+ ipil.sk

Beriplast P Combi-Set 0,5 mlPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2013/02597Písomná informácia pre používateľov

BeriplastP Combi-Set 0,5 ml

BeriplastP Combi-Set 1 ml

BeriplastP Combi-Set 3 ml


Prášok a rozpúšťadlo na tkanivové lepidlo

Combi-Set I: Ľudský fibrinogén, koagulačný faktor XIII (ľudský), aprotinín (hovädzí)

Combi-Set II: Ľudský trombín, chlorid vápenatý


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Beriplast P Combi-Set a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako použijete Beriplast P Combi-Set

3. Ako používať Beriplast P Combi-Set

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Beriplast P Combi-Set

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie 1. Čo je Beriplast P Combi-Set a na čo sa používa

Beriplast P je prezentovaný ako prášok a rozpúšťadlo. Obsahuje fibrinogén a trombín a spúšťa poslednú fázu fyziologického krvného zrážania.

Beriplast P sa môže použiť lokálne ako podporná liečba, keď štandardné chirurgické disciplíny nie sú dostatočné:

 • pre zlepšenie zástavy krvácania (hemostázy), (vrátane endoskopickej liečby krvácania vredu žalúdka a dvanástnika),

 • ako tkanivové lepidlo na podporu spájania/lepenia tkanív alebo na istenie stehov.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijeteBeriplast P Combi-Set


Nepoužívajte Beriplast P

 • ak máte arteriálne a silné žilné (venózne) krvácanie

 • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Beriplast P je určený len na epiléziové použitie. Nesmie sa podať do cievy (intravaskulárne).

Ak sa prípravok nechtiac podá intravaskulárne, môžu vzniknúť život ohrozujúce tromboembolické komplikácie.

Ako u iných liekov obsahujúcich proteíny môžu sa vyskytnúť reakcie z precitlivenosti. Príznaky reakcií z precitlivenosti sú žihľavka, generalizovaná urtikária, pocit tiesne na hrudníku, sipot, hypotenzia (nízky krvný tlak) a anafylaxia.

Pri vzniku alergickej alebo anafylaktickej reakcie sa podávanie Beriplastu P má ihneď prerušiť a má sa zahájiť vhodná liečba. Liečebný postup závisí od povahy a intenzity nežiaduceho účinku. Majú sa použiť bežné lekárske postupy pre liečbu šoku.

Beriplast P obsahuje hovädzí proteín (aprotinín). Riziko alergických reakcií, viazané na jeho prítomnosť, existuje dokonca v prípade prísne lokálnej aplikácie. Toto riziko sa zdá byť vyššie v prípadoch predcházajúcej expozícíe, aj keď bol liek dobre znášaný. Napriek tomu sa každé použitie aprotinínu a liekov obsahujúcich aprotinín musí zapisovať do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Dôraz sa musí klásť na to, aby časti tela, ktoré sú mimo miesta aplikácie boli dostatočne chránené (prikryté), aby sa zabránilo prilepeniu tkaniva na nevhodné miesta.

Osobitná poznámka o lokálnej injekcii:

Podanie Beriplastu P pri endoskopickej liečbe gastrointestinálneho krvácania môže spôsobiť poškodenie tkaniva, ktoré môže viesť k vzniku intramurálneho hematómu. Bolesť brucha, nauzea alebo vracanie počas 1 - 3 dní po takejto endoskopickej liečbe môže predstavovať príznaky intramurálneho hematómu. U pacientov s intramurálnym hematómom duodenálnej steny boli v literatúre popísané ojedinelé prípady pankreatitídy. Napriek tomu je potrebná dôkladná diferenciálna diagnóza pankreatitíd.


Vírusová bezpečnosť

Medzi štandardné opatrenia na prevenciu infekcií vyplývajúcich z použitia liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy patrí výber darcov, vyšetrovanie jednotlivých odberov a zásobnej plazmy na infekčné markery a zaradenie účinných výrobných postupov inaktivácie/odstránenia vírusov. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť prenos infekčných agensov pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy. To platí aj na patogény neznámeho pôvodu a objavené vírusy.

Prijaté opatrenia sú považované za účinné pre obalené vírusy ako ľudský vírus imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B (HBV) a vírus hepatitídy C (HCV). Proti neobaleným vírusom, ako parvovírus B 19 alebo vírus hepatitídy A, môžu mať zníženú účinnosť.

Infekcia parvovírusom B 19 môže byť závažná pre gravidné ženy (infekcia plodu) a pre jedincov s oslabenou imunitou alebo so zvýšenou tvorbou červených krviniek (napr. hemolytická anémia).

Odporúča sa vždy, keď je podaný Beriplast P pacientovi, zapísať názov lieku a číslo šarže, aby sa zachovala väzba medzi pacientom a šaržou podaného lieku.


Iné lieky a Beriplast P

Nevykonali sa žiadne formálne štúdie interakcií. V analógii s porovnateľnými prípravkami alebo roztokmi trombínu, liek sa môže denaturovať po expozícii s roztokmi, ktoré obsahujú alkohol, jód alebo ťažké kovy (napr. roztoky antiseptík). Takéto látky sa pred aplikáciou lieku majú čo najdôkladnejšie odstrániť.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú popísané v časti 6.6.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Bezpečnosť používania fibrinového lepidla/hemostatika počas gravidity a dojčenia u ľudí nebola v kontrolovaných klinických štúdiách stanovená. Experimentálne štúdie na zvieratách nie sú dostatočné na stanovenie bezpečnosti s ohľadom na reprodukciu, vývoj embrya a plodu, priebeh gravidity, peri- a postnatálny vývoj.

Dostupné sú iba obmedzené skúsenosti týkajúce sa podávania Beriplastu P gravidným ženám. Napriek tomu liek by mal byť podávaný gravidným a dojčiacim ženám len pokiaľ je to jasne indikované.


3. AKO POUŽÍVAŤ BERIPLAST P Combi-Set

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal (povedala) váš lekár alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


Predaplikáciou lieku Beriplast P je povrch rany potrebnévysušiť štandardnýmitechnikami(napr. prerušovanáaplikácia obkladov, tampónov, použitieodsávacích nástrojov).

BeriplastP sa má rekonštituovať a používať len podľa návodu a s pomôckami odporúčanými pre tento produkt.

Objem Beriplastu P, ktorý sa má aplikovať a frekvencia aplikácie musia vždy vychádzať z klinických potrieb pacienta.

Veľkosť dávky, ktorá sa má aplikovať, sa riadi rôznymi faktormi, medzi ktoré patrí typ chirurgického výkonu, veľkosť plochy a spôsob zamýšľanej aplikácie a počet aplikácií.

Ošetrujúci lekár musí aplikáciu lieku individualizovať. V klinických pokusoch boli individuálne dávky v rozsahu 0,5 - 4 ml. Niektoré procedúry (napr. úraz pečene, alebo tmelenie veľkých popálených plôch) môžu vyžadovať väčšie objemy (10 ml a viac).

Počiatočná dávka, ktorá sa má aplikovať na vybraté anatomické miesto alebo cieľový povrch, má byť dostatočná na pokrytie celej požadovanej plochy. V prípade potreby sa aplikácia môže opakovať.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli spozorované veľmi zriedkavo (u menej ako 1 pacienta z 10 000):

Poruchy imunitného systému

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže objaviť precitlivenosť alebo alergické reakcie (napr. dyspnoe, sčervenenie/vyrážka, urtikária, hypotenzia, bronchospazmus), pričom v jednotlivých prípadoch môžu viesť k anafylaktickému šoku. Takéto reakcie sa môžu pozorovať predovšetkým vtedy, ak sa prípravok aplikuje opakovane alebo pacientom so známou precitlivenosťou na hovädzie proteíny alebo iné zložky prípravku.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.5. Ako uchovávať Beriplast P Combi-Set


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte vnútorný obal v škatuli, aby bol liek chránený pred svetlom.

Rekonštituované roztoky trombínu a fibrinogénu zostávajú stabilné z fyzikálno-chemického hľadiska pri teplotách neprevyšujúcu 25 °C počas 24 hodín, ak sa uchovávajú v neotvorenom sterilnom blistrovom balení. Ak sa uchovávajú mimo sterilné blistrové balenie, potom sa z mikrobiologického hľadiska a napriek tomu, že Beriplast P neobsahuje žiadne konzervačné látky, musia spotrebovať okamžite po rekonštitúcii. Ak nie sú podané okamžite, ich uchovávanie nesmie presahovať 8 hodín pri teplote miestnosti. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Beriplast P obsahuje

Combi-Set I

0,5 ml

1 ml

3 ml

Injekčná liekovka 1 – Koncentrát fibrinogénu:
množstvo suchej substancie

87 mg

174 mg

522 mg

fibrinogén (frakcia ľudského plazmatického proteínu)

45 mg

90 mg

270 mg

koagulačný faktor XIII (frakcia ľudského plazmatického proteínu)

30 IU

60 IU

180 IU

ľudský albumín, L‑arginíniumchlorid, L‑izoleucín, chlorid sodný, dihydrát nátriumcitrátu, monohydrát nátrium L‑glutamátu


Injekčná liekovka 2 - Roztok aprotinínu
Objem

0,5 ml

1,0 ml

3,0 ml

aprotinín z hovädzích pľúc

500 KIU*

1000 KIU*

3000 KIU*

zodpovedajúci

chlorid sodný, voda na injekciu

0,28 PEU**

0,56 PEU**

1,67 PEU**


* KIU = jednotka kallikreínového inaktivačného faktora

** PEU = jednotka podľa Ph.Eur. (1 PEU 1800 KIU)


Combi-Set II

0,5 ml

1 ml

3 ml

Injekčná liekovka 3 – Trombín
množstvo suchej substancie

3,8 mg

7,6 mg

22,8 mg

s ľudskou plazmatickou proteínovou frakciou

s trombínovou aktivitou

250 IU

500 IU

1500 IU

chlorid sodný, dihydrát nátriumcitrátu


Injekčná liekovka 4 –Roztok chloridu vápenatého
Objem

0,5 ml

1,0 ml

3,0 ml

dihydrát chloridu vápenatého

voda na injekciu

2,95 mg


5,9 mg

17,7 mgAko vyzerá Beriplast P a obsah balenia

Balenie Beriplastu P

Combi-Set I na prípravu roztoku fibrinogénu sa skladá z injekčných liekoviek 1 a 2, ktoré sú spojené pomocou prenosového zariadenia:

 • Injekčná liekovka 1 obsahuje suchú substanciu fibrinogénu a koagulačného faktora XIII.

 • Injekčná liekovka 2 obsahuje roztok aprotinínu.

Combi-Set II na prípravu roztoku trombínu sa skladá z injekčných liekoviek 3 a 4, ktoré sú spojené pomocou prenosového zariadenia:

 • Injekčná liekovka 3 obsahuje suchú substanciu trombínu.

 • Injekčná liekovka 4 obsahuje roztok chloridu vápenatého.

Aplikačná súprava obsahuje:

 • 2 sterilné jednorazové tuberkulínové striekačky*,

 • Panteject® aplikačný set,

 • 2 sterilné jednorazové hroty na aerodisperziu (sprej),

 • 4 sterilné jednorazové aplikačné kanyly.

* pre balenie 3 ml: 2 sterilné jednorazové 3 ml striekačky

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg

NemeckoTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v máji 2013.
Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Farmakoterapeutická skupina: Lokálne hemostatiká

ATC kód: B02BC


Spôsob a cesta podania

Na epiléziové použitie.


Beriplast P môže byť aplikovaný len skúsenými lekármi.


A. Príprava a nabratie roztokov

(Pozri obrázok 1 až 4 na viečku vonkajšieho obalu):

 • Pred použitím majú mať všetky zložky Beriplastu P teplotu miestnosti (neprevyšujúcu 25 °C).

 • Vyberte kartónový stojan z vonkajšieho obalu (obsahujúci Combi-Set I a II) a dajte ho do vertikálnej polohy.

 • Neotvárajte sterilné blistrové balenie a nechajte Combi-Set I a II v kartónovom stojane.

 • Rekonštitujte každú súpravu samostatne.

 • Vyviňte silný tlak na vrch Combi-Setov, aby sa rozpúšťadlo prenieslo z injekčných liekoviek (2 alebo 4) do injekčných liekoviek s práškom (1 alebo 3).

 • Rozpúšťadlo sa natiahne do vákua cez prenosové zariadenie (pozri obrázok 1).

 • Potom nechajte stojan pri teplote miestnosti. Proces rekonštitúcie sa ukončí najneskoršie za 5 až 10 minút. Získa sa číry až slabo opalizujúci roztok. Vzduchové bublinky môžu spôsobiť, že viskózny roztok sa stane zakalený. Tento zákal však nie je na závadu účinnosti alebo použiteľnosti výrobku.

 • Zaznamenajte dátum a čas rekonštitúcie do prázdneho priestoru na kartónovom stojane (na pravej strane).

 • Zabezpečte, aby sa rekonštituované Combi-Sety I a II uchovávali vo zvislej polohe.

 • Pred použitím odtrhnutím otvorte sterilné blistrové balenie (pozri obrázok 2) a odpojte prázdne injekčné liekovky (2 a 4) spolu s prenosovým zariadením (pozri obrázok 3).

 • Nakloňte injekčnú liekovku 1 (roztok fibrinogénu/modré značenie) a naberte obsah do modro označenej striekačky. Naberte celý obsah injekčnej liekovky 3 (roztok trombínu/červené značenie) do červeno označenej striekačky (pozri obrázok 4).

Roztokbymalbyťčíryalebo ľahkoopalescentný. Nepoužívajteroztoky, ktorézakalenéalebo obsahujú častice.Rekonštituovaný roztok sa má pred podanímvizuálneskontrolovaťna prachovéčasticea sfarbenie.

Roztoky po rekonštitúcii použite okamžite po ich nabratí do striekačiek.

Nepoužitý roztok alebo odpad musí byť náležite zlikvidovaný.B. Podanie

Rekonštituované roztoky (z liekovky 1 a 3) sa aplikujú lokálne do tkaniva (postupne alebo kombinovane). Na rozdiel od iných hemostatických látok, ktoré sa musia odstrániť po dosiahnutí hemostázy, Beriplast P zostáva po aplikácii na mieste a degraduje sa normálnymi fyziologickými procesmi lýzy koagula.


Predaplikáciou lieku Beriplast P je povrch rany potrebnévysušiť štandardnýmitechnikami(napr. prerušovanáaplikácia obkladov, tampónov, použitieodsávacích nástrojov).

BeriplastP sa má rekonštituovať a používať len podľa návodu a s pomôckami odporúčanými pre tento produkt.

Oddelené podanieroztokov fibrinogénu a trombínu.

a) Aplikujte roztok fibrinogénu na tkanivo a ihneď prekryte roztokom s obsahom trombínu.

 1. Tkanivá vyžadujúce spojenie sa majú niekoľko minút fixovať na mieste, pokiaľ sa nedosiahne čiastočne spojenie.

Spoločná aplikáciapomocou aplikačnej súpravy Pantaject®

Pre spoločnú aplikáciu roztokov fibrinogénu a trombínu sa môže použiť aplikačná súprava.

Zaobchádzanie s aplikačnou súpravou pre Beriplast P (pozri diagram na aplikačnej súprave):

Odstráňte ihly zo striekačiek naplnených roztokom fibrinogénu (modré označenie) a roztokom trombínu (červené označenie).

(A) Zasuňte Y kus (3) na kónický výbežok držadla striekačky (4).

(B) Pevne pripojte na Y kus (3) striekačky naplnené roztokom fibrinogénu (1/modré označenie) a roztokom trombínu (2/červené označenie).

(C) Zaklapnite obidve striekačky do držadla striekačky (4).

(D) Pripojte držadlo (5) na piesty striekačky aby sa zabránilo zaseknutiu piestov striekačky a zabezpečil ľahký pohyb dopredu

(E) Nakoniec pevne naskrutkuje sprejový hrot (6) alebo aplikačnú kanylu (7) (obidva majú konektor typu Luer-Lock).

Na pokrytie veľkých povrchov rán sa môže fibrínové tkanivové lepidlo nanášať sprejom za použitia priložených sprejových hrotov alebo použiť v kombinácii s vlnou napúšťanou napr. kyselinou polyglykolovou alebo kolagénom.

Pred použitím sa musí prekontrolovať, či systém nie je upchatý. Nikdy netlačte piest striekačky proti tlaku! Každé prerušenie aplikácie, hoci aj na krátky čas, vedie k upchatiu hrotu spreja alebo aplikačnej kanyly. V takomto prípade hrot spreja alebo aplikačná kanyla nie sú vhodné na ďalšie použitie a musia sa nahradiť. Z tohto dôvodu balenie Beriplastu P obsahuje 2 hroty spreja a 4 otvorené aplikačné kanyly.

Aplikáciou rovnomerného tlaku na držadlo piestov - podobne ako pri injekcii – sa fibrínové tkanivové lepidlo zo sprejového hrotu nasprejuje rovnomerne ako jemný rovnomerný aerosól. Najvhodnejšia vzdialenosť je 10 cm. Na tkanive sa vytvorí jemný film fibrínového tkanivového lepidla.7Beriplast P Combi-Set 0,5 ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2013/02597SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Beriplast P Combi-Set 0,5 ml

Beriplast P Combi-Set 1 ml

Beriplast P Combi-Set 3 ml


Prášok a rozpúšťadlo na tkanivové lepidlo.2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Kvalitatívne zloženie

Combi-Set I:

Liečivá:

Ľudský fibrinogén, koagulačný faktor XIII (ľudský), aprotinín (hovädzí)

Combi-Set II:

Liečivá::

Ľudský trombín, chlorid vápenatý

Kvantitatívne zloženie


Combi-Set I

1 ml

Injekčná liekovka 1 – Koncentrát fibrinogénu:


množstvo suchej substancie

174 mg

Fibrinogén (frakcia ľudského plazmatického proteínu)

90 mg

koagulačný faktor XIII (frakcia ľudského plazmatického proteínu)

60 IU


Injekčná liekovka 2 - Roztok aprotinínu


Objem

1,0 ml

aprotinín z hovädzích pľúc

1000 KIU*

Zodpovedajúci

0,56 PEU**

* KIU = Jednotka kallikreínového inaktivačného faktora

** PEU = jednotka podľa Ph.Eur. (1 PEU @1800 KIU)


Combi-Set II

1 ml

Injekčná liekovka 3 – Trombín


množstvo suchej substancie

7,6 mg

s ľudskou plazmatickou proteínovou frakciou

s trombínovou aktivitou

500 IUInjekčná liekovka 4 – Roztok chloridu vápenatého


Objem

1,0 ml

dihydrát chloridu vápenatého

5,9 mgÚplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a rozpúšťadlo na tkanivové lepidlo.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Beriplast P sa môže použiť lokálne ako podporná liečba, keď štandardné chirurgické disciplíny nie sú dostatočné:

 • pre zlepšenie hemostázy (vrátane endoskopickej liečby krvácania gastroduodenálneho vredu),

 • ako tkanivové lepidlo na podporu spájania/lepenia tkanív alebo na istenie stehov.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Beriplast P môže byť aplikovaný len skúsenými lekármi.

Dávkovanie

Objem Beriplast P , ktorý sa má aplikovať a frekvencia aplikácie musia vždy vychádzať z klinických potrieb pacienta.

Veľkosť dávky, ktorá sa má aplikovať sa riadi rôznymi faktormi, medzi ktoré patrí typ chirurgického výkonu, veľkosť plochy a spôsob zamýšľanej aplikácie a počet aplikácií.

Ošetrujúci lekár musí aplikáciu lieku individualizovať. V klinických pokusoch boli individuálne dávky Beriplastu P v rozsahu 0,5 - 4 ml. Niektoré procedúry (napr. úraz pečene, alebo tmelenie veľkých popálených plôch) môžu vyžadovať väčšie objemy (10 ml a viac).

Počiatočná dávka, ktorá sa má aplikovať na vybraté anatomické miesto alebo cieľový povrch, má byť dostatočná na pokrytie celej požadovanej plochy. V prípade potreby sa aplikácia môže opakovať.

Spôsob a cesta podania

Na epiléziové použitie.

Pokynyna rekonštitúciulieku predjehopodaním sú popísané v časti 6.6.

Rekonštituované roztoky (z liekovky 1 a 3) sa aplikujú lokálne do tkaniva (postupne alebo kombinovane). Na rozdiel od iných hemostatických látok, ktoré sa musia odstrániť po dosiahnutí hemostázy, Beriplast P zostáva po aplikácii na mieste a degraduje sa normálnymi fyziologickými procesmi lýzy koagula.


Predaplikáciou lieku Beriplast P je povrch rany potrebnévysušiť štandardnýmitechnikami(napr. prerušovanáaplikácia obkladov, tampónov, použitieodsávacích nástrojov).

BeriplastP sa má rekonštituovať a používať len podľa návodu a s pomôckami odporúčanými pre tento produkt.

Podrobnosti sú uvedené v časti 6.6.

4.3. Kontraindikácie

Beriplast P sa nesmie aplikovať intravaskulárne.

Arteriálne a silné venózne krvácanie.

Známa precitlivenosť na liečivá alebo pomocné látky uvedené v časti 6.6.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Beriplast P je určený len na epiléziové použitie. Nesmie sa podať intravaskulárne!

Ak sa prípravok nechtiac podá intravaskulárne, môžu vzniknúť život ohrozujúce tromboembolické komplikácie.

Ako u iných liekov obsahujúcich proteíny sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti. Príznaky reakcií z precitlivenosti sú žihľavka, generalizovaná urtikária, pocit tiesne na hrudníku, sipot, hypotenzia a anafylaxia.

Pri vzniku alergickej alebo anafylaktickej reakcie sa podávanie Beriplastu P má ihneď prerušiť a má sa zahájiť vhodná liečba. Liečebný postup závisí od povahy a intenzity nežiaduceho účinku. Majú sa použiť bežné lekárske postupy pre liečbu šoku.

Beriplast P obsahuje hovädzí proteín (aprotinín). Riziko alergických reakcií, viazané na jeho prítomnosť, existuje dokonca v prípade prísne lokálnej aplikácie. Toto riziko sa zdá byť vyššie v prípadoch predcházajúcej expozícíe, aj keď bol liek dobre znášaný. Napriek tomu sa každé použitie aprotinínu a liekov obsahujúcich aprotinín musí zapisovať do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Dôraz sa musí klásť na to, aby časti tela, ktoré sú mimo miesta aplikácie boli dostatočne chránené (prikryté), aby sa zabránilo prilepeniu tkaniva na nevhodné miesta.

Osobitná poznámka o lokálnej injekcii:

Podanie Beriplastu P pri endoskopickej liečbe gastrointestinálneho krvácania môže spôsobiť poškodenie tkaniva, ktoré môže viesť k vzniku intramurálneho hematómu. Bolesť brucha, nauzea alebo vracanie počas 1 - 3 dní po takejto endoskopickej liečbe môže predstavovať príznaky intramurálneho hematómu. U pacientov s intramurálnym hematómom duodenálnej steny boli v literatúre popísané ojedinelé prípady pankreatitídy. Napriek tomu je potrebná dôkladná diferenciálna diagnóza pankreatitíd.

Vírusová bezpečnosť:

Medzi štandardné opatrenia na prevenciu infekcií vyplývajúcich z použitia liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy patrí výber darcov, vyšetrovanie jednotlivých odberov a zásobnej plazmy na infekčné markery a zaradenie účinných výrobných postupov inaktivácie/odstránenia vírusov. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť prenos infekčných agensov pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy. To platí aj na patogény neznámeho pôvodu a objavené vírusy.

Prijaté opatrenia sú považované za účinné pre obalené vírusy ako virus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B (HBV) a vírus hepatitídy C (HCV). Proti neobaleným vírusom, ako vírus hepatitídy A alebo parvovírus B 19, môžu mať zníženú účinnosť.

Infekcia parvovírusom B 19 môže byť závažná pre gravidné ženy (infekcia plodu) a pre jedincov s oslabenou imunitou alebo so zvýšenou tvorbou červených krviniek (napr. hemolytická anémia).

Odporúča sa vždy, keď je podaný Beriplast P pacientovi, zapísať názov lieku a číslo šarže, aby sa zachovala väzba medzi pacientom a šaržou podaného lieku.

4.5. Liekové a iné interakcie

Nevykonali sa žiadne formálne štúdie interakcií. V analógii s porovnateľnými prípravkami alebo roztokmi trombínu, liek sa môže denaturovať po expozícii s roztokmi, ktoré obsahujú alkohol, jód alebo ťažké kovy (napr. roztoky antiseptík). Takéto látky sa pred aplikáciou lieku majú čo najdôkladnejšie odstrániť.

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia

Bezpečnosť používania fibrínového lepidla/hemostatiká počas gravidity a dojčenia u ľudí nebola v kontrolovaných klinických štúdiách stanovená. Experimentálne štúdie na zvieratách nie sú dostatočné na stanovenie bezpečnosti s ohľadom na reprodukciu, vývoj embrya a plodu, priebeh gravidity, peri- a postnatálny vývoj.

Dostupné sú iba obmedzené skúsenosti týkajúce sa podávania Beriplastu P gravidným ženám. Napriek tomu liek by mal byť podávaný gravidným a dojčiacim ženám len pokiaľ je to jasne indikované.

Fertilita

Nie sú dostupné žiadne údaje.4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Nie je relevantné.


4.8. Nežiaduce účinky

Nasledujúce štandardné kategórie frekvencie sú definované:

Veľmi časté: 1/10
Časté:
1/100 až <1/10
Menej časté:
1/1 000 až <1/100
Zriedkavé:
1/10 000 až <1/1 000
Veľmi zriedkavé: <1/10 000 (vrátane jednotlivých hlásených prípadov)

Poruchy imunitného systému

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže objaviť precitlivenosť alebo alergické reakcie (napr. dyspnoe, začervenanie/vyrážka, urtikária, hypotenzia, bronchospazmus), pričom v jednotlivých prípadoch môžu viesť k anafylaktickému šoku. Takéto reakcie sa môžu pozorovať predovšetkým vtedy, ak sa prípravok aplikuje opakovane alebo pacientom so známou precitlivenosťou na hovädzie proteíny alebo iné zložky prípravku.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti s ohľadom na prenosné agens sú uvedené v časti 4.4.

4.9. Predávkovanie

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lokálne hemostatiká

ATC kód: B02BC

Fibrínový lepiaci systém iniciuje poslednú fázu fyziologickej koagulácie krvi. Fibrinogén sa konvertuje na monoméry fibrínu a fibrínopeptidy. Monoméry fibrínu agregujú a vytvárajú fibrinovú zrazeninu. Faktor XIIIa, ktorý je aktivovaný z faktora XIII pôsobením trombínu, stabilizuje fibrinovú sieť. Pre obidva procesy, konverziu fibrinogénu a sieťovanie fibrínu, sú dôležité ióny vápnika. Počas hojenia rany, plazmín indukuje zvýšenú fibrinolytickú aktivitu a zahajuje sa rozklad fibrínu na degradačné produkty fibrínu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Beriplast P je určený len na epiléziové použitie. Intravaskulárne podanie je kontraindikované. Z týchto dôvodov neboli uskutočnené farmakokinetické štúdie u ľudí.

Fibrinové lepidlá/hemostatiká sa metabolizujú takým istým spôsobom ako endogénny fibrín, fibrinolýzou a fagocytózou.

Beriplast P sa aplikuje len lokálne a preto je okamžite dostupný.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie akútnej toxicity jednorazovej dávky nepreukázali žiadne osobitné riziko pre ľudí okrem informácií uvedených v iných častiach tohto súhrnu. Vzhľadom na charakter lieku a jeho osobitný spôsob použitia neboli uskutočnené žiadne štúdie genotoxicity a kancerogenity.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Combi-Set I

Injekčná liekovka 1: prášok

ľudský albumín, L‑arginíniumchlorid, L‑izoleucín, chlorid sodný, dihydrát nátriumcitrátu, monohydrát nátrium L‑glutamátu.


Injekčná liekovka 2: rozpúšťadlo

chlorid sodný, voda na injekciu


Combi-Set II

Injekčná liekovka 3: prášok

chlorid sodný, dihydrát nátriumcitrátu


Injekčná liekovka 4: rozpúšťadlo

voda na injekciu6.2. Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, svýnimkoutých, ktoré sú popísané v časti 6.6.

6.3. Čas použiteľnosti

2 roky

Rekonštituované roztoky trombínu a fibrinogénu zostávajú stabilné z fyzikálno-chemického hľadiska pri teplotách neprevyšujúcich + 25 °C počas 24 hodín, ak sa uchovávajú v neotvorenom sterilnom blistrovom balení. Ak sa uchovávajú mimo sterilné blistrové balenie, potom sa z mikrobiologického hľadiska a napriek tomu, že Beriplast P neobsahuje žiadne konzervačné látky, musia spotrebovať okamžite po rekonštitúcii. Ak nie sú podané okamžite, ich uchovávanie nesmie presahovať 8 hodín pri teplote miestnosti.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C. Chráňte pred mrazom. Uchovávajte vnútorný obal v škatuli, aby bol liek chránený pred svetlom.

Podmienky uchovávania po rekonštitúcii lieku sú popísané v časti 6.3.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Vnútorný obal

Injekčné liekovky :

Bezfarebné sklo,

 • Typ I podľa Ph. Eur. pre fibrínový koncentrát 0,5 a 1 ml, roztok aprotinínu, trombínu a roztok chloridu vápenatého.

 • Typ II podľa Ph. Eur. pre fibrínový koncentrát 3 ml, utesnené gumovou zátkou a hliníkovým viečkom

Balenie

Balenie Beriplastu P 0,5 ml

Combi-Set I na prípravu roztoku fibrinogénu sa skladá z injekčných liekoviek 1 a 2, ktoré sú spojené pomocou prenosového zariadenia:

 • Injekčná liekovka 1 obsahuje suchú substanciu fibrinogénu a koagulačného faktora XIII.

 • Injekčná liekovka 2 obsahuje roztok aprotinínu.

Combi-Set II na prípravu roztoku trombínu sa skladá z injekčných liekoviek 3 a 4, ktoré sú spojené pomocou prenosového zariadenia:

 • Injekčná liekovka 3 obsahuje suchú substanciu trombínu.

 • Injekčná liekovka 4 obsahuje roztok chloridu vápenatého.

Aplikačná súprava obsahuje:

 • 2 sterilné jednorazové tuberkulínové striekačky,

 • Pantaject® aplikačný set, 2 sterilné jednorazové hroty na aerodisperziu (sprej),

 • 4 sterilné jednorazové aplikačné kanyly.

Balenie Beriplastu P 1 ml

Combi-Set I na prípravu roztoku fibrinogénu sa skladá z injekčných liekoviek 1 a 2, ktoré sú spojené pomocou prenosového zariadenia:

 • Injekčná liekovka 1 obsahuje suchú substanciu fibrinogénu a koagulačného faktora XIII.

 • Injekčná liekovka 2 obsahuje roztok aprotinínu.

Combi-Set II na prípravu roztoku trombínu sa skladá z injekčných liekoviek 3 a 4, ktoré sú spojené pomocou prenosového zariadenia:

 • Injekčná liekovka 3 obsahuje suchú substanciu trombínu.

 • Injekčná liekovka 4 obsahuje roztok chloridu vápenatého.


Aplikačná súprava obsahuje:

 • Pantaject® aplikačný set,

 • držadlo piestov,

 • 2 sterilné jednorazové hroty na aerodisperziu (sprej),

 • 4 sterilné jednorazové aplikačné kanyly.

Balenie Beriplastu P 3 ml

Combi-Set I na prípravu roztoku fibrinogénu sa skladá z injekčných liekoviek 1 a 2, ktoré sú spojené pomocou prenosového zariadenia:

 • Injekčná liekovka 1 obsahuje suchú substanciu fibrinogénu a koagulačného faktora XIII.

 • Injekčná liekovka 2 obsahuje roztok aprotinínu.

Combi-Set II na prípravu roztoku trombínu sa skladá z injekčných liekoviek 3 a 4, ktoré sú spojené pomocou prenosového zariadenia:

 • Injekčná liekovka 3 obsahuje suchú substanciu trombínu.

 • Injekčná liekovka 4 obsahuje roztok chloridu vápenatého.

Aplikačná súprava obsahuje:

 • 2 sterilné jednorazové striekačky 3 ml,

 • Pantaject® aplikačný set,

 • 3 sterilné jednorazové hroty na aerodisperziu (sprej),

 • 4 sterilné jednorazové aplikačné kanyly.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Beriplast P sa nesmie použiť po dátume exspirácie uvedenom na škatuli a na obale.

Roztok by mal byť číry alebo slabo opalizujúci. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeninu. Pred podaním si prehliadnite, či roztoky po rekonštitúcii neobsahujú častice a nie sú zakalené.

Príprava a nabratie roztokov

(Pozri obrázok 1 až 4 na viečku vonkajšieho obalu):

 • Pred rekonštitúciou majú mať všetky zložky Beriplastu P teplotu miestnosti (neprevyšujúcu 25 °C).

 • Vyberte kartónový stojan z vonkajšieho obalu (obsahujúci Combi-Set I a II) a dajte ho do vertikálnej polohy.

 • Neotvárajte sterilné blistrové balenie a nechajte Combi-Set I a II v kartónovom stojane.

 • Rekonštitujte každú súpravu samostatne.

 • Vyviňte silný tlak na vrch Combi-Setov tak, aby sa rozpúšťadlo prenieslo z injekčných liekoviek (2 alebo 4) do injekčných liekoviek s práškom (1 alebo 3).

 • Rozpúšťadlo sa natiahne do vákua cez prenosové zariadenie (pozri obrázok 1).

 • Potom nechajte stojan pri teplote miestnosti. Proces rekonštitúcie sa ukončí najneskoršie za 5 až 10 minút. Získa sa číry až slabo opalizujúci roztok. Vzduchové bublinky môžu spôsobiť, že viskózny roztok sa stane zakalený. Tento zákal však nie je na závadu účinnosti alebo použiteľnosti prípravku.

 • Zaznamenajte dátum a čas rekonštitúcie do prázdneho priestoru na kartónovom stojane (na pravej strane).

 • Zabezpečte, aby sa rekonštituované Combi-Sety I a II uchovávali vo zvislej polohe.

 • Pred použitím odtrhnutím otvorte sterilné blistrové balenie (pozri obrázok 2) a odpojte prázdne injekčné liekovky (2 a 4) spolu s prenosovým zariadením (pozri obrázok 3).

 • Nakloňte injekčnú liekovku 1 (roztok fibrinogénu/modré značenie) a naberte obsah do modro označenej striekačky. Naberte celý obsah injekčnej liekovky 3 (roztok trombínu/červené značenie) do červeno označenej striekačky (pozri obrázok 4).

Roztoky po rekonštitúcii použite okamžite po ich nabratí do striekačiek.

Nepoužitý liek alebo odpad musí byť náležite zlikvidovaný.

Podanie

Predaplikáciou lieku Beriplast P je povrch rany potrebnévysušiť štandardnýmitechnikami(napr. prerušovanáaplikácia obkladov, tampónov, použitieodsávacích nástrojov).

Oddelené podanieroztokov fibrinogénu a trombínu.

a) Aplikujte roztok fibrinogénu na tkanivo a ihneď prekryte roztokom s obsahom trombínu.

 1. Tkanivá vyžadujúce spojenie sa majú niekoľko minút fixovať na mieste, pokiaľ sa nedosiahne čiastočne spojenie.

Spoločná aplikáciapomocou aplikačnej súpravy Pantaject®

Pre spoločnú aplikáciu roztokov fibrinogénu a trombínu sa môže použiť aplikačná súprava.

Zaobchádzanie s aplikačnou súpravou pre Beriplast P (pozri diagram na aplikačnej súprave):

Odstráňte ihly zo striekačiek naplnených roztokom fibrinogénu (modré označenie) a roztokom trombínu (červené označenie).

(A) Zasuňte Y kus (3) na kónický výbežok držadla striekačky (4).

(B) Pevne pripojte na Y kus (3) striekačky naplnené roztokom fibrinogénu (1/modré označenie) a roztokom trombínu (2/červené označenie).

(C) Zaklapnite obidve striekačky do držadla striekačky (4).

(D) Pripojte držadlo (5) na piesty striekačky aby sa zabránilo zaseknutiu piestov striekačky a zabezpečil ľahký pohyb dopredu

(E) Nakoniec pevne naskrutkuje sprejový hrot (6) alebo aplikačnú kanylu (7) (obidva majú konektor typu Luer-Lock).

Na pokrytie veľkých povrchov rán sa môže fibrínové tkanivové lepidlo nanášať sprejom za použitia priložených sprejových hrotov alebo použiť v kombinácii s vlnou napúšťanou napr. kyselinou polyglykolovou alebo kolagénom.

Pred použitím sa musí prekontrolovať, či systém nie je upchatý. Nikdy netlačte piest striekačky proti tlaku! Každé prerušenie aplikácie, hoci aj na krátky čas, vedie k upchatiu hrotu spreja alebo aplikačnej kanyly. V takomto prípade hrot spreja alebo aplikačná kanyla nie sú vhodné na ďalšie použitie a musia sa nahradiť. Z tohto dôvodu balenie Beriplastu P 0,5 ml a 1 ml obsahuje 2 hroty spreja a dve aplikačné kanyly. Balenie Beriplastu P 3 ml obsahuje 3 hroty spreja a dve aplikačné kanyly. Každé balenie obsahuje 4 otvorené aplikačné kanyly.

Aplikáciou rovnomerného tlaku na držadlo piestov - podobne ako pri injekcii – sa fibrinové tkanivové lepidlo zo sprejového hrotu nasprejuje rovnomerne ako jemný rovnomerný aerosól. Najvhodnejšia vzdialenosť je 10 cm. Na tkanive sa vytvorí jemný film fibrínového tkanivového lepidla.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg

Nemecko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0140/85-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.05.1985 / bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2013


8Beriplast P Combi-Set 0,5 ml