+ ipil.sk

BETALMIC 0,5%Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2014/06672-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


BETALMIC 0,5 %

očná roztoková instilácia

Betaxolóliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Betalmic 0,5 % a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Betalmic 0,5 %

3. Ako používať Betalmic0,5 %

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Betalmic0,5 %

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Betalmic 0,5 % a na čo sa používa


Betalmic 0,5 %je očná roztoková instilácia obsahujúca látku betaxolol (beta-adrenergný blokátor), ktorá účinne znižuje tlak vo vašich očiach (vnútroočný tlak).

Betalmic 0,5 %sa používa u dospelých na zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom alebo očnou hypertenziou. Môže sa používať samostatne alebo v kombinácii s ďalšími očnými instiláciami, ktoré znižujú vnútroočný tlak.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Betalmic 0,5 %


Nepoužívajte Betalmic 0,5 %

- ak ste alergický na betaxolol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte v súčasnosti alebo ste mali v minulosti dýchacie problémy, ako ťažká astma alebo

ťažký chronický obštrukčný zápal priedušiek

 • ak máte pomalý srdcový tep, srdcové zlyhanie alebo poruchy rytmu

 • ak máte poruchy výživy rohovky (dystrofické zmeny rohovky)


Upozornenia a opatrenia

Betalmic 0,5 % používajte iba na kvapkanie do oka (očí).


Predtým, ako začnete používať Betalmic 0,5 %, obráťte sa na svojho lekára, ak ste mali v minulosti alebo máte v súčasnosti:

 • koronárne ochorenie srdca (ochorenie vencovitých ciev), srdcové zlyhanie, nízký krvný tlak

 • poruchy srdcovej frekvencie, ako napr. pomalý srdcový tep

 • dýchacie ťažkosti, astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc

 • ochorenie spojené so slabou cirkuláciou krvi, ako napr. Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm

 • cukrovku, pretože betaxolol môže maskovať prejavy a známky nízkej hladiny cukru v krvi

 • zvýšenú činnosť štítnej žľazy, pretože betaxolol môže maskovať prejavy a známky tejto zvýšenej činnosti


Informujte svojho lekára pred operáciou, že používate Betalmic0,5 %, pretože betaxolol môže zmeniť účinok niektorých liekov používaných v priebehu anestézie.


Deti

Účinnosť a bezpečnosť u detí nebola doteraz stanovená, preto sa Betalmic 0,5 % neodporúča používať u detí.


Iné lieky a Betalmic0,5 %

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Betalmic0,5 % môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvňovaný ďalšími liekmi, ktoré užívate, vrátane ostatných očných instilácií k liečbe glaukómu. Informujte svojho lekára, ak užívate alebo sa chystáte užívať lieky na zníženie krvného tlaku, lieky na srdce alebo na liečbu cukrovky.

Pri celkovom užívaní beta-adrenergných blokátorov a súčasnom používaní lieku Betalmic 0,5 % môže dôjsť k zosilneniu účinku lieku Betalmic 0,5 %alebo k zosilneniu účinku celkovo užívaných beta-adrenergných blokátorov.

Pri súčasnom používaní lieku Betalmic0,5 % a liečiv ako je rezerpín, môže dôjsť k zníženiu krvného tlaku alebo k spomaleniu srdcovej frekvencie. Opatrnosť je potrebná u pacientov užívajúcich súčasne adrenergné psychotropné látky.


Všeobecne sa odporúča, aby bol medzi aplikáciou iných očných liekov a lieku Betalmic 0,5 % dodržaný najmenej päťminútový interval.


Betalmic 0,5 % a jedlo a nápoje

Nakoľko sa jedná o očnú roztokovú instiláciu, nemá jej používanie žiadnu väzbu na jedlo a pitie.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo ak dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.

Nepoužívajte Betalmic 0,5 %, ak ste tehotná, pokiaľ to nepovažuje váš lekár za nevyhnutné.

Nepoužívajte Betalmic 0,5 % , ak dojčíte. Betaxolol môže prechádzať do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Krátko po nakvapkaní lieku do oka môže nastať rozmazané videnie alebo iné poruchy zraku, ktoré by mohli znížiť schopnosť riadenia motorových vozidiel alebo obsluhy strojov. Odporúča sa preto tieto činnosti vykonávať až po úplnom odznení uvedených ťažkostí.


Betalmic0,5 % obsahuje benzalkóniumchlorid

Liek obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorá môže vyvolať podráždenie očí a je známe, že spôsobuje zmenu sfarbenia mäkkých kontaktných šošoviek. Zabráňte kontaktu lieku s mäkkými kontaknými šošovkami.3. Ako používať Betalmic 0,5 %


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Odporúčaná dávka je 1 kvapka do postihnutého oka (očí) dvakrát denne, najlepšie s odstupom 12 hodín.


Niekedy môže byť potrebné používať Betalmic 0,5 % spolu s inými liekmi.


Očné roztokové instilácie s obsahom betablokátorov môžu byť vstrebávané do tela. Preto sa odporúča ihneď po nakvapkaní stlačiť prstom vnútorný očný kútik na 1-2 minúty, aby sa betaxolol nedostal do celého tela.


Použitie u detí

Účinnosť a bezpečnosť u detí nebola doteraz stanovená, preto sa Betalmic 0,5 % neodporúča podávať deťom.


Nositelia kontaktných šošoviek

Ak nosíte kontaktné šošovky, mali by ste si ich pred vkvapnutím Betalmicu 0,5 % vybrať a počkať aspoň 15 minút pred ich opätovným vložením.


Inštrukcie pre aplikáciu

 1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.

 2. Odskrutkujte uzáver so závitom.


 1. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami.


 1. Ukazovákom jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka.

mOrnPVN6ChxWnP889A/iPtYc12+fxnBKKlfjh+jj5GbhZHvT1u92Gn9jORjJzCKxO+HR3jjDMQo9HKyMLJ8dew/R8sLEM7EqPc+YsHnxijgSxKjXrhruOYKhdKVZnOr3MbvyEqdF0X2DNLtubBRHzFIGdwDOfRH9dA2xt/3aesj0gu3+90GK0p/v54B3FEZdpxIfyddjtW3rmk0TN/PcvoDr1GyEs/xe8gpx0nzIRzGtexk/Fj+/f6d5Y2X2PNcfi/Q7teva5HpcbWlKpq6LNf5X1VvaHWZPpUYbtpnGMAbK5mnnahzHCN7IRiFbdYCMAobp2yMLB8j28pqOiIkJDFKmILBGJmx6AMxsiJWYkswsmyyYVRqIDYrc8bVkq41m1rlZMdyrXn9un5VIr/7tEV+h3+dfnx7DowysolYwEyavODBGPn09X/HMwp+xcYlUgRk8NYMIOhDms3+oA+e1LNBV0See2W7L40Iuqw1tJFc5xoOjJ6mlD/imvbC26NkvLSwRtuDBWJkJWVkMEZZ7U2MNjsuQ0H+4c94uiTGc9U5GmVQzIXycCC9jvv8KKuIgiKN5zpXC816S5HLpxDDNN2F5h/4MUnaI+mtUJ8sK4ONyfoM5PhCMErFi6hPJGwgRtE6bAlG8VSxvAZlkZ1vIo3lkGfzjMhzMl/MzV4hNpsNWahCe2RYC8PIsqz+PEqC/OBH2LaYrxEjK/k+M9lCMUraur6CJjCK0pHF6FDsgnL77d2c2M53JTEyHfJMCTASNL6am/mxDO2SxtOnEcNO948j/ZsYhQFGMZ/SCsev4v0hwDJiwzPq7eUXNMTR+kbyi9GR9BmSdPdmt0PHIOEzRMLTdjfhT0TL72fTj+jXz0pccwKSefnjff1yXPepMi1JSlNkc7M/1JSG2uLp04lJ3NQ4U4o33lsT1z0gD8wUhgFPY/0hc2EYWWG/Yz6MehGcQRgF9AXhSd+79xBr/zw6nAH5zYmR+Z9jhDNbhh2WT9zHy7SsaC1RzG34jqy2FJ6iP04cr38U52SSV8k3Sb8leE7iEZ3v8e+9/kOvHxOpnROdf/GRcPrvk7wO4qXnGAK6+uXavbkUKzmPE/r0SU6H+UStA0b0lxCk4yVZnxzXGBQveNvnm0MerfCypDQYOTdzeV1tyHyNOtkxu5a55RjFwwdiZMV52PdNe/2YaPoURrYTwfC1YdSD2u5lF+vPeHc7le3rg1Gk3sl3Mb7FyYEC3L9SkqqodcDIuma11lRFlv0YTlH3eZeqwxwYZZWfxctgxD7asUy2lVYs93hpUWYkuZPF2UROATLYNXWTbwdhlGZmDyNzYb5CWO95cYosdYD6Gc5faFFV1Tqt5exfrlYndEUSTyW25WTyJjv/14BRQliyMEqWm53HfCGZGHkPEXhiMQZdWZHxbwBR6n1m3uHvgeOSvVGNoDaO5d5HAUhanWnlulc05BZ+D/ZJ4nlfc/BrjroPJi+FTpz3QZ0HZZAsKWrVMwuykmX0/1qer9NLMCj9nDUK00anZBdwhfUYhFEwQhhiRO6qFfm6VmfX5WZ/pKuTuJD+NNKfSkuT9fpg1Bt5saJeUgIjJ5FBsqT5eDwQI3+QLXN+tJckaeYH1qqfxUIxcrL4l4jSu/UZY9p3siVxQtfZ3XLTl9X1iUZLkU8jgwaV5sMoxsPEmHuchiwljfRj7HDOI8g3U74zeNyrWL+RSPrKdh+DgXYik4FZ/bKQgnS9U+kjNcnIPk5GtH6GfafKyBN1jd419+p3VVWT6jz3cWKZibmueB0GYOTzJlWnJEapflYvvN/PCq4QgTkwMuOPC8JoIJfC+Gm/bCBGvdGwZLxB6SOUZJYT4y5UBHqqd02ISqOh1nbJdS5tSoKoC9THCK7kDvJI5hU8h/2JwD6EcwjRKzm/YiX6PYPmqYLnRDlB5P78VvAcuCZmSFAfMf85mCOwe4N86XL8+D06w3wjbXja986on5309aOGu1eDgf1IK0K/N3/kmn/YvaxpdZnZNWd+Z40uiapEf4LgIsv5MAr4FeSaVL1IWZF0ve8FItKSlOp0eWG8GEZ+eAqjIFK6HxbBaEA5oZQ7sZZjToxi9RuAUZwvC8OoVz/DNe9Yl1fqmsbskrO/t1aXBEVhzsDxugW0gX3uRnCPv+2V1XuOt0SDMBpUSpyH4a94XcMofuFxufTC5ygnmmcf4DkIs+1wKd0gyhfAyEh2abtuuNbNk2NyU2lRO+Xs/2kJHK9I1FnEWsB8YZBd8CM5KZgoKopNpAZ26vfAgubBKBoxGiOZcr5ykmXOFXlu0rNf9RibejMII8u1b15dVpvyVHVtzviGLrCcxJQ+4+LC6/nq4yQwyiw15sammRVLP8cVx8iKYZEVMRqQ5MF85STLnCvy3KQPwGhg3zXuzfR/O87NOwn1hjpZXpvrXNJQJV6ojX/etqIDZwOumL/Wzy/RrekP+oUtRLTmC8EorhdJsFKR412b1Dq/MOZ89QsUcaCw9jHyHwZTHi9vizGynN+sUxp1vVHeNdf+WkPXFZkrfRG/mRvsI0fH7GMtcIpr4URQ/73HQ3MujJLlDcIoCOs1573GLmwVB/bD7Ox6pcv3S4mtTbOzfO94eDJ9yJ/sa1AfpV8/0/5lS9CbdaW6X679FVVr6HWV+hp+MuTOj1GvDkF4j0H93k0mRsH3diEN0Xs8f/9K+d5zYmSY/WwGj4dl1ivwr2I8C4bI/yOM4v2nFDXzYWSZV0m02qoL1MG57lf1+k56U6QuJMTpkoDm4B5NF80nPu/iZKyvSaZP5+v3q9LpLctKrX/rf+ISPPf7V36IkfCFA4EIv08KOd6jyCPATDg93m/Hjspcnw5PJnoYBf2jIF6f7gQdkXyDb4GsOB96z3aSP84PGuOizrNjB+esi5qNdfUJkfs6sV0zhc0gjAY9z4dR5NnjRjQ8qi/pNYphjB5mPW76IWaiKc3AuBc/zvNENeawkmEFbTvsHyWvsNx0/T2MenTE30dltXc3nR9P5nlF5AAj56JWY43eEoXvEGNwW7tgjLLeLSS/IMzqN2EJjHzN80U5Ni8QSRLBINp/idrJeFgGXXPQG8NoQBUHrgeI5DMgfzumG6Z7xbqyoMhCHjD6clNvaQ2Z/i7xP0L2r0FteJLu5HjUXHRk5RsND3vEaYyS5SYxijaTSUwGYxQWMojeeIp+3IFVnE8+B7339Suc3HIs96rdaLWuK6VDc84X6xr8U8e/RXDyrx9nCzGKxnk9MLLjojuYv7FSkzZzME2RPAZoVFZt7QVhNFduA7Q30XnAD+udn+7KN5oNvfbGnPvfjXq9rmtD3/I2cVgAlfM+L6TOTsaYRpTxdgojp79sdzBG0XdzYxRv/VL0ZtHvx4sildl6ZdfeGfjWdZyQ6vCdaf5wndACZKg359zP1Rv1Zl1d9QM39HwG2sx5MQrC5upf9Z4953TgWqkURj2k/GczGR71KeLoZOPkxCOnajqg+infexCXsuofpSd877n5Zi/rfrhpW99dLU1Iikq/JWd/RgeMdGXsCrdru4l5F8eJl2Gm5m3iiMyPUTJ+VnsW5WE/lRX0w0I6MjAyQ1865FU8fkCP42lLsp7h6HycJmcARk7imgMjay6MfMkz++sVTdf+7mplUhQk6i05csaU3Gw1+NJPiOltamH55jF0/X3/PzYXkPYVk/5M/30vXRxXK5GPFVQstU9BEtPkerVIfyMxPxV+Cxb4ElG64s+Wt84nTl/UmkV9Yn/voYA9vYoNnMtJ8SNCZ1KiY/xzySXreFUW9NLbcvZJujLRUoXyVQRHIPo8SzQZ82EUY8QCMIpbi/kwCv215Hq1aH8jOqGUwChBVxKzhEe5AIwsO1axgf3KDIziPekB6UzLuXiKkmVFGX9HbvY9ojrZkNniNbg7kRGJtrCZiqCsntLOGy/BhGTbG7VU/uWk08b3ZbB65cfr2P/+J4lRvFJ9jPoyE4Mog37T6u1XENQbrwVzaj4GhYW7l7RqstYQRo7NTR8r1yd0pTZ+LcFV3AstK+OKjZ3MR0NIS8wYReQ3zap0qrTfEo2b/OU/JeNF4jhRHg2i38fIDKjo1T0Zby7fa64rlEzy7Qal1HVu+D259vtbjaamUfkbcDckZz4aB11bpHR2lBc9jBL+Xfx9Eo94vAH5R0pKlxw++X8zF9tkZuxhFH7974e+7hiZBrmsQcmawg+9PWd9ZHWroah8+Q7HiGO0RUj1INoSoBaIUWzZca+wNEZOKt9Bz2bsuZ9T7xPGsD4DqtJj4XwYDbrmi9ivk0H+t8VpmiYPHZFzTp5qNVWRK//R2+A0YnvibAkdRdv3OZP3OCeSY/0DCLKzrFWIXfAtfTje7YQJY/Yu6H/0ODgHRn6MGAkRcQnpD8bm4/XsYxRvSOeYE0nww4nHGpTONcmVE1KjUdfGwK/7cKM+oTK1wh9xrMjsY5FoOubFKMGL+TAK3/tbw0XfpTEKPudwnKS+Bfeg/xHE7peTiZGZ+c2lhZOcffrmxijIchBGSX8tko8V1CSc/cjAqGtf0ZQa9Ua98r4ceXcD98mWxu8DVnX7/nvySvmgVkTpA2rn6N8EzwFlvTFEJ+BZUG7QgzSwN4d715K27XQsYkZ6p156nxY3yDP0oSNWyMF9JHBf11nX6BIya5KO3TXgxwyxOgbZRMKxr6Q2R/GP178Pkr8T80D+xDEK+RBdSza4P2XMuj/SRHlCqZfX58gxWmOi0dAKf4Eonb4SbSlGAVeyMbL7+zoE+SUGBLzf0TEH4uA2pGanO00skJzpYD4iaE2i+xk4/fLMfmMTQOW0yaZpQuyuPW3Z5iwBdDbhLrTwYwb+xmxFJkZ2tN52DKOoNC8cI2tBGJldcnFD1GS9nt8j575NaU41G9rYw1CiseB1YYF7FOuHWHH586+gBbGykqd+9+h1Org5L9oG0vH2OI7JRL+sEPRwb4uIJlme8TJcsqENIBFQTgQKzEUbNwUFBXs1PhefgVEPIidSjzD2Fnttc/uisXhdcqbG1CleLe2dc9+qtCbrurj8YaDFnHfPlGQt0pgkn7NpDC1x/Oq7h47dnW2bgBXujg68TWTXxyzGsx5KkVI7ZJqYxCZgNl8lBu7u7JAZmxjmDCGbbTeOUSRdkvK4PIXVXDi/kpyb5zKtj4qURlfFyr45563q1Oq6xm3/N3zzWjBK0h43YAktiWAUS9TXgH6jjLuDEYt0yJ+ew4+pgw1w49l4ehXVnASBFti0DabrgmVrt2cBJ9fytgm3COncu9Ems0mM5qvH/18YOa71GU1QZVYo7JIzj1RXr27o4vZ/J0GbveCiUiVn1S3SH4nX0eNuHCbL8vd3NnF4F7fntczZT62pfttwAxyDmBFPO1Se3l7SPYPoYwrw2MapZz0LcNvOz0++sUPa4DSQ6b+ed9glLyTWHcWsZKQeXnnJ71/jvvqWXAvByHLcixqqoohiadec+WZlYqJel7f9p7cTd9J/D66UD5p8H0EgpCTSv8kQxLAjE37TEjghXdxinnRfOnttiakod80kdhg2+3t4JOjxtc0w+rzousar54ytOnWDM0tumsrv8RsXzOczt3z78PFlK877h5uAKIVRAFK/HkFcP0a6rzGAT1v6DP7MRapcFyWBPiBnvVmsN1RN3OpZgmRE5zm2CKP+fEwWRuE9qKPTH97Dm9vb+r3nmHvnZNjE/eN7llOMRPGUenvYX/Hvrk+LGfQx/AM//JM/3CBHbOtJxz2pUhrmzpomdx3C0KsOuZm8+ouTdyuVJbkmn/JMnyeDMLKjspHahyH93dXrhBE0ol/ghAlBEegDc+QwnWvJE3LuZTzKIrUfXXRdWkBl/32mj+6ndA1Ppr2zB0Do3A6u6gPKDddwNpLHvn/pD6++/sbrf3Hlr2689Q/33X3Lb266/Y/3/+WBPz9470NPPvXE/7347Auv/OOOd+dX0iqrSSxb1c69+vpbfn/3n6795TW/vP76a3/xq+t+fd2Nt9x22+2/u+W2W35339333nfPA0/8/fGn//3SC/+e7oCr8Oqrzzy50Xz12ef/de/7mWpFKginfPPIMqOVy0d86bRdGVYVFW51ceWnf/XIAw898dCTT24i3TYe5dC18BwZpwuVaJOu4WB3qg22se8b97rc4Tq6PqCxuZsoP6zUXEjsfcKH9y9oMb/G1PU63yzvkSPr61JDbelbv+wdSZPVD4rJmv88cJVXEN/oWtjktw20RmB7HP9Qg07bbBPb/kpLm9x59z12W9tat/te+71h7x2neKk+0RSpSn4sP7ZqvDQ6slQeKoyOySxTV0W+woi7Tk5MTe2+es26Xffca4+99t17t11232fffffdde2Ok1PrptZwNVqGBrZZGB4t11iekZVqQdlx9cQarVnNc3RDq6lr+Tw/yeYZJb+ypjZZjZEnRleIe0M+O65tfPtF/3weryUAg9CFnj5uukhsMI0WsWIYOek1WvNgFOHPwjACKC5mm3WdVwt758g+uqboemObV7BHmNKMJEbB81yNHsYhxJid6QbRTGN61jtIwjCdGTAEH11eofAAvfLYODBUZPActwrN4gGJ5UqtxvB0eXJc5mSe5liJpZgqzUiFcnW8Vh2vsKx3gm1lvOAdR1iulUq1Uo2CvxBES9UKy9AsK6p8jROZmlqgBVms6IJIU7LEilWmXqc5TdK5CbVSb1ZGFYZX6erI8gtnyUbSnSV4VEu3gyvfZ0GvACgCTkzkU2GrP187HxsyMVpQfExiOl8p1XVFFArrc2R3rSnWZXWbVy1zwAh9H5eEnc66emM50KP3PpXxTlix8Wwr/3Ic7KmQ0zk81REPvCuykqwInCjggYeCrLBVRlY1XdaVmqiPS6qKp14CQoJU5RWG4zlFkyVF5mUAExNwFM8JiqSLvAChgqrSNJ6MigdH4kGyPF/h8IBEja2rvCLRNF1h2EpNVGSJ15uQgAb0dGiOh3O/mPbOv+l2TQMPYOnYeDwP4NRxTDKTnDntOxQL4/rc/LLtjHlq0/rSkKSBoa+8KefuobR4XeC2mXYN43XAyFN49HlBJsGOB624iYfQ4OldeDzJ9AeqqgI8VEFRZE2VOUYUOVbE84IlXtLgxvDMqu22H6qX2UqF58pVjuOKJaparcmAhKgIlMThCauCylPe6ZMSywDsPC9WCzUZAJXpaqVC8YqisCzNctWqgkfLsmwNstNUgeeZOsM3+WKB1wBdQZbolWPX/gtQcT058npmZAMh5mY8GMkmIWMC/+H1wmigD0a+vlJp1AW2emTO2V9qCprIbN8l5oCNJ+fAKCNvHyPo4FjkjqMP3nO/A9+w/qAD9nrLMccdd+x7Tzz5PR8++aSPnra6JOEZuniEMXiXAk3hubuUd6goywFHa2V+5dLv/vfyHcpMrcQyJTyvmapybK3K0dUaJ4k0TdUqoEm8SOP5szWWYSE1S1PFAoVHAAsKw+DJkLxYLlIcy0IKqc5TVAGig1biMbyCWClwqqjqKkiLxHDLC5/63189dNe9v//VT37wPxdfeuGFXztrZgbPirOd32924lXuj3svxIzNKdeDMIK28bvD4HAzbOmNOftQsQF0CovxWCQn03eMYhS9D5IjfO92iOFePraqRONpnXhGsYxn0wqSJlcrXEUDtnhHItPAYVkUJFWgaqAYYMx4aH/owqqx27vku7nhGl+tVWqajoe1KnjWZqVUxYOWqWoNWh1eEqp4bnONFfD4YTxiFkDA450rYyUOFYyjayxdYUFbJIkqQVsnyYKsiqwC+sZWyiWED9DlxZLE55euWDI0Xq5UyuUSX6PksZdtYm0i5PKpk18N+eFjlPQZknM3gzBa6Pxs1yTfGWqCF8WPH4j9I1yoqiw18HwxY+EYOXNj1CYGuXyIk3Vd4tGoyZqmqqqM5+XqPF/nJQAJdInmGAaPtAZFEPEsaoCCKpdHtl7yZ9Ih3R/lcyPDQyuHK6vKwytWDi/bfuXQkkXLh4aGx4dWrBxDlvNliuHxD4NnsoughjyFaieWKkyNkeUyACWDKRNlhlYkPPSZ42WelaA4MJU1XuZE3jsqWa4oDS5fgP5YXaFKZUWRxZzjdFxi/aJRWHZ8hB+IkxHtffcX1mVgNGhebT6MXNP65rLWhMSIw/vkptc39VazIS99ycXdnoI46e9k0jj48eLzIa6Jp0maljH77/bsl8WGBp6JjIefcx6zZEHB0+kBHlkWRUVkRAouWaUYSmRUXtOrGlXIryyqD5jgXZH2Pe/eRxXUHfc7aK83H3LkW9+zz9s+sM+B7z3+vSd98Nhjjn3fm8aEaqVQYkS2CmavVmVlcN5BaWlOlKgCmkkGmjmZU1RNqjQ5SimrLM1XCwwgWaHwVGrwGUAbWVZQ4A4uTK0EzZUOLiAjKYqw9d/A5yY/1lZI7MoPEHcT+uDQYBnODNwNKz64MoBPg660Dx5/Bj06Z8nqlsJII83cpjc2oWfS1Fa9TGLLja3XhhEe+wVugWGfvu9b3lRndA2tPXj3eGI8nsgOzTNHo2US/DPkKxw0JmCnSlWeE8GIVRYNlelT/uEdxAW97fb08888+49nnn7ywacefeyxZ/746FN/vO/vTz7z4nPP/vPFDXfuPCTUyjVBASSKlUqJEmUhX6G9I4uF4jgLDogg1qpgPCtljVFATgS5JHGFQqXGU57q8kgGHpssUDS0ctDZpQVV4RmwnzWOWfGeb1118SkTyymltGrsmi44PR1A59/QqbX9oyXt/3cYgb//5WVTLV1SVom5V9+uNycbjXr+Fe9MkH4a/zawzBCjhBPh9Se65is7jUrl4gSiAl4xemx+sw7NNV2leAwFntRqqkTzda6msHgetFAdnZTedY9topc+a1nTkBuenGaaXdRQ250F39jrXzqGY5FN714xAfwU/ZaOKUMvqTYOoINbJ7O1klxhKY6jC5XhEsPVqmBnazWRGSkx+ZLIg7tXo6AxBHhZhqqBoQT/H4JA2SGIE+pNtlQrrN11QikXoYlUF7/X9s7MmwW3r2u4vZHGOEKv52V1yOUrVzebuj5Uzr18rApmT5PL/0a/LrL3ngfRvBgl6evi7l3A15d3rU/piuYpDACDx8pjDxXcOGhvKoyATYAAXdUyU141XCiMFYdXVMf5/T9+D2BMnC7oOh71a3Udw/LGY6y23cFF0BDqnTlpOkan8/EdCoWRkUK1UirlC4XxfLFaXTGcL0KrXxkdXlZdkR8aHRlaWipUCmPDKj1WWVQcLxdrnl/BMeijQCcY3BQGHEkK/BWB8xtFaBMFYbJW01mpwkiqyGsaU9qTGLZh40TujOl2UgPErzdGTofcsHKqPqnrw/ncS+9Smw1e4iov4DG0WzA10ZeiROYzFjEd84XVstxQi5qMw+vQmQSbghhB8wzAlKpe0w6NeJUekw9997FvfcPeRx525DmPOyCq3nGUXVyqgH1fPJC32wE96rhdp026uJ2od45w13Fnv77f0Yfut+d+69+wz57rdlo3pUFHOF8sVaoV6EcxxTXrDt1v733V8eXlKlg3kIGD99h7aCn0ciWuJPDYM2aYWrEGdacojoHmDLoBgI6IIIEAMXpdhE4kGmhZrLG7G9glxxFI8K2w2v5kyOuJS/RyDfeOFRN6S1XHarkXj9CadehmUM8Ca435E0euTPkhXVzW0bkM93ivg2OloGeNHRras3XAA2yZsckAn48bH97ly0/Z1uzGzVDlDo5dWwaB9Ibbxrm4DnR4vVO3gS0EF6B4Z74S0FbQK9N88bF/P/HI356bsRw8py44txqHv0lnw3ObXtwEjdkDl4kliq6Njn34x/fddet/7zRe0AXoQqHOcBxVyVd5GdxKkauVaUSHQWsM3QWdAXSq4JOLqgo9aqEmfPqr591qE/vlmxzcWMnqwfR6YZK8wJreunSi3lTlopp7fl99oi6pLPsMsdxQj5Jrl7LyyfIpO8SBf+5d+9ACVaQ5DlxssGs853d+0IpI8KJMQ+9S14Xy+NTPCR5ubuDxvJC83SWz4LXjAa84udB2AXDvuN0OqBb0udDa4fCfATDg4c0WnvuNoOC5yDi9QbzDgbFdJaCRLvgeL/BFmhpd+t5/ElwV9ON1oxpNtXieoWgWPL9qjeHQEwS4sA+NfSvQJoZhGaHCi3VGgeaTlbiiUi4rlRPd7rOn7/YzYs/6Z+K9Bp96UPxUerf960UTrWZdLK3NPbdzfbKpNXjxaahP2B69Voxsd8Z2u3cclNdrUiNfgK4R6JMoQBefRk8KtYkpjYxXlEqRoYtl6RqDbIQ0rtGF4k1igwrhWek48QMYGN4RGOBCdS1ieGcC4VAINHfwCC1fu+t4J++CBfS2E8d2HKf3TDzqFY+vhew6/ygKtfzIB/9pdg08evf7O49QPCWwFA7elgtMrVKlatUq57VOLAdOpgR+CEtrlCpBd0FlKwwYGYnleS2/j/vIqaWhNbcYpJ008683RiaZ+fmiianWlFjcLffU/sJUU6nTjUfJNEmPrUfxSuIS5ur0v6HHOaPOQxNFHfoXYOZZSfIG2NDXrazYYYSvlCmBGs1zfF1sKlPv+LGXsxWu9YqW45mT8Huj3vqcfnlWPF64MiiazrYfWLksN/qOf27y+gU22XTlG0ZKQqlaKtYEkQJRKlBsaXS8PDZcALT4KgVtEl1gaXRpJI1B59wfZxJlbvVDxzNloQiaZMwYqEYO2oCOM0266f0q4nwM1rUm+Tbo2TFmrlg5NdnQ6jSbe+oAbmpCbwrC3WBIjEx/bkswwkOhX/75zsMlVtNlmmKrYPlFVeZXLV6506d+dedtt954ww3X/uTyKy+76sdXXvnr+/olxVdhR3hvLRAjz/bYdhKjDtl88aXf+uVjeJC4dzSyu/GGC8459zNnnP6pc84962MfPP30z1z4xU99+P3nXnTxx3ZesbhYZgRGVGm2UqLBz6M1dHagYweeg15nqQ8Ux3ehqdqubTwG2Wlvfnm20+3gtCVJ7ruQjYG1YIxsc+Ynyydadb3OCLnHDqCaDbUhKXeix5Ktq3NgFAn37uDVdRxzw20f233JDtXqOE3Lqq6Xly0vHX/dMy/PuHh8t9eogzHqtMFeeTPkAa/NWH7hZWbPhSXjeVVLTmcTd3bTBm9apAv9KnsGS4dWC9stIKaDA/NgT1302GauffOKJiMoEleuQdeXEcWyKII76rk6YA9A2pbVJqH/VH7YNczp5++45s+Ymes406nz91L8iSCxoMua+dGyBkCks2rukUNoTVF0cd2DbjsyFjQw6TwYEa8NILNW5/qjqkuXl4psbXjJ8CHfuf95A/nVsb2D7l38H1r0djuab5YeBeFpuUtjlHV5QwMGmTFM6FiDuUMrhetUoapdA6Bpg0vSMR3XxrPcXaPzQyVXhJaUlgSmWGD4igCdbxwQEaEbJU8wepNuyZr6a4fM3nfyW3/qTLe70Cr2vPHXyrvsa/Z7ywEhXedbuUffJjUUtc7v/GePgQtJnVVWEATuO/ChixOxxL5m/dBWue0P/OnfX9wEj902HgxDAgZBJ9W23GQug0ocRMe8VwdKcnCZBn5kCDLoLcOC7gcO8gNuHW86xpgxASKzgx2z78vLlucWbbvttiuXDkmMgC4ExQBS8FticM5L4+WryaNXHyH/YsaftOy6JCFhC+fboMu0py9drmqKrvFrco8eq+JR2PzE7XjsPRmU+XxlBUHgRE93oSMz61ptHLf7x6uvvDiDeIG/BY220zbwOHmwM+BFO7NGYOp6y1MH1GFAeEpngm9VI5cLEg+lOsFKBGg6HAMaES+9iaptoX7ZAFAH5Qrarf+78ZLTT/30aWee94FWqQxtEbjlNZpjFZ5mZFbQWV1unHnlmdTyo555Dq6/v4DT6535+b8gGPuXYW68yMNIFXbOPXis3Ko3NG71HbjClmT5kMnMo8+RFcHeM1g58HQ2QidyFnowHeK11ZYxY3dwtAvVy/UPz2wDuwxCglyC1dRJWpPhyTmT4PJd7+SeAKaJ+xlYuP7Rm06AthyHkVD8LQNAccDBR0PnL4pxzdnNzmabOJ2NMxte2jz9xGkF6NtBh4GiagIriDVB15uSzKt6fZ1QFqeOP+NzH/rYCedD1qRf7uA1bnEuzru+zt745VWAC2C0W+7P7xJarZZa2/vP0IJaWXNUW4QRqGIHOjYWrtWYARaQDvS6wGLjghYwLMAHA3dmAj3CYzRJz7wO/g5nrrrEMIrQFcXIgY7vDFKFIzlAAmivtwLWO2rHQqfFss2OAYE2NlguejwdwBN6a5s63xmSVGiI0NzJPK9UxCon6pqgcmqjLkoixdRWloZ2x7VD/XIHYuQT5WTVI+vZdTd9eWxislFX+d1zDxyprZmqN2v7PGxGxxnCrMMckjiF3Il/62I74XMQP30OUNKXjt/jVYuXG70H48/ezUmgF+FJ8jup2Lc3TkBQcNYHHv9qzXYv2n5kvCiyIqcI0LXlcMGSLOPqFk2VZUlWVLjy60EAZgl+LONsDtc9WIm1XIP5mB1umtPfWwXKIzdq++Tuf7PUbILv/4a/oVFORn0NGAV9uThGcWxeV4ysmB7Pg1EQbvVFJsw4ihFa4u6tJ370XcqyvMTi3BJFs7ys49iWgIOQuKxJkSVO22MTwLO5bRLoVHRCOv9DjBx787eHpyaaSpPaP3f/kQL0YOrc+r+5zhZ8+p+FQTJs8NXr8y5wr4BB+XvcjAb310GnCcn4TsrPI5KZbfe3xjPtNk5hPffc099et4KdZCvQixXZSk3wpvglCR8lXAAmjUzd7li4XhJaOif7LIjXdJmvXjI80dCURm197v63yJJW12sHPLgg7r4el+MMlqvkNR9G6SvyZo58sgqKZonLANsmNKOd37yzMFYDn47HxV+oQgIviIK3PBAMHieM77Vh9umL7sMh3DZ53TCyrI1fG23oiqxVDsndcxQeKKaW938AZztfF5SyeBDUfSH7bGTllUQgGpaFUZA4ko+dzCdZUCxLB8xd25ol3Q03H5CncCKpWuUEVlUljuFAhyTUJFnhW7XxIzf/9dj1j0KTFDlXcEvqmHUZ7uzF+WZdV9TKEbnfvRHBkmsH/9mx2hkN0pZeznwYbXmWWVrSv/dfRFfgpDFK5pZ4H9mXzjeEHauLkx2kQ8iGH+65vMyoDYkCnwEwYmlO8mb/cVJegi7t0NtuO2Lo2AeIa2d+q/aaLuhhfmlc03VNrR6du+VgXRFVhT70L449S1JjQfONuaf8+jlsiv/sxHg33zch0Tyjz2FY5MyLNEYpmXNCkGJ5hBgFz9DVN2dxunLGuPrAUrkmqCLN62DrOJqTVQWnxUCRVIXla6tEnh897SWz43b6sugTkdorYaH87Tobzh1WdK2u1d6Zu+nAuipoOn3on/+fYpS1Xi8aPtd3O9n75vX5G+zdYNv9rWjnwKj3nVTQf+qvE0xg5HRwLstxwGezzemHLjhQGavJXJUSFZlncFYMnHB07ARFl6tyQxGp/W4hRrij43+Kke2+fNYwOnNK9d25G9ZDUeDh7f1bu2sEe6OF32OlfOGET9lztaPnRNpB/ygsPcP/j5qb1Df0lhVNFyISWdsUWZcTLSdji7NE/YMFi2bv285kPtE+AuaHIJrGXT8/dafRFeMlSpYbMteE1kHyukoiLnBSVK0ujPyXTdJ+Xbov4T/PH/7K2UN1pa5opfeCrVNUXWtR+/7eMbzPToM4Aa/nxihN0xZjZGXNs/ReJzCy58Uoy5tIFO1PK4YYWXNh5G1ajXHdV379fnV4JM+Nl1WO0xQJPHCc+OdZlhdRocaOecXdlBrvfK0YmeaGz4w2FFWSC+/L3XaIojX0ZvWAOx0r8un/Qlu9XiFx/ynyXf+gdMErbxerCO9DTjnRuFbycwFP/p00BnHvbdD7nqGzYv2rNEaBOFreML755DUXfeHc89/GjjGqIIvQRcI1gjixDr6D2CpP/ZoY2WPSr+GyzA1nj7XAmxTzJ+RuPVhSG3q9vP4uO8mX15R3wkYNjue/MlJz5OmUWdpgmnHeJvIejFGGng3AKAKnje4D9IA6rtN+4KPlsQaHbh2HKwdFcMXB2kFrMfYJK92ev9aL2BvPHG026oJY/AhgJAJGeuGge1KVfa04ZaXP4FcvIBke5VL0XTzeIAyy6I6nS6ZO5xMP8O7eoqPOrEmI7T72QaqkeHN/DC/hOmYG9Ehn+MpBD5Pua+NU+iL29BnjzVZdFIofz912mKK16vr4YfeZdmqKb36MehEyez0LwigVHjwl961L7js3CKN0UCxdcAuSzoVREAHqZxo4uWJPt6cJufcD0AZxHMdAR0kSWFzqKsjcBMP+6HUzdUCgcVa52QQXv3ha7rdH6DpgNPqmB0zXsSK+YuA2+M9B2qRPObAMK+2ZRfngZDEzltJ7HbGE/nM8Xphn5PugTNQij/25qqCcwG6mcw7CHPwO0TvjGJqlrv2Ho0pg6niGZkUR10izLCdqU9SyM9PzBoPmIOYLNx3nnEqjJati6czc746s601dHX3zny3XjWHkZJaRwMjtObKDOP2fYWQmMDJjGEV526fTD3Cycgy4EW8tw91NovFjFON+D0YHm07baDsW2Xw+xXmfDXoLJvHjGBZHwwvveX7e/uVCMbKJ++mSPqHV5crZud8dykua0iwe8xCJWtOF+IxZPO5VK7Vn9KDLipwL5GuBn3/yOS3bVszH72XWx9RMjKrH17/h/ng+koGiWIkrmMsw+88BXoZpky/oFUliBVlWUJt4WfTWdhb0n+Jeml1n1jaS5y0N6oPE30fimeTMSmtC1Rqjn83dfgjLq2pj5Ih7Y1N8/yFG9hZg5EUM19H5+Sefk6Ldl4VBGCX2Sgy1sxcx/H4opDuGUaScSLPVNXHjifM5ukbj1yB1XWR5/LJdYTWdG73AJB0cLidusN4uBcIcfIjy2bbcU0utNRP15th5udsPY1noJw8ffGcXwrfIj5sLowXnEU2XbG0GrbeLgJXAyFOOAKmojCQxiiEzMP/0e9PBLacu3mPtarYoyowgUKWaCM5dndUkecnJ0x3TcMiskVqDMh9f0k61e3KhvuO6Ziv/RfAZRFbR5LGD7kbt3KJx7+xitxCkSKqkd5d+HsjCfqRE2jSfIkhhQNAUZeWZzB9/d1AGyIM/v/QbZ+5TKOvekmlOk2uSJNPiyJvuJy75+79JQr8z8krXP/lMTsyra9Y2G+Nfzd16mMSpulxYf7/TNZP+7tzXa8Fo7vzTlA5Kn8nPWJz4+HoYHuZrRTBaCK29+K7pfzdw/a7LBZWTZI5mwH/QZJEvqj8mL9qf+8iz1n+MkemQ9xelFm7QeUnu1wfKvFpX8gfc73ZeF4zmVutk/rFGNLmObtB6OyvaQmRjlNbEOEaOk8hgMK2xMGJ1rW571p41iHn94cWqQFGyxlfKnMQrTLn8U2iPTq186gWSke2W6ZFLji/xulqXRv4n9/O9ZVGpq+V97nM7kZZ5IT7jXBgFPvqAesfyDSPG9qJOlRchJLVfXu9Hb7wUjw/yrgFnAfUxTKravLwzTcN2bdft4uzfFQeuYelKicZdcNCxqxZ/1nHts1YWz3g0kz9zlBW8ivje7yz4GH0/d9VeqizrKgUY4ec//ylGzpZjFDLXTs8jpenoz5vY0f3y+hj155usyIm00bKD/HoQ9cme8+r7sx3cl8pwvCXeJuk+eN1N3ziMokSGr0k1obrsS7MdciI3svxnSf7M3+ePx3OJ9bY8X9cb0uhluZsPaWlyq1E++AH8EtXK9OudZF7h+0g/wmNQuI6tFz9Rx+gaqiiNuMC4t283+mULXuuU6ZtHrvB82OhIeXw/wYA7jt37fNIKz38KsA/z8UE2cJMDB7//MP/9vjFaZHS+wlXLrZs77mkss8PnX4BauJbjenxxXSfIL013/B6877rk6DGtNclrK3+Su/ENjYZar5cO/YvbtbLaurl5FLi5lo9Rf//qJEZBRtFzhqL59jB2LB+jJDSR8jPpG4yRHz/gdX9vzox9cn0N7GFkWsFcoBWTqf6ay15FnM1kdvYTdE0UapyiyiP67eQkhS2/9xnvA3DH7kEbYJTi4yCMDJe8bVxrNJTG0BW5m/fXV+tqo/TGR/CjAjfFg4HcSvIuKCtuy0I9svr6FtjAWDzLJ7HHjznKSeSf3nc7dfVTxvUo9j4SK5kqjZFlhWslZ6cJeeU4QVBYvlpVudGJG45XJ/NvfazrmP3jAHpytCXrbUzXfUtJ11VVX3FV7g8HKZMNrVk54kkTPx1K8m6+K5jji9rEgRj16+7PrcfKiUwWBsFZdKQxiocPwshxBscLK5B+H6XCQyXQs2CxpOsam8lvd6RluVoV5Do9PKXy9SWHPNJ1DaimEWS/UH726+U4R9TquizLS36Wu+cwQdP1Ru3wpyE3I827ea5wVCh7fjCJUTQ0C6Mes0I/IIOf0XeD0EnS0t91KZU+7iBuCUYYhqdXgKv1Xb3cUui6INXVqsg1Ro59HL9CsYMhodewDzhxDueadVWVF1+Tu/NgVpB1nT7gaf94xSTvYqwecCXiZ2EUVH9QvEhjmsWqOTBK7budiVFG+WmMMhDPiGfblhm6jNY0we+rLpRLco1hFDWPW+otP+4Z2+3ixqtBpmkuzXMR+yCu0dCb2rLrcjfuw4uiXmd2eQp31cxsz7N88Ky6Zl0RjLxkWXyMFOI7DM7cGMWfvVvGBulxAqOedzw8fO9/92xFPE+r/81ZWK5t21bYmIEW4VJv2zqXy+P+eeVdqcJatXDc/4GKAT+DseHg7KF+2fOuKyTm/qyu1yf0ZTfmrtlVVoV6k558HPrGbgZGzpwY+RSEsjoIo+Q8UpYc+B/F9LZmjnwLk8Yk6pPFnwdhNBi7Pka+/ephFOvnRTGyIxhBh9Y/sAQ/djuTYVhZrNN1VayvOPE5byfM/tpiMzlfNj9Gxt74vXdDXXZT7sapqQlFbpUm/gHuXrQf4zuNoZRFTXq0f+TH65MfJor4SwN8TCvaf/FTJGf1git8b8a00fRowIOSujZ+EWbg/hDAtV78Xn8m/e1Nr4BEaWGZ4dk9WXj73QPc8C/oDRLj/ildaVCc0hI1ffEZzzukjRvphHwKtDPOv/77hMh2HbJ7VaI1obniptydu+24pi7rpdXPYY1iPnSc9nDcJtk/siPzOHNjZKcx6r2I7MPg3ZIYBRn6HIpg5OOKG6EQxzRMYszi57btgPzUXukZBUTrGYAwCCMzUm7UfoHJW13VWBl3Q27pi4/fgFtlbwpnTcN+pM+HJEaJYiAG2akmSXvqze2vzf1h59WrJzS1tONL0AoYGW1twLts5z7EIubAWMm6Zaa3oqmtcB+GWN6B9MdjWvEfIHe4UQIebUU6prWRBOe8xJaCh/jG8kvUuC/vqTd28B2TFS5a7gmd67pcUypTqixqqpA/5mkkxAm/GZuTD3a/3v2XLnHWcLJ6UKO+9S9zd0zprcm6Or7uFWJFMIrzaLBjt3CMBhMWCnlW3iFG/ViR8/Yic9gd3A7WcmZdd8bdGDmtKlZCDGA7E6M+vYMxSgAKfw2DyCMMK6m6pAs8u/+/iQPu3nTf1sX6kZmsiHPJcsmEqAp7qMq2N+d+P6XWJ+rq8LoNbnIIxoqTEykqGSfyO8LsZK1TKIQRzSilGflFBgWs3ueqEY570gnUm11r+q7NuBlUHHYrdQVCFBnvyJKqpK75GEXnnIIYpEPetkoRRVXjVUVn8k91TbKBRPcxC/NMS2Maoy4hqqAxmijtcGfud5Nac6JRH955o9uNjVVmSFHG10MLx8hM05bEyAkTZrM24K/ZP9MqOFMX/VxokjYfs805m4nrtGNnWvXHBbLrlXgTuaUxijaGHsm9CA40iPusKtVxB3lGEYcPeRW4PG3FF9x5aTL4EMkneAZPUWB1jpfE7e7K3dKot5p6Y2z3GWLg6QMRHzleF99ryBpjj4qrnfgcKCE/Ziy9zxs/XiQgml9/7LIXoTd8HMqn5xGZBu6vYpInv8lXtzmmPbuZ9ED011JZYcsUpHQGYdSrenC+UgY/PbJijIafOJ/kvrUgKprOljhdLuzzUnvWIZ1Euj4fkhiF1Q9+E4XXNaUpb3NP7uZGY0KXtOLebWI4Tp+HSd/bz+A/xchMYRSkTMZLYuSfZmTb/slGbrDpI/F5beIpBI654eJVBZrJnWHh1h2kdwSSj5Fh+CPrrr8g0PM0499uRDjoycxAjOy+rQ0ZAPqMZR65qiWrPCOpEl+dfMUi03G7ZMXrl4FRP9ztkkml3qhPKdv8KXebvLqhTyjDa3EnGiOxrs2KcNEX4Z6GZ9yT9ikMj4bE+RL2rwI/CbeFw0PegKe4myqyH8+IvfYrZ592+idO+8wXzj33S+d94etfveSSL37zh9//8Q9/evVl3/7lL3/2459d+6s/PHbfh1cM8auorbYdPv68l8mtb3njseef8QLuMAdiPks60IbPXPi5S370p43khn/ZhmviogTD8o4U6p8plPQDzUj1o7VL7qs3i4clkemjimKDbsqi1Khtc+VspL8Z3COYDeCn/wtsXUNY3ZhoNLf9U+5OdbLVrPMjO2Jv2UjsWxBKy/8zjPx7ZG2iN0NhojXfYHv7JW0kp09oCk1zFC2qEiPUqkxNFmsVga6NDedHhkujyxYPb710m9x22+VGl5XGpa/9/D7ikvaDFzeLy6T1l909TRzSbbtum2ym89raQ8/77OofmdCmb571Vdu1uzMRu7cgjOL1Av0ERbY65JWdxpscrdY5Ttv+6C7UIonNIIzsBF/Apmn8lKbr9a3uzt0rq61JnR/bybVAtCI0hn9DIudaZ5m2CYlaxXhg99fB9UoK3hpdbwt6t2N4O3SBEv31DZVquVquMRQnS3yFqlVrTIMXqyxNC6LCM4X8yOhIpVrRNPqA8280weElm/GL49np5x46l14+OrXXB296Fnds7ZA2N16sjHDKooMc8ip0QTqgrx3DOwEo7gk6SboHjcQH82FGB7KY6RJz9yWixKkcP7WCAy11E7wYuDYuUpJvDQEjYbWqNhpb3ZV7UOMbE6pY3N3Fw8ojmKQwysRgoRhFnud6ZxFvgyXDmLVJu407dz37BWWktmS0OD42vHKssGrF8qFVq4ZHyxxVHB9aWchXSoVFo9wuexz8sZ+8CC2QQ0CiOy7072fg5zSZfuT7jdyy3MR+h3/9p2Du3DFeabUosTX8bZCAWceABKABRjBkEJ0ltpLkpXw6vPe/nzLdGQt3w9uwJpdvUQ1FHRFtEsGkB2nwGJkuS/HC8hmh8ZOKPNHa+p7c31cLekNWqvvgnHt0nWqc63FqtwynjGgxTkRf4H5/3vbP0DSCR7DhbGrxtsNLCuVyqco293rDXgccetj6/fbZY+3Kxev23v8Nh+9/wBvf/qYP/c9TyGrUvM4MftnQ7kBz486YtvsKefnB339l76mdllam3va+a343XODY5hq1XuS/cDuetIfHBIMuGO05MIq6fymMAty8JXc2GtUXd8svz6+kmVHFwG8seldyHV/W2HQ0X9N1cD5KbDQAo6dWC4oOva4DXNz0POoTW6F5yhCqLcQoeeRcGiP/J24d3OkCJaBDz5y1Zvmi5e994K7HH7nrzjvu+O0f/nTv7X/4y/13/+G3N18xWrjij3964MnHn9lM0OkmbRyw29wGe2bPeseSEGgdcFQagv/+jUduuerqy7+6p7ZrUeAlTleq9dHRXb9/30aCXgKm7Ht0GcPzvpUfwIfgGYd1O7NkMzjb/3787/cfu1IcLzlO+O1lYpnHnHM83g/XlqmGKElq7u7cX5v4HV+dOxD3Wib9c1xjvmhkKGauMfVoHQauuepF66+Ds6Ml4dbPuAtge8PMT99ZHt568fZvv2UjaBWEoW4Rt9P1TmkyX64z0FdouwQXuzne5oidGRt3b9/cIWS2ix4i6MZMx2xDbqufwMMpp/943kS+RrUacouX5fyYcsAF9z6Hezh2Taub5pYVqkmwaGguWSVdc5O/gzyekfHkDto4Q5xu5n6AA7HqFwftsdMV2SlVEVTQo7+21HqzrvIHoSHH7zl7UhHhXHQNzeuGUX8dXNh38HhhbPrH7772jh2HFhcWb7/qnJdexi3zOxC7a9q487rtTBt21968fx7k1rJnDCC6Y7VtHI0xbTybnGzGNongxu1g7sms++oJtX8ZMy7UbfPVZUqqquAaaxx+gDe+0wV/eAY0zggW2sXnLObCKOWvQZEGmUGhQ/u2YZE0vDtxZxa8P0Ny7AD4wLBrNUmqb3df7v6JyYbeaPKHQUM7YN+5hF8fo3FQvyJALTkvknh2OrbZwVNYbGCt224//+CVp7e2W7S4Utt+q+W7PtHbqBQv1BLcUh+cs27HfuWosX+Bajimu6mDZ4bOzuIndtN4bpC/5wJYGdyx3W27M+coctu1N8/aLnmWX8WoiqoodY7HjYap8vgJt9nA3Dae8IA7IgYNUiBVvapkrMuL1zvYt88b1jXJv1cV8nuAFKXO2+3zJdE7Tuqm6bzMSBPgKWgrHsjdpTZajUa9ehB0bTNca9OaG6NIeCxdXwmzwu1QogxPdzrWzAxA9PSvjtHHiiWGXb5yMfu5J2fITDcoDXB49oRjT/iIi3B27E3vq/yM4MLGV4nReeD3xNtW33LQsbK9CTjy6vMEu1Zkw3kKx21Eh7zTIf+ezIP/riiSUqF4WVUVmV45fq3lThP0HXAn2AEY2SFvTSu0SHaIUa+bBMzF5VX/Gi9V9sPNLgdh1Mt3oN9suZsVbbIOArXintydot5q1WXAyNtKJYlRLyCFUSpej4g0lqlw7znIgpgGWiRsbR6+7u21PFOgx3ZYIRzxxEt46G84fg0N+1PFAiPjzsGAxMsn5d8B2oNd+87M+p3uIzioioe+9BpU23xcuq8DKM5+QR2T6bY3rWTbz672zuNTBKHGwE1RNV1Z1XoC2zjXmiVWm0SqFqwdz2iqPOsUk7leCgDBMcApe66Yr+yLpy6k+dTPJcm/BE83NJXJlqLKQ7/P3S03Jhoqzx0OhsTJ+q61T24mRvEv+tL+Tjo8WlMEi+CBOh3n4R8cwFRLdL5KcSf81RuP2whNTV+PwEF7Ji8ILDQ7bctwXvrECtVC4Z8h0zeLW7ceBzXxzk4NGhLy2LZrXoRUP+KqLVnAjctnIcunRBaaYVkRRU7EDR1FWeGFpYeD+wGGasZ2TSfFqqBdjlQrWqO+QvkXfvZtAkbPVkaLu9tm1pnIcX4MwsixXqwLrdWaIo7cmrtHbbY0iRffRIiRkXa+K4lR+pobo47pHST70jXvYFYVtWFqpxNu2ETaM2Bz2jYOxAe5mKb7twrHqqa/tdWLn13Cb3Bx68X2xlNXUYve8X+gXEa4jst0/5AbO4Z0Ltt9WFEYHcyp0+lsIE/znK7jsYCqt++9dxAG/H7OtDvgl3SsxFhpFKP+n5jHawWV6ftEuD217T4jVMo7I2RpjqU1JuuNYz7b4JpTiszmb8jdKTUaiiSxhzk4s7sFq10TWKUg8gOS8yKxePgTe6wzt583NZzLM40Dr+viwhfcUcQ768Ds7zVmWuQ+ukatbntnvDuvfGl7/jbcSZ3YT7WWCqXC2abXqTf8BsM0Zv+4rFI48ozJEjgHrEqgLQeFtW6t8XVNlGQJ7DyeFChKa0pylTrzkeeIO+uaRv8zXJ/KkHWRWgX3ftQ4rKC7ruM8Bf7IauJmTV9HYifQimHkPtOSWg1Opsu/zt3B6U1V1aiDbc+vS/F+wCrlTF8ygVA0PDsenlLUfv7+bx60asn4joeecA+e7wZeRNfANgd7Ln2/jljkXrZcnnBJ+3eXv0g6315SOB39QdO6jmIq7PgUDjIbZm9ZldF94d0jvDDWGgcPe4JuQkzI+pVbTyxIdQX3guZ1XVfxMKqKVmPUlZVDH8et2nHbfp+s6HKSmMxZ/uyLGfQck2uyLDCYYPD+Rilsg0Dbmfa9e0hnNEoxjMhjmtRSGZWq/SL3Wwa3Ofn/aPsOOEmq4v9RwnFh9zbvhM45Tti9SM5RQEQknQRBJCcVJEtSwVOCgKBIRhAlSA6Sg+SMRBEODrjj0t7uhI7vX9Wzk2f3Dn78+3MwOzM9M93v+6rqW/XqVVnMdwIsXV/Rq3VrvJNj1OxXtEW3OZZY5xWTkSfO3oHpE3f5xWNjID4Y5USCUAJDU/LrVsTh+RsiK8z3i8/tqtxaGrt9cOYOxC0E4Rcnd0giTw2HJUw0AYxwT7FT/COrKIKSkhRZE/o3BSZOlt5y4g6iYVgKr6g8rWJFOE0WWThPSYvJUzEmCsy7GaMWDDxvvB5/+a+gYcb5uFQNGDlv9RuyBZY2nAijmh/aHiOfvCaKtiZZLHdb7EFNn62mdW7bKMzcsqY17r+VJaZN7lYzt2zGsvn9UjnzICiBlsp7wcgD5286zdzjsL+NAnHAnVEBsKtiWHKLPobhS9hAEa4K4PPCl9MMt+nqd/dMJYav/+y3FL3pCsDUeVWjUxItDmFHFlCEBTLm+GT5JZSsqmlToEWNZ7o3IWTsrp/MFSQLoysKtnnjFbRHApvkFFU3xMSmo2QsjNbY6zVabeyba2LXW6YGbg24FAl5blDgNg6c1hq4bce3Rndr4+i8aTImWk3m3tijWWu2lrHY7ZDnhm3kr/FxTRis6X2wNXi/bjEAohs8fdJ8duNj7liJDVUw4hP+74PFy0fBUyKhWygFLjCKMXDgsf8NIf+eww0Ix38nLhszZp/0nUTCuhugW/Y7VkjwUmqzDzynsNoplMCndT+9XJN4mlf4FCvqokJv8saLR24UTyoG1hSWQcNxUQdtReIoStR0TRNp4yqQ4hK22GmPUf1jO4wq9wsTC5vWvdQryLOAqayRv7XHCMOWr6pxRVSBKTwYe3KuPcvI2fzOMGHLHdMavqOa+9weoolhm+BALw+XPsF6FJ775fd2PeGcN8KxgDiOl3dLwX9P2muz498CwhBgsz1srF4Kn/nJ5S5546gfH74XxSUoOs7IBtcvcnwised199x6/lxWoWiJ4Y/4xwMPXH/z3/9wxcULf/u9nqTMJVIiT3NJkea6u3fbvH+DGbyJvYQNkxlMcQz2fYb7p+DbACNZSOxUHPHr84nWEqPm+8O+lzAJP9x7YHBruANSf3Y7jFoHr7Jq8bIeB20Nc+nB2BNzjSE7Z8s/IFj6uFXXNf3GmmKEa3EVrh+Cu7nkmRt/c8rlz5MCurBwL8CrfPLCnPVT685/BGM8+TyuNTj/PdromH+t9++tJVBKwJhVDkiowfJqhurrMNOqEpd4gWNUetoArffPXC+epAc5TVZNUwQcqMGkxGtiUox3JWSZV0wFe/TyLJVCedINledkTcXa96L9NgiSm58Io0Z8WjGq2mfiIPco/GveehuTuhSztcdo/NF/KcfbssRy2v2xR+douWzWlvYNgcm25lh80xiFyEe9/MqnnrjnntdXIl0DgNyRABuEFLy3d9MtqmvOTVGfS1CLDx+kTp0Z7970iafnS4IkJwZYneMUgRVlQWJ0htd12hBZSWYVTpZZljLTgiAKCcagkoPd/al4X7y7b3pnb3dH//QNNpjSmUx19HT1JgWBpbF/m4IChH3UdU0xZ+xfKGCbzLWSoXrb34IR3EpIRm/aajvXd9rW+558hCrn/3tYyqmCwJl3xx6arQ7lMhl2gROU/Nbv8xtfW7PKa/cVLecURt5659Mi9nkNCyAwfhgUgyLYqC8WgjHnuje/Hddiggf3EVO9GqWkuzbbM8kakswIMqUqqsDrlIKlrnhF0m3W4ARZYKSEnLU02kpNHUys+631u6es19W3wZSEKIvq8Pz5O+y00fztv7/HrttsveeO1Dq9Ii8CGQTU4f8cD0pPUeTh28LCWMu+2rXFqHJEkS2sgFG47yYybju+GkYVv+vxHJtVBYW1b4/dBxilzRy9XzF02nw+aHip9bvbxdbbyV3l0UHeGnil0WhhDderMC6HW+qxP1LxhS1VStFmbqDvd+g+c6lBRuJEVhbiBvbhAPMi0JLAm3qKEmQYfNkwdFEEF4KTRU3kNZ2VLWqTS19+YxkZW7J0yZLF77z10Zuvvf7yqy8+9+KLjz7x8qvPP/Pkk28/fXIOywtHre1BjHiOE0Rg43L8Ox+VSN167Nph1LKeCmw8DDCvr1QAkplvO0Xrx6f84aCRm8MFkMfn8GlVNlj7lti9s7E69TB7kEO8oNWvCqp9NoK6b6/3n74aRkEYNc7AhWVvNOqTVCriLWHArAQwvfAdShE1OTm9q4fWREZVBI7X+W565gZTZnR0CraEBf24FNYyZXmNB9ukJEQVRIKyGVbWGL6Ht/a+4PrnF7lRQyzghKjAwhALBCKnJI6/8uo5HfyQhWW6VRGrz3FYz5ET+hIHvht+XYwq4xIFPTFqF5J8aYKykGvGyAWv49+byRlNSQu5f8Ru31g3VdtKHAKnOU6lsdwaemi21per/Hb9fqLo89X4cePnQM25mM8X4Nod3Bew7GAMi56/8JMB1VIUWhVZVaLAtlDTp02dNrzLgWdf8+efbWdzPEgOkB1BkViak7C9FzBsNFaAGsOZsq5zPRtsML1f32qnPU+7+obLr7r51r/+6fIr/3bN1TffcvO9z+eBsKy4aeteVpNEVTM0I23LvBhV6TaS32J/8txyjM7iKntQwFYslfFE9xjHs7L2UcOtbnyqy2Xjsbt2tbcrnxuHqGVcxg/XfX4XJWfA3Bm6MXbHpia4xFbqEAdllFS+ZI0Yee0xqt5T+TGour7jvL9yLQ44qqXQBZ82dEaxrnjojCz9+OPli5dfPazKLC8yCVqUBGEw1rntcZfe+8b7i7547+9HzBdoDqsuSsDNaEFKDgqDgkSnsEsoxwFiDCXphkLHk0xfkk/2K7MylpWbMzubGZ6XsYbnzd9yl2P//Oj/SiN3fE9lOfRiZT2TlhlOViVLFVShZ0rMPO8L4oKLFowWsTtf7X7K94Eez+QY1euQOn+nMn7j77Rg1KzBvBd34dM6zDjjitgdm1mmbFqJg0Yc3KruN4rihEdZa7Z5rUk/1N4KGs5xvSiAEGmFKIbqvXHZcT86/KwjDtpkALwCjgIPtG/m9G/JVy369PMVY97yJ8/bc4hlZJrlBTT2MggRy6S6GHogpcoUJyuywFI0xwiSyNLY5FUVWMWUuWScxtahCpNkFcNK25vvctSv73n7b9vKErIPQ7Kzhigq6DcpMlBwie5ntzn6lJ/duQh9Wme0HiO/Vp6h/SA16MIySG33GwU1jCYez1e+x6V1zeTF38Vu3ciwNduOH7zcwThyc3xqUozaMMBmrMbfqC6RV99Dnh+Uiv7oWJQtXXjwILm3e/oUKi6qbIJlzYH11ukYPvv1pSMjhKx48fL9tjFBI7EpwAgOQUyxKVZO9LBbb8J3xilGpxKCpTEUT7McQ8FZUSlaLGNPx1M80GwTizYO5ey5Fscn5514xm4q8A2N01JyOm1oqqIznGXJqsWkh6QEK0nsAc+SsTxpkpfGjVBrxKj6uTbj1w6junM975W9hJwum6L4m9jNs7RcOmcnDl8R4gbPtcWo+Qoar6vhF6tasf5w3WLRwSZDIYYTgvx93x9g7Iwp8rpMJQU+NWVa33f+/qWHOSSf/OkHm4g0BboJ5YvB3vTgHWkJJt2rnrX4lbOHBsBxFVK8ASYGuZrEMSynYyF7ngPDxWEZe10zDM3MZi0rm+EGhNzw7JQBKp7jU4JuWQa4toIEZ8l0TgOhkxVDko4Ap7ZY2+9XvpXaVsumMZp40JoxaxicoPnc2p8v7cMMGaAPlPNjN2aU4dyQPXDEsmgx0m9RU5McwVfBqHHrN8bnABwHQz4gKI8doLNZfoBleTUpaF0x/if3jzolYBXh5xdvyvGqpGiWKdEUqDMWVJcspyWe6suc/7lPPr/5AKkznqBkhZVNATt9ySBpEoCkioKmYoAbdJxsmJpqWJZopAXJtueC82solhy1x8FokGCmNSDzWVEzdTOXtezk4L7PhqHbfF9ly7qWGNXdd8N5teoOjRjVjWfgv7LvgG1g45Hfxm5IK8PZnN172Gdh0fWrinainKPq637j+y33Mv4Y1bJyq2l71Zh+uPSNxcR56/qrrr/51gf+del+Fq+ajGByrCIJU3sPfIW42OaXkKf3SDGcmsa1HklgQZrAGIGESGaKTlm/+ixaaF/xjwPnSH0pcEQVihE1TWIoSjBUUeZZDHNLEoBjWHjDZiZtabpEyUM2Lk2AisPWlJqmw6uqmVNp3lZl4PuSYWaS/Querem6Ss2I8o5yr8r3GthS3RJm7bFy340gVTBqHs/qaeSdQwYM3TQU/jexG7PqkJ2xeg/7JCxWL6TusxNhNEFeWFuMvNp6S+WRPHTGLa53pTIYl4bnz5I6MMIpKxKviFzXBicsBhkL/SJ551glBRbdxqBaVJIeV3sURRZ50UhmLlpK3IIfFIGNfnLRFt00DC4YKcsQqcFBSpE4WRL0jK0BRqaNi0WCqJpDOSmtMmkOhMy0BXRfdV2BE4DnSobKa5JpY0kRMEwa3Xv4BzXPx6/HyJ0Eo8p91mPUpn9TM0ZN41wknxyfNGByydTZsRtnaxnTzvQdt3y8CVb5o+N+TZPtq/N7qjiUXy+GgU9GsCMuBhMKYYE44G2V8N0xsDq4OzQI846XR2Jb8gvu8zts/7R/GXBkFpxIOkEDtRJUTdFSMzIXfIbtpQP3f7+fO7OXBx/BssDZxF5D2AcPMIK/2UHxnC9C8OiKxSK4WMR7fW9KlzgBNaGYHGQkAaySqCiSaaIyMyXQluAI6dnskCWCmGgKgCPTiThnAHhCFswXSDC6TChWuioZiszRB78dYqZeoTa2rX7MOBJ+oy1v9lnWdDRzcT94/0BqyAC7mDo3dt2wmkaMfr48dPw1Y9Qox7XXCWZZI1uNsqeKJcTHCQq4BzwsBNEm6zF8BLqNt02cd/eMH/LA6akkkGVJlngGF7B5hukb3O1eGJWg9PK5W0t93cmUAJTYMhVJFERBEGVsJ6lKoiz17Pti4BZccGI8QKk45r1+8ICQpQQwMZrI8FGTUNCOsm2DPtOtnKWBV8xJVjqXBp1n6gi4LAqAhsBJhoWdEKPubUg2sLWRDu5TKnvIqwSnVVCtR9aCkff/ByPX//AgOqObujh4duwvOcWy7PTASctDr22ORNN3NWFUPRySf2kZLp6AGEXNgLH3OZCCol8gX35ZABkL/bzjwJwk7qdvFoPXd58i7L01xQBLk8DU0H2MziWTfZ37vkwCf+WT+3KxLkujGRE4NJAbgI+mGXBgRVkDSwNOUP9vfYLBCbdYAIKIuwkuFDgVdJcEUiIJ0Uq4AA6VnTZM3chsmMVlP5pTDdvEnqFgnUBlKpqgCaA5bXCVWB6oCACsihyPU0HWLIniTv4c62r5Vd1VOerHo6kOedN4rR1WzRzCCRcdzIDwpKX+c2JX5FTLBjk65Ut/PCywxqP5OvEohWT5ZRd94QQeKDbsZVcqglABtXaJU7jhrDcBLh+XYIvATMKnTrorfH33FDBfJNI8x3M0CBHLU/19x78WrF76wAI+PsCAReFFAAcItCwxqRTDwp8S8DaJ4wRh4BefBwXQzpgohE1Cw5UniAZLy4aKZZZVXAHXRJYBqwPay8jNshWRpRigD4CjwHGmgQKjmjttNkDbSP8kHn4MDlUGfi9EsqRZupC+ySVFxy1OitEko/Z1MfLCTw7i0nYmqyZ+G7tslmFl0pnu05e44POvNUb1j9HhusHd+/654PpgmYo+rs8BJMVRP1hJyOeHHf0+KRQx38fFGkgPbrbry2/uK2mAj4h9hAQ21UOnOHqD2Vflvf9dMGt6L4iPKKuGnEAEkWyLLIsGA5fmcBB5eWDOVasCZwwXdUtjMEMWXz47ldFELWMpummaimpmMxpP8+Cr6oqWswzM7uaNTE6hWYbiZOR6mmZcfFq2XxE1cGPB64UfAtLIpWgMq5tmdAE/eBEXicP6e25FZWKU2vtBaz4v8D/ej7PTdlbnLotdMi9tZazszLOXupVd5V8LozEvXHXKzn8bIWCAcHNU4IyEQJ7BBBWL5LLcKUsI5qp7WM83fHrL7iOu2IFRdZ2OHFKRS8kpWeiYdQP57IpNZkwDk6+ytIiLkAAitoLSNGQUAsspQNaYFM0raufmdwAxKQVuHjTel88fJ1GqIOha2gaXQjGyOkgEruCBXlNFyTItS2OSvD17rsnyHAMaE8isIvBH3Xj+5inGFIF7iyi2gFEkuSLQB0kxDCH5y2VRBu9kGNX7NWtvgibFyHc/2pdFl0ETr4r9YZMhM21kun6zPErKr+PrVb5f/u3y680Y1bgjGQ0e3nbOTcuinHSEo0A+eu3jEZcUiP/6Lv3XEMdfHjhkNdzR/dvO1LcxeEkD/cZjyxM2RfUyyey1i+/bL7luimF4ik6bNAcSw4OaYyRN0cGyg8KjwXhwDAV2JTPY8Z3bVwV5MKKFD/953hbCgGYyyZRiWqYh8sqwQoFjBR4teFZyZJbSGj3I2bl5NvB7VrexKgW8IR17y/kbJiVRQWUHAEnAGsHoSegHCKqVVrvn3ASqu1DDpZFLV/3E8fFq7klUSexfW4xqXH7xfgIoZl0WrotdvNksM62ne363KiTFMPy6GOELJLgwteGDDgmLofP4hz7J/zIV673Dx2rlp3Zt8RzxL/rrClyOcP6Y4w1BUnmLw76QiFEylRC3OuKnO8Y7+jr7FGGAESWGlQb7FF4WkilJE3WeEUQaVyE4nmUYThfM3mnfvT1PvLGPbv1JLmWrAq0oSeAEViajsLLB04ImcwzQOlmkEiw4r3KynzHN2Sa8zgLXM20Lfl2JH3vPT5n+NEDCCpoGqlTB/yTR1HkMsWvalL1fK4SlCTFqGq9vDKNw2UGyYmBkGDDaZBambc78Uz50K3stq2i0y6PzxuO55eeVvSDABODfu9t37PMmCEyRHH8tQE6uEL99wircWfefbabv/XFwzIb3kVJA7tje5jUYBhGUmFjOsUr1Dm70k+0Hkizdl9r76S/3TnHYKpfpEzDMzfKKCWaLY4HWYc4VaD+OM0Q2NbDDjf9+7u+HZynRAqKNJh90m53WZUUzNWAWIBQRx2AEYHOGwiQFywYCAZROGzKkTEaAVxjhgPP2YEVRZhWRMWTe6tMo8KsSiWnd/f0KcpmBi3ArBOZ1ARmq1CNu3ldVG5+6x6D+/fY4jU/26rpTde0mGP2ROATzi03eGLtgfha8wkznFWNh/Z7ltcWoIlHgdDkeWbmQG1jwagh/7XvIs6DuyHmDQ08SdyzwbzBSJ3/4i5nDjxNy556Kgf3s0OVRaPBgwUBQVn+/yse51MCBT+YJudZO8TwjiZTKR+8rOhIvFiROAeUFWkjSQfmJ/aktttl8tsaB46pjYjAafc2EgRZkGyxJf5IDHabB+aJqgA6UWDmdNnXwr+SIJGTVAZuV4pmf/fIAMFVsQtQERQEXQJMz7IxNLzld7mGplCUMmn93iV/Cwo71mbNrgVHD+xNgVOdN4VHxt9xw9f7isAk3S90cWzgLsyGznZevDjB3q933THZ447+E692eR/6zdc+Ugz8gxeCMjlucYKVLzmUPXII5vku+38UftcnUvp2vOH9bkdMVZHTY/hYNNJCD/gHQSDDfd3poEZagGzlM5BReFBgJhYZH1xWYOGDEYuiGZQRVVGTNFFklGacUXUIXCwQNDAqQOkBTEMEXFWkaXjDB6iId1Kw0uEJWxrZ0RdJsiVdYiZ7712NlQTJ++uRPeNYAKkdxiqgySqa/d/s7l3/+K2YwBbRB6dnx1ah4O3gS+TrmEIEx+bg0YNT+PK/x9Iq/5YWrFwg5cBzkOGA0ZCqaZndctspfG4wqGXpNv4/754HBEfeCbNd6fy343qdbbP0s1uy5Y3jmjcDGS/6hGZidqd7UHCUFt43eiCwBr9ZSlAxaiU1TUmpg+6tHwJqNAvu7bq5gYZiAU6VoSQ/8FUXET8BfPHi2GITTwNIbjGBmDY43kHtEDSZVbCgOf+mWyrGShunD2PsGe4zLLK+l02lQ8ulZeirOZfjseXsJCjs1ceotuzIJA6i6KOqMKjIzdnpsjISfns33AbU0DeYMdEzA5wtKXjVMWjfC/4ejCnbTSrZLxvYWLM2CGXJTbOGwbZia1XHJinKFsTbfUS+n7fLrIowwUw4M2ocHxmfs9JoXkuuNW0bJ8kUHzu9asBh31x+rK5QAvokO4wyKi42yckApwdgyDIxMgtv8ylVY1qTogIX+7Hss6CTkVzzLwhCD0JiaZuoS0DSw5Iqu0QzGchgGF4zA/qCm43mWlhRVEUBFgXakBwZ5XHOQaVpUsMchtvwygINLspVTJFbJqhRF0aKsd8aPuXh3RjIpFtSvqFPduz8eme3Fv+YGjFxa5mfdm8c4V6FSZ7ipd/03iFHl1SIp7Q3+OEh9199jC+dkrbSZ7vjDcu/rYVR+G1sMe4ETkse2Sa5/5SghwTU7vE1WHkaxif6nQ88JzsBM3iToKxHUmMbQNAeejyiBSqMkheqfKZ6zCAu6kiIWsHLzv1YFBf5h3gLN8qIIroIs65pgGSqYMpCqFKXC36ICFAGMjQp4wSHwOnhHwCYS8FEuRYm6bNpyihJw0x6mSMigK2F+yBoHTq7E66zO8Yl+Ji4fe8ZOYOxUileleNdej5IAE83DJSdLyYyVUXp++F+MxDuuU+1hMH7ra4KgNm4TqMV2cQqwZg4Z+55ua2nT7Lw9duG84TRcRsfFy6Khbsaicky0RlGdCUER87B84j9o9W/+Zr7ok7vv+e++CUNRe38Hji05R2VUhVNh6komEGOGQdeIl3iVZQwhLm741xHQjH7Jy5NwBKB6eTOOVzkYdI6hwc8BV1SkYIR5FXNLQftpMtozXmBUlAvdKD9TdJh4ABfHAvs2NDhswJaheB2w0wSKkST4IhZDSgkWLBtiBWSlt1dI7bD3Jrxs8bzJzdzxWZhrJcwNWv3ZYQrFzREp4cIvCXjmTrFhzraZu83yUIfRJCDVwVP5XPDlDnpG1XRrxj9jl200K41ydPGXiPpXx6j8EwEyERd3opTIb5V1LhnFchaXqgO8ZEpU4vQHnrlhK/CFKIViYSyR5ApgPlgYfUkHitfJ/+gVzy8GRQe/dyzAXeDf41iNA2aBPDsiDexAApDBACv2ZQVqoFq2gjkLKsZ+gC4Dgwdx01GtyZKmR9v01Fk2fIYRdF03LSQb8IaEKSgiYwqg3FQ1MfPAW3YRGWn6bj+b1w+amNEH7wbaUgxHgSGQ8H+/0ZC6x+c9EzhBqbIbtYpRq59UHafAXxuMKjmmFY1X+TzxPtlcTYscMIV7YhdsmBmyTWvalWPAnp2wXjviMVGf0/q1inpfd4wEhZ/1J1/xgwJ5dyOFpRARRs3pIofrolyqHOgW5BTNJWlgdSl1ML75OUsq11bxPEZvHxpIpgAklgX+rKCqwkasqPB0AZNIVEXWLY2HbwJpMOSEpPPxpKjbhoHd3ocUQbEsiRN0S9KEuKQa6Qy4RjJHSZiKbJvAJ1Qe5IlJWE+TT45Qege7fnjGxoYCUkodv5T4/gjcQJAP/U+OTHDgHvfs99FYGISo7KILrWA0sY/S/rH5vGbMKv5Rkbw9z8yKCmD0UOz8OemsaehT/5L3orZKLd/VzA+afrP5hNUkeOrgGU8CLSqt3oJPcwImVuPkB0oGPC0VdShGoswkk4IQZ/oS8tFv1/yOCkbE/SHVZfRKIsvgJzDXEeAwspZq2NGmcAUgM1QBoziyqgm8pjJxWjF1M4se0Fzc2w9vMwqwVomG/1R7KGuA/IDC5TVdYWhe5DhZNmMLV4yQ/MlGZ0di3lYZjRHE3u57yAhIMhnB4gHe2wdRqUGVYw5dAXTGKTl1+Qk1Cv7NYTT+nSXy/jzVBvJqdTwSO2fWENBwfcrVUVfLls9M5Hs1n1IZ4zBfIt6987Z+b/kYWb6lqYgCJtyAGPC8osKoUCAD6L5yTIoR2Xi8uzdz7hfIEtz6ijfAa4ov7s70CeBng0LkOIGTMPkNMMKSdcDlVJFOsgr6UIoKXE4AziewQLg1I5POZvTZg5xqZGblNBHD3iJMEUFL2wq4vgboR1UFKsJhPTxF2+ARB1Rr8OOBpGzMPXBYTw8oU8X7QJBW+8QbA71AXjqUT+l8kjl3BfGrtXbXkjN85aPqH5FFcwUdrK/Z8WTsjNysnJkx1rsG5shkIExwBPVGC44CCeFWTu7+7i+vuOOkQV3k0eEEl0VCOQLnkhXBonMCkACun+IGOpnv3TxG8l4+KlBbAxtYPNl7eipD8QzFsCxmPqLLqxg6ZjOoBrK0JI3fxQI9VHRFRadL1jTQVkYup5iCZtmZnC0L0RKELoMCBCmWdPAzREkDIQTkWVmXe3f4kLijcAk/VnrE5Jb7DbNA17t2WeKVwCD5eb/kF8hbR6RTlt2t3+YW/HFa53xT3LstRmg8wiVzWMnQDaPz2dgp6aG0UcaopSH618AIfC/iOO6JHdOmrNeZ0m2kZejCgHbDFTRc5eZAMrDipip1dqVPBVILRBMV/fi0LA+Cv5Is2aKLkYB64xIgFn0E10UEnmMpytBsZBqAPnwZ0ENGNDTgAgqu2AKPBE7OyiC9JnBzkJy0CcDxvCom4iKumluagi40umWyxg7cuDpcDVQyHNubAoc6t6Mlg3h17jVSKgZjLvBRoA7h24fRlMKyW/2HjDYo5P8PGFVGPAxHhjjJMkyj85XYmbls1szYU64uOK2VUyqfmPRaGnSd5xPwREnhoHhW1ZUBSSkvnSFIYIcwpCwimebkVIrr7d71urwfkMIoydcYbXkQwJcN7pfjGqg6XgRhEhjc1gUCZJiSlJulYjo+pucDRiwMrqoZ6PfoOU0D8i0kwa9FGq6D42sD7eZYRpWTlDlkGuClYQADMKJpWRrUPioVsWi7E67eE04QcxtrnMazPX8ALeejX1fEmq4vHtg3aEkdp0b1UT2v2s3869ezmPQIEKO8LSsW8NTONyPOYKUz064adaOukhPEEaofb+aYTQCC4wdmlZBnd8NqfmYGTBEKj4x5i1G+QFnVAeFipjHHv1QuDFhundEgj+GykBS362c58KNEjgaMMDlFtVAQQXmKGAIXJIGiaZAyXlVAQoDFWbNBaECzJYX0rHnDFpA0QzY1BUgk+KYUY6Q1jL0ivHAA3RR7Dvo8Kva0khRJ/sAEpdjbHoC+WP/Av4g3iiWSweMvBOTfR6YYcJ4XjjZh1DJeE+W2TexfNsEzPuIBKemAkJnWO9+OXTDXSBuGPePKEawr8JUxqqjP6vtYohT36r8yl2FTGVyTwxVoSZAwLy5CC/6UeGpq5+YXLyKYLuKU+axXuffxw3GDd4yEGEVSAQmWFQRWBmYARgS+kY9IORePJ8u2H79cEPVMVualtE2laGu2bdi2aoHhBXGhDY1PpgRZUFFFomEUJY7Xpe63vKKDFczyOE/2TgqGOLyJIajcYPpVlxR9l5RCwKkQvrHZgGik1L809xr5xjGqvE4cJWsbZkbvfDf2J85K6xkrdn2pbWHwej+oHW7jpc2rR80uXW518cMKw2qyDG4MJvrCbAe3JsErsto7RTryGQ+Xzyv9Zev23Ec1KtxiQIJTMctbUJKsRHOiwOLCKkikInCYb8ejF5wSMVQtAEGTQcLUHCbRmYasgIuqpMGVYiWWUcQUCwSdFUyJQUOESpdVKF4RB3deWQCnp+TC7Cx5ZPlGCU6SNtvGArgT+39OwiLu4442S5C7D2HUoY6hf+fDsBT6pWa/sXW8mh9bx69Rvze9748YppkB/TDz49g1vGZplhW7zvXawNqCUTXIMf68nCbc6E+VpYCcy1N0FoZURJbP6TpSbvBkFUFUE+v/8IYlQQGLBk6A0RgpYj1unUlxIiPKfcw4RiLGETjARUOPS0xRwApkuAFQpKbBirNt8IdyWeDk2BxN0XUOKDtGCoD00Rwov2jRCiSL1+I6L8RuK0SNiz0/D0o6XEXO6u6S5eFNgT/yPdeMYjE6vKaoXdgbP6HMTM9PloyF/gghzWt8XxWjxvNbMXK9EWCplmJqMxbFbpZEQ9XNb181Od2vQ7xOxbV+pjY7yOr9kkOirElYh1vSDFG0VA4IFp3guxJHvQf3CfZvtL7vclUG4SBjBUycvIanDFOM6yJYJQF8GhHoAS76aaD1eEGTk7QGxglDqpyY1nr7M7YlCnZWBsIuD6XBcKVEGWMHAItCM6ZhopelwguSnuLYlLQywL166I4UgSR4ZOyEZFyih+dYutLD3OViPTy0QG7JIeTdvTvo/mlnwOwr1e5+wgFrHb/2rzcOb+0gY+DGgbJTN1gcu1XlMeq/3p8w02+CBkqNGDVJafOr5WMUK2vuHQOzzNo2r2VxIQHoAp8coLq6tv4TZmp7mKndrq5IWd2TItK9n02XeZQcLB/DAlCsIuNiBegBlEfQXYZh0LJAgxmyAaO0pdNx2ZZSfQPysA1eM83LKlgkGZgEy+pA+sCZjvLKGfjs1PNxadVBdVaKqtUuI+T4RNI01SFZs6aIn45GTeMwDR5r3j9/6n7bK92PFkIyWpp04L+BIyAOC46GbcrrLondqssZYKTTLiMo2JNyyVZ82gA3fmBSGiE/7cRiI6wMyt+crVGySQmJddQznh0lY1hbsNhaD6ESbSiGJYJloT/TOYFJ4/5KAdxhoHgSj6sa+hDuE5JEzJ+3KYFPSZhxLChz0yaXlGyFGYwrGdM2eLBRQPkU3tBMlEHDlDlWQHqRUowk+x4Z7yIKrCDA/tMBKf60kxtSeVEXuN65Y1gSPqrLUsRybc57911Hb/VYiEme5fv+yuvWa3s4xE9qOpag+vaK2M26mbMse+bFiNHkfL8KTzNGbUAKQcF7jve3VGc/p8kUNk0Ff1+mUuvk/rES9CDMzIJP/JGJMCL5URLmHZ/8JcEpKdEUESIW6RggxfHqsMormiCZoMmsBAtuLEa5JXXITmuSYcm4qi4BaQAFCVRa14BUgF+lK7ohcwwP7hqtMvKUc92w5JS3FMHdryYEFyBKx02jwGaxok13Hlkqg+ShwYo2qhcXTN3mPa9aB32tMZpoaSKovt34Prj1/QaourTy7Xzsei2TMzPpvguAZbbJU23O2arozxoy7UHCLeJ5QkLvZ/EpotUncDLDmkJXV9f+9xdRixWi/gFBXT2dCkLjq2g+WVnC4twju/YacaBvQpSyJQAX58FX0m2wMbhPiKN4fSDF8xi65ZKUaoC2MwAsmRUYyZAMJgmqUgaMZB0wklW5zDxEykwlpizGkEi5hm0J5BYctTFSypNT1wFfKw0sUJ95RWSsgLyCZSJFPOm4vm+dVCRjvt9+T+zE3HuCtYmgAlHj+x4Ju8ApsjPGOl7sanUop2czg78PwU1o/Zp2eXXV76kObztJAi5Ugqk59vTm60hscnCPnYGezZz229ew5P/Sj95ZQbx8qba5rwUjF6S9FJQC/8N0t5wQACOMT/Acy4hikrZlTEEWRJmN03p/AnQglm0YTGiGbemarOZEmmU1gx+SOFXnOInB8LekiaDpGIbF1Ickx8ZLfoikzcPFLwc8uzEsYUfyxYti/TKoSFGiqNFieVBgYmFRYNc/sovt+S+ZMBa0thjVvJUJMAq8qRhmyJrrhrErhaHZgFHfRcgn3TXG1Fv6AzWV/6q+Xh52GGp3yeGdfSb70uMJIzn1pCUgOotP3P+YXa9DGXLb2KMyYlVf0c8fNb1P4igVbAjFKCxwAD7FKAImIYuajWGIaO3C0CSVS4nZrK0jTgIvmYaiZbR0zgKPNdoQgYvsKpUEnimlQPnOOAgr6Tb9LrZx8Ub/lukFeFU1/a0bC1ifsIQl4JHfuYU9KHv6r3yvno+O33c01BXwauM0+XhWvKzm90ukuMHQkGBZxvpe7A9yJmsZmfhvAsRurTGqPncnxwj13eg14sx48dpujvnlYpeM3LyAVXqn/zrIw+23sUc1qSrrTPLcUB8waUXAOgxgiwRZZFgpWkyVVRONC674CaZp6BLFq1hh3dSjXUpgVZAaGSrGNzBejsEFETeaw/kpWX2iWiGpYW6A2Rl7SOhmZwm8GN+TkBXuCEGf1Y8aZm0zIHdt65K2GNXlGzZjVI9J6/NWjECzTpk9pFhpa6oXW6jZli1nqFN8lPw1Hs0quDVfsxGj0F1OCv4bO027YasEk/uAkM/OnkV3xdmOC4HqjoUtctR85L2Sc0YslRIYWaZ5hRZZFiMMPIw67gJTcI8ZrlEJuq6qQPkQHOAIsmaqTEpQFTPalidzMnqvQDk4PjEoqbzED4oXkMBxW34wcN1RoG3/OWzmgG2ynTJmpAEn97wyRl/O7TQFzfWbMaref20U1jyYkx1hYf05WdzFO8OJ/V7NGLqWpo8PS2FLduWaMWrzvOEoBrjvaNmiC2exM+O3ksKTR/MCJ+r8wOlYzafUOkZNR1j03bc3HOAUBjiCiDE7AAXTIjlORMlI0Og4cTywcNwpI1sabi0HmgC+Ey2CSBng5Boyi/ucsTiQmEhymsKpcv8BRdKYdxodBWDgft4NyDvHUUnWoBMrAzI2XnMTNfeKBVOTXRv5DX5d/b3XjUHDuEwUn5vwcEfWnW1j3LurEPsDnzOEtJ76KcG499p8R/NtTfom6KpR0HfOa6bKbVVYccEO2qAFVj/VP/+8M877grSt6Vd/BGPguDwiJgyJict6ClNVBCyPITAUi7Elprx0KOD2SEG1LEsCd0yTGDlaC1F0kCmQKxX3osu411mOSzILbq24+aukUKfrqtcbltBpc55wlp8bxxTIw7D47ng0GoQn//cDDj/gklId12nEpu6xYXAmj6G2w2j5+jkg37ben49dSOUMLitRp6NbtlZ0vw1EjXOp/iiGMBFHndcOSWyofveevYSkKYqsIma0gRnrL1iyZl03htUH/V9wg4wySClJZN7RbhjAKNpJiylDZTw0VTYyMBMo0bQkCne1RitMmJwCKCnlbCBgCwrP2fxA9i7wcfJuKx8lTgnU69i1l4af/zHXrdPxnz2H9ZIrd0ac5VhToip/rdg0vLzGOR9lhLQZ9sBfMt0y0qatp8Zi59I5U89I3O8JcoY1x9SbYfAnx4hgFbfCdZuCduFnbZRkMow2xMoGJSekg18C8JrPr3Dw2hfkvbD04U+NuCbGeWTfUdIw+kiYKK4gXkAg+KgQl2IrQK4V25QYXJYFiWMFGVMqFEyM5DAXWWAlxrCS5pmk6IVj9WNd/l3QdXCPof/pwh87q++y16Pi6rZ/DAtkvGK/72FT9PJ2pEYwGr6nNk5rWpMIgwolbBrvcPFMzBa0NGZ17BQ+Zw9ZinS5hx3+1hqjKiZrwMgJw9LDu1mMxqUNw6IME/WOxBoMc9xHZHWtn0TzWFXvYVUIlt197UiGUsGRpXAbBUDERsE74NK4BoiJ+7oosQnBlDFdSAVSAf5qMglsHIRHwJxHhacpAFUAJ401KOaoJYBRKWj93cAr4j4Wx3tJviggd82fwimpDf9a6Qvlg8vmlbyg9skWjLzqkDdgVOFra4uRG3zczWkG7shZGdtPzwJ5EKU7y4XFK5+dqO5A8+GNhzmqeWHFAPeB+P6og+ubDgle2kPhcwkebYOsgKePS3SKSm/zGfGL471pgho/rHHg8uN48q736uEUI6qUFrE6TGaI0ht4PpmkRSxZK2EaH5AFgUrx0TIipuNhHgVm/oMHLDIAERZbTbIyTc9bVJ1D5UBDzYPGEGvgu4WlR2RXEueJH28gmMzss/8T4MZ5F5vK4onVTonV0W+u5+d5jePSrt5f47wuv169b/Jej6Rplixrn8d+ZGRt2+C1u9E/qhkkr/aVE2E0bhgbMSVBqVAKSBiOOTjfwo9P0gYygI0oISMGa441ShRNU//o43Jtdc3ZbZqSDf4KHKMvbN0f6a1oA3oUu8OdshyNjYzAOy17TSrmegnlpV40RgI3bpV4UJNI0gE5WehT7q/P5xuPBvnVYCEmOobOy2dhI8yXfjSNEo3UcUuLGGsoh2ArfZbrMaqXyAij8eBBdT9R3YC2w8ivjUP5/PCtbgVzt0RlcexwM5u2TcG8I3KO6jHyW76nDfjNqz+FEPSEV8yXsLZFuPr2zZSElNGwCrAKWk7GuhaCYmiS8S+CbQvyXgMF8lqOSjN4Urp1xx45k5KjDRIsjeniQpQNzkZ5Lbi8xGIkHFwnFFTcJgiknMIECvyLw9clFEIprvyGhA2/UJWkqC+r72BtytJdF6NfFL59ei8j0Mlj3iejxF1RwahFjuoRKh9169LV7hR+y9Hweb/uvPC1XsPSJJWVPokdY2RyGVs0bg7K1SgnOJoxah3NcYx8F6hqgK5Pgbx/aFrhk5KeBbWK2b8YEkCMNJnVrif5IsmHzZ9v5gyV6J2/2r1z/iBu+8ZUYR6DbsjBOSpF85jEh3ksEQq4H0yQokwXOC0llBOSBK5cfUEW1BR74nKv3g6WQ07j9zReZdEfvVnbA+sXFMjis+huTaEPe4uQPOat1lI1m8elaYxqfci8en02CUZ1oxCSVwYyli4pKe2z2DEqCFJGNq8LJ8Wo3fW0O0DVOb6TL4C6WHmhRsuiIuXAIwF1hFu1o1wRmoWJzR4fkHwQ9e1yvfoehRNglCelwk3puBrt6pMi4hBhlErS4BTTUQ2BqBY0GqGo2gm6rBzGuAWhnBqLJT5hniT3f9sltd+rqrtxuxLZIyd/W7bPuPTLj98mJXfRBbNoSkv88DEAqFi5pObxbYNRw2g1Pk6MUfU88uJg1jAVhZ61KnaMoGbMtJS9GtePgpYvmAij2sRoxMgpBBjDD9wlf9u0VxQyQK84HpSdiplBMuaaMilK0C1uw7tBf5VKlXHyvLoJWj+jyhC5LnicY5dt1kvT5TgDlicu73zBDU0MG0XBRQzjydHOP9zshQfID48YRRvSQAWqM+c+5df1J6vHKLodTEDxCqtO72EEdf6GP/ggLJJlV6e7+xhqx39hwXiv0rdlQmyaB8iv1m9oE8ep+2zD+Z7/TH9WtRSZ3rgYOx4w0mwp+yfihnUYVcRzPCQbNH1fdVIE1ZfLgxkUPHd1SJY+tk8XLSY1VaSYtK2IWDNJUjUYI3BUGGTNg7vcPkLGa7HhPdeW91rlCfOrgaeHq67ckKJYtC5R0qsYpcnBn5i3Hy3VCuWNYiBf0QOmEInlWuuYm4rBI1ZbiLkCNQfHK9duqzCHABeLXCd/X6fA9HXx94+MvHEHGbkkNzPByTvdE5CgHG5wJsKooRaAV1fnr/I4WW6c59X2H7mP9uS0tKpRm5ViP5f1rGbL9iVBMXBI0PjJ8f4+7TGqXFPdlcJ0HwVFUnjiKD3asQA0QQOvUtZU3MqP4U6MR3NU/8ye6VPn/cl1KhiVKvO50RpXMXKwKVzorriEZnjM748sm4RVpAUxytsv44XSFdUfYqN9S4KsoWJEOxUVslFlrv+Iz8Cvrl+jr9IAtzymOFAhWXRsL5cU/zXqk7cvvrA4et32QkLq2uiPH+P9Yt+ZZoya/Z9gAr9nIoya3yfuQ93DZk6zmC2c2Km8lTMs3TqP+KCJ2/RhbPy+5lhi5U5L6A+A/5An7uLXL9xCZFTbwEWbKH0YDjUpAUlRdM7kNHazC84//bSf73++U6zL3XIbMHLKjkt17FyniK0Vl59D98qcSDOMYigC5qqCBsOlVR6bSDCihvhgvZKoMC4ARcH/QXZxzzLF6TT1/adh3NyaH9K8FlIkoE1CPyg+tNGM3B0lDybd00cd/5T70LF8v9hnn/TCCuwO5nuYHI/ORf0Y1EZ/zXtaxgFstyem7FeRO/tmpTO2zmxdiP1Ky81O27pybhhU5GUyjOoUUQNGpJiPCpWTj575rTmDl3TTlLESkDyOERhuMSukNVOkaeHgJV7BG/t0ESk1xPhrktMGI+R2oV/85ILvit0gS6KmYAswDskDk0okGDzwbyYKEvHYRwKLF2IFVhBjXaVkU+yjd3q0QErguXkTYVTCFlogJo53ybrfX10Mx0rhyp/HF9znfHS+3ZPk5O9ctbiEdbjAQQ9JUJ7TXxMjr/3r5Vddcntv1rQtm9u+GDvfyA5bpsyeUTE9a8SoHqvq9RXQeyVk5QsLtxzsE3HTOjA5MAJK5RCFQeBUsjwIL+32FonaEXulQrv8OjwQonF/LvIpXbAUmKBDVjxz+ZGbJPv7kxgOirYmybj3XEZijal89OBgCqPgQOWAJ7CDHBY6wRRVtrfLPOphjIIACi1xwvrDLcHVkRfTe2GXbK+w7MQp9Janv/j5tTtwjDagHvwkkPAQZMjDMmL1Y9Q8VpMdkfWrWzKvjm/lkdzaZxuWYXPfKcZ+rRgZw5Co0yLTs8beZPWv1x/EcUurPn/it5uK2CpF5rGkJm4vjsqfgqqzZYXf/YqNkyLFS4z066Ve1F2CtMzjmjzV8++ISGGnPT8gbmnpvWf/aDY9oyfFCDrG7CQmEcd0WFxPkthUggalisaJ43C3Hi8A4daEVHfy+9f9N4RpAfZ4QtfBw/7ZHha1dpf/7sBR4oDufmrbASElH/tK8Znj53Bmb+/3/r64hI6KWyn393UwqkWT2h8BuS1pW5ZuULuMxc5TjYyV1pgzXK9tMvEEv918b6VVgfvUKZvHQaVwvVw2jQyuXKMWlZ2qCjLVf8ynp9JxjWHpvu1eAXxgyAstMdU6XBrwqhj2EhYcIs57t1186FZaPE5hiQc1KoEiRVUCwRzRLEcncJtstIdQYnhNSsa77R9c/HqJRBak6LQ0iK9hVHJDJ2rZTB69qIQdOEo39iVNOynueeuXH1+0uapTA/N/+WIQumMlEhQn82EnPSq7gSZ6PyS3c3ba0vXU7qOxC0wrY+cM4axqvf41Y9RmIEPi3vu9gX7JwonMWnM0ZNlcVP5SQoyGlIE5txRfPqRDFmQp2X/qChdLfDtrXD+qYlRyohhxAdOMV2OB3VWPX3jkdhqTSqZSg/19NMtSg319AwN9XTM6uvr7O2Z2d3VMn94xo6e3u2PqTHrBFW/CcDtY1B2MycS6Lii4uPK34pqDT/vhQqyTGKy+tE/DggHSFif+5ZdbI5Fn9QP++j4BkfRLxa+NUdNReb2i9ILgHzyWFbWovUdjF6ct28pa8tnBhEUgG66jIe5ZwyhP3js5K8qpVN9gapurrt0Gd5tgLhzuasFC59pA5pIS8W/bDLwUXunf6jkskhaWJlybqD4v/46DRCoEJUVKI9iV3C3g+K1+8sKjDz1wwV677bTDzrvsvOM2W2y66Q7bbbnxxlvv9N3991uw79577bH7gYcctM8e+51+/X+QsBVCxyngBolSqfI7zb8XFLEIgfvpqdO5xM99XEP+7ARGl0VJ4weZTE7WNUU3eFY95Zl8oUSCFj33f93TUskRCr2bOdk0NTP1w9WxP2Rt2xpKi2dPuGrbND9q91SPEfHu2YVSjMRMbpPfffHez22sBCcme7vFKLNK1QfmLFwZjnhLz5UVi9FZ+aRVDjYIalhzbv7+Cma4YBA1tyk6uIc47wQO2I1iyYe5jJ2uwhDr7mGLcyAiJIoFuIWR5cuWLV38v8WLP/rvBx98gbnApcANi6EL0hQUwokwwi7JcFkfHhBn48eHKHX3bS5hNNjQODqF9UIZHnP++7535QfEX13t6/INYhR9E3FvYnngDOrAglWxKzLprDWcZs/EenNeG65Yf9TW3irrOm6UdeYHzti5lqUk+M0u+YQsPgOrxVD9UzYwtpzTIYqJrBbP/H6UYJrnYzsLWpJVE3P+GbWPKuGupxA7IVUodk1Gq35TbRTrfrdqpMDjjCojAkohNh/AYLNTKjllqxzxQ3dirl37vfHvD8kqnxTe2i8uDBwDmJfIH+I6xmIVlevSt0gM9CRVE+Z3sjd1wNN5kDjwpUJnrFrHooWnTcC9m583vx74twxhTSc2teei2GVpO21kTOqXASlUuhZNlAlRN98ddzyWFhFnuM57dk6mhG1OeB3m8e3z2VSyK33qa44TXDN7QDPEAelnS4rO2Aeuv2JhoteYu7M1uPtTxBtFreOCz+iV6pH4KhiNQwFYlNEopyo6pXH3ynPcr4YReAOYTvzI5rRG/dwJ3MKLew2aGmPo6b6+XS6/+bRNhF5KVM20aSRnzLt6FQG/vVjEYtleJTTWPGRfDyM3vGs+kGNbSX333diluUwajFP8TOwruaackwb7GD1E/+CbR46TjG1OeAwUhVe4alZ/9+wLPwOLQ5acoYOJ1fp/+olHRq5d8GcSPL97X8+GR+9BzfjuQzAaAYgAmAjiuHUj1YRR01g2Y+REMOHrbt3L1QBP9KwZkYkPoPauQz49ETy7+ElgcMh1BmNYFAgOdcDjfrjsmT/uN0wlgdUrWaV/0+uLQDCwPF91ze+bOlxy76airlpWavuXYpfksuArWQNnAaudJAeyGvRrOsqepe/d9f3d//ga+LGgwb1rleEbPguwzln455yeEhOJn39M8uQf83vmXrb0y7t36OZ2+8Mvhmdsd08eLAzo/6IT+pVxb57XrfO9Wde5bq3BRiRn4xHaupPWmMVXd8AwkM9OVQRD6jsTZjf5PTAeS9D4xH4vga0LSsGy+07fZyNqcGavafXveE8RG9sHTgO/+yYOz7tzEzVrm1lqm6djF+UwTdDqPXsULqiV2lWvfdy4tn4Z7qHy3JtueBe0nFvwxork/huLRUIKBbC32wlDUnfPjz9wgxVXbsGyonbh/1adbsTVkx4+jV1n67tCp1R0wfKXZ/pajmbDqI/r20oOiBsFjSrYViVo7VHywcX9zy9EXjVFaiEpecuOFVWszEHv+ZDr54t5MHme++Wdx2yxocSIKWHbJ4pkVZG4X4l3rxVGzl2byZm0laG3fSJ2QRYrlltd56zC/WwtZTSah6fyelB9H0UMDEAB7DV4fA5mnxUCsgr3iby7H671zPjhR0G4/AI9ZWsKb57x2v27Jzn9hOvOsmZsffOXWOQ+8EvNQ183NdqGINyGp9442ahYHrfiI1TCSWuPEchE+AcGu0MlMtcCVXxwB1qxJF0wrywELqqJoovJPIWP7zltJ43jk7s9gnSy+I1j5HgPbcNrtm0z2z0aW5izMmnJ6DwvH91oMzesG6sGzlCp5uT55Wh9kfjYEgTLoy0vkTEXoyjOxVK/Rg8c9bbjffmbXEozLUmjpCMeOZNjqMRpL/1pk6npP30aBqOuh7vv20tR5RqqXLkJI2ccpwpLbzA+iNb4+xNx7drvlF9fDWz+9MGMpLKde79AyKc/0xmsYMhaV+H2l5ECbnd3ce9aGL5/qtqvztznbiAOxYa4Xf2xJu49EUd3/cd2FFTLMOltH4z9OmNm0rw88wKHYPrf5HnJDf7w+M2FYUQHSaHoOZjkCb6i64Sg6MLbNjHYRN+Cd0j43xNnqQorGUJGE9j9T9skKaf4G9/98/Yzhm5YDBYsyPuV1I+vipFXSfXEd53xSKxby7VvxmZNGBGg0yewaZtnZp7nk9W3zB0ULMky+M7jvyBjWLe55JYwFFEKfLL4gnm0OG2zO/MAWP18rsfq62IUOA/tqNi2ZFJb3Rc7d5aWAVHuvKzkFzFS2JYbtovXlc+rTdnyKeOP3mpCnvo+o3BdR75FyMcny/0dg0oyrisKy6S323UjnqW2++eyWzLUvFvyBQKemVP0IwvWzBUq/K6suibjEuXXa3xw/Pm4gFXGrYWDlykHSEJYwNWjAJT0mYJkCj27vk78O7fFcoZYQ7J/8weJG/hOheMXS9gL4Ir5jNbxg3fJWEtN7ao8jPtN9Y9VStyuvsN4rlzJu2c7MaMoKrPh/bFzhrSMKad7r/RBllv9o4kwqr3fOHUqGAVk9WFdqekzTv204JAHt54547hHnv/9hpwpD5tJa/c95ggSt8/zX/7K7Nnuzw8/8Pg7nktWFTDhrnXs6zDyKk7uV8eoIjnNGLkVWkiwixoZBUoQnCYZOWadPy4lLx+GVVowXVyX+T9hkmrJHXfDPLfghmT5mSYfn3YZaIIKRs1DVfGb6h+bpagtRsFju/KmJFuMfVvsrKwO5Dvbf10QYdQ69l8Jo6ByAWT0D5nevu8+DkLiOjclppz8SuDfs5OkihmTFjfaYras9w+evOT9Qwe7zWF73lEvu2EpIE7rokEVI69OEbqtGK3pmIgzVud1aQxJ94k3AgU4Q2TUmd95k+RPywlRAouiKHbPIR+HjlNVtHCDgBI5j0lw7G2ErPKqcuQ1DFZtBGuP4+w48Nv4vFVsyat7caqkpDnxxtgZGSOXMbM9fwWz0tSnck0YNd5t9ZXyBTy3+brWeSMB7twJftF/9AeEvH6sIiUERjB0npVMXe+3Lx15doGY0qykcPSHYA7zLmmxF+1128QYNYhbI0YTfKI8wwnucv/slKlXAzM9XpL5mdcud27OUtjoShAlgZPZ4QdIMFrNB8wT7OQ9crgobrDXKyWM35flon40JsRobRggeXcBoxmGLQs3xk7NZobSptXzD+LX53s3jkYrLpNgFP1Z3E86cQlZQQrgvLqH/vzNEf+V061ei+GxZbUkCMNGVo5v+1T4xDaDiqny9sLPgQwGFao9MVduNzsa35/k8xN9Mqq76JH3z0qsd40Tkv3X6Vh3n5fI81smaDkq0yVxNK/3XIVAVj6CDCskd27Rm1L/CROj2G582mFUeXXNGL3/A8awrbTG3hI7OZfLWYbVdzfB9aO1xqj5CBo/5F9x9LP+KPi0JA9k775PxshjeysyqHXsGiFpmpKZZcoCc+yi/F/3MbicPWhfCcbamTRqU6P+wSQnTYLRZNdfCpz8OUp/763EfeGH8lZHP+UtOiGVHG/OJ/OMwk89Z4kbVtdSwG0vkRWHU9zAMUuw1KjfNESTYjTeIXuyjFM3eGcXxrYsWxj4R+ykoeGsYVrd95LIm2jl3g3fPrGOGX9z/PTgs6XonfremEdG0FdaeoLEZvWUoHCsqIiCouU0WRm0z1wSPr6XyOvczC2vWRUUwgnXZSu/EkxwFc3YNHB1r37Vc/z1pvOBL3y4VWLugDUsfP+R5UuXFsm5Nj2APeOw9yLPakz3Tq9WMIp4nUf8u7agE7kHfDICzkP90SQm9b/cmGfXelRy5ZzwvR2EjG4ZTP8/YycPDad1O9NxN9BPL2yzvtEeo2Y7Mf5mJSgSRBsWi2EpjLgaWX6OwVmsqBmypmIdU9UQZEsSBnKPlIL7dkronDY49ybslDQRt67YjYa6eV8BI7eB1df5S+PnFwL3vlmSIdPrL3iOBOCPv7wNxXGKEPUhjYrCpjofDgrjn4IjDMhHP+aYjmOWOr5Tk6PJchwjjOr9oTYar4oR+XAHOafZhsg8FDt6OGOomfTU+4FVBn5Qx6L8djlItTttfN68hlCJZqKuC/wVJ3ASpw0kWCrJ9SeYDPZfkznFTk5f8CIJLps7g5W16XPudh249JJfzvmYCKt6XHzc49AwZ+of622445atUfP34uu4yDQa+D/HXOT1934dxp+Eqw/WOZkTVEXH1sIcr/DJrnNWlcKSE/0m+EbuJz83pYT8BIn6GDb7LHUi1VAdo55bNOLX+PkieX97Tc0aOic+GDsil9aVTKbjX1jEs/mTLf18KtzSq/8tr3bzLWOQD4gXLPup1LXujJRiJeaKlDBLSNKWLKoib6kD0098cazwu+yAlFOmzr/Lw9akDikWJpGnJoycCTBq8Komxqgc4AC5Id5x8aSy/rwn4K8xJzxP4rN8ysKd0Lqt8LKYZb71o/fHil6hCMoi9L548elDxITYe9LHxMGmrRPRgJrsfzWMSuTZTWTT0jVOeRgwyhhyuoxR1btp/cGaJm3RtbWx8NuMackthSeqsU0fePO5l5999OmHb3ns4SM2GUqleN2U9AyT6PvhO753vsomtFznRo+C1giKYWEyVtAIkjMhBfQbrqYcTWg9K6p85peK4J0eHB/qGnoWuDewlwc3V0SQooxkq5ivLMgzGXnH61fgvljijuYXP33KDvF+jR3c8Q3ccuc0EYUmjCY66q+05T3/niEhLcsaZzwROzyX0QXD3AB0XSUlv93n1orTt8EoHCOksNf02U8DW/VWg1NBiv/cRVFZQUWWJyfZ/hnHLg6XXpWTUwo/bZuHCSaUlNZcE6A29hPS7IaLmQRKL9J2weM7xafHXyFYJdlxFjC6boABzfCqIaUS/R37X3znG8uwv07RH3v9r0fOHuiXJYYyn8GVUbBGdXbwm8EoCG/LcDYr6lzm2dhPbFvjNWP9e51JMVpb76tlDGHikTmZ+/LgomJbFu+LP26dkYUhDhtCqIrBcdOoS5cG7l82TA3q0tTt7g0xZeQbw2iNaxJwTfkiaLrS3+dOmSE/54KnQ/KlH2scdt1UrRTfP2NK9+anX/9+qYR5uGTlczedsws9s7+jNy7M++5DYegWsZzzhBhNNm6V19u+T+6ZxdssDNDQS7EfW5m0aqenPuBFmwYmltq6SFPzCXXPm8fACQtF8t3rCYbE0Zd/8FB+SndP73SKS8tJmpGsONWv/w2m7hlpxdDYns2eAPIUFNcq764WAW8Xx147jBxkKL47drn87fVTz6KcjxH/NLVL1kDObZFbP7X7wlv+vSQAMAlZ9tilR23NDNCJvn5l3o+ueI+QPDj+wG/Cqpr/pjByyb/mgqI1THbWq7Efm7khK5ed/hDYq7ASCWsXMy+PSuWPKgeuv7bq0zq/A2hd/jMgAQWg4aRwenZwpzPPOenMw/dLp6nBbbdmegwhxWhPFN1VZ5o8rRjTf/AFFiUma4o3NEDUZu3B9xvXOWpj1fi9hag76NjSLVK92RdGiJsvkeItczlL0RQtNSW24a/+8vJYgMAFX96z8Ge7qylsT9un7HLKf1eSEJtKN270botENSzsN/oO9Vi1rB8Fj82TM1nVYma9HjtIS+eMtDXtIT+qoVGFqC1GtTFofb2Cbu15+bViQJYRH/tuhPftPf+Pt735ychnny16dEumf8sH7ttXpu0hsWu3d0hYOomT4xll3TdI0SGj/1eMmjlDbawavxekADueu4tHcCtv6AQkuFTnGU1kBtdJnv3Am0td3AbrvnbjLw7aTO6lDKmrc+5e+14EtALOXQ33BNzfjzLGJgKpLnT/FTAKvSdnK9lhwaaHX4/9QDYzOTsde871HT+sse/qnv/KD9Vx1yavPcK9ed2nyWy7TujcsODwh5ZjArFDlv2S6dnpCdd552Balwym66fvu+SFLUTRTq/znoemy81HzUwdmOchKRVDxx237i04lX933M1ZY25W82PRw2XVEGtdE88loe8tBJ5gzozRey389+fgKIVF//0/n7qjmaB4mooPzDnwhFuWkbBc16HGlVtqRLf6ReWZPw5CdT2pmXNH9xngdT1lGBnT1ATtw9ieqpXJWul1ngaxras/2QYjb1zB1/9uFas2Y9NwjlNa/teXHvncI8EqYHorfp369h6PgWEsPX2YrORyyYGT777r4T2EtCZ/+78hWUWiNV1wlnAIgTihRvHGE34mwihafv3KGPlFZAJAo4JSAbhD8fqN6P7+9WK7P/DyJyW40LD4zu8O2tbUe1MbxCl21k4nPfw5eHzj9ZTr/MaKBNRj1BCPa8Yoshrt1gTHazaG5DFDt3XVlJT/xfYy0mnbsNd5bDQkntNivyq/WBuecQSrMhT4E1jm6jVHB8k/jxmyQQGk6H+n2LGdwQCOwPD8Z08WeC7VOdBBDYi2LHRf9I4brMTi36v8vI8NWYu4D6aymD7REWH0lZK0ygduCQsKY+4qrJTsvLZtX//g+szCjz723SJc3LPn/mB7lVdYXuro2/aAc+54BjMvQCMWVtewqIxF3V7i6u23HhWMgglCqtWRDe/SFFOTTJH/KLa3hU3Q7G89ma/qktYP1ghS08tNWr8ZotozLL0cuPliEQzT8lPsKdl/YZqUA1P3nz+wZCNtC8MckPHsLKpTnH/sxYvy2OWcrHZwC0zoYys8TIZtrTdXD9PXgAjGHLM4QKEWQLrPFb+1wfpb3TeyrECAjr9y3k6zuASVGuydmtx+33Oe/J+HOZuY/YQbp1rGoHFcmoex6tZUMJqwh2L5C0rhPzUJPEidTy6K7WNnTV21vv1i6Bf9cEKMmn+3/snaYBSOuoGDwx6Sz37Ld2WvLYRuAP4fjMYT+9OSLKq5NJ2kFUFWlIGZ02LrCSdf8Pm74FHCZaFaiUo8B5Nh9LUg8gLc6+/DBCqOvbbL9Kkx/tbPXeKFzhPHb6hngGTPnN6p7nfetY9/gM5DEfecE390rN04tLnreoxqPHiNGEUfDf9lSqqq6Hz/J7F97YyuKdb6b5JgbLynfNPX1/yMqL1K4/VMhFFzeLqIiSWB44b50mEdG+g3hzD6BcfxS2EY3rs9bxsKJw7+eMccT68b74vTqdRg37emdG956D8+RluOSwdgMCbZf1efZvdVDmwZXBwDsvT5ob0zErErSzCJ/vfbvUSZGZDpnvU6dzzp+vtfW14ieRQ0mFdhwceiSM11lfx6/7H27ZNi5Pt+a+Q7qJRDIM/Igqbpltz7eWxfK62rir3eqyTa41n5jfo9/2XGUMcg6/JsgvL5LesxLeBFZfjHQFtcn9Z2u94nY24I+BRLHjC9O1k1oxuc8FghfOTWBTsLPRt09qSMnEpRbBez8ckvgMIrYnmbVlpX4/rlfK015ma1cHQsUknIkuc3miFQF4L//PAdP5zRnxBSQud60+ccdsNzSzFZGHvDwgz24XqxpLVTCJu/veo/1p65bTRS1R5VnrZfC/JAsl8cpA3sDtT7JWBkI0bffqYUoCIpk7nGugxREfLxJCdvfNdWFcvx8yfAqPqcACWJ4nDhKzc98CJ4HB5uP4KJiVsnFnGmamtyx4Ffgi4EcvXhnZt1xmJTpyc5HpvomRsfeR1MZXgrmHjssYiM/9UxCoABlMg7pzFxfaOnlz+6q9rflVA1jt3gWwN73vPaIp/g7upiWAQ97Y3i0lsJTAKpxUHcpu+vYVTLQ58Io8r4tWLkw5R+o5sysXN3z/LYAj6ra8ZQx3P/j7q3ALejOP/HT0ux5Oa6HbvHz/qec2+CE9xdgrsGKxRp0OC0/SLFKYUiLVUoUkqhxYu7QwhN8IQkxG7ukbXZ+c+756wfu8kNv+c/z5Ocu7uzszPvZ+R9Z14ha5GMZBfv6uAlvZ3CrIBVV8+5kiOfdR8YTrn6oilnabCpcF33MCck8ukfXb9MAtdASMJoyX9u2rktsMEGHQk+O5RiNjrs1k/ISDe8k+mojDUFooCCXhz4yaoYXgBbAc44gA3QpbICS03J8FyiGfq0qmEJY0w4KmEpSUa5TPh7tPy1LQYSyY133zY5+ceDcVHoC2yY/NWrn30F8ScMSqvG2YaqmROqotr2RhYJKmeQSlVx15aXKr82vdz3bUSdz0GnZVF3CgK3xDdUAkekBIpIsZNfItkVZCpIW/OsY+y6Maoxnak15lcH5pYIrFr3VUIrCb+TDXHZrMCLqQ1vAcs8CXTGcVEpL377/h2pSet0pZPd4ZCw5V4n3valqoP8WNTJUoa1kmTYbIBFmOFPEWyByBX5k6x1IEUSqQe+Q35LZYMxhMnK6IeEzyzrYyomMtCXVw8MxDhBYNND0US47Ufr7f7n+YsXYjLvgXGU4uyDFkbVzQNrOFgrtFuyd2CkNsFIdWOk4O+6KZ4VqaH15cDJfJ7mc2Lb82QtUvSq+rRzLazNp9TAyAuPe5y5wbSuYZf7wrZgVIBopLlo1zN4OSYMxtKViNCIAPXNgrev2W6oZ3J7H903Jcrtd8wNb68AzleXigpsAStkvIBLQ0JyqTKUpCJhwNQyIoNEkQsQ0oNAV4T+TjKXYKU1FmyyDpUkvYi/fmGXUDBBMXkmHuuftEFg178tAFdTYFWky1anNZ2DKU45TLF1A7QqTg58PH21Ln1qY6TqX03JiCxLxzaUA6eLUxmG53qe0RUIOW6T2/6W3VHctK/5Uc8zCyN7PCnO9QKhQoFrO/qUWVunWZ5Kh2JzCUMOhwVIWwX2xUTSXzz/g8dv3Lp/3cmDA53JPn73oy79+4fgalKBXl4R2MFtKwwjiawVoCZYJkOLgKdD4PEymPbpMNYgowJWmOVSqYhHCZtYwHNm98QyXXQ6Hu4Pdk7e/WHYLMSFMpZLJYR9JmpVbKyzX2vacejV1aZMPXo5OUEXZtrnG6YEgkyqDQVOyuSZVJYJPUXGkKwr9ptujLxBrxsMncYYVWCyWj6moj/mrsf4+5upzFAqQ/ex84oQPgCNKaChK6kynGNry99+9NIDqZ+0D6aGwv2JzWacd8uLsEkByxP5CIKTQRgehMFXNUPChHMdrIP8qwEjBoKZwdYa+iTwq8PitvLZk0L9m8a5UHtnP3XcU6MACwRrBEfsuiZplamySjmr3quLUT2UrLVFdY2jtmyOF/j0FBQ4JZ3jhhKp6BNYsvRbkDVoHbx4pds37BmOHlfjlnHb5AtN6LDy7ibXIvz9I3TfMC1GspkecbFsWPfj0lgRNjo1tVQm5MWL3v7PA7cfHu4fDEaDHcH4vpfd+rs/P/Tw08+/+MJz/33lzY8++WzeF18t/G6sVJSQWiwunv/ZN9/N//jj99566903/vvim598/P5br7zw/PMvP//8S6+89OLLLzzy1qtLX7811xVP9ceH+rc+5wOMVxGhDfbAyaAsyyVULmFkbaBXm1INz6dYfvVcC3YDjJrf92CEv+mkc0QuSrZpgXOYvJhMx0IPYbCLV0ytBSd5Ddgcc2atb6oeONz5LB0qa1iZo6tc+PVlRDy5fWpyIJoIRSMM0z3t+aVEXlQRYQTI9FSGtQEVIco2lle8c9+l+zHBvvbeUGSguztCCQxLJ0MDwWgsGgpGIqGBnp72tq6OyVOi/QND4MNDJDzrVHFki5133XWn7bfbYec9d91lz3323HOvXXfYYofrd+/ojARDiWk/m49ALDXcBhQLstGRIIATBEOrNgU5ujpY22p2Ox0/Nr1rn+3UO5ergZH+TQedY1k21aYHzuPEHMPF+/4Ch5/YOhdCXoyQqjXCyMTClhDc96HVznMNczzh0YewUn6HICQefeJPeyiWyka69niyQCR6iH0Mds9asaxJqCjBVpKKlr53/41nb0dFI7FUfKCnLzY0FB4cjCaig/2hRCY1lElFBofi8TRLJYeisRSVCQ/GYgP94Lw9GhwMx4YGByJD4WB4IB7q7Brs7w3ltrkHVJEIHJoMSxfwgpIM2kwSKGOYEFUYasXGSDPnF3O+qfQ8k/deU4yQ/lUHM8zRIt2FAxdEh4UcnYneQ+ZrSfPtlTtLqJecz522JU79Nvt55Q1rfcJFQo75h0aTV+r4uzyVZtP0YNtP0sc8DkEXR1ERdjtLBVwiy36Z8OUIDnqWPHvHmXtme/sGBwYi0UhwYDASiwz0DQYHQvHB+GBfPNzVH+6d0tbZ3b7h+j+e3P6T9drXn9Q70N61fn8oHouyQiLFMVwykYmmtzvnOR0sNuxTd9UxaFzyoVZBB+kqOLjDJdjbKlq6+P6+Wa8nu+nrTIav6Wo/VvCcfpaIsFw6qAfOjYjcsMDF7iGrq+wvY/wYqV65qiFGRR02WvEnB3XeoaN/92cy4aFUjGJC63cNX7MCdmBLZQ2ifWK5qGG1uAqBfxPSnUpv337mETMOOHifffbcZbutttp6k2GezcSGkiPD0a5QdIjbcYvhqdseeNKZ55128knHn/Sz08856dDDz5x5zL7bZDPZYELMZOKhzKZ737aMcG8I/AU6rAitdrvbYWBUaR7IZNpKjIxwGRV6VfP7UGodI6NLW3KUguYMZCiOFbIRHLg4lSfiEZ+6F+QH/6uuOqvWVOWZfZtjVy9BlDtEOOYPdr8bLTyrE1zYUpEknaBSQ/3s5SuB1cTAD0sw0RAODw78FInwajJh+cZWLIdVRNeBV0fAfmN4gtVVxfKqZYsXffft159/v+yLj+Z++cVnc9+fs3ThnGd/NpXiM4nB/kFhj6veLqqAEGxSWTU2/nMwsU6MqntORuRlYGtWaaW6/tCb3ffnc/7CaevccCzNs3w2jgOXs8OCINDZP2hN/XtbrXAwCOaeqheXVvCBRAha0nFZKXz6Nn4inj7i7DM2S6TZ2Eguw6RCk9vFmyG2C1ZGNTLHlAslVTc8zZTL4H9GJWuWolU80ejAchOsdIMj1/SqAxRFgo0hMNsBRvzLf12+NU2nEv2dWx/+l28LZOpUCIcADv1dGrp2S1y8rYERBgGfDLyy9vWHHy/VcW1qjT9ZX6wmHX0Wi6RFjk2n9cAFtCgKOYq+rzFG9Uqz91T9OVrBSFJgWwHpZNWef85un2Flxc2pFB1OdrT3bPjjwUSwPX/2R4aPrcIYEMRwMQQMWAm0Q6RyyVigJcPADqoBPvpLEmhsG1ttYOtekMmwIsvH2Id3HbM5FYklu6j9zvjjMiJ9ScUS7FFIECvHX1/jjuK+b+w1k6GkYeWJw7ff5S+a215iDZOTsrr+aSyUETgqwaDAuQyfz42kmT+BZrkfoxpHUS7A1xQjXIIlh9C4NPbBIR/goopfTxKmrG/T9/V3T+n60Qb94Qg74665wEAUVykaoT9ZsJVykci3BhKGJxqAgmBEWDIyWMikp8rlQhlYJ6kEZ04g4krPnrHvZrG+SP/glsf+Zi6ZPwkfQuY5zXD2ozmsN6sMQ6VBDl+c5rhXDZMB9P42nZ35edhNHNU/sTU6bq2Fknk+p+kfRMI0y2bjOS1wgcCP5IcTzJ8hxA+qYZve/CPeceq8702WvFT9JWPBmJwIs/Tg67pOUPhvjMn28u8Stqnw4dVDk/uiHeH0ZrM+GDXOeeAE1PCKBieihMuSKw63gd1CxpYquA6TDM4XZjsEntPIK5/97citB2LRgei0k6/493ewZpUU4OmNPSdyAZY4WkUmtRuEXBhVWyNpGuHMldFHE5H4xbhcrqln6MYIua/d9HXkszkOWDvwu8EhgWap+FQtcD7HDOdG4gQjBH7yf2iMZLBSAG87+tgYRmWkSw9m6VTqCTIFYoSXff63vVPr9cZC1KYzbiG9VgazZmSAAusQqGvJhjc0Tara8MsSuFrTqkHcFOAIRx87e9dcf3CD7vB2s//5LUYlgo4hnhKsCmUZuA6tUMkN9TJW2IoGv+bVGyR54OxeL3xzyFD/xl+reg39w9XGyHxilKPit4OJYZpjkhujwOx4luXFBPVnCJrbyIdXDR7bKRd78ls8ZDWfeTBl8d4VfSIrfwEYJVTW5SUXsInwvoQ/W/rK3bc8oI59/9Shmfb2cCjM7nLRKwom9FHAbzNsYRM2wDiTAooCURVDZV4qgSYubLgSdlHHX/7lsBwVj7S1DR166zOLwTsobPKo6v9ewmW04B/3P/jkYqzqirs9tp6ct8/hUVgL5SdDsc4jJQgp5ump9vvuea4GPSu8tlMHDDnyobciWYHLZ2Ob48AvGF4QxATzJwjAZNerKUZqixhV89kapdX3KhhZbYDTcESY69JfNx5M9+6p6KvuGugb2hlkkEWvXjX1xz39kUhsu7Ove52MDLKEFUtYLxRksHk0gqyjCh+ng0KGjopjpVXgAQyvfO3cXdOD4VBHF3Pq/Z/BXIlLK8GTZPnNs/YhJb2TnzwpfkuJcJe2NoK7vV6MyGKklPC3Z8YS6cdV5H/Dwqhys1GfN+UhAx03703eR6+E0jwj8snpOPB/Qk7ghLjwZ0Khhqy8pUfnAMrGqEZ77HYp1h/2lp0jTxUjLMl49PFMx8bJjn2R+uGuHNV/JKEn4b1K7z58LDMpmAqGqd1/9pcFBAjCApdVkG3ACSQZPxL4+NcJ40FqWTZWOCJVvTRr560yA4P93enD7n16EWgVIQQTqoq/+vOx8Z3I5/6TiYZ6LyeMi61T0wQjmUhoqvbvfKJvX2Tw9HXeaFEssvu+78l/Q2mB4XPJbXDgSi4nsHwifx/W6unlOctzj6YWMarysS71Ks2NEXg9L2nFBzKDgtjXdSwq/CmeTGdOKyngxksqa/Nfu/NIpncg2tEjHHPj0wvhVEJWigXD6EEm44dwEiUJ+LwihJ1Vy+9ev2M6k4oEY+uvn7vgha9XFuFQQiJ8HMm08unT0gPd+5NB+19x3cHU9So25bva+tjO9iuYfOCL82OpxB1koEo1qG2meqd6leQwI6qZDenPRrN5luXjO+iBy9h8js+lhTvBR01jP5BOjNz1cs6RTghcI1h1pipA1nuKLhHJ86vzg5lYNpz7M35jNyodyt5P+K6x13937e+eL0ilBc9cuGl7V08kmtj6jFueXkIEIF0vlSHkF2guGNOnWsKFcuGZMzaJhWORSCLc2d6+9x/eWQgO3HFpFRFrVPjIzdsN9oRDF5KrhVcdcMystyGOiVnPZhipSMLqP7dMpk/40jDcdT/15a5Ly0bfMZL+nziVY2gqujsOXM4IPCem+dtgKmhhHFX/rHyoRYyQzZrWwwj8xiG86j/bReP9qVtw8Y+JTKrvxBVKUXlpv3Q0xe31xyUaGn3xxj2G1u+IhPqonS56+I1vSnJRhj09cCCnI2ls5ZKv/3PFTrHO3lg6nRyKtAXylz4/T8cVZysaRgVZxktfPJMmGUKHzSVMEnkVjvoKSLbrWZviVtt0Vfn6koHExk8h2O2V3U/duRuNpDoYOfrsY7EUT1FUdF8cuCJLUxSf5G8hwgm2+RQfD645RDvNUuqyMPLa5Jtbx/Z5lKpYAqJxnmRYotr1IwUQcQb/Y5c25k9kEtoslAyegbCu4YdjYYaJR3L7Xj8XySveeuD8rRN9kwfbw8P7n3vNb+774/0P/ePfzzz1rxdef/1fNx6b75zS2R3m8vHOddZrm3rRYx8sIcwAbAgquDAGO3nam1fsmAmHunp2eJWwtwVZJ+OQLGKuc7OGGIFi8/M793KzRgmtXL4z3HMlqmPTUgsv53xj0RE/Eh2iKYYb2k8LXAWRVYQMf70OzhR8ODuvnfy/jUkTjGyuv2oLUsEIVTCyylN0MpD0EsKvH3ubrMu3xuKT9/yUZEArbulhmTSfToZSO1/wNBFPvnvm9+dv1N8XGuwPBbs7enu72jv7etqmdHdPae8LhZj4QO8GgY5tz3/6m2+XwTpVhg1QiYh+cAax8M+HJKZ09wbFQ5+XcVkCX1swfIGTcLWnPu8NSh9/G4pv9QIuweDzzXUWRup4MUIuOiL8UDicpflcdN9y4NoRLssKTPYGQiVdMVm7urFhnOWqHrsbZ5KtvX53mx1ZDN5TkqsMhXn+YmyNvnvIUNtunxL+WZJfOyCUpBgqlaXo/sTmJ8y+5Zon8bePXrn30EAsApEQo+lk72AqOhSLRaORYN+6/T25M58alUoyeD9EahE8746psBWpjr5y7kg7c+pFs6+7Z061s7jkvSrP7LDpMe67LNIJ6/3Z6bGu0+321KaPn17ufN7zJi+9kf5AOM1QOWrokELgMo5lxTzH3ARCs4LHiZFWDyOzAs0wqvhNcGIEOotPbtm+9+sqRJVED28SpYXhJDWUzieSwd4hOnYB6fqjb/7mxOkck2LYTGZgwz4q1RdPBbv7hxI/f75MRFsslcEauUSkJwxeY7CuLnvjlpN3S60vXPs5WcIkbMsz7gq75T1TT8vOR1avJzftpW5fY4xsEtXESNUfTHICxWWHjigEzs2wwsgIy96igXm0NY6af7PGZODAAHnKqYmRja19X4GD1keHN/8nxlqxJONrg3ExnWazqTjL5uhUKDLpDJDvy3jsv7+75uKrfvGLK846YdYvL7/l3nt/8/vXxmDrT5MKmm4o20kQpqIEXks+vXHmtplIsJ/+xTdEFlN1yWyAHyPV0Tircjavo0u3d/bt/4EjEOFqpUpb6z9X8AMZQaQYJnTwksCsFCMO57LUzYRnQLJPPm78lTrftp/4MHJkUT2XRiLTU7m06j/HPIRkmYwF/T8HhvoioXAyzMZDoe72/mC8Z5ZquDbCcEQBp3saQQEVwT0w4e8KklHwGFhZIB0Zc+cXf/v5nmxfONy+fu7qb7FalMewr8/4a1K5U/3f4lOx9NWsttzNDSjQWnJRqUZC+A9ximM4oW+fzwMXpGle5DPJG0HNQlZXFyNvnIXKFO4ux0cL4z03aQqGPg4eJYOJiK8KvnVKW1jcRBzI9GyQ2uO447YLxgeO/2xUlqQFC0aJYAr7clBEGTYbYP4gHJrhWQ7ryDB2woufv/qAfCKaiFIb7fnT+0aVYkXnqBaF3AhV/keeUYX1p6d3HDrHd7bn6ZsNqebsn/XyYXxHNEMw4vsO/ipwSZZmeZ6K3aDD1uI4MHJPd36MTC119wsIaS5iVK+tW4SbLZeIGKMXdRnJ+JOZQ798Z95H19BTwkc/9N6CORfksrGpx5z683Nnn3PmRbd+AM5yCXcgl2WCkSwVCrI6hle9evvpMw44+MijDz3gkGNm7DItEooOhJPnPfbMa3MXy7hAWAgj9kClSt762R28ilG1vuavVLq2I3ET9sUuWC2MasSLteiJb41TIsswwZOWBK6kGYblmNiNusHVmRj5dYxqf67uXntVPnA+r+RHLoy06lAyeXIiz5BleUxRIKBXmQz4c5ZhpN0WX/eot9WxEn5xx2Q2EekLRtvCA5O7DnoNE160LMuSCjr3xjn5iheP7ukc7BkATa5oLBuLRqJUtIO+8guIY41BpkFl3a6RDyPXaLc7q1lv+Y09Bk74wDhSVJ0nCs0wqiGbuL7voze+IQEY8YMnLQj8kmNpmqVJ39BlXUWtYuSTf/wYVYTWphiZp1sVjMAeSyXyCoyoAv7u0gsWozL+fMbkI18FAbv83z027AkPxaOh2GBXrHPdQ15YBayhZgSwJu0e/frPe0WDSYGh6USKFZlUIhMJh/rXSV35LZg7lTVJAuUvItmYbJsXo+rxgI8jMOuNfxPc5nHw2FAx/V99jGrIn2756JpISuC44e7DPglcSnNcejgbuYV0V8cOvZ9nNq8rv17/Atb9Sle0ZdOqXwfT7sisqWnjXu8cSgWlgcJH/5oLBz53pHZ9YykZArq86NYZu+1LtUWGdj74gEN32WSz4//+1KcL/vfl4s8Wlb5c8M1712/W3RtPpyhGSNBsIslQmUh3etu9TvjzguqHFbPeDmQqZwSGLYyjvZXaWO1WYNuHyALzTwj9ahUZ4F4M3CjVjz1az07Lbn+FTki/PJLNMSLTd+i8wIUUx2eH6aHfEl5Hd/hnqIORCb157mFeu2dYu384fW+4MFLscvwYGZbeZN1ExTIuai/vvNuTyxVDw05b+PE7z1y78aQDnvhk3rz3Xnzg78dvvfcZp5x40mH3PHTcVkz7OkOxeCpB+l9a4ONClIyl8NFPzPnf/OWWEalVbydtNQ359AJdGGkIovnKZC37Y+7wNxEueCFyYNUEI7UZRlUy6VfGCEaCEDp4buB8mhfoYSZ+N67Ed/IMV+/4NUtxztqV6+oMiyokdtTJzuV4x2W/pDjrWC2HsGxl6LpIl67c8f6CoWMCUXyJALr4xsw5CzGYa6rljw9tnzJ5UnfbrA+vG+nKUlmWT2Y35RIbRTZJ9A1mWarrkjHYB9RVHxEc7VGtcaBZ52QWRpX6KITXl8v4lb3FB1VdBhUyL4/UWjLb67/voTb+VSorMIIY2ufdwIWCILA5JvJ7w1yxZpn+NtmjutlMrBoMuC1hON7x0Mj9NUMZXifT2xh+6tjfliSIawl2+uoYYSm+vuSmRYUS6Ghh9aZsiCNQXI2lv2yWZONxjmLETCw+eNHFwQibG+q4SpFKhKdw9ola7akSz9bV0lzjSNN1OJl669DI5d9BnLFGMDRM9WjlpaaKr6OzPMsLwd1fDcwWOY4Vub77yISr1PLC6m5XPYzqf91xJK669NVqfMEuB0I7aBBtGq184L7FGCwoZGMLjghOo/iLz8pEBtJB1vnk8BjHpabc9D2Wz+qL8HQ4wlPZXDz80OLjEslctu16w0pJb4pRZSb0YWTmABdvaM6JPbvNhUUblbU1SrVRcoxn0tLr+SzPcUJwt1cCF4qErRPEzj9h2PZWag3fGgR1Ern6t8NcyinJmk01BSHNiaa9itnX5rE1IrJIWZawvHgMY1kiTDaMJFkrgw0reDwpkGGkydJ1NMUNDP6NwPXX6dENt5rBtQ1EE/HwH/Gz0xMs031vuThW8bHjJL+vOc52ujEybfcwfuHk8PSnFGAMbReI48PGJEozjCAK5Q1ihicDqX+PNwIX5iiKE/LtfyUYQRDxKkh+ntlBU2+ftPub4kUUIccSZ2n42S96z6HMcsbg4BuBairCZcI4GNbJ4MQHNIh0qYAM1W60ChORKcWED3qHrDjP7ZTuP3Pew1vGGDZK/1UrXywO9e75LmwaIevDrnprDhmi2mbznMwzjhQVKS8cE9z4jxiC64AKVT3ye3noGudwte67agX1UQEjgeF693k/MHsqywi82PF3wEhvilF97Kr4u1k4N0aO2lgYec6hzHLAQLKi71YJb4pV0BcmnGcJ7JNhSxwpaBURpnT9QjEVvL6gF/Hr2ybaf7EMP7Bpt0AHH5Pwo5sMTr6RiEUyBHCrFO+LJWVKZ852m1ynjRHI1m8eP9B18RKoMlkjS35snFxE8/iw9TBCxiYj2IpeL6ZFkRb6D/o0cCEv5HhRnPRPQkzDN0SlJLVa3WbnHN55wml35M4PN5w8qGb3Vgcv6rB9MZ6VQSUVw1ylQ8wQOMtQZNDXAl5cJfWV0NM7dO38GllxtP/u3t517tdYeXCTSYEf/56Q9aANpj0PWpDIdGhh18ohp1jTO0LeequGi0QFdno/OC61/m4vOs5g3HTw0qcevbzYVjMp5nMzg1z+jcAwnCB0H/dJ4HxBzAn53OTHwKtBDYzU2hi50Xc8t/yy1cJI82Gk2hrOHowqJluYsGXgcIEwZ1BqoVx1giGXVfBBAtbfi3dL31UArxOlhy/62asEVPzFJ28+tYpMiL/sOv9LDMfLoOTowUi1+0YjjIhsC0F/9FeOTG0w7c6i5YPGPe2vMUaq+zlc3UkWoSzNdh7xYWCWmM/n8vnJTxBCoHLts7wG5xxejKpTuu++n/EweVs3diYNlKqPALA1UiRYUmAfGxm248amNiphnfDheknCB/zsezKwxjRjnxsXCmS2IIuWquM/pB5SDT8Lxg5K5atObtQZqKZCIscZuYkh4RB0/MpR2a70TUtN3wiOobSaySzCJJb3IdLvGaaymSzbdfD7gbNywzmSpjxJxrM/rKVWrzJevRZ7Pke1MXKyVI7OWg8jg4QVA0hC9/l3XHbppVdcdv55l1599bU33nr7b2//2+cqLhYwWbyxvtMfyhDUr1QaKyhlw9of47JCwLv1gNfIuob0ahgvc1PEbeHmr6XzL3BZV8YfzAwORmZ9iVep3tQMi3rJXYJnLoK26/eO0DTNiAMHvB84PT9CFiR+yrP2Pk+tEr13auyVujByt9eqlfMv1TGOatTd2GFVwPvtk8duKsSSaYaLw2Z2IpWlMslNT7rjQ9ggHyPr0hUfFsEeCeIRgJoeEV6kMtbVInri7wvAyYJK5jtNs+Q0V2epRz8LozEC0fwTc9SUvd4Dt6s/FEYSwQjsYYXg3u8FTs5P5YgY2/YcmOHUCbTc4JzDblM1axU87313BzVXB18uu4dXfwtY/d1WqWw2OhSKZJKRVCYejcbjob7uXvqoO19fTmY3RfleNjaiIbAmxIsjshSRgMG8qPA92PCD103FlNOcZ3YeUc7Dm1f+l8iU+dEZI9l+5lFdLmOnveIEYVSZhryPFHzPVIYXeHpw53cCJ+SnsSLLbficYnC4tn6Yczn1847e73mrYN537cmb4kdlY1/TbGWu2j6qQTh6cbYwwEWD63RMmdQ5eYOe7o727sFg9+SeoXhn5IDbX10GGiYryToBHgyRooO6lwoxVMlStQqgAa6DCBWmDGCe+zrlFP8UbP9VxqV558SHEz2XrlShC7jGj6r66NE6r2190/Ne9QP47jwjCFx2cNu3A8flp7J5jt/gWRlkaT9Gdb7p5EO8497ZVjdGyI9RVR6pjRFC9+80FM6EJ211xvV33/mbX15yzR23Xv/r666adcomg+FsvGtwx9veW4nA8BjiWwEnDjrYMLPpGoCGC2Bwi4js5MPIpp3aCCOC9CU0G+s7f6mkGme+1dRM/mkVI8WDUTURTvQukRZFjgpt+07gMGY4z4u59Z4hgiGZBT1D0BP3yK67Fw/b3sjioKpwVHLY9/1j0LhnUrCaZEVfSVizu/KJ/sH+9JUffrusXF65dPkYuP0hHMHSh67YhwunqPh6O/+LMAcqKhgu72WLxzZ9Wdg8d7WenvMq//lV5a8ymH0asYivHUllu3eavwqcriOlGqu0Lq/tvV/vV6lYHzvo7E6KdpOYGaFEJsW9EzicyYlEht3gJQKQy/+/p0zX/dYxsmnTGCNDXNIsXlgFdhu/uk8y2RHsPfSd5YrhP0OtnBMjwg+o6JO7fp5LxsIbbPxHAo9xlgHWsIr14SoGjopU6+nGyHNt5ZPJcga+kR/YOhoPif9cqYA5huFpzWk2tfoYWWtjbYxUdAefESiBTXHvBY5geY7PCxu8isGwvu4aaM+ULso671QxUl0Yme97z9B8GNnDyUgQbeNqMcllOje8+5sy6HiABxjZcHcBB+OEN1CW/3a7eCTSnbhPNmzrJEmxv+jnRxx+yBU3Jp5rIzcuYVVTSvj93eOpQea3Y2ApLasWqKvNK1j0qJKrDh0IAf7CUpksx6XYjwLHCBzD5/n1XtHBErvxt93dsiZG9rX9v/t+Y4ysjoA/2qOPSgxNCj26AqtgiQwOU8EOFrx0EmkbPJwtPWn3VCabCP5pMVnPVLD+cpTr/r77Wx6MVH9+XCarWRm/eWA8neq4egyMRI2ZzsgzARhVv9cAo38xbCJNc3HmU8Iz8DSX49d5nsjjNWRYT8GqkzN1YuRqsHXp4zF99fFW26riC9M7E8meDQ7+mCwy2krV2q+sSrZ6cZWCC7+67sB0hk/95EZN14tgwqK6CquBkfsv56hz1wYC7klYPjHB5n5y8lcY9B2wrlQNEmt6sx1fqvboujs4Cn6WFhLpDBfNzgsclxNh43ud54xNrToCklWyD6PKXZu8zrzefM4n3vvI856+XftQJjD174tL4GUDlPONzVRZhYCFMKDJLRW/utNJe4zEqd4pjxZwaYzwcLo9x1fKsa8dKHjtppDdLlMELwFEpRvo/NTeLb4oAjNvmEdjk8+w9YdWP3np4nqGn8+IWSotRLJfBY4W8lyWE9Z7GYQJW2nUyzO6R4H/W6gORrXeqINR5buV3OjT+Ehw3T2+Al5AW0Z4LKMu8IysSMZpUFHHxbI+e5tDNh/JRKnQ/RBmsYQsXxju2dX2meM9r7LlPwsj45aEC2V0s5BKx9NPSrisgw2Gg0WsK5tY7alzRmHl98gAPpD0p+Mcx6Tz0eyCwBFcns8yuQ3eJl1Vt/cMfRipWs3dUku+qYNRPZnXP77gSrHafk+Kbj/oexBzIP6Y4buEsAREijSO0RWy+hTJ+gl73jtsEU4L8fBDZSK36rJm6WdZo9vSxXTKYRZGLrnMxggcq8wRI2mm+y9jOiob4GtYK1dqrawxRn7Z3QMR+neEFtnsSIxeFNiPyvEsnw98QFqIZUftnW3x77VX9BudfgUs3tbI5z2fcfOeXrmkwotWnLwrelnG2jaC8KNvVCz7486a7xkSkP5IMP/zXTIZqn/D7/Aoliz/c978JukcvnddfcSsB8CvktrIZCbdM5mKt526DMJrSYprs6/W2UMFYnc76+sN1aOr+Stpr3VnBZphQgmCUUbgOF4EjDRUbhmj6o/Dr4CfvzOpUBMja0ZyY2T4wNKQLKai6e+BU/P4dXC6H4CClf16pj5+Sjoe67xTgThG5vf9mPrqWRMjBQKzqDBO8ZWJgWzb1nNwATqNqprH6PCSXg8jH61XFyMNvztAMRRDR9LLAvuliXzE8T/5GEyPZLeNYcOTI6Msh4sbF0a2TFazbtVnivs+5AafwITYi9NM7+lgDmm33ZHgvSrt8WNs12vFC0KJ4MZF0MuvdAp39lo1qVM9iARo+A3H0p1MeKRz/cfALdiYtW2peseRq7zGxBpXkvE7QYpieCaWKQRmUAIn8OL6H2Hwj4OdI6eW/xtntZzzqHf8Oe+522K1yPXUwojMt5KG/z40bfJzulrU7edeclf+KuFfBy7ApV1j/IYLx7DaMPavux61MVLJdAJEwO9NS8S7Bm7A5QJ4ypCrMdaUqoJujfExsSDJ+I0gS/MCE08UAwfyeU7IjWzwLvirsl0hN8XIoYvlrGUzjNx3vShppNNCXHnt8F42sBK4GHfZ9oxV4dIUsDfagdbU14J8x28wbhR8x9076uEHnvQgENDYfkPJgcm/W4llwpyA61SD9wZbayP3WsdI118e4GgiuibCxcAMYZhgNHXKu3BWYg9ZP5/mTS6MrPZ7WXV/YxylIj9GGi5iWUebDIT7CAvjlpqsNx3+x4tY+rhnOcKbx1J5QlzZci9QB4hmGEGkpbKGv58ZiqR/fHmB8AugBG9we9V8danShF7jSyp6sovJ8lku0S8F9mFEVhBzPe+BVTl2cEGVv5rsvTv6taP2qju/u5xqudWMNi9aOSfQId40Xiqm+g4F59GyXR68p3j8j4MTfLV41CJUvCPDtr2Lke7Nb/46kaiFkVkPwtmSobP46ki8Y73rVkA84QJE15LsPutGwkEPVzl15Z7adPTx6pL8WBsF3slT/SiwR5pjRYHre09FMkLlljGyurg9nhwY2bpI9rmNGyOfvFDBSILgQuiNMNVzO4RbdtSkipG7PqgE/iEJVUe5oeBswyq+smHkxUjxYFEPI7ISkIHzeD/b3XnTUjKKyPoIYRJhfqi5K1xP3llTjHT87y4mJVJ0JogDRzGcyLBU1zMIDIab8o71eEYzuXhzB3/nzW/xxrLNqxt/SODr8YZkbsr75G9Fd7/rnZ1IPcAbjfqlvvLswWD3SjOMrM2rm8nhf6FaL7Mele4EmimwXwuqunhJNhvu+c0o4Ssd7an4cjM/7aWTly62N3qvBWpr82EZf9CbibMCnQnhwHG54ak8T4dexjqYpKwuRt7rZhiZ95yyIfziElmcF+3Z19uzgDBT2POuFyPNcHknL7oQa+8E6bazS7bCQXXweWnjx8iEG7KAY2MFLT5kcn/sV2NYVm111PFiZE6vq4uRXHxlCp1KJOgUYDQ8MgI2y69j5PaZt2apHkbe5LVnAK1UPC8Si+wELmnBWVw9jCoNl4ALWzb9Bfz1psH2EHbq7bjr48HIWyY2UCDy8xheflxXb/c9K4hUhHXLPsJcABs2xvM981vIfb+FtwkdCq92CWw8yyQiWuBoQSBzXSbyIgSznTjmsVWMVA9GZDVQ5Zf6hKFLVBmVkOvdGuOIrPAFpC2dse2iFVf2paIFyaRknW+pXoysb8MggpNWXP5DMNz+uzI4TCZMo1dHrVWM1jTh4huTU5kkzyViauAIluEYLht6Do43Jx6jus9r9He4UJAif39dkA6/KCua5I665JnG1CptUXHln9a9DL8Sjw/OhoDjar21uhFGKmzwKKpelm6Pd65zliQpoPGKnXumjVQnJz7Jb64XzWRZIZGVA0cwNM/n6ATQBDU54xtHah2jypV5T5dl/O1+4QwtGUHKy06SuDGqzPdoDHaoP52SfHzx1oODKfAFbewUmS/4vlmjXsZ93QhQgNWHEhtOuUSGgAijTguWqn8Cr/p7S6Rw5m/ZPBO9tF5aGKaEJEfGEU2J+TzFvwHb70pTXaNWdZXqYeSbOzT3NSKMwv/EIXZ3Ms2V9PpzXfVKIQJnCatz4n17zflVJke9BO7xweea6oLE8b6LVI7nBCPCoqx6PNbVe8Uo7DEhRGBy+OtzY1T3XMjzQT+v3hpIZfnxnzDi9LyQGlEDh1EEIzE58g6oPSn66mLktb9phpE7n42RTAbzW9Ewez2RdSRFajLXQSDSMlblpTMGs7/+byyV3cMI/WWMpcpzD8nqYgS+b3Rc+DLf3X3JIhiaekEF4cuSLVYDI3UNMFLQv9pGpu67O5/cCAVOpplkNpfIP4nBDaTs5ykryevXwN9HK/md5zPmfXMjxZmvZh+HcbQKj90bicQfLWPZGczYGVfWWS9dIeu8+v1tofTwr/MULYKSHUYl3XVOpOk1fAY67iCkl8GIUcdvrztlvzKW/QtzNX4xclLe7C0NefB6somHHr7vlZ+aPDW/xfRMVMCBM3k2S+cy1MNaCUGUwnoYqS1i5Ojllfvek8/GGBFSzT+jJ7HRciwbnhrdfcRZThU7GDQIPR3nErtvK2Szv0M6eHd0nTOpNb7nbgFoFSlaWVHe7d5dIYJRyWdL6cXIT/OJxUhVnusAN/nUUF4PzBIYhuay7IN6GSm6b5/b1V3ccoU3q51f8WJSC9PaGMkIf7BLJLkDxmMyliVr39srR5kAKBpWygp+L0VECSFLRfccw3pRw5KzHqqmNcAIzKPBtgJsz/E398oa2Pb74rHY3KK/pNVJzQpR1Od7RhgmS8em4cC5AivQdCb/IAQN8itvecd0C992jSPNJm1LGJURfnsam9iv2v8l+7lm9RC7PjDXQagJ9d2toiKf2ZYKiS/BGNIlZz3UGt9zj0iY/xVwxiMZYRPxKr+vGc2k68Rg1CwpytPdw4KYo4c20wNnC+IIR2eE+5Bi2n2veXLOR9YfvrJr3tPVZzJ05nzQRC2ott9fxfOeNZOWIVIVmndOkma3OS09FJqNwcWtC03V8Z7/69VfpCJFQqoCvHytExXth8VIQ0918TzH05HpauBkJj/Csynxbk2pEeqtfhGNhhRyY6SOAyNFl/6Sig8/giWYgWxkzIBEVrnV21oZdH71Fb8NsuwmM6j0lF2KEP4F2fVwZK6BEaoy6nANvlTAnX4ZuxzgWx+eSIyasXeq/nS/KNIMHd5WDRyTHc5zfHLje+GsXPXxlI4yXYX6r6vvafZ7Nkb2LrRXPvLWTdG+vyoV3vErXIAIVGXn2bc1iTvf0yWsyIQTeyTF51M0zQyIT+pkhnScM9mI1sTIHHEw3ZEFuUzEDzyKa6BQ0Rf389JuerUqP9byseBMsv50MDfM8kxkZzVwFDUtLwynN75bh15bVz5qGSPf/pZmhoNsCSOsfHJkuP9ArKu4DGb7qjvJ3vdwARHGAmuv7xFmp3FxgY2fVYYB6D6vqo+RbjaDyLCEAzcC7qm46NfXVXUIZqna2I7PH4OfTo0xUvGTA3yeFbmhXck4EqblRT499W/gllizKNmMR3Dks9wGOp/XkpPscm2MbGOUajnocSaePRWbhIB5SK9EOTIGpHW/YoVslbfy2rTA8VmRCu+rY0l2yDHudvjjHFV/teqRsYsbdbSnynt7/fbVo4t93ZjHrpck9fG+fF7g06G9ceAIbupwjs9M/wdEuV8tjLRaGDmXIm9+D0aKeQc+puiPJtuDlyOzt7rtdFSrE5sFm/elV/eNDQ+L/Ai10zxsRJWvg5Fa+757ZNfHyKzB2sYIoX/25kdyOTqyLw4cyozkRS65w2OGM9Vxr4YOnslT11rzi00L85ktm1YzLL4mltj2ZQhIZLiIMR/X+rQ5lxpzh3JVkGNEns/yf4RgYvXWduOVmv7j/D3KW+/6M3T9NK7MjoS0v3fxoiCKQwcgsLUUOSq2zT/AGeUEHk5Uk79F9h3VReXKTfy/mdGBfUaRbM+VnrpXXtU8GCn46e35DFhiZ68CZ2gNMaqx5tupcu17z66jWrvkiU5/7aYpmhseOlgNHM6ILEPFN/87qJygJnqpq5dqrdUObFwNRy/tzg6dgmWH1af1FiQXTTW7b8tq4VfDHMNQ2cgJ4Ei6cX/3r+H2x+pgW8nVgk7bBCX8t0E6nWaGI4dJgcOyAscyqU3/jlUICjLeoswJtia/r9aaHXyUUO1BQf54YCNOuBaX/T27MUaojB8WM0w2x0T3nIft9ah2pWs8cZQ4kRithjvPSsJ/CtGpZDYXPqoUOJTKQXR5wAgZ2n6VCreqe1ThF/y8uHt299uQmM+qm/5wXeGY7hwOsbcp1l6MeyS5quBCUFfwi7vGKF5M9gp/LSllM7+P99Xqtc87sn0t1ixL0wb0qSezNKOnL+G7g2QcUeLg8aXAYfRwTuBSGz2gg7mAj9+vV4Qjn1oLI5MjMP+yZVzDUhF5MEJVpw3a0tlU5NC3bf9w1hxos36a9Z6D41Aw+uIShtloUyaSuQnZ61EzPTazFnb5dTDyyUe16TNRGOn4jqDIM4wYmlkOHC8O5/JcdNqjssscwO5V9hec163zns78Nk28coZkmJoi/YszEtEDPzHCkUsyRtjZu50YeeshS+jrk9IjO+8xnOq4SEcef3Xj97ddq10266db8lSzdnvp6S/Xng2c16r2u6Qg8oIQPE0KnCDkc8NifPMnEHLGXjMpstYwsmawav7KgNKfP4TvOQtDcAIFg2lWqxhhRS9exmRpjs31nbPS6ANaSxipLWJUpUklO1odjOoVXTMhdFuMJ6IE03dqKXA8J4rDYmKrJ0FJ1SuHrO6C509entZ7DV9XNITvTfb3XYZlHfTsNMlW8Wi2UKvklRtYcYTNpNoO/dD0Q9ycMEa5LXBKboxW11a5daCwdkOEETmG7j29FDiGFXiRS2z5hEGjhnty40nO3Sy7dv5V33WlIf3mXGjaI3pZA0vuMnjZbBUjpOk3Zzjx6J2E+PZPyFUerEWMWqCcB6NxJ+decysJ69dF4RiW7j9PDhzN5QjvndziCbfXgTXBx3y/qRatowdX5g5VuSrZu/kDZVySVAk8arl91DYiD5nsHthcTO+wSSQxdLcGfKHauheFVmjn8JPSarHOt6sgtZwfXwNhCLPZvkvVwNFsjmWY1PR/I1e8oomb5czUGKOKQr9cuiIS2fm/uKBjXNBw2cN1NyBPmYh3z+3OZQ4+apjpvbogo8aIulNLOtS1zyZaTeOmJ/5VOktT2UzXpaXA0RmWZpjk9P9UmFlnnTS1/l5767ynee3lWVU3T47gi4r885H09CceOeKOBeB2rsqBOzDyxT61eGisqG/tHYodMWuzdPiUz52+0Fz5WpeX/A2rzDRVrsEvC9Rpt6uM1pHClyWyDENxnbOXB46KE7zo+BZPGN3EHw9oLWFkrjLWc7Dxwbp+5dAQvdXUn2z4pzLsNVTkpFYwwlJBHz0ry+x5/tbJ6LSH9ZYxalEenAiMaq0f3jXBOpbSLxxKcxw1tefCxYFjqSyXFRJbPovBytHiVetV1eZhVVe/aMaj139eSZXzIF0/vy81VWTFvosXYbIiKVX21smre79bSeAmC8+muMhVB0aoKXeDZaysOPYfvby+1z6peTss3qUeaWq+36zcuvRCsxNkghNHui5YHDg8TYmMENviGR0VsTI+jFr4ZittNzCqbD/oZ8YHE3tN4/tnfEx4Ol2rnoea37No7cNI0lUFX89lY3ddtwnddsMK2WM8obowqqXL1byeznKa0afVcv3fMe9fGCecN5frvmRZ4KA0m+eFoc2eQ5rpgf2HTDZGxgyin8gMbfP42dN6Uk8hraqVAP+ZGPltZaqXRryDh6elOu5+cvv44C/Ang80uL0ypNfL7bjq6fxd++nsGEThE3qvXBU4kBbyPB+b+gLGMpbH9f1W6ttsnletVJGPThUjGz12WiQx+fcyaNe59es0U0Bxe98wpj+CCv5ox/SUW789aKhz02cwLDGqqnvfX10KOzH6IUBC2k9jPM9k+d6rxgKHCHmBZRMswUit6zy6dpoIjKyyqjLsudzQdh88lh/ouGIF6PxY79kycGX18tZClzQFLz8g1X76Vydk4wNPYKRYPvv97zt6xjjb+0NhpOunJAlGGb77suWBQ3PDPMskMi8Y7ZlwjMZVHoyjbHL6y18eng8dMFcCQ0pjoqv+q05YXjIZF7qsy0g5JpHZ450rBarjEWP6dPgetd9f/XAE1dHu4ufWVtLxSWky16W59ouWBA6GqY6JCW84I8zUr7v/3NJ9f3WvDRmRYHR2qnvaO+isZIp6kWCkK67V1174/Tw/magR/mlqIPbsy9unp1y5HHROdc+ZpWqNI1+MnVbqWcVIUWv6OanXrtba75MR8EyKITIs2z57aWAGIwo5JrLZR7qKddTyuVGrGJl8SlOMjBtIPznes918dXaObfsPxH6vYGTmcrku9iQF7Idm0enQC9p+sf6Z3xYhJLbu1l9Xbb8Nq0NLozWKKv8QGKl4JkNnslm287KVgQOz3EYsF9phLpZtL001fR7X8EPXAo9ZuVB99z3lkKmqhMhUe3Rw0sZz0H83YttvK8sa6NbXro9P9jM4uwtzmUnPaKfEI6HnwJWnUxfZw+vb9yvTR2vyXf0JshlvPd58Jf08mqMyTHryNSsIX8eNMNzQ9LnYOB9ogJG2NjEaLUsYSzo+Itmz1Xtowa7spP3/p2DTjs7lbrUGhUD3lowafHJqIPu6/tNk34bP6YZOP3a/9v8fjFR8Li0ymQzVdvXywP4Ml2e4BP8harjvt7aZmQo1sXws3bPD+xjvz4ZSc5A6qnnlmXo0UgyzlAMSA9vPwU8OJ39y+0JwN+TXRVtt1qwJRhOe8FmMyGUzXPvVywK702KO5ZPJjzWtnl+DSu3WbpWQXJTKCKtHZnu3/xTjczOptg8xGfHO79blx+Aawk3O24ba8MIVeGyY6rnou9pm8r51tHq7lTqqPwBG5hwu4dMYgTDcYse1KwI7MPm8IKSTX2Ddu6fqqeFarR4EkUdFXds/Fd30fyp+OZdc56ExENkc362HkXFdViX0Bz67/qslXdojEdzyG7lEhlbTE9ZW5TfX51erha0lG6OZLC8Igthz42hgO244n8tRoa/Az2rj2W5tVk/WJLCb1PZORdLzyLS7WaT73IWKVqohz3jrYfBpWglj+aTYYPtcVcOnhNI/+hAsj/X6gcWrqVWM0A+EkZXwsQzBiBd7bx4LbM+JLGG+e79UVAm8WNfdy6/6Hh/v2UTloi7vbf7Cil+c+9nCrVOR0BdYwfsOJjf+RlexKc+4yOMdRuACgIzD0e1jkzb6mDAat4WHu17AatF5GtaiTFGvfgg1xqil86Nx5NPxwWla4Ciu8/rRwM4sk2IFJrgY1lhVboCRsjYxwiUF/2vT+EGJOJ38ighG1wlM4Gs8hkx5xvY0VsnvGlfgQ1MbwwtyyR/dViiqSBmOT7p2CQafks1o0Yx2/68wQmivoSzPJunJhK/bKccmGJHvXUDmBqWRLzO7RJNK3r/MK7sED+/qmEm9vp0VIs6cm0lTiUwk8Y2i6V9MFQK/Lxaw+VySEbiqlyXD10Jlz4rUhrwGW9lIGcVq4WUxPvkhI2q1mIwK35DROIbd9VBNoN374chx9lAlkZdmqmr+U1VLERGhuvGWm/Hylf/r8+AK3jWRFbKpTP95hcD2PJvmRH5wMZaQaneWtYKR5slnL3Iw16GZSZql6FhmCamItOnApONWYMnESNc1uWzE09UqG3EQxwWCKpJpUpJVBa/E6s/D8cBXMCBLByTp9kWqUsLqhGFUzVspQTcxqrt+rylGKt4jRQQkhu68YjSwDc2DRUhoBS4jW8RruizaWfwreK3XvXfspaXyK2NdOyzD0wwVyY4SdgyfGQsPfm/7o5ON2YYIuhXHWgSzis4kGV8QNpbwhBjvksp2LcEyQfKvcTrwFJaxIrsr4MfIWW1HPZtgVJ2hauQbV2qAsaLvnWZzAs9N+tWKwHQqx3Ms3zeGTQPFljBy1N6Te3xvW0mX8eFsLksl++NFrCD8TDr7o1dVyx4WKxU0VEmSSTKi6BhuTkFgKJcV0Avagh2cupwMNRkviaYmnVRWjfXMUTOrbs49JKvSLWHk8O+NauWbqCTpeyUEgaXYSRevCGzJjHAMw7eV8GoKqhODEVlq8JFZMU8nuoNFncCxOJIInqpYAxtGkVwuFcnsBjF5sQowkUkOG9HXMPnBn7G5zov1MixSeFpyIP09XoWdZy01+553z7QeRlpVd6u+f++JTTLaK57j6QTdcdpYYCt2hCcYrStj1KK4bSR7mPpa3ggi9zh1/pKhclSUn85n+/rKSFZ0vHd/psf2e19SdGCviaBNpi8Z1PXJdGe4rQc9ZLWolfGVqZF15uslYPLwjFBqAxmNYcvXJpogjBztXb35wkONuo/QPrFhjknS3SdKgelMnixH7E+QXtMcth6vba93tcdN7fdU1QGS65dk02fGuC1EPtSrECBK+OH+aOBlbPLeZBDJxmArrCzIMKCWLVq8eOGChd8sXPjdKIIoVnjTdPrHGgRbJszPNT3Mj+YTSEte3rkJyepjhJy6W97s9dvfiB7O93358QExkeJovvNMlaxHgjAsMutjcLPjB2niMEKaEyOT9uYvIb98Fs2JghDtAR8JSFoSDfadgWyMyLiZ96cLzjv1+J9eeOmll/76igsvvPC8c8+fde65l/7hgyLh+lQmT22McIlM2jJeOEj9+BbCBOK1hZFRMWXtYaThg6JsiheGp1ymBbZg87kcl+tUkS47bJbr89y+64bnSs14ULOeIIWekhZFXuA6saaregkflAkNgud7EHOkgo71X+9DpwZiwcFEqDsaHBro79qgvWdKX2hygIYB9nVEnDRTK0F0RULBSdGBU8CtsOrjtTVLsK59dqCqFX93/npCSXZ9KwU7ntc846hHh2b0kfBx/fko6bNtv8SBLfmpw8O54W4ySyi+Y5rWaD4hGMlq+XjCyTBsdgB8oiq4fGt7dP3PcXkMa2MFjPH/Tt54Un82QSeHUuH+ZDw6mMgmU+F4ghV6kl/gsv7rrtSUl0GzCbg9OTcU5NEqjGti1JBmBktQDyOr75vOPNYeRkcH8wmGG+m4CAe2EKbmcxzfj3QIGm25XvSWVS+t6bJprsWkX5aOSwgczaQSuBJ+/MvuTPsV4J8Og27mb/eKxhPhvp5IKJxMZqaJbDYT7E+n88OJ+I43YklSNw3FBsEXE/hTVaVdO7K9BNiy92vN6muOlzr3m8pRE5UUdOjQcDbDTu06CQW2FKeKHJUNGUbl/nPKHyIZKw7Sy8enRJbl4hzBCNwTlzbqGBwsKeUVuIDV32/dl4t3hGbdducdv7377t/ff+ftv7n+7NP/74Y/3nTL68vHiHA0f3K8c2dQPzMC4MjXt6XXfxKbMRJb70r1G2+vopUr+N8vZ60mCawzCetaOTg5zGeFfO8hamDrkY1yAkNHcWUx+n+FEeFXRo9M5DiBH8qT1UAHv3TXbsj0n1AizBleed7mnUx/+86PjOq44s8Wg6OMMoZBBmHjpeK1U9i2+2HEkQJlFX0bZDuPVSXsW4tbqUvdJ/Wlv/F+x/++GyO9eHBCFOi8GD5MD2yZn0pWaj4Bpv9o/BhNxGCvLNPl72ZESEXYaB7J4MdZwp9ToXxwRqmEnjgimYx0d1w8pwxVJGw2RkqxSARUiE5BBCKSd/lOsWRkFS4pRmAPVV8ZFrltMKqn/9NEhKv7oC5t1hQjX1p1eIRhmZyYnokDm/IizXF82nDP4LfVaLaXbvIL48nvzFflyMk6X164fyTHM2wsj8uGw1tUOGuwN8Fs8+CsaX3JnvbN7/uOYIFgi1yRixhDXFLYCQcNaAXPF1JtByKsAFcHFhNfi/1ZWsN1nMo3smUxuQZfPhdG9Wz6Wz2TaEYfdfS4EJVlBS59Ng5swvEZmnBTZEp38j/joLm6RhhVBA1F1rWlhySGWZpJDhMoJB0Gx3enpAUmu3kwnekNnfACrC5lEOIkBCuWpOpGOF+ESpq66p5wKvhvXdXIzEc4O1lZclgbFcO1zspRzXraqTZG3r3MtY7RqlNDdIbjsolZemCbLJWlc1kRgRqNjL1juRXe2VlzixV3+LVzjk8vz23VTUGFS6MjLJWOba2rsC8KGz9zftYxnMzyybB41/902Gm1zvpKCOLMgGcWMuZkvPi0dJweJWPPfF6+pzfdd18JO+2MbE1M21957Ril9dtrOH5owe6q3rU3+elZ/f3+tGiWZnN05Aw1MJ3maIqL5wlGaDUw8t23MdIcGNWom+c7srR81tAIl00ntydjCFhujXSaN7ZbP5bjuC1eXgURW1faZ36GYSYhmKSrJazrn4tB9kgsS9j0FoDnTsqCu0FXgIhqdQ2MVFO+qUDT2K8dskzU/b7oG2OyuhhpK34eo7N8jomejQLTWZ7OsrGNSHPIONIniqUzS2kVI0UrfndybJhPpVI7k4mM0J7MZhLGr288MDSU2WGlrkNUeTsEVTV6ONI10GZd/pdsMn4zYe8sv96r5oscOw1j89r5OUedLNszM1/d9lTf8WK0tpK68qIok+R4JnYuDmzNg6ZdcnNjm2FtuEZzo2HPNva8bsxBuPT10Ykck0kndtFhRSGSNi4qmvL6Rt18P3XGfIwhkot15kcGEQjciLDfchkvOiCY3vRzUHQ1S8bfnhWLD3/n9vOtmrKN/XVnLRt1T+u75ihey0lePjvIJniajp9HMBJFmhZT2+jG0f9akIvcNPLuKZoYkWXlyyPSOYbORHYmV0TskRQIFIsLz+0XZAcTs5fhUYwLdggKGBtk2BihQb/4AzsUnwkSnrXPW1x1c3+GfRnbdbBTo7o2akXz9ycwLT0/KGZEmooRjKbnhgU+l9gBziaQrq6h6wwrOUqpSx/nNeGY5x+dHeaYbGhXBL6BIagXqBjr6PVdw0wiceU8YLcdBRGuG7QctCVzXjidmhzP3oXIylThtckMJuEnwvTAGZJ53ZDG5r3Gfhp+UIzU7342KFA8wehc2K/LCWI+sTMswhA11wNSK3vsrvumuGTts7aGkSqhz45Nj5BKRfeClV6SDb0SdRVG5ReO6c0ms7MW4jGTBVYgInSZDKJicc6tW2UGehKde39FriBEVbVe6HUmEt/Vvq7DO5tD3MzXkJdWVc3bhlZljXpY1JJFDGnk25NCLGHsmNgsHNic5RhhJL1rBSN1vBi5rUxcGKlVptvdiVVnKY5yy3jOcfE8m6Hj+2Ew95Jg5oITuzJWXj0klskkT/wAgwZ3FSNEMEIr5/11X643lIyFdrsL64TTtuLnYe1/ByUz28z3zq1ejMzymvY9zzq6tjFSF8wcYihK5OI/1wPb8QxDiak9xoh0r0sOf3GVElrgLT1egWrnr8eDmnSD8GEzEwKVzsb2J+K0dXwml0Cv65VjBsPR4P7PlXWdzHCAHeEVSqNz7zyCD0cj0fhWl5nlmXyXjD8/Kxze8j2I86HB9sN47KdqTvfGA2Q6VYI9J1PGaFpeI1nFmnXc31cXnRfjhJyYoS/WA9sLLEuLyb2LWF5NjLSJwEhR9DknxEQ6Qw3NgHXHxAhs+Ur66AvHxHtj0Y2PvuSxxVgtEhFWKRYX/nVGYjAYTUQ3/cUHLt+e8DuKS/cxyeSvoARNV8ZpP1Uv2b483H7HJxgjKP+bM0OMkOOzmQvJOBI5jhHj+xdgn0HSvWO5WVrTFdSafxTtw2OiIkvRkQOw4da7WrCqg5aQ9urBPV3RZCy246l3vDmmyhh//adjp8aj4YEIf8E8rPswwlh5PBqPzlTAFdw4oqo2yAd09PhGnHg+2JIrvzy1J8NwbDYxCwW2BYyEof1Xgi8Epa7/j7plThBG5MMfHE0wYpjwQbrucAGmAEhlVX37Z5nBYH86mOB3OPeRN1699RghMjQUDm13yevgWGLMWyYuy6+Isfghq4y5YVzm8k3ra/xOUHnmoui9r391Wn+WIsvQ0NkosLVAmAY+ctAKQ2PNx7c0TxPDjxKMPjp2SGRoNnyYbrutI6ybLIPVjaR/8uDvfjZtIJwWIu3DB86gBoLZeHi7C16Cs1ZVd80xBuYlfc5BofBu87HhSWjChHNnaycCp3o8hf7V6WGGYngDo+k8wzJ8+MhVyLJTG99XJkhmULSPj4+LdJaNHKVXwg9VysWGS0hYLHFxzhM3HZXtikUjqVQwGKF3ueItwmyXdThA8taIrGPfze6PbPUfTJ5rhg7uuBrlvYE0s8+r6kTuBtU73yp9dkqIyVB8NnmuHtiSo1lWCB+zCnIjXwyc5ryk7cG51vN65fgSweiEhEil2chxOi5b27ESjBEFZqsyOLAc/fThC/flurqTyegms9+UsVzA4HzVHeMQ3isSYO4ZSjE36GByWfEhYNO2WX389927RvYy36y81uno/n55zgmDTJZgRF2MDYw4MXL0chUCAPkkmBYwUiYCI8LUfkTGEZVkoycSjHQTIxgEsHUqwd5QWdJlvOylu46bmiezXFFXCVtdRvDAhxEiAu3vE0L6LA2EKuM8Vm0NI1TzvpHfkrIqcZNQC+0bP0aV7+N5M0Miy4pZ7goc2JETGIYdPO47DEElfbyz3e7K/UY8tDNf5f/m5Vj5Cc9wWEZgkmzfKRpEb6yWaE6jJvsng/Lp//59z2sLQXcBlLxcQ9qadpUyRo9uTaX3/AQXQCmyWf2bpWrJ5ntN37dY/Sbfq8eTK3NPi+fFfJ6OnY8D23EjOZEbOHExVhS5VT6/tm6T95vjwkhT3j4oI9BZuvcMUCKrgxFYHYGit1QkS1TZYKtrY0REVvzZCenUDs9g4BiayjHNkllyqyvvmmKkfnx8WGR5IRu7SA9szeZzItN9yhKCkdS87vX8v9XkG8azQYuk1/bP5jLZbM+5usEsWxhZM4wx94Etn6EVVNF1rIeRDMdh/xfLcrfqcKhbR69hXMkS5X6IpH9wdCjH8QKVvhIHtmV4lmd6Tl2MFE1uBaN699es8iqSXp1BD2dTmb4L4JzIiZEp2RvjCJGnUrlUllTzoNv+roOGZdLl8B3xbP8Fii4ra857o2o47x8KJPzJcUFBzAkccy0O7MQLrCgMnPKdpsCWSfO363emNak/+fTrB3FTqRTVO6ukoZIfI9VyFol03bDmUwi34KqNc66TNUV+cCTac8YocKtrPI6QFYPkh8EIfTZzgM3lOI6+jvAMosjnc4OnLFRU3FKsN6V1jMbRHrJkvH0oN5WmuZ6zvlexPctZa7UxiiCiumECS/gA1Yi+oNXGCAMz987BfT0HvE+mvfFEvq2dUBO78olO+mczg3xuWKDjvyQY5XJkHA2evkgxZoRmPGSVEDXnDnjgPQuoV45vL15T3z2EyrM813vBcjdGpr+4igcARdOxbuib6GRNKtXFCE42VlwaHcj9WSECcOtyWp3kwqiFtx1nNA2/V48nxx8eFR4WRZEOXo4Cu03NM7wYOmuxIuuO+Ef1y6r051rfWxOMCBf97sFpgefp/qvKmr0emf7iUFUQUyoyMyIIaaBJVw8jMtAkjH/LJgevAWVkaU0xMktvNZzBGmP0+ozgCEMJ3OCliMx1IzybGzz3Ox3yoar6WFMe1VtP87oej2vfd/dGk0uXFfTFEbSYyzN91+Cy6ooF4vxGxb7c7Tva/kuBWKYGgYhQpOvlZ3ZN9J1XNKOjueur1ZRyGs3jquaID1slqbd9/vbWvl/rG5Csc7O39o6zYOnTdRXh69g8x/A95yxAFo0dknYjjGq2rdW6eTEiA2Te4Uw+nxP6ryxWwys785l/y6ozSlO1HshasIj8ZI4jSdH1ucekgkfMLan+2Nbj5U/NCpl6QWsLI+vz7+2f4gWGy3aR9WgbWmRptvNnX3v9MbeyzLro10J+f12qXwGNxk8PygqcONJ/0bKqPOOd/SsjRasRIdVhQW3WC/bLceGc1NDmz5R1LPnKalKvGvcdLIy21uyPzK6rvz8jIwiskOm8Bgd2YASG5rpO+xLUOBzTRhOSm3vAE1U3pJQ/2j9Jpdl878XfK/UxqhDK824FIneHqZy8XpxOJP9Cli4fRuNPlbfXPkaV//V39kmJOU7IdtygB3blBIrie07+XDFcDNoNadymasedQIzkTw5IMyma77hqpYpcfoPd9FVVpy9Epw63s+aG914J3yYmB66XkTwBmwQ/LEbaa7sMCXmOozpu1QO7cAJN8b0ujIx89eUgo3LIez2+6vrV2rW5hzA5jmbbrxmrso21MAIWWHFhpGmOPBaPDDqsmqy/uEOy95RvZBk7y3CSpEG9vEl1lrG2MLI63Cs7RoUcy7OddyDwMQg8wylfqBVrX83UlzWq03gPxWULY67+lY8024v3+g4gbP+nB7EjeUZov3plJbi9Z46rXOtGeDAnravcgmZWtoqVUQW87PDEwPavKvVoWUs2qAuSjY9dOUf7a7d3fOdG9pe013eLCwIjCl33aIHp/EZ5Xug59UsDHEMvDmTFRnJQrfa0ihFyJLvp4AdS/Wi/bD7HD3f88nvPmb0bI8VwveUlXpXBswAzPqXK+JR4mHtc99su1z8nqo0R+mExUvDb+2QEjsmLXb/XAtuxbJ4d7jn6czDBsjkm8+DOwUNa9kSa+76mNeQl3fm8bieqpEUq1j/bi8rzGWrK9QVFsuyC5GoMUb9NiZPBcfK0auV7xqyI9Nk0s+FjuIC875v6cbafhUpN6vPMlaz15n8HfkZ7FI/eYT161PtVvtibElmG49ruB947y1Ni15HzoIciS4GmBkbammNk25I42lbBSFY+3yfJ0Czffs0ouNmq7mmbemxee4X6GFW/ZzxB+nVsdoN7wRu7531Hua4C67arOUbmYJsQjLSv9kgTEZbnpzxIeG82yxKMTv/KqK4DI3dlPE0Zd7I1qqtLvychSV10QIpi2Vz7L5YZ36+C5Bm/DprUqxGUXcVIQ89uJXae9VlFPnK/76xOFZ5GTWuCUfXTTkYIoTVQGcMLdk2KHMsLUx7FgZ2IMMuIXb/4Xi47y6zTpjXAyPnrmJ+rt7GqL51B8SI33HHVMl2TFPDx2CCEbwOMXKm8W7Rj549Qyfe+pzBU4xueFijN9urci2z9klpJeMlO6bzAcuKUJ/TAdoaLwY7Lv6/sYzqq7a2jlVbvq863/WsoodKS3amcIEztvGKJrssVNsBCqeZ37UcN2npiZjD8pt+G1HjfLkhpCSOlfvvr2TCvbtKXbpMeFmhabHsGBbYezgs83/XTb8icLSkNRueaYlRpoHUUUU1mmxQyjnbOCgyfb7tkgWkd4fhkqxgh5z/gUW/cOPGTZ/0YudaKajyYRk1DDpBqPkfO3zXHSFsxPZ3j0llx8vNaYIvhYZ4X+2Z+jTVFru8bTbN7teq83/reu/GqJcJ48+kqLu2WpjKM0HbFIsml8e6a8JzvODFy18fEiHzvEWqo4x962fu+c4fP2Qnq8sxG+xvJ9ahG36tPj6a/hS3TIpumxckvaYGNRIFmuL5zFullBSOfHOGgsbLmGFkbCD65C6xd94rHYlmh+9djutd/g7XAt4aRgbDhPUvBH23Kt523xIexqR/nWO6qHFntdlUxanhWrnowqpWzVYywND2T4yghN/kVLTBteDiXFrtOWCbpqBqlVatxfuSe6VrQ8bKFFdf7sHOLHMVZPD5W0QVZiktRHZctV2W9+mIN/3GV68pIQwiOImpMglYfwJ/vyMZ2/KriM0Cz6++la31euPKX4qywUwawRBJ3ue7T0gb0dIo0zj0BaeMEx9MUv8FrOLDFxiKf4rtOWFpSLScFaxMj5yymmWokGtILuITmLr6bz0y+ZIVm2aLUwUirYISQVhFx/RiZ85f8YDSVD75lYeTt3F6MfO1wzLNViFyh6lcXI//7bow0fUuKzqYYYYO3cGCzTRgmzXSetFIy+rgvr4fG3vv1kur6cWOkgYqJJ0ngxKmA3984te4FyzUrpI67jxi/LjmrHkb2OF1wMket+6GlP+RtRCtNqr5bxag1KjTY92st4S05Op1ixA3ewYH8RgzPsl2njhmVUOqPj4nBqNorzb5oG+vjVViWlYWbJ9aZtUxGcn2MrOvqbw0622ioWD+P4roeLLowatCOWuurjVCll60NjEw6mNc6nsryHE0w+hAH+GmsKPK9J48Zy+xE6HNWv+YmhQsizd5at9ZKXCpgXHprs/T6P18paT6MzEJcg8TeT3B/x3GBVh6UyoUPW+jkMFYLIwdf2+Q0oFrOODHyfFfHAieIHJdb/1McYHMMyzLdJ6w0VKQmztFJHYycf9uQqeqYhss6xos25qacXZC12uczRn7F/7ri+Y5mTteqqkuHZNLR5AoPe+jgv5qTEvIjB1/bCGNHuWuEkaZzAsdxQm69eXogTXMMTXWcNAbdw46nWo+nbsZzW/fdZkk2RpaemvV+ZU5CslaW1O+n5jtOK6mWMqZb98mKHWoc81UnZqQqfoysPT68dLdkNrrhMmTFg3RXu5mPM7Om1SMbH0ZVFtuno9XsrMb7vve+jlMsJwi8sO6XKDCUHc7zXMfpEgYX2msdI++ei/E30BtspmV92fDIlBNLhkqd2VTHdxzxXc2pRzPdbju/o1VFHyCq/lOOTk36QPfYH9Wjpbke18NImyCMHIdoNTHC+kBG3CjPiOt8pQUYjh/OCX2HY1iM/CaJDl7a+MPHUzhb0SAOg4OXdU0wVnlGMbo+kqNmIqxZ3FON36psUE1VActzqZm5sX70lgPcpLtVcLfWgrJTZWi6efEqKY2/HOdNNdtRn4evfb9mPrir9w2PDIs0v94CPfD/FXclYFKUZ7pNjOJwzNHTd9d9X33NMNwMIiggIqeKB2qiaza75tjNszl290meXY2uu/s8icnuarxCQIkaATkkgggiiHJFRYmgxnjGqPFMhunuOvb7q7u6jq6eGTDu1jPPdHfV/3/X+/3f91XVX3+J+Rxg1H2ZhRb7aJ4XPXKM9E+Hkd3bMMeLTPK44b/g7WXjFJ5Vz+bcNa59r/owOl7tv4JV2pYOlNHS7O6zzcG60y+Pb48bOXXP/LrPEiO0mbFCIQcnsae8bkTYvKbltO7L0V01s/Xc9dAcXqc+knHkaR2aqB2Q5rLFCFrTNhgPh97C2tR6WtbkH7IaORHNAB803ZrI6dRCT4+8zVIMpcen3RoQmVHIRorIfQ7GEZmTZa2QvNKqlEOmcwb7hsnUEHxkGNlkWtK5CpvQhpafaYVR/UfF/9tf2nu/DQzMWMPw2SR6achxS68EabaSMyQfNbgOo8dfZDP1cXBOpEniF962ImxBlrRe/IoTxMijo9eVT16oau06y3VMofvN435izSPGNxemia1vHB0/69Z+ijn1lfKgcdyoWkGarcTx5njULojRZ71Zg6OEQikvS6f9wYoIeUmQC9gKEy3o1zqntsLIf3305MW39QeM7lSUtt/UXy3lHRfODoe1r+8QGOmVOdd+bZz8uQd0tGh4xYtRaKzzq+vl4PWTz3yrWgOnCUXASDj1LSsiapIgqJmLUQYwmzFqjHnnpycG2Bi55ztDYjRcre5sWwiu7ZfocWQ94OvesOKxU6t7AA5Gn5jfuWR7Uun8qmX5Jry0qhm8vRsKuxnIYd9Sj1bnWa32h/8GKAZGSYW8Kkqff8OMSKoCwQ5bju51hdR1w2JkejEK1zhMppD99jnNywke+55Ve2+R9wqm57y96u9vDImRMXBz/kg6mZxcRXPIzRFc6zJ0Tx3knaLgtcZniFGNv3F8tJKTRUFDtbeiFWSNxy6ooovRtVgQdh3Dez5qhNbOzm9Pw8ath/C5YIFa3Eb81Syf/qIHB3edK3+ubl3T+tuVK9tie6g4nbbQQrru+uAnVgu790aa33s0HJ0Ti42N22nvjVOKiiBpo9+qRiStlCtKxPmQTmt31sJrSkf1mgTDy+QpsEaEUT07mK/SdOJ8veql56dbj3xD8Pedg1r6i4ndfTiLoQXUKlZjFvtJYuQ5P/IfH06ekW71FK8bf0zwJUkTtXFvGBFOAYxk6lzdqgxaTdNI3b5egw0zcd3TtAFVcL5eWD80b/AVJRPrM3V/btfd93eN7LkoV77KwOtd665KUZlbLHvlJ9vWJ3Hl2MHo5GqGkdfojZz3Lk4XxaKsdv3WjDBSXs7L9FLTrJb9T9KHCTqsdo1x4wt5rekaniao5nhjJonzVtAv3f5uYvT+CtD0+dCRxK33JaTUxdag+4jLcFq01uxkep/INXCHuPlmhsvLRU3pPgzjSFR4VWa/iJagN2r5qKUcI/TA2phowqiF/A2ONkbvXMZLrOc+VhAj53vrGsRvD8Pcl/je8yktOwWtMe8Mz5NB6eQwOtF7FA4T65UuTdXUghTfU42IssqrCn+N/ejcYGPN8qa+DQKez9Z8mtJSax1cguiOw+tfJmX+fc/19wDBE30uatA6MO6K5yWCyH9kVM36dYah1/EeRq0TxeikmFSsY+15JScWxNQj1Qiv5CVNZlfY7xErm+75QFNf+8Oh45fBL7cnMDXp1KoWrd9Y0l//ZkZSXvYtdRag488ozfxrZ9WN/dbziXnHlsQw+Wm9YhxvPCM60lrYs9+n1khrakce/UQ20M98IanJqqyJxFYzQstFJSfRSwz00q1y0/rezhaMXa1l8hz31N5D6O4csEH66AekXHwmcM/eR6eeuXwVZjP/xv7Ks+TEN/9+TFrYApX9gDVS2wbbGSeN0QnGR4fuUUqURU0S2UesiCaX1FwRX2xYg6buradqHH21p+3A9nsoQ5599w2d2i9jyJrbOzqqjZr1IY0tbbaa5vt4+4XpH9zv+NSgflic+ObG9rTw71blE6vsaV+r+YNyNe5H1X47W11Uu/A1TM89jmFq8FafDTkD9nH2m4cpUpE5iaN/bUVUuajmSsQyE730xC0JWvKuYRR6/a4JI3d/6NzCMIys3UVFvUk3Py1Gbvo63Fv4zZYYnrrCeRmSJ7X61jhs0KvdjwravNajfgr7F8SoGoqRfojEJJETaeaAEZHFnKwWyOW6NaKXH9UDc0uMvO3Cvvt09ljM2V9+XODJiwfKofPmQnh5QA7DyDCOH1ukPvk4j8WmfWxZx1uuX+6I4vWvFsdbynUym9+j3c08yBKyLCikuL8KtTeasUpdWrEqZsiaLU009ZFhFBRkSNk8x629OUFZVn+H6AgwarWvMVqOv/Pt4s4js7uzpSPV+lIaYX0a8tT/t+LqOFVLXU9iC9PH2i9Rqqrk6dKvzQgr50Reoq+qoJcHjeDBM+/QDFzlGMJHm65ltsKoursf5xdXw+efDs/HY/Pa/0p58L97H33377oIde1gpdK07kOIPENS/z/DaI9CKIqiMpOfsSJirqCKMnstGkLlEcyvOzGMqm6EH5KmO4f++asYbtEHTfmoFR9vGerb78haNVb1Pla+nc4QN1gVf1wMyBsSeZvY+oD6S22hsW6nBrFOlqhp+61ILp/PqzLzTTgzqg42z91qqiXtq2qtMfLHVzfEt6RXo9l4t0352LXZ5Myjg0GMgveu3f1DXGNGfHXznr4nzc1aNnWNaflOiX1yOeI696NC5LTbVwKxcKT3JIbUX2/mZ24vQl0ni+TEx4xIUVMLOZn8B1NHyxmYwT7up1OE2hhVhsfIGEZmz70Z9NJdR8ZXv45nZx1rykcniRF6Jciaqb82H1XJ1JJPLDfWBTHyyOXDyDcPzt2G9eVPjdG2EqlIEo+P31qNiJKSzynMP9qjw//ehkYvp39jXl+gJvWMHQc7p3X9ZKP+REhzvq6fx9QbQIp/7/spbNq+KnpgGSxqOnTqZgvEI788PjmcWrdirV7wnHX06iTT/3S13Hh/UXO8G+7KWq1l2V4J2amhg/kPUXAnNtZr7eBv3VXFPT/y04GPbSLL8iKTmbLDigiiWtBk7p/RazxDsoZfihPCSHdlc64MNGMUPG786WYsM2GjVZve4F5ZGwoj58M7hBvHLeuWMw+YH96QkfvWmYONa70ni1FwjuUIMNKHwqgusOf8s8ZK3yqxnCCyRP9OK8LySl4WmO+h1QS87L19AmjpI8HIOV5DtWmNS3975xhaL2sVm5ZvNuvBH60c5GXeFOuqAZs7AjrfjuvGT+fvNfXb4zx3veV6bTNGw13+dDByJA3YJIy5rg9RAHroBL0DxdKHVRhGEk/O3GVEaE7WBIb4vulc+2uK6i7NFpzCMGrVzi+h75j9rWz+QiHIf6r9qHgn0rlNh+Kv6/4RYQ6a2757uGL9giHxv7Xc92mEYDTM5vq9R9sR9h2SXsgh8ISHcrQgySJ21m49wgoKYIR939SrQ91JqDabJ5TrSDHycnIPVPWydXcPm/lOMEf7yoUQfBsHgxHLHDAP3rSvbO5aSBIrPrB0L7mgHENvnxlGzdxRdt5QJCVF07DZe82IqKqawmf/xdQ9Bmti3WSkVlwbwb2x16jd3m6JkXc3unFy72Qy9S2zVl2dDEZ+mcpl44m/WTWov/QtLD1nv59riNxD2HzEGPl2to6ffnqBQ5XK+l5CVtQcMXsvekYMvsmZ62wX06uhfXRvJB4yGnoSsK77WwcedtGbrYUyasXaNhdLf3WwPnvceRTc8HZHu1rd1wnePzJMa/+y71WsD2/E4vn7y0ZLjIYdF0Nj5MpTl8JTawd/e9s5Rm9wqbMy1vfhcA6rYdN3GBEpLwFM6etrYSAQ/m3uDZrOI9UjxKhat6BTCQXLzBodx7B1VCvlp5eT5NUfNzCyyRhDYdSUW3zH/1x+7vyrPypbP+Iy9K1l6/8BoybMvO2audQ+jPUTMUkSleT4zeWIXCwW81r6B4YJJ/vlxrpx3ofWXD3cWYlhz1c7xxv3HnTdcOugplEVat8B6/2vc5nFuyu1Ota3Dpj33oTjC35rGYZXLpSbQKM/fGXODsta30+MucFq1N61tQN0w+U+xH0jjx0Gy7VVz4J8g/yd425e9VdvwcRS/9KYRF1ZN4OTVVnu6t9RjqiFfE5Vkzci8mhOtItRI/R5MQpiFYKj7urmrVWbfF0P/K7ZoPrhN6j4nCdsjLzPYVSb4pruYF11/c/w18a29crfle60yk8tSnZ+d8CqD9rA+11dLRw6Xr/z6liuLaFRP7fwrsvn+kzoMG2MpSExavQw1k7ntZysJM9+wowUijlNlpP/qdvzVANIuH2DGAW3hjdWa25YWw29qgcbuZ9eeV0aerX8j3R84o5adGxS1Eun4voA2ozQdqZRtW4c99dvmZ98I9659JlKPWMhTd1TYl+n4KmKn55vCQ1bT4dvg78e2LzaDYmRd71D475JfAHSUHruk2ak1JNTZSX1Y1T3VitBkZqwceNCM2d3j42R7znsMCpBPujT1K3rmTT/gK7rVZ89AqI01okMrFjWZFOjYt40rmezbl2XihY3ukvK1BqEytYSI4/mflsPlckcfYfFyMUXfbmnhy3kEEZPVCPFkqbAOLrNnnFSDc1BzdYdCiOPFUMwCu7zrnNa22PdQBOZ200jaO6qC0yAurtGb6CLbuedyk34uB8b5k/EaHKl1dQqIM1wEaNFpKl67R2GUZi3+5Hy9Ed87i4xCKPM3D2ViKwpiiQlVhoVC70HJci7LnrLEVGpb028quhqdmjj4I5GNq33+5HEpQGjcGY+pp4DelOcrqmL3oN0i3batz401k3tHvsTU/c+1ux0tj8MXQ+n4xc38Nud7+eZ91cNpIfQEdmEke9ClX7vBCYH+Sg1BzBi4UxJluNrzAp6T2TFHSd6wyZhIyJsPDUf97fzmtYrttfjwFL3TJZSd5q1TBM0iZeO07ceyGtN/HKha0FVY8O0znN3lQ+el4n924BRLxHd02qPRJBDHTpBfV2+9chV3+PnW634nNsXGIMxJAwjd/F5Y+1URpYlqfucJ6sRSlJzqpK4z8bIrARt6v10jziUKxXvfaCGzarBhNyMkeF9xttHUd8yR+y+DcqxcsVnK/vtRy4dn/YuH+fTlb1cfWp+FrvHeu8SPPaNo6bnUnmtVxhGlYpXVi9G3gfhwviG2a9eQlaGwsgWpOzBaH0/xfO80DX3oBkRWBUGUvpu3bLQOn9otU7LMmtxu2JY6LtlwskT+mqheZIWUhOtQmeZVdQJTW1Fj43AQRMaw1A0dcMagPZotQ50cwCtCAGtK9CmWoFdVfQqMOgIzVAfRB69bhSim71/37kcc927cOS4bh8zES/oWylb6Pkbs1KGRsgvTPQmMfQd/iFJjBof9PYqo1qnixYOP3iRFP3XjytfYzP9e9Dz/4atFrRDTY0aD2SsOomK/cWwpRu01ayixUXsGg69kMw0aszNGgm0GbUzKuBZNmz9TJsPHCgDwSqaX1pBr+TUzTLaCTwGEXVggWyBiFSqNZF09Ey9CYnnZ/0Ey3FycsYOK5JjYUiJ+FfuW7d++9Y9O/c8tXff088efuG5Z58+9NTu3U/s3r5t11NP7dq+bvO2R7Zu2bD2F/f87Jb/uuW2O26/+T9uvmP16lWr1zywfsPGDRs2bt2xc9fe/QeeOXz01TdeOXrkuRdeeumFw4cOPP7Y4zu3bNq0Ye36dfffv/aBe1fds2b1XXfcduvPVv581aq771nzy7UbHtq6fedje/c/c+TosZde/t37b/90Oh8vrtz57Jsv7NuyZs3qn69aDS1vv+uuO+5cufLO/7lr9co77rjjtpV3379+w4YH1/9q647Hd+/df+jwkaNHX3z51Td+e/TgnieePPD8keee3rd7x/btW7ZtWX99H5ud/eOfzmJJ4ZubNm1c/8D9992/eeOmbY/t3rNn38Gnnz/629+9/u6HH7/39luvvfLOu689f+jxX21+9OFN6zc9suuJjZse2rRh3YMP3vvAgxvWPbB2/cbNWx5+eNv2Hbv2PHXwmedeOPbisVf+8MEHn6DS5E8fffzxRx+89/s33nzrtZeef/bQvn379+8DKbZt3LJj544djz2+a+ejOw4cevbQ3j2HXjzy3NHXfv/mW+8MHB8s21esat5uffLnT97/4E8f/fHtH07MsLIoJfq3G5GcoOQlloj3luBsVhNZlsLwTDKTSaeS0fax7d3RWDKViCdiuJgrlor5YqmU13I5rcBhlNrTk9cKPSVNYBmC4RmSpOhoNJ7Bsun0mNM+f/rYaJpiaV5geFkaP6Gvt7evt5Dr6RtfKuQUNOdFg4qSY1mO52iSIGmGJrLpbJZux2QxMzrZnepOMRyF44ycQ++u0gqlYrEoFif05KDIYXhR4oh0goJu0JlKJGLRjnFj2kZ3dEaT3WPHMDTN8EqhVJpQ6ikSIpOcNo0ShHRu2rQpE3tymsrTBM2xFB7t6op2x2IxSuSSXYlsNprKYGADqlSAMxIQdsrUaVMm9Pb05HqnTJk0fnxf7/jevMQxbD6vyRyJZYlELBU9/QtjvjC2szNOSQrYgC9MnjZlxrQp086aM2/esvPnz5155tnnTJ9+5qxZZ/ZPv3DxgrP7xNz0iZpSzDOZLGwYQbMcQfFKadKMWRMmTpxy1oIlC1b087ymiFJ81mODkYKq5kWa4kSJptlskuEYimVwiuUESRR4geMFlsBZOYOTQIml0iQvyRJHsxRChCQwgsgmYok0YMTRFMNJPE2SjKgUeJrjySzGs6LMS6qCIKAZCk8RDMfzHPxA1sUzFJ7FSYrIciyNNkqkGFylJQaD/gwj8UCOEQSeZ7Es7IA/QeQoCkgx0DubyZAUBZLQYG8W9mBZnCJIURUliSNxggRRBDAar5BZBsdFgcZRPyKbSjIksEU9KZJikGIiE4/iksSKPC9xWJZlOI4hcIJGfDLJZJIAXyMIUhAFBk+ns8geDMvyPMMIHOymRInCGZ7FKRLLYCSFZbM4gWfSmQRG46l0KhZL2L6bTiSzmVSGIjNZYMWwGIYhSgzSH1Shksl4HI6IaYJXREYsJubtG4gUNEHiOU7iJFHOCQLBMKwiccAWjA5dNQkwAyNpMs+ClBgD5uIEUWQAQh4AhK8sRQsqDZhKkqKJEs/Q0JLDMF6Vka0EkeVFXgJkZUmAYQX7JJGDjoqqSrwIPokemxaAmCirKqspYJ0C4AowkgKLmIB4vEgCaxY1lQQRojPkU9CKExgkjaSokF4lRRFhTGIJnBVkhgTPlOHEjwWTs6Ik8yTYnGeQyAKMWwY5BMVKLIumDcgyI0kUCe7EiSJADDKBzoAT0kCE5jjJyYqAmkqyyNs9FEgRoggfHHITsCtLC5KQxnAMYwQZkrwqUDih8KIqsIJEETBuQQ9VU+FchyOBDIfcBZGEpgqEAhbpxYJL4GBcpCZsUnLegUpEBL3BdiporwBBEeo9FcRlQE8J9OaRE4vggeBvvMhiKCIBNzAJRzO2vcG9YLiCqcFqLKgogLeD2agMgcINRYCficABWRp0Bfhs84Jstq1EBqIcQgMcFHACS9BgORFLEayg8ZrI2FxkDfRlWJqBoQ1GBz/gYTyRECc4Do0fmkb6SDBwcZYmATlAFw1UiuAlXoJhJ4BUPJWlSRARyYFBe47MEBxYWuAg3MJPcDWR40AMsDp04xEWCtIfQguBHBWMCgUWMAdQCNv5RRlcG4a7zCN80FhmwcQ2N+BOZgmOp3meBMcXwC0AIhhvMowe8HNZQnvoTBangSeyG6hpD1WSFrSSwFCcoklsfCnUdfmsXJQhoQgMg8YtwZCUwJEQKAB2IEZA9GIAYQ45M0+jwGQHB4gKBFBHhkais4ATg4DnOCoN8YzHUPTkKIwDwMAsJBIaIMIw+ABVSLAx+CeOk4A4D1GVoKABmF+kRVnAKQXUIDkMoKXtRIVBbGXANkAGAipDYmAzsBXNQjiDmEvTGPCEPSTFMRgFYw+gQqGD5OkMCc6M/BPaQSuwLMQVcFvbhuAhFHg7I/AUxCUCuAIm4A+grqAqMOwQRCxiDqqib4KdQFGIA68FgXmUMUnQHgO3BhOSOGRUUE2B4cqAtuBwYDtI8+A+EKMRrAKkQuSSNIFjKB2RiAmoCGmJhlCJI3+QUGXACUqu49uvGpF5aV6D4SYVWJoDcwHwSE0CURNRUgKnY2U0XCHqAGEYAyQyBzg8i+GsBOEFZSaGIWCEI48UQUMKuRiYEKSGcYTCEABqx38qiyhD1AHoBJSVoC8LjkqCfQmgJ2tZOgvg2UhIWYEG4eFcTgAnB2SBExqs6LOWLiDd8Mj6OIaDT4AoBKvKED1grABntHHwPQ1wiwKboQQc1TW2KiAUJFrgCI4Hng/cCSQMjDagmE0DgCSHfBZFdBiqMBrAz8HfFTvCIyOAvxEQE0FbgI2ngRQaiTDqYTCBocCNRcjHCB8SMgkL4dIeSDTFI8OBWMilkOhoNIAb4EhIcNssfMrAhldUCKaj76oORu4+KxbNpKE6Scc7O1NkNhlPk2SqoyOBY8nuWLKzs6Ojo729/YyuzvZuqJ3GRFOx0WO7OqJwoLOjK5qIx7q746l0IpFMYZAUQXbI5JkMkUpkMvGu6JiuRLxjbGdiVNvotjPaxnW2jRrdFR03pr2zI56AGjAR7U6koYhMxlOpRCKDE9ks/EjE493d3dFoLJU9Yyywae/oHNU2duyYMeM620Gcjk5gHk/ForF4NzROZXEs0xmDTICnY6j+yGQxRAME6+5ORDs7Ro8aEx/b2T62o6Mr1R3tiibT6VQ2FsdIqHZiWTIbj2cIUDyZxggyloav0KmrGxQCfROxeDLZncCTIBFUuCkoAuJZKE3iSSh8U1CCZFIkjEsGagOeI9iCBNEdRgKTJUjCNgoOXTMEnuru6IolUtAbuAOjNIRugJ5lMxleZhnIvqhyYQVAHiPAlykMYyU+G535pGVF3th4418tWXrZ8ksvu+TCJYsWnTN75pkzpvTkGDmfkyGvK6WpZ8+fP2/OgqVLl172pSsvX7z8iisvvfLL11yzYtnCZSu+fO1lKy5fcelFSxfPmTPn7Nkz+6f1lvJQKvB8OpFmZEXNT506ua9n0tkLL1p+8UUXXnjxZZcsv+SLX7ryyqu/dMWVl194wUUXzD/v/MWLF8zunzRlyoTx43tLyJWgBE8lcLHQ21sqTJo6c+7CC5ZfvHDRwgXnzV+w8NJLLr5o2ZLFi+YvuXDp+efNmTlr+sSJkyaUNLsAobFke0dXHOchSYpab19JlRYuWnrBgplTp81fsmzZRcsWXzB33vyFSxYvOHfeObNnnzV5/PhS33gNJYFkItY17vTPRUa1tUdjMfDBcWeMGpeRe8aXSiDVhOnnzF2wcH6/SsyYcebZc2dOmzWpIMLJiMom0wSRbDu97ZTIKaedGjnljNFtbWPao8lMKo1BDFeU4oQpE/sm9PUUNVkr9vRNZKFXXoH8Cmk9HY2mu0adesaoSOSU0yORtvYxYzrHdYJjZlMJO+6LWmnNx9bx/wVoAEuDiU70lwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 37" align="bottom" width="103" height="117" border= "0">


 1. Priblížte koniec kvapkadla blízko k vášmu oku, ale tak, aby sa nedotklo oka alebo jeho okolitých oblastí.

 2. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do vášho oka dostala len jedna alebo dve kvapky, potom uvoľnite spodné viečko.

mORpjvla2XWtqGamWpm/W9hskD9FWgcpHfp6TqtLFa81dFdJq1fGkpq4FZaId5VYfDZy6E3O3FuoW9ukTca5wvBPeYjecinq4r93Xmrr0S4nAdLon0TS/vSQKMfDvkjYsr+mrREoUsI3LhtGcRcMfbF92Yaq8p4U9oF3WyBNCkqvqcK5iZTMiQ0i1EDGhA0dCdpITcsTBlVyVO1XHU6bkzvs4gtzAxFzE2MXBtJbk/l8ZqxS8sx8tMngjIknfPTjaxeawCkNCeNuTLVJKbX1bAMjpNgisfUGItWe3vOZAcpFuNSWUR+WEL73rkeseipoD0ZtzL7AgfQA1yNaA7ARa1HhIBbec5lEyygpInSVLEbSp+A9lJ4lZHHoomC0lRq9wjHxujvK0EWBZywoD5I7Bj2TRm+8emM1O75b0++ywCUo6SsHSDzcNNBezS4ou91I1hAZTnnkxlEPesQj7bh8G0xAQsXcPfe5zz0OoMn6Z4ecC53TZWV2XHzeS7vL2qtzC8HCBktb3XwTv+hb8w5AdycGl1zWYxGeUrewpISjQazQG+SU9NaQcUkFGv2vxHb0fFR29rWqj0mURkSyll0nc6uEK2I6ZqiVEDK4FMQM73nmzpvpmXSekzb9ilRBLbfaR21ruj2k36GALcezjCnlCXUjwH7RfqPUZrQIgPp5DqEGKc2DbafOy9J41Xc130hiqGX3cD3T17z1XUISL1V9xymdgE2nRMsGAbYz3uPOchzm5mJmIYFzLHO8e2OUailtlYko4eOEjT8jDAYG6LG9HI8Rg5kZ3xHjH+Wv4wnxom3gsH6cjqVC1mEGujOapx1ONSJDkZwWjIhQfbbEYZeez5Qx6t+sdDUqf6skmXkcf6Tohz/84c3upH+WoXlcDEz0L/7iLx5Hf82dN45HIRnxDJ8v1Q/D6aSaCMjNFeshNni1SwAxuiLpeZN67ogbxVZXEJ4jNeLYqVRmPDLK+vmf//ljL3ylgh/+4R/+sHsqt8DW9JXojXBjC87U9C46TQ69MpQ6cCA+OjpqPmOGWicaL9IJbh6GO/eUAeUyXzzLkNJAtX/xGyKIS4jzjiT/lKc85TgYpCdW6locMZY1mGFEa+MoI3UsbR9j1o6a4dwphzSuGcjjMQ8p8i4INVrMvXJG4vwWbrwEuxDhJbVvDXZp56ivitJwUrbYQUC4NYhNmmRIgGqbXNuy2LlWxfOMqBEyPO6kg68e7jqHmtboEgA2HW0vSIE895iP6aozK8/AN8o0ECT/WaiJa7x70IMedEysTzJ/+zJLzJTRI3hbcFj1iT5zAgGHbKRwmBCEHgmK56ihv/qrv9rmyPsedM/JOHi56FMrUnBh/RtRhDDp7D7DcLhdvh6sX2t77eM+BR/wh81K8D83smCQ9InNpkN8XvAgV//UlqLRcuSQuCvM2i2qSjiLWLN2lLU2pJ1pa9k1/UnHjvlAKkNNg3Dwn4m95z3v2WwqHBeCsODigM8WW+6eB1WqwnkVQqbvEUd0UFEN2ogtwtMFIIg3C2UUUxaUqqznGBkjgzpq/6E+pAcIEuXy3ECP2vIoF3UZsMxq8FfayEW1BXZhREsMeKRSjlTZJRW3B0oZ6exLvpvd7GbHEVaZP8aK/7gqeIqAeHBI2/w2vFGaOapwUANZUi/4gmrL/ONgi9SdbV9iDD3zz4xpJctfSifT1OabvnHWdajB2ELzhL0Z0iF0V1jiVnWA9kU4Z9qzZsM6TbV6BlRJIAZwYA+2Y6y9053u1AjXAx7wgEY4sHngbQ7X9gC0/m2oI0hzSmxwZlQZCBSEy7N75FGV1JcN1QMcgQBmxFgXiUd/tL25kYR/k8eBqA9vdC5zASmJp/aiF73ow/zNJI5Kbaq4ibizY5bzO8O4gKV0a+Us1bmFkKaNTVMPY65kq8TLOwIxugGEZIIE9zM/8zPdtuV6rmG2ldYgZpza4Dd+iuCG7dpFrVwbry1jA3gULjeX+IZJNtcMOKhezA5gNfz3PIJnO5QN9nsNMdeQYR8q42yehBmu1LOR7NrGRG4IDbYMfJKQbhC3OR7D7hcSF8isp78EMHctveQEwoQNC8QnjxdAkx77FMSOZ9SndEWdECAID0TVEEbWg/RlOUiQhjKmPJ6zW05+1KP73e9+7TfPIWiPeMQjmqpjP5VGNEDnJb67wK7jP1INl2yqqdaOys20PXBt6O+VR95UH9OWJcNCKuc3B809TZABEbLOZDoyD8cf6U5bJ5Bmii2wb4HE6xfRQlSTJWrgJfh2yGLQ2z+5KpA3R++jMz1qnCLwUtoq8veOM60Z3UfG9aX2Z7pR+2sef4/U1OS+vTozfdYJgjFpLHJ2/zxADmHgudeSue3vzhQcF4IHpzWYAOmMIQaSNM72ofIhdtTJf08QYFz13gHUGNvgwWlUXhCKOsjPM4giO+XiFW2kPN1BaB+EEZsQxDn7jzTohoIhuyv0cGBtfmZgiYitmTaSkEl0ZjSAmj9P3dT+9FRxxhJGQfqjo6P2jdkBcENBaTdvvuq1z2fenWq62qcRQa52xzWYYRo8M5gnzDodsXUYbgQ4D8cqdtZdjF1gibDM6tJnE9basqaO9tIvqc+zfc/FwQQqNbHYmVSIiweGCRgAkcIOCuHA/gEx4D2EhryolF6MogrHRwkdHye5tS4WEDPjrfEbImRIHtqA5OY1dPoCIaFBALVxuLtKGsNhU5aLTnVYgoqdCCJ8Ehw5KX6dRLroMcF8t8bsl7SCVBvzXgZ+E6oIdYzLo70VymCN3rolsZLppb+hHgxIaJ7xZU7z5AkggUvGvCQYLJmVlvKkdogED+ODKOdOOO94fghFM1SKNgr16vSB2WKzEGa40S5lLHGFEYzenSZBTeSrqvbWMgCIgBfGcoZPrqlxlMtOmD/iqmFLe9SjHnWMCNq1DLEsEZPrGVIF4uMt5L7TCx0pzRDr/tbnKYMoqqIYqDBPIYCE3vBOWohxSiO0+453vGOTFmWso1MWM2N2tm2xtd4liW6X8oQqMbomiD7CnKGOgQ+Moe4aOZbVj4y5AoeU/Lhbgdh74IU71eapfToba4h6kTrZ9dZeZl/UOg7ZlfKkvapRiu8jO0CvwgpbiMtpS2lnSwocqb09e8ysCiLyWQZ+ZnlRiose6Yh0cFV8iDDYQ5ggUHDXPEvpPQM8019NW4kETNsK79xBSrua4boB8rkgJGIQX+rVbmf7KQ812d0ymaVx/okkof/T0sbTrIqy60ZOZUJb1aaltbMPIpse/pZjxA2YAfPv0TEDcWab8vSBaj1AmdhYdWzWbmd9KeT0QiqdtF89oCz64QXKgFKZ0VkOsbs4MEZfSATaOpm7NhQ4GxR+VPc+VIrRu5GNcKZOpSN9zVATmVTng2e5GwjAoAg7843f+I3t/5kzZ4590iAydYGNbHh5Xtc2i0CoMhA23rFgDMeNaqMarL+i9jX914i1huEfJpqnBcjH2U1cDlh8u57N7OU5iXaxyxrYOs+7gGvVEOOAUgtzT8ABdpAf+MAHtrR5W33igfOclysz/p48gC7gRsNpARgQV/4BeaViErl99LkSRdoOg6u2PPEHvGs2M9UO1YR0x8igeCcxpvYWdHLNGeNqltU7WrGEbGuG/vy9L6Ja2zOylayBTqtwH+xMNZCiRlDDOCEtMfHYrYx2ym/VQ0AXDz30tVflkZe8mTsXtJKcBNbLWSmbevkNodOBlv9KbqSB2LpLqUFaotx2pS6WLuqxt9m57s3DuYJ9EbSKO/7OUwXp4MxmEAwMooSrDosdvCCdAozr3fBLeacCvqcQRNx0mDMibmCTxQ6KKutG09r63aWfCeIe/YDReR2hJhI+aArtbCbb8+mdbWEgqAiWBfd05RnD30hl7RG2fNd7nn5v9fmsEbJHWEacexc1YUnFqERziejLlQhvDvgt4fJoke0nPcdfRFw+7jBqPyEd0RmQ3kB6dx1tR4ZWqXjBt7uneaRJTolNT7VEQkV+0vAc9RfcQhWWWMpQjYqbB4lHbkG9BZTjne/X1Po65qN5GqWVkPQI7AwTrc9H9qjR2qtG+NzAg6AhmbHg3bGGUDH+2NRUI1MKdoMIP0A2aLxbFwncKDtJTJ3vGoEl+9Sz8Y3S5nPfeaMX9dcNStrXTopo81C8BLzFJ4ncPhxnL2mwJElVpDstNZwymQt2KIlFBfPx1m7vaVTasr06yQL8hptldFKvtdMJFmkqw3vL4UXCdBOoKo3qheWrEteoDUpbEE+kBCQ36tUR2DGkb7RLu97Wm6LWpN9KBE8iMe3DRLFPqP3SoRTGBWi35OZ7dq/BEU6QwGiYh5TGIWKcA2YOUPuxwTFnMBvttTL/fZ4Qsu11LXnETeLrqRB975rNDIqmt7XcBfCMnpR/xAmXYMZAu+vzHuFYQ+LZtJl+i41kl7ZUrtXLD/GBIHlRLsQNT388+FHZvA9Sf0GN+fzmQ3gXbggCMLyD4Fy+iwSH6I6vFx7fSHBALz6W33LxVEtdONYNoNaiEtMOQwaRFrsLdWP7A9IliHJYRNjSeOZFIktQpcYlplIltJMuwJF0ke97c7tEcGfXwBKkCSY39AB3tjEtcI8E3+AUKqRX1DkfBgjgN8QPJsR7b0lKk8TWG72WGEpP46NtEFSO4OlpoUbiJtehKkIW5CTU8CW7GFDPd5jh0qdtyB2BRAKuiWqAmI+adnR0dHD/+9//ONAhTqsiqXOlKwSAtIOzIWm5dJd0EBs2ErzwgjLYKFDdTIKWht6Uvjz8buRSfd44BwrRpHyvwkOtkQiST7UzDw3DVFGjIc78R6JQWhiNTw9G8zUiIvuS1EawD4l9hvhVIl2dYx1vpHIkZKQsjsAh8ePKAeQtUar7zhFzyNyBg+CM53/F05n+72qXhsHhZ6Z9mI8RcQ2I0XYzMwZ4HivZJVLGRyJUI+fZJGrMARyS8Maca4TowIkgcEg3iP661njDtfkkbkhDRi71Zm0BaQwV1sgplEPZHlKHWAnkpS3avtjtAuSSvIeDKxWShv/eVQBAVBk/nrGYIICqlDznPKd3XtKuaotZgzW7aX7vgttr9raRlDHKcxrghp0qmJCnAWwXUj6mCxgZ8w4TyrObum0AEix3PnXCTZPCSWHEcJTCPIvqmrRPjeiq/+pHosiYIqoLuVa0hhS99KNytj7fupu5te09JO3l9/2o7Wtlz9QN8kDMLrjggqYa8uFiENQ1POURv22fW+55MzknAV75ylc2aSwlLUR3tu9xUoV4JTLqBoJdBeIJw4Mzw8XBlWc/+9lNqqNtEFPdeiSuEFbPfFI2i4VIDNe//vUbsaMc0j3vec87PklAnThF0j9UX8LQ5HZ/b5xGJogZNb83b2vQ20xYUjdHqu2+8LQHOY91Ay/tmQD/YWg/+IM/2PDjIQ95SFcjU1o3ZJPna9PcsLZRkrA2ZlVFx7ZLfai4SWz5uGt+6G09Oka6XZvUeIQgOVGjnZZe+hEFH6kFI9tNfbaEWHWwewPcQ9RRf0b5sw0p7mcf18qv7YQwMYlIK/pvvfa1r21ez0g+iPwSKIy1Os8iRZEWQoaElV7TOsEiCWF/E2l1lkViR00k7UUXXdTee3EtEhl+R7SHvDJCkAr1hd+kIy/qJBIYRJEyiWoMwYNgoZp6SbHBDqifcry12rlzIY6IiLAkIYyIn5/RfOS7uos+Y6NbmuuaruJpaky9Y4ZrRHtJxdPhlflzR9v4aEnAbAe/ece8eTdqbgb0+mTbl2yGjmG6XNRxoV7qyfO9poeZt2N7IKVb8RKzHqKcbXvRCJaQ57Tr7UES3CVJbNc2k5cFD/eEI0LAsG8gJbHgMYhiT9PvKw24tZ2UA5FhvlH3IFovfelLj+PZuRnEe37rg+ROl3dwYnO5973v3Y4eUY5OlsbcMj3tA9lRb3GUpR6OyZDOoIt+SA/xhfjx/trXvvaH3eOq3UapXGSui3VGIsv0o3e9eTiXJpcZgimsrdWah7FFqGH8kYixTSGN5y1IqnLgDNFvkdSRtmdML7PjtlRGdQx3PsAR1kI7MgeCmtBdggwd4mJd2gDYwi3W8i6973HKmTK2woh7L6XppZsVu2fUTufBI0cZOJF3SERIb5oIjOIqd87wMTIuOS+cVklcwkI6Pfz1sqZMVBGOHHFujwPmLADtcN7g7llAgwka4cPLVQCNtyAhhFCJDIKNlADnt2+kkzMDHnwGJGgzODerwlXJOvNuIWq7EMAljeGkMFpLMgoYJWYA5guXDZiQ0pvj7Lx5jhPISBq9OmfpwRIzAi8guOCJEiRpwVvjMR4inpFQ43GKfEui4WiQzjaMbBTAPqTJrWVstcHMgqq/yOfOIJIMC58PUhoqJoiW6lOerdSOpkO0O1LMP57iqI3EGaNcNhskmBAoCA9uHjxDTcTdAwM+RBQHTG9r0g3DTQXKOTo6OhDXbAttgzCRByIJ4Mh7u9vdrj0HSIOLhwEkGV8urs3QQOkess/x3wcuzayZkzC6k5Qt6LflxTjMp5JzPWEA4SBcN3OE+YDNA8se2Te3qsY9YP4zpLh2fvCADaP2HDUzRTgXSRKzfYvY+yjrbBDQXRCpx833AYZqYfLS10v7EvXw3OvasGuRBykHyYdPdXGAyyGiUyZSFkRMB1aIjvGvkPo8tuSRJSQt6qYe0sHRQTgQ3Agd2sEoE3847HsSVxaG9zR6zydls0lwvetd78MicbCA2OygfsrhOW4pveNOSztqM9L1CNbmMt/vm6D2JMhdNgaW6pDBYduEGQLplpEBIrGhIs2z2wzeSAxndjPtz5JdsgdqBzJKmbI3NbXILoj+IKen5qvBzh3NpV2lWfE905tuS9os/7SJWW+Qt9gt8l095tGbyKVyIBggENIQZ+QAGQ6SmAdtAQgCRlI+EDJ2O5Gy2BhwO914/bTLOGSURRlIXs94xjMaPkCwqIf0/KdMJECOLGE7Q9rCtmW0W0Nrk4f0ElD6BWGDIOFzpgoKAlIHbaGN2sxYULTTqLbYaJD8sNFQDmUbpihtbnW+enM6Mk+szXeq+ktz3dtQ2AJb1lI18Nc8s+VbBozlNre5TcMB8AKpO08BKewwrxA87t1EJUWiZxNqaX30VPdeu0dlqD3ozJ93kbI+mqRmPPiMB65ObMW9S0iXRPC6WOug98pZ4j417SySZLqlECVrdc4Yh5fKWROze0bsrNcFjZe2R48gBJ7cYDL12OYdbhxIMBxbgeh45Rzp9fL2Jh/yKcLDmSEu1AEi627hPZxIgKiMvIOoUS8bAG4+QMjg1EBuQqi+eI+niMg3dUGgWEgQMiVPQwnxng0PCC1145BLPdRt/DUIeMbZSmZczSa+y3DUebO4Dsd5XKcyoN6CrPi1RFytv1e+dsIsp8f0fT7jOlXbU8tRAoMWMJ+0AYKVUU0yIIWO05zdZD4gZr0IuIJ9rW3v4X8vgou4504+3x6Op93gXDszasgW1Yc0+GZ8o5MaM0/DjrQFlgjqLCzZP/Zpn6tIzsLGIItvltvh2CpIj/QFAkLIkGhY8Ni9jBUGsoGI2KQgThA5JSfmW5cNz2aCHHiFQ1SsC/wAuY1vRl7K1/6FvxkEEQMysdbcBU3nXH7j3Y9aK2JLZEB2iBO4iN8ZEpgH4yn/Va96VZMUkEohpOAqBBtpk/f6sUm0vb0oj+PpVqCU6X2c4ntukNQzoUvSWsWLnMMlnMg5znwjCWxkXK/1LsEojUScMebDfGOX5PicGzPp2+XcGTsPUxXjn9pb9mvLyaERjdEW65lkCaSmEvDvEETwmALgQeIkZvtU686GitiD0yas+7Iv9rgUCx2i5F2Whg3GXQNHWtQ+/uNIi32L50w+ainqKf5iSDeUQ/sMh5zn9EAUiBHuFoR4gejx3zBBeX0Z+bB/gVD4u3GjD8hE2yGohgTK4JEZ3E+CoqSk7YO03N1IHW4S6ARMfv3bIGra9gDSYKujrUiiqNaowBB6DdvU9+u//uttTK5xjWs0qVX1G3CxZuDBhB5BG6mTVTqcmevTsLFtAdqr5MznXve6V1M58VEkBLexxMQDADxEagcXljwdTrp5ovQInvLRjidBQyprJgcRzZjyKXJXcbdXUe/dqCPnWjrrwZLIK2w1tu7az8qllRy0j8kVPWIC4dK+wX++jVXFpOMQy6WxPCc/4rjOt+Qljaoh+VnYXnhCHm6AUmKT4BkCG+IIYeEDIUHS8cwlhDe9x+Wo+qF5NMW+iWcsDmwvtAMJE+nTi48tU1XaeGxIc0iuEGjjtiHJeYoAoqz7EX3G1nbhhRe2412Uz5V95KMPBi7MoAs9u1lvvnu23X3gwNrzWveuGpSbgKqSjBnzzK1PbMhAsDhJoseDaqlS9Zpd/aQAs2Tu1CryZnPmrR00JwEU2U44EHZupOfOwEl2j04DZgjwLrBvRAZSxZGI6NwM0njxaxpoIQYQIYiBtjAWOcQLaQ3/MD5ITRAw3S/gbEpIlOv5Smx0qJCUiaHX9oArEEWRHmmIOiAI4BLHo5AGyYevEgSPcnWtSOOtC9CNhtvf/vZNskKtpZ0gLkennvOc57SyeYZaTX8g3EijOnnafuyLbnaI7JpRaAu/IYqGkqb/hOrOsDJLkvaMXbVnw1qb+9EmwxKujjzvR3UslSPz8bA5Yw2+MD5I3ERW4Ru8gIl4ZC5vfBK22Ixn2shmkJFvjYirNEibsO81PzOQV8raM9qfjxLVPmArgd5lErZAVWW054BMLGAWbxIAAzQCEDKImLYPFirEBUDlklmBFLpiUAYIApFxN1IiStmoEIZL1qkWSIddHVmpD8IlsVEd9I5NiCPIJ475ESEph3QQGiQo3lGWKiS/MTTzDmmSDyouJxgsi7ZDoI3IwTgg2UFYqZey3IDgOW1jdxXfNqB3e/qSpFPXytbNo1r2LhJVj4juInQ4F+mzp6QG40CKJYoJdjTwkPnUdUdTwL4hbZJ83OjRPOJcafM9JJG+Se6y5GUXKbrm+TD/L4m2S0gwmsRZLlON5TVvhZQ615BsBiqx7/nY9NRTx60+r+13pwaAOz7sYQ9rtinsPnDFuovFYgfZWJAQL3zGDKRHWm1mcFUWMoQPhCSyBciAZIMkx3iimiG5ILVxEB1iAEIjhVEGdaHCwQQ5nkTZeWDcDSQJHd+6g4iMGdDRw+iqMN4Y5jiQlmcQVNpE+yCebAJAuGwzRB/JDpufxmE2HR75yEc26U07nYuV+pD42LRANcXGBsFEtfJS45zXZPg593k2cat/Zk1T3Xh6eJcwss311thofWTa6iRL33TWZm6xo+Ljx9gxthKWLKeqvb1xmYFc225OpO1O9Zh5B1oIICaOF042YKTZPMbUa8wWIjZ6fxIb0xYx/qR1brWNbLW/jdrI+LNocVJkO9yQ2BIPiB6XwEIAIFKG7/GeTaQkL7MwxDASGuoYZeD/RXleC8e8U45uFtixIIy0g80i3TrcBaedqiYG7uM/+ZHSKI96sWdBSPP4VDIY8kn09CHTRgixUu1Mtwrqoy/Uc81rXrP5vBnUkfYhdWEXQyVnHFR181gXv4nWAVFWxUR1dofUjQ8ZQ7puuMNbF/GuzHIrYx/hTO/5bBk+EydS8mKs2SRCovViYeagZ7dLidWPZW9dfzBSTB0egjc/TA6m2pxmQZJXvOIVxxMs90mj4KgRs8TtNGAXkVw4SXsrQdtlYpaQqrdh4oJTmmJBI/ZzPhKXDdQ5NgKQoDJWFQscUZzF7Xa7FwSDHEhiLHQ2CkjLcxAD4zn/jaCBNKitjDwQSNrgWUpwBklQVY6dQtRAvslDeyBSSHXkwQD/mMc8pi0CDbpIWRAQThIgfclAjZMGATEQoFIb5VEGbSYffWRc0vmbD8/YwUQNdqfVxaXPHs8hstjgOBTPWBi8EEmXNEaKePnLX94WFoQTCZX2tnsbI9DkSQjaacEWPM0NEKU0v5lnJFiIP/O5BI7BzO7uWnvShYj5cpdd00G7BNitciBtGIqHLqaPdvh/7J1pr31JVf/7wX0h92d85jODkjQhoBBFg4yCQDPZIA5BI9AQQAUlDCo0ozaICtLIpCDNEFQCOIBDiNMTTUx8MX8+9e/PzbcXVbVr73Pub+j0Su495+yhdu2qVd811KpVPd/IdfsT1UzsDzUWfEfuMm7aFv1TmnrurIOGwcAEcAQKAIJ7MScZ7Axw7kHD408wYNDyyUSA74ovTY0EKY3mRmwbYASgICB5jgGwthn1NU8az1VD4xxgAPgh+TXlfA8BB9AlDIX30BUigGp21B26eUe0M4CHrB0uSrbvzMWlW4UJBHfA4pkAO0KDNqFugCfl4K/TlOfZarGWeyf5m0cCOX3oiQto16Z8wkow5GcmpE8Fdl0VhuRkefBcmxig80Q2KJloTwX2XlsB4aimVdXX66Q0iZJGDNtj6N67bt0P2T/uY4gW9tBDD7XByUCkQwEUNCrAhOsZiAAHIMKAxW/E9fQvIIUgy117jDPCHIRpGMRoIyTsU7DVLcYAJZMwmhuvhmDo99K/oqnGMUAPXxVxTYAi5TmIBCXK5zqcz/hpACw0OcxG/CiAKForYFhNG9cSAkC5WNlJDN8jEwz6fK6zDWkHF1WzoN+gY971nMJtr9UwGkt7x1jPcumtanCZGX1hu9H2NWJfSt9uOvT3UmpgGcwPDyMgm+sBiUX2AyWRvhjNld7SkPrSI5t75nCs1+6lUxqmR3t8DEfK27o23yeZRwkIMXDxWUFG7zvo+I0GhoaDs95PfEGYlPhG8RuhqdCnTASgufls+tt1nvxm8AIy/Lmu0/0vOZ9SO6PCPacvL9NJmYIbSc57UGfMPxaXA06acZqH1MmlUgAjwMJ9f/7nf96uR1NDu6Pe+MvM4pAxeZzDjcLkiTtZcTz3NXClQC4xggxQRnDgX/SdBEMGmPtT1smyLeC4bo1ta+zNxnEKgwQOjhv1T78hTHh3wlpsmypMkk55b3jFXHwZjK1/ts1mwliamTmgKsJX8KgOz6xwLaO+zOz4VkPXRtkCoS2/XgWP6qzsPXOL0s/QO1dnVrMu1kcthsGINuUic31XXONyImO2MAXRGgAxgMH4G7RvABHziXt0oqJJWRfK8Tflww/MdAJkaHuAoOswjRanbu7SY9YFGZry8DtRX65Bu6J+aFYALPcCuM94xjNafRkgZp61HXgGdcDHxsDhPc2fZqCs7YDfzN2pNKUBT2dx9e05CNyQJSe5MjTB/nYwC14eN/QD/xp+M0BU4ZN9mVpsj/9mPFR5st7X48lVJaKnMc3GTV5Lu+qvBMzdy7I+ozeuV8zvaqbbLyYOTcvRFSXQBRWCQbICquB1P7weyMxoZE5tHd9StWfPXjXhejTTNM8pSav/cfT+mVaFgU68FwPIZT4u1cFvQZmYUwxQPg1nAEhMYe1gcyq9zs6Z084UPpqjHANY3KgEYOOZAAjMzDnNVYNd9XOpxfAstBsc/9xLmfiZCDsBMHk31wbz3XZAg2RJTWoGXMdsmm3D8wmxoC447AmtwAz61Kc+dbWhiqEB+h7VsNQooBwg9pODyfszxACA/cIXvtAi5HmmwsD7cvzMBPaMeuDQO7eXKnCtjhvjzr773e82fmBShRUaaMqj55xj7GhRaNrDB5TthtLQBX4KmMXlAc4uqabLRFsLZ282rfqjbhXN2qrG8qQEh3Tm85uBj3bCb3xDSEEGHYNUPxqzlDAVHa1zn37E7MJhbvCsEg1SI0FzYwG7Eg8QY1BynhlSgOUFL3jBXea9c9YO/xvXm15ZU9V6YX6gEQJs7n6uJmUdOQ9YOjtJWfxGm8I0NosDZfF+BnH6LgIlJjR1APBxm+CYp95ogrRJLn2xbwSdXIKTWTSqhs6nC9BtP1OK2/ZXwZsP+99qHKa8meFOe3hoj2XQu6cHLL0xM3uOgdqkfkKg8Bv+uq6xZ13M4mM7GkZEO2KFtFAkmBnJiF8AStPIBr8dZzJ7DX6kMc/pv1h9fpoyfocpMCXpFDUK2h11Hl+YuzDpy/z4xz/eBhB99/rXv74FfXKMclxXd++997YlKPq3HHyWIaDAjAAmZilgiaauOUv92IQE/mBRO4CDBsSCcK43aNUIfwig0+8Kuc6SZxgjR+gG4PONb3yjxbnlKhTqRDsgaLmPZ8O8LolyWl5Bi4OeunIPvjHMUo7B28aJea2AldpX9Qv3zCLv0Zfnd7RP3ovJGPyLaGk5gWCZVSHYy3PVPbHKc6Pre+/Yc4tU0ieKaU22Wfrn7rvv/j7TcMvVs1pf78tt8+x/tV8Xx1+4LZgquGuz9CuMXnTF5OypxdVO792/1RAzKTAqewVoev6zlWeOylp5Vg4eJDzmGhoRviU1JVR4ZuoAGYANEPjkJz/ZgIkBz+ylqaQNfOYPrQYANFbLHOqaV06zs6UbAxJNBqDiXvxrnEfq8R2A5FqTJzJzagZa6gTgqCEBstQN8w5m433ctYl3pT4MBoOBKReQ4xloYS674hz1NG4N0MNvaMiHYOEmxIKV331PnulCd0M6Mh4veTzTzOT2i/aRGqx+QYjnMYnGezzxiU/8PsCyP9S2NVv30qmazwhURopB7zjtQqwihKBFmPL+6apaKWcvuX7cfsxVCTy/zWYyEFzfphqtGj5D21NoBl4r1+exLcdqz9E+KrsHtFv1mJU9omxLNQMIMGPmDZ8EcU18EpyIaccf1+E7gIF++qd/ujnSETgAG33HccCFe7nPDYM5Lki5ia87QQMgaFXcgymp6q4pCAMxSAE0BB8AAxNrXnI/91EPgBUAQ7sDjNxRCj8Z/jLTaFM2PhfKBpx4L55B/ShfPy6TGdTToFa0LfsAPsWkhLFddcB1XMPsmqY6dTb3mysD0DRNK54+ruyfNEVrX8sjnKde/GHWAn60k/F7XkcduZZzChVNf9sjY+P28N7s2tHYWPG9bblJINpZH/tKHVeAbcsfTtullsYxwe1CU0Gfhxckrdj4K07z3stsAUFvrdqoUWam5wygVlTi+sxk6tSy6vUjIZBT+RAdhCMVE+ntb39783Vhtgg+aWLQT5gzDB7uwcQxgSKDGqAz2wG/9YFlJg41BMpCgwM0AB9n7JyZzDWWgIVxic4WulLAtNq+NyBmGwG6ALXPpB6AjQvcrVfOWFG22W5dVOzA8RnGOJlxF2BlgP3cz/1cmwDAFwhQowWiPWq2vupVr7paguMz9cVxjDbLYN9qJuZAUgngOaRbQhjR9miSpsmxzU2zlfs45P6vKdgqjybP9c4l766Mj72WSq+MFRAbPXMLTH0H77G90uR0Yol2a3nOnBXjJtfvQc5mqqH5/VTaq3aumLN5bfUrrNyTdNQsXSlbqqaLHUOYAhoSUfWmramLmO0D4qow9Zi9e+tb39o0EkMTiCfDF2VoBKYiJBCYbkftguegUTGo3RVJrQwmYbaIa3g+ke/m9+c8f24OzL2UwzMAEN7FtXMJSCk4bSdNRN/T4EhnVXNmUEBB2wM4qB/PQRPlE78Z4GnZrGcFqDmP4CY+DbB1ciATMvJn+Eev/7INrbcTE/QVs5vMwGLecwztEa2YdjH3HHuOmrwyU9aPVtpU62JmLo4skSOmXq+MHqCuPqMn7HvX9Mo3O0fNAqwgaZsAw+j4O5TS2VA5gLbUv9uBUvOArrNeM7U9QbX6xdLhnDPFtD1aBSDR8pk/7K/JZWXZ0YARfccnfhq0EAapDnsT2DmFbRYJEzvqwxEwBEKPG6ha6yCPmL1VUHQPTX1Un/vc566WXgnWSlWpghPlqhFlUG5mqc02hIkBbbU3JlCsn/niDTnBrPVZaGgvfOEL2xpL7kl/Ft8FZAG3+sAE29q31BMQxeT0PdzU2AXZmL30M9qyqaBzMmOFtjShvXy/KvzPPZ6qQHe89J5De5pyXT6QL2njtp8sA0BVLXeQNsq2RgCv0jmcfjNaUbev65nJwPW4jZ1ANSrH85qRaFcMJBzxmE9mLBCIBJd8HgOEyQKDSq2X/iCXPzkA3TyV8o1ZgwQMNxl2lgjS2eoaUMsAdH0m5bizNKYn2oi75uiD09StKwYkGVrz1rqppWXIhLOKvENGn5sehusNEOa4mR/45BgglrsPpc+KNgVo6gBLvlKbcxLAd3HjDwWGGXCdReUY/kY30zXN0IorZ2aOnYu2xs4q2O31n/WUg1RKDOY226zHDBVpPMsFmAcMoDQzMxOoBZ5DcoxeekV1XXl+vWbLZ9YbUCvPqIBWn2WDOzC9fua7IzX0Aw88cNcv/MIvtHsABMw7+oVsDpg+aGEQEh4wIdYHX42qt/2UHa2QcgobYoY0TR8HvdqUmhnfLy8vm88JACTmDO3jLW95S3NoG8bhAM3lV4KMJpS7YAvIyVMZbwepwRmuIYClfxKQNlUVpKkniANK9otATj1oO/KwpRaIWch33qnHBz1fmTP+HvO45QriGYfHcYQP2gTPJCYuTeuRK2dl8M+uP6qx9cbGUWUh6zAbjz1CQLnG2HY1sYLuggt8CTgtofRjpMTNjqqNCPW0ttrwI63G8yNg6D2316k9gKlqbK/BKoPmgEr7XD9Jxil5T0aSa6YwE8fgIZFdXuO7pKkp4V/BBAHAuB+fE2YnGgR7WQIGLgK3nL/927/9vj4QTNUIXAVg6h/uJ+kiQAQYwgym5zEcQs2G5/MOEOUxADmPT4z3zIFo+xm0a13U7HKRcJrONeJeIEstTLNOvuTPvSucLaztySSKoSGa12pBvqP3KRwIL1ELTb5w0Xzu8l15SQDLOiSfGO9GKAErFt74xjdevUe2Q48/9ygI2XZVCemN4d5zZ2NyNpZ64zGP1fJ6INtrW/odgSl/puOffuNcy5oBg1eTSAnXa4BTaCZhejTTZHr371F10weSMyQOKJf5+P6ZHTU7KAcSfzTsH/7hHzYg+NCHPvSI8tSYLIP2N3891zMT94lPfKI5kWF2AA1CYwDICGXQz8XgNDA08+rroMfhjdbN8wEq4rVcbkRsGd8JhNU8A4Q0x2wLyjaGSH4g7AOgoC4MzJyoyNk5SFDL/lGbsb45OZCmtCsWsp+y3dM0VgtFIFDmz/7sz9719Kc/vQHZBz/4waZNWmYmVrTf6APaiPOUwfVqXoJ17k6V4JPtZV3TzcCnm2y7axb9SR8QomH7zSbZThmDqc3uvc+2zs895WzVeXY+z6WVaF/kjmEtCYK73eSi5ZSaM2SdqZ0j1N3zonlNT+M6B8DKzDKjmSMM/jSIkz81DgCEdtOvIsmQTsG7IFr/k+WktmuQJ8fc/5Jof3c60pepD0YAIHSBT90CqYnZwZRHdgPMUO6lLm4fhwkLpZnUY9KcCEhpi7bGsiP8fG5TmGCWfi4pzUt/p/aQmrXHa4Bp1aAzYy3vTgYOwiKY5TXX2Ote97oW8gKIMDliW1m2wGYGXjU0313fZWYVUbOzbj0+VYgpbHwnyoaHEAaY78zIVnCcCel8zuoY6JnJo2eNjo80tS0alb+HtIjoBwWifK674QKGN5jPByeYeWwF2Wem4tbLVWbYAqs0V7KMkZ2fA6LWUyATqIx/QlITAmGZnGOpDj4PIu4BCii36HP7M8IRuIcZMwaHWVcFSTMNOAPIPayRxex3ITbxYzyL9YomxIMMevU7pEOc+378x3+8aRfUgQHDTKeOcszLBLCRiZNtnxoRxD3UGybS0Z/mSmoq1ezIsgR5yslQiOSFCnQCpELB93/Tm97UwP/y8rJZGsSTGXvHb8xi+o+Zxr/8y79s26alO0Fzj7rgP+YYZdAvvAdCADDsAW4PjCtfuaOQJjPaGMAKf335y19ue1TWyZ2jlGOnZwXNVvOs0Oj60Tg/h9KB8HEbxRQk9D99TD+1oFk7MZklzSYrdK6XTuqpsiuANgLXI9JDCYwZ5/Q6Wgf+IYAexzcDgbIBM0JZmN43RohnuPzFrBKZggcwQvoKAJpytK07IhlqAHjhw0Tj4fdnP/vZq/dS8+N5hl1kXi7NFNZjIvFZPwmQAZ76uzAPXceY69tSa0qfVfqr7A/uJcYLAILBnN2sgJXanNpur8+8Js2sNEcFiQoWamYIFiYmOEfd0MjSCW9mXgAdsPva1772CDMlZ0kFHYOVjeRHwORkSg0DyvpV88ixZDwa1/Bsspu89rWvbSm/n/WsZz3CJ7tX86rtOaNTrZpzAO5eUvAzXuQLAY1+bRMASC234HJlugzgDVX6SKn1HAGRlcbodWqV2EcpNQj+DC5FMgMoAALHDBDVx8UaQXZCEmCQ8nyyZo1y0BAwcwh7YecfBgGaGbFYXst3NDun7tEiiJSH6fnu1nLMcJoUMZ3fztjZ9rntFn4i6oq0onw3IAGYAVODNGsb6lOqfql8rgQoYM4B1Dk4qgZc+6+Co7xWZ/MyXKIHsJbJdWhdHNMH5jVpxqrF6Ti2LJ/Pd31X+gq5B7OT8wp9NcmsSwWHFPy+L1T3CHC/UrV1nm+5lXpj7yhorYwl2ybrM1M8Rr9H77MXUJ2NzuV2ho9dmZkuFk7JqOQQ0LICvUYZAU49lqr4TNOr5fSeuyK5RvXp+QI4RoPQMGhf7nqN/0qHMW2CZEB74o9lQ1yPw577XSgNGHEOB/x9993XOgEww4T83d/93SZJ2BINMDDlL8/+zGc+c8VE2XFqbmmyCKSu1cQkAnipMysAIEMkHKCYgw7S9OHkjJsAkUuMUtuyLQBY3p3nq7VmCAWkLyojtqu2Zd2kGl/GM/VBel/GZLn8ivpYxwS7HJTUlTJJX4PW6iRKapDea4Cry63cyo/rmWkWXDOovAJtgoRgm8+yH4kRfN/73nfXr/zKr7S+TLBQG6+mY++79/RmJ0fjoo6N/L013mfH9yozvfdJvHAliUvBMh+dy/EujP7XRII5nHKfoW6tVILESIKM7t/SsHoN00P2o+pzrsNzrSJ/TusDODiWNWFMFMd9tBdMjpOdzBMs3KcstDqOY44STGpiRaSx8U+YgBDH0dhydsbBmwIlJVImFDQFNZoc5ilaH0JKZylahTnCGKCUkXsDpATuMVVqW05w8L60jYkfqwafQJK+s+yrfMf03aV5m0CR4RmWy3dBO7W+XP2Qx/mOkBF4jT1LTTAHt1Kf9s1dvLnfAFyvtR1sM5/rxJH7OxoiYoYOTHbakRhCNPp8R8dlAv4RmgHbXuvmVDP1SDm0A8LaZWDyVmLPhYGOOZBy9sWHjqaMj1S6x9hHGmgFKGf35GDVxIIY5GywwTpEJDhM/J73vKf5vQhyhOlYFymg4fPA4f7ggw82psc39epXv7rZ+EhbzNaPfexjV8+iDmya+9WvfrW1uzNnuT9hSqVcu+cMpjsi4ZTG9wIgonkBWPhhOK8Wh98NMHMjVQfJSDseCQpIH5OJCFNrs97ZJznj1zNjfM8M6ahajoG3CRgJeMaGpbujrp3MGWRzqkGplaYA9zvPhh8QGPQjY+M5z3lOyyyLb/WP//iPr0Ay0y+5AkOgBEBZ4M53tu5DGKQGDqCxxpZzCCIni1LjlWbj5IhJt1ezGvHGXupZTn6vIOv4oP11+UhOjl2Y3UBmomGN2XFw95ixV6mZJrfSULXRR50wKneVRoAm08O85g9jkTI7+/AHmHGOrcsow1kvGJ2GRssF+JDEpoQBVJDILq3RZ+M6SQYW5zOg1gGYcVi5PtF9AehUgMy1lGiDDDIAF1PX5TIuEqd868C7zZbQzECO+2kLtEnKYOKkpz0k3+jf8HiCmVpKzaGXpm9S+sd4LqDCp/th5hIq+aNquDVjRQ2L8A9tAJ8c7wzQ0P9uiowPUuezoOjsNDzg0ia0Lu5TY0Z711RVeeBe3oPgaMp4/vOff7WiApDco5nV9hq143XS1rgcAVkeSwxhnGCOM77gfdpRTRrTvIUlwYjc4EYVdoxmQGWsPbRXa+q9xLme0SvTe9PBzfsDCjARmg+AhYZGECvaF5oPAZk4vll6BGhggrKQGfMTsGCS4E/+5E+aqfrKV76ylWGMkkt6eDbfYVzO5YYbuU6QOnGO0AD6g0HBOXx29B1gxUwYHfrsZz+7lUdHZ+pm6sh13AuIMqjQ4kx3vKd/qDvvyGQF5it+DEE3AURATlD2ffztPWpeOQtq/+SMegKvgCTIo+UCHoQ64D8U8DXtGAT8ARgf/ehHW5mpPVm3BHgzhxDIbNolBBf8wPMQXpeXl60duZa2yLg33RLwAP7RJz3pSe3Yi170ogaSlOG7udSMySX6B2HIzLOa+FHtx7qccv8R2us/2yoDgcxvrRjzyPFnkoAL17bRaW4o4csrbazQ3kpViZBSb6Zd9UBnBESj35XSfOhJhRpXp78GUwog4Td+JqSq7YJpoABgcGeOe2YhkSZuKMugclrZweJgcrbR40phAzmNfwMsBSXu5RiDl/TFgBn1dJDnAmiOGTvHdTmQq1nY68P6neuY6FDtz8kC285YOAHJegmeTg6kyegzKq9lcGuup7S9aGdWWgBgL33pS+963vOed8XkLqZHqmNus3wLQDOdTPK4z4IEXICFdawMJjQy2pA0P8xUA0gGOJtZF5PHPqMszr/4xS++ShhAX7OCgpUdPAM3BqTZD1DyyZ6lPDs3NR65anomWo6ZVUGf/D8DwNH4PQpaW1oaRDvQ3pwX3Juf7Hvt5m5jFzXWSLU2F5r3Qi9WqA6WPJ4vUhtnK9QjzYLR8RHlgExfne+ZGgQN+NSnPrVJX1La4PdCqsJkSFxCKwiKJQ2Nyf4SkACbP/qjP7oCk9qWyUTW3edyPRoWJi0TCwS/AmZIbDRH/CsMMGZI0Rjr7uHWQW3PjYIxmVxdkCBSA2PrIM9241k8E43RPTk1EyswpZZWmTY30VE789mp4fk+mclFnrX9qAN8Sz+hPXEM5keo0A+AL0GqzkxKGf9WecNd3/lzfFBn/KloYZiKaOQAmDuykz7bd4AyK4ZtopbxtKc9rQExCTZdLM0f91BXNHdATfM52y55qefeqUJ75E7Iuo58YdUlk4CZ94+0sS0hWanWne9o1U7GQPabZmYDMxzIMILmj0ycJkNqDUdor72+pan5gr3r6vEVM7RqkP6GgZGgDAp8U+yR+G//9m9NE6JxYUAYnfZLIEtgdFejzOPlM9JXpE8HIDN3Pn0CaMDgDkqTabKcCG0PUK25tepvBoNLciAGHvXPzLC9Nhn1C/ViIAMamJrGZfneyTe1zNTEUitOZ3nVKiyrWgvp03VCgjoZaKwfzfAL21cfVPJLAgQkoHI/QsBF+AwofJKADK4HVh5QJhH8uBcQfIAbJih1RnuvwbauoMA9wWQRs9pkIbFe8BUbHfMef/AHf9BWdCTgHvWBndvUnGlup5i2PVA1BhCST8wTh8VE/1zgX3CAmBlgNJV+igNxRdX1uhW1daRC723IKnUgB5yr82G8n/qpn2rmCb4mNDQGDQCXs2Yya87CpYabf7Xuftdp70YRONndxoygXGZOMXdIqZ3mYgqhChQmTvR6Bo0L0Eft3Ov/LJP6wUzG5qXfMc1JKU3QDHj0XLad75GxRBnyYH0ybktzVzCF+XOZkuVmzJ7lZP+ltmO5fOoK4D60YQAOUGOxOD5RNDX8qAg+w2V4Ppo0k0cIJTII28f5PvQnQtNNYQBQIwoATCZbEJoey3fpKRkzQdSj0fUjTW10fvZ7pLXN6pL3wLf0ge6N9Lm6JrkFzeqYlhFsKJnhaIzLitQ/1d7uUa/Rj2iGtgWNCOMSZkHqFjJiQBm5ntpsahgS3wU2j6cWo//GzLFof0hmmJlzxKw997nPbRoB2lhqP8lY6XAX2ExWyABkoDjLVttqi3xHmQothEHrUjgHmmCR75YmaPq/sp2T9+QdzXP9uhzPJVw+J0NAIENIPKZmVLN6QBlEDPFM7gOYMKPzWZATJzj1X/Oa1zSNnckgNDOEDEBKGYAbkzTvete7WvwYwsgMIQb7AoxoFfAWYPbe9763aXYup2J9Llo59zPDab31i55iMZ1KPUVidO5UwveshuvuWZBhL205Eyoaje+AzLVqe0HgHFRNjNHzR+ZjrxGPaJUONtNP84mvihktVgjAYDiBldgJgDW8oNbBdk3GNAkiYMMgwNeGWck6SyQzZiWTD+7qk36l7LsaPZ/aIGUjtBigmpk9mgkYnoF2yrtjQsFkgpCaV651zDIFqZw9rMCe9YYMEcoZzgQ/NbJc7qQPLlN2p19ObSt5PH2ZlIfwYM0nM5AcdxmTu8hbL/O9IeyIHYM3cBMgOFwPCjhhjgNWjDUnkQRQs30guABIrnUtKPej2VHGU57ylKtg7lzHeTvRzPTcOw7zWnhVs9J2U1jDy609uMF0MtrsGX3sDacA26rZWH1WeW+lnkQ6AlojaeL3XBlBO2AS3HPPPY3BYM7Mk19nnayPZlT61VLbBWQw25785Ce3jiHWiD7BpCQMBAYHSDNwNMM3MiK+Z9q1dWsP++CMmAcUZwxW+yw/3drLjSQyMaWDM7XDbOsEWAGENjTdte8mL6bJmnVSC7QdDYngGpNB6meps63WKeudxHmc+YRkmOvPa1O75tnmhyM7MDOluCDQxpgBZbLF9bAIv9/4jd9oAPfmN7+5aWT1XZjlvP/++9v9bOjMkjpdP5ir/CZcCJ9nXb3R4+keP/coTfe8vh7P9l8xQ2t9VsZmDyvkObPC6HdUiXDx/oVpkn2pXBRr4XXQVGAbNdQIxHozZemn8Fg1U/N7mihZzl7qzaz6rPSjeB71H1MC34a7EQE8MmSdEU3tSXMrNSi1C0ABaexORvxG4mOapOacZtpIyGSd0wxVW8nn99pMcB4BHW2Aj4dVBQCjySXz+fZVgm72ac5KptM9wcf3FejSZNWcrTNp6RZxciX5VzAzNsl3rNoffcszU3uqmYYhzVdADUEngDLxg3ZHf5oTj8k2wJFj+DGtS4aZcC2Ah0boXgWAIXyGkAMccTWY666nBMxcOyPLpXf9zIzcGmsVH+q96fOqZfXKds9UNXzIMmhT2ugCn0eqzlAuH6mNtYdGEv9mm67nIsEMJsf8IxMsU/P4NZyBzM0rUhNwsPj+ACIOYTO1YrYRREk5zIxhdhCWAdOnz6k6rpNycKb2oxmrI9xURAKE75bl1GNJ1BlNgbWZ+Il6/JEaj+BZmTEBJOPiZPIM4E6tM4EsHfa2s4CY4J1hK2nmKxRylpX+YGIMky4BrccP3Mf4QVvCtCSBAAHN+NHQpHg2fQjgM5HDtWRkoT5MCvCXVoATOmh1DGBAEqHB2KTNeQa+PP1EBlvXPqgKQ/br7UJ7cIB2YGwooNTKGW9osm3fTDqORnPRdGbGrA7ZRPeZbbz1AjPJkTRr/OsGxF75qTlgFpJ9AcK8wH9khgV9LLkwWlPVGTHMPHxhhDjQQUhj4o1QowEaztUdtxPMUuOBRqBkH/J8JL33uRFJTyuGqvmSPkF4hvdz0Ty+PZ+dWlVd3ytYqGHxPdspJw0qn/g7pbJxWYI992aKo+TTqoFnnwr4Lhq3/1wGltly07RLEIVoD9ZtYmKiJOCKABQBHgai97BvA5H+L3/5yxuYOUAzkBmtHFOXCadPf/rTV+cZuBxPV0NaAAliPY3oVtAIVPfUp5q4qdW7dO+CL+ZRsnFgCLc2S1/PXmRfBbxbqa2NzOVefTJQz8EHY73hDW9o/jNS+BDgmgyf6wT5jjaGxoUZQnwRQZaYDgZjMtWPlDetSZqtFXh6JnFPkzbDqf4y+nzPLFj1wzmbmVqUz0sQSvBKvyFUd5Myw4ftrB+talP6JgVEn5sL59XqIGdDNW2dFMiZZN/DdOJoxWjOyQs1Pq6nAVE2bYOgIria5UjwA8AF6N99991NiOCiwHzE3ES7JdYsLaOMtWPCiVltJgXwuxHnSI48tDWegRsi2/F2077ORW5mopCSp2krYy3bhiZKphw0VQ2v0nKkSaU07F0zA62ej2zr+vr8c4HiDIh9Bio+fwAPDAmTwZy0mev6FA60IQDAQMHRz7IVtDIkM4zpzJmDyHxyFSxm/o1Re9uvpk+BqJ8mSn3nGcDzx8DC+e8SnvTnCfLem9pptl31e2RYEKRGlGCT10JqvAlkpvTJOqWvLf1zCRrWF2GDQBHwK4hlm1R/Lc8ArJjZpB/hCVJ044pAO+M+NDXAjHZj9hMQhy/MY5ZtxHtxnCVREPeQO4/JAUxZgmn15/W069qnR62pU6k3rnvPnQExfjH3bU3N24wjWAcXagBqEOnb6D0wH9ybBckXGN37aJEgaYIgNWA6nMAEURJegbbm2kCctkjRy8vLBnhIbMAP3wh+FnxwZLwwG4DpZDIRYzXdoNRaKuMmMAgemrqaND3qDYrU/PDZMAgBwwxO9bo0CSsYpTaZ5nOa01mObg/bwFQwXmd0f5bvLHy+e2ovOXHgs7gOIEKoEDrBXzVTE6Qr//o+lk0dmSTBXOQT8CekxdgzrocH0CoIxmawWn72W/qIaAeW0DERgEAhDMSEAdnnd4K/bC9Rf/gNoaDgsN/83kIz9IGkWu9UaG+wQFWi5fGZzV7teiiln9fVZ1Rw7AFuduRqZ+7xKdT3zNlLmJfssvzGhCB1ECYk0heQIrgSLQxJ/ZGPfOQqjogcVwTD0lEZP+OzMsiztnlPW65atINACS4QAAKZpnmrvepvQFqATa0l+zDfo6bcqdqNoC1pFqf2JLgZPJmZeNOHWDUmAdBya1sKQCbaRCDVCbAEMsvtUd6DdveMZzyjlQcAsUSJZ+DMRojRB6ztZUIFPnC9a6ZTSq1LMxbCbGUdKuDIlnqAXAXD3tjrjYPUmnvjoY7zxIS8ZtQ2o/HeG7+jcepGQ7ZJPt+JmguQPRlJ6bcH2WcNMAO9OjBXaa/KfB2aYJaXU/0wIj4vIraJGwLYaF9MSWYsMTkwO2FytADMGmNmVsJMahv2zlXGMa11Amamd6r3b5nrbR3c9+qMz4fJI2fDK7hmXYwZ83w1nVPzrHVKYNS0rFpfAlMv+LZqLDWsAf+W+epSiPfavUd5fd5HW5l5A63C+E3qR0iPWi78w28nHXyXfH8+6UOAi/qikTkDmu1f62D9tsbM1pjvXbfFK3vrMiJMcf3RxnzqPzV78gWdB6BlFDukg23vQ7ck+tbxFRqZR9JIg7su4nmmaoFoWHcBx9nPoP/ABz7QgMzdmDA50eQwbWTw0Xv1wHjERNWU4jqAFE2QGTY+Tf3d03xWyBxsDE7KM4jWeqVfS0q/bLoyEsxqAGtqDAlQPcmemlOGslShk+2ZGhrZUQAczD0na0a0Zcrlcbe6w4+Gds5kDw59/DxoFPAJTn6+u/AfGlkY+OKYcNL85NM07mkt7KVe3/c0pzyewuTclJok35tP7Hv8oTXhNU72NP7hn9LA6FoZI52oUDbSTEOoFVo5vkcKzq5fHZDnpFxKo9PY3GZoLjAu/jO+w7BIVUwPmFwzUJNphWbtk+Ybzwdk3GRY0ElNaNQ/IwalXMoA0BhECEP3NEhXQWoUlllnxDP413bMAZP81/O51Tr7PhkUnFpgzx3CsRs3brQwG/rFnFmr2sboWt/V6HSe4QJ/JgFI6cRv/F7EjzFZIJDmINa0TrPK9aKO1fQf1dnWXp3PQbPyZ2N7tdxq2Qne8FpmJc61uxcMOhon17G50UI26iw0Y2ZKrtJqB1y3ljWj+p5VYrnnIm0Kk+LPYINXptSN+v7lX/7l5pdhOYtBtqkhSStmfQWjnknFMYSVGqC7rFNHwKjSlk+Ics1WmzFmdWIiI9u5xwEnT/mnqZCO/t6senXap9CtJmed3UvTNgHCd8HZj78KIFMry/fpaUgJ+NW8zgEpkNLWaMQ8Cy3NlE7/8z//04Qc12Hm4prIfUxr26d5nCZzBpJm32e/zpSOleM9Xpvd77kRn87u8TrrjRAg8iLfg/d0c+CmuQFkXKTkTidtBs2uVmBGowbdY+IcoSPl93wmIzXb42hAtBmpgYgHYgIAE48BwxQ7TIy/AyAwMr2GxZyD0rziOZgwaFBoA/jweBYaIiZi9S1VUnuCuI7y8Ntkll39F4JTDXnwfA6yBLp8VgW8vN8JKts7B26+e2+VRJbrDJjJLTH1XINpPVYE9woJ0gw6NDKX5QioCBd8QaTyJlMK63Cd2UxTM01jy5QUohlAfA7q8Xsev5mEADYOMAUXvAhvt/XHNDJSA03Czs48UTXiWcoXqgw1UsHtkNls5qicBI6UirWze6bEqPHzmbXjlHJV6npOCc4nvij8jmx4AUAAGkgKvnMfTIyzn1z9OoGTOVPC9+rda5dRO/bMDDfYoI6kqjEEIWO7HDyaNGo3LucRuIzYJ004EtHQlIwVy/bJWLGsZ4JM5i2DEmAdmJzX8Wt7GWSafZiR4dnGtY0gUmzzxyBxRYTP7PGSz6q8aN9VHqozrab/yT4XmHD+k7GYZyP4yJ+Hpli1sdS+khd6M+FJRwCox3ep9dfxmddk3UbjvUc51rPeWorGbJprkGMGXLfZTMCMgzB8SqcqEUY0U0dXrq0V75XT89dViXyEKgP6vcYUJVA4aB2AtCHR/ATCYk7KcA5oQyIwMVy3mQumod4EwKzD6/t73AGdaXac4OE434lRItbNPncNI1Q3xU0+cEACIjjLfc/0v9lGnptJ91q+x2ugrf3h95zNHJXt+ZouJu8DwNxVPAFm1LYe742FkcYm3yYQa8bS9skDZkzBf8YsN6aVzm2fMYoPrAByLpqNz1Ed8t7Z8dVy+E1bGKydfkLADWWigRlSwClPZ+TqbjkrD+/ZxCvSoNdQW887l1k6ejfLruESDg4BDH8HAY+0H5/mVcqsp3zSCXzCqKSKoWNS27XM0QTLHqrgyyemVJaN7waHN5+paZjWJ9cipk/PtkH4sZBaXw8kaPRSZY+ArHeNv1MLyHeqYRc97SmBsgogNGbMfMDFfGOZkjkF+Ih6wNe7XlDnuWhe7spdt+Zz+z/+MrgWc5M+MlGjwJfJP88xDvZSTwE4dz2q9QWvQfo5BXnawU2dLzAVdA5nCuhqvtUK79G+ZudTbV25f/bcCnKnNLaO5DRrbCPAi5gxlpYAVLSh5lf6wjIHFmsxCaQlBED/TJp3o8wM1n2P6eAg8jtlo4HwXJgCv8yv/uqvXmmKCRC5Y1HWLc0jNDNy1rOCwQXU1iVjFgWbCjqeg/SlZWhQAlm2Tc1Nlsxe/bsZBlJN3d/6rd9q/kujyaUso9fu1eWw0ifWn3ZhRhswcxNi6805BBzAxcQAK0h+53d+p9WPxeisLKEcZ7+rb3HGC6fQXo3qXM/svYvtlLnuBDSCk1sbIwUyUK+n4l0nrTbQdTVkZU7fN/0+NBqal1KThcMAGsyJVNWEgDK4098+A4mCb/Ly8rL5QwS7BJ+jdc/6VwanfoSC0OlIfL4zUHCepgaXvqycKRTAfB/agWO8e/WpptRO4Mm2yPrn+TRVLbM3cLNsASGPZx18L9PCY4kwIeKKgLrgvWdhZH17WuSIBFWXj/GbsebuTNSHdjUDC32jcEGD5D4mbNCs1SYzrVGdOLoVWlrSiB9Hx0dl9AhhjOWjYIUMgUJA044XxNaQd8lClMw5ld6raFKtXE8Nnb10XlvL2aORzIB41IAJAD2pCgAxEHCck+rH0AvCEnTopu9HENNMzy3Y0ODe/e53N63ul37pl1oH5c5Bq++Zda/kwExHOGsDWcROHi18ZSx2Rxuv7ZMJE2t2kOwfF/269VeClgMsAb3OrtU6SmkW+iw1pRpAK7ilBpkAJw9TTwY/qzLYng8NiPAH3Sm5EqI+d8a/9fpRf3icP0DLBJzwEH5HctdRF77DZ7/927/deIa25RrSBZFOm2cwa0eWFraoMzuxs5q+c05erIylGdX32tICR5piTyiMaPQMzHQDs+k3U5+b9adpZm5sSyObcYCGFPlr3qw9FVp1AK40zqicVWk0e2Z2vkwhOOGkxZREQhLcqDmUIQu13Ezdo/mmRMUs+853vtNSMjOwcinTTCisvGdPazBPHaYlyR9hCmYiqYepl722ajW9dqM8gBwtAnJjY0gGM4TCVN11MxFI3rL8uswqzQ1DGGrSUHkTJlc7drMWZz+NHCeGywh/n1Gzy/Z4o1JPix8dt566HGgH+pw/NHSSC7ALPXXkHGE8zjwLwmgjgB/vZRJPFBBiFc3Am9pZdS9knUZjaVWRGIF4Twmo168C6+g47ZPCL6/TJdRWABA6QGwU5M4x7uiTDDXSILZoD+jsKTM/t8ofAaEDPk0ey4TJHnzwwZZkDzOzmlN1gOYgTG3NwSbBnLQ3xxAkWWbvHfdQmo0CCxogjO32csTAsaxGX2kOtroSIdvH8AzaxX0jfuInfqKlzHn/+9/fNE9IX6PAIrPJjKn110SKdVmS75F+vdQYaUODd3mWaeA5j4AmxIGdjzCrAW/LmvHyuV0alEe9qJ9OfTRaZi0zztCYxPTd8WkiCCPg2UuT0Br7kx3TWeZkunXrXwXViEYWy+r19h3P+PrXv978w2SJAXR7s69b7durjxsha8loQcJjAH4DM2xxgju5wJkrpeq5gu/qC1yHbX+EAe0EmTsdzBynkdhZmgBRExsK8jnNX/06aQpp6uhzMvbqm9/8ZstJ9Yu/+ItXey0e8ZtVqnFIMDd14ZPF75gtDAiyd5CtAzUdYSagOKPtu9T3YbAZcQ2/sMbUYMbcGIdy3aU72zX9hDmQ5bnc2FfKUI3MSUYZLnqXV13hwEDiOsxrfISWAyX/pX/uukhwp24EqKPpU3cGKAKFtgIA6B82ROGd1G5tn/QhMhvKH+VSHllZ6AP6mL5MHqhm+TlopLXR7n/2Z39219/8zd+0zZHvu+++oWU3KxuqpjJ8B3+5nMm2yEDaC7QEb65peEdqZKVV38IpZdRr9pQ9ozQt+WTwwSDEjBF6AZBBDsI685jmZHVEe1zTAUbD3KPT0Y64Do0Bv4nrHE+l7DOXCfmOpJ1BmsMMpGNmMgNNgR2gzE3GX25hRnvkRhz4DUnvjclNefjf3GrNLBpMjJB4kvt4V7TAbMNsO6lqg2qJ+hwh1+OlX860OJRN+6GhoImyiJ9y8I+lX6n6166bFGho9l/5ylda+/DdbBcQvMEf7cqAtT2yLwU0yuN9bRcGMu4D2txsLZxjeVbeUyMGzv2OEO3M7lHEfQGw1v0IpXIgHvHetJOuE33SamgXrrqH4VLF76UBOkqJ5Odu0GqXz0Axz1VfjaZQhlEQS+X2bLmxRb6LjmQolycpWdU0GFSYBgwygINtx8iiAQMzk2UUc6+OeyVbhlaozfDHYGcyAM2K2di/+qu/apoBzAcooaVj9nKdexbwPgA611FX9vNESlI+A4mZQQfPjRs3muQ0DME9JL/4xS82sxrwtB0NGuW8fh/7AdJKcAYP7cWZRxnYduG5OMMJNP3RH/3RNvunqwTqgZfaeM8Hc05eVdghvDDFNf3VyiC0XIQD2TTc4LZOjvCd9uJe2sIlTHwidOFVgJz7AHP6Mu8VEHrjo6cYzFxDPa2MP3iYTX7gAf3BvececTuZ5igTY+jfR/loPlWYkARxFK6JkbFG2RirFehdl0g7umZUzsqz9zaO9ZHJaXgaBMkIyOAkZ/BgBnKOAc9yE0xP66MPCZCi7f793//96piSFaZiPSYpjumEy8vL1uk///M/fwV0mHyAAr4dBUpd7Lz63jk4qUOunYTBCNpFO/jrv/7r5sRHmgPezHK6eoHBAKAB5G5ECxBRH0AZsxgg099Xo/N5JnwFo/H5ile8ot2vJOV+rmcAYy6pvTKQzXpsufiXaBuZ2dllSKBAGPOdd3GDXTP12hc5U5r9p/Z8Ko0EaeYH1MfHJ0LFFOm8E8KTfgGoahYW46poN96d/rBvzaPHeQQIAgrtDECnzeA3Tc1Rnc/h09ay4/3gc3muJt2s98ywItuUsel6Wt0RvD8CgWNN6CGh+YGdTkPpsJYZLHwPmPQaqaL/yIdWv6dDPs+nc7Oq47PyamNmY6F5ELAIuOM8hrFe+MIXNqZgehztwjTYNCbthYmFmcZx1mRmBlaYlCyggB0b+vp8OoOZNZzTmHsAC0DDOkHzNelrmpn6PQk5ej9B6olPfGL7jlkIaGM2AtDUQcCh3oCZaYyoL+0BIDOLxjtRfwdo9jNtZl0wOfhEc6r9xXMwRZDiqcEKWAxSU3O78FppbPvkJA6kWZ1+vuSVFKTVF9hrxzrYqkDO90ntp/KhS8DU2mkjgBeBwDE0C8JmFJQCGnxnihuEwqtf/erWX/g99SHp+nCROZMIlEe4FTx17733tj6zHSqPWNf63rW9Elhqu+e75/nqq0termVVvq3YYziGSoeAyZ8AesGA5KWR0txkalqZZwW5R9pB71jPlBqB5UwrGV0/qkvv+lxcTSPBXEjHpzzlKQ2U9CPxifaS16INuNM4s1Jmu6RM2pTnopWRnBETKGc99XcAcDAxBAMrtSH9S2oUK20wc/KmI5lPfSpoRvjySOnss5F2Sj7X62qG884OWM3F2vYycgJL7nhuPXJzYycJaAPaj+fSxpnKPbUoZ9cVdj7b8jL2bYu/Rrw946WReVrb39go1w/yPgIZYRaPe9zjrt7Xdne7PLUaZ6ThJfoKBYSVAlxH+abxUsNlgoHxjEAi/IOwlGx/qYLbqgk6OrbHlBxpsiP+VRNN94l4pRJ2wWDEPKIQL4a023Od3hFVdMVMWgXLkZa19YwRCU456waDEAPGLFjmzCeXP05tNJsnP/nJDaAAK6QjzGMgLQ2LUx/TkulptBMI0EDy4t/gerKLAgxcR7n4LJkFoqMId1DzyM2D63vP2qrXLv529g9Thzgn24DZVTRTBg8DwVkj6gnTsPEKAZu0m1PuKexSOkPVtEk/pQPJoFud9MbjAWScB9wqCGb/9d6xN9iO8kilngk0Esj8pp3gHfyHmoXwiKay+5lmSIaAjYC85557mhYNAGJm0h6vfOUrm9DFTGcyAX5CG+MYQtd1nvQZ7hJ8snynnN67jNrnFNOzgtWR8ZrtqgZfBYa+YNrzQucug5KLYC43Q7XAugzl6Av1Xiyl6KiMveXvITVQOtvZOKSaZpTlq8oCZGpbSEuuJ7YGpqHdkJT4LHCoA1jOUKL2cx2mHWUyg4l0RjLj+KUeb3/721v748TmnMIl2+eofyMj3rM/1bQweRkImClKPpeQqAEAfmqf+nHqQF7VgFIrSNNTZnUyRn+Qx6sJMzJRqgl0Dr/QHrIOAA5xYQgx28zx5uSJwsV3VovH//f85z+/Rf3bb2hgaFtqswxyxjA+N3iQP2d3EQgISK5D8CJY0z84spay/nvGV29cr1hts3IktXB9+tlWgndbm6mZaQhBBhWO/Ar14T0pWNG4J72Oqqo9W7xX5oopAUjxCbAAVBCNpbTkj4kAGOvy8rIxpRob7Ye5wB/HYBikKeYA53HIAngE3gKWLpQFwGBmTADyoMGUZKFFwgJ49AllAZqj9lhpd6nGK6mm62DmHOYL9WExPPWnXfADfuhDH2q8wYAkHENHr/WZmcEjiazmqbDkswYvV6c9lD6pnhsk/TZJveN7TaEVTa9qbQgHfFxo67wz/EK/EvvGdzQrs4+YYDEXVNtXOSOryYjWx71MJLAYXX8m5dJv9BfjGUAjsUAPyGrdfe/aBtWNUMffqK1GbTzii5HrxC0NeWcnKgU3Yw0vaFSTwkEySC/AsD60p87nPdmxvWO9hqiNtkVb0qA+t9ZX85r7cnmPiO8sm6mV1VjMfAqzAgI0JiYjUpTzppchbTZmpMvFXDIGgMFo+KoASHwqSGvqyPo8dr9mFtB9TXtm3IihRqCWMXLVUa1WituB+mDScMz1o7nNmSZfhqWMaORcrisn8nsOurrcqPJjD+BXeKDXPpV6fN3jI7UkKNuXTzNdwCs69Wlb/uAb2vYLX/hCu7fuCqX5aZiKmUt8NuU6M8wss8/hHOE3CFKeweSOaYfsr6xj7aPeOKla9VZbjdp3q+ze9fzxXrqDXOlAm6Dl8r2FZtBg/MiARv5sOL73UvHWATOTcvUFZlKtd2xL8xqB6qicWmYF3bwul9NAOlkxv/AvMeBpP8xSfBkAAdd6jvblHvwVdAi+E7UapA2rL5CsaGSAJZ1C2fxGwhoe4Q7bUGolq6ZTMm/eo0mJ3wXiEwDleZgpTPdTT+rAwBBsLCODcnvPrLRlhs4c9vXaLZOlmpqz80corRbbEaHFAHNc0Z5mSU2XBiBH/B0zugQXW16+u20Lv5ihxDGaws2yzSjhM9DSMHG5j350vwYE7Uxh2LJmRnw3Ehar7TvrU97BZXSZsFIAb2mzaRzX6CVKG35QG7g+LBllqxGO0hZg7WHGPQAAVYezJgAOexiF3/gjCIbF10XZMOe3vvWtBma0LcdR89G+3va2tzXG0uH9p3/6p80MADA++MEPNu0QkxaNjxARZlKJtQIka1/U95i10eid9TsAoAxEBhembUZYmxEVcLUdnE3cckHspT19szWgtqT/uertWKGd8DvKE4CYWrvgxif9idkJHzz00ENNaKhdKCwUdhCDuDm4I2lqNfET4DhmSAvlAnDcT//Cd4BZr132gE5SVQJWy1u5XnzRZ234ULofDHtpKYDIz6VN7iDTjMpZzZyGn1V2JD1PYaiRKbtyba8uW1TXXVYfDcxCYKIbKsAg+tJoK8xSzuM0R8tC1YehUP8tQ4ZlAGDOYZYy80Wboxl5HxtdmGoo6zcymfa0c67J5Rq0wxwogLFrS5GK8oWzjJmLfdbmK4Ju5G643Sg1p9onxCIixNyl3n1KbUcEBccBOVYsIPi0fhykxlEJYobsKGB89kiDtd9cS4yp6vpFfLGaxdXFs9rePRDa219b11aBxNhwtYjg1QDsYYBvZibSwRsywwHSIsMDtpgwH3wddA6ToBdXs2UapzbE9fqJADCcrphkABcgpvqLycksodkcyMh6//33P8K3ohNdxkMzetnLXtaegRMecCNAksFAHBuSnj4B5HqmWE86rrQVDEIdzTzAexAG4LsDYAg8Bijvym/qJml2j6Lo9wiRnjvidgU0KN0POtqZ2GE1BRMl9Jn7ceKbph+ZaEMbB/Qy9XONl0PAAGgu4/I5V1pIuIRq+1Imy6e4n+fQp/zBPwCpSkruL3pqO1yHdp5lKnR10UAqYE7gXbgzDWTDpj2aHbblr1jxn53ycqNnr2h/1Q+2198iUNgWMBMzfqjy+rNcuiLgwYQ4XpmxUkKmaWC0vbEyOjTxr6GtAYYcYwDwh2/NvS7Tx1fbodcGM5BDW0wt3BglNXKOA2Ks/2Myg0kO8+bnwDqV9pbRY/rs32yP0bVZzuozNeXU2hlk9hE+MoQDPlP6Cu2cvkUAwCdoRsaWmW4rEzxYrvnLILdZ47yWU8+/K1E2i9q5H3eFS9lMGaRQXVkuN2uDXjuutu+MH3vlAMaumDCcRQGg1nrBbIjxL+kvy0HcczjP/GgjULOSW5WvJIPWY73nzcydXr1GdcxnZL1tBxgTcBHgUsLp98BMfO9739sYG1MD5iYYF38JZQBkzGYCduapRxNjdssyKYepfbQ08oZhvtCxDJCsZwai9trXc2reOYPlHpiYQC4TsRwGIUHEvC+ARoYGTCOO1an+UV/3TOAtF8Wsn0f9VO+pvsU9fLpSR9sJPw7L0gAz+g+gIFSHGWnOo6kzxghKxm9K7JnaVmrqWV/OGchMv3D/5eVlEzycQ6O2/fXTUS+EDUQgvDsZ4aZAUzSkYdXP2WuvEX9tte9WGfnM3uyq2URcZJ5j3TxvF2yR5sDSD9JUtodjWXoaSq3oDBCOUg+dt8rdaqQtCVGv753P49WHmGEE/NGmSEZUe0wNzDfMDjP70gEE2LIxSmZKSGAyPQzSnk8YmsEByGj25kLmXv6orJ/9pb+HQccAAHjRMslPprblCgAmMABjzCPAjO/yyDnMlKSRZt2jvX19Dj5NjYzvaGLEBRIG4T4DaEDELNKe+shYfkSuL7dG05GfwJLApqsHwQdvuJie8iiDQQ3/8IeLAHcRAEbwLMLOHYwQngREs3Sujt+e0N5qmy2l49QyeuVIALigxnnwykX3TUjrF8vlKRmPZKE1tfPMtNsCgl7Fe9eO7j+qGvfK7wHmykAYla8d74wS4EUMEFoVDEm74n8CFGC8XEKGGg3IJUAIGPQPJitpZCjvHe94xxXw8anfalZHgcx3BqzQ+PD1UD7LrwBaecCZW8plYGJWf/vb326aZi5C72Uh3sMDW3SkP/bUZU8dTe/EIEIIYM4xsw2Q0UYIGvxjtCXE4DOAFYFELB+uBMM1RlYAgotr0Mo/+clPNlDDEgDEeB6aOQLI+DHan7AfzFp8rmZmZSWK2SVG77VHgMzoOvuasaO/LINmnTDhfS9wSpooMB1sGdNUB3g2/BHp1kPvntlagWZUxsrzew09kyQjwJ6ZIPoicskQTmCY68aNG+0eBoEJIJHqRn2j7ZA1g7gzZjTNA6+p4IQBQMjkgvVTU6hLlXogDXme6+lvnm0UORoF9attAI+gEVLfz3/+8+16J4V6S1ZuFm1p1ddBvC+aEKYdQEP6JkCMdmWChBRLzm6b2gdhYdJKUxyphZkO2z5kBYoZW+AB/JQAIllbXAoFT/BJ+RB8Qf/Aa/AGWiF+V+qh2yDdJKu0ZW7vLSfL2ssztIG+MceMShfv2cxMkN2DuRmqDT4LzjwH0/QG3s2gke2/ZcZukRHWtBsMh6QEIGhsmI9lTcx2waQwLFJc7YoU3SZG5HrOI5ExSyQDINEKeAahFK5cGJniVejYr8ZFGVLCJ8CbG34AqAZsMiDde1P1nmcfdSTfqcT7mvMNbdXVEYA+fY4fGj8a7YbQor+dTFGThWqb2cYMVnmA9qYMyEQIxo8hfKiL2V0QSKRp4pyrVTLx5R4g69FRIDoH+R6uYU2hfRWmQYPQAajAnNCsMQdTToWmUzd/V4dialpbx3tANrOzR2bgFh2ti/f2ypBqVgsHN/6N5z3veVdtya5M73znO1tbA1KEdpCkEamKUMHvgo/NerHWjplDTFJz7tM/mHnktoJpX/Oa17QsG/ZDL/5oZGJzrZl0vY/fDA4HgFKQc6wp5BzfmbTgHiciVtq39mOvj2a0KvRGz9zDp6P6cA7gwOzBsW6uMI4B/JjtEJM43A84odGaIpt2ZczRd/ZppgfHJOUatCyuM/zHSTqe456nhldklmLGspreaHz22qvXvnsDove04966+I6+V45JowAuGHCaCg4WOzkdxnXAQmmKZmXSfzTyh/UaoZafx+uaxF4DeK43kLee2bt+5swcmbn1HWA+AAImxZw3CBKfCkGT/EbawrgE2OJbweTkPlYVcAwtDE0u+0EnMucy7bYmZIbV+J5KNkEPkDIFMxqk+ds1m6Bsd01o6o9/xomABFFptOB7xth1Fqv2U2Xi2fWjPq3HLTu1S98nF+bnc90Gjkkd7lEAoEHh6GdSjaDYzIjrs+gn05O7OQd8IaDR7wgIxiWAiXaHxkX9ADHu57sL0kfuBH2eo3bJNutN4mT71utHAFfHTK4qqu1Ys6bUutRymMV1UgOLwnhLQ4lauIb7J8LE+s1cCZAVyGnkvTQyUytVpuu97Fb5dtqKvd9j/FlH7SUBA6Zm8CM9yIxBewNkABVhDuahIkwDcPq93/u9JvHVlGB+ZswyyNKZVII0SfBIWhiy3mLikNlWps+BmguZ1RbdUQkfC0uZGJSZYcPr3TwD8wUTioGII5rftuV1UhUy53qeZVUzPdsgfVx80maADn1HSAZjyJAMzqG1ok25/MvvLnliYAI0CAPGG+1O22KyEvJCfyuU3P3cZ+v87mmUKUDqONjTHuemPVr4SBtWA3PWX02WNtWHewHzOhVsAzkIs0FWV8qPKrZybU8tHTXEFgitagR76riXBAMACVMDhiW9Dp9oPxCMy2DAdERCI30zpbIxRHQeA0b/AAOBsjFV3KKeP6bgiSlK34JR47xrfs8BoZthZF6r1eEXAozRJF1e0/PFHGnLGSNnmampneO58nbmTcssuQr3nGABzIkXA9DpO/xiTqioRblSBM0KzZq+pFw+cSsQ8oJ2h6uBPude7uvFnGWQqxpZ1YZH7pktgNoDLLPjvWfPjvesoJGZaSbmzMtXtbgLNTBtdxkUyb5SsfpyI1V2hVa0qaM0KnPWYXtMpNEzaXyAiX0CuD+DUukQnP4f/vCHm0bEInRMvcvLy2aysJAdyc8xNjuB8elI45rS9EezJvkj+xjwiYPalEMkiSR+zEXHancwCFocv1lyBUAywNTOHMiGhmAqUzYmKZojplCGb9yplKCeqXwEfwhtChACvJhxRrAASBxH2wLc+TSxKYHIarSYnLQX6dhT00Mbpm/R2N3NyJ3b0zRNk9Hg6pkz/1yC+5za76nPQVDrCqONDZ51FrlpssapOHNVpV6dqVoFmnM2RE9jGPnhTgHEXpmnvEcOCP1LmjNKGAIdyUKL2YmZCJD5TAQNGgCaFueQ3oAUmh750CAnaNTeiELHzLH+pmjmeZiEAJFalhkx8N/wm4QDPAvQzOSNLi53yzfAjsFn7nqd23cq2d6CvP3EJ21JP/BJmxM2Q6Cxfkna3813EUDmrXMGmHYlLIeQC7RyZ0LTXE7fc/Kt2qECI0Et/VBSHSOpyR7h4+tQLkYupKxrrx7mLYP33DSHa3M/2wsd1BWwcsuvXsN53ayRKhBtXVtf2O89R32dEDjiM+u9Q0/1zXL2MIVAVgNLU+qyPAnfGeAA0JiXCvBDm0MSEXBL7BD3ONWPc1h/V66hTF8PJgsDB0YA5NAiCHrluQwwmIJjgKSmLmU7AYFGSVwb/h7Kdh9MysTPg39OLaLXb0faa7WcGb+cIoC4FyBCC6Ot2XnehdocUyvQHcPzTIjoRA6mJYKDtqFtEVT8dgOXnGDQfO0lpPRYrjro/e69Q3UPzdpk1n9Z3krbzfqiZ+n07qn11X9oG2emFs6pzV7A6L3Fq5qfuU5P9bb6t3LWMs/1ZkNGZujW8QSvWePWIM7RjKtl955btdN8/15jj7TGXEnRm43lOjNseI3Smfbn3Bve8IYGJPYRn4BJtnVqFkpyTEACOIljI3MCJiLr/PjjenxraGSAIloDWoc7baN9sHELpimMAgAyYCnHTaMBwtz+7cpvEZpDDqbsi57PK9u413+1zbNPq6aefOzv9It5TDNdLTQzURBGw672aM1OuCBsHEzG5bklIxM3+D9JrU7bot3qqlH7yvpkPXpZnfM90p3gsREvjs6NeHQEeLOwjJECMBp7WZfEhqqd1fKyHxEsvpcbJXsNGNY0Mxy/2p++lFJjpvrli41eslauvtCtpl5de3U7d32zXfMvO1EHZy5IRhMjjomOJLiVwYJvRrNSie0aWza3QJtCg8IMgtASAEN+YxLBJFwPOFGuTm00MGPJiH3DHcGzADh8PYKWS0lSi0/hNjOF9rZXj3oDoacR9Aac5eoOcCJF3zG/aSvaCXIPB4SP/kL9ibQfYEeYDFqYwqeC2LmpB4C3y/g6J9HeaMYIUicA7Dc3Y7owBbTBkW6iICNW7QxaBbeZGrx6/SrgjK7f6tijdTmFYXpqfWq2nnPbNaU3/cAKAvoLpz7m4Kc//em2IsAUQzr4mRBgGQ33v/GNb2zOZ/pXiWZ0OsttmFBgtpX78NGZm4tzpquhDgDZ6173uqZ1IA3lCZ3kKWm3hNaon/b0X291ykgL9nuCXU04ym80LGL9iBejXU2FRNszaABuZidx3CNQ0G4FM/tLTW60MmJmCu89XstdvXarLtfdd6vvKTi7jEmcUqNWiCKELozohgzoVC3Xb9YzL2sFRsdvF9oDWucqe0Qjlb9HDkz6gnAOtqjju7s/YQahOUGZUlmQ4TeDE+2bBerOXEP4dzCJ0DSYbUPrQyMDFPk0TgoecXNotBP8bC5mRlK23aRja7isQ9XKz6ml1DK2hG0PZGkLI/E5DqiriRqH56JtzEiAjLbCH4lPkZk0845Jaq3pJ+2ZTnve8XYaS+emHqBWPsFigL8RrMabGeQP4ae8yOwHueGvpmZKl5FfY1SxKhWzkn7f6qRRWTNk33ruEaoD5BTTeaQ59OqeiRwhHPemPuF6/We5IU1muuBaUm+znwCzaQCXi9/RrvgOsSIBTY3Bi+bHRABmKoGhDG7KYYLgPe95T1P52YkK85X6uEeBUelGyPfaLQdzr09Hx2eUplVe76dtZ7swCNwnFVOad2RWmeNoZIwJ7gHsyTrBu/Ed3yLgzZ+TLaPdjmYa4oxGvLSHv/aAedbz1DHWWy7m9VtlJKUwtByEBmami+vTkryabeekm9eqlbm9Wkb8z9TRPdJ2hTlvF7ou/14deD1Hdc95Sn+gBbh7E9cwEI2G1sfGPfQfvh4T19HP+Ni4l5lIzKRc+Iz2YTQ/JqoaO89DS+G7aWk4xzEFHWVjZgFyzs5ZFyh9aDXgc4/5tHLdiB85po8lLQ0j8gEzgVww5t1ZG8sfprUbOkMZxqFLwKBaSPPVMTTy4Z1KPe33TveZ9eqv2Q5PwW8IFHnINaoX/OACV6UnI/inhtZbzpQ+iJSIlbFSKow6YPV4TlbU6+sgOadPrGqofj+yhq33uzcQ81mmQAE03I/xTW96U+tc9uf83Oc+94g24Hx2ONoW2ggDl5QyhA2wWPrGw+mJfC78gMbGeTS2F73oRVcARJlMKtAHfBIQijBkttSYNoCO+lGuuzox2PkNKFCGISFmndAv4hpTs0HwTGevNJFdreIUPd81E7nGNEacw8TmneUjzjORQb0Nv+A42iUmN/dQd8xJHPq0g/nzFRq2Fe/tZIH1G/FW8kfydR6DalT/6thwTGT7cE4h53U9C2M0m5ljqa71rWVAvdnMHg6IKVtj1HOUY7yfq5OyjvZPMzPNY4UEd+89GMldu/Nlei9RaaRenvP4lpZY63kOabVajz20Uq98hrvR6BIwdTeLm9EynNkx2j9BjYHHTCWaF8trGKj4fbjOJUrc604+dQG5u+BgXqL1uSYOcMQkheHSx5chP4Y2UC/q4wJq1pS6FtHNVAAH6gKoWH/NCvch9bhS2U2MDRXRsgDkCSnhPuMpNTV1IAOwBAs/61nPas+nLagLZnhut1gz6wKKgCEmECEwhmIkUK326+jYjNf9VNmgroTe8C7uNZBLsPbUYwRYs/cajd/RtataOX8IPWIlW3aM7/WDflxTJbX+oQNgcF7YzV65wKjx0cvezlSR/rpM25vZLjJGxkvpcAfACLwlHRCDFs0NwGIpFH0rCD35yU9u19HHxJKhHbG/JwMSQDFzhqE6GSflhJDZIgAzzFK0Ge53WzS+AyqAhfm2MN3QHimD67jGGVcYlLo55c61Lu8xxRAgxvPcPAbiPTkH8AEqSmfKxo/IrCQAjzYKcd51qtzDu1Ie+b8AI3yIZqsQNAFnrgG8aSv+1BKpnxuSuJNZpZnw7wnY3uDf0l7Uaml7FBL620DpXLqW2tkq3Sz+7vk5K5mB2dTkbgREu9NnzdSXCZjFUdpzsbNXo5mp25XOVcfKbDMtdMW0PIVq0KR/dKadDAi55R0DjdkfNCY0FjU2Ugo985nPbAOaNZyEXpD2mQkCmIIBTugF6zMZEDKL5pUmFs/TzOUTrUSQzXRSuTRIv6waEoPwa1/7WgMv34dzgCuEdkidHZCYhAAuEprr4FXek8GLZGYBvMu/eC7hJpSd+1qYoeLNb37zVb4wTVnTxhsUC9gzGUCuOM4TpvGud72rtcGLX/zi1j6AOSDIMyovpDk54p8VHpvd73ney0QDZqIdLU/cQ6mN9b7vKWf2njMN1fvcMxNedpZeXvQ9L0xspk8EMj2MF4/CMvzdm8WonXnu43tnYM5B5zRXVyUzNPLJ6UNKvwZalaEXmqQMcswnfFameAK4mKnjegYu/Q1IsJDcbdIYqAz6y8vLRzi8fZbtrSlmfJXgUKWtSR+pD88FWNyhmnMuoqbe8KTb36ERUV/eQcblHvciAGgAPlMpuzM4QAvIATyc4/0pAxCzrYxf8p34jYBgnSqxdgA7oEV9OA54OgtK2wgeaVLneBjxo/3fG+hbPFbLZBIIELdtfd8egMy0v94Y28PvvXHaq2/vWN7Xm83EGkg3hkJTHy1g1yYAkHrOQMmw7qLsseozuw4N5LronCB3DkCrztCta3sMr8mEiaQQcs2gy2ww6TQLCctgMHONcWrcy+5QOPJZuoOJxg5CaGouauYeJhkACMIxzCxrRlMHkJH/Ga5gKITSk7phsjnTh4kn3zkB9fSnP/37BnnNyqGphzXBjlHcCyDr+DYjBc96xSte0ZaF6Uesy4hci+o0PyAGSD700EPN12ayTAYMmh6A9sUvfvEqtQ8g676pOfj83PJVrfJSzwLwN1oovsFnP/vZTfs2Li79ZXtmj0+t66nl9p6DAOG9cilfCk/69sL0JW4468ubFC730+yp0VCdDelpTXm+ahopGXpSqnbkSGKMZlpSCta69MoZqcQjqTbq5NQsk2aLf3t+ldEMV6779DcDzkXjOstxshNfZnJAN60FBNBeGJhoLJhYmKsIN+PYIFMKQYCbucwox801AM5MnscAz/4WRDRX1exS00p+M6tHlkH5vBPaEfzJjCSmlRlduZ+6URZaJwDuGkn9Splxwb0U0Lx4f3PnG9EPwPEMtDMmONAiqQ9tR5sKwKP1oz3eGK3+qLyxRVW5wP+INg3wuiKjhqL0xpIaaa1H1S7r995Y2prN7I3z3tjJUB7vlW/hswx74ZyhNA3MdLLmgmH9ALmQeKYa5u+e+nyUZn4Ez688Z1T3mS/iVKpttuUf2arjyNeQzAUIkW8LnxgDnY5/znOe0wa1cYRoMffff38b+OZJw+RjILPPIjzBwAXc3IUIZzo51FzGxMDBhEMbwNxyJUDudJ7aQQpKfR4er22TC78h6gEjY2YQ/IuvDbPSySr8a6997Wvbe5j4EqewcWH6lQAvgOhLX/pSGxQAPxoXefZf/vKXN6DG/4e2RcYSs2BQT8497WlPu8rFD/jx3moGvW3+RoJyr3Yk4Kgtp3nPdzRItGu0RoErZ3yhmatoa4z16tO7duv4KWOKPsGHmVo/5LZ/gPkFnY+JkemYeSgNY2Oo0o0q02ukXijHdVDPRr9daMQkdfH1kXLqeZlSBzmDkr6lXxl0qOhMCABwZLTFpOQY4MQ1HOM+hBogwDE0IADAPGoAhDOXrArARGN2lEkEsmxQFvfyfs4CpqZhKh1DLWwPnfz2HwzrelCe53Z4mFOANADLs0iLBOg6q8p1AJptYrJDygL88C0RkkJMHEBmcDDv/oIXvKCZlOSNUzPkO0vA9MexvhX/HeUhGGgf2lYzu6exbGn+K2QbuoRHoi60A21AX6OVXcfGzLcDMaFFX8E3blgOITzx7baUSzQOKjXMkmvJ6GzBbGXw9fw6s2ulLQ1p5XmnaIEzgK7nR3WcaXcjbWrl2q361jryiR8JLQuTCl+RJhPXol2xoSx9jeYB2OgAZ2aTrLf6wGAcBBqm2r333ttAyoHEYvePfOQjTTMAGLj/fe9731Ucl1k4kKbOalIPtBvDK+AvQMIt2gBIrmNAMjgBHsCC7y7f4h7ACeACyJiZVTuhfpzTTEUD4x3Y1xKQQqtDC6M84rB4JoTWSn3cNMQQJWLO2AnceEvWYjoxxnMMyUiTeeSGqX20OjYkNdj0gQGoaMyCK/3Um1U+h1Z0OxAgbdxhbgLMcbf1u+CAK/7pJCNsXWc3085GZtBRgOpRrzPSBq9+tlk5q1rcOTXKyuAzST2r46qjlI4GxGBy09QojAAWfGn0N6lqkOacB0iQdi5/4lkuNgckTA/E9Qxu854BPDyLY2g8gJl7CQAALrVCe4CoE75ZtCeABTADECiDMnk254zM536Z10HMNTj3nYzw3aiPvjEGPWYXfAtI4/fS1ITp0SL5Te59NEvuTWCC0EQzAJi2NBGDx3xejo/smyMmZY/sZyfiDLug3dnMBhBj3WgmLJy5MSqPXefazBynW+XOCM2LgGD5M5ej0ddMELTkjDAPpGPN7KgjZ3w2TNKsIY/SzLnee/bs2pWGvC4gy/L3+ilWfB3+dnbT8AN9KwxCkz0i4VhvaFgBZmIuDTIynvvZwRygcdNbyscZDmjBN8yewUz33HNPYzj9cgCgJqkmHYxnymjO8x2A4x5MOo4DdpeXl02rQ/viuwu7TV+EZgWQUh5/+FKMraNOgDKaGSYp5TtTifZF1t6XvexlrRzKzX1h9eXV9aOad3XzH4GsZ9qdUxOqEwQ8jz5hb04AH18egMb7VMGZfNKr00jAHhkHtZwVH+Iq4Rd0nwXK0bTnGcRXomlf0NnG+NiZTqWL2D3k7s049Co/GsyjF541wEjDqep01dp6UrLnPM+yR3XsgfmoE2u8TK37SKOdXds757OgzD3nPQ42tBkGNISWBTFTiZZkrFmmanblAPFWlpszk4AjYIgDXbCDsXi2OfDNVItfg2sAHtN5AziAF+fQArkeDQgAhP9gUBewu2xJhzvfqTdgBKPjT8O/xzGDatUQqSPPIBSEnGyCWJqHtmG2a4Y15ALy9Afnjk6jPt0j4GcCNwOS0ZxZ+QBw8xuNNrelSz7Jsusx+3Tl+IxPe3WfWWpb4ze/8wcf4ELJuilwDPa/4ABghn8iB4JT5ql61xdY6aA95t05afU5e6THqhpeyx8x+kqd9vpXRmSQKCCmc52+ZVIAZtBMwQdmyh81FKe+AQWeyTnDIdCEuBcg0TWRS6H4BODc8RuAcqYRIMNvh6Zo7JgJIjXp0OhkVrPumvmV/PyUBVlnzptRgesY5JRFCnEnMhwIIyCatfW5fFB77q+LstF4EQS2A+1GOyM4aMvR/rYza2rl+Fadz6mJZRn8ofUba2bdXJdJe/B5ATMx3a0t7iJcJwAsbBQ7tlXhmwVeW7RXbV6x8+sgGF2/+uxzmriV7D9MS6QcWhiOU4QYvqvf//3fb6DzqU996q53vOMd7R0EM2eQDNMxnRC7FOFcxxTVn+UMJloQZgHPAlBgRACN85hImISYkgANQIjZSLlk82CigO8PPvhgM58A2NyTEsblN0DnOj3KM38bYH333Xc3xn/lK195BeJXa/geTteTy/dm/TEyxaTZuZHWcoQEYYJ22RrQcCr8nwC4sXirk3a3A21ZSBKuDGaO6XuOOxmCUISP2tpe1HLUfmzvjPtR1XfKfDQ7smWPr2bbmPmLetfMzLxsmGoK13u2pPEIoLb8Dz1fxaq6PnvGUdI8VGgJTMaFORMIIBhLhiYDYQJyjal11J4g7jG7hGtFKQutiTWMhG8gOVnkjksDc9bdnzhHefzmGtP4aD6hbQG2gKYDOf255mHjmMu4qD98C+MzYwvoAmQwu+0gjxvrln3WoxmvjMwlz2Vf7+W5LMdxRLswicMffcC7AtK+x+ydrlNY7qVRW9pmtQ3QqBGCug8yFZB9emFm0Myt7ZIUC87Au70D7FY14CrjjMzgFVNwpS16puno3lFHzurQe87oWrNeqJngzP/N3/zNBggGphq3RXruF77whd+3u5T8AGAxmN7ylre0WSa3++I8M4QE315eXrYyP/GJT7TZTgYg5w1mBdycchdM4UMXogOe+El4djrqASiezawkkwGUSS436v3Od76zHYP0s/k9l+b5XjW19cwfVH9XoTnrnz3netd6PTOzhMbw7F/7tV9ry9F47+SdmRbY4/fRbGY9vjU2jo6lGfnugBm+UbNm5GYmmNx8XhBkyXo0wSsnAGyY6lvYonOo1L7IOegoQBy9Npmq0kwD3dPGPW13y9zJ8tVwABL63CSFLolhlhITEZONY8kbZlXhGNobs4Z8B5xY+sNMKQGmaFgsowLcMCXbphMPg5QhIZqFkLOVuXGFkxCZ0p3ncw+rDzBlMUHcMZ4d2hXKgmsCWF0aVh36R6k3cGd9MhsjuaY1AYX2Mz4PMMeiIqg3c+GPTMwj77dlOfSuP8fYT6EvoaXnEjmvQRDrQrhA1UdCo87ndKdr6LKhRpJoZO8eUXFnzLCqifT8VSNTd0WjSeoxbR6bSepR3Xt+g/zsZc3YYxJZRi6yFji8joHBcab5CYnATDObhWaOg4xPJCXMBSMBJIQJIDXRjNyxiJlDF7WjvRFoCzChBQKW+NEMDQLsIDPNptbEH1qeGTIMjzD4lfWkCY7ycN14uYKD7bKljWXf9gbszB1Ry9zqq5yxzfhAfJO0MaaWLiDal3tzfWvWpfJjT1iOALeWM2qXpNGa6x6N+LRe4zF4zbWxCDrz0zk51UJWuAhHqswDwRAwMTRb1D2buu01xoy2/BG961ckxzn9Tj2TcfbsvbRV/xWpPyojmSszjzroDWEwr1n2u/0s0+ivAJhY08hibfKQwWRoRgInAxOwcvMTHNdoa4RyvOpVr7oKVMUyIP5NIYoZCnC5bIXfTAQAoNxPnJv+Nc6ZCQQts+4OPmubEX/Oju9xDxzhvUwNnf5Nov0/9rGPNcXj13/911tYDOEmvYw25xoHo3bZc8+e63qCwmNo4EwEtewY3+NDLQu0VCZ/mpsDqYkNnusy9a1U1TwHxAqQnMtMHNEe8/E6aAusZybl7Pzo+lNpZE4pyJTuqWVkrJWLnR1AJvCEXvKSl1yZnoKJAxMCaFg6BOix9AYyrMJ9ASAmCjBT0T7QQnB46wJh+RLH3/rWtzZfmrFsucynx6Pn8N1sUQ7CFYtkZGVk/BTfifFj4BJCA/hjsqM9m6tuloHlZtOKVbK3DNsGIDMQHKFrCAqCDKuihQWh/ot23kzj9RbO5gNrWqDetXsH7Sm01YBVzU6z4cgztu7bU+51XZuUfZGmVmptzmx6Tk3NWTPTaQtoMBc+HPaRREIqFL0/85Bx7fOe97ymWbG20jAKSFDj3pe+9KVXs+gMXiYNWDOKtsgyJngTLQ9HuLmtjG1LIK3vfi7BVy2Oc/O2fUIbY34/8MADzXLCxKJNCHpGK+O8GTzy/W7mmKt0LkDtvQO+WQSZGZDFHxN9tklL7U6zlkJ15iobKgGh+glmmsiqb2pmys3uGz3ruqTydTDyDCz3PK/XBr2yU/NyWRGOViYDzMfPJ1oQzIIW72YfzjjCTDj0ARliuziuPy6Xx1E2zAgg4cIwwJU6YIqijSFhc9E5jMsfz8PRTbmYnlwPGOrPS19g9TtWLanXLkeP98zKmfWy2ncQmTwwn9wBivxpaLS0g23bcwFt1f1IXa5Dw52N917dEYb4WDP1j5ND8F+zJi8vL5uUgxLxZPLcC7D3Mkc6rOdvmvl/Vq/v1ac22ojRa9krz+yVvdrhPeaqA9FjVYOqQqRX9/ydmnTGEmo+co2O9fe///0tu4bnARDDMFwwntsOMlsJY5FCh++5GFtyb05ACgnrpiNqIEwiEGYAaKF1AZoZxU6iRQNEqQ+aHaCoZqY7ZJScM9t31n95rMcHs7bvPa/HD36mkpD94mZCb3zjG69y+XOOtau0sdlyOVd3Uh+956gu9fhWOedUCGZ1rCuOOA7vAGhuZKKf1IDoppkRNKtmlmvV0kmcFVjxjc38BDPw2wNae8qAZv6iPZ00u352Lo/3Osv7/V0l0yib6ehYHYDJKJom+mVgEKQeIRaYdZB5zSA+ARkADXMSSQiwoTWgyRHKgX/LPPTMZnKMaxJgMCfhN9dvOisJGOILcjCndgMJhjIxqbW5zkmqfMdzaMx7NKu9z8t6CmAKFI+Z195U4/xplttvvX1u7yQaAWtSti0gDq+50B6St+DHNqvpFKe52Gu8Wc8erw9coSqZtl5s5fjsOaeW3Ts+M6NPOd4zFfLaWdv1jo9+p1bmpA5a17/+67/e9eEPf7hF5zNDhubDciS0dgYRwAQvEImPOYrZadpsZjIxRz/72c+23wAaIEM+MHY2QntihpNnGbIByOl3s27u1WlsmFTz/0MAK9fkhry226pAGbX3Fs2079Xx4f21DRAqxMyxGN/AddaUMiniOxvgXk3a1bqP6nKzaaUuXqPQ5TzCTOHm5I9xiS3TrBkLLNAdfaD0n9WHztT0rYo+mmjl3VbaaHTPiGn3CBcFVZ7XT0pktesc0ZCI38JH4+Ylmng45G/cuNG0MzQ4zqH+E93PecxHTAE0NrMXA2Tco4mqtufznWKvEfpqbQKwoR65SiU13NQ+R3ROM2mmUaxSAjX1ZuYWPxkbyiAUeFfaz1m81FBVQB6NVAUU704cLPwHb9nPrs1E2DZB6AaqXGDUNaQqt0eNnnXqkcH8aKEjjtgj5rWUQibX7BlaYR8DPmwU/F//9V/tGJoYy2OI3neGiHtNDcV5A2mJd4LwgREqgInKQGRGEx8ss284sdHa8IGhlbHsxrWcmku5rAhK356US6r0Id2MxdQzYZ39OPM5zYRLfXePM2gZpLQzQGZb5z0ZzP5oJ9qQdjBXne1Ku7n5cQN7mVZpqBaQHZXqcE8VXBmgM7/G0eOz5+S10EoWzK3js3frXVf9VfX6dCb3KOs+o979acqkmaqmw3GAxrTSBLY+97nPvevxj3/8VQxPnSVM14PptgkV4BwrBjjH6gE2VCFAlkkFhCVaGrFkb3vb25qWVjWrrJ+8llppgnDu0blXQJ7DOpjx4aoLhe8CkSYjf/QD2/ppTiFUaNc6JiE12T3UA9+9PuNz0awu/vl+8AruitwO02v1/7Y1x0yHE2vGD0MzVF/TKZkProN3r99sBIhHrq9MMrK79xyfgbb3VMCv5Y6Oz+o4mxjI5Iujcry2Z57m7kj4yTAT3dFHbQnNCZ8YmlR9VjKQz06w02RlEAJYLFQnsp/1hJiimLFEsbM/AWYs5qzPqEksk6cq/2VwbL0226Vnmo8EygiUen7S0fW9a2134+agfBdNRzQL2p0/BAxaGTPDrHN1pk5Az+3j9tJojJ06lrL81XbpURX++TxcG676SDOTtjUJwQXmAOosF2dO89GSkOuiLV/bHj/TiDH3XL+XeuXszeC51QarQqBHLj8yYwYZZtGgGEhoYqyvRCtrTPGwb6ZX9wo0KfAARNYLsvQIk5TBadJGnNuf+cxnGtjdd999Dcz0geUazNrfW/1fj+8d6CNtalUTr/fVc/r61CJMYeM52p+sIu9+97tbuzMWCRD++Mc/fjVRIqVAOfKut4L2jOuRgFHz4hjLLxHCCjX4yowrTdc1LYxTxAZDapJUs2C1wkde+ohpl9fPpPFKObPre6bqrJy9ddwyV3t1H0m/qrm4tZsb6eIvwwSkr9HI0MYEuh6QbbWjLgp9agxIZuHQ+tmn0jWTMF86sqtZ0WuzPFa1uB7t5cc977ml7fXOq43l4nGO4+/B0e/O8xyjbwT2XARfXQ3nBLGZebznmXvG0srYqOPCzXXks0xG2QAP56IpXFRllSKpEdzuEuBmUQWWm+FzGJkCo2sr2X8ACf1LCAaaGQxBzjJMP82+Gu6wSg5atS1iylgR4I7iTAoAbNSB0AN2TcK/hhnVA4FRG/TMvFEbrLxHHTxbbb23bXKywnsRLAAY7UG4C30B0RaEtKDZutDcNdIJZjMheqeT/Wt7CViAPJ9YkDkR4pryZnVwkgbBHlWd0ymZfpab8RKV7gQ1+rpoq833tov9qsBCM0OQsTyGtZVqb7nz0B7KVDs6ajEp0fiI1gfQMA8IBiWVDbujv/71r2+DV/5bcWqfmx96wJga76llQzlr65pKzO8PfOADTbC4aPzHfuzHWkYM87hRB0NUbsU4qMB+s+qQ4WA+12Vz4JXXcE4Tvi1nyoa2Y2X4DKK9bg1ky4auNDJLR6bgzOeyev3M1BvVZeX4SNLm957/bQ9z0dmETpCVE0ABaPCVMUuEA9UBVAM5ax1H7ahLIhd88wz3D8CkQlPjOfjqmGYnEwRLlahH7vk4e7cVHjwy8OqzzzFwLU/zHWLChTgy0hjRD+7yzqwwkyZqtlDGfl6nNjbi35kbY1TOqIwRjayc5Df3RDURI0HbPis3bm4bmmRqYeN4Mr0yVJ2P2Qi5UsCK7AW/PY7YmQ9p5Dsa0ZavaeuZvTK26tiLpZqVOxrkozqmGq5AAlQAsi9/+csNXNDK0JqYzXYzjCyvgmedTc1nejyvNWFg7k3JLCZObdZ+MpvKvhPUicXlBD4mGOYzk59GwiOpl8xy1F61nXvtPxIw9Zm1vAR47+U3y3IeeuihNkABLvqChfZMnuATymeNzN5eG/TGXw+gR8eT0oe5Oq5nY2l0rdeM6ukxJ68geDnrdZXfjBknHY7ugMNLmNVANXdvTMtjtE2naru9eysY0G90NP3I+ksABAmHj4xdfRg8q/64FUrG1eQEqPADEcWNdgiYAqT60gA4QFWTYUtDO5eVcE5rozco/c13HP28N9oYYw5yUoSJkuc///nDheNbdN1W082gLc0PDEKrVStLC8IVSxeZ5K2mxx6FENQKzKTEqXQOJ+w5nnvOZx41FVdI1ZtPtWy+I6gAEjQi4sCI2mfJEoBStYo0hfNYrftK/Rmg+OXQ0IgzYy0ngpKJAerz0Y9+tOU5Y01oujTScd7Tcs9lCp67X3s+JkCMTYr/4i/+ojn+0UwRMGikP/MzP9PWsNIejruVcVS1yRWtaC/f3exxXY/ncw1jcVcwSf9s08xgNjOGyiD8cTIzzt7pyH8n02rb23c6j5FWgJidzYwQ5h8DynWXLlXa8m0cIYWhvg6TPxLVjkYIkAKumF3UU/eG9beM0UzeiEYDYmb6z8pZGcwjoesWfbwjs5emSEJbdfMVAouPuGbqc8+pYd9uRNA1PItJjnUBHztpZMD/helEoLTRc4q+2s6P0Wl0xEG9WqYaDUQnM1CYAcLEw6Sjv8lUSn4ss2H0fEfn6GvKEIioC9oZApLBDZhRF8CU8ATSIrPOE5NTB/idxnM9S4WwJyY72NxY64c9EJ7whCe0jVguLy+/b8wd5Y+t+66D724WAWRuRK0vX8EHv7SJAiSFy5gkAx9zGy4HSnVAe33PwXiOhltxfF8HjWZmzln+qfnbs44peHL5C9oQYOb6NvqKIFkW7lahNarLzLTc0gYyZ5m8hu/DVSdu5Msn5wC5uiXcdZg5lnsdfJR9wgQHs7cEKPO+aBastECY4Cc0TiqDP6FarxE/9iY4Zs50y1nR4nrXnhsQezyc5yR4BF5uO5dH+JCulKahGcDnIl4nAIxJyhiXOgmwtWazN3s0O96j3oDvZRTN527N+hy5fjartPedZv6nPXWv5n8uIhcs6U/UcmK8CIEAyHD+1+VDtW7Z7jlARjxQ65ICkDphZhJ6wHd8RvjOuIbgWuqEdsb1/M6Z1brP5VY7+t45eLMdt/quAkHeXwd3bQe1Bc13NLLvfOc7d/3d3/1dEyTM5hLTZ1qfTIq6FUs2Guijdq/XeW2v3D3tO+L1Xh1Hz5gBapaR9YV/0c6SH/0zDOiCBsXccA2dVP0UI5/AFrLX62fHV8rYe/2WFDlXXfY+99S69J6fAKDEx8xEMyBnGb/dyWbLD3qOdkymRePCrMLpT3YI6ohZicRlfTDZO9gFHRM446xmgmuVJ1f7dKYZeH5UVg0rQQtloT3mJd/ZJ5SJkFxtkemZ8n330Kn8e4TOwRvZT7P+9RqEAXv8mjbblQEuu2yhG/zLheWiYY3VmQHaY3TrKfuhAgCZGAAMYpmYNcRPkxkv9jD5HjMjB6daF5kg/v7v/77NSuGrRaJyDtMT6evE0xajH6G9Gsjedsm2AbDRNtG4AC+y9wLmZoxVgxTMqsn4aKeVd02NGD7RZ+Y6YwjXBPzS1vwiNfjCzJK5tDMdrdk+H4szuzOoF86A85/4JsIASIftZiLXPYDSDNCFwQJ0NDJMX/YNcFE7gMssp7t1Z/r26x7kM7/NKukb9DthKAD2vffeezXhYhYMgawGBT9G/596/Y3JriBwYxvaDIEIdjUzkx80MpIRUnXj4rqsYuSEnFVq5LRcLacnobeu3+Og3nP9rC572+Zcda/XVjNFnxMDjUBVfDWmepoB2sj8qu9azdx6j9qHmiB8peM77zUvFQCAf02fXq/sWsf63Fl2kx5t+dRWymGsKPy5Dr8YwbEuts+2yLxkq3Wc1f1UvjvHMz2+p44931mvDNoLniG8BcULyoXoUNPMOOBeh3zyO3OLe8OtWuz6GI0pmcTvruSA0HIwd9CA6GzMvMzBfyRDxh4zszrhnSXH7MKHZnwV51yI/tWvfrUt68EkY2KgLrO6DuoNxr3Py9xsjBWi+imXSRe1U7Wx6tLxeXva9ghtmdm3G1UAJE4SQujlLLnb8zWfmVG0EA3tYEhp35PkKZ1XZje2jvfoyGzm6Jm17lvSfialV95pNEhGde/NTvaOW0ZvKl/BQ78CYDjc0XZcjAuN9pjM5/a0sXzP2me9utc2VkPEnGRPAEIVMqc/S1W+/e1vtwBJrsOs0DrICQWfM0sgmZTXV7O1OqNHZXg8wTXb3nfQpAa0OaaDupdcYI8jfVTHWbuv8t2IT0crgLbGWO94vb6HJ/nMtDD4TmgLLgrXERtjxjkEIRZHWwGAmQljJePYUCuNvqdT9lIP6I6U32vYLRP5XM9cLWf0zJXjVUND08YHaqJNBhf9LKBxXS/soTJ9ZbyVus/MVwjmI2iUtaL4yiCYEcbEt4d/BJMYEw1Qdr/IKiB6M3+zeo4SHPbqvvKeeU+2GW2eG8Jk3Y9qX6fwRh5fKdvr946BczzTc5XnLi8v28Y7tKvaLecQHLjImplpfFluYKEE9YZexozH6PYk+om+RBtjBhPTDXOTdYAABtRLwDkrr/d9RlsaAWYmIEX8lYkOzPPFcTfG5V6BrJZ9xN+0wr9Hedx3SFOyV9fH6P9TT7mY9SN4hJkJaPGX2jYui6atwTxKcgP/POYDcgr5Mbq9yT6iH/GVoZ6jmhMagNlGP7ofQM9Pc1RorWoIELxGFg20L8IXdOrCZ/puSR5JXBGTAdS70qnrhWca+pZDe0TV3Mq2vNlO+kcT0V4EWQNaCGjbLnOZtWVO5gnS8e8FOZOk1EnGzw7pDQiPn0rnYoZUXf09U/nPMcj31n3UjqsJJ+1D+tNc6XzHvMTkdDMNZ92g2q+W00ssufWuvWvrMVeXMBEB76FBurRKnxN1A9AwK5gJJJSkt0fkzIc5oj3+2hGNfEGeq+PCv1OUgRE/7j2++j49Htga13twYKvvqqmJmflP//RPV6FiWo7wCRpbwzFQLXcJdiPgXGoxquRjdPuRM2poNmRpwMwkrktneh1QN0tDSOeuWWWJhidKXoLn4EfAC22SWDTSFOWgGvkJj9bJz6M83XN+V4H/2Hj5fhpNOozaysXluS8C5O8GcK46hzL/VeaTys98sLQyk5X3VO3IY73ZkL3St1eGdezVY/TM0TuNnlnrlYN3dbCNZjO32tFj+Uw0MUw4nOxE/ptupg6wkbO+1n0EHFXjHdWxavLwHSDr9Lp7dxJkSjgDaaVJL03AKdpZ8mVOXOzxS/X4bqt9Z7yUM6M9/rI/Rm3WK3uLx7aurxqNtCcCIOuez9rS1vfMrI7qMRIACDZCi3BJ2P+Z8h/f6gUnYR4csb4Af8xu9mz/XgP0zs3Oj2j2jFXaW8aqv2RWzqoavUVH378ySqathlDR0XS8rqZy3lP32j5H3lP+AMz4w6+HmYB/jD0BADi0Svwj+ErqfhSnmmvWYYsvR3y9ZamMhNtW2eeiW8WP5xhLI0Kofetb32qz8txvVmzwi3jF5jrhQUyPa55Arney067D8b+HqR6jPvXaTS0aXxRxW/gUCD4F0NB8DDZUuh1ltFN8TwpNfGWk7qa+JGl0lorjABm/4U34EYZFMmtiHN0Sb/YO56SRErB6n3SqKf1oIZbk0QbwRRJCG/9rE3YuW1LVt9GcIYCc5dwDar3OPCdS76WRWXGdTDIyB6+DqjkHCBCSQSczcwiQOcGTyTZHWvfeeu7tQ8pHyjKjCWEWEz6Cvyxj4SAAmWs9phtglIF2VPdztH1tsy2e3qvBniIkHs1E7GGGjkHyAMKvTRzBKMaacZGzRoCcN6aWJs18W70OXlVRV2dgZuWsSrYc0PWZo+O3S92T6j1uluryNJz/gtgsm+nK804xL5NMn03ICBlwWXaFu8OkoHwyMQXIoWGS7cM6y9TXTXt4YG9Z16mBnZMfs5ytOp5jLI3oR37kR5oPFZ5xQ2AIrR2h3cBMk4SobB1q+l3Sgedg2NsQN5vuZMk2c9DOnKZJucRD3xnCyoj0nMyppv4MqEZO7KNkKhd8ZixtwqTElOAYQIZZTHgJKwLwp33zm99sG3/UvGG1bjONaa8WuspLozK2/Mq9svdODIzoVoyD1UmKI4RAQwMDyAAwHP4mH+V7W84kUKVDONW5yjxbTF1R3GtmTDUaGKnSZ8OsaogrpuVqB8yYYWvwzxg5z/XWYHp9z2Tv9QWdDgiQbDO3mWPJh4vMt7JRZPn5nFn7zuo+6wfAFse/MXD8oVECcpid/GbxOSl06uYrVbj2jtf9K0a81zvWO24Aeb5jtssqX8/aq1LyfG8srNZ91tcrdV+xEEZ1WXlmLSfbl1AjeAXfqYJQKxJAw43SQjNwrOJjcekIyOdGm1sq/RHU3ZJSvWtXfCLnVNVvBY20hhn4VnLZh2sy6Uc0b/oRddyt5TIIdWSCV1rpp9V6Qs64EjbCd5y71B1g4w/Tkhz6LD5nX0ldH3sthBWzuVf3LSG0xyyv5YzKPjI2rrOcPbSifa6M457gId345z73uSaQSURgGiuENG4KXCkXZitAtTedBuQWZdywNxq80im+hqPPezTQEYDA70SqZsxK7qdfSUmNwMLZjoP9xo0b37cz02r556KcVSUbApKVmDiWYKGRkQKIODl8f2iZX/nKV+76oR/6oat0ybnHa61/T6sYmZ2n8uap5vbeZ0E3ezydg6oWu7f+hO/8wA/8QLsXIW12EkANS6Ql9EQSAlao9oIWFyTV2a9RRXvH0+y8WR2wp463glbM3zy/KtEgUv4ADCz9QCABap///Ofb95e85CWNCfgDzKrJkuWfa4D26q77QmGpXw9QQ8LiI8Px/5M/+ZMNmNEoiTuzrMytN9K86nuds/9vhQA4IthuF+q5Q1ZJgYM/1UkhLEh4RH8ZO15dhWYgrVHdnBI3FGPlwUdAqjL4rIxqd8/MrhVH9u1MvXZZvVaiwzErf/AHf7DtggQQqMUAaK6JdBJg1PZ7AHdU9xlfuL0any6hg5gI4B2oG34zeFMNs+4YNWqfPWDcKyv5aLU/ZuXXe7V2emWvrsPN8lfrvmLWrVw/olF7rZYz888STI127mJzXRTwDtp7S5tN4wFk3OwaTZjGXc5XdvGZORZH/oFa8foy9dp6bIVWNMM9nbby3B4IzPwjtY4zf0qey2v9Tl8CVt/4xjcaCGByuoM20stsqJic+S69JI97nMVb7VAp19UlqOEfwwdC/diWDUZlKRbbtblhsHtUzMrfqrv127I0Rj6fU3lma8z06rKn/K13ui4tb/ZOK2NvVEd+42og+NsNmCD4Gd5mdQshGy3ODLSDibhIEzM3xbDjRzMwdTD0JPmWpF/p9CMDaIsxV6+fPX/EgHvfaaucXmcLYgx2OpdIeqapv/SlL93lUjUIEDAvvfs92KdH6t2jI5IcEswAsTR/kbbwp2mpnJXlnVZTANX27Zk8vUHVA606Hqog6j27tz6315ajgbzXytiq++j63vFT6cjYS0GXvnr6H1PTPUr06QNkV3uPwhhkVuAGVXkurJuTjhC9mn0rDbJqwlTz8hSaaUe949dRdu/cTLKuDtbsG4SR27jRj/jPmOBB64YZ6HzIoMNRFH3v3faYbyt1zthFM7Xo4Oc9uK5lEH04JRCLz5HAvsOR564cX+WNCmSj8VFp1obXwY9bdbxu2tO+PTMbniB8h5hD48sM5CdUA8sSHGspgDhgehhuhlmcDbPAUQONKtZT40+x529n6gHTkXcabek30wjVyiAGPdrNd7/73fadP/wLMADM8H//938tAwWb0ZpSZVTPWbuvmNJblLxA/fkN6BJPpOZFvY2NA9RYdM5M57lA9SjdCTx5p1Jae37CHyTqZFmeyypdyQKvwCMtaJapcL5gk6rCodK5FGaUS8oHr0qfo8y3V82+E2h1MPYkVZaRkfzu6szO5Qx67sFPxgQAx/GhwQgsGyLsgSwEdX/NrbpAs1Qyq5TaPJ/UkdnLGzdutNlMeI/6QuzUREiJG70C1M985jNvGaCtWhWP0TFyUiqFHTyHMIaP0d45Jpg5udWSkqKFqfJD+l4yYePIH7Zqg6/cM9Ju8vwpzLtHS/T6Vdr7TvncLefozKnaO+Z6RlwGbPiLD+1///d/r/YEcFsuQyNghqyLdR89/1wAYtnUA40M68Dc/2pqMDHgBijDxJrJmhh7s7mMNMq9FsSq/6kqA7WcWbv06rn3PU+1is5Fe8deVaD4Q6DhZoBwnzibCV+jzbOv5gW+CU5m9kYGAn8UYqaFmdMyKQfBHsfi7NqVATRzfPbKyOMVsPM9avmj5+55p5FE7+2jWMsZtZ9OdMwwU+VAaN1ka8UvqvlJ3xqwmo7WKrRm/rwj7+87ZUgInwAZWheTE8xYUn/TuXOOd+I77/C4xz3uKl1VHehbA7/XzzO+Hr1r7zmjPprxwF4+Xbl+65m94yOq75kmYK8uoy0R97Svx1NQGdif6d/hYXiECSN4HCF3QdQ1DMSfBeEvc2mT6lyvA2cNOhu056RzlLsCWtLNkGT1ebPjugZMYMiuz4ACkgw/w+Mf//gmvUyjQ38TgPqkJz3pEeUd1Xxn92SZvUHJJ/VhOQqEcx/GhGn14WIOc4x3YkUA35/61KdevfMp73DufkyAngHslgDYw49H63hd5e955qwufLr+0s2jXZeJVmbKshSMFwbKcoEmpsDmIvOaOyoruULXOfi3tMU9ddwy+04pfw/1BIb1q9LPDlXLcisuOp6BT3+ytRsSDDWdFQL//d//fVVWLgs6YtJIPSm+pcEQ7Ei9MX9hVvxkZvvIncJw/ALSXI/Z7Ax7r56zup+r70Ym+MiMHd3fq8ve43toxtcr1x+t457jau6QCTDEJYO+mb2E5Hd4vQWHc7OZFarUHHXaKo2Y7dySZvSsI+XU7zeT9qj8go/mopH0dLZquOYmGg8goa/MyYLc4zH7fhbDNfJzVM1rC8h4JiZDbpjjTFW6N/hkEuCf//mfHzEpldkr9rTjddBMAN7sutzpVPkIfoVPEMJYG8YdmoOR2UwmB4iVbWszUesFtJT0ufnvkY7ZYuhz0qORcWZAXbU3+lFTzLAGmAAgANDQvM2bDsihDfEdJphppKM61XqMhN9okMNfOPbRuJxBtx7UVWDDsYspyu7m//AP//CIRKK3ilaf/Wjjx5tBpnNXM+c7gpmlbf/5n/95xSPglRoc9wBybTYzd5A2YJaLvXGU/2pVK7qZQLO3jjPHaC2HY6Pj56CZ+VKPpUpORxJDBiAQekEfcgzQwl8GYAFsApeZXWEQpFrdk/KU9+mZq702EoAN7uU3QJXmvsudMD/VJDEnAG00UP26q77Zo/zbK6d3/8iyyWv9vmdt5ojv9tZ9VJfZ2MjrZ3XcW/fZO6Vw1cykr01LpjXCH7zj0ss2mynKuQErF/QePtoKbTSLkQ0yasz6InsdhVu+hMpotQ6rSfJGdZltp7VXC82BkNRbLuaAQHrRqfgRCMEAqOhPhBQBsvQnfcwfGV1ZfE5M4de//vWWufXGjRtX7TJ6BqTWntt8yWzyjteZR80Z8mTcnLDQD+IsZpoWBvXyG+DCNwLTcj1T8RBg3dtlajRAa6LG0fUrwnl0bAQASXvG0sp2g7Xf9tR7BQx7/DiqS9ZjZcyMypG/+I7QI/qf/tbVIG+ZcaWZmTjPQD0kOEQhmJ3mYs+Yn1vlSzonPVrM0QwapK/oTMwwnfr4yXD6o31BbuNGf+N/+Jd/+Ze7nvCEJzRmMC2QKwl0Mei7giiXheCYhdxPYO5//Md/tHMwGc+hDpiD7nWJNkhd4C/AyIBHgZGyKQNm9R10+jpbZT34znnKIt4MYD66a9gWeO0FhNuFzl23UXnXOYYyV53AjmBmkTmABk+TSFZeVRFroTyux5QxYBq3mstFsr0X2NKO9jDJyLeyt5yV8mdmya2s457n5l6SfCKMmO1zba1+BcwyQARggRGI2QIMiNthZhAmgAdU2w2JyBRQqvJoUPiv8F2g3fkMQI7fmIOkHnJ1AUJRvnGPCX7rD3NNHcwK2JIpw5lKYxvlzRsPJ5TkfVi1ApihsdXJi1F7Vao8cC4T7uj1R/noVgjmPZrrbMz0qGqi8gv8i9BDMzN7iufU2FvabKRmbjVXTTILfTRoNHcyJRM4C2lqHDQuCECDAAjXNarZoK2hOXHPZz7zmbb0CSZpWTofTrOdwagACVt8sZkIUpG4NaQiAETYx+Xl5RVIcR3nPvWpT931j//4j00zAzgBSkJDkKyAEWWroREiQrgIZePoJ5OoJmgu1eKT8ggjgqHJnEHdeX5uj2gbzXxAI9PmMVqnVSA+QlqAmR5KPz6zmQo6CCBDCMLrzcyEMVDdzRsPwVAmy5Ox7nQz84gP63ahUd09BmC4d6BZM5RaMAB9iJbkmkykG/nUMReJqodhAD6TCxjmgeb26U9/+q4HHnjgEYkI0JJ++Id/uJXPciOOA3CYrpih/LmTDuVxjrxk9957bzNJSUVEnagbCfcgno3mh2DNNFT6VtAkref/a+9sVqzqlTDcg76QHqvoREFQQRFBBEEngjjRmSPn4pWIKIiORQQdOXAqInhJ5zzBZ/NSJ8lae7tb+/h9gWavXj9JpVKp36RCCmVgqAGD2WQaPd/Vj7Sm/FMUgH3OrXT8Wye0gdZPkMsECjxn/BHe0Fnz0UI4mhR+7AJMAa0OvWyYso8IzCzSMoqG7IqsbO8kwrimpPbC+DGoSQSYfQgqxhcGIowwKhgbDAYiwdRDY1Jtd28nSzcgHreRqLlRFxu9OS2JpRUwUn1cMEqYH1qiGhR10gZ/MCu0Q5gt0hRNjnao2+BTngyWW+k8Lg8TmTowd33eKzkedaL1nPW94M2uAZy1766dS0t1177ui+6WhEPvusIwmzNr6rZv0IYL/FW6eAbdGzw69GWRqL+kd1jscURgEuBaKlH1GFDPF9bzn6z1Sawh8F5kpoeDUWK+et/fUVTYyM4IRheQmiCAsYNZuHSBkk59s9Dif3r9+vXBrVu3Du7cudO+f//+/cGnT5+aVgah8A11sS2KMwTQ7vRVSSPiALPv6tWrjZnBTDEfqQMGhKZGgaHRNmYBzn9MTeq8cuXKxsysOLbu27dvt4NgMWndU+xpU/Vc1x4jq+6THNOea2U0dmt9dCM6nZm7a+dS7We+36PTmfa0FsZ8fwZjb05mvb15Xb9JP750rX8shRzuCQRsE7ju2XMS6DNR4p0k0+xvV9u3cf7mu0gsxtClDPxpMuJTcCz1i8IY2N+II5+lGkg6zEZMxq9fvzZ/FAWNDaaDv4stRfitYEo9J62+MBglNGR0EmYD80sC5Rn/uyOBX7Q64PA8ABmTQgH6BA5g5LAW0wJZ6kliv1p6wuskzYW/taSG6q8CjiU5NSiJ4ETTb9FMicqomMSjjyTXe6x1/C0Neu/9tYSyS927lG372rs/8tHM6lhrYqQmAQPApMtoJgPPuDLYMBhVdZ6jGT148KBFBF+8eNGc8KTZ5mxC1qrxDlFJNDEkn+dawpxss2odwog2CKOBiXr+qkwmaYrN7mhsPCNZJDsVzDZrUfPTN4c/DV8ZzIz+0Wc1vpHZs8ac6WkSMzNq7ViP2l8rpJbenb2/q2A8Dhi3hU/akh9xjeaFW0P3Q36jxXGoNpbpYNqDckjsSZNKPWn5t2ptSwQL04CRZZ4vmIppqCnpi4FpwKRgOtznW9IDscQCHxkaGc76GzduNGZk5leZizCM/CD80r4HtWbb1IP/DCZL8AE6Q+OTUPlzrZEml1uxYGholdTHt5ibHE+XmuIudDoSIv+W4y09vKdGnG4saFQNTPrgHbR+s6wcMgEMecvIckW3jf4pRrEvTev/oSxpAN5LXxm/bipnsuNUZ8DRWDT7qurO2MKgYGZoZ+4g4Pfx48eNYZw5c2aT064nKSt80ktmvqVkskUK2tTHjx/bHlLeu3z58sHFixc3ArRlDC2LJikEJWCOaGdmS8AnZ/Qz29wXjfxrXu6/bKN8pKkJvbq+zNUVfA/f0o/WzEwcwRR3oyfR5vU2e7JmwI448ujdNe/N6p7Bsk091bxauj/KMtrzOWW7veuR+aPjW5+R63KI9jHRkWZIr0zl5JY1GB1Od8w9HPaMP+vQSOZonWpKEk+Fx1ITSyZTy4ASBPnly5fmryMqCdM01J54T+nLPaQvv2iNwA28dW3kkgN6RKe11ABBMrUeg5vR2Oj9bebGqO7R+zM6nfX3uGAclZ7wzjqkO/7cJcJ4u2wsz7BodI05wEsWM2bodMtJMNIc1mgUWXoRmxFh9e6PIoXWnXD0CNFnToARA6nXTvCse1TPqE89k93vKuzZp5GfJnOmy8i4xmeFxu0q/DTzXHDLYtanT5+2RbHPnz9vfqjv3783ExFGo1aXOKzmZsKTOxLsA/BQWNPGmjJ8cgQYMBsePXp0cP369aYhZv+T7mSmLs41kupxYwrgdPznhE5874NOpQGZexVOFY4083vjV2EZzY1kGDOhskSPvXZ70fWZa2nbiGvtY747mpMJs24UGBoCOl1iMrim2aveO1CuJ/Kele9T1d7VdMwJua82d4FljcTa1XezLSwUBpNBZaJjZlJkbNSZSyis17phWDjf3fL04cOHZgrevHmzPTPCKFOpfjPhzozEaowUN8KzewDzkq1IaIv4zC5cuHBw6tSp/3FpVByIV5ism8tdGIyG5k6DZILb4G9UlmgmYfP+tgKs1l3LPuioB3ve35bufnX+zmCUkabQgD4QzvzPOLs2kfehA2n00K1Mda3OcTCxXUrPhJipwL8DnvzN8rtxJYNxS1OmP2c9F/DgT0jfQzUPXFGN7wpGAXP49u1bixrCPIhgQkBc85fjkA5ao5amY8EHx/8/fvxoi28JLuDOoC6il/j3cN5XP5lw5bVBKgMcwIHGyU4A1r8Z6EiT9rjxXmFd4ybZV7t/kv5/d5HOiMwz7tKzS3jSgjz0QNU0WVKF/l1lF+5+UsrI3F56/1fbTJNDX5i5nmBMbvfJ8az+IMYcc/PZs2fNoU4AwPVnp0+fbhFNFqvmJnS+1V9hXSYocCsU32NOYrZyzTs4cfHRPXnypC2UxQyWWeUiyVr0n2lWYHJSF3WiiaJJahLva53ZtmVfDGam3dX29lUqQ96WnvdZapomFRnH3k3lJvDUimyCGSIwawJamg43y5JquEsZORB7Zc3A7trmyFE6amObdnch7pkvpFd/Tl73ZaKx4NCnmNTO60qsqc7zHC2M6CYmIdf4KFzBD8PAJISJqNGlaUldRhtZ3oGGBxMjvxrEh6ZHCiIWx5Idw291bSRzrDiReZqoUQ0Ss5r6WdpBYCAZYprCu9JtjzZG9VX/ad7Lb+u7WXeOza+UHjNaovcsSzjbFfYqTHsw1ja8B13j04UG1MShGxMrNDOTtTr4SvjjQzMnSODV4fhPKftiosddZEb4DjDjUMcZbBgKUgzNhYlO6RGQDM2UPWhNRDRZRAttvHnzpjnueQ8GBwPhfdapuc0E/5eOWpdKCAuMhiSQmJbXrl1rbbj+TFiUxiOnsIQrcdOfo6Ojth0Kxkidmqr69Wo/91lmk32fvq+ltvZVToLLxKIlUbeN4bbQB5zbnPT5I7QPU5Ipyc0Vr49Fgqqaw5p9Y71oRdaV7/SIeSQNt9UYR/sbe9HP2uZa+Koknu3NzLpHTCbfrziuJh7ugtwGRLJEk2x6r6rw1bXAH+Yf5iXrwFjeAePB/NQfpn+VHQIyUghtk1PqJ2G5vYotSPfv328MSCduLxo98oWKxwxQsfWK/hJQoI8wTtbVZcqgHq7qmC6NdR0n38tnacL3os49Gui9u3S9Vtvr3U/4R/dnMNZlOWv3aFf89trMUmH0nuOPn9ViBBNac1dJy5qhKZKh50Rg/Z0BNAIwv99GHe2935vYS9JlVl8P5tm7SdT1nTVtjt7vfTvCsQPooJrCx9xkaEUUM8kmkfTG0/8d+4cPHx7cvXu3/Y/WDmNDU9MJy0Z0GAr10zbmJ+3wXJM3dxqYXUO4l3xbiaM8ZIdrGDWmL31kqQdwwTRTwC7VOTKvev9XWu8JoNlcGJmlo+cjoTZ7Prs/qnvp3ZG7aVZnb77XhdZLOEtadRucmV2gcUxL/WYmH21ZV3igmdDjtkuSM4HaRV0dTdpaZ8/+X9NOT3KNSq1j9n6PcKokX1OPddU+9TTW+k3myWfJA7+utkdbYoCNLmYSwwp7rqj2f/1apicmOkpInHuYd2hZ+q3YhO43MBWu3eguc7QuQ+3bmDFqnyYSdQtL9muNdt7DYQqmHtPatR7vjxjZWvNxG6tkjbKwK55m8IzeHX1f71XFIDU0XV4IU4NLmptmTdmkAGoZGn/6I3TCplo/2r4yArqnZv6J0mNMPXNjl7pGpdZZ1f4lIpsx8N77ue3M9CiajSx7QBvK7R9VOlrHSNPNLBw43fmjPfZRmpLbVEOGyaUbmVddRFv9Y6NSmUKaw0hpAgqa0KZ4z6hnbwLNNKQeDnpaXm+MZgxx1M8leuyN1XGXNUwrmU3v2ZLml/X2BL7PcweSYwHNeSRhWpH6StuiWYjCdUlWxAtZKSUrrp3Pzqzh3KlG9sKxs7IkqXrm1IxYRvX0Jt7s/zr51miP22q6+Z1ml+urcsGsxfVb5t23fvtXV5j7fV2blgzRVfhEFlPTSjxXv6h1pLY2KxWvRjNhzmbmoG/QrQtokzH3JtZM66qwZh/yu5EPLNscWRO9dnuwrbk/ez7q92h7Xb0WB1WD3odW52+PV/TmqzwI7R+LANozO4wuFX5b5h/C56juVJA54NNpnMTfixRl53tbnwTMSZZqpESeUai8zkWQ2X5tx3qqdBxJhd6z/LbWk9tSRhMmcZBbXmqQoRJ8rt3yeRJeOrZl+uIFacXkZulEZggmmkmkEVUcv1X2Ifs7csjnkXIW90LmGKkZ5X0ZnAdLC7OaUx5Tl7SUOM9lFnn0nKc8YeLaR6Q1v5i21aLISZGMqu5uyYlbNddk0D0trM6N2hfrXAoQ9Oiqzo2sYxRIyfZ79WfbSW+jvqVwmwmI0f9pAczGvJqYOTYsuj46OtrkwIMGxAs0gdVwSOSK3FIyMiU50o6KIRhepFLNCiWi65poQEcdBAxRqRJSh6F4HMnuq6thVfwx5suiHaQ+xaUFadaAGDpAO9THfRfP0abOZ9PZcJ/+cI/3gddMCzIAJ1l1eqqRIA08g9JJDdxO5jSnHISMoMoUcoDqJMjokUKF/4HXdV8uHnTlvwVcuPaLazQX4Mx9t7bnZJfZeMCq0s58URK4sJpIMdeuCavnZDLG4tmFtsl889QnV/Vnm64hSmJ3V4Pf0Sa+OWmRgt8Xxk0gQhqg6DoBDmhAmjEym1v57JPwJmPke2iO++CUutwVwTvQB1qDJq952YDJiJtOa8dUv6JtcQ1crmoHlzLozD4iHsWROE7hIz1Lm7zLtXhx/nDfa3dy6FAXFvshrpLucjN4MivHyrNR7ZOFtqhfN0gViPpIXfEPfkn75BIy6zfQ1XiXuaJqeffuXRswJL4ThYMqeB/m5iSWkThYTDgZnOq/m5155qGdNG69AAXT4j05bfpDCLvzjsQqAmUuOL+Z7B5DxTUOajpvtlP6IXHyHs+pB4YHbEyM9BF5vJrw4lCHKIHZgeUbvqU+r6nTutznqqZBXWaxoA3xkCmoaZN2wCv3wLUnL4GX9Alx7RYhlk/IqHjGWJGdgn2L2Tcnjv3ICcZ9mbWTqEpMD1xNjRIY1JgYRyPkCi/G1bYUbtTPmPDHmPKrhKUNcJqmscke6R/fQ0syIIQxOAUuhKBClX7LgMy64bhQvya6kzgFmglLZW7A60HE1AvN0Y60jjCWBhhjl4owCRGotAVujDgzpmYBljHRL+iMdzyNnm/oG9f0nzYURHkSfFtn9V94PVOS9rmWtvne4AmFaDB+R+ohGgws1KHyQp043bkPTlFezBvGeKvIyOzVxHmeW+jUqBWA7hJR8VCAm4qMIhOlH+BJfsA2O+Bn7BV00nXLjQeQycEdvJcvXx68evVqM3EpmjRyUbWTZAJqLXZUonczqN/JrX0nJbBw6OwTYSDQ6Jybn2XETrrUeESYkpF3MsomYrmXuedTPVfqqH06OEowHc9OWCewhCYT0r4HHt7Nyai09UgtCTPNJfslDGo/fEN9MAP7zPfk1mdPpMSvJDPyA3FwDbxpOjtRHFOlXkp8+uABKoyJ9YNH846pbcFgsn21/9xTp7bggl/HWRqhmOvfMaYdc7C9ffv24PPnzxtG5LeOnYcRq2GlpiT9JEPw3TT91SB4Br6tMzUUJ6yaYWolvqMWpabvRFeoUS/0AoPnuaemcV88aN04b2XUvCtTZHwdW9Pi53gxxgRyqEOtkj4Kl7SiAHf87ZOap1ks1EhpS0Hh/2Y3cdmOf9Sf6/TUcqUlhQj1cZ9lOColLU32T2UGGm8WWJqBaYJo5mVIX+klYTrQdpZrT6+W8FSNM/wvM5Azqxk4gdOXRjFaZp0uyFR91lRzAqVZBCwSmQRVs0hQ7Hv6CtMHIoE6AHyfDCuJTZhljjIeJ5MEZa58TSzhlsmm+ZP+HpmNcCYeUws0ZUqatraLdK1+uOozFCa/c9zpG364DBKICwlWxqtmVCOcarGZiDFpxTHKCLvauozDE5v4H6EsvjRdhT9NSXAlvpy0jq/3hUsNw291Nue455yofiAntRqtY5C+YydmBsIUUEmHMurU4tRA/VbcCV/OJ5UJ67Gf6QYQX9KcfVUJScVCs1v8OLe0AqynBoe0PiwKD+dr+vYU/Jm3TJylP1rzvK0zE7np4LTzdtpO6AdzcDKLaDI+GV36o3KwbU9kJlNJJ2aaaXZe8wNkinQZSmqCdh6YJWqRLmzJMJx0IjYXpYobcCIzEqEStc9zAmT9wi+xad6IX6VXJc5ksJZkJOLeiZUMXlwIi8xMQtTX6PdJ1OIgkydmkMJxdDzSR+jEFUbHwkls/YlPJ1f2Qa3FMVZzlQ5l1mq+mjqOQ9KkEz21PDcrC3OazwrZpG3nhn1VEUh6ShjUQlNQJl4yE0lmgkgmkcEk8aHmJE0lg/adDOhJ+3kSuG04VxSC2S79s4/2U5w5d+URfmsbOd7p+E9tvgow6b4mihWv/jreKka4WQ51EDuhdKipcruRMydRJejk/voAuFYlVNXV6ZmqP/exi9UGbd9U3vW0Hji1Wl3C7YCgcZj/XkJXLU5GmVHH9ENpvjoA6cynaJboXKc9J6J4EMb0g0k0qe3pc6waTjqj1eqSAFNTSiFBkcCEx/FIAvAZv7SnKUABZ2lmS+Bqt+InNdQ68dIslVZyCUn6RFJQavbJAJy0wpYCTce146nbIPHEc+gsmUD6FQ0GOcFy4lhXuhscD/4MxmQUVFzJWBRQ+os366Eiu4l4UpDor/RaWk3mpJIhroVFfGewQuZrwMO+KET4FY+OUwaAwENGn9Nlk8JLbSw1SHEmDpyjfptnROhWkvlltDwj4rbnPIFn8B7b8A7v3bvXwp4s0dDPRSFViw5P/B5qQeyPypNxzDmPzco7OvBxLpJdlPfoBIs4eVcfApOYa+7jjKTDOKtx5AEwdRN+lxk5mbTz+d6zH3kfGM1GyeTkGf+j9gITZghwEgXTwSyyuKZfECK4UCPwOW3oK9HZDcFRNxIBf4O+B+qmferBeQoc4EtGLLN1kzb10rYSz8RzRnZ5h/dpywBKmjlpPnnCMzijbTUV/SU6sWUI1q2mRj04iilGLW3LCDV9dbzYRG7UjfHnV7y6VxQnsqetJ4EaDOF76qyTynd1ijv+CrvcrpVR2dScaNuAEbhnTGQOBowYKyaE+Fcb0+dF29wjm4hOf3ALDviWa7fX0E/ep3++o3nMuKu9GFl1rsgMdHQzLvbHVQXAC36hFdpyPyr4s241cOoFXt6HLnAJoDDwHLg8pJkx43vmJfdpn764h9a5ZcBFASGDk/YcNwW2TJpAAvgwuYCrERSG+myBQ6Fl/8HTZv1YmPFqqLbtQu7W9qVLlw6Ojo5atlEe0lEYhpEyUrZABHTY474AiCUdIJoBBiiYEvv1IB4Zkaf/MJlhVDRMyhYGDmTD7ACEAy1kIMCjxAQhEBqL5eC8fEOUjnvUbWYI6gYBJOtjcZ2H0AJ7ErVn7DEJISgSB9IXBttJQLI/3tOfJbF4HqRRVyagmiaEBizgh2cwZHBitgpgA0bT/9K2hAa8amfAANPlWzZyAweRJtqCwOgf/YZAlHbgFDhog3Hjfeon7bXRRdpU86CP9NfomKeEgwf6wfcGCNQyuK824Ok4PAePCCvumRqI7z3Hk/eBlWfQjWNK3z0sRVPXyUO/jFwaveZ9+oAg4huj7LwHbngODfM9cBqp9vRzo4LUnUKOd8E39Mq4uXBcpmQkkfvAx30jyuBEIZ/uAYQRfeMPOoAm1NC4p1BwggI7dE1fmWe0Aa1BT9QPbugrcORGftqFPnjGuNMuf/TXAz78hr4a6OM7/nwX+LhmvyvzBHikVep2PySwQau27VgyHrRDGx6kI665JmEB8DEmjA94RgHge8YBnPCtDFoNm357doWMTqZJv4GbX5QuA2GHmnc06ITQxIPouaYTrnViIKjANTVMOlVHvoXg6CSamQvblHg0ymSkLr4HadRH+0ZJBF6J5aRg0tJpQ8jcV7Io+WFepqmhTjpMvXyrdFRq8r4SCAQr4fXHuNxCjcXrXDbCwGuOgyeZl6q+zkslDv2iHp23qXarcrs8hWfArVbG+/QJmI2s0r4MR4ZCn3P5hExGTc4IkARn5Ivf9G26MVzCyvGwf+mU1RcFDegHAp+MNzCoiaoJKsUdF/rNpEpJrSSnQLhuZpeYTdaXawhliC6rkdloSaSfh8KEAldqcFoZ9s2Dj8GX8wBGx301cMae75mk0DTMiftnz55t92Hw5nTjmjo4oxQhD+y0T/0KG3753zFHgNM3rlEAgA9GpNWjcOY7Em2CA2BhPjAGMHWYPTDA1PgevLoMBEVEFwx1mX06tSPuO59d88kYcE0foFX7SVseDXfu3LkN3zBC6dzVnUCBrhl/eZDLSuAvwEl/2PvL2KOEkFJKX5lBoEOQzeTXD5Hqdq4XSb+Nfp8kZv7c3sKfizbT3tdM8VtPx84AQjrgZWwMnEwCJKQj2/rNNCrC05+jBAFJ6Zg3W2lGUjLimhE8YUwV1/+5NmsDBXjz/eogTpMgI3DJcIQ9I0bWqcYIAaTT3z6mvy9xnFFETdtkdNyHaNOvVgMN6YyWHtJvlXRhyQim/yddmBEBJiDN5Dhl27abPrhc05eRtIxYc+JUFus5f/785nAUmI20wAS3TSZnDejoh1OAcZ9xN/oLPTp5U/Nn0juGjBUHLFMPeGfiS48wQn1yMCgDEJxmJY0Ao32kbeBy8SuJNKWDZFbpv0Ip0ZzNaLT0mOZdLtdIGs4gH3jyfZlnBlH0xaEF0n/ngOY+48+3LvHRRPcZ96Fn8AaDBAb6LY38Bx2LDHsr/BkZAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 9" align="bottom" width="104" height="121" border= "0"> Mortl/zA3jw6V0B1Nwu9D22wL7MaQnC2rjhV4cPjxZz+24UXbtDhDlP4fO9n9mlNDnWuHCBQD/HbW+TAt40j1Ndzh30mJxt4/wryAzs4vX5xkSzbJTKxWKpWisWivl0tlAZzl21KDqiwxZNp8uOnFraCxsidWqRYP9JbKhz9sM3y/WZ1PTA27vU9Lpjl7du7jopsmdsu5EHlwg2gC0i4wiICA4M23NP3fGN/SdGxyqN4f69HhUC5TYhzEc/uX4yV663+va8SKAgh3fdw4juzpMDsoiRDU/LOdQapAZx7tRApt4qFYvlerNRr9eMYmu61W7n2+P7/Egw/rTgXY5iXNyJyfHsscKzHwJjR09t0STfZFlaxyZR5vbS9Xsd7IEFPz3fmk61Rw8ntEttloRN2Kaj9U0tpf49SNHxgU5LdG+/7Lwzz7n4il9cde11v73qo43hyXyt1CzW833tc/947RWXXPb7C94xvWqs3KjU89m+Pd//hZ/89Idnn/WDM757xo/Oueiin1308yuv+dUNv/v9zX+49U9/+cc9Dz78yOMbNm/+4tRosWpUK5VioVSrl+uNcr5ULjeajdro2PQJ11x88aLdsUFIdHUrviQ2jh7g2XWGUxn8P42NGxLyFhy0iC+NT0+n1k8eLroMZGh/XcPyRCF3v78s97Og8vhz20GLp6G/T3vQg3BQNUBlwQ7qz+8tlNcMpzMTI0ODmbHhiVKzUSlVKtVaJTu0atXqwYlMeiKdL9WqlXK5UMjlq2t323XtLjNVo9JoTk1PVUvI+WIhM9LfPzQyNj68ZmCy2DcwUahUoTcrVyFatVYvZMv1arkGvyrp8cruzV0WcDqmO88tAWNTN7j33OVfUE5/MPJtBSz5fnSpfL5LkomV95h1JP1d1xMRLcKPzk7VUzNDbwExlplUxsDDhsvYSI3CeUSsjDU5M9AfTJACrAVGTHHHO0rVXNaoVEv5gtGowNhQr1cBm3KlVqsU4Eu12agaxTK4SgV/GiUjVywZmUzByOaMYj6XN4qVYj6fy2Sy2bxRgAd4lwCVcqlUrkDbqdQq+UyxWq3WGuVStWIUq4NjgEoHhrENlugQkzBp1YZ6/A/nWUK7YQUamszb3u/LwIaqKDoahjguD9i0+t9oO1q30j6oesdp2LJVlSxyjnPwFsaDQQa1Thhl7vjAyFgrA0BUSlDJa8DAShXaQbVWMgzwNHKFMvytVkoGNAJsCAgRQFcqVRrVPHyEtgD/GzkIDU3EaW9GDlJDXCrwDyNACyo432HYqTWrhVwhDcCY2KOKRVssCMuV9/z+jRD52mS5tP7tq1K13BK33Ch66g4C4uTcdCvVGD7M0drUfjTUu2RqY1x8EDlfUD+YZdqWuPuYdGamDowvGfk8tAijCE2k1gDBCtpMLl/BwbxcKtbKRgHAgUaFfVTZ6eCgEWQdhlfKMLS42GBTgfdS0SgUioggIgn/1wCdMraYIlaCUjXb95NrfnPdb666/NK/CntWzDn8Jr4i6zAxEPvVUgQ939ZAs2wXSR6NnsTnx9eCfjP5JmGb0jouUzqqZGz8GEthA1olQx3kbx+uGs1KqVZCALDjQnSgphedSm8UnKbktBTwhxCIC4BYKAH/S9C3AQAAmpEvQVPAEKUSAliuOq0GksQnOujfwLtcMCA9aHX1Ut+L9t5z1/VT9cyrfg+qLcfJHleTtUznd0SaUUvyf48NzmL8z5rpemrKeLPABi9T6ATwaQrJDKTkkFyu6Gbx7UZAWsK89ajGOPCnWEYooD6DslgoIE5VaEnIWlAcsemUXB4DDoCLASNOxRlGYIyCNlOE34gXQlZ0Rxlsh1WnrfgRMZL7u9aol42qMVnKZ4vlvvHxg26x5735ZeckTmlEYVKxqHNTEw1L5ZR0a1m/xdgwyybkW6vWNlLt4ptsYbEQG3fTanDipno+RfgMzyXjSiOL5GcKGGrMP76vYOBoXYL+CniM/HN6tmKpju0EuyVkZ8VrUhAARqEStJGc4TSjEnRSBiACnwqADQgFBnR6GDxfwCaHrQWbC7SlfL4MYgY2JZDqKtj+moUspGQYA6/+i4Cx19ldw30c1BbCmGzKETIt7kyu3u8+55cTXsWHgMT/w9XrW6lm7nWEg35jBjKii43l16OQdmfEjNz36d0lnHj/p7jj/Msu+9aR40a1UQP+I3ud7giaAdb/AlR8UE2MCgzreei2UBQr4vhjZLNF7N/wf6dbA1QArSI0HMAG5LNCwen7sIVBiCq2PQgH7cSo1YrFWgERBVmjmm7UsoUWCG310uCrr3/46aeeevKpDRs3zs53YMCxutQb9X1olsImlKKXwob3/J6IDQeNwzpvcKaZauXfgOd1Mkvf7+82Evn85zBFB12lqajnNXtJgFrPxfwH99h1n/UFZ2h3h4gyogHcnDQq+eI4wAC+5VoReh6jkDUmco1crjSWLqTTpVo+C6yGkR3GlSL0gcD/Sr6dzRUncoXJYnY0gygX8hkAtZh3ZItiFloaIFSs5QuOoFctGE5vWC41oAH2l4446dij33PM+45869vfsB8U3ATCzWdM3rW6i0yYUGVNRrvElk95kLpqnrxXQ/fXn8Q9Ryqi/+jnseHN3oRftqY9k2rkXGyC/TcyNjJWUVq0IUzHBueUuSB3NbJlw2g0oKcqY68FUKAAUMk0suOFzETW6c6ghgMXs0Y+W8hlKrVSPm2kS/XCWK6cKwPLURTLO60GI5bylXRtbDyXz6TTGRASjHw6DdpOqZzPAEqgBRnVGsRCxQewceQGEKvzoLW2cn1DI31rdhoeHB0Y6h8Ckdoii+a3ssIGUR8v3TXx7DKQXCwSOYtr67CR9vd4doVq+Oh5bDidRvilfW3o0zKHMptK82nK+KKPNzqtis6kYmMKClXQ3nxefwMk51alDlKTAZ2RkYchwCg36wXo0rJjE2v61qxeuf3226/Y9gWpFStWbL96uxeseMF2fTsCy41SIeNonDDEFJ1uD3u5dHl8cNiV1QrZfAVGHoA0mwP4qlUjPZ7NZiYms4bTRHEIg54QsIWIzXKm3KwY9Uq1WK9NTbcqhg2SfWf2B6vKwpyH2toBadJctHENmFiR/Xk+Njofklz0PlF3CSX47j0j+TgbCS5Zjbrn5CHOAcRJ2ET4Hvp5FERmmNw3S5Au7fKnXtlXBH2z3Cyh9l+rlEH/R+2+1hidGBzY7bhrfnnNNddc+fOLLrriF5dd+ourrr722ht//7/XX/rdd+SHC41sro7iAE4DgOxcNOBvvp57YW7//XcwynmANgsSGLQ16CZzgCE0rryRK6NaUyygPAH4YJszQPguY9MsFKrNGoxu0DVWZzKFR8gitS4v9r3BEnh3BvIBFFRCxLwwY85b8Pi7bGwi0HhLj3o4LaAjP16y83QtVU8fQvFu5F5rBMvCxg8XhLWpZZviX6V6udhsOjMrOEOD2kkJNM7JkUxm/8vR3AdXDWwOD2KiNQBOWM+b1t+/UB+cLhpTGaz++cnJLLIYRo3cWH7tDzt/2a2vVKrXS9VGCcA2sJMEVaYGow2IfLkMyOPg5Qrh2OZQsK7li/VyPotDVBmnELLN9EsPfedrGuXBlfubs3YHZw3mLfvpCwGnRa6ey9GLN8lOjcdZfLOLjA2AjWldvHK6mqplX98Tm0Sa1OlWmZoAJwJ654W5yhh0YY0CznHVKkZ2IgdjcyE9NnXAT5mAQbfTNYnV7Vow6jnXJYI6BDKkYM+cZuxcLOfqAAhOoRWHM+mJQmFyfDR/DrTyW/dPj+XLOeihHP0fxv4cCgH1eqVQadQKk+lCGTpQpztDyRvaUAUbUaNVzhdy5RJIHtOliUJjYtAYLw+/XUBLgVZOhLjrg/tvJqa9yAOZeuuxIRo2NK7VBdwKPBxsLlrZgnZjHMYdWcDnrcR9LseJld97YAOc7gj+4FuHx4eGV64c3Ll/zZqBkbEx+D9TyGTWvuqXRGxmbJ4JaDk42nWpaeIMLPQz1LJMsfDcFzMj4zsODfX3Dw4NDgyMlNIDk+NDmQPOpgL0sxtfPNE3OjQ4NpLL5EE6LhhDowPbb7PdDit22LE/B50aaJ25XAF10zxKcUYRpD6QRQoThVKhagA2xUZ7Zn2l2ppuDx9ubhK4qkfZg6cMDJ4Bo1CXJmKzlE2UapMo6Rws3HsfZaAUz8Y58ItXNZupWunNQhDtlks/Nx74ROV5L0ki98OKRMfsBSH+nB044GOnfu87X/nyF0496eMnfOy4Yz/ywQ997LhPXzVHbSIYSEQorBLLcrZq28zEU8UXqOh2BX3wuvN++J1vfvsrp532xS+c+qlTvn7KBz587DGf/cOiwGuvyH1nfOSE44/50FHj/X2ZRj07MvqKT37lf07/wU+++7bimglHUseGBBqPI0iAfFfE/gyFkVwFJMdKpV1uFEvrcELhSJCeQaoU7Na3jhezuwnRtc0IN7YOm9A+jrsnf0lW8jwBG2xxl+zcmklVjUMBGxyAEvQV/dwwKjmNbLei+HqSmAVp9PvGe27cOAsSqu2vV7pP6cwt+VJAGuZnebeSuqnZgWOBASL6gmR1U77PqPTlf/SAuWlubhPZ8NCNn9ll5SD0oNnxYhXHqnQ+D/I1TnM7gkUpMw6SSTEPGletXi0WquOVw97zhje+5j3v3LdSKFeN8kMWEZtsnHWz0cpFO0dNd731mvBcXGWCKHH/t7PoyS1yxeDUulQ9dwiHymvzRGw0FJbExvUHsUcIdv+H//sOW1g2x7sQfW2aK+tCSdi4lwZL7TDc5+Zg416OSqi9eG1xZV/u7HkYNEBhwUvln7zxS/tvNw6AgETWKKOsDdI4CtUoVWerVRTjcu66UbU0XjUyVWOyMtaaKeYqzRlj9CTGZhlddCwTgwF9y7HxPgd8lRfqesjizr4BctlQe62je6L4GLm/xafFZWBPbPwfij+FXmnhts/9neHsgMVdo2aqpOpjQ+NcgI1+XpaHjW9TawrzwlUHfmkT551FbjsbWW3+zOUfSa9ZNTg2OTEyNjw2Njg0NjqSzk2MToCwlgXRz6i2cVoUZ0mNZguaT6VZbLWgIVUqlfT6R0XHJkx0CCMyzUm9XKLjaq+1vMicmdB4LhptTaeapbcJFI0S9Xy9hUSxoUr2/ptNF8Tc3bcLqH3Cdg2YElBY0pHAuFlZJXazXCTi8Ut/vAAjFIxgHYt3LNoF3erRs445cG1rZpepqdbU2un1L9q93JqZXre+ns4UytmJSjNdyON4VMVWVK63GqWpmXajXQOFuFz5jsm7dsfejOaltpzflmET9A8a713Co6HdHGy0epo/d7zZSjUr74ExIDy8W9EfZUTicnfDxGPDQWGgszDsQN9mWX6j0XmrYh3nvCE1oXERYoH82yFd1JHQVrrLsP+07a544KZfnHfuhReef865519wyeU/P+e8S6769UUnH9ocHwFltVFDxRVXfuq1ZhM0Yej+QO8qF0q5evnFX7/knAtu4gtoVKfMi2wNNjpf4+erJVkC7TqfO3Oi1Ug1jSM5DkCRC18UOhLODQt4p3VUbl64DAxiWIeaXaEds66WMQETd3KY+SfMxCJDLHvRRAF43jRBS7JFF1RXq9NhbHGRC8ehCATVT9AOWg1YV35wKmcUDFzOK2NnViiUK0a5BvBUq6AmV0EvLk4duHfj+K4w5y1hMa2Ay8cmUGeWhU3IDWiqz313vF1PNXPvhf6nG15IENl7wJLT0nitlAEGtAWUTQWuDYluJ0gz3OihpOPLnMFTsXyNwc771hFdIhadKW8Qrk0Qxm2BS4c2N7vOGhqxSNcinUVUYDpdaGf3fmnvyXE0BDHQaKHZqDnyWqmGxjmVerNWX1+p1de80RKQAAxgWp2LByC6R93vdLmMzXKwxTwXvjM6XU+1cu/nwDpuJWLTA+de2NjIC8fWXJgwCgif56GRRG9sOLUkI7EeQ5Vl2tzqcpt2TcDTtkF+A9GjYwlnUMVzlEAm5ZRbJo5beCmjeOT0vUZHBvrHsiDAZUulAs4dFBt1GH1K5abRbOzablfeBm3ducDRGTSS20wiNh4nuMaXREh8blPQ+sh3R2bqqfrkUQJXK/z7JVgglxNnadaFmkv6SEydl2XMMD71Ojzf5ihM108n7kz+UB9wUwz0HW+FyRerZb3LR119V+UH/7tpUWePwt9v+ctnMmvS5YlSrQAtqF6s1OulAgw/5XJzeqpeeenlt1z280t+cfnNQiyAlgyyLLOwSeq8lGuwUg6ffm3dRt2fFLPWYJucbDp9tNVKNTIfwHVay8dW2QPl9fbLwUaqKR4Gkr4kYxM2ARYr50ew8cIS79KjAJugNnpYaO8BvRH9CQ/8pxYDGeKa6kA+O5mpNCoG6j/lWq0MA1G5MdVu1EuvfuV+u03t1j6aCTRH6aJorpZ7CWw8eqiLjcKvXvEJDHFk7hsj0yCn5T9sO0d0OeEl3jqpSFlKxV0WNt4z5pwBL3xyPxnhL3UlFQkD+V4aKWzk3IeoiOdvZORzgs1fMD2YLxfTmWoDbRXyeRhxquUqiNT1erVstIrZ2sh/CewdcT6YCx5dlEl0Pj1UKpPMmSRHbCB47qsjM+1U3TgBtR1dQfKwYaE8noSNLknLf9VQmn9CHx6LTaR9qDfXx4VLcv4pT8DqRSHOGNtuolYEobpUgaZSrFSMWq3WAPGtBlrPdKXSHnkvDFpdGzctElTQe54do3PFbTdREaAXPjhA0g2njqyFPq3wKe7d9O3EsWQu+/2RxmsNIJ0nkfDJFFHZzkUrlsZt/wNRgutxZQrineXVCW5vppYQ171kIrUiXalPlYrZiWylhtootJlytTYzDdJ0eeL986CegczmXUSzhc4fsJP3leuOW6BsPvKxUbQdzHyOY8Z+ybVT4GPP2orlpc4Z/wwQtVfUCI/RRVkcNpyGBMrBtfOd5XcpvpIeoe4kqrkZlB02T9kjVx7b3GbHYrHWbtdwAdsxeq/UKvVqtVHKZD4M7evmb9wOuq2zALNlp97zrcEGFICHjx1dW081Rj/PRdeWzwtz/8pzQUrc5WLjPogiB6jV3WOVyl+u0CHdn+OF97GR/b14GgXq70B6o47VINppz3VxRtyan33m+rdtu9NO/Rk00CmAXgrYVNv11lS7mh75iJj95esHjrgXVFlmcVs9m4zF1l0m08PctYEINonx8Vz1DcchNvXB0xz1JtJHRe/NjMdGl98lblBv/YLq2NAYl4iNpG9JE2osSQ+Lq5Nyeo6sZ6GNNsGtWot4+phtPfaXc44srxrK5nHOAI2uSu3q2qbRaKZPnb32LZPDE+9/GoacLpdsLJfCJnHdpjc2uL1bLHxiZF091Rw5Dfu0UDvw93joZQy+e/K5vm8kDOf+dfUXlXN+fJ9TLre8+0K97HxDOR27aDw3/7A2uPkkhfeIDe4fDcO555ct3H/XFW8eG8pla8XKLtV0u9Ro1Wv1Sv7dP3nNwNri4OhnHmWiYwqLBnTSoCLJ+ev88POTOKSEs6TzaFz+2ExYXx1rtlOtkS9yYW0JNu5zifUMpf04RMvpKDz3iqixLOIivKZ6Tm4+S2Ejbfp0XKDTiu7mf5xQnKiNZqeb1Vq+hBNstUq+um/JaOSN8eblwupApfYLFNr8LYlNDJdkbHQ+c1A/vziC2Ax/xVn1UPqkcNTpxYtovy5jE6aokhuHDQsgp8GEdVz+ulPp4LHpR0Ordyx6a3QwANlC3HtiOlNu1GpTzWK5jpJ0xahmi+vq+Xpu9bsfogIkWr+oVMothvmBizQbz+Qm+B7BDuSN7mdHms1Ue/h03Du15djEfZOxCSNH6Y3hWex8WS9ey9/CfJeFDbogPxcY6EnmmDkrHv7gqAFCWsmo15vNGm5QAHUHFNJSrVI9F6+oNZUCaWWPc0ntKcAmEp1bjHx6vF5LTQ1/h9v66Uy95B0VB7XkoS9zjX6ompYWwv3Nnh82Mt1LOBbQI08WuFNuuCGJwXB/71GlkXVThWqziRPUIBQUag2jWstWawPvuW+RhuNNNP+eLnkNOjoage51SqZZT7WHzuRoFvbvxyb4pVscxNHnc0nXLbcEm+Wtqjr9bUxQXICGEUX88+PNfL1RrzcauGOuVJwpN5qg9pQrY2svYWJO+LTJe1t6l0/9qBt36hFxD6EtTsy2Qfcc+hGnrBveGeTvv4nLL54n8aFC2r2iJ7ng3DD14DN/sV3mqa6rqk83n6Twkn/sggPHYQfUUXHPJ5polVjDVlMulVoFo1bIN+pTleGjHhOzwXgjd9gBvTGytN6xL2m1izK9OG5yqgX6zdn/KWxUHoVfVQoDfcbrXbhbsa3oJu3lYEOWxsYFUJahnTAWmjACPrb4x/GNdLVeQztUPLVgplZpVitGbWqkeiERHRWb6D08UXYQ5cgpaeNvrOO4oUF8aLTVTLV2ugjGNx5eG0W0+Wx9X06UL26Our7hO2IpZYmVJZxwETs4EoSXnTTX70l2Kk3Kug8LzzmQdtbSSLgASWw75A+vqNaLRr1Wm24Uyw14Virg0Sz2f2oj7tih1qKw3J5KWuPw+UCle06dNKm334r651cF4Zynf75BkA43BePvH682UpWV51Pn3JgAG62vl/WZeGwUkSyKDdlabMLw8djQWGyUcP7YEoONnp6PjWXazx1ZyNcKZejSipXpWgU3CFfQSmrnI/5pOsPSom119fYv81xt8iF35DMjpDrtXfQaYkP5+yZm2ilj1VldLk946Njo5WbuWlGMf5T3Ds/p8rCRf3vv/r9lOR0bmarkd8054rQQR5dqTpdWazXyNdxmV3NsPQZe+gfT5h1TdCwhWIJTRiOFMhVLCVNHJQ6xsWxqH5lZNwXt5gw8248TObmleJfwOxLf5/FWYtPT6WFkDqi+6ntSfN+ZwMAjs+1W1qiWcvUp3F+aL9crxXKlmdn9t8S2GRp5OAbTS7koZTFygDwyOL+Yxan97vxUO9VysbEVbPQyJWSq+CfZLPg/ZRp64bC12OhxZSrk96WwQQuUo/rHspMjuVqhgEev5HPFaqVgGM382hsIjDfEEpx0lkQmSN//FS+g+Z/DdzyX43Cj1Uo1dz67yygPJVa9TM8fG9ln+dgs1aHF8TZKT5h+jIllJG/8DNwQ13//J2d9/uBcvlErV2r1aqlUqwI8jcz6G/G4Zrtj2zSxT/MRCA1u4zio5q+8Y7cm/suYmkrVVl+AhzXSRGz0+F5AZeQOwrEYbLSUZH6o8fEvSbC8ltmnhkvERjsLWH9X8wklETQX7ICeY1/7zpYBYlprZrqOADUa9bG9/1fwDX/r0G5nkerjhzznT30RLgabqK0UdQfxgF/QpYnDjHY7Vd/5Et51jiReLjaeAqKGijvn+d+ATYySuBQ2Ps9sDQv/PXrGlooNWlvh9h9i33ZMc2g035hZWy+VKuVKvT7yktuEfebJdwovX0WGlnhOe2ATY8eGTlpDYbhp+43FWj1V3+EKkKcplfZ4uC6wRfLfibd6IPGcUhrwwmeOT4m+vkP1e2E81UnnPfGWYIn7y09XljkdD8lWisl0yTKx/N3HJLqXRC23c2QKfhT27SeuM9oThlGvFp2tpSOvuGPRftWr7u/Srpj1112i9mZqHdGfTHO+/hfoYaBrCnFosQGywIpLFxzbNqpjI09NU5+G5WOj1Bbmt3PVRx6btTpBvfO69Xs6pbMoAmxUurT89e8xOmcsNgsdQe65+uzvnPSqQmF6ulEttevDL/+buKR84O1iUcwK3zY11P/isZHLn2BjyPx0nL4NzygVB6er7VR728sWnePJvSS5T7DSncRxkqmD63KwUZ10UBGVeSvzWMY8sj7jYqXF1zHSv+t1QSq3go2w8CxGiP6XD0xkp0GKbjaGdv3bswemR056UsyLrtze4vJdrousEQA23D5orDqVaq+8ygrPd1Q4qxIfcn552Oh0JlGsYyN9YeF4oGKmULUENjFYxEAjvfl9GmHWgonn8v71nUbOaNaL9WzpjkuMdGHw448Js+O2lqWxWWrfgB/ctwOE6sC5eHm6sTbVXvVLaodHhPTAxuPXUtjoqegoxPEwHhuf5CQuazyNSW9pXJKxwZOoTUrnn1sUd77XyNYa9VZp5JuvzdVKuVWffJIJIuUXV6agAMvFxpcN0LjefqXRnklN7XCV5RzQq5i/B8MJZWrWapGeDzZuF8Xl5CQwvPJI3Zi+PhMUZQlslgJIEZckbLhFzQ4RXNhE3Hl0Zag0UzOGdhvJ15qNyg6/RlElUuxYbJZy8uiEEW08sp8fXGw1U9MrrjTRYjHIyY9jcx+gMJ3gBB0WygKanK7QpmMj7+1IqtkhhlQ2OvD9w/05Ab3RDT1q/upKQRhfTUfHZrFrC9K1zI7YaIt/nDKVrVbLRrY4baxrtFZ95TnTT8qPLrcP/d3lnfou89Hzd/K38XYI+vJCqwZy2pUWGtpaPvtCbBSRgss7NbYSG2XfjSc+xa2vuOFIUK978ZTo6eo88r8vgU247hPIAhZeO0LR3HZR8M+1jGrVqLaNtYXp5gu+MeefTBgsriRh44ka8eczSNh4ZUeaBKcH5dq11NptrrRg9DGjsqkvd2vyiMrvkBqv/Ir9mtMTxc79U+pfPRu3b8Z9uv54kAqxbdyjajK8HcZbD/HTESZ64xYprGHOlipOTUu1hWKebB5YCkRl6aCu4LHqToSAQoo2OKflC1OVQq1Zarbr25wf2eDFZQS8sjB/b0zIp7izvVS48Mx723p9udpKTacu7RKLW3F6w5ZhI0Hvxf+3YNMleFKELeaJEGHvHrYDd8cGZZ5qbDubcml4f5ykQyvYeEnRRGwsElIIo/P87uOlcr1ZqTZazRU/WCDh2p4EUA9sVH71wAaPT6OHlnG8eeHFeGuQJa+d6ZgsE5twaFa5JyUq+Utav//d57USTzC8swMvCMDz4EVHT9107Fmd3V0YiHYsvOhDP5MvViRgcXSG7UbCBn6INzRqrXqxUK02W9t8czOV1l0VcJjm/IxiN7THYcPxfs/XFWeaqZkdLkIVy2IxNG8RNlQLm4RNiEFcqKizQZVwDvEiiIOwdGwsIYhzkiLyFFVRPECUKSfVxtKU5B9gQ4m/39StLsdMVKabrWy5Wm+s+Pp8ZG7IByf4JSUvvy+FDbF5l4hXGjPt1Myq8wUBDTgRGzn9GD4raNHlYRP7PclZePgKiLNdEw358SRNNQU84ct0+h/nCju8ttwiUoCtxYYp2BAizlhZnwZJoNKoV7c93SJ6WjpXdNmAKpAlY0PxwCVxoNGeTk2vPNvuWjQOm+CvlH+Uz1KrXRY2um2T7/y+LPIVRNlOF+/FsUBLt4Ka6n/Gw60d4xQTr4GwcHMAdnDBuTeMxlOUTKiMjTeOgjZj3l1Z0yhXm/V2s7rt14ipJ6azJYKNN/4sAxtC7D2NFmCz849E1wpYEprr+MRH93AkYMNVbGJlVabPnYfhCAmlAtkfpS8O48wmQWZtYZEINgs4JIGYy7Drw2MFUGjA/eyS2kOdyidZ5vhtQqLTnxfXsAmryCnjmZn6VLPdrG3/+W4E6ShforVXxywWG+fwh7XFKZDTBs4S7sb7542NrcxlLwcbf464FzY4zovuHRf/YrOAQWXB1rGZ/dcjs4/c9+Dtt/zmN7f+8cYbbrr51rvnoBWJgNfe2KFjE3nGYeNzhKD0JE4dnZyuNev11o6nLAo/f7lz64VN4n4bfbwB/YZareLaWmpm4AfQK7j28dSnRbU3czlKmb9HIixhQLvEUcU4U5fEJE1Vl11Bc8GjcYUJXZjNujbhlt1ZxOvw6L8u+8Jb1havdEcUP7UuZR1BF78x8oLUtsM7rhkfncgUiuV6a3pmj0NPvvpxAQ2JCRTwLDxTAIQftM+GLk+vZyr1zN+q689vB+HmoW/9wKpSy1hvVPve1BV6/LBUYTnDyqyu78jxFBmf4Yn38EOkG8ViamrgxzZ0FGacPuC0hig2KtJhPt5ff9zwMg++S7FkbPw/C9AhASykA7zsmIxbXeSuTZ/51WlvnZrIFrf5WFd07E5QhwC0bte+OZU2Kvlyo5bG01PxMgljdCRT3v01bz39Dw/P43E2izZoRvazdgcPpBLuOJGEDf4gnuysYyPmuOi+eyQ9U1lb3f4oYcqReWiRRhShIAyTiI3PTf9J8P5ou1Cr1lPNgfMZNfEo5yilsW1UrSsx2IQflbLJkWjEE8+TxvulYFTvWAKvS0Ul0pq//KPv23NydCKf3bnxM4ub0jWdbDNwWjx1SN/2qW1e+MIXbJd6wTbb7bD9tit22m6sMjk0ma4c9KZjvve7p1GGwMO4u9DLwb/wkItYbKjSnhX6O5zZlvWOdLaytjF4WEex5XB1TqIm6DNcY2QCNuH6mcARpllpTKWawz/DTSVETVbLIg6f6Lvqy3UIYvggZQIDereL11ltNIU1CwR2xRPnvfet6zJj6ZGVaxpv/MR5RCwQZgf1lREQ3uYFuekLhx11wmc/9+2vf+v755x//rlnnfpfB7T6Vg6vzo6uHmkf+O5Pn/l7E0/ktql7TYSIEBShicRiYwmoDfbcCf3FemH16+2YcwaiaUoyTw9sZI7CX5BFSXfPUr2Vao7/mNhSN+6nqc20JFOxpdjE4oN+JpS+swhyMgrMXeuiTx1SH8iMZAYzmT0+fv5tnC8K27RDHblrdxbEYhdksg4MK/N88+xC1+rObdp4911//9UZRxTXrBmeSI+PV9a/4VMXzAkb5HDc5dyNYBNHCyVRbBidx6PgNr17cLK++jC2GOWJypskbKJ81LDBw+zmDzbqtVQrezq1CZX6iq3AJvSNBJNp7ckP0qF2d9GGUQcGkl9+8NXr84X0wOD42KGn/eT386KLXRMe9xOMNwsoO0BdtukiSM0owOEt06bJFgnvzt//yx+c9NrsToNj45PDQ6XP/hV7yK57DL+TGSE6LXrBIrIAjFzdzYI9cdpIqX83YesFpfI1EDI2PRgZxJKeKA2wzW/KNqupVuEknNS1pTkOdU4skP3cqhHZUxuLjUSThrkUymWSPycC2rDV4WKBPffro/eaaebKI+mBkb2+fM7fF8WCyaFl2AvzIhQFHN6BHAdthtuiY6ImZJqE415mvPuzK578w3c+/oGX1cYmsyNDr7/sKVNwDOWdlBeDjSZaRWQBaDYgG8KQNf+3254Vi76/u2UjKJWfiM6k2DUCBcPgCf3uhsPH29Buysdg87UlPTdMoxc2YfoOScrKuZRUIJdE9/972ODcJC5IWGjvOnvLu/aqltKT+czAxH9988obGEiuDAVJS+DYzyWZBY/MAymGU77InY3eHGdFQfQ2HWkRD/PddN/VZ31wvzWFibHpk/88C7IFHm2cgI1+6ZqODRGzuBCNB7CBRCGCuqyuzGjrNEEm8es3EjbSehRoE08dMTzVSNWMj+OctHOdZaz8ErdGEPI3DiM1X3/9RKcJQOlaMER3xSITnS7eK2rP/uj1+fFqJTeyw8heJ19573MCRvDoeot3HoE8108l+So8n83hyaYr3zE2XiiPHXTFZoZnFFp4m/YCSkPU67s9prjCMAtkAd9eTNvHHObn6cuut6prSDU40Eli97yHbzgJgQjivDp5+n3D7VKqVDzRqQ3q4qFPA1Oa29ZhE9Pb4rdF6l0RsSg6czjKitlv754ZrBYHd+4rvuvndz4C7OPWonZWhHv+QRw2Ms+8pzMVRRb/eWpxqF4eWf/5P0GKgqDiJGxLx0Yup4J5zCCqOaX8enEDbMiS2DjcQz2CbTx6cqqWMhAbKq13xNDgZBqHx1IujB6coyZxgnML2ksHT440F+mGs6vj5VpxdJv1n/jZzRtsjsIaleQqP0XZ1C7OBd2VNwsE0sWT33gJtJzx7F6/2wQCIGQmyGZJXpOw4YH8siXYKCH0FTf/q5yOmm8QyvsFsuiTR41PtVLl/Amo7Pg7Z2mMnbGa2pZiE/6W/wLPrC7FQ/AZ7whbLJyzrlTcZd3oDut/eGfH4rxrdvDAGW7FjFfOM4KNzjfmNaFFGB8Wbj1ur1y2lN/lxDsFX7BA4AjHi3ipMZH10XaqBdHj+D+jYVRs8C93rOK61Hr48AG0Vc9+zHb6tFBuii+1zuvniw0OHJyZpugIcv93d5/ID+ZXbnfg+Y/OCZCB8G5DG6+0iMGGLRMbvzHgJIjYdMEhL5osTfS/5paNAs9ENqV+Ivyr8FwZf+PLthxs4rwSsHHLSU2bPfKONc1Wql44wQZZgFk6Nn4iMku2Chu5z5DSgaZKuyBSEfPRr6/P1IqD2VUvu2UDyF6LJu1AVUfjDDyWVi1Yci3XeeHNdlMxZ5nQNPmdx7+oYoxMjHzyrxYTfLN0Xrr317eM8/6F429vbKLQJWGj069j4+KM3TB7/IjBRiNVqZ8k0G7QoppTN+/G1kvFxcx9yxUlIrOaOOxBG3nwrKnVhUJpbE3thxttkKP4IrPxAGFcnIXGotUZ5o8JkXYeqRMetSCR4oyCEM+dt2cuXUsP7X3u0/McBGJlzUAupxsvaoeciI1Sft0MlytgxaGkYoOaGnnqqOFmLVWd/jSut/NIGZXzgWl4q/eWYuPXQh0bBoo8X7jz8pdnh/OFvpFXXTdHOYHuFZR3EAAWnbtULCECbHxe6fZqKkX6aWvQDgne9iI6IKn/70dapVpz9dCR95OOiGLjaJHueo6Sajw2QTkDdnnY6HuylouNv34kmGU+88GxVi1Va/yPczWRrdr0yHZVXv2TzguTqQ1siyAIaONmYDuVKONSrFwWVIgnHzh7ZmwyMzm8YverbT29KK99evATt+X03XgO7ZF9OkGsDnRvv3hXfaJY2nb9Bc+IBVwsAoxMdw+FVA/dhSvLIhIP4/eqM6Vr8f+6+YZyGVUGJT09Se9xEEb7AOvB40YarVSl/VXhXOnld69+E9Uri6w7xWEDtR50uq6Q13/isAGezAu2INiGf353v4l0pTTet+6nth2u7XnpSU1QwwZ/2FxOPooNi2ADbfA5Ju766h7jY9n0+Fv+CeB0O7a9SKh6frNnw8GSsFGxSMbGJ1fmgMzfgH9ExQYVGvbQx8ZAFii3v4KqN2HueixLPALZTyFKo+tm8fpFUB/kEZSSKDaoYdg27z7004PHh7PlycyuFwnBSfQyCakCqK9K2aXvPmf0fTrum+mZgfzlbblKe3Jw/U+fsy0xbzmHPKqHKnjY6BMCsfzogY3PcO9fSInK34j+BLwgD39srNVOVZpfQQMJ6tkWcbtX36r2pDJfgOeLUDN5R1vzjenTFkHFoPd++5Vj2xaqg/n1357Fuzd02wids1GoojT4nFHp8lOwYZS1oF8zn/xadaw+Pjp27H0wnpmR+0u8400o6YGNnr/r5/9VKFVk/TBclKXB/hs8Pu3hj422p1J1GG8swnww/bFRHdNlHiVhw7jYePcmf61WpVgO1wVuPPmzt82Mt+tDQ61PPIvmS2QxdslLKZOcfxw2ITIJ6NoUjRDnBH3qxy8ZHSuVRtb9uoszJBhE2Yca2nDElnMJbBQEYuTTGP662Ej7b+gjx49NT6Waja/geCOfc+uPFGoh5fPC4mi2+RWVbT8yp4qQPIoNqJUbznzRzmPtgfzex/8DNM853OYSbTdy/jo2LJy3Vcrs/tPVUjcETqyaCxYqouLOYwojzfpk9WNzNmNUPeyHM8m+JqZuaTRptVBCIYwU8N/9SuT4QbxQzrM4e+zjk4hN7cvY5VpSns7DTUAxmQnyUTHyqhjp/KQ68Kq/B/Zj6kJGWDYinvjGLuNGduIVp91GBDYaaDNsLtQxVbsypY6GGYcE+V7+2WLqSBdKOLbgXZTJhWmCqH7FfuniOmPNUU+ghS6ReexhE5RclRR1bKI8liWWMKJct3z6ZHDDdGy8nO6xj08ANo3yF3FjrszzEBRC9LMYonXZ5yWf+1o+9+IbAgri9B109pPf2LNQLDZOvh8q8AIOfIvCxIUCPb3Ieo9PgZ9uSGcUGxLBhnc63Dbxki684tt+4MRMZjq/86epc6WVNLK72LBEbOQce2ETykShYZLM3yRsOINh4dHjx6fbqWbxqzaeeR/RZ1Qreh7ZX+Kvo1iWmzd99n9aYwdeLyJ6hfdu4u0hprDu/8be2Vp238ucvVdSD4l7tZ05cs8+TC2znK+bnrReEyu++OWJm0fGoyEWz2lNNIYzn8ALpxZxUs+lmTMmjzfqmkdQLXnyWkjkKaWjxw/OoOBSOXEh54EPjE7VU1Xjaxxvw1FbY0Cb0iIVmnxV1PJqGJ/7Qn7skD+YSdjgThqI9PSX15YaY6/7lemv5Uo8dwBxjsmS2anxdkuxoTHYOKRbN7ykvzFc/5SAnnUB5H8PG07dPQhebV8WNrQHNpQSGghhSdgwDZsHjx5rN1Ll3Olo2REqrgE2CjEhi8LvLgm+Rb254aT0xJv+Grcu4joLbym+/ysvAs3vxZc454+FqbAQy9gTb3Xe9g4Sh02Ex10hrtxjwsiXPvms2MydQY+5oPlWtmqavfKRv9AAE6qEicPG2Tulped0sQ//98RUK1XJfRtee5wRq9OlfSG+0CA2nFgc2/c6fU9S4HBXqXj0K9PZ+sjU2V1n/SRa5anHoR68j/i7j8hZrSEF4V85BXuOigvaI+X05CeeEN5Jvy42tCc2+j6aGPqWwMYFRadXwoaxR46dnJlOVfNnJmy60Dgc4YubK3FLQ4j96LHG0NorEtesQAPvPP7VtfnK6B4/2ATikrsuydQx0Zev4paREulzoIk9R1emIyi7s6ANsrxlC+v8XQZqtZHju4Is+PIFD8WAuK4yUcbRs/Wfft+YlF4c0fyxYyfXzqQqxo85Nhw3A9n+JAabSKvxnzBEdB45Oju2z+9iQnhJc/H41/YcLY7v+2MTBt9Ff+OAzstwjApSeV7YKEtyLKyxEKEj+JUvzWbKhRMfF8LHxp8XWC42AT/lWXsZG08WiE0v9JOxJvyJj4zNzKTyxfNsnJr3oSFymUMJlFKuyVX+OoofQMyfWEof8PtFXXb13/ncE2fumc7ndjlnFkff+Sg07kU+cp2QysBkulQZOSa8xCSNB4G3QCtpKi7Zd7idHzr6ER6cvewdeKXE7+U8UPw9//5UvWzXmpRW6BfK6igK2E9+eLQ9k5osXQCigNcTadgQDRuljwzzdkOI+ZOa+f1v5knYiOd+tEehMLr2+8+JBZt07ehoE3JelhF0/WIrsYnYQRAqFhj0bGe2h0sTY598JsQG7Ue5Gr8nNC6FSdjIecbTx+OwGWnNpHLDZwlhilA6knbVK8kFZdLWZQIGd0+aLrz2j8F5Zf4Tj1CwuGDPnfFSIzuw25nzXcapZOQbrP9oK116fv4cSpx/3N4Jf73JP4/Av0vFzSRM3/rprmOV8cwXNzmTjF3b62tZsIVdG8VDfoQ1J84/pEu1V6OynMai58wR1hVs9n3jjUaqMHQ27kSSaF0KG6n2SqygbOOH65XX/EmEepEbz3J2VhDzR/uVy327nrGhazm1MyitX/ZEbKiEje5i6qb/Hq43eelLlxIpddk8f+9hY6z87Xlh0w5egE28SRt5/Wb52AQ8pr4MoIaKYOOFC97RXnLTkeOtdqo8eaEQXWmfNPH2/evYKBjJMzmep9jw35XKfje6u/O8qJghqNx83p696MDaeP/M1x8VQS5e6vqZQ3G8luz69WCxMmRAF5PqidfqwlfXdUT3rPVGJds+9zlq0wUPFiL1DypCSVgoRMl0JUXQwvkOuhne3XD4aLOZqk38HO2Ew/34geldL2x0b5zC7BzXyr/oV/pOHibwbgFyxUG54kjz9GehGji9XjhboCUc+OswxAKj8SXyjUrYMGmEkiqDmBOdM9aNTOdK3+uinanXv5KwD3VjxvExhi89xxd0cfqR/B2tvqxn3z7ZrKcaqy9kyqAcYJScfECr9Eo4P3aqsN9v/XmBAEMTNJvFC19ZKK+a+d7jeFc6dQzTYhJ3OSfToHJ1edjI5Q1RlXNQWyDaLs59sTY+M7HrBXiWXYiNKuvE8TGG/vBihyRsetkjMXeEEp3DC9ONVHPVJU7tipFjemCjndXl1s8PNkr7eNgE1irQF5mCnfeSXG5g3ZeeFvMWd7Hhkj0CD5WQJGzCLk+VyyQMdGy4YisVMk/HGPsM8cSZewzUc+u+9ywP+jQ9xaWwcTSMmHVOfUBaChtcsxDm23GfdKv/aoG7KCPnMifJAvpqvE+8oB+t1qpXEX2WVLC5S1+RK+fr33oAL6iQunuVOp238fnFLCglYON/1kIE47zvQEjlXbF41j4D9cHCpaEsEE1Rr98qjzlPrCN6LxNxGqO79sKbjJlSqt13NSe4nCOHROISsdHXM7wwgn620R68XMgSjnORrLji5e1moX76YwIFU8vlV6DHB+dnJGIT2kEr2PRqZ+F3f1WTButRboZWOL7yLkhn9sLvDp7MDx5yq/BlaLV4y8HGBUceST366ZZgw7kw+ewbiusqqfZOvyUgn+jrJR4pXN0Xj798eVxen8CflvjZuvroEY+LDmgz81TYCzaeWiDEzw+o1bO7fWMT1E/QMeLPZdYEtZCOmP34un6lrxm4slVAr0lcNnIxh5es2pZzap1jl+Z+d06wA8n1wl2z6b6fgD7atRZF0HYC20CfHhtk7a7A+MImzI7MFSl8UeqNGz+6LqThhPvAFt9UbLZSUytvRJvwLcDGfYbYeEEXLfOdk9VtLgeSOwTEcpOjiaZt/2S/8rrBwtee6eBBLVThrYxNpCVGRpokbKj+rmJjEbds1vyGJx96/PEnNz322KPPPPd0xxaC4FleDKqM06lvPnc6O/bmfxHcRc4dO7tYbPDEDzEvFmCE5phNIjZUdUzyZ5G1w9CBCG2JuUMKiM2qm51FhERsQv+IDBTyFmqPsMT3d6tM1m7DNVXb4s4hG9S+dr9qYaXxqWfwxDlC1WYQYsL0doAuOrLp7yGcav2UJQBXzWX8we+e8KHjPn3qKSd88EPH/feRHz33kee44KZJuxwaCk6viWfeXEwP32A6ewwWItj4fJi1bfrH794qhCs+JdoUejREhi6friRsGF6FO/vKXLuZaq/8PVfQVxFYJjY45nfJUy9t11Mf3UhsG7pwvM4VwHlzJjs6852nBLedW5zD6qSO5DI2QXeyfGzksB5tQXhv4PtCsX90fLB/cKeh8ZGh/u223f6Yu/DuO9PCvXO0y6At/HRtuf/U5+zFBUsEJy5EsBFc3PLi1IorhXNheoKhZcC0+MWO3tjYxJ5/mYH2Ajve5Jp5yqGTxi4tbYUrXSjoD3YbKlX/gXutRAcntCzB3jKyXeWbj9EFEq4muo5H0A4TJYQQHYUkXOQSythIKTtS+0kTqycqlSK4bL5SrjSKOxZOuWMOREdrkeCRINB0Hts/O1m+WXBQc3giNmyenlPMb38j3oNjg6aYBAv3sNF5Fy2LxmPoW4T50srMVKq5w0028W+i32pscI4HL7/4wC5G39eeg6FUoPDTFUxcd+Jnzn+aww9oNDYn4TmanvrBlXSCPEhklqYnNjFnIyvYQLv5/bEH1KsztfFs2SjmhoYnC9XSqlTuK7NC0EW8eHUWqtTRQ5lVxz9h46FHidjAOHVuq7LqixsZNx1bMh0T7j+5oinI5PfCBhfFbXZAbW071d7hZlyC5FrN1fOK9GfBHLg/KkAzsdkdBxdzM3fjeXNoH2La0Jae3oxHbSzgsjcKd8EagiPLqtU9JCDUkIheHj9+iHFIn184PWH8Kzb/4zc/v/LyS3/yp7/c9Nurv3poYSTdrg+Ptq5/WgjLOU1lQfxmymg0bkTZzozIaT4fTCH+slctc/iDUEoWg40dgqPRFb7G1C6J39Ae7b3L0yAL7HSrg41uh7Z8bLzvIPUIKt5abafuwRsWoVezeYc7NiwEGhHg5AjQLMDGtVJQ7ptSKVAxSMSGy5ShNgGatcUi2CArcUc8wT3Zpm1f8Za+nfJGOj3yuSfw4IuuvQghXpuuvPD857DN8iRsqFh8aGZmovFP0N5BJk/GxqslSXxMwgYFFGHvYbRrqekVd1LqnKnsBgvO4tJjB99pFCd0lsDL+66cTKXugmbDFL2DBXu7w/R0WViXPaT4SmkS13G8DORZiTjnr+NYTJwyud1ktTj0pU0wrkPbtm1ydrmS+vGmRRjmLWl6QNEloAby3Ru5wt+xMi7YIiozeah4/skyFVOkvLBuEag87Xy5nmpudxfIaRaR6lg8suH3QP5xzg0LAomuZYrZc973fc46lmezzvz7vhnVsfG/q7mwOGxoBBuqv0vYJMPihXfRxmMxF45eOdQwBo95FFo3nbMp6Z5x8L6/w4NAbKHaLMjYCLZLsVK9F+QFwfFe9gjvHQ/dPxYbxV/BplBtpOor7mQaNtFqF4eNm1KIDbEtBt1C9wHx/5j7DgBLimrtVsLChtnZnXjv3JzjzC4ZFFwyLGGRLCCwoIJZEfyVrIIKqCjwjCiKqE/9fT6V34CI8FDJYclBEFxggWXTzNzbobq7/jrdXd1V1dX33pkd9BW6d7q7wqnzVTin6tQpbFhMNEku9C/hO18NP1+Rt9FsF/LrEEiTsdtEk8BPLI8tS/W9Z7Nqk35vo8nND/5ZBYdryD8PYbjjGrMvaeGDK9Whp01tUoebw0TeS8ZoKTZR32GRwm7CukBNWaPDRR5+qshKM9+lPDSJKDplgITmbKiFo/DYiOnD7WjGgUkYjSCNsgWjNprCLx40WB9ddPYmEC0nwSGlhdUWeMulcXVhp4m0Y3xaofKWv5P+o4EYLWO/YUjnGRabqADNwbKaBaLfjCuPgEvl4J6ZqLpEYRNkqlrOItUGOJis81zmrELk2IjfZoGN33M6mbfRudTZzFBx+9F3bpNNZM9Yi1vg4Rjs5onO07Zsv+4iXaQdf2qwtN3d4H3XbMt4AVuHkdh0w4dis4zI0Ns+aXvd1uuLiP3h5n2eBUIZ7jBukykVAzT83SVR2HBsNUJ5c4TwQc59N2VHy0OaM/jcIuKahTfuR+acHd//Ot6EdTJ92OB+AEY1LjZDs2biX8Qb83/Z3kL6mOSmW8ttHVG8F/gWwoiOaaTfNOY9A2t+DDZmmCbvl2NByNacSOVEuNFscAaomQaTRWBEw843IVnQjcrXwF0fCDNbslfgPnh7Dp37HaTGU043t1vqq0curWb63/UGqGFwPkdVTWz7tiM+y732b6kIv5gfX/R1DCczsR7aK3AfDamNYQibcP5UFmjWlfHtn7bhbgXeropZ/6V5ibZwor2arVqEbEsH146Tzto55QK1jOCxCb4LPA5jI2x2mR2x8faP5Gd7PWQgtU7ULrgFF1v4lV0GKrm+sybBub4Kewiqaaisv2qWd4gIAJtGamMnbCbSD9FxpNiYZljvCmHD66YCNpl6XVmmvGKrcDSG5TsE3n8Y3c0M/IOxuLnx3b/wZrtNRCDACBmBS4nI8yxUX/FlYVPXYJeD3gfg7RgYdBVBcy6Hc3jvpPTsyCwXEYvIW6brKJfb12H3edy/dDdz09As+6kVg9nM8GmwQqA67guRKwOYrBzqnTcyLdWy043sLm3csu3gLCbFICxT0/eIqTmLk//dLQfBGbvxXA36zVoQH5n1YR8bj+e8CO0jHYXNJDhlhlt/p6exOmWrbJmmaYax8TKk6VWDCKaqDqfhHW7TNqK7twN498IZmg7BgLPpumt5Ybl7N9Y04W0bye5opdi4bcHDhoiU2HzuvYlydfgEaxKWNzTd22dyWn9ApzuVaKDh5Ou1+ZstzfGiMUfY+M8mOO9vpAGb+X8nPZPTszxsEPU3wOdId75EbGh6oinff92NdrtlaHA4PbQ3JmLDS0PgF1Kb0sHRreOTwXD2dA3HUZ2rl4GBJqFKB2slaOPOXqTlrZWQP+EabiLJT4qlIi54+6PO2DZNupm6YvFoJXcyLK152NCELDYOxODNuJSuKhgTIUrtvEfA11eKjRhgwrTteqpeU5o7PqnBsbWQPOLhKfHnKnBVwEbHm5alh48njRFvsPWWLcYX8xKfJ1XYXnLuIKJDneH0EeTYZjpjGjRg1f3Dcr4RjLx+REZEe1LXw60tTLcr3eNpZLRx+/W9h7PpHX/pGOfqATShVAQbMlLvNVhWiHoDe9dzjw0RUKxaqlFVqguetjVdMnV6+Yj5d8TFwUb7y3BpZGDV+patTWIjlKYbNkQrJ7VGptZuq4aLjWWDJw+n15BeCccBwaOtY+TsywRGcF803EMwHa6JQDc9CU4aANFssH7/AWPJHa63NcPQg4uzQ8QDPWSC+uDIxA5TsJcQvgNza7FxamnWss2aUln6rG2ojB8osSx2F8J93xkbC0+fuLSWXXzMlElaf1typ4LAKzEHA9st03NuZ4GjG+gguup0C+gXMH+DFylKH4xjNmBnOXARwatt2KYtlho80XJcIUclgtrvV67D+KkVixbeit3zDcyIFqLZIArQDcPji+7Bznr7m4GNadRLRE6rjT6Bwc4zUh8QsRDXynjMDGPatB87eaicGl5pqESQUYN8eKq4OqHg7Dkm/722Xm29/NKLzz377D/W/uPJhx54+JE1Dz322JPPPvfMYw88+fhjT/79xbVrX3p53fqNky0Y+0i/wnA/EQTSsQwMF+XQ/AyOJ1QQgAnMsfJAeN0N7zjgDgvhjf/81hXgJ9vXjtxEPs/oZiDQevfi0rZXqIamWX49GB9dHKaMzZgUG5kMjrR6tdFQavEHNZCGuHmBw0bQ6ll7Kxk2uG3gR48aLObzx6zFwjwmwwbR+2m89FOff9vb9t5zxcrDjjxy5YGHHnPKqccdtnLVCe868bh3nfa+s884/oijDjt45dEnnnjckYcfesCKt++5R7M5vmz5TjvvtPuee6/Yb7999z3sgC/ZoAX72Pg6JMXGM6p1sLHMzw0lrn4dNnwQ3twC/6DuurcrViJXj3P7pMdgOJ7yz0XF+LmGjU3WT/TWYUOLgcHbaNfqdfDXebcFe1GMvuG2G78WXtVktkssn+l3olqb+KHTByuF0ZPWY9iHJs+GJowx4vkTn3r7yeKCfCqRLebSmfToSGxkeGhwaGQ0PjYai8dGR0ZGF/YPjYwMDQz29y1c2Ld0dGx0bCwWT2fTA6OpTGosPhZXJnDbDmQBX0+Dv4mwp5u2Bpe5tEHMv+M9g2+N/3TKJsKAarhHT4hypapwQZXTIYN1ZpoRUZ4MvG5BbvCdCKuYa5+CXRLLpQ6ytQeR/51IAvjVZQXwA0WwsdhrCpn9Eq7RG8ErOTbedzxp4034waO3L2ZLR98FY5pttC3WYY3fdWnaoB+R300nj2yzw8DwyMDi/v5F/YMDA0MjwwNLh0YHB4diyUwmE4+PjSXShXIum0okUplcMZtOJ0aHCWyx+FhiLP7WgdMwLBuJ2FhuF7DbNpmSpqfI4LfuxoMWLFy033rCbrQZO70EmmxbgxuwTCPEa7d3a0StweuymfgKDSwRo7HhqtcrNjBykvF13TjYp+Uz95gmf4UkomKKt+PN8M6IxoZ+J+qCTfTPO94VT2YXnfgwJiqArXI+fwWVAJhmu77qgB/Ga7eetWL/ww4/dNUJxx5y6IlnnHDCsUccfNjxp59x6rtOOOG4ow7fd7/9Vuy183g9R3pJLBaPL13UH0vGYtlCvG/Hvli+suvVz6rTbRyePw1HOVLBV3vLwK+++N1KfGyb+IUbsW5NkinKcHoVwclU2xrRfZE3pvF1hFdEOntl92xhHK6r1DDDBjFEH5xiQoANtTPAhv3qRLpaVQq5e01me5y2XobvftrO/YZ+d31xT+M1x4+m8yMnPQI3LNiOfzau34TqgdyJhzBnywsvPLnmkXsefuaJu+564p9PP/Xo/fc8+MxL69a9tnFa07UXX52EaxanYd6HQDRAo/3GutfXv/TsE4+tefC+e9/A4PErWIOiyIBiikGpVXH7pT+dObRg4ci8+F/BoTtRkjXsLAqRZuzY4oJa6XUHHhxntrGtl1aka0VMeK/66wJ0HY2FphdwhH4Du346wSZTqyjFygOux2iedSiUliVQxMRk39iwP6Dr6mMnJ1PFxWc8Y+EWYu6tYeU+M5QT8MW08bRjPA2uPJBrzmw7QhjMx9j7y+3Ztstw14k9/GXhKffKFb48R4UlHQLcs/7j0R/stmCkNJqcf4YKd7itx0Tw30wkIrgoVDecO9ra7RA2tFmSQc18cb9YrUgaOCyX+ki4Ufjn7ugE/KVtiegOL9WTzaqSbz5seS4hWZ4hdh8nyMhiosiwcY6hEz5gW9PsBz+YHxspnvUwUXMCURNFuKv3/XQYVru92SKzluNxz/L0GmCYe2c0GZbaGqOB6Baso4MLFKKukgkd3DxuQVhoC87lBKC5Tj/52+NHB8dK1WKi8FfSYzSkE15M6i7iBGtwiIQdHyrMIOHXFxZVLdV85ZSBev01DMpZ4P5EwIb76QUbly8kf9P4e26sVlNyOz3q2A5y2FgWhw2dS81O/YZ+V0mDxzoZ2Tbghz+eqqVHPvqghjhZ2vnhAfKPv5LZFvx5EqbB5euaasJVXO6hcjei7szpJhiQuUs5dFKdasPVA9Cv4EYQm78bFcCH61peu/vnxxUHio1aJTl0wEsqkfEJ0GSGxLBqRbiA3UHSwua0J9tw/cChHuwKtny1r177K+nhdqeRK5i0O8nWPjZuBW0iiqAn06lyRcnu+jhsiTHYWD4VbCuXyOkCNvQ76eptMv0bhLsPnlXLZpIfgt079u4jFLH/YjhrMNhSp3Bbtx3vu5am6e7xIgsMtRwn+M56F70gl7QDkHo1G3vOTpy7I1vh3TgbTf7jT5fvoQyNlmul/Fj8sxbBsvXnT7979fLj3nX0ccccfuhBh77zxBOOPuqMM07+7H3+/MjdS+rK0JNE4P79vHLuJuiLejQ2bu1mhg1Bom1i66lcsVxTMns+h1VQcGBcdwR8Jm5YXg92bpj9HRYu/z1qm/bUwxfGU/X0+58hM4EKEhsOj2fu6pV4FtjdZ/EPxTLtQDxvI+aneTs/BtwIocJWAciARGV48kenZBYM54uZUnxseJefEwDtNy5OLlq6NFYspNMjI8mR4XxudHQwXhhcdJHlLK6KnHbpBZ9xv9+xWvgSwQhLbKD4Z+a93+rpfo1phv2rwc1K+N56vtFQMrs/QpRFMr15B2R5bKRl9oYN+HvQ1bsuzA0ny6vvMdo6bGPp4cnGXckN2nn47NPMsEHeLqvq2BFrhJHTRC5ee+v1x8ZHivlUvrx4UfqE20B4wJNXVEaW5/KVRqlUL2VKyXgxviSzKN0YHLxMxZ47gpAsCv6RkHX7aHnsgyYRQaNsB2XYmFJsUDBlONgTovGaXXPjVSU98Scy4MCZE/ebgI0sRPAE+TqYGywMW59PfDKbyMdX341BZTNU4cI45Js+dzK/mGFwvDyARYA+balgbao9+sPz9l6SKJXy2dRYfLePP4kNkPKnv5hKLcsWS/V6uVbN5Jb2ze/fZUV2NLPz/uc9hqejsIECLHxvMzV8OBl+2zIbKDnXIjjJ8s35taxp68l35HauKqmdbtbB/4HpN04GGzk4XiSftTw29D3WNLgOXX3uono123/mU6QeKnsmgk8VzWlZOV2wcVb5tTZYkpkt/PLNX3pnLjM4Xi0klo7sdfoPXpvS8CQR6164ND62S6aZzZRKldLo4h3y5992+5333Hzrr2+583nbX7qS6NeGYeOHVyRSh4AHDVXkzkyCDBsyDarGoytyO9WU9Io/2rjtLqmY7NwU7aaKzc0IY0PnNLhaSCNYPPf+XGM489EnTGsTwqHrQrpjIymnU9Cc+QB0HQ3Eted/fO5epfhQsRRPxAtHfetZuI8K7hOb/P0B+Uq+Uavm8+ViJRtbfsHfwOCMSGmaqZo27JqFZWiHUsdPxmPHFAqHk86FI8aW2WNja7aN7t41Xycy9P53mLbqHS43g4Es0IVmgA3LS7jp1LAt/fnff+eYcjNT+tij4PehNeOxazbYwOrLZlLcQ9+56Jh6ZnQsnx9dkt919Q/+bhAheTNSVfz4laW+dK3cKKayRNWppHa5omVMkwFwEg5VEAVHmzRcITV81pYIish49gPp+OHYbveOg0yYk2FjATZ/rhcqRBZYcZeGNAt7pyJNI8BGbgMkzje+DOz8EfBQt8Esw9DuOPGj50yUSrHcpx4xwR43EL5mh0VQXkQ8p8ET/r5x3zeObRZGU6nswGC6duyld2gw90wTIRtv+OPqdK6wvDGWqWXTxVKhnjjkUV01dfKpTcQVbcp1jOXMgyFsMJyrXnfZwNABL8Ld5FGycQgbTroKMGFxcX6hZn8qlxpNZezAR0Hftlums5zEYkP3C2aADcNzG4QYQ8V3HpQ/8qBytjRaPAdOLEiw4Z+Y/Li21Ss2mPQc29an/t8nD0luPziWSPQNjr79rGvXEx3LtlSVCEibb12dijWr9VKJjGb5QqlQmBg96FWShiiVbRv0ZtgzQJHYwB2fW76+NLHnzbqlhu7t7IAN6gUbAxxE/7lcHm8oYyvvInqnFjYY8GnxZdXALs3jKCfbRr2/ff9UbadmPZ8brJ5209ObQbA2wKmahnyfw4Z7nw3dMXLL42yYJLIAQ5fpyaSupkA6gP3iDac3RnfsyzQnxpfts/qK296wwfhGnSaNvvX3r709UV3eKNdq5WIhm4kV86Xa6CmaqxUhf6868J/m1JzepUEkP7VNRJxrlmRr30AgbQhBlKHduyHDewQMLiZ7vkcDXfN3b8s3J5TUAXeaSNwj4LBBLA8CDKOxQdz7W/dPl2rVRrVSSA/k3/W1W18zMTiGalkIVP6g4dPOMztsgpYImKMN9/3sJ9df983v/+iH3//xHa+SoQzORNkWmUg2/vF9qfh4s1QrVaqlQj6fTZYL5crSI9cy2LjasOF7F0HB/otpGc4JxNcvG8ns+jNsy/UYUd+hawq9YEMGTGzfuqLcWKYkVtwO409YJ2T7m+fNFiGuzN7CLYeUyqVio5IcSaUSo7HKF37+8EYQhhzzTMMzue8wv3gfIsc4t27BFw3Wc7CNbGfx2gIrAjKfEoEe7oDR7v388ljp7RP5GsGmUiwUi4VkPldpxI5fx2MTYE/ZTfdX4BC4hZ750MjoAXfZYffOsjAjWY50FMu69R3F5nIl3hM2QQsKcOdYx6djn39zULVeLdfyO5/48SPS/f3xvsqxX1uzoYWdNUxda+uMp7JZYsNFJy2v1XJPFCFdVfWNk3AZJRl8Wq8/c8cPzxgcrFczjWaxUq5WisVSuVws5wuFoRNekWLja32BNE2oJky448DkyMnrLNXoVfeMxCe07wPHsv6wVxqwOehOuJw8bHMrZO3LAOw7uQzN8++/9yvW6vVGrvThP97xpVXZkeHc8NKV33/kOSIQ2e6JZkPXjWhsUGexjseQZNXW3G1+J5GFbaffbHzkjpt/dt3q8mBsOJ7faVmx3CiUKmS6IZ2nWiMdaPTUNyg2husp3vef5ttw+K1U1yzzh+lq8hw4mB+ab0K8ZzePBe45+QuyAxl5TfMPb0s3xpWxw+8ynbtXO2JjsbTNDJvbV5ZqjWo9l29+9K7JNV9cvX9uMLZwm2Uf/9NTbaJOwLkvWH2m/JDKxN2wMfyTs+QvmBraZPwyoNMgvbXm9z/57rc+f9xOjdiSWC6fTS0/9YLjM7mdK8VyqZArlkrFcrVZTqx+XcQmqA+icrn7TPo71q+OFXOXmeAIphdsorREGTawEmne8rZsva4kVt0D/l2j+02wb2OaMixk2LBl37eqXG9UKvnUSP7oX2L7lVsvX7U8X8ouWHTAtY+2DNf62EdAD2yXfOwN10WtKHsHbYNbrTZgJwHDZmj7+Tt/dt3FHz56n/HY4v6FS5OjsWxiUfG4n95y9khl12zD6TfFUrFKROlk35EP+djoAjaI6zew1Gnh1z+dTez+E9dmR4KFIFM7D7KzhSy/gj0DkNP2ytYqSuKoe507i6OxYc+RMGv5vWLzl0Ny1Ua5Skb21NID/3MdwvqGm9+9rDQaW9C3yyf/3zOvTE7D2oo7Bjl7ZbPCRneNowmtYJ674f6ffPWcs45dsbwUXzy0eGn/0qH+gequh5xy0lFf/OcLlxYHK9VctUJkaEJUqU5GtvTAsY8y2HhrpS4W4fII7x49LZs98THc1mw9il9s20a+BU53bCzSsIzf7plplJWxg/9qOzK0e4Yh8O/F6hvsmraIheFlL+obhusVxbz14Ox4tVouJarF0eHln3+VaOfm9O8/OB5fsmS4T+nf/aTLfnT762D8Auf1MXJ8E4BVn6pbtjZNtAnDMXvWW+DN2NDsadXd9p6Cs3eGCkt22DYdi2lsT9130xfOWnXcEXvtXIovWTo6MjQ4sGSssvuBx5/5oWvveAXf++N/3n1WcXGhkCO6Tb2SyxNhoFgrNbIjRz8GAhhsjbswm6H60Weivpr42kxy4FJsYVaaE0Kgd8l/qQwQ6CLed+DDH/YD+7SRlX+z3D1qXw53Y/nYuM+R2CApNuCRzO2hdx6eG6816rUykYdSA3tc8LwKvuFafz7n0Hh/MjfaP7Kjss3iHWP7r77o+3e/oemkwraumWQGN6ZbRArSnMkXLGFhw1Nra+RHUzWI2JrSHENbHY6EvHb7NSfuvvMeO1fqucHhkdHUyHDfkuGh7IqTPvqZ6295fL2G4GjCbz/z9Y9WE4XxfKFOhrMykQNq9drokmQ8duDNeGpat9oWFrFBAjbQEezLk5kll0Mrib4DwtdnWEFctFOjHdMMbAcRGA3/eu9CjWBzxN2k1+gWR4OHDUdcF2yYdQWqB7jf/nxoplGtlQu5SqVcig3m3vM/k20bTkq+8B8HxEeSxcSy5ZV6JTGydKCvP9XY5+j3XHLT39ZqNpqy3VVhBN69YLtRM2DPARkEH4BOJWrG9Oap6ef+9q33HrBbI5scGRweHU3mkqX02OD8hYuWjp922Ve/d/vzCA7qkLw2b37xz6fFy7mxbK2aL9eyVTLhZNK5XC523NfO7Ft46etktCWc8M4RdKpfS13//tH4ytuh/WhtP4JvmitiFAFe1CdQzH6yW6E+oYwefS9SkeHYufCJBOKisRHfmhw2N++XbpTLuWSayEX1Wmo4f/xN68C3TRtbL935tSMSiSVv3WYwkSrm84RPZMIeSeUru6084aSLfnTf44+seeiuv95z//333XvPX/92x1/vveuBRx64976HH3/6macef+7Ru3/y0XfkFm63eHBp/3B8rJxPxwf7FuzYv7hv+amfuPzam255rg2GZrDfuump399w04VHTgwtLTWWVXPZYiGfLxUqpQwZOcbnn/nCw6fHjv383QRuG0mw4esHVlkPH5cbftcj0+22hnFQ4w4AyOK4r42wfkPeXD9RbEwoIyc8SGQN5NmncRq2yO0ovY//wiqloGH8cr/cONEgspV8plTNJXOpRRNXrcX2lrZzdRSo6t+55NTGvLcoirLjQLJQyhWL2TSsIEzse+DBh6/c77Aj33nUUUetOuKgd+x/8EGHHbVy97et2G/fffbcPbt0/g7bLhxYPBxL58f65y+cN3/7bUcPvuD6X/zmN3e/+PIGFbo9Gcee+8uvv/uVS8/cdUliZHhgOJ0vlEu5fDmbBiGN6J6FdGH4nPWTv7/q5+//yH3INnXf5ieqfljF+Cd7V/quIrkTQU3famxE2QHU2f8gYmRViZ20BhOafDsbPxlLUCdsRDBpj3GxMa2bD8w1ikTBI4wo5TOZbCkzvMuXH3qZjOttWPeFNgqbWu27f3ntJ45sDijzdpjft2Qwns5lkiOxsfjQaDw2PBwbSwwvWTI4kkjFB4Zjccf4eZQASTKbt81btpk3tNsJF91w54Nrnn1tkmBuwRkejFuP/Nc3Llp9wG7ZwcF4Kpkr14t5MraSHpopVor5EmkF5RSRq5ec8gzWX1Xv2Oe4J8EDsYiNWD9rCqNLyrm+r5PKYcP2sYnEIHpY4xjuY6PZhnVds1wuK0m4Ig0sjLx5icVG+iuGIG+EAtkXUd3a+t2B6UqxXi9lCG+y1VqmlCyMxt55zR9enDRdY0DwtUCkaKxp2oa1T9//s+9e+fHDCwu371uwcMnSRQv6yMw+NDQ8OpKIDw0n04mxBIRUOjsysnTRokWLBw8/95fPbdqwYUtbA2aBxzYi4G1+8HsXXnjuiXuQsXQsX6vkc6VqpdEsJRL5armcTeQa1WQ6n6tUU3t+csW8/M1ErsDqWQPXawiH+o3YKElLRh/LZ8r/F1qAbkf2G64/oMCGTHjv9wH/u441/PVllVpRSR5zn60Zumn4S0izw0Zyrya0QYLNAclKZaKebeRy1TK4ZCyUc+nBRY33fu+htZsRmXnI6EMU+LYx2TaBN+0tWzb9/fbf/PY/r/jAKccddfzqE9+9+szVp7/7Xccff/ghq4448KAVe++5287Lm7Xx/U+/6va1cB4AbDgNrdU24KSbjZ//9XXnnrJq94nsWCqdL0F3haWZUgUE51whVyLzWrZQSKVKxUK8b9X/3LbPvCs2gcnT/Xt+WQcTJE9nEuvH1Lj1/kzsbX/Glmq17ag+EcIi9Mv2HRYbojbgb+5crRWU9GGP6o6fuYD/bs70uavNkRB8fQgOM5Nu8cjKcrFcK5SLpVqdqDnFVA68ZlbGEztmjvvOmnXg07el2uT/RB7RdF1tt+DGaQurG154fM0jT5Bp/+9rX37xn6+8sO7Zp15fv/b1da+ue+mVjW1DBVt1UDHUlgo6DhhS3/ONz56+cp+dakTyKObLRDYsktmFSCEgIpLpJVMZTScHh3OZsXw2Hctm4kvnrX5GvWO3ve4GI+wtH/jiG8hqaZrrYU33tgjoNg49+ziN8Y/2nVh05ea2bRMJCgf8ChChfIuyhQri83st8KZNpjDrG7tVK2RMO2SN4Wg3PDbm7LFBgT4E9XrksBrRI/KgTVQrpUIuky8SmaxUqxar8SWNs37q+gIGZxi6DZ3AgqVKUO+deQORpgknBchXJ0MLlq8txybdbGu6qpKUMI5pr/ztm2es3GP5zqmlS2N5WMXMFUkPKZSK5WI2kyWdp5wvj1cSy9521P57NRqZgXQu31cqzbt4I5r+SuVGDU8Z+IHn4WiOpoewQcGEADTYXxzPjfzA3TYJ65QBBr3opPx+l/PGJBW8dnmx0VCS+z8czN9cb6O3Kc4ieKU62Ny9Lxnra8UKaQhl0nqz+UKxkCNMK+fK1XJmyeLagR+/7uuXX/z5L33uoksu+NgHP/Lp8y+44FPnnvd/PnX+BZ/6xLnnX3r9fWDzYpPepVutljYFZ9fV6ZY+rZoamfeNlo3/edOZ79h9LJkslbPZeCyeAaPafCZPBOVCoZApF3OlWqUCWC057OapLfjZ1+yp71QHdvwvsEqfwviBPU57EiZ10DvBmtvllnBHkz+22eaGszOZHX6ObWcSiZTRorAJItBYPN8s8Kt+3c7V8XEl8Y6HnNYh9hsznHKm2Lgy9B17EemIKHqlYp4AUiS9pgCTTqFcAYU0lcyOJVKjC/viyZHhBBHjYD4qFzKZQqWcT4zEMuXxwz581X8/PQ07ZXCzLiwRaBoYlRvY3LLxyV+ctFPfvPkLhwqlajZLemWB5E46Zq6QzuSyML1lK6VcIZ/OVMupsaHPbSBd7ou3T2H1v/dQfgrKCVg3Hz10M/wBfZSq3GF/h7ROWL+mmB8+4AGMdGeXoyP7GXxkuql4kwX8bYO54zXL6/W6Et/nYYuLQ2N2w6YTfvCeytB3710eL5eLMMLki7AsT7hHmjP5IbiUq/kazATZdKZeL4NCmExlcvn0WDIDe5L5bDYXGx7K7H3mZf9x6zqLSJNtY9qCQ5Yb//7i3/7rCweMDsbylXq9UsimiAiYKJeTmVQGZppsJk3AAX22VHLaQnkoW8wuvHzjpGqe87WNbWxfU/+daerTesvCJ2zzsZeJVAKH5ySXuQR1cn7t6Xcn6tv9GhusocvssOH4TH9tOELxlXKhVlXG9l1j+xl4LWbusCG9/r63F5vAZzKSEUxARIJQLOWqxVwqVSxkcrkMzEHZUjGTrVSyjh6UJtAUimQOL+VyBKrh/tHCqstu/NXD68gQtPmphx+97eJ3FPr7QJTOZDMQ8pUU0WzzuYSzTkawSWfT6SwsNeRJjulcYayWzaa3P/91InJcXPoDrMF95DYb/HJiDR08EP851mxLt9vseXGPD36d3H/1X+ya22GfJ3T3epBov+osj2TBisAGTp9q36zk61UleeDj2DCCpTfabwxvu04mG3fEhr5zTcZN6+G35evZQtFhE4iv+YLTjolwm8ySES6RKRDlPJlI5GAaKpL5KEeYmExli7lMOpPNZvPpXLlRLRYWp4rLj7nwxlv/9MPzDswP9C8hHTGTr1Uz+VSmUk4mi6SHZMuNTA6QypJRLJ8h0z0ps5AtpQYKzZG+/lJjh/e+QIaxO/f8cnsaVuMQ3oy3aNj6WO4tH3rJJj2CSBg4XB+m1mQQU1ePjA7cRn1eRp9dj8KGiY/EOC7nyZTz04lSs64kDnnSOYYkYOPCxWIyW2ye3bfUzJDhP0VYBYNZjmBDECIybrpQzJSzBcL+fIZ8JUMe4SV0LRJyRQdLmC/yIHOXqstrldySxcliYWhxnIxTsORCdJZ8lUjIuSyI5vlmIVMi/8FaDOk3ZJz0sCmMjh76geMPr6VGt/vg2jbC7TMOfIh062nc0sGi1TBfOGzHiYetSTDS9e5g93ekHX4EK/JEhvzZrsWR3e+3kemeA4rEJkqG7oaNZWqW/qtmlshpsQOeR3B8z+/LoTMWHok0I1ZW9OrBLfD46R0VDtkP7FEgAm2ykEo77bmYyRXzWcLAHJGgyBhUyeZq2XIilRkr5EbKlUQ5VYsTmTdVIjMG6W65FGEykYOLjvxQIOIeeUsEvwp5VYS3uWK6XCqlCAJ5kABJlHw6Xymk88lyLldPjhOpoji65GP3Pvvs9Yf1b/+eZ6021qdOuqGl+3S2kflEI/84ETJ051obOI1reQ0L3Ep5/LNgHRzjLasq1R3+axIOx7mbMCIGYRsuWFqmLrpkdkrek7d9reu23v7VRKE+royteE53hB9Z22df8NiYPWPz4h6pYjmbKY2QCaFERpxSOVXKlVNlMgolMslarJhKZvqX7DCUGItXiT5YJLN6cSwxmiPzUHosNpYupYupVDxTI2zPE2zLzr5LtQQwFGCQJLmRt7kK6SGkO5HhsNwopUkvLCVHx7KNgWYtkyxv991JojHd/9F9Dl5rWC08ueFXa7HPOzD2+J9Va8Boz4LrR7x1aKeXWIEODmsWpA3fkK9nxh6FhRvE8Jgxd6azdfDLHsrogI03gYGDTvuPu1bHJ5TMPi86PtVDfgcFqBhs2Lmpg7zgYfPynjDzVzPQorOk06TzZOghHacOiyZDKRDKFuxy5UmLl6TH0rl6NlMfTRMpuJpMZvK5NOkCxUSzUMomYqlsCTQkouGTwaxYcKYtGLSqmVwpFc/Xa0RYI2NnqZQmeZYqxZFaYfHCAhnx0pV5sft0DCboL1/+D2sz3GYNOislcxORC6ZeayPnWim4s5eup5m+E1OnnuAFz9iwdyI7dNk6NIWD3UqWa/6c4f8aNLkQJNi4+cFlPH/ZrdZsKom3vQzMtqOx8YZJod8EFHlVjMLmud0b9WKK9I5EIpWDqSaXTWVKpUxirBIbKQ6lhwaHL9yAtc8lhgqpUiJbSxTS1exIdSybSaXS6WSc4JMiAkOCzEEkcSYNgnXekcNzTkgWJ9LVcm2MyHoEslymToQ70gQyuT2vueDg4fhYsjA6eNHktLNthjXcQq02uNzx60u6zSTcTAQOUOD4JotN4FUBxiW7RVTVVYuXbvMXrHL8kvCN+xVhicDGDbAjYP9tvFivKQO7vEp6kWFH22gI2Ii5ijKCiM3jtVRhgigupL3nnUk+tSi2pJjKNgqpRCk2f+CY720Bk3b1C7ElZDArFtJ1otxkStVkIh4fSyST6SoZReLpJIhteZCvidicd6aavINNsTQWa+RiztpZCUa7Wi2Xa04Uy6nnN9162YGxxf2LPvuy7XrlACcPpG+oeKPuKzKbnRuKYDUcDJ3hAIGHDVNV508LLo3Bd+0d++G0bgd6kCVgQ3nCICDFJuAbE8/D2r6zmCP6zfD4ehNmwU6rM0Ip/F51N2xuao4Px/tHkklY4yTY9JGpoRkbLKfLyVTfNp98CBy5khaN1Etj5XydzEHZQroWf8t2g8ND/QsXDaWGY/1jRdJViDZKVFgifJH+lIXhLO9MOPlcLFHvW7Djtspbtttuu3k7bj9/h3l9g/3D1ez8bxEC7jhv+ZJPr4PDX5qF1WnC3BYsLzhOxt1A+gBuf++g8Xs1pBEF1GTWoc3A/skZlGwV3IFtgROJug+cFBvfehqFv7HgcB62KNhEA/4bmULLSqK0AcOeATemydARUArd3RhE9YDxsPnP8vDIe8/eZzgRH8vVatnR+edde/F1p2dL8WauOPSptZY9aemb8RsYbzogG08XK/liJZnre/9Nv/7Nr376vW/f8KMbrzknnS0RUbtQzidGY+lMkvQroq8SqawE806qUFy8yxd+980bfvnnv/31zzf/5/d/fMM15+01nG/Edv87GcMmb7hkCvYnkQVen9tmG28hnUPD/plxlXz9QD331us2gRm1Y3FkIMHWy2GzCZ6+tzjW6tOkPfmHks1g7cWN53ImmJXdWJKzHxw2/j82ofWeDJFNlXjqdRvBTkQAG891UYYO9J3esPneUGL1S8//+GvnH1sZSpTy8cYmHdtr90jVy5ma8j+kMRvgIt9qWfY7RjMje6QytUSx+dbbHGNZbINV1tqd4gWAIhcbKe1/ciaZSDlL2YUirJ3m8/Wx/tsm8fQW3TLIBK+tx9OvbfrzSYPF5MKfEE3BdK5MJNw0CSKbwHcXFGkbGqWT9IKPpyeK239eM1VNtSyKDTsSOKMFNpxNQPArbWGL8SPnM8bFRtB3ZoCNm95Gun1fulApK/GxFngN0UNnK+hqf0heN3ykkIeCjwiLjYHce86+t/ATT1qEQ8Z93zilMJpa0jQMIu8Uy7VsvqoQIcA5iaTqpn3bToPLFn//vJF0plHa5g2bjjpkvHv7GBGec7X0YO7qyXWFcoqMZET/JwNbOlElalJ+/gtgKuQtIIOPGct+4D3x2Pw912FDpVZ2dB/G/zUJTkQGMO89Kp8pxrLPb7ERKJ8GJd2rZ9AaXTYGe8MuEiwyAZJ+b+uwpuN2MqrXeAASGd7S0cOJUqGqZGNE5rBNFLFPE4ENEzpjg6wbzn4AbIXIgGE9fPXHjq0UX7N0azLXGMvXC/M2g89fQ4URQD9zUTO+/ZZ1ew6W86WFr4Gq5+SCsb5sqFLOFGuDI9eqk9bhOaKz5mOx/FgmViWazGhhvqJio+1jg+AeHnTPqoEFyk81TA0hWGwcGi1jCxwGsf7ytkXZ/I65x1o2Bhsr6hPSNwELsEF0bGewMbcOGzPAxvTkbFB8zcfihUpVKYxoOJjY+GDyPcSrpCymJHh2NubTa8BikwitKsir/7zhItXUzFfH6slCJTnvNRMMOOHMjNnK1kvZ/ha+ZrtaubIt6VBgf07+P23j3RJwsirdf2VLw/iSvmxip2olM0R001S6NDw//pbsJJGcdO+wiAEezkhJd31u98YJ0xtt2lyoPkLpb4NvLrzlukp8p8XbrHocPH66izAeiOy+jcgXF5OwnhfwPHL+D7CJeAtb0Nazw4VGVckMggtzRvec42A6Fnlw9SwZ1+DizA1wn+FTi6rFdCa3zSs6bGKRBtvGt4wWEtt+fRq/vig2UVDggiDHPpqMULgWy5SKmR0OJ8zcYj0+kine3W7/MF5YGitsu2y7H2tEm2/j4P4AooiY0y0Dv/HbX92kUZ8mLi2MOypkT2vYbJ20IFlcuMO319kqIuoo/W5yfqtEPZt9M3tsxOCtLcMuhWm/vLTYrCiZYbiMy5h7bGjtbL1NJmlDt6baRqtlkem9beK75zcziXxdeR0OwOowO+MTUvFtzifaHT56fnWwSpQJwztkYON8ZWJZcumBa+BOd4yHFx1Jpgl9bN6F+JFESgGFcksLW3QQIqMjUV5a5hQZowhm06wcxBrTOmeij8gO57ILvzMFp9xISbbu3URk8V3Fb9UMNiJSYbSEHiHkJccGrGoMy97YV6mXlXzC8dcoObfG8FcSug5t3jlBOKFgTqqunSDJT9VbZA7563AzU6gXlFexpoHDMg0/sTQ+7/xNeLJl3FHIzv+SM685/cawUXIoPbZkj2dUPEUmBX3VtkeQJOYOq7GlHT6mbNHtaROjjbRczYBLbOC65DZRNifd+QFRPSRgUhu37q4WEuOxxbdPIjxtOTuMcCcgnZiYerL89Y9iSPa5ZoENL7eB9KQbttXasV4rKdmshbm7HfnfYG7ndUzZWQv2i2m6lYRLHcAexp62DbVNhI4W2NvZfxwpkRk/MbQR1iMIow188bxtj59WwVG5fXxq0YumY4sE0GC8ec9ErX7sH+BwOkabzeuUQzDh/SrStfDaxfPboJ1NTQe+U1WY01s6bhN5EOs2JZiVeR2bz9Z/j2Uzhb7Yuim4VXJapw6jDXpTAVubMKNFPY/asFBsup3poG+p2wGfz+AwTduu2SAydAGUYbhyQYaNIcPG7A0b08XGRnbLObpvkHlAI+jApvyP5mfzQ4nC4YSjRNkmadrj27+DTAD2pG63P5FY4lxe4h63IM3ohmtu/MY/CAOnbUQGxTWLd4Yj92/AAlj7rG3WYtNomabvRxe34NCfbsPFry1kaVSGZrBxhr/NX08tyaR36PtnC1CEI6+wLIPaVIZm6ynBhuETwxnGT1Z3bCweG497JkwD+lvHJypKPgXuenXxzkb+vA2bt850eVmfpemjbKesafK/ny8YHFz+3nuxa8SGkfr37QubCLPbqqGtX9Z3OuMjgp558p/bQ6NYA2d8BGX7pe3+H+mUlq5htnxPn/HLZfhn6jaeJqPGpstSycqSbVe9wvIWYmrenOMetgr4EdjduQAIOrmle5sBvjoZgYkoW7PPtAL46YXjRPsr5OFOPj24K1WGSRQ2Mho8pS3Srk3DRPK6cfudP0lka20z3AmON7XtI5a8jKeIZm9b5ufGBu7CQT/gh3/SqKZ2H8MYWTaRFCzjlX3uJEOd6xqyCzYeyC0waDaff09/Np/t+xyeMrnc4T4dg2LjtgmvlnTMYjoHxyDDu6ZIxCbc5bpiY+CnFjazJaVQtzFixH6xyBA2Dq8sPq5Yv06BwDE59euzb4E7hLHjRIvMNi/v8wqcOW61kLl++aIEtrG/hkS1fb/8yXMTYIABF5EZFr7tH84KQuDT0uB+mPrAIoUNN2RN4emn9x5p5Bb334g1/4yGX57bbRC1ohGlZ6a+bNVNGpvqqN2CyL/gHRF/nlzQyBSU7DIMsgBvmy3+LWDDhXBZnbGxYa/E3gDs1wwyIRh4A95s2ESvN3SVaKI/jC851WpbjI9Ig3ZGl3far2I2mUlgG30KBGG4jg7Zhrw0lkYnMx1vxFt+tsfScnbJsjtJ1dvcd2SwC2khRnJ8dH/8PhQVb6bYOFfsPDm/ni8qyZ1hlVaCjQyX6Hoz84lnBBKZoN2yW9hutaG/YHMLmiSzvNmCMxlkEsEvrRwZuR9rbdG/TkCf9WgKHHE6N6ZZcL09OLKzIvUzph7QBy0NP39lNtvIDB08hUGdCurgFCMe16OfQjKBDJtQuhlg4/9NyrKfmF+vlJWxXTDivGj2ig3NUCyLuniJ4hUsL7eJRuIYskxpcCp4Cu5MniJDHNF9vp3JlGzMJDcFLQujZw8BL+gwkjldHlyMsbcdcD8M/a6Wg1uPnby0kEoPfhZ8jE+5vopZekODYRQ2AltldjOzxuap+fV6VUntaoMFLp1vA5kwCht/7BWW8cSy5HoRae1qC1z/gS9mHRxiwbV5bbjQlKSYwq/tnyrsR2RizJTHY2Pq62+Cc7mmhbXpSXC+brUJVIIfdTNcH8cHmaE99vbBQjZT+gpuWxbcURzd9hDVO7gcqcyL2JcBB7piEumL2E9M2vdTCxrNqpLdFduw+mrNBBvgdMi2l8EmoDWMDcz/KqgTZIIBf2WEPVMYq8gEl6F4TSE18m5C0RTmcmZEH53oyo5Dc7ghBBGhz7QnsaEJ810YGyKog8K94cPz8mNLd7+diBMtrOqY00/Y2ZLymuYlYiPK0JxIwGHB29r2gg2R0xqNilJ+u4HZq/ACGt1oUj2B/RXrFNhlIW7eiZKpmYKxYW/8cab/CjjG7Y/8UelERyqRdFCd0ADlt7Xx7MHYDitfwqz+ZdJ6QDxdmHACnTLAUDyfxOo/TIsyWd9bctlZshytk+n3sYXj1YpS2AcJ2PitRuwxEdj48XvDJoQJzZtoDkTrf/Hi/JW4vQkbtKvNFhuPPF8vAdfuhPPt9e9dfvk/Yf2HpZNrawI2XnofG+9Zxgcaz3t2wPBB6BEbENPQmgXNWk0p7mvaZuiKXyNIK+LiV5r9aETzvNdgwASiYfzUVb9Fvpofah1MfFGYFwJLo1dn1xgQ6wjc2Pr5yLHxZw8xLz+/iN8Qb8QPHDb+tyAKuOW6f0GjXlPyB1rYDPMgTFNHbDr0hzDPHI6EGWsaoOsb+oYNU87NH7I6ziCwid0W6zRhaxJUKljEE+OaLGXBrqf4nT5HvRfAkShLYpwAKZdO0lnuWtisVZTkoXCXTKhvhWnu9DsTDkZhY9taC64Ixy330pQ5wIb9G4wknKVxsGBSwbG4GFvAhqWwc90jsBHq2Ss2zsbn7QsbtZKSOsLBRkjq37ESzkpKX4dbz3sOcGW9rZnWFMJtHetsmbIwE9ggH7osZ02qGE1ZOPhGY1BJC7nQCPNO1G80NtywGPQLT87zYhiUBD8RjKq3LGjUikr6KMx3G5pIHEGjaBE1TV92DTYUuPdR/DM0bJvmtKY5iwSBGB7Iwnx6ETdp/gy9lNdwCxHSseALTGgHjD8wGe9lzyKPAvpddjJn1xlswv0KXPag3y2CMS3+ThEbNg9E5XuZrQ8refSOTZS8BrvHhtW2DdA6ACG/rrPFhqfOMzwDF1hwe6TVBRt9DrDhKJBjo4ewscAI7neLlxFZIHYSuIXSeFZBnLBeQ0ui7ylm7q94Tp73QyfyMQgyrISmhwKuS2RpLwkTz0vFLwgH9Lp7QlxxjB6iqqataxbSnAvxrNBaTSDXBZzn8+/83v8NrcX53y3r5uFyua7ETgbvNnqYN/Qv+qIzNqZFty18bByGhWW8Nx0brjgRGx8TtjxeR7RVFYzX8T/+ocNGHLy22LNPbzY2cEnUb4Yr5ZoyepoB62lsP3X9CvCciZp5vF7q0Uz7qphGxm+R9/K20T2I2DCUs1OsKVgos/MSx0vLIPIIUbD+ccuDsNytuxwT9P05DGJ+wEX7l6PVal0ZPVOFZQqen/AbnkeY3MLtkeJu86nkc+SbiY2Yr5ROiS06DUbbQtM2fu13t6/DFtg5duHlXAfQwuyfj9YaTSX2vmlL14XiZoJNMPo5f5t8qpljI3vXCzZikNPtvRF9wjLpyNSrYbz+L/dvxFg3TJn/Z3mBcxXIqId/FIN72OPv32IbmhXFO39w7YCNEaLV55vBr2vLcphrbFg7NJ5uQ5IsDA/cSYyfufXBLbA4YetYpNecY2xEN5IgQ+Pvx8q1mhL/4EYbqTZzV6JbeFBlL22wtu2+55/ld3sZKCyHhuvlJJfuu7LpomTpcL9h44f6DU0Xwp/Wx25ZxgM/+MOUaYFMoDuXkAnna7j4AY/d527vRVmazmX0PTh+wtePFgGbD23ASMXBfTPUr4BvZyaklWNjhLHh+PovxMZTM2kLC5cTkqE5Xlst+6lLrl6LnQt3ETbFfao3Hxui03x7JF8nssAHXrNh71CyVs5XWfRjLMZn0wXiofPE1U7Um+gIQROJ51xYrlIdmA2iTMvJ2kzfobJ1UA9X/3FtOZHjpo4AglX86BVfewZrqi6XlcXA1z4sOwf1dfmAfIg9fgj0q+QNvnZxtdxURj72BoZDEbqM1/7AQNsnv2/Bxzd9zJAZNC8U9LGAz2wfCWPj8VbExstXxAZxdTMFm0UZNohOR165DjYmbjk3v5j40S9c/ZK9AU6Emq5+1gUb7kfEzLKY2dgKyIzGBm5osL6yuFZpKsMfXW9q3t1EIjYcLyW8NU2TPxtkWqw9KEtjB2xMv10JX1EoTSgGRwe/sicoMKH6IE9UoGID3I6jWth+4sLPPGHCGYNgkJDygQnRwNF0hv/g35kmq6cTBdaerxxo1pvK0MfXg+du2xaxEWmyQqwNHsX4phm0A1ltBKKiOC+NL4cmiB7+zmMjKwX+tfFmEyN9zblfvAfb0wadSaNoZoI7Y0jOczLpvJjCn9IswXf3l+LjRIYeOn8LNl2LBjMiMqWAL1vEJswLmiqakwFrvE8hlvF5h+vMliZDRaBPgo1JyzJ03cb3rj77Pmxjc8pC/rWaW4cNm9o5rSFgI5BmwgyIr0xWG3Vl8PyNRBLQOR5xBIlF+BQxBPt/cmu3YS7K+BsCb4bYUDrM8BEiyo5QxXxMGGx0osrgx95/xJ/WO5sUU+yFmlE0UFZ0GtPcGH5iqys2cEr48kQW/HJ8ar3aAvs0S6gCCuHJ84olOPib1TXpt/DKPYeNcEbMl90l5bHpufyC8kLnhFgsEDMH+/Q5Ruwm7FHYT5137K+3YDRtWvR+bSpjRvWHaFmAkZV95iCEQnKaKJODKIA/k8oS/WbJJZtdjykiNnwdaT0oDww6CnKSNs9DGk80u2ApR3AVhICNK7nMEBuJnzfT+fX9wMmwMZCzlQVdhCiaT3/k6Fs2GGCyDcf6XY53x4ajLGyHxuiB9IhFF2xsG1+aL1UJNpdvdI6Ldxit+RDSe3z2BBxz3vtnHSxONg7j6DHX01/8X/fHRjQDJOcPjzlvCxWKY3reTJiG6NgnWNjQ8CMfOOP2FnuvJ62X5HYOUdaRn9noFJj0Xv28dNBVrkiXawVl6WffgDP1M8DG54Nfbyk23q8v3nXFxosvYsD2YnkdBWxQR2y4/CBMYrhH2sL4idNX/mzKOQJM6ffL74SN2KVmgY3JYoPgqN+V+Vq1rAxd+KpziqBnbFyAON6YJm2PDDbOE6VBsrYoYiNg6oMa7KYyUzlfSecTJzUYLPbMFzOYGCgNcB3CtIWnnj4585UWmXaYfufXoTOPkbzR9BjEtAiGtS8Ua9W6Mvypl52lvBnag7F5hTiAzB4z49OH5y0xi/DX4JnDBoWxEdPRmODugEw6D62qX7LOtrzjNzPgeJgjWxfA9YP5mUK11lAGznvJQFYHbKIo4v+SY4M6+JQIUvG8ZHMT6x6OKZYdpqobNipuE+H5+VP6L3wDE6CswIvqvwkbi4hHF5XrjZqy6P+84vgbnhk2jLYf6DlB6iAn3j5yJtgE8owQP0yWPzP4ry0ZNmbobwiaRSB56tTYBS9guIyA9UEc1K8LO7cGGzF/547KC2rNRlVZdME6Ql7EWqSsTCqvy6mT8MJ9wdgc8clkow5bLiuidW4zfkE+fUJ+QrtxA0aa9sb7F168DuO2amJVLCKYpwU+sLI1E6GbzC3Go/n7WoVFdM/zKrV6VVl8yauGPiNsZGUL5i0hnjF7BsKXSGxsTzGxmKWTnrBh6GPzC/Qli8sJrmf56JIr18KtEZbp+5DwNRGLX7qR8pblxyyw4ei2bMKjD+fIhKP0X7DONGHbU7QxYnhh8udIUHgjlQR6tp0+B+eM3XcS2yWH91QLCvZnWMoD7kbZQAXIBOmc/BAK7YsxdQLzQKJjIpVoEJfEDn1Co3T456RFI4qIEPCFLz8qXufvIGIaGJ+cqlSayuLPvmGCfhPy1cDUQ8QGycowRGyEWYD9ZbGhrwP9JqiDDBvEQxOJjfcYiQ2exJMt8B2Gv1c+/lHDCmHT9SYIvty5wqaNSZM5MVktNZSFl20wpesCTD1MsT36wzoT2F1RN63LXppP8J4pIlyQQK+IaBBNxEYerFA8H5uWrZOpfwr/z24r71c3+VHouTWjW9ZzHGg9VWzb5qlZ6DfzL34NLAnDsi5bDzYPPWSFyuctvAzZ2YjY0Hi9YiPm06m6ndIhe8q5Utfa9zRwjIhpFOH4wL8s+PUEh2UfqJUb48rCi14D33OdsWGplAmxYgkQxLVKSf4sw2aNTSQjLUuajgYN23A/r3nA/neY4KuIRo5YMv8XBK9IsNX/YKMy3lAWXbrR1nTJkg2NHcWTqPy5ogw+jQybmY5pURmGaemMDXhE1DE+a8FfNAyO1rmqMeV2ZemcBbdMsIizVhfrzarSd9FG7Nl1OswM+Z6ioZts6DZTviQkrF1y+XliPWUC/S7KwAGPXLqQHOoo+qJ5q2vY0m4u/GK9jjdjg1ma9ko2O9eXq7dElo6KF52TW7YBV+Gekhtv1JSl572G4RRbaP+Dxt46bALbDtGGl2Ij2tN0w8bHqBs2XRR6W8Uafqn51VexCW4K1WABwutvZjdeMvWeQ2xsuAx+dWG82VBG3rcZLrIyqDrN+UWGIMorAafd062CbGtBHyTveCRM348Fc68BLyOYwjtWmWXf0yzFcsW8+FRBy9Bs3AIrNAR3zh107quiDOzt3/D7UpaYr+TMRsRvt3Ri/Q2LzIIfyi+rN5SlH27pCFy7+NiEsAg9ey88xR1xPDI9j4pR2ATMNrcSGzZDSV58qmDZz56E2yLhwgjcPvKqDaG7U6lQEpQv0ifncTQWARN6wcZx4PPhTLVWVQbP0Z27VwPGeMM/EjJleSew198v8bERp2wm616xYT+xZSI2BPZBHbCxuHzgHnWwC8SGcdWHNqMpWfnItSIIstmKIPCra7BgrfOcXJnMNyPn6LrmWxgwefDQRMtpPNf8mYHPw2S/bx02YrlhOwf6PVwCPKmaZTo366Kv7PWGqYfOcCCnS1KjhZlD0+t6WlSwyfRnf6rcINgMnGMg1TDDu0lR2MgD5bofl+cMCr6L2ETzPYxhGEv+jpMwEuGaqJaqYdTS9M+seMMwcbjfuPAYbn/7N2BjkSH3vPJEraL0fdyyeU1YqE9g/yUnxf03GK6sSGwEJplzgE1Qrhn+Tp/46sEJTntKxy9lX4Q7JHVTCIj6t3WffGvZiPp3DbL7cDvGByuYj+TqYGfzEbpF7hLvy2sCwSHeuW2DFipg401gDNOoA+qesfESh/SjoA5euRIM+Scne3/dAS5tV0288fyXwe06wqIM7AVq0OFPxH65QvzuZztYdKLjB4EU/ZFspT6uDJ3lXG+NGBnXbTdcdNF6g+oZJlOmVzHbLTeEjTXX2LC8ZOQwOTbB6jomQmobb/rK4+DE1URqCBtmBnXrzY9t3bCh8lev53Ak2Fj43EKtOq4Mn4+nDAtcdnLna9hzLW6g/o9pyd1kR/EZsd3Mfe/bnQXcCO6OZ9oKlx+fL3JdC/snu8PngoL4bvlwDSA2fnIz1X1FOnVvZdHwlyD4etI3BgoQkNVb9p7lm3dRpc8Hd9iEM+zIwFeN7NSsK6mPYSK4mLoZnEuRY8PtNbEbtQL0cmzo2gz/nt9vpfGYUsWKhsph+watc2dsEN4yrf/2OhyK4T0E2KCO2AhNbWuwYVK56jy+anjn8YaSPsNx4Mvece3zxq+j8MT9xf1K2Bl1HbZU4jJZns8Mm+A9/ZP1k8CELTZufwJTaxomP/dJ9zGhc6pYbjAkdyBPHoR+5oygzFf4P9yGjL80sny8roydRL63mfE6ChvuoUMI10VaLwk27G/QZqPHZZZ7MmxksoOJYHZt2XpbpJc+B/0FmV2wcR7DdPUWBLL9YCET+s3ERF2Jn2rBGpPFtEJJJxHonwk2IuJRufGtYPbYsHRz2Hj5qGS2cVcCu2ATcFBSarA9FKart4BCMPsF6NYXB8aXNZXE2Zh0fczKVXJsLOEsBvO9CzaBBXVnbAwmBy7/qNpJczW7YAPeqeHuQsRCwKTj99aj+02UbVTHwLYFkxdGLNOXCDXjc0vHx8eVzPth6LVFEvl9S0mVKXqhKoTbOa2yiJ14LodhzSywEWV5r1kbYqqWhZGhGbakvzmP7HuYuWX6j1dPLnFU/xb3PAJZHSilsmogDyBwbPCZJcuqdaXwHqSacOuCWGc5NuE9sO72WQ7LZdgIV17QeF6+nEAQln+8W4SsSGzcVfIQNha4umhZ7P2AHN0+Nh7XIrFx+Mico5k9NgH9Tgu11fYl/cvLDaVwOpHRDBNZbBuU7isI5/WDlhWOH6Ah81NA3wcnBNj8Av8EfHw2bzb/4D1PB9sjRRlY9t4vjxsSOJ9azh9ieVH8EgPfy2X7Yu6zRlrT5ssHqpmsUjiLIGNQ78ZBpw6FsL1ZNE3BIOaX6WdK34vY0HKpnZoYn82bzT94z9PTDYPo971hE1VuVOgBG1pxa+qKkUa+oOQ/CG6yOc90iJkNxbqE90mi6HAZSN8IPDNMRtflJzExfz4fQYIIjVjheN1olaRzCA699yoy0/xYeoTfcAQEQ66BJr840qxWlNRZtkZGNdHyPmhvUWXQIBtn+TwkJCAprdJU4hsOmy6SwuywCdfHeeP+dJ1fOtEj/IpRDGdllOhfmy4bmmgS/eZMCxwPIjvEIY8EsY69YsPWVE4p4p86crxjPrPCICq8Wdi4sTlaw60OVlYJPhsuHdqpWVPi7wHXD4bO0hTCwnlmsOuFBrcCERjJ/bVF8zlq/1Fyt9jWBl+MEsLWjmletp2woZIwev2C/uW1Cuie4MzVsLj2gkKLxPS9Lx11ajcQh66OURdU9Bu7asbGZ1+zNMvis+9p6CbDdluzFysQ3jtgipXkL76XBZaXoo6C3Fdw96r+6qcWNmplJfNBrJvsfMPsCQmDjdPpQtjI5iWWV7bN7/pFjYGiHtCt7sJeWM/YRO11CUw0umFD6z1n2DgcN3SiGRvrL1hYq1eU7IfhDkmEGJnOTYGEEPjOAopsfzSh9lzIW2UN+Qlg9BWL8RMV7X/aDaKeE5IbPd3R97cm+HeL5o/8OxVgo/YYuuXTXZam9XXjhX/doJmGtuHqwWW1kpL+sGdCj7ph46HsuOBkupRusLxl7pvxXrD6yoywQb1igzxs0NZjY4bt4nrNZ2uxobF0hLD2rZFGlWDzEYTpgOVEisLGBYi2Z78w6irBDDRJltfBs+mSYJnevgobpDXxUnTiT1BC57x6CTQhc9xuzuQL08+yl1hkIPvuaL1aVlIfMyk27peO2CCvfRpeo2WWxKT8ieBXL/zs3g7DtZ4Lfrq9fOtwjsq5lxxtUzMmrxsab1SV5DkWZk4D8q1enr9LNsWGxozApsO5mq1v62x+7O/W5eWuYM9VfmzOveRGlE/11S/0LR+vKMlPWNigFAU9OSIX5l4cTkzzy+6CDcPD/6XY0FFA6td6a7PuJTfwc/vaZQuWNStK/Dwb6/4CZwdsAj1DXobFfHD/QCGewa/bKnk/Z076kP7Bj2eh7+7DjPWNzt99Qrti031vRJI3CuJFyfDkBd581eIJgk0MsPH1bn5vS0qLuKfEfPdrggSMOWz8fZX/bdgEY9m/Axuqddmmbk9/bWBZo6YkP21hMr9bAjd5O7HokroHbujyFVpDHOv8FeVArwlbqlp2WDYIy7JymTwsu7oUce8tzv+0R6+8nOjyxXKivkfwj/SUN77S3yw3lNj5cE+hEcwLXNrIEWxrsZHPQ358txFzjIgqbrbY0Ij++zC9SJa+e/l8ObPAxt509dJmtaGMXGhZjEegIHSwwWNo7x7CcXnb8fDaovuFDo9+KgmNEeX1QlZQkJxcFOVHYa5CVF0sHeGpq4cm6uNK7GJn4z0cd66x8SqJRHlOMr+FvrL59FJmL0Fcz/L6tN9wovwozFWI7jcGbn95ZLxJsLnU6V38yqX3N5ePGDrmLwnhEsIygxPv34WN7YxzTKee2/JkQZa/peu2esXoeKOpDF9ms9IDywv237nEJhgmmKzYPQSWKUL+3cubwVEXsdvw2MxxW+hKAA26bqmfHW02GsrgFdgMDvkjQd5mZEkZrbOh3UvBrvCH45ie1CSpjPgqSvbuul/jlcztiZjyesryiy6fL6eTrC0thzSP9kWjzWZdGfwytuDyCx8DNk+ZnwGBVbPEJuhFYXNyvyuFuoDM9ny22HiVEfZf/hdgQ1pm6/wRwGbgqwYZ4kznYCHPBy41v68C7wy31ODMQrf9lkiZEnl6RefhqKtsSqsWPDvNq4d8uHK9c2I9y8b8b3Rblcn6SNSvyK9ma3jqnNHl9Yoy9B9wg7EV5eNBgg2SYxPuU53rxtBIsemy+yHjhTkX2HDl0jP4nekP83SW2ITo0Qk2rU/EllWKytJvY8MExxxi94oqy8kTZG63nJDON9sgG9k6zcniuR4Rm9mW6/mu6MBjeRFy2aVDuREMMywda+fGxqslpe96x65TFlOemHLKvYOE58Vs8An0Hlk5nbARnrnsZh+cttzB6eDcSW4R/CXYoPPijfGa0vcdmzwZcH2ECFAnTjsjwdxgEzHHdsOGF7X/ddiI5W5FSRG5INs6d6w+UVf6v0V6kQEX8s0EG8uVOecSG5Gp3bEx5gQbMUG3MU12nynNaoaFS/OBhT37E4l6o0rmGzjjgQx/EZJPKpERvW8UmyiZsKt+IalYJ46E09OZz6OWJc80u+4h8LpC8J3KAtGyr1tumJ7OHh4k9XYyCtFD/rM/lqg3a8rQ9UbLkYBFbOj5lmgezzk2HXudHBtjLrDhyqUydGdsjK3GxorExjbsjybqy5rK0p+oYJ9m6bruaih00SJ8TsYR5SLXtmX+nX1q/LYZbZfFlueW5qSR6TG0j0sXaMLnZ9hRkeqlUedwvDVOnRkrI2TpaBQ6B1oi15q53AyMzko16zspAz9qgyZqaeK9l7JzMojJW8ITpxR5XaLrKM4r9CxsJDZ+neQaUXdskKdPdcDG+BdjwwaLzP3vS43Xmkr/jVMEG90/HMX7oGPOybATpAyfKMy6CQciNm4+9F9pfOefqP2VEBkBAN4jXy7/PozNXAfEtR0J0ywDW2ekx8ebSt8PpsiT7lSTa0k8l0L594xNqGhh3A2XGfTOaMk5en8l/JKPJ5QVwqa7nDZXIYJjBBv71HQTfBD/cJq0P82kU5zsdGVPuc4WGzEPr1WZdN6VxnHiITlxIaLDseT0u/96vkz+vdicmG6UK8qOP20ZsEdNoeHXbvhzL9Rz1WywmWFdKS4RDcNHphds5JnI30BCq+d2NpsQiC/8UOv/ZRsYH52u5cvKDr9QYVKhclgQn+oxHPnR/PAjyPvFzO4icc71u9gY4XidOSfKpmJ57GXo7PsobGZCdy8hkLTDI6rzHRs2PjJVKVaVhf+t6aZlhPge1mu8CXjm2Fgmiw2Vc8LzjvvepOf6I7CJ0lu4752x4dL+u7AJ/CNYfH7YsPBhyXKlrsz7tQpCGg70Bg+XQF9hJRvWP4D7y3UzM+Ax8nIK3fvncyGoKZ+OxmJbC43H7SPR/Ey6xyDTr4L8+XIZOplpzvMT14H3Yttk8uNQF8sRfUN6hVpiTcm0YuOD0/lSQVn0f6fBYRhGPjZeyYG+wmOD+MxQV2z8iDJsonwp9IANmh02UcGj0fCwiTwd3wEbsxM2snwQW1OTxifYHJguForKgh9PATYW9VwXuk9TxMYK8nPfuh8jxxgnpiHDRp7ER44pg60sfRSxiSqfpaNrBLhNaobY+O+7ESArTnzpnk/C1n6pcqmsLPzBtDN6GQwAHJQybFhSorBhJrxO/UZCM/1XhIavC59P79hEreshDxt3Euh9TJt9iMrJwuaKVL1eVwa+p1oaM4yERhMRm9AYJjz7JXB15znroyWlLlxyOIfo1FGhOzbumEbddPaS19YFSf3cOmH0jvT4RF1Z/G3dVk0TWUFlu2DjPltC9p2xCUzhmWRR+yD+W3FgR+EXs+VEZKSebHtl32exwMaVQ7stGU0x2ic9MUF0z2tVW7U8BQcGN4tjDksn29pDDT9Ymw/LvCIZbE5GOB1f80DG7YxNtz2I7tg4KQUtTx7Y71H7QN3oYSrllueB4wjNLjZ9X27ZbcczFMVGcp8mT5GXh/fbFZuAt0LdaD5iujcXG1F+4kJQkoSV8pKj9oFEesQaWCI2XizLwSY1vrymLP7StG7qpubHCfwi02efk5y+EvrlSmEpcqUP3XXk7AgdtmO96JIp7vv45TLxgG2sf2o+nZePn5/g+8v7m36n+UiXzGh9TfaUcRQ+lN6gviwKkekYvd7lK5+eNFaMd69ONKvK4puw3lbtAAy6f+LHRQI2iMVCAF8oi76zGF54rHHe21Z434fFBuIZujvQinehMm3NZH+7YUPz6YgNmj023QJPlQQbZGBrt+oywOZa2zQ0g7+mMCRbiv7LDOE3orFwL70HemjRNOnqjGTKD3hJL7IyRfEgAhtL5peNixeUImOcP98Iq75zFgLvIREkmLqFdimPN+tK/0Uqsn1n4j4zBWyC4YRBL8g7AhpBWPDTheKE0wQJuYzlcb2/+RKjsAkRFlG4PMLWhyDvSGxsY+dCrVFXhr+AVc22hXtWTHENXpxj+d9O2NCvIjZRPAi/DppGRFyREgkfTO6j9xum+c2Hpis2Jnh+2ilbLFeUkc9gXTP1YCoXiXQeLQEbwSrYSyGlw2+kzI/3zeikS9D3zPprFI6mFy+qX3HYMPl0wqaDt8mtDd2xsXbOFvIlZfRDcDZqOhjT4Ctr6SDu49Bn8b0/djEYUhoAA863ivdX4KcoYg3Fp4VPydeSH6vE737+fgbuj9URm7DvYjH0oL/I03HdNqxz2IDNLvlSqawkzsGtNjaDMY3O0CINUTQJcobEXs3tH1SG9nkujDHs/opvo+QyjEoD8G9kv/FeGOJ3P38OGxNFY2NuFTbiXoAkHWK5E9bVNcvatVhvNJTcB7Bu6LbJ6DGUSpNuETJ7B5wcH/wK+xJ8dcV07nPQM+mz6QJGSfSC4Y98bkk0heifTUIfI8JIzrAE9WJbIz9GW2yv5fOPqt/WvicjmN3aN7W8NKHkzsYG0i0GG6FiPDamHBtz5tjwz4xnT1Mox4OGHwlkvyH6OELEUYet1/8GbGjQycfJFcnlVYLNezEyDVEuk1iahM67RAyxoXGiS/BnLvrs/sh4zEIk+Q3Rx2ND/rMlHAkEBT9VaKybaZ22Jhikn2xcEWtWa0p2tQUba4aATVjzCmOF2L+R7O9egqQ9Q5DtB4X4xuITLlV819le2U/iBXaf6l+BjT/vWMjYcNBwuVJVsqdZph2BTaSAKTYt8eXM6iLw2yM1RLsgO4R/RYS2EpuQTPPmBl+2IDPj5nfGypWGkj3dxYZnuNSiJvro/dZhwzUDFIUNm60cm1BzEp4t20ThrWOuIMa/wL8amyAY5uTJqUal7o1p9NQJXfN3yTM8ecD/QbxvBDOIGo1NdxsiN1//by8aRy5iJhqzY78x+FThkdinw6sXpzFIZGeaR5QeM1fv2RI3nJScqJaV9Jk2sgybSkCs+013t4DHxpgzbAI9wM3XpFYiPut4/niZc1pVGBtmP0iGDbuXF2DDgK7/27ChpVi2pb987EizWVKKpyGieSLs31Mo6O8W37ZAn2CUeRTs31C7Ll5P4vZlTNZWiT2LweYv0hr1HCDi54/YWkfKsOILLn/3h3ZTZPJnTLwGYvVCb69BTKeRNy+ekFxGsCmciWA1zQzOf/HYMP3d/cMQwKNoMvf7eX+4ZUZhg1hmSGh8s7DpzKMQNqYEm57a0szKDdLppPM+f3xi+bKaUjwbWzp4TWFrjJhf1l6NPgdjnJvGYugWhxEmX3H9gCadZQiNWCFJbWa5BVSx2ITyn132PQfDQvpzJ4052Jxl2851BGECglGcD/DNYs+8+y2p8wznpBPa2dZUlS/Pax+9nc6wohsQxSYK+1kS23MAD4gvvie1fLyq5E+D62/0AILAUluOjUcljYCc2csyZ3wygpYx81EgyIHDxqKzXTiWDMVOWf47sbGRbr38keREo6IUTjWwCdcU8tggf5hiRgqujlaAjcNdT96xaCW60UAHcCfdrHZLZodNRxnWO2HENE7Ef46yFJ7DoKnWS58Yq1WLSv49JshpNocNK4lxgxUK1t3oHhWdQhhQ6Hcz6BcRvCHxbPYOxah4kmdKlqgj+nMgM3vz2IjWSkzw9DsWGzF/Kgd0p6+3ENq30nX7n+eM1soFJXU2kadNZGlBXNfeIugXPO98bGyRds/jgPNadv5eQgsYzf+LsfHIlPdU/4QHV39TwKYnensNoXTItJ/7+DDcTZQ6Aw7jGBqm9DOV8bZvKCfE2gvVQr7gxfEj+HUpEX/5/MN7DTQvZg+D3aILzQGuvhzt58yP59nhySrBZhlFZ5TMHF2ey9Ju9SfqjPHiebEmwSZ9lon1Ttj4oxkjGIj0CDxy/uwNm/D5GzE/Hxs0A2wYlnXm1b8QGzfTrueETCIBv/zp+MR4Q0l/xCbYwO6aUE9uOkR8YHkm8jL4I7jnJlS+E63zrMpm5wfD78jysk2er13y7wmbuQpRfAgFAtfrl4wtG68p6fOwrZveskAENqHAfhHLpn1OFoentfc6sSX3ik238Z+iECrM/PdgQ+mF5rzhstEJIqelLsA2HKkP3Y0g6y8iLpHfItYkw9TOlAmIO88my5+W3xUb5l+OJPPfjI2BjMkrR8ZLeSVxsSMohff3+MYacEH4FsImNPFE0hV1/obSKhnzrB6x6Zm30f0mWH+fm9AzUchC2teGx4tFZewSZ03YNNh6hhketj1i/+ajup/pGgp9EZapnSSSMx70mQeH6k8mv5ERBgLxCzdRsrz7rTs20Xsc4fy6fZfzQUiPbGR9fRj8dcYvIZqKYdiR2LClUm51wobVC1j/0nJsZOdvxNKE792xYTbUAz8GIV4Idnhsxf4d2Pj0Emzsbw42iSww+lndNkFKY/0JCLznBpjw/gxt/zw3XYkxGAVFGrr9CuziZQ1KgcXcI+o+WmJ8Px9P9qbNK2TX5i24G55BnHjeJ4o+8bv4Pvq7SyHrQcihX0c2/jKR03ZWhr6AMJwq8M6tWKG2KOMV00t8VVMkzB8Mu2Ajfx/2bSzFht238SrXMzYezT4d7jPhAsj+mho+7yOnO4pP3b972DDc9rG5Mj5Rn1CGv2hCv3H8ICKDsQeIyl7ynXnDYCDQ0GuIsoOTYyPmboXii4EZlkPjmdNtgH96a4rm0jvlMw20FiiYdd31JAtfHms2msrIleCLwvSwYexbo/IS5wn6Jipd4LelG5X0785xWGwQ/w1xbWOm2Pjeh2F8a0/TWJ3o3rrAYCP0cHxJrNZsKgNXwwXTFjIpNt3yerOxkVEri8fuTDp/WK5kKM+TpScoRMjdNP2FaNJcO+QxN0HeImHUxOfHwAdx/39g8Nep++B0zApF+C0LN2X/S7cahvPj9R5+bUyOofvrYkPjzxQby8PG+yA97zO3gcndYhqZhQz8ybE6nCm8DuyfLN037Azn4CQO+TzlZUDkaUgitAH36BtRhgznh7iMRN9JQd4GJ/fTKIHULPLeEx68eD4rKD3ua522QBG+XmVn8X3096BFcXMnkTzxJxLgE7L/K7qqG56rITk2yJd/3K5FGxZbpwhu9ICNmJ84ZkZjQy3oaJ34+LPDxjmVDTOw54nRjKRb5NOssWHeu42UYHNOqtmok/lmozOS+Tz0d/6YNulwy/vVGYNCcc3dkQmZczFBLpysLLXvYrnJ4+G+YfwccHNK0HbceJLyenqmo4rnr9MvJ3RuJ0Q3T30UHZL43IDt14vI0PaH45VaTen7xhQRoJ1NTDdGFDb0TbBfTWlgsQvK6IANuzHUIza+Rxz6yI6IHDZi0+0dG+Q4sxGxCcYdeXqR+hlhI9GxCTbY+uBYpVhRFn5nGm5itXyWs/ZoTP39F1aQsRn6ztxFyR614uPRZ5Fspkdw2PhzexA1Ytzyy4liSIeAqDTkYcPk5cgF3dNvndjgk20g23rfWKVQVhZ/cwqENKY7oGB1wH/DcdWMxgZx70Jl83EiqRPedq4PO3+w5XRgQ2Re7noNj43pduOOOsBsA0tngA0pb3WiWqopS6/bYjv768xXSprAdxa96NKYdCE6vK4k/MooDacU86HvwmuGs8bGQBJs3iRY/PxDz1Dkyaka+Lz/6ma6zuHGtJheIYHGNDpVnPO26WbBlstjIu7fME/ceyYezYTxMS6Rj2bdb+TYuDXrln42GMqwgTf2CRlYs1l03WYTbvDQGJkuAhuTEuk8hNbOzeCZiy+RHRm7dsFTjoxmNx5NQJko1osrh/kUtcYve0ZmMN8E2PMlRcvQ7pdusjZXKxk25Acfm5uo14ks0HKMBfRu2FASbM+4MFp37IqNEWBj9IhN4K8tql5RPJnRMzLC2Aj98F+AjYmPyS+rVZQFN7QBGwuxvq2QpA+LnGP9n7HPNJ5zn04gI4byC8vi7mN4H4ZPLb4XZVU+P4sa4XfVe9yXhiHWh/FbxaQLepV3qktok77vio77UjI+E7UX43fmx2tVZcdvTLpXBIv33IhBxAYJ2LCp6KjD6HSS/Pg6ClCFztOIdCAun6j7bGaKDZo5Nkh4y06NZritsPWQsYYQgK1VuWa9qcy/ZpNLQOgOIi+LMF+Cf/34DFNM5h3D7VAQJwYeiWC9UkwtvELse1l1uQw7BKbhc1mJWYotBgnYcHzpVF4kNgibh6fr9WXK/G9Ngqs7g5ldKe95GtgvbOF8VfhWJf4to09SRyTLJ5wmvCewVdgwzX0m2HgvJfdudwEn4jt5h42VyVptQpl3k25qBjJDeQotgUPNHSjl2Igl9oqN/8Tsw0SlpRR0mmv9uO7PjLExxapx8ULYhLrdrLGB2yIOTVSJfrPdT5GpGia3F81n3xEb5I/z/AIXT0HEqBaqdTAshrCJwnvusPFJmjk2PH/44b5TkdLvhgXYVGp1ZbsbVeSt2UhoEgJLSXBOB56NwGgXhdtQx9bP7Q1E0R2NdzcbJYpNN1nay9iX1X3ZmVaXo4SRkdmGQv9kWNBBppZzBhkYrUxWqjVlm29O/v/arjTIjqoKvyrNQlaSySQz87Zebq/vzWTGmIQAikKhYBKQsih/I2ppiSXqDxWXokoBEVyIMQMBJYZdMUAMJoUsmQBZIAtKRE1ZlpRLWcQQCOR139ub59zb3a+733szEym7pua9133vued83znn9nLvbe787fUopstN4PlduOnIuyxXt6BZDrO4VJA97PvdclcqMSjcke6CxZlxw86YGy9zPNf+FNwUr5vS/bhi2rqaoZulGbeeohGjYo6H0ErUyPORO1f2sr+Tc+V2OZZ06Amw+f2ZdnLPGDKrSuR5aCPZuT+ztnBGn86Im+bYpXjERHb+Q2JHRk7u+VMvub30b+OSxzPR2Q1afnShqiojpZlb8FURAet4rjklN/HRZJxXWi72o05ueufoOL5y+/O2dbsWTmu32/XSPV6+3Blw403Jjf//5MaLWBRdqNt2szTrnsihQRo1nVsWy+w+AWhGdq7pLnHj5d/HWeQm7+vZdrubXeAmyOjTC6apN3z/DQ/u9v3Voh3vQHq2/iTc+KF/oTk22ijNvTWkeFOgY6zGtLjpkN1+ntJhk4AwzOnZtaUiNz1s9LIlO2X8T5vgJrMKYyc30916rds5JTch+PBFxthIozT/G1ja9c6Ym+zetuzOPrioWZHftqS81GIbvRgsWPbO2MnETdpyVzum3qbLTdpOojm+cO0SMty0S2d9PXJpyDoXR+vFTfJdtJDb16ZkEpvOnJu8asVSOVfIjPOaFLheW6a/SXUt2PFOn7RNxU3oMi9ar1rDVmn+l4GbCAdBpbbj/25jb8X+5Fvn85q0fLZi/t5eAeOs/F7nAknP1oub5Gt6By4H6dT37IvPCDwvGdyZ5yYrJzkfmExuV/n+1NxEwER0mWQ07NKyqz3qR04buqm4Ebqx3Hs3O3CfhJus3jluepxDT65P+jWjT9uHsthMlxv8R1nmNkdSrC3H+39yEzoeC9fWdGO4NPQZnNPghh39TfFcmj+O8bJjPmJQCuWK99gT7DL1uJ3FOCleJ+WZyrfDy4sfHc8/O+YHxUKT99oUt6RfoEnEdPhPG+Hs7zwOmeu71K5sucLq8F722W/7OOrquX4rumq+rS0vDXwxxOUGwg6du2OebaEHN176u+0nhXpB24YOib24aYudnJuO375w0uJct6z0mNMe8rpx4/fkxjsDbjIapEs1MTekwI1lDZcGvxZCUvPC/Atwem7tLNbLVtFwqmOyhl0HA16ha5oGN12O5fGdZEvk9KwbE18cYNJFUL6n7dJQz/oZEDNb/pIPMhoNrl7UbAyXql+JODeuN8WWoJeNl/zzxmLpuFzOj9qad8cn/719tBdv+frZrTC2g/Wqm5MytdhUk17cTEZO1p5iM8n9tdAPXOfq/jFrpFS9NvSZT4Mp42a63ORR7spNBwyT4zY5N9nWsscy3EyjDVGueHAyhHtxM9k6cvl6WVwz90b9gJ66eknDaJTKn8Me3u19fdPWpIiGJ/qubvYEuec58be8XV76bP4MuClIyWrTDbnsrm4PnQtyvLQXSCbkdkU4e2e9FzfdbzRlFEMEGJ+10B5/J9SEM85Tn14k20apeg2WY0EHN6IoK+xvL3KbjY1suWw2zhVpf0luSKdTGKfDTTZLx4Vzc9mLGGSxYu0LlkmusdsKMRaT43d7lpCxwe927z8ZK5Q/XtQxyI0Fixe2FyXDU9cMEFwT8lp8BTvrzGlFzJkYWUen5KZbns+dQ7NkqgJrjziamptsO5Nxkx/FHi+WFl9Tdvpazl42fW5Yb26S9efOiJvUSYOA0eCNLymjy0dK5LoQ76WF/PyeUdcF+Cn89FyK8x2YR10WV+Vo0KQNKiZxBi4TTbsuy3YqYvWizJR4bjyllH964hyUUuY7DvWCMIxXdk+HpuHsJD6fm89bxvYDPoYO1PH5o0A+CxL+UfHSI+5cYZC+ZInRWB0PryNd14/dgbo0xh9U4dc1/D2AIrPwr/xN7NiQywvgnWDqZa89uTr8faO4Uil+hnxAZYAfQp+4n8NJ1wzRZB6cDTPEXYADRfFDrOsXJMmMz54HFVznC5UxOE/TbopcF+o4MakhEg8/W1w28EIZH03gu0KZ0EGd44eRHDIc7QY6ROL9RkE8ZDBEDJighCPigCyoHjku5eUT3KLI53jxyePgCXCcz6XHsYf4r+Vy5wqR+iCMoigM4lFn6ThuEO+0Am6Y0xLYIAzobbhSgIsPkyLeKNSP11EQx9FZQHOgI0iim8YbNk6BIH4jgO9HEqKoxckNIlcUc8NA+BzoiZJZktZo3GFxSvE7tA/mh5Q7m5c8w0vGV6bzhoAA57UvDtjDIyX1B1HkMIdCWwA6kOZQ8AZom3LXYX6sJQs5Z9SNOAnU5QoxHjdhFDDnbYeB33jxDDg4S4e9aectEgaa6mB9zgAmGpDdcgSL3JHBdjCA+594Vw32jMi+S3GyA36CVzk0nvfHAHnhhhFcCXiodhAjiwGFxVjEL3QpTTBMPgPh5ugNDC0WiYzvDwI/nXfnUwEeH2uMBqB3+LycWPlTjF+Nonh4EM9PqQ7cXXkIM3Q8+O6IEEROQv4MNckncdoCGnz/teuXmsCN9HUncCOvnZCwFHUcF38woRu/Y57EAxXBkg7SDT2n5aBL+rTlpDO/MXhZoiRiz6+fAI6Qx42IQZ7MhaaURWgw+ilfMYy3wsHn3g+FKU9S0Jy4E8kznPA8QBf0DXnM4svKhNCkT6BIpUCMW4CuwOOfMnRGl4chXI2LE04RwvCfJx8sz/fQ+D0FYL/j0tQuymIGQI7wFpr06UEYm0Y9nqzAmTGrhUEy/dqNA88XPgKSISMEQYSov3HLgkajWSI/CqK3wMNaYCC0CrqKTC4Qdk+fdhh2Jdx/cw8juCSwSSDN2GmHogMm84t8D/0RqItCkf4C0WkxP/FLn6d3XOLdabl+2HIharBxZANnB/N3SSe+yG3GRO8jwYgq4sFSL2X8wQv+bMWB6DLRpcSpl8cfdhaiN+CdDfYs7G0H8x4ui0mR5JZwfd6HYz50Ie6w3SAhJEkDiev5oidOIiWg3Pk5wRx+0bUyNNF3hKfxIAjFeznj1VvDQOR6fGPxade5bd4Ks1Gybz4OHnsacgLD5BQBcQwyg4eKQ6SCZpBmALVAEOvHa3XzBCfiVJwqQL8RQmgHFGVA1OB/cHLh33gQOwqQF8WPFSku1cJEKTjoUySGaxBi89B3Qrs+rxfxNMK/QbfGEx/vd3ye/0Ox+Zi8IJsHUZx0Av4JisfnGcnTLigrJIIq0Jmgorgj7tHFeQaq6HI2wdkcHL7nR8mGgjDrip4PVERrY3QC4bPx2RDfGYlTjhD6DEwtfiSUxnZDHjFcJj5Pi0LeC7oRi9767lkErj2tKzY/efDQ7v17d+547NHtO3bs2Lzxxxt/dPMNN17/rW9ef9Ot37/lplu+d8O3b7jx2zffetv4nT+7e8uWrfc9tG374zsnnn7yqd0TExMv7n1qx2O7nju8f/ejP//pvQ89NH7H5vENG8bv2nL7xk2bNtz24w0//P4PNvxkfPz28fE7t9x3//3bH9/1xFPPTOzZ98K+Z/ceOnLw8JHfHz16cGLXxJO/fuDuu+/9xR2bNt25+ScbN91+x6aNt9+1eeOGjeM/3Xr/A/dve/iRx3f+ZtfTe5/fe+DQSy8dOXzohf179794aP/+fc9NPP3Ersef2fnozm1bHtgG2y8fvHfrvVt/vvWerT+7854HH/7Vth1PPPnUM8/ue+HQ4SPH/nzsL3/75/HXT7xx8rV/n3jzzf/8/difjv355QNPPD2xZ/fuPc899sivHtm+Y/ujD//6txN79kxMPLt7z4FDBw8eOfLSy68c++urf3/99ZNvQQxE8ZlwePrk8eMnjv/rb3+E7ZU/HH35wP4D+/btff450BI0PPDC7w4dPvry71559R+v/vPkW2+ewv6WewieGfAzKJ5iWq3Tp06efPONE8dPnH777aNflW3dKslLhmbNXTx36eK+hbNnzJw1e/bivkFJrlRkvV6uEssyrGaDKIRI5aqkqkq9NjRU5tvgkgVzYZszY87ChXNmzpj17rPmzju7v29u37Ly0ECZNJebGlRtjAxbRCW6rim1oYGBZf19g4PLlvYtWrhw9pzZ7559dt+i+XNmz13Uv2Rx/wDUG6ypUh3qNhsjY8stc2TlqKbrht1oWLqhynJlad+y/oVz5i3u71uwaOG82TNnzVkwd/7Z/QOoU5MoK5r15tiKVatXr1wxtvo9y0ffu6Kpqaatq5rVUAloXxlYWl66YOa73jVj1qx582bNXNDfP6jYpqaPnj+68tzz1qx53wfOX7N6zfs/8P7zxtZcvO6ytZd8aNWKledfcO45a0aGG6ahEdUyiCJLtSroZTWGl4+Ojq684NK1F7/voosvWbv+sssvX7du/fr169atXXv5lVd+dO2lH7lgzepzV42e86GLzllxzipLUpqGXCnXNctavnLlivee98EPX7rusis+duXHP/mJqz51zbVf+Px1133nxs+uKquaXtIs2zZ1QnRFMxsjI01LIqZtW6algDGSJKt1lSjwQWrlcl0hulmTFKKBjnVJtYctgFKzbQOwH5BNU1UUUpYJUVTdqFRqsqrISl2GTVXlcrVehzoa/BGiGYaChXTdlGRi6AoxZc3UiGEa0AjBBmQZioMEaA+wgK+SrEhVSavLCjQDbmLYRIJ/uqGpqk7qkqZrUK6m1OuKKiu6LEn1Sl2uVWCfXK/KFUmVQVQd6oLT2FpdtzQFmtYAajgO6kGFuqTItXJV0dT6wFCtVq1WykDnYKVaV+Qq7KjUtapENAX8tKbqqqxqmirVwLA60FWT6uXBgYHBvr5yFT7BEweHKvWhfnDWoUq1Cv/Ky/qWDFRq5cGyRKqVSl2qVcrlSq0yBCWHIDyWDS7rn7+4f+lATTVkUrI1w7Qs0zT1xvKmoRkNAFIDsBAC2HSdgPbo94iAoRP4wbHTCTqjqWt1YppooWbamqKAAEDdsC0CfJsWOJph6AAkACQhplDTaliGjjvBRkkBaJB8RVcNU9NM4EeHlsyRMWAU2AMR4Cq2ZTfQAdCHwJlAJyKDkrJErIYOqhvgzBJWBGN0TQfPVg2gWcOfZsM2LZ0YFjqcqatN24BYVCoSaAraQEEDrAcT+Idlo8o2HJIJbxhqcGfQoH0s1LAaDQhhMMvCnyBLMwC/5uiIBZJ001YABTDFQAc0MdJAbSxnN9FuTVV0EKk3miYYZoLCgIOOLUH0guaACzobgTRhlYYAGg2r1MDRwalkIlXAJTRwJvRXCAvwK/gt12rg2dA8oFyXwfMQXBV8EPADiQRwArmKVEOsdESBALHgVLwUoDoASRHh5sLBeSH8VHBsgvGApEFsSbIGNQB4jAswh2A5IFbG+JWqFQntrBFSk3RTs00CAaGb6LoQljUIRwn8W5K58sQghqaAYboCnNqW0SAyRqRc19Ej4HNIImgBRIGG/qEi85AgZMzApqHWhqpQXMVwgHqaYaOaAJVBTEORAEDwUBUAIQg8kRUQAskA0ogE+6EeODPRLRMag72GpWuwX5YBEWCVQHxK4DgWqcmWjXABWkgh4GZbwyNAIrBs/hclibqDmOEfoAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 40" align="bottom" width="98" height="115" border= "1">


 1. Prstom pritlačte kútik postihnutého oka pri nose. Podržte 1 minútu so zatvoreným okom.

BludYNZIY6ii1fh2Bsf2iP/nbihRgbyLNbJCKx0i8fZK3Cj1QCZGXArqijlQG0B7dbPMY6xfJ6AzB6fOd8KwFa7QjGdqzqX7VXtcpGfmKdRkexcl1b7d7a5a0EWCsf6xp5zsKwZdeJ+bhq9+oU+Wztcka+crmV42vmJ/dT63nMI5eZ3Q+w+2Avw02C+fjqV7/6xlOe8pRNJXNORjeMXHZLUPd2wCs+K0HdElpVu/TSR349W5nvFmktJpi+UCdRw931hLwdi3Y78ZDdBf5QQkLo7GakzWwUfO7cFfZ2Uq7XdfB/FHyfHXxHUC/v3m8Vj3sQWP57NNFW6VJmlJhvVJ+cqO94xzu23TpjdaE64VM2itDyaJpjM5Q1K01beF0QrBFfO7wvNuH1kD2N27I21wwgGv4eJKQhlZJsm8aIAK2VS6o68Ch4WuU1yqOVfnXV6eU9guKjPCr43+MxvpOR4IwadES7V/yPBECFUlbLbJXRm9Qzwq6lqu/lcea9jKxQLb/xjW9scxB16alPfeomyKLQy0iuhaRHfF5C+NmGe/Pu9avnN3Eexh+OkOUgtLhRgK2RHd+Tvh1RWCHlkHxkEh3ZFHZHIYojqDVRVnjsweIj6Agej6L/46VNUTBW5oZzeFTtJQ/Rhp4Cn/vc57bIqgCIN7zhDVtkVaM/Z0/+S1JrkZ4p9whEW+VpLDkIn1fklW4s8oWP2ubmwU4J6MxY2jScTnXRy7l3EXBGFJU9ZQY59Cg3agvF9NJXK3BrVenxmO1GPYQ0w2NlC2vlkxFRK98VxNaj3mSueDlyAWi1QYVKWrz0eGzZ9/xtVJfWWOql5V9EXHx3Z86YXdiFvGdAqmKLzbT5Co/n0lFjIM9V/tEeHL3ktMD9999/dcgfTwycZjktccJvg3OY+LbwMlIP4z8w13hI7nD2nGZbk+eSjXckZf4vzfMRag1U8ftoaO891FLtWoehW23cEohxYTtn3Lbeixsl/ENYvec979nUTP4mZhc7mKAMPf1zKB7rHHl+tMyxHvUABf9QwbGNfepTn7o6LeFBf4Ji/MRP/MSNExCNxqTxVCP55JnhQuJ2aUYSsWCZknq7atX3mE/+LZc7EgStwZo7vuWjA7XOGVZ1bU2amE/mpapni/ccisl0GSGO+GmVO6prlX+2/7TKzUg9tkuVd5VPboOYX2sBaj3vnfPtLWbVeKx4qfhU6MZ3jU3GJ3MO2zVow1DRUIw0G48b5b5qaQnVTndr7swIxmoM5N9656JblMdZdgWjHTB/sVmCluhupvNhCwFEAxpOw+NMRqPkBQ91Rl1/hvJg30O9svbk21rZV/MboaRR+pZqO8qn9ftIELTS9gSqz1bqNEOthWOGsuCcKWtP/jNltMZSq8wsyJhL7373u7eAi+TFLt3LXvayh51PzHWoFo7VOTJqk3PmwWhRWaHse4bfK0KfXU1VcxErIYA2YcYuCnooOwLRQIktjQTuasbY4TOOkZeEvSMEcmk6t8zWpNkjvFeE0wpf5widS9F1qFKz6n/LrNIi55Bha9hgI1Q0PlLMOyJi6ALVs9v1xkvk6dGudkbzAXJHrwsOmUfkBiG7fv7nf/5blwBzH53+ZTS2geHQ3WlsBJo3CLeotQqsPN9D1yE0R0hoNh9pz+p4acFyOwb/LOp7NFFL2BjhQZONARzQil70ohdtHv+gj2i7i3msIsU942Vmrp67YM6S5SqwkEVsjGAOgzwr7rGoze8MQcVOQIxfZsgQVxJIFdS7Ai5FqqaXmLyt1bSHeo7go5XPCsLMqsXegdQztJ6Tz+yk26PWx3cr/mdQa8VDlTbuNPbyGfVnJoM6Ovn4+9d//de3aBhEjb158+b2XLNOLGfGntiiqp+OGu+tMbB6NK6Vd+QXOyIbk2ySxLsX+E7bbSck7rvvvk1webEJL/CPl0FnIDdfRJ9vIbQRipltpGgXyAPq3AaaKfd206q9a686OdMfl1RXLoUcjuBnpm2rNCMbo07oLticu+Rs9K1bt64EmLt0sYwZAXTkPHgkmBcEVW4AsCFJO919991X7ad3BScCfuVXfuXGCR8NTqHHU/lAYH1ecN0g/Ei8PzOukNVq2RJI8ffWYFiJbOrzakC1nle8QNUOTGsntme4r3jObdMytlf592wm5h3bslo84jsVqm7xYxtUPI/QQaxHb+KP+qniPbbViMecd8W7z2baserTmVMxUUDJF/9+7Md+7CoqRgQKMY1l8Cz3n3zkkED59/i9Vc/RbnH8rYeQq7m0Mm+qsYSrGBokskj0apuBzDY1E9cMLxAwJAf/QGYgNSUkdM4FB3lAz0L3GWoNsvx8VUgcyeMlqSdAz11p9674vbaObZt5H5WXJ0YleEbqZS67tTBW/LWe70VHXnQryhgJpZkyRiryTJ3i71XZR86DanxEoY3AQkMEgXkSyTBlEP5nRBo54eeCHsqZJ9RKbWIINxzVcKjVlhZvbNlLMzaAPXmuPL8UtVDFKh9ZCPcG8MrAfKRQT2WafW8WLffyWrE99XiRRupg9T16EMQIEqtz5FKCJvNwXeMq+yN6yPxjH/vYle1eG+OXvvSlG695zWtunBBWxBs3fC0ZkJiQJCAzJN53fdd3XdnNWtSbVC1Yv0I9W0TlBNl6HvO7ro7ZI3BGatqIRpdpzFJLIJ8z8Vf6bAY55DEWtYmRmWNPfar0I4Hayj/an31/z/20Mwt6hURXx1acN5cEC6Iz1UlkEVflIYu8tV2+kWEb2OK2F4SZtyeLwNBRyYCIl7zglrLQboWpmWfn0N6VPtslZibEdQrBVZqt72qee80KLfvKXiQ9M8Er4dbiK5seRtRrv71jOtu8Ro7pM+WMUFqrfVrzoOLhyDlQjQ+FmagVWQTAIkotf8eo18gqzm2e/umf/mmbtOxg8gNCje8Qfh041Kpa6vh3hDCqVoRz7TszZbbg+4p9bNSZvYm8ks85NCM8ZnipEMxosq2oSEfY9HKZM4i3V9dVu9QMjcYEz7Jt+lJ0Du+9PPYitlZ6d3690IR7A7jdnSOWHmdCHn3hC1/YNlJO3J2HYU1BRsY0pm4ZxBEC2kWkEitYGV9XVZPZwVMN2NYAXLUfZRtVy/5l41btEd+dtWH0+Mx5VG3eWhRaJoHeItIatLHMWHZrIcr1Hak6rTpXbVDx7rEX/27xWPETn0VUF8dA1QZVe80sXPHMYa6j754DGEbzIv6Wf+8JqFYZvTmZy1zpD9Np3kJDZDeT6BkIsng6gA0A0p8QVITrRcX0mjmPM/GSt6e4KbDXYbY3SPe8nxvmXJSzimRm7S6zg3KG/2qwrJa5kn4FvYxQzUgozVCLn2rxOCrv6reZBTSTm2dOatWn1sRfob3tuUqjOXykVmUfujFinEW0RuUQ8oo2xfGfHc4Tl3GijyLE9E72hiaOWnB7kyikhwRalblUA/cG9iqtdsIl6jQryC5JLSR4ZL6RLqVm723LS7ZxBAHZV/NcuqRQaZVxFO8t8qC54xBZhLsYmiLfOfoF2MK/DDC2hQBCWHHgVUQmZOcWFG8fvnXrVrkCSlHAZdTQEnQzaGBGVcxlZvWvV1Yrj1le8rNzhGJUDS8pQI5K36IVlNdKfwRqXyHT50Pee/mpKF6CwxzbkMRDMeyPpAg4oCP7ddZ0sjIXeuMiquP4wyKTnv70p9/45Cc/eWVXRKBxkoJoGievsbJRvQWGl0nMToFU3Y4zSy0blIyvvt9b1fesGCM7S5U2p1+p054JGG01/l0J1l4d9qSvVPCZ83et33tIvkct3rPtcpWiPSuX5feqvVbGZEzvTdyoS6uL90xdLkW5j1tj4wityfSeY0Vb9IYm7yWhHTWP4Yd24sJRVMr/+q//2jLxogCeoZ/qROuqMmNbmpnULTW1JxzyhOit6itCJuc7Ehpx9Z4ZjK1gdT3eR/X3s+IlPp9Bfz1EXV3XFu0+vVW4JbSq/q7ascdjrtPsApT7D4o3hWcajbHqeat8A58SxgbzDvHLuLE8liVyy/m1+iOXUS2SvfHfWpjj7yvjsVVma4xV5ow8d2gPjP/Io69//etXx5lEtpzbBLWd0EMJ82MoWn7kJRKgjyLsOL95NPUmQNWorUHVU/9WoHFM30uXd6JmqLVSjdK0KPO5shr3Vs9eWa18RnmPUNil1KCV30c8VJNtDwJiUnLW+fd///e3GFwItje+8Y1XKE0zj0EHY3vuQbGXRGnQLNoazdP4PaaNvne4ZeA0i6vYJz7xiSu/WP6xIHBm8+TNJtxobpgS0BgCjAwwtOVG6UnSzOTqYM0TdPb91mBbhbe9vONqdE4+mUfznuXBzxlUFCm2xQzKrfLpldtCBjmf2brmfFbbPpddLSAVMpjhZZW0RfMukxPNx8treRbPQVfzbUQzi/9eWhWMPaQ2qyVJCnZiLGL8Z0dT7ZG0/IY/7De/+c0bJ7xqt2uaHtrFjAZKPr00wE6IPj2RgaNW2FHlMs2Uuwe5tJ7NCu4Zgd563oLpvrOq5lZljtSNVj558u9dnY9GDb1JMoPqL02eI0QTwleKs9AIND45jqMamqNnXIJWFpb4zqw2EReJVrrRWOX36M6CbEJOETLJi5JVQRFypD1xzolwPyTmuxKPI05IPCQiMbYp8JyoGbM0Ukt6NIKyo3JzJ+R8j5oAI9S5Z7Cdy8ssXbcQmKHVMXmphbdHCn20nps3b26Ho1E5Mefoz4lvZ7x4+5FCs8i9Na73gB36FKGlPROBj5x6/vOff+PLX/7yFahicWA389atW98Km+0FJiIxGvNxj3vcpoeym8lLIra8KrdWvXMpr/wz9q5WPqsqXC/vPXWbqcPMSrVit+nZJXIZIzVrFlGNyqzStniryu0h2Vl+Vt6P+czy0iJRF6abH/zBH9xsZtimcTNgjmEL8o6NfJxpFnFfGvnO5lmZimbNPvld7x7BDMZOJgJNu6LyyFvlTvxn7DL0dw1rFhhvPI+RH1s2nEodqqgVtyk3QkudqVBUDwq3YG/VsJVdKfPWS996p2qzzHvmp7dw9ByZe2WuwP6RajHbNhXNlunvM5O6EjozpoHWeK3abY8NyXedeBitORzNPy/e1syTjf/nLOZV/7Xa0TmZ/e1mF/PWnMy8zAAiSIRKWuyLfKKWx4uV+I4WyS7niYf4aNDIxvxHCgJ/aWgEHVfFGzWjN/kjo7NoKH+2dgp7A7JK1+LjCNQ4UhP30uzAzXy0fhv1VXzWmwyV8F9Jv9dkcEQ+kVq8j/pxJChm3o9xyrCZcTia3TlcDgizZaCHaKNeGV8r6UdzqReGKc6r7Jzu+F3Z7W8JV89kmifO/biPPfvZz77xwAMPXLUp6OyHf/iHbzz2sY+9ccIRLV4AbPx/dFAaHUGmhMwNNgMZe7A4fu6l0YreSjvi73bRqrp8rgo1otlFZG/6mTyOyqeFUvaOgxUhL+JiLj3+8Y/fHEBRNf/7v/97E2rMO+ZaRGVH0GjMt9BSlb5C+0fOn9yeOsxSDlqjV87FILE8J6IG7bipmdjNeKBRLd7SJMNCuiiZe9K7+h4pq0gjlW7m+Upj+feMwF3Jr+Jx5v2ZOkWBNtNeIxVjhddL0J76V+lbaUY0M06P4tE5BKEJYb4x3BabbKaPc27EWy634m+2v1uCrHJI9lleCFYWulFbmrcIjR1LNiT/+Z//+cocZhoWBdTPTc0kkZeTkojGRc0E/gJ53SSo1KD4d/x9BTFcYjLN2Fj2qi63C83tFeKRZk9x/B+dTxlpiCawl2H0f8xjHrOpTLgbPPjgg1v4eqLYmP4SJhKoN450CVFgGVOsl8eRfJqXvmR8IpN03L/rrrs2FV1XMrRI7h3lzOaGzNgWZqfA0BrAXV6mwXGq9TkFxbAlFcyOf88cMzmq8jP55BXk0TSRW6vp7KIxWqln0GCV37npW1Tlc0Qe+fkRqlIP6fg9x/ZnzjG/eI6vp0IEpOZFtzm/PYvvTDsKPtC8IG1RpMNtxLINxRNNRCvIrEeZR2WNbccGAA6zBL4QwQq8sDtuaiaoi+1idNHoqMePJDYQmhSNe9VAiZXr+f/kQR4Nf9LqIBsNqtY1axku91Dd7ODP71S8VWc2K2jfg+GtMvNusb9V5/56u9Qtyu3Qei+3b0yXEb3PW/cDVHk72CNf+XseY9lUEq9xq9K2+qlqg9ZiEcukPADDU57ylM0FinkGMgNtMBcrN6jMe9XuVdtGvzXLjgEivRUc4zr+W2hkqHQEbEWoekYbQYfQJXbYq171qi1f7OqgTE4J5XYx/iFkeXHs9dTo2E4GvuDsJXz+27/928aPyAxtkiOX2wkApBrbmhAvUwElHdIQ9ZIKxB2WFQncmvi9HZNLUksY5UGzVwU9l6pJfARlYbL63iOVen00y3uFHitBMvO9V6YbAE545hfCAnv1u9/97i2MzZOe9KSHuR5EgT2r6USeKk1K4Y02hmDwxA83tX3gAx/Y5r4Gd9KSh9e7gYT+9E//dHv3p37qp7ZPhLLRday/x5AsL7fXiPLtTPjhEbcM4Y/Dse5jtCd+e9vZTP5g1xK7GUQFYJqG5bIT1MwIk3PUhb2DPW8AmNdMOJdZIVilqyD27ZqsFS/V89az+E6mKob8bFtFQd5q6xbvo7yrPGZNBZWZYEZAz6CZKu8eT60yR/w7fxAgd95554aC/uZv/mZDRPhL4XrASQDTxfm22qfRuTTeLwAhhP7sz/7sxn/8x39srlgIML7ziR0qCgt48HSQkT/4/PCHP3zjvvvu2wIjPuMZz9jQ5s2bN69uTpL/1jHIHv8iU4Ua8olycRfj07zQHHm2BZYFdaFqskqQSGlMAqSzl5TaEVngyNDsoI90u9DPLK1OtkcqjfjPKooLVyuPS9OIxz1UvR9Vzdl3RtRSt/nbTTYmoHZokAbhgBBq7HIy5xAmhovO6uYKaXPyfW1ilMF8//SnP70JUdCZ4b5IC/rSZuVOa3RgNW9sWMgJ8uB37hMhHn80WWQTRs8MkHmP6dAWMYWhbuo+ZjwzNiq325m8I9PIl/xNBZDcVBqpDTqzYS55NvMoQbGCGmKalppxO2kFIZwjdFto7Nx8L029fppdLGc0gJx2BVVDTmoEhugIOxU7mCIhbFYYuEkHiEBDisizWmRGRL4KJSJKIzT5RLVFMDDHyR++SAMCU62ERFluCijk+MRWhlaHMCNPzppy8QjPcXKNwkyEl9urRQpf5Q6CEt+8H/iBH9jUTfiTl2c961lbmScN/UJBvtO4qJmcUjfi7B57mUxV1DOwr7zb+n12gFcr6CiPo6jipVrZRyrcqE4tFWuGsqE7lje7yvo8vpP57ql8OY+Kx1aZPV5a9a3ebdW11X+tcqMxHDMOcwyBhuBCkCBkEGTcD1mZYlbQjUIEQoW85557NsM+PlkIsYgQ4UeB5m3hPFNF1W0r3q+L7OA5wozyAUU8Q+VEuFAfXSxWnYFzWpAkcgl0pgCGN8pjA+C5z33ut/zMvMzEwIz8A9YJ41whLKTqtNYEGl15lrd6s249ymemMbIKFVe7OGB6Rt846fIAyhO1paLl9NmgW+2qZR5bgqknwCK17hnI7RLzzvXJAzO+N1qk4rN8yUf1PPJT8V5NkGgW6Y2llnlk9KzVH1FrqeZH5FU1CqHB/EIoMElBZ8xHdgpjoMaZRSSOPyNOIGAQAOyW8h1haSBW55tzjn/RryyqufKAbCBvBC53VYLAEJJsIpI36Awn1ps3b25CGqQW+zYL9Fi/2He2relBlJStfcyNCfilzC2ctjsUvKy9jAy8ai4WHgs4l2YRyNEq7WiQ7clnRRWM6UfP8+9V+pbwXaVVHmfyOUJF3tv/e8dSFhoV8s2Cfyb/Vp2YYz/yIz9y43Of+9yGcP72b/92UzXZ1fyO7/iOLY0TXmN6xa+/RYFPOR/60Ie2DQYQDDYuUY31iDY5PqNaqYrnpmDk/Rvf+Mbm9IvQQgUkbyKAfPSjH73x+c9/frP/Pe95z9s2NHA36W0AtOZklEmcvQRV8kn+CjOPXm7uGuihFIZkI1PvogPmxomidB2hgD1q2tEC69LUU19azyt1diWfGeF/xCLzaKSe2riHWm08KwxHeUZiQrJTx0YAn5zTFFDoZwWBpKIxPZcX5yfPQGMISjYXcLmI909m1O0nz1UnLdt31NJ8DzvVQ+4Qm/xAyGCDu/vuuzfBid8XGwx45iskI7oeaVqiROUNRn7cxFCXY2QReAKtYQ47wTCCDBJykgnbxFkluB12pHPykY5EE0fQpYT3TP+M1MFZuu4220NHjaWRPfAcYjJiYxLdMO8+/vGP3/i1X/u1DXWgpkEKtRa6iZoTc5gJzrEfzjJ6FNHyskoX6+iZx6zaIhPQ4FAt3/CGN2xgB7SmEOXzFa94xSbk/viP//jGvffeu6meCGnsWWwUUB8ou4tUFH3UDJuNsNdOp53fEGZbpFmkN+jMylBxIBuNSGJhbbZBtDo425datDIwjhKiqxNwRfWpVPBW/eNg6hlzZ4RwLm/vxGvxMnOlXKQVwdZKu4pk8ztHtcGI31abzbyb81Ebor0BF5zXRCXEIVSU0gpZ72fc/cML4Ytf/OKVWsnv0XersvlJceNAGxnPkAl4/LNp4SaB6M3fEXBEfkUlxEaH7R0n1x/90R/9NruovFb1iTxSDscrEWYI/c9+9rNXAtf7SjZvDFYDnN1gSs9jEspwLCxfyTUagEfQ7VRBr7OeMf9Ydv5eTYRVIfhooJV2nk27IuSyPTL3x1EoTXSBfQwn2o997GObIHvnO9+5AYvf+q3fuvHEJz7xYUimtbhEX7D7779/ywegwryOIe/9LtqTFEoeQ0JAgKxQ4V74whduqAtPf+1nlasIPLz85S/fynnb2962Odbq6sFJAQQ2eWS1OFOsF99BrPjD4pbhb0bxQY3mAPrJgrIPDAY8GgKKB18rXXdmRcqe/XlnqmXAjsbKKn2r7NZ5uqqMqh6xMTP6adm0MjKKvFd1aq301W5m5jPmnXmKton83P6NR0wqYZB5z21Q7UBVdd2Dkqo+lccWkshpq/RVm8XPqv5VHWJfV+Oxet6rq3YphAjoBuHB/AOh4ZIgyMhtG6+k8zfbgrmMLWs7gP1QwFVDDsWNBO1O/q0gUziSB3YvkBXfW47zsZ3g/znPec4mfN70pjdtQpVNCITz0572tG9ro2oxjjv7fEcIYjcjz7jjiuzit20DIB41sNEgtlwpnH9xB6VSKyNDOU1vsOxRA1rPeqvl7Eq6MghXqAWlZ9KO0sd3qonb6q/VvFcWgoqOQIsrY2amjc/t45bAW0XILjCgs9e97nXbbh1HjbB7fepTn9pUTYRTvJDbsRpD5SgEmK8/+ZM/ue2Svv/9799cJZjb2J1024AQCgg78lEO6NyqWotLBLuFvG80XPgYtQsni7CVfeUrX9k2BVA12dzgPOev/uqvPqxM28pn0T7oLi4nCxCKCFTVW1VQNiI2YcYLMEuFXbm9GLhCC6seyK0BU50k6AmdFnIblTP6bU+6S1Ol1sTffNab3CvP96hNkccj1a5RmVJuk1Vh2UPtq+/30swsFgoQ3KGYi5wMQPAAJDDgI5Be+cpXfls47RhENY4L3r158+b2T7sVaIm8YvQKgxxCIDeFFGYn7yTAToUwQsV85jOf2fWls3zyx2mWzxe84AWbYPvzP//zbUPg7W9/++bFTz1BVDrW6iYS2y0etMcVBKH1V3/1V9tGiZsPtAG2QTYmTkhpjiKIzjRAqmJ6Wj7GNDtq4FadPYsUZvKezXfFqL3Cw4h6k3OU3ndupwCuBFru03OR1CXqN4Pmq/JX6zUj7A1xo60KexK7mwgPJjDe7e973/u2SY/vGcZu8tPVIjqgWka0fYHOuCqSd0BZOLZ65wdIh/J5xu8KFoQMNnPSI4gQbF6D14pnGNsljgE2AwgTjuD8u7/7u+0TwUYd2f30Vrjox1apm7QL6A6Bpt1MbRLnXNxCTob54UcPm5LAuErRGGgDtmxLvU7P9qTY0TM0K2h6aVs89spcWbFnkcNoEs2o5NVEqd47V72L9qHIS2Wnui6qxlc1pmba+Aj1N+Y5q5ZLqkxOasNw/fiP//i2awcqw8P9937v97bQO6ASBExUN/NYUJhpG1OY4eTKPNZuhg2K55SP8IJAdXEnk795BzXP5y2bmeRvlG2+bCBQHicccNugTCLEYiOMp4xiP4q8otxR6MkLvJHHpnKiUqKrAwFFXxoiLcDMoOxh3OrM+Cx3btXZMzaX1Qkz804rzRGCoEWrPM2o0BWvKwtFSwD08o22m5n0Ld5XKI+bc/tp1rTR4qPVT7OaQYWs9Cz4vu/7vhtPeMITNrWTHTsQGnMRQYcaB1rRh8yIF24KqDLGHUuEk7wYRIJP5j/P0MaY+zxHgGJsR1igaqKmIg9U73LfZ8EaXS/4jlMtKidnvv/oj/5oO+WAPx15vfjFL77iS6Qav/M+zrKg0ne84x1X2qKx2FCff+EXfuHGCQSGkc6Ik+5uuoui1HbHpdrNzBWJz1u7ankw9CbECvoy/WjQtyZihSR7/PX4rlBN9XyGqvr0eIntXvGY+yOu9PH3aneyJUBn1PUW71W6Ks9KSLTMALPouyp3pDL3+jXz0EOS1TgEYBAjjLZHoKAOshnwwQ9+cJufHBlC3eKoEEZ21MQnP/nJV062USBA0VcUEqwgDEnD3xkBRcr+pVH4thbeWCbfQZugM/iFfzYD3vKWt2wmLVRYbipXlTVfBTPl4d+GuwmqNtFm7R/+sUO6RZpFL3anggZQtVTNNCSI+nI1UHurei99ptYqu5LHLF0KdUEjVDUqe3ZVn8kjDrhq8Jn/6sbOCn/VBO/RSBhWz3qCZZb2mCEyL5mfTHnRqBZU/hmunolKdA0m69///d9vaRBehg9CAGADY+6SDsSmgEIQxrA9OrjqguWYUL3lMy6C0T6mysdzTU5xTEWbe2sOg6ZAkggmBC8qJ8SRK4QUfMmnC6z5cW4VYveVPNyZJT3okotgNjUTwQW05MftWMBDcc3IJEZIWI1csUqrYYFHFCfPkfmOyuvRdaiuLaQSf8/PWmaDcynmcUQ/jPKIE+CStMfk0XqvEsQKGSYpblKom69//es3JMNhdO/dRCBg/MaPC7TFfNaIj52LcNMIB96nHLQsbGi6Weh6Fc9t5sPnkO4fCrKYRiEGZUfa2A9qdq997Wu3jY03vvGN2+/vec97NjWSzYKXvvSlm9qbz6EStujmzZs33vve997wrl8EGkIbzZJ0J3cH4gl5JB0HVZXCCrgjdzNb6GMVza3mP0o7q0LO0EjtOoJa9Wy14ayKu4KeRm3W42WUd4+fOGbi70ctinv6r1oUemOx139MVOYiE9d7OHCzwHZkUFWEFoLFQIukw8aFEMPgrjsGNirsXnj0I8gELpQDootARp4USvE56AphghDMMmHUTiJA7GcgSgQswhf5w04nqifqMigUNxDbgzKIwMHBdZxxEV7IJdEgqis2/xNxjtSZYdQESHkaR4PfFmM7VLRacXNHRvXlnBW6VWb8bTafkdA8h1oqxh5BfG5de6p8lf+KnSnyUtlMRnasc9u+pcaciwJX8ui1b/y9er9lW4t/K5CZfx5HYuIjeDi6w7xiIwABhw0J1RPyQiLSI8CwtWFKQhDw7CMf+cj2u6onBOIBsSEHKE/7OQKDT4ANZPwwhCToiQ2JeOB7tEBFmxwHz3/7t397s9v99V//9SagCCH05je/+eosJvKHDQMPuSOgOTyvUNSxFyH4spe97FsbAEhaY2qbCCb1O8k7mcLREaTPHZVXz94xnWjfcQJUE8ddk5zW75YRfWRyg1f1iOX3fs/1repaTfaq3lkYxgHeEzKxLau8qvqOnuW2NG/hv20Zw7HktvL3zHt8NoqVF/swH6HKf0d+emp0bpssQHKamEfsl5xvFuTV+zkahfXPabNzqq4bzFOcWiHHNIJFe5cHy0E3oDZUVASBBn4EUwyfw6cH0iHtafGUQHSu9ZP8UXnhJbts5H5QrsSjUDwHmfGJTx2qL0IJdxTK4BOUidCDb1AogtbgjJTLu6BMeNls/hxixWk2+rt4VtNn0TCogU6IGR334gDMCKASLtVv+dxcNajt7DjA7Ng4cPI5xNjQ1QqcJ36sR9zJjZ85IJ6quu0TIXs8dhKFgYZZy4xl5+8xTfweB4rPNOpm50onnP1r/WKdnGiVUHBSmj72m31hnnEwZ55dreXbPnTixbrF92Jb5R32GGA0Hq62PmoXcXxEgZjrGevYQ26xrDj281izv6MAqBacStjH0Dkx7ygUDW1969atbcfTncDYb6ikhs7xijkEk0KC31BVESQY3MmDtGw6IOzcCfXmtrywyI/Ho2JfVXXFqRZQ9TM/8zOb8P3EJz6xoTXQGQKN30CkoDecbQlk6XjhHyopqurpM5/5zIbAYFTYRkIq5S0oeUIrNGKjVuF984odv2dBZ2c4iFsCMQ9sv7sVHSdsPOaRV4q8yuqPk1d2J0fM07rGSxriZMwoJdeP7woR6xcnfMxbvz/SOMnzRIrCKg5+6+RiZLsaxz0LBPvY9DE4nu0fBXVEzHFiVUIg+1L5e0wrP9E/Kbaf6KRCi7H94pZ+HKfWO6PYKNDjLp/hpU0bxwAUF/Q4Xu3TfMVaXLQch3GXscrDOufFNv5t3fnuLihzmn88I1qF46Ba0O+4444rY7pXzYnc4uYAQhAUaN8rL+Qn9gN/u1jG8WJbRkdh0t78H1UXgaVajcr5wAMPbMKMs6mgQ5AmGwcRXJE3gpezqFs8M+FmnNTayJDYVk5GXV3iQHHiWakKQueVTYqdl3/PiDCu2HkiWqZ5xg6M6UZow3K1EWRH4YpXB28e5Flo2qktoZ15cbDGOvsvbtpEhBjrmdsj9l0e1FEgxIEaJ3A8HOy7FcLJB4jj4eFYTy/RiZMg9mNsbwex5drOThiRQKxfXITjYhPr7rt5vNqm0V0g1tPJbl39zf6IQsg2VXDFRTK6PsX+NS95iAuG/RyRZpzDUbhERJtBBp/IAK+Z5Jk7lkaddiPCk0I8j0AnosP8t/zZntY7AwHlDXYxDts/9alP3crmXk5jo4E2EXCxr8kXn9gtz+/8zu/cpJ3MW4g+H1EFiQNEFSFOVAdNFEDVJI0Iz4GQY5vHwRFXRTvCTYtYbuQlohAHXhYaDohsk/GZq0f8LU76qC5kdJBVtDyB40WpUfWOpy1i/TMa8TMKrvgvOk5mVccyYzA/UUglnGLfxAVFnqLHduxbJ0asj1S1exSqtkNs0+gPFQVMXERiPeKCGhGc72TBYRlOwNgOIkPJ37IpI6LqKBBjv0e0EsdPNldEBJkXtzj3Ytku3OYXhYb5ONeNwsF3NgDgi11GPRg8ikQavyuISCc/GVDkeS4/GXXHusoXKjGfqLjwgTBDraTtsZdRd083CMJ4Z1Mz8d9A98XPzIb3EOpf/uVfbr4qSGTIq6iU1qTnPQc5TCGxZZr3gI2qNFTI+Eo0Dmm8e0CECDSOkzR2DqsDvPIO6cnDs2ZIZ951oPCdc2yk0QaA6sxz3te+gHrNJ7/hfAgP6OjUk3/YB8jPoyD8beeSFqOlh3Hd/WXFYlNFgy2f/Ea+GGDJi0UE/txeJz28GG2UdKQnX+A9z3SQhHifXSnyYseHNLQtdhL6hOfAdtqSnS4cKKkPPG93DD60K0V9+IcR1fKsB20MT+RBu5MneXPGD/7wDeI7+fOPsj24TF68T/vQtvJOu9EH9AffeU4ZXk5B31Ce9eNYDcd6qD9tRT3gEd5pd/IiDflQDu9QN36DD/hBNdJOxLu0O33uzeH8jQ2I7+RFXb0pm/Lg0zsh5ZG2oL7u9JGO74xHEISuEqThk+eUoVBhTFg+Y5f3SafjuhFe+dtTOR5dcpGlL50zoquI2k0Xz1sqTFUrBS0iNBcl57r94ju0hePIW85d0CCvyiMf/cEYS7QH7UqZ7K5SR/qItuc7497jVc4H+pvyPFpp+8S7CSgHMEZooRMvMgDiikMFcNlgIHp200ryKdxUiLk6UCkNiVTClczJbAM5MXlOBZS2IkL+9jBsRnHkayf7DjyQD7ySP4Oa78ZqUvDCtyuzqg3lmCd5CLHdCImIirrRAeRNuZSlR3JciVUN4s1XroYMXL21RcIQ+fAbg5+yaC8P0JKfzo38DZ8Mfnd5qC+dz99RZfBvhRP8wxfvGt6F75TnoqSQj+f4vGHbemCk9b5C1AJ40AubfPmNcimTMvhOu/Ec8lydq7RlU0e+Mzb4x/hDoNAm9qfoAWHG6g15jpBymChMAH6jTXiHMe4RPQQ5wpM8mFyefomLCHzQBt7VSH6k8ewydXVB0x+TPnD8kC+T2gXFxUV7k8ABnukT5h/pmNiGzoF4x5iC8KZvl8JJoeiCRF1FptHsYL/6T8SscKKd4N8Q+toVFai2E3WFP9qb8hXOXh6sMCON/Uqe5M1z6s/fACjb1bmMsR+BRxuwkNH2tDP9xHij7GxzVP11jG/xzMgkQlsagkz55DejVPKbcZZoRCstAuF9GpRGdsBqV6AwKqXgc0VTYNk5Hm73/s5oLDTGkkKMhrd8nnuVFt/5zW1lJ5C3tccVSIRIelc90rkKetmLKIW2wFjppAW50rm8r9DnbzrAOhkVgEErH0xyr+Cio21T0lA30QudDY+k8b5C0jBpmQDwS3lu0fNcQeJ2NuWIQEVL8OWK7gTmO/WDd4SF9zfyPt7mLgAcP/HSWspTeOK4SH/wPmW4sOkSIH/UjwFL+1Evfic/vrsAwi/vIpREYSBQviPgKIP8+YdApV9pB9Eh6TjuQx5MHuoBvzznGYKEXXyP/aDK0M7UVeHsmULqB7+0DfPBXT7qQl5MdvqEtOQlwkdA0iYImlsPBTgkX9KQl3HG+Jv6evzIOcTfjCsXVceTzxif9ht564VAPXjuIsgzhTH5e6yI9uK7c5C2RGXjb3zXGF8uHPQdbUMZtDF8swtqnowP+EXA8Rze6CPGCu2IsOI5fNin8Ec+EJqgvq2E+mGOwSNhkOhbhVbcAHLBRXiy03lyADBAopEVBpCO/K1UdLKrP4vKoGh74Tv/LEy0oCrpyiCkVqhZhsJGdBb931Q/o5Gd36P9xAtOXV34NE+FoaovA9AGcjVTSEdbgFCfQcdEFeLTQZbPd1dDJooLRHSBiAZn6x/tXv4WjdeuRL6jMyN8RJsEf4umXHgiao62zogoGShxN42BRf7wjC1CvkUHlqFqEuumIHFCqiYhIFBLbVtVZ1V+katIS9ur/cv7DGwXNicD/YuwIk1caCEmmIsSgiPacsjPejD2WQipCwuI40RziteZ2e6qkLavZTrO+I2/Qa5uoMGj/alpRdQbzTD2tQuakzi7Qjln4lyw3qS3n+KOtmPdcU893OTSr4y217seQUQ+9KUuH2pWzmlt1/KJ8NMgb7w06se8oY2psyaReHESbSICNuyQMsgb0a1jtDXyN+OC2GgnB5aCScOrZ7fiAHBwRt08NrCTU/8PB0vcejZ9PKhqRyp5VXVp8LjzEidqdlHgU2Nz3HGVN20ECuQI5aMaGAWHpHBRzYh828giShs7+lpBlu1gs1zTma92Afl0dfWZ78lXjNkew73Yn9GAHoWyA1t1Pe6+KZxUV6IAjgbnuDNqWzh24oaNv0XDetwcim2cvcnjzl0cxBp/Y/1Z5dUoIIW1qn8UvNpW+RThxyMy8q5Kab/yGxPTSeqY8F0nPu+rDoqKXFSyr5v9H1F8FHqG5omLSFQz47iLc0TQ4Mke+YoLj6DCDQ7qplYl7+SFUMkbLaJE1XLyNdCjAsm6s/g4XmxTvqv5kB8LjjxSnjxFlzE/LZ8yQeDbkSuRiI1pJWyUiHry7p0TIBbkZLXRHah2mPDY31y55UHhEydYfG6nuvo5kOXV90SFcfLEzo4OweYdd7oiv5bj5Ii2CAV7FOaRJ+0eEZlqK7N+DmInswuJbafKHXfuHLDxMgrzikIjrujaqRyk8uXqGts5CoooYOJ48DcHtyT6jju6CmJtfyIsnotwtDFGJKhgFrFH4emEjOVGe240fMNLRKNxR9pyrYftp9rmAhAFtvZI84jjxnLcCJI3+8mxGY3y9o+CILp96HslH3knMAq4vBDbfs7ZuGgqhAQSULRDRb8+bchuaAkcFPhxsXac2D88j6gwj6+IvJzjWeuSN+tuu2jK2s5mcvMK9ggM/jAqpHWixIyV0g5i/U3ctbTwuCMikouMxVXQFSQKRSuqMLAi2ruiX5BCxkGlgCJ/6kVavZgpR585BXN0DI1bxnaIAywiSweItsDozOpgiZPVAYq67nEUhZn1tE2cJB7ohYDiEZG52roRYZ0jCra/oqNoXAC03Tn542ocB5XqvW2jrVDv74gYdNK07bSl2n9x8QBBUR5qiQJGpODdrQ5iF4zoFiL6M40TXh75DbVFtESbkw/IgXHhBpSGa8okffSvc4wpqOXThVABouB0kioYVEGdrLZJ3OByA8pxaHnaiN1FpB3jWHGOupioUdnG2pHdjfS9KHjtM3lRsCuk7AO/Q9qg44ZX3FSLAsxjVxHt2y4RBavCRtcX6x5lkPWyD2xzUB/2yRPhOHQLcCLFzogNZKdEia9QEBHZGTaUnRShdIbFlmUj2QAR3cVVRYEqRZ+kKNAUcpFvGyzu9slXRFWmccWOK3625/jcwRhVc4Wgmw/xMG9MGzdUFLxOIhFd7EzjspM3AywK3KiGRzuj70dVI6qikZ84aWJ/ewA5InTzsUzbn7xUvx0H2lwwgBsCGqOxqCOiyTgOFC7Vd3m1P6IGEOtCO3kOWdXLemujisjX8aQqpFuJfcO7bqpA2fYV+yS3u2UqFBXQcWFy3MT4YQqViA5FiI7NiOb1CbMtbFcXMurjLjP5YeSHdMtwl1zhZ59EeeAGUB7HUR3N9fJmctLofWA9fJf+clff+il4Tcu7bM6wEff/ACApqO/DNMw+AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 11" align="bottom" width="106" height="121" border= "0">


 1. Ak vám to lekár povedal, postup opakujte aj pre druhé oko.

 2. Bezprostredne po použití nasaďte pevne uzáver späť na fľaštičku.


Ak použijete viac Betalmicu0,5 %, ako máte, vypláchnite oko väčším množstvom vlažnej vody.

V aplikácii ďalšej dávky pokračujte v predpísanom dávkovaní.


Ak zabudnete použiť Betalmic0,5 %, urobte tak hneď, ako si spomeniete a potom pokračujte v predpísanom dávkovaní. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Betalmic0,5 %

Neprestaňte používať Betalmic 0,5 %, pokiaľ vám to nepovedal váš lekár. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Obvykle môžete pokračovať v liečbe, ak vedľajšie účinky nie sú závažné. Ak vás niektoré vedľajšie účinky znepokojujú, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Frekvencia vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté (výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov)

Časté (výskyt u viac ako 1 zo 100 pacientov)

Menej časté (výskyt u viac ako 1 z 1 000 pacientov)

Zriedkavé (výskyt u viac ako 1 z 10 000 pacientov)

Neznáme (frekvencia nebola stanovená z dostupných údajov)


Ako ostatné lokálne aplikované očné lieky, i betaxolol je vstrebávaný do krvi. To môže spôsobiť podobné vedľajšie účinky, aké boli pozorované u intravenózne a orálne podávaných betablokátorov. Frekvencia výskytu týchto vedľajších účinkov po lokálnom podaní do očí je nižšia ako pri systémovom podaní.


Medzi očakávané vedľajšie účinky pozorované u očných betablokátorov patrí:


Časté vedľajšie účinky:

 • pocit nepohodlia v oku (diskomfort)


Menej časté vedľajšie účinky:

 • slzenie


Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • depresia, nespavosť

 • bolesť hlavy

 • znížená citlivosť rohovky, začervenanie, svrbenie očí, zápal rohovky, bodkovité poranenia rohovky, nerovnaká veľkosť očných zreníc, svetloplachosť

 • spomalená činnosť srdca

 • kašeľ, namáhavé dýchanie

 • vypadávanie vlasov


Neznáme vedľajšie účinky:

 • systémové alergické reakcie vrátane opuchu kože a mihalníc (angioedém), žihľavka, lokalizovaná alebo generalizovaná vyrážka, svrbenie, anafylaktická reakcia (náhla život ohrozujúca alergická reakcia)

 • hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi)

 • nočné mory, strata pamäti, halucinácie, psychóza, zmätenosť

 • závrat, krátkodobá strata vedomia, strata citlivosti, cievna mozgová príhoda, mozgová ischémia (nedokrvenosť), zvýšený výskyt znakov a príznakov myastenia gravis (ťažká svalová slabosť)

 • príznaky podráždenia očí (t.j. pálenie, pichanie, svrbenie, slzenie, začervenanie), zápal očného viečka, rozmazané videnie, odchlípenie cievnatky po filtračnom zákroku, porušenie rohovky, pokles očného viečka, dvojité videnie, suché oko

 • bolesť na hrudi, búšenie srdca, opuchy (vytváranie tekutiny), arytmia (poruchy srdcového rytmu), kongestívne zlyhanie srdca (ochorenie srdca s dýchavičnosťou a opuchom dolných končatín v dôsledku vytvárania tekutiny), predsieňovo-komorová blokáda, zástava srdca, srdcové zlyhanie

 • zníženie krvného tlaku, Raynaudov fenomén, syndróm studených rúk a nôh, zvýšenie výskytu kŕčovitých bolestí nôh počas chôdze

 • zúženie priedušiek (bronchospazmus, predovšetkým u pacientov s už existujúcim bronchospastickým ochorením)

 • hnačka, sucho v ústach, bolesť brucha, zvracanie, nechutenstvo, poruchy trávenia, nevoľnosť

 • vyrážka pripomínajúca lupienku alebo nové vzplanutie lupienky (psoriázy), kožná vyrážka

 • bolesť svalov

 • poruchy sexuálnych funkcií, znížené libido

 • slabosť, únava

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Betalmic 0,5 %


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Chráňte pred svetlom.


Chráňte pred chladom a mrazom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo na škatuľke pod skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte Betalmic 0,5 %, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku alebo ochranného pruhu pri prvom otváraní fľaštičky. V takomto prípade vráťte liek naspäť do lekárne.


Otvorené balenie spotrebujte do 28 dní.

Po nakvapkaní lieku do oka fľaštičku ihneď zatvorte.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Betalmic 0,5 % obsahuje


- Liečivo je betaxolóliumchlorid 5,6 mg, čo zodpovedá 5 mg (0,5 %) betaxololu v 1 ml roztoku

- Ďalšie zložky sú:benzalkóniumchlorid (konzervačná prísada), dihydrát edetanu disodného, chlorid sodný, hydroxid sodný (k úprave pH), voda na injekciu


Ako vyzerá Betalmic 0,5 % a obsah balenia


Číry bezfarebný až slabo nažltlý roztok.


1 10 ml, 1 5 ml, 3 x 5 ml (polyetylénová fľaštička s kvapkadlom)


Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 01/2015


6

BETALMIC 0,5%

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2014/06672-Z1BSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Betalmic 0,5 %, očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo: Betaxololi hydrochloridum 5,6 mg, zodpovedá 5 mg betaxololum (0,5 %) v 1 ml očnej

roztokovej instilácie. 1 ml obsahuje 34 kvapiek.

Pomocná látka: Benzalkóniumchlorid 0,05 mg v 1ml (0,005 %)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia

Číry bezfarebný až slabo nažltlý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba chronického glaukómu s otvoreným uhlom alebo očnej hypertenzie. Liek sa používa samostatne alebo v kombinácii s ďalšími liekmi, ktoré znižujú vnútroočný tlak.


Betalmic 0,5 % je indikovaný u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí lekár. Odporúčaná dávka je jedna kvapka Betalmicudo spojovkového vaku postihnutého oka (očí) dvakrát denne, najlepšie v 12 hodinovom intervale. U niektorých pacientov môže trvať niekoľko týždňov, pokým sa stabilizuje odozva na zníženie vnútroočného tlaku.


Ak sa vnútroočný tlak pacienta primerane neupraví použitím betaxololu, môže sa začať súbežná terapia pilokarpínom a ďalšími miotikami a/alebo adrenalínom a/alebo inhibítormi karboanhydrázy. Prípravok použitý na doplnkovú liečbu sa má používať minimálne jeden týždeň.


Vzhľadom k tomu, že odpoveď oka na terapiu β-blokátormi sa môže meniť, je treba u pacientov pravidelne sledovať vnútroočný tlak a taktiež i stav rohovky.


Pediatrická populácia

Účinnosť a bezpečnosť u detí nebola doteraz stanovená, preto sa Betalmic neodporúča používať u detí


Spôsob podávania: okulárne použitie


Tak ako v prípade iných očných instilácií sa na zníženie systémovej absorpcie odporúča zatlačiť na slzník v oblasti vnútorného očného kútika ihneď po instilácii každej kvapky a tlak uvoľniť 1 - 2 minúty po kvapnutí.

Toto opatrenie vedie k zníženiu systémových vedľajších účinkov a k zvýšeniu lokálného účinku

lieku.

Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi jednotlivými liekmi má byť aspoň 5 minút.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Dystrofické zmeny rohovky.

 • Sínusová bradykardia, sick sinus syndróm, sinoatriálna blokáda, AV blok 2 alebo 3. stupňa nekontrolovaný pacemakerom, klinicky zjavné zlyhanie srdca, kardiogénny šok.

 • Reaktívne ochorenie dýchacích ciest vrátane ťažkej formy astma bronchiale alebo tažká forma astma bronchiale v anamnéze, ťažká forma chronickej obstrukčnej choroby pľúc.


Je potrebné zachovávať opatrnosť pri obmedzenej pulmonálnej funkcii (pozri časť 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Rovnako ako ostatné lokálne aplikované látky používané v oftalmológii, i betaxolol je absorbovaný systémovo. Vzhľadom k adrenergnému účinku betaxololu sa môžu vyskytnúť rovnaké typy kardiovaskulárnych, pľúcnych a ostatných vedľajších účinkov ako u systémových betablokátorov. Incidencia systémových účinkov v súvislosti s lokálnym očným podaním je nižšia ako pri systémovom podaní. Opatrenia k zníženiu systémovej absorpcie (pozri časť 4.2).


Poruchy srdca

U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením (napr. koronárne ochorenie srdca, Prinzmetalova angína a zlyhanie srdca) a s hypotenziou má byť liečba betablokátormi kriticky posúdená a má byť zvážená terapia iným liečivom. U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením sa majú sledovať prejavy zhoršenia ochorenia a výskyt nežiaducich účinkov.


Kvôli nežiaducemu vplyvu betablokátorov na prevodný čas sa pacientom s AV blokom 1. stupňa majú podávať betablokátory vždy s opatrnosťou.


Poruchy ciev

Pacienti s ťažkou periférnou cirkulačnou poruchou/ochorením (napr. ťažká forma Raynaudovho ochorenia alebo Raynaudovho syndrómu) majú byť liečení s opatrnosťou.


Respiračné poruchy

U pacientov s astmou boli v súvislosti s používaním niektorých očných betablokátorov hlásené respiračné nežiaduce účinky vrátane úmrtia pri bronchospazme.


Pacienti s miernou/stredne ťažkou formou bronchiálnej astmy, s miernou alebo stredne ťažkou formou bronchiálnej astmy v anamnéze a s miernou alebo stredne ťažkou formou chronickej obštrukčnej choroby pľúc majú byť liečení s opatrnosťou.


Hypoglykémia/diabetes

Pacientom so spontánnou hypoglykémiou alebo pacientom s labilným diabetom sa majú podávať betablokátory s opatrnosťou, pretože môžu maskovať znaky a príznaky akútnej hypoglykémie.


Tyreotoxikóza

Beta-adrenergné blokátory môžu zastrieť určité klinické príznaky hypertyreózy. U pacientov s podozrením na rozvoj tyreotoxikózy nesmie byť náhle prerušená liečba beta-adrenergným blokátorom, pretože by to mohlo viesť k vzniku tyreotoxickej krízy.


Korneálne poruchy

Očné betablokátory môžu vyvolať suchosť očí. Pacienti s korneálnym ochorením majú byť liečení s opatrnosťou.


Ďalšie betablokátory

Vplyv na vnútroočný tlak alebo známe účinky na systémovú beta-blokádu môžu byť zosilnené v prípade, že sa betaxolol podá pacientom, ktorí už užívajú systémové betablokátory. Klinická odpoveď u týchto pacientov má byť dôkladne sledovaná. Používanie dvoch topických betablokátorov súbežne sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Anafylaktické reakcie

Pacienti s atopiou v anamnéze alebo ťažkou formou anafylaktickej reakcie na rôzne alergény v anamnéze, ktorým boli podané betablokátory, môžu byť zvýšene reaktívni pri opakovanom vystavení pôsobeniu týchto alergénov a nemusia odpovedať na obvyklú liečbu anafylaktickej reakcie adrenalínom.


Odchlípenie chorioidey

Bolo hlásené odchlípenie chorioidey po filtračnom zákroku pri súbežnom podaní liekov potláčajúcich tvorbu komorovej tekutiny (napr. timolol, acetazolamid).


Chirurgická anestézia

Očné betablokátory môžu blokovať systémový účinok beta agonistov, napr. adrenalínu. Anesteziológ má byť informovaný, ak pacient používa betaxolol.


Očné

U pacientov s glaukómom s uzavretým uhlom je bezprostredným cieľom liečby znovuotvorenie uhla vplyvom konstrikcie zrenice s miotickým činidlom. Betaxolol má malý alebo žiadny účinok na zrenicu. Ak sa Betalmicpoužíva na zníženie vnútroočného tlaku pri glaukóme s uzavretým uhlom, má sa používať spolu s miotikom a nie samostatne.


Tak ako pri používaní iných antiglaukomatík, u niektorých pacientov sa po predĺženej terapii uvádza znížená vnímavosť nabetaxolol.V jednej dlhodobej štúdii, v ktorej sa sledovalo 250 pacientov počas obdobia troch rokov, sa však po počiatočnej stabilizácii nepozoroval závažný rozdiel priemerného vnútroočného tlaku.


Kontaktné šošovky

Betalmic obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže vyvolať podráždenie očí a je známe, že vyvoláva zmenu sfarbenia mäkkých kontaktných šošoviek. Zabráňte kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pacienti musia byť poučení, aby si pred aplikáciou Betalmicu vybrali kontaktné šošovky a počkali najmenej 15 minút pred ich opakovaným vložením do oka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Žiadne špecifické klinické štúdie zamerané na interakcie s liečivom neboli vykonané.


Existuje možnosť vzniku aditívneho účinku vedúceho k hypotenzii a/alebo k výraznej bradykardii v prípade súbežného podávania očných betablokátorov a perorálnych blokátorov kalciových kanálov, betablokátorov, antiarytmík (vrátane amiodarónu), digitalisových glykozidov, parasympatomimetík, guanetidínu.


Príležitostne boli hlásené prípady mydriázy, keď boli očné betablokátory používané spolu s adrenalínom (epinefrínom).


Dôkladné pozorovanie pacientov sa odporúča pri podávaní betablokátora pacientom, ktorí dostávajú lieky spôsobujúce odčerpávanie katecholamínu, ako je rezerpín, z dôvodu možných aditívnych účinkov a vzniku hypotenzie a/alebo bradykardie.


Betaxolol je adrenergný blokátor; preto je potrebné zachovávať obozretnosť u pacientov, ktorí súbežne užívajú adrenergné psychotropné liečivá.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o podávaní betaxololu gravidným ženám. Betalmic 0,5 % sa má v tehotenstve používať len vtedy, ak potenciálny prínos liečby pre matku prevažuje potenciálne riziko pre plod. Opatrenia k zníženiu systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Epidemiologické štúdie s perorálne podávanými betablokátormi nepreukázali malformatívne účinky, ale bolo pozorované riziko spomalenia intrauterinného rastu v prípade perorálneho podania betablokátorov. Najviac boli symptómy systémovej blokády (tj. bradykardia, hypotenzia, respiračná tieseň, hypoglykémia) pozorované u novorodencov, keď boli betablokátory podávané matke až do doby pôrodu. Pokiaľ je betaxolol podávaný matke až do pôrodu, novorodenci majú byť prvý deň po narodení starostlivo monitorovaní.


Laktácia

Betablokátory sa vylučujú do materského mlieka. Avšak pri terapeutických dávkach betaxololu v očných instiláciách je nepravdepodobné, že by bolo v materskom mlieku prítomné také množstvo liečiva, aby vyvolalo klinické prejavy systémovej beta blokády u dojčaťa. Betalmic 0,5 % sa má dojčiacim ženám podávať len vtedy, keď potenciálny prínos liečby pre matku prevažuje potenciálne riziko pre dojčené dieťa.


Fertilita

Reprodukčné štúdie sa uskutočnili s perorálne podávaným hydrochloridom betaxololu na potkanoch a králikoch. Preukázala sa súvislosť liečiva so stratou uhniezdeného oplodneného vajíčka u králikov v dávkových hladinách nad 12 mg/kg a u potkanov v dávkových hladinách nad 128 mg/kg. Pre hydrochlorid betaxololu sa však nepreukázali teratogénne účinky a nepozorovali sa ani žiadne ďalšie nežiaduce účinky na reprodukciu pri subtoxických dávkových hladinách. Avšak primerané a dobre riadené štúdie počas gravidity sa neuskutočnili.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Hneď po nakvapkaní lieku do spojovkového vaku sa môže vyskytnúť krátkodobé neostré videnie alebo iné poruchy zraku, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadenie motorových vozidiel alebo obsluhovanie strojov. V takom prípade je potrebné počkať až do úplného vymiznutia ťažkostí a až potom začať vykonávať tieto činnosti.


4.8 Nežiaduce účinky


Rovnako ako ostatné lokálne aplikované látky používané v oftalmológii, i betaxolol je absorbovaný do systémového obehu. Preto môže spôsobiť podobné nežiaduce účinky, aké boli zaznamenané u systémových betablokátorov. Incidencia systémových nežiaducich účinkov v súvislosti s lokálnym očným podaním je nižšia ako pri systémovom podaní. Medzi očakávané nežiaduce účinky patria nežiaduce účinky pozorované u celej triedy očných betablokátorov.


Ďalšie nežiaduce účinky boli pozorované u očných betablokátorov a môžu sa vyskytovať aj po podaní Betalmicu.


Frekvencia nežiaducich účinkov podľa konvencií MedDRA:

Veľmi časté (≥1/10); Časté (≥1/100 až <1/10); Menej časté (≥1/1 000 až <1/100); Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); Veľmi zriedkavé (<1/10000); Neznáme (frekvenciu nemožno z dostupných údajov stanoviť)


Poruchy imunitného systému:

Neznáme:systémové alergické reakcie, vrátane angioedému, urtikárie, lokalizovaného alebo generalizovaného exantému, pruritu, anafylaktickej reakcie


Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme:hypoglykémia


Psychické poruchy:

Zriedkavé:depresia, insomnia

Neznáme: nočné mory, strata pamäti, halucinácie, psychóza, zmätenosť


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: bolesť hlavy

Neznáme: závrat, synkopa, parestézia, zvýšený výskyt znakov a príznakov myastenia gravis, mozgová ischémia, cerebrovaskulárna príhoda


Poruchy oka:

Časté: diskomfort

Menej časté: slzenie

Zriedkavé: znížená citlivosť rohovky, erytém, svrbenie, keratitída, bodkovité korneálne erózie, anizokória, fotofóbia

Neznáme: znaky a symptómy podráždenia očí (t.j. pálenie, pichanie, svrbenie, slzenie, začervenanie), blefaritída, rozmazané videnie, odchlípenie chorioidey po filtračnom zákroku (pozri časť 4.4), korneálne erózie, ptóza, diplopia, suché oko


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zriedkavé: bradykardia

Neznáme: bolesť na hrudi, palpitácie, edém, arytmia, kongestívne srdcové zlyhanie,

atrioventrikulárny blok, zástava srdca, srdcové zlyhanie. Spomalenie AV-vedenia alebo zvýšenie stupňa už existujúceho AV-bloku.


Poruchy ciev:

Neznáme:hypotenzia, Raynaudov fenomén, syndróm studených rúk a nôh, zvýšenie výskytu existujúcich intermitentných klaudikácií.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Zriedkavé: dušnosť, kašeľ

Neznáme: bronchospazmus (predovšetkým u pacientov s preexistujúcou bronchospastickou

chorobou)


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Neznáme: dysgeuzia, nauzea, dyspepsia, hnačka, sucho v ústach, bolesť brucha, vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé: alopécia

Neznáme: psoriaziformný exantém alebo exacerbácia psoriázy, kožná vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Neznáme: myalgia


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Neznáme: sexuálna dysfunkcia, zníženie libida


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Neznáme:asténia/únava


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v PríloheV.


4.9 Predávkovanie


Nie sú známe informácie o predávkovaní po očnej aplikácii betaxololu. Príznaky, ktoré možno očakávať pri predávkovaní celkovo podávanými beta1-adrenergnými blokátormi sú: hypotenzia, bradykardia, srdcová insuficiencia až akútne zlyhanie srdca, dýchacie ťažkosti, poruchy vedomia a generalizované kŕče.

Ak dôjde k predávkovaniu Betalmicom, liečba má byť symptomatická a podporná.

Pri spotrebovaní celého obsahu 5 ml /10 ml/ liekovky, celková dávka betaxololu predstavuje 25 mg /50 mg/, pričom odporúčaná perorálna denná dávka pri liečbe hypertenzie je 10 až 20 mg betaxololu.


Pri lokálnom predávkovaní liekom Betalmic 0,5 % sa tento môže vypláchnuť z oka vlažnou tečúcou vodou.


Pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa odporúča vyhľadať lekársku pomoc.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatiká a miotiká.

ATC kód: S01ED02


Mechanizmus účinku

Betaxolol je kardioselektívny beta1-adrenergný blokátor bez signifikantného pôsobenia v zmysle stabilizácie membrán /lokálne anestetický účinok/ a bez vnútornej sympatomimetickej aktivity.

Po nakvapkaní do spojovkového vaku betaxolol znižuje zvýšený aj normálny vnútroočný tlak, znížením tvorby komorovej vody. Okrem toho blokuje vápnikové kanály v cievach a v gangliových bunkách sietnice, čo pôsobí neuroprotektívne.


Farmakodynamické účinky

Perorálne podávané beta-adrenergné blokátory znižujú výkon srdca u zdravých subjektov a u pacientov s ochorením srdca. U pacientov so závažným zhoršením funkcie myokardu môže antagonista beta-adrenergných receptorov inhibovať sympatický účinok, potrebný na udržiavanie primeranej funkcie srdca.

Betaxolol nemá žiadny signifikantný účinok na pulmonálnu funkciu, ako sa stanovilo meraním FEV, nútenej vitálnej kapacity (Forced Vital Capacity, FVC), pomeru FEV/FVC a počas pohybu sa nepozorovala kardiovaskulárna beta-adrenergná blokáda.

Periférny vazorelaxačný účinok betaxololu sa pozoroval v in vivo štúdii na psoch, vazorelaxačný účinok a účinok blokády vápnikových kanálov vplyvom betaxololu sa pozoroval v niekoľkých in vitro štúdiách pri použití ako neočných tak aj očných ciev z potkaních, morčacích, králičích, psích, bravčových a hovädzích modelov. Neuroprotektívny účinok betaxololu sa preukázal v in vitro, aj v in vivo experimentoch na sietnici králikov a kortikálnych kultúrach potkanov.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Betaxolol dobre preniká rohovkou. Jeho účinok na vnútroočný tlak obvykle nastupuje v priebehu 30 minút po podaní s maximom do 2 hodín. Jedna dávka znižuje vnútroočný tlak po dobu 12 hodín.

Distribúcia

Po lokálnej aplikácii do spojovkového vaku sa betaxolol absorbuje do krvného obehu cez konjunktiválnu a nazálnu sliznicu. Po miestnej očnej aplikácii betaxololu môže dôjsť k jeho systémovej absorbcii a k prejavom rovnakých nežiaducich účinkov, ako po jeho perorálnej aplikácii. /pozri nežiaduce účinky/.

Biotransformácia

V organizme sa väčšinou betaxolol metabolizuje na inaktívne produkty.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Po perorálnej aplikácii betaxololu bola LD50 u myší 350 - 920 mg/kg a u potkanov 860 - 1050 mg/kg.

Karcinogenita

Pri prolongovaných štúdiách uskutočnených s hydrochloridom betaxololu sa pri podávaní perorálnou cestou, u myší v dávke 6, 20 a 60 mg/kg/deň a u potkanov v dávke 3, 12 alebo 48 mg/kg/deň, nezistili žiadne karcinogénne účinky. Vyššie dávky sa neskúmali.

Mutagenita

V niekoľkých in vitroa in vivo klinických štúdiách s baktériami a s bunkami cicavcov betaxolol nevykazoval žiadne mutagénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Benzalkóniumchlorid (konzervačná prísada), dihydrát edetanu disodného, chlorid sodný, hydroxid

sodný (k úprave pH), voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Doteraz nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku: 24 mesiacov

Čas použiteľnosti od prvého otvorenia balenia: 28 dní


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek chráňte pred chladom a mrazom. Chráňte pred svetlom. Liek sa nesmie použiť po uplynutí času

použiteľnosti uvedenom na obale. Otvorené balenie spotrebujte do 28 dní. Po nakvapkaní lieku do oka

fľaštičku ihneď zatvorte.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polyetylénová fľaštička s kvapkadlom, polypropylénový uzáver so závitom a bezpečnostným prúžkom z polyetylénu, etiketa. Fľaštičky sa balia do papierových škatuliek spolu s písomnou informáciou pre používateľov lieku.

Veľkosť balenia: 1 x 5 ml, 1 x 10 ml, 3 x 5 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Po otvorení je liek pripravený na očné použitie.


Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľaštičku hore dnom a stlačením plastovej fľaštičky vkvapne do dolného spojovkového vaku predpísaný počet kvapiek. Pri aplikácii sa nemá dotknúť oka ani mihalníc. Nakoniec je nutné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. Fľaštička sa uchováva v zvislej polohe.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0119/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.5.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 20158

BETALMIC 0,5%