+ ipil.sk

Berinin PPríbalový leták

Príloha č. 2 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/02117


Písomná informácia pre používateľov


Informácia na použitie, čítajte pozorne!


Berinin®P

Factor IX coagulationis humanus cryodesiccatus

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný alebo infúzny roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg

Nemecko


Zloženie lieku

Berinin ®P

300 IU

600 IU

1200 IU

Liečivo:

Factor IX cagulationis humanus cryodesiccatus (ľudský koagulačný faktor IX)


300 IU*


600 IU*


1200 IU*

Proteina (proteín)

2,5-7,5 mg

5-15 mg

10-30 mg


Pomocné látky

Heparinum (heparín) 2,5 -12,5 IU 5-25 IU 10-50 IU

Antithrombinum III (antitrombín III) 0,25-0,75 IU 0,5-1,5 IU 1-3 IU

Acidum aminoaceticum (kyselina aminooctová), calcii chloridum (chlorid vápenatý), natrii chloridum (chlorid sodný), natrii citricum (citrát sodný)

Rozpúšťadlo : Aqua pro iniectione (voda na injekciu).

* - SZO štandard 84/683


Farmakoterapeutická skupina

Hemostyptikum/antihemoragikum


Charakteristika

Berinin®P je prášok (hermeticky uzatvorený vo vákuu) obsahujúci ľudskú plazmatickú frakciu bohatú na hemokoagulačný faktor IX, nevyhnutný pre hemokoagulačnú schopnosť ľudskej plazmy.

Indikácie

Profylaxia a liečba krvácania pri:

hemofílii B (vrodenej deficiencii faktora IX)

získanej deficiencii faktora IX.


Kontraindikácie

Odporúča sa opatrnosť u pacientov so známou precitlivenosťou na zložky lieku.

Vysoké riziko trombózy a diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie (pozri tiež body zvláštne upozornenia a bezpečnostné opatrenia a dávkovanie/ predávkovanie). Pri čerstvých trombózach alebo čerstvom infarkte myokardu treba zvážiť riziko podania.

Súčasná alebo prekonaná alergická odpoveď na heparín, vyvolávajúca pokles počtu trombocytov (heparínom vyvolaná trombocytopénia typu II.).


Nežiaduce účinky

Ak vzniknú nežiadúce účinky,aj také, ktoré nie sú uvedené v tomto texte, informujte o tom svojho lekára. Oznámte Vášmu lekárovi všetky lieky, ktoré užívate, vrátane voľnopredajných.

Vznik protilátok proti faktoru IX.

Hypersenzitívne alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahrňovať angioneurotický edém, pálenie a pichanie v mieste infúzie, triašku, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nauzeu, nepokoj, tachykardiu, zvieranie v hrudníku, pálenie, dávenie, dyspnoe) sa zriedkavo pozorovali u pacientov liečených prípravkami obsahujúcimi faktor IX. V niektorých prípadoch tieto reakcie progredovali do ťažkej anafylaxie (alergický šok). Tieto reakcie sa objavili v tesnej následnej asociácii so vznikom inhibítorov faktora IX (pozri tiež zvláštne upozornenia a bezpečnostné opatrenia)

Ak vzniknú alergicko-anafylaktické reakcie,má sa hneď prerušiť podávanie Berininu P (t.j. prerušiť infúziu) a zahájiť príslušná liečba. Postupovať sa má podľa zásad súčasnej protišokovej terapie.

Ak je to potrebné, má sa podať:

 1. pri ľahkých reakciách: podá sa kortikoid a antihistaminikum,

 2. pri ťažkých alebo život ohrozujúcich reakciách (anafylaktický šok) v závislosti od závažnosti reakcie:

 • bezprostredné podanie adrenalínu (pomaly i.v.),

 • spolu s vysokými dávkami kortikoidu (pomaly i.v.),

 • ak je to potrebné: náhrada objemu, kyslík.

V zriedkavých prípadoch bolo pozorované zvýšenie teploty.

Nefrotický syndróm bol hlásený po snahe o navodenie imunitnej tolerancie u pacientov s hemofíliou B s inhibítormi faktora IX a prekonanou ťažkou alergickou reakciou.

Zriedkavo boli hlásené prípady, v ktorých u pacientov vznikla trombocytopénia alergického typu (HAT typ II.), pričom počet trombocytov poklesol pod 100 alebo pod 50 % počiatočných hodnôt. U pacientov bez predchádzajúcej hypersenzitivity na heparín pokles počtu trombocytov začína 6 - 14 dní po zahájení liečby. U pacientov hypersenzitívnych na heparín sa pokles môže objaviť v priebehu niekoľkých hodín.

Ťažké formy trombocytopénie môžu byť spojené s arteriálnymi alebo venóznymi trombózami /tromboembolizmom, konzumpčnou koagulopatiou, v niektorých prípadoch s kožnými nekrózami v mieste injekcie, purpurou alebo melénou. V týchto prípadoch inhibičný účinok heparínu na koaguláciu krvi môže byť znížený (tolerancia heparínu).

Podávanie Berininu P pacientom, u ktorých vzniknú vyššie uvedené alergické reakcie, sa musí ihneď prerušiť. Týchto pacientov treba informovať, že nikdy nesmú dostať žiaden liek, obsahujúci heparín. Nakoľko heparín môže niekedy vyvolať uvedený nežiaduci účinok na počet trombocytov, počet trombocytov sa musí pravidelne monitorovať, zvlášť na začiatku liečby. Pozri poznámky o kontrole počtu trombocytov .

Berinin P sa pripravuje výhradne z plazmy zdravých darcov, ktorí majú negatívne výsledky testov na Hbs antigén a negatívne protilátky HIV-1 a HIV-2.

Ďalšia kontrola na protilátky proti HIV-1, HIV-2 a Hbs antigén sa zisťuje vo výrobe aj u skladovanej (pooling) plazmy. Táto sa ďalej spracováva iba pri negatívnych výsledkoch.

Výrobný proces Berinin P sa skladá z rôznych stupňov, ktoré sa podieľajú na eliminácii/inaktivácii vírusov. Patria medzi ne chromatografické metódy, frakcionácia a zahrievanie vo vodnom roztoku pri 60° C počas 10 hodín (pasterizácia).

Keď sa podávajú liečivá pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, nedá sa celkom vylúčiť, že môžu byť prenesené infekčné agensy. Platí to aj pre patogény doteraz neznámeho pôvodu.

Niektoré vírusy, ako napr. parvovírus B 19, sa len veľmi ťažko inaktivujú alebo odstraňujú. Parvovírus B 19 môže najviac postihnúť séronegatívne ťarchavé ženy alebo imunokompromitovaných pacientov. Najviac infekcií, vyvolaných parvovírusom B19, je získaných v komunite.

Na zníženie rizika prenosu infekčných patogénov sa vykonáva najprísnejšia kontrola pri výbere darcov a dodávateľov. Okrem toho sa počas výrobného procesu Berininu P používajú metódy na elimináciu a inaktiváciu vírusov.

Interakcie s inými liečivami a ostatné formy interakcií

Doteraz neboli pozorované interakcie koncentrátov ľudského plazmatického faktora IX s inými liečivami.

Inkompatibility

Berinin P sa nemá miešať s inými liečivými prípravkami, nakoľko to môže viesť k aktivácii alebo inaktivácii koagulačného faktora obsiahnutého v prípravku.

Môžu sa používať iba schválené injekčné/infúzne súpravy, nakoľko zlyhanie liečby môže byť následkom absorpcie ľudského plazmatického koagulačného faktora IX na vnútorný povrch niektorých infúznych prístrojov.

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie a trvanie substitučnej liečby závisí od závažnosti poruchy hemostatickej funkcie, od lokalizácie a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.

Jedna jednotka (IU) faktora IX je ekvivalentná množstvu faktora IX v jednom ml normálnej ľudskej plazmy.

Výpočet požadovanej dávky je založený na zistení, že 1 IU (medzinárodná jednotka) Berininu P na kg telesnej hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktora IX približne o 1,0% normálnej hodnoty.

Iniciálna dávka sa určuje pomocou vzorca:

Požadované jednotky = telesná hmotnosť[kg]x požadovaný vzostup faktora IX [%].

Dôležité:

Množstvo, ktoré sa má podať a frekvencia podávania majú byť vždy zamerané na klinickú účinnosť v individuálnom prípade.

Pri vrodenej deficiencii faktora IX s nasledujúcimi krvácavými stavmi nesmú plazmatické hladiny faktora IX klesnúť počas uvedeného obdobia pod tieto hodnoty (% normálnych hodnôt):


Druh krvácania

Terapeuticky potrebná plazmatická hladina faktora IX

Obdobie, počas ktorého je potrebné udržiavať plazmatické hladiny

Menšie krvácania:

Krvácanie do kĺbov

30 %

Aspoň jeden deň v závislosti od závažnosti krvácania

Väčšie krvácania:

Krvácanie do svalov

Extrakcia zubov

Menšie úrazy hlavy

Operácie stredného rozsahu

Krvácanie v ústnej dutine

30 – 50 %

3 - 4 dni alebo do zahojenia rany

Život ohrozujúce krvácania:

Rozsiahle operácie

Gastrointestinálne krvácanie

Intrakraniálne, intraabdominálne alebo intratorakálne krvácanie

Fraktúry

50 – 75 %

Počas 7 dní, potom minimálne ďalších 7 dní pri udržiavaní hladiny faktora IX na 30 – 50 %.


Niekedy sú potrebné väčšie dávky, než sú vypočítané podľa vzorca, predovšetkým pri úvodnej dávke.

V priebehu liečby sa odporúča zistenie hladiny faktora IX na výpočet podanej dávky a frekvencie opakovaných infúzií. Individuálni pacienti sa môžu líšiť v odpovedi na Berinin P, v dosiahnutí rozličnej hodnoty biologickej dostupnosti (recovery) a biologického polčasu.

Zvlášť pri rozsiahlych chirurgických zákrokoch je nevyhnutné presné monitorovanie substitučnej liečby pomocou analýzy koagulácie (plazmatickej aktivity faktora IX).

Pri dlhodobej profylaxii krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou B, dávky 10 až 25 IU faktora IX na kg telesnej hmotnosti sa majú podávať každé 3 až 4 dni.

U hemofilikov s protilátkami proti faktoru IX (inhibítory) je nutná špecifická liečba.

Imunitná tolerancia sa môže dosiahnuť liečbou týchto pacientov pomocou Berininu P: spravidla to vyžaduje zvýšené alebo veľké dávky v pravidelných intervaloch (t.j. denne) počas dlhšej doby (pozri tiež zvláštne upozornenia a bezpečnostné opatrenia/ nežiaduce účinky). Na liečbu interkurentných epizód akútnych krvácavých komplikácií môže sa vyžadovať špecifická liečba.


Predávkovanie

Použitie veľkých dávok prípravkov s obsahom faktora IX (PCC) bolo spojené s prípadmi srdcového infarktu, diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, venóznej trombózy a embólie pľúc. Preto je, v prípadoch predávkovania, vývoj tromboembolických komplikácií alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie zvýšený u pacientov s rizikom týchto komplikácií.


Spôsob podávania


Všeobecné pokyny

 • Roztok má byť číry alebo mierne opalescentný. Po filtrácii alebo natiahnutí z liekovky (pozri nižšie) pred podaním roztok skontrolujte, či neobsahuje malé častice alebo nezmenil farbu. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú častice.

 • Rekonštitúcia a vyprázdnenie injekčnej liekovky sa musí robiť v aseptických podmienkach.

 • Nepoužitý liek alebo odpadový materiál sa musia znehodnotiť v súlade s miestnymi požiadavkami.


Rekonštitúcia

Zohrejte rozpúšťadlo na teplotu miestnosti. Pred otvorením Mix2Vial balenia z liekovky so substanciou odstráňte ochranné viečka a zátky očistite dezinfekčným roztokom a vysušte.

MorlTnWnDQR0rFJKXVz/IeCMemTJKnw2sEYoy0IbOdbdNAHXHocqRp8RzBGMfO2E7rI0+8VcQ3S0uGqxgS7afljsFIlCB1siF5Kohdiwjjp2ANin1rHWQjrTX6ovONn9UWMKXaX8sVACbXSBqkYmfc2Opai3MtNOBWlpsqfaLDikyfddSzFU510BVafTI4Mf0s8iA57p+6X41VaJCjJAiNpeux5PpF0mCKYd0nk8vUCIDbecWgBF2myu7+vIOxPwsVVxzuNpVYxbAMDpdWq+UY+feXU3gRUmlNdJkqw6TLLYGOEioN/LEi6tLJiSVXZWL5s+aR0Jcq6kjqzf0SMUrrPgcWMVPkup0axjpQXU7zJftCzz1QlWfZiWnTBzc02i3W8AEmQYtSLxMr3FvgsIzOt3Fxche6X15ytr0vdLQsJKTOlRBdae7+ExMkS3EK3IE7adqwzc+jZSnqTtZUZSx534UzWgpli0SkxK9gp0jiyy2IpqixaU3O42lVi0jTUs33nyiy5yo84XdlwpBWZGccWl4nSpHJ7pAhoKoKoWTRH/i5Pzi/yVLLsOkVXkgwXS2/HS5TY8SWhjF8oSz2p4bCx6RJuCPfbw0ifEFqCGSjsywLkk9gqlbk5fH6RcXRVl9MoF+0K26KEKwsi6SklLTRr2po53KAD0hsOhqKkARLQlFFWDkHOm2q0TvDC/wBMN2l1/tVvjsiyJUc7QK8SeoCYl/btZPmTREpL3xqaq6BdlOyK5ESFNXVl5JL1tOk5sikq0Mm13iSrixaetPn3nVrFBFBTUkUgkLsbP7VhgtLYr9uZjGgPakDLyqmwli27YJYViUl/Q2ioSCVFcWLmik6if2nEsuD/ADFRW+mRUvECwUrM+3b7e+OmJUBytIRFqReapktBRKqsTM64lLstq/3UyQBIpUVIRSqJj0TG8qRjg/qWviB0vKK4Jknal4kjEupMN9x28XnFiYEpc9DiXvOKotU5yHfB1Mjg5YJlwbs2t5XG+lTZF1dMLqOC2z8NOa+G8TjEvu05s7yj2uLRvYl5Iab7US/tiy6CFoXRCTLZXQUyl200F/MS70g2tsRVDIkwUrBKpW3Tvma9vMqt5IsBVJMVwi+JqSAkGem70qe6EIApeFKJ+NtRsOfEC8sXrM03rwTi5Ppcy+G8NItSrrkuvyLUfKMNpuZHSC2Siy6pMH3XUsxUSRU0pzcc0Ja+2PRpx1v5Swki+DD6alsrGOkJgfClqKE4oLoIVSJoFebTGHSpZUhhLoNUHTHSTzjpJ5xfcFPrDtzeBXFSiIhRJSwOobTa1OylckYiTmD1qNlI6LMsmvDL+ItTTrkwXzLg+UIIiiInYn41JURNKxYlWymD+To+cIs64iN/BbyfVYGXYC2+vQbHs2wTji233L5l+3Osutiaa0isnMOMfL0h8ox0sjw95lb/AJRc3VQV7QeGkW2LbKr7zR0jFzLbyaHRp90jHyB7WltRZJy5locSkVbcE/CtebfSsYUu0u0EjqzflHVhjqwx1YIvSzX6EjBFE2JzKuOCHiWLLAuPl/jGMEG5YdJYRRamXHJgvnW95Rcgwi7G2Uqsdko15mv8QthFUl6RlfVfVUcbE01pFZdx2XX5CvRgusvp86WVi0cm8iVpaDCSLJOhscSnGLQtBtbWnCMTOTIarVUjBnG3PG3ThGFLy7ngOnGMZyc6nhNCjCk5sf8Aqi/dR2trHt/9FjrA+Sx1hPJYwXVLYCxgtvlsbWMCRml2jSMGQQdZupF92Xa8IqUY+efPUOBFpWhX5nFrxiyjqF8raVjESdzTvPrT7R6ZNGadwMEYsstiCavXnvT4xRxsT8SRUW1bLSBKkYnlB9PHhxedl3fEKpwjCkRPwOxhyEz+VLUYTb4eJtYor1F1isdZCPbtRefajrIRguqWwFjAl5k/C1GL5OdXxkgxeal2vESrGNn1RNDYUirt0eLS6dYFG2xBLqHRSnbmR70+PqL8XwHyj2Yfpj2Yfpi8A+XPDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occymZUukLhKmZy0sPTJxCVMyu6FYFxao53D/hYuD6XKYT3e9szFBRLbxdFtMqwrzq21avmSZLWhNmZKBpUVypFhxtZmUTJTptxalXRnWe6S0cGLDiqw53XUpFUvp6zGuii6O2FVoElme1579kgklbVkvaTZ9IvDAtNpQUzS6JVp3vt3liyYMzreg0oUf8AKkD+tmPR+UJaY1Gl/wC0YcihppbcjGSU0P5KxhXUdrax1j/VY6yPksXnlXYBRgNTB+FpYxXJz6+OgxWzLsDpMqxSZ5UcdXuMJThHoXJ4s/5X8sI5OOlMGnYvRT6RRMmcYcuH0SkYqYmWvC5GByiX520WOsMFtCP+Eqa7UdGQ/wBovlKJsQo662HhajGcoTC+CgxUxJ1dLhqsUbbEPCnrP//EACoQAAECAwcEAwEBAQAAAAAAAAEAESExQVFhcYGRobEgwdHwEDDxQOGQ/9oACAEBAAE/IfsHaRhPTRqk9iOymhJ5eu8FxykaTkso2Cd9J4oxlsnfPwgNMnlpvJZZbdWXCr8P0iY8L2HjKsgvRkmk5NUj0GXJ/hcGRVwTWzHOliHEfZaq3XkE1EiwP3TKQCgH3NhEoQj7qJGA5KjJZncjO8Zm2JhRkFXMGU/rbKkDigmEVSaHTFP3Ce6001NCRbgx6m0gtKJMIbGEovOLDsyADlkJynDh4c+7YL9KmswlkTybmAmUGLGum0gtH0W8eCt5hEAgWaGC9YomdWWxx1Gg2qspDcpT3KbOdeANSmyC0InPqPQZU1UVkTMFSm0ynyiKIAXJGrmBdGLm+QCPGTgJIgEshcorNhZJmOFI80QoAK5SImbWvr8NOhjLihfmoFORDqmcEEWhsvCAiODIjqxtQmdoQLRl9R7L5OxgRJNE7FDuMqmrLLYSBAAGEAOs2P6a83BNlcPovgsNntNVHLqYFxoQ2XuYyRQmogGEAGaf4B9IEAKbPFBGjiC6AvBwuE0z4Tl1NibO/OazsYrVFCAcagjMxsgtYooFPMzRNMjjlE7QjPPh0YHqZJAxa9AjMw4TKYV/wwNonsKlsgCApmH0hY/hsoIW8dyKjt1lHaTQLB5SJxNVdifE1jwalsBLNFXryEBRkIcmFpxKe98ZihMcl7HwomILMxlHs6YUMiShhfF/ZDhtgjFhJOyzABnIBGcsSM5CqYWaCTvKoVIKRVoCXLVeOp9pAChTKWLIL8ELCQmwg7VQu4tmhFQnczH1FyejFJ6D6CuAGhJhUNH+JUIkLuxKJEiAHNyJ4A1HZZCf/fj3ygcdztkrm+NBA4UjBTQGENHEOEYrPaHQEbCMo92gQRxICaMqMHjZsTNvbgWActldTngp6P6mCe8CBwMqCCjw32Bh0hVEiKBHASQbAmdk6Y5iRohFaTyZUuYdFhxqRbZ9AcQhIiwC7zTbdOiwkQ2MSREX6sBr8fKcKUA8V7eCE51IszAAA1v6RkpBY4mz26XGnTW9xTohnuNE7qC2YmAopIoAtpmerEdAa1MhAmrRKICPqx9h0HBwCJJosEXtw2EWBiBYUz2Q9IEBcPlwCaCt5piRjUgOxQcv2fdIJ3cxZwxJUEf8wYaLH0jayT4zkRx0gWL2hymqS6MDyKjcX+/BQd5EQjML0F2SRDSTiAOSIuQRjZBBGHypW4kKAzG9vGD5dkKQE5pMNSpT1wkqhK1JhBsVRZoDcKl8mAwHySCuZGARIF8AYyqJC3rORAhYLQQC2wERy94K4dVzYXkSfiLulIC/7FOnsiDBHHKkndlRZk/IriBT7Zp9m0pjWCagrQ9ICwAvW5SOyihy2r9k+V+yfKkGZFEXHNqADA8DobDrkK57xyNSq9lXaEEHjO4HAIJiKAw2UElFqPZRD5MMZs/VdzARRjWLx3Ygqm3QuzBEoZI4MRNCorWGIOvIKE9erbFUVUWNNQEBYKkDV7hsUzL7OitiBs/xQIH1vAgLnLN2QOYtZ4fwrw2HfMp4wv0AFRVfG61DFAHIJ4NplCFAykOwwUs8/kYqudPfmiVhQhE4n+CBtKuSr24JTHAYQ3VH18pqDIhsUZH4fApkLkRgMP2UgzHHwQjgjcppkOU6YpYf2XOMRmqQUNXzstM7b5pvEFULKHQD/UQEAYHF6mDxBfhF+EUmWAIAAMID/mvBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAMEWFZseI15/jC7OHFjsNTx/EwFCKO+uJoNp0Urx1H8JEELOnYXoXUrRm6DfL+IF8diVThuPxZqEyyPMFc17NSXkhIoJIj7Bpu1L6AmWxoz6Wql3M+hGofgO/8AI0qcBv2TQToPEpsh9SIdwRoguEMkOb6A8FSl7BvUFew/RFAAGY+yIPQ2QhDNjrhaRZhNMAfyp7K8QY0giHR35dMhzhnZzUZkgG2EoBAYJAfzkAYhwaIlNmr3ZQeEFbQqwSzd1SU8ccFRAe7I00Q2gru/zlGGN4CeSvVhwUNtQGg65H2f/9oACAEBAAAAEP8A/Rmv/wD7X/8A/wD+v0E/78fa1V9R/ajQ/t/3JtX3f5U7vx58/wDncPX9Yqff8z0fo/8Ao6Pcv/8A/wB6R/8A/wD+7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AN//APv/AP8Af/8Av/8A9X/9/wD/APyxT/8A/wDsK/8A/wD/xAApEAEAAQIEBgIDAQEBAAAAAAABEQAhMUFRYUBxgZGh8LHBIDDREPHh/9oACAEBAAE/EP2OmOydeQt6TmGL50FAe9WAy0RzM0xkGAHN5Eqz3HGHbCS63obaMmI6gEVkCMBkdqKa/M/4iCoE4ji6tdH2R9ErQ9dKCXIcFShH6n6EabIfERcsaEiO/wDAqUCzmF87sId6srCcF5w24GKY+FezPhWRKk3L8Papawdgy3h1bqEW7nP70uAr4g1md6J4ShAdP3JcbgkelRGZlLqgsJ50FHAAD7QgHKrL8lELsc6lIIkeoOB2/XL9WCXdLkPOKCDSBTsnnaoRiux8lLh1GpVloh3vL8kwDioBSgDxBnQVoDNMbE1kjSYLS00lgYnpQQIEMFMCymN/8V0K5H1QNT+AxfHNhpFC4R+xZoMg4KI/ojmJu5a5zzmkCuO6ROEe7asFySTMEW5e04b/AJY/XBjzi7UoZWYCrUXBzCGtWHWg1MHnFWTZD3IrvV/LLRRSXQ1di9AY8JNA2eUVeIZZYcvqVhgkY9SQ8VFLei90TUwM6ioAppqmMZgkqy9g1GSYDk0Gwo9ElEkScPukqFPSwZD1zqWSM/hCfNSbjmntMeKCpmRsaKhOlQomQbrBZeR8L0nLR80P2oAZpQImz+QEh5OeQTlQ0sUIWYLAzme02Zf6Wv5MAaq2KWpzLLTGO/O21Cjg0zLK6YZbC9GTAAAQB+aPr8oGRLZAy/V0vWuBmfNWA1Te1ABBYMqROdg5nRLB2Wh92rKfUYLstA5lWUuRsVKIRjCzejDxRb/zyYsJiBzqZ6tQJmFtdwqFteEuPNDolWGanldmr8KzE/CmNWxFw7SpLBjKfMYHSkthjJPy3SjnjFRglMSNhe/JlPmYItmxk1BzMaf8GSKNFyy1OlDNhJJeY/8ApNvyPkVddFbeWCfYU+imdymE6CE2Y0P8m8GJLYLFZgy+SEX/AC4h7z/TIaZEYNSHOCafYPCgKvDSfkKoyMd7NGTAhZOcX6mkzv4syZJYOylMvu4K0LZUzc38YKHvUgxiZkREZCZ3ooUYDFDSJMtT3h2RRDu9bePipVmjG+gAaxQ2wxPhWM0NuDHQMSDqpCk0r1Nw70uImxNgEEzmaCUVrIDC+uLSgNXX1XKv80Gpb5bkjiJklAe6RkjCufwbR+VqZ5ZQToYBqA7d8EU6K1Kp7m3M2C6dKeJVviWWTcuv5aVYpUZmLxjaf0J4Qwj/ADMvrEIOC5hsbiWN9mmRERsAMdipGuUgzCGKaxzzCCl4tDa6sJ3WyaHRb6YZG0NbFVnaKHCCrklELECGKyNSFSCymWbqY9fwYiG390pUJMoqRbBb9HCkowEzAQmChvj2pF2MyZY0gYBdsqYByCHypMMHzUVgioUwO+Tv1qx+r3gS6uuT+Nl2ooBKvSrA52xT8g5NAJn4WhCUTF4mV8GzUDQmw8+LMzq0VFoirTDS9rag5w9aAZBZd7KCjtpmscQbsUWP5WAaiY/ktmLWzTCXJs9Eou8FffI5iJMmrR7iWFwo02yifxvKoiWkn+qVeI6IJ9fgoEtgzoGUjpnIRu7xpVqxJcX7k1HUSkIbULlW8tBqC2YcAxcsCkZo2Ibm2AvaJuVBV7fKmhkfgBk1cABiuVFdcs3cy8u/cUUwQggZKwJCBnc0rS8sQIDsf7Crm6VrDF5jTvS0B0nI1btYAQlS5YneaTx5vpyZQ/FBumCNW8dqAM6UhvLB1odhMNOSfi9SCLEGxgd6jrnYcmw+9LAAwWnO4dKtH3LsmFQDRm7vZ5rFa6G6BbqYKAhEyUZN7V/yn9r/AJT+09DETALd6kM1Zm7QM4lmks0hAilAuOzHWlqliw26/wBVFggunkYu607v4b6LA5XoY2QeTQCx/pzlkEGqtirD3GEncsNyaTjguTQMfcFtEqJOmyCyrH0nlKDHsztto+bsH47cBUXUnB3KknMRXnV7zRqBEKG91eUFDqliTk5IbutKi8IJ0WvDkVcZqAJpiLu0sTLqCalo61mZ95nEfKiyreCeH8ZThkBKu6eqHmi8AxFgeP8AY0YGF3mx+TRsXuBE6pNbESAePws9WRke7emQMwhDvABuTWDbnCxqeC0h4pJkckDZkoG2YybQs8ilYaM8sb7O5vURv2XW78Fv1crKN707ZZLw5oTa1RTMZaNBd27Qlj1GESSEB2pYKGJWtGAUADvIYupIKZmjhm8n7oGwrAfJKr86xADf+UKEuhj4CEmhCbZsjoKTUHGMIk8oogxnhTjpUkCEmwezSb4YXvsKt1E6xXWDhOk2kKmdkTXlkUKZF+eBakMnwQPO0pMRngrRbdaMHrIEuqpCjxVu4uhGHehWg1u5/aqLOXhg0Fjuw1KCC/8AcHq/v9FrraRvypWiKjjoMeKmCLiBJtALUlI5jOu6JpixRkiagy8qE+fboUTxeLCg6DnagLc96c1j5odRxq+QpZVVbqp/Kb3KQPxUGIn0QUIhuKINdtJBnsm/KUPdmHl5WmGJsUFytJoTLRydyc91LvQBtO5IPalN6YA26F+C9Fr/AERYpiCSkRVMFX1XvH1XvH1Uve8YU+KBABYC0fl6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08FMOhV1RLkJ6uDKmbhcMR5luCoerDBkeO3XwIcDujY0sImMfPAoNDFNUx3FLSTcGyOvyncS4JKOCZA02mkX98H/YC8YtiwZorJslyKgXmK2dX2oesSmRNn9kZJ1n3nxFHS9gI9ZezY7VEzdBYMk3DKf4SNeCxFc05q3eEgqrid3i3UTvWQZneNGe+NN2Xc3l6FlREGSFI0VzPMqCP/DJMWlwrzMPoyq0CixafCoGpdK7pKAZhL2T4oju/FKa9OBnRIVcEn+lkxX106es7qELCAwWqMuqUGYHFuLMvm84pyIQBkZFnHPHSggEAEAbcOzNZKJHnSCReZhzYtSrFwcfMWlparsx8GoAaw6/RZuASRG4WoWBS4hRQfB915yKztmKaoaTHtg08KphD2mPFagWJHsfs/9k=" name="Obrázek1" align="bottom" width="89" height="90" border="0"> 1

1. Otvorte Mix2Vial balenie vyklopením viečka.

2

2. Postavte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný a čistý povrch a pevne ju držte. Uchopte Mix2Vial spoločne s blistrom a zatlačte hrot konca modrého adaptéru priamo dole cez zátku liekovky s rozpúšťadlom.

3

3. Opatrne odstráňte blister zo súpravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a ťaháte zvislo hore. Presvedčte sa, že ste vytiahli iba blistrový obal a nie Mix2Vial súpravu.

4

4. Postavte injekčnú liekovku s liekom na rovný a tvrdý povrch. Obráťte liekovku s rozpúšťadlom a pripojeným setom Mix2Vial a zatlačte hrot priehľadného konca adaptéra rovno dole cez zátku injekčnej liekovky s liekom. Rozpúšťadlo sa automaticky nasaje do liekovky s liekom.

5

5. Jemne otáčajte injekčnú liekovku s liekom a s pripojeným rozpúšťadlom, kým sa liek úplne nerozpustí. Netrepte s liekovkou.

MoRiDJIqSEdkl1AKwgmYp4VMQUgwIAmfft3e3a9go7iiY42xR9eSJAWwvXpGp8ckDxroyBDX4sqZIyVqlhZPFY1coDyinlyM/hZte+tTLM2NEmTlrW/Nq74ii5V8jI2kX4sSIuzJ1/vK+CmNnUGuRtUVUFEmtw3H1zV4hCn1yPKnqjB8wURMmPCpwVNey+zJLJM4WlKJQlQKJ0RufaP7NfE9iD0KaCIhpOuxPRFWWMo5XxOgvjIlDsQ71GYGU2wrJRiWEEQZjujmLNmyTPi1713VmVXnVgLPjgCtLUQmvHIkFllnlncPUlkofXYWKEeEfH25SoIFNfiRqbYiHqYqcjMIZBCH1x2UPXii9JLnvmUELiJ442xR+izgCkqfXI8qakOiX4URhMCxdFL38CRd1LKvhtfIsUHtrOuFL5eNXy8YoNdly4atFF+y6VjE+yCYn3wLVJsrVJsBj1KeXMv85yq+kwWNBUhwdOPFiU6eFw8+uj+1L6TJ/ZUVwpdfJrkGVJrpLU+nPjTxp4+xpEzFiyNasXJ7V8eOXzAavmIxfMRi+YjFnYDVm+OWbmwynWRrk4iZ3Y0ed6ZUnSJmulOUetx4UVMDEpImRCKk4jpxP8AW02IXufrxDXDekyf2a9xv0OijenVwb1mlAys0AOVnXBV8twL5biXy1GvluJY1uBY1wRY18LCbSgNTa0JqbDEz6iPLKk4jp2f6WxMDSR4JJK2wY/EjPSJP7Ne43qCPLKk4jp5/wDS1WwBd6oDu9vpE8b4p6u2yCoCIiY+ntLhkbFUMyyq6e5Z7FqO/wAQd7MSMKgkrDwimGDejm10BzDK+cJ8M8o7xdiUBUBLejKtBRUbckFpjHSPraVsPU7Ez2T6l/t1atAMHDVprq8vGcOx6PnGHYMoIpUTXFCprstzBdGwqHY4sqK1CmWM4dj7ec92JbMOFT7GzCJtiyV+UHSEEZEBHCb1OyRf89dl9sHsva7/ADR2fs+lkVAZCn1x+FLWmQr8Jr3Myy0NjTdgNwm7JMsbLhY2SJfMkC+ZIVnZWLOyvT9hLcn3Bz0+aSXsgrSyFBrbkMAMJ1lzF4tXrsvsmdmcYzi2rshTU9n71H6ZJBFMn0gD1JrcOU7W5U7XzcLNIfhZqD8L4UcvhJyxTH5WKE7KZrhOUzWmKKiCjUY0EPXyMxJGJJkGy7ZoWERGhy1hVXZNOi/Wb2DwbGtn94r+0keMqEgYiqMrbNh0f6xsEHiB64R9JI0ZcJYk9WTW27DMfq8keJYo3PrbFrsOb9E0EZEVhVygPrbzGV+f1fYhfZmoS/GD+lzcPbY0eWKvt5QkOTEVH9jOe7DHtkb+lljNLFDnfXWGM4dj6rCniMTmF1ZAN7FNjGe/H1X2c4rAT5QZBS4jIf0vYAvZkoTfFH+uWGOeMzX3sQx5Ve8W7FIWM9+Pov8AjKuvYfHhxVUWBYRHRfpU8LCIXYmq7AYhhQ/2CQhy2l6/NGoSzK94+xsyoDBycdl/xms/yMCiNiIHJqya21Yc39KugPehqWwwJL9qYeEhpGuxOU1OdBmOxOGzHsk2FYXERoes/wAkQPGVEdXzV0tXc4I67JEDV78IviIffg4TKwRC70m7rfAfR2Xit+5JDFNiSjBepNbjVZW4AZ2PjbKyzqHh5q7ru6iYmAfE+xDsUmwluUlkZKnSPf8AU2WRijszYlFsRTVBsA0ihIhnx6G9jZGHhSVpVZZtOj6LOO/FpS5jVXcZGTXNe3oySoRIyr+eZZy6R0FQbOiARw1nLexkb5FivMcvhhqdXmNTo3s7G5b3j18JqnqjB01z4nibBNGoCIiY/QiR4yoSByKoyusWHw9HaUuJFXWcte+GaMiLoTzWAjkEylSg0cpGBgRxMXVjkSOOOSeUXXVDWhwLu7vozjvxNWBzorXcpzZIJKewybAVXDFo+llFwMVKJKGXGaP6EWJGZBNCTVF1tnGczo7OoYYhTCKwgUuIyHoL2fMtlQgNf27Bh2LLXp4WP+zsE0Mk+utd772XoDB36/PmM/0MkaIuIwKesIrrphPSWFZEezDiqosCxiOj+/dQ+FZ68Wz2Oyzr8HQSwyDyi3hUGIdhFemWIb1iWNy9pqzNE1SWQUam2EViJuyyFAPKTJXAMBH7NhLY9UMOZLH0SSJk0djSvGVddvHUUsc7Ohe9sbLWywdJR10sDvv2dfg+BzZIJQb/ALlFPFOxECwlMI1xS1J0Scx7PoZG+RRVB0qH1xQDQjMUxEI7T77L8RRPnkrgWgjejWFHGQmSF1ZAN1CVj785EY0J9jNYy1dNiDoja+A5hlUQFiOWSF0F+XEotiGco7QKVNkY9flZHgyvcxu/A8Lex0sbFJaBRKXYh2qe+MlUkj5XgAvPmDBgCZ6QQNEVGZQzRIWzLByJdCkr8/cMNiCinnJtCqyqYE3o7zihImzGT62pKY6JPiki7GkTNXvpa+Imr30tOImd2RwyyqKlOkUGuK6DhDzrfnPSygRzMFa/PGoyTK94+x4UNkHP9mws4gGYaValgV0QMfSXnFV3JdrhR3rNUC5Zpa/K+BgLFLX4WKoFqaNBH9Gy/wBmt+c9NlhjmaRrw8imojIk2Y0F0ewGMUey4QZ0R0fbZ27BMCBkWZAokQcPRZdhuH2IcaffAtVjdRmC13Jfd2X+ysPwBMzYQ3JlsDIo5opfTnNw7ElYFIraqGEF1n89lpdewq6rkPfDDHBF9+UqCBTX4cal2OdyktjpU975M9tdyX3dl/s+hhpUSZdntTNjJwo9khyo7kGRMljlx6TsHGaz+c5w3Fpc5mVXT5JTW4Y37pB4oqn2RT2phC/P0RhEzKOiOema3JlH0sYYVdyX3dl/sqgWHzP1pP18xqkqzY05uW5+jGe7MNoZAodjkwoLgKdYz349F2DjNfkZCyztXnOqqXu+7nOG4KvhoUTblk/RBWlkKHW5MqKiCjUY0EP0XnFV3Jfd2X+zW/Odr2MkxLTgyqXW2qelNhTm5Zn6BzSBcibC3KjlZMz0PYOMZh781dO0X7pl9BAijiDHdg4k5Th9cUAAo32Lziq7kvu7L/ZrfnPrlgimaRrw8iKqSxfpFNnDfX2EZ8XoRYrDBwKuEH7hZ0AbD7ac3LInvahhZi5A6GGJNbhuPs3nFV3Jfd2X+zW/OfaLqhS0bUEB9jYXyNQ87xpxSGFj+m2VrGC2aaQmUWm9mIsv3h1ZUPMUMEY8f276aNtfXcl93Zf7KCaOIv7llRtfhj5IJmCQW480Eg8tKfgQj8+mWlk0GP8A6ETVlOwVbCX7UtTX++kYxhrft2tz7u573SOA/wAWP3dkz/6FXXEormPbIz7d5XYkjAKyGYUHAfAaFKFNTWvh59KJIYKPPO8ienq/dWIyTxTaWLEVX9s2b3cJrXSSNpYo67/eGWttoi2/bKLhDiPNecRS1zJBbIL3ErXCPah+3nGHYIj8Impk8SrLEjMgJHeLPSH+8j+k7CV7ZFGD7yT2GR+EbSy4kq/tmw+8BYzlj6+yiNjs6dpalhkgkFuCxlBsUDlHZByprmu+j8KQwaJS3wTERsBEie98r62kdKppoRIbIz34vXB/Zg+3nOGtIk8UmpZ4dWrwH3gYQnIhWM4c30gmXxyaaDwa1xELHYzjONhE9mSpsPciMZw7H27Wn94dlr4ZBb4mFfFKw5klDBNianOhT43x5xnuzgmfC99KWSycpz3PWMd+Yq0yVQ67JlRuqaxE7HnKnIlJfXU0hLmNaxn27yxwyMAXJhmMYxhZx34Ki8Aqnl8Wr9Hmz3QI22e6FCHThvGJgtRLCveBNWWzwlDPGRH9skEcxpOuyNUwRI6a5zMx2ZsaxfGL4tG9e/hL3quXvoOFizHavjpDVJcnSJ80sqjhkmyPQly5EphRc/b/AArK8a3DGSTzVoDQR+255bXc/wDz/RyMd4qFHcURAJCNDb1DY2glvCIziA4U+mlDQ5Uwsgd/FKmva9v3JQBZlJQBPTtaYna3Ks64Uvl4xfLpaxrc6brSZrojVHVAxprWsx9wu2FERtsQahApzJAK6ICP6DZfGN1zyPo8/l1rjcZLWcd6tgfciteL/wAo2jgIRVeQHkcucVw+xoexFJ9AlnigwRsMDETallKGCQh4evKOJkLPoti/dAVrnkPR5/LrW/M9lsJ72FBM4eeGTE0KzjvwVSCkIiiLhTmOY6CxLHUOxy4UV8FIoyh5uofKyLEtyDEpdkwp7o2dZzl2R6owlDa7ExRQxws+mSRsTLE5xxK1zyHo8/l1rfmu2yH92PoJ/FB+iSGOZs9CJKpddIapa4yFfhRmExJl4cxM2SXCbskCbfAuTbYFyaaI5Ymjyvz9eZGYTih2p1mC1OvAGp2xi4T9lypNgNepLI2VZznOYhp5lDQGSKHXIWqAIYZE2Aoqm2RSXZz8uPLcveyUyzNjUewGsUOyMyrS0cc6srnHT3DcMtNc8h6PP5da35vt2SH/ADr8vsWH2JIIpVJSgyKTXIcp+tzYT6I5qdWGsTh52rP+OzH+F4si8eZe8Trx5l40qy5zu1sUjk0At6ZSnuTNdKyma01R0ITFEEND2klwiRmXhBGWtfK8ehLmUWuDtTaSvws04GcPoQXJ+tNU9EZEnxvjdrkz8q65fXPIejz+XWt+c7b2P26sGbwDvsOdhuJbgGFSbJDhO2SdZ2A3K+PHLGwG4WNhnym3grlGZSzKMKtmx8KBXwkBfCgV8MCWK4PCwKPhYjY37NlbxhqaaQiUGilmQ4kArfr2TzOtf33XL655D0efy61zz/bZ8Yhb8iFC2ghX0l2QwaJ2Gd6knlmzENNOo6I6RN1qVY1pi+W4VnWmJ2tPT6A1qlBKhTXuZmC7NgQ18LMmuw7H27a393TGSTzV1PGJ9rZPMa35i65fXPIejz+XWuch22XGtx3vK1+aNSRvicPZliofY2ZXxULwjbyafLGPmeNr00igqQx8Yx3Y+xOAKSidcblEgkiIU8gPIF1CV9q4tPdWxRyETV1dGBF9rZf7tb8zdcvrnkPR5/LrXeR7bDjm57nWlvkKSO6FKY+kDKaRTGQdlfTSFoYSERn3c4w7BlDDLiceUaStunjZjkbKz6rM9oA+cvnlq63AMP29l/t1vzd1y+ueQ9Hn8ute5HtP49X3JMHmkjZI+J1KXIUFN/dWcZ0BA0RUVjWSgOrLN4MmDxM4dbAsT74FqfsY+MP2WTKffHPU08pElHXewz7my/z1vzl1y+ueQ9Hn8ute5LtO49XvJa35e7xjFrrnkiPM1XF9DJG2Vh0GBjU2KR69zIXur0LX4Kksan3AeshYRY/d2X+WueduuX1zyHo8/l1r/J9p3Hq85LW/K3mf/ra55ErzdRxXRW3KUDW/DrcuZ567s5UP9+x+RpOX+7s351zkLrl9c8h6PP5dUHJ9p3Hq75PW/J3XL655Azz1NnvqeiteUoOMtOToIYnA3P8ArUweY2PyNJy33dmWu8jdcvrnkPR5/Lqg5TtO49XfJ655K65fXOPO5Ck4jorTk6Hi7Lk9f4284kbzOx+Ro+V+7suP9dd5G65fXPIejz+XVDynab/kBXHKa55G65fXOPseSo+K6Kz5Oh4ux5LXuNvs91YL5zY/JUfK/d2X+vXuSuuX1zyHo8/l1Rcr2l+SVxymucfc8tr3HWfJ0PF9FZclRcUdyFDjuq9g4wPzux+So+V+7sv9Wv8AJXXL655D0efy6pXezbdpfklb8nrnH3HK69xtrylBxnRWXJUfFGeepOJ2HjQvP7J5Kj5X7uy/06/yd1y+ueQ9Gy7DcWN632UHL4BnaX5NWvJ65x9tymvcbb8rr/G9FYf5saPiSvN0nEbFxwH+bDZPJUXK/d2Ty9Byd1y4Z84TwbaA30UoqISI+ymOeHXTnOe32HqqJwUB2F+TVpyWucfacnr/ABtzy2vcd0R3IUnEEeZpeI2Ljq7ktk8lRcr93ZPLUPKWUni2MFM4queySCWtvfQzDIwoCy5TJqulzOmsaxtyP7vY/wD5Tn+5k9hXlFY/5P1zj7Lktf4y65fXPIdEb5+k4ib+6l4jY+PreT2TyVFyv3dgLhlwAT7qRjGXuHhwOMbXwnMMDlCmqbfwM+gSSNijPMcaTTVXi9tyD72JjPdlze5VFxiLGM9+J/Lo7/Jmu8dY8jQcZecrrnkuiM89T/4qZP7Kjitj46r5PZPJUXK/bmnjHjsLuQhQDykSSNwx9AF4s/YSLGXCYJIERR2WXegbCYqoL30vGO7Hbc1fgPjfjCkgdG0OzICTb8aaFFf5J17jrDkaDjL7lNb8p0Rfnajiu/vzV47qzY+PquU2TyVFyv2j7qEVElTFyV9RKWjzYYogg3mkQQsHh7bILBorcvhkCJwWJ1uc92CZskE0w3u9f9Dm4e20qHCZGLeNmOuFsGS1RsKbDI+QjGWkUDMtrD+QoOMv+T1vy/RFebquJQGO6u2Pj6jldj8nRcr9gs8cJp11OUoBpSZBqkYCOyuXlIQOU2YQOMKD6b4fwT9bn/z1p7/Yr8Y78tbhrfpzjvxY0KxmSCULYFHIyVpGfaJpeJu4PBstbn/xsHJa1/V0RPmq3/FOgeP2Pj6fltk8nRcr9RJkAjS9glkX+80gVA+RTWYVbGUZOY+vqJjFAPELF9WyN/8AJRO9m16204xue52M9+PrMrRzcG1RAWYCZhnZ/wA5rm+xW7FB7Q1VP7vZbDyOvkwxdHP5gD/FKgeP2PyVNy+yeTouV7c5xjBNyIOib8mVOy6V4tJPLj3ysq8F2hJiHFmKeDRRQrGMYx9exu/8dRyvW20jWVqqCPeK77NhUDSQoRvshnRYnB/CNAksx5oJR3DWJQqH2NmVAcKT95zmsxPdhQp7vbkD4NBeQ2TytLy+yeUFJeIRjZJVnZJu6W9OkUk8s2YRpiHYr4IViyHERBhBWRwyCsi661qjjZEz7OwEeKdWysgsMZ78dXNMyCI855xCqDvcivs2OfZrV3d2LOTw61Rzyw5bdkew51dOnjdyc3Lcw2JcCi2Mhqj2MZyZcAPTTBXrEjMrvwvbaszRNTrMJidegNUuyNUt6bIpZ5Z8wiEEIfXZnKVjYq9CeS2T+ij5UgeMqGTW4srOtzKSlxAsxVsS99gjUpxM2GRvlcPQlzIajEgWMYbj7RxbQhnOy9ypLPLXdXeH+POIC8qLH5LFcJPT232bjPs1ULfbnWwyezX1kXjWU9SFOptbU1MdCnMczPtZ7vstje9MrjHqKgMkUWtx4UNQFBnH+MKRmJY3szHJVS+LWbFE5woJPuZj9lcpL816kOKlX5UVaZModcncoaEOJRxMib9yeeMeI815xDhXsDrhcGFzwPGmpj/ex+ptC/dAY43TSjisHEmjzDNBFHb0xA8gs1Zd+ysZ78fVfO9mrA5BbJJ3za7H7R/a5rX4kqQZVJrg+VJrc2E+jPangFxpzXN7fbcmlTsXxY7C+MWC+NWC+M2C+MH5XxQ7KyeW5ZImd2a3L3jlQYJGdjLXB00xkMetsUdIDGoh4YegKLiDiOsJTpaqqyY6/mxkrXIO+W+C8YcErIZeM4djqNhn9szXRvbnWwCeGTRne7kmBQmxGgzAyg204WRDoDGfQdYRAxlmSmzUtdI+dXUniWmtx9w/2c/5ThoHJ1YE5Zpa/KzQg5Xy+Evl4NfLgi+XBF8vBLFACsUdfhYqgWq/EjgVBL7FirsfwLHXCOiPu4hlORKTLWUmZVPLGEJI900tYJ7mDnGHYMg92LoyPHruosJPFsKOPw6tEjsKHmidBNUWfvcckTJmH0Lo01z4Xh7A9qgIhJYrK4YIpJHzSVlH2W9v4OIYZCJa4T3ITpryLxawWXwC1sA/iBV5Hux33y7YURG2xBiHFmLkApoRFnOMYt7D32ekr/Hn7Nij9k3WpP8AfqJe/wAWr4zsta3BsTXPgmrLVhrUXWjmYMpiBVHI+J+bwzI8UUhEtbUxh4Vvbe64jjknlra1gEXTzx+NBnHdkCXxgJY8TRSR5ilqiPea/wC25zWYJvhYUXblFKKGSd4evKKKOFmc4a22tveUADIdNDCyCLs2X8673/EOoMZ4ZtLJ7dX22lQ0zHdJBLXXrZF+ewqsFLViD7gTrTP+6tbfAqa188tZWMBi6m0i8Gy16b2wVfj+EdrpHszfYc7DcT3IUKI2KZ6mJmIcOCQUhddbhQwRQMRBMQsdjaynZBr5TpBhoxIe3Y395WtN/wC3UX8Hh2GuEfSfVwnYKCmDkBt5w0JYDmtWwZ77PWsf62MzoK//AGke5uWZhsSx1Fsc2FFfhyKIqCbp9ji7iNcl9kpX0LZK4B7oz/oznGMS2YUKm2OBqmvzJFLPLPmEWcjI+vTvQ9MGOsY7sdh17DAiCZSpK6lkJzFEyCP6LGf3iwoIfDr+ovBfeARSHCkxSNmi+iaGMiI6gexf7wyCbBLGrMhhR+uN/wDHdcQJjvMlhimxNQhyKXXJ2qWtMhX4UZpUKjvzWJmypmwBuTLQF6ZPDJ0Oy/00LfatFeZ7qkLLWnPugGJ+xj4UmyTZUlydInyyS5ZG+XMVKdKodbwoKgKBYx3Y7Pwi7sUZGWhJiGEnLeDSwi/VdGe7BDQOJIijbDF1NsD7mVR2PhP+ouvHMwXQkQrOM4zr7e6tvM91SBjvsPokghlUlIDIpNaYpNdLapKk6NPhlj7Gzyxptma1Nuj2puwm4WNkIWNlkWNlwvmWNfMkS+ZYV8yQr5kiXzKxZ2ZZ2WVO2MpGWExy1zkFsXHd3flgRUiZSHvUetzZUeujNUVWFEsYw3H0TEQjtJ2KJiJsSi1ANMS4PX2tTI2RM+maZkEJpbzCaEDwo+qMEYYOQPILNUW+JMfVJI2KOaTM01VE6Ct2Dv8AhscjopINjlaoLkKZNdh2PrePDIn1QL06hByna4LlO1pqzrT1nWyFnXTF8vmr4AcvgR6+AnL4Acvl41fLpaxrc6xrTlZgtAm1vGfeVseM+402e62+uUmGDE+wjRqe9MmT3ukcPUmEoXXx4kxjY2/VI9sTLSzcdJVDsKP/AB1luLFOEqu6X5+nYCfDFrRvezlsMrWhhQYJMn14hilGmgzHNLDmG9NiUWyR5UVwDKmva/HSbDnvstZx2XjPaqgX+wd2yFDwqW+CjUuySZU1qbOv8uzBVmEKDW0PXii/ZnIjGisbOQ5zBZpB6+XwbDrL+Xw64MfJZRYUwUlfbyhocqEqPttCfej9eF9gcspgY5JDyp6Ws8BizjvxNVBTqbW2qWiNjUo00Ka7Lcx2Zsaj2ExqZsuEzYQ3JluA9NMGesOa77167vtdbb/51Ys8Suxn2XP2SXKfenPUhZEq/Kiry51FrpLlDrwrFCIOP9s62gDwUXMZJWU7ylMOz3FQP8SDq9kl759ci9oqaGOeOwpJR8wzSQSBX7HprsOxale6gQxZmmjjbBBY2Dz5qSt8d/1yACSqSgCepNaT9eMan1B7E8WePs7+5NJnasWJmFi2PwsXlhhfHjl8fOXzAavmA1fHzl8dPWbqwys2p2U44tyc7L863n/yqRmJI847si0MpMLNbhwo6UGNRwRRfdIKhFYdeyzJkck0lfRti7Z2eHPVP9ur6u5k8S012P2Quw6ogMRdeQG4U4gPNhZPPQRXuZEmwlPwhceyJ91zGuTgRXp1QA5ZogMrOvhZXy4KvluBfLcSzrTF8tRr5biWNbHWNcEWNfBwsUgGFdDxjG61n/n2GN9g6lf7VV90gqAVpewuypJHzPCpJyEKHAGzttG+xZ0Du+s6sl/iFVEfh1fbnGHYMoYJlJVGxzM10nOH67mOJQ/0dZsmP/ZrWf8Ap2XLPYtddf3gfbJuBB0TfkSpznSPFoyiEHVjB/Vdf4ttcz/4Oqmd7EKGb4Yv1kNy8Z7HRuHtzB0PscTlCaMR1ey4/wCmuZ/9nZsLfZsNaf8AYznuxNbBQKfY35U5xJKhHmIcNrsrkLXjCfYvsf8A1Nbz/wCbqrJ3s1sbfak+zMLARifXYXoimMgTm5bmGwLHUOxzNUV+G9RGDz9PsuP+dJOyA9r2vwtlZ/trr+47t7+5S2QcKl2OBqm2AuRSkzTqKCWbMGvlSKCiDhTGNjb9m+5TW/K9Vc57qoTHeb9yWGKbE1CHKpdcnapaw2FZxnGYzSYVHfHMUey5TNhDcmWwL0wiGTodkx/40yR8eYrs6JH2mT4awlohz9jHwpNkmypLk6RPmklTI3yOipTpVDreVDThQLGMNx9y7z322ueQ6q94qux32PQSQRTYkpQZFJrcWVJrpTU+oOYnjzR9jZpWJtiYxNuj2rGwm4WNjJWNlesbK1fMsa+ZIl8yQL5kgXzJCvmVizsqzssizsZKLtCDY6n/ABaTVgc6m1yFyJpCx2sDJkTKQ96Zrc+VHrozVHVBRJrWsx0Ftyuvcd1V7xVbyXTPHhkTqoFydRAZTtcFys601Z1p6zrZC+XjF8vmr4Acs0R6+AnL4Ccvl81fLpixrc6xrTljWokHUDhydTb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8XXf4sv0K25XXuN6q94qt5L9Ct+V1/jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr7i67kf0K25TXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94uvd7Nh+hWufatNe47qrt2W1WM92R5fHH/AECSTEUcj8ySUDsurOquo8yVi14nxBP0C+I8EBULHMrOqkZiSJ7csfXF+5m4zjOPX7Qz3w38oaLwBervBvAPVFYeIz169sPCiVON7zY9Zcie9Apj3RvrbFh8PrllYsAhkkdLIqQP3YPrbkH3UrGO9QzPglrrOM5nrVjZxgsmmkIldj2VUA++FdcUMwuAoV4hEUbS8f8ASCWvvWyL8+r5zjGLC9axf9J5ZY8B4FHkLnEFjDg6+xAYfBPDINNFJFY4KDnDeDbEBIOzGMx6oZajBo61INyKFOY+WWKuxDDITNXV7AIfQTgIjoihJg5RLPMcc1O2aN7HxPEvCh0LbiFeolXQgyKuyiFHG+V8VQwdhlpmVgokxkoIEQMXoc8ERMdhSyiqEiUZ8dmIe0igd3SwSwPHsShVBsigsBCPS57MMdEbGiDySlCPKQ6Cgy1stqKEyaeUh9fSykqGCMeP0Y2lHKRdeQE4YycR0N5AQx1MCW0ikMgTm5bmE4odQ7EQxRbCI9RWAc3oX4UlkHCpdiFaptiJepjCCExjpHD0RkyxUV4WJr6KFpBc5ThK4gzIVOOJ6VnGM4LohZ0VUli5Y90bh74uFNuK8vGamtMxNrk7VLVmxLLctzHPLEo7g+NM2MnCZsseU3YAnJtuA9YMGcsOw7o3Oa1ZMFanW4DE7YAmp+ysT9iKypLc6RSTSy5a1z8xVJsqh1yXK+F1YWH3QAuCL0uZOy57hacslCUgo6xjux6aRXilIjXMqatLgWM5bmG4OhUWyPWLmuIx7nTlJ+ujOUmtyYT6E5qdWGsT4JY+1s0rFiwMwsWp2F8asF8cPXx85fMBq+YjF8xlr5jLXzEYvmA1fHzlm8PXxqwWbU7KzYGZTppX9rR5nplWa9MoTnKPW5EzXRWr3anFTrwCDEuySZU1sbOv8uzBVmTofXEOCML6pMEMQpddGcpddJapa4yFfhMImiUdydGmbGThM2XCZsImV8Uq5V7dNIvcqiVfA696zr4SzrgqzrcK+WmLOs4XyyvlrK+Wsr5ZWNZwvlpixrcKxrgqxr4S+B17F7nURrxKaNfFauJO2ITCfsqfsZWVJcHSJ80sqxjOcxVhkyi1whyi14VihEHH9bfFHIpKkGRP10VydrTk/XjGp9OexOCKanRvZ2Y/wvGkwsFk4WLAzC+KHL4qcvi56+MHr4wevi56+KnL4ocs2BmVksnK8aTKz/nsbG96wCU5Mpj3puvGOTdaco9eEao6oGNMjZH+juijcsgiOXwwLKzTgZxLUhNTgBsJwkGFkeJPiZjDYmZWB4k0SDKaANlRVITlinAxjFYDhNBEamxRt63/xABIEAABAwADCQ0HAgYCAgMBAQABAAIDBBEhEiIjMUFRcXKxEBMyM0BQUmFzgYKRwSAwNEJikqFg0RRDY6Ky4QWjU/Akg5NE8f/aAAgBAQAGPwLmy/e1ukq2ks7rVY57tDVewSHSale0Zo0urVjIR3FWSNGhoXxLvIL4mTzVtJmPjK41/wBy4x/muGfNcI+a4Z81xj/Nca/7lZSJvvK+Kl+5fEuXGA6WhWsiPcr6jtOhyv6O8aDWrS9ulqspLO+xYORjtU1/oHCysbpKvS9+q1YKj97nKx7WarVf0iQ+JW+7sC4B8lwHeS4B8laPeXk8g8StlD9ZqwtHB62mpX13HpCwUzHHNXbzxdPeGjOTUqmuMh+gLAxNZptV/O+rMLPaqa0nQr2jSd4qVrWM1nK/nYNArV/SHnQKlbvjtLlxFelxXw0feK1ZRoR4ArImDuWL2sStjYe5W0eI+AL4aPuFS4irQ4qzfBocryd40itXlIYdIqVgY/Q5X1Gk7hWqnNI0j2sHO8dVdYWFYyQeRV+XRH6grqN7XjqNfORAfvjszFVEBE3zKupHucesq6cLgfVYsd1osVg3LyjvqzmxYWVjB1WrCPkf+Fe0dnitVTQBo5VURWr6js7hUrx0jO+tYKZjtaxX1HfpbasxWILGW/lXl/q2qtri12cGpVSVTN+rGqnkxO+rF5qsGsc2VuIAzlFtHbvrukcSwshueiLAsDESM+ILDz76/oQ/uqqOxsI+nheayuce9VuaIm/WsK98h8gsFCxvWBzJhYmP0hVxOdEfMKuOqVv041U5rmuzEVKqZrZ2/Xj88awcxgf0ZbR5qt8ZuOm20KuKUjqyINpLLg9JuJBzHBzTlHNJa3CTdEZNKwr7OiMSra25j6bsSwn/AMmkdHIrkm4j6DLAsDGXdeRA0mS6PRbiVUUTWaBzVVKxrx1hXVHfvZ6JtCwsZuekMSwb62ZWHEqqv4akHNiKuiLuPpNV1DIR1ZCgyaqOX8Hmasow0Q1MyyZ9CuImlzlvlJqkeLbeCEYaIblnTGPuVxG0veUHUk747ojEg1jQ1oxAc3VG1F1HwT83yq4mZcnahHSCXx9LK1b7DUxzhY5uIq4mZVmOQoRUgl8WR2VqDmkFpxEcyGCF2BGP6lZexjhPVxE0NGXrRhhdgB/crL2IcJ6uIWVD8nnIxytrarttboTiObSrh5rgOMZlcvAkjcrptboTidm0q4fbAcf0qsWjmIUaM3z+EepBjbG/M7MmxxiprV/DMN9IL7QhGLGi1zswTY4xU1vOha8VtOMFWWxO4B9EaI/Sz9kWPFbTjCsrMTuC70X8JIeuP9uYpJj8xs0Jp+eS+O5M76qh3JrvmkvjztKPmaLpqjl6Lq9x8fzY26UyRuNprTXjE4V8wTOzRk/hAIAbkgOO6Ko9XQHO0pOK4O4Ace5M0Yg8j8pt18huRo5gezpAjcjlHzNr3HnJJfhOorja21ujnbeGm/k2KJmSu6PduOe41NaKynPPzGteM8xfwkh62ftuVDjG2tKrFbJGHyWaQcJvOl283x4Lc6Mkhrc5XcnGvx9Qzbn8Iw37uF1Dc8Z5itra4WoRSmqcf3bm/QgCbKOkroVxyMPkhHSKo5M+Q85FkeElzZAjJIS5xQpFJF/8rejuXLb6Y4m5tKyvkefNOhJrLaq/JeM8xQngyiMVOVw8Fj2oRUvuk/dVg1hXXAlyOCuZW2ZHDEUG175H0XKoPuH9F/Nxu5K39BuNFrMFHmGNXELKz+Ag9+Emz5BuGOi1Pd08iyvkefNXb6nTZ8yn7tgXjPMUOoNiqlbaMThjCrcLqPI8Kpjq2dB2JBpO9ydFyuZGhzcxRfRXVHoOVzNG5h61U2S6b0X2qqZrojnxhXUUjXjqPNF1I8NGclVRAynqsCqu97Z0WWK5jY55zAIPpbvA390GRMDW5gqi67k6LVck3EfQaqoxU0Y3HEFeXz8rzuT92wLxnmKHUGzcqIrByFF9GO9u6JxK5mjLetVNkumdF9qqlrhd14l8kkZ7wq4CYnZsYXFXbc7LVW0ljs4sVrxIPrCw0TmdbbVeUhmg2cxYSdg6q61gY3SHrsCvS2IfSFdSPc4/UVexXLc77FdUh++HoiwKprWRsHcqozvzvpxeaqu97Z0WK4iYXO6ld0o3Z6DcSDWNDWjIN2fu2BeM8xQ6g2excvaHNzEKuA707NjCN3ES3pNtCuonuYeoqqZjZRnxFXzjGfqCrcyOX6h+6wMjozmNoV60SD6SqpI3s1hUsFK9ugq17X6zVhaP3tcr67Zpar2ks7zUr1wOg8mrc4DSr6kx9xrVhe/Vb+6wVH73OV6WM1WrCzPd1EqqNjnH6RWrYxGM7yq55XO6m2K6bHGyr5j+6skMhzMCqgjDOs2quaVz9JWDiNz0jYFdUh++HoiwK5jYGtzAezP3bAvGeYodQbPbrkiF10hYVXR5u56v4HVZ22qtj3NOdpqXGB4zPCw1H72FVGW56nhVhkLuuM/srySRn5WDlY7TYuIJ1TWsJC9ulqrCvaRKPEV8QTpAKt3s6Wq+hjOitX1F8nq2B/mrYpvIL+Z9q4T/ALVw3fauMd9pXDd9q4T/ALV/M+1WRzeQVkD/ADV7RfN6sgjGkrFENDVx9WgBX1IlPiVZNelXkT3aG1qyjka1iwkkbPysJK92ixVuZGOuQ/uqhKD1MCwMBPW41Kx7Yx9IVcj3PPWa1g4H1ZzYEDPMG9TbVW2IF2d1vuJ+7YF4zzFDqDZ7rCwscc9Vqwbnx/lYN7JPwr+jv7hWsxV5SJO81q0sfrNWEowOq5XzJG9yvzGdeNWfw/c6pXt2NVyvZ5BpqV7SvNivZozprC4UR8S4LD4lxH9wXw5+4L4d3mF8M9fDO8wvhz5hcR/cFwGjxLHEPEr6aIaK1fUryYr6eQ6Ar67Os5W7x4n1q83oH6I1eiR3csHRu9zlZvbNDVfUh/calnKvKPIeuqpYRzI++tYWR7z1WBYOBgOfGfdz92wLxnmKHUGz32Eja/WFa4i51TUryWRum1YOdjtYVKyNrtDlbRpO4Vq+Y5ukKxXs0g0OKspMnea18R/aFw2nwrFEfCrYoT3FcTF+VxEf5XER+a4iNcTF+VZFD5FYoh4Vw2jwr4j+0K2kydxqV9PIdLirSr1pOgKyjSd7alxQbpcFfzRt0Wq/nkdosXFXWsVg4mM1R7+fu2BeM8xQ6g2clvomHS1fCxdzalxFWhxWJ48SsfMO8KyeT8L4l32qylH7F8X/ANf+18UPs/2vi/8Ar/2raUfs/wBr4l32q2aRWvm8x+yxSHxLiK9LirKNH3itXsMY0NHJp+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzBvkrqht3IdQbOfZ+7YFdROsytOIqoXsuVh5dW6154LFvkrqzkGbch1Bs59n7tgW/RuqmDiKjiKtrZIw+SENIIbLkdkdyzIZXcFqLnEvkefNCakgGXI3I3ch1Bs59n7tgXjKvrJBwXIxyio7UKNSDf8AyPz9XKnSvyYhnKMkhrc5CaYYc/27sOoNnPs/dsC8Z3DG8W/K7MjHIKnNW9yHDM/uGflJa04KOwfuv4uQXo4v9/Yh1Bs59n7tgXjO7dMGGZi6+pNlZY5pTJWcFw5O4jhvvWpkLcbimxsF60VDcO5Af6bdnPs+kbEeqQ+xvjReS29+VPortZvJ44eg2vzUs5yXo3TuQOHQA8ufKziUsvScV4z7Dzljv1DJ9VvJ59NX4QPTcT6exNFka41aF/DSG8eb05jz5/Dt4yQW9Q3IRlIuj3+w9h+YEbmPk1I11F37fYbOMUgt0jcFHpTrflecunnrI6U8FidJIa3ONqjhHzGpADEPaxnkzz0wHKSPKx+32HR/NjbpVRxoPqvTlQinrkjz5WrfInhzerncx0ep8nSyBFziXOOM7hpbx1M9maTMwprBjcalweTR0gfKbkoNdwZb3vyez/FxCw8YPVFsrN8gdw2oUihu3+A22YwruF5aUG0ptwekMSDmODmnKOcyHOupOg1Fte9x9BquYm2ZXHEEYKM67/8AJN0uodSqPFNteUGtFQGIeyyjjG81nQmH5Y7/AJPJCfmFScx1j2FB/wA7bH6fYqNoRmhbXAf7Ve30Z4TEZoryTKRj7wiXNuo+m1VwyluhXNKj8TFgZWu6svN1ZsVTDvrvoxeaIad6Zmb+6uYmOe7qW/U+QVC25Bs81/DURu9wYrLLpXLLGjhOzIRxNqGU5/ZdI81NaKynzOy4hmCu3C/lt7snKP4uMWt4Y6s6EmNhscM6bIw1tdiPsVHEjLRBXnj/AGV3GS14VxSKon9L5VdXNw4/MxVx1TN+nH5K2trh3Kov31uZ6qmY6I58YVcUrX6DzTbLdnMy1VQRBvW61YaVzurIsFESOkcSBpMl0ei3Et6iaC/oM9VXI69yNGIIPfg4eln0IRxNqaPa/hojg2m+Ocq6eMCzH19XKaiKwt9iGAcftVy+t0JxjMg9hBaco9m64uXpDLpWEZe9MYlVG6tnQcg2XAu68XmsIxkgyFEwSuYczrQuL3wZ2WrK0qyYuGZ9qw0A0sKtkLD9YWDka/VNfMGEkYzWNStnB1bVgYHO63GpXrmx6oWFle7SVgYnO66lXPIGdTbVXvd27O+1XN1dOHysRazBMzNx+auIWFx6kH0k747o5PbdRqM7qc8eiZA01F2VNijFg/PKnxkcJpG5ZfRnhMW+QurGz2anCsHIUXUc707NkWFjvekMSwMpaM2RVUmLxM/ZYOZteY2FVSxsfpCvLqI9RWClY/TYr+jv0i1ZirykP7zWr4Rv0hYSjnwuVu+M6y1WUlnfYryVjtDuRXzgNJV9SYh4lx9ehpV6yV3cryjeblexxN/K4+51QFfzyHS7cqjY5x+kVriwwZ3lby5wcaq6wpXyRtc4OsLhWsJKxnVWqqPGXnpOsCv5SG9FtgVzDGXnqQdSn+Bn7q4iYGt6vaLnuDWjGSjDRiRHld0tyvotJ5ZMzJdVjvRnhv7k1PaMY61dxPLTtQjlqjl/B9sm43t2diriLZW+RVUjHMP1BYOd4GY2hYaFruttivi+PWCwUrH6CsJEx2sFxVzqlYOkPGsK00Ola66zKpjS45gFU4Eady9e4aCrKTL9yspLu+orhtOlq4MR8Kthi7q18OzzXwo+9fC/9n+l8J/2f6VlGb9ysgj/ACrI4fI/uv5Y8K4+rQ0K2kydxqV9K86Xbl6xx0BWUaTvbUrYw3S4K/ljGisq/pJOhqvt8dpKsozPFapi0ANujUBmUf1Vu3JeoDYjHHK5rTjqKqaC53Ur5u9NzvVclczuuwK5Y0NbmA9uuR1bsjRjKvjcx5GBV8GIY3lCjQC8iFWk5VLOcpuRyxlJb8t65BrjVHJen0Rkjwc34KuJmFp2oNkwseY4wsE++ytOP26nNBHWrIzGc7CsDM13U4VK2BxGdtqygq8pEg6q1fFkms1YSjfa5PmdlxDMFv7hfy4tVVOaHaQnymjR3WIVWWprG8JxqCDTDWRlrK4L/uVkkw7wrKQ/yVlK/s/2viR9i+IZ5Lj4/JcdH+VbSG/aviv+v/atpLvtVs8n4Vu+HS5cRXpcVZRYu9tavYmDQN2/kY3SVbSY+41qwvfoasHRidZ1SvGxs7q9yKPotA3JC7E++CkbO26e20CtVRsawfSPcXcrw1vWiyiC5HTcvmfI46SUJKZ/+Y9U6SoAMF60InG95/Kjh6It08sdG/guFRToX42/lXDzho8fWFcSsDm9aL6KbodA41bdMe3uIVzON9bnyrByX3RdYfc1SMa7WFa4i51TUsHO9um1Oe2Rjw22rKgSK+pMkj4LhZuCjjFHadKD2Gpwyr4g94C4TDparWQnuKtgj81bRh96tov9/wDpfDH7l8O77l8O77l8O77l8M77lZRT96soo+9WQM81ZFCO4r+WNDVx9WhoVtJk7jUr+V7tLty8hkOhq4gjWNSvnxt761hKQTqipPidjaak0k37b125vo4UVvco5sgNuhVj2rqaQMHWrmis8b/2V3K8ud1oOdgo87lgmX2V5x7m9MOCj/JX8U8XjODp5ddsGGZi6+pCSM1OahJGdYZtyqZgOZ2UIuozt8HRNhVy9pa4ZCqid9ZmeqpK4XddoV0xwc3OD7o3Iwb75qNEefqZuMpTRjvXJkdIbWx9mOq1cF40OVkso8lZSXfarKV/1/7VlIZ5Ljo/yrJYfM/suHD5n9lwofNcOHzP7LjIfM/suOi/KtnZ5K2lD7FbSj9itmlOipfzDpcuIr0uKso0fe2tXrGjQPZbSmjhXrlcHgS3vfk3C04jjUkJ+U2Lezw4r3uyexVvl27My1EQsEQz4yrp7i5xylAuG9Mzux+SDg27k6Tt00WA354bhk6kImYvmOYJkUYqa0cvdSqOL7525+tCSM6RnV1HY4cJpxjduZow8daJo0tz9L8SwkRuekLQrqKRzD1FVTMbIM+IqpxMR+oK6Y8OGdp9tzQMI2+YmyNsc01pkzcTgpIT8wRBsc0qOXKRbp5Q+F3zBFpsc01FMk+bE7TuMpLcl65NrN4+9KqM10czLVVBCB1vWFlJHRyKqKJz9AQNIkDB0W2lYKMXXSNp9gwUY4T5n9FCNlrnZVcNteeE7PzCZ6ML/wCZmdB8ZLXhXDqo5ujn0ezfRBrukywquCYHqesJA4DOLQq2Pc0/SalxgeMzwsNAdLCuODT9dirY4OHUfY3xowctvejRXG9fa3TuCYC9lH5T6M42Ptbp5SKQ0XsmPSjC43suLTuSROxOFScx3CaaiqoonP0BVyuZEPMqtwMrvrQa0ADMPYLnkBoxkoxUWsMyvylb3ENJzK4Za48J+fmPfI7ybPkdpVxK0tcEI6VfM6eUIPjeHNzj2sLAwnPiKwUr2abVeXEmg1LCwvaM5Cra4g9SvaQ/xWrCMjf+FhKO8aprT4i8tfjbdNyoOaaiLQUyYYzjHWntAv23zUyRuNprTJW4nCvkd/PG3S5cddaoKvIpHabFg4GN1jWuOudUVLCSOdrGtBzTURaFHNVVdDckuMwutKnPyVirT7V+6t/QGNXxuY8jBiV1wIcrv2W9xNqGXr5l3uZl0Nikha+6Dcqu4Xlp2oNpGCfn+VVg1j3B3yCNxz1Wq9D2arv3WCpHc5qvQx+q791bRpO4VqpzSNIT4q71za6uvceBwHXzUIo7gtGK6CvoojorVtGB0OVtGPc5WwyfhcVN+Fxc3kP3WKX7Vil+1cCbyH7ripvIfuuJl/Cso7vuVlFH3qyCP8qwRN0NXH1aGhW0mX7lfPcdJVivaNKfCrYw3WcFhZ2N1RWr90j++pXtHZ4rdqe/pElQDO2vztVakl6TiVFndf8An7F1NIGosot43pHGrlgc95zISUu+PQHqqhi5mkmPyhdJ7j5poxtcBb15dzAyEDonEg2kN3p3SFoV0xwc3OD7tjui9Q9dY/G5DL0XVJkBfc3WWpWUr/r/ANqyaI6a1xkPmf2XBYfEuKH3BcR/eFxH94Xw/wDcFxH94XEj7wuA0eJcKEd5VssX5V9SgNDFfUlx0NqVr5j3hcRXpcVZRou9taqa0NHUPZnfmYUAE1gxNFSmdlIuR3pkYxucAg0YhuYWUA9HKi2ituB0nY0XSOLnZynUqrBt8ymy/LicM4TXtNbXCsczx0YZb5yuzwYr7vyIxSdxzLe5RoOdXE9cbskrfUK7ud8iySR2hXUUjmHqKApDA8dJthV7MAei6z3M3Vb+VC/M8bkv01FQPzPHKHjpkBQN+sbkMAy3xQlkcGsiF1W4qqOuV3ViVTXb0zMz91Wce5dvBEAy9JBgAuaqqk8DISFRuzbs5nkldlOLMmu+aS+3N7lGg5lWb6LI8K8dWzKwqqRghnPcfPKiaO8SDomwqqWJzNIWCmcBmxhVUiEHrYuNuDmfYq2uDhnB9mWPpMI3I5Ok0FTMzsKrTX9IV8ngjzklB3QaTuSZmXm5dCItZ0n2BVXe/wAn08Afuv2QkpVbGZG5SgzfI4wMlYC+Kh+8KSrpFUbsxzPLrFUbsxu1OFY60X0Y727o5FczRlp61VdXbOi9XEw3snI+0K6Y24ryxmxYGRrxmNhWEgeOuqsK6je5pztNS4wPH1hYWj97SrXuZrBYOZjtDtySLoOIUX03u5JH0XEKA/TV5WcjrJqV/SI+41rBte/uqWDhYzTag6Z1ZGKxTyaAnyH5ASi44ya0wQUcST1WvOdYWSzojEsGypnTdiVzG3+IpQxudiasJKauiLArAuA7y3KPqDmeXXKo3Zj2S2Roc3MUXUd+9/SbQsJEbnpC0KuGVzNBVU8YeM4sK4y4OZ4qV06KN9fzD91g5Hs/Kwcsbx12K+o7/DaqnAjSsHNI3Q5F73XTjlKnh0OG5OM5rW9Ty3Lg41WFfEs71ZSYT4wrJGnQfbxhWyxjS5fFQ/cviW9yse52hqvYZDpqCvKMBpcr0Rs0BX1Jf3WKtzi7SVg43u1QuKuB9RWGpAHUwKWJldyx1V8i7pPKm1Ds3AQy4Z0n2KuXDP8AqxeSEMRqlf8A2hb3E26cVXKN+f8AVi8lUxoboG47SqPqDllcsjWD6ir1zpD9IWCo4Gsa1Y9rdVqtpMnc6pX0rzpcrSdxjA43L66x3bs2udqo+oNyuWVrNJXGOOhpXCePCrKQ3xWKtj2uH0mvcvorl3SZYq4JQ7qdYsLA8DPkVcb3MP0mpWubIPqCw0Dh1tNa48N1hUrCyQeavqMzuFSbLACL6oitMHTBbuNd0mIiKNz6sdyFbR5RpYVa0jSN2wrhu81w3ea4Z8/YsiedAVlGm+wqyjO77FbvbdLlf0hg0CtYSd51RUuLLtZyrEMLOuoK2dp6m2rAwudrWK9LYx9IRc41uOMqLSdql1DuM0BVlSTHKbNCEh4yS0+zR9XlN09wa3OSqoQZT5BWP3tuZircSTnPuIO/Zuz9o7aqPqIqu1z3KyjP8Vi4j+4K2jP7rV88bvJcZvgzPtVU7TEc+MK6jeHNzg7mEgYTnFiwUr2abVeXEmg1LCQSDrqVYNR6le0mTvNaMMpa4HLVamSD5SCg5prBtBUEnWQr94a1zSKyVeyMdoO5awHSFxMf2riIvsC+Fh//ADC+Fh+wKyjQ/YFxEX2hcUz7VYAFa4DSr6kRDS8K2kN7rVZvjtDVeUdx1nVK8ZG3urVtIcNWxVvcXHrKwcL3dYar65jH1FYWZ7tWxTRs4LXVBR6TtUuodyPVCfVjfeBRQ5CbdHtUfV5OXSODW5yi2ituj03YldTSF+n3cHfs3Z+0dtVH1UV4D7FTmhwzELit7OdlirgeJBmNhVm+QvQZS21fW1BzHBzTlHsYWJjtIXFXOqUTHO8abdyHUGxE9FwO7Y4jQrJ5B4ivipvvK+Jk818S9fEvXxMnmviZPNW0mY+Mq2V58W5YCdCvaPKfCVxFWkhXz4296wlIJ1Wq1r36zlg4I29dXsUjXKZpKl1TuR6oUEWclyc/oM9g7lH1eTFkNUsv4Cupnl2we9g79m7SO0dtVH1U7QvAfbuJWBw61d0Q+Bx2IgVt6THYirL2XKw+y7RuQ6g2KXu2qjdo3ar5gOkK2jxHwBfDR+S+Hb5lcR/cVxR+4rij9xXEf3lcR/cV8MxfCxfarf4ePyC+Jj7lx/8AaVx/9hXxA7wVe0iI9V0rPZpGum6xUmqdyPVCjzb36lUg6vr7DtG5Bo5IZJXVNCLI8HFmyn38Hfs3aT2rtqg0J+hHsz7m5lbbkcMYQkaTcV3sjUIZyBNkPS9h+g7kOoNik0jaqPrj26yagqt9uzmZasDB3vK4251QsJK92kqoBWUeU6GFfDSeS+Gk8lbRZvsKv2ObpCrjkezVNSwlUreuwoNBuJD8rt2kayGsVJqnci1QotT1VJGr6+w/QdyDR68jvr6TIwK7ldoAxDkEHfs3aT2rtqg0eqk1Sndmdo90WuALTjBW/wBHr3rNlat4mOGbl6W6/VO5FqBP0hUfXHs4aQA9HKqqNHcjpOtKrmlc/SVgoXuGfIsLKxmi1X7pH99SvaNH3itXrQNHtYSBlecWKujS1HovVxMy5P4KENKfdR5Hn5VWFSNZDXKk1TuRagUOqqT4fX2JNU7kGg7eRXDKnTHJmRe81uOM8hg79m7SO0Kg0eql1Sn9kdo93UcSbPBWIya2nonMhIOFicMx3JNU7kWqE7WCo+tumSV4a0Z0WUYb23pHGqmhz3nvQdSH72OiLSr2IOd0n2+9McrA5pzoxB10MYPUhWcTjUqRpXjKfoO5FqDYoNBVI0D2JdQ7kHi/yPId7jtnP9qLnklxxnkUHfs3aR2hUGg7VLqFSdkdo946KQVtcnQzGphNy70O5Jqnci1QjrBUfW3bqV1eZuQIST1xR5spVzCwNHIB2YXjKn0+i8ZTtG5DqDYqP4vRT6o9ibUOzch8W08gstmdwR6ovea3HGeRwd+zdpGuVB4v8iptQ7FL2fr73wBN0KXVO5HqheMKDT6bhTNI5EOzC8ZU+kbEe0Kdo3IdQbFRfF6KbU9fYn7N2zch79vvzK7uGcp0shrceSQd+zdpGuVD4tpU3ZnYpdT1974Am6FLqncj1Qh2gUGk7Nx2hR6w5EOzC8ZU/dsTu0PonaNyHUGxUfSVKP6fr7FIP9J2zci0nb74ucagLSVdDi22MHIbyCR2hpXw0nkvhz5hfD/3BMmlZcNZnOOzdpGsoe/aqQf6btim1PX3vgCboUuodxmqE3tBsKg79m4/VKi1xyIdmF4yp+7YFJ2p2BHRuQdm3YoNYp/ZHaPYpPZO2bkek7fffwcZ7Q+nvbljS45gFawRjO8rCzvdqipcQHH6rVeMa3QPcUjWUXftVJ7J2xTanvfAE3QptQ7NxmgKPtRsKg79h3JdUqHXG3kQ7MLxlT92wKTtfQI7kHZt2KHXR7M+xSezds3GaT710px/KM5Re41uJrJ93WxlTOk6wIGd5kOYWBXMbA0dQ95SNZR6TtVJ7J2xT6o974Am6FNqHZuN0KPtPQqLv2bk2odig7Ru3kQ7MLxlTd2xSdp6BHco5/pt2KLtPReA+xSezO43WPvd7bxcVnf7qtgqj6bsSDnDfX53ft7+fSmaTtVJ7M7FPqj3vgCboU2odm43Qou09FHoOzcm1DsVH7Vu3kQ7MLxlSaBsUvaem7RuybsUfa+hTdU+xSNQ7g1j7x7wb83rdPuRHEwuccgQfScI/o5FUOQT6fRM1iqT2ZVI0D3vgCboU3ZnZuN0KHX9EzQdykH+m7YqN2rdvIh2YXjKk0DYpe09N2jdk3Yh2g9VHoOz2KRq7kPXWfz7zehwYrO/3FfBiyuVxE3Scp5FPVn9EOpxVI1CqRob73wBN0Kfs3bNwKHWTdU7lJ7J2xUbtByIdmF4yn6oUuv6btG7JuxeMKDv2H2J6yBWLEAMaZGPlaB7uSY/KESbSfbEtJaWx5G4i5BrQA0YgORz5MWxXTbWHhNzqaWI1tLFSdDfX3vgCboU/Zu2bgUGsUNQ7lJ7N2xUfXHIh2YXjKdqhTa+7RuybsTtYKDSdm4XPIa0YyUWUQf/AGO9FdSvc85yUwt4MZDnH3kcA+c1n2xSaS2z5WH15Lv0Qwzf7tx7GuvXipwzqk+H1974Am6FSeyds3AoNJXgO5SezKo+tyIdmF4yjqhTa24QqN2bdik0jaoNKupTbkaMZVchqYMTBiCNIkvIR8x+bQrE1p4x1873kpyMvB3e0KVO29+Rpy9fJ3UuBt7/ADANu5W1xGhXtJk7zWr64fpasNR+9hXG3JzPFSrY9rhnaa/ceAJuhUnsnbN2j6Sj2Z3KRqKj63Ih2YXjKOqFPrDcdpVG7MbFN3bU2VvCbiV28l73L+Jp9VQtuDiGlC5vYWWMav4uUXo4sdef3j5D8oJRJxn2d+lGBbk6XKTSaOLz5mD5dCumgOGVrsRV02jsDvmbiIV7vjNBWBpAPU4LiboZ2GtfPG7yXG74Mz7VVM0xHPjCumODm5wfZ8ATdCpPZO2btGGt6J3ZnaNykaqg0+nIh2YXjK0sBVJc4gCsWlXMA312fIq1R+zCkic8B7qqm5ce5/FUktElVdfRVwy9hGIZ1vklkA/uQY0VNbYB7x4yvIb7IjFjRwnZgmxsFTRiHKjNRRU7LHn0K6YSx7UI6RVHJnyHdqc0OGYhcVcHOyxVwOEgzGwqy7idmOVBlJG9u6QxKsGsHLu+AJuhUnsnbN2jeL0T+yO0blI1VBpOzkQ7MLxlN7MeqqyLBRmrpHEhLTpro9HJ/tFlFbcDpuxq8a+V5xlB9Nlu5cYhYrp9jRwWjEEJZr2H8uQYwVNGID3sEek+wGtFZNgCbH85teevll1wJekFcytsyOGIoMdhIuiciwb77oHH7FxMwOCL6KbtvQONXHy12xuV1E63K3KNzwBN0Kk9m7Zu0bQ70Uh/p+o3J9HqoO/YfcYSdg6q1Y9ztDVewynTUvhj9ytov/Z/pW0d/mrd8bpar2kM8VirBr0bg7MLxlA3VxIPmqrQdSXh8n1fsriisuB0jjVl3LIe9b9/yEoa3og+q3n/AI+IMb06l80kju8lCWl2u/8AHk7/AH9XRYB7H8Y8dUf78uLJGhzTkKL6Ia/6blU4OY9vcrmcb63PlWCkvuibD7F8LmTI8IOrLT8r24irh9TJs2fQvAE3QqR2ZQ3KPoKl1PXcn0DaoO//ABPsVyytZpKwTXynyCvLmIdQrWEme7qJVTGOcfpFaso7hpsX8saXK2WL8rjovyuFEfEuIr0OCwkT26Qq45HMP0lC7uZR1hCYNLb2qpb2WufJdE1BVMqib9ONYNjnnKVvv/ITho6IK3qgQCrpFXczy4oOdgo87lVE2+yvOM8gnPXV+N1kLfmKbGwVNaKhzBczRh2Y5VdUZ92Oi7Grl7SxwyFVF++NzPVUtcTuu0K6Y8OGcHcMcjQ5pyFb7ESYq7HDG1Nkk4Qbc1503Qp2xitxbi3LKS/vtTd/fdXOKxTanruTeHaFHoOxXT3Brc5KqiDpT1WBVNdvTczP3WVzj3rirgZ32KueUu6m2K9o7a/qtVTQAOr3GEgaTnFiro8pacz7QrYS4Z2Wq6lLYW/VjV+80mTMLVvdFjZAwYqrVXI9z3dZQLm70zO79kHVXcnSdyKkH+o7bumkuF8+xujmO5lja8dYVdHeYzmdaFfREt6TLVdRvLDnBVTyJR9QWFjfH+Qrls0b7r5T+ydvcTjEbWlttSqZLIzqBXG3WsFXNQqM45wKir6iyx6kte1WOpTdIaUQ18l07hOLVxp+0qSKJ5LzVVenOt8iNTldSyOeesq9iuW9J9irneZDmFgVUUTWaB7zCysbpKvLqQ9QqVUTGR/krDSufpKwULnddSrpMtz9LFg4hX0jaeSPOdx3GRNxuNSbG3gtFQ5mwsLCc+VVwSlvU61cWHjOw7mDne0Zq7FVKIph9bFhv+OaOuN1Sx0iH8rBf8k0a4WDpkTlZJCe8rhRfcscX3L/AORK1rfotKwcQuukbT7m+e1ukq2kx9xrVjnv1WrB0cnWcrwRs0CtX9IeeqvdZO+aprq70BWQhxzvt5PHE7E6QA+afE7G01KSkH5b0c1O0q6ljrddkVgrBzPbptV5JG78LiCdU1q/hkbpbuXsr26HL4mTvK+IP2hcNp8K/l/auBD5H91wIfI/uuDD5Ffyh4Vw2jwr4j+0K2ky9zqlfTSHS7cvIZHaGqyjuGtYr98be+tYSd51RUuJuj9RrUoYxrRcHgircg8X+R5RD2o2plJaLDeuToMT2GvTzU7Sjrn2b5jXaQraNH3NqXEVaHFYnjQ5WSzeYXHSfhfEP8l8Q77V8Q/yVs8n4Vr5vMfsv5h8S4ivS4qyixd7a1eRsboHtS6h3IPF/keUDqn9U+F+JwQJFsbqnDOg9prabQeaXaUdc8pl1DuQeL/I8okryTHbuClsHU/91/CSG0Wx/tzS9jxU4G1b09t1ETkxhXcTw5vVyh0EFT3kVE5G7kAdZYT+eUTddR/Cif0mgoscK2mwhWE3pumOzpsrcfzDMeaKnip4xPGMKqRtbMjxiV3E8td1INpTPGz9lXDK13JCHSVv6DbSi1p3qLotQawEuOIBCWkgOkyNyN5S13SYoD1VblQ41trCr+vezY9qrFo5oqIrHWrqjHenZsiwsRuekLQq2kg5wuM3wZn2rDwub1ttV7SGjqdYqwax1e8rKvqQzQ21VQQl3W6xVOkuW9Flm5XIN5Z9WNVRMtyuOM8qhmzEtT4+g7d/i4m9oBtQokx7MnZzXWYrh2dlirgmDup1ivqO/SBXuVscWnqKvaS/vtVu9u0tV/BGdBqVtF8n/wClbR3+a4iT8LiH+avaMTpcr2jNGlyvWxN7l8QRqipYSR79Y17l5C6rO6xVzzAdTFgogD0jaeWS523yfH027N2orfI+JcbPp6lvMpwzf7hzbhImP1guKudVywc726RWr2kMOkVKze3aHLiK/EF8M7zC+GevhnL4fzcFwWDS5X8sbdFqv6Q46rala10msVg4WN0Dl7mOxOFSYX2XD7l2w+w6KQVtcgWk1Y2PCuXWTNxjP1/pouGKQXShfXbVUdPsOikFYP4QviCLWSDKqjezDG39v0y2UY4z+FJRifqb6+yYpW1tP4QIJzseEI5amz/5fph0buC4VFW44nVHrQcMR9kxytumlb40l0VdjsyENLOiT9/0wykjE+9dpW8nhxWd3tFrgCDkKMtEvm/+PKNC3t9b4ejlGhXcTwRs91dMcHDOD+jHwuy4jmQLvlNy8IEYvbL2YObPn0rLG/IRiKuKTVG/pZCqx7ZqNV8K1dMtYeE05VvkR0jKP0YKUwWOsfpX8M838eLrHuCyVgc3rRfRXXQ6Bxq4FYAxxvQa870/6sXmqx7J1gqQ0mp7arl3mug8Y8zgq22PHCbm/RbopBW1wX1xn7gmzMxO9zVMyvM7KFdUd2+N6JsKuQ5zM7HKqkRXJ6TFgZWu6su6dYKk+H1VxILcjsoQtLT8r25VcPqbMMbc+j9F76wYWP8AIRilOCf+D7u5lja/SFXBIWHM60LiroZ2Wq5EzxVkfbtWEgY7QalvQje11YPUqT4fXcMcra2lXQrLK72QIQ0ggS5HdLl1s0Y0uXxUP3hVfxUX3KylQ/eFeysOh3NJpMQwbuEMxQospvxwDnHvapI2vH1BcWW6rlgqQ4awrTq3XT3YzuljwC04wUZIq3QflqEFLdqyH15RXNK1mkqqFjpOvEFeNjZ3Vq+pMncalfPLtJ9q9e5ugq9pL/Ea9qv2Rv7qlVK10R8wq4pWP0HmQseK2nGECwm5rrjeFU6pszcY9eR1HEjPRRWz5mZtCEM9boch6KDmkFpxEcku5n3I2otgG9Nz5VWSXOOdWQlozvsVU1Ju5OhEPVXoq3LxjnaArKNL9q+Gk8lbRpftV8wt0jcvm1jqNSqo9Jqk6EgqV9CSM7bVW0lrhlFiDaQN9bnGNb5E8ObzG6KQVg/hC20GtjxlWaQcJvJDPRRU/wCZmdXDwXRZW5kJInXTTyLfHWuPBbnRkldWUHz1xR5spWCjAPSONbzHWJHjhZggxjS97syrpUnhYryjs0uFfs1FX0DQc7bFXRZK/perlwLHtPki2TjWYznWFjvukLCruKuSLRaFdxOqzjOhKzvGY8xmOTuOZC2pw4LhlVyb2YY2/tyQyxXs34ciKst/G5b5EdIzchc3JGKgjS323JqYN2s4iwXKfE6yV/BOf3UbGVGRld0RsT3A3oZbusniFTXmogZ0Yskg2cyGOVtY2IEE1V1skCEc9UcmfI7knRlGJ66DxjzOCrbZIOEzkEhqsffBOorrH13TevdsslbwT6K4kaWOCuX4Zv1Y/NYQPj7q1ZSY+81KyRh0FYwrZGDSVfUmPuNawTXyHyCqa7em5mfuhHEwucrkWvdwnbrKM20tN07qQfVZGCeZSyRoc05CjLBW+LNlat7pFb48hyhXcbw5ucciL3kBoxkoNjYN7bicRaV/Ey3tbag3kFlkreCfRXLgWPafJCOl2/1B6q6ieHDq3LmaMORNHm8L/wB1bA46tqvmlukexeMc7QFxBbrWIGkTV/Sz91cwxho6ty6lkDB1re6JW0dM40GMaXOKuMbza88zmSj1RyZshXzRu6JxFXMtUUnWbDyAySuqaFcisR13rAhNSRXLkb0eRYRtTsjhjCunVOj6YV1G8sOcFVSXMo67CsIyRn5V7SGeKxXr2nQdy2GP7VX/AA8VeoFZFGPDuXz2t0lX1IZ4bVg43vPXYqmXMQ+kK6keXOzkre2uDarSSrmJtuVxxnmm4mYHBF1HO+szZVcVktHyPVTzvT8zsXn727kNuRuUoWEk8FgyK7fU6Y5c2jkkmkbVFG7gucAVXBP3PC4m6H0mtYRjm6wq3L2aQaHL4mb7yvipfuXxM33lX0rzpduYON79UVribnWNSrpE3hYoGwtqrBrtUup682YWOs9IY1XRzvrc2Iq5Dnx/Q79lVSYvExXk7a8zrPc1cKU8Fi6bzjzNCqba88J/JZNI2qjdoPYv4I3aWhfDM7lxH9xXFH7ivh/7ivhmd9qvIY26G+xR9BUup683XMjGvGYhVwvdF1Ywr0NlH0lXN1LF9JV9cP0hYWj97XK7jrsxg5PYMUV9N+GomvrfI5b3E3Sc/I63EDSr6kx9xrVjnv0NToGRPFdVpVG7Qe+o+gpzywuum1WFXwkZpCspDfFYsHIx2qa+bqnAEdavqMzuFS36K6Buqqq7FSfD67pgopvvmkzaFdvrbDldnQjjbctHIMLMxukq8u5NAqWCiYzTaraQ4atire4u0n2KN2g99R9B9m8pEg6rpcdXpaFfxxu/CwkD26prXHhusKlWx7Xapr5q8YVJ8PqqyagjBRjUz5n9JCakAiHIOkg1oAAyD32FmaD0RaVVR4O96vpi0ZmWezg4JD13KtY1ms5YSkNGqK06YSvc4VKjdoPfUfQU+N7nNqbXYryk/c1XpjfoKvqM/utVTgRp9msK9ncep1qw0Id1tsVW+3Dsz7FWOZvGFS5JHBrRc2nvW9x1thzdJCelNt+WM+vvayah1qqLDO6sSqMlw3Myz2LyB1Wc2LDTBvU0Vq+a6TWKwcLG6G+xJpG1UbtB76j6CpdT19ip7Q4dYXEBp+ixYGc6HhcXvgzstVTmkHMfZwUpb1ZFc0plz9bVdxvDm5xzJ4wt7ZWbo8EZUJp6jNkHR96WwYV+f5VXNJWMwxbtUMZd15FXSZfCxYKFoOc2n3EmkbVRu0HvqPoKl1PX3FUsbXj6gq4XGI5sYRJZdM6TLfZuon1ZxkKrFkg4TeYzE/EcoyIuF+8/MfeVyvtyNGMq54EXQHqi4C9GN2QblxCy6OxB1Iwr82RVNAAzD3UmkbVRu0HvqPoKl1PX3ZJZcP6bUXVXcfTbuFzBdVY6sm42VmNqbMzE78c3XLanTH5c2lGSRxc4o0mnHe4miu5yoNa0MhbwGDIt8lrZD/khHEwNaMg946IvF26qpveqN2g99R9BT98eG3TahX70y0QXL8seQ6EHNJY9p8kZYbmGlN4bRwSjHK0tcEWSGqKTLmPNtyy2Z2IZutZXyPPmUJpr6b8NTaK02NtdpVb+KZwutAAVAe8NHo/GfM/Mi55LnHGSqN2jdvvoG/SbdwRzOL4fyEHtNbTaD7w0uIX7eGM4TJcmJ2hVP8LxjCuJBZ8rhiKFFndefI45Ormt0z8Tfynyv4Tit/lGGdk6I3Jn5C8qOy198feSyjG1tiDRwnGpSRAB07m8PrWVr2HyKDJDcT5j82j3l3K6rMMpW+OsGJrcykknjrbJY2tFnyG1qkgPyGse8INoKlj6LiFAcwqRik7jmToX4x+VvLzhY/yOam0YcFlp0rfXjBx/k7s7MgeVGAbWXp95LEMbm2IEcJqFoE2Vi32Gpk2X6kWSsLXDIVVd743M+1YaN8Z6rVe0hnealeuB0ezfzxjxI3BdIeoIiJjYhnxlXT3FzjlKbNSRcx9DKVdSEMYEZaqmgVNCknPzmoe8JNgClk6TiVAPpr89zf2jCRfkJkw+XGOpAjEeaZJek4lRZ335Vy6aMHMXKsGsJtKaLHWO0qp3FP4XUgRaD7w0iDjcrekqnAse38ICWqZvXjVxOKuqQequ6HSBV12hcTdjOy1VPYWnrCsVk8g8RXxM33lW0iX7yr5xOkqoK8o7+8VKukTNYMzbVY9rpM/CKIo0VX1PV3M8ud1oSTNLIfyUGtFTRYB7w0SM3zuGcwTIsmN2hVDcqKli6LiFFnbe80SEY7k7jKNAbmNrQC4ZdwOjfZlacRRsxip7DkVRtjPBct7krfDm6KEkTw5vV7yqZleY5VXRpLodF9hWFge0Z6rFW1xB6le0h/far7en6zVhf+PoztAqVv8AxjO6Qq3/AI0//sVZ/wAY3vlKvP8AjYPFasHFBHqtXH3OqKlhJXu1jWqo43O1RWsJVC3rtKDrnfJB8zvemKiG6dlkyDQg1gL3uKqxyu4Z9ifu2J/aHYOaJR9B3GQsxuW9RsFWWzGjSaO2oDhsGTrTZG4vmGcK0B8Twi9mEhz5QruF5adquaSN6dnyIOYQ5pyj3t/R4z11K9D2aHK9pDhpbWr2kMOkVKyWHzP7LhRfcuHD5n9lbNH+VfUryYr58ju9WUdh1rVU0ADMPekXV3J0Gq5JuI+g1XMTdJOIKy+kPCd7M0gxF5qUnaeg5ol1TuSuyhm7e8W+1v7J9FcfqZ67l1Fgn9WIrCx3vSGJVwyFvUqqTF4mfssHM2vMbDzBXLI1g6yqoGGQ5zYFU6S5b0WWK4iYXO6kH0s//W391cRtDWjIPZdUcI+9buSdr6DmiXVO5Nq7rg0YRl81MlZjaa0yRuJwr3a2jen524vJVsqlb9ONXLmkHMQsHO6rMbQsNC13W01K+c6M/UFg5mO0O5RW97Wj6jUuOuj9FqwMB0vK424GZlircaz1q9iLR0n2KukP3z6W2BXMbA1uYD2i95qa3GUX/ILGDq3JO19BzRLqncm1PX2JY8ldY0IxHHEfx7NUjGvH1CtVsuoj9KwUrH6bFf0d+kCvcvJ5B1XStkDtZqv6Ow6DUr+CQaLVa57dLVZSG99ispMX3hWSMPf7i1481fTxDS8K2kx9xrXGk6GlXscp8gryjeble72zQ1X1Jf3GpVk1lYOF7tAV/cRj6iq5pXP6hYsFCxpz5VhZRddEWlYCDveVxtyMzQraTN95XxEv3lWUmTvNavt7fpaqpoCOthrVwytsIyZ1bZC3hO9FKxoqaA0AeEKTtfQc0S6p3JdT19iGfwlFnTb7nCRMfrCtcTcn6TUsHPI3TaryeM6bFYxrtDlbRpO4Vq+hkGlqt3LFw3ea41/3LjpPuXGv+5cY/wA1a4ndvWOOgKyjS/auIq0uCvnxN71hKQTqtVoe/WcsHBG3u3buZ9WYZSi2HBR9WNVNBc45BaVW+qIfVjWElkceqxcTXpcV8OPMqxr2aHLB0gjWar1olH0lXL2FpzOFSlhJvG2jqU/d/iFJ2voOaJdU7kvZ+vsPPQIcoZTiDrfc1uIAzlccHH6LVg4Hu1jUr2CMabV/LHhXCZ9q/lnwrCQQuWEoDe6oq2KJh+qKpVxxQP1V8MxfDNXwzF8NH5L4WL7VZBEPCFYwDQPc71HfzZsjdKL5HFzig+k4NnRyn9lcwxhvX7iHUU+qFP3f4hSdr6DmiXVO5J2XqPYpGpuBsw35ufKqmSVO6L7D7OEfW7ottKqgYIxnNpVckjnnrKwUT36ArWNZrOV9SGDQK1fUknQ1ce/yVlId3tV7SWnS2pWb2/VcsJBIOupVtJBzhAF++NzPVUtcLuvEq2kEZx7wwUc4X5ndFBrAXvcUJJL+bPkb7qDVKm1VP3f4hSdr6DmiXVO4/sjtHsUjsygFXR3b6MxsKuZGlrsxCvJSW9F1oVVIiLfqYjJ/EMqGTL5Itgrij/KuWguecyBneIxmFpQqiDznfaqh7nCwtJz4iq6NLV9L1hYiB0siwT7OicSuJaopfwfdbxCcMcvRQjYLp7l0pTwn+7g1SptRT93+IUna+g5ol1TuO7M7R7FJ7N2xAoRRNa6Sqs3WRXFOgGmqsK7oc9XfdBcXvjc7LdwSSYOH8lXMLAOvKffVEVjrRdR8G/N8quJWFpW90it8WfK1B7CHNOUe3WLZXcALK57z5lVutmdwjm6veUfQVNqeqn7v8QpO19BzRLqncPZn09ik9k7ZueAJ0jIy5rcZCumPLXZwalXLa5hua86k1iqPqchMcraxsVfChOJ/7q5dfQnGMyB/iofvCtpLO61WPe7Q1XkUpPXUFg6O0axrVjmM1W/uruV5c7rQpcov3cDqGf3tH0FS6nqp+7/EKTtfQc0S6p3DqH2KT2Ttm4dQKbWUlQyDYpe09FLrFUfV5EWPFbTjBUsLbWtNm5escdAVsDxrCpXzom6ZArgUuEOzWpsm/XZLquDUoY5BW04x3e+o2h3opez9VP3f4hSdr6DmiXVO54D7FJ7J2zcOq1Ta/opu7YpO09Aptc7VBo9eR0jSq6hXdlSR3ZDGGoNB3MSZV0go+09CoPF/iffUbxeik7I7Qp+7/EKTtfQc0S6p3Bqn2KT2Ttm47VbsUuv6Kfu/xCk7X0CpHaO2qDQdvI6RrIaxVI1kXujaXXZtIU1zZi2qPWCj7T0Kh8Ww++ovi9E/sjtCn7v8QpO19BzRLqncbqn2KT2Ttm4/Q3Ype09FP3bApO1OwKk9q7aoe/byOkaybrFUjXK8ZUvdtUWuFH2noVHoOz31GPW70TuzO0Kfu/xCk7X0HNEuqdxmqfYpA/pO2bkvh/xCk7T0Cn7tgUnanYFSe0Ki0nbyOka6ZrFUjtCj2hR63BQ642qLtPQqPQdnvqPpKPZlT93+IUna+g5ol1TuR6Ds9ifs3bNyXw/4hSdqdgU/dsTu0PoqRrpmk8jpGuUzSdqpPau2pvW4rxhQdo3aou09FHoOz30GkrwFT93+IUna+g5ol1TuQ94/HsT9m7ZuTd2wKTtTsCn0jYj2hVI1kNY8jpHaFR6TtU/aO2qHv2odoFR+1btUXaeij0HZ76DWK8BU/d/iFJ2voOZySah1p0NFtrsMh9NyGQ4muBPsT9m7ZuTd2xSdqdgVI1l4yp9PovGeR0ntCou/aptc7VB4v8im9oNhVG7Vu1Rdp6KPQdnvoNYoapU/dsCride5WnEVc8CXoH05lMkrqswzq03MeRgKwbamZXnEnNzGrcjd8zRcu3Z+zds3Ju7YpO1OwKka68ZU/dsR7Q+nI6T2rtqh79ql1ioO/wDyKZ2o2FUbtAou09FHoOz30Oum6pU7h0k2kROwhrvTlRa4Fr2lCGl90n78xmSTuGdb5IdAzITUkFsWRuVyDWtAaMQCfVwX343Ll5wUlh6uvdm1Ds3Jf/cif2p2BUjXK8ZU/dsCk7X0HI6R2rtqg8W0p+sVB37SmdqNhVH1wou09FHoOz30cDH3T2urNWRGXKGGrSgBa4qOIfI2pVSCpwxPGMK4lGh2dCj0g4L5XdHmF0jzU1uMp0hrDflbmCFKnF58jc/Xu3TBhY7R17lnBOJNo1JN5ia/NpVYUuqdyRO7U7AqT2hQ1ypNA2KXtPTkc/aO2qDQdqdpUGj1TO1Gwqj6yi7T0Ueg7PeGSV4a3rRjgrjiz5SriJtZRaHB1WUL+JeLyPg9Z3THKLDlzIxP7jnQokuMcWfTmBtEbrPVTuLZa5VDF7BpMIwZN8Oirl4rYcaD8cZxPCqY66Z0HYk5sjXRuI0jccndofRUntHbUNYp+gKbX9ORz9o7aoNHruUfUUfajYVBrKLtPRR6Ds92WRYWX8BXcz6zsQe/Bw9I5dCNDoFkf8x4+ZCNmL5jmCbFGKmtHsFn8wWsPWg4Vte0+SZMMuPTy+SU/MUw/NJfH2S1wrBxgozQ30H5ajVU6N3CjdiKLqFLvcmWKRWwOPW21b21ji/NUpGuxhxCB6TiQqT2rtqGsUdUKbW5HNrnaodXco3Zt2KPtRsKg0+ii7T0Ueg7Pc1yvtyNGMotZgoswxlXELC4rf6Y9rnDPwQjFDWyHLncriIaXZlvcY0nP7W+AWSivvU1H8Y/98uXUh39MqpBoxD2qijJQ++P9lWK2Pae8IMpY/8AsaNqD43BwOUKU53lQd+0pxGKS/U1HOuF4Ap9I5HLrnaotTco3ZN2KPtRsKg0nYou09FHoOz265pA3qyotozd7b0jjXzPe7vJV3SjvbeiMa3miMa5304u8q6mfXmGQIPdg4eln0IRxNuW+3E7M+r8KMdIEfjl1I1UCgR7i/bU/ptxqsi7j6bVdQyFp6lWqOP6YKjmHyGo6CoXZCbk96HZj1UzJJA0uIqr5HLrFR9nuUbsm7FH2noVB37FF2noo9B2exWSqt83x2ZlqIiAib5lVklzjlNpKu5zvMf1Y1VRm79L0v8Af7Kpz7lnQbiVzCwuQfSKpX5vlH7qoe4ibnkr/Cgsrt9OXTXRquhUNyPpMvD7qSVrd7e0E3uI7kDc0bR+FNGcrcu5BS4qt9LBdCtXMsbmHrVUcpueibQqqREWnOxYKZhObL76txAGcqyTfDmZanOzmtM7I7lH7JuxQ6/ooO/YVFr+iE0YBcOkraOzuKvYIxpKse1mqFXJI9+sa1VDG5+gL/5lLY36I75yqoNFAd/5JLSsNK53VkVUMZd15EHUp919Df3QZG0NbmHuhEDZEPyoZHmpoOPlrpJDU1qL3WN+VubcvuKfY7q6/dUjszuVKkO+irzs3K45HMPUVcTsjnZmeFwJaM7qvmrByxyj6Tb5KpwI0rBzv0E1hYSJj9FiwkcjfyuPA1gQr2kRHxhWPHmsa4Q81bKwaSraTH3GtWPc7Q1YGjk9byr1zYx9IVcsjnnrKwUTndYCBnkawZhaVIxgvWxkDy3IOzbsUGsVFoOxGKVtbSsFO8awrVk7O8LDU6FitpE03Zsudq/+PQoh9Ul+VU+V1z0RYPJVMY5x+kVqt9UTfqxqt4MrvqxeSqAqHV7t0h4XyjOUXONZNpO4KJMb08Wc3Vyz+HjODjx9ZU8uJkTCdJzK1FjsWNrs4TaLSD1Md6e5n0Dao2dJwG4GV8N6gbV81fkrYQ052WLAT9zwuJuxnZaqnNLdIVVdmb3V4wu0BWUaTvFSvriPWKw07j1NFSrEIcc77VZuOYcThUnMONpqUBzNufKxRyjEx1vemTkVhuRYOjjxOV6WM1Wq/pEh6rrcvKO/SbFhZWM0Wq+DpD9RVzGxrRmA96ZJDU0K7dY0WNbmCbSHWB7qmjOt6NguSnRSCpzVcPOGjx9Y5U944ZvWprG8J5qCFHGKqo9afG7G01KNrzfsFV1mIRilFTghDSzZkk/dVj23DpOAVG7Vu3cgizNLvP8A/wATn9BnsVOaHDrVtHaNWxXksjdNqwc7HaRUuKDtVwV9RpftV80jTu8I+avX1L4g+QXxB8gviP7QviP7QviD5BfEvVtKm+8q+ledLtyaLour8/8A/FJCfmFSLSKiMiEzZIww+awlIcdVtS4ov1isFExmqOQb5K7QMpVbrGDgsGRb7LZAP7kyBvBibiUs5+UXIX8QwX8ePrCZLk+YdSBFoPKWwg2Rj8lPpB+SwadwUhovZLDpW8vODl/BVzILcjhjCuZBW08F2QoNr3yLon0V1E63K04x7NbjW88Fgyq7ldoGQJlKeLmNto+rcltrDamhTSdJ1X/vn7q1X0EZ0tCto0fcKlxHk4rgOHiX8z7lwpR4lxk3mP2XGTeY/ZY5fuXBf9y4knxFfDM71C+KNrAawbkVK4/8jSPXcc4cGS/Clox1xyIsgqkkz5AjJK66chNShUzIzKUX2BrBYPROe61zimMPDN87SiDaCpYeiU0HHHe8pnd9ZTD0yXbj4X4nfhOifwmmorepDhm/3IskaHNOQoyUWt7ehlVbSWPGaxBtKbdDptxq6hkDh1bhiiv5vw1F7yXOdlKbPSxoj/fcNHo7sJ8zh8qEcYunuQiJrdXWTyd5ysIcopcjXAncEoxxH8H/ANCilyV26OQEF92/osVyTcR9FquIWXR2IPkwkufIFWcSuWHAsxdfWv4h4wcZs6zusf0mKePOAeUvusdao+ru3bLJm4uvqQc2tj2nyVw69nGMZ9G5hGVP6YxouaN9jztV1G4tdnBRiuhddMC1BkbS55V2+p82fNo3DBCcMcZ6KDGAue4rpTO4TvQcofGfmaQiCoJM7RWnxuxOFSdG7G01KJ3zC9PvLpxAGcoiOuZ3ViVV1vbOixXETC52YIPpbvA0oMjaGtzBVk1AIwQGqHK7pK5bYwcJ2ZNijFTW4t2jeL0T829naOUztzPKi+msexvsNTZ/8llZI094QipZuX/+TId2t7Kn9JthQiu7usXWJTvzNA3DBDbNlPRQaK3PcfNVm+mdwnenKpm5zdeadHljd+P/AGvc30YpRX3qSjn5hdD3NbiAM5XG74czLVVAwRjObSq5ZXP0lYGIkdLIg6kyXX0sVxEwNHVub5K4NG1XAvIejn0qptjBwnnIhFEKgPz7ETMzFO7M0DlN3kkFalo51x7N0b2XI8K5lbocMRQacJF0Tk0LBPvsrTj3NDAqSdX1U0jeEBYsrnO/Kqc0g5isHO6rMbQsLCx2rYr67j1gsHMx2g8nil6TavJSRdNtfluGQ8KM1hQOZjuwPZrJV9SGd1qwUT36bFeXEegKuWRzz1lYKJz9AVc7xEMwtKr3vfHZ32qobpZBhZM/yhXczy47EJJ62RZsrkI42hrRkHszSA1iuoaFd5ZDXym6aL+K+7sqZM35SmyMNbXCseyY5WhzTkKL6KbtvQONfMx7e4hBtIbvjekMafLHaw1VeSldnkq/Cn7toUA/qN2qqSNrx1hXl1EeorBSsfpsV/R36RbuYOeQdVaviyTWasJRu9rlfCRmkKyks77FeSsdodyGDSU09FpO5J1kbVA55qaHgkrjrrVBV5FI7TYsHAxuk1rjrnVFSwkjn6xrVTGOcfpFa4q4Gd5qWGn7mBWQhxzvtVQ9ghh31+Zv7qp76mdBuJXMLCevIEHy4WT8D2i1pwkl6PVMhbjcU2NnBaKhyo3IwT7W/sv4WU3jjeHMfbwrL7pjGrqHCs6saqONV53kqTrI2qjdo3b7OEiY/WC4q41SsFSCNYVq9dG7vVtHcdW1X8b26RuXkr26HKykyd5rXH16WhW70dLVbDF+VbRm/craL5P/ANL4Z33L4d/muIf5riJPNfDv818M77lZRf7/APSso7PNWRRDuKbv1V7iuQn9kdo3G9oNhVivKPIfCuKudZwWEnY3VFav5JHfhXtHYda1VAVDq9m6lkawdZVVHYZD0nWBYSU3PRFgVzDGX6FdUt10eg3EgxjQ1oyD2nSSGprcadK7uGYL+KkF8/gaOVmJ/ccxTopW1OCbRqQ7CYmuPze26R3BaKynyHG4kqFj+FVX5rxhNkYanNtBVU8Qf1tsXG3BzPsVbSCM49xfxMdparaMzusVjHDQ5Xsko7wr2kkaWKykt+1WTR/lcKHzP7L+X9yxM+5cW0+ILgN+5cFn3L+V9y4cPmf2Vs8atpQ+xNjEl3W2vEpjkuNyM/1MXcoNJ2e4wsrGaSqomulPkFUwiIfSrp7i45yVW2K5bnfYq53GU5sQVyxoa3MB7Ze81NbjKuWWQtxDP1pkcnBx1Z+WvkfY+NpLXbggpbtWQ+vtNgBtkNuhRxkXuN2jcbFXfudXUo4XEgOyhVwvbIM2IqqWJ7dIVccjmapV8WyD6gsLA5uqa1ZOGn67FWxwdoPJR1RhUk6vruSHokH8qB2aQexhJmN0uV650h+kLAwNHW41q+nIGZtizlXsDgM7rFXSJu5iwUQB6RtPuTJK65aFUL2EYm/upJ2swbMZUEn1W8tuf/I4BMhBqusquZW2ZHZCgx+Eh6ObQruF4cNnsSP+UXrU6kHHJYNCMsncM6dLIbT+EKTKMKeCOiNyoq+gaDnbYsDOR1PFasa2TVKwkT26Qq2uIPUr2kP77VfCN+kK/o32uV8JG6QrKQBpFSvaREfGFYQdHvpOoDYpnZ3VblIH0EoEZFg6OwaxrVj2s1Wq/nkdpduXlHfpIqWEexn5WEc+T8BYKFjesD3ZbXdy9Aequ5nV5hkCEs17D+XKSBram3BAA3I5Ok0HlkMXRbX/AO+Sll6DavNGOVoc05CjJBXJFmyhB8Ty1wzK4pd47pjEq2kEZwpHA3zr1qZG3G41JrBY1gVeKNvBahSZRg28EZz7i/o8Z66leh7NVywdI7nNV6Y3d6to5Og1q/hkGlu5Yr2eQaHFfFS/cviXLjq9LQuG37Vwmfav5f2r+X9qxs+1cY37QuP/ALQviXq2kzfeVW4knOVMPr9NxzDicKlUUyXfmNa4V51hJ3u0CpcTdH6jWsHExmqKve3Uzw0Iso1cbOllP7K5Y0vccgQkpVT39DIN2RnRcQoD9NXLJczamqR/SfulwwcvSGXSsIy96YxLBSEDo5FHdNubkYgcqE1wHkCytECOIDQdyEDFcD3180HSFfUaL7AraOO4kLiiPEV/MHiVks34XHyfhfEP8lZST9q+Id9q+If5LjpfwrZJvMfsv5h8S4mvxFBkTLltwDUqQOsbs7c0h2qHqrH599dTSBqLaK25+tyunuLnHKUHS4KPrxq5hZVnOU+xSB9VaAzOI5ZK/pPJUAziv2KiKwi6DBPzZFve8Od1txeavpYx5pz3UkXorqDdxmqOWxH+n6qkDqG7N11H8J7ejJ7yq73x2ZlqqhAib5lVuJc45TagXjemZ3Y/JVtbdSdN3tTd2xPH9T0HK3vzNJ3IW5mAe4lY3hFhARa8VOGMFACW6bmfaqp4izrbasFOx3VXbyujnqKlb/T9d1rukwKkM0H3FZVswcczLVVR4Q3resLM4jNkVzFG556ggaRIGDottKwUYuukbT7h+qFMPr5XSD9BCa3OavdVSxNdpCrhkdGcxtC4vfBnZaqnAg5isHO+rMbVhoWv62mpX93HpCwUzHHMDbyeju6yrqR4a0sIrKra4OGcblHfpCe3Oz2LVf0hmgWrBRPfpsWDDI9ArWFle/SVVHG9+qK1XKWxDzKreDKfqQaxoa3MPdP1Qpj9fK5+7aoB/Ubt97VJG14+oK8Doj9JWClY8ddivqO/S21VFYOeQdV0rXMfrNWFo/e1yvhI3SFZSG99ivJWO0O5DEf6npuVse5pztNS4y7GZ4rTGuiDXNNdYKZLJwKjXVoV5FI7TYsHAxuk1rjrkfSKlhJHu1jWqmMc4/SK1xVwPrNSw0/cwKsRXRzvtVQFQ6vezd2xSdr6Dlb9IVG7QchqkjY/WFa4q51SsHO8awrV4+N/fUraO7utV/E9ultW5eSPboKspMve6tcfXpaFiiOlqthi7q1bRm/craKfvXw7vuXw7/NcRIuIk/C4h/mvhnfcrKL/ANn+lZR2/crIoh5re5bi5BrsCg0+iv6OyvO2xYKZ7Na1F4qkaOiryCQ+FcVc6zlfzsbotWEkkf8AhXtHYda1VNaBo5DPp9Ee0PK36RtVH1xye/iY7S2tW0ZndYrI3N0OKvZJR5K9pR72Kykj7VZNF+VwovuX8v7lwWfcuLB8QXAb9y4LPuX8v7lw4fM/srZ4/wAq2lD7FbSHnQFvja3vyF2TlU+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK3aQqN2g/Qc+lHXPK36RtVH1x+g59Poj2h5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt2sFR+0H6DpGlHtDyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt9mUKjn+oP0HSNapHtDyuWrLUPyqxjUco+ZoP6Bc92JorKc92NxrKqPyvIHK5avlvtx0BxxmzQf0DvY4Upq7twE/M4kcrcw4nCpFpxg1Jkny4naFWMX6Ac4cBt6zcii6LQOWF4F7Lfd+Xc/hJDft4HWOf/4WM37+F1DcZWL1l+eWm5Fckd8NwPaanC0FZpm8Jvrz7nldwWovea3Oxncu3C/lt7uXXbRgpLR1FVISRuqcFUamzDGz9ue6rHTHEz90ZJHVuKqyqt4wTLXdfVy90UmI5cydFJjGXOrgGqkZK/n/ANr5mPadBCEdLqa/p5DzxWUY6JfO6eTuXzPe46SVck10nLV/L/2mxRisn8IRR95z8wXJseOC5GOQXLwhFSn3E44E2fqcrmVlWY5Crnhx9Byqa65k6DudSC66k6DVUTcR9BquYmV5ycQRior7uc8KfN1NQjjF08qrHI7hO5iuX2PHBfmVxK2o5DkK/h6SzfqP0TjGhb//AMfKJGH5DjCuXtLXDIUGvwrPqx+aAu97f0X841B2+vzM/dVNO9MzNx+auWNLnHIEJ/8AkZRGzoDGVvFGZvNH6IxnSriJtec5Arllrzwn5+ZDHKwOajJFXJF+QruF5a7qQi/5CIB2SQf+2K7okolZkBVzKwsPWFVHKbnom0KqkQ98f7LBzNrzGw81387a8zbVVR4fE/8AZYWUkdHEFcxRl56lvlMmbGwYwD6ow/8AHxCvK8/+2q7leXO60JJq44vyUI4mBrRzOXMwUmcYisKyzpDEq4ZC3qyLe6dCNNVYV3RJrnQawq2s31udiqcCDmKwU72jNXYsLGyTRYULtskfdWFeUiPQTVzHf0hnca1g2SPPkFgmMjHmVhZnu6q7FcsaXHMAq3ARD6kHUua61jUPJb3QoRVnIqHkq5pC7qyLBsqZ03YkHHCS9J3NVRtRMeBd9OLyVsd2zpMtV0xxac4Kqkqlb9WNXNJjq121hXVHfV2bq1gZWP02K+o7/DaqnAjSsHK9mq6pWTk6wBV/FG4eSv6O4aHVq3fG6WqykN7wQrKREdDwrCDo5HfEDSraTEPGFbSB3AlWb47Q1XlGcdLqleMjb+VbSCNWxVySOfrGtVNaSepWUdw1rFhpmt6m2qudwJ/qO9Fc0aK61W3IVTSIm/SqyS5xylV3G9s6T7EC8b6/O7F5c34WEV9IWFV0ebuf+6v4HVZxaqwaj1Kya6GZ9qwtHB62mpVTCrqkZWrzeq/ofUryWRv5WDpDDrCpWMa7Q5W0aTuFav4nt0t3b2V7dBXxU33lfEv71x/9oXGg+ELGz7V/K+1cGHyP7ri4fI/uuLh8j+64EPkf3WKL7VjZ9q40faFx/wDaF8S/uXxU33lX0j3aTu3sT3aGqyjP77FaxjNZywlIaNUVq/kkd+Ffbz4nVqqJpdqNqWCgaNY1q2YtGZlizlXsDgM7rFXSJvCxYKJoOfLzphYWO66rVgpHx/lYN7H/AIV/R39wr3MHK9uhy4+61hWr6KJ34V/RvJyvmyt7lfOZ4o1//L5AKwQnVer1hGh6xyjxKyWbzCsnf5L4l32qylf9f+18X/1/7XxQ+z/a+KH2f7Xxf/X/ALVtK/6/9r4k/arZ3+Stlm8wscp8SvmE6Xq0QDWev/5e4Aq8c3wxq9ZK7uV5RvNyvY4m/lceRqipYSV79Y1qoWq9o79LrFhZWM0WquR75OrEFgoWN6wOe8Ixr9YK2jtGrYrx8jfyrykg6Wq9MbtBXEE6CCraNL9hV8xw0jcsVkjx3qykS/eV8VN9y+Jf5r4l6+Jd+F8QfIL4g+QXxLvwviXr4l/mvipvuVtIl+8q2R57929Y46ArKNN9hXEVaSAr50Te9X9JHc1X7pH99Sso7DrWq8Y1ugfoe+jadIVtGi+wL4aPyXw48yrIf7iuL/JXA/K4P5VgWJcH8rgflcX+SrYf7ivhx5lfDR+Sso0X2BXrGjQOW//EACsQAAECAwYFBQEBAAAAAAAAAAEAESExUUFhcaGx8BCBkcHRIDBAUOHxYP/aAAgBAQABPyH6wNALoKa3H2pw3dVkPlt5IjMDsCLJZN1q2Kq9TXkA7IznLU5wPMjNHxJO23PwFEQ/okzZc6ApDwJSNYeZSHmOUk5oB7ICH31JMTXeY7oHNgeUXkP4LeXYOpPOfWhHRX/AnrB4vRP7rsmyjAEU7IKXPTzOpGVHN0RIiSJNpPtzUOAX9Fwx/RKagxHtuxUm+gJkSgFBdooRhUtGLrvG9HTa7LGl9wZBeiJ0ofA6lPIB1N6dHxWrOgUXGJr6XMGgOrPFe6W8wwdHNze8EI3IfyU1biwI2Ii2pqTG2JrLIRkcCpIAwHqM4B5LNUFCuveBTQe1JRKNcO62ZOaLfk94ITMfyQXdV7KyBuQT0fRr0TViaWYSLIGCgFUDdkmAcgHUK/jH2MJAEksEdKDsHzknuxwgZp8K/TbyaXbInFhaeSIPN0XU+EywEGUWCJommIWLOpUfoaL21TQSlHAJrdXh3pkFoDfKOAgNhCf4+vaKOnaBjNP5E0An3U9goNyRYSCCqErkuIQBeQdAASIEVu6TTR2qgTV0A6gm4lWDs5shkIkiD9YTiKZGCI8kDzKIxzqDyR8sKZ6hR2OCckYn2CxwuLqx6MgGIB/EUylC0o9EyEamB/bNTScR1n9Ixr4jdU4WCAHIMc1CS9G6CmrlVAiLkAuGEjqpsK+eWXMII+TdxCEwvnLkjXMq6JhS+wGcH6kWUJDmYn8cvhCHkgqrIHJVNKGtmDEWc3QFqGAlF9USgYJyhzTq1pD6p6Jk6ttsT9Vcqh5FSVsW0ZohDOqHzTYiNrPlZyQ4/Zp+6zQoARRBzZ4ixX2DPiBdST6fj6YBiAARJJRSIoAn2BegQ1Tay8mxCxogd/Xmgm2WImLsCEzYdhqVWnJQ+UNoDBsB9cRAAERBCekDRrcrE9pYGzAVJnMFuITl3Jm8eE9wdhkFS1QmeQIbdHIgfpGPUIhb8JkumwSuFSgifJW3iUWgIJIt+FBIzAMhUpkScTqH7ICc1bLwjB1r26geQb54TJMgi0GhBUezNaXEETk2DUEMnBIggz+iaJihWU80Hohi3AfKA3GYBGEycEDKnmi4kbaJphDmAH2gBorATU/XZ7q8IoluwJyZV7uqAIFYloRIAJObVeiCfhnDn3dfoZBEMoKWMkUwgv4yHTgZ/LAsKDshmRH5FmWv2zZXdV42QjAyzRNS3g2MFr9yXjmiJw4qUCA5/QFHOSCbEr7CyEMMAGA4HPcBE80M8oNdIfbFOYCk8kzlGNHAMTwGOMHDmTGZpqgzaty+g/vCDhIeFzW8GGFIvnm6CQfj2lPPX7YFAZFLfjqiscPKxcHCQENgCnHFPmthh9BM4PrVy6c+7rwHBwd1mOaBD8xkE8Aw82V4u+0aCMhMT3aifDv4AjHAJ4dLgL3TJb0cTpw2GH0EzgPAWANQUG8M0ZXxfdwABGA2aoYLhAkigFjd/P7KGqWw9U9kZG+wAiCy2fMb9MZIlaC8xP2GIoSYJwVIHuthh9BM4OGEO90jdoj44nn0IKlFMgDbmhsYggQZoYYwhrVcRaoaZVGEUNgG3kLjYhYCW8x5V+uY6BaP+VOmQdixKcEtjqFPaAZGOiO6JAEksFSCSURwqgxjnwkhR8zsXQswtsMPoJnDa6FK8lg4cZgYc6IsItjE/CizdpA4FFxumFwqyU9DkfKpEhkDgbUykDuH4m6jL+yvAA99QTAeiTpcOzD4TvENozQPeyk9ALXtfBAKKwQI343POic3DaTxNqjVreJp5gShpk+BwzC2ww+gmcNro4HYwEQTTSE+0+FdYFg4FEwQK4fibB8y614CmT1WpFR4mC3hNMn20cE2gTs7gimgFqjeybYiq/oUCxwXH0Lw7CYOdBFPYqT+pOwpiN1KvU24mAlJdPKKgrYlpU9JCwYgRIols5J+jVx1M0Al6wJYmxMgdUzG1BrAwCwHHMLbDD6CZw2uj0F5sm6Cej9xuRMgraWc1eElpNlEH8skxgvshdQmhIia56E6nZGtR4mto3QrnJikauU4TQx08TKUCdqBQkONjaOmtjd3qfg+r3xmUGpMn+Ip2S3fHIrLarAn9l2TdSg8D0R644qGwdgDCKYCegxdV1Y5k5gDqs5IObz7/Ce4nhKGATKX7+raiIK2LackIDai9OYW2GH0EzhtdHrenZtBNCuCRYPuPCcHlE3Jb9kEE0PfQzmjmBBswPlApxaR+IA6aAJPIoWBPZH3SfdPji1Aj4xi0wRBEIItBTfCbAqUAbhwtqzkUA3NALy34KxPAFYxh5EDU4/rgL+r4Tf1fARHXh+kDNbKq1vEAgvEIr+KPzwKlGJO5ThGNBuy6Pj0/EVSWa/JLiqQ1KOBLnJN5P3QPdc+WaQDaT/SCeBT9ECehSHfKv5wo2vCsMwpmKtG7qU34tb2MwtsMPoJnDa6Pae3xOB1CKjh6jszjmnojqEv8Zp/ZgWsMkREggUvQFjLoVvaMGQjXgWMiEIjeA90ZyjsiFKuk2Psin41q7q6JyASK5ILh+iAG6FxQUsEXhaNBRC3h51sHut0d1tAtgd1trugZZx86JnihU2xxeES3UDsodgXfqh8kAo8jqzoys0DTuigfFuEQEAi1zdSjSBsSZPO5Xusv/aou5JIZlSzKmupTGQNoLmUM03mhkjwI1IhmH28wtsMPoJnDa6PebgKgdSj5Aqm/CP8sZ4LPGPNZKt3ZbHrBZz2ECSciLwshVICNtVUkLmXsgJ44VMMQXlB5B5FtPJf1E/vF/YK2nkrGMSd1JsMXlE6IU6RNd4VI1tSWZmkVchN5Rxj+Mo21vNSmIle0WUZPgmrlEeSjzzqc/iD9IR7+YW2GH0EzhtdHxLETi9wVOAYGhEpSuHdSTBJ05B4lYTiCRseg8otZj98W6wUM8grbfKCmsAEBNXKTTEJVjYmps9qaZeQpAACA+LmFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFt1h9Aa2MAEyoBw2uj73MLQGyqMQIShYcjQ2/OuOYMTjQIvsQCQUA4bXR97mFg3agHsm0GHCSssjI8J+ZALN+5uXP7QJTkqLHyHhtdH3uYW2GCadEREXGoTTdiCJBUI935M6++3GfyTV0ORsgndmsyATqUMBTTGvTGZw2uj73MLbDDg1yGIBE92I3w6zIhPgzUT8kGceR2m1GCOWA2nw4TOG10fe5hbYYcQyou2yhJy4NW5GTd0LrvjutbMpno6slE9BaeiZmBA4G4oOF5xsn3r1uOgJ4NBkPRI9CNZsfmoxm6I0+Owxg5x/hN2lHOie3ERGk3AprsTjAdPvAEIAEyUz8jBhYpm6XoYoPCcp5OopMAAwGB1+OUwmQdAII+1dsPQ3AYEGTJQaRxNsfvCgoLLZt4QobVTRvQCVivNSKuHT4zUvFOBodb0GFJUtljcBC2DA7ovX7P3MxA/0NyMhfCKfpcZEWC09EMJgMB6CWDolyIDXfHW4pOjdkIiXcNcHkH0Da4Y9zbIiAQECCEXBSAEnpihkPYOgdwgApW2MftxB8mdtyibvckSeD9AJhmlp7dfTG5i0xszRpAAc/jxgkeUmWeqGdMDcy5+kpnsgsO0VIyHui8IqEFlivFu4IGurkcRasET3PETCCUBwRwfsxbLXp50UyTaTxNqjthQY5TzZJj8GpDwCIA0xKHeHYAkPSAyym/dE4ocLsRLNunx5OJ3UNhQmy0FrCKIijZWrn6CMAJAghFxRRFdML07IiHDA3ihRsHKECiBLXoGNE8p2goHESQoMN0k8i7Owwcp/XERAAESSn00dmx0TYpA1r3J2QWBqjcENzYMfBQ7+Ig4Ow1V8bIh+rk0GsQ6k+kXAgRQUATdICPCRn6G6/IJJUwrfAhsBmHJ5QSYjg9BEAEoEEIr3Cexkgg1dghNQZCKLwoe5KG/KRRMhqYNlyLCB+RiCaAgQZc9Zpvoo/tkryKEbp9QACSQAJkp9AA2eqSeg+u7p/UXcPUW6BBEByidSFlJ0vqnoj8Oda9sqE0BSDYBqhHdahfs5efUAr6AzysAp3Cu8T2fJHIxAxBE0VPJIW6YURg8bgmVQgX3cEn6RhEXPkWo4Bo2EU1BK65iD8T0CWEce1UHPkRA/Qp9AS/sJ9Ia2uiauB5EJsG8GKgwdgMj5TY4rGcxBOodUP0AQ+CKPQL0E6YKF3AtDo1Aqed105Xx0RBg9EHWSbw+g5NMGt9EkALMtHbGwIcQD2kWKApPsCWJsTIwZDLjVAAAAAAJD1dQmyQfAkxWMH7JltPNpVPyhuCGBEEEghlNObDO8UKFAbYWlQj0m4gDEECnISW4+YRA/FCOfNORyOZ+hGgKal7vKDCKW2QUziY6eTzyHQoUSDoD+6fYCi3JAuQSBN7MCxhmmECKsnJGyV7mRCGgIr0MiVINz60wcqj8LRXFPyo1VNoZ2UJvBgGqitze2yzWAe5QmBQJP7PQqmUeuOKk8uo5ByiQEAQKoJXQAMghoNwni6J83QgnonsHG0t5qrTGQGJsQJva5qgjToPUNoDlsArGxjgcFBwMKvNO/zIfMXJRDVRIjTYAVCBRjNpYhauZlmPce3qAQEAg2FMoR7rKSc6NDR/VdThhGw0LTIKbwLqO7psBzbJ10JBlBWwtKfy8zacZSTtyl8EfZyAS4FVANjxRT0BQG4M3P0Kx/QmVORg1Ap5h3sg54ovKGnOR3QtiYGhbcj8K4odQixrH8o2IxKFGAUknK/SpzTwFsWsFmnh4ZtIVt+MVtWlyim3FiB0L7qbC4OgU8m21QgTqwDoKS4mTmYZNwZ1DkRJHuDTp3nWA5KMgiqEek03FE3AgceSZD1xgEJBKGibhzqmKjoTIVKFoDkbSxI3y6JphcRrhE9unzCD0ejsz1UEAxbDa66ooSCRJbqjujuyGmAqSotegU5JCxjy8esxOdguE4kjospJ7ITaTUv1tsmOQHYQxUoip46FaHxoyFLmdhlBQfoAUhwndZY6z6JoAo4oFxgp2HXkhBuAC8pjoRi2JvgUXkDBDTyj8FYziKG8cYqNifH9I2fMNf3i/jpYXgSBJiMEATGA+VaTgEAxbywKrFTO6mgwNSySUccqTCma3pLe1YshOpfoTgBNhDmfCFHbBwidBBbpdkXqEDmgi3srueMewTj60lThGo8hYiXJOKgsxA2rsFA9KAwJsCiceYWkhAZ4gW2s/mDWimFNNIEWLCpvgMR5RR0crEqJ7rBgbUQzAlIxCYei4+UEDQ3kW8vZbB6BSNkCqb8J25VHggnkgAghcEIGiCCStuRQJzgMWltipfjdUXuc4CxS82K1Cn2FUNoh3Qc1gStTw/CtSMFbv4X8J4X88v4Zb74RazH5ViGP5VieJI/OCd1KztLUQMdzwEF21cnvmUeBQc1CmphagSXXiLRADlXdOhss+KM114W9OEDXN5Ox5I8SkottIDICCHBHqxQYicBaplzY0QhL1pSwFibG7ZROAU4jGiT4Wnptco1IDra+Xzpvhw02oT4d/QUKg8Kp04PWthDCKbx2rYckVzPBYhBQODE6pkdG4Qg8+SdD2pdOSVG7kwZ5NzHfrwYDWMdD26K8j6ZYl05qUbZajs6JdkSYDEPKIJJxRaBiaNhzfwneZ4C5H73xwmBLNj4KxPAlYhh+1BPMGd12uHZTPeUCLWm1NNEvaDUtOm9MqqRrYekOQTMdojZy58AIgiYDaE9zaDaLD0QhltGzly4yCeSEW4ZJ2a2v4o+muI5UbfscnkygoUZ/QWcQ2chEvcoNk2bKCQIfPIdQjHQvqriESQ0Kf1IFf1F/GnJGSwNicULG6p6p7I4f1Ar/oKbQNMO1DJMpdshdQhy9cD1xYuqU5o3MGG8K2lRFDaFShwTYbD1Q+y2EUIQXWQG5P5EoxoGhsPVPHs5QhCdw2Hcn558GHdnYdeqkqz+R6p3ApmuScgmwz5BEi/rBboCemHjKGJsVtsO6SGaDiSV3n49EZ+QErgv00FeTolZeUPBEQcRPx9CEhwnBnF+upCrt+EIWsQ4w3Wel4JxspHmnwPsEx6j8TiRWJExzCv3kQk2uKqcxFHMBquMj5UMFKDXJX+Me9Et8A1lsd+a00kp5jThAicFqZ9lKQWjRPLT5MDyDdHyNFBEFasy3hwh9FupQoIbEAvCeigYmEMSmcsTErpDNMIatKHQd3QwbgAMPQAqjkMAigyUnBpqhF6bSQ1KaRNEET8XfRvJg3sNUWVrW3gp7ZFAT41dURlpE9RskqmIc5iKiR+gt7Kyfjs1HMDHqrzREya3Vxd6h4SoBJZcL4KbhyWAyk+HNH0FsLCEzCAMKy0o1wOcLOjoicOHJEBhg5/D6VgFWahShfKiPQvgngoeTCgv0jzk6lQ9wtwVQq6AvEDwCCRyDwydd3C6j6j1G917zKR4moMalWAhiid1SHA7ZaVT9KUgWBtvAp1hGDMlXZAEsQQAMSa3jmhkYgcEH2HMUTIc01sXOZGYkL2d0PC2znIjTHbsk9n0aT373CEdn4NSi8o2dXUbhmOMh8mB3QunPZHgN+b2QsXgU/leXD5/PeV/HeURGB8OEwGx2MVaPiAVimLuysJxJLMyO5XaydlONcDC16RAiYCcEzEQZF7dUcAD17B1myWtk3kraCAHp5QZ8WHmTYAABGvKgfsmqAQiwFqOesjCxNMyXaMm9DUHYCYnAWpjJlmdwon8XdgclEyBYGgMVqAgABAAD6Zjln2qbB1RJ5L9TEo+gWVZLO7hN4XMQ+SeSJePcIbPknQ9tpZhfAg/ifhk95lwhpEr7iPxHhC9hdYSitqoEOUHZEciqS7CAt9d1dNt62/Kgfy86um29bB7oieOFTLGeJCzeB8EVqB3QB6QdxWcB4kGEyvkIQ2PDqV3nGvTWBhiyMMOSWAQ5QAclGLwwpZyeaAiwGA4OWy0xcl1wWLlIIwWTK5QViAOATBtIuCHJ7CQ3iAjTBl9O+OP4u6YRuN2znyQBIGIJlYURREwSGoRBHkgHG60IJADByHhVXvxadVl1oEtEyA3vefst0TAdIFRVnD14XsY9VQx3g8fkRgiF6v2UC3Dh5R7cGSkxFhAalPp5JgHkNckNNHS9R7J6FJidyIQhJTJ4CJyxkwBCJhYEQaiCJMAg+okHoQWQVgQAQSQtZusy14GDgTBMqhEgnywGtEJAT7yP4rUAGMS6TmQ/ahLE49WWya2NbOQU3ANZj0KFDknVJCZwqh6drEOA5pnIdVDHGLIggLESQgUg9Xx2BbV5Q7qFEOy9+EGl2A5TzfhbRCyquVKe2e3MnyMnwsA9gMEAdOIc6iJ4GYG0CfIDu6qMEpAgtHmthp9PvVVsNOJ+ISBAJpaa+fCioc5kDgUCAtr7obEMyUIHeflN/FEI5ykipO/NYpHtGYEFe0IJDDQncxFSBjdmfKYHmnjdMeBi4TPgD2ixCrRJcvxlYv55JUU5bTl8NsIKkp9ihMPOgUHL1gZp1ar5Psmo8ZgBlEdA5k9kIaJBUC4OijuURvKGQYt4C0xMdFEsXuIA8lb4IwP0hkWiZ7hvFPq9ljkirEJuCgPCx/Sue/0brVbjT0mCyYXCdhqOZMJwLR/cU/iciEcRamW0b+ImkPN/UlmmKawxPIiJNxmDfNZ1Aac3QqHanoCgMmhhsBgihpq0UeGRCxgdBwopmwChR5ACaBvHNSseJkeY5QKyq0pyRHX1GYFiVlWCn/ACBKnhcBOgWfH92Quf8AyI3qT/ZQvnDqpWcfan86ryABiqUwkhUGMpqGNQc5nwjcGQJmLK8SaDstzq4RJTcE0xCwG7mmggGDdXwggi/ZuhgS1IQ7VTeNRrhnPzSXjAYUFoSH1LIx8S0wZdKUHd1v+MFnrimKxKkVBegYwLEeO11cfBIUZWyZAvqk2xhqXfAdav5kAOAQkJLx4TkF03df4nwgU2v1CCvp4gzimO+GTQNijFlDgRQ2aS5MOQKf+Z7VCu5dnbknULAjrqBwZOQ+oJHhEAQODjcIoDMuOM3BgU3YcyYDNcyNp1SmeDOVnkpRgOr0Sw4xqKlTbWOj8w/BZY5qdNTmi0nZMWAtizUJLS/GncE6kzuncc7PUo781yGZW41LdacNyogGIwESUfAsZhssDogKwwagsHoJEJmVkvyS8eTZBFDWcaqdgGktnNE5imRz7Ga1eO0VLKlXNCaIonB4BySo8IMGtTjHp+6Cubh7EQjgGTgkmgFjY6ppupz/AKoUO1VwfHBYO6hOBOUFvZGS8WKzUWC4o6oZKBIkmKEsHeJg8bwYI2KY4N5IdwNhaE7TEnFj2RuYUVB3B7LJMSrFrVCJJmxBVVGzOyYQA+CNR4kAKhKDwBZGAQiEXmQVCBxd4ToWwtzZC5YeScmPEWqCtdwDSr02PJtbzaG6pnI45PQJhJmgN7oKRBwCbFtdS3WnDYKI7mxwTGeTr8AZE5IAAAAw4mb5IiCyZWCorTDcgtTtNY6AwFnt5rV47dVw3JqRsl6MZoJAXF4dEk97yqxP64CGflaEXAHIChzHhACA4I4PonL1GVac6lCDZmHYR4cIdvAh73G7pnPDPILJ4VJeYgCkv/Z4kwm7anOJ5lmZEiSSSS6MNdoOmmKWhTMxjUbuogLxE6IVjXgxqthhgynaUC/X0k2uq3qnDfKJkAzAYQGpTriBI3kgefRkOG0vPxuQoHrG3BO6juAT0BZ7ua1eO1VcIzxT90vWQUPFMg3s6556qA0GDyO6bxtByI8qj05vw2OhZvTTAvsi1AxCuvIn48Gom3GaJt/VE4lYeZb67q8bb0UePHzqS8xypNzRVxFVALC++iKNHh41eNtylw8BqExg4aD9EAByBFR6c2W21WzU4bNRTmxZGOyHoQ4jhnep+ILPnLgoo6Y9U9vfzWrx2Cpb+8rNVuFR7MRkBYMEo7ILoJjfQoNIFJH79G1U45b7R7DjkYEySiJJnY6pKKAxTtB5VnxoMZzRh8XygogkyACzmggbv8PNMBEWYhRpOJF6gUDphzAiRSUt8Db6RPvFOG9UWzvJykJehNbm4Z/q+HEIEnIm80CjrWZIHwM1q8d4qWZ6lsFPbEDbowDgqIY5yBi+EAUBQKzXHjuFOG+UW719THnYqYuSdBNyCWqn8TgQBgLExPiluowTORNAeoqZoWMkLEYJF51KCMBoDekgAxAIoU5uqB3UIGTMYHUJ0KwOgUfgSE5iuQBEBBiCCt5cOGdopw32iGLU9UXT9Ae4s4bZV8I+aKFm+Ud6a5LT8HNavEG3sVn2pb1T3IBEAEoEEIkLMCQVgAg+BsFOGxUXWaqynjasGR7KSZ3Cid4eQDigYKR+AQsEQvG8PdseDIKHq+m6t6HbwCCg263twWwwWzU4bLQgi3WYRQNsfRBsYfDAIWxYCwKnwiDVchifhZrV47pVG+0iW+U93AxMDG69RNAdmzI8N+pw3qnDW4u4EuFpWIjNB4WSEUEiMH8+aqWgtE4n4G4VKk7JLL9Cm7pLO+G50IYtyDhXmfo2OrhnfgKVEB31yOpNclvw81q+nwGx1IYm0HugBCLTVOiEksiVvVOG8UW6xWzvcIMMoHB8K3CpUnZJbpQtgoFmXDa6OBlC9BtFXDNa/vxTTJ/kLRTu4fEzWr6CZ1Ldals7nuyd01ki2KnDYKLYKFb5VwgPfUvuf4W4VKk7JLNaCNwU0kzzhu9C3e5Y0dk9BsUwQdXDcaveFYDcGQRSQiOKV5/Bz8su6TEO6/Mr1vvUYnpBiId+OarOa6uoNmWxue7J3TWSLfKcNwomg1EjPavCC70FGPY/wtwqVJ2SWY4bBnXDaKFP7G9MDaKuG11e9GN6Aenugwm1RTASPYE0xOFAeSigqB6JLLXx7I5zWW2VLKtfdk7prJOOW1U9ECae3MhfbwfC3CpUnZLhNniMmeG0UIItC0RbC0eoTd6+60MQDE5COqJEWk+2ND83lvJbhnNVdl9r3NpcFttS3CpblX3ZO6ayRbHVwydZehwpsB5uOUW+g+FuFSpOySML4HlWfoynC8Q2RDG2iRwX9j0bjThvtfdeylwjfaPtGwC8xgclVDT7OHL32V6Djcttlfdk7prJFt9XDKVtLy2urhu9S3yj4W4VKk7JLbaFvbim4cN9oWWI6vR9RqKHuUHgPNW8p+0sEH5iwGXGqAIAAEgB8DL9C2mq3Gi2O/3ZO6ayRbrVwyRbG8trpwuENmQOK8yfC3CpUnZJb3QttcUzhttCeuyZJttXozngYMzDqF7kW9wfHL2GPhFijSqh9vNzT8IqyNHQEAAEOEeHt8v92TumskW0VcMuFnenGO0VLcK/C3CpUnZJbrRbO4jLhtFCDp7npGFRBlxmhtORYBDkYTyHt2qmRebM0dMkOSfXaxm/wBDbowDAfDaQDHKVxRnQj8nlAEnI9j70EndNZImgmx3DILYKfGzJbcKlSdklvtFuLuO4UIXQm20i4BSg5DALo+xo89FialII2HRjAe48qMDoJZ6evE0t1/h8UJoPiBZpjTgb+KYpkfdpO6ayRb7Vwyy2+gU/dLhuNFkvwtwqVJ2S4Hy/ThbIxZbVQge40yNt+RU+3vOqj4zcIm9ULoGJUG3RTgG4Jjdo3mzl7hnhybGL+plXg3Uup8d4GUbF4V4OYNSZZGO+TO7dWMjoEGzA+VDd4IyT/wArAHsSd01ki22rhIW73LdKjhnS3Fx+FuFSpOyXDW0U4Z5w2HraaBsCV3VR8XzPMm4BPUELOoeCMAJA8hNkWxLfB7kg87yDoqTkcn0x3PQK3TBAAAAGHyH0bxG6rl1mEgkywGcKNRPJGU1U/wDMdUECSFjPMeEcO0EpoxYA1BNDEQbPVNMS3ISfpOh6ZO6ayRbBVwEk1YiSQeLC5nq+FuFSpOySfiMQ5dkBInSMBNORHLDztTiUyXQkBIL2uCm+bUTAZcuAmaIkwA2Cp2FGgX5ZQQAmxNpUCBKAYWAe5FRgnU5A+lxGK3EULGOwLPlMHTRS7BuQUbzPIi5lTwhvtxeaFUiaE1rByknjfc2KNFvGw5DNNBHxvhDY0gBnxk7prJFuFXqMw2l4W6VfC3CpUnZJb1VLaNpnQmDrcAeaEBmiUrmmgDmGHgLEdghOQv1JW06B7txTjbUv6G9EBjPA0br0BSKwEvdkd7kB39B7hbC0png5g+YBGNiAp4i1QW7wwCngMwBY4CoOoYwR5ejEZQiMDYgxXlHCqMQBIweR7FS7AjZvCTumskW1VKZ4wPURjgZfoWe9jTV+b0Rfq93ZCaId1G38kAJigXIsYwEqSd9YSm9maF3oYCA2lw3CpUnZJADnAiwUITbVSj6D3dFg8sDyCQzRgyaGZMM6bTr4Ijrsb0HcoBqHDEIuIJwmDu3NSHvND4aoe/oeGCiA59nX50zYwFBjTcjyPlO8NIxBFAHJsj5QMAOyN49GAIcedVGYG05FDTBEXwv+Ck7prJExguSNis8eG63LZ3OBOLjJ6dGIqzxIORZAtrRyRkg8ZOpTq3m0t0V3suwWbtGpTMbSxM4PA+Cg7GSk2CLwqG1M7o4cfOFflQoTKMGcI9QoflmRdiHtQjZ4AdU+lou54Rs9zF7lAANoh1t5IkDBZsOkzzVElPIYCxMrJbKJwCiqF8CF2A9ADjPZYJoLSoTAD6DogAGBTrerbqkckYx1MMQmEAV6es0wgOt1KECvVDgKWcQIDEzphsfym8WhBQ8VkiJDbAAmHjk6dihzG4+9FSdwEwN0WxucSttqRmPpsgnQB26gp9BJcHuV5/EUGBirXRPJMRPTZ1TG4q86B6RAw9h8elg7qEJ2dD/1NU+kNuXdW/zJiDkp4YtGZQ6lXOGAXhOeC15R5OzjyRpG28Cz4VMSaOLjp2IPk6fRs3CQlJy3RFuqj+EggYC0SaaKsHqExAgbR/bJFQgDE7EjEnpWIAsUKgwkHIyUHIjQZRkSpnm5hPtpKEQ2J1AdlCIK02wkt9dlASqEEgKARBggEh5q/OLzJqJDXDymjfmWpk6ttsfcEclj9E7Dl06lCiG1MLtkn9c0DojcLog6yTWIGIeqGAjjY5nxL6Rnwsj+PdCJYIFw+mcCVTEN1CKfSymzqnVhVTkYogkQQxTIBSQaUkcLmBHRkJttoIIarf0smIO5CLkseCULKLwdl/ZeF/feFhsMR1kmEtH9yzl7OV5BFem7JDeuHdkBC/GMghhF4us04tRsNHQICCBJPAiWERcCRPkm845vhAAAABgPjRHGSpMpwfLym1wHmmeWv1WbIihgGA2J9e7o8U7N95JJ8cWoEM9YhwzvoJsbruq70E7IDnihQFXj+kAWnCXNtd0VIYH6ROmFTQuQey2KGCzcQqZWehFFupBqTUQ+ItFk2up1EgFY2SSlS00F3ygIS5LDdClRmCLRI7omvjkEbfqs2W1UHpyTsp+j9iCPnY8VLdstRJgLvwRseeENkDEV/HL+ZVpOAQCauUmQxEiUa8d1MRgallKY9W+0+UBsSS2OmelCi8g01iRQJQLC0fU5stqoPk77T5QEdgfcJxlwbFLOzon62ATMW93X6l484BWgkJme6AD1bY8fIPuSD2mp4C6dAGhIjI/IYLMC6gKIrxTEIEoFxaEzBDcJYithwYPOH1EIKbpEI7IsBF4KAQ9aU1CI7Jpf6IBiMRP4gMGLaWc0adCDkTiUQKrARKHzdlj5D8lh7HqCfxROllEjtwIAgRRpzTYYK+svaoQycEiCDP6g/GIIgE9iVc/hESWD+ogcRSIxTCCIbHVNDWJ1WKdFtxQ+ESRL3AGIABaShZeGo/JO5VYdnRAy9ZgZ5QBIAAkmxA501wiwHlMlBtq53yngrR5xGhTgGMPAx1fiYkdKA2xQChpLFbYfVWJ2cFvokncCpu6pyhQbEyRBIghiFf4xpTs4+9TNsLEPmt5K3QSsYwFf1U/nkMMmeyN1B7J2FFYycypngRDTlKl1cG83bMzRDBlo3zPhABsov8xmgQQPKeTp/wAwfGP4J4kQAQYEFNnMcQtbQQBhtwJ62P1o5sISpSZ1InLkV4IPOnyU1bi0IlAAu86mHI8i3wX90K3wwHdTzCnZaoxBemA8lN+r42Te91G/z4rxx4EMo1DCR6C3p4KPBdtaoKRvGf5pk0MGMju9Py4eXQ9GayZWEI0ggsUdzCh75+vuf5ltTxcLUNWQeVWXZ6ZkKA2lUIZkAav+3JqpCVmDx/mBauUDFApdCgsW9QiIggcEU9Ils0CrJImdIPlNMgyPbtagQAILj/LsTgchLLRRJiMe05ePUOEzEDghN+Mw7A4I0LFO2sEP25C24R7ICEkAC0oeLsnQ/wAZCFA4iwoDZDt3t88kcsEg4I9cDVCIYXdDpJGmoOhQ5YPaggCICDIg+sVnAgZaKJ/riKh4G9Czmwk2h/xl0ZQ5DuiGYBifbDx7BgimAVaDsWBtRuQxCQ6WJ8I0GtrvJAEQEGRHq0RgOdkHtBGYjJDHuAndW5MfIf4uCYIpnOzkGzwEIgsJ2obR7LapiRDAKdAsIexRe2jBw6FNJ1pEHRBxKXm6J+jWQQTtAlCKoBbE6A7mEKMNcX/D/FzIBcNzQmbp3BMq/tshlllgnva1W6oyLhSPomo7EjKcpELGMm80ZmuMIMCyHABcyhqEOkjVlN9CrK5kgP380kARKOMYuAiMsXVVwwoixF37I2xagFZ9RBGPC3MVJT4vQxHu3ZUCU5kG1J3RT3GB6GUpnsCAuHEV92AmhBFW6t16s0y0Hl1Vnx7kCEY8k5k9X9slDRtQ5mi25blGTWN6s5yCmBuRMLTaXFl4TcXZltCOSZyLY30ghArEtCe6tqBdiFS8HaKPhgMAEoEEJ5maGd+5dsO9kJp8wht0ciB+IUiWAtwBNQHxHzsR6cESTkphOx2qIwzOVxKXRGGSeDlzw1YJCHZ3mODQDsrjRljWFwCBxyMRvknJnB49yIn0TkR+75IYPyBHBEQciUPYobKFLMRZ9HmlmVQiCCFmgdzCegYfCvF3xGmJoZXxfdsxRDHnWRfcgDQ4EfCK4gat8Iwc/QXBGSsDP5pvW4iFzQLXMuoXoiKICIlQQbvmSgAcEVHqUAAAAAWegBgAihCDF+WD8kE+4bUcxFAYElJCQKWwoGSHZXR8a1N1Ypeh44+QFCoZhMH+R9GLK8MzqETnGPJDuxQ2jY19z4gRmMf0vvT2wAZaPBvQs5sLM6H4NgHax1RsERAk9p4uxc5cFOrpjUgOCSj+03ygWaTO6otsNBq5hxCHbOgLmMU8CXIviHf6R0vyNpVBVAYh/hRax0O/kfiPEsNCGRqEZiMkMe4Cc5bAxHkfAPCDbV883Tqg5uNoxhxl5H99cjY0pFBRBRPZzTEC9rsZeEHHL90h3TFQO8hD4ahBS6aztUMIsVDWjknkbniHZClmNEBWiamaYDicLDmi1IDM5KMUaG8wGv0s4YYFfYbP6BMMPsHeQgk5SJ8Iet3IkhhB9xMLtgpGYpwLQienwG62LPbeuR3IWkSTcEsgAx5PCEq3nwZ0RImYwKigGsD2eE6sot8aOMeo16CzEMZMrDG0++KCDegHd4VXXMicTbwx24nhVH1VzmFMUSm7ABDQEYsm676cg6ESe8IkEHP+AUGHo+hHt8AWzOXBBA4NPE31KHDZ1n5HT4TAYRtEUYDcsC6ixDNzqTYC48wKDlKgAEKDO4u9a9MiADEA4qazEFyXOgs5SoBAACAWU9hP7o0LtQYivIKdC4kPUooM1UUYhg0QXC1TSQ+pgWWUvMYGxPrTHy+Uw0JEcvCGi+fkQEACCCDT3CeOSjFuQWkaVDdqDmmjZu+XxN9oTy8GjVEi6p3w8J+LxWiyTR5i9C8EHA3gQFIeHmX9EiaZ8fMgcHvDwIscoXQqG1Hkmhwc1D3PhH5iYRcTJbO59YyRMsIA80VItQWexT9+Jgh1KEN22FNoDqn5+zKAKAczQIzMZoYdgExy3AifA+LvtC3GvEgERCz9kjjkHMNEUeHDzqO8Gn7KwHPyqUHwdybuSYUhx3e5bO59didlIoSCr+2afjXEboUGAeKoHQwXav6MpAo2oFGpQJMPH0G0Tj+t9ycdIeYN5NyFmAmSZVPwzQBqTI+QAadks9y7snLbJ8WF5Lca+9u9yF/YFhoqGX8EjIqRfm1oI4W50fXE1KgcJ3Y39qpbYdfEsnxBtsygyXr09IA3mHygLw4AfAfsDi9E6B7hM0cIGVN/ZPgA0HtToNV70bjX3t3u9DsUIABiwbdFYIaGdkbg1wJarKKPFQsEUNmkmw+ofqkzZNZFRyMAOSTJDDckE7goNVbyKSfEIcJmAGAHvOgAbTICFFxQ/YeU7AtuuSJJEkuT6GZlNRuqybjs6bsDL4InlQAIAESy3Gvvbvcg2xqcbK35fddafDqgZJIu9rpzFoDekgikGoKNBuqtzR4AVaV3QptBxY6pIAiAgyIP02wxQwBmSJAkTC1ePhQv2gZX+Hun4wBEknl/k+vwixIPvGat4sZerNmaYDtkeCb3SvbDKeXUQ9G+0Lca+9u9y2dz0XIMeUZNSLSII8Eh0cZhOJAhtdE0ejKYGPpBCOvuXJN75RccxNCpWkV/pNhigIBwNaLNShgM3MHmfcsUKQ7Bg528k4A5CEHLjT1yAgxKl7LU+E2kAssw+xvtC3Gvvbvctnc9i4UDieKuv7qCPXDpP0vPBaxxAnyAfDvF30bk4iCYVU7khSZYU9xnwEHisIIgdGgWeK1MjJ9qduDoFobMRQ0sTGy+UDiOQGHtb7Qtxr7273LZ3PbGgC2LHnVAygPkYizhbEkJgq1L+B32M7VFFJMIg2rR9cQNtCxe8ESk8zoE8G+bfGmE8EZ41AbAKm+9EA0ZG3Bdfse5UEACByeiWTca+9u9yF0S02cuIe4QCCCHQNswH8BUxFaRJYiAJq1jqywkeyBHmi5RQIAEFx9Y+QDYSpeRAkUJDTgN0am9SQmGbUh01T1OQQ0IcYJgBZ7hmIRhYXRfoilQchyUZwFk945YQBuY/nCUYbGN6PCAKFYWj3BiAGF1sRpggxJaWBaU0JCBcPbCiK3xRkFTqsCp6rtNPqjOwJVWBGXd0fCAN0KBdLHg05csDc8EUQAcJVzDJvcO1rYrIZqMswPaSohWDY2gA8hJfraBBWMAEjAq+HuFF3GQEUgZFwIbqEgsFopHRFAkkL5myIXyB3GeevuDKADEFQogN5FCeHLvlBCwvDM6hD5jzEgqrCTCPP7dPqiGMFup+BqnF5FjyR34iChgwFzwQtBeDSMMm9wrWhHVmM1D6I4ewoOw6dHlVOWBEMd96nJGAgoHZzGaBgVBB8pvj6Pc0FcDUn9BIByQAg3LSD9EFYyxvVPzDZ/iLpjiOSiVpALNoEyLkB2ARRBOmmBfmiC8jDE89PcOmAHJKjBAbzKvS7rvwASCnLDFHKfVPWl2JaCOmCBwR9S+1kYPBAhmA5V5ZMiwJzABQ0ESRBUlIhixI9NE9RygFqR2wE4It9wrVBT4DBejQyIgwJJkYMHg60AQVMngEkfuSQLOCdCSDa6J5K4czSIAkQagrIgVc26qmBxRqziIIBJNgCsN2FpmhzQWDuqDwhZ7csk1MNk7or3lWOVinehGGDdegrhWFg9waoiYXQxOiCEF5cFlvd6AwAABgBwAYDghiFd5GFifpMB/KWTfUGGnAgHLgZGSZEwNFMojKtZSHZA1OLcio0rLzuN6nmZOjguuRqCt9wIAmJMA5ooRNwGWicGBb1JJkxWkyZ+TPvTBhBTwoxBG0/qTuiXZPRANrLGuS7IHAGpd4UYBm21QIkFAJnwqPUdCo+hqDc5BEgW4gS9wkASSwQVhYA/oxUtIa0lDRtEXtBcPQLYmijEFgEPqCMRDxBhwgcEZ6C0oRBtZ0WOqnGkBAKPCKWS9nVBURQfcCo0xRIjqjuqyIAliCFgSjn8ITUHBXB90kSYM4J6oNHcbV0bll3BB50+StIxQZIi3u8IHMRqWF4BBvGw/ZGHutgGi2uOKAR1YN7oQgitX6mQTk4bSeJtUVMXLFKaEJiidwoPSA8coVzwWf/UG9U4GEBAA4ngACCAQZgpxAZXXkRpHMA5O/Xg58vdYeESuRQjnzV6LgYHEIzgU1P3eUDAMO3yD9BybZOnfYxWp8IPdP1AtHhWsZr4IVk8B6RksAn9TyHbhnX1BvVOGV68TvhIbajoiQQwKTEx58AEBAINhRcnGxSPwb0boPZ0ZBObIoiGIW+QUygDeCabieFNj2bAP8i+nQEFsQpBqko8HYHIeU5CKsdU80fmEiSSaDhkokDy2Bmga75eoF0ZyWIjXGGfIogiYWdfUG9U4ZZ6DHButop9DtZ2ojv09N1OEH4N5OOhUdB0i99U+wAonUIgkQQxClu0E3RdOMHZkG6z+SOzCPBZ0v2dMzPAdSmtNEZGgoESEH1yE4oHSiaLYkpFuqYTw+3juKIAxQv5MnAdRaurEtO1R0USZJTLG7St1TEQxSckaBPRagwbFD9RinUBbAFPGH2w8omYaRH6iT8kBAZcDKCUdvzTAOgtGRDaQgVHGcCmdSgZhIftL0HUCCwIzr6g3qnDb3PQABCJc2Y7p8TA4AvEfPsg2whQ0+KPkknbkEeCyqZ8lkyfdlOlvSWaiBASYCDQ8CJORBqEBSHgaYl1SlciJE0+uTltzrNAPFn5ulHo/EwqO1E7ovDMROiFbBmFt9MGUySoF+vFrATIjgBGAN8j52ckEH/ADiAM38/QEAHLUe6CxK/5aZnQ8yGtfhjq6Nc04OaJ7IjbG6FNJeoZoO6CD5mPDTOvqDeqcNtc9AWiITq3dCNGDdcYHL2ScRTIyOMaUGuShBi480Q/OB8FJOV+l/KKbc/8ASku0AI8rMp3ACmOLBZhBMblWnRfw1/ZPlbw8OSLmiUzwSitLo9l1CGdhorTOxRx9PgUkMUQETifYzrVbBXhpnX1BvVOBQr3oBfHIEgggshAINot12plBPuLeXpDkbWLuaed5zYr5qPqFXocqRJUXZ0RnD4JpFsHuh+WRoLbAPdC7jYlD4dhayIllF6OskIjuRWKMAxWL5zTYLmPWgcwBwRwfcGxDKDaKhpDC0lC2892R59rcqrK9eGmdfUG9U9TDZKIRqRLJ3E2zYUVi6iKbgMbyzkgYJKjjpZmgcA0yTrRR+5NxPzs5IFL2AByVCme5gFz4T/CAIAAEgB7LgS6YjMCcjDxh1RCl2R6gnKcPcxD5JhNIsT0j29pzgOIWfKK6LherEgyMhd7eyVWWa8NM6+oN6p6rGxVK4guo++AoXWCDhV39QzRPh4/QE7kNLXRNSKHnkkQdHypMLHUH3j8YkwCPvbi28I6GMnkcDahAxsiL+QXIFs3BJ+uCKALqbgiUk82kTUwHgqPc2O5bG5w0zr6g3qnDfK+htlXCekjKmAdkMjaqImJyFMJ3oGutRE+A+CJGeVbwNimmZCErqCnQkvzgmCgMYgU6nPoWZj92W2alSs6N0Mjj3aDyVmsnoQ4Yjidh9Mfd325bO5w0zr6g3qnDaqj0b7Vxzl+iEogHSwuLe3EDA3OifYn8IH8drQiUmJDThnGxUHmfdJg4p2YLqjcZpwcAFO/IeAIE1uT9RE1GI9lIe9gcDaDhpnX1BvVOGww9G+1cN+ossRwVAOVZ+gWHTXLM9Xw97cEU+aYIwVntqWKJcoCEgiBMgIyCkxDB5rK/fEMjxsGmdfUG9U9Wt9q4bpQtnc4aZwiHZRLkAzfD3F3DRuqy601JZgrOhDAXFI7n4WA937ym4uBpnX1BvVPUHfauG3ULe3FnOGgbDUs5r/G2Nh3rlmdJRb2PCzfave5QOJxpnX1BvVOG009A3gDNwPpoZ+jMcMo3GqPc2vh50tpqicu10DXhMgjMywCKj28HDTfave3e5bpUcNM6+oN6p6ptwq4ZHgIGa0ELErpJnSJ93H4vrtgqTwqc1sMVFvoFvby32r3tvoFP3S4aZ19Qb1Tg4TInMejcKvQsoN95AtwoEDIF8Ptkqt9qUZdzkLGqddbBQrfKFtLy32r3tkoFI2S4aZ19OC7ADklAIwAGiAhyd+AICwIt9G0VcM5ocFERtoBTd0kDYPQt9h8M9rmszrIn38XEAQDIbAW0vLbave3KnHQ01UUhpdWLPFb9Kz0SBM6BELgTYmJqU1WC4vKKVmYuXB0j89Db8doq4E5L9DhgJ8Qt9goMbQRuOgMvht4qWc10Tk3Px0gbjVbC8ttq97OtFuNEIscPAOEOyacmowBaBqogbgMCCohtBtZqY+iJE9g5nREVyDIaBAygjL8AQmyMAwCfANLL55umnyQIa5zsSY4bHVwJxeNHFg7YYcJs8+Gb5VwSiv8AUWQ45hbYXlttXvA5ErFAzPVCsscYQQ6SSwFSVKGA7VQuFuEQpOkxSFHekoFyYaKY+gFjGciLy5YxUK0Zy5128eDk4kNi0JpJAIEwU9BJ5jzemSAReW5fZoARAQYggoXFubgTqpGg4UNrrwyLX+iR7lHw92qQsLzMpm8hYd85uBDJVsLy22r3BUFalPYLv5oCNtmkBUmxCrpNZHC5ONkHDa3ji99kBM6hY4oxAap97gi02h9BFLNhNB36JuAZ3Wg5oAgABAAD0Gch8O0bcE+2RhMXi9CDZ5Q+DcofnXMTkojGkiVhUcDc1bQLcqJsVXB210UhvB8PcKln+pEiEzK5AHiorYXlttXtlmQLAeueycMshZgCi7nMRHaaF0JRcbr2jckLYiZnnKCYAegXgPxDmikuIG0gg6AEYBZa+cAhJYC1GvcnIuFiEUDZ3LL0ggBMBAhBAJJiflF6FIBWEce7UTIKadsDNuqNFvo9qHTQWE5Gsc45QRimGmOy2ypGCIWCQLjg3dPh7/UoT3tTwaG5nBRs7y3l5bXV7LBULxXKTmiS36hQsYaSGJsULSL7cLShIUgWpQXIchZmkN6FL8WZ3+qWCUUQPbqooMDByPzkaGYIN7QTBaJZAdYLAeoBgAgzBUAK8h25IAJhQiOItZ2DwgcKgdXonNAysIcAEAAvgcwTzUUJMHI9kG9etuofh7LUo3Qu/Df6OEDdKltry2ur13UpOWAXXFHxGaJeEkMQmo6a9HjRGYTsKA1tCnTGyYYARF3UCOF3QyYOpvPrc/vReFthndvnUwNJTnRYuQhHTghx7B0YXCFzVRhSoIcxYq/OdA4hESFMoYKR6oP3TWiTDBzDzA6p4C3LEGrLfKpCV8mzz+HvVUeDPvw3GhHDuozmutteW11egqAAEySgZDb0ZK9mw1UWnfEjhDwjTk2OFnNAi34F80P75ueaqf1LSJDEqrkwoAQAAIAD2GrZkC8qlRIc3zmvSZjaacBkEuCbSWTezYo0aUZAtHCpmQE2ZFYlAERGYCBJAgsQiCsKSNsOaubiKZ2Z/EQkWoRh0TICqRlugx94hFVoyeQQdjqkoYM8xFGeWkeG+UKSx5uE1Ef7IeiSAAhFW+4oRrCFSFAWB2/u6eCL1HtS2QMTYo2YEz8g2BOkgH8mxOwI9vRJNs1rWDmjTjwRzm0QcOkFh7UQhqcUT2U81lDhkABBBBtHzAdxnJTlQYPSeeDIDl6DkUx7LpqHqGVqAACAZCOCZbmPC+ajaMdpPwU/kEa/2RYrIQeoxTmLQGRMMgPwBQAAdUifdAorcAClptEE9CgRMTgjUw6ojmNBzibkKdLeks8f7sgoUBjkPK5Ozzuuf4JGWH4DqidoP+YmWgYuHBuFCOFsZDytUsfhmINQnp1oDwQxj8QLo1mfRG+WgDqhgCNU5kEZveD+SgruZkJEgGuJ+gd2TNULc6ofGBIB7Z6w4EG5CPcLcWngdWSMW12U+Yc0ZSneyiAIJAsHCMZYeKBETZGGU+wiAL1ey+qg6gEcZ5A8CimEAIqBHVk8rhEHV2Tqs2ecHvh4TgXAtNE0/nUaVqMSCJc2eybbEorb9YqJCDFOSaDtUi6aDNp3wQAAAACwcH735tQwU4EFyULwIgDZYn3ScBGbdUMsPHAzcEIxwFQuZAJ72JV08tN43RAEgAHJTTAUWZphImgvTUeWroFgYNe6B+PEo/3JF6C3EFYAidEMHJCuLC0M09UDHypm4D+UflPRbrpt5TQu3jSpQ9QRcNNaVP6Z8kzIaQEYbMNBZUkEVCanbJrNrUARAQZEH1hcQCAHN+yjFsZwhpbGJkdMQIxvJA8+i7OAOp4NfGnPCWAsyK81KRa9wpMLwR0RVrhBuIDJYo5SwCAzBvZYt1dlet9yvm25HsvxIznLKNZBWduIly5moGS34GRgyOBIkbDyKKiIYlYU+pQRJZyZBxG0BqdT4ipyursEfAP2VgZtAn9vIiHkUPDJ3M6C6p2Gmw0ZIE/jJrEOYGJ0zVjT3bvKEV2lgW2kcoAOCPkxaHJGyxkANl5qeWvAlpk0HyNFIwRo8k9lJXKMdAQdvJHgVqeWKxRmQHgHpr9YR8AjR5YGTcj05tmVjXcIeGFFjCI6uoJxB0h/aAAYAQneI1Sky2JIzEQbj3Uiwxq+Ha5E8sEHjj8+D8B4QEypMMZ51Licx1UH4lMWd1GzsExH4PBhgAYFTPNzzU4bWPb4WEJj/dEDkrZcE5RP1WgR1hjjhgCLGXYmpTA26i2yG2AGIKIck2MJjJk45zvwsy+TeGAYCA0Q2JiU6t24SkCBaawoMgBTCEMYDactcaqdXYCdjMEpcK7mn/5mTgqY01mFqqiZ0RiLOApqzHuX3Ig8nNomJnM+3TrRWIIKJwK6BfoiPyGACZ8cBSJOx8dtBBGmhU+oMUeOXBr1pjcHNHKLC3GgfgQlG+PMyCc3HbTxNqeMtDZiKgjrh0R3REQAIklXLi/QwqqN8OLZiDRvIP8AExTjyh3+SRktL4v6NbyA4qakeCBrCQQOyBc3/DgbGAMIP6UORMqIxCChdJkUbgipG7tR8iyCC3zRDdbwAEiDB+Uw5UAJkp+FgMDsa6fHDI3WQjDDEFiFFhyEV4gcwp9XPmhaseeITimDzRse4QhuZGChLOHq8IOTEtw+JtQYTrF0bmXfHx1QWekBHgwUSTJFIgAwt4KO6Mbk8oHEZg48+yJQDNfJDFbGOqBXueRPoJABCMIY779gkweWiIQJkAoYlNECABBccBJDJvLeaEAaZGAgOR2QDaAHM/nDGKog/UodLOEYkVASBgXLvlQ6gyzd08peBFCjrwNIGsqxA9uqeJDnInlp7JOIpkZByICx1ST0fN5JPbFkoYCxG5miUOooi5rYQ6oCo+HAvzZwBFASAwAxv+Cb+8gIeRU+yiTMqm/0CDGLxGJ/E5+8D+fJIcRD84gdB1Qg+m2ie3pLHRhu4Fqhfg1GAU9pmD+ZYnhAB4MOEGoNT3TVQQQz5DEhYTB80SQSSU5kij0ZTAxTcAQt8gqGiakT7prBlxRk6Y3ug36fHb8QMeP9IJ42C8/gngMYAImJAI3ReQzCx19JUEALSU4R1D7U4A5U2905Ag45zXPokmJf0DqmfYhWJqgFvokgCAABYOBIAJJZMDAIbEeSJTDJ5XALEAJ24IfyF6HbOHpLaBotCA0UXiL5BAaH5Ls8IzQ3RR3S4RUWhN7AJ6kaQ5taEhwNqvhYhdLaB7FHGIAEQ0g7umv5QHlZBa8QGRXLweT6RxkOhTwRlBen2AotyRBIghimxlvW6LdsYMjSBsSZa/DopKcfcmTk0fg8z4kMhsh34NGhyFDgn0MmLquVCk9vmBMyK8VD3hQX6T8JVLqV3ckLNbgE1BE5r3B8JhO4miAIAAFg4kgCSWCxBNhzQieQzmqr911BUOQZOOmO/qA2kksFrdVYO56VPRBOaKDZ8mYRDphBlXkTVaIWtnPXH1wewsII7vTiW6Bh5W8kdjICBBCMchAZkOyaNDkKINfZPSF6QlRsEVTjKSN6F2zKQfcQOiAluwaU4c9xwaoBWCma2pqjFPBUhbSwoGcwZ3VoGBeFboJfwHhfzK/hl/OL+bRsd3BfoqsExMonOid1GqexibeED8MCMEtnIBAAEmgUpOoJlOBCqATqx4qLGbiATO6VDvQ8ECwPTQDFsnrfAW6IwQ8fzU7TWsgMSmcSsQYm1SgQCYeprKnJQmwYdMCIRgJgNlfP5dprEIjWWQUJvCaZg2TCa64+sxrFEuCmjt5oZADhDET3RSZFzNP8lASKaAqu7p/EDAZTdUkDmKRH9hyi1Ip0Yc+hZmb3WYMTsi9eO6Bmsf2gHe4s7IG2wU3/AMK80ImbAK/m1cKAloYl4QOYjUsAwBVimDu6K+J6Sy0jsihZAB5n8PAgQwAvzEEwyY6kPYe10Np6sUIGYY5J8oKMepRaTZuimwg108pg5RlB4skyHrDdGclgTxid5pFthc7mxAAAAGHzIcxBpz4DAugrLyQIAEEEG302+2wf1lHQE8ptufButmFwPFHyKQQREE/1Cd6GaNrwwuqfKqlCbBTUbqE1A1UWplAaADWYJvGq98VkUGZKgYTgFbQroHdUPc9fQ+P4sA6ebgd8sngbVGDJ8BNtsiXJJIiAuptzmhQc1H3PhNxDf6B9kEe1G3BT/SfO+8jsG48pswqosMAIK4wOR+a6iY8hn2TuY6STB1PMSslGyDVGO6xCVsAtxD0N4X6cNk80x2JFo/dEaaAgCZ2AJ3tZ2BYAoAYYuxzwAYAINhTptTkiS9M1AJ3bK+dlA79OFeaImQUQdD70wgRbBOSkDC/8V1RwnQrNStSnzUCBD34T+8xHkch7pqnegfvB5fyR7I8xE6fOYvgsqQ7undsNhG6IAkAA5U+oNA6lNJH0Ee+ai52hOhHNBIziOvtiYFmWWKxYJpk3BFRjPA0Lr0QLHFkoJ2Ki8+ch/mMIYEPmWQJSMBj/AAUBy0UARmmD+6k9EJIUACwBHiLNyQOY5EcFQFBc4/joGcOHNNdsoJoE4bwj0r8VNGo3WwGvrmEdJIGYNPULUnNXQpnGxEJ4Z7jGoWQlaCiXVQKRQInIg1Cye0pXzCKlpcQD2U4DZWL+PV4peovUGyWNJVQOHjU35EFNVcgtNUyOVgB3BMFBc0QwGILFEKwwAEk1civJNZgrT5JIG2EPuqEqBMTgFTUy5QSlrA5KP2ogI41eMBGyAqNUsiHb5kJmQch5dPDS5Afp4szcs8i1FzxewimnDbAolyQkQCZ4AlamNMgEpE2ogTBph14BEgACAMPe1dxTomqJK9hAqRYJQyBwvwiaSxPgj+In82nEDj+1/DeV/Mq0Gw/CAMUhMBiJb7F5kGkdgxPhYLL1fxxh2wBCXmcci965JwTE4C1DWdJmPIIln+I5RcM3SPAeUyadrHEPov1zo909m8Pf5hDfkCqyZkk+g5GIGIITurZgc+VnJBD4TATnoHNBxuMEuyiSTcPPgDBoDL5rNezoXlM1pej+eLDaBdQFeYdCB++2SACSWTvtdOSf6xDVRMZsSOKakNY7ObIKOfE8qeocX205RH8s/j0DhDVsqHsWuKFSIIhUxgJJzIVkzyogrDdP6h4cDcdBj8tmtD0bym6x3QPPGGk1mQoRLrP89gBiAATJKfd6soJ8ALDOeifwbWS3QIKqHLLFVFlqEtUHDLZT49hg1S5J6kA5fLvm6yCc6QUs9nEL4g5p6sQ/vIuSN1QmicRTAyOBlUM6FBAMSHum0OMcZKBF38L479AHq3hG7rAsLD2QqcLRxwkGYMeivjz0I9BACSAFpKf4gWr8k5AtYSAp+AGrjNG3uB9OJl6jbQwnIHlNlRTh0HdB7iQWA9onug5IWqAGXywnXB1BX8gye7clQJT0eQDoUaJoSOp7BQbkmEEETBCagFFgm6IDtC5lYE7UCpkeLoVJ3hOpNcfpH4ODWZvHH+QNIbuAzVn3Gx5I1BAAae13ZH+eM8kA6teKfw+kLNNGnK1Kl3suwUZxmgmoIjFe9PhGgDXNEkPhAkA93ALcqGJeHyx8Ewj9Uwr3P4LAZQKW9OpxlJOnLTQycmijiTm4xjQnNvE3uBuglcLfYYqnNPAU4xJ2KGnOR3Qs5g3smWQ/C/hPC/m1/YC/uJ/PIhkTEPCi6qLB8SKPHWgXdDcgIbjso4oOCQlUgpAKB+SciYoDeyGRHnOPRGbXZwSnIjUCyip8FPgoCAU7SvlTYTQG+C8uzboW+UH2d3sr+SQHB2Lagr1GLlJLsrMOZ3QE/i3urTMWdkR2uBeEdt4V4oBplfx6u7lQPTj+ECWGKlhOASxTB3dCZQhQeT8T5WR6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S+WYEWbfVG42v/g8r0CZupD/P3eyPQpyugP8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6Xy3T6vVWM/1/wAHvbgnRLjoP8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL5b4Dp5pFOZJnP/BhIFmQGRWR/AfLhAiJgxEGRgLgoLYaE2f4ElzHmuEUXJzjXlCjLYAgdSflu9YsIVAnwART+1V/8C8kAgdyJ7DnwOLAaoJdj8ufuz5wQR2KIXhGMkvh3tvyQEQEogg/fyCenpAt5oAkAA5V/GY/Mh5CZs58+FkhjJ5HLTD78B4OjB5fPTHhMJlss2+aQt4ecdNOBlRrCwqOGE/Jdp97YAb9zciTTnJbwlOjbrA3X5z3HEAYgT2qxE3HwIQ+bmlfc0+7PxIbCvuao44+JKdvxClybXk8kVnzwarQBMrCELK0ASCwhHQFnJhdu14zB1Dgn9SQlxqaYIEACCCDb9uREAAiSU64SzOHdpiidQ4IOFJITi5vDGTpVxNgWkoB0BEkzqfoIMI9uV2CLnJ2Qg3BGLuY7L7wGTHAKIADfksDYgqrIB5V+1Es9ennREFOkhzNqcKAUWIUA8IwrOyOweGTLuU0ZEY1O4XfRNssAI/m5EFOEioKbSlsulNSZzkf1FRHRAxCcCKR7ObqeIuOhl9hYnDmyHORPd/nN4MgaX4DlBYSL3IfwmLBwbba2UEX8ybym2WgEfzd9IUsLDZgieBY647oVqcU8RamefYCA5z0KL6ByQ5wMjkroWtJqDh/EKFDm7u8plB5QBsg/VgC5G2flLmixwRezyoFTrQCuL6MlNCAFmUArAHBQ8od1+KWFEZBoSOnTFWfIBbj9O0oFi31AmJcY58/KqQxnLEIMbjZ59pjNG2ANXKYTsAC0c9JonFcwMU0sCUboMEMAGC3+LJMgwZksOkckED4mTh0MVZ9CSAJJAFpQro3vQOnEWKLAnfJPQskSNaGSf2029CSDCbVFMFXTj0CeKqOWExTV4YDpBLmXIwYBD7lpA/fJMzasIDAfVEQABEQQmBktG7kigkBFhn4g0GyZFNBKIG6gg1zoxcwjnEWXMF04ELQX905uhUO1PYtAZF+tCBAAlMwKaRbZgS1RCH3XYEc6vxEowwW4iFuuGKFOIqT/DAOEqTLPKQcYk7hgjkF+LuQgSWmw+IUNIDmRYkM0HYFcGlOp1SpdnIHUTF186bSJou7IAJ8C15JohdrNY/E5lqwY9UVnBEjkpjiH8QmnRhWOzm6AAAAAWD654JJ2GYE6ITU+zwn/DtuSHzgSJICAQVhqmgmFa0Yun3QuDJ05mnY46Ap8Jq8gE7cxdDrI7u7J+dbklmRQ455CFIOYqUm6kBV4+NAc8d4kBWuKCkXN5QBxp8+FRLo5vKJrHBC5Cw8SJqcPGpzzzKYchRDrieOd9FMTHD3LK4OzopsBLqZRJivAaK/omHvQlGw1RlmygV9m0Mnwb4YIl+SSImLoLc0AMcbnufCDDDV+o/aPL4bjqEU+klYDCO+aeyHoS7fNOrUCZYdQiCRBDFGurwUGBBQH6Uii4HuVoxf+ag+KCe6dRxvvCcxiqUGm2biiB1KKKEMAHhWIY+BWJ4gt98oiaMUYPAyDcQYKdQgCacEbv5VqeAK1DDwIKeIDwhmggmu9bynMIqpHhZG+8IzzBgGqBI5v/NZjAPcnJxaATPAdSAgEqAKVwUG5qJA6OPsjgKhNznSOamE4jr92PYNQJU2q8dKfCXo4BCvgTfdaA7qFNBK94RctWtRoAnAiTkQahDJAakBwRL+YZ4C3gX8DwW/uy392X8DwW8HAU/5BhTA4oOaA0RJySTU8NWETW+vQwRhXvizxDOgUIQrn+6ihS9jJdVzyoEwCjX+GsTryNKOOeaoM/ymI2fli7qy/fVSjexUgzkB+yKzmlDg+coj9lMM5TjexVt++qFm55u6knOcijhmqGHk6Pm//9oACAEBAAAAEP8A/wD/AP8A/wD/AN4AGf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/vf/AA/9H/8A/wD/AP8A/wD/APn15f8A487/AP8A/wD/AP8A/wArp/8A/wD9WZ//AP8A/wD/APz0/wD/AP8A/wDiH/8A/wD/AP8A/r//AP8A/wD/AP8Am/8A/wD/AP8A4r//AP8A/wD/AP8AHf8A/wD/AP8Az/8A/wD/AP8A/wD/APz/AP8A/wD/ANT/AP8A/wD/AP8A/wDt/wD/AP8A/wDJ/wD/AP8A/wD/AP8A8X//AP8A/wDt/wD/AP8A/wD/AP8A8z//AP8A/wCv/wD/AP8A/wD/AP8A+j//AP8A/wCq/wD/AP8A/wD/AP8A+7//AP8A/wCv/wD/AP8A/wD/AP8A9z//AP8A/wC3n/8A/wD/AP8A/wBXv/8A/wD/ALlr/wD/AP8A/wD/ABe//wD/AP8Av7Q//wD/AP8Aso+//wD/AP8Av8W5/wD/APD3H7//AP8A/wC/xrcHV2IUP7//AP8A/wC//HVP90Cj/wC//wD/AP8Av/8AjtcWR/8A/wC//wD/AP8Av/8A/sHOn/8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDf/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Ar/8A/wD+P/8A/wD/AP8A/wD/AP8Ah/8A/wD+v/8A/wD/AP8A/wD/AP8Au/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL3/AP8A+L//AP8A/wD/AP8A/wD/AH3/AP8A/a//AP8A/wD/AP8A/wD/APv/AP8A+f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC9/wD/APn/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AP/8A/wD76f8A/wD/AP8A/wD/APH4/wD/AP8A9H//AP8A/wD/AP8A7f3/AP8A+/x//wD/AP8A/wD/AEHz/wD/APzxE/8A/wD/AP8A/wBr+f8A/wD+vRV//wD/AP8Anwf7/wD/AP5+8Gr/AP8AkqOv/wD/AP8A/wCf7nGW4kTdP2f/AP8A/wC3+bipQ1/b/wAX/wD/AP8AZ/8A1jTp+JX0T/8A/wD/AKj/AP8AYUQfscX/AP8A/wD/AN9v8P8A/wD/APj3f/8A/wD/AOfO/T//AP8A/wDdP/8A/wD/APz9xd//APee/f8A/wD/AP8A/X+DgCLM7uT/AP8A/wD/APu//fTKi/zz/wD/AP8A/wD/AFH/AL//AP8A+7X/AP8A/wD/APlePd//AP8A+6X/AP8A/wD/AP3tlR//AP1vR/8A/wD/AP8A/ekZ6/e3jn//AP8A/wDIuSvea4X6Bff/AP8A/wA/3EelUKZBtjf/AP8A+v8A3/E/7I60xH3/AP8A/wD/AN5/Pt3o1853/wD/AO//AN//AK/P457Vff8A/wCf/wDbf97PAfI8df8A/wA//wDff+uPj/8A5Pf/AP8A/wD/AN9/+49//wCc/wD/APz/AP8A2/8A/Iv/AP8An3X/APv/AP8A3/8A+sn/AP8AjH//APP/APzZ/wD7vf8A/wCWf/8A9/8A4/p/+93/AP8ArH3/AOf+f/x/+73/AP8Ap3X/AP8A/v8A/wB/+r3/AP8AjfX/AP8A+/8A+H/7z/8A/wC1ff8A3/8A/wD+/wD67/8A/wC2f/8An/8A/wD7/wD66/8A/wC13/8Av/8A/wD+/wD6y/8A/wCPE/8A/v8A/wD9L/qP/wD/ALoP/wA+/wD/AP8ARnvL/wD/ALK3/wB9/wD/AP8Am/q9/wD/ALg//wBz/wD/AP8A5/t7+nG5f/8Ad/8A/wD/AM362fqwX3//AHf/AP8A/wD6f3gX+uX/AP8Ab/8A/wD/APzEI/8A/r//AP8A3/8A/wD/AP8Anqj/ALlf/wD/AF//AP8A/wD/APP6JQ3/AP8A/wCf/wD/AP8A/wDzw3t9/wD/AP8AL/8A/wD/AP8A8/8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3/AP8A/wB//wD/AF//AP8A/wD/APZ//wDyf/8A/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wCF/wD/AP8Au/8A/wD/AP8A/paTR/8A/wD/APn/AP8A/wD/AP8A+M9//wD/AP8Avf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Avz//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM9P/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDP3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/n7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/j4/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/y6/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8/8A/f8A/wD/AP8Ag/8A/wD/AP8A/f8A9Zf/AP8A5/h//wD/AP8A+f8A/wDH/wD/AP8AHY//AP8A/wD8/wD/AP8A/wD/ABv5z/8A/wD/AP4//wD/AP8A/wB3/wB3/wD/AP8A/wBf/wD8f/8Afm9v/wD/AP8A/wDX/wD8f/8AOnnn/wD/AP8A/wD5/wD8/wD/AP8AeK//AP8A/wD/APz/APH/AP8Ax47f/wD/AP8A/wD/AK/r/wD/AN/P3/8A/wD/AP8A/wAT3/8A/wA//wDD/wD/AP8A/wD/AOvP/wDu/wD/APr/AP8A/wD/AP8A+/8A/wB+v/8A/f8A/wD/AP8A/wD+P/8A/wDf/wDf3v8A/wD/AP8A+P8A61/f/wDfz7//AP8A/wD7/wD1f9//AN/97/8A/wD/AP8A/wCv/wDf/wD/APx3/wD/AP8A/wD/AOf/AP8A/wC3/wC3/wD/AP8A/wD+d/8Al/8An/8Ae/8A/wD/AP8A/n//AM13N/8Ak/8A/wD/AP8A/U//AO8/H/8A3f8A/wD/AP8A/wA//wDHRT/8Pf8A/wD/AP8A/XL/API8f/8Aff8A/wD/AP8A/Xdf/wD/AP8A0/8A/wD/AP8A/wD9c7X/AP8A/Vfr/wD/AP8A/wD999Ou++INC/8A/wD/AP8A/XP8J+dm3Bv/AP8A/wD/AP37/Q56/wB/4/8A/wD/AP8A/fr4QM/+P+P/AP8A/wD/AP305/8A5/8A/wDz/wD/AP8A/wD9eUf/APf9/wDr/wD/AP8A/wD9dA//APJp/wDr/wD/AP8A/wD99r//APlb/wD7/wD/AP8A/wD99l//AP8Ao/8A8/8A/wD/AP8A/XR//wD94/8A8/8A/wD/AP8A/fYv/wD+h/8A4/8A/wD/AP8A/X3v/wD+J/8A6/8A/wD/AP8A/XY//wD9p/8A6/8A/wD/AP8A/fcP/wD+L/8A6/8A/wD/AP8A+bUv/wD8/wD/APr/AP8A/wD/APW1X/8A/Hv/APt//wD/AP8A8n5v/wD8G/8A63//AP8A/wDuT3//AP5L/wCj/wD/AP8A/wDXHA//AP2j/wB/3/8A/wD/AN/xn/8A/qP+79//AP8A/wDv6t//AP6L+P8A7/8A/wD/AO/8V/8A/wC7g/8Az/8A/wD/AP8A82H/APTUZn/f/wD/AP8Ab/8A1W2v+9//ANf/AP8A/wAn/X3/APddj/8AM/8A/wD/AF37f91/XP8A/pX/AP8A/wD9+/8A6NS//wD7/f8A/wD/AHehf/8A/wCj/wD6Hf8A/wD+5oz/AP8A/wD3/wCZ2/8A/wD+/u7/AP8A/wCf/F65/wD/AP585H//AP8Ak9+19f8A/wD/ADzeqP8A/wDxRcf/AP8A/wD/AP8Ax/vfHjMfa+f/AP8A/wBf535Q1zf+/wDT/wD/AP8Av+UH/wD/AJu2f7f/AP8A/wCTj8hf/wCQ6/8AI/8A/wD/AITn+0A4fD/9R/8A/wD/ALuf/wD2Vnv/APh3/wD/AP8A3j//AP8A/wC9/wC58/8A/wD/AP8A+f8A/wD/APn/AC/3/wD/AP8Af+E//wD/AL/3f/f/AP8A/wA//wB4/wD/AOZf/wD/AP8A/wD/AP8A/wDznOj2v/8A8/8A/wD/AL//AP8Ax6//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wD/APP/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wDz/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APP/AP8A/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wDj/wD/AP8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+/8A/wD/AM//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM//AP8A/wD/AP8A/wD/AKf/AP8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A9v8A/wD/AP8A/wD/AP6f/wD/AP8A9R//AP8A/wD/AP8Ayz//AP8A/wD7w/8A/wD/AP8A/wAU/wD/AP8A/wD/AJxf/wD/AP8A8vn/AP8A/wD/AP8ANJT/AP8A/s6X/wD/AP8A/wD/AO7hwoUd3j//AP8A/wD/AP8A/Xr0MI3S/wD/AP8A/wD/AP8A/wDm9Qayz/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC4EDf/AP8A/wD/xAArEAABAgMHAwQDAQAAAAAAAAABABEhMUFRYXGBkaHwELHBIDBAUGDR8eH/2gAIAQEAAT8Q+sdtru6p9glt2SpGG1Dq4MFYnFpLEASmoh38UPI4KkKlc5EAXfmjst/AoQfnOqM1wVqJ56pTUXEgOSQSXBWovxnetuUIwBoLXuRWM4UUBDXxMCN2hOW3iuBy2hGW+PJI0as96MsQ4GhOgCeID+AhCOigHkTYGrUDVRmJw7A7ogxlQ93t04u6x6BZG6G0H26c84iBJJI7RcaI5pK98oHtghEFiJFAeOMzshW887gNyEk+o7DuUBM1Sz3lsmBRRbsdvuJzbANQoIC2IZA0dWAlM8I2KZUwOx0KNEJkiG9F7BSWgUQeqgNWoc+ApVj6PJJjJPKFB4Bq5HYRsYrXtAuHyxLbQXhbCD8IE2VHqBNjCbjC8JmY4k2PnwLjp1IE4M5tBWDo8OnJRrChgcm+1AZJYTP7NX+XB7+gCQJiHUKbH+7AWxNl/RqBwhcraPbzdlck3Bt9iwQIklQ0kwB8baCUdPb+BGmZE5Grz3VfFBGrQOyKZZPuZgA+xE0JqVJ1rgyjRCQI6VKdhITYQrTRgTijhAAndRY4qC70wLaENB8qZEJwE5Hybjq1GrhBoA+65LogM7J4IT5BO2aNp7BAQmSzQGgOzFNww7ST3kMQMAVEC9SLTLGIClGa4zAinYC2NPzAo5BGqmCDIB0N3YEXEfWBem4gAvJTSMhEHh/iLCi8EDhthPEuUXKFIOkMppoUCR0li4VZz06xe2lypjYAJfcr+aWCLnVlerAjIOgTgo6yi1+kk6MASGEwyTjFoGgcwJcXKhKmvuSMkWKGLfUFckbC5a/4q4cH9E9mIImLZQzZV8XdmzhnNOJmEZ2+LcQe7uKzA+puWgQ9jCeE0YCl2ltWJc3p8NGCgbsmZCl9koC3DjA5cuz+zKrNCwBGye0LGlDKaBTRaGJxZI/86AHcHP6q6Vrbg8kaG4xMgoOWAA2ok9hYoUfFo2eJawo47IAuCbCJeo3kwEDrYpXqKMmNqCBxnYU64mAdhjJ5MDeyJ+mHGcsAACpTi0IYewv2DRhM3H3oaAF5Q7PyRq4tBbBcEOe3QLq7cZ7GRoXqi8hgBaSgUlYomwme0XFN0JBFsAEB9c23M4Ai8KnpQP2ssLkTzhnAtkEKEmseB33hR5IRg+bGqCEbWG15I5ObmICK1O4qAoDOmf6gWTFHkhvlPAJqD9GSyw1rNMS+0VnYzYSDQjgLq0cTBgVIM0URu8laqbtBmaMKki0DiYVo7vfNUS0kT4p9kE0+I7ShFqgkMKJkmNjI3GCtqF5x5kVxUymqYEOAlCRBU77gIpsK2GRukgp7zCSNKypAnS8Fkw7ABkQfon4vkyMrAezFMRB4BKQHgFMRW8bm0kxJqU9MSKH21IYA2rF4CxS9IDOQKGkE2cO5tNftCBePACaEJrAScHIafAIjaA2pUEH8CH4jlBJgryuSIWNxHAjVxMA0dCCzJ9CSHDABGgEFeoQHJiAuAlUwbW4nobZNKi25AmAo1aBwm+2Eq8KwDeGI1Ea1eYAwZhwgXDhCIJcqeZNcjL7KEu2BkVtWHA4+gtRhQ4JBU1a1Jns1gA6PWH6pBunIgZgHbj7a4ZEABoEIAOTIJr6ZFSB0wagwAIW5M0LR9AKN76DoZgOO4hBkXHQgwngVLezUhJhg6g4DCL/H2xLnEDmzPAKOANqzWWfQQigODk6KC7joTqdzh9A2HQG5Tyxz3JP8dGXmFsWtB3AI4aswxZiCDoQcCn7hFd3BHSv2kaMBAJZYBWQYkKUNeJCxWCQCDoN2K3Km+FH6b4pEC4Rv6HSdzh9A2HR0P3kYgAG8MQVYtQgRkXswg7KxJGgAEIyAUNZG6wR0IaBBB0IOBRgChPWJnuJa9y32RBkYoq7wsZsmqJBdZQCwBM0XnPCMXQIhc+dtWCZwiAO6uSVF6vHCBcCxTucPoGw6CADkoQ3H3TCoIBdwZhDSDYhBCW2gQ4BLBmKpy85+AGoIRoFklIJUS+d7QR09E5wkjG5Hy0gCQqT8ERcjSDJTG9LJG0D64LQMYPXjyZDyYqIB4yZSSNSBbIAXAYALVGxkwQIklGCg+E53yxQqDGCcyU09wSWI34mvSlO5w+gbDqcB4ySjthqLjBQYGaICvGFhKnstUE2qWGbovLHOOmcCxuUmM47iIv8AVDvxg7EI95AAbIUYtVpm4zyFkNPOHkRBpmroDhmLS+opU+AbpuOyMT1NCWYuDhfO1a5GTSo1tIXog5/TAXFqlELYf03lNkakAb0s0bleZ4ABrdtyPoEB2uL7g2Cs6T9liQBKBLUnrSnc4fQNh6DjFIjwANCCn/Raj3V3i5O77yHwyBVvoSZuM8hZQshOKNwyzAxRDI8Q5hDy8jEyhLjXJEyWOvY0ZDpMs5LxDEK+1gHY1EqmMSBuuG6YjvLsRKCyCSI+gJYOU1v9yB9i56yIvsToZtDM3ZkZmasPdcoMp4sgULG4xM0/oRxJEA7yfJVBsWWcoaCiV4QXjVatcrmvgvEgF5KJTsvAOgcAYYprppuAA9FKdzh9A2HqOS6WobEFAiti5yZGOQtcsFB/WwiGAI3raQ7G3NAAx/ogEtGKzNsDMGrKGpwCZBXGq4bgKbig4vQDYHR0OFDtNMHEUSwaTMSKLANUPd7dAMWVYbB7q0h0lrQa5jJw0arrbgdvjXDFAbooDVMAtHIeXm9CAR4xQ8pkHViTqp3BRU/qV+2gbAokL0I7moK7hWwiS5OywYs9xGquRAHU2goOf/xIgG6AIwHB2AZBGpgKVcXY6HqcYmYUJITAA2r6qU7nD6BsPZOccIZLNTojYaA6cdCIkC/6FzZsrxVktUPgJUe025X8047SRWk4ZmWO5G5YqXcN1F+aUwO6u814A3RxhbTZAvsrdOA+pClwGYFNYNYLR2TU3Kd0Cu7t8CxY3kSVT4mh80fvT/S7hj4qdZb4QGmDOn6a+JeER1sFkciZ1KMp8oaIyEUDlFihWXQGw81yIOxly5V4osKf6UO3UFDYPQFlih8HdG5vzgEaHHDcCsOE2pgN00mpgg7t1C34tO8ytF6A5EO5XckYbncJ4J0D7h0V6beW6MF/BpIOSJ+B5EADQpmJf57wGQHs0p3OH0DYe4c4oQDW5P10bpoX47Bci6HVNjczwmOR8CCmmnBm4BAWyd70bFtDuHdMTAz1DtlBptPd2d0INoB0gFMLIkiOIQ2AKAG4JHioubggjkgbxUi5BNkxAzanIFkhmqRW4c0DySAVPbhxk/HZ3OuUDuNAeENQRgvE43IrkAdrpyD1D2EJ7B1o6FWYBJPDarpeaHY7I+CcMHkiDoKRTvSBMrg0aFfHOCSm4kkiNkCcmv6DQG1NMaAc7r/XESEd/cpTucPoGw+Acp7jwAuEGZgexGBwc+xboWeY0lOwHniJTC4/mVBjgkJ/wFRiuNSWFDg1rXyISzPjOvBR3ALlArgW0QPNCsoFbiXqJQSaPHvRpKDOUV1coHealfI5uirgFQNXCJcEC4dJaVfdJxYrGOxTx1QnYjfPFAidk0m3fLo9DImznVC4bP8Ag3GxNYVxWHwKU7nD6BsPjHCAWGScXOM4XLhLieh5DCBchvEFEHvUBupfIC4IsQuKh0DNwfFE6IxqGNHVRhxM3A8lbaNNi5+Cjb4KAnEZwAUZxxe0C2VnyKRul4QJhsCwfGpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpFw2fQL91prAeH8AOUonwd9xkwxvRYPNopNxUfOfSBzqT3Gjq6eAaYDe38AOUnCaAEAYXozldVHDwM2SIIPYofDVDEUFhbJGlnzH4cVEsujeQqREjZLORAAAaADAJth2wE0JoHQUjH8AOUp3OCM6AvEQs0UyrgegJYdbQEUPkvMnbgH5Q/lEDYRJ5AOaIhxkaQCgsFFOqtVxJfE2SqbD8AOUp3OHQPA8dlvFotqxYiaFbIbRYZgovaMgGISORqw+Q8ARDJ54wFwvKCcTYSyxwSC97Omw/ADlKdzh1E0ZM0E8aX4lRQIimpXEQKafhbUErwYH4+3QYhsajKW+bojkASsAhrANr0fmoej/wAN4+9ACKaB+Fxnj+fQIjHGkDJm6GZs8Y7zX4543UN9+g1QAgc8xGg1dSATCfo1oYKO994BgB4AABeeFfwZAA1OPp6IXUQwYN9DDOF+U+Oc2NtwAUxbIh9CPMtSP2kyBLYiwbCTHE/eEPgveBPYM+gMzOEkzseiJlhwBCBLwgR8dxS0a6+KAEpzr+jsjVKOMHA9IDNQoFDHRVWMfuhsC4D1NvuMBVivSGq+AJAUEE2O5wQHFNZiswEB6AGKQQmAE/HfYpuR3XJIKCN6C15l4UMjHMjt1LAIImCEaSOZsCbrFRNiDIgoECAI2zB9AkNSxVrCkSsCYNx+2kgk+4kcE9qFpoiVzcgw06EdM4R/rkw9IB3UTDbgW9YcTfHxIlA4xCyAhIkRTmAc5a+lNP2QgIsO6NSzaggsxNh6UjCxw7qCQYMoUSLBwZgyB6M6GwkAxVkovOAKjBM0JIANhH2dwE0E3pZ42AoeYYOg6+wXKPAJ/gJBzcoMLJjJ5MWqkHGQA7A+4FCgn+AcoDErQAgwAw9NH8oylg491GfcHRCRncXxzSg5wECxROh3jOJluDmpPCu4SCyYZinoGvMuAEGYIUKRCiTGat3IaEmEQH+EBXV1SZKDR441oUdsTBAuzzwsJTr3qGKuWYR0ZZWZ+DkpzyGGIbBmPrn2ZmAAYq0hQGoobk8iKqA2l2Mpprlw15SAvKh1CIuscGRkSjsILBAACbWtTRCEQhmXwPkqdgimtjiYyuJ2kGDD0nMACgCyXiR4J3um5RFsGxNSfkDh5ZwpYpDdghSlb5kXJjSpQUra4D2Nop6Bt1LgBBmCFm1Fi9091lian8/ZExaCi54wBuTHO4vRQAA7KLU+A96EAFDXI9xVtrwL2IX+PwAe4lW8ABugIPAtoCQxmGf1ACxPIAIbbrDogzKx4OPAGAKPEg0Bg0GiF1SQPNDIRU9PmjE4sksTk/ctm9xCbgjDZVTeYo+SRkKwD3QxkqRV6lUlSbfUcu7QgVF5qcASYDcgwOATdiPkk8GdgAzBClPUci13qsjQnvdAYe4qouNHAHpHEmcgXzvoiUhdyGhuLFEJJg065Di6GWkSJ2aMUOnWAIDUMRkVNiwDKBgAxJU+TfwGxftT5iaT9w1iGRQAtZ8lI2qmDuNy5qcjH6BkAt7sUUA8VBmB3J6O2kkHCJqEwJXYnftMibnbTkSBYFKA4mwarnDZmAG6GGghqAybEYMDMiuF5HuUAJJcA1NAEVrlgvEgF5KLR3O60douKGGBgeoDRyIAzNEw0J0tQvTVESEdCTBOSLwapPIfKcNMQeYgnwATCdBFHhHgFa1oxfLutMj3mHHpjPWIBeCiUVJp88JEiwJgjA2ESwLFV0MDmJwQ7SWIc+CxDg/+fg6IKkBC0kyTIjeGnYhAxqoL2bo+TD/oHpzh8CCiISY2M8K3TxOsYGyPMPsOwd0TvhEEF0Zst+L2IQUnGXgz8KO4FdyFZwZ0BdQXgA8G6Pu/ji7ZAoXCzzUMC2kuwbLhCWbPumIfVMaOyJLxiSr9tA2BR8E2oOAsR3nwALkU3hayYoOpCdAILhjoEZke3ITM0yleqwtHMK/sdAkMxQmggzPAzQWOjUG0mZOPqboSCLaSYBGam2u9W6cHBQ4yzc3zMsfJt1hAikvcKcwKgnUNY7YI5gskBinSEAAQL1SN7In1AjExkEIoXt3Gvf8AqBvTDwl3JDTIr5ek8nmqUBd4AV4shpFh2TkDtSHxUPJvwAxAiE0AnjkIMD+2OOxYEEbiEHa8kIAqBgxxUZ7nBoTLBX2LBb9JISXgCoaBYNuVAeEERNvMdAXHB3CgjH+CZBbY/CqbihRUUFIEbgnwXfEPIUP/AIhTvSfJKCi4PvFuhxAr2vgXGZrT0b4vLwqiDW0gdiiQfiiK3A47Fo3B3klpbkNpMcBvd0ozeCEiCAACAgnKWZxI2OgYX/bvKdQK4+zRIigSNlxlBFXPUDIPcybOqNTcPklSqGoLIeuaER75FBeU4xzwDeVeOQCGRlighuf8BWgIaPpqJFWQckgyI6pFkGZ+YWa0LRc8nDIhsEhZP4i4EU7uWZd1Ik0ZgqYATogtBAhOvhhIXGBfJSjbv9VYuF/rndsF0irmYB1PoCspcQeoZ2TwbOAO86hOrHMAKAMEVO8BNgAVilNnT8LvJX27pUMgTtLmqcW4Zi4JJcZVBuhGkDjoQMspkI/vtBgmnxuKgM5hQ47JMWF0XRscVQUveD+kXBFj+4BB78haqYNGihL4Zuv8ETuS8hd4w8FshDyQewDwUJO9yOwozxGaBcVkvLjE1gQDBh0B8BalcLjjThp/3pCLqOwDuT8jmAcybboMKx3xAD0M1kWoMizRGwgIk8AZ2O5G1ewdbexYcMj3ATJuCGWDgT28RfALHwgQ3JXAJsOEzMIdIsYmAwJB7JCKNUF7Iib5JUH8bZRPN3zH9gKmYil6bGuiLEGIQQNA/uDQ3xqo53mpG0GYN4irjXTZmZjiVTEyEZuCjwUMIgNjLNG9DIoEYRwqI9mF62YG4RPg4QD2IeREyAfZDlEmB4OYBBNzqXLeIQYlioay3Ysyl0G4CSTN9oWJVrKkO0Lh81ouDAuZS/cYuxAf2gNyB5o/vT4IVNGgrrkYSq/yRo8q5GhoUGiZuB5ordg+KK3Z/pcEAurlc4ioACw/2TWDe18CbzjPyZ6Ax75wCjjn+DJfZRLnkAZunIWsO4uxPXlbq1RcZrVFKQQzMOL9Id5HmTgOW4Q6SesIBodUNM6QEGR9RtTTYSJYBAEV4APJyVzXwXAQC4BAuIp7nEsLHTOce4LQXAAdI8yS4SA4vQJDM1RrFpHxgG7WfOaCyRBi4lRfCqkDXmRsFhkQmViAdkYl4NejMZDaAMcpWhNoOTAM+CiPi2I2SBimU8CIQFwx1dXM44bEBS6GobMe09ojs3HZOxQEE3XiY+zodBjFUIEbIRXAo5qDMU7kKo3WH9k8HmBKoMq9eC7Qx5IDZH5KmS0AYgLn5IiXiIA4uD0lCzEYWttZBe7P9Irdg+KFDiq35UPyDeSZNK+BBhgrTtAp2MhJq5bfb2+lvWE2pEbFBJLN3U1PQN7XKCBiE+MdFRxzmJ0SUCqa2nVJDxgAolBV72GRqh7tQ8kYNDiitciRtUYxcQNTYvRWA8GiB0opGd/UXEjqBoNqtgvMLp4sAGP6CpQIrJ22k3kxN/z3guC2jsVnN3bzFNCH6JsPJTsLgdD2NtW/MK8I2WcRoQGAYgr0Y44GFs2KMKzkB8RI5qkEwdzQlxREbwasjttQ6w9YM0kEBHKhixoiYhZVCV8hSg5kImBgmu2JQOOQwo5VcoTmOYKBbJNA3Rw+QwO5sFHIYUOMorDmOhCOEwGlPMhg6J9sYLUcosyJ/tV0yDtjY6IA1bmjuKMWmB7QGpQc/jQwapk6gCmORmKkzssxB7BCM0xXAmk9jB6GRbfrS1tmWJHJLnBAVPGAqfKbRr/jAFB5JP0JdaeXHWxtCVwoXHovJFLQUeW8lWkZ7sZ+nNUwLS0TAURckSTasjAnJO8sAM6BmmP3+6AjQUsXYbldi59kjVa1NzyV3RgO3oeYwUnmpP0U8rJyZQjkNQt6AwzaQNQdqhZYzKAY/JYBqh0XC8igsKAdAPMDjop1GpvAYq7PyhGKJmWCJ2QZq2LJ0SBltg1EWNBrkASuyAC4D0QaqiG0kok9WMWCYjfsqVSWOehx6IGZwMrxApReXJ+iEzLNBBW5G0GDF4Y4o0Ai8Jt/JrwO/cqxayGFxu9RohPmIbLVOZDMhkiLcqN2DuAaNCVMymc6ZDqmcJUFqE2AooA71yjgiCRshgea+TRvhs8YAADMbEAFfMDHBGauTBJwD9XMs2AmoGLCYGPvaTtgU/ayrSN4+ESwcqeEKGdHdQzhK7Nun4lFWfcnZN59CfZHL+lmA7lz2xHJQGRZkALgoB3iXZixc4h0BCxhbhluXugCTNjJgJmTuXqHz0I0E3kTYvOTqfauaxO4OQCCyBuhswVXyGMEJ0b23NT2kPpZzAyjZgHvVwhLpeRiAXXiRT1aacEKEgVBqKY7jPavUTgYwIuPsUQhFo+SMPiKRsQUlWB3kJQLB7EhNV21eFf1cHoUb4JUMwA6ug7e3BcjkYwZGYJkXilyxBFYrmgN9QTGnyJ6Lqz3CjxFrx5CFZBFRKBUOG6G2r18pDQSpArFAPES4ozcnwo7kJeEHa9PJVDINm4RKQVYbQEIjM7fuT2pZEhVIp9QMigN/CItkcgyZb6vYCB0O4HGJDNxDBAUDQIUEMwhPMUMck5uBTVrlEYMgq8NuvQIV/7BkcgRoroEO+A6nBO4icDjMnyShZixfOQgIXlDbqGAABIAfTRb0EsPMYFHrkbe6ElFZFUwLO4XHoFnugVLuGKawJohXC0XqSy0CZj2/C5Bd0rY9EN26DER1xKOatOkwCQJBxNmVcjZ5EhzOGBIY6kcUdeyI5HWK1kVvp4uEzBqSHJR3EqM8FSNH7sPFA41e94qGi4joZDgKGyvoyqe0GyzWRtQJV19AOg9MW4viEBumezWglbfhwMmUZCU3o4AkqC+yV5nTDh7MAGHQgbVwHJjHOSsxNoYL9hT8jibMqVLBAmAzCTk6e/Y4Z5iYvCjRBcGDkxjL6c4botggOZdkEBvwetQ3Ol5bZ45Bt8OEzdkbGHGRKm2RVBgG15qK3VBpQRAvML1aMAjMEiMUHk6YY5mZJmL0NgkORKn7FPz8w2dFgjLwF9ujtE7JCDsSolNmwA2fIka3OdlctwKuJ23QbiPx4hEAMcHgac5kYQ0gxr/ABCsIBDP4GwRMAPEEk9IOYlEQr9zlOQMqoYCGDLGV1McACQuIsfTkmL/AMRACN6j6/HID3ZulyjDtxRUnskjIDVsaFF7iYTtapYboOo7B8BoHuQYpiNjM2yGiHBwBgMjkmJ/cgwXPFCeB1CBkXwz7lK6UBqD027DcSYHQQoHXAQgruktunKTcrwpJx8j/H/R6QB3qZBzXlumHmmbP0sRQOheAuMHUu3ISE5c2iOVuwGACssIDOCHfCaZTdEoriQwQGhBkyxKhIJEPRPw4fpxYXN6J+HD1n0XIDiCns1F/vt4uCei36CQORQw8M4QG5qa5frZoCtoCb1lmjAibgFeVKYFS1CcyA/0FuV7TyahDWekJ2G5E452SMorqe7W6EkeNROjv0MSMSqAxZiKInmMWQQCwyRJRuoEONO/H4YxAbAEP4QkkoubDwaxPsiYHVfCGyFgaoCM4AAJ2iZugnCCoIJ4LF/sw5RhlbaSHmAA2AL09fHxV3LlD5JAQTaxquD3oiFf7ALp3JIuHmYFZJPNyrrpOLcF/gpI348PowBl6AsHk9R+mEvI4myKNCPWO3fsLlMhZLNk6qxAGyZguCeUIloEUJwwHQW0OwaCd0eMmTA9WKGybBbAxG6dQFQB3prF1BaFDwCJD6ApqVL6LA0cgn4Ww0dBgNADzJlMBPBIRkETqXHp3ssfIBo64fJYUJlekSBNbJgEM0R+VMNxoEp8LBxyLYmauPwWFHa5idoBQg9pT3kbJwAY80KvoqD3RMyZeFCew3+JPsRV4AdojQaOIxiSwAnK5BMzyUBAXD0Sqz5BrplzBr0IC5AwkOpHjVUxlMFCZZjROafLWKkUALymLo7ASHVkrrzkdB0Ny8XRP8ynNdQvweaLEAIECAvQnYdyeyNPDeUuOJ4FvzPuUFYbeFAl4QIUaQ2SyBa0NA9QYKw35EOlOIgBwCZyRwwbC3ARhr88J0SYrwmhf3HtARDhiv3wcOEWYKsA/sM4KDJMwy1tyv1ySOLTTCWoXbNaunxmoQ9hqUeBTsDmHcnnzpIhCGEmbp2pweFIsQSCHjO0hakOAzom3dxBsj0F0DC1gtmRdwn0LFp3da5twhLpQYgRioiZQSXjEnoCEAHJkFxoawIaPFy1ZlzYeyXdie1OKLW9CK4/q2HsQGy/rCgEd0KbioyQkBWOqF0g7sgZMwnbnZkdtF5E0yUaGj58fSLjQIfQMkUARBSxoQykCjtbHjpxN5u9EYMjlE/yXl0NQWZQ0NcVLEHOQa9Oap5jnHoIUZqZAmJPt/RYaA3RuBg47AnXclELBB+IOBhEMcxfxTaBcd8oiT0A/YrF3wcr06xeEINDipcTAAwhXo+p5dppKdw9AHu3KKlB7gGjcoCxtronCoZYAjMJiMFA6PCcX8YiJBwgFLE+/Cq86AyPICBwQmXG3gHciMNgAmCJhcXCBrCgQYJLbLO5ckngiWb5WIkWgUSInKSflljSTA5WINzncoHhkE+rpPcn9gw8o2MnDEpz273oBjtuyAIyKP7oWbIkAD/ohBV6DgepT4qIuwyf33ATuQgtTQu47sn4yeIDaUboSLkR9I+FAogkAvwZUNSFyNBTBAgAOpsS7pFg+5+PLyOIsyr2XAO5mbNR3r4CQyD3vosNAb4fuUbHv9kDms9Ge2tAGhRtwIzbFB+r9hq1GCdRaQ2LShrBFytv2DjF2AUPMJQuI9EetUXUh1Ex/JcSRsnLziHwD06AYiiwgZj83WCEAHJkOhDWkdltJbyjDZ5dyu5MygINtP0if/H9IlSmeejst/Apv2PynwAzKfTLT2Iwy7BasycRJY3Iu2WfGaMGbq6hh3keyZyRFqqMCFS1o7+gGVE/OjXN2+kfChXYoUBFQ4u5Db0CY9/t0J/jEEM4CHcPcTXMyEYuYmQpI+A+iw1xPxzKJj82Qvcd/wBY5P2hrwZg3hHJZvJxp+hO+cXMzwasgnvyYL/YVAh6YebDqUJr1LQztCLaKO5N7HF4Wy89jKJl64CFnhexdpDnc0A66wChsY5e9lBRXBMruyfcJh2c9kzCyp+2TmOC17rFQxjv3FArlNnqF094Lz0gyE3RI+XH0j5cKJkXeInhCFfooLz6Dc2dvob/ABGq9DiYnQFTco2NCSrq2xC0n4X0GQxPj1ExebFA9z7LsdMHMiwwuQQOopsmHxGlQBhnQeELsjSwdYONF04OwjYVq4H48fXExAxAZqPAX8FuROLR9pCRA5YwO5GhKZ+XKrZmAlczUsCiwzUKG6RTgCwK8Bx70SFku7pi01XoMDIF3BUIrBAD7JXdd1gxfYI34kVFwounN2UMRT+jl/n0G1m7zob/AA1CMgd+ZBPR0UnGKIGyh3NT8T6GN14bE5OQv7WBRKhAE0IKKDgiQGijM2DMVtQ0IuMezUVmKt05y10h5MKNr7tUD8qPpgSVwaMI5yRj+DgCDNH/AFiB2TIE6pIeCtytYCR4RumOwEaAPugx/QDJV3dyG3pfuCAjhfw6VQhLZROMwU77g84FoIHxVMhpjhL8zeMRhIcZw4AQahCyJyFyi5UXTmLKgCjWAW+htFs734jm/wCXQDzArgjUrzwk/ifQBiA8tRp02Nzeh9tEbdS4AQZghCyfvSOIQcPSEWjE2NEieRmLukPKi6Q8uFGy0B+vC4RHtATJuEU88+BhvN4UY2Tou21FyiYDN5/YseB12xgMgQDBh7gmMxFuDMG8RTqjEZUMKGMzic4SGOkLh21KC2FUcC0XCi6+MR6ZEf1PofRN3Z3Pw+CMP2YVvWZjCZaqHkU1PxvrQGEfAs2Nxf7ovFViFQLwYhd+YCM2R1ekPJj6QcuFE1550D8s3SehjsQuxKQAaeSZqVAQkkVwMt8VzRQlT4zZInP4RU4WShcOix8+HXpiIW6PWnSeiTH6IXwEiAGFNj8DcwtIP07PSPxvoNyI9OCYqQTmYIe6gZYJOvLoZGiAmGCg5cfSHjQImxdlAfH9A3dnaV8XeHxCpwN0D2xc+HU4MSVjATs9BMToBe/KS8DpxNL9jQIpIxyaBQFAKfH+g3SiRsdIMT3Zwdq8lYoeXH0h5UCJSg/Ts7u7KF7Z2fxCpwsnxhqU6yi58OpwI3FlECJl0ft9Be2FOkb+9MXv1hAQckmwBPeA1gd7NGFPgluEtApZxFVKMsd+iu5EM5EwAAmFr/W6Ayc0uAjLSEDEue6cHavJWLmbfTnLC4dBPCB+ipO+IkN+dv8AEKnC3RYXHzIdQA4AOxGwLfQJt0mN/e0KWoA05V8pyFvuyCyEGyCJ2PAOl9QCcVYAODlMTWW8excvBsHsQYvsES/JlMEb3Xwdq8lYuDtdIONAigIxfo42snfpg2/FwqdcS356zr4fsg1VoNofRm3Ki6G/Lj92+FJjJ5NwKnmVMMcnX26OuG0K5BTE1n4KLUYIeH1IG3uAyITqw2QE97t4O1eSs6lIebBFAVCpjtPz0JiWd8hZ2/EAqcZzIVo+EUJdvHSl0KxVhUAloRo/QJugCf3WGbQk1dtYMML/AGoRdCkTtFhmQgBAJ2DToDNzegGDD3hZNE/PiRtwYlMcXe7wdq8lZ1uc7Yihoi/QQ2KsFwfFYqdsOBeTvXWUEVObBsXoE3Ah0Il1gN3xHuUQcJsSYHyezIgUDcmQF5ggc+3+rHoLjNCguzAABQfAFkqamTIE/wA391wdq8lZ1aQcSCOBeQD3PT1O2pRxn+InxCpwISQR2HVEI807S8o2vvRhN07sY5IGze4WV/CTieUMz2AW+91oGrYIRebXJb4JWD4RlnDPAHcIpwDBQuDHIo25EFP8n93wdq8lZ14Qc6COAuL3Pa6Gymj+JIqcPApRw7noDs8ZtaG2L6MzHHAD3EBamGZWgmSjfZdA9uOw2sgM2BHrknhJiT63AXd1iK7po00N0pqEUAHwwPQNIJnJzKAyMcgtBYFD4V5LXAwcFCKoY3B/dcHavJWIy6AHSNn7IofJiF7jwdCbkRIX4EfiFTgTCg3e30QHTYbdPS416cKPIgvJT4IxfuJe6Dox1DLg8hcFd1jYOYhbvZ7k+66THEn9e5hGZRWWVVhP4mV3gexVlYycvP8AEFC1ooUET3Twdq8lZ1lbIjgqBe47/RCoC/xHKnA3Egjh9PFyKdh0gPK0odt8aqjAjM4S4UFpQzYKcABuZ5GTCCoe9gKlWDbJEvBEQ4g2hQx74FZDDFzX3AkgVsEB1c9QJxBoBHQrOTP8aPgE6Ooj+E5OQr2CktQoG0Fg6PTCCicEnWmqSHYQMy/DgxQn+8xA9jg7V5Kzqq2CKFxZQe46eTIxf4lCp3B3ooPJ3Tj7VxNhPHsTltAEEICA6ADpAcGAA2ARzTdo3T/byFPOaBrYEiQwagzT/OCF2FK+NPc2ROiI5G63ExPp0FnHsVtlazBAgAPkTI6qBpb8hEBhzLEINbDNVmYQzWVwaBsXCjRegGG0ndV0sPfFCoWdBwYJ588KxQhMxRDnanwjCqzAcaZqQ3kDZj08HavJWdY0hG/SC/2nLvoBNj+4Qv8AE8KnBCi5qI25Egc8oDTkwCbPPGRyBr0edEWaA6BBwUFhFuLNM1qXRyuO6HQamibO5haJ7EpIJc2FFZNbQW3achGQr6ZYIwHuMVqAH0gojFuBSH6BQSA6QHyp9bhl/wD4Bo1TVrwHIgSLcHNRvlqixruML6dbLagGhViFuSMExVZeSi1GChXEToD1gBfojjCAcJPfXeLSECkzvQA1BHXg7V5KzrACKBckOkZthFA/xEypwsW1Fe9sT2sv90ecwyDlDDyAjxFn6wtCKikwNgbjgnWhkFjDDElGSVMxBqI6pElhNkLneMseD9ggn43oPA/haB1+NACPg04AcvmBiwAxKHwggLWmHsEhrX5hyAPZgUmhvoo7gWfcZIsbkKI0pDWGBhghIiRP9hC8OPQVsbA5iCJYIWFRLIBeltOJR5HgYAqM8eRBUtSP2NcssMj04O1eSs6CAC0Ik9DhcHQFV1D9HQmSgv7GEptYHQc7ImDAuc4DcSMgzhXWiQ9iO5d4IppaVAjsScHwapNCnA1HoKnBDOB60kuA84RhmUAdnCYOOhoWoWOhoFlzuJPIOJmEyGyBoi2NhUN2QqOyLg57f+CE8SffCgR+0HjUjuELUADAgB71hJF5PoEQYL0SyIh/j5we8s8D/CKGYXEVAeBwZiVG9gwS7RXNC2JmGGxlmjerbjw3NPFw9BeW0NALUsLjkyC8cU0CyMMQbIhHk2D/AELxFcHavJWJyn/cYVAAYDHoUDm6jE6QJb/QNR+hglQYAE4THJf0ikCBQxlvLuwCvUAXgV4i6WiHhjncwXDtwFFgSFhHijKPIGvdfmiirniQItkxiihtWZPLiO4WRWSQgeRuCoUNWPBFoHEbAmsAjQQWZy8AoWX96WeOxAZ10YATU8BmV4WlQJxK4M0/m6IMbe4IYJvuuKSaAhkU+MJD18ywxTXAbROdQXBhn8AtjXwKdRaZQccgJq4V0Ab6BrZH6CRHZA2LoMuBA9PwRFkI8FF29rCu8xKzHUDDHUBS63Baw6NYmbwKg2ERFEBmWHPJolGVuwoW5Q9IkihLxaD2SXJWKOBAAsIAJmQgQiCxEim07inTF3GC4s8gsRi8Z0DZaBWS2UhrFNmkQxH1NAVKKLgmRCA3GC+5TIXM50YcWFmcnZP4OjEJ85GiBhEgNAeshwxQkv4RMKNv8lAAxCVWoDyhkCEzYHlhhlmQUQsXMcGZSIkQQZgRdBmmadZiBBxsdGgzAzEamrC9HLloWOh3X/Cb6SLkDqGdy9URORs+jCIugBfaDMG8J4Of5RkQyf7kbRGYCrU6BbJgG3JuY3dV6uYBmGQRnUAJQILJIyRZHcldmB2IvT4XSPqQPl5ywO6IDckxpqSRN6lj/wBDeVOh2QaxYkjXgHe5ukHMjLpeJLGsEIkNIIZ87jGMSxggegBGRZkiUckf02QQapUm/NqE/E6AHEmc/cIiy0AyTFN7El4FOyNhX6oSyLmwgOAQGi5ToxtuR6oHueA0K/1xEFLJvif34C6S+UZR5lcBFYCuUGH038gyCty5B5AMRoUQKlw7DYmCBAgoVNsPc8EIg65yBjW6GkPJDImYAGgUGRYmALoWUGt6DrD93wBGtmQA3YLhtjBeD2Y3yliiAPRMDzLT0pRBjWHaHuh9eheqZGyZE+iNsGyYeYxPSbm8AzUi2hMZaNQwMGQVFgAPjWWSFExmSDbLKrSC4iKj2bnixEH1Xl7UwjxF4AYIFq1Q0qaATZ26LF/DGYjdOAUtFkC+yYBcccjoQ5z0KbhrWvmRoMQCnek5bO5lOs58JNscoVkKi7uD5JSPkcwUJZnxmUAQA9p4Fw+a0okvGJKO816BQ4lvc4V2D9kDN01G1RuaOaUl3gpUbBCf5RiNnDOuhXL8smWIhkT1AeWkYafVcvb6hvLwLQnY5TIPAj44jYtoFwOcBRwQN4UuTxHhFb4/KtedehWT9kA8FG3wUBDT8ZoAuenUgXGBLyAchaD1cxb+UxkWkFETfZgvBYohY2FKJOCIg4FAurlhg4P1PL2/KG8xb+UwctY5YCL9HSJFyE0yBCseMJ2VJdc+pxVR08xcZi5CjbfgMCRYhLdAr5MiVhBiVx+RHnW8IGIFNoVi46GEl/pHgfIZ9huYO7oPbByUb+uSGDEJu8N5XLwc6K5kBiP42hj9RKbATIPYOTGKIgU+NnHYP+r9b3AIkRcUKM0mJ4ng5IaCZsGMsGY+Jj4lCwtDMCuBAB1zgGFxQLjHoU0ATaj7g6bQo8CpfIosPyLsk43T6f11aFTu2FijyFRC7S2IbOJoFkw7ABkQfqGy7nQEXgqtYYx8+VxcgoP8JSzZFam5AGBCv9kDt3ICsrGMxYjdFACuEQn0jRVy7IDmPcnwWYBMxn/CPX8oUQcnUL9mKBGbMlHDAwCqb0kFCZzdmadBDNQPAMLvlMsmnAiK5xLLBs6pgAGxDSbtqtKuheITXidULPqiAWGSa4t8+TMKwj2SGODoF/upBO9SCAIKv6MD2TAAw5o1C+X1BMN4eSQvvh3BFbg/0jT4F6NJLGFXPaS35ntBDgDVqYg2T+1WbkA65bIjj0iJ36GWPkjdpoW02pHgVDNOZojAQ+Z3gAbod6yk46kBF5gCDQp3RmE3Gy1ZCYczsKCIOxUZ2t9YzU8Vwo5YwdiSNkTJ1kxjROcFWJvxfgWPAecpfcLsgJxd0D8HdG4Xruy8cliURzZdgiPNJElBwIzU9mkcZqhamf54/tR4KOcMSDh0A/oYoppci4LioMVYSbhhQ2BVQIHagyWBaKHEfjUNSyqh1DpCw09ZonFnz9DF9TAvCoR/YIwhwhgPMWK82iCCYQ5uxvtQmNCfxiz6U5opI07LU1h36+kNoBhAaRqEf4XBIUijEoewV7gUdC5Fut+3Q8W/F8OYKAyi6DgizYQ+b64QcH04VCQbQaEWhD0VkMZ5GRskNxgmx+JELIsnTbaXCBEEfi4mbyARZwKAr8KoijyjkFvqJlEMEpggzCOOJq+4DVY6Y9BduI90MFB7O2tAfZBGJzIAUmpxGzH4ZoxGMcg7K+I8D20My8ECi6SEGR9b9iZ8kWI2vJPKIiAFlG45hEHhwixn84XocB3cARd6wqR61GK52OSD2FSz4NqcQTYdY1gOA0/DCSFKQE3EQyWqoTKjxNh7CrwtMxYbwjk25IdkjMxxUX2RWGZiYng16GtJVHQbECCTxAI9PF3oG/FTYgqAsLxSwg462pt1pzFGIUELjXgdzVvwsA1k7LCLwYi9MA0pIj/Af2E8LnSNYvBh7LbdNoERylciI/RgcRdgiNGMX6z2hsUI/pYeI1KMB1DTE2DTrxd64e1I9tTxWGw1EjonYLiQACbHuZwIetUwkTc3mF4j+FiI6WsnXpExpVNI4sIB1gIgTcKe2PBegJxpjJfx3wAyJNDWgbA8URwIaKYOhkBGGpjqxS2SUE0RHbqXql0pEoQm35OgIi4BCXS2YqwOApsKkBYDskaRh81xMBXK67sUdBAmP9k72MayT8Abwl8Lj7FAguEvqDSVFQPUXmhxAUSeKEsT7Fowj7nIUBdHSXoezhshZEP2AfAirNeAEXkZz6x8KKAEUuzma4t2Mho4woU1KwvO5AguEvjtMlAGBMck1EbyzIKBF4I1CbZPXAsNGhGMVHv9RiVcUI8+HBo5Ew/2YZMkPAPI0CIBRYkMRMZ/SF6jlhJhBAI6AyYEf7TuBEyTnQvmloocvhj4qXACDMEKaYI53C3MLwklU/1K5mKWIJlTwCZEEfEkNjOPYCJParBRp6AkWzIIWqIb8B5vMSUZJq5aGLIKHrpqSvjblyaNVIdeYA6DoUYnKL2rniNMLu6ML7z7BY1Ue7pM6bQILEDUhFY1zFkBg65ZcnJbUMwFHn+MvERChdyTQ3GbYqH6Q1HZMK4/RsOVMC4GoR/YJgihmA4xcIguQSo5/obS+JNdEK7DbkNxQpNTYYzzMgqUDdNPoIdkRMEVB+FW0iR8ITJ8kKQyexsKBHrCMpXAy3nSqh0GA1yOQgn7ZkgyoJTdQ0nNOwABOKk9yTiU4KDNzsuwzQakF3inRCjCQeg+NzcBfuhCjt3WaqmOQhsiM0MjYgEZEHyCiVPLECvmwjrVhCYcIRkngXCBEQc9AJ3GYCcrkWGLsVB1sTSdRxaiRg9xqPo4KbZLwinSvf2sLSzQBVkwx2yYvmfh4RhAzyGQ2iY/jgG+CQbiCbDrEshwGnwTRMB7yATVmSehqIkiKLnYazZulHdLIcHcZqzj+ABcaJOxn7TBBmSFxKmiue1096O4Rmzv++psKmYzcELgcLRemAH9wiTTf9JM/ORSURH+Fw4TfXqY1DuDuEdk2jEsD6BnQ0+IYiYfITUUqCDjram3WnMUYhMxivmyO5q3wGPBraY2ZqzFAMHAGLkTWYHqxwcLV5G04xBclWr3EETFhCFjEiG4BHcgdTZjziQ+Rsgz0aU7BF67FTkLAmUi3uxRaqRy0eVURF3CD4AqEHjNo2CoVFkG0pBeVICh0VLsMzXrcD2QHEsQpGIFJAGtFp9KKODPgP8At9EJcQvGDvbUpW1Bjh5kuY70RSxVzVkMLjcfhQ0qKAEbJpifMy8zfsaBDxEz46JM7AcbPgTqZri8bFjaDFg2iGRBB3BGIRhnTIZcTx0VRm3tjXGw3Hpd01MEiEQZXRQMFZNOyInZR0ozjv8ARQMzF7UaKl2ZiPAmOIRYwbkHys1gZORzHpZneEcCeRODQMM1wNF6NwmgVjgKks5MgHMzBEpKBJNykgprX6cpL1NjKfCF1UDN8QN4k3jIq6g0YhW9ugXDj36wd6lQFSbE13sM5UAWTaCQkKkgSVjonoTTZxRHwZJjQ/6Fx2Q9vlFEsHIkdL0IJagtkyFK+ANQUxf7UGCDsioUNodq2+3tTYBYh1yptfhXZKk2iaHEgfhMJgLn4tpUICqC703iUGNWJ2T4GlIczYBTcmmahTL7vExQIE0ZOMUwxCBPjmy4Q+pJS1CLbMLBF4koAD7ZWNycdl2EXQ8cuiCJsi45AObG5RgwA1e5Pp0sVAstMhohvPufryebAQzGWBNzeY3D4u6lOICxMWKCagQZ4LQW1div32DcDoB4o0D0XG5X56DjMLjGc9OMiIwoI5d8AOxDWAQwuYVRoLXfx9bZ4/oKh2LhUAtG1HcGCIzDch4kbRqjgAGFTU3Y5J1IyiGxmvkgXiJewYkXVwE1NKkApiqbZsmaOSmnh9iR2NX+TuQYbgsK5pJaE9AcMQTmOGx7L4rPyRlwQ3vupt8YO4UKBml4YIAMCA68zb9fsunyNDyKNWNDRBIBBga2FuTs6iKiDl3miYg3qXe8NkYczHYHdAtmYhjJ6RtHoKfHhneWrGqwmCUlI7gOwK9DbW44BT4YupmAGpQgUmAWjk75TlU9BiMSHst99DmbVgfmQUAvHBGXN/Qg7JsivE0LhkmiP1xGAmBoFAXAZunajAdO1OtD0tQROrnCqODvNAUjEPL5fnVD5m2QXmCbVc74mZJqTE/AAukUA8igiP8AUadlbASthmxQ8iaBmYg7q9N4PU/CQ5m30QTwgVKD13OZQM/2iMO6Yn9sRw2TKDNSC3Q2P6mEO5XX7BsfrNkSeDMwAJklRQzhQtW1M7gdyhsVYVtt7M0tQPomwUgAJD3uSZBiRnBAIAw9gMBZUcyVMIAk+jCjC1oKRrb+1I8VvblJSE8cA0oRNbffQ5m1YCBaTZE4vRI8Ro8EcJB0dPYBuhYBMg7qM62pLQ+keFyYFcISCNslVX0twB1ClAS+eE0GAzuAP005ZuG0wD9zQVoikd7XBgztmiWYhwIiSKia2UVjAe4+XcyAC8lMeArAG855DijaQsuczMtciSXGfX/WJDdr5JjfqQepg0KcAPUNstUTe1wtQH+HuQ5m307LknAd1jYkZwUR4XQO07K/2QO3YpnRhBkfTWRXUxuNnVkVvN1DJ8ApMx1Dat30k9aPXNBZcQCZ7hXASioXshS0+2SA4yTAIJNPCxepsAaZh5c9YIUYAxWAXad7i4qh/wDRqEdPj7kOZt9nY0hYsW4PJPfz+AYNclo42L5GYa/0gJw4iZzvQcAiLEtwv8P0budhgYSB+MiDFQiONgUHW/3CJ+RB4BeYXrI3QeBpXVUBi5Fy20aBE0BRaiZ/zNQEakgPNEFE6gH2OeFyGlFgAMAPk7kOZt9zZLDMA5clmD2EKNLcgl1twv6FMiE2tyaKiAqzjo3vWJCsVxECoZ9tQYEwP1xy3Q9on+jdNfr8MAUFgCsEAQIpfyZFKJROTiAXYECdUpnkCO8rNrIHikgn1S8mZN5j7kglWGAktZCfvoczaslwsD9EYP7jAAZhBpKQDkoSwrDy2kSBBB0IOBQS4UExEq14KuCDNT1yhmLSqDQhNp0EoGZcZHImAThAiCPrJrl+NLAsFTgV+59nlDBTw4gdFLSaFMHMmGESSgV2GZDi0bkJIAcwAQAA9yYKaYuiTW28JImUbvIwvJRQE94D3iwhzaLJGTNenlNWFmQP8MhNxyQkQfccogoH+z9AOgKRM8i8BQw4wKhysNRI6KJoOZEWEVFMGJKAO4iLdDgl9WniKHRoF5Kwm4QoAuAgLgsaI8O7U0kKuoFIVe9ivrhdKNgPcLyBJpP8gKCxbiYaJxRKtagBjCYAgzzKBfDI5XuCEFvAEtAvzCjz9xpEvZLOAtKmrO0P2mp/QTCMcTRpukIZIX5jOOhvBhfNYu0aKwXAH9yTmSWEGBCEFYDrigIAshzyzQJlkDoh4RWc6QJBcQobyCCMUgYhNmr9VBtp1IQfhGgOMw2TsAmyt6tAAq97FfoAyDO4XuR8RomzMgUPKWkgvI3qqX/MFXyVg7VQthnLmZSWBjQj99DAFCLxBBoBtGCxxmrXLjnIy2FD4k/wDVc2Q9nov5gUdEn/AAguhZIIkCcWoK5UBJZlgEMy2IaxS0i/M4P3YKDLKRkJm4IIBzSxcyVJJbUVSzOcd2BJvcniklgAiSgDXE64pCCLDF7mPSf/ABMwm9g/ZQpRarQzBuhxXVwGIP1BLByiGjnFSBkFM61qKpdVjmRKB8F3AEXFGg7DyJljBkVpEudjsODxuQq4DzgDEEe5NFFswEypbeBurCc1BGRF4QeaQNrPMHFZwGFiBicFTmGC5cYZujtJwPwBF/XUehQcjkwKguFLygIMAltxFeUafG7uUuAzgqIu37CaFOD4wBeTAboEr/ETiBGVKAgiMgwGZOCLZfCQFgCAYBfonOITBf4QU4YABQAHuOj2BO/s/aF1oBKa6wXghpnSAASHQfwtaAVNcgruHwRnGKzLfUCNrMGcgmj0aX54GAQDQTrgiS8YkofK6IEF/kIoBar4h2qHYggRwETQNAB2jcCxLf46l+q3ENF5fI6BsImDcfcGXttEwi10rl/MDgCLNB5TkJOi+5CFVlLUIKBwEv21F5bzuCLwZmrViRSAncSoG3ZBmg+GUfw/JAXA+6D4bLhimcB91zba0lUZ34ArjmjAG7kKIMARQDbJXTIt9xggRJKrcwLyGix6QMsgiVEkk6knEobAQC6OQZwdh1AOJO6pJ7ygfUPQwMgz9KoCshRJgFHrEgJKk6sU+eDUDSIaAVzBgEz0gOCoMbDQpgubShkbQagp6YD+AK5C1k722eOIUJAqXMMY+fO4vTUEDRbiIH3aHfhomKMLDPpBy/08IgtAOUyBmE3HyRbDiiCsOZVQsw68eAmAmC47nxQxz5mdump0FXd0qWFIABkPdh1wiAPAeNyvo4AA1uy5QVmu4iQc3ItC0TbgG19OhHYrYyCN9R3N2+h4AexMv26ALE0gQq/fChHwWEIKcK0KGzPLoGHGOE2cdBQqGFn+KMCxT30S7hjkDogwgsA8P8L+EGIBOX0ELJPByAYnJNneQu7FoFGd6wbCRHMUSBrS15MgLyng217AXFqpvSYf2/0uMyBMCR5R7b31Qbm7fQ4XX4p2Qh3dzJkZfU0wbiIFbBnoP0BGJjIIUeqDIzChoyZX1YBf5iTsWADIoMf2oQBkrfeEaRcdkGAyqSNXq+DEaHf5F1VialXiKm15IU2Cgd8gDiyzIn0fITiSihT/AOC8TkCr8BTeO2Qm2oMxtN/qM2DLACMI/H6x1Do7AKAMfUhubt9Cgcmej9STVo7ZJsEq2b9o30gGy0hunctwQ7EJ+GdpkiBDtq3cSFIIAgoGOeM5kPYOP6biEOTc04ItaU3ZEqZk4QBHWx0tHW5QvKHPhHqJaa2mwJzCBYO5XFIYkIL+KeMBNIGqAO47IvgRmB3QK4JdDWGyGzKbBo1VOgATmmZRBLwJzcT7A/chAxCYGbM7hcwAp7cmFOH8ClmyM8O/oLHwmo4ZkHctHomgLK9SA/cnhwpWgDBqXR1hshgLsnYNqVMO6A8JoM5yOwyST+RsI2AwIKoAQAB9SG5u30OB6Jtwrk86z5D7D2bbTxnCLoh/ROxO4yZM40RyuHw6BSW9MeYVwxri81oTMg6DMgRw8GKEouNqwBxxU2fO1GcxH7lCMYD1mrJeACaF8BtSAFERxAEWyenHsAzdPS3gd5J7JuJwWoUVBAK1qRUuhzBFECyp2RwvgBAbT2tRRqOHAmZgIlWApjHYzZFIS/iMW6Cn4cIAE6IxczqEd6UyuoYd5DsieCQGUdHR3PcToI1KiRCGIAsM8cfqrA3N2/UDFW32djWAxfeYH2ZCEgAZlX0oGx5J1osQ2yYaPwRQ043ZfJInkBXeF+AUE4MRKSjlGoZFfdQDuRGB5sY1K11H7RMXkLAEuDFAckhfG1oQUKQZeFtnnZ7IghvAwVsDNoOX98doACAFwQeq1grCPKN1U0H1BjkT7ARUyg8nfVWBubt9DChJdPRsw2+kU+ACRULLEB9mYObVcYMPWCLFiPpsI7vIlmBO9XhGDQ4oWfh3TcHkiZuQAYmQUYOv4D2y5a5aUGylR3JVad2Pp4QEHj972IKiXFGe1KyAO6N9ynd+EGYTQEJi2GbElOMGdVcMswFBfuQLiPcEHVUBdHLYygZYESokknUk4lBNg6gsGpFrJvanlTh/VewNzdvoXojFxJSAmTXlNy2MAWvcGCm1dI0ijjZVhigBiGIJpN4xHebEM0mwzCSYMHoiw4JDHIbSzUUmhCSnZ6B2I/sOCapcS05axgyCgQGYAPZ/nmQkd1wAAAYjMHFFRfzAP2ThkYrzPo1LuGN6BGAWR7R2ptZP7VcB1zXHSydjswZg8SmSSdSU1AxrZ2x3maAe0EbixFD4N+qsDc3b6E3o4F1AAtIegoxRAeERkTBciMwwabr/AEzIW7eZMNBsncY6xOCmWDkdiILBgQrqsY7pkL2QKBR8gBB7yYfeGSdnQEXgoSSsIuETlhcsPsw2yAvCINRimDf9KlhiRQMAespI72xXkEsLxidvFO5Ka8I1Go9ZbacA3tz/ADdDgXPqiwNzdvpD6PgfpM0kFe0VPC8Wzi0c1KhYdqBTVd8wGBJ4xRNcXTC4iTx5j4M2OwzMwSZKAtAH+BpUATnZcT79oroU1gYAHI2glwjbcBylbNLVohR1HYQjjrQjcRaSD8tAWYKACAGCxnYFG6j3QY3N1OB9VLA3N2+hN6jZRPc9lDHXLJUAHJcKHUJutHvXI5F8IlnEoBNa4zLgCAcHbpUb4oQG4DaB1aFAmConUbE/OO6diCUFs+baC4dzpZIjxsg3ExXIAMCAHujE4OgnMyR+qbA3N2+hti7/AKkonVQicmLhFF89VwTDf4fhPhVUm5h8yNF3MhoEwEyX8IhiS5Myo1IZBindirAs+BgICJ9WRdgbm7fQmvPH6pRuuBidZZ2BtYgAeP8AEP4ZPyyIG4ck87/YI7nChgGw5DsoNMgMQIyEL2zt1tSDligjpe/I/qkbA3N2+hNwoeqUSqGJe6rYGLCRE9z8NTfH9gha97yNycHTDzUuyGrwZW9itq983DNYNQP0Rt9UBYG5u30JvQMo6etdIxeo36BdShgyA8Kz4bG6MGQxiow9DCfP8rQLaCtMO7agIGNqzbPfNwRuLKTfVP2Bubt9C5VXqMG6wCIjN0+MNWnSQMBeARfDm/IioL/vkbkTc2RnhExC1YWdqDaPfdwxVBted/6rYG5u30B5YoY39Rgn6UhuO606ZVs49QE8Kzvj4ca0LK4r+QX9XZRtepRcCbYffdwRkhN9TawNCL+YC0kqQ+9gDAuTxQsBn0KVq4+DoFw49Pg36bwyyjojg7FaN/qgnIWdn4YZAsdDCFle8LemMG1+gPNDuhCth99eTyhMO3thG+Ks5QQjHYwobwxTUk3AMf8ACbq/SsomoWRqe1WCG0ZkSS7poowAhCME1XDNlvd9E3SAaDs2wHOIbN1Fx+gJpFuewOi59yAxXjDV7W8/EDClbzO/6WGgAdA2X31YEVMmXHrndRYTugQxuEFYYKgzUCiD5BzCciE0a7lnagQ4Ig/ReJoah5NE7fM0whx1VfQwLTWxqZhgxLWJRAbAAghcEMoWOjUEwsTBjcPOylwgpkDsSNxeiBDwiD0Bw29EvV6IjNy83QwLCydJ/Dc3J0YInfESFuiyMX4EVsvvuyYDAdYXlKVZG7EIWsNxQOq5gmQzJRwBicQIszFfrdiHcByYxU0VuMB7iY0T1HCcWS5ySBDgiD9AVgGkAKbGBAkSk5Zzeo/I0KQo2DIVrDqJGMjm8mIi8NVCxlQCoQ5j/wAdgKjMOCCYCtURTajMhFB8nDgBBqCr5O/6oGBIE/BjXIXIRYmWdJQiw/hpudEMN/oOie3d9cqRL0pi6fZfddk/F9Y2ACJNwUQmeBBvNNwjaaIzLx8CAXlWrpWxMutSNZwkiYBiFqMG56p0XYSnoR/hcQQsSQJMoQ8ihQEvgoCfAaIUH0BmGADhPm5CwcFmPutnQ+KhgAASAHoNPtYFJfOhhJkCcIP5HAZGRUW2kJLodwo5RWbAgJ2iwLWgqtq7okhCJqOu7C1+mJ1APLqEDHt7VFgAPww3OohWsYMjlM+3VR6QwfnkVsHuOyKhAMUXUzczIU0HCUKyQAouC2kAe6GMlU70kHFtDWQtDoUiTORxWCpQJbd9ybyYm/0RSLlmvLJDrRDItkCVhqCmky6agGsrvnMBg5uI6RxVpBkGCqoyWSdm/pP/APvAqBBBmCjGoeK5odnIbTmt8KIUIoERsoh2tM2K9maSGQ3YhvnOoQGhnKI2imazQxsv0TmK44Bu80TqaagexgfKYLaXZYXP8OTlWFdx+ljBak6QwfH+2c9GCBbAHkWF6BwYJA18gwtdTmHMg2yAxURNROoEbJxgEZcLAHgtVsUNIaaypdhMqdJ3Sl2s9QAh3bf0RRiBgXwN87ME/eQMbijDJKK9NcBuwDD1AgE0QCCgFim9mM92RorwB4VuE8mMkRkzx0KCFYBDL+uyZRgzYeqrczeMzeVBxAA2nWn3Q4fw8NzKCvJ79QIoCMH9kMHo69kPtNicZJhg7iY3gDimiGcaXIaklApAAGakOpwU0L1kkyc4mhIRjygA1nehoExkqzyIYyUeM5abUkyb/XzjEK6EtxfOBJbjeoI5TCELMHgCmeDEuPsDqSwEGVgMcmUTE/1FnheU79v2EcHMKKiRzmu8+F7uhzxOWAEy4ELkgn2jBzJCx7VzyXLRawsTB4iCBcOPhG5ub04LT1ImreRAv6kQelLMwAJmAWGr9z3J5OS7ggMhmosPAELzElB4PgDmDAo4gBg7VDAYGRi+sMbsxa4IBpeGxyAT85Z2g90LqoBF5AABQewOkrQUZErNqZT+cGj4nh5AKmuEegltSReEji57JALDJQ9moDgbHMMehjU0ZAUGOewAnSbAQphAAhF7S7ZDmSBBM3Zo1zAGD4GRGC4pSXSyZf2LBsuNSv5NsHbPenhyAAZlXGhBrbQUIOxchy6EBugAMCxMbWwtCBdeJxyJ2hiI6CgBgMXYg7oMRnhu6OKEgegZOCuhB1c0QM7L9gcpl3mLxJmKNHvXSBF1Qe1slh4C1ymkYCYOA+CCJGagnDdWzaedyCyGJSyQhse0GGyw5jNxCcLnZAVxucxQIxOJBHzHArfsBaSYAVKjJHEh23VP6HQtRRmBP/querIEPCIPs/2M3yQDsUIEYAnfWrwt+k2fh3T8WmjyRQXOcGyJSXGHsCw5aKLSv/o9uAKJBLUFoVyQLSQEBAqgdmyan9OZwdlD/wCwIQ26hl/g0dbTYUZIJ2IivSh3Yrhcca2TH2ocNlg7xHoEVC7YvaIMD0nWYCipl6Q4lAap2lLJ2PIb3KnhJ6BIE49AACJIMZG2IBMakKhToaCkQSI/wwJQ0qCB9kgSePNFoXeaSIJUUyLSMQwwBQVgpYhAMA5K7ygKyDsX8hpQEeVJwBd2iTiiUwQ3IZN2ZAMAPbuyIKYMLUZy+YGLknE9AMTVirvaDCRh8uSBZQATykF73IYaHQTA0c3YhMmiagsR/wAbENJynYYKNsEDJQHjORp7PHxbup62io6Xa89xLQFExWNMwGNHAbRmHwEDmEXnjVZxKWT8ngr6Kg90AS8X/QkokfD2X0OX6FBna2l8CPA8/wAB/dOSdQRwfwBAlQg2QMgoOQhIHSxPDiw5b1l5MVEsY8SD4h2aPxQxAAALAgBWgPWgh5R1fhw7B3TACmxJVE1bBoMNlIIAAI+TzLczQraYmeEblHA3uNju6YpdEO3uuV0ErYAKk0CfOduoPVvVPgBWwr8MHBdgtjc9h/kwbsIFgC1DYFoIiEeHgDTdxob41+UQY40FJgfEExch5MjRKlQjoSCJeVYjeM7mfOaDdkHOmtDg1A0LEFP/AKqJUHkUU2AaPGyLY/q0DgOC4Ag1HrPa0GGkIGOOnQAEiO2oBdiCyG3oXOEoaFR+/wAbTA2RAj5sNsDunU8moIT5goEDspZFh9QITllae7rJ7gQTZ4qP0KHnIAXR1cnV5xljsnbADsE7MgBoCt5Z9yiGI5TKemIPcgsu9QM74AszAKLyNPAQIKJa+JSAsQQZujoqRuwuxA3/AJEAYbJ0xU5xID/AawC8UsBwCqGKrkvCYYmjK+JTAUyU/UEXKNbjkWcs1wrKYJ7zYAIFg0Gc0+WCEuO1RyecQgcySwgxB+TXGdSiFL+IDz12UHSbKwKILwblBqEdgHLDNlYihuIsohsNlokUyaSpwdiKluGJgQA6Q8LSuqmW3SGxvIQ9MPa75HuaOVBjHglgDzM1VV93DNmLE3kZB4smyMrkOgedPzAc3e1lzICrxU8oFw2WBOLiEAauVjvJRPLJUHNeXkmjQ6KXgzIpuYn4XEBXAo5yDMUQD+CQYxItVtib3liVRoLPoMchiLDO3IKPcTpx3/Bkn5niLk15E1wzNFCYe8gWEgLgpO7jhedpM3Vd8/YAWDYyQRmKbcGi/kaUyDZEaqSWEGBCnlF2pxcySI6uCjvAZfJJS8UHYBGD2JDYelMuxBoF4KEqKicOLLkHc24Rb0MxYKjCGHL0Lt4ni6bpoGwuCSxS1XC+AHYyNgUF/q8MwriOh0oZV5f9Gq/xYjkuQApJPXGCnWHnuQABgkncZYYknOKXcIgAk0FSSttFGE9GHx0YzIou3SntZUoRgZuHSsZcCgW+RQNXPwGBdT9/Bi0I8By9xVOXPAB1u25Sw+ZQrZAChYsdxVb2TIb9SQYACZJRwFvmaLUhsLsSjJwARCAYgYTHIW9QNcHeEOxQhQwzcJdnyZhHvxA1OHuetyqWqOdjQ3FOYbkzikQdwcCshvQT80wwj0s+CFsc0YuqXYQFrjJxeFNi6GsEy2kQjUHEHuAEYxEMuycbSSYAWkoMoR5127/WHSBTZRBPOgpM0eeA4xUSSTqSZTKsF44BOJIdSiaD5CB8e5gTvZrAQhR6IWXdECt8NQZNSE94xUXbY6+Ydn7kcyoAGJK3IwcfgUFEBEVvEfsuX+zLAsGKMgAgEZh40Uy9kMbzeiqgFuACZJKZ2AcAs7P1ncg8THILAWlQeE2LKdSTaSYk29W5hUhdh3ESPkwVsqPY5hMJ+prZvRTG6AOyzZymDFMaLQm+YKoRgm2g79icIEQR0/1xpJlkFNKHikAAzjwyJ/boxPb0DyyBAAHeNAwoK2KIv2OLTJO5OJQFhkhn5VpiaAfJaZhuClGrEWBZ0INKOgEk0eb0l1wRwgxJD2chCQAMygo4wwbkMlcamBJmCgB1XcHZMgTWgMAxoDyquidZhxOQGKAw9ne81JvPQQNyeZZMJT75sgJErbQLyHR7VclwBDA1ZAzhTA2Z6l/gYAD0PsCrI6n9UIPyRGYd1JVuIaYi02y57/TGYjlBISg3vUfcTnGSnaEdvUAHA0RdVMM+ITqLw46cz7ofxVP9KQaOBMAhhEn6+STlWpJKmdGEGRXJAhJAyRwf1ohh2QouYeQ7wCiLVS3H+OXUQofttTNZu9EtVl0LwPc2z0cHIjwM1XhqzBD0zsDMAigNMyC0emVnITytgitEfen9grzdFZgDJAT6g/I4yDMq22viSzU4K1YqhdBsQKBMIAHRgAEyrdoCJeR+q9OpWsDIBgmxpMANwqf4tTPVnJE2kxNfSB7EyjiJhcQ7NBh6NeVEz+SUSHLUsgZMUzgGHDMCdpOgoRW+30iAKx7gMwRQiIVVDhtkGCeJQLkYpCbgomxRocRdijsR0FAFwUDqW8KExU39uBDAdo9Lp9Qx/duxCbwciPIN0fJh/wBA9MECBBR1gLVrQ2QgAALk6qrk4XeShhepCO4nZBgXi27YU2TLw5+CQZueiURtzHT5z3iJpOqIAGLRAW4SOzbpvA1WZ3J2QEiySSGiOxf0yN3K/wAqDcVf3+loEec2ANh9iCwYPvoSCqs7QwZBQKDCAB1YIESShDOwlJ0NHKJeOYE/YzbKCUz4XhIDvYEcJajNE4kzeyA9UYa3Uf1sMQTsrOE7ZkuDimJCjcgDT+SQGDEFHoA5Ygj/AMFzII1HEJbZ6wkH7AlqLnC5HgjzwDv8x7giIXLEIIoQtHA43cTnPeIhl/wE9LacuKQo0b/pT7FEA9h3F2JzNPDRRZuiQEV7AyUVgCflR0uhLwZTBAuCJGo3ov2W5C+BAAClf9BDbUvJF98O4IVkwVugvmghs0IUziIQkckpGcRrguKIXVJ5kxqPEo6LOhiBigEaDyjZBKIVxGGiQyLi5YbAk7IGPNaKt1h2wgTunEAVBd6kl8YDQekYI9ADhEzksQGmOBMnJEgCeblf3yoSAzKPTVvhoJwBsShA9YUDIeoI/tNAF5MBejanAbP+hvJR+9plRz0XY/LB+wmQBIOREE8AlkGhKg8iu1JDGkh8xKPqwHUoOVAju7JOyuajYyg3sDoEwMDw/wCmTHGWwsSLGC5YcZOCj6KuXhapCEgA5j2AlrXlwpmjheFxveJFnuEAu0AdordKR5IU5qf6CkvOpgiC3nQjllKnIsFqQnaaweeQqdcCkgg21jIdvT8BHbn+FMK8wa4EHKb1WQSOhRE4TJZOXlTN2ZDbn2BAVNARwEzkmsCgweB+A3vHRlMzYBszFGKg3tzZAoCEMZsoC5zLXKXS1BYAes75MsAptFeBLiwoL3UGAALF8prc8ppggQAHzB/1lDiL7Qxs36SW90KF5ttQwwOAr6YCG8XfYKy3455BxLdAsLaa04rnYJxyVBgj4TUXkR3JAwJBZyMkhyVYU+AooD9ANidXVomBHFoG6Pi0YbDuV15wOo+Lyu/O6gpCcKGBqJWwiIO3oGWCI0O6BACVDbJXImXyLyrvToBc7Ccyj8h5mJJT2TuDaCzQ6FyIqnFShcIyb2cahgVAEybgjh53FF3lyQvmWx1GCIkLwDuWkJzD8svnWnzbH7tiPtGafPSsjHHRR5LZivW2iYQ8khIVpHuhhNUCBp1kwH0HcI5uQ+ZQM18Lq8Tn2UXbfsdUdg5onopg7wAEI3O0I4Gciw0F79JlFogKEEZ3p7ZQcwioTiy9h2KNEO0L6OIjBNAamCZwlQWoQMZpMXeitTwusQGyPg687EO6MsXsJuHZCGLWdjAIk1umOjptNsPZ7wA7l4cuZPSCTm+It3SVRBxEU0LJPY0GkBTTunkfD+0WMnCBAAIoKedho3WLuzRDBOBGJkJUWzHXMdfbFpYtDwNO6qOyCDiFsFDualXGjjwi/wAWhpPgQPJmveKBCILESKBUBMH5iVwde0SA2HcEnopkobuAZg2ERCfBQk4DeKbxmKrAy8lhoRcYKWk5I6oS2Qb03EAXELMghbmMHMk5MxzJnwCNuD2QTPcoTBXCvFe/xFdeDUB1XmuAj1kBoxBUjHQ7YUGLzepblj3PCK2POmwN0cJHCvcwoiDfxiEQWjAhNeiUBccksKDtC8clcSOtQjx3YCAa2KwGeQri/wBon4+6Ikcv7RUsJ5gneVYGsomTsC2aENAVOrmJMSUcwjBDMP102fvwYp/owLwhS/DNBtEA+aOlarWdU4RgouxNpPGYe7+g/BgickyIqAgriOyN9EZLTkLYf2U3tt0FrtigGDDpYGbiBTDd3PzKfDQa6K4mGC89QXNdIFwPA3oTecENMCxTs7L61lDMRTunQCUjFcA02jFPh+gAhJLnGaKXWdQvh26YMVYPvQPAjuUTxENWdPcW4AFzKV5KJMrfJLfAHiqIPCxGmhLBmqyfBCqqCspB7QeSfFwtJwG8AE3EnjnYFE8TSZCTFBmtb8A9Q9IFHNso3/Ths3vMNbO4YZHIFZZ5DvQMS+ARe2RIl3+I/MxeA7OOgp2OD/Q04SFB6BjqumFFlAdt8wOA51NKBVGb8hj6InAxgReFEDKg92xciJDwOOOCBqp0NxcAxginTx3Jdjs5Ht05GgfNDUd6UeP9+60ogTmDu6MXMWOJ9/bMAAmVLyQhRXyNXuT2dcTAYgwyGaiVaAXiYkqsu0QF0yISKjsKWQPaT6iwcHRmkpY/u/LP6NoejayNwR7BvRjuo3Il2TQJBSgnG+pMimGW7meSYjJOMRE1s+W0f78oVY60m2gdLx2QCJRvGn2EaAzAAhgAt61gZlGf8EBWA1KOTFuw5DJwpgjEkM0Jm6YYZkZIRq4jGaWDB7HLKb4X9GQf18sgz9A/ZC80UWQADBIey3l2HImGRXOcAkGpRIg34fYoEUyBDEFMpCXe4Bkr4Khi8FhOiBun/Sf2TXQgf2bfHDV9PGk7BtsSByYJIZUHqDo0NscJjuU/UhmPhk+gXQ2AIKFRbAeU3mpge52QD+owvGyeObQAwEgicJzDJiwgnIXPwIRoH2B9zQ3KFA0BkB7TI5Er+IIP7+WV9dK1/bo90YXH6C6OFLfb3ZlSRJxncbogSM+QO9s0dUbAQgEh4lrQ2QIBIsVChsGGwe6Ei1zIbnZMUd4YhBS5z2PwXP6p0V8/yWoRog6j2G3I67LyQkMQ4QpUqLdlgxYggwGDn3LZFwvntyOAQ/hncuWSI5KvEXS0SrNSeTYml7gaKDAr+i8FTLsgGQ90juTZLB1dF8uIYAWMDfK45gJ+DyiQHCDkg3/RjsQJx0Xjyo/YBDbo0zxXuYoAX9YcOjKojwpU2GJ5EV1D7xbrg8LhBGP8Ey3R/wAiOgpuT4oV1wV0PB/KNDjXo0ku3UkHBDt8CE8RLgmoct8BTF4V4GAiZJoSDEo4i/oIESUT3A181YhITYd3UVFAoiLSYB0dN8S6BwRaWYKOWFHYEnZNJtvy6Mp/xwQBO6NAgFoW8q585DQfBMz+igbICH5Qfl/NWFxFvxwJD/ziFuaHcC4ZK8URNwy9h3R+xvaK3wnyIR7k/wBBSbjM1Ck7OhDLIU3txKZCBeXugZAnGe+Em/MpIduC8BG7n+FcLHtJTwp1RAQxYAA9893+V84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5cRlhGvGNAIWGrPwMwWYqiIFj/y3mrC4i38DBlwIaVJ+W81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl3mWDMBBJGwfwMPjWVXa0X7/l81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fLz/AAhFNZzhmgScKzEfgckbZBdk4NhgxrZ/LDzGfiG9hWAhBmAsETiHIyMPwHCvJg7ZXlhYI53QQIJdR8sC7HEVw0jl0A6fAvCc23R+AhCpBqmI3Ol0uz6w7zZ/Lir4Tg5Yn9mGKkDIKztIIG3UOAEGRB+/JDxgAonudG7zm1mFE4QIABDEzwEETmfmFlKVKgNeiIcWDIGeOj78CAt8E7uUB6EB2kys5Vj/ADRnWBEyBKxiapDoGuOaAiCgwGEC17pboGhP3h6QSjlybyFSDJgzwj0PGmDgiz5ifnDNMcGB+7iLi1FDs+s2J/3jtjaDUIDE4x307k6qE/dQOYo12Urk6KkOv2bAAUAoF/uG+QqpcZ5kGZuBtHz8D7gdUP8AFS36ReiOxcTCCTxgAd4wsKV1I4BjwNuCnDcwf+jvQMsDgJEfbgIvIAAKlN7Ryxk1d6HAceFtSSo2JBAV4QN6VMhTiGBaYf4IkLH/AOhnfHYMPoCgjvUNq9XVSRarbCVBoVYkjdAhaGye2KFJwc7MJ2hMA2oYNbeLk+nBxIZcwPtbYNoAN+WeNgKiaOqN7PCwBDRxczMJ2BWnS2QixI2z2RT/AHW6EoBUpjphUnYbz+iJ2tM4PJV7DFTS0YwLNDcVAKGyPIAKONlBShCJROkF0JqLGHFRqygMzTKauEXTIZCXQXnUXRe77AkBxkoVjUDnBByLFGeTMOGpsXKamQjaKoFpDtSrc6FQjOE4ABVwtqK1KHdFAwlopdzQIGZ0Tg8BTuMfpMcg4VpTBvCECDF3AXUxczAQ2quFwkAuIUSJnATBUxtQUsgihXKl4vA7C0YILA6odzgGTIyDWvBq8UTqNBwRNAwTl9WNHgEwihD9hFQEcInFE/2nHZgc1W6hcZjIDFGExpAHAB0dlnI6+MS8wxCOb36AJBcE6sDwAbhkvZAqV0YM1pTJvP08SUpkaeYY2unDXnmoYADcmZMmKzLA4zTuXxzQN8hyjt8WOOI7mSnMF3RZ2AKhZBIAxBTZ/sI7YpsZjEmJD7CpDEGcJEtAHH09iBBcJfQiSCJFPz/0DpDQ+8hCUPOCgObEMQxO5GQYNFILIQbIJ1N4Lc8dWUuplixsNByo4gsHvBE5tgoT0XYMFgNEfrUKYxY1XOWe+A6YxLm/6ptmZwBF4QGLlMI3yDQoA1BjF4nmGamQMAWYimEd+heYFO8KBBwgCc2CdizFjsBhBXygnhbhOoCoA701IagtCnsVPKBQEr/woTujwCVEzcNliRHfUNYR2EqOzh/oiU/29JdJoBt8O5dQ7k6QKxeUWAz+oQJmXcQUGlADsCP3YcMM2XDfU4g7rgByOUAEatLQJiLNhsadkatbDWLBugAHQ8jGRimS84AGeQfcjX+mCnHRlFxyA3ExKKYkEGq0a9BYq0hN0iARiYSAPruOnBATmhCVQ0bI4qnMw+Qu9s0Um7shGBCphWW95ILaWHAvQceoEHtCYTdB2U7J2RSHYwO6clkhCOMFSpYrjjThCZ+THQEguIIm/KaBXc0O5W7wHeCofrNeeDuBTnmaFBzxik2MoEvKXkyCoTywCkp5mpXHd3kofpNZHMDtAXYUOxT6IcZyiSYnoQ5z0Cm7uOFMEQtSnVb25S7FHezeMdugK99HZzYIZbSD5lyfA2hrp5E5DbhrFunyHmYklFQ3uhbK+TqmAEsNeS1FALq7uP2g+oY+wtyOlRQZIsi9n40y4Ryf6kkhMECBBQQWWXiyuGK5yO5Qe+Fdw2RRbEjsQ7oK5bj2dshGk8JLUX43ql1ICM4657afgLjOSirjKpIncj4ovdn+kaGhTuXHgnURmnrkmQXhQVEPYuPJCpo0D2Z/tA7EfNDxwFQEIcNxmIRdgQvlxSCqXUAqBC2Hdo3TeP8AHF2y24DsPJQgbaS7BsmceWDzAfdHuU1SOjMnBRYE58gdr5LkhhaDdU0CDKIDJKkdcx1+7oMjyEIu9qtiMBcocgEPun5YxO8F2TszUdLY7px55gDkAMJLVmUWYLTu6MyBG1ovK21V5QVuZplASwBydkAJAArUF4kTCbg7ImWCtzNIrfVXlb2i8p2YdAQ4s2vYjwADctWZQQW/whdsjgIGrtuDdHXlE7iHZYKsHQB90xQS07pVyah2/gxThoCoRcZZsiYWgKXPikmiHKgC88jutClKYc7VLGcLU1BNrnlRQ+VqnjuFqrhztVSlPHI7K8Q5USU1fFNBg1k6Ihay4LAoEPmf/9k=" name="Abb 5" align="bottom" width="44" height="137" border= "0"> 6

6. Uchopte jednou rukou časť setu Mix2Vial uchytenú na liekovke s liekom a druhou rukou časť setu Mix2Vial uchytenú na liekovke s rozpúšťadlom a odskrutkujte set opatrne na dve časti.

Nasajte vzduch do prázdnej sterilnej injekčnej striekačky.

Kým je liekovka s liekom postavená dnom dole, spojte injekčnú striekačku s nástavcom Mix2Vial a vstreknite vzduch do liekovky s liekom.

Natiahnutie a aplikácia:

7

7. Obráťte systém hore dnom a súčasne držte piest striekačky stlačený. Natiahnite roztok pomaly do striekačky vyťahovaním piestu.

MormK4TXzGFaYQHKMC0mtKipyQq9PXi0bV6mWjl0iPzEgPeUYL7Qcmn1JshViwhIh63S3f12qdNwuyfvM5jo6ItJ7wc0XxvyjZtphDqcihXBV6uPEblQkfC5M+sL33fvcuOMHPT1x9YC0YwYelvNLxDsOPAtKUEjpMLU0sLAYAqNOBMtFxIX94XiJ7cCo8i+f7V/zChmca/cG6L2m06tVlA7YtzajMOelzRoECZS0VM3u9qCBzcdaxwH2z2VpHlUf3RQOXxfUb4Rhf3phNXHFLsnHZrF9ZUpcsOe0rHZHZAIyG4tvP8ApPbEr17CrWn/AILspeSL5fCRXRF7e4h7Ohy5VxhtR7Ux+Va/tijaEp1RSLS1hI6SYeTKJq2EkrdOSnQIZ1BcqcgiVmLNC+64vupiuyO0Phiy4hKx0ERxLjzOovFHA+0Fe82DH58f4RHGT7/uAJi0pBdV0uG1EzslboZ1BcRJNnhvc7sRniSbTkQlZp3UuyO0Phw5nZK3QzqCC4vIM3TCph/y7uUdUdEOq802Ed5x3ZHaHw4czslboaW6qgsDvgTU0LNPJNdXtPbClqxJSKmC8vnPqLn0uyO0PhwHESybbiBVZzIhKjnEVMOS0okvKWkpKhzU98IcfXfXUiiehOi4iRT/AOThOdiIoLsjtD4bpZlDRA57/wAhDsuwnnJIx5zAT+HaAFM6jFZp5yY7CaJ+EBKEhKRmFwuK7gM5hTz3l3cauzswJHaHwxUmgEWWypEpnXnc0dkBCEhKRkAwbbqqDfAmpkUI8m11P5wZHaHwwpldQD0QmVmwEq/Qsc1f84KxLpv60CqrOROkwmamFXx0iqehGjCkdofDcLbibSTAamlW2TiQ/wDJULdIqEprAKGGWgc612t0fi5hbvoDgpiYS2kJTelYhohnUGFI7Q+G6ULFUnKDDzaauyykkDpb/iG9UXJnZK3QzqDCkdofDhzOyVuhnUGFI7Q+HDmdkrdDOoMKR2h8OHM7JW6GdQYUjtD4cOZ2St0M6gwpHaHw4czslboZ1BhSO0Phw5nZK3QzqDCkdofDhzOyVuhnUGFI7Q+HDmdkrdDOoMKR2h8OHM7JW6GdQYUjtD4cOZ2St0M6gwpHaHw4czslboZ1BhSO0Phw5nZK3QzqDCkdofDhzOyVuhnUGFI7Q+HDmdkrdDOoMKR2h8OHM7JW6GdQYUjtD4cOZ2St0M6gwpRtDiVLSs1A0YczslbobbS4LYSAUnEcAqOQRfHiUSx5jYPOHSYkUtoSlN8OIauHM7JW6GQ6gK4Ax5xihDTqy4w4bKFnKk9BuvNpyqQQPhCWTwXkChT0w06wAXGlWrJ/VFmth0ZW14iMGpNBC5aU41axZKhzU98JR1RSGJNg21X0FZGamAXWALRxqQcQPb2GLC3bJ6k0KfBYyx+L+zlqHWRRe6KNz8yx6K60/eMX2yz7yEx/3iVHuj6xxn2z/ZZEVJmJtXbaXHFSd5b6XlBAHdFlKy6OhsWG/jlMFRop05wMQ7Bg2VJCh0GJxKbbVgppelWaYo4E+5T00BUc+VXrMwVXmTFGb95L/nRCFh2XbtCvBZjjZ586lERNhSL5YKbJXws3IT+lHhur9nneqGdQXJ/Sjw8hP6UeG6v2ed6oZ1Bcn9KPDyE/pR4bq/Z53qhnUFyf0o8PIT+lHhur9nneqGdQXJ/Sjw8hNpP60oWN11fs871QzqC5NP8AXeNNAxchKuddKmzvur9nneqGdQQ451Ukwwk5bNT38g095p1Ku7J87q/Z53qhnUEXoZXVpbHeYpyD6M5QYZc6yAbi/Z53qhnUESbWZNpw92TfySmvMuKR+9xfs871QzqCJhfm0Jb+fJTbfWsuDcbi/Z53qhnUEOv+ddUruycgEULjyua2nLFXnvuyOo3zvjDFlS1X1KkkrVXtuL9nneqKpebK0tZArPSGy0+8y5ZFbKsVdEVmEiYZ66MREBxpVU4UxNKop4uEaouNKZs3xtdoWskc+VGhJiZYeohaJUt4zzsZyfGGiqXaJsDKgXXGmTwHG7ZR0HCW+0uw04a1PNr0K+sVmmVNjrp4SPiI4t9CveuBS20KUM5EY8Qiin016E4zFUN3hHnHsvcmHJp21bcyWstO3CoRURalHVMHqjGn4RxsjKzHangn944ci+3qO/7o8jOf5P8AdHE/ZinD/qO/zFECWlU/6aamL6q06713DU4P/8QAKBAAAQIEBQUBAQEBAAAAAAAAAQARITFR8BAgQWFxMIGRobHB0eHx/9oACAEBAAE/IVzDdPgao5AmokN2H+KJk+gB/wB+oGvyqB9RAsrjBN4PQ/4jEk0cI+lRQMmCPpj6RnDIwwedPCBgjgRwcQgEWfACB2Qli7TUJxKBwdoHQfVgZrwoLADGBdqbuhje6Fb46vg1STgAz9+0eBU/GgX8ZSWDmSIOFiAVArLhlQUeRUUxeuwgl+sPeN7oVeaE6W5XkCdOLkLtZJbRnxixSu/E33BH0h7iEve7EvZA9JhEjUxcze0CYjqAi7zyUL3Qq80dWhe6FXmjq0L3Qq80dWhe6FXmjq0L3Qq80dWhe6FXmjq0L3Qq80dWhe6FXmjq0L3Qq80dWgEkE0m0V5o6TWhQSSwCJ4HcdAYAXOsZIcThYZnBjVtOicjAiSSwCY3okkTCoM8UBoGnLJ/rCC8f/JY9wU1w9AbHgF2FgdsahQwq7WzlSm9FjyHTE9okomTQUjsyteeF7QDD2Xf+JvEGCNXiQYH2w8ocqQbBphwIcTcPQPL4E01gwj6Xg+6sZAOsgDHOkHimCligK47mKE5diDpm324X/JP8T3aot6XsOCDyxSm8Ns3W0LXYVTKmw7ICuvARKREwNUPrb4DdisTUKOacoA06gPOavBZowT3kxzeXC+pnyKantEXIFKD+CdmNqK+v/wB5SBJ1h+WCAHnqrYQmQisWmnRAAAwlieQ3AiEwZt4KYt653J5dXnE4HooaeGn6SjpnvywbAkLwRR+/MhIz2AqZO1Nvp+lR94RNIGwywWWvCKc0RwLUHRNB6zSK3DVOTssmk0AGqDGeapA4mHcoEwB0APDFSsFQg92FEX+JC4Hg6GFsWKpy0Flr6FFCxpgwHE+19WQT+ENbfoHxDsiuDXCE/wDSyqFpoUJvoiQf9RGnFc0T9yAAowDgphA5cqy5rkw98VQDXBgEiQZA7IblDQNIHPlDRdqgnoMKko0YO/8A4nCm7ggBzrKQT6yGmO0fuflhqCPf7QAoWfeU2OwAw4T4ZNCwkbOpkzIlFkdDU1OeT04TIE4IHmRVED91Lx6JB96fqBDIxJEHp3SmDZBQOg+3MOfJQQoNJEbtIDARwAuD0bpTIIBAQ4OhRMMmL0t6TsgnfU26DKCgOmOGSRjBtWfxGeWDvBTvEYvwSZd87oL8UASIzNa0TAQqToEWAzQcwoIjvxzeAv78vCKjlyInUE9VLg0JPamEDrLEcIgEMWZHNjGOTK18zzo4XNSVUjg5BACmytB51BPhkxsbIkeZQAIyBxJFFkQAYxBQ/wBni437icyQxYBidCiBkblGndSieGZQQAYhwg0GTqMp4ug6HJQyzNwn61dqE/chwEZkYIzOiVw7/wC5HAfYQnI0ohqIbgmdhjiBQij5EtTsELTx+WSiTBMJhQNRFA3fNT3gxRHEscEeaaUUPZHQlooJyTrX7UOqHtRHKcDg4Dkph6AxBQSMGQ8Je2IFEDQRYod5IYd2B4MiFNbkSESv+LTQPQKGAXogjlAs2aEahVhoMDkwAHJohmYXBoh//XfG01LnbKT19vP6Fwqc38lt/H9kYUoWTBbg55e0IAAYCH3K90GBFkmR3neSEAM3WgYH3G01Z7zUr3QLaXAmWgG6JDa/ghWy+/jvTY2mrPealAGCBqTSA1KJx1W58IlIIEOgCbkxqKAyeGxtNWQYc2bKFd9kWfAkoBiMBMlE4MTODOZNZBDYLiEQ9n7gc9qQZB/TBAAgYaDG01YuT+04D6nfRB7AhKgTJTzwx3+IIHAo5VxUqpAWAwcJOk9pAbqKYV+nQdhktNSORgHJOiZocqG3RuUCkcgMprpEDUqAarxL5KmzZbTUiyanMFJ4Udg/mzJJFkmdJCxkdrvhMIxYP3NaasBJvQ3RKhTiYsmijDTRqyCyZwUTcJMB7cCflCC5kLARK90Ga01YgEisA4KA2Lmb49/CsFMLzUr3QZrTVnvNSvdBmtNWe81K90Ga01Z7zUr3QZrTVnvNSvdBmtNWe81K90Ga01Z7zUr3QZrTVnvNSvdBmtNWe81K90Ga01Z7zUr3QZrTVnvNSvdBmtNWe81K90Ga01Z7zUr3QZrTVnvNSvdBmtNWe81K90Ga01Z7zUr3QZrTVnvNSvdBmJPTJdo895qWxz8RQ5DgsByaKgtTGs70QQyZC2rPeakWHBuSAkZhdk+wdUeuPtM+JBF9YzIQQcKGIsZgDMQ+hRcJwEQuNcpwECZKA88yXMCSgAZdl3CF4msACe+Mj4bOJJoIjua6oBuAQHchCiWXsYk4g8R2FG6bmfQnB6C52qLkAUCMApN/yQ6AiEPowgxI8CQPk/AFDWDFoGhoPuU4KMwOExARciCdEHbaPywiJ7j/AFQ4vOZEAkNNBsUIB1njqUwa1EgmcWWJB3me6AAMIAZ7VRkrXugwtVHQtVGSte6DC1UdC1UZK17oMLVR0LVRkrXugwtVHQ/gUgH/ADJWvdBhGGkKsF8PQ2IeeA+HJWvdAglZeJCOJMzyRH2ehQL8eTsite6BRkb3genQAAQAh0GxEk5aCqqQ5bGte6BSA5OzN7dIz+G4cPRGNa90CkOAw8x/nS2GIfI+gxrXugVSNh5M+dA3yAD+KCw+jJvoRFi+8JDB8ONZyll0mh5TlghmcyLpCT5iZbi+U8kvINDmMW6+hpgagQ3pBQIIhytdzX+oIFhW0HuDc4BTbWSNOMJoXwNVJ+/OaQANEiWhoKaHTERg7TwqEeOoA/jCG1ABkjui4EAVUdGu9QTs+ZCYvcSgxjDA+9uNNMxyASBBE0EpO3Pv/EaV38n6hcc7JYDu0EX6SZ2V+gT6djDimX//2gAIAQEAAAAQi3z/ALvy8w//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8AT1tlxqPfJe3Xt89ePvP/AC/+/wDo/wC6/jv5v/VPV/39xZOjzXM3+t/rf11O9/fXn0r9/wD3/wDf/wB//f8A9/8A3/8Af/3/APf/AN//AH/9/wD3/wDf/wB//f8A9/c//T6+mfk/77++/vv77/8Av/7+9/8A/wD3f/3+8f8AP9ufXf8A/8QAKRABAAEDAwQCAwADAQEAAAAAAREAITFBUWEgcYGREKEwsfDB0eFwUP/aAAgBAQABPxCnt9obi2C64CrL4kpyvMcrSGvUVI8QP6UskOUJ2lm2lRpzIuby/jqnI8IEkG1iibq0JPYfVARzsCzg/c0oqpElohBN28OaEDAIA6iZ+X9IeZULHqmfjtjs283nOZgGZjS7rq8t/wAE2ArCH7mG6t2zSRJFE2QaHILHqPkEhjs2SI94WFNIqAGIJKcm74JoA5dh7yk8nSDIAJVsFT35gVd2vs1cjWCS1wR0h4xWEJqpEDXo0lzPQCtb/iALvKS95q2FjHez9lUlNNXedkKIiIwBDZuLz8Q1IYtHcpRe0XKSt6g53Ry9BX1WCgyO9J2QRIBy5Xl/8CQgrSEFaQgrSEFaQgrSEFaQgrSEFaQgrSGOxaAJWF/x2kjcjbhdKEAjI3E+EjYGWLNmBA/7IyFxCwdLBArX8J5/RwN1cFZ/TJoYnBd3eJQpySvey5AsdvqhEplERTsSJ1vUIstoTAXCgQZ2oRaGh5uKH2WgoKYP1EaTWH5Tq6o0pt9nGxSRDUfdUJnkrVH2Zfa5vUGE9EPyD9UEBTgGcDJ3a4SyD6/5Bpwa1ltRIwrfe1ISTuXngvK9CfiX3CVgxaA7EL2paNGGEXwcrIjtQKFXZPYC1xeiZlcR7KSxbS/fIfFRJusXjtDPxGYI+4eGJH7pdDjhL8gpnKmLI3hs8NNTaGhtUWY3TOtCsrELuO6FFppDdQ4CBEoD4pm4bImSrkISd1ANoyJA9FD4Ox7E3TyURBux3HADxWC1wPsawNiAx6qRsm8tVUa0AQ8sApHcTgadyV9UoRVn+sOlQdqZwrBZwu5FKtkHuEVYCMNc4oGAAgCwHytzTrsoWbA0mBjbqusRtgFCxGTLh7TGtShI6rOw1Zk+Bz3wc/DlUw08bvgpWAZcvbcT5q/0Iz9KtJGRaIZKVugqyu3XgeMglwIYykUIirxpLpHQh55peABsLxeVQ4pPRIp2oE7KDRABbR5lQlgfXJAvFGpxKRlgEto0GU1HRcu7AH4MD39ffpoRoMwPZ+6xtAw2KnGswTg/7dF60oDk5yMc0MPxmQPxa9p53ko6kPlMsEcgMF2LnwZaD7CjJI9yGE9D61FAOiVJb7F1ypr3Tmm6FBh7pIcxS6K+L9DEA1UOgc0kkiwCCg44IJpxcpkb5EH3WnNTCO0lj3SrKYX7sTfqDzTXtac0qeTK/braL2QN4bUmbNQHgj6qMiySApkCI2XpmEkgwntCpupRRGa3E7k0uYogvsfv8YDdhbDIgLMNQbBdcXc/QpY6YU7t2AWggDIyJw/lt8A+59NT7W6TDulSGsgCqsGoucUCmAUB1EyfltnnEiEiaiUln9DMVlf/AEH1BRXs4VqjRNT8CfMSy7gC0w0PuuVQVBTEqbawzQAII3EufI/VmWRt6DXc90raZZQSJ3OpW4gQgy+02rmrw4eJSxO9qxUtBu6K1ZheTDvdHjnDV6qc5Lctg2YTimgkcBl/LONqBpEkIbjSEEiEbiUkcBdYX8Mw4nqGqmIXzFgMN81FTRsmlZBsS1CKQWMPU+6KQZvGoWVuDN1KAWxk4ZS0mYpyYBESRKMbJM5B0/S0qQPHFyOiUtkLGdV5AkjWrnk56STDyY6hyASZEkadI4UAr36RorOkQc22GHXF6u8VNTh5MNBBG2P5q+vRhhSYd1tUZw5AWicYHQvehOZUIOfHQIXYgQQMGwL9ynOsVuqFj5XkCVEgyaAK9tM15XgDXQO4zQIEyWMIeAxiiKy4B5YPpQqCCVYQ91MmLF44Jg90qBiN4SljIbRUssC3gV9zUpj/ABASAGoknwk2z5htE6XPVcAn2MkNGWjb5kpcO8qXAFd6NgdlXuJe6cI3oQCMjcSpoN/v5JoFnB/eK4SWD0FZ61CLy2phfT2UybsELEHmRqzlZ+JDaHWAEr6og2iwiM+J6HyscdGR3uWawBrhn6ZxSQBiLeyYX3U1kGqZ8Sz6oOQi8j4bNDAD/WzT6owwABAHzAnlInOJu7aM5lKP2YCWhu135PNoEjDgvX4WqaMcIT5B+oZ3e00oqUouJUXMPx/NoMkerxMZSbFHYGtwB9z/AJOMUUDgKvopqFwv+UD7dfkZhWSct5lxb22qOy21iUF/dBBNKIAqP6A4WWSQlcmnbxqwgA022V3NvhnmECSp7JRo4hgAWA0jq82esUNz9qLejSP+1XYN0rq/qiNtQSBMUHprLGRqQnuaIgkGk4Cx8Wx1Cpdhapp0Q0Vz6I2779Pl93FwAarpTJjJL3mvIQrON6DYEFAdMbSYV9JlJ2qHE2a4nvZ/HHT5PDJfhBEdmEw0oAlugFgwRE4badCgVYC6tAJtHaFXDYGyVxag2jBiwk1hvdX/AM9fnNrMbK0DkTRKOXOVV02HQxddYcQLYECYKPo6SESIQTGi0vu3f0C8+VIVgw8CPxAvKweFAOiUtuuKxIFfa3/b+ls/9otAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAlAlsGtWvwGWO6WmdJn8FqPe0WYIwApySdB4XnYASvqsmfraUKGMg/wDWJ6gI8OXl/BasUQORkH9lHI/fYt3pwMp4+Sgku3AfbRTr8sDYPa5o1PTqdQy6gbLakqpD8ZL7E9IV8lYAd2kaSPoNwJYWAmaYSS1lAE/VT7sRDSJLKQrGLM4+SWfrwCzwsu6YvJYcmMwIuaWhFZjN1BOxV2NwI/Kf3WUzBMd3PvJpGlRObJ5qahSwh9ajzV6iaunBA6g9Q8exV2KbbDoAUtvsd6FVHo5n7Qt1d6cMKTTuNqQ8QcMUgszfFJJjv45uNWs6ZsGd7VN72ZGVuAsnaiTQTQBCzvTGv1CT933Uo48WGXp3ktGTAAAQB/8Af3BgW7cGBbtwYFu3BgW5LDymR9h6gwKZCeLkP+AEIR2aA/fSBgUAstnkY+qYgsnnWuZPwMlYcjPVhdIYEytaRmx+ig4wABofgaVAzxT9gqWH3qEnuegMClaQra7fhEEhuOlMLM3HMjoEGBAmGy5Ww+5/imgx30H0PQGBXs+Bz0Y/BPgwy5W0wMHsroUYSZiatEmXZ8FSY48PzVscB8hkKYgaiIgZHsqWm4pYkjCS4Iotw3/dMf1G9DdthcaoMjfHU7dWrrICaSfUG/xHx54BAhbmygxv9z+zUVHfSV5bAM043Mvsd/ggESRsjWjB+6IQGLKxobI6pu8Z5SJdFYNjkEZgNtUlG8JQMpxojvKTyfAxChrTMCJCb1FTGUAFO6Dk3dC6zU2RUkBsMu0m28UCgrqDRdAQHYt1Am+HIHRHJTPcVIVzYJ5FOLQ5xTmQnghT4V2YoOwB9fFc3y8YIbr6YVKS/E2PUlPJDVmFbKY2+JPPT//Z" name="Abb 9" align="bottom" width="28" height="164" border= "0"> 8

8. Po natiahnutí roztoku do striekačky, uchopte pevne valec striekačky (piest smeruje stále dole) a odpojte Mix2Vial set od striekačky.


Na injekciu Berinin P je vhodné použiť jednorazové plastové injekčné striekačky, pretože roztoky tohto typu majú tendenciu priľnúť k zabrúsenému sklenenému povrchu, ktorý majú všetky sklenené injekčné striekačky.

Roztok podávajte pomaly intravenózne (pozri časť 4.2.Dávkovanie a spôsob podávania). Ubezpečte sa, že do naplnenej injekčnej striekačky neprenikla krv.


Špeciálne upozornenia


Tehotenstvo a laktácia

Bezpečnosť Berininu P počas tehotenstva alebo laktácie nebola sledovaná v kontrolovaných klinických štúdiách. Experimentálne štúdie na zvieratách sú nedostatočné na určenie bezpečnosti vzhľadom k reprodukcii, vývoju embrya alebo plodu, priebehu tehotenstva a peri- resp. postnatálneho vývoja.

Preto sa Berinin P môže použiť počas tehotenstva a laktácie iba vtedy, ak je to potrebné.


Účinok na schopnosť vedenia motorových vozidiel a obsluhu strojov

Nie je známe, že koncentráty ľudského plazmatického faktora IX môžu ovplyvniť schopnosť riadenia motorových vozidiel alebo obsluhovať stroje.


Zvláštne upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Liečebný účinok sa nemusí dosiahnuť, ak krv pacienta obsahuje väčšie množstvo inhibítorov faktora IX (“inhibítorová hemofília”). Po opakovanej liečbe koncentrátom ľudského plazmatického koagulačného faktora IX, by sa mala zistiť hladina inhibítora v plazme (pozri tiež Nežiaduce účinky).U hemofilikov by sa mal vykonať test na protilátky proti faktoru IX, hlavne po prvej aplikácii koncentrátu faktora IX.

U pacientov so známym sklonom k alergickým reakciám sa môžu preventívne podať antihistaminiká a kortikoidy. Na základe skúseností s prípravkami faktora IX nižšej čistoty (koncentráty protrombínového komplexu) vzniká u pacientov, ktorí sú liečení koncentrátmi ľudského plazmatického faktora IX, možné riziko trombózy (infarkt myokardu, venózna trombóza, pľúcna embólia) alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie. Berinin P je prípravok vysokej čistoty faktora IX s veľmi nízkym stupňom trombogenicity. Napriek tomu, pacienti, ktorí dostanú hociktorý koncentrát faktora IX, vrátane Berininu P, sa majú pozorne sledovať na príznaky alebo symptómy intravaskulárnej koagulácie alebo trombózy. Pre možné riziko tromboembolických komplikácií, je potrebná opatrnosť pri podávaní koncentrátov faktora IX pacientom s anamnézou ischemickej choroby srdca alebo infarktu myokardu, pacientom s ochorením pečene, pacientom po operáciách, novorodencom, alebo pacientom s rizikom tromboembólie alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie. V každej z týchto situácií sa má zvážiť možný prospech liečby pomocou Berininu P oproti možnému riziku týchto komplikácií.

U pacientov, ktorí pravidelne dostávajú liečivá pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, sa má pamätať na vakcináciu proti hepatitíde.

Ak je liek používaný pri domácej liečbe, postupuje sa presne podľa inštrukcií lekára.

Poznámka o kontrole počtu trombocytov.

Kontrola počtu trombocytov sa vykonáva pred podaním heparínu, prvý deň po začatí liečby heparínom a potom pravidelne každé tri alebo štyri dni počas prvých troch týždňov liečby. Kontrolné vyšetrenie počtu trombocytov sa odporúča aj na konci liečby heparínom.


Varovanie

Berinin P nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedenom na obale.

Pripravený roztok sa má použiť do 8 hodín.


Balenie

obsahjednotlivých balení 300 IU 600 IU 1200 IU

vákuová liekovka so suchou substanciou 1 1 1

liekovka s vodou na injekciu 2,5 ml 5 ml 10 ml

filtračný transferový set 20/20 1 1 1


Uchovávanie

Berinin P uchovávajte pri teplote 2 až 25 °C.

Nezmrazujte!

Chráňte pred svetlom!

Berinin P neobsahuje konzervačné látky.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie:

Apríl 2011

7Berinin P

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/02117

Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. Názov lieku

Berinin®P

(Factor IX coagulationis humanus cryodesiccatus)


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Berinin® P

300 IU

600 IU

1200 IU

Liečivo:
Factor IX coagulationis humanus cryodesiccatus Proteina

300 IU*


2,5 – 7,5 mg

600 IU*


5 – 15 mg

1200 IU*


10 – 30 mg

* SZO štandard 84/683.

3. Lieková forma

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný alebo infúzny roztok.


4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikácie

Profylaxia a liečba krvácania pri:

- hemofílii B (vrodenej deficiencii faktora IX)

- získanej deficiencii faktora IX.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

4.2.1. Dávkovanie

Dávkovanie a trvanie substitučnej liečby závisí od závažnosti poruchy hemostatickej funkcie, od lokalizácie a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.

Jedna jednotka (IU) faktora IX je ekvivalentná množstvu faktora IX v jednom ml normálnej ľudskej plazmy.

Výpočet požadovanej dávky je založený na zistení, že 1 IU (medzinárodná jednotka) Berininu P na kg telesnej hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktora IX približne o 1,0 % normálnej hodnoty.

Iniciálna dávka sa určuje pomocou vzorca:

Požadované jednotky = telesná hmotnosť [kg] x požadovaný vzostup faktora IX [%].


Dôležité:

Množstvo, ktoré sa má podať a frekvencia podávania majú byť vždy zamerané na klinickú účinnosť v individuálnom prípade.

Pri vrodenej deficiencii faktora IX s nasledujúcimi krvácavými stavmi nesmú plazmatické hladiny faktora IX klesnúť počas uvedeného obdobia pod tieto hodnoty (% normálnych hodnôt):


Druh krvácania

Terapeuticky potrebná plazmatická hladina faktora IX

Obdobie, počas ktorého je potrebné udržiavať plazmatické hladiny

Menšie krvácania:

Krvácanie do kĺbov

30 %

Aspoň jeden deň v závislosti od závažnosti krvácania

Väčšie krvácania:

Krvácanie do svalov

Extrakcia zubov

Menšie úrazy hlavy

Operácie stredného rozsahu

Krvácanie v ústnej dutine

30 – 50 %

3 - 4 dni alebo do zahojenia rany

Život ohrozujúce krvácania:

Rozsiahle operácie

Gastrointestinálne krvácanie

Intrakraniálne, intraabdominálne alebo intratorakálne krvácanie

Fraktúry

50 -75 %

Počas 7 dní, potom minimálne ďalších 7 dní pri udržiavaní hladiny faktora IX na 30 – 50 %.


Niekedy sú potrebné väčšie dávky, než sú vypočítané podľa vzorca, predovšetkým pri úvodnej dávke.

V priebehu liečby sa odporúča zistenie hladiny faktora IX na výpočet podanej dávky a frekvencie opakovaných infúzií. Individuálni pacienti sa môžu líšiť v odpovedi na Berinin P, v dosiahnutí rozličnej hodnoty biologickej dostupnosti (recovery) a biologického polčasu.

Zvlášť pri rozsiahlych chirurgických zákrokoch je nevyhnutné presné monitorovanie substitučnej liečby pomocou analýzy koagulácie (plazmatickej aktivity faktora IX).

Pri dlhodobej profylaxii krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou B, dávky 10 až 25 IU faktora IX na kg telesnej hmotnosti sa majú podávať každé 3 až 4 dni.

U hemofilikov s protilátkami proti faktoru IX (inhibítory) je nutná špecifická liečba.

Imunitná tolerancia sa môže dosiahnuť liečbou týchto pacientov pomocou Berininu P: spravidla to vyžaduje zvýšené alebo veľké dávky v pravidelných intervaloch (t.j. denne) počas dlhšej doby (pozri tiež bod 4.4. a 4.8.). Na liečbu interkurentných epizód akútnych krvácavých komplikácií môže sa vyžadovať špecifická liečba.


4.2.2. Spôsob podávania

Injekcie:

Pripravte roztok spôsobom uvedeným v bode 6.6. a podajte pomalou intravenóznou injekciou (max. 2 ml/min) pomocou ihly s krídelkami alebo vhodnej injekčnej ihly, pričom sa musí dbať na to, aby sa žiadna krv nedostala do injekčnej striekačky.

Infúzie (ak sa majú podať väčšie dávky):

Pripravte roztok spôsobom uvedeným v bode 6.6. a infundujte pomaly pomocou infúznej súpravy (s filtrom).


4.3. Kontraindikácie

Odporúča sa opatrnosť u pacientov so známou precitlivenosťou na zložky prípravku.

Vysoké riziko trombózy a diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie (pozri tiež body 4.4. a 4.9.). Pri čerstvých trombózach alebo čerstvom infarkte myokardu treba zvážiť riziko podania. Súčasná alebo prekonaná alergická odpoveď na heparín, vyvolávajúca pokles počtu trombocytov (heparínom vyvolaná trombocytopénia typu II.).


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liečebný účinok sa nemusí dosiahnuť, ak krv pacienta obsahuje väčšie množstvo inhibítorov faktora IX ("inhibítorová hemofília"). Po opakovanej liečbe koncentrátom ľudského plazmatického koagulačného faktora IX, by sa mala zistiť hladina inhibítora v plazme (pozri tiež bod 4.8.).

U hemofilikov by sa mal vykonať test na protilátky proti faktoru IX, hlavne po prvej aplikácii koncentrátu faktora IX.

U pacientov so známym sklonom k alergickým reakciám sa môžu preventívne podať antihistaminiká a kortikoidy.

Ak vzniknú alergicko-anafylaktické reakcie (pozri tiež bod 4.8.), má sa hneď prerušiť podávanie Berininu P (t.j. prerušiť infúziu) a zahájiť príslušná liečba. Postupovať sa má podľa zásad súčasnej protišokovej terapie.

Ak je to potrebné, má sa podať:

 1. ľahké reakcie: podá sa kortikoid a antihistaminikum,

 2. ťažké reakcie alebo život ohrozujúce reakcie (anafylaktický šok) v závislosti od závažnosti reakcie:

 • bezprostredné podanie adrenalínu (pomaly i.v.),

 • spolu s vysokými dávkami kortikoidu (pomaly i.v.),

 • ak je to potrebné: náhrada objemu, kyslík.

Na základe skúseností s prípravkami faktora IX nižšej čistoty (koncentráty protrombínového komplexu) vzniká u pacientov, ktorí sú liečení koncentrátmi ľudského plazmatického faktora IX, možné riziko trombózy (infarkt myokardu, venózna trombóza, pľúcna embólia) alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie. Berinin P je liek vysokej čistoty faktora IX s veľmi nízkym stupňom trombogenicity. Napriek tomu, pacienti, ktorí dostanú hociktorý koncentrát faktora IX, vrátane Berininu P, sa majú pozorne sledovať na príznaky alebo symptómy intravaskulárnej koagulácie alebo trombózy. Pre možné riziko tromboembolických komplikácií, je potrebná opatrnosť pri podávaní koncentrátov faktora IX pacientom s anamnézou ischemickej choroby srdca alebo infarktu myokardu, pacientom s ochorením pečene, pacientom po operáciách, novorodencom, alebo pacientom s rizikom tromboembólie alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie. V každej z týchto situácií sa má zvážiť možný prospech liečby pomocou Berininu P oproti možnému riziku týchto komplikácií.

U pacientov, ktorí pravidelne dostávajú liečivá pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, sa má pamätať na vakcináciu proti hepatitíde.

Poznámka o kontrole počtu trombocytov

Kontrola počtu trombocytov sa má vykonať pred podaním heparínu, prvý deň po začatí liečby heparínom a potom pravidelne každé tri alebo štyri dni počas prvých troch týždňov liečby. Kontrolné vyšetrenie počtu trombocytov sa odporúča aj na konci liečby heparínom.


4.5. Liekové a iné interakcie

Doteraz neboli pozorované interakcie koncentrátov ľudského plazmatického faktora IX s inými liečivami.


4.6. Gravidita a laktácia

Bezpečnosť Berininu P počas tehotenstva alebo laktácie nebola sledovaná v kontrolovaných klinických štúdiách. Experimentálne štúdie na zvieratách sú nedostatočné na určenie bezpečnosti vzhľadom k reprodukcii, vývoju embrya alebo plodu, priebehu tehotenstva a peri- resp. postnatálneho vývoja (kategória B2).

Preto sa Berinin P môže použiť počas tehotenstva a laktácie iba vtedy, ak je to potrebné.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú žiadne indície na to, že koncentráty ľudského plazmatického faktora IX môžu zhoršovať schopnosť riadenia motorových vozidiel alebo obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky

Vznik protilátok proti faktoru IX.

Hypersenzitívne alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahrňovať angioneurotický edém, pálenie a pichanie v mieste infúzie, triašku, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nauzeu, nepokoj, tachykardiu, zvieranie v hrudníku, pálenie, dávenie, dyspnoe) sa zriedkavo pozorovali u pacientov liečených prípravkami obsahujúcimi faktor IX. V niektorých prípadoch tieto reakcie progredovali do ťažkej anafylaxie. Tieto reakcie sa objavili v tesnej následnej asociácii so vznikom inhibítorov faktora IX (pozri tiež bod 4.4.).

Pri vzniku alergicko-anafylaktickej reakcie sa má ihneď prerušiť podávanie Berininu P (prerušením infúzie) a má sa zahájiť vhodná liečba (pozri tiež bod 4.4.).

V zriedkavých prípadoch bolo pozorované zvýšenie teploty.

Nefrotický syndróm bol hlásený po snahe o navodenie imunitnej tolerancie u pacientov s hemofíliou B s inhibítormi faktora IX a prekonanou ťažkou alergickou reakciou.

Zriedkavo boli hlásené prípady, v ktorých u pacientov vznikla trombocytopénia alegického typu (HAT typ II.), pričom počet trombocytov poklesol pod 100 x 109/l alebo pod 50 % počiatočných hodnôt. U pacientov bez predchádzajúcej hypersenzitivity na heparín pokles počtu trombocytov začína 6 - 14 dní po zahájení liečby. U pacientov hypersenzitívnych na heparín sa pokles môže objaviť už v priebehu niekoľkých hodín.

Ťažké formy trombocytopénie môžu byť spojené s arteriálnymi alebo venóznymi trombózami / tromboembolizmom, konzumpčnou koagulopatiou, v niektorých prípadoch s kožnými nekrózami v mieste injekcie, purpurou alebo melénou. V týchto prípadoch inhibičný účinok heparínu na koaguláciu krvi môže byť znížený (tolerancia heparínu).

Podávanie Berininu P pacientom, u ktorých vzniknú vyššie uvedené alergické reakcie, sa musí ihneď prerušiť. Týchto pacientov treba informovať, že nikdy nesmú dostať žiaden liek, obsahujúci heparín. Nakoľko heparín môže niekedy vyvolať uvedený nežiaduci účinok na počet trombocytov, počet trombocytov sa musí pravidelne monitorovať, zvlášť na začiatku liečby. Poznámky o kontrole počtu trombocytov: pozri bod 4.4.

Keď sa podávajú liečivá pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, nedá sa celkom vylúčiť,že môžu byť prenesené infekčné agensy. Platí to aj pre patogény doteraz neznámeho pôvodu.

Niektoré vírusy, ako napr. parvovírus B 19, sa v dnešnej dobe veľmi ťažko inaktivujú alebo odstraňujú. Parvovírus B 19 môže najviac postihnúť séronegatívne ťarchavé ženy alebo imunokompromitovaných pacientov. Najviac infekcií, vyvolaných parvovírusom B 19, je získaných v komunite.

Na zníženie rizika prenosu infekčných patogénov sa vykonáva najprísnejšia kontrola pri výbere darcov a dodávateľov. Okrem toho sa počas výrobného procesu Berininu P používajú metódy na elimináciu a inaktiváciu vírusov.


4.9. Predávkovanie

Použitie veľkých dávok prípravkov s obsahom faktora IX (PCC) bolo spojené s prípadmi srdcového infarktu, diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, venóznej trombózy a embólie pľúc. Preto je, v prípadoch predávkovania, vývoj tromboembolických komplikácií alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie zvýšený u pacientov s rizikom týchto komplikácií.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

5.1.1. Farmakoterapeutická skupina:Hemostyptikum/antihemoragikum.

ATC kód: B02BD04


5.1.2. Farmakodynamika

Faktor IX je jednovláknový glykoproteín skladajúci sa približne zo 400 aminokyselín a 17 váhových % karbohydrátov. Molekulová hmotnosť je približne 68 000. Patrí medzi koagulačné faktory závislé od vitamínu K a je syntetizovaný v pečeni. Faktor IX je aktivovaný faktorom XIa vo vnútornej koagulačnej kaskáde a faktorom VI/tkanivovým komplexom vo vonkajšej koagulačnej kaskáde.

Aktivovaný faktor IX (F IXa) spolu s aktivovaným faktorom VIII (F VIIIa) aktivujú faktor X na Xa. To vedie nakoniec k premene protrombínu na trombín. Trombín potom mení fibrinogén na fibrín, čím sa môže vytvoriť krvné koagulum.

Pacienti s hemofíliou B majú značne zníženú aktivitu faktora IX, preto je potrebná substitučná liečba.

Berinin P obsahuje plazmatický koagulačný faktor IX v koncentrovanej forme.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

U Berininu P sa in vivo zistila hodnota biologickej dostupnosti tzv. recovery 45 ±12 %. Podanie 1 IU Berininu P na kg telesnej hmotnosti vyvolá vzostup faktora IX približne o 1 % normy.

Biologický polčas je 24 ±9,1 hodín. Berinin P sa v organizme metabolizuje tým istým spôsobom ako endogénny koagulačný faktor IX.

Intravenózne podanie znamená, že liek je dostupný okamžite; biologická dostupnosť je proporcionálna k podanej dávke.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

5.3.1. Toxicita

Ľudský plazmatický koagulačný faktor IX je normálna zložka ľudskej plazmy a pôsobí ako endogénny faktor IX. Test toxicity pri jednodávkovom podaní nemá význam, nakoľko väčšie dávky môžu viesť k preťaženiu cirkulácie.

Štúdium toxicity na zvieratách po opakovanom podávaní nie je vhodné, nakoľko u zvierat vznikajú protilátky proti heterológnej (ľudskej) bielkovine.


5.3.2. Mutagenita

Nakoľko klinické skúsenosti nesvedčia o tumorogénnom alebo mutagénnom účinku ľudského plazmatického koagulačného faktora IX, experimentálne štúdie, zvlášť na heterológnych zvieratách, nie sú bezpodmienečne nutné.


5.4. Vírusová bezpečnosť

Berinin P sa pripravuje z plazmy zdravých darcov, ktorí majú negatívne výsledky testov na Hbs antigén a protilátky HIV-1 a HIV-2.

Protilátky proti HIV-1, HIV-2 a HBs antigén sa zisťujú aj u odobratej (pooling) plazmy. Táto sa ďalej spracováva iba pri negatívnych výsledkoch.

Výrobný proces Berininu P sa skladá z rôznych stupňov, ktoré sa podieľajú na eliminácii/inaktivácii vírusov. Patria medzi ne chromatografické metódy, frakcionácie a zahrievanie vo vodnom roztoku pri 60 ° C počas 10 hodín (pasterizácia).


6. Farmaceutické údaje

6.1. Zoznam pomocných látok

Antithrombinum III, heparinum, acidum aminoaceticum, calcii chloridum, natrii chloridum, natrii citricum.

Rozpúšťadlo: Aqua pro iniectione.


6.2. Inkompatibility

Berinin P sa nemá miešať s inými liečivými prípravkami, nakoľko to môže viesť k aktivácii alebo inaktivácii koagulačného faktora obsiahnutého v prípravku. Môžu sa používať iba schválené injekčné/infúzne súpravy, nakoľko zlyhanie liečby môže byť následkom adsorpcie ľudského plazmatického koagulačného faktora IX na vnútorný povrch niektorých infúznych prístrojov.


6.3. Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti lieku Berinin P je 36 mesiacov.

Pripravený roztok sa má použiť do 8 hodín.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Berinin P uchovávajte pri teplote 2 °C až 25 °C.

Nezmrazujte! Chráňte pred svetlom!

Berinin P neobsahuje konzervačné látky.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


6.5.1. Vnútorný obal

Liekovky s liečivom:

Berinin P 300 IU

 • 6 ml injekčná liekovka, sklenená, bezfarebná, Typ I (Ph. Eur.), uzavretá brombutylovou zátkou, hliníkovou pertľou a polypropylénovým diskom.

Berinin P 600 IU

 • 10 ml injekčná liekovka, sklenená, bezfarebná, Typ I (Ph. Eur.), uzavretá brombutylovou zátkou, hliníkovou pertľou a polypropylénovým diskom.

Berinin P 1200 IU

 • 17 ml injekčná liekovka, formované sklo, bezfarebná, Typ II (Ph. Eur.), silikónovaná, uzavretá brombutylovou zátkou, hliníkovou pertľou a polypropylénovým diskom.


Liekovky s rozpúšťadlom (pre vodu na injekciu):

6 ml pre Berinin P 300 IU

 • 6 ml injekčná liekovka, sklenená, bezfarebná, Typ I (Ph. Eur.), uzavretá brombutylovou zátkou, hliníkovou pertľou a polypropylénovým diskom.

6 ml pre Berinin P 600 IU

 • 6 ml injekčná liekovka, sklenená, bezfarebná, Typ I (Ph. Eur.), uzavretá brombutylovou zátkou, hliníkovou pertľou a polypropylénovým diskom.

10 ml pre Berinin P 1200 IU

 • 10 ml injekčná liekovka, sklenená, bezfarebná, Typ I (Ph. Eur.), uzavretá brombutylovou zátkou, hliníkovou pertľou a polypropylénovým diskom.


6.5.2. Balenie

Balenie s 300 IU

1 injekčná liekovka so suchou substanciou

1 injekčná liekovka s 2,5 ml vodou na injekciu

1 filtračný transferový set 20/20


Balenie s 600 IU

1 injekčná liekovka so suchou substanciou

1 injekčná liekovka s 5 ml vodou na injekciu

1 filtračný transferový set 20/20


Balenie s 1200 IU

1 injekčná liekovka so suchou substanciou

1 injekčná liekovka s 10 ml vodou na injekciu

1 filtračný transferový set 20/20


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všeobecné inštrukcie

 • Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti, uvedenom na obale.

 • Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú reziduá (sediment/častice)

 • Príprava roztoku a naberanie do striekačky sa musí vykonávať za aseptických podmienok.

 • Pred podaním pripravený roztok má mať teplotu miestnosti alebo telesnú teplotu.

 • Nepoužiteľný liek vráťte do lekárne.


Rekonštitúcia

Zohrejte rozpúšťadlo na teplotu miestnosti. Pred otvorením Mix2Vial balenia z liekovky so substanciou odstráňte ochranné viečka a zátky očistite dezinfekčným roztokom a vysušte.

1

1. Otvorte Mix2Vial balenie vyklopením viečka.

2

2. Postavte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný a čistý povrch a pevne ju držte. Uchopte Mix2Vial spoločne s blistrom a zatlačte hrot konca modrého adaptéru priamo dole cez zátku liekovky s rozpúšťadlom.

3

3. Opatrne odstráňte blister zo súpravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a ťaháte zvislo hore. Presvedčte sa, že ste vytiahli iba blistrový obal a nie Mix2Vial súpravu.

4

4. Postavte injekčnú liekovku s liekom na rovný a tvrdý povrch. Obráťte liekovku s rozpúšťadlom a pripojeným setom Mix2Vial a zatlačte hrot priehľadného konca adaptéra rovno dole cez zátku injekčnej liekovky s liekom. Rozpúšťadlo sa automaticky nasaje do liekovky s liekom.

5

5. Jemne otáčajte injekčnú liekovku s liekom a s pripojeným rozpúšťadlom, kým sa liek úplne nerozpustí. Netrepte s liekovkou.

6

6. Uchopte jednou rukou časť setu Mix2Vial uchytenú na liekovke s liekom a druhou rukou časť setu Mix2Vial uchytenú na liekovke s rozpúšťadlom a odskrutkujte set opatrne na dve časti.

Nasajte vzduch do prázdnej sterilnej injekčnej striekačky.

Kým je liekovka s liekom postavená dnom dole, spojte injekčnú striekačku s nástavcom Mix2Vial a vstreknite vzduch do liekovky s liekom.

Natiahnutie a aplikácia:

7

7. Obráťte systém hore dnom a súčasne držte piest striekačky stlačený. Natiahnite roztok pomaly do striekačky vyťahovaním piestu.

8

8. Po natiahnutí roztoku do striekačky, uchopte pevne valec striekačky (piest smeruje stále dole) a odpojte Mix2Vial set od striekačky.


Na injekciu Berinin P je vhodné použiť jednorazové plastové injekčné striekačky, pretože roztoky tohto typu majú tendenciu priľnúť k zabrúsenému sklenenému povrchu, ktorý majú všetky sklenené injekčné striekačky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg

Nemecko


8. Registračné číslo

16/0178/99-S


9. Dátum Prvej registrácie/ predĺženia registrácie

5.11.1999 /


10. Dátum revízie textu

Apríl 2011

[podľa európskej smernice (Note for Guidance) "Core Summary of Product Characteristics for Human Plasma Coagulation Factor IX Concentrate"- Guideline III/3458/92-EN-Final, effective November 1, 1992]

8

Berinin P