+ ipil.sk

BETADINEPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii ev. č. 2107/1071


Písomná informácia pre používateľa


BETADINE®

(povidonum iodinatum)

vaginálne čapíkyDržiteľ rozhodnutia o registrácii: EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko


Vyrobené v licencii: Mundipharma AG, Bazilej, Švajčiarsko


 1. Čo obsahuje váš liek?


Každý vaginálny čapík obsahuje liečivo povidonum iodinatum (jódovaný povidón) 200mg.

Obsahuje aj: polyetylenglycolum 1000 (polyetylénglykol 1000).


Vaginálne čapíky Betadine®sú gynekologikum, antiseptikum, ktoré má účinok so širokým spektrom antimikrobiálnej aktivity proti baktériám, vírusom, plesniam a prvokom.

Používajú sa pri akútnom a chronickom zápale pošvovej sliznice, pri zmiešaných infekciách (Gardenella vaginalis, trichomonádové infekcie, plesňové infekcie).


 1. Kedy nemáte používať čapíky Betadine®


Liečbe Betadinom sa treba vyhnúť v prípade alergie na jód a uvedené pomocné látky, pri zvýšenej funkcii štítnej žľazy, pri kožnom ochorení herpetiformná Duhringova dermatitída a pred rádioaktívnou liečbou jódom.

Použitie lieku sa neodporúča od druhého trimestra gravidity a počas dojčenia. V nevyhnutných prípadoch sa dá o liečbe uvažovať, ale pacient musí byť pod stálym lekárskym dohľadom.


 1. Upozornenia pred použitím čapíkov Betadine®


Pred použitím čapíkov oznámte lekárovi, ak:

 • ste už mali nejakú nežiaducu reakciu na hociktorú zložku uvedenú v odseku “Čo obsahuje váš liek?”,

 • máte nejaké problémy so štítnou žľazou,

 • máte vezikulárne kožné ochorenie (herpetiformná Duhringova dermatidída),

 • ste tehotná alebo dojčíte.


 1. Upozornenia počas liečby čapíkmi Betadine®


Pri akomkoľvek ochorení štítnej žľazy sa čapíky Betadine®môžu používať len so súhlasom lekára.


 1. Ako môžu iné lieky ovplyvniť liečbu Betadinom


Je možné, že už nejaké lieky užívate, alebo počas liečby Betadinom budete užívať.

Betadine® sa nemá používať súčasne s dezinfekčnými prípravkami obsahujúcimi ortuť.


 1. Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov počas liečby Betadinom


Nie sú žiadne obmedzenia.


 1. Ako používať čapíky


Obvykle sa vkladá 1 čapík denne hlboko do pošvy, najlepšie pred spaním, počas 14 dní. Podľa závažnosti infekcie možno dávkovať dvakrát denne a aj počas dlhšieho obdobia.

Predávkovanie

Pri predávkovaní je potrebná symptomatická liečba.


 1. Aké nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť?


V prípade citlivosti na jód sa môže objaviť podráždenie, ktoré je zriedkavé a prechodné.

Ak sa vytvorí podráždenie, opuchnutie alebo sčervenanie, prerušte liečbu a poraďte sa s lekárom.


Pri výskyte akýchkoľvek iných nežiaducich účinkov musíte informovať lekára!


 1. Varovanie


Dátum použiteľnosti je vyznačený na obale. Po tomto dátume sa čapíky nesmú používať.

Skladujte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.

Uchovávajte v pôvodnom balení, na chladnom mieste (5oC- 15oC).


 1. Balenie


14 vaginálnych čapíkov


 1. Dátum poslednej revízie


Marec 2007

2


PIL20097.doc

BETADINE

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii ev. č. 2107/1071


Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)


 1. NÁZOV LIEKU


BETADINE®


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každý vaginálny čapík obsahuje liečivo povidonum iodinatum 200mg.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Vaginálne čapíky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie


Akútna a chronická vaginitída, zmiešané infekcie (Gardenella vaginalis, trichomonádové infekcie, plesňové infekcie).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Obvykle sa vkladá 1 čapík denne hlboko do pošvy, najlepšie pred spaním, počas 14 dní. Podľa závažnosti infekcie možno aplikovať dvakrát denne a aj počas dlhšieho obdobia.


 1. Kontraindikácie


 • alergia na jód,

 • hypertyreoidizmus,

 • herpetiformná Duhringova dermatitída,

 • pred rádioaktívnou terapiou jódom.

Použitie lieku sa neodporúča od druhého trimestra gravidity a počas dojčenia. V nevyhnutných prípadoch sa dá o liečbe uvažovať pod stálym lekárskym dohľadom.


 1. Špeciálne upozornenia


V prípade nemanifestovaného hypertyreoidizmu a iných ochorení štítnej žľazy (najmä u starších) možno čapíky Betadine®aplikovať len so súhlasom lekára.

 1. Liekové a iné interakcie


Liek sa nemá používať súčasne s dezinfekčnými prípravkami obsahujúcimi ortuť.


 1. Používanie v gravidite a počas laktácie


Použitie lieku sa neodporúča od druhého trimestra gravidity a počas dojčenia. V individuálnych prípadoch sa dá o liečbe uvažovať pod stálym lekárskym dohľadom.

(pozri časť 4.3. Kontraindikácie).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú žiadne obmedzenia.


 1. Nežiaduce účinky


V prípade citlivosti na jód sa môže objaviť podráždenie pokožky, ktoré je zriedkavé a prechodné.


 1. Predávkovanie


Pri predávkovaní sa požaduje symptomatická liečba.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: gynekologikum, antiinfektívum a antiseptikum.

ATC kód: G01AX11

Betadine® je antiinfektívum a antiseptikum so širokým spektrom antimikrobiálnej aktivity proti baktériám, vírusom, plesniam a prvokom.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Dezinfekčný liek. Absorbcia cez neporušenú sliznicu je sotva detegovateľná.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologická klasifikácia:

 • toxikologická trieda: „Prakticky netoxické“

 • trieda nebezpečnosti: „Prakticky bezpečné“

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok


Okrem účinnej zložky povidonum iodinatum obsahuje: polyethylenglycolum 1000.


 1. Inkompatibility


Pozri časť 4.5.


 1. Čas použiteľnosti


60 mesiacov.


 1. Upozornenia na podmienky a spôsob uchovávania


Uchovávajte na chladnom mieste (5C - 15C).


 1. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Vnútorný obal: plastická fólia (2 fóliové pásy po 7 čapíkov).

Vonkajší obal: papierová skladačka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 14 vaginálnych čapíkov


 1. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Pozri časť 6.4.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC,

Budapešť, Maďarsko


Vyrobené v licencii: Mundipharma AG., Bazilej, Švajčiarsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


54/0386/92-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum registrácie: 17.08.1992


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Marec 2007.

- 4 -BETADINE