+ ipil.sk

Bicalutamid-Teva 50 mgPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2012/04465


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Bicalutamid‑Teva 50 mg

filmom obalené tablety

Bikalutamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Bicalutamid‑Teva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Bicalutamid‑Teva

3. Ako užívať Bicalutamid‑Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bicalutamid‑Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. čo je BICALUTAMID‑teva a na čo sa používa


Bicalutamid‑Teva patrí do skupiny anti‑androgénov. Anti‑androgény pôsobia proti účinkom androgénov (mužských pohlavných hormónov).


Bicalutamid‑Teva sa používa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty (predstojnej žľazy) v kombinácii s ďalšími metódami liečby (s medikamentóznou alebo chirurgickou kastráciou), ktoré znižujú hladinu mužských pohlavných hormónov.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR AKO UŽIJETEBICALUTAMID‑TEVA


Neužívajte Bicalutamid‑Teva

- keď ste alergický (precitlivený) na bikalutamidalebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak užívate nejaké lieky obsahujúce terfenadín, astemizol alebo cisaprid (pozri „Iné lieky a Bicalutamid‑Teva“ uvedené nižšie).

- ak ste žena alebo dieťa.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo, lekárnika predtým, ako začnete užívať Bicalutamid‑Teva.

- ak máte miernu alebo závažnú poruchu funkcie pečene.

- ak máte cukrovku alebo už užívate agonistov LHRH (napr. goserelin, buserelin, leuprorelin a triptorelin).


Skôr ako začnete užívať tento liek, informujte, prosím, svojho lekára, ak máte akékoľvek ochorenie alebo poruchu ovplyvňujúcu funkciu pečene.


Iné lieky a Bicalutamid‑Teva

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to,prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je obzvlášť dôležité zmieniť sa o nasledujúcich liečivách:

- terfenadín alebo astemizol (na sennú nádchu alebo alergiu) (pozri 2. „Skôr ako užijete Bicalutamid‑Teva“, „Neužívajte Bicalutamid‑Teva“ uvedené vyššie)

- cisaprid (na žalúdočné ťažkosti) (pozri 2. „Skôr ako užijete Bicalutamid‑Teva“, „Neužívajte Bicalutamid‑Teva“ uvedené vyššie)

- warfarín alebo podobné liečivo na zabránenie tvorby krvných zrazenín

- cyklosporín (používa sa na potlačenie imunitného systému pri prevencii alebo liečbe odvrhnutia transplantovaného orgánu alebo transplantátu kostnej drene)

- blokátory kalciových kanálov ako sú nifedipín alebo verapamil (na liečbu vysokého krvného tlaku alebo niektorých srdcových ochorení)

- cimetidín (na liečbu žalúdkových vredov)

- ketokonazol (používa sa na liečbu plesňových infekcií kože a nechtov)


Tehotenstvo a dojčenie

Ženy nesmú užívať Bicalutamid‑Teva.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že Bicalutamid‑Teva ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Pri jeho užívaní však niektorí ľudia môžu ojedinelo pociťovať ospalosť alebo závrat. Ak sa vám toto stane , pri vykonávaní takýchto činností musíte byť opatrný.


Bicalutamid‑Tevaobsahujelaktózu

Tablety Bicalutamid‑Teva obsahujú laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤBICALUTAMID‑TEVA


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pokiaľ vám váš lekár nepovie inak, odporúčanádávka je jedna tableta jedenkrát denne. Je dôležité, aby ste tabletu užili každý deň v rovnakom čase.


Tableta sa má prehltnúť vcelku a zapiť vodou.


Deti a mladiství mladší ako 18 rokov

Deti a mladiství mladší ako 18 rokov nesmú užívať Bicalutamid‑Teva.


Ak užijete viac Bicalutamid‑Teva, ako máte

Ak užijete nadmernú dávku tabliet alebo ak tabletu (tablety) náhodne prehltne dieťa, okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo na oddelenie pohotovosti v najbližšej nemocnici. Vezmite si so sebou túto písomnú informáciu pre používateľov alebo niekoľko tabliet, aby lekár vedel, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Bicalutamid‑Teva

Ak zabudnete užiť tabletu v obvyklom čase, túto dávku vynechajte a neužívajte tabletu neskôr; počkajte dovtedy, kým nebude správny čas na užitie nasledujúcej dávky a potom pokračujte v pravidelnom užívaní lieku tak ako predtým, podľa pôvodnej dávkovacej schémy. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Bicalutamid‑Teva

Liek neprestaňte užívať, dokonca ani vtedy, ak sa budete cítiť úplne zdravý, pokiaľ vám k tomu nedá pokyn váš lekár. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekáraalebo lekárnika.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:

- Závažná dýchavičnosť alebo náhle zhoršenie dýchavičnosti, pravdepodobne spolu s kašľom alebo horúčkou. Môžete mať zápal pľúc nazývaný “intersticiálna pľúcna choroba”, ktorý sa vyskytuje u menej ako jedného zo 100 pacientov liečených bikalutamidom.

- Silné svrbenie kože (s vyvýšenými hrbolčekmi) alebo opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním. Môžete mať závažnú alergickú reakciu na bikalutamid, ktorá sa vyskytuje u menej ako jedného zo 100 liečených pacientov.


Môžu sa vyskytnúť aj nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- Závraty

- Citlivosť alebo zväčšenie prsníkov

- Návaly horúčavy

- Bolesť brucha, zápcha, pocit na vracanie (nauzea)

- Hematúria (krv v moči)

- pocit slabosti, opuch

- Anémia (znížená hladina červených krviniek, ktorá môže byť spojená s únavou, rýchlym tlkotom srdca a rýchlou frekvenciou dýchania, bledosťou)


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- Strata chuti do jedla alebo prírastok telesnej hmotnosti

- Znížená sexuálna túžba alebo problémy s erekciou

- Depresia

- Pocit ospalosti

- Poruchy trávenia, plynatosť (vetry)

- Ťažkosti s pečeňou, vrátane žltačky (zožltnutie kože alebo očí) a zvýšené hladiny pečeňových enzýmov

- Vyrážka, svrbenie, suchá pokožka, strata vlasov (alopécia), nadmerný rast chlpov („hirsutizmus”)

- bolesť na hrudníku

- zhoršenie srdcových funkcií a srdcový záchvat


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb

- Závažná alergická reakcia, vrátane silného svrbenia kože (s vyvýšenými hrbolčekmi) alebo opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní

- zápal pľúc nazývaný „intersticiálna pľúcna choroba”


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)

- Zlyhanie pečene


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. AKO UCHOVÁVAŤ BICALUTAMID‑TEVA


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte Bicalutamid‑Tevapo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Bicalutamid‑Teva obsahuje

- Liečivo je bikalutamid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg bikalutamidu.

- Ďalšie zložky sú:
Jadro: mikrokryštalická celulóza, povidón, sodná soľ kroskarmelózy, nátrium laurylsulfát, monohydrát laktózy, bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.
Obal: hypromelóza, polydextróza, oxid titaničitý, makrogol 4000.


Ako vyzerá Bicalutamid‑Teva a obsah balenia

Filmom obalené tablety Bicalutamid‑Teva 50 mg sú biele až sivobiele bikonvexné filmom obalené tablety s označením „93“ na jednej strane a „220“ na druhej strane.

Veľkosti balenia: 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90 a 100 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcovia

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,

Bratislava, Slovenská republika


Výrobcovia

Teva UK Ltd., Eastbourne, Veľká Británia

Pharmachemie B.V., Haarlem, Holandsko

Teva Santé, Sens, Francúzsko

Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd., Debrecen, Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Bicalutamid TEVA 50 mg-Filmtabletten

Belgicko: Bicalutamide TEVA 50 mg filmomhulde tabletten

Česká republika: Bicaluplex 50 mg

Nemecko: Bicalutamid Teva 50 mg Filmtabletten

Dánsko: Bicalutamide TEVA

Estónsko: Bicalutamide-TEVA

Francúzsko: Bicalutamide Teva 50 mg, comprimé pellicullé

Grécko: Bicalutamide Teva 50 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Írsko: Bicalutamide TEVA 50 mg Film-coated Tablets

Taliansko: Bicalutamide Teva 50 mg compresse rivestite con film

Lotyšsko: Bicalutamide TEVA 50 mg apvalkotas tablets

Litva: Bicalutamide-Teva 50 mg plėvele dengtos tabletės

Luxembursko: Bicalutamide TEVA 50 mg comprimés pelliculés

Holandsko: Bicalutamide 50 PCH, filmomhulde tabletten 50 mg

Nórsko: Bicalutamide Teva 50 mg

Poľsko: Bicalutamide Teva

Portugalsko: Bicalutamida Teva

Slovensko: Bicalutamid-Teva 50 mg

Slovinsko: Bikalutamid Teva 50 mg filmsko obložene tablete

Švédsko: Bicalutamide Teva 50 mg filmdragerad tablet

Spojené kráľovstvo: Bicalutamide 50 mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovanávo februári 2014.


4

Bicalutamid-Teva 50 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii, evid.č. 2012/04465


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bicalutamid‑Teva 50 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 50 mg bikalutamidu.

Pomocná látka:

Každá tableta obsahuje 33,25 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Popis:

biele až sivobiele bikonvexné filmom obalené tablety s označením „93“ na jednej strane a „220“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s liečbou analógom hormónu uvoľnujúceho luteinizačný hormón (LHRH) alebo s chirurgickou kastráciou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí muži vrátane starších pacientov:

Jedna tableta jedenkrát denne, každý deň v rovnakom čase (obvykle ráno alebo večer).

Liečba sa musí začať 1 týždeň pred podaním analógu LHRH alebo v rovnakom čase ako chirurgická kastrácia.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky.

U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene môže dôjsť k zvýšenej kumulácii bikalutamidu (pozri časť 4.4).


Deti a mladiství

Bikalutamid je kontraindikovaný u detí (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 4.4 a 6.1).


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a u detí (pozri časť 4.6).


Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu a cisapridu (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Úvodná liečba musí byť pod prísnym dohľadom špecialistu .


Bikalutamid sa v rozsiahlej miere metabolizuje v pečeni. Dostupné údaje svedčia o tom, že vylučovanie môže byť pomalšie u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, čo môže viesť k zvýšenej kumulácii látky. Z tohto dôvodu je pri podávaní bikalutamidu pacientom so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene potrebná opatrnosť.


Je potrebné zvážiť pravidelné kontroly funkcie pečene kvôli možným zmenám hodnôt pečeňových testov.Väčšina zmien sa očakáva, že nastane v prvých 6 mesiacoch liečby bikalutamidom.


Ťažké hepatálne zmeny a hepatálne zlyhanie sa pozorovali zriedkavo s bikalutamidom a boli hlásené fatálne následky (pozri časť 4.8). Ak sú tieto zmeny ťažké, liečba bikalutamidom sa musí prerušiť.


Ukázalo sa, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP3A4), preto pri súbežnom podávaní s liečivami metabolizovanými prevažne enzýmom CYP3A4 je potrebná zvýšená opatrnosť (pozri časť 4.3 a 4.5).


U pacientov mužského pohlavia užívajúcich agonistov LHRH sa pozorovalo zníženie tolerancie glukózy. U pacientov s už existujúcim diabetom sa to môže prejaviť ako diabetes alebo strata kontroly glykémie. Z toho dôvodu sa u pacientov užívajúcich bikalutamid v kombinácii s LHRH agonistami odporúča zvážiť sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Tento liek obsahuje 35 mg monohydrátu laktózy.

Pacientiso zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcienesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Medzi bikalutamidom a analógmi LHRH sa nepreukázali žiadne farmakodynamické alebo farmakokinetické interakcie.


Štúdie in vitrosvedčia o tom, že R‑bikalutamid je inhibítorom CYP 3A4 a má slabše inhibičné účinky na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.


Aj keď sa v klinických štúdiách, ktoré používali antipyrín ako marker aktivity cytochómu P450 (CYP), nepreukázal dôkaz o možných liekových interakciách sbikalutamidom, po súbežnom podávaní bikalutamidu počas 28 dní bola priemerná expozícia (AUC) midazolamom zvýšená až o 80 %. Pri liekoch s úzkym terapeutickým indexom by takéto zvýšenie mohlo byť závažné. Z tohto dôvodu je súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu a cisapridu kontraindikované (pozri časť 4.3) a pri súbežnom predpisovaní cyklosporínu a blokátorov kalciových kanálov je potrebná opatrnosť. Môže byť potrebné zníženie dávkovania týchto liečiv, hlavne ak sa prejavuje zosilnený alebo nežiaduci účinok. Pri cyklosporíne sa po začatí alebo prerušení liečby bikalutamidom odporúča starostlivé sledovanie plazmatických koncentrácií a klinického stavu pacienta.


Opatrnosť je potrebná počas súbežného podávania látok, ktoré by mohli inhibovať oxidáciu bikalutamidu, t.j. liekov obsahujúcich ketokonazol alebo cimetidín. Teoreticky by to mohlo spôsobiť zvýšenie plazmatických koncentrácií bikalutamidu, čo by mohlo viesť k zvýšenému výskytu vedľajších účinkov.


Štúdie in vitroukázali, že bikalutamid môže vytesňovať kumarínové antikoagulancium, warfarín, z väzobných miest na proteíny. Z tohto dôvodu sa po začatí liečby bikalutamidom u pacientov, ktorí súbežne používajú kumarínové antikoagulanciá, odporúča časté a pravidelné sledovanie protrombínového času.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien; z tohto dôvodu sa nesmie podávať počas gravidity alebo počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je pravdepodobné, že bikalutamid ovplyvňuje schopnosť pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak je treba poznamenať, že príležitostne sa môže vyskytnúť somnolencia. Opatrnosť je potrebná u všetkých postihnutých pacientov.


4.8 Nežiaduce účinky


V tejto časti sú nežiaduce udalosti definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000, 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000, 1/1 000); veľmi zriedkavé ( 1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: Anémia


Poruchy imunitného systému

Menej časté: Reakcie z precitlivenosti, angioedém a urtikária


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: Znížená chuť do jedla


Psychické poruchy

Časté: Znížené libido, depresia


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Závraty

Časté: Somnolencia


Poruchy ciev

Veľmi časté: Návaly tepla


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: Intersticiálna choroba pľúca(boli hlásené fatálne následky)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: Abdominálna bolesť, zápcha, nauzea

Časté: Dyspepsia, flatulencia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté: Hepatotoxicita, žltačka, zvýšenie hladín aminotransferázb

Zriedkavé: Zlyhanie pečene(boli hlásené fatálne následky)c


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Vypadávanie vlasov, nadmerné ochlpenie / obnovený rast vlasov, suchá koža, pruritus,

vyrážka


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmičasté: Hematúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté: Gynekomastia, citlivosť prsníkovd

Časté: Erektilná dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: Asténia, edém

Časté: bolesť na hrudi


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: infarkt myokardue(boli hlásené fatálne následky), srdcové zlyhaniee


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: Zvýšenie telesnej hmotnosti


a Uvedené ako nežiaduce reakcie lieku nasledované revíziou údajov po uvedení lieku na trh. Frekvencia bola stanovená z výskytu hlásených nežiaducich udalostí intersticiálnej pneumónie v randomizovanej štúdii liečby včasného štádia karcinómu prostaty s použitím 150 mg bikalutamidu.


bHepatálne zmeny sú zriedkavo závažné a často boli prechodné, ustúpili alebo sa zmiernili pri pokračujúcej liečbe alebo po ukončení liečby.


cUvedené ako nežiaduce reakcie lieku nasledované revíziou údajov po uvedení lieku na trh. Frekvencia bola stanovená z výskytu hlásených nežiaducich udalostí hepatálneho zlyhania u pacientov užívajúcich liečbu v otvorenom bikalutamidovom ramene štúdie liečby včasného štádia karcinómu prostaty s použitím 150 mg bikalutamidu.


dIch výskyt je možné zmierniť súbežnou kastráciou.


ePozorované vo farmako-epidemiologickej štúdii liečby rakoviny prostaty agonistami LHRH a anti-androgénmi.. Toto riziko sa zdalo byť zvýšené keď sa bikalutamid 50 mg užíval v kombinácií s agonistami LHRH, ale zvýšenie rizika nebolo evidentné keď sa bikalutamid 150 mg v liečbe rakoviny prostaty užíval v monoterapii .

4.9 Predávkovanie


U ľudí nie sú skúsenosti s predávkovaním. Neexistuje žiadne špecifické antidotuma liečba má byť symptomatická. Dialýza nemusí byť prospešná, pretože bikalutamid sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny a do moča neprechádza v nezmenenej forme.Je indikovaná všeobecná podporná liečba zahŕňajúca časté monitorovanie vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: anti‑androgény

ATC kód: L02BB03


Bikalutamid je nesteroidný anti‑androgén, ktorý nemá žiadne ďalšie endokrinné účinky. Viaže sa na androgénne receptory bez toho, že by aktivoval expresiu génov, a tým inhibuje androgénnu stimuláciu. Inhibícia má za následok regresiu nádorov prostaty. Prerušenie liečby môže u niektorých pacientov viesť k vzniku syndrómu z vysadenia anti‑androgénov.


Bikalutamid je racemát, ktorého (R)‑enantiomér sa najväčšou mierou podieľa na anti‑androgénnom účinku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva. Nedokázalo sa, že jedlo významne ovplyvňuje rozsah biologickej dostupnosti bikalutamidu.


(S)‑enantiomér sa vylučuje rýchlo v porovnaní s (R)‑enantiomérom, ktorého plazmatický eliminačný polčas je približne jeden týždeň.


Po pravidelnom dennom podávaní je plazmatická koncentrácia (R)‑enantioméru pri porovnaní s (S)‑enantiomérom približne 10‑násobne vyššia v dôsledku dlhého eliminačného polčasu.


Po dennej dávke 50 mg dosahujú rovnovážne plazmatické koncentrácie (R)‑enantioméru hodnotu približne 9 μg/ml. (R)‑enantiomér predstavuje 99 % z celkových plazmatických koncentrácií enantiomérov v rovnovážnom stave a je zodpovedný za terapeutický účinok.


Vek, porucha funkcie obličiek alebo mierna až stredne ťažká porucha funkcie pečene nemajú vplyv na farmakokinetiku (R)‑enantioméru. Preukázalo sa, že plazmatická eliminácia (R)‑enantioméru je pomalšia u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.


Bikalutamid sa viaže na bielkoviny: (racemát z 96 %, (R)‑enantiomér z viac ako 99 %) a v rozsiahlej miere sa metabolizuje (cez oxidáciu a glukuronidáciu): metabolity sa vylučujú rovnakou mierou obličkami a žlčou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U experimentálnych zvierat a u ľudí je bikalutamid čistý a silný antagonista androgénových receptorov. Hlavným sekundárnym farmakologickým účinkom je indukcia CYP450-závislých pečeňových oxidáz so zmiešanou funkciou. Zmeny cieľových orgánov u zvierat zjavne súvisia s primárnym a sekundárnym farmakologickým účinkom bikalutamidu a zahŕňajú involúciu tkanív závislých od androgénov, hyperpláziu a benígne alebo malígne nádory štítnej žľazy, pečene a Leydigových buniek, poruchu pohlavnej diferenciácie u samčích mláďat a reverzibilnú poruchu fertility u samcov. Štúdie genotoxicity neodhalili žiadny mutagénny potenciál. Všetky nežiaduce účinky pozorované v štúdiách na zvieratách sa považujú za špecifické pre živočíšny druh a nemajú žiadny význam pre ľudí pri stanovených klinických indikáciách.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza

Povidón

Sodná soľ kroskarmelózy

Nátrium laurylsulfát

Monohydrát laktózy

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


Obal:

Hypromelóza

Polydextróza

Oxid titaničitý

Makrogol 4000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Priehľadný PVC/PVdC/Al blister, papierová škatuľa.

20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90 a 100 filmom obalených tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,

Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0162/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

6Bicalutamid-Teva 50 mg