+ ipil.sk

Berotec N 100Príbalový leták

Berotec N 100 ABCD

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/05912


Písomná informácia pre používateľov


Berotec N 100


inhalačný roztok v tlakovom obale


fenoteroliumhydrobromid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Berotec N 100 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Berotec N 100

3. Ako používať Berotec N 100

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Berotec N 100

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Berotec N 100 a na čo sa používa


Berotec N 100 obsahuje fenoterol, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných “selektívni agonisty beta - 2 - adrenoreceptorov”, ktoré rozširujú vaše dýchacie cesty a preto sa používajú pri záchvatoch astmy a ďalších stavoch spojených s prechodným zúžením dýchacích ciest. Po vdýchnutí, Berotec N 100 je účinný v krátkej dobe po podaní, preto je tiež vhodný na liečbu náhlych záchvatov astmy.


Berotec N 100 sa používa na liečbu rozšírených prieduškových dýchacích ciest pri náhlych záchvatoch astmy a stavoch s reverzibilným zúžením dýchacích ciest, hlavne chronickej obštrukčnej bronchitídy a na prevenciu v prípade náhleho záchvatu astmy. Ak trpíte astmou alebo máte reakciu na steroidy, váš lekár rozhodne o predpísaní doplnkových protizápalových liekoch.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Berotec N 100


Nepoužívajte Berotec N 100

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.1),

- ak máte silné búšenie srdca,

- ak máte chorobu srdca nazývanú „hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia“.


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Berotec N 100:

- ak ste prekonali neočakávané, náhle zhoršenie ťažkostí pri dýchaní: mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc,,

- ak ste v poslednej dobe prekonali infarkt myokardu (srdcový záchvat),

- ak máte cukrovku,

- ak trpíte na poruchy srdca alebo ciev,

- ak trpíte na ťažké srdcové ochorenia: v prípade bolesti na hrudi alebo iných príznakov zhoršenia srdcového ochorenia, poraďte sa bezodkladne so svojím lekárom,

- ak spozorujete príznaky ako dýchacie ťažkosti alebo bolesť hrudníka, poraďte sa bezodkladne so svojím lekárom kvôli vyšetreniu, nakoľko príznaky môžu signalizovať ochorenie dýchacích ciest alebo srdca,

- ak trpíte na feochromocytóm (typ nádoru nadobličiek),

- ak máte hypertyreózu (zvýšená činnosť štítnej žľazy),

- ak vaše dýchacie ťažkosti pretrvávajú alebo sa ešte zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom, nakoľko treba skontrolovať vašu liečbu. Môže byť potrebné pridať k vašej liečbe iné lieky. Nikdy nesmiete sami zvyšovať predpísanú dávku, pretože to môže viesť k závažným vedľajším účinkom.

- ak spozorujete stratu chuti do jedla, zápchu, zadržiavanie vody alebo opuch (edém) v nohách, nepravidelný pulz alebo slabosť vašich svalov, môžu byť príznaky zníženej hladiny draslíka. Možno bude potrebné urobiť vhodné špeciálne opatrenia (napr. krvné testy).

- ak použijete iný liek patriaci do skupiny „selektívni agonisty beta - 2 -adrenoreceptorov“, užívanie musí byť iba pod prísnym lekárskym dohľadom. Rozšírenie dýchacích ciest pomocou liekov patrí do skupiny nazvanej „anticholinergiká“ (napr. tiotropium, ipratropium), taktiež sa môžu inhalovať v rovnakom čase.


Ak potrebujete používať Berotec N 100 v dlhodobej liečbe, váš lekár môže nastaviť používanie Berotecu N 100 iba v prípade akútnych príznakov, nie pravidelne. Môže sa tiež rozhodnúť predpísať doplnkový alebo vyšší obsah protizápalového lieku.


Ak ste v minulosti používali Berotec N 100 dávkovací aerosól s obsahom freónu (CFC), môžete pri prvom použití novej formy lieku Berotec N 100 pozorovať mierne odlišnú chuť. To však nemá žiadny vplyv na účinnosť a bezpečnosť vašej liečby Berotecom N 100.


Používanie Berotecu môže viesť k pozitívnym výsledkom na prítomnosť fenoterolu v testoch

neklinického zneužívania liečiva, napr. v prípade zvyšovania atletickej výkonnosti (doping).


Iné lieky a Berotec N 100

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Rozšírenie dýchacích ciest ďalšími liekmi môže zvýšiť účinok Berotecu N 100. Súbežné podávanie iných agonistov beta - 2 - adrenoreceptorov, anticholínergík na podávanie ústami, xantínových derivátov (napr. teofylínu) môže tiež zvýšiť nežiaduce účinky.


Určité lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (nazývané „beta - blokátory“) pôsobia proti účinku Berotecu N 100.


Pre vášho lekára je dôležité, aby vedel či užívate niektoré lieky proti depresii (inhibítory monoaminooxidázy alebo tricyklické antidepresíva). V takýchto prípadoch sa majú agonisty beta - 2 -adrenoreceptorov užívať opatrne, pretože ich účinok môže byť zosilnený.


Inhalácia halogénovaných uhľovodíkových anestetík (lieky na navodenie narkózy pri operáciách) ako napr. halotan, trichlóretylén a enflurán môžu zvýšiť citlivosť srdca na arytmogénny účinok agonistov beta - 2 - adrenoreceptorov (t.j. môžu spôsobiť nepravidelný srdcový rytmus).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo ak dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Hoci predklinické pokusy a skúsenosti u ľudí nevykázali žiadne riziko z fenoterolu na plod, užívajte Berotec N 100 počas tehotenstva iba ak vám to lekár vyslovene odporučí. To platí najmä v prvých troch mesiacoch a obzvlášť pred pôrodom (účinok Berotecu N 100 potláča sťahy maternice).


Predklinické štúdie ukázali, že fenoterol sa vylučuje do materského mlieka. Preto používajte Berotec N 100 počas dojčenia iba po výslovnom odporúčaní lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neboli vykonané žiadne štúdie vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Avšak počas liečby Berotecom N 100 môžete mať skúsenosť s výskytom vedľajších účinkov ako sú závraty. Ak sa u vás takéto vedľajšie účinky vyskytnú, máte sa vyhnúť potenciálne nebezpečným činnostiam ako je vedenie vozidla a obsluha strojov.


3. Ako používať Berotec N 100


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár prispôsobí vaše dávkovanie vašim osobitným podmienkam. Pokiaľ je predpísané inak, nasledujúce dávkovanie je určené pre dospelých a deti nad 6 rokov:


a/ Akútne astmatické záchvaty a ďalšie stavy s prechodným zúžením dýchacích ciest

Inhalujte 1 vstrek. Ten je vo väčšine prípadov dostatočný na okamžitú úľavu pri akútnych príznakoch. V ťažkých prípadoch, ak sa dýchanie do 5 minút viditeľne nezlepší, môže sa inhalovať ďalšia dávka, maximálne až 8 inhalácií za deň.


Ak záchvat neustúpi po 4 inhaláciách a sú potrebné ďalšie vstreky, mali by ste sa poradiť bezodkladne so svojím lekárom alebo na najbližšom oddelení pohotovosti.


b/ Prevencia používaná pri námahovej astme

Inhalujte 1 - 2 vstreky pred telesnou námahou, až do maximálne 8 inhalácií za deň.


U detí sa Berotec N 100môže podávať len na lekársky predpis a pod dohľadom dospelej osoby.


Spôsob podania:


Prosím, používajte Berotec N 100 dávkovací inhalačný roztok presne tak ako je uvedené nižšie:


Pred prvým použitím inhalačného roztoku stlačte 2-krát dávkovací ventil.


Pred každým použitím je treba dodržať tieto pravidlá:


1. Dajte dolu ochranný kryt.


2. Zhlboka vydýchnite.


3. Držte nádobku tak, ako ukazuje obr. 1 a perami pevne zovrite náustok. Dno nádobky a šípka smerujú nahor.


(Obr. 1)


4. Čo najhlbšie pomaly vdýchnite a súbežne silno stlačte dno nádobky, čím sa uvoľní jedna odmeraná dávka. Zadržte dych na niekoľko sekúnd, potom vyberte náustok z úst a vydýchnite. Rovnako sa má postupovať pri druhej inhalácii.


Ak je potrebná druhá inhalácia, môžu sa zopakovať rovnaké kroky (kroky 2 - 4).


5. Po použití nasaďte späť ochranný kryt.


6. Ak sa inhalačný roztok nepoužíval 3 dni, dávkovací ventil sa musí znovu aktivovať.


Nádobka nie je priehľadná, preto nie je možné vidieť, kedy je prázdna. Plná má obsahovať 200 dávok. Aj v prípade, že sa využili všetky dávky, môže sa zdať, že tlaková nádobka obsahuje ešte malé množstvo tekutiny. Treba však použiť nový inhalačný roztok, pretože zostatok nie je dostatočný na ďalšiu dávku.


Množstvo lieku v nádobke sa dá zistiť nasledovne:


Odstráňte z nádobky plastový náustok a vložte ju do nádoby s vodou. Obsah aerosólovej nádobky možno odhadnúť podľa jej polohy vo vode (obr. 2).


morbjXFpTwMsILK/M2F/9LIkNKvvLmiCbnhZ4l8Zi7r8wTLujUJChuVtX2XiGZsLS69x5jMmtRP8AlczahmtyspzqJNiLWF3tFZlP4oMVdlAQCyD43R1Py0df1K8QFR1PVmDbfxGesWElhBTsRtbu5sdNR7LGEfLiF+oUT+ICmUL/AFG1KBggRc2V5lbXACDXHXAxcsHwoVwqqs9wC9LgmPyeG/UCMPoj8MCpnJQGofC/XSZGa8tEyy7tniKEIH2ioQcZgI6U2Y1nojv1H7hfjUXL2sQArKjCB9ovAwupaDZr6zac1KKKrqUCgpebWIl19JgJEiZM3zHoj5lAg8y0MPrGdHGvvS8RWRiXwPGmoGy5dXUCPpjqN5ocFzBvSOoL4cyiAoo8Ss9oWwij23AnKyYg1vPTHBwLtltFBwdgZbDC1vMX3xl/UcNwVL5OYdV574lIlUrda9zKS+vz6hBNGrTligtbFZTSl8vEfcCb4QkICeZddHDFxmlztWX60DIsBN8hde4uSnsY84P6v2OIFqjHMFwSVLtxG3LxjVfXuLCN8sJbV6hgaUX/AEhVdDOCBig4CXEF9ETpc3SzGNpT1LZOtiQKdJovcFrC9NfzA5zLcH0pwnYSU0IRLr7RGFVvxElpZPiXUEXeYQFqiXWej93wbSqra1OtEVMd1LU0ErKW8MyqruBsLdolNIBgrhGFFZ1EdiL8Wnj9GgEgIfkMYGjYlgrPNjSWzVSkzg1BgbkQYPDcCpRSrNVuFBz+kyij5hGak5la3Oi5zgypIwpZeZilLp3Ec9VR3Bq5zzG6LP5gFVjmWbKjvxNP8wBrLqub/qcxHIdyleoi1xThn8ytgK0upYgclMqVLXUqADi+/wDMKHYE/wAvMZWR0cPcai3bblrNVPt+wXC2jHMFyWs+riIeLNY1X9y9Ox1MxqNQSxXtrfqKLUDidniNxpoGJblK3KJpXSb/AORh58lNfHiA1Q6MpDcigxDBl0PMVADkuMv0NVxADxXaCDA1cBB8nMuZfIXFavNGP3KsPKZVzkS5qsMjChKEVSZacFhGWCl5jeZuIUAKgukiyyoHLjqVYrDLANGql1teIw2VAToYqGtQfEXQBtUFAL6jZ05CWoFobVlEl7YQjPOv8xIixeP8zhk45zFru4mT4g0Lot6hrtJBmz21nfSdslxo1uZ4Ifb+/wASxgphcsob8xnrRNZi+L3Ia9QItwH1gClqGX8TMD0S5AeziNbPHDbFmbbP8Qp932Eo1YdoSjIA0r7yqGr9XmEabs8w4BXBeoKS5sXO5Ze/mZ/TSV7qwZkpWjcteW+cwjqjYdxKNhi0sBow5/iGz5ynJ6gjWouuPU5ipUbmFW29+J0Giz+pUMDRriJY5eOoUSKPu9xYM6tV2dMPZjtncVlro4mfMooFDUvmDIp4v+UdkDsy/EoFeYTRyj9xa9EIy/eMBN3BVeiOUjLUAD1EqmowFcXHdWBcSBLckq1caZlm/JMqvu4MrCsyMSC8xybD7RFLCMrWW+tVU2GqzXHiCjPs4jXH4aiva/0XFJquZ3XUHYlUIHVDlwfEsSGRN/MbbbPB7TLBjklgGVjfCAlVBnD95QBk3UK0KcmBRobP+YETQXEKNbO3XkjrW6PzMzIznuH3CXR5j6E+fCM5orSbI561LWMwbL34hxYZojWkGxXHiEbVvBuUWx1jsoBypXloagpZCv1CWi+uYLO5d9+kJhvyb8Z4EK9+nxDa0TSbAZW+p8hzsi3i8ZQRJ2RYyJ7XJLde8P5mBJ5XmA0OYpXxtjmDTOZcjCmuYEG8x4jWxLHmKHQLry6JRqoQKFHHiFIYaKho26DBLkCfuNi5xFwyVzp1LJL7i9ko4OosdrhgDeIFmrxV/iKomKPpDgPmakojzBs7iGx7IOy6NQAjMTAu0lXmfvMeXDUjcEBf8IGu2qj6cGHmFyj3BA4AupjHnS+IGLTUBW8wHhiAdaC5HocwLjd9UqisaXZCs0G5UBau8I+iGuCWrrZ8xEEqO/MxKVX2lURTuIvf/uZY1bHzGlZO5VYNmvEt1Yqp6iutZJ+ZkAdiH1vZh68TWK8Z1KKnhGTqyU8RyKI4xI3GEOtxnlKREYLrAmkO+qA9gcsMXaWVb8Sob5Y19ocKha/ERG69RJXzz5gSdznHpMguu/wh4ucJWnFfrzAS0qrW3cTY+N5hpVhzGEHGuoOiGj8xBLjvy7mLlrFfyjZOqmUJquIQ9w6G/mFLykv2Kfur9aXC6nKFMTgVnFRYAlOK3ENNpmEtFtzf4nYVf2ipuD7SnNv7Q3reD5gxfIZkAfMEMfEvLb6vMOjE5E2SwagXqMaS0148ywLU/l3MoC+oFQN+yXocvtKRqf6XL75AFq15mBubJRWpi1ObxNmyQypq9xRYNtVvxCmmBLfslsU3eYG9TrEEQVDVdxEwO48k/L3BraU3FVlrBL4AeYsE8sYLaB5lhtAqjEageGNHUAS1xvUsm1pccVjCuJXxfu2cOeyBXIwPI39Uwij3iXrd5oDKn1N5F4dxJsjnrxL9ZGfcrkisViCELmsY9JYVbGrhALSqiVuGK6gibjthzFQ5X6oI1sLGBq+mJUGHQXs9MQnR9F3DMkwJHtHiKl7ilv5hXad3c5GGn7het5TfZIxPp7nVv7wcouF1/wBEKxgcwVLu89RbV5A5IFC69wXcJZOL5xGIzbfjzEcrOI9UL3EXybrEYWK9NfxGuFjQRKMBowJpwy8RgBq3mpkBeWINFseJRStinjy+IoAofJNwBLjYqsw2wG/HuKaDLlg9+mQcN+EwLte24E2UVfwHzLGOHPU04quHiNEvReOYoK3vjfXuJuVb4vqUBbasGplWz1uOWq4z9kqRHId+IErlsahLZOhMylA8Tah4QgIbnXPqWwTDJuZZgiijMXWKWXkgwlxoD1GN6UQIVj6WorFJRvseF8dwkrVYG2VxsBiAqvVheHudkNvM1ZDSklweBLQ+UWR0AdwpITpsMuSDK8ZfZg8QjTBDHaSMu91ZFmmdHUstoo0EQS27HEQGcaLj3KpUWxTuIX3UQinTT9zR08sdTG7Qvf8AiOpuF88QKFf7uU7B8y+V/Lf/ACKOMZefjxGKQYwZlaXVGv8AMAgwf7vxGg5o1SBsjWKrtEtcPtDKix+saVcchcw0dFQFuBz14iSGiM7PmEPV45iYZpRm4oAOKc4iQvLW4CbYvSxIfS+ZS89DF+QiZBGmOpcKHCzR7jxAX4PKCCC3iF3DV6gYdw8kcQDL6V/cdqsKHj/sVlnx/aIlFReNTIUu8ZPUEC8qjD8eYEi6c6/7L1S9XE3vKtW7hjo5rXxCM618REmCMDL9aXH5lgrQ3r4mUKTwbv8AqCucs1fiE2SqbrpcZZrs3/yUChvlzf8AUul5gG8xmBsO8FI2Fq4EOFdoFN7C6O6DiZbsrsYG1kxBs3/OpehcCwA1k8k8RAH6LZW+J/xpeUUMYotnIrTxHPqNgCHEdOK1DQFV/clGtnMqE7ZIaSiuIhtOP9xELbQQdsUg2wq2VNtaKgSwWKjKlO0okOjqCEK4VAiU2bjArzGDqNZuEUCAKfKMbTdFlxGrh1eY1ak3xOMbZX/dxzZnzGp3Xib1hxF0cRFCGCOoCK6vERVoXiOGbOe4i6gDMMpAowoRrJ4mYjZUqqwtlQytfbAEuH8QiVK4joKqb8QEdyoABNc13CdEDhHkr3iPosU4l4cDoIeWXiuYfZoxRm/HiUOoGFzEqjzuJpBsTUb71/VAnNwht3bs1/Etn5wy4NfoS6WpxHyxm7jhKVMKliEozMvy1/IlpZnrIvi+5m0kOCYsHLR8x+J4tY221wRdN2Qqor7+q4bdJdstfsa9H6ExHQ1kKiXG4GvAbGXZnx5gvOFc5qctB7wURu3KlSi6eVBFIBNQshkb5zPPmO46IKMaFJ+Js7tMdXHVQqqqI2Ntf3fWMuo8r8wDdhWEmna4IS4ouyEUq22UMMOYxiz+IAJh16j0ESy4yrs2/lMtAUhDLl88RymK+yDVty8+YrWVbN/uh0rPl2+4JWiKU2wc94ahgPks+e5Xlun+mYeSTtwlpK/PJBEegYTPDduwHZ5gvghYnZHtHDQrJlXg8QIFjumIaLeNdQ7i5TzGiUc346hEUPR2S8Up5foPEYEyfb1BkBw8zJFUqP4PiNDF2sFPSr10jIteoVI8Dh9wwWmh1OODVWqo2wr7kKWu6lU0g5vrxKpF5pdS2NmjiL4JgL5i10W8xEv0lgkDo14j71y6YAVE+H3lNJ4EJTl4FlHcCUi5UmXiSedpZ3OVtThdcXDlj2URptxuviBoBv69HbH+3MxZXCthQ3frcw4Bs1AGCmgimRQ8W4GuTqZeslVpAR9sjXxj1tv8TId/UgecVUwbLGryqx95S8JXsQbbzVtwUOIRY/EqVoDNfwg4NW0gTzCVfT/cherD8wQ9BfUuCtPvCg+MkWlWQUXgv8pgjiqT8xVllPX5ltOe4kxhwR4RSoVQV3Fqe0xOGCixRg+4XwF5lfke2B4SrwmQgyzDUdl/CXpCoaB+UFoC8MzPC8eI4Ucvw8zGDugWMl27gxtm3RNSgRWDCYIvON2PEVrXTD+Jzy3/AKQGCVqnULgtolRRyvuVVZVaP2QtFhuMdm8SwgOLHbhT7yl6UxetF3NUvBA59IKzv0dncDTYXbGVi9NbhVFR5MjFQZT6eZTWHF/cxKRuZc/y8zAxYxAK6LQ4g5oGmM8JQztYvcHZHyIjqrfMFSqZP0/1EPyhVaBQFFt3rMp5LSFmVvWJs2mD9Qjt7UiA9YlgFuaKdq6hdmy7LOcZPwa5qaLtc+w4mkK4vsOJZ0LKPpP5JAhaFFfSZADz48xnbUA+ZiTQf3KHYsc44zGI5XuL0fUXFieEUg6YIGtJUEBxhX5iNGj6pe5idbhzVd+IKxkG4RdZmuvMLzZydeYQZKKHuX/UKlJwHlCvqGhcSqgMm5pNV+vxOKix8MVorZg2FnMBEyM3T3EIRLQ3DnNK9MyrDt7iZz9xQmFTp2+ktnyqKpoXvohd2teSFXpl2xzJN8SZCZ778Qn/ALBia6D6IWljmA3iN3Z8oXl4Wh7jODgb4jJu5HhCypTH8oN0QsWXJXs6jjQWK1x1G+ZqxrzKQllw9ncv6c5PylkSz7pbY5JlBX/bAU31ZFh2a8jBvdonuDo5A/Qi2BpqGRyLtDRuXhJFdjzgHTWmpluHagUMAcLaIg4pUP8ACImzu3o2w8GL5+sF4DRVP7AMt5oXYGVxkgKHpOhch2sW8QbRNkgleWNxWGaEQixAW0pU0or5DiJ4c0dFwSBRX7jksNVFV2G9XBt4WGxhQMyNdRql13HM7uBZ8Qjnwl1rXD7jaNjczMrtgstZmWoArd7lAZ4JmUDGBjwPkria9/8A1cKXEW/EFsbKG4Uat2RKGjh48e5xkJt+xjJc/YjpvDAHmW3pWFh9BAO1W2ZZGsWSs0FvjZGOS6P4TXF/mWheVX34gDeRMzbhqLi9yIw/FQQhHUZm+ebmVqbn/MSM43bFrYlo5ItAUqW/uOIit4ZOvMdhZ0S0iGUhaKVkiiGGFSZTnbOouFvELlrFXmaCg8RYbDbX39RHyyOk5fNwCUtuo8Qi1OJshbbMYjKxXzGaXBYzLR3cMWQTWlQzQHv9NDRC3VJA+mJHbw7jTyeYLqI+LAQKJDItko6qdRtL+T/ETRpoO/ERKqsIyQ6fuNnF8ROhyCOjKmHEo0dV1Eg7Q9U15xBZh6JVjY2O+owQLWLx4QiVeULg3HXMiBzDFIPJ/EsnM4lLXmOXdS6v5OZZiHXXzA0POUandTaxwizNeJQgOQPFfmFszdhzEsVCcfiZalxUa1K5kKLJqb7J3+JQweNEAIl3vh8HmUa41Bi2j5/mIutj7vkhjZt2+oWDCV4TVssYHR8O51aHpLYkGDuYcIxY2EH8fcxjO10e40AxLt/MwskgU5Wc6ZSrV3mYAwbv+UFRmRc3VhaQ6FnzHWZ7d/aVCKxa6iAq7jJ6CCi6KZ+iJKTq/tF6NhfmCIBuBtqsL3KLaOHzB6qRQcnqZoXlzGkA1hc4rYN7JdLxi4AaB2rfmX3v4ViYw08waGXAfqloAbeCIqUncwSgqDlGiDJCFQ0MATZv9yWRuVxHFjUEfMtuBFphhmBVpb4jbLHxFHRw0HPcPUMK2xQBH1BacrQEmDWma+XhjmDrbtdQINB6lHQWxCLkjgLxEGj5XKssBybiAGx64gJuuOMivAwxs6BjbC/KIFyL5lqAzfMul0+YB09Zlorh7lxGB4uZBTd1TK/aemDUbAu4EXwUOZnD8LGBVQawzDB6GPK3PA6hKUqrTFrIBRdzxn5gfyN5g/iSMw4LoHUKX3aM7wN5GCK7klMP+hHM6JmMMG5B4Y8hgzkZY7q9M5Tc3TLJp9DC7e5aglDdMo8ILvTuLUEremZ65d2OYK2bjDLFFayhgJDI7RAyd6dwc7N4Zh1XFjiAywdDD4D3cWMUb3cKRaxpggMArAwGzwo4nxaoWNVmnIQ8bpJ04lZv/wAGkdFSOi15i9rCF1YAkUGAtipjFlO6A4OT4aZgRoI/piZURc4sf6IAIIUOV9qI2B9TWafUvKH9GAtBH/KgixvYRQP4piIk1iVXz5KGD6mni9QZ+KD/AK5Rr6cAhMr4CU8fTlevpw4A+IMx9KXYOF8B0bBsfRm39H+h5QXqAWrM11iohUsgGYG3WPXgRrAOMbIgTJmZP0YTjRT5JVUYEdZgqguc1ICij3Nwr/xMR6uWUzXiVXEMpT9FSpTqUlSpU2SqlPcq3cr9d8Spt1Ke5TM/rV4YU1iVjv8AWpUCV5lSvErEp7ld5lVoleJXiBX6VK/WnuU9ynuVKlSpTqV4gY/SpUJTAeWN9TUz1A//AC//2Q==" name="Obrázek1" align="bottom" width="411" height="161" border= "0">


(Obr. 2)


Čistite svoj inhalátor minimálne raz za týždeň. Je dôležité udržiavať náustok svojho inhalátora čistý, tak aby bolo zaručené, že sa liek neuvoľňuje a neblokuje mechanizmus dávkovača.

Pred čistením najprv stiahnite uzáver a vytiahnite nádobku z inhalátora. Inhalátor oplachujte teplou vodou dovtedy, pokiaľ sa liek neodstráni a/alebo nebude viditeľná žiadna nečistota.


MOR6YRIkUknwAYVCIReNFIIKuZyLQJ1O6xnzsD1VfcwpUHGYmb4pL7m1nKIkKwAsaAhCyLTu7ou1tbUhLzK9WuaafTOolAq/z891kJHJpBR+Hg8FsF/ECmxmzMlxsyHMloPhT8YWlZTQ/fj4WCrbBwDzBoIQMs0yZcnAp1Btp9WqebzLPW5mry9vNk/a7Ha5TEalYZRDcYWsdebSwQCwaCAIYV5Qq1XMwvF2e+AVq8XK4/MkYrFcLk/VkkzBBgaHuAd2h8M+6Igy37dOx3QWRRACLFYIQsg0XYTRgRqNmhur5/V6TOZJbnY0u93h8fo0alVq2zAxa0ru8QmTIcLcMdx024MDA6ltAwDMEwhCyLSyspKwrzPdUthVICzWGQMVqBRLeRDO7ozjcrkcTpdUIp5dfXLnVD1uD9WsqV0oEQDmAwQhZE5vb188m4WEFJ+X+vOiVPwFTo1Of6jfZGKKQm7UYLCCAmZFX5PZZLfblamYDRwA5hUEIWTOyMhoPJsp5DJuCcBLT5WKKBvHRAnncDonzVN+nl+pUKrVl5LMoNePT0yEbGm12WcH4aWK0OPBCAqARQlBCPOOQCDQ67Q2u4OSSSIRq1VzOi/qdrvN5knuXKjFSvnqV7MnWqVSSWFB/tDwyMx4CzOGIz+f6UdjtVhdrtCF7wFgEUAQQkaJRGLuMpvFYnW6nHqdLuwYdplMJpVKKb3m3l/U4XQFXxG02mzqoCuOGo3GZDIFPlehCFN9ctvb7Q7K1Dk2BgDmIQQhZE59/RljXq5MJg9cn6OCTKvRKBRhFnbgs9LdJLlMytNqLVYrn8dXqZSSCLOhGnPzAmslAsAigyCEzOnu6lQqlC6XS8IOUeeYJyfDBmEIyiG2QBQIhYn121TIZQ6HIzCvm2bWohZyuYxu0Q+yYtWqzvZ2bql6AFhkEISQIaNj4wN9fXUbN3l9Cc+lZrfbJyctfh5zplSn1Uqlof1ZohAKhQa9nhuqL5GIpbP6wsSJXbMipbPAAcD8gCCEDOm52EP3eXl5ep3Wl0iiUPxMTlm4NZXo8cSEKS/PGP94PspOkUg4x5GIGzZsPHX8mD1o4hsAWDQQhJAhnZ1ddJ9fkJ+baxwaHgm8rorVKdTtdgdfnKO6kF6RBp1czQyHw+HxoLMMwCKEIIQMGRjopzKusqqK7gvy8yanphwOZ64xJ2ZtN3uy7NRO70Ip62GXqqcPitRDp7i4iO5NsyZmA4BFAEEImUA1XEtTIwVYRUUljz1dqdVotJq49qW9VEql1WbjRlMoFYroK90nxOv1TpjM3LgICkKdVisWh/mhyM9nJpfp7elN1ecCwPyBIIRMsFptVAJSjOXmGpPYXaVSymQyqtvYxQTnsnA9k3xer4/Sjqv8LFZbYHQgHX/KYgk79TZmVgNYxBCEkAlms3lkeEQqlVZXVyWxO4UWRVfYWi1+Xp/PQrlns/HYKpPrfeqZOUbeNz3KIsS6dcxKws3NF+bSAACYnxCEkAl2u91isaysWZ3FNrhdbi4Feex1QapQDSKdVCZzBWWhWJKyk64AsFAgCCETbDbr1NTUylU1wS/6/H63y8WdqOQ6qsR5ND+L63qaY9DPniY7LK5HzOVPZ6mUCheLXhGLo81rWr18+fj4WJwtBIAFBEEImTA5OWW3WbmeMhyv12syT3IJxGPn81QqFHFmoclsdjic3OOx8QmtVqOQx56bRjjz4qJAIBAKmVd0Wo3H66V0pTCO0h91anJKJov9KQCw4CAIIRO6urrovqqqIvCKw+kMpCCPKRntFGbxBOHI6KjHM+NKnt1ujycIpRKJXCbjFr7n8/hajZqLPbqXxDEeY2R4KOyU3ACw0CEIIRO80wP1Aq/4QyZai2OuGZvNZp6cSroNTAcZnVbhkvv8folYnOhgRMyvBrBYIQghOyQzu6UIZ42an20uKRj0uUnONQoAixWCEDKBO+fpDRqcQIGk1+nMZjPVZyKhMHCiMonD5hgMc2nbpfnb+HxB5BOzXMvLykrn8kEAMD8hCCETatfWikTigwcP7dy5PfCiTCaVSIx+v5/rtDIbtwRgpHlkBAJ+fl7eHBtmsVqnpiw8NlMNer0kwvCJY8dO0H08y0UBwIKDIIRM0On0uXl577z91j//87eCX49UBTLj3q3MnGp+2mZ6Phq9TjsRNNvnHAtBQhFIQcg9Zte1mDAajYmudwgACx2CEDLBYDAUFhaeqz/b2Ni0enVN9I0pkzxk+jyqjx0vodVoKDX1et3EhIkqM41anfT69ewsa96x8YmQ12MuDpXayb4BYJ5AEEIm6PS6latWnT518uzZ+niC0GabsfKfy+UOHjsoFCYw+j7swQOFYJwmJphKtLS0JLkPBYD5DEEImSASCrdt3/H4o385f67ec+fts1dWio6r4QJP7Xa7TCpNbvZtCsJIKahWqSKdF+3s7GQ20KiT+EQAmOcQhJAh3Gh604TJ6XRGD0KBQKBWq7g+LGF5WHNchiJAKBRKJRJmsScVlpgAWIoQhDAfydkepaNj4yqlkh46HM5ET2YGY7reTJ9rzTHoA/PLcCRisTbOpREBYDFCEEKG9PX185iF/RRCYex/dUJWYUE+9zTkkqFYlMCSTFQ7TgaNxB8eGdGo1W62phSwdDptzIM4HA6NVou5RgEWJQQhZAIl2Ssvv8Tn8+s2bqIKL+Hd7TOCkGLM7fZEGn0YYnJqxnw0bM9QvjHHQMeUsMtexHOQtrZWuVwRaUQjACxoCELIhK6uriOHj1CQXLvv2vj3oqLN4XRRWFENF5xnEolEKo13pjSn0xXyCuWogs9XJjKDNiVv/BsDwMKCIIRMeOrJpybGx3/ww//MyYl3FLzVap+cmuQeUykpkYhdLiaNKAIpB+MfPpGXaxweGQ08pR21QZ0//X4/FZc+v49ZETFyielyuSjF46xBAWBhQRBC2rW0XHj+wHObt2694Ybr4tzF4/FarJd7jVJceb2+HIOexy5hkdDAdm4YvslkpoNQFSiTyQJvMevUT045XS5umjeqOyMVmg3n6ssrKqXShE/qAsD8hyCE9PJ4PL/61a+8Xu+dd92Z6PDBYHSE5BaOoBJQJpUW5IeZldTucAS6j1I7LVarWBw+Ze02m4CZlDvJUfwAMJ8hCCG9mpsvHD96tLy8oq5uY/x7URollzoWi/XSahI8nibW+HfvzAV+g8fsB+NOycpk0rkEOQDMW/jBhvSqrz9rsVg+fscdhYX58e9FOajTasfGxxP6LKvNNmW5fELV6/PqdbqonzKj+Is0rUxPTw/dK1XKSGtTAMCChiCENHI4HKdOnPR6PNdeuy/RCo9SRyaVutxuqvAoonTaaJHGY68jTs5cuZebmC1KDxeFQu52uwPXCJUKZdhGcmvT81kJfQkAsCAgCCGNXC5Xe3u7MTdv9epVSeyu02k9HmZJQoFQIE7mtGSM6KKKUKvVeJgTpH56TFkYdnsLW2VScSmXY0A9wCKEIIQ0oiDs6+u9cs9Hku7nIhaLPB4Pjy3LoqcavavRqIOLQqojY/YvpQ0kkhjbjI4yZ2jpS8A1QoBFCT/YkEYT4xNTk5PV1cuS250i0Ga3W602Hjv7qEgsUimjzYstFovVKhV3mVClVIhSNBEMN5pensgAfABYQBCEkEZt7R10X1xUmNzuPp+PS0EeO9RB6BZGD0KJWEw3hYI5gZnCS3oDA8wsqYVFRSk5GgDMNwhCSKNAN5OEdmFXp/fRXm73jNnRvF6vxWKNuVhS9NOhdHyfz+/1eqhp7MzescdpcOdmJRKMpgdYnBCEML9wy8dTLcjn8f08f/BblHBJTNgdgo5sMk+63W46tkgk1Gq1MRey6O/to3uj0TjHjwaA+QlBCGm0YuUKuu8fGIxze6q9rDYbNyI+JAV57NpMcXZX8bO4WjSk4LPZ7S7XpULT7fGYJyeNUac/pcbYbMxSiHPPYACYnxCEkEZatUoqk/X0XEz6CFKJJLD4kVqtimcX5sqizeZyubnJ1bhLhgHcNDEBHrcn+tGsVtvExAQdqri4OJGGA8CCgSCENBKJxcbc3Kampji3p7wRCATBU53JFXJ50DTZ8aCaz2K5tJy90+kMOaEqlUoCFSGRxFrOyW63m0xmepCXF2a2UgBYBBCEkEYSibSivPLw+wdtNntIZRaWUChkxj9MTfnYXjZUz8kSX/DBbnfMfGoPDkKlQuHxeJxOZjYZqjW1seYj9TCLALtlcnmc9SgALDgIQkgjSpriEmbUQWNj0+bNcU26TRWbSKT3+X18NhfnPgQipBMpM+5erfbImdlkRCJRzOM7HHYK5po1tXNsBgDMWwhCSCOJRFxeXs4XCM6ePRtnEPLYGWGEvARWHAyhUipNZjP3mM/jUyUaMitNPLPJBKPdHQ5H7O0AYGFCEEJ6lVdUyqSy8+fqo89/nUJUU+q0WrfHbbXa/Dz/6Ng45bFUIo05ADEslUptNBrrz55pbW1bvjzJKXIAYD5DEEJ6VVVVyuXyrs7O0dGx/HCr46YcFXxyuUzOkwVmpXG53HRLLghzcgzrN2ygIPzpj3/y7z/8D70+xiIYALDgIAghvSorK3LzcoeHh3t6esMGoZt4PGbzJD02GPQikUgYa6bseAwODYe84nQ66aPsdodAKFQpFdL4uuFQFfvAFz5/8L2D58+fHx0dRRACLD4IQki7666/8Zf/9bOW5uawlwknp6YCY/vGxyd0Om2i4yXiNGWxMhPK8Ji52ibcboNeF+eaGLm5uR+9+ppHHv6j3W5LR8MAILsQhJB2N95043/99Mdnzpz9xCfvC3nLzszzMmOEu8lklhekIAgL8vMGBoeCX/GzE9Zceuz300fHvzjUFVfseOgPv6s/e27dunVzbxsAzCsIQki7kuLC8sqqnp7u2W8J2TUDfUERldzKhWFxIxe5IYxqlYrKzeB3+ak4AQsAiwCCEDJBpVJRBTb7dXa1W6HLdTkI4xl3HyetRsMeUMGtbk9HNk8v2ysUCBVYbh4AWAhCyASxWByyplJAjsEwOjZ2aTOROOUXCMXT83TLKfn4ArfLSfdKhRzLzQMAB78LIBOKioqPHf0w0rvGnJwUfpbf73e6XB63RyDgy2SywMwyfD5fIZfx5OGDNjAGX6fVprAxADD/IQghE6j8Gh0JHc+QJg6HM5Bqdoczx6CPvr3NbucGb3B8Pr8BYyQAlhIEISw2k1NTgccul8tud8gjVIFheb1ej8cTcuKUG5tfWlaaqkYCwPyBIIRM4NYwmrJY1Kq0r+EQ3AeVeGc+jcnDCgnCjo5OutdqNXNvHgDMNwhCyASdjomQxoambdu2cK/4/X6qvaw2O7ccklwmFaRoPINELHa5L41N5PP5kul1feMklUplszrsuN3usBsDwCKAIITscLlcJtOkz8+Ua3a73edVqlTKuS+6RDQajcVqcbvcAiEzRkIiiRGEFMMatTpwQhXDKgCWGgQhZEJpWRndT01ZAq84nS4uBTlUw4UslpQ0kUiYUM9PsUhEt8D4xbBtsFgsefkFKlWMVXwBYCFCEEImcCs/tLW1X331R9L9WcmlafS9zp49LWAl2ygAmL8QhJAdUqnUars8h7VELE5JOWgyMQMndLrYFaHH4/H7mfIx5ueazJPNDQ3Vy5alcNYbAJg/EISQCSqVWqvTj4+PB16RSiU5Bv3UlMXn88vkUpUyzAVCyioeOwYxno/w+/2BpZfsgw46eKRpS71en9lsdrqYmW5EQqFer4v+EY0NjU6no7SsVIux9gCLEYIQMoGSRiwW9/ZeDH6RgionxxB2e0opp9PJjd5TKpnJQuWx+rAEX4AkY+MThQX5szejvHQ4HFwKEo/Xa7FYNRqNQBCxLjx54jjd19SsjtkGAFiIEIQwH7nd7sD68vSAWXE+VggFn2iNjis0A9iBhn4eL3wQ0qc3NTbSgzW1tXEeHwAWFgQhZIJardbr9a0XWuLZ2OfzhZR3Xi+llS96XxWpVEpFZDzHFwqFwU+jXyM0mUx9ff1KlWr9eqxECLA4IQghc0aH0zjdqF6nDVwj5EWeO5tiTyaTUWRyg+4pXJUKRZSInRgf7+3t3XXlVWp12ufEAYCsQBBCJvBZfr8/ZmHHY8NJo1FPTl6eMlQkEsXci45fWJA/Pj7hZ5Z2ijbRtkgkzMkxuFxMEIrFougVYf25czar5eqrr47+6QCwcCEIIRMUCoVGq6EgHB0dy8vLjbk9VWk8Py8w4j7+GUoNsdaaCIg54wzn+LETcoVi95W74jwsACw4CELIBKrnhGxJZ7VaebzYQchjO4umuVFxOVt/tqKySofptgEWLwQhZAKfn+SEL9llNk8O9PZsrNuY7YYAQBohCCETlEqlRqPx+XwmkynbbUlAY2MT3ZeUFGe7IQCQRghCyARuQD09CO4CM5ufsP/hTfevif8jKGUdTqfb7REKBXKZXCAIvzt9goVMD1LMzTWKZo6mCNbe3kH35eVYjxdgMUMQwjzi8XinLFMup5syTCqVajSqOOe5pngzmc1O56X5YlxOl16vi7RlIAXJyMho2AloLh3H5aYAl8kwoQzAYoYghHnEZrNxYUZxZXfYRWKRKr4uMy5mSjZX4KnT5Yq0qNPo6FjIK5OTkxpN+L4wXV0dMplMHeFdAFgcEISQIXpD+GlFg7lcrhlPKdviC0L/rAnSfD5/2GLSaMwZGh4JfiVK0en1ehI9QwsACw6CEDJErogdaUKRyOP1Bp5ylxXjIRGLhAIBO2sot2PsAfgBqrgHKQLAooQghAzp7+2NuY1apXS73T42z0RCkVIZ78U5ir2cHMPkpMXpckrEYo1GHWk1CdqysCB/dGzc4/Go6fOixjNt7Pdf6sEDAIsVghDmESoBcwx6l5vpLEN5ltCK8EJmZcF41ws0Rlj+KcTKlTXPPf2M2byQhnwAQKIQhJBRMc92iliZaUw8vF6PmV31HgAWq3n0GwcWMYfTabPbmdOShQXZbksCNmxYT/ednV3ZbggApBGCEDLBYXfYmFlGs8ntdrNDLPwSqVQsirHoBKeyqlIilXV1daW/dQCQNQhCmI/805PLJLpLQMi+Ho9ndGz80lsWW06OPp4uqUqFfOWqVZ2dHfE3AwAWHAQhzDtc6UbBJhaLpFJpPHHo9fqmLBaHw8HuJdaoVXQfvONk0JL3fp7farNFWrk3xIa6ukcefmhwcKgg8gQ0ALCgIQhhfqEUHJ8wcSMo+Dy+RqNSxDEA0eF02O32wBGsNrtOO6Pg83q8M556fXG2p6amhu7feefgvffeGecuALCwIAhhfnE4nL7pcfFUutnsjniC0M0uN3/5qdsdsoFMLrNYLheFUqkkzvasWLFcrdGeOHEcQQiwWCEIYb6ZcakvzsHsIrGYIvTy01kDMFRKBR3K6XT6fT65XK6QxztUX61W5+bmHnrvXZfLJZHEG58AsIAgCGF+Ec3swxLnLGtymdRmtXl9l85/zs45Pp+vVinpFngaZ3u0Wm1BQX5nR3tra/uaNTVx7gUACwiCEDLK5XKbTOZAladUKCSSGVEnl8l8amZlQb/fJxaJVdPRFZ1QKMzNzWEXneCJmRH5YZYYTG7ubK1Ws2zZsiOHDzc2NiIIARYlBCFkgtPptNnsHo9n//79CoUiEIQSsdhgyCkpKVm1akVpaalQyMyppqCCTi7z+/0CdnXdOD+CtpRJpelo/KrVa+j+fP3Z2267ZV7NegMAKYGfakgjr9c7Ojp26NDh9957t6+vVyqVORyO4HizWa1DQ8Nnz5596aUXDQbjzp3ba2trjUaDNKWR5vUxxMlm2OrVq+m+t6/ParVq4xt0AQALCIIQ0mVyauqN1986c+aMyTRBZd/V11xrzM296aYblSpVYGkIq8VqMpnGxsbbOzraWttefPHFd955d9my6rq6urVr16Skc4p5csrtdrndHqpE5TJZyJnYeFRVVRYUFff19plMZgQhwOKDIIS0GB0d/eMfH+rt7ZVIpPfce1/dhrVNTS0Wi6Wiojx4sxyDoays1O/3X3nlLiofT54689KLL1KBeO7cubKyitvvuK2ivGwuzRgbnwgs9mtjFSY+Ll4sFu29+trHHnl4YmK8fG7tAYB5CEEIqdfV1b1//18oC2tqVt9yy03FxUVutzvKmkp8Pl/I2rF966ZNdadPnTl69GhHR8cvf/HLXbt377pip9GYE/1iITc0wsFOJSqVSEmk9QiTs379+kf3+y+0tG7YsCGFhwWA+QBBCCnW2dn1pz89ZDabr7zyquuv3xfPcPhgErF469bNa9bUNDdfePbZA6+9+uqZ06ev3bdv+7YtlJSR9rLZ7FNTFj87BtHhcGrUarlcllw30bB27dpO9xd7Yq8tDAALDoIQUsbj8UxOWp577oDJZN68ZfMNN35MLpMlcRwKMIrP2to15eXlzz77XH392ccfe9xqtV115RVhO9FQOehyufzTI/HpqcPpoCDkMade9QODQ4EtBclGo1arpVaZJrBCL8AihCCElGlqannnnXe6urrWrVt7x+23JZeCwdRq1T333F1TU/P666//7YUX+np7rr32msLCgjhWrr8ceGqVyulyulxuejCXzqi5efmjoyNJ7w4A8xaCEFLmvfcOvvTii7uvvPK+++5RKsMPhPd6vVHOcM4mlUq2bt1cUlL8yCN/OXr0aH//wKfv/5RYLNZptTLZpVSjWk0qkzmczsBewQMKVczsagoeOyoxqS/rErVGPTExPpcjAMD8hCCE1HC7PQ3nz/l5vB07tke6LsictHQ4lcrYVw0ptEQikcfj4Z6WlhZ/8Ytf2L//ka6uzocf+vNtH78tZBElBXMi1O+wO/xMCkpCLhAyZ0RTd70QABYZBCGkxvDwsMlkksvlJSWls3up0CtcQRbItphEIqFAwKfspH19Pr9Op73//k+98MKLJ04cf/7AgTvvvGPFiuXB27PT0cj8fl5q+4sGtSfhAYgAsCAgCCE1BgYGp6amVCqVXq+b/a6IxQxymB7VFwlt4/P5qL7ksQP4uGlofOxs2lqt9qabbujr67t48eKBAy989atfVihmTK7N5yfTUdRitU5NL9ubYzCEHXFPxy0sLBwfH59untvr9XqYNQ4vL44hEAipwWKxOKFzvwCQdQhCSA2Tadxut69ctSrSBhJ2CUBn0JW8sCgCA+sR0mOqC9kMFVLwUAjpdLovfemLjz/+RGvrhV//+jf33XdvUVFhlKPRoRwOh9fn4/P4VDDOjijaYCpo8fqx8fH8vNxIVxNtNtu77x4cGh4aHBii1B8fHwsUuLSLUqnKy8stKSmpqCivrq4O+wcBAMxDCEJIAYqovr4BqpPKyiqoTuLOZ4Zso5AzlwadQasGhj1OyHqEdDRunmsq1LhKMTfX+On7P/n4Y39tbm5+9NHHH3zwAbVaHfZotL3ZPBnoREMP9DptSBaOjI6F7GWenKLNwh5wZHjowIEDXE4bDMb16zcoFAqjMWdiwmS12np7e9tZhw+LlErlpk2bb7nlxjn20AGADEAQQmq0tFzgseu5U+kWdgMuzwLVXlh+1uzXfT4/F65cT1GDXv/AA3/36KN/PXv2zG9/+z+33/FxbiY27lwlN0kNPXV7PMFnYimn6ZWQIBSLRCFna0WRT2zK5Yp9+64rryirrKwIu7SvzW4/c/psff05CsW3337rww+P3nrrzevWr1UmOKsAAGQSghBSgFKqq7NDoVTm5eVGj7qYx5mdgy6XOxCQVGCJxSJKRIlEcu+9d8nl8g8+OPKXR/5y9913G41Gt8fNYxNXq1EzK/rOjtRZrxhmjrjnsYMXw7bN7XLn5edff/2+KO2ndNy5c/u2bVt6enpPnTp9+PDhJ5988mz9uTvuuM2YkxPjiweALEEQQgpQFTg0PLxu7Xqqt1xuF2Xh7KtxYUu9kA24PjLBRCIhW+dd4mNrQ+68q0wm+/jtt05NWc6fr//jH/909913FbBj7anws1ptWq2G9iWBy3iBSjFEQX7e+ISJ9qK6jVsHmOsR43A4/Ty/TCqlveiVwaEBpTJ8Roag7Ssqyum2e/dualhjw/n/6u29//5PVVdXpXDWNwBIFQQhpMDJk2fcLteqVSupKLQzC/CGGTXPdZMRR15ZyekM7VBKqRG2QAwMpZeIxQ888NnXXnvj1Vdf/dOfHrrp5ptqa9fQR3vZqpQeUBzabDauPQqFnKrJ2Z9L4ZRj0M/4CLfbbJ7kzvEymapRJ7cgVG5uzoMPPvDSSy8fO3bir3994p577l62rDqJ4wBAWiEIIQXee+8g3a9bv9Zg0PX2WEdGRktKikK2sVqtPLaMi/+wXPxEuugYsHfvRyjMnnnmmVdefoU+ZefOHYHrfJSUYo2GKyLjr8YoywMfSqWhze5IemVEnU53xx23l5aVP/P0M3/4wx+/9rWvFRUVJHcoAEgTBCGkQH39GY1Wm5eXp1EzxdPo6KherwueQcbtdlNFyM2mHekgAgEzcD74FS66Ql6XSkMzSSQSXXPNXr1e/8QTT7z+2ms+r+/aa/cGYi+hCOT4IpzFTa4LqFQq3bF969jY2LvvvEN14ec+9xldhF6pAJAVCEKYq6mpqf6+vrKycgo5yqScnJyBgYG+vv6KirJAIeVyMUHIDraLGIS0scNxeZRh4OQqvU71mdvtYcfWC7jOOIGpajj0dNOmOplM+uSTT7///vtut+uuu+7g+qkmQSqRBI93FLPHoVpz+fKIoySjo7r0mqv39vf1t7ZeOHLkg+uvvy654wBAOiAIYa5aWlopqPLz89RqFYWT0WgwT07arNau7p5l1ZVcQeZyuRwOhyEnJ8rgBB5z4lRKkUlRF7gKyOE62rB14eUTpVxfmEC1Rx+9dm1tjtH4m9/89oMPPmhv7/yHb3xNqVDQBtzug0PD3JYF+XnRa0RKa9rFYrH6eX65TMaF92B/v/KKK5P7FvHYub8/+9lPf//7//HGG29esWunVqNJ+lAAkFoIQpirtrZ2ui8sKuROe1I4VVdVdF/smTRPtra2FxUXqpRKu91O0WIwGGIeLewMZ8EdR4Nf5CZgC36xqLDg61//2hN/fbK5uel3v/2fj99+W2VFucVqpVQLbDM2PjF7ZL3H63Wy9ahCIadjMmtWsPO3cXXnXMaEBND35/rrP/bMM8/86Y8Pf+UrXwr7lQJA5iEIYa6GhwfpvqysInCukjKmtKS4l8c3m81dXd0UKWbzJL1uzIkdhAkJOyQjx6C///5PPvroE8ywij/88a677swvyA/ewO12hwzwMJnMLnb6UB47j5pGo5ZKpbOvCEplyS9nyFlTu/rw4SPd3V30J8KaNUmeaAWA1EIQwpzY7Y6B/gEes1JSafDrYrG4srJ8YGDIZJqgamxycopekYULEm7Q3vR4eSG7YlK8fVtCtgzkokql+uIX/+755184dOj9P/3poWuuuXbdurWicGMneOyCGIEU5LGlIbXH5XJREAZOvba2ddA9FZdxNiwSvU5XV7eht7eHCtaamhWYgA1gPkAQwpyYTKb+/gFKi4qKstnvFhTkGQx6h8MxNjYWacYWyp3AmHc+38dNHBOyTciwenZLPrtO0+UgofTiplijtyjA6K19+/bl5BifeOLJ119/bXBw6Jpr9zLTzbC9b4LLweAU5FhtdqoaaRuJWKxUKmiv0ZGUrU2/ZcvmV155paOjw2KxaHClEGAeQBDCnFitlvHxsRyjMS8vd/a7zNrxUgk34EEkDnNJjGq44BBiq0P/7DKJW8UpsI3b7fFP41KTHrhc7sBhuI+mAnTXrp3Vy6p+/KOfHjv24fDI0N1336WQy/U6bfRSjFKQx3bLsXu9DodTq01lXOn1utWraxsaztvtdgQhwHyAIIQ5MZsnqbK55tpoM3C62FwJO6tLONFmYmNPWl4KPG6ZCwpIyryQko6qzMDQify8vC9+8QvPPvtcZ2fnk088ed111xXMvGRI0ej1eC1WKy8cP88/Zbm0TlOqFhqsq1tfX3+mqelCfn5+7K0BIM0QhDAnZ8+eoxDavHlzlG1sVhuPneQl7LuB4Q2Bp1EORQkX/JRblcLLXNWLGJ9U/C1fXv3FLz7w4osvHzt27KmnnnI6nVu2bAouClUqpVR66frl2Pj4rA/1WtkvobKqMkrb4rd8+TK67+/vT8nRAGCOEIQwJw3nz/MFgk2bNia3O8UeVYput5vLQu7aXtTtZzydeUb0spCD0Kfo9bo77vy4Qqk4/P77TzzxBBV5V+zcLp9eSoldzuJSTlMLvDMHS9DRuEWmwnb2SYJUKlGrNRaLJfamAJB+CEKYk47Ojvz8/JwcfZRtok/UyWahOPA4+sexAwd9kRayYHucMpsED7QPkMtkt9xyU3lZ2Ysvvvi3F17o7uq6+eYbc3NDL22yvXuclJRcqSoUCNWauBadSATzJdts9lQfFgCSgSCE5I2NjY+Njl6xa3f0zeRyZqJte9D0aSESGi9BFSR3LpSqR/pvyGlVkUgYmFzUw2CuHYqYSWiYoff0n02b6vLych9+eP+ZM2e6uy9+69vfVKtm5BxtrFQKo0wFN3dHjnzQ3d1VXV2Vvo8AgPghCCF5Bw++T/cVsUbXcbEUdnIW9kUq4iIGYWCIIYcr9bgzn9xivcHdZAQs7jFFYGDEBTs8Q8j1O6Xdy8pKv/rVr7z44kuUhd/53/966223btu6Jfi0Z1pXDaQGv/baG709PfQ56fsUAIgfghCS19BwnpKpvDyZYeZMscb0fPFzuRP29GlwH1Eeu11wv02u/qMjcD1ouKlHA+9G6UfKY85/6u666/by8tKnn37mmaefbmxouuWWm3Q6LTetWlhyuVwsTnIxpmD9/QPcXDwh890AQLYgCCFJlFJdXV0KpXL2ZbaYgmeT4SaEoVycvVhEyLVAehqyGXd9MWx31JDOqNy+wdcOZTLZVVddWVJS+uc/7z979nRXV+ftt9++ceMGClQK0UDnncBZVo1Wl9BiipE0NTUzLRGJVCrl3I8GAHOHIIQkDQ4OjY+NadTqsEPpo+MGzsfcLKGprrnx9XRYSi6BQEB55nLN2J3iLWSSbnqluLjogQc+/8Ybbxw9evSpp54cGhrcs+cqu8PBFZRyuUynZdYO7Oxsj78lUVCB29XVzaxIxeeXl5XG3gEA0g9BCEnq7e2z2+05rDR9BBVkIQMHowxpDx5KQXlHdeLsidlCcEGbm2u86647V6xY8cQTT7722uvNzS0333ITN+eL3U6J6Msx6K0Rhtsnanh4pLe3x2Kx6HT6lJxoBYC5QxBCkkZHR6iyqaisjHJdLRJ2PmtBcMhF6p9CWwatxHt5rfnZY/CDryZSXUh7zTpm6FL1FJZeL9OXVSQSbdxYR+H31ltvtbS0/OmPD+3bd21VdZVUKo00VCM5nV0dzEoXTqdcLk/VPDUAMEcIQkiG1+vt6+vzeDw1NauTOwI7dl7IzW3NDqMPM46eXpRILuVlcAqy82t7uISifcOuRE/bsBOUXioKaXeRSDw7bikLfT5mOAZ91po1qysqyt988+13333nueeeq6mp2bt3b44xlfXuoYOHXS6ny+XKL8jnRpUAQNYhCCEZFGBt7MpEMcdORMIln1AYe64WirqQVygFA5cYueV5Z+codzkweLbuSAenW6C7jUajvuWWG+mLeuqpp+vr69vb2+//zGc0anV8X1MM7713aGCgn7v6qNXpojcs5bzMBOIOKuLp/7sLF9p6enq6uy+Oj48PDlye6U2nNxQVFeUYDIVFhZs3bxSLJVQTy2RSbkLXTLYWIJMQhJAMip/+vj4qp7hpM+ORwrX3QjracPWcRCKmVnHnUSOVmPGg+nT9+rXFxUXvvXfw+PETDz/00IYNGyhC5tjmkZGRt956S6FQyOXMUP3CgvzA7KZpZXc4WpovdHS0tzQ1dXZ2XbzYTS2xTV/yzDEaFcrLnVeHhgbffO0V7rFILM7NzSsrK6uorFi+YkVZWXn1suqiwoIMtBkgwxCEkAwqL4aGh1bVrI60yuBsMumlviHcCEJ2UKAgJdfJuFqFm3SGN919lFrIDb1PopShVuXn591++23bt2/7858fOX78eHdXJ585cgK9WINRY44c+XBiYmL9+g0URdSqDCzAdOrU6b/97W+vv/qq0+FwuVzc2lLLV6y87vob161bW1paunx5NZV6IX8x0JbDQ8M9Pb3Hjp9sbm46+uEHdGOWZmRIjbm5e6+5ds+eK+vqNqS7/QAZgyCEZJw73+Cw21euXBXPxlYbs3QDN7CPXYaXOTfIDSXkJbW2UXBHm8Ao+0DgTQ/Vv7Rl+GGGcX2KsKys9Bvf+Ps33nizo729r+fiY4/+9baP31pdXZ1o/6CzZ88dOvS+Wq2+6qrdv/pVPR25sLA4uVZFQV/4wMBgT0/PoYOHqPrs6e6irz0vv6Cqqnp17Zq6uk1btmyMp4tvbm7umto1132MWVrLbJ48f77h7Nkzp0+eGB0dHx0deegPv//9b/5bKpNt3badauWVq1YWFxcbjUatVpP0txoguxCEkIyjHx6l+zVrauLZ2D2jP2fohC9hi7bAurth32XrGF/ImPfp4/uCO6PSY6HQN5ezskql4qabbqDS8s3X3+zv73v44T9TEO7evWvt2to4j3Dy5OlnnnmGGnn3PXerVKrJyUlqf2lZSdJNms1kMh88eOjQoYPNjU29vb0Ou62wuPgTn7p/67YtlZWVhYWFSQ/ep3i74ooddKOUHR0dGxkZ6R8YqD9T39LSfPrUyUPvvSsSi41UJ+bmFhUX122sq61dt2rVirTO1AqQcghCSEZjY6NEKqVfeYnvyo++9C7vUph5A3kmkYhnL6uUybEH9FlU9Nx9z11iifiN19+8cOFCU1NTdfXyO+64LTfXKJFIIp19pfCorz//5JNPOZ2OG264nrKzs6PTMmVRqlTFRYVzbBV9l+x2e29f/wvPv/jUk49Pmc1UkMnk8q3bt9933yd37NgSfdGPRFF4FxTk042+in3XXkOv2Oz2Y0dPnDhx8q3XX+3s7LjQ0vz6q6/QXydyuWLn7it37NhO5a9Wq2XOqGbkaihA0hCEkDCr1drd1VlcXCKTJTGCkB88XUykcjC4qnO7PZSFcV7q41aeCB77F+eOwbO+he2GymMq4NUb1q87dvzE8WMnOjvbf/azn1dUVq5ft7aqqiq/IF8c1AvU7Xa3t3ecOHnqzOkz1ICbbrpp584d9KVSOWg2m9atXx9PkyKZnJxqaGg8fuzoBx982Hj+HMXt8hUra6/dt2Xrlk2bNpWUpP6ka1gKuXzPnt10+8d//PuOjs7Ozq621gstLRd6e3qOffgBpeP3ebxly1csW7ZsVc3K8gpSVVlZIZViGgGYdxCEkLCmpgsulysvLy/Rv/S5So7uPR4vxVOkZXhnTzFK4skzSjJKzcDetEf8/f65faefeen3ddgd6UvedcXOTRvr+vsHnnvuBfrF397WJpPJlEol/WVAaBv2Ql232Wx2OBy5ubmf+MR9lZUV3FdKb9GLVE3G06TZ6EOff/5vTzz2F/pbxGKxyOSK3Xs+cvfdd9XWrlGpVFm8RFdVVUm3vXs/wo3QsFltp06dOXHy5OHDh1595WW60beIqlWVWr1x05Zdu3bv2LnNmGPIVmsBQiAIIWFtba10X1BYkNCK7VyucFkY/cQmmxmXLyWyy+3GDjMKS3al+8uvRDlpOVtQCjK8Xm+kcX50TIVCsWxZ9be+9Q9t7R0nT5ykaohiqbGx4fTpU+xi91KFQl5UVLxq1crdu3erVJcvmLW1MXOWbtu2Jc5W8Zj629bf30+Je+DA80c//NDtchYUFq2urd195Z6bb74xiYle00rG0mq1NxQV3nDjx+jbSJXi+fONJ44fpS9hbGzsjVdfeeG5ZyRSKVWx69dv2Lx5U2lZqcFgMBpzUnsuFyB+CEJI2MWLFymrKioqEhoSHv/SDdzICu7sKAUZFTpxBmHIbGhU5KX7UuKy6iq6mUxU/pkpsex2G31n6CtVq9UGg14ul4e0vKWlRa5QbNwY19iDgcGhg+8dfPftt1pbWwcHB70ez5V7PnrFrp2bN28uLy9fEB1S6PtPfzHQ7dZbb6LvEn0Vw0ND9E2orz935vTpx87t/+tjf9Hq9Pn5+UVFhevr6latoohfTd+6bDcclhYEISTGYrX29fZSOBUXx3styjw5xZs5QQwXWU6nixe0fHzgXW5xJZHoUq/RkKMF4i5mOiY0gjBk7tOEElSn09It5mbU8t6ei4WFRVG2oRKK6tqWltZHHvnLSy8c4LGTwGn1+k9/5u++8MXP67RpH32YPtx3iarkK6+6knulvaPr7bfefuutN1ubmzra29595x1uRM3GzVs/unfv9u3bKivpjy3h7MGOAKmFIITETIxPjI9PUE4UFUX7hR5d8EoR7LA/3uzLjXx+6BzZPHY4BDcwnMeuxMvnCwL5yg2fD6zcFDw3aTy45Aus4hSyL9V2Drs9/qOF1d7eOTExsXHj5rDvDgwMUql0lHx4tKnhPBWOtevWb6jbsH37zi1bN2vinrhgAamuqqiu+twDD3xuYsLU3ExfffOF5uaent7u7q4f/+d/0AbFJaUrVpIVVVVV5RWV5eVl2oX8pwDMWwhCSAxzEtBs0mg1xcXJDwAIXikiIcErFFKAUngFF5pURnJr6nJJllAQRp+D5tIyFHNbieLUqdN0v2371pDXW1vbnnrqmUPvvjMyOmK1WhUK5V333HfLrTezv/e1GZ6SNCv0et2OHdu2b99Kf+VYrTar1dLe1n7o0JHTZ04epDrxrTfp+69UqbQazdr1dRvq6nbv3lVSkvzfYQAhFv/PGKTW+Pj41NTUjp27Unj5LdIK9SG48YXBr9BTtuvppW44vEtLGHq5yWu4dS3ij8PoWwZPWJOc48ePS6Uyg0FPmTo5OTU0NHTq1Klnn33u3JnTYrE4Ny+/trb2+htvvu22m5fmFC1sPyMG5WJJSclVe67isYXysWMnjh872tLcRIXjW2+8/sKBZ+n1ZStWbtmybePGDdXLqvS0g14vw2hFSBaCEBJz4UIrJU38c20HBMcMF1dBb/HiqXu4Ii9kJcKQ8ApM4cZjo4vPF82TZf9sdnt7e5tSpRwaGn7kkUepzmlrvTAyPKwzGCj8tu/Ytn79+orKCsmSjMAoCgsLbrnlRrqxvWcH+vv7WlpaWi+0NTScf/zR/XTjVswoLi5eXVu7fPmK2rVr8udZT1qY/xCEkJjm5ha6X7tubfy7eNhFB0Wiy7/i2Z4pl4MwzvGI3FXA4B1nn8+cVTKmveNoPCi8B/oHzRMTw8ND3/7mN3hsy4vLyr/xrX+6/fbb0EkyHkqlYvnyarpdNd3Xprev/713Dx08+O6RQwebmxrffON17o+ktRvqdu3avWfPVTU1K7m5EbCGFESHIITEdHd3GXJyVq5IoCK0zepmwo4xYMKPqjeRKIGgYteX8M98OleB646JXlaMh8fr9bjpLwFPQ0PD2OiIWCxev2FD3Ya63VcxCzgszVOgqVJSXPSJT9xNt6mpqfPnG5ubm1qamnp6+3p6en7761/95le/yC8oXL16DcVh1bJlZYxSrTZ2515YghCEkICBgaHRkZENdRtTdcCEUpATPTzogMFD42cv6huCNg4UkbMHciSN6RbrdjvsDi+zQiITtO1tbUKR+J577/u7z38OJWBqqdXqHTu20c3tdlMoTk5Otrd3Hv3wWH39WaoX33mb6Wuj1mi1GnXtunVbtu7YuHFDRUUZykQIQBBCAk6ePEWxUVlZkeV2RBDSmybm8rzs1N6Xt/d4PEJh8pObMLOV0s3rdbpcDoeTK1ypAUxy85nxl0qVatPmzUjB9KFvtYFVUVGxd+9H6JXhkdFjR4+fPn361IljZrP5zdffeP655+j1yupl2yg6r9heWVFBCUnin/ABFh8EISSgvr6eLxCsXLky0R3TcdZxNnbi7MsnTtk5tOOapDQmhTzGb0mXy0355+UGRfrZDpBSMZWYYomY4nhycqqvr18oEtXVzWm6bUhUXq7xxhs/Rjen03nxYk9vb2/rhQutrW3NzU1/fewRumm0utLS0pLSkjW1tTU1q6uqKovmvDAILDgIQkhAQ8N5tUpVWJif0F4UD8xS9ImfBU3U3Ib5RROpOw8Frc3ucNjtgY8WCPhyis3pWVi5GHa5nIODA4UFBXq9Ll1NhKjo/8Hly5fRbc+eq7hp3EdHR1955fW33nzjxLGjDefPvfbKK9yfaytW1ey77mNXX7132bKqbLcaMgRBCPHq6x8wm0wajZZuCe1ot9tSWBEGFqOYfcDZnxD9QymdqWrkzo5yE5xG/+jJyUmtVsOdgKXaz+V2u10ebl+RSCiWiCRUAIbrvzM0NDw+NrbjxptjfXGQdoF/Ofn5+Z/5zKfoRvV6Y2NTQ0ND4/lzFy/2jowM/+LnP/3Fz36SX1C4qmb12rVrVtWsKioqKS0tViqTXN8Y5jkEIcTrYvdFh8NZWqrRxjGvZjCJROpwOPy+OY1G502vU8jmFtVfTPaEDI0QCAQikYgiindpwtLY/7zZg3D5x4+5zAWVfTa73el0+bzTKxcKBVT9BXrZRNr9/fc/oPurr/5onF8pZJJGo96+fSvdnE6nyWS2WKY6O7uPHztx7NjRd99+k25yhUKn0+n1+uUrV23dum3b9m3FRQXZbjWkEoIQ4jU4OECFUGlZqV6X2Pk9iVRqtVoD49yTxk1AE3jmdnu4kYWBDbjKLGZhFyyhUtVqsymszJoP9KESqVgmlcY5/uH8+XMKhaKqqiL+hkHmSaXS/Pw8ulVXV3N/tfT3D545c+bw4SMnj304NDTU0d7+/LPP0OurVq/ZsfMKdqa3YpVKqVSpMBPCgoYghLhQHdbf3892Gc3ihZPQa4ChCy+xfD4/5SX3FoViCsfqUf7J5VKmC4xYHP96CBaLtamxobSsbCnMGrrIFBUVFBVdd/3111mttm5OV1djQ1PLhZaH/vB7uhmMxvKy8vKK8tVr1qxcuWrFyhULeoWQJQs/mRAXp9PV29vHY9YiTzgIM7yGDjfv9vRjn0DgTdXkMnKZlAq7RC92njvX4Ha7y8rKxGIsPLtQKZWK1atr6Eb/tNiuwd6+vv7XXnvzrTdfP33qJN1eOHCA/pnRX0ir167du/faj350T1lZSbZbDfFCEEJcHA4HVYT0c15RWZHoviqVamR42Dfna4TBC/byIg8TDPkgKhBTNclacl1+Lly4QHvVrFoZ6EoKCxe3WCaprq768pe/QLfx8Qn6W+dc/dnGhvP9/QMXmppPHD36o//898rKqtq169avX1e9rLqAkS+R4C+heQpBCHFxOp1DQ0PFJSVGY04Su7P9XDyxt4uKvQQoEgr9FHXc1cGwsTRrYu7wR/Myk75cOn2a1pq1seEc1YK5eYmNOYGFwmDQX3XVLrrZ7XYKxbGxseampobGphPHjz//3DMvHHhOq9UaaCO9bsOmzRs3btyxY5tcLs92q2EGBCHEpa29w2G319SsEWZ1rXCuJoueWxRsgY45XHbO3sbDuLQNJaJEEuOan1qtTq7Bw8MjQ0PDcrmstLQ0uSPAQkHxVlxMt6J101PSd3X3vH/o0MGDB1uaGkdGRs6cPfvH3/+OXt+5a/cVu3Z99KN71GqNUqnApDZZhyCEuJw8cZLqsPUb5vvEKMEJx4vQm4YbhhH8CnspMVoQJj2798jIqNk8qdPr0GV0CaooL60ov++Tn7yP/hl0dnZ2dHQ0NTa1traeqz975P1DP/rhfyxfsXLZsmUrVq5YvmJFMaWoXG405mC0YuYhCCEu58+fE0ska9euTm53doRfJvqXz3Ht3OgsFmuiu4yMDJvMJvoDAgtNLGW5uUa6bdmymf5Kc7tdVqv1+PFTBw++d+jge60vt7z6ysv0wyUSiQTMVXAhX8DPLyisqKzS6w3FxSXr1tXm5ORUV1dm+4tYzBCEEJvNZuvt7c3Py9MltYrN5ORkZuYa5bEznHm9MWZaY0+uztiMW+M+piRmcOvo6PR6PGvXrkt8V1hsuEke6KZQKK6/fh/dHA5nc3NLfX19S3PT6MjI1NSUg+G0Wqwnjh212+0266W/vaQyGVWNVVVUQFavXlOTn1+Qn5+X9Bl7CIEghNiamlrsNltBzZrMVHVzQYWX1+uMuRn99c3ne7nyMa2dZRobmujX33yYU2b//kdXrFi+Zcum+bBSMXBkMumGDevoxmNXBLNYLE4nE4Qej4dSkB5REFJSTk5Otbe30R+jLxx4lt1LZsxlBv5v3Lx5x46dO3Zsy/bXseAhCCE2+lH0+/0VleXJXSrzuF0CSptwE74EruHFUy+yk3xeWmiJjseGWZi96JcLt8ogM/+LJHxyc51o0j3AnRrc2dVRUFikzfYg69Gxif/4/ndr1tT+ef/DKCPmJ/rhCjsn+1V7rgo8Hh4eOXXqzKFDB49+cKS5qfnM6TP/89vflpZXfOkrX/3Int0qlQqTNiQH3zWIraOjjcqI0tKS5IoJ+sOWMinsvpRY3LA/buLQWFN9+gPLB1Ii8vm+SOv60u8U7kjclGwCQXoHSETS2to+Mjx87b6PZf6jQzz37LP0HdjzkT0KhSLbbYHk5eXlXnfdNXSzWm0tLRcaGs6fOH7izOnT/+vb/1haXr5379591123Yd73aJuHEIQQg9k82d8/IJFI8/MLkrjO52Xmp2YLuFlByKxeO83j8dItZMg5ZSQ3oSh39jKkIwyFXKQgDF53nmsFj60UE238HB09epzut27ZlOHPDUG/NN9+8w2KwLq6jTgvujgolYqNGzfU1a2/4847JsYnnn32wJ8f+tOfH3romaeeuvm22z7/+c8XFGDcagIQhBDDOBkbpxTJz0/mR8vlclKesZNzJvYrmGLP7XbzLi2365t9VjbRVKbcTe3UozG9//5BpVJZXFKcsU8Mq6ure3BwMDc3b+3a2uy2BFKLfgTkMpm8qPCrX/3S/Z/59P4/73/lxRcf3b//yPuHv/r1r+264gqNBqfB44IghBjGxsampiZzco0FCa7HO0dBC00wKAup/nO5gotCv8vFJCUFYpzxRuGasRwcH59oa20tLCzSaLJ8gfBid9foyMi9n/y0LsH1s2ABUauUD37pizfccP0rL7/yyP79//TNf7z2uuu+9e1voTSMB4IQYjCZzHa7vbqqWpnmy0tS6YyZGCneQkbDCwQC2oY758mecWVqxem3EptZm/Z0Ol2Bz03H0I62tnYK76LiIoPBkPKDJ6S+/hz9VbFnz57sNgPSTSgQVFSUf+nLD27dtu1//fM/v/ryS+fOnXvo4YcKCwuyco18AUEQQgytrW30C33lyprkdqdajZv8c/YkL1z3zkg7CgRCn+/yu3y+gDfd25PrPhq8MT0NDsJIwcaNF6TduVKSQ48lEnHKs7C9nYLQX1FRoVRmuX9Kc3OLQqncuBF9KJaKTZvq9v/lkd//7vcHnnv2jo/f/m/f/e7eqz+Ky8NRIAghhrbWNrpftWpFcrsz82UI+B6v1+1xy3ih3VWijMdg13wXsfUfP2So3+xYDVlxItIAee53QcjG3NFSG4QUrh0dHXTs8vLyFB42OR0d7StW1WBCyyUlPz/vW9/+x7Lyih/+4Hv/9q//qtFqtm/HcMOIEIQQQ0/vRZVaXVWViRmeKKIok6hMZMc/MNNNhf0zll5klo4IyrPgQJ0dk/RupKUq0sRisfSxyzfW1WW5DjObJ4cHBz760b3ZbQZkHv3pc//9nzQac77/3X/78oMP/uRnP9+9+woMNAwL3xSIpq9vwDQxUVlVPZch4VKZzGqxhnR+CStwxpI7ZRplwANlYSAIKeBCQi7kxCltGeUaSTqmf7NarUNDg0ajsbg4y11GGxub6L64pCi7zYBs2bfvGrvN9oPvf+8H3/veD3/0fzZv2pjtFs1HCEKIpqGh0eFwrFmd5FzbHLFY4vNN+WJNhx08rJAzO8ACpR4zU40w3nGBgRqRCzx2ThlR4ONCOumkxNDQ0MjIyNXX7Ev5kRN16tQZul+/HpOdLlH0T/2OO2/v6x/43a9/9Z///sPHn3gMReFs+I5ANEeOHKEoqq6umstBFArF6MhIEgvzhqyOxCywxHYW5YbYR/p55ubUDr4O6PMxp1vZFTAuT16T1vH1J06covsbbsj+nDJEJBajo8QS9/Wvf9VkGn/y8ce/9c1vU22oUmGlpxkQhBBNU1OjTCarqJxTjw+5nOmm4XK5om8mkYiDO3Py2HnXgp8GFhqkLKTHUf6w5WZrC+6Syk3PRgGZmUior69Xq9Vr1iTZ1TaFWlqatFodZlaDL3zhC43nz7/26svbd26/++67st2c+QVBCBH19PSaTCaDIUejmdNAbBW70Kjd7oi+GdefJfgcZvClu8CwvwCHwxlpCCDX0Wb2KAsqDTOQgxaL5fy5+jVraoXC7P98cRO9YhgZFBYWfOkrX/3qlx7862OP7969u6ioMNstmkey/4MK89bFiz0Ouz3XmKNSqeZyHJVKSclktdljbsmOl2dOfrJjJ2YkHFWHswcdUpEXpS6cPXIxM/1GuctyK1atFIZbcAMgW67YtfOW224/8OzTzz//ty996QvZbs48giCEiC5e7KYsyS8oUCrndEWByhG5QmG32eLZOFJ4UIU3OwjZ0RYRhwCyReGMXWYlY1qcOXOGPnrVyhWow2BeEYtE3/mX///M6VO/+NlPbrnl5qKigmy3aL5AEEJ4Ho9nYHCQHpSWlkZa1S9+KqVyeHjY4XDOpYsKNYOyMLjOi17hceMigrenCjK5JRXj53A46s+eVSgUubm5af2gOBkMOT6fN2QOAViyxGLxrbfd+ouf//yXv/jl93/wXfSi4iAIITybzc4NCa+qqp770XQ6LQVha2vrXBZAYOdXm1EXRh8mz3UTjTKLWzoMDg6ZTCaVSlVUNC+G7pWWlpkmJqxWa7YbkjKHDh0+f/7c5z73Wak00+tqLQL0Q7H36qsff/TRD44c7ujoXL58WbZbNC8gCCE8i8UyNDgkFInKykrmfjSdTidXKEZHx+hmNOYkdxCuCwzdc/NuR1qhPmSXKE/Tob9/wGKxrl6zep50RuCmKY/ZU2lBoC/klVde/9Y3/r6opOSmm24sKUnBv8wlqKqqcs/eq//6GGXhkWXLqjM549K8hSCE8Ox2+8TERG5ubkqWcZHLZQX5+Z2dnaOjowaDfi4XzxLqA8kWhdyEpcx51HR34/T5fN3dXXa7bcWKlWn9oPgtX76c7rs6u3btuiLbbZmrM2fqf/aTH9EfQ/ff/5l5cuZ5gfrsZz/z4t/+9vLLL997372ZXKFz3kIQQnht7R0Op2PT5i0SSQomXqG/OpXsGF6Xyx19wrOUY+egEXCr+6b7b1/6lI6OTrrfvn1rej8pbrt37+Qx40Gbs92QFPiX73ynv6/vuz/44e2334KOSHNRWlqyb991Tz/51w8/OLr7yl3Zbk72IQghvAstF9wu17p1c52ai13zyGV3OPm8uaZQoMdHor8EacfpK4VeimRuDu6EjuB0MvOxqWPNx0GlZ1trm1an27Bhvqx5RF9pjtF48WJ3thsyJ1ar9Tv/+1+6Ozs++enP3HnnbdluzmJwy603v/rKS7/73e+279wuXvKTri31rx8iaW5ulkqlNatXzeUgHo/HarW73ZfWkU8aNy8MN7MMd4YzZNKZ6IKH1bOHSrgktVrjGvsxMWHu7u7auGlzQgdPt1U1a04eP2q12dK9tHL6vP32O2++/lplVdVnP3d/ttuySCxbtmzt2nUfHDl88sTp7du3ZLs5WYYghDBcLnfPxW6lSrVq5fLkjkC55XA67TamjwaljkIpd8eaYi0Kn88fNL8ak68CAZ8LM65MjLWCREbGDzJTs35AbduxY3tmPi5Oy5cvO3zovbNnzu7cuSPbbUnGxMTEI/sfof+jv/4P35gnfXEXAZ1Ou+OKKz744Mjrr7+6ZcvGJT6OAkEIYTQ2NVsslvUb6pLoUUa/sJxOl8Ph4AovmUxKN3pgmWJ68CdxWjISbsZRriMMO4xCEGmMIPtVxDv6MCyuphSLY1wuPXnyFJXRa9clP0QkHdbU/l/2zgKsjexr4xQNwYJrFHd3dyuFClL3Ut92vd5tt7LbrbtTahQpViju7g7F3V2Cw3dD9uu/W6FIIAHmt7N50jCZOSO57z13zj1Hmo6ePiQkbIEKYXhEVEFeru2q1cbGhuS2ZVFhamZ64+qVtJSUurp6FApJbnPICSSEEF+hIL8AeDZI5LRr6YFv9fT0EcWJnoGOZSI3G1FNgTQSPqSnJ2GYA3FHVBMuI/jXt4RwIsXMv5WYJmJnpt357e7pofpewYrh4ZG42GjgsrAws0x3+3MKDofj5OSKi4nq6vphNnUlyUJvX9/Vf/7hExA4ePAAuW1ZbKBRyBUrV3t7umdn50BCCAHxH4BLV1hYANQCiURN0SMkPnjrHxgYnCjyBwQJxgijp6P79OvEOd0wRsYZmESsGvFR9j6dTfgpw8PD34oFp6WlAUbOOP002DKxutMk6+Tl5YNTh8FgWSlMbFAolBBSqAhc1IICShu2nRxwU718/qqjvW3Fiq0cHOzkNmexAW7pzZs3vfPz8fP1tbGxJrc55AQSQojPAd5Pc3MzDMaIRApNRQhB64/vHxgeGgLNFlidiQn+pdsHPMX+/n7CJIoZpS0l5pSZmAXxbz36qZeVB/r3MTHbsmVj9PR0MxjvxePxhN1PKqJFRYRa8BgsGj4jsZ87mJmZtLR1KysqamrqpKS72VgpS6cnobW1NTQkGNwzhsZG0HS3uUBMTERNXTMlKaGkpExUlAQ5pBYokBBCfE5Lc0tzUzNofbi4uCZfc+Ip3Uhvbx/hEdoyKgYYPTMT01dlBviKQAiBkHx3BsK3+FL5vpSlr7aVn6YnJRo8gya1u6uLiZmZlvabXwSbLS0tAyahUGiKStUBuik9PT3S0pKqaprnzpw+dfzoqjUO69avRSKRQCApfDZeYWFhRUW5iIiomtpSD2ucO8wtzBLiYtzfuB899jtF3brzCSSEEJ/T1NSM78ejUCgEO2LyNUEj293dC9QFuFkwGAMd3Tedrd7e3oGBAV4+PhIGp4F9gf1ON530DApQEEshTniE32wmOjo6a2trwTpSUlLT3sHcgMf3p6WlJybEp6WmEbzV8XEpaZmx8fG3nu5B7wPExCV0dXU1tbSkpCQZGEiQM2EuiI2Jw/f1Oe/ZS25DFjOKikpCSGRQ4LtNmzfNICxgcQAJIcR/AKrW0toyNDTEycnJwf6dpzLAnxinGgfax8LCPHlfsmYifzfJH8hP5ZkfsOsz8RsZGf2y3uEkEOdB0k46NNrZ2dnc3MLNwyMkRP74/pqaWm9vX39fn9bWloH+fkY43NrGbsOGtRgMGvy1oKDI5enTyPCwnKzMJ48eioiKbduxw8zMhNxWf4Xw8DAkCq2vD6U+mUOwWLSMnFxocHB6ehokhBAQBICDVV1dMzY6KisrNwWNWcYIY+jvHxwYGGRkhH1rtaamlt6eHi4uLmYmMkzopqWlBcr30XEc+xfqqdeWwk+UFGZgYJikCHB9fUNHe5uZuSW5Bhs7O7saGuoLC4pCQsMS4mKGh4b4+AWUlVX0DAyMjY0FBf+XAVxNTQUspaXlAe8C4mKjqyorf9i/j5uXb429vba2FhaLpZCwlNjY+KaG+u27nJf4FLe5Btyxy21WBPr7x0bHWFhYzKZQ2sIFEkKI/zA6OlpRXrGMepmwMG4q69PTMwwMDAGpALryrQarpraGhpaWn3+2VUCJ+UKpvld96TPAynR0y0YIUw7/N4g6rQFVYn61yXOuFhYUgm1aWJhPfbOkIjk5NTYmJjMjva6urrWlBZwlQ2NTPX1d0JVBoYS+FZ0kIoL74dCBteucKioqwsMj3wcG3L118/XLF8LCIobGxpZWVgL8JEi2Phs8PT3hTEwLdO7jwkJTQ11KRjYxMRGPx0NCCAFBBVyn+vo6JjgTH/+UqgjR0tLQ0dEODQ0DpxAOZ/xSn8BPa6B/AMbAwDzTMBkiEzlLh4nviflCP+5rKsWYZhMFAESUauIZ4bdWANqTk5vLwsKqpDQfKUaHh4eBNre0tHp7+wa+e1dXWw1sY4DB+Pj5tmzbuXKVLRvrVCcy8vBwg0VdXe3IkV99ff0f3L9XWJCfkZ72z18XrWxsd+7cjkQKMTIyzr+b29PbFxMZwS8gCKWSmQeA+K2wtbt47qynp/euXdvIbQ4ZgIQQ4j80NDR2d3fz8fFj0FN6nkcYHWWEAYkaHBxiYKD/cvBweGQU6ARBL2dRxYKYRObTf34URaqJaYvfHT0DK3y6hWm17ENDEx7htyNKOjo6S0qKpSTnNkymv3+gsLCorKw0OzMrLy+v+EMROPlIFNrYxExZRVlJWVlCUpxhpicZbMrOboWlpUVeXn5MdFRyckrI+8DQoPdS0jJ6+no6ujoSEuIkqUMyRQryC0ZHRwUFBaFyS/ODpaXZs6dP3N1erVvvRJZHGOQFEkKI/5CdlTPQ3y8+nXJ6QPyAL4jH9/f24hGIz+eogeaMOJOdZnZexfi3wz3BLr4rhMQQU7Dm2Nj4RNTLNIwhjqNOsou0tMzBgQEZ2TnJrNbT2xsXmxBH+D8W39fX309IYs6KQNiuWm1tbSUpKcHICAd9EZIEvoOujLKyory83La+vtLSsmcuz0KD3+fmZLu6PEWiUFu377Symqex38rKCnCxxCUlmJZeo0wWWFlZVVRV/H194+MSzM0pMXJqToGEEOI/ZGfnEB4Qikxjai3RKRwmMNLT28cEh0+egWXqdHZ2EWfiT8zT6Camkunr6xsZHv50NSABtP+dGgiUjpmFlagNcDh8YuYDDWhSgf6x/nfYECjj8P9vDSjlVwWSuJ0vE9kQIYyL5mTR0dEBn2nmhzpBT08vHo/vJdBTUV5RWPihoCA/KyMdnAQGBhg3D4+YuLiCkrIKaLFUleaulARw39nYWIEigqWm9hdfH9/IiPCqqqqfDh28dEnQ0dFJT09XQEAAgWCbIwPAqS6YSNMjLU1ZWVsXMTAYTEdXNygwMDj4vaGh/tRDyRYHkBBC/I+h4eHS0mI6Onop6WlXXwJOIWjHBwcGaWmowY9qBg5Ka1t7fV19dXVNTU11c1NjZ0d7W1v70NAwkAUgNkAbiFLU09099L1CFtQ0NAgEO9EGFhYWmom6TUACgRyys7Mxs7Ly8wuwsSF4eHj5+Hg5OTkAVBNT77+ad4aYFg44yl/dF9DprKwsNjY2Tk7O6R5ycXFJc3MrOLTS0pKaanDUTeAcdhHoBIcJVuDg5NQzMBQTE5eRkUJjMMBa5on0rfMGUkhw//69jo4ORUVFsbFxgQHvrl+5/PrlS2FhnKGxiZm5GS8P6YcuQW+gobERvJlixBYESVBXV4czMRXk5YFf4FI785AQQvyPxoam9vZ2Tg5OLs7v5JT5jInoFTo4E7y3Bzhs/UB4JplcT/W/whEjXd3dyYmpaWmp8fGx9bW1xL9OpBKlJhZaIgaIcvPwysorgA+FhISAwk3FJGBHeXkpeDM4MJCZnkY1McJJyIk6NkY1EX06NhGESlyZi5dXTExCUlJSTk5WVEwUNO7EhGpAPsHe4YwE32tgYBB848uDqqmp7ejoEBIkQKybSPX/o6n/7mR0bGRstKKisr2tHTh5nZ2dJSUfGurqqqsqP26EuDvCADINjRAao6quLi+vqKAgJz7TMlikhZubi5sbOAw6v/32y9u3vndv30xLTU1MSDh/9sz6TVs2b97Iy8sz+RWfFuBUg/sQnAoxMXIe/vDwMOic8fHyLJF8K+AiWlgtf/PqRVZmJiSEEEuX8vLyvt5eEWGRmYVQwxgYqMYJNWy7u3uZmOBgI1+2IN3dwPspKywsyM7KLi4uListGRkeJrT+SJSyiiofPx8HO7uwqCiCADv4ZQJ3Dbh0pDg4qrq6etC01dbWDQ4Otbe3dnV2NjY2tBAcst62traykg/JCXFAxoAa8fDxIYVQPLw84mKiSDSamZkVOGpsiAHQQBOHjD7OvgCyCry6biBuTEzeXl74/v7m5mbwee1EAoHW1tbBwYHG+npi5Q0ijHA4OzsHMwuzvIISOEA2NlbQgRAWEeUCWsPNhUQKAeeSJMc7Y4BnXFhYyMAAExERBgL96Z/AlbK3X2VjY52UlBwVGZGZkfnS1cXX20tFVV1DU11NTU1YRJh+1klBQSemsaFBU0dvltuZDeCuuHbtekR4+I1bt2SkKSVb0FyzYcN6P5+3ISFhq9esJrct8wokhBD/o6qqCngwQI0YGGY4l4iBgZ6QgxvfD+QQiCAM9r9Z9g0NjT4+fgH+vm2tbT29PaMjI0zMLGbmlkpKSlraGnA4HLS8ALCFOeqACwoSAvGJ2VWITJROHATt/tDQ4NDQEHBPPxQVFxQUlpeVxsfGgBUCCM9OGMF/NNQ0SDRKU0tXQ0MdyMPHyB0gnNmZmW2tLa0tzTlZmZ/tUUFJmZWVVVFJhYmJCYVEgs6BmLgYCwszPZBTOsK0S3C84M0k8/Tnn+Li0sePHsdGR7EiEMdOnNDV0fpyHXCVDAz0tLQ0urq6s7JzXr18ERURFhsdCfou4CzZrVxtZWUBDnPGNgAnvqO9TVhYZBbHMVsuXfrH29MTjcUtqbBVERGckrJqQnxsfUMT2SeSzicU9AuEIC9DQ8P19fVAhFAoNONM6ycQBhLhjMuol+H7CEGkhCDN0dG6ujo3t7iMtBTghLFzcAChtdVcZWpqqqgoT96kz2DvjIzEYyU4nQICApISEnZ2K6gmFK6srKKwsCgtLaUwPx94hOVlZUDz7t4aB/6itraukrISDodjZWNram4Gir5n/wE2VlYuLkJmOiBvItOJNiI74GBbW9s+FH3w9/d/5+dLR0/Px8ff3tpyYO/eHw4dsltph0Cwfdk7AXIOXFhTEyOw5OcXBQS8i42JrigrO33y+NnTJy2slpuYmkhKSnAAn36azzWrqmtAH0VYmDznsLu75/I/Vzzc3ygpq9y8fYt9zmKCKBNbuxVJCXEP7j88ffo4uW2ZPyAhhPiXnp6ehvp6oA1CQkKz3BQjDEa9jLqvr6+o6IP7G7eI8HDwXlhEdOcuZzl5eREREXZ2Sm9cJh5QiYDF1nY5ML6lpa2+vq60pDQ3Ny8/P8/by8PP15uHl1dQQLC2toaXn9/RYc0CDfRPTk4JDw3LzMwEfjAej1dV17CyslLXUAdHeuvGjcuX/s7IyNh/4MDkTyulpSXAsmnTxoqKitTU1KTEpJCgQOD9ozFYFAolr0iYkqGsrDTFDhboScgpKIqKkcEjHBkZuXbtuvdbTwUlpT/OnEFQWGnJeUBaWloIiYoIC3Z23jH7bFALBUgIIf6lu7u7qakZxgjj4yPBkAgdHW1QUPDZ06eAJ4FgZz977oKNjfUCjclmmgCDQX1M91VdU+fj7fPW0yMzI50QEdPQYGpssm7DJkcnew52xLQywM0/xBCegYGBly/dXr980dhQP1FzmFrXwGj37t3y8v/OWMBiMUAO9+3dFx4aEhYS/M/V65aWZpN78ODOAYumpsbBgwcqK6vevPHw9vKsramOi40Be4QzMRuZmBobG+nr64Hbg3iWPjtRxCx6HBwcT12ezHhYYsaAXR87dtLP20tcSur+/fuzGd1duCCRQlgcNi4mJjMzi4/PnJLvZBICCSHEvwAh7OnpZmND8E8tudoktLd33L5928vdnZeP38HJce26teyI71R0WligkIIHD+4DS05OXnpaKnCqSkqK7966/uTRAy1tLT19fRUVVTQaSVHZojs6u2ompqYU5Bfk5OTk5mQPDgzwCQjo6OkD6dLQ1JKS+nzODC8P94sXrg/uPQSvx4/+npyUuH7DhikGsmIw6N9++/nw4YP5+YXp6Wl5ObmVlZURYaHvfL0ZYDARUVEcTgSNQSGFhNg5OBATt8f4OFVDQ4O7m1tiQvxqB8eTJ08AvST9ifgGeHz/0ydPgQpKSEldvXZtaaog1URRzxW2dlEREVER4UZGBp8+5l/EQEII8S81hHDKQWFhETa2WUVptrS0Hv7hUEZ6uryi4l9/XwSyuohri8vJyYDF3sG+o6MzKzPLy+tteGhodFQUDy9wjLSd9+xGkrUqU3NzS1lZOVC9tNSUuppq0NMBDA0OgtbNwNDYyNgIGM/JyUVMNfDVLYA1d+91NjAy+OPUaU9399iY6L0HDtjZrpjiNaWnp1dUJIyMAge0q6u7o6M9IzM7OSkpJzsrPzeXaqLZJcRIMRBa23Eqqn48oI8RDg8NDjpw8AAP9/Sm8cyGsNCwRw8esLNznP7jD5LXC1tYGBjoMTEz5+bldXZ28vEtidFRSAgh/uVD0YfR0VFJScnZbARIqYvLs4z0ND19gz/Pn+Pi+s8c85GREcKk+8GB/n7QMPaPjozk5OaDz5sam4CQfLomIyNMXUNdQkKMi4trPlNczgzmCZBIIevlVpmZ2R4eHqlJSb4+b7083mzatm31qpUYDGbujmLilA729/eDV+BRVVdVl5dXAA+1vKysrbWFauJ5JzMzC5wJDk6mkYmpNgHNqU/MB5bLyck+fvrkxvUb7/z9zpw8lZaaduDAPtBETj3eFTYBLy+PhITEurWO4JOKisqcnPz6+rrW1pbszAziamISEqAD0dnRceHcWR9vv/lJAD02NhYXl3DqxAlGRsarN27Ky8vNw04pGXAeNmzccv/urfT0TGtrS3KbMx9AQgjxL+Xl5XT0dCKis4pQSEtL9/b0QGNxR48f+6iCjY3NhYWFpaUl5aWlDQ2NoJvZ0dHR1dkJFHGSTbm6PBEWEZWTk9PQ0lJWVv60oh7FAvwqYmay0tKyhISEkKAQ1ydPQoOCNLW01q1fLykpQZIo2eaWVqB2ra1tVVWVTQ31dXX13d3d7e3tPT3dHe3txHWEkChBISGwX3Z2BNgvLx8/NzehaPCMH7whEGxHjv5uYGjw6MFDfx/vnKwsu5Ur129YP+OiIlgsBixf/VNNdc3jR3zubq/mRwizs3POnT1DR0f7y2+/q6urzMMeKZ/Va+xev3r++tVrSAghlhD4/v662hoYjFFGZlZzh2/dug1E7uFTF+Lgkr9/4Bu314SIkv8m6tTRN0CjMWxsiImc0TAUCvWZzlVWVrm5uXt5uJeVlni/9WJmZTU1s9i3f5+gwMIYqBERERYWxm3YsCE8PPLM6ZNvPT0DAwJ2Ou/Zu9d5Blurq2/IzsoB4pqenpqXndU/keztsyzk4pJSktLSUlIy4AoCn4ZYJ5kY6UCqeAc6OjpdXR01NTVX15dX//nr2pXLT588uXHrtpqaMkm2/xE2BJuYmFhsTHROTp6c3NymGwX+9N8X/66uqtq+a5fdyhVzuq8FBA8Pj5KSSlRkeG5uvqysNLnNmXMgIYQgUFjwAWihME6Y+Rt1XKdCQMD7rPQ0TW2dlubm897e7wMDW1uaWVhYJSWlhEWExcQlMBisqJiIAP/3h9RwOOzRo78dPLgvOjo2KiK8oKDQz+ftO19vdU0t4JQoE+bwCVN4DCoxItLU1EhBQc7Dw8Pfz+/m9atxsTF79uzR1dP5bOXR0dHOzq6uLuDYtQH3rqGurqGxsaysvLW1pbKisrenm7gaNw+PIBJFnLDIwcmJxeGAnwdEl5ubm3XKNQhneVAwGANw1FRUFF2fuUZGhO/b42xqZrbG3l5aRnrGRaA+g5WVVU5eDpyrhIT4ORVCoIJnz/6Zk521co39/v37l0iE5FSgp6fX1tWJi4329fGVkpKgqLCvuQASQggCBQUFgwMDKDRqxltob29//syFmoamoqL8t59/7u7uwuBwDk5rdXW1+fj4ODg4ZqBbzMzM1taW5uamDQ2NJaWl7m7u8XExCfFxvDy8KmpqtnZ22toLoHw5NzeXs/MuoBZPHj/18fL4/ddfV9mDZndvc3MLOC6g8Q0NdUX5BR2dHQP9A334PvCKx/cRvysohNTQ0ubj5ZWSlsKgUcwsLHA4nJGRkZmZibyPTpWUFEVFRXLzHK9fuebt5RUTHa2to7Nn3z7MLG6hT1FRVQO9peTEJCcnpzkqczE8MvLw4aMAfz81dfVDhw4uzcrs3wL0CVRUlBHs7EmJCQ2NTUKCi7w8MiSEEFRj4+NFRYWg0ycqOsMcx+Pj48nJKcXFxWOjox3t7by8vL8dPWplZUmSxgU0iEikEFiMDA2Ki0vd3NyiIyOC37/39/VRUFTeu28vEAkEAvFZVkyKgnBuRYQvXPhTQ0PtxvUbj+7fe/LwATFh6UQRK8aJ9HKEFzFxceA6i4qKoVBCamqq5DZ8MlhYWLQ0NRSePXF393r29HFgQICfj8+GLVscHRxAj2qWGUflFeSRKExJSUl1dTUCIUsqmz8lPi7B3c2Ng51j/8GDPDw8c7GLBY2EhLiImFh+Tm7Jh2JICCEWPz09PfX19fT0DEBsZraF+vqGp4+f9OPxSBR66/ZtFpaWc5SYSkxM5OTJ4/U7tqelpYWFhicmxu/asV1eUdHI2MTMzPTTPKKUyfLl1lgs9q8LFzMmCmLoGxrp6urw8PJycHBOpGfjnHHsCbkAHuqWLRsNDPTCw8L8fP1euLiEBYdoaWuBK6KjozXjpLWMMAandevOn/0jIT5BTo70QtjY2HTpr7+A533pyhVlZUWSb39xsG7duoPx+2Jj4wyNDMhty9wCCSEEVUN9Y0dHBwsLM7Es33Spq6t3tHdoa23R1Tc8d/4cJyf7XGcQFRDgX7HCxtLSoqqq+tHDx77eXrnZ2Xdv3dyyfcf27VvnuWLftACuIWjW7z98cOrUH+/f+eXn5q5dt05fX5fcds0W0AXZum3rho0b3N09796+/dbTE3iHSAx28+atVtYWLDNS97VrHe/fve3u7r57z0wijCahv3/ghx8OlZeV7j/4g5npkqvGPnWMjY24+fhDQ0NOnlrkeUchIYSgam5uJlRfEhVlZZ12ZsXOzs6LFy4CFTQ1Mz/1x6kZFKedMXR0dCIiwhf/Og/k79XLF3Gxcfdu3wp8927V6lWWVpZIJJJiYx+A23f69Ak0GvXG7fWBvXu3bt/u4OgguMBHn0DvB/h/GzeuX2G7IjAgMCYqKi8v7/SJo9ev/qOjq6+gIC8uIc7FxcXLyzPFZCW0tDS2dquePn74+vWbtRNTD0nC8PDwi+cv8rKzNLV1wGmn2JuEEgDX1MnR6eb1q8HBoebmpuQ2Zw6BhHCpMzo6WltbA1oHXl7eGUQluL/xiI6MUFXXPHHq5Hyq4KeIigofOXa0uqr6feB7VxeXG9eu+fr4rFy1esOmDYyUmiCKhYVl797dKirK586cfXDvbkpK8qHDh9XV1chtFwlgY2VxcnJYbmNdW1MbGxMXFPTe39c74J0fAoFgZWUDt5k2YQ6GhrS0xHeDh01MTd75+z53cQGuCQ8PacohlZdXuD57BmNkBCece5qZa6qra16/erV7zx62JZOMW0dX+4Wry80bNyAhhFjMjIyM1NbWjY2NCQkJTfeJTkND0727d3n5BW7duclKovK5M4N+wjs8cHC/41qnO7fvvH/nf+WfS0FBwSdOHpeRkaaogn8fAVZpaWk+dnl67tz5+JjoLRs37t53wNHJnpdnwZdEB/azMDNLSkqAZZfzjrr6hqD3wTFRkZWVFQX5eakpyeB+ExBC2tqt1NXRRqFRrKwsX83ZJi0tpaKmFhQQ6OPjs2PH9tkPuff19R35/UhXZ8eZcxenNTED9BcTEpKOHT3a3dlBTUP3yy8/ztKShQISKSQmIZmcmJCenrmIH6ZSYgMBMZ8MDQ3X1dWBRhmDwU73uzev3xgdHdm6dSt5VfBTeLi5jh49YmVl+frV67DQkP379q1evcbRyVFAgEIT0/Dx8d68ed3Xx/fpk6f3795OiIt1dFprZm664KJmJkFQgH/79i1gaWhorKioLCsrzUzPKCgovHvrxuOH93E4YWUVZS1tHUUlxc9irOjp6bZu2xYXE+Ph7m5qZoadXTDU4ODgtWs3igrybVeusrY2n84Xh9xev3786FFXV9fmLVu3bts6GzMWFmxsbJpamkAIIyPCFRTkFuuEQkgIlzrDw0P1dXVMzMw44ekJYWlpWWxsDA8Pr7qGxhzZNjNA66mmpiovLx9pYXHm9KlHD+4nJiZeuXpViKz5ryfHZoWNsYnJX3/94+vtefrkcV9f3zNnz6DRiy31Mz8/H1i0tDQcHByGhoaKi0vc3N4EB74rKizwdHeHwWCbtm7fsGHdp8kBpKUkf/71t5PHjh47cvTV65ez2Xtqapq/rw83Dw8Q16kPEgDxO3fuQuA7fw4OzstXrxkY6FHmAMMcAbxwTU2ta1SXs7OyOju7ODlnEk9H+SyhKwrxVaqra/v6+ji5uKY7VaiioqKvt1dNQ114mgo6PzAw0FtYmImKily5fCU+NmbLpk1Hjh/T09WhzFIYoLkBLuCpU8dMTIyePH6UlZnusGbNuvXrltssx2Awi68bDq4OWIh5WX8/8ltYaFhUZETxhw+3b1x/7upibGxqaWUuL68AzsmyZcusrCzi4+JCgt6fPn3m8OFDM3s+19vXd+/Ovd6e3sM//yI2tZK/I6OjJcXFVy5fBW66lLTsL7/9qqKiNNcR0RSInJyMsppGYUEe+MlDQgixOCkpKQV9cywWO61MJWNjYxXl5QMD/YqKJM4zSVqEhXF///P3i+cv7ty8eerY8YuX/tLR+Ty9GeUAXA19fV15ednIyKi7t+/cv3s3MCDAbtVqRycnDvY5mZdJCXBysDs62i9fblVTU5uWnvHm9Wsvjzchwe/FxMRtbFdYW1sxMTH9cOiH3Jxsb0+PZVTLTp0+MYO9XLz4d2ZGmtO69atW2U1l/eHhYV8//zs3bzU3Na2xd9jpvEtISHAG+10c7Nu3b9vmjUFBISoqFP17nzGQEC518vMLxsfHJSWnl2ubEGtaUwu+qKBA6TVrmOBwZ+ddo6Pj9+/cOnXilN87P6ZZ5FOdBxAIxMqVdmbm5ndu3/N48+rmtasvnj378edfTM1MgIc01x7JyMgIMeUNEXCJwSdfrkZLS0dPT0fCoB5wUSQkxMGyYf3aiIio+/fu5ecTih6/fPny4MEfNDXV7z14uGP79jevX1bXVJ07d46Hh3uKpwIcztu3Pl5v3GTk5Hfs3EE3hYFNPB7/+LHLw3t3aWionfft3blj+xKpT/stNDXV0FhccPD73377mTLHVGYJJIRLmoGBgbKyEnoGBtFpVl8C7ePg4CAVIUs9aYLa55q9e53p6Ghu37x56OChG7duEoszUDJMcMaffvrBxsb6jdvriPDw40d/f/1K1sLS0sraavLAH3BpOju7ent7P37S3t5BvFhEOjs7gSv/yV/bent6PvlnJ76v7+M/QY+nqbn5y73w8fEB0ZKWkQWvJJ9LYGRkoKmpkZyc4u/nFx0ZeejAfmUVVce1Tnfv3b1542ZURPi2LVtsQWfBzo6X9/up0bKzch7cuweDMTrvdv7u+uDs5eXl37p5KzY6SkJSas++faamxqQ5qgWOkbHx00cPAwLe29ktwhodkBAuaWpr67u6uuCMcAxmermSQfvY2tZGNVGuZW5MIz2g5YwIC0tOSszKygYeBrnN+T7A45GQEDty9MimzZufPHnq+catqLDgyeNHW7bvWLvWkeX/E+j88suvdeBC1tZ+/OLI6Oinda9GRkbHxv/n5I3+1+f7zAWcHOACyikoAjNSkwcC3tEwwhh5+XhtbFfZ2trw8/PO6mj/C+ipGBjoaWiol1dU3LpxKzI8NCc7KyM769I/l16+eH33zs0bV695eXjs2bcftMuTOKY9vX3nz5+vqa767ehxQ0OD7zqR4eGRf5w+1drcrGtgePToETSJcogvAjQ1Nb083ME5h4QQYrFRXV0Duv8SEpLTHfmhoaHh5iJMRu7p6WGhmLkTk8PFxWVsapaVmZmQEK+mprJQIlDo6emxWMzZs384Ojo+d3VNSky4eulvn7dem7dsVVNTFRISTIiNY2ZmZmD49wrS0NIyMcE/fp2BgeHTYrxINJqF5X8OHA8P76eXj5WV5VOfCexaWBj3VavS0zMTExOTExOqq6tvXLt899YNCysrW7sVOJwIDw8XqcZvYTAGKUmJK1cvnzxx0t/XJzMzW0lJYZfzdj19XZenLnGx0Ud/+/Xdu3cbN25QVVX5bMQb+HbVNbVHjhwpKsh3XLt+y5aNk++rtbXt+fMXD+7e4eDg3L1v/86dO+DwGRYxXpSIiYnw8fOXlZVmZ+fKy89JGnQyAgnhkqasrGR4eFgIiZzuuD/ogxODa6qqqmVkFkzdTm1t7ctUVMUfivF4/ELR74/IyEj9ceZ0aWnZO38gCr6nTxzHYLA6+rrbdu4CztPH1WhpaT/NtgpjhDHB4V/b3qwgBnxu27a1vLw8LTUtODjEz8c7JDgIhxPWNzRYuXLljBO4fwk9PR2xznNxcQkQQnDvSUqK/3nubFZWlttrt8B3/jmZmcqqqvYOjhoaah87ATk5eZcu/Z2Vnq6to7t33+7Jd5GfX/j3xYsZGelYYZGffv5ZV1eHwqtdzj+ElEDauq4uT7IyM2RlZaipF3bOh8+AhHDp0t8/UFtbBzrvgoIC050aBdwpXj7CUFhl5UISQtCAIjg4mxqb8Pj+BSeEVAQPCQbONlicd+958OChu9urV89fgG5Jdnb2/gP70Cgk6J3MZ1Ya4DMR7dm4eWN6esaN6zcKcnMKC/Lv37mz2sHR2XkXNzcX6GPN0iRwi6IxGHBo1dVVHz+ko6MFXiBYnNY6/fnnn/GxMdGRETgRUXMLKxwOExUVFeDnC+5SEzPzc+fPTZL1e3BwKCAg4M8/zgwNDero6f916S+26WfcXSLYrFju8uRxfFyCo5PjIosegoRw6dLd3d3a2goaCwEB/umOE4K2iZePj5aOrqysbI7MmyOUlVVyc7MHBwfIbcisYGdn++23nx0c1oSFhUVFRsVEhkdHhmtqahubGKuqqU33ie/soaGmVlNVefHCNTc3Pyw0NC429q2HR1BgoK6urqm5uaamxiwDaoSEgMYz5GZnDQwMfNYEAy10cXGJjo4ODwvLzy+4e+sGFdU4uDNFRMWEkKg//jg9iQqWlJS6PHUJCHgHnOY9+/bZO9hDKjgJkpISSiqqmZnpbW1tgoKLajIJJIRLl87OrubmZlY2Nj6+maQfQ6HQcDg8NTlxaGgXeaulTws0GhMZHjrQv7CFkAgWi9m+fZu9vX1mZpar6/PoqIjEhHg2BJuJmcX2HdsEyZFVTlZWWlJKYtPmjUlJKQ8ePAgMeBcZGYFAIA4eOmxpaT7j8oR8fLx09HRdnV1tbe1flulgZ0fY2dmamZn29PQMDgx8+FAiLII7cuRYVlZGWXmFyjcyZEbHxP51/nxFebmMnPz5C+exWCwt7cJ4bExGNm7aeOjA/tev3X/++TC5bSElkBAuXdrb23q6u/kFBLi4CFUjhoeHR0dHx8epxsbHxkb/DSOkpl5GTf1v6wC8xmXLCI+giCNdWCyGCc7U3NxSV1cP3pPjCGYCDS3t2NjYODjORQFwzREINkNDfbCkp2e8cHXNy8v3cHv1+oWr1fIVllYW0tLSPDzc8xkZREtDw8nJaW1tCZaAgCA/n7e5uXlHfv3lwf37oBkFPqKAAP90o2n4+fmQKFRDfcNXhZAIfALwBoUmpCQ9fPjwXmfnM6dPuT53BUr8cTVw6VtaWl6+dHv25DEQ11X2Dj/8cHChzAIiO/LysigMxs/Xx9l5JwsL5Rb+nC6QEC5dqqsJ1ZdYWVn78P0FBYUDA4MjIyOgmQA6MfL/wfc0QAaJbeiyZXQTEkhHR0dDQ80Ag4E3SAw6JzOzvLwci8WQ7TAg/h9lZSV5ebnKyqqU5OTg4JDAd35hocHCwiJKykrWy5crKirMv0nW1hZ6ejrFxcUhwSFvPT3OnTmDxQmra2o6ODhMMc/ZRzS1dB4/uNfc1EhFNaWqEUpKCitsbd3fuN28cevI0d8/PgWPjY2/e+d2dmamsKjo/gMHDI0M6RfjDPE5gp2dXUlJyeft26ioGBsbK3KbQzIgIVy61NTU9PX2AKoqK4lOHvEVdKsZPnkM04/HE3OL9H/iRRE9KjExiZTExLjYOGNjo/m2fqYQ5swt8CJHkwCaexERYbCsW78uOyfv4YMHMZERRYUFL58/hzMxoTBYNjY2eXlFGAwmKSkO3Cw0CkVNQw2uO3DRiK8kNwn4DUChwbJ1+7ZnLs893rx66frMy8PdbpX9nj3OnJzsxF1/dzug/b0/MgKcS5Op1ZSnp6ffsm1bVGRkwDt/8BUNDfU+PP7WzdvAEQR71NHXP3fuPDc3eSpoLlwYGBi0tLXf+fuHhYaYm5ssoGcikwMJ4dIlPy+vu6tLTk5eQEAAdPTgcEZGRti3xtCAfgwNDY2Ojg0ODY0MDw8MEtxHXl7eN69eREdFdvccppxKTJNTUvKBX0AATtlZ1kiCvJzMrVs3ioqKY2NjkxMTs7Iyi/LzwOfJCfEf16FnYEChMZycXIKChBFyFBrNyckJLivQS5IXruLj5fnll8MrV9r6+HgnJyUDRXzn57PcxsbS0kpaVuq7czzk5GQY4fCCgsKp7xGDQe3et+/c2TOPHz0aGBh4+vhJWmqKsIjoho2b1tivWlJFJEiIuroaKwtr8YcPC+uZyORAt8ISpb2948OHIuDYqampiYoKf9cVACsQo/U+nawNkJaVz8pI837rt3nz+jk0l3QU5uezs3MsynyJX0VCQkxMTMTR0aGhoSEw8L37mzed7W0Tf1mGRKOxWFxbW2tOVmZyIkEdgTYwwGCgQwR6+kARcSIiiorKMrIy4mIiJJENcBcBY3766ceOjo7IyJjbt268ef0qKDAQh8Pt/+GQpqbaJN9FINhk5eRzc7KntcfVq1dmpKcHBrzLyswcHBhYYbfq0OEfuLm5SP7QtL9/gPLz9pEEHh4eAyNjX2+vnJwcLBZDZmtIBCSES5SSklJ8bx9wCGCMsNHR0RmPiZlbmAEhvHXjmoWFGS8vpUccdHR0tjQ3oVCopSOEVBPywwr68Kws4uJihw//4OPjHxjgX1Jc0lhfV1NVKS4l/dOvv3JwcODxAx0dbVVVVYV5uf0DA0A4y8vLfd++JW5EXVPL0MhIQV6Om4ebnZ3902w10wWIEBcXl709ITGbt7e3u5tbYVHhts0bjU3N129YJy4uzsHB/tUvSkhIpiQlTr1UOh6PT0vLLCstGxsbY2Nl23Ps2Aqb5SQczRsaGqqurklOTnn08OGqVSv37tu7UNIVzZIdO7f7+XpHRkTZ2i6SdGuQEC5RcnPzBwcHZeTkujo7S0rKxGba5VdSUmJDsHd1dvh4e4OfB4U3BAUFBVSESWmCn+ZeWWrY2dlYW1uWlZXl5eXFxcYnJsT9+cdpdg5OoEBy8vK2trbAYxsaGmxoaAR+W2NDA5DGmpq6urraW9ev9/b2ioqLoVFoJRUVNTVVSUmJ2TxWpKenA66qsbFxUmJSUFBQeGhwfFyMrKycje0KU1NTBOLzylPKykovnz9LTEyaihBWVFQ+vP8gJCQYqKDTunVOTmunG54zCSMjI2FhkVGR4akpqQ0N9eDs0dEzgA8p/P4nFVgsRkFROT42Btwk/Px85DaHBEBCuBQZHx9PJAyFjSsrq4CGrKmpqbevT1FBnpaWZrpJQAQEBHA4XGZGenBQ8ArbFRT+qyguLgEHiMHhGBgWyUP+mUFHR0usebRmzeq+Pry3t++LF8+TgRwlJjy4d5eXX2Dd+o3AXZOTI6SU/PSWqKisLisFlLe0tF27dp2Dg1NQUHDdOkdOTs4Zp4/h4uJcbmMNlvKKqhPHjqWmJIPlyuXLBw8ednRas2wC4pooNIqLmyc0NGTfvt2T7A44al5ePmdOEcoWsrCy3bl3X01NZWa2fQb44QAv8+1b35vXr/Z0d4NPWNnYDh76cffunSTZ/gLCytoyLSXJ3d3zhx/2k9sWEgAJ4VKkra29qrKCUElATgb0ssvKytvb21NT05AoJD8f77RcQ3Z2hKaWFhDC4g+FERGR69evnTuzZ8nQ0HBOVibos0tISJLbFgqCiQm+YcPa9eudcnPzExMTMtLSP3z4cPWfv+7evqGkrKKhoS4rJycsLMzNTcixjsWgwGJi8r8g4d9/P6qnrXPs5KnZX3ocFv34yaP4+MTQkOCE+IQzp0+8cXttaW2lr68vIiIMemkcHBy8vDxFhYWlpWVfLRzW09Obk5P9+OGT5OREAUEha5vlmzZv4uIkQWhoe0dndlZWRFhEXHxsY309v4CAppa2gaGhkZEhyatQLQjk5OR4+fiC3gds2bKRjW3BV42GhHAp0tTU3NHWxs7BiUKhQDsoKSkBPikDlJY1NjRgsVhOTo4pdvCBrtjYrrhz6+bo6OjNa1d1dXVRKJJlWyYtbW1t1dU1E0IoQW5bKA5irwgsvet7W1tbc3PyfHx901KSE+Ji2dgQHBzsCsoqZmZmn2b3JuLk5JgYH/fowQMtLU0sFjNLM2AwmLGxoY6OVnl5pb/fu7dvPW5cvfL65QsVFdW9+/ej0UgxCcn8vDwg1V8KYUlp2Y2r15KTk/B9fZZWyw8c3C8gwD/7h8EVlVUe7u7RkZGNjY1gy4JCyMM//2JubsrNzbOUy1NgsRg0Gp2TDboHOfr6uuQ2Z7ZAQrgUKS8vHxwcBD9pVja2iToSdEikIALBVlJS2tPTk5ubx8XFBRodOJyJhub7c7wwaNTO3Xsf3rvT1dV17erVCxfPzziT1pzS2NhQV1cnLSfPx7dgaijOP8wTYDAYmxXL6+vr/f0DExPiKisqAvx8vT09WFjZzC0sjU2MREREgB/AzMwkLS2lqqYeFBgQFhq2fcc2ksxEBPePpKQ4WDZt3uDi4hoWEhQaEhLwzl/f0FhISAh0ufJycy0tLcHNSVy/qqra18fP5emTkZFhQUHBP86eMzExnI0EDg8Pt7W1FxQU+Pj4xkRFDg8NgV6jsoqq3cpVVlbmsz/ARQAcDjc2NUtJTk5PSwUdl4X+cBQSwiUHaEcqKyvGxsY4ODg+HdNgYWGWkZFq7+isr6sHPkFHRwc7OzsvHy8HO+K7g6Xbt28NDQ6qrCiPjoyIiIi0sDCfzxoIUyQ9PbOrs8PGxpbchiwYBAQEnJ13bNmyCShNQUFeTnZuRkaGj7eXp7sbEoXG4rCysrIysnKrVq8JCwkJCw11WutI2poefHy8v//+y/r1axMTk0KDQxLiY1etsaciTIHNB70u4KfW1NT6+/u/8/evLC8XEEJu2rRpuc3ybwWdToW+PnxycnJ0ZFRWdlZFWRlQRA1NLV09PRVVFXFx8SX+aPkzTE1NrvxzKSkpeUtX92zOOSUACeGSY3BwqLqqenx8HPSdWVn/02zR09Pz8nCDpam5paS4pHUCRkZGnLAwz6Q5OMB21m/ccOHPP/F4/IP7DwwNDSiwSkt0VDSMEe7gsIrchiwwQOsvJiYiKiq8YsUK0H8iuF++7/z8fGKiosBCPQE3H39OdlZCfKK5hRnJDUAigR+4evXqlRUVVXA4Y0VFRWF+fmdnp4fH26ePH4LODZyJyXnvgX37nCfS4c6wBwZcwNev39y/c2tsAgYYzG61/d59e7i5OKeY+2apwc/PZ2xqHujvW19fDwkhxAJjYGCgob4evJGRk/vy5038hI+Xh4uTA8hhS3NzT09vfl5eBRMT+BD4iExM8C+HQcC3zMzMgt4HpaemFBXk/3n2wi+//kRRQQQlJWVpKUlmFpakzSLW29tbVPRBTk5u0ddxJUZvgrMnLIz78ceDBw7uLSoqTklOzs7MqK6uqa6uBuv8eOiQtq6ejKw0AGgXEokk1VM0sGtw14mI4IZHRpSUVFISExzt7ft6e/n4BYyMjTZv2SIuLjaDzYLLV1ZWXlhYGBYalpqcPDQ0iMZgRURE9PQN9A30eHmhIfTvsG6dU2jw++euL//6+zy5bZkVkBAuOcCPv6a2FrzB4YQnWY2WllZQgJ+Hm6u3D9/U2NTY2FheXkFPX8fEzMTPx/dlG8HDw/3TL79s37y5vx/v89ajvq564+Ythob6c3gk08HX1w+0pAaktufZsxevnrse+OGw01p70m6ZwqGjpZWVkQLL4OC61ta2puam7Kyc2JjYlOSk2OhIGIyRg5MT9KUUlFVUVFRl5WT4SCEqaWnpz11dMzMyqQjJ4WDrN24yNzcDukVHN+12rLKyKiAgMCEutqampr29fXRkxNDE1NjYWFlZCdzJ8O/le4MgQshaJCIKtPDX33/l5EB8/wuUCiSES46xsbHRkWHQtRcRnUwIidDR0bEj2MCCwWJqa2tbmlu6Ors6COnZikGXn4eXm4GBgfb/x6MUFeSOHj9x9o9TQ0NDycnJiQkJWjq6zrudpaWlmMia27O7u8fnrSc3D6+4OMkmToyPj0dERN26fhWDxZmYLpic4yQH3ACCggJgUVJU3Lp1c19fX2JiSnh4aHpqKuhvffjwwfXpEypCKj45LS0dBUV50HLC4UyEtLYwhu+ON4J7tb+/v6urKzkp9dXrV3nZWWB3QGK3bN+5d6/ztJ5HguvVDe6Dnt7k5BQvr7eZaSngJ8DCwsrOwW63as2GDeugSkwzAHj8Oro6hQX5vj6+27ZtJrc5MwcSwiXHyPAwcAolZWQ5pzOsD2OgFxHGoZBI0H3u6OhsayPk4qqrq2NhZWFHEGBmZqahobaytigoyHN79YqTi5uXhxf0uHOzs1XUVE0JkfcG7Ozk6TNmZWXh+/Aq6jJoNJJU26ytrbt14wZol3fs3Pmt4/L09GJmZtHW1lpMldsmB/R4TEwMwQLusfLyysrKig9FRRXllR8+FD16cBeoETsHBxKFJuRhEMbx8/PjcMK8vDyflRgcGRmpb2gsKy0ryM8HS3FxcW1NNSsCYWZuoWegr6WlCb44dZMaGpvBRvJyczLSM8rKSttaW1lYWfX0DZWUlRSVlCQlJZbO1SE5NDQ0yiqqr16+jI2JcnBYvXATNkFCuOQoKSkdHBhQU1WfwXfp6elAswX6zqOjuJaW1qqqauAdgoWYkpufnw+0UIcOHy76UJyVnqauofnr77+d+/PPyPDw2OhoASGhrdt2rrC1hs8iTeUMAK1qfFxcfz9eX9+QhI7pg/sPPxQV2q5aY2tn+63Y8fNnz6KxOBkZ6SXY1II2kTgxcdTaanR0dHh4uKysPDU1PSE+PikhLicrk/DEkYaGlpaWhpoazsQkJiH5cUAyOSEefAVcuOHhkfHxMWEx8eOn/rCyMgeXj46ObopxK2CP/v6BwcFBacnJw2BLQ8OEVEqq6od++llLU4OTk5B4fS7KTi01VFSU2djYykvLSkvLFRTkyG3ODIGEcMmRlJQCXqWkpWf29Y9BEwIC/GDp7u5pamoCr/j+ftDSlZdXcHBwHDly5PjRYwF+PtxcXI8eP8rNzff0cM/Jzv7j5DGXp49t7ex0dXVwOOz8PInp6+vLyspmhMNNTY1Jtc23b338fLwlJKVOnDgGWvJvrQZa87H/L3G8ZKGZgJ6eXk5OFizbt28BH2Zn54J7hdB2lpV0dnZ3dHSUfCgaG/u34CUfvwAzMxPobwHdUlZWlpL6fgKE/oEB0CFrbW1tqK/LyMjKzc3JTE8HnzOzsKDQaAwWo6GppaioKCyMXegz3igNJib4qjUOt29eBz9wSAghFgxp6SkMDAxq6sok2RqxrMHg4NDg4EBHR1dLS0tbG6HKz9r1612ePHZ1Icxx/vGnw2pqKpWVlb4+/qEhQTeuXnnz+hVQEXMLSyMjg7kOLk1JTi0qyDezsCbVQ6DMzKzLl/5GsCOAv7uUc4vMBnl5WbBQTeQF7enp7enpxuPx4/9f+ZmVlQ2cWNCjmtz5Kygo6ujorKmpKS4uKisp7QT/6OxsaWkG22FDsOsbGWtrawMR5ecX4ObmWlL1RuYZR0f7h/fvhodHbNq8kdy2zBBICJcWoN0pLykRl5AE+kXCzTIw0IOFlZUVjUb29vY1NDYyMjLu3rv/6uW/nz9zAeJ45uxpaWnghUrt2evs6fn2hatLcmJidGQENw+v07p1q1bZsbCwgraPtLO1xsbGGhoaj/z+OwMMtmffbpJss6ur697du+1tbXsPHATOyuR7p5qINoIKwE7CROFDDrBM/SsjIyMnT5zy9vL8+AkMxkhHT0cI2xESWu3gpKWtKS0luUSqA1ICXFycevoGocFB9Q2NApSddv9bQD/RpUVsbAIVoQ4R8mN6KpLDzMwkKiKMw2J7enqEhAQu/3MpKNB/YAD/86+/gE/Z2RE7d26zt1+dlJQUExOTnpp268b1p48eqQCfUUVFXkFRRkaSJJPx+wcGQoPDnrk8Ba7qzl3OQv8Nx5gxbm7uSYmJmto6mzZtmDxqv6W1dWx8nIWFBWqRSQvoLYmJS6hraAkI8jMzM7MjEFhCTnAeQUF+Pr4F2QovAqytraIiI+7cvvvnn3+Q25aZAAnh0iIrizAHC4VGzXWYABBaBIJNWVnxnytXjh87Bpy/xsaGi3/9RZz4DP5kYWFuZGTY1dUdH5/w+tXLqIjwmKhIGCMj6NSbW1ibm5uKiOBmtuvMzOyoqBhvzzfd3d2Dg4Pbd+123u1MknKs8fGJt29c5+Pn/+fype9m3O/r7Zv9HiG+BNy6a9c6gr4U6IhQU9NMJR0uxFwjLiEhICAU4Ofz40+HOcgUHD4bICFcWhQWFtDR0QE1mp+QAdBCCQrw375968KFi+/8/Dau33Dq9CkTUxNiVm4gTtzcXHZ2K5bbWBfkF4WGhmakpTQ2Nt66fgUsOGERBUUlGVlpIUFBBDsCDmciindfXx+Qt96e7uHh4Zra+n48vrOzq62traOjo6WlubqyYmhoCKzJw8urrKq2cdNGAwPSTKJvam6+cvkfGlranc67EYjv/9Tx+P7x8XF6emholMSAm4o4FE9uQyD+h4CAgIKivJ9PRWxMrK2tDbnNmTbQT3QJ0dHR2VhXB2di4uMnzTjhFIHD4b///puIiOjFc3/+cfp0Zlb2jz8e/jTMhJaGRk5OGixA0oAQFhUVpadlAOf1raf7W08qWlq6T4UQjycIYU9Pz2cBmWgsjpmZRc/AWFgYaChWWFhEUFCQhJE4+D58d1cXBzu7pqbGVPzp1tY2qvFxYAB5kwlAQMwDoMOno6vn6+2dmJBgYWFGmfVnJgESwiVETU1td3cPE5yJj493nncNxGDz5o2Kioo//fjjq+euqSkpl69cxuGwnykKAsEGFgkJcTs7Qo2I3t7e6Oi43Nzciory4qLCocFB8KGiiiobGxsKhQE/NmlpQqYYKSmJeRAb4AUyMjJ2d3cPEWakfZ+urs6xsTEmZlJWY4CAoFg0tTTp6OmzMjObm1uQSAotSvotICFcQtTX13X3dEtISnJzkyeblKys9J27d+7evhsWGrLHebfjWqdVq1ZycHwzYpCZmdna2gIs82nkt2BnR3Dz8LQ0t7S2tuJwmO+uT4jjJzyORc+9aRAQ5IeTg33Dpq2uTx8VFhRCQghBoYyPjzc1Ng4ODIgTUniQZ/bbsmXLREVF/jx/VkNT48rly9euXImOjDpx6pSY2OfVxikTDBablZEBXL2prNxYXwdOOh/fvI5CQ0CQEae1jq+eP3v71tvM3JTctkwPSAiXCmNjY6WlZVQEt4zM2R/gcLiDo724hMSFc3/m5uRs3rRx37795hZmXFxcFB7+h8UK9/f3N9TXg17F5Kb29fU1NjWDN1ApH4ilgwA/n7KqanRkeE1tHVJIkNzmTANICJcKoO0uKiqkpaWVkPh+wqp5QF5e9v7Dh4EBgQ8fPLh4/tz794EbN222mIOyriQEi8WA01hXVwd6FZOH3fb3D7S3tYM3olMo8QEBsTigoaHWN9BPTkx0e/3ml19+JLc50wASwqXC6OhoeXk5GzuHjAzJShHNEjY21rXrnIxMTI4dOZKcmHA4Lc3HyPj48WMCAvyUmQ2ZWPSguakFnMzJhbC3twfopayC4rRKBUFALGiWLVsmJyeHQCAiQoN37tqO+N5cW8oBEsKlQnZOHr63V1VVg9yGfA4vD9edu3dCQ0PfuL2JjggvyMtdtXrNcpvlX8aUkh0cDoNg52hqbvqYFfNblJaUNjc1rt+4aX4Mg4CgEMTERFEYdElxcU52jp6eLrnNmSqQEC4VkieKTkhIiJPbkK9AT09naWmhra0dFBR88/r1+3fv+Pv5rrZ32rx5AxMTZdUKR2EwnZ0dxDyik/A+KBi8mplT9EgvBATJgcPhK2zt/jh5Ij09Hfyi5y6VI2mBhHCpEBYWQs/AIC0rQ25Dvg5w/hAINicnBy0tDVfX5yFBQbeuX/HydD9w8KCOjjYXFye5DfwXGRnZV8+f9eHxjN+uqlhVVR0ZFqqsqiYoAKW+hFhymJia/PPXxfjYuL1799DQLIyZ9ZAQLgl6enrLij8g2DnQKEqf34NCoY4ePWJru8Lf752vr++pE8elpKStli+3s1tBCc/bjIyNONgRNNTffEDY3z9w8+atoaEhY2NjqPQdxBKEi5PDarmtl+ebnJxcVVUVcpszJSAhXBJUVFSOjo5ycXGxkLT60hwBvEPZCZx3O587dyHkfUBWZsa1K1f2Hzxk77CKCQ4n4ywLbS0NsEyyAiMjTE1NLS87G/SLKe0ZJwTE/LDCdrnHm1eeHl4qKsoUPieKCCSES4KioiKqiaDHhZX3kpOT48qVS5kbN/h4e0dFRl66eM7by8Nu1SoNDXVRMVE6Sk1m7eCwxsDAgIeHi9yGQECQBwwGIyev4Ofzdt+BfaiFkGWGQpsSCNKSm5MFXjHCuEmebFEsiory0tKS27Zve/XytZenx+W//+Lk4jI0MrZ3cJCRkSK3dV8HUkGIpQw7O0JOXi4nOwv0XzdtWgBl6yEhXPx0d/c01DcuW7YMg0ZPXkuWYqGnp0ejUUeO/rZl6+Znz1zDgoPfenl6ergbGZtu37EVhUIjEGzQOCQEBIVAQ0Ojp2/g9upVdGTkypUrWViYyW3Rd1iQzSLEtOjp6WltbQVCiF74CaD5+fl+//1XR0eHhPiEoPdBURFhCfFxUtJSBgYGhkZGOByW3AZCQEAQUFJS5OHjq6ioqK+vJ5bjpmQgIVz8dHV1tbQ0c3BxoVAocttCGrBYDAaDdlrrmJ2dd+HC+bSUFLBcvnTJwnr5ocOHFsQzCQiIxQ0TE9zewen6lX/SUtMgIYQgPw319e1tbfJKytw85Km+NBcAB5eGhkZJSd7D4012dk7Au3epKanhoSHhoaHq6hqm5iZycgo4YSzFBtRAQCx67B3WPLp/7/379+s3rCO3Ld8BaiYWP/n5heBVQUFpsaqCvLyclJRUa2trYWHhWy/v8NDgpMR4Li5uSWkpp7XrdHW1yW0gBMRShJODXc/AMDQkKDMzW1FRntzmTMbibBkhPiUzM4OGhlZBgaJvxFlCR0fLz88HFiMjw+LiMje319EREfFxcRFhYVgR0W3btmlpaXBwcMJgCyPPBQTE4kDfQC8kKNDP109eXpaSw9kgIVz85OXmsCLYJCUpovrSPCAmJnzy5PHqLVvS09NioqITExNOHD2CweIUFBUMDA319PQYGWHkthECYkkgLS0tKCQUFRG+fcd2ISHKLVINCeEiJysru7enR1hUDEXxydVICzheJFLQxmZ5b2+fi4vr08cPKyvK/X19GWCwAz8csrdfQ2npvCEgFh/CwjhRMbH42Nj8/DxICCHIRk5OHhUhzBK3IBIdkRZwyLS0tAgE26FDBzZu2hAZERkRHlaQX/DX+XMuT59YWFhq62jLyMiwsyPIbSkExOIE/AbNzC3DQ0PjYuMMDQ3o6enJbdHXgYRwkTPxgJBGRGSp10nn5GBfs2aVublZXV1dVGS0r6/vs6dPvL28kCiktc2KlSvtgF6S20YIiEWIsbEBFw9PampKX18fJIQQZKCvD5+TlUnPwIATXupCSISFhVlCQhwsu/fs8vcPfPnCtby07NLFCzevX1u1xtHBfrWgkMDCSscKAUHhgB+UlbWN69PH2Tl5BvoUWqoXEsLFTHV19UB/PxwOFxCg3NF5cmFjY2ViYpSdnZOQEB8VEfnS9WngO195BUVjE2M9PT2eRTTnEgKCvNjbr/byePPk8RNICCHIQF1dXf/AABKF4uSklMK2FAUjI0xDQ01VVVlaWvbQgX19fX1REeFxMdGMjIwOa9dv3Liel5eH3DZCQCx4eHl5ZeXkU5ISP3woERcXJbc5XwESwkXL+Pg48AgHBwZY2RBDQ0NTWR9AyXN95ohl1NRFRUW0dHQ///obGo1+5++fk531+ME9d7dXxiZmNiusxcTEubigngQExAxhYoJramoAIQwMfA8JIcS8MjIyUlNdPTY21tPTEx+fgMGg6enpvlxteHg4Kyunpqa2vx8vJCSkT6ljF3PH4OBgZkYajIEBi8Xq6GhpaKjX1tYkJaZ4enj4enuFBL3HCQvb2NqZmhrx8/OT21gIiIUH6F4rq6gywuGJ8bEbN67j4qK4ImWQEC5ahoaGy0rLaWlpubm5vbw8+fj4jI0NP9VCoJQfikvcXr8B7X5LSwv4J/AIu7sPLF9uuaTmWrQ0tzQ2NLCwsIiKiVARSj7R4SZYt94pKir28aOHRQX5F/48c+fWjTUOazdvXs/CwsrAQL+kThEExCxRVlZEY7A1NTUVFZWQEELMH8PDQ1VVFcqq6rt27bp9+/b169fq6+vXrFnJxkaYJ9DXhw8MDAoODm5vb2NlZZWQkOTm5kpJSXn+/Dm4ZQUElpDrA05LZ2eXjKwM1xdPUg0MdDU11XJz84LeByUlJj55eM/T/bW2jq6FpYWioiI0XgoBMXVWr7E/e/pkakqqqqoKuW35HEgIFy21tXXNTU3LbeyAsG3btv3ixQtv33qVlpY5796F7+t78OBBaWkpDQ2NuLiEkpKSmZkxPT19fz8+KSk5ISFhzZrV5DZ//qgoL+/u6lRSVgVn48u/MjAwqKgoKyjI9/b2RkREP3xwP/Cdf0RYmBBSyMFp3caNlJ5WHwKCQli92u7O7VuBgYF79+0hty2fAwnhoiUjIxu8KqsoUlNT6+lpj4396urqmp2defDAgbGxsZGRESwWp6mpoauni8X8W7BXR1cvMTEpJyfP0tJi6UynS0/PWEZNbWhoMMk6ExlqEKtW2VpZmUdHx7q9ellSUnrhzzPPXFwcHR319HQwWAyQzPkyGQJi4QF+IIaGRp7ubmnpmSrKiuQ25z9AQrhoSUlJYmVl+1gSU19fl5OT8/374JKSYtCmGxkZyMrK8fHx0H5Sm0lbS9OFm7u8vKy1tW3pCGFubi4fHz/xAeF3gcFg5uamuro6BYWFcTFxHh7u16788+b1K0VlpZWrVmtpacy1tRAQCxdTM5PAd34PHzxQuX+X3Lb8B0gIFyfA50tOTEAiUTAYI/GTZcuWycpKg2WSbzEywlatWn3//r3MrBwUCrkU4kFqa+urKyuMTMxovzYu+i3gcEYVZSWw7N7j/OSJy8vnz4ICwQ/cT0NbZ8eO7crKylA0DQTEl4iIiKDQmOSE+JqaWiSSgsoAQEK4OCkuLuvt6REQFAQezLS+CBxHDw+P+Lg4fX0ddsTiz0YdFBRCRQiK0Z/Z12Ewhr17ne3tV0dERIYGB6empuxNS1VTU9fT1zc2Mebn54PkEALiI9zcXAqKih8+FEVFRW3cuIHc5vwPSAgXIf39A+A+A28waBTwXab1XVZWFnl5+bi42IL8IjU1ZTq6r0w9XExERITBmZhExWY1yRf8vIEWWllZVFRWPXr4ODI8NCkx4bnrMzMLq23btnJwLP7+BATEVADtiaGRsdurlylJyStX2jEzM5Pbon+BhHCBgcfje3v7Bgj0j4+Pj46O9fZ0E/8EY2RsbW1LTEgKCQlqbmxkYmKWkJKarkdCQ0OrpKSYnp4WGBggLi7Gycm+iH0acLqyM9LRGCwHB/ssN0VNTc3CwiInK3PjxtX09EwXF5e8nOzHD+75+3qvXbfexNQYiURC0TQQEKpqyig0Njc3p6WlBRJCiOnR2NiUlpaRl5dTXlra2dnVC8Swr3dsDAjhSEd7O3EdOBNzPx4/Pj5G/Oc41binu8eHDx+EhUVkZGRERHBT2RE19TIFBXkcDldQUODm9sbGZjkajZyroyI3+fmFoDMhLILj5eUl4WaVlRXl5GRLS0uCg0JCQ0KuX73i/sZNR0fXwclRRmayZ7QQEIseRhjMca3TpYsXkpNSsVgsuc35F0gIKZrR0dGSktJ7d+9HhocNDQ1SU9PQ0ADfg5qVjU1cUoqRkRGLxTEy/ltpHTiJxcVF4E1JcXFLc9PI8DBw7FJTU8ZGR8GHsgqK+/ftV1FVhjHCqCd18nh4uJ2cnP7++29/fz+wqKqqrVu3VlRUGOx72QTzcODzAJDAoqIC8IpCk37mAx0dreQEO3btePXK7fb1a16eHh7ubzR1dI8fP4ZCoWhppxGbAwGxmFi71vHxo4fPXzx3dLKnkPYEEkLKpbCwyOXJ05Dg4OHhYUkpKQkJcSUVVeCroVDI7xZVHxwcqqur6+joqq2tKSzIK8gvAo3+3t27JKSkTc1MzczMMBj0JLegoqL86dOnoqKisrJyMjMzgJqKioopKSlKS0sDM1hYmBdBbm7QbyjIzwdvpKTm0EtjZmLatXM7cKyDg4KBd5ialOSwZo2RsYnNChs1NTUGBgqtUwoBMXfQ0tKC7nXw+8D09EwVFSVym0MAEkIKJSoq+tSJE81NTcqqanv37hUTF0Mg2D6d8zc5oIXF4QjDDsrKCjY21t3d3e3t7U+fPAvw972Rn+f28tWKlSs3b9nM8W1BFRcXExYW7urqqqqqev8+OCEhvrS0BHifvLw8KiqqZuamPNzcC3qSQFdXd11tHXijoTnnk//4+Xg3bdqwYoVN6v+xdx0ATR1/GAhk7xAIe8h2ACIKilRw1W3rqHv7t+46a2vrrHvhtrVaR91a9xZExAlOhghO9soOSUgY/9/L0xjDkB3U9xXT5OXe3b2X5L777n4jJmbL5s1nT5+KjAj3at4CPtnWrRtduCkMGOoVMI61D25/Pfza8ePHMSLEUCGePHm6dMkSqVT64+QpY8eO1t1SLgStp8mpVFJSolAotceJRCK6akomk/XICQ4yNVj6x+KRo0b8s/uf6Kgbf23fFn4t/MdJE4Pbt6PT6eV2w9QUx+Gw4Q+0oFAkunjhSmxsTEZG+smT/504cdzX1y8goLWrqwuPx6NQKJpF289p4VQkEoJctnd04tTaUqYqgE+BzWZ17dolODg4Kip6/769cY8fjxs9KrRzlwkT/mdnZ0elfi0RDDB85YBRwtvbm8ViP374IDMzszGkDceIsNEB6G3p4qWgBZcuX+7h7vHkSZxMJsvMzMjOzJLJpPBcLlcYIbkj1CKxRHsWg0E3MzUDMmKxWDQ6zd7BycbGxtXV1dqap7uM6eLSZNHiRc+fP7908eKRw4d///WXNm0C/vfjBB8f78pXO1lM5pAhA7/7rvfr16+TkpJjY2NfvEh+8uQRfJuBCFu0aO7l5WVnZws0TCIRq65cDYjExCSxSPRdv4EN3C7cn65dO8Ec4uHDhyeOn0BSAd+Matu2XZ++fTt2DGngzmDAYBDY29v7tGx543rE06dxGBFiQFBaWoo+gsiLiXlw/vyFhPinwCW/zJlTtvAnJRdamxZWtnZdunTt1buXp4cbeq6ZmWmzZk3hr3efvvPm/nwj8vqdO7d//W3BwIH9Plk/DOJeXp7w9/33fbKzc8LDI2/fjn779k1c3FMjxMrGokOHkGbNm3G5XAadRmfQteFaGqFSvHvnLjwOGNjfIK3DxCUkpAP8PXjw6Lfffrt6+RL8NfdpuXjxIo/3nxQGDF8q8HizHj17X7544Xb07c6dO5Ub774hgRGhYVBcUsLPz8/Ozk1Le/vyxavk5OSsrKzE+Dj0XTqDwWKzKWSKOdccpBiZQnF0cuJwzEFvmZvDIwm+NzY21rre7kplYUYGsuOVlpYhl8vevHmTmZ7+NjU1Nyf3wL49e3f/bWNnHxQUFBAY0KxZc1tbZArm5uayZ9+e//47efjgwUW/z4+Kipw4cWLV7ft5PMuhQ3/o16/Ps2fPU1KSX7x4BWLx4sULly5dtLICOWptZ29nbWVtY2vNYDAI8MU3A3KHfzgDGtoUFRcXqdX5+fzU1NSEhHietY29nY2hOoPCz8/34sXzFy5cOnv6dHT0zaGDB4WEdvru+75+fn4w7TBs3zBgqD8EtQ+0trGJvnmzsFBV3bgfdQ6MCBsUxcXFr169vn373v17t1+9fCmTycRisVqlMsHhHB2dBvwwxNbWxtfXm8likUgk4DkKhUwkVmmlkUgkNGmCeAqij0aaTUSoXCYrAIoNvxZx+crlI4cOnjl1ysLCMig4eOTokXa2NnQ6bcSIYcHB7ZcvW3792rWEp3Fzf/m1e/euVb8i6B502MenBTQEl/P2bVpMTEx8fNyzZ8/gEdQpMJ+9vYO7uwfoSBqdZmJijMcTCAQzOJGAJ+gmCq4PFBYWAvkpFfBbKywoKIiPS3j06CHMEuDOwPHmLbwbifbq3v3b9u3bxcTE7ti+48K5MzejItsFtR83fnzTpp6G7hoGDPUCEpHYu893O7ZtuXEjulu3zobtDEaE9Qsk8gvCdiLgv4jwyHt3b6e+fQPHaUBBNJqlpUXP3n28vX38/f04HHbdNg3Ci6WBnZ1t69b+P8+be+vWrUMHDiXExwEjHti/d9TYcQMHDnBycnR2dvp7184tm7ft/Wf3nFkz0tJmDBs2pFrZJ4BOaDQq/FlZ8QIC/OFIbOzDpKTnb9++kUgkmZkZycnPjx49bGtr5+Dg4OjoyLXgAhni8XgigUgik+A5kD0eD4IR2N8U7fwnGy2Fv5JSzf+N1OqiouKikpJStUoNM4BClUqpVMqkMuA/qVT6IuXlq1fIX1FREdAwi8Wk0+nZmZktmjdrPH4g8H0IDQ1p27bt+fMX9+/dE371yrUrl38YPGTosKG2trbobcGA4UtC1287/7tvz9atmzt3DjGsYQH266oXwFicmZkdHx//IDYGGYFfvcrOyoTjbh6evfv0bdqsqXOTJnZ2wAr2DdYlkGLt2wfB37NnSbeib50+fWrfP7ujIiOHDBvau3cvGIX/N2Gcu4fb8mXLdmzdkpmZOWXKZC7XvMbNtWrVEv5AkGVkZObn8/PyckEspqenp6QkP3uWqAlIRkcta+gMBpVCBWZiMpmggxkMOrBhFfcMijWxAlDk5uapCgslUmlebm6BvEDAF0DrBQUyoVAIvzEqldamTRtnBIgZ0foNGxKePoX730gUoRagk/v16xscHHT50uVTp04d2L/vZlRUSGgo0GGjitaPAUPtYWnJa9qsBciDpKTkZs28DNgTjAjrGBKJ9Pr1GwcO7E+Mj0esX0qQgGf2Ts7TZ87p2rWznZ2NCepkYLjx19PTw8PDfdTokX//vXvHtq3LliyJuhG1fsM6kICdOnVs2qzZT1OnHz108EVKyuYtm9jsWulUkHpAPPBX+h58vjA+PiEl5cWbN68lEjH85eTkwN0ASlOrETGnUqmMjU1AA8FzDsccGLqiyuGsrKwseJKXlwP6D72xoCh17621tW2HDqFNm3q6uroAHaL3Hj6jZ3FxDAbDzr7hJiLVAkxBhg4b0n9Av/37D2zdtBGU+onjx6bPmD1s2CBDdw0DhjoDk8nw9fMFIrx06SJGhJ83YAQHLfL2zZu4uPjbt28nxMdLJWIane7l1dTNzc3Xz6+lX0ttCvhGAiADYIVx48Y0b958+9at0VE3xoweO3P2zFZ+rayteMtWLFu1YuXtW9GLFy1ZuGhBLblQ2yLKTxYW5qGh38AfPM/L54vF4pzsHJFIBLpNKpOqClUKhQJuaUGBHIqDjkxLe6tnB6sFXgMjxGzHCgk7R6eZmpmSEZd/Hjzn8SzNzc3hSdkT375NlUqlljyera2BLWUqAdwuIpE4fvzYzp07HThw4NrVq8uWLLx08fyIkSOCgoIMblyAAUPtAV/yjp06/blt26MHD/l8PofDMVRPMCKsOUDO3L5193rENSC//Px8qUQCQ3bb9sGhoR19fVuYm3M5HLbBzYIrAXBhu3aBHh5uO//6+999e3+f/9ucuT937twRxNOqNavhvzOnT+Xn5W3YGGZhwa2PDnDNOfDn8t66R1lYWKQuAkVYWlpSWKhC/UnUalUFPIj0H91XADoEIiSRiCY4HAH/6WA3b9++kcpkXXxbNp7g95XA0dFh7tw5fft+t3/fvxfPn/31559bePtMnzGjRYtmjW1dFwOG6sLdza2Fj29SUlJGRiZGhI0LmqAtCqUSRuZCpUKZlZ0NqgWOp6WnS8RSI2TlihsXH3fvzq0CmQxRV2Zmjo7O4ydM6vtdb/O6tnmpb8CXb8bMGRxz7vYtm+fMmrU+bENwcHug8NlzZufm5t65Fb1t2/bZs2c2AGcQCQQjJPh1/QZYAbn5LPFZoVLZvHmLem2oDmFmZta0qeeKlX/06Nl9/dq1Dx/Ejhg2dNz4H4cM/YHJZOFwjcXeBwOG6sLMzHTU6LEzp0+5evVaixbNDdUNjAg/Qn4+/8GDh88SE1OSk4H++Pz8nOysyk8BLUKhUKk06pPHD/Nzs7yaNXNzc/PwcG+YDtcJCAT8+PFjKBTSpg0bZs+c+ev83/r07W1uzvl1/q+/zf/t1InjZBJp7s/lePd/jgAifPHiBTwBNWzovlQPMOVq374dfLVuREbu+WfPti0bb9yIGDjwh159epGImMchhs8VHULaOzo5nztzevLkiUQDfZMxInwHUIEbN245fuSQRCKBsbK0tJTOYDT39u37XT9nZyfgOUcnRwsdK8r792PhMSXlZVZWVmrq2zvRUehxnKmpKQ5HIpEGDxsxYEB/K6u6THRXrxg06Ifi4pLlS5esWL7Mxc3Vx7uFi0uTPXv39OjeY+8/uylU2uTJPxq6j3UA+KBfvEhp7u1TG5tYAwK63a9/v9BOnXZs/2v/nl1LEhMPHjgAOh6NsY4Bw2cHIoHQJiDg8MEDN2/e6dzZMFEGMSJEYrJEXo/ctm3by5RknpVVy1atWvm3btOmNTAfzsREoVDK5XKlUllSUpqenoFagQKsrHh4PN7JCUllB8DhTHNysp8/T3n65BGoyfT09D+3bd2+ZVPboPbdun3r7ePr5OTQyCNwgrQdPnyosZHRls2bfpo2ffWa1a1b+xOJhNVrV8+dNWfXXzt4lpZ9v+vdmHc9q4IXL19lpqf36NnL0B2pOUAaslnMX3+dGxra4e+//rp39+6IYcPGjBvftWsXGxvDh23EgKG6CO3Y8dzZM/v37fnmm6D6DrJRLhr10NwwuHr16rKlSyVi8bj/TejWvbuTs6NRaWlaesb1iBt5eXlKzTZhYWEhaES1Wq1rwWhmZgbkAY94TYgUGo3G4XAGDvqByWCJRMKE+ITw8Ijom1Ex9+4Cv3YICR05apSNjZUBr7QqGDJ0sLpIvXH9+sULF63bsMHDw83Xx+eX+fPnzJq1Yd0aVzcXA67j1wmuXQ2Hx+D2QYbuSB0gIKA1qPbbt26Hbdiwfs2aSxcvTpo8uUOHYEP3CwOG6gG+xjxL3gskUuNLLy+Phu/A106ECoVi9cpVhUrln3/vDgoKlMsVjx8/vXvnnkxjBQNzE1NTMxKJZGlpAY/m5h8ZNQmFYrm8QCgUIZY1CmV+Pj8l5cWdO6WgmeBz9fHx7tK1c14+/5/de65cvHBg/77jx45N++mnAQP6lc2U1HgA1D5kyODU1LQjBw+sX7duQ9h6jX9h6IpVq+bNmTNm1Oi9+/d5eXk22v5XDhD04eHXbOzsYGpi6L7UDeA72btPr1b+rZYsWXrv9u2J/xs/Ztz//jdhHJ1O/0w/IwxfIayseIFB7Q7u3//w4QNPT/eG/+p+7US4Z89+Pj9/7LjxwIIwGYmIiMzLy4eh38PD3cHBHkYZFovFZDIqrwT0olQq4/MFYrE4Ny8vKzP7+fNk+INzoRLQWIMG/QCz9fPnzq1bvSrm3r3xEyb4+DRek0UCgTBv3s8gkS+cO7toweJFSxdRyOTQ0A6jx47d+eeO1atXr1ixvDFkTqkB0tMzXjxPCmzX7rNwnKg6rK2twjZuuHL56v59e3f//dfDB7Gjx47p0sXA8RsxYKg6unfvsX/Pnju3b/fr16/hw81/1UQokUhPnjhmbs4N7dgxIzPr1KmzQGmg5IAUYaCsTjp4BKheLC4uLioqUioL796NefTo0ePHT+LjE9hs9nfff//D4EGrV62+fOH83bt35v++8Pvv+9TnxdUKBAJ+ztw5mRmZ58+dcWri/L//jcPj8T9O/DE5JeX6tatbNm9bvuIPQ/exJoCPAx6dnRwZjPJzEX++IBIIPXt279gxJCxs8797/5k7KyGqT99Zs2bAbMzQXcOA4dNo3qJZm8B2d+/cVSjkGBE2KBISEoRCoYenp4Ojw+FDR0tKSr79tmurVr41qArOBVoViUSaxLlyIBIHB1s3d5c3r9+mpaVnZGQcOnSkhXfzWbNmubq67t+7948li0GJglKk0RqpNOHxLH+aOWP6lCmHDhzw8fFp2zYALmr1mlX/GyeE2QMo5qHDhnxehjPwGT198tjExKRZo0k6UbfQePJQ5s2b6+fnu2Pb9hNHjyQ9e/br/F+bNmtK0ITgwYCh0QJnYtKzV8+Ye3eOHj3x44/jG7j1r5cIkWHx6dMCmaxtu6DsrGyBQNCkiVOzZtXIepObmxcXl5CWlpqeni4SCrOzMgUCYUEBQoSaTEMEGo3GYjFZbA6Lbc5gMB49fAxlA9sGNm/RfN2atVs2bYRx6vcFvzGZzPq7zNqgTRv/hUuWzJsze9WKFbv3/MPhsClk8sxZM+fMmr0pLMzRyTE4uL2h+1gNwEwl+XkyCH03t8/Jy7O6wOFMOnfu5OHh+e/+fSeOH58yadKAH34YP37cF7YajOHLQ2BggI2N7b/79o4cNYJEJDRk018vERYWqp4+flpaWhoS8k1Kyks4AlqtcndOKKxSqYDt7t9/cPnSxYcPY8VCoYkJDvEcBJgiOYQ4HPMWPr6gC1OSnuUUyDLS01RqtVqlolCp3r5+KlXhxQv8jh1Dl69YPnf2nAvnzpKIxHm/zmu0g1S3bl3j4+L27N7166/zN2/eiMfj/fxajh0/ftmSxdu3bff09PyMvPH4fH52djaJRDKIWVpDAoekt7Sf98svHp5eq1cs/2v79rgncUuWLbW24jWetFMYMOiBzWb7tvQ9c/r0jciob79t0B3ur5cIgZ1SXqTwrKytrKxu3rxjbGyMOE5UDJFIfOfOnZtRN2Ni7mdlZlIoFEdHJ9dOnezs7a2srEHVcblcGxtrEplkptlcLCoqysnJzc7OTU9Pffzo8e1bt+5ER9HojCYuLkqlsl27tstWrABdderkSWMT41mzZzVaXThk6JAnT57cvXXr8OGjQ4cOhkF2wIB+jx89Onfm9M6/dv46/xdDd7CqABbMzc35rl9/Q3ekgQDzs/79v4fJyo4d2yMjIsaPHTdx4sTuPbo1cn9WDF8tSCRim8DAC+cvhF+72rFjB9AVDdb01/uTEAhFGWmp/QYOlskKBAIBj8djV2xWEB4euW/vnvj4OEVBgaOz89RpM4KC21nxeBqbGly5s2wYboAX4c/Pz6dHj+65efnHjh7btfOvJ48evnr1Ui6XtWkTuHrt6p/nzDtx7Jhcrlj6x9LGmVLA2tpqzty5gwb0/2f3rtCOobY21qALf/l13pvXbw4dPODb0q9bty6G7mOVAHReqFSGhoYauiMNiqZNPVeuXLl37/7NYesXLVgQF5/w04zplEb5TcOAoV1QEJlCjnv6NDU1rcn7cPwNgK+XCGNjYktKStq1C8zKylar1Z5eHuUaUABf7vlnz4ljR1UqVUsY9Lv3CAn9hkGnV2uJCUjR2oo3ffrUTp07b9m08WZUVPjVKwK+oLi4aPyE/+XkZIdfu+bm4T7hfw29RVwVwG3x9m6+YPHSVcv/mDVj1s6//6LTaaBfR44ZteDX+bv+3unr683jfQaR5GLux5AplPbt2xm6Iw0NCoU8adIEd3f3DWvX/Ltvz9s3r2fMnOHp+YWvD2P4HGFpwf0mJPTyxQspKSkYETYEIiNv0OgMDw+3Bw8Rk/rmzZuWLQNicWPYxnOnT9naO4wYOSr4myAOm12bXZamXh7LVyw/f/7C1s1bYu7fFYlFI0eOXLl61c9z5v65bRuHzenf//uaX1J9onfvHvfu3oEv6K6/d02dNgWoPTQk5HL79jeuR1y6eGnU6JGG7uAnwBcIHz184N+6jaE7YjCEhAQ7ONitW7sOPrKM9PSZs+d07NjB0J3CgEEfY8aOOXvq5NUrV7/9tmuDNfr1EuGzZwnmXC6ZTMnOymaxWLQy5iqlpaUXL14+fuRwExfXFStXeXlVydQQVGZePr+wUGWEzG7MCQR92ydoa9iwoZ6eXrNnzkxKiN+3d9/kqVN+X7hw1owZi37/jclgdOwU2giN+ykUypSpU+7euX30yOF2QW1bt25NJpN+mT8/MiJ8//59Q4cNacgF/Rrg9q07hUoldNvQHTEYYALn4tJk+45t69dt3Ld394xpU5atXNWjRzfMfAZDo4KHu5uff+vrEeEweeWwG8gL9islQj5fkJmW1j74m+KSEoFA4OrqWrZMSsrLUyf/w+PxQ4aPsLLmyeVyMpn8yZoFAhHKgoCc3Hz4ICmUcs7y8/MFIfjrvHkvUp7v+eefyZMnT5oy+Y/Fizdu2ODg6Ojq2qSWF1gfgGH0l/m//fbLvA3rw7Zs3cLhsK2tLKfNmBW2bs0ff6xYvHiBoTtYGaKibpApFE+varjHfKmYNHmClbXllk2bV69cCS979eph6B5hwPARunXr9vBB7PFj/02YMLZhWvxKiTA5GclIx+FwsrKy4QnX4oMPQEFBwYkTJ/PzBY8exsY9eRzQLqhZs6ZSKRJ71MjYmEz6hJWBXKHQfSmTFZRLhIDWrf3DNm2aNmXqowexBw8e/HHij5OmTN+2ZdMffyzdtm0rKLDaXmQ9oGfP7gnx8f/u27t585ZFixDm69y546n/Tpw8cWzgwAFNmzZSmpFIZbH373E45jzeFxJitDYgEok//DDQ1c1txrRpixf8rlAoBw7sZ+hOYcDwAd4+3lwu9/DB/YMGDWiYIFBfKRFmZyP8Z2VtJRFLjI2Nue+jaavV6pMnT2/bsqWoSE0gEIK+6TBy1Cg6HfkkSjWowz5Au15enlN/mr7ij2XRUTcYDOZPP01LTnkefvXKurUb5v48h9iwLqVVAQ6HGzZ82P17986eOjlgQP+mTb1sbW1CQkN27dx58eIFd3fXxmman/TsmVQiadqsGY9nYei+NAqYmJi09PVZuHjx4kWL1q1ZBd+03r17GrpTGDC8g5OTk7u7O4wzjx49bphsKo1x2GoA5ORk4XCmFpaWfL4Axm4TE1xycsrLl6+SkpIuXbxAJpMGDhpjYWEBnweLza5WzRQyqUD+QRRqI6gplYWgNdHnLBYT3ZgBXunerZtIIFy3dk3EtSs2NjYjR45MTko6c/qkn1/L7j26NcLNQoT5Onb6c9uW69eve3p6wN3r3bcvEOHdO3fyhw1rnOajL1JSlEqln3/rRhu4oOEB38CQkA6mZssWzP9t9YoVJBK5c+evy7EEQ6MFhUKGQeZmVFT0zah27QIbwP7gayTCkpKS9PQMHM6ksFAVE/MgIyM9Nva+WqUSS8TC/HwTHG7IsBFdv/22WoE0oU6RSCwrkOsetLTgEgh49N3cvHztcWBKO1trlORgMj5m7Ojc3Ly9/+w6fvyYo5Pj7J/nTZ88cevWLR07hVYe6cYggAG0a9cuO7ZufvzosUxWQKfT3FxdunbvGX718stXrxohEQIFPnn8pLi42Ne3paH70rgA3/AO3wT/tmDBnFkzp02euO/AwVatWjbCuReGrxAdO3VcumghKEKJRMLhcD59Qu3wVRAhDILAUllZ2Xw+XywWvXz5+nZ0tEql+nPHdqVCQSAQuBaWLCbT1dXN3sHB1dXV0dERVWwoD8FICk9IRAKlYmMZsUSqy4JsFpNK/bDJJ5FI9crLFQrd2kaOGhEfH/cgNua/4ydmzZ45/seJ//y9c8rkaRvC1jfCqNweHm72jk5paakKhQKIEI6MHz/u2uVLF85daNc20NC90wd8fM+Tk5kstrfP551SuJ7wzTfB02fMWLNy5dIli1etXo35F2JoDLDgmn/Xf+DpkyeSk1MCAzEirAscO3bi/PlzcrlcIhZLpTIgPxNj46YtvL28mjo7OVlZW9HodC7XnMNhw/tGmpkyeiKNRiHg8UVFRZrl08qszKFa3ZciseQjIvz4XYBc/hERgpCaNHnyhHFjHz6MPXrk+IiRw548enTr5o2TJ0+OGDG8lpdfH2gXFHz08AGl4h33e3q6u3t43Ii8bthelYu8fP7LlGTQrHQazdB9aYwgEPBDhw6RyeTbt25esWLltu3bqBWYd2HA0JAYMnTwudOnjhw5GhgYUN9tfZlEqFarCwrkBQUFMqkkKSk5/Nq1Vy9emptzmnv7uDRxbdrUy9qah8cjKSKA3mSyAnQNuriomEqhKJRKtBIzM1OQkukZWehLSwsuHm9Ws4UjO1vrtPRM3SPcj5PdQ7Vt2wZMnzV704b1kZERTs5Oo8aMffL0yYH9+/39/RvhJN3FxaW4qCjx2XMHR0cjTf+bt2iReOjgnTv3AgMbl9P6zRs3YSoTGhJi6I40XhAIhKlTJ6Wnpl44f3b+L78uW/4HtpmKweBwcnT09vG5fOF85s9zra149drWF0WE+Xx+8vOUZPj3/Hl6RmY+kiw+Q6FQgMLzD2g74ccJ7m6uOFPkP1MzJGMEsGBmVrZ2J1ahLCSRiGzWu+DXUILPF2orB2Fhbs4mlnGQLxdlk9qzmAzQhcCsJCKhop2/YUMHJybEX7l48dzZs7Nmzxr/vwmbwzbs2L5j46awat+LeoZzEycjJBFVrvZI8xbNjx8zjY190NiI8NLlS1wLi9ZtWhm6I40aMJWZNmNaVk7W9fBr/+xymTj5x8ZpAIzh6wGRSGgX1O7Bg9gTx/+DiVq9tvUlfNdv3Ii+ffv2rVvRr1KSdT0cqDRal249O3T4pqWfrzmHrRVzlag6hUKp1WoFcnlxSYn2LcTgJTcfzgV5V/ZEWxsroVCE2osiG4QfLy7BWVQqRXextFzAxHzChAlPHj1+lhh/6tTpRYsWPHzw8Mqli8ePd+jfv+8n7kLDws0FcflPS01HX8IF8ng8CoUSHx9n0H7p482bt3GPH7UNat8IzY4aG2ysrRcuXDRo4MBtWze3CQxo3RqbOmAwJECotPD2oZDJN66Hjx498pPjZ23w+REhqJD09Iw3b94kxCW8ePky7skj0HxmeLy5OdfHt6W1tZWLm5uLi6uLSxNHR4c6bx2ItrCwUDdwWgmCUhMTYw6HXYlxU1XWVKFME5cmk6ZMXbJwwe3oqDNnzo0cPfJZYsL2LZu8vZu5urrUySXUCcpeDpfLpVKp6alvVSo1Ht9Ywq3du3dfs2zbnPSpSAgY4Ea5uDiHbdo4d/acn6ZP375ju7d3C0N3CsNXDW+fFvYOjhnp6QkJCW3a1GN8xM+GCIUi8c2o6Mjr4c+TkkQikVgsLi4qAs3XJrCtv39rz6aePEtLugZmZtW4KFCK2Tl52pcs1oekgEQCAW9mplKr9U6RyxVaIlSri/gCITAhECGTyajiwmklMMXhevXqfis6+tKFc//u3/fTzFmdOnc5duTwoYOH5v3yMx6Pr2X9dQUcDsez+ihKC41Gg9sCswRNTqtG4UQBn05kRDhowebNm1fLGeZrRps2bcaMG7th3bo1q1avWbfWqp73ZjBgqARkEqn/wB+WLPz99q3bXy8RgvwqKCh4+fLVkSPHrl6+JJNKSGQynUa3tLQcOGhwcHB7dw8PMqlWS15ALZYWXIEA2Qu0skKG7+LiYiC2rOzccsvDrJn23vhQXVSUnZOrXYwVCsUWXE7tB1xjY5NBQwYnxD9NSky4fOlinz59om9GnT17pk/fvt7ejcUBwNjEmEAkFhUVaY+YwFwAZGJpaYnOerJhkZ2dnZ6eQSSR3NzKiSWLoVzAPHLYsGExMbE3I6//uePP+b/92sjDqWP4stGzV4+1q1aANpg2fWr9TWcbNRECCy5atOTyxQvw3NXVLbBtoG/Llk5OTnZ2tnWojUD4oRRopDE3FQg/RM0uF6amOG1h3S1JdRntWDPk8wUWXG7ffv03b1h/Ozq6dZs2k6dOW7p44coVK//c+Se9MbkVisTCTxcyHN6+fZuVlenb0s/Ozs7QffmcQCQSli9fNvOnmSeOHbO1txs3doyhe4Th6wWVQu7zXb+D/+6LffCoTb3tWzdqItyxfef5M6ddPTx+/nmev7/fJ535ag+RWFwuC1pacoVCEdecU8lWX3UdK0B6ZmblkMkkNoupV60JDtetW7eT//2X/vbNxfMXVqxaHh0VevEC3Iyzw4YNrl4z9QkO2/zThQyHxISEApmsd5/vDN2Rzw8cDnvm7JnTpkzdsWWrp4dnu3aNLk4Chq8Hvfv0OnXyv41hYQcP/ltPTTRSIlSp1FcuX9m1c4e7h+fW7dttbBooaUBxUfnLejgTHM9SP14zkUAgkUiK9+kmyGRyWZoEZpVI3nnTI4nd30dSB90pkyGhRzX+jnIul0N6b9ZoaWGenpEFlD979txf582Je/rkRmR0/4EDI69fP3zg3+Dgdvb29nVxrbUCEqxHKNS9XpVKVVxUjMPhSLVbrK5DRERcp1CoWPrZmqFpU6+x48evWblyy6ZNzs5O2GYhBkPBysrKxcXlUWxMcvILN7d6sRlspER48ODhv3ZsI5HI03/6SbtuWd9AdgfLyy9BIZNwuHKUKHAVh81UFpKK1MU4UxMikagnWPP5ArlOAG6JRKolQpQFdd6SaYkQKrHgmktlMg9P967ffvvf8ePnzp2dN+/n7r16nf7vxNkz5yZPqV+XmqqgtKRULBLpHoGrUxYqaTQai9VAuTQrx5s3bxPj4zp27gqa29B9+Sxhamo6cGD/1NS0g/v3rVi5ctPGRufMiuErgbk5p5W//9MnjyMjI78KIgQmysrK2vnXrqOHD9Do9HVhG0NCPp2DQ60uAtoAarHiWWq85KuxfFpaWlpUVPy+HjVwoe67UBsOZ8rhVJiAAtpCMhRWMNKCrq16T3TP0kbobv9Nh+sREY9i79+9d2/WrJmREREHD/w7YuRwWuOLFgYfAIhCd8/GkpLw338PwacZEooFlKk5YG43ffrU50nPrl68uM/Pf+jQQZjxLYaGBwyzXbp23f33zuioqP79+7HrIW19YyHCoqKi16/fwqB/5vTply9SvH1bTpo8OTg46JMnAgUKhWL0eVZ2jl60ayMNTaL5j2g0qt7PGFhQLJFqI2LruZrB3TfncND0ETUDtCgUisp9i0QkKJSFZY+XlJSAjtS+dHZ29vNvHX7l8pVLl78JDv7fhAlrVq9a8PvC1WtWGdaWTySWwKOFJVd7RCDgywsKrKxsDNepD4DP9Orli9Y2No0wOt3nBfg1/Thx4k/PEnf+ucPT093fH/Oyx2AAeHl5NGveIvn58/T09C+WCE+fPn/i+NGEuKdKpdLMDD981Niffppaxa0m3bVHI427oS4RCoSiggI5atsplRUw6DQ0WwIKiVSmmxdC8XFyeSQIWzXnv0plIdCn1p2cRqVURIRkMlmXCLnm70Qn9FbXJwGm5H37fnft8qVXL19cvnyle/dv/ztx4np4eGzso8DAevSq+SRevHhhhDjRfzCWkUrEhYWFPF6j2EmKjX0g4OcHtm1rbV1OGCAMVYexsXFgYJvpM2YuW7J4U9im/Qf2GbpHGL5GwLx/xKjRc2fNuBEZ1aJF3XuRGZIIRSJRTEzs3zv/fvr4EZ3BdHRy9vbx/mHQIDc31xonRUM5T42gSFdaoW+p1GqUOEHnlUtyQJOqQhWUhA4wmXStp8QnATULBEJ0LZRIJHDYLLR+Hs9CrBFPRAJBN6EShUKGv+LiYuBOik48NmgRmtb1ynB2dvomtOOtqBtv3rwlEImdu3bdsjEs/OqVVq18DSgK0WwbDMa7kKrQ4ZRkhBrr4ztaXcBnf+/uXZhPBAUHU7BECrUGzO2GDRvy9MmTc2dOL1mybM6cmViYHgwNjx49vt2yedOJE8fGjR9b5xZ5hiFCIICY2Ad/btueEB9XqFL17N23X7/vHZ0c6yoiiUKhRNfu9AAsiBIh3swMKKpsAbi/dBoVJcJq7TWCstTuCAK3AU+gcbehIb1EE7oAstQbqWGIMTWV6rokWlpa4PH44uISoBvoW5Mm6F5xaX17klQOYGV4dHZy1B7JzUMC9Dg7O5Z/QgMCJlgPYmPhSZcuXQzdly8HEydNfPYs8cSxIz4+LXr37mXo7mD46gBjcoeQDvv++efKlWt9+vSs28obmghhnp6Vlb3r73+OHPoXjyc4OzsvWLzI19enovJIcBm5AlnALC2l0ig0KlVPLFpacDMys0pKoGApasaJJIsvjwV1gQZOA14BXtSyDo1KAd5CBZlKpSoqKgZ9BqpLSzlwHChcriiEpyQiwdTUVNsZrcUNCtCj1bwx71CiuRLtS1sbK2g9LzeXTCEzGExgxPz8fKBonrW1Yc0WBAIBg8kyfS9Joc+pqamu7h4USj0Gxq0iYmIewgTrh8FDG0mkty8DTk6OU6ZOmz1zxl87/vTx9rF3wGIUYGhQwGAbEBBw4tix06dPgTqs2+woDUqEyckpF85fOHXyZG5Otk/LlgMGDoQ5eyUxxTUh1uRCkQilBpFIAk+AvfS40NqKByIMqItGowJtwFlEAkFZWI4pih6QnAmWXGBZuUJBIhJRDQenwxHx+71DMpnEYjJQ1oEm8vlC1LJUYmLCZjPhLLQzBDwe3tXWjK+RiQ00nc8X6O4RgrQFyZiWlkokkSw1joypb9/ggAgNvRX34kUyncEwM/twmRnpaQGB7QzYJRRSmWzr5k1MFmvosCGG7suXhpDQDmPH/+/PbVvXrV27eu2a2tiRYcBQAzRr3tze3uF5YmJcXIKvr3cd1lwHRAicsWP7n+fPnkZfsjhsZ+cmLVv6OzjYt2/fFuWJ5JQXe/7ZE3HtmlQiZrI5839f1KdvT1APepSWkZFFZwCdfdhLK0R27D4UQDbwqKV6Z8FLEomoXTWGl0TiR0QIb1HIZL0tQ21hmaygpLREpnFsN+dygGbgibYAUBGZREJ90aTSAq1/BUg3KKZ1/qPRqSq1Co1KA4VpNQqEBkSo/NiUVKFEiJCfl2cB6kZDhNlZmaAIGQwD++olPH3StFkL7SZlUlKyVCLx8DCw7wTc/3Vr1796+aL/gIFOTo6G7cyXB7yZ2YQJ4xPjE65eubxrl+ekST8aukcYvi6Yc9ghHTtu37I5Nua+j0+LGpuSlEVtiRCI4d99+/f9s8uSx2Oz2AqFQiaR3o6OvnT+PFrAwsKSSqe9evHC1MzMwcFxyLBhQ4cO0fPMAwIQisSoj7lQKIY/O1tr9CL1L7XMhRcWFhYXl4jEYqAlSwsumUI2xeHodJq6qEhLWlxzjp4DuxaZWdlo0sHSUuRRCbRHJum61ZdqUO65usehUWgF2oT+6i6Z1h5v3qYaIQH3qHb29vn5/NzcXKjfwaALU+kZmSBbmSym1j722bMkeHRyrvu8V1WBZr09KyEhcd+efU8eP3R0du4/cACWV7Y+QCKRJk6emJSUuH/vHh8f78DAgDr8qmPAUDngy9arV89dO/+6ERk1fMTwOkwyWtvBIinp+ZUrl0Eerd2wwdbGRi4HDaOQSCS5OTlpaenJySkyGUgFce++37dtF+jr62tvX/4IrkdUYk0QFrhsMplYIJdrKQfEmd4PTySW5OTkwlBYUlwsEYu5Fhb2dogrG+djXxNdkVcJoF34qevmT4DmtHmd8AQzuY6LBeHjwN8ax4naGrAADes6hICQzcnOQbsBNC+XI7IVNCuXy624jnpHqoabuVxzbTqqW7duUahUB4eGJkK4G48ePbl27cqDmNg3r18D+XXr0WvM2FHu7u4N3JOvBy1atPjfhB+XLV3y544d/v6tsNwUGBoSjo4OQcEdoq5HvH791tOzzn7mNSdC4J7jx/5bvPB3HA43YeKUlhUbvNQAWgMW4HwrngW6Y8eg07TTfOCq9IwsNOKlVvkBXwIB21jzgDaysnPR4/CyXLsSeLfcyWx2zkcJmKBONGEh0J6FhXlJSSlwNhwEiqJS9Zd2awmNsQ+rCAHSc0sLcxhlUlJQjz0L4MicnByxWOzYxMWw8TwzMjLgkcVkooMg3I2nT5+w2RwyuSF8FeCDKywszMjIOn/+wn8njuXl5OBMTUlEYqeuXUaNGuPt3awB+vA1A4czGTZ86KPHjy+cO7t2bdjcuTOxcDMYGhI//DDw+rUrO3f+vW7d6roagWtOhMeOnli3djWdwRgzdtzIUSPrpDda6IotID89eQdDYV4+H56ACiy7bpmRmU0kEFAWBL6El1xzGKNJhSqVXjFoperJ8+B0vkBozmHTNNY99fTj19jvfOTXASoQHhlMhrGxSQESSU4a7G7gsGHJycnwoTRxdUNf5ubmZaS+9WvlX7Od0aojIyMzMTHx6ZMnDx8+io97qipU2drb9ejZs1Xr1gEBgY6Oho9F/vVg6tQpyc+T9v3zt5+fb8dOoTiDOvNg+Krg4eHu2bRZxNUrb95McXKqm1WoGhKhRCrdsnlTcXHJgUOHnJ2dq5UUvlyA2hPrBHmpfEgFkkOd9kzNzICQdMmMSqUCV+XzBXBQJpWqVCqgFlOcibW1FYFIQAxEdRYeUWrkWXIFQrFKVVkOQhTIuZy6p0AQgLl5+UwGo9zw0NnZmYhSNDeHR75AoJDL3dzc6rYD1YJCoXz98iUQodZy9dWr10ZIYFzzevKdgC/bhfOXLl+68OrFC6lUplDICURiu6Dg/gP6N2vmRafT63CrAEMVYW9vN2r02N/n//LXjh1eXp62to0itB6GrwFsNru1v39C3NOIiIixY0fXSZ01JLAzp88LBfxpM2a6u1djUFYWFirkCqmsABQeHo/X0idwFYNBp1IpQGAUMhJyRVfwAu2hHgXAQHoWEMiJTKZYJIIyaIZ0EolEJBKQIKJisfo9t4nFEo45B/QfcKSSWpibm69biVAkJhEJekQIhdXQaGlpufkodPpWAj011kD3OHSgsFAFlwMzZRaLCV0q93SoXCgQFmi4GTFq5RtZ8Sz0bG3SUlNNcDgLCwsczuTli5dGho7eIpVK4d6aIaZP7xRYaiqyZWjnYF9XhCRXKAR8QV5u7oOHDyOvRz6IuQ83hEanW3AtvH19u3Tt1qqVX7nxEDA0GODn1q9f3wcPYk8eP7Z3z96f583FrJMwNAxgJPwmJOTAv/sjIyL69fsedXurJWry3QUhdfbMKSaT1bZtNdJ1FhTI+YJ3Cc3hCfxsLLgc3R8P8BwQpEgsAb40f29WqlYXCUXvUsZDYRaLQSQQoCTQKCoK4QfJ5nCoFDKatpdAwMOgCY+63nh4xMlPjS63lnycXwIF0LCuHqWQSWw2CxrVC4GtGwUGdZ+QK5TGmphquiFMjTSsBsoJLQZqD7XfKQukko9jpebm8RHCfh96FBrIzsoCNtUQIS4zMxsOurrWSyKSKiIPQa6944cwQC9TkuHR3b0OwlvfvXs/Pj4u9n5MVlZWWupbhULBYrPbfxMSENjGy8vLzs6Oa8HFY9YZjQZz58558+rV8aNHXN1cBw4cYOjuYPha4OPr7ejc5PnzpNevX/n6+ta+wmoTIWidiPDrIEt9fFtWK6KxbtgwI816oN72XnZOrjZKWao8g2vOAYKRy+Va1zqoQSqV4TXLocBt2ugtMEEA1aVblTmHk5ebV6hxJbSwRMZrkIvoW4hBB1+oW9jSArHABK4CqSoSIZ4b6HFgUz3tqBV20HOFUglSEn0JzF1qVMqg07UlURbUIjUtoyIu1IMmco0CHtEFWJlMBmRgamoGxAwE/+bNa3tHJ8PGz8zPy8vPz/+2+7sQRzJZAShC6FsNwlvDPKBYg4cPH1+8eOnUiWPwrYCqkOy+ZHLb9sG9+/QNDGxDqzjkAgbDAibj036aPmPa9I3r18N45OLSBPOmwNAAALUwbvyEubN+uh4RaRgiTE5+8deO7TB4DR85wrziKJrVBVCgXi5A4AMgHr3QZUbvqZPNYrJ1yA+GVOCe4pISE41zPVCjrZ0tGhjaSHPXzEw/yAieJRfEHNCe3ggLL3WPgN7Tta8BJUrRWEUCC8oKgDI/iuJWUKDQJcJaAnShlWbpTyAQyqQyAoHA5SIvMzPSHBwd66qVmuH+/djioqIOHTqgL4Gq8zTZE52dnapYA9y9tNT0t2/fJiU9e/L4aVJiokgkwBMIzi6ujg4Obh7uPj6+zZo1YzAaXc5FDGXh6+vT57vv9+7ZvWP7jmXL/8D2azE0DDp1CrF3cLx44cL4CeN1Y7DUDNUjQuCG5cuXP09KmjBpSmg1U56SySSpTFbRjptKpSouLgFBgOY955ibA1cB1emZ4ZiUlykemAlYTSKRohITX4DnmrOBlkDSgZoEeSGXK/Lz+ThTUyaTDqSIgkqlVOQCBbSak5uvt4gKpAjcTCaR1EVF2raqiHI3tPgCIbrkWwmkUolcITc350Jv4RpzsrPbBLSterv1gejomzwbGz+/d94yMplUIOD7+LX65Eo93L2bUbfu3Ln9IDZGJBTBiUpE7Jq2bOUf1D7Yv3UrayselUojkogmmKr4fACztMlTJsXFP716+ZKPr9/w4YMN3SMMXwVA8HTv0WPHtq0XL1weOLBfLWurKhHCuJ+Tk/v7778/uH+va7fukyb9WF1HWuAe+M2AwgO2g+fAi1CDZo2xUKlUwtAnRvYC362C5ubkODdxMjY2plDImjCiCGEApYFiK5t1AXhLKpHKCwqkUmSfD3HDJxHodDqQFsi47OzcIg2lwaNQKLLgmqM1VNR/IKec3Lxy30KXfUpL9A1oTEyMGfSPpiQ21ry8fAFqs4pcZkmJ9tIQgx8cDuQvkimqqPzY3FbviRP0llKhZLLZdAYj7mm8kSb2cbmn1Dfgk+LzBXv+2fsi+fnwUaO1dy8rMys7K6vPd/31ymv2UJGl5rzc3EePn9y/F/Mg9n6BTAonslhsCwtuSGho6zYB/v6tLC0NGRwAQ+1Bo1GXLl06aviIsHVrWrb0adrUwJH2MHwlaB8cdOTwocOHDvbq1aOWrtVVJUKZrGDZH8vuREcHtG37y6/ztLG1qgUgIRj6QaVpA23L5XKJVKaJsanUtdsEsgAZR6VQ8IipJws4A7gHGq0o9xDUg7KgERo1Wyqj0WhAQsBqRTrCTqVSozRcbiVQEmQo0HK570LrRE0gFeBjYD6tywZ0CcSQ3r4dlOFZcuESgDqB/tMzsnTrgfugUCi1G6JasD/e6TTSpH1XIIrQnE6jvnnzBo5YW1uV2716BUxWwq+GHzt6JDbmvrunZ/8B7+ZfcBWHjxyFJ+3bB6FHEMfNjMz4+IT4+Kcpz5PheWZmBig/EonUwse3KaCZl52dvYODPb3uVpIxGBz29nbDRozYFBYWtmHDipUr6nDTBAOGitDExcXVzT3u6ZMHDx4GBdVqqezTRAi8kp6e0e+776UScWjnLlu3bq5Ve6amVOqHRuUKJbrGWKxxjScQiQwGA56AjMjOyhYKhM2aeWlsQct3P0BRoqO3UAD/AXeC+DA20V9kq4hKkfVViUwqk1XcSmlxcQmoOY3xKjM/X4D2HEQqpTz/PyPNajA88j+2zUH5T1Amcz2DQdPzGwGkpyExXBwcHKHbMTH3aTS6ZUPlnUCvDh4jI2+uXb369SskwE3rwLZr1q4BIkfmLoWFs+fMibh6JbRTFx+f5vfvP7h27dqd27dAMqI1IGoYj+/V57tOnTp26BDcMN3GYBDAj2L4yOHhERHRUTdOnTw5bvw4Q/cIw5cPBp0e2rHT/bt3IsLD27Txr020v08T4d2791etWCFF4oV+N++XeTVuSRdAXUBUuvRGoVDkBXJjzWahSPiOOaCMQChkMZmVJ6GFd1lsFrAm6k0IbAp3JDsnD29mxmDSyWQyGpwFQCISoAC0DjxZWlJiYoK4YWi5R1GBFtR2plBVaGpK1tRDtLayVKuLQPnVIJhAueFsxGKpRCLT2qyieP78OQ5namuLBGhNS00FXdUAJqOg896+TX3xIiXuaVx4+LWMtDQanRHUPrhXnz7dunWFewu34uHDR9u2bI25f49AIObkZLcPChbyEZMZG1vb1gEBDvb2oP88PT2xVbKvB/CjWL161djRo3fv3t22XZCXVx2402DAUDl69uy2Y9uWu3fuSCRSvVwO1cInBvEDBw7v2Lo5Pz9/0pTpI0YOBblW45a0EIpESiWSMsIUh1MXAZe8IzkWiwX8pKvtiCSSxpmvVI8HYSDWlVk8ngWVSi0uKi75OLO8SuNuYc5hk4h4ZaEKRnCQblBALJGi8UI1jvy0mlkc4TSovExePh96VVTGczE3j19ueSQOgETKeO+SmJSU/PjRQ561taOjPVxIZnoak8WmUuvLllIqlYKqA8TG3MvNyRUJBfBZWFrbjB77v2+7dQZVymAgi5nZ2dkbNoTdvHFDKEA8LAsLlSABff38mzdv3i4okMezotPpTCQgHGbw8tXBwcF+0pSpSxYunDF9+oFDB7EFUgz1DQ6HM3DQ4J07tkdEXB8woOYmMxUSoUAg2Llz179794AamP/7gmHDh1alOmC43Lx3vnc0Go3JoOkNiHKFQip9l2gCKE6zUkpRKpVAhxw229TMNC0tHd2lMwXeolA04knfPhOkm0rHKzEjM9vGmgckh2bN1dVbRUWIRqRooD0ikXzYTRQKxWQSCaU0IpEgk72zXjExMQYppuvsSCDgoWRVbgIKaEXPmxAFi8kgkYiZWTmVn56Xn7927bqCggKvZi0cHB3y8vKAUOl0Wu3nIpqoN4WIGY6ysKBAlpiYlJCQ+Cwx8WHsfSONTRONTodWOoSGdu3aJSCgDfoJisXiZ0lJ/504dfzIITidwWC6e3j6tfIPCAxs08ZfL54Ahq8WnTp1vHblSmTk9b379k2ZPKnyTQ0MGGqP4cOHHj548NDBg71796pxsujyifDhw0ebwjbGxNz38PCc+tP0dlWLIINGUdG+BIXB/JQrGDANUI4F11x7hGdpgVhllpaikcZgXC67Lqrnw4cCBJ8Vz0JWUCAQfNh+w5VxtyhrqIl6r0NbMJrjTHAqtQpx6CYimX7lcoVmRVQFL9EylV9O5QDpicebVbK2iShUDaOIxZLt23Y8iLnHs7IKDg4GUfvq5avioiIQvjWmHNDQb968efHiRWZGRmrq24z0DJDm2VmZRZophb2j4zchoS4uLh6eHvb29k7OzqhLJUxc4p7Gx9y/9yD2QdKzRJFI5NTE5bu+fb19fZs182qYdBMYPiPA93P23DnPkp6dOHq0bUBAYHWCT2HAUANQqbSgoKAL589FRkZ17dqpZpWUQ4QnTpxcs2qlWCTq1OXbpX8sBnFQRQLQZSAUaemZVYyoogVRs8On1WHlEmEloJDJSoVSrpFiCLfR9Gmj7JaedoVTk9H3o2VSMplUWko0Kpsf+FNI1Ri56AFq005Y7GytgYCzsnNByMre50q0tUEsQuHlypWrz585BROC4G9Cu3RBPtqMjHSg5GbNm1cr5DfoyLi4xNjY2KjI62/fvIa7WqKZZWgLWPCsEFUXEODj69PE2VGzroxc6dOncQkJSbdv34oMv1qiARx0cXOf+8v8Xr26135OgOELhrOz07LlK8aOGvn7goUnT53EAgNhqFfAoNqpS+fw8GsH9u8NCfmmZh4NH1gBxuXExGd/79x18fxZHs96zOzxAwcOZDKrauOuUCp1k9ZWBJyJCWqugr7Em5mRSUA2pSqVGsScWqXGE/CWFublejhAMb3InCh0PUhggOZw2NRCVbEmfFdZ5xIYxFkshkxaAAVwGubTpZay4zscQZlAd/exEsBNyM8XlD0OpysUCq1tDpITw9QUNY1hs1nFxSWZmZnh4RG3b9+JvnkzPfWtOdeiZ+8+33//HY9nibii34gCIvTwbFpRu0KhKC8vn8/Pz8vNSU5++RrBq9cvEVNPaIhrYenu4WlpaeHo7EyhUIQCQVpqalZ2Dj8//+K5M/BXbp1UGs3ZxdXG2gr0H0zuPT09avYlw/C1wd/f74fBQ44dORy2fsPsObNI1dlTwIChWoCxtHXr1jwrq5cvX8XFxfn5taxBJR+IMDsre/KPE7Ozs/zbBMycOcOnmol2hUJxVYrhNelts7OR5LfAskQCEdgF2asTvUuEpFKrFQolz5JbVvpAMYFAqHeQyWTQP87ZBPcFKFAmK0Cq0hCnnss2lUIhEYkaGxzjTwqsoqIiULpIFl8TE2iqojwSWpS7bGv03rsR//FGI9C/EolZKjr136mrVy6np6cVKpUkCsXPv83QYUMDAlozmYhn4fZtf0ZEhId07NyhQ3vdOvPz+Y8ePXnz5k1C/NO3r19LpFKZTCYRv/sgvH1bDhg0xNPD3dPTnUZnUKlUBuNDxiK5XC4SiWUyqUgoepuamp6WmZf/LowAwtB2tg4O9jY21iwWm8ViYgMZhmrBzMxsxMjh9+7ePfXfiVatWnXr/q2he4ThSwaInyFDh634Y2lE+PXaEiHwEEiWydOmjxkzutzEeBUBtU+pKEgKny/QtWpFtv3MzPTWS0Hr6HrTIynIVaqylim6buko0HrgdOCYggK5Fc8CJTZtmgs0WKg2hrW2D5WkjEGvpaioGPXfz8sXaMOF5/MFNtY8PdWIvqvNnVR5pl9t6FSYN2RlZxep1UnPk3f/vfPt61dAUTwr61b+/q1bB4SEBNNoVKj5+fPnYWGbIsOvOTk3mTx1Mp/PB/ZKSEi8fz82Pu4JnGWksSoiEggkEhk+Nb9WMI0J9PLyBPVGrXRJiqyBkRGyGNu6TetKSmLAUAM4OzvPnD13zszp27ZuDf6mfT3lqsSAAcWIEcMO/Pvvf/8d/3HihBpkCP/AB2wOZ+2GDa39/csamFQCNFl82SApWpTLqSCPgBKAOFBC0i45alMPGhtVdQsKVJA2C0RWdi7QiampvsgTiSV6Oe4rAtAYXyAClQY9hF6BitJNmqHx3FdpRSGIqsJCNeqDD6xDIhFBaIJqLOssr4WWj41NjGDace7s2Uvnz0ENoPa6ftvVy8uLa2HOoNNhWnDnzr3zZ89GR0fnZGfB/BqU9B+Ll6anpwIXlpaUEIhEWzv7kI6dmrg0cXJyNDfnWlvbWPIssf0YDI0HnTuHDB81GuZ5v81fsGr1SmxdHUO94odBg9atXrV+fdjChb9V99wPREin0wLatK6uEYS6qKgSFjRCNvD0iVCtLsrLzwcZaaSxbWGxGIiVJokIlCYQCIAkCQSCTFZAIHzaTAZUoJYFUQCHWVtZwunVugot5Aql4v1OJ5LjXibVK6B7f5TKQq2dC7QIvQVlVm5YcBRwK8jv9yxl0oKNG8IexNxjc8z/2rW7lZ8vEgfH2Dg7O+fwoWNnzpzKSH2rVcmINEx6Bk9atQn47vsBfq18W/m1NNE4MqJZGGt2sRgw1DeGDBl859atSxfOtW0XOGCAfkBaDBjqEB07hv53/PipE8dGjhzu6OhQrXM/EGHZNOtVgV7GPi2A2BCRVCYnS3FJiUgs0q4QFsjlILBANbKYDJlUBs/NTM2IJBJqekP9eDkFGI4vEALvglwD2uBZcvlltgyNyguiVkU5aIRI1Y8WNktKSkFjAduhlpZkJIj3OyseuATVxxkWJRIpFCYD3ZGIeh6EHA4LCXmDx6N3OCMjc+HvC2Jj7tnZ2Y8aM0YpLzh29Hhi4rO4uKdvXr1ENShcoHMTF1tbGzcPD1dXNxsbG2/v5lgScAyfF6yseD9OmjRz+rRdO/9u3ryFh4eboXuE4YuFja1N6zZtDr98cSPyhv2IYdVSCJUNrJqEA0KgLhqNUpEvOYfN5JfxmjBCUuOyy6XVEiTrwodIKxp7URVZE/CFQiETiAQ4gopFhVypS4Qg1MRI8iM01QMDKBNOkZdnRArHLbhISIvcPD5Ns2JZyTXqQS/7OR5vhhqYADmZmuJ0vYPh4kyMq3qjKTr+di9fvp4za+azxEToZ4FMtmXTJqlErF2ABf7z8Grq7e0T1L6dm5ubhQUXS/CG4bNGSMg3EydP3bxxw47t28M2bjB0dzB8sTDF4Tp36XLowL+3b93+vt/31doprJAIi4uLMzKz0edo2DOthUsxEsusBBSbnoUkUJSxsQlQJpNJr0Rc6r1lamaqIT8kRBpq1YLDmSDZmoo/WN8AWQqEIpQgjTTrkOjWIzSk2weo2JzDgfpR8qiuC6ORJrka1CmRIAkx4LaCToVpBbL5V54bBtCkUicgHFBmuTaoTMYHFxSxWLx65QpgQTaHA53EmZhY2dpyuVwrK5sWLby9mnraWDdQTG0MGBoG8KOYOGnCnTu3L1+8sN+v1ZChg6rlC4sBQ9URGNjGxd0z5UWKQMCvGyLUxiHTAuQX0I9ILFEolGq1/r4g0AaHw64kwg2SNVBWoFQW6p5LAjYgEMViaE0mlSKZWtkctkqTgNDUzAzdXwRVV4I4BeoETkNkZRG0BeficAVoansQlBrjydrqJxqVCu1CnaAOKxfXaERNlVqNpFkwNdVeO9wl+Kmj+5TQeV2Pi71790dHRwe2C1qwcEF1V7ExYPh8MXHSxJcpKX//9SfM9mpm4I4BQ1UwbNiwRb/PfxD7yMGhGgNshUQoLWNvolQqYYgvS5DvKtJhgvIrlMrEOucCPYCEAv4ASScrQNqiaoJfC/hIeiNEghGJaFvU8mKSoaoSNJkVzwLdwDPRCNJKOlBFoKxmVrXdOLgEJNL3xzKXgjgykNBgabq9SkxM2rlju5Nzk3Xr17HKpB7EgOELRuvW/qPHjV+3euXOv3Y23bgBW/DHUE/o0ePbFcuWXrp86ft+fat+VoXDPc+Sm53zUaJ2GPRRR/jyK/oUc5R+nNYdpCGLaYx606NHgDBoNBoavlJ38QQIWFcOGml0ZHEJsjYLp4Nu0y2sm18eumTB5dSTgYk2jE65u6dwLXrrP0DqmzdtNDHBDRk6lMHActJi+LoAP4chQwffuX3rxvWIY8dODB78A2b5haE+gMcT/Fr534y8LhAI2VU2k6zwuwhfUxKJpPUlMDdnV76yX/VgbJWj3FbEH8tQdVERmhcX5BboSN1NOIn0Q8mioiKgWzQPsCZ2ttoUhwPZWrlwzMvjUzSarpIyAqFI66EBrX8yEDZ09dDBQ3du3fJo6tW5SyfM4QHDVwgyiTj357lT01I3hW1wcHAMDm5n6B5h+AJhZmbq79/qdvTN8PDrAwZ8X8WzKiRCGKy55vp5Dnk8C71w0lAMJBGLVU5gbjTEM/q8bJhmGo2KJhSGcwveJ84F0GlUqSZZoGZfsFgoFJqXSbeodbArKSlFnRZQ+lQgXoAf+S0AY1GpFJlMLnif7BfY3ZzDKre3EqlMLEZMb5AMvXwkBHa5jIVkM9RZNxaJJXg8vpLQa4WFhadPn9uxbRvIwRUrVnLNzSsqiQHDlw13d7dx48cvWbhwy6YwDw9XCwsLQ/cIw5cGGNs9PD1BIIVfu9qvX98qqo5qr06g6gfoB33CrGCVr6ioGIl7KZWhL1lMBrIeaGwMHAaUA8xBeB9WGzqqp6iA2EDzZWVmmZqZwWn5/HJiWH/cVhFKhKamOPjTOikaaXYijZD9zg8yUYGAVK7gQ1lQC4FAZF5mKlBdPHuWdODAwRNHj1hZWc///XdnZ8daVogBw2eNbt26Xbty7c6dW4cPHZk2faqhu4PhC4STkzOdznj96mVubh6PZ1mVU6pNhMB8INSkmtieTCYdWE0TNhoopJRCITPo73gRymhZ0AjJSi8uNTJi0GmoRtRjaahTrlC8ef0W3mUwmSYmxkplIQHJCPjpkKdozkL0uZkGukSIbuCp1R/FQVWp1NUKploDwIUkJaXs3r07+sZ1iVRqa+8QFrbBw9OjXhvFgKHxg0ajrg9bN+iHQbv+3unfunVgYBtD9wjDlwZbW2tLHu/N69dpaen1QoSIW4NKjcbSBKrj84V8IyFQEWrwIhaD8HqXWrYstLadZd/KyESiaas1UGZnm3O5UHklkpbNYkplMjR9BJCo7jon15wDJIQmQrKweLcICeqzUCeoN5FYvnWrqampbujwspkLUdBp1IKCAi25Usgk3XVRuVxx9crVQ4cOPXn0EHSqc5MmI0aNGTFqOBULOowBgwZUKnX6TzPmz5v3y89z9x84YGdna+geYfiiAANvu/bt454+ef36VatWLaviTVBVIkSizAiEarWKr7FSodHpWqLSNQcFpVgREVaC4uIStUqll79CXlCgG8lFF8BqGsIrP48SdExLgSjodJpQhMR1MzE2ptKo5VarsVmlCnXiZVdi28lkMEreB2Mz/bgD27ZuO3zwAKjk7j17hYSEtPD2trGxwjyIMWDQRVBQ2x69eh05dHD79u2//fZbfa/QYPjaEBAQsGVjWGJCYkm/kqoMv1UlQpBZaDyzwsJCYL7CvDwLy3Ikpy4papWikUZdaQlSYwIjUiiVeDM8k8ko0DgRAgtqC/Pz87kWFui6KBzUrQcFqLFq2V5rQsPoR2wp1cBIJ8gqjUqBv7T0TCTFYaVRCcp12wc5u2LF6kP/7rO2td34xzJ/fz+9gG0YMGBAAb/uWXNmX7t69fyZs+2D2mMJCzHULfz8fOl0ZtKzJFBZNSFCYCmFQlmiyd4Ow71W9mnDrbFYLCRHBDCiUknQeMVq7VOATtgsBlqMQMDbWPO0bg8s5rvjULNAgLCgkUbYgco057BlBXISmQwHizRBZzgau0o4jifgEascGlXbOgo0lGi5QHIZFiLiUuP+QaxIFKuLisRiKWp9CrNRrd0pAM0aX10oFIpNm7YcPXTAp2XLRUsWO9g7YCyIAUMloFLIYZs2zfxp+vLly1xcXVxdXQzdIwxfFIKCg69HXFOC4qpC/q+PiFA3uSAQCI1OA2mkxyU4JIIMAXShUkOEVjzEAFoThqYUSbugs+oIJKrlP90m1DpLoMBYKvW73TsGgwEvxaIPi5O49zXwLLlCkRgYDkiXRqVVtH0IlQPLKjWaFboNv7RyA7jAu2KxRBuwG7jWzBRXy8ShW7ZsP7h/n4OT86o1a6AqgVCkMR2q9ioxBgxfD7y9mw8dPnzLxo1LlywJ2xjGZtfWSBsDBi18fLwvnDsTExPbsWPIJwt/RITAbdrkgqXILp2cSqGgeW5BJ6WlZxppZB+DibALnUbTOtGz3/ONJuNuESoQEaOV954PFlxE5JUbg83YyBiNjp2dkwuta1dcgZK1UbNNNTHPNFKvGNntKy7Ss5FBoVYXoSyI9gSEplyhRKKG4s2YDIbWpAXNQa97okpdVGMaBFl57OiJ3Tv/bOLqunPXLiueJfQc6q88VT0GDBjgdz1w4ICIa9ceP3p04sTJ8ePHGrpHGL4c+Pv7meHx1yMiq02EH+/E6QdF00O5oWQ0BjVFZUNy5+YhaQtBMeLNzICQZLJ3PATUWHmEUhQgIuU6nvIFBXIyiaQ9UUOQajKZrN320/YfjccN/AodA/GKSsmymRdxtQj1EhUVvXljGJ1Onzv3Z5g3wLWjYbsrMjrFgAGDFkwmc9mKFRP+97/dO3f6+vq2aoXF48ZQN6DRGba2djduRBgZLf5k4Y8Ga/XHOqm4pEQ3ECjos+zsXJVazWIyKrIlKTdBoBbo7iPXnEMiEuVyOcg8Go1SFc9/JMyMjsDSxqwBRtTm5uULRBZcDg6HQ8lPD8XvE1YYvXfhz8vjo2+hu4mf7EO5gNZXrlghkYg3bNraJrBNbm4+y5hBpWKeEhgwVBVNmjjPmjN33uzZ06ZOPX32DIwPhu4Rhi8BQFI2NjbRN6NSU9Pt7T/holM91cLj1TYkEqg3pbIQyc5Qhns4bHZWdo72pa5zHg5nquvkh8OZoHoLNbrRQiKRAUcjEdpKSnGmOGhI+xYoQOBy6Xsff2idZ2kBndE8J9Qs/m9WVvbsmbPzcrJHjBkbEhKMx5tZWphjoYQxYKgugtsH9f3++6OHD20KC/vl11/I5HISzmDAUC2QyGSeFeIskJj4rI6J0EjjJJDPR0QYUA6BQKjD+NHAbRZcrkQqQcLKEPC6IUaLNdC+ZDGZoPyysnP11mALVSqYBcCMEjGWMTERiyXaoKB0Oj2fL9BSqUQqs7HmVcWaqCKAut2+bfvDBzEhHTuNGTMaJWZtjBsMGDBUHRQK+cdJE6Oios6dOePfuk3v3j0N3SMMnz3MTE2dnZ3hyevXL42MOlde+CMiZDEZKpUK1UlGGqpDLWW0QJdG0ed5+QIQdhz2RwGszczM9MgJyEat/uAjSCISK3GeJRLxROIHX3g4S6VS5+Xz9QxPRGIJj8gtuxNJ0AS/1vYHLgdeAoPCHTHR8KK2JByEK60Nb127Fn7u7FkLC8t5v/yCmgJhwIChxrDiWW7fsWPk8GGrVq309PJydXE2dI8wfPZwdfMAyZSc9Ax1qKukpP57lhbcdyrK2JhCJumSHAg1/eAvcgWVStF1mbC0MOcLhLopIHiWFnKFAo15RqWQFcpCdFcPKIryqQWQ4pISbXJBPRQUyMs5avxRglx4rk0WmJOjX49KXVRjIoyOvr1y+TImgxm2eeMnRTcGDBiqAjc3lx8nTQ5bv27RggVr1q6xtrYydI8wfN5wcLQHFsjKyhEIhBYW3EpKlkOSFdl6qIuKSsrYkYJ81CVCaNWcwwa+zMrOZYKipFKQ9EaSdztzMg17Fbx/xGtiZFfnuj6AQiELdMKhoahkm93Cwhx1/9Ci3MT3VUFKysvffv1FLpfPmTevWbOmNasEAwYMejAxMRk8eFD41auPHj48evTY1KlTcDgscyeGmsPWxprJYguFAplMVm0irAjIAqOxccnHQdT0bF5QQQb0pnUBBPJT6QS81gUISgajJkSIevEDF+rqQhtrXiXBVeEtKI+EDFcjOZsqSR9YOUBZrlm1Kic7e8jwEZ07dcRS7GLAUIeAH+aKVavGjRlz+OCBZs2adeoUaugeYfiMAcN++286XLpwTjdOS7mokAizc3K1z+l0OpJigYhYV2r3CHEmJkwmvTaBxMQSaSWBrcsFEvjtPYdx2CwKmSwUihgMGg5n+klOgvKIq39xiYmJcc2UqEKp/OOPP6JvRvXo3eenn6bXMhgNBgwYysLOzmbJH0unTZm6YP58K6vdTZt6GrpHGD5jBAa2PXn8aFJSkm9L30qKlU+EIJy0IWYA+e+DvNTefUIXIOxQWq2ITU1xOBaTIZMVlLx3jYdHkJjGwMGayDLAzVZWVUo39a5C05p7N4jFktWrV1+7fKl1QMC8eXMrj8qNAQOGGqNlS99Bgwfv/HPH+nXrVq5aycWM0TDUFH6tEP579fpt5cU+0EJJSWlBgRwEU0lJcUGlfvFVAWLwqVYXKlUlpf9v7zzAoyqzPj6995aZJFTpTdcCK7ggygrofjZckBUERURdIEUwQBIgCZiiEAhdQVSKBcQG0hRsa3ksSxEiYmEVkpBkJtP7TL4zc5ObmzuTZDICScj5mSfO3Hnv3Heeh8z/nvc9539CERi8OXFcJBI6na6QhvF5EBESBfgSiZjP44mjbdqB3sCP3W431VjIgy6XSyqR0DJaLyu//35+/fr1+/e+f+PQYTm5uRoN/mUiyOWCy+VOmz7t1KnT33z95bZt29PTU9t6RkhHJdGg1+p0P/10pvlhDUIYarRb79LSDGTKSZfkRNBMCBy5XE5knwuXy00ajYLmaerTWMIdKhTwf9A2c309A8R8teLaqEJIQOpom1Baembmo48ajdU3Dv3rS1s3x53ggyBIjKhUyg0b140fd+eWFzYNGDBo3LgxbT0jpKPSp2//Lz7/tPkxMS0UEl/9EOFVVRnJisDzF8rgYbjPQ6jlNM0F20wp2nOH3GTcpFsEDAPRpQ5ghJNIJWJxU76jROU+WU3I5/HjSCcLG4LDlf3wVhxOy3uKBKdPl2ZnZlksln9OnDR77hxUQQS5MsDf2qLMzKxFC/OX5+l06r/85bpYWo0jCA2DwQBf/j///GuvpotTWxZCuDUjciw9Hi/V3oWM0kAObTY7jBEKGjJIaRWH/sb+nyBCErHITsn5hNObcanm8bgatdJqs8NFhQK+RCKO408C5m+qMQcDASaLKRQKVdE6NNE4ceKHeWlpFRcr0ufNm/yvBwWCOC1JEQSJg7/9bcS0Rx5dtWJFyeqSNWtLpFLsa4a0mkGDBux+k3H8+PE4hVAkCqlFjJETzeoaVM3na9BCWo4KyBgttAqHiSFn7aayWXg8nlqlIixD47sxrDYa68Q7UGu3O0CJmy+o/9+53+FutKzswuNPPDll6kMYCyLIFQb+6GbNmnnq1KmPDh3Mf7Zw8ZLsuAufkE6LVqcTCIQnTpyYMOG+psY0qA6oS0iEQi6dTBA/LocjlUpir5Oj6YRKqbRYrF6fl8Vii0UiwuHF7w/4fD4i2xPeHB4Eww0uLFaby+WGHxaTqdGoIgMvp8vlcDgJmZTJpPHVbNA2Gl1uTzNCCJMpKCj4+ezZ+x+YOPXhqaiCCNJWLF6cbbdZ335rl8Ggf2zmDKGwSY9GBIlEpVJJZbLS06eaGdMghGw2S5/QUHsfGXiFFjNtdrJVk0atDK00htVFrVLSxCm0mBlKkKll1FfZe7zeqqqQayg85fN4IHiEhY3J1FDqCKpYVW1UKpVU2xc4BcYQe5Nery/g9yckxFPFQU1eZYRSeJq7tUxNTfvs46OjRt8GN6F/xpsbQZA/iVqtmpuS+sOJkzu2bxs0ePDo0aPaekZIR0Kr1crlsosVFVVV1U2V4jSKCJuP/2AArWiPz+cHAkFQ0Mis0XoZrZNSEDOrxUZku4CkuT0ep9MpkUgYEe1/4ZnJVAMHpfVOb06nizrG44Wo0hdHiEYEqYHwHqFIKGoqMcfr9b60Zevnn3w85Lq/LMpchCqIIG0LfJVcd92QnGXLlmRnFRbkJycn9e7dq60nhXQYFAq5WCQ2VgPGloUwDthhYhkJQhZo3EHC54/SPpfE7XaTQhh5iRgvSkMoFICqgXKDQjdTV3/48Edbt2wWCIQZCxckJSXGcSEEQS4548ePNZqMxc8/P3f2nHUb1vfs2aOtZ4R0DMRicbeePc6ePVteXt6/f9+oYy5XF1l/WOcgWKwLDJmhlclGF64XM9rxSGjm2qBn8Tl8EpugzTvLHD9+cnFWZjAQ2PrqNrgJjeMqCIJcJu69554fTpx89+09hfn5+YWFKpWyrWeEdAy6d+/h9Xmrq6P3MmI0I4TBYNBms/P4PNAPHpcbVXscDidRJiEWi0iFCfegd1usNkbIpDSU2CIKt3OSSSVEAT5h1U12JVSGE1MhXoR3I5ZAYUAzrSGoPZ5axOly+bw+Lo8rimGDHQLn54qKgoFgSlr6kCGDYr8KgiBXAIlEPP+ZeTU1Nf/57NOVK4uzF2fxsRU2EgN9+vT1+3y/nztH7OVFDoguhNVGk9vtIRJbGOHihwSdhqaFoDGkE43N7hDw+RpNqKe8x+slVBCwWm1ikZAQQj6fr9NqgrW18I6h3UhKJo5cLgMJhJEOp4sV2sATxp2laTSZ3C4PI5QppDCZzKGc1FDJP7OGaU5Kaq69GQw7cuTIiWP/vWHosAf+OQHbSiBIO0StVhc9Vzjr8Sfe3r2Lx+NlZDzT1GY/gpB0796VEe4k4ff72OwoaZJRhNDpdDnrvUaJEM3n81VXm3S6RtuMbkpkFgwTdQagbWKxh2gcH8rHaWKihFLyo2Vywj90J8X7lJraSr+Ww+lw1I2sqjaRx+FTBCI6KdIwGo07d+wQCIVz5swlsngQBGmHyOXyxUuWPJ2W+tauN5OTkh55dDo6ziDNc801PfkCQdmFMtCyqCoT6x6h2+OhHbFH7RHfElXVRkZI9lgaNX19v8ZsAclSRhi+aNQqp9Bltdll4YYPzezykZFoVEw15qbcZKqrjRnPLDhTWvrvOXOvv/7aWD4IgiBtxYAB/Zbm5WXMn//Cpo08vmDKlMltPSOkvXNN7z6VlRdplmckUUSFNMumEul/JpfLLBS/0FpGLVEdT0SH5NKiRCwizCDg4IWyCrIQwhhy35YTt3IwubLyi8Rxm92RlKin5YWKwuurLX5UmrsNjaZUED7FunXrv/j8sxG3jJwy9aEWr4IgSJszbOhNJWvXpsyZszx3KZNR++DkSfElkyOdhBtuuHHbyy+53fSIjoAub1ZblKAKgrDIBC2hgG+3s0nt4fF4FRerCL0NtUmSSomEF4VCXvfOVhu1HNDhcMikYmIvkFRBAgjsYjECjUSpkNNSTFvkzJmfVq0s/vSTT/oPHJQ+L12hiOe6CIJceQYOGLBg4aKM+fPWlJSw2OzJkye19YyQ9ku3bqFtwp9//kWvj9LCtkEIfT6/zWYXCYVmc6O+EDweV6tRR95tgfLpE7SktrlcbjLqFIvFMF7euB9FU0TGqna7A4QQAlOPxwtPE3SaGNvpikLpNk7iLHgHIhIFlU2M1rwXItSjRz9enpdXXlY2+rYxy/OXKZWYjY0gHQY2m3X77aOLV5ekpcwtyn82MTF51KgRbT0ppJ0ycNBA+P3NN9/ecsvwyFcbCUyN2UI2SyLRN+1nRlXH0A4fBZA3p8stpqxn0vrowrmETILsRb7z739cIB+DknXtktTUHKiwWKwEHT2VJvJckMCysvLXdr6+7ZWtIrF48kNT5qbMwVgQQToccIs8evSoJTk5hfkF89NT84sKb7311jh6tCFXPTqtRiKRlpeVR32VHmmZalruzRsViURMlTSQPZGwkXc2SKy53mWNEa6LJ3Q0EIiebkqF2LYE4ZRKJH/e8+zIR0fWrV33Y+npwUOunT1n9s3DhzfTAQpBkHbOXXfdyWSyli5evCwnl8UCaRzZ1jNC2h08Hj/BYPj+u2+ivkoXgMhyda/XR2oPkQvj8/lBOcKlgA0rnyBslIp4Bu1VRniPkFpiAaoZNlFjen3eFj8DWT7h8Xh1WnWMK6WRBAKBt/e8l525gM3m3HX3PZlZmcr6LUwEQTooPB7v3nvvVsjl6akpT82aueGFzSNHjsBSYIQKl8tVKBTfnf2JmstJQlcU0DOaFtaYzcR6I4ic1WYncl5A5ORyEDIJaZAmFAiSEvVEHqlEKuHGplUQgFLbFoLiwp2dJ6JUg8Tv9zdVsNgioILvv78vd2m2UqVKTX964sQH4nsfBEHaIcNH3DzryafWlqxekp2ZX1g4fPjNbT0jpB0RTmoJJYucOnV68GC6cViDXHE4bL1ex2Gzz19otIoKESFRgef1em02OxHzwW+bzSHgC6gLlSCzkVWAzUMktpCIRCKxSHihrKJVbxIjRqNx65YtPp9vwcLM8XeOvRyXQBCkrYBvumnTH+Zyec8V5i/Jzt704otozI2Q8Pk8g0EPD86fL2tOCAlPUUb43xOoBZkOCg/sdkfA7xeLRdT6BwiwAsEARJzkETgrGKxtyvFIoZC7PSCmdcqnkMs4HA5clPqeRDuL5CRDZVWo7h7CTRBgiBrd7ga9rLhYpU/QxbFTuG/v/p/O/Dhj5qy77/lHa89FEKT9IxAIHp0x3e/3bVy/bvrUh0vWrh1y7WBcI0UYRCqlwcBis8vLyyJfjbKAqU/QEv3i7Y6G5BeX28NisWubNiozmkCuPCCOoJdymZQRDiVdbjeXy5WIRTAJp9PJpvyL9Pn9EGhShVAo5AvDBQ8wmOqjpgz3EaS6rMG1DPrW9eaF+W/f9mqCXo8l8whydQN/4/Clsmrl89nZWc/m50fe/iOdE50uAaKvM6WnI1+KvpMnEPBrQyZqjQobnC4XbVhVlZEoTrhQVk4mf4YNPxu5r5nNFjabJRIKQRfJg+QYkShksQ3zEwkFUesO4TWqCjLCoafNZpdK6xxBafIc+SYwYNPGF8ounB877k5s3YIgVzcikWjWEzMDwdo1q1Y8Mm36G7ve7NmzB/qRIjKZjMNmV1ZWerxeWt+SKEIIsuFyuWhl9Yywy5rfH6Dmqmi16hhnADJpi1YvyAhnhHbtoqIdhHhUSKm+4PN51N1ECBnJggeQ5+p6f21QU41ayWv8CU0m02s7X9/+yladTjftkWk87NuCIJ2AGTOmV1dd3PXGG6lzU1YUF/fpg03tOzvJyUkcLtdqtZprzAmN6+OjCCGoncVq9zfr23mZ8Pn9xrCqwQMIBPX1658yqaTK0+CAymazBYI6mYTQkDzu9/urqk1JiXrySGnpj/PS0//4/Q+pXLYkJ3fwkMFX4mMgCNLWwN1zWnqaz+ffs/vNnJylGzdtlGJXmc4NiB/ISnjNkh6VRV0aDZULRh4F7ZHLpEwm02K1SSVi6hY0xGeBQEPERkuBYYRTUuGUmogok9HYniaUS+Pz1T32+S5cKCeaCNKWNWhLo1Sovtu//vpb5oKF586d+9vIURkLFvTo0S3ah0UQ5OoEviLyluXAN8zbb+16aPJDa9et7dIlGddIOy1cLrdHr96/n/vN6aS3TooihETjQOpTgYAvEgJ1e3hELgwVnVYLymR3OEGilAo5h8OxWK2gaeQAuUwmFouYTBYhkMHaWqLiUCaTUm3YjMZGvjbBYNDpcsXSXJ6E8BclKCp6rrT09KOPzXx81ky5HAvnEaQz8vS8NDabtXP7tqysrLy8PMJ8Gemc9OvX79SJ4xYLvTdDFCEk/LLJjTcQKoVC3mIKMtx8SUJOMXXRGyFIfr/fbLaq1UridGIAIxxyyurjuWZu0OAloUAQeRyElnwrjVpFrTsU13ulHj585JMjH40afdvT89IxfxpBOi1SqTQtPe3Y8ePffPXV3Dlzt+3YLou2mIR0BvR6g8vlcsayNAryA0FYoiHB6/OxWSyyny9Ee5VVRnLtUa1Swn0Wj8cjZYYWRzLCoSg1oSbkwcYIe7AxmGIx3d07PEtdRUUl9YjH6wU1hUtAGOr3112azWGT1wLZTkrUE6k9crmUcF9zu907tm8TicQTJ01EFUSQTg7cN7/y6ssLMxYe/ejDxVmLFy5akNB0LwHkKqZv376MkLlM6d/vuIN6vEkjNE4Y8inEcA6Hi7oDZzTVsFhMPo9PBnzNY7PZqR0qAsFg5H0Zh83W6TSVldWgrwqFDE6BwDQYDILqCYVCCP6ivjNoobpxv/szZ346e+bHpKSkwUOGtDgxBEGuesQiUWZ2JtxYf3joANyJFxYWNGX9gVzFXHttKF+yvJzeg6IV7tWRPXuDwVqXO0Rk8yYaPp+f1qcpajd5EFQBn0/UJoL0Vta7ntbWhqosPBIvj8cNhgkNBgGMJsBw4rFjx6xW6/h/3K3VxFrggSDIVQyTydQnJBQXr5w7Z+6HBw+k+3z5+ctlMllbzwu5okilEplCaTKZaMdbIYQgUe5odtggh5EHa2pCsgdRXdw5WlQzbgJ/wF/rqa2pMfvCvXzhhk6tUkZ2ojjz45ntr24DmZww4f74Lo0gyFWJWCwqKCzIysw8cvjQYjYHYkStVtPWk0KuKN26d//f/87RDrZGCIWCqELIbtxx12qzWyxWIjvU7nB0SU5k1JdPNFVTH5VwpycmVWX5PJ7ZYvXVd7T3eEIm4DSb7z/+OP/4zJlVlZXZS5b269cn9sshCNIZ0GjUizIzS0+XHjq43+f3rVu/tq1nhFxRuiR3+eH4MdrBWIUQAjsZSJlISIR6EJzBf0xWyDhNwG+oWAD983q9VMNuo9GkVqtCjt48nkgYJHza4L6sxUaAcIpWowFN9QcC8BhOYbPZtB5MgcZPKyoqcnNzq6uqJk3+17333YsFQwiC0ICvhW7duu58/bWn09KPfvThv5+anbEgA+sLOw8GgwGE6cxPP/elmA21LIQgbNRC+ARdaCXBH+o8AfrE4lASOBlh5aP5gpKAksGPO2w3KohWFBEJj8cFEQ3WBpn1dfdcDsfNaIhKiXYZBHaHc+nSnC8///z2O8bOnjNbJGpF9SGCIJ2K5OSk/KKCwvxC0MKampqFixaiN3cnITExZNJy+tTp6EJIdJ+PzP/0+fzUTrnlFRcN+gQOyBKbzYgGbT2TRowSSAASy2Yz2YyGKYklYrcnVFARbhrVUE3ocrnmz5v/6dGjNw4dumbN6tgvgSBI56Rnjx4rV63MXJh55MPDj0ybtqqkZNiwoVxuq/u7IR0LuAcC+Sgra5Q42iCEfn+gqtrID9UtNFq0NJoaub00D+ioVqOB9yHXMIWt8YWBQNNO8Q5VRCyfQggIIanX5yO6JxLBKMSgK1as/OzjozfcNHRJztLYL4cgSGdGLBIVFhVsfanfpg3rn05Le+zxx6dMnRLVxAO5apBIpRKp7JdfzlIPNloa9Xi88COTSf9MEXqoEbA+gcGoCwrZTQSOVIgFVfgB+fR4GzxLXS63wZBAG0yUWFCPLF+e/+6e3T169V5RvBLrJRAEiR0+n//YzBn9+/dPT00pKS7+5ptvc3Nz9Hr61w5y1SCTyeRy+amTJ6kHo+wRQghIlROdVlNZVU0+5TcWoaiw2a3TUavVZrHSixQZYa9R6lOnC3A7HE6NRsULtzC0WCzFxavf3v3mjUOHPbfieR1mQiMI0krgm2TUrSN3vP56Xk7uZx8fTU2xzJs378abbmjreSGXBZAwoVBYXnbB7XaTW3UtJ8uA4mg1qqqw9ahCAeEi3XE7bogqe4lYFFUFacAYwqcbqK42EU2aVq5c9c5buxOTkjOzs1AFEQSJm379+sLN9OYXt+ze9cbT6en/mvLQ5MmTZRENBpCOjkgkEovFgWCwsrKqa9cuxMEoQkhbXWSz2aCfhNtLJESKDSO8Yhl7/jGcAqpGlBW6KW3raVBXaH0+H/Ulu8OxcEHmu2+/pdMlbHzhhV69esZ4aQRBkKgkJhqyshf16t1r7ZqS1cXFJ0+eystbKlcoWFhZcRUBNzdyhTzgD1RUXIwuhHw+L5aVTxKHw+n2eOA3I9w7VyQW8WLLuQL5bKq4HsSPUFaRUKjRRDcXdTgcWzZv+eD9d3v17pOTl4sqiCDIJQG+fyZOfKB3794b1q8/+uHhqb/+MmPmzLFj78ByrKsGLperUashgjObG5oxNQghh8OGWDD2NBkQMwjLPJ663BaI77g8boxCGAmbzeKwOQwmE+SaG7aqYbGazLLZtGHTh4f2iyXSgqKi/v37xndFBEGQSDgczk033dBndfHWl7ZuWr8+Z3H29999/0zG/KidwJGOSIIhEcIts7mhIKJBCJlMZquSRZ0uF6mCBHBA3Nh92+V2s1lsHq9ldZRIJJH9fqlo1KrKQHWN2bxhw4aD+/f27NVr1eqS3r2viX3CCIIgMSKXyVJTUwYNGrxp44Z39uz+/vvv0tLTbrnlFmrrb6SD0qVL10AgcOH8efJIK7xGaXA5XDabTW0i4XQ6g8q6Fr4+n99isYJYwhg+j0db5CRaHhJ2awSxtMpUqRQlJSUfHTzYtVv3vGXLcEUUQZDLypgxtw0Y0H/L5i07t2/LXLDw5hEj5qak9OzZva3nhfwplMpQ2z5jtdHrrUs9iV8IeeGFUFfjbkrnL5QnJyWyWEyPx0PoHCglPCgrr0g06MlhIJaENF68WKXVxrQe6/V6Fy3M+mDvexqdbsOmTfhvEUGQK0BioiF7cVYwyHjjte0H93/w1RdfZGRm3jl+bKvSKZB2BVGebrPZfL66Rc34hRBQq5U1ZguRLENisViUSoWpxtzUWVQSErSxDDObzSueX7nv/XdHjByZm5tLmMUhCIJcGVJSZ//446lj339vt9uWZGYe+OCDadOn3XTTjWjJ1hExJIZ6IpnNFrIY4U8JIURycpmUJoSXg/xnCyEWHDhkSN6yPH0Cmj4gCHJFkcvlMx6bOT89TSSWqLXaTz8++t/vvh3xt5GLMjO1WnSz6mBIJWJ9YpLFYr4ES6NRYTKZ0nDFPdwoUSv/YsmXiQrEgqCCe997d+jNfy1Zs0Za77KNIAhyxYBvtjFjbrvn/glv7Nwx5u9jJk2avOuN1w4fPPDlF/95avac22+/Ta9PiMVOEmkn9OjZ89efz3q9l2JplBEOClVKRY3ZUltbKxAIxCIhJ1z8oNOqnU4XHAdFBPWSxCVgLperqOj5fe+/N2z48KVLl6AKIgjShqSlpZwpLX33nXdylw1ds37t3vf27nnrraL8Z/fs3n3Pffc/8MB90ktnvIVcVrp27fbt11+RjZUugRBKoukc3ByFPL7/ROVNIBBYtCjrwL69A4cMKSlZHZ+UIgiCXCrkcvkzCzKenDVrSXbm7j17nnhy1sRJE599tuDQ/n1F+ctffvml+fMXjB07htalFWmHGAyJPp+PrKm/xEujlwqj0fRc0XMHP9g3avRtuXm5qIIIgrQH+vfvd9c//m/nju2bX9yclZ2pVqtWrCg6NnXKq6+88sV/Ps+Yl7Zz+/UT/jlh+PDhBkqePNLe6HVND/h97rdzxNN2KoSFBYX79+297vobFi9dokU3bQRB2gcCgSAlde5XX315AG7Tbx01btxYOHjddUP69Mn75dffXt76yqEDH/xw8kS3Ht3Hjb/r4WlTcUOnfTJw4AD4/csvvxJP250Qms2WnJzcQwf2D7t5OK6IIgjS3pDJZAWFhY9Om7Zs2bIBAwZ27ZrMCPc0GDxoYFFR/oMPPvjaazu//frrdWtWb3v1lQcnTx4/flxSUhJ+lbUrQs7YPH5NTcTSaHVV9eKs7DaaVQN//HH+66++5HC4HDarqKCgraeDIAhCJxAMiMWSixcrMubP7927F+1ViUio0qhNJqOlxrRp/brdu94cPGgwrmy1K/x+P4/P++zTo8TT/wfK02ex943Y1QAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek2" align="bottom" width="120" height="117" border= "0">

(Obr. 3)Po vyčistení potraste inhalátorom a nechajte na vzduchu voľne vyschnúť (bez použitia akéhokoľvek ohrievacieho systému). Ak je náustok vysušený, vráťte späť nádobku a utrite uzáver.


mOrKiCOXLL4+Xnzx56tQpvU4LF870mfOnTJ0yYcJ4sVgc7tAGEAqZnJefL4lP6Ghva2psyszMhH0Pd1A3C1IiBGL4IJXKjdjyzRqz2aTX6zQqTIYMBoPd7rDarE6H0wgm5P5vXtLYuDganREfn4hJD40WvPMFzxhkDAqDQWdzOLTgfTFCcKwPOA8OFwNuBKYSNCHcIKyjQyISMzLSFy9dajDoW5ub9u3dl5qaVlRUMNDvGxZEIuHye5f39vbu2rnjxLFjvYHeJ59+Kj0tFVlRZNHZ2bl/3/7jx0+0t7ZEx8QUlZTOnTd30qRJiYkJcOGEO7oBJycnOz4hvqW5qbLy6pSpU5ESIRCIgcVssep1OoVCBaKgVCp12IwvTIAcDqfNZnO5XA6H3Wa19iUrpdMZTDYrIyubjt31YjLgK3g7DJyGQsGGQnM42M0vcCMyiUwiESkUbOlnPAGPiwnNBMMeY8KUdILFYowePeruRYs+XqdpqKvdsW27GEMUlmAGGrCiFfetMFvM+/bsOXH8GBz2F3/0YlzccO5XGGZ89tnhA/v2VVZecTocfKFoyZKlc+fNSUtLi9w0F7eKQMAfk5tbeeVKfX29xWIRiwckN85AgJQIgRjq+Hx+vcEgl8l1On1wspdK2tNt0OuD3uN0u+HRAc9dTmdoe1AZDpcnEIoysnLAfvg8PovFpNFpwald2N0uKpVCo9HYHA5Ut3QaDb4NJizCRUfHYOqDpZPEDal5IjgcLlYkzMvLnz177vatW86fP5eVk71y5YOgbuEObUAQCgUrV6602x1fHDl87IvPwVyfeeYpDocT7rgQP4BMJt/6ydZjX36hkMuhNTJ9xuwHVj0wetQoLndkfXZwwWZmZvF4fCipFApFamoqgRAZshEZUSIQI4ra2jqr1dbTI9XpdAq5rLW5CVsD2uX2eD3u66siuvx+X9/2CUnJSckpLBaHx+ORKWRJXNz1MT7BUT7gPEwmC35OIZMpIENUKtbfgyX+wkXHRIcEqB9H/wwE0dHRZDJJEh83adKkrq6uSxfPf3bwYHJy0owZ08Md2kCRmJjw1FNP+QP+L48e3bdnN/zk+eefGzZTtYclly9f3bB+XcXFi3abjScUrl69ev78eXFxETYLvb9ISUnm8bjB4UTNxcXFBEJkLLmElAiBCCdGo0mpUnV19qhUyp6eLrlcIZN2O+3OQMDv8Xh9fiwvGHhQ3/YMFksgFAmDCbxYTHguoNNpJBIZit2YGKynh0wmM5gMKjU4MZ5GJZGx5X5AgKKxf9GhLKiRmHQd6/pisxOSEucvWCCT9rS2NH928NP09HRQh3CHNiDA/iYmxr/wwgsOm7385IndO7azWOwnnngUpfsYgrjdnkOHD23euKm9tRUu2ClTZzz86MO5uaPpdHokXmv9QkJCApuNrS/Q2dnlxkowpEQIBOIGfD6fRqvraO9QKtUyqNV7ujvaWnVard8f8Pt9/hsIbQ+FqQDUB/RHJOJyeeBAHA6HRqdBZQn1IugOjc6wmC0+nxe2JJGImZkZUAZFfxvh3fF+AfaCSCSIhIK0tLS58+Zv2bTx4sWLp06Vr7jvXvIwXeg5NNtuzbNr1CpVXW3Nh2vfEwiE9967NNxxIf4Hq9W2Y+euzRs3aDUaEom06qFHHlx5f2ysGIeLyLZHf0Eg4DOzcyoqLkFLz+Nx//AfDA2QEiEQA0VjY7PZbK6srFKrVVJpT3Njo81q6cWICj4G+lY+DJGSng4lKYfDE4vFFAolNTUlJDRUKoVCpdKwqV/YLDAKlUIKdhXYbLa6uobQHTSPxysUCoZ3EYytEUAhc3ncgsLCpqamc2fKjx45kpOTU1paHO7QBgqoVHNysv/wf//3i1deaW5s+P1vf4PH45cuvTvccSGuYzQaN27YuGH9erfLFRcf/9xzz8+eM5tOpw3vK/EmgdYLi8mquVblsNvDHcvNgpQIgbhler+Bw+Hs7u5pbGzSanVNTY2dnR3dHR2BgL/vT/p6a0JPWGyOJCFBJBILhUIOhxMbG8tkMvH4GDAhAoHA5nCisYRBbCKJSKfRviuMG3uAIAa1WhsbKxzofQ8jwY4iIo/Hcbkks2bPgtZnVeWVTw8eiI+XRNCUllsF9jo7O/Pvb775xKOPqNXqX73yUmpqcm7u6JiYmHCHNqKBK667W/rBBx9+un9vIBAoKin96c9+VlxcGO64hhDQuiOTyXCg5ApVckpKRKw+gJQIgfgB/H4/FHk+Hzxev7FlsVjq6hp0On13d7darWpqbFDIZH3bxwR7zIODe4hQn+FwODqDnpyaJhLFslhsqL+5XB4dm/9FIJFIVCoVSg0qDcuKAdxJPWcwGoe3EkUF/QBbPptOT01LGztuvEIuP3WqfPyECULhnOG9ck96eupvXvvD7179lV6vf+HZZ9/8xz+g9kVWFC6gQOjpka59/4P9e3dDTT9/wcJnn382NTUl3HENLfh8Lim47oBKpYJiEykRAhF5eK/j83o9cBm7XC6lUq1SKjs6ujQadWdXp1Kh0KpVoY2DxoMnEPB0OiMGF0PAZnLhEpOTWWy2KFYsEolAdZKTk6DqolIp4EA0Op1IxDp+Qkm++ivmmJjoQKBXp9UGsjKGfTUJh5HBpDPtzImTynq6uq9cvnRg/8HU1LSsrIzhfbdi1qxp0dGv/+qVn2u1mt/86lfvfbA2OSlx2H/cQxBoIvX09HzwwUfgQ3Clz54z9+FHHkY+9E3iJHG0YCd3d3cPlKgRkcUYKRFi5AJNPY/H6/G4sfntHmx+OzxIpTKFXKFUqXu6u01mY2NdnfuGCV8UCgWPJ3A4XDwB+0ej0/gCYZwknsfjczjs0P0vsB9oD4H94PF4BjYdjDhAKc37DADe1Gw2w77Y7HYmIzJmdtw22IgiMoXJoMfHS0rGlnZ2dlRcOFdRMQG+pdO/8ybj8GDmzGlrnn9x7bv/kcuk//eHP77yy1+gha0HmZAPfQQ+tGcXm8NZcs+yxx9/lM8fntnK7hAq5fqoR2hYRkX1/uD2QwGkRIgRhMVigcaKI4jX6zUY9Gq1Vq1WKeRKjUajUMg1apXdZgttjMPjSUQSHUvyxSESMa0BuUlJS+dyeVAUCvh8LjzjceFXJCz9Bbbkc2ibQauiQok14Anol9liiertNZksw16JokIdRQyG3eEoKCxsaW4+ferk/r37R48eXVhYMOz94JFHVoO4r1/30ZVLFW/9/c2Xf/FKGuqfGCx6e3uhoPhg7Yf79+6Gy3/x0qWPPoZ86PuA1iO0D+12O7Q/wx3LTYGUCDE88fv94D0WixUe7VhmC5vT4Whvb4cnCoVSpVJardaOtta+7YP9Ogwajc7j8UkkEoVCAe/hCwTiOAlIBo/HE4mETCYDh8NTqVQ8AU+lkInB5RDDuI99SoRlHMMTPB6PFcQoShLGkAYNkE86nQ610bgJE9rbWpsa648dO5aCrQ7HC3doA84jjzxkt9m3frL56pXLmzdufuzxR4fr4kxDDbPZsnvXbvAhMPK7Fy959LHHhms2+/5CJBaTKRSptMfn8/3w1kMApESI4YDP5zeZTDabHUQHWiQmk8FkNOn1BoVCAY9arUatUhkN+r6WChkbykxNTErGslsEM56yOWyxJJ7NZnM5XA6HIxDwaDQabEbA48lkcmgodHj38XuA/WKxWVqN1mw2w/ORML4EU1gqFT7xrKzs3Lx8tUr9xeefT5k8Zey40kHIRBteYN9Xrl5ptVk+O3jw8KFP4cx88qkn+Pzh74Jh57NDhz/+6CMoEKbPnPnQww8hHxp+DPOyAzEscXs8RoPRarUBarXKYbfr9Xq1Wm00mHR6vdlsUiuVJpOxb3sGk0mnM5JSUrF5XVQql8thw38crkQSB2IE5Ro4EIVCJhCIRBKBhPX9ECNuDX4WC1Mil8vtdLpoNGq4wxkMKMFMbV6vd8LESW2trU2NDYcOH8rKzhz2HUXR0dF8Hvfxxx93OJyHDh78/OhhLpd7z7IlAoEg3KENZy5duvLR2rU+n3fs+AlPPPkUSsQ7LEFKhBjqOF0us9miUWusVqsWqn2Nxmw263Q6ixmkyKpQyO02m9lkCm2Mw+HpDDoIkEgshv9BVcFkMAQiIY8vYGD3WQQMBjzygllO8aBBsD0oUHh38E4gErF5/h6PRxyLpYXv7e2FYzVClIiA5aylOhz25JTk4tKxcCacOH582tTpU6dNHvZZL2JiYkQi4apVK6E9cOrE8e3bPiGTScuWLxv2A8zDhUwmf/Pvf9eoVWnpGU89/XRGRlq4I0IMCEiJEEMLr9enUqmNRqNKpdRqtSajERzIYrUZ9HqbzWYwGuCJG5u/cB1wHRabk5SUwmQyWWyWSCTCeoDYbA6Hw4JfcNhQSRCw/h9s1DOJRBri+U1vletK5HYHs9nj/P4AiGNU1LBdt/BrwF5TqVSPxztu/PiqyisN9XW7du8qKS0a9koEgNNnZWU+8ugjdrv9/Nkzu3btZHPYM2fORFY0EOzcuavmWhWUJA+uWjVuXGm4w0EMFEiJEGGmq6tbpzPodLq2thajXg81uslsttvsJpPJYjFDce90OEJb4vB4Dpcbn5BIp9NFQhE8j40VscB92GBAbBaTBRUkk8nA4wkgB1gGVBx+mAnQd9Hb2xsTEwNSaMDuJ1rDHc7gAZ8yDesocopEwpKx46TSniuXKi5dujJz5vRhP6IoKjioaNSonIcfftjldF2rqtyyeTO0C8omTyKMgH0fTOCM+uzgAXgya868BQvmhTscxACCrhzE4AGtea1WK5XKenqkCoVMqVCA7hiNRqjSHA6HXq93Oh0+rze0MZgNm8NJTErmcnksFksSL+Hz+QKBAKSHGYRMxhJ+RUdHEwhgP7hhP/v6Wwn1EnmDB40RVCKnE1tkiTQCuklC0Gg0m83u8XgmTBhfceF8c1Pjtm3bysomjQQlisJm3pFLx5ZYbTZoPzQ1Nm7auJFKoxYVFsJFEe7QhgkOp3Pj+g1qlUogEj32+GNQFoU7IsQAgi4bxEDh9fnUao1MKmtsbFSpVEqF3GQ0ulwuu90OdRgmQU6H/4aZmWKwnvh4oVAUKxYLhQKJRAJ1PJfDhjIIKn4qlUoiEcGTcLgYsJ/hvU7xzUMgEuBQuFzu3t5eFhNbkcjv99vtjpGjRKDDdDoNRJDH508qmyKXSasqr5w5c27evNnhDm2QoFAoU6dOdtjt6z78EJuWv4nGYbMzMzPCHdcw4czpc9eqrgYCgeX33p+VnRnucCISj8f9tRTXQxakRIh+o6urW6VSX71aJZNJDQaDWqnAloR2ue0Ou8eN/esTIDyBIBSJktPSuBxeUlJiQkKCKFbE43FpNCqDwSQGAQGKwQD/Gf5Tym+bUObXUHHD5XKigjfR7DY7qGS4Qxs86HS6xWKFk21S2cTyUyfaWls2rP945ChRVPAIzF8w32A0bFi37tzp0xQy9YUXn0eLFd05dodzz+5dZrMpJT199eoH0R3JW8VoNHo9nu6uLu9X3f9DHPQBI24TjUbb3t7RGEStUmm1apfT5fP6nC4nnP1YctSvBAi8hs3lpmdmxYrFkjhJSmpyvETC5nJYLCaREFrvEIoaPGwGtftIWFOnH6GQyaEOM5fbzaDTKRSyy+W2jJgFG0PgYmLoNKyjiMlizZw9Vy6X1dfWHD16bN68WeEObfCg02nLly+32my7tu/48oujQqHgsccfHfbrEQw0p06VNzU2QmH2xONPcEZSM6O/0KiUWDYPlwv1EiGGFTab7dKlK42NTR0dHe1trRazyW63+32hf75AkL6NBSKRUBSbnp4hFApTU1PTM9LZTAadQQf1CQ36CdlPiDDu1DAAZDJ0DJ0OF7b4AJ0OZmC3O8Id12DDYDAsVqvP55s6dfLRw591d3UeOLBvRClRVLCbcOXKlWqF8uiRw1s2baTR6KtWr2Qyh3+ClwHCZrcf2LffoNflFxbNnDUj3OFEHnaHw3VDgsiIACkR4tu5fLny3LkLSqWipqZap1G7nM7eG7hxS2GsWBQbm5KSKhbHicXiSZMmUKiU4LgWrLK+0XuQAPU7X9NKGp2u1eq8Xi+0zAYo1+zQBDQ71FFEJJEWLbnn/f/8q/zEcTiHS0uLwx3a4AFnQqxI+MKPXoSq6PSpk//59z9TUpNnzpwZ0StvhZGTJ8pbm5v8fv8DDz5IpY6Itb76F7lM3pcyMlJASjQSAacJfEVIcTo6Oi9cqGhqamptbZFJexw3nMd93Tmhrh0Gk5WQlCSRxKempiUlJeTk5AiEfCqFMjInfIUdJpMZOvJmi0Uo5N84wnpEKRGcmXAozGaLKxAYP2HchnVkq9W6Y8fO4uKiEbIQQwg4DomJCc+sWaPVaOrral/99W8IBOK0aVNGyPy7fsRitR4+9JlGoy4qHVtWNjG82QwjFL3e6HK6fni7oQS6TkYEXq/X4/GEhvgE/H6T2XL1alVNTR0IEDYRzGDw+a6PfQuNZyaTKcFlffBEAjE5LU0oFCUlJSUnpyQnJ6ampoyQxZEjC/hko7C80+zoaCzlmc1m5/G44Q5qUCEQ8Ewmw6P3ggsuWbZi84Z1J778vL3j6Yz01HCHNtjk5Y35+Suv/OmPf2xtaf7H229LJHFZWZlolN4tcfFCRUd7OzyZMX0m6iK6PfR6ncuFlAgRbnw+vxPDAQ7kg2/8/ra2joqLl5pbmhRyuUGv61v9GcugTiCQyCQGgUEIZjYVx0lixeK4OEliYlJiYnxWdiadhhbDHdKQSES73f5VouloKL4dDqfdHmH91f0CnUE3mc0eT2Da9Km7d2yF83/vnr0vvfTTEThpcezYkseeePLdf/+ro6315y+99K9/v5OamhzuoCIGqMjPnDmjUilT0jNmz5lBoVDCHVFE0t3dZbFawh3FrYGUaDjgdLpMJmzJH8Dr8RqNptrauurqaoVCrtNqLWZT35ZYYlMiiSlkkklkCpXC5fHiJBKRKFYiSUhIiEtLT2OzWOgWWGQRWq0xtMZ3dDS2dKHd7nC7sYVARtrgLTKJRKXSvF4zm82eOmPm0UOfnTj25arVKyUjMkPn4sULHU7Hu+/8u7219e9/+/urv/21WDwSj8NtcPlyZc21az6vd/GiRRzOyOpt7S+gPa5Wq1EvEWLAgarOBAZkNNvtVqcDm/Eul8svXrwEAqRSKvR6fd8C0DExMRQqVRQrJmFVBZYBnssXCIXC5OSUuDhxQmKCOFaE7pFHOiGFvd5LFB1NCXbyu91ej8dLIo2UBRv7YDEZVqvV7/dPnzHzy8+P6nW68lPlDz54f7jjCg+LFt2tkMu3b9t68viXUAK88ouXBQJ+uIMa6kCJWlVVpVQqBUJRUXERlYq6iG4H8CFpT48HzThDDARyuUKn09lsNpfTCd7d0tLS1NQilfZo1GqH3dY3BYxMoXC5XAqFymAw2GwWi82OFYuTkpI5HE5sbGx2dhYej3qAhhtUGhXc1+FwwvOY6GgOm9UdNCQ4W0ikEdfApdGoFAoF9j0zMyMtLaOtreXYl18sWrSQTqeHO7QwAAdjzZpnzGbz/j27Pz9ySBQrevTRh/l8ZEXfR49UVlN9zWoxz503Lz4+HvWa3x6dnV0GvSHcUdwySImGIqA9ao1GrVIZjUa73eb3+a5dq2lvb9dqNSajsS8NagwOx2Sy4iTx4D5cLpb+VCTGVkOEZyKRCC5m+CFyoGFPTAz2EYMWgwZB8Q1CEBMT7Q/4HQ7HSBthHYLNYtrt9kAgsOCuu/7xVmN7W1t1de2kSRPCHVd4oFIpzzzztMVs/vzI4W2fbKFRqcHFipjhjmvocvVKJZwz0J6cOm1qaEV4xG3Q2dlpMOipNJrb5QpN/ogIkBINCTwej1yuVCoVWq3WbMLo7pF2dXaCFUELz+f1hDbD4/HgPgkJiWw2aA8rMSmRxxewWCw+XyjG1gYS0dBQ6JEHhUwKjRlyOJxMJgMkmEQieTzeiLuL31/Q6TQSiehyufPy8+CqABs4derUiFUiIC5O/OOf/BgKlosXzu/Yvg18aMX9K4jojvm3AWVvbU2NRqOZOKksJSUZjSu4PWw2e1trK1ReiUkpSoXMYbeHO6KbBSlR2FBrtK0trapgKgybxSqVyeUyuUajMhmNX80eiiKRyXw+n4dlgBeKREKJRAwOxOXyQIig+ZKQEB/eXUAMBYgkYkiJQqdNdEwMlUp1Og1OpzPcoYWHmJgYaCe4XBpooY6fWHZg7+5rVyvlcoVEEhfu0MJGcnLSj37yE5fbDYdiy+ZNfAF/xozpxBGTG/jmaW/vaG9vD/j9RUVFUO6GO5xIRSaT9XR3ez0eoVBo0GuREiG+nebm1oaGBqVSYTIYtTptd3ePXq8zGgxw6oQ2AAeKjZPAaSQSiRISEsTiWA6XE+wT4vJ4XA6HjRYXQXwN8ldpzux2B4hyTHQ0ncHQ6w1uD7YY1cis9pgMOhyBQCBQUlJy5NBnarX64sWKZcuWhjuucJKbO/q5559/829/a8XS4q6n0WiTJ5eFO6ihhdfrrautbW9vS0hMGj1mzMgcf9YvtLS0KBQKGp0BrXlCWyT1tCElGnBkMsWVK1damptMRiM0VeGf2WSy2+y9vVhSMGjTx4rjQIBiY8WpqcmpaalMJosZhMfjQbE1ApdUQdwSRAKhL/NrVHD9Ylpw0pnP53M4nCNTiQgEApOJeWGcJC47Z1Rjfe35c2cXLlxAIpHCHVrYwOFwY8eWPLPmmdf/9HpjQ8OmjZsoFGpJSVG44xpCaLW6hvoGKJ8nlU1OTExAZe/tYbFYaqur1SplXkGhQCCMiY6kw4iUaKCw2WzV1TWny09D6aNQyPV6vfurbMBQS43OzY2TxKckJ+fn59LodFAfaJGwsUliaNgj4pahUilut9sVvFMWg904w6YN+31+lyvCZsD2I3AxGQxGCplSUFBYc+1qZ3tHW1vH6NE54Y4rnEDJUza57Ok1a9a+996VSxUsFovH46akJIc5rCGDQqGUSqUEAjG/IC82VhTucCKV9vbOpqZmj8czduxYFjvCZnggJep/QIYuXrz0+dEjdbW1GrXG4fj6bVRovrs9njFjcufNn5MQLwlLkIjhBIGAj47GBulHBXuJCFCoE4l+v9/pdIQ7tLBBIhKpVGogEBg9ehSZQjEYDXV1dSNciaIwe6bOmTNLq9GsX7eu/ORJJoPx+JNPjORRVjci7enp6OhISklJS0sfUSkC+5fGhvrW1hZo8+fl5RmM5nCHc2sgJepPoBLq6pZu2rgByhqj0ehxu/F4Ak8gYLE50HDH4fCtzU2O4PTgrvb2LRvXV1dXPfLIoyUlheEOHBHZkMlYt5DrhjwtcL5ZLBZ3pK2T1o+AGrLZTGwlAgG/qKi04uK5SxUXFy26m0IZ0VUdHBYul7t8+XI4Mps2rD9y5DBfIHjgwQc4HHa4QwszGo2mtrbWYjaVlJYKhaiL6Dbp7pZerayymM3jJ0xKTEo0W+rDHdGtgZSo34Dq5+TJ8n+89ZZKqXS7XfHxCctWrJg6bSqHzYoJEhWcbN/R0VVTU3Pw4MHujvbykyca6+tWPfTIo48+FO7wEREMngAXcnSfEkXHRJPI5IDJ7HJ5fD7/iF2bikalBe2QWlRceP7caWmPtKWlLT9/TLjjCjNwTMRxscuWL1ep1F8cPbxr105RbOzCu+8ijchhZ31oNNrOzs7e3t7MzIw4Ccp8cpvU1tZculzBYLKmTZ+SkBBfW4spEZVGj5TkQkiJ+gdwnQ0bNq999x2n08lksu69//6Vq1aKY2MJBEJMzP+cCiKRqLS0ePXqlfv3f/bvf7ylkMvf+8873d1dL/38ZyjBKuL2wDr5o6N6A1EOp5NKoeCxNTwZapXa58NWJ6LTR+h5BXU/k8Hw+/1Jyck8gVCr1TQ1NSAligoemfT01FWrV8IxuXa18sMPPqDSqDNnzCASI2lyUP+i1Wp7enr4QiGcLVSU5/W26OmRnik/o9Noxo2fkJqajsdfF4y0jIxIWeEJKVH/8Nprv9+/Zzc8EYvjXv7lr+bOnRUV7KP+5pa4ICQSadWq+2fMnPbcmmebGxu+/PxocnLKI4+sHuy4EcMCbLXGqOjeqF6X0wWlOZx4oexmXq/POYKVCK4/FotpMptpdHpaWtqlixeuXLq0aNGiEX7vLARYUUlJcWhafmND/Sebt8RL4nNzR4c7rvDg8XplMplCJi0ZOy4hITFSujSGGo2NjWfOniZgo/gnZ2ZlRGGZGJz+gB+qvEg5pEiJ7hSPx/Pab3+/f+9u+NRH5+b9+Y03UlOTb+YP4RSJE8f+41//fOlnP2uord2yaQOXy124cD5aeQhxq+AJ11drBAeKCmo3JTg41O/3ez3eMAcXPuBSAjWE5imdRk9PzwAlkssVTU3NhYX54Q5tSADnTElJ0fIVKz5Y+37l5Uv/+sc/X3r555mZ6ZFSe/UjBr2hva0dnsRLJGJxbLjDiTx6e3t7emQnjp806vXjJkwsLikhBxe8UCjkkbWMPlKiO8Jut7/++l/Ah0gk8qy5c1966aXYWOHN/zkUPYkJ8X96/fVXf/2b2uprO7dvHTUqJz09deACRgxLGHRaqBqzWq0iEbbkLg6Hp9Gx7EKRVR71O9HRMSwmw+v1ZudkMxhMnQ67OYKUqA8SiXTPPUvtDvuGjz8+e6ZcJBY/u+YZcVzsSLMig8HQ1dUNDp2YlICU6DZwuz1VVVWny0/R6PSJEydm52SFO6LbBCnR7eNwONa+/9HBfXvhQpq7YMFvXv0N49bvUMDfJiclPfrYo6/95tW2trbPjx5JfOrJkbm8HuJOIBDwPp/P+1UqGBwuhkKh2G12t9sNDbiRVsP1ERMTTaNRdXoDi81Oz8yEhkdzU6Pvrvl9oxwQZDJpyeLFaqXqwL69e3Zuj5fE3btiOYfD/dogyOGNxWJRKGRiiSQxKTncsUQegUCgs7Pz04OfWizmyZOnTJk6hRyxa6KicuE28Xi8hw8d2bZ1c29voKCw6PZ8KASJRCwtLV1yz7JPNm+8cP7C5ClT8/LQCFDErRHMa+ZyOq4vRBSN3TPCSiWvFzTJFyljG/ud0CpNcCgYDGZyckpV5ZWenh6FQpmYmBDu0IYQAgH/wZUrDXr9yRPH177/PplMXrZ8Gf2rrsdhj9/v16hV0u7uMbn5PB4/3OFEHmaz+fOjn58/ezpOIpkzb252dqR2EUUhJbptqqtr1q9bZ7Nac/Pz//TnP9+2D4XgcNjTpk879sUXbW1tFy9eyMnJGrF1GOL2IF4fT3195BAeh6MF17CGn4AqjeTTKSYmhgbCSKUkJMSTSGSpVAot2hGuRGDJViuUXlabzQZNfAqFyuVyHn/ySfhBxcXzmzdtihXHzpo1c4T0pcFey2QKeMLmsDgcTrjDiTA8Hk/llav79u0lUygTJkwEwh3RHTEizvh+x2Awbt36iUwmFQhFzz73QnJy4h2+IA6HS0lJnlhWtmfXjupr1+QKZXLSnb4mYkQRWq3R4XCGvo2JwYV+4vF63V8lFR6ZhJYmAimMjYuTJCQo5HJQorKySXDRhTu0QQXUR6fTGwwGi8WiVCg6O7ukUplcLgNpFgiE2TnZhYWF8xYsMJtNjQ31//7nv7hc7tixpeGOejBwuVxarRaecNhsHi/CElCEF7/f39TUvO6jdQadrrCoePHSpZGeCAUp0S0DJcixY8crL18O9Pbe9+CDEyeO65eX5fF4Y8eVHjl8qLWlrbGhASkR4pYIrbPX29vrdrtJJFJMTDSBgAcP8Pt83hGvREQiPpgIlimJk3S0tXZ3dZnNFi53+PcHeDxenU6n0WhNJqNCLmtv7+ju7lEqldKeHq/HjfWf0RlkMgmOSfnJ48kpaWWTy9Izs7Cxxp0db/79zT/88Q9ZWZnh3okBx+l0qlRqOEVEsbF8Pi/c4UQMUNqoNdrNmzZXX7uakJi0aMmS/PzccAd1pyAlumWgWDl86JBBry8sLlm6ZHF/3ZIgEgkJCfFJySntbS0dHR2hiq1fXhkxEqDRqKEnDoczdObgcDgyheywO0ZyWo8QMTgchUJhsVjx8fHwrUwmVypVw1WJoM2m0+mVQXrAgLp7YH+1Wk13V2dUUBA5PF52drZQKBLFCuMTEqhUqkKhqK2praup3rJpY3JKKg6PGWTNtaq333z7F7/65Z33gg9x4AIBZaTTGVwe8qFbwGaz79m954ujRxlM5rz5C2bNmvFdE4Mi6A5sxAQ6RIBW17Fjx5sbGyhU2oMrH4QmRT+OQOTx+BkZ6Y31tT1d3VCooVyMiJsnlKUS2m1Opys0HAKHx1YEtVqsHo8nEAiM5PWuwA6pFDLU/ZLEBBabLZfL1WrVcEoB6/P5jEaTVCoF++nu6pJKsSHkSqVCrVT6/X7YQCQWF5WUghFCu0scB0hEIhEUX0wmIwrrJnG1t7dfuHDh5PET9fV1cLaEXrb81Aken//jn/xIIBjOg46dTodapYIriE6nhzuWSGLrtm07tm2Nio6aMKls2fJlbPZ3pskTCISRYkWREeXQobOz83JFhdlsnjVnXlFRUf/OlhcKBVnBFT9VarVOp0NKhLh5+lZk7usTwnqJgp7k8fi8Xu9I7nSMiY6GSxWkEFodkvjEzvZWuUzm9fkIEVJMfxcul6utrb21ta2zs0Pa3aNWqzUajU6rCZ0DcZL4seMnJCcliSVxiYmJwiACgeCbWTvg5BkzZnRaWhqUaSdPnDx4YL9Wown96sihz6hUyk9f+ill+GaGdzmdOq02ISmJxRrpuW9vnk8/PbTx4/UWs6m4dOyTTz6RmBj/rZvpdTqP281isSKlSRbZJcLgc/FiRUdHO4PJWrz47n6fmwAVGLTe2ByOXq8zGAz9++KIYQ9UXQ6H0/HVPHw81jUSHGHt8bjcnpGsRNHR0aEsOgwGg8fjNdTVyOVyq8UaoffO1GptXV19e3sb7IhGA/aiNRj0ofUX+EJhUUlpSkpqZma6RCLh8vg8Hhea76EEL98PiFFxcVFSUlJ6RvqG9RtamhqDnY6OgwcOxIrFD658YLhaUSAQ8Ho9IM0UlNrs5ti//+C777xjMhqyR41e89yzo0eP+q4twTU9ETWWESnRLQBtsOqqKpCVadNnZmVnDUSKRAaTCaWYJthL1O8vjhjeQJkOSuT772qNIAEEsAFvkPDGFnbweDyZTGKxmEIhtrq3TCbX6fSRpURtbe3V1bXV1de6OtoheJPJaAw2nChUWnpGRnb2qNzc0YlJiRwOFxrl0GC7vQKKz+fNmzc3NTXl/fc+OHn8S/iJ1WLesX2bUCS6e+GCft4lRASyd+/+te+9J+3pzsjK/vkrL4NGf8/Gfr8PxHrQYrtzkBLdAo2NTe3t7QG/f+rUyQO0oheDwRTwBZ3tbQ6bbSBeHzGModHpJpPZbv9qtcboaDyeAJ7k83lH+KSzKEyJsLxv8BUniWOx2VJpj16vjYpKD3dcP0xXV/eFCxUXL5zv7uw0wgdsMrndrpiYGEli4oSJZfkF+ZmZGXw+n8lkgAn1S18gmUzOy8v75a9eSU9P/3Dte1ClKWSyjes/ZrNYkydPuvPXR0Qo0OLasuWTnTu2w/mQmp7x2u9/l5+XGymDhG6SYbUzA01jQ4NUKs3MzsnKzoYW50C8BbwshUqFMshsNtsdDhqVOhDvghiWhMqm0HDaEDgcDpTIbrdFVt/1QBAURMwQORwel8dTyOR6vT7cQX0fLpe7pqbu8OHDVysv67Raq9XqC3b1FRQVFxeX5uaOzsrOpFJpNDoNPO8OB2rAeykUSq1Wp1AoXC6XWCyG14+Pj3/8iUeFQsHbb73lsNuaGxs/XLuWxWLm5UX8RGvEbeBwON5f+8G+PXv0Wm1KWtpf/vbXnOys4be4F1Kim6W7u7uhvt7psI8ZkysQCAZoqXto6oUmd0Bz0G6zIyVC3DzQiO8ODowwmy1QdUVhk89jCARCINDr8Xj9/gAOFxkjHAcI7E4ikchgMFhMdmd7h1KhglYvlTrkho+43e5r12q2b9teWXnZYjJhK2329haXjp04qWzKlDKxOJZEIpNIxDtZ/sNmszc3t7S1dXR0tLe2NMukPU6HA84Qn9/XG+jF4zGTnrtg4UMPP7T0niUMJvMPv/sdWFHV1Uqwol/95lWxOLKX40PcKnK58q233iw/edJus+XmF7z2+9+BD0XKiOlbAinRzSKTYbNa4Ul+fi5vwJavgJMs5N29QQboXRDDklBODzhtvN7rw4nAAGg0qsFg8ATpm5U2MoGankQmMpnM4GzhXricLRbLUFOi9vb2jz78+MSJY3ar1e/3c/mCpXPn3XPP0pSUJBKJBIXDbddDBoPx8uUrYEJXK6/U1VTDiwdu4Jvbb9uyac/O7c+9+JMHHrgXWoC/f+01sKJTp07RGYyfv/IKl4MmZ40Uqqqq3/vPuxUVFzxu9/RZs1999TcikXBY+lAUUqKbR6HA1jJJy8hMSU29mekbCMQgwwquMQNKZLfb+XwsLwEOj/8q95mvb9j1iCWY/5XMF/CFIiF8q1KprFbb0Mk/YDKZDhz4dPOmTXJpD3ybnJq6eMk9S5YsupMILVbb1coqMKHLlytqr1V97bcEIjExOaWwqDgjI1MiiYuPlyQlJYI3t7a27969B5TI4XC89bc36utrX/3tqx9+vO7Xv/xVV0f74UOHOFzuiy++OECDBwYfOA4MJsug18vlsnDHMrRwudxHj36+9r33ujo74NtVDz3y7HNrOLduw6NG5fTvgjUDB1Kim8LpdHZ2dOi02rz8Ag5nAJPgUKm071nwCoH4fnA4HCiR76vhRHgcjkjASiKP14MmnQG4YC+sQCji8HhdXV1GoyEqKi28IcHn5ff7Ozu73nrz7VMnjkHjG8KbNWfuypUPpKWl3uLrBHw+TH5bW9vOnD53+cqlmmtVnuAaRdioMhIJSwbMoI8dNzErKzsvPzc9PY33bXPuMjLSfvnLl+fMmf3ySy+plIrPjxx2OZ2vvvbb3/7utT//6U9tLS07d+zgcrkPP/zQ8EgnjMPhyRSK2+1y2O1wGAdoUERkAeekUqnauXPXnl07jQYDh8t79LHHV9y3nMVi3fyLdHdLrRbrwAU5ECAluin0er1Gg+UFTE5Oug1HvnnodFCiWzjnEIgbgfPHYrFCyd73ExKJAO1+NzT3Rnxaj6jgCHRorUKrg8VkKWQyk8kY3ioQ3t1qtZ6/UPH2m29Ku7uoVGp+YdEza565+XyrgUAvyK7L5bRYLI1NLefOnq24WCGXdoMY4fB47M4ph0siE0vHTRgzJregID8vb8xNvnJxceHeA/t/9tOfVV6+dPb06df/9PpLP3/ppZdf/vtf/9ba0vzxR+uoVMqyZcuGwXpXZDKJx+M1NdRDu9dud8BFFO6IwgmcUWCHtbV16z9ef/7cWThHR40Z8/Qzz0yeXEa+xYWp4HX8Af8PbzeUQEp0U2g0OpVSCUWnWCwOLYE/QHzXfX0E4mbAEwhYL5Hvvx1C0dFYv4jH47lxJtqIBQ4FgYCnQ6VHo0N5rdcZ3G5PGG8A6fWGbdu2r1+3zuN2JSZhiTNBMkTB+3rfTyi/r9Vq0+l0DY1NYEKXL1XoNBooo0hkMovNYdDpKelpY8bklZQUFxUV3N5MaRaT8Ze/vPHRRx/v3rH99KmTeDwOqsaHHn74P+/8W61Ubtq4mc3mzJw5I9KtiEgkMZnYdASFQimVSnNyssMdUdgAvZbJFCdOnNixfZtcKmWyWGWTpz7x5OMjIftvCKREN4XdbrfarHQGk8PlDGhfsdPlsqIViRC3C41G0+v0TqerL6kZgUggkkg2m93r9Y3wTGdRoftHBAJfwOcEbxhJpTKbzRYuJerq6t66dfvmDR9DkZJXULD6oYfnz597M3+ILVet19fV11+quAwmpFIqwIQoVKokPl4kis3KzsovKCopKQK1uvM1Y3g87nPPrcHhYnbv3HHq+HE4gA8//PATTzy5fv3HPV2dWzZtYbPZYF2RMlLkW4HgQ6k8uru7WlpaofofgZcJFA5Go7GmpnbLpk/OnztNJlNyRo9ZtHjxggXz+fwRlA0XKdFNYbNZLRZLrFjM5Q7gQCLAbrMZDcYBfQvEMCaUkSAQwJK/0mjYCg5Q3ZKDjXiX2z3CM51FBSed4Ql4NovFYjJBI9RqdTD/SRhK/NbWtr+88ZdzZ05TKNSJZZOeevqZH7ylBZ+pVCrVaNQnT5TXVFfX1VZHYUtXU1NSU+Pi4tIzMgsKiwoL82+mk+mWoNNpTzzxeFRv747t28pPnmSz2Cvuu8/n823csL7q6pXNGzfT6fRRo3Iid8k+EokYWsdcLpOBYk6YOF4oEIQ7qEHFZrc3NzUf+/LY/v37LCaTQCicMHHS8nvvzc/PG4gkDUOZSD2JBxnwIbPJlJiYTKOhVMmIoQs1OM2+tzfgdruvK1Fw9Aw88bg9Xq9vhCtR1PXMHmQ2hwP6qNNpXS7X4MfQ0ND49ltvgw9BJAsWLnz+hediY2O/Z3uVSi2TSRsamk6dPHmt6qrT4cDhcCmpaXFx4qzsnOKS4oKCggFNTsJms1atXmk0m44eOnT0yGEOhzNn7hyzCUv0cerkcQaT/vwLL8THSyK0cwU+BR7velv38qXL586emzdv3ghZscLj8bS0tJ0/d+7I4cNNjQ10OqOkdOzsuXNmzZodG9tvbg3SHCmD1pES3RQupxOKIQIBj8MN0hGLibn9BUgQI5ZQOR4cIHl9uWowAGgEQ3nk8bjRpLOo4AHBEwgcHo/OYIJn2GyDPSOmpqbunX+/c/7sGS6Pf/fiRY888sh3TbMHhdVqtc3NzWfPnK2qutrS3Oz3+eCv8vILUpKTxk+cmJmZmZKSPDhhCwSCRx5+GErCzw8fObB/H3w7d/48o8n42acHjx45Ko6Le/TRR4fB1JCe7q79e/fGimKLiguHd/vB4/G2t3dUXb36xRdfVlw4F4PDZWZlT54ydfac2fn5/bNAud1uD5U5EklcpHQiRkaUQwQqlTrQKxI5HNjMkahgs4xGG9ETHxC3AZFIhKInmMDc2fdDHIg8Hgf1KxphHRU6Gjgcg84gk8kKhTyUQH7QqK2tf/ed/1w4f5bL4z32xJP3P3Dft6aX9/l8Upm88vKVqqqqK1cuy6VSqLGSU1JHjx5VUFiYn1+QmpoyyEOg4LjBm65evdqoN1y6VLFzxw6+gH/PsmV6ve50efm2T7bGxoqXLl18q5OShhR8gQDOjquVlR9+8MHSZfdMmTL5luacRwoej6etrf3Spcvnz52Dc8zhsCUmJReXlMyaPauktJTJ6Lc7IXq9weXCJrpSyKRIaeEjJfphbDabITi+h8lkUgc4wwamRGZMiZgMxlBbVxcRCURDTQlnkcfz3yn34ElEEsnldKFeoqjgnUQCAc/hcBkMhs/rVSpVLpdrcCryzs7udR+tu3jhHC4Gt+L++x948H7yt/VD6HT6M2fOnjp1qvrqVa1WQ6HSxuQVTJgwPjcvd9SoUWFcWxKsKCcne9VDq7EJ/w3127fvePFHL65avRoCrrlWtX7dx0lJSePGlUZc3ivQoNAgvIyMjDG5+V98fuTC+XNKpfJaVVVuXl5BQUF8fDw0KsIdZj/g8Xhb29ph7youXqy+Vm21mFlsztwpCxYsXJCXl9fvpxaYfW+kTaBGSvTDOByOUM8NXBUDfbVDO97r85KpVPLIuJON6F+io7Hxtjab3en87xAZPAEkgGC32aGEQpPOYPfxeDybzaJQsOaNSqV2u92DoERqtWbzxo1nz5TDp3T/gw/ee++93/QhaH1VVl794vMvLl+6JJdJyRTq+AmTpk2fljNqVFZWxlAYkEEikUpLS5YsXbpOr79ccfHA/qTVq1etXLVSpVRIe7r+8+9/i2L/Ly01JbxB3ioUCpnPxzJLRkfHTJg4ISkpcdeunQ319Tu3by8/VZ6enp6RlZmTMyo/P18iEYc72NvE4XQ21DdevHix6urVhvo6s8nEYLHmzl8AZxfIUGqkfWQDB1KioYXdbjOZTGw2m8Echh22iAEnOjo0mLovzVlUaIR1cOUIt9vj8/mJxBGtRFHBPCdcLpdKwzoGNFrtICxiaTAYtm/ffvToEbvN9sDKVasfWi0U/s+cJmgLSWWyA/v2Hz92rKurCxx23ISJs2bPLiwsSE5OHlJDfRkMxsxZM6VS6b49uw9/9mlCQsKsWTMXL73nk00br1Ze+fCDD9944/Vwx3hrgCKHjrADGzBKmDd/bnpG+pkzZ69WXq2uulp+6uSlSxVCoUgikWRmZ5eVTc7JyeZyIybHgNlsvnat+syZM9VVVT3dPVarBSqXOfPmz5o9a/To0YmJiSM8G/TXQEr0w1BpNPZg5Th0Op02qxXar2QyumuGuGWio6LowYlmUMXa7Y6+efihxbScTpfX5x1ps2q/CR6HI1OwSWcEIlGr0fYNRR8g4PW//PL4oU8/MxmN8xcsXLlqpVgce2NfncvlOn/+4sYN65ubmmw2W3p65pJ7lpaVTYyLkwzNu+cikXDxksUyqbS8/NS2Tz6BanX58mUtzc2ny099+fnRhx9+KEJXOwz09gYCARqNlp+fl5SUNG/e3J6enoqKyxcvnGttaenu6qyqunqmvFwkEuUV5I8dOx52k81mhjvqbyeYkUN9+vTp8+fOdrS3q1Qqp8MhjpPMnjt36rSpWVlZYrGYQBgMAWBzebgIGVsdhZToZqBSKNAwigqukGYymft92Y8bMZtNGo169Jjc0GqqCMQtER0dHboHBCW7x+MJKRH+KyUCHwr4I+zW/kCAJ+CD986wefgGgx4O1IC+3ZUrlfv37lXIZbl5+asfWp2UlHijDzkcjq2fbN+xfatCLmex2Svue+Cuu+/KzMhg9N8o134H4s/ISL9n+b0KhaKluWnb1q2/+vWvHn/yiaqrlUaD4f331/7zn2+HO8Y7hc2GT4OVkpKcn5+/fPnS9vbOyiuVZ8+eaW9r7Whvq62tOfzZoVixOL+goKSkZMyY0QO6CMIt4Xa7L168dKmi4vzZszq9DkTc5/Mlp6ROmzG9rKwsPT2dO8ALDveh1+udLldsbGwE5cJDSvTDxAQnxEcFB+oPaDpxh9Op1+m9Hk9wJbkBTBuCGMaENMgf8DudLk6wlI7BPIkEpRIaYR0CH5x0Bq0OEomsHeAbZ21tHbt27qyvqxUIRU+veXpM7ugbZyO73Z5//eudfbt322zWrJxRTz391LhxYyGwoT9CGU6nSZPGd3S0a7WaC+fPHdh/8MGVD9x734PrP1pbfuJETU3dzSdTGwqQKVQW+1ucBj4IHo8LX8nJyePHj121emVzc8uhzw5frbzc090lk/bU19Yc2LtHGBubl18wfvz4kpLiAU2C+f20trYdP36youJie2uL3WZ3OOxkCiWvoHDe/AUTJowTCPg0Gm0wJ8PDWe31euBUiaDxi0iJbgo6g8FgsWw2241zm/sdp8NhMBiigtPN0Ax8xG0QHR0NpQ+BgO8N9N446QxKdvi53+/r7UW9RMGjgYthMJhkMlkuk7pdA3VRW622o0ePnj1zGt5x1UMPlZSUfq25/Oabb+3avi0Q6J0yfcYzzzydk5MdQZkx4Ojdc8/Sjvb2I4cPbfj4o5xR2cvvvefAvj1qlXLLli1//esb4Q7wFqBSqTw+z2I2G43fnjwAPjgsWzCLFRcnBm01m03V1XUVFZfOnSlXKRUg1q3NzZ8dOMBis4tLS8vKyopLioUC/uCoQGdnF5jQmTOn21qaoYYCxQ/4/Qwmc+mye2fNnlVYmE+hUEgk0uCPze/t7R3kd7xzkBLdFEEjYsFl4HTaf3jr2wUKUJVKA08EQgFvJKWVQfQjWOJPEsnpdN14P4hAJBKIBJvV5vOhpYmwQxSq4cA/AoGAWqP1eAZkiNXZs2f37tltt9mWr7hv3ry5X7sX9sc/vr5j6xaIZtr0Gb/7w++5HHYENaZDcLmcVatXtTQ3NdTXv/ufdz/4cO30mbO2f7L55LEv5YofS+K+b0nuIUWoLRH0ie9bzTx05rBYBCaTIZFI5s6dZTY/X11T9+UXn587c1qv01ksZoVcdvjTgzE4XHFJadnkqWPHFo8alTMQMdfW1p86VV5RcaGlsQkiDzZ4eiHCotKxy+9dMXHieDYL624c+j2OQwqkRDcFh8Pl8fhNDQ16vT502g3Eu3i93tDCcRQK+VsXcEMgfhAo2Wl0ug3rNv9v5wfxq+FEdocTTrMIurU/QBDweBabFRp3pVFrvF5P/yoRlBINDU17du1RyuX5hUWLlyyRSOJu/O3x46e2bt4IH1bZlKmvv/HnflwfbzCBknD06FH3PbDynX/9o7G+bu3ajxYtuhuUyO12nzl99v77l4c7wIECdjxkGwIBf9bMafAFjZBr12pOnDjxxdEjOq2m1+sFSYIv2Bhqjznz5hcVFRcVF4qxLBlYBRId5AffKNTR0veo1eqqqqrPnTt3pvykRq3uCwb7IPLyFi5cPH3GtMQEyUDu+i3QG4RCpUaQ6yMluinodBqDwYAGRGdHp9lshvblQLyLyWjs7u4SSySJSckD8fqIEUGwsI4KTjnp03cCARtSDE8Cfl8gEHm92f0OlNFUCiU0rgL00d/fo86tNtvJkyfOnT3NEwiW3nNP7v8OrNHq9H/64x/gSUJi0m9fey1CfaiPBXfNu3z50hdHjmzZuL6sbFJhSem1yivHjn2xYsU9EVQX3mFDF9qxEyaMha9f//oXV65UXb585ezZ060tzT6Px2qx7Nj6yY6tWwhEYkpqes6o0WPGjMnLHZ2ckhS6ox0dHROcCX89gOC8twBcvHAJu1zuzq7uluaWpqamyiuXOtvbQ6HisIUDKPBYOm5cScm4yVPK0lKTh9rRlnb32KzW+PgEIjFiUqMgJbopRCJRfDym3nK5wmy2DIQSwQVgMpvlMllichKDgaabIW4TKGJZTKZCrvB6fVarLTROH0rPUP4Hq83u9XkHOi/N0IdAIAiEwtBQdLlC0b+jzn0+39XKq58dPIgnEGbPmj1t2lTSDSOE3G73+o836HRaEpm85rnnI+ju0ndBp9Eef/zxlqbG1paW9957b+LEsqorl5vq63p6ZMnJieGO7qaAC4TFYptMJl9/nAklJYXwtWbNk3KFqram9sKFC9VVVw16PXz03V0dbS3NB/bugs14fH5ySmp8QiKPx09IiKNSrqdG0Gh0ao3aZrN2tLe3tbY67Lao4DKSJBKJyWIRiUSBQFhQBBQXFObHioRDNn2Y02mPuCRCQ/RQDjW4XE5KSgqNzmhsbFQqlYmJCf1+78zt9uixa8YVGrfUvy+OGFGE7gGBZN84QRKHw8NJG+o6Cl9oQ4VgVmVsWUv4n8fjCfRf2gE4vN3dPbt27Oru7s4vKJg7f/6Ny3bA8T99+uy+3Tuh6l20ZOnixQv7633DS3Z25uqHH/n7X/5SfbUyPS0jKpg7oq6uPlKUCLMNBlOrVisU8n58WfBd+Jo3bzY4d3Nza319Q3NzY3tbu1qldLtcLre7saH+2tXKb/UGIjb+j0gmkRgMOhgb+FPOqFGZmdmZmZlpaSl0esTMvwn7kuu3BFKimyUjMys1NbW2prq+rn7MmDH9fkba7TaZVApPREJhXFykLhuPCDtQx0MBCsUQ+NCNaT1IJCKBgHc5nf6BXEgiUsCOBR4vSUik0xlKpcLr7beliRwO56VLl8+dPcNms2fMmFlUVHDjb2Vyxccff2y12sTiuBdefLG/3nQoMH/B/BPHjpWXnzp65DMcHu/zeTs7u8Id1FCBQCCMGTMKvuC50+VSyJXgzVJpj1KpkvZ0mU1GuFT7xIhKpcLJGRsnEYlEEkm88P/ZOwv4uK4r/0saJo2GSSPNjJhZskUG2U7MMYSTNmnTlLaw+293979YWvrvtts05QZah+04TszMQgssphlpmEnDIPifmUkU1XViWxrBSO+biT7jgTf3vXfhd+499xw2WyIRx4q4nMXr9UYmX5Oo1Bhy8UYk0f2SkZEG8nxgoP/Klavr1ofilkZ34dbt9qjVWhjJQkEw6PQoHhlhrRGe/8BMT0/PHenRoRR96EDAH8UZkZgmFK0Ai4UW53G7o3VNYFSTyWRHDh+enpmuqlq3ddu2uZvqPR7P0fePSoeHiSTiN7/9bS6H9TmHijlIRMI3v/VXY2MyhVxOJJECfv/I8OByF2olQsDj09LE8Jh9xef360Pphz+OmsEX8GPdvQzQanUOhzMuHOs8hiLmI5LofmEymSVlZc3NTT3dXe3tHampYF9Gs9a63W6wVqErgR+KoQqEsAKJxLB2Ol137MMHVQSmWyCAJH8NAVeDlkTD4nBmsylavkQul/vihYuD/X0isfjhHdvF4tS577a0tJ4+ecLlcu7df2DHjoej8osriry83Ge/+MX//elP3a6Q+4tsdMTj9RIJKzEnyR1AZViC1L+fBR6HE4lS7/05hMUHkUQPwLp1VTdv3Lh4/tyZ02eqqiozMzOiOK5AR6lSKugMpiBZGK1jIqxNoFri8PiJCcfc7F04LCbihhkOYYJIolAM68gKhU6riYpT7eTk5ODg4KmTJwgEYmVl1bp16+a+q1Zrjr5/1GgwiiVpzzzzDA4XM3twHoj9+/cPD48cefeduLA7kVqtzcxIW+5C3RuoCXRGaG4eDAnQtTHkqbNicTicPl9o4Z5Op69YB/C/JGYKuhIQCPi1dXU93bcH+npbW9uEwuRoxZj2+/0atcZmtaakpPL5/Ht/AQHhs4lPSIjEtYJBOhAIRNZuQt6a4SyP0E9NTU0tTcbHlQwKhcLj8RFp6A8EFh5vzO32HDn8vk6rzcnL2713b1LSp5skPB7vqZOnbnd1YnG4J59+Ji1NvFolKYGAf+GFL48Oj9zu6nC73Z0dHTEhiVCohEiLmLBPOBwORBItHJvNFgmNxudzYygm+1rvFh+Umprq69euXb544dy581u2NERLEkHfMToaCjiRlJTE4XCickyENQsq7GEdFwr+Oenz+edIotCCLEii6ekY2xm7GKDRqEgA67iQ34M+KytrIREsQWV2dd2+dvUKmUKpq99QVFQw99329o7z58+DzbNrz96Ghk3LuEazBKSkCL/9nW//y7/8s16rPXv6dElJSVZWxnIXCmGpgc4nZHphsfExpf4RSfRgcLmc+g0be3u6Bwf6Ojo6mUxGVCbAPR7P2NgY9M48AZ/JQlJ5ICyI+PiESBQi6JICgU+XhEAUoVCo6O45j13gUuDwuMhemImJiQVeE/vExGuvvurzegpLSrbv2D5XXen1+jOnT8tGR1NSU/ft38dms2JrW/I8KK8oe+HFF//jxz+BrvLNN9747l9/l8FAtoysLWw2q9fr5fL4sWUAIJLogdm4sf7MqZNNjTffP3KktrY6SpLIOz4+DvalUCjEr1InA4QlIyEhlIkJBnuQRHPTvIPmhhfDs0SIJAp51OLCO86icrTLF690dXRAE96+fYdE8ulmIpCkFy5chO5iembmwKOP5uXlxpBfxbyBc9y6dcvo8Mhbbxy6cf1aTm7OgQMHVnKAUDyBkESjLXcpVhXQz0xOTjKYTDQ6lnYLrf7GGXXA3Kmpqx8c6O++3dXXN1BTs36BQReCk5NarU6nUSULU1JSkH0HCFEgISEBi8VAlzR3LxU6rJO83gCS0yMufIkYDEbEhNXrDZOTU/M2Rlxu9xtvHJqenkpLT9+5cwdmjugZGhq6fOmyyWisrq0HortNdcUCQjOJSn3iiccVckVz080Pj32YnCysr69d7nJ9JgQ8PokayhlgsVhsNjsSGW7haDQqx4S9qKQ0tnYSIJJoPjz00Nbjx45ah4ZOnTpdWVm+QEkU8Afk4/JAIJCYmMjnr5SMfQgxDQoVciey2Wxe76fJX/E4/Mebznw+yhQ5huKnLRIkEiniVGu32xfiX3Xi+CmZdJRAIO7es5dO/3SywW6fOH/u/O2uTn5y8qOPHRSLV1wWqsUDzlQkFj3/pedlMunQwMDh997jcrmZmenLXa67A6WNNAd/IDA3dAXCvPF6PGCPRTZ1LndZHoBYKuvKIeRRtHGzSqW+cO7Ml1/4UmbGgtq5z+cdHh6OC88/paeL7/l5BIR7Ep+QgMXhZmZC7kRApLvHYFCRITkYCCJZPeLCA2Fk4WwhK4lOp+v1V1+dnpqSpKft3r1z7ls9PT3Xr1/zeb2bN28uLS2JoX03UQHGwsKigi8+//zPf/rT1pbmY0LhC195AXEqWgtoNBqL2QpPUlOERGIMBKaaBZFE8wF60ocefujUieMajfrY0Q//7u+/t5CjgR0/MNCfmEjNyslZa50mwiIRDroT2XQW9Pn8kfymYLFFooA6nE7OFBuNXuuzRGgMikAgxscvaObm2LGP1CoFtNzHn3hq7hZUlUp15tQZ2ehoUXHp1q1bGYy1uG0CLsjWrVvk4+Pvvv3WuXNnRWLx3kf2IO6Sq57IdrO4sP9ibM2MIpJonmRnZ1ZVV5/46MMPjx396tdfjKxDzwMwT00m8+jwkCA5WSJZobPKCDFHfEJCJPv65OTUrDvR7OpAuLdCponiEuITklNSCESCxWKemprPRNGEw/nmoT/NzMyI09MfeWT37OuBYLCjs+vGzetoDKZhS0N+YUFsDQzRIj4+nsfjHjh4YHxc3trcCP2lRCKpqChb7nLdhSQanctDXIiig0ajNZst8CQrKyO2/OcQSTRPoIPbtGnzpfPn7Tbr+XMXH3ts//yOEwgEpKMy6FJJJLJAgARpRIgO6HAcwriQ835wrm8EgRByJ/K43XdNvr3WQIUIrZ0ZjcbJB8+GC8326Psf6HU6eP6lL31l1jcLXpePy8+dPmsxmWrrN9TU1hBiah9ydIHLm5+f98XnvqBSKbo62t8/coTDYQuFySstEgEOhyMQiHq9zmQyLndZYp6JiQmPx00gkrA43Eq70Z8PIonmz5Ytm95+u6ClqfEPf/jtvn275xfnDSz43t6+uFDUc1rGwnySEBDmEo7OjANBNNfDGoMJzWOHQxMhs0RxGCwmISGkY4Lz8qi1WG1Hj7wXDAaycvP27Nkx+7rb7WlpaW1pbqLRGVu2bsnNzYlaiWOWkpLi/fsP/PH1186dOZMqEj311JNzo3sjrDLsdhtIIpFYRKFQlrssDwYiiRbE9u07O9ra1ApFY2Pzxo318zhCIBDs7+shkkhZOTkRhw8EhKgQyfQedHvm+g6HRAAqwRfahz+18BQWa5xzZ88bDAY0Gv21r31j9kW4qgqF4sypUyCVttZura+vW8YSrhySkpJ27tqpkCvOnjl1+N13JBJxQ8PmhYQLR1ixTE1N6zRam82WX1BEJMZYahREEi2I7du3/f43v1KrVSeOn6iuXvegztHQe1qtloH+PjaHm5mZvUiFRFiboNChtTNnKPmiH1RRxJcFh8OhwvMibo+XRCKjUGtaEqFRKFx4Yh+uz8wD7sFzOJznzp31eryFxcUPP7xl9nWXy93S0nq7q1OYklq3YQMPcU/5BJEo9cCjB3V6bVdHxxt/eoPL4RYU5q+cSBDQQEDdBoJIbPeFYp+YMJpMk8Egg0GPZBaKIRBJtCDIZNK+g4++/POfXb54fmjoucLCvAf6+uTk5I3rjZHjZGdnLk4ZEdYoIH0iGj0YSv4ajKT4wOOwkUEo4A88qAhYfcAQyAsnHHC5nDMPOBCePXteOjKMxqC/+Nzzsy9OTU3JZLKPPvwQi8OVlpaWl5dHu8ixTUlJ0SP795tM5q7O9mPHjnG4bC6Xu0KmKikUCo1ONw0bPR7PcpcltrFZrY6JCXgiFApjy7c6DpFEC2fr1oZXfv+7QMB/5syZB5VE0IHe7u4G64TFZovEokUpH8JaBY1GRbx6J4Oh//BxIUkUmiUKSyKP14tIolmMev3U1AO4V5vNlnNnzzgmHAXFxXV11bOvO53OC+cvjA4PZWRm7di1i8fjLkJhYxjQ6Js3bZSPy4+89+6Hx46lpaUdOLg/WsmzFwgKhcZisHabzWG3L3dZYhutVqvX6/EEglgiplAQSbTGyMhIr63fcOHs6cab1w3PfYHDYd//d71eb2/3bTyekJObt5b3pCAsBmg0mkAIVSp/wO/z+Slhcw30EBaLAbvc7/cjkigutB8q9DcQCDzQtbhxo1E6OgqXcfeePbPL5WDhwGB//tw5aNHFJSUlpcXRL27sQ6PR9uzZrZDLr1+9eujQn5KFyXV1tYhT0WpCp9MZjYZkoZBKTVrusjwwiCSKAs8888y1y5e0avXFi5eefvrJ+//i+LhCr9MymMzCwqLFKx7CmgWFSoDBZmpyamrODnMcDpeQkAAqCZFEcZEA1nEPtnDjcDhbmpsm7Lb0zKz6utrZfAU+n+/atRtqlVKSlrbtoYcpsbZksGSAGfn4E4/DwDnY3/fKH17h8XhZWZlrM27T6gPsfI1aPWG35+blJybOM1zfMoJIoihQWJifnZvX39t96cKFPXv3UMj3Ow/c3NQMf0lEYiliUCIsAmg0Bo/He72euclfwzvPE/yIL9F86e3t6+/r8/v9O3ftpNPpEVcYuJgGo+nC+XMEAqG0rLykBDFyPo+KyorHHn/8l7/Qd3W0v/bqa//4T/+47HvyiURCZAgPTk6CEYFeMX7fsYXZbNVqdVNTU8nJyct+T+cBIomiAB6PAyXUc7tTKh3t6OjcuOF+t902tzSjUCiRWPJAy20ICPdJQniWyOmcCgci+nTTWVgS+aemJmdmsCvEuXW5mMfpt7W2GvR6Lp+/bl1VxGk9LpzB4OLFSzLpaLJQuO2hh5CAGp8PFoPZtm2rdHT06JHD586eySsoeO6Lzy5vkUKSKJyEwGazuZyuWBzOVwIGg0Gj0aDRaLFERKMhC2drlY0bN7x5SKLVai6cO3efkshssQ4N9MP4VF65brGLh7A2waDRuHA+qUAgCGM2DhfyeoFRPLRYFJri9hEIhDUviRLiHuQKyOWKvt5et9u1Zds2Lpc7u9zjcDhOfPQRBovNy88vLkamiO4NlZr4zLPPjMlkzc1Nh15/PT0tvbZ2/XIXKoTH4wGDYblLEato1CqFQs7h8pKThbgYTGaHSKLowGQyNm7e/MdXX+nt6RkYGMrNvXeQoZaWNrfLlUSjIXPsCIsEGoPBE2YlUTAiicKJGEOLAj4f0u/HYTCYB/Ji6e3tU6lUGCyuYUsDdU5mw8bGZvmYLJFKbdiyNeZ22SwXQmHyV7/x9bGxMa1G/d//9Z+pqb+CV5a7UAjzx+VyKRSKCZutIL8wRiNyIZIoOkDHumvXznfffttg0F++fPm+JFFzC/zlCwT382EEhHkQ2l+GiYQmCs7m8CLg8ShUSASANYy4E7FYrPuPsOr3B253dRr0uuzcPLFYPHef1JEjh6enp0USSX197eKUdHVSXFT4ta9//Sc//tHI8NBLL/3iBz/8ARlZc4xZNBrt4OBQqCGIU9kcznIXZz4gkig6gKEpEAjWV9dcvXKpva1Vr9/P5d4jJMmFc6dhxCosKiESkS4AYVFIiI/H4TA4HDa0C/+TtQCodZGx3OfzLWvpVgThQE0hgehye+6Z4USr1SoVykAgUFJSMtfXRCod67ndhcPj6+o2UKmID8oDgEajd+zcMTwy+tahP165dEkikXzjG19blpLQaDQkjtQC0Wg0Q0ODNAYjIzMziRp7283iEEkURYhEwu69u69cuqBUqpqb2/bt2/M5H25ubnVMTGBxuHXrEEcihEUkISGU7R1G8ck/34cPY78P2Ycfzrs8E86AOz42LhGLZnfU3xWpVKYL570vKytNSvrUdfTo0Q+CgQCFTN6yZctnfxvh7pBIxG9965uDgwOdt9oOv/N2enrGtm0NS1+MQCCILCUvBKfTOTw0bNTryyoq4SaunFQtDwQiiaIGWN4F+Xml5RW93bdbW5ofemgriKTP+nB7e0dc2F4vKy9dwjIirDnQGDQob4/HOzk5Nfti2J0oHvEhtdnsOr3eHwjEhfOS3tPTfHhwUK1W5eYX8AWCuT3+yRPHQXnWb9osFqcsbolXKVRq4n/+13/u3/uIyWR6/dVXMjPTRaLUJS6D2+2yI3GrF4BOp799+/b09HR6elpqaqw2BEQSRQ3oT6nUpLq6+s72W0ODg11d3TU1nzkDdO3aVfi7rrqGQactXRER1h5YDAYf3vfh8XjACI5sGsfisPHxaz00kcvl1uv1Fy+cs1jMHL5AJEr5fD9ro9GkUMj9Pl9+fgGdTp99/cqV62ajAVRmTU1tjFrGK4FkAf8f/vGf/uHv/3ZwYOB3v/s9PCUveaKPtdwcFo7BYOjv66Mzmdk5ObEbwgCRRNGEQiFv2Fj/7rvvKJWK5ubG9eurIrud70Cp0oxLR+FJbW39Gt8CjbDYoDGYiPtwIBDxsA4nf8XjE1AJcZOhTGfUtZdLAUY+OHG9wXj48JH21rbJYPCJx5+kUCif3xg1Gq1Ob4An6Rlpc1fNbt68GRdSmbg6xLF6AcDF37Hz4e6ensPvvHXtyuX09Iznn/8CEtI6VjCZzI03Gy1mU0VlVVZWduyOa4gkijJgPoLQOXrk3YG+fplsLCMj7S8/c/PGDRicElCosrKSpS8hwpoiNEsUnhkKBSb6xJ0Ij8MmxIcGG5/XH5tOkPMH9FAgEDDojSdPnLh4/rzH465aX733kV333OUgl49r1GoWhysSpUaSxwFwSTvab8GTbQ/voCZSFr30qxocDvftb39zeHiwu7Pz6OF3JRLxhg11iCpa+YRCtxsMt261o1CorKxMeCx3ieYPIomiDINB39yw8dTJj5QKRXd3t0QiumMufWpqurm5CXrSrNy8rKyM5SonwtoBE5oowgQC/llJhMPj48Pzlx6vd1mLttSE9FAwKJONnzxx8tTJE3abrbi07P9873ts9j3Cx09OTul1OjCCS8sr6HTm7Ov9/YNK+XhcyOG6fHGLvkqB/tDv93m9Pqif4X9OPffc8z9WqJRK5Ttvv50qSpWIRctcRIR74fF4b3d1D/T1pGdkgoExG9I9FkEkUZRBo9ESiaS6pvbyxQuNN2/W1NbwuH8WnsFgNIINND09vXHj5uUqJMKaAo1Bgyry+z/ddIbDYlEfR2tcW/vw4SJIZbL33nn37Nkzfp+vpLz8r//mr7OzM+/pA2Q2m5VKVTAYTElJmZumoLe3D0Zx+Hr1ZzsOIvwloIHcbpfT6TQaTYMDQwMDgwpFSFkmJCTQ6QyxRNLeZuxsb4c79Y1vfoO61mYyY4rIFNGlS5dg7EtPT8/JyVnuEi0IRBJFHyaTUVlZ0XjjhlQqHRocukMStbXe8vn8KDS6pmZFRK9HWPVgMFgMFut2ewKB4JxMZxiXK86/liSR3+/v7el94803b16/BiJmXXX1iy9+tSA/H42+t0+0xWI1GU2h8GPJ/Lkj9NjYGFxSQXIKF0lTeC/g+tvtEw7HhN1mh+s2ODTc29szOjQUyUlMplDQKDSMrwP9fYHwXkjQTBfPn08WCvfvf4S05K7WCPcJ3Na+vv6ujnY2h1NbXycQxGTQ6lkQSRR9yGRycUlxRla2dHSkp7u7vLxsboD/211d/oA/OVmIOBIhLA1YDAaHDU1l+/yhtbOItzUOh4+EJlru0i0RXq+3/VbHG4cONTc1kkjkLdu2Pf3M02DU3o8eigtJIovRZKAkUoVC4dzheWR4cGp6uryyatEKHtuA3AE1abPZrBaLSqUaHh6VyWRw0SbC291JZDKHy6PRaHQGPSMzi0gkTE1NGQxG2eioSqk0m01arebokcN0Gm3Dxg1kMqKKVhwgYc1my/GPjgeDgbT09IqKiuUu0UJBJNGiIBAIq6oqB/t7b7XdqquvKy39WP0YjabbXR1gA62vQTanICwR4Umi0LYyv883RxLh1o4kcrvdV69ee+uNt7o625ks1vYdu5548nGJRHz/R7BaLWaTSZAsYDI/dSSCwV6lUMxMT+fn5y9CqWMYvd5gMoGkMWrUaqlsTC6Xj43JTIbQfj0CkchkstLS0lhstkgsEovTRCKRJE1C+UTxgIoaGxtvbGy8fu3aYH//8NDQa6++EgxObtqMRAZfccDN6uzsutXWkkSjrVu/PiVFuNwlWiiIJFoUkmjUouIiHl8glY709fXl5OREtqi0tt4ym83wBIye5S4jwloBg0bjcKHYjCCAYGiJvIjDhyTR5OQUdGqYVb0P3+PxnD599k+vvy6TjoZWYQ4c3PvIXj7/Aab34bpp1Rqb1VpcXEqlfhpITKVSR9yz7rqxdK1hs9n1er0KLopKOT4uVynVKpVSq1HHhUKD4jhcTnlFFY/PFaakiERioVCYkppCTaT8pRcX1MasrEwQrNXV1adOnjx39txAf/+rf/i9fcK+c+cOFot5tx9HWAZmZmZ0esM7b70NVkFRUXFDwzLEHI86iCRaFNAoVHZ2dmlZ2fEPj7Xfaq+urklPl8DrPT3dHrcnVSwpyM9b7jIirCGwWCwajZmb1gOPx0dih6zu0ERwyjdu3Hz1979XKOQ8Hv+xx584cPAA/QHjo7pcLqvNFhcOskyak5TUaDRFYoKvAuN4fjgcDo1Gp9VqQf0o5HKNRqOQK+BZXDjOEIPFqqhcJ0gWwPVJSU3l8wUCAR8u/udnTYkAwig7O4vFYqWKxO8ffq+vt/fQH18HbfroowcYDMZinAsOjycha3MPAlhTZ8+cvd3VweFyH96xI3YjVs8FkUSLBYcDVlF5Y+PNzo6OocEBkSh1YmICnvj9vqqq9SQk2zPCEoLGYNAYtN/nm5r6OK0HPhTAOiSJAv7AshZtEQErNpQg4rXXQQ+x2Jz9Bx/d+8jeB9VDcaGB32kxW+AJj8ed+3Wz2Tw9PQ1P2GxWFIu9wvF4PCqVRqlUyuXjIIN0Wp3RaNTptG6XKy40QU4vKikVCoWpolSxWCwQJHO4HCaD/lkzkVab3WqxTE/PoNGoxMREJvPP5A6DQd+5czuDTn/llT/c7up69+23Z2amH3/88XncxHtCIpFo4QicLqfL610TC8oLRCodO/Luu2BulZSW1dRUL3dxogMiiRYLLBaTm5ublZXddPPGrVu3SsvKBwcHwZ6CPrSyqvJ+7CQEhGiBw2Lh4XF7fP5AZNM4nkCISCK328NapQP65ORkY2NLX28PjLU7d+8++OiB+WkXt9tts9tAVtIY9HtGdFyVBINBpVI1NjY+PgbI9Do9yEGQm06nY2Z6mkKliiVpIhH8kUjEIlCfDAYDxM1nGX4Oh8Nkgq+brVbrxITD6XSBeEWhEggEIoNBEwgEaWmS2QSRBAJh3fp1cPF//7vfdnV0gCoiEkkHDuwjk8l3Pfi8QaNQkW4ZCgSyL7oHX5W8+uqrGo2azeE8+thjIF6XuzjRARmYFxGxWFRSUtLZ2dHWdmvHzp3t7e12m43HF+Tn5yK5kBCWErDkImY69PUgFKD6wQAQqYS+1Zv81eP1DvQPTE1OkskUMGTn3WuDJIKWS6fTk5LWVkZCo8ncfbtHJpMODw0Z9HqbDZShDQTN9PQUkURKFYnT0zMyMtJBCYHWhIsDgAy6azIHqGYmo9kQxmq1QT0ELe71eu9IK6ZQKKTSseHhkeyc7KzM9EilJRDwVVWVcXEzv/rlL3u7u//0+utJ1KSHt2/D4RYlJCBYrUiys3ty6tTZK5cu4vD4h7fvmt0/tApAJNEiAgZlSWmJ5ErayPDQhfMXb3d1Qkfw0I5dNNq9c24jIEQRHA778aaz0D78qchQQiTiYUzyrl6DGM5ZIBDAE6/P29XZSSGTyytKMQ8+QQsiMhAIkMgUIvEuvibEVRcyB7TK8Y+Od3ffHpfJbFabM4RjamoKrmeKSFxbvyErOzszM53DYVMoifAfkUBEoe6SdgOum9Fo1ul0er3BYrF4PF6fzwc1LrJ6C0fj8XhCYXJysgBETyAYVKs0CoVSo9GA6oKvwJOKinJ6ODAm1N7Kyor4b337pZ//70Bf38sv/VyQLCgpKYqubYkJB3qP4gFXK3K58mf/899wL0vKyr/05ediOlz1HSCSaHHJy8srKCwYGRq8evUyGFhgfNTUVOPx+OUuF8LaIiEhAYvFwfgRniUKRl6E7h+U+ax30eoDdGBFVTmBSIIhvaWlBY3GwIhcXl5KoTxYMjKL2aRRq6AlJybeJYyyb3UlRQE99MuXf3n65Am73R4JmZhEo9fUb8zNzcnPz5NIxKALSSQinkBAf4YcMZpMIG60Wp3JZAIZBCp81q8fjUYzmUwenycQ8FlMJpFIgNEUgPoJfaMwWVBUVACqqKmpBX69+3aPY8Kxfn0VaKa4cNiIysryL7/wlf/+r//UaNQ///n//vRnP+NE1YuLRqczmEybzeZyOaN42NXHb37zG61GDaL2C1/8Imd1BSlFJNHiAn1oZWVla3OLUiGfhjYvEmVlZa7uPc8IKxOws0ESwSAX8QiOC0WIIcTFxYNFvrwFWzzi4+NFqSlbtz18/MOjcpkUenCQg4FgsLp6HeVBPFEis0ToMH/57uz1XB18eOyjU8ePm0zGotKydVXrQaNAl4WLKBcc9rP6LovFqlarVSot4PF6JoOTwWAworZB7tBoNL6An5KSzONyQU6hQwlmQiu3cyfL4TmBAAoJD30mj8dpbGwZGhqWSmUul7uu7uMdu3AHN23aYLXafvnSz293dPzipZf/7d9+FMVzR4dLBmZDJOEawl158823L124AE/2P/r4xo31y12cKINIosUlISG+vKIiPSNdPj4G/6xeXwO9A7JqhrD0YHE46O7dbvfU1MdDeCizRzyM6KvWbQIaGpVK/erXviKVjgz09fb3drucDqfT6XK56mpr7tPVGiSUJ7z/CFruqg8VeObM+UOvv2YymdKzsn7ybz8RJgtAJXzW4hRIB41WL5PK5HKFy+WcnJyaDhN5F5SNUJicKkpJFgjgOQqVEOHzez94F9QSl8t96KGtcINu3mwCjXXt2g14PS0tFFoTdNnBg/ukUukHR947fuxoXl7+U089Fq3Tx4RXzsKSKBitY64yrly5/vvf/MbtcubkF/zt335vkdy5lhFEEi06LCYjLT29qbHR43YXFxfN7qRAQFhKSEQCWPkgiUASwNAOA08SNTE+Ln4mbgbM7sXY1bwSgKE0JUX4wx/96KWf//zm9Wtj0lGr1Wo2m6cmpzZv3njHlu+74nQ4dFptXChsQWiaZNFLvHy0tNz67a9+qVQquALB//z0pxKxKJIOby6BQECnM4zL4T+l0WgMBoNzPZEjiT/FEpFYlBqpUREB9KBGIHyeTCaVl5fCwRsbm3U63ZUrV6EwYnFqXHiu6Nvf+dbQ0GBXR/vLL/1vcXFhbm72Qk8+DJWaRKfToZLYLJaoHHCVIZON//LlX5jNJkpi4g9+8INI/OFVBiKJFh1o1ZFECly+gBDawRsPryATRQhLDAaLRWNC7d3tDm06A0kUHyYuXEWXu3SLCIzT+fm5P/zRD3/z698e//CDCZv1xtXLKqXC5Xbt3LmdxWT+5cB/V2Yv19xXIk9mk+nGKFABFArln/74ukwmpSbR/uH//oNYJIKzm5qagregtphM5vFQDEYVqBP/J1sUI7M+GAyGzWaD7hSJU5MFgvvMGXdP4NeJRGJ5Rdn09Exb2y293tDZ1UWmkJgMBrwFav773//+V7/ygt1m/fd///fXX38Ng4nCWAaSNzLt4XK7/f7A6lbADwTUcKlU9i//9M+D/X3QoP75X39YWLg6k9ggkmjRUas142PjAb8/JyfX5/N7PF4sFoNIIoQlJuQGEnaFCQYD0zOh1Q0S6WN/GofTtWrCinwWfD7v//7j39fW1fzxtdeHhgbHZdJfvvRz+fj4F7/4BZEodX4bl+CLEZUpV6gk4QmMGMVun/jToUMtzU1oDOaLzz9fta4K+ih4sX9gEGSQVqv1hl3IodeCC4ULr8DS6fTkUFhqUEF8AmGxZr5JRGJlZfnU9FRnR9fgwBCJRFq/viqRQoGSlJQUfemFr/7ypZ/1dHW+9dY7zz771MJ3n9HpNFY4hx0oP4fDgSQPiQDKeHho5D/+4z96e7pBp/7N9//2oYe2LnehFgtEEi06/f0DCoUC+hqRSIzF4oxGE4VCjmmbEiFGge4s4j06HfZ7BYmUkBAPTyeDa8JzgkggPPTQtoKC/KNHPzxz6pRapTzy7jtWi/U73/1OWpp4Hk0SpEBC2LYx6PWxK4mgPhw5cuTC2bMzMzOPPv7EwYP7ExMp8OKFC5eGh0fCzj0Y0CJYLBZe54c2iwn4Al7iA+7amzckEnHduspgINjd3QPCCH63pKQ4smTz9NNP3Lx5vaOt9a03DlVWVix8+YxMplCTqCD9rFY72K7RKH7M4/P5hgaHX3rppa6O9kQq9Zvf+s6+fXsjET1WJYgkWlyCweDw8LDBoE/PyExLl+BwWL1ex+dz0WgyMlGEsMRgcTg0Gg0WfzA4GVm9BYsfnvtXb7TGv4TP57/44gswrL5x6NCt1pZLF86lpqZ85cUXksLJHB4IkJiRVuwK57KIRXw+/4XzF48d/WDCbt+4ueGpp55ksVigh65fbxwdlYJMFAqTeTwedFlcHi8SImjpIZNIpWUlTqdTJhtraWljsZgSiRiFQoFt+Xd/93df+dKXoIP90x//9C//+s8LTJREJpPgNOG2arUah2MiLm6Npq6bxel0Xb9+89Af/9jf10OnM1782tcfeWTP4k0KrgQQSbS4qNWa0eEhr8dTVlaWnZNjt9lhQNLp9CSSBAlgjbDEgKGPCrt6eL0+KnU6lNYDj3O53IHAqk1zdlfAMqmtrWYw6P/z3//T2tJ88eKFffv3UanUB7VSMjPTseHIfsPDo1u3xl4a8MnJyb7evqNHjyoV8py8/KeeeUooFEJl6Ozs7u7uAdGclpa2b/8e3AqIXshhs4qLixwOp8FgaGm5RUlMZLNCTmAFBXn7Dj76x1f/0HjzemNj47ZtC13QAenHYnEU8nGTyRTrLmILAc7dYrFeuHDxzUOH4Grw+YIvPP/8nr27yas9My4iiRaXkZGRsbFxkNV5eXkSsUg2Pebz+cxmc3KyAMn8irDEkIgEbDiujNvtmZoKSSIsNuRMuja3HOfkZOfl53Xf7gKBaLPZ4ILMwzWYRmfoQ5kurItRwkVlanpaqVSBHurq7EhOTnn6mWeKCgtBEw4ODnd2dgWDQaEwedu2hpWghyJIJCKb3e5qcikUis7O2xvqa4nEUJ6+J5964urlS2qV6oOjH5SUlCzQAYjL5bJYLIV8TKlQQMVYm7203++XjY2fPnX6xPGPbFZrXn7BU08/vblhc2LiEq2WLiOIJFpEPB7P8NCwTq/LycmRpEkIBDyHy7ZabdDS9HpDJMwGAsKSgcfjI04Abo87Ej8GFw6k7l1d8Zfvk8nJSTBOoPdnMFk+f2B+2+7yCgqHhwb7+/uiXrzFxmqxnjhx8srlS2Qyedfu3XV1oDCIMBA2NbU4HA4mk7FhQ/2KCs0Q2jmYl2PQGwYHB/t6+0SpKVlZGSDreVzOc89/6Sc//mFvT8+5c+efeeaphfwKn8/jckPhmIeGRux2+xqURC6Xq7mp+dixY60tLaA4a2rrnnjqyYrysjWS8BiRRIuIQqHs6+31e72lpWVCYWhZOikpiUIhWyxWnU4HbW9VxnVAWMngcDgUKsHr8UQkUSQY8UzcTCAQwK6Y+YClwWg063W6yWCQSqVSwpuY7vox0JFJSaEIjTBUuN3uO97lcDgJCQkK+bjP78fHTtg6OJEb12+c+OgjUIQ7du7avXc3aCCw05qbWmw2G1yQ2tpqoVCw3MW8ExIpFKwIhKxOp29tbeNwOQw6DaRS/Ya6irNVra3NoPA2b94EXeu8f4LNZmVkZpLJlM6Odo1Gw+Nx187aGRgJSqXq0qVLJ4+fGBkeYrHZW7ZtO3DgQFZW5l3jtq9K1sp5LgvjY+MjIyNMFis3N4dKDWVHwqDRfAF/YsLh8/kNBoNIFKu7VBBiFDyBgEKjofpNT4c2nREjnpIzcR6vb61JorGxMasltOCVkiricNh3TVwaFx6G2Ww2DAkwEluttjvelUgkCSiU3WpVqzSRpBMrH5C/Pd29h997T6fTVlRWHXz0IHRENpv91q0OrVYHKrm8oiwzM2NlOjuC3MnPzwfdptFoOztvb92yCbQs6Lmnn32mt7dnaGDw7JmzX/ry8wv5iaLiYpFY3Nfb09Z2C9TAqg9ZHhcOTOVwulqbW08c/+jWrTaP251XULhnz54tW7csRF/GIogkWizsdvvg4IDJZFy3vjpVJJ7tX8CsAXlksVih94HattbGIYTlhUQkgi4P+ANer5dIJKI/CXA3GZxc3oItPSCJLBYLDo8vKi5K/OxZorhQUGMai8O12W3hXUh/Rm5eTqRpd3f3xIokMpnMhw8f7u/rTU0VHTh4MDc3FypDb2+/VCqbnJwsLi7Ky81eyXkYc3Oz5XI5lLa3pzc/L4fH40JpCwry11fXXDx/9tLFi5VVlfn5efM+fk5OdmlZGVSPUydOlBQXV1ZVrOSrERX6+vpPnjrdfPPm6MhwIpW6fefunbt2lpWVgD2w3EVbahBJtFgoleqent6EhIS83DxB8qdT0GBuCoXJYJN5PF6dzpCautb3eSIsJQQCPjIHPuFw0mi0SHoZsBHXmjsRNMChgX673SaWpBXk5+Pxn7fmxWKzUlNTuzo7tBpNcHISM2cRgcflClNShwcHuro6Dxx4ZPELvlCcTueJ4yduXL9GTaLt2r2nvr4OhUYN94/09/e73e7MzIzS0mIyeUWHCCGTSevWV4FJ6XKFtog//vjBuLBPwt5H9rS2NA8NDZ49cwZOZN7WZmJi4tZtWzvab/X39b38i5cOPPpYw5bNtKSklXxN5o1Goz1z5szli5eGhoaCgUB+YeHOXbs3bdooEPDXzmLZXNbiOS8B0G9KpaNghwkEyXn5eXc46tOgeSUlWa1WjUbD5bJXX+Y8hBVLJPlrXHjT2fT0zGzItcnJNTRLNDU1NTIyOjY2NhkM1tbWgony+YtE0GB5PF6Lz6dQKGxW29x8sXABc3LzQBL19HQvfsEXSjAY7GjveOftt+AKrFu/ftfunVRq4vi4vKvrNmhENptdVlbCZDJWvveMgM8D0XP7dvfY2LhsTJ4mEYVuRE5OdW3d2VMnLl+6lJefv337w/M+fl5e3sHHHrdarN23b5tM5qtXLm/d9vCWrQ3kVeRtbbHarly+curE8eHhEZvVQqPT9z6yb/+BfSJRKmWp4nCuQBBJtChYLbb+/gG3y1VRWSUSi1F/3sVA/ysSp4Ak8np9Wq1eHLNxbxFiDqiKeDwexjyP2zMTTutBIOB9Pv/aCU00PT3tcDjb2tqUSiWZTKmoLI94T98VUIoWq3XC4eRwOBgsVqFQmUymuZIIKCws/PDoEZ1aDUNLVlbm4p/BPJmZmdHp9b946Rdmkym/oPCJJ58QCPhms+X27R6tVkcMp84QCoUxMTcAXWhNzXqZbGxiYuLatevJAh4YlnQ6bcOG+isXLygVilMnTqanZ2RkpM3v+NAoduzYTqGQ33v3vdtdnQa9bqC//+SJ47v37G3YsjnWhZHH621ubv3wgw96e7qNBgNUjIatDz2yf19Bfh6Hw17u0i0zMVD7YxG1WtnW2kokkUtKS+6qeJKoVAaDHvYo0nI4rDWyvxFhJUAikWDY83g8kW3nWCwWpPnaCWDt9nj6+gY6OzrsNtvmLdvEYvEdU0T2CYd0dHRgYFAul4/JZEa9Lj4hIYlG53K5MumoTqfNy8ud+/n6+rq4cCiXpqbmlSyJQPX+/nd/GB4aZDCYBx59tLCwAIRw/8DgyMgo1ISS0uLMrIwYStRApSaWlpVcuXzVaDD29Q+UlZaAKoJbA1bozRvXAsGFSvzEREpDw+bi4uJLFy+/9957Y7JR+KHhwcGj7x9p2LJ1RyhhMCMqJ7KUQEtvbb31wdGjfb3doIyDwWBBUfHBRw+ClKTR6djV7jJ1PyCSKPqAzT06Kh2XSSVpGZmZmXdd0gYzXZImBkkEH1YqVdnZWUtfToS1CZFIQKESAoEZh8MBlTPiITG/qDwxh98fsFptbW2tgwP9WCyufkMdl8szmcwyGYifsf7+Xo1Go5TLg4EAyIVgmEg+uESqGS6U0+GQyxUejzfigxWBx+Nk5eaODg11dnY+//wXl+/k7sGRI8dOHv8Ig8Vu2Lxp9+6dIASlsrHenj44x9y8XBATBHyMxQSpKC9ta73ldrv7+/pBEsEN4vF466rXgSQyGo06nW7es0QR8Hi8QMB/9LEDD2/fdub0uTfeOKRRKa1W62B//+F3367bsPGhh7aVlBRH63QWFYfDee3ajRPHjw8N9oMxADddJEn7whe+sGnzxqQk2uf70q0pEEkUffR6/Y3rN6emprJzsgoKCz/rY4kUCpPJMJstIIwmJhyRXfoICIsNkUSMzIvYJ5wMJjORSrXbJ6DHXO5yLS5Op2twcGh4eLSzs+NWa8uE3Z6RlX316rW33nhTr9MFg4GpaRA/8Gd6JhyxCY1Gi9LSszKzwXru7bnd3dUZOc7gwJDRaBKJUmaPDObNxo0NwwMDPV2dOp0BFNLynOHnolRpfvebX/l9vty8/O9897sEAkGr1bW1ttvtdhj1S4oLGXRazLkPg6Cvrll/4fxFo8kM9zYnO4tEIpaXlxeVlPZ23+5ov1VZVbHwYFGEME89/cSBg/tu3Gg8dOgQHNrlciqVyg/eP5KZlb1r9+6Ghs0LjJq9eJhMpqtXb3z04Qf9vb2BQABqOJPN2X/gwOOPPwZlhnoec/d9UUEkUfQBjdPT0w09KVhejM8O/woVUZImBknk8/lVKhWVOv9dowgI9w8hFMMaGxfn9no8ceHkr8tdosWiu7t3cHB4ZGS4vw9UTdcd744OD8Fj7iu5BQW5ufk8Hr+ioiwrOyuRQo68fvnylZ/8+Mc6jSZ8zC6tVjNXEgFbtmz+3a9f9nq9LS1t+/btXsxzmic/+uEPzSYjNSnpb773PSaD7nK5+voG1Go1Ho8vKMgXi0XLXL75UlVZ3tzU4na72291gCSCypycLCgtLQEJ298/IJOO5eXlROWHMGG2b39o69aGgcHhN99489KF806Ho+NWGzx+/r8/27ipYe8jjxQW5K2cgNcGg/H99z84e+aUdGQk8kpaRuaTTz21Y8d22jJl8F35IJIoyths9uvXrpuNhrLyirKy8s//MIlEShYmq1Vqm23CYDSxWcxVPD4hrBzA6k1ImIBxEUzGiDvtTJiYq37Tc5iamhqTjQ8NjwJS6UjzzRt/+Xk4QRQKlfAJwlRRTm5uenpGZmZGZWX5Z+39rKmt+dZ3vvPySy+BKtKoVCPDI8XFxXPXzvLzc0Vp6SqF/MqVS3v37lxRO7bgyhw69Fbj9WsYLHb33n01NeuDweDIiLSjoxMuRV5oySw6omG5KCjIa25uBUN0dFSWkZHGYDCKS0oYLNbw8JBUOpqbmx3dWg3tBXTP//t//2E0/s2HHx6/eOHc6PCwy+H86IP34SEQpmza3NCwpSE7KzO8Qo1ayoiX0ITh5vp8PhBt77373rUrl70eN9RGqNjpWdn79u3bunXLHZsDEO4AkUTRBGoktMzmpmYsDpeVnX3PleyEkE3DNxqMfr9fo9YkUak4HBK5EWHRoSRSjEaT1+uD8ZIajhABVXdiwvE5e69WCFDOycnJiJdPIBAw6A1DwyMy6ZhsTNbd1eGYuDOUYnxCAhbAYFAoNAaL4XC4hcUlEklaerokKysjKem+bGUcFruhvl4+Pv7Om285nY6ent7NDZtTUv4sotjmzVte+8NvB/v65AqVZCXtIR0eHn391VfgSUlZ+be+/Vdwx/V6Y1NTCzxJSU0pKiokEAj3PMhKpqKivKur2+fzj4yMpqWJQQGkpooKC4quXL7Yfbt7/fr1iyQC4LAvvvjlp59+sru799y5s7faWi0ms8mgf/PQH9/80+siSdqmTQ2lZcWFhQW4MFANF0krw62EEQSUENjVp06ehhOXjY6CEMTj8WwOJze/YM/eR6qr11HXQNLWhYNIomgC3bRMJuvtuZ0qEpeVl+Pv5a4YqbWpohTpqMzpdOn1BqFQsKJMTIRVCZlEilQzq9W+8lV4IBCEDt8firjtcTqdSqUaFNCoVDo40KdVa4J/vrco0qbwBEJkHGIyWdm5eZmZWTweNz1dzOPNMzsBnU77whe+YLNYjn3wQVdnh06nS07+s6b6yL49bx56fcIxceH8ha9+9YUFnXD0cDgcv3z5ZbPJmJhI/d73/g+FTJqYmLh1K+RCBPK3ID+Pz+cudxkXCoGAz8jI6O3tValUFouVxWJCL5pfkH/9+tW+vn6lUrmo8yIkErG6ugoeJpO5tfVWY+PNgb5ei9mi06hff/X3r78ax0tOLiosLq8oz8vLY7EYRCIJChwVeQTtwuv1ulwuk9nc3tbR1tZ649qVuHDsMTqDweXxamrrGxo2FxUVRONE1wqIJIom0AFdvHAJDFOhUAjGwf18BY1CsVksk9FotzuMRiONTpv1YEBAWCTI5NA+fLAsbXZ7siCkEmZmZqbCW6tWApG+PtzdO90ut1qjlcvlCrlieHhIIZf7fX8WaBuFQhEIRIAEQo9EIlMokrT07Ozs1DAcTtSGQwaDXrdhQ2dXF5jg/X39uXm5FPKnTTVZwC+vqGxtburouOVyPUEmL38rDgQC7757uKWpEWTicy+8UFCQDxd2YGB4eHgEhuTMrMy8/Nx7H2XFAxWgqCh/YGDA5XIPDQ2DJILKAGcnSE6Wj8mUSkVxcdESBFuC3921azs8dDp9W9uttrY26ciI1WqdmLCfPX0SHhgMNisnt6i4OCsrIyUlBaoT1FsCgQCN8f4DbcM9BePZ43E7HU6FUjk4ONza2jLY3xcMBEAJsdkcBpORmZ1TWVlVv6GeyfhMT1aEzwKRRFEDRhSlUnXz5vXExMTi0tLk5PvNI43FYpKTk93uEdD7Oq2OmCaOiWhpCLELVDACAed2u11OZ2JiKAAESCKPx8tYpkgrweCk2wOFcYFR4ZiY0BuMakCllkqlMKpBMed+GMxrSmIimUwBAz2RSqXT6ampomRhSlqaRCQWJVETF897Y936dVevFivGxy9durxx08a5kgiDwezes6e1uRkGwqamlm3btixSGe6f3t7+j44d83g8JWXlzz77zPT0dCSBPNzr1NSU8vJSzKroZ6A+sFgsPp8PVUaj0YKSBp0hkUgyM7Munj8H4rWmpobDWbptgDwed+/e3fAwW6y9PX29vd39vb0mk8lunxiTjvb13IbPkMhkkViSnCwUCPgZGelsNhvUEah60EY4HA6Px8+6P83MhGSQ2+3x+Twgg7RarVQqGx+XDw8NGQ06GHRA/zGZLA6bnZaRUVRcUlVVcceSLsIDsRqaxArB5/NdvnTFbrVmZefU1tbd/xehB09KSoJWAe3ZFoK2YvdzIqwayGSy1WqH8XI2lcd0ePP50hDxfrDb7aHs8laL2WSGvh7qP9j08vFxu80Wiaw9C2ggGo0Of5OoVDaHJQiNJclcLlckSqUzli7EHGigoqKi5sbGvt5ukGtgyczGNoRWXFpWKkxJ1ek0169dq6+vW95YL3BZD7/3rkatZrE53/7Od8gkosvlvnmzEXQwiMiSkmI6bfVMIcBdyM/PValUcNZKpTorKwPqBkiNG9dCa2d6vWEpJdEsTAZ906Z6eIBw6e7uHRsbk8mkCrkcqrfFYoWaPtjfF2l05MREUHVsNhdaJYwFdHpSfPzHy2rwATCV4RSglcAJ2qwWeBGDxdJotIzMLAaDkZaZnpGeCTdULBYhThcLB5FE0QEML7PZcuXyJdD4Obm52dkPFsQWjANotFarDawBo9FEoZDv6YeEgLAQEqlJCQla0EMOp+ven44Gfn8A9L7BYIC/IIOMBqNGo5GPK5QqhdVsviPJWiKVymJxaCGSmEw6i8NNSUlhszl8Pg8M66Up8F0pKysXicR6ne7SxUulpSVM5sfWS3x8PINOf3jH9t/+6pe9Pd0DA0OlpUXLVchgMHjhwqXmpqap6akDjz5aUhIqSV/fwPi4HLqanNxssUS0XGVbDNBodHIyn0gMyT4Q1iCJiEQCKAYujw8SG9R2Xl7uMk69h+RyaTE8QBs5nE6NWqOAWq9S6rRgA9ttocU1h8fjGhrsdzocd7VM4AgUaBJJVLFEAi2Cz+eLxJLU1FQwCdhsFgaJOh09EEkUHaBDb2xqHpNJ+QLB1m3bHtRlNSEhnkwmcrlsuVwJwiiJlsTjcuHFRSotAgKVSvnEw9oG1TUYnJyainLm10AwaLfZ9Xq9yWQym81GUEMGo0qpMpqMJpPR7fw0OCToCTKFwuPxmUxWEg3EEIvL4yUnC9khWDzeCnIBFgqT8/Lze3t7WltalEoVSLbZdTo8Hrdp88ajRw6D1Lt44XxBQe5yjVUy2diZ06etFktJWfmePbuhGGq1prW1De54SoqwpKR4dSyZzQL1h0gkgWgeGhqCSuZ0OikUikQiFgqFIIlGR6Tr1q1bCZF4oKrQkqB3T8rPD0Wh8/p8dvuEQW+wWq2hBeOJCZvFAipWp9XPzpLGJyQkUhKTkqg0BsDk8XgsNovJYCDxpheJVdUwlhGn0/XRsWNoDCY7J6esrGQeRwDrjcVi2mwTdrvdYrYmUakrJ+QXwuoDh8VCrxoIBMBIxePxgYBz4WnOwDCYmHCCINDptEYjSCC92WjW6fXmkCQy3bFDHk8ggBGfmpIKXTzoHiaTyeOHJVFSEjSEFbsPDovFbNi48drVq6Mjw9euXc/MzCSTSZG3YMBLFgg2bW44/O47t7s6pdKxnJxlSNTjdntOnjg52N9HTUp65tlnBQK+z+e/du0GCAUSiVRZVZG0GgPl43A4iUQEkgj6T41Gm52dlZycDCIpAYWSyWQOh2MlSKI7IODxBC6ex71zUU+r1c0m2Al5zlEos3UMYbFBJFF0CMXJ7e8nk8m1dRuo1HkGdwFDh8Nhud2u8MoCFUaspQzzhbDWoCZRYZh0uVyREIWTkw+84yzs6OBWqzVyuRysc71OYzKaTWaTxWyBOux0TMzdxQbCiycQwDiVJhFzeFxqIoXOYHK5XNBAUJKFJ15YMvLycvMLCpRKxemTJ3bu3JGenjbrwwGjV0NDw5nTp8bH5VevXk1Lkyx9ItW2tjZQbCACHnviyfLyMrC12ttbFQolFLKwsGC1+t5iMGgOl5OYmAgV0mg0ZYeTe4jEYqhdUunoxIQ9Li7l3kdZGfD58wwVgbBwEEkUHT788MPJyWCKSLR588Z5HwSNRtHpNJvNDk0a7GoqFRr4KrTnEFYIdDpdo9ZOTU37fKH5oft3r5ZKx2CI1Wo18FApFDa73WqxwhgMGigYDM5+jEAk8QC+AERDSmoKHex0Wsh5lMViJiZSYtcBgkDAN2zZ0tbaolapzpw5+7WvfXV2TgtOKi09bd36movnz7a2tNTX14F+WsqyabW6s6fPgFzLzM7etXsX9CHQk3R2dsHNZbPZFRWl6FVqZcXHx5OIBC6XMzoqtVgsbo+HRCQKU1JYLLZ8fDw0b5STg2R6R7gniCSKAgajuenmdSwWV15eyeGwF3IoAoHAZDLDO5EnLBYb/DN2Rw6EFQ4tiQoqPJwIcjo+/vMkkVqtgZFGqVSG9sYrFWHXh9D0ktvtCiVK+wQMFitMSRVL0tLSJFlZmSwWKxwpKLSJhpJIgQEp5hKGfBZVVRUlZWVmk+no4cO79+yZG64aBN/OXTtaW5qHBgdu3riZkZGxlBNFjY1NbW1t8OTAwYM5OdloNLqpqRk6E3hSX1+7uk0sHA7H4/NGRkbtdgdodJBEPB6XRqMNDw0qFUqf14tIIoR7gkiiKHDixEmX0wltb/v2hxd4qISEBBo9iWaj6XR6o9FEC1nVKz3HAkKMAsMklUo1mcxx4fAncyURiJ6+vsHx8XGlUqFSKMxmkysUIM7j9YIEcs89SBKNnpGZVVRUlJOTBQMSHocHDQRCiEIh338AupiDTCbv2rXrVkuLwWB46623/vmf/mH2rdCWrpyc6pqac2dOt7a21tTW5i9VRESQrVevXDEaDZVV6ysrK+Eu9PcPymTjMzMzUCTQqUtTjOUCJBGXw4HrD2LdYrEKhcmpqSmscOhqpUoNVXd1K0KEqIBIoihw5vQpMH8zYUzIylj40fA4HJPFnHA4oGGbzVYikbj07ggIawQWixWRRJOTkzB89vcPjI/L5PJxg1YH+sfn9wX8IeaqJSKJnJmVlZubX1FRlpYmRoWiPhLCaQoIa6qiVlVVlldWnTt75qOjR3fv2lVcXDj7Fp/P2/bQtuampsjGtIzMdNziq8NAIHDj+o1bt9rIlMT9B/ZJJOJgMNjZeTsSurChYSMGs8p7e7AniUQChUKx2+02my0u7L6Wlp5BTaLJZFKXy70cwYkQYoxV3kiWAI1WNzzQDwb35s1bo7LIBeqKTqPZaDS126PTaZlMGha74vZKIMQ6weDk4OBgT09/e/sttVqpViinpqZmZqaD4ayqczUQjCsisaS0vLK2rjpdIsHisBhMKJMqGOVreVUXLsszzz7b3HjTarX+4he/eO21V2bfgt4gJye3prbu9MnjTU1NlVVVBQV5i12ekRFpY2Ojc2Ji+87dBQUFcIeamkKTWDMzMzU11WtkyxKIPxaLabFYQABFtCCIfjj3Man0jtlNBIS7gkiihXLzRiOMJTA2zG/v/V0J+Vkz6Dab3e12G4xmMMJX7J5khFgBaqlcLr99u3dkZEQmkw3293o8numpECCAZjf9xoXTRgoEgorKdVu3bc3OycLjcGB/o1Aw0KPgyarxB1o4BQX5jz3x1Ct/+F1rU+N77x19/PEDs2+lpCRvbtjU1Hijq7Ojo709MytjUSeKQAE0NTbCb7G5vIce3paSIrRYrf0Dgz6fDzRBYWH+4v30igL6STqdHhe6IC6n0wWSiEql4nB4p0M9OcfxHwHhs0Ak0ULp6uqEv+L09Ly8nGgdMxwJl2ZJosKgpdPquBwWGOXIUIRwT2aVDTwBoWMyWdrbOwYGBqXS0YG+XqvFfMfnoVKByiGRyZREanFJycMPb6+uWUcmrYkZhYWDQiU896Xnjn/0oVaj/s2vXq6uWS9M/jiyNlzV4uLiTZsbjh19/+LFS8UlxUVFhYvUhOFeDw0NX7p4yevx7Nm7F34Xfqj9VqfVYoV3N26qXzth/UgkEo8XWh4L5e9zudhslkiUymDQx2Sh4N1Z2dlEIhLsDeHzQCTRgpicnLx0/hw8qaioiu6RUSgUi82acEy4nG6d3hh21EAmihDuJJzBfjo80xOa7PG4PR2dXf39AzLZmHR0SKVQzH4SBmkMBhOZ7KHSaMKU1MrKytq6uoJVkQ59uaAmUv71hz/8q69/zWjQ//AHP/jVr17GfRJgSSDgN2xpAJOp41Zr481GiUSSmEhZjDK4XO62ttae7i6RRAI3lMNhazQ6hVIZDAYzMjKEyYI1lfoKi8WRyWS32wOXJS68lBZJ5RFeF56517cR1jqIJFoQ7e2dk+FgdNXV1VE/OJNBt1poXo/XoNfzeVzMKtrDjDBvwhpoKhAIhgl4vd7BwaGB/qHx8XG5YnxkcGD2k6B+8HhCOLE2jkyhcPmCzMzs8vJSeCBbb6JIfX3ts8996Y0/vtbR1vbrX//ua197kUD4OEFhQUF+VWWVSqm8evVqRWVlWVkpChVldTI9PTM6Onrl8hUwoiorKgsKCqB6DAwM2m12kAIVFaVw/6P7iyscUPxgPUK7iITI4vN51HC07lGpzOfzk5AZUITPBZFEC2JkZBQsdAwWm5n1YHle7xM2h2OzTTidTjD70tMlq37PCMJfElkC83p9Ph/87w+tpep0UPHGZOMy2ahcPu78JFEGCo0mhiCRyCQwlJlstkgkhjGypKQYiYe7qIAMGhuTXb9y+ci7b/N43D17dkUWaNhs9uYtDd3d3X093efPnUtNTVlg3LK/xO12t7e3w/HFaWm19aEpIqVSrVSqAoFAUVEh/DPqImyFQyAQaDSa1WqFK7PcZUGIPZAhdkH09/eDTZaRncPjRrmni5BEDSX8CzlZG/R8AS8RTUYmitYCYPp7PO7IrhmXy2W1WKTSsbGxcYVCrpCP2azWSKIMFAqFw+NBN1MTqYmJlCQ6nccX5OTkFhXlp6WlLfdJrCEoFPK3vvUtk9HY39vzu1//KrzpfROoUnirpLR0fXU1KNfr16/V1dfR6bQobtMDuazVapsbm+GYpSUloIGCwSDIZYvFAr9eVFwAJYnWb8UKCQkJkZWySWBqCg1tBIdLWKUxuxGiDiKJFoRMOjo1PZ2Ts4g7bLk8rs1mh3FRo9GSM9ORrGerEtBAXq9nYiIUjMoRDl4+Pj4+NibXaDRKpdxkMED3HhdOi43H4ekMJo2WxGTCXzqLwxaL03Jzc3JyspC6sYxkZWV87/vf/9EPfqCQj//+d7/1+3zbHtoG9gyFTNqydWtPT09n+633jxwViUQpKcJoGTYej7ezs6uzo12QLKyurWWz2QqFEggEAsXFhXQabU15EUXA4/GRlTIXmJJuDzWRwuHxEa9qhPsEkUTzx2q1mQx6sNSyshYx3zU0aWjhHo/HaDAkC/iL5KGJsMSABgoGA6HMA1CNbPCwadVquUKl1+tVKoVBp4NRLfJJHB6fRKczGUwOh81gMqlJSXy+IC0tJIOoqzGleYwCerSkpPjb3/nub379K5lM+vvf/tZut2/dthUEUH5+bm1d3ZhUev3qlbr6OjabFa3JG7PZfP7chanpqazs7OLiYr/fL5ONmc0WEomUlp62xnVAeL9BKLyWy+UMIjvwEe4PRBLNH+h9Ii1tsSPlszksi8Xq8/mUStWSJQdAiC4zMzPByUnHhMNkMsHdtNttRqNRrVKrVGqNRm0w6L1ud2RHDAaLpSQmslnscMpUHolMYbHYqamp6elpPB53uc8D4TPB4bAbNtajMejD7713q631tVdfGRkd2bZ1W0FhweaGzT3d3TevX/vg6NHi4iK4lQufvwHRPDQ41NfbzWSy1q1fz+fz1GoNPOD1rKxMOo2+BqeI7orVbPb7fMtdCoTYAJFE8wfGtqmpkBWSkbG4fhtJVCqNlqTXG0wmcyQk66L+HEK0gOrhdDp1Or3BYLDZrKCBQsnjtVp4YrVaJuz2YHgqCI3GgAYSJgsFyckSsYhEJiXR6Hy+IDU1BR7LfRIIDwCBgK+vDy1gHX2fd/nSpbOnTvX19JaWlebl53O4XDKF0t3VefLkqRdffCHiabQQHA7HhQsX3C5nYWHhunXrJicnQQ9BFwFHzshIp1AWevzVgcfjDYQN18TEREQjItwTRBLNH7t9IjIxG/VdJHeAQqHABDSbLcFgUK3WLrYCQ5g3oIFcbrderwfpYzaDZjbBE4PeYDQZ7TbbxIQ9Yq3Gh5IxEVNA8KSK0tIkDCYDBksWi8Xn80Wi1IhzKEKMgsVi8/JyGYwXMzIzrl+71tPdfezo0SuXL9PpDL/fDx/46NgH1evXV1SWL8T3a2pqSqvTtbW2JCZSi0tLBQIedEdqdSi5aXZ2NpvNQqPXqGMZdJI+nzcuvPWMgMebzWZQRfBPFpOxlvPPINwnSOc7f3Q6HVhmYslSCBQqNREeoIrgR5OFAmjqS/CjCPcksj1erzcolSqdTms0GnRancloNFssjokJh2PC6/FEPoknEFhsjkgkyszK5PN4YLPS6HQOhwMyiERa0z4fqw8UKkEg4B84sL+srKy7u7uzvXNsfEw+PuZxu+Pj440Gw5tvvpmRlcEIp56YHz6f/8b1RqhpGZlZ1dXVMNgbjSadTg+CLDVVmLiGncxAEnk8IcMjJIjwOK1W6whHqUhNTVk7UbwR5g0iieYPGP3TM9Ns7lK4dyQkJIASslptgUBQrzOIxalL8KMIf0nIJSg4abfbh4ZG9HqdRqNRq5QwMtlsdofD4Xa5vF5PZO4QRik6k1VYVJKfnyeRiEEDkchkOp3OYrMSKRRkKmjVQyAQcnKyxWIRSBar1QL/+f3+rq7bH35wtKnx5qWLVx577MA9D/JZ+Hy+K5cvhyKiZWdlZ2e5XG6oik6nKzlZwONxsWt4OgQuMrTEcITSkN2o0WjBNkmkJrE5bKTRIdwTpIrEDLSkJDKZ5HA4tVqdUJi8ZifGl57JySkQOj09/Wq1WqcLewOp1aCBPJ7wNl+3OxIlCDrcJBo9OzcnP78wJzebQacTiERQQiCDwGrHIN3xmgQG5pQUITwi/ywrL5fJZK3NTX/47W8qK8tFovnYNlDfxsfHpSPDSdSkysp1JBJRqVSpVBp4CwwnBmP+k0+rAJBELlco4Wtkw51Op3M4JtIzMkkkxLkK4d4g3fRCweOXyNk57FHEdziGwUA0mS2LFBwSIYLH4xkelgIqlVKjUSvl8gn7RCh6tC/0f8QtOiEhgUKl5uYXFBQUFhUV8gV8EpFIIBJABpHJZCQBC8Jfwmaznnjyyf7eHrVa9corr/7kJz+ax0EmJyevXLnm9/voDFFdfQ0oJLPZYjQaqVQql8PFr+FVdbgyYDR6vV64FKAUJxxOuXzc7XJlZGYt3J8dYS2ASKKFkpq6dGtYXC57bGwsEAhqtVpEEkWXQCAglyv7+gYUCnko2l0oSLQN1E/AD9c7EPwkShAGixMIhUWFxcUlxfl5udDPYnHYsEVKwGCxCYgGQrgXdXU127bvOPb+kdMnT2za1NDQsOFBjzA5OXX9+jWodBWVVRw22+l06XR6UAOMEPS1LMRBDBmNppmZmVAwd1oS9JYalXp6ejorK5OMbMFDuA8QSbRQljJBPRqNZnM4apXa5XK5PR7S2g7FtkCgozQYTD09vf39A6CA5ONjRr0+EAxORRIBTE1GogShUCgWh1tUXFJWWvr/27sP8LaOA0/gjwUdRCM6QBCsINiLqC6qWnKTHcuOYsuO5JaLfZtdJ7fObe67JHuXbd/tbfZyl+JeYluWE5fYlixLVhfVJYoN7A0AUUiA6ATRSPAGxFl7m931ShZJsPx/ovAB4AMwD8Qb/Oe9eTPlFeUqlYL8FWgk/tBpBE7rhVvFZDKfefaZs6dPj47Yf/GP/1C/so53i9/WPT29g/19QqGQRCLyCfT7/VarjSQhpVIuFovnqNiLQjA4YbFYyVshEPD5PN6w2exwOITZ4vx8LU5JgZuBSHS7DIb2+Xw5tVpFIlF8KvF1no9O1rfI6/W2tRm6u3sGBgYHB/r6errjM5JTqyaXSUtLF4nF5RUV9fUra2trSWXKYNDTEzLS09OQgeD2KeSyJ5/+zt/99c9MxqF39x945pnv3NLDz55pjE9NsVnssvLEVEKkgZT44hcKSR5abpO8/pFQKDQ2Nsbj8SQSaTQaa2lutlqG1zdsIjeX884zuHmIRLcruS9h3nA5bNL88fn8bpcrT6vBdv5Hkn+OG5fBYLC7u9dg6Ozr6xsaGuhoa01OFpaUlpSezuPxi3S6lStX1dfX6/U6zJoCc4p86PbuffSzzw61NV9/683XN2/eqNMV3/zDm1uuZ9JoZZWVKqWcfMLt9lFyp0hEIlH2nBV5EQgGJwYHjWQDFwj4MpmENHuMRhOpBFasqJNK0c0Abgoi0e1Knm00n2RyOYlEoXB4fDyIMWqnZySPdRGkmWg2DbcbOgcGBozGod7uLr/Pm1ySRJ/MjAwWi5U5Q1tQuGJFfW1tbWmZXipZ1ocbICWef/75p594fDwQeOP1N372Vz+j02/qzPlYLHbl4gU2m1NRUUUl9ouEHQ4nuSIQCIQi4dyWeAEjlUAoNGE2D5O4KZEkJgQ8c/p0T3eXRCbXl5agnoSbhEj09WVl8dLT0qzDw/P8uhJxdl9v2mRs0jnmWp6bejweJ18M0Wg0FpuMRCJ2u72DZKDBQbPJNDQ0MGKzJRdLT0+n0eg8Hp/OIP/oMqWyqEhXUVFZXl6q0xWldhUA6uvrvrXnsXd++0bj2TNHjhy99967b+aw7IULl6lEN39aeUViusPE+adOJ5PJFAj4y3mgB9IcIvWh1Wrl8Xlyudzt9nR1dbldrk1btslkilSXDhaN5bsJ3T61Wp2ZSbPbrJFolDGPnaxpNBqXywkExscD/nl70dQiGSgSiSbOf0+cBB8eGxszDpkGBoaGLcMD/X3GwYHkYqSByGAyRaJs9szJ8KLsbG1egV6vLynRFRcXYm44WGieeuqJM6dPDZuMB/bvX1G/QnkT0/p2d3eTSw6XW1paSraLiYkJn88nkYhFtzEW9hJAqoWuzsQ7IxIK1Tmqzo6u1pZWOp2+evWqnBxVqksHiwYi0dcnFArSZzozku/mUr1u3l43LT1NKBKRSDQxEZ6cnFySQ7KSuj4ajQaDpMJPjIfo8biHzRaj0WSxWEwmo9UyHBwfTy7JZLHEEklWFi8ri8vn81U5msLCouLiosLCAvIHSu1aAHw1kUj45FNP/4+/+xuTcejQwUOPP77v3z18NjAwQKJ/rlbL5bBJG2HM5SZ3cjgcgYA/L0VeiEh14fF4BwYGSQZSKhXksrW1ZXCgX6fXl5bp0RaCm7cEv03nTX5+fnJPdXdX97xGIlIDshMb+UwbMbRk+gJHIhGS88hPMDju8XhsVqvZPGyxJObMsFosfp/3y4ky6NysLGm+LDtbxOfzpHKlVptXWFiYl6dVKGSpXgmAW0Cj0Xbs2Hb27OmTx44dPnRw5cqV1dWVX/2Qvt6e9PR08pmnZkYmDPgDVOLEfgaXy5mPEi9IsViso6ObVCBSqZS0hUxG0/VrTdMUtWJFfV5efqpLB4sJItHXl5OjzhaLXW63wWDYtev+eXtd0ka8nTm0F45oNDpz0qzb7/d7vYkMZLFYbFb7yOiozWb1uF1TM2eHZWZmZvF42vyCbJFIIhELRSKFUqXR5Op0RTfmSQBYpDgczsMPP9xpMAybzX/46KPcXM1X793s7uyg0ek5OYkBOGYGa/aTCoHNZpPnma8iLyzT09Nuj7enp4dUFEqlnM/nnzp1qq2tVaVW162oW+Zn4cGtQiT6+lgsZkVVzcDAwKUL50kDhcGYp2mWSRUQjcaS19MX1TAkpAYPBie8Xu/YmMvjcTscDpvVZjabnU7niN3uGnOS1h410y2am8Uj7WCJRCKTySRSSbZYopqh1eay2dgNDksHjUarqqp84MGHXnnxxUsXLzauWHH33Xf+W0fD/YHE8eI0ikp+0yc3KLLwcp7EY2pqqr3NEAgESBjS6XQWi/XE8ZPhcLimprakpCTVpYNFBpHotlRVVR385A9DgwNd3b3VVRXz86IkEpGmIZUYOJs2bzns64nH48kMNDrqGBsbczoTGWiUGBkdc415PZ5AwD89cziMw+UqVSqlSq2Qy5VKBV8glMllCoWCxCB0CYKljcvlbt9xx4Vz5zs72r/44ouystKCgn/9cI9l2ELNtBnINkLNbF+hUCgjI2M+x9BfaMZc7s7OLvKekOpCJBJ+9tlhQ3urTC6vX7mS1CGpLh0sMohEt2XNmlVcbpY7Ejl96sy8RaLJySmPx0uqAA6HswBPu52YmPB4fCMjI3a73el02qxWkoDGnC632+XzeccDgeRgiTQ6XSqT6Ur0Gk1Ofp6Wy8sSibLlcrk0QZLqlQCYP2Rb1uTk7HpwV39/b2tL85kzZ5VKJYv1r+z4Gf/yrAK44fr1FvK2cLmcysoK0u46euRIJBKprq6pr1+xAKtHWODwibktarWquqb25PEvThw7unffY6J52Z/h9fnINk+j0RbIOSbhcNjr9dntIxaLZeZYmNVus3k8HrfbHUgMFTAei0bIYhmZmUKhUF9WXlhQmKvNzRbPzFEpyiYBSCaTYqIMWM7YbPbqNas2NDSQb/TTp05VVVfV1dakulCLgMPh7JrZRaRWq8Vi0aFDhzsM7XK5Ys3atQoFhiOCW4ZIdLvuvOtOEonMZtPFC5fvuWfHPLyizZoYipBOp5NEMQ8v9y9Fo9HxmWkETEbT6OiI2WSyWIa9HhLVfCQATQSDkUiYmukGnsXnFxUXFxQU6nRFcnmi5yOPzydJSCgUMJlMxCCAG8gGcvc99xgMho72ttMnTuZptaKbG416OR84O3XqbCgU4nK5NTVVIyMjhw4djMVi5RUVa9euzcxcCuegwDxDJLpdDQ0byioqOw3tH77/+02bGzhz3PnX7w8kj5qRYDFv9eDU1JTfP+5yu/p6+61Wq91uGx42O0dHxwPjpD4KTgQj4XByWjE2h6PRavMLCquqKjQaDclAHA6Hx+PxBXwWk7k0TpQDmAtkc66urt6+4863f/vm8ePHq2qqt23bejMPjMfj///MfctHZ2f34OAgqQx1umLSynrrrf3dnR0aTe6dd90ll2NSM/g6EIluF5/P27tv3188/+cdhrZPPv50z55vzenLmUwmUgPSaDS5Ym63eZK9AuNBQ7vBbDYnM5Ddag0Gg+FwOBqJRiLh5ORuDAZTrlQWFhZV11QXFxeRdi2LxWKzOVlZWSwWMhDALSCbz8aNG5ubmtpaW04cO15cXHwzw0yQ1khyyK5lJRKJnD9/kdRCLDarrq5maMh08JOP09LSqmtrGhrWo+aBrweRaBbcccfW/TW17S3NB959p66udu7mz7La7E6ni1yRyWTc2R6GhMQdv3+8p6e3v7/fYjEPD1tMgwOhcDg2M5UY+ZccJSgtPV0oElXV1lVWVlVVV+So1Ww2i05nkCTEYDIy0tNJrTS7BQNYJsgXub60ZMu2bX39fadPnVq5apVcLr/J6WCXm6amFpcrURmuXr2KvEX739lvt1kLi4oefPChZTtEE9w+RKJZQNLAnz///L5H95iNxldfffW//fe/5LDZs/4q48EJ41BiFxGdTtdqNbffEYc0s7xev9Fk7uzoMBqNw8Mm4+Bg8oywqS8ll2RzuRWlZTW1dRUVZfkF+eJsEe1LpBJHBgKYLaSps3FjQ/P16yePHzt06JCupKS0FIPr/DHn2FhT03VSU5HIWFtT3dh47vgXR1hs9tr1G/7d4b8BvgIi0eyorCh77NuPv/P2m+fOnnnn7f3f/e53Zvf5Y7HJ9jZDKBQi14uLixiMr9OLiMQpl8vtHHN1GDr6+vrNZtNgf5/dZpuejk9/KbkkjU7PLypetXJ1bV2trkSnUsrT0kgGm/k/YzbXDQC+RDauwsKCbXds6+rsvHj+3InqaoVC/m8NzUUWXpJTHP67Tp86GwgkZjLZvmMbqdZ+/vOfx2Kx/IKCvfv2Ls83BGYLPj2zg8lkPvsnz3T3dDVdvbL/7bfZbM6ePd+alePZJKaMjwe7uruDwSC5maPJ+eqeg8lYk+xeQC69Xq/b4+vs6Ozp6TWZhkzkf3/fjYWTEYdc0mg0hUpdU1tHlJWX5Wk1qFkAUoJskuvWrbt04cLBTz89duyLho0bBAJ+sh2i0xWTy3hisNZEIEiedjo6OurxeFJc6PlC6rSrV6+bTGZSv1VVVeaoVf/wP/+XeWhQlJ397X1PKBXyVBcQFjd87c0aUm39+Kc/+emPf2Joa3v91VdI2Ni16wEmk/G196mQjX9qasrtTszwTPIQCS4ymVRXXPgvFyPhJx6fSh7vGh8PuMbcg4NDPb19JpPRZrV0dRhu7P5Jjv1PLkkGypZI9KXldXW1pWWleXnaWe+cBABfj1QqufvenX19/V2dHR999IlcriD3kJqEz+dRM5u80WhKLpmsXpJNoOUwqgUJfwaDIRwOk/q2YeP6ru7e3//uAKnQqmvrdtx5R6pLB4seItGsIfVRYUH+T/7yp3/3N3/b1tL8m1/9yulw7N69WyqT3OoeF1K7kXAzEQpZhi0Oxxi5nknLVCgUhQWJ6a+T1R+5MxaLRSLRiYmg0+myWKz9fX1Gk8lusw4O9Ae/HOWWRB8Oh8tgMkiDks1iF+v1Op2+pKSkqCg/OScAACxAq1atXLVmtck49OnHf1i3bu2mTQ3JQTeYLNbk5GRyNkCydfP5ifFaJyZCPr9fKFjiU99Eo9ELFy47nWOkRt2wYR2pB//mr/5qPOBXKFVPPvkkGnVw+xCJZlNGRkaJrvj5//zD//2LX7Q2N7/26isDA/17Hn1Ur9dnZXFv5jgayTqksgsExknKGRtzksRDHsXlcuUKuVQiniA1XygciYRHRx0O59iwyTQ4ZDSbjSQ5jTlGk89AakkWiy2TK1gsJpvFys3LKyzS6XQleXm5+fnauV1/AJglTCZjx44729vam5uuffyHj0tL9SqVMi0tra5+5aXz58zmxF6ijIx01sxAaNFYLByOpLrIc4s0Ag2GrsHBQVJD6kv1Wm3um2++ff3aVQaT+dDu3XV1GOwbZgEi0SwjzZeK8vIf/vCHb7311vmzjSeOH+/u7r77nnsaGhoKCvKzeLyMf2PnNglDpA0UCAQciQlSXclWYDw+TaOlMVkMu83a1tZms1jM5mG73W6xDI+O2GPRKDWTw7hZWSp1ThaXy+Fy5AplXn5+QUEhyUB5edplO6wtwGJXXV25fcd2k3Ho1IljDRsbvvGN+5hMJmnwTE9POxwj1Ez7RyQUkJw0EQx6PV7Fkp7llLQDDQaD3x/Izs5ev35NR0fX++8dIPfX1q3Yu29vqksHSwQi0ezLzMwoKyv9/vefKyosOnr0SH9v38svvHDyxMlt27bV1NVocjRyuYzB+Kc+RqSCC4fDZFMnScjhcJJUFAqFJiaCgcB4OBRyu90Oh8Nut42M2MMTE8mHcLhZUqlMJBLx+bzsbLFGm5Cbm5uTo+bxslK36gAwm0ilcenixXNnzx549926ulrSrCLtnePxeE9nZyw2SaNlMmZEo7FQKJzqws4hUhk2NTXbbHYWi7VmzarQROiVl1/2eNwyufz7P/hPXM7sD3oCyxMi0VxRKBSPPrZHX1b6xedHmpuvm02mF3/za1VOTmVldXlFWW6uRiKRkjSTxcvy+/yDg4Nm87DT6fT7vEljY87RkdHxgD/ZM5rF5oiEIlFBoUAgkMokUpk8Jye3oKBApZKLxeJUrysAzAmlUrHzvvsH+vp7u7s++uij5577M9LyIfdPxeOjDodapSR5iM/nezyeYHA81YWdK5FIpKOja3BwiFSGpaV6qVTy7v4DLc3XMzIynnjq6crKslQXEJYORKI5RBo069au0ZfoWlpaL164aGhvHxjo//yzg+SHNG5yNNqcHHV2drbb7R4etpAs5HQ6SCT6fxNlMJkiUbY2L0+cnS1XyEh+kisUSqVKJpNqtbmpXjMAmCfr16+7fOkyqRw++vDDLVu2lJXpyZ2TsdhA/+BMJKILhYLR0VGfzx+JRhlL7kB5PB4nzcX2dkMgENBocqqqK65cuXr48KFwKLT1ju27d38z1QWEJQWRaM6JRKItWzbX1dX19vb29PR0GAxkC7dZrdeuXLp25Z8Wy8zMFIklZeWVJPQoFHKZQi4WS6RSGWkSqWbagqlbAwBImaws7jce+EZz8/W+np5XXn717//h7xkMZiwWGxoa2rhxPZPJFIuzqcSkhH6v10vqi1SXd5Y5nWOtre1Op1MoFNbUVo+NuT56/wPHyEhRse6ZZ59lsZipLiAsKYhE84TP59XXryA/Npvdbh8ZHR1xOhwGQ4fH4+Vw2CQD5eTkCIRCEoNIBUdiUFYWugQBQEJpqf7enTtfNJsvXzx/6uQpjVZrGhocGhqkEvMuM0ijKy0tLRGJPL4lFokCgQCpJIeGjDQarbKyPIvLfe3V1zoM7Rwu9/Enn5y72SRh2UIkmm9KpeLGgEBm83AwGCSVmlBI4pAwtQUDgIWJTqfdf/995xobr16+9NILL5SWlff39vR0dYXCERaTkTjTlMv1+wM+ny/VJZ1N0Wi0r3/QYOgkV0goLCwsOHjw4KkTxycmJp54+ulNmzdhhH2YdfhIpZJGk5PqIgDAIiCVSvY8uqe1+brJOCRXKmfOwx8dGhwqLS1hs9licfbQkNHj9YZCIRaLlerCzoKpqSmrzX69qTkQCKjVqqqqira2tkOfHnS73Q0bN+/atUvA52GyRZh1iEQAAIvA+vXrN27Z+sXnh9tbW8jNcDjc2dlJIhGPl6VQyBORyO3x+fxLIxJ5PN4rl686HA6RSFhTUz0+Hvz4Dx8PDQ1qcrV7H9+bm6tZDrOXwPxDJAIAWAQ4HPb3vve9C42N4+OBzMzM0ESIRCKK2sVkMrOzs2k0WmJI+zGXfPEP2DgzCtF1EvLodHppqV4oFLz+2uuXLl7IyMjY98Tj1dVVZGVTXUZYmhCJAAAWh/z8vMf2Pf7ir385mTDV1WEITkxw2GyBgC8WZ4+MjHp9PvKLRd3JJhKJdHZ2tbS0kRUpKi6sqKj49JNPjnx+OBwK7Xns25s2bWKzMTAjzJVFvOUAACwrGRnp3/3u059++olt2ExR0y6Xu7Wlfe3aVaJskVKlnDmVNTFAUXa2KNUl/ZqmpqaGhkyNjedjsZg6R71h/bq2ttYPP/zA5/Vu2bb9m7t3y2RSdCGCuYNIBACwaDCZzB/96Ed/9if/kUqMReQjiYFEIi6HI5NKaTSa1WJzuVyLNBJNT097vN4TJ06Fw2ES8tatWzMyMvLbN3870NdXXKJ/ZM8jOl0R8hDMKUQiAIDFZP36tavXrb90/lzA7ze0t8Xj8fT0dKFQIBZn2+0kRYxqNBomc/EN7hqJRA4d/Nzj8bDZ7KrKSjqN/uo7r16+eEGuVO7dt69+5QrkIZhriEQAAIsJg8H4s+eea752LRIJm03mpqbm+vo6qTQx6j2JRGbzcFFRIbme6mLemmg0dvjwUYvFQtauvLxMr9cdOPDeF0cOc7jcnTvv27x549KbqwQWIEQiAIDFJD09vbAgb9dDuw/sf8vtdhnaDXV1NRwOWyqVMJlMq9XmcnlIQsrIWDSnqccmJy9eutzZ2ZWZmVlcXLxqdf2pk6ffefvteDy+qWHjffffLxItykOBsOggEgEALDIcDufBhx44cviQ1+O53nRt5307xWKRSqVKDlA0ODioVisFAn6qi3lTotFod09f49lz5LpKrVq9ZmVba/tLL70YDPjrV6/e9/i+wsL8VJcRlgtEIgCARSY9PV2lUu68/xtvvfm60Whsbzds3twgkUpIJBoetphMZo/Hy+NlLfzxDKfi8b6+/i+OHiPXZTLZli2bHKOjv/7lr4aNRp1e/8gjj1RXV6W6jLCMIBIBACw+AoHg/vt3fnbw05ERe3Nz09p1qxl0ulabOzhoHBkZIalIJpOy2Qt9JGuj0XTu3IVwOMzj8bZu3RyLRt947Y221maVOmf3tx7esGFDqgsIywsiEQDAoiSWSDZvu+OD3x1ob20zGc3FxYUqlVKpVDidzs7OroKCPCZTuZB3FNls9tOnzo6Nufh8/rp1a0mAe/mllz8/fIikvQce3HX33XcxGOhSDfMKkQgAYFESiYSbN288dvTzgYGBK5cv5+drGQxGbq7GaDS53e6+vgGxWMxiMVNdzH+d1WprbLzgcDjodPqq1StLy0p+8+sXPvrgAxaLdefd9zz88MNZWdxUlxGWHUQiAIBFKTMzU6vNrayqOd94pqmpaeOmjTk5aq1W09en8Pl8HR2dOl2xQiFbgDuK3G7PpUtXjEYjjUarr19RXFz03nu/+92Bd+PxqQ0bt+57fB9Je6kuIyxHiEQAAIuVXC7ftHnTtatXOgyG9vZ2Eok4HE5xcbHFavV6vF1d3dnZooU2bKPL7b5yuWloyBiPxysqy+tW1J48cfKVl14aDwTWrm945tlnSM5LdRlhmUIkAgBYrNhsdk1NTXVN7dUrly5fulxbWyuXy/LyNJr+nPHAuMHQkV+Qp83VLJwdRTN56FpHR2c0Gq2qrlxRV3Pm9JlXXn7JPTZWUFT8/R88V1amT3UZYflCJAIAWMTUibF8Vl27evnSpYvrN6wnkYjFYtXUVFksVrfbffnSFbVKSV8AQz9PTU0ND1ubmq4PDRnD4XBRceGKulqTafjVl18e6OvLzcv/i//yo7Ky0lQXE5Y1RCIAgEWMw2FXV9eUlpYZDO0Xzp0vLy9XKOTkp7RUf+XKVZPJ3NzctmrVitQW0ufztbYZurq6PW5PPB6vqa2uq60eHrb8n1/8oq+3l8Vmf+9P/3TN6lWpLSQAIhEAwCKWnp5eotdt3rZ1YKC/sbGxYVMDyUOZmZnV1ZWDg0M2m+38+fN5eblSqSQlxRsfH29rM3R397jdnnA4zOFwVq5aQXJbwO9/8Te/br7exGAy/+tPfrx16xZS5pSUEOAGfAQBABa3LC533dp1Vy9duXjh3KGDn2m1+SQD8fm89evXfvrpoYmJ0Oeff7Fv36PzWaTp6Wmvz3e9qaW/f8Dn88VisYyMDL2+pK6uVqmUO52uf/z5P167enVycvJPn3t2+/btC3awAFhWEIkAABa3tLQ0vV63bsO61tbms2fOrF6zZqZHEbOgIL+ysuLatSaLxfL558fuuuuO+SlPR0dXb28fCUMk8UxNTVEzk3WsWbOquLgwMzOT/OqXv/zV+bNnI5HId7777O5vPcThsOenYABfDZEIAGDRy8jI2Lp1a3PT9WNfHP3wgw/Ky8v0+pKMjPQNG9aah4dH7CMtrS0qtbKyomzuykCyTmdnT29vbzQaTd5DspparV6/YW1Bfh65GYlEjxw59tILv+nt6SY3SR568qkn+HweWWzuSgVw8xCJAACWAo0mZ9v2O7q7u1ubr3926DOZTCoUClks1j333PXu/vdCodCRI0enp+MV5WW3f07+NHmieJxchsMRq9XW29tPBIPB5G9JPqPT6WVlZeUVZWqVgiwZi8UMho6XX3rlwvnGyViMLxA+8eRT33r4mwIB/7bXG2DWIBIBACwRGxoaWppb/vDh6P533qmsqty0aSOJJgq5bNeDD3zw/oeRSOT48ZPT8emyslIa7dYq/0QGmp6emjkQRrjdHpNpmLDZ7OFwmJqJQQwGIzMzUyzOrqmtScywxmDEYpM+n29oyPT++x+cOHbU7/ORiFZZVf3kU0+tWbMa/YdgoUEkAgBYIoQC/s77dvb29DRfb3rllVdzctTFxbqMjPQ8rWb79jtOnjwVDAZPnzlLck2JrpikE/Krr3i2WCxG0s/k5CRJNuS61+ezWW0Oh5PEoPHxcWrmuBiNRuNyuXQ6TalU5uXnkVcUCQUkPwUCgdGR0fY2w9GjR883no1EIxwOR19Wduddd+/cea9cLpuvtwTgFiASAQAsHTU11Q88uGtkxG5obXnttTd+8IPvK5UKkl3Ky/UUNd3YeN7r9Z48ccoybKmsLBcKBX90EG1qKj7TJzpxMTbm8vv9Lpeb/JBHRSIRaiYG0en0LF4Wg84gKUehkKtUSpVayeVwyFNNTExYLFanw0Fe6Ny5xvbWlrT09KysrCKdbkPDxnvvvScvD5N1wMKFSAQAsKTcc8/d/X197//+9599+olKpdq799vZ2aKMjIzy8lI2h3Px4qUR+4jB0DE0ZJTJZAzGPxvYemIiFJwRCoVu3EkyEIPB4HI5LBabXJJnE4vFEolYJBLR6TSyAAlMJpPZ5XJ1d3VfunT5wvlzoYlgRmamOkejUqtW1K/csWNHUVHBfL8RALcIkQgAYElhMpmPffuxkZGRUydOvPXmG0wG45E9jwgEfJKKCvK12SLBtWvN5uFhv89vNCbmXr3xwOQeoPT0dJKT2GwSn9gk1rBZLB6Px+fzsrKypDKJUCBILhyJRkkSciY42tsMPT29HR2GEbuNmp4WCEXFxcWaXE3Dxo3V1dVqtSpF7wTArUEkAgBYalQq1dPf+Q82q83Q3vbyiy9MTU3teXSPSCQkcUckEm3atMFuH7Xb7X6/f3Jy8saj0tMzEjEoI2OmexBdlJ3YCSTg/9NJYbFYzOkccyQ4LZZh45Cxv4/86/W63dPT03yhsLKySp2jLi0rq69fVVRcwGKiAzUsJohEAABLUFmZ/smnn/rbv/5rx+joq6+8QtLMgw89qNHkUDMHwnJzc8jPzTwPyUw2m83pdDkciRRlNpqGLSQODY+M2KORSGYmTSKVrly1WpunzcvP1+tLi4qLhDi1HhYnRCIAgKVpx47tVqv1xLET15uuvvPWWyTZ3HX3XSvq63lZ3K94lM1mDwYnXC7X2NiYz+e1W60Wq3XM6Rp1jJC7QhMTZBm+QFCsK1GrVPkF+dq8PI0mNy9fm8XlYtBFWNQQiQAAlqzdu3dXV1e/d+C9Y0ePHv7sUHd3V01NbWVVpVgsvbHM5GTM603MyUoSj9/vczqcoVDYR9KQ1zs+Pu5xu8gyGZmZEolUp9MrlIq8PG2uNlcuV0ilEplMjuGFYMlAJAIAWLK4XE5tbY1YLCktK/vk44+7OzuMg4PnGs9yuVk3lonH4xMTE7FYLDg+Hg6Hpqenk/cnDq1pcletXkMikFgqUavV/BlisZg8bYpWCGAOIRIBACxxGo36oW8+WF1V2dzSevHCBZvNNjo66vd5ya8yaTSZTC4QCmk0mkQiZTKZOTlqHo9H4hBfICQ3uVwun89jMllMJiPV6wEwtxCJAACWPi6HU1VdVVRctHXr5lAoHImEY9EYlTjLLJ3BZJA8NHPuPZNcstlsGi2TXKJjECw3iEQAAMsCiTicGakuCMAChUgEAAAAgEgEAAAAgEgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFCIRAAAAAAUIhEAAAAAhUgEAAAAQCESAQAAAFB/FIk6Ozu3bt6SqqIAAAAAzDPH6Gjyyj+LRLFYzGa1pqI8AAAAAKn0fwFcuFQ6M49DtQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek3" align="bottom" width="155" height="74" border= "0">

(Obr. 4)


UPOZORNENIE:

Plastový náustok je špeciálne vyvinutý pre používanie spolu s Berotecom N 100, tak aby ste vždy dostali správne množstvo lieku. Náustok sa nesmie nikdy použiť s iným inhalačným roztokom a ani Berotec N 100 sa nesmie použiť s iným náustkom, len s tým, ktorý je pribalený v balení k lieku.


Nádobka (zásobník) je pod tlakom a v žiadnom prípade sa nesmie otvárať násilím ani vystavovať teplotám vyšším ako 50 °C.


Ak použijete viac Berotecu N 100 ako máte

Ak použijete viac Berotecu N 100 ako máte, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Predpokladá sa, že účinky predávkovania sa prednostne vzťahujú na fenoterol. Očakávané

príznaky predávkovania sú rýchly tlkot srdca, pocit silného búšenia srdca, triaška, zmeny

krvného tlaku, rozšírenie pulzného tlaku, bolesť na hrudi, nepravidelný srdcový rytmus a

návaly horúčavy. Bola zistená metabolická acidóza, ak sa fenoterol podával vo vyšších dávkach ako

sú odporúčané dávky pre schválené indikácie Berotecu.


Ak zabudnete použiť Berotec N 100

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Berotec N 100

Ak prestanete používať Berotec N 100, vaše dýchacie ťažkosti sa môžu vrátiť alebo aj zhoršiť. Preto by ste mali používať Berotec N 100 tak dlho, ako vám ho predpisuje lekár. V každom prípade, ak chcete prestať používať Berotec N 100, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Odporúčaná frekvencia podľa konvencií:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy imunitného systému

Neznáme: hypersensitivita (precitlivenosť)


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: zníženie hladiny draslíka


Psychické poruchy

Menej časté: nepokoj

Neznáme: nervozita


Poruchy nervového systému

Časté: triaška

Neznáme: bolesť hlavy, závrat


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: nepravidelný pulz

Neznáme: supraventrikulárna tachykardia (abnormálne rýchly srdcový rytmus), nedostatočné zásobovanie srdcového svalu krvou


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: kašeľ

Menej časté: inhaláciou vyvolané zúženie dýchacích ciest (dušnosť)

Neznáme: podráždenie hrdla


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: nevoľnosť, vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: svrbenie

Neznáme: potenie, kožné reakcie napríklad vyrážka, žihľavka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme: bolesť svalu, svalové kŕče, svalová slabosť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme: zníženie diastolického krvného tlaku a zvýšenie systolického krvného tlaku


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Berotec N 100


Uchovávajte pri teplote do 25 C.

Chráňte pred priamym slnkom, vysokými teplotami a mrazom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Berotec N 100 obsahuje


- Liečivo je 100 mikrogramov fenoteroliumhydrobromid v jednom vstreku (1 odmerná dávka).


  • Ďalšie zložky sú: norflurán, bezvodá kyselina citrónová, čistená voda a bezvodý etanol.


Ako vyzerá Berotec N 100 a obsah balenia


Berotec N 100 je inhalačný roztok v tlakovej nádobke s plastovým náustkom a dávkovacím ventilom. Roztok je číra bezfarebná až bledožltá alebo bledohnedá kvapalina bez viditeľných častíc.


Veľkosť balenia: 10 ml/200 dávok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


Výrobca


Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná vo februári 2013.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Predávkovanie


Príznaky

Pri predávkovaní je možné očakávať príznaky ako pri nadmernom beta - adrenergnom podráždení, vrátane zosilnených známych farmakologických účinkov, t.j. niektoré príznaky, ktoré sú uvedené medzi nežiaducimi účinkami, najvýznamnejšie sú tachykardia, palpitácia, triaška, hypertenzia, hypotenzia, rozšírenie tlaku pulzu, anginózna bolesť, arytmie a návaly horúčavy do tváre.


Terapia

Podávajú sa sedatíva, trankvilizéry, v ťažkých prípadoch intenzívna terapia.


Ako špecifické antidotá sú vhodné blokátory beta - receptorov. Do úvahy sa musí vziať možné zvýšenie bronchiálnej obštrukcie, preto u pacientov s bronchiálnou astmou sa má dávkovanie beta - blokátorov starostlivo upraviť.


7/8Berotec N 100

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.:2012/05912


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Berotec N 100


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 odmerná dávka (vstrek) obsahuje 100 mikrogramov fenoteroli hydrobromidum.


Pomocná látka so známym účinkom: 1 odmerná dávka (vstrek) obsahuje až do 15,597 mg etanolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný roztok v tlakovom obale.

Roztok je číra bezfarebná až bledožltá alebo bledohnedá kvapalina bez viditeľných častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


a) Symptomatická liečba akútnych záchvatov astmy a ďalších stavov s reverzibilným zúžením dýchacích ciest, t.j. chronická obštrukčná bronchitída. Pacienti s bronchiálnou astmou a steroid dependentnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) musia zároveň podstúpiť sprievodnú protizápalovú terapiu.


b) Prevencia používaná pri astme vyvolanej fyzickou námahou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


a/ Akútne astmatické záchvaty a ďalšie stavy s reverzibilným zúžením dýchacích ciest

1 inhalácia je vo väčšine prípadov dostatočná na okamžitú úľavu od okamžitých symptómov, ak sa dýchanie po 5 minútach viditeľne nezlepší, môže sa podať druhá dávka maximálne až 8 inhalácií za deň.

Keď sa záchvat neupokojí po dvoch inhaláciách, odporúčajú sa ďalšie dávky. V takomto prípade sa má pacient okamžite obrátiť na lekára alebo na najbližšiu nemocnicu (pozri časť „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).


b/ Prevenciaastmy vyvolanej fyzickou námahou

1 - 2 inhalácie pred telesnou námahou, maximálne 8 inhalácií za deň.


U detí sa Berotec N 100 inhalačný roztok môže podávať len na lekársky predpis a pod dohľadom dospelej osoby.

Spôsob podania

Správne používanie aerosólovej nádobky je základom úspešnej liečby.

Pred prvým použitím inhalačného roztoku stlačte 2-krát dávkovací ventil.


Pred každýmpoužitím je treba dodržať tieto pravidlá:


1. Dajte dolu ochranný kryt.


2. Zhlboka vydýchnite.(Obr. 1)


3. Držte nádobku tak, ako ukazuje obr. 1 a perami pevne zovrite náustok. Dno nádobky a šípka smerujú nahor.


4. Čo najhlbšie pomaly vdýchnite a súbežne silno stlačte dno nádobky, čím sa uvoľní jedna odmeraná dávka. Zadržte dych na niekoľko sekúnd, potom vyberte náustok z úst a vydýchnite. Rovnako sa má postupovať pri druhej inhalácii.


Ak je potrebná druhá inhalácia, môžu sa zopakovať rovnaké kroky (kroky 2-4).


5. Po použití nasaďte späť ochranný kryt.


6. Ak sa inhalačný roztok nepoužíval 3 dni, dávkovací ventil sa musí znovu aktivizovať.


Nádobka nie je priehľadná, preto nie je možné vidieť, kedy je prázdna. Plná má obsahovať 200dávok. Aj v prípade, že sa využili všetky dávky, môže sa zdať, že tlaková nádobka obsahuje ešte malé množstvo tekutiny. Treba však použiť nový inhalačný roztok, pretože zostatok nie je dostatočný na dávku.


Množstvo lieku v nádobke sa dá zistiť nasledovne:


Odstráňte z nádobky plastikový náustok a vložte ju do nádoby s vodou. Obsah aerosólovej nádobky možno odhadnúť podľa jej polohy vo vode (obr. 2).
(Obr. 2)

Čistite si svoj inhalátor minimálne raz za týždeň. Je dôležité udržiavať náustok svojho inhalátora čistý tak aby bolo zaručené, že liek sa neuvoľňuje a neblokuje mechanizmus dávkovača.

Na čistenie, najprv stiahnite uzáver a vytiahnite nádobku z inhalátora. Inhalátor oplachujte teplou vodou dovtedy, pokiaľ sa liek neodstráni a/alebo nebude viditeľná žiadna nečistota.

(Obr. 3)Po vyčistení potraste inhalátorom a nechajte na vzduchu voľne vyschnúť, bez použitia akéhokoľvek ohrievacieho systému. Ak je náustok vysušený, vráťte späť nádobku a utrite uzáver.(Obr. 4)


UPOZORNENIE:

Plastový náustok je špeciálne vyvinutý pre používanie Berotecu N 100, aby ste vždy dostali správne množstvo lieku. Náustok sa nesmie nikdy použiť s iným inhalačným roztokom a ani Berotec N 100 sa nesmie použiť s iným náustkom, len s tým, ktorý je pribalený k lieku.


Nádobka (zásobník) je pod tlakom a v žiadnom prípade sa nesmie otvárať násilím ani vystavovať teplotám vyšším ako 50 °C.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia, tachyarytmia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri prvom použití Berotecu N 100 s novým zložením môžu pacienti zaznamenať malý rozdiel v chuti pri porovnaní so zložením s obsahom CFC (s freónom). Pacienti sa nemusia obávať prechodu od jedného lieku k druhému. Treba im vysvetliť, že zloženia sa v praxi ukázali ako zameniteľné a zmenená chuť nemá vplyv na bezpečnosť alebo účinnosť nového zloženia.


Iné sympatomimetické bronchodilatanciá sa s Berotecom N 100 môžu užívať len pod lekárskym dozorom. Anticholínergné bronchodilatanciá sa však zároveň môžu užívať.


V nasledujúcich prípadoch sa Berotec N 100 smie užívať len po starostlivom zvážení pomeru prínos/riziko, najmä pri vyšších dávkach, ako sa odporúča:

nedostatočne kontrolovaný diabetes mellitus, nedávny infarkt myokardu, závažné organické srdcové alebo cievne choroby, hypertyreóza, feochromocytóm.


V prípade akútnej a rapídne sa zhoršujúcej dyspnoe (ťažkosti s dýchaním) treba okamžite privolať lekára.


Dlhodobé používanie:

  • Na udržiavaciu (symptómovo-orientovanú) liečbu je výhodnejšie pravidelné používanie.

  • U pacientov sa musí prehodnotiť doplnková alebo zvýšená protizápalová terapia (inhalovanie kortikosteroidov) na kontrolu zápalu dýchacích ciest a prevenciu proti dlhodobému poškodeniu pľúc.


Ak sa bronchiálna obštrukcia zhorší, zvyšovanie užívania liekov obsahujúcich beta2-agonistu ako Berotec N 100 nad odporúčanú dávku na dlhšie časové obdobie je nevhodné a riskantné. Užívanie liekov obsahujúcich zvýšené množstvo beta2-agonistu, ako je Berotec N 100, na kontrolu symptómov bronchiálnej obštrukcie môže vyvolať zníženie kontroly nad chorobou. V takejto situácii sa má prehodnotiť terapeutický plán, a najmä primeranosť protizápalovej terapie, aby sa predišlo takému zníženiu kontroly nad chorobou, ktoré môže mať za následok ohrozenie života.


Terapia pomocou beta2-agonistu môže vyvolať vážnu hypokalémiu. Mimoriadna opatrnosť sa odporúča pri ťažkej astme, kde tento účinok môže byť znásobený sprievodnou liečbou xantínovými derivátmi, glukokortikosteroidmi a diuretikami. Hypoxia navyše môže zhoršiť účinky hypokalémie na srdcový rytmus. Hypokalémia môže u pacientov užívajúcich digoxín vyustiť do zvýšenej citlivosti na arytmie. V takýchto situáciách sa odporúča sledovať hladinu sérového draslíka.


U sympatomimetických liekov vrátane Berotecu N 100 môžeme pozorovať účinky na kardiovaskulárny systém. Z údajov postmarketingových štúdií a publikovanej literatúry máme dôkazy o zriedkavom výskyte ischemickej choroby srdca, ktorý je spojený s betaagonistami. Pacienti so závažnou chorobou srdca (napr. ischemická srdcová choroba, arytmia alebo závažné srdcové zlyhanie), ktorí užívajú Berotec N 100, musia byť upozornení na to, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich objaví bolesť na hrudi, alebo iné symptómy zhoršujúcej sa choroby srdca. Zvýšenú pozornosť treba venovať vyhodnoteniu takých symptómov ako je dyspnoe a bolesť na hrudi, keďže môžu byť buď respiračného alebo srdcového pôvodu.


Používanie Berotecu môže viesť k pozitívnym výsledkom na prítomnosť fenoterolu v testoch neklinického zneužívania liečiva, napr. v prípade zvyšovania atletickej výkonnosti (doping).


4.5 Liekové a iné interakcie


Betaadrenergiká, anticholínergiká a xantínové deriváty (ako teofylín) môžu zvýšiť účinok fenoterolu. Súbežné podávanie iných betamimetík, systémovo dostupných anticholínergík a xantínových derivátov (napr. teofylínu) môže zvýšiť nežiaduce účinky.


Pri súbežnom podávaní betablokátorov sa môže objaviť potenciálne vážne zníženie bronchodilatácie.


Betaadrenergní agonisty sa u pacientov liečených inhibítormi monoaminooxidázy alebo tricyklických antidepresív majú podávať opatrne, pretože ich účinok sa môže zvýšiť.


Inhalácia halogénových hydrokarbónových anestetík ako halotan, trichlóretylén a enfluran môže zvýšiť citlivosť na kardiovaskulárne účinky betaagonistov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Predklinické údaje spolu s dostupnými skúsenosťami u ľudí nepreukázali žiadny dôkaz negatívnych účinkov na tehotné ženy. Napriek tomu sa vyžaduje zvyčajná opatrnosť týkajúca sa užívania liekov v tehotenstve, najmä v prvých troch mesiacoch.


Treba rátať s inhibičným účinkom fenoterolu na maternicové sťahy.


Laktácia

Predklinické štúdie ukázali, že fenoterol sa vylučuje do materského mlieka. Bezpečnosť počas dojčenia nie je preukázaná.


Fertilita

Pre fenoterol nie sú k dispozícií žiadne klinické údaje fertility. Neklinické štúdie uskutočnené s fenoterolom nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu (pozri časť Toxikológia).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Avšak pacienti majú byť poučení, že v klinických štúdiách boli zaznamenané príznaky ako sú závraty. Preto sa má odporúčať zvýšená opatrnosť pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov. Ak sa u pacientov takéto príznaky vyskytnú, mali by sa vyhnúť potenciálne nebezpečným činnostiam ako je vedenie vozidla a obsluha strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Tak ako aj iní beta-agonisty, môže Berotec N 100 spôsobiť nasledujúce vedľajšie účinky vrátane závažnej hypokalémie. Tak ako všetky inhalačné spôsoby liečby môže (aj) Berotec N 100 vykázať symptómy lokálneho podráždenia.


Odporúčaná frekvencia podľa konvencií:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy imunitného systému

Neznáme: precitlivenosť


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: hypokalémia


Psychické poruchy

Menej časté: znepokojenie

Neznáme: nervozita


Poruchy nervového systému

Časté: tremor

Neznáme: bolesť hlavy, závrat


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: arytmia

Neznáme: ischémia myokardu, tachykardia, palpitácie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: kašeľ

Menej časté: paradoxné bronchiálne zúženie

Neznáme: podráždenie hrdla


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: nauzea, vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: svrbenie

Neznáme: hyperhidróza, kožné reakcie ako vyrážka, žihľavka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme: svalové kŕče, myalgia, svalová slabosť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme: zvýšenie systolického krvného tlaku, zníženie diastolického krvného tlaku


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Pri predávkovaní možno očakávať symptómy ako pri nadmernom betaadrenergnom podráždení vrátane zvýšenia známych farmakologických účinkov, t.j. symptómov uvedených medzi nežiaducimi účinkami, najmä tachykardia, palpitácie, triaška, hypertenzia, hypotenzia, rozšírenie pulzového tlaku, anginózna bolesť, arytmie, návaly horúčavy do tváre. Bola zistená metabolická acidóza, ak sa fenoterol podával vo vyšších dávkach ako sú odporúčané dávky pre schválené indikácie Berotecu.


Terapia

Podávanie sedatív, trankvilizérov, vo vážnych prípadoch intenzívna terapia.


Ako špecifické protilátky sú vhodné betablokátory, najlepšie beta 1-selektívne, treba však rátať s možným zvýšením bronchiálnej obštrukcie a u pacientov trpiacich na bronchiálnu astmu ich treba starostlivo dávkovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: bronchodilatanciá, antiastmatiká.

ATC kód: R03AC04


Berotec N je účinné bronchodilatans na použitie pri akútnej astme a iných stavoch s reverzibilným zúžením dýchacích ciest ako je chronická obštrukčná bronchitída s pľúcnym emfyzémom alebo bez neho. Po perorálnom podaní účinkuje Berotec N do niekoľkých minút s dobou trvania účinku až 8 hodín. Pri opakovanej inhalácii fenoterolu hydrobromidu pri obštrukčných chorobách pľúc sa bronchodilatácia objaví do niekoľkých minút. Bronchodilatačný účinok trvá 3 - 5 hodín.


Štúdie zamerané na liečbu dlhšiu ako tri mesiace u dospelých pacientov s astmou a CHOCHP a astmatických detí, v ktorých sa porovnávalo zloženie HFA (hnacia látka) a CFC (freón), preukázali, že obe zloženia sú terapeuticky rovnocenné.


Fenoteroliumhydrobromid je priamo účinkujúci sympatomimetický činiteľ, v terapeutických dávkach selektívne stimulujúci beta2- receptory. K stimulácii beta1- receptorov dochádza až pri vyšších dávkach (napr. podávanie pri tokolýze). Obsadenie beta2- receptorov aktivuje adenylcyklázu prostredníctvom stimulačného proteínu GS. Zvýšenie cyklického AMP aktivuje proteínkinázu A, ktorá potom fosforizuje cieľové proteíny v bunkách hladkého svalstva. Toto následne vedie k fosforylácii ľahkého reťazca myozínkinázy, inhibícii fosforidovej hydrolýzy a otvoreniu vysoko vodivých kalciom aktivovaných draslíkových kanálov. Sú dôkazy, že tzv. „maxi-K kanál“ môže byť priamo aktivovaný cez GS – proteín.


Fenoterol uvoľňuje bronchiálne a vaskulárne hladké svalstvo a chráni proti bronchokonstrikčným stimulom, ako je histamín, metacholín, studený vzduch a alergén (skorá reakcia). Po podaní nastáva uvoľnenie zovretia priedušiek a inhibícia uvoľňovania prozápalových mediátorov zo žírnych buniek.

Po podávaní vyšších dávok fenoterolu (0,6 mg) bolo preukázané zvýšenie mukociliárneho klírensu.

Vyššie plazmatické koncentrácie, ktoré sa častejšie dosahujú perorálnym alebo ešte viac intravenóznym podávaním, inhibujú motilitu maternice. Pri vyšších dávkach taktiež možno pozorovať metabolické účinky: lipolýzu, glykogenolýzu, hyperglykémiu a hypokalémiu, ktorá je zapríčinená zvýšenou primárnou absorpciou K+do kostrového svalstva. Betaadrenergné účinky na srdce - zvýšenie výkonu a sťahov - sú zapríčinené vaskulárnymi účinkami fenoterolu a to stimuláciou beta2-receptorov srdca a pri supraterapeutických dávkach stimuláciou beta1-receptorov. Bolo hlásené predĺžené QTc, tak ako aj u ostatných betaadrenergných látkach. Tieto príhody nesúviseli s fenoterolom MDI (dávkovanie odmeraním dávok) a boli pozorované pri vyššom dávkovaní ako bolo odporúčané. Jednak systémové vystavenie po podaní s rozprašovačom (UDV, roztok na inhaláciu) môže byť vyššie ako s odporúčaným MDI (dávkovanie odmeraním dávok) (uvedené v časti Dávkovanie a spôsob podávania). Klinický význam sa nepreukázal. Častejšie pozorovaným účinkom betaagonistov je triaška. Na rozdiel od účinkov na bronchiálne hladké svalstvo sú systémové účinky betaagonistov na kostrové svalstvo predmetom rozvoja tolerancie.

V klinických štúdiách sa ukázalo, že fenoterol je vysoko účinný pri rozvoji bronchospazmu. Zabraňuje bronchokonstrikcii vyvolanej viacerými stimulmi, ako je telesná námaha, studený vzduch a skorá reakcia po vystavení vplyvu alergénov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika fenoterolu bola študovaná po intravenóznom, inhalačnom a perorálnom podávaní. Terapeutický účinok Berotecu N je vyvolaný lokálnym pôsobením na dýchacie cesty. Koncentrácia lieku v plazme nemusí nevyhnutne spojená s bronchodilatačným efektom.


Hoci zloženie HFA a konvenčného CFC je v rozdielne, ukázalo sa, že výsledky porovnania týchto dvoch zložení sa môžu pre fenoterol pokladať za terapeuticky ekvivalentné.


Absorpcia

Po inhalácii, v závislosti od spôsobu inhalácie a použitého systému, 10 – 30 % liečiva uvoľneného z aerosólu sa dostane do dolných dýchacích ciest. Zvyšok zostáva v horných dýchacích cestách a ústach a následne sa prehltne.


Absolútna biodostupnosť fenoterolu následnou inhaláciou Berotecu N 100 je 18,7 %. Absorpcia z pľúc prebieha dvojfázovo. 30 % dávky fenoteroliumhydrobromidu sa rýchlo absorbuje s polčasom 11 minút a 70 % sa absorbuje pomaly s polčasom 120 minút.


Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) 45,3 pg/ml sa zaznamenala počas 15 minút po jednej inhalácii 100 μg fenoterolu pomocou CFC-MDI u pacientov s bronchiálnou astmou. Pri štúdiách na zdravých dobrovoľníkoch boli navrhnuté odporúčania používania častejšieho krvného vzorkovania pre farmakokinetické vyšetrenia tak, že maximálna plazmatická koncentrácia bola dosiahnutá skôr ako medzi 2 a 3,5 minútou po podaní dávky. Maximálna plazmatická koncentrácia nasledujúcej inhalácie jednej dávky 200 μg fenoterolu pomocou HFA-MDI bola nižšia a bola zaznamenaná neskôr v porovnaní s inhaláciou pomocou CFC-MDI (CFC-MDI: Cmax165 pg/ml, tmax3,5 minút; HFA-MDI: Cmax66,9 pg/ml, tmax15 minút).


Po perorálnom podaní sa približne 60 % dávky fenoteroliumhydrobromidu absorbuje. Množstvo absorbovanej časti prechádza rozsiahle cez first-pass metabolizmus, čo má za následok, že perorálna biodostupnosť je okolo 1,5 %. Preto plazmatická koncentrácia liečiva z prehltnutej dávky po inhalácii je len minimálna.


Distribúcia

Fenoterol sa distribuuje v celom tele. Distribučný objem v rovnovážnom stave sa udržiava pri intravenóznom podaní (Vss) 1,9-2,7 l/kg. Rozloženie fenoterolu v plazme po následnom intravenóznom podaní je dostatočné charakterizované trojkompartmentovým farmakokinetickým modelom. Polčasy sú tα = 0,42 min, tβ = 14,3 min a tγ = 3,2 hod. Na plazmatický proteín sa viaže 40 až 55 %.


Metabolizmus

Fenoterol u ľudí sa metabolizuje hlavne spojením s glukuronidmi a sulfátmi. Po perorálnom podaní sa fenoterol metabolizuje hlavne sulfáciou. Metabolická inaktivácia materskej zložky začína v črevných stenách.

Vylučovanie

Biotransformácia vrátane vylučovania žlčou sa považuje za hlavný podiel (približne 85 %) celkového priemerného klírensu, ktorý je 1,1-1,8 l/min nasledujúceho po intravenóznom podaní. Renálny klírens fenoterolu (0,27 l/min) sa zhoduje okolo 15 % s celkovým priemerným klírensom systémovo dosiahnuteľnej dávky. Ak sa vezme do úvahy opis frakcie lieku plazmatickými proteínmi, objem renálneho klírensu zodpovedá tubulárnej sekrécii fenoterolu spolu s glomerulárnou filtráciou.


Celkovo, izotopom značeného liečiva, ktoré sa po opakovanom perorálnom a intravenóznom podaní vylúčilo močom bolo približne 39 % a 65 % dávky, Celkovo, izotopom značeného liečiva, ktoré sa vylúčilo v exkrementoch bolo 40,2 % a 14,8 % z dávky počas 48 hodín. Následne po perorálnom podaní sa 0,38 % z dávky vylúčilo v základnom zložení močom, po perorálnom podaní sa 15% liečiva vylúčilo nezmeného močom. Po inhalácii inhalátorom odmeraním dávky sa 2 % z dávky vylúčilo v nezmenenej forme obličkami počas 24 hodín.


Vo svojom nemetabolizovanom stave môže fenoteroliumhydrobromid pomaly prechádzať cez placentu a dostávať sa do materského mlieka.


Údaje o účinku fenoteroliumhydrobromidu pri diabetickom metabolickom stave sú nedostatočné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie toxicity s opakovanými dávkami Berotecu N 100 ukázali, že toxikologické profily zloženia HFA a konvenčného CFC sú podobné.


Perorálne LD50 hodnoty u dospelých myší, potkanov a králikoch boli v rozmedziach od 1600 - 7400 mg/kg a u psov 150 - 433 mg/kg. Intravenózne LD50 hodnoty u myší, potkanov, králikov a psov boli medzi 30 a 81 mg/kg. Akútna toxicita po inhalácii bola u potkanov, psov a opíc veľmi nízka. V závislosti od spôsobu experimentu mortalita nebola pozorovaná pri inhalačných dávkach 0,58 - 670 mg/kg.


Štúdie toxicity po opakovaných dávkach sa robili na myšiach, potkanoch a psoch v časovom rozmedzí 78 týždňov rôznymi spôsobmi podania (p.o., s.c., i.v., i.p., inhalačne). Závery týchto toxikologických štúdií preukázali zistenia typické pre príslušný živočíšny druh po podaní betasympatomimetík (napr. vyčerpanie pečeňového glykogénu, znížený obsah glykogénu v svaloch, znížené hladiny draslíka v sére, tachykardia). Hypertrofia myokardu a/alebo lézie sa pozorovali u potkanov, myší a králikov pri rôznych spôsoboch podania > 1 mg/kg/deň. U psa, najcitlivejšieho druhu na beta – adrenergiká, boli tieto lézie rozoznateľné pri inhalačných dávkach > 0,019 mg/kg/deň a vyšších. Subakútne inhalačné štúdie, v súvislosti s fenoterolom, nepreukázali u opíc žiadne toxické účinky.


Inhalačné štúdie reprodukčnej toxicity na potkanoch a králikoch nepreukázali žiadne teratogénne alebo embryotoxické zmeny a plodnosť a vývoj neboli ovplyvnené. Pri perorálnych dávkach do 40 mg/kg/deň sa nepreukázal škodlivý vplyv na plodnosť samcov a samíc potkanov. Perorálne dávky do 25 mg/kg/deň u králikov a do 38,5 mg/kg/deň u myší nepreukázali žiadne embryotoxické ani teratogénne účinky. U potkanov sa tokolytický účinok pozoroval pri dávkach 3,5 mg/kg/deň p.o. a pri 25 mg/kg/deň a vyskytla sa mierne zvýšená fetálna a/alebo novorodenecká úmrtnosť. Po extrémne vysokých dávkach 300 mg/kg/deň p.o. a 20 mg/kg/deň i.v. sa vyskytol zvýšený počet malformácií.


Fenoterol hydrobromid nepreukázal žiadnu mutagénnu aktivitu in vitro a in vivo.


V štúdiách in vitro a in vivo sa ukázalo, že fenoteroliumhydrobromid nemá mutagénny potenciál.

Štúdie karcinogenity sa robili po perorálnom (u myší, 18 mesiacov, u potkanov, 24 mesiacov) a inhalačnom podaní (u potkanov, 24 mesiacov). Pri perorálnom podaní 25 mg/kg/deň, bol zaznamenaný zvýšený výskyt leiomyómu maternice s rôznou mitotickou aktivitou u myší a mezovariálneho leiomyómu u potkanov.

Tieto zistenia sú známe účinky spôsobené lokálnym účinkom beta – adrenergík na bunky hladkého svalstva maternice u myší a potkanov. Vzhľadom na súčasnú úroveň vedeckého výskumu sa nepredpokladá, že by podobné tumory mohli vznikať aj u ľudí. Všetky ďalšie nájdené novotvary boli takého druhu ako novotvary spontánne sa objavujúce v reťazcoch a nepreukázal sa biologicky relevantný zvýšený výskyt spôsobený liečbou fenoterolom.

Ukázalo sa, že dýchací trakt rovnako dobre znáša Berotec HFA a Berotec CFC.


Štúdie lokálnej tolerancie odlišnými aplikačnými cestami (i.v., i.a., kožný, zrakový) preukázali dobrú znášanlivosť fenoteroliumhydrobromidu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Norflurán, bezvodá kyselina citrónová, čistená voda, bezvodý etanol.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.

Chráňte pred priamym slnkom, vysokými teplotami a mrazom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tlaková nádobka s plastikovým náustkom a dávkovacím ventilom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 10 ml/200 dávok


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0213/72-C/S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.12.1972/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2013Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk


10

CCDS 0237-03

Berotec N 100