+ ipil.sk

Betapres 5 mg / 75 mg kapsulyPríbalový letákPríloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06312; 2014/00772

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2013/05852


Písomná informácia pre používateľa


Betapres 5 mg / 75 mg kapsuly

Betapres 10 mg / 75 mg kapsuly


bisoprololiumfumarát a kyselina acetylsalicylová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Betapresa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Betapres

3. Ako užívať Betapres

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Betapres

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Betapres a na čo sa používa


Betapres obsahuje 2 liečivá, bisoprololiumfumarát a kyselinu acetylsalicylovú.

Bisoprolol patrí do skupiny liekov nazývaných beta-blokátory. Tento liek pracuje na základe ovplyvnenia odpovede organizmu na niektoré nervové impulzy, predovšetkým v srdci a znižuje krvný tlak. Kyselina acetylsalicylová účinkuje proti tvorbe krvných zrazenín. Kyselina acetylsalicylová je tiež známa ako Aspirin.


Betapres sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku alebo u pacientov s rizikom srdcového ochorenia, ktorí boli predtým liečení samostatnými liečivami.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Betapres


Neužívajte Betapres, ak:

- ste alergický na bisoprololiumfumarát, kyselinu acetylsalicylovú, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ste alergický na ktorékoľvek nesteroidové protizápalové lieky (NSAID),

- máte závažné srdcové zlyhanie alebo srdcový šok spôsobujúci dýchavičnosť a obehový kolaps,

 • máte určité závažné problémy so srdcovým rytmom, napr. sinoatriálnu blokádu, syndróm chorého sínusu alebo atrioventrikulárnu blokádu druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),

- máte nízku tepovú frekvenciu spôsobujúcu problémy. Spýtajte sa svojho lekára, ak si nie ste istý.

- máte veľmi nízky krvný tlak (čo môže spôsobovať závraty, ak sa postavíte),

- trpíte ťažkou astmou alebo sipotom,

- viete, že trpíte hemofíliou alebo hypoprotrombinémiou (zriedkavé stavy postihujúce krv),

- máte neliečený feochromocytóm, zriedkavý tumor nadobličiek,

- máte stav, kde je porušená rovnováha kyselín/zásad organizmu (metabolická acidóza),

- trpíte závažnými krvnými obehovými problémami v prstoch na rukách a chodidlách, rukách a nohách, ako je Raynaudov fenomén,

- máte žalúdočný alebo črevný vred (peptický vred) alebo krvácanie zo žalúdka/čreva, alebo iný druh krvácania, ako je krvácanie do mozgu,

- máte zažívacie problémy alebo ste ich mali v minulosti, keď ste predtým užívali kyselinu acetylsalicylovú,

- ste mali v minulosti hemoragickú mŕtvicu,

 • máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek,

 • trpíte nedostatkom glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (dedičné ochorenie s nízkou hladinou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy (G6Pd),

- ste liečený metotrexátom (liek používaný na liečbu psoriázy, reumatoidnej artritídy, Crohnovej choroby a niektorých druhov rakoviny) pri dávkach vyšších ako 15 mg za týždeň.


Uistite sa, že váš lekár vie, ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného.


Betapres kapsuly obsahujú sójový lecitín. Neužívajte tento liek, ak máte alergiu na sóju alebo arašidy.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Betapres, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte problémy s dýchaním alebo sa vyskytla astma v minulosti vo vašej rodine,

- ak máte cukrovku (lebo bisoprolol môže maskovať príznaky nízkej hladiny cukru v krvi),

- ak máte potravu bez tuhej stravy alebo prísnu diétu,

- ak máte problémy so srdcom, napr. bolesť na hrudníku a sprievodné srdcové zlyhanie,

- ak ste boli liečený na hypersenzitívne (alergické) reakcie, keďže bisoprolol môže alergie spôsobiť častejšie alebo alergická reakcia môže byť závažnejšia,

- ak máte nepravidelný elektrický systém srdca,

- ak trpíte Prinzmetalovou angínou, čo je druh bolesti na hrudníku spôsobený spazmom koronárnych artérií, ktoré zásobujú srdcový sval,

- ak máte obehové problémy vašich rúk a chodidiel,

- ak máte dostať anestéziu – anestéziológ musí vedieť, že užívate bisoprolol a kyselinu acetylsalicylovú,

- ak ste mali v minulosti peptický vred alebo problémy s krvnými zrazeninami,

- ak máte (alebo ste mali) kožné problémy spojené s olupovaním, suchou kožou a vyrážkami (psoriáza),

- ak máte nádor nadobličiek (feochromocytóm); tento liek sa môže užívať len v kombinácii s niektorými liekmi (nazývanými alfa-blokátory),

- ak máte problémy so štítnou žľazou, keďže tento liek môže maskovať príznaky zvýšenej funkcie štítnej žľazy,

- ak máte mierne alebo stredne závažné ochorenie pečene alebo obličiek,

- ak máte žihľavku (urtikáriu) alebo plný nos, tečenie z nosa spôsobené alergiou (rinitída),

- ak máte dnu (stav, ktorý spôsobuje bolesť, zápal a opuch jedného alebo viacerých kĺbov),

- ak máte žalúdočné alebo črevné vredy,

- ak trpíte silnou menštruáciou,

- ak máte podstúpiť operáciu alebo trhanie zubov.


Uistite sa, že váš lekár si je vedomý týchto prípadov.


Športovci majú mať na pamäti, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže spôsobiť pozitívnu reakciu v dopingových testoch.


Iné lieky a Betapres

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože účinky týchto liekov a/alebo účinok Betapresu sa môžu zmeniť. Platí to aj pre lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Zvlášť povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledovných liekov:

- lieky na kontrolu krvného tlaku alebo lieky na srdcové problémy (ako je amiodarón, amlodipín, klonidín, digoxín, diltiazem, dizopyramid, felodipín, flekainid, lidokaín, metyldopa, moxonidín, fenytoín, propafenón, chinidín, rilmenidín, verapamil a betablokátory),

- lieky používané na anestéziu počas operácie (pozri tiež „Buďte opatrný pri užívaní Betapresu“),

- lieky užívané na liečbu epilepsie, napr. barbituráty ako je fenobarbital,

- protizápalové lieky známe ako NSAID (napríklad diklofenak, ibuprofen, naproxen),

- lieky na astmu alebo lieky používané na uvoľnenie nosa,

- lieky používané na niektoré očné poruchy, ako je glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak) alebo používané na rozšírenie očných zreničiek,

- niektoré lieky na liečenie klinického šoku (napr. adrenalín, dobutamín, noradrenalín),

- meflochín, liek na maláriu,

- lieky na cukrovku vrátane inzulínu a tabliet,

- lieky na tuberkulózu, napr. rifampicín,

- lieky používaný proti migréne, napr. ergotamín,

- antikoagulanciá používané na riedenie krvi, napr. warfarín, lieky používané na liečbu dny, napr. probenecid,

- lieky proti malárii (meflochín),

- lieky používané na liečbu ťažkej depresie (napr. moklobemid) a mentálnych porúch ako sú tricyklické antidepresíva, fenotiazíny, lítium a inhibítory monoaminoxidázy (okrem MAO-B inhibítorov),

- ostatné lieky používané na riedenie krvi (heparín a deriváty: hirudín, fondaparinux), lieky, ktoré znižujú možnosť tvorby krvných zrazenín (klopidogrel, tiklopidín, tirofiban a eptifibatid), alebo lieky používané na rozpustenie krvných zrazenín počas srdcového záchvatu alebo mŕtvice,

- lieky na liečbu zadržiavanie vody (napr. diuretiká),

- lieky obsahujúce kortikosteroidy,

- metotrexát používaný na psoriázu (kožné ochorenie) alebo na rakovinu,

- antacidá na zažívacie problémy.


Betapres a jedlo a nápoje a alkohol

Betapres kapsuly sa môžu užívať s jedlom alebo nalačno a musia sa prehltnúť celé a zapiť vodou.

Betapres nesmú užívať pacienti, ktorí pravidelne konzumujú väčšie množstvo alkoholu.

Betapres nesmú užívať pacienti, ktorí sú alergickí na sóju alebo arašidy.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, predtým ako začnete užívať tento liek. Betapres kapsuly sa neodporúčajú užívať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, keďže možné riziká pre dieťa nie sú známe. Váš lekár vám poradí.

Nie je známe, či sa bisoprolol vylučuje do materského mlieka, avšak kyselina acetylsalicylová sa môže vylučovať do materského mlieka. Dojčenie počas užívania tohto lieku sa preto neodporúča.

Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Betapres zvyčajne neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak sa budete cítiť unavený alebo pociťovať závraty, počkajte, pokým tieto príznaky nevymiznú, kým budete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Betapres


Betapres kapsuly sa prehĺtajú celé a zapíjajú s vodou.


Obvyklá dávka pre dospelých je raz denne približne v rovnaký čas každý deň. Váš lekár rozhodne, aká je pre vás najvhodnejšia dávka.


Betapres kapsuly nie sú vhodné pre deti.


U starších pacientov nie je obvykle potrebná úprava dávky. Odporúča sa začať s najnižšou možnou dávkou.


Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek a pečene

Pacienti nemajú užívať tento liek, ak majú závažné ochorenie obličiek alebo pečene. Pacientom, ktorí majú miernu až stredne závažnú poruchu obličiek alebo pečene, treba venovať zvláštnu pozornosť.


Liečba bisoprololom je obvykle dlhodobá. Ak bude potrebné liečbu ukončiť, váš lekár vám obvykle odporučí postupne znížiť dávku, lebo inak by sa mohol váš stav zhoršiť.


Ak užijete viac Betapresu, ako máte

Ak ste omylom užili väčšie množstvo, ako je predpísaná dávka, ihneď to povedzte vášmu lekárovi/lekárnikovi. Zvyšné kapsuly alebo túto písomnú informáciu pre používateľa si vezmite so sebou, aby zdravotnícky personál presne vedel, čo ste užili. Pravdepodobné prejavy predávkovania sú náhly pokles tepovej frekvencie a/alebo krvného tlaku, čo môže spôsobiť závraty, točenie hlavy, zmätenosť, pocit na vracanie alebo vracanie, bzučanie v ušiach a dýchavičnosť. Ostatné príznaky môžu zahŕňať pocit točenia (vertigo), bolesť hlavy, zvonenie v ušiach, zmätenosť, nevoľnosť, vracanie a bolesť brucha. Veľké predávkovanie môže spôsobiť rýchlejšie dýchanie ako je obvyklé (hyperventilácia), problémy s dýchaním, prehriatie organizmu, potenie, nepokoj, kŕče, videnie vecí, nízku hladinu cukru v krvi a prípadne stratu vedomia alebo kómu. Pacienti so srdcovým zlyhaním môžu byť viac citliví na tieto účinky.


Ak zabudnete užiť Betapres kapsuly

Ak zabudnete užiť kapsulu, užite ju hneď, ako si spomeniete počas 12 hodín. Ak však uplynulo už viac ako 12 hodín, počkajte na vašu ďalšiu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Betapres kapsuly

Liečba Betapresom sa nesmie prerušiť náhle, lebo váš stav sa môže zhoršiť alebo sa krvný tlak môže znova zvýšiť. Okrem toho, kapsuly sa musia vysadiť postupne, počas 1-2 týždňov, podľa odporúčania lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Všetky lieky môžu spôsobiť alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú veľmi zriedkavé. Akýkoľvek náhly sipot, problémy s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, opuch končatín (edém), vyrážku alebo svrbenie (zvlášť postihujúce celé telo) musíte ihneď hlásiť lekárovi.


Používajú sa nasledujúce definície, podľa toho, ako často sa vedľajšie účinky hlásili:


veľmi časté: postihujúce viac ako 1 používateľa z 10

časté: postihujúce 1 až 10 používateľov zo 100

menej časté: postihujúce 1 až 10 používateľov z 1 000

zriedkavé: postihujúce 1 až 10 používateľov z 10 000

veľmi zriedkavé: postihujúce menej ako 1 používateľa z 10 000

neznáme: frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10):

 • nevoľnosť,

 • bolesť alebo nepríjemný pocit v žalúdku alebo v dolnej časti hrudníka po jedení.


Časté (postihujúce menej ako 1 používateľa z 10):

 • únava, závraty, bolesť hlavy (tieto vedľajšie účinky sa objavujú najmä na začiatku liečby a vo všeobecnosti sú mierne a často vymiznú počas 1-2 týždňov),

 • pocit chladu alebo tŕpnutie v rukách a chodidlách,

 • pocit na vracanie, vracanie, hnačka alebo zápcha,

 • bolesť žalúdka,

 • čierna alebo smolová stolica, čo môže byť spôsobené krvou v stolici,

 • vracanie krvi,

 • zvýšené riziko krvácania.


Menej časté (postihujúce menej ako 1 používateľa zo 100):


 • pomalý tep srdca,

 • pocit slabosti,

 • poruchy spánku,

 • depresia,

 • závraty,

 • problémy s dýchaním u pacientov s astmou alebo chronickým ochorením pľúc,

 • svalová slabosť, svalové kŕče,

 • nepravidelný srdcový tep, zhoršenie existujúceho srdcového zlyhania,

 • krv v moči,

 • alergické reakcie ako svrbenie, sčervenanie, kožná vyrážka a opuch (tváre, rúk, chodidiel),

 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov,

 • krvácanie zo žalúdka, žalúdočné vredy.


Zriedkavé (postihujúce menej ako 1 používateľa z 1 000):

 • problémy so sluchom,

 • alergická nádcha,

 • pokles tvorby sĺz (dôležité, ak nosíte kontaktné šošovky),

 • zápal pečene, ktorý môže spôsobiť zožltnutie kože alebo očných bielkov,

 • zmeny výsledkov krvných testov (napr. zvýšenie určitého typu tukov v krvi (triglyceridy: zvýšené chemické látky z pečene),

 • reakcie podobné alergii ako je svrbenie, sčervenanie, vyrážka,

 • znížená sexuálna schopnosť,

 • nočné mory, pozorovanie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie),

 • mdloby,

 • krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, zvýšené menštruačné krvácanie,

 • zvonenie v ušiach, bolesť hlavy, závraty: tieto prejavy obvykle odrážajú predávkovanie kyselinou acetylsalicylovou.


Veľmi zriedkavé (postihujúce menej ako 1 používateľa z 10 000)

 • podráždenie a sčervenanie očí (konjunktivitída),

 • vypadávanie vlasov,

 • vyvolanie alebo zhoršenie psoriázy alebo kožné vyrážky podobné psoriáze,

 • nízka hladina cukru v krvi,

 • poruchy pečene a obličiek,

 • vysoké hladiny kyseliny močovej v krvi,

 • anafylaktický šok alebo zhoršenie príznakov potravinovej alergie,

 • závažné kožné reakcie (napr. erythema exsudativum multiforme).


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi čo najskôr, ak sa vyskytne čokoľvek z vyššie uvedeného.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Betapres


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Betapres kapsuly obsahujú:

Liečivá sú bisoprolololiumfumarát a kyselina acetylsalicylová.


Ďalšie zložky sú: kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, kyselina stearová, polyvinylalkohol hydrolyzovaný, oxid titaničitý (E171), mastenec, lecitín (sójový) (E322), xantánová guma.


Kapsula: želatína, oxid titaničitý (E171).


Atrament na potlač: šelak, čierny oxid železitý E (172), propylénglykol, hydroxid amónny.


Ako vyzerajú Betapres kapsuly a obsah balenia


Kapsuly sú biele s označením sily.


Kapsuly sú dodávané v baleniach po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Str., 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Бeтапрeс

Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Rumunsko: Betapres

Litva, Maďarsko, Poľsko: Concor ASA


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2014.

7


Betapres 5 mg / 75 mg kapsuly

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06312; 2013/06311

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2013/05852


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Betapres 5 mg / 75 mg kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje 5 mg bisoprolololiumfumarátu a 75 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Pomocná látka so známym účinkom: lecitín (sójový)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula


Biela kapsula s označením 5/75, veľkosť 1.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie u pacientov predtým stabilizovaných s individuálnymi komponentmi.


Liečba angíny pektoris u pacientov predtým stabilizovaných s individuálnymi komponentmi.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Kapsuly na perorálne podávanie.

Užíva sa jedna kapsula denne.


Špeciálne populácie


Starší pacienti: Vo všeobecnosti sa nevyžaduje úprava dávkovania, ale dávka 5 mg bisoprololu denne môže byť dostatočná u niektorých pacientov.


Porucha funkcie obličiek alebo pečene:

Kvôli obsahu kyseliny acetylsalicylovej je Betapres kontraindikovaný u pacientov s ťažkou pečeňovou alebo obličkovou nedostatočnosťou (pozri časť 4.3). Opatrnosť sa odporúča u pacientov s miernou až stredne ťažkou pečeňovou alebo obličkovou nedostatočnosťou (pozri časti 4.4 a 5.2).

Pediatrická populácia: bezpečnosť a účinnosť bisoprololu u detí a dospievajúcich sa nestanovila. Preto sa Betapres nesmie používať u detí a dospievajúcich.


Dĺžka liečby

Liečba bisoprololom je vo všeobecnosti dlhodobá. Liečba bisoprololom sa nesmie ukončiť náhle, keďže to môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu. Zvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca sa liečba nesmie prerušiť náhle. Odporúča sa postupné znižovanie dávky.


4.3 Kontraindikácie


Tento liek je kontraindikovaný u pacientov pri:

 • precitlivenosti na bisoprolol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • precitlivenosti na kyselinu acetylsalicylovú alebo inhibítory syntézy prostaglandínov (napr. niektorí astmatici, ktorí môžu mať záchvaty alebo mdloby),

 • akútnom zlyhaní srdca alebo počas epizód srdcovej dekompenzácie vyžadujúcej i.v. inotrópnu terapiu,

 • kardiogénnom šoku,

 • sinoatriálnom bloku,

 • syndróme chorého sínusu,

 • AV blokáde druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),

 • symptomatickej bradykardii,

 • symptomatickej hypotenzii,

 • ťažkej bronchiálnej astme alebo závažnom chronickom obštrukčnom ochorení pľúc,

 • ťažkých formách periférneho arteriálneho okluzívneho ochorenia a Raynaudovom syndróme,

 • neliečenom feochromocytóme (pozri časť 4.4),

 • metabolickej acidóze,

 • žalúdočných problémoch alebo u pacientov, ktorí mali bolesť brucha, ak užívali v minulosti tento liek,

 • akútnom peptickom vrede a/alebo žalúdočnom/črevnom krvácaní (pozri časť 4.4),

 • hemoragickej mozgovocievnej príhode v anamnéze,

 • závažnej pečeňovej alebo obličkovej nedostatočnosti,

 • hemoragickej diatéze alebo poruchách zrážania ako je hemofília a hypoprotrombinémia,

 • nedostatku glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6Pd),

 • užívaní dávok metotrexátu vyšších ako 15 mg/týždeň,

 • alergii na arašidy alebo sóju.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bisoprolol

Bisoprolol sa musí podávať s opatrnosťou u pacientov s:

 • diabetom mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi; symptómy hypoglykémie (napr. tachykardia, palpitácie alebo potenie) môžu byť maskované,

 • prísnou diétou,

 • prebiehajúcou desenzibilizačnou terapiou. Ako pri iných betablokátoroch, bisoprolol môže zvýšiť citlivosť voči alergénom, ako aj závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemusí vždy priniesť očakávaný terapeutický účinok.

 • prvým stupňom AV blokády,

 • Prinzmetalovou angínou,

 • periférnym arteriálnym okluzívnym ochorením. Najmä na začiatku liečby sa môže objaviť zhoršenie symptómov.


Bisoprolol sa musí podávať s opatrnosťou u pacientov s hypertenziou alebo angínou pektoris a sprievodným srdcovým zlyhaním.


Pacienti s psoriázou alebo s anamnézou psoriázy môžu dostávať beta-blokátory (napr. bisoprolol) len po starostlivom zvážení pomeru prínosov a rizík .


Pri liečbe bisoprololom môžu byť maskované symptómy tyreotoxikózy.


U pacientov s feochromocytómom sa bisoprolol môže podávať až po blokáde alfa-receptorov.

U pacientov s celkovou anestéziou betablokátory znižujú výskyt arytmie a myokardiálnej ischémie počas indukcie a intubácie a v pooperačnom období. Odporúča sa súbežná perioperatívna udržiavacia betablokáda.

Pred anestéziou musí byť anestéziológ informovaný, že pacient užíva betablokátory kvôli možnosti interakcií s inými liekmi, ktoré vedú ku bradykardii, útlmu reflexu tachykardie a k zníženiu reflexu schopnosti kompenzovať straty krvi. Pred plánovaným chirurgickým zákrokom je potrebné ukončiť liečbu beta-blokátorom, a musí sa tak urobiť postupne približne 48 hodín pred anestéziou.

Pri bronchiálnej astme alebo inom chronickom obštrukčnom ochorení pľúc, ktoré môže spôsobiť symptómy, sa odporúča súbežná bronchodilatačná terapia. Ojedinele sa môže vyskytnúť zvýšená rezistencia dýchacích ciest u pacientov s astmou, preto je potrebné zvýšiť dávku beta2-stimulantov.


Kombinácia bisoprololu s antagonistami vápnika typu verapamil alebo diltiazem, alebo s centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami sa vo všeobecnosti neodporúča, podrobnosti, pozri časť 4.5.


Športovci: športovci majú mať na pamäti, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže spôsobiť pozitívnu reakciu v dopingových testoch.


Kyselina acetylsalicylová

Súbežná liečba s antikoagulanciami (kumarínové deriváty, heparín) sa neodporúča a vo všeobecnosti sa jej treba vyvarovať. Ak súbežnému užívaniu nemožno zabrániť, indikuje sa častejšie monitorovanie INR (International Normalisation Ratio) a pacientov treba upozorniť, aby pozorne sledovali príznaky krvácania, zvlášť z gastrointestinálneho traktu.


Starostlivé monitorovanie je tiež potrebné u pacientov s bronchiálnou astmou a alergickou rinitídou (kyselina acetylsalicylová môže spôsobiť ťažkú žihľavku, angioedém alebo bronchospazmus).


Pacienti s peptickým vredovým ochorením a/alebo gastrointestinálnym krvácaním v anamnéze nemajú užívať kyselinu acetylsalicylovú (ktorá môže spôsobiť podráždenie žalúdočnej sliznice a krvácanie). Ak prejavy a príznaky krvácania pokračujú kvôli zložke kyseliny acetylsalicylovej , lekár môže vysadiť tento liek.


Opatrnosť sa odporúča u pacientov s pečeňovou nedostatočnosťou (keďže kyselina acetylsalicylová sa metabolizuje prevažne v pečeni, pozri časť 5.2) a u pacientov s renálnym zlyhaním.


Súbežné podávanie tohto liečiva s urikozurickými liekmi ako je benzbromaron, probenecid, sulfinpyrazón sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Kyselina acetylsalicylová sa musí podávať s opatrnosťou v prípadoch veľmi silného menštruačného krvácania.

Odporúča sa prestať užívať kyselinu acetylsalicylovú pred chirurgickým zákrokom (vrátane trhania zubov) kvôli riziku predĺženého času krvácania alebo zhoršenia krvácania. Dĺžka prerušenia liečby sa stanovuje individuálne, ale obvykle to býva 1 týždeň.


Tento liek obsahuje sójový lecitín a je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú alergiu na arašidy alebo sóju.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Bisoprolol

Neodporúčané kombinácie


Antagonisty kalcia verapamilového typu a v menšej miere diltiazemového typu: negatívny účinok na kontraktilitu a atrioventrikulárne vedenie. Intravenózne podávanie verapamilu u pacientov liečených betablokátormi môže viesť k vážnej hypotenzii a atrioventrikulárnej blokáde.


Centrálne pôsobiace antihypertenzíva (napr. klonidín, metyldopa, moxonidín, rilmenidín): súbežné použitie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže ďalej znižovať centrálny tonus sympatika a môže to viesť k zníženiu srdcovej frekvencie a srdcovému výdaju a k vazodilatácii. Náhle vysadenie, zvlášť pred ukončením liečby betablokátorom, môže zvýšiť riziko „rebound hypertenzie“.


Kombinácie liekov vyžadujúce opatrnosť pri používaní.


Antiarytmiká I. triedy (napr. chinidín, disopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón): účinok na čas atrio-ventrikulárneho vedenia môže byť zosilnený a môže sa zvýšiť negatívny inotrópny účinok.


Antagonisty kalcia dihydropyridínového typu ako je felodipín a amlodipín: súbežné užívanie môže zvýšiť riziko hypotenzie a nemožno vylúčiť zvýšenie rizika ďalšieho zhoršenia funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so srdcovým zlyhaním.


Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón): môže byť zosilnený účinok na čas atrioventrikulárneho vedenia.


Parasympatomimetiká: súbežné podávanie môže predĺžiťčas atrioventrikulárneho vedenia a zvýšiť riziko bradykardie.


Lokálne beta-blokátory (napr. očné kvapky na liečbu glaukómu) môžu prispievať k systémovým účinkom bisoprololu.


Inzulín a perorálne antidiabetiká: zvýšenie hypoglykemického účinku. Blokáda beta-adrenoreceptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.


Anestetiká: zoslabenie reflexu tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (ďalšie informácie o celkovej anestézii, pozri tiež časť 4.4).


Srdcové glykozidy (napr. digoxín): zníženie srdcovej frekvencie, predĺženie času atrioventrikulárneho vedenia.


Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID): NSAID môžu znižovať hypotenzívny účinok bisoprololu.


Beta-sympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín): kombinácia s bisoprololom môže znížiť účinok oboch liečiv.


Sympatomimetiká, ktoré aktivujú beta- aj alfa-adrenoreceptory (napr. noradrenalín, adrenalín): kombinácia s bisoprololom môže odhaliť alfa-adrenoreceptorom sprostredkované vazokonstrikčné účinky týchto liečiv, čo môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku a zhoršeniu intermitentnej klaudikácie. Tieto interakcie sú viac pravdepodobné pri neselektívnych beta-blokátoroch.


Súbežné užívanie s antihypertenzívami ako aj inými liekmi s hypotenzným potenciálom (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny) môže zvýšiť riziko hypotenzie.


Kombinácie na zváženie


Meflochín: zvýšené riziko bradykardie.


Inhibítory monoaminooxidázy (okrem inhibítorov MAO-B): zvýšený hypotenzný účinok beta-blokátorov, ale tiež riziko hypertenznej krízy.


Rifampicín: Možné je mierne zníženie polčasu bisoprololu v dôsledku indukcie enzýmov liekov metabolizujúcich sa v pečeni. Vo všeobecnosti nie je potrebná úprava dávkovania.


Deriváty ergotamínu: zhoršenie periférnych cirkulačných porúch.


Kyselina acetylsalicylová

Užívanie rôznych inhibítorov agregácie krvných doštičiek, napr. kyseliny acetylsalicylovej, NSAID, tiklopidínu, klopidogrelu, tirofibanu, eptifibatidu, zvyšuje riziko krvácania, podobne ich kombinácia s heparínom a jeho derivátmi (hirudín, fondaparinux), perorálnymi antikoagulanciami a trombolytikami. Klinické a biologické parametre hemostázy treba pravidelne monitorovať.


Kontraindikované kombinácie

Metotrexát (používaný v dávke viac ako 15 mg/týždeň): kombinácia liekov metotrexát a kyselina acetylsalicylová zvyšuje hematologickú toxicitu metotrexátu v dôsledku zníženia renálneho klírensu metotrexátu kyselinou acetylsalicylovou. Preto je použitie metotrexátu s týmto liekom kontraindikované (pozri časť 4.3).


Neodporúčané kombinácie

Urikozuriká (benzbromaron, probenecid a sulfinpyrazón): znížený účinok vylučovania kyseliny močovej v dôsledku kompetície renálnej tubulárnej eliminácie kyseliny močovej. Preto sa súbežné užívanie tohto lieku s urikozurikami neodporúča (pozri časť 4.4).


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri používaní

Diuretiká: riziko akútneho renálneho zlyhania v dôsledku zníženej glomerulárnej filtrácie prostredníctvom zníženej syntézy prostaglandínov. Na začiatku liečby je potrebná hydratácia pacienta a monitorovanie renálnej funkcie.


Kortikosteroidy: súbežné podávanie steroidov môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania alebo ulcerácie.


Metotrexát užívaný v dávkach vyšších ako 15 mg/týždeň: kombinácia liekov metotrexát a kyselina acetylsalicylová zvyšuje hematologickú toxicitu metotrexátu v dôsledku zníženia renálneho klírensu metotrexátu kyselinou acetylsalicylovou. Počas prvých týždňov kombinovanej liečby je potrebné každý týždeň kontrolovať počet krvných doštičiek. Potrebné je tiež zvýšené monitorovanie v prítomnosti miernej poruchy renálnej funkcie u starších pacientov.


Heparín používaný pri kuratívnom dávkovaní alebo u starších pacientov: ak sa kyselina acetylsalicylová podáva súčasne s heparínom v kuratívnych dávkach alebo u starších pacientov, existuje zvýšené riziko krvácania. Odporúča sa starostlivé monitorovanie INR, aPTT a/alebo času krvácania, ak sa podávajú súbežne tieto lieky.


Srdcové glykozidy (napr. digoxín): NSAIDs (vrátane kyseliny acetylsalicylovej) môžu zhoršovať srdcové zlyhanie, znižovať GFR a zvýšiť plazmatické hladiny srdcových glykozidov.


Lítium: znížená eliminácia lítia.


Kombinácie, ktoré je potrebné zvážiť

Ostatné antikoagulanciá (kumarínové deriváty, heparín pri preventívnom dávkovaní), ostatné inhibítory zhlukovania krvných doštičiek a ostatné trombolytiká: zvýšené riziko krvácania.

NSAID: zvýšené riziko krvácania a poškodenie žalúdočnej sliznice a ďalšie predĺženie času krvácania.

Antacidá: antacidá môžu zvýšiť renálne vylučovanie kyseliny acetylsalicylovej alkalizáciou moča.

Alkohol: okrem vlastného poškodenia žalúdočnej sliznice aj ďalšie predĺženie času krvácania.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Betapres sa neodporúča užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutné.


Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o používaní Betapresu u gravidných žien.


Bisoprolol má farmakologické účinky, ktorú môžu pôsobiť škodlivo na graviditu a/alebo na plod/novorodenca (pozri časť 5.3). Vo všeobecnosti beta-blokátory adrenoreceptorov znižujú placentárnu perfúziu, čo môže byť spojené so spomalením rastu, intrauterinnou smrťou, potratom alebo predčasným pôrodom. Nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia) sa môžu vyskytnúť u plodu a novorodenca. Ak je liečba beta-blokátormi potrebná, odporúča sa podávať beta1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.


Bisoprolol sa nesmie užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak je liečba bisoprololom predsa len potrebná, potrebné je monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo plod treba zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec musí byť starostlivo monitorovaný. Počas prvých troch dní možno vo všeobecnosti očakávať symptómy hypoglykémie a bradykardie.


Účinky kyseliny acetylsalicylovej môžu zahŕňať inhibíciu pôrodu, predčasný (intrauterinný) uzáver ductus arteriosis, pľúcnu hypertenziu u novorodenca a insuficienciu trikuspidálnej chlopne, renálne poškodenie s možnou renálnou insuficienciou a oligohydramnión a tvorbu krvných zrazenín.


Laktácia

Nie je známe, či sa bisoprolol vylučuje do ľudského mlieka. Salicyláty a ich metabolity sa vylučujú v malých množstvách do ľudského mlieka. Preto sa neodporúča dojčiť počas podávania tohto lieku.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o možných účinkoch tohto lieku na fertilitu u žien alebo mužov.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V štúdii u pacientov so srdcovo cievnym ochorením bisoprolol nenarušil schopnosť viesť vozidlá. Avšak v dôsledku individuálnych možností v reakciách na liek, schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje môže byť porušená. Potrebné je to vziať do úvahy zvlášť na začiatku liečby, pri zmene lieku ako aj pri kombinácii s alkoholom.

4.8 Nežiaduce účinky


Tabuľkový súhrn nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie sú klasifikované podľa frekvencie a triedy orgánových systémov.

Používajú sa nasledujúce frekvencie definované ako:

veľmi časté(≥1/10),

časté(≥1/100 až <1/10),

menej časté (≥1/1 000 až <1/100),

zriedkavé(≥1/10 000 až <1/1 000),

veľmi zriedkavé(<1/10 000),

neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Bisoprolol

Nasledujúce údaje vychádzajú z post-marketingovej praxe s bisoprololom:


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Zriedkavé: zvýšené hladiny triglyceridov, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (ALT, AST)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Menej časté: bradykardia, zhoršenie existujúceho srdcového zlyhania, poruchy AV stimulácie


Poruchy ucha a labyrintu:

Zriedkavé: poruchy sluchu


Poruchy oka:

Zriedkavé: znížená tvorba sĺz (treba vziať na vedomie, ak pacient používa kontaktné šošovky)

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: gastrointestinálne poruchy ako nauzea, vracanie, hnačka, zápcha


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: únava*

Menej časté: asténia


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zriedkavé: hepatitída


Poruchy nervového systému:

Časté: závraty*, bolesť hlavy*

Zriedkavé: synkopa


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Zriedkavé: poruchy potencie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo obštrukčným ochorením dýchacích ciest v anamnéze

Zriedkavé: alergická rinitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé: reakcie precitlivenosti (ako sú svrbenie, sčervenanie, vyrážka)

Veľmi zriedkavé: beta-blokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu, alebo indukovať vznik vyrážky podobnej psoriáze, alopécia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté: svalová únava, svalové kŕče


Poruchy ciev:

Časté: pocit chladu alebo tŕpnutie v končatinách

Menej časté: hypotenzia


Psychické poruchy:

Menej časté: poruchy spánku, depresia

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie


*Tieto symptómy sa zvlášť vyskytujú na začiatku liečby. Vo všeobecnosti sú mierne a obvykle vymiznú počas 1-2 týždňov.


Kyselina acetylsalicylová

Nežiaduce účinky sú často závislé od dávky a kvôli farmakologickému účinku kyseliny acetylsalicylovej (pozri časť 5.1). Väčšina nežiaducich účinkov je obvykle spájaná s gastrointestinálnym traktom. Pacienti so známymi alergiami alebo astmou sú rizikovejší na hypersenzitívne reakcie. Môže sa rozvinúť skrížená hypersenzitivita na ostatné NSAID.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: predĺžený čas krvácania. Účinok môže pretrvávať niekoľko dní po skončení liečby a môže sa zvýšiť hemoragické riziko v prípade chirurgického zákroku alebo to môže viesť k silnejšej menštruácii.

Menej časté: intrakraniálne krvácanie, krv v moči

Zriedkavé: hemoragický syndróm (krvácanie z nosa, ďasien, vracanie krvi a strata krvi stolicou, a pod).


Poruchy endokrinného systému:

Veľmi zriedkavé: hypoglykémia


Poruchy metabolizmu a výživy:

Veľmi zriedkavé: kyselina acetylsalicylová v nízkej dávke môže znížiť vylučovanie kyseliny močovej (čo môže viesť k akútnej dne u pacientov s predispozíciou).


Poruchy nervového systému

Zriedkavé: závraty, bolesť hlavy, tinnitus. Toto sú obvykle prvé príznaky indikujúce predávkovanie (pozri časť 4.9).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: žalúdočné problémy ako je hyperacidita a nauzea

Časté: vracanie, gastritída, mierne až stredne závažná strata krvi v gastrointestinálneom trakte, hnačka. Pri dlhodobom alebo opakovanom užívaní môže viesť táto strata k anémii.

Menej časté: žalúdočné krvácanie, žalúdočné vredy

Veľmi zriedkavé: gastrointestinálna perforácia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: porucha funkcie pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: závažné kožné reakcie (napr. erythema exsudativum multiforme)


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé: akútna renálna nedostatočnosť, zvlášť u pacientov s existujúcou renálnou nedostatočnosťou, srdcová dekompenzácia, nefrotický syndróm alebo súbežná liečba diuretikami


Hypersenzitívne reakcie

Menej časté: žihľavka, kožná vyrážka, angioedém, rinitída, bronchiálny spazmus

Veľmi zriedkavé: anafylaktický šok, zhoršenie alergických symptómov pri potravinovej alergii


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Bisoprolol

Najčastejšími očakávanými znakmi pri predávkovaní beta-blokátorom sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna srdcová nedostatočnosť a hypoglykémia. Doposiaľ sa hlásilo niekoľko prípadov predávkovania bisoprololom (maximum: 2000 mg). Zaznamenali sa bradykardia a/alebo hypotenzia. Všetci pacienti sa zotavili. Existuje tu široká interindividuálna variabilita v citlivosti na jednotlivú jednorazovú vysokú dávku bisoprololu, pričom pravdepodobne veľmi citliví sú pacienti so srdcovým zlyhaním.


Vo všeobecnosti, ak sa vyskytne predávkovanie, liečbu bisoprololom treba prerušiť a začať symptomatickú a podpornú liečbu. Podľa obmedzeného počtu údajov sa predpokladá, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný. Na základe očakávaných farmakologických účinkov a odporúčaní pre ostatné beta-blokátory, nasledovné všeobecné opatrenia treba vziať do úvahy, ak sú klinicky potvrdené.


Bradykardia: intravenózne podanie atropínu. Ak odpoveď nie je adekvátna, opatrne sa môže podať izoprenalín alebo iná látka s pozitívnymi chronotrópnymi vlastnosťami. V niektorých situáciách môže byť potrebné použiť transvenózny kardiostimulátor.


Hypotenzia: možno podať intravenózne tekutiny a vazopresory. Môže sa podať intravenózne glukagón.


AV blokáda (druhého alebo tretieho stupňa): pacientov treba starostlivo monitorovať a liečiť infúziou izoprenalínu alebo podaním transvenózneho srdcového pacemakera.


Akútne zhoršenie srdcového zlyhania: podanie i.v. diuretík, inotropných látok, vazodilatantov.


Bronchospazmus: podanie bronchodilatačnej terapie ako je izoprenalín, beta2-sympatikomimetiká a/alebo aminofylín.


Hypoglykémia: podanie i.v. glukózy.


Kyselina acetylsalicylová

Predávkovanie je nepravdepodobné vzhľadom k nízkemu obsahu kyseliny acetylsalicylovej v tomto lieku. Intoxikácia (pri neúmyselnom predávkovaní) sa však môže u veľmi malých detí alebo pri terapeutickom predávkovaní u starších pacientov prejaviť nasledovne: nasledujúce účinky sú spojené so stredne závažnou intoxikáciou: závraty, bolesť hlavy, tinitus, zmätenosť a gastrointestinálne symptómy (nauzea, vracanie a žalúdočná bolesť).

Pri závažnej intoxikácii sa môžu objaviť závažné poruchy acidobázickej rovnováhy. Iniciálna hyperventilácia vedie k respiračnej alkalóze. Následne, respiračná alkalóza sa objavuje ako dôsledok supresívneho účinku na respiračné centrum. Vzrastá tiež metabolická acidóza v dôsledku prítomnosti salicylátu. Pri podávaní deťom, batoľatám a dojčatám sa často pozoruje len v neskorom štádiu intoxikácie, a obvykle keď už sa dosiahlo štádium acidózy. Vyskytnúť sa tiež môže nasledovné: hypertermia a perspirácia, vedúce k dehydratácii, nepokoju, kŕčom, halucináciám a hypoglykémii. Útlm nervového systému môže viesť ku kóme, kardiovaskulárnemu kolapsu a zastaveniu dýchania. Letálna dávka kyseliny acetylsalicylovej je 25-30 gramov. Pri plazmatických koncentráciách salicylátu nad 300 mg/l (1,67 mmol/l) sa predpokladá intoxikácia.


Po požití toxickej dávky je potrebné ísť do nemocnice. Pri stredne závažnej intoxikácii je možné pokúsiť sa vyvolať vracanie; pri zlyhaní sa indikuje gastrická laváž. Podáva sa čierne uhlie (adsorbent) a síran sodný (laxatívum). Odporúča sa alkalizácia moču (250 mmol NAHCO3počas 3 hodín) pri monitorovaní pH moču. Pri závažnej intoxikácii sa odporúča hemodialýza. Ostatné príznaky intoxikácie sa liečia symptomaticky.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívne betablokátory, bisoprolol, kombinácie

ATC kód: C07AB57


Bisoprolol je účinný vysoko selektívny beta1-selektívny blokátor adrenoreceptorov. Spôsob účinku na hypertenziu nie je známy, ale je známe, že bisoprolol značne potláča plazmatickú aktivitu renínu. U pacientov s angínou, blokáda beta1-receptorov znižuje srdcovú akciu, a tým sa znižuje potreba kyslíka. Preto je bisoprolol účinný pri eliminácii alebo potlačení symptómov.


Kyselina acetylsalicylová inhibuje aktiváciu trombocytov: blokovaním acetylácie cyklooxygenázy doštičiek, inhibuje A2 syntézu tromboxánu, čo je fyziologiká aktivujúca substancia uvoľňujúca sa z doštičiek, ktorá hrá úlohu pri komplikáciách ateromatóznych léziách.

Pri opakovaných dávkach od 20 až 325 mg dochádza k inhibícii enzymatickej aktivity v rozsahu 30 až 95 %.

V dôsledku ireverzibilnej povahy na viazanie, účinok pretrváva počas života trombocytu (7-10 dní). Inhibičný účinok sa neznižuje počas dlhodobej liečby a enzymatická aktivita postupne nastúpi po obnovení sa doštičiek 24 až 48 hodín po skončení liečby.

Kyselina acetylsalicylová predlžuje čas krvácania v priemere približne o 50 až 100 %, ale možno pozorovať aj individuálne zmeny.


Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s liekom Betapres vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie s esenciálnou (primárnou) hypertenziou, sekundárnou hypertenziou, angínou pektoris. (Informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bisoprolol

Bisoprolol sa absorbuje a po perorálnom podaní má približne 90 % biodostupnosť. Na plazmatické proteíny sa viaže približne 30 % bisoprololu. Distribučný objem je 3,5 l/kg. Celkový klírens je približne 15 l/h. Plazmatický polčas je 10-12 hodín a pri podaní raz denne účinok trvá 24 hodín.


Bisoprolol sa vylučuje z tela dvoma cestami, 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa vylučujú obličkami. Zostávajúcich 50 % sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Keďže eliminácia prebieha cez obličky a pečeň v rovnakej miere, úprava dávky nie je potrebná u pacientov s poruchou pečeňovej funkcie alebo s renálnou nedostatočnosťou. Farmakokinetika u pacientov so stabilným srdcovým zlyhaním a s poruchou funkcie pečene alebo obličiek sa neskúmala.


Kinetika bisoprololu je lineárna a nie je závislá od veku.


U pacientov s chronickým zlyhaním srdca (NYHA stupeň III) sú plazmatické hladiny bisoprololu vyššie a polčas je predlžený v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave je 64 ± 21 ng/ml pri dennej dávke 10 mg a polčas je 17 ± 5 hodín.


Kyselina acetylsalicylová

Absorpcia

Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) sa dosahuje približne po 50 minútach (tmax). Hlavným miestom absorpcie je proximálna časť tenkého čreva. Značná časť dávky sa však už hydrolyzuje na kyselinu salicylovú v črevnej stene počas procesu absorpcie.

Stupeň hydrolýzy je podmienený rýchlosťou absorpcie.

Súbežné požitie potravy spomaľuje absorpciu kyseliny acetylsalicylovej (nižšie plazmatické koncentrácie), ale ju neznižuje.


Distribúcia

Distribučný objem kyseliny acetylsalicylovej je približne 0,16 l/kg telesnej hmotnosti. Kyselina salicylová, čo je prvý produkt konverzie kyseliny acetylsalicylovej, sa viaže na plazmatické proteíny, prevažne albumín, z viac ako 90 %. Kyselina salicylová pomaly difunduje do synoviálnej tekutiny. Prechádza placentou a vylučuje sa do materského mlieka.


Biotransformácia

Acetylsalicylát sa primárne konvertuje na kyselinu sylicylovú prostredníctvom hydrolýzy.

Polčas kyseliny acetylsalicylovej je krátky: 15 – 20 minút. Kyselina salicylová sa následne konvertuje na glycín a konjugáty kyseliny glukuronovej a stopy kyseliny gentisovej. Pri vyšších terapeutických dávkach sa konverzná kapacita zvyšuje a farmakokinetika sa stáva nelineárna.

Toto vyúsťuje do predĺženia zdanlivého polčasu eliminácie kyseliny salicylovej z niekoľkých hodín až po približne 24 hodinový interval.

Eliminácia

Eliminácia vo veľkej miere prebieha cez obličky. Tubulárna reabsoprpcia kyseliny acetylsalicylovej závisí od pH. Kvôli alkalizácii moču sa množstvo nezmenenej kyseliny acetylsalicylovej v moči môže zvýšiť z približne 10 % až na 80 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bisoprolol

Podľa predklinických údajov sa nepredpokladá žiadne zvláštne riziko pre ľudí na základe štúdií bezpečnej farmakológie, toxicity po opakovanej dávke, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu. Podobne, ako ostatné beta-blokátory, bisoprolol spôsoboval maternálnu (zníženie príjmu potravy a zníženie telesnej hmotnosti) a embryonálnu/fetálnu toxicitu (zvýšený výskyt potratov, znížená hmotnosť novorodencov, spomalený fyzický vývin) pri vysokých dávkach, ale nebol teratogénny.


Kyselina acetylsalicylová

V štúdiách na potkanoch sa pozorovala fetotoxicita a teratogénne účinky pri maternotoxických dávkach obsahujúcich kyselinu acetylsalicylovú. Klinický význam tohto zistenia nie je známy, keďže dávky používané v predklinických štúdiách sú podstatne vyššie (najmenej 7-násobné) ako maximálne odporúčané dávky pri cieľových kardiovaskulárnych indikáciách.

V štúdiách na myšiach a potkanoch sa nepozorovali karcinogénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tableta kyseliny acetylsalicylovej

Kukuričný škrob

Mikrokryštalická celulóza

Kyselina stearová


Filmový obal:

Polyvinylalkohol hydrolyzovaný

Oxid titaničitý (E 171)

Mastenec

Lecitín (sójový) (E 322)

Xantánová guma


Prášok s bisoprololom

Mikrokryštalická celulóza

Magnéziumstearát


Kapsula:

Želatína

Oxid titaničitý (E171)


Atrament obsahuje:

Šelak, čierny oxid železitý (E 172), propylénglykol, hydroxid amónny


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polychlórotrifluóretylén/ PVC blister s hliníkom / PVC fólia.

Veľkosti balenia: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Str., 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0830/10-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.2.2011


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Okóber 2014

12


Betapres 5 mg / 75 mg kapsuly