+ ipil.sk

Beriate 250 IUPríbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


Beriate 250 IU

Beriate 500 IU

Beriate 1000 IU

Beriate 2000 IU

prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok

ľudský koagulačný faktor VIII


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Beriate a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Beriate

3. Ako používať Beriate

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Beriate

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Beriate a na čo sa používa


Čo je Beriate?

Beriate je prášok s rozpúšťadlom. Pripravený roztok sa podáva injekčne alebo infúziou do žily.

Beriate sa vyrába z ľudskej plazmy (z tekutej zložky krvi) a obsahuje ľudský koagulačný faktor VIII. Používa sa na prevenciu alebo na zastavenie krvácavosti spôsobenej nedostatkom faktora VIII v krvi (hemofília typu A). Liek sa môže používať tiež na liečbu získaného nedostatku faktora VIII.


Na čo sa Beriate používa?

Faktor VIII sa zúčastňuje procesu zrážania krvi (koagulácia). Nedostatok faktora VIII spôsobuje, že krv sa nezráža tak rýchlo ako by mala, a vtedy je pacient náchylný ku krvácaniu. Podávaním faktora VIII Beriate sa dočasne upraví koagulačný mechanizmus.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Beriate


Nasledujúce body obsahujú informácie, ktoré by ste vy a váš lekár mali zvážiť skôr, ako použijete Beriate.


Nepoužívajte Beriate

 • ak ste precitlivený (alergický) na ľudský koagulačný faktor VIII alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Beriate, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Môže sa vyvinúť reakcia z precitlivenosti alergického pôvodu. Váš lekár by vás mal informovať o počiatočných príznakoch precitlivenosti. Medzi také reakcie patrí žihľavka, kožná vyrážka po celom tele, pocit tiesne na hrudníku, dýchavičnosť (sipot), pokles krvného tlaku a anafylaxia (závažná alergická reakcia spôsobujúca závažné ťažkosti s dýchaním alebo závrat). Ak spozorujete tieto príznaky, okamžite zastavte podávanie lieku a spojte sa so svojím lekárom.

 • Známou komplikáciou je tvorba inhibítorov (neutralizujúcich protilátok) faktora VIII, čo znamená, že liek neúčinkuje. Ak používanie Beriate krvácanie nezastaví, okamžite sa poraďte s vašim lekárom. Musíte byť pod dohľadom zameraným na sledovanie tvorby protilátok.


Váš lekár starostlivo zváži prínos liečby Beriate v porovnaní s rizikom vzniku uvedených komplikácií.


Bezpečnosť z hľadiska vírusov

Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy je potrebné dodržiavať určité opatrenia, aby sa zabránilo prenosu infekcií na pacientov. Medzi tieto opatrenia patrí prísny výber darcov krvi a plazmy, aby sa vylúčilo riziko prenosu infekcií a testovanie všetkej darovanej krvi a zmesky jednotiek plazmy so zameraním na známky prítomnosti vírusov/infekcií. Výrobcovia týchto liekov zahrnuli do výrobného procesu spracovania krvi a plazmy aj kroky na inaktiváciu alebo odstránenie vírusov alebo iných patogénov. Napriek týmto opatreniam pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Platí to aj pre akékoľvek neznáme alebo nové vírusy alebo iné typy infekcií.


Vykonané opatrenia sú účinné pre obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunodeficiencie ( HIV, vírus AIDS), vírus hepatitídy B a vírus hepatitídy C (infekčného zápalu pečene) a pre neobalené vírusy hepatitídy A a parvovírus B19.


Ak pravidelne alebo opakovane užívate lieky pripravené z ľudskej plazmy (napr. faktor VIII), váš lekár vám môže odporučiť, aby ste sa nechali očkovať proti hepatitíde A a B.


Pri každom podaní Beriate sa dôrazne odporúča zaznamenať do denníka liečby dátum podania, číslo šarže a injikovaný objem.


Iné lieky a Beriate

 • Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Beriate sa nesmie miešať s inými liekmi, riedidlami a rozpúšťadlami okrem tých, ktoré odporúča výrobca (pozri časť 6).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 • Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

 • Beriate sa má počas tehotenstva a dojčenia podávať iba v takom prípade, ak je to jednoznačne indikované.

 • Nie sú dostupné žiadne údaje týkajúce sa plodnosti.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Beriate nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Beriate obsahuje sodík

Beriate obsahuje až 28 mg sodíka v 1 000 IU. Nezabúdajte na to, ak máte predpísanú diétu s kontrolovaným obsahom sodíka.


3. Ako používať Beriate


Vždy používajte Beriate presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vašu liečbu hemofílie typu A má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou ochorenia tohto typu.


Dávkovanie

Množstvo faktora VIII, ktoré potrebujete, a čas trvania liečby závisí od niekoľkých faktorov napr. vašej telesnej hmotnosti, závažnosti vášho ochorenia, miesta a intenzity krvácania alebo potreby zamedziť krvácaniu počas operácie alebo vyšetrenia.

Ak vám bude predpísaný Beriate na domáce použitie, váš lekár vám zabezpečí názorné predvedenie injekčného podania lieku a vysvetlí, aké množstvo sa použije.

Dodržujte pokyny vášho lekára alebo sestry z hemofilického centra.


Ak použijete viac Beriate, ako máte

Nebol zaznamenaný žiadny prípad predávkovania faktorom VIII.


Rozpúšťanie a podávanie


Všeobecné pokyny:

 • Prášok sa musí zmiešať s rozpúšťadlom (kvapalinou) a natiahnuť z injekčnej fľaštičky za aseptických (sterilných) podmienok .

 • Roztok musí byť číry alebo slabo opalescentný, tzn. že môže drobnými čiastočkami rozptýliť svetlo, ale nesmie obsahovať žiadne viditeľné častice. Po filtrácii/natiahnutí (pozri ďalej) pred podaním roztok skontrolujte, či neobsahuje malé častice alebo nezmenil farbu. Roztok nepoužívajte, ak je zakalený alebo obsahuje vločky či častice.

 • Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami a podľa pokynov lekára.


Príprava roztoku:

Zohrejte neotvorené liekovky s Beriate a rozpúšťadlom na izbovú teplotu alebo teplotu tela. Toto môžete urobiť buď udržiavaním injekčných liekoviek pri teplote miestnosti približne 1 hodinu, alebo ich podržaním v rukách na niekoľko minút. Injekčné liekovky nesmiete vystaviť priamemu zdroju tepla. Injekčné liekovky nesmú byť zohriate na teplotu prevyšujúcu teplotu ľudského tela (37 °C).

Opatrne odstráňte ochranné viečka z injekčných liekoviek obsahujúcich prášok a rozpúšťadlo, očistite gumové zátky obidvoch injekčných liekoviek tampónom napusteným alkoholom. Pred otvorením balenia Mix2Vial nechajte liekovky zaschnúť a potom postupujte podľa pokynov uvedených ďalej.


MorlTnWnDQR0rFJKXVz/IeCMemTJKnw2sEYoy0IbOdbdNAHXHocqRp8RzBGMfO2E7rI0+8VcQ3S0uGqxgS7afljsFIlCB1siF5Kohdiwjjp2ANin1rHWQjrTX6ovONn9UWMKXaX8sVACbXSBqkYmfc2Opai3MtNOBWlpsqfaLDikyfddSzFU510BVafTI4Mf0s8iA57p+6X41VaJCjJAiNpeux5PpF0mCKYd0nk8vUCIDbecWgBF2myu7+vIOxPwsVVxzuNpVYxbAMDpdWq+UY+feXU3gRUmlNdJkqw6TLLYGOEioN/LEi6tLJiSVXZWL5s+aR0Jcq6kjqzf0SMUrrPgcWMVPkup0axjpQXU7zJftCzz1QlWfZiWnTBzc02i3W8AEmQYtSLxMr3FvgsIzOt3Fxche6X15ytr0vdLQsJKTOlRBdae7+ExMkS3EK3IE7adqwzc+jZSnqTtZUZSx534UzWgpli0SkxK9gp0jiyy2IpqixaU3O42lVi0jTUs33nyiy5yo84XdlwpBWZGccWl4nSpHJ7pAhoKoKoWTRH/i5Pzi/yVLLsOkVXkgwXS2/HS5TY8SWhjF8oSz2p4bCx6RJuCPfbw0ifEFqCGSjsywLkk9gqlbk5fH6RcXRVl9MoF+0K26KEKwsi6SklLTRr2po53KAD0hsOhqKkARLQlFFWDkHOm2q0TvDC/wBMN2l1/tVvjsiyJUc7QK8SeoCYl/btZPmTREpL3xqaq6BdlOyK5ESFNXVl5JL1tOk5sikq0Mm13iSrixaetPn3nVrFBFBTUkUgkLsbP7VhgtLYr9uZjGgPakDLyqmwli27YJYViUl/Q2ioSCVFcWLmik6if2nEsuD/ADFRW+mRUvECwUrM+3b7e+OmJUBytIRFqReapktBRKqsTM64lLstq/3UyQBIpUVIRSqJj0TG8qRjg/qWviB0vKK4Jknal4kjEupMN9x28XnFiYEpc9DiXvOKotU5yHfB1Mjg5YJlwbs2t5XG+lTZF1dMLqOC2z8NOa+G8TjEvu05s7yj2uLRvYl5Iab7US/tiy6CFoXRCTLZXQUyl200F/MS70g2tsRVDIkwUrBKpW3Tvma9vMqt5IsBVJMVwi+JqSAkGem70qe6EIApeFKJ+NtRsOfEC8sXrM03rwTi5Ppcy+G8NItSrrkuvyLUfKMNpuZHSC2Siy6pMH3XUsxUSRU0pzcc0Ja+2PRpx1v5Swki+DD6alsrGOkJgfClqKE4oLoIVSJoFebTGHSpZUhhLoNUHTHSTzjpJ5xfcFPrDtzeBXFSiIhRJSwOobTa1OylckYiTmD1qNlI6LMsmvDL+ItTTrkwXzLg+UIIiiInYn41JURNKxYlWymD+To+cIs64iN/BbyfVYGXYC2+vQbHs2wTji233L5l+3Osutiaa0isnMOMfL0h8ox0sjw95lb/AJRc3VQV7QeGkW2LbKr7zR0jFzLbyaHRp90jHyB7WltRZJy5locSkVbcE/CtebfSsYUu0u0EjqzflHVhjqwx1YIvSzX6EjBFE2JzKuOCHiWLLAuPl/jGMEG5YdJYRRamXHJgvnW95Rcgwi7G2Uqsdko15mv8QthFUl6RlfVfVUcbE01pFZdx2XX5CvRgusvp86WVi0cm8iVpaDCSLJOhscSnGLQtBtbWnCMTOTIarVUjBnG3PG3ThGFLy7ngOnGMZyc6nhNCjCk5sf8Aqi/dR2trHt/9FjrA+Sx1hPJYwXVLYCxgtvlsbWMCRml2jSMGQQdZupF92Xa8IqUY+efPUOBFpWhX5nFrxiyjqF8raVjESdzTvPrT7R6ZNGadwMEYsstiCavXnvT4xRxsT8SRUW1bLSBKkYnlB9PHhxedl3fEKpwjCkRPwOxhyEz+VLUYTb4eJtYor1F1isdZCPbtRefajrIRguqWwFjAl5k/C1GL5OdXxkgxeal2vESrGNn1RNDYUirt0eLS6dYFG2xBLqHRSnbmR70+PqL8XwHyj2Yfpj2Yfpi8A+XPDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occymZUukLhKmZy0sPTJxCVMyu6FYFxao53D/hYuD6XKYT3e9szFBRLbxdFtMqwrzq21avmSZLWhNmZKBpUVypFhxtZmUTJTptxalXRnWe6S0cGLDiqw53XUpFUvp6zGuii6O2FVoElme1579kgklbVkvaTZ9IvDAtNpQUzS6JVp3vt3liyYMzreg0oUf8AKkD+tmPR+UJaY1Gl/wC0YcihppbcjGSU0P5KxhXUdrax1j/VY6yPksXnlXYBRgNTB+FpYxXJz6+OgxWzLsDpMqxSZ5UcdXuMJThHoXJ4s/5X8sI5OOlMGnYvRT6RRMmcYcuH0SkYqYmWvC5GByiX520WOsMFtCP+Eqa7UdGQ/wBovlKJsQo662HhajGcoTC+CgxUxJ1dLhqsUbbEPCnrP//EACoQAAECAwcEAwEBAQAAAAAAAAEAESExQVFhcYGRobEgwdHwEDDxQOGQ/9oACAEBAAE/IfsHaRhPTRqk9iOymhJ5eu8FxykaTkso2Cd9J4oxlsnfPwgNMnlpvJZZbdWXCr8P0iY8L2HjKsgvRkmk5NUj0GXJ/hcGRVwTWzHOliHEfZaq3XkE1EiwP3TKQCgH3NhEoQj7qJGA5KjJZncjO8Zm2JhRkFXMGU/rbKkDigmEVSaHTFP3Ce6001NCRbgx6m0gtKJMIbGEovOLDsyADlkJynDh4c+7YL9KmswlkTybmAmUGLGum0gtH0W8eCt5hEAgWaGC9YomdWWxx1Gg2qspDcpT3KbOdeANSmyC0InPqPQZU1UVkTMFSm0ynyiKIAXJGrmBdGLm+QCPGTgJIgEshcorNhZJmOFI80QoAK5SImbWvr8NOhjLihfmoFORDqmcEEWhsvCAiODIjqxtQmdoQLRl9R7L5OxgRJNE7FDuMqmrLLYSBAAGEAOs2P6a83BNlcPovgsNntNVHLqYFxoQ2XuYyRQmogGEAGaf4B9IEAKbPFBGjiC6AvBwuE0z4Tl1NibO/OazsYrVFCAcagjMxsgtYooFPMzRNMjjlE7QjPPh0YHqZJAxa9AjMw4TKYV/wwNonsKlsgCApmH0hY/hsoIW8dyKjt1lHaTQLB5SJxNVdifE1jwalsBLNFXryEBRkIcmFpxKe98ZihMcl7HwomILMxlHs6YUMiShhfF/ZDhtgjFhJOyzABnIBGcsSM5CqYWaCTvKoVIKRVoCXLVeOp9pAChTKWLIL8ELCQmwg7VQu4tmhFQnczH1FyejFJ6D6CuAGhJhUNH+JUIkLuxKJEiAHNyJ4A1HZZCf/fj3ygcdztkrm+NBA4UjBTQGENHEOEYrPaHQEbCMo92gQRxICaMqMHjZsTNvbgWActldTngp6P6mCe8CBwMqCCjw32Bh0hVEiKBHASQbAmdk6Y5iRohFaTyZUuYdFhxqRbZ9AcQhIiwC7zTbdOiwkQ2MSREX6sBr8fKcKUA8V7eCE51IszAAA1v6RkpBY4mz26XGnTW9xTohnuNE7qC2YmAopIoAtpmerEdAa1MhAmrRKICPqx9h0HBwCJJosEXtw2EWBiBYUz2Q9IEBcPlwCaCt5piRjUgOxQcv2fdIJ3cxZwxJUEf8wYaLH0jayT4zkRx0gWL2hymqS6MDyKjcX+/BQd5EQjML0F2SRDSTiAOSIuQRjZBBGHypW4kKAzG9vGD5dkKQE5pMNSpT1wkqhK1JhBsVRZoDcKl8mAwHySCuZGARIF8AYyqJC3rORAhYLQQC2wERy94K4dVzYXkSfiLulIC/7FOnsiDBHHKkndlRZk/IriBT7Zp9m0pjWCagrQ9ICwAvW5SOyihy2r9k+V+yfKkGZFEXHNqADA8DobDrkK57xyNSq9lXaEEHjO4HAIJiKAw2UElFqPZRD5MMZs/VdzARRjWLx3Ygqm3QuzBEoZI4MRNCorWGIOvIKE9erbFUVUWNNQEBYKkDV7hsUzL7OitiBs/xQIH1vAgLnLN2QOYtZ4fwrw2HfMp4wv0AFRVfG61DFAHIJ4NplCFAykOwwUs8/kYqudPfmiVhQhE4n+CBtKuSr24JTHAYQ3VH18pqDIhsUZH4fApkLkRgMP2UgzHHwQjgjcppkOU6YpYf2XOMRmqQUNXzstM7b5pvEFULKHQD/UQEAYHF6mDxBfhF+EUmWAIAAMID/mvBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAMEWFZseI15/jC7OHFjsNTx/EwFCKO+uJoNp0Urx1H8JEELOnYXoXUrRm6DfL+IF8diVThuPxZqEyyPMFc17NSXkhIoJIj7Bpu1L6AmWxoz6Wql3M+hGofgO/8AI0qcBv2TQToPEpsh9SIdwRoguEMkOb6A8FSl7BvUFew/RFAAGY+yIPQ2QhDNjrhaRZhNMAfyp7K8QY0giHR35dMhzhnZzUZkgG2EoBAYJAfzkAYhwaIlNmr3ZQeEFbQqwSzd1SU8ccFRAe7I00Q2gru/zlGGN4CeSvVhwUNtQGg65H2f/9oACAEBAAAAEP8A/Rmv/wD7X/8A/wD+v0E/78fa1V9R/ajQ/t/3JtX3f5U7vx58/wDncPX9Yqff8z0fo/8Ao6Pcv/8A/wB6R/8A/wD+7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AN//APv/AP8Af/8Av/8A9X/9/wD/APyxT/8A/wDsK/8A/wD/xAApEAEAAQIEBgIDAQEBAAAAAAABEQAhMUFRYUBxgZGh8LHBIDDREPHh/9oACAEBAAE/EP2OmOydeQt6TmGL50FAe9WAy0RzM0xkGAHN5Eqz3HGHbCS63obaMmI6gEVkCMBkdqKa/M/4iCoE4ji6tdH2R9ErQ9dKCXIcFShH6n6EabIfERcsaEiO/wDAqUCzmF87sId6srCcF5w24GKY+FezPhWRKk3L8Papawdgy3h1bqEW7nP70uAr4g1md6J4ShAdP3JcbgkelRGZlLqgsJ50FHAAD7QgHKrL8lELsc6lIIkeoOB2/XL9WCXdLkPOKCDSBTsnnaoRiux8lLh1GpVloh3vL8kwDioBSgDxBnQVoDNMbE1kjSYLS00lgYnpQQIEMFMCymN/8V0K5H1QNT+AxfHNhpFC4R+xZoMg4KI/ojmJu5a5zzmkCuO6ROEe7asFySTMEW5e04b/AJY/XBjzi7UoZWYCrUXBzCGtWHWg1MHnFWTZD3IrvV/LLRRSXQ1di9AY8JNA2eUVeIZZYcvqVhgkY9SQ8VFLei90TUwM6ioAppqmMZgkqy9g1GSYDk0Gwo9ElEkScPukqFPSwZD1zqWSM/hCfNSbjmntMeKCpmRsaKhOlQomQbrBZeR8L0nLR80P2oAZpQImz+QEh5OeQTlQ0sUIWYLAzme02Zf6Wv5MAaq2KWpzLLTGO/O21Cjg0zLK6YZbC9GTAAAQB+aPr8oGRLZAy/V0vWuBmfNWA1Te1ABBYMqROdg5nRLB2Wh92rKfUYLstA5lWUuRsVKIRjCzejDxRb/zyYsJiBzqZ6tQJmFtdwqFteEuPNDolWGanldmr8KzE/CmNWxFw7SpLBjKfMYHSkthjJPy3SjnjFRglMSNhe/JlPmYItmxk1BzMaf8GSKNFyy1OlDNhJJeY/8ApNvyPkVddFbeWCfYU+imdymE6CE2Y0P8m8GJLYLFZgy+SEX/AC4h7z/TIaZEYNSHOCafYPCgKvDSfkKoyMd7NGTAhZOcX6mkzv4syZJYOylMvu4K0LZUzc38YKHvUgxiZkREZCZ3ooUYDFDSJMtT3h2RRDu9bePipVmjG+gAaxQ2wxPhWM0NuDHQMSDqpCk0r1Nw70uImxNgEEzmaCUVrIDC+uLSgNXX1XKv80Gpb5bkjiJklAe6RkjCufwbR+VqZ5ZQToYBqA7d8EU6K1Kp7m3M2C6dKeJVviWWTcuv5aVYpUZmLxjaf0J4Qwj/ADMvrEIOC5hsbiWN9mmRERsAMdipGuUgzCGKaxzzCCl4tDa6sJ3WyaHRb6YZG0NbFVnaKHCCrklELECGKyNSFSCymWbqY9fwYiG390pUJMoqRbBb9HCkowEzAQmChvj2pF2MyZY0gYBdsqYByCHypMMHzUVgioUwO+Tv1qx+r3gS6uuT+Nl2ooBKvSrA52xT8g5NAJn4WhCUTF4mV8GzUDQmw8+LMzq0VFoirTDS9rag5w9aAZBZd7KCjtpmscQbsUWP5WAaiY/ktmLWzTCXJs9Eou8FffI5iJMmrR7iWFwo02yifxvKoiWkn+qVeI6IJ9fgoEtgzoGUjpnIRu7xpVqxJcX7k1HUSkIbULlW8tBqC2YcAxcsCkZo2Ibm2AvaJuVBV7fKmhkfgBk1cABiuVFdcs3cy8u/cUUwQggZKwJCBnc0rS8sQIDsf7Crm6VrDF5jTvS0B0nI1btYAQlS5YneaTx5vpyZQ/FBumCNW8dqAM6UhvLB1odhMNOSfi9SCLEGxgd6jrnYcmw+9LAAwWnO4dKtH3LsmFQDRm7vZ5rFa6G6BbqYKAhEyUZN7V/yn9r/AJT+09DETALd6kM1Zm7QM4lmks0hAilAuOzHWlqliw26/wBVFggunkYu607v4b6LA5XoY2QeTQCx/pzlkEGqtirD3GEncsNyaTjguTQMfcFtEqJOmyCyrH0nlKDHsztto+bsH47cBUXUnB3KknMRXnV7zRqBEKG91eUFDqliTk5IbutKi8IJ0WvDkVcZqAJpiLu0sTLqCalo61mZ95nEfKiyreCeH8ZThkBKu6eqHmi8AxFgeP8AY0YGF3mx+TRsXuBE6pNbESAePws9WRke7emQMwhDvABuTWDbnCxqeC0h4pJkckDZkoG2YybQs8ilYaM8sb7O5vURv2XW78Fv1crKN707ZZLw5oTa1RTMZaNBd27Qlj1GESSEB2pYKGJWtGAUADvIYupIKZmjhm8n7oGwrAfJKr86xADf+UKEuhj4CEmhCbZsjoKTUHGMIk8oogxnhTjpUkCEmwezSb4YXvsKt1E6xXWDhOk2kKmdkTXlkUKZF+eBakMnwQPO0pMRngrRbdaMHrIEuqpCjxVu4uhGHehWg1u5/aqLOXhg0Fjuw1KCC/8AcHq/v9FrraRvypWiKjjoMeKmCLiBJtALUlI5jOu6JpixRkiagy8qE+fboUTxeLCg6DnagLc96c1j5odRxq+QpZVVbqp/Kb3KQPxUGIn0QUIhuKINdtJBnsm/KUPdmHl5WmGJsUFytJoTLRydyc91LvQBtO5IPalN6YA26F+C9Fr/AERYpiCSkRVMFX1XvH1XvH1Uve8YU+KBABYC0fl6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08FMOhV1RLkJ6uDKmbhcMR5luCoerDBkeO3XwIcDujY0sImMfPAoNDFNUx3FLSTcGyOvyncS4JKOCZA02mkX98H/YC8YtiwZorJslyKgXmK2dX2oesSmRNn9kZJ1n3nxFHS9gI9ZezY7VEzdBYMk3DKf4SNeCxFc05q3eEgqrid3i3UTvWQZneNGe+NN2Xc3l6FlREGSFI0VzPMqCP/DJMWlwrzMPoyq0CixafCoGpdK7pKAZhL2T4oju/FKa9OBnRIVcEn+lkxX106es7qELCAwWqMuqUGYHFuLMvm84pyIQBkZFnHPHSggEAEAbcOzNZKJHnSCReZhzYtSrFwcfMWlparsx8GoAaw6/RZuASRG4WoWBS4hRQfB915yKztmKaoaTHtg08KphD2mPFagWJHsfs/9k=" name="Obrázek1" align="bottom" width="89" height="90" border="0"> 1

1. Otvorte Mix2Vial balenie vyklopením viečka.

Nevyberajte Mix2Vial z blistra!

2

2. Postavte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný a čistý povrch a pevne ju držte. Uchopte Mix2Vial spoločne s blistrom a zatlačte hrot konca modrého adaptéru priamo dole cez zátku liekovky s rozpúšťadlom.

3

3. Opatrne odstráňte blister zo súpravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a ťaháte zvislo hore. Presvedčte sa, že ste vytiahli iba blistrový obal a nie Mix2Vial súpravu.

4

4. Postavte injekčnú liekovku s liekom na rovný a tvrdý povrch. Obráťte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom a s pripojeným setom Mix2Vial a zatlačte hrot priehľadného konca adaptéra rovno dole cez zátku injekčnej liekovky s liekom. Rozpúšťadlo sa automaticky nasaje do liekovky s liekom.

MoRiDJIqSEdkl1AKwgmYp4VMQUgwIAmfft3e3a9go7iiY42xR9eSJAWwvXpGp8ckDxroyBDX4sqZIyVqlhZPFY1coDyinlyM/hZte+tTLM2NEmTlrW/Nq74ii5V8jI2kX4sSIuzJ1/vK+CmNnUGuRtUVUFEmtw3H1zV4hCn1yPKnqjB8wURMmPCpwVNey+zJLJM4WlKJQlQKJ0RufaP7NfE9iD0KaCIhpOuxPRFWWMo5XxOgvjIlDsQ71GYGU2wrJRiWEEQZjujmLNmyTPi1713VmVXnVgLPjgCtLUQmvHIkFllnlncPUlkofXYWKEeEfH25SoIFNfiRqbYiHqYqcjMIZBCH1x2UPXii9JLnvmUELiJ442xR+izgCkqfXI8qakOiX4URhMCxdFL38CRd1LKvhtfIsUHtrOuFL5eNXy8YoNdly4atFF+y6VjE+yCYn3wLVJsrVJsBj1KeXMv85yq+kwWNBUhwdOPFiU6eFw8+uj+1L6TJ/ZUVwpdfJrkGVJrpLU+nPjTxp4+xpEzFiyNasXJ7V8eOXzAavmIxfMRi+YjFnYDVm+OWbmwynWRrk4iZ3Y0ed6ZUnSJmulOUetx4UVMDEpImRCKk4jpxP8AW02IXufrxDXDekyf2a9xv0OijenVwb1mlAys0AOVnXBV8twL5biXy1GvluJY1uBY1wRY18LCbSgNTa0JqbDEz6iPLKk4jp2f6WxMDSR4JJK2wY/EjPSJP7Ne43qCPLKk4jp5/wDS1WwBd6oDu9vpE8b4p6u2yCoCIiY+ntLhkbFUMyyq6e5Z7FqO/wAQd7MSMKgkrDwimGDejm10BzDK+cJ8M8o7xdiUBUBLejKtBRUbckFpjHSPraVsPU7Ez2T6l/t1atAMHDVprq8vGcOx6PnGHYMoIpUTXFCprstzBdGwqHY4sqK1CmWM4dj7ec92JbMOFT7GzCJtiyV+UHSEEZEBHCb1OyRf89dl9sHsva7/ADR2fs+lkVAZCn1x+FLWmQr8Jr3Myy0NjTdgNwm7JMsbLhY2SJfMkC+ZIVnZWLOyvT9hLcn3Bz0+aSXsgrSyFBrbkMAMJ1lzF4tXrsvsmdmcYzi2rshTU9n71H6ZJBFMn0gD1JrcOU7W5U7XzcLNIfhZqD8L4UcvhJyxTH5WKE7KZrhOUzWmKKiCjUY0EPXyMxJGJJkGy7ZoWERGhy1hVXZNOi/Wb2DwbGtn94r+0keMqEgYiqMrbNh0f6xsEHiB64R9JI0ZcJYk9WTW27DMfq8keJYo3PrbFrsOb9E0EZEVhVygPrbzGV+f1fYhfZmoS/GD+lzcPbY0eWKvt5QkOTEVH9jOe7DHtkb+lljNLFDnfXWGM4dj6rCniMTmF1ZAN7FNjGe/H1X2c4rAT5QZBS4jIf0vYAvZkoTfFH+uWGOeMzX3sQx5Ve8W7FIWM9+Pov8AjKuvYfHhxVUWBYRHRfpU8LCIXYmq7AYhhQ/2CQhy2l6/NGoSzK94+xsyoDBycdl/xms/yMCiNiIHJqya21Yc39KugPehqWwwJL9qYeEhpGuxOU1OdBmOxOGzHsk2FYXERoes/wAkQPGVEdXzV0tXc4I67JEDV78IviIffg4TKwRC70m7rfAfR2Xit+5JDFNiSjBepNbjVZW4AZ2PjbKyzqHh5q7ru6iYmAfE+xDsUmwluUlkZKnSPf8AU2WRijszYlFsRTVBsA0ihIhnx6G9jZGHhSVpVZZtOj6LOO/FpS5jVXcZGTXNe3oySoRIyr+eZZy6R0FQbOiARw1nLexkb5FivMcvhhqdXmNTo3s7G5b3j18JqnqjB01z4nibBNGoCIiY/QiR4yoSByKoyusWHw9HaUuJFXWcte+GaMiLoTzWAjkEylSg0cpGBgRxMXVjkSOOOSeUXXVDWhwLu7vozjvxNWBzorXcpzZIJKewybAVXDFo+llFwMVKJKGXGaP6EWJGZBNCTVF1tnGczo7OoYYhTCKwgUuIyHoL2fMtlQgNf27Bh2LLXp4WP+zsE0Mk+utd772XoDB36/PmM/0MkaIuIwKesIrrphPSWFZEezDiqosCxiOj+/dQ+FZ68Wz2Oyzr8HQSwyDyi3hUGIdhFemWIb1iWNy9pqzNE1SWQUam2EViJuyyFAPKTJXAMBH7NhLY9UMOZLH0SSJk0djSvGVddvHUUsc7Ohe9sbLWywdJR10sDvv2dfg+BzZIJQb/ALlFPFOxECwlMI1xS1J0Scx7PoZG+RRVB0qH1xQDQjMUxEI7T77L8RRPnkrgWgjejWFHGQmSF1ZAN1CVj785EY0J9jNYy1dNiDoja+A5hlUQFiOWSF0F+XEotiGco7QKVNkY9flZHgyvcxu/A8Lex0sbFJaBRKXYh2qe+MlUkj5XgAvPmDBgCZ6QQNEVGZQzRIWzLByJdCkr8/cMNiCinnJtCqyqYE3o7zihImzGT62pKY6JPiki7GkTNXvpa+Imr30tOImd2RwyyqKlOkUGuK6DhDzrfnPSygRzMFa/PGoyTK94+x4UNkHP9mws4gGYaValgV0QMfSXnFV3JdrhR3rNUC5Zpa/K+BgLFLX4WKoFqaNBH9Gy/wBmt+c9NlhjmaRrw8imojIk2Y0F0ewGMUey4QZ0R0fbZ27BMCBkWZAokQcPRZdhuH2IcaffAtVjdRmC13Jfd2X+ysPwBMzYQ3JlsDIo5opfTnNw7ElYFIraqGEF1n89lpdewq6rkPfDDHBF9+UqCBTX4cal2OdyktjpU975M9tdyX3dl/s+hhpUSZdntTNjJwo9khyo7kGRMljlx6TsHGaz+c5w3Fpc5mVXT5JTW4Y37pB4oqn2RT2phC/P0RhEzKOiOema3JlH0sYYVdyX3dl/sqgWHzP1pP18xqkqzY05uW5+jGe7MNoZAodjkwoLgKdYz349F2DjNfkZCyztXnOqqXu+7nOG4KvhoUTblk/RBWlkKHW5MqKiCjUY0EP0XnFV3Jfd2X+zW/Odr2MkxLTgyqXW2qelNhTm5Zn6BzSBcibC3KjlZMz0PYOMZh781dO0X7pl9BAijiDHdg4k5Th9cUAAo32Lziq7kvu7L/ZrfnPrlgimaRrw8iKqSxfpFNnDfX2EZ8XoRYrDBwKuEH7hZ0AbD7ac3LInvahhZi5A6GGJNbhuPs3nFV3Jfd2X+zW/OfaLqhS0bUEB9jYXyNQ87xpxSGFj+m2VrGC2aaQmUWm9mIsv3h1ZUPMUMEY8f276aNtfXcl93Zf7KCaOIv7llRtfhj5IJmCQW480Eg8tKfgQj8+mWlk0GP8A6ETVlOwVbCX7UtTX++kYxhrft2tz7u573SOA/wAWP3dkz/6FXXEormPbIz7d5XYkjAKyGYUHAfAaFKFNTWvh59KJIYKPPO8ienq/dWIyTxTaWLEVX9s2b3cJrXSSNpYo67/eGWttoi2/bKLhDiPNecRS1zJBbIL3ErXCPah+3nGHYIj8Impk8SrLEjMgJHeLPSH+8j+k7CV7ZFGD7yT2GR+EbSy4kq/tmw+8BYzlj6+yiNjs6dpalhkgkFuCxlBsUDlHZByprmu+j8KQwaJS3wTERsBEie98r62kdKppoRIbIz34vXB/Zg+3nOGtIk8UmpZ4dWrwH3gYQnIhWM4c30gmXxyaaDwa1xELHYzjONhE9mSpsPciMZw7H27Wn94dlr4ZBb4mFfFKw5klDBNianOhT43x5xnuzgmfC99KWSycpz3PWMd+Yq0yVQ67JlRuqaxE7HnKnIlJfXU0hLmNaxn27yxwyMAXJhmMYxhZx34Ki8Aqnl8Wr9Hmz3QI22e6FCHThvGJgtRLCveBNWWzwlDPGRH9skEcxpOuyNUwRI6a5zMx2ZsaxfGL4tG9e/hL3quXvoOFizHavjpDVJcnSJ80sqjhkmyPQly5EphRc/b/AArK8a3DGSTzVoDQR+255bXc/wDz/RyMd4qFHcURAJCNDb1DY2glvCIziA4U+mlDQ5Uwsgd/FKmva9v3JQBZlJQBPTtaYna3Ks64Uvl4xfLpaxrc6brSZrojVHVAxprWsx9wu2FERtsQahApzJAK6ICP6DZfGN1zyPo8/l1rjcZLWcd6tgfciteL/wAo2jgIRVeQHkcucVw+xoexFJ9AlnigwRsMDETallKGCQh4evKOJkLPoti/dAVrnkPR5/LrW/M9lsJ72FBM4eeGTE0KzjvwVSCkIiiLhTmOY6CxLHUOxy4UV8FIoyh5uofKyLEtyDEpdkwp7o2dZzl2R6owlDa7ExRQxws+mSRsTLE5xxK1zyHo8/l1rfmu2yH92PoJ/FB+iSGOZs9CJKpddIapa4yFfhRmExJl4cxM2SXCbskCbfAuTbYFyaaI5Ymjyvz9eZGYTih2p1mC1OvAGp2xi4T9lypNgNepLI2VZznOYhp5lDQGSKHXIWqAIYZE2Aoqm2RSXZz8uPLcveyUyzNjUewGsUOyMyrS0cc6srnHT3DcMtNc8h6PP5da35vt2SH/ADr8vsWH2JIIpVJSgyKTXIcp+tzYT6I5qdWGsTh52rP+OzH+F4si8eZe8Trx5l40qy5zu1sUjk0At6ZSnuTNdKyma01R0ITFEEND2klwiRmXhBGWtfK8ehLmUWuDtTaSvws04GcPoQXJ+tNU9EZEnxvjdrkz8q65fXPIejz+XWt+c7b2P26sGbwDvsOdhuJbgGFSbJDhO2SdZ2A3K+PHLGwG4WNhnym3grlGZSzKMKtmx8KBXwkBfCgV8MCWK4PCwKPhYjY37NlbxhqaaQiUGilmQ4kArfr2TzOtf33XL655D0efy61zz/bZ8Yhb8iFC2ghX0l2QwaJ2Gd6knlmzENNOo6I6RN1qVY1pi+W4VnWmJ2tPT6A1qlBKhTXuZmC7NgQ18LMmuw7H27a393TGSTzV1PGJ9rZPMa35i65fXPIejz+XWuch22XGtx3vK1+aNSRvicPZliofY2ZXxULwjbyafLGPmeNr00igqQx8Yx3Y+xOAKSidcblEgkiIU8gPIF1CV9q4tPdWxRyETV1dGBF9rZf7tb8zdcvrnkPR5/LrXeR7bDjm57nWlvkKSO6FKY+kDKaRTGQdlfTSFoYSERn3c4w7BlDDLiceUaStunjZjkbKz6rM9oA+cvnlq63AMP29l/t1vzd1y+ueQ9Hn8ute5HtP49X3JMHmkjZI+J1KXIUFN/dWcZ0BA0RUVjWSgOrLN4MmDxM4dbAsT74FqfsY+MP2WTKffHPU08pElHXewz7my/z1vzl1y+ueQ9Hn8ute5LtO49XvJa35e7xjFrrnkiPM1XF9DJG2Vh0GBjU2KR69zIXur0LX4Kksan3AeshYRY/d2X+WueduuX1zyHo8/l1r/J9p3Hq85LW/K3mf/ra55ErzdRxXRW3KUDW/DrcuZ567s5UP9+x+RpOX+7s351zkLrl9c8h6PP5dUHJ9p3Hq75PW/J3XL655Azz1NnvqeiteUoOMtOToIYnA3P8ArUweY2PyNJy33dmWu8jdcvrnkPR5/Lqg5TtO49XfJ655K65fXOPO5Ck4jorTk6Hi7Lk9f4284kbzOx+Ro+V+7suP9dd5G65fXPIejz+XVDynab/kBXHKa55G65fXOPseSo+K6Kz5Oh4ux5LXuNvs91YL5zY/JUfK/d2X+vXuSuuX1zyHo8/l1Rcr2l+SVxymucfc8tr3HWfJ0PF9FZclRcUdyFDjuq9g4wPzux+So+V+7sv9Wv8AJXXL655D0efy6pXezbdpfklb8nrnH3HK69xtrylBxnRWXJUfFGeepOJ2HjQvP7J5Kj5X7uy/06/yd1y+ueQ9Gy7DcWN632UHL4BnaX5NWvJ65x9tymvcbb8rr/G9FYf5saPiSvN0nEbFxwH+bDZPJUXK/d2Ty9Byd1y4Z84TwbaA30UoqISI+ymOeHXTnOe32HqqJwUB2F+TVpyWucfacnr/ABtzy2vcd0R3IUnEEeZpeI2Ljq7ktk8lRcr93ZPLUPKWUni2MFM4queySCWtvfQzDIwoCy5TJqulzOmsaxtyP7vY/wD5Tn+5k9hXlFY/5P1zj7Lktf4y65fXPIdEb5+k4ib+6l4jY+PreT2TyVFyv3dgLhlwAT7qRjGXuHhwOMbXwnMMDlCmqbfwM+gSSNijPMcaTTVXi9tyD72JjPdlze5VFxiLGM9+J/Lo7/Jmu8dY8jQcZecrrnkuiM89T/4qZP7Kjitj46r5PZPJUXK/bmnjHjsLuQhQDykSSNwx9AF4s/YSLGXCYJIERR2WXegbCYqoL30vGO7Hbc1fgPjfjCkgdG0OzICTb8aaFFf5J17jrDkaDjL7lNb8p0Rfnajiu/vzV47qzY+PquU2TyVFyv2j7qEVElTFyV9RKWjzYYogg3mkQQsHh7bILBorcvhkCJwWJ1uc92CZskE0w3u9f9Dm4e20qHCZGLeNmOuFsGS1RsKbDI+QjGWkUDMtrD+QoOMv+T1vy/RFebquJQGO6u2Pj6jldj8nRcr9gs8cJp11OUoBpSZBqkYCOyuXlIQOU2YQOMKD6b4fwT9bn/z1p7/Yr8Y78tbhrfpzjvxY0KxmSCULYFHIyVpGfaJpeJu4PBstbn/xsHJa1/V0RPmq3/FOgeP2Pj6fltk8nRcr9RJkAjS9glkX+80gVA+RTWYVbGUZOY+vqJjFAPELF9WyN/8AJRO9m16204xue52M9+PrMrRzcG1RAWYCZhnZ/wA5rm+xW7FB7Q1VP7vZbDyOvkwxdHP5gD/FKgeP2PyVNy+yeTouV7c5xjBNyIOib8mVOy6V4tJPLj3ysq8F2hJiHFmKeDRRQrGMYx9exu/8dRyvW20jWVqqCPeK77NhUDSQoRvshnRYnB/CNAksx5oJR3DWJQqH2NmVAcKT95zmsxPdhQp7vbkD4NBeQ2TytLy+yeUFJeIRjZJVnZJu6W9OkUk8s2YRpiHYr4IViyHERBhBWRwyCsi661qjjZEz7OwEeKdWysgsMZ78dXNMyCI855xCqDvcivs2OfZrV3d2LOTw61Rzyw5bdkew51dOnjdyc3Lcw2JcCi2Mhqj2MZyZcAPTTBXrEjMrvwvbaszRNTrMJidegNUuyNUt6bIpZ5Z8wiEEIfXZnKVjYq9CeS2T+ij5UgeMqGTW4srOtzKSlxAsxVsS99gjUpxM2GRvlcPQlzIajEgWMYbj7RxbQhnOy9ypLPLXdXeH+POIC8qLH5LFcJPT232bjPs1ULfbnWwyezX1kXjWU9SFOptbU1MdCnMczPtZ7vstje9MrjHqKgMkUWtx4UNQFBnH+MKRmJY3szHJVS+LWbFE5woJPuZj9lcpL816kOKlX5UVaZModcncoaEOJRxMib9yeeMeI815xDhXsDrhcGFzwPGmpj/ex+ptC/dAY43TSjisHEmjzDNBFHb0xA8gs1Zd+ysZ78fVfO9mrA5BbJJ3za7H7R/a5rX4kqQZVJrg+VJrc2E+jPangFxpzXN7fbcmlTsXxY7C+MWC+NWC+M2C+MH5XxQ7KyeW5ZImd2a3L3jlQYJGdjLXB00xkMetsUdIDGoh4YegKLiDiOsJTpaqqyY6/mxkrXIO+W+C8YcErIZeM4djqNhn9szXRvbnWwCeGTRne7kmBQmxGgzAyg204WRDoDGfQdYRAxlmSmzUtdI+dXUniWmtx9w/2c/5ThoHJ1YE5Zpa/KzQg5Xy+Evl4NfLgi+XBF8vBLFACsUdfhYqgWq/EjgVBL7FirsfwLHXCOiPu4hlORKTLWUmZVPLGEJI900tYJ7mDnGHYMg92LoyPHruosJPFsKOPw6tEjsKHmidBNUWfvcckTJmH0Lo01z4Xh7A9qgIhJYrK4YIpJHzSVlH2W9v4OIYZCJa4T3ITpryLxawWXwC1sA/iBV5Hux33y7YURG2xBiHFmLkApoRFnOMYt7D32ekr/Hn7Nij9k3WpP8AfqJe/wAWr4zsta3BsTXPgmrLVhrUXWjmYMpiBVHI+J+bwzI8UUhEtbUxh4Vvbe64jjknlra1gEXTzx+NBnHdkCXxgJY8TRSR5ilqiPea/wC25zWYJvhYUXblFKKGSd4evKKKOFmc4a22tveUADIdNDCyCLs2X8673/EOoMZ4ZtLJ7dX22lQ0zHdJBLXXrZF+ewqsFLViD7gTrTP+6tbfAqa188tZWMBi6m0i8Gy16b2wVfj+EdrpHszfYc7DcT3IUKI2KZ6mJmIcOCQUhddbhQwRQMRBMQsdjaynZBr5TpBhoxIe3Y395WtN/wC3UX8Hh2GuEfSfVwnYKCmDkBt5w0JYDmtWwZ77PWsf62MzoK//AGke5uWZhsSx1Fsc2FFfhyKIqCbp9ji7iNcl9kpX0LZK4B7oz/oznGMS2YUKm2OBqmvzJFLPLPmEWcjI+vTvQ9MGOsY7sdh17DAiCZSpK6lkJzFEyCP6LGf3iwoIfDr+ovBfeARSHCkxSNmi+iaGMiI6gexf7wyCbBLGrMhhR+uN/wDHdcQJjvMlhimxNQhyKXXJ2qWtMhX4UZpUKjvzWJmypmwBuTLQF6ZPDJ0Oy/00LfatFeZ7qkLLWnPugGJ+xj4UmyTZUlydInyyS5ZG+XMVKdKodbwoKgKBYx3Y7Pwi7sUZGWhJiGEnLeDSwi/VdGe7BDQOJIijbDF1NsD7mVR2PhP+ouvHMwXQkQrOM4zr7e6tvM91SBjvsPokghlUlIDIpNaYpNdLapKk6NPhlj7Gzyxptma1Nuj2puwm4WNkIWNlkWNlwvmWNfMkS+ZYV8yQr5kiXzKxZ2ZZ2WVO2MpGWExy1zkFsXHd3flgRUiZSHvUetzZUeujNUVWFEsYw3H0TEQjtJ2KJiJsSi1ANMS4PX2tTI2RM+maZkEJpbzCaEDwo+qMEYYOQPILNUW+JMfVJI2KOaTM01VE6Ct2Dv8AhscjopINjlaoLkKZNdh2PrePDIn1QL06hByna4LlO1pqzrT1nWyFnXTF8vmr4AcvgR6+AnL4Acvl41fLpaxrc6xrTlZgtAm1vGfeVseM+402e62+uUmGDE+wjRqe9MmT3ukcPUmEoXXx4kxjY2/VI9sTLSzcdJVDsKP/AB1luLFOEqu6X5+nYCfDFrRvezlsMrWhhQYJMn14hilGmgzHNLDmG9NiUWyR5UVwDKmva/HSbDnvstZx2XjPaqgX+wd2yFDwqW+CjUuySZU1qbOv8uzBVmEKDW0PXii/ZnIjGisbOQ5zBZpB6+XwbDrL+Xw64MfJZRYUwUlfbyhocqEqPttCfej9eF9gcspgY5JDyp6Ws8BizjvxNVBTqbW2qWiNjUo00Ka7Lcx2Zsaj2ExqZsuEzYQ3JluA9NMGesOa77167vtdbb/51Ys8Suxn2XP2SXKfenPUhZEq/Kiry51FrpLlDrwrFCIOP9s62gDwUXMZJWU7ylMOz3FQP8SDq9kl759ci9oqaGOeOwpJR8wzSQSBX7HprsOxale6gQxZmmjjbBBY2Dz5qSt8d/1yACSqSgCepNaT9eMan1B7E8WePs7+5NJnasWJmFi2PwsXlhhfHjl8fOXzAavmA1fHzl8dPWbqwys2p2U44tyc7L863n/yqRmJI847si0MpMLNbhwo6UGNRwRRfdIKhFYdeyzJkck0lfRti7Z2eHPVP9ur6u5k8S012P2Quw6ogMRdeQG4U4gPNhZPPQRXuZEmwlPwhceyJ91zGuTgRXp1QA5ZogMrOvhZXy4KvluBfLcSzrTF8tRr5biWNbHWNcEWNfBwsUgGFdDxjG61n/n2GN9g6lf7VV90gqAVpewuypJHzPCpJyEKHAGzttG+xZ0Du+s6sl/iFVEfh1fbnGHYMoYJlJVGxzM10nOH67mOJQ/0dZsmP/ZrWf8Ap2XLPYtddf3gfbJuBB0TfkSpznSPFoyiEHVjB/Vdf4ttcz/4Oqmd7EKGb4Yv1kNy8Z7HRuHtzB0PscTlCaMR1ey4/wCmuZ/9nZsLfZsNaf8AYznuxNbBQKfY35U5xJKhHmIcNrsrkLXjCfYvsf8A1Nbz/wCbqrJ3s1sbfak+zMLARifXYXoimMgTm5bmGwLHUOxzNUV+G9RGDz9PsuP+dJOyA9r2vwtlZ/trr+47t7+5S2QcKl2OBqm2AuRSkzTqKCWbMGvlSKCiDhTGNjb9m+5TW/K9Vc57qoTHeb9yWGKbE1CHKpdcnapaw2FZxnGYzSYVHfHMUey5TNhDcmWwL0wiGTodkx/40yR8eYrs6JH2mT4awlohz9jHwpNkmypLk6RPmklTI3yOipTpVDreVDThQLGMNx9y7z322ueQ6q94qux32PQSQRTYkpQZFJrcWVJrpTU+oOYnjzR9jZpWJtiYxNuj2rGwm4WNjJWNlesbK1fMsa+ZIl8yQL5kgXzJCvmVizsqzssizsZKLtCDY6n/ABaTVgc6m1yFyJpCx2sDJkTKQ96Zrc+VHrozVHVBRJrWsx0Ftyuvcd1V7xVbyXTPHhkTqoFydRAZTtcFys601Z1p6zrZC+XjF8vmr4Acs0R6+AnL4Ccvl81fLpixrc6xrTljWokHUDhydTb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8XXf4sv0K25XXuN6q94qt5L9Ct+V1/jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr7i67kf0K25TXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94uvd7Nh+hWufatNe47qrt2W1WM92R5fHH/AECSTEUcj8ySUDsurOquo8yVi14nxBP0C+I8EBULHMrOqkZiSJ7csfXF+5m4zjOPX7Qz3w38oaLwBervBvAPVFYeIz169sPCiVON7zY9Zcie9Apj3RvrbFh8PrllYsAhkkdLIqQP3YPrbkH3UrGO9QzPglrrOM5nrVjZxgsmmkIldj2VUA++FdcUMwuAoV4hEUbS8f8ASCWvvWyL8+r5zjGLC9axf9J5ZY8B4FHkLnEFjDg6+xAYfBPDINNFJFY4KDnDeDbEBIOzGMx6oZajBo61INyKFOY+WWKuxDDITNXV7AIfQTgIjoihJg5RLPMcc1O2aN7HxPEvCh0LbiFeolXQgyKuyiFHG+V8VQwdhlpmVgokxkoIEQMXoc8ERMdhSyiqEiUZ8dmIe0igd3SwSwPHsShVBsigsBCPS57MMdEbGiDySlCPKQ6Cgy1stqKEyaeUh9fSykqGCMeP0Y2lHKRdeQE4YycR0N5AQx1MCW0ikMgTm5bmE4odQ7EQxRbCI9RWAc3oX4UlkHCpdiFaptiJepjCCExjpHD0RkyxUV4WJr6KFpBc5ThK4gzIVOOJ6VnGM4LohZ0VUli5Y90bh74uFNuK8vGamtMxNrk7VLVmxLLctzHPLEo7g+NM2MnCZsseU3YAnJtuA9YMGcsOw7o3Oa1ZMFanW4DE7YAmp+ysT9iKypLc6RSTSy5a1z8xVJsqh1yXK+F1YWH3QAuCL0uZOy57hacslCUgo6xjux6aRXilIjXMqatLgWM5bmG4OhUWyPWLmuIx7nTlJ+ujOUmtyYT6E5qdWGsT4JY+1s0rFiwMwsWp2F8asF8cPXx85fMBq+YjF8xlr5jLXzEYvmA1fHzlm8PXxqwWbU7KzYGZTppX9rR5nplWa9MoTnKPW5EzXRWr3anFTrwCDEuySZU1sbOv8uzBVmTofXEOCML6pMEMQpddGcpddJapa4yFfhMImiUdydGmbGThM2XCZsImV8Uq5V7dNIvcqiVfA696zr4SzrgqzrcK+WmLOs4XyyvlrK+Wsr5ZWNZwvlpixrcKxrgqxr4S+B17F7nURrxKaNfFauJO2ITCfsqfsZWVJcHSJ80sqxjOcxVhkyi1whyi14VihEHH9bfFHIpKkGRP10VydrTk/XjGp9OexOCKanRvZ2Y/wvGkwsFk4WLAzC+KHL4qcvi56+MHr4wevi56+KnL4ocs2BmVksnK8aTKz/nsbG96wCU5Mpj3puvGOTdaco9eEao6oGNMjZH+juijcsgiOXwwLKzTgZxLUhNTgBsJwkGFkeJPiZjDYmZWB4k0SDKaANlRVITlinAxjFYDhNBEamxRt63/xABIEAABAwADCQ0HAgYCAgMBAQABAAIDBBEhEiIjMUFRcXKxEBMyM0BQUmFzgYKRwSAwNEJikqFg0RRDY6Ky4QWjU/Akg5NE8f/aAAgBAQAGPwLmy/e1ukq2ks7rVY57tDVewSHSale0Zo0urVjIR3FWSNGhoXxLvIL4mTzVtJmPjK41/wBy4x/muGfNcI+a4Z81xj/Nca/7lZSJvvK+Kl+5fEuXGA6WhWsiPcr6jtOhyv6O8aDWrS9ulqspLO+xYORjtU1/oHCysbpKvS9+q1YKj97nKx7WarVf0iQ+JW+7sC4B8lwHeS4B8laPeXk8g8StlD9ZqwtHB62mpX13HpCwUzHHNXbzxdPeGjOTUqmuMh+gLAxNZptV/O+rMLPaqa0nQr2jSd4qVrWM1nK/nYNArV/SHnQKlbvjtLlxFelxXw0feK1ZRoR4ArImDuWL2sStjYe5W0eI+AL4aPuFS4irQ4qzfBocryd40itXlIYdIqVgY/Q5X1Gk7hWqnNI0j2sHO8dVdYWFYyQeRV+XRH6grqN7XjqNfORAfvjszFVEBE3zKupHucesq6cLgfVYsd1osVg3LyjvqzmxYWVjB1WrCPkf+Fe0dnitVTQBo5VURWr6js7hUrx0jO+tYKZjtaxX1HfpbasxWILGW/lXl/q2qtri12cGpVSVTN+rGqnkxO+rF5qsGsc2VuIAzlFtHbvrukcSwshueiLAsDESM+ILDz76/oQ/uqqOxsI+nheayuce9VuaIm/WsK98h8gsFCxvWBzJhYmP0hVxOdEfMKuOqVv041U5rmuzEVKqZrZ2/Xj88awcxgf0ZbR5qt8ZuOm20KuKUjqyINpLLg9JuJBzHBzTlHNJa3CTdEZNKwr7OiMSra25j6bsSwn/AMmkdHIrkm4j6DLAsDGXdeRA0mS6PRbiVUUTWaBzVVKxrx1hXVHfvZ6JtCwsZuekMSwb62ZWHEqqv4akHNiKuiLuPpNV1DIR1ZCgyaqOX8Hmasow0Q1MyyZ9CuImlzlvlJqkeLbeCEYaIblnTGPuVxG0veUHUk747ojEg1jQ1oxAc3VG1F1HwT83yq4mZcnahHSCXx9LK1b7DUxzhY5uIq4mZVmOQoRUgl8WR2VqDmkFpxEcyGCF2BGP6lZexjhPVxE0NGXrRhhdgB/crL2IcJ6uIWVD8nnIxytrarttboTiObSrh5rgOMZlcvAkjcrptboTidm0q4fbAcf0qsWjmIUaM3z+EepBjbG/M7MmxxiprV/DMN9IL7QhGLGi1zswTY4xU1vOha8VtOMFWWxO4B9EaI/Sz9kWPFbTjCsrMTuC70X8JIeuP9uYpJj8xs0Jp+eS+O5M76qh3JrvmkvjztKPmaLpqjl6Lq9x8fzY26UyRuNprTXjE4V8wTOzRk/hAIAbkgOO6Ko9XQHO0pOK4O4Ace5M0Yg8j8pt18huRo5gezpAjcjlHzNr3HnJJfhOorja21ujnbeGm/k2KJmSu6PduOe41NaKynPPzGteM8xfwkh62ftuVDjG2tKrFbJGHyWaQcJvOl283x4Lc6Mkhrc5XcnGvx9Qzbn8Iw37uF1Dc8Z5itra4WoRSmqcf3bm/QgCbKOkroVxyMPkhHSKo5M+Q85FkeElzZAjJIS5xQpFJF/8rejuXLb6Y4m5tKyvkefNOhJrLaq/JeM8xQngyiMVOVw8Fj2oRUvuk/dVg1hXXAlyOCuZW2ZHDEUG175H0XKoPuH9F/Nxu5K39BuNFrMFHmGNXELKz+Ag9+Emz5BuGOi1Pd08iyvkefNXb6nTZ8yn7tgXjPMUOoNiqlbaMThjCrcLqPI8Kpjq2dB2JBpO9ydFyuZGhzcxRfRXVHoOVzNG5h61U2S6b0X2qqZrojnxhXUUjXjqPNF1I8NGclVRAynqsCqu97Z0WWK5jY55zAIPpbvA390GRMDW5gqi67k6LVck3EfQaqoxU0Y3HEFeXz8rzuT92wLxnmKHUGzcqIrByFF9GO9u6JxK5mjLetVNkumdF9qqlrhd14l8kkZ7wq4CYnZsYXFXbc7LVW0ljs4sVrxIPrCw0TmdbbVeUhmg2cxYSdg6q61gY3SHrsCvS2IfSFdSPc4/UVexXLc77FdUh++HoiwKprWRsHcqozvzvpxeaqu97Z0WK4iYXO6ld0o3Z6DcSDWNDWjIN2fu2BeM8xQ6g2excvaHNzEKuA707NjCN3ES3pNtCuonuYeoqqZjZRnxFXzjGfqCrcyOX6h+6wMjozmNoV60SD6SqpI3s1hUsFK9ugq17X6zVhaP3tcr67Zpar2ks7zUr1wOg8mrc4DSr6kx9xrVhe/Vb+6wVH73OV6WM1WrCzPd1EqqNjnH6RWrYxGM7yq55XO6m2K6bHGyr5j+6skMhzMCqgjDOs2quaVz9JWDiNz0jYFdUh++HoiwK5jYGtzAezP3bAvGeYodQbPbrkiF10hYVXR5u56v4HVZ22qtj3NOdpqXGB4zPCw1H72FVGW56nhVhkLuuM/srySRn5WDlY7TYuIJ1TWsJC9ulqrCvaRKPEV8QTpAKt3s6Wq+hjOitX1F8nq2B/mrYpvIL+Z9q4T/ALVw3fauMd9pXDd9q4T/ALV/M+1WRzeQVkD/ADV7RfN6sgjGkrFENDVx9WgBX1IlPiVZNelXkT3aG1qyjka1iwkkbPysJK92ixVuZGOuQ/uqhKD1MCwMBPW41Kx7Yx9IVcj3PPWa1g4H1ZzYEDPMG9TbVW2IF2d1vuJ+7YF4zzFDqDZ7rCwscc9Vqwbnx/lYN7JPwr+jv7hWsxV5SJO81q0sfrNWEowOq5XzJG9yvzGdeNWfw/c6pXt2NVyvZ5BpqV7SvNivZozprC4UR8S4LD4lxH9wXw5+4L4d3mF8M9fDO8wvhz5hcR/cFwGjxLHEPEr6aIaK1fUryYr6eQ6Ar67Os5W7x4n1q83oH6I1eiR3csHRu9zlZvbNDVfUh/calnKvKPIeuqpYRzI++tYWR7z1WBYOBgOfGfdz92wLxnmKHUGz32Eja/WFa4i51TUryWRum1YOdjtYVKyNrtDlbRpO4Vq+Y5ukKxXs0g0OKspMnea18R/aFw2nwrFEfCrYoT3FcTF+VxEf5XER+a4iNcTF+VZFD5FYoh4Vw2jwr4j+0K2kydxqV9PIdLirSr1pOgKyjSd7alxQbpcFfzRt0Wq/nkdosXFXWsVg4mM1R7+fu2BeM8xQ6g2clvomHS1fCxdzalxFWhxWJ48SsfMO8KyeT8L4l32qylH7F8X/ANf+18UPs/2vi/8Ar/2raUfs/wBr4l32q2aRWvm8x+yxSHxLiK9LirKNH3itXsMY0NHJp+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzBvkrqht3IdQbOfZ+7YFdROsytOIqoXsuVh5dW6154LFvkrqzkGbch1Bs59n7tgW/RuqmDiKjiKtrZIw+SENIIbLkdkdyzIZXcFqLnEvkefNCakgGXI3I3ch1Bs59n7tgXjKvrJBwXIxyio7UKNSDf8AyPz9XKnSvyYhnKMkhrc5CaYYc/27sOoNnPs/dsC8Z3DG8W/K7MjHIKnNW9yHDM/uGflJa04KOwfuv4uQXo4v9/Yh1Bs59n7tgXjO7dMGGZi6+pNlZY5pTJWcFw5O4jhvvWpkLcbimxsF60VDcO5Af6bdnPs+kbEeqQ+xvjReS29+VPortZvJ44eg2vzUs5yXo3TuQOHQA8ufKziUsvScV4z7Dzljv1DJ9VvJ59NX4QPTcT6exNFka41aF/DSG8eb05jz5/Dt4yQW9Q3IRlIuj3+w9h+YEbmPk1I11F37fYbOMUgt0jcFHpTrflecunnrI6U8FidJIa3ONqjhHzGpADEPaxnkzz0wHKSPKx+32HR/NjbpVRxoPqvTlQinrkjz5WrfInhzerncx0ep8nSyBFziXOOM7hpbx1M9maTMwprBjcalweTR0gfKbkoNdwZb3vyez/FxCw8YPVFsrN8gdw2oUihu3+A22YwruF5aUG0ptwekMSDmODmnKOcyHOupOg1Fte9x9BquYm2ZXHEEYKM67/8AJN0uodSqPFNteUGtFQGIeyyjjG81nQmH5Y7/AJPJCfmFScx1j2FB/wA7bH6fYqNoRmhbXAf7Ve30Z4TEZoryTKRj7wiXNuo+m1VwyluhXNKj8TFgZWu6svN1ZsVTDvrvoxeaIad6Zmb+6uYmOe7qW/U+QVC25Bs81/DURu9wYrLLpXLLGjhOzIRxNqGU5/ZdI81NaKynzOy4hmCu3C/lt7snKP4uMWt4Y6s6EmNhscM6bIw1tdiPsVHEjLRBXnj/AGV3GS14VxSKon9L5VdXNw4/MxVx1TN+nH5K2trh3Kov31uZ6qmY6I58YVcUrX6DzTbLdnMy1VQRBvW61YaVzurIsFESOkcSBpMl0ei3Et6iaC/oM9VXI69yNGIIPfg4eln0IRxNqaPa/hojg2m+Ocq6eMCzH19XKaiKwt9iGAcftVy+t0JxjMg9hBaco9m64uXpDLpWEZe9MYlVG6tnQcg2XAu68XmsIxkgyFEwSuYczrQuL3wZ2WrK0qyYuGZ9qw0A0sKtkLD9YWDka/VNfMGEkYzWNStnB1bVgYHO63GpXrmx6oWFle7SVgYnO66lXPIGdTbVXvd27O+1XN1dOHysRazBMzNx+auIWFx6kH0k747o5PbdRqM7qc8eiZA01F2VNijFg/PKnxkcJpG5ZfRnhMW+QurGz2anCsHIUXUc707NkWFjvekMSwMpaM2RVUmLxM/ZYOZteY2FVSxsfpCvLqI9RWClY/TYr+jv0i1ZirykP7zWr4Rv0hYSjnwuVu+M6y1WUlnfYryVjtDuRXzgNJV9SYh4lx9ehpV6yV3cryjeblexxN/K4+51QFfzyHS7cqjY5x+kVriwwZ3lby5wcaq6wpXyRtc4OsLhWsJKxnVWqqPGXnpOsCv5SG9FtgVzDGXnqQdSn+Bn7q4iYGt6vaLnuDWjGSjDRiRHld0tyvotJ5ZMzJdVjvRnhv7k1PaMY61dxPLTtQjlqjl/B9sm43t2diriLZW+RVUjHMP1BYOd4GY2hYaFruttivi+PWCwUrH6CsJEx2sFxVzqlYOkPGsK00Ola66zKpjS45gFU4Eady9e4aCrKTL9yspLu+orhtOlq4MR8Kthi7q18OzzXwo+9fC/9n+l8J/2f6VlGb9ysgj/ACrI4fI/uv5Y8K4+rQ0K2kydxqV9K86Xbl6xx0BWUaTvbUrYw3S4K/ljGisq/pJOhqvt8dpKsozPFapi0ANujUBmUf1Vu3JeoDYjHHK5rTjqKqaC53Ur5u9NzvVclczuuwK5Y0NbmA9uuR1bsjRjKvjcx5GBV8GIY3lCjQC8iFWk5VLOcpuRyxlJb8t65BrjVHJen0Rkjwc34KuJmFp2oNkwseY4wsE++ytOP26nNBHWrIzGc7CsDM13U4VK2BxGdtqygq8pEg6q1fFkms1YSjfa5PmdlxDMFv7hfy4tVVOaHaQnymjR3WIVWWprG8JxqCDTDWRlrK4L/uVkkw7wrKQ/yVlK/s/2viR9i+IZ5Lj4/JcdH+VbSG/aviv+v/atpLvtVs8n4Vu+HS5cRXpcVZRYu9tavYmDQN2/kY3SVbSY+41qwvfoasHRidZ1SvGxs7q9yKPotA3JC7E++CkbO26e20CtVRsawfSPcXcrw1vWiyiC5HTcvmfI46SUJKZ/+Y9U6SoAMF60InG95/Kjh6It08sdG/guFRToX42/lXDzho8fWFcSsDm9aL6KbodA41bdMe3uIVzON9bnyrByX3RdYfc1SMa7WFa4i51TUsHO9um1Oe2Rjw22rKgSK+pMkj4LhZuCjjFHadKD2Gpwyr4g94C4TDparWQnuKtgj81bRh96tov9/wDpfDH7l8O77l8O77l8O77l8M77lZRT96soo+9WQM81ZFCO4r+WNDVx9WhoVtJk7jUr+V7tLty8hkOhq4gjWNSvnxt761hKQTqipPidjaak0k37b125vo4UVvco5sgNuhVj2rqaQMHWrmis8b/2V3K8ud1oOdgo87lgmX2V5x7m9MOCj/JX8U8XjODp5ddsGGZi6+pCSM1OahJGdYZtyqZgOZ2UIuozt8HRNhVy9pa4ZCqid9ZmeqpK4XddoV0xwc3OD7o3Iwb75qNEefqZuMpTRjvXJkdIbWx9mOq1cF40OVkso8lZSXfarKV/1/7VlIZ5Ljo/yrJYfM/suHD5n9lwofNcOHzP7LjIfM/suOi/KtnZ5K2lD7FbSj9itmlOipfzDpcuIr0uKso0fe2tXrGjQPZbSmjhXrlcHgS3vfk3C04jjUkJ+U2Lezw4r3uyexVvl27My1EQsEQz4yrp7i5xylAuG9Mzux+SDg27k6Tt00WA354bhk6kImYvmOYJkUYqa0cvdSqOL7525+tCSM6RnV1HY4cJpxjduZow8daJo0tz9L8SwkRuekLQrqKRzD1FVTMbIM+IqpxMR+oK6Y8OGdp9tzQMI2+YmyNsc01pkzcTgpIT8wRBsc0qOXKRbp5Q+F3zBFpsc01FMk+bE7TuMpLcl65NrN4+9KqM10czLVVBCB1vWFlJHRyKqKJz9AQNIkDB0W2lYKMXXSNp9gwUY4T5n9FCNlrnZVcNteeE7PzCZ6ML/wCZmdB8ZLXhXDqo5ujn0ezfRBrukywquCYHqesJA4DOLQq2Pc0/SalxgeMzwsNAdLCuODT9dirY4OHUfY3xowctvejRXG9fa3TuCYC9lH5T6M42Ptbp5SKQ0XsmPSjC43suLTuSROxOFScx3CaaiqoonP0BVyuZEPMqtwMrvrQa0ADMPYLnkBoxkoxUWsMyvylb3ENJzK4Za48J+fmPfI7ybPkdpVxK0tcEI6VfM6eUIPjeHNzj2sLAwnPiKwUr2abVeXEmg1LCwvaM5Cra4g9SvaQ/xWrCMjf+FhKO8aprT4i8tfjbdNyoOaaiLQUyYYzjHWntAv23zUyRuNprTJW4nCvkd/PG3S5cddaoKvIpHabFg4GN1jWuOudUVLCSOdrGtBzTURaFHNVVdDckuMwutKnPyVirT7V+6t/QGNXxuY8jBiV1wIcrv2W9xNqGXr5l3uZl0Nikha+6Dcqu4Xlp2oNpGCfn+VVg1j3B3yCNxz1Wq9D2arv3WCpHc5qvQx+q791bRpO4VqpzSNIT4q71za6uvceBwHXzUIo7gtGK6CvoojorVtGB0OVtGPc5WwyfhcVN+Fxc3kP3WKX7Vil+1cCbyH7ripvIfuuJl/Cso7vuVlFH3qyCP8qwRN0NXH1aGhW0mX7lfPcdJVivaNKfCrYw3WcFhZ2N1RWr90j++pXtHZ4rdqe/pElQDO2vztVakl6TiVFndf8An7F1NIGosot43pHGrlgc95zISUu+PQHqqhi5mkmPyhdJ7j5poxtcBb15dzAyEDonEg2kN3p3SFoV0xwc3OD7tjui9Q9dY/G5DL0XVJkBfc3WWpWUr/r/ANqyaI6a1xkPmf2XBYfEuKH3BcR/eFxH94Xw/wDcFxH94XEj7wuA0eJcKEd5VssX5V9SgNDFfUlx0NqVr5j3hcRXpcVZRou9taqa0NHUPZnfmYUAE1gxNFSmdlIuR3pkYxucAg0YhuYWUA9HKi2ituB0nY0XSOLnZynUqrBt8ymy/LicM4TXtNbXCsczx0YZb5yuzwYr7vyIxSdxzLe5RoOdXE9cbskrfUK7ud8iySR2hXUUjmHqKApDA8dJthV7MAei6z3M3Vb+VC/M8bkv01FQPzPHKHjpkBQN+sbkMAy3xQlkcGsiF1W4qqOuV3ViVTXb0zMz91Wce5dvBEAy9JBgAuaqqk8DISFRuzbs5nkldlOLMmu+aS+3N7lGg5lWb6LI8K8dWzKwqqRghnPcfPKiaO8SDomwqqWJzNIWCmcBmxhVUiEHrYuNuDmfYq2uDhnB9mWPpMI3I5Ok0FTMzsKrTX9IV8ngjzklB3QaTuSZmXm5dCItZ0n2BVXe/wAn08Afuv2QkpVbGZG5SgzfI4wMlYC+Kh+8KSrpFUbsxzPLrFUbsxu1OFY60X0Y727o5FczRlp61VdXbOi9XEw3snI+0K6Y24ryxmxYGRrxmNhWEgeOuqsK6je5pztNS4wPH1hYWj97SrXuZrBYOZjtDtySLoOIUX03u5JH0XEKA/TV5WcjrJqV/SI+41rBte/uqWDhYzTag6Z1ZGKxTyaAnyH5ASi44ya0wQUcST1WvOdYWSzojEsGypnTdiVzG3+IpQxudiasJKauiLArAuA7y3KPqDmeXXKo3Zj2S2Roc3MUXUd+9/SbQsJEbnpC0KuGVzNBVU8YeM4sK4y4OZ4qV06KN9fzD91g5Hs/Kwcsbx12K+o7/DaqnAjSsHNI3Q5F73XTjlKnh0OG5OM5rW9Ty3Lg41WFfEs71ZSYT4wrJGnQfbxhWyxjS5fFQ/cviW9yse52hqvYZDpqCvKMBpcr0Rs0BX1Jf3WKtzi7SVg43u1QuKuB9RWGpAHUwKWJldyx1V8i7pPKm1Ds3AQy4Z0n2KuXDP8AqxeSEMRqlf8A2hb3E26cVXKN+f8AVi8lUxoboG47SqPqDllcsjWD6ir1zpD9IWCo4Gsa1Y9rdVqtpMnc6pX0rzpcrSdxjA43L66x3bs2udqo+oNyuWVrNJXGOOhpXCePCrKQ3xWKtj2uH0mvcvorl3SZYq4JQ7qdYsLA8DPkVcb3MP0mpWubIPqCw0Dh1tNa48N1hUrCyQeavqMzuFSbLACL6oitMHTBbuNd0mIiKNz6sdyFbR5RpYVa0jSN2wrhu81w3ea4Z8/YsiedAVlGm+wqyjO77FbvbdLlf0hg0CtYSd51RUuLLtZyrEMLOuoK2dp6m2rAwudrWK9LYx9IRc41uOMqLSdql1DuM0BVlSTHKbNCEh4yS0+zR9XlN09wa3OSqoQZT5BWP3tuZircSTnPuIO/Zuz9o7aqPqIqu1z3KyjP8Vi4j+4K2jP7rV88bvJcZvgzPtVU7TEc+MK6jeHNzg7mEgYTnFiwUr2abVeXEmg1LCQSDrqVYNR6le0mTvNaMMpa4HLVamSD5SCg5prBtBUEnWQr94a1zSKyVeyMdoO5awHSFxMf2riIvsC+Fh//ADC+Fh+wKyjQ/YFxEX2hcUz7VYAFa4DSr6kRDS8K2kN7rVZvjtDVeUdx1nVK8ZG3urVtIcNWxVvcXHrKwcL3dYar65jH1FYWZ7tWxTRs4LXVBR6TtUuodyPVCfVjfeBRQ5CbdHtUfV5OXSODW5yi2ituj03YldTSF+n3cHfs3Z+0dtVH1UV4D7FTmhwzELit7OdlirgeJBmNhVm+QvQZS21fW1BzHBzTlHsYWJjtIXFXOqUTHO8abdyHUGxE9FwO7Y4jQrJ5B4ivipvvK+Jk818S9fEvXxMnmviZPNW0mY+Mq2V58W5YCdCvaPKfCVxFWkhXz4296wlIJ1Wq1r36zlg4I29dXsUjXKZpKl1TuR6oUEWclyc/oM9g7lH1eTFkNUsv4Cupnl2we9g79m7SO0dtVH1U7QvAfbuJWBw61d0Q+Bx2IgVt6THYirL2XKw+y7RuQ6g2KXu2qjdo3ar5gOkK2jxHwBfDR+S+Hb5lcR/cVxR+4rij9xXEf3lcR/cV8MxfCxfarf4ePyC+Jj7lx/8AaVx/9hXxA7wVe0iI9V0rPZpGum6xUmqdyPVCjzb36lUg6vr7DtG5Bo5IZJXVNCLI8HFmyn38Hfs3aT2rtqg0J+hHsz7m5lbbkcMYQkaTcV3sjUIZyBNkPS9h+g7kOoNik0jaqPrj26yagqt9uzmZasDB3vK4251QsJK92kqoBWUeU6GFfDSeS+Gk8lbRZvsKv2ObpCrjkezVNSwlUreuwoNBuJD8rt2kayGsVJqnci1QotT1VJGr6+w/QdyDR68jvr6TIwK7ldoAxDkEHfs3aT2rtqg0eqk1Sndmdo90WuALTjBW/wBHr3rNlat4mOGbl6W6/VO5FqBP0hUfXHs4aQA9HKqqNHcjpOtKrmlc/SVgoXuGfIsLKxmi1X7pH99SvaNH3itXrQNHtYSBlecWKujS1HovVxMy5P4KENKfdR5Hn5VWFSNZDXKk1TuRagUOqqT4fX2JNU7kGg7eRXDKnTHJmRe81uOM8hg79m7SO0Kg0eql1Sn9kdo93UcSbPBWIya2nonMhIOFicMx3JNU7kWqE7WCo+tumSV4a0Z0WUYb23pHGqmhz3nvQdSH72OiLSr2IOd0n2+9McrA5pzoxB10MYPUhWcTjUqRpXjKfoO5FqDYoNBVI0D2JdQ7kHi/yPId7jtnP9qLnklxxnkUHfs3aR2hUGg7VLqFSdkdo946KQVtcnQzGphNy70O5Jqnci1QjrBUfW3bqV1eZuQIST1xR5spVzCwNHIB2YXjKn0+i8ZTtG5DqDYqP4vRT6o9ibUOzch8W08gstmdwR6ovea3HGeRwd+zdpGuVB4v8iptQ7FL2fr73wBN0KXVO5HqheMKDT6bhTNI5EOzC8ZU+kbEe0Kdo3IdQbFRfF6KbU9fYn7N2zch79vvzK7uGcp0shrceSQd+zdpGuVD4tpU3ZnYpdT1974Am6FLqncj1Qh2gUGk7Nx2hR6w5EOzC8ZU/dsTu0PonaNyHUGxUfSVKP6fr7FIP9J2zci0nb74ucagLSVdDi22MHIbyCR2hpXw0nkvhz5hfD/3BMmlZcNZnOOzdpGsoe/aqQf6btim1PX3vgCboUuodxmqE3tBsKg79m4/VKi1xyIdmF4yp+7YFJ2p2BHRuQdm3YoNYp/ZHaPYpPZO2bkek7fffwcZ7Q+nvbljS45gFawRjO8rCzvdqipcQHH6rVeMa3QPcUjWUXftVJ7J2xTanvfAE3QptQ7NxmgKPtRsKg79h3JdUqHXG3kQ7MLxlT92wKTtfQI7kHZt2KHXR7M+xSezds3GaT710px/KM5Re41uJrJ93WxlTOk6wIGd5kOYWBXMbA0dQ95SNZR6TtVJ7J2xT6o974Am6FNqHZuN0KPtPQqLv2bk2odig7Ru3kQ7MLxlTd2xSdp6BHco5/pt2KLtPReA+xSezO43WPvd7bxcVnf7qtgqj6bsSDnDfX53ft7+fSmaTtVJ7M7FPqj3vgCboU2odm43Qou09FHoOzcm1DsVH7Vu3kQ7MLxlSaBsUvaem7RuybsUfa+hTdU+xSNQ7g1j7x7wb83rdPuRHEwuccgQfScI/o5FUOQT6fRM1iqT2ZVI0D3vgCboU3ZnZuN0KHX9EzQdykH+m7YqN2rdvIh2YXjKk0DYpe09N2jdk3Yh2g9VHoOz2KRq7kPXWfz7zehwYrO/3FfBiyuVxE3Scp5FPVn9EOpxVI1CqRob73wBN0Kfs3bNwKHWTdU7lJ7J2xUbtByIdmF4yn6oUuv6btG7JuxeMKDv2H2J6yBWLEAMaZGPlaB7uSY/KESbSfbEtJaWx5G4i5BrQA0YgORz5MWxXTbWHhNzqaWI1tLFSdDfX3vgCboU/Zu2bgUGsUNQ7lJ7N2xUfXHIh2YXjKdqhTa+7RuybsTtYKDSdm4XPIa0YyUWUQf/AGO9FdSvc85yUwt4MZDnH3kcA+c1n2xSaS2z5WH15Lv0Qwzf7tx7GuvXipwzqk+H1974Am6FSeyds3AoNJXgO5SezKo+tyIdmF4yjqhTa24QqN2bdik0jaoNKupTbkaMZVchqYMTBiCNIkvIR8x+bQrE1p4x1873kpyMvB3e0KVO29+Rpy9fJ3UuBt7/ADANu5W1xGhXtJk7zWr64fpasNR+9hXG3JzPFSrY9rhnaa/ceAJuhUnsnbN2j6Sj2Z3KRqKj63Ih2YXjKOqFPrDcdpVG7MbFN3bU2VvCbiV28l73L+Jp9VQtuDiGlC5vYWWMav4uUXo4sdef3j5D8oJRJxn2d+lGBbk6XKTSaOLz5mD5dCumgOGVrsRV02jsDvmbiIV7vjNBWBpAPU4LiboZ2GtfPG7yXG74Mz7VVM0xHPjCumODm5wfZ8ATdCpPZO2btGGt6J3ZnaNykaqg0+nIh2YXjK0sBVJc4gCsWlXMA312fIq1R+zCkic8B7qqm5ce5/FUktElVdfRVwy9hGIZ1vklkA/uQY0VNbYB7x4yvIb7IjFjRwnZgmxsFTRiHKjNRRU7LHn0K6YSx7UI6RVHJnyHdqc0OGYhcVcHOyxVwOEgzGwqy7idmOVBlJG9u6QxKsGsHLu+AJuhUnsnbN2jeL0T+yO0blI1VBpOzkQ7MLxlN7MeqqyLBRmrpHEhLTpro9HJ/tFlFbcDpuxq8a+V5xlB9Nlu5cYhYrp9jRwWjEEJZr2H8uQYwVNGID3sEek+wGtFZNgCbH85teevll1wJekFcytsyOGIoMdhIuiciwb77oHH7FxMwOCL6KbtvQONXHy12xuV1E63K3KNzwBN0Kk9m7Zu0bQ70Uh/p+o3J9HqoO/YfcYSdg6q1Y9ztDVewynTUvhj9ytov/Z/pW0d/mrd8bpar2kM8VirBr0bg7MLxlA3VxIPmqrQdSXh8n1fsriisuB0jjVl3LIe9b9/yEoa3og+q3n/AI+IMb06l80kju8lCWl2u/8AHk7/AH9XRYB7H8Y8dUf78uLJGhzTkKL6Ia/6blU4OY9vcrmcb63PlWCkvuibD7F8LmTI8IOrLT8r24irh9TJs2fQvAE3QqR2ZQ3KPoKl1PXcn0DaoO//ABPsVyytZpKwTXynyCvLmIdQrWEme7qJVTGOcfpFaso7hpsX8saXK2WL8rjovyuFEfEuIr0OCwkT26Qq45HMP0lC7uZR1hCYNLb2qpb2WufJdE1BVMqib9ONYNjnnKVvv/ITho6IK3qgQCrpFXczy4oOdgo87lVE2+yvOM8gnPXV+N1kLfmKbGwVNaKhzBczRh2Y5VdUZ92Oi7Grl7SxwyFVF++NzPVUtcTuu0K6Y8OGcHcMcjQ5pyFb7ESYq7HDG1Nkk4Qbc1503Qp2xitxbi3LKS/vtTd/fdXOKxTanruTeHaFHoOxXT3Brc5KqiDpT1WBVNdvTczP3WVzj3rirgZ32KueUu6m2K9o7a/qtVTQAOr3GEgaTnFiro8pacz7QrYS4Z2Wq6lLYW/VjV+80mTMLVvdFjZAwYqrVXI9z3dZQLm70zO79kHVXcnSdyKkH+o7bumkuF8+xujmO5lja8dYVdHeYzmdaFfREt6TLVdRvLDnBVTyJR9QWFjfH+Qrls0b7r5T+ydvcTjEbWlttSqZLIzqBXG3WsFXNQqM45wKir6iyx6kte1WOpTdIaUQ18l07hOLVxp+0qSKJ5LzVVenOt8iNTldSyOeesq9iuW9J9irneZDmFgVUUTWaB7zCysbpKvLqQ9QqVUTGR/krDSufpKwULnddSrpMtz9LFg4hX0jaeSPOdx3GRNxuNSbG3gtFQ5mwsLCc+VVwSlvU61cWHjOw7mDne0Zq7FVKIph9bFhv+OaOuN1Sx0iH8rBf8k0a4WDpkTlZJCe8rhRfcscX3L/AORK1rfotKwcQuukbT7m+e1ukq2kx9xrVjnv1WrB0cnWcrwRs0CtX9IeeqvdZO+aprq70BWQhxzvt5PHE7E6QA+afE7G01KSkH5b0c1O0q6ljrddkVgrBzPbptV5JG78LiCdU1q/hkbpbuXsr26HL4mTvK+IP2hcNp8K/l/auBD5H91wIfI/uuDD5Ffyh4Vw2jwr4j+0K2ky9zqlfTSHS7cvIZHaGqyjuGtYr98be+tYSd51RUuJuj9RrUoYxrRcHgircg8X+R5RD2o2plJaLDeuToMT2GvTzU7Sjrn2b5jXaQraNH3NqXEVaHFYnjQ5WSzeYXHSfhfEP8l8Q77V8Q/yVs8n4Vr5vMfsv5h8S4ivS4qyixd7a1eRsboHtS6h3IPF/keUDqn9U+F+JwQJFsbqnDOg9prabQeaXaUdc8pl1DuQeL/I8okryTHbuClsHU/91/CSG0Wx/tzS9jxU4G1b09t1ETkxhXcTw5vVyh0EFT3kVE5G7kAdZYT+eUTddR/Cif0mgoscK2mwhWE3pumOzpsrcfzDMeaKnip4xPGMKqRtbMjxiV3E8td1INpTPGz9lXDK13JCHSVv6DbSi1p3qLotQawEuOIBCWkgOkyNyN5S13SYoD1VblQ41trCr+vezY9qrFo5oqIrHWrqjHenZsiwsRuekLQq2kg5wuM3wZn2rDwub1ttV7SGjqdYqwax1e8rKvqQzQ21VQQl3W6xVOkuW9Flm5XIN5Z9WNVRMtyuOM8qhmzEtT4+g7d/i4m9oBtQokx7MnZzXWYrh2dlirgmDup1ivqO/SBXuVscWnqKvaS/vtVu9u0tV/BGdBqVtF8n/wClbR3+a4iT8LiH+avaMTpcr2jNGlyvWxN7l8QRqipYSR79Y17l5C6rO6xVzzAdTFgogD0jaeWS523yfH027N2orfI+JcbPp6lvMpwzf7hzbhImP1guKudVywc726RWr2kMOkVKze3aHLiK/EF8M7zC+GevhnL4fzcFwWDS5X8sbdFqv6Q46rala10msVg4WN0Dl7mOxOFSYX2XD7l2w+w6KQVtcgWk1Y2PCuXWTNxjP1/pouGKQXShfXbVUdPsOikFYP4QviCLWSDKqjezDG39v0y2UY4z+FJRifqb6+yYpW1tP4QIJzseEI5amz/5fph0buC4VFW44nVHrQcMR9kxytumlb40l0VdjsyENLOiT9/0wykjE+9dpW8nhxWd3tFrgCDkKMtEvm/+PKNC3t9b4ejlGhXcTwRs91dMcHDOD+jHwuy4jmQLvlNy8IEYvbL2YObPn0rLG/IRiKuKTVG/pZCqx7ZqNV8K1dMtYeE05VvkR0jKP0YKUwWOsfpX8M838eLrHuCyVgc3rRfRXXQ6Bxq4FYAxxvQa870/6sXmqx7J1gqQ0mp7arl3mug8Y8zgq22PHCbm/RbopBW1wX1xn7gmzMxO9zVMyvM7KFdUd2+N6JsKuQ5zM7HKqkRXJ6TFgZWu6su6dYKk+H1VxILcjsoQtLT8r25VcPqbMMbc+j9F76wYWP8AIRilOCf+D7u5lja/SFXBIWHM60LiroZ2Wq5EzxVkfbtWEgY7QalvQje11YPUqT4fXcMcra2lXQrLK72QIQ0ggS5HdLl1s0Y0uXxUP3hVfxUX3KylQ/eFeysOh3NJpMQwbuEMxQospvxwDnHvapI2vH1BcWW6rlgqQ4awrTq3XT3YzuljwC04wUZIq3QflqEFLdqyH15RXNK1mkqqFjpOvEFeNjZ3Vq+pMncalfPLtJ9q9e5ugq9pL/Ea9qv2Rv7qlVK10R8wq4pWP0HmQseK2nGECwm5rrjeFU6pszcY9eR1HEjPRRWz5mZtCEM9boch6KDmkFpxEcku5n3I2otgG9Nz5VWSXOOdWQlozvsVU1Ju5OhEPVXoq3LxjnaArKNL9q+Gk8lbRpftV8wt0jcvm1jqNSqo9Jqk6EgqV9CSM7bVW0lrhlFiDaQN9bnGNb5E8ObzG6KQVg/hC20GtjxlWaQcJvJDPRRU/wCZmdXDwXRZW5kJInXTTyLfHWuPBbnRkldWUHz1xR5spWCjAPSONbzHWJHjhZggxjS97syrpUnhYryjs0uFfs1FX0DQc7bFXRZK/perlwLHtPki2TjWYznWFjvukLCruKuSLRaFdxOqzjOhKzvGY8xmOTuOZC2pw4LhlVyb2YY2/tyQyxXs34ciKst/G5b5EdIzchc3JGKgjS323JqYN2s4iwXKfE6yV/BOf3UbGVGRld0RsT3A3oZbusniFTXmogZ0Yskg2cyGOVtY2IEE1V1skCEc9UcmfI7knRlGJ66DxjzOCrbZIOEzkEhqsffBOorrH13TevdsslbwT6K4kaWOCuX4Zv1Y/NYQPj7q1ZSY+81KyRh0FYwrZGDSVfUmPuNawTXyHyCqa7em5mfuhHEwucrkWvdwnbrKM20tN07qQfVZGCeZSyRoc05CjLBW+LNlat7pFb48hyhXcbw5ucciL3kBoxkoNjYN7bicRaV/Ey3tbag3kFlkreCfRXLgWPafJCOl2/1B6q6ieHDq3LmaMORNHm8L/wB1bA46tqvmlukexeMc7QFxBbrWIGkTV/Sz91cwxho6ty6lkDB1re6JW0dM40GMaXOKuMbza88zmSj1RyZshXzRu6JxFXMtUUnWbDyAySuqaFcisR13rAhNSRXLkb0eRYRtTsjhjCunVOj6YV1G8sOcFVSXMo67CsIyRn5V7SGeKxXr2nQdy2GP7VX/AA8VeoFZFGPDuXz2t0lX1IZ4bVg43vPXYqmXMQ+kK6keXOzkre2uDarSSrmJtuVxxnmm4mYHBF1HO+szZVcVktHyPVTzvT8zsXn727kNuRuUoWEk8FgyK7fU6Y5c2jkkmkbVFG7gucAVXBP3PC4m6H0mtYRjm6wq3L2aQaHL4mb7yvipfuXxM33lX0rzpduYON79UVribnWNSrpE3hYoGwtqrBrtUup682YWOs9IY1XRzvrc2Iq5Dnx/Q79lVSYvExXk7a8zrPc1cKU8Fi6bzjzNCqba88J/JZNI2qjdoPYv4I3aWhfDM7lxH9xXFH7ivh/7ivhmd9qvIY26G+xR9BUup683XMjGvGYhVwvdF1Ywr0NlH0lXN1LF9JV9cP0hYWj97XK7jrsxg5PYMUV9N+GomvrfI5b3E3Sc/I63EDSr6kx9xrVjnv0NToGRPFdVpVG7Qe+o+gpzywuum1WFXwkZpCspDfFYsHIx2qa+bqnAEdavqMzuFS36K6Buqqq7FSfD67pgopvvmkzaFdvrbDldnQjjbctHIMLMxukq8u5NAqWCiYzTaraQ4atire4u0n2KN2g99R9B9m8pEg6rpcdXpaFfxxu/CwkD26prXHhusKlWx7Xapr5q8YVJ8PqqyagjBRjUz5n9JCakAiHIOkg1oAAyD32FmaD0RaVVR4O96vpi0ZmWezg4JD13KtY1ms5YSkNGqK06YSvc4VKjdoPfUfQU+N7nNqbXYryk/c1XpjfoKvqM/utVTgRp9msK9ncep1qw0Id1tsVW+3Dsz7FWOZvGFS5JHBrRc2nvW9x1thzdJCelNt+WM+vvayah1qqLDO6sSqMlw3Myz2LyB1Wc2LDTBvU0Vq+a6TWKwcLG6G+xJpG1UbtB76j6CpdT19ip7Q4dYXEBp+ixYGc6HhcXvgzstVTmkHMfZwUpb1ZFc0plz9bVdxvDm5xzJ4wt7ZWbo8EZUJp6jNkHR96WwYV+f5VXNJWMwxbtUMZd15FXSZfCxYKFoOc2n3EmkbVRu0HvqPoKl1PX3FUsbXj6gq4XGI5sYRJZdM6TLfZuon1ZxkKrFkg4TeYzE/EcoyIuF+8/MfeVyvtyNGMq54EXQHqi4C9GN2QblxCy6OxB1Iwr82RVNAAzD3UmkbVRu0HvqPoKl1PX3ZJZcP6bUXVXcfTbuFzBdVY6sm42VmNqbMzE78c3XLanTH5c2lGSRxc4o0mnHe4miu5yoNa0MhbwGDIt8lrZD/khHEwNaMg946IvF26qpveqN2g99R9BT98eG3TahX70y0QXL8seQ6EHNJY9p8kZYbmGlN4bRwSjHK0tcEWSGqKTLmPNtyy2Z2IZutZXyPPmUJpr6b8NTaK02NtdpVb+KZwutAAVAe8NHo/GfM/Mi55LnHGSqN2jdvvoG/SbdwRzOL4fyEHtNbTaD7w0uIX7eGM4TJcmJ2hVP8LxjCuJBZ8rhiKFFndefI45Ormt0z8Tfynyv4Tit/lGGdk6I3Jn5C8qOy198feSyjG1tiDRwnGpSRAB07m8PrWVr2HyKDJDcT5j82j3l3K6rMMpW+OsGJrcykknjrbJY2tFnyG1qkgPyGse8INoKlj6LiFAcwqRik7jmToX4x+VvLzhY/yOam0YcFlp0rfXjBx/k7s7MgeVGAbWXp95LEMbm2IEcJqFoE2Vi32Gpk2X6kWSsLXDIVVd743M+1YaN8Z6rVe0hnealeuB0ezfzxjxI3BdIeoIiJjYhnxlXT3FzjlKbNSRcx9DKVdSEMYEZaqmgVNCknPzmoe8JNgClk6TiVAPpr89zf2jCRfkJkw+XGOpAjEeaZJek4lRZ335Vy6aMHMXKsGsJtKaLHWO0qp3FP4XUgRaD7w0iDjcrekqnAse38ICWqZvXjVxOKuqQequ6HSBV12hcTdjOy1VPYWnrCsVk8g8RXxM33lW0iX7yr5xOkqoK8o7+8VKukTNYMzbVY9rpM/CKIo0VX1PV3M8ud1oSTNLIfyUGtFTRYB7w0SM3zuGcwTIsmN2hVDcqKli6LiFFnbe80SEY7k7jKNAbmNrQC4ZdwOjfZlacRRsxip7DkVRtjPBct7krfDm6KEkTw5vV7yqZleY5VXRpLodF9hWFge0Z6rFW1xB6le0h/far7en6zVhf+PoztAqVv8AxjO6Qq3/AI0//sVZ/wAY3vlKvP8AjYPFasHFBHqtXH3OqKlhJXu1jWqo43O1RWsJVC3rtKDrnfJB8zvemKiG6dlkyDQg1gL3uKqxyu4Z9ifu2J/aHYOaJR9B3GQsxuW9RsFWWzGjSaO2oDhsGTrTZG4vmGcK0B8Twi9mEhz5QruF5adquaSN6dnyIOYQ5pyj3t/R4z11K9D2aHK9pDhpbWr2kMOkVKyWHzP7LhRfcuHD5n9lbNH+VfUryYr58ju9WUdh1rVU0ADMPekXV3J0Gq5JuI+g1XMTdJOIKy+kPCd7M0gxF5qUnaeg5ol1TuSuyhm7e8W+1v7J9FcfqZ67l1Fgn9WIrCx3vSGJVwyFvUqqTF4mfssHM2vMbDzBXLI1g6yqoGGQ5zYFU6S5b0WWK4iYXO6kH0s//W391cRtDWjIPZdUcI+9buSdr6DmiXVO5Nq7rg0YRl81MlZjaa0yRuJwr3a2jen524vJVsqlb9ONXLmkHMQsHO6rMbQsNC13W01K+c6M/UFg5mO0O5RW97Wj6jUuOuj9FqwMB0vK424GZlircaz1q9iLR0n2KukP3z6W2BXMbA1uYD2i95qa3GUX/ILGDq3JO19BzRLqncm1PX2JY8ldY0IxHHEfx7NUjGvH1CtVsuoj9KwUrH6bFf0d+kCvcvJ5B1XStkDtZqv6Ow6DUr+CQaLVa57dLVZSG99ispMX3hWSMPf7i1481fTxDS8K2kx9xrXGk6GlXscp8gryjeble72zQ1X1Jf3GpVk1lYOF7tAV/cRj6iq5pXP6hYsFCxpz5VhZRddEWlYCDveVxtyMzQraTN95XxEv3lWUmTvNavt7fpaqpoCOthrVwytsIyZ1bZC3hO9FKxoqaA0AeEKTtfQc0S6p3JdT19iGfwlFnTb7nCRMfrCtcTcn6TUsHPI3TaryeM6bFYxrtDlbRpO4Vq+hkGlqt3LFw3ea41/3LjpPuXGv+5cY/wA1a4ndvWOOgKyjS/auIq0uCvnxN71hKQTqtVoe/WcsHBG3u3buZ9WYZSi2HBR9WNVNBc45BaVW+qIfVjWElkceqxcTXpcV8OPMqxr2aHLB0gjWar1olH0lXL2FpzOFSlhJvG2jqU/d/iFJ2voOaJdU7kvZ+vsPPQIcoZTiDrfc1uIAzlccHH6LVg4Hu1jUr2CMabV/LHhXCZ9q/lnwrCQQuWEoDe6oq2KJh+qKpVxxQP1V8MxfDNXwzF8NH5L4WL7VZBEPCFYwDQPc71HfzZsjdKL5HFzig+k4NnRyn9lcwxhvX7iHUU+qFP3f4hSdr6DmiXVO5J2XqPYpGpuBsw35ufKqmSVO6L7D7OEfW7ottKqgYIxnNpVckjnnrKwUT36ArWNZrOV9SGDQK1fUknQ1ce/yVlId3tV7SWnS2pWb2/VcsJBIOupVtJBzhAF++NzPVUtcLuvEq2kEZx7wwUc4X5ndFBrAXvcUJJL+bPkb7qDVKm1VP3f4hSdr6DmiXVO4/sjtHsUjsygFXR3b6MxsKuZGlrsxCvJSW9F1oVVIiLfqYjJ/EMqGTL5Itgrij/KuWguecyBneIxmFpQqiDznfaqh7nCwtJz4iq6NLV9L1hYiB0siwT7OicSuJaopfwfdbxCcMcvRQjYLp7l0pTwn+7g1SptRT93+IUna+g5ol1TuO7M7R7FJ7N2xAoRRNa6Sqs3WRXFOgGmqsK7oc9XfdBcXvjc7LdwSSYOH8lXMLAOvKffVEVjrRdR8G/N8quJWFpW90it8WfK1B7CHNOUe3WLZXcALK57z5lVutmdwjm6veUfQVNqeqn7v8QpO19BzRLqncPZn09ik9k7ZueAJ0jIy5rcZCumPLXZwalXLa5hua86k1iqPqchMcraxsVfChOJ/7q5dfQnGMyB/iofvCtpLO61WPe7Q1XkUpPXUFg6O0axrVjmM1W/uruV5c7rQpcov3cDqGf3tH0FS6nqp+7/EKTtfQc0S6p3DqH2KT2Ttm4dQKbWUlQyDYpe09FLrFUfV5EWPFbTjBUsLbWtNm5escdAVsDxrCpXzom6ZArgUuEOzWpsm/XZLquDUoY5BW04x3e+o2h3opez9VP3f4hSdr6DmiXVO54D7FJ7J2zcOq1Ta/opu7YpO09Aptc7VBo9eR0jSq6hXdlSR3ZDGGoNB3MSZV0go+09CoPF/iffUbxeik7I7Qp+7/EKTtfQc0S6p3Bqn2KT2Ttm47VbsUuv6Kfu/xCk7X0CpHaO2qDQdvI6RrIaxVI1kXujaXXZtIU1zZi2qPWCj7T0Kh8Ww++ovi9E/sjtCn7v8QpO19BzRLqncbqn2KT2Ttm4/Q3Ype09FP3bApO1OwKk9q7aoe/byOkaybrFUjXK8ZUvdtUWuFH2noVHoOz31GPW70TuzO0Kfu/xCk7X0HNEuqdxmqfYpA/pO2bkvh/xCk7T0Cn7tgUnanYFSe0Ki0nbyOka6ZrFUjtCj2hR63BQ642qLtPQqPQdnvqPpKPZlT93+IUna+g5ol1TuR6Ds9ifs3bNyXw/4hSdqdgU/dsTu0PoqRrpmk8jpGuUzSdqpPau2pvW4rxhQdo3aou09FHoOz30GkrwFT93+IUna+g5ol1TuQ94/HsT9m7ZuTd2wKTtTsCn0jYj2hVI1kNY8jpHaFR6TtU/aO2qHv2odoFR+1btUXaeij0HZ76DWK8BU/d/iFJ2voOZySah1p0NFtrsMh9NyGQ4muBPsT9m7ZuTd2xSdqdgVI1l4yp9PovGeR0ntCou/aptc7VB4v8im9oNhVG7Vu1Rdp6KPQdnvoNYoapU/dsCride5WnEVc8CXoH05lMkrqswzq03MeRgKwbamZXnEnNzGrcjd8zRcu3Z+zds3Ju7YpO1OwKka68ZU/dsR7Q+nI6T2rtqh79ql1ioO/wDyKZ2o2FUbtAou09FHoOz30Oum6pU7h0k2kROwhrvTlRa4Fr2lCGl90n78xmSTuGdb5IdAzITUkFsWRuVyDWtAaMQCfVwX343Ll5wUlh6uvdm1Ds3Jf/cif2p2BUjXK8ZU/dsCk7X0HI6R2rtqg8W0p+sVB37SmdqNhVH1wou09FHoOz30cDH3T2urNWRGXKGGrSgBa4qOIfI2pVSCpwxPGMK4lGh2dCj0g4L5XdHmF0jzU1uMp0hrDflbmCFKnF58jc/Xu3TBhY7R17lnBOJNo1JN5ia/NpVYUuqdyRO7U7AqT2hQ1ypNA2KXtPTkc/aO2qDQdqdpUGj1TO1Gwqj6yi7T0Ueg7PeGSV4a3rRjgrjiz5SriJtZRaHB1WUL+JeLyPg9Z3THKLDlzIxP7jnQokuMcWfTmBtEbrPVTuLZa5VDF7BpMIwZN8Oirl4rYcaD8cZxPCqY66Z0HYk5sjXRuI0jccndofRUntHbUNYp+gKbX9ORz9o7aoNHruUfUUfajYVBrKLtPRR6Ds92WRYWX8BXcz6zsQe/Bw9I5dCNDoFkf8x4+ZCNmL5jmCbFGKmtHsFn8wWsPWg4Vte0+SZMMuPTy+SU/MUw/NJfH2S1wrBxgozQ30H5ajVU6N3CjdiKLqFLvcmWKRWwOPW21b21ji/NUpGuxhxCB6TiQqT2rtqGsUdUKbW5HNrnaodXco3Zt2KPtRsKg0+ii7T0Ueg7Pc1yvtyNGMotZgoswxlXELC4rf6Y9rnDPwQjFDWyHLncriIaXZlvcY0nP7W+AWSivvU1H8Y/98uXUh39MqpBoxD2qijJQ++P9lWK2Pae8IMpY/8AsaNqD43BwOUKU53lQd+0pxGKS/U1HOuF4Ap9I5HLrnaotTco3ZN2KPtRsKg0nYou09FHoOz265pA3qyotozd7b0jjXzPe7vJV3SjvbeiMa3miMa5304u8q6mfXmGQIPdg4eln0IRxNuW+3E7M+r8KMdIEfjl1I1UCgR7i/bU/ptxqsi7j6bVdQyFp6lWqOP6YKjmHyGo6CoXZCbk96HZj1UzJJA0uIqr5HLrFR9nuUbsm7FH2noVB37FF2noo9B2exWSqt83x2ZlqIiAib5lVklzjlNpKu5zvMf1Y1VRm79L0v8Af7Kpz7lnQbiVzCwuQfSKpX5vlH7qoe4ibnkr/Cgsrt9OXTXRquhUNyPpMvD7qSVrd7e0E3uI7kDc0bR+FNGcrcu5BS4qt9LBdCtXMsbmHrVUcpueibQqqREWnOxYKZhObL76txAGcqyTfDmZanOzmtM7I7lH7JuxQ6/ooO/YVFr+iE0YBcOkraOzuKvYIxpKse1mqFXJI9+sa1VDG5+gL/5lLY36I75yqoNFAd/5JLSsNK53VkVUMZd15EHUp919Df3QZG0NbmHuhEDZEPyoZHmpoOPlrpJDU1qL3WN+VubcvuKfY7q6/dUjszuVKkO+irzs3K45HMPUVcTsjnZmeFwJaM7qvmrByxyj6Tb5KpwI0rBzv0E1hYSJj9FiwkcjfyuPA1gQr2kRHxhWPHmsa4Q81bKwaSraTH3GtWPc7Q1YGjk9byr1zYx9IVcsjnnrKwUTndYCBnkawZhaVIxgvWxkDy3IOzbsUGsVFoOxGKVtbSsFO8awrVk7O8LDU6FitpE03Zsudq/+PQoh9Ul+VU+V1z0RYPJVMY5x+kVqt9UTfqxqt4MrvqxeSqAqHV7t0h4XyjOUXONZNpO4KJMb08Wc3Vyz+HjODjx9ZU8uJkTCdJzK1FjsWNrs4TaLSD1Md6e5n0Dao2dJwG4GV8N6gbV81fkrYQ052WLAT9zwuJuxnZaqnNLdIVVdmb3V4wu0BWUaTvFSvriPWKw07j1NFSrEIcc77VZuOYcThUnMONpqUBzNufKxRyjEx1vemTkVhuRYOjjxOV6WM1Wq/pEh6rrcvKO/SbFhZWM0Wq+DpD9RVzGxrRmA96ZJDU0K7dY0WNbmCbSHWB7qmjOt6NguSnRSCpzVcPOGjx9Y5U944ZvWprG8J5qCFHGKqo9afG7G01KNrzfsFV1mIRilFTghDSzZkk/dVj23DpOAVG7Vu3cgizNLvP8A/wATn9BnsVOaHDrVtHaNWxXksjdNqwc7HaRUuKDtVwV9RpftV80jTu8I+avX1L4g+QXxB8gviP7QviP7QviD5BfEvVtKm+8q+ledLtyaLour8/8A/FJCfmFSLSKiMiEzZIww+awlIcdVtS4ov1isFExmqOQb5K7QMpVbrGDgsGRb7LZAP7kyBvBibiUs5+UXIX8QwX8ePrCZLk+YdSBFoPKWwg2Rj8lPpB+SwadwUhovZLDpW8vODl/BVzILcjhjCuZBW08F2QoNr3yLon0V1E63K04x7NbjW88Fgyq7ldoGQJlKeLmNto+rcltrDamhTSdJ1X/vn7q1X0EZ0tCto0fcKlxHk4rgOHiX8z7lwpR4lxk3mP2XGTeY/ZY5fuXBf9y4knxFfDM71C+KNrAawbkVK4/8jSPXcc4cGS/Clox1xyIsgqkkz5AjJK66chNShUzIzKUX2BrBYPROe61zimMPDN87SiDaCpYeiU0HHHe8pnd9ZTD0yXbj4X4nfhOifwmmorepDhm/3IskaHNOQoyUWt7ehlVbSWPGaxBtKbdDptxq6hkDh1bhiiv5vw1F7yXOdlKbPSxoj/fcNHo7sJ8zh8qEcYunuQiJrdXWTyd5ysIcopcjXAncEoxxH8H/ANCilyV26OQEF92/osVyTcR9FquIWXR2IPkwkufIFWcSuWHAsxdfWv4h4wcZs6zusf0mKePOAeUvusdao+ru3bLJm4uvqQc2tj2nyVw69nGMZ9G5hGVP6YxouaN9jztV1G4tdnBRiuhddMC1BkbS55V2+p82fNo3DBCcMcZ6KDGAue4rpTO4TvQcofGfmaQiCoJM7RWnxuxOFSdG7G01KJ3zC9PvLpxAGcoiOuZ3ViVV1vbOixXETC52YIPpbvA0oMjaGtzBVk1AIwQGqHK7pK5bYwcJ2ZNijFTW4t2jeL0T829naOUztzPKi+msexvsNTZ/8llZI094QipZuX/+TId2t7Kn9JthQiu7usXWJTvzNA3DBDbNlPRQaK3PcfNVm+mdwnenKpm5zdeadHljd+P/AGvc30YpRX3qSjn5hdD3NbiAM5XG74czLVVAwRjObSq5ZXP0lYGIkdLIg6kyXX0sVxEwNHVub5K4NG1XAvIejn0qptjBwnnIhFEKgPz7ETMzFO7M0DlN3kkFalo51x7N0b2XI8K5lbocMRQacJF0Tk0LBPvsrTj3NDAqSdX1U0jeEBYsrnO/Kqc0g5isHO6rMbQsLCx2rYr67j1gsHMx2g8nil6TavJSRdNtfluGQ8KM1hQOZjuwPZrJV9SGd1qwUT36bFeXEegKuWRzz1lYKJz9AVc7xEMwtKr3vfHZ32qobpZBhZM/yhXczy47EJJ62RZsrkI42hrRkHszSA1iuoaFd5ZDXym6aL+K+7sqZM35SmyMNbXCseyY5WhzTkKL6KbtvQONfMx7e4hBtIbvjekMafLHaw1VeSldnkq/Cn7toUA/qN2qqSNrx1hXl1EeorBSsfpsV/R36RbuYOeQdVaviyTWasJRu9rlfCRmkKyks77FeSsdodyGDSU09FpO5J1kbVA55qaHgkrjrrVBV5FI7TYsHAxuk1rjrnVFSwkjn6xrVTGOcfpFa4q4Gd5qWGn7mBWQhxzvtVQ9ghh31+Zv7qp76mdBuJXMLCevIEHy4WT8D2i1pwkl6PVMhbjcU2NnBaKhyo3IwT7W/sv4WU3jjeHMfbwrL7pjGrqHCs6saqONV53kqTrI2qjdo3b7OEiY/WC4q41SsFSCNYVq9dG7vVtHcdW1X8b26RuXkr26HKykyd5rXH16WhW70dLVbDF+VbRm/craL5P/ANL4Z33L4d/muIf5riJPNfDv818M77lZRf7/APSso7PNWRRDuKbv1V7iuQn9kdo3G9oNhVivKPIfCuKudZwWEnY3VFav5JHfhXtHYda1VAVDq9m6lkawdZVVHYZD0nWBYSU3PRFgVzDGX6FdUt10eg3EgxjQ1oyD2nSSGprcadK7uGYL+KkF8/gaOVmJ/ccxTopW1OCbRqQ7CYmuPze26R3BaKynyHG4kqFj+FVX5rxhNkYanNtBVU8Qf1tsXG3BzPsVbSCM49xfxMdparaMzusVjHDQ5Xsko7wr2kkaWKykt+1WTR/lcKHzP7L+X9yxM+5cW0+ILgN+5cFn3L+V9y4cPmf2Vs8atpQ+xNjEl3W2vEpjkuNyM/1MXcoNJ2e4wsrGaSqomulPkFUwiIfSrp7i45yVW2K5bnfYq53GU5sQVyxoa3MB7Ze81NbjKuWWQtxDP1pkcnBx1Z+WvkfY+NpLXbggpbtWQ+vtNgBtkNuhRxkXuN2jcbFXfudXUo4XEgOyhVwvbIM2IqqWJ7dIVccjmapV8WyD6gsLA5uqa1ZOGn67FWxwdoPJR1RhUk6vruSHokH8qB2aQexhJmN0uV650h+kLAwNHW41q+nIGZtizlXsDgM7rFXSJu5iwUQB6RtPuTJK65aFUL2EYm/upJ2swbMZUEn1W8tuf/I4BMhBqusquZW2ZHZCgx+Eh6ObQruF4cNnsSP+UXrU6kHHJYNCMsncM6dLIbT+EKTKMKeCOiNyoq+gaDnbYsDOR1PFasa2TVKwkT26Qq2uIPUr2kP77VfCN+kK/o32uV8JG6QrKQBpFSvaREfGFYQdHvpOoDYpnZ3VblIH0EoEZFg6OwaxrVj2s1Wq/nkdpduXlHfpIqWEexn5WEc+T8BYKFjesD3ZbXdy9Aequ5nV5hkCEs17D+XKSBram3BAA3I5Ok0HlkMXRbX/AO+Sll6DavNGOVoc05CjJBXJFmyhB8Ty1wzK4pd47pjEq2kEZwpHA3zr1qZG3G41JrBY1gVeKNvBahSZRg28EZz7i/o8Z66leh7NVywdI7nNV6Y3d6to5Og1q/hkGlu5Yr2eQaHFfFS/cviXLjq9LQuG37Vwmfav5f2r+X9qxs+1cY37QuP/ALQviXq2kzfeVW4knOVMPr9NxzDicKlUUyXfmNa4V51hJ3u0CpcTdH6jWsHExmqKve3Uzw0Iso1cbOllP7K5Y0vccgQkpVT39DIN2RnRcQoD9NXLJczamqR/SfulwwcvSGXSsIy96YxLBSEDo5FHdNubkYgcqE1wHkCytECOIDQdyEDFcD3180HSFfUaL7AraOO4kLiiPEV/MHiVks34XHyfhfEP8lZST9q+Id9q+If5LjpfwrZJvMfsv5h8S4mvxFBkTLltwDUqQOsbs7c0h2qHqrH599dTSBqLaK25+tyunuLnHKUHS4KPrxq5hZVnOU+xSB9VaAzOI5ZK/pPJUAziv2KiKwi6DBPzZFve8Od1txeavpYx5pz3UkXorqDdxmqOWxH+n6qkDqG7N11H8J7ejJ7yq73x2ZlqqhAib5lVuJc45TagXjemZ3Y/JVtbdSdN3tTd2xPH9T0HK3vzNJ3IW5mAe4lY3hFhARa8VOGMFACW6bmfaqp4izrbasFOx3VXbyujnqKlb/T9d1rukwKkM0H3FZVswcczLVVR4Q3resLM4jNkVzFG556ggaRIGDottKwUYuukbT7h+qFMPr5XSD9BCa3OavdVSxNdpCrhkdGcxtC4vfBnZaqnAg5isHO+rMbVhoWv62mpX93HpCwUzHHMDbyeju6yrqR4a0sIrKra4OGcblHfpCe3Oz2LVf0hmgWrBRPfpsWDDI9ArWFle/SVVHG9+qK1XKWxDzKreDKfqQaxoa3MPdP1Qpj9fK5+7aoB/Ubt97VJG14+oK8Doj9JWClY8ddivqO/S21VFYOeQdV0rXMfrNWFo/e1yvhI3SFZSG99ivJWO0O5DEf6npuVse5pztNS4y7GZ4rTGuiDXNNdYKZLJwKjXVoV5FI7TYsHAxuk1rjrkfSKlhJHu1jWqmMc4/SK1xVwPrNSw0/cwKsRXRzvtVQFQ6vezd2xSdr6Dlb9IVG7QchqkjY/WFa4q51SsHO8awrV4+N/fUraO7utV/E9ultW5eSPboKspMve6tcfXpaFiiOlqthi7q1bRm/craKfvXw7vuXw7/NcRIuIk/C4h/mvhnfcrKL/ANn+lZR2/crIoh5re5bi5BrsCg0+iv6OyvO2xYKZ7Na1F4qkaOiryCQ+FcVc6zlfzsbotWEkkf8AhXtHYda1VNaBo5DPp9Ee0PK36RtVH1xye/iY7S2tW0ZndYrI3N0OKvZJR5K9pR72Kykj7VZNF+VwovuX8v7lwWfcuLB8QXAb9y4LPuX8v7lw4fM/srZ4/wAq2lD7FbSHnQFvja3vyF2TlU+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK3aQqN2g/Qc+lHXPK36RtVH1x+g59Poj2h5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt2sFR+0H6DpGlHtDyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt9mUKjn+oP0HSNapHtDyuWrLUPyqxjUco+ZoP6Bc92JorKc92NxrKqPyvIHK5avlvtx0BxxmzQf0DvY4Upq7twE/M4kcrcw4nCpFpxg1Jkny4naFWMX6Ac4cBt6zcii6LQOWF4F7Lfd+Xc/hJDft4HWOf/4WM37+F1DcZWL1l+eWm5Fckd8NwPaanC0FZpm8Jvrz7nldwWovea3Oxncu3C/lt7uXXbRgpLR1FVISRuqcFUamzDGz9ue6rHTHEz90ZJHVuKqyqt4wTLXdfVy90UmI5cydFJjGXOrgGqkZK/n/ANr5mPadBCEdLqa/p5DzxWUY6JfO6eTuXzPe46SVck10nLV/L/2mxRisn8IRR95z8wXJseOC5GOQXLwhFSn3E44E2fqcrmVlWY5Crnhx9Byqa65k6DudSC66k6DVUTcR9BquYmV5ycQRior7uc8KfN1NQjjF08qrHI7hO5iuX2PHBfmVxK2o5DkK/h6SzfqP0TjGhb//AMfKJGH5DjCuXtLXDIUGvwrPqx+aAu97f0X841B2+vzM/dVNO9MzNx+auWNLnHIEJ/8AkZRGzoDGVvFGZvNH6IxnSriJtec5Arllrzwn5+ZDHKwOajJFXJF+QruF5a7qQi/5CIB2SQf+2K7okolZkBVzKwsPWFVHKbnom0KqkQ98f7LBzNrzGw81387a8zbVVR4fE/8AZYWUkdHEFcxRl56lvlMmbGwYwD6ow/8AHxCvK8/+2q7leXO60JJq44vyUI4mBrRzOXMwUmcYisKyzpDEq4ZC3qyLe6dCNNVYV3RJrnQawq2s31udiqcCDmKwU72jNXYsLGyTRYULtskfdWFeUiPQTVzHf0hnca1g2SPPkFgmMjHmVhZnu6q7FcsaXHMAq3ARD6kHUua61jUPJb3QoRVnIqHkq5pC7qyLBsqZ03YkHHCS9J3NVRtRMeBd9OLyVsd2zpMtV0xxac4Kqkqlb9WNXNJjq121hXVHfV2bq1gZWP02K+o7/DaqnAjSsHK9mq6pWTk6wBV/FG4eSv6O4aHVq3fG6WqykN7wQrKREdDwrCDo5HfEDSraTEPGFbSB3AlWb47Q1XlGcdLqleMjb+VbSCNWxVySOfrGtVNaSepWUdw1rFhpmt6m2qudwJ/qO9Fc0aK61W3IVTSIm/SqyS5xylV3G9s6T7EC8b6/O7F5c34WEV9IWFV0ebuf+6v4HVZxaqwaj1Kya6GZ9qwtHB62mpVTCrqkZWrzeq/ofUryWRv5WDpDDrCpWMa7Q5W0aTuFav4nt0t3b2V7dBXxU33lfEv71x/9oXGg+ELGz7V/K+1cGHyP7ri4fI/uuLh8j+64EPkf3WKL7VjZ9q40faFx/wDaF8S/uXxU33lX0j3aTu3sT3aGqyjP77FaxjNZywlIaNUVq/kkd+Ffbz4nVqqJpdqNqWCgaNY1q2YtGZlizlXsDgM7rFXSJvCxYKJoOfLzphYWO66rVgpHx/lYN7H/AIV/R39wr3MHK9uhy4+61hWr6KJ34V/RvJyvmyt7lfOZ4o1//L5AKwQnVer1hGh6xyjxKyWbzCsnf5L4l32qylf9f+18X/1/7XxQ+z/a+KH2f7Xxf/X/ALVtK/6/9r4k/arZ3+Stlm8wscp8SvmE6Xq0QDWev/5e4Aq8c3wxq9ZK7uV5RvNyvY4m/lceRqipYSV79Y1qoWq9o79LrFhZWM0WquR75OrEFgoWN6wOe8Ixr9YK2jtGrYrx8jfyrykg6Wq9MbtBXEE6CCraNL9hV8xw0jcsVkjx3qykS/eV8VN9y+Jf5r4l6+Jd+F8QfIL4g+QXxLvwviXr4l/mvipvuVtIl+8q2R57929Y46ArKNN9hXEVaSAr50Te9X9JHc1X7pH99Sso7DrWq8Y1ugfoe+jadIVtGi+wL4aPyXw48yrIf7iuL/JXA/K4P5VgWJcH8rgflcX+SrYf7ivhx5lfDR+Sso0X2BXrGjQOW//EACsQAAECAwYFBQEBAAAAAAAAAAEAESExUUFhcaGx8BCBkcHRIDBAUOHxYP/aAAgBAQABPyH6wNALoKa3H2pw3dVkPlt5IjMDsCLJZN1q2Kq9TXkA7IznLU5wPMjNHxJO23PwFEQ/okzZc6ApDwJSNYeZSHmOUk5oB7ICH31JMTXeY7oHNgeUXkP4LeXYOpPOfWhHRX/AnrB4vRP7rsmyjAEU7IKXPTzOpGVHN0RIiSJNpPtzUOAX9Fwx/RKagxHtuxUm+gJkSgFBdooRhUtGLrvG9HTa7LGl9wZBeiJ0ofA6lPIB1N6dHxWrOgUXGJr6XMGgOrPFe6W8wwdHNze8EI3IfyU1biwI2Ii2pqTG2JrLIRkcCpIAwHqM4B5LNUFCuveBTQe1JRKNcO62ZOaLfk94ITMfyQXdV7KyBuQT0fRr0TViaWYSLIGCgFUDdkmAcgHUK/jH2MJAEksEdKDsHzknuxwgZp8K/TbyaXbInFhaeSIPN0XU+EywEGUWCJommIWLOpUfoaL21TQSlHAJrdXh3pkFoDfKOAgNhCf4+vaKOnaBjNP5E0An3U9goNyRYSCCqErkuIQBeQdAASIEVu6TTR2qgTV0A6gm4lWDs5shkIkiD9YTiKZGCI8kDzKIxzqDyR8sKZ6hR2OCckYn2CxwuLqx6MgGIB/EUylC0o9EyEamB/bNTScR1n9Ixr4jdU4WCAHIMc1CS9G6CmrlVAiLkAuGEjqpsK+eWXMII+TdxCEwvnLkjXMq6JhS+wGcH6kWUJDmYn8cvhCHkgqrIHJVNKGtmDEWc3QFqGAlF9USgYJyhzTq1pD6p6Jk6ttsT9Vcqh5FSVsW0ZohDOqHzTYiNrPlZyQ4/Zp+6zQoARRBzZ4ixX2DPiBdST6fj6YBiAARJJRSIoAn2BegQ1Tay8mxCxogd/Xmgm2WImLsCEzYdhqVWnJQ+UNoDBsB9cRAAERBCekDRrcrE9pYGzAVJnMFuITl3Jm8eE9wdhkFS1QmeQIbdHIgfpGPUIhb8JkumwSuFSgifJW3iUWgIJIt+FBIzAMhUpkScTqH7ICc1bLwjB1r26geQb54TJMgi0GhBUezNaXEETk2DUEMnBIggz+iaJihWU80Hohi3AfKA3GYBGEycEDKnmi4kbaJphDmAH2gBorATU/XZ7q8IoluwJyZV7uqAIFYloRIAJObVeiCfhnDn3dfoZBEMoKWMkUwgv4yHTgZ/LAsKDshmRH5FmWv2zZXdV42QjAyzRNS3g2MFr9yXjmiJw4qUCA5/QFHOSCbEr7CyEMMAGA4HPcBE80M8oNdIfbFOYCk8kzlGNHAMTwGOMHDmTGZpqgzaty+g/vCDhIeFzW8GGFIvnm6CQfj2lPPX7YFAZFLfjqiscPKxcHCQENgCnHFPmthh9BM4PrVy6c+7rwHBwd1mOaBD8xkE8Aw82V4u+0aCMhMT3aifDv4AjHAJ4dLgL3TJb0cTpw2GH0EzgPAWANQUG8M0ZXxfdwABGA2aoYLhAkigFjd/P7KGqWw9U9kZG+wAiCy2fMb9MZIlaC8xP2GIoSYJwVIHuthh9BM4OGEO90jdoj44nn0IKlFMgDbmhsYggQZoYYwhrVcRaoaZVGEUNgG3kLjYhYCW8x5V+uY6BaP+VOmQdixKcEtjqFPaAZGOiO6JAEksFSCSURwqgxjnwkhR8zsXQswtsMPoJnDa6FK8lg4cZgYc6IsItjE/CizdpA4FFxumFwqyU9DkfKpEhkDgbUykDuH4m6jL+yvAA99QTAeiTpcOzD4TvENozQPeyk9ALXtfBAKKwQI343POic3DaTxNqjVreJp5gShpk+BwzC2ww+gmcNro4HYwEQTTSE+0+FdYFg4FEwQK4fibB8y614CmT1WpFR4mC3hNMn20cE2gTs7gimgFqjeybYiq/oUCxwXH0Lw7CYOdBFPYqT+pOwpiN1KvU24mAlJdPKKgrYlpU9JCwYgRIols5J+jVx1M0Al6wJYmxMgdUzG1BrAwCwHHMLbDD6CZw2uj0F5sm6Cej9xuRMgraWc1eElpNlEH8skxgvshdQmhIia56E6nZGtR4mto3QrnJikauU4TQx08TKUCdqBQkONjaOmtjd3qfg+r3xmUGpMn+Ip2S3fHIrLarAn9l2TdSg8D0R644qGwdgDCKYCegxdV1Y5k5gDqs5IObz7/Ce4nhKGATKX7+raiIK2LackIDai9OYW2GH0EzhtdHrenZtBNCuCRYPuPCcHlE3Jb9kEE0PfQzmjmBBswPlApxaR+IA6aAJPIoWBPZH3SfdPji1Aj4xi0wRBEIItBTfCbAqUAbhwtqzkUA3NALy34KxPAFYxh5EDU4/rgL+r4Tf1fARHXh+kDNbKq1vEAgvEIr+KPzwKlGJO5ThGNBuy6Pj0/EVSWa/JLiqQ1KOBLnJN5P3QPdc+WaQDaT/SCeBT9ECehSHfKv5wo2vCsMwpmKtG7qU34tb2MwtsMPoJnDa6Pae3xOB1CKjh6jszjmnojqEv8Zp/ZgWsMkREggUvQFjLoVvaMGQjXgWMiEIjeA90ZyjsiFKuk2Psin41q7q6JyASK5ILh+iAG6FxQUsEXhaNBRC3h51sHut0d1tAtgd1trugZZx86JnihU2xxeES3UDsodgXfqh8kAo8jqzoys0DTuigfFuEQEAi1zdSjSBsSZPO5Xusv/aou5JIZlSzKmupTGQNoLmUM03mhkjwI1IhmH28wtsMPoJnDa6PebgKgdSj5Aqm/CP8sZ4LPGPNZKt3ZbHrBZz2ECSciLwshVICNtVUkLmXsgJ44VMMQXlB5B5FtPJf1E/vF/YK2nkrGMSd1JsMXlE6IU6RNd4VI1tSWZmkVchN5Rxj+Mo21vNSmIle0WUZPgmrlEeSjzzqc/iD9IR7+YW2GH0EzhtdHxLETi9wVOAYGhEpSuHdSTBJ05B4lYTiCRseg8otZj98W6wUM8grbfKCmsAEBNXKTTEJVjYmps9qaZeQpAACA+LmFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFt1h9Aa2MAEyoBw2uj73MLQGyqMQIShYcjQ2/OuOYMTjQIvsQCQUA4bXR97mFg3agHsm0GHCSssjI8J+ZALN+5uXP7QJTkqLHyHhtdH3uYW2GCadEREXGoTTdiCJBUI935M6++3GfyTV0ORsgndmsyATqUMBTTGvTGZw2uj73MLbDDg1yGIBE92I3w6zIhPgzUT8kGceR2m1GCOWA2nw4TOG10fe5hbYYcQyou2yhJy4NW5GTd0LrvjutbMpno6slE9BaeiZmBA4G4oOF5xsn3r1uOgJ4NBkPRI9CNZsfmoxm6I0+Owxg5x/hN2lHOie3ERGk3AprsTjAdPvAEIAEyUz8jBhYpm6XoYoPCcp5OopMAAwGB1+OUwmQdAII+1dsPQ3AYEGTJQaRxNsfvCgoLLZt4QobVTRvQCVivNSKuHT4zUvFOBodb0GFJUtljcBC2DA7ovX7P3MxA/0NyMhfCKfpcZEWC09EMJgMB6CWDolyIDXfHW4pOjdkIiXcNcHkH0Da4Y9zbIiAQECCEXBSAEnpihkPYOgdwgApW2MftxB8mdtyibvckSeD9AJhmlp7dfTG5i0xszRpAAc/jxgkeUmWeqGdMDcy5+kpnsgsO0VIyHui8IqEFlivFu4IGurkcRasET3PETCCUBwRwfsxbLXp50UyTaTxNqjthQY5TzZJj8GpDwCIA0xKHeHYAkPSAyym/dE4ocLsRLNunx5OJ3UNhQmy0FrCKIijZWrn6CMAJAghFxRRFdML07IiHDA3ihRsHKECiBLXoGNE8p2goHESQoMN0k8i7Owwcp/XERAAESSn00dmx0TYpA1r3J2QWBqjcENzYMfBQ7+Ig4Ow1V8bIh+rk0GsQ6k+kXAgRQUATdICPCRn6G6/IJJUwrfAhsBmHJ5QSYjg9BEAEoEEIr3Cexkgg1dghNQZCKLwoe5KG/KRRMhqYNlyLCB+RiCaAgQZc9Zpvoo/tkryKEbp9QACSQAJkp9AA2eqSeg+u7p/UXcPUW6BBEByidSFlJ0vqnoj8Oda9sqE0BSDYBqhHdahfs5efUAr6AzysAp3Cu8T2fJHIxAxBE0VPJIW6YURg8bgmVQgX3cEn6RhEXPkWo4Bo2EU1BK65iD8T0CWEce1UHPkRA/Qp9AS/sJ9Ia2uiauB5EJsG8GKgwdgMj5TY4rGcxBOodUP0AQ+CKPQL0E6YKF3AtDo1Aqed105Xx0RBg9EHWSbw+g5NMGt9EkALMtHbGwIcQD2kWKApPsCWJsTIwZDLjVAAAAAAJD1dQmyQfAkxWMH7JltPNpVPyhuCGBEEEghlNObDO8UKFAbYWlQj0m4gDEECnISW4+YRA/FCOfNORyOZ+hGgKal7vKDCKW2QUziY6eTzyHQoUSDoD+6fYCi3JAuQSBN7MCxhmmECKsnJGyV7mRCGgIr0MiVINz60wcqj8LRXFPyo1VNoZ2UJvBgGqitze2yzWAe5QmBQJP7PQqmUeuOKk8uo5ByiQEAQKoJXQAMghoNwni6J83QgnonsHG0t5qrTGQGJsQJva5qgjToPUNoDlsArGxjgcFBwMKvNO/zIfMXJRDVRIjTYAVCBRjNpYhauZlmPce3qAQEAg2FMoR7rKSc6NDR/VdThhGw0LTIKbwLqO7psBzbJ10JBlBWwtKfy8zacZSTtyl8EfZyAS4FVANjxRT0BQG4M3P0Kx/QmVORg1Ap5h3sg54ovKGnOR3QtiYGhbcj8K4odQixrH8o2IxKFGAUknK/SpzTwFsWsFmnh4ZtIVt+MVtWlyim3FiB0L7qbC4OgU8m21QgTqwDoKS4mTmYZNwZ1DkRJHuDTp3nWA5KMgiqEek03FE3AgceSZD1xgEJBKGibhzqmKjoTIVKFoDkbSxI3y6JphcRrhE9unzCD0ejsz1UEAxbDa66ooSCRJbqjujuyGmAqSotegU5JCxjy8esxOdguE4kjospJ7ITaTUv1tsmOQHYQxUoip46FaHxoyFLmdhlBQfoAUhwndZY6z6JoAo4oFxgp2HXkhBuAC8pjoRi2JvgUXkDBDTyj8FYziKG8cYqNifH9I2fMNf3i/jpYXgSBJiMEATGA+VaTgEAxbywKrFTO6mgwNSySUccqTCma3pLe1YshOpfoTgBNhDmfCFHbBwidBBbpdkXqEDmgi3srueMewTj60lThGo8hYiXJOKgsxA2rsFA9KAwJsCiceYWkhAZ4gW2s/mDWimFNNIEWLCpvgMR5RR0crEqJ7rBgbUQzAlIxCYei4+UEDQ3kW8vZbB6BSNkCqb8J25VHggnkgAghcEIGiCCStuRQJzgMWltipfjdUXuc4CxS82K1Cn2FUNoh3Qc1gStTw/CtSMFbv4X8J4X88v4Zb74RazH5ViGP5VieJI/OCd1KztLUQMdzwEF21cnvmUeBQc1CmphagSXXiLRADlXdOhss+KM114W9OEDXN5Ox5I8SkottIDICCHBHqxQYicBaplzY0QhL1pSwFibG7ZROAU4jGiT4Wnptco1IDra+Xzpvhw02oT4d/QUKg8Kp04PWthDCKbx2rYckVzPBYhBQODE6pkdG4Qg8+SdD2pdOSVG7kwZ5NzHfrwYDWMdD26K8j6ZYl05qUbZajs6JdkSYDEPKIJJxRaBiaNhzfwneZ4C5H73xwmBLNj4KxPAlYhh+1BPMGd12uHZTPeUCLWm1NNEvaDUtOm9MqqRrYekOQTMdojZy58AIgiYDaE9zaDaLD0QhltGzly4yCeSEW4ZJ2a2v4o+muI5UbfscnkygoUZ/QWcQ2chEvcoNk2bKCQIfPIdQjHQvqriESQ0Kf1IFf1F/GnJGSwNicULG6p6p7I4f1Ar/oKbQNMO1DJMpdshdQhy9cD1xYuqU5o3MGG8K2lRFDaFShwTYbD1Q+y2EUIQXWQG5P5EoxoGhsPVPHs5QhCdw2Hcn558GHdnYdeqkqz+R6p3ApmuScgmwz5BEi/rBboCemHjKGJsVtsO6SGaDiSV3n49EZ+QErgv00FeTolZeUPBEQcRPx9CEhwnBnF+upCrt+EIWsQ4w3Wel4JxspHmnwPsEx6j8TiRWJExzCv3kQk2uKqcxFHMBquMj5UMFKDXJX+Me9Et8A1lsd+a00kp5jThAicFqZ9lKQWjRPLT5MDyDdHyNFBEFasy3hwh9FupQoIbEAvCeigYmEMSmcsTErpDNMIatKHQd3QwbgAMPQAqjkMAigyUnBpqhF6bSQ1KaRNEET8XfRvJg3sNUWVrW3gp7ZFAT41dURlpE9RskqmIc5iKiR+gt7Kyfjs1HMDHqrzREya3Vxd6h4SoBJZcL4KbhyWAyk+HNH0FsLCEzCAMKy0o1wOcLOjoicOHJEBhg5/D6VgFWahShfKiPQvgngoeTCgv0jzk6lQ9wtwVQq6AvEDwCCRyDwydd3C6j6j1G917zKR4moMalWAhiid1SHA7ZaVT9KUgWBtvAp1hGDMlXZAEsQQAMSa3jmhkYgcEH2HMUTIc01sXOZGYkL2d0PC2znIjTHbsk9n0aT373CEdn4NSi8o2dXUbhmOMh8mB3QunPZHgN+b2QsXgU/leXD5/PeV/HeURGB8OEwGx2MVaPiAVimLuysJxJLMyO5XaydlONcDC16RAiYCcEzEQZF7dUcAD17B1myWtk3kraCAHp5QZ8WHmTYAABGvKgfsmqAQiwFqOesjCxNMyXaMm9DUHYCYnAWpjJlmdwon8XdgclEyBYGgMVqAgABAAD6Zjln2qbB1RJ5L9TEo+gWVZLO7hN4XMQ+SeSJePcIbPknQ9tpZhfAg/ifhk95lwhpEr7iPxHhC9hdYSitqoEOUHZEciqS7CAt9d1dNt62/Kgfy86um29bB7oieOFTLGeJCzeB8EVqB3QB6QdxWcB4kGEyvkIQ2PDqV3nGvTWBhiyMMOSWAQ5QAclGLwwpZyeaAiwGA4OWy0xcl1wWLlIIwWTK5QViAOATBtIuCHJ7CQ3iAjTBl9O+OP4u6YRuN2znyQBIGIJlYURREwSGoRBHkgHG60IJADByHhVXvxadVl1oEtEyA3vefst0TAdIFRVnD14XsY9VQx3g8fkRgiF6v2UC3Dh5R7cGSkxFhAalPp5JgHkNckNNHS9R7J6FJidyIQhJTJ4CJyxkwBCJhYEQaiCJMAg+okHoQWQVgQAQSQtZusy14GDgTBMqhEgnywGtEJAT7yP4rUAGMS6TmQ/ahLE49WWya2NbOQU3ANZj0KFDknVJCZwqh6drEOA5pnIdVDHGLIggLESQgUg9Xx2BbV5Q7qFEOy9+EGl2A5TzfhbRCyquVKe2e3MnyMnwsA9gMEAdOIc6iJ4GYG0CfIDu6qMEpAgtHmthp9PvVVsNOJ+ISBAJpaa+fCioc5kDgUCAtr7obEMyUIHeflN/FEI5ykipO/NYpHtGYEFe0IJDDQncxFSBjdmfKYHmnjdMeBi4TPgD2ixCrRJcvxlYv55JUU5bTl8NsIKkp9ihMPOgUHL1gZp1ar5Psmo8ZgBlEdA5k9kIaJBUC4OijuURvKGQYt4C0xMdFEsXuIA8lb4IwP0hkWiZ7hvFPq9ljkirEJuCgPCx/Sue/0brVbjT0mCyYXCdhqOZMJwLR/cU/iciEcRamW0b+ImkPN/UlmmKawxPIiJNxmDfNZ1Aac3QqHanoCgMmhhsBgihpq0UeGRCxgdBwopmwChR5ACaBvHNSseJkeY5QKyq0pyRHX1GYFiVlWCn/ACBKnhcBOgWfH92Quf8AyI3qT/ZQvnDqpWcfan86ryABiqUwkhUGMpqGNQc5nwjcGQJmLK8SaDstzq4RJTcE0xCwG7mmggGDdXwggi/ZuhgS1IQ7VTeNRrhnPzSXjAYUFoSH1LIx8S0wZdKUHd1v+MFnrimKxKkVBegYwLEeO11cfBIUZWyZAvqk2xhqXfAdav5kAOAQkJLx4TkF03df4nwgU2v1CCvp4gzimO+GTQNijFlDgRQ2aS5MOQKf+Z7VCu5dnbknULAjrqBwZOQ+oJHhEAQODjcIoDMuOM3BgU3YcyYDNcyNp1SmeDOVnkpRgOr0Sw4xqKlTbWOj8w/BZY5qdNTmi0nZMWAtizUJLS/GncE6kzuncc7PUo781yGZW41LdacNyogGIwESUfAsZhssDogKwwagsHoJEJmVkvyS8eTZBFDWcaqdgGktnNE5imRz7Ga1eO0VLKlXNCaIonB4BySo8IMGtTjHp+6Cubh7EQjgGTgkmgFjY6ppupz/AKoUO1VwfHBYO6hOBOUFvZGS8WKzUWC4o6oZKBIkmKEsHeJg8bwYI2KY4N5IdwNhaE7TEnFj2RuYUVB3B7LJMSrFrVCJJmxBVVGzOyYQA+CNR4kAKhKDwBZGAQiEXmQVCBxd4ToWwtzZC5YeScmPEWqCtdwDSr02PJtbzaG6pnI45PQJhJmgN7oKRBwCbFtdS3WnDYKI7mxwTGeTr8AZE5IAAAAw4mb5IiCyZWCorTDcgtTtNY6AwFnt5rV47dVw3JqRsl6MZoJAXF4dEk97yqxP64CGflaEXAHIChzHhACA4I4PonL1GVac6lCDZmHYR4cIdvAh73G7pnPDPILJ4VJeYgCkv/Z4kwm7anOJ5lmZEiSSSS6MNdoOmmKWhTMxjUbuogLxE6IVjXgxqthhgynaUC/X0k2uq3qnDfKJkAzAYQGpTriBI3kgefRkOG0vPxuQoHrG3BO6juAT0BZ7ua1eO1VcIzxT90vWQUPFMg3s6556qA0GDyO6bxtByI8qj05vw2OhZvTTAvsi1AxCuvIn48Gom3GaJt/VE4lYeZb67q8bb0UePHzqS8xypNzRVxFVALC++iKNHh41eNtylw8BqExg4aD9EAByBFR6c2W21WzU4bNRTmxZGOyHoQ4jhnep+ILPnLgoo6Y9U9vfzWrx2Cpb+8rNVuFR7MRkBYMEo7ILoJjfQoNIFJH79G1U45b7R7DjkYEySiJJnY6pKKAxTtB5VnxoMZzRh8XygogkyACzmggbv8PNMBEWYhRpOJF6gUDphzAiRSUt8Db6RPvFOG9UWzvJykJehNbm4Z/q+HEIEnIm80CjrWZIHwM1q8d4qWZ6lsFPbEDbowDgqIY5yBi+EAUBQKzXHjuFOG+UW719THnYqYuSdBNyCWqn8TgQBgLExPiluowTORNAeoqZoWMkLEYJF51KCMBoDekgAxAIoU5uqB3UIGTMYHUJ0KwOgUfgSE5iuQBEBBiCCt5cOGdopw32iGLU9UXT9Ae4s4bZV8I+aKFm+Ud6a5LT8HNavEG3sVn2pb1T3IBEAEoEEIkLMCQVgAg+BsFOGxUXWaqynjasGR7KSZ3Cid4eQDigYKR+AQsEQvG8PdseDIKHq+m6t6HbwCCg263twWwwWzU4bLQgi3WYRQNsfRBsYfDAIWxYCwKnwiDVchifhZrV47pVG+0iW+U93AxMDG69RNAdmzI8N+pw3qnDW4u4EuFpWIjNB4WSEUEiMH8+aqWgtE4n4G4VKk7JLL9Cm7pLO+G50IYtyDhXmfo2OrhnfgKVEB31yOpNclvw81q+nwGx1IYm0HugBCLTVOiEksiVvVOG8UW6xWzvcIMMoHB8K3CpUnZJbpQtgoFmXDa6OBlC9BtFXDNa/vxTTJ/kLRTu4fEzWr6CZ1Ldals7nuyd01ki2KnDYKLYKFb5VwgPfUvuf4W4VKk7JLNaCNwU0kzzhu9C3e5Y0dk9BsUwQdXDcaveFYDcGQRSQiOKV5/Bz8su6TEO6/Mr1vvUYnpBiId+OarOa6uoNmWxue7J3TWSLfKcNwomg1EjPavCC70FGPY/wtwqVJ2SWY4bBnXDaKFP7G9MDaKuG11e9GN6Aenugwm1RTASPYE0xOFAeSigqB6JLLXx7I5zWW2VLKtfdk7prJOOW1U9ECae3MhfbwfC3CpUnZLhNniMmeG0UIItC0RbC0eoTd6+60MQDE5COqJEWk+2ND83lvJbhnNVdl9r3NpcFttS3CpblX3ZO6ayRbHVwydZehwpsB5uOUW+g+FuFSpOySML4HlWfoynC8Q2RDG2iRwX9j0bjThvtfdeylwjfaPtGwC8xgclVDT7OHL32V6Djcttlfdk7prJFt9XDKVtLy2urhu9S3yj4W4VKk7JLbaFvbim4cN9oWWI6vR9RqKHuUHgPNW8p+0sEH5iwGXGqAIAAEgB8DL9C2mq3Gi2O/3ZO6ayRbrVwyRbG8trpwuENmQOK8yfC3CpUnZJb3QttcUzhttCeuyZJttXozngYMzDqF7kW9wfHL2GPhFijSqh9vNzT8IqyNHQEAAEOEeHt8v92TumskW0VcMuFnenGO0VLcK/C3CpUnZJbrRbO4jLhtFCDp7npGFRBlxmhtORYBDkYTyHt2qmRebM0dMkOSfXaxm/wBDbowDAfDaQDHKVxRnQj8nlAEnI9j70EndNZImgmx3DILYKfGzJbcKlSdklvtFuLuO4UIXQm20i4BSg5DALo+xo89FialII2HRjAe48qMDoJZ6evE0t1/h8UJoPiBZpjTgb+KYpkfdpO6ayRb7Vwyy2+gU/dLhuNFkvwtwqVJ2S4Hy/ThbIxZbVQge40yNt+RU+3vOqj4zcIm9ULoGJUG3RTgG4Jjdo3mzl7hnhybGL+plXg3Uup8d4GUbF4V4OYNSZZGO+TO7dWMjoEGzA+VDd4IyT/wArAHsSd01ki22rhIW73LdKjhnS3Fx+FuFSpOyXDW0U4Z5w2HraaBsCV3VR8XzPMm4BPUELOoeCMAJA8hNkWxLfB7kg87yDoqTkcn0x3PQK3TBAAAAGHyH0bxG6rl1mEgkywGcKNRPJGU1U/wDMdUECSFjPMeEcO0EpoxYA1BNDEQbPVNMS3ISfpOh6ZO6ayRbBVwEk1YiSQeLC5nq+FuFSpOySfiMQ5dkBInSMBNORHLDztTiUyXQkBIL2uCm+bUTAZcuAmaIkwA2Cp2FGgX5ZQQAmxNpUCBKAYWAe5FRgnU5A+lxGK3EULGOwLPlMHTRS7BuQUbzPIi5lTwhvtxeaFUiaE1rByknjfc2KNFvGw5DNNBHxvhDY0gBnxk7prJFuFXqMw2l4W6VfC3CpUnZJb1VLaNpnQmDrcAeaEBmiUrmmgDmGHgLEdghOQv1JW06B7txTjbUv6G9EBjPA0br0BSKwEvdkd7kB39B7hbC0png5g+YBGNiAp4i1QW7wwCngMwBY4CoOoYwR5ejEZQiMDYgxXlHCqMQBIweR7FS7AjZvCTumskW1VKZ4wPURjgZfoWe9jTV+b0Rfq93ZCaId1G38kAJigXIsYwEqSd9YSm9maF3oYCA2lw3CpUnZJADnAiwUITbVSj6D3dFg8sDyCQzRgyaGZMM6bTr4Ijrsb0HcoBqHDEIuIJwmDu3NSHvND4aoe/oeGCiA59nX50zYwFBjTcjyPlO8NIxBFAHJsj5QMAOyN49GAIcedVGYG05FDTBEXwv+Ck7prJExguSNis8eG63LZ3OBOLjJ6dGIqzxIORZAtrRyRkg8ZOpTq3m0t0V3suwWbtGpTMbSxM4PA+Cg7GSk2CLwqG1M7o4cfOFflQoTKMGcI9QoflmRdiHtQjZ4AdU+lou54Rs9zF7lAANoh1t5IkDBZsOkzzVElPIYCxMrJbKJwCiqF8CF2A9ADjPZYJoLSoTAD6DogAGBTrerbqkckYx1MMQmEAV6es0wgOt1KECvVDgKWcQIDEzphsfym8WhBQ8VkiJDbAAmHjk6dihzG4+9FSdwEwN0WxucSttqRmPpsgnQB26gp9BJcHuV5/EUGBirXRPJMRPTZ1TG4q86B6RAw9h8elg7qEJ2dD/1NU+kNuXdW/zJiDkp4YtGZQ6lXOGAXhOeC15R5OzjyRpG28Cz4VMSaOLjp2IPk6fRs3CQlJy3RFuqj+EggYC0SaaKsHqExAgbR/bJFQgDE7EjEnpWIAsUKgwkHIyUHIjQZRkSpnm5hPtpKEQ2J1AdlCIK02wkt9dlASqEEgKARBggEh5q/OLzJqJDXDymjfmWpk6ttsfcEclj9E7Dl06lCiG1MLtkn9c0DojcLog6yTWIGIeqGAjjY5nxL6Rnwsj+PdCJYIFw+mcCVTEN1CKfSymzqnVhVTkYogkQQxTIBSQaUkcLmBHRkJttoIIarf0smIO5CLkseCULKLwdl/ZeF/feFhsMR1kmEtH9yzl7OV5BFem7JDeuHdkBC/GMghhF4us04tRsNHQICCBJPAiWERcCRPkm845vhAAAABgPjRHGSpMpwfLym1wHmmeWv1WbIihgGA2J9e7o8U7N95JJ8cWoEM9YhwzvoJsbruq70E7IDnihQFXj+kAWnCXNtd0VIYH6ROmFTQuQey2KGCzcQqZWehFFupBqTUQ+ItFk2up1EgFY2SSlS00F3ygIS5LDdClRmCLRI7omvjkEbfqs2W1UHpyTsp+j9iCPnY8VLdstRJgLvwRseeENkDEV/HL+ZVpOAQCauUmQxEiUa8d1MRgallKY9W+0+UBsSS2OmelCi8g01iRQJQLC0fU5stqoPk77T5QEdgfcJxlwbFLOzon62ATMW93X6l484BWgkJme6AD1bY8fIPuSD2mp4C6dAGhIjI/IYLMC6gKIrxTEIEoFxaEzBDcJYithwYPOH1EIKbpEI7IsBF4KAQ9aU1CI7Jpf6IBiMRP4gMGLaWc0adCDkTiUQKrARKHzdlj5D8lh7HqCfxROllEjtwIAgRRpzTYYK+svaoQycEiCDP6g/GIIgE9iVc/hESWD+ogcRSIxTCCIbHVNDWJ1WKdFtxQ+ESRL3AGIABaShZeGo/JO5VYdnRAy9ZgZ5QBIAAkmxA501wiwHlMlBtq53yngrR5xGhTgGMPAx1fiYkdKA2xQChpLFbYfVWJ2cFvokncCpu6pyhQbEyRBIghiFf4xpTs4+9TNsLEPmt5K3QSsYwFf1U/nkMMmeyN1B7J2FFYycypngRDTlKl1cG83bMzRDBlo3zPhABsov8xmgQQPKeTp/wAwfGP4J4kQAQYEFNnMcQtbQQBhtwJ62P1o5sISpSZ1InLkV4IPOnyU1bi0IlAAu86mHI8i3wX90K3wwHdTzCnZaoxBemA8lN+r42Te91G/z4rxx4EMo1DCR6C3p4KPBdtaoKRvGf5pk0MGMju9Py4eXQ9GayZWEI0ggsUdzCh75+vuf5ltTxcLUNWQeVWXZ6ZkKA2lUIZkAav+3JqpCVmDx/mBauUDFApdCgsW9QiIggcEU9Ils0CrJImdIPlNMgyPbtagQAILj/LsTgchLLRRJiMe05ePUOEzEDghN+Mw7A4I0LFO2sEP25C24R7ICEkAC0oeLsnQ/wAZCFA4iwoDZDt3t88kcsEg4I9cDVCIYXdDpJGmoOhQ5YPaggCICDIg+sVnAgZaKJ/riKh4G9Czmwk2h/xl0ZQ5DuiGYBifbDx7BgimAVaDsWBtRuQxCQ6WJ8I0GtrvJAEQEGRHq0RgOdkHtBGYjJDHuAndW5MfIf4uCYIpnOzkGzwEIgsJ2obR7LapiRDAKdAsIexRe2jBw6FNJ1pEHRBxKXm6J+jWQQTtAlCKoBbE6A7mEKMNcX/D/FzIBcNzQmbp3BMq/tshlllgnva1W6oyLhSPomo7EjKcpELGMm80ZmuMIMCyHABcyhqEOkjVlN9CrK5kgP380kARKOMYuAiMsXVVwwoixF37I2xagFZ9RBGPC3MVJT4vQxHu3ZUCU5kG1J3RT3GB6GUpnsCAuHEV92AmhBFW6t16s0y0Hl1Vnx7kCEY8k5k9X9slDRtQ5mi25blGTWN6s5yCmBuRMLTaXFl4TcXZltCOSZyLY30ghArEtCe6tqBdiFS8HaKPhgMAEoEEJ5maGd+5dsO9kJp8wht0ciB+IUiWAtwBNQHxHzsR6cESTkphOx2qIwzOVxKXRGGSeDlzw1YJCHZ3mODQDsrjRljWFwCBxyMRvknJnB49yIn0TkR+75IYPyBHBEQciUPYobKFLMRZ9HmlmVQiCCFmgdzCegYfCvF3xGmJoZXxfdsxRDHnWRfcgDQ4EfCK4gat8Iwc/QXBGSsDP5pvW4iFzQLXMuoXoiKICIlQQbvmSgAcEVHqUAAAAAWegBgAihCDF+WD8kE+4bUcxFAYElJCQKWwoGSHZXR8a1N1Ypeh44+QFCoZhMH+R9GLK8MzqETnGPJDuxQ2jY19z4gRmMf0vvT2wAZaPBvQs5sLM6H4NgHax1RsERAk9p4uxc5cFOrpjUgOCSj+03ygWaTO6otsNBq5hxCHbOgLmMU8CXIviHf6R0vyNpVBVAYh/hRax0O/kfiPEsNCGRqEZiMkMe4Cc5bAxHkfAPCDbV883Tqg5uNoxhxl5H99cjY0pFBRBRPZzTEC9rsZeEHHL90h3TFQO8hD4ahBS6aztUMIsVDWjknkbniHZClmNEBWiamaYDicLDmi1IDM5KMUaG8wGv0s4YYFfYbP6BMMPsHeQgk5SJ8Iet3IkhhB9xMLtgpGYpwLQienwG62LPbeuR3IWkSTcEsgAx5PCEq3nwZ0RImYwKigGsD2eE6sot8aOMeo16CzEMZMrDG0++KCDegHd4VXXMicTbwx24nhVH1VzmFMUSm7ABDQEYsm676cg6ESe8IkEHP+AUGHo+hHt8AWzOXBBA4NPE31KHDZ1n5HT4TAYRtEUYDcsC6ixDNzqTYC48wKDlKgAEKDO4u9a9MiADEA4qazEFyXOgs5SoBAACAWU9hP7o0LtQYivIKdC4kPUooM1UUYhg0QXC1TSQ+pgWWUvMYGxPrTHy+Uw0JEcvCGi+fkQEACCCDT3CeOSjFuQWkaVDdqDmmjZu+XxN9oTy8GjVEi6p3w8J+LxWiyTR5i9C8EHA3gQFIeHmX9EiaZ8fMgcHvDwIscoXQqG1Hkmhwc1D3PhH5iYRcTJbO59YyRMsIA80VItQWexT9+Jgh1KEN22FNoDqn5+zKAKAczQIzMZoYdgExy3AifA+LvtC3GvEgERCz9kjjkHMNEUeHDzqO8Gn7KwHPyqUHwdybuSYUhx3e5bO59didlIoSCr+2afjXEboUGAeKoHQwXav6MpAo2oFGpQJMPH0G0Tj+t9ycdIeYN5NyFmAmSZVPwzQBqTI+QAadks9y7snLbJ8WF5Lca+9u9yF/YFhoqGX8EjIqRfm1oI4W50fXE1KgcJ3Y39qpbYdfEsnxBtsygyXr09IA3mHygLw4AfAfsDi9E6B7hM0cIGVN/ZPgA0HtToNV70bjX3t3u9DsUIABiwbdFYIaGdkbg1wJarKKPFQsEUNmkmw+ofqkzZNZFRyMAOSTJDDckE7goNVbyKSfEIcJmAGAHvOgAbTICFFxQ/YeU7AtuuSJJEkuT6GZlNRuqybjs6bsDL4InlQAIAESy3Gvvbvcg2xqcbK35fddafDqgZJIu9rpzFoDekgikGoKNBuqtzR4AVaV3QptBxY6pIAiAgyIP02wxQwBmSJAkTC1ePhQv2gZX+Hun4wBEknl/k+vwixIPvGat4sZerNmaYDtkeCb3SvbDKeXUQ9G+0Lca+9u9y2dz0XIMeUZNSLSII8Eh0cZhOJAhtdE0ejKYGPpBCOvuXJN75RccxNCpWkV/pNhigIBwNaLNShgM3MHmfcsUKQ7Bg528k4A5CEHLjT1yAgxKl7LU+E2kAssw+xvtC3Gvvbvctnc9i4UDieKuv7qCPXDpP0vPBaxxAnyAfDvF30bk4iCYVU7khSZYU9xnwEHisIIgdGgWeK1MjJ9qduDoFobMRQ0sTGy+UDiOQGHtb7Qtxr7273LZ3PbGgC2LHnVAygPkYizhbEkJgq1L+B32M7VFFJMIg2rR9cQNtCxe8ESk8zoE8G+bfGmE8EZ41AbAKm+9EA0ZG3Bdfse5UEACByeiWTca+9u9yF0S02cuIe4QCCCHQNswH8BUxFaRJYiAJq1jqywkeyBHmi5RQIAEFx9Y+QDYSpeRAkUJDTgN0am9SQmGbUh01T1OQQ0IcYJgBZ7hmIRhYXRfoilQchyUZwFk945YQBuY/nCUYbGN6PCAKFYWj3BiAGF1sRpggxJaWBaU0JCBcPbCiK3xRkFTqsCp6rtNPqjOwJVWBGXd0fCAN0KBdLHg05csDc8EUQAcJVzDJvcO1rYrIZqMswPaSohWDY2gA8hJfraBBWMAEjAq+HuFF3GQEUgZFwIbqEgsFopHRFAkkL5myIXyB3GeevuDKADEFQogN5FCeHLvlBCwvDM6hD5jzEgqrCTCPP7dPqiGMFup+BqnF5FjyR34iChgwFzwQtBeDSMMm9wrWhHVmM1D6I4ewoOw6dHlVOWBEMd96nJGAgoHZzGaBgVBB8pvj6Pc0FcDUn9BIByQAg3LSD9EFYyxvVPzDZ/iLpjiOSiVpALNoEyLkB2ARRBOmmBfmiC8jDE89PcOmAHJKjBAbzKvS7rvwASCnLDFHKfVPWl2JaCOmCBwR9S+1kYPBAhmA5V5ZMiwJzABQ0ESRBUlIhixI9NE9RygFqR2wE4It9wrVBT4DBejQyIgwJJkYMHg60AQVMngEkfuSQLOCdCSDa6J5K4czSIAkQagrIgVc26qmBxRqziIIBJNgCsN2FpmhzQWDuqDwhZ7csk1MNk7or3lWOVinehGGDdegrhWFg9waoiYXQxOiCEF5cFlvd6AwAABgBwAYDghiFd5GFifpMB/KWTfUGGnAgHLgZGSZEwNFMojKtZSHZA1OLcio0rLzuN6nmZOjguuRqCt9wIAmJMA5ooRNwGWicGBb1JJkxWkyZ+TPvTBhBTwoxBG0/qTuiXZPRANrLGuS7IHAGpd4UYBm21QIkFAJnwqPUdCo+hqDc5BEgW4gS9wkASSwQVhYA/oxUtIa0lDRtEXtBcPQLYmijEFgEPqCMRDxBhwgcEZ6C0oRBtZ0WOqnGkBAKPCKWS9nVBURQfcCo0xRIjqjuqyIAliCFgSjn8ITUHBXB90kSYM4J6oNHcbV0bll3BB50+StIxQZIi3u8IHMRqWF4BBvGw/ZGHutgGi2uOKAR1YN7oQgitX6mQTk4bSeJtUVMXLFKaEJiidwoPSA8coVzwWf/UG9U4GEBAA4ngACCAQZgpxAZXXkRpHMA5O/Xg58vdYeESuRQjnzV6LgYHEIzgU1P3eUDAMO3yD9BybZOnfYxWp8IPdP1AtHhWsZr4IVk8B6RksAn9TyHbhnX1BvVOGV68TvhIbajoiQQwKTEx58AEBAINhRcnGxSPwb0boPZ0ZBObIoiGIW+QUygDeCabieFNj2bAP8i+nQEFsQpBqko8HYHIeU5CKsdU80fmEiSSaDhkokDy2Bmga75eoF0ZyWIjXGGfIogiYWdfUG9U4ZZ6DHButop9DtZ2ojv09N1OEH4N5OOhUdB0i99U+wAonUIgkQQxClu0E3RdOMHZkG6z+SOzCPBZ0v2dMzPAdSmtNEZGgoESEH1yE4oHSiaLYkpFuqYTw+3juKIAxQv5MnAdRaurEtO1R0USZJTLG7St1TEQxSckaBPRagwbFD9RinUBbAFPGH2w8omYaRH6iT8kBAZcDKCUdvzTAOgtGRDaQgVHGcCmdSgZhIftL0HUCCwIzr6g3qnDb3PQABCJc2Y7p8TA4AvEfPsg2whQ0+KPkknbkEeCyqZ8lkyfdlOlvSWaiBASYCDQ8CJORBqEBSHgaYl1SlciJE0+uTltzrNAPFn5ulHo/EwqO1E7ovDMROiFbBmFt9MGUySoF+vFrATIjgBGAN8j52ckEH/ADiAM38/QEAHLUe6CxK/5aZnQ8yGtfhjq6Nc04OaJ7IjbG6FNJeoZoO6CD5mPDTOvqDeqcNtc9AWiITq3dCNGDdcYHL2ScRTIyOMaUGuShBi480Q/OB8FJOV+l/KKbc/8ASku0AI8rMp3ACmOLBZhBMblWnRfw1/ZPlbw8OSLmiUzwSitLo9l1CGdhorTOxRx9PgUkMUQETifYzrVbBXhpnX1BvVOBQr3oBfHIEgggshAINot12plBPuLeXpDkbWLuaed5zYr5qPqFXocqRJUXZ0RnD4JpFsHuh+WRoLbAPdC7jYlD4dhayIllF6OskIjuRWKMAxWL5zTYLmPWgcwBwRwfcGxDKDaKhpDC0lC2892R59rcqrK9eGmdfUG9U9TDZKIRqRLJ3E2zYUVi6iKbgMbyzkgYJKjjpZmgcA0yTrRR+5NxPzs5IFL2AByVCme5gFz4T/CAIAAEgB7LgS6YjMCcjDxh1RCl2R6gnKcPcxD5JhNIsT0j29pzgOIWfKK6LherEgyMhd7eyVWWa8NM6+oN6p6rGxVK4guo++AoXWCDhV39QzRPh4/QE7kNLXRNSKHnkkQdHypMLHUH3j8YkwCPvbi28I6GMnkcDahAxsiL+QXIFs3BJ+uCKALqbgiUk82kTUwHgqPc2O5bG5w0zr6g3qnDfK+htlXCekjKmAdkMjaqImJyFMJ3oGutRE+A+CJGeVbwNimmZCErqCnQkvzgmCgMYgU6nPoWZj92W2alSs6N0Mjj3aDyVmsnoQ4Yjidh9Mfd325bO5w0zr6g3qnDaqj0b7Vxzl+iEogHSwuLe3EDA3OifYn8IH8drQiUmJDThnGxUHmfdJg4p2YLqjcZpwcAFO/IeAIE1uT9RE1GI9lIe9gcDaDhpnX1BvVOGww9G+1cN+ossRwVAOVZ+gWHTXLM9Xw97cEU+aYIwVntqWKJcoCEgiBMgIyCkxDB5rK/fEMjxsGmdfUG9U9Wt9q4bpQtnc4aZwiHZRLkAzfD3F3DRuqy601JZgrOhDAXFI7n4WA937ym4uBpnX1BvVPUHfauG3ULe3FnOGgbDUs5r/G2Nh3rlmdJRb2PCzfave5QOJxpnX1BvVOG009A3gDNwPpoZ+jMcMo3GqPc2vh50tpqicu10DXhMgjMywCKj28HDTfave3e5bpUcNM6+oN6p6ptwq4ZHgIGa0ELErpJnSJ93H4vrtgqTwqc1sMVFvoFvby32r3tvoFP3S4aZ19Qb1Tg4TInMejcKvQsoN95AtwoEDIF8Ptkqt9qUZdzkLGqddbBQrfKFtLy32r3tkoFI2S4aZ19OC7ADklAIwAGiAhyd+AICwIt9G0VcM5ocFERtoBTd0kDYPQt9h8M9rmszrIn38XEAQDIbAW0vLbave3KnHQ01UUhpdWLPFb9Kz0SBM6BELgTYmJqU1WC4vKKVmYuXB0j89Db8doq4E5L9DhgJ8Qt9goMbQRuOgMvht4qWc10Tk3Px0gbjVbC8ttq97OtFuNEIscPAOEOyacmowBaBqogbgMCCohtBtZqY+iJE9g5nREVyDIaBAygjL8AQmyMAwCfANLL55umnyQIa5zsSY4bHVwJxeNHFg7YYcJs8+Gb5VwSiv8AUWQ45hbYXlttXvA5ErFAzPVCsscYQQ6SSwFSVKGA7VQuFuEQpOkxSFHekoFyYaKY+gFjGciLy5YxUK0Zy5128eDk4kNi0JpJAIEwU9BJ5jzemSAReW5fZoARAQYggoXFubgTqpGg4UNrrwyLX+iR7lHw92qQsLzMpm8hYd85uBDJVsLy22r3BUFalPYLv5oCNtmkBUmxCrpNZHC5ONkHDa3ji99kBM6hY4oxAap97gi02h9BFLNhNB36JuAZ3Wg5oAgABAAD0Gch8O0bcE+2RhMXi9CDZ5Q+DcofnXMTkojGkiVhUcDc1bQLcqJsVXB210UhvB8PcKln+pEiEzK5AHiorYXlttXtlmQLAeueycMshZgCi7nMRHaaF0JRcbr2jckLYiZnnKCYAegXgPxDmikuIG0gg6AEYBZa+cAhJYC1GvcnIuFiEUDZ3LL0ggBMBAhBAJJiflF6FIBWEce7UTIKadsDNuqNFvo9qHTQWE5Gsc45QRimGmOy2ypGCIWCQLjg3dPh7/UoT3tTwaG5nBRs7y3l5bXV7LBULxXKTmiS36hQsYaSGJsULSL7cLShIUgWpQXIchZmkN6FL8WZ3+qWCUUQPbqooMDByPzkaGYIN7QTBaJZAdYLAeoBgAgzBUAK8h25IAJhQiOItZ2DwgcKgdXonNAysIcAEAAvgcwTzUUJMHI9kG9etuofh7LUo3Qu/Df6OEDdKltry2ur13UpOWAXXFHxGaJeEkMQmo6a9HjRGYTsKA1tCnTGyYYARF3UCOF3QyYOpvPrc/vReFthndvnUwNJTnRYuQhHTghx7B0YXCFzVRhSoIcxYq/OdA4hESFMoYKR6oP3TWiTDBzDzA6p4C3LEGrLfKpCV8mzz+HvVUeDPvw3GhHDuozmutteW11egqAAEySgZDb0ZK9mw1UWnfEjhDwjTk2OFnNAi34F80P75ueaqf1LSJDEqrkwoAQAAIAD2GrZkC8qlRIc3zmvSZjaacBkEuCbSWTezYo0aUZAtHCpmQE2ZFYlAERGYCBJAgsQiCsKSNsOaubiKZ2Z/EQkWoRh0TICqRlugx94hFVoyeQQdjqkoYM8xFGeWkeG+UKSx5uE1Ef7IeiSAAhFW+4oRrCFSFAWB2/u6eCL1HtS2QMTYo2YEz8g2BOkgH8mxOwI9vRJNs1rWDmjTjwRzm0QcOkFh7UQhqcUT2U81lDhkABBBBtHzAdxnJTlQYPSeeDIDl6DkUx7LpqHqGVqAACAZCOCZbmPC+ajaMdpPwU/kEa/2RYrIQeoxTmLQGRMMgPwBQAAdUifdAorcAClptEE9CgRMTgjUw6ojmNBzibkKdLeks8f7sgoUBjkPK5Ozzuuf4JGWH4DqidoP+YmWgYuHBuFCOFsZDytUsfhmINQnp1oDwQxj8QLo1mfRG+WgDqhgCNU5kEZveD+SgruZkJEgGuJ+gd2TNULc6ofGBIB7Z6w4EG5CPcLcWngdWSMW12U+Yc0ZSneyiAIJAsHCMZYeKBETZGGU+wiAL1ey+qg6gEcZ5A8CimEAIqBHVk8rhEHV2Tqs2ecHvh4TgXAtNE0/nUaVqMSCJc2eybbEorb9YqJCDFOSaDtUi6aDNp3wQAAAACwcH735tQwU4EFyULwIgDZYn3ScBGbdUMsPHAzcEIxwFQuZAJ72JV08tN43RAEgAHJTTAUWZphImgvTUeWroFgYNe6B+PEo/3JF6C3EFYAidEMHJCuLC0M09UDHypm4D+UflPRbrpt5TQu3jSpQ9QRcNNaVP6Z8kzIaQEYbMNBZUkEVCanbJrNrUARAQZEH1hcQCAHN+yjFsZwhpbGJkdMQIxvJA8+i7OAOp4NfGnPCWAsyK81KRa9wpMLwR0RVrhBuIDJYo5SwCAzBvZYt1dlet9yvm25HsvxIznLKNZBWduIly5moGS34GRgyOBIkbDyKKiIYlYU+pQRJZyZBxG0BqdT4ipyursEfAP2VgZtAn9vIiHkUPDJ3M6C6p2Gmw0ZIE/jJrEOYGJ0zVjT3bvKEV2lgW2kcoAOCPkxaHJGyxkANl5qeWvAlpk0HyNFIwRo8k9lJXKMdAQdvJHgVqeWKxRmQHgHpr9YR8AjR5YGTcj05tmVjXcIeGFFjCI6uoJxB0h/aAAYAQneI1Sky2JIzEQbj3Uiwxq+Ha5E8sEHjj8+D8B4QEypMMZ51Licx1UH4lMWd1GzsExH4PBhgAYFTPNzzU4bWPb4WEJj/dEDkrZcE5RP1WgR1hjjhgCLGXYmpTA26i2yG2AGIKIck2MJjJk45zvwsy+TeGAYCA0Q2JiU6t24SkCBaawoMgBTCEMYDactcaqdXYCdjMEpcK7mn/5mTgqY01mFqqiZ0RiLOApqzHuX3Ig8nNomJnM+3TrRWIIKJwK6BfoiPyGACZ8cBSJOx8dtBBGmhU+oMUeOXBr1pjcHNHKLC3GgfgQlG+PMyCc3HbTxNqeMtDZiKgjrh0R3REQAIklXLi/QwqqN8OLZiDRvIP8AExTjyh3+SRktL4v6NbyA4qakeCBrCQQOyBc3/DgbGAMIP6UORMqIxCChdJkUbgipG7tR8iyCC3zRDdbwAEiDB+Uw5UAJkp+FgMDsa6fHDI3WQjDDEFiFFhyEV4gcwp9XPmhaseeITimDzRse4QhuZGChLOHq8IOTEtw+JtQYTrF0bmXfHx1QWekBHgwUSTJFIgAwt4KO6Mbk8oHEZg48+yJQDNfJDFbGOqBXueRPoJABCMIY779gkweWiIQJkAoYlNECABBccBJDJvLeaEAaZGAgOR2QDaAHM/nDGKog/UodLOEYkVASBgXLvlQ6gyzd08peBFCjrwNIGsqxA9uqeJDnInlp7JOIpkZByICx1ST0fN5JPbFkoYCxG5miUOooi5rYQ6oCo+HAvzZwBFASAwAxv+Cb+8gIeRU+yiTMqm/0CDGLxGJ/E5+8D+fJIcRD84gdB1Qg+m2ie3pLHRhu4Fqhfg1GAU9pmD+ZYnhAB4MOEGoNT3TVQQQz5DEhYTB80SQSSU5kij0ZTAxTcAQt8gqGiakT7prBlxRk6Y3ug36fHb8QMeP9IJ42C8/gngMYAImJAI3ReQzCx19JUEALSU4R1D7U4A5U2905Ag45zXPokmJf0DqmfYhWJqgFvokgCAABYOBIAJJZMDAIbEeSJTDJ5XALEAJ24IfyF6HbOHpLaBotCA0UXiL5BAaH5Ls8IzQ3RR3S4RUWhN7AJ6kaQ5taEhwNqvhYhdLaB7FHGIAEQ0g7umv5QHlZBa8QGRXLweT6RxkOhTwRlBen2AotyRBIghimxlvW6LdsYMjSBsSZa/DopKcfcmTk0fg8z4kMhsh34NGhyFDgn0MmLquVCk9vmBMyK8VD3hQX6T8JVLqV3ckLNbgE1BE5r3B8JhO4miAIAAFg4kgCSWCxBNhzQieQzmqr911BUOQZOOmO/qA2kksFrdVYO56VPRBOaKDZ8mYRDphBlXkTVaIWtnPXH1wewsII7vTiW6Bh5W8kdjICBBCMchAZkOyaNDkKINfZPSF6QlRsEVTjKSN6F2zKQfcQOiAluwaU4c9xwaoBWCma2pqjFPBUhbSwoGcwZ3VoGBeFboJfwHhfzK/hl/OL+bRsd3BfoqsExMonOid1GqexibeED8MCMEtnIBAAEmgUpOoJlOBCqATqx4qLGbiATO6VDvQ8ECwPTQDFsnrfAW6IwQ8fzU7TWsgMSmcSsQYm1SgQCYeprKnJQmwYdMCIRgJgNlfP5dprEIjWWQUJvCaZg2TCa64+sxrFEuCmjt5oZADhDET3RSZFzNP8lASKaAqu7p/EDAZTdUkDmKRH9hyi1Ip0Yc+hZmb3WYMTsi9eO6Bmsf2gHe4s7IG2wU3/AMK80ImbAK/m1cKAloYl4QOYjUsAwBVimDu6K+J6Sy0jsihZAB5n8PAgQwAvzEEwyY6kPYe10Np6sUIGYY5J8oKMepRaTZuimwg108pg5RlB4skyHrDdGclgTxid5pFthc7mxAAAAGHzIcxBpz4DAugrLyQIAEEEG302+2wf1lHQE8ptufButmFwPFHyKQQREE/1Cd6GaNrwwuqfKqlCbBTUbqE1A1UWplAaADWYJvGq98VkUGZKgYTgFbQroHdUPc9fQ+P4sA6ebgd8sngbVGDJ8BNtsiXJJIiAuptzmhQc1H3PhNxDf6B9kEe1G3BT/SfO+8jsG48pswqosMAIK4wOR+a6iY8hn2TuY6STB1PMSslGyDVGO6xCVsAtxD0N4X6cNk80x2JFo/dEaaAgCZ2AJ3tZ2BYAoAYYuxzwAYAINhTptTkiS9M1AJ3bK+dlA79OFeaImQUQdD70wgRbBOSkDC/8V1RwnQrNStSnzUCBD34T+8xHkch7pqnegfvB5fyR7I8xE6fOYvgsqQ7undsNhG6IAkAA5U+oNA6lNJH0Ee+ai52hOhHNBIziOvtiYFmWWKxYJpk3BFRjPA0Lr0QLHFkoJ2Ki8+ch/mMIYEPmWQJSMBj/AAUBy0UARmmD+6k9EJIUACwBHiLNyQOY5EcFQFBc4/joGcOHNNdsoJoE4bwj0r8VNGo3WwGvrmEdJIGYNPULUnNXQpnGxEJ4Z7jGoWQlaCiXVQKRQInIg1Cye0pXzCKlpcQD2U4DZWL+PV4peovUGyWNJVQOHjU35EFNVcgtNUyOVgB3BMFBc0QwGILFEKwwAEk1civJNZgrT5JIG2EPuqEqBMTgFTUy5QSlrA5KP2ogI41eMBGyAqNUsiHb5kJmQch5dPDS5Afp4szcs8i1FzxewimnDbAolyQkQCZ4AlamNMgEpE2ogTBph14BEgACAMPe1dxTomqJK9hAqRYJQyBwvwiaSxPgj+In82nEDj+1/DeV/Mq0Gw/CAMUhMBiJb7F5kGkdgxPhYLL1fxxh2wBCXmcci965JwTE4C1DWdJmPIIln+I5RcM3SPAeUyadrHEPov1zo909m8Pf5hDfkCqyZkk+g5GIGIITurZgc+VnJBD4TATnoHNBxuMEuyiSTcPPgDBoDL5rNezoXlM1pej+eLDaBdQFeYdCB++2SACSWTvtdOSf6xDVRMZsSOKakNY7ObIKOfE8qeocX205RH8s/j0DhDVsqHsWuKFSIIhUxgJJzIVkzyogrDdP6h4cDcdBj8tmtD0bym6x3QPPGGk1mQoRLrP89gBiAATJKfd6soJ8ALDOeifwbWS3QIKqHLLFVFlqEtUHDLZT49hg1S5J6kA5fLvm6yCc6QUs9nEL4g5p6sQ/vIuSN1QmicRTAyOBlUM6FBAMSHum0OMcZKBF38L479AHq3hG7rAsLD2QqcLRxwkGYMeivjz0I9BACSAFpKf4gWr8k5AtYSAp+AGrjNG3uB9OJl6jbQwnIHlNlRTh0HdB7iQWA9onug5IWqAGXywnXB1BX8gye7clQJT0eQDoUaJoSOp7BQbkmEEETBCagFFgm6IDtC5lYE7UCpkeLoVJ3hOpNcfpH4ODWZvHH+QNIbuAzVn3Gx5I1BAAae13ZH+eM8kA6teKfw+kLNNGnK1Kl3suwUZxmgmoIjFe9PhGgDXNEkPhAkA93ALcqGJeHyx8Ewj9Uwr3P4LAZQKW9OpxlJOnLTQycmijiTm4xjQnNvE3uBuglcLfYYqnNPAU4xJ2KGnOR3Qs5g3smWQ/C/hPC/m1/YC/uJ/PIhkTEPCi6qLB8SKPHWgXdDcgIbjso4oOCQlUgpAKB+SciYoDeyGRHnOPRGbXZwSnIjUCyip8FPgoCAU7SvlTYTQG+C8uzboW+UH2d3sr+SQHB2Lagr1GLlJLsrMOZ3QE/i3urTMWdkR2uBeEdt4V4oBplfx6u7lQPTj+ECWGKlhOASxTB3dCZQhQeT8T5WR6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S+WYEWbfVG42v/g8r0CZupD/P3eyPQpyugP8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6Xy3T6vVWM/1/wAHvbgnRLjoP8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL5b4Dp5pFOZJnP/BhIFmQGRWR/AfLhAiJgxEGRgLgoLYaE2f4ElzHmuEUXJzjXlCjLYAgdSflu9YsIVAnwART+1V/8C8kAgdyJ7DnwOLAaoJdj8ufuz5wQR2KIXhGMkvh3tvyQEQEogg/fyCenpAt5oAkAA5V/GY/Mh5CZs58+FkhjJ5HLTD78B4OjB5fPTHhMJlss2+aQt4ecdNOBlRrCwqOGE/Jdp97YAb9zciTTnJbwlOjbrA3X5z3HEAYgT2qxE3HwIQ+bmlfc0+7PxIbCvuao44+JKdvxClybXk8kVnzwarQBMrCELK0ASCwhHQFnJhdu14zB1Dgn9SQlxqaYIEACCCDb9uREAAiSU64SzOHdpiidQ4IOFJITi5vDGTpVxNgWkoB0BEkzqfoIMI9uV2CLnJ2Qg3BGLuY7L7wGTHAKIADfksDYgqrIB5V+1Es9ennREFOkhzNqcKAUWIUA8IwrOyOweGTLuU0ZEY1O4XfRNssAI/m5EFOEioKbSlsulNSZzkf1FRHRAxCcCKR7ObqeIuOhl9hYnDmyHORPd/nN4MgaX4DlBYSL3IfwmLBwbba2UEX8ybym2WgEfzd9IUsLDZgieBY647oVqcU8RamefYCA5z0KL6ByQ5wMjkroWtJqDh/EKFDm7u8plB5QBsg/VgC5G2flLmixwRezyoFTrQCuL6MlNCAFmUArAHBQ8od1+KWFEZBoSOnTFWfIBbj9O0oFi31AmJcY58/KqQxnLEIMbjZ59pjNG2ANXKYTsAC0c9JonFcwMU0sCUboMEMAGC3+LJMgwZksOkckED4mTh0MVZ9CSAJJAFpQro3vQOnEWKLAnfJPQskSNaGSf2029CSDCbVFMFXTj0CeKqOWExTV4YDpBLmXIwYBD7lpA/fJMzasIDAfVEQABEQQmBktG7kigkBFhn4g0GyZFNBKIG6gg1zoxcwjnEWXMF04ELQX905uhUO1PYtAZF+tCBAAlMwKaRbZgS1RCH3XYEc6vxEowwW4iFuuGKFOIqT/DAOEqTLPKQcYk7hgjkF+LuQgSWmw+IUNIDmRYkM0HYFcGlOp1SpdnIHUTF186bSJou7IAJ8C15JohdrNY/E5lqwY9UVnBEjkpjiH8QmnRhWOzm6AAAAAWD654JJ2GYE6ITU+zwn/DtuSHzgSJICAQVhqmgmFa0Yun3QuDJ05mnY46Ap8Jq8gE7cxdDrI7u7J+dbklmRQ455CFIOYqUm6kBV4+NAc8d4kBWuKCkXN5QBxp8+FRLo5vKJrHBC5Cw8SJqcPGpzzzKYchRDrieOd9FMTHD3LK4OzopsBLqZRJivAaK/omHvQlGw1RlmygV9m0Mnwb4YIl+SSImLoLc0AMcbnufCDDDV+o/aPL4bjqEU+klYDCO+aeyHoS7fNOrUCZYdQiCRBDFGurwUGBBQH6Uii4HuVoxf+ag+KCe6dRxvvCcxiqUGm2biiB1KKKEMAHhWIY+BWJ4gt98oiaMUYPAyDcQYKdQgCacEbv5VqeAK1DDwIKeIDwhmggmu9bynMIqpHhZG+8IzzBgGqBI5v/NZjAPcnJxaATPAdSAgEqAKVwUG5qJA6OPsjgKhNznSOamE4jr92PYNQJU2q8dKfCXo4BCvgTfdaA7qFNBK94RctWtRoAnAiTkQahDJAakBwRL+YZ4C3gX8DwW/uy392X8DwW8HAU/5BhTA4oOaA0RJySTU8NWETW+vQwRhXvizxDOgUIQrn+6ihS9jJdVzyoEwCjX+GsTryNKOOeaoM/ymI2fli7qy/fVSjexUgzkB+yKzmlDg+coj9lMM5TjexVt++qFm55u6knOcijhmqGHk6Pm//9oACAEBAAAAEP8A/wD/AP8A/wD/AN4AGf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/vf/AA/9H/8A/wD/AP8A/wD/APn15f8A487/AP8A/wD/AP8A/wArp/8A/wD9WZ//AP8A/wD/APz0/wD/AP8A/wDiH/8A/wD/AP8A/r//AP8A/wD/AP8Am/8A/wD/AP8A4r//AP8A/wD/AP8AHf8A/wD/AP8Az/8A/wD/AP8A/wD/APz/AP8A/wD/ANT/AP8A/wD/AP8A/wDt/wD/AP8A/wDJ/wD/AP8A/wD/AP8A8X//AP8A/wDt/wD/AP8A/wD/AP8A8z//AP8A/wCv/wD/AP8A/wD/AP8A+j//AP8A/wCq/wD/AP8A/wD/AP8A+7//AP8A/wCv/wD/AP8A/wD/AP8A9z//AP8A/wC3n/8A/wD/AP8A/wBXv/8A/wD/ALlr/wD/AP8A/wD/ABe//wD/AP8Av7Q//wD/AP8Aso+//wD/AP8Av8W5/wD/APD3H7//AP8A/wC/xrcHV2IUP7//AP8A/wC//HVP90Cj/wC//wD/AP8Av/8AjtcWR/8A/wC//wD/AP8Av/8A/sHOn/8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDf/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Ar/8A/wD+P/8A/wD/AP8A/wD/AP8Ah/8A/wD+v/8A/wD/AP8A/wD/AP8Au/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL3/AP8A+L//AP8A/wD/AP8A/wD/AH3/AP8A/a//AP8A/wD/AP8A/wD/APv/AP8A+f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC9/wD/APn/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AP/8A/wD76f8A/wD/AP8A/wD/APH4/wD/AP8A9H//AP8A/wD/AP8A7f3/AP8A+/x//wD/AP8A/wD/AEHz/wD/APzxE/8A/wD/AP8A/wBr+f8A/wD+vRV//wD/AP8Anwf7/wD/AP5+8Gr/AP8AkqOv/wD/AP8A/wCf7nGW4kTdP2f/AP8A/wC3+bipQ1/b/wAX/wD/AP8AZ/8A1jTp+JX0T/8A/wD/AKj/AP8AYUQfscX/AP8A/wD/AN9v8P8A/wD/APj3f/8A/wD/AOfO/T//AP8A/wDdP/8A/wD/APz9xd//APee/f8A/wD/AP8A/X+DgCLM7uT/AP8A/wD/APu//fTKi/zz/wD/AP8A/wD/AFH/AL//AP8A+7X/AP8A/wD/APlePd//AP8A+6X/AP8A/wD/AP3tlR//AP1vR/8A/wD/AP8A/ekZ6/e3jn//AP8A/wDIuSvea4X6Bff/AP8A/wA/3EelUKZBtjf/AP8A+v8A3/E/7I60xH3/AP8A/wD/AN5/Pt3o1853/wD/AO//AN//AK/P457Vff8A/wCf/wDbf97PAfI8df8A/wA//wDff+uPj/8A5Pf/AP8A/wD/AN9/+49//wCc/wD/APz/AP8A2/8A/Iv/AP8An3X/APv/AP8A3/8A+sn/AP8AjH//APP/APzZ/wD7vf8A/wCWf/8A9/8A4/p/+93/AP8ArH3/AOf+f/x/+73/AP8Ap3X/AP8A/v8A/wB/+r3/AP8AjfX/AP8A+/8A+H/7z/8A/wC1ff8A3/8A/wD+/wD67/8A/wC2f/8An/8A/wD7/wD66/8A/wC13/8Av/8A/wD+/wD6y/8A/wCPE/8A/v8A/wD9L/qP/wD/ALoP/wA+/wD/AP8ARnvL/wD/ALK3/wB9/wD/AP8Am/q9/wD/ALg//wBz/wD/AP8A5/t7+nG5f/8Ad/8A/wD/AM362fqwX3//AHf/AP8A/wD6f3gX+uX/AP8Ab/8A/wD/APzEI/8A/r//AP8A3/8A/wD/AP8Anqj/ALlf/wD/AF//AP8A/wD/APP6JQ3/AP8A/wCf/wD/AP8A/wDzw3t9/wD/AP8AL/8A/wD/AP8A8/8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3/AP8A/wB//wD/AF//AP8A/wD/APZ//wDyf/8A/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wCF/wD/AP8Au/8A/wD/AP8A/paTR/8A/wD/APn/AP8A/wD/AP8A+M9//wD/AP8Avf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Avz//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM9P/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDP3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/n7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/j4/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/y6/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8/8A/f8A/wD/AP8Ag/8A/wD/AP8A/f8A9Zf/AP8A5/h//wD/AP8A+f8A/wDH/wD/AP8AHY//AP8A/wD8/wD/AP8A/wD/ABv5z/8A/wD/AP4//wD/AP8A/wB3/wB3/wD/AP8A/wBf/wD8f/8Afm9v/wD/AP8A/wDX/wD8f/8AOnnn/wD/AP8A/wD5/wD8/wD/AP8AeK//AP8A/wD/APz/APH/AP8Ax47f/wD/AP8A/wD/AK/r/wD/AN/P3/8A/wD/AP8A/wAT3/8A/wA//wDD/wD/AP8A/wD/AOvP/wDu/wD/APr/AP8A/wD/AP8A+/8A/wB+v/8A/f8A/wD/AP8A/wD+P/8A/wDf/wDf3v8A/wD/AP8A+P8A61/f/wDfz7//AP8A/wD7/wD1f9//AN/97/8A/wD/AP8A/wCv/wDf/wD/APx3/wD/AP8A/wD/AOf/AP8A/wC3/wC3/wD/AP8A/wD+d/8Al/8An/8Ae/8A/wD/AP8A/n//AM13N/8Ak/8A/wD/AP8A/U//AO8/H/8A3f8A/wD/AP8A/wA//wDHRT/8Pf8A/wD/AP8A/XL/API8f/8Aff8A/wD/AP8A/Xdf/wD/AP8A0/8A/wD/AP8A/wD9c7X/AP8A/Vfr/wD/AP8A/wD999Ou++INC/8A/wD/AP8A/XP8J+dm3Bv/AP8A/wD/AP37/Q56/wB/4/8A/wD/AP8A/fr4QM/+P+P/AP8A/wD/AP305/8A5/8A/wDz/wD/AP8A/wD9eUf/APf9/wDr/wD/AP8A/wD9dA//APJp/wDr/wD/AP8A/wD99r//APlb/wD7/wD/AP8A/wD99l//AP8Ao/8A8/8A/wD/AP8A/XR//wD94/8A8/8A/wD/AP8A/fYv/wD+h/8A4/8A/wD/AP8A/X3v/wD+J/8A6/8A/wD/AP8A/XY//wD9p/8A6/8A/wD/AP8A/fcP/wD+L/8A6/8A/wD/AP8A+bUv/wD8/wD/APr/AP8A/wD/APW1X/8A/Hv/APt//wD/AP8A8n5v/wD8G/8A63//AP8A/wDuT3//AP5L/wCj/wD/AP8A/wDXHA//AP2j/wB/3/8A/wD/AN/xn/8A/qP+79//AP8A/wDv6t//AP6L+P8A7/8A/wD/AO/8V/8A/wC7g/8Az/8A/wD/AP8A82H/APTUZn/f/wD/AP8Ab/8A1W2v+9//ANf/AP8A/wAn/X3/APddj/8AM/8A/wD/AF37f91/XP8A/pX/AP8A/wD9+/8A6NS//wD7/f8A/wD/AHehf/8A/wCj/wD6Hf8A/wD+5oz/AP8A/wD3/wCZ2/8A/wD+/u7/AP8A/wCf/F65/wD/AP585H//AP8Ak9+19f8A/wD/ADzeqP8A/wDxRcf/AP8A/wD/AP8Ax/vfHjMfa+f/AP8A/wBf535Q1zf+/wDT/wD/AP8Av+UH/wD/AJu2f7f/AP8A/wCTj8hf/wCQ6/8AI/8A/wD/AITn+0A4fD/9R/8A/wD/ALuf/wD2Vnv/APh3/wD/AP8A3j//AP8A/wC9/wC58/8A/wD/AP8A+f8A/wD/APn/AC/3/wD/AP8Af+E//wD/AL/3f/f/AP8A/wA//wB4/wD/AOZf/wD/AP8A/wD/AP8A/wDznOj2v/8A8/8A/wD/AL//AP8Ax6//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wD/APP/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wDz/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APP/AP8A/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wDj/wD/AP8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+/8A/wD/AM//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM//AP8A/wD/AP8A/wD/AKf/AP8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A9v8A/wD/AP8A/wD/AP6f/wD/AP8A9R//AP8A/wD/AP8Ayz//AP8A/wD7w/8A/wD/AP8A/wAU/wD/AP8A/wD/AJxf/wD/AP8A8vn/AP8A/wD/AP8ANJT/AP8A/s6X/wD/AP8A/wD/AO7hwoUd3j//AP8A/wD/AP8A/Xr0MI3S/wD/AP8A/wD/AP8A/wDm9Qayz/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC4EDf/AP8A/wD/xAArEAABAgMHAwQDAQAAAAAAAAABABEhMUFRYXGBkaHwELHBIDBAUGDR8eH/2gAIAQEAAT8Q+sdtru6p9glt2SpGG1Dq4MFYnFpLEASmoh38UPI4KkKlc5EAXfmjst/AoQfnOqM1wVqJ56pTUXEgOSQSXBWovxnetuUIwBoLXuRWM4UUBDXxMCN2hOW3iuBy2hGW+PJI0as96MsQ4GhOgCeID+AhCOigHkTYGrUDVRmJw7A7ogxlQ93t04u6x6BZG6G0H26c84iBJJI7RcaI5pK98oHtghEFiJFAeOMzshW887gNyEk+o7DuUBM1Sz3lsmBRRbsdvuJzbANQoIC2IZA0dWAlM8I2KZUwOx0KNEJkiG9F7BSWgUQeqgNWoc+ApVj6PJJjJPKFB4Bq5HYRsYrXtAuHyxLbQXhbCD8IE2VHqBNjCbjC8JmY4k2PnwLjp1IE4M5tBWDo8OnJRrChgcm+1AZJYTP7NX+XB7+gCQJiHUKbH+7AWxNl/RqBwhcraPbzdlck3Bt9iwQIklQ0kwB8baCUdPb+BGmZE5Grz3VfFBGrQOyKZZPuZgA+xE0JqVJ1rgyjRCQI6VKdhITYQrTRgTijhAAndRY4qC70wLaENB8qZEJwE5Hybjq1GrhBoA+65LogM7J4IT5BO2aNp7BAQmSzQGgOzFNww7ST3kMQMAVEC9SLTLGIClGa4zAinYC2NPzAo5BGqmCDIB0N3YEXEfWBem4gAvJTSMhEHh/iLCi8EDhthPEuUXKFIOkMppoUCR0li4VZz06xe2lypjYAJfcr+aWCLnVlerAjIOgTgo6yi1+kk6MASGEwyTjFoGgcwJcXKhKmvuSMkWKGLfUFckbC5a/4q4cH9E9mIImLZQzZV8XdmzhnNOJmEZ2+LcQe7uKzA+puWgQ9jCeE0YCl2ltWJc3p8NGCgbsmZCl9koC3DjA5cuz+zKrNCwBGye0LGlDKaBTRaGJxZI/86AHcHP6q6Vrbg8kaG4xMgoOWAA2ok9hYoUfFo2eJawo47IAuCbCJeo3kwEDrYpXqKMmNqCBxnYU64mAdhjJ5MDeyJ+mHGcsAACpTi0IYewv2DRhM3H3oaAF5Q7PyRq4tBbBcEOe3QLq7cZ7GRoXqi8hgBaSgUlYomwme0XFN0JBFsAEB9c23M4Ai8KnpQP2ssLkTzhnAtkEKEmseB33hR5IRg+bGqCEbWG15I5ObmICK1O4qAoDOmf6gWTFHkhvlPAJqD9GSyw1rNMS+0VnYzYSDQjgLq0cTBgVIM0URu8laqbtBmaMKki0DiYVo7vfNUS0kT4p9kE0+I7ShFqgkMKJkmNjI3GCtqF5x5kVxUymqYEOAlCRBU77gIpsK2GRukgp7zCSNKypAnS8Fkw7ABkQfon4vkyMrAezFMRB4BKQHgFMRW8bm0kxJqU9MSKH21IYA2rF4CxS9IDOQKGkE2cO5tNftCBePACaEJrAScHIafAIjaA2pUEH8CH4jlBJgryuSIWNxHAjVxMA0dCCzJ9CSHDABGgEFeoQHJiAuAlUwbW4nobZNKi25AmAo1aBwm+2Eq8KwDeGI1Ea1eYAwZhwgXDhCIJcqeZNcjL7KEu2BkVtWHA4+gtRhQ4JBU1a1Jns1gA6PWH6pBunIgZgHbj7a4ZEABoEIAOTIJr6ZFSB0wagwAIW5M0LR9AKN76DoZgOO4hBkXHQgwngVLezUhJhg6g4DCL/H2xLnEDmzPAKOANqzWWfQQigODk6KC7joTqdzh9A2HQG5Tyxz3JP8dGXmFsWtB3AI4aswxZiCDoQcCn7hFd3BHSv2kaMBAJZYBWQYkKUNeJCxWCQCDoN2K3Km+FH6b4pEC4Rv6HSdzh9A2HR0P3kYgAG8MQVYtQgRkXswg7KxJGgAEIyAUNZG6wR0IaBBB0IOBRgChPWJnuJa9y32RBkYoq7wsZsmqJBdZQCwBM0XnPCMXQIhc+dtWCZwiAO6uSVF6vHCBcCxTucPoGw6CADkoQ3H3TCoIBdwZhDSDYhBCW2gQ4BLBmKpy85+AGoIRoFklIJUS+d7QR09E5wkjG5Hy0gCQqT8ERcjSDJTG9LJG0D64LQMYPXjyZDyYqIB4yZSSNSBbIAXAYALVGxkwQIklGCg+E53yxQqDGCcyU09wSWI34mvSlO5w+gbDqcB4ySjthqLjBQYGaICvGFhKnstUE2qWGbovLHOOmcCxuUmM47iIv8AVDvxg7EI95AAbIUYtVpm4zyFkNPOHkRBpmroDhmLS+opU+AbpuOyMT1NCWYuDhfO1a5GTSo1tIXog5/TAXFqlELYf03lNkakAb0s0bleZ4ABrdtyPoEB2uL7g2Cs6T9liQBKBLUnrSnc4fQNh6DjFIjwANCCn/Raj3V3i5O77yHwyBVvoSZuM8hZQshOKNwyzAxRDI8Q5hDy8jEyhLjXJEyWOvY0ZDpMs5LxDEK+1gHY1EqmMSBuuG6YjvLsRKCyCSI+gJYOU1v9yB9i56yIvsToZtDM3ZkZmasPdcoMp4sgULG4xM0/oRxJEA7yfJVBsWWcoaCiV4QXjVatcrmvgvEgF5KJTsvAOgcAYYprppuAA9FKdzh9A2HqOS6WobEFAiti5yZGOQtcsFB/WwiGAI3raQ7G3NAAx/ogEtGKzNsDMGrKGpwCZBXGq4bgKbig4vQDYHR0OFDtNMHEUSwaTMSKLANUPd7dAMWVYbB7q0h0lrQa5jJw0arrbgdvjXDFAbooDVMAtHIeXm9CAR4xQ8pkHViTqp3BRU/qV+2gbAokL0I7moK7hWwiS5OywYs9xGquRAHU2goOf/xIgG6AIwHB2AZBGpgKVcXY6HqcYmYUJITAA2r6qU7nD6BsPZOccIZLNTojYaA6cdCIkC/6FzZsrxVktUPgJUe025X8047SRWk4ZmWO5G5YqXcN1F+aUwO6u814A3RxhbTZAvsrdOA+pClwGYFNYNYLR2TU3Kd0Cu7t8CxY3kSVT4mh80fvT/S7hj4qdZb4QGmDOn6a+JeER1sFkciZ1KMp8oaIyEUDlFihWXQGw81yIOxly5V4osKf6UO3UFDYPQFlih8HdG5vzgEaHHDcCsOE2pgN00mpgg7t1C34tO8ytF6A5EO5XckYbncJ4J0D7h0V6beW6MF/BpIOSJ+B5EADQpmJf57wGQHs0p3OH0DYe4c4oQDW5P10bpoX47Bci6HVNjczwmOR8CCmmnBm4BAWyd70bFtDuHdMTAz1DtlBptPd2d0INoB0gFMLIkiOIQ2AKAG4JHioubggjkgbxUi5BNkxAzanIFkhmqRW4c0DySAVPbhxk/HZ3OuUDuNAeENQRgvE43IrkAdrpyD1D2EJ7B1o6FWYBJPDarpeaHY7I+CcMHkiDoKRTvSBMrg0aFfHOCSm4kkiNkCcmv6DQG1NMaAc7r/XESEd/cpTucPoGw+Acp7jwAuEGZgexGBwc+xboWeY0lOwHniJTC4/mVBjgkJ/wFRiuNSWFDg1rXyISzPjOvBR3ALlArgW0QPNCsoFbiXqJQSaPHvRpKDOUV1coHealfI5uirgFQNXCJcEC4dJaVfdJxYrGOxTx1QnYjfPFAidk0m3fLo9DImznVC4bP8Ag3GxNYVxWHwKU7nD6BsPjHCAWGScXOM4XLhLieh5DCBchvEFEHvUBupfIC4IsQuKh0DNwfFE6IxqGNHVRhxM3A8lbaNNi5+Cjb4KAnEZwAUZxxe0C2VnyKRul4QJhsCwfGpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpFw2fQL91prAeH8AOUonwd9xkwxvRYPNopNxUfOfSBzqT3Gjq6eAaYDe38AOUnCaAEAYXozldVHDwM2SIIPYofDVDEUFhbJGlnzH4cVEsujeQqREjZLORAAAaADAJth2wE0JoHQUjH8AOUp3OCM6AvEQs0UyrgegJYdbQEUPkvMnbgH5Q/lEDYRJ5AOaIhxkaQCgsFFOqtVxJfE2SqbD8AOUp3OHQPA8dlvFotqxYiaFbIbRYZgovaMgGISORqw+Q8ARDJ54wFwvKCcTYSyxwSC97Omw/ADlKdzh1E0ZM0E8aX4lRQIimpXEQKafhbUErwYH4+3QYhsajKW+bojkASsAhrANr0fmoej/wAN4+9ACKaB+Fxnj+fQIjHGkDJm6GZs8Y7zX4543UN9+g1QAgc8xGg1dSATCfo1oYKO994BgB4AABeeFfwZAA1OPp6IXUQwYN9DDOF+U+Oc2NtwAUxbIh9CPMtSP2kyBLYiwbCTHE/eEPgveBPYM+gMzOEkzseiJlhwBCBLwgR8dxS0a6+KAEpzr+jsjVKOMHA9IDNQoFDHRVWMfuhsC4D1NvuMBVivSGq+AJAUEE2O5wQHFNZiswEB6AGKQQmAE/HfYpuR3XJIKCN6C15l4UMjHMjt1LAIImCEaSOZsCbrFRNiDIgoECAI2zB9AkNSxVrCkSsCYNx+2kgk+4kcE9qFpoiVzcgw06EdM4R/rkw9IB3UTDbgW9YcTfHxIlA4xCyAhIkRTmAc5a+lNP2QgIsO6NSzaggsxNh6UjCxw7qCQYMoUSLBwZgyB6M6GwkAxVkovOAKjBM0JIANhH2dwE0E3pZ42AoeYYOg6+wXKPAJ/gJBzcoMLJjJ5MWqkHGQA7A+4FCgn+AcoDErQAgwAw9NH8oylg491GfcHRCRncXxzSg5wECxROh3jOJluDmpPCu4SCyYZinoGvMuAEGYIUKRCiTGat3IaEmEQH+EBXV1SZKDR441oUdsTBAuzzwsJTr3qGKuWYR0ZZWZ+DkpzyGGIbBmPrn2ZmAAYq0hQGoobk8iKqA2l2Mpprlw15SAvKh1CIuscGRkSjsILBAACbWtTRCEQhmXwPkqdgimtjiYyuJ2kGDD0nMACgCyXiR4J3um5RFsGxNSfkDh5ZwpYpDdghSlb5kXJjSpQUra4D2Nop6Bt1LgBBmCFm1Fi9091lian8/ZExaCi54wBuTHO4vRQAA7KLU+A96EAFDXI9xVtrwL2IX+PwAe4lW8ABugIPAtoCQxmGf1ACxPIAIbbrDogzKx4OPAGAKPEg0Bg0GiF1SQPNDIRU9PmjE4sksTk/ctm9xCbgjDZVTeYo+SRkKwD3QxkqRV6lUlSbfUcu7QgVF5qcASYDcgwOATdiPkk8GdgAzBClPUci13qsjQnvdAYe4qouNHAHpHEmcgXzvoiUhdyGhuLFEJJg065Di6GWkSJ2aMUOnWAIDUMRkVNiwDKBgAxJU+TfwGxftT5iaT9w1iGRQAtZ8lI2qmDuNy5qcjH6BkAt7sUUA8VBmB3J6O2kkHCJqEwJXYnftMibnbTkSBYFKA4mwarnDZmAG6GGghqAybEYMDMiuF5HuUAJJcA1NAEVrlgvEgF5KLR3O60douKGGBgeoDRyIAzNEw0J0tQvTVESEdCTBOSLwapPIfKcNMQeYgnwATCdBFHhHgFa1oxfLutMj3mHHpjPWIBeCiUVJp88JEiwJgjA2ESwLFV0MDmJwQ7SWIc+CxDg/+fg6IKkBC0kyTIjeGnYhAxqoL2bo+TD/oHpzh8CCiISY2M8K3TxOsYGyPMPsOwd0TvhEEF0Zst+L2IQUnGXgz8KO4FdyFZwZ0BdQXgA8G6Pu/ji7ZAoXCzzUMC2kuwbLhCWbPumIfVMaOyJLxiSr9tA2BR8E2oOAsR3nwALkU3hayYoOpCdAILhjoEZke3ITM0yleqwtHMK/sdAkMxQmggzPAzQWOjUG0mZOPqboSCLaSYBGam2u9W6cHBQ4yzc3zMsfJt1hAikvcKcwKgnUNY7YI5gskBinSEAAQL1SN7In1AjExkEIoXt3Gvf8AqBvTDwl3JDTIr5ek8nmqUBd4AV4shpFh2TkDtSHxUPJvwAxAiE0AnjkIMD+2OOxYEEbiEHa8kIAqBgxxUZ7nBoTLBX2LBb9JISXgCoaBYNuVAeEERNvMdAXHB3CgjH+CZBbY/CqbihRUUFIEbgnwXfEPIUP/AIhTvSfJKCi4PvFuhxAr2vgXGZrT0b4vLwqiDW0gdiiQfiiK3A47Fo3B3klpbkNpMcBvd0ozeCEiCAACAgnKWZxI2OgYX/bvKdQK4+zRIigSNlxlBFXPUDIPcybOqNTcPklSqGoLIeuaER75FBeU4xzwDeVeOQCGRlighuf8BWgIaPpqJFWQckgyI6pFkGZ+YWa0LRc8nDIhsEhZP4i4EU7uWZd1Ik0ZgqYATogtBAhOvhhIXGBfJSjbv9VYuF/rndsF0irmYB1PoCspcQeoZ2TwbOAO86hOrHMAKAMEVO8BNgAVilNnT8LvJX27pUMgTtLmqcW4Zi4JJcZVBuhGkDjoQMspkI/vtBgmnxuKgM5hQ47JMWF0XRscVQUveD+kXBFj+4BB78haqYNGihL4Zuv8ETuS8hd4w8FshDyQewDwUJO9yOwozxGaBcVkvLjE1gQDBh0B8BalcLjjThp/3pCLqOwDuT8jmAcybboMKx3xAD0M1kWoMizRGwgIk8AZ2O5G1ewdbexYcMj3ATJuCGWDgT28RfALHwgQ3JXAJsOEzMIdIsYmAwJB7JCKNUF7Iib5JUH8bZRPN3zH9gKmYil6bGuiLEGIQQNA/uDQ3xqo53mpG0GYN4irjXTZmZjiVTEyEZuCjwUMIgNjLNG9DIoEYRwqI9mF62YG4RPg4QD2IeREyAfZDlEmB4OYBBNzqXLeIQYlioay3Ysyl0G4CSTN9oWJVrKkO0Lh81ouDAuZS/cYuxAf2gNyB5o/vT4IVNGgrrkYSq/yRo8q5GhoUGiZuB5ordg+KK3Z/pcEAurlc4ioACw/2TWDe18CbzjPyZ6Ax75wCjjn+DJfZRLnkAZunIWsO4uxPXlbq1RcZrVFKQQzMOL9Id5HmTgOW4Q6SesIBodUNM6QEGR9RtTTYSJYBAEV4APJyVzXwXAQC4BAuIp7nEsLHTOce4LQXAAdI8yS4SA4vQJDM1RrFpHxgG7WfOaCyRBi4lRfCqkDXmRsFhkQmViAdkYl4NejMZDaAMcpWhNoOTAM+CiPi2I2SBimU8CIQFwx1dXM44bEBS6GobMe09ojs3HZOxQEE3XiY+zodBjFUIEbIRXAo5qDMU7kKo3WH9k8HmBKoMq9eC7Qx5IDZH5KmS0AYgLn5IiXiIA4uD0lCzEYWttZBe7P9Irdg+KFDiq35UPyDeSZNK+BBhgrTtAp2MhJq5bfb2+lvWE2pEbFBJLN3U1PQN7XKCBiE+MdFRxzmJ0SUCqa2nVJDxgAolBV72GRqh7tQ8kYNDiitciRtUYxcQNTYvRWA8GiB0opGd/UXEjqBoNqtgvMLp4sAGP6CpQIrJ22k3kxN/z3guC2jsVnN3bzFNCH6JsPJTsLgdD2NtW/MK8I2WcRoQGAYgr0Y44GFs2KMKzkB8RI5qkEwdzQlxREbwasjttQ6w9YM0kEBHKhixoiYhZVCV8hSg5kImBgmu2JQOOQwo5VcoTmOYKBbJNA3Rw+QwO5sFHIYUOMorDmOhCOEwGlPMhg6J9sYLUcosyJ/tV0yDtjY6IA1bmjuKMWmB7QGpQc/jQwapk6gCmORmKkzssxB7BCM0xXAmk9jB6GRbfrS1tmWJHJLnBAVPGAqfKbRr/jAFB5JP0JdaeXHWxtCVwoXHovJFLQUeW8lWkZ7sZ+nNUwLS0TAURckSTasjAnJO8sAM6BmmP3+6AjQUsXYbldi59kjVa1NzyV3RgO3oeYwUnmpP0U8rJyZQjkNQt6AwzaQNQdqhZYzKAY/JYBqh0XC8igsKAdAPMDjop1GpvAYq7PyhGKJmWCJ2QZq2LJ0SBltg1EWNBrkASuyAC4D0QaqiG0kok9WMWCYjfsqVSWOehx6IGZwMrxApReXJ+iEzLNBBW5G0GDF4Y4o0Ai8Jt/JrwO/cqxayGFxu9RohPmIbLVOZDMhkiLcqN2DuAaNCVMymc6ZDqmcJUFqE2AooA71yjgiCRshgea+TRvhs8YAADMbEAFfMDHBGauTBJwD9XMs2AmoGLCYGPvaTtgU/ayrSN4+ESwcqeEKGdHdQzhK7Nun4lFWfcnZN59CfZHL+lmA7lz2xHJQGRZkALgoB3iXZixc4h0BCxhbhluXugCTNjJgJmTuXqHz0I0E3kTYvOTqfauaxO4OQCCyBuhswVXyGMEJ0b23NT2kPpZzAyjZgHvVwhLpeRiAXXiRT1aacEKEgVBqKY7jPavUTgYwIuPsUQhFo+SMPiKRsQUlWB3kJQLB7EhNV21eFf1cHoUb4JUMwA6ug7e3BcjkYwZGYJkXilyxBFYrmgN9QTGnyJ6Lqz3CjxFrx5CFZBFRKBUOG6G2r18pDQSpArFAPES4ozcnwo7kJeEHa9PJVDINm4RKQVYbQEIjM7fuT2pZEhVIp9QMigN/CItkcgyZb6vYCB0O4HGJDNxDBAUDQIUEMwhPMUMck5uBTVrlEYMgq8NuvQIV/7BkcgRoroEO+A6nBO4icDjMnyShZixfOQgIXlDbqGAABIAfTRb0EsPMYFHrkbe6ElFZFUwLO4XHoFnugVLuGKawJohXC0XqSy0CZj2/C5Bd0rY9EN26DER1xKOatOkwCQJBxNmVcjZ5EhzOGBIY6kcUdeyI5HWK1kVvp4uEzBqSHJR3EqM8FSNH7sPFA41e94qGi4joZDgKGyvoyqe0GyzWRtQJV19AOg9MW4viEBumezWglbfhwMmUZCU3o4AkqC+yV5nTDh7MAGHQgbVwHJjHOSsxNoYL9hT8jibMqVLBAmAzCTk6e/Y4Z5iYvCjRBcGDkxjL6c4botggOZdkEBvwetQ3Ol5bZ45Bt8OEzdkbGHGRKm2RVBgG15qK3VBpQRAvML1aMAjMEiMUHk6YY5mZJmL0NgkORKn7FPz8w2dFgjLwF9ujtE7JCDsSolNmwA2fIka3OdlctwKuJ23QbiPx4hEAMcHgac5kYQ0gxr/ABCsIBDP4GwRMAPEEk9IOYlEQr9zlOQMqoYCGDLGV1McACQuIsfTkmL/AMRACN6j6/HID3ZulyjDtxRUnskjIDVsaFF7iYTtapYboOo7B8BoHuQYpiNjM2yGiHBwBgMjkmJ/cgwXPFCeB1CBkXwz7lK6UBqD027DcSYHQQoHXAQgruktunKTcrwpJx8j/H/R6QB3qZBzXlumHmmbP0sRQOheAuMHUu3ISE5c2iOVuwGACssIDOCHfCaZTdEoriQwQGhBkyxKhIJEPRPw4fpxYXN6J+HD1n0XIDiCns1F/vt4uCei36CQORQw8M4QG5qa5frZoCtoCb1lmjAibgFeVKYFS1CcyA/0FuV7TyahDWekJ2G5E452SMorqe7W6EkeNROjv0MSMSqAxZiKInmMWQQCwyRJRuoEONO/H4YxAbAEP4QkkoubDwaxPsiYHVfCGyFgaoCM4AAJ2iZugnCCoIJ4LF/sw5RhlbaSHmAA2AL09fHxV3LlD5JAQTaxquD3oiFf7ALp3JIuHmYFZJPNyrrpOLcF/gpI348PowBl6AsHk9R+mEvI4myKNCPWO3fsLlMhZLNk6qxAGyZguCeUIloEUJwwHQW0OwaCd0eMmTA9WKGybBbAxG6dQFQB3prF1BaFDwCJD6ApqVL6LA0cgn4Ww0dBgNADzJlMBPBIRkETqXHp3ssfIBo64fJYUJlekSBNbJgEM0R+VMNxoEp8LBxyLYmauPwWFHa5idoBQg9pT3kbJwAY80KvoqD3RMyZeFCew3+JPsRV4AdojQaOIxiSwAnK5BMzyUBAXD0Sqz5BrplzBr0IC5AwkOpHjVUxlMFCZZjROafLWKkUALymLo7ASHVkrrzkdB0Ny8XRP8ynNdQvweaLEAIECAvQnYdyeyNPDeUuOJ4FvzPuUFYbeFAl4QIUaQ2SyBa0NA9QYKw35EOlOIgBwCZyRwwbC3ARhr88J0SYrwmhf3HtARDhiv3wcOEWYKsA/sM4KDJMwy1tyv1ySOLTTCWoXbNaunxmoQ9hqUeBTsDmHcnnzpIhCGEmbp2pweFIsQSCHjO0hakOAzom3dxBsj0F0DC1gtmRdwn0LFp3da5twhLpQYgRioiZQSXjEnoCEAHJkFxoawIaPFy1ZlzYeyXdie1OKLW9CK4/q2HsQGy/rCgEd0KbioyQkBWOqF0g7sgZMwnbnZkdtF5E0yUaGj58fSLjQIfQMkUARBSxoQykCjtbHjpxN5u9EYMjlE/yXl0NQWZQ0NcVLEHOQa9Oap5jnHoIUZqZAmJPt/RYaA3RuBg47AnXclELBB+IOBhEMcxfxTaBcd8oiT0A/YrF3wcr06xeEINDipcTAAwhXo+p5dppKdw9AHu3KKlB7gGjcoCxtronCoZYAjMJiMFA6PCcX8YiJBwgFLE+/Cq86AyPICBwQmXG3gHciMNgAmCJhcXCBrCgQYJLbLO5ckngiWb5WIkWgUSInKSflljSTA5WINzncoHhkE+rpPcn9gw8o2MnDEpz273oBjtuyAIyKP7oWbIkAD/ohBV6DgepT4qIuwyf33ATuQgtTQu47sn4yeIDaUboSLkR9I+FAogkAvwZUNSFyNBTBAgAOpsS7pFg+5+PLyOIsyr2XAO5mbNR3r4CQyD3vosNAb4fuUbHv9kDms9Ge2tAGhRtwIzbFB+r9hq1GCdRaQ2LShrBFytv2DjF2AUPMJQuI9EetUXUh1Ex/JcSRsnLziHwD06AYiiwgZj83WCEAHJkOhDWkdltJbyjDZ5dyu5MygINtP0if/H9IlSmeejst/Apv2PynwAzKfTLT2Iwy7BasycRJY3Iu2WfGaMGbq6hh3keyZyRFqqMCFS1o7+gGVE/OjXN2+kfChXYoUBFQ4u5Db0CY9/t0J/jEEM4CHcPcTXMyEYuYmQpI+A+iw1xPxzKJj82Qvcd/wBY5P2hrwZg3hHJZvJxp+hO+cXMzwasgnvyYL/YVAh6YebDqUJr1LQztCLaKO5N7HF4Wy89jKJl64CFnhexdpDnc0A66wChsY5e9lBRXBMruyfcJh2c9kzCyp+2TmOC17rFQxjv3FArlNnqF094Lz0gyE3RI+XH0j5cKJkXeInhCFfooLz6Dc2dvob/ABGq9DiYnQFTco2NCSrq2xC0n4X0GQxPj1ExebFA9z7LsdMHMiwwuQQOopsmHxGlQBhnQeELsjSwdYONF04OwjYVq4H48fXExAxAZqPAX8FuROLR9pCRA5YwO5GhKZ+XKrZmAlczUsCiwzUKG6RTgCwK8Bx70SFku7pi01XoMDIF3BUIrBAD7JXdd1gxfYI34kVFwounN2UMRT+jl/n0G1m7zob/AA1CMgd+ZBPR0UnGKIGyh3NT8T6GN14bE5OQv7WBRKhAE0IKKDgiQGijM2DMVtQ0IuMezUVmKt05y10h5MKNr7tUD8qPpgSVwaMI5yRj+DgCDNH/AFiB2TIE6pIeCtytYCR4RumOwEaAPugx/QDJV3dyG3pfuCAjhfw6VQhLZROMwU77g84FoIHxVMhpjhL8zeMRhIcZw4AQahCyJyFyi5UXTmLKgCjWAW+htFs734jm/wCXQDzArgjUrzwk/ifQBiA8tRp02Nzeh9tEbdS4AQZghCyfvSOIQcPSEWjE2NEieRmLukPKi6Q8uFGy0B+vC4RHtATJuEU88+BhvN4UY2Tou21FyiYDN5/YseB12xgMgQDBh7gmMxFuDMG8RTqjEZUMKGMzic4SGOkLh21KC2FUcC0XCi6+MR6ZEf1PofRN3Z3Pw+CMP2YVvWZjCZaqHkU1PxvrQGEfAs2Nxf7ovFViFQLwYhd+YCM2R1ekPJj6QcuFE1550D8s3SehjsQuxKQAaeSZqVAQkkVwMt8VzRQlT4zZInP4RU4WShcOix8+HXpiIW6PWnSeiTH6IXwEiAGFNj8DcwtIP07PSPxvoNyI9OCYqQTmYIe6gZYJOvLoZGiAmGCg5cfSHjQImxdlAfH9A3dnaV8XeHxCpwN0D2xc+HU4MSVjATs9BMToBe/KS8DpxNL9jQIpIxyaBQFAKfH+g3SiRsdIMT3Zwdq8lYoeXH0h5UCJSg/Ts7u7KF7Z2fxCpwsnxhqU6yi58OpwI3FlECJl0ft9Be2FOkb+9MXv1hAQckmwBPeA1gd7NGFPgluEtApZxFVKMsd+iu5EM5EwAAmFr/W6Ayc0uAjLSEDEue6cHavJWLmbfTnLC4dBPCB+ipO+IkN+dv8AEKnC3RYXHzIdQA4AOxGwLfQJt0mN/e0KWoA05V8pyFvuyCyEGyCJ2PAOl9QCcVYAODlMTWW8excvBsHsQYvsES/JlMEb3Xwdq8lYuDtdIONAigIxfo42snfpg2/FwqdcS356zr4fsg1VoNofRm3Ki6G/Lj92+FJjJ5NwKnmVMMcnX26OuG0K5BTE1n4KLUYIeH1IG3uAyITqw2QE97t4O1eSs6lIebBFAVCpjtPz0JiWd8hZ2/EAqcZzIVo+EUJdvHSl0KxVhUAloRo/QJugCf3WGbQk1dtYMML/AGoRdCkTtFhmQgBAJ2DToDNzegGDD3hZNE/PiRtwYlMcXe7wdq8lZ1uc7Yihoi/QQ2KsFwfFYqdsOBeTvXWUEVObBsXoE3Ah0Il1gN3xHuUQcJsSYHyezIgUDcmQF5ggc+3+rHoLjNCguzAABQfAFkqamTIE/wA391wdq8lZ1aQcSCOBeQD3PT1O2pRxn+InxCpwISQR2HVEI807S8o2vvRhN07sY5IGze4WV/CTieUMz2AW+91oGrYIRebXJb4JWD4RlnDPAHcIpwDBQuDHIo25EFP8n93wdq8lZ14Qc6COAuL3Pa6Gymj+JIqcPApRw7noDs8ZtaG2L6MzHHAD3EBamGZWgmSjfZdA9uOw2sgM2BHrknhJiT63AXd1iK7po00N0pqEUAHwwPQNIJnJzKAyMcgtBYFD4V5LXAwcFCKoY3B/dcHavJWIy6AHSNn7IofJiF7jwdCbkRIX4EfiFTgTCg3e30QHTYbdPS416cKPIgvJT4IxfuJe6Dox1DLg8hcFd1jYOYhbvZ7k+66THEn9e5hGZRWWVVhP4mV3gexVlYycvP8AEFC1ooUET3Twdq8lZ1lbIjgqBe47/RCoC/xHKnA3Egjh9PFyKdh0gPK0odt8aqjAjM4S4UFpQzYKcABuZ5GTCCoe9gKlWDbJEvBEQ4g2hQx74FZDDFzX3AkgVsEB1c9QJxBoBHQrOTP8aPgE6Ooj+E5OQr2CktQoG0Fg6PTCCicEnWmqSHYQMy/DgxQn+8xA9jg7V5Kzqq2CKFxZQe46eTIxf4lCp3B3ooPJ3Tj7VxNhPHsTltAEEICA6ADpAcGAA2ARzTdo3T/byFPOaBrYEiQwagzT/OCF2FK+NPc2ROiI5G63ExPp0FnHsVtlazBAgAPkTI6qBpb8hEBhzLEINbDNVmYQzWVwaBsXCjRegGG0ndV0sPfFCoWdBwYJ588KxQhMxRDnanwjCqzAcaZqQ3kDZj08HavJWdY0hG/SC/2nLvoBNj+4Qv8AE8KnBCi5qI25Egc8oDTkwCbPPGRyBr0edEWaA6BBwUFhFuLNM1qXRyuO6HQamibO5haJ7EpIJc2FFZNbQW3achGQr6ZYIwHuMVqAH0gojFuBSH6BQSA6QHyp9bhl/wD4Bo1TVrwHIgSLcHNRvlqixruML6dbLagGhViFuSMExVZeSi1GChXEToD1gBfojjCAcJPfXeLSECkzvQA1BHXg7V5KzrACKBckOkZthFA/xEypwsW1Fe9sT2sv90ecwyDlDDyAjxFn6wtCKikwNgbjgnWhkFjDDElGSVMxBqI6pElhNkLneMseD9ggn43oPA/haB1+NACPg04AcvmBiwAxKHwggLWmHsEhrX5hyAPZgUmhvoo7gWfcZIsbkKI0pDWGBhghIiRP9hC8OPQVsbA5iCJYIWFRLIBeltOJR5HgYAqM8eRBUtSP2NcssMj04O1eSs6CAC0Ik9DhcHQFV1D9HQmSgv7GEptYHQc7ImDAuc4DcSMgzhXWiQ9iO5d4IppaVAjsScHwapNCnA1HoKnBDOB60kuA84RhmUAdnCYOOhoWoWOhoFlzuJPIOJmEyGyBoi2NhUN2QqOyLg57f+CE8SffCgR+0HjUjuELUADAgB71hJF5PoEQYL0SyIh/j5we8s8D/CKGYXEVAeBwZiVG9gwS7RXNC2JmGGxlmjerbjw3NPFw9BeW0NALUsLjkyC8cU0CyMMQbIhHk2D/AELxFcHavJWJyn/cYVAAYDHoUDm6jE6QJb/QNR+hglQYAE4THJf0ikCBQxlvLuwCvUAXgV4i6WiHhjncwXDtwFFgSFhHijKPIGvdfmiirniQItkxiihtWZPLiO4WRWSQgeRuCoUNWPBFoHEbAmsAjQQWZy8AoWX96WeOxAZ10YATU8BmV4WlQJxK4M0/m6IMbe4IYJvuuKSaAhkU+MJD18ywxTXAbROdQXBhn8AtjXwKdRaZQccgJq4V0Ab6BrZH6CRHZA2LoMuBA9PwRFkI8FF29rCu8xKzHUDDHUBS63Baw6NYmbwKg2ERFEBmWHPJolGVuwoW5Q9IkihLxaD2SXJWKOBAAsIAJmQgQiCxEim07inTF3GC4s8gsRi8Z0DZaBWS2UhrFNmkQxH1NAVKKLgmRCA3GC+5TIXM50YcWFmcnZP4OjEJ85GiBhEgNAeshwxQkv4RMKNv8lAAxCVWoDyhkCEzYHlhhlmQUQsXMcGZSIkQQZgRdBmmadZiBBxsdGgzAzEamrC9HLloWOh3X/Cb6SLkDqGdy9URORs+jCIugBfaDMG8J4Of5RkQyf7kbRGYCrU6BbJgG3JuY3dV6uYBmGQRnUAJQILJIyRZHcldmB2IvT4XSPqQPl5ywO6IDckxpqSRN6lj/wBDeVOh2QaxYkjXgHe5ukHMjLpeJLGsEIkNIIZ87jGMSxggegBGRZkiUckf02QQapUm/NqE/E6AHEmc/cIiy0AyTFN7El4FOyNhX6oSyLmwgOAQGi5ToxtuR6oHueA0K/1xEFLJvif34C6S+UZR5lcBFYCuUGH038gyCty5B5AMRoUQKlw7DYmCBAgoVNsPc8EIg65yBjW6GkPJDImYAGgUGRYmALoWUGt6DrD93wBGtmQA3YLhtjBeD2Y3yliiAPRMDzLT0pRBjWHaHuh9eheqZGyZE+iNsGyYeYxPSbm8AzUi2hMZaNQwMGQVFgAPjWWSFExmSDbLKrSC4iKj2bnixEH1Xl7UwjxF4AYIFq1Q0qaATZ26LF/DGYjdOAUtFkC+yYBcccjoQ5z0KbhrWvmRoMQCnek5bO5lOs58JNscoVkKi7uD5JSPkcwUJZnxmUAQA9p4Fw+a0okvGJKO816BQ4lvc4V2D9kDN01G1RuaOaUl3gpUbBCf5RiNnDOuhXL8smWIhkT1AeWkYafVcvb6hvLwLQnY5TIPAj44jYtoFwOcBRwQN4UuTxHhFb4/KtedehWT9kA8FG3wUBDT8ZoAuenUgXGBLyAchaD1cxb+UxkWkFETfZgvBYohY2FKJOCIg4FAurlhg4P1PL2/KG8xb+UwctY5YCL9HSJFyE0yBCseMJ2VJdc+pxVR08xcZi5CjbfgMCRYhLdAr5MiVhBiVx+RHnW8IGIFNoVi46GEl/pHgfIZ9huYO7oPbByUb+uSGDEJu8N5XLwc6K5kBiP42hj9RKbATIPYOTGKIgU+NnHYP+r9b3AIkRcUKM0mJ4ng5IaCZsGMsGY+Jj4lCwtDMCuBAB1zgGFxQLjHoU0ATaj7g6bQo8CpfIosPyLsk43T6f11aFTu2FijyFRC7S2IbOJoFkw7ABkQfqGy7nQEXgqtYYx8+VxcgoP8JSzZFam5AGBCv9kDt3ICsrGMxYjdFACuEQn0jRVy7IDmPcnwWYBMxn/CPX8oUQcnUL9mKBGbMlHDAwCqb0kFCZzdmadBDNQPAMLvlMsmnAiK5xLLBs6pgAGxDSbtqtKuheITXidULPqiAWGSa4t8+TMKwj2SGODoF/upBO9SCAIKv6MD2TAAw5o1C+X1BMN4eSQvvh3BFbg/0jT4F6NJLGFXPaS35ntBDgDVqYg2T+1WbkA65bIjj0iJ36GWPkjdpoW02pHgVDNOZojAQ+Z3gAbod6yk46kBF5gCDQp3RmE3Gy1ZCYczsKCIOxUZ2t9YzU8Vwo5YwdiSNkTJ1kxjROcFWJvxfgWPAecpfcLsgJxd0D8HdG4Xruy8cliURzZdgiPNJElBwIzU9mkcZqhamf54/tR4KOcMSDh0A/oYoppci4LioMVYSbhhQ2BVQIHagyWBaKHEfjUNSyqh1DpCw09ZonFnz9DF9TAvCoR/YIwhwhgPMWK82iCCYQ5uxvtQmNCfxiz6U5opI07LU1h36+kNoBhAaRqEf4XBIUijEoewV7gUdC5Fut+3Q8W/F8OYKAyi6DgizYQ+b64QcH04VCQbQaEWhD0VkMZ5GRskNxgmx+JELIsnTbaXCBEEfi4mbyARZwKAr8KoijyjkFvqJlEMEpggzCOOJq+4DVY6Y9BduI90MFB7O2tAfZBGJzIAUmpxGzH4ZoxGMcg7K+I8D20My8ECi6SEGR9b9iZ8kWI2vJPKIiAFlG45hEHhwixn84XocB3cARd6wqR61GK52OSD2FSz4NqcQTYdY1gOA0/DCSFKQE3EQyWqoTKjxNh7CrwtMxYbwjk25IdkjMxxUX2RWGZiYng16GtJVHQbECCTxAI9PF3oG/FTYgqAsLxSwg462pt1pzFGIUELjXgdzVvwsA1k7LCLwYi9MA0pIj/Af2E8LnSNYvBh7LbdNoERylciI/RgcRdgiNGMX6z2hsUI/pYeI1KMB1DTE2DTrxd64e1I9tTxWGw1EjonYLiQACbHuZwIetUwkTc3mF4j+FiI6WsnXpExpVNI4sIB1gIgTcKe2PBegJxpjJfx3wAyJNDWgbA8URwIaKYOhkBGGpjqxS2SUE0RHbqXql0pEoQm35OgIi4BCXS2YqwOApsKkBYDskaRh81xMBXK67sUdBAmP9k72MayT8Abwl8Lj7FAguEvqDSVFQPUXmhxAUSeKEsT7Fowj7nIUBdHSXoezhshZEP2AfAirNeAEXkZz6x8KKAEUuzma4t2Mho4woU1KwvO5AguEvjtMlAGBMck1EbyzIKBF4I1CbZPXAsNGhGMVHv9RiVcUI8+HBo5Ew/2YZMkPAPI0CIBRYkMRMZ/SF6jlhJhBAI6AyYEf7TuBEyTnQvmloocvhj4qXACDMEKaYI53C3MLwklU/1K5mKWIJlTwCZEEfEkNjOPYCJParBRp6AkWzIIWqIb8B5vMSUZJq5aGLIKHrpqSvjblyaNVIdeYA6DoUYnKL2rniNMLu6ML7z7BY1Ue7pM6bQILEDUhFY1zFkBg65ZcnJbUMwFHn+MvERChdyTQ3GbYqH6Q1HZMK4/RsOVMC4GoR/YJgihmA4xcIguQSo5/obS+JNdEK7DbkNxQpNTYYzzMgqUDdNPoIdkRMEVB+FW0iR8ITJ8kKQyexsKBHrCMpXAy3nSqh0GA1yOQgn7ZkgyoJTdQ0nNOwABOKk9yTiU4KDNzsuwzQakF3inRCjCQeg+NzcBfuhCjt3WaqmOQhsiM0MjYgEZEHyCiVPLECvmwjrVhCYcIRkngXCBEQc9AJ3GYCcrkWGLsVB1sTSdRxaiRg9xqPo4KbZLwinSvf2sLSzQBVkwx2yYvmfh4RhAzyGQ2iY/jgG+CQbiCbDrEshwGnwTRMB7yATVmSehqIkiKLnYazZulHdLIcHcZqzj+ABcaJOxn7TBBmSFxKmiue1096O4Rmzv++psKmYzcELgcLRemAH9wiTTf9JM/ORSURH+Fw4TfXqY1DuDuEdk2jEsD6BnQ0+IYiYfITUUqCDjram3WnMUYhMxivmyO5q3wGPBraY2ZqzFAMHAGLkTWYHqxwcLV5G04xBclWr3EETFhCFjEiG4BHcgdTZjziQ+Rsgz0aU7BF67FTkLAmUi3uxRaqRy0eVURF3CD4AqEHjNo2CoVFkG0pBeVICh0VLsMzXrcD2QHEsQpGIFJAGtFp9KKODPgP8At9EJcQvGDvbUpW1Bjh5kuY70RSxVzVkMLjcfhQ0qKAEbJpifMy8zfsaBDxEz46JM7AcbPgTqZri8bFjaDFg2iGRBB3BGIRhnTIZcTx0VRm3tjXGw3Hpd01MEiEQZXRQMFZNOyInZR0ozjv8ARQMzF7UaKl2ZiPAmOIRYwbkHys1gZORzHpZneEcCeRODQMM1wNF6NwmgVjgKks5MgHMzBEpKBJNykgprX6cpL1NjKfCF1UDN8QN4k3jIq6g0YhW9ugXDj36wd6lQFSbE13sM5UAWTaCQkKkgSVjonoTTZxRHwZJjQ/6Fx2Q9vlFEsHIkdL0IJagtkyFK+ANQUxf7UGCDsioUNodq2+3tTYBYh1yptfhXZKk2iaHEgfhMJgLn4tpUICqC703iUGNWJ2T4GlIczYBTcmmahTL7vExQIE0ZOMUwxCBPjmy4Q+pJS1CLbMLBF4koAD7ZWNycdl2EXQ8cuiCJsi45AObG5RgwA1e5Pp0sVAstMhohvPufryebAQzGWBNzeY3D4u6lOICxMWKCagQZ4LQW1div32DcDoB4o0D0XG5X56DjMLjGc9OMiIwoI5d8AOxDWAQwuYVRoLXfx9bZ4/oKh2LhUAtG1HcGCIzDch4kbRqjgAGFTU3Y5J1IyiGxmvkgXiJewYkXVwE1NKkApiqbZsmaOSmnh9iR2NX+TuQYbgsK5pJaE9AcMQTmOGx7L4rPyRlwQ3vupt8YO4UKBml4YIAMCA68zb9fsunyNDyKNWNDRBIBBga2FuTs6iKiDl3miYg3qXe8NkYczHYHdAtmYhjJ6RtHoKfHhneWrGqwmCUlI7gOwK9DbW44BT4YupmAGpQgUmAWjk75TlU9BiMSHst99DmbVgfmQUAvHBGXN/Qg7JsivE0LhkmiP1xGAmBoFAXAZunajAdO1OtD0tQROrnCqODvNAUjEPL5fnVD5m2QXmCbVc74mZJqTE/AAukUA8igiP8AUadlbASthmxQ8iaBmYg7q9N4PU/CQ5m30QTwgVKD13OZQM/2iMO6Yn9sRw2TKDNSC3Q2P6mEO5XX7BsfrNkSeDMwAJklRQzhQtW1M7gdyhsVYVtt7M0tQPomwUgAJD3uSZBiRnBAIAw9gMBZUcyVMIAk+jCjC1oKRrb+1I8VvblJSE8cA0oRNbffQ5m1YCBaTZE4vRI8Ro8EcJB0dPYBuhYBMg7qM62pLQ+keFyYFcISCNslVX0twB1ClAS+eE0GAzuAP005ZuG0wD9zQVoikd7XBgztmiWYhwIiSKia2UVjAe4+XcyAC8lMeArAG855DijaQsuczMtciSXGfX/WJDdr5JjfqQepg0KcAPUNstUTe1wtQH+HuQ5m307LknAd1jYkZwUR4XQO07K/2QO3YpnRhBkfTWRXUxuNnVkVvN1DJ8ApMx1Dat30k9aPXNBZcQCZ7hXASioXshS0+2SA4yTAIJNPCxepsAaZh5c9YIUYAxWAXad7i4qh/wDRqEdPj7kOZt9nY0hYsW4PJPfz+AYNclo42L5GYa/0gJw4iZzvQcAiLEtwv8P0budhgYSB+MiDFQiONgUHW/3CJ+RB4BeYXrI3QeBpXVUBi5Fy20aBE0BRaiZ/zNQEakgPNEFE6gH2OeFyGlFgAMAPk7kOZt9zZLDMA5clmD2EKNLcgl1twv6FMiE2tyaKiAqzjo3vWJCsVxECoZ9tQYEwP1xy3Q9on+jdNfr8MAUFgCsEAQIpfyZFKJROTiAXYECdUpnkCO8rNrIHikgn1S8mZN5j7kglWGAktZCfvoczaslwsD9EYP7jAAZhBpKQDkoSwrDy2kSBBB0IOBQS4UExEq14KuCDNT1yhmLSqDQhNp0EoGZcZHImAThAiCPrJrl+NLAsFTgV+59nlDBTw4gdFLSaFMHMmGESSgV2GZDi0bkJIAcwAQAA9yYKaYuiTW28JImUbvIwvJRQE94D3iwhzaLJGTNenlNWFmQP8MhNxyQkQfccogoH+z9AOgKRM8i8BQw4wKhysNRI6KJoOZEWEVFMGJKAO4iLdDgl9WniKHRoF5Kwm4QoAuAgLgsaI8O7U0kKuoFIVe9ivrhdKNgPcLyBJpP8gKCxbiYaJxRKtagBjCYAgzzKBfDI5XuCEFvAEtAvzCjz9xpEvZLOAtKmrO0P2mp/QTCMcTRpukIZIX5jOOhvBhfNYu0aKwXAH9yTmSWEGBCEFYDrigIAshzyzQJlkDoh4RWc6QJBcQobyCCMUgYhNmr9VBtp1IQfhGgOMw2TsAmyt6tAAq97FfoAyDO4XuR8RomzMgUPKWkgvI3qqX/MFXyVg7VQthnLmZSWBjQj99DAFCLxBBoBtGCxxmrXLjnIy2FD4k/wDVc2Q9nov5gUdEn/AAguhZIIkCcWoK5UBJZlgEMy2IaxS0i/M4P3YKDLKRkJm4IIBzSxcyVJJbUVSzOcd2BJvcniklgAiSgDXE64pCCLDF7mPSf/ABMwm9g/ZQpRarQzBuhxXVwGIP1BLByiGjnFSBkFM61qKpdVjmRKB8F3AEXFGg7DyJljBkVpEudjsODxuQq4DzgDEEe5NFFswEypbeBurCc1BGRF4QeaQNrPMHFZwGFiBicFTmGC5cYZujtJwPwBF/XUehQcjkwKguFLygIMAltxFeUafG7uUuAzgqIu37CaFOD4wBeTAboEr/ETiBGVKAgiMgwGZOCLZfCQFgCAYBfonOITBf4QU4YABQAHuOj2BO/s/aF1oBKa6wXghpnSAASHQfwtaAVNcgruHwRnGKzLfUCNrMGcgmj0aX54GAQDQTrgiS8YkofK6IEF/kIoBar4h2qHYggRwETQNAB2jcCxLf46l+q3ENF5fI6BsImDcfcGXttEwi10rl/MDgCLNB5TkJOi+5CFVlLUIKBwEv21F5bzuCLwZmrViRSAncSoG3ZBmg+GUfw/JAXA+6D4bLhimcB91zba0lUZ34ArjmjAG7kKIMARQDbJXTIt9xggRJKrcwLyGix6QMsgiVEkk6knEobAQC6OQZwdh1AOJO6pJ7ygfUPQwMgz9KoCshRJgFHrEgJKk6sU+eDUDSIaAVzBgEz0gOCoMbDQpgubShkbQagp6YD+AK5C1k722eOIUJAqXMMY+fO4vTUEDRbiIH3aHfhomKMLDPpBy/08IgtAOUyBmE3HyRbDiiCsOZVQsw68eAmAmC47nxQxz5mdump0FXd0qWFIABkPdh1wiAPAeNyvo4AA1uy5QVmu4iQc3ItC0TbgG19OhHYrYyCN9R3N2+h4AexMv26ALE0gQq/fChHwWEIKcK0KGzPLoGHGOE2cdBQqGFn+KMCxT30S7hjkDogwgsA8P8L+EGIBOX0ELJPByAYnJNneQu7FoFGd6wbCRHMUSBrS15MgLyng217AXFqpvSYf2/0uMyBMCR5R7b31Qbm7fQ4XX4p2Qh3dzJkZfU0wbiIFbBnoP0BGJjIIUeqDIzChoyZX1YBf5iTsWADIoMf2oQBkrfeEaRcdkGAyqSNXq+DEaHf5F1VialXiKm15IU2Cgd8gDiyzIn0fITiSihT/AOC8TkCr8BTeO2Qm2oMxtN/qM2DLACMI/H6x1Do7AKAMfUhubt9Cgcmej9STVo7ZJsEq2b9o30gGy0hunctwQ7EJ+GdpkiBDtq3cSFIIAgoGOeM5kPYOP6biEOTc04ItaU3ZEqZk4QBHWx0tHW5QvKHPhHqJaa2mwJzCBYO5XFIYkIL+KeMBNIGqAO47IvgRmB3QK4JdDWGyGzKbBo1VOgATmmZRBLwJzcT7A/chAxCYGbM7hcwAp7cmFOH8ClmyM8O/oLHwmo4ZkHctHomgLK9SA/cnhwpWgDBqXR1hshgLsnYNqVMO6A8JoM5yOwyST+RsI2AwIKoAQAB9SG5u30OB6Jtwrk86z5D7D2bbTxnCLoh/ROxO4yZM40RyuHw6BSW9MeYVwxri81oTMg6DMgRw8GKEouNqwBxxU2fO1GcxH7lCMYD1mrJeACaF8BtSAFERxAEWyenHsAzdPS3gd5J7JuJwWoUVBAK1qRUuhzBFECyp2RwvgBAbT2tRRqOHAmZgIlWApjHYzZFIS/iMW6Cn4cIAE6IxczqEd6UyuoYd5DsieCQGUdHR3PcToI1KiRCGIAsM8cfqrA3N2/UDFW32djWAxfeYH2ZCEgAZlX0oGx5J1osQ2yYaPwRQ043ZfJInkBXeF+AUE4MRKSjlGoZFfdQDuRGB5sY1K11H7RMXkLAEuDFAckhfG1oQUKQZeFtnnZ7IghvAwVsDNoOX98doACAFwQeq1grCPKN1U0H1BjkT7ARUyg8nfVWBubt9DChJdPRsw2+kU+ACRULLEB9mYObVcYMPWCLFiPpsI7vIlmBO9XhGDQ4oWfh3TcHkiZuQAYmQUYOv4D2y5a5aUGylR3JVad2Pp4QEHj972IKiXFGe1KyAO6N9ynd+EGYTQEJi2GbElOMGdVcMswFBfuQLiPcEHVUBdHLYygZYESokknUk4lBNg6gsGpFrJvanlTh/VewNzdvoXojFxJSAmTXlNy2MAWvcGCm1dI0ijjZVhigBiGIJpN4xHebEM0mwzCSYMHoiw4JDHIbSzUUmhCSnZ6B2I/sOCapcS05axgyCgQGYAPZ/nmQkd1wAAAYjMHFFRfzAP2ThkYrzPo1LuGN6BGAWR7R2ptZP7VcB1zXHSydjswZg8SmSSdSU1AxrZ2x3maAe0EbixFD4N+qsDc3b6E3o4F1AAtIegoxRAeERkTBciMwwabr/AEzIW7eZMNBsncY6xOCmWDkdiILBgQrqsY7pkL2QKBR8gBB7yYfeGSdnQEXgoSSsIuETlhcsPsw2yAvCINRimDf9KlhiRQMAespI72xXkEsLxidvFO5Ka8I1Go9ZbacA3tz/ADdDgXPqiwNzdvpD6PgfpM0kFe0VPC8Wzi0c1KhYdqBTVd8wGBJ4xRNcXTC4iTx5j4M2OwzMwSZKAtAH+BpUATnZcT79oroU1gYAHI2glwjbcBylbNLVohR1HYQjjrQjcRaSD8tAWYKACAGCxnYFG6j3QY3N1OB9VLA3N2+hN6jZRPc9lDHXLJUAHJcKHUJutHvXI5F8IlnEoBNa4zLgCAcHbpUb4oQG4DaB1aFAmConUbE/OO6diCUFs+baC4dzpZIjxsg3ExXIAMCAHujE4OgnMyR+qbA3N2+hti7/AKkonVQicmLhFF89VwTDf4fhPhVUm5h8yNF3MhoEwEyX8IhiS5Myo1IZBindirAs+BgICJ9WRdgbm7fQmvPH6pRuuBidZZ2BtYgAeP8AEP4ZPyyIG4ck87/YI7nChgGw5DsoNMgMQIyEL2zt1tSDligjpe/I/qkbA3N2+hNwoeqUSqGJe6rYGLCRE9z8NTfH9gha97yNycHTDzUuyGrwZW9itq983DNYNQP0Rt9UBYG5u30JvQMo6etdIxeo36BdShgyA8Kz4bG6MGQxiow9DCfP8rQLaCtMO7agIGNqzbPfNwRuLKTfVP2Bubt9C5VXqMG6wCIjN0+MNWnSQMBeARfDm/IioL/vkbkTc2RnhExC1YWdqDaPfdwxVBted/6rYG5u30B5YoY39Rgn6UhuO606ZVs49QE8Kzvj4ca0LK4r+QX9XZRtepRcCbYffdwRkhN9TawNCL+YC0kqQ+9gDAuTxQsBn0KVq4+DoFw49Pg36bwyyjojg7FaN/qgnIWdn4YZAsdDCFle8LemMG1+gPNDuhCth99eTyhMO3thG+Ks5QQjHYwobwxTUk3AMf8ACbq/SsomoWRqe1WCG0ZkSS7poowAhCME1XDNlvd9E3SAaDs2wHOIbN1Fx+gJpFuewOi59yAxXjDV7W8/EDClbzO/6WGgAdA2X31YEVMmXHrndRYTugQxuEFYYKgzUCiD5BzCciE0a7lnagQ4Ig/ReJoah5NE7fM0whx1VfQwLTWxqZhgxLWJRAbAAghcEMoWOjUEwsTBjcPOylwgpkDsSNxeiBDwiD0Bw29EvV6IjNy83QwLCydJ/Dc3J0YInfESFuiyMX4EVsvvuyYDAdYXlKVZG7EIWsNxQOq5gmQzJRwBicQIszFfrdiHcByYxU0VuMB7iY0T1HCcWS5ySBDgiD9AVgGkAKbGBAkSk5Zzeo/I0KQo2DIVrDqJGMjm8mIi8NVCxlQCoQ5j/wAdgKjMOCCYCtURTajMhFB8nDgBBqCr5O/6oGBIE/BjXIXIRYmWdJQiw/hpudEMN/oOie3d9cqRL0pi6fZfddk/F9Y2ACJNwUQmeBBvNNwjaaIzLx8CAXlWrpWxMutSNZwkiYBiFqMG56p0XYSnoR/hcQQsSQJMoQ8ihQEvgoCfAaIUH0BmGADhPm5CwcFmPutnQ+KhgAASAHoNPtYFJfOhhJkCcIP5HAZGRUW2kJLodwo5RWbAgJ2iwLWgqtq7okhCJqOu7C1+mJ1APLqEDHt7VFgAPww3OohWsYMjlM+3VR6QwfnkVsHuOyKhAMUXUzczIU0HCUKyQAouC2kAe6GMlU70kHFtDWQtDoUiTORxWCpQJbd9ybyYm/0RSLlmvLJDrRDItkCVhqCmky6agGsrvnMBg5uI6RxVpBkGCqoyWSdm/pP/APvAqBBBmCjGoeK5odnIbTmt8KIUIoERsoh2tM2K9maSGQ3YhvnOoQGhnKI2imazQxsv0TmK44Bu80TqaagexgfKYLaXZYXP8OTlWFdx+ljBak6QwfH+2c9GCBbAHkWF6BwYJA18gwtdTmHMg2yAxURNROoEbJxgEZcLAHgtVsUNIaaypdhMqdJ3Sl2s9QAh3bf0RRiBgXwN87ME/eQMbijDJKK9NcBuwDD1AgE0QCCgFim9mM92RorwB4VuE8mMkRkzx0KCFYBDL+uyZRgzYeqrczeMzeVBxAA2nWn3Q4fw8NzKCvJ79QIoCMH9kMHo69kPtNicZJhg7iY3gDimiGcaXIaklApAAGakOpwU0L1kkyc4mhIRjygA1nehoExkqzyIYyUeM5abUkyb/XzjEK6EtxfOBJbjeoI5TCELMHgCmeDEuPsDqSwEGVgMcmUTE/1FnheU79v2EcHMKKiRzmu8+F7uhzxOWAEy4ELkgn2jBzJCx7VzyXLRawsTB4iCBcOPhG5ub04LT1ImreRAv6kQelLMwAJmAWGr9z3J5OS7ggMhmosPAELzElB4PgDmDAo4gBg7VDAYGRi+sMbsxa4IBpeGxyAT85Z2g90LqoBF5AABQewOkrQUZErNqZT+cGj4nh5AKmuEegltSReEji57JALDJQ9moDgbHMMehjU0ZAUGOewAnSbAQphAAhF7S7ZDmSBBM3Zo1zAGD4GRGC4pSXSyZf2LBsuNSv5NsHbPenhyAAZlXGhBrbQUIOxchy6EBugAMCxMbWwtCBdeJxyJ2hiI6CgBgMXYg7oMRnhu6OKEgegZOCuhB1c0QM7L9gcpl3mLxJmKNHvXSBF1Qe1slh4C1ymkYCYOA+CCJGagnDdWzaedyCyGJSyQhse0GGyw5jNxCcLnZAVxucxQIxOJBHzHArfsBaSYAVKjJHEh23VP6HQtRRmBP/querIEPCIPs/2M3yQDsUIEYAnfWrwt+k2fh3T8WmjyRQXOcGyJSXGHsCw5aKLSv/o9uAKJBLUFoVyQLSQEBAqgdmyan9OZwdlD/wCwIQ26hl/g0dbTYUZIJ2IivSh3Yrhcca2TH2ocNlg7xHoEVC7YvaIMD0nWYCipl6Q4lAap2lLJ2PIb3KnhJ6BIE49AACJIMZG2IBMakKhToaCkQSI/wwJQ0qCB9kgSePNFoXeaSIJUUyLSMQwwBQVgpYhAMA5K7ygKyDsX8hpQEeVJwBd2iTiiUwQ3IZN2ZAMAPbuyIKYMLUZy+YGLknE9AMTVirvaDCRh8uSBZQATykF73IYaHQTA0c3YhMmiagsR/wAbENJynYYKNsEDJQHjORp7PHxbup62io6Xa89xLQFExWNMwGNHAbRmHwEDmEXnjVZxKWT8ngr6Kg90AS8X/QkokfD2X0OX6FBna2l8CPA8/wAB/dOSdQRwfwBAlQg2QMgoOQhIHSxPDiw5b1l5MVEsY8SD4h2aPxQxAAALAgBWgPWgh5R1fhw7B3TACmxJVE1bBoMNlIIAAI+TzLczQraYmeEblHA3uNju6YpdEO3uuV0ErYAKk0CfOduoPVvVPgBWwr8MHBdgtjc9h/kwbsIFgC1DYFoIiEeHgDTdxob41+UQY40FJgfEExch5MjRKlQjoSCJeVYjeM7mfOaDdkHOmtDg1A0LEFP/AKqJUHkUU2AaPGyLY/q0DgOC4Ag1HrPa0GGkIGOOnQAEiO2oBdiCyG3oXOEoaFR+/wAbTA2RAj5sNsDunU8moIT5goEDspZFh9QITllae7rJ7gQTZ4qP0KHnIAXR1cnV5xljsnbADsE7MgBoCt5Z9yiGI5TKemIPcgsu9QM74AszAKLyNPAQIKJa+JSAsQQZujoqRuwuxA3/AJEAYbJ0xU5xID/AawC8UsBwCqGKrkvCYYmjK+JTAUyU/UEXKNbjkWcs1wrKYJ7zYAIFg0Gc0+WCEuO1RyecQgcySwgxB+TXGdSiFL+IDz12UHSbKwKILwblBqEdgHLDNlYihuIsohsNlokUyaSpwdiKluGJgQA6Q8LSuqmW3SGxvIQ9MPa75HuaOVBjHglgDzM1VV93DNmLE3kZB4smyMrkOgedPzAc3e1lzICrxU8oFw2WBOLiEAauVjvJRPLJUHNeXkmjQ6KXgzIpuYn4XEBXAo5yDMUQD+CQYxItVtib3liVRoLPoMchiLDO3IKPcTpx3/Bkn5niLk15E1wzNFCYe8gWEgLgpO7jhedpM3Vd8/YAWDYyQRmKbcGi/kaUyDZEaqSWEGBCnlF2pxcySI6uCjvAZfJJS8UHYBGD2JDYelMuxBoF4KEqKicOLLkHc24Rb0MxYKjCGHL0Lt4ni6bpoGwuCSxS1XC+AHYyNgUF/q8MwriOh0oZV5f9Gq/xYjkuQApJPXGCnWHnuQABgkncZYYknOKXcIgAk0FSSttFGE9GHx0YzIou3SntZUoRgZuHSsZcCgW+RQNXPwGBdT9/Bi0I8By9xVOXPAB1u25Sw+ZQrZAChYsdxVb2TIb9SQYACZJRwFvmaLUhsLsSjJwARCAYgYTHIW9QNcHeEOxQhQwzcJdnyZhHvxA1OHuetyqWqOdjQ3FOYbkzikQdwcCshvQT80wwj0s+CFsc0YuqXYQFrjJxeFNi6GsEy2kQjUHEHuAEYxEMuycbSSYAWkoMoR5127/WHSBTZRBPOgpM0eeA4xUSSTqSZTKsF44BOJIdSiaD5CB8e5gTvZrAQhR6IWXdECt8NQZNSE94xUXbY6+Ydn7kcyoAGJK3IwcfgUFEBEVvEfsuX+zLAsGKMgAgEZh40Uy9kMbzeiqgFuACZJKZ2AcAs7P1ncg8THILAWlQeE2LKdSTaSYk29W5hUhdh3ESPkwVsqPY5hMJ+prZvRTG6AOyzZymDFMaLQm+YKoRgm2g79icIEQR0/1xpJlkFNKHikAAzjwyJ/boxPb0DyyBAAHeNAwoK2KIv2OLTJO5OJQFhkhn5VpiaAfJaZhuClGrEWBZ0INKOgEk0eb0l1wRwgxJD2chCQAMygo4wwbkMlcamBJmCgB1XcHZMgTWgMAxoDyquidZhxOQGKAw9ne81JvPQQNyeZZMJT75sgJErbQLyHR7VclwBDA1ZAzhTA2Z6l/gYAD0PsCrI6n9UIPyRGYd1JVuIaYi02y57/TGYjlBISg3vUfcTnGSnaEdvUAHA0RdVMM+ITqLw46cz7ofxVP9KQaOBMAhhEn6+STlWpJKmdGEGRXJAhJAyRwf1ohh2QouYeQ7wCiLVS3H+OXUQofttTNZu9EtVl0LwPc2z0cHIjwM1XhqzBD0zsDMAigNMyC0emVnITytgitEfen9grzdFZgDJAT6g/I4yDMq22viSzU4K1YqhdBsQKBMIAHRgAEyrdoCJeR+q9OpWsDIBgmxpMANwqf4tTPVnJE2kxNfSB7EyjiJhcQ7NBh6NeVEz+SUSHLUsgZMUzgGHDMCdpOgoRW+30iAKx7gMwRQiIVVDhtkGCeJQLkYpCbgomxRocRdijsR0FAFwUDqW8KExU39uBDAdo9Lp9Qx/duxCbwciPIN0fJh/wBA9MECBBR1gLVrQ2QgAALk6qrk4XeShhepCO4nZBgXi27YU2TLw5+CQZueiURtzHT5z3iJpOqIAGLRAW4SOzbpvA1WZ3J2QEiySSGiOxf0yN3K/wAqDcVf3+loEec2ANh9iCwYPvoSCqs7QwZBQKDCAB1YIESShDOwlJ0NHKJeOYE/YzbKCUz4XhIDvYEcJajNE4kzeyA9UYa3Uf1sMQTsrOE7ZkuDimJCjcgDT+SQGDEFHoA5Ygj/AMFzII1HEJbZ6wkH7AlqLnC5HgjzwDv8x7giIXLEIIoQtHA43cTnPeIhl/wE9LacuKQo0b/pT7FEA9h3F2JzNPDRRZuiQEV7AyUVgCflR0uhLwZTBAuCJGo3ov2W5C+BAAClf9BDbUvJF98O4IVkwVugvmghs0IUziIQkckpGcRrguKIXVJ5kxqPEo6LOhiBigEaDyjZBKIVxGGiQyLi5YbAk7IGPNaKt1h2wgTunEAVBd6kl8YDQekYI9ADhEzksQGmOBMnJEgCeblf3yoSAzKPTVvhoJwBsShA9YUDIeoI/tNAF5MBejanAbP+hvJR+9plRz0XY/LB+wmQBIOREE8AlkGhKg8iu1JDGkh8xKPqwHUoOVAju7JOyuajYyg3sDoEwMDw/wCmTHGWwsSLGC5YcZOCj6KuXhapCEgA5j2AlrXlwpmjheFxveJFnuEAu0AdordKR5IU5qf6CkvOpgiC3nQjllKnIsFqQnaaweeQqdcCkgg21jIdvT8BHbn+FMK8wa4EHKb1WQSOhRE4TJZOXlTN2ZDbn2BAVNARwEzkmsCgweB+A3vHRlMzYBszFGKg3tzZAoCEMZsoC5zLXKXS1BYAes75MsAptFeBLiwoL3UGAALF8prc8ppggQAHzB/1lDiL7Qxs36SW90KF5ttQwwOAr6YCG8XfYKy3455BxLdAsLaa04rnYJxyVBgj4TUXkR3JAwJBZyMkhyVYU+AooD9ANidXVomBHFoG6Pi0YbDuV15wOo+Lyu/O6gpCcKGBqJWwiIO3oGWCI0O6BACVDbJXImXyLyrvToBc7Ccyj8h5mJJT2TuDaCzQ6FyIqnFShcIyb2cahgVAEybgjh53FF3lyQvmWx1GCIkLwDuWkJzD8svnWnzbH7tiPtGafPSsjHHRR5LZivW2iYQ8khIVpHuhhNUCBp1kwH0HcI5uQ+ZQM18Lq8Tn2UXbfsdUdg5onopg7wAEI3O0I4Gciw0F79JlFogKEEZ3p7ZQcwioTiy9h2KNEO0L6OIjBNAamCZwlQWoQMZpMXeitTwusQGyPg687EO6MsXsJuHZCGLWdjAIk1umOjptNsPZ7wA7l4cuZPSCTm+It3SVRBxEU0LJPY0GkBTTunkfD+0WMnCBAAIoKedho3WLuzRDBOBGJkJUWzHXMdfbFpYtDwNO6qOyCDiFsFDualXGjjwi/wAWhpPgQPJmveKBCILESKBUBMH5iVwde0SA2HcEnopkobuAZg2ERCfBQk4DeKbxmKrAy8lhoRcYKWk5I6oS2Qb03EAXELMghbmMHMk5MxzJnwCNuD2QTPcoTBXCvFe/xFdeDUB1XmuAj1kBoxBUjHQ7YUGLzepblj3PCK2POmwN0cJHCvcwoiDfxiEQWjAhNeiUBccksKDtC8clcSOtQjx3YCAa2KwGeQri/wBon4+6Ikcv7RUsJ5gneVYGsomTsC2aENAVOrmJMSUcwjBDMP102fvwYp/owLwhS/DNBtEA+aOlarWdU4RgouxNpPGYe7+g/BgickyIqAgriOyN9EZLTkLYf2U3tt0FrtigGDDpYGbiBTDd3PzKfDQa6K4mGC89QXNdIFwPA3oTecENMCxTs7L61lDMRTunQCUjFcA02jFPh+gAhJLnGaKXWdQvh26YMVYPvQPAjuUTxENWdPcW4AFzKV5KJMrfJLfAHiqIPCxGmhLBmqyfBCqqCspB7QeSfFwtJwG8AE3EnjnYFE8TSZCTFBmtb8A9Q9IFHNso3/Ths3vMNbO4YZHIFZZ5DvQMS+ARe2RIl3+I/MxeA7OOgp2OD/Q04SFB6BjqumFFlAdt8wOA51NKBVGb8hj6InAxgReFEDKg92xciJDwOOOCBqp0NxcAxginTx3Jdjs5Ht05GgfNDUd6UeP9+60ogTmDu6MXMWOJ9/bMAAmVLyQhRXyNXuT2dcTAYgwyGaiVaAXiYkqsu0QF0yISKjsKWQPaT6iwcHRmkpY/u/LP6NoejayNwR7BvRjuo3Il2TQJBSgnG+pMimGW7meSYjJOMRE1s+W0f78oVY60m2gdLx2QCJRvGn2EaAzAAhgAt61gZlGf8EBWA1KOTFuw5DJwpgjEkM0Jm6YYZkZIRq4jGaWDB7HLKb4X9GQf18sgz9A/ZC80UWQADBIey3l2HImGRXOcAkGpRIg34fYoEUyBDEFMpCXe4Bkr4Khi8FhOiBun/Sf2TXQgf2bfHDV9PGk7BtsSByYJIZUHqDo0NscJjuU/UhmPhk+gXQ2AIKFRbAeU3mpge52QD+owvGyeObQAwEgicJzDJiwgnIXPwIRoH2B9zQ3KFA0BkB7TI5Er+IIP7+WV9dK1/bo90YXH6C6OFLfb3ZlSRJxncbogSM+QO9s0dUbAQgEh4lrQ2QIBIsVChsGGwe6Ei1zIbnZMUd4YhBS5z2PwXP6p0V8/yWoRog6j2G3I67LyQkMQ4QpUqLdlgxYggwGDn3LZFwvntyOAQ/hncuWSI5KvEXS0SrNSeTYml7gaKDAr+i8FTLsgGQ90juTZLB1dF8uIYAWMDfK45gJ+DyiQHCDkg3/RjsQJx0Xjyo/YBDbo0zxXuYoAX9YcOjKojwpU2GJ5EV1D7xbrg8LhBGP8Ey3R/wAiOgpuT4oV1wV0PB/KNDjXo0ku3UkHBDt8CE8RLgmoct8BTF4V4GAiZJoSDEo4i/oIESUT3A181YhITYd3UVFAoiLSYB0dN8S6BwRaWYKOWFHYEnZNJtvy6Mp/xwQBO6NAgFoW8q585DQfBMz+igbICH5Qfl/NWFxFvxwJD/ziFuaHcC4ZK8URNwy9h3R+xvaK3wnyIR7k/wBBSbjM1Ck7OhDLIU3txKZCBeXugZAnGe+Em/MpIduC8BG7n+FcLHtJTwp1RAQxYAA9893+V84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5cRlhGvGNAIWGrPwMwWYqiIFj/y3mrC4i38DBlwIaVJ+W81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl3mWDMBBJGwfwMPjWVXa0X7/l81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fLz/AAhFNZzhmgScKzEfgckbZBdk4NhgxrZ/LDzGfiG9hWAhBmAsETiHIyMPwHCvJg7ZXlhYI53QQIJdR8sC7HEVw0jl0A6fAvCc23R+AhCpBqmI3Ol0uz6w7zZ/Lir4Tg5Yn9mGKkDIKztIIG3UOAEGRB+/JDxgAonudG7zm1mFE4QIABDEzwEETmfmFlKVKgNeiIcWDIGeOj78CAt8E7uUB6EB2kys5Vj/ADRnWBEyBKxiapDoGuOaAiCgwGEC17pboGhP3h6QSjlybyFSDJgzwj0PGmDgiz5ifnDNMcGB+7iLi1FDs+s2J/3jtjaDUIDE4x307k6qE/dQOYo12Urk6KkOv2bAAUAoF/uG+QqpcZ5kGZuBtHz8D7gdUP8AFS36ReiOxcTCCTxgAd4wsKV1I4BjwNuCnDcwf+jvQMsDgJEfbgIvIAAKlN7Ryxk1d6HAceFtSSo2JBAV4QN6VMhTiGBaYf4IkLH/AOhnfHYMPoCgjvUNq9XVSRarbCVBoVYkjdAhaGye2KFJwc7MJ2hMA2oYNbeLk+nBxIZcwPtbYNoAN+WeNgKiaOqN7PCwBDRxczMJ2BWnS2QixI2z2RT/AHW6EoBUpjphUnYbz+iJ2tM4PJV7DFTS0YwLNDcVAKGyPIAKONlBShCJROkF0JqLGHFRqygMzTKauEXTIZCXQXnUXRe77AkBxkoVjUDnBByLFGeTMOGpsXKamQjaKoFpDtSrc6FQjOE4ABVwtqK1KHdFAwlopdzQIGZ0Tg8BTuMfpMcg4VpTBvCECDF3AXUxczAQ2quFwkAuIUSJnATBUxtQUsgihXKl4vA7C0YILA6odzgGTIyDWvBq8UTqNBwRNAwTl9WNHgEwihD9hFQEcInFE/2nHZgc1W6hcZjIDFGExpAHAB0dlnI6+MS8wxCOb36AJBcE6sDwAbhkvZAqV0YM1pTJvP08SUpkaeYY2unDXnmoYADcmZMmKzLA4zTuXxzQN8hyjt8WOOI7mSnMF3RZ2AKhZBIAxBTZ/sI7YpsZjEmJD7CpDEGcJEtAHH09iBBcJfQiSCJFPz/0DpDQ+8hCUPOCgObEMQxO5GQYNFILIQbIJ1N4Lc8dWUuplixsNByo4gsHvBE5tgoT0XYMFgNEfrUKYxY1XOWe+A6YxLm/6ptmZwBF4QGLlMI3yDQoA1BjF4nmGamQMAWYimEd+heYFO8KBBwgCc2CdizFjsBhBXygnhbhOoCoA701IagtCnsVPKBQEr/woTujwCVEzcNliRHfUNYR2EqOzh/oiU/29JdJoBt8O5dQ7k6QKxeUWAz+oQJmXcQUGlADsCP3YcMM2XDfU4g7rgByOUAEatLQJiLNhsadkatbDWLBugAHQ8jGRimS84AGeQfcjX+mCnHRlFxyA3ExKKYkEGq0a9BYq0hN0iARiYSAPruOnBATmhCVQ0bI4qnMw+Qu9s0Um7shGBCphWW95ILaWHAvQceoEHtCYTdB2U7J2RSHYwO6clkhCOMFSpYrjjThCZ+THQEguIIm/KaBXc0O5W7wHeCofrNeeDuBTnmaFBzxik2MoEvKXkyCoTywCkp5mpXHd3kofpNZHMDtAXYUOxT6IcZyiSYnoQ5z0Cm7uOFMEQtSnVb25S7FHezeMdugK99HZzYIZbSD5lyfA2hrp5E5DbhrFunyHmYklFQ3uhbK+TqmAEsNeS1FALq7uP2g+oY+wtyOlRQZIsi9n40y4Ryf6kkhMECBBQQWWXiyuGK5yO5Qe+Fdw2RRbEjsQ7oK5bj2dshGk8JLUX43ql1ICM4657afgLjOSirjKpIncj4ovdn+kaGhTuXHgnURmnrkmQXhQVEPYuPJCpo0D2Z/tA7EfNDxwFQEIcNxmIRdgQvlxSCqXUAqBC2Hdo3TeP8AHF2y24DsPJQgbaS7BsmceWDzAfdHuU1SOjMnBRYE58gdr5LkhhaDdU0CDKIDJKkdcx1+7oMjyEIu9qtiMBcocgEPun5YxO8F2TszUdLY7px55gDkAMJLVmUWYLTu6MyBG1ovK21V5QVuZplASwBydkAJAArUF4kTCbg7ImWCtzNIrfVXlb2i8p2YdAQ4s2vYjwADctWZQQW/whdsjgIGrtuDdHXlE7iHZYKsHQB90xQS07pVyah2/gxThoCoRcZZsiYWgKXPikmiHKgC88jutClKYc7VLGcLU1BNrnlRQ+VqnjuFqrhztVSlPHI7K8Q5USU1fFNBg1k6Ihay4LAoEPmf/9k=" name="Obrázek5" align="bottom" width="39" height="124" border="0">5


5. Uchopte jednou rukou časť setu Mix2Vial uchytenú na liekovke s liekom a druhou rukou časť setu Mix2Vial uchytenú na liekovke s rozpúšťadlom a a proti smeru hodinových ručičiek rozskrutkujte set opatrne na dve časti.

Zlikvidujte liekovku s rozpúšťadlom s pripojeným modrým Mix2Vial adaptérom.


6


6. Jemným krúživým pohybom otáčajte injekčnú liekovku s liekom s pripojeným priehľadným adaptérom, kým prášok nie je úplne rozpustený. Netrepte.

mOrAACHRElEQVR4nOzdB3zUZB8H8EtuX/fee+/SArJkU3gZsqcKKk4ExL0AcbIcOBAHiLKXbJmyNxQK3ZPu0tK92xvJ++SurVULFC3tNf6+1Gt6l+RyfPCXf588eR6RRqMRAAAAL4g6+gAAAKDNINMBAPgDmQ4AwB/IdAAA/kCmAwDwBzIdAIA/kOkAAPyBTAcA4A9kOgAAfyDTAQD4A5kOAMAfyHQAAP5ApgMA8AcyHQCAP5DpAAD8gUwHAOAPZDoAAH8g0wEA+AOZDgDAH8h0AAD+QKYDAPAHMh0AgD+Q6QAA/IFMBwDgD2Q6dDZss2Xq/rZr2pRuu8MB0CvIdOiMdFnO/jngW7PZ/ZwEADohZDp0DqyWbokEM0VRDKMpKSkqLS2tqalVKpVVVZVNWU9WVCgUUomEPBqbmFhYWEgkEu3mQl2uM9r1aBr1OvANMh30ji67SWo3LJAIZpnbBQUpKSnJycmpycn5ebmZmZklpSX19XVqlZoVNMQ9eSBb6X6iaIE2+mmRWCQWi42NjZ2cnG3tHL29vDw8PHwDAuwdHGjyFtw6Te+r3RygM0Omgz5iSBGu0WRlZV25fPHChQvXrl0rLMhXq1TkeZK9UqnMwMDAwd7e0srKzNSUVOImJmYSiVgkItltWlNTU1dXp9GoystLy8vLKyoqCm9zbty4cfnyJUbD0EJCbGZmFhQU1K1nj549e3p5eUkkUhLv5IWO/ugA/woyHfSCLqwpAYlyJiEh/tChw4cOHcrISFerNSRnTU1Nw7p2CwwM8vX19fHxtre3JzlOU9yfhiZyVltxa9vXuZ8pXdUt0H7TFu4MQ7I+Pz8/NTU1MTExJiaGPB47eeLo8WNCWmhrZ9uvb9/hI0Z069ZVKpVzRb4ANTt0Ssh06GiNlzlLS0r279m1Y8f2xIREDcMoFIq+vXv37PPwQz16+Pj4iMUSbcxyOdtSOzitC2CKYhqeaExkSrdIC4yMJUbGph6e3kOHDWdZ8g5Mdnb21UuXT58+c+niha2bN23bsomcLUaPGTd+0hRXV9cH/bkBHgRkOnSYhsueDFNUeHvNmjU7tm8vLS2SSWX9+vf/36jRAwcONDExoRpKZgF7jx4uzN1fbtJ4VhCR84Kbm4e7m8eEyVNq6+quXDp/YP/+I0eOfLPymx/XrBk+fPhzz7/g5eVNzh8o2KETQaZDx2AZLqSVdfU/r/3p++9WlZeXW1hYvDjnpUmTJzk4OFH0H+3auki9R662OnWbArr5DmUy2cP9+vft1/+td0v379u/bv36nTt3HjhwcNy4ca+99pq5uTlaY6CzQKZDB2GYuLi4t958Mz4+zsTE+PXXX5/66KNGJqbaspi6v7uJ/h2K+uMdzcwtH318+oSJEw8fOfLlF19s3bThxO9H3lu0KOJ/I9HxEToFZDq0H5ZrImEo7RXLXb/++sGi92tqakaPGfPWO+9YW1tzazQUwh1SDjfV77RMbjB69JiIIRGrv/vu+++/nztn7hMzo197/TWxWExRQlTroM+Q6dB+uGKYZcnX6h9+WLZsucLA4PMvvxgxcpS2MzmlJ1nZeBiUXK6Y/dLcvgMHvDxv3urVPxYU5C9dtkwmU5BTkp4cKsDfIdOhXZEK/dftO5YvWWZhZfn96h9DQ0N1Ud/Rx9UCrqMkLQoOCdmybdsLzz+/b98+Y2PjRe9/iKumoM+Q6dBOdLd6pianfPTRhwpDgx/XrAkMCtbPNG+GpDdtbW3zw4+rp06ZvGXTxm5dwx8ZPbapHzyAvkGmQzvRtqIzSxcvrqyqWrp8OQl0vb/qqOtvw7X/m5mZr1jx5aTxYz9btmzgoEFGxqYdfWwALUOmQ/tJS0s7d+5cSEjIqFGj7ndIxQ7E1eo07e/vN2XK5F9+/uXwocMTJk1GqzroJ2Q6PHiN6X3m1Cm1SjVhwgSJRKK7maiz4Kp1AT12/MR1v6w7ffrU+AmT7tVhHqBjINOhfdAUy6SnpbICTXBwMM3dUtTpMpFydfc0MjZOSUllGG4gsI4+HoAWINOh/ajVKpqiZTJZRx/IP8QN5ygW19fXd/SBANwRMh3aCUVRUqmUVLhZWVme3j6CznarPcuypaUlFRUVVja2aHgBvYVMh/ajrFeSHD969Gi/AYM6Xy9vVnP21PH6+rqqqkr2XiOKAXQUZDq0E5KCYrGYPO7bt2/m0896eHp29BG1lq4XZl1t7Y8//EAJKAMDg44+IoA7QqZDe2FZRydH8r2mpmbBwoVr166Vy+W6clf/y3US6suXL09Lu0kWXVxcaVr/Dxn+o5Dp8OBxAciwlKBrj140LWQYzeXzZ959+62PPl4sVXDXS4V63K+R4WhWf79qwy8/cz0aGTY8PLyTtRrBfwkyHdoJycGAgABXV9ebN9NEItHunb/WVNd8snSJqakpK2iYVLqjj/FPWJabTk+lVK5YsYJkOjlmlUqlUCiGDBnSzqMBA7QeMh3aCclBmUz6xBNPLFy4wNzc3M7a5uih31LTkj78eHG3bg/p4eTOLMvmZKbPf/fdc+fOcTOgGhsnJCQMGzZM14IEoJ+Q6dCuxk6YtHX79riY6KCgoMkB07Zt3/bEY4+PnzjxpblzrW1sWYqiOnrQXYbRkDivrqlev27dD6tWVVZU9nn4YS8fnzVr1piamb/06msCSu9OPwBNkOnQniipTLZ02fKpkyYcO3Z89Ogx3367avHixVs2bTqwf/+UqVMfmz7dwcGB1c0LrR08S9AubTLawVsaho4sLyvbuWvnmtWr83JzzU3NFr73nkqtWrx0qVAkIssOjs5oeAF9hkyHdiUSifz8fJctW/byvJf37NlTWlb2y7p1Bw8cWLt27Q/ff7du3c+DBg2aOHFSePceMpmsfWp23VTX6vr6xMT4nTt37t23v7ikRC6XT58+Y+ZTT61fv54cG0sJZs2a9cgjj3T4rxEAd4dMh/ZHDxk2fNly9dtvvXXm9MnHHp324YcfHT5y5NcdO7Zs3fwbceCArY3NwIGDBg4aFNa1m7GxsW6WaVJFN843/bdUZf+es2yLxbQuwZt2oKyri4mOOXHixLFjR1NSU1iGsbSyfu6556ZPn15VWfnaKy9fvXZVKBQ9+8Ksl16aR9P4/wX0Hf6NQnujuN7d9PCRI62srV999dWcnNxnnnlm5MiRr7z66qMzpkdeubJ79+6Tx49t3Lhh06aNcgPDgICA8PDw0NAuvn5+tra22klB/9z3UdtC87f3aflWT4bRFBYWpqam3Lhx42pk5PWoqLLSUnK2UBga9B8wkFTiAwYMYBhm9erVP/30U211tYGBwYKFC8dNmEwLhZS+D/gOgEyHDkILxd179tr2684P33//yKFDJMePHD06eeqUJ554YsnSpTXVNVevXSPl8/lzZ69fv37x4kWaosQioYmpqZOjk7uHu4O9g5Ozk5WllbmFOSnk5XJDsUikq9+5LGdZlVqpUinLy8pLOMXkzJGTk5ORmZGenl5aUlpfryRnAZFQZGNn27dfv8GDB3d/6CELc/OKysrNW7b8tGbN7du3SdAHBAYtXrIkMDCwc40MDP9lyHToICR/WYGdnf3X36w8fOjgsqXLsnOyflqzetOGDUOGDJk8ZVrPHj36PtxXo1EXFRfFxsTG3LgeGxNNEjkxIS7mRlRjEwrNtckIWJqmJWKxbr+6VFcqldoO5gJdo41Au45QKLKwsOgaFubrHxAcHBIaGmrnYCcSiTQaTUpy8qqV33BN/CWlZLemJibPvzDr8RkzpFKp7oJtx/1NAdwHZDp0GF1QkqD934iRffsP2LZ1y9o1P+bl5e3ft2//vv3Ozs5DIiIGRQwNDg4eRArpIYNJ9a3WaOpqanJz8/IL8m/l5pFqury8vLKioqy8lIR4XW2dLntJTMsVCkPCwNDYxMTS2trRwdHaxtrR0ZE8J+bSnxtBTKVWp6emHD9+/NDBg/HxsSTZyUGZmpiOnzDpmWeesbK2pkXotgidDDIdOpgu2UnUPjVz5uQpkw8cOLhl8+aY69ezs7PXrF695qc1lpYW4eFdu3XvHhYW5u7ubmho7OVr6uXrz5XeAkbXak5TdIuzPnPFPHexlGIbG91ra+vSkpPJ/iOJK1dysnPUajU5Boai3Nw9x08YP3nSFEtLK4EA/RWhU0KmQwdratbgLlQqDCdMmDh27LjkhPiDBw8ePnw4Iz2t+PbtIwcPkB/JqiT67WxtvTzc3dzcnF1cLK1tbG1tTU3NJBKpdj68P2KYlO1Klaqqqio/N6fo9u2c3Nz09Jvp6RmZmZkVFRUsq2lcmbaxsR04aODwkaPCwsOlUmnnGwQYoBlkOuiLpq7fJFUDgkL8g4LnvvxKZlrqxQsXz5w9c+bc2dq6OhLH1VWVN1NTGkcw192UREuFUrFETAlIuc2Q+pq8qlJpdLTrMLqqm6KEDMNo30Zo52A/fuLEPn36+vv7y+Vy3ft24McHaBPIdNBL2iudYrHY09fH08d7wpRJffv2NTYxmT9//rkzZ7Zt3WJiYiKWSErKyklGk3iv16jqquu1mzG6NhOWpXQVN0ULDY2NrK1tZFJpbHR0RETEY489NnPmTG9vnzlz5tC0CFU58AkyHfRUY9RSpMzOyc0tKS3t36/f8BEjGI2aZPozzz775FMz1YygsLCwrKy0prqqrq6O5HttVdVbb73p7e39xhtvyuUKchqwsrERa1tm0tPShg8bKpVKw7t2NTM1S89IFzT75QCAH5DpoOe4ij0tOYlRqwMDA0npHRsTQ5709Q+Uyg1k2hZ2gcBN0HhFs7ysVCiRiqWyng8/TDcMtkXpXrN3cFAYGaam35TIpHZODmlpaRXl5Wbmlh32yQAeAGQ66DkujxPi40my+wcEsCwbExMjEov8/P0FLQ4SoHtGN8zWn18lFbqNjU1eXl69Uunp6RkdHV1QUIBMB55BpoPeYwU3oqNFQpGvj09dbS2pr+1s7SwtLe/VZvLXV4VCobu7e3p6ekF+vre3t0ajSUpK8vULeHAHDtD+kOmg7+rr65OTk60trWzs7HKzs0uLS0IHdRGLRIKWM103NADbwngvlMDFxUWpVObm5rq5u5MnMjMzH/TBA7QzZDroNZLOtwtvFxcV9e7VWywWJyUnsyzj7+/f4h1GhFwul0gk2uul7F+7JrICV1dXUt1nZGR069aNlO2k5G+PzwDQjpDpoNdIpicnJatUKl0D+o3r10kJHhIacqdmF13/RZLpLdbp7u7uZIc3b94cPXq0QqEgmc4wjB5OmwfwjyHTQc+xMbFcR5eAgCCS47Ex0UKxyNfPn71zywur6//4t0gnJwN7BwepRHIzLVUml9vb2+fn3VLW15NldGcE3kCmg14jZTWpzWlaGBAUpFKqbqalWVlZm1tY3X2rFieXI8FtaWllamqam51NfvTw8MhIu5mbm+vh6flgjh2gAyDTQa+pVMrU1FQrKysbG5vbt28XFhb26t1H3DCsbgvIOYBuGkX9byQSKSnPU5OTqqurSaYf0RzKzslx9/BAnQ68gUwHvVZUVFRw+3b38K4SqTQ6JkajYUJCQu4SweQluVxeW1vLMEyLr7q5ucZGX79dUODm5sYK2JupKf369Ws4AyDYofNDpoNeS0lOVimV/oEBrIBJiI9jWUFQYPBd1ufinqLuFOjkRVdXN3JiyMnJ8fT0JCuRTNfNc6pdpeXp7gA6EWQ66LWYmFjyqKvN4xMSxGKRt4/Pvxmkxd3dnWyanJQUGBhIKvqMDHRRB15BpoOe0k5NJ4iLjaFp2s/PX6NWJyYkmJtb2Nra3iXQdXPa3WW3bm5uFEWnZ2RYWFiYm5unp99UKpVSGbozAk8g00F/qVTqpIR4czNTWzu7W7fyCwsLu3fvLpFJ776VRCyuqau/U7I7OjpKpZK0tDShUEjy/dqVyxUVpVZyGVrTgR+Q6aCnSCiTEC8oKAgKCZXJ5Mkp3J1HAQEB9xjkhaKkUmlJYRHbUpM6YWBgYGlplX/rFtmbh4f7hbNnMjIzrWzsHsRHAGh/yHTQX8nJSSR5g4ODSVLHxcWRlA8MDLz7JhRF6y543ql9RigSOTg4REZdr6ys9PDwJOeOjPSMbt17tP3RA3QEZDroKZpiE2Kj1QwbFBwsEDBJ8XFiodDH1+8ON5DeW+O9pbS7p8+Fy1cyMzO1I3lRaTfTGIbV9pdB8wt0esh00FOkKo+LjRWSHPfxIdU6WTY1NXVycrp7w7euGf3OV0q55HZ1cSWvZmVldevWjabppMQkAXunsQYAOhlkOugpjUaTkBBvZGxMcrxI27AeFt5VJpPdfStSaxsYGDAMo1arW15BQHl7e5PVUlNTI4ZGmJmZkXBXazQiTGIHvIBMBz3FXSDNL/AN8JfKFOk3o5T19f4B/lxz+V2RWBaLxSTTlUplC69yzS+so7OTiKYyMzNlMoW9vUNKWlptTbWxicmD+RwA7QqZDvpINyJubW1tUGAQRQnj4+IomvLz89Nd/rzLhk3F9t+LbqpxDSsrK4Vcrh08nfLw8IqNj8/Ny0WmAz8g00Hv6FrD4+LiyDLX0YUSXL9xgyRyUFDQv985yXqFgcLW1qagoICcMzw8PNRqTWZGhp+f/7/fOUCHQ6aDPmJZJi42lqJoP/9Atao+KSnB1MzCwdH5nmNtaS92UmTzuwzeIhQKHZ1cbmaeLS0p9vLxJrtLTEwcNmw47joCHkCmgz5iGE18QoKJiamjk3NlZUVebq6/X4BcbqCb7uKu2UsZGhqpNerqmmozC8s7rePp7X385MmsrExXN1fyc3p6elt/AoCOgUwHfVRSUpKTk+Pv42tgaJhwJb6uttbf3781/VK04zJy5bpGrbnLam5ubuQx7ebNwMBAIyMjTEwKvIFMB31EQraurs6P5LhAcOPGdZLVwSGhrdyWakUbiqurG8uy6WlpcoXCxsa2oCC/traWLKM7I3R2yHTQR4kJCQzDBAQFCijuYilF0b5+fqyApdvo1iB7B0eJWJKdmSEUilxdXU+fSCstLSGZ3hb7BuhIyHTQR7HcBVIqMDCQJHt8fLyRkbErN0Zuq/JcJBJyl0nvOsGFpaWloZFhRkYGqda9vb1PHDuanJxkZ++AOh06O2Q66BcSsoxGQ3Lc2NjY2dm5oqKCm5PI3cPQ0LA1gUs2l0llGo2mpqbmLqtJJBJHR8es9JtVVVUenh7kHTPSM/r1xxx20Okh00G/kFAuKy/Lzcp09fA0Mja9di2ytrbWPzCglZvTAu3AjOw95qHTDZ6eEBudfyvX3c2NpYUpKam6Te7VrwZAryHTQe9wd5DW1AQEBJB8j42JYRhGd+dR23J3dyd7zs3JDQ4JIWV7RkZGG78BQEdApoPeiY+LY7RDpdM0HRMTQ2pq7g7SNq2fKYpydXUl38n5o1efPhYWFlmZmSTihcJ7jCcDoOeQ6aBXWIrVxMfeENBCUqcLWE1iXIxcJnNz92hlhxdGwErkMvKo0dytf7pAW6eTt7uZmiaWiN3c3G5cu1pUmG9j79CarpAAeguZDvqFlOMx0TFyhcLdw6OsrCwnJ9fFxcXAwLD1e5BIJCTQa+vq7rSC7lqrjY2NXCbPzMwkyx7u7hfPnc3Ly7O1d/j3HwGgAyHTQb9UlJfn5OS4uboZGRrGxMRUVlaSgl0oFLIs29r7SHWjM95rXQsLCxNT06ysLJVKzU1ixwpSUpLDunZrk08B0FGQ6aBf0tPTa2pq/Hz9WIoU7NHccIzBQVybTBv2HOf6t1A0LXJxcb1+I7q6stLL24sRMLhMCjyATAd9oZ1tjo2Pj2cbOrpQ8XHx5Hl/P91IL63N9IbwZwV3Le25cWFIpl+6ciUnN9fe3l4iluhuQRLceX5qAP2HTAc9wjBsTEwMWQgIDGAYJi4uTiaXe3h4tH4PJJSNjY1JKtfV1d2zucbDw12j0WRlZQ0ePNjYxCQlOUWtUovE4n/7MQA6DjId9EdDnS6XKzw8vWqrqzPSbzo5ORsZm7T+9k4S4jQtJNGuVCrvGugMSwmcXFxpikpPS5P8b7iTk1NKampVdZWpqVnbfBqAjoBMBz1SWVmRmZnl7OxqaGScEB9bXVXp4ztIKBSzrR66i2q8PErd5TppY+OMp7cPTQlSUlIomrutNDomJi8vD5kOnRoyHfRIZmZmZWWlT//+QppOSEhgWG3D+t1v8/+nSOJbWFgYGBiQN2VZ1tPTU6PRZGfn+Pm1aqB2AP2ETAe9wXLDMbIsExQcLNANzSigdRdL72MfLEvTtKBxUtO7pDN51cTYxNraJi/vVm1tjaurGyWg0m+mIc+hU0Omg96gBAnx8aQmDwwOYgUMqdNlMoUrd7en4L5u2Fdop7aoqKi4e6Zz0c8KnJ1dMs+draqq9PL2JpmelJAgYFiBsOk3AwQ8dDLIdOhguu6DDMOo1ar4+HiSyG5ubjU1NakpKbZ2ttbW1vfVEtKU42SHrdmQvNeJUyczMjJ8vLyMjIyuR0UdOXIotEsXSwsLiqZZAa296IpBYKDTQKZDB2jsBk4WBEplfVxc3PFjx06ePJkQH+fq5mZqapqcklJeUfFwn4dpWnhfmf7HylSrupm7ubtzk9ilp3fv2s3GxiY1NWXWc88pFHJfP9+Bgwb3GzDEy9uraT+6A0ZrO+gzZDq0N1JBkxitKC87d/7c6VOnLpw7l38rT6PRcIkpoAICAmmhmBTpZDUfP9/7bfy4v8ClBK7ubmQb8nYCinZ2c09NS/Hx8b51K//atWtXr15b8fmXTs5Ovfv07jdwYLdu3eRyuVAoQoMM6DNkOjxwusuVuuX6+toL58//+uuv58+fLy0tFWjHXRkUMfShhx4qvF3w3bffBgQGkFyOaZy77h+8nVgsJm+nUWtaM0SMm5sbTdMZGRkUTbm6uZJN5i9YGBgUkpKSfC0q6ty5cyTaf1637pf160kV369fv/Hjx4eFhYlEIpZLdjTLgN5BpkO7YNmi4qKtW7fu2LI5NzeHZRlHZ9exY8cOHjw4KDhELueuan7w/nvcBVJt58Ub16+TaPbx8bn/92GlUinZW1V1VWvWNzE1NTExycrKIhv6+viQU09SckqP3n3DunbvEt7tqZkzKyoqoq5FHT969NixYzu2btu5fZuXp+e0Rx8dNWaskbHp/f9FADxYyHR4sDQaTUlJ8bq1azZu2FBWVmZgYDzqkbFTpkwJDQuTcOFLUphrc2EZdVJcnEwqdXd3r6mpyUhLtbOzs7C0/udv3LpO7XK5ga2tXX5udnVVlSup2SlulgzdS9qblkSmpuYDBw4iX2/X1Jw/f+7XrZtPnz713nsLV676jiQ++SBGRsYULfznxwnQppDp8EDoBuRiNJqdO3d+9tlnBfm3LC0tXnr5lSlTH7Wysmq4y1N3w6f2T3VNTUpKsr29vbWVdXpGRmlpaUhY+D9r2bj3faR/5urqmpKUUFJc7ObqKpFKkpOTdY02f9lcoVAMGjR44ID+OTk5P/+8dseOXxcvXkx+83jn3fkDBgxsetN/cMAAbQiZDg8EN1V0acmiBe/+duCATCZ79vkXnn76GXNzc4qbHK6F4MvJzq6oqOjZuzdFU0mJieRkEBAQ8A9bq+/rKilFeXh4HNZo0tLS+vTta2lpmZubo1arJRLJ39fkIpsWO7u4zV+waObMZ1au/GbHjh3PPPPM1KnT3n77bV2/+H9ywABtB5kObUx7QZQhhfmzM2fGxcWFh4V/+NFHPv5/TBL9t4lFuYo+ISFOo9H4BwSyAjr6xnXybEhwyN1rbbZZ+wqt7U5DFiiWkYrE5Im6+nptXxrqHjthWTd3NwE3LEF6f+EAOwfH6OvXK8vLLays7zADKnmKu1XVwdHx40+WPDJ6zPx33924YX1WZsZXX39tbGxCXkKyQwdCpkMb4yr0srJnZs6Mj4+bOGnye4sWyeRyLub+6Dj+5/W14UzSn6zj6+dHnomLiRaJRD6+PvcIR66FpGEX5L+K8rKLly4dOXjw7Jkz5OfVq1fn5eWNHDUqNDRUqi262cY3b75bsuzm6kYeU1NTydM+Pj5XI69kZWZyTfncai20yjduzr3arVv3bdu2vfLKy6dOnZo7d8733/8ol8vv/+8MoM0g06GNkXr5k08+iYuLnTRp0vsffUjylLpXEwo5DUSTHBeLAvwD6urq01JTbWxsuGb3e23Fatji4qKLFy4ePXLg7Nmz5FwiYClbW9vBgwdHXY/asO6XTRvWOTs7Dxv2P/LHzz9AKJL8pT2H/Ojk5EROIdlZ2QLtxNMsw2ZkZLRmEjvuEqpIZG5uvnLlyhdffPHU6dPff//9Sy+9hDodOhAyHdqMrhN6SlLi3t27vX39Fry3SCqVtWbD2pra9Jvp9vb2ZhYWpLguLCrq27efWKxt0W4olCldOd9wA6qALSgoOEH8fvTixYtVVVU0RTs6OT4y6pGIYcPDwsJIsVxTU0UK9r379p0/e+aH71et/uE7Ty+fYSNGDh061Mvbm27sqUJ2ZWRkZGZukZGZSc5G3t7e5C2SkxLJ27V+XiUDA8Oly5aPGjnyl7U/PTptmtV9jmcA0IaQ6dCWSCAeOnRQraqf+fQzMrkBRd37IifZJDcvt7ikODx8iEgoSoyPI88EBAQ3a6TRLrAkcpnc3Nxjx44S165dq6+ro7VXOAcMGDAk4n+BgYFiiYQWNjRnKwyNhwwbPmBwRGVF2emTJ3777cCFCxe++OLzr7/+KiAgYNQjoyOGRDg4OgppgVQqcXJxiYuLKy0tdXFxEYtF6Rk3uZNJ63KZ+4yUwNra5rHHHv3yi89PnDw+YcIkoRC9G6FjINOhjSUkJJDHXj17tr7XSmJCIqNh/Pz8SUBqh9tlg4ODWYbU5AzFsiqVKisri0T54UOHYuNilUqVUCQiBTWpuAcNGuzr68vNNsedPLQl/Z8bwLm2EQvLMeMmPDJmXGFh4fHjx/bs2RN17dqN61GfLl0S2iV09Jix5JTg7OwcGRlZcPu2s5OTsbFxWlqa9peO+5vYukePnl9o+8+0fhOANodMhzamq81ZbS+UVroRfYOiqZCQEN3FUhLE3j4+arUqISnx9PFjpPBPSU5RadQSiTQoMHBIxNDBEREuzi60UEjeS3v1lWp2/bP5kVB/LNGUtY3N5MlTJk2afOtW3pFDh/bt23s1MvLixYsGBgZGRkYkxFd+/VVxcXFlZaVKramsqjI0NGp1pnP3TbHMvbvZADxoyHRoM7rGbgcHRxJxZ0+fnjLt0VZulxAfRwrt4ydOGBgYJicmSaTyX9b/fPr0ae6WTo1aJpN1695tUMSwQYOH2NvbC4XCv/8GcM8Q1eYspe0dL3BwdH5i5jPTn5yZkZF+YN+eQwcPJicnUyxz6MABiUTi5u4xaMhQuVxxnx9ec/b0KXJgVpb3uLQL8EAh06HNkNwksZ6Tk0OW16xZM3zUKCNjk3vXrSzr7+9/48aNdevWb1i3nsQiwzA//fSToaFh//79IyIi+vXvb2trq83tNqt/daOie3h4zpn3yqw5c+Pj48+cPuPk7NQ1vKutnV3jDUatejtdf/xbeXlbNm9mWLa4pLitDhLgH0CmQxtjGA0JOlJiL3j33WWffS6VSu4+5jh56a23337uuecuXbz0+9Gjly9f9vPzGz12TM+ePbn7TrkOKlRrrrW23p/v46eEQnFgYHBAQND9Tn/RNJtHZWXFyy+/UlpaQgmo+rr6NjxUgPuFTIe2RGLRysqKpKWZmen+/Xs1LPPxxx8bm5Bq/Y7/0khqi2ihlbXtiFGPjBg5qq6+XiKRtGe/kX/TAk4C/XZB/ry5cyMvX7GwsCouLrKwsGjbwwO4L8h0aGPBwUFbNjHjxo27FhX122+/paamfvLJJ13Cugr+WiC3hKJkMlnTYOv6qXE4eIZlmFOnTi14d/6tvLyIiAhDQ4Odu3b6+/t39AHCfxoyHdpY7z595HL58ePHN2/ZsuzTz3bu3Dl12rQJ4ye+OHu2nZ3d3Rth/rKgt7jp7tJSv1rxxcEDB8ivGS+88MLUqVNHjRppbWUV3jW8o48O/tOQ6dDGHBycBg393297d+/etXvx4sVDhgz5+OOPt2zc8NvePRMmTHxsxgwXV1fdmp1rkiDdbw8atTIpKWnt2p9/27dHWV9HqvL5CxZ27d7j/fcXlVZUPPfcC0ZGJh19pPCfhkyHNtNQX1PU3DlzTx0/tuLLFWHdug0ePLhbt27btm1bs3rNmrVrNmze1KdPn0mTJ/Xu3dtAYaCbg1TXpt2aqebaje5gmlqByGGWl5WdOHli29atV65cUalUzk5Os2bNGj1mjEwmPXjw4MaNG23t7J5+5hmySec6VwHPINOhjXEjknt6vPHGG4sWvff888+v/flnfz8/EnaTJk/eu3fv5g3rTx47euL3IxaWlv369Rs6dGhY1+4mpmZ6eDM9N0SYRlNYWHjlyuUjB347e+5seXk5LRIHBwc//vjjQyKGKhQGZLWLFy+8+eabJMffX/Q+11FHb05L8N+ETIc2pru7Z8q0R5NT09avX/fkE0+sXPlteNdupqZm06fPmDZt2vWoqJ2/7jxx7Ohu8m3HdiNjk8CgoF69enfr3t3Ty9vE1JTmbg2lm5ftzYPyPu5PbXZQ2ke2xfpZV4w3leQswxQXFyUmJl66dPHShfPx8fF1tXWUgHZ0dJw4YdIjY8f5+fuRMxBZjWWZw4cPv/7667U1ta++9hr5jQQVOnQ4ZDq0MV3+CkXid+fPJ6m3YcOGGU/MePONNx997DGxiBCHd+0eFt6ttvrd69ejTpw4cfr0qSuRkecvXCCbGhoZubq6+nMCfHx83D08jI2NtaOfNxvxXEDdaaqKFsZm1730R0eaFs4IdbW1ZeXlycnJKcnJsXFxiQkJWVmZNTU15CWZROzl5f1w374DBwwOCg6WSCQs1dD3sU5Z+83XX//4448aDTN37kvPP/c8RgUAfYBMhweCpJtELFm4cKGNre2XK1Z8sGjh6ZMnFixc4OzqQV4ida6hsXHvh/uSL7VanZ2VHXU9KjLySvSNG6mpqTExMRTLkNXEYrGFhYWNjY2zs7OdnR2plMnezM0tyZepmZlIJCRnCPJIawdj5KK+WaJqx+Di+htqNBq1RkX+U6tVJUWFxSUlpaWlt/LycnJzC/Lzs7Ky8vPzi4uLSTQLtIN2GRgYenl5denSJTw8PCS0i240AkrQUIAzjIZhmLi4uEWLFkZdu2ZoaLhgwXsTJ0zkKnQEOugBZDo8MBQlEktmvTArKDBo4btvnTpxPPLKpRlPPv3kU0+ZmZoJ6IaJSUkuu7m7k69x48aR3K2oqLh582ZyYkISkZycl5OTlJAUfSNawI3TyHBXIIUibtwWmpLJ5IRCoZBIxOT7X2pk3S37tbV19fWkEK8hX/V19Sw3YC/3vO7wyJlArjCwsrT27eXr4+vr7eNNqnJyJAaGRrS2Bakpphm2ocAvuJW76ttvt+/YUVev9PH1W75sWVBQsHZv7fgXC3BnyHR4UHQN6wKa6tuv367de7/44vPt27ev/PrrrZs3T58+feKUKVbW1o0N0A236ZNzgLmFpZm5RVg4d48SSV+1Sl1TU337dmFhwa1bt3Jzc/NKSopJoc0NoFhRWVVdpVTWV5MVCm+TevxPb88KSBFPKn2RSGRoaGRrZ2dsbEKqflNTEysrK3sHBxtrawcHB1NzKwOFAVlHNwXGnxrE2abv3HQcpKL/5edfdmzbUl1VZWBoqJs1mxvQsTN0qIf/DmQ6tAPK3NLqg48+mTh56lcrVpw5ffqzzz77cfWPw0cMnzhxUlBwiLb05mJRF6nNL41KZFLyZWpu5u3j1XwW0YakFQjUGq5xRaVUcZn+58YXoUgkkUhELY3j+Mdaja3z1J8HpdHNWE3qc5VKdTXyytZtW44eOVJbWyuVK0aOHjP3pZc8PDxQnIMeQqbDg9V8RubAoOAffvzx2rVra39ae+z3I6Rg3751q4+fX8TQYSNGjHBxdSUZ3vxSJ9m28ZpmQzMI+8fwjA1ZLBRSQqFIKpW3OKLAHSvophqcavZUs97oapUqOSnp0G8HDh46lJmRzgo0CoVi8uRJM5562tvbp2HkXpTnoH+Q6dBOGrqF0HR4t+5dwru+PHfO/n37zM0tE+LiE+LivvlyhYenZ5++/fr26xccFKQdpJdr024qsBldTf233i3/ZEQB3ZymWjTL6BYZliUlf1lZ6Y2o66dPnjh79mxWVlZDtS5gR49+5LU337Kzd0TnFtBzyHToANyottwsRdSGDRtu3S7Yt2/fqdOnk1JSE5NTVq9ebWBg4OfrExYWHhIS4uPj4+DgIJVKuUF3KbqhG7l2jPX7ilfd+oLGfuhUwzC5bF1ddU5OTmJiYtT1qGtXr6WkpGh7o3NH6OjoOGDgQLlc/v1334WGhtrb2wsQ6KD3kOnQAbhk1HY2lMpkffv27/Nwv/r6+ujo6NOnTly4cCEpKela5JWoyEiyikgkMjI2cnNzc3X1dHF1tXdwcHZxNje3MDY2NjQy4rquNw722Lhn7vGPZpiGFhm2tra2qpL7c7vgdnZ21q2c7MyMjLS0tOycrMrKSkbDkN8KyKpGRkYh3bv1ebgv4evrK5FK9+7erZtvmhsqQDtJHkId9BkyHToGF4+UgNHOQyEUCBQKRQ8tEsLFxcXxsdFRUVFxcXFJCXFFhUXXrkVFXYvimte5joiMUCSSa/sxGhgYEqSuNzA2IukvVyh0+U7WqaqqIuuWl5fXVlfXVFVWVlWRWK+vq+OaU6iGG5QIuVzG3eXk5+8bGBwW3tXXx8eEG+29qcmHFdDaMWkEQrKEQAf9h0wH/UKC2NzcvE/f/g/37c8NUq5RkYjPzs5OTU3NysrKyc7OLygoyC8oLSstq6wsLivTdThvfoH0T20s2lZ5mpw2RCJy2rCxs7e2sbG1tXV2dnZxcXF3dycLpqamZAX2j4uvd7pPtfFmVQA9hkwH/aKNV4GuKCbfhTRtY2tPvsK7dm8aK1GlUimVSvJQWlpSXV3NFeD19YxGU1lZqYty7j5VIyOuDJfJZHKFoaGRsbExWeSGJhCLdW/0l+Z4FODAD8h00EdUSwOzNHUzl0gkUqmUJL6Zmbmgsbe6oFkN3RTQqKrhvwaZDnqnxZK5pT6LzRdb3hDVN/zXINMBAPgDmQ4AwB/IdAAA/kCmAwDwBzIdAIA/kOkAAPyBTAcA4A9kOgAAfyDTAQD4A5kOAMAfyHQAAP5ApgMA8AcyHQCAP5DpAAD8gUwHAOAPZDoAAH8g0wEA+AOZDgDAH8h0AAD+QKYDAPAHMh0AgD+Q6QAA/IFMBwDgD2Q6AAB/INMBAPgDmQ4AwB/IdAAA/kCmAwDwBzIdAIA/kOkAAPyBTAcA4A9kOgAAfyDTAQD4A5kOAMAfyHQAAP5ApgMA8AcyHQCAP5DpAAD8gUwHAOAPZDoAAH8g0wEA+AOZDgDAH8h0AAD+QKYDAPAHMh0AgD+Q6QAA/IFMBwDgD2Q6AAB/INMBAPgDmQ4AwB/IdAAA/kCmAwDwBzIdAIA/kOkAAPyBTAcA4A9kOgAAfyDTAQD4A5kOAMAfyHQAAP5ApgMA8AcyHQCAP5DpAAD8gUwHAOAPZDoAAH8g0wEA+AOZDvfAsqxugaKov7/KMAyl1b4HBQAtQ6bDvbBsSWmJsr5e0FJwGxubyOVyZDqAnkCmwz0x899+8+jR3wUt5Da1ZOnycePHt/8xAUCLkOlwD5SAYjQaRqPWFuPsHy+w3A8sy6JIB9AfyHS4B4qiKUooENB/e0H3KhrTAfQIMh0AgD+Q6QAA/IFMBwDgD2Q6AAB/INMBAPgDmQ4AwB/IdAAA/kCmAwDwBzIdAIA/kOkAAPyBTAcA4A9kOgAAfyDTAQD4A5kOAMAfyHQAAP5ApgMA8AcyHQCAP5DpAAD8gUwHAOAPZDoAAH8g0wEA+AOZDgDAH8h0AAD+QKYDAPAHMh0AgD+Q6QAA/IFMBwDgD2Q6AAB/INMBAPgDmQ4AwB/IdAAA/kCmAwDwBzIdAIA/kOkAAPyBTAcA4A9kOgAAfyDTAQD4A5kOAMAfyHQAAP5ApgMA8AcyHQCAP5DpAAD8gUwHAOAPZDoAAH8g0wEA+AOZDgDAH8h0AAD+QKYDAPAHMh0AgD+Q6QAA/IFMBwDgD2Q6/BXLsroFiqKa/9jyytzr7F/W1P0IAO0PmQ4tUKlUXFwLtNHMMsSd1mQ0jFKpbMp0oVa7HScA/AUyHVqwfPnyHVs3UwJWm+tUTU01Se+GiG+G/PzBogVLPvmw4QWa/nzFV3379kOdDtBRkOnwV6Tcnjp16qb1v9TV1ggaW1TuFNN1tbW1NTXaV9mgkC49e/ZEoAN0IGQ6/BUJZRcXlzFjxmzZvEnQisZx3Qrk8YUXXpBKpX8v5wGg3SDToQU0TT/97PO7du+pq62mmhrW74zU8gHBoQMGDm6fwwOAO0Gmw1/p6m5nUqqPG7dl4/qmbi13QlYg54AXXpglEotRpAN0LGQ6tIzk+NNPP71n5w5dq/rdBQQEDB48hCR7OxwYANwFMh1aRjLd1dV17LgJmzauv3uVTpEiffYckRj/lgA6Hv4/hJZp21vop55+ZufOX+vvXKqzAjYgIFDbko5WF4COh0yHu+FK9bFjN2/cILhDBxiapmfPni2RSNr90ACgBch0uIenn3l2165ddTU1gj93gNH1Ww8ICh4wcJCuN2OHHSIANEKmwx1RWi6ubqPHjNuyeUOLmT3rxbkisQSBDqAnkOlwb88+++zePTtrq6uaN7+QOj0kNGTgoEG4cRRAfyDT4d5cXFxGjx6zZdPGP57S9kl//vkXxGIxMh1AfyDT4R50vc51t5Uqa6sF2gqd5HhAcMiAwUM7+ugA4E+Q6dAqpFQfO3bslo3rdVU5TVGzZs2SSCQo0gH0CjIdWuvpmTP37NxRW1tLlgMCAwehJR1A/yDToVVomnZ19xg9fuKWTRsoln121myhCH3SAfQOMh1aRVeSzySl+q6dPl6egwYNRpEOoIeQ6XAfXF3dxo4dM3DAAKkUfdIB9BEyHe4DTdOvvf6WoaFBRx8IALQMmQ6tpWtsMTYx0f3UsQcDAC1CpsP9wSDpAPoMmQ4AwB/IdAAA/kCmAwDwBzIdAIA/kOkAAPyBTAcA4A9kOgAAfyDTAQD4A5kOAMAfyHQAAP5ApgMA8AcyHQCAP5DpAAD8gUwHAOAPZDoAAH8g0wEA+AOZDgDAH8h0AAD+QKYDAPAHMh0AgD+Q6QAA/IFMBwDgD2Q6AAB/INMBAPgDmQ4AwB/IdAAA/kCmAwDwBzIdAIA/kOkAAPyBTAcA4A9kOgAAfyDTAQD4A5kOAMAfyHQAAP5ApgMA8AcyHQCAP5DpAAD8gUwHAOAPZDoAAH8g0wEA+AOZDgDAH8h0AAD+QKYDAPAHMh0AgD+Q6QAA/IFMBwDgD2Q6AAB/INMBAPgDmQ4AwB/IdAAA/kCmQ8dgWVb7TcAwDE3THX04LdAeIcs2HChA54BMhw5AcpKiKBLoSclJLq6uHX04LdOFeXJyMneoDT9SHX1QAPeATIcOQFLS2NiYpKRYLO7oY7kjcpDkCGUyqfZR1tGHA9AqyHToACQl6+vrKZpycHDQVcF6SFen29s7kEelUtnRhwPQKsh0aG+6EHd2dmEY5urVq97ePs2f1x/kcBiGjYqKIgfm5OzEPYWWddB7yHToACQlBw8d+tU333z/3aqIiAgLC0t9C3QBV6cLEhPidu7a5eDsEta1K3lGH6/kAvwZMh06hoeH52OPP776xx9nv/jitytXmZubMwKWFnZ8bLKNXV1u3kx79tln6+vrX375FUNDQz086wD8HTIdOgZJyHnz5mVlZv5+5Pdpkyd/smRJWHh4Rx8UhwS6Rq0+dPjQwoULK8rLXnzxxZGjRupnb0uAv0OmQ8egKKGBgdHnX3y5dPHHWzdvenTapPHjJzw7a5aDgyNNUzTdXv8yuYqcK8AZVkPSnGGY+LiYr79ccfLECYlU9s67C2bMmCEUCtvpYAD+NWQ6dAxdT0EDA4P33n+/b9++i5cs3rRly669e0eMGDFp0qQuXboIRbp/nLTgwVw+bbrpSbfr2pqa8xfObdq46ezZM6RO79at27vzFwQGhVBabf7uAA8IMh06jC4rRSLxkKHDHurZe+eOHet+Xvvrtu27dvzq4ek+NCKiX//+vgFBMpn8QVTKunbzqvKy61FRJ06cOHbsaF5eHk3TgcEhT858hry7WCJBkwt0Osh06HBcshsZGc144snJU6acOnly165dF8+d+nblN+TL0somOCSka9fwoKBQbx8fIyNDsVjCamvnppv2m5abF9TNXyWPDMOQ72RJWV9fWlKakBB//fr1yCuRCfEx5eXl5AVTc4vxEyePGzcuvFs3cppp778DgDaCTAe9QGkTV65QRAwbNjgioqSo4MKFiydPniCxe+LkiaO/H6VYSiwWW1tb2zk4uLm729vb29ja2tjYGBIGBuSBuyW1MdPJtxqitra6qopEdmFhYW5ubl5ublZGBinGi4qK1BoNWUkqkTo5OY58ZHT/Af3Du3Y3NDLWnQDQ2AKdFzId9AvNoaxt7UePHUe+amvrsrOzYmNjo69HJcYnkOL61q28yCuXBCz3RzduDNlAKBQ2H2uLPEkKc13rikajaWwTp0RCEYn+Xr16+Qb4dwkLCwwMtLKykUjEjSGOKIdOD5kOeuiPbJVKpZ6eXuRr7JgxapWqf9+HZ8yY0btPn1u3bhUWFRbkF5SWlVVVVipVqtqamsY6nQQ9baBQiCUSUr9bWFiQcp48Ojs5796z+/cjh9f8/DPd2EBP1vzLOwJ0ash00GtNVym5MpymSW1uYGjoHxQSEByqK8z/Up7/sbL2kWzerKmdUigU2p4uXGXf3p8EoF0g06Gz0l0abWoBb1puinLdY1NnRIyDDv8FyHToxJpfzGxabn6dE1c74b8GmQ4AwB/IdAAA/kCmAwDwBzIdAIA/kOkAAPyBTAcA4A9kOgAAfyDTAQD4A5kOAMAfyHQAAP5ApkOn1DS6y31uhDFfgOeQ6dB5sKzgX2QyqxvGC6kOvIZMh06Fourq6/9RkS6gWEFNdRXDJTvzIA4NQB8g06Fz0M1nJBaLqquq/lmmkzCvrq6RyOSo1YHHkOnQaQiFQm9v77179z4x8xkjI6P72laj0ZQUFx89cqTfoIFN82wA8A8yHToNUl3PeOJJ4p133l66dKl20qLGQdJbqrwbW9+5x8qKitdffbWkrGzypMkYVB14DJkOnQj1UM/eM558as3qH7MyM+YvWBAW1pUU79pLn38vvblGc+0c0+rz5899/MGHaalpr7zxRlBwCCauAx5DpkNnIhKJ3njjDWMjw2+//XbalCndunUbN25cz549ra1sxRKxbtJRXZ9FpbI+P//W2bNnd/66M+p6lFyhWPj+e489PgMNL8BvyHToNHRtJiTWZ8+e3a9fvxVfrLh4/uzlC+dFYrG1tY2Li4uZmRlZg2GY4pISUsgXFhZqGI1CZjB82P/mzJvn6e0tRIUOfIdMh05G23IiDAkN+2ntz+k3048cPnwl8kpyQuz161EqpZJhGbKCVCo1NzMfOGjwQw/1GBwRYe/oRMpzNKPDfwEyHTotinLzcH9u1gvPss8LGHVJaWlFRQUp0oVCobGxsZmpua7dnP3jYikA/yHTodOiKFZXebMUTUssrWzI1x+vslRDrxiyRCHT4b8CmQ6dDZfPjVne/GktXQOLboFqWI1qXJEVoPUF+A6ZDp1G0whcurKbVN8sw9Qr68vLy2tra+vr6qurq8nztJA2MjSSSqVGRkaGhoY0LaS0PR2bWmDQsA48hkyHzoRhGGVdXXJiwtVr1+Lj45KTEm/fLqyoKFcqlWzDqIvaMp6ihEKhQqEwNTV1cXH18vYJDQ3tEhZmbWsnEuHfPPAZ/n2DvtM1qrCMJjY2dsvWLaeOHy/IzyfhLhIJyZPaGG8swLWd03WbaNRMZUVFZUV5bk7OmTOnyZMSqSwoJHTEiBGPjB5tampGaXXg5wJ4EJDpoNdIlpOATkxM/OSTjy+cP0+i3M7GdsKEiTRNnz17Ji//FqNhKIqWyqSmJqZyuVwkFtXW1lZVVXF9YLQviSSSLoGBpE6PjYuLuhF95crllSu/eeLJp5588kmFXC5ouE0JgCeQ6aDPSLmtPPDbgXffeaemtrZX795PP/101/CuX3/55erVq2mhsHuPXsOGDevSpYujoyMJdKlUSkpvtUpdV19XWVmZlJR09uy5wwd/i4yMzMnJWfPTWiNT07179qxdu/bTpYtPHf/962++sbZ1QLEOfIJMBz3GCm5cjXr7jdelcvnKT78dHBFByvPIy5dJoHt6ei7/9LOA4BDdis1zWSQWG4rFBgaGdnb2/fsPePWVl3/+ac0XX3y+YOHCrdt3PP/CrKlTp72/6L09u3e99frrP6z9RSQSoxEGeAOZDvqM2vDL+vp61crvfujbvz9F0SzLpqdnaDSa0aNHBwQG0pRu8JYWOik2dmQUyGSyx2fM2LBpU27eLY2GEYlEpmbmi5cuLysvP3PqRGxMTGiXsHb9TAAPEjId9FpOTo5crgjtEqorpcljz149TUxMvvrqq+qamscee9za2pqr0rUjczWV2wzD0Fy3dFalUl2+cvnzLz7Ly8ubMmWqUCjUrSMWi3v17Hnq+DHyfEhoF9TpwBvIdNBnbGh4l2s3rm1Yv+6FWXNoIXevv5Oj03fff//aa699u/Kbn1b/GBwc3CUszMPbx8HBQS6X60ZlLCwqys3KjomOvhoZmZmTTYuEY8aMmb9gflN2FxUWbNmyWS6T+fv7d+gHBGhjyHTQY5TgyWdmHjp88KvPv8jJyXvp5VesrKxomurZu9dvBw/s3rVr357dsXGxpBJnG3un/7Gptou6paXl+PHjpkybFhoaSk4JZFuVSn3u3NkPFs7PzMycNWuWq6ubAEU68AgyHfQZZWvnsHb9htfmvbJt69aDBw+MHj163Lhxfv7+RkZG02fMeGz69OLi4rTUtJvpN4uLiquqqurq60xNTI2MjWxtbL28vFxcXKQyKbcnli0pLj5x4vivO369EhkpFIpenDtv9pzZCHTgGWQ66C9uSEVa6ObuuWnr1u1bN3326fKN637ZsH69g6Njl7CwkJAQH18/VxfX4JCQsPBwobZlhuIGDuBqdrVaraxX3kxPz8hIj7lxIyoqKjY2pra6iqwilyvWrt8YHh6uexc0pgOfINNBf1HaKekomlYYGEx/4sl1Gzaqb92KGDzoyuXLv+3ds2/3Ll0Di0wmNTY2JpU7RdEknxmGVSqVlVoqlVLXJCOVSr19fAYOiTiw/7fCgoLAgADdOQCAZ5DpoNeoPy/KZLLFS5cJhXR2dk58fHxiYmJOdnberVslxcUV1TUqlZphGLFIJBKLrWztAoJD7O3t3d3c/AMCfHx8zMzMSE1+9vTpwvyCDvs8AA8YMh06G4qWSBUent7uHl4jRj7S8Bw3SCPX3qIdB0bU1PGx6VVBw31JLFpagN+Q6aCnmndlUalUdTVVGmU9xTKCZv1bmgc0WRaLxc1//EtPmMbdChiWKSsto2laIpE2/SKAIb2AH5Dp0MGaJy+lHVVRrdFUlJcnJyfHxcelpKSkpabl3corvn1bWV9nbm7elLv3jOC/raAbhldQUVHRv38/CwtzOzs7N3d3Ty/PAP8AGxsb8qNCoRCSMr9pbQF1h10B6ClkOnQ8VnvDZ052VtTVK5cvX46+cSMzK0tZr2wI/IY4bbP55yiu8K/LL8gjX9evRQoaO7OTMt/cwsLVxcXTyysgIMDH18/Z1d3AwADzU0MngkyH9tbYqML1Oaypqbl6NfLk8eNnzpzJysrUqFWChhRvmMpIwDJCWmhgYGhmaXErL58R/NupRclbC4WUm7NrcUlJVVUVI1BrB/Rl1OQ/jTovNycvJ+f8uXO6qUwNjU28vb27d+/eq1evwMBAI2NjAde1BhEP+guZDu2ksY2FmxtUqVJGRl7Zt3fv8ePHi27fphonsiAhzggEUonU3t7eP8Df38/fx8fHw8PD2tpKplAMGRJRVlb2L+4SatjQwNBwz779FE0XFRWm37yZlJQUTyTE52Rn19bVNU1jSo6nsryM/OZwLfLKqpXfmJqa9ujRY+jwkQMGDjQ2MtING4ZwB32DTIf2wzBMaUnhrl93bt++PSUtVReypEimWFYkErl7eHbv2euhhx4KDQ21tbVtGm9Lh6zWJsfARTY35hclN1A4G7o6u7r2GziIPK/RaIqKiuNiYy9dOHfh/LnExES1Wt1sK6q8vPww54iVtdXYseMemz7D1s4endxB3yDT4cFqKM9ZkphFP3z//c4d27lam23oWUgy0TcgaNSo0QMG9Hd1cxeJJWT9ZlHeLNMFbdii3lzDPEc0LbQmvw4M4HCNMLfyThw//tv+/VHXotRqFfXHFVP2dkHBD9+t2rx586wXZz/xxBNiiZSi6QdxZAD/ADIdHhxdmrNVVZXrf1n74w8/kFJXd2coedrI0HD0mDFTp0318fET0MKmroR3ac2gtV9thG46Ep3m7y6kJU7Oro9Pf+LRx2ZkZmTs2LF9+7YtxUVFjWtyj5UV5Us++ehG1NXln32hMDRqs+MC+HeQ6fDAcBNDqy9durRgwYK0lBSxWKztMy4wNDR89NFHn372WXNLS+4iKKuvTdLcZKaUm6fH62+++fysFzZv2vTDDz+UFt1mtSMNKJVKssqhQ4ds7R3fmb+AfDQa1TroAWQ6tDFdcU6iWq1SfvvNV6u+XUWyvX+//tdvXC8rL+/Xv/+iRYucnJ0prjbXTWRxz92xTQ/aYb3a4iC5qasZge4A7jTHNNXYx4Yi5yGjZ559buy48Us/+Wjvnt0ioajPwD4XLlysra3ZuHHDgEGDevXqzV0YoBDr0MGQ6dDGdDlYXVn+xhtvHDp02NnZ+Y3X3/hsydLy8spZs+fMnvOSbibo+9ojwzC52dlVVVUCwZ0CuPUopbI+Pf2mf0AAy4X6HfdH/fFe3DVV8s3a2nrJ8uVdw7t+uOj9qGvXly3/9PvvvouOifnoww/Wr19vbmEhFCLToYMh06GtMUxdbe28uXNPnjzZo0fPFStWLF26NCM7kwT6vFdepinRn6+C3gPLkIKa3bZ16ycff1hdVWVmZtbiHf+t2pWWUqmsqamZNG78C7NffOHFF2mR5L7OEkKRaPK0qTRNv/vOuxs3bFi/YcOChQv37N3z9NNP/7R2rZmZBcYYgI6FTIe2xKUmw3zy0Ucnj5+IiBjy6YqvysrLDh444OPvP2v2i6z2bp37ijyyv/2/7Z8/f76psaHMwqJeWU++ZAqFoNnV1L9kfAvPUrruN6xarSorKzNQGJiZmH/5+QqxRPL8Cy/ex8HoxgCj6XGTJh45cuTUqVOZmZmffvqpoZHRpo0bX3v11e+++4HsE5kOHQiZDm1Gm+fMiWNHt2zZ6BcUvPjTzw0MDSOvXK6vrR4x7H9ymUJACan7vA+UpQQ//PC9TEKv37hh3/79q1atevvttz/86GNSsDe/LKkdyYVbaLb7prYTrmO7RqOpqaletnRJZlbW8OHD33rjzYkTJvyydu2TTz3d+rYg7Xju3BDttFg4esyYYyeOX7se5R8UvGDBewW38k8cP7ppwy8znprZlt1zAO4TMh3aUn19/bLly0Qi8bLly42NTQTaMKUEFMlNbZ906n4vcepaS0jxa25uNmvWrOjo6IMHD0RGRj7++GOjRo1ycXHR9Q0nMctdl9VuwujadtiGnGdYze3bBfv371+/fj0pq/38/BYsWGAgVxDlFRWMRnNfx0M19riXy+Tc6L7k01Hcp/vwo48eGXH1u1WrRo8bb2pqjj4w0FGQ6dCWSNqmpqaNHz+ORCeXswLWzc1NKBKdOH78yaefFdH33RROEnPCxAlLPvpw+vTpi5cs/e7779auWUPq6xWfLf96xReeHh5BwUE+Pn6ubp7WNjZisZhkdW1dLTkNlJUUZ6SlJackx8REJyUlKZX1coXBk08+OXvOnOKionlz5mZkZDz62GMyufwfNJWQX0cOHz5MU7Svr6+2LYm2sbF54sknPvv884MHDk6ZOu1+dwjQVpDp0IbYU8d/FzCaCeMnsBq1UqkSScROzs69Hn749Okzu3b9OnbcOJFQdF8DtpCCd8aMJ3Nz8zau/2XKxAm9evWcMHHSlq3bIq9cIal648b1pB3JAi5kdQ3dHIZrAWoYZp2mKEMjo9DQsIiIiF69e2Xn5r77zjvHT5xQ1qv+N2LE62+9fb+Bzg32xQrOnTu7b98+ci4JC+uqveTLUkLh8BGPfPXV12fOnpkydep97ROgDSHToe2wbGZmhkgkEgpFjz/6WHxCvKe39xtvvPHuu/OjoiYsWDBfKpWMHDW69QOgCxpnuli48L1BAwd+8/WXZ89fOH3mnEKuIAVyUFBQ7969SIjX1dVVVVVVV1eTR92gjgZapGY3MjQkEZyfX3D06NEvVqyoqKok65PfIWa9OGfo0KH3NVoL29BLnr106dLcOXPIGeS9996TSrRt8do/jk5OZuYW6TdvajQa8jfwT/4CAf41/MuDNkPSjQQribM5s2cXFhZ6eXtHRUXNmDFj5cqV33777fPPP//KK6/ExiXMmTNHoVC0vgOMrm26z8N9e/XunZSUdPTwkfNnzyQkJJAinWG41nCSsyT3ZTKZdr5pWX19PUlVEvRKpVJ35yrJX/K8l7fXQz17DhkyJLRLF7FYer+fjrwL2fO6tT999dWXGrXmk0+WPPTQQ9yxNX4IsiyVSLRver/7BmgzyHRoY8r6uvyC/LnzXibZfeLEyZfmzn791Vd27t6zfsOGl+fN+/G7b38/fGDeyy//b/hIVijSBjvdNLrtXbqKa6etEPn7BwT4B7w076XqqurklOSM9PSsrKz8/PziwqKamprqmmquJURAKQwUMrnczNzcwd7ewdHR1dXNy8vTxNSUi2D2HrctNR/+kdY2nXNPMprz584tX748NjrGxtpm6dIlffsPaH5xgKxWVl5WXFxkZWvXBvdFAfxTyHRoc6ydnd2zzz1H0cKBAwe+9dZbixYuWLJkyZdffrl79+6vv/xy48aN816a9+2q7x5/fPrwESNMjE21fVcoXdPGnYr3P089KjQ0Nu4SFh7aJUygzVNhs34mDfckUX/dtmEP98pbbWH/x75qqquPHz/2889rye8c5JQwdvz411573cbGhiv+6eZDAbOXL10ip5W/vjdA+0KmQxsj0Wlra2egUGhHU2GnTp26f++eI4cPR0dHh3bp8vb8hRMmT1m1atWRgwfefeetT5ctiRg6bOSIUV26dJGTTbQXOVvbW7xpKMc/dxxsYaDe+8HdNqVh6+rq4uJiDx7Yd+C3A7dv3xaKxeT89OKLL4aGhbc4qItKpVrz0xqKuuPgMQDtA5kObYxtnJtOF24isWTW7DlPPfXUL7/8EhoaStGUt7fPF1+syHnl5e1bt+7Zs2fHtq3bt262tLB8qGevXr369OjZ08HBQSyVNNvlvSd6buyM3jTvHUX90cjScpNO07xLjT8L1Bp1QUHBlUuXzp89e+7cuVv5eeRpXSfFSVOmeXt56U4erIBpGEqMa6xv2Mm2rVuuRl5tPJQHMtA7QGsg06GNaS9LNjVKk7qV7tWnr4+v7++//15UVGRtY6eLZgdH53mvvj77pZcjL186euTQqVOnDhz4jSCv2ts7+Pr7BWp5ennb2tiKxGL6ziUwxWrvOdK93V8fdVoIWXKQpLguLi5KTk5O4OauS4i+cSMnJ4dRq8mvCra2tpMmTR4cEUHOM1KptLKqJvLqVVKwq5T1ZF+GBgY2tnbu7twM1ORtzp49s3jxJ+YW5mzDuQWZDh0GmQ5tr6ampvmPYrF45MiRy5YtO3369ISJk3VP6nqzSCSSXn369O7Tp16pTEtLu3zp4uXLl2/cuHHs2LGjR49yq1ECYyNjRycnR0cHZydnErV2dnbkPyMjQyPyn6GhWKwbX0XbaNP4jizbMMALox3yt7q2uqK8orqqKj8//1b+rdsFtzOzMnNycnNzcopLSrlxdxmWFgqtbaz79+/frXv3Hj16kF8mJBLx7YKCdevWHTp0KDEhQaVSMgzTVPMLaVoqlXh5egUFB+3b/xt5afny5R988AEGe4GOhUyHB6J5J3QSr0OGRHz++edHjxyZMHGStnNh846M3AKJZj8/P19fn+kzZnDlc1ERqZxjY2NTkxNTU1PzcnKSExPUKpWgcSpqIUHTQq4vvJBru6eFpHZuaF7XNn9UV1WTqK6prtEQpPZW/7+9+wCI4lrbALyzvdF7RwWkCChS7CWmiAU1GruJiX+KNYktRo1GY6KxxMTeY5ot9oLGLggaCxbEAmJDQEHpsLts+8/MLCvWgILmTt5HLll2Z2dmufrON2fOnKNjRylgN0neqFAq7e3twxo19vH1CQ4O8Q/wd3F1EYnFdN1vMJKSfMmSxRvWr1OpyuQyeQg5ZQhuUMfb28beQac35Ny9k3Hz5qWLKWlpackXkskRxdPTIyoyil61EVU6vErIdHgZvOvUdXNzu3D+nEajkUikjy/Alu3s5UeJRODq5k6+Xn/jDbo0NvLUanVebu7dO9m3bt26T/L+Xm5BQUEhKb1Ly1glqrJStZo+UBgNFe34QoVCQep6JQl7hdLS0tLOzs7B0cnBwdHVxdXZ3d3a2loul7MD/1YenoXU9Vu2bP7uu+8K8vPreHm+++67HTt1snNwph6+eMvsmLG4uPjUyRPTp027e/cu+Wj0B/mnvpIAtQqZDi+DUCgkle7e2F0k+9zdPZ5xAydzgZVU2HoS3UlJSaQKvn7t+u3bt4sKCzVqDbuIVCohiezq6hYSEhIcQnN0diLrZLqdmHLX+NCk1BWXT5l58syDOJItmdOcZDR5Kzk8TJ3y9YYN68kxYMLErwa8O0AsEjHHGsEj47azpxpksXbt2v3x66937typ0V8YwHNCpkPNe+K0FU6OTuTZn1f9/NHHH7u4uFQeoZHNYfZdWVlZO3fs2Bu740LKBZ1WR56iW1cUChsbO0dHR1Isk7gvLCy8fv16cvIFplY2CoRCH1+fNm3bxsTE+PsHmrs2Ptrp0GiaKI+q6Alj3i67abLaoUOHHj0a3zA0ZM6cOXXr1ePzH/wDeaShvFKfd7rUZya6Q6MLvHrIdKh5xoqxUcw5SF/A5FNGg+GXVSv/XLc2ukOHd3r3btiwEanf2UpZr9enX726fMniXbt2qdVquUwSFhbWokXLBqGN6vn4WltZSWUyAT2FKR2dZGGVSlVcVHQ1Ne18cvLJkyfOJp1ctnjhiiWLQ8LCBg36v3avvy4RSx8dLKyiRn8cKdJLios+/ujD48ePR0d3+H7mLFKAV+NqJ0V3b3zuCZgAahAyHWoYCTaVSq3TaoUi8SMvkAp64Hvvx8XFbd60adPmzfV86nXu3Ll9+2gnJ6cFCxb88stqnU7n4+PTp0+fTh07OpCqnJ4Tg//wLaH0ekjlrmSayZ2dXVq0bkXxhhYXFRyJi9uwYcOxY8dIrR0cHDxh4lcREZFUhWfvMzlCDBs+7O+//yaV/sxZs5/Y4v/Uz8ugB5kxVG8odoDagEyHmkdH6ONJykwgFx0dPWjQoEuXL2/buvnIkSM//TBn/o9zSTwXFRV51anz2ajRZAGBQGge1/DxMH6wWnqIW/q/pD62tLbt2CmmQ8fOqVcuLVq0aPfu3f369uvXv//o0aNJ+j8700mRPmXKlPi4+DfeeGPmrFlSiYSq1owWxsqt9gCvGDIdXgZ2QHOSrenXrg4Y0M/FxbVb97c/Hjzk8uXLa9f8npR0pnvPXpMnT1FaWPB41RhfvfJEeGz3Ff+AoJ/mze9/8tTkCRN++/nnlHNn5y9c5OTiUnnIAfOoucwP+jVr1mz8cz0p7WfNniOVyqsdzBRla23D51VzUj6A2oFMh5eBBKiFpSX5npeXp9Fobt26OXfujwsXLR4/fny3bm+fPp0UERGp+KeC+hGPLFrpoiU/PDx8w6aNX0+evHXLlgHv9l+9+hd3d3e9gZ4vtbi4ODc3N+N2xrX0a9evX792Lf3s2bM2Njbz5s+3tLR6njuGKKqqI9QA1D5kOrwM7AxEVEXyvjdwoJ2Dw6xZs0mdHhURzrbU1NQcnsyovAKlhXLGzO+dXJyXLF7Up9c7Ls7OObl0r3a1SkXff2QwUDympwqfvnvpm2nTvL28q9fkAvCvhEyHmkffuak38ERPe51vZ2vXqlWr2bPnVDzD3Mj/9IF2nwNzkyk1cuSo3bt23b51qyC/QKlQ2FlZWXp4lmvLhSKRp3edTwYPGfzJxwKR8M0336rWjHoPocf04unp3ji6mtp5gOeGTIeap1ardTqthPdQ75GKVmzmh4p5MEx3CTETJNVsplc0sNNbdHNz371nz+xZMzf+ueFmRgY7XMHlq+njv5osFPCZaUwFz79pZrx1ssLSktKa23mA54RMh5fH+NhgKHK5nB6thccz6PU11fZixsa0RlMuk4iFQmFy8gW1trxjTGcvT689sbE3bmfyHruT6Lng4ij8iyDT4SWh26+ZAVLYWy5N9TpFkbQ19UCp4TrdzFgR7mpyBJk+43vy/VhiIo/OdCMz192LoSgLprsOwL8BMh1eFiY7y3VaA4++m9981yV7T5Bao6mlTKd7r1takiMHjx65l2ImGRUYjXwxTfTifcrZJh70fIF/CWQ61LQn3SJP8lqpVJp/lMlk5sdyhYK8rtPV1gVGNmyNBgP5kojFUpnUaDSUlpaY7ovCjULALch0qHGUXm+gbzIy/8xckxSLmaECmJndKt+vL5FImImda7hVuqI5x9TMo9Pri4qLmQ6VfPOQjTVYXFNGnr7WDksAVYdMh5pXXl6u1z80+Ik5woUGnuDh9KboFhG+VlvOo/sE1thlUja3jXp6DiMeO4iY+d5RdjAvUztMDaBLfoOxrLC4RtYG8CKQ6VArnlZ1q1Qq9gHJfTZhRSIReVBSXPzo0Lg1QcPgsYMTUJRUKuVVDPIrFAjpy7O8F71Gah6q1/jgiRdbI8ALQKZDzWBbOZh55ejpm9moq9y4wQZdmaqMbcFWq9Xs8wqlwjwAS81eaDR1fWeQTCeHE0tLC9O+0qOu0zPfvXhHRLIqhUJRMXoMO3KkKeVx4RRePmQ61BCDntTaRYVFJNW1Wu3dnBwra5vHQo1Sa8ro66VyC4onYBvX6c6EfLY9vSbrW7bmZzevsLQgG9GxzUEVG2H6q7zArUbmDTErYqbNozd3Py8vIS6+Res2pnmXAF4uZDq8EHOJ/ffx4xPHj79x4wZbq589e9bPr755GfO1ypKSErplmxmNl7xC9+xmgq+goKD2uqCYspVirseScNfqyVkCPUWewfDibS8PbYiZLOnDDz/s1v3tCRMmWlpZUhSSHV4qZDq8EJKMOp1u4cKFixfMJ9FlY2OTn3efhPfev/56552elZdk+rewTBnH9uwWi2i82mypYNes1+vFEgl76xM5kzD1vamhcwN6Wgy1mgS6m5ubra3tpg3rT/19fN68eQ0ahrFDAiPX4eVApsNzYiv0co163LhxW7du9XJ3nzNnztGjR+fN+4m8djTu8MWU5KAGIeYhcOXMGAB6nf7RyZp5pmCt2ZKZXafBoDcY6SYXvcFgulhqNHWylEqllQ4zL7Ad8nEMdAPSqbOn8wvy2rRrN23atwt+mrN82fJ+/frOnTevTdt2FD3FB8p1eBmQ6fCcSJaVl5ePHjN6544dERERixYutLOzl8plCxbOJ6/pdbppU6eu/u0PuqsJ70GH9DJVGfVI1xDm7vySkhL2+mrNobdDVkt20vQzRUnE4sotPKYWoOdi/ggFBQUXkpPJA3JgI0++8cYbEql09NhxAUHB48Z9MWzIkEWLl7Zu285I4ZIpvAzIdHhOJL9mzpy5a+fO5s2bL168mG0Z9w8IaNK02bGEo6QqP3HixOTJk6dNmyZgsO9iehI+dE8pKZZFIpFer6+FyGMuXrIN+gZSSxvJXtXUVtibqhITEyeO/zLj5k2FQnHjxg0/P782bdswXeGFHTp1tra1G/J/H3w2fPia9RsDggJRqcNLgEyH50BfXUw4Gv/r6p/r1fOZv2ChhaUVj52MQiiaOHHS21276HV6Kwvln+vW5N/PnTp1qpOzC3Pvj2mCNxLxRp6BMjABL2BG3mVWW0u7K5fKNGqNUW/g8UwjQ/LZXTF/VQd7ybe0pGTOrFlr1qwhCd6rV6/4+HiVWj1+4iSxWMozDSPMb9as+bczZn762afjx41dv2mTWCyp8bEnAR6BTIdqMxp5Wm35nDmzhXz+jO9nWllZm28XIrHuW7/+hK8mTf5qPKm/vTw9Duzb+/exYzExXdjanE52ZmwAnV5LP+CZxmikG7tr7UqiUCBgq3V6JC96ewaDXq9USrXlWrJdqbxK/wrMjS3k3XFxR76eNPnmjev16tUbNWrU8uXLs7KyBg8d2qx5C/PybHNTdKfOR+LjN/+5fuvmTe/06lMrHw+gEmQ6PI+kpKTk5OSO7aMbh4U9MuUbKbp79+t7Nyd70fx5QpG4e48exxITST3LvpiXn8djhn/RaEzN3GIR3fNFp9NVVOu1gh1TVyqTkZzVGwxqjcaanCtU3BxUFQam9SY7M2Pm9zNid+8WCYQfffTRW+3bfzF2bHp6eu/evT//fKRQ9OjcTuSM5NPPPtu1Y9uaNWuR6fASINOh+ozG+CNHSMZ16/72E9qImfr0088+t7G2/n76dzu2b/voo49DQhuRw8Dt27eNuvKbmVl29nb5+XkGiqfWqIVMa7vRdN9pTe6laQwvhkqlolvAq39nk6kDvsGgKiv9edWqFcuWFBcVNwprNHHipMuXLr/37rtlKtVHH38yeswYfsU1g0e4ubo2iYo6dvz47YxbXt7e6NYItQqZDtVGIjv18hWhUNggJOTxV/nsEFl84cD3B/n6+Hwx9ov5CxYEBYeMHz8+MjJy4pdfkILZwsLC2cVJIpUe//vvwUOG0E0xOl0NZzrT2qJWl+m0WvKTlhlextycXbXtmG6nUqtUWzb+uWjRoqysLEdHxy/GjQ8MDJw1axY5/7C2sZnz7XedYmKedtco/SSfatioUXzckezM20ymA9QiZDo8j+LiYpLpz77iR/H5LVq32b4rdsaMGZs2bezfv3/btm3u5+SIRWKZXEbCsUGDBsnJyXl5eSQQ1Wo1qaMpqkaHSaF45hmUmB8pBT1Wu2nlfObk4GlvZVpaDAV59/7888/ffvs9OzNLLpd//PHHb7755tq1aydPmqQzGl574/VJkyZ5eHhS1D/MiUHeSzZVUFhQM58L4OmQ6VA95rv8yzWa4uIiOzuHJy5WkXGUja3d9Bnf9+rdiyT7gYOH+Aa90tJKLlfw+YI33njz9KlTpNoVCYW5OTl7du9+rd3rMpmMiVqK93C4V07fR+LzkWCmzPvJNrVQPJlcrtPrjRVjFPAqBt6iKFM/nIca1o3GgoL848f/3rlz++ED+1QqtVKpeO+9dxs1CouNje3Vuzc5pfD39x81ZkzrNm0EAn7lseCfJiuTnidPq9XW2vx8ACbIdKgeNtP1ei3PoI87dMh7YN1nd7tm53Vr3Dhi3boN8fHxYz4fwReKFAq6bm3VqtXsmTPiDh9u0az5pk2bhg8Z6uTkEBMT06Fjx4AGoSKRqPKKzQOf857UcmKOdfPN/vRtT1rttevXDTxKKBaVqVV6o6Fi0iMjOSMwUHTcG3j8nNzcad9Msbe106jVubm5KSkXrl5NI+cNZLfr1avXokULqVS6b9++X35ZTZ4hO/bJ4MGkWv/H0xQznVaXkJBAPi999xN9z6kBPRqh9iDTodq2bt16/vx5EnDr1617p1dfqUxWlZAiy0RFRYnFYqlcIRTS/UMkErq/9rFjiT179p46derFixf/+mv3ypUrl69Y4eVdp2WrVi1btowID7eytmaaNuhNMOMHUOYxBMxlLzvLBXMtU1dQUJB0+nRcfHxcXNytW7fIMpaWluzylhYWZDFSs7PjBJDDRkRE+N69e1evXk3RHWPo1chk0oCAAAcHB5LamVlZv//+Oz1QjFzRqUvXvn37RkY1qdY47+S9hw4fSk9PJ49/mPNDo8aRderUqfrbAaoLmQ5VxjRPnDp1asLECTqdnvx8+fLlVatWDRk6tOLy5pMLdnNrAwm4srIyJxdX9smrV69qtdr8/IIlS5bw6PG/rIOCAnU6bU5O7t27d9f89ssfv64msevl5e3n5+frF+Dp6eXh6UkCWq6UM8FK71BZaWlRUVFmxu2bN29euXIlLfXizRs36FYOvsDaxoZU/dHR0eSEgLxUeWcMpsmPqJ9++qmwsPDGjRuFBQU3rl3Pzs4i6zl//hxhMBgkUmmTpk07duzU7s32dnZ2vEqDHFTtt0VfeJgxfYaR6eKZlZU1ZPDgdevXW1lZ8WrwsgFAJch0qCpSI+fn540dM0qvLXd2dsnNzVUqlfPm/RgY6N+6TRuKEvD/qYN5eXm5Wq22tbXlMY0kly9f4vEFs3/4USFXHD506OjRuISEo0xHcooeqlEo0uq0Op0hPf0a+YqN3c3evyoQCCqfFuj19MVMdqwYkpLW1raNwyPJCUFk02bBISFkD+kJOnhGC0tLvkBw4+ZNutKnKHKiUFJY9HdiYlpqKjk/SE1NTUu7UlLMTD5H8ZycnLt27dK67WtNmrV0sLdnZqKudv4yoz+WfzX+ixvpaeQj5+XlhzUKO3PmzPRvpnw7/TuBSIJOjVAbkOlQJexVxMWLFpGSdsiQISQQf//99+HDh8/6Yc6wYcMWL17cslVrErjPaIQhbycVMSnVLa0s6fQ3GkktTAI6MjLS1dXt9TffMBr0WVmZp0+fPnXq5Plz50kVbyBnA4aK1hWmEwtZv2ncc6bVxcbGhsSls7Ozv7+/q6url7d33bo+5FWdVmugqNQrl9UadVFhUUlJcU5OjkgoTD5/nhwmSNBHRETExcX16d2bHVqL1ONeXl4NQ0PDGjcODw8nj4UCgZFi22OqHejMYcmgLdeMHz9h544dTZo0sbe3j43dM2ny5IkTJmzZvLlLt67NmrfE9VKoDch0qBISQJm3M//44w9vb+/Bgwcf2n+AZHpxcfHMmTNHjRr18ccffz1lao8e7zw70+/fv0cC15oeS4DSlGtIajs5OTk4OhjpW/fpwdQ9PL3d3D1junRjbjTVXL9+/Vpa6jUiPf327VuZmZl5eXl6vd48EUceIy0tLT4+vmI7/IqsNFQcCphQJoU8n5d95w5Zma9f/ZguXUimkwTvO6C/n58f+VByuYJtKDe3rlDPPzyu8X5uztgxYw4dOhQaGjp7zpwe3bs7OzuRA8/XX3/dq9c7C+cvaNqsBYb0gtqATId/YDBdgTTu3L5dVVry3ntjFUqLZi1bWVhbbdy4Yceev5YvW/b5iM/GjxtHT3X01UQbaxse9VAPP6arjOHypYtjx4wiDzw93EkkF+QVZGdlNWvenJ4Qo1JvRPN46zKZLJBRMb6XkaQ5KcCzs7NzcnKLi4sK8vMLC4pKS0vKVGV6erpRNT3TBZP2JJ0tlEqyJoVCIVMoLC0trW1skk6fWr50MTkPIJneolVrhYWytKQopnOMQCji05Pnvegvim3kIetJSDg66ctxtzJutWnTes6PP+0/cCD7bs57770vlEjJiUBUk6YnT55Iu5rm61v/RTcJ8BhkOlQJyapDBw/I5fIOHTowvc5t+/Xrt3ThgmWLF48cNWrjlk0jR47asmXzsWOJo8eM6RLTRSgSmbuZk3fv2bN77NixJSUlg4cM7duvP89g2LM7VqfV+QcE0Ld3VipYn9YcQYptgYB8Cb3r1CVfpkmc2VmdK95C9zdnLn6yndArD/ZIXnJ1dV6xbElSUlLvPn1t7exatWr11+7YCykpoaENX+SC5YOxvYy8nJy7c2bP3rxli4CihgwfMXzY8JLS0rk/zJXJ5e+9P5CcxJDU796je2JiwsGDB318/ND2AjUOmQ5VUlpampaWVrdOHQdHR7aB5aOPPtq9c/vKpcsjIiNbt2mzZt3aVStXLliwYMyokWt+/WXY8OEtW7cRCMU6nW7x4sXz5/0oFovn/PBDTJdufJ5h04Z1337zja2dbdeuXau+D5UT0Hy7EFXpO43PNptUWrLiVV9fXxLlp06fIrskFAo7d47ZvWsnwWT682MzPS8v77dff/1l1crCosKAgMAp30wLCwvT6fXjx0/IzMz89NNPvb296bGIBYKwsMZk6ykXUqo+fBhA1SHT4R+wd+mo1WUqVam7u7s5Vy0trb+f/cPAd9/7dMSIn3/5pVHDhkOGDu3UufOsGdP37tn94aAPGjYKG/Du+/v379+1a5e7m9vCxYuDgoPJu3fu2DFh/ASpXL5i5ar69f1fpFatdKvRo8/wHntJIpGGNmx0JC4uOyvT08u7WbMWdrYOe3fHjh41SkbPq1fdC6EGph+OMTsz84/ff1u/fl1efoG9vePkyVP69O0rkoi0Wu3076bv3rOnabPmQ4YOM/dqd3B0kskVufdyUaJDbUCmwz8wtWAY9BTP+NAlUIpqHB753YwZY8aMfn/gwPkLFrRs2dLDw2P+wkVnzyQtW7rswIH9Iz//jER2w9DQRYuWOLu6UHwqdueOL8aMlcrkS1asCA4J5fOfPJZhFXfs8Vh85gA0VKOwsP0HDiQnJ3t511FaWLR9rd2mTevPnU2Katqc9/T2l8cmUKVpteXxcXF/btx46MABbXm5vb3dmDFj+vZ/19LSkr4CrC77+uuvN2zY4O8fMH/+ArFY8qCXC3uGUcODUAKYINOhSuRyuUQiycrONs9cweZ755jOJJ/Gjh374aBBo0ePef/9gUKROCw8clGj8LS01Hlz58bGxnZ7u5uLuxupaXfv3EWKYrFYvGzZssioKF51bsisEVFkozxe4rHETp1jSKrGdOmy8c9127dvj2zS/NkJa+5po9dqziQl7d5D/vyVk5NDnvMPDOzTt1+XLl0slBYUn6/X67OyskZ+/umJEydCQkKWLltuZ2dX+Vh4//59tVptb29fy58V/qOQ6VAlcoWFl3fd69euFxQUWNvYmFsS+BQ/pktXR0enzz8dMePbaQlxR6Z++52nt7eRbr/2a9a8Ocl0Wzs7A88YH3dk1OefacrVjg72iYkJArEoKKiBTCY3Pja/UeV62WB+sgZu0aH8/OpbW1udO5Ok1WqFAmFERISbm9v+fQe+nFCiVFqwC1Wqyh+U5/dy7hw/fvzw4cMJcYfv3btnMBgdHJ379unbvUeP4NBQPjPQLt1xXqfbvn3b1Knf5OXf79ix4/TpMywsLCuti/6sl1JSyss1fn5+7DQdADULmQ5VQTJc0LJ12+QF8w8dOtilazeBoGIgcr6ApGBUk6Zbt28fP+6LuCNHoqPbfzJkyPsDByqVyry8PLKMhVJJltm77y+NVtUgODg1LW3evHk/zp9vbW1NKtmIiMiwxuH+/vVtbGzIEYLptf0gTCnzt5qgUFr41/c/m3Q6Pz/fwcFBIpM1bth4Z+yugvy8ytNeM9cP1KTcTj5/7tSpU6TivnEtne4oyeM5Ojn17N3nrfbtI6KakgMSU4DTe0vK80uXLk3/7tuEhARyTjNlyjf9+/dnxy9jD1HsgcugN2zbslnI57ds2erln6bAfwEyHaqEBFPXrl1XLFu6atWq6A4dZbKH/uaQ8HJ2cV2xavXmzZtnzZw5d/acDWvXDR06NCcnh7lf35rHDAxAHs9ftMTKyiohMeFofPzJkycTExPj4+NI4ovFEi8vr8CAAH9/fx9fnzp167q5uoklYj5fxOYhO40p2ypNVTx4jg/i5OxE8pceIpGhUqnIzkvE4sL8vPT0q+np11JTU1NSUq6mpeXk5lJMKJO4bxzZpHmzZi1btWrQIEjAXANgx4kkq+IZDdeupi1esnjHzp06nb5169aTJ0+uU9fniVtPS0s9eOBggwbk0BaMjoxQG5DpUCXMwLM+nWNi/ty0ccOGdQMGDGRGQTG9xC7CF1Bvd+/R7rV2y5Ys+e233yaMH08Xqny+nZ09WbSsrIweyEUstrC0io7u2L59e5LLuTk5Z88knUlKupCcfOXKlR3bt5EvZoVGiVjiTnh4u7m7OTo6Obs4O7u42FSge6o86P/OMz5ez1d0daSHgmGfMBgK8vNz7+YIBAJmcgxaUXExebljx4559+4xy9JDIAiEInKAad68WWCDkLCwsKCgILFEVnEvlHnF9LwZZM9/Xb3qr92xWp22vn/AZyNHt3u9Hf+JU2QYjTq97ttp35LvnwweIhAKkelQG5DpUGV8avhnnx86fGj2jBmNwxoHBgUZ6emlH+ozTuLSxs5u7Pjx/QcOXLVy+fq1azRavdLKiixF1+l8voyZ5ZlB/91zdnFr7+LavkMng4Fu7rife+9iSkra1bSb10mhnJadnX0rIU6t0ZjjjzlG0IOFkbpeoVDKZHJS9ZONyuiWE+NDd9uTDNXpSBlertaUlZSWlBSXqVT0nag6naWVlVBo+ptfXFRkNBgVSmVQYKBPPR9fX9+6Pj71fP0sLCweGizMyD4gy9JdGPPy8nbv2kkObhcuXDAY9MHBQR98MKhDp05iqeJpvzzKYFi1dGni0biWrdu8/mZ7DOAFtQSZDtXg4eE+derUz0YMH/zhx2s3rHd1d+NRgsfTiblp03XcuC/jDh3MzSsg4UhK2qKiIvJ9wbwfO3WOCQoKFAol5ltA2TZnEvfunh7k6w3jW8z4LHQjdQEj8/btnJzc7OysnJyc/Px8siryvZgoK8srLCA5zdMbmUKYHQrGSLfLC+kdI9lNJ75cbuNg721lZWtlfezYMVKkmzOdHEjIGcBff/0lFkvpkdlNAzw++Cz0zNR004+e7CKJ8sTEo1u3bUs4epQcIcg5R+vX2n4waFCTqCiywqfdQcQOf7Zzx/Y5c+bY2dlNnzFd8JTZqAFeHDIdqorN3/bR0Z+O+HTe3J8GDhiwfNUq77r1nrgYSbFTJ09cv369Q0wXuVxOnixnZnn+ecWKVSuWOzs7t2rbrnmLVpGREQ4ODqS+Z+8LNXUEqei6TQLZ3t6RfPn4+LHZamY0TWlEB6lWq2VHaiwrK2N7rZCElUok5AGJXXooR2YcL3rqI62uZYsWlpaWoopMt7W1vZR6RaPWiCVy+kyEvZxJmXqpkK9yTfnVq2knjice2L//zJkzalUZXyDw9fXp1KVb127dnJycmPMGOqOfVniTXdq2bdu4MaPJKYK1tbX9w10bAWoWMh2qh+ILBw8fkUjK3WOJ/fr0/nH+wsbh4Y8VniRFdX/89itJyQH9+/MoQ2mZKufOXXtbh0lfTzp06NDR+PgNa9f8uW4NeaNv/YDwiIjGjRsHh4S4e3ixPUUMj80+wfSeZIZbJH8qWvKZeTF4EomAvYgqkynMyVoxKyk7IIzph1JVUblaY2NhKRCY/ua7eXmeST5XVFiotLA0UgZmtDG9RqO6dOnSmaSkpFNJZ8+eybl718gz8PlUUFCD1u3e6NChg6+vnzmXn9Yqzh5ddFrNzz///P333yvlCjdX14yMDHLa4eDkXCP/XwA8DpkO1UJfvSzXam/duimVSu/dyx3wbv8vxn7x3nvv8umUfJDCWZlZhw8equ9fv2HDhga9YerkyZlZmb169YruGNOxUxdNuSYl5cLRo/EJiQkXLlxIvnBh9erVJCVtbGwDAgPq+9WvX9/P39/f3d3d1s7O1CTyoIe6qYiuNEO06UnzKQLvwdhezPMVE0urVCq1RqNUKM0XeF1dXfR6fdLp01fT0y9duUz+pNFS2V465C2urq6du3ZpwXB0cuIxpxSm38XT7ztlTjqM+fn5X02aEBsbS85Fli5Zsu+vvUuXLiUbsnd0wgVSqCXIdKgeElgZtzLu3r37Vvv2b3frNnbMmGlTJh/av/frb7718q5jbqfetHFjmUrVt28/gVD46y+/bP5zU0hI6MTJkyi6oqckUnlY4/BGjcOHjfispLgoNfVK0pkz584kpSQnnz5+LOHwIabBhJ4vVKlUkvLW3cPD2cXF3d3D3s7e3sHB3sFJoVBIpRKJTCYWi+nRetlRvR4MkWh6oGeuiqpVahWtLDXtik6rVVo86Iru6eVFFv78888NBh2PaXyxsLIOatAguEGDsLCwho0aubi4MI3ylf+l/HMcG/T6gwcOfP31lNvZGeQUZO7cuR5u7uT3RrZ15fLlqCZNeZi7DmoHMh2qymhqxaaSz53T6XSNwhq3avv6jp27J4wff/jw4U6dOn740UeDBg2yUCg1avXmTZttbO2iO3Q4ezrp++nT7e1tFyxYoFRYVKyJx5b8JNcsLK0ah0eSL/ZqYn5e3q1bt1IvXU5NS72Wfi3j1vUbN65fvnzZYNAzDSlMX3WjUSAQiIT0H4LEOo8Zb10oqOg5zpTkevIeJtNJ0a3V0hPh8fj07BtlGrX5Q7m4uZIg9/Ov37FjJx9fXx8fH3JyIJFKzeP4VuzwP+evscK19PQ5M6fv37ePHGxGjPh0yNBhEonEaDB4161LVnPz5o2qT2oKUF3IdKgues45EkihDRtSfL6Ts8vSFSt37Ngxc+aMn378cf26dR9/+KGNjW1GRkZMTExWZubmTZvKNZpx333r7ulBPXznJPVoUNJBZ2tnTw4GoaENmbqbbE1HYvn+/ft59+9n38nOzr6Tl3c/n1FcXFxaUqpSqzUachBRaTQkuXUVa6Yb2y2tLEUioUKhJAW9XKGwsba2UFrQ0zOVlLBHB7Z/DtlIg+DgIcOGscU9k7d882oefvCkXwdz9xMz74cx83bG8uXL169fp9VowiMiJ389OSCwAcV0VycLubq5Cfj82xkZpsHfEetQC5DpUD0kja5cvkIqWVLS8pnu6aQ67vb2221fa7N8xfLVP//8zbRpAibFdu7cSbKeqVx59vb2/KpFWOUJnZn/0JNNO7u6ka/A4JDHl2d7vPCYVvUnboFOaPZ6psGoLivdunVraWkpeRdbLJMdk0ql5Aj0YLFqYncgNTV19c+rdu3YRs4PvLy9R3w2snPnzhUtUfRukZXLZTKFUpGTm/scWwGoImQ6VANFymZd+e3bN11dXUy3YpqHU7eyHjVqdL++/Umsr1+71traumGjRrZ2thdTUk6e+FskldETEBkNVWx2qDQw+j8szFTBT1+PaQgB5topxRNLZTK5vLioUKfT0S02PB55wsbG5m72HZL4vKr1GmcbWNi2KHKKcPjgoTV//J6YmGgwGry96wwePDgmpotEJjftfiVCkYj80lSlpVSV2nIAngcyHaqKTaGiwoL8/PthYY0fvmxI16Ek6ZycnceOG/fJ4CGkuqa7pfP5c+fMOnni+P4DB52dXTw8PR9ufnnaNHXVSLxnHyEefZXPJ5VyQd49pnWejnuRSOTo6Hjr+g1SvCstLauwQTrKy8s158+d3b59+549e+7l5goE/MaNG38waFCb1143X7B9/J0CPp+cc6hVar1OJxSLqvwRAaoBmQ7Vk5eXV64p9/LyfDy1zM0XNnY29M9Mi0jdunVlMunKZUtWr1wRGBj41ltvtWnbxtfXTyAiZTL18u+otLCwyLqdQep05p4kU5N6yvnk4pISuVL5xOYXehBd5o6nkpKSM6dPHjiw/8CBA/RQ8jyKHA8++L//69H9Hf8Af+qfxlnkCwQSqbSspJRHVeuwBVANyHSonszMTL3B4OzsZh5Bq3I4sbcLVfxAzzrUpWu3Vi1bkhCMjY09ceLvC8nnfpg9y83NNTyqSVRU08ioSE9PL3r8cZ5pQFoek6GPZ6uxUneZ545DsmYbG+tyQlOuVNCjepGnvDy9SGRnZGSQk4yKTpAP7vPXaDQXL148+ffxxMRjSUmnS4uL+BRlZ2fXo3uP6A4dm7doLhZLKm6Q+of9Mh8beJU+C0DNQqZD9eTn55NAsrax41F8+o77x0Y5eTiMKb5AaOvg1KNXn+49e9+/f//okUMJCUcTExK2bN68dfNmkt1OLi5BwSENQ0NDQkP9fOvTEwA9iPeH1/ViGcg2tlhYWGq15R8N+iCqCS00NNTN1ZW8lJl5OzwinES6Xq8l+X7p0qVz584lnz9/4cKFkpJiymAgu+rj69u6VZ+WrVqFhYVJZHTLUrUuq5KtkE3z2aHnqadd0wV4Ich0qJ6yMpWRZ6zu1GtsGevg4NCtxzvduvcghfLV9PS//z5+8sTJM2eS9u/b99eePSTgJGKxnb2dn59fnTp1/fx8vb293d09bGxsmAkrqIoQpNhhYR7vEVj5ccWVzEefJ6siT5OkPn369OJFi+Ryua2tLVlgx7atxxIT0tPTr127VlRUpNeTsxGDTC739PQMD+8UEREZERnp6urKpwQ88/1N1YxknU6nVmusrazIeYkRl0mhdiDToXpI0Uq+W1haVtyQ/88ebpSgq22JVObvHxAQEDhw4Ac6bfmdO3cuXEgmLqVcSEtNPZaQEHf4ENODnB5hUaGQW1lZOzg6ubq6k/y1trGxtbcjQa9QKJQMiUQilUrZfiyVqVQqrVZbUlJSVlZGvhcXF+fl3b90MYXE8bwFC8hbEhMSyXHl8uXL5HMcOnSQHAdIiLu5urVo1qJBgwahDUPr+tSzs7OjG8qZtnK6KmeOIzzeczSJG3VarUpV5sK08PCfcIYDUAOQ6fA8RBLxC17mM18dFUuknl7e5Cu6Qye2xbkgP//2zRtXr17NuJ1x4/r17Oysu3fvXrly+fz5s5Wr7wcq5vqs3Dhj5Jl7MT5ou2Za6imhUGTv6BTWqFHrNq/p9Lp79+7FxsY6OTnVq1fP3d2dZL1pzrknNvY8pV2oCugPR1f/dHsUc4R4rrUAPBsyHf5dSNbbktrYzr5hWAQzEgA9CqOBbggxFBQU3L17J7+goLioKC8/nxTepaWlZWUqksuqsjL27fRsShQ98wb9A8VTKpTMrEZyUtNbWVnZ2FiTMwwS315eddhx0ukGfSengQMHVh4uxgRtI/A/CJkO/xbmriPMgIh0FUtVTF0kYEZycXB0Il8Vd40+NBCj+Y2mKSwqAtr8jHnhRzqosBc5H2wX4H8cMh3+nQzPeO2R8GVvd3rkpUrT3ZlS+wmNNgCcg0yHf6WnV8xPrKn/cUzzZ78EwBnIdAAA7kCmAwBwBzIdAIA7kOkAANyBTAcA4A5kOgAAdyDTAQC4A5kOAMAdyHQAAO5ApgMAcAcyHQCAO5DpAADcgUwHAOAOZDoAAHcg0wEAuAOZDgDAHch0AADuQKYDAHAHMh0AgDuQ6QAA3IFMBwDgDmQ6AAB3INMBALgDmQ4AwB3IdAAA7kCmAwBwBzIdAIA7kOkAANyBTAcA4A5kOgAAdyDTAQC4A5kOAMAdyHQAAO5ApgMAcAcyHQCAO5DpAADcgUwHAOAOZDoAAHcg0wEAuAOZDgDAHch0AADuQKYDAHAHMh0AgDuQ6QAA3IFMBwDgDmQ6AAB3INMBALgDmQ4AwB3IdAAA7kCmAwBwBzIdAIA7kOkAANyBTAcA4A5kOgAAdyDTAQC4A5kOAMAdyHQAAO5ApgMAcAcyHQCAO5DpAADcgUwHAOAOZDoAAHcg0wEAuAOZDgDAHch0AADuQKYDAHAHMh0AgDuQ6QAA3IFMBwDgDmQ6AAB3INMBALgDmQ4AwB3IdAAA7kCmAwBwBzIdAIA7kOkAANyBTAcA4A5kOgAAdyDTAQC4A5kOAMAdyHQAAO5ApgMAcAcyHQCAO5DpAADcgUwHAOAOZDoAAHcg0wEAuAOZDgDAHch0AADuQKYDAHAHMh0AgDuQ6QAA3IFMBwDgDmQ6AAB3INMBALgDmQ4AwB3IdAAA7kCmw3MwGvU6npE8oHiU8VXvzP8Go5H+ov9rNJD/URT1qvcIuAmZDtUjlytIkN+6cT0qqimd6TxkepWQQC8sLFSrNfb2dsh0qD3IdKgelaqM5NHx48d79OyDXKqWk6dO6fX6woJCBDrUHmQ6VA9F8UllnpBwtLSsVK5QUvQzSKgqMBr37tlD0fio06H2INOhery8vEga5ebk7N+/N6ZLN6b5Bf5ZVmZm/JEjFI8KDAri8/mveneAs5DpUD2hoSEymUylVq1auap9dEeJRPKq9+jfjr4qajCsWLFcpVKRx5GRUajTofYg06F67B2cgoKDT544kZx8bsP69QMGDDDyzAmFnHqUkXHpYsr6dWvJA4VSGdUkCoEOtQeZDtVCUXxB1+7vnDxxkjIa587+vlmTqHq+PjyKj0B/IlKhFxcXfvnFmHK1ihz62rRrZ2tnj0yH2oNMh+ohedSpY6eFP83Nzs4uKioaMWz4b2v/sLG1JWGPqKqMrdB1Ot1XX3114cIFctATCoQD3xuIxnSoVch0qB4S3EoLi48/GTx58iQS4VeuXB4yePCSpUutrG15PDQTP0Sj0UybNm3H9u18+tdijO4QHRIaisZ0qFXIdHgeb7/Ta+v27WdPn5IrZCeOH/vgvXfnL1ri4uomEAhe9a69emyFXlxcPH78l7t3bLdQyMvKyqxs7EeO/kIkEr3qvQOOQ6bD85DJZNOnT+/bq2dJSYmvr++5c+d69uwxc+asZs2aUXwB27b+36xGDQb61v+01CujRo1MSUnx9amXm5PD5/OnfvONh4fHq9474D5kOlQbc+MM5ePjM2PGjOHDh9+5cyc6OvrggQODBr43YMCAoSM+tbSyoVuNjf+966ZGnkql+v233xbOm0tq8zdea5uenk4Oe8OGDye/IrSkw0uATIfnxBcI270VPXXqN199NfFofHz/AQMOHz68atWqffv2j/j0846dOkokUiNl8qp3ttbp9XqDQX/k4MEff/zxYkqKvb1dv34DYmN33crM+vDDT4YM/4ycvvwXfg/wyiHT4bnRGdW9Z08LK6sxY8b88uuvvXr1at269dq168aOGb1yxfL/++ijt6Lby2VyI12uc601xmg0D15m1GrLyfFs5fIVp06cEAqFb7/9toeHx8qVK9Uazeefjxw8ZIhAgECHlwSZDi+CVJ/CN9t3cHJxG/XZiD9+/z04OPibb76Ji4vfu3fvmFEj5/4wu2fPnl26dnV18+ILONXZkb0QeufOnV07t29Yt/ZaerqAnLi0axfdocO2bdu2bNlia2s7c9asN9pH0yO8oNUFXhZkOrwgOqgbNmy4adOWGd99R7Js3JfjSYgvWrL44MGDO7Ztm/vD3IULFoZHRHbq1KlFy1bOLi78SkUr/YAdh51m/He2v7PxTXaVrs2N9DXQ3Nzc44mJu3buSkhIUKvLFDJZt25vkw947PixiRO+1Gg0zVu1Icc2T09PHocOY/A/AZkOL4oNaGsb2+kzZ3WK6TLj+xmbNm+K3R3btUuXpUuXpaalkbr11MmTCUePSiSSwODgFi1aNGnaNCAgwMrSkqrU95GdMaLyOl8Vc4Iz3crZY46xqKgoLTX12LHE+Pj45ORkdZlKKBAEBQV16tw5rFGjffv2jRo9Ji//vpeX18iRI6M7xgiFQgrlObx0yHSoGSS/SAC2bN06Iipy27Yty5YtW7NmzcYNfzZv0WLQBx94eHgkJiYeOHDgQkry2aRT83/60crK0s/XL7Rhw5CQkMDABs7OTjK5gsc3jUP7SjKdrcd5zBFFr9erykrv5d5NIXucnHz+/PnLly8XFOQbeJRUKg0MDHytbdsWzZrnFxRs2rhx7g8/qFQqF1fX8UMm9e7T28LCgqKQ5vBqINOhhlSEsFgi6dmzV0yXrvv37v39l1/i444cPnTQ0cGh3evtBg/5hJSxqXS1e+z0qVMpKSmnTp2kW1z4fGsra1c3tzr1fLy9vevWq+vu4eHi4kIKeZFYLBKJmCYaI49pqDE+dLdqpTYchrFSpV/pMqbpJWY1RtPamIXIN51WqykvLyosunsnOzMzKz09/caN68TtjIyCvPsGo4HiURKppE6dOh2io6OaNSOBfvfu3b927x42bEh2djbFF/gHBPbv358U7HKFktkQWlzglUGmQw1jrwfKZPJOnWOi20dfuXKFVLL79+9dt2792nXrLK1twsLCWrdu3a1bdwcHBxKdly7SyGKZmZnkgcFgIG838unriqQitrGxsbW1tWGQ5cl3mVyuVCqtrKwkYolcoSCLSSRS5iSBxj5mR7Vln9Ey1Go1ebKoqLCkpKSsrKywoOA+I59BHmhUagPdH9HAXtIktbarq2uzpk2DgoKCg4O9vL2Li4rOnDmza9euKVOmkOXJYcHJwbFnr17d3+nVIDhELBabPzvAK4RMh1pDUUKxNCg4JLBB8OhxX5w7e/avvXuPxsfFx8cfOHBAQPHt7exIYoaGhr7Vvv2QoUNJVV5aWnrz5s2M27ev37xBauGsrKzc3FyS9WlpaeXl5Xq9nr2mamRqZ6NpKlSjgC8w1+t8pt1Gb9DT9Tg9BTaPmdLZaN4lilmUfo2iJBKJTCZTKBR+fn4uTs5EHW9vcopAzhVIphcXF1+/do0cZlatWkVOKciekB3gi4QeHh7t27d/8823GoeHK+RytuB/Bb9egCdBpkNtoXgVg6pTlFQqi2rSlHwZDLqMjIxjiceSTp8+e+bs8b9PHDlyhGS0UCgkpbebq2vdevU8PT39fH1at2xJ4pWU5AKBUK/XqTWawqLCvPt5RUVFqtIyUnSXlBSTN5Iqm0ffka8vLirmUaaNspdbSUVPymcS6JaWVmT9SgulVEKekystLGztbG1sbaQSqVAgMBgNpSUlmbczs8ifzNvnzp1NT08nBxKyZvoowqPEEomzi2vnmJjw8PDIJlHe3nXI2kx9dCg+4hz+VZDpUGsq0pWZs9TUKMHni+vUqUe+evfpSxKTFONX065cuXTx0qVL165dI0X6pcuXdDqd+UopqaRJHW1lbW1pZcm2wpBQVtCUllZWJLLr1vMliwkEfKlMVvnKKqnOSWmv1WrJLpQUF5N1kozOzb1XWlZGzgby8/ILCgoKCwsK8/NLS0vIEYJX0d1FIBCQTbi6uTVp0iQgILC+f31fXz9nN3fyfOWmFUQ5/Dsh0+HVIOlJql03mmvrNm0outY2qtXqnNyc7KxsEu537twhxXJ2dlZeXh7J33u5ueVqurWdblcxsI0pTKOK0XyPKsXjPbgoauBVXE01GvjsYx6f/qJbZ/gkn8ViiVKhsLazr+Pr6+zk7Onl6eLs4uHh4exC/5FKpSTBScKb2m0Q4fA/ApkOr8bjfVf4Ap5cofRWKL286kQ1acp70FPFQMrtcqbqJjV2UVFRSUmJRqMhT7IP9DpdcV7BI6nLZDrPwkIpkkj5QqG1tbVIJCRfFhYWlpaWSqWS/CCmSZimdcrci/FBT8qKJ/61N0MBPA6ZDv86j/VPFwgEIqlUTj+0c3jCG4xPeO7hNT7fflRl1QD/Lsh0+N+HIhqgAjIdAIA7kOkAANyBTAcA4A5kOgAAdyDTAQC4A5kOAMAdyHQAAO5ApgMAcAcyHQCAO5DpAADcgUwHAOAOZDoAAHcg0wEAuAOZDgDAHch0eKkeGxsdXiWjsdIE3MAJyHQAAO5ApgMAcAcy/VnQSgCcx0z6ir/n3IFMfxb8XQduI3/D+Xz+q96LV4aT1xKQ6QD/af/lwgWZDgAA/2rIdAAA7kCmAwBwBzIdAIA7kOkAANyBTAcA4A5kOgAAdyDTAQC4A5kOAMAdyHQAAO5ApgMAcAcyHQCAO5DpAADcgUwHAOAOZDoAAHcg0wEAuAOZDgDAHch0AADuQKYDAHAHMh0AgDuQ6QAA3IFMBwDgDmQ6AAB3INMBALgDmQ4AwB3IdAAA7kCmAwBwBzIdAIA7kOkAANyBTAcA4A5kOgAAdyDTAQC4A5kOAP9FRgZ5QFHUq96XmoRMB/jvYkPtv4mrnx2ZDvCfxtVoqwqOVegsZDoAAHcg0wEAuAOZDgDAHch0AADuQKYDAHAHMh0AgDuQ6QAA3IFMBwDgDmQ6AAB3INMBALgDmQ4AwB3I9Gfh5LBtAMBhyPSnMo9t9F8e5KjGUYxXvRcAnIVMfxaS5gggAPgfgkx/KqQ5APzPQaYDAHAHMh0AgDuQ6fBSmSeBBIDagEwHAOAOZDoAAHcg0wEAuAOZDgDAHch0AADuQKYDAHAHMh0AgDuQ6QAA3IFMBwDgDmQ6AAB3INMBALgDmQ4AwB3IdAAA7vh/RNH6KJeOgWYAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek7" align="bottom" width="105" height="148" border="0">7


7. Nasajte vzduch do prázdnej sterilnej injekčnej striekačky. Kým je injekčná liekovka s liekom v zvislej polohe, pripojte striekačku k Luer Lock nástavcu Mix2Vial otáčaním v smere hodinových ručičiek. Vstreknite vzduch do injekčnej liekovky s liekom.

Natiahnutie a aplikácia:

8

8. Obráťte systém hore dnom a súčasne držte piest striekačky stlačený. Natiahnite roztok pomaly do striekačky vyťahovaním piestu.

9

9. Teraz, keď bol roztok prevedený do injekčnej striekačky pevne držte hlavu striekačky (držiac piest striekačky smerom nadol) a odpojte transparentný adaptér Mix2Vial od injekčnej striekačky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.


Na aplikáciu do žily použite aplikačnú súpravu, ktorá je dodávaná s liekom a vpichnite injekčnú ihlu do žily. Nechajte pretekať krv späť na koniec hadičky. Pripojte injekčnú striekačku so závitom k zámku na konci venepunkčnej (na podanie do žily) sady. Aplikujte liek pomaly do žily podľa pokynov vášho lekára. Dajte pozor, aby sa vám do striekačky s roztokom lieku nedostala krv.


Ak je potrebné podať väčší objem, liek možno podať infúziou. Roztok lieku sa naberie do schválenej infúznej súpravy. Infúzia sa podáva podľa pokynov vášho lekára.


Starostlivo pozorujte, či sa u vás hneď pri podaní lieku nevyskytnú vedľajšie účinky. Ak sa vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré môžu súvisieť s podaním Beriate, injekcia alebo infúzia musí byť ihneď zastavená (pozri časť 2.).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z uvedených príznakov, vyhľadajte okamžite vášho lekára alebo pohotovostnú službu alebo hemofilické centrum v najbližšej nemocnici:

 • Príznaky angioedému ako

  • opuch tváre, jazyka alebo hltanu,

  • ťažkosti s prehĺtaním

  • žihľavka a ťažkosti s dýchaním

Tieto príznaky boli pozorované veľmi zriedkavo a môžu sa v niektorých prípadoch rozvinúť do závažnej alergickej reakcie (anafylaxie), vrátane šoku.

 • Strata účinku (krvácanie sa nezastaví). Vaše telo si veľmi zriedkavo môže vytvoriť inhibítor (neutralizujúce protilátky) k faktoru VIII; v takom prípade nebude liek už správne účinkovať. Ak k tomu dôjde, odporúča sa požiadať o pomoc špecializované hemofilické centrum.


Ďalšie vedľajšie účinky sú:

 • Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti), medzi ktoré patrí:

 • pálenie a štípanie v mieste vpichu injekcie

 • zimnica, návaly horúčavy, kožná vyrážka po celom tele, pupence

 • bolesť hlavy,

 • pokles krvného tlaku, nepokoj, zrýchlený srdeční tep, pocit tiesne na hrudníku, dýchavičnosť

 • otupenosť

 • nutkanie na vracanie, vracanie

 • mravenčenie

Tieto vedľajšie účinky boli pozorované veľmi zriedkavo. V niektorých prípadoch sa môžu rozvinúť do závažnej alergickej reakcie (anafylaxie), vrátane šoku.

 • Veľmi zriedkavo bola zaznamenaná horúčka.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Očakáva sa, že frekvencia, typ a závažnosť vedľajších účinkov u detí budú rovnaké ako u dospelých.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalsích informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Beriate


Nepoužívajte Beriate po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na štítku fľaštičky a na škatuľke.


 • Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C.

 • V rámci času použiteľnosti, môže byť Beriate uchovávaný do 25 °C, nesmie sa prekročiť súčet dôb uchovávania 1 mesiac. Jednotlivé obdobia uchovávania lieku pri izbovej teplote by mali byť zdokumentované v denníku liečby, v súlade s celkovou dobou 1 mesiaca.

 • Beriate neobsahuje žiadnu konzervačnú látku, preto sa rozpustený prášok musí ihneď použiť.

 • Neuchovávajte v mrazničke.

 • Injekčnú liekovku uchovávajte v škatuľke na ochranu pred svetlom.

 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Beriate obsahuje


Liečivo je:

Beriate je vo forme prášku (obsahuje menovite 250 IU, 500 IU, 1 000 IU alebo 2 000 IU ľudského koagulačného faktora VIII v jednej injekčnej liekovke) spolu s injekčnou liekovkou s tekutinou (rozpúšťadlom). Rekonštituovaný (rozpustením pripravený) roztok sa používa na injekciu alebo infúziu.

Beriate 250 IU/500 IU/1 000 IU rozpustený v 2,5 ml, 5 ml a 10 ml vody na injekciu obsahuje približne 100 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII. Beriate 2 000 IU rozpustený v 10 ml vody na injekciu obsahuje približne 200 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII.


Ďalšie zložky sú:

Glycín, chlorid vápenatý, hydroxid sodný (v malom množstve) na úpravu pH, sacharóza, chlorid sodný. Rozpúšťadlo:voda na injekciu 2,5 ml, 5 ml a 10 ml.


Ako vyzerá Beriate a obsah balenia

Beriate je biely prášok a je balený spolu s vodou na injekciu ako rozpúšťadlom.

Rekonštituovaný roztok má byť číry až slabo opalescentný, to znamená, že môže drobnými čiastočkami rozptýliť svetlo, ale nesmie obsahovať žiadne viditeľné častice.


Balenia:

Jedno balenie s 250 IU obsahuje:

1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 2,5 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:

1 filtračná prenosová súprava 20/20

1 jednorazová 5 ml injekčná striekačka

1 súprava na podanie do žily

2 alkoholové tampóny

1 nesterilná náplasť


Jedno balenie s 500 IU obsahuje:

1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 5 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:

1 filtračná prenosová súprava 20/20

1 jednorazová 5 ml injekčná striekačka

1 súprava na podanie do žily

2 alkoholové tampóny

1 nesterilná náplasť


Jedno balenie s 1 000 IU obsahuje:

1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 10 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:

1 filtračná prenosová súprava 20/20

1 jednorazová 10 ml injekčná striekačka

1 súprava na podanie do žily

2 alkoholové tampóny

1 nesterilná náplasť


Jedno balenie s 2 000 IU obsahuje:

1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 10 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:

1 filtračná prenosová súprava 20/20

1 jednorazová 10 ml injekčná striekačka

1 súprava na podanie do žily

2 alkoholové tampóny

1 nesterilná náplasť


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg,

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Nemecko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko:

Beriate250, Beriate500, Beriate1000, Beriate2000

Česká republika, Slovenská republika, Portugalsko:

Beriate250 IU, Beriate500 IU, Beriate1000 IU, Beriate2000 IU

Španielsko:

Beriate250 UI, Beriate500 UI, Beriate1000 UI, Beriate2000 UI

Bulharsko:

Beriate 250 / БЕРИАТЕ 250, Beriate 500 / БЕРИАТЕ 500,

Beriate 1000 / БЕРИАТЕ 1000, Beriate 2000 / БЕРИАТЕ 2000

Chorvátsko:

Beriate 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju

Beriate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju

Beriate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju

Beriate 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuzij

Maďarsko:

Beriate 100 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz

Beriate 200 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz

Rakúsko:

Beriate 100 I.E./ml/Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

oder Infusionslösung

Beriate 200 I.E./ml/Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

oder Infusionslösung

Slovinsko:

Beriate 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

Beriate 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

Beriate 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

Beriate 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie


Počet podaných jednotiek faktora VIII sa uvádza v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sú vo vzťahu k aktuálnemu štandardu WHO pre lieky, ktoré obsahujú faktor VIII. Aktivita faktora VIII v plazme sa uvádza buď v percentách (vo vzťahu k normálnej ľudskej plazme) alebo v IU (vo vzťahu k medzinárodnému štandardu pre faktor VIII v plazme).


Jedna IU aktivity faktoru VIII sa rovná takému množstvu faktora VIII, ktoré obsahuje 1 ml normálnej ľudskej plazmy.


Požadovaná liečba

Výpočet dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom poznatku, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora VIII v plazme asi o 2 % normálnej aktivity (2 IU/dl). Potrebnú dávku preto vypočítame použitím vzorca:


Potrebná dávka = telesná hmotnosť (kg) × požadovaný vzostup faktora VIII (% alebo IU/dl) × 0,5


Množstvo, ktoré sa má podať a frekvencia dávkovania musí vždy smerovať k dosiahnutiu klinického účinku u každého liečeného pacienta


V prípade nasledujúcich hemoragických príhod by v určitom čase hladina faktora VIII nemala klesnúť pod danú aktivitu v plazme (v % normálu alebo IU/dl). Ako návod pre dávkovanie pri krvácaní a operáciách sa môže použiť nasledujúca tabuľka:


Stupeň krvácania/ Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina faktora VIII (% alebo IU/dl)

Frekvencia dávkovania (hod.) / Dĺžka liečby (dni)

KrvácanieZačínajúca hemartróza, krvácanie do svalov alebo do ústnej dutiny

20 - 40

Infúziu opakujte každých 12 až 24 hodín najmenej 1 deň, pokiaľ epizóda krvácania indikovaná bolesťou neustúpi alebo nedôjde k zahojeniu.

Rozsiahlejšia hemartróza, krvácanie do svalov alebo hematóm

30 - 60

Infúziu opakujte každých 12-24 hodín, počas 3 – 4 dní alebo viac dní, pokiaľ nedôjde k ústupu bolesti a neobnoví sa funkčnosť.

Život ohrozujúce krvácanie

60 - 100

Infúziu opakujte každých 8 až 24 hodín, pokiaľ nepominie ohrozenie života.

Chirurgické výkonyMenšie zákroky

vrátane extrakcie zubov

30 - 60

Každých 24 hodín, najmenej 1 deň, do uspokojivého zahojenia.

Veľké zákroky

80 - 100
(pred a po operácii)

Infúziu opakujte každých 8 – 24 hodín pokiaľ nedôjde k uspokojivému zahojeniu rany, potom najmenej 7 dní udržiavať aktivitu faktora VIII na 30 – 60 % (30 – 60 IU/dl, čo zodpovedá 0,30 – 0,60 IU/ml)


Profylaxia

Na dlhodobú profylaxiu proti krvácaniu zvyčajne pacientom so závažnou hemofíliou typu A postačia dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti podávané v intervaloch 2 až 3 dní. V niektorých prípadoch, najmä u mladších pacientov, je nutné zvoliť kratšie intervaly dávkovania alebo vyššie dávky.


Počas liečby sa odporúča vhodným spôsobom stanovovať hladiny faktora VIII, čo pomôže určiť podávanú dávku a frekvenciu infúzií. Obzvlášť v prípadoch veľkých chirurgických výkonov je nevyhnutné presne sledovať substitučnú liečbu pomocou koagulačnej analýzy (aktivita faktora VIII v plazme). U jednotlivých pacientov sa môže reakcia na podávanie faktora VIII líšiť tým, že sú dosahované rôzne hladiny in vivoa rôzne biologické polčasy.

Pacienti by mali byť monitorovaní, či v ich organizme nevynikajú inhibítory faktora VIII.


Pacienti predtým neliečení

Bezpečnosť a účinnosť Beriate u predtým neliečených pacientov neboli doteraz stanovené.


Pediatrická populácia

Dávkovanie u detí závisí na telesnej hmotnosti a preto platia rovnaké zásady ako pri liečbe dospelých. Frekvencia dávkovania v individuálnych prípadoch má byť zameraná na klinickú účinnosť. S liečbou detí do 6 rokov sú už určité skúsenosti.


Informácie o farmakologických vlastnostiach VWF

Spolu so svojou úlohou ochranného proteínu FVIII, umožňuje von Willebrandov faktor adhéziu doštičiek na miestach cievneho poranenia a hrá hlavnú úlohu v agregácii doštičiek.


10

Beriate 250 IU

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NázOv LIEKU


Beriate 250 IU

Beriate 500 IU

Beriate 1000 IU

Beriate 2000 IU
prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok


 1. kvalitatÍvnE a kvantitatÍvnE ZloženIE


Jedna injekčná liekovka obsahuje menovite:

250/500/1000/2000 IU ľudského koagulačného faktora VIII (FVIII).

Beriate 250 IU/500 IU/1000 IU rekonštituovaný v 2,5 ml, 5 ml alebo 10 ml vody na injekciu obsahuje 100 IU/ml faktora VIII.

Beriate 2000 IU rekonštituovaný v 10 ml vody na injekciu obsahuje približne 200 IU/ml faktora VIII.


Účinnosť (IU) sa stanovuje chromogénnou analýzou podľa Ph.Eur. Stredná hodnota špecifickej aktivity Beriate je približne 270 IU/mg bielkoviny.


Pomocná látka so známym účinkom:

Sodík približne 100 mmol/l (2,3 mg/ml).


Úplný zoznam pomocných látok pozri časť 6.1.


 1. lIEková formaPrášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok.

Biely prášok a číre, bezfarebné rozpúšťadlo na prípravu injekčného/infúzneho roztoku.


 1. Klinické údaje 1. Terapeutické indikácieLiečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou typu A (vrodený nedostatok faktora VIII).


Tento liek sa môže použiť na liečbu získaného nedostatku faktora VIII.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba sa musí začať a viesť pod dohľadom lekára skúseného v liečbe hemofílie.


Dávkovanie

Dávkovanie a dĺžka substitučnej terapie závisí od závažnosti deficiencie faktora VIII, miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.


Počet podaných jednotiek faktora VIII sa uvádza v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sú stanovené oproti súčasnému štandardu WHO pre lieky, ktoré obsahujú faktor VIII. Aktivita faktora VIII v plazme sa vyjadruje buď v percentách (vo vzťahu k normálnej ľudskej plazme) alebo v IU (vo vzťahu k medzinárodnému štandardu pre faktor VIII v plazme).


Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora VIII zodpovedá takému množstvu faktora VIII, ktoré je obsiahnuté v 1 ml normálnej ľudskej plazmy.


Požadovaná liečba

Výpočet dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom predpoklade, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora VIII v plazme približne o 2 % normálnej aktivity (2 IU/dl). Potrebnú dávku preto vypočítame použitím vzorca:


Potrebná dávka = telesná hmotnosť (kg) × požadovaný vzostup faktora VIII (% alebo IU/dl) × 0,5


Množstvo, ktoré sa má podať a frekvencia dávkovania musí vždy smerovať k dosiahnutiu klinického účinku u každého liečeného pacienta.


V prípade nasledujúcich hemoragických príhod počas zodpovedajúceho obdobia hladina faktora VIII nesmie klesnúť pod danú aktivitu v plazme (v % alebo IU/dl). Ako návod pre dávkovanie pri krvácaní a operáciách sa môže použiť nasledujúca tabuľka:


Stupeň krvácania/ Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina faktora VIII (% alebo IU/dl)

Frekvencia dávkovania (hod.) / Dĺžka liečby (dni)

KrvácanieZačínajúca hemartróza, krvácanie do svalov alebo do ústnej dutiny

20 - 40

Infúziu opakujte každých 12 až 24 hodín najmenej 1 deň, pokiaľ epizóda krvácania indikovaná bolesťou neustúpi alebo nedôjde k zahojeniu.

Rozsiahlejšia hemartróza, krvácanie do svalov alebo hematóm

30 - 60

Infúziu opakujte každých

12-24 hodín, počas 3 – 4 dní alebo viac dní, pokiaľ nedôjde k ústupu bolesti a neobnoví sa funkčnosť.

Život ohrozujúce krvácanie

60 - 100

Infúziu opakujte každých

8 až 24 hodín, pokiaľ nepominie ohrozenie života.

Chirurgické výkonyMenšie zákroky

vrátane extrakcie zubov

30 - 60

Každých 24 hodín, najmenej

1 deň, do uspokojivého zahojenia.

Veľké zákroky

80 - 100
(pred a po operácii)

Infúziu opakujte každých

8 – 24 hodín pokiaľ nedôjde k uspokojivému zahojeniu rany, potom najmenej 7 dní udržiavať aktivitu faktora VIII na

30 – 60 % (IU/dl).


Profylaxia

Na dlhodobú profylaxiu proti krvácaniu zvyčajne pacientom so závažnou hemofíliou typu A postačia dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti podávané v intervaloch 2 až 3 dní. V niektorých prípadoch, najmä u mladších pacientov, je nutné zvoliť kratšie intervaly dávkovania alebo vyššie dávky.


Počas liečby sa odporúča vhodným spôsobom stanovovať hladiny faktora VIII, čo pomôže určiť podávanú dávku a frekvenciu infúzií. Obzvlášť v prípadoch veľkých chirurgických výkonov je nevyhnutné presne sledovať substitučnú liečbu pomocou koagulačnej analýzy (aktivita faktora VIII v plazme). U jednotlivých pacientov sa môže reakcia na podávanie faktora VIII líšiť tým, že sú dosahované rôzne hladiny in vivoa rôzne biologické polčasy.


Pacientov treba sledovať na vývin protilátok proti faktoru VIII v ich organizme. Pozri tiež časť 4.4.


Pacienti predtým neliečení

Bezpečnosť a účinnosť Beriate u predtým neliečených pacientov neboli doteraz stanovené.


Pediatrická populácia

Dávkovanie u detí závisí na telesnej hmotnosti, a preto platia rovnaké zásady ako pri liečbe dospelých. Frekvencia dávkovania v individuálnych prípadoch má byť zameraná na klinickú účinnosť. S liečbou detí do 6 rokov sú už určité skúsenosti (pozri časť 5.1).


Spôsob podávania

Na intravenózne použitie.

Liek rekonštituujte spôsobom uvedeným v časti 6.6.


Pred podaním má byť liek vytemperovaný na teplotu miestnosti alebo telesnú teplotu. Podáva sa injekčne alebo pomalou intravenóznou infúziou s rýchlosťou, ktorá vyhovuje pacientovi. Rýchlosť injekcie alebo infúzie nemá byť vyššia ako 2 ml/min.


Pozorujte pacienta, či podávanie nespôsobuje okamžitú reakciu. Ak sa vyskytnú akékoľvek reakcie, ktoré môžu mať súvislosť s podávaním Beriate, spomaľte rýchlosť infúzie alebo ju podľa klinického stavu pacienta úplne zastavte (pozri časť 4.4).


 1. KontraindikáciePrecitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaníPrecitlivenosť

Reakcie z precitlivenosti alergického typu sú možné.

Ak sa vyskytnú príznaky precitlivenosti, pacienti majú byť poučení, že sa podávanie lieku musí okamžite prerušiť a musia sa skontaktovať so svojím lekárom. Pacienti majú byť informovaní o prvotných príznakoch reakcií z precitlivenosti, ako je žihľavka, generalizovaná urtikária, pocit tiesne na hrudníku, dýchavičnosť (sipot), hypotenzia a anafylaxia.


V prípade šoku sa treba riadiť štandardnými lekárskymi postupmi pre liečbu šoku.


Inhibítory

Vznik neutralizačných protilátok (inhibítorov) proti FVIII je známou komplikáciou pri liečbe jedincov s hemofíliou A. Tieto inhibítory predstavujú zvyčajne IgG imunoglobulíny, ktoré pôsobia proti koagulačnej aktivite faktora VIII a sú kvantifikované v Bethesdových jednotkách (BU) na 1 ml plazmy a zisťované použitím modifikovanej metódy. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s expozíciou organizmu FVIII, pričom riziko je najvyššie v prvých 20 dňoch expozície. Zriedkavo sa inhibítory môžu vytvoriť až po prvých 100 dňoch expozície.


Po zmene z jedného lieku FVIII na iný sa pozorovali prípady rekurentného inhibítora (nízky titer) u predtým liečených pacientov s viac než 100 dňami expozície, ktorí majú v anamnéze vznik inhibítorov. Preto sa odporúča dôkladne sledovať u pacientov výskyt inhibítorov po každej zmene lieku.


Všeobecne platí, že u pacientov liečených ľudským koagulačným faktorom VIII treba sledovať vývin protilátok vhodnými klinickými vyšetreniami a laboratórnymi testami. Ak sa nedosiahnu očakávané hladiny aktivity faktora VIII v plazme, alebo sa príslušnou dávkou nedarí udržať krvácanie pod kontrolou, má sa spraviť vyšetrenie na prítomnosť inhibítora FVIII. U pacientov s vysokými hladinami inhibítora, nemusí byť liečba faktorom VIII účinná a je potrebné zvážiť iné terapeutické možnosti. Liečba týchto pacientov má byť vedená pod dohľadom lekárov, ktorí majú skúsenosti s liečbou pacientov s hemofíliou A a s inhibítormi faktora VIII.Pozri tiež časť 4.8.


Beriate obsahuje až 28 mg sodíka na 1000 IU. Musí sa to zohľadniť, ak sú pacienti na diéte so zníženým obsahom sodíka.


Vírusová bezpečnosť

Medzi štandardné opatrenia na predchádzanie infekciám, ktoré sú následkom podávania liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy zahŕňajú výber darcov, kontrolu jednotlivých odberov zameranú na špecifické infekčné markery a zaradenie účinných výrobných krokov na inaktiváciu alebo odstránenie vírusov. Napriek týmto opatreniam pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Platí to aj pre akékoľvek neznáme alebo práve objavené vírusy alebo iné patogény.


Vykonané opatrenia sa považujú za účinné pre obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B (HBV) a vírus hepatitídy C (HCV) a pre neobalený vírus hepatitídy A (HAV) a parvovírus B19.


U pacientov s pravidelným alebo opakovaným príjmom liekov obsahujúcich faktor VIII, ktorý sa získava z ľudskej plazmy, sa musí zvážiť vhodné očkovanie (proti hepatitíde typu A a B).


Je nevyhnutné, aby sa pri každom podaní Beriate pacientovi zaznamenal názov a číslo šarže, aby sa udržiavali záznamy o prepojení medzi pacientom a šaržou lieku.


Pediatrická populácia

Uvedené upozornenia a opatrenia platia pre dospelých aj deti.


 1. Liekové a iné interakcie


Nie sú známe žiadne interakcie liekov s ľudským koagulačným faktorom VIII s inými liekmi.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


S faktorom VIII sa doteraz neuskutočnili žiadne reprodukčné štúdie na zvieratách.


Gravidita a laktácia

Vzhľadom k zriedkavému výskytu hemofílie A u žien, nie sú dostupné skúsenosti týkajúce sa použitia faktora VIII počas gravidity a dojčenia.


Z uvedených dôvodov sa môže faktor VIII podávať počas gravidity a dojčenia iba v takom prípade, ak je to jednoznačne indikované.


Fertilita

Nezaznamenali sa žiadne údaje o fertilite.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať strojeBeriate nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce reakcie sú založené na postmarketingových skúsenostiach a vedeckej literatúre.


Súhrn bezpečnostného profilu

U dospelých a dospievajúcich sa môžu počas liečby s Beriate vyskytnúť nasledujúce nežiaduce reakcie:

Precitlivenosť alebo alergické reakcie a horúčka. Okrem toho môžu vzniknúť inhibítory FVIII.


Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií

Tabuľka uvedená nižšie je podľa triedy orgánových systémov databázy MedDRA.


Frekvencie boli vyhodnotené podľa nasledujúcich konvencií: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Nežiaduca reakcia

Frekvencia

Poruchy krvi a lymfatického systému

FVIII inhibícia

Veľmi zriedkavé

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Horúčka

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

Precitlivenosť

(alergické reakcie)

Veľmi zriedkavé


Popis vybraných nežiaducich reakcií


Poruchy imunitného systému

Precitlivenosť a alergické reakcie (medzi ktoré patrí angioedém, pálenie a štípanie v mieste vpichu, triaška, návaly horúčavy, začervenanie, generalizovaná urtikária, bolesť hlavy, žihľavka, hypotenzia, letargia, nevoľnosť, nepokoj, tachykardia, pocit tiesne na hrudníku, mravenčenie, dávenie, dýchavičnosť (sipot)) boli pozorované veľmi zriedkavo a môžu sa v niektorých prípadoch rozvinúť do závažnej anafylaxie (vrátane šoku).


Poruchy krvi a lymfatického systému

U pacientov s hemofíliou A sa môžu tvoriť neutralizačné protilátky (inhibítory) proti faktoru VIII. Prítomnosť týchto inhibítorov má za dôsledok nedostatočnú klinickú odpoveď na liečbu. V týchto prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum pre liečbu hemofílie.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť horúčka.


Informácie o bezpečnosti z hľadiska vírusov sú uvedené v časti 4.4.


Pediatrická populácia

U detí sa očakáva rovnaká frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií ako u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. PredávkovanieŽiadne príznaky predávkovania ľudským koagulačným faktorom VIII nie sú doteraz známe.


 1. farmakologické vlastnosti 1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: antihemoragiká: koagulačný faktor VIII
ATC kód: B02BD02


Komplex faktor VIII/von Willebrandov faktor je tvorený z dvoch molekúl (faktor VIII a von Willebrandov faktor) s odlišnými fyziologickými funkciami.

Po infúzii hemofilickému pacientovi sa v jeho krvnom obehu faktor VIII viaže na von Willebrandov faktor.


Aktivovaný faktor VIII pôsobí ako kofaktor aktivovaného faktora IX, ktorý urýchľuje konverziu faktora X na aktivovaný faktor X. Aktivovaný faktor X katalyzuje premenu protrombínu na trombín. Trombín katalyzuje premenu fibrinogénu na fibrín a môže vzniknúť krvná zrazenina.

Hemofília A je dedičná porucha koagulácie krvi viazaná na pohlavie spôsobená zníženou hladinou faktora VIII:C, ktorá vyvoláva ťažké krvácanie do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov a buď spontánne alebo v dôsledku traumy po úraze alebo chirurgickom výkone. Plazmatické hladiny faktora VIII sa pri substitučnej terapii zvyšujú a týmto spôsobom umožňujú prechodnú úpravu nedostatku faktora VIII a sklonu ku krvácaniu.


Okrem jeho úlohy ako ochranného proteínu faktora VIII, von Willebrandov faktor sprostredkováva adhéziu doštičiek k miestam cievnych poranení a hrá úlohu v agregácii krvných doštičiek.


K dispozícii sú údaje o liečbe 16 detí mladších ako 6 rokov a výsledky klinickej účinnosti a bezpečnosti sú podobné ako u starších pacientov.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní sa hladina faktora VIII znižuje mono- až biexponenciálne. Konečný biologický polčas je v rozmedzí 5 a 22 hodín so strednou hodnotou asi 12 hodín. Zvýšenie aktivity faktora VIII po podaní jednej IU faktora VIII/kg telesnej hmotnosti (incremental recovery) predstavovalo približne 2 % s variabilitou medzi jednotlivými pacientmi (1,5 až 3 %). Stredný čas predĺženia (MRT- the mean residence time) bol 17 hodín (smerodajná odchýlka 5,5 hodiny), stredná hodnota plochy pod krivkou plazmatických koncentrácií (AUC) bola 0,4 h × kg/ml (smerodajná odchýlka 0,2), priemerný klírens 3 ml/h/kg (smerodajná odchýlka 1,5 ml/h/kg).


Pediatrická populácia

Pre detskú populáciu sú dostupné obmedzené farmakokinetické údaje.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Všeobecná toxicita:

Toxikologické štúdie pri opakovanej dávke sa nerobili z dôvodu tvorby protilátok proti heterológnej bielkovine.


Toxický účinok na laboratórne zvieratá nemali ani dávky niekoľkonásobne vyššie ako je odporúčaná dávka pre človeka.


Skúšky s tepelne ošetreným faktorom VIII s polyklonálnymi precipitujúcimi králičími protilátkami Ouchterlonyho metódou a test na pasívnu kožnú anafylaxiu skúšaný na morčatách nedokázali zmenenú imunologickú reakciu v porovnaní s natívnym proteínom.


Mutagenicita:

Pretože klinické skúsenosti nezaznamenali žiadne tumorogénne a mutagénne účinky ľudského koagulačného faktora VIII, nepovažujú sa experimentálne štúdie, najmä na heterológnych druhoch, za významné.


 1. farmaceutické údaje 1. Zoznam pomocných látok


Glycín

Chlorid vápenatý

Hydroxid sodný (v malých množstvách) na úpravu pH

Sacharóza

Chlorid sodný


Rozpúšťadlo: Voda na injekciu 2,5 ml, 5 ml a 10 ml.


 1. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, rozpúšťadlami a riedidlami okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.1.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky.


Zistilo sa, že po rekonštitúcii je liek fyzikálne a chemicky stabilný počas 8 hodín pri 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa má pripravený roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, možno ho skladovať max. 8 hodín pri izbovej teplote.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku uchovávajte v škatuľke, aby bol liek chránený pred svetlom.

Vrámci času použiteľnosti, môžebyť Beriate uchovávaný do 25° C, nesmiesa prekročiť kumulatívneuchovávanie po dobu 1 mesiaca. Jednotlivé obdobia uchovávania lieku pri izbovej teplote by mali byť dokumentované v súlade s celkovou dobou 1 mesiaca.

NEVYSTAVUJTE injekčné liekovky priamemu zdroju tepla! Injekčné liekovky nesmú byť zohriate na teplotu vyššiu ako je telesná teplota (37 °C).


 1. Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal:

Injekčná liekovka z bezfarebného skla (250 IU a 500 IU: typ I, 1000 IU a 2000 IU: typ II), uzatvorená gumovou zátkou pod vákuom, hliníkovým lemovacím uzáverom a plastickým diskom.


Balenia:

Jedno balenie s 250 IU obsahuje:

1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 2,5 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:

1 filtračná prenosová súprava 20/20

1 jednorazová 5 ml injekčná striekačka

1 súprava na podanie do žily

2 alkoholové tampóny

1 nesterilná náplasť


Jedno balenie s 500 IU obsahuje:

1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 5 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:

1 filtračná prenosová súprava 20/20

1 jednorazová 5 ml injekčná striekačka

1 súprava na podanie do žily

2 alkoholové tampóny

1 nesterilná náplasť


Jedno balenie s 1000 IU obsahuje:

1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 10 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:

1 filtračná prenosová súprava 20/20

1 jednorazová 10 ml injekčná striekačka

1 súprava na podanie do žily

2 alkoholové tampóny

1 nesterilná náplasť


Jedno balenie s 2000 IU obsahuje:

1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 10 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:

1 filtračná prenosová súprava 20/20

1 jednorazová 10 ml injekčná striekačka

1 súprava na podanie do žily

2 alkoholové tampóny

1 nesterilná náplasť


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Spôsobpodávania


Všeobecné pokyny

 • Roztok má byť číry alebo mierne opalescentný. Po filtrácii alebo natiahnutí z liekovky (pozri nižšie) pred podaním roztok skontrolujte, či neobsahuje malé častice alebo nezmenil farbu. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú častice.

 • Rekonštitúcia a vyprázdnenie injekčnej liekovky sa musí robiť v aseptických podmienkach.


Rekonštitúcia

Zohrejte rozpúšťadlo na izbovú teplotu. Pred otvorením Mix2Vial balenia z liekovky so substanciou odstráňte ochranné viečka a zátky očistite dezinfekčným roztokom a vysušte.


1

1. Otvorte Mix2Vial balenie vyklopením viečka.

Nevyberajte Mix2Vial z blistra!

2

2. Postavte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný a čistý povrch a pevne ju držte. Uchopte Mix2Vial spoločne s blistrom a zatlačte hrot konca modrého adaptéru priamo dole cez zátku liekovky s rozpúšťadlom.

3

3. Opatrne odstráňte blister zo súpravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a ťaháte zvislo hore. Presvedčte sa, že ste vytiahli iba blistrový obal a nie Mix2Vial súpravu.

4

4. Postavte injekčnú liekovku s liekom na rovný a tvrdý povrch. Obráťte liekovku s rozpúšťadlom a pripojeným setom Mix2Vial a zatlačte hrot priehľadného konca adaptéra rovno dole cez zátku injekčnej liekovky s liekom. Rozpúšťadlo sa automaticky nasaje do liekovky s liekom.

5


5. Uchopte jednou rukou časť setu Mix2Vial uchytenú na liekovke s liekom a druhou rukou časť setu Mix2Vial uchytenú na liekovke s rozpúšťadlom a proti smeru hodinových ručičiek rozskrutkujte set opatrne na dve časti.

Zlikvidujte liekovku s rozpúšťadlom s pripojeným modrým Mix2Vial adaptérom.


6


6. Jemným krúživým pohybom otáčajte injekčnú liekovku s liekom s pripojeným priehľadným adaptérom, kým látka nie je úplne rozpustená. Netrepte.

7


7. Nasajte vzduch do prázdnej, sterilnej injekčnej striekačky. Kým je injekčná liekovka s liekom v zvislej polohe, pripojte striekačku k Luer nástavcu Mix2Vial otáčaním v smere hodinových ručičiek. Vstreknite vzduch do injekčnej liekovky s liekom.


Natiahnutie a aplikácia:


8

8. Obráťte systém hore dnom a súčasne držte piest striekačky stlačený. Natiahnite roztok pomaly do striekačky vyťahovaním piestu.

9

9. Teraz, keď bol roztok prevedený do injekčnej striekačky pevne držte hlavu striekačky (držiac piest striekačky smerom nadol) a odpojte transparentný adaptér Mix2Vial od injekčnej striekačky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.


Na injekciu Beriate je vhodné použiť jednorazové plastové injekčné striekačky, pretože roztoky tohto typu majú tendenciu priľnúť k zabrúsenému sklenenému povrchu, ktorý majú sklenené injekčné striekačky.


Roztok podávajte pomaly intravenózne (pozri časť 4.2). Ubezpečte sa, že do naplnenej injekčnej striekačky neprenikla krv. Na aplikáciu do žily použite aplikačnú súpravu, ktorá je dodávaná s liekom a vpichnite injekčnú ihlu do žily. Nechajte pretekať krv späť na koniec hadičky. Pripojte injekčnú striekačku so závitom k zámku na konci venepunkčnej sady.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


 1. DržiteĽ rozhodnutIA o registrÁcIi


CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg
Nemecko


 1. RegistračnÉ čísla


Beriate 250 IU: 16/0146/15-S

Beriate 500 IU: 16/0147/15-S

Beriate 1000 IU: 16/0148/15-S

Beriate 2000 IU: 16/0149/15-S


 1. DÁtum prvEJ registrÁcIe/prEdĹženIA registrÁcIe


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁtum revÍzIe textu


04/2015


10

Beriate 250 IU