+ ipil.sk

Bikalutamid Accord 50 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii, ev.č.:2010/04020

Príloha č. 2 k notifikácii, ev.č.:2011/02789PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Bikalutamid Accord 50 mg filmom obalenétablety

Bikalutamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Bikalutamid Accord a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Bikalutamid Accord

3. Ako užívať Bikalutamid Accord

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bikalutamid Accord

6. Ďalšie informácie1. Čo je Bikalutamid Accord a na čo sa používa


Farmakoterapeutická (liečebná) skupina: antagonisty hormónov a príbuzné liečivá, antiandrogény.

Bikalutamid sa používa na liečbu pokročilého karcinómu (rakoviny) prostaty. Užíva sa spolu s látkou známou ako analóg hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (luteinising hormone-releasing hormone, LHRH) – čo je ďalšia hormonálna liečba – alebo sa k liečbe pridá chirurgické odstránenie semenníkov.

Bikalutamid je zo skupiny liekov známych ako nesteroidné antiandrogény. Liečivo bikalutamid blokuje nežiaduce účinky mužských pohlavných hormónov (androgény) a takýmto spôsobom inhibuje (spomaľuje) rast buniek v prostate.


2. Skôr ako užijete Bikalutamid Accord

Neužívajte Bikalutamid Accord:

 • keď ste alergický (precitlivený) na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Bikalutamidu Accord,

 • keď ste žena, dospievajúci alebo dieťa,

 • keď užívate terfenadín alebo astemizol (na sennú nádchu alebo alergiu) alebo cisaprid (na žalúdočné poruchy) s 50 mg tabletami bikalutamidu.


Bikalutamid Accord nesmú užívať ženy ani deti.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bikalutamidu Accord

 • Ak máte stredne ťažkú alebo ťažkú poruchu funkcie pečene. Liek sa má užívať až potom, keď Váš lekár dôkladne zváži možné riziká a prospech liečby. V takom prípade bude Váš lekár pravidelne vykonávať testy funkcie pečene (bilirubín, transaminázy, alkalická fosfatáza). Ak sa rozvinú závažné poruchy funkcie pečene, liečba bikalutamidom sa má prerušiť.

 • Ak máte ťažkú poruchu funkcie obličiek. Liek sa má užívať až potom, keď Váš lekár dôkladne zváži možné riziká a prospech liečby.

 • Ak máte diabetes a už užívate tzv. analóg LHRH. Medzi analógy LHRH patria goserelín, buserelín, leuprorelín a triptorelín.


Užívanie iných liekov:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Bikalutamid sa nesmie používať so žiadnymi z nasledujúcich liekov:

Terfenadín alebo astemizol (na sennú nádchu alebo alergiu), cisaprid (na žalúdočné poruchy).


Ak užívate bikalutamid spolu s jedným z nasledujúcich liekov, účinok bikalutamidu aj daného druhého lieku môže byť ovplyvnený. Prosím, poraďte sa s lekárom skôr, než začnete spolu s bikalutamidom užívať niektoré z týchto liekov:

- warfarín alebo iný podobný liek na zabránenie vzniku krvných zrazenín

 • cyklosporín (používa sa na potlačenie imunitného systému – na zabránenie odmietnutia transplantovaného orgánu alebo kostnej drene a na ich liečbu)

 • cimetidín (na liečbu žalúdočných vredov)

 • ketokonazol (používa sa na liečbu plesňových infekcií kože a nechtov)

 • blokátory kalciových kanálov (na liečbu vysokého krvného tlaku)


Užívanie Bikalutamidu Accord s jedlom a nápojmi:

Jedlo a nápoje nemajú vplyv na Vašu liečbu tabletami bikalutamidu.


Tehotenstvo a dojčenie:

Tablety bikalutamidu sú kontraindikované u žien (t.j. ženy ich nesmú užívať) a nesmú sa podávať tehotným ženám alebo dojčiacim matkám. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Je nepravdepodobné, že by Váš liek mal nežiaduci vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Niektorí ľudia však občas môžu mať pocit závratu alebo ospanlivosti po užití Bikalutamidu Accord. Ak sa to vyskytne u Vás, pri vykonávaní takýchto činností máte postupovať opatrne.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Bikalutamidu Accord

Bikalutamid Accord obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Bikalutamid Accord


Vždy užívajte Bikalutamid Accord presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka Bikalutamidu Accord je jedna tableta raz denne. Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou. Snažte sa tabletu užívať každý deň v tom istom čase.


Ak užijete viac Bikalutamidu Accord, ako máte

Ak užijete viac než predpísanú dávku, kontaktujte svojho lekára. V prípade predávkovania okamžite kontaktujte najbližšiu nemocnicu. Podľa možnosti zoberte so sebou tablety alebo škatuľku, aby ste lekárovi mohli ukázať, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Bikalutamid Accord

Ak zabudnete užiť liek, užite svoju dávku hneď, ako si spomeniete, a potom užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Bikalutamid Accord

Neprestaňte užívať tablety, aj ak sa cítite dobre, ak Vám to nenariadi Váš lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


V rámci jednotlivých skupín frekvencií (častosti výskytu) sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.

Výskyt nežiaducich udalostí je hodnotený nasledovne: :

Veľmi časté:u viac než 1 z 10 liečených pacientov,časté:u 1 až 10 zo 100 liečených pacientov,menej časté:u 1 až 10 z 1 000 liečených pacientov,zriedkavé:u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov,veľmi zriedkavé:u menej než 1 z 10 000 liečených pacientov.

Tak ako všetky lieky, aj Bikalutamid Accord môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zvyčajne sa prejavuje málo vedľajších účinkov, keď sa Bikalutamid Accord užíva tak, ako Vám to vysvetlí lekár alebo lekárnik.


Okamžite kontaktujte lekára alebo vyhľadajte lekársku pomoc, ak si všimnete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov:

 • Závažná dýchavičnosť alebo náhle zhoršenie dýchavičnosti s možným kašľom alebo horúčkou. Niektorí pacienti užívajúci Bikalutamid Accord dostanú zápal pľúc, ktorý sa nazýva intersticiálne ochorenie pľúc. Tento vedľajší účinok je menej častý.

 • Závažné svrbenie kože (s vydutými hrčami) alebo opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môže spôsobovať problémy s prehĺtaním. Tieto reakcie na Bikalutamid Accord sú menej časté.

 • Zožltnutie kože alebo očných bielok, spôsobené problémami s pečeňou (vrátanie zlyhania pečene). Tento vedľajší účinok je zriedkavý.


Veľmi časté (u viac než 1 z 10 liečených pacientov)

citlivosť pŕs

závraty

bolesti brucha

hematúria (krv v moči)

opuchy

gynekomastia (zväčšenie prsnej žľazy u muža)

návaly horúčavy

zápcha

asténia (malátnosť)

pocit slabosti

anémia (málokrvnosť)

krv v moči

nevoľnosť

opuchČasté (u 1 až 10 z 100 liečených pacientov)

anorexia (nechutenstvo)

poruchy trávenia

vypadávanie vlasov

svrbenie

impotencia

znížené libido ( pohlavná túžba)

plynatosť

suchá koža

vyrážka


depresie

strata vlasov

zožltnutie pokožky alebo očných bielok (žltačka)

bolesť na hrudníku


ospalosť

nadmerné ochlpenie

svrbenie

zvýšenie telesnej hmotnosti


zmeny pečene (zvýšené hladiny transamináz, cholestáza (porucha odtoku žlče) a žltačka, bilirubinémia (prítomnosť bilirubínu v krvi), zväčšená pečeň)


Menej časté (u 1 až 10 z 1 000 liečených pacientov)

intersticiálne choroby pľúc (choroby tkaniva pľúc)

vyrážky, svrbenie alebo žihľavka

anorexiopuch tváre, pier, jazyka, hrdla alebo iných častí tela

problémy s dychom, pískanie alebo ťažkosti s dýchaním

alergické reakcie, vrátane angioneurotického edému (opuch tváre, dýchacieho a tráviaceho traktu) a žihľavky, plynatosti


Zriedkavé (u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov)


zlyhávanie pečene
Občas môže byť Bikalutamid Accord spájaný so zmenami v krvi, ktoré si môžu vyžiadať, aby Vám lekár urobil určité krvné testy.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Bikalutamid Accord


 • Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 • Nepoužívajte Bikalutamid Accord po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci, napr. mm/rrrr.

 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Bikalutamid Accord obsahuje:

 • Liečivo je bikalutamid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg bikalutamidu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typu A)

Povidón K-30

Magnéziumstearát


Obal tablety:

Hypromelóza E5

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 400


Ako vyzerá Bikalutamid Accord a obsah balenia:

Bicalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety sú biele až takmer biele, okrúhle bikonvexné (z oboch strán vypuklé), filmom obalené tablety s označením „B 50“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Bicalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety sú balené v blistroch, v baleniach po 14, 20, 28, 30, 60, 84, 90, 98 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Accord Healthcare Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu

Názov lieku

Belgicko

Bicalutamide Accord Healthcare 50 mg

Filmtabletten

Estónsko

Bicalutamide Accord 50mg

Nemecko

Bicalutamide Accord 50 mg Filmtabletten

Írsko

Bicalutamide 50 mg Film-coated Tablets

Taliansko

Bikalutamide AHCL 50mg Pellicolarivestiti

Lotyšsko

Bicalutamide Accord 50mg Tablets

Malta

Bicalutamide Accord 50mg Tablets

Portugalsko

Bicalutamide Accord

Slovensko

Bikalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety

Slovinsko

Bicalutamide Accord 50mg Tablets

Španielsko

Bicalutamide Accord 50mg Comprimidos EFG

Holandsko

Bicalutamide Accord 50mg Tabletten

Veľká Británia

Bikalutamide 50 mg Film-coated Tablets

Bulharsko

Bicalutamide Accord 50mg Film-coated Tablets

Cyprus

Bicalutamide Accord 50mg Film-coated Tablets

Česká republika

Bicalutamide Accord 50 mg Potahované tablety

Grécko

Bicalutamide Accord 50mg Film-coated Tablets

Maďarsko

Bicalutamide Accord 50 mg Filmtabletta

Litva

Bicalutamide Accord 50 mg plėvele dengtos tabletės

Poľsko

Bicalutamide Accord

Rumunsko

Bicalutamida Accord 50 mg, comprimate filmate


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2012.

5


Bikalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii, ev.č.:2010/04020

Príloha č.1 k notifikácii, ev.č.:2011/02789


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bikalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalenátableta obsahuje 50 mg bikalutamidu.

Pomocné látky:

Každá tableta obsahuje 56 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalenátableta.

Biela až takmer biela, okrúhla bikonvexná, filmom obalenátableta s označením „B 50“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s terapiou analógom LHRH alebo chirurgickou kastráciou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí muži, vrátane starších pacientov: jedna tableta (50 mg) raz denne.

Liečba 50 mg tabletami bikalutamidu sa má začať najmenej 3 dni pred začiatkom liečby analógom LHRH alebo v tom istom čase ako chirurgická kastrácia.

Deti a dospievajúci: Bikalutamid nie je indikovaný u detí a dospievajúcich.


Porucha funkcie obličiek: u pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. Nie sú žiadne skúsenosti s používaním bikalutamidu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie pečene: u pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene môže dôjsť ku zvýšenej kumulácii (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Použitie u žien, detí a dospievajúcich je kontraindikované.

Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu s bikalutamidom je kontraindikované.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečbu je potrebné začať pod priamym dohľadom špecialistu.

Pretože nie sú žiadne skúsenosti s používaním bikalutamidu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min), bikalutamid sa má u týchto pacientov používať len opatrne.


Bikalutamid sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni. Údaje svedčia o tom, že jeho vylučovanie môže byť pomalšie u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, čo môže viesť ku zvýšenej kumulácii bikalutamidu. Preto sa bikalutamid má používať opatrne u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene.

Je potrebné zvážiť pravidelné vyšetrenie funkcie pečene v dôsledku možnosti zmien pečene. Očakáva sa, že väčšina zmien nastane počas prvých 6 mesiacov liečby bikalutamidom.


Ťažké zmeny pečene a zlyhanie pečene sa pri liečbe bikalutamidom pozorovali zriedka a boli hlásené aj smrteľné prípady (pozri časť 4.8).


Liečba bikalutamidom sa má prerušiť, ak sú zmeny závažné.


U mužov, ktorým boli podávané agonisty LHRH, sa zaznamenal pokles glukózovej tolerancie. To sa môže prejaviť ako diabetes alebo strata glykemickej kontroly v prípadoch už existujúceho diabetu. U pacientov, ktorým sa podáva bikalutamid v kombinácii s agonistami LHRH, je preto potrebné zvážiť monitorovanie krvnej glukózy.


Bolo preukázané, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP 3A4) a preto sa musí postupovať opatrne pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré sú metabolizované prevažne cytochrómom CYP 3A4, pozri časť 4.3 a 4.5.


Laktóza:Tento produkt obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Medzi bikalutamidom a analógmi LHRH sa nepreukázali žiadne farmakodynamické alebo farmakokinetické interakcie.


Štúdie in vitro svedčia o tom, že R-bikalutamid pôsobí ako inhibítor CYP 3A4 a má slabšie inhibičné účinky na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.


Hoci sa v klinických štúdiách, ktoré používali fenazón ako marker aktivity cytochrómu P450 (CYP), nedokázal interakčný potenciál s bikalutamidom, po súbežnom podávaní bikalutamidu počas 28 dní sa priemerná expozícia (AUC) midazolamu zvýšila až o 80 %. Pri látkach s úzkym terapeutickým indexom by takéto zvýšenie mohlo byť závažné. Z toho dôvodu je súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu kontraindikované (pozri časť 4.3) a pri súbežnom podávaní bikalutamidu so zlúčeninami ako cyklosporín a blokátory kalciových kanálov je potrebná opatrnosť. Pri týchto liečivách môže byť potrebné zníženie dávky, najmä ak sa prejavujú ich zosilnené alebo nežiaduce účinky. Pri cyklosporíne sa odporúča, aby sa po začiatku alebo ukončení liečby bikalutamidom pozorne sledovali plazmatické koncentrácie a klinický stav.


Pri predpisovaní bikalutamidu s inými liečivami, ktoré môžu inhibovať jeho oxidáciu, ako napr. cimetidín a ketokonazol, sa musí postupovať opatrne. Teoreticky to môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií bikalutamidu, čo teoreticky môže viesť k zosilneniu vedľajších účinkov.


Štúdie in vitrosvedčia o tom, že bikalutamid dokáže vytesniť kumarínové antikoagulans, warfarín, z väzby na bielkoviny. Z tohto dôvodu sa má po začatí liečby bikalutamidom u pacientov, ktorí súbežne užívajú kumarínové antikoagulanciá, často a pravidelne sledovať protrombínový čas.


4.6 Gravidita a laktácia


Tablety bikalutamidu (50 mg) sú kontraindikované u žien a nesmú sa podávať ženám počas gravidity a laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Má sa však vziať do úvahy, že ojedinele sa môže vyskytnúť závrat alebo ospanlivosť (pozri časť 4.8). Pacienti, u ktorých sa vyskytnú tieto účinky, majú byť opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


Výskyt nežiaducich udalostí je hodnotený nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 1. Frekvencia nežiaducich reakcií


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Udalosť

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Anémia

Poruchy imunitného systému

Menej časté

Reakcie z precitlivenosti, vrátane angioneurotického edému a žihľavky

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Znížená chuť do jedla

Psychické poruchy

Časté

Znížené libido

Depresie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Závraty

Časté

Ospalosť

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Zlyhanie srdca4

Poruchy ciev

Veľmi časté

Návaly horúčavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Intersticiálna choroba pľúc.

Boli hlásené smrteľné prípady.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Bolesť brucha

Zápcha

Nevoľnosť

Časté

Dyspepsia

Flatulencia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zmeny pečene (vrátane zvýšených hladín transamináz, žltačka)/poruchy pečene a žlčových ciest1

Zriedkavé

Zlyhanie pečene2. Boli zaznamenané aj smrteľné prípady.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Alopécia

Nadmerné ochlpenie

Suchá koža

Svrbenie

Vyrážka

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté

Hematúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté

Gynekomastia a citlivosť pŕs3

Časté

Erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Asténia

Edém

Časté

Bolesť na hrudníku

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Zvýšenie telesnej hmotnosti

1. Zmeny pečene sú zriedkavo ťažké a často boli prechodné, ustúpili alebo sa zmiernili pri pokračujúcej liečbe alebo po ukončení liečby (pozri časť 4.4).

2. U pacientov liečených bikalutamidom sa zlyhanie pečene vyskytlo veľmi zriedkavo, no príčinný vzťah nebol stanovený s určitosťou. Je potrebné zvážiť pravidelné vyšetrovanie funkcie pečene (pozri aj časť 4.4).

3. Výskyt možno znížiť súbežnou kastráciou.

4. Uvádza sa to vo farmakoepidemiologických štúdiách antiandrogénov a agonistov LHRH používaných pri liečbe rakoviny prostaty. Riziko sa zvyšuje, keď sa bikalutamid použil v kombinácii s agonistami LHRH, ale pri monoterapii rakoviny prostaty bikalutamidom sa nezaznamenalo žiadne evidentné zvýšenie rizika.


 1. Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Pretože bikalutamid patrí medzi anilidové zlúčeniny, existuje teoretické riziko rozvoja methemoglobinémie. Methemoglobinémia bola pozorovaná u zvierat po predávkovaní. Podľa toho pacient s akútnou intoxikáciou môže byť cyanotický. Na predávkovanie nie je známe žiadne špecifické antidotum a liečba má byť symptomatická. Je nepravdepodobné, že dialýza bude účinná, pretože bikalutamid má vysokú väzbu na bielkoviny a nevylučuje sa nezmenený v moči. Je indikovaná všeobecná podporná liečba zahŕňajúca časté monitorovanie vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty hormónov a príbuzné liečivá, nesteroidné antiandrogény, ATC kód: LO2BB03.

Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, ktorý nemá žiadne ďalšie endokrinné účinky. Viaže sa na androgénne receptory bez toho, že by aktivoval expresiu génov, a tým inhibuje androgénnu stimuláciu. Táto inhibícia má za následok regresiu nádorov prostaty. Z klinického hľadiska môže prerušenie liečby bikalutamidom u niektorých pacientov viesť k vzniku syndrómu z vysadenia antiandrogénov.

Bikalutamid je racemát, ktorého (R)-enantiomér sa najväčšou mierou podieľa na antiandrogénnom účinku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bikalutamid sa dobre vstrebáva po perorálnom podaní. Nedokázalo sa, že by jedlo klinicky významne ovplyvňovalo biologickú dostupnosť.

(S)-enantiomér sa vylučuje rýchlo v porovnaní s (R)-enantiomérom, ktorého plazmatický eliminačný polčas je približne 1 týždeň.


Pri dennom podávaní 50 mg tabliet bikalutamidu je plazmatická koncentrácia (R)-enantioméru približne 10-násobne vyššia v dôsledku dlhého eliminačného polčasu.


Pri dennej dávke 50 mg tabliet bikalutamidu sa pozorovali približné rovnovážne plazmatické koncentrácie (R)-enantioméru v hodnote približne 9 mikrogramov/ml. Prevažne aktívny enantiomér v rovnovážnom stave predstavuje 99 % celkových plazmatických koncentrácií enantiomérov.


Vek, porucha funkcie obličiek alebo ľahká až stredne ťažká porucha funkcie pečene nemajú vplyv na farmakokinetiku (R)-enantioméru. Preukázalo sa, že eliminácia (R)-enantioméru z plazmy je pomalšia u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.


Bikalutamid má vysokú väzbu na bielkoviny (racemát 96 %, (R)-enantiomér viac ako 99,6 %) a metabolizuje sa v rozsiahlej miere (prostredníctvom oxidácie a glukuronidácie): metabolity sa vylučujú približne rovnakou mierou obličkami a žlčou.


Podľa klinických štúdií priemerná koncentrácia bikalutamidu v sperme mužov, ktorým bol podávaný Bikalutamid 150 mg, dosiahla hodnotu 4,9 mikrogramu/ml. Množstvo bikalutamidu, ktoré sa potenciálne môže dostať do ženského organizmu počas pohlavného styku, je nízke a na základe extrapolácie sa dá odhadnúť, že predstavuje približne 0,3 mikrogramu/kg. Toto množstvo je nižšie než množstvo indukujúce zmeny v potomstve laboratórnych zvierat.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U experimentálnych zvierat a u ľudí je bikalutamid čistý a silný antagonista androgénových receptorov. Hlavným sekundárnym farmakologickým účinkom je indukcia CYP450-závislých pečeňových oxidáz so zmiešanou funkciou. Indukcia enzýmov nebola pozorovaná u ľudí. Zmeny cieľových orgánov u zvierat zjavne súvisia s primárnym a sekundárnym farmakologickým účinkom bikalutamidu. Tieto zmeny zahŕňajú involúciu tkanív závislých od androgénov, folikulárne adenómy štítnej žľazy, hyperpláziu a neopláziu alebo rakovinu pečeňových a Leydigových buniek, poruchu pohlavnej diferenciácie u samčích mláďat a reverzibilnú poruchu plodnosti u samcov. Štúdie genotoxicity neodhalili žiadny mutagénny potenciál bikalutamidu. Všetky nežiaduce účinky pozorované v štúdiách na zvieratách sa považujú pri liečbe pacientov s pokročilým štádiom karcinómu prostaty za irelevantné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Povidón K-30

Magnéziumstearát


Obal:

Hypromelóza E 5

Makrogol 400

Oxid titaničitý E 171


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek si nevyžaduje žiadne osobitné skladovacie podmienky.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v PVC-PVdC/Al blistroch.

Balenie obsahuje 14, 20, 28, 30, 60, 84, 90, 98 a 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Accord Healthcare Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF – Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0643/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2012

7


Bikalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety