+ ipil.sk

Betaloc ZOK 100 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa

Betaloc ZOK 25 mg

Betaloc ZOK 50 mg

Betaloc ZOK 100 mg

tablety s riadeným uvoľňovaním

metoprololiumsukcinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Betaloc ZOKa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Betaloc ZOK

3. Ako užívať Betaloc ZOK

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Betaloc ZOK

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Betaloc ZOK a na čo sa používa


Betaloc ZOK obsahuje liečivo metoprolol, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných selektívne beta-blokátory (blokuje iba určité väzbové miesta).

Liečba liekom Betaloc ZOK znižuje účinok stresových hormónov na β1-receptory umiestnené v srdci a krvných cievach, ako aj v iných orgánoch napr. v obličkách a v mozgu.

Riadené uvoľňovanie metoprololu z obalených tabliet umožňuje dosiahnutie rovnomerného účinku lieku po celý deň pri podaní raz denne.


Betaloc ZOK sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku a na zníženie rizika vzniku komplikácií, ktoré môžu vzniknúť následkom vysokého tlaku, ako napr. mozgová porážka, infarkt myokardu, predčasná smrť;

 • na dlhodobú liečbu po infarkte myokardu a na predchádzanie ďalších infarktov;

 • na liečbu bolesti pri srdci pod hrudnou kosťou vyvolanej stresom alebo námahou u pacientov s ochorením koronárnych ciev srdca (angína pektoris);

 • na liečbu srdcového zlyhávania (symptomatické chronické zlyhávanie srdca mierneho až ťažkého stupňa) - ako prídavok ku klasickej liečbe srdcového zlyhávania s cieľom predĺžiť prežívanie, redukovať čas hospitalizácie, zlepšiť funkciu ľavej komory, zlepšiť stupeň zlyhávania (podľa NYHA) a zlepšiť kvalitu života;

 • na liečbu porúch srdcového rytmu, predovšetkým zrýchlenej činnosti srdca u pacientov s ochorením srdca (poruchy srdcového rytmu vrátane hlavne supraventrikulárnej tachykardie);

 • na liečbu príznakov rýchleho alebo nepravidelného srdcového rytmu u pacientov, ktorí nemajú ochorenie srdca (funkčné poruchy srdcovej činnosti s palpitáciami);

 • na predchádzanie záchvatov migrény (profylaxia migrény).


Deti a dospievajúci vo veku 6-18 rokov:

Na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie)


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Betaloc ZOK


Neužívajte Betaloc ZOK

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na podobné lieky. Informujte preto svojho lekára, ak ste mali akúkoľvek nezvyčajnú reakciu na iné lieky; vždy informujte svojho lekára o ďalšich zdravotných problémoch, zvlášť ak sa týkajú srdca, krvného obehu, pľúc, pečene alebo obličiek. Nezabudnite na ťažkosti, ako sú alergické reakcie na uštipnutie hmyzom, jedlo alebo iné látky.


Musíte tiež informovať svojho lekára ak máte príznaky/symptómy nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Betaloc ZOK, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak počas liečby Betalocom ZOK dôjde k spomaleniu vášho srdcového rytmu, oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi. Lekár môže znížiť dávky Betalocu ZOK alebo postupne vysadiť liek.

 • ak sa musíte v priebehu liečby podrobiť operácii alebo stomatologickému výkonu v celkovej anestézii, oznámte svojmu lekárovi, že užívate Betaloc ZOK.


Nikdy neprerušujte užívanie lieku Betaloc ZOK náhle. Ak je prerušenie liečby nutné, má sa vykonávať postupne, ak je to možné, v priebehu najmenej dvoch týždňov tak, že dávka, ktorá sa užíva počas posledných najmenej 4 dní pred vysadením sa má znížiť na polovicu 25 mg tablety.


Informujte svojho lekára, ak ste niekedy mali alergickú, nepríjemnú alebo nezvyčajnú reakciu na Betaloc ZOK alebo na akýkoľvek iný liek, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6.


Informujte svojho lekára o akýchkoľvek zdravotných problémoch, ktoré ste v minulosti mali.


Ak ste neinformovali svojho lekára o niektorej z týchto vecí alebo si nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Betaloc ZOK.


Iné lieky a Betaloc ZOK

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj očných kvapiek, injekcií a liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,ako sú rastlinné prípravky, racionálna výživa a výživové doplnky. Niektoré lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • lieky na liečbu srdcovocievnych ochorení (srdcové glykozidy/digoxín, blokátory kalciových kanálov, antiarytmiká, blokátory sympatikových ganglií, hydralazín),

 • inhibítory monoaminooxidázy (lieky používané ako antidepresíva),

 • inhalačné anestetiká,

 • antibakteriálne lieky (rifampicín),

 • lieky proti žalúdkovým vredom (cimetidín),

 • protizápalové lieky (napr. indometacín, celekoxib),

 • lieky na liečbu depresií (antidepresíva) a iných psychiatrických ochorení (antipsychotiká),

 • lieky proti alergii (antihistaminiká),

 • iné ß-blokátory (napr. niektoré očné kvapky),

 • iné látky (napr. alkohol, hormóny).


Ak užívate súčasne klonidín a metoprolol a máte prestať užívať klonidín, metoprololsa má prestať užívať niekoľko dní pred vysadením klonidínu. Pre vysadenie Betalocu ZOK, pozrite informáciu v časti „Upozornenia a opatrenia“.


Ak užívate perorálne antidiabetiká, môže byť potrebné upraviť dávkovanie.


Betaloc ZOKa jedlo, nápoje

Súčasné pitie alkoholu s metoprololom zvyšuje hladiny metoprololu v krvi a môže preto zvýšiť účinok lieku.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Neužívajte Betaloc ZOK ak ste tehotná bez toho, aby ste o tom povedali svojmu lekárovi.

Užívanie metoprololu môže viesť k vzniku vedľajších účinkov, ako je napr. spomalenie srdcovej frekvencie u plodu alebo novorodenca.

Ak počas užívania BetalocuZOK otehotniete, oznámte to čím skôr svojmu lekárovi.


Dojčenie

Účinok metoprololu na dojča je zanedbateľný, ak matka užíva Betaloc ZOK podľa odporučenia lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Mali by ste poznať vašu reakciu na tento liek predtým, ako budete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, pretože po jeho užití sa môže objaviť únava alebo závrat.


3. Ako užívať Betaloc ZOK


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal vášlekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojholekáraalebolekárnika.


Tablety Betalocu ZOK (alebo polovice tabliet) sa nesmú žuvať alebo drviť, pozri informácie v časti „Ako vyzerá Betaloc ZOK a obsah balenia“. Majú sa prehltnúť spolu s tekutinou. Všeobecne sa odporúča Betaloc ZOK užívať raz denne počas raňajok. Váš lekár vám povie ako a kedy užívať tablety.


Hypertenzia

Dospelí:Odporúčaná dávka pre pacientov s miernou alebo strednou hypertenziou je 50 mg raz denne. Ak nereagujete na túto dávku, lekár vám ju môže zvýšiť na 100 až 200 mg jedenkrát denne, prípadne kombinovať Betaloc ZOK s iným liekom na zníženie krvného tlaku.

Dokázalo sa, že dlhodobá liečba metoprololom v dávke 100 až 200 mg znižuje riziko komplikácií vysokého krvného tlaku (mŕtvica, infarkt myokardu, náhla srdcovocievna smrť).


Udržiavacia liečba po infarkte myokardu

Obvyklá dávka u pacientov dlhodobo liečených liekom Betaloc ZOK je 200 mg jedenkrát denne. Dlhodobá liečba metoprololom v uvedenej dávke redukuje riziko úmrtia a opakovaného infarktu.


Angína pektoris

Odporúčaná dávka je 100 až 200 mg jedenkrát denne. Lekár vám môže kombinovať terapiu metoprololom s liečbou ďalšími liekmi používanými pri angíne pektoris.


Srdcové zlyhanie

Dávka sa má stanoviť individuálne. Odporúčaná začiatočná dávka je polovica z 25 mg alebo 25 mg raz denne

v priebehu jedného až dvoch týždňov. V ďalšom priebehu sa odporúča dávku zdvojnásobovať každý druhý týždeň až po 200 mg raz denne, alebo až po maximálne tolerovanú dávku.


Poruchy srdcového rytmu

Odporúčaná dávka je 100 až 200 mg raz denne.


Funkčné poruchy srdca s palpitáciami

Odporúčaná dávka je 100 mg raz denne. Ak je potrebné, lekár môže zvýšiť dávku na 200 mg.


Prevencia záchvatov migrény

Odporúčaná dávka je 100 až 200 mg raz denne.


Deti a dospievajúci:

Vysoký krvný tlak: U detí vo veku od 6 rokov závisí dávka od telesnej hmotnosti dieťaťa. Správnu dávku pre dieťa vypočíta lekár.


Zvyčajná začiatočná dávka je 0,5 mg/kg, nie však vyššia ako 50 mg. Dávka bude závisieť od najbližšej dostupnej sily tabliet. Váš lekár vám môže zvýšiť dávku na 2,0 mg/kg v závislosti od odpovede krvného tlaku. Dávky vyššie ako 200 mg raz denne sa neskúmali u detí a dospievajúcich.


Betaloc ZOK sa neodporúča u detí vo veku do 6 rokov.


Ak máte pocit, že účinok Betalocu ZOK je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Betalocu ZOK, ako máte

Ak užijete viac Betalocu ZOK, ako máte, povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vyššie dávky zvyšujú riziko vzniku vedľajších účinkov a ak je predávkovanie značné, môžu sa objaviť nasledujúce príznaky otravy: pomalý alebo nepravidelný pulz, dýchavičnosť, opuchy členkov, búšenie srdca, závrat, mdloby, bolesť na hrudníku, studená koža, slabý pulz, mentálna zmätenosť, pocit úzkosti, zastavenie činnosti srdca, pocit napätia v dýchacích cestách, čiastočná alebo úplná strata vedomia, pocit na vracanie, vracanie, zmodranie. Neužívajte preto vyššie dávky lieku ako vám predpísal lekár.


Uvedené príznaky sa môžu zhoršiť pri súčasnom požití alkoholických nápojov, užití liekov na zníženie tlaku krvi, chinidínu alebo tabletiek na spanie (barbituráty) spolu s vyššou dávkou metoprololu.


Prvé príznaky predávkovania sa môžu pozorovať po 20 minútach až 2 hodinách po užití lieku. Ak spozorujete hocijaký z uvedených príznakov, ihneď sa poraďte so svojím lekárom, lekárnikom alebo navštívte nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Betaloc ZOK

Ak ste zabudli užiť jednu dávku Betalocu ZOK a ďalšiu dávku by ste mali užiť približne o 12 hodín, užite ihneď “zmeškanú” dávku, alebo jej polovicu. Ak si spomeniete skôr, užite celú dávku, avšak ak je už čoskoro čas vašej budúcej dávky, užite iba polovicu. Potom užite v predpísanom čase vašu budúcu dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Nasledujúce vedľajšie účinky sa hlásili u pacientov, ktorí boli liečení metoprololom, vzťah k metoprololu však nebol preukázaný vo všetkých prípadoch. Ak sa u vás vyskytne a pretrváva niektorý z týchto účinkov, povedzte to svojmu lekárovi.


Veľmi časté(postihujú viac ako 10 zo 100 pacientov)


Časté (menej ako 10 zo 100 pacientov, ale viac ako 1 zo 100 pacientov)

 • závraty,

 • bolesť hlavy,

 • pomalá srdcová frekvencia

 • závraty pri vstávaní (veľmi zriedkavo s mdlobami),

 • studené ruky a nohy,

 • pocit na vracanie (nevoľnosť),

 • bolesť brucha,

 • hnačka,

 • zápcha,

 • dýchavičnosť pri záťaži,

 • pocit búšenia srdca.


Menej časté (menej ako 1 zo 100 pacientov ale viac ako 1 z 1 000 pacientov)

 • pocit pálenia/pichania/necitlivosti,

 • svalové kŕče,

 • dočasné zhoršenie príznakov srdcového zlyhania, ako sú dýchavičnosť, únava alebo opuch členkov,

 • tlak krvi sa môže počas srdcového infarktu kriticky znížiť (kardiogénny šok),

 • mierne zmeny EKG bez ovplyvnenia výkonu srdca,

 • opuchy,

 • bolesť na hrudi,

 • depresia,

 • zhoršená koncentrácia,

 • pocit ospalosti,

 • ťažkosti so zaspávaním,

 • nočné mory,

 • kožná vyrážka,

 • pocit napätia v dýchacích cestách,

 • vracanie,

 • zvýšené potenie,

 • priberanie na hmotnosti.


Zriedkavé (menej ako 1 z 1 000 pacientov, ale viac ako 1 z 10 000 pacientov)

- poruchy srdcového vzruchu na EKG,

- nepravidelný pulz,

- nervozita,

- úzkosť,

- problémy s pečeňou (pečeňové testy mimo normy),

- vypadávanie vlasov,

- alergická nádcha,

- poruchy videnia,

- suché a/alebo podráždené oči,

- sucho v ústach,

- slzenie alebo sčervenanie očí následkom alergickej reakcie,

- impotencia/porucha sexuálnych funkcií.


Veľmi zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 pacientov)

- zhoršenie prejavov slabšieho krvného zásobovania končatín u pacientov so závažnými cirkulačnými poruchami,

- bolesť v kĺboch,

- strata pamäti/ porucha pamäti,

- zmätenosť,

- halucinácie

- kožné reakcie následkom zvýšenej citlivosti na slnečné svetlo,

- zhoršenie psoriázy,

- zvonenie v ušiach,

- poruchy chuti,

- poruchy krvi (zníženie počtu krvných doštičiek v krvi),

- hepatitída (zápal pečene).


Neprestaňte užívať Betaloc ZOK bez toho, aby ste sa pred tým poradili so svojím lekárom alebo lekárnikom. Váš lekár môže chcieť znižovať dávku postupne.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Betaloc ZOK


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP{skratka používaná pre dátum exspirácie}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete že obal je roztrhnutý alebo poškodený.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Betaloc ZOK obsahuje

 • Liečivo: metoprololi succinas (metoprololiumsukcinát) 23,75; 47,5 alebo 95 mg - zodpovedá 25, 50, 100 mg metoprololi tartras (metoprololiumtartarát) v jednej tablete.

 • Pomocné látky: etylcelulóza, hyprolóza, hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, parafín, makrogol, nátriumstearylfumarát, oxid titaničitý E171.

Ako vyzerá Betaloc ZOK a obsah balenia

Betaloc ZOK 25 mg (obsahuje 23,75 mg metoprololiumsukcinátu) tableta je biela až sivobiela, elipsovitá s veľkosťou 5,5 mm x 10,5 mm, s deliacou ryhou na oboch stranách a vyrytým označením A/ß na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Betaloc ZOK 50 mg (obsahuje 47,5 mg metoprololiumsukcinátu) tableta je biela až sivobiela, okrúhla s priemerom 9 mm, s deliacou ryhou na jednej strane a vyrytým označením A/mO na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Betaloc ZOK 100 mg (obsahuje 95 mg metoprololiumsukcinátu) tableta je biela až sivobiela, okrúhla s priemerom 10 mm, s deliacou ryhou na jednej strane a vyrytým označením A/mS na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Obsah balenia: 28 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB, Gärtunavägen, SE-15185 Södertälje, Švédsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.

Preklad skratiek uvedených na vonkajšom obale (škatuľke):

LOT/BATCH: číslo šarže, EXP: použiteľné do, MAN: dátum výroby


7Betaloc ZOK 100 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Betaloc ZOK 25 mg

Betaloc ZOK 50 mg

Betaloc ZOK 100 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Metoprololiumsukcinát23,75 mg; 47,5 mg alebo 95 mg zodpovedá 25, 50, 100 mg metoprololi tartras v jednej tablete s riadeným uvoľňovaním


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta s riadeným uvoľňovaním


Betaloc ZOK 25 mg (obsahuje 23,75 mg metoprololiumsukcinátu) sú biele až sivobiele, elipsovité tablety, s veľkosťou 5,5 mm x 10,5 mm, s deliacou ryhou na oboch stranách a vyrytým označením A/ß na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Betaloc ZOK 50 mg (obsahuje 47,5 mg metoprololiumsukcinátu) sú biele až sivobiele okrúhle tablety, s priemerom 9 mm, s deliacou ryhou na jednej strane a vyrytým označením A/mO na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Betaloc ZOK 100 mg (obsahuje 95 mg metoprololiumsukcinátu) sú biele až sivobiele okrúhle tablety, s priemerom 10 mm, s deliacou ryhou na jednej strane a vyrytým označením A/mS na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


 • Hypertenzia: zníženie tlaku krvi a zníženie rizika morbidity a mortality (vrátane náhlej smrti) na kardiovaskulárne a koronárne ochorenia.

 • Angína pektoris.

 • Symptomatické chronické zlyhávanie srdca mierneho až ťažkého stupňa: ako prídavok ku klasickej liečbe srdcového zlyhávania s cieľom predĺžiť prežívanie, redukovať čas hospitalizácie, zlepšiť funkciu ľavej komory, zlepšiť stupeň zlyhávania podľa NYHA a zlepšiť kvalitu života.

 • Poruchy srdcového rytmu, najmä supraventrikulárna tachykardia.

 • Udržiavacia liečba pacientov po infarkte myokardu.

 • Funkčné ochorenia srdca s palpitáciami.

 • Prevencia migrény.


Pediatrická populácia vo veku 6-18 rokov

Liečba hypertenzie


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Betaloc ZOK sa užíva raz denne s jedlom alebo bez jedla.Tableta Betalocu ZOK sa má zapiť tekutinou. Celé a prepolené tablety sa nesmú žuvať ani hrýzť.


Hypertenzia

Pacientom s miernou a stredne závažnou hypertenziou sa odporúča podávať 50 mg Betalocu ZOK v jednej dennej dávke. Pacientom, ktorí nereagujú na liečbu, sa dávka môže zvýšiť na 100 - 200 mg v jednej dennej dávke alebo podať v kombinácii s inými antihypertenzívami.

Zistilo sa, že dlhodobá antihypertenzívna liečba metoprololom v denných dávkach 100-200 mg redukuje celkovú mortalitu, vrátane náhlych úmrtí na kardiovaskulárne príhody, náhle cievne mozgové a srdcové príhody u pacientov s hypertenziou.


Angína pektoris

Odporučené dávkovanie je 100-200 mg Betaloc ZOK v jednej dennej dávke. V prípade potreby je možné liečbu metoprololom kombinovať s podávaním iných liekov proti angíne pektoris.


Chronické zlyhávanie srdca

Pacientom s chronickým zlyhávaním srdca, ktorí sú stabilizovaní klasickou liečbou sa má dávka Betalocu ZOK stanoviť individuálne. Odporúčaná počiatočná dávka počas prvých dvoch týždňov liečby je 25 mg raz denne. Pacientom zaradeným podľa NYHA do funkčnej skupiny III až IV sa odporúča podávať počas prvého týždňa liečby 12,5 mg (polovica 25 mg tablety). Počas ďalšej terapie sa odporúča dávku zdvojnásobovať každý druhý týždeň až do maximálnej cieľovej dávky 200 mg raz denne (alebo po najvyššiu tolerovanú dávku).

Z hľadiska dlhodobej terapie, cieľom má byť podávanie 200 mg metoprololu (Betaloc ZOK) (resp. najvyššia tolerovaná dávka) raz denne.

Pri každej hladine dávkovania má byť pacient starostlivo sledovaný, pokiaľ ide o tolerabilitu. V prípade, že dôjde k hypotenzii, dávky súbežne podávaných liekov sa môžu znížiť. Iniciálna hypotenzia neznamená, že pacient nemôže podávanú dávku tolerovať počas chronickej liečby, avšak až do stabilizácie stavu je potrebné podávať nižšie dávky.


Srdcové arytmie

Odporučené dávkovanie je 100 - 200 mg Betalocu ZOK v jednej dennej dávke.


Udržiavacia liečba u pacientov po infarkte myokardu

Zistilo sa, že dlhotrvajúca perorálna liečba metoprololom v jednej dennej dávke 200 mg znižuje riziko úmrtia (vrátane náhleho úmrtia) a opakovaného infarktu myokardu (aj u pacientov s diabetom mellitus).


Funkčné ochorenia srdca s palpitáciami

Odporučené dávkovanie je 100 mg Betalocu ZOK v jednej dennej dávke. V prípade potreby je možné dávku zvýšiť na 200 mg.


Prevencia migrény

Odporučené dávkovanie je 100-200 mg Betalocu ZOK v jednej dennej dávke.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Pacienti s poruchou funkciou pečene

U pacientov s cirhózou pečene nie je za normálnych okolností potrebná žiadna úprava dávkovania vzhľadom na nízku väzbu metoprololu na bielkoviny plazmy (5-10 %). Ak sú prítomné známky závažnej pečeňovej dysfunkcie (napr. pacienti po portokaválnych anastomózach), je potrebné zvážiť zníženie dávkovania.


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Pediatrická populácia

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov s hypertenziou vo veku ≥ 6 rokov je 0,5 mg/kg Betalocu ZOK (0,48 mg/kg metoprololiumsukcinátu) raz denne. Finálna dávka podávaná v miligramoch má byť čo najbližšia k vypočítanej dávke v mg/kg. Pacientom, ktorí nereagujú na dávku 0,5 mg/kg, sa môže dávka zvýšiť na 1,0 mg/kg (0,95 mg/kg metoprololiumsukcinátu), maximálne však na 50 mg (47,5 mg metoprololiumsukcinátu). Pacientom, ktorí nereagujú na dávku 1,0 mg/kg, sa môže dávka zvýšiť až na maximálnu dennú dávku 2,0 mg/kg (1,9 mg/kg metoprololiumsukcinátu). Podávanie dávok vyšších ako 200 mg (190 mg metoprololiumsukcinátu) raz denne nebolo predmetom klinických skúšaní v pediatrickej populácii.

Účinnosť a bezpečnosť užívania lieku u detí mladších ako 6 rokov sa nesledovala. Preto sa Betaloc ZOK neodporúča v tejto vekovej skupine.


4.3 Kontraindikácie


Átrioventrikulárna blokáda II. alebo III. stupňa, pacienti s nestabilným dekompenzovaným zlyhaním srdca (pľúcny edém, hypoperfúzia alebo hypotenzia) a pacienti, ktorým sa kontinuálne alebo intermitentne podávajú liečivá s inotropným účinkom, pôsobiace na ß-receptory, výrazná klinicky významná sínusová bradykardia, syndróm chorého sínusového uzla (sick-sinus syndrome, pokiaľ nie je umiestnený permanentný kardiostimulátor), kardiogénny šok, ťažká porucha periférneho krvného zásobovania.

Metoprolol sa nesmie podávať pacientom so suspektným akútnym infarktom myokardu, ak je srdcová frekvencia < 45/min, PQ interval > 0,24 sekúnd, alebo ak je hodnota systolického tlaku krvi nižšia ako 100 mm Hg.

Betaloc ZOK je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku uvedených v časti 6.1,alebo na iné ß-blokátory.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientom liečeným ß-blokátormi sa nesmú intravenózne podávať inhibítory kalciového kanála verapamilového typu.


Všeobecne platí, že u astmatických pacientov liečených ß-blokátormi je potrebné súbežne podávať ß2mimetikum (vo forme tabliet alebo inhalačne). Po začatí liečby metoprololommôže byť potrebné upraviť (zvýšiť) dávkovanie ß2-mimetika. Riziko ovplyvnenia ß2-receptorov metoprololom ZOK(Betaloc ZOK) je však nižšie ako pri konvenčných tabletových formách ß1-selektívnych blokátorov.

Pravdepodobnosť ovplyvnenia metabolizmu cukrov a maskovania hypoglykémie je pri použití Betalocu ZOK, v porovnaní s konvenčnými tabletovými formami ß1-selektívnych blokátorov nižšia, a oveľa nižšia ako pri aplikácii neselektívnych ß-blokátorov.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dôjsť k zhoršeniu stredne závažnej poruchy A-V prevodu (môže viesť až k A-V bloku).

Betaloc ZOK môže zhoršovať príznaky porúch periférneho cievneho zásobovania, najmä v dôsledku jeho hypotenzného účinku.

Ak sa Betaloc ZOK podáva pacientovi s feochromocytómom, má sa súbežne podávať α-blokátor.


Náhle vysadenie ß-blokátorov je veľmi nebezpečné hlavne u vysoko rizikových pacientov, preto k nemu nesmie dôjsť.

Ak je potrebné liečbu ukončiť, musí sa to uskutočňovať podľa možnosti postupne v priebehu minimálne dvoch týždňov. Dávka sa redukuje vždy na polovicu až po posledný krok, keď sa dávka zníži na 12,5 mg, t.j. polovicu 25 mg tablety.

Konečná dávka sa má pred úplným vysadením podávať počas minimálne štyroch dní. Ak sa objavia príznaky z vysadzovania lieku, odporúča sa liek vysadzovať pomalšie. Náhle vysadenie β-blokátorov môže zhoršiť chronické zlyhávanie srdca a zvýšiť riziko infarktu myokardu a náhlej smrti.


Pred chirurgickým zákrokom je potrebné anesteziológa informovať o tom, že pacient užíva Betaloc ZOK. Pred plánovanou operáciou sa neodporúča vysadiť ß-blokátory. Je potrebné sa vyhnúť akútnej iniciácii vysokých dávok metoprololu u pacientov podstupujúcich iný ako kardiologický chirurgický zákrok, pretože u pacientov s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi to bolo spojené s bradykardiou, hypotenziou a mŕtvicou, vrátane fatálneho priebehu.


U pacientov liečených metoprololom máanafylaktická reakcia závažnejší priebeh.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pacientov, ktorí súbežne užívajú ganglioplegiká, iné ß-blokátory (napr. očné kvapky) alebo inhibítory monoaminooxidázy (MAO), je potrebné starostlivo sledovať.

Ak sa plánuje vysadenie liečby klonidínom, ß-blokátor je potrebné vysadiť niekoľko dní pred klonidínom.


Ak sa metoprolol podáva v kombinácii s inhibítormi kalciového kanála verapamilového alebo diltiazemového druhu, alebo s antiarytmikami, je potrebné myslieť na možné negatívne inotropné a chronotropné účinky tejto kombinácie. Inhibítory kalciového kanála verapamilového druhu sa nesmú podávať intravenózne pacientom, ktorí sú liečení ß-blokátormi.


ß-blokátory môžu zvýrazniť negatívne inotropné a dromotropné účinky antiarytmík (chinidínového typu a amiodarónu).


Súbežné podávanie srdcových glykozidov s ß-blokátormi môže predĺžiť čas vedenia vzruchu medzi srdcovými predsieňami a komorami a vyvolať tak bradykardiu.


Inhalačné anestetiká môžu prehĺbiť kardiodepresívne účinky u pacientov užívajúcich ß-blokátory.


Metoprolol je metabolickým substrátom pre CYP2D6 izoenzým cytochrómu P450. Lieky, pôsobiace ako induktory či inhibítory enzýmovmôžu ovplyvňovať plazmatické hladiny metoprololu. Plazmatické hladiny metoprololu sa môžu zvýšiť pri súbežnom podávaní látok, metabolizovaných CYP2D6, ako sú napr. antiarytmiká, antihistaminiká, antagonisty histamín 2-receptoru, antidepresíva, antipsychotiká a COX-2 inhibítory.Rifampicín znižuje plazmatickú koncentráciu metoprololu, zatiaľ čo alkohol a hydralazín ju môžu zvýšiť.


Súbežná liečba indometacínom alebo inými inhibítormi syntézy prostaglandínov môže znižovať antihypertenzívny účinok ß-blokátorov.


Za určitých podmienok, keď sa adrenalín podáva pacientom liečeným ß-blokátormi, kardioselektívne ß-blokátory podstatne menej zasahujú do regulácie tlaku krvi ako neselektívne ß-blokátory.


Pacientom liečeným ß-blokátormi môže byť niekedy potrebné upraviť dávkovanie perorálnych antidiabetík.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Podobne ako iné lieky, Betaloc ZOK sa nemá podávať počas gravidity a dojčenia, ak sa to nepovažuje za nutné. ß-blokátory, podobne ako všetky ostatné antihypertenzíva, môžu vyvolávať nežiaduce účinky, napr. bradykardiu u plodu, novorodenca alebo dojčeného dieťaťa.

Z hľadiska možného účinku blokujúceho ß-receptory u dojčaťa je však množstvo metoprololu prijatéspolu s materským mliekom pravdepodobne zanedbateľné, ak matka užíva metoprolol v rozsahu normálnych terapeutických dávok.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na občasný výskyt závratov alebo únavy je potrebné, aby pacienti poznali svoju reakciu na Betaloc ZOK ešte predtým, ako začnú vykonávať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Betaloc ZOK vo všeobecnosti pacienti tolerujú dobre, nežiaduce účinky bývajú mierne a prechodné. V klinických štúdiách a pri rutinnom používaní najmä konvenčnej formy (vínan metoprolólia) sa zistili nižšie uvedené nežiaduce účinky. V mnohých prípadoch sa nedala potvrdiť súvislosť s liečbou metoprololom.


Frekvencie výskytu sú definované nasledovne: veľmi časté (³1/10), časté (1/100 až 1/10), menej časté (1/1 000 až 1/100), zriedkavé (1/10 000 až 1/1 000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 1: Nežiaducereakcie klasifikovanépodľa frekvencievýskytua triedyorgánovýchsystémov

Triedy orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


bradykardia, postulárne poruchy (veľmi zriedkavo so synkopou), chladné ruky a nohy, palpitácie

zhoršenie príznakov srdcového zlyhania, kardiogénny šok u pacientov s akútnym infarktom myokardu 1, A-V blok I. stupňa, edém, bolesť na prekordiu

poruchy prevodu srdcového vzruchu, srdcové arytmie

gangréna u pacientov s preexistujúcou ťažkou poruchou periférneho krvného zásobovania

Poruchy nervového systému

únava

závrat, bolesť hlavy

parestézie,

svalové kŕčePoruchy gastrointestinálneho traktu


nauzea, bolesť brucha, hnačka, zápcha

vracanie

sucho v ústach


Poruchy krvi a lymfatického systému

trombocytopénia

Poruchy pečene a žlčových ciest
zmeny testov pečeňových funkcií

hepatitída

Poruchy metabolizmu a výživyzvýšenie telesnej hmotnostiPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia

Psychické poruchydepresia, narušená koncentrácia, spavosť alebo nespavosť, nočné mory

nervozita, úzkosť, impotencia/sexuálna dysfunkcia

amnézia, porucha pamäti, zmätenosť, halucinácie, poruchy vnímania chuti

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe pri námahe

bronchospazmus

nádcha


Poruchy oka
poruchy zraku, suché a/alebo podráždené oči, konjunktivitída


Poruchy ucha a labyrintu

tinnitus

Poruchy kože a podkožného tkanivavyrážka (vo forme urtikárie, psoriatiformných a dystrofických kožných lézií), zvýšené potenie

vypadávanie vlasov

fotosenzitívne reakcie, zhoršenie psoriázy

1 Zvýšenie frekvencie o 0,4 % v porovnaní s placebom v klinickom skúšaní u 46 000 pacientov s akútnym infarktom myokardu, kde bola frekvencia výskytu kardiogénneho šoku 2,3 % v skupine pacientov užívajúcich metoprolol a 1,9 % v skupine pacientov užívajúcich placebo v podskupine pacientov s nízkym indexom pre riziko vzniku šoku (shock risk index). Shock risk indexbol založený na absolútnom riziku vzniku šoku u každého individuálneho pacienta v závislosti od veku, pohlavia, časového oneskorenia, Killipovej klasifikácie, krvného tlaku, srdcovej frekvencie, abnormalít v EKG a výskytu hypertenzie v anamnéze. Skupina pacientov s nízkym shock risk indexomkorešponduje s pacientmi, ktorým sa odporúča užívanie metoprololu pri akútnom infarkte myokardu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Príznaky predávkovania môžu zahŕňať hypotenziu, kardiálnu insuficienciu, bradykardiu, bradyarytmiu, poruchy prevodu srdcového vzruchu a bronchospazmus.Betaloc


Liečba

Starostlivosťbyť poskytovanávzariadení, ktoré môže poskytnúťzodpovedajúcepodporné merania, monitorovanieadohľad.


Ak je to opodstatnené môže sa vykonať výplach žalúdka a/alebo podať aktívne uhlie.


Atropín, adrenoreceptorystimulujúceliekyalebokardiostimulátorna liečbubradykardiea poruchy prevodu srdcového vzruchu.


Hypotenzia, akútne zlyhanie srdca a šok sa má liečiť primeraným zväčšením objemu, injekciou glukagónu (ak je nevyhnutné, má byť nasledovaná intravenóznou infúziou glukagónu), intravenóznym podaním adrenoreceptory stimulujúcich liekov ako je dobutamín, agonistami α1receptora pridanými v prítomnosti vazodilatácie. Môže sa tiež zvážiť intravenózne použitie Ca2+.


Bronchospazmus sa zvyčajne dá zvládnuť pomocou bronchodilatancií.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické účinky


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum, sympatolytikum. ATC skupina: C07AB02


Metoprolol je ß1-selektívny ß-blokátor, t.j. inhibuje ß1-receptory v dávkach podstatne nižších, ako je potrebné na blokádu ß2-receptorov.

Metoprolol má minimálny membrány stabilizujúci účinok a nevykazuje parciálne agonistickú aktivitu.

Metoprolol znižuje alebo ruší agonistický účinok katecholamínov (ktoré sa uvoľňujú počas fyzického a psychického stresu) na srdce. Znamená to, že bežné zvýšenie srdcovej frekvencie, srdcového výdaja, kontraktility srdca a tlaku krvi navodené akútnym zvýšením katecholamínov sa vplyvom metoprololu zníži. Pri vysokých hladinách endogénnych katecholamínov (adrenalínu), metoprolol zasahuje do regulácie tlaku krvi podstatne menej ako neselektívne ß-blokátory.

V porovnaní s konvenčnými formami ß1-selektívnych inhibítorov, vrátane vínanu metoprolólia, má metoprolol rovnomerný časový profil plazmatickej koncentrácie ako aj účinok (ß1-blokáda) v priebehu 24 hodín.

V dôsledku chýbania výraznejších vzostupov plazmatickej koncentrácie, klinická selektivita Betalocu ZOK pre ß1-receptory je lepšia ako u konvenčných tabliet ß1-selektívnych blokátorov. Potenciálne riziko nežiaducich účinkov súvisiacich so zvýšenými plazmatickými koncentráciami, ako napr. bradykardia a únavnosť dolných končatín, je tiež menšie.

Pacientom s príznakmi obštrukčného ochorenia pľúc sa môže v prípade potreby podať Betaloc ZOK v kombinácii s ß2-sympatomimetikom. Betaloc ZOK, aplikovaný v terapeutických dávkach, ovplyvňuje bronchodilatáciu navodenú ß2-účinkom menej ako neselektívny ß-blokátor.


Ak je potrebné, pacientom so symptómami obštruktívnej choroby pľúc sa môže podať Betaloc ZOK v kombinácii s ß2-mimetikom. V tejto kombinácii, Betaloc ZOK aplikovaný v rozsahu terapeutických dávok, zasahuje menej ako neselektívne ß-blokátory do bronchodilátacie sprostredkovanej ß2 mimetikom.


Betaloc ZOK zasahuje menej do mechanizmu uvoľňovania inzulínu a do metabolizmu cukrov ako neselektívne ß-blokátory.


Betaloc ZOK menej ovplyvňuje reakciu kardiovaskulárneho systému na hypoglykémiu ako neselektívne ß-blokátory.


V krátkodobých skúškach sa ukázalo, že metoprolol môže spôsobovať mierne zvýšenie hladín triglyceridov a zníženie hladín voľných mastných kyselín v krvi. V niektorých prípadoch sa pozorovalo mierne zníženie frakcie vysokodenzitných lipoproteínov (HDL), hoci bolo menšieho stupňa ako po podaní neselektívnych ß-blokátorov. V jednej štúdii trvajúcej niekoľko rokov sa však potvrdilo významné zníženie hladín celkového cholesterolu v sére po liečbe metoprololom.

Kvalita života je rovnaká alebo sa zlepšuje počas liečby Betalocom ZOK.

Po liečbe metoprololom sa pozorovalo zlepšenie kvality života u pacientov po infarkte myokardu a s idiopatickou dilatačnou kardiomyopatiou.

Ukázalo sa, že metoprolol zlepšuje kvalitu života pacientov s chronickým zlyhávaním srdca.


Vplyv na hypertenziu

Metoprolol znižuje zvýšený tlak krvi v stoji aj v polohe ležmo. Po začatí liečby metoprololom môže dôjsť ku krátko trvajúcemu (niekoľko hodín), klinicky nezávažnému vzostupu periférnej cievnej rezistencie. Počas dlhodobej liečby sa môže celková periférna cievna rezistencia znížiť v dôsledku ústupu hypertrofie v arteriálnom odporovom riečisku. Dlhodobá antihypertenzívna liečba metoprololom redukuje hypertrofiu ľavej komory a zlepšuje ľavokomorovú diastolickú funkciu a plnenie.


V 4-týždňovom klinickom skúšaní, ktorého sa zúčastnilo 144 pediatrických pacientov (vo veku 6 až 16 rokov) predovšetkým s esenciálnou hypertenziou sa preukázalo, že Betaloc ZOKznižujesystolickýkrvnýtlako5,2 mmHgpri dávkach0,2 mg/kg(p = 0,145), o 7,7 mmHgpri dávkach 1,0 mg/kg(p = 0,027) a o 6,3 mmHgpridávkach2,0 mg/kg(p = 0,049) s maximálnou dávkou200 mg/deňv porovnanís1,9 mmHgpri placebe. V prípade diastolickéhokrvnéhotlaku bolototo zníženie 3,1(p = 0,655), 4,9(p = 0,280), 7,5(p = 0,017) a2,1 mmHg, v uvedenom poradí. Neboli pozorované žiadne zreteľné rozdiely v redukcii krvného tlaku v závislosti od veku, Tannerovej škály alebo rasy.


U mužov s miernou až stredne závažnou hypertenziou sa zistilo, že metoprolol znižuje riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia najmä v dôsledku zníženia rizika náhleho kardiovaskulárneho úmrtia a redukuje riziko fatálneho i nefatálneho infarktu myokardu a náhlych cievnych mozgových príhod.


Účinok na angínu pektoris

Metoprolol znižuje frekvenciu, trvanie a závažnosť záchvatov angíny pektoris a epizód bezpríznakovej ischémie; zvyšuje fyzickú výkonnosť pacienta.


Účinok na chronické zlyhávanie srdca

U pacientov so symptómami zlyhávania srdca (NYHA II-IV) a zníženej ejekčnej frakcie (0,40) sa preukázalo, že metoprolol zvyšuje prežívanie a znižuje počet hospitalizovaných pacientov v dôsledku zhoršenia srdcového zlyhania.

Okrem toho, liečba metoprololom zvyšovala ejekčnú frakciu, redukovala ľavokomorový end-systolický a end-diastolický objem; zlepšovala stupeň zlyhania podľa NYHA funkčnej klasifikácie a zlepšovala kvalitu života.

V klinickej skúške MERIT-HF (Metoprolol CR/XL Randomized Intervention Trial in Congestion Heart Failure) liečba metoprololom pridaná k štandardnej liečbe s ACE inhibítormi a diuretikami, u pacientov so zníženým LVEF a symptómami srdcového zlyhania mierneho až ťažkého stupňa boli znížené:

 • mortalita zo všetkých príčin o 34 % (p=0,0062 (upravené); p=0,00009 (nominálne)

 • kombinované kritérium úmrtia zo všetkých príčin a počtu hospitalizácie zo všetkých príčin (čas do prvej príhody) o 19 % (p=0,00012)

 • kombinované kritérium úmrtia zo všetkých príčin a počet hospitalizácie v dôsledku zhoršenia srdcového zlyhania (čas do prvej príhody) o 31 % (p=<0,00001)

 • kombinované kritérium úmrtia a transplantácie srdca (čas do prvej príhody) o 32 % (p=0,0002)

 • kardiovaskulárne mortalita o 38 % (p=0,00003)

 • náhla smrť o 41 % (p=0,0002)

 • smrť v dôsledku zhoršenia srdcového zlyhania o 49 % (p=0,0023)

 • združený výskyt kardiálneho úmrtia a nefatálneho akútneho infarktu myokardu o 39 % (p=0,00001)

 • kombinované kritérium úmrtia zo všetkých príčin, počtu hospitalizácie a počtu návštev na pohotovosti v dôsledku zhoršenia srdcového zlyhania (čas do prvej príhody) o 32 % (p=<0,00001)

 • počet hospitalizácií v dôsledku srdcového zlyhania o 30 % a počet hospitalizácií z iných kardiovaskulárnych príčin o 15 % (p=0,0003)


Účinok na srdcový rytmus

Betaloc ZOK je vhodným liekom na úpravy porúch srdcového rytmu u pacientov so supraventrikulárnou tachykardiou, predsieňovou fibriláciou a komorovými extrasystolami.


Účinok na infarkt myokardu

U pacientov so suspektným alebo potvrdeným infarktom myokardu metoprolol znižuje mortalitu najmä následkom zníženia rizika náhleho úmrtia. Predpokladá sa, že tento účinok je dôsledkom prevencie komorovej fibrilácie. Antifibrilačný účinok metoprololu je pravdepodobne sprostredkovaný dvojakým mechanizmom: vagovým účinkom v rámci hematoencefalickej bariéry, ktorý priaznivo ovplyvňuje elektrickú stabilitu srdca a priamym sympatomimetickým antiischemickým účinkom na srdce, čo priaznivo ovplyvňuje srdcovú kontraktilitu, frekvenciu a tlak krvi. Zníženie mortality sa taktiež pozorovalo u vysoko rizikových pacientov s preexistujúcim kardiovaskulárnym ochorením a u pacientov s diabetom mellitus.

Ďalej sa ukázalo, že metoprolol znižuje riziko nefatálneho opakovaného infarktu myokardu.


Účinok na srdcové ochorenia s palpitáciami

Betaloc ZOK je vhodným liekom na liečbu funkčných ochorení srdca s palpitáciami.


Účinok na migrénu

Betaloc ZOK je vhodným liekom na profylaktickú liečbu migrény.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia

Po perorálnom podaní sa metoprolol vstrebáva úplne. V dôsledku významného „first-pass“ efektu pri prechode pečeňou, systémová biologická dostupnosť metoprololu po podaní jednorazovej perorálnej dávky je približne 50 %. Biologická dostupnosť metoprololu po podaní tablety s riadeným uvoľňovaním je približne o 20-30 % nižšia ako po podaní konvenčnej tablety. Dokázalo sa však, že tento jav nemá žiadny klinický význam, pretože plocha pod krivkou závislosti účinku od srdcovej frekvencie (AUEC) je rovnaká ako pri konvenčných tabletách. Väzba metoprololu na plazmatické bielkoviny je nízka približne 5-10 %.


Tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje niekoľko stoviek guľôčok obsahujúcich metoprololiumsukcinát. Každá guľôčka je obalená membránou z polyméru, ktorá reguluje rýchlosť uvoľňovania metoprololu.


Po perorálnom podaní sa tableta rýchlo rozkladá, guľôčky sa rozptyľujú v zažívacom trakte a kontinuálne uvoľňujú metoprolol približne počas 20 hodín. Priemerný polčas eliminácie metoprololu je 3,5 hodiny (pozri časť Metabolizmus a eliminácia). Takto sa dosiahnu rovnomerné plazmatické koncentrácie metoprololu počas dávkovacieho intervalu 24 hodín. Rýchlosť uvoľňovania nezávisí od fyziologických faktorov ako je pH a peristaltika.


Metabolizmus a eliminácia

V pečeni prebieha oxidatívny metabolizmus metoprololu, predovšetkým pôsobením izoenzýmu CYP2D6. Identifikovali sa tri hlavné metabolity metoprololu, pričom žiadny z nich nemá klinický významný ß-blokujúci účinok.

Vo všeobecnosti platí, že viac ako 95 % z podanej perorálnej dávky sa vylučuje močom. Približne 5 % (v ojedinelých prípadoch až 30 %) z podanej dávky sa vylúči do moču v nezmenenej forme. Priemerný polčas eliminácie metoprololu je 3,5 hodiny (extrémne hodnoty: 1-9 hodín). Hodnota celkového klírensu je približne 1 l/min.

Pokiaľ ide o farmakokinetiku metoprololu, nezistili sa žiadne rozdiely medzi staršími a mladšími pacientmi. Systémová biologická dostupnosť a eliminácia metoprololu sa nemení u pacientov so zníženou funkciou obličiek, avšak vylučovanie metabolitov je znížené. U pacientov s hodnotou glomerulárnej filtrácie <5 ml/min sa pozorovala významná akumulácia metabolitov, ktorá však nezvýrazňuje ß-blokujúci účinok metoprololu.

Vzhľadom na nízku väzbu metoprololu na plazmatické bielkoviny je farmakokinetika metoprololu minimálne ovplyvnená dysfunkciou pečene. Na druhej strane, u pacientov s ťažkou cirhózou pečene alebo portokaválnou anastomózou sa biologická dostupnosť metoprololu môže zvýšiť a hodnota celkového klírensu sa môže znížiť. U pacientov s portokaválnou anastomózou je hodnota celkového klírensu približne 0,3 l/min a plocha pod krivkou (AUC) môže dosiahnuť až 6-násobok hodnôt u zdravých osôb.


Farmakokinetický profil metoprololu u pediatrických pacientov s hypertenziou vo veku 6-17 rokov je podobný ako farmakokinetický profil popísaný u dospelých.Zjavný perorálny klírens (CL/F)metoprolousa zvyšuje lineárne s telesnou hmotnosťou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V tomto smere sa nezistili žiadne významné nálezy.


6. Farmaceutické vlastnosti


6.1 Zoznam pomocných látok


Etylcelulóza, hyprolóza, hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, parafín, makrogol, nátriumstearylfumarát, oxid titaničitý (E 171).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC blister s hliníkovou fóliou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľa.

PVC blister s hliníkovou fóliou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľa.


Veľkosť balenia: 28 tabliet


7. Držiteľ rozhodnutiao registrácii


AstraZeneca AB,

Gärtunavägen

SE-15185 Södertälje

Švédsko


8. Registračné číslA


Betaloc ZOK 25 mg: 58/0330/00-S

Betaloc ZOK 50 mg: 58/0033/99-S

Betaloc ZOK 100 mg: 58/0034/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Betaloc ZOK 25 mg: 31. október 2000

Betaloc ZOK 50 mg: 19. máj 1999

Betaloc ZOK 100 mg: 19. máj 1999


Dátum posledného predĺženia registrácie:

Betaloc ZOK 25 mg: 9. august 2005

Betaloc ZOK 50 mg: 21. december 2004

Betaloc ZOK 100 mg: 21. december 2004


10. Dátum revízie textu


Apríl 2014

10

Betaloc ZOK 100 mg