+ ipil.sk

Bicacel 150 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Bicacel 150 mg

filmom obalené tablety

bikalutamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bicacel 150 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bicacel 150 mg

3. Ako užívať Bicacel 150 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bicacel 150 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bicacel 150 mg a na čo sa používa


Bikalutamid je jedným zo skupiny liekov známych ako nesteroidné antiandrogény. Liečivo bikalutamid blokuje nežiaduci účinok mužských pohlavných hormónov (androgénov), a tým zabraňuje rastu buniek prostaty.


Bikalutamid sa používa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty bez metastáz, u ktorých je vysoké riziko postupovania rakoviny. Môže sa používať samostatne, alebo v kombinácii s inými liečebnými metódami, ako je chirurgické odstránenie prostaty alebo rádioterapia (liečba ožarovaním).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bicacel 150 mg


Neužívajte Bicacel 150 mg

 • ak ste alergický na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • keď ste žena.

 • keď sa majú tablety podať deťom alebo dospievajúcim.

 • keď užívate terfenadín alebo astemizol, ktoré sa používajú na liečbu alergií alebo cisaprid, ktorý sa používa na liečbu pálenia záhy a refluxu kyseliny (úniku žalúdkovej kyseliny do pažeráka).


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bicacelu 150 mg

 • ak trpíte ochorením pečene (stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene). V takom prípade sa má liek užívať len po starostlivom posúdení možných prínosov a rizík vaším lekárom. Ak ide o tento prípad, lekár vám bude pravidelne vykonávať krvné vyšetrenia na kontrolu, či vaša pečeň správne funguje. Ak sa vyvinú závažné poruchy pečeňovej funkcie, liečba bikalutamidom sa má ukončiť.


Ak sa vás to týka a ešte ste sa o tom nerozprávali so svojím lekárom, pred užitím týchto tabliet sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


 • ak máte v krvi ešte stále vysoké hladiny bielkoviny, ktorá sa používa na zisťovanie rakoviny prostaty (t.j. zvýšená hodnota PSA) a ochorenie sa stále zhoršuje. Ak ide o tento prípad, liečbu bikalutamidom bude možno potrebné ukončiť.


Iné lieky a Bicacel 150 mg

Bikalutamid môže ovplyvňovať iné lieky. Oni tiež môžu ovplyvňovať účinok bikalutamidu. Bikalutamid môže vzájomne reagovať s:

 • cyklosporínom (používaným na potlačenie imunitného systému na prevenciu a liečbu odvrhnutia transplantovaného orgánu alebo kostnej drene). Je to preto, lebo bikalutamid môže zvýšiť koncentráciu látky nazývanej kreatinín vo vašej plazme a lekár vám môže odobrať vzorky krvi na sledovanie koncentrácie kreatinínu.

 • midazolamom (liekom, ktorý sa používa na uvoľnenie úzkosti pred chirurgickým zákrokom alebo niektorými zákrokmi alebo ako anestetikum pred chirurgickým zákrokom a počas neho). Ak máte podstúpiť operačný zákrok alebo máte byť hospitalizovaný v nemocnici, musíte informovať svojho lekára alebo zubného lekára o tom, že užívate bikalutamid.

 • terfenadínom alebo astemizolom, ktoré sa používajú na liečbu alergií alebo cisapridom, ktorý sa používa na liečbu pálenia záhy a refluxu kyseliny (pozri časť 2. Neužívajte Bicacel 150 mg).

 • typom lieku, ktorý sa nazýva blokátor vápnikového kanála, napr. diltiazem alebo verapamil. Používajú sa na liečbu problémov so srdcom, angíny a vysokého krvného tlaku.

 • liekmi na zriedenie krvi, napr. warfarínom.

 • cimetidínom na reflux kyseliny alebo vredy žalúdka.

 • ketokonazolom, liekom proti plesniam.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Bicacel 150 mg a jedlo a nápoje

Tablety sa nemusia užívať s jedlom, musia sa však prehĺtať celé a zapiť pohárom vody.


Tehotenstvo a dojčenie

Tento liek nesmú nikdy užívať ženy.


Skôr ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek by nemal ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, niektorí ľudia sa však môžu cítiť pri užívaní tohto lieku ospalí. Ak pociťujete závrat alebo ospalosť, najlepšie urobíte, keď nebudete vykonávať takéto činnosti. Ak aj napriek tomu vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje, mali by ste byť mimoriadne opatrní. Ak si myslíte, že váš liek u vás vyvoláva ospalosť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom ešte pred vedením vozidla a obsluhou strojov.


Bicacel 150 mg obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Bicacel 150 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka tohto lieku je jedna tableta jedenkrát denne. Tableta sa musí prehltnúť celá a zapiť pohárom vody a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Snažte sa liek užívať každý deň približne v rovnakom čase.


Použitie u detí a dospievajúcich:

Deti a dospievajúci do 18 rokov nesmú užívať bikalutamid.


Ak užijete viac Bicacelu 150 mg, ako máte

Ak si myslíte, že ste užili viac tabliet, ako ste mali, čo najskôr kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu. Vezmite si so sebou zvyšné tablety alebo obal, aby lekár mohol určiť, čo ste užili. Lekár sa môže rozhodnúť, že bude sledovať vaše telesné funkcie, až kým účinky bikalutamidu neustúpia.


Ak zabudnete užiť Bicacel 150 mg

Ak si myslíte, že ste vynechali dávku bikalutamidu, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Jednoducho užite obvyklú dávku vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Bicacel 150 mg

Neprestaňte užívať tento liek, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Sú to veľmi závažné vedľajšie účinky.


 • Závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, čo môže zapríčiniť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním alebo závažné svrbenie kože s tvorbou hrčiek.


 • Závažná dýchavičnosť alebo náhle zhoršenie dýchavičnosti, prípadne s kašľom alebo horúčkou. U niektorých pacientov užívajúcich Bicacel 150 mg sa objavil zápal pľúc nazývaný intersticiálna choroba pľúc.


 • Zožltnutie kože alebo očných bielkov zapríčinené problémami s pečeňou (vrátane zlyhania pečene).


Ďalšie možné vedľajšie účinky lieku sú:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu ovplyvniť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • Vyrážka

 • Bolestivosť prsníkov

 • Rast prsníkov u mužov

 • Pocit slabosti


Časté vedľajšie účinky (môžu ovplyvniť až 1 z 10 ľudí):

 • Návaly horúčavy

 • Nízke počty červených krviniek (anémia)

 • Znížená chuť do jedla

 • Znížená sexuálna túžba

 • Depresia

 • Závrat

 • Ospanlivosť

 • Bolesť v žalúdku alebo na hrudi

 • Zápcha a vetry

 • Porucha trávenia súvisiaca s kyselinou

 • Nevoľnosť

 • Zmeny vo funkcii pečene, vrátane zvýšených hladín pečeňových enzýmov, zastavenia odtoku žlče (cholestáza) alebo zožltnutia kože a očných bielkov (žltačka)

 • Vypadávanie vlasov

 • Nadmerný rast vlasov

 • Suchá koža

 • Svrbenie kože

 • Prítomnosť krvi v moči (hematúria)

 • Ťažkosti s dosiahnutím erekcie

 • Opuch rúk, chodidiel, ramien alebo nôh (edém)

 • Nárast telesnej hmotnosti


Menej časté vedľajšie účinky (môžu ovplyvniť až 1 zo 100 ľudí):

 • Alergické reakcie (hypersenzitívne reakcie). Medzi príznaky môže patriť: kožná vyrážka, svrbenie, žihľavka, olupovanie kože, tvorba pľuzgierov alebo chrást na koži, opuch tváre alebo krku, pier, jazyka alebo hrdla, ktorý môže zapríčiniť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním

 • Zápal pľúc nazývaný intersticiálna choroba pľúc (hlásené boli fatálne prípady). Medzi príznaky môže patriť závažná dýchavičnosť s kašľom alebo horúčkou.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu ovplyvniť až 1 z 1 000 ľudí):

 • Zlyhanie pečene (hlásené boli fatálne prípady)


UPOZORNENIE: Liečba bikalutamidom 50 mg v kombinácii s inou hormonálnou liečbou (analógom LHRH) je spojená s výskytom srdcového zlyhania a infarktom myokardu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bicacel 150 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po „EXP“. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Bicacel 150 mg obsahuje

 • Liečivo je bikalutamid. Každá tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu.

 • Ďalšie zložky v jadre tablety sú: monohydrát laktózy, magnéziumstearát, krospovidón, povidón K-29/32, nátriumlaurylsulfát.

 • Zložky v obale tablety sú: monohydrát laktózy, hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Bicacel 150 mg a obsah balenia

Tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s označením BCM150 na jednej strane.


Sú dostupné v kartónových škatuliach, ktoré obsahujú blistre s 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, 280 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

 1. Synthon Hispania S.L.m Castelló 1, Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat, Španielsko

 2. Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holandsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Bikauk 150 mg, potahované teblety

Estónsko Bicacel 150 mg

Lotyšsko Bicacel 150 mg apvalkotas tabletes

Litva Bicacel 150 mg, plévele dengtos tabletés

Maďarsko Bicacel

Portugalsko Bicalutamida Genthon

Slovensko Bicacel 150 mg

Slovinsko Bicacel 150 mg filmsko obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2013.

5Bicacel 150 mg

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Bicacel 150 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu.


Pomocné látky so známymi účinkami: každá tableta obsahuje 181 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biela, okrúhla, bikonvexná filmom obalená tableta s označením BCM 150 na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bicacel 150 mg sa indikuje buď samostatne, alebo ako adjuvant pri radikálnej prostatektómii, alebo rádioterapii u pacientov s lokálnym karcinómom prostaty v pokročilom štádiu, u ktorých je vysoké riziko progresie ochorenia (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí muži vrátane starších pacientov: dávkovanie je jedna 150 mg tableta jedenkrát denne, s jedlom alebo bez jedla, vždy v rovnakom čase (zvyčajne ráno alebo večer).


Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť tekutinou.


Bicacel 150 mg sa má užívať nepretržite minimálne počas 2 rokov alebo až do progresie ochorenia.


Pediatrická populácia

Prípravok bikalutamid je kontraindikovaný u detských a adolescentných pacientov.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky. Nie sú dostupné žiadne skúsenosti s používaním bikalutamidu u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky. U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene môže dôjsť ku kumulácii lieku (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a detí (pozri časť 4.6).


Bikalutamid sa nesmie podávať pacientom, ktorí sú precitlivení na liečivo alebo na ktorúkoľvek s pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu s bikalutamidom je kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba sa má začínať pod priamym dohľadom odborníka.


Bikalutamid sa v značnej miere metabolizuje v pečeni. Údaje naznačujú, že eliminácia bikalutamidu môže byť pomalšia u osôb so závažnou poruchou funkcie pečene, a to by mohlo viesť k zvýšenej kumulácii bikalutamidu. Preto sa má bikalutamid používať s opatrnosťou u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene.


Kvôli možným zmenám pečene sa má zvážiť pravidelné vyšetrenie funkcie pečene. Predpokladá sa, že väčšina zmien sa objaví v priebehu prvých 6 mesiacov liečby bikalutamidom.


Zriedkavo boli v súvislosti s bikalutamidom pozorované závažné zmeny pečene a zlyhanie pečene a hlásené boli fatálne prípady (pozri časť 4.8). Ak sú zmeny závažné, liečba bikalutamidom sa má ukončiť.


U pacientov, ktorí majú objektívnu progresiu ochorenia spolu so zvýšeným PSA, sa má zvážiť ukončenie liečby bikalutamidom.


Preukázalo sa, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP 3A4), preto pri súbežnom podávaní s liečivami, ktoré sú metabolizované predovšetkým prostredníctvom CYP 3A4, je potrebná opatrnosť (pozri časti 4.3 a 4.5).


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodeného deficitu Lappovej laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


In vitro štúdie preukázali, že R-bikalutamid je inhibítorom CYP 3A4 so slabšími inhibičnými účinkami na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.


Hoci klinické štúdie s antipyrínom ako markerom aktivity cytochrómu P450 (CYP) nepreukázali žiadny dôkaz o liekovej interakcii s bikalutamidom, priemerná expozícia (AUC) midazolamu sa zvýšila až o 80 % po súbežnom podávaní s bikalutamidom počas 28 dní. Pre liečivá s úzkym terapeutickým indexom by mohlo byť takéto zvýšenie dôležité. Súbežné používanie terfenadínu, astemizolu a cisapridu je ako také kontraindikované (pozri časť 4.3) a pri súbežnom podávaní bikalutamidu s látkami, ako je cyklosporín a blokátory vápnikových kanálov, je potrebná opatrnosť. U týchto liečiv, predovšetkým ak existuje dôkaz o silnejšom alebo nežiaducom účinku liečiva, môže byť potrebné zníženie dávkovania. Pre cyklosporín sa odporúča starostlivo sledovať plazmatické koncentrácie a klinický stav, a to na začiatku liečby bikalutamidom alebo po jej ukončení.


Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní bikalutamidu s inými liekmi, ktoré môžu inhibovať oxidáciu liečiva, napr. s cimetidínom a ketokonazolom. Teoreticky by to mohlo mať za následok zvýšené plazmatické koncentrácie bikalutamidu, ktoré by teoreticky mohli viesť k zvýšeniu vedľajších účinkov.


In vitro štúdie preukázali, že bikalutamid môže vytesňovať kumarínové antikoagulancium, warfarín, z jeho proteínového väzbového miesta. Preto sa odporúča starostlivo sledovať protrombínový čas, ak sa bikalutamid začína podávať pacientom, ktorí už užívajú kumarínové antikoagulanciá.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a nesmie sa podávať gravidným ženám alebo dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je nepravdepodobné, že by bikalutamid narušoval schopnosť pacientov viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Je však potrebné poznamenať, že sa môže príležitostne vyskytnúť ospalosť. Všetci takto ovplyvnení pacienti majú byť opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


V tejto časti sú definované nežiaduce účinky, a to nasledovne: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (nemožno stanoviť z dostupných údajov).


Tabuľka 1: frekvencia nežiaducich reakcií

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Bicacel 150 mg

(monoterapia)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

Anémia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

Hypersenzitívne reakcie, angioneurotický edém a žihľavka

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

znížená chuť do jedla

Psychické poruchy

Časté

Znížené libido, depresia

Poruchy nervového systému

Časté

Závrat, ospalosť

Poruchy ciev

Časté

Nával horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Intersticiálna choroba pľúc a

(hlásené boli fatálne prípady)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Bolesť brucha, zápcha, dyspepsia, flatulencia, nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Hepatotoxicita, žltačka, zvýšenie pečeňových enzýmov (AST, ALT)b


Zriedkavé

Zlyhanie pečenec (hlásené boli fatálne prípady)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Vyrážka


Časté

Alopécia, hirzutizmus/opätovný rast vlasov, suchá kožad, pruritus

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Hematúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté

Gynekomastia a citlivosť prsníkove


Časté

erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Asténia


Časté

Bolesť na hrudi, edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

prírastok hmotnosti


a Zaznamenaný nežiaduci účinok po prehľade post-marketingových údajov. Častosť bola určená z výskytu hlásených nežiaducich účinkov intersticiálnej pneumónie v randomizovanom liečebnom období pri používaní 150 mg v EPC štúdiách.

b Hepatálne zmeny sú zriedkavo vážne a boli často prechodné, zlepšili sa alebo ustúpili pri pokračujúcej liečbe alebo po ukončení liečby.

c Nežiaduci účinok zaznamenaný po prehľade post-marketingových údajov. Častosť bola určená z výskytu hlásených nežiaducich účinkov hepatálneho zlyhania u pacientov užívajúcich 150 mg bikalutamidu v otvorenom ramene EPC štúdie.

d Vzhľadom na používanú konvenciu v EPC štúdiách, nežiaduci účinok „suchá koža“ bol kódovaný v systéme COSTART ako „vyrážka“. Neboli určené žiadne ďalšie deskriptory pre 150 mg bikalutamidu. Predpokladá sa rovnaká frekvencia ako pre dávku 50 mg.

e Väčšina pacientov užívajúcich 150 mg bikalutamidu v monoterapii mala gynekomastiu alebo citlivosť prsníkov. V skúšaniach tieto symptómy boli považované za ťažké, ak sa vyskytli u pacientov do 5 %. Gynekomastia sa nemusí vyriešiť po ukončení liečby, obzvlášť po predĺženej liečbe. Môže sa znížiť pri súčasnej kastrácii.


UPOZORNENIE: Liečba bikalutamidom v dávke 50 mg súbežne s LHRH analógom bola spojená s výskytom srdcového zlyhania a infarktu myokardu.


4.9 Predávkovanie


S predávkovaním u ľudí nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti. Neexistuje žiadne špecifické antidotum; liečba má byť symptomatická. Dialýza nemusí byť prospešná, pretože bikalutamid sa vo veľkej miere viaže na bielkoviny a nevylučuje sa močom v nezmenenej forme. Indikovaná je všeobecná podporná starostlivosť, vrátane častého sledovania vitálnych znakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiandrogény, ATC kód: L02BB03


Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, ktorý nevykazuje inú endokrinnú aktivitu. Viaže sa na nepravidelný alebo regulárny androgénový receptor bez aktivácie génovej expresie, a tak inhibuje androgénny stimul. Výsledkom tejto inhibície je regresia tumorov prostaty. Klinicky môže mať vysadenie bikalutamidu u podskupiny pacientov za následok „syndróm z vysadenia antiandrogénu“.


Bicacel 150 mg 150 mg sa skúmal ako liečba pre pacientov s lokalizovaným (T1‑T2, N0 alebo NX, M0) alebo lokálne pokročilým (T3‑T4, každé štádium N, M0; T1‑T2, N+, M0) nemetastázujúcim karcinómom prostaty v kombinovanej analýze 3 placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených štúdií u 8 113 pacientov, v ktorých sa bikalutamid podával ako okamžitá hormonálna terapia alebo ako adjuvantná terapia k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii (predovšetkým radiácia s externým žiarením). V mediáne sledovania 7,4 rokov sa u 27,4 % zo všetkých pacientov užívajúcich bikalutamid a u 30,7 % pacientov užívajúcich placebo prejavila objektívna progresia ochorenia.


Zníženie rizika objektívnej progresie ochorenia sa pozorovalo u väčšiny skupín pacientov, avšak najzreteľnejšie bolo u pacientov s najvyšším rizikom progresie ochorenia. Lekári sa preto môžu rozhodnúť, že optimálnou liečebnou stratégiou pre pacienta s nízkym rizikom progresie ochorenia, predovšetkým pri adjuvantnej terapii po radikálnej prostatektómii, môže byť odloženie hormonálnej liečby dovtedy, kým sa neobjavia príznaky progresie ochorenia.


Nepozoroval sa žiadny celkový rozdiel v prežívaní v mediáne sledovania 7,4 rokov s mortalitou 22,9 % (HR = 0,99; 95 % IS 0,91 až 1,09). Niektoré tendencie však boli zjavné vo výskumných analýzach podskupín.


Prežívanie bez progresie ochorenia a údaje o celkovom prežívaní u pacientov s lokálne pokročilým ochorením sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách:


Tabuľka 1: Prežívanie bez progresie ochorenia u lokálne pokročilého ochorenia podľa liečebnej podskupiny


Populácia analýzy

Udalosti (%) u pacientov užívajúcich bikalutamid

Udalosti (%) u pacientov užívajúcich placebo

Pomer rizika (95 % IS)

Dôkladné sledovanie

193/335 (57,6)

222/322 (68,9)

0,60 (0,49 až 0,73)

Rádioterapia

66/161 (41,0)

86/144 (59,7)

0,56 (0,40 až 0,78)

Radikálna prostatektómia

179/870 (20,6)

213/849 (25,1)

0,75 (0,61 až 0,91)


Tabuľka 2: Celkové prežívanie u pacientov s lokálne pokročilým ochorením podľa liečebnej podskupiny


Populácia analýzy

Úmrtia (%) u pacientov užívajúcich bikalutamid

Úmrtia (%) u pacientov užívajúcich placebo

Pomer rizika (95 % IS)

Dôkladné sledovanie

164/335 (49,0)

183/322 (56,8)

0,81 (0,66 až 1,01)

Rádioterapia

49/161 (30,4)

61/144 (42,4)

0,65 (0,44 až 0,95)

Radikálna prostatektómia

137/870 (15,7)

122/849 (14,4)

1,09 (0,85 až 1,39)


U pacientov s lokalizovaným ochorením užívajúcich samotný bikalutamid sa nepozoroval žiadny významný rozdiel v prežívaní bez progresie ochorenia. U týchto pacientov bola navyše tendencia k zníženému prežívaniu v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo (HR = 1,16; 95 % IS 0,99 až 1,37). Vzhľadom k tomu sa profil prínosu a rizika pre používanie bikalutamidu u tejto skupiny pacientov nepovažuje za priaznivý.


Účinnosť bikalutamidu v dávke 150 mg v liečbe pacientov s lokálne pokročilým nemetastázujúcim karcinómom prostaty, u ktorých bola indikovaná primárna liečba hormónmi, sa hodnotila samostatne pomocou meta‑analýzy dvoch štúdií zahŕňajúcich 480 predtým neliečených pacientov s nemetastázujúcim (M0) karcinómom prostaty. Medzi skupinou liečenou 150 mg bikalutamidu a skupinou liečenou kastráciou sa nezistil žiadny významný rozdiel v prežívaní (HR = 1,05 [IS 0,81 až 1,36], p = 0,669) ani v intervale do progresie (HR = 1,20 (IS 0,96 až 1,51), p = 0,107). Pozoroval sa celkový trend v súvislosti s kvalitou života v prospech 150 mg bikalutamidu v porovnaní s kastráciou; u podskupín, ktoré poskytli tieto údaje, sa preukázala významne vyššia sexuálna žiadostivosť (p = 0,029) a fyzická zdatnosť (p = 0,046).


V kombinovanej analýze 2 klinických štúdií zahŕňajúcich 805 predtým neliečených pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty s predpokladanou mortalitou 43 % sa dokázalo, že liečba bikalutamidom v dávke 150 mg je menej účinná ako kastrácia, čo sa týka doby prežívania (HR = 1,30 [interval spoľahlivosti 1,04 až 1,65]). Odhadovaný rozdiel je 42 dní, zatiaľ čo priemerná doba prežívania 2 roky.


Bikalutamid je racemát, ktorého antiandrogénny účinok spočíva takmer výlučne v R‑enantiomére.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva. Neexistuje žiadny dôkaz o akomkoľvek klinicky významnom vplyve jedla na biologickú dostupnosť.

S‑enantiomér sa rýchlo vylučuje v porovnaní s R‑enantiomérom, ktorého polčas plazmatickej eliminácie je približne 1 týždeň.


Pri pravidelnom dennom podávaní bikalutamidu je koncentrácia R‑enantioméru v plazme približne desaťnásobná v porovnaní s S‑enantiomérom, čo je spôsobené jeho zdĺhavým polčasom eliminácie.


Pri denných dávkach 150 mg bikalutamidu dosahujú rovnovážne plazmatické koncentrácie R‑enantioméru približne 22 mikrogramov/ml. Z celkového počtu enantiomérov prítomných v plazme v rovnovážnych podmienkach tvorí 99 % R‑enantiomér, ktorý má dominantný podiel na terapeutickom účinku.


Farmakokinetiky R-enantioméru nie sú ovplyvnené vekom, poruchou funkcie obličiek ani miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Preukázalo sa, že R-enantiomér sa eliminuje z plazmy pomalšie u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.


Bikalutamid sa vo veľkej miere viaže na proteíny (racemát 96 %, R-bikalutamid 99,6 %) a v značnej miere sa metabolizuje (oxidáciou a glukuronidáciou): jeho metabolity sa približne rovnakým dielom vylučujú obličkami a žlčou.


V klinickej štúdii bola priemerná koncentrácia R‑bikalutamidu v semene mužov užívajúcich 150 mg bikalutamidu 4,9 mikrogramov/ml. Množstvo bikalutamidu potenciálne odovzdané partnerke počas pohlavného styku je nízke a zodpovedá približne 0,3 mikrogramom/kg. Toto množstvo je nižšie ako množstvo potrebné na vyvolanie zmien u potomstva laboratórnych zvierat.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bikalutamid je čistým a silným antagonistom androgénneho receptora u experimentálnych zvierat aj u ľudí. Hlavným sekundárnym farmakologickým účinkom je indukcia oxidáz so zmiešanou funkciou závislých na CYP450 v pečeni. Indukcia enzýmu sa u ľudí nepozorovala. Zmeny cieľových orgánov, vrátane indukcie tumoru (Leydigove bunky, štítna žľaza, pečeň), u zvierat jednoznačne súvisia s primárnym a sekundárnym farmakologickým účinkom bikalutamidu. Indukcia enzýmov sa u človeka nepozorovala a žiadne z týchto zistení sa nepovažuje za dôležité pre liečbu pacientov s karcinómom prostaty. U všetkých skúmaných druhov sa pozorovala atrofia semenotvorných kanálikov a ide o predpokladaný skupinový účinok antiandrogénov. Úplný zvrat testikulárnej atrofie sa pozoroval 24 týždňov po 12- mesačnej štúdii toxicity po opakovanom podávaní dávky u potkanov, hoci funkčný zvrat v reprodukčných štúdiách sa prejavil 7 týždňov po skončení 11 týždňového dávkovacieho obdobia. U mužov je treba počítať s obdobím subfertility alebo infertility.


Štúdie genotoxicity neodhalili žiadny mutagénny potenciál bikalutamidu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Povidón K-29/32

Krospovidón (typ A)

Nátriumlaurylsulfát

Magnéziumstearát


Filmový obal:

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 4000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/Al blistrové balenie, škatuľka.


Balenie obsahuje 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, 280 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0605/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.8.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


10/2013

7Bicacel 150 mg