+ ipil.sk

BETOPTICPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04412


Písomná informácia pre používateľa


BETOPTIC

očná roztoková instilácia

Betaxolóliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je BETOPTIC a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete BETOPTIC

3. Ako používať BETOPTIC

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať BETOPTIC

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje BETOPTIC a na čo sa používa


Betoptic očná roztoková instilácia je určený na zníženie vnútroočného tlaku u pacientov s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom alebo s očnou hypertenziou. Môže sa používať samotný alebo v kombinácii s ďalšími liekmi znižujúcimi vnútroočný tlak.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete BETOPTIC


Nepoužívajte Betoptic

- ak ste alergický na betaxolol, betablokátory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte v súčasnosti alebo ste mali v minulosti dýchacie ťažkosti, ako je ťažká astma alebo ťažký chronický obštrukčný zápal priedušiek (ťažké ochorenie pľúc, ktoré môže spôsobiť dýchavičnosť, ťažkosti pri dýchaní a/alebo dlhotrvajúci kašeľ),

- ak máte pomalý srdcový tep, zlyhanie srdca alebo poruchy srdcového rytmu.


Upozornenia a opatrenia

Betoptic používajte len na kvapkanie do oka (očí).


Predtým, ako začnete používať Betoptic, obráťte sa na svojho lekára, ak ste mali v minulosti alebo máte v súčasnosti:

 • koronárne ochorenie srdca /ochorenie vencovitých ciev/ (príznaky môžu zahŕňať bolesť alebo tlak na hrudníku, dýchavičnosť alebo dusenie sa), zlyhanie srdca, nízky krvný tlak,

 • poruchy srdcovej frekvencie ako pomalý srdcový tep,

 • dýchacie ťažkosti, astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc,

 • ochorenie spojené so slabou cirkuláciou krvi (ako Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm),

 • cukrovku, pretože betaxolol môže maskovať znaky a príznaky nízkej hladiny cukru v krvi,

 • zvýšenú činnosť štítnej žľazy, pretože betaxolol môže maskovať znaky a príznaky tejto zvýšenej činnosti.

Informujte svojho lekára pred operáciou, že používate Betoptic, pretože betaxolol môže zmeniť účinky niektorých liekov používaných v priebehu anestézie.


Iné lieky a BETOPTIC

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Betoptic môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvnený ďalšími liekmi, ktoré používate, vrátane ostatných očných roztokových instilácií na liečbu glaukómu.

Upozornite svojho lekára najmä v prípade, že užívate alebo sa chystáte užívať lieky znižujúce krvný tlak alebo lieky na srdce alebo lieky na liečbu cukrovky.


Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte Betoptic, ak ste tehotná, pokiaľ to nepovažuje váš lekár za nevyhnutné.

Nepoužívajte Betoptic, ak dojčíte. Betaxolol môže prechádzať do materského mlieka. Požiadajte svojho lekára o radu predtým, ako začnete užívať ktorýkoľvek liek počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Dočasné neostré videnie alebo iné poruchy zraku môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa po aplikácii objaví neostré videnie, pred vedením vozidiel a obsluhou strojov musíte počkať, kým sa vám zrak nevyjasní.


Betoptic obsahuje benzalkóniumchlorid.

Ak nosíte kontaktné šošovky:

 • Betoptic obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorá môže vyvolať podráždenie očí a je známe, že vyvoláva zmenu sfarbenia mäkkých kontaktných šošoviek.

 • Zabráňte kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami.

 • Pred aplikáciou Betopticu vyberte kontaktné šošovky a počkajte najmenej 15 minút pred opakovaným vložením do oka.


3. Ako používať BETOPTIC


Vždy používajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčanádávka je 1 kvapka do postihnutého oka (postihnutých očí) dvakrát denne.


Niekedy môže byť potrebné používať Betoptic spolu s inými liekmi.


Očné roztokové instilácie s obsahom betablokátorov môžu byť vstrebávané do tela. V dôsledku toho sa môžu vyskytnúť rovnaké vedľajšie účinky ako u betablokátorov podávaných ústami.


Po použití Betopticu stlačte prstom vnútorný očný kútik proti nosu na 2 minúty. To pomôže, aby sa betaxolol nedostal do celého tela.


Použitie u detí

Bezpečnosť a účinnosť liečby Betopticom u detí nebola stanovená.


Očnú roztokovú instiláciu Betoptic používajte len do očí.


Ak použijete viac Betopticu, ako máte

Vypláchnite oko väčším množstvom vlažnej vody. Neaplikujte žiadne ďalšie kvapky, pokiaľ nenastane čas na ďalšiu pravidelnú dávku.


Pri náhodnom prehltnutí Betopticu sa okamžite obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete použiť Betoptic

Pokračujte ďalšou plánovanou dávkou. Ak je však už takmer čas ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a vráťte sa späť k pravidelnému dávkovaniu. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Obvykle môžete pokračovať v liečbe, ak vedľajšie účinky nie sú závažné. Ak vás niektoré vedľajšie účinky znepokojujú, povedzte o tom lekárovi alebo lekárnikovi. Neprestávajte používať Betoptic bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.


Ako ostatné lokálne aplikované očné lieky, i betaxolol je vstrebávaný do krvi. To môže spôsobiť podobné vedľajšie účinky, aké boli pozorované u „intravenóznych“ a/alebo „perorálnych“ betablokátorov. Častosť výskytu vedľajších účinkov po lokálnom podaní do očí je nižšia ako pri užívaní liekov ústami alebo keď sa podávajú injekčne. Uvedené vedľajšie účinky zahŕňajú reakcie pozorované v rámci triedy betablokátorov, keď sa používajú na liečbu ochorení očí.


Generalizované alergické reakcie vrátane opuchov pod kožou, ktoré sa môžu objaviť na miestach ako tvár a končatiny, a môžu upchať dýchacie cesty, čo môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, žihľavky alebo svrbivých vyrážok, lokálnej alebo generalizovanej vyrážky, svrbenia, závažná náhla život ohrozujúca alergická reakcia.


Nízke hladiny cukru v krvi.


Nespavosť, depresia, nočné mory, poruchy pamäti.


Mdloby, cievna mozgová príhoda, znížené zásobovanie mozgu krvou, zvýšenie počtu znakov a príznakov myasténie gravis (poruchy svalov), závrat, nezvyčajné pocity ako mravčenie a bolesť hlavy.


Znaky a príznaky podráždenia očí (napr. pálenie, bodanie, svrbenie, slzenie, začervenanie), zápal očného viečka, zápal rohovky, rozmazané videnie a oddelenie vrstvy pod sietnicou, ktorá obsahuje cievy, po filtračnom chirurgickom zákroku, čo môže spôsobiť poruchy videnia, znížená citlivosť rohovky, suché oči, erózia rohovky (poškodenie prednej vrstvy očnej buľvy), poklesnuté horné viečko (spôsobuje, že oko zostáva do polovice zatvorené), dvojité videnie.


Spomalenie srdcovej frekvencie, bolesť na hrudi, búšenie srdca, opuchy (vytváranie tekutiny), zmeny v rytme a rýchlosti srdcového pulzu, kongestívne zlyhanie srdca (ochorenie srdca s dýchavičnosťou a opuchom nôh a dolných končatín v dôsledku vytvárania tekutiny), typ poruchy srdcového rytmu, infarkt, srdcové zlyhanie.


Zníženie krvného tlaku, Raynaudov fenomén, studené ruky a nohy.

Zúženie dýchacích ciest v pľúcach (predovšetkým u pacientov s už existujúcim ochorením), dýchacie ťažkosti, kašeľ.


Poruchy chuti, nevoľnosť, porucha trávenia, hnačka, suchosť v ústach, bolesť brucha, vracanie.

Vypadávanie vlasov, kožná vyrážka striebristej farby s bielym vzhľadom (psoriatická vyrážka) alebo zhoršenie psoriázy, kožná vyrážka.


Bolesť svalov, ktorá nie je spôsobená cvičením.


Poruchy sexuálnych funkcií, znížené libido.


Svalová slabosť/únava.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať BETOPTIC


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Fľaštičku je potrebné zlikvidovať 4 týždne po prvom otvorení.

Uchovávajte pri teplote 15 až 25 °C. Uchovávajte fľaštičku v pôvodnom obale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo BETOPTIC obsahuje


- Liečivo je betaxolóliumchlorid 5,6 mg zodpovedá 5 mg betaxololum v 1 ml sterilnej očnej instilácie.

- Ďalšie zložky sú: benzalkóniumchlorid, chlorid sodný, dihydrát edetanu disodného, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a čistená voda.


Ako vyzerá BETOPTIC a obsah balenia


Číry bezfarebný roztok.

Betoptic sa dodáva v 5 ml bielej, nepriehľadnej fľaštičke s kvapkadlom a skrutkovacím uzáverom.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg

14 2780 Puurs

Belgicko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.4BETOPTIC

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04412


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


BETOPTIC


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Betaxololi hydrochloridum (betaxolóliumchlorid) 5,6 mg zodpovedá 5 mg betaxololum v 1 ml sterilnej očnej instilácie.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.

Číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Betopticznižuje vnútroočný tlak a je indikovaný u pacientov s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom alebo s očnou hypertenziou. Môže sa používať samotný alebo v kombinácii s ďalšími liekmi znižujúcimi vnútroočný tlak.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčaná dávka je jedna kvapka Betopticudo postihnutého oka (očí) dvakrát denne. U niektorých pacientov môže trvať niekoľko týždňov, pokým sa stabilizuje odozva na zníženie vnútroočného tlaku.


Klinické sledovanie má zahŕňať vyšetrenie vnútroočného tlaku v priebehu prvého mesiaca liečby Betopticom. Potom má byť vnútroočný tlak vyšetrovaný podľa posúdenia ošetrujúceho lekára.


Ak sa vnútroočný tlak pacienta primerane neupraví použitím betaxololu, môže sa začať súbežná terapia s pilokarpínom a ďalšími miotikami a/alebo adrenalínom a/alebo inhibítormi karboanhydrázy. Prípravok použitý na doplnkovú liečbu sa má používať minimálne jeden týždeň.


Systémovú absorpciu je možné znížiť použitím nazolakrimálnej oklúzie alebo zatvorením očných viečok po aplikácii po dobu 2 minút. Toto opatrenie vedie k zníženiu systémových nežiaducich účinkov a k zvýšeniu lokálneho účinku liečiva.


Bezpečnosť a účinnosť u detí sa neskúmala.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Reaktívne ochorenie dýchacích ciest vrátane ťažkej formy astma bronchiale alebo ťažká forma astma bronchiale v anamnéze, ťažká forma obštrukčnej choroby pľúc.

 • Sínusová bradykardia, sick sinus syndróm sinoatriálna blokáda, AV blok 2. alebo 3. stupňa nekontrolovaný kardiostimulátorom, klinicky zjavné zlyhanie srdca, kardiogénny šok.


Je potrebné zachovávať opatrnosť pri obmedzenej pulmonálnej funkcii (pozri časť 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Rovnako ako ostatné lokálne aplikované látky používané v oftalmológii, i betaxolol je absorbovaný systémovo. Vzhľadom k adrenergnému účinku betaxololu sa môžu vyskytnúť rovnaké typy kardiovaskulárnych, pľúcnych a ostatných nežiaducich účinkov ako u systémových betablokátorov. Incidencia systémových účinkov v súvislosti s lokálnym očným podaním je nižšia ako u systémového podania. Opatrenia k zníženiu systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Poruchy srdca

U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením (napr. koronárne ochorenie srdca, Prinzmetalova angína a zlyhanie srdca) a s hypotenziou má byť liečba betablokátormi kriticky posúdená a má byť zvážená terapia iným liečivom. U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením sa majú sledovať prejavy zhoršenia ochorenia a výskyt nežiaducich účinkov.


Kvôli nežiaducemu vplyvu betablokátorov na prevodný čas sa pacientom s AV blokom 1. stupňa majú podávať betablokátory vždy s opatrnosťou.


Poruchy ciev

Pacienti s ťažkou periférnou cirkulačnou poruchou/ochorením (napr. ťažká forma Raynaudovho ochorenia alebo Raynaudovho syndrómu) majú byť liečení s opatrnosťou.


Respiračné poruchy

U pacientov s astmou boli v súvislosti s používaním niektorých očných betablokátorov hlásené respiračné nežiaduce účinky vrátane úmrtia pri bronchospazme.


Pacienti s miernou/stredne ťažkou formou bronchiálnej astmy, s miernou alebo stredne ťažkou formou bronchiálnej astmy v anamnéze a s miernou alebo stredne ťažkou formou chronickej obštrukčnej choroby pľúc majú byť liečení s opatrnosťou.


Hypoglykémia/diabetes

Pacientom so spontánnou hypoglykémiou alebo pacientom s labilným diabetom sa majú podávať betablokátory s opatrnosťou, pretože môžu maskovať znaky a príznaky akútnej hypoglykémie.


Tyreotoxikóza

Beta-adrenergné blokátory môžu zastrieť určité klinické príznaky hypertyreózy. U pacientov s podozrením na rozvoj tyreotoxikózy nesmie byť náhle prerušená liečba beta-adrenergným blokátorom, pretože by to mohlo viesť k vzniku tyreotoxickej krízy.


Korneálne poruchy

Očné betablokátory môžu vyvolať suchosť očí. Pacienti s korneálnym ochorením majú byť liečení s opatrnosťou.


Ďalšie betablokátory

Vplyv na vnútroočný tlak alebo známe účinky na systémovú beta-blokádu môžu byť zosilnené v prípade, že sa betaxolol podá pacientom, ktorí už užívajú systémové betablokátory. Klinická odpoveď u týchto pacientov má byť dôkladne sledovaná. Používanie dvoch topických betablokátorov súbežne sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Anafylaktické reakcie

Pacienti s atopiou v anamnéze alebo ťažkou formou anafylaktickej reakcie na rôzne alergény v anamnéze, ktorým boli podané betablokátory, môžu byť zvýšene reaktívni pri opakovanom vystavení pôsobeniu týchto alergénov a nemusia odpovedať na obvyklú liečbu anafylaktickej reakcie adrenalínom.


Odchlípenie chorioidey

Bolo hlásené odchlípenie chorioidey po filtračnom zákroku pri súbežnom podaní liekov potláčajúcich tvorbu komorovej tekutiny (napr. timolol, acetazolamid).


Chirurgická anestézia

Očné betablokátory môžu blokovať systémový účinok beta agonistov, napr. adrenalínu. Anesteziológ má byť informovaný, ak pacient používa betaxolol.


Očné

U pacientov s glaukómom s uzavretým uhlom je bezprostredným cieľom liečby znovuotvorenie uhla vplyvom konstrikcie zrenice s miotickým činidlom. Betaxolol má malý alebo žiadny účinok na zrenicu. Ak sa Betopticpoužíva na zníženie vnútroočného tlaku pri glaukóme s uzavretým uhlom, má sa používať spolu s miotikom a nie samostatne.


Tak ako pri používaní iných antiglaukomatóznych liekov, u niektorých pacientov sa po predĺženej terapii uvádza znížená vnímavosť naBetoptic.V jednej dlhodobej štúdii, v ktorej sa sledovalo 250 pacientov počas obdobia troch rokov, sa však po počiatočnej stabilizácii nepozoroval závažný rozdiel priemerného vnútroočného tlaku.


Kontaktné šošovky

Betoptic obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže vyvolať podráždenie očí a je známe, že vyvoláva zmenu sfarbenia mäkkých kontaktných šošoviek. Zabráňte kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pacienti musia byť poučení, aby si pred aplikáciou Betopticu vybrali kontaktné šošovky a počkali najmenej 15 minút pred ich opakovaným vložením do oka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Žiadne špecifické klinické štúdie zamerané na interakcie s liečivom neboli vykonané.


Existuje možnosť vzniku aditívneho účinku vedúceho k hypotenzii a/alebo k výraznej bradykardii v prípade súbežného podávania očných betablokátorov a perorálnych blokátorov kalciových kanálov, betablokátorov, antiarytmík (vrátane amiodarónu), digitalisových glykozidov, parasympatomimetík, guanetidínu.


Príležitostne boli hlásené prípady mydriázy, keď boli očné betablokátory používané spolu s adrenalínom (epinefrínom).


Dôkladné pozorovanie pacientov sa odporúča pri podávaní betablokátora pacientom, ktorí dostávajú lieky spôsobujúce odčerpávanie katecholamínu, ako je rezerpín, z dôvodu možných aditívnych účinkov a vzniku hypotenzie a/alebo bradykardie.


Betaxolol je adrenergný blokátor; preto je potrebné zachovávať obozretnosť u pacientov, ktorí súbežne užívajú adrenergné psychotropné liečivá.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o podávaní betaxololu gravidným ženám. Betaxolol sa nemá podávať počas gravidity, pokiaľ to nie je evidentne nevyhnutné. Opatrenia k zníženiu systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Epidemiologické štúdie s perorálne podávanými betablokátormi nepreukázali malformatívne účinky, ale bolo pozorované riziko spomalenia intrauterinného rastu v prípade perorálneho podania betablokátorov. Navyše boli znaky a symptómy systémovej blokády (napr. bradykardia, hypotenzia, respiračná tieseň a hypoglykémia) pozorované u novorodencov, keď sa betablokátory podávali matke až do doby pôrodu. Ak sa Betptic podáva matke až do doby pôrodu, novorodenci majú byť prvý deň po narodení starostlivo monitorovaní.


Reprodukčné štúdie sa uskutočnili s perorálne podávaným hydrochloridom betaxololu na potkanoch a králikoch. Preukázala sa súvislosť liečiva so stratou uhniezdeného oplodneného vajíčka u králikov v dávkových hladinách nad 12 mg/kg a u potkanov v dávkových hladinách nad 128 mg/kg. Pre hydrochlorid betaxololu sa však nepreukázali teratogénne účinky a nepozorovali sa ani žiadne ďalšie nežiaduce účinky na reprodukciu pri subtoxických dávkových hladinách. Avšak primerané a dobre riadené štúdie počas gravidity sa neuskutočnili. Betopticsa má používať počas gravidity len vtedy, ak očakávaný úžitok prevyšuje možné riziko pre plod.


Laktácia

Betablokátory sa vylučujú do materského mlieka. Avšak pri terapeutických dávkach betaxololu v očných instiláciách je nepravdepodobné, že by bolo v materskom mlieku prítomné také množstvo liečiva, aby vyvolalo klinické prejavy systémovej beta blokády u dojčaťa. Opatrenia k zníženiu systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Dočasné neostré videnie alebo iné poruchy zraku môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa po instilácii objaví neostré videnie, pacient musí pred vedením vozidiel a obsluhou strojov počkať, kým sa mu zrak nevyjasní.


4.8 Nežiaduce účinky


Rovnako ako ostatné lokálne aplikované látky používané v oftalmológii, i betaxolol je absorbovaný do systémového obehu. Preto môže vyvolať podobné nežiaduce účinky, ako boli zaznamenané u systémových betablokátorov. Incidencia systémových nežiaducich účinkov v súvislosti s lokálnym očným podaním je nižšia ako u systémového podania. Medzi očakávané nežiaduce účinky patria nežiaduce účinky pozorované u celej triedy očných betablokátorov.


Údaje z klinických štúdií vrátane frekvencie (ak je dostupná).


Ďalšie nežiaduce účinky boli pozorované u očných betablokátorov a môžu sa vyskytovať po podaní Betopticu:


Poruchy imunitného systému

Systémové alergické reakcie, vrátane angioedému, urtikárie, lokalizovaného alebo generalizovaného exantému, pruritu, anafylaktickej reakcie.


Poruchy metabolizmu a výživy

Hypoglykémia.


Psychické poruchy

Nespavosť, depresia, nočné mory, strata pamäti.


Poruchy nervového systému

Synkopa, cerebrovaskulárna príhoda, mozgová ischémia, zvýšený výskyt znakov a príznakov myasténie gravis, závrat, parestézia, bolesť hlavy.

Poruchy oka

Znaky a príznaky podráždenia očí (napr. pálenie, pichanie, svrbenie, slzenie, začervenanie), blefaritída, keratitída, neostré videnie a odchlípenie chorioidey po filtračnom zákroku (pozri časť 4.4), znížená citlivosť rohovky, suché oči, korneálna erózia, ptóza, diplopia.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Bradykardia, bolesť na hrudi, palpitácie, edém, arytmia, kongestívne zlyhanie srdca, atrioventrikulárny blok, zástava srdca, srdcové zlyhanie.


Poruchy ciev

Hypotenzia, Raynaudov fenomén, syndróm studených rúk a nôh.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bronchospazmus (predovšetkým u pacientov s preexistujúcou bronchospastickou chorobou), dušnosť, kašeľ.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Dysgeúzia, nauzea, dyspepsia, hnačka, suchosť v ústach, bolesť brucha, vracanie.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia, psoriaziformný exantém alebo exacerbácia psoriázy, kožná vyrážka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Sexuálna dysfunkcia, znížené libido.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia/únava.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V prípade náhodného požitia môžu symptómy predávkovania z betablokády zahŕňať bradykardiu, hypotenziu, zlyhanie srdca a bronchospazmus.

Ak dôjde k predávkovaniu Betopticom, liečba má byť symptomatická a podporná.


Perorálna dávka LD50 liečiva je v rozsahu 350 až 920 mg/kg pre myši a v rozsahu 860 až 1 050 mg/kg pre potkany. Symptómy, ktoré sa dajú očakávať pri predávkovaní systémovo podávaným blokačným činidlom beta-1-adrenergného receptora, sú hypotenzia, bradykardia a akútne zlyhanie srdca.


Pri lokálnom predávkovaní Betopticomsa tento môže vypláchnuť z oka (očí) s teplou tečúcou vodou.


Dokonca pri spotrebovaní celého obsahu 5 ml liekovky, celková dávka betaxololu predstavuje 25 mg, čo zodpovedá odporúčanej perorálnej dennej dávke 10 až 20 mg betaxololu, podávanej perorálnou cestou na liečenie hypertenzie.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukomatiká a miotiká.

ATC kód: S01ED02


Betaxolol, kardioselektívny (beta-1-adrenergný) blokátor, nevykazuje signifikantnú aktivitu stabilizácie membrány (lokálne anestetikum) a nemá vlastný sympatomimetický účinok. Perorálne podávané beta-adrenergné blokátory znižujú výkon srdca u zdravých subjektov a u pacientov s ochorením srdca. U pacientov so závažným zhoršením funkcie myokardu môžu antagonisty beta-adrenergných receptorov inhibovať sympatický účinok, potrebný na udržiavanie primeranej funkcie srdca.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Betaxolol nemá žiaden signifikantný účinok na pulmonálnu funkciu, ako sa stanovilo meraním FEV, nútenej vitálnej kapacity (Forced Vital Capacity, FVC), pomeru FEV/FVC, a počas pohybu sa nepozoroval žiadny dôkaz kardiovaskulárnej beta-adrenergnej blokády.


Pri prolongovaných štúdiách uskutočnených s hydrochloridom betaxololu sa pri podávaní perorálnou cestou, u myší v dávke 6, 20 a 60 mg/kg/deň a u potkanov v dávke 3, 12 alebo 48 mg/kg/deň, nezistili žiadne karcinogénne účinky. Vyššie dávky sa neskúmali.


V niekoľkých in vitroa in vivo klinických štúdiách s baktériami a s bunkami cicavcov betaxolol nevykazoval žiadne mutagénne účinky.


Pri instilácii do oka betaxolol spôsobuje zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku či už spojeného s glaukómom alebo nie. Očne podávaný betaxolol má malý alebo žiadny účinok na konstrikciu zrenice a minimálny účinok, pokiaľ ide o kardiovaskulárne a pulmonálne parametre.


Zvýšený vnútroočný tlak predstavuje hlavný rizikový faktor pri glaukomatóznej strate zorného poľa. Čím vyššie hladiny vnútroočného tlaku, tým vyššia pravdepodobnosť poškodenia zrakového nervu a strata zorného poľa. Betaxolol má mechanizmus znižujúci zvýšený ako aj normálny vnútroočný tlak. Predpokladá sa, že tento účinok sa dosahuje znižovaním množstva produkcie komorového moku, ako sa demonštrovalo pomocou tonografie a komorovej fluorofotometrie. Nástup účinku betaxololu sa vo všeobecnosti dá zaznamenať v rozpätí 30 minút a maximálny účinok sa môže zvyčajne pozorovať 2 hodiny po lokálnom podaní. Jedna dávka poskytuje 12-hodinové zníženie vnútroočného tlaku.


Periférny vazorelaxačný účinok betaxololu sa pozoroval v in vivo štúdii na psoch, zatiaľ čo vazorelaxačný účinok a účinok blokády vápnikových kanálov vplyvom betaxololu sa demonštroval v niekoľkých in vitroštúdiách s použitím ako neočných tak aj očných ciev z potkaních, morčacích, králičích, psích, bravčových a hovädzích modelov. Účinok betaxololu ako neuroprotektívneho činidla sa preukázal ako v in vitrotak aj v in vivoexperimentoch na sietnici králikov, kortikálnych kultúrach potkanov a na sietnicových kultúrach kurčiat.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Údaje dosiahnuté počas regulovaných klinických pokusov s pacientmi s glaukómom s otvoreným uhlom a s očnou hypertenziou indikujú liečenie s timololom, neselektívnym betablokátorom. Okrem toho v priebehu liečby s betaxololom sa nepozoroval žiadny negatívny účinok, pokiaľ ide o zásobovanie zrakového nervu krvou. Betaxolol skôr udržiava alebo zlepšuje očný prietok/perfúziu krvi.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Benzalkóniumchlorid, chlorid sodný, dihydrát edetanu disodného, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a čistená voda.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15 až 25 °C. Uchovávajte fľaštičku v pôvodnom obale. Spotrebujte do 28 dní od otvorenia.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Betopticje balený v 5 ml bielej, nepriehľadnej fľaštičke s kvapkadlom z polyetylénu s nízkou hustotou, s uzáverom z polyetylénu s nízkou hustotou. Uzáver je z bieleho polypropylénu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg, 14 2780 Puurs, Belgicko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0203/88-C/S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.12.1988

Dátum posledného predĺženia registrácie: 03.02.2004/bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 20137BETOPTIC