+ ipil.sk

Bicalutamid Actavis 50 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/07080-ZIBPísomná informácia pre používateľa


Bicalutamid Actavis 50 mg

filmom obalené tablety


bikalutamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bicalutamid Actavis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bicalutamid Actavis

3. Ako užívať Bicalutamid Actavis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bicalutamid Actavis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bicalutamid Actavis a na čo sa používa


Bikalutamid patrí do skupiny antiandrogénov. Antiandrogény blokujú účinky androgénov (mužských pohlavných hormónov). Tiež znižuje množstvo mužských hormónov vytvorených v ľudskom tele.


Bicalutamid Actavissa používa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty, ak tiež užívate lieky nazývané analógy hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH), napr. gonadorelín alebo ste po chirurgickej kastrácii (odstránenie semenníkov) alebo ju čoskoro podstúpite.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bicalutamid Actavis


Neužívajte Bicalutamid Actavis

 • ak ste alergický (na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste žena.

 • ak tablety má dostať dieťa.

 • ak užívate terfenadín alebo astemizol, ktoré sa používajú na liečbu alergií alebo cisaprid, ktorý sa používa na liečbu pálenia záhy a refluxu kyseliny (návrat kyseliny zo žalúdka do pažeráka).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Bicalutamid Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte ochorenie pečene. Váš lekár môže rozhodnúť o vykonávaní krvných testov na kontrolu, či vaša pečeň pracuje správne, pokým užívate tento liek.

 • ak máte cukrovku. Liečba bikalutamidom v kombinácii s analógmi hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH) môže ovplyvniť hladinu cukru v krvi. Možno budete potrebovať upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo vnútorne užívaných liekov na liečbu cukrovky.

 • ak máte akékoľvek poruchy srdca alebo krvných ciev, vrátane porúch srdcového rytmu (arytmia) alebo ste liečení na tieto poruchy. Riziko vzniku porúch srdcového rytmu sa môže pri užívaní Bicalutamidu Actavis zvýšiť.


Iné lieky a Bicalutamid Actavis

Bikalutamid môže ovplyvniť účinok iných liekov. A tie zasa môžu mať vplyv na to, ako bikalutamid účinkuje. Bikalutamid sa môže vzájomne ovplyvňovať s nasledovnými liekmi:

 • cyklosporínom (používaný na potlačenie reakcií imunitného systému na prevenciu a liečbu odmietnutia transplantovaného orgánu alebo kostnej drene). Je to kvôli tomu, že bikalutamid môže zvyšovať koncentráciu látky nazývanej kreatinín vo vašej plazme a váš lekár vám môže odoberať vzorky krvi na jeho sledovanie.

 • midazolamom (liek, ktorý sa používa na zmiernenie úzkosti pred chirurgickým zákrokom alebo niektorými inými zákrokmi alebo ako anestetikum pred a počas operácie). Ak máte podstúpiť chirurgický zákrok alebo trpíte veľkou úzkosťou v nemocnici, musíte povedať svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi, že užívate bikalutamid.

 • terfenadínom alebo astemizolom, ktoré sa používajú na liečbu alergií alebo cisapridom , ktorý sa používa na liečbu pálenia záhy a refluxu žalúdočnej kyseliny (pozri časť 2., Neužívajte Bicalutamid Actavis).

 • liekmi nazývanými blokátory kalciového kanála, napr. diltiazem alebo verapamil. Tieto lieky sa používajú na liečbu srdcových problémov, srdcovej angíny (angíny pektoris) a vysokého krvného tlaku.

 • liekmi na riedenie krvi, napr. warfarínom.

 • cimetidínom používaný na reflux žalúdočnej kyseliny alebo na liečbu žalúdočných vredov alebo ketokonazolom používaným na liečbu plesňových ochorení.

 • Bicalutamid Actavis sa môže vzájomne ovplyvňovať s niektorými liekmi, ktoré sa používajú na liečbu porúch srdcového rytmu (napr. chinidín, prokaínamid, amiodaron, sotalol) alebo môže zvýšiť riziko vzniku porúch srdcového rytmu, pokiaľ sa užíva s niektorými ďalšími liekmi (napr. metadón (na liečbu bolesti a na liečbu drogovej závilosti detoxikáciou), moxifloxacín (antibiotikum), antipsychotiká (používané na liečbu závažných duševných ochorení).


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Bicalutamid Actavis a jedlo a nápoje

Tablety nie je potrebné užívať s jedlom, ale musia sa prehltnúť celé a zapiť pohárom vody.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tento liek nesmú nikdy užívať ženy.


Predtým, ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek neovplyvňuje vašu schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje, avšak niektorí ľudia môžu pociťovať ospalosť, pokiaľ užívajú tento liek. Ak si myslíte, že vám liek spôsobuje ospalosť, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, predtým ako budete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Bicalutamid Actavis obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako používať Bicalutamid Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je jedna tableta jedenkrát denne. Musí sa prehltnúť celá a zapiť pohárom vody. Pokúste sa užívať tento liek približne v rovnakú hodinu každý deň.


Tieto tablety začnite užívať aspoň 3 dni pred začatím liečby analógmi LHRH, napr. gonadorelínom, alebo v rovnakom čase ako podstúpite chirurgickú kastráciu.


Ak užijete viac Bicalutamidu Actavis, ako máte

Ak si myslíte, že ste užili viac tabliet, ako ste mali, kontaktujte čo najskôr svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu. Vezmite si so sebou zostávajúce tablety alebo obal, aby lekár mohol rýchlo určiť, čo ste užili. Lekár sa môže rozhodnúť sledovať vaše telesné funkcie, až kým účinok Bicalutamidu Actavis neodoznie.


Ak zabudnete užiť Bicalutamid Actavis

Ak si myslíte, že ste zabudli užiť dávku bikalutamidu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku a užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Bicalutamid Actavis

Neprestaňte užívať tento liek, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Toto sú veľmi závažné vedľajšie účinky:

 • kožná vyrážka, svrbenie, žihľavka, odlupovanie kože, tvorba pľuzgierov alebo chrást na koži.

 • opuch tváre alebo krku, pier, jazyka alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním.

 • problémy s dýchaním s kašľom a horúčkou alebo bez nich.

 • zožltnutie kože alebo očí.


Ďalšie možné vedľajšie účinky lieku sú:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

nízky počet červených krviniek (anémia); bolestivosť prsníkov; zväčšenie prsnej žľazy u mužov; návaly horúčavy; závrat;bolesť v žalúdku alebo v panve; zápcha; nevoľnosť; prítomnosť krvi v moči (hematúria); pocit slabosti; opuch rúk, chodidiel, horných alebo dolných končatín (edém).


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

znížená sexuálna túžba; depresia; ospalosť; porucha trávenia súvisiaca so žalúdočnou kyselinou; vetry; zmeny vo funkcii pečene zahŕňajúce zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka); vypadávanie vlasov; zvýšený rast vlasov; suchá koža; vyrážka; svrbenie kože; ťažkosti s dosiahnutím erekcie; prírastok hmotnosti; zníženie chuti do jedla; bolesť na hrudi; srdcový záchvat (boli hlásené úmrtia); srdcové problémy, ktoré môžu zapríčiniť dýchavičnosť alebo opuch členkov.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

alergické reakcie (hypersenzitívne reakcie). Medzi príznaky môže patriť: kožná vyrážka, svrbenie, žihľavka, odlupovanie kože, tvorba pľuzgierov alebo chrást na koži, opuch tváre alebo krku, pier, jazyka alebo hrdla, ktorý môže zapríčiniť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním. Zápal pľúc nazývaný intersticiálne ochorenie pľúc (boli hlásené úmrtia). Príznaky môžu zahŕňať závažnú dýchavičnosť s kašľom alebo horúčkou.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až ako 1 z 1 000 ľudí):

zlyhanie pečene (boli hlásené úmrtia).


Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

zmeny na elektrokardiograme (predĺženie QT intervalu).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bicalutamid Actavis


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Prvé dve číslice predstavujú mesiac a posledné štyri číslice predstavujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Bicalutamid Actavis obsahuje


 • Liečivo je bikalutamid. Každá tableta obsahuje 50 mg bikalutamidu.

 • Ďalšie zložky sú:

jadro tablety: monohydrát laktózy, povidón K-29/32, krospovidón, nátriumlaurylsulfát, magnéziumstearát;

filmový obal tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid titaničitý (E171) a makrogol 4000.


Ako vyzerá Bicalutamid Actavis a obsah balenia


Bicalutamid Actavis sú biele, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety s označením BCM 50 na jednej strane.


Dostupné sú balenia s blistrami, ktoré obsahujú 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 90, 98, 100, 140, 200 alebo 280 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Actavis Group PTC ehf.,

Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island


Výrobcovia:

Synton Hispania

Castello 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španielsko


Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holandsko


Actavis Deutschland GmbHCo. KG

Willy-Brandt-Allee 2, 81829 Mníchov, Nemecko.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Bicalutamid Actavis 50 mg

Belgicko

DOC Bicalutamid 50 mg

Česká republika

Bicalutamid Actavis 50 mg

Nemecko

Bicalutamid Actavis 50 mg

Dánsko

Bicalutamid Actavis, filmovertrukne tabletter 50 mg

Estónsko

Bicalutamid Actavis 50 mg

Grécko

Bicalutamide / Actavis, 50 mg film-coated tablets

Španielsko

Bicalutamida Synthon 50 mg

Fínsko

Bicavan 50 mg tabletti

Maďarsko

Bicusan 50 mg

Írsko

Bicalutamide Avansor 50 mg

Taliansko

Bicalutamide Actavis

Litva

Bicalutamid Actavis 50 mg

Luxembursko

DOC Bicalutamide 50 mg

Lotyšsko

Bicalutamid Actavis 50 mg

Holandsko

Bicalutamid Mylan 50 mg

Poľsko

Calubloc 50 mg

Portugalsko

Bicalutamide Actavis 50 mg

Švédsko

Bicalutamid Actavis 50 mg

Slovinsko

Bicusan 50 mg

Slovenská republika

Bicalutamid Actavis 50 mg

Veľká Británia

Bicalutamide 50 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.5Bicalutamid Actavis 50 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/07080-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bicalutamid Actavis 50 mg


filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg bikalutamidu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 60,44 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biela, okrúhla, bikonvexná, filmom obalené tableta s označením BCM 50 na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s liečbou analógom hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH) alebo chirurgickou kastráciou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí muži vrátane starších pacientov: dávka je jedna 50 mg tableta raz denne užívaná perorálne.


Pediatrická populácia

Bikalutamid nie je indikovaný u detí a dospievajúcich.


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť tekutinou.


Liečba bikalutamidom sa má začať aspoň 3 dni pred začatím liečby analógmi LHRH alebo súbežne s chirurgickou kastráciou.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky. Neexistujú skúsenosti s užívaním bikalutamidu u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky.

U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene sa liek môže kumulovať (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a detí (pozri časť 4.6).


Bikalutamid nesmú užívať pacienti s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu s bikalutamidom je kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bikalutamid sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni. Údaje naznačujú, že u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže byť eliminácia bikalutamidu pomalšia, čo môže viesť ku zvýšenej kumulácii bikalutamidu. Preto sa u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene má bikalutamid používať s opatrnosťou.


Kvôli možným hepatálnym zmenám treba zvážiť pravidelné kontroly funkcie pečene. Predpokladaný výskyt väčšiny týchto zmien je v priebehu prvých 6 mesiacov liečby s bikalutamidom.

Zriedkavo sa pozorovali závažné zmeny pečene a zlyhanie pečene v súvislosti s bikalutamidom a boli hlásené aj smrteľné prípady (pozri časť 4.8). Ak dôjde k závažným zmenám, liečba bikalutamidom sa má ukončiť.


U mužov užívajúcich agonisty LHRH sa pozorovalo zníženie glukózovej tolerancie. Toto zníženie sa môže prejaviť ako diabetes alebo strata glykemickej kontroly u tých pacientov, ktorí už majú diabetes. Preto sa u pacientov užívajúcich bikalutamid v kombinácii s agonistami LHRH má zvážiť sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Preukázalo sa, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP 3A4), preto je potrebná opatrnosť pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré sa metabolizujú prostredníctvom CYP 3A4 (pozri časti 4.3 a 4.5).


Liečba androgénnou depriváciou môže predĺžiť QT interval.

U pacientov, ktorí majú rizikové faktory pre vznik predĺženia QT intervalu v anamnéze a u pacientov užívajúcich súbežne lieky, ktoré môžu predĺžiť QT interval (pozri časť 4.5), majú lekári pred začatím liečby bikalutamidom vyhodnotiť pomer prínosu a rizika vrátane možného vzniku Torsade de pointes.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neexistuje žiadne údaje o farmakodynamických alebo farmakokinetických interakciách medzi bikalutamidom a analógmi LHRH.


In vitro štúdie preukázali, že R-bikalutamid inhibuje cytochróm CYP 3A4 a v menšej miere inhibuje aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.


Hoci klinické štúdie, v ktorých sa ako marker aktivity cytochrómu P450 (CYP) používal antipyrín, nepreukázali dôkaz o možných liekových interakciách s bikalutamidom, po súbežnom podávaní bikalutamidu počas 28 dní sa priemerná hodnota expozície midazolamu (AUC) zvýšila až o 80 %.

Takéto zvýšenie by mohlo byť významné pre lieky s úzkym terapeutickým indexom. Preto je súbežné podávanie bikalutamidu s liečivami, ako sú terfenadín, astemizol a cisaprid kontraindikované (pozri časť 4.3) a opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní bikalutamidu s látkami ako sú cyklosporín a blokátory kalciových kanálov. Zníženie dávky je nutné pokiaľ sa preukáže zosilnený alebo nežiaduci účinok týchto liečiv. V prípade cyklosporínu sa odporúča, aby po začatí alebo ukončení liečby bikalutamidom bola striktne monitorovaná plazmatická koncentrácia a klinický stav.


Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní bikalutamidu pacientom, ktorí užívajú lieky, ktoré môžu inhibovať oxidáciu lieku, napríklad cimetidín a ketokonazol.

Teoreticky by to mohlo spôsobiť zvýšenie plazmatických koncentrácií bikalutamidu, čo by mohlo viesť k zvýšenému výskytu vedľajších účinkov.


In vitro štúdie preukázali, že bikalutamid môže vytesniť kumarínové antikoagulancium, warfarín, z jeho proteínového väzbového miesta. Preto sa po začatí liečby bikalutamidom u pacientov užívajúcich kumarínové antikoagulanciá odporúča starostlivé sledovanie protrombínového času.


Vzhľadom na to, že liečba androgénnou deprivácioumôže predĺžiť QT interval, súbežné užívanie bikaĺutamidu s liekmi o ktorých je známe, že predlžujú QT interval alebo s liekmi, ktoré môžu vyvolať Torsade de pointes, ako sú antiarytmiká triedy IA (napr. chinidín, disopyramid) alebo triedy III (napr. amiodaron, sotalol,dofetilid, ibutilid), metadón, moxifloxacín, antipsychotiká, sa má starostlivo prehodnotiť (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a nesmie sa podávať gravidným ženám alebo dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je nepravdepodobné, že by bikalutamid ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak treba poznamenať, že sa príležitostne môže vyskytnúť ospalosť (pozri časť 4.8). Všetci takto ovplyvnení pacienti majú byť opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


V tejto časti sú definované nežiaduce účinky nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme(častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Tabuľka 1: frekvencia nežiaducich reakcií

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Bikalutamid 50 mg (+ LHRH analóg)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Anémia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

Hypersenzitívne reakcie, angioedém, urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Zníženie chuti do jedla

Psychické poruchy

Časté

Znížené libido, depresia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Infarkt myokardua (boli zaznamenané smrteľné prípady), zlyhanie srdcaa

Neznáme

Predĺženie QT intervalu (pozri časti 4.4 a 4.5)

Poruchy nervového systému

Veľmi časté


Závrat


Časté

Ospalosť

Poruchy ciev

Veľmi časté

Návaly horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Intersticiálne ochorenie pľúcb (vyskytli sa fatálne následky)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté


Bolesť brucha, zápcha, nauzea

Časté

Flatulencia, dyspepsia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté


Hepatotoxicita, žltačka, zvýšenie hladín tranzaminázc


Zriedkavé

Zlyhanie pečened (boli zaznamenané smrteľné prípady)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Alopécia, hirzutizmus/opätovný rast vlasov, suchá koža, pruritus, vyrážka

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté

Hematúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté


Gynekomastia a citlivosť prsníkove


Časté

Erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté


Asténia, edém


Časté

Bolesť na hrudníku

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Prírastok hmotnosti


a Pozorované vo farmakoepidemiologickej štúdii použitia agonistov LHRH a antiandrogénov v liečbe karcinómu prostaty. Riziko sa javilo zvýšené ak sa bikalutamid 50 mg používal v kombinácii s agonistami LHRH, ale nedokázalo sa zvýšené riziko pri použití bikalutamidu 150 mg v monoterapii karcinómu prostaty.

b Uvedená ako nežiaduca reakcia z údajov po uvedení lieku na trh. Frekvencia bola určená z výskytu hlásených nežiaducich udalostí intersticiálnej pneumónie v randomizovanej fáze 150 mg EPC štúdií.

c Hepatálne zmeny sú zriedkavo závažné a boli často prechodné, pri pokračovaní liečby alebo po jej ukončení ustúpili alebo sa zmiernili.

d Uvedená ako nežiaduca reakcia z údajov po uvedení lieku na trh. Frekvencia bola určená z výskytu hlásených nežiaducich udalostí zlyhania pečene u pacientov liečených bikalutamidom v otvorenom ramene 150 mg EPC štúdií.

e Súbežnou kastráciou sa môže znížiť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


S predávkovaním u ľudí nie sú žiadne skúsenosti. Neexistuje špecifické antidotum; liečba má byť symptomatická. Dialýza nemusí byť prospešná, pretože bikalutamid sa vo veľkej miere viaže na bielkoviny a nevylučuje sa močom v nezmenej forme. Indikovaná je všeobecná podporná starostlivosť zahrňujúca časté monitorovanie vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmokoterapeutická skupina: antiandrogény,

ATC kód: L02BB03


Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, ktorý nevykazuje inú endokrinnú aktivitu. Viaže sa na androgénne receptory bez aktivácie génovej expresie, a tak inhibuje androgénnu stimuláciu. Výsledkom tejto inhibície je regresia tumorov prostaty. Klinicky môže mať vysadenie liečby u niektorých pacientov za následok syndróm z vysadenia antiandrogénu.


Bikalutamid je racemát, ktorého antiandrogénna aktivita spočíva takmer výlučne v R‑enantiomére.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva. Neexistuje žiadny dôkaz o akomkoľvek klinicky významnom vplyve jedla na biologickú dostupnosť.

S‑enantiomér sa rýchlo vylučuje v porovnaní s R‑enantiomérom, ktorého polčas plazmatickej eliminácie je približne 1 týždeň.


Pri pravidelnom dennom podávaní bikalutamidu je koncentrácia R‑enantioméru v plazme približne desaťnásobná v porovnaní s S‑enantiomérom, čo je spôsobené jeho zdĺhavým polčasom eliminácie.


V prípade dennej dávky 50 mg bikalutamidu plazmatické koncentrácie R‑enantioméru dosahujú približne 9 μg/ml. Z celkového počtu enantiomérov prítomných v plazme v rovnovážnom stave 99 % tvorí R‑enantiomér, ktorý má dominantný podiel na terapeutickom účinku.


Farmakokinetika R-enantioméru nie je ovplyvnená vekom, poruchou funkcie obličiek ani miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Preukázalo sa, že R-enantiomér sa eliminuje z plazmy pomalšie u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.


Bikalutamid sa vo veľkej miere viaže na proteíny (racemát 96 %, R-bikalutamid 99,6 %) a extenzívne sa metabolizuje (oxidáciou a glukuronidáciou): jeho metabolity sa približne rovnakým dielom vylučujú obličkami a žlčou. Po exkrécii do žlče dochádza ku hydrolýze glukuronidov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bikalutamid je čistý a silný antagonista androgénneho receptora u experimentálnych zvierat a u ľudí. Hlavným sekundárnym farmakologickým účinkom je indukcia oxidáz so zmiešanou funkciou závislých na CYP450 v pečeni. Indukcia enzýmu sa u ľudí nepozorovala. Zmeny cieľových orgánov u zvierat jednoznačne súvisia s primárnym a sekundárnym farmakologickým účinkom bikalutamidu, ktorý pozostáva z involúcie tkanív závislých na androgénoch; štítnej žľazy, hyperplázií a neoplázií alebo karcinómu pečeňových a Leydigových buniek, poruchy sexuálnej diferenciácie mužských potomkov; reverzibilnej poruchy fertility u mužov. Štúdie genotoxicity neodhalili žiadny mutagénny potenciál bikalutamidu. Všetky nežiaduce účinky pozorované v štúdiách u zvierat sa považujú za druhovo špecifické, nemajú žiadny význam pre ľudí v indikovanom klinickom prostredí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

krospovidón

povidón K-29/32

magnéziumstearát

nátriumlaurylsulfát

Filmový obal tablety:

monohydrát laktózy

hypromelóza

makrogol 4000

oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/Al blister, škatuľka.


Balenie obsahuje 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 90, 98, 100, 140, 200 alebo 280 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.,

Reykjavikurvegur 76-78,

220 Hafnarfojrdur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0121/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16. apríla 2007

Dátum posledného predĺženia: 13. decembra 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015


7Bicalutamid Actavis 50 mg