+ ipil.sk

BECLOMET NASAL AQUA 100 µgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2012/02415


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


BECLOMET NASAL AQUA 100 μg

nosová aerodisperzia

beklometazóndipropionát 1,11 mg/ ml, 100 μg v 1 dávke.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Beclomet Nasal Aqua a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako použijete Beclomet Nasal Aqua

3. Ako používať Beclomet Nasal Aqua

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Beclomet Nasal Aqua

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je Beclomet Nasal Aqua a na čo sa používa


Beklometazóndipropionát patrí do skupiny liekov nazývaných kortikosteroidy. Keď sa aplikujú miestne na nosovú sliznicu, zmierňujú zápal a opuch.


Tento nosový sprej sa používa na prevenciu a liečbu sezónnej a celoročnej alergickej nádchy, vrátane sennej nádchy a vazomotorickej nádchy (nádcha spôsobená rozšírením ciev v nosovej sliznici) a ďalej na prevenciu opakovaného vzniku nosových polypov po ich odstránení.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použiteje Beclomet Nasal Aqua


Nepoužívajte Beclomet Nasal Aqua

- ak ste alergický (precitlivený) na beklometazóndipropionát alebo na ktorúkoľvek z ďalších

zložiek Beclometu Nasal Aqua


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Beclomet Nasal Aqua.

- ak máte infekciu alebo ulceráciu (tvorba vredov) nosovej sliznice

- ak máte sklon k opakujúcemu sa krvácaniu z nosa

- ak ste mali zranenie alebo chirurgický zásah na nose

- ak máte neliečenú mykotickú (hubovitú), bakteriálnu alebo systémovú (celkovú) vírusovú infekciu

- ak máte astmu liečenú steroidmi

- ak máte tuberkulózu.


Iné lieky a Beclomet Nasal Aqua

Ak používate,alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používaťďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

O používaní tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia rozhoduje lekár. Poraďte sa so svojím lekárom, ak otehotniete alebo chcete otehotnieť alebo ak dojčíte počas liečby Beclometom Nasal Aqua.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

U tohto nosového spreja neboli zistené účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Beclometu Nasal Aqua

Benzalkóniumchlorid je dráždivý a môže spôsobiť podráždenie kože a bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek).


3. Ako používať Beclomet Nasal Aqua


Váš lekár rozhodol o správnej dávke a dĺžke vašej liečby v závislosti od vášho stavu, ktorý lieči. Vždy používajte Beclomet Nasal Aqua presne tak, ako vám povedal lekár a nikdy si sami dávku nemeňte. Ak máte dojem, že účinok tohto lieku je príliš silný alebo príliš slabý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka pre dospelých a deti staršie ako šesť rokov je jeden až dva vstreky (100 - 200 mikrogramov) do každej nosovej dierky jedenkrát denne alebo jeden vstrek (100 mikrogramov) do každej nosovej dierky dvakrát denne (400 μg/deň). Maximálna denná dávka nemá prekročiť štyri vstreky (400 mikrogramov).


Beclomet Nasal Aqua sa neodporúča podávať deťom do 6 rokov.


Tento nosový sprej sa používa na prevenciu a liečbu alergickej a vazomotorickej nádchy. Je určený na pravidelné používanie. Nezmierňuje príznaky ako upchatý nos alebo sekréciu (vylučovanie) z nosa rýchlo. Najlepší účinok sa prejaví až po niekoľkých dňoch liečby.


Pri liečbe sezónnej alergickej nádchy sa má začať liečba pred začiatkom peľovej sezóny.


Tento liek nelieči príznaky alergie na očiach. Váš lekár vám môže predpísať iný liek na liečbu očí.


Návod na použitie

Úvod:

1. Fľašu dôkladne pretrepte a odložte ochranné viečko.

2. Držte fľašu tak, ako je ukázané na Obrázku 1; s palcom podopierajúcim dno fľaše a časťou, ktorá sa vsunie do nosa medzi ukazovákom a prostredníkom.

3. Vstrek: Stlačte hornú časť oproti dnu fľaše. Pred prvým podaním lieku vystreknite liek 3-6-krát do vzduchu, kým sa dosiahne uvoľnenie úplnej dávky z fľaše. Odporúča sa takto postupovať aj neskôr, po tom, keď ste sprej dlhšiu dobu nepoužívali, pričom stačí naprázdno stlačiť dávkovač len 1-2-krát.


Používanie:

1. Vyfúkajte si nos.

2. Fľašu s liekom dobre pretrepte a odložte ochranné viečko.

3. Držte fľašu tak, ako je ukázané na Obrázku 1; s palcom podopierajúcim dno fľaše a časťou, ktorá sa vsunie do nosa medzi ukazovákom a prostredníkom. Stlačením hornej časti oproti dnu fľašky dôjde k uvoľneniu dávky.

4. Časť, ktorá sa vkladá do nosa, umiestnite do nosovej dierky tak, ako to ukazuje Obrázok 2, a druhú dierku si upchajte jemným stlačením prstom. Hlavu nakloňte mierne dopredu. Vstreknite si odporúčanú dávku raz do nosa a súčasne nosom zhlboka vdýchnite.

5. Vyberte nosový aplikátor z nosovej dierky a vydýchnite ústami. Ak má liek tendenciu vytekať z nosovej dierky, jemne sa nosom nadýchnite a potiahnite.

6. Zopakujte kroky 4 a 5 pre druhú nosovú dierku.

7. Ak používate 2 vstreky do každej nosovej dierky, zopakujte kroky 4, 5 a 6.

8. Utrite nosový aplikátor a nasaďte ochranné viečko.
MOR5UHG5yRNEllJCskDplU2rb9/bg9Jgkb4+3WjRB4f4ahaX5Z1hmvczC8bMzRJfaUiizEZYASHHrnckNQDays4RYO3lxXrsuHZYnYh1SbHMLBWmb7VNpzIQLIyoOW31grjv4hGXgRupi/mSatDs/m5CKS/A+CLhL+oFgN+k9JSto/fKirE+VFEqDFB1UpUYqqPLhfEhcUZBe3UzvXsQq9i4/2rWqHw+F0SALp0/Xej6p4VsjlrtXC0U1S4W2SshdUsFSMKQM615SVpobZlWer1QLV1RdrYmRRG7OSN1GCRwKueB0tsHqThE4LjCV/Te/UKLJWdc4d6VvMNly9aZpqW5mUWf/ZvfmGDooBE3AlC0Lhoi7y7/pFUxF7hWvn43QgT61q32vhgXPr2g334/mY0Nl4O1z7NFwOeDzX43a7PV5W1LZaAZD/yfoWPvQRs5Vr0fhgJsnQCdYYPZZJNSAwdK2wIUppq0XbGF5FwRTRdekt4NoEs+eyAldN1xAciI9HbpxfszS2jbCr4wGyuvGx9R9dyuXNLNGZEdFeyIKMZEYJtRjFUFaE8aJbBb+TCrUqm7uE2wW4MQv25vV4Ogzy2PawO1xn6VLT7fW037w0TfPyfeyeNUTlEKotquMr2PWmQmeW+uT51/nM3TTlv4XIOMd3q6GVtDJARynDBkfi5ixwTHT4Sk+5oqGJymo+wnhIOZ/1+ZVHlT9GHqLzaxGOC2iCIXkAd6MwjHyCgcorDeNFuKiAAQd1BcAhbDzPSyCNY5yH+3Z7lZdsTx+neyvpTPXHj9eGxuehrzc+eTS0lKml81sYlPgfsV+w0a3K+qb8PBI+QhDAns5q9TqVGXMyW5J+oUoFPTwJtChNfmW9f1WHpLlI3qnFn5EvlanmS3B96FQ1N3pJ/PoyDEH/Nj5jC99JOTOqCaK4b83hpLl0xbcfNtHDG+bEaqIJOxA7Ccz9cbdLCgSAzm7dLN6GHQ4bJrPm5TSkdPYM8EZyDDjAMz+M94kngRPNnnCr609N11q5uRa6rU3DQD+1KMGD/HuU8IxqntZtIygteKBECh6Z/Gi9gZ1Oywr5V+8JSOwktWVoveKJXHoeJrGAHWAso99Wl0ETkm39J4ZE9m5JTISwvqZOgiItMWQM1tLc9b1TvA6pX0NdT7drfxHwiNNl++LprNldshyb6go8+KYAefK8I1ANJtoAYJl/uspTw7CldiDfpfdH5rTxRJDd++mEF8GOwP5XFcWU6xSlx6EoNPveUubglFW9yG2ReRvCFYmdrExIB0NLS52lWfixVp4iv0v6KVMwtW2FCA5OJvTdalL7NKZs9dfb8QrYK+mqTK1T0b7v8evpug9k1nzfflDQslr+ZHPokMcg58tgyLGZNs5zrmJSh0dHHazMUo/RKb2SCJDMTs7Mk7uMdMd/IYo8qcfZBRk24sPUdDpBUUZHHReZHRyCI/kgstf9JGxmcr4Z08gj3SzHP/tFjrPgivG7aeJkKJoMTxHtNkhIh+r9tu+Hy/14v1f1+t1Lc4vlw+39M9LZ5j5WTpCPE6eDKYipExn5rtHa2OQoNUZegWFnbDL26J0qArowa1SvV7pQJGYfrl7Q22RhrIQtDUej8ftgUpb9b5rwgR6wjaBfURPeWrE+ZrbhVIjMNbYXxfO4fj11U6eJavi20/tLOvPC7VmtN+43uXiGMrgJPDTEI7DoCcww65TW4TIMl+tluPc1xvvVNF38frp+CDo7PqazJERCmfuyykjnkXLkTJBYPnuIJ9QtKalovbqc9NkyCUOMNIs2kBPWpyD4lpergQNGndvYWJMiwkB1SAoxKYJgREDMR3XPvlKVGJYpqm7x24k0F62ouwutCulGVEOWeOTs2AGevw1JnkoVjSFYbor7rE1RcvMHg1+XSd6wpWIGg61Qrk5gdvPcXdvaxfZvX0JFGG/fkc4+Lo94baJ7aUOZwzKgTBiCySMYBK1GJGb2eGnvyrFVrYZOohj6qmTl+8SnF6gAZmq7bkZ8+ryCzV8+sRz8HY0Rn6teCaRUw13FChXezyCkrGkfwcyeTVFyR/QZmwwYgvILxDcWsvCdySsQbVFGJExZNx4fEG3+6DjUibwPh2ezr6+1poC6lq+YDIpxHiCCDe6CsZtr/OxwuscPtr0LfrbtKseLricAPyvVHvd+VdYcMFMLELMWOYkAKiVgHtzXBV1rdHeg8F0RYnm29ZL26jLYKMhXmFYvUH6Vq9wSsjNRQUEtCRC9tfllCOllhp4mN7Ooh80T3DVD3/gz7dg7bpYxxRw6F+nMsJQWFStrTDpZxCLxMblw4XGGxLZ2uN/6KQSdK+f1Qmou03AObo3m7Vxzn5kAGFDrfWAyh0yWvCmzvAP/MoS2uYSIjjD9KAHUpKDe8ikrkaq0dRAY4evqX7YkPKkSoin8lQZ7dE3dSsyKLBpfli/4FWK7KZR5JbICMwEoPwDQxefiabQst8J/GvZ6acngxWZIrWItt5Yui5PFI0hWq6mSs20vt/swmvIu8dAkumQu2y+hntUUb8cgVJha5Xr4uKLJrc5eTHgwVj/8Fs4EH/0aCoKVrTjvqPSxXBJBVqR8rYUR8/iiR3TRgtvmp8h55mQUnzMyheQaxoMvyO+CdriAA6CfKbVAZvvrxTf/tXPBzMLUM342TVPMKahFV+UbSUjLrEf3Y2ENnWandrjd7tf7bRhFd66ScLKs/fkQ7c1N1a3h7FfiwuhNrugt9NDZN0va6Tx8iwtP+ZvxFy85gu5q6r24hIlNg/IOJIqxzpKR+LKV54JhOXfPb6EabQe3OFk5NYVPy6yV7ABZPccXlD8rX64jLUpi59TxB9rBpPoPr1GerdSMERqn5tTwcjog0MgpRRLPv0qirpBM11+Px+MBCk8goQc9Vnps85c9DlnSwvX7PZgB1woXgAYQdI/pQa1cGYxTIpIjAjwVL5VRHTY7kG+owBjDLwlSLLmtEc0UyBml067EQBmr5V2aqx0sbyEtSphDX1UJlR3YJv6fnxfCdXIqY87wTBaNzAW316Tk8xrLNfsLmqbzzF5ZGe3C+n25Fo3cmyksTepX9M9XWxBZdBZPjz9bZ2ZebrfjAT1gQBJQitJDullSNe2ocU7SJJdx/xrorOBnGjoQ0EpgLv1UC5xVp6wqDeyWKkeHFHNsUVHzsycvCK2srLFxDSxXRzQvDCtUdjevtiHwDuNhmRCCMqrQ7NY1mFdCb1c8hxd/kBhBz1XKzeK7grfy51wKmgCuqANWGFYZxtLiUOBJHxu5smJRDPpO8gWoTFYb0fZKOEGlUmeg71fXXq89X3sau+Fyd+ytAx4A30EJlBP2l25OmJLavazTmY3V/WBZQstWb2zJYYq3jS2N+MTHkRBgfJAOX2aMISI2yxRrsL/QtJqrmJ/LpgH1SSiX2cMuomXLwb2aV5XCB8aoMq05pNRkmlKWme55UDgxuYj/y2YV4DpZZxHYTK8tPzQ1iW44HSaTIVVFAgHZhQZSUVw0bs15vt04nKmhV+fF8bfbZRigG5JWbQ8Rz8F97GWcQEV+9n3NLm2Thkb0lNmK1RMXtMjPz9YvfSmaQmbroGuW4M/A/Zy0j18D2Ay/6zhHqP+T3FWXRI0vxJqEzgxl9LPXdP1mcR38zLIDMCOnJDTNrWVRMcwRq6vOOfGFeC/0jFk/YT+YTch+WWsKK/AUSH2pqHbivugRvV6DQ1+1w/FA43hrlXK87n67Xt3/Lr2sgZqC/+x1m4LyZQ+G2nus4SUmEfAuE2lmkr6hNFOkR+w0aEOwUXtRUMTrwjCMJaxCTM/Lt5r3bW3yynp/HalvpRxF/YpSGvjG5FF+0CkkOT++91KzUDz51CkHgZIpqE6PuH5JFSa1TRdg3M3KuTqdIOyZtYXTC8M2J/pKousB7GjXHWX67NRd7/fD+XQ6HB2d9c5KuF0v12FILc4pxAO+zutRJ3QLQv9Yz1S0pxbcjTJ5C/WKqhKn3Pkdxqp4/hhBA6cEQbmaHJIR75ym/rDqQkReQxVYUW/9dEHVKgoRBZ/1lyQ+ZqmGWbBO2lzyPjI5Z1l0WUyALjLo5RYNRPRYTHNeeRuukOQRqTJjyah29uAbimG+modr4DUbnecGpbytsq9SlD9wn3X94XRND2n7y9VxMKeSddfLBaA68zmrfaSzdlkZGo3NsXWsMFUPQX1TCV6HNtnKy2uMEoFYe5lLZIeu9jmfH9qOOvvGeq0H1bXIJqyqeFGzSSCkYemgCVaYsnH/UMq+oYo9umVIEa/G8X2cJvlWYSkrxMZ5O1IxjoCczrRx6vTmP0uZaxi7z8yh0DHU3DTFs8irLkuogs0MjgygUTIvfOAMcxyxqHYf5/IWVIq6lkqjIj97IDfBhQ/NjMdsltCRc06JA6f9AP9Mnp7mqtnSbVK43zXJOGTuUKtvtdBlfC+Q8kbigtYKYDuehlhfyY6oyBEhMxE2PIrcnMnomB6So3SMfcc1PiF33SYe3Vxkgm9xUtgCHfsaikXxIHF2DPs94PI26SMXy2Y4JTt9gyY1k5I+8qTZZZYXYG9c9pvtU/aYGDb4aV93j8PolCCdfAU27CiR2CmootlT8EjrIA/rj9SY7C9OB2GgJtbSqZTQ26W2etdENFAXosyvKJJc4zkEsw6a74imbnxJ3pue5OyX94KPkyOzRypedY2gTJrc2aQzhvtOlGMlNw6lK4W6Ovo2k8fGBmwDnTgHCApLnEY7RYd8UFRu/EPCP6obrt9v37/N8J9iOu33/XHpEeqJrJ5RZ3ZoUpbWDVtuLgS7UAK0+N/Da0mgG+v3yxxoAoXfZNyIa9KqCls+0L+ZgS6BDwzXU2piAWhHV8RNrEjInzB/w9UiwwdD6O18cawYD966LHzOJYBoB8TEa8z4kO8lEY2cY1kqNz4IZxMZ4dN36YU4A/P+8bL/bcnSGNM1HihoYSKKscBQ9iAYdkIrduJeuIjdUKR0CQL5mSIqvTxKO9FfTUFbPpXDkSy5sWYQ2wugVlPtVslETP7jh+mtzjowxEdP+ON2yC4a9IccAdIgJJ6eAp1pMhsByN4fllpS2MiqaNWRzi5yuGnsL4PjyNozNju218+X3W/lpqCz9+/7/PhgTWXarOQQElr4Cbce8gmsk+DCs1SNifPPiiyqDxtfGf93lc4MQtdMtnDlpX4MTFIcfWRDFKJEsfkw0bd263La/OsKncmUj9oBuvpnoHuTdqPzDJXr0SEBD812i1EKdPwVj2RK42plQDJre70OsqmIcebgx9ev6UxFOmve9vdqaiQP6iJoZLhP+o10cDd6FaiAHxB6AUoCnX+9MrywftDhKTRDiAqWMgS6FFO1kO65x+4KcT9QGZ/nQWwQEH7ZkrSK0dSempfP37Ryl4w+/LF4TcsIgTKhsQlPoKjjOcvAVJfwwaznngV0jLnvE6AgCHH+gR0g6az52h+GxwpeWoUjdwX4ubiXG/R0U4j+HzlJyprQJYGCsdRwHoxVkATSZkx+NIGx2Kzx7GOtfOV7L4jWzhOX9Qac52yJjUd2il8FEmuFY4G48CQ8nf4UMoGoqQK6SsIzN+ISMT9Y50mDvxHY1DkmD8Wpedh/nn+rVsySzl43H9vj8LBIIH2bSTTHNw1y0wM6E6BLPFkdwTG05cMf6+7PkWBSZ558bTiF8LnV1WuAkeDhmNNiYfnk9XQhIn6+7vozZgkU3p8MG7rsgUX+OyyuRCYtLttkx/E6R5QdT6iUCbnCztOPVeau1bD7Pqw9ztoYJJ01769fH9t6/cqPAxF50OtDUIAomihATan1Okv5095hua4SPUcfMpiZnU8I1uSn/OkyGp0X1We3uW9P2H36UTs+Fl6P+in4mYr0NSqjqO1AhMCHtK8iv6qRCxCupglRw4bE+YVfRXXCz0XybHfaHZ85UI5rk433t4/trXuS0uT6YvATDTrpw9Q+rrgQrBx96U/BpMeVllLPKOQ/VMwjZU+UdVKBSckCWhbT2+p16fLNsA3nP+H2WkngtdE6+gkLuJpGVT3SeN0s+brx+41dIhwNnkZG1fBxJxndFaI+1aMfzlWP5+3t0bPURp/TmRsvm+19qCUL8whLHO1JixYOAsVWmlZicEnYpuEChF8d4y9+c1tDJQSc07e2IAidEK2JyowxnDmCG72SEmJn76pHGF4IBAlU/mT4ElAxc/+X8l3V6GET0vcvd1kXVQ8mv3JoCYkDoyG1fZpkuQFWVlG/WXLFSa9sgriW0dnDybbb7fDsbMO93iuE1rx/fZ+HNZ7m37UNHX+oiyo6M+oofqGyNutC5WUqsYiQk+KNRPfatZalJ0ViyGPNC80NKM9v2wr4GeRED774gRPQzIrkDK24+Gmkm0wRzqsh+28SrjldbBN/6+c6OJTFviIpPZEl2EcMkqeyKKClppmeyGWFMXb54peS+T4eV7IO383ng9SelXGu0RnYnrtrxfSUBi70nPPPxPVLFtqP1OiMWIFRaRskLMMGMrOEPegxwsKDa6h2nEQP3vL5MzMz35dM+7W2spB74Ht4szynXvY1GuC9H7Iewn3IoPPfYMT3x2TMvCH2ylF5+xydgK7JYaFOWCto3xX7jNIp6O0UEoQLIiw2cMeSHditNo1mPeCu3dZxpvcfgAtq551P59OmQmivH4XbNgFdR1xJnrwPKxuEi67dhpIki1A5B3Y9vq+2IRQebxRzcyuXTHKxxG+Gy/N0CJ1XDsqJFBpVjmOVzjxHMCYrLtWcNslf2KREf2Vw+g1JgDVdiCEMxeclfdyFl4CKsxtaXRVr8f15CEWo5RnY3HImyYOBenQ+/hyzc0cfKS3295Zie23tYrrD/isntPfva+YxklOhUC/9OU2RzgQ3SzMK9SIVHH+ITmwDymdMn1fbNTQlprNYVKdDiygbKuXZJ55rurXrwep342P7g1rqpgVMqch5dDbf22O0IIy7cJKlx0UJmTvhxN3coOdsLHrVSvUSQ4DZ00OczmpuFAjp+Fz68dPkB87u+fzxIYsxzTyH+bp9SwltcywLVMX0/SYmLkUMK8mj58aA1QXi/+Rp4LbUw8m3XjnfZ6FFMSXBWQNfNTUxppP/0N8ECuzPqhOMV6xXyEk0Gs6eQVTDiD8dnUW9sfaMCykXnGNR4ZOhqrBx9pet9R3noi55g4jTrcmOsdbLlZTvpcOciC62l9/jMeLwL2I6v0g6+9pen5HDrFXpImefkap0uYTh1AJaVnwsaEGsUyRP2IryluzoFLDspS4U+ofR3ZmhypdUQWf1P6h1BQzIbKydSVZGmGO4jZlm4YerX/YHHmOpl6dtVr3e2l+kQjmGeq6F6EE4pULSHTOze/nTkyO+qU7AujQvj+OdxaibKdVN6L3Vj9Lvw/rIL/iavr4T8tVLu8Pbf/Rh8iZlmF5w2XmRbXR6QHQzFUyGdX5xrDiEsN5q71rEGYWzzTD0Lfnon4csyyYEvtvGf/b/CD5ZFYheuS0lMgAPljG2o5d2fzBJHiqii5q9pLNjPVOoaIH2qxEX9LGfpkq1rOSi43NZqP9iQQuTxLbjtEjSkkOGvsRAK1d6RT0vHemUMpDgX+lcZVuyL4QiAU5tzRJBFPnUHvnxABzk7JQfCxpDATHJZP4bXB9qLpoN2j34VdEJ9uevvpXIGpGjvW1rro2F3TDp7Z7ne8aG9RQrXuEANZAIH12g8jBsuzNLzxj6wXUKw0f1V+jEFJcUtMGsUU7BevM3iSl51SB+gwD8OdIVev8STh3zOwPEB7NjfKGkqq841WoUX1mZRtznGcskL50nIBCOHhYUryDt+vsb1apt9XrPjOtZ+N1ssAbeTiu+WojkxCrIAt7wEc1BoU9MfBCSsDiwwuu4nNOzK0OAvRKLw1KX6xjMQ7Lg9vIJfpVo31Te2yfHF+ilnPDDrxPuHjgkZuOR+w8mheJcZzezwe9AmmkowsH3DOphGheC6auKN5qS56Tawf0DOEpewJ3ISy68t3LYV+T3Mg4jfoXqy82dQWZfTh4M45fjdJKw3H3kZ/2D8G/AZEzoDPju6J3W4luvCelF1OsnQcOyrqm4J0VQpzmIPy17UeARswA90T5y7xNwxIFxzjXDKlSMqApsQkgFQwDP6Kayvhc1hhWk1siClRD8U2wiojO+HQN1hJkFdppn9xD+mSnojGFyEqMz5VualIjikRfNmoUp3oQbB3Bz7VvdC+dXWfL007h/fic2hJecL7vcgSamZRiwJk96gTiPyjic8X2xDGVEBX1cthPIjCVTAj4i8wKYZ0FnWfKWLJ/kGsyaNOKOiEuFGXMduhSW8YLJAiBBiQ5VEso1eZWe7yupIfqTQkycWIygM21Ct0XQ3qRCibCSSbMGzqclHCwp9kxql2jhsS1WhUoIS5dOh357IKyT9Ec8F+QcTt9nCLub49vrW5LnMQW/xmqMM+Spm9y88onSgZYWv46Ylyd9hjqmoyVg3Ya7CAouyTdTCCuTKEzizqkDvbKO4cbgDscVzQI51JMVlfsKl0u8zpGi/D9J/UZtaB3rzwPSm0V3vIlXKu1O/t7rkXBK0RXc1wljFE/Cy1F+Q1QSVElGgX8Zj9eWHbBD6QY0csw8rD/FOS+MqvH+SZwwzSdiDW1zGtbkZlhQz9bkb/INENunFhuQ/Ci9WTLt23+zkHjMroTvxSwF8QgXgeZmTw8e2ucCI248JAFB0bBvysYmvuUK9GoWEek+HCGUgSyRl/HcMFTqji3G0Ysffim4uLAiaAaAqFjm9jbh2CyjT1vZqs+sGLVLfKZSbIIR8P4FuY2VaPjruer8Go9CxoZkjdT3tmM6O9cAa9OBppKfpzfceAPGTcQdXTKgvBrnJjsy5G2ElKGfuvOg/hM836UpgnnQFCMgvgMHTxBL5hItrgRlaVtcHlHffXE6uDeUpDNxYDWPrPiSG44Y31WdduMaBcS8ZE1pMhX/VkMyJk8mXaj+OmjEAszKZMVgIbpfPMEWyOlzN8eq8rf7OJY09/ax//j62nymOUCn0faM4vKe8jNOfvw69w/fLY2wTjFNOs42CjyP/itzEMqrZ2nhIUhphU+icHfhS1o4qsmCOLs0Jl53ZCTw+dpyIofAayzP84lAKLG1r0TGSPjKeujyr/yqqGH5piZRwlWco/4nn91Gj4IhVt+8kYHkG2Z3eUaHpkINvpOw4rXKJPR6Fsll40jkY38+nrwv4os4kN2V/C0ZXyRYR8/btp3cTGxxvjyuUOfZoUFXdrPOUvODuiby/SoAURLmDnzohN2kxhR7RQedaPHClfCjAu5ZwRrM1AO8SCJQArCtKIvNNgFnxhnCPUgfem1BxD8cjkuPtcn0xTXzdpek1C5IWpb8bJwZig0oW2jLAGtD8U3Gyi8geOFQAlsKcdLwY0qQgUBNNmcMn292213kVF9R1A2fJX3B8RHmbAzhzM352jkRwig0LX35+mMjnoWaNZm84k173p1BADPeWVhYYlfUJYV3azgWlFdSYzCroUTLY4tf+dLkSN0VKCc7dmOmpsd4TFzvvG1dyLx8VEoSJxT1SUogQr20gBKtn23yalfYk4p6CWDaHnMmAjAhv7NZOPcd6KxQ8FlpxNPUD304kr5tXhv244gK2v5w2H1FkfiRAW/Mw/10Oh+PtyG/jWB6js76brjdKc40ezpbLxwODICaAeR1mmpl09LPQa+VLXTJTxADRlSih+4ghCuuatnGQ+gQc4xbUmxd/I/NEmrXlvwJRSEcSm6M1AkSnoZKcthxKmdM9F36hqmePnk4doRoyg9FcgmuSYmOBU/aCEW5vDZFLfCmK/vl0YMTobyd7sfd5jUSzccPZeU4BpnbuNneLpfj9ps7VYyezg4FbebTYlTTVB75hzEZF2CLTegh8jSgFNFjKS4KJ5pVY6FJwNsYlXGsxYvip+vMVwfORHixfMWadG2xB8f4kj5ToKEtDFNavu1KlbjBTCVubeEbm9esFKAz/cjUFhghZYDjx7H3zOh2PH18CUp73T/K6BmPaaLZy/f5er0e9pu3HYUT2IH2+rm9t0/Y6qFQi2HbUVZoTUDWCcABJaPWS4o0edJLFZ9fscfKe7AwJl/rlNE8FByc1xS4sO+fyBfmg0IyIFo2qF4nvhTmynxmyOZOppQ73KNGmlMQtl4Fixgt0wco/+42TeX7DFC+QtvqQZ+tOLx3dnM6HM+7jyxNEVjd7nS8zJCzD9J8bO/fxSHNZn++X2+H3efr+wuXf1r65f3t+/RMiR1mRhPLwVxTdoxjEVHWLx1Vlqni5dJc70l/L8wZ0qBSqpw+h7Oc3sRrg+K28XIC+w4RJm1gPMKJ7qFitG+ngAEHDZ7fdsQEaW8OR7bOkpuDS8UUYkShcNACcSG4LgOb1obBFmchXyOkQzkTfZylcV9m5JoS2LA6Bg8u6wjifNh+fL2UZPRwvH597E/32+1+QiL94kiCQSpzjO7rY3d4Inky8DP0+GufXbugipGpbpq68RSZOIW2PFnB3pj08ivxb09QWszvXxGghnxqrMNMVIuqdalmhu7NnM9LfUvGtu2wQ0iwUeF7cS/v86/ockFTCGBA4SeGzdXUoXBl4sjpGv5EOczgxunbOTGwyyhD7Kiezigf89Xzp9fP793u+/Nr8/GxeXt/fytZW8nHTrdhuB3P5/vhtCf17sMrTkBmr268vH1+n+p973hipWOCyzLq6cu8FkVNkc6bXxICR6WninhPq5zMS/H83GVJYzLJKYs0GC32Mk3VLvkYWjwOxgVHaNKc6KKR5OT9wxViRAHVdx1tdFLw2KEhOGkWGY2Tw0OpNATdL1o75tpfrn0CUZ5uFkTFhOLWZ3KIxrnfsqH5/vK12Xx9bXbn+6Wb2+FcoTSvwL1+HAaiqKm/nXa7j80LXuXl5N8MXO8Nxsvb5nP/QHiWjiQSNLqqTOSQPktotBV9hOE36ou1cl9elXUHukl17RCjUL7rQ02bFvNK4w8pwVe6nqx0PRN+OfgrNpIjgUtz4hmFiCn2WSvSeZNdZcoAZ6P4Dhi2gIqarswADRdz3JESLDM4h+hWkoeP09QeQwMAoJWXD0cUzJVsf72fHZP7/Niddt+b7+35CLVNYqjhAEyQqWyzv0U6e31zdLvZAK19gfS8PQm6QTM1tWxq9vXEZwcfO+ResPhZWMGL8mTNZ1XKntpEKnqYjri+2cW1zg0x6bK1RTVg9mAVcSgOV6j3obKa3hLPzU3hwh6qXHH0gNthNDIWs0isgPzcBRPreH+n4TyZPyO+BsDwsb1uZUnc62YtCzYf7fHT8auXl9f3d0TVONxDegaoZk4Ef4MUdr+/vnx97o9D3WmbJOZwUoutN5ZeFpldZ+e5nUaGIiNaA8Ttnx0QJjZbETp0oUgl9+VbxuwSgP8uoxhsTKYXk9yqGr6k6ZhaUQ3cFCD3wRIT2pCQu5X8ifwCZXNFaJqcftXUz63MNrJS+ReOlRCre0+wVKq97ZLqy5fvY/eI1kx73weT4dWJxo/d+TZ0sTWn0/A2H9/73W63Z6H6jpyyOu+EzpRXt39+YMCxTlJtIFtn/qFSm9zbSaIaunKx4wmVX+dOdSlvRO7bGKpOl6wcTechwvhaqmEB71xeeWRtnJHA2B2SZIg6fzaXK3FHM45jRhHNT5fxV0tr/35+TW50vS8Y0ONt99pk4+XTicp7SBEaDtvtdp8F05u3z+3heulasIIDKP3rqzMAdtvT+XxyZ7zhKc42PfwMYPuMmcybOcsXI6z6Ffr0gS3yyCWkBA4IS5YieuczhSNF5BDxUxtyFLFgO85syfvcxyBt0ehFPNDq0Ngrlzq+G5HZ9tQrXpDzJluFLpkx9IjnGA5c1TnEbpM5D+ujv3bCQ9Le9hXlf3MKR5e/vm9OTmcbKTQLu44PfXn5+thvzwdotXjafTLve/88PxNpWH9G+bgwbUr1kLru2sGhZ1cpZcBYwNw2OkSg0SYgRQuZk6Ze4aiFcqO1LeJofEWV0tmzrrsIOIMOk+SqmW5WnIvVy2KJfOYGGfWqpLNgMntw0fSaxkf35XeEKbQ6//4+DK0s1LfdLSkqf89wqg4Jje3P19ZPFFKBJZ1tvnenA3aEukcP8OvH/Rk8b5P1Qa7IIa/R6KdYoIlw2KlxT3cz/prClRCrsMXha3SWHmXxIPlN1ALFtZbUVkiMtTJ6uQieqDU3Gi7dQlITxN6SSGY1lZXRQb0DhOnMiIbWyKYtaa45QBvatBGLY2w77EJSWQ4Yg5N4Q5drhPM99G7dZzSqKKj5fe1VkW09STp7+3Ts7A7d7obL7bD1hPayfyYnPOcGSfrjwuqQ8ZvqCZ6QNJGTV0YJwu4Bq2QBpFEl8A/SmbxflbPV75MN2jlaGtBRvEHPgCQ3JDkf/ajTONrgFaapMRScv8bY9f1IWC6Yu5jcHmhUUakL0xnnbWOKh/HfYwgW/ZC+a03kzMrG5QJZdrle+jXd+Ho63p1uVflZXQ7fm6/9LXOhzB+QsFYmdWvsaxXp7O3tY3c6OjLru64fgNBYdG4OP6fYVofYZ0QRhG0jjig3E3L9tevF8/z2nSbRE6KEJqqIOS2OJmJlQ/MRsjcegMUwFOBmqxH6UvLdUc3Mtlpx/oTBuiDjFSIUBnvUzoN77whBW8RDFyKTKZQY4w2ahWdOkfxYWYgQiG3bt6OIwjD7jzt/6ty7XqOz+/50Pl6HdgXrchxnqBuIdZ3H3cf+VOFIEHVEO8DT2ebre3e+X4eunee2GyD6SYT2srtUYpM+FFOfJT+JTAFC8Lt5nOL6aWkYBjG16vLXsteW/woo13fggfeW5qdKuDujk5fn4XKCXR8ybuVDUiIlkxUGt6m9Nmm3kE74oDpslcTD5Z3i0nkQTT21oBGtLijA3TDkHKBjwNUaehIzcSxEsm2r2q6HJnIU5i8Fsbv7DJ0EV3xKx4+9YzvXQnLG0b0JQmvv93tfaPKEEQbN4iKdfW6+t4fbBSNk4+wI7bynmndISctzIkKxrEkvmoxMiBmks5E0lNQAi8GflcClpoKzEls4tpdFwZw5G6T+bhNXKKX4FBHXmAFNYSJuiBBm6Z0hFouwTIHVkzh8Yp53DiAaWYw/31Kh52PskSCuuZFY45+kon4qaGbGjM4i2Fl+jHV8UFmfAZdX4Rw23/vd4Ta0q2y+B2eHtzjVcBkKXQ/Qf6lPSxvl5sfn3tGvU/2gKGiau8v99P1GJuehiEH5VAKZQJWEo4QtF77CvjxWpwyrZoHVBqJz1jBDI/Co9Qqy/8b/QFPG7NREO/QcILx2cKuOydaR7FULFu3zgOTDpOAp2FgymUj8KWAXxdY66LuxSYvG6rl0OMWtmoUDx5VVmYfbrZ+wZSW0wqtE5IFRW+zIxX0nk6ucXj6+QY/q2zWv7ABcyFcOA53lrA/AJlvQbCAg1vmktY8PiJMCq0X5M/fXI+WGv29OieC0Xq3R2LxOIGdEh2gl2S/cXVpwT7h2/VlQQbKOTRtJRrbVMLL1Goo6I8rndMpm3AM5fXWyUtgWO6WEGovPHJ6MreFaOzFGX+Yp+m5d2DrLmgBZJFey9sSce9VoXXBUPmC8QDa1e8tYT1Prc4s1C8ZQ04cyo+X8+vm93zoJN8xVDW1ZLsCEfFMB1TvzNMMDtlM/XDpwxM9g4PC33yg2qfkvNvkZmKG9ftZrOjE1BjUu/hzWxI7eDqsskgyU/+DfSF4zVgWs01kQKcIySFz5jCkb375sc8lsEDLSH6hVtZcerx/MUPTE2DmCX8rDsUDLQ3Urn2xsKUvPWlk+vGTSTHuoeawBdec22pSWz4J5aN1wAbcEtL8CW2NUNtfhjI9NkBKVE9qhefuE8ND5PsxVYW5uQGe+aG7qL7dLkiCr1Nhdr5Dg4ZhZ1wd+5qwAsC9mSiuHlj7XA6SGv7/tD13lRugxABDhkTtiLgF5YmqRreu8YSgvXeVl1QomtI3Kkl+aH7GxtPc6EOV4byzVcLCkpzvaKas14tSmsh7roWs2ltjEE0DxATTVPCmAE4EMdwwNTRgte1cpKTm5utyUlqpTsGsF6qJNHZMeAPIRUNQ35A7tmP1+1GT/0NIUN8Jxdy/+beNk3PHWzbVltydJZ+Plfk/ozLRz38N3TtUfhj7Q2eTYGYpNKrNxDK27HLefL++vX3VINO/vY9fgQk7G8KA4lao1VqPZhGt44pqKwHEFoy9PfUjVpfAFuASs+F2X6jNRQZ7hugYdFe7PppyOfAgICP0Vuq4YlDsq3Cv34qaGlME2u5PyLhnCpy0dxCbhiZUJUKGe3BkFpvfw0ry6d/8JRqfjPmXt2YSVKl4/G29AU+IStusut/P5Mk+Oq4G3jNW8G1sBE1VjGRKcH2+vr1+7Wy305HuzoVeGN46fSoQSe8QK6r9ZX+BvIeaeHlzrxL0qS7MOlIVtmVdOcvD1cY+zQslRkLudp/lTAUke6okTe3RR6XvJQiHYYyEiJ2HfnWcV3HR6ovCAWV4+J4WFKO9vn/vz/Tb0o1IZ00jprD+eD/dWHDEO1+N5v721Y+9I8Hplp4fdeSuAWrU63tz2t/M30VlR4EJ8n7dFAVJLrAQr3lbbdC2csVNc2bYdKuMYFyzvW3xa5zYVu3btVzoAJdrDlPD8HON2Y1/xZWI4saQzOn0d7SJRKfUS7xe0z3YW9nBTHPBggK5P0HBOYXAW6Ko/hgeak47QvvZO0AEHSoWLnpAQ2a9hLqft7iAcaKq/Hbbfm89zOw6H8wFsEjzusAfTAtiZZZ8LKmj7t/fXt4Kf+SZ1iK2Imlh0cvuWdZr03bBxKmXo41zrI27nfoC0+0cUylf48YsH5+bSUYYj8X08NIVZImunK8yzjDZnnueSlhdyAAVtKZNHZSk7XnXiEuxxkjTdxNMqArrC+TGgBaDOSv1c87Sl+DZS2g3899J8Nrb9EHRm77vvj93dpytq1d1P+4+v1/fvS3fbnhyhXTq16O70AWLTszNBZ18vL5+7rHQYW4hQZRDoIVa+tdAgQWOcCRus8lOHfBT/hFNbSzPWU4dp7vyprLvzx61xqORFrx1el2j+UHyCH30uqNApBvjwYqV+ktAUwRr1SZW1uFvWJBaHLxfLwHKb/A5y5E000QwFuCRI+FO2Xlwnl4UD480rlCY5G/EighVmHDtMf/xmN/Ph42uzd9oYn+qIa/MGuWVvx+HoKPB0uF4u990nHOTE5hztX0dnHdLZ18fpntmb3JLe+4IkohMhUfp4W4gRi2QIBoLClaCa6Wx9VNtfPJ8jY1/YXEJ5CYmIeNxChKFFekdeyJw+Q/5RABiILmePBhd24uGa8CMe7AgvkalcjrZiJXsDj7cm61ZQZ+2NOKdI8TEFz0IHCkZZsfp2KV7NkibHKK4VdiJt83E6nc53X6BgnC05YFTyjWLf0+nr6+vz43Tjny++3c77vb9vsAjgAEi3r0hn3TyFKARkHl8Pu6+Xze6wXoCsjTZ5ApBSgQRqWTNGx14qKE59+BDtNA1kNnTcUg6QnHC5ghs2LL9P+kdbQ/YkMCrcKJkpTdcEhKPkx8SbES3Rx9qPjNubaa4376EX6S+PmT2T9y5ak/sx+Ayqa7W5L0/IZLxVI+ZS+ny0sbl5YoTG771ngCodLe/0jh5i7/395e21ab5Ol3Eau3a4HJzORTm2hG7Wf7+/Q6r/Fhna7IiK04deW315bV73fXvwiWlOPfNiM6Wz4+PG1jrFk9DWFpqVcKRpj9DIK4eOS3hhE1UTqwmqIpE9gcdVYdUKrQ7zA8Tctoik7eyvFgNwonuh9ayw/gaLyWmuJ9fiII9NGlffFJ1SNVdI+88VfZLpQpSu4n1ClBbCCyrh56lnel2Jovs28kxboh8usaCKPmWzQ9Hi5NY8TSu1w9eQ6k9087U7OuPxfv7YfHId8RdS1oGPQwBIdd99+Cy1V7vcm+Zz4PBB8+X4GajfBZ29OfWsf1zkkqCIaRP6+MVXkGa7e8RQflZ3JyifH4HcIKmjJTecxpIhTq9PkkTBuYeNxpyCB5ktfDh5vgBigV2Pa6pSuqSkXhVNAlLPFbQfHGXzcorsP0pI1UFpsLMKnRhNSkiTDkkrnOuzer3EgUPWVZPf0MZqjeqU6t+qtS4GbkzDMSlD2ey2p8N5+/n24inp6o5qffF68+Hk6LB/C4UCn/N8/jrCjQko6O375OSm5GdkB2y+HJ0NP6du61hXHfWc8CBTrW0Ntv21CH2Hhd2svcQyLwryLl5KBCAN9O2DMFWdE7EtXZq+jL3EUBF61K0wzM7an94woGS185zhOVBnvPWTQsknhs0puyN1/xkVNDRMSHhQu5ppJ0TCTXnTB91mHkGcPlRE7TmQzevH+X69DHen5fuvIMLZBoCgzdWMx1iP8noKMQICCnr93EKyUZXODpefkV1En6B8zhqlQ/nthLj/mNcwz6yRLbrmdy2+oBiSGfvOAw/gp4HgLtgKKRu55ToZ/fGTXYml54DbOaUlM6ulpv5madlVTEMSZSlRLwK2vX7BsjSzTmcPKebHl7h+tTa0zPkEv0R3+wgCFfiZ3fpPb8fuEqqLX29iNgyw9wUKWsi/jH6Nt83+GToTUyuN8immcQqbbuIcZkjOt5FVFC7fCqsBowmCq9hhlvmoai/O8g4ZXB6MQVzGWpnv8XyqCKiMLYCRWca+o6ukqOO1pAn5wQSgcdIIf5GpogkMLf/B6GYCVOfnirn/bAhv7hyg8972h12sSEGD8xYK1793Huoxa0Dce464PV4CQyM6u52/v17cVat2QNprLdJPuvEwjzamCgT9GhR5rw1nhSIPeFC4NSSKTknHYK3my2W2gclEXwv4CChjcRIA58J2+4mfuSsPkN9MmfteuOlJ1jdXr5Gjwkffzmqr1yQa5E8jENVy5s3tdrs6MfYcAtCfjDaNbM+3/ebl7e3rM5LZN85mOlNOrCOj/e77dOzK7prMzwJD4+YwbhMPGHd6+T70tXC4rRop2iagsuj98qADHKhGR4bo45rlPYq3Ib5NcpLHsR3zXoQaEuKnij8KshsmKk4ANen5gGCYh50v12GkvRJFsSKzIM1fz0zSSuTMz3aFzIJsDRYqVUlPZT6so7P7/X67HVHh8YkbGLwn0No/in2mY6ggR4FN1F/uu837+9f3cQxfdhfIO19VMUfP8cBRhp5aiihTHP3l9e37WG/FU23YmBGNSdysqGVYDK3FnEAbCDb1YaH3N1Ff/FAIcl7qgWg4JlQOD+3obxox2Q5tVO1RPNc1GZKKgV077jkMPkCRalwLeVAD5m3SrWPRY4enVV2xK7f2yyJ6+HDH9zK/XzfDZej7i2MPlGHGoMdYMOrk0ThS3hm4IUe11qf24bgcnmuA8szwHPAFJCcQGnV6mykvCOnsRxVgTX74Tik4DFX8OKqKrijwUUORguWmkP5rYD5B1bIhyEC/AcRIJVuZwqrCI4yFG9CHcHZ6vCM0KFciiGG1CnkCuY6+zQDSqcalGJK0UpPKX5aIZqIGAWSWoGeoHVfK2VcH797Arc1UpOyE0fSQcTBRIZRlcErNG4D6oWOgqR+GSztTHyiz+uC1cdv+vqXT6rWCfge+DYxx0uwwzxHSz6pyMxlmPQch2ppQWUb14tF7Df1FZ4Srw0+BTjljFP+c5jEk7Wl0kQH2iyQ0GY2KSbeGAKvBKwfeyA5T0kGMjo7FBV97yn8NOPYRQJ2bt2qMCLatDPmbBFDNK1sW3Vc+kIawjAg2RXtKeS9Ipn6WkNv8vSezNnOniNHE/pAY6JjSzYcKKWy0tgPvDwtkR3yw1QKSq9bB/21zE1qfP/b1W//JOBSEBj3+QD3bf72/O37WFXRm8gy8B1s2UoMo54yUAS6vqGrFAE3I9LAjC7xlWbjjMkTvM2vS/wVUKVkaJUkD+CKEj7HXA8b4CoXb56lwdrfyTaXA2HOU1rWCoSUxHpB1+JbZ0xoULAzwKhMcZBWUIMI6XndnQHFctfoGR5NatKpNDAITlhUTH4JdTg1inIVvsNfLCHXFYFG33dD1LSW6guXRuv3/8fb5DBrBk+PiCe3rG70jjuQBHPB+wtCno7NKPIMNR5+w/ucGT5nc7P8IABWcTI1ZOC3GDdbhgR3jEm77WKU5MbVaygsLB0RtP6XWtEWF44FtH6+bN3ml6uF0IkRck+izl0+VSvZSyykdqrv0kY0muO7wR5NeT7VyL2BAJaiYOcQHloNSMZ8j9dlpkpfL9eZUvQEd0o7JOPvivG+azwfg2r8ek+Box+vQd0Dc18P28xUs1VsNRNT4yrDMUfX7sa6P5640zPYCYKs0Jki/8bRUYgUbdLQtlFOJntC43tQFQccpyLv5liP0g53cS+znIllOs+1RgXnW2PuV63DT6/M97cSAXL5MoFgOPbYyQc9iUzYf69JZ3+pF9AvztIQGNv6VwCPjN6BMTtiFCHpWz52zKS59D6kUk6O64Xo7HKAM6ftHvKhfDe8QAew9yOYehuvdic0GO3JWw04IqE4x7UcBjZ8pMORG5CZgGSgBNj9OEv6R/hMgIYsQgPfNciVmgLDSGjT9yffizXmRTnCrMaLR+iwS6ynbdytZTM2HAGCOc6tMDijiI3QosvIot4jaGQD0Tj1HVNNP+SvACpv0jgF40Po9YkPGhpr9tRhhxwBsH0gGoDUoSuodlWHnSEhl6B3Z3Y8f0Jnub/KzRTR6xRKX6/V6JyiXvHozPpXPYKpWNRUHr/9Uqkrp7+l1IFmvMPE9nYksLF+aHjMlCJuT70a5Iai5GdkgjJpvaapKxs5y/pW1A9V26onOI3c2HhabOvJ0vI42TXmr0oVxPVBvr/ia4rGmCG9rNCxQEhusDmyycz0bU7HU0V9PdcOAOIwQrJsJ6cOQGTJS5RsaC9TncwSEFUcAG8fO6i//HwxvDbx87k8EggaI3O+b7a1WVbfEJXmgx9aHzjbpr3Q79AblZzAQc+Ld8vfyAjUpXNK+Jw3jH3hnnpq4byG6UsDl5tFQQfuB1+cU6Ml776gGF0xYKVFjGxKyjrPJWvRkUWZ45Jg6a5PM3pxM0UeHDN4ZKbtZWaKwEYUe2oJMdHceexBX7RQPMYDyMQwArAIwBY6JIhrB4bx7a1623V8PNQw++vn1vTudCNQRkG+fxNl7fthUx650u10Z7BaoO9OznDFymAaNn8C448FR/UdC4W46E2JcoNcFSM0JE3S60ZEKExk17HeBzIGejClkATAJp/ZoOk+LcDAmrdn3aFfCf62yhbFOQ4x0E/A10jVAPlsJajGCqVWzk49d23twbFoyiNkNXQcIroAh1UGt0s69/7dKCdI/H8qnc7x9fu/335/oPPsXboTdV4WW/TQ3jLGY+nXh94gYpCl31qtwsfxv4dfEJuxEKbZY4+WMfa5CJYkyT1ZHb7/3fMh8IM0hLfqwLARbYSsg2/wImoU3OELk7KnRewB6n5L5wo3HoRdRQ/iryVeAKzLGCZWCyhJpCI9AjlMatDMgOnt0NIyOmSFo+8dmsz92/07k1KcRvb5tNpuvl5ev78N6w4o/HxAM+4MnEAwpUZ+FVaBldB99cMEQBZCJsLqhsQnQPLXwtBiuHmPOuVWpy6sOiIzQq6Hae8FcEtFKgSqahHa/LCvOILLb/R2wn4CfPAr3sb8OYs/rVX6GwvxB6iI87jhmhAZqWev4HDizx/5+2H1+fWyv6yhZ/3CEPKLXl9fX17eP81BxnVnf/vJPvWYaK51+oWAazvWIV+D/CK9EODTJIhG+VTWleBr4UgjIm+syANI6nJqXC0lojjiwo7TSXmRih1oVZkYWihG6l/a2al0xDWJ+IkgnxsAA75/TofrEPbaYpji/uN4KoThrpkAktJPT/tsZ0pRv54+vr+1fNwHECEGoZrUtAUL+O84LwR8yg5VNdjq/xEe3edSJrXZHIzSv5Do/nCib2cViExmvl7UBMRbrq1WSe2VuBjYP2AxCZ7CKzjJfFTONmXnMslXZCsRd2Eqq6zsMTjJmN5CdswvTMsTcr/GrUXs94NFzFo3pjgAMev23ko1w9ILOVkDd3dq6R0be7P7Bpm3oiCEMAKybpeISdFb9BdZL6FJ/dKF1U/hRBecSAh7JVwlhZJmbGBqVwsjTWVJG7AdtzjJ10RP62INNOFHuDOxsqKayMgsNjm4ePMCfDdhdpr3vPj/3t+c6n/zxmAWd3ev3kj4shPc16JSkLYcgzpBBAH+7ryAlEVJfMWqawAr+q/vlh6EraI7ZESuyuvg7XDEiP8LwgfCC9Ba2SirBOh/vclZh104BJm2BiBLwdDZk/V2av7CHiwENTT4/d/82mbmH8nT2/n2tSmgj0e1jOxR0EPj8HVT123lsZwCbUYBlADDi7n8Kg7RTjKA8CvD9WwNBievekfCtVfWAWgbPF/4uO3njv/VkDJSyKm9mjZliCNsKCUVRoKvZe+xwUr4KrMnX7TGPfm7Yy34T8xf/zaF9svfHrfoqlJAEPo05QrfyMQAV6aToCHQGSXetM/egTtCtH4RwZkQVoTTE4Tq0ozAGV7NN/94wa+aY7D1YOL78o+blu79wzdA9KCHR2PRmmgBLAM01z8SW6KVa+5qWJg0qQDBq+gcZDTTaw+b1bfuHEOu/HExom2MtKYTw7THtIVZ9YKlvXDanqfXo94Nkr1GTmKJSM8jRAR2X1sNM3XC7A44kIcOBUgeFUGrBGuAZM3gqEZq/R4jplVb7IFEw09RP+dHTjMq/cIeh6w7FYEh8CXqesrUc7Xgpyn9nPy1XL2PGyITZnG7RQGyAobZi0tvxgU9pvJw+vz7u/5FOwwxtXyNr42sN0a3pObsVLZgQPgkTmIDSOJiGigW4aUA0RLwAwPO7ATYlW9bdCFV2biUQZmPGUmHw7JAgsVhICZof0GANdfVfGiCoVspBtf5J1SPpaNLTja9jSi3v3NLQeeNbMZqFtyBW+wDeMJBYNwzX2/0KIIoI8QOL7hYSq+cVZpU5G6P6KJAhNBx2H98/N/X6S6PjwMChIqa9e8DK+uwo9LAhEuKzEGYT9lh2ohaf2LE59/QAwxwcRW1/vR8v4BnCHEVlcEMryO/GvBkQJkBokOUKKcgXJ2Yv/fV6u11oLYGUIUn0X6W4nwhJmoGVn4nOcv+/xRrWtWQ670qui3j004ZuVoZ6QWAwfIbcwdv1AvGl0WIqldu+SF8XR4LX6wVhY6kdHeQzT5geNM3d4C5wO2xPx78ealwdJyK0z+Ojwn7xwadHaEUt5PETAQJhfx8MPQNQweVygQgH0xmGcG/Ha6eY70+YQYFsD5Bv4/WBeIFHQmqBO+d6Acui66FJ0OCIDwCcEfUXNzZu7XlabYX398cjQbfikuGuOwV8VDby7t5iNMZDdGsEjJgxR5Fg+YGmAKMfWt60PaQUdm5zXq/329Wxu6vbqxfoFdFf7gc3jsfD+bzd3obhfj7d/xvljAbHOj+vz72pWAOb/wJ0w1kPYGliBsrA4CtYJorQyxgtIQ3P4joBn0r6xaNTXGFIZZr7fka9DfDnoU9Qj21cHCmD/eFkB9AfFKvjTmWzhROCppVWMv/9EJC2j8b6bNEOoKwOjJpSpYml2AUUeEHSOAiTGXvc9EBauC8vjgghqbFth/vhBAPj2fvbcLkdb2UM6F8cnbc5y85QvxuEa+BZ0wRUhTnpGLxK44f0NyxR2yKVkHcd7DP0CDvCo1osCI9y5NqOPCgohEgYALpCnmNQSNoOE2GxF9Q8DxeodsTZlN1V/sXxbzBW4GcEnPTYjY2OJHQ0wZZ0o0PdBYnvBnS23X1vvl4224uTuJcfUHv+9vDl6/t/SmiIThHmHo2FlZXRuBWxyzC1UMSEPwxyWW+jIiRhSH/G3DwUmwBjqqJdSNAYIEiw0hJES4cOULCNFVIjHvVf0Nu/4appSMUbK0hgydDUKxEPbqmSlYI5biEhQ/t4Pu0+Pr/299YtUN5j6Q/H04/r4wKvp39sfNSQudaHpoCppeY+1OQOaspDFNJg87vgLEbcBGRyYBIsmOvAV7KYoxG0NMYZgnPQSQURcGKQyqPpY+cm1Jv+a9fxHwykMzW2npmvDUYWNGCu9/PkU9hpGScnPJ0ltt3vD4NbkRKwoDL+6tr4koGX7X9l5QYfOv+jbXAV6cTvjg5xaYfBmjmRgP0xfG9xFLDtJJIOsYkSXgca3La+EjdiSkLEGlJJ4MWtd9j5fzMaTIYdO/DxhLIgvxvR8YvENHIFqPvgtNdZMHvo9WewuBXMgcGxs/X+e3Lo7L//aIRqu5ft5S8W8f1i1B/DMKHlTisLCH0LJPt51c1SLr4l/cViWyv8EjvnKU/OielsRoQ9T0puUb0GtE+9JOT3X+p3tdEgJUHw07u9tc+gwnaOENnH7H8E9sfeI47OuPpFY8ssSgUfnZl5voFr94+e6J/Vu3lnLQTUqx1R/ldDr2QVacYpUJ43eeRbAiedKBQGSkk7eiRe7btJh2sAChGmU4geteABnAFey7p3wS17uD0XQDCM8L4gA/Y/JrwGtonBXrFcmpcgGpHrBJj66H+l3ouUzguNXsGt5v7XH3ff52HVk/d4/DbsVoxjILSXj/NjjNr/epQpNWGIdy1TJTQW9mB6DeRxKYI9YWzaWJRBbTCxeo1lLKIdgyKDgA0KWwqjbQG2B4CDIPUS25i4Cyw1+hjLgs+/OxqaMKZEUvkzAv1OaVlMkp6pyYRHlRkgjXvwPQL+mGMlf6iSrvkHf/EcYbx9n6/t/0Z4/oORpFVANSztV8zIxpwb7tmpfbKNNgQ+Sh37ZqxwdAQ0U9GoYSBu6uPFuJGa4D/A49fNWC6JVsTYX2+XnvMSfd1flvj9j4mwQZ8RWgFWswcNQRoE9LcW5VdiQF0hJGu13QUKdTdv++F/93r3UXJ+fW8Pf7/y6b8ckGYSP1BSUqin82FC7P+mUfqiEwSEyqiw/xuW2hl05UEIbPYof0ZhyqdjaxOHRFBnGi7R02wQRwiyFaVZqHUocULycMeMa7jX9dF4yxuFIaLbYJHfnBefl2mb1LMCMpCcBXD63nwe/4fyqot09vb5vXUsLTZiJpN4brEQjRIx/vMsst+NdKHNovNfDKQJUwowhlQ7yjjBBCZLmFOo1QCVIYAQBo4A8mMCqACiMwX2qiLnXFDwJk+SXl3Hby2nZUNUA+Lf3dxf773PyQM6aNueCkZMtdNAQ+RDfIz0TtAt7VRBsspwLrGEEFBDhuvxtP98+7z/L6WVEJwb6APrZKeP3oBrfbjdbpi/2GFAuyW1mFxWdIH/35SXj6ntfIUPAB8AQpffWBY/KdKGCE9pJucT0iLkcYKQ1GN3dWsCUWlPZeCzcr8RGE2sMJVkg4VWgFAzDleiVih0gyju/Xi9OsaINI+Qz0k7qUY4eywGlzBrWcUGUnFQWwdIcFOaDQYwb2ZAhdq8vu7/Hp7eH4wPSWf73fkW+i5R2LvrLx0hGgFKKqYEXO+32x3itL3b4c6cAVuacrb/n7M70aMTBshQIXyM9xYrAk+waKlOkH6CSXYz6fwWkpwu3eThM50C1V+hMxKbHZbarxrN7mAUBr5ThwFp7d1fgKYyQFLKBTAbMVg0A1TcMHSQKgrptbYR86NiOhTpI/WcyvA2IQEGAisTpioQro3jmMN9+/nevG7/pzrROaRwv3w5QsMWA+JnTba9mzwwNDC+nPbryAx6ZsCAQFp3OZ5O29PhcLxCYgVkP8JL+Z890vp4BN9PJSIFTryZseYW5CaJnam/uC3WsQcPjQn3TT8ZDnVjYjtoey2sA8pmSKdzogBMDeGIAlk9YdHTPDP9zCMjSREapZPyjZgKqi5WUdLLRPoktYYmPmqQE4NeqRjbAwjR8bP77qtpXo7L/3Jco3622TgN7Xgd8vCXRkcfukAdnXWOkvrhOgwXxIF2HK8bLofT9nx0hHa7Xq63++l83p7vmKkNywXunTw3438zft+HkVDEUFL5zy0WKtEHhblJ09x6QEZM/4cvMEtsHLsLy0QQeDO1K/StrIHZoVsZkWKwdzv5JxA6hjIzGjzUw/tpomTCm5oUCUYuPjbcll1hbiidhu2Je+rv9XX9Jyv3sGXpM8Njcb+8bT4/Pr53B5AJZeYPGPO4UcGkBoi+3tGZIzMFvqp2hnwn9xl6hXZOHXDc7XwbhgG+u90c1e2+91vH7q6gjVyQB1IeFcd+sLblb4BH/zQeGzLrXiLxA/F3zjuZe8S9Mz6GBa4VqJJo3VK08NJRCGIoaFLks2M0QETT0kRnvi0Q0JemAp92ptSAZhFkBndA0Yw4NNh6yuiAQk1IgEb0p8audeNw3AKdfTyZcibjgoUd9edDea/Gx36/2+2AGvpKy0x/O0PASRCj7i+XDnPM1ER4vJBs7ZS1uYOc4ivkPyFz237sv78/99vj4XjYuj93h/P5cLwfHDWeD1dMlwKYweu1Q29WUHvS+/4Hqp9Zy7bPDovhKgB+5+myPetULpCyzsbrQYHTCkhrppgiV3RiLbJ/IEgtJkLBQgLS4yClArpIO6Jr9MLgx5Y5nE8xpXoMoyNZBc+G/4xGDbTwgi45u19Zm/I6y/r+FFbPD8OyEQCNOiHjkhoYR0yjJfkv5tyxOgqVYZ740VFkEPIOFOAZk6AgERbQQj6/d9vT8Xg/Hx1f+3CMDZoc3wCuZufUQTjoAELXfevIzwlk8Gn1N0fuwDaB8UFmy1Aim/7todfaHv5iWHSSISRzbELlewxQQ0kB+Ycxbq6rMBgtciIX8XychB2BOBvD6SyK8lIEwowhsiPQLcPVVb7cWjN0Lra8QTrbrjxbFeqbrxFjdat09uzCaOqRvfk+H26O+xyx+0ZPHkpymVFLd80uJsTBVuRqLnyF8aoU3Zl7R07OQoDGVIBSeXL8bLd1ypuTntfDyXHPa99CVvfZkaEzLY5HgGVz4vV2B2XvfjyfT86+OO+BPJ1Ab2fvBzWPmrb9L4dGUpqUqiaUmxRcBdGPFGoMiIUGiVLg2hgxOgsP2mD2GWoYvlVAONlqgsNH24HZHctWjE4hO0MQYgCHPdTnO7W1uHbSn3AJLrl/4sXCblEvnzsnMEHSgZYFLQZizxxL/iQApHZ6FWTmTCHh4fGl2RXaor0KZtr9sN2eTqedMxKGqxOcp+PVKSJuKaBw4oa57UeYB8AmOcq7g3B1vBDozJkowG+diQEwzu537OxS7SHyvx3aFuXEYiTZARzm92zIcJ8at+Lt3FPeaEObG5vhIvGKaBNJUzQslG9rwHoV0Rmofk4m3E4fb837irnpeGflGYg/8gf+Br+qwOo8ydUwB+3l++TYGXhxnO4OgGzRzYT4YZDM4BgPAOlewJsEJrrTTX4S+QECBRQXuAA4RA6ORTlScQbC7dJ3I5lIVMnjCO7uCKjDwh03ETj+CN66A0jUK0DDoah14hhE74DUiW48kLA+44Xs/BSB8T8cJg8ArQwBGZ7GRLFdaU9ulEYT0+IgrURLW4IfRWCfhp/RAwjwVG13PYP77L462/QL9CFH4Myo+2F1LhcCplrZU1H2L6YzNASxhmGA1y88mByca7HyYwCHz0gbDFMqtCKHIGWLYcG1B7VVIeoyo0+NkMWPTkI7hklAXNFpCmWcgAJ9gR6hipKqsNgE/9NjQbLbm/fjhYoXwZJ1ROsI122MmyO8Myp3A5b6UOVK+/+O2T07HKUR42sMRe1XSZdAAU2kh0TYga7XXU/Q+3dFbtYvGjOBAj6b8bJU+2p7f2xZvl8bG6KzMzAXfK+IY5omCVtKUgdfBFbwYu4+puBTWBDMesPpNiMpBpS9gmWtPXg6Tk4MAldyhsGOHLp9V+jdFFtUhv9kHwBeDLedcTJ2aLFK0ZHR9XIHle42AKIv8j0QzU7BOwI+K6BLozXiqBlrmifhHfj/PsKLa3xa2dqbZHtT5yfyjwYUlsO30892v7RxUlPAt3fwDC0/9ufrYTHKC/ZOB5LAIEg3F3SGHdVQxiFcENo4ZAhRkpYFbj/i36RPYPOwuXeiEKK4X1+bT/y/zdvbmzNAQe5BX5ZSkXk4ZYMaH3iKHQldwCECZksHzmPQHeHLCzUSHJA1QrkslB6Tzw4KMqD9G9TXQnhjHktg7/9no+H/FvsjEpZEjkv9PxrrFy+XM/jPvn/n12CvcBDQArpB//CS6uOTks8OoBahZAM6a9PCSpSIlOOEbe7midFeqWSVGRvqcRQ+mbCs0KKwvR22js5Cc1oOcjlag34Z6I8MSpxEZFpdAeiBjT2mocUHVI91IwYfYbQ9Cv/LgCYNkNkF0IsmOBy0P7Bkj1g06wgOZC8Uvg/XI3wJxu61Q2Q38Dv38+9qa/6d0RTfcCqd9ekdXCJqdEmMEDgY28sV6ezjKXigyL6kDy0ysz/elQb1M+zMiVHcDllBm4g0QhEPjZEst5bDgJoinxn9YDF6HOrlFAaF0VW7SekMHcM7cHhcsXp/xNxPRJAcWWyuynymaAggmDy5G/K/kKm2LWwYKJZtJ2wXYWyLdcVgi9yxqeUNXSm3w3n3/fn58fn5/f3xscemRMNx9/Hp/j4dDtdhhjxBZ210I2JcjpUeTv/iaOJjRxFGOr6RsByYv5GgKmvEp1eQrrHbOLn58ZswetlZK4Hg/YNhiJ9tYX1HqO/FvIGUnyFeDupJhhVCSxA/CvAxFD00OmrROvLwUyjjUPHff3y9Rl7m80OQ0I5Qpd9iBToUW8A/qPthmuHE0QHC1V6B+cmeh0JxGA4DykDUDigA0hO20IImfcDW0HhwlgOYEI7SHJ19fO+3zpZw6kN/O5y2p+35dAb/Xu8E/3bvfnPjgG0X3EF9S83x/m2Sa2pfckcEX5RK74OA6fh38uGiQx3C6NAJ+Fd0tkTyiov+j/YX09nuCGrO6CaLeVDtmEgMH24CI5Skp0LFHySoQjeipe6AbHmSFATovevR8Ys9S80XdxdQzm/fSHUvm48tOiyGWVFq/4x16ti1EVP0EBzel1ZggJjSl5/R6GEa6PubOZ9Lg/R004TMExqQeIFRr7ujJEf02PYKgt9OAUTVD7Q7xxGwJA0IzI3TabvdnpzMvd/gCyBLgGFg6xn32T+PKsTR1L6sIJ5yqAatU4rVU9Eq9vLdfzk6+/pdMfjf3kDm29NZ386cadC1mb0JsRPKaCY6Qzsb43DIMzDpRfnMZI/ACu3Xr8ft9/eGykS/7lFDmI4grt+/Pk6Og9wuLVqV7A7GShIM+6EZizEIRRYv1QlPfDOE2QzBPsXaSnQvsoPR+zY1YkwSm4W8OVLxEAJrxtQeAO/A3BoI1hIG/0gvbOpQtbtRRhRmpVydqXve73dntKPP8D/kdxC1PV6I8kBPpaKRP6a8pvxqLXXCUNYzldkYE+NOTgtwb+Dr8qdz+CtDf5O9eUAcPJJbY97kYMl8iZhKDGE4IjMEyrBcNKQQDQKFqlN0Tt9fb8TM9inl2m3DfVkOtwsG7qm4DS1Wy4RMBm5Ic5nmjkQrp1WiE48StsaZSH3CH9Bpp0W4hE5n1U+hhAYVz2ehSF2HXOlExz6HBP0pmAgFtsUAtkeHXBDiwbcbUtgZB3A7CHng3xCyPR5B/N5vA2L7jtTK2XBzs58Njab4RqKHZ6/ScCAgYiNChtvlfoJucW8rjtr/aJgPtjdBScIsdvcG2vFxmR9xDi5Qo2I2QhIw6GcD4QY/dtfz/pMNgNJNeEaOBvGkK2FYYTAVYw3Wp/SpqO0tBEqumOOipUvMYkTaIyN0Jv6ENmxoi20wcwFBYoAA0asHCYFrlj6W4cX2ZAsCgnRgVbjVcaQOMTdA4r+gFQOKHkRmDxCjddzZ/QN6HEbMHNmddnv4A8JpF4yngMsPIhyYtADeJOxrvEJwTW3tH2gMReGTHS83orN/lH/2jwfpZ1/AzwASClNSxm4dkIsHlUagEw2VKcURMfLWYi4olEBvv9/eV8hsWXbs4XAye1a+Z7UKNb1EyNLBhSkN2OYP/a5UaI2V55wUR5YEdsvy0WWc4sT1SxMXpc0AWDHPq6XZOW4zAs9AOzh33QCHyg0HsZ+NI8Ib4N5dEQ7q5vQ28tSBHIVkvCP4C53NisQJ3mXU85wZhImhEFIGPc8ZxFB91c1kV4HAbuKC119f/n3+2c6X4w78Gi+3lYf9bwbzM5SbgGxE9RB1zJC0d1bA3cOMDkthVqt8m3MogDiePoid7aqX27Ddub33s+/1gMWI3OlBKVEyHsws9BV7SrLsuIPWhezTwARK6puuOJ+LviNnHyWjIusT/AyfYQmhbZm8w2bQTLUmaSCRinjBcddRtQ5CLUIpBTmTgYiA290pmAuobeDbu8F3hzPmsYBBjtUWBFx2gaSCgZLynErIOMhmLSDw0BhCTuzewg7yNf5FOnvGZtBMZ8cBLK0Zwdr6emcmncBt+yfXss+kjf2StB2H2+kDLcu3+r1byhX52N0BpjY0vGQwA6/R0j2w/tISpSmuxPAN4Cj8ZxRLUs+LaGZElvNEdMYxdiS9GGf3eBwTEfDk2ai/DtLSyHCB2aKQvo0ZLGAQW4K/QyMcAI4gRoFBFserMAbXu6kAGUFm5wUCvoAaBTEMdO5xgJmIz33ZUO6/JeCa0oX18BUj4E13OW7xLfwmwPkvDJRemx2wFFzrkar7Kw9gVREkKIZw79mxux6IztZqUgafk3TtKMKwsKebrs8lldz2x3gnEVqihMLiWSrxP3wnOSI7ddAYuQqJvzXBuuCDMFcL0cIm7EIskcU1NTA02OhpsuGG/CtVgCChx+7UmjvMEj42JFOxK9ppdxqTVwh2EVnYlUJlqF9CdBnTs+7gZekaahpuPZp71rFlbYS8CvBr3M57sPjP/9sIG/YV25wcnU1k06M5X25bMiQTofF4MwGdnZHO1jk2dJ59/YRqvqgriZeIACYTd5eiekRF0QhbtJ6twMBqMosn4jCylYnHN0gnjImDmAyLhUcxhug7FHPKgOfmRGJEoegslVckCay4sB1tECRmRUna6KOh5cakFPDcgdTtEIgRWxiCDtl4zKQgPaJEL1SzsPV930+NdHY97JDO/rfQR0Bn75+nG9AZpuOg6MheGQbNs64zDwc0huudZgAP+PngsE+gs+1xDdmDyRtTnxS6gCGpz/cpSCZJ9Yo02zh9bYk4MJ4V6OZB6EiDf60dE7IM7hH0oCjSPinrC91+iD6mTeqgZVbrC92p1A2YIugkiIVKmgLCoELtEtQlI+I9Ri3YzmkwvsYz4+tSrNmrxP5b6lTgCc1/bdR8cfwMvJXbXwVr/zrzQ4SNzy2UwXEeT0utT+VNfdXp03eHBvXXOykGjwptoHnep9PP1sEKtWddxqOVGO5hbZO0VQKiMIxbMMUcZqROwYu1ie6l2g2ppCvWqWsS3OE2LBaV4v9HyxUJJW7PwJMx7Eh+PcKyp6AK+ozpklh/DnXulKA9I6Y25fc5wkE7oJwm7voQbCKdM+lNG5dvgrwg2O6739BZsjR/I6BL8QBHZ9ce3ePIyXP1jG2ehwCp2Y9m7m9ntDY3j25vnc35tb1Wi0x8SZAte3P6SjPBmNBIBJZC8D42mq8UnY3czHKafYKz49VCYzlLWrRRA3dblq9qFO88wKKfSfvDUrmF3G/Wz52T+Cc2g0FFc5ITTuJFVtgTxpCtjigLWO5JNYe6qRIPQp+Sx1IRp/QbQC4f/UeBF/Pt1/wsedi/IHGJzr62EHeiggfwlmfx4VrSSTaTfC5m6m87dFw8tqcPEIy4t7UnyfQtqXtbD8cqvjS+NBvLba0/RAsbePEuZsNVQkGrNtiVxWK694jIAVFfVIltugghhbJQUWUOFx3xPIPFrCybvGgI+PqQiQ1SwCaCjHi8AuOVtXNHYVZ4iiaRIcHcMaHLk/Y0rW0WV+VPzuA8IJ39rrAuWXl8/z8d9Phng3Lza4dxJ66+7/IeV8UlcxVaJ4F98OJO83D8QB/t423UvjXv34e+0j4Z6zISA1f8ybl9Jt6ZXHcoPKj8h+TKRE4KoZrRpZWP/LBQpmCTpVIlxflGaACkje982IN8e4bzU4zv+8W8jFMpNEckUC3DjCKcEIYvoELTclux1ntCoKSYBkZfnX6WIrxp7XdIoSnnGGjeOwQBTqKzf4RE8U9lp0Y7YLPHuBOlKY5FL7XsjjmfSVtGLhh76vrbCdnZ1w8TcHS+2d6GldpkSWcyRYUi+j5CTrmfliMTxG18lTfjOvKZqQWgOZYpUMoMYwsQeSgblWvNlIkCjc0LhOYjXDXzf8x9iWLqurKsEwJhBhs8WxL//5VX1S3JkiyDyUrOvn7vnp3FYDy0Wz1UVzFSh8ESVvfOtE05V0bbXylDj0MpLRdijHATS4O59hkitb7LvKMl43LFcRFeHePYAvdOPL1lnbOdzQCDRPTf9PbPEZo4UL55OOVsZ3SG820nIW1q7r3iow1ZVa1E95ZrZ8cXB3Cl8t1pSuvx7KBF4DuokSmYyBXIOcXaUbROmJXRi8L8p0SqNkhvxos+Rvt2XZLWAxrZNBZisQ0zDvaYjUCZnsjo5c00uaERZwWdgQN3yrGkGbzhCYzBEGN1oZ35F4AWSf9UmCDNq/YwBA2UWQCgzRMf/MjOooLxEivcG39GY0bUKiyj8ln81HiLiMV18pMmqOJF5c7qdjoSUje7vvj9G/eeLrO1jcTmEH6tK9uaMItkyuhuuj5WdPRj9cF06lNSdJbMgiqK3MRyPkoZp8nVRu+RBA0konKzgJsXeQFg1ToOwgzagLJ6XgmNVyNtjrblnIK6snN2poxwzPgKsbtTqhGcDKLH6n45rj+/ZmRvltlZdHXiWHDBtnf4MxojITBZ4LAkj72atcMsBPzw2nVDMh0n9/pIC6fKOcnJslewJ+aW/9oed/eZtmqAIQ7DEMUkUJ2jXhOm42lpeWToemWoxz2y97hfchPdj4eR7iLgpV/VkQSzUwap5h2yNIg5pum2LpQ7Uwyg60kpiFyadXrG5bIxdsyVJl0akdkDD54FqdfdLnw+0PoauMASVHug4na+HNaf2eYZoXoq/HqW96k3Kva8XTjfpLpGZ2B//kMq3S0Twtuh0drgR5xGW2nqfCBorUIvYMf+7BVdfG1g3B+by72uJqyrjzCtnE6Y0bLp48zMdTAd0bAcoVo1FixaAuQE8+G2ImHkakn3sbT+3a1IreEXJTP1vm3g69wsNVEhRtuonGu6ZVKOwEsDQ2t5f0aoha2KDpb8GWcdIYhJoXUQdURo6e1Mx2xc1jBTg4GzF3b23hbVHhYhuq/GznLCxnZMKucF5TxS7w+78LSVMKHtw9wf4vYi0n5F5K3NmeWjXmU5liFXe7TrvYg7q3zBHXOETeD4OJ5dCYqYlFDCvwiCepiKyU4I9xgYGkVvVmHKEIswb124+Fo3GFxfhyugUgeHcMgnDQGGNOW24CjZI1G9j7GhpolpgwAdnzEXZGupYPgAyI1PGsw0mq5sjcMO55f5+bpDDLN+zhv6TqQfp7pLvnNxuCDqozMDagT6CmdGDc0ueTPj+KnQrehR5tKADj8X2pklYMu2m931nk8Q4w9TlDItxtZqnCQ0zIONV01vuUP0aNgOhSH4VCEaQKgxvuUfMNG1f0gUqgWOzL3uxa29jdPceFjqoZdmUAzrbCJI1F/N+LAmBIEUC6fiSv5i50TYHkNzP+0225fAoFfGErmw2dfmNmNn14LHICmvDmsMbpbPfw3tEuKpfrApGjFSqusoBAX3HcdnrwLG3trZerO/IEqcocXgVx0nnbCApHFFDWoWdqzRbztT7D5YTKWtbVn7ECIoDFrEkZq27IUM4iXh2mLjK5xdtjwWNj9MLo3e1+z72ePh2vjxNrtfwSRW/GZfAhik7ezzHQDasuHBd4pqtG5iHr2GnRH6bCKTOn1uJDLzTo4FBhNrGLsrawPVeG1nwq2bG5oVqGZQri7OHyuzUnoPumrDNdB1GseXlLJM/IyZcCihMTN1MZiZWWbnJcLKdFi8MkOk0jM+HnbkERjxJHx5LZmXccs+FaXLoMA0+lKajSDjptfari4uRx2fvUVQu3CI7g07Oxl/Bp4n1ArB+hy6FHPV/JckKSYA6mKrRxaJSu/2ZVOY8tnXywOwdkb+7FbU5bPZBGti5m+CkZhoxlRmp19xtiZtJ7uVwYI57dzaCWQDC3GsTPbz7hgeBBRheh5vgtIc6yuv8BqXkCXXaPrZ3ofQSUJP0UMeR239kBPT3tflx43039ju1p8RMQ9YK6rJujmFarUd06y2cpS0cZdeL6qlAQlkHy8PYDX6sytA9HX5hFDKSwJ40XENb1tBnki6ekm4aE211NXVHaTyEZ8yM0GxnVHR0AznElDkMTpM84AJXpZfDla8t8lshsJFyK70SVAkwdhTuwAO8E74rN0/NJ7+/azYzo5XTEmA4QzkZzHhtvencR4tI/ek1VOOzF92TCb+Aq1Bm5H+ARGCTjhJO36yblusrVe5Zz+jxgqYK7tGWZ2UfmlWhtfMMNwFnoe4tWx8x3ki5ULKclv7tEzBJZLtnISCCP4zv/lQTPxIlt4V0cmHbZnZXcquvh8AnDn8p3ZGxO6fm4vjC2qqJ9P85jqwVrSPko6+oqr7jtqbm5cHcLHrJsi+bzfwe0QtKHguL54XJumjiqxXuBDSls04CzZo7paPlT4yRT3zaicshQxHAK0TXuTSl7R4H/kChycSLiVMLbxfFt7b7jK6AhJSVpGyMylS+PTgF8OUqK1v5M+OP7ezF9DpJbsgf/b5fbk3PKtTV0/6P3ZUpJ00OKJfU0Nx+V7S3jSNJ+qx7kDSWOSJnJPg0eZvM89naPPnkzU7/sZNjoHq7y0ejuhziooK7CVM/7w1I8UPHnN3YRm3vPs2+SCKRxqpNeKE/AqkC6Qiv2gYgakGp+05S53Zi/sqoyqKGGq6F8e/EkRZZGc3trM9D+tXpP03v0e+DkSn9yxaV0PDoPRs9/IAbENgvQcbMmhd6ukRjJ0XMjnjtPh+Pd+9pGHBkgeLOyOdFCydLm8bx1Q4yaGV2DsEReJLZVr5mSk8pwfjEBajy3pwciK8PNe8Rf/HxBjtnD+b3VyKbRji3QLQl6fj13IFAe9gln1wuZ19bHY8X0MiQ7P+TBjUDC1FM+UH6pJUhVk2s9fJtC2gbXV4htnaIk/1OYUFjU1xVs8NTbQ800kg2Q61mBhAOV1MRW+5F3zQG9FusdhrfGW5XyKnFQgb+Em/0OfeFN7Ps4YiPzlm8kYE8+ivyTl9i7XQJoSVQ30lf/Ze4+mXE86cF60duDyxPfNnDooV6HFFh6ef+fx2pdnUBW30hytsbA863aQJs+l9pLCpNdQbkwjrMU0yg+PplambmiXy9RXkmC16EdUuScDquMTHQZUUlqT34fIWGVvrw8+ZLeiS28fSzQKMlp+ZX06NCidOZPICujNDc7tAQeDw3rr523ZGoFcdn9FsdJHPFkofY/VdxKUi/9D045NDv5YJDxb4akONtgJL1R2HkfAXklmoJxMyD1vsnF6VceZn9CQyrmDMVLikxfqHpyckTwGPQV7gWRntarRvuOdkkLYz01w28ONwbURHj4eccZjSK78MbI4wUb+dHDIG1YaGFQTe9GeJA/2Xraah8DUExCDSlyjI+8+fKfinMFsPpirHKBf4qIw/W/AMrY2dQcPgdocWdJwYCWmoPNK1pJlSgrlnTy/StBtN28zYDWPCKHZ7OOMO8AWM92C6OCVs2e2FqIbJhVOPd8YUIsoAsRwAhfeqgkbZdL9c5+vpdmhf8h4D2uQAZ99d1Dwoqcz1TXaWJ+zMg0gIqlj1LhsbD8E9hoJ1d5r7lcu02QLs4t75M5Dt3PJm0o+ge/pDnbH5FZUPnCd+rWivX4Gdek6rP2Lida6kOccuuKZCRQmuzjP0U7payMhBlDKKpJ2xldEHVDsWYw2poduRaKcLjGyNcHGPbvP2a/OfCr1WsIevDeIzkHsVTRR9kAqfWy7NwI69TOFDT70XmCLgtIftovbmw3S+wI11LUAemzezPD7PNys5Gb74QgtR0Oy2MHRnRqB7ZvfKx3OQg2ViJAsREuNi6xWLmZaQgGl+wmGhFc8cEunueN2MzhB/COWybVtqUmrCIdAOdmy6rIvT4fP7P2Wm6rbGzlC5AolIXD4jtmPpV97HzeHf+ZMM0gPBHqSSyXoW+KDCs7OcHOrPHJetccYovBdfY+kz5kRVrZrrkqLdFDp6rvAawl4LAbHvet1TUpEwswP+DmksLKK4FdIioXjLQsxsawBmiUdh+nhIO7QFrr3r5mv9nzLttWvON0+UB+T1VH1TqM4wxM55huDG6vOqm/PVjAcsOAKDdPw4Xu5NnT/vb5ptHmrzeKQjrvlPUzXO8l7IlJ1xsUFM0LlBhmGqCNMjZfDZCEK0X6FexdB1Y3sYf5gJK3sIWQSxNL+ziBnA9kXaMj9fDqts9Z8qCltiqusN3gzlzPgTeh3smGRxfifB5zsEnsx89hquoT2qi8/OEMwpF8jlqCRUxh5uKhOeeURwqynKtiKYKkEy7Abr0iJ0/F76DbMUmyLudNU0/mwM3PqQcCabmjYTqk4jBLupEN6hvUR9u+6+P7LP8y+XKt7a1IELtWRnQxuVPU1azdXphXsUIKQyZdrXcI2HRaB9HHenO8joEiIp42fNI0qZrVtgvIxHpN3Z3DMCNAPVpS0D0ONhuZUfru7lqobhOMGSdN8iimQ09erCOEv1YcEAEeQjc87VRijUQh/6ViXATDQV3weVTdl20K9HOfPjNFfyfOvlxAeXZGg8kP65pkSgU+HSLw3DujKsT4v2KBAPMFrj5ZQwbVwB+fw+XM9oOnVz7cOHQVYrRlLbyqhB7PCFns5p03nM21k73tfndU8eePFekPJZg+5hf9ft3X87rhbbzDRikkQeYL7gOIuYEdDCGO1+9FeNQkhgpwJQwPvpctDLy+d1eSPdVW0WfXgJAYe1s8PlfLvpZzvoJ0lXvnkYQEzco5kuGHAR+flgWLaXHOfaNTjvJPqUigMlZfIs0dg6xLXB4BvOnPkuxTNQq/+xybnYbHWkrAzenN2Rv0QG/xk/MTnJVH3QrJu+0onkQWXLqGA9I3FYk8Jb4Ci6BhzNl8Nh/fXxjp2J37YzJnbH/OQVRNA62wv2QDVw78bHq9Ik8MFCO2g7Y+N5NSVM22FspN8LzF1NHBpZEg/tWhYDYTK+tnUTmekahrS64t4xzhzI1BhfVEXs915/aI713/sEly3C65txQS+46tTo5XKHCxgEc0WWA1MEmkFA3IsS4mmniw7QVtc/k6ta8gxv2M42+4vedIQ0TB/qFApBzjUKUT+rz8wVlC0q2VxsgxMidnkkLoVNEhVLi6lFU7N0RyFeFsh4srQ1gwwOp+ify/hDSw536RZdHjGD47avKRpbdmEwVWX7zEwyyLhFKg3vjHSoX6w7zJHFgs8Gp6ZXl7qAxNbH6i3g9m9vTLidaX+2u+z2u1Pu189mH3zDvBXvi547/VZpp4QXlaDvxp+hkQ65vJjTBbVUNDh7bWd2GfPffr53RVOppGzCEhrB80E3yP37dxIyu5TF/btklixd+UGxVI75J7PuYd2kaUzpskiH8+SpJkarmRo1wlRC3IG4nk6WQPQNEs7Pj91yZqrfz0x53dTO5AI1j8s94FOJnz+Pe72NnDzTfPVUGGiH5rJsGp22egRs3HMCJsUxskHp93NopPGzidcYxsRi9zze63Ysuao/jnO8U3p7dRDTaM/Kq/gvWpoYQogoe0kFMzcNWd8abgfLsCAMJ4hkdnsaD41+pmW6BpofIPWXRmec67eYqfxVY9nZvtz21s6gQHm61fF0wLhDKe0dEa6B596VrSEiARqwyxlNmy0SfeysP7vAoWE+IfZnjo8gwp5NjlBNkPsPu8hzZVTEUVhA5jCfLDw3QB9w+WQn1tGFezZVezOz7h5iIh7KiMWZRv1NgC9sHiRJCDXWj+QeWkviRKh3yw7U8vkdz/2/DAgkT+StjQi3v2jRgth4OX8wwhXEubgdgKZJV6wuST+iL4vT8WNh20k/0tbOdldIWk/UWISMUTH2KKJHIpg/nx7+WLZfcFBhzX0upSL2W8tnYw6qlWpORsceSPJFOGysjsKIS+GRyLiKIYW03A/jGcp2mpkzcyAo6E02RXamUwHyZ/+pbO1oZ4Cz5sOSWJj4DeKoFg8Y8YjoRMAoB3wuOwTTEND+jOSsu7BBo+aKxNOmOYVy7h/xBpZrFX58NvIXjhaX/zlXf2MWNA9+qY9Wtq7qldDlnl2bWX1ScN/drFyZ9HUWqcg2c8DmE8b2bFME0VkJf4Z4+fAT5tDkmf/Yn4HEH0JYt+Z1c1FvOngQckJ93OIhImqJvrpul7YDHtbO9DFcIMdZD37Dnmhzoi6f+S9HxIn9iRkLkqFCoZgbLabP8uBe1MSZ1JWUZYMS5tAANrO1Vutwo8zjlZ2NvxXPB7z0xLK1FURb8GhJ9JFYKN4ZRFlQb3xdqgk2Ij740vf4CsWhZlFE1abicf3oGJY7neFcF5GGmu3DJgKYeCrC+U3pcUWQL7Akjpbbk1fCoDhpia8nP8Qo6nGwvCUW/5SHEZZKNLBw4qiJOia9TwMkGCplf90ucOGDMztZQXUNz3u9N4fCO3cPjqvgAn52Bez0HaDj7yecZ7Yz5JvX04w/e/0cEWNrVQ6USPelyQNeT2/S9m0d2gGS6VFdwyt3KYy/MH+2bE2Jwgxg8lFyWwDWw42p6WMZEFIyWbaprXu4WOEooibf7XoWYxnr85NkZHKtkDt6C2g6gjRgbymDdT9LfDK92YP3bd78XpWfWLr6x4Da39ioevUFtXJER3XCzswsxfT6jEkAiXiBzRL/AiKd+5uXZYdgELXZGk2JIjFWZzZemB/GQDqjz6xXrpZzUYblo4wxW7sVQa9T9EYUgjH9JhYzRKjBJTDKrDQbSRXVlwQH1m8Kkj3z6UWTuH4zhRy9kwWfefZrBhmSeAsD6QSj//4jQO0y38dzuh+gUdE3OaUYYegFY/jUGCnxh1xIpMr8zBLoCzXSDKI22272u6teuucCGCT3fL97kjvjTKw3CoeCeV9Z/TVtqnGGKlqWgOlany5FqEkzUxh+SN5La1Cuz8pthJ1koUYQTEc0tiYOiA9vktVm4/5mf8kcE0lYpR4vhYGn4/brFdPeH2+FsbPvA5zJpOv0MDjZoJjt0Qkn3F/f3AwsaCGCMzd29rE57i7naefL7dn+KImm0+QRoxNtpi+YG7bvo4zfPhBxwUEYeU4WjfDcc8CywD9N6yX9iwg7eF5zbjSM+tqsxggQhVOcEsQj2XE++Xoic37dnKTarX7whuTj1XY17Owlo+PCzYtv39rYn63Wm+N+dypSaQAD0NtxRkN4+quJqaDeLpvL2psjd+jH93F/0ba+4Cs2/U/8OmhaY5ITF+BNRqmMJAB1N9w+xtEbF4ZhELLszGQHr1AONBaEk8LoWPSsdyJJIKc1nOSk1cnkjS87s9iyVx+wv686MrPEBdEZZ83ztG/kAWJSZxTeWz+ys9z4s+Nhv78m7Yz2zlNchm67nQQStJllpa9vhsxx4QNkR9K/tpuD9mc/mzO0ByRZQG4Mh5VvQBzJtSw45jlj4kaTVsLGzql6QyAGdsQhRFgdMYgCWkh5njdo1gszxEnNIp6MF3Y4KjX/62/ZghM3dT5Exym71flmcYedzTG7Jzfh/if5zuKXx43t7HO9Ocz5M94P1xTMDUiXrcwgV18z4daiKWFs0thZttIZ57n5R74R4bH3C0I2eJefayGtqa56ZyFJ5svwMPLrXKhxX3u48qn/Yw9XKKEEIUUaa/Jilo2oBrpKXPPnCc/UqKj50Wz6agxLd1NYHqjYP2Gl04DrDmOObw/WPcNSecnUMvdWMe/iCmvWKX9qZ68CCvJ28NN23VzaULN29rk+7q9hfDZhh/U3GuObj8Y5iowHlR4QvWSdBP86Wq3q0f+1RNbbm5pJ6gciUCwJC9h/eIfB/kaS2Cb3wylLsLXdtk0veNoUM4vmsI61r0zZx92MxNIiWeSa/mzbIT9dKd9cPyGhSF/Chevjoopt9WVciY7PzvU8hwv9T2DF06SJntu+c/5s6Tq+sgHa+vu4C9XrqA46clKFWIe+a9W0GOC933NQGdkDB+ldBKS3t13yOscpnLGGSSvV7imsfrRjohsjaqk2Bq4PPgWGtrAf4nZm8GlzdkPGJWdYsKLno8mbgYeVzcosOBQIjopKPFwx16FqXVxpPiDb/tFg3bLEwNjZx1Yne+d6HqwR/9t20KJLjUC3vnNZY7X0SI8mPvvYfm/25yoIf4B4by2XfEjb307xZMEmSY+HxneFl7mwxEargjKAJHgNlyy4Fuzj/6VfMeMpUfNX+IOu7TNxgJZ6g6N/wSyRAdPkpMqhrSTrjago3Lpex6umLgn206mHJY+hRyn6LqZSTUsM9BoXWje/3pGu/kmo/3Qz6C/c4uOpnvGfcWrEw/wG7Bm9AeJdZnF5olgdblcbn+ko8XKvAqeKHqMZu+AYkTAS7GTSjHfjRgGTQTCQzovD4OB7gSNUhGgCV4yZhAt7kjBNN/zmXKgbZ4rLIInNXkMnO8e0zONOp+ALqbKy46EH+rLsSC++LWvWk3day5MvUtoLVSCgQ4vrbr/BkvEOoHaZnb1hjcbOPrfrzfHapCxehCOyXPkhUJ6gtSmSMAEJ8jfZ2WsyR7NZTke9eO+uRRlcDhQEol+wl3d6lhMn0pLgJYY06mpKKOV9khjfe/oUtxcCOyP2OwYLSw9CYcRK5irx0bF5/tCkiH4Da0rDpj9CdkbVaGujxDRVsRbQDACJpzz1A0ahoNIL5+lC47RvAGp/fxt43fxcfetkL08x3MkQpWBTdr4wMlhQ8D9915xY4nXRtBM2J/IE8tBbYGdOOdc/pMUFHMHiXVAHbOo6FlsZNxKyAwq1rvUnqwmdsdVfESyj6dmG3ncZQkNfHpvjScAuXbIp47kFfFDbGTE7By8rEmuTjyQo78H7lQTdoiPWJ29EKv9TAFr3Ye0M/myauzBYxUvrhCGwNv+MNLwAgqjvu3fam9rWx0LtxM7+7RkkO9MOQFsZqY7HYeZY5EKpth+6kigtu8i66cbREG4brqcIEyIeUc/zuyHL+FetfPvDD3ATqXOW8pSvKCy569CbnirmA+4XCpgP/6Wd9SsXoB1P04KXIOyM9GQqhZBPnlnR0nnR87OY0MGKonzo+Ox6S6ql/3AjvDPPcIN+d8LkzcGY0f5CpZYEHrXthDBOQ3anOh0RxhC2hMMdv2Y6BuHLrkRHy8LoHZl20v9wlgItiVdNfESwTsVCAdawI3jzPzBu//umtuYer7bHU6IUz1RTRkzM22YpK7oqv+9o4VxOhOQaAnrtLhb3A2QwiTbzEXOn0WIvHZc4V6DsmANlpp3n7Si68anksaYSgghFsAD7KF0V3lEuJGano7TUyzJGQ+J+VUj3knlAn/FwEumPDywXyi91aEdR52cqaL7JhPy7m7Tor9X2+zpzIP4Y+hibmFoD/acfY+y2tH305X2O9ejQ9rdJPyAs0SlpX5GEz7DSrnF+H1MLENjM+uQH5f00v60Y8Nh1I0mUYNy2m7YFpq0yc6WARnu7lY6oZawovuqPB+PlYnRnrArsg34zKh/xJ9pxCij0ykw479leRKDVW7mtXwNsiNl/PNk2xpfoCO0yYxlGAjOaijZRPxWfh3FJ0mn3jWHbyx+fo2sIbHa3CK8hR14/7kO3rdd2NGNQ0mIJx4grMYXnF091fJzfbk1Jk2sE2GhNmYFpxW2/WFCFtYUz5P1FLBvMB9n2Ye7w9OL7QDMPMMmEo4a8gS92RiU2DuOowaQSBUNu1cz3Sfuhzk9waD9nDo22HxXXDtaXrDYz/swy0gd0hObZ7Qn8hVlxXvzRdrJ99EUYcNpsAe1zq+0sis+kGfFnoCuMrPfhzWaLaYEllcKeRHroL19Pt4qwZ4RBa/kuc5GKW7XyYVUfex3esZ1FCEieje7TOjhS+m7V/aEceZRH/P4wdRLWY+dVO1OtoW2Qtocp59o8s+kBjaSfjl9fy9fN9xEZr79wHO0sEZ/52VM71p7dU6ioikiwQ7gdpYOBgscesq/l8bwZSSc25Hvkz8ZAA5ZkZFDio5xwhlI1/ImsFzwgiJ+bjjiRSoAm9X+Hiisbgy9QQWOEPeoX0xErY0YyNmkXqbnZFbO80j88Vlv7fcuJwbhgU8LNrKrAkvs+S6eiBu26d+vt/k/iM34AXt9r688+V8fz1AN5J2iercQnJPWlcWugx30/Xyi9WTjthM0W0HQmcLiH8dn4aLX9XPmfGoch2QkVNJJPODwCapg65NLPRF6SLE9dlwCk9h1U+7T55bXzT4JxUORoJhz+CW0K+y3zvwaAwI10pybAVA6UeTJW01vlWcUYiDiVzV2wx2MCAzMdqMQd1w6tuZ2+t8fl8dkbDm2BidHmYqPV5h6H4OESoeY6PWowxUrQhjT3y55yi8XtzbGABkzteSbf9JqH8VEqFpwK2vxJCQD3hX7oB7Kzc1FAgwW6VkBnkJZagYnpm5mLVzYwTdMst6qPb7f/D6p80KE4TgNWT2ESZQPrpweldaU5muqhZTybOQHrLgPEgYEI9rFep9TP/u183azesDPvV169vtQkrZ19fRzvSTit+4OIzRN7F63V4UESV98u1E1bOu2ErR3tbCbpFfNm9vDBPM6PuFaZiAko8Huka1I1xfl0ul5OBcRtket1JZb9vMlvNEiKSoaH6E6RvU3FAULiRp4/JV5uh8qgeIuBKFywe6Cu2o+cW3hwsFSPdhZidt1+gkNhkl3fM1IzR3bN7Xw7X74/Du/4MzqQycvJzy7LC+y6+bXa3BJ2FhAAjE9Q0I5zZJX66uls8/L9XtvpMSLQwGA6aUqQKkE7qyn1cNmvv41HOi2xadMrq7yutZnd4vGqtoL8kLa2G1ih0RQdcaqTR1eqwEmJ6Ye0hx96zhSdTcKODH4DOKq2NcopmFCB3g8X9mCKmTu/0XrnEktLVBc6NJ0PVYX2zufd9+rwr8zucyi8pE3G22H0Z7dkWzbxDxHyrTqwARWlitM39bJea9WN26e1s8/N1QeNCI5iKGCJELBhdplqzPKmpo1Dfe/1mqnD/bmMuMe7ECGqhgHpZ+oiGlyOPQI1g4RT7IflCD3gMghKshRASsWkmRjdwuJPJK0GP5bxvqU3BeQmgqbOxupsqAD4izptkd93a71ezZzu9NyevxsVnkIh77nNTk/qELxYuNROJxSc/ellojmzGMoiMkez2UJt9qXjM89RtgYSi7HxXnuGcUUwy6h+WZFA2Li80/0cD8+o0ksC1lB0j6GNJs+f6hSoqsDKyWaWkm+dwK2ZXs31BMIzcF+j/yOd3N6KZAlbZraK2MqlDxmfatu3/u+MY83AorWP6JnjAVT3BCBkzm+n42e2vv+o8DU998jOlkVo1s4+t/tg/V4Y30WxsRzt7B34pg0Ss0zHZ94OOR3jQ1F+pVwvB2QnihuTXr+CZ4pMc4/dgr3VkhD/OoQsinv16vTaJq9aSvxmUBGTxZgIXUyA6Eh9+hSHkeJ00tikMEmoDS65FYaALjO/FNDPGOo55A6D9suxsAiVe1sPcYmyxh2EQV+nX+wcu19bWrW92Du8vgQRONEtze7D9Vhi9Ya+uu04Pnsnu9k5O1vt6qDejsXS9Cg5oOcqQTtwYVgKGYyWEujWsWi3FPuMDLYgbBp0kq+zyfBsknl0WaoZnvjkRrc3CuWkqdVP9jHCEhI74v6W3rJH4kNk+0oSj2pXNpGyiGATdcPIGO2EoAM6NMsBtb/j+ILtPN7h4OJTChStGCNc2/gW7zZw202WjUEFLSNzNNvJ2dnnMchGxEDarHxE/Autyd8Nh0aUiymWA+DXmO99BK2CTr8G03n4DKjBaORFNvWcx8z+ogdk8ZLPsMoy++3UW4IkWtByzexvhD9IuSvcu9RGFKt8C0OU7K5aq2/JlRrp/ynQcbSz0J89UtB7m1mOqAWKOBQRCAAmrF204dh7o+3kNQT0wukHaDSH5G4kuSme2xAWazkZXHjWa4JoY4NUMl7zZgzheezA+PyAj9wbLI7KKc9ZkONXJbegMvs74afJCM1yTuIo/neN7id1ahkhV9+vEN7JsstiO3vPny36tLOz7f51n1UY5mqhzIAQnq2u1IsRdWv6sjlfjVTdEk1Et91GO1tdAvT46C3QTB0UrG2wc8AxEfV8MQfksIT+QcliUo+e3cbfmb5FDAtxp5XNn/rBMV5EJZLiZ5vNA8zGkw78d18XN8ND4hWAH6alRbMMgOoS92iHSZT98b0Bgb9cN7eXcKVLP2o0s8WI7Z5HxdBzKkuIkJWABG0MndniqTpsxWhnWbq8Ik3GCRTi4MYq7WI6t9l7TfVWgHvKqrmflsfDLQ8LRBgNuBNE4IMfWFiiWR6umhqmwXS8dQcz70x8VkBV5efTzfj9SEjQxKNEEUc1uaG+nXZvDqL8iNrg+eZcyerk4y0NvmxSg1MEaGgFUY8j4ERNkQvpeV7cLs7M3rKzxrOz1Snlblheh+hUur4zeAo60LjtGQzNmASA6C60t62GIT9flmfCkuhyPVsWPDpY1nWDaZARd0EtVsPhNRWQpP9hLbrFv/2AnXkwSD/ga4f8dqts0TJ0lNIgpAD9ZUMr8zMWma/dfwmoda5kewoBfDxtSENpI+RLEiVUz+VrIBxabkuXaAvezp6ZZe8cROXZWZbswwmLD5KOqMc01qOJNJ1TthwNjy8zN5q2jmrQnsDrbE1wFryL8c/r5V71rYeAU8ropJeD36inRpI0FjY3heD/Ga+qSfvLLM2BaGO33Wp/anPa0K4tDlK6I26H5qRvzNfhxxLpT7dlDsVhJT4unrmztJNiNSEiF5c0sdtVtF4YFnJFDFBYz9CTvp92x5WzliWaiG7rfTtbnxPPnePJcFV42RFPaXyH+qqmucUuYqgXChwq2u/muQun9T+1WwqJNoA0G3mFNp+ba+MhaL2huglB75Q3zRxvYhWSYVVtBoObCTPMJ9RETUrOjuhMhEL1Xbvtt1+fx78Bbi8r1I52tvPMnYY3OpJVgpXVTQ0ADcKS0iBmGClFg936ZaybOgX4Ht3ZQrJt3pRvZ9m+MvhAVzYRdsqK/2Q745gr6gqJrqoHRYgMV5M33emWmsp5bt0lUrHb+Xa/38/3ooJiTVnf7lfQDbqZK73cbHfFmAE/lZhdfr4yar/PgGsy/yujKzRfeYIrCP+tV5v74fvz82/82cJYzi1ZH5cgLjKlC1of9YGip6xXEOVJLZNGCcZrkQvoDOh0PfAgOi/D7xxraGeboufcSg6QdKK2EQPEqZk22h7qYRi39HcleyI39qJj3zI65CvjOQ756bK7HDbfm+N+f9jvLrvj5nApKufPkDt/Hs4/4TCanxOQrdfrFkrJuWpMtvSnnr+tbx/66B/737GzVFHota05O1vd0ydLS+hAmy2Nul+gGY0W5flKB2ec1ZjtnfYmA4Pcl1enqtRRthB9UzQlsWi0ZhmM+Tx6DJD30Rrk+jnTHyp1FOk1HFqd8+8Ox+/1dr1er7bfx8339+HqqShw4/U7NQn2cpvX/B08TnGT38ysm76r8z+yxBuOv9fV98tx+3H8lQGBScNt2dfcurl9wltE6Y50kcn4MktYqa657fbHzZZJriBxODc7ld5gZ/hCwba2uwHp2qKqanTF0p0hGnmiJ8APxkQU3XtfVGXe5N4AQlvl99Nlf9T+7KgXlo/1NzF8jDtjO/v6nvFopOLF10SMoZib2xzryMHzIX1iU+WUjAODIexAJtI63Kah5RaWVwOdUKg5rD8OvxOf/azoUS2yM/MDhv83eBXhdHPaf69XhNY+5BSfPlHbTWywM/Nns0EpD0ICQCLqaKp6op0hmFQMPGU+8376utO8sF7/PaBGj39jzW/Ksj6fLpfd7nr3Scft1GEMJ7enjgYQI7MN3TfVg40oMiXiptLnrgfB/T2r89EcdA6GS0PbYpsRbi0Gi4+fnrWvmJmtLK7Hjz9i3F5YEyxdmjd/FBbCh5rBOLXPWAodJFXFbvOJyOxjn7tG8lu9NM/O9Ffz6wWqs3mjzSyvy1k7M+R1OkGphr41/Z9wDWLgjfmRAaJade0NusgQFSiGRtu33zCzDf7tJclBSOPrRO5i8Ik0vK+T8s7UsHROzEflFoNx1ik+LYMcY7pCYvzIpkLG2na9s5v0Qx5kh8oSNwjOHyQrOvwN4/ZCO+tc9P1i9aYp1k45JQEa2gQaID/vtl9xwvqeaGqXhfW2/nz43p8KvXo2SR1r2giWSkPp1CdgfKryuO6Uvcvm3z21x+qxauLTuZvPdGXwe7bBv9rfk3wMRnLUVbfIuvq6qWheQbbEkMeTiWZpVLPjNK46yDvWp2b5HP1Qb3ahkB4WkolRDawSzw8pom7/ws4WTmM9OotlfbV600SF5E4BgQKqPB+6+nY68dzJIUxX37KzKovruqf1encuioS8sNsIw8UBUctDjxjAHIYRETPUKFC4y6/tESvxeJyqt/GVd5rBVbNduY/jqZo/o0g3XlkmD8GTmKzZYteE3sk+pXdGByBplDTrTOmO6NmeX1HpKSAQz143AjRleYM/ex0ZLd9E4q+n22BLEUuzXoJQAE1QFbfidtbpGpoAnxFry3t21kzs7JFvNrtTAQLDmQdYkacz0Q8TGFMLzE0+CQOGdNhDavbVHtEysWY8JeuzXbnP72tEQugX6EeKbvpf6ZPCCZZQ8ZoTT35u3DtigTIrLaMez9t782YEZh+LI4LlFMXYWZA99zFwLVRZnPcf2eq25KeXbSk7e2pxzp+F1WJXMx8myq+8VHUYObmfL/vD4bj6WMfOcBF2y/1Yk+gfdLvt91UHaRE9ngPHjAskbqMw7IbKv9iKwJDEUUGzRSgoNx5xfAtYdjy2Hjg0q6Hxud1F8zHegySJm5TqxqAFpC5mcPVfSwXEw5h9hTQog3emoI2K5txS4+Fkklfm4FKHzT0jprhDYw5qhOuCa++8W2WrNyDOr7xU6v2n3xmsnYW83+bJHJpiqmEniG+k7arifN0dDt/b7+mDkh7emNtQXJk0m9pNtt3d8yqmYTSHNq5VWFWMKr2l/3uQefF8Ckq+pGuPrgWYhN2etK0OXSQjEq5PtWdnM8dutDoNKUPLkaLg0RL3mcTFCM4qpm3AhLxeNymCNPAY2BmzmXC64JrOEow0dlzCgTrG6RuJ4AYItPUv+jNvW3ajO9sq2iTYadWgl55E5kgsvj1Gtvab9WeCyVmWs/I5qSOF25gu2+Uq255QQAs/TO4rnJRvnTohTf0IBtyaTmiLSjI2fb3v95v/3GBIsrMBk5ktCHyPmWD++lzH/sw/WXdoD7OEKcNCLKNFRTATMj0PgRuNq2SEGiZdRFOEYzCZSanN+Ir7LAX94ePnlU5Ufb4cvlc6yPwjxu1FW/s0D5jk1bxJVoIvb9fNKvtMTND11SJlYrvBbSSCVG1+q2tRR55Ohsqv0oNNSB5+Uq2hPaG7q8MyYt2RfXU/hRqjQnnzu/hHP4TuzTT4QaaUCitmNkEloKG31QU7ecaEyp0hiwkwbSZvsPAfNqLMHJcyvAlh0DuWadWot2fpc0cPKvu6OB1QEfh8q0fzy5sw8NcsRic9hUA/EIeXzXm//kwNauqI4B07E3XSn9Fw6efhXoURFMuzjr/kEXRTKRYoRHMuQgkD2aF/lPn5fA9EEhg3YRNURa7BN2JnZ8f3GhwPp3nyGMuPgou5ZM0D+vx+8sB/Er+fK1FmZk88EGCfHfdhl1czEyW5NEq6BbGJ89v6uaua2xWzQavTwjXmRwX/V/s0dvZ19a8/preGsk0KnpoNqCY0zr8TEX9b5eUbiYCsP7NVqrBLkjyHPNQ17/yGJjpJ4wMiSXKkNU13rkfpU2AFTGjQ3M7nJnieIn8tolZja2iit4dzNInnQiE3ij5NsUWAHjI9KfEwUZd8yOkBMB9HG9iZJHy4Ur6mnm9vPYmRcrFQGISxOyBUSLrytvtef22WMrm+ZWcLP6xW1s78m9lWOt0p8npIkQ2QB9dmVlyPetVMxMeib+7NO3bWfHymaRIubGi+DbZl6V1wbTueRQMPpG3K+hGCaQrFDzu4pXTedc0ndhbe6OC6eXZWRxEUUBfSVUQfc6UcMf2nEasQbNZR8wgQGGmo/jLzHUC+x2nByS9ASo8I4OM3yLAxTAgJzu+PzdJBYTH549+31uYBgT/rGpDM3PME5T7h9Ieyyu9nTGruE4ep7excvNF4UsVqdUlfQ17S/Rl1PLcWGi3pKvdjGQF5fcvcAYIpJyTr7JQdhmqb2/3ceAcmHqM4Ju9QhuU0+WntzNZphcP1ElcVMJ5lxX2HpGRgtM4J8lcmkqfw0Jb87S+2o/x85o7q8XAj+N6uDfseD3SmKKnwLrCdxR3jQdvzO3bzpo29+riydubDaVUHHrNzEdbATYSKRLMqMQa5W39tp9hXSMQU1/sbYPT2vlrPXANqNXydx963yb58Y6H6mCtPKsnsO9gvDRIwhwowcg2ueOW7P0rjXE8W6+4QFG6NnX1h3TQf6se5Y0FCGDwrwPC4KazEA2Ywx6gNpajHNBZwR6qOsbCfpfdEhypGB4rQgIzfvyYWFtrX+e12LyDx/HFeGjP/wI+9+oo0dvbl32jZ61UxbyicdreUW4e4FeCmywHT/kyJBOBCFtcEad/s1t6/Nzfb+A03LpSuTmX4zkSFzpUJyM9Ie8SWOYW52wfMj/i8GlK1gWwlxXdBqGBp7w9uOiZkyEKxvyJ1AsXVivgMnPl0zgYJHMzEe6MzdYX+EYpu1814j4Jgzr7UNklf+Hgth5RSA9alW34/fOl8863i+bI3XDbyan+GQ+XDZy1CA7ije0QCAhxE6MCoI1wjsbjqJeh6/PyaNN9pdrHP31s3b/tLzWLQk5Pio1sX0TsxXEYGwyL2Lxf82DvXloEEPOWigRuI7cxcnU+PHG4yM9p2NJfC0wouew0pXdqu8hJZCx/zHpcEIlxlCVYgDgnaoRpGxSkA6D03i9i5MVk4ePbzomluxy8dgifXmHTAknox9bKFzr20M0O4vfXrCnDtJgJSlHnqs+pGxXrMqIEf9PvrY2JNlOG1Ogt8w85kc78PrLk7ec+s6qdJ90sGJ+iBsRJDTNY0RFd7mnyCOoZ+LVWwuKt3zQwA7eN4e3I+1MIHI3erHK2kqXgJElKhWbwAiynCP4RUE6SZ7LLJ4/SwY5zKn7NRRibbHk2vbcvwu4Bis87BS/U1LV092ebYlqevLF1jDQHa1odbtCEHlLYz8LdCsb41fKplXpz1sUeadNzOBqRleKd+JvX+FTMATyzNlJH3QdXl4a0zpv4tHBbryZnL8u75WeHEqtwrrJbuHYN5Clf7VFrtV/EliwWPzMgtl09b1sDousBPMoG8h+Rh1c8w1x0yNNDDwrG0hTH/uOPJOpCeD8oeiE5/cip0fu7f4aL47c3Y2SqadiIWS8OjTyx3HXFocEygL2pxAyl9pEmHKgI9wPob7xxDS7gXstDYzgycJGjURxHCY66mMNlUdSvGAxMibvcIZnf3XqR18/Nru0ug82QwCa46ppzkqhWPNOP/gT2qRGE20C/2HxWbSoaz9QJ8jlSo8dncVJJwPD6wHuJ8hixe6UU0P+82268/GnhamDYk7Iy/bOrPQjhqJVfskSh5Qg45tDOWGWCZ1PdqfXArCunfBAVk1s2vaQ84dEQvf4+vuu9n5WT+Q5AYnJ80fhs7u0zaATIkAGf0G6nFGgEAYYQXAHsry1hvLPhZK2TrkeHi6md8RH5bjYz4+VqF1huUExk3JDBp2Nx33x/azv5L5R1jZ+uZ2bHkOWkX15x3u+NHSHZMq0RraEzeOghA8xS7gMgzZba8l6i2+z+dBHVMHV9Qh5UxdS2tm7SE2VfAAPj19bm+TFxBkEGQgdLJCxZwdbhpYYBvDnU4L2dINI+WtQAfz+jjU9nhlISCOydKCVqPZEEvPs0NeNqvw/+DdXMzx5qefrWv77vLcbUOqR2IAJFG2V9I/U53yMK/0wkza2dp9UivXRwWsaljFvV0oHwa8q630c9BJpugXO5Vprv8Wp+8W2TES4KCCEtL8BwKherBao56hysASNNtldFPt2YYltCJBAzKOGppvS/bI4ifOq9Jy+37MSRAynk+kNLrwmBmwb17v8JmiENnaIvn8lsFPeTjahuETYpGCDqKfN8zNEYykDcIv+co349Ln0VzA7HG+AQY1Crren/1gqkEERrJA4cE3GYQJcnFEP6smal7BL5lRLzyCKKp5uG93peVexBM2cxN0T76qqoypViibCIBa6S7p4dBQS7t3gIAdbBWFzcQh2b737Oz9z98eGpndgtuP9aGujjtN58BpElSvjBAU6RGqW3pEVDhEVSX1EIOH3M39ndcOhNuFxcZ6oQCilGO0ogPeuLbIJRHv1pFdnZdamfO0rwtYPJhrigbjKlOZ6dhbdVOdJjX2lLb2VgTDHY+Uax3b1gv2dsRHNnVDQQRdt9fX39EsLFsM/7sKTZJELTGMcUj3shvF7C2+O1N8mZsZqBH4eGLuXDEVJiYyocDGGoX9WH1y9FmvRFb+KG0d3QdhupGOxPk8PygHyDYmP/lbO1swc9PznMq1CMMebgivev4C8E8i35qMz9nEe6oHxOSpHEHvW0DlGYUpsMwYVOAyulr8/7A0/vr49xm7Oz07DMmhSKthV4paLleLkTcuPY/RRVdzK41ecOKSYr0QJjo04eycPmXJJUAFyORJUY+RM1iRwOYIPGdYQt42FJHFMSAqPXWeNmblF3f+Ukj9StDT8G0XV+bd9q14/5SDxlKRq0vc+ZDEkcHCP+b+V+T5gi5TBv7fbcHHuPDZefzQP24zO86yNl+vLaz3zOryWYikGeYXuPICOUMtwOy4+OeyIG2YVyNZnWT5wXka1iTnNoINO9BDLZ8LzsUlErSVKrKmiyzrmBvffycOubaqb9Fv8drvQSOSb+DuZDQEFV1C+TXOTULTmAiN8F2tjoWb83Xmz3QQxa/B7BS2xoVgPi9kVW5HUJ9J2GSB8tI6p6iCXMpS4YqW5LTW9ecLzqYXmBnf7il7Yx7hLZcZkdnKJUC9uF22RPkPFtHPmOAld0KAPHzHNZDJlSXJHCPsfGOTA6v4C39GW1koCauKwMyDTdHAxhi9OhSY/7HI0kenDPoQasPAHfo0uRQnO4jCpxIrftgAIRpUf3vmD7+Ju6vLtnQTS3TLUVPokmkp8qxomfBKw82NouJssWNSepk+eHob/qTaER22p/9M5FLkhxn2WYEBKI6KJ8Mz9dMimE627xd2Z/FaFoddgKHcj6f70WeM3UB/kvNXG1yGAjHRq8W+a0oGvwvpAjLmBoPm2MUDZ8DQqqCF5m8AkMfUAnlYrw29qqnEJ9ia8u4LrrmdPd0UCTLD4475aw3WLnZzj6+z++RGPP+Wh0NPG3zMtfGbLUxiz8ufUUDYZpmboJu9meosnH5/vgFgo2fL6zXlJ1ZlEGLKt8UUysxeEpyFNvJdQRLIsBrdwi/5drotNnhf7RJFeCw1ZsO34rxpaK4FxgITuqEuXwzEMFiI8M6a+bQuT2I+LcV4GJAq3GMYXqmDATS/D7igrR9doFolKK5uHBApKA67df2avOAdy60tBMCTzaCHUzqxfyfLN4f9Ri88ID6wV7uKZIHCOhSc79uVt9LB9L/orBhKCSCQ/DWDtGN5Na8YRpSO2KWPflI5WFqgFNjT4YlVNvZ+X7W5lbQGnkHle35DuFLLK1NDV82Q6NhaWY+wulSCKJ0PJ1E4pXSdBK0U8NgEwDzlLuaEgE+gPC7uRc+/EyEVkXEqFHfOic7+/we6xoziV5aVHa+bu9fLqpQJ97IpjuU4TKPOI9ZH7Brige5iOztDmaW3+464dz+zQDnsu02tTPpT/m2fCssva4gVJD2WDtaN5N29iAgV0kFjoI8GuxM+7im7Wsyu/vdyatiznG+qGslYAPYEno0NKZOxDjKiI3hDnA3EIdIqYZnRBJJQxeMlRLZUACvUTzl7d2knPr4HwdLauvzqLgAacw5lpLQRSiRJPhfqixok/H+bYphiDeoAoCquCBKjYEuCxy15yn0Rb9dL4f15+oFoHYxZvGtj5nN2Nk9qCP5j4O0HEsjEU+rU5jrBnWN1XxdSRrpcYrRCtjWvdJrGAjg9XJaNBUIh1+tK5bOaBuJtQxcCDOilVE5U2D6ZwhiL7IEOLrIHfhjdIrxgkGYWBEuyaNC8iykNZUZ7SkHU0aI6B5mo+Yo8hdqUhCDMmemnDgF81mNWN7x8xicA0ccBZdG9koNfv4BSZTLfrP92s5Qdv5PNmtnowsLBjPcXyqgMmjzK3G4r1/VL7GsoaYB5waqHlWRDwN+Yb7+NW6WiXsVhbA91yFJTmCqd6b0BR+YGMB4AKAmhi4ifiRwWDivS2O83mcGgrV/HlLdiHagM6n0qQzGJbuYvJ0AAp5umKwJhuwFKtcZjT13rE7XsTikOQECtnAaYCU52a/S2y0zcTCtiHbtZXO+HNef6/N/qPBkKpG3ZALuhQMigOy0NSYbdL65tH4JJ0hqAxRMLMYNOX8WpeSiRz2dmD4g/By9Cb/U2royRW8ga651zlsGgYttW3uv6KUnGBQmO0tT71O+Cj2YnpSBjT3z06iM/vHitYUpEcZGE2CTGXUOOjvArs1JhyP8YOPshsA70zXlogfqc659AJTqUBeXw3G7+UnW/FubqUQmIXAJSXD9+FBgUxX7zyX+7B83688m7U05ELGASEEcBWN2qOlQ6iyjp/CnrW/ncHxZEt452Ct8lP+RzthZsiJAXQ7tLeimGhsx9WJLP0YTpIuMjXtS7rdRE8mw/5akQaCBiLEgYQHNkBGqE5yqIqYPRBVvqPLLfn88LB14WhhlvrWxnSX8khENe/gyo1yJpim15oI67fYnlOdvbBavcZ1eUE9Ya7K519WgndigH+peqrK4NUPkz8I8l2Np386YHu4jBac1lx+pA//XUtEK7kjwAKBkHcNpLzNlfb50iva0GTBkkDVoah0AloZu3mlIKY9lyNsZM3iPKAKUgEDtuj8cJ1MWS7Y3RanmNo7PNtN9SY58ZIqpEiM1V4w2bP5YM8gqC7yZkY+3q6uaWkc4UEbV62YVljW6Lq6n2PXOblxX+UzamanLWwNTzrkIy4AmmLwMJZZuIJY299tJnZQAk/EQmSTBOXTsCJu3xBtxWVq1ng0qnfoX1+Nmtb386G79vAfgb9xBPJhz8AcQWx7VCUBcln2sAxRYO7TDX9vZZ1SmfXXOkYoXYTAY4aADtDIE/bRd2FAVJIMdVBi4rvK1S4QHdPkRcfaG67h3l0oGbgZjpHrxqobeLdJSRRXcYAjPbhl1ObqJuNP8Rn0sBK064XQBgYSMyBUDAqnT+F9tbGcMPxMdt3LMpq/7gBagww0TXAN/oVWoExgdN/2xnfVfiXZAuFkMA2+gV/Er5G6GSn8sbAMJ2Q0hPRSxwoawf1O/m5NIVeD6sEQFYk6PDiE+gECu0CIUVZjHD5skKzKoDIXC2dhgspEQrmChysrXGe6ahlBcH79qZ2+6Obaziz3SSMWmo5lNxX5MEFEF1RMqMOx9xPXT39/UV6JdEWxAnpZWO840j0e/QJQHPIak9HPtq9aD4SSkOxNQOJetfwk43/0Mw0NPdg6pJtPPkoBOWjb4wQGbo5chpVbLkcPrq5F7Cb+cPR6PhYk5LTUdijkk7gFacW9hqpr8BDt7NVgXR3sifiH8SfPWsiPk+GwOFtTS4KajPuh6VIq0O6+JyVHnqX8M0TR5wNcTO+uqElBxeASuXnqBD4G9BkhlogjSBWrigMv1IY07gaSDmJ3tzGN2VRR6OXYCBtYp5lnjlg9zQxlOT1diJ25v/vMBYalbU7L+ghobCXHqnCVPeIppE6aWDnkkaAcCA1gGdIJ9edtvs8WKdVNtg9TfP+kHhHn7uAeFnLp01RgDdJaqNn2nv843Jfuzr9SYrgkVCTNI9j/lBsT0I0Yg2e2U9eAt8zqS69ogTCCytHDt47rKtvB22PKHlPSGMCkPZ8y+InwZVzWwiHNtCISkyvwq3GBd5FyUcOkAg65sgEdAlCx9SUxkh2hBskKlEXlmYEAHsGlVha6rb8BSMWNniRzwySd+aGdc1/DMRRAsiyd9QdpYFHk8XC5Udd8RQd9f25lZN7/CC8T1Kv6bgd/KjPdyhdx90Js7gT5QFcRnreragHgLd8tP1B7WnzlAjQ5gQXJMs1TeYCu/Z3iYJREW0Q/DiTFCt7XlEvJ9EhjyKkxKlBmRwGlIxIkR/sz9jKtXmFHknlYYhjsIVlye5NGtTjgPH1+bl/7Mck8++8jkj0UbI6w8TkQQs5VoFGkn0JfQdmiGdjKHVF/Jzv66Tpu0MyiNu3IVD7Whu8VjsQE1i5/UYQH1206y9bnGHg9bgAgiVM4D1rasoS1R25b9BNnZuD8qoDLE3VRKcdPs/J2zKnQnBko/o5oxc4qCl5m7XzJLXJCxdE5NDrJo/AD0bc1BCZ8eBgdNBIO7zVf2vWDdfGlnP9wYSTiG82YspGrqUpFgkb4qAbkFLxflmfFnf5xvmvjsM7Kz1pQrmIYTfsDYB2HL7fITae7qSC7U4UF7039+AGRr+0S+uZ4Dok7E2C1V6bTW5TmYlsDsvZddUgeLRtgpX6ApWJFcN8mGJe+FYueKBUhVWadqL4Bwl4D4gXszm8g8/A+3JqobGFZLtIYpS3oE1g3CBzK7/nZAHvDXdmb6Ti6tderVDO+j45NscoQLahknZB2Ou7eSJMdqz4UQwAkGO/6YDvX6aMnhdXP+/kwjZjVSK896BaxtrU3UBBb0ypDuAk1GJI/wSVnqq9SF6klNAIurDvs76m2pPiXZgHy7Apj0vlu/oST2B/6MpRh8xIhiJAT+py8jPmOiq+sESVMdP2bxZ7+2GX/m2g424DKJnOw6EIR6fLW2shEBbTBK0HYBczc6OuXgey/qdwZQIUPf+ySuie8IOo+WCrRPQoT5ayOTcw/RqQrrpBQGZ87JJ8dnUgWNA9k1t1tDEvU0eQzIGcVjamL0vBedHDR5XTXnzW8r1r1njNxZ8ed5pHJ5eTskZNpA1NvlF5hZtvrf5Jtu2kkZoFdnUhPCZnsoU8niIa2MtL1Qw9SeIOB07zvTincfkkzw74/aEZHLMaoSPrnCNJJk/uyf4OtcZaorGexpSzLuDdVmfDJuJyTI0ZcN1CJHMGBPCDQ0G/D/w7O2Vc+uq0/fft78G9t7dkYr08biTFmGFPKA/G8ZRjjm5sq+OR+Isunjj+u0gu3MTTtJBsP0uU9/TfLpplCLJ5uokWO6PQl1bX+VJ3KyENJJGVsbcDbQuH4EP4tFfr1el6T4zI6UT1Vax+/Y/7bcg0iQA6qMV1+n9agd8kCafFD19n6cKoPA9MVzguaYgMds9l+gxUwfzJJteh58dEutjexs58zJDG/M7NWuCENxpTHhP6/TGn/m6qRYJ1D09tWnKQgRpPHAgyRd1MekTUdBeRNovKIKFiCfCI7b9sGoMAiDPJY/kulmxSW/ohE7Rc49R+cSFvYoI3VquczTkrjqLg+Q5hM0FdGLkFCBYDXccMfQqkp0yBDrFHhgtrdFVrHQdETwn1cb25l/0ZIfYxSO4NNQ5W23ocjl47Wd/ROuREb+DKzDTVXq4HdiSVgHtYGBm60u46uNeYX81oRuAOJyQexDSnzhtALZ2dh2onEWnuNTY7F/ZIPn+i0Ry+t80MPC+yqGFJjwOgm8LAuZkPFFfXRLnEUTBIoz6/j2tCHOecog90DRo2pOUHp9DdwWC++XcCXqhR6NMqrLK305q/5B8kmyr888vjmDjwyP6D0tzuh3PwN/hoE65Fv6cveTB5eAy9BGNOzX3jtKx9rN7V57VMSKPh3yalEPOvzuJjBzNsWW9YHFSDvoVLy4XEywbdZ4NRUO7LqTlitIWlorVPC5O0p6mlGRMkPawzA25NcID6beSrb+rfMGr3zrq/Imv3xkq+tL4LZYbDjjNxZtVCG6lkiVE3SKdnPLS4v2WVUXu+3nMn8mUuPWi12csbPC7uvBMjM0PBdgL+zncQZUWPJVaoDZburmFvQ1BBVdfWEcwKPRa/c/RfGZh34jqTJmVZW2gd7b4ghQifTttrfq02ZcTBIwqHMzLs5pjCY65YyDnfGEJk5Yu1qd/Uf+Rkg1j/bkH8LhgFnkfvz8SDNux9+Y3JynlrfwVtIk7i6veqRaM1Gr8JxHR7IM9RnaTln29dKfiaQfXmpnBufoW7MN8AkWTa0axGTBDtE678eaOMpiJSgYgiIMw2h8cA6c9RA2QZnmJkBZkpgsF+yo09TZdhZnEYoVnMYMWDKYA/Iedexo/d1Or32mL7xh1KcmQVXXraJk2lZ1EPqzrvLsbukCNKfL9artbAnQMXW/Zszi9c7GjeoaJwxwT4Rd7KbacvQEYqiqDnBaqmtkC+Kzfyn6sZ3Zqffpg9bCAQGvgcqt58DAQW+J4nXugBy0KgPQNuK5VvgKJsS3AWvwjfYQpCHjZohSsJCb2sgoWyBVG5kT8dWyeusbBISZOeMOAzTaGWqPKEVbVa1RsFV1kTfadGVspMK1GkC9pZ+d4rLb776/Pl6vm+9sb91Y8mdV+4yLnVRCPMYkfXv6/HykhHMBNcg/2RnlAWmRMXq/J9/VdiEGHzef/gvpTYXVB5N2vjujLmMvw0xR0doUlKaj+Gzc7NiEHVMYebANDXJ4mL2xeB4HnDubKA8w+yshtQUha/hN7dykUakRzV2/nsitZWuI0RH2QRfxfr0cDtuv1c+A23PbWze2tv5ClfXk/AVn8KwA6b0u26rYL7Kzf2CYoR/K0nZmZQNoJmYg/H3wqOpQi2uU+rh7Ip8GoDXYAbqMIXUVcWOXYX8bVUKf7DsJ6qefGpG7cqo5YVoD2tDoP6H3cXURcq7CsRNm9mRqTO9XTMbaVYNl4RJlc8vLBPsNuobOu/ZVfrrurrv9+nO1++Oy+pOttHbWNkVo7ZL4K1hWUEVAUaUXzqV29i+GxnZ2jHdhO01UAzO1BOVXoGB3+FuREgk1AMPehmD4TChLTsxspYr9mWdnnM/5Qpgky/Ggahl6+6ZnJCOiT/uUcsbglF9Zv84GLAItSkHkZRiHGfubAuSfpNQiWjwHLTcaUDqZ0N8w2NL3CtCtyCH7dlzv/7Dc+QL5WxIcQgAKl4e4DEn0FW2JoS4aU/VHUuRw/164bv7LxvWzY+xoHR5QODUn7kgZ7CGq7Ear8CGdxpaXmCEw6yMnTeMQpMXhXTHUz3wSGQwHe3UuxTThCNaH1sgB292lrrt0+SZ9otUhGwrL7nS4cqtIxcfn2VMEoKeeBpFgOmjSBJHYd920aqANkihRdr9uZ17YMaMPajaqaxQdgOVD+Dm6fHIoblVXNvWAKRoqHjFssz5tPrWF/rWdfQZtdLu5mVKDKHlQz98Cgri6YBbWB9ndBKejCIgTydf03QQiCBrCL2/aipLbMVFQhhSVTV+06UGU8bgt94vNmYmNIRA3I+opjK1EfI4MfKK5P6qoJHf/YMKuaa4h+qG57Y5TGYTf217YGeKzr1NT9pND52umqmaQJOLbcwWIsChlmZ+OOnZZ/bGdCbazSazrNAbrsVjREhWFIIhMuBPMz0emSiBBFazq0ogxtb7xoa7x4do1jOz2viRFqJUgfPGBWCPg4ZjeLV8xFd+4jTH6aGLRArVbZj7DX+EarSXwmHIfPsgzSAWkENu+l4Vq88tPh83uL9vRzwfvCX92uZWTJ97iDpgLUdCz5IrYXVff0Un/WIA0+fd88zhBjTh/1ni+QEVMbfZvjG7WZfiQ07LZB1N0RP1ONLqeVZOdFd7q4O+FPI8/2xLM+Am9QvAFsyuxAzBJL6qi2hoBHe2b3JYyOEf9A0RHE7b3H7FXQMUZXXTVVhV+lpsRwrhQobSZXY7H37SzN28r4bavuXF67vS7uuJnzq9kGqEFavCU98P3V/a5YFBcJP9cdtQcn12oVBVE8fav1PoxMUodY+pFNQgLmILKX2MEAdbhs33QA+yMSLHCh9UgbvTtDIb1wGUxujOKNh4m28Thj7CO2NNBmM59k9Z96KMjxhTE8YbFWvpOLCb2k9SdQFWwHChLcFVqxhz1+XX3/ad5wIvtRgvDwMiFdpDc+murpkpwq3rqykOB0dOEvteybenTQOvmKCAvGG422x/zfsD7DmFNRTALAMYnmNV4khDkRvVsCIipLjY8lFOfhnQVsE/fznzEztBwNsiqYmNjxAjJBXPmPqe7ZdHL9A4wjwDMWYOGjTfP7hjTeMRYUOpgjJqcoWtzdpDKE2Wx229Xv6FY98PlCQz937UxLxrmQD+m1zHDMO2tg3MDn5FQgL5dN5+rH9vZwsNlO4vZltE7nt+B5PjG/YgZ/Y0oDvpBP0ujnQllWKaqgIUH9L3f7SPQuMSaCw/VEgbWuHkuNQaqioLzWaa8MNkvy2M8Hk6pNdX9NfaUmdK59lE17MyJk+k9iFZ7S47YaKJuqJu6iy/JGMvJqjjt1tvDH4fTTzYsDEb8W3Da3dI4URtA580mdW6U51XfV/oBy8/Hj/UfU55yvhmp3ghiZ5xzaSTh29NDolgVVXCoHtQwwOig71TlNdRIKnlI2Bm0/HyIAT6FcM9VZhUEvTuWj59QHwuCZ1jwI4mZ9mQrVvE3OvyH853ZwwomAhHrWkn8sb4pCg5bOQTUT/4Q5ZmIHe3fJShqj0k+mvntn0rs0bZFMB9OeDFOxdNJEwgRKKHphup2ujf6pPLmvt9mH6mWzC9unAcUk/yxGiHYQYpnX1MGD8h6EKbe7H+gJR2DcvDTADxbgz41f90ETfQxNgVM6Ut2VIY/saWUnIgzYogYtVMY4sHfpuBsVqJJjpRumX0pRfyOZqC/h37oIo1PvW7XFnyitFc47b7f9GdLauwLbRGN6qDrpVomSzdKlHhJP+Odcgw3RNw2VMUdWntfz3RUJgfyfm+gJX+Wx9Muwsx2G/CPa2065KEwLRzGe0GlpQmGA6AbHnO2kKGBv9k3FNjZZXJKNPbGB4j/QR1Fx0eddjx1mUDyKePlHCXFY5RiMuyf0ib43uey59cmcl5tH0at2syKpuK+iOjL2+myX2+WMrs/+9n3NHzNhuvYhJUAlKlJEJ3nw/qqABeE/0xhSDK/EqD2qf6Y2eH4h0i/M7+1BArJ06SmOuhmegpXL+hciEKYelu2ze/X0/7ilWBQSiiHXsaep4edDSryZy99NuKwTofhqrMEkdEDxSqIQSzWW3A5+TV4O0azcYecjiZ79bvjxmo7wU92esnRfhzNNb3Q1zftzj6+lwwIvLotceVu0QHqdelYxaHOUOd6tTd5dpffyjb28rLND1xyePkLb9cy/I3tzF83vS/hCdYORDlsfdtYXR1K8kkLCT6muJ8uB9/OJFHWJsrmoqX+2vjGadGzpFcAspLWtJDYoLwu1NSRt53PcSQJ3fsYK7kAw2Uz2VJCpXv6OTkQ7piF3HT0lt9Oh9UrO+MFa9Gq855TK8hbWCYbN6ijV/baKp7pI31Mw9X+/k1L2hPdzhdHIpZ8ilDlK4jl+NUMV11RbXW+MxkoMvm+uhc1ghTSdEWnXOrrDSb52/l087AKzMWc6pOwaY5voK6xW3BNZcsaQLz4cS2yN/locksrzrmSrk48ukyqJFrteW/L/QA10QAMILaqGiNqm/vrU1kY3LxnZ9pd7EsbqHpTGQAnh+t9tF+VH7arzx/nAeNiusDO1nkJbYwmZ2clCF1lcAmUM9pWelmT9gXRoehFtQRUS9bnc11XeTON8eb6cf7yhnxzv+TGGsYeSULvZg4umrEOonSlUmRp3rMkZOZ6UUhTxYNHuFMHnSS7BVYFxEHATXV1UVwP6+/TMqDjbyaa2PSq8FULRpISBj0M2jHCbavd8apcnjaHw/dxcWD5s0MnO/s4FzWY+mtij2MFcAHkgiCfYSMTIctKr/c5kizZ1wVkQHugBO/6pRimBZGKfqqr5E1f8gY7m9MmDb5MmSbPk8+VkT3aYiyLbSzCiDfGlTbIAyTpHIuZUQAxhUIjaECHvm5KwueVeXG+Ho8/A2z8q9nhLh46JbXZc5wa4mSoQjgM6ZPrb/vL+XRdgqddtEKmN5r6W51u+UDXresqbUeVfiZkV1zzlhnu2o5wjmjuAf7Ac2pVo62uGLgXNJRN1EhnhZ142hHl2/B0TxFsW/qoIV8aWymnmCFSQ5QPaofaS8H8xr1Hi23+cJ12fRLZ6FjZ+coZZD0sKnqLOGlakncmdNfQ5Lfb9XB8XR94TCYEopbbgj1E25ZqoMI+DsBfxUED2AKSWmHV/XI67ZYU/v7laSB+jWNR3KjFiGJkVeoIDDDZ+l4rof0wKn16VSWSY4+2otSJTFOgz4LaaV/nVZBVE5NGHzse9J5CPpRTgLETg16AK58XYeFJsqShiytpUNToT1HZjj0hpY0mtutambXR4N8jKp2zDCSSGgAFjEyiNIO2JPlkFayAW6+q/LxfUkGbVCP/0Z/t9Kp5vZWjbQk+X5u+8dYPiapCW0PZ8H69LmEG+YfDJB7kg7Yzg8E0pU6AZLSf6vqqqjE03A8I3gJH1HYgpKVHBK2e/BQ2FYidL1o3BUOIg9j7OtoZNdqRvHpj7Q6J8ewccU3pt/hDimdAqe+IU8SabnqdkulZKGLpfX10u6eQpBtBA/ibMBvdoOxHfQc/95CWM4E8aH2/HE7Lsohf3E4UYYeiGpKegrGuRHP+ftBG/yc7nSXfbzpTPvxGQebJ1sHOjlBQDHVLwI+pvTDy9UYv+r1qw/k9HQFgUWUst77WfXHY+9h41KG7KDrS0U9PtNh+WQ35pvsiST7kOqdtuWgv7Pj0glMMqo+MMGMzp5XYpKnMCSaoUC4Nv0Z676RHjfEpjhNI9PbFAUDT7Xz4XrJy/uZ2JVUnveKUMk6VrWkRU2LLoTEp2eL2gXWra4r77Xzdb7//uL9J9bP9uaiiAQriNsA96UD5O2UGfnj9z15nB/lpdwsfJ+C6/PgKXUuzmvkdStiZB3LQ97OpqYsF7C0++9LCpuUTgncT0y8/0Q6SKNyMA33F+LMkFwzSW471+Rhm+1huEwOgD8ft/9jQAEi+1OCax8PJUqljVYNvEq3vSIwHzKdxzsPn01XF6YiR9Llc7Jc22NnXrSjqiLEHnMYcc/fjc+zzbHsgeb1cnC+7q18+a0lfCxB0v3IwsPZIELYVIcebjuuIFNLDeMtwMsWsAT7kZ2ImLqdUvEhbAfpx8IBsLZMWoDG/qW6SNY97CH9UP5t63fz+lebT4g1zPDuIYHJUQ4iAkShHWj574Dg7y6XpIx7b/EID6X9sZ9CL25TaZ6VB5Q/fuDy5N+UJHrb17XQNAkkeMoJJ9SNaXTA7LGjr/CpB+5Wtwgb8KIFpJjdBRszARO4XYVK081raoh0jwZAtC8WV1kJlxZjMMg426DvNxeKij4fx5zZAh4rz+bw7/O/QjgOWo+sNzIBsUB0Gm2mmyXzCOG8x2zWtr+uPRT2Zf9p6aK7oCzQ3whxsDslEVO72TBSKlXrpdB9DAQ6OCyjHTvnPTkdaIkPAw7jLVjO/bSNuAq31ksffWTQb9gNebsUSJcBOAhCrVBvbBBOFRkur4JPI/AsxgOwZJA9ShgU62SUmOKONONIq5OqNjqyPh//R0kkaKDsCMfAx9iXBZzFJF3927lkpSXjn64/tTG3Bcjc8uZKJ49P3uh4pj0nmvq3HZ1gQSLojo/JA98jxwCtcD8GU7y37mhniVqo3NYOetDGJhK2rS3pEQVZC8ioCdkb85YNSqXEoNcfG5/Mg82gN/AAi5hBnYv71jOkHjKhVXqDUo537cfV5/B8ovvY0eHk4FRhyLlHgVFDdqyLKYyttFUBn3HVS+WV32GYff7xuyrVeN5uEzuSTrwB1Ycg0XKFTecPogA1CNJsK5ePyK5hfA+UG3x6qebE8EHi7SIuUCnU4QZU+5oQxoRPPigKylrAyQktOz47zgPHYLJsH+csh9GCSeeRbkmmXE2vDmYEJqS50otzcT7vL5uu3qWpT24lK7JvLXS+beYkyLHF9DK4cKzqk/B3zhFslSXNKtK4K3Mj76bRbZ59/jXMES3RRvXr6AtofHPQQqECo3sNFPjAgSMqpvT8STJA7ZlEI+kFDFBv4xtKPOotCMmVKcUZ2SrN9NGrp3uu6CayadjfVUEJJg4428/IC+7QrGmIIZFwkTUMBYazdOKiRKgvfJIlOgqYAB13cdUJ1vh6+V8T0dP3TQlrDKIvr6QziuXszGMBUQMsKFp66oK418RZ6MS11PwbgmYrbVfuzP65r9Cud711uE+RSuEEKIHxFVZ4JoKfhj99BNLgmRR5/9pILh3j0ez/h1Ha2m7sjnVGOFpZwuMTwpGCatrYf4ZdYt8LF37UG3AvmWOjB5tQ/Kyu7sJuOIEnGIoUxWCj3P3wIGL6i6ZrSiXa0TGhbNc3tfL4X+e26O64/CNK1/TuXVhOc62N3I/xMB/vvUuTjkNU1GQLGn0PMO1I5BNf5aZ2t/tif9TovXl0hujUZJHs8HBArgfBxfAhYzfo696DpRBtcUtcv1EMBoxmJnvujkmWWXeZWbS6Ots6CSDx4Sn0ACRUiykpGIO4VQ3HeUWeS7KwzKHC3v97Mg/YGqxbvBAWVdrDPCVFhVRSI1rk2s9NJL5znK2ob5NKy/euxsZ9sFSFgs9X37l4PLckftyodO/ajw5aSOb4Q0bIsGpAD2kXU99328Me1mH6v881zAwbJWzGEmC2J+Ug6ohmED1UZOvCeaH/m3RLYEjcUQg5FVjJp+wCZWoElmoKH+KYKxWLqZeMVckWiXiaIjZGWY1c4QlE4VawQNL9MD7/IlG3MPwhP74S6TeYQsCt7C7g7T9JO0+fe6HBUh2eXy72u9cq5+95ut0z7ulQx/Y3txhScX8f97pwDlPIsuPY6ZDRvh0cE603PlZ2uzPVyfz/vl+A1/mVTl/X6mpcYR7jl0N7y1sdeJ1A9lbNkRFbgbdrEWm0QgZ09WN+m62IiCsFa5gEyqNHxWQ+L7j2GNbtQ0rRm7ffEYGexlzC4WUFTZLwT+v3U48E5b0WticzpE6N94NhbmM6DqcFHmxprv+PJEI4cID2wdWAi/d7Ut9P+uF4ZO0NT71eLacPR7Ha9O53vdamfcTWv1hFVC8hPg5e1rnrmgEL2cr5cTrvTX+u87rbbU4GygE6NiSN/POiu0Is/ABtCAS2UGgAh/A+Gecs6TCXoPieYXRGxhwIkDSAtFYE0qPZOdTIdn9LkMSoKKuhV+H0BuxuHxaZ1jTpFyECn3NkPGmdBkoK4pcq8aiZTt4cWHHPa4p/STFMJyoFb0+PBRdC3T+cBze10/F59GPlc2j5Ov7R8dle72/XhetZZJo36qHnW42hTeJAotkVMw0CoUh/w/rA9vo4l3yhJTLf++Lk6F01Dw//EWUZUZyhM6ZtfEsMsPlbmk5aB96gjEo1ukewncA1zuDIMJZqvrGZ6ZdNppGRB/7ZkQJmq8yl5neReijkEbVp+eKuXshJhS3KxJz7xijQQqiyiRpatUZml43wwyNx7X9EoAKjIh8GWD02ECOcJwb6mKfLzaf/NBmF9WrZaiLN9snWnT2e5X9v9+X473++5XrGVcFk1oTgjBsLxP6GSs+BBSAHig83XAoWNf7KzSqcaOt3sxMOqlVBLiaBjVBq3H2xBmefFVcIfaADPWHxQs0olkSR5s/2c+mxiGSN3ItomMY1lA3XHk+XtEYPkqIoHPHz+34CSUFScSR/cS6A1rgWDB5XI5Uk7beylGmlGDECXynByGeo3qhW2HRradZ2fDh8fH6vVejSN7PP0c6kuVRy8PWk7W6131/v5ctARWjVCDSRWHyvZIujZNfOv2oF1RuXWLv/j3rv75s/7m/ePbH0tQL2PWbgH0a1qd9x2SRiMmHkqEfTEr83YmfDbpNia721yrxg+HAYdate+ICF/s+05PzFJb9BVp/ShrkvP9OCDQufG38vcikPjUGjw96wXXJLQAYrNVD7x9y4AacfMBDM1i57pg1pi2WgJsYbewPWy3x+Px/WHZx3fl8mg7MtNVPf9RxZsn9vv7+Pu3DS36+XkaYPgAdCHXnE/VpHsVN/R6qgfW1vw1Dl/KM0th+a0+ZytLf3Odl5vdZIEQm0QFQDIp0Mt4rYIxknHahQvJw9bOND3VIDgta5iq4rrJNhA7hTz0OffawOxjMdKVElDuHFzkj9Li4X0ynpy5JGg2QQvmmynHA7cD7BxvkJrfkAwj0pgRfeHSsqwtc5zWw8muqH0uCV+N21gOl2CA0Sxw5aNQXPUNKBC2K0DT5R9fO/vzbL2S9ecWFQ6MLKP9fFwuZ5ORYe6ceMTS5BgMzQ8lL47AxECQEcQw606tTRAPuKg8fpO2jnfzofP1Z8WNqrD5gqZnbLKmwbeg4CmdDweFnOMj7H6Kz5MvsXAa3eDPtI85i5Q3RS2RniKyPxy68+QBYVvEUtZesqN1njpCc0SUE6En3A/mjgQqp9Zy26NcjDmSZBzs9YrtaMIlik9fBMVcimvpa4GAHNFXvZyktwiJema/LL/3q4S1nI4JxmjqPrYnKcGxi7xY7vZnYsaHGz0G07C4+EgTiZqpR5f2ZWozz7xVW1Z3M7olK3/sCPbbj4PTY+uOIbqKnCzyLhqIBjaKq0wJwsv0cwDylbg0Skrfamjb6mWdAfCvJoAYdFNrzfbgVRX9QJUjkIeHlVveDAzW4JSMvGh8U/YXjbqIVI0RqkYh/iWLqatoO0YMCGBgrxXygrCEdqJELupH+w7UCSfL/v1evWRsJv1cX/Z7Q+HwwWBPTK/pH3pT36ttpvjYX/Y3dHIfAa65IukiOZQMsnN/MXQdnbeE9Lx++9WzkP2uas7+CTt5EvW2/HXGA+0JIxMiFQjIogYDnu0MrWthecAvhasPzajkwymJoGmNsBVVIf1gLqoIk2eEQVir6RfhlRUFB5VnfxNO5bUhbIQR+6vjlPCgGNnBmTbmj45HznNcOoQCzNDUETpepastiRcqvV7EiMP2hzyF2R32mfcT5fj9zZha6+2r+3HdrvZ7w86Jrvd9BodnqY5KtsZGQ/CDdeJRNggmBkTDlsnLTqQ1Ae2Th//P2/ykH0d7yBiRMDbAdsriFa7tcENM9Kag2VZEuFr3ij0B7Hi6NAmOA0UbksSgG6J0FbxZBB58pZuq7sew/U4YAXEHdV53EgkCRvGQenVhYTN9YGAxoVg7V1iAC5+as0vUAaJEbiOKsc9KWvg+DqaQ2E2UKlGtiH+FtsZZMRbSfVmHjGENydHNrEz2SVEyNx7GIUZGu3XIKP+tYqCtvT2uVpv1+vN8bK7AJRxL6okBXNwGMJXdBzf5CbimDfDIeOZpXmM8+V6PpOs4594tFKf8faao37Qc0KGomOvTUe7Ir5kkGOwErrSlsO8CUxRgrGZurHhGAvdVn0OZCKCtboQlRIYOyR8b4sThabgF9IG70WFOu9rYK4EnwVGTjDRt6Rel//k0m/Gc8r2aSBFHgizk3vtYPzEp9vzHApFm3akxpEGI06gAhPVAeFpAe8CCX/Zm1Ycf8w9hniLdzF9BiRjSfqyKe6H9Xp/uV4uh8Nms9F/7Q5H/QepE3LR7fNjtdpq8zrud6cTICCk/RPNPEficd684/jjfidQidGbq9YoLBPmuazuV+SuqJysf1XOhbcGkwHHa4OUy2DgYBeDPqmyNksQqi9tzZhgt6AiMTWE20KbJL8bzT22rD42sGwIVQ9paE6/1BNM3bsGHfswSVrYagwmepqQJyODIzRCN6Y2BAfoihL8I9Eh0K4sOp4WWwJqaJ+ps56q1iki4xw5cZWTrFYYcXGKc7q6whA+uzmCPXIjwIxIKpAjDSU/JMANeRAlKj0beKu2d+C9bkXT1Lfb6X7PixvgY+f7/bzb73e7/WZzuJxOen08n7WN5TrBaJMaxq9GPsUjjEZpzFExKyyWiA70aJKGh0sIwuf5HbooT4Tqf7bJszbflV7xKyXsUg6+1wHTIyH+qq2DtIhCr64zir6xXJPZFOFfLS6VOdA5pwPiO6pIhbIKjhiBRA8N3Z6c9BbEkHPcLwQrOHZxtZeQkabQIGx3COswEh6CcmfjOfb9ZKaZqiMP6tIMePqI3qN1YA8S0LZTCQMiONA2UxGrRshqSfkU1eCMsDLkcNGugFnWhfaNA4w+v+WVdnW3HLOyaGYQ5p3qK69V0YTHlWs3at45Ai4qRelj0BehR9DBE7RMxInnHjICNXBNl83qlxWqiu/P1eECeJwtiBMHK7hv+gmjVOvLz0ssOoXXbp9p7/CF9YCE9EDRvpUMr16yD2zWwjjrdKujvrU2v+TdeT0BaYrgreGiGqGO+H3kwWwfmePThNNwHs3+B7hhc+hY76V9ZOy7vZdWsMtn90aj6ZUD6Glf557TlsMG/Fo/NEDyA1XU5AP4cAGlIjVatgwP/PZ0E72KaZPgzIneldUY+KSof4jFcgyvWQ0CDxlcfF6cj1/Z5/XXwEzNMcs+rgXaM64+zXPWQEiYqWv/C4qIzHlVgK5bM/TejF0/P0HrT3ARbCcFou7bYM7T7NVLdRNU3BBiCusY3gQK6cMy1oqbRt6uYARWsymzo+WGlU2xY/CqmN5heaUp+o2Bek+JQ+QXdBxoDb91F1nQaiUJZ+7OWQ0Dc8gYbOXbwTjxfHiweWn8d8vkKAG0sfQlYJUZsIWoJVogzf2Cxuz6/PMO2bhVu/Xn19fmBJ+dN7Vxzfb+tdPC/sMEI5LYhcu8pijLHwjqE4pHvPmFEe0VJoge804/hek5BZ2HBzjzP6RDpcAR+vfHiAynB4B76p1iV5lzmJKy0tZQuL+805iCGXTwFGEHovXfPRNB2MGMf4EeUejeX3uweANImZ8d+Ccs8xbgxN5u/GRLAGWaqDGqM/gfxBKwhPoG7Nwq+1z/M0xoIL3L46molGlbmPjavO9AOMG1phi7B8MZscQ+hCui0QUDBu3lL9OEUvoO0oBUrLXiudQkaaNOUINpdX/flgh75pZRI0Gyzqtb18UiC6Ov67VOr3xGykDZ+2vra4l9hM9D1Gt9Wq5ftCHucmhigZjPdwOkvmbT48m8HcI40Gzc0GTAiMPtvP/+/Fhfip9LPJZ31ij+2uWsIwLAF2fp7mdt5IVKZO/SJnriYAoWsBz6n36JnfX9XFtPoJ4F2JGYjF8GHwvuBwpbo3L6IyTEjIPGyWJEHjqb/sT8r49fHUqXXuh/TLoQKdDbswnQ0Ou+6c2IsY2iMCpskwMbeHF0iwCiHsngFznBqkliEwWJfaNXtxJYlxxUu6uP71P1/gPQNifQd2efq9XHx+ZUu5/jbvjYVh0cSSjNztoYgswS3SY+NhHdugWho2jncJ+o4lQUNKWpRtPbRGwqLCjFvx5/HZ/OpgcZ/TN1xL6KGga/FiRocoSPxvywBhTvqr2vr2To1TGh7K4sS8X3jk/Y/MBA4Dioywg5wQSSSeq4DZUA5OFtV4IF9rI/bnaX8zsAE1U6+NJqd0athAh5+KBbjhjdh3XUoxwsC4G7KVj5O9QZFF0aj6YOwnIvDmmGHO8h67zpXxhYEjCZ+HdSxWU2Z8vo3aB5GX3Ci5zSLUWpUr3wydaPCRcn0tERejMHL/fl4eEerRmktnbWTnCOD0qLkMa1HTsLA6Xqg3IyH1VL0IGhavLipv/fab85XrGivpKjJN66k+vNrta7e4PKn1kccVdiP6qISGtSkhE+F0BXc2lVeNceTKLPn+y5Y211lBj7kfCL1FGcGsvkS0INT7DyU4aJDP9jJoQV0SbY7o091hke0fRRTOzZy1vL4OLICFIuPBf58pa2Y39Y9DHCJfVICW6rKZ/VBLwUCTp02qehrBiG4nw93zA/oLczwE+Tj6PSW+fFabdZr1ar7XZ92AMUcLhA7rsNcPCTR5hHMadcAQ7gJZSJ+70HC9X/qnzu0WbcCpp/0SG0IxhWWtTHLKty8M1xciR4UoSkvnE0Sp7RkeMxR2eqHHX0xrpdtDb7PzV9NbaQMXiUkDwb85q2i5xjkBO+MrR+LFpPyikTXzb20r24ReiTlZN+sG29KeoS6gtyBzCc8Can3W6/00aXN3o1rEsASYvz6Xq+7I7f2rr0/zsedtfr9ZQ398t+fzlj3u8FAQ7PzygV35WHkxZO8AUD2ZDrQ1jEBxNt+h4nImGOZCXJXZgfbV/mg0KZLo0IZHWVkcs2iijWYjP6dXaVqAe49NWwKSiroOKXUyzxX0r/avaud1VRlVTO4v2rR8Q4413rF88Ts41MSzbB3uwSIJTlXOp8uW0M1slpLOjtAixiZdOgs1Hp/zTN7X6+YxBa+7jrFX2y0+V6vey070K/7LI/bA7XszbECpol4GEgqjtXJRQJvz/3DLflmOpOXe5Q60NpArz0wk20LpYmCg2v5Mac3TYZSZTZ4mNB9QisBKjgm7lgdIqAKrNnJx1YJFOz+8HZ1ggxWmLfGUVEjf1OStnPt3bImyqEl8/nTioVJNgDpBy7VdNRMhWg/1HKAEiaVJ0fVNAYMVrAFLRshJNWgvk+qBxAXaFXT21kQ99XeVHkt3uRaz92LppaBzvlUOfnM8ajz1dtcPt7cbvV4H+g2Axt6cEOI80z4EzfoE5P0ohIcbzVy/mtBLbhNY1TtOPOgo9F61G8jJKXZmudKrtZoRi0IMd+OvDJqoMQODe4OCGMhKZcL0xm6RCeoHYKsjoV0FLJJc5NW6UuYCKp6Zu8iWTI4rKue51dkA2R/RN+EHNwq5J21sUBF5qIfjuNpu0FadrSGA4yA2pNxSmOm3Mgze+qxn1vhwZrZpHr/8HCVTIoQVsf6IpuwBY1GFgE0wiN/PY6yu8ZnDNSByc355ylQMYyDFFUISx/AZJ76lATukC1ZbOgxof+G492aXMyayM7CybigJBHQNvRU8ee1itgxkBbpX8XYcBAUgGQjupIpYWLg6QLhFm3ip5dt58x+MqSDwTdiG4ghHFHLFUmQ0teKuVqY15qWk6haIoOLXwpeV0scsQCgQgq7465pVaMiAtAcBlqiJDyNNYV7lpS5coU2YXJ4wT5BhXwbuFPPKol4wiBnqvR5dcmRjB/fWmAJQN+rQKKvAF4CTffTZZwjQWPY5ot3w1F1noZtCCrAeWVmPO8AzAeUQ+mLc1q0oH9XQFgpG/VU79GI71lreNRcOGWLOPB9CjUbiOYg+8b9a8QekOSRmIPOyTcn7Yk/cRV2onnDVmsSyyZ/pfHRVKOmPlp5QgKUACqULMdCsNkaMqIpj6iQsB4Gpyv+rMuPXqbk0ZaqDf0MIFYQnLSRTRmZoeWaEOwK51idrwrxAPT/l9Yj8LZ9MAURgl9V9L6GlwkOt62aoj6lmbBCaZK0+QDrjdFieisEvIUAzvp8FnR48UkPolkrtEBX2Pa5YJ+wc8KcSl7mBNVoVvXAQL/Oe6Szozz+6loomgN/FVQKegUsYpUDZRUcC7EvG6eUojclob+3btdNPJCkA/VV5hNAqujtqq2R3cOz1QFpgtfEo1vLMlay8mNRx+dj8ktzn1Ns16CEkRtZ0VeW3AN3Gc5LdxIg/ce+ZMEjVv3iZ8bbcN80gXCYUYQfJSrEsIehINfjEE8qZQSol5ZXCCc7/QAWM2a0snwLawRQjCq2CLrsFOjSwICTaLfIgQbRg9bcHfxoksgHKlUO13J7dPOvXr07EEuFx9Vc781vrZ55c3r6lCt5qjHTGvoENO4vgG07DptHiq9aN/rkim2KShE6aOp+56QDrhyvb6XcEWE7x7LO11VezyQ9mhpBBb2LHsW/QarEkotKLOw6joQfH4HTHJOh2aLoJE+Ap2Mq0NGLxD5pMGKUYbEXg7AW226voPouz66Q/DAHE0NFr0hCLU7A7DmOxiwdTFlvvcRJqP3VmG6lShLtCzU7Qf8/rFgAnWYLOJuI+AZfXByVLzQsfq37dtQo50wQ4OdvudImDiVQTPc04hha9e8xOnSgcCGhfm0mCTKaggwGdqFNLeiNBeoREZB3lwxz6LeE8Yfgf2uioKSkRregLxsVVOs2MDf5qjA3PKa7AUkaZg96UJovQrgfbAQBkzbZ41KEMSvqMiSpDeEjaWDR9XFw1VmvdlL1rAwr2dEQI0ZXzOkaaDN/MxgVSjLYCmBJoHfJQKeDNP75ABL9mHEZ68jAtfIF6bxaA8kYL8VfRWFveS9VOf1bZGVgP6IDl/SgIY0q6vZLYX1LTFqz5Z+RAj8S5VFOGCzsaCwTWzK+olgiWA7LHzdWkziiERI/qzt3zt6tqDFqvi58R871FFKk7aNDySBZunD0BRFUQaTtrm+eNqfabeEkYCqJiqIIr/fCyrE3Joa5tcgGsL8QfusRiCIM00v/77VOyetKPAP2VYoX0jP5YXzo2RnD7IWbuoiG5fWzig0iiL3rqTr5SwVNsM4boqaWwbBSwvAYVoLGsydOUG0XyLXh8d3MLMGwsqDCJ6pVzTG0bkCKBYx4pnDE8LkXmHkP15GwoGmvI55Qo1fTmY7yhqwILqbh2DT9itgUqU9mmkcjfhKCgOMKFA7reQSOaaHIB1fZj+L5E+vkljzep2r6f2CnxYwZeDnzpT77q73ojidTrc7khaA36VULzvHoH+tqiipGD0KVtFg0RdlUc8Xov2rkQkqBkCLiq8GVd3C0wszbMnsnIK4ZiT9/EhYRZ7QUV1x2crsZZp/Wk8EnNW06No1Nb8UQanIQ0tmmQBCFqrNCMAFaZFOTlo2uZudTsEYgEUQg+HqlpaiN+GaaL6QFj7JGYKJGe3RkWJlsk/svUjXgMtESBhLKIdNb5RgZaT4VWmpA1C518ZVFLllt8KEDUoTOiOg+t15dzk3ZZ6DvQnjJSZ58KlU4r27s4zm9kbj5FmkIJhrc59hKC4N8VJAbil7ELMbjtOeo01wCVRs1gVvsRHMtkGyI623bIxFP/eXgbg8Uhs1G02GZcrJjwAGqFdh3k8fZ2iSRy1MREVyHolOvlnM+uvh3pkYIglFRV6gM2u7Vhho+tQzIT5AyGkfKjNkKZlIkdxTwGqXPG2TTtGfZaGD97lmNN2kYBeOgVZIKmlIRWNr/f91dm1Ljus40i+7E/vQPafkkmWKIun//8plJgASpKSqiVHEOV2ukiVeQVwSCQuEMm540H5EYTSkiG3CpVo4vZLc2fMKUx8jmjJS8iLujnyVuYe9FeVgAIA/Bk3581idS3GJ6rWa7wTluPGYphxtHPsDqj1qR0ORiAUESnNuwm7o8Xs31oNm597NUszkIMy+fUN+tgtaXOztUAbbLp9MjqK8I/H7n3egznoPpkylh9QtPH9+407PBSZEpls9b8J4SwFkSvH95UybCKaM62j4ZTupGFhzKXNgs3gTt04dc33r6bnDs7arfC+iupAnreOyM5l3KAkEFplIQDqYedF7QZHtKrZ+ZvYBPSPR6XKXELJ0vEEh+PjIiFmRMIgH2XR+pwmXeDbTSjIMHLt4Rn3Vty7GX/PdEmxC1FMHImJYSvZBIkj5gj5cf1HKxUoYfiyFpS2DiG1697s4M+vIrTyDRztH8sAoFFjJlr7JdqvcxO2WfDW8rhe3pTH4cfAD1uzWNKHLUPHQhlQ+PUey2jvu9Cgiq2XaBPAp21fbE6TMuucWzXBEoGTqESnH5GwIp0hiU5ronOwYvyS1AHmstZtv0joyyjo82scw+vnGFwY4kOq0HSI28z6UsaAlhKVnbbq7klBVyq4KVcC3pGiT6DpY3GFlb+zxvVnSc6BZbl8DP0FicqvDYybxbylDimSlzqrox0xJjitNS/GtZiJdyDQtXEmMMpixGdR93cJzxdSNzNwe/JuLeM8Y1+Aeit7MzHHcJa7Vg97d25nEeY63w+WSyz3GRZN7fTFl0sJEqQbRNIGbdZKKqAinEScjo1PXzOqb+gC1uDz641wrWLd4eFeg4yQY6n6KvsvIHR6p0q02Fsk1bYOTrfpfgEah+33AlpBDBt+DzI1tt2sN5fxLOlRel+c7ss7aoJGR45QDJt7YzBoycTKnTRVgiFVYq7Eg0QF6GcWc3pvb+CPp3zhRgoRX00c7jNSYIAFEmCla/Y9Bh2LZtIqInkF0fdxlwLvRb6osbOsDBzYaBzv7JyxVIn2QCC17sOiarlBOOuOc5dUBG/7CYakCMyt2mdNirRDPVVZXWXHyzLUKFCBTqwmwL14rpORV7wreOAAxeRQLSqEgEQlyQ4/j4J+haS8pneLYOSGnbPl+rgQQ5X7zb1dZl2VZVWZeEcdhd3JnvBj23t09ycB7zCWQWp3krIFjEKJM3JwDXhQhzjf8oUjZpwoDkc2W7OTsDbLsAhkweIR2PhzBKIwGdWk3AM5AH4hVljOFDPtyfy0r63zhBFSlALwpXkYbaxniM+qHN82jdbRrE1E4sEb/DAsvcpSSnEf9T1Gc136I6ftJwi+NCF2UzWl1xJrsSXIQrxfxpflieXQtjZGwGAqZquRvMkBg5tJ6ozr0QvPf7bJ76GyGTN2JIrhEzvcrfTxGIO0ri4oFBIHjWe+RGsPcgjAz3wjlOYo5IyVL6WM1OsDCBaqHIItlfFiuazl8yuu5HCGCoAzHNUJDSYMHlo/gc7xEiIHwi9iH0RpgDVpT55KQBVOlLcLHDzYY4DX2lcBRggYRTk/iwFT+A+QoJTgX9aHFiEVM4FzgRGGXrjNbHBV/RgFya7pecRJHWUhcsHfrc7b3gjAFP9EO+HQrSzxCrCQ2z8/N1csdS5RGfokcQaTnItovADB7oKiooWvArkdjaXYVym0obpcZfat7o2Umu4RQLe0lnZ2Tyf6XkVQJNjLDeKgdOTN+kbXrYM3unu2qr4YFRWUPWNRAcnucmrI4SEtuaJaJuJyDROrtnUuksZVQoo7JdIUjtgMFB4tQ0TpB9UKeKeFgrmfD7aGwXLGt8tOVnQYggClnkH0Mw02t//SoMsIqMoONYISpa6vu3/f33++60DZcj2FAdQqoYfzQtnT/yTaJhAE/wrgM+hqx0SwbMfgshqZ736WDpcGxxp/HDQdW/dc6nj4xqAy/Ss3mMkPUMq77cG7yaJji4XRVwjOSG7mfi8+6M1SOMPjroa2VINgaU1JcvrguaAmNiwFmEBSNoqRwTI2oh/P3gnWmCx36R1azKYuXxY8Q3O8X/fZUuMCKjWUJz3Zv8SVzby6bcy4y8F1sgE2hQs4GfDsYg96P4QvSfy0QMPqzHK1HHKXlKWFnXPgg7iXakHMrD85DJapGfdpPlumJ807yex3HY6B+fbl1C7At4+Mks5NlOUJx25nLp/AYSj5qJxciarbOymVhjKwhr7RLYiZU7SIqfyFYzDV60O8+zt7OUgwuHS7VX1ZHjtsrpHwRPuAtzu4irUsHD/smumZD72OU6ScDgszYP8vE1O8Fz8EKXAhLThE6D5K5uvge/V4aVphxqlCyqVwLW6vj0Z03SSaMtIE3zQhvKfRC8EwQxCIcFp6j8tRTV14b8zB0VElb9Y9QSGhb3DmgIAr83xIVa+FDWGd8IPnndkH/TKYJ7VexrfblZxrnbDar1TYPUBnbuplYgjwimr7+97rX5bb0iE5i1DbMmDn7q1A47u3E3Euj7hwc5cDuEyEqogQhgvhGzM9r5+Oj81S556qzBNhybWeij+t8r16M0KJ96M3Un1+vLxA7tJi3rjO+iO4obrog7lOxkoUhvRjcwzXRFnpqOT8a9oCZcVjQ5q7xXGdmEY0ns3Ji6UeGN38xWtwEtb2PH6qoVXCqvRYEqduupa00SHLSl/P739/8WvxJuZBbSXUPRfCrmhtJyc/UfG5vLXZ+VVsx73USXrEaCS7flVmg12hmKbQEzeRoijL/Q5Zk9q8rZIPIUggOlNfgU3fediFaFBippSv9ngACmCdAb6rGsdwXaBIm0fHQNNZ6w7qgyLgq8kqKx2iNCG2sjUg30RgekvEaW8QUvVnCGWO31OujvvJjanTZjYd96tgEJwii+03bzm9DV7VbqfjlU5FaR60nuFNct3JXZFEZkg+VFieoHd6+F/qKtnuqFxMNVNUTQvAwnwUtLZhAtQATGfKwWj7iFXtRHEj6j+vk54a8rDD/QPJtZoVOMOtJEHmEG20HyZqSll0PrSgA+hiEm4+wMhUJPyA8FLEXWAdAM/ISK5wcZrG6KXhsplYeB/acgVGNWryFVeueBNloFU6rJ0Iplqk3dv61fH/f5kxnKdmpHhBrtm3GhnkEVvlk5KROo9seR+4mHZgLM5YxJYve6lfsq54J7WLNC1VdHupQZmL/8IiDhD+KSmhtEhawLER+WRaL+eLh0oW3hY4URiz2akMW8Zfqd4GKwImRUh9a8VDX1cpoxAB9ElfGHk/h27Qrk625HTPSit6bQFNIM9I7Va2OwFIe2BGBB3F01snVJSuJhP/76jjG6IdOI3g758fbYiV71SW61mHM3aWdOYjm1Jlfj1bim/Bn4EpbkNK+Hdav99d2m4mTGUM3JaZuLgdXCS2oCXf6jHGWwkBWydjgBoQ4UnA0kONonPalma0iz3lRTQLRaC+4XM7DDfOOOFPJEe2yRBcYnf+5KSDmcymMVKsHEWXz/vwlE0HKDR2fNXUy7XSQIqkxML0XJ10mjupwJkIR0PhFf4rXPtNHskgUH52yN2cL124UuDbBs8D/vYIlVk8jIx54UscL5tUZ0wStlBP36GPRRZInJtPSNXE7M2qvIdI30KpTvYGDM8OlwNUQuIQJCw9ckDcpiDBM3ocdC8CkFqfoBBe9CusJ78PFJdPxUbiB0FMrwcA03N2YCOLB1MB2ulJvZ7eZ+/9FJ2yvwaYEBLV774R+KvfVXBunSPRkfgu9OR/LU7ZjYv6f3q5PqhLp+b2R5hRxNLhoKde+loalF2r6XOZ4ytRYCxcQOM245jp4liTNR7IVob3Vu+Pzz3NVLJLoN7q/mfwse7wYhtuN0vWwPVwFHJoMDSXbYV8NtRSRNlyCHaWBGDuKncBARmYsAb4BdL7azFcnJ7cBecf51Gqe7OQJtUkJjoHPb4ozpAEl6VFNkwDH61KvXU6iaPAaksGFfI7ELDJtcdzN3IjjCKCGXmM7JwYTT/4xzKzM1uDfKAadgwJs+ijug9pWxU89FZJD8UuxpZ5q5NzQdFdftzllj5NHNPaoR2hDi6QmbIskxu60Dl7ff5aNQHykn6CML1KqSAm7GdA+dVj++Ma5CY/vpdUrcNA6CSDrt4MJciSaiCbPe4LkGVIeOS9EA+SFDr50nmNuHYhoIovC8ndZaSAVSXlnKG8+h0V/PFl3UiGPMb/TOWhoRAuzwK/z2i+2vc8DxR+jbqMbWyul2fslnhOm/Y1C0nCgI89STt2S8dso2DoL5P5HHd5d4SpU6eVekvqD/VwGZVAPaGL2bnlx5dEcSEdZ38itf0nF8lZ+Hdk1uFbRjPryTscbwElkRldzeHmCvno4d3+1Sx8eR+a7nUrLliAGBpbQ8x37jekjvtEznN44EkJ/9L5NbOmAMaIkQKwWQ1MRxb94yhGFIj6g5Zt2lWalqnfC1pm5W+B6OeJZjUnz+jUde8RReq1P6w3JXh4gtOMihk19JsufoH2uJaoRrxvCmLQHm8dtPzTgrAnhliY0ft9tmVSCG0fow+1TFFzrBnYA0hcPoXEgvLblPTkW47YsqEwOqnSyPmwd6JJavdYfrocL7s5ufWMlpgaQkNwypUnf5JY0Fct19HVRrHcHD9ax1ZOht1OcVuZMke9uX89NSx9qmC3fnmmf6fxMpM9AFJ8oIGcq2/rry6x5n+WLXcrlYEQ39pLsYE+3Q1yE7vm3KegtYlIAPCssODyl07STMxusKI0MqIbPsU87/SWqjCDP2f6SNBHUm6iuszlsy/M9RvEIpg2oGoQy39+QhT+wyFz0+OEbOivROs9whyjqZOz5je5ZDd0ySY66Scv5DYmOI9L29H6StYaeBHE6pLg9v+sGyxzJCOaQDt+5uGb5kaQIIplKzkdvFbRt/Ef306Rn/ViC/b+9RGvziIl4n/jmFEpVjkZPojys9xD1Y03yl6Pjn35d90gQ7yatS9qG0QMbArQPlxXRr9uNGx/96SdEpqoVoDg8SX9mf9/TV6ZV5i8ZL3lhnOmOKTDNRJdIUsnKDgaenq9q5NK8qJ/2cEIKnJ94+iXpCU7vr5YifW+Y36YOX2KVwn3pKvnS0PrJcm0rJPi4dToU9KQb1pxW//k1WTDYz4CVZFqG5Bw3Uw7eT1udPytTkKoDv6fX8kVipvQ7PZocPcm+9LBnXziJGEPNJGMwuEgXOywBcR/vKSgxXAXJ++///fPcP2I6p3xHnDoePpLwSzWIVDeEm0TBtydClvIdnr5fM+z22scETDEZgVy+xXULb2aHihpqvLgaIRPeI1tyR5XGX1+dEzK8ljcB8G4+hke3qkmXb54v1AyIiJqh1nPkSdFSg9av5aXlOFO5An/2xs5/LfTc/B6Amo6qEg+Ne5FY6kHLBFn9JXqNhJKEXCWdNC2PGKSLWfOxHoFKvv/877/+5x8uNABUyyn476wij9XlYNCKlhhN7SqSukozpGxLSUSc8JXhyayy439xF4VmcGIXRkvc0Y/km1IP42uk9AiLfO2mGs/yTJXwKr+W59+l1QhJILpiYvnlLDK180JsXMtb1NSqliJwlrAmyV6FLAs+uarxX1to+Qz30uiKjRz5AVa/pN94+qp3DLI4YjQMNT4+WM4VntYUFWMOlU9TMlkjb7TJ+0vOB3TuoQHzd5XXn389Hv/QVy/FpOee2b/x7bQnC0Nkg2Ek5umaf/DDBE4icwNxPKgkFMvwQNbddpJlkv5TK6TnguA3IWDEmHbcJwHTRWlgayispEMqYIqnPZ1kn3yMYMWBT6Dr0LCt0t3KaUCj6WEpDwWPPvpwUN5VEx8eNSYzuaAa+Mrs4GS46E4FlGDu8OfGzDbe2SJi9vvYaHxygoWX+ljUU+P/AZGydyM6B4a2AAAAAElFTkSuQmCC" name="Objekt1" width="114" height="76" id= "Objekt1">Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3


Čistenie:

1. Oddeľte jemným ťahom nosový aplikátor od fľaše (Obrázok 3).

2. Nosový aplikátor a ochranné viečko opláchnite teplou vodou.

3. Dôkladne vysušte.

4. Zložte jednotlivé časti späť.


Ak použijete viac Beclometu Nasal Aqua, ako máte

Je dôležité, aby ste užili dávku, ktorá je uvedená na štítku od lekárnika alebo ako vám odporučil lekár. Máte užiť len toľko, koľko vám odporučil lekár. Použitie lieku vo vyššej alebo nižšej dávke vám môže zhoršiť príznaky ochorenia.

Dlhodobé užívanie príliš vysokých dávok beklometazóndipropionátu môže spôsobiť útlm činnosti nadobličiek, a tak znížiť prirodzenú tvorbu kortizónu.

Ak užijete (alebo niekto iný) náhodne väčšiu dávku, než vám bola odporučená a pociťujete vedľajšie účinky, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


Ak zabudnete použiť Beclomet Nasal Aqua

Ak zabudnete jednu dávku, použite nasledujúcu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, alebo dve dávky za sebou, aby ste nahradili vynechanú dávku. Uistite sa, že máte zásobu lieku

v prípade dovolenky a cestovania.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika .


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek, môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Po použití spreja môžete trochu kýchať a môžete cítiť nepríjemnú chuť a zápach.


Zriedkavo (u menej ako jedného pacienta z 1000) môže tento liek spôsobiť suchosť a podráždenie v nose a v hrdle, ulceráciu (tvorba vredov) nosovej sliznice a prederavenie nazálneho septa (membrány oddeľujúcej nosové dierky), krvácanie z nosa a bolesť hlavy.


Veľmi zriedkavo (u menej ako jedného pacienta z 10000) môže tento liek spôsobiť šedý zákal očnej šošovky, alergické reakcie vrátane kožných vyrážiek, žihľavku, svrbenie alebo sčervenanie alebo opuchnutie tváre, pier alebo hrdla, alebo skrátený dych a/alebo chrčanie.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže mať liečba nazálnymi kortikosteroidmi vplyv na normálnu produkciu steroidov v tele. Toto je pravdepodobnejšie, keď sú vysoké dávky podávané dlhodobo. Jedným zo zriedkavých účinkov je spomalenie rastu detí. Deťom, ktoré užívajú túto liečbu dlhodobo, bude lekár pravidelne kontrolovať výšku.


Informujte svojho lekára ak:

  • cítite bolesť nosa alebo hrdla alebo ste veľmi krvácali z nosa po použití nosového spreja.

  • máte problémy s očami, ktoré nie sú súčasťou vašich zvyčajných príznakov sennej nádchy, zvlášť bolesť alebo rozmazané videnie.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Beclomet Nasal Aqua


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.


Nepoužívajte Beclomet Nasal Aqua po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Beclomet Nasal Aqua obsahuje


- Liečivo je beklometazóndipropionát. Jedna jednorazová dávka obsahuje 100 μg beklometazóndipropionátu.

- Ďalšie zložky sú: polysorbát 80, bezvodá glukóza, disperzná celulóza, benzalkóniumchlorid, roztok hydroxidu sodného alebo roztok kyseliny chlorovodíkovej – na úpravu pH, čistená voda.


Ako vyzerá Beclomet Nasal Aqua a obsah balenia

Biela až takmer biela aerodisperzia, sprej má vzhľad jemnej hmloviny.


Veľkosti balenia: 23 ml = 200 dávok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Fínsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2013.

5

BECLOMET NASAL AQUA 100 µg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2012/22415


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


BECLOMET NASAL AQUA 100 µg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna jednorazová dávka obsahuje 100 μg beklometazóndipropionátu. Jeden ml nosovej aerodisperzie obsahuje 1,110 mg beklometazóndipropionátu.


Pomocná látka so známym účinkom: benzalkóniumchlorid


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Nosová aerodisperzia.

Biela až takmer biela aerodisperzia, sprej má vzhľad jemnej hmloviny.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


  • Sezónna a celoročná alergická rinitída.

  • Vazomotorická rinitída vyžadujúca terapiu kortikoidmi.

  • Prevencia recidívy nosových polypov po polypektómii.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Beclomet Nasal Aqua je určený len na intranazálne použitie. Dávkovanie je individuálne. Po dosiahnutí terapeutického účinku sa udržiavacia dávka zníži na najnižšiu možnú, pri ktorej je pacient bez príznakov ochorenia.


Dospelí a deti od 6 rokov veku

Odporúčaná dávka je jeden až dva vstreky (100 - 200 mikrogramov) do každej nosovej dierky jedenkrát denne alebo jeden vstrek (100 mikrogramov) do každej nosovej dierky dvakrát denne (400 μg/deň).

Maximálna denná dávka nemá prekročiť štyri vstreky (400 mikrogramov).


Použitie u detí do 6 rokov veku sa neodporúča z dôvodu nedostatočných klinických skúseností.


Na dosiahnutie úplného terapeutického účinku je potrebné liek pravidelne používať. Pacientovi je potrebné zdôrazniť dôležitosť pravidelného používania lieku a informovať ho, že sa úplný terapeutický účinok nedosiahne okamžite po aplikácii prvých dávok.


Ak sú príznaky ochorenia pod kontrolou, bude dostačujúca nižšia udržiavacia dávka.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na beklometazóndipropionát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Môžu sa objaviť systémové účinky nazálnych kortikosteroidov, a to hlavne pri vysokých dávkach užívaných dlhodobo. Výskyt týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný ako pri perorálnych kortikosteroidoch a môže sa líšiť medzi jednotlivými pacientmi a medzi rôznymi liekmi s obsahom kortikosteroidov. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, Cushingoidné rysy, adrenálnu supresiu, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, šedý zákal, glaukóm, a v zriedkavých prípadoch rôzne psychologických účinky a účinky na správanie vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie a agresivity (najmä u detí).


Odporúča sa pravidelne monitorovať výšku detí dlhodobo užívajúcich intranazálne kortikosteroidy. Ak je rast spomalený, terapia sa má prehodnotiť s cieľom redukovať dávku nazálneho kortikosteroidu, podľa možnosti na čo najnižšiu, potrebnú na dosiahnutie efektívnej kontroly príznakov. Okrem toho je treba zvážiť odporučenie pacienta k pediatrickému špecialistovi.


Liečba vyššími, než odporučenými dávkami môže mať za následok klinicky závažnú adrenálnu supresiu. Ak existujú dôkazy o užívaní vyšších než odporučených dávok, je treba zvážiť prídavnú liečbu systémovými kortikosteroidmi v období záťaže alebo chirurgického zákroku.

Opatrnosť je potrebná pri prevádzaní pacientov zo systémových kortikosteroidov na liečbu s Beclomet Nasal Aqua 100 µg, ak sú u nich dôvody pre podozrenie na zhoršenú adrenálnu funkciu.


Mimoriadnu starostlivosť si vyžadujú pacienti s rekurentnou epistaxou, poranením alebo chirurgickým zákrokom na nose, s neliečenou mykotickou, bakteriálnou alebo systémovou vírusovou infekciou, astmou alebo tuberkulózou.

Infekcie nazálnych ciest a prínosových dutín je potrebné adekvátne liečiť, ale nevytvárať špecifickú kontraindikáciu k liečbe nosovou aerodisperziou Beclomet Nasal Aqua 100 µg.


Aj keď nosová aerodisperzia Beclomet Nasal Aqua 100 µg v mnohých prípadoch pomáha pri sezónnej alergickej rinitíde, môže byť pri silnom nápore letných alergénov v niektorých prípadoch nutné použitie vhodnej prídavnej liečby, zvlášť na kontrolu očných príznakov.


Liek obsahuje benzalkóniumchlorid 0,1 mg/ml. Benzalkóniumchlorid je dráždivý, môže spôsobiť kožné reakcie a bronchospazmus.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie sú popísané žiadne interakcie medzi lokálne podávaným beklometazónom a inými liekmi. Avšak súčasné podávanie iných systémových alebo inhalačných steroidov môže spôsobiť tlmiaci efekt na funkciu kôry nadobličiek.


4.6 Fertilita, gravidite a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné dôkazy o bezpečnosti použitia u gravidných žien. Použitie beklometazóndipropionátu počas gravidity je možné len v prípade, že terapeutický prínos lieku pre gravidnú pacientku je vyšší ako potenciálne riziko pre plod.


Podávanie kortikosteroidov brezivým zvieratám môže spôsobiť abnormality fetálneho vývoja, vrátane rázštepu ďasna a retardácie vnútromaternicového rastu. Preto môže byť veľmi malé riziko takýchto účinkov na ľudský plod. Malo by sa uviesť, že zmeny plodu u zvierat sa vyskytujú po relatívne veľkom systémovom vystavení vplyvu. Nosová aerodisperzia Beclomet Nasal Aqua 100 μg podáva beklometazóndipropionát priamo do nazálnej sliznice, a tak minimalizuje systémové vystavenie vplyvu.


Laktácia

Je potrebné pripomenúť, že beklometazóndipropionát prestupuje do materského mlieka, ale pri dávkovaní obvyklom pre priame intranazálne podanie je nízka teoretická možnosť, že sa v mlieku vytvorí významná hladina.


Použitie beklometazóndipropionátu u dojčiacich matiek je možné len v prípade, že terapeutický prínos preváži potenciálne riziko pre matku a dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri používaní Beclometu Nasal Aqua 100 μg nebol zistený vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú zoskupené nižšie podľa MedDRA tried orgánových systémov. Frekvencia je vyjadrená nasledovne:

Veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Zriedkavé

Poruchy imunitného systému


Reakcie precitlivenosti*

Poruchy nervového systému


Nepríjemná chuť a zápach, bolesť hlavy

Ochorenia oka


Zvýšený vnútroočný tlak alebo glaukóm

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Podráždenie nosa, kýchanie

Suchosť a podráždenie nosa a hrdla, kýchanie, epistaxa, ulcerácia sliznice, perforácia nosového septa

* Hlásili sa vyrážky, urtikária, pruritus, erytém a edém očí, tváre, pier a hrdla. Priama súvislosť medzi týmito reakciami a liečbou nosovou aerodisperziou beklometazóndipropionátu sa však nepotvrdila.


Systémové účinky intranazálnych kortikosteroidov sa môžu vyskytnúť, najmä keď sa dlhodobo používajú vysoké dávky.


U detí, ktoré dostávali intranazálne steroidy sa hlásilo spomalenie rýchlosti rastu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Jediný škodlivý účinok, ktorý je následkom inhalácie veľkého množstva lieku v krátkom časovom období je supresia hypotalamo-hypofyzárno-adrenálnej (HPA) funkcie. Nie je potrebné robiť žiadne urgentné opatrenia. Liečba nosovou aerodisperziou Beclomet Nasal Aqua 100 μg má pokračovať odporučenými dávkami. HPA funkcia sa upraví v priebehu jedného alebo dvoch dní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kortikosteroidy.

ATC kód: R01AD01.


Po lokálnom podaní beklometazónu 17,21-dipropionátu (BDP) vznikajú silné protizápalové a vazokonstrikčné účinky.


BDP je prekurzor so slabou afinitou k viazaniu kortikosteroidných receptorov. Je hydrolyzovaný enzýmami esterázy na vysoko aktívne metabolity beklometazón 17-monopropionátu (B-17-MP), ktorý má vysokú lokálnu protizápalovú aktivitu.


BDP poskytuje preventívnu základnú liečbu sennej nádchy, keď sa užíva pred nástupom alergénov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po intranazálnom podaní BDP bola systémová absorpcia stanovená podľa merania plazmatických koncentrácií jeho aktívneho metabolitu B-17-MP, ktorého absolútna biologická dostupnosť po intranazálnom podaní bola 44 %. Po intranazálnom podaní je <1 % dávky absorbované nosovou sliznicou. Zvyšok po vyčistení nosa, buď stečením alebo mukociliárnym klírens, je dostupný pre absorpciu z gastrointestinálneho traktu. Plasma B- 17-MP sa vďaka konverzii BDP takmer úplne absorbuje z prehltnutej dávky.


Po perorálnej dávke je B-17-MP absorbovaný pomaly s maximálnymi plazmatickými koncentráciami dosiahnutými 3-5 hodín po podaní.


Metabolizmus

BDP sa po perorálnom alebo intranazálnom podaní veľmi rýchlo uvoľňuje z cirkulácie a plazmatické koncentrácie sú nezistiteľné (<50 pg/ml). Väčšina prehltnutej dávky BDP sa rýchlo metabolizuje pri jej prvom prechode pečeňou. Hlavným produktom metabolizmu je aktívny metabolit B-17-MP. Tiež sa vytvárajú bezvýznamné neaktívne metabolity beklometazón-21-monopropionát (B-21-MP) a beklometazón (BOH), ale tieto len malou mierou prispievajú k systémovej expozícii.


Distribúcia

Väzivová distribúcia BDP v ustálenom stave je mierna (20 l), ale rozsiahlejšia je u B-17-MP (424 l). Väzba BDP na bielkoviny plazmy je mierne vysoká (87 %).


Eliminácia

Eliminácia BDP a B-17-MP je charakterizovaná vysokým klírens v plazme (150 a 120 l/h) s príslušnými konečnými eliminačnými polčasmi 0,5 a 2,7 h. Po perorálnom podaní titrovaného BDP, približne 60 % dávky sa vylúčilo stolicou za 96 hodín, hlavne v podobe voľných a konjugovaných polárnych metabolitov. Približne 12 % dávky sa vylúčilo vo forme voľných a konjugovaných polárnych metabolitov močom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií neodhalili žiadne klinicky relevantné nálezy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Polysorbát 80, bezvodá glukóza, disperzná celulóza, benzalkóniumchlorid, roztok hydroxidu sodného alebo roztok kyseliny chlorovodíkovej – na úpravu pH, čistená voda.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: biela hrubostenná HDPE plastová fľaška 30 ml s pumpou, plastová časť, ktorá sa

vsunie do nosa, s ochranným krytom.

Vonkajší obal: papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Balenie: 23 ml = 200 dávok.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Pacient má byť poučený, aby si pred prvým použitím pozorne prečítal inštrukcie na použitie v písomnej informácii pre používateľa. Pred použitím je potrebné fľašu dôkladne pretrepať. Pred prvým podaním lieku je potrebné vystreknúť liek 3-6-krát do vzduchu, kým sa dosiahne uvoľnenie úplnej dávky z fľaše. Odporúča sa takto postupovať aj neskôr, keď sa liek dlhšie nepoužíva, pričom stačí naprázdno stlačiť dávkovač len 1-2-krát. Po použití sa má nosový aplikátor utrieť do čista. Nosový aplikátor a ochranný kryt sa môžu oplachovať teplou vodou.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


69/0090/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. 12. 2002

Dátum posledného predĺženia: 18.1.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2013

6

BECLOMET NASAL AQUA 100 µg