+ ipil.sk

Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/mlPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/ml

dermálny roztok


jódovaný povidón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Betadine a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Betadine

3. Ako používať Betadine

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Betadine

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Betadine a na čo sa používa


Betadine je dezinfekčný (antiseptický) roztok schopný zničiť rôzne škodlivé mikroorganizmy (baktérie, vírusy, huby a prvoky).


Používa sa na predoperačnú dezinfekciu rúk:

 • v nemocniciach pred a po vyšetrení, liečbe a manipulácii s pacientom.


Používa sa na hygienickú dezinfekciu rúk:

- na ambulantných a lôžkových oddeleniach pred a po vyšetrení a liečbe pacienta,

- pri práci vo sfére sociálnej starostlivosti a obvodných sestier,

 • v sanatóriách a domovoch dôchodcov,

 • v bakteriologických laboratóriách,

 • po kontakte so zápalovými výlučkami alebo po práci, kde sa môžu infikovať ruky.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Betadine


Nepoužívajte Betadine:

 • ak ste alergický na jódovaný povidón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte hypertyreózu (zvýšenú činnosť štítnej žľazy),

 • ak máte iné akútne poruchy štítnej žľazy,

 • ak máte zápal kože (Duhringova herpetiformná dermatitída),

 • ak máte závažné ochorenie obličiek alebo ak vaše obličky fungujú nedostatočne,

 • použitiu Betadinu sa treba vyhnúť u pacientov podstupujúcich liečbu alebo vyšetrenie rádioaktívnym jódom (počas tyroidálnej medikácie).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Betadine, obráťte sa na svojho lekára.

Ak vznikne podráždenie kože, kontaktná dermatitída (alergická zápalová reakcia kože, ktorá vzniká po kontakte s alergénmi) alebo precitlivenosť, používanie treba ukončiť. Aby sa tomu zabránilo, odporúča sa vykonať skúšobný test dezinfekčného mydla na malom povrchu pokožky. V prípade, že nenastane žiadna reakcia, môže sa prípravok pravidelne používať.

Liek pred aplikáciou nezohrievajte.


Ak máte zväčšenú štítnu žľazu (struma), uzlíky v štítnej žľaze alebo iné ochorenia štítnej žľazy, je u vás riziko vzniku zvýšenej činnosti štítnej žľazy (hypertyreóza) ako dôsldok podávania vysokého množstva jódu. Preto nepoužívajte roztok jódovaného povidónu počas dlhšieho obdobia a na rozsiahlejších plochách kože, ak vám to neodporučil lekár alebo lekárnik. Dokonca aj po ukončení liečby je potrebné sledovať včasné príznaky možnej hypertyreózy a tam, kde je to nutné, monitorovať funkciu štítnej žľazy.

Betadine sa nesmie použiť pred vyšetrením alebo po vyšetrení funkcie štítnej žľazy.


Deti

 1. Použitie sa neodporúča u predčasne narodených detí, novorodencov a dojčiat.

 2. Predčasne narodené deti, novorodenci, dojčatá a deti majú pri podávaní veľkého množstva jódu zvýšené riziko vzniku zníženej funkcie štítnej žľazy (hypotyreózy). Použitie Betadine u predčasne narodených detí, novorodencov, dojčiat a detí sa má obmedziť na minimum, pretože pri podávaní veľkého množstva hrozí riziko vzniku hypotyreózy – zníženej funkcie štítnej žľazy. Váš lekár bude funkciu štítnej žľazy kontrolovať.


Iné lieky a Betadine

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súčasné používanie Betadine s liekmi na ošetrovanie a dezinfekciu rán vedie k oslabeniu účinku oboch liekov, k vzájomnému pôsobeniu (lieky obsahujúce ortuť, peroxid vodíka, taurolidín) alebo k prechodnému odfarbeniu príslušných oblastí, preto sa nemajú podávať súbežne.


Betadine môže dávať falošne pozitívne laboratórne výsledky, preto pred laboratórnym vyšetrením povedzte svojmu lekárovi, že používate Betadine.


Použitie roztoku jódovaného povidónu môže ovplyvniť testy funkcie štítnej žľazy a môže znemožniť plánovanú liečbu štítnej žľazy rádioaktívnym jódom. Po ukončení liečby Betadine je nutné dodržať dobu stanovenú ošetrujúcim lekárom predtým, ako podstúpite nové vyšetrenie.


Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva a dojčenia je možné používať jódovaný povidón len ak vám to odporučil lekár. Pretože jód prechádza cez placentu a vylučuje sa do materského mlieka, nesmú sa používať vyššie množstvá jódovaného povidónu počas tehotenstva a dojčenia. Použitie jódovaného povidónu môže vyvolať dočastné zníženie funkcie štítnej žľazy u plodu alebo novorodenca. U detí je potrebné kontrolovať funkciu štítnej žľazy. Zabráňte náhodnému perorálnemu požitiu jódovaného povidónu dieťaťom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Betadine nemá žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Ako používať Betadine


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Betadine dezinfekčné mydlo sa používa vždy v koncentrovanej, neriedenej forme.


Predoperačná dezinfekcia rúk: Obidve ruky a predlaktia sa dokonale umyjú mydlom pod teplou tečúcou vodou. Mydlo sa potom opláchne, aby na rukách a predlaktiach nezostali žiadne zvyšky mydla.

Za pomoci dávkovača sa odleje do jednej dlane 10 ml Betadinu a rovnomerne rozotrite na obidve ruky a predlaktia. Ak je potrebné, možno pridať trochu vody, aby sa vytvorila pena, ktorou sa ruky umývajú najmenej 2,5 minúty. Potom sa pena dokonale opláchne dostatočne veľkým množstvom teplej tečúcej vody. Celý postup sa ešte raz opakuje s ďalšími 10 ml prípravku Betadine ďalšie 2,5 minúty, potom sa ruky a predlaktia dôkladne opláchnu vodou.

Doba potrebná na dezinfekciu: 5 minút (2 x 2,5 minúty)

Potrebné množstvo Betadinu: 20 ml

Po dezinfekcii sa majú ruky umyť sterilnou vodou a osušiť sterilným uterákom.


Hygienická dezinfekcia rúk: Ruky a predlaktia sa umyjú teplou tečúcou vodou, potom sa 5 ml Betadinu naleje na jednu dlaň a rozotrie rovnomerne po obidvoch rukách a predlaktiach. Ak je potrebné, možno pridať trocha vody až sa vytvorí pena, ktorou sa ruky umývajú najmenej 1 minútu. Potom sa pena dôkladne opláchne dostatočným množstvom teplej tečúcej vody.


Ak použijete viac Betadinu, ako máte

Pri aplikácii podľa inštrukcií nehrozí riziko predávkovania.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledovné frekvencie sú základom pre vyhodnotenie vedľajších účinkov:


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000 používateľov):

Reakcie z precitlivenosti, kontaktná dermatitída (porucha kože s príznakmi ako je začervenanie, malé pľuzgiere a svrbenie).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 používateľov):

- anafylaktická reakcia (ťažká alergická reakcia, ktorá spôsobí sťažené dýchanie, závraty, prudký

pokles tlaku krvi),

- hypertyreóza (zvýšená činnosť štítnej žľazy, ktorá môže spôsobiť zvýšenú chuť do jedla, pokles

telesnej hmotnosti, potenie, zrýchlenú činnosť srdca alebo nepokoj) u pacientov, ktorí mali

v minulosti ochorenie štítnej žľazy,

- angioedém (ťažká alergická reakcia, ktorá spôsobí opuch tváre alebo hrdla).


Neznáme (častosť sa nedá určiť z dostupných údajov):

- hypotyreóza (znížená činnosť štítnej žľazy, ktorá môže spôsobiť únavu, zvýšenie telesnej hmotnosti,

pomalšiu činnosť srdca), môže sa vyskytnúť ako následok dlhodobého alebo nadmerného používania

jódového povidónu,

- porucha funkcie obličiek, zlyhanie obličiek,

- chemické popáleniny kože (môžuvzniknúť ako následok nahromadenia roztoku (vzniku mláky) pod

pacientom v rámci predoperačnej príprvy pacienta),

- nerovnováha elektrolytov,

- metabolická acidóza (pokles množstva určitých iónov v krvi),

- nezvyčajná osmolalita krvi (množstvo osmoticky aktívnych látok v krvi, ktoré môže vzniknúť po

použití veľkého množstva jódovaného povidónu).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Betadine


Uchovávajte na suchom a chladnom mieste. Uchovávajte pri teplote do 25 C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Roztok neprelievajte do inej nádoby.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie (mesiac a rok), ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Betadine obsahuje

Liečivo je jódovaný povidón. Každý mililiter roztoku obsahuje liečivo jódovaný povidón 75 mg (zodpovedá 7,5 mg/ml voľného aktívneho jódu).


Ďalšie zložky sú:

nonoxinol

dietanolamid kyseliny laurovej

etoxylovaný lanolín

hypromelóza

hydroxid sodný

čistená voda


Ako vyzerá Betadine a obsah balenia

Tmavo červeno-hnedý, homogénny, viskózny roztok s charakteristickou vôňou.

Obsah balenia: 120 ml alebo 1000 ml dezinfekčného roztoku.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


Výrobca:

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-9900 Körmend, Mátyás király u. 65

Maďarsko


Vyrobené v licencii: Mundipharma AG, Bazilej, Švajčiarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2015.


5


Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/ml

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/ml

dermálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Dezinfekčné mydlo obsahuje liečivo jódovaný povidón 75 mg v 1 ml (zodpovedá 7,5 mg/ml aktívneho jódu).


3. LIEKOVÁ FORMA


Dezinfekčné mydlo.

Vzhľad: tmavo červeno-hnedá, homogénna, viskózna kvapalina s charakteristickým zápachom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Hygienická dezinfekcia rúk:

- na ambulantných a lôžkových oddeleniach pred a po vyšetrení pacienta,

- pri práci vo sfére sociálnej starostlivosti a obvodných sestier,

 • v sanatóriách a domovoch dôchodcov,

 • v bakteriologických laboratóriách,

 • po kontakte s infekčnými materiálmi, napr. exsudátmi.


Predoperačná dezinfekcia rúk:

 • umývanie a dezinfekcia rúk pred operáciou.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dezinfekčné mydlo Betadine sa používa vždy v koncentrovanej, neriedenej forme.


Hygienická dezinfekcia rúk:

Ruky a predlaktia sa umyjú teplou tečúcou vodou, potom sa 5 ml Betadinedezinfekčného mydla naleje na jednu dlaň a rozotrie rovnomerne po obidvoch rukách a predlaktiach. Ak je potrebné, možno pridať trocha vody až sa vytvorí pena, ktorou sa ruky umývajú najmenej 1 minútu. Potom sa pena dôkladne opláchne dostatočným množstvom teplej tečúcej vody.


Predoperačná dezinfekcia rúk:

Obidve ruky a predlaktia sa dokonale umyjú mydlom pod teplou tečúcou vodou.

Mydlo sa potom opláchne dostatočne veľkým množstvom vody, pričom sa musí dbať na to, aby na rukách a predlaktiach nezostali žiadne zvyšky mydla.

Za pomoci dávkovača sa odleje do jednej dlane 10 ml Betadine dezinfekčného mydla a rovnomerne sa rozotrie na obidve ruky a predlaktia. Ak je potrebné, možno pridať trochu vody, aby sa vytvorila pena, ktorou sa ruky umývajú najmenej 2,5 minúty. Potom sa pena dokonale opláchne dostatočne veľkým množstvom teplej tečúcej vody. Celý postup sa ešte raz opakuje s ďalšími 10 ml Betadinedezinfekčného mydla ďalšie 2,5 minúty, potom sa ruky a predlaktia dôkladne opláchnu vodou.


Doba potrebná na dezinfekciu: 5 minút (2 x 2,5 minúty)

Potrebné množstvo Betadine dezinfekčného mydla: 20 ml

Po dezinfekcii sa majú ruky umyť vodou a osušiť sterilným uterákom.


Pediatrická populácia

Použitie Betadine dezinfekčného mydla sa netýka pediatrickej populácie.


Spôsob podávania

Betadine je určený len na vonkajšie použitie.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

Hypertyreóza

Iné akútne ochorenia štítnej žľazy

Herpetiformná Duhringova dermatitída

Renálna insuficiencia


Použitiu lieku sa treba vyhnúť:

Pred liečbou alebo vyšetrením rádioaktívnym jódom (počas tyroidálnej medikácie).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U ľudí s citlivou pokožkou môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k prechodnému podráždeniu pokožky. Aby sa tomu zabránilo, odporúča sa vykonať skúšobný test dezinfekčného mydla na malom povrchu pokožky. V prípade, že nenastane žiadna reakcia, môže sa prípravok pravidelne používať.


Pacienti so strumou, uzlíkmi v štítnej žľaze alebo inými neakútnymi ochoreniami štítnej žľazy majú riziko vzniku zvýšenej činnosti štítnej žľazy (hypertyreóza) z podávania vysokého množstva jódu. V tejto skupine pacientov nemá byť používanie roztoku jódovaného povidónu počas dlhšieho obdobia. Nesmie sa použiť pred alebo po scintigrafii rádiojódom alebo pri liečbe karcinómu štítnej žľazy rádiojódom.


Treba dávať pozor, aby sa roztok nedostal do očí.

Tmavohnedá farba Betadine dezinfekčného mydla je znakom jeho účinnosti. Ak sa kvapalina začne odfarbovať, jeho antimikrobiálna účinnosť klesá. Rozklad kvapaliny je podporovaný pôsobením svetla a teplôt vyšších ako 40 C.


Pediatrická populácia

 1. Pediatrická populácia má pri podávaní veľkého množstva jódu zvýšené riziko vzniku hypotyreózy. Kvôli prirodzenej permeabilite kože a zvýšenej citlivosti na jód sa má použitie jódovaného povidónu v pediatrickej populácii obmedziť na absolútne minimum. U týchto skupín pacientov je potrebné kontrolovať funkciu štítnej žľazy (napr. hodnoty T4 aTSH). Je nutné zabrániť náhodnému perorálnemu požitiu jódovaného povidónu dieťaťom.


 1. Liekové a iné interakcie


PVP-jódový komplex je účinný pri hodnotách pH medzi 2,0 – 7,0. Komplex reaguje s proteínmi a inými nenasýtenými organickými látkami, čo môže narušiť jeho účinnosť.

Súbežná aplikácia s enzymatickými liečivými látkami na ošetrovanie rán vedie k oslabeniu účinku oboch liekov.Lieky, ktoré obsahujú ortuť, stiebro, peroxid vodíka a taurolidín vedú k interakcii s jódovaným povidónom a nemajú sa používať súbežne.


Ak sa lieky s jódovaným povidónom používajú súbežne alebo bezprostredne po aplikácii antiseptík na báze oktenidínu na tú istú alebo susedné oblasti, môže to viesť k prechodnému odfarbeniu príslušných oblastí.


V dôsledku oxidačného účinku jódovaného povidónu, môžu rôzne diagnostické činidlá dávať falošne pozitívne laboratórne výsledky (napr. toluidín a guajaková živica na stanovenie hemoglobínu alebo glukózy v stolici alebo moči).


Počas aplikácie jódovaného povidónu sa môže znížiť absorpcia jódu štítnou žľazou; to môže viesť k interferenciám s rôznymi vyšetreniami (scintigrafia štítnej žľazy, stanovenie jódu viazaného na proteín (PBI=protein-bound iodine, proteínový jód) a diagnostiky rádioaktívnym jódom) a môže znemožniť plánovanú liečbu štítnej žľazy rádioaktívnym jódom. Po ukončení liečby jódovaným povidónom je nutné dodržať časový odstup od nasledujúceho scintigrafického vyšetrenia.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


 1. Počas gravidity a laktácie je možné používať jódovaný povidón len ak je to striktne indikované a v absolútne minimálnych množstvách. Pretože jód prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do ľudského materského mlieka a pretože je citlivosť plodu a novorodenca na jód zvýšená, nesmú sa používať vyššie množstvá jódovaného povidónu počas gravidity a laktácie. Okrem toho je koncentrácia jódu v ľudskom materskom mlieku vyššia ako v sére. Použitie jódovaného povidónu môže vyvolať prechodnú hypotyreózu so zvýšením hodnoty TSH (tyreostimulačný hormón) u plodu alebo novorodenca. U detí je potrebné kontrolovať funkciu štítnej žľazy.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Betadine nemá žiadny efekt na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Klasifikácia nežiaducich účinkov je založená na nasledujúcich kategóriach frekvencie:


Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: Hypersenzitivita

Veľmi zriedkavé:Anafylaktická reakcia


Poruchy endokrinného systému:

Veľmi zriedkavé: Hypertyreóza (niekedy s príznakmi ako je tachykardia alebo nepokoj) *

Neznáme:Hypotyreóza ****


Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme: Porucha elektrolytovej rovnováhy **

Metabolická acidóza **


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé:Kontaktná dermatitída (s príznakmi ako je erytém, malé pľuzgiere a svrbenie)

Veľmi zriedkavé: Angioedém


Poruchy obličiek a močových ciest:

Neznáme: Akútne zlyhanie obličiek **

Abnormálna osmolarita krvi **


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu:

Neznáme: Chemické popáleniny kože ***


* U pacientov, ktorí majú v anamnéze ochorenie štítnej žľazy (pozri časť Osobitné

upozornenia a opatrenia pri používaní) po významnom vstrebávaní jódu, napr. po

dlhodobom používaní roztoku povidón-jódu na liečbu poranení alebo popálením na

veľkých plochách kože.

**Môže vzniknúť po vstrebávaní veľkého množstva povidón-jódu (napr. pri liečbe

popálenín).

***Môžu vzniknúť nahromadením roztoku a vznikom mláky pod pacientom v rámci

predoperačnej prípravy

**** Hypertyreóza následkom predĺženého alebo extenzívneho použitia povidón-jódu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostrednícvom národného systému hláseniauvedeného v Prílohe V.

 1. Predávkovanie


Prípravok je určený na vonkajšie a lokálne použitie. Nie sú známe žiadne prípady predávkovania.

Akútna intoxikácia jódom sa prejaví abdominálnymi príznakmi, anúriou, cirkulačným kolapsom, pľúcnym edémom a metabolickými abnormalitami.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiseptiká a dezinficienciá, liečivá s jódom,

ATC kód: D08AG02


Jódovaný povidón je komplex jódu a polyvinyl-pyrolidonového polyméru, ktorý uvoľňuje jód určitú dobu po aplikácii. Elementárny jód (I2) je dávno známy ako vysoko účinný mikrobicídny prostriedok, ktorý in vitrorýchlo zabíja baktérie, vírusy, plesne a tiež niektoré prvoky. Zapojené sú dva mechanizmy účinku: voľný jód rýchlo zabíja baktérie, zatiaľ čo polymér slúži ako rezervoár pre jód. Po kontakte s kožou alebo sliznicami sa stále viac a viac jódu uvoľňuje z polyméru. Voľný jód reaguje s oxidovateľnými -SH a -OH skupinami aminokyselín enzýmov a štrukturálnych bielkovín mikroorganizmov, čím sú bielkoviny inaktivované alebo zničené. Väčšina mikroorganizmov je zabitá za menej ako minútu in vitro, väčšia časť zneškodnenia prebehne do 15-30 sekúnd. Jód stráca v procese svoju farbu a preto sa môže intenzita hnedej farby považovať za indikátor účinnosti. Na základe straty farby môže byť potrebné opakovanie aplikácie. Rezistencia nebola hlásená.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Systémová absorpcia jódu je zanedbateľná po topickej aplikácii normálnym jedincom; pri vaginálnom podaní je však absorpcia jódu rýchla a sérové koncentrácie celkového jódu a anorganického jodidu sú výrazne zvýšené.

Povidón (PVP):

Absorpcia a tiež renálne vylučovanie povidónu závisí od molekulovej hmotnosti. Molekulová hmotnosť sa pohybuje medzi 35 000 a 50 000 preto možno očakávať retenciu.

Jód:
Absorpcia PVP-jódu alebo jodidu je rovnaká ako jódu z iných zdrojov. Biologický polčas je po vaginálnom podaní približne 2 dni.


Eliminácia:

Eliminácia je prevažne renálna.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Produkt sa považuje za bezpečný z hľadiska toxicity a teratogenity, v prípade, že sa používa len lokálne a podľa návodu. O mutagénnom účinku prípravku nie sú žiadne poznatky.


Akútna toxicita

V experimentálnych štúdiách na zvieratách (myš, potkan, králik, pes) boli pozorované akútne toxické účinky po systémovej aplikácii (per orálne, i.v.) len pri extrémne vysokých dávkach, ktoré nemajú význam pre lokálne použitie roztoku jódovaného povidónu.


Chronická toxicita

Testy subchronickej a chronickej toxicity boli vykonané okrem iného u potkanov. V závislosti od ich telesnej hmotnosti boli zvieratá kŕmené po dobu 12 týždňov s 75-750 mg PVP-jódom (s obsahom jódu vo výške 10 %) primiešaným do krmiva. Po ukončení podávania PVP-jódu sa pozorovalo úplne reverzibilné zvýšenie PBI (protein-bound iodine, jód viazaný na bielkoviny krvi) a nešpecifické histopatologické zmeny štítnej žľazy. Podobné zmeny boli zistené v kontrolnej skupine liečenej so zodpovedajúcimi dávkami jodidu draselného.


Mutagénny a tumorindukujúci potenciál

Mutagénny účinok jódovaného povidónu je možné vylúčiť. Štúdie na karcinogenitu sa nerobili, preto nie sú dostupné žiadne informácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 1. Zoznam pomocných látok


nonoxinol

dietanolamid kyseliny laurovej

oxyetylénový vosk z ovčej vlny

hydroxypropylmetylcelulóza

hydroxid sodný

čistená voda


 1. Inkompatibility


Jódovaný povidón sa nesmie používať spolu s alkalickými soľami, peroxidom vodíka, taurolidínom, tanínom, so soľami striebra a ortuti.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky.

Nepoužívajte po dátume exspirácie (pozri dátum vytlačený na obale).


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal (pre 120 a 1000 ml): hnedá plastová fľaša s kvapkadlom.

Vonkajší obal (len pre 120 ml): papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 120 ml, 1000 ml.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


Vyrobené v licencii: Mundipharma AG., Bazilej, Švajčiarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


32/0388/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum registrácie: 17.augusta 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 09. októbra 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2015


6


Betadine dezinfekčné mydlo 75 mg/ml