+ ipil.sk

BERBERIS VULGARISPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2013/06579


ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM/ VNÚTORNOM OBALE


{polypropylénová tuba}


1. NÁZOV LIEKU


BERBERIS VULGARIS

2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK

granuly


2. LIEČIVÁ


BERBERIS VULGARIS


3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK


Tento liek obsahuje laktózu.

Tento liek v jednej dávke (5 granúl) obsahuje 0,2 g sacharózy.4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

granuly

4 g, cca 80 granúl


5. SPÔSOB A CESTA PODANIA


Na vnútorné použitie.


6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií.

Homeopatický liek.


8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP


9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE


Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.


10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ


Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO


12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Registračné číslo:

93/0494/92-C/S


13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Lot


14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE


O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršujú, je nutné vyhľadať lekára.

Tu odtrhnite.

Obráťte.

Otočte dávkovač granúl.


16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME


<Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje>


EAN kód

2
BERBERIS VULGARIS