+ ipil.sk

BERODUAL NPríbalový leták

Berodual N ABCD

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/05911

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/06993


Písomná informácia pre používateľov


BERODUAL N


inhalačný roztok v tlakovom obale


fenoteroliumhydrobromid/ipratropiumbromid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Berodual N a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Berodual N

3. Ako používať Berodual N

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Berodual N

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Berodual N a na čo sa používa


Berodual N obsahuje dve aktívne zložky, fenoterol, ktorý patrí do skupiny látok nazývaných “selektívni agonisty beta-2-adrenoreceptorov” a ipratropiumbromid, ktorý patrí do skupiny látok nazývaných "anticholinergiká". Obe látky rozširujú vaše dýchacie cesty rôznymi mechanizmami, a preto sa používajú pri astme a iných stavoch s prechodným zúžením dýchacích ciest. Berodual N účinkuje rýchlo po vdýchnutí, a preto je tiež vhodný na liečbu akútnych záchvatov astmy.


Berodual N sa používa na profylaxiu (prevenciu) a bronchodilatačnú liečbu (liečba na rozšírenie prieduškových dýchacích ciest) stavov s prechodným zúžením dýchacích ciest ako sú astma a najmä chronická obštrukčná choroba pľúc. Ak trpíte na astmu alebo reagujete na steroidy, váš lekár môže rozhodnúť o predpísaní ďalších protizápalových liekov.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Berodual N


Nepoužívajte Berodual N

- ak ste alergický na fenoteroliumbromid, látku podobnú atropínu alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak vaše srdce bije príliš rýchlo,

- ak trpíte na srdcové ochorenie zvané “hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia”.


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Berodualu N:

- ak pociťujete náhle, prudké prehĺbenie dýchacích ťažkostí: poraďte sa bezodkladne s lekárom,

- ak ste nedávno mali infarkt myokardu (srdcový infarkt),

- ak ste diabetik,

- ak trpíte na srdcové alebo cievne poruchy,

- ak trpíte na ťažké srdcové ochorenia: v prípade bolesti na hrudi alebo iných príznakov zhoršenia srdcového ochorenia poraďte sa bezodkladne so svojím lekárom,

- ak spozorujete príznaky ako dýchacie ťažkosti alebo bolesť hrudníka: poraďte sa bezodkladne so svojím lekárom kvôli vyšetreniu, nakoľko príznaky môžu signalizovať ochorenie dýchacích ciest alebo srdca,

- ak spozorujete poruchy oka ako napr. bolesť alebo nepohodlie, rozmazané videnie, zrakové kruhy alebo farebné obrazy v spojení s červenými očami, poraďte sa bezodkladne s očným lekárom kvôli vyšetreniu, nakoľko tieto príznaky sa môžu spájať s komplikáciami (rozšírené zreničky, zvýšený vnútroočný tlak, glaukóm s úzkym uhlom),

- ak trpíte na feochromocytóm (typ nádoru nadobličiek),

- ak trpíte na hypertyreoidizmus (zvýšená činnosť štítnej žľazy),

- ak máte glaukóm s úzkym uhlom (zvýšený vnútroočný tlak),

- ak ste v minulosti trpeli nepriechodnosťou močových ciest alebo bolo podozrenie na tento stav,

- ak trpíte cystickou fibrózou: môžu sa vyskytnúť poruchy pohyblivosti tráviacej sústavy,

- ak vaše dýchacie ťažkosti pretrvávajú alebo sa ešte zhoršia: poraďte sa so svojím lekárom, nakoľko treba skontrolovať vašu liečbu. Môže byť potrebné pridať k vašej liečbe iné lieky. Nikdy nesmiete zvyšovať predpísanú dávku, pretože to môže viesť k závažným vedľajším účinkom.

- ak spozorujete stratu chuti do jedla, zápchu, zadržiavanie vody alebo opuch (edém) v nohách, nepravidelný pulz alebo slabosť vašich svalov: môžu byť príznaky zníženej hladiny draslíka. Možno bude potrebné urobiť vhodné špeciálne opatrenia (napr. krvné testy).

- ak užívate iné lieky, patriace do skupiny “selektívnych agonistov beta-2-adrenoreceptorov”: treba ich užívať pod prísnym lekárskym dohľadom. Súčasne však možno užívať inhalačné lieky na rozšírenie dýchacích ciest, ktoré patria do skupiny nazývanej “anticholinergiká” (napr. tiotropium, ipratropium).


Dbajte na to, aby Berodual N nikdy neprišiel do styku s vašimi očami.


Ak je potrebné aby ste Berodual N používali dlhodobo na liečbu astmy, môže vás váš lekár poučiť o jeho používaní iba v prípade akútnych príznakov a nie pravidelne. Ak potrebujete používať Berodual N na dlhodobú liečbu miernych foriem iných stavov so zvratným zúžením dýchacích ciest, môže vás váš lekár tiež poučiť, aby ste používali Berodual N iba v prípade akútnych stavov a nie pravidelne. Taktiež môže rozhodnúť o predpísaní doplňujúcich alebo vyšších dávok protizápalových liekov.


Po podaní Berodualu N sa môžu vyskytnúť bezprostredné reakcie z precitlivenosti, ktoré sa prejavujú zriedkavými prípadmi žihľavky, angioedému (rýchly opuch kože alebo slizničných membrán, čo môže spôsobiť dýchacie ťažkosti), vyrážkami, zúžením dýchacích ciest, opuchom úst a hrdla alebo rýchlo postupujúcimi, život ohrozujúcimi alergickými reakciami.


Ak ste v minulosti používali Berodual N odmerný aerosól s obsahom freónu (CFC), môžete pri prvom použití novej formy lieku Berodual N pozorovať mierne odlišnú chuť. To však nemá žiadny vplyv na účinnosť a bezpečnosť vašej liečby Berodualom N.


Použitie Berodualu N môže viesť k pozitívnym výsledkom pri testoch neklinického používania fenoterolu, napr. v kontexte zvyšovania výkonu športovcov (doping).


Iné lieky a Berodual N

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Iné lieky na rozšírenie dýchacích ciest môžu zosilniť účinok Berodualu N. Súčasné použitie iných agonistov beta-2-adrenoreceptorov, perorálnych anticholinergík a derivátov xantínu (teofylín) môže tiež zosilniť vedľajšie účinky.


Niektoré lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (tzv. “betablokátory”) pôsobia proti účinku Berodualu N.


Používanie liekov s obsahom agonistov beta-2-adrenoreceptorov ako Berodual N spolu s teofylínom, kortikosteroidmi alebo diuretikami (“odvodňovacie tablety”) môže spôsobiť zníženie hladiny draslíka, najmä ak trpíte ťažkou astmou. Zníženie hladín draslíka vás robí citlivým na nepravidelný srdcový rytmus, najmä ak užívate digoxín alebo ak vaša krv neprenáša dostatok kyslíka. O prijatí špeciálnych preventívnych opatrení (napr. krvné testy) v týchto situáciách rozhodne váš lekár.


Pre vášho lekára je dôležité, aby vedel či užívate niektoré lieky proti depresii (inhibítory monoaminooxidázy alebo tricyklické antidepresíva). V takýchto prípadoch sa majú agonisty beta-2-adrenoreceptorov používať opatrne, pretože ich účinok môže byť zosilnený.


Inhalácia halogénovaných uhľovodíkových anestetík ako napr. halotan, trichlóretylén a enflurán môže zvýšiť citlivosť srdca na arytmogénny účinok agonistov beta-2-adrenoreceptorov (t.j. môžu spôsobiť nepravidelný srdcový rytmus).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Hoci predklinické pokusy a skúsenosti u ľudí nevykázali žiadne riziko z fenoteroliumbromidu alebo ipratropiumbromidu pre plod, užívajte Berodual N počas tehotenstva iba ak vám to lekár vyslovene odporučí. To platí najmä v prvých troch mesiacoch a obzvlášť pred pôrodom (účinok Berodualu N potláča sťahy maternice).


Predklinické štúdie ukázali, že fenoteroliumbromid sa vylučuje do materského mlieka. Nie je známe, či sa do materského mlieka vylučuje ipratropium. Preto používajte Berodual N počas tehotenstva iba po výslovnom odporúčaní lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neboli vykonané žiadne štúdie vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Počas liečby Berodualom N však môžete pocítiť vedľajšie účinky ako sú závrat, triaška, poruchy akomodácie, rozšírenie zreničiek a zastreté videnie. Preto ak pocítite niektorý z vyššie uvedených vedľajších účinkov, mali by ste sa potenciálne nebezpečným činnostiam ako sú vedenie vozidla alebo obsluha stroja vyhnúť.


3. Ako používať Berodual N


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár upraví dávkovanie podľa vašich individuálnych potrieb. Pokiaľ nie je predpísané inak, odporúčané dávky pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov sú:


Akútne záchvaty astmy

Vdýchnite 2 inhalácie. Vo väčšine prípadov to postačuje na rýchle uvoľnenie príznakov. Ak sa v ťažších prípadoch dýchanie do 5 minút výrazne nezlepšilo, môžete vdýchnuť ďalšie dva vstreky.


Ak záchvat neustúpi po 4 inhaláciach a sú potrebné ďalšie vstreky, máte sa bezodkladne poradiťso svojím lekárom alebo najbližším oddelením pohotovosti.


Prerušovaná a dlhodobá liečba

Vdýchnite 1-2 inhalácie pri každom podaní, avšak nie viac ako 8 vstrekov denne. Priemerná dávka je 1-2 inhalácie 3-krát denne.


Ak trpíte na astmu, mali by ste používať Berodual N odmerný roztok iba pri akútnych záchvatoch.

U detí sa môže Berodual N dávkovací aerosól používať iba na odporúčanie lekára a pod dohľadom dospelého.


Spôsob podania


Pred prvým použitím odmerného aerosólu sa treba riadiť nasledovným:


Snímte ochranný kryt a dvakrát stlačte ventil.


Pred každýmpoužitím odmerného aerosólu je treba dodržať tieto pravidlá:


1. Dajte dolu ochranný kryt. Ak sa odmerný aerosól nepoužíval 3 a viac dní, treba jedenkrát stlačiť ventil.


2. Zhlboka vydýchnite.


3. Držte inhalátor tak, ako ukazuje obr. 1 a perami pevne zovrite náustok. Dno nádobky a šípka smerujú nahor.


(Obr. 1)


4. Čo najhlbšie pomaly vdýchnite a súbežne silno stlačte dno nádobky, čím sa uvoľní jedna odmeraná dávka. Zadržte dych na niekoľko sekúnd, potom vyberte náustok z úst a vydýchnite. Rovnako sa má postupovať pri druhej inhalácii.


5. Po použití nasaďte späť ochranný kryt.


Nádobka nie je priehľadná. Preto nie je možné vidieť, kedy je prázdna. Plná má obsahovať 200dávok. Aj v prípade, že sa využili všetky dávky, môže sa zdať, že tlaková nádobka obsahuje ešte malé množstvo tekutiny. Treba však použiť nový inhalačný roztok, pretože zostatok nie je dostatočný na ďalšiu dávku.


Množstvo lieku v nádobke sa dá zistiť nasledovne:


Pretrasením nádobky zistíte, či v nej ešte nie je zvyšná kvapalina. Odstráňte z nádobky plastový náustok a vložte ju do nádoby s vodou. Obsah aerosólovej nádobky možno odhadnúť podľa jej polohy vo vode (obr. 2).


morbjXFpTwMsILK/M2F/9LIkNKvvLmiCbnhZ4l8Zi7r8wTLujUJChuVtX2XiGZsLS69x5jMmtRP8AlczahmtyspzqJNiLWF3tFZlP4oMVdlAQCyD43R1Py0df1K8QFR1PVmDbfxGesWElhBTsRtbu5sdNR7LGEfLiF+oUT+ICmUL/AFG1KBggRc2V5lbXACDXHXAxcsHwoVwqqs9wC9LgmPyeG/UCMPoj8MCpnJQGofC/XSZGa8tEyy7tniKEIH2ioQcZgI6U2Y1nojv1H7hfjUXL2sQArKjCB9ovAwupaDZr6zac1KKKrqUCgpebWIl19JgJEiZM3zHoj5lAg8y0MPrGdHGvvS8RWRiXwPGmoGy5dXUCPpjqN5ocFzBvSOoL4cyiAoo8Ss9oWwij23AnKyYg1vPTHBwLtltFBwdgZbDC1vMX3xl/UcNwVL5OYdV574lIlUrda9zKS+vz6hBNGrTligtbFZTSl8vEfcCb4QkICeZddHDFxmlztWX60DIsBN8hde4uSnsY84P6v2OIFqjHMFwSVLtxG3LxjVfXuLCN8sJbV6hgaUX/AEhVdDOCBig4CXEF9ETpc3SzGNpT1LZOtiQKdJovcFrC9NfzA5zLcH0pwnYSU0IRLr7RGFVvxElpZPiXUEXeYQFqiXWej93wbSqra1OtEVMd1LU0ErKW8MyqruBsLdolNIBgrhGFFZ1EdiL8Wnj9GgEgIfkMYGjYlgrPNjSWzVSkzg1BgbkQYPDcCpRSrNVuFBz+kyij5hGak5la3Oi5zgypIwpZeZilLp3Ec9VR3Bq5zzG6LP5gFVjmWbKjvxNP8wBrLqub/qcxHIdyleoi1xThn8ytgK0upYgclMqVLXUqADi+/wDMKHYE/wAvMZWR0cPcai3bblrNVPt+wXC2jHMFyWs+riIeLNY1X9y9Ox1MxqNQSxXtrfqKLUDidniNxpoGJblK3KJpXSb/AORh58lNfHiA1Q6MpDcigxDBl0PMVADkuMv0NVxADxXaCDA1cBB8nMuZfIXFavNGP3KsPKZVzkS5qsMjChKEVSZacFhGWCl5jeZuIUAKgukiyyoHLjqVYrDLANGql1teIw2VAToYqGtQfEXQBtUFAL6jZ05CWoFobVlEl7YQjPOv8xIixeP8zhk45zFru4mT4g0Lot6hrtJBmz21nfSdslxo1uZ4Ifb+/wASxgphcsob8xnrRNZi+L3Ia9QItwH1gClqGX8TMD0S5AeziNbPHDbFmbbP8Qp932Eo1YdoSjIA0r7yqGr9XmEabs8w4BXBeoKS5sXO5Ze/mZ/TSV7qwZkpWjcteW+cwjqjYdxKNhi0sBow5/iGz5ynJ6gjWouuPU5ipUbmFW29+J0Giz+pUMDRriJY5eOoUSKPu9xYM6tV2dMPZjtncVlro4mfMooFDUvmDIp4v+UdkDsy/EoFeYTRyj9xa9EIy/eMBN3BVeiOUjLUAD1EqmowFcXHdWBcSBLckq1caZlm/JMqvu4MrCsyMSC8xybD7RFLCMrWW+tVU2GqzXHiCjPs4jXH4aiva/0XFJquZ3XUHYlUIHVDlwfEsSGRN/MbbbPB7TLBjklgGVjfCAlVBnD95QBk3UK0KcmBRobP+YETQXEKNbO3XkjrW6PzMzIznuH3CXR5j6E+fCM5orSbI561LWMwbL34hxYZojWkGxXHiEbVvBuUWx1jsoBypXloagpZCv1CWi+uYLO5d9+kJhvyb8Z4EK9+nxDa0TSbAZW+p8hzsi3i8ZQRJ2RYyJ7XJLde8P5mBJ5XmA0OYpXxtjmDTOZcjCmuYEG8x4jWxLHmKHQLry6JRqoQKFHHiFIYaKho26DBLkCfuNi5xFwyVzp1LJL7i9ko4OosdrhgDeIFmrxV/iKomKPpDgPmakojzBs7iGx7IOy6NQAjMTAu0lXmfvMeXDUjcEBf8IGu2qj6cGHmFyj3BA4AupjHnS+IGLTUBW8wHhiAdaC5HocwLjd9UqisaXZCs0G5UBau8I+iGuCWrrZ8xEEqO/MxKVX2lURTuIvf/uZY1bHzGlZO5VYNmvEt1Yqp6iutZJ+ZkAdiH1vZh68TWK8Z1KKnhGTqyU8RyKI4xI3GEOtxnlKREYLrAmkO+qA9gcsMXaWVb8Sob5Y19ocKha/ERG69RJXzz5gSdznHpMguu/wh4ucJWnFfrzAS0qrW3cTY+N5hpVhzGEHGuoOiGj8xBLjvy7mLlrFfyjZOqmUJquIQ9w6G/mFLykv2Kfur9aXC6nKFMTgVnFRYAlOK3ENNpmEtFtzf4nYVf2ipuD7SnNv7Q3reD5gxfIZkAfMEMfEvLb6vMOjE5E2SwagXqMaS0148ywLU/l3MoC+oFQN+yXocvtKRqf6XL75AFq15mBubJRWpi1ObxNmyQypq9xRYNtVvxCmmBLfslsU3eYG9TrEEQVDVdxEwO48k/L3BraU3FVlrBL4AeYsE8sYLaB5lhtAqjEageGNHUAS1xvUsm1pccVjCuJXxfu2cOeyBXIwPI39Uwij3iXrd5oDKn1N5F4dxJsjnrxL9ZGfcrkisViCELmsY9JYVbGrhALSqiVuGK6gibjthzFQ5X6oI1sLGBq+mJUGHQXs9MQnR9F3DMkwJHtHiKl7ilv5hXad3c5GGn7het5TfZIxPp7nVv7wcouF1/wBEKxgcwVLu89RbV5A5IFC69wXcJZOL5xGIzbfjzEcrOI9UL3EXybrEYWK9NfxGuFjQRKMBowJpwy8RgBq3mpkBeWINFseJRStinjy+IoAofJNwBLjYqsw2wG/HuKaDLlg9+mQcN+EwLte24E2UVfwHzLGOHPU04quHiNEvReOYoK3vjfXuJuVb4vqUBbasGplWz1uOWq4z9kqRHId+IErlsahLZOhMylA8Tah4QgIbnXPqWwTDJuZZgiijMXWKWXkgwlxoD1GN6UQIVj6WorFJRvseF8dwkrVYG2VxsBiAqvVheHudkNvM1ZDSklweBLQ+UWR0AdwpITpsMuSDK8ZfZg8QjTBDHaSMu91ZFmmdHUstoo0EQS27HEQGcaLj3KpUWxTuIX3UQinTT9zR08sdTG7Qvf8AiOpuF88QKFf7uU7B8y+V/Lf/ACKOMZefjxGKQYwZlaXVGv8AMAgwf7vxGg5o1SBsjWKrtEtcPtDKix+saVcchcw0dFQFuBz14iSGiM7PmEPV45iYZpRm4oAOKc4iQvLW4CbYvSxIfS+ZS89DF+QiZBGmOpcKHCzR7jxAX4PKCCC3iF3DV6gYdw8kcQDL6V/cdqsKHj/sVlnx/aIlFReNTIUu8ZPUEC8qjD8eYEi6c6/7L1S9XE3vKtW7hjo5rXxCM618REmCMDL9aXH5lgrQ3r4mUKTwbv8AqCucs1fiE2SqbrpcZZrs3/yUChvlzf8AUul5gG8xmBsO8FI2Fq4EOFdoFN7C6O6DiZbsrsYG1kxBs3/OpehcCwA1k8k8RAH6LZW+J/xpeUUMYotnIrTxHPqNgCHEdOK1DQFV/clGtnMqE7ZIaSiuIhtOP9xELbQQdsUg2wq2VNtaKgSwWKjKlO0okOjqCEK4VAiU2bjArzGDqNZuEUCAKfKMbTdFlxGrh1eY1ak3xOMbZX/dxzZnzGp3Xib1hxF0cRFCGCOoCK6vERVoXiOGbOe4i6gDMMpAowoRrJ4mYjZUqqwtlQytfbAEuH8QiVK4joKqb8QEdyoABNc13CdEDhHkr3iPosU4l4cDoIeWXiuYfZoxRm/HiUOoGFzEqjzuJpBsTUb71/VAnNwht3bs1/Etn5wy4NfoS6WpxHyxm7jhKVMKliEozMvy1/IlpZnrIvi+5m0kOCYsHLR8x+J4tY221wRdN2Qqor7+q4bdJdstfsa9H6ExHQ1kKiXG4GvAbGXZnx5gvOFc5qctB7wURu3KlSi6eVBFIBNQshkb5zPPmO46IKMaFJ+Js7tMdXHVQqqqI2Ntf3fWMuo8r8wDdhWEmna4IS4ouyEUq22UMMOYxiz+IAJh16j0ESy4yrs2/lMtAUhDLl88RymK+yDVty8+YrWVbN/uh0rPl2+4JWiKU2wc94ahgPks+e5Xlun+mYeSTtwlpK/PJBEegYTPDduwHZ5gvghYnZHtHDQrJlXg8QIFjumIaLeNdQ7i5TzGiUc346hEUPR2S8Up5foPEYEyfb1BkBw8zJFUqP4PiNDF2sFPSr10jIteoVI8Dh9wwWmh1OODVWqo2wr7kKWu6lU0g5vrxKpF5pdS2NmjiL4JgL5i10W8xEv0lgkDo14j71y6YAVE+H3lNJ4EJTl4FlHcCUi5UmXiSedpZ3OVtThdcXDlj2URptxuviBoBv69HbH+3MxZXCthQ3frcw4Bs1AGCmgimRQ8W4GuTqZeslVpAR9sjXxj1tv8TId/UgecVUwbLGryqx95S8JXsQbbzVtwUOIRY/EqVoDNfwg4NW0gTzCVfT/cherD8wQ9BfUuCtPvCg+MkWlWQUXgv8pgjiqT8xVllPX5ltOe4kxhwR4RSoVQV3Fqe0xOGCixRg+4XwF5lfke2B4SrwmQgyzDUdl/CXpCoaB+UFoC8MzPC8eI4Ucvw8zGDugWMl27gxtm3RNSgRWDCYIvON2PEVrXTD+Jzy3/AKQGCVqnULgtolRRyvuVVZVaP2QtFhuMdm8SwgOLHbhT7yl6UxetF3NUvBA59IKzv0dncDTYXbGVi9NbhVFR5MjFQZT6eZTWHF/cxKRuZc/y8zAxYxAK6LQ4g5oGmM8JQztYvcHZHyIjqrfMFSqZP0/1EPyhVaBQFFt3rMp5LSFmVvWJs2mD9Qjt7UiA9YlgFuaKdq6hdmy7LOcZPwa5qaLtc+w4mkK4vsOJZ0LKPpP5JAhaFFfSZADz48xnbUA+ZiTQf3KHYsc44zGI5XuL0fUXFieEUg6YIGtJUEBxhX5iNGj6pe5idbhzVd+IKxkG4RdZmuvMLzZydeYQZKKHuX/UKlJwHlCvqGhcSqgMm5pNV+vxOKix8MVorZg2FnMBEyM3T3EIRLQ3DnNK9MyrDt7iZz9xQmFTp2+ktnyqKpoXvohd2teSFXpl2xzJN8SZCZ778Qn/ALBia6D6IWljmA3iN3Z8oXl4Wh7jODgb4jJu5HhCypTH8oN0QsWXJXs6jjQWK1x1G+ZqxrzKQllw9ncv6c5PylkSz7pbY5JlBX/bAU31ZFh2a8jBvdonuDo5A/Qi2BpqGRyLtDRuXhJFdjzgHTWmpluHagUMAcLaIg4pUP8ACImzu3o2w8GL5+sF4DRVP7AMt5oXYGVxkgKHpOhch2sW8QbRNkgleWNxWGaEQixAW0pU0or5DiJ4c0dFwSBRX7jksNVFV2G9XBt4WGxhQMyNdRql13HM7uBZ8Qjnwl1rXD7jaNjczMrtgstZmWoArd7lAZ4JmUDGBjwPkria9/8A1cKXEW/EFsbKG4Uat2RKGjh48e5xkJt+xjJc/YjpvDAHmW3pWFh9BAO1W2ZZGsWSs0FvjZGOS6P4TXF/mWheVX34gDeRMzbhqLi9yIw/FQQhHUZm+ebmVqbn/MSM43bFrYlo5ItAUqW/uOIit4ZOvMdhZ0S0iGUhaKVkiiGGFSZTnbOouFvELlrFXmaCg8RYbDbX39RHyyOk5fNwCUtuo8Qi1OJshbbMYjKxXzGaXBYzLR3cMWQTWlQzQHv9NDRC3VJA+mJHbw7jTyeYLqI+LAQKJDItko6qdRtL+T/ETRpoO/ERKqsIyQ6fuNnF8ROhyCOjKmHEo0dV1Eg7Q9U15xBZh6JVjY2O+owQLWLx4QiVeULg3HXMiBzDFIPJ/EsnM4lLXmOXdS6v5OZZiHXXzA0POUandTaxwizNeJQgOQPFfmFszdhzEsVCcfiZalxUa1K5kKLJqb7J3+JQweNEAIl3vh8HmUa41Bi2j5/mIutj7vkhjZt2+oWDCV4TVssYHR8O51aHpLYkGDuYcIxY2EH8fcxjO10e40AxLt/MwskgU5Wc6ZSrV3mYAwbv+UFRmRc3VhaQ6FnzHWZ7d/aVCKxa6iAq7jJ6CCi6KZ+iJKTq/tF6NhfmCIBuBtqsL3KLaOHzB6qRQcnqZoXlzGkA1hc4rYN7JdLxi4AaB2rfmX3v4ViYw08waGXAfqloAbeCIqUncwSgqDlGiDJCFQ0MATZv9yWRuVxHFjUEfMtuBFphhmBVpb4jbLHxFHRw0HPcPUMK2xQBH1BacrQEmDWma+XhjmDrbtdQINB6lHQWxCLkjgLxEGj5XKssBybiAGx64gJuuOMivAwxs6BjbC/KIFyL5lqAzfMul0+YB09Zlorh7lxGB4uZBTd1TK/aemDUbAu4EXwUOZnD8LGBVQawzDB6GPK3PA6hKUqrTFrIBRdzxn5gfyN5g/iSMw4LoHUKX3aM7wN5GCK7klMP+hHM6JmMMG5B4Y8hgzkZY7q9M5Tc3TLJp9DC7e5aglDdMo8ILvTuLUEremZ65d2OYK2bjDLFFayhgJDI7RAyd6dwc7N4Zh1XFjiAywdDD4D3cWMUb3cKRaxpggMArAwGzwo4nxaoWNVmnIQ8bpJ04lZv/wAGkdFSOi15i9rCF1YAkUGAtipjFlO6A4OT4aZgRoI/piZURc4sf6IAIIUOV9qI2B9TWafUvKH9GAtBH/KgixvYRQP4piIk1iVXz5KGD6mni9QZ+KD/AK5Rr6cAhMr4CU8fTlevpw4A+IMx9KXYOF8B0bBsfRm39H+h5QXqAWrM11iohUsgGYG3WPXgRrAOMbIgTJmZP0YTjRT5JVUYEdZgqguc1ICij3Nwr/xMR6uWUzXiVXEMpT9FSpTqUlSpU2SqlPcq3cr9d8Spt1Ke5TM/rV4YU1iVjv8AWpUCV5lSvErEp7ld5lVoleJXiBX6VK/WnuU9ynuVKlSpTqV4gY/SpUJTAeWN9TUz1A//AC//2Q==" name="Obrázek1" align="bottom" width="411" height="161" border= "0">


(Obr. 2)


Inhalátor čistite najmenej jedenkrát týždenne. Je dôležité udržiavať náustok inhalátora v čistote, aby sa predišlo hromadeniu liečiva a upchaniu spreja. Pri čistení najprv odstráňte kryt a nádobku z inhalátora. Premývajte teplou vodou, pokým sú viditeľné usadeniny liečiva a/alebo nečistoty.


MOR6YRIkUknwAYVCIReNFIIKuZyLQJ1O6xnzsD1VfcwpUHGYmb4pL7m1nKIkKwAsaAhCyLTu7ou1tbUhLzK9WuaafTOolAq/z891kJHJpBR+Hg8FsF/ECmxmzMlxsyHMloPhT8YWlZTQ/fj4WCrbBwDzBoIQMs0yZcnAp1Btp9WqebzLPW5mry9vNk/a7Ha5TEalYZRDcYWsdebSwQCwaCAIYV5Qq1XMwvF2e+AVq8XK4/MkYrFcLk/VkkzBBgaHuAd2h8M+6Igy37dOx3QWRRACLFYIQsg0XYTRgRqNmhur5/V6TOZJbnY0u93h8fo0alVq2zAxa0ru8QmTIcLcMdx024MDA6ltAwDMEwhCyLSyspKwrzPdUthVICzWGQMVqBRLeRDO7ozjcrkcTpdUIp5dfXLnVD1uD9WsqV0oEQDmAwQhZE5vb188m4WEFJ+X+vOiVPwFTo1Of6jfZGKKQm7UYLCCAmZFX5PZZLfblamYDRwA5hUEIWTOyMhoPJsp5DJuCcBLT5WKKBvHRAnncDonzVN+nl+pUKrVl5LMoNePT0yEbGm12WcH4aWK0OPBCAqARQlBCPOOQCDQ67Q2u4OSSSIRq1VzOi/qdrvN5knuXKjFSvnqV7MnWqVSSWFB/tDwyMx4CzOGIz+f6UdjtVhdrtCF7wFgEUAQQkaJRGLuMpvFYnW6nHqdLuwYdplMJpVKKb3m3l/U4XQFXxG02mzqoCuOGo3GZDIFPlehCFN9ctvb7Q7K1Dk2BgDmIQQhZE59/RljXq5MJg9cn6OCTKvRKBRhFnbgs9LdJLlMytNqLVYrn8dXqZSSCLOhGnPzAmslAsAigyCEzOnu6lQqlC6XS8IOUeeYJyfDBmEIyiG2QBQIhYn121TIZQ6HIzCvm2bWohZyuYxu0Q+yYtWqzvZ2bql6AFhkEISQIaNj4wN9fXUbN3l9Cc+lZrfbJyctfh5zplSn1Uqlof1ZohAKhQa9nhuqL5GIpbP6wsSJXbMipbPAAcD8gCCEDOm52EP3eXl5ep3Wl0iiUPxMTlm4NZXo8cSEKS/PGP94PspOkUg4x5GIGzZsPHX8mD1o4hsAWDQQhJAhnZ1ddJ9fkJ+baxwaHgm8rorVKdTtdgdfnKO6kF6RBp1czQyHw+HxoLMMwCKEIIQMGRjopzKusqqK7gvy8yanphwOZ64xJ2ZtN3uy7NRO70Ip62GXqqcPitRDp7i4iO5NsyZmA4BFAEEImUA1XEtTIwVYRUUljz1dqdVotJq49qW9VEql1WbjRlMoFYroK90nxOv1TpjM3LgICkKdVisWh/mhyM9nJpfp7elN1ecCwPyBIIRMsFptVAJSjOXmGpPYXaVSymQyqtvYxQTnsnA9k3xer4/Sjqv8LFZbYHQgHX/KYgk79TZmVgNYxBCEkAlms3lkeEQqlVZXVyWxO4UWRVfYWi1+Xp/PQrlns/HYKpPrfeqZOUbeNz3KIsS6dcxKws3NF+bSAACYnxCEkAl2u91isaysWZ3FNrhdbi4Feex1QapQDSKdVCZzBWWhWJKyk64AsFAgCCETbDbr1NTUylU1wS/6/H63y8WdqOQ6qsR5ND+L63qaY9DPniY7LK5HzOVPZ6mUCheLXhGLo81rWr18+fj4WJwtBIAFBEEImTA5OWW3WbmeMhyv12syT3IJxGPn81QqFHFmoclsdjic3OOx8QmtVqOQx56bRjjz4qJAIBAKmVd0Wo3H66V0pTCO0h91anJKJov9KQCw4CAIIRO6urrovqqqIvCKw+kMpCCPKRntFGbxBOHI6KjHM+NKnt1ujycIpRKJXCbjFr7n8/hajZqLPbqXxDEeY2R4KOyU3ACw0CEIIRO80wP1Aq/4QyZai2OuGZvNZp6cSroNTAcZnVbhkvv8folYnOhgRMyvBrBYIQghOyQzu6UIZ42an20uKRj0uUnONQoAixWCEDKBO+fpDRqcQIGk1+nMZjPVZyKhMHCiMonD5hgMc2nbpfnb+HxB5BOzXMvLykrn8kEAMD8hCCETatfWikTigwcP7dy5PfCiTCaVSIx+v5/rtDIbtwRgpHlkBAJ+fl7eHBtmsVqnpiw8NlMNer0kwvCJY8dO0H08y0UBwIKDIIRM0On0uXl577z91j//87eCX49UBTLj3q3MnGp+2mZ6Phq9TjsRNNvnHAtBQhFIQcg9Zte1mDAajYmudwgACx2CEDLBYDAUFhaeqz/b2Ni0enVN9I0pkzxk+jyqjx0vodVoKDX1et3EhIkqM41anfT69ewsa96x8YmQ12MuDpXayb4BYJ5AEEIm6PS6latWnT518uzZ+niC0GabsfKfy+UOHjsoFCYw+j7swQOFYJwmJphKtLS0JLkPBYD5DEEImSASCrdt3/H4o385f67ec+fts1dWio6r4QJP7Xa7TCpNbvZtCsJIKahWqSKdF+3s7GQ20KiT+EQAmOcQhJAh3Gh604TJ6XRGD0KBQKBWq7g+LGF5WHNchiJAKBRKJRJmsScVlpgAWIoQhDAfydkepaNj4yqlkh46HM5ET2YGY7reTJ9rzTHoA/PLcCRisTbOpREBYDFCEEKG9PX185iF/RRCYex/dUJWYUE+9zTkkqFYlMCSTFQ7TgaNxB8eGdGo1W62phSwdDptzIM4HA6NVou5RgEWJQQhZAIl2Ssvv8Tn8+s2bqIKL+Hd7TOCkGLM7fZEGn0YYnJqxnw0bM9QvjHHQMeUsMtexHOQtrZWuVwRaUQjACxoCELIhK6uriOHj1CQXLvv2vj3oqLN4XRRWFENF5xnEolEKo13pjSn0xXyCuWogs9XJjKDNiVv/BsDwMKCIIRMeOrJpybGx3/ww//MyYl3FLzVap+cmuQeUykpkYhdLiaNKAIpB+MfPpGXaxweGQ08pR21QZ0//X4/FZc+v49ZETFyielyuSjF46xBAWBhQRBC2rW0XHj+wHObt2694Ybr4tzF4/FarJd7jVJceb2+HIOexy5hkdDAdm4YvslkpoNQFSiTyQJvMevUT045XS5umjeqOyMVmg3n6ssrKqXShE/qAsD8hyCE9PJ4PL/61a+8Xu+dd92Z6PDBYHSE5BaOoBJQJpUW5IeZldTucAS6j1I7LVarWBw+Ze02m4CZlDvJUfwAMJ8hCCG9mpsvHD96tLy8oq5uY/x7URollzoWi/XSahI8nibW+HfvzAV+g8fsB+NOycpk0rkEOQDMW/jBhvSqrz9rsVg+fscdhYX58e9FOajTasfGxxP6LKvNNmW5fELV6/PqdbqonzKj+Is0rUxPTw/dK1XKSGtTAMCChiCENHI4HKdOnPR6PNdeuy/RCo9SRyaVutxuqvAoonTaaJHGY68jTs5cuZebmC1KDxeFQu52uwPXCJUKZdhGcmvT81kJfQkAsCAgCCGNXC5Xe3u7MTdv9epVSeyu02k9HmZJQoFQIE7mtGSM6KKKUKvVeJgTpH56TFkYdnsLW2VScSmXY0A9wCKEIIQ0oiDs6+u9cs9Hku7nIhaLPB4Pjy3LoqcavavRqIOLQqojY/YvpQ0kkhjbjI4yZ2jpS8A1QoBFCT/YkEYT4xNTk5PV1cuS250i0Ga3W602Hjv7qEgsUimjzYstFovVKhV3mVClVIhSNBEMN5pensgAfABYQBCEkEZt7R10X1xUmNzuPp+PS0EeO9RB6BZGD0KJWEw3hYI5gZnCS3oDA8wsqYVFRSk5GgDMNwhCSKNAN5OEdmFXp/fRXm73jNnRvF6vxWKNuVhS9NOhdHyfz+/1eqhp7MzescdpcOdmJRKMpgdYnBCEML9wy8dTLcjn8f08f/BblHBJTNgdgo5sMk+63W46tkgk1Gq1MRey6O/to3uj0TjHjwaA+QlBCGm0YuUKuu8fGIxze6q9rDYbNyI+JAV57NpMcXZX8bO4WjSk4LPZ7S7XpULT7fGYJyeNUac/pcbYbMxSiHPPYACYnxCEkEZatUoqk/X0XEz6CFKJJLD4kVqtimcX5sqizeZyubnJ1bhLhgHcNDEBHrcn+tGsVtvExAQdqri4OJGGA8CCgSCENBKJxcbc3Kampji3p7wRCATBU53JFXJ50DTZ8aCaz2K5tJy90+kMOaEqlUoCFSGRxFrOyW63m0xmepCXF2a2UgBYBBCEkEYSibSivPLw+wdtNntIZRaWUChkxj9MTfnYXjZUz8kSX/DBbnfMfGoPDkKlQuHxeJxOZjYZqjW1seYj9TCLALtlcnmc9SgALDgIQkgjSpriEmbUQWNj0+bNcU26TRWbSKT3+X18NhfnPgQipBMpM+5erfbImdlkRCJRzOM7HHYK5po1tXNsBgDMWwhCSCOJRFxeXs4XCM6ePRtnEPLYGWGEvARWHAyhUipNZjP3mM/jUyUaMitNPLPJBKPdHQ5H7O0AYGFCEEJ6lVdUyqSy8+fqo89/nUJUU+q0WrfHbbXa/Dz/6Ng45bFUIo05ADEslUptNBrrz55pbW1bvjzJKXIAYD5DEEJ6VVVVyuXyrs7O0dGx/HCr46YcFXxyuUzOkwVmpXG53HRLLghzcgzrN2ygIPzpj3/y7z/8D70+xiIYALDgIAghvSorK3LzcoeHh3t6esMGoZt4PGbzJD02GPQikUgYa6bseAwODYe84nQ66aPsdodAKFQpFdL4uuFQFfvAFz5/8L2D58+fHx0dRRACLD4IQki7666/8Zf/9bOW5uawlwknp6YCY/vGxyd0Om2i4yXiNGWxMhPK8Ji52ibcboNeF+eaGLm5uR+9+ppHHv6j3W5LR8MAILsQhJB2N95043/99Mdnzpz9xCfvC3nLzszzMmOEu8lklhekIAgL8vMGBoeCX/GzE9Zceuz300fHvzjUFVfseOgPv6s/e27dunVzbxsAzCsIQki7kuLC8sqqnp7u2W8J2TUDfUERldzKhWFxIxe5IYxqlYrKzeB3+ak4AQsAiwCCEDJBpVJRBTb7dXa1W6HLdTkI4xl3HyetRsMeUMGtbk9HNk8v2ysUCBVYbh4AWAhCyASxWByyplJAjsEwOjZ2aTOROOUXCMXT83TLKfn4ArfLSfdKhRzLzQMAB78LIBOKioqPHf0w0rvGnJwUfpbf73e6XB63RyDgy2SywMwyfD5fIZfx5OGDNjAGX6fVprAxADD/IQghE6j8Gh0JHc+QJg6HM5Bqdoczx6CPvr3NbucGb3B8Pr8BYyQAlhIEISw2k1NTgccul8tud8gjVIFheb1ej8cTcuKUG5tfWlaaqkYCwPyBIIRM4NYwmrJY1Kq0r+EQ3AeVeGc+jcnDCgnCjo5OutdqNXNvHgDMNwhCyASdjomQxoambdu2cK/4/X6qvaw2O7ccklwmFaRoPINELHa5L41N5PP5kul1feMklUplszrsuN3usBsDwCKAIITscLlcJtOkz8+Ua3a73edVqlTKuS+6RDQajcVqcbvcAiEzRkIiiRGEFMMatTpwQhXDKgCWGgQhZEJpWRndT01ZAq84nS4uBTlUw4UslpQ0kUiYUM9PsUhEt8D4xbBtsFgsefkFKlWMVXwBYCFCEEImcCs/tLW1X331R9L9WcmlafS9zp49LWAl2ygAmL8QhJAdUqnUars8h7VELE5JOWgyMQMndLrYFaHH4/H7mfIx5ueazJPNDQ3Vy5alcNYbAJg/EISQCSqVWqvTj4+PB16RSiU5Bv3UlMXn88vkUpUyzAVCyioeOwYxno/w+/2BpZfsgw46eKRpS71en9lsdrqYmW5EQqFer4v+EY0NjU6no7SsVIux9gCLEYIQMoGSRiwW9/ZeDH6RgionxxB2e0opp9PJjd5TKpnJQuWx+rAEX4AkY+MThQX5szejvHQ4HFwKEo/Xa7FYNRqNQBCxLjx54jjd19SsjtkGAFiIEIQwH7nd7sD68vSAWXE+VggFn2iNjis0A9iBhn4eL3wQ0qc3NTbSgzW1tXEeHwAWFgQhZIJardbr9a0XWuLZ2OfzhZR3Xi+llS96XxWpVEpFZDzHFwqFwU+jXyM0mUx9ff1KlWr9eqxECLA4IQghc0aH0zjdqF6nDVwj5EWeO5tiTyaTUWRyg+4pXJUKRZSInRgf7+3t3XXlVWp12ufEAYCsQBBCJvBZfr8/ZmHHY8NJo1FPTl6eMlQkEsXci45fWJA/Pj7hZ5Z2ijbRtkgkzMkxuFxMEIrFougVYf25czar5eqrr47+6QCwcCEIIRMUCoVGq6EgHB0dy8vLjbk9VWk8Py8w4j7+GUoNsdaaCIg54wzn+LETcoVi95W74jwsACw4CELIBKrnhGxJZ7VaebzYQchjO4umuVFxOVt/tqKySofptgEWLwQhZAKfn+SEL9llNk8O9PZsrNuY7YYAQBohCCETlEqlRqPx+XwmkynbbUlAY2MT3ZeUFGe7IQCQRghCyARuQD09CO4CM5ufsP/hTfevif8jKGUdTqfb7REKBXKZXCAIvzt9goVMD1LMzTWKZo6mCNbe3kH35eVYjxdgMUMQwjzi8XinLFMup5syTCqVajSqOOe5pngzmc1O56X5YlxOl16vi7RlIAXJyMho2AloLh3H5aYAl8kwoQzAYoYghHnEZrNxYUZxZXfYRWKRKr4uMy5mSjZX4KnT5Yq0qNPo6FjIK5OTkxpN+L4wXV0dMplMHeFdAFgcEISQIXpD+GlFg7lcrhlPKdviC0L/rAnSfD5/2GLSaMwZGh4JfiVK0en1ehI9QwsACw6CEDJErogdaUKRyOP1Bp5ylxXjIRGLhAIBO2sot2PsAfgBqrgHKQLAooQghAzp7+2NuY1apXS73T42z0RCkVIZ78U5ir2cHMPkpMXpckrEYo1GHWk1CdqysCB/dGzc4/Go6fOixjNt7Pdf6sEDAIsVghDmESoBcwx6l5vpLEN5ltCK8EJmZcF41ws0Rlj+KcTKlTXPPf2M2byQhnwAQKIQhJBRMc92iliZaUw8vF6PmV31HgAWq3n0GwcWMYfTabPbmdOShQXZbksCNmxYT/ednV3ZbggApBGCEDLBYXfYmFlGs8ntdrNDLPwSqVQsirHoBKeyqlIilXV1daW/dQCQNQhCmI/805PLJLpLQMi+Ho9ndGz80lsWW06OPp4uqUqFfOWqVZ2dHfE3AwAWHAQhzDtc6UbBJhaLpFJpPHHo9fqmLBaHw8HuJdaoVXQfvONk0JL3fp7farNFWrk3xIa6ukcefmhwcKgg8gQ0ALCgIQhhfqEUHJ8wcSMo+Dy+RqNSxDEA0eF02O32wBGsNrtOO6Pg83q8M556fXG2p6amhu7feefgvffeGecuALCwIAhhfnE4nL7pcfFUutnsjniC0M0uN3/5qdsdsoFMLrNYLheFUqkkzvasWLFcrdGeOHEcQQiwWCEIYb6ZcakvzsHsIrGYIvTy01kDMFRKBR3K6XT6fT65XK6QxztUX61W5+bmHnrvXZfLJZHEG58AsIAgCGF+Ec3swxLnLGtymdRmtXl9l85/zs45Pp+vVinpFngaZ3u0Wm1BQX5nR3tra/uaNTVx7gUACwiCEDLK5XKbTOZAladUKCSSGVEnl8l8amZlQb/fJxaJVdPRFZ1QKMzNzWEXneCJmRH5YZYYTG7ubK1Ws2zZsiOHDzc2NiIIARYlBCFkgtPptNnsHo9n//79CoUiEIQSsdhgyCkpKVm1akVpaalQyMyppqCCTi7z+/0CdnXdOD+CtpRJpelo/KrVa+j+fP3Z2267ZV7NegMAKYGfakgjr9c7Ojp26NDh9957t6+vVyqVORyO4HizWa1DQ8Nnz5596aUXDQbjzp3ba2trjUaDNKWR5vUxxMlm2OrVq+m+t6/ParVq4xt0AQALCIIQ0mVyauqN1986c+aMyTRBZd/V11xrzM296aYblSpVYGkIq8VqMpnGxsbbOzraWttefPHFd955d9my6rq6urVr16Skc4p5csrtdrndHqpE5TJZyJnYeFRVVRYUFff19plMZgQhwOKDIIS0GB0d/eMfH+rt7ZVIpPfce1/dhrVNTS0Wi6Wiojx4sxyDoays1O/3X3nlLiofT54689KLL1KBeO7cubKyitvvuK2ivGwuzRgbnwgs9mtjFSY+Ll4sFu29+trHHnl4YmK8fG7tAYB5CEEIqdfV1b1//18oC2tqVt9yy03FxUVutzvKmkp8Pl/I2rF966ZNdadPnTl69GhHR8cvf/HLXbt377pip9GYE/1iITc0wsFOJSqVSEmk9QiTs379+kf3+y+0tG7YsCGFhwWA+QBBCCnW2dn1pz89ZDabr7zyquuv3xfPcPhgErF469bNa9bUNDdfePbZA6+9+uqZ06ev3bdv+7YtlJSR9rLZ7FNTFj87BtHhcGrUarlcllw30bB27dpO9xd7Yq8tDAALDoIQUsbj8UxOWp577oDJZN68ZfMNN35MLpMlcRwKMIrP2to15eXlzz77XH392ccfe9xqtV115RVhO9FQOehyufzTI/HpqcPpoCDkMade9QODQ4EtBclGo1arpVaZJrBCL8AihCCElGlqannnnXe6urrWrVt7x+23JZeCwdRq1T333F1TU/P666//7YUX+np7rr32msLCgjhWrr8ceGqVyulyulxuejCXzqi5efmjoyNJ7w4A8xaCEFLmvfcOvvTii7uvvPK+++5RKsMPhPd6vVHOcM4mlUq2bt1cUlL8yCN/OXr0aH//wKfv/5RYLNZptTLZpVSjWk0qkzmczsBewQMKVczsagoeOyoxqS/rErVGPTExPpcjAMD8hCCE1HC7PQ3nz/l5vB07tke6LsictHQ4lcrYVw0ptEQikcfj4Z6WlhZ/8Ytf2L//ka6uzocf+vNtH78tZBElBXMi1O+wO/xMCkpCLhAyZ0RTd70QABYZBCGkxvDwsMlkksvlJSWls3up0CtcQRbItphEIqFAwKfspH19Pr9Op73//k+98MKLJ04cf/7AgTvvvGPFiuXB27PT0cj8fl5q+4sGtSfhAYgAsCAgCCE1BgYGp6amVCqVXq+b/a6IxQxymB7VFwlt4/P5qL7ksQP4uGlofOxs2lqt9qabbujr67t48eKBAy989atfVihmTK7N5yfTUdRitU5NL9ubYzCEHXFPxy0sLBwfH59untvr9XqYNQ4vL44hEAipwWKxOKFzvwCQdQhCSA2Tadxut69ctSrSBhJ2CUBn0JW8sCgCA+sR0mOqC9kMFVLwUAjpdLovfemLjz/+RGvrhV//+jf33XdvUVFhlKPRoRwOh9fn4/P4VDDOjijaYCpo8fqx8fH8vNxIVxNtNtu77x4cGh4aHBii1B8fHwsUuLSLUqnKy8stKSmpqCivrq4O+wcBAMxDCEJIAYqovr4BqpPKyiqoTuLOZ4Zso5AzlwadQasGhj1OyHqEdDRunmsq1LhKMTfX+On7P/n4Y39tbm5+9NHHH3zwAbVaHfZotL3ZPBnoREMP9DptSBaOjI6F7GWenKLNwh5wZHjowIEDXE4bDMb16zcoFAqjMWdiwmS12np7e9tZhw+LlErlpk2bb7nlxjn20AGADEAQQmq0tFzgseu5U+kWdgMuzwLVXlh+1uzXfT4/F65cT1GDXv/AA3/36KN/PXv2zG9/+z+33/FxbiY27lwlN0kNPXV7PMFnYimn6ZWQIBSLRCFna0WRT2zK5Yp9+64rryirrKwIu7SvzW4/c/psff05CsW3337rww+P3nrrzevWr1UmOKsAAGQSghBSgFKqq7NDoVTm5eVGj7qYx5mdgy6XOxCQVGCJxSJKRIlEcu+9d8nl8g8+OPKXR/5y9913G41Gt8fNYxNXq1EzK/rOjtRZrxhmjrjnsYMXw7bN7XLn5edff/2+KO2ndNy5c/u2bVt6enpPnTp9+PDhJ5988mz9uTvuuM2YkxPjiweALEEQQgpQFTg0PLxu7Xqqt1xuF2Xh7KtxYUu9kA24PjLBRCIhW+dd4mNrQ+68q0wm+/jtt05NWc6fr//jH/909913FbBj7anws1ptWq2G9iWBy3iBSjFEQX7e+ISJ9qK6jVsHmOsR43A4/Ty/TCqlveiVwaEBpTJ8Roag7Ssqyum2e/dualhjw/n/6u29//5PVVdXpXDWNwBIFQQhpMDJk2fcLteqVSupKLQzC/CGGTXPdZMRR15ZyekM7VBKqRG2QAwMpZeIxQ888NnXXnvj1Vdf/dOfHrrp5ptqa9fQR3vZqpQeUBzabDauPQqFnKrJ2Z9L4ZRj0M/4CLfbbJ7kzvEymapRJ7cgVG5uzoMPPvDSSy8fO3bir3994p577l62rDqJ4wBAWiEIIQXee+8g3a9bv9Zg0PX2WEdGRktKikK2sVqtPLaMi/+wXPxEuugYsHfvRyjMnnnmmVdefoU+ZefOHYHrfJSUYo2GKyLjr8YoywMfSqWhze5IemVEnU53xx23l5aVP/P0M3/4wx+/9rWvFRUVJHcoAEgTBCGkQH39GY1Wm5eXp1EzxdPo6KherwueQcbtdlNFyM2mHekgAgEzcD74FS66Ql6XSkMzSSQSXXPNXr1e/8QTT7z+2ms+r+/aa/cGYi+hCOT4IpzFTa4LqFQq3bF969jY2LvvvEN14ec+9xldhF6pAJAVCEKYq6mpqf6+vrKycgo5yqScnJyBgYG+vv6KirJAIeVyMUHIDraLGIS0scNxeZRh4OQqvU71mdvtYcfWC7jOOIGpajj0dNOmOplM+uSTT7///vtut+uuu+7g+qkmQSqRBI93FLPHoVpz+fKIoySjo7r0mqv39vf1t7ZeOHLkg+uvvy654wBAOiAIYa5aWlopqPLz89RqFYWT0WgwT07arNau7p5l1ZVcQeZyuRwOhyEnJ8rgBB5z4lRKkUlRF7gKyOE62rB14eUTpVxfmEC1Rx+9dm1tjtH4m9/89oMPPmhv7/yHb3xNqVDQBtzug0PD3JYF+XnRa0RKa9rFYrH6eX65TMaF92B/v/KKK5P7FvHYub8/+9lPf//7//HGG29esWunVqNJ+lAAkFoIQpirtrZ2ui8sKuROe1I4VVdVdF/smTRPtra2FxUXqpRKu91O0WIwGGIeLewMZ8EdR4Nf5CZgC36xqLDg61//2hN/fbK5uel3v/2fj99+W2VFucVqpVQLbDM2PjF7ZL3H63Wy9ahCIadjMmtWsPO3cXXnXMaEBND35/rrP/bMM8/86Y8Pf+UrXwr7lQJA5iEIYa6GhwfpvqysInCukjKmtKS4l8c3m81dXd0UKWbzJL1uzIkdhAkJOyQjx6C///5PPvroE8ywij/88a677swvyA/ewO12hwzwMJnMLnb6UB47j5pGo5ZKpbOvCEplyS9nyFlTu/rw4SPd3V30J8KaNUmeaAWA1EIQwpzY7Y6B/gEes1JSafDrYrG4srJ8YGDIZJqgamxycopekYULEm7Q3vR4eSG7YlK8fVtCtgzkokql+uIX/+755184dOj9P/3poWuuuXbdurWicGMneOyCGIEU5LGlIbXH5XJREAZOvba2ddA9FZdxNiwSvU5XV7eht7eHCtaamhWYgA1gPkAQwpyYTKb+/gFKi4qKstnvFhTkGQx6h8MxNjYWacYWyp3AmHc+38dNHBOyTciwenZLPrtO0+UgofTiplijtyjA6K19+/bl5BifeOLJ119/bXBw6Jpr9zLTzbC9b4LLweAU5FhtdqoaaRuJWKxUKmiv0ZGUrU2/ZcvmV155paOjw2KxaHClEGAeQBDCnFitlvHxsRyjMS8vd/a7zNrxUgk34EEkDnNJjGq44BBiq0P/7DKJW8UpsI3b7fFP41KTHrhc7sBhuI+mAnTXrp3Vy6p+/KOfHjv24fDI0N1336WQy/U6bfRSjFKQx3bLsXu9DodTq01lXOn1utWraxsaztvtdgQhwHyAIIQ5MZsnqbK55tpoM3C62FwJO6tLONFmYmNPWl4KPG6ZCwpIyryQko6qzMDQify8vC9+8QvPPvtcZ2fnk088ed111xXMvGRI0ej1eC1WKy8cP88/Zbm0TlOqFhqsq1tfX3+mqelCfn5+7K0BIM0QhDAnZ8+eoxDavHlzlG1sVhuPneQl7LuB4Q2Bp1EORQkX/JRblcLLXNWLGJ9U/C1fXv3FLz7w4osvHzt27KmnnnI6nVu2bAouClUqpVR66frl2Pj4rA/1WtkvobKqMkrb4rd8+TK67+/vT8nRAGCOEIQwJw3nz/MFgk2bNia3O8UeVYput5vLQu7aXtTtZzydeUb0spCD0Kfo9bo77vy4Qqk4/P77TzzxBBV5V+zcLp9eSoldzuJSTlMLvDMHS9DRuEWmwnb2SYJUKlGrNRaLJfamAJB+CEKYk47Ojvz8/JwcfZRtok/UyWahOPA4+sexAwd9kRayYHucMpsED7QPkMtkt9xyU3lZ2Ysvvvi3F17o7uq6+eYbc3NDL22yvXuclJRcqSoUCNWauBadSATzJdts9lQfFgCSgSCE5I2NjY+Njl6xa3f0zeRyZqJte9D0aSESGi9BFSR3LpSqR/pvyGlVkUgYmFzUw2CuHYqYSWiYoff0n02b6vLych9+eP+ZM2e6uy9+69vfVKtm5BxtrFQKo0wFN3dHjnzQ3d1VXV2Vvo8AgPghCCF5Bw++T/cVsUbXcbEUdnIW9kUq4iIGYWCIIYcr9bgzn9xivcHdZAQs7jFFYGDEBTs8Q8j1O6Xdy8pKv/rVr7z44kuUhd/53/966223btu6Jfi0Z1pXDaQGv/baG709PfQ56fsUAIgfghCS19BwnpKpvDyZYeZMscb0fPFzuRP29GlwH1Eeu11wv02u/qMjcD1ouKlHA+9G6UfKY85/6u666/by8tKnn37mmaefbmxouuWWm3Q6LTetWlhyuVwsTnIxpmD9/QPcXDwh890AQLYgCCFJlFJdXV0KpXL2ZbaYgmeT4SaEoVycvVhEyLVAehqyGXd9MWx31JDOqNy+wdcOZTLZVVddWVJS+uc/7z979nRXV+ftt9++ceMGClQK0UDnncBZVo1Wl9BiipE0NTUzLRGJVCrl3I8GAHOHIIQkDQ4OjY+NadTqsEPpo+MGzsfcLKGprrnx9XRYSi6BQEB55nLN2J3iLWSSbnqluLjogQc+/8Ybbxw9evSpp54cGhrcs+cqu8PBFZRyuUynZdYO7Oxsj78lUVCB29XVzaxIxeeXl5XG3gEA0g9BCEnq7e2z2+05rDR9BBVkIQMHowxpDx5KQXlHdeLsidlCcEGbm2u86647V6xY8cQTT7722uvNzS0333ITN+eL3U6J6Msx6K0Rhtsnanh4pLe3x2Kx6HT6lJxoBYC5QxBCkkZHR6iyqaisjHJdLRJ2PmtBcMhF6p9CWwatxHt5rfnZY/CDryZSXUh7zTpm6FL1FJZeL9OXVSQSbdxYR+H31ltvtbS0/OmPD+3bd21VdZVUKo00VCM5nV0dzEoXTqdcLk/VPDUAMEcIQkiG1+vt6+vzeDw1NauTOwI7dl7IzW3NDqMPM46eXpRILuVlcAqy82t7uISifcOuRE/bsBOUXioKaXeRSDw7bikLfT5mOAZ91po1qysqyt988+13333nueeeq6mp2bt3b44xlfXuoYOHXS6ny+XKL8jnRpUAQNYhCCEZFGBt7MpEMcdORMIln1AYe64WirqQVygFA5cYueV5Z+codzkweLbuSAenW6C7jUajvuWWG+mLeuqpp+vr69vb2+//zGc0anV8X1MM7713aGCgn7v6qNXpojcs5bzMBOIOKuLp/7sLF9p6enq6uy+Oj48PDlye6U2nNxQVFeUYDIVFhZs3bxSLJVQTy2RSbkLXTLYWIJMQhJAMip/+vj4qp7hpM+ORwrX3QjracPWcRCKmVnHnUSOVmPGg+nT9+rXFxUXvvXfw+PETDz/00IYNGyhC5tjmkZGRt956S6FQyOXMUP3CgvzA7KZpZXc4WpovdHS0tzQ1dXZ2XbzYTS2xTV/yzDEaFcrLnVeHhgbffO0V7rFILM7NzSsrK6uorFi+YkVZWXn1suqiwoIMtBkgwxCEkAwqL4aGh1bVrI60yuBsMumlviHcCEJ2UKAgJdfJuFqFm3SGN919lFrIDb1PopShVuXn591++23bt2/7858fOX78eHdXJ585cgK9WINRY44c+XBiYmL9+g0URdSqDCzAdOrU6b/97W+vv/qq0+FwuVzc2lLLV6y87vob161bW1paunx5NZV6IX8x0JbDQ8M9Pb3Hjp9sbm46+uEHdGOWZmRIjbm5e6+5ds+eK+vqNqS7/QAZgyCEZJw73+Cw21euXBXPxlYbs3QDN7CPXYaXOTfIDSXkJbW2UXBHm8Ao+0DgTQ/Vv7Rl+GGGcX2KsKys9Bvf+Ps33nizo729r+fiY4/+9baP31pdXZ1o/6CzZ88dOvS+Wq2+6qrdv/pVPR25sLA4uVZFQV/4wMBgT0/PoYOHqPrs6e6irz0vv6Cqqnp17Zq6uk1btmyMp4tvbm7umto1132MWVrLbJ48f77h7Nkzp0+eGB0dHx0deegPv//9b/5bKpNt3badauWVq1YWFxcbjUatVpP0txoguxCEkIyjHx6l+zVrauLZ2D2jP2fohC9hi7bAurth32XrGF/ImPfp4/uCO6PSY6HQN5ezskql4qabbqDS8s3X3+zv73v44T9TEO7evWvt2to4j3Dy5OlnnnmGGnn3PXerVKrJyUlqf2lZSdJNms1kMh88eOjQoYPNjU29vb0Ou62wuPgTn7p/67YtlZWVhYWFSQ/ep3i74ooddKOUHR0dGxkZ6R8YqD9T39LSfPrUyUPvvSsSi41UJ+bmFhUX122sq61dt2rVirTO1AqQcghCSEZjY6NEKqVfeYnvyo++9C7vUph5A3kmkYhnL6uUybEH9FlU9Nx9z11iifiN19+8cOFCU1NTdfXyO+64LTfXKJFIIp19pfCorz//5JNPOZ2OG264nrKzs6PTMmVRqlTFRYVzbBV9l+x2e29f/wvPv/jUk49Pmc1UkMnk8q3bt9933yd37NgSfdGPRFF4FxTk042+in3XXkOv2Oz2Y0dPnDhx8q3XX+3s7LjQ0vz6q6/QXydyuWLn7it37NhO5a9Wq2XOqGbkaihA0hCEkDCr1drd1VlcXCKTJTGCkB88XUykcjC4qnO7PZSFcV7q41aeCB77F+eOwbO+he2GymMq4NUb1q87dvzE8WMnOjvbf/azn1dUVq5ft7aqqiq/IF8c1AvU7Xa3t3ecOHnqzOkz1ICbbrpp584d9KVSOWg2m9atXx9PkyKZnJxqaGg8fuzoBx982Hj+HMXt8hUra6/dt2Xrlk2bNpWUpP6ka1gKuXzPnt10+8d//PuOjs7Ozq621gstLRd6e3qOffgBpeP3ebxly1csW7ZsVc3K8gpSVVlZIZViGgGYdxCEkLCmpgsulysvLy/Rv/S5So7uPR4vxVOkZXhnTzFK4skzSjJKzcDetEf8/f65faefeen3ddgd6UvedcXOTRvr+vsHnnvuBfrF397WJpPJlEol/WVAaBv2Ql232Wx2OBy5ubmf+MR9lZUV3FdKb9GLVE3G06TZ6EOff/5vTzz2F/pbxGKxyOSK3Xs+cvfdd9XWrlGpVFm8RFdVVUm3vXs/wo3QsFltp06dOXHy5OHDh1595WW60beIqlWVWr1x05Zdu3bv2LnNmGPIVmsBQiAIIWFtba10X1BYkNCK7VyucFkY/cQmmxmXLyWyy+3GDjMKS3al+8uvRDlpOVtQCjK8Xm+kcX50TIVCsWxZ9be+9Q9t7R0nT5ykaohiqbGx4fTpU+xi91KFQl5UVLxq1crdu3erVJcvmLW1MXOWbtu2Jc5W8Zj629bf30+Je+DA80c//NDtchYUFq2urd195Z6bb74xiYle00rG0mq1NxQV3nDjx+jbSJXi+fONJ44fpS9hbGzsjVdfeeG5ZyRSKVWx69dv2Lx5U2lZqcFgMBpzUnsuFyB+CEJI2MWLFymrKioqEhoSHv/SDdzICu7sKAUZFTpxBmHIbGhU5KX7UuKy6iq6mUxU/pkpsex2G31n6CtVq9UGg14ul4e0vKWlRa5QbNwY19iDgcGhg+8dfPftt1pbWwcHB70ez5V7PnrFrp2bN28uLy9fEB1S6PtPfzHQ7dZbb6LvEn0Vw0ND9E2orz935vTpx87t/+tjf9Hq9Pn5+UVFhevr6latoohfTd+6bDcclhYEISTGYrX29fZSOBUXx3styjw5xZs5QQwXWU6nixe0fHzgXW5xJZHoUq/RkKMF4i5mOiY0gjBk7tOEElSn09It5mbU8t6ei4WFRVG2oRKK6tqWltZHHvnLSy8c4LGTwGn1+k9/5u++8MXP67RpH32YPtx3iarkK6+6knulvaPr7bfefuutN1ubmzra29595x1uRM3GzVs/unfv9u3bKivpjy3h7MGOAKmFIITETIxPjI9PUE4UFUX7hR5d8EoR7LA/3uzLjXx+6BzZPHY4BDcwnMeuxMvnCwL5yg2fD6zcFDw3aTy45Aus4hSyL9V2Drs9/qOF1d7eOTExsXHj5rDvDgwMUql0lHx4tKnhPBWOtevWb6jbsH37zi1bN2vinrhgAamuqqiu+twDD3xuYsLU3ExfffOF5uaent7u7q4f/+d/0AbFJaUrVpIVVVVV5RWV5eVl2oX8pwDMWwhCSAxzEtBs0mg1xcXJDwAIXikiIcErFFKAUngFF5pURnJr6nJJllAQRp+D5tIyFHNbieLUqdN0v2371pDXW1vbnnrqmUPvvjMyOmK1WhUK5V333HfLrTezv/e1GZ6SNCv0et2OHdu2b99Kf+VYrTar1dLe1n7o0JHTZ04epDrxrTfp+69UqbQazdr1dRvq6nbv3lVSkvzfYQAhFv/PGKTW+Pj41NTUjp27Unj5LdIK9SG48YXBr9BTtuvppW44vEtLGHq5yWu4dS3ij8PoWwZPWJOc48ePS6Uyg0FPmTo5OTU0NHTq1Klnn33u3JnTYrE4Ny+/trb2+htvvu22m5fmFC1sPyMG5WJJSclVe67isYXysWMnjh872tLcRIXjW2+8/sKBZ+n1ZStWbtmybePGDdXLqvS0g14vw2hFSBaCEBJz4UIrJU38c20HBMcMF1dBb/HiqXu4Ii9kJcKQ8ApM4cZjo4vPF82TZf9sdnt7e5tSpRwaGn7kkUepzmlrvTAyPKwzGCj8tu/Ytn79+orKCsmSjMAoCgsLbrnlRrqxvWcH+vv7WlpaWi+0NTScf/zR/XTjVswoLi5eXVu7fPmK2rVr8udZT1qY/xCEkJjm5ha6X7tubfy7eNhFB0Wiy7/i2Z4pl4MwzvGI3FXA4B1nn8+cVTKmveNoPCi8B/oHzRMTw8ND3/7mN3hsy4vLyr/xrX+6/fbb0EkyHkqlYvnyarpdNd3Xprev/713Dx08+O6RQwebmxrffON17o+ktRvqdu3avWfPVTU1K7m5EbCGFESHIITEdHd3GXJyVq5IoCK0zepmwo4xYMKPqjeRKIGgYteX8M98OleB646JXlaMh8fr9bjpLwFPQ0PD2OiIWCxev2FD3Ya63VcxCzgszVOgqVJSXPSJT9xNt6mpqfPnG5ubm1qamnp6+3p6en7761/95le/yC8oXL16DcVh1bJlZYxSrTZ2515YghCEkICBgaHRkZENdRtTdcCEUpATPTzogMFD42cv6huCNg4UkbMHciSN6RbrdjvsDi+zQiITtO1tbUKR+J577/u7z38OJWBqqdXqHTu20c3tdlMoTk5Otrd3Hv3wWH39WaoX33mb6Wuj1mi1GnXtunVbtu7YuHFDRUUZykQIQBBCAk6ePEWxUVlZkeV2RBDSmybm8rzs1N6Xt/d4PEJh8pObMLOV0s3rdbpcDoeTK1ypAUxy85nxl0qVatPmzUjB9KFvtYFVUVGxd+9H6JXhkdFjR4+fPn361IljZrP5zdffeP655+j1yupl2yg6r9heWVFBCUnin/ABFh8EISSgvr6eLxCsXLky0R3TcdZxNnbi7MsnTtk5tOOapDQmhTzGb0mXy0355+UGRfrZDpBSMZWYYomY4nhycqqvr18oEtXVzWm6bUhUXq7xxhs/Rjen03nxYk9vb2/rhQutrW3NzU1/fewRumm0utLS0pLSkjW1tTU1q6uqKovmvDAILDgIQkhAQ8N5tUpVWJif0F4UD8xS9ImfBU3U3Ib5RROpOw8Frc3ucNjtgY8WCPhyis3pWVi5GHa5nIODA4UFBXq9Ll1NhKjo/8Hly5fRbc+eq7hp3EdHR1955fW33nzjxLGjDefPvfbKK9yfaytW1ey77mNXX7132bKqbLcaMgRBCPHq6x8wm0wajZZuCe1ot9tSWBEGFqOYfcDZnxD9QymdqWrkzo5yE5xG/+jJyUmtVsOdgKXaz+V2u10ebl+RSCiWiCRUAIbrvzM0NDw+NrbjxptjfXGQdoF/Ofn5+Z/5zKfoRvV6Y2NTQ0ND4/lzFy/2jowM/+LnP/3Fz36SX1C4qmb12rVrVtWsKioqKS0tViqTXN8Y5jkEIcTrYvdFh8NZWqrRxjGvZjCJROpwOPy+OY1G502vU8jmFtVfTPaEDI0QCAQikYgiindpwtLY/7zZg3D5x4+5zAWVfTa73el0+bzTKxcKBVT9BXrZRNr9/fc/oPurr/5onF8pZJJGo96+fSvdnE6nyWS2WKY6O7uPHztx7NjRd99+k25yhUKn0+n1+uUrV23dum3b9m3FRQXZbjWkEoIQ4jU4OECFUGlZqV6X2Pk9iVRqtVoD49yTxk1AE3jmdnu4kYWBDbjKLGZhFyyhUtVqsymszJoP9KESqVgmlcY5/uH8+XMKhaKqqiL+hkHmSaXS/Pw8ulVXV3N/tfT3D545c+bw4SMnj304NDTU0d7+/LPP0OurVq/ZsfMKdqa3YpVKqVSpMBPCgoYghLhQHdbf3892Gc3ihZPQa4ChCy+xfD4/5SX3FoViCsfqUf7J5VKmC4xYHP96CBaLtamxobSsbCnMGrrIFBUVFBVdd/3111mttm5OV1djQ1PLhZaH/vB7uhmMxvKy8vKK8tVr1qxcuWrFyhULeoWQJQs/mRAXp9PV29vHY9YiTzgIM7yGDjfv9vRjn0DgTdXkMnKZlAq7RC92njvX4Ha7y8rKxGIsPLtQKZWK1atr6Eb/tNiuwd6+vv7XXnvzrTdfP33qJN1eOHCA/pnRX0ir167du/faj350T1lZSbZbDfFCEEJcHA4HVYT0c15RWZHoviqVamR42Dfna4TBC/byIg8TDPkgKhBTNclacl1+Lly4QHvVrFoZ6EoKCxe3WCaprq768pe/QLfx8Qn6W+dc/dnGhvP9/QMXmppPHD36o//898rKqtq169avX1e9rLqAkS+R4C+heQpBCHFxOp1DQ0PFJSVGY04Su7P9XDyxt4uKvQQoEgr9FHXc1cGwsTRrYu7wR/Myk75cOn2a1pq1seEc1YK5eYmNOYGFwmDQX3XVLrrZ7XYKxbGxseampobGphPHjz//3DMvHHhOq9UaaCO9bsOmzRs3btyxY5tcLs92q2EGBCHEpa29w2G319SsEWZ1rXCuJoueWxRsgY45XHbO3sbDuLQNJaJEEuOan1qtTq7Bw8MjQ0PDcrmstLQ0uSPAQkHxVlxMt6J101PSd3X3vH/o0MGDB1uaGkdGRs6cPfvH3/+OXt+5a/cVu3Z99KN71GqNUqnApDZZhyCEuJw8cZLqsPUb5vvEKMEJx4vQm4YbhhH8CnspMVoQJj2798jIqNk8qdPr0GV0CaooL60ov++Tn7yP/hl0dnZ2dHQ0NTa1traeqz975P1DP/rhfyxfsXLZsmUrVq5YvmJFMaWoXG405mC0YuYhCCEu58+fE0ska9euTm53doRfJvqXz3Ht3OgsFmuiu4yMDJvMJvoDAgtNLGW5uUa6bdmymf5Kc7tdVqv1+PFTBw++d+jge60vt7z6ysv0wyUSiQTMVXAhX8DPLyisqKzS6w3FxSXr1tXm5ORUV1dm+4tYzBCEEJvNZuvt7c3Py9MltYrN5ORkZuYa5bEznHm9MWZaY0+uztiMW+M+piRmcOvo6PR6PGvXrkt8V1hsuEke6KZQKK6/fh/dHA5nc3NLfX19S3PT6MjI1NSUg+G0Wqwnjh212+0266W/vaQyGVWNVVVUQFavXlOTn1+Qn5+X9Bl7CIEghNiamlrsNltBzZrMVHVzQYWX1+uMuRn99c3ne7nyMa2dZRobmujX33yYU2b//kdXrFi+Zcum+bBSMXBkMumGDevoxmNXBLNYLE4nE4Qej4dSkB5REFJSTk5Otbe30R+jLxx4lt1LZsxlBv5v3Lx5x46dO3Zsy/bXseAhCCE2+lH0+/0VleXJXSrzuF0CSptwE74EruHFUy+yk3xeWmiJjseGWZi96JcLt8ogM/+LJHxyc51o0j3AnRrc2dVRUFikzfYg69Gxif/4/ndr1tT+ef/DKCPmJ/rhCjsn+1V7rgo8Hh4eOXXqzKFDB49+cKS5qfnM6TP/89vflpZXfOkrX/3Int0qlQqTNiQH3zWIraOjjcqI0tKS5IoJ+sOWMinsvpRY3LA/buLQWFN9+gPLB1Ii8vm+SOv60u8U7kjclGwCQXoHSETS2to+Mjx87b6PZf6jQzz37LP0HdjzkT0KhSLbbYHk5eXlXnfdNXSzWm0tLRcaGs6fOH7izOnT/+vb/1haXr5379591123Yd73aJuHEIQQg9k82d8/IJFI8/MLkrjO52Xmp2YLuFlByKxeO83j8dItZMg5ZSQ3oSh39jKkIwyFXKQgDF53nmsFj60UE238HB09epzut27ZlOHPDUG/NN9+8w2KwLq6jTgvujgolYqNGzfU1a2/4847JsYnnn32wJ8f+tOfH3romaeeuvm22z7/+c8XFGDcagIQhBDDOBkbpxTJz0/mR8vlclKesZNzJvYrmGLP7XbzLi2365t9VjbRVKbcTe3UozG9//5BpVJZXFKcsU8Mq6ure3BwMDc3b+3a2uy2BFKLfgTkMpm8qPCrX/3S/Z/59P4/73/lxRcf3b//yPuHv/r1r+264gqNBqfB44IghBjGxsampiZzco0FCa7HO0dBC00wKAup/nO5gotCv8vFJCUFYpzxRuGasRwcH59oa20tLCzSaLJ8gfBid9foyMi9n/y0LsH1s2ABUauUD37pizfccP0rL7/yyP79//TNf7z2uuu+9e1voTSMB4IQYjCZzHa7vbqqWpnmy0tS6YyZGCneQkbDCwQC2oY758mecWVqxem3EptZm/Z0Ol2Bz03H0I62tnYK76LiIoPBkPKDJ6S+/hz9VbFnz57sNgPSTSgQVFSUf+nLD27dtu1//fM/v/ryS+fOnXvo4YcKCwuyco18AUEQQgytrW30C33lyprkdqdajZv8c/YkL1z3zkg7CgRCn+/yu3y+gDfd25PrPhq8MT0NDsJIwcaNF6TduVKSQ48lEnHKs7C9nYLQX1FRoVRmuX9Kc3OLQqncuBF9KJaKTZvq9v/lkd//7vcHnnv2jo/f/m/f/e7eqz+Ky8NRIAghhrbWNrpftWpFcrsz82UI+B6v1+1xy3ih3VWijMdg13wXsfUfP2So3+xYDVlxItIAee53QcjG3NFSG4QUrh0dHXTs8vLyFB42OR0d7StW1WBCyyUlPz/vW9/+x7Lyih/+4Hv/9q//qtFqtm/HcMOIEIQQQ0/vRZVaXVWViRmeKKIok6hMZMc/MNNNhf0zll5klo4IyrPgQJ0dk/RupKUq0sRisfSxyzfW1WW5DjObJ4cHBz760b3ZbQZkHv3pc//9nzQac77/3X/78oMP/uRnP9+9+woMNAwL3xSIpq9vwDQxUVlVPZch4VKZzGqxhnR+CStwxpI7ZRplwANlYSAIKeBCQi7kxCltGeUaSTqmf7NarUNDg0ajsbg4y11GGxub6L64pCi7zYBs2bfvGrvN9oPvf+8H3/veD3/0fzZv2pjtFs1HCEKIpqGh0eFwrFmd5FzbHLFY4vNN+WJNhx08rJAzO8ACpR4zU40w3nGBgRqRCzx2ThlR4ONCOumkxNDQ0MjIyNXX7Ev5kRN16tQZul+/HpOdLlH0T/2OO2/v6x/43a9/9Z///sPHn3gMReFs+I5ANEeOHKEoqq6umstBFArF6MhIEgvzhqyOxCywxHYW5YbYR/p55ubUDr4O6PMxp1vZFTAuT16T1vH1J06covsbbsj+nDJEJBajo8QS9/Wvf9VkGn/y8ce/9c1vU22oUmGlpxkQhBBNU1OjTCarqJxTjw+5nOmm4XK5om8mkYiDO3Py2HnXgp8GFhqkLKTHUf6w5WZrC+6Syk3PRgGZmUior69Xq9Vr1iTZ1TaFWlqatFodZlaDL3zhC43nz7/26svbd26/++67st2c+QVBCBH19PSaTCaDIUejmdNAbBW70Kjd7oi+GdefJfgcZvClu8CwvwCHwxlpCCDX0Wb2KAsqDTOQgxaL5fy5+jVraoXC7P98cRO9YhgZFBYWfOkrX/3qlx7862OP7969u6ioMNstmkey/4MK89bFiz0Ouz3XmKNSqeZyHJVKSclktdljbsmOl2dOfrJjJ2YkHFWHswcdUpEXpS6cPXIxM/1GuctyK1atFIZbcAMgW67YtfOW224/8OzTzz//ty996QvZbs48giCEiC5e7KYsyS8oUCrndEWByhG5QmG32eLZOFJ4UIU3OwjZ0RYRhwCyReGMXWYlY1qcOXOGPnrVyhWow2BeEYtE3/mX///M6VO/+NlPbrnl5qKigmy3aL5AEEJ4Ho9nYHCQHpSWlkZa1S9+KqVyeHjY4XDOpYsKNYOyMLjOi17hceMigrenCjK5JRXj53A46s+eVSgUubm5af2gOBkMOT6fN2QOAViyxGLxrbfd+ouf//yXv/jl93/wXfSi4iAIITybzc4NCa+qqp770XQ6LQVha2vrXBZAYOdXm1EXRh8mz3UTjTKLWzoMDg6ZTCaVSlVUNC+G7pWWlpkmJqxWa7YbkjKHDh0+f/7c5z73Wak00+tqLQL0Q7H36qsff/TRD44c7ujoXL58WbZbNC8gCCE8i8UyNDgkFInKykrmfjSdTidXKEZHx+hmNOYkdxCuCwzdc/NuR1qhPmSXKE/Tob9/wGKxrl6zep50RuCmKY/ZU2lBoC/klVde/9Y3/r6opOSmm24sKUnBv8wlqKqqcs/eq//6GGXhkWXLqjM549K8hSCE8Ox2+8TERG5ubkqWcZHLZQX5+Z2dnaOjowaDfi4XzxLqA8kWhdyEpcx51HR34/T5fN3dXXa7bcWKlWn9oPgtX76c7rs6u3btuiLbbZmrM2fqf/aTH9EfQ/ff/5l5cuZ5gfrsZz/z4t/+9vLLL997372ZXKFz3kIQQnht7R0Op2PT5i0SSQomXqG/OpXsGF6Xyx19wrOUY+egEXCr+6b7b1/6lI6OTrrfvn1rej8pbrt37+Qx40Gbs92QFPiX73ynv6/vuz/44e2334KOSHNRWlqyb991Tz/51w8/OLr7yl3Zbk72IQghvAstF9wu17p1c52ai13zyGV3OPm8uaZQoMdHor8EacfpK4VeimRuDu6EjuB0MvOxqWPNx0GlZ1trm1an27Bhvqx5RF9pjtF48WJ3thsyJ1ar9Tv/+1+6Ozs++enP3HnnbdluzmJwy603v/rKS7/73e+279wuXvKTri31rx8iaW5ulkqlNatXzeUgHo/HarW73ZfWkU8aNy8MN7MMd4YzZNKZ6IKH1bOHSrgktVrjGvsxMWHu7u7auGlzQgdPt1U1a04eP2q12dK9tHL6vP32O2++/lplVdVnP3d/ttuySCxbtmzt2nUfHDl88sTp7du3ZLs5WYYghDBcLnfPxW6lSrVq5fLkjkC55XA67TamjwaljkIpd8eaYi0Kn88fNL8ak68CAZ8LM65MjLWCREbGDzJTs35AbduxY3tmPi5Oy5cvO3zovbNnzu7cuSPbbUnGxMTEI/sfof+jv/4P35gnfXEXAZ1Ou+OKKz744Mjrr7+6ZcvGJT6OAkEIYTQ2NVsslvUb6pLoUUa/sJxOl8Ph4AovmUxKN3pgmWJ68CdxWjISbsZRriMMO4xCEGmMIPtVxDv6MCyuphSLY1wuPXnyFJXRa9clP0QkHdbU/l/2zgKsjexr4xQNwYJrFHd3dyuFClL3Ut92vd5tt7LbrbtTahQpViju7g7F3V2Cw3dD9uu/W6FIIAHmt7N50jCZOSO57z13zj1Hmo6ePiQkbIEKYXhEVEFeru2q1cbGhuS2ZVFhamZ64+qVtJSUurp6FApJbnPICSSEEF+hIL8AeDZI5LRr6YFv9fT0EcWJnoGOZSI3G1FNgTQSPqSnJ2GYA3FHVBMuI/jXt4RwIsXMv5WYJmJnpt357e7pofpewYrh4ZG42GjgsrAws0x3+3MKDofj5OSKi4nq6vphNnUlyUJvX9/Vf/7hExA4ePAAuW1ZbKBRyBUrV3t7umdn50BCCAHxH4BLV1hYANQCiURN0SMkPnjrHxgYnCjyBwQJxgijp6P79OvEOd0wRsYZmESsGvFR9j6dTfgpw8PD34oFp6WlAUbOOP002DKxutMk6+Tl5YNTh8FgWSlMbFAolBBSqAhc1IICShu2nRxwU718/qqjvW3Fiq0cHOzkNmexAW7pzZs3vfPz8fP1tbGxJrc55AQSQojPAd5Pc3MzDMaIRApNRQhB64/vHxgeGgLNFlidiQn+pdsHPMX+/n7CJIoZpS0l5pSZmAXxbz36qZeVB/r3MTHbsmVj9PR0MxjvxePxhN1PKqJFRYRa8BgsGj4jsZ87mJmZtLR1KysqamrqpKS72VgpS6cnobW1NTQkGNwzhsZG0HS3uUBMTERNXTMlKaGkpExUlAQ5pBYokBBCfE5Lc0tzUzNofbi4uCZfc+Ip3Uhvbx/hEdoyKgYYPTMT01dlBviKQAiBkHx3BsK3+FL5vpSlr7aVn6YnJRo8gya1u6uLiZmZlvabXwSbLS0tAyahUGiKStUBuik9PT3S0pKqaprnzpw+dfzoqjUO69avRSKRQCApfDZeYWFhRUW5iIiomtpSD2ucO8wtzBLiYtzfuB899jtF3brzCSSEEJ/T1NSM78ejUCgEO2LyNUEj293dC9QFuFkwGAMd3Tedrd7e3oGBAV4+PhIGp4F9gf1ON530DApQEEshTniE32wmOjo6a2trwTpSUlLT3sHcgMf3p6WlJybEp6WmEbzV8XEpaZmx8fG3nu5B7wPExCV0dXU1tbSkpCQZGEiQM2EuiI2Jw/f1Oe/ZS25DFjOKikpCSGRQ4LtNmzfNICxgcQAJIcR/AKrW0toyNDTEycnJwf6dpzLAnxinGgfax8LCPHlfsmYifzfJH8hP5ZkfsOsz8RsZGf2y3uEkEOdB0k46NNrZ2dnc3MLNwyMkRP74/pqaWm9vX39fn9bWloH+fkY43NrGbsOGtRgMGvy1oKDI5enTyPCwnKzMJ48eioiKbduxw8zMhNxWf4Xw8DAkCq2vD6U+mUOwWLSMnFxocHB6ehokhBAQBICDVV1dMzY6KisrNwWNWcYIY+jvHxwYGGRkhH1rtaamlt6eHi4uLmYmMkzopqWlBcr30XEc+xfqqdeWwk+UFGZgYJikCHB9fUNHe5uZuSW5Bhs7O7saGuoLC4pCQsMS4mKGh4b4+AWUlVX0DAyMjY0FBf+XAVxNTQUspaXlAe8C4mKjqyorf9i/j5uXb429vba2FhaLpZCwlNjY+KaG+u27nJf4FLe5Btyxy21WBPr7x0bHWFhYzKZQ2sIFEkKI/zA6OlpRXrGMepmwMG4q69PTMwwMDAGpALryrQarpraGhpaWn3+2VUCJ+UKpvld96TPAynR0y0YIUw7/N4g6rQFVYn61yXOuFhYUgm1aWJhPfbOkIjk5NTYmJjMjva6urrWlBZwlQ2NTPX1d0JVBoYS+FZ0kIoL74dCBteucKioqwsMj3wcG3L118/XLF8LCIobGxpZWVgL8JEi2Phs8PT3hTEwLdO7jwkJTQ11KRjYxMRGPx0NCCAFBBVyn+vo6JjgTH/+UqgjR0tLQ0dEODQ0DpxAOZ/xSn8BPa6B/AMbAwDzTMBkiEzlLh4nviflCP+5rKsWYZhMFAESUauIZ4bdWANqTk5vLwsKqpDQfKUaHh4eBNre0tHp7+wa+e1dXWw1sY4DB+Pj5tmzbuXKVLRvrVCcy8vBwg0VdXe3IkV99ff0f3L9XWJCfkZ72z18XrWxsd+7cjkQKMTIyzr+b29PbFxMZwS8gCKWSmQeA+K2wtbt47qynp/euXdvIbQ4ZgIQQ4j80NDR2d3fz8fFj0FN6nkcYHWWEAYkaHBxiYKD/cvBweGQU6ARBL2dRxYKYRObTf34URaqJaYvfHT0DK3y6hWm17ENDEx7htyNKOjo6S0qKpSTnNkymv3+gsLCorKw0OzMrLy+v+EMROPlIFNrYxExZRVlJWVlCUpxhpicZbMrOboWlpUVeXn5MdFRyckrI+8DQoPdS0jJ6+no6ujoSEuIkqUMyRQryC0ZHRwUFBaFyS/ODpaXZs6dP3N1erVvvRJZHGOQFEkKI/5CdlTPQ3y8+nXJ6QPyAL4jH9/f24hGIz+eogeaMOJOdZnZexfi3wz3BLr4rhMQQU7Dm2Nj4RNTLNIwhjqNOsou0tMzBgQEZ2TnJrNbT2xsXmxBH+D8W39fX309IYs6KQNiuWm1tbSUpKcHICAd9EZIEvoOujLKyory83La+vtLSsmcuz0KD3+fmZLu6PEWiUFu377Symqex38rKCnCxxCUlmJZeo0wWWFlZVVRV/H194+MSzM0pMXJqToGEEOI/ZGfnEB4Qikxjai3RKRwmMNLT28cEh0+egWXqdHZ2EWfiT8zT6Camkunr6xsZHv50NSABtP+dGgiUjpmFlagNcDh8YuYDDWhSgf6x/nfYECjj8P9vDSjlVwWSuJ0vE9kQIYyL5mTR0dEBn2nmhzpBT08vHo/vJdBTUV5RWPihoCA/KyMdnAQGBhg3D4+YuLiCkrIKaLFUleaulARw39nYWIEigqWm9hdfH9/IiPCqqqqfDh28dEnQ0dFJT09XQEAAgWCbIwPAqS6YSNMjLU1ZWVsXMTAYTEdXNygwMDj4vaGh/tRDyRYHkBBC/I+h4eHS0mI6Onop6WlXXwJOIWjHBwcGaWmowY9qBg5Ka1t7fV19dXVNTU11c1NjZ0d7W1v70NAwkAUgNkAbiFLU09099L1CFtQ0NAgEO9EGFhYWmom6TUACgRyys7Mxs7Ly8wuwsSF4eHj5+Hg5OTkAVBNT77+ad4aYFg44yl/dF9DprKwsNjY2Tk7O6R5ycXFJc3MrOLTS0pKaanDUTeAcdhHoBIcJVuDg5NQzMBQTE5eRkUJjMMBa5on0rfMGUkhw//69jo4ORUVFsbFxgQHvrl+5/PrlS2FhnKGxiZm5GS8P6YcuQW+gobERvJlixBYESVBXV4czMRXk5YFf4FI785AQQvyPxoam9vZ2Tg5OLs7v5JT5jInoFTo4E7y3Bzhs/UB4JplcT/W/whEjXd3dyYmpaWmp8fGx9bW1xL9OpBKlJhZaIgaIcvPwysorgA+FhISAwk3FJGBHeXkpeDM4MJCZnkY1McJJyIk6NkY1EX06NhGESlyZi5dXTExCUlJSTk5WVEwUNO7EhGpAPsHe4YwE32tgYBB848uDqqmp7ejoEBIkQKybSPX/o6n/7mR0bGRstKKisr2tHTh5nZ2dJSUfGurqqqsqP26EuDvCADINjRAao6quLi+vqKAgJz7TMlikhZubi5sbOAw6v/32y9u3vndv30xLTU1MSDh/9sz6TVs2b97Iy8sz+RWfFuBUg/sQnAoxMXIe/vDwMOic8fHyLJF8K+AiWlgtf/PqRVZmJiSEEEuX8vLyvt5eEWGRmYVQwxgYqMYJNWy7u3uZmOBgI1+2IN3dwPspKywsyM7KLi4uListGRkeJrT+SJSyiiofPx8HO7uwqCiCADv4ZQJ3Dbh0pDg4qrq6etC01dbWDQ4Otbe3dnV2NjY2tBAcst62traykg/JCXFAxoAa8fDxIYVQPLw84mKiSDSamZkVOGpsiAHQQBOHjD7OvgCyCry6biBuTEzeXl74/v7m5mbwee1EAoHW1tbBwYHG+npi5Q0ijHA4OzsHMwuzvIISOEA2NlbQgRAWEeUCWsPNhUQKAeeSJMc7Y4BnXFhYyMAAExERBgL96Z/AlbK3X2VjY52UlBwVGZGZkfnS1cXX20tFVV1DU11NTU1YRJh+1klBQSemsaFBU0dvltuZDeCuuHbtekR4+I1bt2SkKSVb0FyzYcN6P5+3ISFhq9esJrct8wokhBD/o6qqCngwQI0YGGY4l4iBgZ6QgxvfD+QQiCAM9r9Z9g0NjT4+fgH+vm2tbT29PaMjI0zMLGbmlkpKSlraGnA4HLS8ALCFOeqACwoSAvGJ2VWITJROHATt/tDQ4NDQEHBPPxQVFxQUlpeVxsfGgBUCCM9OGMF/NNQ0SDRKU0tXQ0MdyMPHyB0gnNmZmW2tLa0tzTlZmZ/tUUFJmZWVVVFJhYmJCYVEgs6BmLgYCwszPZBTOsK0S3C84M0k8/Tnn+Li0sePHsdGR7EiEMdOnNDV0fpyHXCVDAz0tLQ0urq6s7JzXr18ERURFhsdCfou4CzZrVxtZWUBDnPGNgAnvqO9TVhYZBbHMVsuXfrH29MTjcUtqbBVERGckrJqQnxsfUMT2SeSzicU9AuEIC9DQ8P19fVAhFAoNONM6ycQBhLhjMuol+H7CEGkhCDN0dG6ujo3t7iMtBTghLFzcAChtdVcZWpqqqgoT96kz2DvjIzEYyU4nQICApISEnZ2K6gmFK6srKKwsCgtLaUwPx94hOVlZUDz7t4aB/6itraukrISDodjZWNram4Gir5n/wE2VlYuLkJmOiBvItOJNiI74GBbW9s+FH3w9/d/5+dLR0/Px8ff3tpyYO/eHw4dsltph0Cwfdk7AXIOXFhTEyOw5OcXBQS8i42JrigrO33y+NnTJy2slpuYmkhKSnAAn36azzWrqmtAH0VYmDznsLu75/I/Vzzc3ygpq9y8fYt9zmKCKBNbuxVJCXEP7j88ffo4uW2ZPyAhhPiXnp6ehvp6oA1CQkKz3BQjDEa9jLqvr6+o6IP7G7eI8HDwXlhEdOcuZzl5eREREXZ2Sm9cJh5QiYDF1nY5ML6lpa2+vq60pDQ3Ny8/P8/by8PP15uHl1dQQLC2toaXn9/RYc0CDfRPTk4JDw3LzMwEfjAej1dV17CyslLXUAdHeuvGjcuX/s7IyNh/4MDkTyulpSXAsmnTxoqKitTU1KTEpJCgQOD9ozFYFAolr0iYkqGsrDTFDhboScgpKIqKkcEjHBkZuXbtuvdbTwUlpT/OnEFQWGnJeUBaWloIiYoIC3Z23jH7bFALBUgIIf6lu7u7qakZxgjj4yPBkAgdHW1QUPDZ06eAJ4FgZz977oKNjfUCjclmmgCDQX1M91VdU+fj7fPW0yMzI50QEdPQYGpssm7DJkcnew52xLQywM0/xBCegYGBly/dXr980dhQP1FzmFrXwGj37t3y8v/OWMBiMUAO9+3dFx4aEhYS/M/V65aWZpN78ODOAYumpsbBgwcqK6vevPHw9vKsramOi40Be4QzMRuZmBobG+nr64Hbg3iWPjtRxCx6HBwcT12ezHhYYsaAXR87dtLP20tcSur+/fuzGd1duCCRQlgcNi4mJjMzi4/PnJLvZBICCSHEvwAh7OnpZmND8E8tudoktLd33L5928vdnZeP38HJce26teyI71R0WligkIIHD+4DS05OXnpaKnCqSkqK7966/uTRAy1tLT19fRUVVTQaSVHZojs6u2ompqYU5Bfk5OTk5mQPDgzwCQjo6OkD6dLQ1JKS+nzODC8P94sXrg/uPQSvx4/+npyUuH7DhikGsmIw6N9++/nw4YP5+YXp6Wl5ObmVlZURYaHvfL0ZYDARUVEcTgSNQSGFhNg5OBATt8f4OFVDQ4O7m1tiQvxqB8eTJ08AvST9ifgGeHz/0ydPgQpKSEldvXZtaaog1URRzxW2dlEREVER4UZGBp8+5l/EQEII8S81hHDKQWFhETa2WUVptrS0Hv7hUEZ6uryi4l9/XwSyuohri8vJyYDF3sG+o6MzKzPLy+tteGhodFQUDy9wjLSd9+xGkrUqU3NzS1lZOVC9tNSUuppq0NMBDA0OgtbNwNDYyNgIGM/JyUVMNfDVLYA1d+91NjAy+OPUaU9399iY6L0HDtjZrpjiNaWnp1dUJIyMAge0q6u7o6M9IzM7OSkpJzsrPzeXaqLZJcRIMRBa23Eqqn48oI8RDg8NDjpw8AAP9/Sm8cyGsNCwRw8esLNznP7jD5LXC1tYGBjoMTEz5+bldXZ28vEtidFRSAgh/uVD0YfR0VFJScnZbARIqYvLs4z0ND19gz/Pn+Pi+s8c85GREcKk+8GB/n7QMPaPjozk5OaDz5sam4CQfLomIyNMXUNdQkKMi4trPlNczgzmCZBIIevlVpmZ2R4eHqlJSb4+b7083mzatm31qpUYDGbujmLilA729/eDV+BRVVdVl5dXAA+1vKysrbWFauJ5JzMzC5wJDk6mkYmpNgHNqU/MB5bLyck+fvrkxvUb7/z9zpw8lZaaduDAPtBETj3eFTYBLy+PhITEurWO4JOKisqcnPz6+rrW1pbszAziamISEqAD0dnRceHcWR9vv/lJAD02NhYXl3DqxAlGRsarN27Ky8vNw04pGXAeNmzccv/urfT0TGtrS3KbMx9AQgjxL+Xl5XT0dCKis4pQSEtL9/b0QGNxR48f+6iCjY3NhYWFpaUl5aWlDQ2NoJvZ0dHR1dkJFHGSTbm6PBEWEZWTk9PQ0lJWVv60oh7FAvwqYmay0tKyhISEkKAQ1ydPQoOCNLW01q1fLykpQZIo2eaWVqB2ra1tVVWVTQ31dXX13d3d7e3tPT3dHe3txHWEkChBISGwX3Z2BNgvLx8/NzehaPCMH7whEGxHjv5uYGjw6MFDfx/vnKwsu5Ur129YP+OiIlgsBixf/VNNdc3jR3zubq/mRwizs3POnT1DR0f7y2+/q6urzMMeKZ/Va+xev3r++tVrSAghlhD4/v662hoYjFFGZlZzh2/dug1E7uFTF+Lgkr9/4Bu314SIkv8m6tTRN0CjMWxsiImc0TAUCvWZzlVWVrm5uXt5uJeVlni/9WJmZTU1s9i3f5+gwMIYqBERERYWxm3YsCE8PPLM6ZNvPT0DAwJ2Ou/Zu9d5Blurq2/IzsoB4pqenpqXndU/keztsyzk4pJSktLSUlIy4AoCn4ZYJ5kY6UCqeAc6OjpdXR01NTVX15dX//nr2pXLT588uXHrtpqaMkm2/xE2BJuYmFhsTHROTp6c3NymGwX+9N8X/66uqtq+a5fdyhVzuq8FBA8Pj5KSSlRkeG5uvqysNLnNmXMgIYQgUFjwAWihME6Y+Rt1XKdCQMD7rPQ0TW2dlubm897e7wMDW1uaWVhYJSWlhEWExcQlMBisqJiIAP/3h9RwOOzRo78dPLgvOjo2KiK8oKDQz+ftO19vdU0t4JQoE+bwCVN4DCoxItLU1EhBQc7Dw8Pfz+/m9atxsTF79uzR1dP5bOXR0dHOzq6uLuDYtQH3rqGurqGxsaysvLW1pbKisrenm7gaNw+PIBJFnLDIwcmJxeGAnwdEl5ubm3XKNQhneVAwGANw1FRUFF2fuUZGhO/b42xqZrbG3l5aRnrGRaA+g5WVVU5eDpyrhIT4ORVCoIJnz/6Zk521co39/v37l0iE5FSgp6fX1tWJi4329fGVkpKgqLCvuQASQggCBQUFgwMDKDRqxltob29//syFmoamoqL8t59/7u7uwuBwDk5rdXW1+fj4ODg4ZqBbzMzM1taW5uamDQ2NJaWl7m7u8XExCfFxvDy8KmpqtnZ22toLoHw5NzeXs/MuoBZPHj/18fL4/ddfV9mDZndvc3MLOC6g8Q0NdUX5BR2dHQP9A334PvCKx/cRvysohNTQ0ubj5ZWSlsKgUcwsLHA4nJGRkZmZibyPTpWUFEVFRXLzHK9fuebt5RUTHa2to7Nn3z7MLG6hT1FRVQO9peTEJCcnpzkqczE8MvLw4aMAfz81dfVDhw4uzcrs3wL0CVRUlBHs7EmJCQ2NTUKCi7w8MiSEEFRj4+NFRYWg0ycqOsMcx+Pj48nJKcXFxWOjox3t7by8vL8dPWplZUmSxgU0iEikEFiMDA2Ki0vd3NyiIyOC37/39/VRUFTeu28vEAkEAvFZVkyKgnBuRYQvXPhTQ0PtxvUbj+7fe/LwATFh6UQRK8aJ9HKEFzFxceA6i4qKoVBCamqq5DZ8MlhYWLQ0NRSePXF393r29HFgQICfj8+GLVscHRxAj2qWGUflFeSRKExJSUl1dTUCIUsqmz8lPi7B3c2Ng51j/8GDPDw8c7GLBY2EhLiImFh+Tm7Jh2JICCEWPz09PfX19fT0DEBsZraF+vqGp4+f9OPxSBR66/ZtFpaWc5SYSkxM5OTJ4/U7tqelpYWFhicmxu/asV1eUdHI2MTMzPTTPKKUyfLl1lgs9q8LFzMmCmLoGxrp6urw8PJycHBOpGfjnHHsCbkAHuqWLRsNDPTCw8L8fP1euLiEBYdoaWuBK6KjozXjpLWMMAandevOn/0jIT5BTo70QtjY2HTpr7+A533pyhVlZUWSb39xsG7duoPx+2Jj4wyNDMhty9wCCSEEVUN9Y0dHBwsLM7Es33Spq6t3tHdoa23R1Tc8d/4cJyf7XGcQFRDgX7HCxtLSoqqq+tHDx77eXrnZ2Xdv3dyyfcf27VvnuWLftACuIWjW7z98cOrUH+/f+eXn5q5dt05fX5fcds0W0AXZum3rho0b3N09796+/dbTE3iHSAx28+atVtYWLDNS97VrHe/fve3u7r57z0wijCahv3/ghx8OlZeV7j/4g5npkqvGPnWMjY24+fhDQ0NOnlrkeUchIYSgam5uJlRfEhVlZZ12ZsXOzs6LFy4CFTQ1Mz/1x6kZFKedMXR0dCIiwhf/Og/k79XLF3Gxcfdu3wp8927V6lWWVpZIJJJiYx+A23f69Ak0GvXG7fWBvXu3bt/u4OgguMBHn0DvB/h/GzeuX2G7IjAgMCYqKi8v7/SJo9ev/qOjq6+gIC8uIc7FxcXLyzPFZCW0tDS2dquePn74+vWbtRNTD0nC8PDwi+cv8rKzNLV1wGmn2JuEEgDX1MnR6eb1q8HBoebmpuQ2Zw6BhHCpMzo6WltbA1oHXl7eGUQluL/xiI6MUFXXPHHq5Hyq4KeIigofOXa0uqr6feB7VxeXG9eu+fr4rFy1esOmDYyUmiCKhYVl797dKirK586cfXDvbkpK8qHDh9XV1chtFwlgY2VxcnJYbmNdW1MbGxMXFPTe39c74J0fAoFgZWUDt5k2YQ6GhrS0xHeDh01MTd75+z53cQGuCQ8PacohlZdXuD57BmNkBCece5qZa6qra16/erV7zx62JZOMW0dX+4Wry80bNyAhhFjMjIyM1NbWjY2NCQkJTfeJTkND0727d3n5BW7duclKovK5M4N+wjs8cHC/41qnO7fvvH/nf+WfS0FBwSdOHpeRkaaogn8fAVZpaWk+dnl67tz5+JjoLRs37t53wNHJnpdnwZdEB/azMDNLSkqAZZfzjrr6hqD3wTFRkZWVFQX5eakpyeB+ExBC2tqt1NXRRqFRrKwsX83ZJi0tpaKmFhQQ6OPjs2PH9tkPuff19R35/UhXZ8eZcxenNTED9BcTEpKOHT3a3dlBTUP3yy8/ztKShQISKSQmIZmcmJCenrmIH6ZSYgMBMZ8MDQ3X1dWBRhmDwU73uzev3xgdHdm6dSt5VfBTeLi5jh49YmVl+frV67DQkP379q1evcbRyVFAgEIT0/Dx8d68ed3Xx/fpk6f3795OiIt1dFprZm664KJmJkFQgH/79i1gaWhorKioLCsrzUzPKCgovHvrxuOH93E4YWUVZS1tHUUlxc9irOjp6bZu2xYXE+Ph7m5qZoadXTDU4ODgtWs3igrybVeusrY2n84Xh9xev3786FFXV9fmLVu3bts6GzMWFmxsbJpamkAIIyPCFRTkFuuEQkgIlzrDw0P1dXVMzMw44ekJYWlpWWxsDA8Pr7qGxhzZNjNA66mmpiovLx9pYXHm9KlHD+4nJiZeuXpViKz5ryfHZoWNsYnJX3/94+vtefrkcV9f3zNnz6DRiy31Mz8/H1i0tDQcHByGhoaKi0vc3N4EB74rKizwdHeHwWCbtm7fsGHdp8kBpKUkf/71t5PHjh47cvTV65ez2Xtqapq/rw83Dw8Q16kPEgDxO3fuQuA7fw4OzstXrxkY6FHmAMMcAbxwTU2ta1SXs7OyOju7ODlnEk9H+SyhKwrxVaqra/v6+ji5uKY7VaiioqKvt1dNQ114mgo6PzAw0FtYmImKily5fCU+NmbLpk1Hjh/T09WhzFIYoLkBLuCpU8dMTIyePH6UlZnusGbNuvXrltssx2Awi68bDq4OWIh5WX8/8ltYaFhUZETxhw+3b1x/7upibGxqaWUuL68AzsmyZcusrCzi4+JCgt6fPn3m8OFDM3s+19vXd+/Ovd6e3sM//yI2tZK/I6OjJcXFVy5fBW66lLTsL7/9qqKiNNcR0RSInJyMsppGYUEe+MlDQgixOCkpKQV9cywWO61MJWNjYxXl5QMD/YqKJM4zSVqEhXF///P3i+cv7ty8eerY8YuX/tLR+Ty9GeUAXA19fV15ednIyKi7t+/cv3s3MCDAbtVqRycnDvY5mZdJCXBysDs62i9fblVTU5uWnvHm9Wsvjzchwe/FxMRtbFdYW1sxMTH9cOiH3Jxsb0+PZVTLTp0+MYO9XLz4d2ZGmtO69atW2U1l/eHhYV8//zs3bzU3Na2xd9jpvEtISHAG+10c7Nu3b9vmjUFBISoqFP17nzGQEC518vMLxsfHJSWnl2ubEGtaUwu+qKBA6TVrmOBwZ+ddo6Pj9+/cOnXilN87P6ZZ5FOdBxAIxMqVdmbm5ndu3/N48+rmtasvnj378edfTM1MgIc01x7JyMgIMeUNEXCJwSdfrkZLS0dPT0fCoB5wUSQkxMGyYf3aiIio+/fu5ecTih6/fPny4MEfNDXV7z14uGP79jevX1bXVJ07d46Hh3uKpwIcztu3Pl5v3GTk5Hfs3EE3hYFNPB7/+LHLw3t3aWionfft3blj+xKpT/stNDXV0FhccPD73377mTLHVGYJJIRLmoGBgbKyEnoGBtFpVl8C7ePg4CAVIUs9aYLa55q9e53p6Ghu37x56OChG7duEoszUDJMcMaffvrBxsb6jdvriPDw40d/f/1K1sLS0sraavLAH3BpOju7ent7P37S3t5BvFhEOjs7gSv/yV/bent6PvlnJ76v7+M/QY+nqbn5y73w8fEB0ZKWkQWvJJ9LYGRkoKmpkZyc4u/nFx0ZeejAfmUVVce1Tnfv3b1542ZURPi2LVtsQWfBzo6X9/up0bKzch7cuweDMTrvdv7u+uDs5eXl37p5KzY6SkJSas++faamxqQ5qgWOkbHx00cPAwLe29ktwhodkBAuaWpr67u6uuCMcAxmermSQfvY2tZGNVGuZW5MIz2g5YwIC0tOSszKygYeBrnN+T7A45GQEDty9MimzZufPHnq+catqLDgyeNHW7bvWLvWkeX/E+j88suvdeBC1tZ+/OLI6Oinda9GRkbHxv/n5I3+1+f7zAWcHOACyikoAjNSkwcC3tEwwhh5+XhtbFfZ2trw8/PO6mj/C+ipGBjoaWiol1dU3LpxKzI8NCc7KyM769I/l16+eH33zs0bV695eXjs2bcftMuTOKY9vX3nz5+vqa767ehxQ0OD7zqR4eGRf5w+1drcrGtgePToETSJcogvAjQ1Nb083ME5h4QQYrFRXV0Duv8SEpLTHfmhoaHh5iJMRu7p6WGhmLkTk8PFxWVsapaVmZmQEK+mprJQIlDo6emxWMzZs384Ojo+d3VNSky4eulvn7dem7dsVVNTFRISTIiNY2ZmZmD49wrS0NIyMcE/fp2BgeHTYrxINJqF5X8OHA8P76eXj5WV5VOfCexaWBj3VavS0zMTExOTExOqq6tvXLt899YNCysrW7sVOJwIDw8XqcZvYTAGKUmJK1cvnzxx0t/XJzMzW0lJYZfzdj19XZenLnGx0Ud/+/Xdu3cbN25QVVX5bMQb+HbVNbVHjhwpKsh3XLt+y5aNk++rtbXt+fMXD+7e4eDg3L1v/86dO+DwGRYxXpSIiYnw8fOXlZVmZ+fKy89JGnQyAgnhkqasrGR4eFgIiZzuuD/ogxODa6qqqmVkFkzdTm1t7ctUVMUfivF4/ELR74/IyEj9ceZ0aWnZO38gCr6nTxzHYLA6+rrbdu4CztPH1WhpaT/NtgpjhDHB4V/b3qwgBnxu27a1vLw8LTUtODjEz8c7JDgIhxPWNzRYuXLljBO4fwk9PR2xznNxcQkQQnDvSUqK/3nubFZWlttrt8B3/jmZmcqqqvYOjhoaah87ATk5eZcu/Z2Vnq6to7t33+7Jd5GfX/j3xYsZGelYYZGffv5ZV1eHwqtdzj+ElEDauq4uT7IyM2RlZaipF3bOh8+AhHDp0t8/UFtbBzrvgoIC050aBdwpXj7CUFhl5UISQtCAIjg4mxqb8Pj+BSeEVAQPCQbONlicd+958OChu9urV89fgG5Jdnb2/gP70Cgk6J3MZ1Ya4DMR7dm4eWN6esaN6zcKcnMKC/Lv37mz2sHR2XkXNzcX6GPN0iRwi6IxGHBo1dVVHz+ko6MFXiBYnNY6/fnnn/GxMdGRETgRUXMLKxwOExUVFeDnC+5SEzPzc+fPTZL1e3BwKCAg4M8/zgwNDero6f916S+26WfcXSLYrFju8uRxfFyCo5PjIosegoRw6dLd3d3a2goaCwEB/umOE4K2iZePj5aOrqysbI7MmyOUlVVyc7MHBwfIbcisYGdn++23nx0c1oSFhUVFRsVEhkdHhmtqahubGKuqqU33ie/soaGmVlNVefHCNTc3Pyw0NC429q2HR1BgoK6urqm5uaamxiwDaoSEgMYz5GZnDQwMfNYEAy10cXGJjo4ODwvLzy+4e+sGFdU4uDNFRMWEkKg//jg9iQqWlJS6PHUJCHgHnOY9+/bZO9hDKjgJkpISSiqqmZnpbW1tgoKLajIJJIRLl87OrubmZlY2Nj6+maQfQ6HQcDg8NTlxaGgXeaulTws0GhMZHjrQv7CFkAgWi9m+fZu9vX1mZpar6/PoqIjEhHg2BJuJmcX2HdsEyZFVTlZWWlJKYtPmjUlJKQ8ePAgMeBcZGYFAIA4eOmxpaT7j8oR8fLx09HRdnV1tbe1flulgZ0fY2dmamZn29PQMDgx8+FAiLII7cuRYVlZGWXmFyjcyZEbHxP51/nxFebmMnPz5C+exWCwt7cJ4bExGNm7aeOjA/tev3X/++TC5bSElkBAuXdrb23q6u/kFBLi4CFUjhoeHR0dHx8epxsbHxkb/DSOkpl5GTf1v6wC8xmXLCI+giCNdWCyGCc7U3NxSV1cP3pPjCGYCDS3t2NjYODjORQFwzREINkNDfbCkp2e8cHXNy8v3cHv1+oWr1fIVllYW0tLSPDzc8xkZREtDw8nJaW1tCZaAgCA/n7e5uXlHfv3lwf37oBkFPqKAAP90o2n4+fmQKFRDfcNXhZAIfALwBoUmpCQ9fPjwXmfnM6dPuT53BUr8cTVw6VtaWl6+dHv25DEQ11X2Dj/8cHChzAIiO/LysigMxs/Xx9l5JwsL5Rb+nC6QEC5dqqsJ1ZdYWVn78P0FBYUDA4MjIyOgmQA6MfL/wfc0QAaJbeiyZXQTEkhHR0dDQ80Ag4E3SAw6JzOzvLwci8WQ7TAg/h9lZSV5ebnKyqqU5OTg4JDAd35hocHCwiJKykrWy5crKirMv0nW1hZ6ejrFxcUhwSFvPT3OnTmDxQmra2o6ODhMMc/ZRzS1dB4/uNfc1EhFNaWqEUpKCitsbd3fuN28cevI0d8/PgWPjY2/e+d2dmamsKjo/gMHDI0M6RfjDPE5gp2dXUlJyeft26ioGBsbK3KbQzIgIVy61NTU9PX2AKoqK4lOHvEVdKsZPnkM04/HE3OL9H/iRRE9KjExiZTExLjYOGNjo/m2fqYQ5swt8CJHkwCaexERYbCsW78uOyfv4YMHMZERRYUFL58/hzMxoTBYNjY2eXlFGAwmKSkO3Cw0CkVNQw2uO3DRiK8kNwn4DUChwbJ1+7ZnLs893rx66frMy8PdbpX9nj3OnJzsxF1/dzug/b0/MgKcS5Op1ZSnp6ffsm1bVGRkwDt/8BUNDfU+PP7WzdvAEQR71NHXP3fuPDc3eSpoLlwYGBi0tLXf+fuHhYaYm5ssoGcikwMJ4dIlPy+vu6tLTk5eQEAAdPTgcEZGRti3xtCAfgwNDY2Ojg0ODY0MDw8MEtxHXl7eN69eREdFdvccppxKTJNTUvKBX0AATtlZ1kiCvJzMrVs3ioqKY2NjkxMTs7Iyi/LzwOfJCfEf16FnYEChMZycXIKChBFyFBrNyckJLivQS5IXruLj5fnll8MrV9r6+HgnJyUDRXzn57PcxsbS0kpaVuq7czzk5GQY4fCCgsKp7xGDQe3et+/c2TOPHz0aGBh4+vhJWmqKsIjoho2b1tivWlJFJEiIuroaKwtr8YcPC+uZyORAt8ISpb2948OHIuDYqampiYoKf9cVACsQo/U+nawNkJaVz8pI837rt3nz+jk0l3QU5uezs3MsynyJX0VCQkxMTMTR0aGhoSEw8L37mzed7W0Tf1mGRKOxWFxbW2tOVmZyIkEdgTYwwGCgQwR6+kARcSIiiorKMrIy4mIiJJENcBcBY3766ceOjo7IyJjbt268ef0qKDAQh8Pt/+GQpqbaJN9FINhk5eRzc7KntcfVq1dmpKcHBrzLyswcHBhYYbfq0OEfuLm5SP7QtL9/gPLz9pEEHh4eAyNjX2+vnJwcLBZDZmtIBCSES5SSklJ8bx9wCGCMsNHR0RmPiZlbmAEhvHXjmoWFGS8vpUccdHR0tjQ3oVCopSOEVBPywwr68Kws4uJihw//4OPjHxjgX1Jc0lhfV1NVKS4l/dOvv3JwcODxAx0dbVVVVYV5uf0DA0A4y8vLfd++JW5EXVPL0MhIQV6Om4ebnZ3902w10wWIEBcXl709ITGbt7e3u5tbYVHhts0bjU3N129YJy4uzsHB/tUvSkhIpiQlTr1UOh6PT0vLLCstGxsbY2Nl23Ps2Aqb5SQczRsaGqqurklOTnn08OGqVSv37tu7UNIVzZIdO7f7+XpHRkTZ2i6SdGuQEC5RcnPzBwcHZeTkujo7S0rKxGba5VdSUmJDsHd1dvh4e4OfB4U3BAUFBVSESWmCn+ZeWWrY2dlYW1uWlZXl5eXFxcYnJsT9+cdpdg5OoEBy8vK2trbAYxsaGmxoaAR+W2NDA5DGmpq6urraW9ev9/b2ioqLoVFoJRUVNTVVSUmJ2TxWpKenA66qsbFxUmJSUFBQeGhwfFyMrKycje0KU1NTBOLzylPKykovnz9LTEyaihBWVFQ+vP8gJCQYqKDTunVOTmunG54zCSMjI2FhkVGR4akpqQ0N9eDs0dEzgA8p/P4nFVgsRkFROT42Btwk/Px85DaHBEBCuBQZHx9PJAyFjSsrq4CGrKmpqbevT1FBnpaWZrpJQAQEBHA4XGZGenBQ8ArbFRT+qyguLgEHiMHhGBgWyUP+mUFHR0usebRmzeq+Pry3t++LF8+TgRwlJjy4d5eXX2Dd+o3AXZOTI6SU/PSWqKisLisFlLe0tF27dp2Dg1NQUHDdOkdOTs4Zp4/h4uJcbmMNlvKKqhPHjqWmJIPlyuXLBw8ednRas2wC4pooNIqLmyc0NGTfvt2T7A44al5ePmdOEcoWsrCy3bl3X01NZWa2fQb44QAv8+1b35vXr/Z0d4NPWNnYDh76cffunSTZ/gLCytoyLSXJ3d3zhx/2k9sWEgAJ4VKkra29qrKCUElATgb0ssvKytvb21NT05AoJD8f77RcQ3Z2hKaWFhDC4g+FERGR69evnTuzZ8nQ0HBOVibos0tISJLbFgqCiQm+YcPa9eudcnPzExMTMtLSP3z4cPWfv+7evqGkrKKhoS4rJycsLMzNTcixjsWgwGJi8r8g4d9/P6qnrXPs5KnZX3ocFv34yaP4+MTQkOCE+IQzp0+8cXttaW2lr68vIiIMemkcHBy8vDxFhYWlpWVfLRzW09Obk5P9+OGT5OREAUEha5vlmzZv4uIkQWhoe0dndlZWRFhEXHxsY309v4CAppa2gaGhkZEhyatQLQjk5OR4+fiC3gds2bKRjW3BV42GhHAp0tTU3NHWxs7BiUKhQDsoKSkBPikDlJY1NjRgsVhOTo4pdvCBrtjYrrhz6+bo6OjNa1d1dXVRKJJlWyYtbW1t1dU1E0IoQW5bKA5irwgsvet7W1tbc3PyfHx901KSE+Ji2dgQHBzsCsoqZmZmn2b3JuLk5JgYH/fowQMtLU0sFjNLM2AwmLGxoY6OVnl5pb/fu7dvPW5cvfL65QsVFdW9+/ej0UgxCcn8vDwg1V8KYUlp2Y2r15KTk/B9fZZWyw8c3C8gwD/7h8EVlVUe7u7RkZGNjY1gy4JCyMM//2JubsrNzbOUy1NgsRg0Gp2TDboHOfr6uuQ2Z7ZAQrgUKS8vHxwcBD9pVja2iToSdEikIALBVlJS2tPTk5ubx8XFBRodOJyJhub7c7wwaNTO3Xsf3rvT1dV17erVCxfPzziT1pzS2NhQV1cnLSfPx7dgaijOP8wTYDAYmxXL6+vr/f0DExPiKisqAvx8vT09WFjZzC0sjU2MREREgB/AzMwkLS2lqqYeFBgQFhq2fcc2ksxEBPePpKQ4WDZt3uDi4hoWEhQaEhLwzl/f0FhISAh0ufJycy0tLcHNSVy/qqra18fP5emTkZFhQUHBP86eMzExnI0EDg8Pt7W1FxQU+Pj4xkRFDg8NgV6jsoqq3cpVVlbmsz/ARQAcDjc2NUtJTk5PSwUdl4X+cBQSwiUHaEcqKyvGxsY4ODg+HdNgYWGWkZFq7+isr6sHPkFHRwc7OzsvHy8HO+K7g6Xbt28NDQ6qrCiPjoyIiIi0sDCfzxoIUyQ9PbOrs8PGxpbchiwYBAQEnJ13bNmyCShNQUFeTnZuRkaGj7eXp7sbEoXG4rCysrIysnKrVq8JCwkJCw11WutI2poefHy8v//+y/r1axMTk0KDQxLiY1etsaciTIHNB70u4KfW1NT6+/u/8/evLC8XEEJu2rRpuc3ybwWdToW+PnxycnJ0ZFRWdlZFWRlQRA1NLV09PRVVFXFx8SX+aPkzTE1NrvxzKSkpeUtX92zOOSUACeGSY3BwqLqqenx8HPSdWVn/02zR09Pz8nCDpam5paS4pHUCRkZGnLAwz6Q5OMB21m/ccOHPP/F4/IP7DwwNDSiwSkt0VDSMEe7gsIrchiwwQOsvJiYiKiq8YsUK0H8iuF++7/z8fGKiosBCPQE3H39OdlZCfKK5hRnJDUAigR+4evXqlRUVVXA4Y0VFRWF+fmdnp4fH26ePH4LODZyJyXnvgX37nCfS4c6wBwZcwNev39y/c2tsAgYYzG61/d59e7i5OKeY+2apwc/PZ2xqHujvW19fDwkhxAJjYGCgob4evJGRk/vy5038hI+Xh4uTA8hhS3NzT09vfl5eBRMT+BD4iExM8C+HQcC3zMzMgt4HpaemFBXk/3n2wi+//kRRQQQlJWVpKUlmFpakzSLW29tbVPRBTk5u0ddxJUZvgrMnLIz78ceDBw7uLSoqTklOzs7MqK6uqa6uBuv8eOiQtq6ejKw0AGgXEokk1VM0sGtw14mI4IZHRpSUVFISExzt7ft6e/n4BYyMjTZv2SIuLjaDzYLLV1ZWXlhYGBYalpqcPDQ0iMZgRURE9PQN9A30eHmhIfTvsG6dU2jw++euL//6+zy5bZkVkBAuOcCPv6a2FrzB4YQnWY2WllZQgJ+Hm6u3D9/U2NTY2FheXkFPX8fEzMTPx/dlG8HDw/3TL79s37y5vx/v89ajvq564+Ythob6c3gk08HX1w+0pAaktufZsxevnrse+OGw01p70m6ZwqGjpZWVkQLL4OC61ta2puam7Kyc2JjYlOSk2OhIGIyRg5MT9KUUlFVUVFRl5WT4SCEqaWnpz11dMzMyqQjJ4WDrN24yNzcDukVHN+12rLKyKiAgMCEutqampr29fXRkxNDE1NjYWFlZCdzJ8O/le4MgQshaJCIKtPDX33/l5EB8/wuUCiSES46xsbHRkWHQtRcRnUwIidDR0bEj2MCCwWJqa2tbmlu6Ors6COnZikGXn4eXm4GBgfb/x6MUFeSOHj9x9o9TQ0NDycnJiQkJWjq6zrudpaWlmMia27O7u8fnrSc3D6+4OMkmToyPj0dERN26fhWDxZmYLpic4yQH3ACCggJgUVJU3Lp1c19fX2JiSnh4aHpqKuhvffjwwfXpEypCKj45LS0dBUV50HLC4UyEtLYwhu+ON4J7tb+/v6urKzkp9dXrV3nZWWB3QGK3bN+5d6/ztJ5HguvVDe6Dnt7k5BQvr7eZaSngJ8DCwsrOwW63as2GDeugSkwzAHj8Oro6hQX5vj6+27ZtJrc5MwcSwiXHyPAwcAolZWQ5pzOsD2OgFxHGoZBI0H3u6OhsayPk4qqrq2NhZWFHEGBmZqahobaytigoyHN79YqTi5uXhxf0uHOzs1XUVE0JkfcG7Ozk6TNmZWXh+/Aq6jJoNJJU26ytrbt14wZol3fs3Pmt4/L09GJmZtHW1lpMldsmB/R4TEwMwQLusfLyysrKig9FRRXllR8+FD16cBeoETsHBxKFJuRhEMbx8/PjcMK8vDyflRgcGRmpb2gsKy0ryM8HS3FxcW1NNSsCYWZuoWegr6WlCb44dZMaGpvBRvJyczLSM8rKSttaW1lYWfX0DZWUlRSVlCQlJZbO1SE5NDQ0yiqqr16+jI2JcnBYvXATNkFCuOQoKSkdHBhQU1WfwXfp6elAswX6zqOjuJaW1qqqauAdgoWYkpufnw+0UIcOHy76UJyVnqauofnr77+d+/PPyPDw2OhoASGhrdt2rrC1hs8iTeUMAK1qfFxcfz9eX9+QhI7pg/sPPxQV2q5aY2tn+63Y8fNnz6KxOBkZ6SXY1II2kTgxcdTaanR0dHh4uKysPDU1PSE+PikhLicrk/DEkYaGlpaWhpoazsQkJiH5cUAyOSEefAVcuOHhkfHxMWEx8eOn/rCyMgeXj46ObopxK2CP/v6BwcFBacnJw2BLQ8OEVEqq6od++llLU4OTk5B4fS7KTi01VFSU2djYykvLSkvLFRTkyG3ODIGEcMmRlJQCXqWkpWf29Y9BEwIC/GDp7u5pamoCr/j+ftDSlZdXcHBwHDly5PjRYwF+PtxcXI8eP8rNzff0cM/Jzv7j5DGXp49t7ex0dXVwOOz8PInp6+vLyspmhMNNTY1Jtc23b338fLwlJKVOnDgGWvJvrQZa87H/L3G8ZKGZgJ6eXk5OFizbt28BH2Zn54J7hdB2lpV0dnZ3dHSUfCgaG/u34CUfvwAzMxPobwHdUlZWlpL6fgKE/oEB0CFrbW1tqK/LyMjKzc3JTE8HnzOzsKDQaAwWo6GppaioKCyMXegz3igNJib4qjUOt29eBz9wSAghFgxp6SkMDAxq6sok2RqxrMHg4NDg4EBHR1dLS0tbG6HKz9r1612ePHZ1Icxx/vGnw2pqKpWVlb4+/qEhQTeuXnnz+hVQEXMLSyMjg7kOLk1JTi0qyDezsCbVQ6DMzKzLl/5GsCOAv7uUc4vMBnl5WbBQTeQF7enp7enpxuPx4/9f+ZmVlQ2cWNCjmtz5Kygo6ujorKmpKS4uKisp7QT/6OxsaWkG22FDsOsbGWtrawMR5ecX4ObmWlL1RuYZR0f7h/fvhodHbNq8kdy2zBBICJcWoN0pLykRl5AE+kXCzTIw0IOFlZUVjUb29vY1NDYyMjLu3rv/6uW/nz9zAeJ45uxpaWnghUrt2evs6fn2hatLcmJidGQENw+v07p1q1bZsbCwgraPtLO1xsbGGhoaj/z+OwMMtmffbpJss6ur697du+1tbXsPHATOyuR7p5qINoIKwE7CROFDDrBM/SsjIyMnT5zy9vL8+AkMxkhHT0cI2xESWu3gpKWtKS0luUSqA1ICXFycevoGocFB9Q2NApSddv9bQD/RpUVsbAIVoQ4R8mN6KpLDzMwkKiKMw2J7enqEhAQu/3MpKNB/YAD/86+/gE/Z2RE7d26zt1+dlJQUExOTnpp268b1p48eqQCfUUVFXkFRRkaSJJPx+wcGQoPDnrk8Ba7qzl3OQv8Nx5gxbm7uSYmJmto6mzZtmDxqv6W1dWx8nIWFBWqRSQvoLYmJS6hraAkI8jMzM7MjEFhCTnAeQUF+Pr4F2QovAqytraIiI+7cvvvnn3+Q25aZAAnh0iIrizAHC4VGzXWYABBaBIJNWVnxnytXjh87Bpy/xsaGi3/9RZz4DP5kYWFuZGTY1dUdH5/w+tXLqIjwmKhIGCMj6NSbW1ibm5uKiOBmtuvMzOyoqBhvzzfd3d2Dg4Pbd+123u1MknKs8fGJt29c5+Pn/+fype9m3O/r7Zv9HiG+BNy6a9c6gr4U6IhQU9NMJR0uxFwjLiEhICAU4Ofz40+HOcgUHD4bICFcWhQWFtDR0QE1mp+QAdBCCQrw375968KFi+/8/Dau33Dq9CkTUxNiVm4gTtzcXHZ2K5bbWBfkF4WGhmakpTQ2Nt66fgUsOGERBUUlGVlpIUFBBDsCDmciindfXx+Qt96e7uHh4Zra+n48vrOzq62traOjo6WlubqyYmhoCKzJw8urrKq2cdNGAwPSTKJvam6+cvkfGlranc67EYjv/9Tx+P7x8XF6emholMSAm4o4FE9uQyD+h4CAgIKivJ9PRWxMrK2tDbnNmTbQT3QJ0dHR2VhXB2di4uMnzTjhFIHD4b///puIiOjFc3/+cfp0Zlb2jz8e/jTMhJaGRk5OGixA0oAQFhUVpadlAOf1raf7W08qWlq6T4UQjycIYU9Pz2cBmWgsjpmZRc/AWFgYaChWWFhEUFCQhJE4+D58d1cXBzu7pqbGVPzp1tY2qvFxYAB5kwlAQMwDoMOno6vn6+2dmJBgYWFGmfVnJgESwiVETU1td3cPE5yJj493nncNxGDz5o2Kioo//fjjq+euqSkpl69cxuGwnykKAsEGFgkJcTs7Qo2I3t7e6Oi43Nzciory4qLCocFB8KGiiiobGxsKhQE/NmlpQqYYKSmJeRAb4AUyMjJ2d3cPEWakfZ+urs6xsTEmZlJWY4CAoFg0tTTp6OmzMjObm1uQSAotSvotICFcQtTX13X3dEtISnJzkyeblKys9J27d+7evhsWGrLHebfjWqdVq1ZycHwzYpCZmdna2gIs82nkt2BnR3Dz8LQ0t7S2tuJwmO+uT4jjJzyORc+9aRAQ5IeTg33Dpq2uTx8VFhRCQghBoYyPjzc1Ng4ODIgTUniQZ/bbsmXLREVF/jx/VkNT48rly9euXImOjDpx6pSY2OfVxikTDBablZEBXL2prNxYXwdOOh/fvI5CQ0CQEae1jq+eP3v71tvM3JTctkwPSAiXCmNjY6WlZVQEt4zM2R/gcLiDo724hMSFc3/m5uRs3rRx37795hZmXFxcFB7+h8UK9/f3N9TXg17F5Kb29fU1NjWDN1ApH4ilgwA/n7KqanRkeE1tHVJIkNzmTANICJcKoO0uKiqkpaWVkPh+wqp5QF5e9v7Dh4EBgQ8fPLh4/tz794EbN222mIOyriQEi8WA01hXVwd6FZOH3fb3D7S3tYM3olMo8QEBsTigoaHWN9BPTkx0e/3ml19+JLc50wASwqXC6OhoeXk5GzuHjAzJShHNEjY21rXrnIxMTI4dOZKcmHA4Lc3HyPj48WMCAvyUmQ2ZWPSguakFnMzJhbC3twfopayC4rRKBUFALGiWLVsmJyeHQCAiQoN37tqO+N5cW8oBEsKlQnZOHr63V1VVg9yGfA4vD9edu3dCQ0PfuL2JjggvyMtdtXrNcpvlX8aUkh0cDoNg52hqbvqYFfNblJaUNjc1rt+4aX4Mg4CgEMTERFEYdElxcU52jp6eLrnNmSqQEC4VkieKTkhIiJPbkK9AT09naWmhra0dFBR88/r1+3fv+Pv5rrZ32rx5AxMTZdUKR2EwnZ0dxDyik/A+KBi8mplT9EgvBATJgcPhK2zt/jh5Ij09Hfyi5y6VI2mBhHCpEBYWQs/AIC0rQ25Dvg5w/hAINicnBy0tDVfX5yFBQbeuX/HydD9w8KCOjjYXFye5DfwXGRnZV8+f9eHxjN+uqlhVVR0ZFqqsqiYoAKW+hFhymJia/PPXxfjYuL1799DQLIyZ9ZAQLgl6enrLij8g2DnQKEqf34NCoY4ePWJru8Lf752vr++pE8elpKStli+3s1tBCc/bjIyNONgRNNTffEDY3z9w8+atoaEhY2NjqPQdxBKEi5PDarmtl+ebnJxcVVUVcpszJSAhXBJUVFSOjo5ycXGxkLT60hwBvEPZCZx3O587dyHkfUBWZsa1K1f2Hzxk77CKCQ4n4ywLbS0NsEyyAiMjTE1NLS87G/SLKe0ZJwTE/LDCdrnHm1eeHl4qKsoUPieKCCSES4KioiKqiaDHhZX3kpOT48qVS5kbN/h4e0dFRl66eM7by8Nu1SoNDXVRMVE6Sk1m7eCwxsDAgIeHi9yGQECQBwwGIyev4Ofzdt+BfaiFkGWGQpsSCNKSm5MFXjHCuEmebFEsiory0tKS27Zve/XytZenx+W//+Lk4jI0MrZ3cJCRkSK3dV8HUkGIpQw7O0JOXi4nOwv0XzdtWgBl6yEhXPx0d/c01DcuW7YMg0ZPXkuWYqGnp0ejUUeO/rZl6+Znz1zDgoPfenl6ergbGZtu37EVhUIjEGzQOCQEBIVAQ0Ojp2/g9upVdGTkypUrWViYyW3Rd1iQzSLEtOjp6WltbQVCiF74CaD5+fl+//1XR0eHhPiEoPdBURFhCfFxUtJSBgYGhkZGOByW3AZCQEAQUFJS5OHjq6ioqK+vJ5bjpmQgIVz8dHV1tbQ0c3BxoVAocttCGrBYDAaDdlrrmJ2dd+HC+bSUFLBcvnTJwnr5ocOHFsQzCQiIxQ0TE9zewen6lX/SUtMgIYQgPw319e1tbfJKytw85Km+NBcAB5eGhkZJSd7D4012dk7Au3epKanhoSHhoaHq6hqm5iZycgo4YSzFBtRAQCx67B3WPLp/7/379+s3rCO3Ld8BaiYWP/n5heBVQUFpsaqCvLyclJRUa2trYWHhWy/v8NDgpMR4Li5uSWkpp7XrdHW1yW0gBMRShJODXc/AMDQkKDMzW1FRntzmTMbibBkhPiUzM4OGhlZBgaJvxFlCR0fLz88HFiMjw+LiMje319EREfFxcRFhYVgR0W3btmlpaXBwcMJgCyPPBQTE4kDfQC8kKNDP109eXpaSw9kgIVz85OXmsCLYJCUpovrSPCAmJnzy5PHqLVvS09NioqITExNOHD2CweIUFBUMDA319PQYGWHkthECYkkgLS0tKCQUFRG+fcd2ISHKLVINCeEiJysru7enR1hUDEXxydVICzheJFLQxmZ5b2+fi4vr08cPKyvK/X19GWCwAz8csrdfQ2npvCEgFh/CwjhRMbH42Nj8/DxICCHIRk5OHhUhzBK3IBIdkRZwyLS0tAgE26FDBzZu2hAZERkRHlaQX/DX+XMuT59YWFhq62jLyMiwsyPIbSkExOIE/AbNzC3DQ0PjYuMMDQ3o6enJbdHXgYRwkTPxgJBGRGSp10nn5GBfs2aVublZXV1dVGS0r6/vs6dPvL28kCiktc2KlSvtgF6S20YIiEWIsbEBFw9PampKX18fJIQQZKCvD5+TlUnPwIATXupCSISFhVlCQhwsu/fs8vcPfPnCtby07NLFCzevX1u1xtHBfrWgkMDCSscKAUHhgB+UlbWN69PH2Tl5BvoUWqoXEsLFTHV19UB/PxwOFxCg3NF5cmFjY2ViYpSdnZOQEB8VEfnS9WngO195BUVjE2M9PT2eRTTnEgKCvNjbr/byePPk8RNICCHIQF1dXf/AABKF4uSklMK2FAUjI0xDQ01VVVlaWvbQgX19fX1REeFxMdGMjIwOa9dv3Liel5eH3DZCQCx4eHl5ZeXkU5ISP3woERcXJbc5XwESwkXL+Pg48AgHBwZY2RBDQ0NTWR9AyXN95ohl1NRFRUW0dHQ///obGo1+5++fk531+ME9d7dXxiZmNiusxcTEubigngQExAxhYoJramoAIQwMfA8JIcS8MjIyUlNdPTY21tPTEx+fgMGg6enpvlxteHg4Kyunpqa2vx8vJCSkT6ljF3PH4OBgZkYajIEBi8Xq6GhpaKjX1tYkJaZ4enj4enuFBL3HCQvb2NqZmhrx8/OT21gIiIUH6F4rq6gywuGJ8bEbN67j4qK4ImWQEC5ahoaGy0rLaWlpubm5vbw8+fj4jI0NP9VCoJQfikvcXr8B7X5LSwv4J/AIu7sPLF9uuaTmWrQ0tzQ2NLCwsIiKiVARSj7R4SZYt94pKir28aOHRQX5F/48c+fWjTUOazdvXs/CwsrAQL+kThEExCxRVlZEY7A1NTUVFZWQEELMH8PDQ1VVFcqq6rt27bp9+/b169fq6+vXrFnJxkaYJ9DXhw8MDAoODm5vb2NlZZWQkOTm5kpJSXn+/Dm4ZQUElpDrA05LZ2eXjKwM1xdPUg0MdDU11XJz84LeByUlJj55eM/T/bW2jq6FpYWioiI0XgoBMXVWr7E/e/pkakqqqqoKuW35HEgIFy21tXXNTU3LbeyAsG3btv3ixQtv33qVlpY5796F7+t78OBBaWkpDQ2NuLiEkpKSmZkxPT19fz8+KSk5ISFhzZrV5DZ//qgoL+/u6lRSVgVn48u/MjAwqKgoKyjI9/b2RkREP3xwP/Cdf0RYmBBSyMFp3caNlJ5WHwKCQli92u7O7VuBgYF79+0hty2fAwnhoiUjIxu8KqsoUlNT6+lpj4396urqmp2defDAgbGxsZGRESwWp6mpoauni8X8W7BXR1cvMTEpJyfP0tJi6UynS0/PWEZNbWhoMMk6ExlqEKtW2VpZmUdHx7q9ellSUnrhzzPPXFwcHR319HQwWAyQzPkyGQJi4QF+IIaGRp7ubmnpmSrKiuQ25z9AQrhoSUlJYmVl+1gSU19fl5OT8/374JKSYtCmGxkZyMrK8fHx0H5Sm0lbS9OFm7u8vKy1tW3pCGFubi4fHz/xAeF3gcFg5uamuro6BYWFcTFxHh7u16788+b1K0VlpZWrVmtpacy1tRAQCxdTM5PAd34PHzxQuX+X3Lb8B0gIFyfA50tOTEAiUTAYI/GTZcuWycpKg2WSbzEywlatWn3//r3MrBwUCrkU4kFqa+urKyuMTMxovzYu+i3gcEYVZSWw7N7j/OSJy8vnz4ICwQ/cT0NbZ8eO7crKylA0DQTEl4iIiKDQmOSE+JqaWiSSgsoAQEK4OCkuLuvt6REQFAQezLS+CBxHDw+P+Lg4fX0ddsTiz0YdFBRCRQiK0Z/Z12Ewhr17ne3tV0dERIYGB6empuxNS1VTU9fT1zc2Mebn54PkEALiI9zcXAqKih8+FEVFRW3cuIHc5vwPSAgXIf39A+A+A28waBTwXab1XVZWFnl5+bi42IL8IjU1ZTq6r0w9XExERITBmZhExWY1yRf8vIEWWllZVFRWPXr4ODI8NCkx4bnrMzMLq23btnJwLP7+BATEVADtiaGRsdurlylJyStX2jEzM5Pbon+BhHCBgcfje3v7Bgj0j4+Pj46O9fZ0E/8EY2RsbW1LTEgKCQlqbmxkYmKWkJKarkdCQ0OrpKSYnp4WGBggLi7Gycm+iH0acLqyM9LRGCwHB/ssN0VNTc3CwiInK3PjxtX09EwXF5e8nOzHD+75+3qvXbfexNQYiURC0TQQEKpqyig0Njc3p6WlBRJCiOnR2NiUlpaRl5dTXlra2dnVC8Swr3dsDAjhSEd7O3EdOBNzPx4/Pj5G/Oc41binu8eHDx+EhUVkZGRERHBT2RE19TIFBXkcDldQUODm9sbGZjkajZyroyI3+fmFoDMhLILj5eUl4WaVlRXl5GRLS0uCg0JCQ0KuX73i/sZNR0fXwclRRmayZ7QQEIseRhjMca3TpYsXkpNSsVgsuc35F0gIKZrR0dGSktJ7d+9HhocNDQ1SU9PQ0ADfg5qVjU1cUoqRkRGLxTEy/ltpHTiJxcVF4E1JcXFLc9PI8DBw7FJTU8ZGR8GHsgqK+/ftV1FVhjHCqCd18nh4uJ2cnP7++29/fz+wqKqqrVu3VlRUGOx72QTzcODzAJDAoqIC8IpCk37mAx0dreQEO3btePXK7fb1a16eHh7ubzR1dI8fP4ZCoWhppxGbAwGxmFi71vHxo4fPXzx3dLKnkPYEEkLKpbCwyOXJ05Dg4OHhYUkpKQkJcSUVVeCroVDI7xZVHxwcqqur6+joqq2tKSzIK8gvAo3+3t27JKSkTc1MzczMMBj0JLegoqL86dOnoqKisrJyMjMzgJqKioopKSlKS0sDM1hYmBdBbm7QbyjIzwdvpKTm0EtjZmLatXM7cKyDg4KBd5ialOSwZo2RsYnNChs1NTUGBgqtUwoBMXfQ0tKC7nXw+8D09EwVFSVym0MAEkIKJSoq+tSJE81NTcqqanv37hUTF0Mg2D6d8zc5oIXF4QjDDsrKCjY21t3d3e3t7U+fPAvw972Rn+f28tWKlSs3b9nM8W1BFRcXExYW7urqqqqqev8+OCEhvrS0BHifvLw8KiqqZuamPNzcC3qSQFdXd11tHXijoTnnk//4+Xg3bdqwYoVN6v+xdx0ATR1/GAhk7xAIe8h2ACIKilRw1W3rqHv7t+46a2vrrHvhtrVaR91a9xZExAlOhghO9soOSUgY/9/L0xjDkB3U9xXT5OXe3b2X5L777n4jJmbL5s1nT5+KjAj3at4CPtnWrRtduCkMGOoVMI61D25/Pfza8ePHMSLEUCGePHm6dMkSqVT64+QpY8eO1t1SLgStp8mpVFJSolAotceJRCK6akomk/XICQ4yNVj6x+KRo0b8s/uf6Kgbf23fFn4t/MdJE4Pbt6PT6eV2w9QUx+Gw4Q+0oFAkunjhSmxsTEZG+smT/504cdzX1y8goLWrqwuPx6NQKJpF289p4VQkEoJctnd04tTaUqYqgE+BzWZ17dolODg4Kip6/769cY8fjxs9KrRzlwkT/mdnZ0elfi0RDDB85YBRwtvbm8ViP374IDMzszGkDceIsNEB6G3p4qWgBZcuX+7h7vHkSZxMJsvMzMjOzJLJpPBcLlcYIbkj1CKxRHsWg0E3MzUDMmKxWDQ6zd7BycbGxtXV1dqap7uM6eLSZNHiRc+fP7908eKRw4d///WXNm0C/vfjBB8f78pXO1lM5pAhA7/7rvfr16+TkpJjY2NfvEh+8uQRfJuBCFu0aO7l5WVnZws0TCIRq65cDYjExCSxSPRdv4EN3C7cn65dO8Ec4uHDhyeOn0BSAd+Matu2XZ++fTt2DGngzmDAYBDY29v7tGx543rE06dxGBFiQFBaWoo+gsiLiXlw/vyFhPinwCW/zJlTtvAnJRdamxZWtnZdunTt1buXp4cbeq6ZmWmzZk3hr3efvvPm/nwj8vqdO7d//W3BwIH9Plk/DOJeXp7w9/33fbKzc8LDI2/fjn779k1c3FMjxMrGokOHkGbNm3G5XAadRmfQteFaGqFSvHvnLjwOGNjfIK3DxCUkpAP8PXjw6Lfffrt6+RL8NfdpuXjxIo/3nxQGDF8q8HizHj17X7544Xb07c6dO5Ub774hgRGhYVBcUsLPz8/Ozk1Le/vyxavk5OSsrKzE+Dj0XTqDwWKzKWSKOdccpBiZQnF0cuJwzEFvmZvDIwm+NzY21rre7kplYUYGsuOVlpYhl8vevHmTmZ7+NjU1Nyf3wL49e3f/bWNnHxQUFBAY0KxZc1tbZArm5uayZ9+e//47efjgwUW/z4+Kipw4cWLV7ft5PMuhQ3/o16/Ps2fPU1KSX7x4BWLx4sULly5dtLICOWptZ29nbWVtY2vNYDAI8MU3A3KHfzgDGtoUFRcXqdX5+fzU1NSEhHietY29nY2hOoPCz8/34sXzFy5cOnv6dHT0zaGDB4WEdvru+75+fn4w7TBs3zBgqD8EtQ+0trGJvnmzsFBV3bgfdQ6MCBsUxcXFr169vn373v17t1+9fCmTycRisVqlMsHhHB2dBvwwxNbWxtfXm8likUgk4DkKhUwkVmmlkUgkNGmCeAqij0aaTUSoXCYrAIoNvxZx+crlI4cOnjl1ysLCMig4eOTokXa2NnQ6bcSIYcHB7ZcvW3792rWEp3Fzf/m1e/euVb8i6B502MenBTQEl/P2bVpMTEx8fNyzZ8/gEdQpMJ+9vYO7uwfoSBqdZmJijMcTCAQzOJGAJ+gmCq4PFBYWAvkpFfBbKywoKIiPS3j06CHMEuDOwPHmLbwbifbq3v3b9u3bxcTE7ti+48K5MzejItsFtR83fnzTpp6G7hoGDPUCEpHYu893O7ZtuXEjulu3zobtDEaE9Qsk8gvCdiLgv4jwyHt3b6e+fQPHaUBBNJqlpUXP3n28vX38/f04HHbdNg3Ci6WBnZ1t69b+P8+be+vWrUMHDiXExwEjHti/d9TYcQMHDnBycnR2dvp7184tm7ft/Wf3nFkz0tJmDBs2pFrZJ4BOaDQq/FlZ8QIC/OFIbOzDpKTnb9++kUgkmZkZycnPjx49bGtr5+Dg4OjoyLXgAhni8XgigUgik+A5kD0eD4IR2N8U7fwnGy2Fv5JSzf+N1OqiouKikpJStUoNM4BClUqpVMqkMuA/qVT6IuXlq1fIX1FREdAwi8Wk0+nZmZktmjdrPH4g8H0IDQ1p27bt+fMX9+/dE371yrUrl38YPGTosKG2trbobcGA4UtC1287/7tvz9atmzt3DjGsYQH266oXwFicmZkdHx//IDYGGYFfvcrOyoTjbh6evfv0bdqsqXOTJnZ2wAr2DdYlkGLt2wfB37NnSbeib50+fWrfP7ujIiOHDBvau3cvGIX/N2Gcu4fb8mXLdmzdkpmZOWXKZC7XvMbNtWrVEv5AkGVkZObn8/PyckEspqenp6QkP3uWqAlIRkcta+gMBpVCBWZiMpmggxkMOrBhFfcMijWxAlDk5uapCgslUmlebm6BvEDAF0DrBQUyoVAIvzEqldamTRtnBIgZ0foNGxKePoX730gUoRagk/v16xscHHT50uVTp04d2L/vZlRUSGgo0GGjitaPAUPtYWnJa9qsBciDpKTkZs28DNgTjAjrGBKJ9Pr1GwcO7E+Mj0esX0qQgGf2Ts7TZ87p2rWznZ2NCepkYLjx19PTw8PDfdTokX//vXvHtq3LliyJuhG1fsM6kICdOnVs2qzZT1OnHz108EVKyuYtm9jsWulUkHpAPPBX+h58vjA+PiEl5cWbN68lEjH85eTkwN0ASlOrETGnUqmMjU1AA8FzDsccGLqiyuGsrKwseJKXlwP6D72xoCh17621tW2HDqFNm3q6uroAHaL3Hj6jZ3FxDAbDzr7hJiLVAkxBhg4b0n9Av/37D2zdtBGU+onjx6bPmD1s2CBDdw0DhjoDk8nw9fMFIrx06SJGhJ83YAQHLfL2zZu4uPjbt28nxMdLJWIane7l1dTNzc3Xz6+lX0ttCvhGAiADYIVx48Y0b958+9at0VE3xoweO3P2zFZ+rayteMtWLFu1YuXtW9GLFy1ZuGhBLblQ2yLKTxYW5qGh38AfPM/L54vF4pzsHJFIBLpNKpOqClUKhQJuaUGBHIqDjkxLe6tnB6sFXgMjxGzHCgk7R6eZmpmSEZd/Hjzn8SzNzc3hSdkT375NlUqlljyera2BLWUqAdwuIpE4fvzYzp07HThw4NrVq8uWLLx08fyIkSOCgoIMblyAAUPtAV/yjp06/blt26MHD/l8PofDMVRPMCKsOUDO3L5193rENSC//Px8qUQCQ3bb9sGhoR19fVuYm3M5HLbBzYIrAXBhu3aBHh5uO//6+999e3+f/9ucuT937twRxNOqNavhvzOnT+Xn5W3YGGZhwa2PDnDNOfDn8t66R1lYWKQuAkVYWlpSWKhC/UnUalUFPIj0H91XADoEIiSRiCY4HAH/6WA3b9++kcpkXXxbNp7g95XA0dFh7tw5fft+t3/fvxfPn/31559bePtMnzGjRYtmjW1dFwOG6sLdza2Fj29SUlJGRiZGhI0LmqAtCqUSRuZCpUKZlZ0NqgWOp6WnS8RSI2TlihsXH3fvzq0CmQxRV2Zmjo7O4ydM6vtdb/O6tnmpb8CXb8bMGRxz7vYtm+fMmrU+bENwcHug8NlzZufm5t65Fb1t2/bZs2c2AGcQCQQjJPh1/QZYAbn5LPFZoVLZvHmLem2oDmFmZta0qeeKlX/06Nl9/dq1Dx/Ejhg2dNz4H4cM/YHJZOFwjcXeBwOG6sLMzHTU6LEzp0+5evVaixbNDdUNjAg/Qn4+/8GDh88SE1OSk4H++Pz8nOysyk8BLUKhUKk06pPHD/Nzs7yaNXNzc/PwcG+YDtcJCAT8+PFjKBTSpg0bZs+c+ev83/r07W1uzvl1/q+/zf/t1InjZBJp7s/lePd/jgAifPHiBTwBNWzovlQPMOVq374dfLVuREbu+WfPti0bb9yIGDjwh159epGImMchhs8VHULaOzo5nztzevLkiUQDfZMxInwHUIEbN245fuSQRCKBsbK0tJTOYDT39u37XT9nZyfgOUcnRwsdK8r792PhMSXlZVZWVmrq2zvRUehxnKmpKQ5HIpEGDxsxYEB/K6u6THRXrxg06Ifi4pLlS5esWL7Mxc3Vx7uFi0uTPXv39OjeY+8/uylU2uTJPxq6j3UA+KBfvEhp7u1TG5tYAwK63a9/v9BOnXZs/2v/nl1LEhMPHjgAOh6NsY4Bw2cHIoHQJiDg8MEDN2/e6dzZMFEGMSJEYrJEXo/ctm3by5RknpVVy1atWvm3btOmNTAfzsREoVDK5XKlUllSUpqenoFagQKsrHh4PN7JCUllB8DhTHNysp8/T3n65BGoyfT09D+3bd2+ZVPboPbdun3r7ePr5OTQyCNwgrQdPnyosZHRls2bfpo2ffWa1a1b+xOJhNVrV8+dNWfXXzt4lpZ9v+vdmHc9q4IXL19lpqf36NnL0B2pOUAaslnMX3+dGxra4e+//rp39+6IYcPGjBvftWsXGxvDh23EgKG6CO3Y8dzZM/v37fnmm6D6DrJRLhr10NwwuHr16rKlSyVi8bj/TejWvbuTs6NRaWlaesb1iBt5eXlKzTZhYWEhaES1Wq1rwWhmZgbkAY94TYgUGo3G4XAGDvqByWCJRMKE+ITw8Ijom1Ex9+4Cv3YICR05apSNjZUBr7QqGDJ0sLpIvXH9+sULF63bsMHDw83Xx+eX+fPnzJq1Yd0aVzcXA67j1wmuXQ2Hx+D2QYbuSB0gIKA1qPbbt26Hbdiwfs2aSxcvTpo8uUOHYEP3CwOG6gG+xjxL3gskUuNLLy+Phu/A106ECoVi9cpVhUrln3/vDgoKlMsVjx8/vXvnnkxjBQNzE1NTMxKJZGlpAY/m5h8ZNQmFYrm8QCgUIZY1CmV+Pj8l5cWdO6WgmeBz9fHx7tK1c14+/5/de65cvHBg/77jx45N++mnAQP6lc2U1HgA1D5kyODU1LQjBw+sX7duQ9h6jX9h6IpVq+bNmTNm1Oi9+/d5eXk22v5XDhD04eHXbOzsYGpi6L7UDeA72btPr1b+rZYsWXrv9u2J/xs/Ztz//jdhHJ1O/0w/IwxfIayseIFB7Q7u3//w4QNPT/eG/+p+7US4Z89+Pj9/7LjxwIIwGYmIiMzLy4eh38PD3cHBHkYZFovFZDIqrwT0olQq4/MFYrE4Ny8vKzP7+fNk+INzoRLQWIMG/QCz9fPnzq1bvSrm3r3xEyb4+DRek0UCgTBv3s8gkS+cO7toweJFSxdRyOTQ0A6jx47d+eeO1atXr1ixvDFkTqkB0tMzXjxPCmzX7rNwnKg6rK2twjZuuHL56v59e3f//dfDB7Gjx47p0sXA8RsxYKg6unfvsX/Pnju3b/fr16/hw81/1UQokUhPnjhmbs4N7dgxIzPr1KmzQGmg5IAUYaCsTjp4BKheLC4uLioqUioL796NefTo0ePHT+LjE9hs9nfff//D4EGrV62+fOH83bt35v++8Pvv+9TnxdUKBAJ+ztw5mRmZ58+dcWri/L//jcPj8T9O/DE5JeX6tatbNm9bvuIPQ/exJoCPAx6dnRwZjPJzEX++IBIIPXt279gxJCxs8797/5k7KyGqT99Zs2bAbMzQXcOA4dNo3qJZm8B2d+/cVSjkGBE2KBISEoRCoYenp4Ojw+FDR0tKSr79tmurVr41qArOBVoViUSaxLlyIBIHB1s3d5c3r9+mpaVnZGQcOnSkhXfzWbNmubq67t+7948li0GJglKk0RqpNOHxLH+aOWP6lCmHDhzw8fFp2zYALmr1mlX/GyeE2QMo5qHDhnxehjPwGT198tjExKRZo0k6UbfQePJQ5s2b6+fnu2Pb9hNHjyQ9e/br/F+bNmtK0ITgwYCh0QJnYtKzV8+Ye3eOHj3x44/jG7j1r5cIkWHx6dMCmaxtu6DsrGyBQNCkiVOzZtXIepObmxcXl5CWlpqeni4SCrOzMgUCYUEBQoSaTEMEGo3GYjFZbA6Lbc5gMB49fAxlA9sGNm/RfN2atVs2bYRx6vcFvzGZzPq7zNqgTRv/hUuWzJsze9WKFbv3/MPhsClk8sxZM+fMmr0pLMzRyTE4uL2h+1gNwEwl+XkyCH03t8/Jy7O6wOFMOnfu5OHh+e/+fSeOH58yadKAH34YP37cF7YajOHLQ2BggI2N7b/79o4cNYJEJDRk018vERYWqp4+flpaWhoS8k1Kyks4AlqtcndOKKxSqYDt7t9/cPnSxYcPY8VCoYkJDvEcBJgiOYQ4HPMWPr6gC1OSnuUUyDLS01RqtVqlolCp3r5+KlXhxQv8jh1Dl69YPnf2nAvnzpKIxHm/zmu0g1S3bl3j4+L27N7166/zN2/eiMfj/fxajh0/ftmSxdu3bff09PyMvPH4fH52djaJRDKIWVpDAoekt7Sf98svHp5eq1cs/2v79rgncUuWLbW24jWetFMYMOiBzWb7tvQ9c/r0jciob79t0B3ur5cIgZ1SXqTwrKytrKxu3rxjbGyMOE5UDJFIfOfOnZtRN2Ni7mdlZlIoFEdHJ9dOnezs7a2srEHVcblcGxtrEplkptlcLCoqysnJzc7OTU9Pffzo8e1bt+5ER9HojCYuLkqlsl27tstWrABdderkSWMT41mzZzVaXThk6JAnT57cvXXr8OGjQ4cOhkF2wIB+jx89Onfm9M6/dv46/xdDd7CqABbMzc35rl9/Q3ekgQDzs/79v4fJyo4d2yMjIsaPHTdx4sTuPbo1cn9WDF8tSCRim8DAC+cvhF+72rFjB9AVDdb01/uTEAhFGWmp/QYOlskKBAIBj8djV2xWEB4euW/vnvj4OEVBgaOz89RpM4KC21nxeBqbGly5s2wYboAX4c/Pz6dHj+65efnHjh7btfOvJ48evnr1Ui6XtWkTuHrt6p/nzDtx7Jhcrlj6x9LGmVLA2tpqzty5gwb0/2f3rtCOobY21qALf/l13pvXbw4dPODb0q9bty6G7mOVAHReqFSGhoYauiMNiqZNPVeuXLl37/7NYesXLVgQF5/w04zplEb5TcOAoV1QEJlCjnv6NDU1rcn7cPwNgK+XCGNjYktKStq1C8zKylar1Z5eHuUaUABf7vlnz4ljR1UqVUsY9Lv3CAn9hkGnV2uJCUjR2oo3ffrUTp07b9m08WZUVPjVKwK+oLi4aPyE/+XkZIdfu+bm4T7hfw29RVwVwG3x9m6+YPHSVcv/mDVj1s6//6LTaaBfR44ZteDX+bv+3unr683jfQaR5GLux5AplPbt2xm6Iw0NCoU8adIEd3f3DWvX/Ltvz9s3r2fMnOHp+YWvD2P4HGFpwf0mJPTyxQspKSkYETYEIiNv0OgMDw+3Bw8Rk/rmzZuWLQNicWPYxnOnT9naO4wYOSr4myAOm12bXZamXh7LVyw/f/7C1s1bYu7fFYlFI0eOXLl61c9z5v65bRuHzenf//uaX1J9onfvHvfu3oEv6K6/d02dNgWoPTQk5HL79jeuR1y6eGnU6JGG7uAnwBcIHz184N+6jaE7YjCEhAQ7ONitW7sOPrKM9PSZs+d07NjB0J3CgEEfY8aOOXvq5NUrV7/9tmuDNfr1EuGzZwnmXC6ZTMnOymaxWLQy5iqlpaUXL14+fuRwExfXFStXeXlVydQQVGZePr+wUGWEzG7MCQR92ydoa9iwoZ6eXrNnzkxKiN+3d9/kqVN+X7hw1owZi37/jclgdOwU2giN+ykUypSpU+7euX30yOF2QW1bt25NJpN+mT8/MiJ8//59Q4cNacgF/Rrg9q07hUoldNvQHTEYYALn4tJk+45t69dt3Ld394xpU5atXNWjRzfMfAZDo4KHu5uff+vrEeEweeWwG8gL9islQj5fkJmW1j74m+KSEoFA4OrqWrZMSsrLUyf/w+PxQ4aPsLLmyeVyMpn8yZoFAhHKgoCc3Hz4ICmUcs7y8/MFIfjrvHkvUp7v+eefyZMnT5oy+Y/Fizdu2ODg6Ojq2qSWF1gfgGH0l/m//fbLvA3rw7Zs3cLhsK2tLKfNmBW2bs0ff6xYvHiBoTtYGaKibpApFE+varjHfKmYNHmClbXllk2bV69cCS979eph6B5hwPARunXr9vBB7PFj/02YMLZhWvxKiTA5GclIx+FwsrKy4QnX4oMPQEFBwYkTJ/PzBY8exsY9eRzQLqhZs6ZSKRJ71MjYmEz6hJWBXKHQfSmTFZRLhIDWrf3DNm2aNmXqowexBw8e/HHij5OmTN+2ZdMffyzdtm0rKLDaXmQ9oGfP7gnx8f/u27t585ZFixDm69y546n/Tpw8cWzgwAFNmzZSmpFIZbH373E45jzeFxJitDYgEok//DDQ1c1txrRpixf8rlAoBw7sZ+hOYcDwAd4+3lwu9/DB/YMGDWiYIFBfKRFmZyP8Z2VtJRFLjI2Nue+jaavV6pMnT2/bsqWoSE0gEIK+6TBy1Cg6HfkkSjWowz5Au15enlN/mr7ij2XRUTcYDOZPP01LTnkefvXKurUb5v48h9iwLqVVAQ6HGzZ82P17986eOjlgQP+mTb1sbW1CQkN27dx58eIFd3fXxmman/TsmVQiadqsGY9nYei+NAqYmJi09PVZuHjx4kWL1q1ZBd+03r17GrpTGDC8g5OTk7u7O4wzjx49bphsKo1x2GoA5ORk4XCmFpaWfL4Axm4TE1xycsrLl6+SkpIuXbxAJpMGDhpjYWEBnweLza5WzRQyqUD+QRRqI6gplYWgNdHnLBYT3ZgBXunerZtIIFy3dk3EtSs2NjYjR45MTko6c/qkn1/L7j26NcLNQoT5Onb6c9uW69eve3p6wN3r3bcvEOHdO3fyhw1rnOajL1JSlEqln3/rRhu4oOEB38CQkA6mZssWzP9t9YoVJBK5c+evy7EEQ6MFhUKGQeZmVFT0zah27QIbwP7gayTCkpKS9PQMHM6ksFAVE/MgIyM9Nva+WqUSS8TC/HwTHG7IsBFdv/22WoE0oU6RSCwrkOsetLTgEgh49N3cvHztcWBKO1trlORgMj5m7Ojc3Ly9/+w6fvyYo5Pj7J/nTZ88cevWLR07hVYe6cYggAG0a9cuO7ZufvzosUxWQKfT3FxdunbvGX718stXrxohEQIFPnn8pLi42Ne3paH70rgA3/AO3wT/tmDBnFkzp02euO/AwVatWjbCuReGrxAdO3VcumghKEKJRMLhcD59Qu3wVRAhDILAUllZ2Xw+XywWvXz5+nZ0tEql+nPHdqVCQSAQuBaWLCbT1dXN3sHB1dXV0dERVWwoD8FICk9IRAKlYmMZsUSqy4JsFpNK/bDJJ5FI9crLFQrd2kaOGhEfH/cgNua/4ydmzZ45/seJ//y9c8rkaRvC1jfCqNweHm72jk5paakKhQKIEI6MHz/u2uVLF85daNc20NC90wd8fM+Tk5kstrfP551SuJ7wzTfB02fMWLNy5dIli1etXo35F2JoDLDgmn/Xf+DpkyeSk1MCAzEirAscO3bi/PlzcrlcIhZLpTIgPxNj46YtvL28mjo7OVlZW9HodC7XnMNhw/tGmpkyeiKNRiHg8UVFRZrl08qszKFa3ZciseQjIvz4XYBc/hERgpCaNHnyhHFjHz6MPXrk+IiRw548enTr5o2TJ0+OGDG8lpdfH2gXFHz08AGl4h33e3q6u3t43Ii8bthelYu8fP7LlGTQrHQazdB9aYwgEPBDhw6RyeTbt25esWLltu3bqBWYd2HA0JAYMnTwudOnjhw5GhgYUN9tfZlEqFarCwrkBQUFMqkkKSk5/Nq1Vy9emptzmnv7uDRxbdrUy9qah8cjKSKA3mSyAnQNuriomEqhKJRKtBIzM1OQkukZWehLSwsuHm9Ws4UjO1vrtPRM3SPcj5PdQ7Vt2wZMnzV704b1kZERTs5Oo8aMffL0yYH9+/39/RvhJN3FxaW4qCjx2XMHR0cjTf+bt2iReOjgnTv3AgMbl9P6zRs3YSoTGhJi6I40XhAIhKlTJ6Wnpl44f3b+L78uW/4HtpmKweBwcnT09vG5fOF85s9zra149drWF0WE+Xx+8vOUZPj3/Hl6RmY+kiw+Q6FQgMLzD2g74ccJ7m6uOFPkP1MzJGMEsGBmVrZ2J1ahLCSRiGzWu+DXUILPF2orB2Fhbs4mlnGQLxdlk9qzmAzQhcCsJCKhop2/YUMHJybEX7l48dzZs7Nmzxr/vwmbwzbs2L5j46awat+LeoZzEycjJBFVrvZI8xbNjx8zjY190NiI8NLlS1wLi9ZtWhm6I40aMJWZNmNaVk7W9fBr/+xymTj5x8ZpAIzh6wGRSGgX1O7Bg9gTx/+DiVq9tvUlfNdv3Ii+ffv2rVvRr1KSdT0cqDRal249O3T4pqWfrzmHrRVzlag6hUKp1WoFcnlxSYn2LcTgJTcfzgV5V/ZEWxsroVCE2osiG4QfLy7BWVQqRXextFzAxHzChAlPHj1+lhh/6tTpRYsWPHzw8Mqli8ePd+jfv+8n7kLDws0FcflPS01HX8IF8ng8CoUSHx9n0H7p482bt3GPH7UNat8IzY4aG2ysrRcuXDRo4MBtWze3CQxo3RqbOmAwJECotPD2oZDJN66Hjx498pPjZ23w+REhqJD09Iw3b94kxCW8ePky7skj0HxmeLy5OdfHt6W1tZWLm5uLi6uLSxNHR4c6bx2ItrCwUDdwWgmCUhMTYw6HXYlxU1XWVKFME5cmk6ZMXbJwwe3oqDNnzo0cPfJZYsL2LZu8vZu5urrUySXUCcpeDpfLpVKp6alvVSo1Ht9Ywq3du3dfs2zbnPSpSAgY4Ea5uDiHbdo4d/acn6ZP375ju7d3C0N3CsNXDW+fFvYOjhnp6QkJCW3a1GN8xM+GCIUi8c2o6Mjr4c+TkkQikVgsLi4qAs3XJrCtv39rz6aePEtLugZmZtW4KFCK2Tl52pcs1oekgEQCAW9mplKr9U6RyxVaIlSri/gCITAhECGTyajiwmklMMXhevXqfis6+tKFc//u3/fTzFmdOnc5duTwoYOH5v3yMx6Pr2X9dQUcDsez+ihKC41Gg9sCswRNTqtG4UQBn05kRDhowebNm1fLGeZrRps2bcaMG7th3bo1q1avWbfWqp73ZjBgqARkEqn/wB+WLPz99q3bXy8RgvwqKCh4+fLVkSPHrl6+JJNKSGQynUa3tLQcOGhwcHB7dw8PMqlWS15ALZYWXIEA2Qu0skKG7+LiYiC2rOzccsvDrJn23vhQXVSUnZOrXYwVCsUWXE7tB1xjY5NBQwYnxD9NSky4fOlinz59om9GnT17pk/fvt7ejcUBwNjEmEAkFhUVaY+YwFwAZGJpaYnOerJhkZ2dnZ6eQSSR3NzKiSWLoVzAPHLYsGExMbE3I6//uePP+b/92sjDqWP4stGzV4+1q1aANpg2fWr9TWcbNRECCy5atOTyxQvw3NXVLbBtoG/Llk5OTnZ2tnWojUD4oRRopDE3FQg/RM0uF6amOG1h3S1JdRntWDPk8wUWXG7ffv03b1h/Ozq6dZs2k6dOW7p44coVK//c+Se9MbkVisTCTxcyHN6+fZuVlenb0s/Ozs7QffmcQCQSli9fNvOnmSeOHbO1txs3doyhe4Th6wWVQu7zXb+D/+6LffCoTb3tWzdqItyxfef5M6ddPTx+/nmev7/fJ535ag+RWFwuC1pacoVCEdecU8lWX3UdK0B6ZmblkMkkNoupV60JDtetW7eT//2X/vbNxfMXVqxaHh0VevEC3Iyzw4YNrl4z9QkO2/zThQyHxISEApmsd5/vDN2Rzw8cDnvm7JnTpkzdsWWrp4dnu3aNLk4Chq8Hvfv0OnXyv41hYQcP/ltPTTRSIlSp1FcuX9m1c4e7h+fW7dttbBooaUBxUfnLejgTHM9SP14zkUAgkUiK9+kmyGRyWZoEZpVI3nnTI4nd30dSB90pkyGhRzX+jnIul0N6b9ZoaWGenpEFlD979txf582Je/rkRmR0/4EDI69fP3zg3+Dgdvb29nVxrbUCEqxHKNS9XpVKVVxUjMPhSLVbrK5DRERcp1CoWPrZmqFpU6+x48evWblyy6ZNzs5O2GYhBkPBysrKxcXlUWxMcvILN7d6sRlspER48ODhv3ZsI5HI03/6SbtuWd9AdgfLyy9BIZNwuHKUKHAVh81UFpKK1MU4UxMikagnWPP5ArlOAG6JRKolQpQFdd6SaYkQKrHgmktlMg9P967ffvvf8ePnzp2dN+/n7r16nf7vxNkz5yZPqV+XmqqgtKRULBLpHoGrUxYqaTQai9VAuTQrx5s3bxPj4zp27gqa29B9+Sxhamo6cGD/1NS0g/v3rVi5ctPGRufMiuErgbk5p5W//9MnjyMjI78KIgQmysrK2vnXrqOHD9Do9HVhG0NCPp2DQ60uAtoAarHiWWq85KuxfFpaWlpUVPy+HjVwoe67UBsOZ8rhVJiAAtpCMhRWMNKCrq16T3TP0kbobv9Nh+sREY9i79+9d2/WrJmREREHD/w7YuRwWuOLFgYfAIhCd8/GkpLw338PwacZEooFlKk5YG43ffrU50nPrl68uM/Pf+jQQZjxLYaGBwyzXbp23f33zuioqP79+7HrIW19YyHCoqKi16/fwqB/5vTply9SvH1bTpo8OTg46JMnAgUKhWL0eVZ2jl60ayMNTaL5j2g0qt7PGFhQLJFqI2LruZrB3TfncND0ETUDtCgUisp9i0QkKJSFZY+XlJSAjtS+dHZ29vNvHX7l8pVLl78JDv7fhAlrVq9a8PvC1WtWGdaWTySWwKOFJVd7RCDgywsKrKxsDNepD4DP9Orli9Y2No0wOt3nBfg1/Thx4k/PEnf+ucPT093fH/Oyx2AAeHl5NGveIvn58/T09C+WCE+fPn/i+NGEuKdKpdLMDD981Niffppaxa0m3bVHI427oS4RCoSiggI5atsplRUw6DQ0WwIKiVSmmxdC8XFyeSQIWzXnv0plIdCn1p2cRqVURIRkMlmXCLnm70Qn9FbXJwGm5H37fnft8qVXL19cvnyle/dv/ztx4np4eGzso8DAevSq+SRevHhhhDjRfzCWkUrEhYWFPF6j2EmKjX0g4OcHtm1rbV1OGCAMVYexsXFgYJvpM2YuW7J4U9im/Qf2GbpHGL5GwLx/xKjRc2fNuBEZ1aJF3XuRGZIIRSJRTEzs3zv/fvr4EZ3BdHRy9vbx/mHQIDc31xonRUM5T42gSFdaoW+p1GqUOEHnlUtyQJOqQhWUhA4wmXStp8QnATULBEJ0LZRIJHDYLLR+Hs9CrBFPRAJBN6EShUKGv+LiYuBOik48NmgRmtb1ynB2dvomtOOtqBtv3rwlEImdu3bdsjEs/OqVVq18DSgK0WwbDMa7kKrQ4ZRkhBrr4ztaXcBnf+/uXZhPBAUHU7BECrUGzO2GDRvy9MmTc2dOL1mybM6cmViYHgwNjx49vt2yedOJE8fGjR9b5xZ5hiFCIICY2Ad/btueEB9XqFL17N23X7/vHZ0c6yoiiUKhRNfu9AAsiBIh3swMKKpsAbi/dBoVJcJq7TWCstTuCAK3AU+gcbehIb1EE7oAstQbqWGIMTWV6rokWlpa4PH44uISoBvoW5Mm6F5xaX17klQOYGV4dHZy1B7JzUMC9Dg7O5Z/QgMCJlgPYmPhSZcuXQzdly8HEydNfPYs8cSxIz4+LXr37mXo7mD46gBjcoeQDvv++efKlWt9+vSs28obmghhnp6Vlb3r73+OHPoXjyc4OzsvWLzI19enovJIcBm5AlnALC2l0ig0KlVPLFpacDMys0pKoGApasaJJIsvjwV1gQZOA14BXtSyDo1KAd5CBZlKpSoqKgZ9BqpLSzlwHChcriiEpyQiwdTUVNsZrcUNCtCj1bwx71CiuRLtS1sbK2g9LzeXTCEzGExgxPz8fKBonrW1Yc0WBAIBg8kyfS9Joc+pqamu7h4USj0Gxq0iYmIewgTrh8FDG0mkty8DTk6OU6ZOmz1zxl87/vTx9rF3wGIUYGhQwGAbEBBw4tix06dPgTqs2+woDUqEyckpF85fOHXyZG5Otk/LlgMGDoQ5eyUxxTUh1uRCkQilBpFIAk+AvfS40NqKByIMqItGowJtwFlEAkFZWI4pih6QnAmWXGBZuUJBIhJRDQenwxHx+71DMpnEYjJQ1oEm8vlC1LJUYmLCZjPhLLQzBDwe3tXWjK+RiQ00nc8X6O4RgrQFyZiWlkokkSw1joypb9/ggAgNvRX34kUyncEwM/twmRnpaQGB7QzYJRRSmWzr5k1MFmvosCGG7suXhpDQDmPH/+/PbVvXrV27eu2a2tiRYcBQAzRr3tze3uF5YmJcXIKvr3cd1lwHRAicsWP7n+fPnkZfsjhsZ+cmLVv6OzjYt2/fFuWJ5JQXe/7ZE3HtmlQiZrI5839f1KdvT1APepSWkZFFZwCdfdhLK0R27D4UQDbwqKV6Z8FLEomoXTWGl0TiR0QIb1HIZL0tQ21hmaygpLREpnFsN+dygGbgibYAUBGZREJ90aTSAq1/BUg3KKZ1/qPRqSq1Co1KA4VpNQqEBkSo/NiUVKFEiJCfl2cB6kZDhNlZmaAIGQwD++olPH3StFkL7SZlUlKyVCLx8DCw7wTc/3Vr1796+aL/gIFOTo6G7cyXB7yZ2YQJ4xPjE65eubxrl+ekST8aukcYvi6Yc9ghHTtu37I5Nua+j0+LGpuSlEVtiRCI4d99+/f9s8uSx2Oz2AqFQiaR3o6OvnT+PFrAwsKSSqe9evHC1MzMwcFxyLBhQ4cO0fPMAwIQisSoj7lQKIY/O1tr9CL1L7XMhRcWFhYXl4jEYqAlSwsumUI2xeHodJq6qEhLWlxzjp4DuxaZWdlo0sHSUuRRCbRHJum61ZdqUO65usehUWgF2oT+6i6Z1h5v3qYaIQH3qHb29vn5/NzcXKjfwaALU+kZmSBbmSym1j722bMkeHRyrvu8V1WBZr09KyEhcd+efU8eP3R0du4/cACWV7Y+QCKRJk6emJSUuH/vHh8f78DAgDr8qmPAUDngy9arV89dO/+6ERk1fMTwOkwyWtvBIinp+ZUrl0Eerd2wwdbGRi4HDaOQSCS5OTlpaenJySkyGUgFce++37dtF+jr62tvX/4IrkdUYk0QFrhsMplYIJdrKQfEmd4PTySW5OTkwlBYUlwsEYu5Fhb2dogrG+djXxNdkVcJoF34qevmT4DmtHmd8AQzuY6LBeHjwN8ax4naGrAADes6hICQzcnOQbsBNC+XI7IVNCuXy624jnpHqoabuVxzbTqqW7duUahUB4eGJkK4G48ePbl27cqDmNg3r18D+XXr0WvM2FHu7u4N3JOvBy1atPjfhB+XLV3y544d/v6tsNwUGBoSjo4OQcEdoq5HvH791tOzzn7mNSdC4J7jx/5bvPB3HA43YeKUlhUbvNQAWgMW4HwrngW6Y8eg07TTfOCq9IwsNOKlVvkBXwIB21jzgDaysnPR4/CyXLsSeLfcyWx2zkcJmKBONGEh0J6FhXlJSSlwNhwEiqJS9Zd2awmNsQ+rCAHSc0sLcxhlUlJQjz0L4MicnByxWOzYxMWw8TwzMjLgkcVkooMg3I2nT5+w2RwyuSF8FeCDKywszMjIOn/+wn8njuXl5OBMTUlEYqeuXUaNGuPt3awB+vA1A4czGTZ86KPHjy+cO7t2bdjcuTOxcDMYGhI//DDw+rUrO3f+vW7d6roagWtOhMeOnli3djWdwRgzdtzIUSPrpDda6IotID89eQdDYV4+H56ACiy7bpmRmU0kEFAWBL6El1xzGKNJhSqVXjFoperJ8+B0vkBozmHTNNY99fTj19jvfOTXASoQHhlMhrGxSQESSU4a7G7gsGHJycnwoTRxdUNf5ubmZaS+9WvlX7Od0aojIyMzMTHx6ZMnDx8+io97qipU2drb9ejZs1Xr1gEBgY6Oho9F/vVg6tQpyc+T9v3zt5+fb8dOoTiDOvNg+Krg4eHu2bRZxNUrb95McXKqm1WoGhKhRCrdsnlTcXHJgUOHnJ2dq5UUvlyA2hPrBHmpfEgFkkOd9kzNzICQdMmMSqUCV+XzBXBQJpWqVCqgFlOcibW1FYFIQAxEdRYeUWrkWXIFQrFKVVkOQhTIuZy6p0AQgLl5+UwGo9zw0NnZmYhSNDeHR75AoJDL3dzc6rYD1YJCoXz98iUQodZy9dWr10ZIYFzzevKdgC/bhfOXLl+68OrFC6lUplDICURiu6Dg/gP6N2vmRafT63CrAEMVYW9vN2r02N/n//LXjh1eXp62to0itB6GrwFsNru1v39C3NOIiIixY0fXSZ01JLAzp88LBfxpM2a6u1djUFYWFirkCqmsABQeHo/X0idwFYNBp1IpQGAUMhJyRVfwAu2hHgXAQHoWEMiJTKZYJIIyaIZ0EolEJBKQIKJisfo9t4nFEo45B/QfcKSSWpibm69biVAkJhEJekQIhdXQaGlpufkodPpWAj011kD3OHSgsFAFlwMzZRaLCV0q93SoXCgQFmi4GTFq5RtZ8Sz0bG3SUlNNcDgLCwsczuTli5dGho7eIpVK4d6aIaZP7xRYaiqyZWjnYF9XhCRXKAR8QV5u7oOHDyOvRz6IuQ83hEanW3AtvH19u3Tt1qqVX7nxEDA0GODn1q9f3wcPYk8eP7Z3z96f583FrJMwNAxgJPwmJOTAv/sjIyL69fsedXurJWry3QUhdfbMKSaT1bZtNdJ1FhTI+YJ3Cc3hCfxsLLgc3R8P8BwQpEgsAb40f29WqlYXCUXvUsZDYRaLQSQQoCTQKCoK4QfJ5nCoFDKatpdAwMOgCY+63nh4xMlPjS63lnycXwIF0LCuHqWQSWw2CxrVC4GtGwUGdZ+QK5TGmphquiFMjTSsBsoJLQZqD7XfKQukko9jpebm8RHCfh96FBrIzsoCNtUQIS4zMxsOurrWSyKSKiIPQa6944cwQC9TkuHR3b0OwlvfvXs/Pj4u9n5MVlZWWupbhULBYrPbfxMSENjGy8vLzs6Oa8HFY9YZjQZz58558+rV8aNHXN1cBw4cYOjuYPha4OPr7ejc5PnzpNevX/n6+ta+wmoTIWidiPDrIEt9fFtWK6KxbtgwI816oN72XnZOrjZKWao8g2vOAYKRy+Va1zqoQSqV4TXLocBt2ugtMEEA1aVblTmHk5ebV6hxJbSwRMZrkIvoW4hBB1+oW9jSArHABK4CqSoSIZ4b6HFgUz3tqBV20HOFUglSEn0JzF1qVMqg07UlURbUIjUtoyIu1IMmco0CHtEFWJlMBmRgamoGxAwE/+bNa3tHJ8PGz8zPy8vPz/+2+7sQRzJZAShC6FsNwlvDPKBYg4cPH1+8eOnUiWPwrYCqkOy+ZHLb9sG9+/QNDGxDqzjkAgbDAibj036aPmPa9I3r18N45OLSBPOmwNAAALUwbvyEubN+uh4RaRgiTE5+8deO7TB4DR85wrziKJrVBVCgXi5A4AMgHr3QZUbvqZPNYrJ1yA+GVOCe4pISE41zPVCjrZ0tGhjaSHPXzEw/yAieJRfEHNCe3ggLL3WPgN7Tta8BJUrRWEUCC8oKgDI/iuJWUKDQJcJaAnShlWbpTyAQyqQyAoHA5SIvMzPSHBwd66qVmuH+/djioqIOHTqgL4Gq8zTZE52dnapYA9y9tNT0t2/fJiU9e/L4aVJiokgkwBMIzi6ujg4Obh7uPj6+zZo1YzAaXc5FDGXh6+vT57vv9+7ZvWP7jmXL/8D2azE0DDp1CrF3cLx44cL4CeN1Y7DUDNUjQuCG5cuXP09KmjBpSmg1U56SySSpTFbRjptKpSouLgFBgOY955ibA1cB1emZ4ZiUlykemAlYTSKRohITX4DnmrOBlkDSgZoEeSGXK/Lz+ThTUyaTDqSIgkqlVOQCBbSak5uvt4gKpAjcTCaR1EVF2raqiHI3tPgCIbrkWwmkUolcITc350Jv4RpzsrPbBLSterv1gejomzwbGz+/d94yMplUIOD7+LX65Eo93L2bUbfu3Ln9IDZGJBTBiUpE7Jq2bOUf1D7Yv3UrayselUojkogmmKr4fACztMlTJsXFP716+ZKPr9/w4YMN3SMMXwVA8HTv0WPHtq0XL1weOLBfLWurKhHCuJ+Tk/v7778/uH+va7fukyb9WF1HWuAe+M2AwgO2g+fAi1CDZo2xUKlUwtAnRvYC362C5ubkODdxMjY2plDImjCiCGEApYFiK5t1AXhLKpHKCwqkUmSfD3HDJxHodDqQFsi47OzcIg2lwaNQKLLgmqM1VNR/IKec3Lxy30KXfUpL9A1oTEyMGfSPpiQ21ry8fAFqs4pcZkmJ9tIQgx8cDuQvkimqqPzY3FbviRP0llKhZLLZdAYj7mm8kSb2cbmn1Dfgk+LzBXv+2fsi+fnwUaO1dy8rMys7K6vPd/31ymv2UJGl5rzc3EePn9y/F/Mg9n6BTAonslhsCwtuSGho6zYB/v6tLC0NGRwAQ+1Bo1GXLl06aviIsHVrWrb0adrUwJH2MHwlaB8cdOTwocOHDvbq1aOWrtVVJUKZrGDZH8vuREcHtG37y6/ztLG1qgUgIRj6QaVpA23L5XKJVKaJsanUtdsEsgAZR6VQ8IipJws4A7gHGq0o9xDUg7KgERo1Wyqj0WhAQsBqRTrCTqVSozRcbiVQEmQo0HK570LrRE0gFeBjYD6tywZ0CcSQ3r4dlOFZcuESgDqB/tMzsnTrgfugUCi1G6JasD/e6TTSpH1XIIrQnE6jvnnzBo5YW1uV2716BUxWwq+GHzt6JDbmvrunZ/8B7+ZfcBWHjxyFJ+3bB6FHEMfNjMz4+IT4+Kcpz5PheWZmBig/EonUwse3KaCZl52dvYODPb3uVpIxGBz29nbDRozYFBYWtmHDipUr6nDTBAOGitDExcXVzT3u6ZMHDx4GBdVqqezTRAi8kp6e0e+776UScWjnLlu3bq5Ve6amVOqHRuUKJbrGWKxxjScQiQwGA56AjMjOyhYKhM2aeWlsQct3P0BRoqO3UAD/AXeC+DA20V9kq4hKkfVViUwqk1XcSmlxcQmoOY3xKjM/X4D2HEQqpTz/PyPNajA88j+2zUH5T1Amcz2DQdPzGwGkpyExXBwcHKHbMTH3aTS6ZUPlnUCvDh4jI2+uXb369SskwE3rwLZr1q4BIkfmLoWFs+fMibh6JbRTFx+f5vfvP7h27dqd27dAMqI1IGoYj+/V57tOnTp26BDcMN3GYBDAj2L4yOHhERHRUTdOnTw5bvw4Q/cIw5cPBp0e2rHT/bt3IsLD27Txr020v08T4d2791etWCFF4oV+N++XeTVuSRdAXUBUuvRGoVDkBXJjzWahSPiOOaCMQChkMZmVJ6GFd1lsFrAm6k0IbAp3JDsnD29mxmDSyWQyGpwFQCISoAC0DjxZWlJiYoK4YWi5R1GBFtR2plBVaGpK1tRDtLayVKuLQPnVIJhAueFsxGKpRCLT2qyieP78OQ5namuLBGhNS00FXdUAJqOg896+TX3xIiXuaVx4+LWMtDQanRHUPrhXnz7dunWFewu34uHDR9u2bI25f49AIObkZLcPChbyEZMZG1vb1gEBDvb2oP88PT2xVbKvB/CjWL161djRo3fv3t22XZCXVx2402DAUDl69uy2Y9uWu3fuSCRSvVwO1cInBvEDBw7v2Lo5Pz9/0pTpI0YOBblW45a0EIpESiWSMsIUh1MXAZe8IzkWiwX8pKvtiCSSxpmvVI8HYSDWlVk8ngWVSi0uKi75OLO8SuNuYc5hk4h4ZaEKRnCQblBALJGi8UI1jvy0mlkc4TSovExePh96VVTGczE3j19ueSQOgETKeO+SmJSU/PjRQ561taOjPVxIZnoak8WmUuvLllIqlYKqA8TG3MvNyRUJBfBZWFrbjB77v2+7dQZVymAgi5nZ2dkbNoTdvHFDKEA8LAsLlSABff38mzdv3i4okMezotPpTCQgHGbw8tXBwcF+0pSpSxYunDF9+oFDB7EFUgz1DQ6HM3DQ4J07tkdEXB8woOYmMxUSoUAg2Llz179794AamP/7gmHDh1alOmC43Lx3vnc0Go3JoOkNiHKFQip9l2gCKE6zUkpRKpVAhxw229TMNC0tHd2lMwXeolA04knfPhOkm0rHKzEjM9vGmgckh2bN1dVbRUWIRqRooD0ikXzYTRQKxWQSCaU0IpEgk72zXjExMQYppuvsSCDgoWRVbgIKaEXPmxAFi8kgkYiZWTmVn56Xn7927bqCggKvZi0cHB3y8vKAUOl0Wu3nIpqoN4WIGY6ysKBAlpiYlJCQ+Cwx8WHsfSONTRONTodWOoSGdu3aJSCgDfoJisXiZ0lJ/504dfzIITidwWC6e3j6tfIPCAxs08ZfL54Ahq8WnTp1vHblSmTk9b379k2ZPKnyTQ0MGGqP4cOHHj548NDBg71796pxsujyifDhw0ebwjbGxNz38PCc+tP0dlWLIINGUdG+BIXB/JQrGDANUI4F11x7hGdpgVhllpaikcZgXC67Lqrnw4cCBJ8Vz0JWUCAQfNh+w5VxtyhrqIl6r0NbMJrjTHAqtQpx6CYimX7lcoVmRVQFL9EylV9O5QDpicebVbK2iShUDaOIxZLt23Y8iLnHs7IKDg4GUfvq5avioiIQvjWmHNDQb968efHiRWZGRmrq24z0DJDm2VmZRZophb2j4zchoS4uLh6eHvb29k7OzqhLJUxc4p7Gx9y/9yD2QdKzRJFI5NTE5bu+fb19fZs182qYdBMYPiPA93P23DnPkp6dOHq0bUBAYHWCT2HAUANQqbSgoKAL589FRkZ17dqpZpWUQ4QnTpxcs2qlWCTq1OXbpX8sBnFQRQLQZSAUaemZVYyoogVRs8On1WHlEmEloJDJSoVSrpFiCLfR9Gmj7JaedoVTk9H3o2VSMplUWko0Kpsf+FNI1Ri56AFq005Y7GytgYCzsnNByMre50q0tUEsQuHlypWrz585BROC4G9Cu3RBPtqMjHSg5GbNm1cr5DfoyLi4xNjY2KjI62/fvIa7WqKZZWgLWPCsEFUXEODj69PE2VGzroxc6dOncQkJSbdv34oMv1qiARx0cXOf+8v8Xr26135OgOELhrOz07LlK8aOGvn7goUnT53EAgNhqFfAoNqpS+fw8GsH9u8NCfmmZh4NH1gBxuXExGd/79x18fxZHs96zOzxAwcOZDKrauOuUCp1k9ZWBJyJCWqugr7Em5mRSUA2pSqVGsScWqXGE/CWFublejhAMb3InCh0PUhggOZw2NRCVbEmfFdZ5xIYxFkshkxaAAVwGubTpZay4zscQZlAd/exEsBNyM8XlD0OpysUCq1tDpITw9QUNY1hs1nFxSWZmZnh4RG3b9+JvnkzPfWtOdeiZ+8+33//HY9nibii34gCIvTwbFpRu0KhKC8vn8/Pz8vNSU5++RrBq9cvEVNPaIhrYenu4WlpaeHo7EyhUIQCQVpqalZ2Dj8//+K5M/BXbp1UGs3ZxdXG2gr0H0zuPT09avYlw/C1wd/f74fBQ44dORy2fsPsObNI1dlTwIChWoCxtHXr1jwrq5cvX8XFxfn5taxBJR+IMDsre/KPE7Ozs/zbBMycOcOnmol2hUJxVYrhNelts7OR5LfAskQCEdgF2asTvUuEpFKrFQolz5JbVvpAMYFAqHeQyWTQP87ZBPcFKFAmK0Cq0hCnnss2lUIhEYkaGxzjTwqsoqIiULpIFl8TE2iqojwSWpS7bGv03rsR//FGI9C/EolZKjr136mrVy6np6cVKpUkCsXPv83QYUMDAlozmYhn4fZtf0ZEhId07NyhQ3vdOvPz+Y8ePXnz5k1C/NO3r19LpFKZTCYRv/sgvH1bDhg0xNPD3dPTnUZnUKlUBuNDxiK5XC4SiWUyqUgoepuamp6WmZf/LowAwtB2tg4O9jY21iwWm8ViYgMZhmrBzMxsxMjh9+7ePfXfiVatWnXr/q2he4ThSwaInyFDh634Y2lE+PXaEiHwEEiWydOmjxkzutzEeBUBtU+pKEgKny/QtWpFtv3MzPTWS0Hr6HrTIynIVaqylim6buko0HrgdOCYggK5Fc8CJTZtmgs0WKg2hrW2D5WkjEGvpaioGPXfz8sXaMOF5/MFNtY8PdWIvqvNnVR5pl9t6FSYN2RlZxep1UnPk3f/vfPt61dAUTwr61b+/q1bB4SEBNNoVKj5+fPnYWGbIsOvOTk3mTx1Mp/PB/ZKSEi8fz82Pu4JnGWksSoiEggkEhk+Nb9WMI0J9PLyBPVGrXRJiqyBkRGyGNu6TetKSmLAUAM4OzvPnD13zszp27ZuDf6mfT3lqsSAAcWIEcMO/Pvvf/8d/3HihBpkCP/AB2wOZ+2GDa39/csamFQCNFl82SApWpTLqSCPgBKAOFBC0i45alMPGhtVdQsKVJA2C0RWdi7QiampvsgTiSV6Oe4rAtAYXyAClQY9hF6BitJNmqHx3FdpRSGIqsJCNeqDD6xDIhFBaIJqLOssr4WWj41NjGDace7s2Uvnz0ENoPa6ftvVy8uLa2HOoNNhWnDnzr3zZ89GR0fnZGfB/BqU9B+Ll6anpwIXlpaUEIhEWzv7kI6dmrg0cXJyNDfnWlvbWPIssf0YDI0HnTuHDB81GuZ5v81fsGr1SmxdHUO94odBg9atXrV+fdjChb9V99wPREin0wLatK6uEYS6qKgSFjRCNvD0iVCtLsrLzwcZaaSxbWGxGIiVJokIlCYQCIAkCQSCTFZAIHzaTAZUoJYFUQCHWVtZwunVugot5Aql4v1OJ5LjXibVK6B7f5TKQq2dC7QIvQVlVm5YcBRwK8jv9yxl0oKNG8IexNxjc8z/2rW7lZ8vEgfH2Dg7O+fwoWNnzpzKSH2rVcmINEx6Bk9atQn47vsBfq18W/m1NNE4MqJZGGt2sRgw1DeGDBl859atSxfOtW0XOGCAfkBaDBjqEB07hv53/PipE8dGjhzu6OhQrXM/EGHZNOtVgV7GPi2A2BCRVCYnS3FJiUgs0q4QFsjlILBANbKYDJlUBs/NTM2IJBJqekP9eDkFGI4vEALvglwD2uBZcvlltgyNyguiVkU5aIRI1Y8WNktKSkFjAduhlpZkJIj3OyseuATVxxkWJRIpFCYD3ZGIeh6EHA4LCXmDx6N3OCMjc+HvC2Jj7tnZ2Y8aM0YpLzh29Hhi4rO4uKdvXr1ENShcoHMTF1tbGzcPD1dXNxsbG2/v5lgScAyfF6yseD9OmjRz+rRdO/9u3ryFh4eboXuE4YuFja1N6zZtDr98cSPyhv2IYdVSCJUNrJqEA0KgLhqNUpEvOYfN5JfxmjBCUuOyy6XVEiTrwodIKxp7URVZE/CFQiETiAQ4gopFhVypS4Qg1MRI8iM01QMDKBNOkZdnRArHLbhISIvcPD5Ns2JZyTXqQS/7OR5vhhqYADmZmuJ0vYPh4kyMq3qjKTr+di9fvp4za+azxEToZ4FMtmXTJqlErF2ABf7z8Grq7e0T1L6dm5ubhQUXS/CG4bNGSMg3EydP3bxxw47t28M2bjB0dzB8sTDF4Tp36XLowL+3b93+vt/31doprJAIi4uLMzKz0edo2DOthUsxEsusBBSbnoUkUJSxsQlQJpNJr0Rc6r1lamaqIT8kRBpq1YLDmSDZmoo/WN8AWQqEIpQgjTTrkOjWIzSk2weo2JzDgfpR8qiuC6ORJrka1CmRIAkx4LaCToVpBbL5V54bBtCkUicgHFBmuTaoTMYHFxSxWLx65QpgQTaHA53EmZhY2dpyuVwrK5sWLby9mnraWDdQTG0MGBoG8KOYOGnCnTu3L1+8sN+v1ZChg6rlC4sBQ9URGNjGxd0z5UWKQMCvGyLUxiHTAuQX0I9ILFEolGq1/r4g0AaHw64kwg2SNVBWoFQW6p5LAjYgEMViaE0mlSKZWtkctkqTgNDUzAzdXwRVV4I4BeoETkNkZRG0BeficAVoansQlBrjydrqJxqVCu1CnaAOKxfXaERNlVqNpFkwNdVeO9wl+Kmj+5TQeV2Pi71790dHRwe2C1qwcEF1V7ExYPh8MXHSxJcpKX//9SfM9mpm4I4BQ1UwbNiwRb/PfxD7yMGhGgNshUQoLWNvolQqYYgvS5DvKtJhgvIrlMrEOucCPYCEAv4ASScrQNqiaoJfC/hIeiNEghGJaFvU8mKSoaoSNJkVzwLdwDPRCNJKOlBFoKxmVrXdOLgEJNL3xzKXgjgykNBgabq9SkxM2rlju5Nzk3Xr17HKpB7EgOELRuvW/qPHjV+3euXOv3Y23bgBW/DHUE/o0ePbFcuWXrp86ft+fat+VoXDPc+Sm53zUaJ2GPRRR/jyK/oUc5R+nNYdpCGLaYx606NHgDBoNBoavlJ38QQIWFcOGml0ZHEJsjYLp4Nu0y2sm18eumTB5dSTgYk2jE65u6dwLXrrP0DqmzdtNDHBDRk6lMHActJi+LoAP4chQwffuX3rxvWIY8dODB78A2b5haE+gMcT/Fr534y8LhAI2VU2k6zwuwhfUxKJpPUlMDdnV76yX/VgbJWj3FbEH8tQdVERmhcX5BboSN1NOIn0Q8mioiKgWzQPsCZ2ttoUhwPZWrlwzMvjUzSarpIyAqFI66EBrX8yEDZ09dDBQ3du3fJo6tW5SyfM4QHDVwgyiTj357lT01I3hW1wcHAMDm5n6B5h+AJhZmbq79/qdvTN8PDrAwZ8X8WzKiRCGKy55vp5Dnk8C71w0lAMJBGLVU5gbjTEM/q8bJhmGo2KJhSGcwveJ84F0GlUqSZZoGZfsFgoFJqXSbeodbArKSlFnRZQ+lQgXoAf+S0AY1GpFJlMLnif7BfY3ZzDKre3EqlMLEZMb5AMvXwkBHa5jIVkM9RZNxaJJXg8vpLQa4WFhadPn9uxbRvIwRUrVnLNzSsqiQHDlw13d7dx48cvWbhwy6YwDw9XCwsLQ/cIw5cGGNs9PD1BIIVfu9qvX98qqo5qr06g6gfoB33CrGCVr6ioGIl7KZWhL1lMBrIeaGwMHAaUA8xBeB9WGzqqp6iA2EDzZWVmmZqZwWn5/HJiWH/cVhFKhKamOPjTOikaaXYijZD9zg8yUYGAVK7gQ1lQC4FAZF5mKlBdPHuWdODAwRNHj1hZWc///XdnZ8daVogBw2eNbt26Xbty7c6dW4cPHZk2faqhu4PhC4STkzOdznj96mVubh6PZ1mVU6pNhMB8INSkmtieTCYdWE0TNhoopJRCITPo73gRymhZ0AjJSi8uNTJi0GmoRtRjaahTrlC8ef0W3mUwmSYmxkplIQHJCPjpkKdozkL0uZkGukSIbuCp1R/FQVWp1NUKploDwIUkJaXs3r07+sZ1iVRqa+8QFrbBw9OjXhvFgKHxg0ajrg9bN+iHQbv+3unfunVgYBtD9wjDlwZbW2tLHu/N69dpaen1QoSIW4NKjcbSBKrj84V8IyFQEWrwIhaD8HqXWrYstLadZd/KyESiaas1UGZnm3O5UHklkpbNYkplMjR9BJCo7jon15wDJIQmQrKweLcICeqzUCeoN5FYvnWrqampbujwspkLUdBp1IKCAi25Usgk3XVRuVxx9crVQ4cOPXn0EHSqc5MmI0aNGTFqOBULOowBgwZUKnX6TzPmz5v3y89z9x84YGdna+geYfiiAANvu/bt454+ef36VatWLaviTVBVIkSizAiEarWKr7FSodHpWqLSNQcFpVgREVaC4uIStUqll79CXlCgG8lFF8BqGsIrP48SdExLgSjodJpQhMR1MzE2ptKo5VarsVmlCnXiZVdi28lkMEreB2Mz/bgD27ZuO3zwAKjk7j17hYSEtPD2trGxwjyIMWDQRVBQ2x69eh05dHD79u2//fZbfa/QYPjaEBAQsGVjWGJCYkm/kqoMv1UlQpBZaDyzwsJCYL7CvDwLy3Ikpy4papWikUZdaQlSYwIjUiiVeDM8k8ko0DgRAgtqC/Pz87kWFui6KBzUrQcFqLFq2V5rQsPoR2wp1cBIJ8gqjUqBv7T0TCTFYaVRCcp12wc5u2LF6kP/7rO2td34xzJ/fz+9gG0YMGBAAb/uWXNmX7t69fyZs+2D2mMJCzHULfz8fOl0ZtKzJFBZNSFCYCmFQlmiyd4Ow71W9mnDrbFYLCRHBDCiUknQeMVq7VOATtgsBlqMQMDbWPO0bg8s5rvjULNAgLCgkUbYgco057BlBXISmQwHizRBZzgau0o4jifgEascGlXbOgo0lGi5QHIZFiLiUuP+QaxIFKuLisRiKWp9CrNRrd0pAM0aX10oFIpNm7YcPXTAp2XLRUsWO9g7YCyIAUMloFLIYZs2zfxp+vLly1xcXVxdXQzdIwxfFIKCg69HXFOC4qpC/q+PiFA3uSAQCI1OA2mkxyU4JIIMAXShUkOEVjzEAFoThqYUSbugs+oIJKrlP90m1DpLoMBYKvW73TsGgwEvxaIPi5O49zXwLLlCkRgYDkiXRqVVtH0IlQPLKjWaFboNv7RyA7jAu2KxRBuwG7jWzBRXy8ShW7ZsP7h/n4OT86o1a6AqgVCkMR2q9ioxBgxfD7y9mw8dPnzLxo1LlywJ2xjGZtfWSBsDBi18fLwvnDsTExPbsWPIJwt/RITAbdrkgqXILp2cSqGgeW5BJ6WlZxppZB+DibALnUbTOtGz3/ONJuNuESoQEaOV954PFlxE5JUbg83YyBiNjp2dkwuta1dcgZK1UbNNNTHPNFKvGNntKy7Ss5FBoVYXoSyI9gSEplyhRKKG4s2YDIbWpAXNQa97okpdVGMaBFl57OiJ3Tv/bOLqunPXLiueJfQc6q88VT0GDBjgdz1w4ICIa9ceP3p04sTJ8ePHGrpHGL4c+Pv7meHx1yMiq02EH+/E6QdF00O5oWQ0BjVFZUNy5+YhaQtBMeLNzICQZLJ3PATUWHmEUhQgIuU6nvIFBXIyiaQ9UUOQajKZrN320/YfjccN/AodA/GKSsmymRdxtQj1EhUVvXljGJ1Onzv3Z5g3wLWjYbsrMjrFgAGDFkwmc9mKFRP+97/dO3f6+vq2aoXF48ZQN6DRGba2djduRBgZLf5k4Y8Ga/XHOqm4pEQ3ECjos+zsXJVazWIyKrIlKTdBoBbo7iPXnEMiEuVyOcg8Go1SFc9/JMyMjsDSxqwBRtTm5uULRBZcDg6HQ8lPD8XvE1YYvXfhz8vjo2+hu4mf7EO5gNZXrlghkYg3bNraJrBNbm4+y5hBpWKeEhgwVBVNmjjPmjN33uzZ06ZOPX32DIwPhu4Rhi8BQFI2NjbRN6NSU9Pt7T/holM91cLj1TYkEqg3pbIQyc5Qhns4bHZWdo72pa5zHg5nquvkh8OZoHoLNbrRQiKRAUcjEdpKSnGmOGhI+xYoQOBy6Xsff2idZ2kBndE8J9Qs/m9WVvbsmbPzcrJHjBkbEhKMx5tZWphjoYQxYKgugtsH9f3++6OHD20KC/vl11/I5HISzmDAUC2QyGSeFeIskJj4rI6J0EjjJJDPR0QYUA6BQKjD+NHAbRZcrkQqQcLKEPC6IUaLNdC+ZDGZoPyysnP11mALVSqYBcCMEjGWMTERiyXaoKB0Oj2fL9BSqUQqs7HmVcWaqCKAut2+bfvDBzEhHTuNGTMaJWZtjBsMGDBUHRQK+cdJE6Oios6dOePfuk3v3j0N3SMMnz3MTE2dnZ3hyevXL42MOlde+CMiZDEZKpUK1UlGGqpDLWW0QJdG0ed5+QIQdhz2RwGszczM9MgJyEat/uAjSCISK3GeJRLxROIHX3g4S6VS5+Xz9QxPRGIJj8gtuxNJ0AS/1vYHLgdeAoPCHTHR8KK2JByEK60Nb127Fn7u7FkLC8t5v/yCmgJhwIChxrDiWW7fsWPk8GGrVq309PJydXE2dI8wfPZwdfMAyZSc9Ax1qKukpP57lhbcdyrK2JhCJumSHAg1/eAvcgWVStF1mbC0MOcLhLopIHiWFnKFAo15RqWQFcpCdFcPKIryqQWQ4pISbXJBPRQUyMs5avxRglx4rk0WmJOjX49KXVRjIoyOvr1y+TImgxm2eeMnRTcGDBiqAjc3lx8nTQ5bv27RggVr1q6xtrYydI8wfN5wcLQHFsjKyhEIhBYW3EpKlkOSFdl6qIuKSsrYkYJ81CVCaNWcwwa+zMrOZYKipFKQ9EaSdztzMg17Fbx/xGtiZFfnuj6AQiELdMKhoahkm93Cwhx1/9Ci3MT3VUFKysvffv1FLpfPmTevWbOmNasEAwYMejAxMRk8eFD41auPHj48evTY1KlTcDgscyeGmsPWxprJYguFAplMVm0irAjIAqOxccnHQdT0bF5QQQb0pnUBBPJT6QS81gUISgajJkSIevEDF+rqQhtrXiXBVeEtKI+EDFcjOZsqSR9YOUBZrlm1Kic7e8jwEZ07dcRS7GLAUIeAH+aKVavGjRlz+OCBZs2adeoUaugeYfiMAcN++286XLpwTjdOS7mokAizc3K1z+l0OpJigYhYV2r3CHEmJkwmvTaBxMQSaSWBrcsFEvjtPYdx2CwKmSwUihgMGg5n+klOgvKIq39xiYmJcc2UqEKp/OOPP6JvRvXo3eenn6bXMhgNBgwYysLOzmbJH0unTZm6YP58K6vdTZt6GrpHGD5jBAa2PXn8aFJSkm9L30qKlU+EIJy0IWYA+e+DvNTefUIXIOxQWq2ITU1xOBaTIZMVlLx3jYdHkJjGwMGayDLAzVZWVUo39a5C05p7N4jFktWrV1+7fKl1QMC8eXMrj8qNAQOGGqNlS99Bgwfv/HPH+nXrVq5aycWM0TDUFH6tEP579fpt5cU+0EJJSWlBgRwEU0lJcUGlfvFVAWLwqVYXKlUlpf9v7zzAoyqzPj6995aZJFTpTdcCK7ggygrofjZckBUERURdIEUwQBIgCZiiEAhdQVSKBcQG0hRsa3ksSxEiYmEVkpBkJtP7TL4zc5ObmzuTZDICScj5mSfO3Hnv3Heeh8z/nvc9539CERi8OXFcJBI6na6QhvF5EBESBfgSiZjP44mjbdqB3sCP3W431VjIgy6XSyqR0DJaLyu//35+/fr1+/e+f+PQYTm5uRoN/mUiyOWCy+VOmz7t1KnT33z95bZt29PTU9t6RkhHJdGg1+p0P/10pvlhDUIYarRb79LSDGTKSZfkRNBMCBy5XE5knwuXy00ajYLmaerTWMIdKhTwf9A2c309A8R8teLaqEJIQOpom1Baembmo48ajdU3Dv3rS1s3x53ggyBIjKhUyg0b140fd+eWFzYNGDBo3LgxbT0jpKPSp2//Lz7/tPkxMS0UEl/9EOFVVRnJisDzF8rgYbjPQ6jlNM0F20wp2nOH3GTcpFsEDAPRpQ5ghJNIJWJxU76jROU+WU3I5/HjSCcLG4LDlf3wVhxOy3uKBKdPl2ZnZlksln9OnDR77hxUQQS5MsDf2qLMzKxFC/OX5+l06r/85bpYWo0jCA2DwQBf/j///GuvpotTWxZCuDUjciw9Hi/V3oWM0kAObTY7jBEKGjJIaRWH/sb+nyBCErHITsn5hNObcanm8bgatdJqs8NFhQK+RCKO408C5m+qMQcDASaLKRQKVdE6NNE4ceKHeWlpFRcr0ufNm/yvBwWCOC1JEQSJg7/9bcS0Rx5dtWJFyeqSNWtLpFLsa4a0mkGDBux+k3H8+PE4hVAkCqlFjJETzeoaVM3na9BCWo4KyBgttAqHiSFn7aayWXg8nlqlIixD47sxrDYa68Q7UGu3O0CJmy+o/9+53+FutKzswuNPPDll6kMYCyLIFQb+6GbNmnnq1KmPDh3Mf7Zw8ZLsuAufkE6LVqcTCIQnTpyYMOG+psY0qA6oS0iEQi6dTBA/LocjlUpir5Oj6YRKqbRYrF6fl8Vii0UiwuHF7w/4fD4i2xPeHB4Eww0uLFaby+WGHxaTqdGoIgMvp8vlcDgJmZTJpPHVbNA2Gl1uTzNCCJMpKCj4+ezZ+x+YOPXhqaiCCNJWLF6cbbdZ335rl8Ggf2zmDKGwSY9GBIlEpVJJZbLS06eaGdMghGw2S5/QUHsfGXiFFjNtdrJVk0atDK00htVFrVLSxCm0mBlKkKll1FfZe7zeqqqQayg85fN4IHiEhY3J1FDqCKpYVW1UKpVU2xc4BcYQe5Nery/g9yckxFPFQU1eZYRSeJq7tUxNTfvs46OjRt8GN6F/xpsbQZA/iVqtmpuS+sOJkzu2bxs0ePDo0aPaekZIR0Kr1crlsosVFVVV1U2V4jSKCJuP/2AArWiPz+cHAkFQ0Mis0XoZrZNSEDOrxUZku4CkuT0ep9MpkUgYEe1/4ZnJVAMHpfVOb06nizrG44Wo0hdHiEYEqYHwHqFIKGoqMcfr9b60Zevnn3w85Lq/LMpchCqIIG0LfJVcd92QnGXLlmRnFRbkJycn9e7dq60nhXQYFAq5WCQ2VgPGloUwDthhYhkJQhZo3EHC54/SPpfE7XaTQhh5iRgvSkMoFICqgXKDQjdTV3/48Edbt2wWCIQZCxckJSXGcSEEQS4548ePNZqMxc8/P3f2nHUb1vfs2aOtZ4R0DMRicbeePc6ePVteXt6/f9+oYy5XF1l/WOcgWKwLDJmhlclGF64XM9rxSGjm2qBn8Tl8EpugzTvLHD9+cnFWZjAQ2PrqNrgJjeMqCIJcJu69554fTpx89+09hfn5+YWFKpWyrWeEdAy6d+/h9Xmrq6P3MmI0I4TBYNBms/P4PNAPHpcbVXscDidRJiEWi0iFCfegd1usNkbIpDSU2CIKt3OSSSVEAT5h1U12JVSGE1MhXoR3I5ZAYUAzrSGoPZ5axOly+bw+Lo8rimGDHQLn54qKgoFgSlr6kCGDYr8KgiBXAIlEPP+ZeTU1Nf/57NOVK4uzF2fxsRU2EgN9+vT1+3y/nztH7OVFDoguhNVGk9vtIRJbGOHihwSdhqaFoDGkE43N7hDw+RpNqKe8x+slVBCwWm1ikZAQQj6fr9NqgrW18I6h3UhKJo5cLgMJhJEOp4sV2sATxp2laTSZ3C4PI5QppDCZzKGc1FDJP7OGaU5Kaq69GQw7cuTIiWP/vWHosAf+OQHbSiBIO0StVhc9Vzjr8Sfe3r2Lx+NlZDzT1GY/gpB0796VEe4k4ff72OwoaZJRhNDpdDnrvUaJEM3n81VXm3S6RtuMbkpkFgwTdQagbWKxh2gcH8rHaWKihFLyo2Vywj90J8X7lJraSr+Ww+lw1I2sqjaRx+FTBCI6KdIwGo07d+wQCIVz5swlsngQBGmHyOXyxUuWPJ2W+tauN5OTkh55dDo6ziDNc801PfkCQdmFMtCyqCoT6x6h2+OhHbFH7RHfElXVRkZI9lgaNX19v8ZsAclSRhi+aNQqp9Bltdll4YYPzezykZFoVEw15qbcZKqrjRnPLDhTWvrvOXOvv/7aWD4IgiBtxYAB/Zbm5WXMn//Cpo08vmDKlMltPSOkvXNN7z6VlRdplmckUUSFNMumEul/JpfLLBS/0FpGLVEdT0SH5NKiRCwizCDg4IWyCrIQwhhy35YTt3IwubLyi8Rxm92RlKin5YWKwuurLX5UmrsNjaZUED7FunXrv/j8sxG3jJwy9aEWr4IgSJszbOhNJWvXpsyZszx3KZNR++DkSfElkyOdhBtuuHHbyy+53fSIjoAub1ZblKAKgrDIBC2hgG+3s0nt4fF4FRerCL0NtUmSSomEF4VCXvfOVhu1HNDhcMikYmIvkFRBAgjsYjECjUSpkNNSTFvkzJmfVq0s/vSTT/oPHJQ+L12hiOe6CIJceQYOGLBg4aKM+fPWlJSw2OzJkye19YyQ9ku3bqFtwp9//kWvj9LCtkEIfT6/zWYXCYVmc6O+EDweV6tRR95tgfLpE7SktrlcbjLqFIvFMF7euB9FU0TGqna7A4QQAlOPxwtPE3SaGNvpikLpNk7iLHgHIhIFlU2M1rwXItSjRz9enpdXXlY2+rYxy/OXKZWYjY0gHQY2m3X77aOLV5ekpcwtyn82MTF51KgRbT0ppJ0ycNBA+P3NN9/ecsvwyFcbCUyN2UI2SyLRN+1nRlXH0A4fBZA3p8stpqxn0vrowrmETILsRb7z739cIB+DknXtktTUHKiwWKwEHT2VJvJckMCysvLXdr6+7ZWtIrF48kNT5qbMwVgQQToccIs8evSoJTk5hfkF89NT84sKb7311jh6tCFXPTqtRiKRlpeVR32VHmmZalruzRsViURMlTSQPZGwkXc2SKy53mWNEa6LJ3Q0EIiebkqF2LYE4ZRKJH/e8+zIR0fWrV33Y+npwUOunT1n9s3DhzfTAQpBkHbOXXfdyWSyli5evCwnl8UCaRzZ1jNC2h08Hj/BYPj+u2+ivkoXgMhyda/XR2oPkQvj8/lBOcKlgA0rnyBslIp4Bu1VRniPkFpiAaoZNlFjen3eFj8DWT7h8Xh1WnWMK6WRBAKBt/e8l525gM3m3HX3PZlZmcr6LUwEQTooPB7v3nvvVsjl6akpT82aueGFzSNHjsBSYIQKl8tVKBTfnf2JmstJQlcU0DOaFtaYzcR6I4ic1WYncl5A5ORyEDIJaZAmFAiSEvVEHqlEKuHGplUQgFLbFoLiwp2dJ6JUg8Tv9zdVsNgioILvv78vd2m2UqVKTX964sQH4nsfBEHaIcNH3DzryafWlqxekp2ZX1g4fPjNbT0jpB0RTmoJJYucOnV68GC6cViDXHE4bL1ex2Gzz19otIoKESFRgef1em02OxHzwW+bzSHgC6gLlSCzkVWAzUMktpCIRCKxSHihrKJVbxIjRqNx65YtPp9vwcLM8XeOvRyXQBCkrYBvumnTH+Zyec8V5i/Jzt704otozI2Q8Pk8g0EPD86fL2tOCAlPUUb43xOoBZkOCg/sdkfA7xeLRdT6BwiwAsEARJzkETgrGKxtyvFIoZC7PSCmdcqnkMs4HA5clPqeRDuL5CRDZVWo7h7CTRBgiBrd7ga9rLhYpU/QxbFTuG/v/p/O/Dhj5qy77/lHa89FEKT9IxAIHp0x3e/3bVy/bvrUh0vWrh1y7WBcI0UYRCqlwcBis8vLyyJfjbKAqU/QEv3i7Y6G5BeX28NisWubNiozmkCuPCCOoJdymZQRDiVdbjeXy5WIRTAJp9PJpvyL9Pn9EGhShVAo5AvDBQ8wmOqjpgz3EaS6rMG1DPrW9eaF+W/f9mqCXo8l8whydQN/4/Clsmrl89nZWc/m50fe/iOdE50uAaKvM6WnI1+KvpMnEPBrQyZqjQobnC4XbVhVlZEoTrhQVk4mf4YNPxu5r5nNFjabJRIKQRfJg+QYkShksQ3zEwkFUesO4TWqCjLCoafNZpdK6xxBafIc+SYwYNPGF8ounB877k5s3YIgVzcikWjWEzMDwdo1q1Y8Mm36G7ve7NmzB/qRIjKZjMNmV1ZWerxeWt+SKEIIsuFyuWhl9Yywy5rfH6Dmqmi16hhnADJpi1YvyAhnhHbtoqIdhHhUSKm+4PN51N1ECBnJggeQ5+p6f21QU41ayWv8CU0m02s7X9/+yladTjftkWk87NuCIJ2AGTOmV1dd3PXGG6lzU1YUF/fpg03tOzvJyUkcLtdqtZprzAmN6+OjCCGoncVq9zfr23mZ8Pn9xrCqwQMIBPX1658yqaTK0+CAymazBYI6mYTQkDzu9/urqk1JiXrySGnpj/PS0//4/Q+pXLYkJ3fwkMFX4mMgCNLWwN1zWnqaz+ffs/vNnJylGzdtlGJXmc4NiB/ISnjNkh6VRV0aDZULRh4F7ZHLpEwm02K1SSVi6hY0xGeBQEPERkuBYYRTUuGUmogok9HYniaUS+Pz1T32+S5cKCeaCNKWNWhLo1Sovtu//vpb5oKF586d+9vIURkLFvTo0S3ah0UQ5OoEviLyluXAN8zbb+16aPJDa9et7dIlGddIOy1cLrdHr96/n/vN6aS3TooihETjQOpTgYAvEgJ1e3hELgwVnVYLymR3OEGilAo5h8OxWK2gaeQAuUwmFouYTBYhkMHaWqLiUCaTUm3YjMZGvjbBYNDpcsXSXJ6E8BclKCp6rrT09KOPzXx81ky5HAvnEaQz8vS8NDabtXP7tqysrLy8PMJ8Gemc9OvX79SJ4xYLvTdDFCEk/LLJjTcQKoVC3mIKMtx8SUJOMXXRGyFIfr/fbLaq1UridGIAIxxyyurjuWZu0OAloUAQeRyElnwrjVpFrTsU13ulHj585JMjH40afdvT89IxfxpBOi1SqTQtPe3Y8ePffPXV3Dlzt+3YLou2mIR0BvR6g8vlcsayNAryA0FYoiHB6/OxWSyyny9Ee5VVRnLtUa1Swn0Wj8cjZYYWRzLCoSg1oSbkwcYIe7AxmGIx3d07PEtdRUUl9YjH6wU1hUtAGOr3112azWGT1wLZTkrUE6k9crmUcF9zu907tm8TicQTJ01EFUSQTg7cN7/y6ssLMxYe/ejDxVmLFy5akNB0LwHkKqZv376MkLlM6d/vuIN6vEkjNE4Y8inEcA6Hi7oDZzTVsFhMPo9PBnzNY7PZqR0qAsFg5H0Zh83W6TSVldWgrwqFDE6BwDQYDILqCYVCCP6ivjNoobpxv/szZ346e+bHpKSkwUOGtDgxBEGuesQiUWZ2JtxYf3joANyJFxYWNGX9gVzFXHttKF+yvJzeg6IV7tWRPXuDwVqXO0Rk8yYaPp+f1qcpajd5EFQBn0/UJoL0Vta7ntbWhqosPBIvj8cNhgkNBgGMJsBw4rFjx6xW6/h/3K3VxFrggSDIVQyTydQnJBQXr5w7Z+6HBw+k+3z5+ctlMllbzwu5okilEplCaTKZaMdbIYQgUe5odtggh5EHa2pCsgdRXdw5WlQzbgJ/wF/rqa2pMfvCvXzhhk6tUkZ2ojjz45ntr24DmZww4f74Lo0gyFWJWCwqKCzIysw8cvjQYjYHYkStVtPWk0KuKN26d//f/87RDrZGCIWCqELIbtxx12qzWyxWIjvU7nB0SU5k1JdPNFVTH5VwpycmVWX5PJ7ZYvXVd7T3eEIm4DSb7z/+OP/4zJlVlZXZS5b269cn9sshCNIZ0GjUizIzS0+XHjq43+f3rVu/tq1nhFxRuiR3+eH4MdrBWIUQAjsZSJlISIR6EJzBf0xWyDhNwG+oWAD983q9VMNuo9GkVqtCjt48nkgYJHza4L6sxUaAcIpWowFN9QcC8BhOYbPZtB5MgcZPKyoqcnNzq6uqJk3+17333YsFQwiC0ICvhW7duu58/bWn09KPfvThv5+anbEgA+sLOw8GgwGE6cxPP/elmA21LIQgbNRC+ARdaCXBH+o8AfrE4lASOBlh5aP5gpKAksGPO2w3KohWFBEJj8cFEQ3WBpn1dfdcDsfNaIhKiXYZBHaHc+nSnC8///z2O8bOnjNbJGpF9SGCIJ2K5OSk/KKCwvxC0MKampqFixaiN3cnITExZNJy+tTp6EJIdJ+PzP/0+fzUTrnlFRcN+gQOyBKbzYgGbT2TRowSSAASy2Yz2YyGKYklYrcnVFARbhrVUE3ocrnmz5v/6dGjNw4dumbN6tgvgSBI56Rnjx4rV63MXJh55MPDj0ybtqqkZNiwoVxuq/u7IR0LuAcC+Sgra5Q42iCEfn+gqtrID9UtNFq0NJoaub00D+ioVqOB9yHXMIWt8YWBQNNO8Q5VRCyfQggIIanX5yO6JxLBKMSgK1as/OzjozfcNHRJztLYL4cgSGdGLBIVFhVsfanfpg3rn05Le+zxx6dMnRLVxAO5apBIpRKp7JdfzlIPNloa9Xi88COTSf9MEXqoEbA+gcGoCwrZTQSOVIgFVfgB+fR4GzxLXS63wZBAG0yUWFCPLF+e/+6e3T169V5RvBLrJRAEiR0+n//YzBn9+/dPT00pKS7+5ptvc3Nz9Hr61w5y1SCTyeRy+amTJ6kHo+wRQghIlROdVlNZVU0+5TcWoaiw2a3TUavVZrHSixQZYa9R6lOnC3A7HE6NRsULtzC0WCzFxavf3v3mjUOHPbfieR1mQiMI0krgm2TUrSN3vP56Xk7uZx8fTU2xzJs378abbmjreSGXBZAwoVBYXnbB7XaTW3UtJ8uA4mg1qqqw9ahCAeEi3XE7bogqe4lYFFUFacAYwqcbqK42EU2aVq5c9c5buxOTkjOzs1AFEQSJm379+sLN9OYXt+ze9cbT6en/mvLQ5MmTZRENBpCOjkgkEovFgWCwsrKqa9cuxMEoQkhbXWSz2aCfhNtLJESKDSO8Yhl7/jGcAqpGlBW6KW3raVBXaH0+H/Ulu8OxcEHmu2+/pdMlbHzhhV69esZ4aQRBkKgkJhqyshf16t1r7ZqS1cXFJ0+eystbKlcoWFhZcRUBNzdyhTzgD1RUXIwuhHw+L5aVTxKHw+n2eOA3I9w7VyQW8WLLuQL5bKq4HsSPUFaRUKjRRDcXdTgcWzZv+eD9d3v17pOTl4sqiCDIJQG+fyZOfKB3794b1q8/+uHhqb/+MmPmzLFj78ByrKsGLperUashgjObG5oxNQghh8OGWDD2NBkQMwjLPJ663BaI77g8boxCGAmbzeKwOQwmE+SaG7aqYbGazLLZtGHTh4f2iyXSgqKi/v37xndFBEGQSDgczk033dBndfHWl7ZuWr8+Z3H29999/0zG/KidwJGOSIIhEcIts7mhIKJBCJlMZquSRZ0uF6mCBHBA3Nh92+V2s1lsHq9ldZRIJJH9fqlo1KrKQHWN2bxhw4aD+/f27NVr1eqS3r2viX3CCIIgMSKXyVJTUwYNGrxp44Z39uz+/vvv0tLTbrnlFmrrb6SD0qVL10AgcOH8efJIK7xGaXA5XDabTW0i4XQ6g8q6Fr4+n99isYJYwhg+j0db5CRaHhJ2awSxtMpUqRQlJSUfHTzYtVv3vGXLcEUUQZDLypgxtw0Y0H/L5i07t2/LXLDw5hEj5qak9OzZva3nhfwplMpQ2z5jtdHrrUs9iV8IeeGFUFfjbkrnL5QnJyWyWEyPx0PoHCglPCgrr0g06MlhIJaENF68WKXVxrQe6/V6Fy3M+mDvexqdbsOmTfhvEUGQK0BioiF7cVYwyHjjte0H93/w1RdfZGRm3jl+bKvSKZB2BVGebrPZfL66Rc34hRBQq5U1ZguRLENisViUSoWpxtzUWVQSErSxDDObzSueX7nv/XdHjByZm5tLmMUhCIJcGVJSZ//446lj339vt9uWZGYe+OCDadOn3XTTjWjJ1hExJIZ6IpnNFrIY4U8JIURycpmUJoSXg/xnCyEWHDhkSN6yPH0Cmj4gCHJFkcvlMx6bOT89TSSWqLXaTz8++t/vvh3xt5GLMjO1WnSz6mBIJWJ9YpLFYr4ES6NRYTKZ0nDFPdwoUSv/YsmXiQrEgqCCe997d+jNfy1Zs0Za77KNIAhyxYBvtjFjbrvn/glv7Nwx5u9jJk2avOuN1w4fPPDlF/95avac22+/Ta9PiMVOEmkn9OjZ89efz3q9l2JplBEOClVKRY3ZUltbKxAIxCIhJ1z8oNOqnU4XHAdFBPWSxCVgLperqOj5fe+/N2z48KVLl6AKIgjShqSlpZwpLX33nXdylw1ds37t3vf27nnrraL8Z/fs3n3Pffc/8MB90ktnvIVcVrp27fbt11+RjZUugRBKoukc3ByFPL7/ROVNIBBYtCjrwL69A4cMKSlZHZ+UIgiCXCrkcvkzCzKenDVrSXbm7j17nnhy1sRJE599tuDQ/n1F+ctffvml+fMXjB07htalFWmHGAyJPp+PrKm/xEujlwqj0fRc0XMHP9g3avRtuXm5qIIIgrQH+vfvd9c//m/nju2bX9yclZ2pVqtWrCg6NnXKq6+88sV/Ps+Yl7Zz+/UT/jlh+PDhBkqePNLe6HVND/h97rdzxNN2KoSFBYX79+297vobFi9dokU3bQRB2gcCgSAlde5XX315AG7Tbx01btxYOHjddUP69Mn75dffXt76yqEDH/xw8kS3Ht3Hjb/r4WlTcUOnfTJw4AD4/csvvxJP250Qms2WnJzcQwf2D7t5OK6IIgjS3pDJZAWFhY9Om7Zs2bIBAwZ27ZrMCPc0GDxoYFFR/oMPPvjaazu//frrdWtWb3v1lQcnTx4/flxSUhJ+lbUrQs7YPH5NTcTSaHVV9eKs7DaaVQN//HH+66++5HC4HDarqKCgraeDIAhCJxAMiMWSixcrMubP7927F+1ViUio0qhNJqOlxrRp/brdu94cPGgwrmy1K/x+P4/P++zTo8TT/wfK02ex943Y1QAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek2" align="left" hspace="12" width="96" height="93" border="0">

(Obr.3)

Po čistení inhalátor vytraste a nechajte ho voľne uschnúť bez použitia akéhokoľvek ohrievača. Keď je náustok suchý, vráťte späť nádobku a kryt.

mOrKiCOXLL4+Xnzx56tQpvU4LF870mfOnTJ0yYcJ4sVgc7tAGEAqZnJefL4lP6Ghva2psyszMhH0Pd1A3C1IiBGL4IJXKjdjyzRqz2aTX6zQqTIYMBoPd7rDarE6H0wgm5P5vXtLYuDganREfn4hJD40WvPMFzxhkDAqDQWdzOLTgfTFCcKwPOA8OFwNuBKYSNCHcIKyjQyISMzLSFy9dajDoW5ub9u3dl5qaVlRUMNDvGxZEIuHye5f39vbu2rnjxLFjvYHeJ59+Kj0tFVlRZNHZ2bl/3/7jx0+0t7ZEx8QUlZTOnTd30qRJiYkJcOGEO7oBJycnOz4hvqW5qbLy6pSpU5ESIRCIgcVssep1OoVCBaKgVCp12IwvTIAcDqfNZnO5XA6H3Wa19iUrpdMZTDYrIyubjt31YjLgK3g7DJyGQsGGQnM42M0vcCMyiUwiESkUbOlnPAGPiwnNBMMeY8KUdILFYowePeruRYs+XqdpqKvdsW27GEMUlmAGGrCiFfetMFvM+/bsOXH8GBz2F3/0YlzccO5XGGZ89tnhA/v2VVZecTocfKFoyZKlc+fNSUtLi9w0F7eKQMAfk5tbeeVKfX29xWIRiwckN85AgJQIgRjq+Hx+vcEgl8l1On1wspdK2tNt0OuD3uN0u+HRAc9dTmdoe1AZDpcnEIoysnLAfvg8PovFpNFpwald2N0uKpVCo9HYHA5Ut3QaDb4NJizCRUfHYOqDpZPEDal5IjgcLlYkzMvLnz177vatW86fP5eVk71y5YOgbuEObUAQCgUrV6602x1fHDl87IvPwVyfeeYpDocT7rgQP4BMJt/6ydZjX36hkMuhNTJ9xuwHVj0wetQoLndkfXZwwWZmZvF4fCipFApFamoqgRAZshEZUSIQI4ra2jqr1dbTI9XpdAq5rLW5CVsD2uX2eD3u66siuvx+X9/2CUnJSckpLBaHx+ORKWRJXNz1MT7BUT7gPEwmC35OIZMpIENUKtbfgyX+wkXHRIcEqB9H/wwE0dHRZDJJEh83adKkrq6uSxfPf3bwYHJy0owZ08Md2kCRmJjw1FNP+QP+L48e3bdnN/zk+eefGzZTtYclly9f3bB+XcXFi3abjScUrl69ev78eXFxETYLvb9ISUnm8bjB4UTNxcXFBEJkLLmElAiBCCdGo0mpUnV19qhUyp6eLrlcIZN2O+3OQMDv8Xh9fiwvGHhQ3/YMFksgFAmDCbxYTHguoNNpJBIZit2YGKynh0wmM5gMKjU4MZ5GJZGx5X5AgKKxf9GhLKiRmHQd6/pisxOSEucvWCCT9rS2NH928NP09HRQh3CHNiDA/iYmxr/wwgsOm7385IndO7azWOwnnngUpfsYgrjdnkOHD23euKm9tRUu2ClTZzz86MO5uaPpdHokXmv9QkJCApuNrS/Q2dnlxkowpEQIBOIGfD6fRqvraO9QKtUyqNV7ujvaWnVard8f8Pt9/hsIbQ+FqQDUB/RHJOJyeeBAHA6HRqdBZQn1IugOjc6wmC0+nxe2JJGImZkZUAZFfxvh3fF+AfaCSCSIhIK0tLS58+Zv2bTx4sWLp06Vr7jvXvIwXeg5NNtuzbNr1CpVXW3Nh2vfEwiE9967NNxxIf4Hq9W2Y+euzRs3aDUaEom06qFHHlx5f2ysGIeLyLZHf0Eg4DOzcyoqLkFLz+Nx//AfDA2QEiEQA0VjY7PZbK6srFKrVVJpT3Njo81q6cWICj4G+lY+DJGSng4lKYfDE4vFFAolNTUlJDRUKoVCpdKwqV/YLDAKlUIKdhXYbLa6uobQHTSPxysUCoZ3EYytEUAhc3ncgsLCpqamc2fKjx45kpOTU1paHO7QBgqoVHNysv/wf//3i1deaW5s+P1vf4PH45cuvTvccSGuYzQaN27YuGH9erfLFRcf/9xzz8+eM5tOpw3vK/EmgdYLi8mquVblsNvDHcvNgpQIgbhler+Bw+Hs7u5pbGzSanVNTY2dnR3dHR2BgL/vT/p6a0JPWGyOJCFBJBILhUIOhxMbG8tkMvH4GDAhAoHA5nCisYRBbCKJSKfRviuMG3uAIAa1WhsbKxzofQ8jwY4iIo/Hcbkks2bPgtZnVeWVTw8eiI+XRNCUllsF9jo7O/Pvb775xKOPqNXqX73yUmpqcm7u6JiYmHCHNqKBK667W/rBBx9+un9vIBAoKin96c9+VlxcGO64hhDQuiOTyXCg5ApVckpKRKw+gJQIgfgB/H4/FHk+Hzxev7FlsVjq6hp0On13d7darWpqbFDIZH3bxwR7zIODe4hQn+FwODqDnpyaJhLFslhsqL+5XB4dm/9FIJFIVCoVSg0qDcuKAdxJPWcwGoe3EkUF/QBbPptOT01LGztuvEIuP3WqfPyECULhnOG9ck96eupvXvvD7179lV6vf+HZZ9/8xz+g9kVWFC6gQOjpka59/4P9e3dDTT9/wcJnn382NTUl3HENLfh8Lim47oBKpYJiEykRAhF5eK/j83o9cBm7XC6lUq1SKjs6ujQadWdXp1Kh0KpVoY2DxoMnEPB0OiMGF0PAZnLhEpOTWWy2KFYsEolAdZKTk6DqolIp4EA0Op1IxDp+Qkm++ivmmJjoQKBXp9UGsjKGfTUJh5HBpDPtzImTynq6uq9cvnRg/8HU1LSsrIzhfbdi1qxp0dGv/+qVn2u1mt/86lfvfbA2OSlx2H/cQxBoIvX09HzwwUfgQ3Clz54z9+FHHkY+9E3iJHG0YCd3d3cPlKgRkcUYKRFi5AJNPY/H6/G4sfntHmx+OzxIpTKFXKFUqXu6u01mY2NdnfuGCV8UCgWPJ3A4XDwB+0ej0/gCYZwknsfjczjs0P0vsB9oD4H94PF4BjYdjDhAKc37DADe1Gw2w77Y7HYmIzJmdtw22IgiMoXJoMfHS0rGlnZ2dlRcOFdRMQG+pdO/8ybj8GDmzGlrnn9x7bv/kcuk//eHP77yy1+gha0HmZAPfQQ+tGcXm8NZcs+yxx9/lM8fntnK7hAq5fqoR2hYRkX1/uD2QwGkRIgRhMVigcaKI4jX6zUY9Gq1Vq1WKeRKjUajUMg1apXdZgttjMPjSUQSHUvyxSESMa0BuUlJS+dyeVAUCvh8LjzjceFXJCz9Bbbkc2ibQauiQok14Anol9liiertNZksw16JokIdRQyG3eEoKCxsaW4+ferk/r37R48eXVhYMOz94JFHVoO4r1/30ZVLFW/9/c2Xf/FKGuqfGCx6e3uhoPhg7Yf79+6Gy3/x0qWPPoZ86PuA1iO0D+12O7Q/wx3LTYGUCDE88fv94D0WixUe7VhmC5vT4Whvb4cnCoVSpVJardaOtta+7YP9Ogwajc7j8UkkEoVCAe/hCwTiOAlIBo/HE4mETCYDh8NTqVQ8AU+lkInB5RDDuI99SoRlHMMTPB6PFcQoShLGkAYNkE86nQ610bgJE9rbWpsa648dO5aCrQ7HC3doA84jjzxkt9m3frL56pXLmzdufuzxR4fr4kxDDbPZsnvXbvAhMPK7Fy959LHHhms2+/5CJBaTKRSptMfn8/3w1kMApESI4YDP5zeZTDabHUQHWiQmk8FkNOn1BoVCAY9arUatUhkN+r6WChkbykxNTErGslsEM56yOWyxJJ7NZnM5XA6HIxDwaDQabEbA48lkcmgodHj38XuA/WKxWVqN1mw2w/ORML4EU1gqFT7xrKzs3Lx8tUr9xeefT5k8Zey40kHIRBteYN9Xrl5ptVk+O3jw8KFP4cx88qkn+Pzh74Jh57NDhz/+6CMoEKbPnPnQww8hHxp+DPOyAzEscXs8RoPRarUBarXKYbfr9Xq1Wm00mHR6vdlsUiuVJpOxb3sGk0mnM5JSUrF5XVQql8thw38crkQSB2IE5Ro4EIVCJhCIRBKBhPX9ECNuDX4WC1Mil8vtdLpoNGq4wxkMKMFMbV6vd8LESW2trU2NDYcOH8rKzhz2HUXR0dF8Hvfxxx93OJyHDh78/OhhLpd7z7IlAoEg3KENZy5duvLR2rU+n3fs+AlPPPkUSsQ7LEFKhBjqOF0us9miUWusVqsWqn2Nxmw263Q6ixmkyKpQyO02m9lkCm2Mw+HpDDoIkEgshv9BVcFkMAQiIY8vYGD3WQQMBjzygllO8aBBsD0oUHh38E4gErF5/h6PRxyLpYXv7e2FYzVClIiA5aylOhz25JTk4tKxcCacOH582tTpU6dNHvZZL2JiYkQi4apVK6E9cOrE8e3bPiGTScuWLxv2A8zDhUwmf/Pvf9eoVWnpGU89/XRGRlq4I0IMCEiJEEMLr9enUqmNRqNKpdRqtSajERzIYrUZ9HqbzWYwGuCJG5u/cB1wHRabk5SUwmQyWWyWSCTCeoDYbA6Hw4JfcNhQSRCw/h9s1DOJRBri+U1vletK5HYHs9nj/P4AiGNU1LBdt/BrwF5TqVSPxztu/PiqyisN9XW7du8qKS0a9koEgNNnZWU+8ugjdrv9/Nkzu3btZHPYM2fORFY0EOzcuavmWhWUJA+uWjVuXGm4w0EMFEiJEGGmq6tbpzPodLq2thajXg81uslsttvsJpPJYjFDce90OEJb4vB4Dpcbn5BIp9NFQhE8j40VscB92GBAbBaTBRUkk8nA4wkgB1gGVBx+mAnQd9Hb2xsTEwNSaMDuJ1rDHc7gAZ8yDesocopEwpKx46TSniuXKi5dujJz5vRhP6IoKjioaNSonIcfftjldF2rqtyyeTO0C8omTyKMgH0fTOCM+uzgAXgya868BQvmhTscxACCrhzE4AGtea1WK5XKenqkCoVMqVCA7hiNRqjSHA6HXq93Oh0+rze0MZgNm8NJTErmcnksFksSL+Hz+QKBAKSHGYRMxhJ+RUdHEwhgP7hhP/v6Wwn1EnmDB40RVCKnE1tkiTQCuklC0Gg0m83u8XgmTBhfceF8c1Pjtm3bysomjQQlisJm3pFLx5ZYbTZoPzQ1Nm7auJFKoxYVFsJFEe7QhgkOp3Pj+g1qlUogEj32+GNQFoU7IsQAgi4bxEDh9fnUao1MKmtsbFSpVEqF3GQ0ulwuu90OdRgmQU6H/4aZmWKwnvh4oVAUKxYLhQKJRAJ1PJfDhjIIKn4qlUoiEcGTcLgYsJ/hvU7xzUMgEuBQuFzu3t5eFhNbkcjv99vtjpGjRKDDdDoNRJDH508qmyKXSasqr5w5c27evNnhDm2QoFAoU6dOdtjt6z78EJuWv4nGYbMzMzPCHdcw4czpc9eqrgYCgeX33p+VnRnucCISj8f9tRTXQxakRIh+o6urW6VSX71aJZNJDQaDWqnAloR2ue0Ou8eN/esTIDyBIBSJktPSuBxeUlJiQkKCKFbE43FpNCqDwSQGAQGKwQD/Gf5Tym+bUObXUHHD5XKigjfR7DY7qGS4Qxs86HS6xWKFk21S2cTyUyfaWls2rP945ChRVPAIzF8w32A0bFi37tzp0xQy9YUXn0eLFd05dodzz+5dZrMpJT199eoH0R3JW8VoNHo9nu6uLu9X3f9DHPQBI24TjUbb3t7RGEStUmm1apfT5fP6nC4nnP1YctSvBAi8hs3lpmdmxYrFkjhJSmpyvETC5nJYLCaREFrvEIoaPGwGtftIWFOnH6GQyaEOM5fbzaDTKRSyy+W2jJgFG0PgYmLoNKyjiMlizZw9Vy6X1dfWHD16bN68WeEObfCg02nLly+32my7tu/48oujQqHgsccfHfbrEQw0p06VNzU2QmH2xONPcEZSM6O/0KiUWDYPlwv1EiGGFTab7dKlK42NTR0dHe1trRazyW63+32hf75AkL6NBSKRUBSbnp4hFApTU1PTM9LZTAadQQf1CQ36CdlPiDDu1DAAZDJ0DJ0OF7b4AJ0OZmC3O8Id12DDYDAsVqvP55s6dfLRw591d3UeOLBvRClRVLCbcOXKlWqF8uiRw1s2baTR6KtWr2Qyh3+ClwHCZrcf2LffoNflFxbNnDUj3OFEHnaHw3VDgsiIACkR4tu5fLny3LkLSqWipqZap1G7nM7eG7hxS2GsWBQbm5KSKhbHicXiSZMmUKiU4LgWrLK+0XuQAPU7X9NKGp2u1eq8Xi+0zAYo1+zQBDQ71FFEJJEWLbnn/f/8q/zEcTiHS0uLwx3a4AFnQqxI+MKPXoSq6PSpk//59z9TUpNnzpwZ0StvhZGTJ8pbm5v8fv8DDz5IpY6Itb76F7lM3pcyMlJASjQSAacJfEVIcTo6Oi9cqGhqamptbZFJexw3nMd93Tmhrh0Gk5WQlCSRxKempiUlJeTk5AiEfCqFMjInfIUdJpMZOvJmi0Uo5N84wnpEKRGcmXAozGaLKxAYP2HchnVkq9W6Y8fO4uKiEbIQQwg4DomJCc+sWaPVaOrral/99W8IBOK0aVNGyPy7fsRitR4+9JlGoy4qHVtWNjG82QwjFL3e6HK6fni7oQS6TkYEXq/X4/GEhvgE/H6T2XL1alVNTR0IEDYRzGDw+a6PfQuNZyaTKcFlffBEAjE5LU0oFCUlJSUnpyQnJ6ampoyQxZEjC/hko7C80+zoaCzlmc1m5/G44Q5qUCEQ8Ewmw6P3ggsuWbZi84Z1J778vL3j6Yz01HCHNtjk5Y35+Suv/OmPf2xtaf7H229LJHFZWZlolN4tcfFCRUd7OzyZMX0m6iK6PfR6ncuFlAgRbnw+vxPDAQ7kg2/8/ra2joqLl5pbmhRyuUGv61v9GcugTiCQyCQGgUEIZjYVx0lixeK4OEliYlJiYnxWdiadhhbDHdKQSES73f5VouloKL4dDqfdHmH91f0CnUE3mc0eT2Da9Km7d2yF83/vnr0vvfTTEThpcezYkseeePLdf/+ro6315y+99K9/v5OamhzuoCIGqMjPnDmjUilT0jNmz5lBoVDCHVFE0t3dZbFawh3FrYGUaDjgdLpMJmzJH8Dr8RqNptrauurqaoVCrtNqLWZT35ZYYlMiiSlkkklkCpXC5fHiJBKRKFYiSUhIiEtLT2OzWOgWWGQRWq0xtMZ3dDS2dKHd7nC7sYVARtrgLTKJRKXSvF4zm82eOmPm0UOfnTj25arVKyUjMkPn4sULHU7Hu+/8u7219e9/+/urv/21WDwSj8NtcPlyZc21az6vd/GiRRzOyOpt7S+gPa5Wq1EvEWLAgarOBAZkNNvtVqcDm/Eul8svXrwEAqRSKvR6fd8C0DExMRQqVRQrJmFVBZYBnssXCIXC5OSUuDhxQmKCOFaE7pFHOiGFvd5LFB1NCXbyu91ej8dLIo2UBRv7YDEZVqvV7/dPnzHzy8+P6nW68lPlDz54f7jjCg+LFt2tkMu3b9t68viXUAK88ouXBQJ+uIMa6kCJWlVVpVQqBUJRUXERlYq6iG4H8CFpT48HzThDDARyuUKn09lsNpfTCd7d0tLS1NQilfZo1GqH3dY3BYxMoXC5XAqFymAw2GwWi82OFYuTkpI5HE5sbGx2dhYej3qAhhtUGhXc1+FwwvOY6GgOm9UdNCQ4W0ikEdfApdGoFAoF9j0zMyMtLaOtreXYl18sWrSQTqeHO7QwAAdjzZpnzGbz/j27Pz9ySBQrevTRh/l8ZEXfR49UVlN9zWoxz503Lz4+HvWa3x6dnV0GvSHcUdwySImGIqA9ao1GrVIZjUa73eb3+a5dq2lvb9dqNSajsS8NagwOx2Sy4iTx4D5cLpb+VCTGVkOEZyKRCC5m+CFyoGFPTAz2EYMWgwZB8Q1CEBMT7Q/4HQ7HSBthHYLNYtrt9kAgsOCuu/7xVmN7W1t1de2kSRPCHVd4oFIpzzzztMVs/vzI4W2fbKFRqcHFipjhjmvocvVKJZwz0J6cOm1qaEV4xG3Q2dlpMOipNJrb5QpN/ogIkBINCTwej1yuVCoVWq3WbMLo7pF2dXaCFUELz+f1hDbD4/HgPgkJiWw2aA8rMSmRxxewWCw+XyjG1gYS0dBQ6JEHhUwKjRlyOJxMJgMkmEQieTzeiLuL31/Q6TQSiehyufPy8+CqABs4derUiFUiIC5O/OOf/BgKlosXzu/Yvg18aMX9K4jojvm3AWVvbU2NRqOZOKksJSUZjSu4PWw2e1trK1ReiUkpSoXMYbeHO6KbBSlR2FBrtK0trapgKgybxSqVyeUyuUajMhmNX80eiiKRyXw+n4dlgBeKREKJRAwOxOXyQIig+ZKQEB/eXUAMBYgkYkiJQqdNdEwMlUp1Og1OpzPcoYWHmJgYaCe4XBpooY6fWHZg7+5rVyvlcoVEEhfu0MJGcnLSj37yE5fbDYdiy+ZNfAF/xozpxBGTG/jmaW/vaG9vD/j9RUVFUO6GO5xIRSaT9XR3ez0eoVBo0GuREiG+nebm1oaGBqVSYTIYtTptd3ePXq8zGgxw6oQ2AAeKjZPAaSQSiRISEsTiWA6XE+wT4vJ4XA6HjRYXQXwN8ldpzux2B4hyTHQ0ncHQ6w1uD7YY1cis9pgMOhyBQCBQUlJy5NBnarX64sWKZcuWhjuucJKbO/q5559/829/a8XS4q6n0WiTJ5eFO6ihhdfrrautbW9vS0hMGj1mzMgcf9YvtLS0KBQKGp0BrXlCWyT1tCElGnBkMsWVK1damptMRiM0VeGf2WSy2+y9vVhSMGjTx4rjQIBiY8WpqcmpaalMJosZhMfjQbE1ApdUQdwSRAKhL/NrVHD9Ylpw0pnP53M4nCNTiQgEApOJeWGcJC47Z1Rjfe35c2cXLlxAIpHCHVrYwOFwY8eWPLPmmdf/9HpjQ8OmjZsoFGpJSVG44xpCaLW6hvoGKJ8nlU1OTExAZe/tYbFYaqur1SplXkGhQCCMiY6kw4iUaKCw2WzV1TWny09D6aNQyPV6vfurbMBQS43OzY2TxKckJ+fn59LodFAfaJGwsUliaNgj4pahUilut9sVvFMWg904w6YN+31+lyvCZsD2I3AxGQxGCplSUFBYc+1qZ3tHW1vH6NE54Y4rnEDJUza57Ok1a9a+996VSxUsFovH46akJIc5rCGDQqGUSqUEAjG/IC82VhTucCKV9vbOpqZmj8czduxYFjvCZnggJep/QIYuXrz0+dEjdbW1GrXG4fj6bVRovrs9njFjcufNn5MQLwlLkIjhBIGAj47GBulHBXuJCFCoE4l+v9/pdIQ7tLBBIhKpVGogEBg9ehSZQjEYDXV1dSNciaIwe6bOmTNLq9GsX7eu/ORJJoPx+JNPjORRVjci7enp6OhISklJS0sfUSkC+5fGhvrW1hZo8+fl5RmM5nCHc2sgJepPoBLq6pZu2rgByhqj0ehxu/F4Ak8gYLE50HDH4fCtzU2O4PTgrvb2LRvXV1dXPfLIoyUlheEOHBHZkMlYt5DrhjwtcL5ZLBZ3pK2T1o+AGrLZTGwlAgG/qKi04uK5SxUXFy26m0IZ0VUdHBYul7t8+XI4Mps2rD9y5DBfIHjgwQc4HHa4QwszGo2mtrbWYjaVlJYKhaiL6Dbp7pZerayymM3jJ0xKTEo0W+rDHdGtgZSo34Dq5+TJ8n+89ZZKqXS7XfHxCctWrJg6bSqHzYoJEhWcbN/R0VVTU3Pw4MHujvbykyca6+tWPfTIo48+FO7wEREMngAXcnSfEkXHRJPI5IDJ7HJ5fD7/iF2bikalBe2QWlRceP7caWmPtKWlLT9/TLjjCjNwTMRxscuWL1ep1F8cPbxr105RbOzCu+8ijchhZ31oNNrOzs7e3t7MzIw4Ccp8cpvU1tZculzBYLKmTZ+SkBBfW4spEZVGj5TkQkiJ+gdwnQ0bNq999x2n08lksu69//6Vq1aKY2MJBEJMzP+cCiKRqLS0ePXqlfv3f/bvf7ylkMvf+8873d1dL/38ZyjBKuL2wDr5o6N6A1EOp5NKoeCxNTwZapXa58NWJ6LTR+h5BXU/k8Hw+/1Jyck8gVCr1TQ1NSAligoemfT01FWrV8IxuXa18sMPPqDSqDNnzCASI2lyUP+i1Wp7enr4QiGcLVSU5/W26OmRnik/o9Noxo2fkJqajsdfF4y0jIxIWeEJKVH/8Nprv9+/Zzc8EYvjXv7lr+bOnRUV7KP+5pa4ICQSadWq+2fMnPbcmmebGxu+/PxocnLKI4+sHuy4EcMCbLXGqOjeqF6X0wWlOZx4oexmXq/POYKVCK4/FotpMptpdHpaWtqlixeuXLq0aNGiEX7vLARYUUlJcWhafmND/Sebt8RL4nNzR4c7rvDg8XplMplCJi0ZOy4hITFSujSGGo2NjWfOniZgo/gnZ2ZlRGGZGJz+gB+qvEg5pEiJ7hSPx/Pab3+/f+9u+NRH5+b9+Y03UlOTb+YP4RSJE8f+41//fOlnP2uord2yaQOXy124cD5aeQhxq+AJ11drBAeKCmo3JTg41O/3ez3eMAcXPuBSAjWE5imdRk9PzwAlkssVTU3NhYX54Q5tSADnTElJ0fIVKz5Y+37l5Uv/+sc/X3r555mZ6ZFSe/UjBr2hva0dnsRLJGJxbLjDiTx6e3t7emQnjp806vXjJkwsLikhBxe8UCjkkbWMPlKiO8Jut7/++l/Ah0gk8qy5c1966aXYWOHN/zkUPYkJ8X96/fVXf/2b2uprO7dvHTUqJz09deACRgxLGHRaqBqzWq0iEbbkLg6Hp9Gx7EKRVR71O9HRMSwmw+v1ZudkMxhMnQ67OYKUqA8SiXTPPUvtDvuGjz8+e6ZcJBY/u+YZcVzsSLMig8HQ1dUNDp2YlICU6DZwuz1VVVWny0/R6PSJEydm52SFO6LbBCnR7eNwONa+/9HBfXvhQpq7YMFvXv0N49bvUMDfJiclPfrYo6/95tW2trbPjx5JfOrJkbm8HuJOIBDwPp/P+1UqGBwuhkKh2G12t9sNDbiRVsP1ERMTTaNRdXoDi81Oz8yEhkdzU6Pvrvl9oxwQZDJpyeLFaqXqwL69e3Zuj5fE3btiOYfD/dogyOGNxWJRKGRiiSQxKTncsUQegUCgs7Pz04OfWizmyZOnTJk6hRyxa6KicuE28Xi8hw8d2bZ1c29voKCw6PZ8KASJRCwtLV1yz7JPNm+8cP7C5ClT8/LQCFDErRHMa+ZyOq4vRBSN3TPCSiWvFzTJFyljG/ud0CpNcCgYDGZyckpV5ZWenh6FQpmYmBDu0IYQAgH/wZUrDXr9yRPH177/PplMXrZ8Gf2rrsdhj9/v16hV0u7uMbn5PB4/3OFEHmaz+fOjn58/ezpOIpkzb252dqR2EUUhJbptqqtr1q9bZ7Nac/Pz//TnP9+2D4XgcNjTpk879sUXbW1tFy9eyMnJGrF1GOL2IF4fT3195BAeh6MF17CGn4AqjeTTKSYmhgbCSKUkJMSTSGSpVAot2hGuRGDJViuUXlabzQZNfAqFyuVyHn/ySfhBxcXzmzdtihXHzpo1c4T0pcFey2QKeMLmsDgcTrjDiTA8Hk/llav79u0lUygTJkwEwh3RHTEizvh+x2Awbt36iUwmFQhFzz73QnJy4h2+IA6HS0lJnlhWtmfXjupr1+QKZXLSnb4mYkQRWq3R4XCGvo2JwYV+4vF63V8lFR6ZhJYmAimMjYuTJCQo5HJQorKySXDRhTu0QQXUR6fTGwwGi8WiVCg6O7ukUplcLgNpFgiE2TnZhYWF8xYsMJtNjQ31//7nv7hc7tixpeGOejBwuVxarRaecNhsHi/CElCEF7/f39TUvO6jdQadrrCoePHSpZGeCAUp0S0DJcixY8crL18O9Pbe9+CDEyeO65eX5fF4Y8eVHjl8qLWlrbGhASkR4pYIrbPX29vrdrtJJFJMTDSBgAcP8Pt83hGvREQiPpgIlimJk3S0tXZ3dZnNFi53+PcHeDxenU6n0WhNJqNCLmtv7+ju7lEqldKeHq/HjfWf0RlkMgmOSfnJ48kpaWWTy9Izs7Cxxp0db/79zT/88Q9ZWZnh3okBx+l0qlRqOEVEsbF8Pi/c4UQMUNqoNdrNmzZXX7uakJi0aMmS/PzccAd1pyAlumWgWDl86JBBry8sLlm6ZHF/3ZIgEgkJCfFJySntbS0dHR2hiq1fXhkxEqDRqKEnDoczdObgcDgyheywO0ZyWo8QMTgchUJhsVjx8fHwrUwmVypVw1WJoM2m0+mVQXrAgLp7YH+1Wk13V2dUUBA5PF52drZQKBLFCuMTEqhUqkKhqK2praup3rJpY3JKKg6PGWTNtaq333z7F7/65Z33gg9x4AIBZaTTGVwe8qFbwGaz79m954ujRxlM5rz5C2bNmvFdE4Mi6A5sxAQ6RIBW17Fjx5sbGyhU2oMrH4QmRT+OQOTx+BkZ6Y31tT1d3VCooVyMiJsnlKUS2m1Opys0HAKHx1YEtVqsHo8nEAiM5PWuwA6pFDLU/ZLEBBabLZfL1WrVcEoB6/P5jEaTVCoF++nu6pJKsSHkSqVCrVT6/X7YQCQWF5WUghFCu0scB0hEIhEUX0wmIwrrJnG1t7dfuHDh5PET9fV1cLaEXrb81Aken//jn/xIIBjOg46dTodapYIriE6nhzuWSGLrtm07tm2Nio6aMKls2fJlbPZ3pskTCISRYkWREeXQobOz83JFhdlsnjVnXlFRUf/OlhcKBVnBFT9VarVOp0NKhLh5+lZk7usTwnqJgp7k8fi8Xu9I7nSMiY6GSxWkEFodkvjEzvZWuUzm9fkIEVJMfxcul6utrb21ta2zs0Pa3aNWqzUajU6rCZ0DcZL4seMnJCcliSVxiYmJwiACgeCbWTvg5BkzZnRaWhqUaSdPnDx4YL9Wown96sihz6hUyk9f+ill+GaGdzmdOq02ISmJxRrpuW9vnk8/PbTx4/UWs6m4dOyTTz6RmBj/rZvpdTqP281isSKlSRbZJcLgc/FiRUdHO4PJWrz47n6fmwAVGLTe2ByOXq8zGAz9++KIYQ9UXQ6H0/HVPHw81jUSHGHt8bjcnpGsRNHR0aEsOgwGg8fjNdTVyOVyq8UaoffO1GptXV19e3sb7IhGA/aiNRj0ofUX+EJhUUlpSkpqZma6RCLh8vg8Hhea76EEL98PiFFxcVFSUlJ6RvqG9RtamhqDnY6OgwcOxIrFD658YLhaUSAQ8Ho9IM0UlNrs5ti//+C777xjMhqyR41e89yzo0eP+q4twTU9ETWWESnRLQBtsOqqKpCVadNnZmVnDUSKRAaTCaWYJthL1O8vjhjeQJkOSuT772qNIAEEsAFvkPDGFnbweDyZTGKxmEIhtrq3TCbX6fSRpURtbe3V1bXV1de6OtoheJPJaAw2nChUWnpGRnb2qNzc0YlJiRwOFxrl0GC7vQKKz+fNmzc3NTXl/fc+OHn8S/iJ1WLesX2bUCS6e+GCft4lRASyd+/+te+9J+3pzsjK/vkrL4NGf8/Gfr8PxHrQYrtzkBLdAo2NTe3t7QG/f+rUyQO0oheDwRTwBZ3tbQ6bbSBeHzGModHpJpPZbv9qtcboaDyeAJ7k83lH+KSzKEyJsLxv8BUniWOx2VJpj16vjYpKD3dcP0xXV/eFCxUXL5zv7uw0wgdsMrndrpiYGEli4oSJZfkF+ZmZGXw+n8lkgAn1S18gmUzOy8v75a9eSU9P/3Dte1ClKWSyjes/ZrNYkydPuvPXR0Qo0OLasuWTnTu2w/mQmp7x2u9/l5+XGymDhG6SYbUzA01jQ4NUKs3MzsnKzoYW50C8BbwshUqFMshsNtsdDhqVOhDvghiWhMqm0HDaEDgcDpTIbrdFVt/1QBAURMwQORwel8dTyOR6vT7cQX0fLpe7pqbu8OHDVysv67Raq9XqC3b1FRQVFxeX5uaOzsrOpFJpNDoNPO8OB2rAeykUSq1Wp1AoXC6XWCyG14+Pj3/8iUeFQsHbb73lsNuaGxs/XLuWxWLm5UX8RGvEbeBwON5f+8G+PXv0Wm1KWtpf/vbXnOys4be4F1Kim6W7u7uhvt7psI8ZkysQCAZoqXto6oUmd0Bz0G6zIyVC3DzQiO8ODowwmy1QdUVhk89jCARCINDr8Xj9/gAOFxkjHAcI7E4ikchgMFhMdmd7h1KhglYvlTrkho+43e5r12q2b9teWXnZYjJhK2329haXjp04qWzKlDKxOJZEIpNIxDtZ/sNmszc3t7S1dXR0tLe2NMukPU6HA84Qn9/XG+jF4zGTnrtg4UMPP7T0niUMJvMPv/sdWFHV1Uqwol/95lWxOLKX40PcKnK58q233iw/edJus+XmF7z2+9+BD0XKiOlbAinRzSKTYbNa4Ul+fi5vwJavgJMs5N29QQboXRDDklBODzhtvN7rw4nAAGg0qsFg8ATpm5U2MoGankQmMpnM4GzhXricLRbLUFOi9vb2jz78+MSJY3ar1e/3c/mCpXPn3XPP0pSUJBKJBIXDbddDBoPx8uUrYEJXK6/U1VTDiwdu4Jvbb9uyac/O7c+9+JMHHrgXWoC/f+01sKJTp07RGYyfv/IKl4MmZ40Uqqqq3/vPuxUVFzxu9/RZs1999TcikXBY+lAUUqKbR6HA1jJJy8hMSU29mekbCMQgwwquMQNKZLfb+XwsLwEOj/8q95mvb9j1iCWY/5XMF/CFIiF8q1KprFbb0Mk/YDKZDhz4dPOmTXJpD3ybnJq6eMk9S5YsupMILVbb1coqMKHLlytqr1V97bcEIjExOaWwqDgjI1MiiYuPlyQlJYI3t7a27969B5TI4XC89bc36utrX/3tqx9+vO7Xv/xVV0f74UOHOFzuiy++OECDBwYfOA4MJsug18vlsnDHMrRwudxHj36+9r33ujo74NtVDz3y7HNrOLduw6NG5fTvgjUDB1Kim8LpdHZ2dOi02rz8Ag5nAJPgUKm071nwCoH4fnA4HCiR76vhRHgcjkjASiKP14MmnQG4YC+sQCji8HhdXV1GoyEqKi28IcHn5ff7Ozu73nrz7VMnjkHjG8KbNWfuypUPpKWl3uLrBHw+TH5bW9vOnD53+cqlmmtVnuAaRdioMhIJSwbMoI8dNzErKzsvPzc9PY33bXPuMjLSfvnLl+fMmf3ySy+plIrPjxx2OZ2vvvbb3/7utT//6U9tLS07d+zgcrkPP/zQ8EgnjMPhyRSK2+1y2O1wGAdoUERkAeekUqnauXPXnl07jQYDh8t79LHHV9y3nMVi3fyLdHdLrRbrwAU5ECAluin0er1Gg+UFTE5Oug1HvnnodFCiWzjnEIgbgfPHYrFCyd73ExKJAO1+NzT3Rnxaj6jgCHRorUKrg8VkKWQyk8kY3ioQ3t1qtZ6/UPH2m29Ku7uoVGp+YdEza565+XyrgUAvyK7L5bRYLI1NLefOnq24WCGXdoMY4fB47M4ph0siE0vHTRgzJregID8vb8xNvnJxceHeA/t/9tOfVV6+dPb06df/9PpLP3/ppZdf/vtf/9ba0vzxR+uoVMqyZcuGwXpXZDKJx+M1NdRDu9dud8BFFO6IwgmcUWCHtbV16z9ef/7cWThHR40Z8/Qzz0yeXEa+xYWp4HX8Af8PbzeUQEp0U2g0OpVSCUWnWCwOLYE/QHzXfX0E4mbAEwhYL5Hvvx1C0dFYv4jH47lxJtqIBQ4FgYCnQ6VHo0N5rdcZ3G5PGG8A6fWGbdu2r1+3zuN2JSZhiTNBMkTB+3rfTyi/r9Vq0+l0DY1NYEKXL1XoNBooo0hkMovNYdDpKelpY8bklZQUFxUV3N5MaRaT8Ze/vPHRRx/v3rH99KmTeDwOqsaHHn74P+/8W61Ubtq4mc3mzJw5I9KtiEgkMZnYdASFQimVSnNyssMdUdgAvZbJFCdOnNixfZtcKmWyWGWTpz7x5OMjIftvCKREN4XdbrfarHQGk8PlDGhfsdPlsqIViRC3C41G0+v0TqerL6kZgUggkkg2m93r9Y3wTGdRoftHBAJfwOcEbxhJpTKbzRYuJerq6t66dfvmDR9DkZJXULD6oYfnz597M3+ILVet19fV11+quAwmpFIqwIQoVKokPl4kis3KzsovKCopKQK1uvM1Y3g87nPPrcHhYnbv3HHq+HE4gA8//PATTzy5fv3HPV2dWzZtYbPZYF2RMlLkW4HgQ6k8uru7WlpaofofgZcJFA5Go7GmpnbLpk/OnztNJlNyRo9ZtHjxggXz+fwRlA0XKdFNYbNZLRZLrFjM5Q7gQCLAbrMZDcYBfQvEMCaUkSAQwJK/0mjYCg5Q3ZKDjXiX2z3CM51FBSed4Ql4NovFYjJBI9RqdTD/SRhK/NbWtr+88ZdzZ05TKNSJZZOeevqZH7ylBZ+pVCrVaNQnT5TXVFfX1VZHYUtXU1NSU+Pi4tIzMgsKiwoL82+mk+mWoNNpTzzxeFRv747t28pPnmSz2Cvuu8/n823csL7q6pXNGzfT6fRRo3Iid8k+EokYWsdcLpOBYk6YOF4oEIQ7qEHFZrc3NzUf+/LY/v37LCaTQCicMHHS8nvvzc/PG4gkDUOZSD2JBxnwIbPJlJiYTKOhVMmIoQs1OM2+tzfgdruvK1Fw9Aw88bg9Xq9vhCtR1PXMHmQ2hwP6qNNpXS7X4MfQ0ND49ltvgw9BJAsWLnz+hediY2O/Z3uVSi2TSRsamk6dPHmt6qrT4cDhcCmpaXFx4qzsnOKS4oKCggFNTsJms1atXmk0m44eOnT0yGEOhzNn7hyzCUv0cerkcQaT/vwLL8THSyK0cwU+BR7velv38qXL586emzdv3ghZscLj8bS0tJ0/d+7I4cNNjQ10OqOkdOzsuXNmzZodG9tvbg3SHCmD1pES3RQupxOKIQIBj8MN0hGLibn9BUgQI5ZQOR4cIHl9uWowAGgEQ3nk8bjRpLOo4AHBEwgcHo/OYIJn2GyDPSOmpqbunX+/c/7sGS6Pf/fiRY888sh3TbMHhdVqtc3NzWfPnK2qutrS3Oz3+eCv8vILUpKTxk+cmJmZmZKSPDhhCwSCRx5+GErCzw8fObB/H3w7d/48o8n42acHjx45Ko6Le/TRR4fB1JCe7q79e/fGimKLiguHd/vB4/G2t3dUXb36xRdfVlw4F4PDZWZlT54ydfac2fn5/bNAud1uD5U5EklcpHQiRkaUQwQqlTrQKxI5HNjMkahgs4xGG9ETHxC3AZFIhKInmMDc2fdDHIg8Hgf1KxphHRU6Gjgcg84gk8kKhTyUQH7QqK2tf/ed/1w4f5bL4z32xJP3P3Dft6aX9/l8Upm88vKVqqqqK1cuy6VSqLGSU1JHjx5VUFiYn1+QmpoyyEOg4LjBm65evdqoN1y6VLFzxw6+gH/PsmV6ve50efm2T7bGxoqXLl18q5OShhR8gQDOjquVlR9+8MHSZfdMmTL5luacRwoej6etrf3Spcvnz52Dc8zhsCUmJReXlMyaPauktJTJ6Lc7IXq9weXCJrpSyKRIaeEjJfphbDabITi+h8lkUgc4wwamRGZMiZgMxlBbVxcRCURDTQlnkcfz3yn34ElEEsnldKFeoqjgnUQCAc/hcBkMhs/rVSpVLpdrcCryzs7udR+tu3jhHC4Gt+L++x948H7yt/VD6HT6M2fOnjp1qvrqVa1WQ6HSxuQVTJgwPjcvd9SoUWFcWxKsKCcne9VDq7EJ/w3127fvePFHL65avRoCrrlWtX7dx0lJSePGlUZc3ivQoNAgvIyMjDG5+V98fuTC+XNKpfJaVVVuXl5BQUF8fDw0KsIdZj/g8Xhb29ph7youXqy+Vm21mFlsztwpCxYsXJCXl9fvpxaYfW+kTaBGSvTDOByOUM8NXBUDfbVDO97r85KpVPLIuJON6F+io7Hxtjab3en87xAZPAEkgGC32aGEQpPOYPfxeDybzaJQsOaNSqV2u92DoERqtWbzxo1nz5TDp3T/gw/ee++93/QhaH1VVl794vMvLl+6JJdJyRTq+AmTpk2fljNqVFZWxlAYkEEikUpLS5YsXbpOr79ccfHA/qTVq1etXLVSpVRIe7r+8+9/i2L/Ly01JbxB3ioUCpnPxzJLRkfHTJg4ISkpcdeunQ319Tu3by8/VZ6enp6RlZmTMyo/P18iEYc72NvE4XQ21DdevHix6urVhvo6s8nEYLHmzl8AZxfIUGqkfWQDB1KioYXdbjOZTGw2m8Echh22iAEnOjo0mLovzVlUaIR1cOUIt9vj8/mJxBGtRFHBPCdcLpdKwzoGNFrtICxiaTAYtm/ffvToEbvN9sDKVasfWi0U/s+cJmgLSWWyA/v2Hz92rKurCxx23ISJs2bPLiwsSE5OHlJDfRkMxsxZM6VS6b49uw9/9mlCQsKsWTMXL73nk00br1Ze+fCDD9944/Vwx3hrgCKHjrADGzBKmDd/bnpG+pkzZ69WXq2uulp+6uSlSxVCoUgikWRmZ5eVTc7JyeZyIybHgNlsvnat+syZM9VVVT3dPVarBSqXOfPmz5o9a/To0YmJiSM8G/TXQEr0w1BpNPZg5Th0Op02qxXar2QyumuGuGWio6LowYlmUMXa7Y6+efihxbScTpfX5x1ps2q/CR6HI1OwSWcEIlGr0fYNRR8g4PW//PL4oU8/MxmN8xcsXLlqpVgce2NfncvlOn/+4sYN65ubmmw2W3p65pJ7lpaVTYyLkwzNu+cikXDxksUyqbS8/NS2Tz6BanX58mUtzc2ny099+fnRhx9+KEJXOwz09gYCARqNlp+fl5SUNG/e3J6enoqKyxcvnGttaenu6qyqunqmvFwkEuUV5I8dOx52k81mhjvqbyeYkUN9+vTp8+fOdrS3q1Qqp8MhjpPMnjt36rSpWVlZYrGYQBgMAWBzebgIGVsdhZToZqBSKNAwigqukGYymft92Y8bMZtNGo169Jjc0GqqCMQtER0dHboHBCW7x+MJKRH+KyUCHwr4I+zW/kCAJ+CD986wefgGgx4O1IC+3ZUrlfv37lXIZbl5+asfWp2UlHijDzkcjq2fbN+xfatCLmex2Svue+Cuu+/KzMhg9N8o134H4s/ISL9n+b0KhaKluWnb1q2/+vWvHn/yiaqrlUaD4f331/7zn2+HO8Y7hc2GT4OVkpKcn5+/fPnS9vbOyiuVZ8+eaW9r7Whvq62tOfzZoVixOL+goKSkZMyY0QO6CMIt4Xa7L168dKmi4vzZszq9DkTc5/Mlp6ROmzG9rKwsPT2dO8ALDveh1+udLldsbGwE5cJDSvTDxAQnxEcFB+oPaDpxh9Op1+m9Hk9wJbkBTBuCGMaENMgf8DudLk6wlI7BPIkEpRIaYR0CH5x0Bq0OEomsHeAbZ21tHbt27qyvqxUIRU+veXpM7ugbZyO73Z5//eudfbt322zWrJxRTz391LhxYyGwoT9CGU6nSZPGd3S0a7WaC+fPHdh/8MGVD9x734PrP1pbfuJETU3dzSdTGwqQKVQW+1ucBj4IHo8LX8nJyePHj121emVzc8uhzw5frbzc090lk/bU19Yc2LtHGBubl18wfvz4kpLiAU2C+f20trYdP36youJie2uL3WZ3OOxkCiWvoHDe/AUTJowTCPg0Gm0wJ8PDWe31euBUiaDxi0iJbgo6g8FgsWw2241zm/sdp8NhMBiigtPN0Ax8xG0QHR0NpQ+BgO8N9N446QxKdvi53+/r7UW9RMGjgYthMJhkMlkuk7pdA3VRW622o0ePnj1zGt5x1UMPlZSUfq25/Oabb+3avi0Q6J0yfcYzzzydk5MdQZkx4Ojdc8/Sjvb2I4cPbfj4o5xR2cvvvefAvj1qlXLLli1//esb4Q7wFqBSqTw+z2I2G43fnjwAPjgsWzCLFRcnBm01m03V1XUVFZfOnSlXKRUg1q3NzZ8dOMBis4tLS8vKyopLioUC/uCoQGdnF5jQmTOn21qaoYYCxQ/4/Qwmc+mye2fNnlVYmE+hUEgk0uCPze/t7R3kd7xzkBLdFEEjYsFl4HTaf3jr2wUKUJVKA08EQgFvJKWVQfQjWOJPEsnpdN14P4hAJBKIBJvV5vOhpYmwQxSq4cA/AoGAWqP1eAZkiNXZs2f37tltt9mWr7hv3ry5X7sX9sc/vr5j6xaIZtr0Gb/7w++5HHYENaZDcLmcVatXtTQ3NdTXv/ufdz/4cO30mbO2f7L55LEv5YofS+K+b0nuIUWoLRH0ie9bzTx05rBYBCaTIZFI5s6dZTY/X11T9+UXn587c1qv01ksZoVcdvjTgzE4XHFJadnkqWPHFo8alTMQMdfW1p86VV5RcaGlsQkiDzZ4eiHCotKxy+9dMXHieDYL624c+j2OQwqkRDcFh8Pl8fhNDQ16vT502g3Eu3i93tDCcRQK+VsXcEMgfhAo2Wl0ug3rNv9v5wfxq+FEdocTTrMIurU/QBDweBabFRp3pVFrvF5P/yoRlBINDU17du1RyuX5hUWLlyyRSOJu/O3x46e2bt4IH1bZlKmvv/HnflwfbzCBknD06FH3PbDynX/9o7G+bu3ajxYtuhuUyO12nzl99v77l4c7wIECdjxkGwIBf9bMafAFjZBr12pOnDjxxdEjOq2m1+sFSYIv2Bhqjznz5hcVFRcVF4qxLBlYBRId5AffKNTR0veo1eqqqqrPnTt3pvykRq3uCwb7IPLyFi5cPH3GtMQEyUDu+i3QG4RCpUaQ6yMluinodBqDwYAGRGdHp9lshvblQLyLyWjs7u4SSySJSckD8fqIEUGwsI4KTjnp03cCARtSDE8Cfl8gEHm92f0OlNFUCiU0rgL00d/fo86tNtvJkyfOnT3NEwiW3nNP7v8OrNHq9H/64x/gSUJi0m9fey1CfaiPBXfNu3z50hdHjmzZuL6sbFJhSem1yivHjn2xYsU9EVQX3mFDF9qxEyaMha9f//oXV65UXb585ezZ060tzT6Px2qx7Nj6yY6tWwhEYkpqes6o0WPGjMnLHZ2ckhS6ox0dHROcCX89gOC8twBcvHAJu1zuzq7uluaWpqamyiuXOtvbQ6HisIUDKPBYOm5cScm4yVPK0lKTh9rRlnb32KzW+PgEIjFiUqMgJbopRCJRfDym3nK5wmy2DIQSwQVgMpvlMllichKDgaabIW4TKGJZTKZCrvB6fVarLTROH0rPUP4Hq83u9XkHOi/N0IdAIAiEwtBQdLlC0b+jzn0+39XKq58dPIgnEGbPmj1t2lTSDSOE3G73+o836HRaEpm85rnnI+ju0ndBp9Eef/zxlqbG1paW9957b+LEsqorl5vq63p6ZMnJieGO7qaAC4TFYptMJl9/nAklJYXwtWbNk3KFqram9sKFC9VVVw16PXz03V0dbS3NB/bugs14fH5ySmp8QiKPx09IiKNSrqdG0Gh0ao3aZrN2tLe3tbY67Lao4DKSJBKJyWIRiUSBQFhQBBQXFObHioRDNn2Y02mPuCRCQ/RQDjW4XE5KSgqNzmhsbFQqlYmJCf1+78zt9uixa8YVGrfUvy+OGFGE7gGBZN84QRKHw8NJG+o6Cl9oQ4VgVmVsWUv4n8fjCfRf2gE4vN3dPbt27Oru7s4vKJg7f/6Ny3bA8T99+uy+3Tuh6l20ZOnixQv7633DS3Z25uqHH/n7X/5SfbUyPS0jKpg7oq6uPlKUCLMNBlOrVisU8n58WfBd+Jo3bzY4d3Nza319Q3NzY3tbu1qldLtcLre7saH+2tXKb/UGIjb+j0gmkRgMOhgb+FPOqFGZmdmZmZlpaSl0esTMvwn7kuu3BFKimyUjMys1NbW2prq+rn7MmDH9fkba7TaZVApPREJhXFykLhuPCDtQx0MBCsUQ+NCNaT1IJCKBgHc5nf6BXEgiUsCOBR4vSUik0xlKpcLr7beliRwO56VLl8+dPcNms2fMmFlUVHDjb2Vyxccff2y12sTiuBdefLG/3nQoMH/B/BPHjpWXnzp65DMcHu/zeTs7u8Id1FCBQCCMGTMKvuC50+VSyJXgzVJpj1KpkvZ0mU1GuFT7xIhKpcLJGRsnEYlEEkm88P/ZOwv4uK4r/0saJo2GSSPNjJhZskUG2U7MMYSTNmnTlLaw+293979YWvrvtts05QZah+04TszMQgssphlpmEnDIPifmUkU1XViWxrBSO+biT7jgTf3vXfhd+499xw2WyIRx4q4nMXr9UYmX5Oo1Bhy8UYk0f2SkZEG8nxgoP/Klavr1ofilkZ34dbt9qjVWhjJQkEw6PQoHhlhrRGe/8BMT0/PHenRoRR96EDAH8UZkZgmFK0Ai4UW53G7o3VNYFSTyWRHDh+enpmuqlq3ddu2uZvqPR7P0fePSoeHiSTiN7/9bS6H9TmHijlIRMI3v/VXY2MyhVxOJJECfv/I8OByF2olQsDj09LE8Jh9xef360Pphz+OmsEX8GPdvQzQanUOhzMuHOs8hiLmI5LofmEymSVlZc3NTT3dXe3tHampYF9Gs9a63W6wVqErgR+KoQqEsAKJxLB2Ol137MMHVQSmWyCAJH8NAVeDlkTD4nBmsylavkQul/vihYuD/X0isfjhHdvF4tS577a0tJ4+ecLlcu7df2DHjoej8osriry83Ge/+MX//elP3a6Q+4tsdMTj9RIJKzEnyR1AZViC1L+fBR6HE4lS7/05hMUHkUQPwLp1VTdv3Lh4/tyZ02eqqiozMzOiOK5AR6lSKugMpiBZGK1jIqxNoFri8PiJCcfc7F04LCbihhkOYYJIolAM68gKhU6riYpT7eTk5ODg4KmTJwgEYmVl1bp16+a+q1Zrjr5/1GgwiiVpzzzzDA4XM3twHoj9+/cPD48cefeduLA7kVqtzcxIW+5C3RuoCXRGaG4eDAnQtTHkqbNicTicPl9o4Z5Op69YB/C/JGYKuhIQCPi1dXU93bcH+npbW9uEwuRoxZj2+/0atcZmtaakpPL5/Ht/AQHhs4lPSIjEtYJBOhAIRNZuQt6a4SyP0E9NTU0tTcbHlQwKhcLj8RFp6A8EFh5vzO32HDn8vk6rzcnL2713b1LSp5skPB7vqZOnbnd1YnG4J59+Ji1NvFolKYGAf+GFL48Oj9zu6nC73Z0dHTEhiVCohEiLmLBPOBwORBItHJvNFgmNxudzYygm+1rvFh+Umprq69euXb544dy581u2NERLEkHfMToaCjiRlJTE4XCickyENQsq7GEdFwr+Oenz+edIotCCLEii6ekY2xm7GKDRqEgA67iQ34M+KytrIREsQWV2dd2+dvUKmUKpq99QVFQw99329o7z58+DzbNrz96Ghk3LuEazBKSkCL/9nW//y7/8s16rPXv6dElJSVZWxnIXCmGpgc4nZHphsfExpf4RSfRgcLmc+g0be3u6Bwf6Ojo6mUxGVCbAPR7P2NgY9M48AZ/JQlJ5ICyI+PiESBQi6JICgU+XhEAUoVCo6O45j13gUuDwuMhemImJiQVeE/vExGuvvurzegpLSrbv2D5XXen1+jOnT8tGR1NSU/ft38dms2JrW/I8KK8oe+HFF//jxz+BrvLNN9747l9/l8FAtoysLWw2q9fr5fL4sWUAIJLogdm4sf7MqZNNjTffP3KktrY6SpLIOz4+DvalUCjEr1InA4QlIyEhlIkJBnuQRHPTvIPmhhfDs0SIJAp51OLCO86icrTLF690dXRAE96+fYdE8ulmIpCkFy5chO5iembmwKOP5uXlxpBfxbyBc9y6dcvo8Mhbbxy6cf1aTm7OgQMHVnKAUDyBkESjLXcpVhXQz0xOTjKYTDQ6lnYLrf7GGXXA3Kmpqx8c6O++3dXXN1BTs36BQReCk5NarU6nUSULU1JSkH0HCFEgISEBi8VAlzR3LxU6rJO83gCS0yMufIkYDEbEhNXrDZOTU/M2Rlxu9xtvHJqenkpLT9+5cwdmjugZGhq6fOmyyWisrq0HortNdcUCQjOJSn3iiccVckVz080Pj32YnCysr69d7nJ9JgQ8PokayhlgsVhsNjsSGW7haDQqx4S9qKQ0tnYSIJJoPjz00Nbjx45ah4ZOnTpdWVm+QEkU8Afk4/JAIJCYmMjnr5SMfQgxDQoVciey2Wxe76fJX/E4/Mebznw+yhQ5huKnLRIkEiniVGu32xfiX3Xi+CmZdJRAIO7es5dO/3SywW6fOH/u/O2uTn5y8qOPHRSLV1wWqsUDzlQkFj3/pedlMunQwMDh997jcrmZmenLXa67A6WNNAd/IDA3dAXCvPF6PGCPRTZ1LndZHoBYKuvKIeRRtHGzSqW+cO7Ml1/4UmbGgtq5z+cdHh6OC88/paeL7/l5BIR7Ep+QgMXhZmZC7kRApLvHYFCRITkYCCJZPeLCA2Fk4WwhK4lOp+v1V1+dnpqSpKft3r1z7ls9PT3Xr1/zeb2bN28uLS2JoX03UQHGwsKigi8+//zPf/rT1pbmY0LhC195AXEqWgtoNBqL2QpPUlOERGIMBKaaBZFE8wF60ocefujUieMajfrY0Q//7u+/t5CjgR0/MNCfmEjNyslZa50mwiIRDroT2XQW9Pn8kfymYLFFooA6nE7OFBuNXuuzRGgMikAgxscvaObm2LGP1CoFtNzHn3hq7hZUlUp15tQZ2ehoUXHp1q1bGYy1uG0CLsjWrVvk4+Pvvv3WuXNnRWLx3kf2IO6Sq57IdrO4sP9ibM2MIpJonmRnZ1ZVV5/46MMPjx396tdfjKxDzwMwT00m8+jwkCA5WSJZobPKCDFHfEJCJPv65OTUrDvR7OpAuLdCponiEuITklNSCESCxWKemprPRNGEw/nmoT/NzMyI09MfeWT37OuBYLCjs+vGzetoDKZhS0N+YUFsDQzRIj4+nsfjHjh4YHxc3trcCP2lRCKpqChb7nLdhSQanctDXIiig0ajNZst8CQrKyO2/OcQSTRPoIPbtGnzpfPn7Tbr+XMXH3ts//yOEwgEpKMy6FJJJLJAgARpRIgO6HAcwriQ835wrm8EgRByJ/K43XdNvr3WQIUIrZ0ZjcbJB8+GC8326Psf6HU6eP6lL31l1jcLXpePy8+dPmsxmWrrN9TU1hBiah9ydIHLm5+f98XnvqBSKbo62t8/coTDYQuFySstEgEOhyMQiHq9zmQyLndZYp6JiQmPx00gkrA43Eq70Z8PIonmz5Ytm95+u6ClqfEPf/jtvn275xfnDSz43t6+uFDUc1rGwnySEBDmEo7OjANBNNfDGoMJzWOHQxMhs0RxGCwmISGkY4Lz8qi1WG1Hj7wXDAaycvP27Nkx+7rb7WlpaW1pbqLRGVu2bsnNzYlaiWOWkpLi/fsP/PH1186dOZMqEj311JNzo3sjrDLsdhtIIpFYRKFQlrssDwYiiRbE9u07O9ra1ApFY2Pzxo318zhCIBDs7+shkkhZOTkRhw8EhKgQyfQedHvm+g6HRAAqwRfahz+18BQWa5xzZ88bDAY0Gv21r31j9kW4qgqF4sypUyCVttZura+vW8YSrhySkpJ27tqpkCvOnjl1+N13JBJxQ8PmhYQLR1ixTE1N6zRam82WX1BEJMZYahREEi2I7du3/f43v1KrVSeOn6iuXvegztHQe1qtloH+PjaHm5mZvUiFRFiboNChtTNnKPmiH1RRxJcFh8OhwvMibo+XRCKjUGtaEqFRKFx4Yh+uz8wD7sFzOJznzp31eryFxcUPP7xl9nWXy93S0nq7q1OYklq3YQMPcU/5BJEo9cCjB3V6bVdHxxt/eoPL4RYU5q+cSBDQQEDdBoJIbPeFYp+YMJpMk8Egg0GPZBaKIRBJtCDIZNK+g4++/POfXb54fmjoucLCvAf6+uTk5I3rjZHjZGdnLk4ZEdYoIH0iGj0YSv4ajKT4wOOwkUEo4A88qAhYfcAQyAsnHHC5nDMPOBCePXteOjKMxqC/+Nzzsy9OTU3JZLKPPvwQi8OVlpaWl5dHu8ixTUlJ0SP795tM5q7O9mPHjnG4bC6Xu0KmKikUCo1ONw0bPR7PcpcltrFZrY6JCXgiFApjy7c6DpFEC2fr1oZXfv+7QMB/5syZB5VE0IHe7u4G64TFZovEokUpH8JaBY1GRbx6J4Oh//BxIUkUmiUKSyKP14tIolmMev3U1AO4V5vNlnNnzzgmHAXFxXV11bOvO53OC+cvjA4PZWRm7di1i8fjLkJhYxjQ6Js3bZSPy4+89+6Hx46lpaUdOLg/WsmzFwgKhcZisHabzWG3L3dZYhutVqvX6/EEglgiplAQSbTGyMhIr63fcOHs6cab1w3PfYHDYd//d71eb2/3bTyekJObt5b3pCAsBmg0mkAIVSp/wO/z+Slhcw30EBaLAbvc7/cjkigutB8q9DcQCDzQtbhxo1E6OgqXcfeePbPL5WDhwGB//tw5aNHFJSUlpcXRL27sQ6PR9uzZrZDLr1+9eujQn5KFyXV1tYhT0WpCp9MZjYZkoZBKTVrusjwwiCSKAs8888y1y5e0avXFi5eefvrJ+//i+LhCr9MymMzCwqLFKx7CmgWFSoDBZmpyamrODnMcDpeQkAAqCZFEcZEA1nEPtnDjcDhbmpsm7Lb0zKz6utrZfAU+n+/atRtqlVKSlrbtoYcpsbZksGSAGfn4E4/DwDnY3/fKH17h8XhZWZlrM27T6gPsfI1aPWG35+blJybOM1zfMoJIoihQWJifnZvX39t96cKFPXv3UMj3Ow/c3NQMf0lEYiliUCIsAmg0Bo/He72euclfwzvPE/yIL9F86e3t6+/r8/v9O3ftpNPpEVcYuJgGo+nC+XMEAqG0rLykBDFyPo+KyorHHn/8l7/Qd3W0v/bqa//4T/+47HvyiURCZAgPTk6CEYFeMX7fsYXZbNVqdVNTU8nJyct+T+cBIomiAB6PAyXUc7tTKh3t6OjcuOF+t902tzSjUCiRWPJAy20ICPdJQniWyOmcCgci+nTTWVgS+aemJmdmsCvEuXW5mMfpt7W2GvR6Lp+/bl1VxGk9LpzB4OLFSzLpaLJQuO2hh5CAGp8PFoPZtm2rdHT06JHD586eySsoeO6Lzy5vkUKSKJyEwGazuZyuWBzOVwIGg0Gj0aDRaLFERKMhC2drlY0bN7x5SKLVai6cO3efkshssQ4N9MP4VF65brGLh7A2waDRuHA+qUAgCGM2DhfyeoFRPLRYFJri9hEIhDUviRLiHuQKyOWKvt5et9u1Zds2Lpc7u9zjcDhOfPQRBovNy88vLkamiO4NlZr4zLPPjMlkzc1Nh15/PT0tvbZ2/XIXKoTH4wGDYblLEato1CqFQs7h8pKThbgYTGaHSKLowGQyNm7e/MdXX+nt6RkYGMrNvXeQoZaWNrfLlUSjIXPsCIsEGoPBE2YlUTAiicKJGEOLAj4f0u/HYTCYB/Ji6e3tU6lUGCyuYUsDdU5mw8bGZvmYLJFKbdiyNeZ22SwXQmHyV7/x9bGxMa1G/d//9Z+pqb+CV5a7UAjzx+VyKRSKCZutIL8wRiNyIZIoOkDHumvXznfffttg0F++fPm+JFFzC/zlCwT382EEhHkQ2l+GiYQmCs7m8CLg8ShUSASANYy4E7FYrPuPsOr3B253dRr0uuzcPLFYPHef1JEjh6enp0USSX197eKUdHVSXFT4ta9//Sc//tHI8NBLL/3iBz/8ARlZc4xZNBrt4OBQqCGIU9kcznIXZz4gkig6gKEpEAjWV9dcvXKpva1Vr9/P5d4jJMmFc6dhxCosKiESkS4AYVFIiI/H4TA4HDa0C/+TtQCodZGx3OfzLWvpVgThQE0hgehye+6Z4USr1SoVykAgUFJSMtfXRCod67ndhcPj6+o2UKmID8oDgEajd+zcMTwy+tahP165dEkikXzjG19blpLQaDQkjtQC0Wg0Q0ODNAYjIzMziRp7283iEEkURYhEwu69u69cuqBUqpqb2/bt2/M5H25ubnVMTGBxuHXrEEcihEUkISGU7R1G8ck/34cPY78P2Ycfzrs8E86AOz42LhGLZnfU3xWpVKYL570vKytNSvrUdfTo0Q+CgQCFTN6yZctnfxvh7pBIxG9965uDgwOdt9oOv/N2enrGtm0NS1+MQCCILCUvBKfTOTw0bNTryyoq4SaunFQtDwQiiaIGWN4F+Xml5RW93bdbW5ofemgriKTP+nB7e0dc2F4vKy9dwjIirDnQGDQob4/HOzk5Nfti2J0oHvEhtdnsOr3eHwjEhfOS3tPTfHhwUK1W5eYX8AWCuT3+yRPHQXnWb9osFqcsbolXKVRq4n/+13/u3/uIyWR6/dVXMjPTRaLUJS6D2+2yI3GrF4BOp799+/b09HR6elpqaqw2BEQSRQ3oT6nUpLq6+s72W0ODg11d3TU1nzkDdO3aVfi7rrqGQactXRER1h5YDAYf3vfh8XjACI5sGsfisPHxaz00kcvl1uv1Fy+cs1jMHL5AJEr5fD9ro9GkUMj9Pl9+fgGdTp99/cqV62ajAVRmTU1tjFrGK4FkAf8f/vGf/uHv/3ZwYOB3v/s9PCUveaKPtdwcFo7BYOjv66Mzmdk5ObEbwgCRRNGEQiFv2Fj/7rvvKJWK5ubG9eurIrud70Cp0oxLR+FJbW39Gt8CjbDYoDGYiPtwIBDxsA4nf8XjE1AJcZOhTGfUtZdLAUY+OHG9wXj48JH21rbJYPCJx5+kUCif3xg1Gq1Ob4An6Rlpc1fNbt68GRdSmbg6xLF6AcDF37Hz4e6ensPvvHXtyuX09Iznn/8CEtI6VjCZzI03Gy1mU0VlVVZWduyOa4gkijJgPoLQOXrk3YG+fplsLCMj7S8/c/PGDRicElCosrKSpS8hwpoiNEsUnhkKBSb6xJ0Ij8MmxIcGG5/XH5tOkPMH9FAgEDDojSdPnLh4/rzH465aX733kV333OUgl49r1GoWhysSpUaSxwFwSTvab8GTbQ/voCZSFr30qxocDvftb39zeHiwu7Pz6OF3JRLxhg11iCpa+YRCtxsMt261o1CorKxMeCx3ieYPIomiDINB39yw8dTJj5QKRXd3t0QiumMufWpqurm5CXrSrNy8rKyM5SonwtoBE5oowgQC/llJhMPj48Pzlx6vd1mLttSE9FAwKJONnzxx8tTJE3abrbi07P9873ts9j3Cx09OTul1OjCCS8sr6HTm7Ov9/YNK+XhcyOG6fHGLvkqB/tDv93m9Pqif4X9OPffc8z9WqJRK5Ttvv50qSpWIRctcRIR74fF4b3d1D/T1pGdkgoExG9I9FkEkUZRBo9ESiaS6pvbyxQuNN2/W1NbwuH8WnsFgNIINND09vXHj5uUqJMKaAo1Bgyry+z/ddIbDYlEfR2tcW/vw4SJIZbL33nn37Nkzfp+vpLz8r//mr7OzM+/pA2Q2m5VKVTAYTElJmZumoLe3D0Zx+Hr1ZzsOIvwloIHcbpfT6TQaTYMDQwMDgwpFSFkmJCTQ6QyxRNLeZuxsb4c79Y1vfoO61mYyY4rIFNGlS5dg7EtPT8/JyVnuEi0IRBJFHyaTUVlZ0XjjhlQqHRocukMStbXe8vn8KDS6pmZFRK9HWPVgMFgMFut2ewKB4JxMZxiXK86/liSR3+/v7el94803b16/BiJmXXX1iy9+tSA/H42+t0+0xWI1GU2h8GPJ/Lkj9NjYGFxSQXIKF0lTeC/g+tvtEw7HhN1mh+s2ODTc29szOjQUyUlMplDQKDSMrwP9fYHwXkjQTBfPn08WCvfvf4S05K7WCPcJ3Na+vv6ujnY2h1NbXycQxGTQ6lkQSRR9yGRycUlxRla2dHSkp7u7vLxsboD/211d/oA/OVmIOBIhLA1YDAaHDU1l+/yhtbOItzUOh4+EJlru0i0RXq+3/VbHG4cONTc1kkjkLdu2Pf3M02DU3o8eigtJIovRZKAkUoVC4dzheWR4cGp6uryyatEKHtuA3AE1abPZrBaLSqUaHh6VyWRw0SbC291JZDKHy6PRaHQGPSMzi0gkTE1NGQxG2eioSqk0m01arebokcN0Gm3Dxg1kMqKKVhwgYc1my/GPjgeDgbT09IqKiuUu0UJBJNGiIBAIq6oqB/t7b7XdqquvKy39WP0YjabbXR1gA62vQTanICwR4Umi0LYyv883RxLh1o4kcrvdV69ee+uNt7o625ks1vYdu5548nGJRHz/R7BaLWaTSZAsYDI/dSSCwV6lUMxMT+fn5y9CqWMYvd5gMoGkMWrUaqlsTC6Xj43JTIbQfj0CkchkstLS0lhstkgsEovTRCKRJE1C+UTxgIoaGxtvbGy8fu3aYH//8NDQa6++EgxObtqMRAZfccDN6uzsutXWkkSjrVu/PiVFuNwlWiiIJFoUkmjUouIiHl8glY709fXl5OREtqi0tt4ym83wBIye5S4jwloBg0bjcKHYjCCAYGiJvIjDhyTR5OQUdGqYVb0P3+PxnD599k+vvy6TjoZWYQ4c3PvIXj7/Aab34bpp1Rqb1VpcXEqlfhpITKVSR9yz7rqxdK1hs9n1er0KLopKOT4uVynVKpVSq1HHhUKD4jhcTnlFFY/PFaakiERioVCYkppCTaT8pRcX1MasrEwQrNXV1adOnjx39txAf/+rf/i9fcK+c+cOFot5tx9HWAZmZmZ0esM7b70NVkFRUXFDwzLEHI86iCRaFNAoVHZ2dmlZ2fEPj7Xfaq+urklPl8DrPT3dHrcnVSwpyM9b7jIirCGwWCwajZmb1gOPx0dih6zu0ERwyjdu3Hz1979XKOQ8Hv+xx584cPAA/QHjo7pcLqvNFhcOskyak5TUaDRFYoKvAuN4fjgcDo1Gp9VqQf0o5HKNRqOQK+BZXDjOEIPFqqhcJ0gWwPVJSU3l8wUCAR8u/udnTYkAwig7O4vFYqWKxO8ffq+vt/fQH18HbfroowcYDMZinAsOjycha3MPAlhTZ8+cvd3VweFyH96xI3YjVs8FkUSLBYcDVlF5Y+PNzo6OocEBkSh1YmICnvj9vqqq9SQk2zPCEoLGYNAYtN/nm5r6OK0HPhTAOiSJAv7AshZtEQErNpQg4rXXQQ+x2Jz9Bx/d+8jeB9VDcaGB32kxW+AJj8ed+3Wz2Tw9PQ1P2GxWFIu9wvF4PCqVRqlUyuXjIIN0Wp3RaNTptG6XKy40QU4vKikVCoWpolSxWCwQJHO4HCaD/lkzkVab3WqxTE/PoNGoxMREJvPP5A6DQd+5czuDTn/llT/c7up69+23Z2amH3/88XncxHtCIpFo4QicLqfL610TC8oLRCodO/Luu2BulZSW1dRUL3dxogMiiRYLLBaTm5ublZXddPPGrVu3SsvKBwcHwZ6CPrSyqvJ+7CQEhGiBw2Lh4XF7fP5AZNM4nkCISCK328NapQP65ORkY2NLX28PjLU7d+8++OiB+WkXt9tts9tAVtIY9HtGdFyVBINBpVI1NjY+PgbI9Do9yEGQm06nY2Z6mkKliiVpIhH8kUjEIlCfDAYDxM1nGX4Oh8Nkgq+brVbrxITD6XSBeEWhEggEIoNBEwgEaWmS2QSRBAJh3fp1cPF//7vfdnV0gCoiEkkHDuwjk8l3Pfi8QaNQkW4ZCgSyL7oHX5W8+uqrGo2azeE8+thjIF6XuzjRARmYFxGxWFRSUtLZ2dHWdmvHzp3t7e12m43HF+Tn5yK5kBCWErDkImY69PUgFKD6wQAQqYS+1Zv81eP1DvQPTE1OkskUMGTn3WuDJIKWS6fTk5LWVkZCo8ncfbtHJpMODw0Z9HqbDZShDQTN9PQUkURKFYnT0zMyMtJBCYHWhIsDgAy6azIHqGYmo9kQxmq1QT0ELe71eu9IK6ZQKKTSseHhkeyc7KzM9EilJRDwVVWVcXEzv/rlL3u7u//0+utJ1KSHt2/D4RYlJCBYrUiys3ty6tTZK5cu4vD4h7fvmt0/tApAJNEiAgZlSWmJ5ErayPDQhfMXb3d1Qkfw0I5dNNq9c24jIEQRHA778aaz0D78qchQQiTiYUzyrl6DGM5ZIBDAE6/P29XZSSGTyytKMQ8+QQsiMhAIkMgUIvEuvibEVRcyB7TK8Y+Od3ffHpfJbFabM4RjamoKrmeKSFxbvyErOzszM53DYVMoifAfkUBEoe6SdgOum9Fo1ul0er3BYrF4PF6fzwc1LrJ6C0fj8XhCYXJysgBETyAYVKs0CoVSo9GA6oKvwJOKinJ6ODAm1N7Kyor4b337pZ//70Bf38sv/VyQLCgpKYqubYkJB3qP4gFXK3K58mf/899wL0vKyr/05ediOlz1HSCSaHHJy8srKCwYGRq8evUyGFhgfNTUVOPx+OUuF8LaIiEhAYvFwfgRniUKRl6E7h+U+ax30eoDdGBFVTmBSIIhvaWlBY3GwIhcXl5KoTxYMjKL2aRRq6AlJybeJYyyb3UlRQE99MuXf3n65Am73R4JmZhEo9fUb8zNzcnPz5NIxKALSSQinkBAf4YcMZpMIG60Wp3JZAIZBCp81q8fjUYzmUwenycQ8FlMJpFIgNEUgPoJfaMwWVBUVACqqKmpBX69+3aPY8Kxfn0VaKa4cNiIysryL7/wlf/+r//UaNQ///n//vRnP+NE1YuLRqczmEybzeZyOaN42NXHb37zG61GDaL2C1/8Imd1BSlFJNHiAn1oZWVla3OLUiGfhjYvEmVlZa7uPc8IKxOws0ESwSAX8QiOC0WIIcTFxYNFvrwFWzzi4+NFqSlbtz18/MOjcpkUenCQg4FgsLp6HeVBPFEis0ToMH/57uz1XB18eOyjU8ePm0zGotKydVXrQaNAl4WLKBcc9rP6LovFqlarVSot4PF6JoOTwWAworZB7tBoNL6An5KSzONyQU6hQwlmQiu3cyfL4TmBAAoJD30mj8dpbGwZGhqWSmUul7uu7uMdu3AHN23aYLXafvnSz293dPzipZf/7d9+FMVzR4dLBmZDJOEawl158823L124AE/2P/r4xo31y12cKINIosUlISG+vKIiPSNdPj4G/6xeXwO9A7JqhrD0YHE46O7dbvfU1MdDeCizRzyM6KvWbQIaGpVK/erXviKVjgz09fb3drucDqfT6XK56mpr7tPVGiSUJ7z/CFruqg8VeObM+UOvv2YymdKzsn7ybz8RJgtAJXzW4hRIB41WL5PK5HKFy+WcnJyaDhN5F5SNUJicKkpJFgjgOQqVEOHzez94F9QSl8t96KGtcINu3mwCjXXt2g14PS0tFFoTdNnBg/ukUukHR947fuxoXl7+U089Fq3Tx4RXzsKSKBitY64yrly5/vvf/MbtcubkF/zt335vkdy5lhFEEi06LCYjLT29qbHR43YXFxfN7qRAQFhKSEQCWPkgiUASwNAOA08SNTE+Ln4mbgbM7sXY1bwSgKE0JUX4wx/96KWf//zm9Wtj0lGr1Wo2m6cmpzZv3njHlu+74nQ4dFptXChsQWiaZNFLvHy0tNz67a9+qVQquALB//z0pxKxKJIOby6BQECnM4zL4T+l0WgMBoNzPZEjiT/FEpFYlBqpUREB9KBGIHyeTCaVl5fCwRsbm3U63ZUrV6EwYnFqXHiu6Nvf+dbQ0GBXR/vLL/1vcXFhbm72Qk8+DJWaRKfToZLYLJaoHHCVIZON//LlX5jNJkpi4g9+8INI/OFVBiKJFh1o1ZFECly+gBDawRsPryATRQhLDAaLRWNC7d3tDm06A0kUHyYuXEWXu3SLCIzT+fm5P/zRD3/z698e//CDCZv1xtXLKqXC5Xbt3LmdxWT+5cB/V2Yv19xXIk9mk+nGKFABFArln/74ukwmpSbR/uH//oNYJIKzm5qagregtphM5vFQDEYVqBP/J1sUI7M+GAyGzWaD7hSJU5MFgvvMGXdP4NeJRGJ5Rdn09Exb2y293tDZ1UWmkJgMBrwFav773//+V7/ygt1m/fd///fXX38Ng4nCWAaSNzLt4XK7/f7A6lbADwTUcKlU9i//9M+D/X3QoP75X39YWLg6k9ggkmjRUas142PjAb8/JyfX5/N7PF4sFoNIIoQlJuQGEnaFCQYD0zOh1Q0S6WN/GofTtWrCinwWfD7v//7j39fW1fzxtdeHhgbHZdJfvvRz+fj4F7/4BZEodX4bl+CLEZUpV6gk4QmMGMVun/jToUMtzU1oDOaLzz9fta4K+ih4sX9gEGSQVqv1hl3IodeCC4ULr8DS6fTkUFhqUEF8AmGxZr5JRGJlZfnU9FRnR9fgwBCJRFq/viqRQoGSlJQUfemFr/7ypZ/1dHW+9dY7zz771MJ3n9HpNFY4hx0oP4fDgSQPiQDKeHho5D/+4z96e7pBp/7N9//2oYe2LnehFgtEEi06/f0DCoUC+hqRSIzF4oxGE4VCjmmbEiFGge4s4j06HfZ7BYmUkBAPTyeDa8JzgkggPPTQtoKC/KNHPzxz6pRapTzy7jtWi/U73/1OWpp4Hk0SpEBC2LYx6PWxK4mgPhw5cuTC2bMzMzOPPv7EwYP7ExMp8OKFC5eGh0fCzj0Y0CJYLBZe54c2iwn4Al7iA+7amzckEnHduspgINjd3QPCCH63pKQ4smTz9NNP3Lx5vaOt9a03DlVWVix8+YxMplCTqCD9rFY72K7RKH7M4/P5hgaHX3rppa6O9kQq9Zvf+s6+fXsjET1WJYgkWlyCweDw8LDBoE/PyExLl+BwWL1ex+dz0WgyMlGEsMRgcTg0Gg0WfzA4GVm9BYsfnvtXb7TGv4TP57/44gswrL5x6NCt1pZLF86lpqZ85cUXksLJHB4IkJiRVuwK57KIRXw+/4XzF48d/WDCbt+4ueGpp55ksVigh65fbxwdlYJMFAqTeTwedFlcHi8SImjpIZNIpWUlTqdTJhtraWljsZgSiRiFQoFt+Xd/93df+dKXoIP90x//9C//+s8LTJREJpPgNOG2arUah2MiLm6Npq6bxel0Xb9+89Af/9jf10OnM1782tcfeWTP4k0KrgQQSbS4qNWa0eEhr8dTVlaWnZNjt9lhQNLp9CSSBAlgjbDEgKGPCrt6eL0+KnU6lNYDj3O53IHAqk1zdlfAMqmtrWYw6P/z3//T2tJ88eKFffv3UanUB7VSMjPTseHIfsPDo1u3xl4a8MnJyb7evqNHjyoV8py8/KeeeUooFEJl6Ozs7u7uAdGclpa2b/8e3AqIXshhs4qLixwOp8FgaGm5RUlMZLNCTmAFBXn7Dj76x1f/0HjzemNj47ZtC13QAenHYnEU8nGTyRTrLmILAc7dYrFeuHDxzUOH4Grw+YIvPP/8nr27yas9My4iiRaXkZGRsbFxkNV5eXkSsUg2Pebz+cxmc3KyAMn8irDEkIgEbDiujNvtmZoKSSIsNuRMuja3HOfkZOfl53Xf7gKBaLPZ4ILMwzWYRmfoQ5kurItRwkVlanpaqVSBHurq7EhOTnn6mWeKCgtBEw4ODnd2dgWDQaEwedu2hpWghyJIJCKb3e5qcikUis7O2xvqa4nEUJ6+J5964urlS2qV6oOjH5SUlCzQAYjL5bJYLIV8TKlQQMVYm7203++XjY2fPnX6xPGPbFZrXn7BU08/vblhc2LiEq2WLiOIJFpEPB7P8NCwTq/LycmRpEkIBDyHy7ZabdDS9HpDJMwGAsKSgcfjI04Abo87Ej8GFw6k7l1d8Zfvk8nJSTBOoPdnMFk+f2B+2+7yCgqHhwb7+/uiXrzFxmqxnjhx8srlS2Qyedfu3XV1oDCIMBA2NbU4HA4mk7FhQ/2KCs0Q2jmYl2PQGwYHB/t6+0SpKVlZGSDreVzOc89/6Sc//mFvT8+5c+efeeaphfwKn8/jckPhmIeGRux2+xqURC6Xq7mp+dixY60tLaA4a2rrnnjqyYrysjWS8BiRRIuIQqHs6+31e72lpWVCYWhZOikpiUIhWyxWnU4HbW9VxnVAWMngcDgUKsHr8UQkUSQY8UzcTCAQwK6Y+YClwWg063W6yWCQSqVSwpuY7vox0JFJSaEIjTBUuN3uO97lcDgJCQkK+bjP78fHTtg6OJEb12+c+OgjUIQ7du7avXc3aCCw05qbWmw2G1yQ2tpqoVCw3MW8ExIpFKwIhKxOp29tbeNwOQw6DaRS/Ya6irNVra3NoPA2b94EXeu8f4LNZmVkZpLJlM6Odo1Gw+Nx187aGRgJSqXq0qVLJ4+fGBkeYrHZW7ZtO3DgQFZW5l3jtq9K1sp5LgvjY+MjIyNMFis3N4dKDWVHwqDRfAF/YsLh8/kNBoNIFKu7VBBiFDyBgEKjofpNT4c2nREjnpIzcR6vb61JorGxMasltOCVkiricNh3TVwaFx6G2Ww2DAkwEluttjvelUgkCSiU3WpVqzSRpBMrH5C/Pd29h997T6fTVlRWHXz0IHRENpv91q0OrVYHKrm8oiwzM2NlOjuC3MnPzwfdptFoOztvb92yCbQs6Lmnn32mt7dnaGDw7JmzX/ry8wv5iaLiYpFY3Nfb09Z2C9TAqg9ZHhcOTOVwulqbW08c/+jWrTaP251XULhnz54tW7csRF/GIogkWizsdvvg4IDJZFy3vjpVJJ7tX8CsAXlksVih94HattbGIYTlhUQkgi4P+ANer5dIJKI/CXA3GZxc3oItPSCJLBYLDo8vKi5K/OxZorhQUGMai8O12W3hXUh/Rm5eTqRpd3f3xIokMpnMhw8f7u/rTU0VHTh4MDc3FypDb2+/VCqbnJwsLi7Ky81eyXkYc3Oz5XI5lLa3pzc/L4fH40JpCwry11fXXDx/9tLFi5VVlfn5efM+fk5OdmlZGVSPUydOlBQXV1ZVrOSrERX6+vpPnjrdfPPm6MhwIpW6fefunbt2lpWVgD2w3EVbahBJtFgoleqent6EhIS83DxB8qdT0GBuCoXJYJN5PF6dzpCautb3eSIsJQQCPjIHPuFw0mi0SHoZsBHXmjsRNMChgX673SaWpBXk5+Pxn7fmxWKzUlNTuzo7tBpNcHISM2cRgcflClNShwcHuro6Dxx4ZPELvlCcTueJ4yduXL9GTaLt2r2nvr4OhUYN94/09/e73e7MzIzS0mIyeUWHCCGTSevWV4FJ6XKFtog//vjBuLBPwt5H9rS2NA8NDZ49cwZOZN7WZmJi4tZtWzvab/X39b38i5cOPPpYw5bNtKSklXxN5o1Goz1z5szli5eGhoaCgUB+YeHOXbs3bdooEPDXzmLZXNbiOS8B0G9KpaNghwkEyXn5eXc46tOgeSUlWa1WjUbD5bJXX+Y8hBVLJPlrXHjT2fT0zGzItcnJNTRLNDU1NTIyOjY2NhkM1tbWgony+YtE0GB5PF6Lz6dQKGxW29x8sXABc3LzQBL19HQvfsEXSjAY7GjveOftt+AKrFu/ftfunVRq4vi4vKvrNmhENptdVlbCZDJWvveMgM8D0XP7dvfY2LhsTJ4mEYVuRE5OdW3d2VMnLl+6lJefv337w/M+fl5e3sHHHrdarN23b5tM5qtXLm/d9vCWrQ3kVeRtbbHarly+curE8eHhEZvVQqPT9z6yb/+BfSJRKmWp4nCuQBBJtChYLbb+/gG3y1VRWSUSi1F/3sVA/ysSp4Ak8np9Wq1eHLNxbxFiDqiKeDwexjyP2zMTTutBIOB9Pv/aCU00PT3tcDjb2tqUSiWZTKmoLI94T98VUIoWq3XC4eRwOBgsVqFQmUymuZIIKCws/PDoEZ1aDUNLVlbm4p/BPJmZmdHp9b946Rdmkym/oPCJJ58QCPhms+X27R6tVkcMp84QCoUxMTcAXWhNzXqZbGxiYuLatevJAh4YlnQ6bcOG+isXLygVilMnTqanZ2RkpM3v+NAoduzYTqGQ33v3vdtdnQa9bqC//+SJ47v37G3YsjnWhZHH621ubv3wgw96e7qNBgNUjIatDz2yf19Bfh6Hw17u0i0zMVD7YxG1WtnW2kokkUtKS+6qeJKoVAaDHvYo0nI4rDWyvxFhJUAikWDY83g8kW3nWCwWpPnaCWDt9nj6+gY6OzrsNtvmLdvEYvEdU0T2CYd0dHRgYFAul4/JZEa9Lj4hIYlG53K5MumoTqfNy8ud+/n6+rq4cCiXpqbmlSyJQPX+/nd/GB4aZDCYBx59tLCwAIRw/8DgyMgo1ISS0uLMrIwYStRApSaWlpVcuXzVaDD29Q+UlZaAKoJbA1bozRvXAsGFSvzEREpDw+bi4uJLFy+/9957Y7JR+KHhwcGj7x9p2LJ1RyhhMCMqJ7KUQEtvbb31wdGjfb3doIyDwWBBUfHBRw+ClKTR6djV7jJ1PyCSKPqAzT06Kh2XSSVpGZmZmXdd0gYzXZImBkkEH1YqVdnZWUtfToS1CZFIQKESAoEZh8MBlTPiITG/qDwxh98fsFptbW2tgwP9WCyufkMdl8szmcwyGYifsf7+Xo1Go5TLg4EAyIVgmEg+uESqGS6U0+GQyxUejzfigxWBx+Nk5eaODg11dnY+//wXl+/k7sGRI8dOHv8Ig8Vu2Lxp9+6dIASlsrHenj44x9y8XBATBHyMxQSpKC9ta73ldrv7+/pBEsEN4vF466rXgSQyGo06nW7es0QR8Hi8QMB/9LEDD2/fdub0uTfeOKRRKa1W62B//+F3367bsPGhh7aVlBRH63QWFYfDee3ajRPHjw8N9oMxADddJEn7whe+sGnzxqQk2uf70q0pEEkUffR6/Y3rN6emprJzsgoKCz/rY4kUCpPJMJstIIwmJhyRXfoICIsNkUSMzIvYJ5wMJjORSrXbJ6DHXO5yLS5Op2twcGh4eLSzs+NWa8uE3Z6RlX316rW33nhTr9MFg4GpaRA/8Gd6JhyxCY1Gi9LSszKzwXru7bnd3dUZOc7gwJDRaBKJUmaPDObNxo0NwwMDPV2dOp0BFNLynOHnolRpfvebX/l9vty8/O9897sEAkGr1bW1ttvtdhj1S4oLGXRazLkPg6Cvrll/4fxFo8kM9zYnO4tEIpaXlxeVlPZ23+5ov1VZVbHwYFGEME89/cSBg/tu3Gg8dOgQHNrlciqVyg/eP5KZlb1r9+6Ghs0LjJq9eJhMpqtXb3z04Qf9vb2BQABqOJPN2X/gwOOPPwZlhnoec/d9UUEkUfQBjdPT0w09KVhejM8O/woVUZImBknk8/lVKhWVOv9dowgI9w8hFMMaGxfn9no8ceHkr8tdosWiu7t3cHB4ZGS4vw9UTdcd744OD8Fj7iu5BQW5ufk8Hr+ioiwrOyuRQo68fvnylZ/8+Mc6jSZ8zC6tVjNXEgFbtmz+3a9f9nq9LS1t+/btXsxzmic/+uEPzSYjNSnpb773PSaD7nK5+voG1Go1Ho8vKMgXi0XLXL75UlVZ3tzU4na72291gCSCypycLCgtLQEJ298/IJOO5eXlROWHMGG2b39o69aGgcHhN99489KF806Ho+NWGzx+/r8/27ipYe8jjxQW5K2cgNcGg/H99z84e+aUdGQk8kpaRuaTTz21Y8d22jJl8F35IJIoyths9uvXrpuNhrLyirKy8s//MIlEShYmq1Vqm23CYDSxWcxVPD4hrBzA6k1ImIBxEUzGiDvtTJiYq37Tc5iamhqTjQ8NjwJS6UjzzRt/+Xk4QRQKlfAJwlRRTm5uenpGZmZGZWX5Z+39rKmt+dZ3vvPySy+BKtKoVCPDI8XFxXPXzvLzc0Vp6SqF/MqVS3v37lxRO7bgyhw69Fbj9WsYLHb33n01NeuDweDIiLSjoxMuRV5oySw6omG5KCjIa25uBUN0dFSWkZHGYDCKS0oYLNbw8JBUOpqbmx3dWg3tBXTP//t//2E0/s2HHx6/eOHc6PCwy+H86IP34SEQpmza3NCwpSE7KzO8Qo1ayoiX0ITh5vp8PhBt77373rUrl70eN9RGqNjpWdn79u3bunXLHZsDEO4AkUTRBGoktMzmpmYsDpeVnX3PleyEkE3DNxqMfr9fo9YkUak4HBK5EWHRoSRSjEaT1+uD8ZIajhABVXdiwvE5e69WCFDOycnJiJdPIBAw6A1DwyMy6ZhsTNbd1eGYuDOUYnxCAhbAYFAoNAaL4XC4hcUlEklaerokKysjKem+bGUcFruhvl4+Pv7Om285nY6ent7NDZtTUv4sotjmzVte+8NvB/v65AqVZCXtIR0eHn391VfgSUlZ+be+/Vdwx/V6Y1NTCzxJSU0pKiokEAj3PMhKpqKivKur2+fzj4yMpqWJQQGkpooKC4quXL7Yfbt7/fr1iyQC4LAvvvjlp59+sru799y5s7faWi0ms8mgf/PQH9/80+siSdqmTQ2lZcWFhQW4MFANF0krw62EEQSUENjVp06ehhOXjY6CEMTj8WwOJze/YM/eR6qr11HXQNLWhYNIomgC3bRMJuvtuZ0qEpeVl+Pv5a4YqbWpohTpqMzpdOn1BqFQsKJMTIRVCZlEilQzq9W+8lV4IBCEDt8firjtcTqdSqUaFNCoVDo40KdVa4J/vrco0qbwBEJkHGIyWdm5eZmZWTweNz1dzOPNMzsBnU77whe+YLNYjn3wQVdnh06nS07+s6b6yL49bx56fcIxceH8ha9+9YUFnXD0cDgcv3z5ZbPJmJhI/d73/g+FTJqYmLh1K+RCBPK3ID+Pz+cudxkXCoGAz8jI6O3tValUFouVxWJCL5pfkH/9+tW+vn6lUrmo8yIkErG6ugoeJpO5tfVWY+PNgb5ei9mi06hff/X3r78ax0tOLiosLq8oz8vLY7EYRCIJChwVeQTtwuv1ulwuk9nc3tbR1tZ649qVuHDsMTqDweXxamrrGxo2FxUVRONE1wqIJIom0AFdvHAJDFOhUAjGwf18BY1CsVksk9FotzuMRiONTpv1YEBAWCTI5NA+fLAsbXZ7siCkEmZmZqbCW6tWApG+PtzdO90ut1qjlcvlCrlieHhIIZf7fX8WaBuFQhEIRIAEQo9EIlMokrT07Ozs1DAcTtSGQwaDXrdhQ2dXF5jg/X39uXm5FPKnTTVZwC+vqGxtburouOVyPUEmL38rDgQC7757uKWpEWTicy+8UFCQDxd2YGB4eHgEhuTMrMy8/Nx7H2XFAxWgqCh/YGDA5XIPDQ2DJILKAGcnSE6Wj8mUSkVxcdESBFuC3921azs8dDp9W9uttrY26ciI1WqdmLCfPX0SHhgMNisnt6i4OCsrIyUlBaoT1FsCgQCN8f4DbcM9BePZ43E7HU6FUjk4ONza2jLY3xcMBEAJsdkcBpORmZ1TWVlVv6GeyfhMT1aEzwKRRFEDRhSlUnXz5vXExMTi0tLk5PvNI43FYpKTk93uEdD7Oq2OmCaOiWhpCLELVDACAed2u11OZ2JiKAAESCKPx8tYpkgrweCk2wOFcYFR4ZiY0BuMakCllkqlMKpBMed+GMxrSmIimUwBAz2RSqXT6ampomRhSlqaRCQWJVETF897Y936dVevFivGxy9durxx08a5kgiDwezes6e1uRkGwqamlm3btixSGe6f3t7+j44d83g8JWXlzz77zPT0dCSBPNzr1NSU8vJSzKroZ6A+sFgsPp8PVUaj0YKSBp0hkUgyM7Munj8H4rWmpobDWbptgDwed+/e3fAwW6y9PX29vd39vb0mk8lunxiTjvb13IbPkMhkkViSnCwUCPgZGelsNhvUEah60EY4HA6Px8+6P83MhGSQ2+3x+Twgg7RarVQqGx+XDw8NGQ06GHRA/zGZLA6bnZaRUVRcUlVVcceSLsIDsRqaxArB5/NdvnTFbrVmZefU1tbd/xehB09KSoJWAe3ZFoK2YvdzIqwayGSy1WqH8XI2lcd0ePP50hDxfrDb7aHs8laL2WSGvh7qP9j08vFxu80Wiaw9C2ggGo0Of5OoVDaHJQiNJclcLlckSqUzli7EHGigoqKi5sbGvt5ukGtgyczGNoRWXFpWKkxJ1ek0169dq6+vW95YL3BZD7/3rkatZrE53/7Od8gkosvlvnmzEXQwiMiSkmI6bfVMIcBdyM/PValUcNZKpTorKwPqBkiNG9dCa2d6vWEpJdEsTAZ906Z6eIBw6e7uHRsbk8mkCrkcqrfFYoWaPtjfF2l05MREUHVsNhdaJYwFdHpSfPzHy2rwATCV4RSglcAJ2qwWeBGDxdJotIzMLAaDkZaZnpGeCTdULBYhThcLB5FE0QEML7PZcuXyJdD4Obm52dkPFsQWjANotFarDawBo9FEoZDv6YeEgLAQEqlJCQla0EMOp+ven44Gfn8A9L7BYIC/IIOMBqNGo5GPK5QqhdVsviPJWiKVymJxaCGSmEw6i8NNSUlhszl8Pg8M66Up8F0pKysXicR6ne7SxUulpSVM5sfWS3x8PINOf3jH9t/+6pe9Pd0DA0OlpUXLVchgMHjhwqXmpqap6akDjz5aUhIqSV/fwPi4HLqanNxssUS0XGVbDNBodHIyn0gMyT4Q1iCJiEQCKAYujw8SG9R2Xl7uMk69h+RyaTE8QBs5nE6NWqOAWq9S6rRgA9ttocU1h8fjGhrsdzocd7VM4AgUaBJJVLFEAi2Cz+eLxJLU1FQwCdhsFgaJOh09EEkUHaBDb2xqHpNJ+QLB1m3bHtRlNSEhnkwmcrlsuVwJwiiJlsTjcuHFRSotAgKVSvnEw9oG1TUYnJyainLm10AwaLfZ9Xq9yWQym81GUEMGo0qpMpqMJpPR7fw0OCToCTKFwuPxmUxWEg3EEIvL4yUnC9khWDzeCnIBFgqT8/Lze3t7WltalEoVSLbZdTo8Hrdp88ajRw6D1Lt44XxBQe5yjVUy2diZ06etFktJWfmePbuhGGq1prW1De54SoqwpKR4dSyZzQL1h0gkgWgeGhqCSuZ0OikUikQiFgqFIIlGR6Tr1q1bCZF4oKrQkqB3T8rPD0Wh8/p8dvuEQW+wWq2hBeOJCZvFAipWp9XPzpLGJyQkUhKTkqg0BsDk8XgsNovJYCDxpheJVdUwlhGn0/XRsWNoDCY7J6esrGQeRwDrjcVi2mwTdrvdYrYmUakrJ+QXwuoDh8VCrxoIBMBIxePxgYBz4WnOwDCYmHCCINDptEYjSCC92WjW6fXmkCQy3bFDHk8ggBGfmpIKXTzoHiaTyeOHJVFSEjSEFbsPDovFbNi48drVq6Mjw9euXc/MzCSTSZG3YMBLFgg2bW44/O47t7s6pdKxnJxlSNTjdntOnjg52N9HTUp65tlnBQK+z+e/du0GCAUSiVRZVZG0GgPl43A4iUQEkgj6T41Gm52dlZycDCIpAYWSyWQOh2MlSKI7IODxBC6ex71zUU+r1c0m2Al5zlEos3UMYbFBJFF0CMXJ7e8nk8m1dRuo1HkGdwFDh8Nhud2u8MoCFUaspQzzhbDWoCZRYZh0uVyREIWTkw+84yzs6OBWqzVyuRysc71OYzKaTWaTxWyBOux0TMzdxQbCiycQwDiVJhFzeFxqIoXOYHK5XNBAUJKFJ15YMvLycvMLCpRKxemTJ3bu3JGenjbrwwGjV0NDw5nTp8bH5VevXk1Lkyx9ItW2tjZQbCACHnviyfLyMrC12ttbFQolFLKwsGC1+t5iMGgOl5OYmAgV0mg0ZYeTe4jEYqhdUunoxIQ9Li7l3kdZGfD58wwVgbBwEEkUHT788MPJyWCKSLR588Z5HwSNRtHpNJvNDk0a7GoqFRr4KrTnEFYIdDpdo9ZOTU37fKH5oft3r5ZKx2CI1Wo18FApFDa73WqxwhgMGigYDM5+jEAk8QC+AERDSmoKHex0Wsh5lMViJiZSYtcBgkDAN2zZ0tbaolapzpw5+7WvfXV2TgtOKi09bd36movnz7a2tNTX14F+WsqyabW6s6fPgFzLzM7etXsX9CHQk3R2dsHNZbPZFRWl6FVqZcXHx5OIBC6XMzoqtVgsbo+HRCQKU1JYLLZ8fDw0b5STg2R6R7gniCSKAgajuenmdSwWV15eyeGwF3IoAoHAZDLDO5EnLBYb/DN2Rw6EFQ4tiQoqPJwIcjo+/vMkkVqtgZFGqVSG9sYrFWHXh9D0ktvtCiVK+wQMFitMSRVL0tLSJFlZmSwWKxwpKLSJhpJIgQEp5hKGfBZVVRUlZWVmk+no4cO79+yZG64aBN/OXTtaW5qHBgdu3riZkZGxlBNFjY1NbW1t8OTAwYM5OdloNLqpqRk6E3hSX1+7uk0sHA7H4/NGRkbtdgdodJBEPB6XRqMNDw0qFUqf14tIIoR7gkiiKHDixEmX0wltb/v2hxd4qISEBBo9iWaj6XR6o9FEC1nVKz3HAkKMAsMklUo1mcxx4fAncyURiJ6+vsHx8XGlUqFSKMxmkysUIM7j9YIEcs89SBKNnpGZVVRUlJOTBQMSHocHDQRCiEIh338AupiDTCbv2rXrVkuLwWB46623/vmf/mH2rdCWrpyc6pqac2dOt7a21tTW5i9VRESQrVevXDEaDZVV6ysrK+Eu9PcPymTjMzMzUCTQqUtTjOUCJBGXw4HrD2LdYrEKhcmpqSmscOhqpUoNVXd1K0KEqIBIoihw5vQpMH8zYUzIylj40fA4HJPFnHA4oGGbzVYikbj07ggIawQWixWRRJOTkzB89vcPjI/L5PJxg1YH+sfn9wX8IeaqJSKJnJmVlZubX1FRlpYmRoWiPhLCaQoIa6qiVlVVlldWnTt75qOjR3fv2lVcXDj7Fp/P2/bQtuampsjGtIzMdNziq8NAIHDj+o1bt9rIlMT9B/ZJJOJgMNjZeTsSurChYSMGs8p7e7AniUQChUKx2+02my0u7L6Wlp5BTaLJZFKXy70cwYkQYoxV3kiWAI1WNzzQDwb35s1bo7LIBeqKTqPZaDS126PTaZlMGha74vZKIMQ6weDk4OBgT09/e/sttVqpViinpqZmZqaD4ayqczUQjCsisaS0vLK2rjpdIsHisBhMKJMqGOVreVUXLsszzz7b3HjTarX+4he/eO21V2bfgt4gJye3prbu9MnjTU1NlVVVBQV5i12ekRFpY2Ojc2Ji+87dBQUFcIeamkKTWDMzMzU11WtkyxKIPxaLabFYQABFtCCIfjj3Man0jtlNBIS7gkiihXLzRiOMJTA2zG/v/V0J+Vkz6Dab3e12G4xmMMJX7J5khFgBaqlcLr99u3dkZEQmkw3293o8numpECCAZjf9xoXTRgoEgorKdVu3bc3OycLjcGB/o1Aw0KPgyarxB1o4BQX5jz3x1Ct/+F1rU+N77x19/PEDs2+lpCRvbtjU1Hijq7Ojo709MytjUSeKQAE0NTbCb7G5vIce3paSIrRYrf0Dgz6fDzRBYWH+4v30igL6STqdHhe6IC6n0wWSiEql4nB4p0M9OcfxHwHhs0Ak0ULp6uqEv+L09Ly8nGgdMxwJl2ZJosKgpdPquBwWGOXIUIRwT2aVDTwBoWMyWdrbOwYGBqXS0YG+XqvFfMfnoVKByiGRyZREanFJycMPb6+uWUcmrYkZhYWDQiU896Xnjn/0oVaj/s2vXq6uWS9M/jiyNlzV4uLiTZsbjh19/+LFS8UlxUVFhYvUhOFeDw0NX7p4yevx7Nm7F34Xfqj9VqfVYoV3N26qXzth/UgkEo8XWh4L5e9zudhslkiUymDQx2Sh4N1Z2dlEIhLsDeHzQCTRgpicnLx0/hw8qaioiu6RUSgUi82acEy4nG6d3hh21EAmihDuJJzBfjo80xOa7PG4PR2dXf39AzLZmHR0SKVQzH4SBmkMBhOZ7KHSaMKU1MrKytq6uoJVkQ59uaAmUv71hz/8q69/zWjQ//AHP/jVr17GfRJgSSDgN2xpAJOp41Zr481GiUSSmEhZjDK4XO62ttae7i6RRAI3lMNhazQ6hVIZDAYzMjKEyYI1lfoKi8WRyWS32wOXJS68lBZJ5RFeF56517cR1jqIJFoQ7e2dk+FgdNXV1VE/OJNBt1poXo/XoNfzeVzMKtrDjDBvwhpoKhAIhgl4vd7BwaGB/qHx8XG5YnxkcGD2k6B+8HhCOLE2jkyhcPmCzMzs8vJSeCBbb6JIfX3ts8996Y0/vtbR1vbrX//ua197kUD4OEFhQUF+VWWVSqm8evVqRWVlWVkpChVldTI9PTM6Onrl8hUwoiorKgsKCqB6DAwM2m12kAIVFaVw/6P7iyscUPxgPUK7iITI4vN51HC07lGpzOfzk5AZUITPBZFEC2JkZBQsdAwWm5n1YHle7xM2h2OzTTidTjD70tMlq37PCMJfElkC83p9Ph/87w+tpep0UPHGZOMy2ahcPu78JFEGCo0mhiCRyCQwlJlstkgkhjGypKQYiYe7qIAMGhuTXb9y+ci7b/N43D17dkUWaNhs9uYtDd3d3X093efPnUtNTVlg3LK/xO12t7e3w/HFaWm19aEpIqVSrVSqAoFAUVEh/DPqImyFQyAQaDSa1WqFK7PcZUGIPZAhdkH09/eDTZaRncPjRrmni5BEDSX8CzlZG/R8AS8RTUYmitYCYPp7PO7IrhmXy2W1WKTSsbGxcYVCrpCP2azWSKIMFAqFw+NBN1MTqYmJlCQ6nccX5OTkFhXlp6WlLfdJrCEoFPK3vvUtk9HY39vzu1//KrzpfROoUnirpLR0fXU1KNfr16/V1dfR6bQobtMDuazVapsbm+GYpSUloIGCwSDIZYvFAr9eVFwAJYnWb8UKCQkJkZWySWBqCg1tBIdLWKUxuxGiDiKJFoRMOjo1PZ2Ts4g7bLk8rs1mh3FRo9GSM9ORrGerEtBAXq9nYiIUjMoRDl4+Pj4+NibXaDRKpdxkMED3HhdOi43H4ekMJo2WxGTCXzqLwxaL03Jzc3JyspC6sYxkZWV87/vf/9EPfqCQj//+d7/1+3zbHtoG9gyFTNqydWtPT09n+633jxwViUQpKcJoGTYej7ezs6uzo12QLKyurWWz2QqFEggEAsXFhXQabU15EUXA4/GRlTIXmJJuDzWRwuHxEa9qhPsEkUTzx2q1mQx6sNSyshYx3zU0aWjhHo/HaDAkC/iL5KGJsMSABgoGA6HMA1CNbPCwadVquUKl1+tVKoVBp4NRLfJJHB6fRKczGUwOh81gMqlJSXy+IC0tJIOoqzGleYwCerSkpPjb3/nub379K5lM+vvf/tZut2/dthUEUH5+bm1d3ZhUev3qlbr6OjabFa3JG7PZfP7chanpqazs7OLiYr/fL5ONmc0WEomUlp62xnVAeL9BKLyWy+UMIjvwEe4PRBLNH+h9Ii1tsSPlszksi8Xq8/mUStWSJQdAiC4zMzPByUnHhMNkMsHdtNttRqNRrVKrVGqNRm0w6L1ud2RHDAaLpSQmslnscMpUHolMYbHYqamp6elpPB53uc8D4TPB4bAbNtajMejD7713q631tVdfGRkd2bZ1W0FhweaGzT3d3TevX/vg6NHi4iK4lQufvwHRPDQ41NfbzWSy1q1fz+fz1GoNPOD1rKxMOo2+BqeI7orVbPb7fMtdCoTYAJFE8wfGtqmpkBWSkbG4fhtJVCqNlqTXG0wmcyQk66L+HEK0gOrhdDp1Or3BYLDZrKCBQsnjtVp4YrVaJuz2YHgqCI3GgAYSJgsFyckSsYhEJiXR6Hy+IDU1BR7LfRIIDwCBgK+vDy1gHX2fd/nSpbOnTvX19JaWlebl53O4XDKF0t3VefLkqRdffCHiabQQHA7HhQsX3C5nYWHhunXrJicnQQ9BFwFHzshIp1AWevzVgcfjDYQN18TEREQjItwTRBLNH7t9IjIxG/VdJHeAQqHABDSbLcFgUK3WLrYCQ5g3oIFcbrderwfpYzaDZjbBE4PeYDQZ7TbbxIQ9Yq3Gh5IxEVNA8KSK0tIkDCYDBksWi8Xn80Wi1IhzKEKMgsVi8/JyGYwXMzIzrl+71tPdfezo0SuXL9PpDL/fDx/46NgH1evXV1SWL8T3a2pqSqvTtbW2JCZSi0tLBQIedEdqdSi5aXZ2NpvNQqPXqGMZdJI+nzcuvPWMgMebzWZQRfBPFpOxlvPPINwnSOc7f3Q6HVhmYslSCBQqNREeoIrgR5OFAmjqS/CjCPcksj1erzcolSqdTms0GnRancloNFssjokJh2PC6/FEPoknEFhsjkgkyszK5PN4YLPS6HQOhwMyiERa0z4fqw8UKkEg4B84sL+srKy7u7uzvXNsfEw+PuZxu+Pj440Gw5tvvpmRlcEIp56YHz6f/8b1RqhpGZlZ1dXVMNgbjSadTg+CLDVVmLiGncxAEnk8IcMjJIjwOK1W6whHqUhNTVk7UbwR5g0iieYPGP3TM9Ns7lK4dyQkJIASslptgUBQrzOIxalL8KMIf0nIJSg4abfbh4ZG9HqdRqNRq5QwMtlsdofD4Xa5vF5PZO4QRik6k1VYVJKfnyeRiEEDkchkOp3OYrMSKRRkKmjVQyAQcnKyxWIRSBar1QL/+f3+rq7bH35wtKnx5qWLVx577MA9D/JZ+Hy+K5cvhyKiZWdlZ2e5XG6oik6nKzlZwONxsWt4OgQuMrTEcITSkN2o0WjBNkmkJrE5bKTRIdwTpIrEDLSkJDKZ5HA4tVqdUJi8ZifGl57JySkQOj09/Wq1WqcLewOp1aCBPJ7wNl+3OxIlCDrcJBo9OzcnP78wJzebQacTiERQQiCDwGrHIN3xmgQG5pQUITwi/ywrL5fJZK3NTX/47W8qK8tFovnYNlDfxsfHpSPDSdSkysp1JBJRqVSpVBp4CwwnBmP+k0+rAJBELlco4Wtkw51Op3M4JtIzMkkkxLkK4d4g3fRCweOXyNk57FHEdziGwUA0mS2LFBwSIYLH4xkelgIqlVKjUSvl8gn7RCh6tC/0f8QtOiEhgUKl5uYXFBQUFhUV8gV8EpFIIBJABpHJZCQBC8Jfwmaznnjyyf7eHrVa9corr/7kJz+ax0EmJyevXLnm9/voDFFdfQ0oJLPZYjQaqVQql8PFr+FVdbgyYDR6vV64FKAUJxxOuXzc7XJlZGYt3J8dYS2ASKKFkpq6dGtYXC57bGwsEAhqtVpEEkWXQCAglyv7+gYUCnko2l0oSLQN1E/AD9c7EPwkShAGixMIhUWFxcUlxfl5udDPYnHYsEVKwGCxCYgGQrgXdXU127bvOPb+kdMnT2za1NDQsOFBjzA5OXX9+jWodBWVVRw22+l06XR6UAOMEPS1LMRBDBmNppmZmVAwd1oS9JYalXp6ejorK5OMbMFDuA8QSbRQljJBPRqNZnM4apXa5XK5PR7S2g7FtkCgozQYTD09vf39A6CA5ONjRr0+EAxORRIBTE1GogShUCgWh1tUXFJWWvr/27sP8LaOA0/gjwUdRCM6QBCsINiLqC6qWnKTHcuOYsuO5JaLfZtdJ7fObe67JHuXbd/tbfZyl+JeYluWE5fYlixLVhfVJYoN7A0AUUiA6ATRSPAGxFl7m931ShZJsPx/ovAB4AMwD8Qb/Oe9eTPlFeUqlYL8FWgk/tBpBE7rhVvFZDKfefaZs6dPj47Yf/GP/1C/so53i9/WPT29g/19QqGQRCLyCfT7/VarjSQhpVIuFovnqNiLQjA4YbFYyVshEPD5PN6w2exwOITZ4vx8LU5JgZuBSHS7DIb2+Xw5tVpFIlF8KvF1no9O1rfI6/W2tRm6u3sGBgYHB/r6errjM5JTqyaXSUtLF4nF5RUV9fUra2trSWXKYNDTEzLS09OQgeD2KeSyJ5/+zt/99c9MxqF39x945pnv3NLDz55pjE9NsVnssvLEVEKkgZT44hcKSR5abpO8/pFQKDQ2Nsbj8SQSaTQaa2lutlqG1zdsIjeX884zuHmIRLcruS9h3nA5bNL88fn8bpcrT6vBdv5Hkn+OG5fBYLC7u9dg6Ozr6xsaGuhoa01OFpaUlpSezuPxi3S6lStX1dfX6/U6zJoCc4p86PbuffSzzw61NV9/683XN2/eqNMV3/zDm1uuZ9JoZZWVKqWcfMLt9lFyp0hEIlH2nBV5EQgGJwYHjWQDFwj4MpmENHuMRhOpBFasqJNK0c0Abgoi0e1Knm00n2RyOYlEoXB4fDyIMWqnZySPdRGkmWg2DbcbOgcGBozGod7uLr/Pm1ySRJ/MjAwWi5U5Q1tQuGJFfW1tbWmZXipZ1ocbICWef/75p594fDwQeOP1N372Vz+j02/qzPlYLHbl4gU2m1NRUUUl9ouEHQ4nuSIQCIQi4dyWeAEjlUAoNGE2D5O4KZEkJgQ8c/p0T3eXRCbXl5agnoSbhEj09WVl8dLT0qzDw/P8uhJxdl9v2mRs0jnmWp6bejweJ18M0Wg0FpuMRCJ2u72DZKDBQbPJNDQ0MGKzJRdLT0+n0eg8Hp/OIP/oMqWyqEhXUVFZXl6q0xWldhUA6uvrvrXnsXd++0bj2TNHjhy99967b+aw7IULl6lEN39aeUViusPE+adOJ5PJFAj4y3mgB9IcIvWh1Wrl8Xlyudzt9nR1dbldrk1btslkilSXDhaN5bsJ3T61Wp2ZSbPbrJFolDGPnaxpNBqXywkExscD/nl70dQiGSgSiSbOf0+cBB8eGxszDpkGBoaGLcMD/X3GwYHkYqSByGAyRaJs9szJ8KLsbG1egV6vLynRFRcXYm44WGieeuqJM6dPDZuMB/bvX1G/QnkT0/p2d3eTSw6XW1paSraLiYkJn88nkYhFtzEW9hJAqoWuzsQ7IxIK1Tmqzo6u1pZWOp2+evWqnBxVqksHiwYi0dcnFArSZzozku/mUr1u3l43LT1NKBKRSDQxEZ6cnFySQ7KSuj4ajQaDpMJPjIfo8biHzRaj0WSxWEwmo9UyHBwfTy7JZLHEEklWFi8ri8vn81U5msLCouLiosLCAvIHSu1aAHw1kUj45FNP/4+/+xuTcejQwUOPP77v3z18NjAwQKJ/rlbL5bBJG2HM5SZ3cjgcgYA/L0VeiEh14fF4BwYGSQZSKhXksrW1ZXCgX6fXl5bp0RaCm7cEv03nTX5+fnJPdXdX97xGIlIDshMb+UwbMbRk+gJHIhGS88hPMDju8XhsVqvZPGyxJObMsFosfp/3y4ky6NysLGm+LDtbxOfzpHKlVptXWFiYl6dVKGSpXgmAW0Cj0Xbs2Hb27OmTx44dPnRw5cqV1dWVX/2Qvt6e9PR08pmnZkYmDPgDVOLEfgaXy5mPEi9IsViso6ObVCBSqZS0hUxG0/VrTdMUtWJFfV5efqpLB4sJItHXl5OjzhaLXW63wWDYtev+eXtd0ka8nTm0F45oNDpz0qzb7/d7vYkMZLFYbFb7yOiozWb1uF1TM2eHZWZmZvF42vyCbJFIIhELRSKFUqXR5Op0RTfmSQBYpDgczsMPP9xpMAybzX/46KPcXM1X793s7uyg0ek5OYkBOGYGa/aTCoHNZpPnma8iLyzT09Nuj7enp4dUFEqlnM/nnzp1qq2tVaVW162oW+Zn4cGtQiT6+lgsZkVVzcDAwKUL50kDhcGYp2mWSRUQjcaS19MX1TAkpAYPBie8Xu/YmMvjcTscDpvVZjabnU7niN3uGnOS1h410y2am8Uj7WCJRCKTySRSSbZYopqh1eay2dgNDksHjUarqqp84MGHXnnxxUsXLzauWHH33Xf+W0fD/YHE8eI0ikp+0yc3KLLwcp7EY2pqqr3NEAgESBjS6XQWi/XE8ZPhcLimprakpCTVpYNFBpHotlRVVR385A9DgwNd3b3VVRXz86IkEpGmIZUYOJs2bzns64nH48kMNDrqGBsbczoTGWiUGBkdc415PZ5AwD89cziMw+UqVSqlSq2Qy5VKBV8glMllCoWCxCB0CYKljcvlbt9xx4Vz5zs72r/44ouystKCgn/9cI9l2ELNtBnINkLNbF+hUCgjI2M+x9BfaMZc7s7OLvKekOpCJBJ+9tlhQ3urTC6vX7mS1CGpLh0sMohEt2XNmlVcbpY7Ejl96sy8RaLJySmPx0uqAA6HswBPu52YmPB4fCMjI3a73el02qxWkoDGnC632+XzeccDgeRgiTQ6XSqT6Ur0Gk1Ofp6Wy8sSibLlcrk0QZLqlQCYP2Rb1uTk7HpwV39/b2tL85kzZ5VKJYv1r+z4Gf/yrAK44fr1FvK2cLmcysoK0u46euRIJBKprq6pr1+xAKtHWODwibktarWquqb25PEvThw7unffY6J52Z/h9fnINk+j0RbIOSbhcNjr9dntIxaLZeZYmNVus3k8HrfbHUgMFTAei0bIYhmZmUKhUF9WXlhQmKvNzRbPzFEpyiYBSCaTYqIMWM7YbPbqNas2NDSQb/TTp05VVVfV1dakulCLgMPh7JrZRaRWq8Vi0aFDhzsM7XK5Ys3atQoFhiOCW4ZIdLvuvOtOEonMZtPFC5fvuWfHPLyizZoYipBOp5NEMQ8v9y9Fo9HxmWkETEbT6OiI2WSyWIa9HhLVfCQATQSDkUiYmukGnsXnFxUXFxQU6nRFcnmi5yOPzydJSCgUMJlMxCCAG8gGcvc99xgMho72ttMnTuZptaKbG416OR84O3XqbCgU4nK5NTVVIyMjhw4djMVi5RUVa9euzcxcCuegwDxDJLpdDQ0byioqOw3tH77/+02bGzhz3PnX7w8kj5qRYDFv9eDU1JTfP+5yu/p6+61Wq91uGx42O0dHxwPjpD4KTgQj4XByWjE2h6PRavMLCquqKjQaDclAHA6Hx+PxBXwWk7k0TpQDmAtkc66urt6+4863f/vm8ePHq2qqt23bejMPjMfj///MfctHZ2f34OAgqQx1umLSynrrrf3dnR0aTe6dd90ll2NSM/g6EIluF5/P27tv3188/+cdhrZPPv50z55vzenLmUwmUgPSaDS5Ym63eZK9AuNBQ7vBbDYnM5Ddag0Gg+FwOBqJRiLh5ORuDAZTrlQWFhZV11QXFxeRdi2LxWKzOVlZWSwWMhDALSCbz8aNG5ubmtpaW04cO15cXHwzw0yQ1khyyK5lJRKJnD9/kdRCLDarrq5maMh08JOP09LSqmtrGhrWo+aBrweRaBbcccfW/TW17S3NB959p66udu7mz7La7E6ni1yRyWTc2R6GhMQdv3+8p6e3v7/fYjEPD1tMgwOhcDg2M5UY+ZccJSgtPV0oElXV1lVWVlVVV+So1Ww2i05nkCTEYDIy0tNJrTS7BQNYJsgXub60ZMu2bX39fadPnVq5apVcLr/J6WCXm6amFpcrURmuXr2KvEX739lvt1kLi4oefPChZTtEE9w+RKJZQNLAnz///L5H95iNxldfffW//fe/5LDZs/4q48EJ41BiFxGdTtdqNbffEYc0s7xev9Fk7uzoMBqNw8Mm4+Bg8oywqS8ll2RzuRWlZTW1dRUVZfkF+eJsEe1LpBJHBgKYLaSps3FjQ/P16yePHzt06JCupKS0FIPr/DHn2FhT03VSU5HIWFtT3dh47vgXR1hs9tr1G/7d4b8BvgIi0eyorCh77NuPv/P2m+fOnnnn7f3f/e53Zvf5Y7HJ9jZDKBQi14uLixiMr9OLiMQpl8vtHHN1GDr6+vrNZtNgf5/dZpuejk9/KbkkjU7PLypetXJ1bV2trkSnUsrT0kgGm/k/YzbXDQC+RDauwsKCbXds6+rsvHj+3InqaoVC/m8NzUUWXpJTHP67Tp86GwgkZjLZvmMbqdZ+/vOfx2Kx/IKCvfv2Ls83BGYLPj2zg8lkPvsnz3T3dDVdvbL/7bfZbM6ePd+alePZJKaMjwe7uruDwSC5maPJ+eqeg8lYk+xeQC69Xq/b4+vs6Ozp6TWZhkzkf3/fjYWTEYdc0mg0hUpdU1tHlJWX5Wk1qFkAUoJskuvWrbt04cLBTz89duyLho0bBAJ+sh2i0xWTy3hisNZEIEiedjo6OurxeFJc6PlC6rSrV6+bTGZSv1VVVeaoVf/wP/+XeWhQlJ397X1PKBXyVBcQFjd87c0aUm39+Kc/+emPf2Joa3v91VdI2Ni16wEmk/G196mQjX9qasrtTszwTPIQCS4ymVRXXPgvFyPhJx6fSh7vGh8PuMbcg4NDPb19JpPRZrV0dRhu7P5Jjv1PLkkGypZI9KXldXW1pWWleXnaWe+cBABfj1QqufvenX19/V2dHR999IlcriD3kJqEz+dRM5u80WhKLpmsXpJNoOUwqgUJfwaDIRwOk/q2YeP6ru7e3//uAKnQqmvrdtx5R6pLB4seItGsIfVRYUH+T/7yp3/3N3/b1tL8m1/9yulw7N69WyqT3OoeF1K7kXAzEQpZhi0Oxxi5nknLVCgUhQWJ6a+T1R+5MxaLRSLRiYmg0+myWKz9fX1Gk8lusw4O9Ae/HOWWRB8Oh8tgMkiDks1iF+v1Op2+pKSkqCg/OScAACxAq1atXLVmtck49OnHf1i3bu2mTQ3JQTeYLNbk5GRyNkCydfP5ifFaJyZCPr9fKFjiU99Eo9ELFy47nWOkRt2wYR2pB//mr/5qPOBXKFVPPvkkGnVw+xCJZlNGRkaJrvj5//zD//2LX7Q2N7/26isDA/17Hn1Ur9dnZXFv5jgayTqksgsExknKGRtzksRDHsXlcuUKuVQiniA1XygciYRHRx0O59iwyTQ4ZDSbjSQ5jTlGk89AakkWiy2TK1gsJpvFys3LKyzS6XQleXm5+fnauV1/AJglTCZjx44729vam5uuffyHj0tL9SqVMi0tra5+5aXz58zmxF6ijIx01sxAaNFYLByOpLrIc4s0Ag2GrsHBQVJD6kv1Wm3um2++ff3aVQaT+dDu3XV1GOwbZgEi0SwjzZeK8vIf/vCHb7311vmzjSeOH+/u7r77nnsaGhoKCvKzeLyMf2PnNglDpA0UCAQciQlSXclWYDw+TaOlMVkMu83a1tZms1jM5mG73W6xDI+O2GPRKDWTw7hZWSp1ThaXy+Fy5AplXn5+QUEhyUB5edplO6wtwGJXXV25fcd2k3Ho1IljDRsbvvGN+5hMJmnwTE9POxwj1Ez7RyQUkJw0EQx6PV7Fkp7llLQDDQaD3x/Izs5ev35NR0fX++8dIPfX1q3Yu29vqksHSwQi0ezLzMwoKyv9/vefKyosOnr0SH9v38svvHDyxMlt27bV1NVocjRyuYzB+Kc+RqSCC4fDZFMnScjhcJJUFAqFJiaCgcB4OBRyu90Oh8Nut42M2MMTE8mHcLhZUqlMJBLx+bzsbLFGm5Cbm5uTo+bxslK36gAwm0ilcenixXNnzx549926ulrSrCLtnePxeE9nZyw2SaNlMmZEo7FQKJzqws4hUhk2NTXbbHYWi7VmzarQROiVl1/2eNwyufz7P/hPXM7sD3oCyxMi0VxRKBSPPrZHX1b6xedHmpuvm02mF3/za1VOTmVldXlFWW6uRiKRkjSTxcvy+/yDg4Nm87DT6fT7vEljY87RkdHxgD/ZM5rF5oiEIlFBoUAgkMokUpk8Jye3oKBApZKLxeJUrysAzAmlUrHzvvsH+vp7u7s++uij5577M9LyIfdPxeOjDodapSR5iM/nezyeYHA81YWdK5FIpKOja3BwiFSGpaV6qVTy7v4DLc3XMzIynnjq6crKslQXEJYORKI5RBo069au0ZfoWlpaL164aGhvHxjo//yzg+SHNG5yNNqcHHV2drbb7R4etpAs5HQ6SCT6fxNlMJkiUbY2L0+cnS1XyEh+kisUSqVKJpNqtbmpXjMAmCfr16+7fOkyqRw++vDDLVu2lJXpyZ2TsdhA/+BMJKILhYLR0VGfzx+JRhlL7kB5PB4nzcX2dkMgENBocqqqK65cuXr48KFwKLT1ju27d38z1QWEJQWRaM6JRKItWzbX1dX19vb29PR0GAxkC7dZrdeuXLp25Z8Wy8zMFIklZeWVJPQoFHKZQi4WS6RSGWkSqWbagqlbAwBImaws7jce+EZz8/W+np5XXn717//h7xkMZiwWGxoa2rhxPZPJFIuzqcSkhH6v10vqi1SXd5Y5nWOtre1Op1MoFNbUVo+NuT56/wPHyEhRse6ZZ59lsZipLiAsKYhE84TP59XXryA/Npvdbh8ZHR1xOhwGQ4fH4+Vw2CQD5eTkCIRCEoNIBUdiUFYWugQBQEJpqf7enTtfNJsvXzx/6uQpjVZrGhocGhqkEvMuM0ijKy0tLRGJPL4lFokCgQCpJIeGjDQarbKyPIvLfe3V1zoM7Rwu9/Enn5y72SRh2UIkmm9KpeLGgEBm83AwGCSVmlBI4pAwtQUDgIWJTqfdf/995xobr16+9NILL5SWlff39vR0dYXCERaTkTjTlMv1+wM+ny/VJZ1N0Wi0r3/QYOgkV0goLCwsOHjw4KkTxycmJp54+ulNmzdhhH2YdfhIpZJGk5PqIgDAIiCVSvY8uqe1+brJOCRXKmfOwx8dGhwqLS1hs9licfbQkNHj9YZCIRaLlerCzoKpqSmrzX69qTkQCKjVqqqqira2tkOfHnS73Q0bN+/atUvA52GyRZh1iEQAAIvA+vXrN27Z+sXnh9tbW8jNcDjc2dlJIhGPl6VQyBORyO3x+fxLIxJ5PN4rl686HA6RSFhTUz0+Hvz4Dx8PDQ1qcrV7H9+bm6tZDrOXwPxDJAIAWAQ4HPb3vve9C42N4+OBzMzM0ESIRCKK2sVkMrOzs2k0WmJI+zGXfPEP2DgzCtF1EvLodHppqV4oFLz+2uuXLl7IyMjY98Tj1dVVZGVTXUZYmhCJAAAWh/z8vMf2Pf7ir385mTDV1WEITkxw2GyBgC8WZ4+MjHp9PvKLRd3JJhKJdHZ2tbS0kRUpKi6sqKj49JNPjnx+OBwK7Xns25s2bWKzMTAjzJVFvOUAACwrGRnp3/3u059++olt2ExR0y6Xu7Wlfe3aVaJskVKlnDmVNTFAUXa2KNUl/ZqmpqaGhkyNjedjsZg6R71h/bq2ttYPP/zA5/Vu2bb9m7t3y2RSdCGCuYNIBACwaDCZzB/96Ed/9if/kUqMReQjiYFEIi6HI5NKaTSa1WJzuVyLNBJNT097vN4TJ06Fw2ES8tatWzMyMvLbN3870NdXXKJ/ZM8jOl0R8hDMKUQiAIDFZP36tavXrb90/lzA7ze0t8Xj8fT0dKFQIBZn2+0kRYxqNBomc/EN7hqJRA4d/Nzj8bDZ7KrKSjqN/uo7r16+eEGuVO7dt69+5QrkIZhriEQAAIsJg8H4s+eea752LRIJm03mpqbm+vo6qTQx6j2JRGbzcFFRIbme6mLemmg0dvjwUYvFQtauvLxMr9cdOPDeF0cOc7jcnTvv27x549KbqwQWIEQiAIDFJD09vbAgb9dDuw/sf8vtdhnaDXV1NRwOWyqVMJlMq9XmcnlIQsrIWDSnqccmJy9eutzZ2ZWZmVlcXLxqdf2pk6ffefvteDy+qWHjffffLxItykOBsOggEgEALDIcDufBhx44cviQ1+O53nRt5307xWKRSqVKDlA0ODioVisFAn6qi3lTotFod09f49lz5LpKrVq9ZmVba/tLL70YDPjrV6/e9/i+wsL8VJcRlgtEIgCARSY9PV2lUu68/xtvvfm60Whsbzds3twgkUpIJBoetphMZo/Hy+NlLfzxDKfi8b6+/i+OHiPXZTLZli2bHKOjv/7lr4aNRp1e/8gjj1RXV6W6jLCMIBIBACw+AoHg/vt3fnbw05ERe3Nz09p1qxl0ulabOzhoHBkZIalIJpOy2Qt9JGuj0XTu3IVwOMzj8bZu3RyLRt947Y221maVOmf3tx7esGFDqgsIywsiEQDAoiSWSDZvu+OD3x1ob20zGc3FxYUqlVKpVDidzs7OroKCPCZTuZB3FNls9tOnzo6Nufh8/rp1a0mAe/mllz8/fIikvQce3HX33XcxGOhSDfMKkQgAYFESiYSbN288dvTzgYGBK5cv5+drGQxGbq7GaDS53e6+vgGxWMxiMVNdzH+d1WprbLzgcDjodPqq1StLy0p+8+sXPvrgAxaLdefd9zz88MNZWdxUlxGWHUQiAIBFKTMzU6vNrayqOd94pqmpaeOmjTk5aq1W09en8Pl8HR2dOl2xQiFbgDuK3G7PpUtXjEYjjUarr19RXFz03nu/+92Bd+PxqQ0bt+57fB9Je6kuIyxHiEQAAIuVXC7ftHnTtatXOgyG9vZ2Eok4HE5xcbHFavV6vF1d3dnZooU2bKPL7b5yuWloyBiPxysqy+tW1J48cfKVl14aDwTWrm945tlnSM5LdRlhmUIkAgBYrNhsdk1NTXVN7dUrly5fulxbWyuXy/LyNJr+nPHAuMHQkV+Qp83VLJwdRTN56FpHR2c0Gq2qrlxRV3Pm9JlXXn7JPTZWUFT8/R88V1amT3UZYflCJAIAWMTUibF8Vl27evnSpYvrN6wnkYjFYtXUVFksVrfbffnSFbVKSV8AQz9PTU0ND1ubmq4PDRnD4XBRceGKulqTafjVl18e6OvLzcv/i//yo7Ky0lQXE5Y1RCIAgEWMw2FXV9eUlpYZDO0Xzp0vLy9XKOTkp7RUf+XKVZPJ3NzctmrVitQW0ufztbYZurq6PW5PPB6vqa2uq60eHrb8n1/8oq+3l8Vmf+9P/3TN6lWpLSQAIhEAwCKWnp5eotdt3rZ1YKC/sbGxYVMDyUOZmZnV1ZWDg0M2m+38+fN5eblSqSQlxRsfH29rM3R397jdnnA4zOFwVq5aQXJbwO9/8Te/br7exGAy/+tPfrx16xZS5pSUEOAGfAQBABa3LC533dp1Vy9duXjh3KGDn2m1+SQD8fm89evXfvrpoYmJ0Oeff7Fv36PzWaTp6Wmvz3e9qaW/f8Dn88VisYyMDL2+pK6uVqmUO52uf/z5P167enVycvJPn3t2+/btC3awAFhWEIkAABa3tLQ0vV63bsO61tbms2fOrF6zZqZHEbOgIL+ysuLatSaLxfL558fuuuuO+SlPR0dXb28fCUMk8UxNTVEzk3WsWbOquLgwMzOT/OqXv/zV+bNnI5HId7777O5vPcThsOenYABfDZEIAGDRy8jI2Lp1a3PT9WNfHP3wgw/Ky8v0+pKMjPQNG9aah4dH7CMtrS0qtbKyomzuykCyTmdnT29vbzQaTd5DspparV6/YW1Bfh65GYlEjxw59tILv+nt6SY3SR568qkn+HweWWzuSgVw8xCJAACWAo0mZ9v2O7q7u1ubr3926DOZTCoUClks1j333PXu/vdCodCRI0enp+MV5WW3f07+NHmieJxchsMRq9XW29tPBIPB5G9JPqPT6WVlZeUVZWqVgiwZi8UMho6XX3rlwvnGyViMLxA+8eRT33r4mwIB/7bXG2DWIBIBACwRGxoaWppb/vDh6P533qmsqty0aSOJJgq5bNeDD3zw/oeRSOT48ZPT8emyslIa7dYq/0QGmp6emjkQRrjdHpNpmLDZ7OFwmJqJQQwGIzMzUyzOrqmtScywxmDEYpM+n29oyPT++x+cOHbU7/ORiFZZVf3kU0+tWbMa/YdgoUEkAgBYIoQC/s77dvb29DRfb3rllVdzctTFxbqMjPQ8rWb79jtOnjwVDAZPnzlLck2JrpikE/Krr3i2WCxG0s/k5CRJNuS61+ezWW0Oh5PEoPHxcWrmuBiNRuNyuXQ6TalU5uXnkVcUCQUkPwUCgdGR0fY2w9GjR883no1EIxwOR19Wduddd+/cea9cLpuvtwTgFiASAQAsHTU11Q88uGtkxG5obXnttTd+8IPvK5UKkl3Ky/UUNd3YeN7r9Z48ccoybKmsLBcKBX90EG1qKj7TJzpxMTbm8vv9Lpeb/JBHRSIRaiYG0en0LF4Wg84gKUehkKtUSpVayeVwyFNNTExYLFanw0Fe6Ny5xvbWlrT09KysrCKdbkPDxnvvvScvD5N1wMKFSAQAsKTcc8/d/X197//+9599+olKpdq799vZ2aKMjIzy8lI2h3Px4qUR+4jB0DE0ZJTJZAzGPxvYemIiFJwRCoVu3EkyEIPB4HI5LBabXJJnE4vFEolYJBLR6TSyAAlMJpPZ5XJ1d3VfunT5wvlzoYlgRmamOkejUqtW1K/csWNHUVHBfL8RALcIkQgAYElhMpmPffuxkZGRUydOvPXmG0wG45E9jwgEfJKKCvK12SLBtWvN5uFhv89vNCbmXr3xwOQeoPT0dJKT2GwSn9gk1rBZLB6Px+fzsrKypDKJUCBILhyJRkkSciY42tsMPT29HR2GEbuNmp4WCEXFxcWaXE3Dxo3V1dVqtSpF7wTArUEkAgBYalQq1dPf+Q82q83Q3vbyiy9MTU3teXSPSCQkcUckEm3atMFuH7Xb7X6/f3Jy8saj0tMzEjEoI2OmexBdlJ3YCSTg/9NJYbFYzOkccyQ4LZZh45Cxv4/86/W63dPT03yhsLKySp2jLi0rq69fVVRcwGKiAzUsJohEAABLUFmZ/smnn/rbv/5rx+joq6+8QtLMgw89qNHkUDMHwnJzc8jPzTwPyUw2m83pdDkciRRlNpqGLSQODY+M2KORSGYmTSKVrly1WpunzcvP1+tLi4qLhDi1HhYnRCIAgKVpx47tVqv1xLET15uuvvPWWyTZ3HX3XSvq63lZ3K94lM1mDwYnXC7X2NiYz+e1W60Wq3XM6Rp1jJC7QhMTZBm+QFCsK1GrVPkF+dq8PI0mNy9fm8XlYtBFWNQQiQAAlqzdu3dXV1e/d+C9Y0ePHv7sUHd3V01NbWVVpVgsvbHM5GTM603MyUoSj9/vczqcoVDYR9KQ1zs+Pu5xu8gyGZmZEolUp9MrlIq8PG2uNlcuV0ilEplMjuGFYMlAJAIAWLK4XE5tbY1YLCktK/vk44+7OzuMg4PnGs9yuVk3lonH4xMTE7FYLDg+Hg6Hpqenk/cnDq1pcletXkMikFgqUavV/BlisZg8bYpWCGAOIRIBACxxGo36oW8+WF1V2dzSevHCBZvNNjo66vd5ya8yaTSZTC4QCmk0mkQiZTKZOTlqHo9H4hBfICQ3uVwun89jMllMJiPV6wEwtxCJAACWPi6HU1VdVVRctHXr5lAoHImEY9EYlTjLLJ3BZJA8NHPuPZNcstlsGi2TXKJjECw3iEQAAMsCiTicGakuCMAChUgEAAAAgEgEAAAAgEgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFB/FIk6Ozu3bt6SqqIAAAAAzDPH6Gjyyj+LRLFYzGa1pqI8AAAAAKn0fwFcuFQ6M49DtQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek3" align="left" hspace="12" width="155" height="74" border="0">

(Obr.4)


UPOZORNENIE:

Plastový náustok je špeciálne vyvinutý pre používanie Berodualu N tak, aby sa vždy zaručilo podanie správneho množstva lieku. Náustok sa nikdy nesmie použiť s iným inhalačným roztokom a ani Berodual N sa nesmie použiť s iným náustkom, len s tým, ktorý je priložený v balení s liekom.


Nádobka je pod tlakom a v žiadnom prípade sa nesmie otvárať násilím ani vystavovať teplotám vyšším ako 50 °C.


Ak použijete viac Berodualu N, ako máte

Ak použijete viac Berodualu N ako máte, požiadajte o radu svojho lekára alebo lekárnika.


Predpokladá sa, že účinky predávkovania sa prednostne vzťahujú na fenoterol. Očakávané príznaky predávkovania sú rýchly tlkot srdca, pocit silného búšenia srdca, triaška, zmeny krvného tlaku, rozšírenie pulzného tlaku, bolesť na hrudi, nepravidelný srdcový rytmus a návaly horúčavy. Ak sa fenoterol podával vo vyšších dávkach ako sú odporúčané dávky pre schválené indikácie Berodualu N, bola zistená zvýšená kyslosť krvi.


Očakávané príznaky predávkovania ipratropiumbromidom (ako sú sucho v ústach, poruchy zaostrenia zraku a videnia) sú mierne.


Ak zabudnete použiť Berodual N

Ak vám bol prepísaný Berodual N na pravidelné používanie a vy zabudnete použiť dávku, podajte ju hneď ako si spomeniete, ale nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku použite ako zvyčajne. Ak máte astmu, používajte Berodual N iba pri akútnych záchvatoch.


Ak prestanete používať Berodual N

Ak prestanete používať Berodual N, vaše dýchacie ťažkosti sa môžu vrátiť alebo aj zhoršiť. Preto by ste mali používať Berodual N tak dlho, ako vám ho predpisuje lekár. V prípade, ak chcete prestať používať Berodual N, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tak ako pri inej inhalačnej liečbe, aj pri liečbe Berodualom N môže dôjsť k prejavom lokálneho podráždenia. Najčastejšie nežiaduce účinky získané z klinických štúdií boli kašeľ, sucho v ústach, bolesť hlavy, triaška, zápal hrtanu, nevoľnosť, závrat, strata hlasu, rýchly tep srdca, búšenie srdca, vracanie, zvýšenie systolického krvného tlaku a nervozita.


Odporúčaná frekvencia podľa konvencií:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako1 z 10 000 osôb)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: precitlivenosť (reakcie alergického typu), život ohrozujúce alergické

(= anafylaktické) reakcie


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: zníženie hladiny draslíka


Psychické poruchy

Menej časté: nervozita

Zriedkavé: nepokoj, mentálne poruchy

Neznáme: hyperaktivita


Poruchy nervového systému

Menej časté: bolesť hlavy, závrat, tras kostrových svalov


Poruchy oka

Zriedkavé: zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm), znížený vnútroočný tlak, poruchy zaostrenia, rozšírené zreničky, zastreté videnie, bolesť oka, začervenanie očných bielok, opuch ochrannej vonkajšej vrstvy oka, dvojité videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: rýchly srdcový tep, zrýchlený srdcový rytmus, pocit silného búšenia srdca

Zriedkavé: nepravidelný srdcový tep, fibrilácia predsiení (veľmi rýchly nepravidelný srdcový rytmus), supraventrikulárna tachykardia (nenormálne rýchly srdcový tep), nedostatočné zásobovanie srdcového svalu krvou, zníženie diastolického a zvýšenie systolického krvného tlaku.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: kašeľ

Menej časté: miestne podráždenie ako zápal hornej časti hrtana hrdla, poruchy hlasu

Zriedkavé: podráždenie hrdla, zúženie dýchacích ciest, opuch hornej časti hrtana, náhle stiahnutie hlasiviek (môže ovplyvniť dýchanie a rozprávanie), (paradoxné) zúženie dýchacích ciest vyvolané vdýchnutím, sucho v hrdle


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: sucho v ústach, nevoľnosť, vracanie

Zriedkavé: zápal sliznice v ústach, zápal jazyka, poruchy pohyblivosti zažívacieho traktu, hnačka, zápcha, opuch úst


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: kožná vyrážka, žihľavka, svrbenie, angioedém (rýchly opuch kože alebo, slizníc, ktorý môže spôsobiť dýchacie ťažkosti), potenie


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: bolesť svalov, svalový kŕč, svalová slabosť


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: zadržiavanie moču


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: zvýšenie systolického krvného tlaku

Zriedkavé: zníženie diastolického krvného tlaku


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Berodual N


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Chráňte pred priamym slnečným svetlom, vysokou teplotou a mrazom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Berodual N obsahuje


 • Liečivá sú 21 mikrogramov ipratropiumbromidu, čo zodpovedá 20 mikrogramom bezvodého ipratropia a 50 mikrogramov fenoteroliumhydrobromidu v jednom vstreku (1 odmerná dávka).

 • Ďalšie zložky sú: norflurán, bezvodá kyselina citrónová, čistená voda a bezvodý etanol.


Ako Berodual N vyzerá a obsah balenia


Berodual N je inhalačný roztok v tlakovej nádobke s dávkovacím ventilom. Roztok je číra bezfarebná až bledožltá alebo bledohnedá kvapalina bez viditeľných častíc.


Veľkosť balenia: 10 ml/200 dávok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


Výrobca

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná vo februári 2013.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Predávkovanie


Symptómy

Predpokladá sa, že účinky predávkovania sa prednostne spájajú s fenoterolom. Očakávané symptómy predávkovania sú z nadmernej beta-adrenergnej stimulácie, najčastejšie sa vyskytujú tachykardia, palpitácie, tremor, hypertenzia, hypotenzia, rozšírenie pulzného tlaku, anginózna bolesť, arytmie a návaly horúčavy.


Očakávané symptómy predávkovania ipratropiumbromidom (ako napr. sucho v ústach, poruchy akomodácie zraku) sú mierne pre nízku systémovú dostupnosť inhalovaného ipratropia.


Liečba

Podanie sedatív, trankvilizérov, v ťažkých prípadoch intenzívna liečba.


Blokátory beta-receptorov, prednostne beta-1-selektívne, sú vhodné ako špecifické antidotá; treba však vziať do úvahy možné zvýšenie bronchiálnej obštrukcie, a dávku treba starostlivo upraviť u pacientov trpiacich na bronchiálnu astmu alebo CHOCHP, pre riziko urýchleného nástupu ťažkého bronchospazmu, ktorý môže byť fatálny.


8


CCDS 0279-01

BERODUAL N

Súhrn údajov o lieku

Berodual N ABCD

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/05911

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/06993


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


BERODUAL N


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 odmerná dávka (vstrek) obsahuje21 mikrogramov ipratropii bromidum (čo zodpovedá 20 mikrogramom ipratropii bromidum anhydricum) a 50 mikrogramov fenoteroli hydrobromidum.


Pomocná látka so známym účinkom: 1 odmerná dávka (inhalácia) obsahuje až 13,313 mg etanolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný roztok v tlakovom obale.

Roztok je číra bezfarebná až bledožltá alebo bledohnedá kvapalina bez viditeľných častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Berodual N je bronchodilatátor na prevenciu a liečbu príznakov chronických obštrukčných ochorení pľúc s reverzibilným bronchospazmom, ako je bronchiálna astma a najmä chronická bronchitída s emfyzémom alebo bez neho. Sprievodnú protizápalovú liečbu treba zvážiť u pacientov s bronchiálnou astmou a steroid-dependentnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávkovanie sa má upraviť podľa individuálnych požiadaviek. Pokiaľ nie je predpísané inak, u dospelých a detí starších ako 6 rokov sa odporúča nasledovné dávkovanie:


Akútne záchvaty astmy

Vo väčšine prípadov postačujú na rýchle zmiernenie príznakov 2 inhalácie. V ťažších prípadoch, ak sa dýchanie viditeľne nezlepšilo do 5 minút, možno podať ďalšie dve inhalácie.


Ak záchvat neustúpi po 4 dávkach, možno podať ďalšie dávky. V týchto prípadoch musí pacient ihneď vyhľadať lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Prerušovaná a dlhodobá liečba

(pri astme sa má Berodual N použiť iba ako záchranná liečba)


1-2 inhalácie pri každom podaní do maximálne 8 inhalácií denne (priemerne 1-2 inhalácie 3-krát denne).


U detí sa Berodual N môže používať na radu lekára a pod dohľadom dospelého.

Pacientov treba poučiť o správnom používaní odmerného aerosólu pre zaistenie úspešnej liečby (pozri Spôsob podania).


Spôsob podania


Pred prvým použitím odmerného aerosólu sa treba riadiť nasledovným:


Snímte ochranný kryt a dvakrát stlačte ventil.


Pred každýmpoužitím odmerného aerosólu je treba dodržať tieto pravidlá:


1. Dajte dolu ochranný kryt. Ak sa odmerný aerosól nepoužíval 3 a viac dní, treba jedenkrát stlačiť ventil.


2. Zhlboka vydýchnite.


3. Držte inhalátor tak, ako ukazuje obr. 1 a perami pevne zovrite náustok. Dno nádobky a šípka smerujú nahor.


(Obr. 1)


4. Čo najhlbšie pomaly vdýchnite a súbežne silno stlačte dno nádobky, čím sa uvoľní jedna odmeraná dávka. Zadržte dych na niekoľko sekúnd, potom vyberte náustok z úst a vydýchnite. Rovnako sa má postupovať pri druhej inhalácii.


5. Po použití nasaďte späť ochranný kryt.


Nádobka nie je priehľadná. Preto nie je možné vidieť, kedy je prázdna. Plná má obsahovať 200dávok. Aj v prípade, že sa využili všetky dávky, môže sa zdať, že tlaková nádobka obsahuje ešte malé množstvo tekutiny. Treba však použiť nový inhalačný roztok, pretože zostatok nie je dostatočný na ďalšiu dávku.


Množstvo lieku v nádobke sa dá zistiť nasledovne:


Pretrasením nádobky zistíte, či v nej ešte nie je zvyšná kvapalina. Odstráňte z nádobky plastový náustok a vložte ju do nádoby s vodou. Obsah aerosólovej nádobky možno odhadnúť podľa jej polohy vo vode (obr. 2).(Obr. 2)


Inhalátor čistite najmenej jedenkrát týždenne. Je dôležité udržiavať náustok inhalátora v čistote, aby sa predišlo hromadeniu liečiva a upchaniu spreja. Pri čistení najprv odstráňte kryt a nádobku z inhalátora. Premývajte teplou vodou pokým sú viditeľné usadeniny liečiva a/alebo nečistoty.


(Obr. 3)

Po čistení inhalátor vytraste a nechajte ho voľne uschnúť bez použitia akéhokoľvek ohrievača. Keď je náustok suchý, vráťte späť nádobku a kryt.(Obr. 4)


Upozornenie:

Plastový náustok je špeciálne vyvinutý pre používanie Berodualu N tak, aby sa vždy zaručilo podanie správneho množstva lieku. Náustok sa nikdy nesmie použiť s iným inhalačným roztokom a ani Berodual N sa nesmie použiť s iným náustkom, len s tým, ktorý je priložený v balení s liekom.


Nádobka je pod tlakom a v žiadnom prípade sa nesmie otvárať násilím ani vystavovať teplotám vyšším ako 50 °C.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosťou na fenoteroliumhydrobromid, atropín a podobné látky alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Pacienti s hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou a tachyarytmiou.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri prvom použití Berodualu N s novým zložením môžu pacienti zaznamenať malý rozdiel v chuti v porovnaní so zložením s obsahom freónov (CFC). Pacienti sa nemusia obávať prechodu z jedného lieku na druhý. Treba im vysvetliť, že zloženia sa v praxi ukázali ako zameniteľné a zmenená chuť nemá vplyv na bezpečnosť alebo účinnosť nového zloženia.


V prípade akútneho náhleho zhoršenia dyspnoe (ťažkosti s dýchaním) treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc.


Dlhodobé podávanie:

Pri liečbe pacientov s bronchiálnou astmou sa má Berodual N používať iba v prípade potreby. U pacientov s miernou CHOCHP sa má pred pravidelným podávaním uprednostniť liečba podľa potreby (symptomaticky orientovaná).

Ako prídavný liek alebo na zvýšenie protizápalovej liečby na kontrolu zápalu dýchacích ciest a prevenciu zhoršenia kontroly choroby dlhodobejšie užívanie je vhodné zvážiť u pacientov s bronchiálnou astmou a steroid-dependentnou CHOCHP.


Pravidelné užívanie väčšieho množstva liekov s obsahom beta2-agonistu, ako je Berodual N, na kontrolu príznakov bronchiálnej obštrukcie, môže zhoršiť kontrolu choroby. Ak sa bronchiálna obštrukcia zhorší, je riskantné jednoducho zvýšiť príjem liekov obsahujúcich beta2-agonistu, ako je Berodual N, nad odporúčanú dávku na dlhšie časové obdobie. V tejto situácii sa má prehodnotiť pacientov terapeutický plán a najmä primeranosť protizápalovej terapie s inhalovanými kortikosteroidmi, aby sa predišlo možnému život-ohrozujúcemu zhoršeniu kontroly choroby.


Ďalšie sympatomimetické bronchodilatanciá sa môžu užívať súčasne s Berodualom N len pod lekárskym dozorom.


V nasledovných prípadoch sa Berodual N môže použiť len po starostlivom vyhodnotení rizika a prínosu, najmä keď sa majú užívať dávky vyššie ako sú odporúčané: nedostatočne kontrolovaný diabetes mellitus, čerstvý infarkt myokardu, závažné organické srdcové alebo cievne choroby, hypertyreóza, feochromocytóm.


Pri podávaní sympatomimetík, vrátane lieku Berodual N, sa môžu pozorovať kardiovaskulárne poruchy. Na základe postmarketingových údajov a z publikovanej literatúry bol dokázaný iba zriedkavý výskyt ischémie myokardu, v spojitosti s beta-agonistami. Pacienti užívajúci Berodual N, ktorí majú predispozíciu k závažným srdcovým ochoreniam (napr. ischemická choroba srdca, arytmia alebo závažné srdcové zlyhanie), sa majú upozorniť na potrebu vyhľadania lekárskej pomoci v prípade, že budú pociťovať bolesť v oblasti hrudníka, resp. iné príznaky nasvedčujúce zhoršovaniu ochorenia srdca. Pozornosť je potrebné venovať predovšetkým zhodnoteniu príznakov, akými sú dýchavičnosť alebo bolesť v oblasti hrudníka, keďže tieto indikujú respiračné alebo srdcové poruchy.


Terapia beta2-agonistom môže zapríčiniť vážnu hypokalémiu.


Berodual N sa má užívať opatrne u pacientov s predispozíciou ku glaukómu s úzkym uhlom alebo s už existujúcou obštrukciou výtokových močových ciest (napr. hyperpláziou prostaty, obštrukciou hrdla mechúra).


V prípadoch, keď aerosólový ipratropiumbromid buď sám alebo v kombinácii s adrenergným beta2-agonistom náhodne dostal do očí, vyskytlo sa niekoľko prípadov očných komplikácií (mydriáza, zvýšený vnútroočný tlak, glaukóm s úzkym uhlom, bolesť oka). Preto pacientov treba inštruovať o správnom podávaní inhalačného roztoku Berodual N. Treba dbať na to, aby sa liek nedostal do očí.


Bolesť oka alebo nepríjemný pocit v oku, neostré videnie, farebné kruhy alebo obrazce spolu s červenými očami zapríčinenými prekrvením spojoviek a opuchom rohoviek môžu byť príznakom akútneho glaukómu s úzkym uhlom. Ak sa vyskytnú niektoré z týchto príznakov, treba začať liečbu očnými instiláciami a ihneď treba vyhľadať odbornú lekársku pomoc.


U pacientov s cystickou fibrózou sa môžu častejšie vyskytovať poruchy gastrointestinálnej motility.


Po podaní Berodualu N sa môžu vyskytnúť okamžité reakcie z precitlivenosti, čoho sú dôkazom zriedkavé prípady žihľavky, angioedému, vyrážky, bronchospazmu, orofaryngeálneho edému a

anafylaxie.


Použitie lieku Berodual N môže viesť k pozitívnym výsledkom pri testoch neklinického používania fenoterolu, napr. v kontexte zvyšovania výkonu športovcov (doping).


 1. Liekové a iné interakcie


Ďalšie beta-adrenergiká, anticholinergiká a xantínové deriváty (ako teofylín) môžu zväčšiť bronchodilatačný účinok. Súčasné podávanie iných betamimetík, systémovo dostupných anticholinergík a xantínových derivátov (napr. teofylínu) môže zosilniť nežiaduce reakcie.


Súčasné podávanie betablokátorov môže viesť k potenciálne závažnej redukcii bronchodilatácie.


Beta2-agonistom navodená hypokalémia sa pri sprievodnej liečbe xantínovými derivátmi, kortikosteroidmi a diuretikami môže zvýšiť. To sa musí vziať do úvahy najmä u pacientov s ťažkou obštrukciou dýchacích ciest. U pacientov užívajúcich digoxín môže hypokalémia vyústiť do zvýšenej náchylnosti na arytmiu. Navyše, hypoxia môže zhoršiť účinky hypokalémie na srdcový rytmus. Odporúča sa v každom prípade monitorovať hladiny sérového draslíka.


Lieky obsahujúce beta2-agonistov sa pacientom liečeným inhibítormi monoaminooxidázy alebo tricyklickými antidepresívami musia podávať opatrne, pretože účinok beta-adrenergných agonistov sa môže zvýšiť.


Inhalácia halogénových hydrokarbónových anestetík ako halotan, trichlóretylén a enfluran môže zvýšiť citlivosť na kardiovaskulárne účinky beta-agonistov.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú dostatočné údaje o používaní Berodualu N u tehotných žien. Štúdie na zvieratách nenaznačili priamy alebo nepriamy škodlivý účinok, čo sa týka tehotenstva, embryonálneho/fetálneho vývinu, pôrodu alebo postnatálneho vývinu. Možné riziko pre ľudí je neznáme. Pri predpisovaní lieku tehotným ženám je potrebná zvýšená opatrnosť.


Má sa zvážiť potenciál beta 2-agonistov inhibovať kontrakcie maternice.


Užívanie ß-2 sympatomimetík na konci tehotenstva alebo vo vysokých dávkach môže mať negatívny vplyv na novorodenca (tremor, tachykardia, výkyvy krvnej glukózy, hypokalémia).


Laktácia

Predklinické štúdie ukázali, že fenoteroliumhydrobromid sa vylučuje do materského mlieka. Nie je známe, či sa ipratropiumbromid vylučuje do materského mlieka. Ale je nepravdepodobné, že by dieťa dostalo ipratropiumbromid v účinnom množstve, najmä ak sa používa vo forme aerosólu. Keďže sa však mnoho liekov vylučuje do materského mlieka, Berodual N sa má dojčiacim ženám podávať opatrne.


Fertilita

Klinické údaje o fertilite nie sú pre kombináciu ipratropiumbromidu a fenoteroliumhydrobromidu dostupné. Predklinické štúdie, vykonané s jednotlivými zložkami ipratropiumbromidom a fenoteroliumhydrobromidom neukázali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientov však treba upozorniť, že počas liečby liekom Berodual N môžu pocítiť nežiaduce účinky ako sú závrat, poruchy akomodácie, mydriáza a zastreté videnie. Preto je pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov potrebná zvýšená opatrnosť. Ak pacient pocíti niektorý z vyššie uvedených nežiaducich účinkov, má sa potenciálne nebezpečným činnostiam ako sú vedenie vozidla alebo obsluha stroja vyhnúť.


 1. Nežiaduce účinky


Mnohé z uvedených nežiaducich účinkov možno pripísať anticholinergným vlastnostiam lieku Berodual N. Tak ako pri inej inhalačnej liečbe, aj pri liečbe Berodualom N môže dôjsť k prejavom lokálneho podráždenia. Nežiaduce účinky boli získané z klinických štúdií a na základe skúseností po uvedení lieku na trh.


Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách, boli kašeľ, sucho v ústach, bolesť hlavy, tremor, nauzea, závrat, dysfónia, tachykardia, palpitácie, vracanie, zvýšený systolický krvný tlak a nervozita.


Odporúčaná frekvencia podľa konvencií:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: hypersenzitivita*, anafylaktické reakcie*


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: hypokalémia*


Psychické poruchy

Menej časté: nervozita

Zriedkavé: nepokoj, mentálne poruchy

Neznáme: hyperaktivita


Poruchy nervového systému

Menej časté: bolesť hlavy, závrat, tremor


Poruchy oka

Zriedkavé: glaukóm*, znížený vnútroočný tlak*, poruchy akomodácie*, mydriáza*, zastreté videnie*, bolesť oka*, opuch rohovky*, spojivková hyperémia*, dvojité videnie*


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: tachykardia, zrýchlený srdcový rytmus, palpitácie

Zriedkavé: arytmie, atriálna fibrilácia, supraventrikulárna tachykardia*, ischémia

myokardu


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: kašeľ

Menej časté: faryngitída, poruchy hlasu

Zriedkavé: podráždenie hrdla, bronchospazmus, opuch hrtana, laryngospazmus*,

paradoxný bronchospazmus*, sucho v hrdle*


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: sucho v ústach, nevoľnosť, vracanie

Zriedkavé: stomatitída, glositída, porucha gastrointestinálnej motility, hnačka, zápcha*, opuch úst*


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: vyrážka, urtikária, svrbenie, angioedém*, hyperhidróza*


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: myalgia, svalový kŕč, svalová slabosť


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: zadržiavanie moču


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: zvýšenie systolického krvného tlaku

Zriedkavé: zníženie diastolického krvného tlaku


*Nežiaduce účinky neboli pozorované v žiadnej klinickej štúdii s liekom BERODUAL N. Odhad sa zakladá na hornej hranici jeho 95 % konfidenčného intervalu, vypočítaného z celkového počtu liečených pacientov podľa smernice EU o SPC (3/4968 = 0,00060 čo sa vzťahuje na “zriedkavé”)


 1. Predávkovanie


Symptómy

Predpokladá sa, že účinky predávkovania sa vzťahujú skôr na fenoteroliumhydrobromid.

Očakávané príznaky predávkovania sú ako pri zvýšenej beta-adrenergnej stimulácii, k najbežnejším patrí tachykardia, palpitácie, tras, hypertenzia, hypotenzia, zvýšenie pulzového tlaku, anginózna bolesť, arytmie a návaly horúčavy do tváre. Bola zistená metabolická acidóza, ak sa fenoterol podával vo vyšších dávkach ako sú odporúčané dávky pre schválené indikácie Berodualu N.


Po predávkovaní fenoterolom sa môže vyskytnúť hypokalémia. Majú sa sledovať hladiny draslíka v sére.


Očakávané príznaky predávkovania s ipratropiumbromidom (ako sú sucho v ústach, poruchy akomodácie očí) sú mierne, pretože systémová dostupnosť inhalovaného ipratropiumbromidu je veľmi nízka.


Terapia

Podávanie sedatív, trankvilizérov, v ťažkých prípadoch intenzívna terapia.


Blokátory beta-receptorov, najmä beta1-selektívne, sú vhodné ako špecifické antidota, treba však myslieť na možné zvýšenie bronchiálnej obštrukcie a u pacientov trpiacich na bronchiálnu astmu alebo CHOCHP sa musí dávka určiť starostlivo pre riziko vzniku ťažkého bronchospazmu, ktorý môže byť smrteľný.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: bronchodilatanciá, antiastmatiká.

ATC kód: R03AK03


Štúdie s dĺžkou liečby do troch mesiacov zahŕňali dospelých pacientov s astmou a CHOCHP a deti s astmou, pri ktorých sa porovnávalo zloženie HFA (hnacia látka) a CFC (freón), ukázali, že obe zloženia sú terapeuticky rovnaké.


Berodual N obsahuje dve účinné bronchodilatačné zložky: ipratropiumbromid, prejavujúci anticholínergný účinok, a fenoteroliumhydrobromid - beta-adrenergný činiteľ.


Ipratropiumbromid je kvartérna amónna zložka s anticholinergnými (parasympatolytickými) vlastnosťami. V predklinických štúdiách inhibuje vagom sprostredkované reflexy antagonizovaním pôsobenia acetylcholínu, mediátora uvoľňovaného z nervus vagus. Anticholinergiká zabraňujú zvýšeniu vnútrobunkovej koncentrácie Ca++spôsobenej interakciou acetylcholínu s muskarínovým receptorom na bronchiálnom hladkom svale. Uvoľnenie Ca++je sprostredkované systémom druhého messengera, pozostávajúceho z IP3 (inozitoltrifostát) a DAG (diacylglycerol).


Bronchodilatácia nasledujúca po inhalácii ipratropiumbromidu je primárne lokálny, miestne špecifický nie systémový účinok.


Predklinicky a klinicky sa nedokázal žiadny škodlivý účinok ipratropiumbromidu na sekréciu mukózy dýchacích ciest, mukociliárny klírens alebo výmenu plynov.


Fenoteroliumhydrobromid je priamo účinkujúci sympatomimetický činiteľ, v terapeutických dávkach selektívne stimulujúci beta2-receptory. K stimulácii beta1-receptorov dochádza až pri vyšších dávkach (napr. dávkach podávaných pri tokolýze). Obsadenie beta2-receptorov aktivizuje adenylátovú cyklázu prostredníctvom stimulačného proteínu GS. Zvýšenie cyklického AMP aktivizuje proteínovú kinázu A, ktorá potom fosforyluje cieľové proteíny v bunkách hladkého svalstva. Toto následne vedie k fosforylácii myozínovej kinázy, inhibícii hydrolýzy fosfoinozitidu a otvoreniu vysoko vodivých kalciom aktivovaných draslíkových kanálov.


Fenoterololiumhydrobromid uvoľňuje hladké svalstvo bronchov a ciev a chráni pred bronchokonstrikčnými stimulmi, ako sú histamín, metacholín, studený vzduch a alergén (skorá reakcia). Po akútnom podaní sa inhibuje uvoľnenie bronchokonstrikčných a zápalových mediátorov z buniek. Po podaní vyšších dávok fenoterolu (0,6 mg) sa zvýšil mukociliárny klírens.


Vyššie plazmatické koncentrácie, ktoré sa častejšie dosahujú pri perorálnom alebo intravenóznom podaní, inhibujú motilitu maternice. Pri vyšších dávkach sa takisto pozorovali metabolické účinky: lipolýza, glykogenolýza, hyperglykémia a hypokaliémia, ktorú zapríčiňuje zvýšená absorpcia K+do kostrového svalstva. Beta-adrenergné účinky na srdce, ako je zrýchlenie pulzu a sťahy, sú zapríčinené pôsobením fenoterolu na cievy, stimuláciou srdcového beta2-receptora a pri dávkach vyšších ako sú terapeutické, stimuláciou beta1-receptora. Ako aj pri iných beta-adrenergných činiteľoch sú hlásené predĺženia QTc intervalu. Pri fenoterole, inhalačný aerosól, predĺženia QTc intervalu boli samostatné a boli pozorované pri dávkach vyšších ako sú odporúčané. Avšak systémová expozícia po podaní pomocou nebulizátora (roztok na inhaláciu) môže byť vyššia než po podaní odporúčaných dávok inhalačného aerosólu. Klinický význam tohto javu nie je stanovený. Častejšie pozorovaným účinkom beta-agonistu je tras. Na rozdiel od účinkov na bronchiálne hladké svalstvo systémové účinky beta-agonistu sú predmetom vývoja tolerancie.


Súčasné použitie týchto dvoch účinných zložiek rozširuje priedušky pôsobením na rozličné farmakologicky zasiahnuteľné miesta. Dve účinné zložky sa potom pri spazmolytickom pôsobení na bronchiálne svalstvo vzájomne dopĺňajú a umožňujú široké terapeutické využitie pri bronchopulmonálnych ochoreniach spojených s konstrikciou respiračného traktu. Navyše na dosiahnutie želaného účinku je potrebná len veľmi nízka dávka beta-adrenergnej zložky, čo umožňuje individuálne dávkovanie pre každého pacienta s minimom nežiaducich účinkov.


U pacientov s astmou a CHOCHP sa Berodual N ukázal účinnejší ako dvojitá dávka fenoterolu podaná bez ipratropia. Dve štúdie (jedna s astmatickými pacientami, jedna s pacientami s CHOCHP) preukázali, že Berodual N je rovnako účinný ako dvojitá dávka fenoterolu podaná bez ipratropia, ale v štúdiách odpovedí na opakované podávanie bol lepšie tolerovaný.


Pri akútnej bronchokonstrikcii je Berodual N účinný krátko po podaní, a preto je tiež vhodný na liečbu akútnych astmatických záchvatov.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Terapeutický účinok kombinácie ipratropiumbromidu a fenoteroliumhydrobromidu je spôsobený lokálnym pôsobením na dýchacie cesty. Farmakodynamika bronchodilatácie sa preto nevzťahuje na farmakokinetiku účinných zložiek lieku.


Po inhalácii sa 10-39 % dávky všeobecne ukladá do pľúc v závislosti na liekovej forme, inhalačnej technike a pomôcke, kým zvyšok podanej dávky zostáva v náustku, ústach a v hornej časti dýchacej sústavy (orofarynx). Po použití odmerného aerosólu buď s hnacím plynom HFA 134a alebo CFC sa ukladajú v dýchacích cestách podobné množstvá dávky. Časť dávky uložená v pľúcach sa rýchlo dostáva do obehu (v priebehu minút). Podiel liečiva, uloženého v orofaryngu sa pomaly prehĺta a postupuje do tráviaceho traktu. Preto je systémová expozícia funkciou perorálnej a pľúcnej biologickej dostupnosti.


Nie sú dôkazy, že farmakokinetika oboch liečiv podaných súčasne je iná ako pri podaní jednotlivých liečiv samostatne.

Po inhalácii ipratropiumbromidu a fenoteroliumbromidu či už s hnacím plynom HFA 134a alebo CFC bola pre obe liečivá stanovená podobná kumulatívna renálna exkrécia 24 hodín, a liekové formy s HFA 134a alebo s CFC možno považovať za bioekvivalentné.


Fenoteroliumhydrobromid

Prehltnutá časť sa väčšinou metabolizuje na sulfátové zlúčeniny. Absolútna biodostupnosť po perorálnom podaní je nízka (približne 1,5 %).


Po intravenóznom podaní sa v 24 hodinovej vzorke moču našlo 15 % podaného voľného fenoterolu a 27 % konjugovaného fenoterolu. Po inhalácii lieku Berodual N sa približne 1 % inhalovanej dávky nahádza v 24 hodinovom moči ako voľný fenoterol. Podľa týchto údajov je systémová biologická dostupnosť inhalovaných dávok fenoteroliumhydrobromidu odhadovaná na 7 %.


Kinetické parametre popisujúce rozloženie fenoterolu boli vypočítané z plazmatických koncentrácií po i. v. podaní. Profily časov plazmatickej koncentrácie po intravenóznom podaní sa dajú popísať trojkompartmentovým modelom, kde koncový polčas je približne 3 hodiny. V tomto 3-kompartmentovom modeli je zdanlivý distribučný objem fenoterolu v stabilizovanom stave (Vdss) približne 189 l (≈ 2,7 l/kg).


Približne 40 % liečiva sa viaže na plazmatické bielkoviny. Predklinické štúdie s potkanmi ukázali, že fenoterol a jeho metabolity neprestupujú cez hematoencefalickú bariéru. Celkový klírens fenoterolu je 1,8 l/min a renálny klírens je 0,27 l/min.


V štúdii vylučovania v rovnovážnom stave bola kumulovaná renálna exkrécia (2 dni) rádioaktivity spájanej s liečivom (vrátane materskej látky a metabolitov) 65 % dávky po intravenóznom podaní a celková rádioaktivita vylúčená stolicou 14,8 % z dávky. Po perorálnom podaní bola celková izotopom značená látka v moči počas 48 hodín približne 39 % dávky a celková rádioaktivita vylúčená stolicou bola 40,2 % dávky.


Ipratroipiumbromid

Kumulatívna renálna exkrécia (0-24 hod.) ipratropia (materská látka) sa odhaduje na 46 % intravenózne podanej dávky, menej ako 1 % perorálnej dávky a približne 3-13 % dávky inhalovanej pomocou perorálneho aerosólu Berodual N. Podľa týchto údajov sa celková systémová biologická dostupnosť perorálnych dávok ipratropiumbromidu odhaduje na 2 % a inhalovaného na 7-28 %. Berúc toto do úvahy, prehltnuté časti dávky ipratropiumbromidu neprispievajú významne k systémovej expozícii.


Kinetické parametre opisujúce rozloženie ipratropia boli vypočítané z plazmatických koncentrácií po

i. v. podaní. Bol pozorovaný rýchly dvojfázový pokles plazmatických koncentrácií. Zdanlivý distribučný objem v stabilizovanom stave (Vdss) je približne 176 l (≈ 2,4 l/kg). Liečivo sa minimálne (menej ako 20 %) viaže na plazmatické bielkoviny. Predklinické štúdie na potkanoch a psoch ukázali, že kvartérny amín ipratropium neprestupuje hematoencefalickou bariérou.


Polčas koncovej vylučovacej fázy je približne 1,6 hodiny. Celkový klírens ipratropia je 2,3 l/min a renálny klírens je 0,9 l/min. Po intravenóznom podaní sa približne 60 % dávky metabolizuje oxidáciou najmä v pečeni.


V štúdii vylučovania v rovnovážnom stave bola kumulovaná renálna exkrécia (6 dní) s liečivom súvisiacej rádioaktivity (vrátane materskej látky a všetkých metabolitov) 72,1 % po intravenóznom podaní, 9,3 % po perorálnom podaní a 3,2 % po inhalácii. Celková rádioaktivita vylúčená stolicou bola po intravenóznom podaní 6,3 %, 88,5 % po perorálnom podaní a 69,4 % po inhalácii. Hlavná cesta vylučovania izotopom značenej látky po intravenóznom podaní je obličkami. Vylučovací polčas izotopom značenej látky (materská látka a metabolity) je 3,6 hodín. Väzba hlavných metabolitov v moči na muskarínové receptory je zanedbateľná a metabolity možno považovať za neúčinné. 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické štúdie s opakovanými dávkami kombinácie ipratropiumbromidu a fenoteroliumhydrobromidu ukázali, že toxikologické profily zloženia HFA (hnacieho plynu) a konvenčného CFC (freónu) sú podobné.


V štúdiách toxicity jedinej dávky s kombináciou ipratropiumbromid a fenoteroliumhydrobromid v pomere 1/2,5 (ipratropiumbromid/fenoteroliumhydrobromidu) u myší a potkanov po perorálnom, intravenóznom a inhalačnom podaní odhalili nízku hladinu akútnej toxicity. Pri porovnaní jednotlivých zložiek sa hodnoty LD50kombinácie pripísali viac zložke ipratropiumbromidu než fenoteroliumhydrobromidu bez náznaku potenciácie.


Štúdie toxicity opakovaných dávok s kombináciou ipratropiumbromid a fenoteroliumhydrobromid boli vykonané na potkanoch (perorálne, inhalačne) a psoch (intravenózne, inhalačne) počas 13 týždňov. Boli pozorované len menšie toxické účinky pri koncentráciách niekoľko sto-násobne vyšších, ako sú odporúčané dávky pre ľudí. V najväčšej terapeutickej skupine 4-týždňovej intravenóznej štúdie na psoch (84 µg/kg/deň) sa len u jedného zvieraťa vyskytli jazvy na myokarde ľavej komory. 13-týždňová štúdia perorálneho podávania u potkanov a 13-týždňová štúdia inhalačného podávania u psov nepreukázali žiadne toxikologické zmeny navyše, v porovnaní s jednotlivými zložkami.


V kombinácii neboli žiadne náznaky vzájomnej potenciácie jednotlivých zložiek. Všetky pozorované nežiaduce účinky sú dobre známe u fenoteroliumhydrobromidu a ipratropiumbromidu.


Po inhalačnom podaní kombinácie ipratropiumbromidu a fenoteroliumhydrobromidu potkanom a králikom sa neobjavili žiadne teratogénne účinky. Takisto sa neobjavili žiadne teratogénne účinky po podaní ipratropiumbromidu a po inhalačnom podaní fenoteroliumhydrobromidu. Po perorálnom podávaní dávok >25 mg/kg/deň (králici) a >38,5 mg/kg/deň (myši) indukoval fenoterolium-hydrobromid zvýšenie výskytu malformácií.


Pozorované malformácie sú považované za efekt triedy beta-agonistov. Pri dávkach ipratropiumbromidu do 90 mg/kg/deň a do 40 mg/kg/deň fenoteroliumhydrobromidu nedošlo k zhoršeniu fertility potkanov.


Štúdie zamerané na genotoxicitu kombinácie neboli vykonané. V skúškach in vitroa in vivosa však ukázalo, že ani fenoteroliumhydrobromid, ani ipratropiumbromid nemá mutagénny potenciál.

Štúdie karcinogenity neboli s kombináciou vykonané. V dlhodobých štúdiách na myšiach a potkanoch neboli preukázané tumorigénne a karcinogénne účinky ipratropiumbromidu.

S fenoteroliumhydrobromidom boli vykonané štúdie karcinogenity po perorálnom (myši 18 mesiacov, potkany 24 mesiacov) a inhalačnom podaní (potkany 24 mesiacov). Po perorálnom podávaní dávok 25 mg/kg/deň sa objavil zvýšený výskyt leiomyómu maternice s vyriabilnou mitotickou aktivitou u myší a mezovariálneho leiomyómu u potkanov. Tieto nálezy sa môžu považovať za účinok v dôsledku lokálneho vplyvu beta-adrenergných látok hladkého svalstva maternice myší a potkanov. S ohľadom na súčasnú úroveň poznania sa tieto výsledky nedajú uplatniť u ľudí. Všetky ostatné zistené neoplazmy boli považované za bežné typy novotvarov spontánne vznikajúcich u týchto kmeňov a nepreukázali biologickú súvislosť zvýšenia výskytu vo vzťahu k liečbe fenoteroliumhydrobromidom.


Ukázalo sa, že dýchací trakt rovnako dobre znáša odmerný aerosól HFA aj odmerný aerosól CFC.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Norflurán, bezvodá kyselina citrónová, čistená voda, bezvodý etanol. 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Chráňte pred priamym slnečným svetlom, vysokou teplotou a mrazom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Kovová nádobka s dávkovacím ventilom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


Veľkosť balenia: 10 ml/200 dávok


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0121/83-C/S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


13.05.1983/bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2013


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk


11


CCDS 0279-01

BERODUAL N