+ ipil.sk

BETACPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

BETAC

20 mg, filmom obalené tablety

betaxolóliumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je BETAC a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete BETAC

3. Ako užívať BETAC

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať BETAC

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 1. ČO JE BETAC A NA ČO SA POUŽÍVA

BETAC je jednou zo skupín liekov nazývaných kardioselektívne blokátory beta-adrenoreceptorov.

BETAC sa používa pri liečbe vysokého krvného tlaku (hypertenzie) alebo určitého typu bolesti na hrudi nazývanej angina pectoris.

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete BETAC

Neužívajte BETAC

 • ak ste alergický na betaxolol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte ochorenie srdca alebo ciev (iné než to, na ktoré užívate BETAC)

 • ak užívate lieky, ktoré obsahujú floktafenín alebo sultoprid

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať BETAC ak máte:

 • astmu alebo iné pľúcne ochorenie

 • diabetes (cukrovku) a užívate inzulín

 • ochorenie pečene alebo obličiek

 • problémy so štítnou žľazou

 • glaukóm (zelený zákal)

 • psoriázu (lupienku)

Ak máte ktorýkoľvek z vyššie uvedených problémov povedzte to svojmu lekárovi a on rozhodne o ďalšom postupe.

V prípade operácie informujte anestéziológa o tom, že užívate BETAC.

Iné lieky a BETAC

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je zvlášť dôležité informovať lekára, ak užívate:

 • Iné lieky na zníženie krvného tlaku

 • Lieky na zníženie cukru v krvi

 • Lieky na liečbu srdcových ochorení ako sú vazodilatátory

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

BETAC môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

BETAC obsahuje monohydrát laktózy.

Ak vám váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, povedzte to lekárovi pred užívaním tohto lieku.

 1. AKO UŽÍVAŤ BETAC

 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Váš lekár vám povie koľko tabliet máte užiť a kedy.

 • Pokiaľ lekár neurčí inak odporúčaná dávka pre dospelých je 20 mg denne.

Poškodenie obličiek

V prípade závažného poškodenia obličiek je zvyčajná počiatočná dávka 5 mg jedenkrát denne. Dávka sa môže zvýšiť po 5 mg každé 2 týždne, aby sa dosiahla maximálna odporúčaná dávka 20 mg denne. V prípade dlhotrvajúcej dialýzy (krvnej alebo peritoneálnej), odporúčaná počiatočná dávka je 5 mg/deň. Neskôr sa odporúča dávku zvýšiť po 5 mg každé 2 týždne na maximálne 20 mg denne.

Poškodenie pečene

V prípade poškodenia pečene bežná dávka pre dospelých je 20 mg denne.

Starší pacienti

Starší pacienti majú začať liečbu betaxololom s nižšími dávkami; bežná začiatočná dávka je 5 mg jedenkrát denne.

BETAC sa neodporúča u detí a dospievajúcich (do 18 rokov).

Ak užijete viac BETACU, ako máte

Pokiaľ si náhodou vezmete väčšiu dávku aká vám bola predpísaná, ihneď kontaktujte najbližšie centrum prvej pomoci, alebo povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nezabudnite si zobrať škatuľku a zostávajúce lieky so sebou. Predávkovanie môže spôsobiť závrat, slabosť a nízky krvný tlak.

Ak zabudnete užiť BETAC

Ak ste zabudli užiť dávku tohto lieku, vezmite ju ihneď ako je to možné. Pokiaľ sa ale blíži čas užiť ďalšiu dávku, preskočte chýbajúcu dávku a užite ďalšiu pravidelnú dávku v pravidelnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať BETAC

Je veľmi dôležité užívať liek tak dlho ako vám to odporučil lekár. Neprestávajte ho užívať, keď sa cítite lepšie.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi závažné vedľajšie účinky (zriedkavé)

Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov po užití tejto tablety, kontaktujte vášho lekára okamžite:

 • Opuch pier, tváre, úst, jazyka a hrdla

 • Kožná vyrážka

 • Bolesť na hrudi

 • Nepravidelný srdcový rytmus alebo zmeny vášho srdcového rytmu

 • Závažný závrat alebo slabosť

Časté vedľajšie účinky (nevyžadujúce okamžitý zásah lekára)

 • Bolesť hlavy

 • Závrat

 • Nauzea (nutkanie na vracanie), bolesť brucha

 • Únava, slabosť

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. 1. AKO UCHOVÁVAŤ BETAC

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25ºC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujete lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 1. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo BETAC obsahuje

Liečivo je betaxolol (ako hydrochlorid). Každá tableta obsahuje 20 mg betaxolóliumchloridu.

Ďalšie zložky sú: laktóza, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, koloidný bezvodný oxid kremičitý, magnézium stearát, oxid titaničitý (E171), polyvinylalkohol, mastenec, lecitín, xantán guma.

Ako vyzerá BETAC a obsah balenia

BETAC 20 mg je biela, okrúhla, vypuklá, filmom obalená tableta s deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky.

BETAC 20 mg je dostupný v blistrových baleniach po 30, 50 a 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Medochemie Ltd., Limassol, Cyprus

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

 • Bulharsko, Lotyšsko, Slovensko: Betac

 • Česká republika: Betamed

 • Poľsko: Betaxolol Medochemie

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2013.

4/4

BETAC

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU

BETAC

20 mg, filmom obalené tablety 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg betaxolóliumchloridu.

Pomocné látky so známym účinkom: jedna tableta obsahuje 100 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1. 1. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Biela, okrúhla, konvexná, filmom obalená tableta s deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

Betaxolol je indikovaný na liečbu hypertenzie.

Betaxolol je indikovaný ako profylaktická liečba stabilnej námahovej anginy pectoris. 1. Dávkovanie a spôsob dávkovania

Dávkovanie

Hypertenzia

Bežná dávka je 20 mg jedenkrát denne. U niektorých pacientov sa ukázala účinnosť aj pri dávke 10 mg denne.

Profylaktická liečba pri stabilne námahovej angine pectoris

Bežná dávka je 20 mg jedenkrát denne. V niektorých prípadoch sa denná dávka môže zvýšiť na 40 mg, závisí od klinickej odpovede pacienta.

Zlyhanie obličiek

Poškodenie obličiek sa ukazuje v znížení klírensu betaxololu. Dávka musí byť upravená podľa stavu poškodenia obličiek.

U pacientov s klírensom kreatinínu viac ako 20 ml/min sa dávka nemusí upraviť, ale odporúča sa klinické sledovanie od prvého týždňa liečby. U pacientov so závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min) a u pacientov na dialýze (hemodialýza alebo peritoneálna dialýza) sa odporúča počiatočná dávka 5 mg/deň nezávisle od frekvencie a času dialýzy. Odporúča sa zvyšovať dávku po 5 mg každé 2 týždne na maximum 20 mg denne (pozri časť 4.4).

Zlyhanie pečene

Žiadna úprava dávky nie je nevyhnutná, ale v úvode liečby sa odporúča klinické sledovanie.

Starší pacienti

Geriatrickí pacienti sú náchylnejší k bradykardii, jednej z nežiaducich reakcií betaxololu, ktorej výskyt je závislý od dávky. Je potrebné zvážiť zníženie počiatočnej dávky na 5 mg jedenkrát denne. (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Deti a dospievajúci (do 18 rokov)

Betaxolol sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti (pozri časť 4.4).

Spôsob podania

Betaxolol sa podáva jedenkrát denne. Účinok liečiva nie je ovplyvnený príjmom potravy. 1. Kontraindikácie

Precitlivenosť na betaxolol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

BETAC je tiež kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:

 • Neliečené srdcové zlyhanie

 • Kardiogénny šok

 • Druhý alebo tretí stupeň AV blokády (bez kardiostimulátora)

 • Závažná sínusová bradykardia (< 45 – 50 úderov/min)

 • Prinzmetalova (variantná) angina pectoris (jej čistá forma v monoterapii (pozri časť 4.4.))

 • Sinoatriálna dysfunkcia (vrátane sinoatriálnej blokády)

 • Závažná forma Raynaudovho syndrómu a periférne arteriálne ochorenie

 • Neliečený feochromocytóm

 • Hypotenzia

 • Metabolická acidóza

 • Súčasné podávanie s floktafenínom alebo sultopridom

 • Anafylaktický šok v anamnéze

 • Závažná forma bronchiálnej astmy a chronická obštrukčná choroba pľúc 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenie

U pacientov s anginou pectoris je potrebné sa vyvarovať náhlemu ukončeniu liečby. Náhle ukončenie môže závažne ovplyvniť rytmus srdca, alebo môže spôsobiť myokardiálny infarkt alebo náhlu kardiálnu smrť.

Opatrenia

Prerušenie liečby

Liečba nemá byť náhle prerušená, zvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca. Dávka musí byť znižovaná postupne počas jedného až dvoch týždňov. Ak je to potrebné, má sa súčasne začať substitučná terapia, aby sa zabránilo zhoršeniu anginy pectoris.

Astma a chronická obštrukčná choroba pľúc

Betablokátory môžu byť podávané iba u pacientov s ľahkou formou ochorenia; beta-1 selektívne betablokátory musia byť vybrané v tak nízkej počiatočnej dávke ako je to len možné. Pred začatím liečby sa odporúča absolvovať funkčné vyšetrenie pľúc.

Ak dôjde k astmatickému záchvatu počas liečby, môžu sa použiť beta-2 selektívne bronchodilatačné látky.

Srdcové zlyhanie

U pacientov so srdcovým zlyhaním, ktoré je kontrolované liečbou, môže byť, v prípade potreby, podaný betaxolol v postupne zvyšovaných dávkach a pod prísnym lekárskym dohľadom. Na začiatku liečby sa majú použiť veľmi nízke dávky.

Bradykardia

Dávka musí byť znížená ak u pacientov klesne pokojová srdcová frekvencia pod 50-55 úderov za minútu a objavia sa symptómy spojené s bradykardiou.

Atrioventrikulárny (AV) blok prvého stupňa

Vzhľadom k negatívnemu dromotropnému účinku betablokátorov má byť betaxolol podávaný s opatrnosťou u pacientov s AV blokom 1. stupňa.

Prinzmetalova (variantná) angina pectoris

U pacientov s Prinzmetalovým typom angíny sa počet a trvanie anginóznych záchvatov môže počas podávania betablokátorov zvýšiť. Kardioselektívne beta – blokátory môžu byť použité u miernych a zmiešaných foriem pokiaľ je súčasne podávaná vasodilatačná látka.

Periférne arteriálne ochorenie

Betablokátory môžu spôsobiť zhoršenie ochorenia u pacientov trpiacich na periférne arteriálne poruchy. (Raynaudov syndróm alebo choroba, arteritída alebo chronické okluzívne arteriálne poruchy dolných končatín).

Feochromocytóm

Užívanie betablokátorov v liečbe hypertenzie zapríčinenej liečeným feochromocytómom si vyžaduje starostlivú kontrolu krvného tlaku.

Pediatrická populácia

Deti a adolescenti (do 18 rokov)

Bezpečnosť a účinnosť u pediatrických pacientov nie je podložená klinickými dátami. Preto sa betaxolol u detí neodporúča (pozri časť 4.2).

Starší pacienti

U starších pacientov má terapia začať s nízkymi dávkami so zvýšenou kontrolou stavu pacienta (pozri časť 4.2).

Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U pacientov so zlyhaním obličiek má byť dávka upravená podľa hladiny sérového kreatinínu alebo klírensu kreatinínu. (pozri časť 4.2).

Diabetickí pacienti

Pacienti majú byť upozornení, že v úvode liečby je nevyhnutný monitoring hladiny cukru v krvi. Počiatočné symptómy hypoglykémie môžu byť maskované, špeciálne tachykardia, palpitácia a potenie. (pozri časť 4.5 a 4.8).

Psoriáza

Účinok podávania betablokátorov u pacientov so psoriázou musí byť starostlivo zhodnotený, pretože môže dôjsť k zhoršeniu ochorenia. (pozri časť 4.8).

Alergické reakcie

U pacientov so sklonom k závažnej anafylaktickej reakcii akéhokoľvek pôvodu, špeciálne po podaní kontrastných látok obsahujúcich jód alebo floktafenín (pozri časť 4.5) alebo počas desenzibilizačnej terapie, liečba betablokátormi môže viesť k exacerbácii alergickej reakcie a k rezistencii na liečbu adrenalínom v bežne podávaných dávkach.

Celková anestézia

Betablokátory zoslabujú reflexnú tachykardiu a zvyšujú riziko hypotenzie. Pokračovanie liečby betablokátormi znižuje riziko arytmie, ischémie myokardu a hypertenznej krízy. Ak pacient užíva betablokátor, anesteziológ má byť o tom informovaný.

Pokiaľ je prerušenie liečby betablokátormi nevyhnutné, 48-hodinový interval je dostatočný na dosiahnutie citlivosti na katecholamíny.

V niektorých prípadoch u pacientov terapia nemôže byť prerušená:

 • U pacientov s koronárnou nedostatočnosťou a možným rizikom vyvolaným náhlym prerušením terapie betablokátormi sa odporúča pokračovať v liečbe až do operácie.

 • V naliehavých prípadoch alebo ak prerušenie liečby nie je možné, pacient musí byť ochránený pred parasympatickou reakciou vhodnou premedikáciou atropínom, ktorá sa opakuje podľa potreby. Je potrebné použiť anestetiká s čo najnižším možným kardiodepresívnym účinkom.Do úvahy sa musí vziať aj riziko anafylaxie.

Oftalmológia

β-adrenergná blokáda znižuje vnútroočný tlak a môže spôsobiť interferenciu pri skríningovom vyšetrení glaukómu. Oftalmológ má byť informovaný o tom, že pacient užíva betaxolol. Pacient s celkovou a vnútroočnou liečbou betablokátormi má byť dôkladne monitorovaný z dôvodu možného aditívneho účinku.

Tyreotoxikóza

Betablokátory môžu maskovať kardiovaskulárne znaky tyreotoxikózy.

Športovci

Je nutné upozorniť športovcov, že liek obsahuje liečivo, ktoré môže spôsobiť pozitívnu reakciu pri antidopingových testoch.

Pomocné látky

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózogalaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek. 1. Liekové a iné interakcie

Kontraindikované kombinácie

Floktafenín: V prípade floktafenínom vyvolaného šoku alebo hypotenzie, betablokátory znižujú kardiovaskulárne kompenzačné reakcie.

Sultoprid: Podávanie betaxololu a sultopridu môže spôsobiť poruchy automacie (závažnej bradykardie) vďaka kumulatívnemu bradykardizujúcemu účinku.

Neodporúčané kombinácie

Amiodarón: Súčasné podávanie betaxololu a amiodarónu môžu viesť k poruche srdcovej kontraktility, automacie a vedeniu (potlačením sympatického kompenzačného mechanizmu).

Digitálisové glykozidy: Táto interakcia môže predĺžiť dobu atrioventrikulárneho vedenia a viesť k bradykardii.

Kombinácie, ktoré si vyžadujú zvláštnu pozornosť

Prchavé halogenované anestetiká: Betablokátory znižujú kardiovaskulárnu kompenzačnú reakciu. (K potlačeniu beta-adrenergnej inhibície sa môže počas výkonu podať betamimetikum). Náhle prerušenie podávania betablokátora sa vo všeobecnosti neodporúča. Anesteziológ musí byť informovaný o liečbe betablokátormi.)

Blokátory kalciového kanála (bepridil, diltiazem, verapamil, mibefradil): Súčasné podávanie betaxololu a blokátorov kalciového kanála môže ovplyvniť srdcovú automaciu (čo môže viesť k závažnej bradykardii, sínusová zástava), atrioventrikulárne vedenie a môže spôsobiť srdcové zlyhanie (synergický efekt).

Antiarytmiká (propafenon a trieda Ia: chinidín, hydroxychinidín a disopyramid): Súčasným podávaním môže byť ovplyvnená srdcová kontraktilita, srdcová automácia a vedenie (potlačenie sympatického kompenzačného mechanizmu).

Baclofen: zvýšený antihypertenzívny účinok. Krvný tlak by mal byť monitorovaný a dávka antihypertenzíva upravená v prípade nutnosti.

Inzulín a hypoglykemické sulfonamidy: Všetky betablokátory môžu zakryť niektoré symptómy hypoglykémie (napr. palpitácie a tachykardia). Pacient by mal byť upozornený na nevyhnutnosť sledovať hladinu cukru v krvi, obzvlášť na začiatku liečby.

Lidokaín: Boli opísané interakcie s propranololom, metoprololom a nadololom. Bola opísaná zvýšená koncentrácia lidokaínu v plazme s možným zvýšením neurologických a kardiologických nežiaducich účinkov (na základe zníženého metabolizmu lidokaínu v pečeni). Dávka lidokaínu by mala byť upravená. Ak je to možné, koncentrácia lidokaínu v plazme by mala byť sledovaná počas liečby betablokátormi a tiež ďalšie klinické a elektrokardiografické sledovania.

Kontrastné látky obsahujúce jód: V prípade šoku alebo hypotenzie spôsobenej kontrastnými látkami obsahujúcimi jód, betablokátory spôsobia redukciu kardiovaskulárnych kompenzačných reakcií. Pokiaľ je to možné, liečba betablokátormi by mala byť prerušená pred radiodiagnostickým kontrastným vyšetrením. Ak je pokračovanie liečby nevyhnutné, vyšetrenie by sa malo vykonať iba ak je možné zaistenie na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Kombinácie, ktoré je potrebné vziať v úvahu

Nesteroidné antiflogistiká: Zníženie antihypertenzívneho účinku (inhibícia vazodilatačných prostaglandínov nesteroidnými antiflogistikami) a hromadenie vody a sodíka u derivátov pyrazolonu.

Blokátory kalciového kanála (dihydropyridíny ako nifedipín): hypotenzia, srdcové zlyhanie u pacientov s latentným alebo neliečeným zlyhaním srdca (negatívny inotropný efekt dihydropyridínov in vitro, v závislosti od korešpondenčného prípravku a pravdepodobne zvyšujúci negatívny inotropný účinok beta-blokátorov).

Tricyklické antidepresíva imipramínoveho typu, neuroleptiká: Zvýšený antihypertenzívny účinok a riziko posturálnej hypotenzie (aditívny účinok).

Kortikosteroidy a tetrakosaktidy: znížený antihypertenzívny účinok (retencia vody a sodíka pri kortikosteroidoch).

Meflochin: Riziko bradykardie (aditívny účinok indukujúci bradykardiu).

Sympatomimetiká: Riziko zníženia účinku beta-blokátorov. 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

U zvierat sa nedokázal teratogénny účinok. U ľudí doteraz nebol teratogénny účinok zaznamenaný. Betablokátory znižujú placentárnu perfúziu, čo môže spôsobiť vnútromaternicové odumretie plodu, potrat alebo predčasný pôrod. Na viac, u plodu sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (najmä hypoglykémia a bradykardia).

Novorodenci: Účinok beta-blokátorov pretrváva u novorodencov niekoľko dní po pôrode liečenej matky:

Je riziko srdcových a pľúcnych komplikácií u novorodencov v postnatálnom období. Ak sa vyskytne zlyhanie srdca, vyžaduje si hospitalizáciu novorodenca na JIS (pozri časť 4.9), kde sa musí predísť použitiu plazma-expandérov (riziko akútneho pľúcneho edému). Tiež bola hlásená bradykardia, ťažkosti s dýchaním a hypoglykémia. Na základe uvedeného sa odporúča sledovanie novorodenca (srdcová frekvencia, hladina glukózy v krvi) v špecializovanom zariadení počas prvých 3-5 dní od pôrodu.

Preto sa užívanie betaxololu počas gravidity neodporúča, ak terapeutický prínos nepreváži možné riziko.

Laktácia

Betaxolol je vylučovaný materským mliekom (pozri časť 5.2). Riziko výskytu hypoglykémie a bradykardie sa nesledovalo, a preto sa dojčenie počas liečby neodporúča. 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neexistujú žiadne štúdie hodnotiace vplyv betaxololu na schopnosť viesť vozidlá. Je však nutné vziať do úvahy občasný výskyt závratu a únavy počas vedenia vozidla alebo obsluhy strojov.

 1. Nežiaduce účinky

Betaxolol je vo všeobecnosti dobre tolerovaný. Vedľajšie účinky sú mierne a zriedka si vyžadujú prerušenie liečby.

Početnosť nežiaducich účinkov je definovaná nasledovne:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé ( <1/10 000), vrátane jednotlivých hlásení

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé: hypoglykémia, hyperglykémia

Psychické poruchy

Časté: asténia, nespavosť

Zriedkavé: depresia

Veľmi zriedkavé: halucinácie, zmätenosť, nočné mory

Poruchy nervového systému

Časté: závrat, bolesť hlavy

Veľmi zriedkavé: distálna parestézia

Poruchy oka

Veľmi zriedkavé: rozmazané videnie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: bradykardia vrátane závažnej bradykardie

Zriedkavé: zlyhanie srdca, zníženie krvného tlaku, alebo spomalenie AV vedenia alebo zhoršenie existujúceho AV bloku

Poruchy ciev

Časté: studené končatiny

Zriedkavé: Raynaudov syndróm, zhoršenie existujúcej intermitentnej klaudikácie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: gastralgia, hnačka, nevoľnosť a vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: rôzne typy kožných reakcií vrátane erupcie psoriázy alebo zhoršenia psoriázy (pozri časť 4.4).

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté: impotencia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

V zriedkavých prípadoch sa vyskytli antinukleárne protilátky; tieto boli v občasných prípadoch sprevádzané klinickými symptómami ako systémový lupus erythematosus a ustupujú po prerušení liečby.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. 1. Predávkovanie

Príznaky predávkovania sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútne srdcové zlyhanie:

V prípade bradykardie alebo výrazného poklesu krvného tlaku sa majú podať nasledujúce lieky:

 • atropín 1-2 mg i.v.

 • glukagón 1 mg, opakovane podľa potreby

 • následne, ak je potrebné, izoprenalín 25 g ako pomalá injekcia alebo dobutamín 2,5 - 10 g/kg/min.

V prípade kardiálnej dekompenzácie u novorodencov narodených matkám liečených betablokátormi:

 • glukagón 0,3 mg/kg

 • hospitalizácia na JIS pre novorodencov

 • izoprenalín a dobutamín: predĺžená liečba a celkovo vysoké dávky vyžadujúce špeciálne sledovanie.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Betablokátory, selektívne

ATC skupina: C07AB05

Betaxolol je kardioselektívny betablokátor. Liečivo je charakterizované dlhodobým účinkom, absenciou vnútornej sympatomimetickej aktivity, malým membrány stabilizujúcim účinkom a nízkou rozpustnosťou v tukoch. Betaxolol indukuje zníženie tlaku v temene (parietal pressure), zvýšenie plniaceho času koronárnych ciev (diastolická prolongácia) a zníženie spotreby kyslíka myokardom. Tieto účinky sú spojené s mierne negatívnym inotropickým a dromotropickým efektom. Betaxolol znižuje tiež hladinu renínu a aldosterónu, čím kontroluje odpor periférnych ciev. 1. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom užití sa betaxolol absorbuje rýchle a úplne. Efekt prvého prechodu pečeňou je veľmi nízky. Biologická dostupnosť je vysoká, približne 85 %, čo vedie k malým intra- a inter – individuálnym výkyvom koncentrácie v krvi počas dlhotrvajúcej liečby. Čas na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) je pre betaxolol asi 3 hodiny. Asi 50 % betaxololu sa viaže na plazmatické proteíny; riziko liekových interakcií je preto obmedzené.

Distribúcia

Distribučný objem je asi 6 l/kg.

Biotransformácia

Väčšia časť betaxololu sa metabolizuje na inaktívne produkty. Aktívne metabolity sú tiež kardioselektívne.

Eliminácia

Iba 10 – 15% podaného lieku sa vylúči močom. Polčas eliminácie je medzi 15-20 hodín, čo umožňuje podávanie betaxololu jedenkrát denne. 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Dlhodobé podávanie u viacerých živočíšnych druhov ukázali, že betaxolol je dobre tolerovaný a má široký rozsah terapeutickej bezpečnosti.

V predklinických štúdiách neboli dokázané mutagenicita ani karcinogenicita.

Štúdie na zvieratách neukázali teratogénny účinok betaxololu. U ľudí nie je k dispozícii dostatok údajov. Nenašli sa dôkazy o možnom teratogénnom účinku betaxololu u ľudí.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Jadro

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Magnézium stearát

Obal tablety

Oxid titaničitý (E171)

Polyvinylalkohol

Mastenec

Lecitín

Xantán guma 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné. 1. Čas použiteľnosti

3 roky 1. Špeciálne upozornenia pre uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25ºC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. 1. Druh obalu a obsah balenia

10 tabliet v PVC-Al blistri. Škatuľky po 30, 50 a 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Medochemie Ltd., Limassol, Cyprus

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

58/0640/08-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 11.decembra 2008.

Dátum posledného predĺženia: 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 2013

10/10


BETAC