+ ipil.sk

Bicalutagen 50 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Bicalutagen 50 mg

filmom obalené tablety

bikalutamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Bicalutagen 50 mg a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako ako užijete Bicalutagen 50 mg

 3. Ako užívať Bicalutagen 50 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Bicalutagen 50 mg

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Bicalutagen 50 mg a na čo sa používa


Váš liek obsahuje liečivo bikalutamid. Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, ktorý blokuje účinky androgénov (mužských pohlavných hormónov) prirodzene sa uvoľňujúcich vo vašom tele.


Bikalutamid môže pomôcť v liečbe rakoviny prostaty (predstojnicovej žľazy), keď tiež užívate iné injekčné lieky (analógy hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH) ako sú goserelín, buserelín, leuprorelín alebo triptorelín), alebo ak vám odstránili semenníky (kastrácia).


 1. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Bicalutagen 50 mg


Neužívajte Bicalutagen 50 mg

 • ak ste alergický na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak už užívate iné lieky, ako sú určité antihistaminiká (terfenadín, astemizol) alebo cisaprid (na liečbu niektorých typov tráviacich ťažkostí);

 • ak ste žena, dieťa alebo dospievajúci, pretože bikalutamid lieči ťažkosti pozorované len u mužov.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Bicalutagen 50 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte problémy s funkciou pečene;

 • ak máte cukrovku (diabetes) alebo je u vás zvýšené riziko cukrovky (napríklad vám váš lekár povedal, že máte zvýšené hladiny cukru v krvi po tom ako ste sa najedli). Ak užijete bikalutamid a súbežne užívate analógy LHRH (ako sú goserelín, buserelín, leuprorelín a triptorelín) môže sa vaša hladina cukru zvýšiť. Preto môže byť potrebné dôkladne sledovať hladinu glukózy vo vašej krvi.


Iné lieky a Bicalutagen 50 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Bicalutagen 50 mg, ak už užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • cisaprid (na liečbu niektorých typov tráviacich ťažkostí)

 • niektoré antihistaminiká (terfenadín, astemizol)


Ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • cimetidín (liek na liečbu pálenia záhy alebo vredov čriev)

 • ketokonazol (liek na liečbu plesňových ochorení)

 • cyklosporín (na tlmenie činnosti imunitného systému). Váš lekár vás možno bude sledovať na začiatku alebo pri ukončení liečby bikalutamidom.

 • lieky na prevenciu krvných zrazenín (perorálne antikoagulanciá, napr. warfarín). Váš lekár vám môže urobiť vyšetrenia krvi pred a počas liečby bikalutamidom.

 • blokátory vápnikového kanála (na liečbu vysokého krvného tlaku alebo niektorých srdcových ochorení).

 • midazolam (používa sa u ľudí so závažnými epileptickými záchvatmi, počas chirurgických zákrokov alebo ako pomoc ľuďom uvoľniť sa a spať )


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte bikalutamid ak ste žena. Bikalutamid sa nemá podať tehotným ženám alebo dojčiacim matkám.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Bicalutagen 50 mg by nemal ovplyvňovať vašu schopnosť viesť vozidlá alebo používať nástroje alebo obsluhovať stroje. Avšak, niektorí ľudia sa počas užívania Bicalutagenu 50 mg môžu príležitostne cítiť ospalí. Ak Bicalutagen 50 mg spôsobí, že sa budete cítiť ospalý, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Bicalutagen 50 mg obsahujemonohydrát laktózy.

Ak vám váš lekár oznámil, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


 1. Ako užívať Bicalutagen 50 mg


 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tabletu užite a zapite pohárom vody.

 • Nerozhrýzajte tablety.

 • Pokúste sa užívať tabletu každý deň v rovnakom čase.


Dospelí (vrátane starších ľudí)

Odporúčaná dávka je 1 tableta jedenkrát denne, s jedlom alebo bez jedla.


Použitie u detí a dospievajúcich

Nepodávajte bikalutamid deťom a dospievajúcim.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Ak máte problémy s funkciou pečene, váš lekár vám zariadi pravidelné krvné testy.


Ak užijete viac Bicalutagenu 50 mg ako máte

Ak užijete príliš veľa lieku, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci.


Ak zabudnete užiť Bicalutagen 50 mg

Dávku užite hneď, ako si spomeniete, pokiaľ už nie je takmer čas užitia nasledujúcej dávky. V takom prípade vynechajte zabudnutú dávku a užite ďalšiu dávku načas. Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Bicalutagen 50 mg

Neprestávajte užívať tento liek, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo vyhľadajte najbližšiu lekársku službu prvej pomoci:

 • srdcový infarkt (príznaky zahŕňajú bolesť na hrudi, ktorá môže byť vnímaná ako keby cestovala do iných častí tela, ako je ľavé rameno, sánka a krk, dýchavičnosť a úzkosť). Toto môže postihnúť až 1 z 10 ľudí.

 • opuch pier, jazyka, hrdla alebo tváre alebo ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, alebo vyrážka, opuchnutá svrbivá koža. Môžete byť alergický na tento liek. Tieto účinky sú menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí).


Tiež ihneď povedzte vášmu lekárovi, ak spozorujete čokoľvek z nasledujúceho:

 • srdcové zlyhanie (znížená činnosť srdca s dýchavičnosťou, opuchnutím chodidiel alebo nôh z dôvodu zadržiavania tekutín). Toto môže postihnúť až 1 z 10 ľudí.

 • zožltnutie kože alebo očných bielok (žltačka), tmavý moč. Toto môžu byť príznaky pečeňových ťažkostí (časté vedľajšie účinky, môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí) alebo v zriedkavých prípadoch (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí) zlyhania pečene.

 • Závažná dýchavičnosť alebo dýchavičnosť ktorá sa náhle zhorší. Môže to byť spojené s kašľom alebo vysokou teplotou (horúčka). Toto môžu byť znaky zápalu pľúc nazývaného „intersticiálne ochorenie pľúc“. Tieto účinky sú menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí).


Ďalšie vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí) zahŕňajú:

 • zväčšené alebo bolestivé prsníky

 • závraty

 • bolesť žalúdka alebo žalúdočné ťažkosti

 • zápcha, ťažkosti alebo oneskorenie vyprázdňovania čriev

 • pocit na vracanie (nevoľnosť)

 • krv v moči

 • pocit slabosti

 • edém (opuchnutie tváre, rúk alebo chodidiel)

 • anémia (zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť zblednutie kože a slabosť alebo dýchavičnosť)

 • návaly horúčavy


Časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí) zahŕňajú:

 • strata chuti do jedla

 • strata pohlavnej túžby

 • neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu (stoporený penis)

 • pocit depresie

 • ospalosť

 • tráviace ťažkosti

 • vetry (plynatosť)

 • vypadávanie vlasov

 • obnovenie rastu vlasov alebo nadmerný rast vlasov

 • vyrážka

 • suchá alebo svrbivá koža

 • zvýšenie telesnej hmotnosti

 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi

 • bolesť na hrudi


Zlyhanie srdca a srdcový infarkt boli hlásené v klinických skúšaniach u pacientov užívajúcich bikalutamid spolu s LHRH analógmi (ako sú goserelín, buserelín, leuprorelín a triptorelín) ale nie u pacientov, ktorí užívali bikalutamid samostatne. Preto nie je známe, či sú tieto udalosti spôsobené bikalutamidom samotným.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Bicalutagen 50 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Bicalutagen 50 mg obsahuje

Liečivo je bikalutamid.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu a magnéziumstearát v jadre tablety. Obal tablety obsahuje monohydrát laktózy, hypromelózu (E 464), oxid titaničitý (E 171) a triacetín.


Ako vyzerá Bicalutagen 50 mg a obsah balenia

Tablety sú biele, okrúhle s označením „BIC 50“ na jednej strane a „G“ na strane druhej.


Bicalutagen 50 mg je dostupný v blistrovom balení po 28, 30, 40, 90 a 100 filmom obalených tabliet a v plastových fľašiach po 28, 30, 100, 500 a 1000 filmom obalených tabliet.*

(* Vo vytlačenej písomnej informácii pre používateľa sa uvedú len veľkosti balenia dostupné na trhu.)


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobcovia

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Delpharm, Lille SAS,

ZI Roubaix Est, Rue de Toufflers, , 59390 Lys-lez-Lannoy, Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Grécko: Bicalutamide/Generics film coated tablets 50 mg

Slovenská republika: Bicalutagen 50 mg

Slovinsko: Bickam 50 mg filmsko obložene tablete

Veľká Británia: Bicalutamide 50 mg Film-coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.


5/5Bicalutagen 50 mg

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Bicalutagen 50 mg

Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg bikalutamidu.


Pomocná látka so známym účinkom:Každá 50 mg tableta obsahuje 69,26 mg monohydrátu laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.


Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s označením „BIC 50“ na jednej strane a „G“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s terapiou analógmi LHRH alebo s chirurgickou kastráciou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí muži vrátane starších ľudí: jedna tableta (50 mg) raz denne.


Liečba Bicalutagenom 50 mg sa má začať aspoň 3 dni pred začatím liečby analógom LHRH alebo súčasne s chirurgickou kastráciou.


Pediatrická populácia:

Bikalutamid je kontraindikovaný u detí (pozri časť 4.3).


Poškodenie obličiek:

u pacientov s poškodením obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Poškodenie pečene:

u pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov s miernym až závažným poškodením pečene sa môže vyskytnúť zvýšená kumulácia liečiva (pozri časť 4.4).


Spôsob podania

Na perorálne použitie


4.3 Kontraindikácie


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien (pozri časť 4.6) a u detí.


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu s bikalutamidom je kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Začiatok liečby sa má uskutočniť pod priamym dohľadom špecialistu.


Bikalutamid sa v značnej miere metabolizuje v pečeni. Údaje naznačujú, že jeho eliminácia u pacientov so závažným poškodením pečene môže byť pomalšia, čo by mohlo viesť k zvýšenej kumulácii bikalutamidu. Z toho dôvodu sa má bikalutamid pacientom s miernym až závažným poškodením pečene podávať s opatrnosťou.


Je potrebné zvážiť pravidelné kontroly funkcií pečene z dôvodu možných hepatálnych zmien. Výskyt väčšiny zmien sa predpokladá v priebehu prvých 6 mesiacov liečby bikalutamidom.


Zriedkavo sa v súvislosti s liečbou bikalutamidom pozorovali závažné hepatálne zmeny a hepatálne zlyhanie (pozri časť 4.8) a boli hlásené smrteľné následky. Ak sú zmeny závažné, liečba bikalutamidom sa má prerušiť.


U pacientov mužského pohlavia užívajúcich agonistov LHRH sa pozorovalo zníženie tolerancie glukózy. U pacientov s už existujúcim diabetom sa to môže prejaviť ako diabetes alebo strata kontroly glykémie. Z toho dôvodu sa u pacientov užívajúcich bikalutamid v kombinácii s LHRH agonistami odporúča zvážiť sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Ukázalo sa, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP 3A4), preto pri súbežnom podávaní liečiv, ktoré sa metabolizujú prevažne prostredníctvom CYP 3A4, je potrebné zvýšiť opatrnosť, pozri časti 4.3 a 4.5.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické alebo farmakokinetické interakcie medzi bikalutamidon a analógmi LHRH nie sú dokázané.


Štúdie in vitroukázali, že R-bikalutamid je inhibítorom CYP 3A4 so slabším inhibičným účinkom na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.


Hoci klinické štúdie, v ktorých sa ako marker aktivity cytochrómu P450 (CYP) používal antipyrín, nepreukázali dôkaz o možných liekových interakciách s bikalutamidom, po súbežnom podávaní bikalutamidu počas 28 dní sa priemerná hodnota expozície midazolamu (AUC) zvýšila až o 80 %. Takéto zvýšenie by mohlo byť závažné pre lieky s úzkym terapeutickým indexom. Preto je súbežné použitie terfenadínu, astemizolu a cisapridu kontraindikované (pozri časť 4.3) a pri súbežnom podávaní bikalutamidu s liečivami, ako cyklosporín a blokátory vápnikových kanálov, je potrebná zvýšená opatrnosť. Zníženie dávky u týchto liečiv môže byť potrebné, obzvlášť ak dôjde k zosilneniu ich terapeutického účinku alebo výskytu nežiaducich účinkov. Pri cyklosporíne sa po začatí alebo prerušení liečby bikalutamidom odporúča starostlivé sledovanie plazmatických koncentrácií a klinického stavu pacienta.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri predpisovaní bikalutamidu v kombinácii s inými liekmi, ktoré môžu inhibovať oxidáciu liečiva, napr. cimetidín a ketokonazol. Teoreticky by to mohlo spôsobiť zvýšenie plazmatických koncentrácií bikalutamidu, čo by mohlo viesť k zvýšenému výskytu vedľajších účinkov.


Štúdie in vitroukázali, že bikalutamid môže vytesňovať kumarínové antikoagulancium warfarín z jeho väzbových miest na bielkovinách. Preto sa pri zahájení liečby bikalutamidom u pacientov užívajúcich kumarínové antikoagulanciá odporúča starostlivé sledovanie protrombínového času.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien (pozri časť 4.3) a nesmie sa podávať tehotným ženám a dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je pravdepodobné, že by bikalutamid ovplyvňoval schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak je treba poznamenať, že príležitostne sa môže vyskytnúť ospalosť. Opatrnosť je potrebná u všetkých postihnutých pacientov.


4.8 Nežiaduce účinky


Bikalutamidje vo všeobecnosti dobre znášaný s malým výskytom prípadov prerušenia liečby v dôsledku nežiaducich účinkov.


V tejto časti sú nežiaduce účinky definované nasledovne: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Tabuľka 1: Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Anémia

Poruchy imunitného systému


Menej časté

Hypersenzitivita, angioedém a urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Znížená chuť do jedla

Psychické poruchy


Časté

Znížené libido,

depresia

Poruchy nervového systému


Veľmi časté


Časté

Závraty


Somnolencia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Infarkt myokardu (boli hlásené smrteľné následky)1, srdcové zlyhanie1

Poruchy ciev


Veľmi časté

Návaly tepla c

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Intersticiálna choroba pľúc2

(boli hlásené smrteľné následky)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté


Časté

Abdominálna bolesť, zápcha, nauzea


Dyspepsia, flatulencia

Poruchy pečene a žlčových ciest

ČastéZriedkavé

Hepatotoxicita, žltačka, hypertransaminémia3


Zlyhanie pečene 4 (boli hlásené smrteľné následky)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté


Vypadávanie vlasov, nadmerné ochlpenie / obnovený rast vlasov, suchá koža, pruritus, vyrážka

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté

Hematúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté


Časté

Gynekomastia a citlivosť prsníkov5 c


Erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté


Časté


Asténia, edémy


Bolesť na hrudi,

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Zvýšenie telesnej hmotnosti


 1. Pozorované vo farmako-epidemiologickej štúdii LHRH agonistov a antiandrogénov používaných v liečbe karcinómu prostaty. Riziko sa javilo zvýšené pri užívaní bikalutamidu v kombinácii s LHRH agonistami, ale nedokázalo sa zvýšené riziko pri použití bikalutamidu v monoterapii karcinómu prostaty.

 2. Uvedený na zozname nežiaducich účinkov po vyhodnotení údajov získaných po uvedení lieku na trh. Frekvencia bola určená z výskytu hlásených nežiaducich udalostí intersticiálnej pneumónie v randomizovanej fáze 150 mg EPC štúdií.

3 Hepatálne zmeny sú v zriedkavých prípadoch závažného charakteru a často išlo o prechodné zmeny, ktoré odzneli alebo sa zlepšili s pokračujúcou liečbou alebo po prerušení liečby (pozri časť 4.4).

4 Uvedený na zozname nežiaducich účinkov po vyhodnotení údajov získaných po uvedení na trh. Frekvencia bola určená z výskytu hlásených nežiaducich udalostí zlyhania pečene u pacientov, ktorým bola podávaná liečba bikalutamidom 150 mg v nezaslepenom ramene EPC štúdií. Je potrebné zvážiť pravidelné kontroly funkcií pečene (pozri tiež časť 4.4).

5 Môže sa zmierniť súčasnou kastráciou.


Okrem toho v klinických štúdiách bolo v priebehu liečby bikalutamidom a analógom LHRH hlásené srdcové zlyhanie (ako možný nežiaduci účinok lieku, podľa názoru skúšajúcich, s frekvenciou výskytu > 1 %). Kauzálna súvislosť s liečbou sledovaným liekom sa nepreukázala.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


S predávkovaním u ľudí nie sú žiadne skúsenosti. Neexistuje žiadne špecifické antidotum; liečba má byť symptomatická. Dialýza nemusí byť prospešná, pretože bikalutamid sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny a do moču neprechádza v nezmenenej forme. Indikovaná je celková podporná starostlivosť, vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Antiandrogény, ATC kód:L02BB03


Mechanizmus účinku

Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén bez ďalšej endokrinnej aktivity. Viaže sa na androgénne receptory bez toho, aby aktivoval expresiu génov, a tým inhibuje androgénne stimuly. Výsledkom tejto inhibície je regresia tumorov prostaty. Z klinického hľadiska môže ukončenie liečby Bicalutagenom 50 mg u určitej časti pacientov vyústiť do syndrómu z vynechania antiandrogénov.


Bikalutamid je racemát, pričom jeho antiandrogénna aktivita sa viaže takmer výlučne na (R)‑enantiomér.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. K dispozícii nie sú žiadne dôkazy o klinicky významnom vplyve potravy na biologickú dostupnosť lieku.


Distribúcia

Pri dennom podávaní tabliet bikalutamidu je plazmatická koncentrácia (R)-enantioméru približne desaťnásobná v dôsledku jeho dlhého polčasu.


Pri dennom dávkovaní 50 mg bikalutamidu sa pozorujú rovnovážne plazmatické koncentrácie (R)‑enantioméru hodnoty približne 9 μg/ml. V rovnovážnom stave tvorí (R)-enantiomér, ktorý má hlavný podiel na terapeutickom účinku, 99 % z celkového počtu enantiomérov v obehu.


Farmakokinetika (R)-enantioméru nie je ovplyvnená vekom, poruchou funkcie obličiek alebo miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene. Existujú dôkazy, že u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene sa (R)-enantiomér eliminuje z plazmy pomalšie.


Biotransformácia

Bikalutamid sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny (racemát 96 %, R-bikalutamid 99,6 %) a extenzívne sa metabolizuje (oxidáciou a glukuronidáciou): jeho metabolity sa vylučujú približne rovnakým podielom obličkami a žlčou.


Eliminácia

(S)-enantiomér sa vylučuje rýchlo v porovnaní s (R)-enantiomérom, pričom plazmatický polčas eliminácie (R)-enantioméru je približne 1 týždeň.


V klinickej štúdii bola stredná koncentrácia (R)-bikalutamidu 4,9 µg/ml v ejakuláte mužov užívajúcich bikalutamid v dávke 150 mg. Množstvo bikalutamidu potenciálne preneseného na partnerku počas pohlavného styku je nízke a extrapoláciou sa približne rovná 0,3 µg/kg. Toto množstvo je pod úrovňou, ktorá indukuje zmeny v potomkoch u laboratórnych zvierat.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bikalutamid pôsobí u zvierat ako silný antiandrogén a induktor oxidázy so zmiešanou funkciou. S týmto pôsobením súvisia zmeny cieľových orgánov, vrátane indukcie tumorov u zvierat. Žiadne zistenie z predklinických testov sa nepovažuje za významné vo vzťahu k liečbe pacientov s pokročilým karcinómom prostaty.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy, povidón K-29/32, sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát


Filmový obal:

monohydrát laktózy, hypromelóza 15cp (E 464), oxid titaničitý (E 171), triacetín


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové stripy z PVC potiahnuté PVdC a uzavreté hliníkovou fóliou. Veľkosť balenia 28, 30, 40, 90 a 100 filmom obalených tabliet.


Polypropylénový obal na tablety s polyetylénovým viečkom. Veľkosť balenia 28, 30, 100, 500 a 1 000 filmom obalených tabliet.


Al/Al blistre. Veľkosť balenia 28, 30, 40, 90 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0017/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.01.2007

Dátum predĺženia registrácie: 20.01.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014


7/7Bicalutagen 50 mg