+ ipil.sk

Bicusan 150 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 2011/02793

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2108/11658

Príloha č.2 knotifikácii o zmene, ev.č.: 2012/02780
Písomná informácia pre používateľa


Bicusan 150 mg

filmom obalené tablety


bikalutamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje

pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bicusan 150 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bicusan 150 mg

3. Ako užívať Bicusan 150 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bicusan 150 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bicusan 150 mg a na čo sa používa


Bikalutamid patrí do skupiny antiandrogénov. Antiandrogény pôsobia proti účinkom androgénov (mužských pohlavných hormónov).


Bikalutamid sa používa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty bez metastáz, keď kastrácia alebo iné typy liečby nie sú vhodné alebo sú neprijateľné..


Môže sa používať v kombinácii s rádioterapiou (liečbou ožarovaním) alebo operáciou prostaty v rámci programov včasnej liečby..


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bicusan 150 mg


Neužívajte Bicusan 150 mg

 • ak ste alergický (precitlivený) na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak ste žena

 • ak sú tablety podávané dieťaťu

 • ak užívate terfenadín alebo astamizol, ktoré sa používajú na liečbu alergií alebo cisaprid, ktorý sa používa na liečbu pálenia záhy a refluxu kyseliny (návrat kyseliny zo žalúdka do pažeráka)


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Bicusan 150 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak trpíte ochorením pečene. Váš lekár môže rozhodnúť o vykonaní krvných testov, či vaša pečeň funguje správne, pokiaľ budete užívať tento liek.


Ak sa vás to týka a ešte ste sa o tom nezhovárali so svojím lekárom, predtým ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Iné lieky a Bicusan 150 mg

Bikalutamid môže ovplyvniť účinok iných liekov. A tie zasa môžu mať vplyv na to, ako bikalutamid účinkuje. Bikalutamid sa môže vzájomne ovplyvňovať s nasledovnými liekmi:

 • cyklosporín (používa sa na potlačenie imunitného systému pri prevencii alebo liečbe odmietnutia transplantovaného orgánu alebo transplantátu kostnej drene). Je to preto, lebo bikalutamid môže zvýšiť koncentráciu látky nazývanej kreatinín v plazme a lekár vám môže odobrať vzorku krvi na sledovanie tohto stavu.

 • midazolam (liek, ktorý sa používa na zmiernenie úzkosti pred operáciou alebo inými zákrokmi alebo ako anestetikum pred chirurgickým zákrokom alebo počas neho). Ak musíte podstúpiť operačný zákrok alebo trpíte úzkosťou v nemocnici, informujte lekára alebo zubného lekára, že užívate bikalutamid.

 • terfenadín alebo astemizol, ktoré sa používajú na liečbu alergií alebo cisaprid používaný na liečbu pálenia záhy a refluxu kyseliny (pozri časť 2 „Neužívajte Bicusan 150 mg“).

 • typ lieku nazývaný blokátor vápnikového kanála, napr. diltiazem alebo verapamil. Tieto lieky sa používajú na liečbu srdcových problémov, srdcovej angíny (angíny pektoris) a vysokého krvného tlaku.

 • lieky na zriedenie krvi, napr. warfarín.

 • cimetidín na liečbu refluxu kyseliny (návrat kyseliny zo žalúdka do pažeráka) a žalúdočných vredov, alebo ketokonazol na liečbu hubových infekcií.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Bicusan 150 mg a jedlo a nápoje

Tablety sa nemusia užívať s jedlom, musia sa však prehĺtať celé a zapiť pohárom vody.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tento liek nesmú nikdy užívať ženy.


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, aj keď niektorí ľudia môžu počas užívania tohto lieku pociťovať ospalosť. Ak si myslíte, že váš liek u vás vyvoláva ospalosť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako budete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Bicusan 150 mg obsahuje laktózu

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začatím liečby.


3. Ako užívať Bicusan 150 mg


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekárnika.


Odporúčaná dávka je jedna tableta jedenkrát denne.Tableta sa musí prehltnúť celá a musí sa zapiť pohárom vody. Pokúste sa užívať liek každý deň v približne rovnakom čase.


Ak užijete viac Bicusanu 150 mg, ako máte

Ak si myslíte, že ste užili viac tabliet, ako ste mali, kontaktujte čo najskôr svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu. Vezmite si so sebou zvyšné tablety alebo obal, aby mohol lekár rozpoznať, čo ste užili. Lekár môže rozhodnúť, že bude sledovať vaše telesné funkcie, pokiaľ účinky bikalutamidu prestanú pôsobiť.


Ak zabudnete užiť Bicusan 150 mg

Ak si myslíte, že ste zabudli užiť vašu dennú dávku Bicusanu 150 mg, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Jednoducho užite zvyčajnú dávku vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Bicusan 150 mg

Neprestaňte užívať tento liek, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Toto sú veľmi závažné vedľajšie účinky.

 • Kožná vyrážka, svrbenie, žihľavka, olupovanie kože, pľuzgiere alebo chrasty na koži

 • Opuch tváre alebo krku, pier, jazyka a hrdla, ktoré môžu spôsobiť problémy pri dýchaní alebo prehĺtaní.

 • Poruchy dýchania s kašľom a horúčkou alebo bez nich

 • Zožltnutie kože alebo očí


Ďalšie možné vedľajšie účinky lieku sú:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí):

 • vyrážka

 • bolestivosť prsníkov

 • zväčšenie prsnej žľazy u mužov

 • pocit slabosti


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • návaly tepla

 • znížený počet červených krviniek (anémia)

 • znížená chuť do jedla

 • znížená sexuálna túžba

 • depresia

 • závrat

 • poruchy spánku

 • bolesť v žalúdku, na hrudi alebo panve

 • zápcha a nadúvanie

 • poruchy trávenia súvisiace so žalúdočnou kyselinou

 • nevoľnosť

 • zmeny pečeňových funkcií vrátane zožltnutia kože a očných bielok (žltačka)

 • vypadávanie vlasov

 • nadmerný rast vlasov

 • suchá koža

 • svrbenie kože

 • prítomnosť krvi v moči (hematúria)

 • ťažkosti s dosiahnutím erekcie

 • opuch rúk, chodidiel, horných alebo dolných končatín (edém)

 • zvýšenie hmotnosti


Menej časté vedľajšie účinky ( môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • alergické reakcie (hypersenzitívne reakcie). Ich príznaky môžu zahŕňať: kožnú vyrážku, svrbenie, žihľavku, olupovanie kože, tvorba pľuzgierov alebo chrást na koži, opuchy tváre alebo krku, pier, jazyka a hrdla, ktoré môžu spôsobiť problémy pri dýchaní alebo prehĺtaní.

 • zápal pľúc nazývaný intersticiálna choroba pľúc (boli hlásené úmrtia). Príznaky môžu zahŕňať ťažkú dýchavičnosť s kašľom a horúčkou


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 ľudí):

 • zlyhanie pečene (boli hlásené úmrtia)


Upozornenie:Pri liečbe bikalutamidom 50 mg v kombinácii s hormonálnou liečbou (analógmi LHRH - hormón uvoľňujúci luteinizačný hormón) sa môže vyskytnúť zlyhanie srdca a srdcový infarkt.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bicusan 150 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Bicusan 150 mg obsahuje


 • Liečivo je bikalutamid. Každá tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu.

Ďalšie zložky (pomocné látky) sú: jadro tablety - monohydrát laktózy, magnéziumstearát, krospovidón, povidón K-29/32, nátriumlaurylsulfát; obal tablety - monohydrát laktózy, hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Bicusan 150 mg a obsah balenia


Tablety sú biele, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené s označením BCM 150 na jednej strane.


Dostupné sú v blistroch s 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 a 280 filmom obalených tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78,

220, Hafnarfjordur

Island


Výrobcovia:

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španielsko


Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Merckle GmbH

Address: Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren-Weiler

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Bicalutamid STADA 150 mg Filmtabletten

Belgicko

Bicalutamid Actavis 150 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko

Bicalan 150 mg

Nemecko

Bicalutamid-ratiopharm 150 mg Filmtabletten

Dánsko

Bicalustad

Grécko

Bicalutamide medac 150mg

Španielsko

Bicalutamida medac 150mg EFG

Fínsko

Bikalutamidi medac 150mg

Maďarsko

BICALUTAMID ACTAVIS 150 mg filmtabletta

Island

Bicalutamid Actavis

Taliansko

BIKADER, 150 mg, compresse rivestite con film

Litva

Bicalutamid Actavis 150 mg plėvele dengtos tabletės

Holandsko

Biluron 150 mg filmomhulde tabletten

Nórsko

Bikalutamid medac 150 mg

Poľsko

Bicalutamide medac

Portugalsko

Bicalutamida Stada

Rumunsko

Androbloc 150 mg

Švédsko

Bikalutamid Actavis 150 mg

Slovinsko

Bicusan 150 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika

Bicusan 150 mg

Veľká Británia

Bicalutamide 150 mg film-coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.

6Bicusan 150 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2011/02793

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.:2108/11658

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/02780

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2009/02788

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2009/12266SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bicusan 150 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu.


Pomocné látky so známym účinkom: každá tableta obsahuje 181,32 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Biela, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s označením BCM 150 na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bicusan 150 mg je indikovaný buď ako monoterapia, alebo ako prídavná liečba k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progresie ochorenia (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí muži vrátane starších pacientov: 150 mg (jedna tableta) jedenkrát denne, vždy v rovnakom čase (zvyčajne ráno alebo večer).


Pediatrická populácia

Bikalutamid nie je indikovaný u detí a dospievajúcich.


Tablety sa majú prehltnúť celé a majú sa zapiť tekutinou.


Minimálna dĺžka liečby je 2 roky.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky. Nie sú dostupné skúsenosti s užívaním bikalutamidu u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky.

U pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie pečene môže dôjsť ku kumulácii liečiva (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a detí (pozri časť 4.6).


Bikalutamid nesmú užívať pacienti s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu s bikalutamidom , je kontraindikované(pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba sa má začať pod priamym dohľadom odborníka.


Bikalutamid je v rozsiahlej miere metabolizovaný v pečeni. Údaje naznačujú, že u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene môže byť eliminácia bikalutamidu pomalšia, čo môže viesť k zvýšenej kumulácii bikalutamidu. Preto sa má bikalutamid u pacientov so stredne ťažkým a ťažkým poškodením funkcie pečene podávať s opatrnosťou.


Kvôli možným zmenám pečene sa má zvážiť pravidelné vyšetrenie funkcie pečene. Predpokladá sa, že väčšina zmien sa objaví v priebehu prvých 6 mesiacov od začatia liečby bikalutamidom.


Zriedkavo sa v súvislosti s bikalutamidom pozorovali ťažké zmeny pečene a zlyhanie pečene a boli hlásené aj smrteľné prípady (pozri časť 4.8). Ak sú zmeny závažné, liečba bikalutamidom sa má ukončiť.


U pacientov, ktorí majú objektívnu progresiu ochorenia spolu so zvýšenou hladinou špecifického prostatického antigénu PSA, sa má zvážiť ukončenie liečby bikalutamidom.


Preukázalo sa, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP 3A4), preto je pri súbežnom podávaní s liekmi metabolizovanými predovšetkým CYP 3A4 potrebná opatrnosť (pozri časti 4.3 a 4.5).


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


In vitro štúdie preukázali, že (R)-bikalutamid je inhibítor CYP 3A4 so slabšími inhibičnými účinkami na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.


Hoci klinické štúdie s antipyrínom ako markerom aktivity cytochrómu P450 (CYP) nepreukázali žiadny dôkaz o liekovej interakcii s bikalutamidom, priemerná expozícia (AUC – plocha pod časovou krivkou koncentrácie) midazolamu sa zvýšila až o 80 % po súbežnom podávaní s bikalutamidom počas 28 dní. Pre lieky s úzkym terapeutickým indexom by mohlo byť takéto zvýšenie významné. Súbežné používanie terfenadínu, astemizolu a cisapridu je preto kontraindikované (pozri časť 4.3) a pri súbežnom podávaní bikalutamidu s látkami, ako je cyklosporín a blokátory vápnikových kanálov, je potrebná opatrnosť. U týchto liekov, predovšetkým ak existuje dôkaz o zosilnenom alebo nežiaducom účinku lieku, môže byť potrebné zníženie dávkovania. Pri cyklosporíne sa odporúča starostlivo sledovať plazmatické koncentrácie a klinický stav, a to na začiatku liečby bikalutamidom alebo po jej ukončení.


Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní bikalutamidu s inými liekmi, ktoré môžu inhibovať oxidáciu lieku, napr. s cimetidínom a ketokonazolom. Teoreticky by to mohlo mať za následok zvýšené plazmatické koncentrácie bikalutamidu, ktoré by teoreticky mohli viesť k zvýšeniu nežiaducich účinkov.


In vitro štúdie preukázali, že bikalutamid môže vytesňovať kumarínové antikoagulanciá (warfarín) z proteínového väzbového miesta. Preto ak sa bikalutamid začína podávať pacientom, ktorí už užívajú kumarínové antikoagulanciá, odporúča sa im dôsledne sledovať protrombínový čas


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a nesmie sa podávať gravidným ženám alebo dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je nepravdepodobné, že by bikalutamid ovplyvňoval schopnosť pacientov viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Treba však mať na zreteli, že sa niekedy môže vyskytnúť ospalosť. Všetci takto ovplyvnení pacienti majú byť opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


V tejto časti sú definované nežiaduce účinky, a to nasledovne: veľmi časté (1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (častosť sa nedá vyhodnotiť z dostupných údajov).

Tabuľka 1: frekvencia nežiaducich reakcií

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Bicusan 150 mg (monoterapia)

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

anémia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

hypersenzitivita, angioedém a urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

znížená chuť do jedla

Psychické poruchy

Časté

znížené libido, depresia

Poruchy nervového systému

Časté

závrat, ospalosť

Poruchy ciev

Časté

návaly horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

intersticiálna choroba pľúca (hlásené boli úmrtia)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

bolesť brucha, zápcha, dyspepsia, flatulencia, nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté


Zriedkavé

hepatotoxicita, žltačka, hypertransaminazémiab


zlyhanie pečenec (hlásené boli fatálne následky)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté


Časté

vyrážka


alopécia, hirzutizmus/opätovný rast vlasov, suchá kožad, pruritus

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

hematúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté


Časté

gynekomastia a citlivosť prsníkove


erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté


Časté

asténia


bolesť na hrudníku, edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zvýšenie hmotnosti


a Uvedená ako nežiaduca reakcia lieku získaná z prehľadov údajov po uvedení lieku na trh. Frekvencia

bola získaná z výskytu hlásených nežiaducich reakcií interstinálnej pneumónie v randomizovanej

perióde liečby 150 mg v EPC štúdiách.

b Zmeny pečene sú zriedkavo závažné a boli často prechodné, pri pokračovaní v liečbe alebo po jej

skončení ustúpili alebo sa zmiernili.

c Uvedená ako nežiaduca reakcia lieku získaná z prehľadov údajov po uvedení lieku na trh. Frekvencia

bola získaná z výskytu hlásených nežiaducich reakcií zlyhania pečene u pacientov liečených 150 mg

bikalutamidu v otvorenom ramene EPC štúdií.

d Vzhľadom na konvencie kódovania v EPC štúdiách, nežiaduci účinok „suchá koža“ bol kodovaný na

základe COSTART terminológie ako „vyrážka“. Preto nie je možné určiť osobitné deskriptory

frekvencie pre dávku 150 mg bikalutamidu aj keď rovnaká frekvencia bola predpokladaná pre dávku

50 mg.

e U väčšiny pacientov užívajúcich 150 mg bikalutamidu v monoterapii sa vyskytovala gynekomastia

a/alebo bolesť prsníka. V štúdiách sa tieto symptómy považovali za závažné u 5 % pacientov.

Gynekomastia nemusí po ukončení liečby spontánne ustúpiť, najmä po dlhodobej liečbe.


Poznámka: Kombinovaná liečba bikalutamidom 50 mg s LHRH analógom súvisela s výskytom srdcového zlyhania a infarktu myokardu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


U ľudí nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s predávkovaním. Špecifické antidotum neexistuje, liečba má byť symptomatická. Dialýza nemusí byť prospešná, pretože bikalutamid sa silne viaže na bielkoviny a nevylučuje sa močom v nezmenenej forme. Indikovaná je všeobecná podporná starostlivosť vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiandrogény , ATC kód: L02BB03


Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén bez ďalšej endokrinnej aktivity. Viaže sa na androgénový receptor pričom nevyvoláva aktiváciu génovej expresie, a tým inhibuje androgénnu stimuláciu. Výsledkom tejto inhibície je regresia tumoru prostaty. U niektorých pacientov sa prerušenie liečby bikalutamidom môže klinicky prejaviť “syndrómom z vysadenia antiandrogénu”.


Bikalutamid je racemát, ktorého antiandrogénna aktivita sa viaže predovšetkým na jeho (R)-enantiomér.


Bikalutamid v dávke 150 mg sa skúmal ako liečba pre pacientov s lokalizovaným (T1-T2, N0 alebo NX, M0) alebo lokálne pokročilým (T3-T4, žiadne N, M0; T1-T2, N+, M0) nemetastázujúcim karcinómom prostaty v kombinovanej analýze troch placebom kontrolovaných dvojito zaslepených klinických štúdií zahŕňajúcich 8113 pacientov, ktorým sa tento liek podával ako okamžitá hormonálna liečba alebo ako prídavná liečba k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii (najmä radiácii s použitím externého žiarenia). Po sledovaní s mediánom 7,4 rokov sa u 27,4 % všetkých pacientov liečených bikalutamidom a 30,7 % všetkých pacientov liečených placebom prejavila objektívna progresia ochorenia.


Zníženie rizika objektívnej progresie ochorenia sa pozorovalo vo väčšine skupín pacientov, avšak najvýraznejšie bolo u pacientov s najväčším rizikom progresie ochorenia. Z tohto dôvodu sa lekári môžu rozhodnúť, že optimálna stratégia liečby pacientov s nízkym rizikom progresie ochorenia , hlavne pri prídavnej liečbe po radikálnej prostatektómii, môže spočívať v odložení hormonálnej liečby až do vzniku príznakov progresie ochorenia.


Nepozoroval sa žiadny celkový rozdiel v prežívaní pri sledovaní s mediánom 7,4 roka s mortalitou 22,9 % (HR = 0,99; 95% IS– interval spoľahlivosti 0,91 až 1,09). Niektoré tendencie však boli zjavné vo výskumných analýzach podskupín pacientov.


V nasledovných tabuľkách sú sumarizované údaje o prežívaní bez progresie ochorenia a údaje o celkovom prežívaní u pacientov s lokálne pokročilým ochorením:


Tabuľka 2: Prežívanie bez progresie ochorenia u lokálne pokročilého ochorenia podľa liečebnej podskupiny


Analyzovaná populácia

Udalosti (%) v skupine pacientov užívajúcich bikalutamid

Udalosti (%) v skupine pacientov užívajúcich placebo

Pomer rizika

(95% IS )


Aktívne sledovanie

193/335 (57,6)

222/322 (68,9)

0,60 (0,49 to 0,73)

Rádioterapia

66/161 (41,0)

86/144 (59,7)

0,56 (0,40 to 0,78)

Radikálna prostatektómia

179/870 (20,6)

213/849 (25,1)

0,75 (0,61 to 0,91)


Tabuľka 3: Celkové prežívanie u pacientov s lokálne pokročilom ochorením podľa liečebnej podskupiny


Analyzovaná populácia

Úmrtnosť (%) v skupine pacientov užívajúcich bikalutamid

Úmrtnosť (%) v skupine pacientov užívajúcich placebo

Pomer rizika

(95% IS)


Aktívne sledovanie

164/335 (49,0)

183/322 (56,8)

0,81 (0,66 to 1,01)

Rádioterapia

49/161 (30,4)

61/144 (42,4)

0,65 (0,44 to 0,95)

Radikálna prostatektómia

137/870 (15,7)

122/849 (14,4)

1,09 (0,85 to 1,39)


U pacientov s lokalizovaným ochorením užívajúcich samotný bikalutamid sa nepozoroval signifikantný rozdiel v prežívaní bez progresie ochorenia. U týchto pacientov sa navyše pozorovala tendencia k zníženému prežívaniu v porovnaní so skupinou pacientov užívajúcich placebo (HR=1,16, 95% IS 0,99 až 1,37). Vzhľadom na to sa profil prínosu/rizika užívania bikalutamidu u tejto skupiny pacientov nepovažuje za priaznivý.


Účinnosť bikalutamidu v dávke 150 mg v liečbe pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty bez metastáz, u ktorých bola indikovaná primárna liečba hormónmi, sa hodnotila osobitne pomocou metaanalýzy dvoch štúdií zahŕňajúcich 480 predtým neliečených pacientov s karcinómom prostaty bez metastáz (M0). Medzi skupinou liečenou 150 mg bikalutamidu a skupinou liečenou kastráciou sa nezistil žiadny významný rozdiel v prežívaní (HR = 1,05 (IS=0,81-1,36), p=0,669) ani v intervale do progresie ochorenia (HR = 1,20 (IS 0,96-1,51), p=0,107). Pozorovala sa všeobecná tendencia súvisiaca s kvalitou života v prospech 150 mg bikalutamidu v porovnaní s kastráciou; u podskupín, ktoré poskytli tieto údaje sa preukázala významne vyššia sexuálna žiadostivosť (p=0,029) a fyzická zdatnosť (p=0,046).


V kombinovanej analýze 2 klinických štúdií zahŕňajúcich 805 predtým neliečených pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty s predpokladanou mortalitou 43 % sa dokázalo, že liečba bikalutamidom v dávke 150 mg je menej účinná ako kastrácia, čo sa týka doby prežívania (HR = 1,30 [IS 1,04 - 1,65]). Odhadovaný rozdiel je 42 dní, pričom priemerná doba prežívania je 2 roky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Neexistuje žiaden dôkaz o akomkoľvek klinicky významnom vplyve jedla na biologickú dostupnosť.

(S)-enantiomér sa v porovnaní s (R)-enantiomérom rýchlo vylučuje, polčas plazmatickej eliminácie (R)-enantioméru je približne 1 týždeň.


Pri pravidelnom dennom podávaní bikalutamidu je plazmatická koncentrácia (R)-enantioméru v porovnaní s (S)-enantiomérom približne 10-násobne vyššia, čo je spôsobené jeho zdĺhavým polčasom eliminácie.


Pri dennej dávke 150 mg bikalutamidu dosahujú rovnovážne plazmatické koncentrácie (R)-enantioméru hodnotu približne 22 µg/ml. Z celkového počtu enantiomérov prítomných v plazme za rovnovážnych podmienok tvorí 99 % R-enatiomér, ktorý má dominantný podiel na terapeutickom účinku.


Vek, porucha funkcie obličiek alebo ľahká až stredne ťažká porucha funkcie pečene nemajú vplyv na farmakokinetiku (R)-enantioméru. Preukázalo sa, že eliminácia (R)-enantioméru z plazmy je pomalšia u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.


Bikalutamid sa vo veľkej miere viaže na bielkoviny: (racemát 96 %, (R)-bikalutamid 99,6 %) a v značnej miere sa metabolizuje (oxidáciou a glukuronidáciou): jeho metabolity sa vylučujú približne v rovnakej miere obličkami a žlčou. Hydrolýza glukuronidov nastáva po vylúčení do žlče. Metabolizovaný bikalutamid sa objavuje v moči len zriedkavo.


V semene mužov, ktorí užívali bikalutamid v dávke 150 mg, sa zistila priemerná koncentrácia (R)‑bikalutamidu 4,9 µg/ml. Množstvo bikalutamidu potenciálne preneseného na ženu pri pohlavnom styku je nízke a pohybuje sa okolo 0,3 µg/kg. Toto množstvo je nižšie ako dávka potrebná na vyvolanie zmien potomstva laboratórnych zvierat.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bikalutamid je čistý a silný antagonista androgénneho receptora u experimentálnych zvierat a u ľudí. Hlavným druhotným farmakologickým účinkom je indukcia oxidáz so zmiešanou funkciou závislých na CYP450 v pečeni. Indukcia enzýmov sa u ľudí nepozorovala. Zmeny cieľových orgánov, vrátane indukcie tumoru (Leydigove bunky, štítna žľaza, pečeň), u zvierat jednoznačne súvisia s primárnym a sekundárnym farmakologickým účinkom bikalutamidu. Indukcia enzýmov sa u človeka nepozorovala a žiadne z týchto zistení sa nepovažujú za relevantné pre liečbu pacientov s karcinómom prostaty. U všetkých skúmaných druhov sa pozorovala atrofia semenotvorných kanálikov a predpokladá sa, že sa jedná o skupinový účinok antiandrogénov. Úplný zvrat testikulárnej atrofie sa pozoroval 24 týždňov po 12- mesačnej štúdii toxicity po opakovanej dávke u potkanov, hoci funkčný zvrat v reprodukčných skúškach sa prejavil 7 týždňov po skončení 11-týždňového dávkovacieho obdobia. U mužov je treba počítať s obdobím subfertility alebo infertility.


Štúdie genotoxicity nepreukázali žiadny mutagénny potenciál bikalutamidu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Povidón K-29/32

Krospovidón

Nátriumlaurylsulfát

Magnéziumstearát


Filmový obal tablety

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 4000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/Al blister, škatuľa.


Balenie obsahuje 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 alebo 280 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220, Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0526/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. október 2008

Dátum posledného predĺženia:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


11/2013
8Bicusan 150 mg