+ ipil.sk

Bicalutamide Pharmevid 150 mgPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Bicalutamide Pharmevid 150 mg

filmom obalené tablety

Liečivo: bikalutamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete

vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Bicalutamide Pharmevid 150 mga na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Bicalutamide Pharmevid 150 mg

3. Ako užívať Bicalutamide Pharmevid 150 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bicalutamide Pharmevid 150 mg

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE BICALUTAMIDE PHARMEVID 150 mgA NA ČO SA POUŽÍVA


Bikalutamid je jedným zo skupiny liekov známych ako nesteroidné antiandrogény. Liečivo bikalutamid blokuje nežiaduci účinok mužských pohlavných hormónov (androgénov), a tým zabraňuje rastu buniek prostaty.


Bikalutamid sa používa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty bez metastáz, u ktorých je vysoké riziko postupovania rakoviny. Môže sa používať samostatne alebo v kombinácii s inými liečebnými metódami, ako je chirurgické odstránenie prostaty alebo rádioterapia (liečba ožarovaním).


2. SKÔR AKO UŽIJETE BICALUTAMIDE PHARMEVID 150 mg


Neužívajte Bicalutamide Pharmevid 150 mg


- keď ste alergický (precitlivený) na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Bicalutamidu Pharmevid 150 mg (pozri časť 6, Ďalšie informácie).

- keď ste žena

- keď ste dieťa alebo dospievajúci

- keď užívate terfenadín alebo astemizol, ktoré sa používajú na liečbu alergií alebo cisaprid, ktorý sa používa na liečbu pálenia záhy a refluxu kyseliny (únik žalúdkovej kyseliny do pažeráka).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bicalutamidu Pharmevid 150 mg

 • ak trpíte ochorením pečene (stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene). V takom prípade sa má liek užívať len po starostlivom posúdení možných prínosov a rizík Vaším lekárom. Ak ide o tento prípad, lekár Vám bude pravidelne vykonávať krvné vyšetrenia na kontrolu, či Vaša pečeň funguje správne. Ak sa vyvinú závažné poruchy pečeňovej funkcie, liečba bikalutamidom sa má ukončiť.

Ak sa Vás to týka a ešte ste sa o tom nerozprávali so svojím lekárom, pred užitím týchto tabliet sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


 • ak máte v krvi stále vysoké hladiny bielkoviny, ktorá sa používa na zisťovanie rakoviny prostaty (t.j. zvýšená hodnota PSA) a ochorenie sa stále zhoršuje. Ak ide o tento prípad, liečbu bikalutamidom bude možno potrebné ukončiť.


Užívanie iných liekov

Ak užívate Bicalutamide Pharmevid spolu s jedným z nasledujúcich liekov, účinok bikalutamidu, rovnako ako aj ďalšieho lieku môže byť ovplyvnený.


Pred užitím bikalutamidu oznámte svojmu lekárovi, ak užívate alebo ste nedávno užívali ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • cyklosporín (používaný na potlačenie imunitného systému na prevenciu a liečbu odvrhnutia transplantovaného orgánu alebo kostnej drene). Je to preto, lebo bikalutamid môže zvýšiť koncentráciu látky nazývanej kreatinín vo Vašej plazme a lekár Vám môže odobrať vzorky krvi na sledovanie koncentrácie kreatinínu.

 • midazolam (liek, ktorý sa používa na uvoľnenie úzkosti pred chirurgickým zákrokom alebo niektorými zákrokmi alebo ako anestetikum pred chirurgickým zákrokom a počas neho). Ak máte podstúpiť operačný zákrok alebo máte byť hospitalizovaný v nemocnici, musíte informovať svojho lekára alebo zubného lekára o tom, že užívate bikalutamid.

 • terfenadín alebo astemizol, ktoré sa používajú na liečbu alergií alebo cisaprid, ktorý sa používa na liečbu pálenia záhy a refluxu kyseliny (pozri časť 2, Neužívajte Bicalutamide Pharmevid 150 mg).

 • typ lieku nazývaný blokátor vápnikového kanála, napr. diltiazem alebo verapamil. Používajú sa na liečbu problémov so srdcom, angíny a vysokého krvného tlaku.

 • lieky na zriedenie krvi, napr. warfarín.

 • cimetidín na reflux kyseliny alebo vredy žalúdka.

 • ketokonazol, liek proti plesniam.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ktorýkoľvek z liekov uvedených vyššie alebo iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Bicalutamidu Pharmevid 150 mg s jedlom a nápojmi

Tablety sa nemusia užívať s jedlom, musia sa však prehĺtať celé a zapiť pohárom vody.


Tehotenstvo a dojčenie

Tento liek nesmú nikdy užívať ženy.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tento liek neovplyvňuje Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, niektorí ľudia sa však môžu cítiť ospalí pri užívaní tohto lieku. Ak pociťujete závrat alebo ospalosť, najlepšie urobíte, keď nebudete vykonávať takéto činnosti. Ak aj napriek tomu vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje, mali by ste byť mimoriadne opatrní. Ak si myslíte, že Váš liek u Vás vyvoláva ospalosť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom ešte pred vedením vozidla a obsluhou strojov.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Bicalutamidu Pharmevid 150 mg

Bicalutamide Pharmevid 150 mg obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ BICALUTAMIDE PHARMEVID 150 mg


Vždy užívajte bikalutamid presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka tohto lieku je jedna tableta jedenkrát denne. Tableta sa musí prehltnúť celá a zapiť pohárom vody a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Snažte sa liek užívať každý deň približne v rovnakom čase.


Deti a dospievajúci:

Tento liek sa neodporúča pre pacientov mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Bicalutamidu Pharmevid 150 mg, ako máte

Ak si myslíte, že ste užili viac tabliet, ako ste mali, kontaktujte čo najskôr svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu. Vezmite si so sebou zvyšné tablety alebo obal, aby lekár mohol určiť, čo ste užili. Lekár sa môže rozhodnúť, že bude sledovať Vaše telesné funkcie, až kým účinky bikalutamidu neustúpia.


Ak zabudnete užiť Bicalutamide Pharmevid 150 mg

Ak si myslíte, že ste vynechali dávku bikalutamidu, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Jednoducho užite obvyklú dávku v zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Bicalutamide Pharmevid 150 mg

Neprestaňte užívať tento liek, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj bikalutamid môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, povedzte to okamžite svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Sú to veľmi závažné vedľajšie účinky.


 • Závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, čo môže zapríčiniť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním alebo závažné svrbenie kože s tvorbou hrčiek.


 • Závažná dýchavičnosť alebo náhle zhoršenie dýchavičnosti, eventuálne s kašľom alebo horúčkou. U niektorých pacientov užívajúcich Bicalutamide Pharmevid sa objavil zápal pľúc nazývaný intersticiálna choroba pľúc.


 • Zožltnutie kože alebo očných bielkov zapríčinené problémami s pečeňou (vrátane zlyhania pečene).


Ďalšie možné vedľajšie účinky lieku sú:


Veľmi časté: postihujú viac ako 1 pacienta z 10:

 • vyrážka

 • bolestivosť prsníkov

 • rast prsníkov u mužov

 • pocit slabosti


Časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100:

 • návaly horúčavy

 • nízke počty červených krviniek (anémia)

 • nechutenstvo

 • menšia sexuálna túžba

 • depresia

 • závrat

 • ospanlivosť

 • bolesť v žalúdku alebo na hrudi

 • zápcha a vetry

 • porucha trávenia súvisiaca s kyselinou

 • nevoľnosť

 • zmeny vo funkcii pečene, vrátane zvýšených hladín pečeňových enzýmov, zastavenia odtoku žlče (cholestáza) alebo zožltnutia kože a očných bielkov (žltačka)

 • vypadávanie vlasov

 • nadmerný rast vlasov

 • suchá koža

 • svrbenie kože

 • prítomnosť krvi v moči (hematúria)

 • ťažkosti s dosiahnutím erekcie

 • opuch rúk, chodidiel, ramien alebo nôh (edém)

 • prírastok na hmotnosti


Menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000:

 • alergické reakcie (hypersenzitívne reakcie). Medzi príznaky môže patriť: kožná vyrážka, svrbenie, žihľavka, olupovanie kože, tvorba pľuzgierov alebo chrást na koži, opuch tváre alebo krku, pier, jazyka alebo hrdla, ktorý môže zapríčiniť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním

 • zápal pľúc nazývaný intersticiálna choroba pľúc. Medzi príznaky môže patriť závažná dýchavičnosť s kašľom alebo horúčkou


Zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000:

 • zlyhanie pečene


Okrem toho sa v klinických skúšaniach počas liečby bikalutamidom v kombinácii s analógom LHRH zaznamenalo zlyhanie srdca.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ BICALUTAMIDE PHARMEVID 150 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte bikalutamid po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po „EXP“. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Bicalutamide Pharmevid 150 mg obsahuje


 • Liečivo je bikalutamid. Jedna tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu.

 • Ďalšie zložky v jadre tablety sú: monohydrát laktózy, magnéziumstearát, krospovidón, povidón K-29/32, nátriumlaurylsulfát.

Zložky v obale tablety sú: monohydrát laktózy, hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá Bicalutamide Pharmevid 150 mg a obsah balenia


Tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s označením BCM150 na jednej strane.


Sú dostupné v kartónových škatuliach, ktoré obsahujú blistre s 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, 280 tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pharmacenter Slovakia s.r.o.

Kremnická 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


Výrobcovia:

Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holandsko


Synthon Hispania, S.L.

Castelló, 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španielsko


Cemelog Kft.

Vasút u 13, 2040 Budaörs, Maďarsko


Cemelog-BRS Ltd.

Vasút u 13, 2040 Budaörs, Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Bicalutamide Pharmacenter 150 mg, potahované tablety

Slovenská republika: Bicalutamide Pharmevid 150 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2014.

Bicalutamide Pharmevid 150 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bicalutamide Pharmevid 150 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu.


Pomocné látky: jedna tableta obsahuje 181 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biela, okrúhla, bikonvexná filmom obalená tableta s označením BCM 150 na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bicalutamide Pharmevid 150 mg je indikovaný buď ako monoterapia alebo ako adjuvantná liečba k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progresie ochorenia (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí muži, vrátane starších pacientov: dávkovanie je jedna 150 mg tableta jedenkrát denne, s jedlom alebo bez jedla, vždy v rovnakom čase (zvyčajne ráno alebo večer).


Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť tekutinou.


Bicalutamide Pharmevid 150 mg sa má užívať nepretržite minimálne po dobu 2 rokov alebo až do progresie ochorenia.


Deti a dospievajúci:

Bikalutamid nie je indikovaný u detí alebo dospievajúcich.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky. Nie sú dostupné žiadne skúsenosti s používaním bikalutamidu u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky. U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene môže dôjsť ku kumulácii lieku (pozri časť 4.4).


 1. Kontraindikácie


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a detí.


Bikalutamid je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu s bikalutamidom je kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba sa má začínať pod priamym dohľadom odborníka.


Bikalutamid sa v značnej miere metabolizuje v pečeni. Údaje naznačujú, že eliminácia bikalutamidu môže byť pomalšia u osôb so závažnou poruchou funkcie pečene, a to by mohlo viesť k zvýšenej kumulácii bikalutamidu. Preto sa má bikalutamid používať s opatrnosťou u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene.


Kvôli možným zmenám pečene sa má zvážiť pravidelné vyšetrenie funkcie pečene. Predpokladá sa, že väčšina zmien sa objaví v priebehu prvých 6 mesiacov liečby bikalutamidom.


Zriedkavo boli v súvislosti s bikalutamidom pozorované závažné zmeny pečene a zlyhanie pečene (pozri časť 4.8). Ak sú zmeny závažné, liečba bikalutamidom sa má ukončiť.


U pacientov, ktorí majú objektívnu progresiu ochorenia spolu so zvýšeným PSA, má sa zvážiť ukončenie liečby bikalutamidom.


Preukázalo sa, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP 3A4), preto pri súbežnom podávaní s liečivami, ktoré sú metabolizované predovšetkým CYP 3A4, je potrebná opatrnosť (pozri časti 4.3 a 4.5).

Bicalutamide Pharmevid 150 mg obsahuje laktózu.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodeného deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


In vitro štúdie preukázali, že R-bikalutamid je inhibítorom CYP 3A4 so slabšími inhibičnými účinkami na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.


Hoci klinické štúdie s antipyrínom ako markerom aktivity cytochrómu P450 (CYP) nepreukázali žiadny dôkaz o liekovej interakcii s bikalutamidom, priemerná expozícia (AUC) midazolamu sa zvýšila až o 80 % po súbežnom podávaní s bikalutamidom počas 28 dní. Pre liečivá s úzkym terapeutickým indexom by mohlo byť takéto zvýšenie dôležité. Súbežné používanie terfenadínu, astemizolu a cisapridu je ako také kontraindikované (pozri časť 4.3) a pri súbežnom podávaní bikalutamidu s látkami, ako je cyklosporín a blokátory vápnikových kanálov, je potrebná opatrnosť. U týchto liečiv, predovšetkým ak existuje dôkaz o silnejšom alebo nežiaducom účinku liečiva, môže byť potrebné zníženie dávkovania. Pre cyklosporín sa odporúča starostlivo sledovať plazmatické koncentrácie a klinický stav, a to na začiatku liečby bikalutamidom alebo po jej ukončení.


Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní bikalutamidu s inými liekmi, ktoré môžu inhibovať oxidáciu liečiva, napr. s cimetidínom a ketokonazolom. Teoreticky by to mohlo mať za následok zvýšené plazmatické koncentrácie bikalutamidu, ktoré by teoreticky mohli viesť k zvýšeniu vedľajších účinkov.


In vitro štúdie preukázali, že bikalutamid môže vytesňovať kumarínové antikoagulans, warfarín, z jeho proteínového väzbového miesta. Preto sa odporúča starostlivo sledovať protrombínový čas, ak sa bikalutamid začína podávať pacientom, ktorí už užívajú kumarínové antikoagulanciá.


4.6 Gravidita a laktácia


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a nesmie sa podávať gravidným ženám alebo dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je nepravdepodobné, že by bikalutamid narušoval schopnosť pacientov viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Je však potrebné poznamenať, že sa môže príležitostne vyskytnúť ospalosť. Všetci takto ovplyvnení pacienti majú byť opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


V tejto časti sú definované nežiaduce účinky, a to nasledovne: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Tabuľka 1: frekvencia nežiaducich reakcií

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Bicalutamide Pharmevid 150 mg (monoterapia)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

Anémia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

Hypersenzitívne reakcie (vrátane angioneurotického edému a urtikárie)

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia

Psychické poruchy

Časté

Znížené libido, depresia

Poruchy nervového systému

Časté

Závrat, ospalosť

Poruchy ciev

Časté

Návaly horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Intersticiálna choroba pľúc

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Bolesť brucha, zápcha, dyspepsia, flatulencia, nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

ČastéZriedkavé

Zmeny pečene (vrátane zvýšených hladín transamináz, cholestázy, žltačky)/poruchy pečene a žlčových ciesta


Zlyhanie pečeneb

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté


Časté

Vyrážka


Alopécia, hirzutizmus/opätovný rast vlasov, suchá koža, pruritus

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Hematúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté


Časté

Gynekomastia a citlivosť prsníkovc


Impotencia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté


Časté

Asténia


Bolesť na hrudi, edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Prírastok na hmotnosti


aZmeny pečene sú zriedkavo závažné a boli často prechodné, pri pokračovaní v liečbe alebo po jej skončení ustúpili alebo sa zmiernili.

bZlyhanie pečene sa vyskytovalo zriedkavo u pacientov liečených bikalutamidom, ale príčinná súvislosť sa s určitosťou nestanovila. Je potrebné zvážiť pravidelné vyšetrenie funkcie pečene (pozri tiež časť 4.4).

cU väčšiny pacientov užívajúcich 150 mg bikalutamidu v monoterapii sa vyskytovala gynekomastia a/alebo bolesť prsníka. V štúdiách sa tieto symptómy považovali za závažné u 5 % pacientov. Gynekomastia nemusí po skončení liečby spontánne ustúpiť, najmä po dlhodobej liečbe.


Okrem toho sa v klinických skúšaniach (ako možná nežiaduca lieková reakcia podľa názoru skúšajúcich, s frekvenciou > 1 %) zaznamenalo srdcové zlyhanie počas liečby bikalutamidom súbežne s LHRH analógom. Neexistuje žiadny dôkaz o príčinnom vzťahu s liečbou týmto liekom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

S predávkovaním u ľudí nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti. Neexistuje žiadne špecifické antidotum; liečba má byť symptomatická. Dialýza nemusí byť prospešná, pretože bikalutamid sa vo veľkej miere viaže na bielkoviny a nevylučuje sa močom v nezmenenej forme. Indikovaná je všeobecná podporná starostlivosť, vrátane častého sledovania vitálnych znakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiandrogény,

ATC kód: L02BB03.


Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, ktorý nevykazuje inú endokrinnú aktivitu. Viaže sa na nepravidelný alebo regulárny androgénový receptor bez aktivácie génovej expresie, a tak inhibuje androgénny stimul. Výsledkom tejto inhibície je regresia tumorov prostaty. Klinicky môže mať vysadenie bikalutamidu u podskupiny pacientov za následok „syndróm z vysadenia antiandrogénu“.


Bicalutamide Pharmevid 150 mg sa skúmal ako liečba pre pacientov s lokalizovaným (T1‑T2, N0 alebo NX, M0) alebo lokálne pokročilým (T3‑T4, každé štádium N, M0; T1‑T2, N+, M0) nemetastázujúcim karcinómom prostaty v kombinovanej analýze 3 placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených štúdií u 8 113 pacientov, v ktorých sa bikalutamid podával ako okamžitá hormonálna terapia alebo ako adjuvantná terapia k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii (predovšetkým radiácia s externým žiarením). V mediáne sledovania 7,4 rokov sa u 27,4 % zo všetkých pacientov užívajúcich bikalutamid a u 30,7 % pacientov užívajúcich placebo prejavila objektívna progresia ochorenia.


Zníženie rizika objektívnej progresie ochorenia sa pozorovalo u väčšiny skupín pacientov, avšak najzreteľnejšie bolo u pacientov s najvyšším rizikom progresie ochorenia. Lekári sa preto môžu rozhodnúť, že optimálnou liečebnou stratégiou pre pacienta s nízkym rizikom progresie ochorenia, predovšetkým pri adjuvantnej terapii po radikálnej prostatektómii, môže byť odloženie hormonálnej liečby dovtedy, kým sa neobjavia príznaky progresie ochorenia.


Nepozoroval sa žiadny celkový rozdiel v prežívaní v mediáne sledovania 7,4 rokov s mortalitou 22,9 % (HR = 0,99; 95 % IS 0,91 až 1,09). Niektoré tendencie však boli zjavné vo výskumných analýzach podskupín.


Prežívanie bez progresie ochorenia a údaje o celkovom prežívaní u pacientov s lokálne pokročilým ochorením sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách:


Tabuľka 1: Prežívanie bez progresie ochorenia u lokálne pokročilého ochorenia podľa liečebnej podskupiny


Populácia analýzy

Udalosti (%) u pacientov užívajúcich bikalutamid

Udalosti (%) u pacientov užívajúcich placebo

Pomer rizika (95 % IS)

Dôkladné sledovanie

193/335 (57,6)

222/322 (68,9)

0,60 (0,49 až 0,73)

Rádioterapia

66/161 (41,0)

86/144 (59,7)

0,56 (0,40 až 0,78)

Radikálna prostatektómia

179/870 (20,6)

213/849 (25,1)

0,75 (0,61 až 0,91)


Tabuľka 2: Celkové prežívanie u pacientov s lokálne pokročilým ochorením podľa liečebnej podskupiny


Populácia analýzy

Úmrtia (%) u pacientov užívajúcich bikalutamid

Úmrtia (%) u pacientov užívajúcich placebo

Pomer rizika (95 % IS)

Dôkladné sledovanie

164/335 (49,0)

183/322 (56,8)

0,81 (0,66 až 1,01)

Rádioterapia

49/161 (30,4)

61/144 (42,4)

0,65 (0,44 až 0,95)

Radikálna prostatektómia

137/870 (15,7)

122/849 (14,4)

1,09 (0,85 až 1,39)


U pacientov s lokalizovaným ochorením užívajúcich samotný bikalutamid sa nepozoroval žiadny významný rozdiel v prežívaní bez progresie ochorenia. U týchto pacientov bola navyše tendencia k zníženému prežívaniu v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo (HR = 1,16; 95 % IS 0,99 až 1,37). Vzhľadom k tomu sa profil prínosu a rizika pre používanie bikalutamidu u tejto skupiny pacientov nepovažuje za priaznivý.


Účinnosť bikalutamidu v dávke 150 mg v liečbe pacientov s lokálne pokročilým nemetastázujúcim karcinómom prostaty, u ktorých bola indikovaná primárna liečba hormónmi, sa hodnotila samostatne pomocou meta‑analýzy dvoch štúdií zahŕňajúcich 480 predtým neliečených pacientov s nemetastázujúcim (M0) karcinómom prostaty. Medzi skupinou liečenou 150 mg bikalutamidu a skupinou liečenou kastráciou sa nezistil žiadny významný rozdiel v prežívaní (HR = 1,05 [IS 0,81 až 1,36], p = 0,669) ani v intervale do progresie (HR = 1,20 (IS 0,96 až 1,51), p = 0,107). Pozoroval sa celkový trend v súvislosti s kvalitou života v prospech 150 mg bikalutamidu v porovnaní s kastráciou; u podskupín, ktoré poskytli tieto údaje, sa preukázala významne vyššia sexuálna žiadostivosť (p = 0,029) a fyzická zdatnosť (p = 0,046).


V kombinovanej analýze 2 klinických štúdií zahŕňajúcich 805 predtým neliečených pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty s predpokladanou mortalitou 43 % sa dokázalo, že liečba bikalutamidom v dávke 150 mg je menej účinná ako kastrácia, čo sa týka doby prežívania (HR = 1,30 [interval spoľahlivosti 1,04 až 1,65]). Odhadovaný rozdiel je 42 dní, zatiaľ čo priemerná doba prežívania 2 roky.


Bikalutamid je racemát, ktorého antiandrogénny účinok spočíva takmer výlučne v R‑enantiomére.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva. Neexistuje žiadny dôkaz o akomkoľvek klinicky významnom vplyve jedla na biologickú dostupnosť.

S‑enantiomér sa rýchlo vylučuje v porovnaní s R‑enantiomérom, ktorého polčas plazmatickej eliminácie je približne 1 týždeň.


Pri pravidelnom dennom podávaní bikalutamidu je koncentrácia R‑enantioméru v plazme približne desaťnásobná v porovnaní s S‑enantiomérom, čo je spôsobené jeho zdĺhavým polčasom eliminácie.


Pri denných dávkach 150 mg bikalutamidu dosahujú rovnovážne plazmatické koncentrácie R‑enantioméru približne 22 mikrogramov/ml. Z celkového počtu enantiomérov prítomných v plazme v rovnovážnych podmienkach tvorí 99 % R‑enantiomér, ktorý má dominantný podiel na terapeutickom účinku.


Farmakokinetiky R-enantioméru nie sú ovplyvnené vekom, poruchou funkcie obličiek ani miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Preukázalo sa, že R-enantiomér sa eliminuje z plazmy pomalšie u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.


Bikalutamid sa vo veľkej miere viaže na proteíny (racemát 96 %, R-bikalutamid 99,6 %) a v značnej miere sa metabolizuje (oxidáciou a glukuronidáciou): jeho metabolity sa približne rovnakým dielom vylučujú obličkami a žlčou.


V klinickej štúdii bola priemerná koncentrácia R‑bikalutamidu v semene mužov užívajúcich 150 mg bikalutamidu 4,9 mikrogramov/ml. Množstvo bikalutamidu potenciálne odovzdané partnerke počas pohlavného styku je nízke a zodpovedá približne 0,3 mikrogramom/kg. Toto množstvo je nižšie ako množstvo potrebné na vyvolanie zmien u potomstva laboratórnych zvierat.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Bikalutamid je čistým a silným antagonistom androgénneho receptora u experimentálnych zvierat aj u ľudí. Hlavným sekundárnym farmakologickým účinkom je indukcia oxidáz so zmiešanou funkciou závislých na CYP450 v pečeni. Indukcia enzýmu sa u ľudí nepozorovala. Zmeny cieľových orgánov, vrátane indukcie tumoru (Leydigove bunky, štítna žľaza, pečeň), u zvierat jednoznačne súvisia s primárnym a sekundárnym farmakologickým účinkom bikalutamidu. Indukcia enzýmov sa u človeka nepozorovala a žiadne z týchto zistení sa nepovažuje za dôležité pre liečbu pacientov s karcinómom prostaty. U všetkých skúmaných druhov sa pozorovala atrofia semenotvorných kanálikov a ide o predpokladaný skupinový účinok antiandrogénov. Úplný zvrat testikulárnej atrofie sa pozoroval 24 týždňov po 12- mesačnej štúdii toxicity po opakovanom podávaní dávky u potkanov, hoci funkčný zvrat v reprodukčných štúdiách sa prejavil 7 týždňov po skončení 11 týždňového dávkovacieho obdobia. U mužov je treba počítať s obdobím subfertility alebo infertility.


Štúdie genotoxicity neodhalili žiadny mutagénny potenciál bikalutamidu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Povidón K-29/32

Krospovidón (typ A)

Nátriumlaurylsulfát

Magnéziumstearát


Filmový obal:

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 4000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/Al blistrové balenie, škatuľka.


Balenie obsahuje 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, 280 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmacenter Slovakia s.r.o.

Kremnická 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0600/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. 08. 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

8

Bicalutamide Pharmevid 150 mg