+ ipil.sk

BECLOMET EASYHALER 200 mcgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/02414


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


BECLOMET EASYHALER 200 mcg

inhalačný prášok

Beklometazóndipropionát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Beclomet Easyhaler 200 mcg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako použijete Beclomet Easyhaler 200mcg

3. Ako používať Beclomet Easyhaler 200mcg

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Beclomet Easyhaler 200mcg

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


 1. Čo je Beclomet Easyhaler 200 mcg a na čo sa používa


Beclomet Easyhaler sa používa na liečbu ľahkej, strednej a ťažkej formy pretrvávajúcej prieduškovej astmy u dospelých a detí od 6 rokov.


Beclomet Easyhaler 200 mcg obsahuje beklometazóndipropionát (kortikoid), ktorý má protizápalový účinok. Po podaní pôsobí iba lokálne v pľúcach a pri odporučenom dávkovaní nemá celkové vedľajšie účinky. To umožňuje jeho používanie pri liečbe prieduškovej astmy. Účinok Beclomet Easyhaler 200 mcg sa zvyčajne prejaví postupne v priebehu jedného týždňa, najlepšie účinky sa dosiahnu pri jeho pravidelnom používaní. Beclomet Easyhaler 200mcg sa nepoužíva na liečbu akútneho astmatického záchvatu.


 1. Čo potrebujete vedieť skôr, akopoužijete Beclomet Easyhaler 200 mcg


Nepoužívajte Beclomet Easyhaler 200mcg:

- keď ste alergický (precitlivený) na beklometazóndipropionát alebo na laktózu (ktorá obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín). Ak ste alergický alebo si myslíte, že ste alergický na tieto látky, informujte o tom svojho lekára ešte pred tým, než začnete inhalátor používať.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používaťBeclomet Easyhaler 200

mcg

- keď máte ochorenie dýchacích ciest spôsobené vírusom, baktériami a plesňami alebo pľúcnu tuberkulózu.


Je potrebné informovať lekára, ak máte pľúcnu tuberkulózu, alebo neliečenú infekciu dýchacích ciest alebo oka.


Beclomet Easyhaler 200mcg nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov a na dosiahnutie optimálneho účinku sa musí používať pravidelne. Účinok beklometazónu sa prejaví až po niekoľkých dňoch liečby a maximum dosiahne až po pár týždňoch.

Nikdy liečbu Beclomet Easyhaler 200mcg náhle neprerušte.


Aby sa znížilo riziko vedľajších účinkov po každej aplikácii lieku si ústa dôkladne vypláchnite vodou a vypľujte ju.


Ak tiež používate inhalačné beta2-sympatomimetikum (liek na uvoľnenie), napríklad salbutamol, mali by ste si ho aplikovať pred podaním Beclomet Easyhaler 200mcg (tzv. preventívny liek).


Ak pri liečbe Beclomet Easyhaler mávate astmatické záchvaty, ktoré nereagujú na bronchodilatačné lieky, ihneď sa poraďte s ošetrujúcim lekárom.


Ak cítite, že sa vaša astma zhoršuje aj napriek tomu, že pravidelne užívate Beclomet Easyhaler 200mcg, ihneď sa poraďte s ošetrujúcim lekárom.


Tak ako aj iné steroidy vo vysokých dávkach, aj beklometazóndipropionát môže spôsobiť útlm funkcie kôry nadobličiek, preto je potrebné robiť pravidelné odbery krvi na zistenie hladiny kortizolu. U väčšiny pacientov sa pri dávkovaní do 1500 μg denne nezistili príznaky útlmu kôry nadobličiek.


Iné lieky a Beclomet Easyhaler 200 mcg

Účinky Beclomet Easyhaler 200mcg a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ak užívate,alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčeniea plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiela obsluha strojov

Beclomet Easyhaler 200 mcg nemá tlmiace účinky.


Beclomet Easyhaler 200 mcgobsahuje laktózu

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak vám lekár oznámil, že máte neznášanlivosť niektorých druhov cukrov, alebo ste alergický na mliečne bielkoviny, oznámte to lekárovi ešte pred tým, než začnete užívať tento liek.


 1. Ako používať Beclomet Easyhaler 200 mcg


Vždy používajte tento liekpresne tak, ako vámpovedalváš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti nad 12 rokov: obvyklá dávka je 200 - 400 mikrogramov dvakrát denne. Ak je treba, môže vám lekár odporučiť zvýšenie dávky až na 1600 mikrogramov denne, rozdelených na dve až štyri dávky. Po zlepšení stavu sa dávka opäť postupne znižuje.


Deti od 6 do 12 rokov: obvyklá dávka je 200 mikrogramov raz alebo dvakrát denne. V niektorých prípadoch môže lekár odporučiť zvýšenie dávky až na 800 mikrogramov denne, rozdelených na dve až štyri dávky. Po zlepšení stavu sa táto dávka opäť postupne znižuje.


Liek je určený len na inhalačné podanie, neprehĺtajte ho. Inhalačný prášok Beclomet Easyhaler 200mcgsa musí používať pravidelne.


Lieky určené na odstránenie akútneho záchvatu dýchavičnosti môžete používať súčasne s liekom Beclomet Easyhaler 200mcg, podľa pokynov lekára.


Uistite sa, že máte dostatočnú zásobu lieku aj počas dovolenky alebo inej cesty.


Používanie inhalátora Beclomet Easyhaler 200 mcg je jednoduché. Pred použitím inhalačného prášku Beclomet Easyhaler 200 mcg si pozorne prečítajte tento návod a postupujte podľa neho.


Príprava práškového inhalátora na prvé použitie

Vytiahnite inhalátor zo škatuľky. Inhalátor sa nachádza vo fóliovom vrecku, ktoré ho chráni pred vlhkom. Fóliové vrecko roztrhnite iba v prípade, že inhalátor začnete používať.


Ubezpečte sa, že inhalátor obsahuje všetky súčasti (Obrázok 1):

 • Inhalátor s krytkou na náustku

 • Ochranný kryt (dostanete ho od svojho lekára).

Ak nepoužívate ochranný krytprejdite k časti „Aplikácia lieku Beclomet Easyhaler

200 mcg


Inhalátor vložte do ochranného krytu:
Ochranný kryt otvorte (Obrázok 2). Ubezpečte sa, že na náustku inhalátora je nasadená krytka (bráni náhodnému stlačeniu inhalátora). Vložte inhalátor do ochranného krytu aby ste zvýšili trvanlivosť výrobku.

Ak inhalátor nepoužijete hneď, zatvorte ochranný kryt.


Aplikácia Beclomet Easyhaler200 mcg

Ak používate liek na úľavu („zmierňovač“), použite ho ako prvý.

Otvorte ochranný kryt.

Odstráňte krytku náustku.


 1. Zatraste

 • Inhalátorom rázne zatraste tri až päť krát smerom hore a dole (Obrázok 3a alebo 3b). Tým zaistíte, že sa prášok riadne uvoľní a odmeria sa správna dávka.


Presvedčte sa...

 • Že ste zatriasli smerom hore a dole

 • Že ste pri trasení nestlačili dávkovač.


 1. Stlačte

 • Držte inhalátor vo zvislej polohe, zovretý medzi ukazovákom a palcom (Obrázok 4a alebo 4b).

 • Inhalátor stláčajte až kým budete počuť cvaknutie a nechajte ho, aby sa vrátil do pôvodnej polohy. Týmto sa odmeria dávka do komory inhalátora vo vnútri náustku.


Presvedčte sa...

 • Že krytka náustku nie je nasadená na náustku, to by zabránilo stlačeniu dávkovača.

 • Že ste dávkovač pred užitím lieku stlačili len raz. Ak ste ho stlačili viac ako raz, prečítajte si časť „Ak máte problémy s používaním inhalátora“

 • Že ste inhalátor pri stlačení a pred inhaláciou držali stále vo zvislej polohe.


 1. Inhalujte

V sede alebo postojačky

 • Najprv normálne vydýchnite.

 • Vložte si náustok do úst medzi zuby a zovrite ho perami (Obrázok 5a alebo 5b).

 • Silno a hlboko vdýchnite.

 • Vyberte si inhalátor z úst a aspoň na 5 sekúnd zadržte dych.


Presvedčte sa...

 • Že ste si náustok vložili do úst celý tak, že sa Vám prášok nezachytí na zuboch

 • Že ste perami dobre utesnili náustok

 • Že ste do inhalátora nevydýchli. Je to dôležité. Inhalátor sa tým môže upchať. Ak ste do inhalátora vydýchli, prečítajte si časť „Ak máte problémy s používaním inhalátora.“


Ak máte problémy s používaním inhalátora

 • Neponáhľajte sa. Je dôležité dýchať normálne. Niekoľkokrát si to vyskúšajte pred zrkadlom, pomôže Vám to.

 • Ak ste inhalátor stlačili náhodne, alebo omylom viackrát než raz alebo ste do inhalátora vydýchli, vyprázdnite prášok z náustku inhalátora jeho poklepaním o dosku stola alebo o dlaň (Obrázok 6a alebo 6b). Tým sa zaistí správne dávkovanie. Potom zopakujte postup v bodoch A, B a C.


Ak Vám lekár predpísal dve dávky

 • Zopakujte postup v bodoch A, B a C.


Po použití inhalátora

 • Na náustok nasaďte krytku. Ak používate ochranný kryt, zatvorte ho.

 • Vypláchnite si dôkladne ústa vodou alebo si vyčistite zuby. Tým zbavíte ústnu dutinu od zachytených stôp prášku, ktoré by inak mohli spôsobiť kvasinkovú infekciu.


Ak ste použili viac Beclomet Easyhaler 200 mcg, ako ste mali

Je dôležité, aby ste užili dávku, ktorá je uvedená na štítku od lekárnika lebo ako Vám odporučil Váš lekár. Môžete užiť len toľko koľko Vám odporučil lekár. Použitie lieku vo vyššej alebo nižšej dávke Vám môže zhoršiť príznaky.


Ak ste zabudli použiť Beclomet Easyhaler 200 mcg

Ak ste vynechali vdych, bez obáv užite liek čo najskôr. Ak je čas na ďalšiu inhaláciu, vdýchnite obvyklú dávku. Nevdychujte dvakrát, aby ste nahradili vynechanú dávku. Je vhodné užívať Beclomet Easyhaler 200mcg každý deň v rovnaký čas.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencia výskytu vedľajších účinkov je definovaná nasledovne:

Veľmi časté (u viac než jedného pacienta z 10)

Časté (u menej než jedného pacienta z 10)

Menej časté (u menej než jedného pacienta zo 100)

Zriedkavé (u menej než jedného pacienta z 1 000)

Veľmi zriedkavé (u menej než jedného pacienta z 1 000)

Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)


Časté vedľajšie účinky:

Jedným z možných častých vedľajších účinkov môžu byť plesňové infekcie v ústnej dutine a v hrdle, čo však väčšinou nebýva dôvod na prerušenie liečby. U niektorých pacientov sa môže vyskytnúť podráždenie v hrdle, zachrípnutie a kašeľ. Týmto vedľajším účinkom možno väčšinou predchádzať dôsledným vyplachovaním úst po inhalácii.


Zriedkavé vedľajšie účinky:

Zriedkavo môže inhalačná liečba spôsobiť bronchospazmus (kŕčovité zúženie priedušiek prejavujúce sa sťažených dýchaním). Ak pocítite náhle zhoršenie dýchacích ťažkostí, sipot po použití Beclomet Easyhaleru, prestaňte ho používať a ihneď vyhľadajte pomoc lekára.


Neznáme vedľajšie účinky:

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie zahŕňajúce žihľavku, vyrážku, svrbenie alebo sčervenenie kože, opuch tváre, pier alebo hrdla, dýchavičnosť a/alebo skrátený dych.

Medzi ďalšie neznáme vedľajšie účinky patrí zápal pľúc, poruchy rastu u detí a dospievajúcich, sklon k tvorbe modrín, stenčenie kože, zmeny kostného metabolizmu, katarakta (šedý zákal), glaukom (zelený zákal).


Môžu sa vyskytnúť aj problémy so spánkom, depresia alebo ustarostenosť, nepokoj, nervozita, prílišná excitácia alebo podráždenosť. Tieto účinky sa častejšie vyskytujú u detí.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Beclomet Easyhaler 200 mcg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


Čas použiteľnosti Beclomet Easyhaler 200 mcg je 3 roky v uzavretej hliníkovej fólii a 6 mesiacov po jej otvorení.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Beclomet Easyhaler 200mcgobsahuje


 • Liečivo je beklometazóndipropionát. Jedna dávka obsahuje 200 mikrogramov liečiva.

 • Ďalšou zložkou je: monohydrát laktózy.


Beclomet Easyhaler 200 mcgsa predáva v baleniach, ktoré obsahujú jeden (200 dávok) alebo dva inhalátory (2 x 200 dávok). V balení sa môže nachádzať ochranný kryt.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca


Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Fínsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2012.


mORUPo6sTlcwbBqdeEWztfsmE4/6G6nNs7dkBfpsOvimJWsu2wOZbGuyosHE//UEWaVVs/3mmaw3VC7+IE95tMT0ApmDkKkKJYxspj4uyO9MkOF9hOr99k5NWtw3WjK7kZ8oPhpQrn/sklmsPrEnU8XzN2B004Ss+YzT2PKAlf65V5oOYOZRnQx1qSDTsiQXzx4xZ0q9AeyVrFDLtitATFkvOkVGsad+z2Q5UR0T2ByrWp6tNlKV26t7ZPEeyGQJwRrudf0otkUcmULJiJ5pSNPy2yzPaLEjiy5UTBUvqkdR94cbWUW0KaF+H+AkJjJwUTfPjWq53d6wa5uGJXkxZW0vmmfIEIVT8rZi0c1wGE0RleQdLs4u2QLRN43cI91VsZJaCcts2OGSJSWJc9QG9kzWjpPSVb0WHenwoC6D7rU4EBmk1SwGqsilJBse1G1YahHWtgcjY1phzRd6lcMDlKAunoUVSnDfZO2o+y8lGR0eBgTMsgzFws/DkKH0JJk2qGwlrLMyxJZQS0b3QoaU178V+26jCEidbAsn2g2RLZ9nMITDXZHorFrvkyYRP88VXZ411y1PVnTIuDHUNcOU3LAqiQMOMFmyNBlQaYYFZFqxHr54w8mQ86KZGdgTmW6MsUwbqWasLGFxLPohXfvMal9aW7K468XPmj2AepLX+dUYGX9ntZevN9lUWknxMtLaZvNWtO8JX70zGXTnlucxQcYUL0bIhAkw4at3JwsdyMoIBsyomu+TDJYu25OFMLWJXMhtPRNkVnuTW5Jxy8GWrH56RTSv4z7J+Irc28lLkKRfErSGF5NdL09GXMhKQko8RGnJ1ouTFU5kVaoP6xqycnmy/HXiQMZSy4bJgsXJrsEUsyf7fpuRz9ouoiULFydbw69975BeSS7bXGtGwrKXX5Cs4ks+oqlL+veQZq+4hkw6ls3L463JyghsWDeyOmWVLdHJpI5bkIx16MT6eHolf/d3mcy1pp5JHWdfYY1kRVKRxLp3aiSXa98asvXiZDnMT7uTVb8iXLEpMjXWWpAMNk2MXEsTBMiCZiSjDHCnnzhNBlsThk5zzFJSPveoyGTTdMv8aTLwBwQeZExzPHvSuvmkHluQrIIR99ppfkEIj8DhuZbU7QTegmSsU8nqrQcZX/+cq/LMf2dxMhqCo92dTPiDWJF+xdh+pvTukmSsta/q4gtnMhnolZE3X31FvmgCsdwa+SRZnrBxADXGTfREerFgs40cWWxO4WcGMjCsSg+ySJJFfIJDAS1ItoVfX7mTKc2a675J8y4MWiLTZNCveJBJhEJ3GrkpxkmyDatp3+nBIVbSuB1bZxCIWyOfJAuYOis8ZmbUtEtn9no5MqZ/CGsF7vosb+ceo72QlTBnUiQ2W1Drkn2uiDKcadOLpFzIaMTX37jbZ+mlapUF3j3BaXpzmiwuudt1NHBqlKyND2pdtWMzfD5kRUK5C9FpMAZy3fpdcpRpTm5aAxlTZ6yWXY9fMiwbNARArtNs6FovshwUU6nN11iTNYojbbWtm2KcItvBr2T131mhbXBEB/m1ejcyjeBBdgPlqPvRrcnaBt3uVTMyjeBBFvK0WPOMPMiaBk1X6na3Nj5BVoUs+Rw2nXdVaBst3kvtVeOYzNQasQjmBNljSrcKIsZKLdm/l4+g0VJkNGJpAZmzhbapNY+UDHxxiqadJINNNtjLlqmAf+VOhs9yWSfwj6PymSDLQGnTOO9ZgEaB0ASs8EWcn2POT5JlfGl5ohYXWstDh6xOf7Ltmt5zyFagtCksD63GZudG5L5LlhHyuWaqzSPjs/msgUa1Cjuzlc7sOwj5dP31UmRVICad4JW6FSeQdYyxTmTaLLKS7/9d8Y6gIm4D/2TAgP16OTJejizHwERInVpnd0dyLxknown8bEYGfrnUqQ0A1R7JclGJA97ciVNxQg+5R7JMLKDe8Oq/oi41GKY39kh2LYIYWIdOYtgPzYEMDI09kq3FtPcWOieWCYVLTdsvWSAmY6DvJLBXhosO3+yTjCkyufEloyu4I+xEyIQ6E0/I2Ugof+VQnNleyRLhiONRLgQ8T7m9tmUZvT+yQvbJ3O274urNnox6DLicyXg7ELu/Yh/FtFTBHsm2yl7ORL6tO9v8TpOt90jWbGbHeMpYKE/71rnZI1mgBq45Lxmw0kr71pk6uvFcyMJmNpKHe3IVYt86+bhrP2RKndX89CmpnszLUJWwIde+yCjaUocrTv4ga6ObRm5uvAEZI8vxkJqooZB131mGeyPbYq/ZWsXdj8Wr9iWY3LXERsbIVij+GtrlZvLqvqRuzrIBGXvWGnlVYSZEqhDrbiDbFxkzFVu/MagzqUL+rW03kO+NLEQOMKXO6tE1C32h+yJjpmLLcN9aW5XtA6nz9EYPYZgsT9Ck96adsbR2gnUX/7nLCFmGp0kD5NmxnT21ztxRGSHboh4Z6lajnazndV19uz0ZIVshMhhxNzFt1lOK7jPJHRkmY2XR+r9gLr2pz9aNU1+Z7iHDZEWIPMB5jOYdrGt2M/HkKyNkeOoww9sGW/uBR1Ye2cswGesz27xJ8eCxtDWEnCdeujJMlqGaBe2/tTvKdkenabGukGMyTLbq1PnW2CrfWT5xtkIbJlujWcD2eBb+KbF94lyFNkjGmmJb56GOtc2hTGyfOFehDZKVIdL1YHW3JUgTW0U1d4gySMbUWTsK0NQZawtWxmMxX6ENkuX4F2+1LqlIrHQtnW8HDZJtcQTDjeYL4/HSdmQzm8Ag2R1qjfyQY3S93VgA7AH3uDUzWYjaPDQFtFKvsDPxIZf14LNFyJguQ6EDsbbIu7BzCUHNnFmcQ2QQc9OQQSNFKw4g+4g50/ihzY6zohZkrL23wXbQMaHOGeqfRXGKQ05ndepDZJrZc6/HDvPdgszFyWtDMUtvDJFpZs9Ot/2BrLJwvHCo9ZxMGyJb4XnTzuQW1ybG2c6N6GnTOZk2QAaF14wCoFjxlPhu5CZddsL3QD+JFyUDmGYHZsgv7HASCsSkqh7EiLm0KHYXMrDgG90KSgPH7AmyvzC0zns5dHKMDDCRQYY02QQWA45zlO8NZLm0COZk2gAZmHxNNkHPjluYRHpvSFVZUZl/Gxggg4bXZNN1Z8GBna1Naypuyv37gT4Z75hUf8QnKHDidnlAm8DlzFul9cmKEJFBL6XNhtg9qA1cdph6NJJxK1llDVBpET6RVapV6xhMfTOtRyYC9FS6QKXto2BJFjY11duV3CMT5rsiA0sDb8Fju/wmaAYS1u4GI5lQ74oMtAdeD2pLtmmGTt5WWo9MBFyrDby6S/htHXsb0ZBcbjGRVdrKcR6BFnuQXbcdk3PM6wiZfLTsncDVpKkzW7Itinb39D52yaRDLms/aerMlqxA6uL/8euhumRqWl/gpHVHndm6tiGg9NNI3uM38OyQKa+XGO3yT9p0oANZs0m3Z+vskKnRnGhZ3KOp7ShmuwCNj+xV0n59Z4dMtXWhb3ml02qJbUSBCFWQF7vG+A6SNZqbN3WuLbUfbB1RsEaJ+bkfO2TKBSRqLXzSlzZak4HOaC7OJi60JWttWSK9yHqdt16ypDndHePvB8kaw+CvCBHNQa9Z9mS4bn3v0wR0MtRhF+QrHqmqs0yfBIRT0uqWjyWkk6Gio+lXvG3pu1zZ73mlGT8+FU0n04pOBLjrGyTak2mxVD5+bp1MK7piYAd3+/gQzdHs4+fWybQsEe4vvfI6RK7g8TONnKC46GRa0XHrtrNS24EMp1V6NE6dTDOs+fRMpwufOAdlUjz6J51MWzvLq1knKNBpjxgkzktAp8hEre0Ea/m6KTzsWo1MWxEsEuuoCV8yj8apk0XovVDinYrlS+YxQ6yR4eouhzydFH3JPGaIdbIE/UGUbKe5e7vD3E00nQy9F2P17sYT3mTuM8SjZCL7u5HE3mTuJtoYmZz/6JC5L+dvkna+c4xMjsQ61rXPdktSnCvaSAtQE78dw8rXe8LkTxLjJbqMaA21+LDTq8wgc47G0cmaBytveaefnBFaT4P3bjeMkClHTueHzgn6d1vOOEamtkXqtsU5ofWuruTBfrNZrtnVQm47ZOjiGmGrW0GRTASmi76L+wEQc2J9fmj36rSSQfuMz5iC4dKNnvUwAFtxDJgeIhMzbGCfdX1ys2LKHufsYiHyhDu+YMait7H2vFAftzagk4mhET8zCYYB3eAk/25TPMvphw2QCZsR9q/shkPN6AK4zCDj3aSoqdCld8nmhpT9ny4X62R5pOo/X+LabU2z44pdpOPXCOr/Wyy7zcjvSvcektmx2C7S8VIRQvgAgKbkp3y/yAT/eXZk/Twyocye/kd5UJNMC5uaHVY8g6ySe0NWfO8+Guba4mAvd+tCZLXcWBa+zcmX0Xd/gWua/crSPZBlYkqGd5zpi1gc69T88ZBgvTkUbv+IMK4f3iXspc202THis8iEZYajs5q9NQ9czXqziDy0DBvGf0NeynewKfgBpTfzSlZ0rdm5zRlns1fjuEmXjGYkW+nnSchdP+av+nKTXuxBQbrxT7kI1TpwNRsgy3oTpYT8S1aYXyYHQlIgFpPcKWgOz9lwf7Eh+3efkS9T14HsbLFaX1uSN39y6GpmufL38c2j04luS4j9muRDy5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYueyTLkvaMnM311JWDsk+yuF1bv3bfAGOKrArbDQXc9zAqSdiQVUuTBS2Z+26pJVnvjSwn7S4k7hulFIiMLk6WNAnanlWKUyZ7I8tI3AC5n09QPCVv1Y4m+cJkKYkUmdWxZp2UI/JWbZWQLUtWrWmgyDzOdMji/C0J6BXcmK5T583dTWSypngcoJMlxSuyFnv8ANmsffZ0KQPW2Em94ntbE+tTBxHZBVnthYyGQBYTSQYbVTmR1S0ZWZxslZJLvucMI7M4cU2TFFqnIKtWLCHX7TmmyKKaJficJ5m/cCZb1fSCkAIqaLnaLEsW19cpecKTzN68JY67pQDZKnvB91Jbb9KXrltHTZOlhAR8R5L0zTt3svJinb3hdYGRXS1N9lnA9QXxIwuyN/xIvWCTOu/qayJ7GcAFlTfZiwjIWNtcnOwtJytJ4UFGgSyuoZvbC9mKkxHnFkCYPgvyfZFdp1Ww5le5k0EfEBT7IYuY+V49Wc0hE3lW/+E6fbckGeudsndzyF6tRT1jY6f0ckmyoCGrP+bOZHmYY7JF+wAgeyvI6sKZjOczeRPzEyYYWZiZ7rAmK1c0yMh8snhxsop1TawQVnyzRCCzPXSnIWPKpmjJHA1uI1m49iSjbFTH7tkTWcgsxzXfxBv6ADeyGsjWNFFk0XKlyUd1JJF55k6W/15Fwh/ccCzJ2Eg4U2Q0cSabKZO+oBVsFPf9wVh0+Xvp2ZspZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5czmbucydzlTOYuZzJ3OZO5y5nMXc5k7nImc5ffCjLfk1Q95beC7KCn7hyAzPvwvd8GssrvbA9v564D2enm2ZlMym9FCziTSfltKE3P4xpPOM8Sr9ucyPyOBT0E2cn2Tidcz85kUn4r9Jln24y9bvstITvd0jxZstO1Nc5kSs5k7rL/kXDsdZsLmecxr4cgW3/0ecAByLK1lwPtAGTuEbFcDkLmdQInjROf2/ZPVr74IvG4rXaqZ15klLiv4RJiTyaPyHWUw5DFHumXJ0tWEXsDUBcXssQj/VMm8z3u2p6sOFkyjyWcNZD5Tr24kPmkf7pk9SHI/CpMun+y8reOzPco+r2T9c6Bt5W9k+WR120HGNUdgMzT5/j3m+zW6wF57HXbAciK2Os2J7L3Xg84hM/xa68HHILMT06X7DvfG/8ek3nLmcxdftPJ/Feu+osVGaX/mL55neybRRcrsuJTwiTeN0vnoRZkH9OArBhatHcaLDZkJA2zGNaA7x8HiQUZJa/jPKm/f+kxENiQYOf5iyzIYJS95W+cU6eEfPrCzyduQVZAynym+s+dH8Eq56f/mWfbMZPxn8zHTc6jp5xA5SR+mWYkq6BJSibXH/8VWX0R1ZsnXiNVIxl3AcnZMMfRRsZ+CQwDqi/c7rMkK/jGUqJ5UbdiSb9MxACl9BlEG8lyuKCIxAenYsngarEPpE9xGsm2sFec2rQjjR2S5j49cWfuodKMZBtWHk2jzCL7lHnTqcVOpoVH6zSSBcW6LtRPdvGIlkAmHUilhxVoJmMZ1rZJh20AKVMYNY3EBw+/uJmsJiinHCpM8TJqm07qXtGMZEyHv2gbvYPeuC+jVgN6VDQLsgIZC5V9hdlWUbupp0dIhZHsPaswcfuR/CvblHess21VrHuvbkGmif2swEOdJlmTVblzN+BKZu9HfqjzqN03s3DuBoxkUedzOnTRkHyEPTBj9alyHkW45lmdxQMXDclH2JkK3RfZIklxJrNunR9ZR45apKOd4kFmrc47UUTOEx1Gsp7f2LYb6MY3ubrfjWS9MKVHy2Lpkrl2A+5kteUWunedz5XzbniGC7a9byxn37pktaPeMFvbvW8su4GH7hcv3IrTPEJJel/Ztc5eZjt2A0aygfBGu1aWdb/4wWkU4UVGI5uU+7vnu3UDFmP03hPsvAj9qbA/dypOO+9BR/rtdSjl/n1OG+pbkPWvsJsZ7CsXp2GnuW0OhLbRyCbpfpk79epmffbfDvi/rE7q6JedwyjCgmxVf/yyVwhWTqGBpuiiN0xk0A6LXtRRYVNhBnqx3KE4TWRlCNd0m7vVIG0gzNWlopnIuOesH3xpo9FS8iTpfucwgjKRca1Ee7/+3pxyFRR9VWg9vjGTibrei3Ec6Oe7UobffdErTgfz0UQm+mXaLU6LeXsaDeQ1tS9OE5nsiLJOihYLLAogC77u3GfvrjKR7STZqmOjmn87qwe0P1dlr9FMZHIY8Nck0hf8mc2GPPnb//rLXtdm33WayGRCFewhjcXcyDL65M2qd0ALXYwskv+STj/QHx50ZZuTYpV3i9N+QGwgKxVZ2iEzL5n+70lYkXW+6hxaZa3RbMmyDlnzh1EJV1H9ksEFevZa+6BNZLF8k3+lX1iZyKqna1BfkG3a99ZzVwYyVmjfiOv+u05XY1Jo5UUAE07MJNafYGWmWJAVaqxdhB3Hucl4LD8L+VVph8za3DCSyQVYlNWYGP+lN5zskvE8znpk1vN2BrK8Tj/hSUGN0TLN1KeL6Q12f9pRtlYDLzNZVpPn/MeXq84gyjR+Egnn8XXXgDRltiXZtv4oZ2bgmAIMY7I2hBejiJjC1WuWhQFlR6aewfoZrQ2YFJq4qwxzpm+0S23DWC3IhEsuI2jewYZMhCuEedHpoWxDMg1k3AjiHQqr0dospYlMaAdOppuLtn26DRmvGfAkbWxrIosk2Q+F3osvRMbVbNtFOZDJ6hQUXaeN7XpjG7Kmj9SqiOGnS7IbiFrVVnzYTijakDXZoyVqeIAig5e/0SraMmTC2G6yB3eWPd+1LjJ/hY2uPcRyIbQVWZMWNmh2DmSa6WP4SX5kWH8b+j9p9AoybQBs+EmWZIFOhpuAiQxjaO3RwvPgTtboD/MDJJmYr9BmdpYka34x9mo/Tif8HSbTKpp52GVP1vDg3244x7dDFi1NJvRFMzzHjlaDNfOokWHrfxmyiL+2eYbsUzcy1AQsDTRXsri9czrhbzUy7KHZE1nU/IlOJ6znGe49LHdEcyS7bOuLHZmas0bar9wLWdzWF6zbzGTIgDLcaEkmEmn1Wdx60QxGra41sPVvdonYkIlEmj6girbdvxnIVJ6hmTujS8SBrOmDK3yAmhMZ9jUuSNbYLcysTzzJkNqwGwhY1bMmKISRvWj+Nm2bdlsAeo6dUWtFhvOsvd6KTBkWeK7Dzqh1Lc3CkUx1kpjMbls8KzJRJO+ruApRGMn0T/+uQ/bmIt4bWVRGVYhGtdP2fJfs6otI/clqRtmajCmhiDIyZDtO2/NdMtp2uXYeNHsyVpIhI2tr17TV3K1nZWum2BloeyP7tkOGTLs9kbVqcnog8H2HDI2G7ZbB2pKVfbJp01E+vtFnaPLEYD85k5Vh0SFLLMgaWwPV+2XJ6ECe2ZC1eYbIJm+0JIvnkrX1bGGyqCELBRkyFKYf0MuzVvPbeWqtxpsNWY3Jpu35Tj3L90ym5dm0PT9BZmduzyGbfEBnVJejzqyyMh2d61kbLT1tz/fIUG+5HNkdIkO2T2xB1ti0+yH7OEwWTd05oWn3RIbMvknTsUuWIDIrc9utNNmvRQ+YNB1Pl6zTArTS3AfZrTcZzjOrgYBbPdPJumsTNOn4zzQyK7/7HLJenD2Wbr+ZIHNu8kYnsgdwtLKxZods0tzu2hqYzMrvPk1WaWQszz4sQmY1EDCRPUgyqsgQzuRAoDt2wuaclVE7TVZ+wf+M6xn6vZMDgZ7liK5egIwS8qpDhh4wadROkk3daEkW8wiVj6g0bR/QIcu1G+PZZEXCI1TGyKYe0NEaOS7ChciCUbJJc7tXmiW6MZpPVudwASZDP92JLEFXlzZm0DRZXmcvSDxGVsWeZFbm9jTZ9vuUfBagHv0DzqhJc7tfmouSpY85uVgjsjttxORG1l69ABn5/YI8J4hso5FN7QnYJ0Or2meTVYR8+SIiyQ0iw0U4ZQH261l743yykhBCo/T5uiHbaUXoS2Zl1E6S0X9IyFVSgkqTZFuNbMo27ZHZZrYVWZ4Q8p/XPPSyJYvbv0+FedIumW1mW5Fl8RMIuwSvtCS71vJsymru5Rm+0SYAZ5IsDeIVEYPflgzV3imrudc2bW+0IWNN8/NIRpIPkk0ZtX0yNBs0l4xZZ09jGag7SDZlNe+VrPickOhXYu6jbQE48sKXzGaIMkWWRbDCJVVx232yKcd+zz7DDdIQU2Qk28KfIzEH1pYmUmJT9nw/z1CDtBkITJHt+Lq1qkNmGRPS12eYbOJGS7LyKUkyL7K+PkPaz8bcniJjP7J6TmI+qd+SoaGwGxm+cSbZDozDYs1jxwbJpszt7khYI7MJczG0AEZGvgrHyKbM7UmySTvdlqwmZKWRoVgSNzKkxOaS7fj4K12nNdZnSPFPDQS6M68J1ss2pqMhzxhZuYbFU2JGjKs4O7J+C1iQ7F6QrSCwk5FFojT9yZL2r4uQ1VtJFvbIph4wTWZhOk7aGpIM2nhbz3DPMjF46pNh7WfhQ560NQRZDoXWtk2sxOzJcl2JzSVLOFnxLtTI0AMmCqXTby5OxrMrCTSyqL1iwp7vW0H4Rgu/+xQZ+5FAVibXY2QTtum+yWDAU8ajZBO2ad8+s/xJVmTREBlWYg5kie1PsiQDDB522ZJZDlH6ZJXl2MaerA5zrM/8yMDIQzcagr5tyW5ATTKyskc24XefJrMYCEyOhENBBpuacrKIk9kF1A+QoRtnksGP5GRUkNVJl2zC3O7XM20gMH6jFVkgyLaVJBPDEzuyvn3mOESxI4vcyQbyzG0gMEm2FmT3jKwQ0S0bfXFdNX7vNJlFVPkk2bVI4Z5BMY3xvq679WzCnt8v2VZox5zZFFJNdsnGTUcDmdmonfY5ihSKZKOSgl4FmT72ZLlOZmFum8giuCbOFMO3OtmE6di3HDUDw2xuT5MJhzSNM1UxYBSJjbLxB/StIC3PZpLlgqyMclXXu2TjtqmBzGzUGsi41iihS0+aBzmR4RaARvdzyaSrvAobmwLI7H76gcgao6VLNm419z17ms1kjnefnt2R0wtB0wt1ycat5gEybJmYTcfpGbFIkG2aDvi+1i3lcatZ/piGLN4LWdZ0JqDPsGN6/AFFh2y1LJkMhs4aXQ9U2FIet5rl+ttG08L5C4jMbG5Pz7w+pU9fJeA/UGSQIH7AuG0ql1AogpREljdakdXyuJ2ssXx6ZEnvHiFqcUeuHsPI8MVmo9ZMFn58yJqZzLxLFo/cmWlkHzLyVYds7EZLsoCTZSRRihHyDD9g1DZN5VKdXGBmAfgIFyQL0zCN/ieik+EHjJmOFUFkISH/OlqYTKZOYjVxwslQomO2KWz6tJJkxRN42yEzhwbZkNV/3Cwo7ZGNWIBARiRZTv6vUJChGxciKyLk0tHyaZQsYDXt+eo9RDyJrW+AzOJGRzIaYjI8VT9KFtZ/TeAooOxLIg5GUK6IhckCjQwnOrJUkj+YQpGq84Sly6uRhcjWSpXnXZqRkA2ePd9xsqAlw6OGxcgSRGZh1MqCQ+dpAxmmMQ4ELMmUdnUkq79o8ndfZKrBczJsyI4YtYqsrehAhmmM5rYd2VY1eE5mYdQ2ZBEmwz9jIbJ79QRe3yyMWjOZcSBgR9YYaJzMwqgdLk1MZjRqD0qG82khstdKhxXNi4Es1P+Vc2vLk71RZhCHwpbyiD0/TOY0ELAju9LINDvLl8w4ELAje6sMNJ42tmZG7PlhMmwuGgcCdmTv1L4aPD1szTiRaT8prqfFlkzuq8HzDFswY2TREBk2g4zebUuyUP5EUW/NfvdhTatZdsuQJcEY2YjVPJxnuEs3erenyd7Li+q1JMu7ZCO2qQWZyUCzIqPJhopHibaOeuMxssEWYOkWdyLbyVITSzZQ/+dGZv5JzmQPMiFBZp5yGClNlxkBO7L6fnmyqcUF9mRJocgSeMW98fDgaYQM32gyt23JJIHQj7j/G7ZNR8jMNzqTUZmQIDPHHu2dLGrIEtGli9LEZMNDlMORlRoZ7vOGhyiqa+iQ4W7cFIBjSxbnmCyyJou0b/CuuaYwF0uyKr4fIRt+wEiPXi5G9r4hiyRZ3CUbtudH6tk+yKSfaiYZ1sumgYBlH1AHollR8URfMpcAHMs8qzcUkxl/+kiPrpElC5FJHctfzRE+Y2TY5oyXIduJ8pE1zGhuj5EhR6Bxk3PLevYwShYPkgXDZKulyRJlBsnk8FqUYbKRPEMLMpYhi9V0nUzOGBVlQWYaPNmSFUkwTDb8gDEyh9AgWzIqPBuSzLg8oiHT/LSa4jftom5PtvUia/MsXJqM/kiS3SMyrPgTFzLkFJxLVsI5SIxMmkEDZIMyRoZ7jJlkBUweMbIqwmTGEOKxftNycYENWQ7HJwFZeLpkBSL7/9l7n1i7lfTAr46ORlQ8sqjBBLAM3IgKvJil1QgQazAXojLezC7bLAK0GrPwJsDIGSCjxDcir4/RtxfGqBMEyAAxfLNKNgHGyKp34vE1Wh0EyfPSi0HEE3lGXiRpqpX0o/rxkan/rCLrP8lzr9v8XrfuOTxk8cdi1VdfffVVlXUuoQvZV3OQZdBKIO7GqWSZ7Up/sjd4JeOpZK7btFjJEkQW4XdwgZsharpYHdPaPEtnI8ODzSiWbCeRZYFkjitau5CVKPYe5RkZFLtBZEUKrT1EVmJVScuZde8cXYvutsSenaxN0FTcc1w6iBnEyDIbWdLhJbaXI0P7+hSBZGjP0tHbnI0MbZxUYjJioLXuZJ9QZMtiZDGK7qkwGTXQXMnirrwFliNrcOhAnWGyFBuyqSMZrNW/AjXh0NaYq5w1OHCmTgkZMhepneiiaUu0YvpiZLgT1mCyhvhcEnJV5kCG2rWlyIi7q01Qu0kNNFeyeESWzElW0NQwWSxEK1lNBphn+YJkbN8wPBxG+CiZcUUqQoYi0BZ7m2wLQ9KYkxDp1JWsBlm5WSrP8LICnIz860z2JxHeC2cZMrbV2lUIWZ6gvXCWyTO+Pd0H/B7PMVnmSBbjCOF0SOa4E4SFrGLOLkK2x21m6kh2F11cJiOyZA6yczZmdcBkxNhIHMnwNo3QDhqSXc5A1m/hWeL3WHZeZOjEOh7l2Rxk9YCswl1XRzISUN4IZDW50jaq6UKWJwMytAyaKxnZ/qSNRnk2A1l7i9+9ImTYDHIkoxtibpcgE3axImR15kFGt/TejcicFho2kwkb5dSUrJ+I2CgvEYTODjgsQSbsrFK/Qvdp06InyxRXiKlSoGoBMnGXNUKGp6U7khHzqSPLTMxMxtLGZE8xCDbQ3MhyduWz+cnEXekZWe1MxoZK6vtDMredbUxkwjBM1zzFf7CB5kTG+27N/GTiBohdS8jwcJ0TGd+aq52fjBmNItleIEuNifKi0N4ZkpkWWnQi65smlP53OFnrRNZrHIEsnoWsARIZyTO8Bo4LmbCzcT4km/o2ayDWgJbUzTKL3ciEhm12sgKImdaSOS5V+oaRmd2tRf9rMTdZDsTN0OkOknXiSCbk94/7sTpCNlHTNttK3Aydbs1UJ+8YmdEbWvcvc5xnE8nqqAYP+ienZE3CV3M0+jXE7fzKIdlE+6xKKnCiIDs4kYkN2+xkaQWEvRlpOWtiN7KN8GM11LQTyQ5d+SrpWyBGFn1yIZP2aR+RTewJ77uiSfphaErWRpULmbQTdP9lnp7wHnXI+9gAtu/sDgLZtUYh/jYim5xnKNiGJ8I2dDuvXcjE1kPQIPP4z2CedYmQ8fQc1KRTskybYB2rv81DdhiQUeMZFj47mbBt6mJkfSKUDA2KER1uiGqTNmmfnewTLmd9Q0LJUE+IHDQs5svcgfSSmcmatH9xIlkW0RmS+tHqVk5v7jxrNmgBhdHb7Mn0YyiNVDVnJ2sB2vw04d9/QG+T7axkpXzretAGTPbT5g+BGIXFyNI9JdNH30gdiDHZ5LE6aNNmQkzdD1jiVrIWLJxnHTQcheqfO5M1ANyVvs8+hvJDkKBVaQdk0AyykNVANIaXIGuB2HviZJWNrMCjTQLZzO0mlAfiDShZayfLQS51CJvZy1mHt4AYkKHgbTNZu/lO+UDsEC5A1iryDA09mcnqpCsSUaWN6mYymUz6gZHtcceuk1eYEgXW5zz5LEYoD8nSOcj6RBjZoaFkupi9MkNBAeLK78O6OQNZl/ceHUb2yUqGy6egbxYhK/pM42RtTMh0C2VBsjgSTbTR28xmIBMyjZFVXUTIPmou2UOUC9G3sAzZT3mmjcjeqc4nZMmV2H8Zag3r4IsTWcd1JifLHMg+iPH1Q7KZIjD/6xFZek6i3HUenT085SCaOsO3OVdsKMs05kOpkz3xdugCmw+YrF2e7Ie0DrCq0NjISki2PwYZbTxbgezcTJZVybmRLJ2HrCONJ+8PNXFJPurKWZXW8fYoZDVGa5mZ2kaVmayOaykcbuRxmY2s+xGqA32eRTV5sToydEIkag0hz9J5yXBJE8gaM1kLzo5FhktaT7aly+dpPdTgIUjFCiiQZTOTwc6QQLZp7iVGsnwLesUskdG5jNlsZLCrknKyGtABKa0fuEanCx2BIdlsUfj4Xpv2IU2vevmakF1qT38OpF5XT0aMNn3n3p8MZhodrcZkdzBZoj291JGRVzwnGZoh8JR9rF5fWMjwamwqTXs+OxmKpHzFTq7TH6NbmXpApYZsOzcZzoOeLCmEuHJ1go8BiH41eTsgo4PJM5KVW4Hs0NwnZMb+LF4xMRmQUTeCwy4QjmSoDejL2b4FmMziBfsDtCrhRiajDtv5yCqAArAfZOTbVQuA7W0iaQBzCfVkycxk2IVYs67KBSR750AGm6KSOIW4L4j26ucjww14y0rNrgIbJzKSbRthdIfOkp2tBtBQl3xDv5UAd4VdetoVeqNbZp+xvJuNjBZ1GvOL8uFe5EiGggTApqQeJVbeZnubdYL/UL8w1G1P7rqSwXf5EwAAdcOx8uC0z70LGTMNqm1CyM4wo0NPG/nfcBUlmcb6OA47AbmRsWJRY6CqAhl+eAey6t/qqM7F039YI+8eSOJI1pUb/I2OQziQkZHhnOTaZx62MR9ZuWGnJchcoHdwsEzJkF0DYtzwct/NbGTFc/YzMrojDzJi9LQgav/tx4LxMRtZzr37BYigbnpHvjnsNET1F1qdthLI3INvbGQZHxXMUfrvyEuy60tmjfw5aqH+UcaPz0fW8e4GDvx6Rwq2nYyvFzQYIXMPcbGQ7XoHe43ILojJoHO691KzBzpdiOxNnz8N2GRdRMjsWznUrHyKXbzOZ+KCnYz3EGuYZ1GNyew1rA9HlPPXfXDHTsb7+2gMIhqtE6MlY5lWiZnmMexkJ+vdJ+UGb9glDg2ayCiRFGY6K1m/DEYF6oSsyGUng2WAeTdygWY+MqR++KtDK+8TssSabCm4ncU1gtK5yHadWNwB+FWy8psTGQ+wFjvG2TJksB0gKwza0y+FwBvh5c9LJowJFuAVup1d0eKtI1mlFIaXHZ7Jg0xUq/njuBMmjxnJ+hC5f7UVD89HJqZWIC1V2asmvogXg15xeHRQLGTnAzJY0b7dC7N6jGR9Zg97nTOQlUOy5j/IgfEK5YXUI25dImgKWSdNhHK+kDZxDo2HD9nQgHXJsiEZWabARRG6kg23jHEWVNSlFclxRbUuGCLd29xHzwLJPg04SKbtfJKy5FniNezRCwoelS7837dd+1OfYmYrZ3EoWTps+GWft4NYyKLAt0lWl5CPgY3qTK1Y+k67CWRDj1Hu0KoJYmkDzgPJhqu4Y/mXXkmYybbngeUMGa8+BqxCzCvMREUgWbcwWR2XaSDZxbJkVQJN5jCydwuTpWi5rDQk3cOyZGVWR4Fkg729Q1IwkeVoJYswMrw0XxgSFSPZObIRAsmSJcnabVeWqU9/pxdYQBckgybovt92zU+aRcnQ7vb9tmuecrEoWdJdNJFPT0yQRcmqtI3brcdQkShltiBZmTVJu/HpI4oJpx4x2soETGTIAvK0qrjUiUe8sUpMZFfIQ1IEkjXxgmQ7RObgYFRKu/Vx4ynERBYhf5SL50cpG9uC2hYxkMG6tRusGuEj53USeCUR04pZKfbR+vV4eimCOhC9GMjqDOfXufYEs5RODhC9mNby6tpf6/y8cY4pT73+QCaQBrabXb0kGdmdLgtLuVmSDGdXsFoKLaBUDGRXxL0e1vxduow1GsVAtiNPHWYyxMbJxC5iIIuoKvMY++4lMU7AdhE9GbLN8IeQ8oKKQL2UfdYk1BXtMJgzElQEvDzZY9GT1Vmd4A8hCg1RBbe4RPRkVUbneoUotHpKi0vvryUrCVntMx+aSz2lxSVimFeX4SDwehjY4CSYbJpCM8xFJCPh1XDBALdkUekPqTpCEtrbbkk5QV2BxDvZkiw6HUqFREvWRqRuQbLS/3VismnmtpasiUgPABU2eWUKF8E9rmldYf1s3IQM0SMqcW0iNyF9wUlqQ0+WkhEtFAjo386Q2OBlyEqy8AFekadxGm0VJcfJ+ue1IHoyMqeFkv2WZ7KErJhS0LRkB6LOMFnrNHYuCrlgUidFe/GeNC54UlizkRaAsAt7FM/L3Mh2JN4Czw2ok9yvMLeAlMx8wuvUkkUk8BRP5a/Tr/xUWkPzzCXoxJesiYmJUaL4FNgO+GUaI6vFsLiZyOqEjAOUeEVvFHdzGUDWLEGWCmQ5jkH2SLV+AczJTyCrMhJugVc/QGG1/5OP7fxt+ZQln81NVlJPS47IYtQt9nox5WtKFOrm1ZPtBTJkM1z4WWllSz/8OLjt1JGd0/AxFNoPaynsC1U+9+j7W8GZpiPb0jh6lGdo+DXx69315xahmaZbLyimgcyoDSgTHOPjozaFpwh122vIoNJIyIfbKVpjBFdUDw0gkHmVAieylHy4H6PeGfbxebTP4psPtNI0ZEydwTKG17LBFZXH7tpFdO4GdL1MZOyp0aK0W9qp9XgvEllYO6Ah27NubJ2+J+oMifstJId4WDugIdsxpwTaRpIP1ru/F4msCqqdGrIt6/fUOPyG9mnd+1ByEG6Q60VN1jB/I1IXJQ+mbJwLmuzSCKoDarKK+RsR06EP83S2bGU3UJBfVE1WpiwxqPyZOus8Hl5+f/Wt+cgyFpQL9f+uL9Cl68PLs3uakD6Umqzgq16VeOFX9nKcB4gH845CusRqsvOeDAc3sBs5O4UHZD8L0Btqsi2f/VBijcGzSljazIfMxxgwksGsYdUeR0b0jjDX8KUhWUCrriSDFZPFj5SoXvaBXq4x4UMyryh3A1nVDzaVojpzv8OQzGvOgoFMWI6rQLnXTxFwtWtHcwL9zUcl2b4fnTig3OtbQVdDaESWz0O27eqEfvyAcq9va6oXmVOyo5FHf42mIkNdOEb2NVIa/X0qeWlorYzy7K+8C5qSLBYWPkTD6P3zFo6N80iz+g8pqsigauj1FlJnSU/mWMnGOt+7FVCRlVJPVhqlKdxaAUUr5tp6GMn2Ypk/F9UZ3Y02hMxr3o6ObCeUYDSEKMx4KhytwPE797YeVWSRUBtRuRKM+r1bUVaMOM1B1opBurWkzuBHp9FOBZl3hJ2KLBFqY51IyulqsKeCThTn+I4QK8igButjgZDKFd7fOw+LeyC+8d8KMlgV+wpYSuoMkYWGYfhWTgXZXtQTubw2yoWwIqYvmecTKci2IpmsznCd9dZMRNy70ToypCV7PRFL6gwXuTrQieiZ12OyRujF4TIm+ijwGwl0Inr2BcZkSIPxLjZy5onVHZMFjsB5uoTGZEhPcA2GrCEx2B2T+Q9eY/lmMlknNE7IQhBzKEH/tIEDqnQdJEcZk6E3Ka7CKMU5ks9V2OvMJ8553QowyNIQY0Pp58D4d78AoxEZjmljZM1WVmcTw9e9rMcRWZ0IZChzZiQrferAiAw9V08Wy+psIplXMzAiy0UApEFEl+tEMq/aOSRrpPUakToTHZsTJ3B0fzlhhZlKWrEUKVlpQ4xsCtdoxSWjDMmwxcrJhnNqp5J1791PHZKRpSUTCjKcwj9xAoeXDMhIdrOCjiqAZI15LGM8WQZkxPBkPipkadwUMjKEycoW6lRIHYtrJCPWHXOroN+kEaTrI2O1etd/k8ZpHJb+m01kMmZEEDMWFzfJrNDvbDa/yGRspJyQ1ehbIv5+fWTMTCHFHr07eapj6KysEJHJuP2PyxsqYnKZvz4yXqjwECv6JofcTJwo5CUSWW/yozgjstaZdPa1kQnjSwA8fpx0wwHxayPr1VXLlm6Vh50D51kHiYas+3267KE8GBI0KStQJDKp6uWKEP9rI5NeFrbZB/N2ps2t8hOJTMoSXMwG45nXRiYZ1ti6HTTh10UmeTCI/26g9KfN4fMTkUwy+cmA5ECBJYvz9CKRZcIPxIYcVMZkaRxBRDKxUNH5x/Lrm7guhZ/oyKgNKaNcG5loF5J4rsFCFFPdGl6iIWuUS35fG9ln4TB5mYOA6GsjE9aSoSFwA6VRJwvTiKIho371gdUTOK4TJiJZr/BZv3Ogzo7ZEdaQsaGlQTt5zI6wpm7SfudQf10bWV83ackfRkDInYKFRZlnbJB0WK6unYyPKw3f3sQVM/xE1W7ysbhhl3zacgGeorKC/gSFDH9RkBzTpJXIqLefbE10UET3HNOklckS/Ocv0CG0ncMw/uGozaaKDC8MjHTtMJTnmD73QQ8Fk5CXiarnsJmcuPyJp0i9Ovz28FoCeJB0GC9zTI/jgAyN07Xgb3c0TmA4T+GYnqABGXKGktgFvNzVMMDCY9OcGUQiK+OuxP1MvC3LcEnliSvG+IrspQIAPM7wh7sRn7rNJGTVlAkyIvsH6EOZwBaqSXIpMKNOjofVDcjQxl8Z+lBmsFWvs0KagXtUi3boQQYAz7Kp/hneNUlRc6+LjJV5bP7/CLUCbB9VJNOW//GWwegOrn5/jot6Qyppys88btUckJG709KF/+27Ao5R7rPJYBQRLVcvxeT1m1qFz3kPk8HIK5oJLYc8nbBvARODJslwHB1kz+ToMpZpoeuHBssoKiIe2tg0C49raHRjsv82fn8pH2mwKvGNOZ0uDstMfItU7MSl6QLEZQGMAoBWaqeOIi5khw9vus9vF0cZiNOiIV8vjqGQSYsNLSormb+sZP6ykvnLSuYvK5m/rGT+spL5y0rmLyuZv6xk/rKS+ctK5i8rmb+sZP6ykvnLSuYvK5m/rGT+spL5y0rmLyuZv6xk/rKS+ctK5i8rmb+sZP6ykvnLSuYvf3PJ3vNPP/W80o3sW/7p//NMPuKbNwDwIvW61ImsStns1xJ4TeDJNwKZX3SpG1mxYcvheJIBsDBZDsLIULg8WJQMgNdBZA0AKSfb+C3u7kTWBpNt84SRbXz2oHEla0Qyn9SbqEhyEvFXb7vy6XfnJqu3xTOaVaVXwG8d1zHM5H+Rkjzz2iXNiayKS0jWPsvIir7uobV13MQosBRFg4OfVl4lwZGsegQ2NYopLyOfpXOruIlgSSBkUQV8woXdyJL6BIAnKKC7BInHHiJV0mwBeEbItuX8ZGXa3APgFc4zEHtsKQjbjoiSNWC7QJ6VWXO7J6uAc6R0mSGyR+hRGqjPFiED6G1m6Pyodq9imOzFfTJTD5SRzyQbRzK0stEDgG+w/eapM1mRdVtQ3Sfb/4IXsc8UaPc8I3UekrXueVagPKvv4/Nb8CLxWWzVmWxDX2INyZzVkkjWQTKf/UWdybY1Lfibxoes7cnypchYlcw9qliRQU3b3I85mTuYu9boyV6651mVQrL6Dt0fbZk8u9eTvfAgSxDZbbx+a1a8iOYnS0UyDxOtQrZGhd9mneYvFtBnaX0PkBpQZuflc3eyqIrBc0xWPgQlNDuyecmgrXECmwBCtvHIM6gGEwAg2Vs0axW26B7rrbhZjqhVBg/jJkHWNvyfq8ZsMdmjuI3hjdAjeXQFXMleA/AUFhpPMrQZK3wqRIatoCXI4NO/pGSVB1kOshy8FsjSeclg2wTJXiGyCpmm7mTVBvVVE7RdCIhgP2BuspaRJfD8BLabzjZDHXX5BnIlXXc7rk5jj2WxHb0HsBkHTQJrAOoMbLelc/rh4kZ2eNO9e/+t/bw55W+uZy9cVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXv2Zkx90oQCNKsqPuFaMTFzL//SmaMBgZQkU2CC3wX8/3SGQt8K4lcxRUJZm8d0xz2z0cmqUaiiOmYSer48p34eg5FvR3IKvS2vd1LpZnH6Rv+XBBdYdUw4H6NFRk8sZmm8Ei9A4yx4LmSjJpexG0L5DvctvHIcObjeR+Ku04ZHgzMc+9UD7bT7GKkkzapg5rgNFWT2b5YD/FKkqyN+IX0iD4xM/PsyOynYxoWb85ce+CeXqxktGNCP3mxC1Gdil8pmXfb9OdxcjeC5+ZCeRVOY9Cxl6j15bVRylnrOh7bTslkX3jiUTFSsaCesPzzE/hcLGSsckGXi9IOhlEl35MRKxkzGj0Up4iWQ28pm1ysZHxZmm4e6NRRLLyPwHuE/EEsZHxptwrVFskO+88JuIJYiPjPbpQsm9jujmfr9hsDR7QH0pWJ5AuZAcmm33GdyAMJcP68EcBBc1GxucoeHXUhH0KsTbz7UfgG1p6KAXb7zuYDP8b4AuzkV2xncSGO/gaRSAj+e8zOYyKjeyCeYK89sQSyMhlPpNdqdh6whHPM5+i0pOR3UZHW3lOJ0MJUzIft0tPRnM8wNFh8WsgMrrDmU8T0ydA/Qges4mMZL1bAj0yKSn1E4/XKezNTf60S5I99Ghi+gRoZRruGh5K1j9yT9bEHhNW+2LFyPwbAYvXvSdr4yINILuYmYwnjPTrBU3bZ4YjTyCel6yvSYhmR9P20LWcjJWvBcgAU05t3LhXTk7GhxLmIkv6n1OmNmMPfxB/NI74Rn3iFLKYqaSdh8HAE+DqI/8ns5D1paKCJjwnc1cbnOzQ0Xnevj5o3SgiJ/u03zGDO5SMXJ17W2hqMv6An6H9QrXF3mc/VfZo3LwrvLsCVrIyoWSH1sPaYAm842bQY9/aqSbjHYF38MXQjl3Z/UXiTXbByfwWZ9KScaMWmrQbqmFLH+8e6zy9YWSHyreTYiFDKyrRLY6rzEORswRiRvbJewtnKxmsVeRpYWPq7kNjRq1Adng7Bxm3SVHXny6OAsnct7unZwomsefqZzoyrrplMvd+ukB2Qa+uPCunmox3LgUy2Ba6Dw5WQ7Im9d0qWU3GWmSkJqtbG/a5t9tsQs9ERgAzolrPKqDJs6QnK6NzmrZHD4g2Tw3I5iaL+xuU0YGRuasN1rEHv8fNu3nIGALKpIKSdbGH/dewTipg1Sby9W1oIpZoaW0ygeyNz6BA1JNl+CM0VdI5yHZqsnNvsudMW1zNREb1EYqi2Uf0fVz4OJuuKFmZUG3xocuTOcgoDMqzq4hivvMZDqFkRbOlZIdu56dqdWQZJ/sokLm790g3/0vZgnuk2S27914DRDoyilBjMpqBH33ivUgj8KlqAWBknmPYOjKCUIlkZeexyCTpzn2qG0Abt9JzGEZHRvURevKPUcHJOmcnWkPJXgMaIwZR/WJy7GTvJDLXTCNkH+qMkcHy4dem62JDSSKfRDL0goBrL4V0mQ41NDwpWeIZjqIj2wlktG7C6tBuXKMjyOrE+y89WewZjqIjOxfIaJ7B99Fuf5E4JozJDpgsQx9Rhnm16Toykk8ovucr5mxEZLFzo47JPvRkLe5SpNPJSHTnJ5EMGh6w9LiqyytKVghkpU+wmJYMJ4c00MeYnoKWCkudzQ2c6R8/QRpanbfoZh4lTUuWMrJ3bBVGYrS5KnLs6/34BS+5jQ/s0M18/OM6sgT9ix78IowM+4AgWQfu9GSpx1iKjoxgILLv85UrSXVzJUsoWX4n7Whalc+InzYKP2JkOR8IwEXMuYlhZM19QlOiCuURAq4luxiT4Rfp3LNDDLBudi31oJHYP3cbzYWMtZV4CK9OHFN+Q8nkoVsPz72O7CP6B+US4GS4iDmPIKFHQ2+TezYwmXsfR0v2eUyG7TTnUbee7I1A5u600ZLhkv5OIsOHnPMMvfsrgaydiwyXdJmMDJS5luFyQNbX9olkuBFAZLAGpAKsMxk6eyeSXTDeiWRtT8Y6iqTFcra34VW7ekjm3gjo5zshnK8ImeB/cQ/eQwVy90m44mpOsjeY7J9Lg5TOwXucbDcz2RsNmXOvEZ69OwzJ3F1werILkjgk+2NWtHgr7yQRI6PPgj979KW1ZFck8e4P4j+SCr1zfxZm1a4UrqjmIisZWfJHUmrOZHtGRjUFrqfu4zB6soqS3RuQOc+XgGRbkQx3LdyNDQNZRgrWyYDMuXahbQ3GZM7GhpksIWTx8Lhb0gMyIjORXcK/j9I/lMmck067i3J0hfv65loypHkSRJb9YVAMMTJ73uDqIs3/czbQ9GQtJ/ujMDKoIAjZF/GocxNimCecMLKTgMhOQnZJDHTx6P89AxkN1/uj1wMy10YANumX2GaXOjXOCs1OdjIkcx0U0JC5vgADGQm+bE/OTuRy5uoRhVfH5G2mwlHnvXFcyO5JZO6bjsSsnIlk1YPpZDvc/CIyCaVJ9JfI8kZFVroWNAPZOVZp7b1BntWp6xjPRZdgMskmu3Jtnwxke0Z2V0rL3aEDyXANkLqoF66mp5ksQ8XqTJ4S8cnZtXHRKsiczSgzWacg++xsMb9TkzlmuVOeDSqjq4111cYqMscHM5Bd4dfWgNcjH6ZjGf7AyOQncfQ/GMg+4Hxvw8kOGjK3LHcgexZKtleTOV5uIPuMx19VeeZoY0Gydyoyt8vNZB0me/C94S3dyA4aMrfLjWQFIXvyYvCLo0MH5tnFImSfcBLtk9evhmSOGgmS7RYka568fvl88ItjI7BgnqEnbl6NyRpXsoSQDSqjW/NkIDvg6t28fPZyeI4j2a5NietskGduvXxT64TfwgSyizZbhqzAfhtENnqbqVPaMSMbBLq7rT+jIHtP/+avEEDz5NnLYd20uJpYlzJusp2SLAskY+mQgcn2ydnLof6ykF2xs9plyBrSKLUvm0CyOp2bLGa/4Ps332l+15OM+rLLTEPmVoHGZMx8osPxzd9vfneogCxk9NH2naYGTCXL+zwbkllsP0LWbjumz4ZkaSAZvQ6QoZPme2MytiW5RsivdaQlM1+uJaNPVEUFIds03/EjozlaxguR5XGBm7sGNN8ZWT3GpOmNc5T9hGkwIBT6Nul1oKNkm/bxiMxoyRMy5PPRkFkKg54sQ/+2G0rWblsweptGS548Gprv0KaX+MjQvL6cQtZEXYG7mW3UglGemclwAmjr7SZTkzlNGFOQkeNJV5COSRJGhkIpdGROA5E6Mthm0nUU3rabEZkxaUzWonTrNJ6drNkIKzxEIzKjgxqT1RsDmVO3TkOGgq35T5cBZKiYdfUzNZmTp1dDhqaz9D95kqF/sJqun0VKsmICGQrQrnmE6ojM6JzDCeBYIl2eOfVXNWToaKMnM/bLWpaAniwNJmvIjuYsAU+yjFaAJchIwtxzPyIzFhRUA8gKkPVrDZmLn0rdblYy2ah1MhYUPOHHTObip1KTlbhhus3IRlXR6NhA3dTieyYyp3mJarI9ziW+IOGYLDWlicIhKpFsqPNrlxBRBVnCEuazjketiZnsAtoDS5DhGVf4dRV6ssSU5g7+TsgaDZnL+JCiVxd1dULI2KONyYyV67+CagEnwMiGBb5+mAaR7buKFPFST2asXFV8Tnq7X3RkT8PIytMNSbhkv43JjJWrBjSBL8SnNxoDa1+FkaG4b5xwpSczFuEGRGTkUE+WBJGhtWSwLc9/G1nHlkV+i69IAlqy12FkHWwvccLc2BiVd3u1xx0oWs7GI5ouAzwqMtQkIzJmbIyHYxprtcf3/qQjc+mj6HyOKOHmdhpMhvP5E8mb+claRpaMyTIXsi/0yjGZQ09AR4aziTbpijy7m9oSvujJFHk2gQwnFmnJ7iW2hHeYLFVfP5lsG+vIHjmR1ZRsnGcOo/zGOWJ6stRKdt6TKcqZQ+/JOBOLDu2rBnGt9vIek2Wakx16T2ayjZbMai+jBIozQjbWETORqTLI6poocdiCjswhJFFHVopkigyyklWI7KGOzGGAR0eGH4ptaaDAsAYFojmVbLbn+HqHwQotGbr0dj/xbCgf3chAtS+KQkGWBpPhh7o3gQzNXHwCiIztTAcnsnHG3wklU7xN6/roaObiUy2ZwwwgI9kjWk4UhcqFrDmjZOM8n5Bn2NhIqP9AgWEfC8dkz1/8oj58PiqZfcQ56epTqm4U5TQJJ4sFMoXGtpO94U4qFdllOBnSjgn1bASR7ZYiQ/Uxof4DBZm9edlxt4aKzG5ua8neCWSK4m5X4ntjni1IltpS/mQksxu1WjJUHxPqHFQUKvuI85elyFBBSmhf/Mv4ZxeyylDOJpORXxU2i52sMZLZ46mM8zcT6j9QkaW2lNvMVDftRq1+/ia0YpJGT5ZYyRJOphhnmkKWYrJUQ2b3mbRxzVw+s5M1Sasls3eeIBmzdeYlQ1ZMQgcrVGRWVSmQKfq908niSWQZ+ThvDYCvC5LlN5csCieLaqZaFG/TbhEYyWI6WKEisyrxNqqYc12hVu0dTtMMZphnJGYjiKyJSzZAqjjXbqtYyMignaLddCBLgIksnUq2CSarTxciQ8s3JvRn1c45drKnC5GhJS8T6sRW5ZnVa1gDE5ndVjG16HlCFzxTkVm7whUAbL11BRlTdQFksPIAE5m1K1yALXtlM5N1xb2URkaoyKxKPAeRiSwNJqu6/CTDY1BqfWbNsxzEJrIkmKxsQTOFDK36ZCKzWlFasn0TIbI8nGzTLUO2K2JUSnFQbRhZtBDZBqSIrIg1ZDbHRgtNO9Y4qrSy1VbRevYAwNqw1JGp6quU8LZbimxLyJAZpDKmbGTIflqErIIqlpOpdJeNDFUdRqZqyYLJUEQEDtfahpJlZjL7UIeGDL0MHkimIrOYy3jtRlY+VWRWW0VLFhOyWkdmMZfxepcmMgeLQH2chBDTsXyV7rKYy1iVLUKGQzAzGkuszDMzGV56dwkyvM9UjckyDVlqTBcXcEamKlOhZDiMC4+KoSZdRWZxU2EyVn9VZFZbRUOGl2LGZLmGzGz6kUXOGZnqbVrtOw1Z3nGyREOWGpPFv5rKWSAZWeOWkMXq/cnMZOS+S5DFnAwpNv88I/4Cpo1VZFb3gZoMhbpTsjKIjJR5dt2cZKmdLDElS8ZaWf2bkYyskk7IIk05M5G18tiLSncFktFigoAqHZnJXHYhU6TpQBb1ZHUQWWwnSyeTbQPKGR0tYNfNSBb3ZMjY8Cajt2XXqbaYtw7CKMnoyyDrhGrIjCPhtHibyKzuAyUZfRmfGJmy9b28FrK0J8OzxVRXmroYX2QyVd/U6thQktEpEyRBaGx4k32WyVR9Bmsn3YEsUZOZOj+fFiMT09eRmTo/B5lMWbdnIIuDyVjNUeaZLR5RSfZJ/FMEkJUDsmwZski9s60DGdP9yl6zbWaRnayaTqa0K2yddDsZbDiVZKYBgcqBzDaJ007WaMhM8YRfZLJvVefYunV2snajJjN1ZWv5FOWAia2LYiIj18JeupLM9MzULORk6VxktJgUnEx1pYmMoixAluE/eyOZKWXaXHOyZDayFP+huQJSfzKiRln1VdoVto6AmiwR752nyhdnfGaiEpjKUtpiNnPbZDkyssQ7z+i2XlyZqiBs5raaTApv1JAZHbXVby5DRrfuoUBFrJx8a+zKkmczktmMWnXfiW9jhf/EysJq7mRv7GQWA03jPZhMVkhkieoUixmkJiOVk4amlFEAGR6v4mRKiCCyfgcZhKAhUx3kgguamcxiBmm8obiYXHGyVEWmOsilXYoMFzGqYJttCNlWvLeysIeR4YJ2YDdRQlj00UG8t7JvaolF0Y1UoKekDXK7UZJZuv8o13mXVElmGavQkOECzMiAciq0jSwTgJRkKm+HnQy/CGZPh5ElApBydtTXYWR7gSwPIUNDtpxMWaQCyUqRTDnl3tLuoYFRM5lFTHPEGFmhXgzATIaW6VuEDFVHRlY+U5KZx+jbGPQK1jpk6EGGKuc0sjTvV9y1VEM/so1A9khJZo4eaLP2OZ8b7rwfiAsZSHhdr+4rycytS5t1PGrVc09QG1nck91JgsiqhchAdsHPCWiR0fzNe+y6KgBNS/YQpKxq1Woys8ukRtWTXVfPSZb0OdWqycyd7BKRsWxtlJ6RQLK0X5QniOyAyApO5g2mJ8v6pW+CyD4gMnZK82I+MliA+6UqQsiuMBlNoXk8H1mVCRsu50oy86rbF3hWRUrJNHcJIuvwiFM4GSqkMXNP1S/nI0NllyvKXNn3MXbrsLn+hjn9qxnJkOV4N6FfCiWZMVwdd3HesB2EyxnJEMsfM7JSOapgjAzCKwBediTavQTD1fQnkKGXccmKl4YsNaSLXXtvur9M8PUb523RrGS46F4yFa4hS/TJ4vg12LKScEeQuO4iZCfD1Z2T1d5kxNO7I24IaA25b25pI8NBLpescdGQGRxg3BuKFE4BsoCOgIYMG0AJ01hqMlMXhVxwhf0bl/nGfY8uGxlxZiZchW+VXQw9WcsjltAaG5sd3i5zFjKiRBPmVGnVZHoRnOM/ASC2DWV6kP0E/xuzMt5GnmRCjAvMNI9NhK1kpABHzO/Vbj1LMC2gFSaLPDZetpJtKNmOkVmjrGWhBhIuFHlcJ/ORsUU1WVYpVhUxCvOjIjLgvtW1nYwW4B0fci08yzDtddUJrqY/CwHTkBGgPV/rMpAMPaHHvuOymEZeDzSU2J+MVkZU9J1WyXUmozpiz7YKLDd+5awVybI5ya4YGb1F7lk3mZpAlwf05wxktJiU9F20YGudNaIkQ81ngJVhIKMvA74IXAVqEHmSJfTDzmerdg8yqMlRzCq0YtxWr+/JUvrhg/s2125k9GUgd84W3gRsfcmy5cm6/zPCzgO/lo+THRz3CnAmS3qyn4Gu+pUklKz02NnYhYwVYNwU5AANoaRhZHV4E6AkY6nhgowm1Wbjc4zSk2Xuu44PxUiG/tYgvYFkeO4mJPNNtCdLlySL/T3TXJ/VSRAUFhMZrpGwffLu+vMKGV7+LWRIS+aZ/3gWJwvXGS5kAWqct5uLksG0vbuxy+fZzmUVAIX0QEE9TSJGsr3LOhgq4WTBraa5dUKmY1iP7JJ9mJmMu1LKUGOZAwXbjRayKpSM1+a5yfjgn+NGNCNZjIwPH4Z2MDhZcP/ERpYFPjR3MQb36Sxk0FAIM+N5HHzIMDW7VEXGHrkNJeM2gLcB1YuZLAtU4vwlhqlDLLY8C1OVPM/CmhAsSjLWhEOy90Gp9mRJ0PVITB4Xl5V31cJjWiYYG2ayy8BU+2VBwo2NpcnCGwElGVdHl4GpLkbGg7JCjZieLLwRMM3dCSfrF5kLdoZayEJdTH2e1b/508A0liZrQGjtNHndHXYJ0IiwmFB7KxDNTBYS04lEXOZIsRK+k5jJQmI6kUgLMPGAFD8xkwUEM2CRyB6HvU7T7LWZyPr4Ii9ZhkyOUi1+PSQNM1moBpfJnDbOG0MsQiZf57AblArCWANC25ZBKShCrDQzGVnPxV8G3UzzxnsaMbdOgapopKFDXqeRjG547y9Dsur3/NMwkpWvAs34kSUwVywVK8CbOrA1HpGRRT4znzRMZE3ktO2pQkZkeDkp836iQ1GS0bwvkiIgDhbJKKtRQK0mlFknJrI8A2FN3riXiaKGGz97yEDW3KkjXD68RdEzz7cA3PZ6TgNZfb+Ky/E9HEQxD68CACRez2noCefwP11Qq4UsGx/LodaufQqawReUtxth72ofURkC/wt6lT79Cn0kSROhpc/yEAtGq1d9rHe9b7uOiwS9hMyPConWZeDjHNWTFXhhzjyg69NqLzHvkDw4Vzu6s8GbpAtT0JxF36b5uNOUI2Ip+idCIV6wEuDVo73EkDMej6kiww7pKkZIsOH0N0hxBL5aPJSQigxX+gKbe0Xa/dxbpRku8DCSVWSo0re0mIkTZRzFZDp5xBYqyHDVKrdo5QI850Y9O8Bwd8PrN28SbiPD4eRFhLQZfvyfuxdbEkmU6k/wMEUVZPi58jcoQpqUZfeGuE5QUExmOMP9KRVkKLMacHuDdQYS0+sZkG3o2uFaySeQ4Ua8ilC3iZYKd5u7BUmGHkwv7pVzTIbrZIGtWWadueuN4ge3zKPI7u3TmAy/uxznE/vNvaD9PwUw2xOBZHgcAL2NdoMmrPEF59wLmrVltC5ipyYjMw06ZAHhhZn5SL+HRvuu5XfnpGSylDq7ikwsZkGTHHXi7JSWyNq/3TWP0UNtMR+3tMNsbrU4uzHlGvAwxt9h5zzqxAYz1POiEGdnoUz2owj8KvzzwxhN7RJ6OuqppUHisJOwiqzFJR/aP7cyqYKrp5YGSSBZ9xb1u+otdhIKDckez8NM5iBzDmhT2WdVXMW80cRyhQzbKQF4grimoiIrHqESL3aor9Ccv4C+ikpcx/9UZOAMMYjtyFV3Dg3KxzNwuYuCrAZE2wqHrlATH/l55qaKynIELyO+oh2Rq+7Hm87PYTJZFGTlPRAPMN4RY3SeguYoCjJwFyl/yVy5InZIWABfoIzJ6k35t6jJwYU2w6FDKkEyJis2SGc0KrLgmWghMiJryQZ4jVTaqZ3q0VucLiOyBmCNWifiQbbe2HzNp12GZL+AWTZoNLs+HOeYlXNIVoGH2BiTGRiZe29xugzIWnDvFL9MuUQxsmNWzgFZDRIMNWiIGNkxK+eArAQp7pcMdCojO2bllMkakCS49z9YdYIHpF0b2VOQ3sbbJg3UAyc7otqQyJq7SYt1xtBrwslCQ5gCRCRrwfZtgQchh44MTjYhQtxXRDK0GluOS9jfGpzFySZEiPuKSPajzVuyS+/IROxj19NjQJFb9WSwiCWkYzm6P8+z8Al83iKQ1SCmo9OjoQZOFjT9KUwEshzcoR23UcPdr3p4PLXRkzXgMR2XG/uAr5esovbPWJuJZBOmvHgKJ2ufQ5PxEn8cu2V7suN1UjgZtGVZpMfYPuzJwqOdfYWT1YC575pxsy2QpYsjUeFkObiXaW/ek/mMN08TTkazbKccl+jJjudBEMjSDjnNslbRDenJmqOpjZ4sw/+CRGW39mTH69hxMpJTsH6qRvSFlW8DI9L8hZOhO0LN8RqofP8C2YR5j34ikdXbDY4sGokwynW0RoCT7bAZhMYP0/FZAlloKLe3iGQNdgKplrAWzP+QJY2DhJNdsfEI1VQ4geyb8a/LCCfbsyVVVW7/I3aZuHCyEjB/v0JjXSvZp/wuVVUKvXCtZH3MlALjesnI4qOdUi9cLxkXRT/8hpAp1uoNnSs2RVTjTuno0E0hS0aHAhbXnCx/rcgUzdOEBTyCRTXyOm6ejjp8SEVFNh5PXslEUZGN97u4KWRjl+eNIcuGR5LlQUaijI5Oh0dGB44gSrJkcMC6k/MSYlz9iR9Ij0AyFOPqT0xuDNmoKjpHZs0pSrJhM3lzyIYm7M15m8OewIQVbMLFPE+YSnMMkhGEimw4+2zCSknhoiQbKrQjjh0KN1WRDV2eN4ds6EAw78mykKjJBk6yG5RngypwNG+eKBqyVPp6NA+oKBqyRPp6vKFDQdRkA7/j0TztomgmAstHjzY6IYqGTB7jP2aoHhcNmRRoNlMouadoyCS754ihEIJoyKT26VoMR+1UeNF4vFlk4kj+8Ub1RdGRiYvCXEsToCUTR6Wvw7OtJxNnuwdvTjBJtItBCDNXr0Wd6cn64CDj7m/LiZZMGPY5EooWYCD9ROSAHd3mEP2iI3zdm2uxNExkFc00/ZoUy4phoZac/OQxFXdWMZD9JYmPCFv+ZroYyFoc9nhdL9O47E4znF53VDEuCJSDtJlxirCfGMnaKrke2wyJeRGlWhlZdRyxLO/0bx4ciWMsYQtPHUNWMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85elyaRFxL3W7V6arIj4GrK530aUFrI24as5hu1vmW8ZWQuSOcmqiC+zN97J1EXAhpE1IJ6TrAAZ21oShKxq1wLAyGoQzUkGOFkLQtYcbgBIOdnWa2E8Mxl85HTD7hGyrF0dlQm9rr43Jxl85ISThdTiKq5iSlY92pY+q6lZyLZ1TMnqSLGXqT35pIoAaJ5miCwpfcqqhSxqItB2WYo2eP0oryjtSrYFAC9aWT6clSyGZOA12mOyiuLOf2m7Mmsg2RNMBvWZTy1yITvBZCAOqJ7FgMyjFpnJ6qQVyAKqp0QWl8CjrJrJqqTbcrIolOz5E3QT+CrLh3OSAQDuofI1gazC15X3t+WjecmeAEK2/fZOENmmwuUTqtwymY8shWRPcemAjUsXlmfbCiuLMjmH/5uV7AwDIZXrU4DHZOk5/N9sZOhtkuJVwzfh30AtSrZpcDGpk/M6iCyKFiLbMLI0lEzMM48dL+z6bBIZbJ2iDSPbwv/NR9Yysgq9Te8aAFv0GFAyaAU9mq91imHrRMniTX3LnywuY6ir4+4tbAOgfbaFtX0eMmQFvSJv884mJM+g6QnAg7hOkKqekazZ1OiRoy6DmhaSAfeERbIncYXIItioz0aGE74XtREl8+10oh4KJothAvGMZC1O+AS+U9Q6BZDBBDIAXiKyDtlnyVxkHU74FJHBehBAhrwH+bZO6gSmlVaPU/dNrCxkJUANJyJrC9RSeZPBcvD5fdd989Z7Z3Wb9wA1422M9rcps+58d8Q9qGy+oOwoFCr5m+vZC5eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/OWXgiwPCfUNFw+yoMDtcHEmq8FNJau23b9clGR0Q0cyr/DhWcSVrAiauDBFHMny4++T7kh29HfpSlbOp8oK1zkCbmTFfFkGfv3S7UQnsnq+Juyuc4F1Iqv+vQkskrTuoZJOZPNVTLD5yvVUF7IGTYmYRWqPKTIOZO3jZAKMJD/cvHU+14Gs+fU0GEUWj1LmROY158woP9v8r+4nO5AVaTiLLH/qM53RgWw2ZdZ46Ws7WTObMqsTn7PtZL6h2lpp/abl2cmKYJSBeLZxdrLZzIzqV/1Ot5H5FVuT5JnX6VayOmTiskpaz8y3krkHp1ukvrCfI93YRpYHowzEtyZZyWYrZh6TsLDYyKoklGQg3jXJQvb1bI1m7dtftc1cmM1o9M5822yP2YpZmXleYJu7kwSjDFIKmMRl+rWZzZnReme+kaydr9NUeD+jkWy+TlOXJ75XGMn8k9NJuUl9LzGSzZhl/nXcRDafn6UKMPJMZPlcBlBXBqRkIGtmq5lBwyGGi+rZ7OyglsRANl8POKglMZEFkwykDarjBjJfU08r/vofiYFsvk5TEnKVnmw2a7YNc4wYyLJQlIEE1nE92T4YZXiLJOwyLZnHsg5mCVs4zUA2l9HYBiakJZvPa5CEXaclm60ChPrftGSHUJKheHeaqGjJ5tOzgdfpyPz7OjoJTUhHNlt/LrRqasmquapmnQReqCObbeAkeA0HHdlswxPBdVxD5u+G0ElwTdKQNUloggMJr+MastkGTrwdej2Cmmy23nl4TVKT1dfeAujIZtNmE2qSmmy2rmYT/ohKssA+hUImPKKSbD4n6IRHVJLN5gRqJihsNdn78AQlmVLHVWTz2WZhfgMiKrIJFUqWMFcLFRXZbE1TiBO0v1hBFtqnGEk+pY4ryNq/NyE9SSaNDSnImlT6ipZ9C0t72kCHgmzQB25AqCe5mlTHFWSl/LUIDtguJzUlCrKBEwgA/2UciXgGaAxEQSZHLzTgnwQqzIl2wZhsoGd/DKk+B7m5J9oFY7I6kb7h5IuQVqFO5a+RX1D6mEyuAMRhGOQCGGR0eevBxMg42T9LS3HI2IB8DVQ+D702RxiTydlDfw7x88k5VIP49KFP1o/I5BfHuosB/ulBTQInmd+4/IhM7p2zTlSA11Z+GALlM5oyIpMTZC1fgAaQne2kpfIZtBiTSQkysgAzV463LBL8Z0p0tGSc9S9ReNgrt5SlRo51CDycCWMy6deUfRJ0iePgilQy2SP+bEKsu6TOeq+EoDbdyOQBioJ9m0Am3bcvXVV/0C1esU7Eb3xrHPeaNCIT7ysEMwiq1u2xpZrUd6LcRwBHZOJ9/7RPveZk5DV9t/upJWHxS98jLsdnOpKJxePngqroyZAqBkhSdzJezMTDH/3IxO6JaDD2Jg0ka8HOqs8/iF/6HZiEUiGdYSfr8wa2wQKlQJZ2xebSarO9E7/0nSiBzFLHh2RCbpdip6wnrrMWvLOnLHILMS7hZMLAgmRN9ZuTVcwpYK5mifA5/50ZyK6EXzLh+Bf+6dCV36WIBmlT4bPQtDV9ohbVNiTr1VlxSzzek+1Y19toTYo1SQw/7slai14ckvWny13/fmDrgimnRjphmK7wWXRh9hfZhmkGZL06+7ls9/TlL2bqwpi0oFG/Fp+x31nP5gsbkPUvYaAUOFkb8xuZyPry2kr7bgg1KeuMMiDrTx/4anlFbO/yzDQVlL7iNUCcltST2YYXB2TcbhwGzfM8ELafMpH1v8lxnH35s7WgQzJ+fFCneVNS9+46U7XnJ3Xgn0r3ywLJuIE4dBfyPBPaLIPZ3dekwchTT2Yz2gdkrF896hnyZlDwChsagb7e1n9HQ2YzjTVkt5LBeVwDC+46A1nNrx9s9NiXM5tpPCCjD9LcktMTeu6CNjHULq6shkMCvca2mcYDMlqPRq68vics5IEh4IF3NoceUX6N2LA6kLEOL21P/refPHz+DNwFNXjAbyDc6bM+Wd7pyt/KP/Q1KfMio1qM7AEEf8Oy3aG9Mxm78BIMecZ02GguES+bVu+STEYb6xJEb7591z2nZFeCreZIxvd2HRYLTmYdqFGSIZ7it98Rsk38NSzHnCwRrrWS1aNuTCgZMYtbBPT8H25f/hev/unv4Ta+n8Mj2l12svF0qZ7MAjYg2+/IseEQQMPJxIKrLypMyYwHl7l+tXaJZbIrfGEJhsMm9T1GJj6qvnpRJaOYLrUbfXAj2+HzxzONqxNPMlqTxl43lfZxIbtAZM147CN/lbJP4v0TXaoUqRifoNI+LmSXiKwep9e7CkRXup6MlFdFgAtv5ewj4hJZm2GydHhSu+VkYvHQk+2wqm9+TTj0zU8/luAFCCSr8R584yrX3OJkYvEwkOGaJyVUIB9Nc5cBjR/fgWysA5v7jEwqHjYyZoa2//5/evoQ6cis+1ecbHQTM1mGjKZxfa6AJ1mE3yYtkw1kSv4B0ZH8EvugjIJsXJ/zipE1PmSkgn6NFHfyzTefvxEvsXv4JLIqe6Msm5v8ASWrRRgtWZu8638+r4QWhV9iHzEdkMWqgZx2k7PMlwqulqxJ33T8heUPT/s6yi+xD/7JZMiSGPfqm3jDyTKRWEuG8p7dXFJqoWQlunBcAupnG3ZQLrg6shrlPS1mP5JaKE5mH1SQyPZ1olLc1auIkcnYOrIqi6jl/raVbQNeGuzjAhLZDpYxBVn+MmZEcsHVkZXoxsjeyIdWCyOzN5tDslS1csjmRcrI5OKhIysQGbSPW0D3X+5vl5G/DoFkAzK0z+bD4tZdMb12m/O3KBcPHdke1yRw5zHY1L9QkjmM5MpkJTEbZZu2ubXhZHLH2kgGuzmvUQMuPQwjcxj9lskKUjRIG8ekfLbltrH8qLrkr1AVzBHWpYbMYXaWRAa2pHcij90UTyNGNii4l5pEd3ichfa31GSZJ1mEm18sCT+KDNqdkuytjgzWpCb6n9/ORobcifU4z8DjjJMl0sWXmkTRDri8JMlk9K9DoJFMljCPgUDWbgBPfmDvyZwCWSmUJImMdesdQuAlsi0qVMMagKomJ8ukiy91ZHvBhaUkc4jmkcoZrEzgjGoNzlChLZ1p8oM29a0m0c1WGOiWyPaqgw5kW9Q2EbUh+KZvx1xbDMgSTaKwvLZmMofhdFmfoV4XVLXbF+lbfjBH1TTxJetdgRIZdZ85NJtDMsWEFlzkKMPA/6klSwQlryJzib+WyA6KGBRcNVlZH3jKUx1ZJih51dt0CYCSLUdFOGeDm9CEfBn4o3VkW9HVI5GxOp54klUJQCUeVwH2WuuTba9h38gX69LfijwSGfOrZZ5kaDt71Ag8F4yN6nHUkw1egp5M8M/OSvaX4C+4qs1fJNx8H1YpHdlOnEyhInOJJ5E9LrBZqeLuG1jg+QgDeJ7xPBt2lnRke3GATkXmMkFR9lJFJY8f7Mk6PqxQD1AuNYkWqRA6K9UaetgS3qIg6yhZwvOswXa3huytLtHbApkqz6QwEzeyCg1sfv1Ht36FDTFXuJ2i4/LOZGKPSUXmEig2yrM6+gW4H92/T+tmgU1IRuZYAxotWSz98SPr/s1jEEdxdkkO5Hj+GbXLhovr6Mi6/0FHRq5waTZ1o9Vv2QGAWwVGNmhVL7XJCiv6i2SsjgeQDatzswEi2cCLricrestT4dl1mus7IBvGhDW38O+U7DAwRfVkuZks9SeDxsRP4nwLtrQNqO5HAtnO0T6TyBR+eruTVkXGO5wJuUMikclJmsj4R0WehZDtejJcpnIy0sPJUlcydQ0IJvsEk6kksi3pfjGyWmbxJyPpGCPXlGQlVM7Y43IL/ocLWHwukLVb2Uo2VDFgJHMKXR2Q0Ty7RU3HJtmKZBu5z6MnS3Vk2VQyZtSWz2KRDMgKXU+WaNoASuYUiCyTZbve5YKYitOUnJVRMilNrW+71ZKRP7aQIDVZK2QZbTVZ09A+TaX3oPe6xxoriEafOcWkS2QFHkV88fTxGTjNOtyjy0SyZ4lkwJvI+qoiklXBZCm65pv2FfVvNRv6KyOL5TEU8YtEFgnuN7ENoA/mT5ansjHRsCpGydJIKvTa4FA9WRdK9kg2T/hGBIxsJ48i6sjqreAYnIUM3JfJCnYDQtakBylRE1n/k6KcOU2skH2OA7L8uURWp6Vc03Rk1VZIdUzmZDgOyO4MZpyxHz9QskpSaNqedrUVhhNEsk8zkbXRkKyWFJqWrNwIxu88ZJHcYnNN/pGSNYkUF6RLtNhopkcRMreFdUQySCI5e8onLAlG1koKTesDKDbVq7nJpBa74FqJ9KlhfkWi3teTgapXG2KSh0CyGmylLgjga50QXQFbPUmhaU2GArRg++HjbkRGrnBbi2JAJo4gtIB7IDmZpNC0ZLB/Av4uc8EpyJIQskz4uuG/7RhZKap0rTGTg7T6z5gpNQ/ZRvQPVL1hyvOsToURIy0ZHhv6ExRwc0eeLkzJUn8yWHLBg4x+LXsji3wokTdIUGja5o+NWsE+xV1pEjp5FuM0ESUZxKrv9GNhfdXsySS1YSXr4u/+BIzzzB5HNSQrS4BM2ju3iImx6Zch6slEO0jbMAujo/UsZF+X/zkqve/I3nTtBkV2/hR2hNKWk3UXgtpwIWsfErL/En2mERdOHeFhPwD9+22JBxHrGACxH0XIdgKPTi21J2JMKCYrxLiBYDJ4LIIFpQJDMqTB98KMFC3Z6X2BDKmZL2K/P4isP5x0xYOejDB8wGT9LB4dWXOWCGT56AnD8wwdjtELeP6PAPjy5fCv6ZDgBwzP8fUKs0ne9l/qNMvq+CRLz5I/n4EMlnm8FSJtrUiKODyzt31MZJoDXGOHk0EWbNBSjd9HXtQZf2JDCLKZzMkVpCW7au6gikRf3SUnaxJ+Wz3ZqIvM2qO+joeT7Ru8ggg9csnTbWNe8PWPPiZLZiQjBi019YmpG5N/mELTT6kYkbGnmYOsyF+kPdlln/yOKzT9gNsCZMJHYtDScMzL/n5X3DOv9zWNXTHRfGQVcbtTsqS/X8nLlz4axELmtvyq7m1WQBgIaAWyincz9T6AsaaTyIbDIS5k4vFYTdYrtGAyJ5ejgSzp70HJMGUTs/vqe0BjsnORzCEoyEBGZyqpyGhFM/gALGROTiotGZ10TpkwREPJaPqGHtD4p/2MZMTIE8lomYtZP8OH7EokezP81Y9sK5CRO1HzPbb7AMZaY0ay9jfJn7j/l9bJHVVoBivLkmejX73ImOC02vtorStqVu0pmcGWGZN9EFObk+wemh5PUQ70tRramDEZbf3j2cnu3oXqjf5a0Rt7kdGnSuYne/YyYr8i/x766zTnm0ktkLm5NbTtpkwGUvi/kt8WkxnamDEZHQpLUMvi5taw5tmOkGVdkfSx21hVGmJ7FGSE5hFqjWciuyJkKPKGec5i8iINjkMFWYrTuYf8Cm6dOisZhkD+iCZmDXFEynMAWQPu3Y0du05WsgMjaznZhqQ9ursLWQb/57ijgI3sEyPrImaP7fH7MNX9MRlt5WB5zdPZyX6fvb49vrMfGXn3aDZtkbgZ21aympPxedJVhhSayQ2sJ8tgeZ2LLOvopKqc3Q72Wi7M+tJE1kWOS6AFkMFm88rs0DG9ze5iOTJ434M3Ga4+2Bx959YNGERHK8hSRsZ93rDsV2aHzlHIyLIHm05c2SVCXU5PMmzH4iUw3zmNVdvfpkCWsWM7lJOeZBc9mePCiTYyrLZQuymsarxHR036UqHrdpzMdQsAZzJhzYGi76Y4k2HLAK/ok49/tJOp3hAjqyWyC6MLQEH2YRqZyoCOO1LGhBWMoIF55Ut24DdzXT3XSoZdoDA1eRW/0hgUriCrerJsVrJ/R1wrpoYKLTO5AHRkJSZzA3MlA+LyIk1M5ihrRaE1MFkBOve9W6xkKG8aAM4EMmhqNKmJTJFnNSHL3Lf7sJKh8lTL0yZhPraxJxnulqAIKOcdIqxkHxhZ1h+7EixcP7KN+56vg3UPxieg6l4/lckOeOqcH1mKyODrdN67wqppMdmpvIBQZdnpREWWELInziuoW8nQG66fyVPxoVUbRLYvgDCQ7UOmKmeIts7kZZzgbYYrBNrI8KF9Cdw3vXAiqwaLi0O1YZxNqOpXoSfZVsB9oxArWd0p3nJsXk5dS4YquSOYA1mmOB6Z9zrQkjUeu3HYyVLF8QtzfKeOLCJLDoSQZe5kni06JSucq6adDKnIkf165U+GzG1Ya1rFLexkbflqfAJqVuYgQ/1fxWE3sgq8UNwlVQz7fbixZJ/9a8C5s1NbSaZQNii5kc3/yUIWjxn2rlGEKrJapWzaWDEgaSGTIpaoFLOTdSqyykx27/aYoZxGprLqIhVZZpwcqjIoqilkjZJMpVWJ21EruYYsnZdspyCrM2Mcca4wdSrnIQoFWats1PYK13+TGd/MkchKhR5qUm+yL+puhiuZ6hWVivxpEmPkqYqsmULWqcnSWkFmvEuhMFzh441X/ZxIFpe+ZKXKpE48d6OV5zupyCpFp8JKpjgIXjqbs+5kyRxklddeXQOyYoSAbzMXmSp1vQxm/ClvoyIzDp+qvSpuASR9IhKZ6nZqMmNLE75ZtSDWfoCObHRMkGskay1kivYXNk1+28uHkXUBZM/a74WTKUdsVFqjS4w2vcq10EzSZ7ORKTSXj+PAkUz9No1kqh+nkX1Rn6Egi49MppRa5YyLjb3aI5Ep98aNzP1txY8LkHX17Wx0LDKslNIpl1GZn+wSrW73P/5OKh+1kClkEtkdoJeBHog8NuubTmbgGlVPfzJogofaZ60fmVsgsXSnxHqOmqy7BwFu3Qb346v4++1vmy+LPDY4pFJPsRzdJYCsE6dnOUgg2YX722zJn/QvNol2WTKVBJK90ZPVT0jJPFUVV4/qGUj2zvg23/NPXweljmURslnkl5DMW5/5yi8d2dWNJdvfYLKbWgNubp4VN5bscIPJXINogiWY7KbWgE/G2INZJJTMbZWYKRJI9sVlxexpEkyWzIqhkECy2raz7XQJJXuZzcsxllCysMt8JJTMzxMQIoFko90r55dAMrfF1SZJINkRZCXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxffonI6t/oviKf0N6Xydw8vejJfjbabwpLuenO2aXgdMFlgwZkBWAbE5Wa3fhykICebMGV4wZkOcg2nEx5AeBk/+9jcHY8MgBSK1nMfmivhwwVKIW0m5KTdUckazdFwoDUW8W2myoCn+k64KBx3rNyKlmzLeMNXcdYvZBYE1VRDlrwBlM2nmtoh5PV8L5gQ7ZCb7fKXcmjGpPhTaM36p3HliCr4jpiuxrXkWqL6TputwA8I2Rb9W5ti5AlTcR2Na4i1U5UVYxWpr+Pf2m2zfHI0jZCa3gTskZFlhCy9NhkWdeTxbWKLCVkWYfed7PNj0cG73uC71smqvKNyV7dx1dBsqg4JtmTE3xMTVZnsAU7u49fYoXIsiOSvTrB9y1T1c56+IzmDv6hio9MVp9sCVmnI2vJD6gmH5WsIWRF1qreZtqTlcclizbNPUqmept10m0YWZE2kXLjpcXIaJ4pd3BEZLlAdtw8I2S5cj/OJmm3+WvAcvV4ZKgNoG/zXE2GtOsZqZt5Bj8fiyxutoxs19X3FWSbMspfQbILaJ7Bb+B1chyyLbSCXkGyj123RWSjTclaUET5E0i2xWSwJh+JbIPue7Jt8Wbe9e3teJcs2A/IwX1MtoVkmyORNfi+nAwoyGCvLgePEFl7TLIW9dnAowjeFO0bD7Zjq7YAaQ6eRYgsQnrFb1vZYDK02yi6L8qOBN13nGd/BbIfgAzv1vV20n4nnmQlyHLwOmp/A5G1DyK/bflmlV8iX9DRZCXzl5XMX1Yyf1nJ/GUl85eVzF9WMn9ZyfxlJfOXlcxfVjJ/Wcn8ZSXzl18ysndd57k9doCEkNVRpxpemVlCyP4c3L6tieaYUQLI6Hbl2fwwkgSQNcod02eXALKakC1dBULIXiCwO0tvwBlAdsCZFi9dOQPIrjBZsluARhQl2cevTJdcELKrhYiYSGQlCQwpzPEhESZL1cGG84lEVpTgPfyTp6b4kDbGZNlRyc4rAL4L1VVWpyYypNA23eGYZGjMEuZI1rWJiQy+bthsLj3wI5KhPYL/e4ALmUGNQrISFrNuPFi2HJkwVGnYlRqSoRd+XLKUfzSoBLQpaL7FcQqLikhW9/eykBXwvR8zz4RcMFQ8RFbGxyUTImlMZEnXfXtssv6jhQxfuQhPLyLZQflxKG1Kr1yEpxeRbC8c1l9xHWRChaz1V1wH2bv+owtZtgRPLxqyL/or2oxemS3B04tIJjRJN4zsTf/R8DabjF65CE8v/mTMdruBZBm9chGeXjTlzIUsW4Knl3AywymzSHg5axbh6eWvB9mlcHv9FextHpMsoX8jybwdyrWRVUkd9a9MIQboWWVA9hlNWHAjO3Ke7W8kGTKjzxHZu5tGhjrCOewWVR/NZPSnI5OBbB+VNzLPQPYuKi9uJtlFVF7dULK43N84spTmmSNZtiSXgiyKDgczmXD6kvLXgyzruh+m0YWFjHWrjkiGCtCD7CaSIcMevc39wVi8V7IR2cV2X/bOC4Uwb/vx88xGxlxrRyfb3lyyqDCTMZ+p4ZRZZEiWOpN1+lNmEUXdLPY3lWy/751kCrlGsvJG5lkOWydMlmivuA6yTsizRHvFNZAh5Y60xuFGkuWQrDyQYS+NXBPZH2a7qCxvGtnnDoUdRETT3kSyi5tHhgIwcqRpCyMZH8ZLl+SSyNCAGPAgy5bkGpGhPDuYyXhsS7okl0SGhjdhOdta6iYnS5bkCiH7yD4sHLSnIjNrWk62cNDeiGxL2s0bR/Yw3V5YyHg5Oy7ZD+15dg1kSFE5vM3rJIP6zFDxrokM9p22mOyN9oprKmeoJ4z0mYGMR3Ucj4y0m9sdsjXEcbuB8PHZ45GhcA3You/25jy7BjIU3ntzyWDrRMj0gY7XRnaxOyAyfVQ2Jztei07IdqRu6sn4L8etATeZbHtDyQDtCbuQGaKB5xCBDN0Jk+07JzLjJILpIpCht8PJ9BlybWSRjYz/8k57yiwyJEsjWzm7RrKDmYy3WwtPRBmQPfAg22tPmUXGZBc3lCzb2sgu2YfjkoH04uJg1mfXkGfIdoBk2xtKlkVbixV0DXWTkkU3lozkmf5VXQ9ZC6iXyjB14RrIEkxG7bNSe8X1kOE++sFMdsk+HJkM9dFRGbtReZZ2iGxHrCB9VPY1kmFNqw9yuSayHJGhelknuit4N/N4bQBigb06Yjk2un5ue01kyD7DWqPTTRXuyY6tNS4oWa654BrI8DAwjibEZGWqvqAnW3gK84iMvc0qUV/Qk31eFEwgw3Nx8Tg6Jms1i0H0ZAtPYdaSdUDtt7gusrzjZLl6yYXrI9vtSkqmNh6vi+y8u2Jk5zay49aAz90HRnah1lctL37HzTOopajW6OIbSHYgX9VvswG/RS2kY5MdcKy7nuwHAEB9glYALxZcBlwmS/GfMiZ5VidqF1oONjkhOyzbcApkGSMjrVOaKC+4KP7en/2zbz5/0y1tBo3IKkpWPtOQ9R+PRkb+1Akl0+xFJwxIHfltNikpZ4UmklcgO/LbhIew4XWlmY54rWT4LV3cQLIaGxmRpi98feWMkrWRxudy2X88ct1kZJpm81rJcFezjTWjKJf9x2OR8bms2AJrYk1X+LL/eHQy8u00UV9w2X88Fpns/amepuoLLvuP10N20DmDLvuP10N2pSO7Bk0rk+10k7uFinFNZJpFKtprJ7vQ3Pbaydr4XH3+tZM1ml7A9ZPVqSaY6lrIxMN1qmmcroNM6thWr28QmbR4Uanb7O36ybQzDa+b7KBrAq4jzyR32JVuREwkO1Y/QKoBFy5k1/I245tEJr7NNi40518/mX1w55rIEi1Z2n++DrLmGVCci0QkW3aFWjVZ/fqmkpX1TSIT72Mgy/rPxypnIlmhJRNn010H2XmtjdfI+o/XQbY76CNJerkOskjbootyDWRtvLuhb7NJdB3h6yark512ob20/3gtZJE2z9L+4zWQlY/im0Qm3Kc8TXRk19E6CVZ9+TLV2rRp//kayIoyc8kzF50XLspyBrWZE1m2CBKVnkwIQNqW2vyQyJJFkKj0ZHxmcte6ki26w42SLNq7vc0HS05gU5HV8c6N7M+1VtwMoiRLIj1Z1n8umyVfp5LsWawlE5cfO3TVglvcqMiqs8SR7BtdnOYMoiIr69SRTBekNoeoyApIptMa4qAPWrlhuUxTkZ27k3V5sghWpyZDBq0rWbWYSlORXRz0ZKL/Fsd3L/Y6e7J+0mO8dydrFlO2CrIWRZ65kuGtURYRBRmOiatS5elSOSNW8FK7dvVkfAisxmSJ+vwxWb5QpqnIUrSrjkaFjsm0MwnmJ8MxcZWmsR5qDTwTaQkwJRkK1ag0m0UKZCm1z3VFcjYyHieLms2ueqnOtL5uNgklq5dpOxV5doXGYKtMXbL7PPuzmPVpllG2CjI8slN1uTIKvx8pA5wsz1RnLkAWE7J2k5rImoiTmXZqm4OMZVGL71hppi5w+6yMLzjZIrVTQYZ3PKxQ505xPl9tG0R9VF+dLErG3maLAyLwspMGsgpsBLIlmnUVGco9VNZUE4uYx68Am4ve31BkxyBDPSdCVinUASPLJbJyAcUxJqtaRqZSB5SsBWDzTvDRaGJ15iFjQS0HrAQwWTGunTROs3kFNl8JZHm6INkl/XvVcDJF7WRkZ3Ke6YymWckucANE+pvjeWJUn7WQ7KPoc56/oCnIcOgSIatGr5NFxJ+B7QdpdO8YZGRKBf0105C9fpAeJLJ0ebJ435N1xdDgYOXs9YNsL3rd62RxMtxzarc0Gq0evk5OlnSFRDa7zT0iw9F6zZbmWTt8nQKZlGfz9wZGZKgJaAEf3Rn6Lb6lIM/Sbi/GBc1vCY3IqmdoH1eWZ+I8YplskGfzrznW3zkhf1DPqYx2LOqxUttezbOT7OhkZ0kHwBUfhSgS6XyWZ6eDumlY/m4qGSsosOdUA9CPoxeydq8Z2ZPtlUQ2+ypVI7J9lVUAfI+TDWonIzt5sjkWGdvmeFdC20sg6+Rt7RkZeLLZSWN1y5NBGxoA8EJoByVlS/UZtM/A1kpWids6TyVr4317B4DHL/pTinRMhjfVllpxBVkL4glNw7CctfFVG8E8E8gko7vm19nJYP9qTrLkoo1zUApkksOT7wfkQFaDzYxkTRpjMvGu4ggrH8FwKGcwX+cgo+Wsfpa0cXFSimMoYhQ8P16ByEZWAvBqPrKqSWGepRKZGI/Mj9e9x0VLloJXkWnbIy+yQw3Jdp1EJvqz++NFYiXL8ifR+9DOy5BsX2cjMtHC6Y+3qY2syMonICoDXQtDMmhktPE7mUxcwV08LrVO78dp5135ANbgqWQtI0NhvluZTCjG4nFbnuWodm5mIyu7Nso3Mplg4YjHpYVclGTQagGhPo8hWbRHeQaARCbM49GSKeyzHdK14EWgg3lAhnpObfwDAF7qyLL+s/Q2FYoLkW3z54GrxfZkKfq3SSL4Nu+65ZlIplpuHZMVjwOV7YAMO89uAX8yVa8Ok5XTyTL8Fc3Z+X1Ubh3IxHKmI4vKx8ksZHi1gx9DMqkMOZCpND0ii8vH6TxkSOEih6IvmSri6xyThbrkh2S4/YVk8nwZFdknKc5VpU7zOcn2+NkrsLHXgIOYZ0rPHmoDZiMjscdQQUozE5VkpUDWKsdbYLv5EJIls5DRdRiKrT3PSjHGSZkx0NZ4GuWT8ww7E9ukIEe39nImkDVA2TaWaflqAybXTUpGHfsXLuWsJ9soV4IqkwI26S/Sb6aR1YSMNr/vfciap2o1D/sBkKxMw4azZbImZSVZIhOKt6g1GFmdqm8NqzisS/OQ1XxCqd1y5GTVQ82dYauJGs55yLgfQuoHaMio1tCH1RZf1bdTSJZNJ+vXYRDrpo7sQFPQkpVdfT8rs3nJpF6dcOtxnpUnQTf2JNupyYRbj8g0jty5yXo1Jr5NceZHJRzFZOVSMZgy2RtmPmSiFSR+Fsiyj51qZGoZsph1bqX5AWKPd0hW/vpCYDJZy9eJSwWyRmwU++MVIvvZUqVsQNavECHMQ2kfiBbOIM9CO+C+ZP0KEcLcnUZybotk77rPocaXPxm7kUD2h5JRKOdZ+TA7DlnFV7CLud6ugeSxkMjUBiOXdtKrlsg+cR9en2eDYC+R7EN9KzOlPS3WViLrFwni45vNNtGRoWlRxrQtWepDxscO+zx7MOh6CHU2K55mnUnqSfVDIuvXYXhDWye5Yg7IbFlSDy8OJIP/j4oh2WiEXyA7s7nsqnnIvnTfCIsEfUUIRlnW6fScSspHM5FVyKlN5R3Js3FQrUB2K7WR3Z+JrDzrl1e9wt00RUHpLSJ7kHt5P5mJrOkXCSJk47Cg3oq0v0zYqM6VZ1W/FA8OxVDVrT421K4SZiPbC0vxfIB51qpcEvyU/C+PR7Yr+sGrz59RlikcPIys2hi26ORpz0QW5z3Zp89oRFdxPiMrInvsyFx5BrWZQPZJ049kaxJvHGJHSs0C7L5kTXLed1mrT5p13Wnfs/jvXMiGjW4gWZ0Iix1UnzSFhJDhQf9LK9nZlB6fSBb1YVuVrowQsjI6Itmn+lnSZ35VRomaDC8qijuZdjJlTLo32Zfq7FFPptQYSLCuIBEcVrJiJrKyfiaS6So82tGIRBxb90XMZyLbi2T6fuQFv8ZKVr6ehazakiB3IoXWKtxzK8M6bW02suqsJ1NPj0FSZCxm2k4GzbtsOlm5LftQGYMhUf4Wi2ByIItCw0gksmjP56+2Ra0lqzYsNt9KBpX1LGTxjlup1VYf0dYAdoWVrJ6J7FHEyUppEYGBvGNE1gUAW5Dpljj0InsWMzLY6zeQcbHuu9MCycUbTPY6ZoHtqJM5B9k04WRFE+9I0cbuiNR+6bLLuPRk+yaJSAnC3urEfumxyM6hrYHLdIubTAc7+VhkUXWW4pLT4Cbl5pC1cVnjUDeSZTeIrIkLQkZ97A6h68ciS2CfDvUD6IoZDmHYxyJLYc8J9Z1ov/zmkNXptuzqhJuMDhssH4msQmNOsPvBBnhvDtkBTXVFsfUp+e6wXu+RdlE6NCm28Jkt60D2xX7KFGFkV3jt719wv5TD2zwWWSWvSu5gSGgXCZxHGNnFYO1vh43VJliFLtKTybsm3RyyXSmb7A4V70hksOck3egGkQ1WCtWu59jLhH6RizCy7WBvIoeImeOQtWABshbtbNcVgaOcnGwra32HQqRdyJ+fkOGhvsBJp5xsMPjVqE6WxdYnbZ9nOKYu0IvGyF4OyTI7mcMpEwYEGFk2O1n90Z6tJqFkTZbLoUfWQmQlQxGhM5DV2aAKOUxvNN8W79PJ4I1naoTn2WAwZ8LESyKTp4FzsuH+wenEhPFCCMyECzHMGVk6mHU7meyrpCNlDcm3AQmwupl0uezOTiZQoQTjy65fu8+hPo2EkcWwFZF+SCZgYZafTkugtzVmXm22zkqxiQtYtqcnM0TsKqX53fo1QniFbtqSIL/+rdUISzClwsku9INgGml/o6oFsoOCLO/P/tfBZFdogQi/S6NPlUD2QSb7gmq3UNv9d/hlZPtuWDm7k9fJW3jPRwn6ckFuKmqW6INI9m5EthNDzR2afw0ZtBSHJt4P0PIenIyUZlnniWTdiOwbyeILJquTUUHbN2ciWSeQHXawymyr4tG2ffgq23Xd95O8Pkt3zSlDq4cRYt5KpPc5ookGMlndCGSfRLJy08D/quJkU4NXrwE0PBPw6uwZaHgU39i1kI2OuJFB02BcBUSyTiIDNfyvKh6CChKBrAGPwNOzU3D2lF06Ivs6DSXbisOt9QtYJYrmSZR333+UQJ15uCifJXHZ0f1Cy6p6+erly6qCH169epo2pydPT89ePT19oiULzjO0QFw/qlmDDP539iQCr8GjJE+7PCoeJXGe0oiysnpZv/xSVZ8g2qtXZ2l9enJ2+vTV2em/y59tdKePoyNuZCgqtw8eqcEz+N/pkzvgFJJBYBDl95MYJPdT/Puh/l7zpKuqrjrUr162Sf06aU6fvmxPfkNP5is9WSL49erT05NHJyenp09PTx89uh93cXQ/TuCHewOygpNVz55W7QkvqSF2j44sEnQtfDvPTp6dnZ6ePYVkSdzGURLfhx/uZhJZAzgZwGQzLjbGye4jMmZu1K8fZvdguU6bp68fnaQXyIkb34cf7nYSWf2EkT269+yhSKbQ+Z4+yn6kYiN09DlZxcma+J+fphfMq0vJKl7OTk7TvwPJHhjIPKUfD8iFUDZOBjhZQcjIDVndrPq6Ccnqs15rzEiGhrx5mB4je3aPk+3i7wtkL8f6LN3UT08tkdwhZHgApWWtACODlZORxfGfnaUXt1NyNmkDqge8DTgBsNWEbYCJzE+T8PEAHL/FKievm6e8bkKy1wnXGqjdBFX98C5rNx/dSnct6Ft0lTh4cRRkH3CnmsWp1icKfVa8vh/TNuBwgW2N5uTha2Zr3El23c5M5tdTZGSw7Sg63hegbcDp7b4NALDVhG0AJfO5RaD0/QDUq2ZhZ/Vz1G6ePrtz6xlrN/M3ZZentEV3IPM3r/VkdcLHXevvYVsjje4kzNbYX6CtSNzJJgsje0OWF8yZa8h8lQPZhOgWIowsIX4l2h2egWyy9H4NNOeetQJLDUKU9lO4MLK0w8vR0lZgKbJPHumKZJCHtgKLDdwk7qdKZPAf9ToBs4nHCobctw3/QQu057PNLlTmu8NQMxPuDUX/nk+dPWUVj5i1SlRgRaeZrxAkqiABD3UjkcH2qZ2voKmsa4+qxchS/CVGa7jMAIWFdp9S8ZiHM1/KsxYP+mVzYDGS4XhG4nypTLadOulSkiKF5WNA9t75akZGvoHO3/Wol58nXfn3g7sqlIyWVmiJadZkCZEWPP/Jc+z468W97y6T1Un46LJGgkfbZTLUSwle4Gck2KwNHhmjZDQ8A1XOuVuBgeZ+63odJWO6ec4qQLXqYPjEuU0fkJXZfK1Aw5MUxTp7hcmADC1TMxcZdTL+PJWOhpLVSTfb0Bjzs8smtrNTdECGKue0aZe9XNK/8jL5DuFjRCgZt5t2hvlhnsKAZiIrsrlaAd5geoeP0csIGX/76AHzWQyhfhZ2Jh529okOyZCJNo8hxAu+7JxydlVRMt5zQK2Aw1RzB+EPK9tBzrbHaPbedq6+QE+WvBcOOwfkjMhyHPI1HUyIlk9EGucWfkSGmjkwR0HrG8ivpGCvxPH6ERnqQ/iGISilT+KnUjfTtUkfk2FDaLq5Iby1j1I307XhHJG1W+0qiH5kGf/4WVKvrg6E8cxalPPzdTqRfJbUazgZin+at9MpN5Wurg1KJhRL1Lv5q1nXm/osqVdX1wYluxQOfTWLrhVaITnPJpBddP0AVLjIg0zCJCVXY0NBVnTjSBx/Eci+lXAmkKEuxXSLWyBrpNB5VzOIkiXioWQOi1sAQEUuk765CCGTmlnUF5hucWvJXM0gBRnuVU8mk9+mIFPI0KTcyVVAT5a6JaAiQ5VzchUYkr1n36aQoY76ZNejUM5Qq/K5b2WmkCUz9AUGNUBYXf0ynAyHqRcTW4EhWcq/OhpolCyVDiKoqRtXDsgE16OjZ0NJVuAf0vHZ4WRC5LajGaQmy6YuLDgmy/hXR8+GkgyPdEw0NwZaQyBzbDgJ2SBKHi9XNLEvMMwz5S92soFrHFfOiav1LkOGt22tlyJzNDbUZMiPM1HXDstZ/9WxSVeTIY2t3q3AWfR55jgkoCbDKwflkyrnQmQNakGmrXGs12eODaeaDI+BT2sFhuVMSMut4dSQCWuAzEMm6vJJZNhomdQKDNVE1n93a9IpWTY4jKtAMaWgaa1tT7LR8cmtwExk4wYDNZqTLO4hmZCU214fOjK0yvykMdiB1hDJ3BpOHRkeZ9CvHGeXIZn6J4PoyLD+0a+2Z5fFyCZXgSGZ4AR1i4zQkpEqEF7QhjVAiKxqPcgUPi1UBaa4Hg1kbkLIFDGbeFRygsU9JBO3lLh0SUBLhhusCSOdw3ImumedhlG0ZLiXMsEQEoo5JhP7ctZVDY1kUyunkGf14PtUMmRoTLC468FHUVU49dL1ZDn6J7wKDMuZqG4nkmETLdzBZyJzagT0ZHWCfgg2N4ZaQ1SvHmSqEZeGVIFQx8uILFX+FkKGXQgNoHXAe/LGyHIUyJyaJ23rRAPHcgDg/5B41lIjWTaNDMfzFGiXMixbvznIBmvbzb1tIMOVswb/uKOZ5teTGpEJw3VOkREGMlwFUARfAbFuTSYTJXUmU4+GYi0LG/WP76oXPy09la6RzEVMZLgV6MDvoLd5Z0qeZXOTFSn6l5YyXzKxj47JfPdtJGTqhuyvEvRvmfnO1yY4wscM/eu7yKKJrJnTryGF7rk8q4msm+LdHtUAsbRNJjuXvvm9jlF/U/SgubR1RjJ5STu/taLHeZb2R1xqg5GsTsRvfv0yI5mLsWEkkzejdo5rFnDEj2l/ZDJZK9oXqj2zQ8lc1lwykkkv8F84pCaIsXVyadIJma4WC22Dr2t07AsSrCiXVe7MZFg7vke/fp3/46lk4k0ceulmsjqG9vZd0mz6gSnIxKIxmQx21IlFm3hyqchETe1Qz801APbzS0yWzkzmoBstZOddEf+HvxmylNmYTLcdfRhZmTp5RxQy9AUFkmnLWZn6af5exnkmGhsOwY42sluhziAzmcpdMRAbWbAPefw2RXFoOC3lLJ9jEoOCzKE7ZdUaoWLOM4fulPltTtigydzfdDA2LGTh4wGK0Z23QsKpNQELWXgpU5AlQsKpNQEzWciqmlQUZJfCz/aELWRZABMRC5nd2LBYQVkIFBYFmUjjSqbTGvOSibMpXMl0zdiEld8UWkPcL8S+d4je62467iAW/5ndsDKTTdjCSUEm0tj9B2ayUBOo6xT9Tame2cMwzWQey64MRZFnYj7Z3TdmsssgKCwKb6hIY9+fwEyWBkFhUeTZF/XPGjGSTVksz0Jmb12MZFMWNFKQidrD/tBGssHCAF6iIJNoUlsChExTHoswKCyK1kkaokttCRjJ8jAoLDORaQZpp3jdDRFLWBJbAiayCba2ncxh1+tBMoJMsGjtZNbmhUbhZ6rfpigNJdml8LvVDFLOD2C/BUJhUZGJ+WSdlKuJp8UyaZ0/1SiiaLpYDSxTnnmHjImiyjMxn6yPrZyHQmRS1VSSiQaa1QwykE3b3sNGZi3EBrI6CWOiV/cfeTn7oP5dLXTOa6r6SXXQWVRkn9W/q0UxG5fJFEtDTeY1QkrJVG3FFEtDTebVfR3P4ecyxdLomifgFfzvCUB/n1A0rxXHxusecAn3N3aD9o41c14OHEqmoJiya9TgxSmNWpsYyHySGcmSZNPW2ZfJMvJXGnBNLSlQMkUTOW3jT2WeScoptaQwXJeql2krCqvJLoWDmSWFwSpjgkyyNDRkPkLJFK9ugh+oG9jvSrL3lhQomaLlnzaso84z0dh4b0mBko1N/joJQ2KXi184mVho3ltSYGTp6IdgKJKg+IWTiYXG5nWkZGNze+Ji32oysfTZvI6UbBx04rGWskrUZGJVcCUblfdpVVNDJtrOjmTD1T2nVs0ZyYYNZ704mS06Tkc2sWrq2oCkP2ibKcbI9oPj56Mz/aTm7WIqkl32Z9iaLEY2VBJTV3/S5Nml6qBaGNmg4Zxm0HYuLbrN9GZkAw/aJNcZEqm5+7/4F2HoyTXPBijT+ppQ6gjFRTYR/C9u+glAQpNum/LByAaNwDTjrCcDtZbMZjoyMrmXPrmYQX1YY7KXWy1Z6kgm9YUn7/JKydpNuYVP2ZOJit9yD04mtZOTixkk+xnK9/gnMWznbvPkxIrmSibZFpOLGTf4/g90/15BhJCJzVjl5G0kyhlXsYtRFdLoM/Gwxe/OyUQpnSrAob/XxUjtMIREXlwjhExUyUXiTlYxskz6sYZVElXOGP/HfxPPsowIcDLxbbgVM5ls4GxwILNI/zb7N1i6ObVlsoHUNSG7K5N5+Fx6MmHxXLdLD4cmOeyKh79dZRffjwe9r/psi5Rie7dJ2mQiGXcx1o4TYw5XVXTYFA+3RXLxB9Gg1tSvH7+GrO09aMamajKLud2T8ZySV+42kL0rtyWAZHl8kW8LuQjUGUkGK5WJZEzv73NXsov9viyrOo2ii93uSi5reGe+/gv/GEJWJ5TMjQuSxVeHQwXJ4ouLi6sLuYNap2RlPajmvur+o54n7U+xdNJ7soa8Dvd1ow/JRYXIXidXiExWNXVcMaURCbaGfZBaQUZM/9Z9hkIpkQ3WiqJk0ZDsMoSMTDp0n7FWxkayEpPVAzJ3EcjelWiasvtcAAeyFpLVUT01z9D0icT5Qnj6hVTO5B8pWVzEBXgpkLnHjUm2xn/zINOdp5DDBambGamb8o9N8rME/smKpAC/IbSWgWR+crja7zEZ1GcXV1ey6QBhLtEfcPb8TnR8snILyR5msA24uBqs5tlAUyrDZOBEJHN3fk0hO8B2s6ofwjcGyQYGSlODE9x5egVeiWTudvwkMmhrVM1D2EJCsjqRfqxrcBevWlyjLmdP5h5tOoHMKJAMTceooup2FQmOghtA1mCyNqnjNr5ZedYR5ZjCljK5YWRs2k96w8gaSMZq6/sbRVZnJVqO4E32H6d/LOaZ+3oAi5HFsBXOGnAK/zvp/Ro3gSwqAEgJ2en1kxVojZB/+AA8f06mycaI7Ay8vn4yQeroBcyz9v4zkIH0hpGhctbF6Qb+J5DdgLoZV9hwT2E/7u3xtUZFfBuqodAapsytj+O3m0YyrGnbpI2/jW8WGWnRcafuGmwNOqBnIotuItnTayNr46qCZu1VhIzbEVkLzuDBZov/y45LVm8r1BX40y1ypI1+7E7RAHALTsDJ3z02WbWpPhzKbbFBjrQxGR7zbcC9u/d+7dhkZVnBrjDqdF7sR64t6lD+/9s7m9TIjTAMq6NgETBoIJtZTQdmka1DNg42aCAH8Blygyw7MCAHAt6YhJzAF8gd3NCbWQx4kQO4hReTpYI3gnRUqZL6p9rdbeuV9FUK9D7Ci26s4qFa+vTVj6qKSfD+KHadBem25lU2e9B28WznJijSqntxMdHP9Gji2GxW/PhbNtOH6UjbMau726Pz8Dx4Z/VruDKLs+lols2fMatuzf/BLKrN4mfMou3+s+YrCUqaleaIyki5zs+02ffZTGmzq12zhRnXXB2/bMycRA19b84qM9ORtmOW7v/gpM50PMuy7FMd03bMtj44NtPPgCybj4zZvmeAKi+UmTM4Lp1HWv3czLM81GbZnuemdWtGrs3qXMMMpOzLNQ6Yvfweeg9mz1JUgxTxjpmTftpnKcpoHdDsdoAHZiosxyo2LZR6lH+JD2Y/62Br6mtUpn79mmp6HcTh9bXONJRfZun8eBpfRh9H08Aeeb1pXIJk/9k8mkYfRtNR51HEXiniPCriv3R+VoSlV2aL2MzzqjLHqOw6vtkrdZjVwSzU+ZlndaYDbaQiFeo/Kz+7aVyCmFmi3cLkrt67IV1/nzQuQcwsPY2DILqLTIJkzSRJGpcgZla+fhMW+kLTZvd+mS2Cc2220GZ2ruGFWVhnQEXkm1mxyc9iv8zKaDlfL7bH6jww+1fnZonOzvShks3crlYz4/plocLHk/TXPFgcHZp/9gJyZpdv83D6VXAeJJ6ZpZehNguC43fj8nztA7yVKGYWBeGJNtNHVH6+/hp4kVbOLNd1VlRBzcqCvDAr6iDrn1mVnZk/ZednXphpI+MVqlhdp6uvfTBL1VXycBJWQz/73w94Abl49jBP8uBVanoj/TIrw3mszeJcJ93QegcrBLOgD1H+2UmUm9sgXX0NbCwhaGbCxuRJfuaF2TJvLEJ7ZhywsZDgdWacJkeTLTMf6kyFpyen8evjb74MrZ49YOlKwSzop/zVm5OP356FVk7rhdn0hyJ8/7Y8S6PUL7PE9AItwrm+zKxxJx/ugLhu0E1Hefe57r2y6nCvMjQvzZ7kZwByZmU9wmnyM2t8szmC+Zk1vtmmBDGzsf0hbVGCXK+79WFjBizFK21W9R1szG6alyCXa8Trw5pLddO8BBdmVi/VbfMS5MwuVl7lhVd3wIER/tvmJTgx27QDbpqX4LjOkuYluDUDOkNdm6U7/3gQx2ZACY6vMwC5vm2LLiuz9c7eFRlSpAQRs2kQ7DMroKV+pOrMmg667puCFucUMTMbEW/tPFabFUDnmZIxu1dPFgKplcAFIgXMqhixtctR5TQH9xkVMKvXXbF/ulbLaQqY1esZFJebb4wZdvkrEbPlq8BW4G+6+sQWAmbLhTYWm+3Bg2B0CxfTv9nmrlzPywQ3ll6e3bvZ5lfMgyA8/2589scXX7cop3+zTmv7W/Rv1upy31fOkMyCftz6N+u2fvKG/s0e+1ikTEmYfeq8gmxN/2Z3qvPSnhUiZt0WEV8iYtZ5nUqDiNmLqy83oX+ze4W8n3AYqbZTd0TiWYPd6F5Gxuyl9XqbMCQz02jy16xV588TBLJt5Wud9fIAUCJtp6SfcgQibdJPMYMyGyuw33M/Qs/NtHsRAmZmtkjavRihXqq0ezECZqYVkPZQzJCuM0PSvYhhmd17a6a8vc4Kb81aDWfuIGKW9FHKkNqbqsmG8Q0YWJ0t/Gw7GWiG00eno4xZHx21A7s3e4FmOMMzAyYbH2B4ddY91g6vzroPowywzrptlKwGWWed23ZDrLOuV5pknaWdzpY0+73T2ZJm3UafRM3+Bl7X3EH23gRe19xBOGpkSetTBxnPauZtTxQ3az0dTf7XfBy3O8/JdZa0OcmB2WLRatdYF3XWbmTdTdS4bXHOgONZa1yZ3cJnODL7B+/nGHydbW1X3AxXZnhzxZlZgp5BM3y6KCMtHjdYZzg0w+OGQ7MU+3/+mjg0w3FphuW1Ls2a7yVscGn2J/TfvM4qoGDLOsOh2RIP1j87ADCs4tgMmDbKOlvRfNoo700cmuHQDIdmODTDoRkOzXBohkMzHJrh0AyHZjg0w6EZDs1waIZDMxya4dAMh2Y4NMOhGQ7NcGiGQzMcmuHQDIdmODTDoRkOzXBohkMzHJrh0AyHZjg0w6EZDs1waIZDMxya4dAMh2Y4NMOhGQ7NcGiGQzMcmuHQDIdmODTDoRkOzXBohkMzHJrh0AyHZjg0w6EZDs1waIZDMxya4dAMh2Y4NMOhGQ7NcGiGQzMcmuHQDIdmODTDoRkOzXBohkMzHJrh0AyHZjg0w6EZDs1waIZDMxya4dAMh2Y4NMOhGQ7NcGiGQzMcmuHQDIdmODTDoRkOzXBohkMzHJrh0AyHZjg0w6EZDs1waIZDMxya4dAMh2Y4NMOhGQ7NcGiGQzMcmuHQDIdmOB6b/Qeq+/f83UeQOAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="bottom" width="238" height="881" border= "0">


6BECLOMET EASYHALER 200 mcg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/02414


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


BECLOMET EASYHALER 200 mcg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna odmeraná dávka obsahuje 200 µg beklometazóndipropionátu, čo zodpovedá 180 µg v podanej dávke.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok.


Biely alebo takmer biely prášok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Terapia ľahkej, strednej a ťažkej formy perzistujúcej astmy.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Liek je určený len na perorálnu inhaláciu . Na dosiahnutie optimálneho účinku sa musí Beclomet Easyhaler 200mcg používať pravidelne.


Pacienti si majú podávať začiatočnú dávku inhalačného beklometazóndipropionátu, ktorá zodpovedá závažnosti ochorenia.

Pre pacientov s ľahkou formou astmy (2. stupeň) je začiatočná dávka 400 μg denne, ktorá sa môže v prípade potreby zvýšiť na 800 μg denne. U pacientov so strednou (3. stupeň) alebo ťažkou (4. stupeň) astmou môže byť začiatočná dávka 800 - 1600 μg denne. Udržiavacia dávka sa potom upravuje podľa individuálnej potreby pacienta tak, aby bola astma pod kontrolou a dávka sa znížila na najnižšiu, potrebnú na dosiahnutie efektívnej kontroly astmy.


(Pozor! V záveroch medzinárodných smerníc o terapii astmy sa odporúčajú denné dávky pre dospelých do 2000 μg a pre deti do 1000 μg.)


Beclomet Easyhaler 200 µg v 1 dávke:


Dospelí: zvyčajná udržiavacia dávka je 1-2 vdychy (200-400 µg) 2-krát denne. Podľa potreby sa dávka môže zvýšiť na 1600 µg denne, rozdelených do 2-4 čiastkových dávok s následným znížením po stabilizácii astmy.


Deti od 6 do 12 rokov: 1 vdych (200 µg) 2-krát denne podľa klinickej odpovede. V závažnejších prípadoch sa dávka môže zvýšiť na 800 µg denne, rozdelených do 2-4 dávok s následným znížením po stabilizácii astmy.


Terapeutický účinok sa prejaví po niekoľkých dňoch liečby a dosahuje maximum po niekoľkých týždňoch.


Ak meníme liečbu pacienta z iného typu inhalátora na Easyhaler, musíme postupovať individuálne. Treba zohľadniť liečivo a spôsob aplikácie.


Pacientov treba poučiť o nutnosti silného a hlbokého vdýchnutia cez inhalátor Easyhaler a o tom, že do inhalátora nesmú vydýchnuť.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na beklometazóndipropionát alebo na pomocnú látku monohydrát laktózy (obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti sa musia naučiť Easyhaler inhalátor správne používať, aby bolo isté, že liečivo sa dostáva v pľúcach až na miesto účinku. Tiež ich treba upozorniť na to, že na dosiahnutie optimálneho účinku sa musí Beclomet Easyhaler 200mcg inhalačný prášok používať pravidelne a terapia sa nesmie náhle prerušiť.


Beclomet Easyhaler 200mcg nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov.


Aby sa znížilo riziko rozvoja kvasinkovej infekcie, odporúča sa pacientom po každej aplikácii lieku dôkladne si vypláchnuť ústa vodou a potom ju vypľuť. Kandidóza ústnej dutiny sa rýchlo zvládne lokálnou antimykotickou liečbou, bez nutnosti prerušenia terapie Beclometom Easyhaler 200mcg.


Ak sa objavia symptómy akútneho záchvatu astmy, na jeho úľavu sa má podať krátkodobo pôsobiaci inhalačný beta2-agonista. Zvýšená spotreba bronchodilatátorov na úľavu príznakov, najmä inhalačných beta2-agonistov, poukazuje na zhoršenie kontroly astmy. Ak pacient zistí, že krátkodobo pôsobiaci bronchodilatátor na úľavu príznakov astmy je menej účinný, alebo potrebuje viac inhalácií ako zvyčajne, odporúča sa v čo najkratšom možnom čase vyhľadať lekársku pomoc. V tomto prípade je treba prehodnotiť manažment liečby a zvážiť zvýšenú potrebu protizápalovej liečby (napr. vysoké dávky inhalačných kortikosteroidov alebo preliečenie perorálnym kortikosteroidom). Ťažšie formy exacerbácie astmy sa musia liečiť bežným postupom.


Systémové účinky inhalačných kortikosteroidov sa môžu objaviť najmä pri vysokých dávkach predpísaných na dlhodobé užívanie. Tieto účinky sa vyskytnú s oveľa menšou pravdepodobnosťou ako pri perorálnych kortikosteroidoch. Prípadné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, Cushingoidné rysy, adrenálnu supresiu, spomalenie rýchlosti rastu detí a dospievajúcich, spomalenie rýchlosti rastu detí a dospievajúcich, šedý zákal, glaukóm, a zriedkavejšie rad psychologických a behaviorálnych účinkov vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie a agresivity (najmä u detí). Preto je dôležité, upraviť dávku inhalačných kortikosteroidov na najnižšiu, potrebnú na dosiahnutie efektívnej kontroly astmy.


Odporúča sa pravidelné monitorovanie výšky u detí, dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi. Ak je rast pomalší, je treba prehodnotiť liečbu s cieľom zníženia dávky inhalačných kortikosteroidov podľa možnosti na najnižšiu dávku, potrebnú na dosiahnutie efektívnej kontroly astmy. Okrem toho má stav pacienta posúdiť odborník na respiračné ochorenia detí.


Dlhodobá liečba vysokými dávkami inhalačnými kortikosteroidmi, najmä vyššími ako je odporučená dávka, môže spôsobiť klinicky závažnú adrenálnu supresiu. V období záťaže alebo chirurgického výkonu sa má zvážiť prídavná liečba systémovým kortikosteroidom.


Mimoriadnu starostlivosť si vyžadujú pacienti s vírusovou, bakteriálnou alebo mykotickou infekciou oka, ústnej dutiny alebo dýchacích ciest. V prípade bakteriálnej infekcie dýchacích ciest je potrebná adekvátna terapia antibiotikami.

Pred začatím podávania beklometazóndipropionátu sa u pacientov s pľúcnou tuberkulózou musí zabezpečiť špecializovaná starostlivosť a primeraná špecifická terapia.

Zriedkavo môže inhalačná liečba po aplikácii vyvolať bronchospazmus. V takom prípade sa liečba Beclomet Easyhalerom 200mcg musí okamžite prerušiť a podľa potreby nahradiť inou.


Zmena liečby pacienta z perorálnych kortikosteroidov na inhalačnú formu steroidov a jej následné sledovanie si vyžaduje špeciálnu pozornosť. Pred začatím aplikácie inhalačnej formy steroidov spolu so zvyčajnou udržiavacou systémovou terapiou má byť stav pacienta stabilizovaný. Približne po týždni sa začína s vysadzovaní systémových steroidov postupným znižovaním dávky lieku. Po zmene liečby by mali pacienti, ktorí majú porušenú funkciu kôry nadobličiek, dostať preukaz s upozornením, že počas stresových situácií napr., chirurgický výkon, infekcia alebo zhoršenie astmatických záchvatov, potrebujú systémovú náhradu kortikosteroidov.


Prechod z perorálnych na inhalačné kortikosteroidy môže zhoršiť príznaky alergie.


Niektorí pacienti sa počas vysadzovania liečby systémových kortikosteroidov asi 2 týždne necítia dobre, hoci ich respiračné funkcie sú nezmenené alebo sú dokonca lepšie. Týchto pacientov je potrebné presvedčiť, aby v liečbe Beclomet Easyhalerom 200mcg pokračovali.

V prípade masívnej hlienovej sekrécie z dýchacích ciest je pre odstránenie obštrukcie potrebná krátkodobá terapia vysokými dávkami systémových kortikosteroidov, aby sa zabezpečila účinnosť inhalačného beklometazónu.


 1. Liekové a iné interakcie


Nie sú známe interakcie s inými liekmi. Súčasné systémové alebo intranazálne podávanie kortikosteroidov môže zosilniť tlmiaci efekt na funkciu kôry nadobličiek.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť podávania beklometazóndipropionátu počas gravidity u ľudí nie je stanovená. Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách odhalili zvýšený výskyt poškodenia plodu, význam ktorého u ľudí nie je jasný. Keďže musíme zohľadniť možnosť intrauterínneho spomalenia rastu a supresiu kôry nadobličiek u novorodenca, musí sa dôkladne zvážiť prospech pre matku v porovnaní s rizikom pre plod. Je potrebné pripomenúť, že liečivo prestupuje do materského mlieka, ale pri terapeutickom dávkovaní určenom na inhalačné podanie, je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa v mlieku vytvorí významná hladina.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Beclomet Easyhaler 200mcg nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Frekvencie hlásených nežiaducich účinkov:


Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)Časté

Zriedkavé

Neznáme

Poruchy imunitného systémuAlergické reakcie (vrátane anafylaktického šoku, urtikárie, vyrážky, angioedému)

Poruchy endokrinného systémuAdrenálna supresia, spomalenie rastu u detí a mladistvých, Cushingov syndróm, Cushingoidné rysy*

Psychické poruchyPsychomotorická hyperaktivita, poruchy spánku, úzkosť, depresia, agresivita, behaviorálne zmeny (najmä u detí)*

Poruchy okaKatarakt a glaukóm*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kandidóza ústnej dutiny a hrdla, zachrípnutie, kašeľ, podráždenie hrdla a bolesť v hrdle.

Bronchospazmus (pozri časť 4. 4)

Eozinofilná pneumónia

Poruchy kože a podkožného tkanivaSklon j ľahkej tvorbe modrín, stenčenie kože

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaPokles minerálnej kostnej denzity*


* Systémové účinky inhalačných kortikosteroidov sa môžu vyskytnúť najmä pri dlhodobom užívaní predpísaných vysokých dávok (pozri časť 4.4).


 1. Predávkovanie


Akútna toxicita beklometazóndipropionátu je nízka. Ani pri neúmyselnom užití vysokých dávok nie je potrebné robiť žiadne urgentné opatrenia. V liečba sa má pokračovať odporučenou dávkou, ktorá je potrebná na stabilizáciu astmy.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Glukokortikoidy

ATC kód: R03BA01


Beklometazóndipropionát je syntetický derivát kortikosteroidu. Po lokálnej aplikácii má silný protizápalový účinok na sliznicu dýchacieho traktu. Dlhodobé štúdie ukázali, že po začatí inhalačného podávania beklometazónu u pacientov s bronchiálnou astmou sa môže postupne znižovať dávka systémových kortikosteroidov. Nie je dokázané, že by liečivo poškodzovalo sliznicu tracheo-bronchiálneho stromu alebo že by zvyšovalo výskyt infekcií dýchacieho systému.


Presné mechanizmy účinku zodpovedné za protizápalový efekt beklometazóndipropionátu nie sú známe. 1. Farmakokinetické vlastnosti


Približne 10-25 % inhalačne podaného liečiva sa dostáva do pľúcneho tkaniva a väčšia časť dávky sa zachytí v horných dýchacích cestách a ústnej dutine a prehltne sa. Liečivo, ktoré sa absorbuje z pľúc sa ihneď metabolizuje v pečeni. Beklometazóndipropionát sa metabolizuje na aktívny beklometazón 17-monopropionát. Voľný beklometazón a metabolity sa vylučujú prevažne stolicou. Menej ako 10 % liečiva a jeho metabolitov sa vylúči močom.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje sa obmedzujú na tie, ktoré sa spájajú s nadmernými prejavmi známych farmakologických účinkov, čo predstavuje jediné obmedzenie pri použití u ľudí odvodené zo štúdií na zvieratách. Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách potvrdili, tak ako pri iných glukokortikoidoch, teratogénne a embryotoxické účinky a preukázali poruchy fertility. V štúdii na potkanoch, ktorá trvala 95 týždňov, sa nenašiel dôkaz o kancerogenite. Beklometazóndipropionát nie je genotoxický.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy (približne 7 mg v 1 dávke).

 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku zabaleného v pôvodnom obale: 3 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení hliníkovej fólie: 6 mesiacov.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v ochrannom obale.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Mnohodávkový inhalátor sa skladá zo 7 plastových častí a pružiny z nehrdzavejúcej ocele. Plastové materiály inhalátora sú: polyester, LDPE, polykarbonát, acetál, akrylonitril styrén butadién, polypropylén. Inhalátor je zatavený v hliníkovej fólii a zabalený v škatuli. V balení sa môže nachádzať ochranný kryt.


Veľkosť balenia:


Beclomet Easyhaler 200 mikrogramov/dávka inhalačný prášok:


 • 1 x 200 dávok + ochranný kryt,

 • 1 x 200 dávok,

 • 2 x 200 dávok.


(Ochranný kryt je k dispozícii oddelene)


 1. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky. 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Fínsko

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0378/01-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


9.11.2001/bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2012

6/6

BECLOMET EASYHALER 200 mcg