jv/AKj4ra/g+J2U8Jv/AKj4ra/g+J2U8Jv/AKj4ra/g+J2U8Jv/AKj4ra0/LdERHMm12+dPy3RERzJtdvnTlLyyCJKbX405S8sgiSm1+NKqtllA9SzJSqMpCjRi9mxSqMpCjRi9mxV+m7hjIISGxelRZiEtIQl6VFmIS0hCXo1W2mSGskvDSvJQaBiwmi0ryUGgYsJotW6E6XHkE0WtW6E6XHkE0WtNAEBmSC4JtpYpKkb6PCb/AOo+K2tXiR0ZSJdJavEjoykS6S07lVBCwJdKW7bwZRLBbtWVBlXxMM27pNBmZDAAVRBCSLlOhidnU3Yb61gBZgvUZBtowUBMwHKxpvowUBMwHKxpvpnmBBYBLaoi2eUKJEsDQKghQZ8gW16uECol6wbquECol6wbqHnwsmyCggpDSeE3/wBR8Vtfo3x2fYVAIJiIwTJi5yTRyUzG6X6foutAE+AvnIDGUacaz7wB+Po8Tsp4Tf8A1HxW1+iI0cREQPd6VJqbU53XVVy7kHGPpxwxZNp/hUiZA4iIUr3ak5jfZonHV9HidlPCb/6j4ra/QZ+xTRlZsC08Y0kgdF9Matnr5QJbmqMCCJNwKhuEViYf5n6PE7KeE3/1HxW1+ibuiFWmQxzOmCtt3OU2Hs+kSVzIbFrNngvDJS0a7qz1+jxOynhN/wDUfFbX6BPSUYetgSfgUt4nYv09OTwximO1/QeJ2U8Jv/qPitr9A8TkEgrdQtgxRjErOF9TWQu3gB+foaQx4OoUBHswxLDJdwxczlDrWUOhwcfE7KeE3/1EG7IBNcUjjNeAfFWEph1l0xF3s14B8UNYpE9QKgm064DobNrESQby9FBW4agQABYNlNnqSSviouRQwvivAPikhV0+JVF7MXcJDcICAWgdQowxQCA2FqIIv6yci5lzZqV4B8VZs67gyYQmm0RUUyNjB/Ui+zEZww6S5FJWPSQJZWjXnXav9Xjb2rnFe/1KtdahQs9Gwjt2TNOiWeDLIRHIRc1zNQ/qSKz3iNhNhtdDkVb22iCbBoNXNTvaCOoBADIDQ+qQtg92oNs+R9djxQJDQFMjBHI6I2nWhG8CaGGTWJNQ/qEzkv7Aaq2DVqasONoXB7vlqQEdQCAGQGh9cP2A7T81E9hO0/H2DUBxsugkbK2qW2ULIoNo5AbHXY8v6e79S0ALquyoASeWGUtquHZLtoV7S+7tVuuq/Y2QLHCpHwdvsm+wHSjnDXKGiyboZi3zYZr3HUT+nWyWDvNE2kru4NGrRqjkLZvDQNA+xdiFI46YTDwn7KdiHyBsialDVqGhLF3anPa2tCJIyP8ATYu2tukpeRuf2Yc6ZyL/AOYbhA9/tQBq9qEwcJHkU/6V3NUm8YPP+rWZ9mXV/wAwGETM+14Td/Vy1mQGwHvjcpsPs+E3f1ctZzODHsnt9nwm7+rlrJh7zipEzKdvs+E3f1ctZiXaPdxnuyHS32fCbv6uWs8die3+4ym0nz8/Z8Ju/q5azE+fbfDHgRXv/n2fCbv6uWs7U7jiXxg0ijpP+/Z8Ju/rBazsnSOGmCzy5Pnl2j7PhN39YLWYE2ho9QZW4u0XWaFW+z4Td/WC1koREiYo5ZeIHINvmlCl39YT/fs+E3f1ktZkFIZgyaZHXGIA+z4Td/Vy1lPwwFEprS/sks0+34Td/Vy1koOYU0GTTN1Pt+E3f1ctZAkDmSIedKsxeYabvt+E3f1otZNKy5DNqCvuKjbCiRNfr8Ju/rRazMbZxNgYI1kBNw/8+vwm7+tFrMK70nvgZMLk4afP1+E3f1otZUDbRqGZpkJQ+x4Td/Vy1m0K02tFihsQift+E3f1ctZSVMDgkNkZnh9rwm7+rlrJ0mZBmUcWDcDxpVKgatgqHG82KMRHkEL9jwm7+oFrJqTog5gbNeMfFPSbgfNgMRQu+wKeZ/FeZ/FeZ/FLqvLg+KDkcIrDotHWrJUjTgLCQbndUwS3A9mmZOYnu0IElNqadk5wvcqPLBoiaGpOoBkgsYeE3f1AtZ8Fs/ac64ilVlVdr9XgtvDwm7+oFrPgtn8HwW3h4Td/UC1nwWz+Cw3RHWfnDwm7+oFrPgtn8HyO3Dwm7+oFrPgtn8HyO3Dwm7+oFrPgtn8HyO3Dwm7+oFrPgtnGPgnYHWIocUtqLtM1eRNiT2KLNXd8zQEbw/8AA0dfen4KHEeEZ0R4A4FFnyfnKXkTYk9mpNATVXaZqegjYHWIpsw54eR24eE3f1AtZTUaSBszqOyo1iGplymO1GxwH9h909JHYe6plS3/AISY7UCKWFC34Bh4Td/Yy1nwm7+nFhddrkZDjC3D+LYKAOf+IF5U4gSGc8cxHn/TULkSgcxIEiUbI+0HDhw4cOHDh4CV33imdRZvHQ/aDhw4cOHDhw4z3gEzWIqwDpNDgEAIANP/AKfX/9k=" name="Obrázek6" align="bottom" width="174" height="291" border= "0">

6. Otočte kombinovaný systém; napumpujte dnu vzduch s injekčnou liekovkou na vrchu. Prelejte rekonštituovaný BCG do instilačného systému. Injekčnú liekovku neodstraňujte.









7. Ponechajte instilačný systém vo zvislej polohe. Teraz odstráňte ochranný obal úplne. Pripojte katétrový adaptér na katéter. Potom prelomením otvorte uzatvárací mechanizmus v hadičke ohýbaním do obidvoch smerov a instilujte liek. Na konci instilácie uvoľnite katéter pretlačením vzduchu. Ponechajte vak s rozpúšťadlom stlačený a vložte ho spolu s katétrom do sáčku na odpad.




12



BCG-medac

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/06808-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


BCG-medac,prášok a disperzné prostredie na intravezikálnu suspenziu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Po nariedení, jedna liekovka obsahuje:

BCG (Bacillus Calmette-Guérin) baktérií (kultúra RIVM odvodená od kultúry 1173-P2).

.............................................2 x 108až 3 x 109životaschopných jednotiek


Pomocné látky: pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a disperzné prostredie na intravezikálnu suspenziu.

Biely prášok a bezfarebný číry roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba neinvazívneho karcinómu urotelu močového mechúra:

 • kuratívna liečba karcinómu in situ

 • profylaktická liečba rekurencie:

 • urotelového karcinómu obmedzeného na mukózu:

 • Ta G1-G2 pri multifokálnom a/alebo rekurentnom tumore

 • Ta G3

 • urotelového karcinómu v lamina propria nezasahujúcom do svalového tkaniva močového mechúra (T1)

 • karcinómu in situ


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Obsah jednej liekovky je určený na jednu instiláciu do močového mechúra. Pokyny na prípravu sú v časti 6.6.


Dĺžka liečby

Karcinómin situ

Štandardná liečebná schéma sa skladá z jednej intravezikálnej instilácie BCG-medac týždenne počas šiestich po sebe nasledujúcich týždňov ako indukčná terapia. BCG liečba nesmie začať skôr ako 2 – 3 týždne po transuretrálnej resekcii (TUR). Po 4-týždňovej prestávke sa pokračuje v intravezikálnom podávaní ako udržiavacej terapii po dobu minimálne jedného roka. Schémy udržiavacej terapie sú popísané ďalej.


Indukčná terapia (Profylaktická liečba rekurencie)

Liečba s BCG sa začína asi 2 - 3 týždne po TUR alebo biopsii močového mechúra bez traumatickej katetrizácie a opakuje sa v týždňových intervaloch počas 6 týždňov. U stredne a vysoko rizikových tumorov by mala nasledovať udržiavacia terapia.


Udržiavacia terapia

Jeden zo spôsobov pozostáva z 12-mesačnej terapie s liečbou v mesačných intervaloch. V inej schéme udržiavacej liečby sú 3 instilácie v týždňových intervaloch v 3., 6., 12., 18., 24., 30. a 36. mesiaci. Pri použití tejto schémy sa aplikuje celkovo 27 instilácií v priebehu 3 rokov.


V klinických štúdiách s veľkým počtom pacientov sa skúšali špecifické liečebné schémy s rôznymi BCG kmeňmi. V súčasnosti nie je možné povedať, či niektorý z týchto postupov je výhodnejší než iný.


Aplikácia

BCG-medac sa musí aplikovať za podmienok vyžadovaných pre vykonanie intravezikálnej endoskopie. Pacient nemá piť 4 hodiny pred instiláciou a 2 hodiny po jej vykonaní. Pred instiláciou BCG-medac sa musí močový mechúr vyprázdniť. BCG-medac sa podáva do mechúra pomocou katétra pod nízkym tlakom. Ak je to možné, instilovaná suspenzia BCG-medac musí zostať v mechúri 2 hodiny. Počas tohto času musí mať suspenzia dostatočný kontakt s celým mukóznym povrchom močového mechúra, preto by sa mal pacient čím najviac pohybovať. Po 2 hodinách pacient vymočí instilovanú suspenziu podľa možnosti posediačky.

Ak to nie je kontraindikované, počas nasledujúcich 48 hodín po instilácii sa odporúča hyperhydratácia pacienta.

Keďže bezpečnosť a účinnosť BCG-medac u detí nebola stanovená, nesmie sa u nich používať.

Pri starších pacientoch nie je potrebné dodržiavať žiadne špeciálne opatrenia.


4.3 Kontraindikácie


Hypersenzitivita na niektorú zložku.


BCG-medac sa nesmie použiť u imunosuprimovaných pacientov alebo u ľudí s vrodenou alebo získanou deficienciou imunity, bez ohľadu na to, či ide o pridružené ochorenie (napr. sérologická pozitivita HIV, leukémia, lymfóm), protinádorovú terapiu (napr. cytostatická liečba, radiácia) alebo imunosupresívnu liečbu (napr. kortikosteroidy).


BCG-medac sa nesmie podávať pacientom s aktívnou tuberkulózou. Riziko aktívnej tuberkulózy sa musí vylúčiť vhodnou anamnézou a ak je to indikované, diagnostickými vyšetreniami podľa miestnych postupov.


Rádioterapia močového mechúra v anamnéze.


Liečba s BCG-medac je kontraindikovaná u žien počas laktácie (pozri časť 4.6.).


BCG-medac sa nesmie instilovať skôr ako 2 až 3 týždne po TUR, biopsii močového mechúra alebo traumatickej katetrizácii.


Perforácia močového mechúra (pozri časť 4.4)


Akútna infekcia močových ciest (pozri časť 4.4)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


BCG-medac nesmie byť použitý na subkutánnu, intradermálnu, intramuskulárnu alebo intravenóznu aplikáciu alebo vakcináciu.


Liečba symptómov, príznakov alebo syndrómu

Pozri časť 4.8.


Počet BCG instilácií

Nežiaduce účinky liečby BCG sú časté, ale vo všeobecnosti sú mierne a prechodné. Výskyt nežiaducich reakcií zvyčajne stúpa so zvyšujúcim sa počtom instilácií BCG.


Závažné systémové BCG infekcie/reakcie

Systémové infekcie/reakcie na BCG sa pozorovali vzácne a sú popisované ako horúčka nad 39,5 C trvajúca 12 hodín a viac, horúčka nad 38,5 C trvajúca 48 hodín a viac, miliárna pneumónia, granulomatózna hepatitída, abnormality pečeňových funkčných testov, orgánové dysfunkcie (iných orgánov než urogenitálneho systému) s granulomatóznym zápalom pri biopsii, Reiterov syndróm.

Pred začiatkom liečby je potrebné zvážiť riziko vzniku ťažkých systémových BCG infekcií.

Traumatická instilácia môže spôsobiť BCG septikémiu s rizikom septického šoku a potenciálneho fatálneho konca.

Pred každou instiláciou BCG do močového mechúra je potrebné vylúčiť infekciu močových ciest (zápal mukóznej membrány močového mechúra môže zvýšiť riziko hematologickej diseminácie BCG). Ak sa infekcia močových ciest diagnostikuje počas liečby s BCG, liečbu je potrebné prerušiť až kým sa výsledky vyšetrenia moču normalizujú a ukončí sa liečba antibiotikami.

Infekcia implantátov alebo štepov sa zaznamenala napr. u pacientov s aneuryzmou alebo protézami.


Pretrvávanie BCG

Zaznamenali sa jednotlivé prípady, v ktorých BCG baktérie pretrvávali v močových cestách dlhšie ako 16 mesiacov.


Horúčka alebo výrazná hematúria

Liečba by sa mala odložiť pokým sa nevyrieši pridružená horúčka alebo výrazná hematúria.


Nízka kapacita močového mechúra

Riziko kontraktúry močového mechúra môže byť zvýšené u pacientov s jeho nízkou kapacitou.


HLA-B27

Pacienti s HLA-B27 môžu mať zvýšený výskyt reaktívnej artritídy alebo Reiterovho syndrómu.


Upozornenia na zaobchádzanie s liekom

S BCG-medac sa nemá manipulovať v tej istej miestnosti ani tým istým personálom, ktorý pripravuje cytotoxické lieky na intravenóznu aplikáciu. S BCG-medac nemá pracovať človek, ktorý má diagnostikovanú imunodeficienciu. Je potrebné vyhýbať sa kontaktu BCG-medac s kožou a sliznicou. Kontaminácia môže viesť k hypersenzitívnej reakcii alebo infekcii v postihnutej oblasti.


Pacienti s imunodeficienciou

Pacienti so známou imunodeficienciou nesmú byť v kontakte s pacientmi, ktorí sú liečení BCG.


Tuberkulínové kožné testy

Intravezikálna liečba s BCG-medac môže indukovať senzitivitu na tuberkulín a komplikovať následnú interpretáciu tuberkulínových kožných testov na diagnózu mykobaktériovej infekcie. Preto sa reaktivita na tuberkulín má vyšetriť pred podaním BCG-medac.


Tehotenstvo

BCG-medac sa počas tehotenstva neodporúča podávať (pozri časť 4.6.).


Prenos pohlavným stykom

Prenos BCG pohlavným stykom nebol dosiaľ zaznamenaný, ale odporúča sa používať kondóm počas koitu jeden týždeň po liečbe s BCG.


Všeobecná hygiena

Po močení sa odporúča umyť ruky a oblasť pohlavných orgánov. To sa týka obzvlášť prvého močenia po instilácii BCG. V prípade kontaminácie kože, odporúčame používanie vhodného dezinfekčného prostriedku.


Vyliatie BCG-medac

Vyliaty roztok BCG-medac je potrebné umyť s dezinfekčným prípravkom s preukázaným účinkom voči mykobaktériám. Obliatu kožu je potrebné umyť vhodným dezinfekčným prostriedkom.


4.5 Liekové a iné interakcie


BCG baktérie sú citlivé na antituberkulotiká (napr. etambutol, streptomycín, p-aminosalicylová kyselina (PAS), izoniazid (INH) a rifampicín), antibiotiká, antiseptiká a lubrikanty. Bola popísaná rezistencia na pyrazínamid a cykloserín.


V priebehu intravezikálnej instilačnej liečby s BCG by nemali byť súčasne podávané antituberkulotiká a antibiotiká ako fluorochinolóny, doxycyklín alebo gentamycín vzhľadom na citlivosť BCG na tieto lieky.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Tehotenstvo (pozri časť 4.4.):

Adekvátne údaje o používaní BCG-medac u tehotných žien nie sú k dispozícii. Reprodukčné štúdie na zvieratách neboli vykonané. BCG-medac nie je odporúčaný počas tehotenstva.


Laktácia:

Neexistujú adekvátne údaje o vylučovaní tejto baktérie do materského mlieka. Táto liečba je kontraindikovaná u dojčiacich žien (pozri časť 4.3.).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Lokálne alebo systémové príznaky počas liečby s BCG-medac môžu ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V každej skupine výskytu sú nežiaduce účinky zoradené podľa zostupnej vážnosti.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia a nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Veľmi časté (> 1/10):

Cystitída a zápalové reakcie (granulomatóza) močového mechúra

Menej časté (> 1/1 000, < 1/100):

Infekcia močových ciest, orchitída, závažná systémová BCG reakcia/infekcia, BCG sepsa, miliárna pneumónia, kožný absces, Reiterov syndróm (konjunktivitída, asymetrická oligoartritída a cystitída)

Zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000):

Infekcia ciev (napr. infikovaná aneuryzma), renálny absces

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

BCG infekcia implantátov a okolitého tkaniva (napr. infekcia aortálneho štepu, srdcového defibrilátora, bedrovej alebo kolennej artroplastiky), cervikálna lymfadenitída, infekcia regionálnej lymfatickej uzliny, osteomyelitída, infekcie kostnej drene, absces driekového svalu, infekcia žaluďa, orchitída alebo epididymitída rezistentná na antituberkulóznu liečbu

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté (> 1/1 000, < 1/100):

Cytopénia, anémia

Poruchy imunitného systému

Veľmi časté (> 1/10):

Prechodná systémová BCG reakcia (horúčka < 38,5 C, príznaky podobné chrípke vrátane malátnosti, horúčky, zimnice, celkového diskomfortu

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Hypersenzitívna reakcia (napr. edém očných viečok, kašeľ)

Poruchy oka

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Chorioretinitída, konjunktivitída, uveitída

Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Cievna fistula

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté (> 1/1 000, < 1/100):

Pľúcny granulóm

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté (> 1/10):

Nauzea

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Vracanie, črevná fistula, peritonitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté (> 1/1 000, < 1/100):

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté (> 1/1 000, < 1/100):

Kožná vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté (> 1/1 000, < 1/100):

Artritída, artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté (> 1/10):

Časté močenie s diskomfortom a bolesť

Menej časté (> 1/1 000, < 1/100):

Makroskopická hematúria, retrakcia močového mechúra, urinárna obštrukcia, kontraktúra močového mechúra

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté (> 1/10):

Asymptomatická granulomatózna prostatitída

Menej časté (> 1/1 000, < 1/100):

Epididymitída, symptomatická granulomatózna prostatitída

Neznáme (z dostupných údajov):

Poruchy pohlavných orgánov (napr. vaginálna bolesť, dyspareunia)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté (> 1/100, < 1/10):

Horúčka > 38,5 C

Menej časté (> 1/1 000, < 1/100):

Hypotenzia


Vedľajšie účinky BCG liečby sú časté, ale zvyčajne mierne a prechodné. Výskyt nežiaducich reakcií sa zvyčajne zvyšuje pri vyššom počte BCG instilácií.


V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť artritída/artralgia a kožné vyrážky. Vo väčšine prípadov vzniká artritída, artralgia a kožné vyrážky ako hypersenzitívna reakcia pacienta na BCG. Niekedy môže byť nutné liečbu s BCG-medac prerušiť.


Lokálne nežiaduce reakcie:

Až u 90 % pacientov sa vyskytuje diskomfort a bolesť pri močení a časté močenie. Cystitída a zápalová reakcia (granulómy) môžu byť najdôležitejšou súčasťou protinádorovej aktivity. Ďalšie lokálne vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali menej často: makroskopická hematúria, infekcia močových ciest, retrakcia močového mechúra, urinárna obštrukcia, kontraktúra močového mechúra, symptomatická granulomatózna prostatitída, orchitída a epididymitída. Zriedkavo sa pozoroval renálny absces. Okrem toho sa môžu vyskytovať poruchy pohlavných orgánov (napr. vaginálna bolesť, dyspareunia) s neznámou frekvenciou.


Prechodná systémová reakcia BCG:

Môže sa vyskytovať mierna horúčka, príznaky podobné chrípke a celkový diskomfort. Tieto príznaky zvyčajne vymiznú v priebehu 24 - 48 hodín a majú sa liečiť štandardnou symptomatickou liečbou. Tieto reakcie sú prejavmi začínajúcej imunitnej reakcie. Všetci pacienti, ktorí dostávajú liek, musia byť starostlivo sledovaní a poučení, aby oznámili každý výskyt horúčky alebo iných udalostí mimo urinárneho traktu.

Závažné systémové nežiaduce reakcie/infekcie:

Systémové nežiaduce reakcie/infekcie sú definované ako: horúčka > 39,5 C trvajúca 12 hodín a viac, horúčka > 38,5 C trvajúca 48 hodín a viac, miliárna pneumónia spôsobená BCG, granulomatózna hepatitída, abnormality testov pečeňovej funkcie, orgánová dysfunkcia (iná než urogenitálneho traktu) s granulomatóznym zápalom pri biopsii, Reiterov syndróm. Závažná systémová BCG reakcia/infekcia môže viesť k BCG sepse, ktorá ohrozuje život.


Odporúčania pre liečbu sú uvedené v tabuľke nižšie.


Liečba symptómov, príznakov a syndrómov

Symptómy, príznaky a syndrómy

Liečba

1) Symptómy iritácie močového mechúra trvajúce menej ako 48 hodín

Symptomatická liečba

2) Symptómy iritácie močového mechúra trvajúce 48 hodín alebo dlhšie

Prerušte terapiu s BCG-medac a začnite liečbu chinolónmi. Ak po 10 dňoch nenastane kompletný ústup príznakov, podávajte izoniazid (INH)* počas 3 mesiacov.

Ak sa podáva antituberkulózna terapia, liečba s BCG-medac sa musí definitívne ukončiť.

3) Súbežná bakteriálna infekcia urinárneho traktu

Odložte terapiu BCG-medac pokým nie sú výsledky vyšetrenia moču normalizované a liečba antibiotikami ukončená.

4) Iné urogenitálne nežiaduce účinky: symptomatická granulomatózna prostatitída, epididymitída a orchitída, uretrálna obštrukcia a renálny absces

Prerušte terapiu s BCG-medac.

Podávajte izoniazid (INH)* a rifampicín* 3 až 6 mesiacov podľa závažnosti ochorenia.


Ak sa podáva antituberkulózna liečba, terapia BCG-medac sa musí definitívne ukončiť.

5) Horúčka menej ako 38,5 C trvajúca menej ako 48 hodín

Symptomatická liečba paracetamolom.

6) Kožné erupcie, artralgia alebo artritída alebo Reiterov syndróm

Prerušte terapiu s BCG-medac.

Podajte antihistaminiká alebo nesteroidné antiflogistiká. Ak pacient nereaguje, podávajte izoniazid (INH)* počas 3 mesiacov.


Ak sa podáva antituberkulózna terapia, liečba BCG-medac musí byť definitívne prerušená.

7) Systémová BCG reakcia/infekcia** bez známok septického šoku


** pozri definíciu systémovej BCG reakcie/infekcie

Definitívne ukončite terapiu s BCG-medac.

Zvážte konzultáciu so špecialistom na infekčné choroby.

Podávajte trojkombináciu antituberkulotík* počas 6 mesiacov.

8) Systémová BCG reakcia/infekcia so známkami septického šoku

Definitívne ukončite terapiu s BCG-medac.

Okamžite podajte trojkombináciu antituberkulotík* kombinovanú s vysokými dávkami rýchlo pôsobiacich kortikosteroidov.


Požiadajte o stanovisko špecialistu na infekčné choroby.


* Pozor: BCG baktérie sú citlivé na všetky v súčasnosti používané antituberkulotiká s výnimkou pyrazínamidu. Ak je potrebná trojkombinácia antituberkulotík, zvyčajne sa odporúča izoniazid (INH), rifampicín a etambutol.



Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je pravdepodobné, že sa predávkovanie vyskytne, pretože jedna liekovka BCG-medac zodpovedá jednej dávke.


Neexistujú žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že by predávkovanie viedlo k iným symptómom ako boli popísané pri nežiaducich účinkoch.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Imunostimulačné látky

ATC kód: L03AX03


BCG-medac je lyofilizovaná suspenzia živých baktérií Bacillus Calmette-Guérin odvodených od Mykobakterium bovis, kmeň RIVM.


BCG-medac stimuluje imunitný systém a má antitumoróznu aktivitu.


Údaje zo štúdií naznačujú, že BCG pôsobí ako nešpecifický imunopotenciátor, nie jedným mechanizmom, ale širokým spektrom účinkov ovplyvňujúcich bunky imunitného systému. BCG má stimulujúci účinok na slezinu, podporuje funkciu makrofágov v slezine a aktivuje bunky „natural killers“. BCG instilácia stimuluje zvýšenie počtu granulocytov, monocytov/makrofágov a T-lymfocytov, čo naznačuje lokálnu aktiváciu imunitného systému. Zvýšené sú aj cytokíny IL1, IL2, IL6 a TNF.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Väčšina bacilov je vylučovaná močom v prvých hodinách po instilácii. Nie je známe, či je mykobaktérium schopné prestúpiť cez neporušenú uroteliálnu stenu. Zaznamenali sa jednotlivé prípady, v ktorých BCG baktérie pretrvávali v močových cestách dlhšie ako 16 mesiacov (pozri časť 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


BCG kmeň RIVM bol testovaný na toxicitu, imunostimulačné vlastnosti a antitumoróznu aktivitu na rôznych zvieratách. Vysoké dávky BCG spôsobovali retardáciu hmotnosti u myší a boli pozorované aj pečeňové poruchy. Intravenózna aplikácia králikom pravdepodobne pôsobila pyrogénne. Opakovaná instilácia u morčiat indukovala zápalové reakcie v stene močového mechúra. Pri vysokých dávkach boli ako nežiaduci vedľajší účinok prítomné granulomatózne lézie v pečeni a pľúcach. Intravezikálna aplikácia u psov vyvolávala minimálne mechanické lézie urotelu a neboli prítomné žiadne známky aktívneho zápalu v suburoteálnej stróme.

Štúdie na mutagenitu, karcinogenitu ani reprodukčné štúdie neboli vykonané.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

Polygelín

Bezvodá glukóza

Polysorbát 80


Disperzné prostredie:

Chlorid sodný

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


BCG-medac je inkompatibilný s hypotonickými a hypertonickými roztokmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky alebo 3 roky, keď množstvo životaschopných jednotiek pri použití je väčšie ako 5 x 108KTJ(počet kolónií tvoriacich jednotiek)/liekovka, v žiadnom prípade nie dlhšie ako 4 roky odo dňa zberu.


Po rekonštitúcii liek použite okamžite.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote + 2 C až + 8 C (v chladničke).

Nezmrazujte.

Uchovávajte v originálnom balení na ochranu pred svetlom.


Spôsob skladovania už rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Prášok v injekčnej liekovke (sklo I hydrolytickej triedy) s gumenou zátkou + 50 ml disperzného prostredia vo vaku (PVC) so spojovacou časťou a katétrovým adaptérom (kónický alebo Luer-Lock adaptér) s katétrom alebo bez neho - balenie s 1, 3, alebo 5 setmi.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pokyny na používanie/zaobchádzanie s liekom


Pred použitím sa musí liek suspendovať za aseptických podmienok so sterilným 0,9 % roztokom chloridu sodného (pozri ďalej). Premiešajte suspenziu pred použitím jemným točením. Vyhýbajte sa kontaktu BCG-medac s kožou. Odporúča sa použitie rukavíc.


Viditeľné makroskopické častice neovplyvňujú účinnosť a bezpečnosť lieku.


Na systém s kónickým alebo Luer-Lock adaptérom sa vzťahujú nasledujúce pokyny pre zaobchádzanie.











1. Odtrhnite ochranný obal, ale neodstráňte ho úplne! Tým ochránite koniec instilačného systému pred kontamináciou predtým než ho použijete.

2. Odstráňte ochranné uzávery injekčnej liekovky a instilačného systému. Pripravte si sáčok na odpad.


3. Pritlačte injekčnú liekovku s BCG-medac kolmo a pevne na adaptér instilačného systému. Injekčnú liekovku otočte 3 – 4-krát do oboch smerov.


4. Prelomením otvorte mechanizmus v hadičke adaptéra opakovaným ohýbaním do obidvoch smerov. Tým spojíte systém. Držte, prosím, hadičku – nie injekčnú liekovku – počas procesu!



5. Napumpujte tekutinu do liekovky. Uistite sa, prosím, že injekčná liekovka nie je úplne plná!











6. Otočte kombinovaný systém; napumpujte dnu vzduch s injekčnou liekovkou na vrchu. Prelejte rekonštituovaný BCG do instilačného systému. Injekčnú liekovku neodstraňujte.










7. Ponechajte instilačný systém vo zvislej polohe. Teraz odstráňte ochranný obal úplne. Pripojte katétrový adaptér na katéter. Potom prelomením otvorte uzatvárací mechanizmus v hadičke ohýbaním do obidvoch smerov a instilujte liek. Na konci instilácie uvoľnite katéter pretlačením vzduchu. Ponechajte vak s rozpúšťadlom stlačený a vložte ho spolu s katétrom do sáčku na odpad.



Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0052/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16. marca 2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 21. januára 2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015


12


BCG-medac