+ ipil.sk

BCG Vaccine SSIPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2106/7632.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/02295

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/04653


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


BCG Vaccine SSI

Prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vám bude vakcína podaná.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je BCG Vaccine SSI a na čo sa používa

2. Skôr ako dostanete BCG Vaccine SSI

3. Ako ste očkovaný s BCG Vaccine SSI

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať BCG Vaccine SSI

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE BCG VACCINE SSI A NA ČO SA POUŽÍVA

BCG Vaccine SSI obsahuje baktérie typu Mycobacterium bovis BCG a používa sa na ochranu proti tuberkulóze (TBC).


2. SKÔR AKO DOSTANETE BCG VACCINE SSI


Nemáte byť očkovaný s BCG Vaccine SSI

 • keď máte potvdenú alergiu na ktorúkoľvek zo zložiek vakcíny

 • keď máte horúčku alebo generalizovanú infekciu kože. V týchto prípadoch sa má očkovanie odložiť

 • keď máte oslabenú odolnosť voči infekciám ako následok ochorenia Vášho imunitného systému

 • ak dostávate liečbu, ktorá má vplyv na imunitnú odpoveď napr. kortikosteroidy, rádioterapiu alebo trpíte nejakým malígnym ochorením (napr. lymfómom, leukémiou alebo Hodgkinovou chorobou)

 • keď ste infikovaný vírusom HIV

 • keď užívate lieky proti TBC


Buďte zvlášť opatrný pri používaní BCG Vaccine

Informujte svojho lekára:

- ak máte ekzém. Vakcína sa môže podať len do oblastí bez ekzému.

- ak Vám bol vykonaný kožný test na TBC infekciu a test bol pozitívny, očkovanie nie je potrebné.

V tomto prípade môže vakcína vyvolať závažné lokálne reakcie.


Užívanie iných liekov, vrátane iných vakcín

 • ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

 • iné vakcíny sa môžu podávať súčasne s BCG Vaccine SSI, ak sa aplikujú na iné miesta tela.


Tehotenstvo a dojčenie

Informujte svojho lekára, ak ste tehotná alebo dojčíte.


Očkovanie počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča, i keď neboli zistené žiadne škodlivé vplyvy na nenarodené dieťa v spojitosti s BCG Vaccine SSI.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

BCG Vaccine SSI nemá vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO STE OČKOVANÝ S BCG VACCINE SSI

Lekáralebo zdravotná sestra Vám vakcínu podajú injekčne do vrchnej vrstvy kože.

Dávka 0,05ml je pre dojčatá mladšie ako 12 mesiacov a 0,1ml pre dospelých a deti vo veku 12 mesiacov a viac.

Miesto po podaní injekcie treba nechať odkryté, aby sa urýchlilo hojenie.


Očakávaná reakcia po očkovaní predstavuje:

 • mierny opuch, začervenanie a bolestivosť v mieste vpichu s následnou lokálnou léziou

 • po niekoľkých týždňoch sa z lézie vytvorí malý vred

 • po niekoľkých mesiacoch sa vred zahojí a zostane po ňom iba malá plochá jazva.

 • môže sa tiež vyskytnúť mierny opuch lymfatických uzlín v podapzuší

Toto sú normálne reakcie na očkovanie.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj BCG Vaccine SSI môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné alergické reakcie (ako sčervenanie tváre a krku, opuch tváre, hrdla alebo šije, kožná vyrážka, dýchacie ťažkosti a kolaps) sa môžu vyskytnúť veľmi zriedkavo (menej než 1 u 1000).

Ak spozorujete niektorú z hore uvedených reakcií, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Ďalšie vedľajšie účinky predstavujú:

Menej časté vedľajšie účinky (možu sa vyskytnúť v menej ako 1 prípade u 100 ľudí)

 • horúčka

 • opuch žliaz v podpazuší s priemerom väčším ako 1 cm

 • mokvajúci vred v mieste vpichu injekcie

 • bolesť hlavy


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť v menej ako 1 prípade u 1000 ľudí)

 • zápal žliaz, niekedy s mokvavými vredmi, možné abscesy

 • môže sa vyskytnúť bakteriálna infekcia z vakcíny. Infekcia sa môže rozšíriť do celého tela, vrátane kostí.


Medzi pacientmi, ktorým bola podaná vakcína sa vyskytla strata vedomia, záchvaty a kŕče

U novorodencov narodených predčasne (v alebo pred 28 týždňom) môžu dlhšie než normálne intervaly medzi vdychmi pretrvať 2-3 dni po očkovaní.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré nežiaduce účinky vyžadujú liečbu.


5. AKO UCHOVÁVAŤ BCG VACCINE SSI

 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 • Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C-8°C).

 • Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

 • Neuchovávajte v mrazničke.

 • Nepoužívajte vakcínu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“.

 • Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Každá nepoužitá vakcína sa má zlikvidovať podľa miestnych predpisov.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo BCG Vaccine SSI obsahuje

Liečivo je:

lyofilizovaný prášok obsahujúci živé oslabené baktérie typu Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guerin), dánsky kmeň 1331.

1 ml vakcíny obsahuje medzi 2 - 8 miliónov baktérií.

Ďalšie zložky sú:

nátriumhydrogenoglutamát, heptahydrát síranu horečnatého, hydrogénfosforečnan draselný, monohydrát asparaginu, citrónan amónno-želizitý, glycerol 85%, monohydrát kyseliny citrónovej a voda na injekcie.


Ako vyzerá BCG Vaccine SSI a obsah balenia

BCG Vaccine SSI pozostáva z prášku a rozpúšťadla na injekčnú suspenziu (2 – 8 x 105baktérií/ 0,1 ml dávka alebo 1 – 4 x 105baktérií/ 0,05 ml dávka). Veľkosti balenia 1, 5 alebo 10 injekčných liekoviek a balenie, ktoré obsahuje 1 injekčnú liekovku s jednou injekčnou striekačkou a dvomi injekčnými ihlami (jednu dlhú na pridanie rozpúšťadla a jednu krátku na intradermálne podanie).

Prášok injekčnej liekovke jantárovej farby je biely a kryštalický, prášok môže byť tažko viditeľný, čo je spôsobené malým množstvom prášku v injekčnej liekovke.


Rozpúšťadlo v priehľadnej injekčnej liekovke je bezfarebný roztok bez viditeľných čiastočiek.

Zmiešaná vakcína sa javí ako homogénna, mierne opaleskujúca, bezfarebná suspenzia.

Veľkosti balenia: balenia po 1, 5, 10 injekčných liekoviek a 1 injekčná liekovka je priložená do

1-dávkového injekčného setu.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Statens Serum Institut, 5 Artillerivej, DK-2300 Kodaň S, Dánsko.

Tel: + 45 3268 3268

Fax: + 45 3268 3973

e-mail: serum@ssi.dk


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2009.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Osobité upozornenia a opatrenia pri používaní

Vakcína sa má aplikovať výhradne intradermálne.

Vakcínu má prednostne aplikovať personál školený v intradermálnej technike.

Neadekvátna aplikácia injekcie t.j. subkutánne alebo intramuskulárne zvyšuje riziko lymfadenitídy a tvorbu abscesu.

Osoby s pozitívnym tuberkulínovým kožným testom sa nemajú očkovať, pretože to môže u nich vyvolať loko - regionálne podráždenie.

Aj keď sú anafylaktické reakcie zriedkavé, počas očkovania majú byť vždy k dispozícii prostriedky na ich zmiernenie.

Ak je to možné, po očkovaní majú osoby zostať pod dozorom aspoň 15-20 minút pre prípad, že by sa u nich vyskytli alergické reakcie.

BCG vakcínu možno podávať súčasne s inaktivovanými alebo živými vakcínami, vrátane kombinovaných vakcín proti osýpkam, mumpsu a rubeole. Ak sa vakcíny nepodajú súčasne, pred podaním inej živej vakcíny musia prejsť minimálne 4 týždne.

Pred očkovaním do toho istého ramena musia prejsť minimálne 3 mesiace.


Zaobchádzanie

Gumená zátka injekčnej liekovky nesmie byť utretá žiadnym antiseptikom alebo detergentom. Ak sa použije alkohol na potretie gumenej zátky, musí sa vypariť pred tým, ako sa zátka prepichne injekčnou ihlou.

Použitím injekčnej striekačky s pripojenou dlhou ihlou preneste do injekčnej liekovky obsah rozpúšťadla podľa údaja na obale. Nepoužívajte iné rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť vakcínu.

Opatrne injekčnú liekovku niekoľkokrát prevracajte, aby sa lyofilizovaná BCG dôkladne rozpustila.

Netraste injekčnú liekovku. Jemnými krúživými pohybmi otáčajte injekčnú liekovku s rozpustenou vakcínou pred natiahnutím každej jednotlivej dávky.

Pri natiahnutí do injekčnej striekačky má byť vakcína homogénna, jemne opalizujúca a bezfarebná suspenzia.

Po nariedení sa má vakcína použiť do 4 hodín.


Spôsob podávania

Vakcínu má aplikovať personál školený v intradermálnej technike.
Miesto podania injekcie má byť čisté a suché.

Ak sa použije antiseptikum ( ako alkohol) na utretie kože, musí sa odpariť pred podaním vakcíny.

Vakcína sa musí podať výhradne intradermálne, približne v jednej tretine dolnej časti hornej končatiny, v mieste distálneho úponu deltového svalu k ramenu, nasledovným spôsobom:


 • koža je natiahnutá medzi palcom a ukazovákom.

 • ihla má byť takmer paralelne s povrchom kože a pomaly sa vnárať (šikmým otvorom

 • hore), približne 2 mm do povrchových vrstiev kože. Ihla má byť viditeľná cez povrch kože počas vnárania.

 • vakcína sa má podávať pomaly.

 • znakom správneho podania je vyvýšený vyblednutý pľuzgierik.

 • miesto po podaní injekcie je treba nechať odkryté, aby sa urýchlilo hojenie.

MOrKrTJtCkBp0qABrmwGnSoAGubBtPzAScUBy7rhLbaQlIwEOMqwUNkeCTFA+1d/EnQYXLUUttZqbcZBNpSP374sZaZyNa5LKZsIYtuIaT5qDjASmdnANADsKeq4gq5YQqgX64edCrCXDU2iAlMHhFxJSilGUnGmvt2/9/nENmiykhJ1GMiLIcQanp6fpaG3fTA7Y8Bnrk+Y5opu4lvXVHJGsx4ZPeMW5nJSe/VASkAAYCFTMslQmAbWb50W6BK03KEJS0qjjhp0070gZVtLrukqvEFK0hSdSr4TMMk+CuKopMJWk5qhURlHLyeSnXCXpxxSGDeEJujwmQtoebvCRfWJhdAlaW1BQ90NEDGtdvG7Ki1k3RVF3v3jinH7Io3me/D4HiM4yCh5u82Bj0/nDb9OUL/XxNcHsi929V2iLDSQNZ0n6BSoAg4iMpKHIug1xu/KDKTqbD4uB18bMnaJZQLTie/u2wEpAAGAgkWUvDBdMfXCpKbFH0YE6eJiVaNkvqs1r31wFWbbnpKhTbiQpJxETHB67RyZJSe/uhNBg4K9cJWk5qhUQ4yrBQ2RN8GkeOavA9RvHfXCE3W2swjs4kuM3TDd6TpPRGefHIuXdxZQJtKJsp9cB7hB1Tjh8ytwiy22lA1JFIpkgjpbzYf4PcNUozk9+msGyKgqAVdgO9IZS3QpsChpSvT9LNRkl6CjdCJWfUlTasHSfjxOKSbK1Zie+2E2hRxecqKiiXhyVQqSmxR9GBOmHXE4pQSI8NcznVk0Ub6cXjmwToVpEW5OYU4hP+krVFugStNyhAaWAW2EVKSce9Rs4vDpG5Pnt6KboS6gi/Eajqhng9KwhCxaPXugM5EXef522DwbMkFSeQe/RxLeuqOSNZhM1PPqqsZoTq0RaEuK9JJiy22lA1JFI4TUopQ2hzZeYLPB7KlK9Mjv0YxluEllxfo2rh36IsttpQNSRTiGVaQumFpNYV4qwTpRd+UVkZxSRXkLw7+6A3whLH+JPehi20tKk9H+2WqCuv7A5fl3FMv6xgYIo1MdOrsgpd4NWpQPmVp8Y+qn+vdFp3g15CBidXVFLZbOpy6ApJBBwMEDnE3o3QkrJUtJsknTDDNwtLra1U/z9Aso5t9JIGrvQxbSkEtmvTTv2Q09dnC/16eJxlWChshyXWFBTKsCMK9zBadoWmEVCdBw39XG9KWP0eZTh394h1lRVbbc5J0d7+Pg5xNQorsk9FRvMFSiABiYm5mgAdcw1afjxTPsldkM/wA39R4mOEEptJQLKhq71jKMrC0/SLyU+Mavr0Q06vlEX+67il3aKAeFlVNJw/8AXjE01UPM9OiEujlYL9ccHu15SgmnqV+fGzZqMo3ndOO4Q9/L/UIlvZJ7OJnhFsaaL7+qBwnIKAbNCU6KH4Q28nBQ2cSH62WZitfj10PFIMKvqrOHQSPz+hMTKRVCBQK6cN8OMV5Qu9ceCPmy83cARSoHEavhRpWiL4CZeWdcWfN71j6qf690fVT/AF7oCZqXdYUejRCMk8lRylQkY6YQXAAugtDpiQaVehbl6deHGmcZ55m/3C+ApQBtiytPbCpCauRXMWe+H0H270pdTUDWcf8A2gUIOXbv6O9niKVAEHEQuSUoll29snv7okXqVCvF9/8Ay4m55vltG/4dfbDbwpnCvqiUlqgB1zHVo+P0A044oB1VpdNOJiw0hKU9HHbdWlKemOf/AAK3RZbebWdSVV4ilaQpOpV8M5FRyEwbNjv6/scEPql7dc7PoawfA+FFIUKXXkH3iC1l2lVPPWMOr4RkzNWlE2lZisdkFbKkqCDbuvrSEqtVcAAX6+Pg8XW7Yr6rQp8YKVAEHEQ/wcTVJNpHf1dnHOIRUJKLRHTdvMTfsh/bxsTiALTK9XfuYnhQ+MOUTdor+Y4+DqC/KXbRDcs1W3MGzDbKcEjbxJYTnLeVSmnvhBl5F8IYZQlNrk1+MOSE2q0tN6VFV/5wUqAIOIjKSrzjC+i+nxiwidbKRgVXnsjKOz8ulPT/AP5hSfCHnXFGlhHJI79EWpeVebs/8iqGvVHJLiU6FEKr8YcS7K5NChRSsmR2w1L5UoUB/qXdOMBSSCDgYylBVtVfdhuht2lLaQqnHNMMKSpkioI6P8xwZ7X4p4+DnDZHjLz0VENMpKrbjnJGnvdCUJGakUHEtpYzVCkK4MmU1QomwpWkfnC5BfNLNWye/c8WUoKtqr7sN0Nu0pbSFUgUAGQbv6e9rjEhLJtOujO6BCWhysV+vitrCkr9JOmOcf2jdAowFGlKrv8AoFK0hSdSr4ylZavtLtkBSSCDgY4NTUVDmHvH0J5DZ8UHMy+o0wEOjDAjERd46UHRhu/OA60apO0cTRrc01nn0bjvETM6E+LGaknvq7eNL6c1bKq1098IYmEpGIN19mo3wlaTmqFRC21YKFDDsq5W2wunq7msSsymz4pzA68fhxvqpXNs7bollt0amBnWtdTrjI8IsqQv0gOv/EEh4q6AgwpuQllH99Wj4RluEllxfo2rh36IseCtUpTk37YzQtv+FWO2CJefdbR6PcwAJxq7Xf8ACETE1MKfcThW8Db+0ZMvNhfo2r+MuuqogYmErSc1QqPpFS1BKdaroCkkEHA8aGCvxi8E/SbQ4qinTRN2MJlyrxqhUCn0Fv5QBCKhVbqRaccSga1GnG4ltYJbNlQ1f9/vGvpB9HE7ISiXlXXFHRhvhWSlA2K3VuI2wMtPhAH/ABdxBVMTLriz53esAFpS+kqPwiyJVr+ZNY8lZ+7EOqLDSTSibKQDWGAQRj2wZjg95LSjik4QnLyOUFPMx6qxm8FvA6K13R4dwg8026oVS2VUI0dkBSSCDgY4PdSSFKVY91fz45qcFMnyAaY9wOuJv2Q/t45i3Sljr0dcSs0tSsm8gpWccDT/ANYtNuJWNaTXi4ObTUqC7RHRUbjEopYFmxcThW/8uOrQtJoEIuvMJaHKxX64lqDFu/8AFxJJSVKVgmErdf8ABkeim49/XCFqK3CNCsDAShISnUm76ByrabR88XGA8ytTksTnJPfrhzJmoUi2m7HTDaH3LC0CzyTFiWYdeXX1Vj9JVkGT5o3b4Mu0tOUOIKs4wlYSDYXedQ70ht4UzhX1cTaqX5TH3GJJpRNlItj137hxlS1BKdarolESwJSybZXs3RmDxyL0XwGJ4KafGJUKA7oalJdwLWtY5JuhKEjNSKCJv2Q/t4vBZM1e85fowpEmz4VNLvU8a96dMKmphDWSBALWrphDqDmqFeIpVMNA6QViDk7bhpoFB1wvIyQbH7+I2wEuz6Up1t49gj9JnXnQMOjbWOcf2jdFXGwAMVKWRCTIZTItkFS1HRD3CCq2E5jY79HbxiUkDbdX56dHqghSk2jnLVASmYaJ0ALEFKgCDiImlIChLlzxYJw73cUwltVnKBKTouoIS0gC7E6zr43xrbV2QlFhV7lip9dqG2q1sJCa8Tgs0DzebTv0GHCRySCNtIYUo1JbFT7uKWkW6FSzaPR3vgJSAAMBBStIUnUq+PJWfuxASkAAYCCHHBa9EXmKSMmpQry14d/fCquNMA3We9YzuFHgdNK74q48+pek1F5gKl5l1tY87vSEqcfy8upVDax74/szmS5yybHrhTDrKfCE1ygWM6LdlWTbAFBjqjwmirGTynTSlYcfQCEqpyv4oaAaedCGk2lNoqBdBebcSWxirVHimZhxFaZRDdRDDSwq08bIpAddCiCaZsSiMm7RtwHDl4Ya4U7MMuhrS2blYxLJQhxVtAsNIFVUpFsJWnoWmhhx40zRX1wuddrln77xgIdbCHVONqsWEipV6tkFmi23h/puChgM0W48f9NsVMFvObdH+m7cqAzRbjx/02xUxweEhaFodzkLTQi8RKeyP90GUSVKWBeQLhCkMtPv2cS0itIttKB1jSIM2uSngcTVvNqPOhD77TqmS5QJwNb+mLbyqVwGkxkSh1pylQl1NKw1wg0nOBsuAecOmApJBBwP/fx0t1thBs01wXHGw46lV9rR7oCUJCU6k3fSU44oJSMTANLMk2cNf59kBKQABgOMWKZVdyejpi3OguPKvOdhAmJdSnGDctKo4LKFA1WFe4kcRlGqqfczaDQIS1UFVaqPTE37If28RCVZVY0I3wPCEmXl0q5GBgMrbSW0igB0QoonEo1DKggRYl+GkurV5pc/MwZhx5Tz2FpUSUwQShtzO6tx4hKtVLz3RogklKkMGtUm4nRxSnsj/dxIDooEI8Xm8rvfs+mpxxQSkYmPBZZNlgGq3TqhKEjNSKCLS2GlK1qQDCl0ohtNaJ1CFLdcUzKVuSnT31wpLSlZXEKUeqHGnzbUMw6ynvWAGf0mX9Gl4gldtCqcmla+qGktsq8EQaqKrq64ZnpQWnGxQp6O9YsTTamnMFat8WJVtTrmCdW+A/PvFAN4bGjdohKKtMpOFTSsC1Mo/lzuyPHKSrpsKrtjLSqUEi60F2qQ69dmi716IXPPqKnXsK6oJSRlVXIhiRaA8JeznanAaE/GA00KJG0xMVFfFmMqL1NVHvr+YhEzOTZIOCU97oopClnWpW6LTbLaDrSmn0At044AYmA5MKLMtykI199cWGkJSnohyYkLK21YtflGdwW8TppXdFFDwaXOjC7tgupQVKwB0qPrgPzrykMm9LabocyLZyoTcbyTDji1W1gFtXvu7CIZFBVQtmnTGUcvJ5KdcTD7qUpdfVbbuw/zBlJ82HUeerT64qqabp+6bXZFlll1xdaJupWCy3KqYbNAsquMcHSFtRbLmcdOP5njlPZH+6GJFBot1Qrq1Dv0QlCRmpFBBUogAYmJjhKYUlCOS2Dj3pTbGTaeCl6qEcSm85xwaE4AwUtMCWQbrSrj390ZR6r7hxK8Nn0aNnLL/dw2w3MzwCG04NU+H0PHPJT0adkKDSVunRoBjxQS0Nphp1xRUpVqp95/YFzAzH2hbDicboLq+UQK/wDlSLzT9G/tjv6cS9ilMmMNemJ7JWvB/CRSzyaZ3y9UILdLBAs01RwZ7X4phtNb8ph7jHBntfimHv5f6hEpNSyrMy2yLPSKYRlCmyoGyr1w9/L/AFCJb2SeyOEa2beUu10qfyjg/J85avs42bvzjhDKc5autY2b/wAo4PyfOWr7ONm7844QynOWrrWNm/8AKODxdbtivqtCnxhpMuaO5G78UTDLQUmbCVWh51dEN2bNam1TXX/ETuT5uzfZwtXfnAlJdR8FRTKqGmGm20hKQ4KAeoxKWLHJzMryLV/5dUS7rqpZIaVXxdrDTDoJxpTbDCVChDYqPd/39EzJuZJ6tb9JgJn5RQAuyie9ISMuEk+ndSDknULpjZVXiGVdQiuFpVIssJW+s4UFIy/CTgYlx5laQGJRlblLkBIoD8YtO8GvIQMTq6oOSUQoYpVjxSTSibKRbHrv3DimAr/jJ2XxITUomrrdqudS60fz2xk8i2zXFST+cF51WVmD52ri8MkkpXbTRQV39UBU+/YTXmk998ZUNguYJqc4wFJIlpdWBGNO2FLmJp1xR04b4ALJV0lZijaVNK9IGvbCUPnLSyjcrV31RVqp/wBRHTCBZUqZCaX4euFOOFS598UA0t1+PRCGzyznL9fFKeyP93E3MSsw34U1m2QvOPfVCUrUlt/0Tp9X0PGvpB9HE7ICZCUUvWpQwhK+FH1uu0qlhG/DRoixJ8GJZQBgu7dBS9wapStbdafGLFC276J0+qHv5f6hEvQU8WOLhP2vxVxWnGW1nWpNeOy42lY1KFYOSaQiuNlNIY4PaWWwsVUa4jvWBlLbhppNB1RVMsk/xZ3bBHgrX/hSPC5JasmDnoUbocyJJtC4YZ2qPBphWTcau8YaQp9dTJyya+v/ACYmJ9wULpoiurvTZxFKgCDiIeQoZqnCDsEKkZpZyf8Apr0D6FpxxKBrUaQG5FCnnThmmm+PCOEVZZzQmtw76uJfgzpZlkGlsXV76o8Ibm1vpHLCtUZRu4jlJ1cTcqa5NkVX32cRUogAYmHmljNU4R1CLLXCTyEDAauuMtNOF04qU4aJrFLLp6QITWinKYHNP5xaEuK9JJgJQkJTqTdxWKhK03pMCX4RQ4Fi4Lpoi34U3T137IenaHJIzW6nv07YmHqKKWRYFdBw/wDbi8FbXnK5yhwGqG3pzRyWT8d0ZSVRk30cmxmgwpp4WZhvldMOTC0ZRh88oaL6wLEw3fgK0OziJ8Ka/wDOsZpW5/CnDbAMpIinpKwPZCTPzV12YnvSAW2xa9I3n6B/SHm6ps2UqzdkVZWlzo5JhWVYWkDE0u28Tb61uhSq8kjXHOP7RujnH9o3Rzj+0bo5x/aN0c4/tG6Ocf2jdHOP7RujnH9o3Rzj+0bo5x/aN0c4/tG6Ocf2jdBaaKiCa53EptYNlWN9ICFTEytsU8WXLoLSkJydKWYU1ln1NkEWFLuHTSPArS8nr041iwh59tJTQpQugV64DCEeL9HGPFPTDaK1yaHKCEtuBWbgqucIybjz6762lrqfVAQ6MMCMRC5Zbzy0rNbSlVMJby8wlITZzXMdEBpoUSNphSFDNUKGDIvEa2VemO/bHCNoqSpL2atBooXqhToU4t1VxW4qppCFlS23E4LbNDSFOhTi3VXFbiqmkB6q23h/qNmhhpwrdU42q3bUalXr2Q3N1VbQKAaO98GbSFJWReAbjC3UOvMqXyskuzWCwypbYOKknOiy3NTaBqS5T4QiXccdUEmtoqzosPJrTA6RFrLzDh/6jlYQyihlWTVxehZ1D/v86zJS6Vhq4lf+YGWkAsH/AIu5ixN8FqZOICRQ/CAUPqZu5NadsBSXXiDgbQ3RVWUX0KVujxLKU9OnbD2WUchLmzY7+qKMtJR6tPEeEJQlDib1gaemG36coX+uJT2R/u4phQ9Gm26JOUlqGYdFu6+gJrCRNTzricSnp98ES8+62j0e5gWFpmWxW43nfBaUlTT48xUFSiABiYVNuJ/R2rkpVp74/RW0sZqhSHuDXVXpNW+nvjthyasIDpFAaXkx4a+AX3c4HUDxynsj/dBQDnOmzjS7v2wlDgVlaXrSrTBXLnKo1edGQE3ktHjrwOjC6ApM6wQcDT5YPhM/S6lEYHsitguHW5fHmoQkeoCJiecFSV0RU1Ke93G1MoFl3KUtC497ol+D0WhlCCo9/fASkAAYDinZgAhDjmb17xAqLbhwRWLaJJsJOAVce2AkMtNX8oU3mCKNTHTq7ICZ2TUk35ydPq/zHiXATpTpESU3VSRasrIwA71+gUqAIOIhyRNotuXojKOshS9dSIa4JlbLSMXKerdCW20hKRgOOdlhyGnbter4QEOjDAjEQBLvJfbGCVd/jATk2mP37vzj9K4QWQTnoGHf3QFrmrY1W69l8WJZtRBxKU7745t/YN8Out3hSBT1H/MMigqoWzTp4gkXS8xhq717YceNM0V9cOTjgq48rldH+eKYUcLFNt0MBQvoTtNYErKNh5/DoEA8IzCgn0E96RYaQlKeiMpL+JeF4KcKwJPhAUUMHtY0f54nHZh50uhVDnaIHgk8oAG5C8AIDfCkkFoHnWa39keJQCdKbZqOuLDSEpT0QqfkkBQUKLbp8NkLbbk1ofAqa32BrwhU28VGwq7pVxtT7AoFGjiRdX/MeatCh6wY5CmzWtUGOcf2jdAl25VUw6KA55x3xlJfguXbB/doabYGWkAsH/i7mAHAppR13jbAUkgg4H6fjWEk+lgdsBputkVoP24XYYQ4ttNFOmqr8fsGOpeoGJk1Dh79PEUqAIOIihYSnpRmxakZtbZuzVaYSjhFgmouWmld0JcbUFJOBhcylK3JZ69zoNe+2MoysLTxKQoZqhQwqpwcNOqJKYIJQ25ndW48UrIpxWq0bsNG+JecYSAWc001aPdjthDqDmqFeOVmGwPCLfJpy6Q+Um+gG00hnJYEVPr0/SkZi1Qk2SThTuTFUjkKtmMo3cRyk6uN53Pssig6NG+JKXVZsAW8K172ePxzKVdOnbCvB551pJ0f4j61f698JkZ5SVKUPFuQoCvjCEQ0zdmi/wBenjl+D0YlQUo0rTvfEx4TRLxNG9X+aU4nHa0VSiPXCK3FzPPf1UiamiUnJmyimGquwdf0ClQBBxEF6T8W8LwkG78odk302ZlA1UvHZHgU7RtbdwUq76CJxs0cYIv79MNvJwUNkW3BmTCbKVbN3X9ABFmj7dTdh3sxlHlhCYUmUklualHR64UCWpcUpTX2x+kzrzoGHRtrCTkAoj076wck0hFcbKaQ1weyaqUaq79cNSbJzlEAIF5s96QhtOCRQcUpM0BDTmGvT8ITQ4uCvXCUJGakUHExJoItPL19+4hLTVylCwjoEVIq8oZx1dH0CggWxyFajC5KYTZdZF3q70hUxRS5d/leuEuNqCknAwUqAIOIjKySiw90Gg/KPB+EkqQ5W5dKDv08S71ArNkUhlqzZISKjp08bzV9Sm4dMIvUSg2TWM2tAsWvV/mkILfCbuSUnk9GrGAEAFfnL0njIdbSSRS1pEIlVuKXLO83XQe/b9jOw8mtMDpEBEstL7PomE+FybrdRjrPvhIy4ST6d1I8qZ+8EHKvsrRpFbXVE0pAUJcueLBOHe6ClQBBxEZbg1w/vNKOMZOcaWy5puu3wrwdwqdNwzcOm+EhYKVqNog6IXS8t547+qsIfdWBZFFkmuEPcIupuVcivf3QpChmqFDBkpp0ZE3oVq3cVXVZ3oJxgT0y2Utppkk4eqFIUM1QoYPg6TMS6lcjEx4wqbPSK9keVM/eCPKmfvBHlTP3ggWplH8ud2QxLMIUplK7S9FR37eIzPBqrC/+OLM7LONr/dGO2MhJMuZVy6pupAB5xV690NPuFWTUi80rT1dW2KsupX6tH0ZZhFDkM9XRp3bYLSyRpB1GLGSS+ymmF5p0aYKZiWdbWPN70jMadKtSqCFTs2avrwB0RnijgFEr0iDLTza1ITzakwjKNqYlU53r3wEpAAGAhTZcSFlw0TW/ARVU03T902uyLEsw68uvqrFaty4Iwwr2mLcvOqdVpSr87oyU+wppetOEImGWSG0Jzle4wEOjDAjERYmAp6WJolVcO+qE2Hkgm6yo0MeVM/eCHGlvBYKaFKL6++M6tCs2fV/msZg8ci9F8JS4tPhAxGFYKlqCU61XRzwWdTd8f/IPoLaEijYhh2hUyheejX3+MILdLBAs01fQW4rBIqYf4TcRlHlWi2nd2Quedeyj9cNXHLyiAC4tdcfd8YLToqk7RFiYCnpYmiVVw76oLuXQq6tEm/ZC+EXkkJ5LQ7974mH18lg2QK1vw3nitOOJQNajSOWpw1pRAill0dJEW2lpUnoiTeQU215qk9VevqhTbiQpJxEW5BxS2sS2rv8AnGTmmXGF9N9PjFWXUr9WiFBdAUglKzdZhIVi2bEKKcWzbhJCk5Wmej6E8hs+KDmZfUaYW0sZqhSFSE1ciuYs98PoeOeSno07Il1ttKTLsGtsjT3p9jaipVun7os9kcx+NW+ARLj3qJgJSAAMBxjKtIXTC0msBSZdoHQQgcRSoAg4iClMytLFq1koS22kJSMBxWHUg6jpEWWuEnkIGA1dcZR5Sn3NNvCv0PGsoUaUqRfHMfjVvjmPxq3xzH41b4tCXFekkwEoSEp1Ju+lZcbSsalCsVTlEdCVb4o3wm7cLheB2x5Yxs+WPKGTW6urq71ggzjV+q74QpVrKPK5Thx/VZQhSFE32NMJOQCiPTvrAShISnUm7jKVAEHEQEoSEp1Ju4ilQBBxEKOQCSfQupABZKukrMGzLI/mzu3jtrCkr9JOmK2nT0ExabYSDrN/EtpYzVCkeCzKbTBNUOjVCVeEJoeg1ill09IEc2/sG+BKybSrBpbUqENIGakUgzPByyhVebF3f1RZnZZxtf7ox2wUSUotxVK37hCZyfVaWOSnH8uIpWkKTqVfAIlx71EwEpAAGAgzDEwtlZJJ03x9av8AXvi0+448vztAMJyTCEkYGl+2ClaQpOpV8ZWQeUwv0SboVNzbmUf0UPHZcbSsalCsBcq4uXWPRvgsqnGiilPdshLKL6Yq1niyjKlMOaLGFYqxwiVXX5TuYIo1MdOrshSfB20V0pIr2xkyq0om0r18QQ6MMCMRFJeYS62kiiVYnbvgmrUv0a+2FeEcIKBN1lFafCKlKnP4zAShISnUm77GQ8EcShdcVao8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLHljGz5Y8sY2fLBBnGr9V3wj61f698fWr/Xvj61f698fWr/Xvj61f698fWr/Xvj61f698fWr/AF74+tX+vfH1q/174+tX+vfH1q/174+tX+vfH1q/174+tX+vfH1q/wBe+PrV/r3x9av9e+PrV/r3x9av9e+LLvCTy0HEa+uOcf2jdHOP7RujnH9o3Rzj+0bo5x/aN0c4/tG6Ocf2jdHOP7RujnH9o3Rzj+0bo5x/aN0c4/tG6Ocf2jdHOP7RujnH9o3Rzj+0bo5x/aN0c4/tG6Ocf2jdHOP7RujnH9o3Rzj+0bo5x/aN0c4/tG6Ocf2jdHOP7Rug2XHa6MI+tX+vfH1q/wBe+PrV/r3x9av9e+PrV/r3x9av9e+PrV/r3x9av9e+PrV/r3x9av8AXvj61f698fWr/Xviy7wk8tBxGvrjnH9o3Rzj+0bo5x/aN0c4/tG6Ocf2jdHOP7RujnH9o3Rzj+0bo5x/aN0c4/tG6Ocf2jdHOP7RujnH9o3Rzj+0bo5x/aN0JYQSUp1//f8A/wD/AL//AP8A/V5//8QAMBABAAEDAgUEAgIDAQEAAwEAAREAITFBURBhcYGRobHB8CDx0eEwQIBQcGCg4JD/2gAIAQEAAT8h/wD7mnsangsS0O/zQNvjwe7yX6NGyJIS6axpr4eAAAtwTyL68AYFKMAVKeKcIMw61gyXR3KdvsIDz/0qxe0QoDQL8U1kIZHUAa5cpXuNnXJ5/AD7HdSh4YKL2DkxTqaaRBgnF070MnFJpLj8Hj/pViADAoQkSjDsmTjXSMGb+1OJc0iT9OcHKtZtUig0kNfFR7CjZSVbw8INidsSkVdRWbi6fmm3EKlIgOW1R7CjZCVfyU24hUpEBy2/6WAQmUV4YR9z/wD06AAOCUgFmF5bUnklsju3xV3UpJJHU0/waGn0ayI+ipVUzbEMk16/1+Prp0lDPeubbiYkmOAMG5yvuvOjglIBZheW3+LQ3+hLs7fjeRuLupBeM08ErADMDz3qI6pj508+Gg6dYDZf1P8AAjHJQQNi/k/yzzLyMwVLCuC1sx8f8yAMdgbabhz+Sp2qtFLfJvaMUEEFOlM77+HpUpSw8QGoJqfb0gExJhHdzepc1yEDiXE36W0mmJ0UWLLLl/DejDQZrY1eHnx9BtUxJyYyG/JwOMbLFmWbDv050OgW68Iw0YS1CF/fcrPWHr5G289v4o1LDIDEgPujTa2ZDMYM2nH9aCAgkrLr5ZjGlRIIQULiMOhwEouQiHIs3w+SpryU6Eu9dujUEa57oc0+zbWlj37P5pt380em4FQyuuz5KkmBbxzYZjSIoGpGBTKON/4dZDxjlpdakSr2UvftdqWwyDOP4qn2FCyEi3l4Tgzmky2eDH464zE7VkRz5zHuvABwnBkJyklwGtE20Tqc5ltHjipXekIGxHr5UmdaKTQljM3LUNke00vec+HvhRtbd0tI31GtaI6cguturTeewrJ6UUthTXcG2fKn6rHm8Qu/eVPPyaLrQOulf3+djaY/U2poP8Yd1BjSMxMZmk9ZQnZPug0kpsGDUUl9bwA56u1qnXekw7Q9PCskI2LA96dWbrAH9JTxpjLcJXxiOTUMY4LFRBdcqJnZIVbs5to2rbO0uZXQJpZZFwQ98/8AJ3S0lDxx6WkoeKBgUowBTgaggX8bQXbK7t0f8ADFOoGw/BRxTwBR9Vl35rU6EMgECU6fb0fuUSJRjuXzyeUyujz3Mbsdclyp+kwNhdTGMb9g3NOmad2gFBDcY59YG1BkOvPL47elfQbcIFnxYTYsRRHTJyndY4ALo0ieBDTB0CYKp2/sVa4NKYCS2Un2GOz80iR8UROSqYGwpJgWfYfFDDJIRPCFSSvmseUexXSsLyFG4y8dqLRPhACknR+tJ0raok4Orb16xV3LaF8WebZPLSg8AuNSjOa0dqFcHQS1wGhTyLthHMltaNgjwGLrOhl55Ve+bfLfk80eGeWJW3Jrb1PwYubte6Yn69K5VzY93dtw+g2r9BtwgRLJuLKQo2sevKaPmMjgBzRh99qNtsDMESer51uSFcOQYJrLGYNdilxE0bmYc141d8zzpZ5MRYCPb7DQeJSDB/C+IzW2WsL/AKfqnkUKGQA72HlQ2qSDJIQbX67uBjlri3NjBhqY53aFEkdGk8uETIgbZsW792lrI07spfM0GkjgBhkfbvRE7OfYADpXY+FXqHpPcAX6xzq0leFl/wCTZmkekDG7+QaFCyBAtjHX41qeYOTmGpmkekDG7+QaFCyBAtjHX41q3KJbkvSgdC6hqHSYFzwu2BCUQiZ80JTaUPO/bzeha2CJJN2/ppSeigZk/OAjiLIEUYGogE4dLSUPNG32AB4q+cVibnWe/ACbgMAbktAwKEJErpaSl4oIhwN42nseKemUxaue+XhC5GkWS5nejb7AA8UDAoQkSoTxRhBiTWgYFAEAVfOKxNzrPenb7IA8V9a4GN44m32AB4qOIsgRU8RZQjg7fZAHjhfOIzNxrPao4iyBFYEreJGpzqOIsgRUAEakwvmbbX4zxFlCKcDVUC0NOsIDgEQ4G8bT2PFBEOFtG093zT0ymbVy2wU7fZAHip4iyhFXzisTc6z3p6ZTNq5bYK6Wkoea+OuMxO1RxFkCKNvsADxX1rgZ3nhGDOKDDd4RxFkCKJgmMOFuINuGBK3iRqc6BgUISJVuYpEkHlQNDyJm9OxwkzJEBen/ACaO47xhwJ+8NQlewnL+HtUGzG2JCKHcd4w4E/eGoSvYTl/D2qDZjbEhFQfF1AjbXQ7w8DkKCEiPFYkfZ5/+kwLupGGSOjpStflNNy9PBUT4hTdlAJhtq15Vd1IwyR0dKVr8ppuXp4KbTNYtpydLHiowcBMoM6LcAY4KiFs38FHBKVAzCc96hhXLa2Z+KE4vjJWE2/8A2RQAAAHskhSki2eZXXRmdSJ+tAQOQ4TzLyMwVLCuC1sx8UB9IOx3jTebUTeO1J4Xh8dcYmNqBgUowBSyIwkYyG2Os/joafRrIj6PwxODlciQtQD6QdztGm82oqx9gWW/h+Ohv9CXZ2/GNOi8sxy71LCuC1sx8VEdUx86efDQdOsBsv6n+Aqx9gWW/h/zqAAG4W1CZRoHwNqNZG7HN6P5rXWMEg3LymPJetIAYwCdL6FSBlKORjHR4r1Qpr82xbrU670mHaHp4VyHPT3Wf5UKZMrloXXXa1FLYU13Btny4XJVLC4uXlQ5YqIq1ZSHlqt56VOu9Jh2h6eFfQbVbIrAjzTANp71uhmNVte0Pep4InfA7E6fxet/MBLGO129TDBIchlxcXOrpUNhgGcfzVtM8Y7gGI/VAjDKjA1OX8NIwaEkEvmp/wAEsJcS4bxipuyNiRqPpRgKgsWiX7vDAbkkE4LZX7rBAbskkZL4T7pNerl4GJ24EfHXGYnasiOfOY914ED6WOnGUJtLHcvUYD1Ry8qssW0dF6UarTUgvLmee1QRrnuhzT7NtalsCrJDMhdo8lKw0QGNl7I4du1Q2GAZx/NT4uC5dEYR8lQ/UMefxho0NQMCOwua/wBNqFCmwXykn01DnRbJD1jXtb7vTmDm3rwTMZcc1b3EaFuusfyf+2BPMvIzBUla7dF8DgWdebnCKActzMj4rL90iBWv4T/ILFLgIj0XqOIsIR/xCchRRgAp2uKdPFaDFGTBPppOWtHCSbmoR1L1uIYW2F29az9fzIgekUZfBEBDZqL8V5D3ATecKMc7tCiSOjSeVCLtFHkr0fFRmIZh1YSQrTRuZhzXjV3zPPiB9BtX6Dav0G1W5uHxMARKVcaVm2zzIRekUa1oYkNDXtUyTAI3I9+9KJRCixcs2t5jpH0G1UrFWaWmG/nk0QNuJOm2ru/SsXQ7T+me1OFO3qxJoZYdY3r7PPTeL92V0fTXlNr1q9v9uqTo4duZWj2/24hOrh35PD7HdwIc3a90xP16Vyrmx7u7bh9BtX6DbhAm37Auq3Xr5Gow7h8FIl7FWWNLfTm3dyjZivoNqpPImriZdWyjWcbBdebY0HalQsgQLcT1+dadhmpIl/HrTr2hiQ1NO9BTDaLTQS+Hq0CtmDE8HWCCHfz/AO0B9jurRgmRufCjZMK0xo+mtEgQ+0DSAT/jQY0vOzm+9rOb4fxmCl1Lwtj1vRkE96ZHmtfyc58wW5P/ABB0tJQ80NOsIDhBmSIC9aFbEALEkHqUXMFo2kw63qDMkQF61HEWQIomCYw4W4g2rpaSh5rpaSh5r464zE7cHplMWrnvloIhwN42nseKCIcLaNp7vmgiHA3jaex4r28nLnpWRK2iTq869vJy56V0eEP7MvmulpKXigiHA3jaex4rpaSh5oGBQBAHAsBwEBz31rBkunsUVBCRhJuMlRxFkCKniLKEcAYFCEiUbfYAHinA1VAtDTrCA4BEOBvG09jxQRDhbRtPd809Mpm1ctsFRxFkCKNvsADxUmZIgL0oIhwN42nseKi4DAOxDT0ymLVz3y10tJQ80DAoAgChp1hAcMiVtEnV51PMvIzBUsK4LWzHx/7IH2O7gQpcMuiUMun8KGAPDFOjpbzoGBSDIn+Jibbhc4FhQxcy7diWV8tSSl0Wlfrl5/5T+x3f+0QBPMPYzDU/TkmQfJoZ8VfjbX8N6UmU4kJFz1KQE1LJGMerw/wTxFgCKlsknIeZUA0jY2am2edTMmXIN7XkLxsilChRNALFu8u1WNIsNAShmEuef+U/sd3/ALRAE8RYAigC2iiuEm/N0o7ADCCW00823ExJMUUkpIvQNrnjinUDYfgqwDibA9lIEpkFE7D5pgBAuCYWqrLqpDI2kelHhTSQ+Aq9jP2yoGBQBAHDk24mJImlDjzwkue67pU+YLcn/lL7Hd/6pAHS0lLzQ8EcS2ejj1rnk14HYLMea7KtHOovrFDDEBdh6hRAEFwo7XPNESWGRR3xSwkMlh0nvUaM23XdsZo5hqW7C29XM+NItyE55KIQmGBC9E+xdwlzMV0tJS8cJ4RzYqLPavTiUOMVM3AFf4qaOZGE9quGy2PetqwJrR156kvhPitOjWn6R/yl9ju/9AgCTMkwF61cB0SR9lJQ3UscwH3oqnvJkd5fRvSsuqkMjaR6VYBxFgeyrmxkND1XqVg7f4VNqG4Kv0ff+FPNbYKlZe/+VRwjkRVg0jggmxHQeKiqXWkIObjvUEYYMRozyoGRyANXSJZdq8sBeK5UZgPtQIma6X2ik9kN/wCalAMwVdnUNSpzc/5WLSPsd3/lkACxS4CI9F6jbpm37FaQLkrvltHwogBAGCZXqgMW5ieS9V4qdumLfsUYBGJAtGXX1q1u5UgeammNt/XTK42FnnFNCXdf10QQvHnRy/v8JXAbtSsHb/CptQ3BXWXSY0cGh4qQyesf10wcxJwZAvdkUEkgai9Z26Klh53qOEciKkzJMBetXAdEkfZRdF9jc6gY1oObKNuSLDxV2rlAtWMg8VHv0EWbzofxprRyhBd1S+f+UyPsd3/jEASiUxkeJUgCCwUd7nigZZVIZG8D1pebKNuYhDzUbEzDCnmqIyDfn0VZh6BMGdLVgsnUES2B2q/R9/4U81tgrUwTy2wLk3vpE6VnV6tHfm00Q+E3pFu9dkta+eCDhWZgxprgqX0aJniYaBE7MOtqsr+rHr2xedazto1h9pqQLjSdWQaIlh8UkLf1Pit0W0KlyQaKKuyiMQw6PPhV3DQiajzNSPVCpuXedl4q4Dokj7KShupY5gPvTACBcEwtViNcmc04k9qsA4iwPZQsUuUiPVf8ImkwV5Dd1vnuQr464zM7UV6VGi5qzYa4rk24iYIn/lL7Hd/4BAAMClGAKvYz9sqk7TSxfpl9KwGE0L7vRauyrRzoj6zRCEwwIXodiHJlzcPSrClWBmCYL5qBC1/SFiF006xS+SHf9ZoMyl2+1PSa3TjIrp875oWgAgh20JBkjNi1RcB7qBHGvFHW5DLV/Jiyl7VLSdZYqQBDBN63qSCffF7tHwUwdlTNmuiNFFNSIhdIh1+53WOt71/DZY6XvSpp75/KlqFXmEcqUQZZcMsnXL4UcAb3Kdnu7UGHAhJO7Ov+HTjh1NyjKQJStxgjGvLeLUxkSfoB/wAp/Y7uJGhv9CXZ2rve5zUYtj1q6XF9h0hqnn/WniLAEVLZJOQ8ypRvZQW7UUCnYtGbifFTksuK8CXerg4vFZzup3VQ7bdE2qKPmzYyvEc5q/R9/wCFPNbYKlZe/wDlT/jru6JNIvbnreiLCsu5klhSYZ0yXL3UjM7hoMyLeHThK4DdqVg7f4U7pIkwBzqXA9HyKljyGQHMn+6lJuYGd81iIhy/5okQNsHhFDNXsON1pNYxeVSwszAH0HBQk4rZY6XvSpp75/Kr9H3/AIU81tgpiW0m/SjdfYlieipMMU7IRpAebUSmxZmuxyt81Oa2C2XQL7eKtukSZhb1ipKLnbz/AAf8vfY7uJF4UoM2wPIcOxkvuP8AR9LSUvNDwRxLZ6OPWmEJrgQtR2VaOdRfWKGGIC7D1CmGNsU7In1ppS7r+upyC4UweAdaNlFHhVrzvpVzPjntFaOeLU2g+yrQC7Q6WkoeaitoE56ADhBHObFTymMQ6iAOJMPN6Us5KjqEh3rQEQgu59tSQt/U+KS2sRKCxGWkcYhoJLJzq2PWmxRyFji8hjrctSnBdZRT0PmeChJxSK5Yn6qhzW2Cr9H3/hU0ds/hU75LCkfpQ8EcS2ejj1qdiYlhTyFA5so25IsPFKy6qQyNpHpVgHEWB7KRCuBHJnPBppW5gDAFItKXcMEwv1p/zAxjmXsYkqfMEubUeYJcjhZw1Iuh8RUwXaapSekHb/JJmSYC9auA6JI+ykobqWOYD70HNlG3JFh4rUzE1EbSPSnRHGUw8SrhipMrOZLXxVpYm7oYLXs0JDoa4Y1NWlSsvf8AyqOEciKS4Aau4jUdulGcJtHcmZF+znikgPFtslEOzPLgjrchlq9+sc4qQjimSDMGtSrh0/uqh/UYtkk3PSizmc3+KQ4EXI15okpQAxYbGYL2o+E7a9bdhpmslAjVaOeM8+/BQk4qSBJ9MVBgoqxH1q/R9/4VNHbP4VO+SwpH6UMMtFjnZahEyISwnIHzTACBcEwtVPZ2zrXcjpFWAcRYHsoWKXKRHqv+eV48uWbMvsqZbhNtyZ9PAEW9GxGURpb/AJeLWaECIbj7T3oEREsWMY9Xhxh5gwRn4WagwKAIA/POkLNEcqjbpm37FaQLkrvltHwogBAGCZXqNpBfhJ+lq5Z8SQ8UMiwBKmm761dWUEwdkyKLhhgJFjqiHObVo54twYem7vMJlueKnHOnwIi8GrXFTzD2Mw1K4DdqVg7f4VNqG4KsfpDMhggXb7VHjkkfZyrLEsF6CdaxEQ5f81Fm87x9qsEooYktCGFjRgooqsWOF3QvoOKbxgGApRGq83ppwlcBu1JAk+mK3enYH+Kv0ff+FTR2z+FamNELPrUbdM2/YpLovyYywbb2ogBAGCZXqHD4C9lbctanbpi37FIhXAjkzn/JNAHLwfRawuyiwiDv4KsangsS0O/zWCiDbW+T/l7osRmE0iXcLaIu9r+HG78mh2Q/eXGUSmMjxKnwppIfKUDLKpDI3getZ0jpBg3GbzmmHGMhcNaAi+bS3ontTbp0ZLlpt6U2cDyZKemFK6U6mFyB2SG9s61HCORHDXQ4F3UC5QVlBIzyDaXNXnNRoWgaxHPfvUEc5sVPKYxDrO2jWH2miSI1VTkEsWbxXIu5fcGSoRS3GrDri8tbotoVLkg0UU0iYpHLeB8MZ71pwdD3Rt+8XqOnsgAgHIvfzwlcBu1Kwdv8KQBEhCEqJuhgpe/WOUVuQpeu0tPhTSQ+UqOCVNPKbNczS82UbcxCHmo2JmGFPNUuA6ZI+ypMyRAXp/ozzD2Mw0w8eS6xhMT+lMkWys3aFl4KixHHPn/y9eFKDNsDyFa/XBlZTtE+lXsZ+2VCDFEovMzn0q5RMoy2notVs67De4EPrNSIJE5YuxKDnferkVyyGLMCj6Vr/WywaMAG5FnZpRo4Oc1tC68Q3qJc1ZLCLz3WFotwUGXQklkXOH3zScvZ5Jnzny0XlBb7gParI3EQXZ6Ve/WOcUGQM5+H+6MCek2GIc36xXqlmaTIFGalhhqbhtp+FbrHW960pKqjdOQUOgzrerIBMMnqXg7VpoPlgADaA4SuA3alYO3+FYZLHC/U81E3QwUnhvIye1PpyqN2ed1SdppYv0y+lRwhwxshLYTHakQ+QIAnRPzRCEwwIXoCgOJTiymPSulpKXj/AJyemUTaue2Hi2f7smMxlYjalAp2LRm4nxTAiXJKGLEvNIge1q95R7IzV8FJMg5xk8HOKPiekg6ewVb02WRyCxNgXmrHUywahEpLujwnsiJUTtRkklM7A6pTeczlUKohSccn9Ks1Jcq64NksTdvdvVhEQXIC0xRzW2Cro7sfFSiWSZE6yJUcD6WGpezqV15qLN53j7UEEuwizizQ11JnMQb9OVYijRMLXBs66mKg3I+dmNCwRy4TwjmxUrB2/wAKtJlRZSDeyJiom6GCl8AwAJ9KLN6lLNsPWpaSXXdou1qSWHrkJE4NKYJkwyGeYXVMlygkk8x96lskjIeJUbfYAHj/AJUhwHk5pbD1qEZ9R0JJWtvWnA4m64kh8UsP2Zb7kqPHBIsv2Yb7sCfFIATuWjFjHmi8sQaD1usmpUwTYtTLY59v9meIsARWDhIZjBhiY88iiMV7qudnY6u97GftlTCE1wIWoetWKLLlZuY+akodIySTERa9aUKZEPmye/Gz2eIKbBYZuJ6msMrmUAJhMWXmp67lXz4UOC4E8meAMClGAKtj+Y+d1csaUWG0HZyQl5VHnBtH9uypckGiiovMOhKRQCcAX6w59W7NCTCBnBdJhjmmay9FyBVXyvCeEc2KyYG+1gRIXqDfUa1VzuMVIaSwVHpVp1xIO7FTsTEsKeQorPPhJJgjMZ2mmpKIlDxhSAILhR2uealEpnI8y/5X1cfOWYicD3pQkD0da9k6zmgCQPR17WTpOan4vLwzLNnWKj4vDwxBFnSaZQ6MxCzAsZ91EAIAwTK9f02iN30IB8e6sB5dWC8y0Qm2oB7setR8Xl4Zki7rFEdmqYsEbHJaU6BI1F7Q656/6YsUuAiPRep8IAQJ2nJnakREwmG7It2Silz6LHdiC3rTYaEdOye8351N4ey6iIyd6EBnBbKqZG3yqWySMh4lQMCgCAKuAvAG6uv8BVvzmK+0j+AMClGAKtV3iJ6ksuI3UWpRpIDNYgw4Vqw3qczqJg+yrv6KwUIHyXielJqRZvGIicMx/W9KSDOXcxABvtLuszmgDAGPAHCeEc2KyYG+1CETsosicTsrVXO4xTWRbMEablW3W94n0K0gXJXfLaPhUVJte7DmlitYFyV3wXj4VO3TFv2KFilykR6r/wDLJtxgZNxyypwJqGzd407lSZHAwZNdTnep+Ly8MyzZ1ikIloIe7HrQQjJ3WpYJGw0ZE1LZu06dipk1ATk+cdvymTdlFy2y9Xl7MEvY9zMYKgOM3C83ja2kzRkCawcIvst6UsJ4BfQvpktsgonZg+gp2f8APiqRZpBnZL52qeZkoZDJv60LFLlIj1X4RNjFJgF/rNCxS5SI9V+DFIAtEEPV9KJGXV5+zRz34jgH0QiSvQd6uiy+A7mwfhTyrCgdTrz2q1k4iBC3YeK01WBb4UE2uNd0zZCCCYCB0iKiXJjB+IVBnIij6afFE5Nh1P8AdZVn0yqCMQYxAeEqAgXUPFTAxtiI3b+lNSUzCHnCr+QwLXEQbDWajYmYYU81S4Dpkj7KkzJEBen/AC44ht0sotP8JpYSSLoho5rdVToXOqEzMxrzmah6/QMozexbLWoMjlIMmmpyvSNmW5EupboG1TIuyKxbdf8AxxbzE+g5MUvzkUu7bXBjVFQeOLJyHW2nWsxrCULWOUmVvasaEr2ZjZzb/FB4QpKGGxrSIfnlIOg6mNqQFmR1Bc8MlchTAQzAM1IJryz3X1o5DOxmCLcQpnBeriQ+AKXMbtL+ilRGYnjA3NiJOb24FZCWE1BSrY8Yvl6P8W4i3LSVNCNW1Aji9+GxJ0L86NvsoDzUtkk5DzKiKQghgi0TLype4psjJomgAp2LRiwnzSjewgt3oFAcSnFlMelTxFlCP+UTbHIEFp5K++fNffPmvvnzX3z5r758198+a++fNffPmpbJJyHmXAhGQb8+jgkInMxrZ2VIh9kwBOo/imG05mhnawPZqb+IN+aTLiZ0jNJGPelbbL0rkBCNkdIVzquKPRBpqe2PT/Q5OFiZOZr/AEVHQDDhp0O+ZzyfAWu6M7nPp0qIOAPcLqc+V9YBgUgyJ+ecv3DFc8vFpKhofLHQH3z7fjZkZZsgye7xGAPDFOjpbzoGBSDInCPMluRVrGAEdpDcS/qp3pBCAvfF431pRvZQW7UATOJc4JPirkJzGwYReS62o86x/XTspbwUzk6JbeWz/PtQiUoBeQySS2vbWrZUPmYTHmr+Z6AeRaO3MQyW0dFopQYphF5iM+tXsZ+2VAwKAIA/5WscYkroGnV/wkEEEEEEEXsZ+2VffPingtKAjSdQNh+CkZBvz6KUb2UFu1GCYkcnl3H1en6ogRTJA7XIgoTncMXlD0lP9PTjh1Nyv7MRn0ZekvDFhEIRqjk4/soTV7JCWvR5YeuIt5mPUMmPw6Wkpeafdak5KOWQrXjh1N3/AA4eN5ixk7SFQABIIhNrNU6mIqeG5y10lrEBQI8kQkx1pa7mbSAizfVrUVJOlG13he704AwKEJErQi+OdYeWm96YjXJnNOJParAOIsD2ULFLlIj1X/2ulpKXmvvnzTt9hAef/FeQpBhGV6uwyEJZHxUIBBIKjVdbVfOITNzpHetiG8kdx17UDApRgCtnBlC3avsdlQZkmAvStK0eHmjaz4r61wE7xV84hM3Okd6kzJMBeta2+rqnM6d6K+clC3U707fYQHnguNSllFx35ac6XW0MSd3YrpaSh4qeIsARUcRYQivoNq/HXGJjapMyTAXrQMCkGRKZTXFQOgzZt3wRStlBCdWsCVtEnQ510tJS80rQa2UGG5UZFB7t8pNoY6PI/wDvh2UcgCxG3LgkUb2UNu34mWWWSJzE42d1+CRIkRkG/PoqcKGSC9WvvnxxwUSba/wVY1HAZlqdvj/UBgUISJQgTurldYxjO3J/rSsJ2L06P03dJLDXO+lHhTWS+ErkIsBtv070/AIw1NG0jpQ018BeZaUsllHSwfPSrbi8myc797U6EUgr+O2bV98+aWABJIvkoiWQDzF0VMJQdWiF2gAuISjy+tW9ESm/DnFRK24O52ZTVvRMBvyZxQBrZWvTFDTrCA4OFdnS0fL5p9gk913X45/7YMClGAK++fNS2STkPMqTMZsGAjTPooWdMnoaR6FrUCNmE+MX9eBBYGrOwtiSzreh+Mil2L64c6pqATXhvuvp/pG32UB5pdAmaT6sFOQWBzAj4/z/AGO6pFZzPdWoguOQZooyoMsKy6s/YpuMu6qe9GnkiFLd9ZaROyQzkF981NOx0AtN/kFEOqG2GJJZt60h8yXhiXxSwyyETU5EQhjuXJmy04Sswea5ZqeJQJXQhXJmrn3LPl7263DUc4yZhp5CkGEZXooAtoMsz4KklNztEgDU1jkVHgMiFC3Dp4ag3jcSSMP0rWkS/cAYa3+Knl+nuPIz2rO49cMNo7HZgocgXGsa/b01aCvdSDYv8FHEODtHoW3nQ9GYuEAOZ+7Vpi5MXvJrFp6mlqJVpJkxCaxsLaNLMfYgXcm3gvyrcyIy4PS/l/wZPmSXJpUHbfDfHrPd1i3mY9QyY/0c/qAcycTtpzvio8OMIWT3W/pihDMEVhHlIjlWft+oAz6xSUaagfEFWoLcLy3LHMKg8QFt5CaHOKv8LjS9TWpaSXXdos1pEPsGEJ1T81IocNz0QeKInMTrZ3FdrPZ5oXOu0HiaBKKAMDgIRA4wBh8vBIwhNcCFuIyzMCzghOsj2r9Np+m0jGWCCPVl7V+m0/TafptP02n6bT9Np+m0/TafptP02n6bT9Np+m0/TafptAScESmfFYxlggj1Ze1fptP02i1W8g8w8cGVG9hBbv8AmSJEiRIkWABDIvhq9jP2yrPX0rfeOmnAmobN3jTuVqbbKuw2Sd3gyAOxlpAve5bqF6gwmgZ2J3FS7sq2x7Ix2pZfsw33YE+PwZZZIQmGBC/+ISJEiRIkSJEh9yIBIhdA2qSyeyIutrdMb1bj4kwHJeTenb7KS88A62zpbp06zX6bT9Np+m0/TafptP02n6bT9Np+m0/TafptP02ihbcSSw5vPhBsTtiUipnBwyN2fmuUVl0xie1bI4sHsmLT3s1IgOeWQut71fobK6Hl/La9N2xczBSTjRvWEvUmBDGLW5YKOIkSv2w1v6VLYZDnH8VFuI1IRCc96sorNhYPxXezbvar3U30k4oQvGryF0D0tFTBw3Pf5anzJLk1fzawidz557NKX7hO9vsWfZpZmoBX15dt9aSWTyfGw/d5OicGZbatc+nKpbDIc4/ipaIjVFxBaM9mI1pqdXarUhp95qWvRlCx4D0m2KngeWr363qZBCQhYRl1KsY3iw3tli0am1DWFd5LO6JY633rFssZg5Be5X9FnE53yThuf8Gu32QB4oyYvBD3ob+tSIXIQfUx5rAeXVgvMtEASXCjtd8VCJDGR4h/p3uJFxHE2Y8LHKhj9XJyVk13oebKN+apLzSMuqgEjeB61ZjiQBHmeBAcQdh+GoAiyBONps+0UdqTqBsPwcSCEQOMAYfLxSJFh+xDfZhR5/FllllIYibsPRafptP02n6bT9Np+m0/TafptP02kwLGSE6Qvb8mWWWWUhiJuw9Fp+m0Kp7yZHeX0b1+m0/TafptP02n6bT9NpOGSyQ6We3Bm7HEkIPEUPJHMtnqY9KBgUAQB+EiLZu3VprnNZTPeTJ6j450jd9CAfHur9Np+m0Ru+lCvn2V+m0kUOWx6JPPBlIYqLsHQafptP02n6bT9Np+m0/TaL2W6Jx5iwc6cAYFCEiVJMPdYdv4V2D/AIt30q6is3F0/P8Ao6G/0JNzf/PHUKhA3J2cJWhp9Gumfp/yK4R335KAgcB/9981nT8daBgUgyJ/p9LSUPNT7N2CXIxTCE0yKWokUOS56oPNWdh1O0l+1LL9iW+xInzVgHE3B7qtYx9sKgzJMBen+KeIsARWu/WQDuDnXMRGpXrQkMwfgDAoQkSvvnxU4UssF6P4kEEEThQyQXq198+K++fFG32AB4/9wGBSjAFO32EB5/4ri3mJ9ByYqzgzuUeS8w0q5BshcNiy7nrUOQ83NL5en+v0tJQ81LZBGQ8QqNsmb/uUo3sobduBmLLEEJVRBwTCZ81/TafptP02k4yyyB6MvesBhEW+x1Xo4yKyZPv61B4QDCGG7r/+EESWSRR2xXYguHiaHQZmg+rLUcRIEqtd8wxLdDn+RBBBBG2Fywnr0f8ARBgUowBX3z5oGBSDIn5zxFgCPwDho4mxze5V4Ltld36nEKgpQoHQqGeyWM43HKOEeZLcigIHIf8AAIMChCRKfTBhoe2PSmUmjMSsyLOPZSc2Ub8gGXio2JmWVHIURkO/HqoYQpNwvDj/ADmBqgBK++fNffPmvvnzX3z5r758198+a++fNO32EB5/0J4iwBFffPmvvnzX3z5r758198+a++fNffPmvvnzX3z5r7581BmSYC9P9I2+ygPNJ1A2H4KRkG/PopRvZQW7UUb2ENu9B5I4lkdXHrUcRYQj/ddvsgDxS6jM0H0ZKFLTLYdRMuNKvYz9sqvEWoG/Vr758V98+K++fFffPivvnxQywsvDtZpuZf6P2O6rxFqBv1a1i1wahGj/AA51D0HUxH3pUVS+66Nr0+DwmgxtfZns1Ck6WF0CF5Y9Sr0mnNOXh8UJTaUPO/bzeoQaCIbG+TnWvT9ptd80LhHffhqEAEIxI+u/ap12jImMPT3mlyGUBBcSbBHv26Zr4YVmJmcVo5iXrotv/VSBTFrdQtiZaMxtJ0HEzHPw0oK6LfsVEksV7pbReC3/AN/AIHKU+FNJD5So5BAq+yvirMcSAI8zUtkE5DzDi4GqoFpYAkEieXgkInMxjZ2H+BllllllkicxONndfikSJEiMg359H+AgggggghEDrIGDyVOxMQyo5qg82Ub81SXmt2TF0cr/AG/NlllllmcMgkh1s96/TaIg5IhMea/ptBhiAuw9QpGxMwwp5qh4U0kPgPxIIIIBKKUMCjsybQ+Gr8pSQIeZNvwIIIjbJm/7n4JEiRZfsw33YE+ODJlZNiI96/ptP02nN/lD6p/mv02n6bQareQeJeacrJuDDtX9Npyf5w+qf4qRQ5bHok80ROYnGzuqBI4yhh8FThQyQXq0YGogE43ZFlCZ6wWnhIjBk+/rTJESOTybD6vTJss2ARdwVO2TF/3KBCuRHNjP+MGBSjAFffPmvvnzX3z5r758198+a++fNThQwwXofkQQQQReIOwzBOp/jT1lKdl+6LS0XTIwxMFto5fkQQQQReC7ZXd+p/i+x3cCCuCUdJ06K9udcuLlAmzXkoxG5rYYzm6eK+g2qPIkwmpL4/ABixFJqlBG+LB4tfI6BbrwjDxY97Z/yXqWPiakpOzstuRPlFfqeDxZRsw0iMMeWNaamQW5dtri/O2CKQ2170TsFnM/wERwIRN+lbmRGTJ6W8P/AL/qPhx22InLrcKg8IBhDDd14AwKEJEp9MGGh7Y9K6sy8EzGh8G9q3DO4+C+j6/geySO67B886YQpa3JeCO2+9QBFIoBPr234ynxVfGdaBI6whg8ND2vVY5O3TiDApRgCulpKHigYFKMAVnVyM94sxHJOeDM1NhlTN4nHR62o8NCSXafupwimIjRZYLw3nSoNqSsDmpm7MHCOWnEGBSjAFGn5lOjZtk8ULd9AhfHupwsmxMO9cbSAJLv8laCx6KwaNJHAZW2LJ3zj8LupCWWehrSw/Yhvswo81lBwY5bYdbvXl+Grj5yzETge9AkdYQweGgYFIMiVH05pkPwKh1tQXc7uqBBZLk8tFpTvpamqwa3BhbuVHqoyqE759BasmLmTwEE+KLRfIk8ROHr2z+C8r1WeRv0pEDjAGHy1BMvZYd/5cI8yW5FPKNhNt03t0Tfeh4lGEdyX1RwSTsTEMqOaogBO5aMWMeaZbXmaGd7i9yoT5qvnGnF4rwZRpVw892Ph4GtdCx+3Wne2sZjjH1GNCWwu9YmCoMzpJHtalMjJql7bMaxwgzJEBetCWitxZYiX2L1PsightJbNzXWl1hJyXZ+scEgJClBCk2WoIQ/CkSJASFKCFJRAsXbwlGgd5xSV126b1eAkvmGt88CIbaFIbDYyp2ZNofDX7bSCHiZGepUZuSWB8jX3z4r758V98+K++fFffPihp1hAf5HA1VAtffPivvnxX3z4r758V98+KniLKEf4p5h7GYaGmeII9KgcBhb4svbGKh6DqYn71qdSepidMaUVY+xLLfwpqz8iWX/AJUDHBUQtm/go4JSoGYTnvRwSlQMwnPetbjzWzOJfSgIHAVZ7hTu0fMVZkMDwu5p2veiYkih22jYrW05HfOkV8MKzMRGKaJ0IJZiZGYo4FIgAPFCgLENtTq1qFKuUBgMQXivchL4jru8D/79d8WEWLM1du8NS/2jsflNMib9eW61Y7lmw0X9+mHlSesoTsn3Qa5a7FoyL26I9AYFAEAVOXWPWNnW3vUvIobrucn4akI+HRC6Oj8qk6RaQ8gemc+1O32QB4puImembc9YfPOfMFuTWxRHl/xzq+OF2OyGhdu396j7CJ9bN5jTWIi9IYFN1nc5PxRQBbQZZnwcYcWUx2XbwHCnMbAbpqFtvNwn4CaLPKMJM/UYeNpixh7SPDH8kZZW6FlehROzA9RXu/gDAoQkSrVygkTnO/ZtihysMUezzdIszbnwgQiAYG7fqQnSgMCgCAKHu7egbvimxBubk0d3WdS/Ws0jrVrEPJh4rCDhzw2waXOvOgIHCVdPJiLTHYZR1aTERiDBA+Sp8wW5NWe4U7tHzFZnBnyClBmfNLGAAtjLx6jwjqdow5tL3P7r0oSOYeElaEaWZeVqOs17GW0nXSDrU8RZQipieYIR4zjWnuFXXBJp0HlQ9I9k6k8rnlSKhgdJo0nPf8rHSLMDvg562zU6kZx/sTviduDW1aXy7RrEu1c4DS5sdtt1qxAf6Xl7U2INzcmju6zqX6wbM7YkJp+tpJCYXqs3/vhA4DA2zYe+MUvnuxbpgMLnEO2al5FDddzk/DQSuYSWDMdfojhjuXLDVb26ZOVnoWGd6ik+d3vlvsN6UEAsLS33Z6cqEUOacExO2RtjgnrKE7J90Gn4h2Qmpsa2jWga423wtTxFlCKKYjkDCFPCdtBeJDQ3dxU6vwbC9l6uLLVPEWUI4dLSUPNSTD3WHb+Faix6K66NBwCIDhbX9DERQ9r1WOTt0/8AMsrKIQuDE+x4/wCB17q+BIb2wu/pRACQcAytWSHBJPsl54MkTmJ1s7ikJtqAe7HrQMCkGRK1CtrXebZ/inSy7672ShlQM3MRRg+4/DS51YM3GLIHJq7QexO5HotDzAWBAaHmeFnuFO7R8xWnwKIaPJ5ULYJstjI6jwOJZE28LQumDStVwIJmtdPJxHYRot8D6ZoGBSjAFabiylV17eH2O7iQOR/dl7y8c6u6lJJI6mn5Hhi5jrPntzrONzmVJ9OBMBUlen0cUVYSpG29uZnzyrllqIjX2v6100MxA8RovBiug3+luBH2OzhNakluxi+8jFoo/R4Owi261tNOVnuVG7U8zwwkA7WXmceo4ePJbR8fgGZXjaT5iFcPG8xYydpCuZQdWEdS/wBnhDLHJZ8pLUo3soLduJllw/WGRzOHfTSnKIuQBcyH9UkpsGDUUMnVJoLj8vnjZKhnPiYs/cUXAcVoYgWx/CVNBLbYh9l6Mzy48xuaLafrcoRAZhoP6eeAMChCRKmLgMGdNevMhSjMcCYZlF9HC26YXKbr7UWNRwGZanb4rXcWEqsPf+DFgpqBg3z0mh5XoM83frxXleqzyN+nAiDMkwF6cHb7IA8UzlS08XC+8ITXJ1/43hh9yEa10Rq+ERQvM3GHOIacZhk2aQtQNeGWLItstRxq+sAkN+74otxstkhdjZ4tDZS2/wDQUBgUISJWVsXN4nbNnFlAMGFTn6Zr6DbjfaLOcmSXYShly4wmaHvxsZM0FgWke7K0ta0zaZO01d7hTu1fM8BChRFUDNu8O9JToGTjadRMPYvRNQskXLsZ3PYGBQhIlBiM2XARpj1VMCzkhOsr3pkPakvyNVMi6xEh5AjxTEl2xzApRiUGq68GVaDDbhtnqimcnDgXJMIlYmgYFIMiVakJk5lgefCubbiYkmONxWntRYdS4nWJ/ADmpXazK7XasBBE1pp5aR5glyOE2J65c62BzomkOmzdSmXu94cXtkI6LcLUhMnMsDz4VzbcTEkxSiAzHUf08cbVWYXk05Mb4PTnlqZnX2t6cMXZl4Rz04JJZc5LPnDb8Hb7IA8VE12sJfUigYFIMiU/IKyuD/G/he8FAtJvOwXpQV02/co3sYZhJ9fZ1VrxwamzwC900i5ldtTnUEUEY3bEltnEoUKJoBYt3l2p96WOqJJ7DqFT5gtyanmHsZhoMIki0Bm09HlW/wAObYO1/HXo1o+k07s+cIyCi8xEVDpUC3TEjs37KWABJIvkpCZyNDkwdpdKnV+DYXsvVxZau/OhZ6p51G2TN/3KWX7MN92BPiossQQlUuBkLhDrKbsmP9i+cQmbnSO/G3u9hY0061PmC3J/I2+ygPNAwKQZE4gzCXMoa8tfH5Wj88mVvGSoi931y+uNH8B5AkFTMiZnlzqeIsARxRg3GV915f8A36JF2EWLbL1LSS67tF2tJVr0fVb9YpgmTDIZ5hdSjewgt3ojIN+fRQdQNh+WvvnxSUzN2Bht16DT2iFCaLfmrdZxd8Zti0VHJ6I5m12weCnKybgw7VQQ/qmZR0Rrm9ygYFIMiVABFQxYf58TGssoZER2Jp9BtxlOaSWPpCml9M3EAzBHw2qOIsIRwOwjQbZH0xR5WwDdj7z6jjI8EA/D1X0rnlqZnX2t6UmgLMDLA+Dg8FUJiYyzpmthpqgQaHyteoiJrBN0jHKaNvsADx+BfIpuxGde9MjZgRO/Ox9QkVgoWsLAOcetQNPhIIYbTpFX7WACxe5l9KthIO9bY3uGVpqWPpPda/akUA3VQj3aWNRwGZanb44WsRAQ0/oPFJaFQ2S4xt9lAeal0NQgkp6aOrXpQkcSUSwIclC7r9KnxvBsMAuMx4qPMEuRX0G3DBVJpJHS9tLrY9p8gFnStyM9RL3dKu5RIstYk9MucVNiOOXLgYGqAEqHZKN02/So5CYIRzJQPipFDlseiTzUbEzDCnmuBJC4cd3G4VgEsaZXwGbgf3F6MqtLdbXdJfHAWqs9C356ezc20w77H804GoIFoGBQhIlYuV1ZpOYeHXkFElZXQsVZ6Fgje4mLiQEsGWuldi6mqRuWiuTbiJgieBHOmpsKveuTY8vsPYtPIUoyrC/DRRKPINtNfSgYFAEAU7fZAHivvnxQMCgCAKjTovLMcu9aCx6K46FF5so25iEPNOFk2Jh3rmQX68OGlG9lDbtSON6XHeJbMELx/re2802zzpWhTuKJNTQ5NSNBW7CQZ6120Ftg61Z9UMrE+KvTKM8VF5a1NRDQszM471E4vSR+ddqRjkoIGxfyUcEpALMLy2q55qFrvOdk70ncxF2prvDmlSTIuxSTyoVuFhPerGp4LEtDv81JyVW52CbxjtG1aYCiuWYzeJNc/jHkD81y+MeQvxRClIimtMhrXL4x5C/FEGJNT4Z8V9BtVuR2TbZd/wBZrbgKq29KJ2YPoKdmoR4BWgWhOQqxp0GxuwkzrR7JI7rsHzzrXp+03ueKMlrvAc1co9TagYFIMif/AHy/OmCWy1qWBMFwItlDrePajb7AA8fkBA5Sm8Rar09XofIMCgCAOOapZNGvNp5qeUsUu2Ru7/ZWNNmsWiXrMMW73KKE72F9/HCLtRXZNHm4jnO1BKjDTD9Adq+g24TtDl8x2R0mlLOYKc75YgnF7GaLK26QCLdtaRApYcRzu+a2yOQMZtGx70+tkAwQdWY54aaTiQzqjgRVhCE77W5uPPKrtx0yThy17cPoNuEgtYinGfRVPu/MCBylTXByF9FvMGsaXqPMEuRS16ygavwLAwGCvImFS3PGWuCnBkru7o09fauc3KILS/VqhQNxykmDJriTKlR9KcrzZHzFFYX6DC6NdCL38EkM2Tq01yN7kU2OTIChNzC82vRZ5MiIl2Mrxa1buK3Lpe2O7nekBxYfW5uL1exn7ZVdTwEoh2SVd6ae9x+tHmCsiR0PMUkEOoJ/a0cgilFz6TG7HI9YqOAhoNZNoLiMhm1a8cOpu0VkJYTUFKbZ5kYdtEyT2EwRGcK1yNL3q4Dpkj7KkzJEBen4KCui/wCxUuYwLox7at7ENDyvQZ5u/WriQraZdkhpF9KMLJuBHtXMJZyMohMmHFhikAhUXZeNhb03pAAQlxe4aZyypWQD51DlOWI70vB0tmVDrcVMF2mqUnpB2rYojy/451JySMdTPSSdhvasBaix0Lfnr7yiUxkeJVJ2mli/TL6VITQMhfVC28HvRzMxACUXON9BtWZGq5ITc3vSPMEuRQMClGAKd72JuwSF2S5FCbgLKZ5OAwZUe0F/iaNSZuRtzv3KKZGXVL33Z1n8ewzduM/xnFM2PTzHNgdZuxtH4G3GBk3HLKoEbEo85v6U5E3kg7UtvSlYEk/0K8bJEKGHfHasfX8yBPpNTUhEuxdgcHr7LYs9UzXmoPiWj6Yq/eqCDZwAtYmElp/YeeIBEUv8oTnXVvz8QVoRpZk5X4EfY7K58Xkccv4V3b61ly/nXZvrWHL+Nd2+tZcv512b61hy/jTQ2Utv/QUlj7nMc0OjE1Z1PSITI1tY5PW/ulbmc49ldg/eHOffTUyK3Lt9cW53wTQ5DKB783J6uTWmReMCqIX5HrRQBZC5Yvw08gShCMLf/fXjXbvRHPLLa5UikCwtpOZ6PagoDmA4sLj1rpaSh44dLSUvNEYdxcLOL39KtDQYW2LMMhlzfSsOF9YDLtdoicxOtncVAEUigE+vbfgloVDZLhBtId2IeoUUBwGSQGS2DSzycDyHlvpes6Er3ZjdzfhMCz8RoReLWw2abcvS7BL2G9ndeprSZBYi22bpv0KjQWURczzeBjnUNJLLu83aUsACGRfDSnSlPoyotobcUmhsxDotbWhl1Ai5dui94rmYg0gXOs/HenZeazVuRsDB4qIPvD+LHbh9BtwghNZugE3c80xypOws2hfynGfwiRdhFi2y9I2ZLkS6Nuq71JF8ZA54C4e6o4zSal3luwUNVvIPEvNYRCZJOprwIKyEsBqgv4AQZkiAvXjHEWQIrpaSl4p5Lz7i0dDqmpdgqXTf9qlskjIeJUsIUiwXkxUaYvjVtS8bntv1uCBcW1woNf8AlfE4vhMRy8Khk0gjpDaehIb0ylGSqZJzMOAGBQhIlTdgbEjUvk0UtJryHwJ1fwniLAEU7+QVLZNNZBC7dWHuuzrwQER0nU3WL4GJrSm1rG6FbWvqVsUT5f8AHPhaQUnnCxreTwBgUowBUh5xy1utETmYxs7Cl4pdQDL/AGszSIHGAMPlotz7Xbt40sviYoGuNt8LRt9gAeOEPIpZrs8n4KaD+TmUS79SZ94Rs1hh8lZUDMmcSdpRpUZ8VfjbW8t+ENDvZUPu+Nmi5CHlDJ5K9V9SoXCSYonXnmG3OsbkhtsmNHepvs4ZbIdc217WFmlwkx6r8FhCE2C8Gajbpm37FAhRVVbmjZWKJlDPWQgN83qNOgcszy7fhd9sks51ZqAHDK497etSCK8s9lteF2FQEWRty/ypEiRIkSJEiRIkSPBK1CzActuCVBQBSOpUu/aOGkRik6ljwRocqXA6yJtEInXrevfePTb1aRzGBEiMpmioBElZDkvnLUzi9JX503rBWIp9xme9ShZHEbYSWP6pQV02/coe+VCcWGOXrRTH2JBDIxg03rXjh1N2p8yS5NG14uKaocxyZ6KMpOYejDzoOnXA2W9Cpql9l07XoOnXA2W9CufxjyE+a0wFFckTi8QKas/Ill/5U3I5Btum/wC81HXyMR7pHOub+tUF5cY07VKWWUApHXvIpvljnR7JI7LuPxyqQtOnB2tPengJSsxMhyXXXpP/AN9Q3XPBh0By6UwTJgks80spenU7KtwYqozqlv0dKBIUgo0sA4iwPZRtxhIFxzyojKhp5ultpUuuDpB4QDCGG7rwTocT3D50Se+HjaYsYe0jX0G3DFSrl2UvRov7tDBGSN52h60FDdSxyKfall+zDfdgT4odSiyBzmF2XFT9RnUhuDvQMClGAK0QQqeU2zdnIY/GbE9cudTA1s6Ns7RCmL8F7InLg7FMHI9UJ5LL22vx+g2rYCCIm1L0tFMQJmJ3RpGmK3sPSD5084ptYYjJJbJezFAxoQCJTAe2VgvMlEJlqiezHpX8A4PYoj1aQ3B4R24wTIZJbK8oRVk8mJtMdwhPQoGBQBAHBpOJLOqKNvhkLbuxUwLOCE6yPat6TsoO9jtpRACQcAytW/8AoOw2OdKSOAytsWTvnFBCSJKAzFtxt1j8AYFCEiVrXLeRI6aSPMpm4AQmeGtiViy3X3YTm8k4oCBwHHqiLldu8aUFdNv3KmEYMuI54CMFEbvpQr59lawLkrvgvHwpeOeIifY0jQKcvdsqFwSCQpxJlQ9qTBdpqlJ6QduGyTUMFwEWks5FLGp4LEtDv81JKXReV+mXjhNKpW72PeoNi7FB6JS5wy3tues7eaiFGI51vaxvzoeV6DPN3612cy7VtMabzescQTW1Dyz7teFjIkC2ELI8/FZTPeTJ6j451LmQEYsb7npGtSKEyo9rqzih5XoM83frWe3sVXLDSy3mdKUgu7wLj5WxmoUEW7nS62s8546TT4PN+jlpOa/gHD7lLqMzQfRk4JEZ9CKdkmcLBr2pJM0LOWbH0pgmTBJZ5pZWoWbNmx+lAwKQZE/OZN2UXLbL1BmdIzEq/P8AvJqFcpMMJ8tXj88mV/GX/gzS0DAZfeD2ccAYFCEiVMmggcjxnvTkTUtmbxp2aEOTXB4u02oCByFHHWDW8NbTuOdXdSkkkdTThPmSXJoMRCBcEL5aaTiQzqjgLAHhmnV0v40+9C5A0IOh4VNiOOXLjNmRErgiY2sbs8qg2LsQXotZcSmIX+63b8kHY3kJk+lV7qMOUJ81sUT5f8c+O8HmwjHpnWQZ36xUeVnl4m3GAkWHLKm6L7C71UTrwZMgtB9HE4ec7zV7tKDEF19o70eYCQZHU8zxPA+UmnHST2prALHZFr7vUTlwHOXgmeM+e1IiaklnOPR5VzhxlkZfgAYFCEiVNC+0EzNt22lu9X13ResYumyc7cktbWwQYFxjDr78QBHWNySNLxDy1Z7lRu1PM1gAdxZsjGZHh+BnhgswZ7zLu1d1ISyz0NawV4Rk7DB30rTgcTdcSQ+KjYmYYU81QKA4lOLKY9K6WkpeKjOPDNthjTVbZrUCXQMHnuqeZOzmDhruLKFWHvoMQCAckL4KjzBLkcD2izjBgk2VoLOrzaImdy3mi8Z5vR+3/CLElwf0b0mxuWXcb6W1aydaKrteVM+TSdFOdAQOQoGBQhIlRTptLzcXy0tbFYjWUoXu8pMLe/CKAO3k+g1IOTqYV/VPFSZTiQkXPUqKKO3keiVIb0xY7u6iRRggwQyPGKhyG6foLY4xlionaahwOLkTWMZmzGxf+Mz2SR2XcfjlRJgqQkdRZOzpUIx6DqQQtfegoDmA4sLj1r75808bFs59kzWLldWaTmGoMChCRKteJmw8myQub85oIR70LbYetQkNZRLoaU6WXbXawUiJqCGMZ9XhQXS+VNl+bZjnUeeaEdLPILtZedT5klyaSoPZybPJmefK/DbnRcfONrN6Fu+4a9RrOrytU+ZJcmlLGYIc7YYknFrmKtp4SRnoy+K++fNffPmvvnzV7GftlUkHC6iF5ET8J4SPWyYC+Ym0Ys9tCrW9kswl0hHrU68UwrnIdpvaImtAra1nm2P5qzOZIszo1MXu3qDwgWUstzT8YTRCQ6hS9CHOl6oQ+xSkoKJdB3IuMRtSjewht3oFOmoHzLTYg2Ny6uzpGhbpoUkfROXNrHoQpk2FiT2x0SudV5maTZZhi0+QYFAEAUvQxTIyB2fFSiUxkeJVftYALF7mX0qUg6aktdB8VZT0djgT7KuQvBKJbxt0maFG+MBNgXncO1KCum37lR7s9mbW1bWadlsBJdoc50r75805gADCmAW9akN6Zs9nZT0oSOJKPqsWeqGtsxRt9lAeafTBjqe+PWthE7kS3Uhb7tqYq1UpdidsJNL96oINn4TzLyMwVafkJWw82X0c6iBDL7zMvaxp8cHjBUtTQd9XKtOOHU3Kj3Z7M2tq2s1DSEBV8ub60PlFwwaMdL8pVb9e8CR2t1HhPEWAIpdAmaT6sFAkdYQweGh7XqscnbpVxiEC8T7CigEDhKX5yKXdtrgxqigxGbhgI1x6Kg8IFlLLc0qWP7bkZXa163KD3AI9EO1bFB7gM+ivag7jtEdWNr+v4XvBQLSbzsF6mxPXLnU0EttiH2XozPLibcYGTccsqN8rN2KZjQRzn/jaESGcjzDgROFDJBerQMCgCAOPS0lDzRgaiATgDAoQkSlZ/EmN4ZzzjzQEDgODOzE9RHsUROZjGzsKn0UyF6cxq9V/CbkWmRycn4EEEA1xtvhaNvsADx+UcRZAirAOIuD3VsM/bBsK/TaYfLw558Y19xFliGEqvJPU9331/wATBHFoJ9x9N6CgOJTiymPSjb7AA8cQYFCEiUbfYAHjgDAoQkSkoDiU4shj0pYAEMi+Gr2M/bLji7MvCOelAkcZQw+CrwJEkYm0zHCbE9cudTXJyFtVvEmk62pW3mISzci3ekQOMAYfLwSHDPD4vJLeC07seYsRxz500EiWhm8aRhlb2q1vZLMJdIR61l5SKxe+951o649ODzizcjVng7fZAHipwoZIL1aBgUAQBSQ1o1NS4mvngycZFZMn39akE15Z7r607fZAHioDjFwvFp2trM0UFlm0FolxpaMHtwjiLIEVuuunqyzN96WlJyWXmb6fDUgh3n7ocI9FEhaHMaPRKSGKi7B0GhACQcAytUIxMRw6ONQV4RpZg5W4KCum37ldlXRFthQgBAGCZXqrLqpDI2kelS7siXw7AT3o2+wAPH/GQhfdCSx5PKv02n6bT9Np+m0/TafptP02n6bT9Np+m0/TafptP02n6bT9Np+m0/TafptP02n6bT9Np+m0/TafptP02n6bT9Np+m0/TafptP02n6bT9NpFliGEv9WyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyROYnGzuv9tIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIksxxZKjxH+VlllllllllllkicxONndf6CRIkSJEiRIkSJEiRIklhXDe3Z+f/7/AP8A/wDv/wD/AP1ef//aAAgBAQAAABD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4p/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APzh/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOSj/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4/vs//wAv7/8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/P231SdlxEff/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APP/AN0fMtac9g97f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/up+fvx+eGfufY3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4C3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AkZ//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ayse4/wC39/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8ApFF4L7Ud/wD/AP8A/wD/AP8A/wDw/wDn/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APjefZMKef8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDX/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP2d8e4r69n/AP8A/wD/AP8A/wD/AGf9v/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3/wD/AP8A/wD/AP8A/d/X/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3/8A/wD/AP8A/wD/APVh2/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/hL6j/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP2m7Hm//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APf/AP8A/wD/AP5WPd1T/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3/8A/wD/AP8APU0AtOP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB//wD/AP8AdueP/n/P/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3f/wD/ALG1YS2j/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3v/8A+VKdMvzf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDN/wDurvL5en/f/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB78sKZRLQ//H//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APt345qV3/8A7f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+8m0cU/f/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC8v3vzn/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP1//wD/AI13QXfH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A87P/AP8A6ieU+9P/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD81/t//wAn3hiN/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDC/wDk/wCt9370/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AAHqP/wD6/f5/t3//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AF3/AP8A6e/7kn//AP8A7/8A/wD/AP8ArRjZAv8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9++z/wD/AIiHV/8A/wD/AObP/wD/AP8A/iW0+7X/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDn/wD4P1vb/wD5v/H/AP8A5/8A6diWJof/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDR/wD/AJpm/v8AfX+v/wB+j/8A/wD/APv/AN//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+f/8A/q/75+f/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD6/wD/AP8As6f/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/P3/AP4/dzf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APnv/wDAP/8AwAP/AP8Ae/8A/wD/APoP/wD6zZN//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC3b+//AH/1/u/+8uj/AMB+/wDP/wDuvd1//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBL/mvrMdeXuNz385w5B/8AgP8AjBIj/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD75AV/pOMMouT9wUlp2X//AP8A/wD/APf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9h9Rvbv9/Xd59ucqfa//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/O7v65av912356/65yf/AP8A/v7fOb//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AJnT/vrPxF+fq+8TvSG//wD/AL4QgQ9//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDxxc/v/fz/ACVeJJTonzr/AP8ApXwJ9f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A89eXs3/pu1r1z3FZdEH9/wDpRzEC7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AiKd76dp66vR/vE38Pxf/AP8A/wD/AM//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCg2s/n5WZ1842b3Af1n/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/QSPUfr9CmVdOfSgm47/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/bqj+/Gf+7PNt3bdY8//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Af/8A/wD/AN//AP7/AP8A/wDf/v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/xAAwEAACAgIBAwMDBAMBAQADAQABESExAEFRYXGBEJGhILHxMIDB8EDR4XBQYKDgkP/aAAgBAQABPxD/APuafhiYc29UDrhwDsvl3+szI4M6wJZ6Q2hEEoiBgWYXLmgXXF13Podu1GCyTnBNlQpVN4uYMhAYRlFicsDWpUQH7lZQ0JniRHwCJ6DLlF6QY8EI9cJ4u74IYG8Ofp3NyA1zTg6HtgkkYdOEoDV3A1iZlhxHZoFR9JrKP9ysrc7drMFgjBI1LlZK9AQZKQTD8MlcUNCmQbRMlYdluYymMSHRKIYJKHsitLQfMvQ35utzB5OihiVGmB8MdWquG8MWPZFbWgeJ46tVcN4fuWd9fQ9VX9ijuP8A/Trfd7iqYbB5cPBnavZOChZzcCJhDREfLU0f0DX5PO6C88TUotpkjpv4IkfoJB9jsFH4YYp2DHkjn0lBtAn0FBoaBGZx7iqYbB5f0jDlkeY8/pIUJPTIdI0SSxbiqYaB4cf4Q4BWQHlJGhrHsV/8xjzPov0L5S1BNJHif6vFzHIZWRS8USs0Tst/tk3lGomDdQJQQ6pflwFOAxenuu4MgDSHBv7DSk7kWAbApSigVKyjxgF0kEIAAE3T2sjSzW0DkdYAxRoxOxBToV+0EFRYvTcfabctFsBLPoEQqNKIYGQqgD0KYm+xu4Fo0VMLRGfKBPuCumhWfdkbHQ+wMg3k50kKKksSZIHZeLB66Kce5tAiKwhDyTuCwKULlESwy1FWi5BBrZTS+1AISaLuvo/3xEAnUgaA/fN8e3MjEWDWpBLMtyABo9agW2GAOBtWtkRy5P3hIQIPovXTtaEqXcJLwePmO87MSkaZru1ZBjUTBiqgwIhUVs0k0FHgjDkMPeEtlbgQhECMp5qBQWvFjHsitLSPM/SE6DqY8D36SvbSlvVylYsNaMZZVwuEzkD0HEpLrAtJQMJEnDqnoFuMCGJswEnlDbSxE2SyDQEmZQN2hZCABusMGTGAJx4MyAOMjuEAAeHz+kTxHRAkBIIGMx10I98gI4jBGo50mgBuq0g5Jg5faOTn4WFnQIgNE8k0auwRNdJIn/FyN0ikEESLLbArqSs/rXTwGqTELkVGZOaAWA8ZO/BtTD5KljLO7zkRSd9TlM9ZFMQXGidSQpdt9H38IOwkaKiTErnl5poV7Hti3IIcggEk7D28d3W8niE3kCfJR5HWO0DgNp5QNYXMhkUqcgpIO4QwAxctCiSBP6DIEEFbuKlSA1rlwj+00sEH2rTY8epYIPtWmx4w7dqMFknD51CAaAAP08s2CoJUSf0DeVfk8cJh5PtiA9zhGBC8A1LIDxDARoHPSfIAFnih1i31OgmeCM9VAmyB8AiyMBDm1e4G5e2GpTR+67i1oVrhys5PyB82EXfhAYIo+ta9Qjc/EdJpGUJLPGbOQ2wkAlKSRQwiJQpcJ8GSJDvI6ANIjeCkZeoKruCySQeQuJnoCchT+ZBpdEdthhHDHhWRZgLa6shml/kIFj0SsCo0HYiZAIJORs1B/wDZxCDEIkCV5ghBU6Vg/wA4HlKSFnQeII2E+gryEaSIgAi6UwgB2yX3XjrZpUgAM0DwofVRpQrxsKLYwTKr9DwC4dMZACcAAd1Y2EzBwpaIKbE+7+EJQwzYAqICYxkRoc/0ShR9oMAU+D4VlEOSWo3FGyo/wAIQH0iBG7u9sQICDzbZjsIA/lx8qLO9egQsiVRHAJaAg7wC2NMIWVEZaq1znEsDJC6ChQnvGRtSLIwUzwlJDGThEVWAqWxXa+klB7xGWYQnlBNkw4f8amLW3427YW4BbGwDiqwy0xlkNPMydP6B9BqkMtYFQVLkEhIjEx+p37ySz44gD0CtzxobvzNsXo1rLMKdWSUyJarBuiOwxFEEIq++eW5+iE0SLUUUAGBBXLFEM0TxjkQGAHhC7KKgnj3IFkftNgbAd4XAj7KwRC7jVyiiA0sGAaFnFzHIYeQNgO8LgR9lYIhdxq5RRAaWDANCwcMHxICbA/EWspaib0shAwEUH6JZIWGdN+IJyKx0Zcia7ISGAxtCNjCTCdMaPFPGdDJIP172uREOUcPnUIAoggehYpPtW0h4ygNalzAYXw5VOyFzbv6bvcWdSWiGWZw7drMFgjCxQfStNBziG1cCJK+BZ++JqTHuOfQAIvulZqB27ygNalzAYdu1mCwRnJNlQoVNYNu1GCgBhfDlU7IXNu+WBrUqZLP4LMlWtD9aA1qXMBlrkRDlHLXIiHKHpYGtSpkvQPlyqNELinbLXIiHKOEKyO0TqDnLXIiHKODlOfdJHrRv1tciIcoYfOoQDZJIzbu9CiCB6IbVwIkr4ENq4MyF8Cz98RUmfYcZYGtSpkstciIcoYXw5VOyFzbviz98RUmfYcYWKT7VtIeM9tKW9XKVlrkRDlHKA1qXMBn8lmTrex+kJ0HUw5Fr0tciIco4CG91UNHWI16EKyO0TqDnDt2swWCMOCIbtEGssvNNnsqkqv8AQPQre4XnDD9pstsV8gInqahjJxMRKUeYhzg35utTJZLbFfICJ6moYycTESlHmIc4N+brUyWFUIDtvt+UTAvSbrdACCP3LSiO99wImENgR8NRRxEHNnmGB5OSBEYTjgLFUGsKQRsc3AiYQ2BHw1FHEQc2eYYHk5IERiB/KsmmZO8MR+tsDgFt2NJl5fKWoIpB8SxbiqYbA5cml4ohYsHYayLSnbCQQo8f/si77778QSboYhcSwQ0vGmxFJQq8f3jjvfIsGD6cXMchlZFLxRKzROy3kM7vDSiS8mnIAKGf7dd2U+fT20pb1coeHbtRgsk4PIVaDE0AjUdNCCB9Br8nndBef0OqRlmj7iZJoM3DO7x0skLItwASxg0Sa0tS2+h9JhyyPMef0noInFAggLlhQByKXiiVmidlvH+EOAVkB5SRoax7Ff8AzGPM+i/QGiTWlqW30P26776rp7otCfGp8UMTq5MPksNgFKv0octdEW8RMHOIs1dsSYjlHLJgnZdVmQjhyF8WBsk3R1JRdt9H38IOwkaKif4VBFj7z+GX8QwqEhm5CciYOX2jk5+FhZ0CIGGcUPQFhtqCC2hkHf2FWEXQslnHHbfR9/CDsJGionBDdSnwBvOUBAw0cbxEuySnRBwvISwmFKETc0B7kR8nrE5ZGym8F/AjVnQU5AniPAMp5rFYWvFgdYk4qBXBYSC2DHLAwSqnGCZ66gZTJLzCXYhgPcgZwcPV12ogKFuApHPf4iQZyder8BBNwRP8spI9fIz26L5wSR6+Rjt1Xx6D80CeRUpXoR7aUt6uUrFhrRjLKuFwmcgejMJXtl9CEGQJk4erQUqByGgJDjmRe4cUCSKYEo4tyABo9agW2GAOB5XRFQvHI+omgBeyPJKUGOo5pgGU81isLXiwkK6t3QQqlsEI2AWAWN5myTCaSIblAvs7AEBTA7FgrQcH/sQ5ZOBWyOA9NaHQmTvInuBDScrDAYV0FGNuilSQaFMEJGw0f/tu/FzHIZWXrI2wyAoQtLYYiQmtqSMBFMNuJyvhOIFk7sVLQS/UOav+bJS2uIy1yIhwx+yGbrdACScXQ7AE0jPFlDk4HJyJZqfGYrs2F0CXEUrTvRBM1Exjk4jjeVSG0VTWI38kWZNN4AiKa/M1/bYF225oEPAKBIFpHEx+p37ySz44gDKRU7ENB/zOMoVW4QKWKEqEvyMjakWRgpnhKSGMn6txAgQQ4xKXy5gTOBQeGwHZP6ZFmTTeJomwtg7X1J1bGFYC1i3X3hQAaATgqPTREmO1HaPQEGttdogaNgJXSYO/9aob9yENiyUF8YXONDs+lLLC6ShYBXSAA+g7BL6uCdGSElBQNKMdJUy94N18EFmOkrYe8mquSB6myBR9oMAU+D4VlEOSWo3FGyo/wAIQH0iBG539SMt7UBpFtMZlxFEeAqgz0whBCP28TAIJHN6QQwQMs0d1QJ6SAGL0ZXKAcRJVqsfcauUEQG1EwBQMMThIDJABUCcwhpkJomw9gbV3BVaGdONZv6tu4ACpyDX0O2HPZTYaP/3G5sXVSzV+Y4WUHSjRbuHT8MoeUmEMBjwkelfpgaBk/hsIEAhZaxfdW0JzoSEIA8GNcbCXVFvEScQTuBMTBn9kBYpPtW0h4zbu9CiCB6Ba3C84YYaI099SB1BwO2ReKUgyQCoRPXAtbhecMMtciIco4CG91UNHWI1hYpPtW0h4wsUn2raQ8Z7aUt6uUr0Wfviakx7jnENq4ESV8CG1cGZC+BDauBElfB+EfcL4dsIVkdslWXOfhH3C+HbCCVqs26eZywsUH0rTQc4htXAiSvgLFJ9q2kPGDbtRgoAel72tZQIHK2LmDAQEEYQQjO97YgPBDHXLXIiHKOWuREOUPQ7drMFgjKA1qXMBh86hANkkjNu70KIIHohtXAiSvgQ2rgzIXwLP3xFSZ9hxlrkRDlHKA1qXMBhW9wvOGGIbVwIkr4HuLKpLZDCM4s/fE1Jj3HOFik+1bSHjBt2owUAM27vQoggehCsjtkqy5zi5jkMrIpeKJWaJ2W//ALe5siioEJCIL8jYXg0iBGatbiAD94wbdrMFEH9LTGTQUUNAHu2fTlC4XEVgmiCHQZGwLtEALSQ9M/uNNkb8XMchFYTl4Lq98lkIinvGoziwYZwzqUfZiRPpxiXphwUquAOX5foWuREOGcCKBD2gHi8ZpwFgnNNRL3zjAJbcjYHynAjQ2iMnG/GoeaYuRylAHNMSgP7jTZG9rkRDhnDBIsDNzKJD5TWCaLdURPDqHvhinYMeSOcCwVspHSkaYTQHn0vyeOEw8n2wP/gdyR/CwQYoeJGbvaJ2VjCfjnHyF8AW9ZA1dYK6hsd28/k+hE985ps2ppxV4wbdqMFAD0ME7hjwRzkjAeJkgMUIaCbgncCYmDP7hzZG5YJPpW0w5ywpb01Kj5cCKePBdPcr5weFWtUHV577iQrKXLnkuB8yT4GVpT0TgBJI+RwRMt1DQJn2XDoYJ/HkK5BJhTT4nOi13vuK0U/vlTzmZMoG0wGZERvkyNSjI9XuBoZCrdUFGTCeinnD5+PRtvd7CXRYWKD6VpoOfTrwnNLq/tWHJbcP+sUv64TxdU/FH3Z/Sxr/AOsMvsKHGnGocYJQAB45Btmh6Xkz8z/cEbI3C1uF5yixpQ9ySn5eS6xYinxp1ccPFSyR/vZ1CdXSBq6wV1DY7t4X/wAjuQP5WGu+UIe1uJjWfKo/yYBcz/qpJ+PTEWSuvEc/OfKo/wAmdOE5ilgwuLuNP4EJylPUcAvQr7qw8rS+g+SKhnxnl/G+VhH+02Q8v35iyftn9O4H4Z/SBhXyYL/pFH/WdH4i9pOL39z0s6Ihw/cDxINkbnNX/NkpbXEZsNJHk5+jwqH6sZGEA60KzGIJ+KcfAXyBS3hIezAm3fgHtazQaSPBz9Xg0Rg6+M0wZLOPO7x4Ed2H+mY0B++EiAgwAbJEBjRSrRKxHyvIYR/GHKTkMywBH0IWHh8qj/JgFzP+qkn4yJRvex/BT7RhMXc28kJ75LSkfWHZV9wnOMu/64P3wd7JP+3itn3/AHZ04TmC1uF5yixpQ9ySn5eS1QHze2yTKy5XLIFbWkTBtTijqhE9cZC03zkeaCw7iy6EskoH0HQMUoYAPJADqf28kGyNwmAl90HmsrSnonJCSD8DkjV1krqGj2bypXLIFbW0zBpRh6dygHsXHExmkMWd5g+MKZDsJITNOeOmHxVA6Chjfj6YiyV14jn5yJXqkFJ+O9bCLCNV4xDsCHuHJ5wKqqkK5cBChOEp6BqwLQZMCuAWMYpB+m0ZikqQgxvr61nAUAFkm4wiCusMB3qvlCk+6yA8Af0R5WFj0Nf4PuwgAJwCj3Z+cIPTHsoTgp1FpMIbLP8AQZ27KGRXSOmLWA0DSOaSL2rGlD3JKfl5LrFiKfGnVxw8YT8c4+QvgC3rD6W6xBEPgpANVhf/ACO5A/lYM1f82bltUx9BTy2KyIwwRI5Qe2lKejhLzo4psnDaIFAgMMU7BjwTx+3I2Rudu1GCyTm2zTmnNXnBDpowLhJyavpDF0Nt2Xo4/JZ7OtaoOrz23EFeQq3VBRkwnop5xGGpGECLUvuoDPby9ETJRg4ZlV/IBUIHDgZBIq/9TfZhfVS3wQZClaUc4r2RlIEygMmp2DyEgZIEsFXXrgkBCqMUVA9dw/wwY9V7yibksjhT/iB98QsX/Dgfth+39TlfYyptVkJBdf4DIwDx41R6ge7hYFuoj5G+g07iPgbCL38A+4D8YPx7WYuLoOQDOiAgdQBr2HHUGpAHaTGShDZrWjfkJJ2T+iBwAxxpn0R/wsEjNI00ggLpAmQJ2BlSD6g8VBDABXcv9qpsgw5ZHmPPCzPvU4X5cISVevdiB7v8a1yIhwzgRQIe0A8Xm0P1ShJImPtUvHToCX/EKrqUcm40n34jtErr4w1kAFn54CxHSb4M2vkrpgM+U83NPsX6YiyV14jn5z5VH+TH8InqAgO8CboEJPBGobMKHDLShWIBw9LxIEAAIcCYxCw8PlUf5M5+m10JuEOmGKxEBG4o42iiD0xH4f8AUD3wf0xDZD4wVOkMDEk4KqFncTn3xxw4OtFstBvP9qyH8P0fjBp3EfA2EXv4B9wH49MRZK68Rz85bhJQdTrrNWWpHNK8+MNKm5oUkk2XEu+C4jJAYhZMDyQeEA+I/dTvJjmcTik3B4DKjmjriqnVoq8eT9sJsiLR16xXYXp4R72x+5dt/wCCWCT6VtMOcsKW9NSo+XAinkqt1QWQMJ6KOcVa1QdXnvuJCspcueS4HzJPgYSXaDHcUg8Buu8SKV6J0Y+F4MTt7QDhj2ZwmQGLJdu5grsgEWVJDAHHEKzVjzh9CVYwBBBMA+0YWKT7VtIeM/rERCXQSZv06UlHhUJeb9ShlCqhbK4M7jPmGY3qL1OHZuptcEDmCZ9mFj0Nf4Puy2xcwtph4L4xQMPxzolESutsFl9CEs+xnyDwG/Fj3wHcykfR+MfPpzioz1s5ZKr8xz8emIAvbxD7APznb1uMOTWLClvTUqPlwIp4OvcoB7FzzEZcrlkCtrSJg2pyBq6wV1DY7t4X/wAjuQP5WQlV+47oqy2d+kCddMNJE8FNYnJsPXVkPiHB2r9sErm5zkIrJJ3AmZATkk7gaEgJ9O/ZQyarZ1wA40j3upf2FfqBa3C85RY0oe5JT8vJdYsRT406uOHlyuWQK2tImDanOGSXiEoHsW84Bu3eY2yHHPjOXIkSLgALZXDDB7lD4YoSbIawKJRQRiVDJsc+VR/kzpwnMj6WhlOUrZGzEZtOBQQVHwp0JVlEjlGL56UIg3m4f4YMGKCsamHoOCYiB6brKRHA80pLVD4OB1cX7z/THC7MMEBKe/Y4MOZkI3Db6gEtjB+XTJAjKpgyIgwiYwcORcACK5WkmTMsfjA7Qwf9mAPqTihGeE16YgC9vEPsA/OdvW4w5NYmXiWDE0jpe6wIitDkLeAdISFTxhPxzj5C+ALesPtGJA6CGWiCF0L/AOR3IH8rBmr/AJs3Lapj6xCMi2U3tQfJWaq91DJAjR6Fv0HIiFAMNp0XH7Xl6r5x5TLzz5YV4zPkoVcEcLw9Y5JoDuspqe5eDbtRgoAfWWCyQiwUt9E82Gkjyc/R4VD9WMjCAdaFZjEE/FOPgL5Apbw8EIY0awd5idFYMLkHOlFE9X0w+lw3HTKaZLOAv3wCaDVJaQkoHH4cKRMmSygNCBYOIVmrHn0SC9RCASiSVOAUmTffewk5BGcXMchFYhYeHyqP8mAXM/6qSfjA7s02W3aDvAJVBoXylzcraYdA6ps+wdhBRnB/TENkPjCPz6z4IME7jhSOh0BOgBVKD7opPLZMQd3DKefz7OO8SegEB6IWHgO0MH/ZnHUnnKd+x9PTEAXt4h9gH5zqfz9YJloq+mbDSR5Ofo8pn1eciQPh2MYgn4px8BfIFLeJPtZisc5yry3oNJHg5+ryEqv3HdFWWzv9Qg+BjgzdAd4dYJhQ6GeIdEoKL4YmHNvVA64czs7LPPg/a9/s1Iz6ffhKWX0ltW5ptQ9dWZhyjI9ur7n6BMBL7oPNZ/B9CJ74yRq6yV1DR7N54TtnIAfFLCaWAgxVypkWKjwHExjij+2Gr3bADUFPzNda8Fhsv25bNVQEXGHW6ut7ACQRTJgB504T6aUG9Y7UP2iGIMYDfBBJxI4o6aKch3Mq/F+5uqUBnSko8KhLzfqUMIgrrDBe+Qqxbx0XnT0XvIN+KEcAnEBgUvIaBcE4QAE4BR7s/OEHpj2UJx0quIjU51WQ5kkk0aphHMjcOR6sGk8WQbk9BAl+hCw8PlUf5MBIQ/JAdn4wh+fPyY+2HFBH6nuAf3mfwfQie+MG7Ub4ENFWKpypXLIFbW0zBpRh6dygHsXHExjSh7ElPw8K3uF5ww/weLmOQisYYYchEM1CjIbtLL62SEJRCgIJRgIgfaob6iUmzyT+16LR16xXYWXl648N+QC/Zm2zTmnNXnIzESL6ggFItTWGjVvPh6yb+9ftgmdugQJkQV4+0T1AegkADLpA4T1kTjJCDDgjf72J0KQyEkgFMoaxhDC2BvMIbr18aue0SwIF6jje8eOBHVVIDD9jrMD9gIMKBFwiLCb/AEwRfTCP4owTgxQXez+DwisSutLAJAENEkh3jwB10xyI4es6KWCdpCYR7jCX4AfIQcFuoj5Gz3VgFoGQDuBsr7Lh7IfmIwOSjG+g6lkygHkk7J9ELDw+VR/kyj0IgB9TIIIrBD8+fkx9sPftUIgSR92H03L5ACF78Vgh00YFwk5NX0hlaAzxCSigcoYGBQDJyvYw4F0SJyFW6oKMmE9FPOMUJMyDJ6+DpYWKD6VpoOf25LP3xNQI9xx61iBuA1hgXCy1bp0BL/iFV1KOCjxLI1OJ1CO5WVVxIMAOmh14ERNR98OhkFHdQhJJJ/z3VJue6Mgat+nNOi9QcACBiPQDbxUH1wYkMen2VApAYibtWwKCsQozVj3e5VKJo7+GTCU3jjmJ93kC1SqbAsI5ZKr8xz8YLELY+3iCLWIKoRMEEvm8KwceHl5I3kaYCQUKz0wj8+s+CDCXdrwqJ2uN527OHR6jpBdAx7BZprcRoZ+GHa+Ck4A6FADAADr6deE5vlUf5MCk0yRSvKkMIfnz8mPtgeZZDibFozWH7pQpI/A2Rk8Hi4Q4d4pY2IHQLqEoTDicB94CBUfeJWhJyYXKVEWidzJmcKLBD3gHm8oDWpcwH7VLhfdQT8avwcvGQvM4L2hyIvLkYW2XuGaKXjGH4S4EAgtvCPTOhh+EuABILTwjHToKH/EKruGcJALKYWZ6psgnhODxOyAANP1Gw5/ybXIiHDOARPiCjZsDGCiGBZMJo7maRNykMJeDbZpzTmrzkqt1QWQMJ6KOcNX6/RvEJetsiEOXGo9liDyNYdl8AeruSZJIkmTPr08iiElSlQ4TA9KXeZYaAshy2Rl6R/OR6m28jwBWBd2us+h27UYLJOdhq0ghDbSAwXkhUJPhNgzDGGtI2a8EUEkmdm8IPTHsoTlHOvI5LvlqI8ICSQgbQRlasgPUNK1STDTwrUl+e3fkdzfp14TmJ59n7iIydi1iAIwP69Qsn+MlxLaxKB92PQoo0Uh7nB17lAPYueYjDCl1s88cqxQ95CnVK41XWhMvrWlPROAEkj5HCmQl90Hiv2r8Xmi2aBLBA/GBNNOVioYlEDAdwmmnKgUMQwBke4iYYLHiKC0R5wRMEFjzFBaI8YhzD9gH8EILjEE/FOPgL5Apb9AIuteACDJdcUz6PDSqsPDkGuuQt3kTcw0BtSR8gX4wRMMFjxFh7I8YLYPBJPQDRAEipztY24CGA+mzhT/hnNX/ADZKW1xGU0xKgTCUCn2l4ibo0RvaAAfcBgFzqoAVDwHKEQ8SCPkCF+0AiFYQHwBGsxZEm7ORGCBtSSwABuNT3YUWCHvAPN4Nu1GCgBhiEjnkB8FHNPGA0ch6ojwXRQK+g7dqMFknGCBCUyTOAY3dMm4TFBMoyOF6fhhTn3ZtMUfOOp6qbpAgwltWBsX2sAYLJjMdZAfKrwHQByvIxy007HcxIEnkk+nXhOYnn2fuIjBEn1WHBf16hZP8Z3UEMHAPYnrHuPh5wO/o6nCofqxkYQDrQrMYbfqtEyW8Fw2bOBwvVjJygHShUIzQaSPBz9XgzV/zZuW1TH7WSEqtfMKBAyngfbD4oksutXEBZ3aGA2oPwZig0I6LpYImGCx4igtEecibmGkNuQfgi/OM+jsgmDh1M13GDxRIZdbuIChq0Mq8uCd3DbQD4+pQywkNA0lGmo6YTgk3AwYj1kECGcITx2Qcw6AUlMDDOWtPtiBdTEAROB7j7LZuNVZU4P4zMTvo/YKhif13yRfhxNgQoN6GRgOImaEShX9CMGav+bNy2qY9ERUtugC7jTTpgzV/zZuW1THpfcGpxp/6nVmPoUQaoaFoHc5QHoYGSl7g/olBSxvcHpchPQzRkESfUMrfOZktLoEMHyCZX6PQqGWYd2D929lvv1AasGP4ybNoohlnkk5+aq0BYUTkbMUvVKRF5wIqvi+8tqiLzlnYmnFHjNPehOjQiVGcGxSX1/JGeREnwJeCflkqdUrndd7MwuqUkBzZmBmaAiEMPTuUA9i44mMaUPYkp+HhW9wvOGH7XIDihQh0JfSlhxhAZxBcVKYegJOCMmB1kus25WXVZT2ypRQSNIbs4Tag/AiaDYHqqnk1S9wBYKu2jlrHDLCS0KaEaanr+mO2ZjYiVpiNGd4ro0kpUqgOprQ5ww6wYCYAHtbgg8IzA5gEpULBaWkgVotoUYVmQGRyBsor9HzBWMN3aGZy9jQZbZTNm6OsBGMgRW2Eae5QG6c2CBpxMEK6TkR2Qbs3bqKwvTuuii/6y/VKudKQUFCIs5fSPUnAFYfiAsPPuC6wLABAUAG0SvVcovSLHghjrlmmXWtvOHUDUH6NI9pvMapp05GUXxoAwzmHHFAa1LiSwIoEPaAeLwKA47iwbCKTziHAcE3c1SvjFToKH/UKruUM2h+qUAAMx96hYxQkzIMnr4OllrkRDlD9qMoVWtXkNevS/wBEUKFChQoUKCKBD2gHi/RzSGLO0gfPpnPWCPgBThamSiw8KgGTlWxhSLsARhyxoE2LTjD9gZJgRjwWbAYDDjL9G1WWAo2FtOBq9FaBIIJidwl4SGOmsLv8wBXn/APwEOuGngQ3exBYQqu2AJkGtrYNsPjA+CtMEBEZ6gGLwYrtSKPtqpB2tgbdrMFEH697/NEhu/IDLxLLwsaSBDwBT6COEd4AYBASY7dn1GkQIzVrcQAfvGDbtZgog+kE7gaEyYwKRI+QZggwIgWQcQxNWvcolAnqKc2h+qUJJEx9ql5L2N9odSKXTJGJ4TBwXkiBvIARhjB4SKGjd+iQXKBXuLgoU+KAAmcKw9fcAsDheyYgYeJIZ2iBbWcGBHJ8eO6y99vYEjPi8WoesEXvJzESL6AgFBtaWabNqacVeMG3ajBQA/asdP0KrjMH9Ecccccccc02bU04q8egoLKoLCiCMvyeOEw8n2zSGLO0gfObQ/VKEkiY+1S8HCBI26DwHEBhjktxykPiADXVTQkjDKEGQjoR/hgcAMcaZ9Ef8LBIz8gB7R9HgHMOQ3wUkr8DFkoBbkBKWuSGQ6Y4PaMzsYD0xkxOvoLBJ9K2mHOQGwhAXZyNmjIA4AZ52z7J/wCBAAfoiEW20DYOwisMQbluUDQNAoTzkvFs0TD7oDktYQImlhmHIUIHklrctN8mVxkHWA8HYBQqoSQgILPYph27WYLBGPzoVYJjQgGR7qw+lusQRD4KQDVYX/yO5A/lYM1f82bltUx/lFgk+lbTDn0FWBrUqID/AOKttPsCADk0uWaTYPywhgLuKyTORwPhyqdErmnfHD/NI2/q7MO3ajBZJwFzaU1W2PHobK3uF5yiyedhQpkuNLOrP4LMnetiwPhyqdErmnfAtbhecos/pXbHZ1YjBCsMHMR7jd5YGtSogPQnECB3VvlMQ6EVI4VWYunkjewSecLBB9q02PGWuREOGctciIcMegj20pb1coeBa3C85RYNu1mCiDgX2V+vCVEcAEkqHnMVCgMIVkdonWXGFgk+lbTDnGeRSKwg3iMlFCKqRZwGA6Q/98oyPDKRTPXL0z7Q/VCEECYe9Qs/FZ/is/xWf4rMdYI+AFqFqIKKK+jPnz6QxZ3mD4w/gOCEcggPYx9ApzO7so8+DOWJhzb1Qev+IO3azBYIzQW5sGQLAN8pwHr+Up9IEcgbhSYeTxw7phoEmGP5PoRLfGc0jGDq/daBoZOOqqTijWCJ1gOHsX2L7RyQyDrBltbomGeJXyVmiruYJJ8Ma8aICBl7xKyPQUTgfsQhA9yBkiIR8kqzypcq8RkwCNynAuJ71gDz04fL/SNpPBcMIsSab4D3FMAsW19Q4A44O8NwwixItvkHY29LWZAAAzZLvm3d6FEED0T74Inm4H+YEC8tnSKQXyIIBkA/8s7dqMFkn0FBFAh7QDxeX47CSkxg4XZfI+y9GBkj8iRJ6IqCE7haCjvHEejkyH9XlFFikS0cV0aSUqFwHclscY5EdEG6N2qmv8KgNalxJYTeIi8pkRonpGW2kyg2uZdGmb/wDcaR9EJmZZBPnNKqiFqqfGK1pEkLGj3caVMiot8ko8fER0AGMcCZD/0eQFGcl23IlgQIe4Hy6J19wt0RkAQcIg8oIaE3IjlWkvpcHiF+QiipjNr/ACEChgjlTlGI4csOHNrH1gqO7+Z9KjFo2T4IDwAAOmGkaxguGwQAEiwqYwZQxIsVAP5BRYC20+wIAOcin+Ej4B2GCegj++g+g2RGabYA21+gpMgLhF3W0Ckum3DaaUybyXBiAIOgwKbZIExq1QOR+lheBG56WBRhjgQkC638L2Kp4Z2TI0nAQLPkeS2ZC2xQC0/5wSU02C3i16CicS9haABlZMrY6oBqWCmSAoBjrhhr+GLNhhA9JYgHGKdUASjxFpN6WHPsurn9hkk7gTEiIxkkNvMJlBpgwYZPaMzsYD0xkxOv8Fb9hLCXLSYCwx9bQO6gdKk5C2DPieaTWmyPsWf1Ykn7C6lrP9mvih9wY/KBEToJwaOSlsNPQfJTjmQvKUUCPbBJKDKU31yeDxcoUu8W8CgGblexlyaoExkybQNZX3iGt4OoEfBCnC3EhlB4cI622LTOM2CGzvTfGCZVB4UAPQ4e17uWBJ9wD6Z5VbqgsgYT0Uc5+az/ADWZW1lzwiX5R2l6gQIwbwjr5eeRVT/gAQIECBAgQIECBAgQIESuhd8CkewAwYN4R18vPIqp9QIHpXt2AFAPh1NnPxWe0P1SgABmPvUL68+fPnz5wcD9yEoHsAM02bU04q8Z0OFzxYR8lx0w+KJLLrVxAWd2hgzKiG7aAiiTDuTn4rMaDJCS37cZgjeFtXZxmKGoujAMY/33YOiJoIPjEMPwlwAJBaeEZ+Kz/FZ/is4VbqgoyYT0U8/pZ8+fPnz58+dijoUf3LeLteX8ICXKAnDjp66cCIz8gqMsDWpVEl6CMinNy+wfqgQIECBAgQIECBAv+fp5Dzvl6G/N1uYPBswaTU2gN8M/suqJV7s0/fnvUx4BOxGF6IPHrQJiHYBUBhJxVIfzy7hSsK82RZRKBGgsZVm/6FhOwbqkXSwleKQKnt4aEDwwDKeaxUBLzYqtVcNYYzooYhZtA/DPcoTylOXTxn93tv8AYXlDZfA/DQuZesV9LCBFiBbjAGgIZkncCYkRGAMhR1TUJ3YstubLyOQJW+JIKJGQdr9lpa7BCIMuD/8A3SGJhPF28elmv2H74HZwAAynmsVAS82MFcX4FS2hLRMj8OfIG9feT8vATD+5yAzcgUEgRfJa4C1AdTZNtBRS+1AMSKLuuSRkMn2TYkdDSZGdQMZIgFshAoBWLoCGAqUIVdcH/uKS1AvyN/sNLA1qVMlhgi7O2SK0RUfyswcqKBoCcR3ZWGlVYeHINdchbvK0p6JyRkgfAYUwEvug81/huCKStEAtJEpGQWCiHCmfQMYhJIj5uVyyBW1pMybc5I1dZK6Bs9msPq+HDtJfsO3o5Xk8cJlZHtlwczDlE+ttO636mAOX5PHCYeT7erjh7Xu5YEn3APrnzoYflLgCQC28Jz81n+az/NZ/ms6XLnkKB8ST4P6IECBAgQIECFtZc8Il+WVpZ+az/NZ/ms/zWf5rOly55CgfEk+D6AVSyR/vZ1CdXT6gIECBAgTQyqzT/BQChn4rMe74cO01e575YUt6bhR8KBFvBt2owUAPomPfwskqiRJYp3YCiiI7hE+eM6HBda8AEGS64pn0fqBAi61YAAMF3xTPo/QDEm0DWV9ohvWfis6XLnkKB8wR5P1gQIECBAn/ABqAKAH6A6nJ9Dt2swWCMnkujoKp6fdc5/YBBv8Aux1ydFDEqNMD4f4JhyyPEWX65/0HrKMuAR1RBr8njdReP6g72757BwR75/eOO98myZP/AL6I/sSmg2UDZwbdrMFEH/DLFJ9q2kPGHx8+jbeq0EuiyFW6sKMkEdXHGRJtA1h/aIb3gVvMiAcAqSdFFpYxh+UuBIALTwnC/wDgdyR/CzTZtzbi7xhW9wvOUX6VrkRDhnDhAubsjbI2ikOB5wIRAQ9QDNy5IX0HbtZgsEegofgeCUcAAHYR9Ljjjh/AcEI5BAexj1FCqA1qXMB/9w7dqMFknLA1qVEB+ysdszGxErTEaM7w50ThrFLxgUt4Gr9QzqnUBV7qhfdAR8a/yP8AHLFJ9q2kPGBFgh7wDzebDSR5OPos2h+qEIIEw96hZ+KzNQCkpOSTJ7mcMroHbAJHuQPoAgQJwbwjr4eORVzj6G27L2Mfkodirhx4OSv+59s8QVjDd3lmf/wgxMt1CZAn3XKo5zLvCit+MJvEBeUQZ0R0nKXIiHDOdNibRSUUH1OOOOOEo5nPCqP8EO3ajBZJ9BQ27WYKIP12uREOGfo6Q5NMOjoWi0s4ZsFQCog+p39Te0knvwJrD0N46HI7jqRyPSCdwNCZMZ/eOO98iwYP7ATt2swWCMJCHTUF1+ZIrxjHMP2A/wAkILnKlcsgVtbRMmnGHp3KAe5c8RObQxZ3kD5xPXgVHyQHsM/rnzqEAWCCf0BQoUKFChVga1KiA/wLXIiHDP6YoUKFChQoUKFFb3C85Rf4VAa1LiSy/J44TDyfbNIYs7SB85tD9UoSSJj7VLzaH6oQEEzD2qXlhS3pqFjy4AWstciIcMf5tga1KmSwm8RF4RInQHSMASw2RJ+2B3FZts0opzV5yuRhCDIPqFChQoUiMguyjQAAJNP+EbrkYQgyDJxmAmWYwAQkAQARacHTnZAK7MhsmcrPi5JKc/gdhve7VOirQw0F0Ht7aMHCLkUDhKfKiHQSZgiSglDIrHRlyJrshIYeXtRT9nywe3wj6BYTT+bDG9q+OyMEe2cB5mg9kqNFV5EDdvFNNt8sNYRzNkD+fgWTAw/+RLC6zNTZ7Gf2aB5pdHpOMBlSUHR803O2NVDOSSg9JsmSSsEIBKA8+d7CIojAAZtp6YEwdFryCAttpiGALCzMBUCAAf8A37+8cd74FkwM/g+hE98Y1y/umAQQwZw+r4cO0l+w7YUUCHtAPF+p86hANkkjCcD9yEMHuCPTOeoEfBC1C3MBllZ+Kz/FZ/is/wAVn+Kz/FZ/isx1gj4AWoWogoor6c+fPn0hizvMHx+g4444444e17sWBp9yTg69ygHuXHMzlyuWQK2tJmTbnBpyOI2FkVS7HPzWf5rP81n+az/NZ/msxQSqzT/JQCz6ATK6B3wDR7gj0A0uXPJcD5knwMPTuUA9i44mM/k+hE98/S4444ZlUHhZJx/CI+Zj4w7LLsgaIB8tI0foccc2GkjycfRfRnz50MPwlwAJBaeEZ+KzMYEbTNNi9j29QIH/AGFS+27d1egED1r27AGwHw6ExgjIjaZpofuO/oB/2FS++7d1xJtA1lfaIb1g6wR8ALULUQUUVg7XuxYUn2IOH8BwQjkEB7GMPnUIAoggevu6e8zuBs4VcOLBSH/zPtg4wJG3YeAYkIskT3vYJKhUQpfTQaSPBx9VkpVfuOyKsJjf6Z27UYLJP1ihQoUKFH8DyQjgkB7iPqccccc6iYmApCKB/THGCvwLciuCpQxoRjxoqXeub+pxxxxzhmwVAKiD+oGyGCRoougDUsFUhn9NMMOX9JyZgJYlgO2vTY9BAYJFeoj4IEdfo3lSqf0AyiuBpJiQYFojPlAn3BXTQr1lAtQNFVkcs4LHLNYVVEYICgQRpF5/bf7zwsjbm+L/AM2zC8EwWrh3PqWikiBy9FO1RaUw0KlYfrHgRwYVrodhiLTb28OPddXH/v8AoZlTpPQcYcIjxBWMN3eWZ9Dt2swWCMJCHTUF1+ZIrxkgpEGZ42HQA2SSDAEhRMxpAJE0I7QBL6KZ0ikH8CSARkPCE0yiJfMgvp9ESKNdWMex5CkaJ9TocWvyBUWkGKeDte7lhafYE4N8u+yfUSJSPU7dqMFknCwQfatNjxh27UYLJOU9h1uCm46BiTGQI/FZ963QeAirZIjwR5urmEFaPcUwRB+jsRlTmwECAD2hnl3KqFsdCz3MVl+AK0FoSXZuCUp9Tt2owWScroJYkAgSXmacEt4LrVgAASFfNs+iwxkQtM2kP2HbBKO16KuzySx6nIDHuR2CT/0GMHBiMCbdmCNqP0bgRMI6Az4amhiGH5S4AkAtvCcKP+1BK6gEF9Di80WzQJYIH4wdr3csLT7AnBt2swUQcJy8F1e+QSzieUw5tvSikMeug+ySIuoYKQTPei5ARJXsVysCXVrbGQFAgyc8gUx9hHCCjVMw5ROD0Z2In2MUxKA9Rvl12T6iDCTh7Xu5YEn3AOTyfR0Hc9PsuPSCdwNCZMYyqA3kGDtAplGOAz9Igg9kXUtemcde5QD3LjmZx06Ch/xCq7hnDlDYJoW3GD7gw6HNr8AVFpFC1613j5RgYN1WSCwkHciWXsBZDd3LeRCo7AyQ/WWPzWBZInAAJqgQcF089UiAM05chGMlS+ASohZZFB+gWtwvOGGJaTUxSj5gAyB4B9tMOAJU15bud5Ug0feGCyJXpnLzKDiLJOBUApLTkkQO5j6M+fOXmUHEWScUkce6C81kvUToBhMusxomhOyOvBgEHRoeDosDHIlzG+FztDOfwiPmY+PQBTwztZL+FlSNerfdXWtfUKFChQrbu9CiCB+ofOoQDZJI+oUKFChVrkRDlD9Li5jkIrHblWtTAGRw4jAm3dkiahk4OnKwA12YKZI4QproxAj3k7lYdEitLUJvqYNEmtLcJvqZfKWoIpB8SxbiqYbA5cW4qmGwOXO6v8mPtAgEQz+8cd75NkycPJF1e1YIaAltLNyljpxR8sGgljIj3wkDpyhsGXlT1USxUXQADyST/ZoHml1e25wJUqACIAmZB7yWQEHi4FBUAK5LF6wNQPsEO7nO2bJgJ0LxgC71j2y4AfYIf/fT8R0m0YQkI8Y++0X0VHyqSx9RwoKhaIIIqCljUMEfISXr+UFrwgHpPGTvwbUw+SpYwpA9wGhHBdKIEawNu1GCgBmx+6zhgcNTMlwSBHDDX+gr4nsEp4lZDgo+VAcyUyOZj0laZDgaaBSwNalTJYQggTsokiAZ7FYwTuBMTBnCYn9R+A3p1JANC5ssRZFE8h0Iw3q4fOLmRsQEjH3F4LxcT2QlPORT/CR8A7D1V42aIWmwGWb6Z4j91Os2OIzPogE7gGZ5CbkC9HAjFNtgmToJr0+/G2DDIDFVImMH8YmI31fsBwhH0HbtZgsEZ1cQcREyDVAgAXiUGSih0NxdAR6ijvZN1wtK3BJII27UYKAGa+rJVR0gTekMGLBz/shoAfYP0JvLRzp4ljFpJBwo/wC9BK7gMhj+8cd74NgyMOQxXplBNAgNrkZzlPsEPkHc5BO4ExMGcPJF1e1YIaAltLKE682gpgJUlgAgZ2MIEUslHeGj6QM/JUM3ixho8McPOFCJCHqQJqXAC9CqlT9xEdECq6ixHmyzDTmghShYCZa5EQ5QwQf/AFp8FogVKWBs5H6VJIq5aZObB5KL4mnosjDZW1US7bmbbl9VCN7VLUOVFDDmhL66qIFQZHH0p0A4XtQFDz4YaRjmW+AQllWGSg4r/v6lI2DFg5/2Q0APsHgX4utzB5Lu92aV1mUcNsPBicCadmTNrGS40+a7cqx2rJnDDX+gr4nsEp4PkV4NBVygYIk/QfgJK1/KC34QDKXUPfWFCu0iaIwWI6xLgngDwA2NEQhZ5SmFrI+wAMiujK9G70iA6AMPGTvwbUw+SpYw27oKIliLAy8hLYylbnSMnA+2WuREOUMBSaaTjAHgADsMOHW+T3aFUKwU5bLsMskoSANiCstciIcoehYpPtW0h4yeS6Ogqnp91zkBj3IqAJ/6LGIfPCy5WxlnCXbBvl32T6iRKR/8wnL6HUA+vwP2Ds2tJkSguSPWRJxBPxzj5C+CKW8G0RSr+whDn5rMdQI+CFOFuJDKDyJuYaA2pI+QL8YNu1mCiDgSUlNHZ9wSxpZam/4xD7uZJBfJDF9TtAASdongX9AF09k+OBArVtjEsl1JIiH2SY1gDlOTgYADMCH+/Q8kXV7VghoCW0s6toKLvYcf/AiAzsSWJztEEA+pFiUKK8ZWAo0FyhhY4GKiMNq1+W79S2g4GIf4seQhw7dqMFknD4yYw4g/JA+k2Q59WqHc9AgUgQbQZuBEwhoiPlqaP1EXaND3sV32AwsAdYdggWWWmvSI3VZZElKQjSBT9evWHnM9VCRGxTIEOFhgEAJ5BJiUvLtedFPr9vqeUsby/wCoqbX9BBuenlKSsm6bs2c8+trCVdykimRyTd3peQGgB7T9D8sjTbGAGDCCCl6D3qFyb11Fx2+hEiEvDEaCsKYKwQi22gbB2EVlCHGhfDsECg5RegMDtSfVPGyOsZtD9UoSSJj7VLz81n+azHVqU0cTb9C4MxkJnMCBDyL0r2F5Z3eciKTvqcOI7NAuLpNYZesjPJvczWk6h3DD7gp6kRLWJbGXS2sBINkJOLOY/Qj/AHP8PebUIOMoMKOwLU8+JFv0O3azBYIxaJln2gaJDQgDCJ2y4ommdURF+lK/+1POXQRdoGcsTDm3qg9cDxkxhzB+CR9CFRthqHTQCuhrBvl12S6iBKT6jfLrsn1EGEn0cK3uF5yi9LA1qVMlnKI2eYAyo0YbP7OHjdWK4wpHjpkUxTzscQHUGDZROLoIKZKglszacYKQUHA4CHES7uKCsTBnLiVAJvVPF8mcNKHAwo8ggegjXY2bHeDU84du1mCwRhiI0soVKCU1AElfqZKw+Inv7DKPoESqEJyI9GLXNwbemwcNJEYEEV6mHTvUCyivY9sL5QfSWiSDmLcPJN1W1ZJTIlpr0CNDaIyMb86g4q1DsVoYIwSEErcpynIMzIFXQweMHbtZgsEZfjsIKROTl9hcFaWXPKJfhlTWa1L3R8hFCTiW8n3Ukila4klsZwvyYxI4Z0CuZGWW45ybZ8AF0KjHSI3MgYQH8kTliNDiwiKhgPmxt2swUQcvRUPmoNkh/wBBhinYMeSOfVSpkQSBhKNxAB+jepDRoW7JnRnAzwMdEY6Xr8pVkk7gaEgJ9B9qhvoNyLHBGIawNAe2CIoDcMkoLOIsEiDvKRQNG3peiofNQbJD/oMMU7BjyRzlhhR2BajnxM9euqtmIE12SJSzbxIhwscAEDHAIESl+leAK0FMCXdOAGo9M4MDtSfVPGgOkfRYGtSpksKNhsp6vGEhrBt2swUQcCQgGsBK6/Afo1b8YWEhvqiGAAzbT2iBg7CXkAgGOnqGzslYgy7JlgHACPG2PRH/AEMEH0sx6sOYoCcSl4Jf9VpE8Ft2AI36hGhtEZON+NQ8kINf0E4jqasTkE7gTEwZzi5jkIrHoJuVpX9mR4edRGTavcSPXY9LyZ+J4oFZGualDi1S4Alhosu1IZJgdIknA/YhCB7kDIi5Dyn3hAyQdC1inLZdhlklCQBsQVn8GXCf8o9t5sNJHk4+ixDD8JcACQWnhGGoBSUnJJk9zONn1U9SAvADK/yA+HKp0Suad/XqWKYICAJvEE7gTEwZ+qgNalxJYNu1mCiD6pqfYghJhSLJsvqKx3jWCgHulee/txuh7r6HAFdCRcAX4sohIy1yIhwz6yg2gD6Gw2NCyMf+/KGWUlsG0I2lPXJ4PFwhw7xSwiHEGhiaGIRTaREA+8BAqPvErQk5tD9UoAAZj71CzSGLO8wfGV5PPKZeT7+gqa7aL6jQZLoCIw6ExxAj5AEdDgoCUc3q7igMghAApw1GbfiJNUsEZEbTNND9x3wxzdQeIyEAgC3BgNu1mCiDg/zaY4UnkepVQom226rYEIn6BB3hDXbPlQNmMEvqjPoEDNyobFrkRDhj0DaDkYl/mx4DHAyFY4hBMKabfQ9TACQsJ6iytRVHkiHCxwAQMcAgRKXhWl/yEPgHYei/zS4I5TDyJ8kNn8k5TOZZ03QKLvUmj9zSmTgsZQGtS5gPob60WkFdOGFRGSIWsDlGQESIsIhEYLgbEKRk6ueGsMaOtc4k6ipcJYAlxXQ2K+JojFpYJ8SWAtuFKAiUOM0R1haoEUKhJTskrxkgMh9ZiDpxnLEw5t6oPX0Hc/6QTg+vwMpzHN1q3J0petAa1LiSzUy6KBpgEAlNFIk84WMkJepAipUgPDhlJRCV3SLHJgFAitwmZA5sZLUiock7gaEgJ9RBeBIm6HogVRBcvB6emQKjAQSG00AGbYGOpFoUnZBaND7VDfUTkUeCPQ+dQgCwQTnnBijMoRqQXmsI+DJyiKSrOgh9Yk2gayvtEN6w9O5QD2LjiY9M6uj9FzVCT2DrCyE2kF0Qu1IbQwv9E77TwkFiBXqwHF+XsYXUducSmAaSFMvN1Q0D51CAaAAOHbtZgsEYJ8nQBIk2h3yV6D1lc5BlMkkRcPEuoe+sDN94EUB60/6uYEkh3GMCkOIj+JzL4kxTsGPBPHpL0KFnR59QTO3hq0sOUYntp9gQkfSBw917/VKxAeNjbtRgoAZYGtSpkvQUNu1GCgBnQROKBBAXLCgDkhj2I6BB/wCgzlSuWQK2tpmDSjDGRC0zaQ/YdsB4knwO5DSXZN2c2h+qEIIEw96hYS09e2jYbE7EAn/G2j5o9LyjF9ciykTABSjwEgkxrlsUQwaSzn96kCVDr5yHHrAbmidlvIudmOx4DDw3Lz/SlIRRvomsnbweoJ8bW4BjL5S1BNJHiePcVTDYPLgiFtNRA4X0Cm86CqVpwRewZdzD4ouAEstG0SNEmV6aIEc2GODnDEw5t6oHXCinpc2+aGteUTXiQhhMDAlILZWEpNtsABIqjaZSnAUm22AIgVRtIpTgoxc0ZvJp5CZhMFJttgCIFUbSKU5pEwKPjEhoJj0EINCcixaD2dqZTWU8hEmOwiDonB/GZid9H7BUMTgddGxIxLVBoWnOR40KAsACNCGrBVM6RSD+BJAIyHh9vhH2Cy038UVAu6oDIqAAkGeEMG3azBRB/wDfBNWJYTjJyoyXBRw84E0KzA2ygNalzAfV/eOO98CyYGHY9GZCWRkXBXIORt2owUAPVtYdahxpGgO2kAjJSRJb7BPcpDrnFd4+NB8lBNBcMeNUgrzIBVuXHoX4JM2qIsZSyosWJmmz4fA0HJAn1EIo6RygT4hkDq82nHG3ADzmg6BggqF0kxkEcj654I/6saST8hnbMKGZcPpAiyYJoW9TByYIh8BYRychiTCAJFjpRPp16w85jqoQY0LZXZoBEHsGQIlIxN/QID+iYYHcxDKtfrf3jjvfAsmBhnXmVbRhsWSA0SSdwNCQE5p3ehRJIwHokyxTAoRnYaBoYNR5oHUAPM+uu2AHekMyMBdSUwH5ZMGJsZkzQyaANkmJg2QATFioGfvO8dV3QiSGkoQbBYBON7lmBBRzOI6BzjFNirE9hIps3iFNirEdhIto1l8y94wG4BEeGH5IlKAAZHrJHnNtmnNOavOHFRvCFoAMnB++EimISSkBiBXlcDhDlOTkYIBMmH+skPnTHehSAIMEVk+IcO4R+4GcI4FSpnDUEQtsSRAMA4AZ52z7J/4EABlyi9IseCGOuC9VpcdNMTFGuudqx5ZQvQC8hNKHsSU/Dwre4XnDD6CAZtp7REQNlryQCn2wkENKNfdUA3y67JdRAlJwB6J/ZAO4VoENiMCFpm0xe575P3WTKD2lStIjAaxrENGn2dkbdP1PC1OAWwSJQPKsx0IuEHQNZyfcrClU6pst4AcaR73Uv7CsJif1H4DenUkAu8MNalL3TWAYDi/D2MKqO3OAmAl90HmsEOmjAuEnJq+kMZ/EchLjNDHwhH8HFqMxSiE3LX0CEjiUxQUQM+mlZJO4GhICcO3ajBZJyTKvKnBnRAROQHgWY1YC0gHtanXobkY5AFuuDQiw4wy0hyjnaTARBUwTiJUvkUrJWeQYX0giga+xsFHvIVjWgXKHK0NgEUg9SEqtfMKBAyngfbLghOoegp7xxOGKLo6ZILTNT/J5AXyf7ICgIH+By8YUdoXRNwUMEKm8Rr5AswaawAmUSETySh19H8v2Au66tzn8gLFMQGAALloqIUa9Nxuf9JBxXT4HruQ/Zmc2hwDV2Do4K6VH1AT1QC6qbPoQb8mivcKUvdrH/oGyzHsXfj/0DZ5j2Ltx/wCgbLMexd+P/QNnmPYu3BGuxs2O8Gp5xTio3cWwQDCJsXi/puJg+xEdhtj28zY191rgsb+2VjHvH34ZgtXLqfQpFpAADmbIH8/JsmTn5adK8VvBkXwUplQbTqzzgU/wkPBOwxbafYAJD/32fE7M6WnkISkA2OuovfMalIvRYxQkzJMjr4OnhYIPtWmx49CwSfStphzgpZgcOlU+xuB2NEHJrJckuLvQBJh5bRqAWs6+48HUCPghThbiQyg8FGurGPY8hSNE+lOY5utW5OlL0Xq4HeMcYCp9tzQgdYBISRVWTklQWXjZhSMpFtCjC8yQyOSNBl4Y2kZgLDdBm2RBj6BoEXCYmyXAsBqX2tjFrpAOGBcHV1KQI19poJRweLhCl2ilgOB+5CUD2AGcAEFlbIU7I9RifGDkGIPNRh0FbCpF9nfECZWEHALWhoInvYrZAqCNxaLxbqSiR02MLuGy7wsiFMGW/oEFobIyF9OSQg3Sguk7FEAY20H2sBn1UMspLYNoRtKeuTVL3IBEK7aOG8UOCeRagURYOgJwS1ZIHPrZZ5MjOte3YA2A+HQmMFZjT2eGAkhA8MAn0IqUXpljySz1+jcLW4XnDD1tciIco4WKD6VpoOcsYhylJBJUZopJPPGDFGIQjcEvN4UWCHvAPN43rxKj4AD3CcEpKCSKeHX+QHeEmcehLuLToWCiDmmDCH7LyfQLYw/wCOIpMcACyVMlcRTG0gGE9Qj0O3azBYIzjv8AESRGCvVHabbUySX0FrkRDhnIcWOokjUADQUtwsDbtnLxBQSM7RgEjWsp2AB5agUFEgXLR7B8tAQOjIBif1H5LW3QggZCI6BUmBEHJBkDnDt2owWScEQqK2SDaCxwRh6gR8ELULcwGWVkcowuOBEzoECMYnD2vdywJPuAcKIDULeGaFgS5mlbnSMnA+2UBrUuYD04Ya/2NfMtklLANxlMet1XGcmcHQQNVvVfgJnWPzLvIWQBu7ghzjyMRT2jWZxYovT4jLAHHN21IYsu6jDjM0wS8BfnSQAJoPvBMhGqomMW28BgEgVTQZVCABOCQYDaBEt4HNX/ADZKG1RPo3rxOi4IT2Cc2Gkjyc/R4tzoZhJ6i4ZPscILXr/JAAMI+0T0ETikCBNyy4A/RtCLt296kMBYtd/MmgRpMh25EgR2USs1buL9OnLFhFn8v1c+fPnz58+fPnz53uKphoDh9O3qb2mg9+RFYFzw0rRgGmktLAZVIi6FppVrBAsuF6AUmDBAoaOdXP8APMPZWQXo2WHxREGgPF40v+SwJJJDsydvB6gHztbgiMHETdaPObk7sA4KQv0sGkBbKDJDGAgAZtp7RAwdhLyAQC09tYmzTt2wEPT4dlvmIGzwDgBnnbPsn/gQAGSTuBMSIjHxw0DGYnMITogDkuBWCeI0gij3Ax7Ff/EY8T6rKz4uSbjP5FZb2K/+Ix4n1WApFtMATIqyaQajBXiQhlMCABIPZeDRJrS3Cb6mMNCcixbL2dLZQ6kDu8n/AKsknqLRhARAQRGgLgcsloIcoY6tcMFUn48ZbOk0gvgSYKMFZQ/uZYMUtodJYWYdbQiJyBCRB3I/9+ClB2jhnIGlkEeQCfWAgVn3gHowcDV0RcDNl7g+MPjrhjaRdJGmzgeZQcTRBwX/AMjuQP5WAIda+YWiMp5P2zlEbPEAJUaINHHiCsYbu8sz6eADsoL7TYHeBGKbbBMnQTXqIFAPdp/wPXDDegyNcoILDAdLEOsWYpcad3HDxDD8JcACQWnhGVZnjQmZTA0lJyx+axKJgpBAN2ATh27UYLJOC6UgYDWrEE8gT+kfaob6DcixwRlCiBbSE0yANWyi8sTkDwBIQ/ZyFXVzx0BeGINH0CNDGKdNZgP3cELzVNiT2jp1nI3Z9RjVRFJJhnl06Arqe4AWMDDP+jQog4NKqx8uAa74L3WRNzDSElAPyRfjP4Igb2APbDTKuIXNFabRCBfozDyEMGQDL2kM4chivbCAaBEbXBwbdqMFAD0A5OQxJlIAmh0pjETGt85nR6ESa2QVtZc8Il+UdpYQeAeTjvENpxiCfjnHyF8EUt5bZpgPAuYghL4GDgxGBNuzBG1HC5bzgPUdtopf0HbtZgsEYEpC8NmqkSgKRQwrMasBTQD3tRrEcOQ4hipiDYzALD+8cd75NkyfW4iZzzolaBZwAGbae0QMHYS8gEVK8fR3Gs4MScF1qwAAYLvimfR4HC9WMnKAdKFQjKrP9ODfujAftiZa9xBwDNsAGOPTOXI/LAbKg8XW8AONI97qX9hXo9qLwxIRABdq3nDEw5t6oHXEbAukYgtpB0x6CME8f0jF9MixSA7ljnBOrHFhmYpgNgG5gAWuv8wVl6wiIKjBvl12S6iBKTgEiJmnikPvLLMcjIDvFSX+iCC9HBKZ7bs4D/TAUURHcInzxnQ4B7iWgxn9ae3Kr61EN8UEbUcG+XXZLqIEpOBo4EKoAAZEo2DbD2d2gnFGiaAJwKzlzcd8r2dQEwQfSe3yybC1B6DuZ/BEDexB74TeIi8IkToDpHpnLxa78EkySQaQRiWxpl3s7g01hPrAQKz7wD0YOBXsmCkQ92QAmeRt2swUQfrUMsJDQNJRpqOmEn08IV8Cm1b/AM7qB/wgPAOxwrHeNZOSeyV/sMfmubEEyIM5bVbDt2swWCMN5lwTuoTSEfOHwRJZdbqIGju0cNoNzUcFwkCQElsZ/eOO98iwYOOdAYYmasDoMAFvG4ETCGiI+Wpo+kk7gTEiIzjKfYIPJO5wjk5DEmEASLHSifQ6RJjNWtRAh+0YPol9k0Au007B9qhvqJyKPBHqdoXBTCPqI6L4mxSEalnnAUznfMbQGgU8BJ+pnro0dyrR9lhq1TZJUtLiZ6AnAYn9R+S1t0IIHoImut9AtwCJCIafIyxWA1JxKJAH3K9SEKtXELAAgng/fJaoD4vfZIh5+KzBXQKiEQDlmIgSOwAhfq+ceUw8ceGAOG5ORkBMyZf69ZTJwxYQOjCKh2nj0RHpBuURXVEehTgOCJKLK3QoOJemHBQq5I5fhncXIRObeUGQSH0HbtZgsEZSdnbFL2YEAgQoziUWEQu4motiMb8Lxj9mNIdUfoQHMhi8xYAGFy4OSbu9LyA0APaedBXcT1BMtAhP0EGACPdERknD805uBEwjoDPhqaGcZsDpEQhnTFhq5GFtl7hmil4encoB7FxxMYxQkzIMnr4OlhYoPpWmg5w4agN3XCWQAFkI9eIitxqm03OcXMchB+h85MYcQ/gg5xlPsEPkncZJO4GhICfSVQhORHszb5qTUMeAX+HgIJbaUcr9o/XC4G+QdID1nXiTa5Rnpx1AIPhBRoeDsGgSZLUCqX5gSjMUB8lj+8cd75FgwcO3azBYIyjwskbjIi7BLPAMwOYBCFCgGltIlhD8DHJm6EbyqxtPknIZ36OI9eGdSj7MSJ9OMIfgY4MXQDeFWHJguvTHdoco6zSZSXCpiLaJZzpxfKc+FWNlk+iDqJdsRsIzxyCCcBlpziKkJ6AMFQ/ZlbOk0gvgSYKMFYjVtGwkApCSAtsbRvGQvEoL3hQJvGKEmZJkdfB0/QV3XcaBWJLUXgnydAEiTaHfJWHbtZgsEZ5RmdiSDtETBFF+jbrLJWaC0nCKhK/haAjhLKFMi1N/xmH2cyCS+Al6YcHDvgjl+GdeuqRd++o25JoUZ3dF05yGMSTuBMSIjOVgeHKS0FgS2LLEEsAzQER1BCFcY7GkaDxMbNQIFYJJ3AmJERmk442pAeM2XQMYWPIQb4jqOzj1FChW2zTmnNXnB6XgYXURxSCSlHoQtAT/AHXikLKMBhFYgaR5UVsQax4DXECNtMjENgPAktqaOj7hlhazr5ItMRgD/CGfEFYw3dpRj6RznNDfgTxkBPBADt5GwS2JII44KI+zS4wr7RATNofqhAQTMPapef7NfFD7ByLBz/shoAXcLF/kl5HI+Z0ES84YsaFKAshS7BrF1MKKJMmgEAm4GBt2owUAM7yy6KRWAJgJfdB5rAEuK6GxXxNEYtLAWmadjwBxshCl5LipnqnvUWAENrB4a36SmLVWcRXGE3aCCKL2RDJT0CgAZtp7RAwdhLyAQSiFeYgDd7ag6AJLd4xlXXICwJon0FeWEBmnQKojsYMmKq9EdmhyzvDzhYyQl6kCKlSA88r5sSOmOgXACygNalxJYCEOisKr8SBXjByGHSDYN6qwUBAiHNWio+RAwvBgAC5aKiFGvo4uY5DKwVeggMCZChDAUMY51ECoXFsAQHUL1qUJQEaR5HIgT8AcAMcaZ9Ef8LBIwlEK8xAG721B0ASb0b9OgZ+SXCckDrNETGTohhiQiFhfIl4EAhDSJAufS1yIhwzhN4iLymRGiekYO17uWFp9gTg3y77J9RIlIwX8NLktFsjN76z+8cd74NgyMV0aSUqVQHU1oc5fjsJKDGTh9F8eIKxhu7SjGH1WAUqz/EmwCLuUL3iIAr3U5yrlGtYmSK9lKcZYiEpUpyZwM6GWPo1b8YWEhvqiGD7VDfQbkWOCMultYCQbIScWcx+gQlVr5hQIGU8D7Zf6TxA85CABJA0QP2ahMhL7oPFejh/AcEI5BAexjBt2owUAPUsUn2raQ8YfOoQBRBA9Dt2swWCMuYP46sLCAZEC+X94473ybJk+g/jExOuj9gqWIw9QI+CFqFuYDLKw+FteO1b+QTaXqdrSboeqGjH0OOOUrc6Rk4H2ygNalzAfVa5EQ5RwP/kdyB/KyNLQ4hqPwArj0AtD+/6h7PQwFQGktOCBI7icij7BSWhJXJkkpOgP0XjiPopIAccGSJZxihJmQZPXwdLKA1qXMB6nbtZgsEZQGtS5gPQ7drMFgjEKEmZBE9PB28BwP3ISgewAzTZtTTirx614ArQUwJd04AajB2vdiwpPsQcSZdRiEz9leg+1Q30G5FjgjBO/Mq0nDYMkRs1aEmsCtulA9Ye17uWBJ9wD6Z14fr6RJ54QDWB9qhvqJSbPJOKrEOSzSbe4OmBhFYgaR5UVsQay0CTnMalSk+7Yl+wGBAgVcwQQXlga1KmSw/gOCEcggPYxg27UYKAGAkeaUtKGLaTwQjPxWZVw48HJX/c+2ORHZBuzduorLA1qVMlgCeOyDmHYQkogZY92JMYOhVHj1WuREOUcPjcgWSLBAFDRanH4BLpaVe5nbebq5hJWj2FoAZXoPC2vDStfIJtuly55CgfMEeTiCfjnHyF8EUt4WbeXyMXlY0jOFdKj7gB6IBd3FDAAZtp7RAwdhLyAQ4thYBjUVqgMUicQT8U4+AvkClvIGrrBXUNju3i/fVg6I2ww+coDWpcwH7Ml/P28g53w/wDhAQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIEVAaS04IEjuJz8Vn+Kz/FZ/is/xWf4rP8AFZ/is/xWf4rP8Vn+Kz/FZ/is/wAVn+Kz/FZ/is/xWf4rMdYI+AFqFqIKKK/y8+fPnz58+fPnz58+fPnz58+fPnz58+c+r4cOml+475+Kz/FZ/is/xWf4rP8AFZ/is/xWf4rP8Vn+Kz/FZjrBHwAtQtRBRRX+Bnz58+fPnz58+fPnz55peKJWaA2Wv/7/AP8A/wDv/wD/AP1ef//Z" name="Obrázek1" align="bottom" width="648" height="377" border= "0">


Zmiešaná vakcína sa podáva 1ml injekčnou striekačkou delenou na stotinky mililitra (1/100) zakončenou zošikmenou ihlou (25G alebo 26G).

Tryskové injekcie alebo pomôcka na mnohopočetné pichanie sa nemajú používať na podanie vakcíny.


Predávkovanie alebo nesprávne podanie

Predávkovanie zvyšuje riziko hnisavej lymfadenitídy a môže viesť k vzniku veľkej jazvy.

Nadmerné predávkovanie zvyšuje riziko nežiaducich BCG komplikácií.

Hlboká aplikácia zvyšuje riziko lymfadenitídy a tvorbu abscesu.


Liečba komplikácií po očkovaní s BCG Vaccine SSI.

Ak sa po očkovaní s BCG Vaccine SSI objaví systémová infekcia alebo pretrvávajúca lokálna infekcia, treba požiadať o radu odborného lekára aby rozhodol o vhodnom režime a manažmente liečby.


Citlivosť BCG kmeňa na antibiotiká:

Tabuľka uvedená nižšie udáva minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) pre vybrané antituberkulotiká k BCG, dánskemu kmeňu 1331 (ako bolo zistené Bactec-om 460).

MIC pre izoniazid je 0,4 mg/l. Neexistuje zhoda v názoroch, či Mycobacterium bovis má byť klasifikovaný ako citlivý, stredne citlivý alebo rezistentný na izoniazid, keď MIC je 0,4 mg/l. Avšak na základe kritérií pre hodnotenie Mycobacterium tuberculosis sa kmeň môže hodnotiť ako stredne citlivý.


Liek

Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC)

Izoniazid

0,4 mg/l

Streptomycín

2,0 mg/l

Rifampicín

2,0 mg/l

Etambutol

2,5 mg/l


BCG, dánsky kmeň 1331 je rezistentný na pyrazinamid.


BCG Vaccine SSI

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2106/7632.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/04653

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


BCG Vaccine SSI

prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu.


2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Po rozpustení 1 dávka (0,1ml) pre dospelých a deti vo veku 12 mesiacov a viac obsahuje:

Mycobacterium bovisBCG (Bacillus Calmette-Guerin), dánsky kmeň 1331, živý oslabený,

2-8 x 105cfu.

Po rozpustení 1 dávka (0,05ml) pre dojčatá mladšie ako 12 mesiacov obsahuje:

Mycobacterium bovisBCG (Bacillus Calmette-Guerin), dánsky kmeň 1331, živý oslabený,

1-4 x 105cfu.


Toto je viacdávkový obal. Pozri časť 6.5, kde je uvedený počet dávok v injekčnej liekovke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu.

Biely kryštalický prášok (môže byť ťažko viditeľný vzhľadom na malé množstvo prášku v injekčnej liekovke).

Rozpúšťadlo je bezfarebný roztok bez akýchkoľvek viditeľných čiastočiek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Aktívna imunizácia proti tuberkulóze.

BCG Vaccine SSI sa používa na základe oficiálnych národných odporúčaní.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:


Dospelí a deti vo veku 12 mesiacov a viac:
0,1 ml rozpustenej vakcíny sa podá injekčne výhradne intradermálne.

Dojčatá mladšie ako 12 mesiacov:

0,05 ml rozpustenej vakcíny sa podá výhradne intradermálne.


Potreba vykonania tuberkulínového testu pred podaním BCG Vaccine SSI sa má zvážiť podľa národných odporúčaní.


Spôsob podávania:


Miesto podania injekcie má byť čisté a suché. Ak sa použije antiseptikum (ako alkohol) na utretie kože, musí sa úplne odpariť pred podaním vakcíny.


BCG Vaccine má aplikovať personál školený v intradermálnej technike.

Vakcína sa má podať výhradne intradermálne do ramena v mieste distálneho úponu deltového svalu k ramenu (cca. v jednej tretine dolnej časti hornej končatiny), nasledovným spôsobom:
- koža je natiahnutá medzi palcom a ukazovákom,

- ihla má byť takmer paralelne s povrchom kože a pomaly sa vnárať (šikmým otvorom hore),

približne 2 mm do povrchových vrstiev kože,
- ihla má byť viditeľná cez povrch kože počas vnárania,
- injekcia má byť podávaná pomaly,
- znakom správneho podania je vyvýšený vyblednutý pľuzgierik,
- miesto po podaní injekcie je treba nechať odkryté, aby sa urýchlilo hojenie.


Pre informácie ohľadne očakávaných reakcií po úspešnom očkovaní s BCG Vaccine SSI pozri časť 4.8.


BCG Vaccine SSI sa má podávať 1ml injekčnou striekačkou delenou na stotinky ml (1/100 ml) zakončenou krátkou zošikmenou ihlou (25G/0,50 mm alebo 26G/0,45 mm). Tryskové injekcie alebo pomôcka na mnohopočetné pichanie sa nemajú používať na podávanie vakcíny.


Pre návod na rekonštitúciu vakcíny pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


BCG Vaccine SSI sa nemá podávať osobám, u ktorých je známa precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku vakcíny.


Za normálnych okolností sa má očkovanie posunúť u osôb s horúčkou alebo s generalizovanými infikovanými kožnými ochoreniami. Ekzém nie je kontraindikácia, ale v mieste očkovania nesmie byť lézia.


BCG Vaccine SSI sa nemá podávať osobám, ktoré užívajú systémové kortikoidy alebo imunosupresívnu liečbu vrátane rádioterapie, ďalej osobám s malígnymi ochoreniami (napr. lymfóm, leukémia, Hodgkinova choroba alebo iné nádory retikulo-endoteliálneho systému), osobám s primárnou alebo sekundárnou immunodeficienciou, osobám s HIV-infekciou, vrátane dojčiat narodených HIV- pozitívnym matkám. U týchto pacientov môže byť účinok BCG vakcinácie zvýraznený a je možný vznik generalizovanej BCG infekcie.

BCG Vaccine SSI sa nemá podávať osobám, ktoré dostávajú antituberkulotiká.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Aj keď anafylaxia je zriedkavá, vždy majú byť počas očkovania poruke prostriedky na jej zvládnutie. Vždy keď je to možné, pacienti majú byť pozorovaní pre možnosť vzniku alergickej reakcie počas 15 – 20 minút po očkovaní.


Tuberkulín pozitívne osoby (pre definíciu tuberkulín pozitívnej reakcie treba konzultovať národné smernice) nepotrebujú vakcínu. Podanie vakcíny takýmto osobám môže mať za následok závažnú lokálnu reakciu.


Injekcie podané príliš hlboko zvyšujú riziko lymfadenitídy a vzniku abscesu.


Pozri časť 4.8 ohľadne nežiaducich účinkov spôsobených BCG infekciou a citlivosti kmeňa na antituberkulotíká.


Pri podávaní základných imunizačných dávok veľmi predčasne narodeným deťom (narodené do a vrátane 28 týždňa gravidity) a obzvlášť deťom, ktoré majú v anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, sa má zvážiť potenciálne riziko apnoe a potreba monitorovania dýchacích funkcií v priebehu 48-72 h. Vzhľadom k tomu, že prínos očkovania je v tejto skupine detí vysoký, očkovanie sa nemá odoprieť alebo odložiť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Intradermálna BCG vakcinácia sa môže podať súčasne s inaktivovanými alebo živými vakcínami, vrátane kombinovanej vakcíny proti osýpkam, príušniciam a rubeole.


Ostatné vakcíny podávané v rovnakom čase ako BCG Vaccine SSI sa nemajú podávať do toho istého ramena. Ak sa nepodajú v rovnakom čase, je potrebné dodržať interval nie menej ako štyri týždne medzi podaním dvoch živých vakcín.


Z dôvodu rizika vzniku lokálnej lymfadenitídy sa odporúča v nasledujúcich troch mesiacoch nepodať žiadnu inú vakcína do ramena, kde sa podala BCG vakcína.


 1. Gravidita a laktácia


Aj keď sa s BCG vakcínou nespájajú žiadne škodlivé účinky na plod, očkovanie počas gravidity a laktácie sa neodporúča.

Avšak v oblastiach s vysokým rizikom tuberkulóznej infekcie sa môže BCG podať aj v čase gravidity a laktácie v prípade, že prínos očkovania prevýši riziko.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


BCG Vaccine SSI nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Očakávaná reakcia po úspešnom očkovaní s BCG Vaccine SSI predstavuje induráciu v mieste vpichu injekcie s následnou miestnou léziou, ktorá môže hnisať o niekoľko týždňov neskôr, zahojí sa po niekoľkých mesiacoch, kedy sa vytvorí malá plochá jazva.

Lokálne vedľajšie reakcie môžu zahŕňať erytém (začervenanie) a bolestivosť.


Tiež môže prísť k zväčšeniu regionálnych lymfatických uzlín do < 1 cm.


Medzi nežiaduce účinky očkovania patria:


Menej časté

(>/1000, <1/100)

Systémové: bolesť hlavy, horúčka.

Miestne: zväčšenie regionálnej lymfatickej uzliny >1 cm. Ulcerácia s mokvaním v mieste vpichu injekcie.

Zriedkavé(<1/1000)

Systémové: diseminované BCG komplikácie ako osteitída alebo osteomyelitída.

Alergické reakcie, vrátane anafylaktickej reakcie.

Miestne: supuratívna lymfadenitída, tvorba abscesu.


Apnoe u veľmi predčasne narodených detí (do a vrátane 28 týždňa gravidity) (pozri časť 4.4.)


Počas postmarketingového sledovania bezpečnosti sa medzi pacientmi, ktorým bola podaná injekcia vyskytla synkopa (náhle bezvedomie). Taktiež boli hlásené záchvaty a kŕče.

Výrazná odpoveď na BCG Vaccine SSI môže vyústiť do mokvajúceho vredu.Toto sa môže pripísať neúmyselnému subkutánnemu podaniu alebo podaniu vyššej dávky. Vred sa má vysušovať a vyhýbať tesnému oblečeniu, pod ktorým by mohol prasknúť.


Ak sa po očkovaní s BCG Vaccine SSI objaví systémová infekcia alebo pretrvávajúca lokálna infekcia, treba požiadať o radu odborného lekára aby rozhodol o vhodnom režime a manažmente liečby.


Citlivosť BCG kmeňa na antibiotiká:


Časť 5.1 obsahuje tabuľku s minimálnymi inhibičnými koncentráciami (MIC) pre vybrané antituberkulotiká k BCG, dánskemu kmeňu 1331 (ako bolo zistené Bactec -om 460).


MIC pre izoniazid je 0,4 mg/ml.Neexistuje zhoda v názoroch, či Mycobacterium bovismá byť klasifikovaný ako citlivý, stredne citlivý alebo rezistentný na izoniazid, keď MIC je 0,4 mg/l. Avšak na základe kritérií pre hodnotenie Mycobacterium tuberculosissa kmeň môže hodnotiť ako stredne citlivý.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie zvyšuje riziko supuratívnej lymfadenitídy a môže viesť k vzniku veľkej jazvy.

Veľké predávkovanie zvyšuje riziko nežiaducich BCG komplikácií.

Pre liečbu diseminovaných infekcií po BCG, pozri časť 4.8.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vakcína proti tuberkulóze, živá, oslabená, ATC kód: J07AN01


Hodnoty MIC vybraných antituberkulotík proti BCG dánskemu kmeňu 1331 zistené použitím metódy Bactec 460 sú nasledovné:

Liek

Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC)

Izoniazid

0,4 mg/l

Streptomycín

2,0 mg/l

Rifampicín

2,0 mg/l

Etambutol

2,5 mg/l


BCG, dánsky kmeň 1331 je rezistentný na pyrazinamid.


Očkovanie s BCG Vaccine SSI navodí bunkami sprostredkovanú imunitnú odpoveď, ktorá vytváravariabilný stupeň ochrany pred infekciou M. tuberculosis. Trvanie imunity po očkovaní BCG nie je známe, alesú náznaky poklesu imunity po 10 rokoch.


Zaočkované osoby sa obyčajne stanú t
uberkulín pozitívne po 6 týždňoch.

Pozitívny tuberkulínový test poukazuje na odpoveď imunitného systému na BCG vakcináciu alebo na mykobakteriálnu infekciu. Avšak vzťah medzi postvakcinačným tuberkulínovým testom a stupňom ochrany navodenej BCG vakcináciou zostáva nejasný.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Nie sú pre vakcíny relevantné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú dostupné relevantné údaje.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Prášok:

nátrium hydrogenoglutamát

Rozpúšťadlo:
heptahydrát síranu horečnatého

hydrogenfosforečnan draselný

monohydrát kyseliny citrónovej

monohydrát asparaginu

citrónan amónno – železitý

glycerol 85%
voda na injekciu

6.2 Inkompatibility


BCG Vaccine SSI sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov.


Z mikrobiologického hľadiska sa prípravok má použiť ihneď po rozpustení. Stabilita z hľadiska životnosti bola preukázaná 4 hodiny po rozpustení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C – 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Prášok v injekčnej liekovke jantárovej farby zo skla typu I so zátkou z bromobutylu a hliníkovým viečkom, 1 ml rozpúšťadla v injekčnej liekovke zo skla typu I so zátkou z chlorobutylu a hliníkovým viečkom.

Balenia po 1, 5, 10 injekčných liekoviek a balenie s 1 injekčnou liekovkou obsahuje
1 jednodávkový injekčný set (jednu polypropylénovú injekčnú striekačku a dve injekčné ihly (jednu dlhú na pridanie rozpúšťadla a jednu krátku na intradermálnu injekciu)).


Jedna injekčná liekovka rozpustenej vakcíny obsahuje 1 ml, čo zodpovedá 10 dávkam pre dospelých a deti vo veku 12 mesiacov a viac (0,1 ml) alebo 20 dávkam pre dojčatá do
12 mesiacov (0,05 ml).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Rozpúšťanie:

Len rozpúšťadlo priložené k BCG Vaccine sa má použiť na rozpúšťanie.

Gumená zátka nesmie byť utretá žiadnym antiseptikom alebo detergentom. Ak sa použije alkohol na potretie gumenej zátky injekčnej liekovky, musí sa vypariť pred tým, ako sa zátka prepichne ihlou.

Vakcína musí byť dôkladne vizuálne prezretá pred aj po rozpustení kvôli akejkoľvek možnej cudzej látke, ešte pred jej podaním.


Pri použití injekčnej striekačky s pripojenou dlhou ihlou preneste obsah rozpúšťadla podľa údaja na obale do injekčnej liekovky. Opatrne injekčnú liekovku niekoľkokrát prevracajte, aby sa lyofilizovaná BCG dôkladne rozpustila. NETRASTE. Jemnými krúživými pohybmi otáčajte injekčnú liekovku s rozpustenou vakcínou pred natiahnutím každej jednotlivej dávky. Pri natiahnutí do injekčnej striekačky má byť suspenzia vakcíny homogénna, jemne opalizujúca a bezfarebná.


Z mikrobiologického hľadiska sa má prípravok použiť okamžite po rozpustení. Stabilita z hľadiska životnosti bola preukázaná 4 hodiny po rozpustení.


Nepoužité vakcíny alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Statens Serum Institut
5, Artillerivej
DK-2300 Kodaň S
Dánsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0139/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


27.07.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


apríl 2009


- 6 -

BCG Vaccine SSI