+ ipil.sk

BIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/ml očná roztoková instiláciaPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/05689


Písom informácia prepoužívateľa


BIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/mločná roztokováinstilácia


Bimatoprost


Pozornesiprečítajtecelúpísom informáciu predtým,ako začnetepoužívať tento liek, pretože obsahujeprevásdôležitéinformácie.

- Túto písom informáciu siuschovajte.Možno budepotrebné,abystesiju znovu prečítali.

- Ak máteďalšieotázky, obráťtesanasvojho lekáraalebo lekárnika.

- Tentoliekbolpredpísanýibavám. Nedávajteho nikomu imu. Môžemu uškodiť, dokoncaaj

vtedy, ak márovnaképznakyochoreniaako vy.

- Aksau vásvyskytneakýkoľvek vedľajšíúčinok, obťtesanasvojho lekáraalebo lekárnika.

Tosatýka ajachkoľvek vedľajších účinkov, ktorénieuvedenévtejtopísomnejinformácii prepoužívateľa.Vtejto písomnejinformáciiprepoužívateľasa dozviete:

1. ČojeBIMATOPROST TIEFENBACHER0,3mg/mlanačo sapoužíva

2. Čo potrebujetevedi predtým, ako použijeteBIMATOPROST TIEFENBACHER0,3 mg/ml

3. Ako používať BIMATOPROST TIEFENBACHER0,3 mg/ml

4. Možvedľajšieúčinky

5 Ako uchovávať BIMATOPROST TIEFENBACHER0,3 mg/ml

6. Obsah baleniaaďalšieinformácie1. Čo jeBIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3mg/mlana čosa používa


BIMATOPROST TIEFENBACHERjelieknalibu glaukómu. Patrído skupinyliekovnazývanejprostamidy.


OčnékvapkyBIMATOPROST TIEFENBACHERsapoužívajú nazníženiezvýšenéhotlaku voku. Lieksamôžepoužívať samostatnealebosinýmiočnýmiliekminazývanýmibetablokátory, ktorétaktiznižujútlak.


Vašeoko obsahujepriehľadnú vodnatútekutinu, ktorávivujevnútrooka.Tátotekutinajeneustále odvádzanázokaajenahradzovanánovou. Aktekutinanemôžedostatočnerýchloodtekať, zvyšujesa tlakvo vtrioka.Tentoliekzvyšujemnožstvo odvádzanejtekutiny. Týmto spôsobomsaznižujetlak vo vtrioka. Aktento vysokýtlakniejeznižovaný, mohlo byto časomviesť k ochoreniu,ktorésa nazývaglaukómanakoniecpoškodiť vášzrak.2. Čo potrebujetevedi predtým,ako použijeteBIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/ml


NepoužívajteBIMATOPROST TIEFENBACHER0,3 mg/ml:

- ak stealergický(precitlivený)nabimatoprostalebonaktorúkoľvek zďalších zliek

tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia:

Predtým, akozačnetepoužívať BIMATOPROST TIEFENBACHER0,3 mg/ml, obráťtenasvojho lekáraalebo lekárnika.

- Povedzte vášmu lekárovi, ak:

- máteproblémys dýchaním,

- máteproblémyspečeňou alebo obličkami,

- stevminulostipodstúpilioperáciu katarakty(sivý zákal),

- mátesuché oči,

- mátealebostemaliproblémysrohovkou (priehľadprednáčasť oka),

- používatekontaktšošovky(pozričasťDôležitéinformácieo niektorých zlkách BIMATOPROSTU TIEFENBACHER0,3 mg/ml),

- mátealebostemalinízky krvtlakalebo nízku srdcovú frekvenciu,

- prekonalistevírusovú infekciu alebo zápaloka.


BIMATOPROST TIEFENBACHERmôžespôsobiťstmavnutierias, ich rast,atistmavnutiekoževoblastiviečok. Vašadúhovkamôžetičasomstmavť. Tieto zmeny môžu byť trvalé. Zmenamôžebyť výraznejšia, pokijeliečeibajedno oko.


Detia dospievajúci

BIMATOPROST TIEFENBACHERnebolnebolskúšanýu detíadospievajúcich do 18rokov, pretoosoby mladšieako 18 rokovnemajúpoužívať BIMATOPROST TIEFENBACHER.


Inéliekya BIMATOPROST TIEFENBACHER

Akteraz užívatealebo stevposlednomčaseužívali, či právebudeteužív ďalšielieky, povedzteto svojmu lekárovialebolekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčeniea plodnosť

Akstetehotalebo dojčíte, aksimyslíte, žestetehotnáalebo akplánujeteotehotnieť, poraďtesaso

svomlekáromalebo lekárnikompredtým, akozačnetepoužív tento liek.


BIMATOPROST TIEFENBACHERmôžeprechádzať do materského mlieka.AkpoužívateBIMATOPROST TIEFENBACHER,nemátedojčiť.


Vedenievozidielaobsluhastrojov:

Chvíľku po použitíBIMATOPROST TIEFENBACHERUmôžebyťvášzrakrozmazaný. Neveďtevozidláa neobsluhujte stroje, msavášzraknevyjasní.


Dôležitéinformácieo niektorýchzložkách BIMATOPROSTU TIEFENBACHER0,3 mg/ml

BIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/ml obsahuje benzalkónium chlorid

Nepoužívajteočnékvapky,pokimátenasadenékontaktšošovky. Po použitíočných kvapiek

počkajte15 minútapotomsinasaďtekontaktšošovky. BIMATOPROST TIEFENBACHERobsahujekonzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorámôžespôsobiťpodráždenieokaalebo zmenu farbymäkkejkontaktnej šošovky.3. Ako používať BIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/ml


Vždypoužívajtetentoliekpresnetak, ako vámpovedalvášlekáralebo lekárnik.Aksiniesteniečím

istý, overtesitou svojholekáraalebo lekárnika.


BIMATOPROST TIEFENBACHERsamápoužívibanaaplikáciu do očí. Odporúčaná dávkajejednakvapka BIMATOPROSTU TIEFENBACHERpodávaná večerjedenkrát denne do oka, ktoréjepotrebnéliečiť.


AkpoužívateBIMATOPROST TIEFENBACHERsinýmiočnýmikvapkami, medzikvapnumBIMATOPROSTU TIEFENBACHERaďalšieholieku dodržteodstup najmenejpiatich mit.


Neužívajteliekviacako razdenne.žeto viesť kzníženiu účinnostiliečby.


Návod na použitie:


Nesmietepoužiťfľašu,akochrannétesnenienauzáverehrdlafľašejepoškodenépredtým, ako ho

prvýkrátpoužijete.


1.

2.

3.

4.

morJpjnRZ0Z50jc6Zuchucpmcs84DyfsfKZjAJS02UvbFM8ilkVF5CFRkREZq2lcvKNw6VixXTqNWwg6ztJt9RRloRk2IybBZLCnYK+l1hY8rWezV4309HPenVR3XaA8NHt4f/Q7hGTkFQHuZiJyUBOdPnTlnTlgJkZ+euU13FUrTOZ65qlGaNnTL3W19m+IzmhGS8M1OpCG6PdKB1VE2E6Qzhs9uoBucwf8A0OzU4/wNHn/v1cd9kB4F9sR/29q0yWREDH4HMb84mDnOHIKJ9vxjl9QWVVNQh6bfBbr1bDKFyLBGPGU9jFi1cwdG4JQY8vpNW7bQ8Szj/J7NS/8Aj9H/ANq0rmXu4Y3dgjJStMD+EeuEgZyRYvOcedQWdTnUDnPDOcGc0M5oZzQzmhnODOeGc8M6gc6nOonOoLOcecw84i7LUdLYiYmNXr7i0mxxq7dUr8xGlt5lPVw3dzI3zP8Ab2anP+BowffdG/wgiZyBgY/CzSJYSyD2zAhi9PMhx6oeiuyatvt9Yoh097UQ46K/uvs3fv3fu7NVn/C09PJp+AFEWAoQ/EDRE4QEPtbn+PczVU8uzQbzafa0N198b66v6fFYR1Ed4pIsFQj+KEkSwkkPs7qudUpM5tPU1cynox/btOP3H/CI3R54GSwa+CAj+MEAlhV8JZD7HT45czEFGnRKdR7S+7S/h5fXBQU4KBj8ekBLJrxkoOMkZjyrjh1HJXwaz7GImchBTkIGMiIj8kkBnJQGTXya5ZKjjN0x38H/AH5K4JnlgSnIQc5FfIUEfl3DE5ygzkBnTxnTZ05ZyDzknnKPOWecs85Z5yzzlnnKPOSecg86cs6bOnHOUGQMR/8AmX//xABDEAABAgMEBgcGBQQBAgcAAAABAAIDESESIjFRECAwMkFhBBNAUHGBkSMzUmBioUJygrHRFDSSwUOy4SRTY3Bzk/D/2gAIAQEABj8C+QqkBb4WJPkt1y3PutwLdasGrguC4LBq3Qtz7rcWDlvLfHr8474VASqNC3lVx9eyb5XAqrFjLxVHA/M+96K631WMvBVJPbqPKvNBVZhUIPy/UyVLypJqvEnuWixn4q8JK6Qflql7wVLqqZqpW8qNKo0LFb5W8fVY6cVvn1W8qNmr0vLtuM/FVuqnypeKuD1V501veiut9VvS8FXZXWkqoPotz1KqWqr/ALLFy4rcW4FuN9FuN9FuhboW6PRbjfRbjfRbiw+6xcqP+yo4LCaqw7W6ZK+PMK6flDGZ5Kl0clV1VdHqqu2cmNLjyU4hDB6lbts/UqCXZ6hbgVCQqEFVYdnevBUNcvkyl4qpkFS8sZDltKtsD6lfm8/ZSa0Acu31aCqTCukFXmkbGt4Kh8vkjMq8ZNVwTV47O4wkZqcZ/k1ezYB3Nuy8FcM/FXmkbCT6hTaZ/IlT5LGy1SZXmrxnspNBJ5Kb/Zj7rdtnN3dmEjyVLw15gyUolOfyDMmQUmUGau3irx2Xs2E81OM+fJqlDYG94Xgrh8ipOEtamGSpjl39IVcrxmclXDLZTs2W5uU3e0dzUh3pJwmpwz5FScJa0onr33MmQVDZapNoNjIYqcT2Y+6utm74j3zJwmpw/RSOrm3JTb3xXHJZnLJTcdhJoJOQU4xsDIYr2bJc+/bwUxVurNpUsHd7HP8AZGR89hZaCTyU4xsjIYqUNoHyDNtCpOEtWy/HPvQgHzVcNeQEypxjYGXFShtl8iScFMVbq2X4Z95SaVM69qJ7Nv3Xs2+fHs9+I1viVXpDPKqpELvBpVGRT5BUgP8AVf2x/wAlXo5/yVYD/VVhxfQL/kH6V76Xi0r+4Z5qnSIR/WFTuSbKFSIrqSO6pju8gH/upnWmBJnxFTAtP+I9lvR2zybVeygud+aiuWGeAV+O8+e2oZK70iKP1L3trxaF7SCx3hRe0hvZ91djs86dwV9VXDPUkd1TGHdpANOKmdWzDbMq1Fvuy4djtPcGjMlSYTFP0r2TWwx6le1iud4ntHsorm+BXtA2IPQqT5wj9WCtMcHDMHtsirTKjUkd1TGHdZaD4lcuGrajXW/DxVljQB2KVu27JlVKC0Qh6lWoj3OPM6t1pPgF7s+aqWhXovoFV71g4+a939yvdBe6b6L3TfRe6avdBbn3X4x5qkQ+iuxGnxW6D4FXobh5bC1CiOYeSl0llr6mqcGIHcuPbbTKOUjpkd3uqy3e/ZSGGpcFPiOCnvP+I9htRHho5qXR2Wz8TqBe1iGXwig1LsMq+5rfurxc5UhN0WnTlyV1jiqQh6rdYsR6L3n2C96V70r3pXvPsFvD0WDPRVhD1V6G7yW8R4hUit9dF5jT4hUBb4FXIgPiqwz5V1g5ji1w4hWekN6wfEMV7KICcuO3rta45qTtNh273R9RRaDXidMgrfSKD4VZaJDsFqNEDQrPRmWfqcrUR5ceencsj6l7R5PgrkMaJann2C64jwW/PxV+GPJGzMSz0X2AqcJ/kVfbLnqzGKk49a36sfVSfOE76sFaY4OGYOytPcGjMr2TZN+N38KeLszppu557OTgp4t09W7y7mmVM7x0yYPE5Ke8/wCI9gtRnhoVnozbA+I4q09xc7M6LjCeanFf5NVxoGiZ0Eqeo/17G92Z1ZsuHkqtm3Ma04b3NPIq85sQfUF7WA4flM1WIW+LVTpMPzdJf3EL/MKvSIX+YVekN8qqzChxYjuAAW4zorOd5ytvLosT4ohnpnEdKeA4lWorbDOEPifH+NBc4yA4lW2iULhPF3/bZ2ofppkd4dyTOCL3YDAKZ0B8W6z7lWWNkNuXxHBrRxKLOij9blbiOLnZnRMCTcyqgxHKsmhFjThoA0huqQUWnh2Jg89SSkTPxVbqnKRzaptvjlsKCau9HieYkr5ZD85r2rnRPsFKFDazwGm/FBd8LalFnQoVhvGI7guse4xY5xiO0X3TfwYMUIvTBZh4tgfztZto5SIqpjFTHcchuhU3Qg1omSg+Nefll2Asge0fnwCtRXl3+tEwJNzKustuzKvmfIK6JaHOzOgu0nWEQYHHsLW8OOtay0TaZL2g8wp0PMYqbb7eWtYo9mRXtIcRp5VXvSP0lbzj+lXIUR3jRezhsZ41VkOiROQwQd0p0/oag1jQ1o4Be0iC18IqVY6HD6tnF5XWPPWRvjO3r6qRU+HFTHcPVt81YHmrLAs38Xbf2jr3BoxUp2IfwDRJjfNTItu54K9e1HnlpA2JYeKLXYjsFs4u/bXI0zBkVKIPNWgLDjxzVl4lr3Q3zeFOL0qBDH5pqcXpDIp5v/0FZhmYyYxexgebyrpcGcrrUHdId1jshgg1oAA4DsMnYLNq6s+XcFN4qlXFSGHFystG3MPotTxifwi5xJceJUgpxf8AFASHgFTVfoA0u8NhNu+FI7au4MdhPPVh2hOiIlMZFEiZZ9xsPZQnO5qcaI1gyFSp9Xbdm+vZZFWm7v7LmMe3Wii4rlxVlu2MSK6y0Isbcg5Z+OiTB5qZxzUmjXfoGl2xtCj1ZcJHaSGHEoNbhsAdWF+XRJwRiQPRSOt7OKZfCcEGOuRcs/DaF7zJoxKtvFmeDchs+sZucQp9t+kYLkpN203VfwarcQ+DeA0WnUYgGjYv0eWk7KTwpsvDZTddarLRIbE6sH8o1LTbkXPNGHEbZdrTGKEDpJvfhfnsrUV4GQ4lNfFbKVWsP+9rZ/Dw7Z1bfNTNGqQw2sypM3uCL3mZ0CJHH6VIDZP8NHlqEbO83zVx/qtyfgqscPLRgqQ3K+Q1TlM5nZnVhjJo1bEQV4OyUn1bwdnriHHm+HwPEKcKI13Ljq348MfqVy1EPIKxAYGTwlUr+o6Ubcc51s6ergfqicB4c1ZGzr2qQ3irTt391IbWvovq4NRc4zJQa0TJXWRav/baOGY1p59uOo1uZlrlkRtppVtk3Qc8thdjxR4PK/uYv+Sr0mL/AJlXnuPidEoTacXHAKYvReLzosWrUT4G1K9qLDfgBr5qQEh3LaK6yJhltpMqVjaiFFzjMlBkMTKzdxdtnt5odzA8G12Ejgut6MKcWfxsr0eDD8SrUXpBjOysmSswob5DAASCs9F6LM/5KfS+kmGz4GKUJkszxOiZXVQpxomTP57jmVbfu/hbtZk0Um0as3nAIucZkqyweJyVlnm7bh3xDQDqcj20DUtnF/7bIubci55osiNk4bD+8LXfC5slWJFd5qkAE/VVSaABkFN72tHMr3ls/QFY6NAqc6lWunRnNZ8KsQmBo/fQGF4tnBs69wz/AA7WuOSr6KeLjgEXOMyVJtG8XIQ4Y7BPi2ugt1JKR7Z4aWwxxQAwGzsvFeByUnbuew9nFe3wcpMjRXfdS/8AEfqdJTivY3zmV7V7on2ClChtZ4BTixGsHMqUFpiHPAK67qYXxCiuVecXnE9wSHuxjz2tllSplWjjwGaL3YlZMzQYwSAU+wlqB1eake1k6TFOPDaTVlwmi5lWftr3uiwInMtqpOgPZ+Wq/wCT/FUEU+S9n0fzcVZhmXKG1WolyfGIaq1E9q76sPTuHqmfqKkMNpZZhnotuVtyDn0Z+6DWinY7Yxbos5avNV7T46QAEGjhty+EPFuuIrYsMNPqr3SfRqvOiO81To7T+aqkxoaOXcUm77sFLjxOzmcFIUboLnGgVo4cAg+ILvAZqQ7LTdOCmFPVqrvp2iWWiQVvPDsHNGJCFeLdaT/dPx5c1MVGytPcGjMldXAa6PEOAapxrIcfwt4dpLzjs5lcstNhpuN+6ESKPBumfZC1ysuXLXqFdKqOyT0SCmd0Y9imF1kMXuIz1urfN8HLiFahPDtab3taMyVdcYh+kKUFrYY9Srcdzmtzf/oKUNt7i44nuS05TOGWnqm7zseQQixR4NUzj2iRx4FWXBSOGxyVHaKjsHIaP3OSDW4DsM9Ewushi/xGes2ILTPhcFvh/wCcK9AYfAr+3b/krrITfJe/cPy0U+qiGf4nf91OPFA5MU4cMWvidU9y2nKZ9NJeeC/qI/GoCtHtUneqrhmpHBTGzwRG1sjHR+5yVlvZZjBGLDF7iM9WyQIkE4sKuw2Wvh3Stxw/Utxx/UqdHb51Xs4bGflEtacWI1niVKCx0Q54BWYZsz4MCEbpsV73cGF05dutFTOHAakz7lmH1Fcu2ScJhWodRloyOzO05rMq0cM1ZaJDs/JGNDH5hrSEW0Mn1Xtejg/lKvNiN8l76Xi0r+4av7mH6r34PgCvZQnu8aKTXCGPpU3Ek5lAkdXD+JyuNm/i849umcFy4DU6sHxQa0SCl26ormFS8OSxVRJUOvMqez5qQEyVai45dplo62GLvEZaghxInV2sHSmrvSGnxbJUsP8AByr0d/kJq81w8RpuQnu8Gr3Nn8xkvbxvJgU2Qha+J1T2+ZX06k8XGjRmVWrzVx7iq2uYVw2leaQqEreXBYBYBcFXZ2WVcrUa4PupQ2y7ZIq033Z+2p1MQ+1Z9xqVY0+So0Dy7jsjd1C4mgX9S/DCGFa1R2+RWFnwVx481uT8FUS2lGFe1fTJq9mwDt5Y4UKl+E4HS2JDMnNwQit8xke5rDcOOr/Tt3G1iH/SAGA7qrDb6Ldl5qjnL3n2XvPsveD0XvPsvefZVeVgT4lXWAdunqc0WPRY7TP/AI3UeEHNMwcD3JYbjx1btXmjVZFScTmfliYUvxDAotcJEaR0WKbp3Dly7jkN460+KtfLMxgpj3gwUjQjSIXSvKJ/KmDMHj3BPjwUzjrS+XLbPefupHT7N134TggHHqn5O/nt1oq0defy7bZSJ+6kRIjUkx82fC6oUovsnc8FMGY7Fa4cNhM4Llw+ZKb/AO+ieD81ZeJHVnCiEcuCl0hlg/E3BThRGu8Dt+rClsJDd+Zp8eOiy8TU232a0wZFe+Lh9dV7WA0/lMleZEb5L30vFpX9w1f3A9CrMLrIrsmMKuw7H5z/AAr8fya2WrzRdsLDd35kkMNS0MP20zlZdmFcFvwUnNIOR2Hs4Rl8RoFPpD7Z+FuCswmBo5a/7IDXsNx49ll8nyGGr9PFfTqDrGNdyImvdWT9JVyO8eImrvSGnxavfMV7pAHg1X4kR32VyA2eZrsZcSvDXtKZ2dFl8py01XLV5ZqQUiptq3SWdgmidezwbt6/KfNV1bIvPyQbEgFg+kzU4MQO0zF0qopmmu28s9A1i7LsWevL5IqqaxZBP6tIcxxa4cQhD6X/APZ/KmNNWjsAGvLM/MF3WtPMgrLbrP3VVJvSmtOUQWVMMa8fS5WYjHMPMaBCi3oP/Sg5pmDgexN12Ds1VT5Hk2qrrVq7gFvtnwaTJe0gPAzlpuutM+ArAO+JjuCMXosyOMP+NHURT7I4H4eweGxb4doqqfIdfRZDXlAgFxPEoufAeT6qT2lpyIQZEm+D9whE6tjw78QU+jxbPJ69rDIGfBCLCMnBdYzH8TckY/R2+0/E0fi0dRFN9m6cwsCt37rd+6wKodiTsrWWwo0qpAVXlcVh91h91xVHFUeFhPwVQRsaqnf0yVJtNeTRNTdV2my9ocMiETAPVOy4Lq47T1Tsf5CDmmYOCk4Ag8CjE6MbJ/8AL/hWh4OaeKD2uulGPCF78QzTXtxCbEbgdXFXqa4bs5w/RVYVulbhVZBXiSqNG03fRXXeqq302FCqtWMlQjviZKkz1Uydeb6BSaJaxhxWzaj0OK603GE7/SpTRabSKOOaPRolJ4T4HR10MXDiMkYBwdUeOvQq8qah0jtt5quO9VebsaOK4FVaslRw7xmSrg81U6941yCtwXWjxniNfNZL6hUHmp6f6iHvtxTYnE4otcJgqni0psQYOGwoq1W6Rqg9wYSPJUvDaUJWavN9FvevddSro8yqmevN7pJ0KDG6mLwtDeClGafzcChEhOsuCtijhvNy1KV1YjP1Dz1I0D8O+3QR+MVanwjiw61AqlZqg0nUHcN4K4fIq8JbW64hXgCqzCo4dy1Ncgrt0KuvJompwSzrMiiI9q39SDmmRGBRZGaC8b7f9rrYU3Qf+lNifhwcOStTEs1dqqnWB+k6lrjpa4bkYffTQK8VQa889Sz3HVXbqwmOW3o4qsiqzCuuB7dVXbxWMhy2F94HJGEQRSY5qTRLRZiCvB3EKw/D8Ls02K3hiMwg6Ycx4VyfVO3VYJrDp5be3xhm2Fgq1201PuW81XHeqvN7BRyvN9FjLxVD2eqxn4K6JK8Z6994CZBE7xlaWE/FPZ+HFvgocX4XahhPFqf2RY7yOadAPCrU6GceHijDP4hLz25DqzTPyjaEanLujCXgrpmrzSOwUK3p+KvM9FWYW+FQ7bfC4lXWeqxl4Kpnr0aVfd6Ldn4ozghpzbRATpix6hxR+IKHGGLTI+GiC4mtgK6FU6JfjG6U1/FpqphQYgwe4bSgVanTLaWtWycO6t2XgrrvVbvp2PErfd6rfK3vssfsuC4ei4eix+y3vst8qrj67GZW/a/KvZsA8UyKXk2Tgg9uDhMajof4sW+KidHfSzeCiwwMW6Gcp6ojNwdj4pmbbqY4YseNnN3oqdgkVLVkcO7LzQVSYV1wK3D5dwWQZuyFSpuFgc1WZUnQmEc2ou6Ncf8ADwKsuFl7TgVD6RD92+hHwuyQacYZs6MVdCxVv8Lq+uh7PhMl+o6r4eYUaGeBUjsaLn2SR1eSmO7qia3fRUcQqOBW6qtI7NWKPKqL4L2mXAow3wxDKs9IIdDfSZ4KQEtXr2S61mPMLpHQ34PFpvIqPCVTqQn+Shu4ykVFHOaHidaOODm2tjN3p2aRV2qrqUUx3nUArcC4hUcVR/2WLVwW791uFbjvRbjvRbp9EGHeOA4rcd6Ive0hoxKEJj7xwWLVV/2XErcCoEekdHFz8TckIjd38QzCHMTY/JOhRBeCbaN5l0reVAVSSq7Q0DdJp5p+T2T1QcnKIzIzU82hQhynrWv/AEpffXoufaahZLeWIWIU7Xf9l1HDdeMQj0TpVI7cD8Y0B8OYhuq3kVe962jv504reXErrIYlCdwyR6NPm1dbi9n7JzPiGt0WLlEAUB30uGq/y/dRB9Kh82yTWZCWs48pa0zQKQ+RKGSq214Ksx4qhHZ94IFj7MZlYbleaRFbR7eadCc3HA5FWsrrggQ6hW8dQsdgVzYfVBwwImmjhap4HWZ/8jf3UHlPVieX7p35F0XITPpr1xNdSQUzU/JNKLEy5LFYBbqwOjFby3lvLeW8sVxWBW6t1cFit4rE6jelt3TdiBTGBQjjjRyME4tw8NbrRvM/ZAcWGShRhwMtZg+pN8Dqv8v3UV/kp8dleoFIfJmRVezOY7Ap/Rn70I08E6GeITSaSMna8eBwlMKJyqmnlqzU9U+ITQcXXjscgufyhSiqOywekjA3X6LYwf8AumHiKHWgRMwWlRBm0pn5Rs2NO6HTOwyWfypks+xxG8ZTChu4ykUTxZVRYfnrQ+Tv9FO8EB2CgV4qg+WKhXSqjsMeD8D6Ig4FPhnIjWhjKv8A+9UfDb5Ktfl6oVCs1UHax/qa06GOGD29ioFkq1VB8yVA0UcuC3VUa5f9MtDH8Wz21AVkquWHzdgFurisSt5YhcFgt1bpW6VulbpW6VurBcFiFvLisFQD/wBsv//EACwQAAECBAQFBAMBAQAAAAAAAAEAESExQVEgYXGBEDCRofBAscHRUOHxYHD/2gAIAQEAAT8h/wAF3FCphsRQUtAhpERCijR6it9xGybLzhecLzhfwChWSKgoKpbFAkwbIuzUFSRIEA4L/wCvJADksp1sRQv1yPltYq0tApq9fRgSJFlK90up1uBfqipyWgu0Qf8ATEgBypmJNokD5yVksiJvrh9d7iIoPsEFNxcwhTjMj/nxziDMqsyyUvg6lEX1Q/hQRORByVvUhB84iEOfRP8AMkgHJAGagJEkgTQymirmK5KAOADNU8dIoCc1giZDWKJpGgR+AlEsypmOvByJFNSLqgCSQkj3UsBuQycgAc3rASC4LFQUspAnlnJOIgRcf5SQINqoyDeaHnJqU1Am0S+2SzGxEknIk58o+2gBRIYZJS73eVEkP0UFcyAqFugH9igH61/CcAfwV/I4WJ59AiVQkoRLWNCRJIG6qDdKs6wVA6CvhSiGgeY4ClkhIPoCQTlX/IQfRJCy7hETtJlGMG80mEcuXkmwHTRYpDcTmYu0kOYQWA9PJQ6hT0GkEZ98hPrl7OI8oEguCxUE+Qu7xP8AxkGLJEkIOniAUGjdl2IcsASAAJJoE0HMYOyayeagmU8gb1/c4CqJyK+oHlUEA3k1ca6f+IhgOWEdENoQCGg4uUecp5e9YQHVBM58poG2btHr+Gnbl4EHEOSBG8YAkFwWKaAZ1UygH+EA1rJoSYNb5UMHXSTwJygOapAHTMUZsehMh607IBgw/FEOGMlFRmkj+0miCTEMcTnRXCYIiySBBDguP8AbhAqUcvqlHjuTJOpzlMwBsA3TV2S6pqiyE/yANgnNGDl5DuBZ4j0T3kOiaovzz9oVl07hII9E1iXKY4lldkwBNyXogAAABID8oxgGfAA7AWeEEkCCQRUKT5c0CCHBcfmjcYFShAxmFSnn5M8kCASUgEykGbHoTCd0T+ZZoDNHERxciGAQRQ4TDbhPMe4t+YcMVAVRzh2JBJHaCeQEnuQHKa96X6JrAKsxO/51jRKETCdtSFMMLwoE7Qv+WCgIbN5I40xnUeQMFuQB0xb8kzpU1O/+BePhynnCwAkFwWKgztRd+Uj0pH4BUCoGMZOJIATTJlnN9JuW81O/+EjOBPHzwwkaZ6bECCHBcfkSbeCuifjoLY2ncRFsmeEGpxL0/Yiwvfm+C8QlmhZt4VTuJGYBF+DPmyDsGMv1VEdAKJZifCqm24k7LwqKWdp7rtEEQFyBFx+EcWrNCjkoBQ4CMc+1AERwa/j4UaRI7Ajf+eI+Oina6EjqB2t6QkAOYBTy6j2UDzMgPyoUA9U904sxoGjoESSclznzSrmLIqEgLPZUCFjFImzn7KFErhgVU1jf3QIIcRHr2qMaBMKAD0BgmAOYshgjlI/jYGZMK5BdCwthfN7QTWUdM+0AwYS9EWA2yCdchUOpT6KGP3Q7I0+RwOnqCj7HBNQz8O4PpNZcqfqCFiLJ0PWlQAQaFPrlmowTAHMWQkRykfxbRJtpPKQyYACSwiSmd/rH0gsZ0HoZJ4g/kMk4XF+yHZZ4bewk23MUjFsHuvcnRvF90JOaMEFPUKBeb3TXF84l+IIl+woqsaGiJHQ/RUv1ch+wCFJtCKXNfkNfAJ6pvatM9JLPEqGo9a+MWKFEQCCKHiadn2QIAEFwfxMaoplInw9zgZEPOQQgALnwW9CdDepsn0/yATPZGC68gME5ouQwUfCZRKYhqwXfYQ/umEwE9OI0CH7swVLNXouQNj9oiQ9FJPN7L+IF/EC/iBAA83ZAdTag5m3faFndGI+Q1AqY+MouxWBAghwvedFNU8poaOUCynsF8RIqARiE1bJB+CnlXBwDbng3LQVKJwJBGR5lAKUZZoaHi8dikbfiAQIyAiEuhcYCABJMgE25AM90CAjkAPQWBM8zoKp1ZNc7BZm/N+DOWCjeogTASNoAmhubs56oGo2qOCIJqiaqJJmeAvpH0BNyeZlZOwugp7M2TOdTAECDIqatevVEOwPjFEI4bh1wgRCAkQmoMNPJ1TeXKH6ggwm3Q5RaBZlYLpqrA6THtujjiWmM79cSQMNfs5Z88CLM1LcXmLGv4/DG20Lp4M8vJEuXM+EqcTZIzgug9regsip5nQVTxlnctBRF50mVzwKQjo6oAZx4TQuL3qiFAgkQxMUABIIJGiIQpnAw6gdno2rQHT+8AKroBUKUgQaFOnsbonc7xjFnyMwTaNwXUI6GaD7Cym52N8OpKdD3JyKAyT1+5T46T7EY5Ogv89lGQRr7T7QGI5PA0EhxBwykYlyFVMh1PD/XAGAZyRgFnCcN3L3e/JIBDGITTgcV+vCS/vd+EIzsCfwCgrnHhGhPA8GQsIOQHPn0UIy9k72H2i4nTK/Bt2NoG1WIdESBoSIwYInPh3o4wNw4QS0QxRJmJvRXMIdvgCUkTwlIA8s5IA0DKdvd3REEmIYimNhEKwTA8BkWXUqLDM3O32mol7fVHumnzcO/FyAB4FN0KE/EfQd1meATtbgyHO5L6TJbLKWRv05r98SUTnAKICOwIC3hY/g4nfMoDkEWDJAJgQmin7HnmAcqBDzWacPKCmgcGDwfuiYJNjCEisMgIZcMwA8IGwOLtzbE1qjq9DmqfRihKc2nAR7SikehzTBPeshEbYhhg+uNCgPRQFPNX9SFOMsDU6zR9k5AZdxhOz0nBHVoI+6bkNypeYAMAn4FB5lN0T1PzQ3ptFOAHiaJy++e2RjSxNFhQ3RrrIgAI4MvwLIJI1/Cq+r4Qa/N7J/CNM+Oe83DFUSJE8yz1NeEYK9AQpGZpKYjGtRAAGAAGXHJUzx0W4E4bKZxSJarIUTE9A8jtYhAAgyKKRoVMcHsrgT4PMihjJwyCRu1DQ4gHLKgm4PuVnwsJD47ppFNAMgBKBJsO7I8QAeCA+0bYlr7ivdOQaV9ygg2YAYD0J4JyT0GQbJsuwPkfgITkPtBGsb+5UUt5VBeqN+cSAJJYCZKfWJJJD5ao7dHJHJRAAJJkAgwRaz5KgMBoBAaBhhcOTcMzDxh1HIFpVnkiGAQRMHnHeC6vkgGDCWNkLHAOCQmcANSEwD+QKDmBN+5yCEHsEOskw+NJRMQMPIJKXpAEA4NCisdERNr1wwkjuoyZMh8I4B1fjRBIGHOGRqCnIaFflThIMqUghKPWU/0hrQBAMxey9xwB8jj2nJDwbl9URFAoeZIGGwgFMHfkDpDwp4SNV2LhGwzqmJuJkUQwCCJg4gqF1H6E0MX5h5U5gFIrkoigiaedB8+UQ4YyRwAJKFpEAAXBiPWEgAkwAR4GQ+U55DVDwmA5xaR6SYlSOxK4I2A98obeCAcmGP2HuOE7iBncHlR1bGoTnsc0QxYz5JwP90oZCByQ2GwEhAQ5ghRboU6kUkChrniIAhARBCFBcpJZDnyo1DmaAqnXRKwWOb25hDhjJZ5dOXrHS5Cv4UcAa3QyNgkOaAxGAqUdxy3H6CMTKgCSwDk0RJEmCQOyCAcphyGjq4TcDKw8uRZOwqttD8q0lydd6gkzTQlCOgXuIDKMhLCJTIG/eeWWst12wEOGRJBJU0aW5LljDiDh4bhaJYMG08LxAaMfonoFTQh3QW+bMP+aJ5eWf3L8SGQIdhu7B2Q26wuXJ5RDhinNd6qJljJEYgQAAGAoOa9TjQJlGYgS0xmUQtNFEbywCEAA7aAMGCAcsmHJzxBwNhzGBsoD13tcCQTMXUUAwYYXhmgZJgFH3cTX945IAw2wC/uVRyaI7hIeHTFrcU/lIe1uAeTyAG/sPlT2n7APYdShkYEAAGA/ClWwLo1npXfpAMGEua6tXaBDITQwaZlH4FOSU5Feyck/wDgFLg0z5eQBMnvngd7iI9cbazgHnEEn8d8bBdAMAEoEGqjnXQ+KJmLGfIJI25ZGIZr+zpnDFAuhvlAZKABR1Kj+xmUUCqgE9Ie6bfMzY6h4ECEAAmSnK6jA1kCDsHgat+CAQjAIohwTPc80nGAVTo/cqU0gwX7Cj8IokoT1xJGtRrTKAYMODhfmWJ7g8HDNAYI2PWkLe4UjhDdo/wxkOGRDFkQxii7Do9f2i5KQ4wzxlkgiM0R+8VHNoAeyPAg1TPaYIJHcgMFm5IQT6H2nO8lCrgCa0A/aDJ0Rx6CAVyIGuo8BvuaG34Eh2mefNqBQCepwpQE8zJb6ZRKb4xoBMERU1JuhtDgIlAMG5jwA8D8HLCIwDMSOZg9ZCLG4TlWcRNghlsBgORU4a0FLGaiNMegeR3V4Io9rAkkOo5g9yjUazcvLdMRJ2+qPdMbHU1WwIJ053ef2WvZCzYzKL2H8BKPLOYr7ac19YqmgREQkmpUyJb5H5fsIZJcc7tEAnZJo6Z4jXmkACDEFEJyBhou5iBcOMArQSKIYDH1UlmQeDOjR4oclNEMW4Uu6IgAIqgpGrfHAAMH9VCCFWYHwg3ME7co/JQGIM9PghP+Pz32mZ3HhbTRgODs8N0AAAAYCQH4B/TdkWQENg5ZIByWCK4rV3cDQsKCpKNC6CwQijZ8SQ6ACy0YYAGDc6E97McIinJphFxhQU1A39S5Xg4wAjqUeHKGvHSkPORyg/T0xn7gQ0SBzgq60/au9sIHsirmNXvWV5BYfghEbwA+Uy0SjcPLIzsFUciWb8GgwnJRHAGFoK8Ge+OXEI1jiD89NRAK+TJHDMCEIcIAYHCq9ZEJiGPp4MlBwGFDGQiHRflkOGUjwE0UQmKaOP2UmlNXTE7mPekAiAgcEV5RsBZsggBOxgYdUTSzYGV6n1N2cBkOWfHYBRvAZcVZV1XVOs72ZQc6vB3IwA3oEqo1sjsUaG6nM80CCHEsQdnkebmRRpjD0jpVRTRAAclQxuLmylzAi/GJCY4ZqqmRy18RTNhag+Aj6Ta9UCY1FMWR8kAnwWPC6lOtyvIdkC39y6J7S6/CBMRgFIoErOMQYUQRTBM1cymNR24sYwS9DLQGwiNkR3Xh7cggEMQ6pOxF+wKiA6FTMGvoIaMhAElhNNWvSIHTc0F8BoskeHyyiMsPEVI4XAD0YJ9CEAAIYo73EUGOoARZg5q+kJIzRxPuoMXFBHtTFm5F90ZA2056lMRIPApt+FJiMAqFKWcZG8gubIvE4JzX9L4jiwZRwC4+jbtpUExhcpDIo9Z7UB4ccuejsmpkObehPJAElgHKgoR2EGAQqb88hiRxIYxUK4Of4FqGD7tcJ8mjb6hBnHOcpsPhPzaQ1NtQanI1H3FdsRxG/DSdPFwH9kNiHCH5PVyikyR4NX164mKwCkUDYwXt2DwgnLmTBEHBOfSE4hKFO3u0KAtwVBToHllzAWekFmyKnFX1QSyPQDF8EUExwIcMVqBP6kH3wgsXBYhNhI/BVABsyZ7FD4toI91Py8qikW4CPhAgdEZHIGfCDsVuYH5TsQ6DHrNFB7mRyVFFKE9BVTbGZfXriI7AnWYDgHggEhyFAhQQFqBAEEsAMD1UMdrfJ3IZv0UDDhYo2ckncfTILohymeXcVAT/AEsCETwigAAADAehDC088APJIzR2T0xyV3aYGx+CAPmhe8H2Uv7V7siUf5ZIh204lG16Ka4guL9lBkIu47n6TaUDwKbevAYjATTIEAkMAYJwiRDe5grVzPADgPWsea0BURGFjApvGcwpMNCgOrdDMbcVAuQBFXIk8uUXoQin9Et5vpNaXGp9HEWHURxAwUw43+URni9VsE44IE+T4HeITcETEKt+CEsHMlYH3wMIgOSiQBAxNBdVW2GLDSfVMIBFiqjLOhZjIGU3PqIuxizHMoMuYBGofFFC2zWvX0xgThcBxDnUKcdwCCpmHjTxXOSgmkw7Z+Gdk+ZfCQZKAQZZMKQUvxGkAGIcL2gMUmLQSLkeiNIkJ0HzrwxlkF/nuqg6QU7VOpEB6mfhgDAaOEAFA9QUKmIkbi/EHNztC+oQMATgqPwjEnzLYYAuWM0AcRPWRCa1/wAl0LowvCtVP/CJaTgZRHGZnR6vwb+PyJcucLGMgg6qtscnDX/gpxiFjGFzUKCMTF8kcjJDEHiMfMITPGaGRgHAFwfwDhRKRHZ3KeJlQAAMJYzYTnhNv8EpxT8JABjJGZpRCOBgUhAEETB4zMvjHL6UWZqQOnpRIm5JOWARPsi2Nm8eSTBwguH/AMDTi9jEJutEQSYzRUAAU5OgCDgZmN+ssmIRzz9f2hkYkiC4PoSQDmSInOWA/PIOTsCdchkxsAugGDDkuNthOn+BnGL2MQHCnMuAUs4UexD7og+aYW+mpxLZMh+odE/dMnu4NRzyBuxQBhIYyQQksBVHkgyF+QLjyt4wyRMf/DJx4SQA5kiv0ohAuFA8mfCB2pcJ4fuCY1xBRQJEFQoWIPfNCdU9sXQWJaCPde130kBn6gKmmyT4T6bgj3QdHR1hs73RTiHJD3c98MZqkpjoORECCZvyTYOW1nC0cv8AATMRuZzwvP6OJCcLO+ebi/xDxKko0r6IpGcwMeQzk3yBKZT9A6pnssj3i2M8OUky1GOJUU1uU7F0J2teUzmYnA354wGI3TgdgvOHwlwAdrPknyIlI8QWLiaMYOoQOn4uNU47SXZpvohe4AX8sov35+VNdyYESBYs335MBoarRYxGKcgM0QxHJnyzvEoCYuVF8ILF0C4f86TYkjiC8SLBKzDA8Bmg8NgEZAcGieH7FRxaKrEegdKKJm9OOBrG/OlZhYo6RkAkIOPTjieZfnSfCJjlOBPCGTsRxywnGBWdLVCABqsPhM6dQJjUcezrIqfpsRCy0MefDE4ODFyxZTHRLlzP0AJEiynSZcc8VbtioH82SwfE4YSCGuTKCQDDJAiYyP1RJIklya8JPYCMUA2QMgEtnygQAjgxBHGZ43ZAMG5zuaCAWchb1cCVGFlCJHBJa1iegZ/mnC2EYBAMKlUOpEknJc4T8UdSnN/u6lEmAuEdf+RfcHCzIkL5ZZCZa4EIJTqdOWSBACcEiPQP9zAcAfUx7AJ9NBYghEXEjgQ3hi3H5hpnhqkqUYixP43JMyolHbvZ4d06kGzR14govJYbWRjDUDk/Ko4SFEkSPlpwOCP41X16CGiUHCRpjCJ6cCQXCMIRqfuB3kAHGGS335ZgiXL8RcUbFBdkY22vqAA6p7TTI+i07aiiZyTez9KeBwAx6iKdSC1h1H7TBpAYluuwpBFigSAMKhoABAMe6DP3RBBYwKE9iDwLI0+MkTMClTyb0U4+3jMAJn25E0wujPvlUDQMgO/dZtM31Ilt3VG9YqpmoZfOxd8wcisOM0TIQhAuQIQRcYqB/KEsTjgzkAqSr1RLlzieMJN7XaHFxP3QQjqyP6TAwsMxqIGAJyFQj+EYgcFNxTSRgUYEQ2TE65C4aCZXAPu1Ri2O4UsBlY2wyeCxUOB16IEA4LjFG3Dxk6YyHDGSdJFy+BKBZdFSPdDKeN912JIKRbPlkPAqbiDeBD+NJ8EXi5BF+qj/AFFTgtQU1WhwEQH5EwThNpAZqmbk+ETjZtCqU0QGIXQ3UG4RDEe+FdQUJg90SSXKhMEh7BTkIFB0PB5jCFV9J7PkvMsZdzBCMBbMIK5AjLA9824m3rWThN6qrsJNQZ05MpG6m24F+nKmhOoKfjdXEC/44CBGQGaCIOZk7jHHDX9eUzyPI2KY4e7rBQoFlgm5oEySBANeJW5orai+yDRiDOqBQCYg1QY8sCvWdHIIuRByQUAC/OQ4RFxygL+vmooM0kf2k0QQWIY8uULQqrDUEXNGp1JxBtB+LGwgjFQ9DFnjb2H3TV5iPQDREoZzCbcRglUrLVefXGShMXJQslhYYMlOND9gevEgEEEOCiXKNE/zgICKpnZEqsAGx/eKdOqpsaKmHUpKDQcRYWOB07fgQsE51RprDzF5r3YF9Qq9xIUx2/4WFO6hQgfcRCciTc43MCyTz4DndBuAZiZGqHuChQYmMQTyImXAd9WWad4X6pHgiocOmhIA65VlrYi0OojsQ3ucFIkZ8uJlUUD4268T0Yos9gKRL3OPI2AyZViPwYAYARYqMOLKSimq56R7dSb2VJvdXZwPriAOQAuVCHZElCTlIOQEjHV0Q+tGkzCiZwDLhKfS0tFc5EhVfc3WAhEwVpuDkhGIOHdTJBRR/VeZchg71xtoiH2J9nUuYLlRmOgAAwDcl3uIjAQATCEIfwsnHuJos3MknoM6egma1jFUWc0unkQFwEZH04FyAGav2kIHmMUecurH0ZyY9EZQRGBB6KfvoSKujG7xkQNQJ0r2U+BIAclk3OSEVXBVHuNhdOD8ThTGETtQnkw4QNkfvnSwMLlMChMXT484nTma7YICZ5qYcfhpq7V4FGB5DD0NARcgOSshuVIHUvfkFJ90spIHQ80hMQNVM9kupUdAI3yErJZEVcxZnHStcwCnmMkp4rxJ3K039k5gXNAzt8hSUnyLGo6oAF3c/fvwjPwDWIgiIMZlGnMeBCLCLmWTHCIN7hAARwYgqUI4dXY8xnPKJ/E4gABIcySOhw9sjb8TNTsCvAj/ABpPzIvEpeiEoLdAUlAJAH+pZdMzoWYjMQbVCf8AUiRBmHqk+Q4gAXKg0S0X6UCzQ3UQEtIIsi6OIS4OBkwbHt4ghEriZNpEdfdHmlwh7iI9uDeuDvhZFRVHhqNpdmR5qvqW+uUA5YI5ohGEDD0ADSCikLbCWv8AagQQ4Lj8X3EAvYyUF3CCmhOpEEFiGPr3NAvsBDfcDoqzc1knIBQEgOMX8kQksBBJCD6Yp/IZIpZE7Jj37cJ4Oy+9KmDRYI2JDO0m7vwz4egorcIUmVkaKAARFux9kw1w4PJJQQug0I3ejbZnQpsmEi07U8Bx+OCsAMwqbHQj+8RQ3eoK89Cu7kPS0JoIlT4+FERdQPEEHOyDQdw/QyKnJKCI76JsILAYTtoCHyiFXwZZr7dFLQSxINCHHypwnBIRc/j5Twl+oCCzo7gdA2dimpoXUfL8iacSAAMAw9K0FwopAtVEiYCDngcu4LqEFvyfdUCmmxBESGgVRvVEqO6GmbqiChboh/UiBBGoQz6jhYgVNOZtkDfcQJhuxIILs1QIfqiZi3X6FApneUt3IoIwAMgtXofeMk4QSgsfxiGgIu8kmahdiLhCZdfM7HoqMOiDmuyJkBTM4SLdF/b2TPECh7P3Bw5IJ7FZY/V/E9XT4+E9X9C+KTjBuCo1O71IVgHVSB9BRt6hxqg8O38/cBpxQTGG9G4M0QAIIcGYKcBN0dJCdISW/wC3EzADVGaDaKZM2wiksndsj+hE/uPnqmQg+tQTomHfHhxAZZz1f4Kavek/uFwtiXYm71/Q/tGYxPuP2hipD6MQDah7z8jF/URNgYf4Q8RSVEBdBIEuRTdb+mJAmURz6icgNrQ20T+0kiUnUzQKgIxM3YqnI4nBARmCb4BvuNihx60GxRCWzQqA4N+DXFLjsXsHyniWe0YfKyII+f3C1cfQcZxNQ7AwFyv4if4ggAxDhXNyUeGYJAd2oQrGQCvchXSL5Gy84K8wWWWWWWXiBWa6LyBGkohQuqNIOqNkdkT0DZEyCSZt8BBmmrXQGZwOCEwWHXUKcHX8vI4oc380cExG2YUHovT3Hzi0IHpFBE8nGFgNyHYtggfOihWwAgHzTlRn5CaCw/xkRGoFLELj0wcnGxQw+UzePcLJGjY0T8cGZSKnhIBAQ4MwjV3s6e6zA0diiZqjhdEkAw+fhdkw86YWhXEiAjd4/TcmKtmFRAB7j/kInH7K2l/S0aP5eU4QWhvsmnuMHpYmN+rEj5WRa7KB3wHLFJ5HcAGHtyI8Yc1H2dc/5SPCPJSYMy9HASDcCKfj5AQTNiM3SqiwyIH2PxiATGbgR3RZSBvQGmMUQxYyCotn/mJDHNfSlTZa49DaMuwy9kMpwMQp7w6EjEJESImdm8ZISQibucASYAk5KZwZq5maAADAMP8AOy5R84aqUNoKk625u3N0ccDhUSTqA316IrEOinzBmp8KBWANP9JMVsiaEaFB+wIGRJTItkZwGoxgrEh3ngYskBvzpqtlMANRQfqV96oAAMB/rTNG2RPQiazdGmolTsRpL8hXnKz3CP4S/hL+FwzPLzlDKboVlC7sQDMkgP7qRLQf8y//2gAIAQEAAAAQ/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMXBP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4k/Ne3//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/UujdCAP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APpWZq+bl/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/uDigadCfP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/IAfWeOHL3//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wByEf8A/wD/AKzp/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+sAN/wD/AP8A+mJf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APQAH/8A/wD/AP73T/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/nAM/wD/AP8A/wD/AI1f/wD/AP8A/wD/AP8A/wDzAE//AP8A/wD/AP8A/wB3/wD/AP8A/wD/AP8A/wDoFP8A/wD/AP8A/wD/APdf/wD/AP8A/wD/AP8A/qA//wD/AP8A/wD/AP8A/CP/AP8A/wD/AP8A/wD8AH//AP8A/wD/AP8A/wD99/8A/wD/AP8A/wD/APgF/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+j/8A/wD/AP8A/wD/AOA//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ACv/AP8A/wD/AP8A/wAD/wD/AP8A2xf/AP8A/wD/AAX/AP8A/wD/AP8A/i//AP8A+AAOf/8A/wD/AJ//AP8A/wD/AP8A6E//AP0AAADP/wD/AP8An/8A/wD/AP8A/wDhf/8AqGONYCf/AP8A/wDD/wD/AP8A/wD+i/8A/ApF7ZYX/wD7/wD7/wD/AP8A/wD+H/8A8dAAAMUJ/wDN/wCL/wD/AP8A/wDlf/8AAfkAADID7+n/AKf/AP8A/wD/AKX/APluAwAAUAB7kf8Ay/8A/wD/AP5P/wDBMAQAASJA2e//AM//AP8A/wD/AL//AA+JBAACCbAY/wD/AM//AP8A/wDw/wD/AH+AFgAIBtAZ/wD/AP8A/wD/AP8A2/8A8v8AQA4ABAzgL/8A/wDP/wD/AP8Az/8Azv6UDQCAOsAP/f8Az/8A/wD/AD/8C/0IITohYeAHBn/v/wD/APz/AP2P/gSkQADD+B0T/wD/AP8A/wDj/wD0v/hiAQgB3/wDP/8A/wD/AP8A3/6K/wDgSQZBcT/UBV7/AP8A/wD+f/tb/wDwyCIARv8AvAV1/wD/AP8A/P8A5Tf/AOhAQAAu/wB0Bs//AP8A/wD/AP8Amf8A/wDAxoAFGf8A6A1//wD/AP8A/wD8lf8A/wBgMDAgL/5yB/1//wD/AP8A8af/AP8A8DroA2/+5hfB/wD/AP8A/wDprP8A/wAwIgQSf/3qAP8A/wD/AP8A/wBwP/8A/wDwA3QL/wD/AMAR+P8A/wD/AP5of/8A/wAQAEBz/wD79DYl/wD/AP8A/wAA7/8A/wCQDQJf/wD/AKQMj/8A/wD/AM0X3/8A/wDnoAL/AP8A/wCUff8A/wD/AP8AFV+//wD/AOIIV/8A/wDvDL//AP8A/wD+gA9//wD/AP7PP/8A/wD+GD//AP8A/wD4uB7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/hj/AP8A/wD/AOtQPf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8IP8A/wD/AP8Aj2R//wD/AP8A/wD/AP8A/wD+/KDf/wD/AP5bCn//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+rB//wD7+Joo/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APvwXAf/AOfxiAXv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOmoG6e/54Gn7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A77IgAf5/BBIX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL9ClJf9/n1p+9//AP8A/wD/AP8A/wD/APxEY/8A8f28kAff/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8LMf/AP8A/UcOz9//AP8A/wD/AP8A/wD/APEg9/8A78Kow5f/AP8A/wD/AP8A/wD/APf/APB//wBftT1Bn5//AP8A/wD/AP8A/wDe6p//AP8Av1FuOdef/wD/AP8A/wD/AP8AMQQq5/v+lHfwL9//AP8A/wD/AP8A/wDoG0H3/wD9v/8AcZP/AP8A/wD/AP8A/wD0vH2t/f3/AP8A/wDlkHf/AP8A/wD/AP8A8ev22/x5/wD/AP8A8YbF/wD/AP8A/wD/AA/jX9/j/wD/AP8A/wD9kav/AP8A/wD/AP0DX/8A7v8A/wD/AP8A/wD/AJNDD/8A/wD/AM73n/8A4f8A9/8A/wD/AP8AxttN/wD/APvIdKf/AK//APf/AP8A/wD/ANvA83//ALgegzf/AH//AOf/AP8A/wD/APdj8r/h7pw/fuP/AP3/AP8A/wD/AP8A/rCDJZfNJD1//wD/AP8A9/8A/wD/AP8A/wDTqASufDh//v8A/wD79/8A/wD/AP8A/wD/AORDfZf1+/f/AP8A/u//AP8A/wD/AP8A/wD/AN++/wDl9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+v/8A/wD57fvPv3//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+MGZ4/n/AN/t/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Az/3/AKvx73v/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANf/AP8Av/8A7z9//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wCvn/8A5/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AX3/+f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/p//AL//AOf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDS7/8A/wBf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/noDN/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/8QALBABAAECBAQGAwEBAQEAAAAAAREAITFBUWFxgZGhECAwscHRQFDw4WDxcP/aAAgBAQABPxD/AILtmZWKvi+Fd3Q+YoveAPmht94x+KyI4tpQsOIvmkRHBP7rb6/3W31/utvr/dBkTur91Zp8JPmjRM4Q+Kdh+C/BXtik96xVvT6VYn3RA96jCGoz/wBeiADFWKnpjo/hVtR1QH9yruhn6VZrehHfGu+yP4asstRiuy6B3rFvL/aKDBjf437rHH0X4krpdEv/AEyJADFWxU8fwhJaiSK6Qux91KAWyg7496mQNWff80UuN6hrQyUOjUSA6qXyVGnEUdSt/wCRP/P7psIKmTgiDq1JG0DuNu1SYu4x9fpSpVgqEqKEjkZ741HIv4M63EwVzif8y5MMVQFSwDlg6/U1JSXi6n6puy6prdQSgqwrdC9xap7mY+1YJW5+lSccC/NY0HI9q7riaWZUd6LLKzRiA4NGGfBVg55qx58A+9KnChdZCnM0yid/zBSAwRhKhhad71xqIFPF1H1Qh7wSR/5Q7gjdcipQJ470rXGrrHAwKmAhuO1YxwU+D7qUFaA92Pet+AKX0jrltkdcKhUbJmebb3qJTbZdP8pYQu0vxR5jt/pRO2IHtWOcc/isAHNvmpKOZKg4i3/WFf8AifqgSADhr/zdLMru4rEnx+qkGeQCsS5anzWGf1GLWOJsH4pWC5nyUP3R8GpaBbfzFYSzUadSkSCJknqceaLPEzqMieA8zCpA7F8A5Y/8hL2He6uBU2JMl7vqKiSZXFx/talhjiPQqci90HTD0zbjm12qYKY/ALd6nHLPh/Go0JLbAgOn44EF6A1iocfsqfVd4FT6bvK+u9SFrqIdqRFEh0fRNqBkRhKhTNRYPPPnVgj4H/XL/i8KnYxm2cX6p2EcUsbtTwuqW6s6lhmbR1x9N+xQBKtR6Nny5YuoUcP8Rdov1aCi+Bx0PzxI3gF61PPOg6NSaJo3fXekkA1S3XDxPKKIjCYJUdb9VnP7oLTy2By+v+Ilonn2OLlR41ndTWpPljORi9qx2GxgHA82XldF44XdWqYN52TmiXocamaYhMnxV3r+lQREkdan0F3X12qRCcR1we1RTeEs88POCQFxLJUwWlw/dan4jE4mX/CYzmSXF9VNYOIQk3pNcmHIZ1IKZTgcDL0rGAlE8AqcKXjCcGHNKnGDowdsB0mgAACwGX6oGAViJjU+ptg6YVJABw9H1NOXBiJCeYQc5lQqMEK7iZUCEhIjI/8AAYwYEoK0scXlp/YURpZu2LjnUuugwDgeldzUMOaVqnEeLa5ld5BxrLHC3uJxef7DZ74QnBxq3P4DycPak4TkI80VvV8Llo1hWTVHDU/fWVaBst34o1KHi4+E96j18tYH36XdRkbYnpG9QhC8EF2w9ZoMLQCANj9otTchNEzA3rcn7601Kch/T5XrFIkI0LLhwAez5oEJCRGR/dYwIEpEWFPt6VcTqD3Mqx9BSaQCVdiphDkZPhzR2qFcv8fI5B+5eNOQw4aVN7i7nBzqxDZCE8ow3G6YcNKOlGZitz9xJmUvr/Q3ouB0I/8AZpox65cNPQxiqAnIomfb2EN3Du4VIlCF6pX5YfvYYUGS4DUeIrxX4jylUHpns0UhMvl3H1+2VvK5dTfajgK3f5D0EQjdE8itTenE4uB3qGNcAniK7/wNhWPAdQypyM4Tg7jn5ASAZEYShgWAtjY6O/7QO4LC6Pcd8qYKRZl7ur51lfEsrQDGppUvZQ3cO52qL+iwTx8T/wAI6HlziOo5VeDqBY3PnyzBYKXePagQEJEZE/Y2J+C13ps1afbYMBoeYFQBVsBU7Fbl4NsnF6NSiEjrS/BB+PJ2/H5FpJGJr+w12xp7CgW0LWjr9aHDXC3S9AUjIpGr4asFfZTl2j5qKMCbG8HO/tUROVjGjey0ddZiOpkRWFS03PtFIA22D2hoS1Zkn6TUmn+kNLkS4eQi6nDPebbUNA0gwT9fmlqF17Gr/KpXcAwGh5p8M3KIbMeS25UaMxIQ7MOS+/4iJACVcAqVBWYyaY45xSiuwOJFpPapjIJ60tO1RzHhj9A7U4UmKpX1d72MPaiAYwm9CxUYIP8AqAHvSpEi8+9YdqTETIHzEe1IAZ4TjYIzyoEghImCfn2Rz/Q9qg8y2Vn6fIJRZ9goC5ZDB/WwPbCrv+P/ACkS2wnsNPKBzWQsargFQeC5C/wfdbagAABAGAfhYkLiFzbUQAcCOe8XUGnF3kQc6Ce55Fo4YDkfkY1ncVOJg86hkWL8Ud1JIW0XDb3kKwkLo3BLfmkzaEJGoUhu4/tPJcIzc3FC3LIZn6uwPrLg0N6xmsNHd38gMFEAEq1JV1wd/R34Vl00cXVcV3fwVAqwGK1yOxu3wOs7Us5MI98Q/k0lYs8zhOHllzNE9lESdq/dFCiVotexHenAgOkvd+FYsu4PZruoHxFYeG2aUBAWtVfmgCMHZX/kqPBHk+1O35IezQtm6/La7Gj8qknT72JU9s3ws1MR5n86GgVAZnHXCsPPrFFcOBgmzT52GgDu43JOFWwUkmOKXOn5sAMQ4fpadu0IQnjO1TcxnqUZYEiNk/UmwYrGT7pXZPd73DyWlEi05ubsVZz9lc4P/W/4OWH6hdDV2L1B4bEnFPcUJFuFt5LPFl8kcrcJhzYKhkrEkHsd6i09iMrkX70Zapq5zk1CAAwBqZAgLjMP1UxzT7K0p65ewKsp+szTV1yPmalsA5FT+0+K/tPiv6T4oIDQ1Sk5PHfAVgf7g9qdwn9w09Z/4Zik44y/aoiQuYro3oAgjgjU7MpEgutSiuzT2kUI6Mf3E+1TSdy4RymOdJDDj5VbxL6Nko6P7WSbn0Oq0bgaVc878yTf1xMaWAFTQC68KRhUlgk4wp6kfERZLnHUqxbo4Gz4xtyXM/1+oj8RcLd2pKC5mvfL78VwMAJV0Cr5MRV3GYcC/CjlTEMBw/AnwGBTwS/IVFTdIji4JznhSJ3zqDQ0NjwEAKrABjUAEmd7ce1EweufeZXtScA4e+pa003VGEZOgrQhtWKDxfBhTNPRPn8C4msXXaoIGGRnzx71GGpp7GZ61EkIYOJ3FKAsPBopmWmOlfvRaXGzkLnRqJyywu8lvKhdZRCOo0ZbsyxsLzzUamsSQdveQrAhcRuZb0sLe4lzaQFkz4OVxGGY0ld9hrNCIBYsAZ4+KRPD1PPga55a+mcR9cR1NKeSu2OOx8YlhWXPd8fpnTlwz1pURuC5DWNCkRFTKub4XhkMAW78Y0YEhmhsMnf8DfdrK6BdcCpasBN1Qc0vCmkrKqc3whWYoQea1TRrMoOa+qj0Iyy+bejYzu0Y9w2QZUBABoFYaBmNWkRlJXyIYSMcwvYfw1bMB5JoKMjDtWlm9OxjhSocZCEiblX8LeyW75OUVb2v9jM5nm3993qNRaK0DZyHrNHCkxmHYdWi7m/9cDvR38UaKCAcbiXu9RV3wgzT+bD0NAVrAQXNoh7rA7OygOQaz9epf6YJ38VYlBssA7qbWKJHXSyDVlsMltTgBFjCkR0EAMVXCiiI207EeRN8Vj0iIBCESzSzLEzD+ZVhQqEUTBKCQsX26/f6QDgZVqeTYe0cX+wpZ7ljIMg8L45gYHbRv01ot3wO3+u/r5IeicN3ammDy96/v0VjuzFcL4G3hdBtUJsYvtWloCbkPzNB0SQAlDgWKZFMI3YS+/gmQrPBnQQQYeEAnH/L58p4S4NRs1iwd8n8KWSOdbvZDl5JACcExHJKg7HEXcxxqKHmXVSW/YUB4mD771DgG8mCb/SacuRCiE85hxwCV5UpmQVOgd6ZM1TpJIomLcZycpUW0JCkcTE83xGzuG9ohZcRQBAcRDVcTYFpTs33iE4hVhvjvFvCzUM+3C2Td5TUSylsWOrbuhcQixh6gsLGfl33rEBIqn+GRqz04Z+h+iWLuFSUN5mbPXhSzDgHXem5ZB5VoncIH/jY7+uhEACVcqcGeyG9xPbbeotjjsFoFjwfkbaE2MfZvQxG3Ik2MDu1CsXAOuL2rhiRjx18Nl94LbwvIx+5+PG4liDlbzPbBkMjh1PZ/BSOlchu/XOoggw8sCeRu8DQ/MQbPEwaJiL/AHc+ulIAg2bmPpKjSjfAW/yPMY4WAwGzfa8hR8RYwHzke1J5RN7ysqkD5wR7xQPMk+ortQ6OwTgTY7UDtL20QJu0KfGmHBivAji0GXoP5AonjxLoh8FOMknLG8YUZB0NA84yyYxcOKXhMeva8OFj9jasSph4Ch0ls6xrxKDAKUZn6HGiFjI/l6iG+yv5zp0DN8g1WiYg7C/DQevi7h27yN2ClWO2VA63Bht4TyExLcd/moXxiULsZ854FHqh4Dyzo6YWAQHjADCVxh8bCQ3PFv4CjkWlUW6t3zYLBbMsmrIhEydzb8BokzZcydcenmMqQRKxAGONIIOdIijiURPMEhpMQtsN5mD2oo6KEeOfJzmlaeIDqOfmWJA7oHernrgU6NAmjDkaSjPBJAvEnkrRILuxcACli5lN9qlwKxsxmIjllUwOLsxO/wDgbVE1Y4GgFj8EEuUctyrqlcHoaj88JcHP+fP6AJQSg6bqb4qZMNUcij0qU9RTbfPtR5hjDuvWMsJUQBq04crBPCOLdbQcan5qcjVWkwtAJV2KDzsR4Y7RtjwqymbFH3UcIGQeW4kScWqHz4aZCPCfFqD+D0IjAOwOr4pKLwCEdPWEoEHtBx9qAAAEAFjzwWWucT+PCB7k+DjjUSyNgTm1e7JPcddT+mmspYOi039A0OGLE8XA60hiAR5S2HVqEPOM+WByKAABAYB+IGA0ISNXTgjZuvrejFDCN9ef5yyaBmsgqTBcB2FRUzRy0y4GmbdoqYYubx9bF+diLkBiroVG32y4WCjrCxvE+EoaELbjvxjRBqlnfsGTvrQkDyPmjgPQOv3AL28RPG+i4UZiwOn2rEYsH9PqBQxDlj8u1a8cuKzXV9CXPQ9T/PAYuXh2KjAxF6PCLuyAWHBoA28NE8DJ7cKSC0AhHc8zuDMzmkrHEh3qwA9RZqfdfjj6j0A4QCjnj/8AQRxTKQyV9EGAUQjg0uQIF4vxQohCGZ+YzQCVcArFUsam6nM5cLMNQ1f7icXvnV9YaZIvRvob0tlzFiDkGuEuL4YqmS2H4N88qHjTaCxw+8aeAoIDr6LxlNE9zx21Xb0o8CYFk2aSsu8C3iZ8ulIwIGES56IDLvKQexlxe9ZG8jN1dX0ZE1LvHz4GZ6Ph3JQMIZupJ4pIjg1aE1g5RPcub4VfhzkDIOCbnmTCohCJgjlUUNtuMkXLdnnfH0R42zEGgXXCoVqNSvJFk5FxaoJ6YMAohHBpmCrrLPi/M5/mTVowM3+XopIF8+wo/JYD1QgmlSApWo9kxufJi5UxRbq2DQ0KJuRACVaehhAkhx1dsDOaFMeRTxFBAehsB2EfjwUb69zybtgemS2vgscy9DLD0+M+qUWyyUuWPalHkG9ylKAjolRV61GlAv8ABUdWClDM34K3en4J3g7GB7+mJN0Pc8MTwM0InivyJ5DZVjVVDf1HTUwavmli2/h1Pcv541yhZHS+Fo3MmCKCz0lgcR2czyLF3CiJZiadBntRAUMTPuxeg0tNgps2gUjpLehZek91LO7Ay18V8B1ZKZ5H+xKSOTVIhuqt1WVXF9I3wHtWDwLSZ7/lHgb5Gv1RGMs3xW229BhNAEB6t0d/0Pep/bmD9p85U5FJT+sUnKoHK0ogElp2D7oAAAwCkAYtBAY5vooXj10Twieodp+PJCJmOJ/H5yi9jDueGJ4YTh+IFAAAFgDDy3oLKEfcD7jiO5cqY5NozNgR/wAO3nFQiiMiOFbeiR2a/nfmi0WEMIThNNyi5++PhIihjrFq2JdqCkEiATY5O7m+E8f3UtMjjA3pGwe0lHJdjUGKCV4OAYAGH6XLntJdZFTxyzgbOFAIABAGB6s+sG4/tahRKXT8A2zrOjoJaVhjdBmrkUJYCvF32CgAAQGXhfHF6dkIOWTJ2ipRwDPDyREPjPzrZonz8eDgGr4LLHIK3cHl57EwfeggqgSBxEzpk+ipXd2o/wDGlKQEFkcvQVuPB9zR7XKr5B9xTd7w6TpPODpRpMgeNC9jlSwHBuY3QDmYpAF0JC0cri8FMhQHUAu8MNDwLC0ogDdostYib1kLVnlTbEhIKQdmCf0QYBSrkUmE/wAQb6eriAkVaW0/xgqciDb+D3p46Zk1bSFxWNV+KKyVCS7/AGVAQQGB4XBge/qQwWEuth7eDYMnjn5J0s42cz83jZV/c/BX0L+DtJQZyHyleCecnWdIixKNQkSnKxhDpzPZfWcmB5fM3HBNy3ntb7r5ooQI5aF0FRyNR2aIFDlLvWuISHFHsrCK4YcAraPneq1GAOe70d1AzTlDyyBolzsCZ8Otwu1DLcxEtriLx8Hg4CDk4o3iD9AoCrAYtAEJDM857NOunqy9yl1d+isEZgUZbAkxdXYpDkkn9hR1i7xyDV2ocWccUmgHOdfAIBi0RDL1L3yx4f4vy8JEbrkZ/wBv5M7PB0daNKE6/mWXgHNj8+DnatQmMDFzHpQFSDYAEB6FqPPwwrarNBY7Ns6bUjWzBrOzo/x6FmJ0L6DQL+IQlo8pPLnyKjMmfQBDR8St5ScpUSa2zEPExebWgJEuQN3lUBtsdRuS6HGsSewmZ1PYY1iggXzz8cjY5y3/AD8KkTEQeg92tAAAQHqSJwOL9rTt2lSVpmpKJL/AatTv9yGQGhQpJYd9n2oWiQAx3asJobHjivgeqZYCEcyjebhuawac3AbDMzoASRJHyWDH/iGngDiP5SgVYAlaVnOfBTASrWEm3jr8ddvRQCODTOsvCCxwfNRyYIJE0aEBmxvxNTfrr5x2qmKcl4dKIILEM7+ykBUOTcd6PuGhvYoqJoMOIX60qyPd0t+lqysUu9wlxii0u0wF2FnmaMsKAQBofoJhhlf0f7Wo9hgPTcmAlVgKkUwsB4dDwsulj4IKl9rY8MoKEiWS4fru6UFRQAQWq6pmO/iEoGNEYy9ZDkDYc3pj18Jp86Wf+PLATBglysPLIYP5MVGLH57eMwhEiLL9GLtR5YYdXN5t/SlA5WfBBEcGsCx4U3sRMzE0aZZGUC+t2bZZWw8yaYCSTCCwc8cEc6BCzWH3XtlUep5iDkS70EBDFycmnagATgUuR+in2TbarYoC0iVj6cEMkqp7EG2fc/XgLyaH9jUhcyTb7nOnEihNn2Hu4YgQBAFD+tQKgXWjzHFd/G+ZHroBEkbI0iqmU7uT2ppoSaXGziaOnlTkTEaYl5NT2aTuDESPRz9a5nzs/AgLuLoa1D3iFLnyPtx9MEWdIoOJ4KOtpSPGKODglAttuKN6Nds+OKQw28ru5gOOkDbBMzgUb8S8gbiOZ6WEhdC4rareoh27vLcEojdhIg1LmJBoZv5CgE8s8A93f0++XS6G9T2Tsaxu6vil/WiYZ/Bkdc6dMLRZyhpoZ52xyyvF8eEmsMHHyXHNv+AOWjmWSVbELgWOSU0cnBab0CQUSJn5oCBk5nOhSIc/rUgDuY/iDwMdWlUqyt1pMCoAoroQenHbX/aAABAWA9SM6vGwHzHhARtwa0QUG5Os/k8cVJERLI5eW/crB4q3LdbRLyEhuURtpfmPN/7nFpYoUEZy7kEcJp9UWGd1KH9dmcY6l/Yq42Md6sjYg/SZfFGa6FPsgE2H344ebgX+x9p2rh3pyBpoZ1Zy1ho8dVMXj4hKBnQQAy/BiHdIl38m1ZPxOQ1HMqYIqbP8woRBERJE88CAckkqURrVx2woGE7QVg39TOuv+LfgXhm1u1aBAqYAzokSLHJ0DeoOOgPl39WZ1L+SxWps+EUnbEfNGTgXN1n8njiigiJZHLyiMBmUDWycMnKsMuQFzgXNq6G1F7zUsHyKwcqEDHCDdYdqXjtgg5JHvRm+SVI1kJ5U7iPZEcgHk1ZxJznUX2D9Ll8UZroUkdDhYDxe2QxIcocaYxBpbSpoyM40xwQ4X38cBWueThC/4eKEYWLtV6ZWn/g7UmT97go4BcE9JJIiSpWA62vagQLBC6RPqzj2bjJ/tG3IwBnRiCIKln5agzi6YrV9fax8TUJG1KrywdfCzV2JqqDYJCdD+Txx8kuw16uJMPZzMEInyzLuKTxkb1ia2b2NrrRRb2ZLO1kpUYT+5Kmrpj8IHmkPopAoaGLyqHdSHVSRXCCnRZfqyBuOEUBqpmUhvhdljOcD83uGkuhvWngA2H35FO+3IHZdxhvfVqHCMvXagixh4xa1jyC5oR+IDAoQkaQk4qu1r78aZzS8Cs8ShBNwx4Ppkw5AdvUsSEv9nagtRPmtJG7h1NfGi2ZAxXVc38CA6jyW++Q8AQJEhGmmL4DptWcAsGOp+evlQkIkRhGj4KgKMGUthwSiiDN8eQ+9EDNsmcyXaiSSWI+CjvQaiD+ZoMEKTcD0pgrZSXpCnX/iaMnoUFaas4cch3IpkuymjdbtOK3i4R1+w3oDakAHUDRsc5/OPaGVauysJMN3fyFnsVHY5LcOblVsBgAgCiBgHk4JX8gud/xkFh2sc2tWhfLuG+L3qKgO6VaUNS5WMt0mHp53Ke4qxxxX08kKf6tC0RkLFAwPDF93wUJYEAEAfgzT0fLMRqHg4GVSm8ZtSsUikWLR/I4YeKUcF4PAEkDrOMcal9v+IaSG1EztowI7G06zpoKmI/uPE0hcPgypQN6Q5L7KYi03ZPSjqpe8MWp1FtyD88/w5TkVcQvjbu/kGCPBxbA4a1GuOw9NiwGhRQOsvJuYh5cLj+RLiX/Y151N/wBLOT1K0BBMTwruqhWEpwDQy7xKEl05P3X9bQUbiEvet/8AS+nbNdANjwMWh6UlLuV8ulDrEhb8Z/DEDU8svBmHin5To1PNCQiSB9yplmwz3m2nk1UO7nYdxYdbOvkIB2AqeNqfFBAkQcv0QMgAlXAp51F69eGnkCE4rACpDJ8AHjf7KoSG+X58ogc/L7r3/KULeISPKlVGc4OzJ2qeRdV3E1MIWrJ8i9baMYe/qQd+y+440mL5tueK+CpWKLklcVf8YwtHy2oticPGE4Gg6RHNimqujrmjueLjIGdx1EkTMaiXxGlLFe45ifpsKOwObQ28q1hjqQHX+ypYU4ggAwCgAAQFg8ps4PlwOf5zgSYiSVPXDigupX95bealJXdR7U2Y/EvzQ4ncY0/9r91/7f7obc0Kjdun2rHA3PiKipsyM9cfyTHlJiYjD5BjYJbfatLSMWWCb1mBAS2UPFUY0PQTceJJnQPVMyISI/pMeGQbg0N/LDRlLm83YJXYp8mcuKxWiM4rrV82FwfKpZo/8ELeHl13S3lkiswGZSyOZBxaOzn/AJTjIJP7DxONLsYri2XDR42/RHKCFtur8UiIqsq5+VdoQQsQYn2OlYw7ffzuN+fbyu45/wDBYzbzbXNvLaa5c0ahCLoR1PtpSSSDQiYnhhRvydaMgY/yc2g/8FAcETE/QK4LLVfopzrZT5kEzbuhRsIBAefa4eWJ3t/wWPn8whNQfK5KUQlIndXWpRVx4FgGTvo8uCYGQEI6PidJuXHKDNuRRQ9lGm6DzhoZuYfiGSovBu+jGqwDNcgpiLtgwGQeefZo8PR33J8mFRer/gcfN5jbwe75nDsLrRpyUBhKHEV8gaO+j12T8SFCPklItLwHNPIlSPK0zDwluQDWgl/IwNRMfwXLACVcqFpFUd/QG5LKtThNno7u/nQ3FBQFgBB6MjmXby3V8T/gVa28zs4PnzJX4GbQEbuPDY3PBIEiiMdtR3O1KSC5oNRzPKdl2Vc27c8d6Nw+JvGcDlSwRpQnuBzPXW/G6f2VGLAQec8wpUwBUtFPEavoBJyF7elADhZ5RUJiUIj/AIBzwHmk2APKjSAStZAGw2pIIiXEcKuAELgz2fPgxJirBdRypAwLwW9nydvM3SJWE4JRwY5SXN8qDBXNsOR7qDa3nlSS7URdLQe9lRwZsXolKwu0/QUAtRJ2gFRm4APiSB4QeFRbWupv7MeU3DkHfWlWWrce76EtdtjP9eiM/OT0hhkxo8xS/Hy2txf8A5bfzaXKjyKBKwFXws7vEG0JRIG5A7Dtp/ni8qvkgl2YPvvUXF2M3zXnhNY/TDDiN/QZROT8I8CWmDFdd4b7CgMHyst3V3fMsUqZpYNf/aEjQd3Pzz1p2smnP29IQBhLlGhgwaPpSCbYOPmuTE/fKR0Kbvl12C3HyIRUAxWlnIZnyhspBNxpx0q/h3B2d/fxQkQMiZNKxZYxgbI1CiT4ilHSnGHyPb6PMNOw8l8P2DdBveKg0RlNcoXvWSmRIuozh4R6NxMngZ1J0sT+O/nh0cSzyU9RcpzfTDRH3o8XZWzz9EURMSgLNg8fKhDEoyH7205rHmti7vi0iBScNjVx8sNk7Cw2N675dLq70Lc0KLNLjxTi+038ZZWMe5j29vXUCWxSamjgqcC8RwP/AHztM43Fm+uXrW+XiCrEz1LlFyZs+fH3Kax8tkcWNY/vLZkeUVwikxk+AiOEy41fIcjI8oCWRGAd2u1WWtBi3RF7tOC4lEcchOZ4qMaXUdQpdTH8mXOsiA3gwe0+vfSO2z8Nc4rxb/PmFLNG7lSOkplXP8BGUWo1YojfHrUGLtYOtDmeWQkufw83w37s3WVLKri+W717q1Cho1anZdfN+vKsFWAxWoBLosDb79KcsiVMq+DVcl8OZTmLgaE7FjgtqGNHhMISI4I+KSrMbD1L0ADAIPWgpnpBUEYh1NYEHmQi3IeBf4PxO8RcqCXDXHh5BUIomFBew4nmj5Dv+6sDA8oBQZlY4c57FOFJmvlxXA+wau1M3phMPrbdakI0NwlOVp6lC7DgheJ1ml0BzOSahI8ineoHbuDieEMOwsyM/c5i8yd/zMouI/gSEY8OjnF0v8eebKnUR9fjR3yZUkF1MzxJNc70A5xp5RRks0Yh4j9xbDFh5ZtsgG3WppJoZHmshCVcx0N6k81gYNlGfGTR+JIl0UnfxTaLflmepbnMat1wA6Bp1gdmpkRIIt2PEvouFIiiQmI1gK0vHdcnno31/AkGy3HP+28BK6J7edMdCjv+OCREzGreR1LNA2V0cfCNMMzWgbyPbyiqRhKAQ2/bAkeRSMsfFFfja4v1UsXeseLn51EDt1niXtxwpKP1hteZpqbYoLk3qxoUrI73LdbSKVhi5vjEEzFs40Bi1CndikOVJB0x0XFuTfakw4wb5oMx/rlL4RHMwcNxyc+IhN4QiDWH94sUQIMI2Rrfg4J2jjg3I0aNjuKFN1v65UDP+OVKRykSmIe6LD0fR09EcThSyy4+F62fx5xNVS8WL2PQjFBgiDq1fwdCV9d6B2g900Fd4x+Cv/beFmDcj7lL7APpRe43smp5CDMHtjTMObx5yzbGrK7K7vVtR6la4aBqavE08uFfe1j+zORpJHpp4aWSnF4GdTQuvxfVIiKrdW75iaTpgcXKrURct0NePixxNCbk0pRbiV3DHksaVgslLphrEtJmWbxAKFNyISJRnQhANEbND+WYabjs24UbXKIQzBMkxHJ2mlLjrajRjPUq4abBgzJ3a444wJfbXZ2cGmXxLmwFcGfLHDo3SodGkv8A4o6JMEZPNIZsHxHz4uC1XnBgFEI4NATF50JwfunIDvNOpSF1wdNQL+mNXwjRk7W71HKulj5ajpgwhL1b+mAQEcRo5nm47UqVhyGe59VMonadsOfnFGRh1oCh2umrAN1Yuz91CiOn1TXaZHyYJc0rBGHT9iEj0pJHkaUmA81FETK2PY+6XIea+YFYBVqbbj/2tQLbnF4ufmuC1J4JMk1+GhHEFuz3dMSNFyipeHZv1UiRVxVxpgekIH8Q5UEissEMeb3jXwGE7aWfM0T0eJS2LWTIFzmH8fPuQBk8qipPjHSt59KfI+hIcrfHjLdVOpH5sjLMpHUVjfy9T6peA+Zcy3owMNpJOlY8D+MIrK5nxNY4394TUJOaAnpSlrzWgEjJ+uMvdyKYa9KKnpjgnIqfdylscDLz3JtlHFiQOaUZOVgl6L7s9XzznVXq1O9RvNoCIDdlYPBuOopWGqMMxzHcZPEg6Jmww4/ZwqwMglkbd1+DTjFYcHEqz87swZJ3Gz/tYOIJOClzkyehvlpRS4M2s1Z4rOz18FI1V8dqLoaESTD85AIgjiNTSG2TphUkBrfF9TSJAYiQnp4FuiR0pkk+n1RUIb37BiooabjvQiCMjp+ql6mQ49KTSKeJyK31AsPrzo8rRx4DFpsCEQkF4GUXmBYuZwrVa5N1M7tjqU2kbC4mYmCOjQIx5Ml2d10eOY+KglYDNqT5it1qV5Hznr5Gs4Cpwkk6/wARtgQiSJV7eLd8Tkg5eA5rndOBLdHKpOjMgSScg9fNHsLVY6tIvthnvWLs1dBQHsHi6OKHfyXUuEuJb9DAncCEDnjQpmnN5NSP2Slng4PqvTsBZ0wqFANS767VDE3iHaoSbcgT0x/SywC3H+c6nCamK55Una8UlfOP0NE/+U02xbG2DmtvTU9gjAyjbSLaUOurMIMiNCskejSGjtg8qxODTd3AWay5G8KCEeNeZuxqYnDegnQ2CBJEc6k+TA+6buuhYOXmbBHPL8gXEMXryRjqHjy1xjGnNFzeMW3UwOdMiHzXrUK8wHzvBLc88/JJa3WZ9vb9Gna8Qkakk5l0VP2Td7Y02t60BDmVx0bVHh+bEupbtUeO5qQ6l+1H3DS50x/OblWKQFSYck6qkZFtubi+gqYBIGXyXqQiwkWEoMLS45NB9DR4IghWIJs6ajZpHLqitMzRwky4Q0kK4hgbE/rIOVWC9GWbB7Eaktst7rbtlqbzSEkBLMK/zPQTFlgg7MT7Hnu5J3HNCMZnaP8AahpN2x0oEAGAEHoxMJ64eRmYQRrP8LmjmfpZ1Q9rqKLIhw3qfVMQXqJXMt64oiMJUaJGy70aDcCOz91ES0yi74d63QsCfj7pqUFSYLQM98KMRurL696kbspWOBgecdWAm85Bd6VH24KCDAFm7BljREprOe2FEWbzirgXcYZltTDIRPOcDmkoQCMjgngiADFWClkXUMTwRgne5g0fctgLZI/rM010xd0n3EebQ2AEnKxfDstBqtj0Zrcgc/WaHlsf7WJjcpCQwVjGbwZsNPUtjASOGJ5GndFpvQgJI3Ez/TIBEEcmpRZ+b7MO1Tw/ivr2pONwS3XD8CE5ZqGoQGGQO7HvRYNSUOzNREF4h2msO38MauYew+qVJmqiu2eV2qT6X+8VhAOJ7H3UgRbIDvj3re9jL388WoWV3GnQEZjL1fqgrc6XLDtQlJkGF1yLxGkdFsUIeSRJwc6j7AEwwOQE5VjpcBjgy7A6vAbCQjJCXcanBjivSufitjl4HRJOyzLZ+nKmlBC2YwTlJQfBgMEcGoBzgCxB2UefqT6LNyOLUTHpZPugAgseAowABoHqMhMP83yyBb/4bUIklz9QgEQRxGpdUbr6oUpOzHc+qknhQdqRUIiYj+DhXaOZQfQzfmsG50NQWMNfooBmXZHkOYycB4CtCjp9FY6fBj2rvTD80qpVXV9BQN3UgOdSVjyff9qlBusfQgO9HcCc8mYFrik1C7xMhI9HyGJjl5JYnRuuNWr7gzLBbQeapTACzZuI8LqS99vz5Tg1owsAs8w6m9K+aX+DVQjWApjAIOauXpIAKuAZ1Ay6Bu8WjBQwA/AP6QhKya7rU8sIrgDn/mgQkuJn+rCjcAakGbxjozV3E0KvmsFjX6KnSDJI/PvAkxXSF7UYQmERZwNucNQ7xJB0KGl+Bk6lEGS4uCTj4W2MaxfUkIyRsnZKaKSAvmB0cy8r4TUyRnq/Qh4LRO0ue1Fgru/B91ICcBKES19OfKTlSCIgjiNIxj1cPikYsIIdbHlNMlJuTddQqYuQ+Sz7Cl0xQbiJ3D0YvAcXgVNjqPHlp+HgHHIaWQnJyeHlmiWxnhuUTGnb9dtRQEqbVrmmHItUtLbAfFSEBxL5rEkNSe01leap+KsIsCjgBitT40ZNXupsiKySCxg5MPars2i5TJSxuFBVEKU2AtbImGeVDA/AQHI8oYykEE8bZ4htJpUvqfVWAdZakKgCGMStT2dKwKtJt08h55e9GjAcKLduF4xPOtnnoPlSvYvjrHx5hsURazJ3egBQBK5FLCcMTM8aMmCwBY/FbBTXKlldxYfdNwjIQ+SVVnEwSpcXMTFfs857RaRs+b2Uj/M7zSuwB+qz42g+aJ3xHxWEcP8AetWmonzUpLxoT7VinJbSkAd/qr/21CgjSo0YxODWBc0qkD4jdxC9TUuAStJBfbOsGniX2rBeV801Hr2iA7FYquf3UmRsgCiBhefzH3GWVsEGhJts44mI67LS+r9wokTbCfkWsOqU4JMxKIJ3JfAXuMCc0axFGxfau9DAq2i8JaxsjkMHQpvjedaj1LIyiQOVlDEAQ1lS8oCwT14PmkccM4GPd9atJHytCCIV8ifLzIil5p5U+fOJmargcaNEa7MOH5MWToJp6Q38Y19f/rTJaHnWp3aJqJiFqaY/v7oVxGzR01M9kE7BJF2zsZNnMQMsJASJo0QUlNkmWeJGJtuNHQIw22A0g8EdvHvkIrGH/GVTUAkJgetW85ZTnvA3TplRYyWAKGVO+DeiqZVkL4/IunPWmxk4a3zs+YIbkJiiAfxjQil2HkT3eW90c6sfNNK2teAUYDDgC6zimEQuNgfHmL91Z0ZQ6J080DJk6/ShAwyP+Et4+CXOY2aURqxh6VL2GWulSCfxhbBxawt7Rq2GaWTvJjFHKzlFH0DCAitJLMMKczKjDQme4sC2vUkzonJkoTwN4QTcKAIEahEkcK6VSqusviW+NMzRNxhKEpIMIfWknWk8iFjEJOzUpHPvejsI5PmjrA5DEEyh5ynkh9eY9HLAf3wpWRKhjARdVDzqaFKmrgcgDl5JOdjKoODJ0/4hGEmSSUSoeg6VNJDMJzKx0jYonaJKzGcJ/FIwHIfmkY8VQUxn9aUPk6vqhGOw0hjyhr/zH6pNj+XKkZhuDpPCfD/VZk8YPmg4rjH4peB4ppeHOPusG4Q1i3KYrvuNqZb3fFpKgBirHHhzDVo1ZCEiNxKyPyDQdwI5GtXi8WzTc5L2aeYSnhMC+b0x4TrTSNuj/AxyqRglX8ZdVY+UWySTtBD1DrQqMQT+dvKUd2q58U64sKRjMr7UUeXPICinOHT0S+BUHNpZvqjwdjP/AIyWDaLPEppZct4/GkxGezmb50pZYjntk2PaiKUGE4i5INEXJZ8lDyu8ShAIiNxPKYYUISJmUhlgTZh+F/DaiHEgjSBe00MghJO4eWSysWb3Zl07qFJ4BuYXZ/mnluRHPLr8VeUoXXB2eigx3Fw1qC6iuWn/AB6CIkjlUvwExcsqXvbNx5/ijPyQWRwXlPT4RcDBy2B8HnV0znK07Q8/NCdJHrHtVDew6syigCICJhZ6cYk9v9QUcJrDzArASuRUIO7i6VGdVeh/yaCQklSg7uHpU0jr4+lIjCQ6P4RgyRbvgI4wnOlTSPfJ4xPOhmoUReFuSFeVO2AH4nweY2sI3WL2WlCLY9ipMZilrB+BPi7FjnUdCcV60XZWq71/5ga6cj1oG8X841JvMA7fgca1qaWMXwlzoCSDsxIaUbMxjIHod/MRHBZCJzk81E7KADNj1jChgCWoJJvL9KjkPSdKBCDACD/nb49cwh6lXBfQSVgkuB711qWz1YBMG+sT28LwQ/cL2fP8KKM7JqLeNJehUYs9D+51Hk7I/wCkxZNYTWC/3M5rNJtJVy4Sw1ih6vau9EHnFbcTKJ8+HaIAIPset1ZBRWHB/GFY5HYx3awYPW//ACgQAMg/63v0BrGQ4Ke1YUcD7UvDcQayC8Y/NZkcZPikcBcKJ5Hgfuk/sPuv/OqKl/7Kv/ZV/wCVQ+5ufdD4g4n7pePM/wAUrA8JaLPeH+69+YPisNK7lrsYh/8AMv/Z" name="Grafik 4" align="bottom" width="104" height="65" border="0">

morooAWt/d9QAAAAaRIUPlgZxmZbyQAAAAAAAAAAARaalreQAlX/oJYAAAAAEaBA5DGU+46gAAAAAAAAAAONNQ1nMAzc+it8gAAAAAAiVsHDGcbWtrkAAAAAAAAAAa1XnankASPRehkgAAAAAABzraznljPa8lAAAAAAAAAAInm6KOAWXpbvYAAAAAAAA1rarnnDNpb5AAAAAAAAAGtL5evAZufT2YAAAAAAAADWrqsMJN73AAAAAAAAAcPLef5gZv/AE80AABz0wbdNgAAAADlTQcM7Xc8AAAAAAAAEHxtWBt6D08sAAcI0bhw5YzgN+0iTJk5AAAACFSc8ZWtuAAAAAAAAKrxUUGb71UsAByhw4emM4yxkDGWNpUyZJAAAANKavxnFheZAAAAAAAApfF8QXPrZwAHCBBj4yNY8bjy1bdN+vXt2ZxnGek2dMyAAABApNcZl324AAAAAAAUni+QT/X2wAONfAj5Y2i1dfBiagAzJlS5thLybzrGUAAADlQxmJXoNwAAAAAACn8TxHb1fosgDEGtiYzmTW0tNCAAADtaW1rsz3srHYAAAYp6xiV6DcAAAAAACs8PGF/67uANa6r45zOjUHmYwz24AAAB1u7+SxvZWnQAAAQaPTMr0GwAAAAAAQfEQCX7K3AGK2q5pM6l8jUEm36zJVd5UAAHbrEDa79BKNrK16ANWwAcKHgm32QAAAAACN42mPR+t6ACDT8U+Z5fx0VMuPS2EKvK7ygAALT1HCmp+YWt3a7N7S02GIffs49gBrRwcWlyAAAAAA5eT87iT7S3AHCmhZsZ3kfG8JV/Kk2UvWm1IvjQAAXt+VVZB4hvZ2M2VKuVbmfauESxzAngCqqMXliAAAAADXzfluV17TsAYqqrEy28p4iPa+09R5+q3ucw64Y8TyAAD1dia02kOJwAd59t7exQPOWd/CpvSbABDotfRSQAAAAAo/JxPX+kAEejjdLqq+f19p7v0mXjuE2wVPAPP0YAA6+2yIlZpy5xY4WF5Kxrmnufb8vL2HpQAHGh19JsAAAAAVnlIHt7YAxVVKbM8B52V7r1u5p4pbd1HgOXjeQAB6C8BS8+GN/W+HggkTZ/o49Taex7AADWi3vAAAAAEXy9d7aaAcaOJm4pPn/L1fu5uRG8hm8aUoFf5TAAEr2GwK+Dy0z9InfOvLgdLX0ntdgAAFLMnAAAAA08zw9T3AK+l13uPB+Yl/Q77vkIfk+1u50wCu8xzADt66QBFq9OT6RbPG/P9QlentrG7yAxFlgCrstgAAAA8/x9F0Aa0tc72fzOqvPo8ntsCH5OTaNaQA4eeqwCd6fuA40+vF9KtCg+Zxgek9HOvsg4xLEAEeQAAAAKqFf7gI9FHSpny+F6/wB1v22Aj+Pk2hTcwBGqa+Lo7TrayAHKmxwz9NsDFZ8zqwXHqLW+y4U/nbD2KFI6gDXYAAABEq73YBXUuqXI+W8fees27bANfE97YroYADXOQAOVNjhv9X6DWH8884BJk5jRZP0X00XST0AAAAAA51VxkDWlr8ZlSPlmPofonbcAeQ43RxqAAAAA4VGvG0+lA5c/FeKwAm3noIfe8tFdP2AAAAAGIU4BzoIzEqX8r2+iXmd+wAeeqLjqVcYAAAAQ63nz9t6gCPjzXgY4F16ixuu1V57j6qz59AAAAADj2AcPP8sJFh8q6fRLfZIyAEDy0+caU+oAAABXQuW31TqBz5aVfgakCXNld7f0k3z1J6S7AAAAAQpmQI3n+bPS1+V9/oNh2dOoAHj+Vzk4VeoAAACm5cfVeyAI+OEbxPmgTPZ2usCkj+k9Z0AAAAAQZXQCL5/Q2ufl8n3siWSMgAVnmrCaONZzAAABypnf6PIANOKJz8p44FhfWtjcSAAAAABHSAIvn9cM3Xzbv7raZu37AAHloVxuMQIeAAABXQtvZeiACPjEPXzvhsCw956XcApJ00AAADj2Ajee1Fp5CN7fPWUdtwADl5LNrkNIUTUAADSlX/tNgA5c3OIofBYFp7j0+Rin81W+zvQAAAADh53QSuXl/bkzckgABG8r1ssgxHj8uWoABWw7j2/cAGI5H4KPwGB0vbfpGrYNx6q+yAAAAAcvO8c4dLvwvr8t5ht3AABH8ws8gGONdyABGqrb28kABw1IWqg8EJt/ZzZFjPDTz3m7X2WQAAAGnnY4X1JY5JHc6dQAANKGtse4ArIoAc6i59n3AAOfI5xDzPiQtPTWkyR141fnvNy/f+iAAAAMefiYzjM+zghM3OvQAAAh0PCXI3BrT6ADnV+n9PsAANeAi8jx/kzpcx+ELDaxu/S+gyAAAAKOvxnGd7mLsMzh23AAACHUVrrvnOI2gAj9PWWAAAEYaQx4Tzx6q+mX0ZJ2AAAAAqajLBdVFngbzB32AAAA1gV8KNgAOs61sAAADhqInM1+d1Lb3My2twAAAACBRYZwlaTgdJY7bgAAABrGj8eemG3TvLkgAAA46DlFHD5vCTPc7380AAAACN53XOGcWvDuDpLHbcAAAAAAAAAAOXMYghB+ccF36zp6XoAAAAHHzvJnB19BXgbzB06gAAAAAAAAABz5BD0Cm+favRekn34AAAA5+d4MsE2wjgZnDbuAAAAAAAAAAHPkEbiMV1R47VM9P7OcAAAxkMedi5YZY7zgCdkSMgAAAAAAAAADnyCPwMQeOanx+pae69JsAACPIClrRgMze4CV1HTqAAAAAAAAAAOfII/BiDxzjNP5DAn+09TIAAIUvYRPPGGcGSTJ2B0ljPfIAAAAAAAAABy5hG46QdMM1HkNQN7u8tZshHmOvccos8POxMsMjGcZzKkgm7DfsAAAAAAAAAAcdAhw4jDPn/MSJXODgAkes9hYAVNl0HHzLGcM4ZMM46zth2kh23AAAAAAAAAAR8CPUc8Zxr5WkSLX1d/4nyHT2EfTedc3m4CNCtgrqPIMZwyMZzM7ibsM98gAAAAAAAAA14GtXCxk18TBuZ3CBW3H02N81k/VOgAFPLmhT1WTDOMjGRjPWZu6Sw37AAAAAAAAAA5c0ap5mMvE1u+PQfQrCP5fyX0ex+cvpYAI1Vc9Qp6rIYyxlgGSVJzJ7B16AAAAAAAAABHxW1wOPi/U+tsMVvnb24cvA+zsPA2fqwAqeF6CJ54xnHWZL79c68uEWFoMbypEzcO24AAAAAAAABzjVEdgz56i+n3YIfbsx5T1jw/se4Bxp+1wBCr9ekiXIACHWwcZN5llsM9tgAAAAAAAAMVdVoyVPmMfVbUBG37OfRrR3wBVxZNqAAAA5VdbhjPWzljPbYAAAAAAAAOVJDGKjzkKZ9UtABDmAiSsgc6VKtAAAABzqq3BiRZSh16AAAAAAAAxyxXVmGEDzFcOvrve9AGMga7AQICTagAAAA5VVdhhJs5Bt2yAAAAAAAxx4QoGrGYPnKgdPU2XjLP6nsAAAFPxd7cAAAAByqq7AlWnbDr0AAAAAADXjyiV3NnFVQ1Za+gjedi+m+jfObD3wAAAUWG14AAAAANK2t5MZsLTbXPXYAAAADDGxy5acq2PhJrfI14fR/WtPI+C9F9K+Z/QJwAAAo9S56gAAAAAg1UXONrSz0232YxjGoBkGDDDDbfbXnyYgwNUrfxVAJHqvKafX7Er/l3sPU+Y9eAAAKqMTrAAAAAABBpuOcdbjtozttvtsxjXGNQAznO2zTnzEet5OvfyPnfqvOi89UbfXufyb0n00Rvlv1GNZgAACPUm1zuAAAAAAqaXvphNtdQM7Z22zszgMmuuuumA1roeMya6h89O7/XNkHx9J9X8H4r7RLFb5z2oAAAKTQlWgAAAAAESHS+u89GZ2tJWAAGWWGAAiVumd4Fh6fPn/mV36T1woKj13xj6F60PL+oAAABXwROsAAAAAAUNJ7GRQ/O/VTMZ7WXcAAAAcq2Phx7+gmCh8BY/Sdx4X0/jNfpAQpHUDGrcADWm0E2xAAAAAFXxg+oeS85C+jVWMu86TkAAANYMHGFH5eb9bkh46JZeqEf5v7bwH1kGuxwj8OOo6du3XrvkDjU6iTaZAAAAAYpbs8Jx9LKi6Guu0mTsAABiHX64zx8jVno/qIPn9l64PmnsvCfVAOMSJqAHaRI75A518UdrXcAAAAAK+t17ADHTpI2AAaw4PMzx8PFD6d6YK+mtbQeXpbL2ARYXAAO0uT0AA0jcdXacAAAAAOVMAAY5Z7yO2QNY8WLrljO3gYZNtKCd9i2Ck6W4h/MvqMhrDh8wBtLmdQAAAAAAAAItZgM7sa4A1jc89evTOOfLljJjO1x5+ZYdaDw9x7r5v7L1gQtLAPln1PlCiYAHSbL2AAAAAAAAAQa8Ovfpkxpy46g4R2cM4ywyxMn2GwcPm/P6X87+mAi99zHiPQ8AA6TpgAAAAAAAAAr4I2ldQDHGPqHGPjOM4ywzvcWPkPL/AEqaGPn8j0vG6DGXKHE49ABtPmZAAAAAAAAAFfBHWVsADEXiHGNljLDaztcUHoqn5x9MsgfPfZxrgNYkTiABMsNgAAAAAAAAAg147SsgAEaOEXnhl2sbHoc/Nejr/mn1WYGvlPRyNsRokfAAHay7AAAAAAAAAAiVg7ygAARo4xKxntJ7APJ+mofF/V8hWWMDSNgABtYTAAAAAAAAAAOFTgkSQAAETiLGaADHj/YfPrD2RzjRo+MgAEyw2AAAAAAAAAA50+pJkAAAGIOp2uAAItF6P5R9N5x+YAAJNh1AAAAAAAAAAa0/NmV2AAADhFF5sAHPh5e2po/oAAAzJndgAAAAAAAAADFTwZmdAAAAYg6lx2Brx4ceGrWpuKC/AAOkuZuAAAAAAAAAAFVGJnUAAABD5Fv305cePHmAhTefQAGZMyQAAAAAAAAAABWRCRJAAAAIOh200AAxkAMyJUnYAAAAAAAAAABWwxO3AAAAawAAAABvIkyNgAAAAAAAAAABXwQsMgAAAI0cAAAHTv2kdQAAAAAAAAAAAINeCfsAAABrBwAADfr069e2wAAAAAAAAAAAAh1oEvsAAABF4DOWds7Z322336b5AAAAAAAAAAAAAIlYA6TQAAAaQRPngAAAAAAAAAAAAAABGq8AEzqAAAMQ+Zvc7AAAAAAAAAAAAAAADhU4AG07IAABHjC0lAAAAAAAAAAAAAAADlUagN9DrLyAABpCwSbUAAAAAAAAAAAAAAAc6jQA6duXJ2lZAADELQ3uNwAAAAAAAAAAAAAADSo5gA69ePPrLyAAIvAW0gAAAAAAAAAAAAAAA1qeIAB23j7TNgAHGIJ1gAAAAAAAAAAAAAAAYqo4AAbSOGsnuADnDwdrfIAAAAAAAAAAAAAABWRAAA6aYk8ufST0ANIWDa46AAAAAAAAAAAAAAAFfBAABv1jpPDV179MhpD1FlMAAAAAAAAAAAAAAAIdaAAAkctMyIwz13y58sDvbgAAAAAAAAAAAAAAEaqAAAEqKkx8AAZuOoAAAAAAAAAAAAAADjU6gAADftG6uQAFjNAAAAAAAAAAAAAAAaU+gAAAN+8aRGABMsgAAAAAAAAAAAAAAGKjiAAAA37ooASLXIAAAAAAAAAAAAAACrigAAADaXG5gHe2yAAAAAAAAAAAAAAAgQAAAAAZ6cgHe12AAAAAAAAAAAAAAARasAAAAAAdrbYAAAAAAAAAAAAAAByp8AAAAAAHa22AAAAAAAAAAAAAAAa0/MAAAAAA7W2wAAAAAAAAAAAAAABUxwAAAAADrb7AAAAAAAAAAAAAAAECAAAAAAAb3G4AAAAAAAAAAAAAABGqgAAAAADa27AAAAAAAAAAAAAAAHOn1AAAAAAZtZAAAAAAAAAAAAAAABio4gAAAAAFlMAAAAAAAAAAAAAAAGKngAAAAAAnzwAAAAAAAAAAAAAAAaVHMG2oAAAAS7MAAAAAAAAAAAAAAABxqMBt144AAAASLXIAAAAAAAAAAAAAAABFqwbSYuAAAAdrbYAAAAAAAAAAAAAAAAIEBvnm26cQAAA3uNwAAAAAAAAAAAAAAAAKqM75js51AAANrfqAAAAAAAAAAAAAAAAA1qOTfvH178tQAAM2sgAAAAAAAAAAAAAAAAAc6fVmTGSouAAAWUwAAAAAAAAAAAAAAAAAEeqw36x9pUTAAAnWAAAAAAAAAAAAAAAAAACFXHfXl0kw8AAJNqAAAAAAAAAAAAAAAAAAKyISo2OveJgAHa3yAAAAAAAAAAAAAAAAAAMVPBmTGxt3j4AG9v0AAAAAAAAAAAAAAAAAABpT6NsYZ6c8AM23cAAAAAAAAAAAAAAAAAABxqMAACymAAAAAAAAAAAAAAAAAAACJWAAEyyAAAAAAAAAAAAAAAAAAABXwQAO1vkAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqjABtcdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGtRyAFpKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHKo1ATbEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEaqA7W+QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAINeG1x0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKyILaQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMVHFYTgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaU8izAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR++QAAAAAAAAAAAAAAAAB//EADEQAAICAQIEBgEFAAIDAQEAAAECAwQABREQEiAwExQxQFBgIQYVIjIzNHAjJEEWNf/aAAgBAQABBQL6EWAwzxjDaizziZ53POnPOPnnJM83Jnm5M83JnnJM84+edOedGecjwWYsE0Zzff7iZo1w3EGG42GzKcMjn2glkGC1KMF3BaiOK6t9oaeNca6Ma1KcLM3vllkXFuOMW3GcVlb7ASBjWo1xrjnGdm+GWzIuLcGLIj/W3sxrj23OFi2b7YZ4xhtrhttnmZM8aTOd83PHc54j4J5BiTTNi823vEsyJiW0OAhh9UeREx7mNIz40yLjW8axIcJJ7Soz4lCVsTTiMFN88lnk0zykWeWizwIs8KPPDTORM5Fzw0zw0zwY88vFnlYs8nHhpDDTbDVlGGKQd1WKlLhGJKkn1F50jx7TtjyquNbxpXftqrOYtKnfItMrx4qqo9sQDhgiOGmmGm2NBIvbjtOuRzpJ9NksomSWXfHsouPYd+5Dp9ibIdJiXEjSMe+KK2NVjONTYY0bp2Y7Lpkc6SfSZLCR5LZZse0BjyM/biryz5DpGRVoYPhmgjfGpnGjdOxHaZcSRZB9EeVYxLaZse0BjOznsgEmHTJ5Mh02CLPT4t60b49R1wjbqBIMVvAdx9AJAEtvJbQBeRpO1FBLMYdIyKCKEfHsivj08ZGQ9McrRmKdZfn5bCx5Yt/mSZpO1BRnnyDS4Y8ACj5MgMJKgxkZD0xWtsB3HzRIAsXdhJZLdn1yDTJpcgoQQfMlQwkqYQVPRFM0RjlWUfMSSrELV3cs7OesAsYNKlfIKkNf2vOmeNHnjxZ48WePFnix5zA/BPGsglrMnSrFTDYEny89hYRYttIesAsa+lO+Q1ooB7Bpo1w3EGG62GzKcMrnshmGCeUYLkgwXFxbETZvv76WssmPG0Z6ILPytq2sQmnaU9XrlfS5JMhrRVx3mkRMa4gxrchxnZvZgkYtmVcW5izxt7xlDCWqU6YLBjwHcfI27gjWSQyN1V9OlnyCpDX7zTRpjXMaeR+vfbGsQrhv1hh1ODP3SLP3VM/dUz90iz9zgz9xr556tgtQHBLGewrsmLccYtqNs3391NWD4ylDxhnMRVgw+Pt2xGJJDI3TXpy2TW0+Gv3XlRMe5jTSP0gE5JPFFj6nEMfU5TjW53wknugkYLEy4uoWBi6o+LqcRxLUD9KuyYlxhiWI39y8ayCWBouiGYxFWDr8bbtBFkkMjdEcbytW0pUwDYdr0x7SLj2JH6ACc8u+0tylBkmsHJbdib3CSyR5HqUy5HqML4GDDikzpiXAcDBh7b1yart0QzGJlYOvxdmxyCaXxG6KumPLkUMcK9okASWwMeRn4gFsWo5yWxQqZNrsmS2Jpz0AE4YZAvt0keMw6mwyKeOYcVYqY7hxJFce2mriTGUqeEMxiYEMPibE/hixNznjBWksNVoR1+2TtklsDHdnPBK8j55eKFZ9crw5Z1K1a6I680uR6RO2DTowVrQrgAGXv+L7KKMyu9aZOoEqYdSdcisRTdAJBjtkYrq47BIUA7jtyRLKJImiPCvP4Z+ImlES2pz0VdLZ8RFjXtSWVTHlaQ8Equ2N5eolrX8msTWW4R1ZpMg0zmaOlXi4TvsON7/i+yoDezjwxyZPR5cZGXqi1CaPItRhfAwYcAxUx28BBHQSABP4mLH+eHPu/aZQwmrmPjWn2+HkcRpZsHPXhDBJO9WhHX7ckqxiWw0nGOozYxgqR29fyWaSd8hrTWG/ZmiSOvFFwgXZcJ2BPMeNheav7LTl/PGWPlLQK2NEy9SuyFNRnTE1RcW/XbBZhOR2gmR3oGxtRppj65TXFs6haxKI34SzRwIjSWcAAGRz+O/amq8a03MPhCQBZn5sdzI2VNPexkcSQp2d9slt4SScirtJgSKulzXlXJp5bD5V06zbytoUEWKqot9t5sUczcJ2/j0yJ4cnsaSclbiRzBl5Wx4lOGIjsrDK+Jp07ZBpcQatVqwrwnuV62Nq81l62ncr5Ztw1EQWNTxVCr25oBLjKUIOxhl8VPg7M3OZ5fEYAsaemBO3JMsWSTNKcVGcxVVTLusQVss3Z7bZV0+xcNTRa8HRM3NNldfzwmO8nTqEX8vYRp4kgGw6J03XG4MobDEeqvbeDE1OI4L9bPP1sXWI4jJ+oZDjX79xqmgu2QwR10ntwVg+rWLb1NKCP3pI1kEsLRGOQxurBl+BtTcosy7ZFE8z1KSVh2pbWevCGu0mTWK9CK7q89rhBXlsvT0WKLAuw4seVeEQ2j4H8npkQSJIhjfv0Idh1OvK/FTszaXDdq2ak1STqWCR8WhKcSnVjyDU6NaOX9QoM89qeoGtoP5iijhT2BAYTVzHlWXkb4CaXwklkIyKs1iSvWSunZkkWMSztLxhq7Zf1pIckkeV8paM8uQwpCgG3TYO1fANzwb+vXar+MpGx7teEzyABR1WB+cb1z/7px3pSwxzx6ho8lbsJG8hj02Zsp0KkbKAq+0nrcuVpfET3zsEWWQuyV2neKJYV7M1kJjMWOKhdgsVSPUNXezwr1pbUlLTIqnADbqtf8bIv9OD/wBOxZqibHRo27ccTSvDCsKdc4/8eNx03/gcNR0YSYylG6YrEsOVryzcILHJnr2fTIZDN25IjE6sGX3tibxGihMroixr2CQomsl+McTStLLBp8F2/LdkyjpslswwR148A267X/GyD/TgfTsyRJKs1J4+1BVebIokhXsS/wCWN6cNO/4HHUNNjtrPXkrSdVO/wgn8PAdx1SSpCi/+2vcC+G3vLU2QwmUqoRexJMsQklaU8IYTKbVuHToLNqW3Lmn6SXwAKMA27E43gyD/AE4uNn7UkEcuPp2NUmXCrLxWKRsShK2RUoo+3J/nh9MHrRHLS6LVWO1Hcoy036q19ocjmjmEE/hn1HB5oosl1mlFk/6gkbKWnzTvwkmPNGnIvaHu55vCWGAykAKOxNZC4SSeEMJlN27Fp8M88liVVLtp2liLiBt2WG65D/rxsD+Xe2Gbbd6T/PD6Yv5Ma8kfQRvkkaSpqGlvV7AsTLg1C2oOo3DjWZ34QV5bMmn6RHV4TWYa+K0kwRFRfhXcRqkTTv6DrJAE1kv0QwmU3r0enwzTPPLFE80lDTlrDgo7c68s6nZuMi8ye9m/yw+mafF4tvqYcNQ0jPTsx1i+Q09OjxdW06sja+XKJq1zK2nwVTwlvQROpJX4Pk8duw7iNZZmlPGGEytduxafBNM9iWCCSxJTpJWX04KO5fTaTEPMnGZOVveWD/DG4aPByx9m9pqWcmgkryddWpXsMv6eiyPRaSZHDHCCQBLqdOHJv1AMSDU9RypRgprjyJGPgf8ATsyyrEskjSNxiiMrWrUWn1rFiSzNVqyWpK9ZK8ajYcB3LcfPBlduhl5lZSp93YP8sb1jQySRIIouthwYbieCOwlyhJUPXHaniwapewS6tPg0jULBh/T0YyClWrYzKi2NbqQ4NQ1HUHp6ctc/AFvGbsTTCIMxduKIZGnmh0+tatSW5qdJ7bxQpBGi8V708fhSq3K3RJHzgjY+6kPM+H10it/Psng64QCL+mGHrhmSPK2tVEUa1RONrdIZJ+oYRkuu25MWjqN5q2gxJiIsa/ASuWZFCL1zTCIMxY8QCxZoqNa7ckuz0dPa0URY0UbniO9di548gf8AHQ8YcMhQ+4kblThDF4jwRCGLstxZdjl/TN+uCnJYWDQmlVP09CMTRqSZHBFD8HK/IsUfhr1zTCIMxY9ESLXi1G+16ahpxsYAFGKNhwX179qDwpAdircy9BG+PBnp7ew35wDc6dW5R3SN8I2Oahpvj4RseipY8vLDNylWDr2Z9VqQZXeaVfcqv8+uaURKzF26KsOazqHjSafp3jZ6cEG54r6d+SMSpLG0TxvyHqZQ2NAcII9ozcqk7nKVQuwAA7bcWXccL+nCyCCD0VbjV8pXEPVvsJtUpwZP+oWOJHqOqmlpUNP4KWURK7F26IIvFfV73lYNO0/xehRsvtJoVmSSNo2il5ex64YUOGucMLjCCPYTvucq1md4ohEncPpxdeOoaeLQI2PQOdMg1m3Aq/qI5/8AohjfqGXJNauvnLcumDQbL5X0epX+DkcRrJIZG6FUuzvHTq1q76hY4qN24j19lLCsyzQNC0cvLgO47RiQ5IvI/clk5BlasztDCsKd4+vEjY8NR08WB0QWWhyNKVrIdIpy5+w1MXRaK5HSrRdTMqLPrdSHJtfsvlKrdtH092zBFllMrdNaHkW0P3CyAAOMY6F9oyhhPSK4rshSVW7c/wDp23cICSzVKbSNFEsK99uhhuOOp0PF6odQsQGP9RYuu02watRODUKZzzlY42oU0yXXaiZPr9h8lnlnarQsWzS0iGp7wnYTzeK3TWi52lbfNlUdC/14r7aWtHNktWSLFlZcE6nAwPWSFDHmbtO4QfyleppuKoUewb06HGx46nQ26I1DOdLkxtPsDDTsgEEcQC2R6dclyH9PztlfRqkGenvbM/OelFLtNMlKtGrRx9lfT28laKXJKMi4yspDsM8Z88w2eYOeYzzBxmLdt5QmQ0J7Jr04q49uw3HRqVHwG46fa51yvN4bEBh5Wuc8rXGAAD39mfrrII44WN6z69K/26F9PclQwelE2NQcY1eVe6sbvi6fI+Q04IPbH16HGzcWUMt6masvBWKtWnFiLKs3wVibwx1QR+JJfdrU+yqvSn9uhfT3pUHDWhbDRhOHT1z9vz9vfP2+TP2+TP29sGn4KEQxa8Se5b16HH46JoknitVnqzcK05ryqwdcrzeIvv5pREpJY9XN5apDB5aPqT+3Qvp9Bbt2qyWoZYnhk4ULXhtiOUZHDp72SQRq7mRupF55JAo7Cf26F+hN1N/bp1CqtiJlKNwqX+UAgitL4b+8dwiySGVuur/vK27dY9egev0FuqT16CdgzcxuVBYUgqeEFmSAwX4pcrS+InuidhNKZW7ETcknZH5H0VuqTpd+Y8LdMThlKNxq356jVdbrzYCGHslPiN02puY9qN9+zGfx0L9Bbqk4k7Y783TcWq+f/eivdsVTW1+N8ininXvytuQOUdFiXw4+4suAg9aHZvordUnrjMFxmLdNu6IASWPWrMhh1i5Fkf6ixNdpti6pSbBeqHDfqDDqlIFZjIvLYY+G3TI/IsC7npsPzy93fbFl6wdx0A/QG9el/wCzS9Vu/wAuepWvNJg064calaTPTtRQSztW0B2yvSr1R1yvzui8qdErckXsFcrgYN0xn89Kn6I8ypjOW6WYKtq+ZOK2JkyLWLsWVddhlM1avaS5oTx4QVMXh+INCjmjP6esZ/8An7WD9PWcT9OjItGpxYqqi9iZ+VIV3k6bh/8AH7EHbFkB6VO4+hH04lgoksFuokKlq01hwNzBprWcOgWxjaJdGSadcjwjY0tSmpGrbiuRXNOgui5QmpPp2oNRlR1kTuyNzvXH46bv9vZrIVwMG4qdj0g7fOtxkmEeO5c9LlIYrdxrT4FZsIZcqaxYrZVuQ3I8lgimFnQInwpb0uxQvx3opI1lTUtIatmkaj5aTuTNypkY2j6bvr7VZeKN1KfnpbHXNZhqLNPNdnp6CSIqNWDjLp9SbJNGlrvSu+Z4yRpMlqhNpk1O2lyvmq6Ty5ot7x4e3K3M4/J6rEfiR9Soz4tNzgppgrxDPCjzw0zwo8NaI4aa41RxjIydQYjFlB4Kdx0g7/NMcdwgklMnV+AtnU8iiltT0NNjpJ1T11mxX34+ueB+2X+GoU2pWIZVnh7MrcqZH/p1y1lkw1JM8pLgpvgpriwRr3HrRtj1XXPTpDFcSb8g7jpB3+YJ2yWwFwsWPTPqEUWT2ZbDV68lmajQjoxdiZC6RSCWLg6LInAgMKaeTsdmdt3yH/X3Txq+SVCMIIPQkjJiWFbqB3+WeRYxLYaTqm1CKPJrcs/CtWktSUacNOHtRjkm6p03X17Dtyrwg/0946K4kqEYQQehJWTEnV+kN8kXwsEEls4SSeie3FBk9yWfpSR4mpa66lHWROx/96wOVeuw3GD/AE988ayCSowzbbpSZkxJlfoB2zff43fbC+FsazthYseia1FBk+oSy9KOyNVuUrGT6BGwsVZqr6bqTUpFYOvt5TvJwi/1+AeNZMkqEYQQehJ2TEkWToDfFFgML8HmC4zl+mXUIY8mvzS9FXTrFzB+nX2k0CyuTVpq5zTNVaqzLFZh1LSWqZod7Zvbn14Kdm+CZFcPTx4nj6Y7TLiskg5eAO2A7/A7jNx0FxhYngzhMeZn6Fhd8sXK1bLFyWx1aNqAmj4MqutzQkfJYpIJNJ1Lyz/hhqdBqE9SwLVX2x9eMZ5o/hHqo2SQPH0AkGO3n4Yc22c4zmHR+c/ln8s3OcxzmOcxzmOcxzmOcxzmOc2c2c2c2c2c2cxzmOcxzc5uc3PRsc5c/AznGFz0PYzffikDPjSwVzd1G1M3RBC1iZv09NySwyQSI7RvStC5V426cNyO7RlpS6Jf8VJ4UsQ6Pz1p/bTLtJxrt8PJWR8kQxPxSRozHYSTCu3Hc5znPEznGcw47DOXOXOU5t3djnKc5c5Rm4Gc+c56XlVMeRn4pG0hletRW3rM02K7I9KzHqVWXRqUuS/p45NplyDgrFWoWxcq6hRW7AylG0S14Nvongjsw2IJtLu15lsV5YP/AHvbTLzJxB2KtzL8NH/5b7SeJqzKyHjFYaPFKyjr3zmOc5zxM5xnOM5hn4zYZsM5RnKM2GbDNhw3GcwznGeJnOc36iQoecnoKxwI1u5cE+kXlz0yKIWc0+2aVsEMOE9OvZy3oBAoWn0+4CGXXqezAlTWm8xW6LtRbtfQ5Wik9w45X4wych+FszitXj/9DTtDjZ8ZFcW0WsOIJUpZDZt3983ObnNzm5zfuPOFxmLHgqlse+FetpW78NQ0uO4HSSvNPGL1XQrniwdGpactyPRbhUzwrYgkjaKTQJeap03ovA1D3FhemGX4VP8A3rerzNaswQrXgzWf/wCVBalr5BZjnHFJWjxZkf3rOqY8xfolmirqtZdTjr1YaqdGpaet2KlYajcsRnStSVg69Gt1THJQti5V16vyWdAk5bvTbh8epG3PF17jOdc5l7zDmDKVboim2+DmElk3bKadT0mg0I4a/Ly07kHg6Tp1V7duWpnp0LKy4syt7kkAPYzffos6iqY7tI1O3JTngnSzD061p/iJS21PS9EsFoOiaJZ4dNsNQ1DVYPMafpDcuqdSryrxMyDDYwzOc5iekOwwTvgsYJ0znU9mSPnBBU9EcvJgO4+APpHTMlrjaX9y1rWmNi7TiioVzYbGPOdhw2GcozkGDnTBNgIPtPTHsAYzFjxkkWJLN15+jSL/AJSfqmj/AGnVbS+S1Tp12Dw7umWfNUI4vLa51tIq41g4WLdwRu2CvghQZtt2GQOHhZelJChVgw+DuWPLwU4lpQrGiv2tsDuMEy4CD3yQMaxjOzdMsiwxTzvYk6dGueYrdN2qLdWqvn9J0+YzU+jXYeej+n5tp78G2s9LTqMaVm7ixM2LXGBFXvFFbDXXPLtngPngPiROh+Cdwgf+cve9c5NsEzrgsjBKh7JIGGdBjWGOE79UpSrDZsyWpONeBZ2l0W5GGUqaVk1LQIZenl8vqkY8DUei3F41TSG5NTkhErcCQuNYxnZu2ATi1zixqvzEk3LhO56uRs5GzlPZI3wrtxErjPMPnmTnmc8yc8w+GVz2FUuUr+EsmkWLk0ehU1xdMpLhoVGFnQYnyxVmqvp+rSVDPVrajDeoS0ZNCteLW6bSc0Fj8r01ovD13GkVcacnCd+2qM2LXGAAfMyzdQQnAgHVyg4Y8II62TvxV2kySatRUEMOmWGOePUdJepml6iacskcdmEI+j6r1Km9dd+Tj6ZygfqJpWbuKhbFgA+bll36QN8VAO2Y8I26mXfuKjOYqoXhqekPZeresabLWtRW4urVdJ8PNDv5fprdraXMZafT6cWkVcawcLFs5B4naALFIM9Pm5pelU5sA27u2+Mm3U69kAsY6hxVVA/NyJflrODuL2nxXow1nSrlK7Hdh6tV081JKdkW6vJ4GpdJYLjWBjSs3eSAnAoUfNzS9Kpv7Fk6nXbqWJ3xKeKioOLosqFZtKMUqTx36KXoYpZ9NuVrCWoOllDrRQ6fqNhC0IIZcJAxp1GNO576Rs+JGqfOzS8vSiezdenbfPKKR5LPJDBUjGLEi9maJ9LmilSaPVtP83Fpl40rAII6bsXPFzDZJlRWnY5vv3wpYpAB89LJyD16ET2rrt012/HcIBH50e5mt0PDfQrvPHxLquGwMMznht7BICcChR867hFJLHiqe2P5wjY8Yjyyd2xAlmDS53RpEWWOVJNL1FbUbobBwuzezSFmxY1T59mCh3LtxVNvcSD8dAO69syKMNhc1IsHWczR6jW8xBpMvPW9ksDHFjVPoBOwkk5zw9cVeX3RGx4xf5dRYDDMgw2MM7nCxPEgMtHePhHF5bVO+qM2LXwKF+hSyc/Qq8vu5P7cYf8ALCyjDMgw2MM74XY9lk5beMgY9zbfFgY4sKr9Ell5uiMe8b8txErAFmPuxC5xYFGAAfRZZd+lfwvuidh7wKWwQMcECjAAPo80vwMh9yEY4IGwVxgjQfSppesenuSdh7PkY54L55dsFcYIUGBQPpssu3YjP8fcyHq2OcpzkbPDfPCfPBfPAfPLtnljnlxnl1zwUzw0+pyy8vZQ7N7hjsOiun2CWTkHaQ7j27NueKrzMBsPr0knICdz2gdiDuPayN0wpyr9ekfkBJY9jlO3FW5fasdh0QpzN9edwgZix7IcjP4vhQjijbe0ZuY8VXmZV5R9dZgody57gcjP4vhQjgr7eydumKPkH10nYSPznvq+FN+Cty4Dv33bbpgj+vyyc59iGIz+L4VIz0xX37rNyjojTnb69LLzeyVebir74y8vAORgYHtE8oJ3PEDcovIv12aX2anYuOKnmBGx4ByMDg9bNy4Tv0wJsPrs0u3tUOMNjwb8p0b7Z4hzxc8QZ4gwyHqiTnb67LJyD23914J+V73rkaci/XJH5ATufbK3KWXm4If5OP5d2GPb66zBQzFz7hW5cIDj0x/yvchj5vrpOwkfnPugdsIDhf69uKPnP12WTmPvAdsUhscbN2Y4+cgbD65NJ78HbGPMOxHGXIAA+uSyco+IjjLkAKPrkj8ik7n4eOMuQAo+uEhQ7F2+HjjLkAKPrssnOfh0QuVUKPrs0nxCqWKqEH12WTkHw4G5jTkH1125FJ5j8PFHyD69I/O3w8MXL9gkj5D8NDF9hZQwdSjdW3497DFzfY5E51I2PSDtnLzD3cUfOfsksfMOoHY/hx6e5jTnIGw+yzR8VG5ZSvEHYv8An3CqXKqEH2eWPkPBXxk6CNvbAblE5B9oI3DpyNwViufh8I24L/IEbH2kUfIPtToHUgqeP914fiRSNvZwx7fbZY+ccVPKXG4wHYkBwRt7GGP7fNHv0I2OuxxW2LLzD078UfOfuE0fL0KedSNjity4QHHdjTnYDYfcPXJI+Q8Adj+HHAHbPw47aqWKKEX7kyhlZSjcAdiTv0b83bjj5B90kTnUjY+whj2+7zR8w78MfN95mj70ac7D8fepY+Q9sDmKLyL96I5g6FG7UMfKPvjpzqRsexBHv9/lj5x1xpzt6f8AQE0fUoLFFCL/ANAzR8p6Io+Qf9BEbiRORuEMf/QrKHVlKmGPmP8A0NKoYAbD7V//xABCEAABAgMDCAgFAgUDBQEBAAABAAIDESESIjEQIDAyQEFRYQQTI1BgcYGRM0JSYqGxwRRyktHhNHCCQ0RTsvCiY//aAAgBAQAGPwLwFUha4WP4WDlqflagWq1YNW5bluWDVqtWp+VqflYOWt+FrjxlV4VASqNC1pKrjslHlbiqs9lvCo4HxRreyut91jLyVSTt1HFXgCqzCukHxBUyVKq6AFecT3NjPzV4SV1wPhvGfkrt1VM8msqAlUaFitcrWPuscuK13e61lQTV4DbcZ+avXVMGfhW8VcHurzpqrldb7rGXkqnRXQSqgj0Wp7rFoVX/AIWs5b1qrUC1G+y1G+y1R7LVC1G+y1G+y1GrUWH5WLlR/wCFRwWE1Vh0s2mSviaunwjjM8AqXQrzqq6PdVdo5NaSeSvyhhVFs/cpNaB5bPULUCoSFRwKqw6Ot4LGR4HwbxPJYyCpeWMhy0mrZHFynEJefYKTGho5bfUAqkwrpBV5pGhreCoa8PBPE8FU2Wq5VXjo+zYSpxn+jV2bADx7m1fZXHe6vN0EnXgrp8C3ivpartVeOikBMqbuzHNTItn7lTuvCR5K7eVc6YKlE91MeAZkqUP3VLzleOilDYSpxn+jV2bAO8Lwmrh9CpOEs6h9FwPDv+WLuCvGZ4BcuGimGybxcpxO0P4UgJDvSRE1NhlyUnCWdKJ7qY77mVdNkcVJtBopu7NvNTDbTuLu+ZETU4fspESObTDgqe3fMz7L9lNx0EgJlTimwOG9XGV4nHZdYe612+61wtcLXC12+6oR3FJwU23hmzBqpOo7vfmjI+ugkBMqcY2Bw3rs2S57DV4VASqNCxkqvPvoaErXKqAVeaVre6pt0xRyk4ZtmJ796kA14rln0U4txvDeuzbLnv095wCuglUkFecTsdDJYz81eb7LW99sk4TCm2ozbLtX9FMd5ENKmc+brjOauNr9Rx01XK433Wt7Z9VWKz3XxPwsH+y1Hr4Z918M+61HrB/ssT7L4n4K+K1UiNProLriFeAKxl5qm1TbRyk4SzPtUxh3gQCpnOui79RU9d/E6W85XG+6q7Nor8Ro5K41zvwrrWtVYrvSiqZ6WhVIr/da0/MK9DafJXmuaqRG+ubdJCvCaxl57TJwXEcczlwUxh3cQD5lTzbLGzKtR7x+ncpDDSUvFYyHLMoFN0mji4qsYxHcIY/ddjAY3m68V2kVxHDdtFx5CvAPV6bDzU2kEcsyjlfElMGe0Woftmct4Uxh3YWg13ngvtzbUW4z8qzDbIaOZMlJgnzV45aCardXaRLb/pbVWejQmwxxNSpxYjn+ZzaCatFhA57RNjiPJSitnzCmxwOZMGSvifMK6Z7PNtHKREjl+1TGHdUhrKyMMyUNvrwVo338To6qTK81NxnlwkOatxX0HGgVno7LZ44BX4km/S2gzLkNx9FfLWKr3O/CpDHqqI7HYbiqsPpnTBkVKKLQ471cdXhmTCk+vNTaZ6GZwU9JI+6r75ZHV7p57kRO8ccy3Hut+nerLAANHIXirxy3roVuI4N5uVnozP8Am5WosQuOWjKcShbf7K7CE+JrksjMdsfkMl5gKtQzTgVUZ1TbHNXrh5qbSCOWWYMlKJ7qYzZkyC7EWh9fy/5VpxtOyybgMTo5EUUxVuWw7Dd3PaKtHWOCnksw2zVo3onHR3j6KWDcs33QrbyGDiUW9Fb/AM3K3FeXO55JQobneSDo8QAn5Wq62vHJPjkmp5jxy2N7vTM5FUpnza4jyVSHeavwyPJa8vML4rPdTbEb7q9EY083KvSYfoZqTbcT+Vq7Lo7YDPqi/wBla6REdHd92r7ZbcV4a3mpyMOFz1nf2Uhhk7L4bcX8fLR2oftlsOx7lmUXHVGCmclt92H+qsMbIaOUP3UzkngEXGQAxcUWdFFo/WcFbivLjzydmy79TsFOMetd+FZa0NHAIN4DIBllxznN4HYh91cyRUsvHQ3Ybj6KoDfMode5zh9tFOBDaOe/L2sVoPDeuq6BAJP1OXX9Kf18fng3yyWor5cBvKtRQYPRdzN7/NBrRIDcNJPByk4KYU9+/uSy3VCkNUKQEyhEj1d9PDR1x4KuHDJJoU3VKLYfaxOWAU4r6bm7hk7Nsm/WcEHRO1fzwzHnnkLspzhFG+h2FrBvUhmz3jMqqVzpSBCvNc1fE/BXxPwVNlsrsoDR/MZqw17zP5YdFb6U6yPpGKsQmBreS7WIG8t66roEE/zFdd0t3XRueA08nKuHFWggRh3FYbjvVgeqssEypmsTjo5Q/dVyTNGq+Zct5Ra3s4XAb8liEwuKDo/av4fLmk8BlGWecWHAotdiNgMU+QzyM1r23Iv1Df5qxFbLgdxz6NV5zG+ZXaRg71krAst/kbiuxguPNxkrMGYH/wDMS/Kt9LiWj9Lf7qxDYGt4DYZHBTFWqwcD3Dz3Li8qTa8XKTceOim5cBwy2onsjD6NJ7/q3BF8Rxc47zkD+kTYz6d5ViEwNbyzonlkllPloJjXGCkcdNLdvKkMM8HNYjDitDmnijEgzfC/LdBJjSfJX5MC7Zts8XYKTQAOWy2mYcFI6w2+0UXFS91ZbopNq5TJmckmhGJEcBLFxRhwpshfl2SxCbP9laN+L9R3eWgfkGV3loZij1ZcJHSWWhWR6nSw/XKYvRgGv3s3FFrgQRuOdceZcFZddf8Arksu1f00ZiYQ/k589H1sP1CBGB26Q1QuSk3QzJopMoMsh7q28/3Km6jBqs4ZLRuwuPFBkJshoX6eTwpsvN0U8G8VZaNCc2F6/rmT1Ym5y6uK2Rz+rjHydkkdVTGfbiODW8SpkEQdwPz/AONLTVP423q2+q+3ipDDQ1x4Kvtl5cVXH5W8V1kU13DhkETpApuapDDRP8s4jR3m+q7N/utSfkqtIy0Y4+ivSaq3jz0bvLNhfy5vVxR5Hgr1WHB2fZfeZ+imxwKkdXM7SIxv8xkviWzwYFKBCDebqodJ6e5zj8rHZeqgi1E/DfNSmXHeTv7m+44KZ1VIYaGyypUzl+1Sxf8AKxGJEdNxQa0TJQiRav8A00hHHIMwHT4ad2a1vASzix7bTTuKMSHehf8AroKRX+6kOkP91/qYnur8aI7zdksQmFxQiRZPi/gZO1iBvLetUwmc9b/Ck0SHc1orrImroZlWWUbmfauLzqsRiRHTcUGME3FTNYm92meOaB7iOYwbpzOhMXow82f20Q7SEwfc8KfSemtf9rFYgg2fsYrMDoxcd0z+y7SIOjQ+WKtNFqJve6py2LdqJ9DKlAkS5dyWnagwHHQzcuXDM+3evu+VidFiGbirEMf4VltXfM7Th/EZAcye49wujHfQaKYuxPq4+asRGyOgDT0uweBb/lXo7z5CSqwv/mKlDhtYPtCmVejtJ4NqpdHgz5vXbRDBhe34Uobb29xxOSb3Bvn3F9v66GZ9lM5kt28qZx+VvFGLFM3FWWYbzwViGPXjsB4iuQtzJKR2wDK1gxKawYNEtH1cVsx+Qp60M4O0HZxntHJyl/EOV09IPkJKcUy/nfNdtGLuTRJdlCaDx3q04gDiVJhMV324Kx0Zght4jd6rrYrjGj/W7d3DYbqDWPHQ8+CmcyyFad6D6ijFiGu4cFwYMXIMhiQCnsJbu3IHN5qR2snKYp3YaSaLXAEHEFGLArD3je3PvQWP81IwDDP2NC+KR5tKo9x8mrs4L3edFKGGw/ITKm8P/miFWo7usP0igVljQ1o3DuHqmY7zwVkaD7uCmccyQxRiRD581bfh8reCtOpC48UGMEmjdsdsYtyWc6u0k5ZAIM05i9HFd7P7Z9ppbLmpnpDR5Nmr8Z58qL4Zd/M5dnCYzyHcdNY4L7jidB93BTOOaYsUypXkp4Q26rUIkSkL/wBlICQGyzGqcFMKebVXfbaLPDJILrD6bCYsEdrvH1KRzZ/KcUHtqD+VaGGilb6x30sqrcWH1YODN+1F5x3ctBz3BTOOb1jvRfw8I9m3W5lCLFHZ7hx2ctcrLlyz6hXVUbJNTyfqVIYbEYkKkbh9SkRI5tk1ZwV102nHlnTKrGDjwZVSgQpc3qrndXxNGq1rxfqPcUz7K0c37RiuqhntHj2C66MLm4cdpkcdxVlwUjhoeCoVgqjYLI3ZBS9+isjYZ5esh0jD/wDSkc0OExwKsza8fcFe6MPR6/0x/rVyAweZmqPDP5Qv+tF/K7VzYY9yplvWO4v7jtFWjmhoRe7VaPdO6X0jUJoOO1yd7q9hxUjgqaPBS0vPIKV/RSGO87MY0IdsMR9WbKVphxaVdaAeGCkesDvNYxfdfCLvNxVyBDH/ABzrTnADiVJhMV32rsmthj3KEXpceK2H9AMp7ZM4Ke7cM60dYqx/20I1+9ykKDMntEnCYVqHUcFRcDs81Pep/wDwUm++0GPCF/5m8c4EPnL6l2vR/VpVesb5tX+oHsV/qYf9Sp0iF/WFXpMP0M1ctxDyClCa2GPcqcWI555ldmy79RwQe7tIvE7tsmV9ozrRwC6ppk8jHgOKDGCTG0A2+ok7iFhaHELiq0VDnzKJ0cyuJVqL7KTRIbUY8EU+Zv75gDnWQd6o9q1QfIqfURJcbKqJZaAlXejv9RJdrEawcqlTLesd9+3WW6v65waFaNdwH1FExDONEq/+3cVRI8Qrl4KTgQsSsVuWAWqsAqnR8SrTrreJV0TPE7b1sMdmceWZ1LzeGGSR1SqgEKsCH/SFSBD/AKQpAS7g6tvrnmK+n7Bfxj/gw6QW8Txzht8iAVSbfJXXAqrD6aW60lX3WByxV1leJ28tcJgqnwzqnKHAyIVrfvGTq3encVkaxz5bt6HQIRkMYzuAQYwSY2gHdNQCvhj0XzD1VHlfE/C1wtZq1mrXCrE/CqXFUYO4zDeKFFjvQ8ctrdvCDmmYOSR1h3Bz3KZxz7YbaiO1W8TuRaTaivNqI7ifDNh2O48EYbxIjL1TzcOHLIHBBw26ZVo54bxQfKow8KnO4RBqlFrhIjKIcb0cpioUjqnbbRUzoApcPDlpvxB+VIiRy3TTgVI3Hc1I4ja5lct2hB8LDN5ZbTaRP1Ra4SIzAWOmPpKlE7J3PBTBmNjtfKMM6wMBjo5HHwqMtVyzZRYvVxJUMp53ZRCBw3KXSGWD9TahWoURrxyOwdW1SzaYnDS1VPDdhlYn6KZMzoJtJB4hfEtj7xNdrA9WlVL2ebVTpDfWi/1ML+sL/Uwv61LrwfIEqbIT/wDndVXsYODRP8/4Xxn/AI/tmzRec48BTT3vCRVM6xBNd7lVXIMR3k1f6aJ7K90eL/To7MKG555BT6S+yPpbiuyhgH6t+g5IDNc7YeSpmy8FcTwzrTjIBWIVGceOW7Fe3ycvi2xwfVBscdU7juXaQ2vHFF/Rjbb9JxUiJFDrQ6xvs4oROj9Lm04TaqRYX5XxIPuf7KsWF+V2nSP6WqdgvP3lWWtDRwGh5lDlnAcTsVFXwZMqTaDOL3GTRiV9m4LEBdn0no5PC0Z/otaEfVajT5OV7o7/AEE1IqQvQ97CrcJ3mN4V4SibnhSiC7ucMCq1hO1gg9hm04HTk5zdk5KngniVM53WxjZZ+SvphjVbko0lVBCDXnrYfB2PurUJ3m04jJKLDa/zCn0dxhngahB0iw8dzlMUeNZqLHtDmnEFGLBm6Fw3tXURT2TsPtOl88gzmnZr2WXgSTPfP7S9E3Q1N03OODQrfSnS+xq7OAwc5Ty34DPMUXXdBjG0PlcjDiM6uOzWYcpZEaHNO4odK6KSYY/HnyQit9RwOQ9I6M2nzMG5dREPaMw5jSeWgpiM+60lVICqSVqLUb7LUb7LUb7LVVHEKkirzSM6ir4DmVy4Z1pxDWjeVY6N/WVYYC57lPWinF2eHasVuq/ggH0fLDMESH/pYxsuH0nKOn9FFAZuaE2KzVcJ6RugngVSRW5VcFVxKo0aTCXkqXhnUXDwBJtSpnOkztH/AIU4jvIbghChCZKk2rzrO46G5rtq1NeN+UscJtOOUgiYKidF/wCm6/C/caKXDINrvBXDPkpESzaKtD35eKpQZ0m33csFedd+kYZLDPUnAKzDqTrO46OIzcb4/f8A+554eNaGbQ0JPcF4TVwz5KRzeXBcD3vRWnlSYJc1M1zambuAUtVvAZtqG9zTxBQZ0q836xig9hBacCNDPQAaAN7ivBTZVVzeIXA950UyVc91MmebedXgFJtxvLNtNMihD6b0eG0/+Rol7q10aLLk6oVmMwt/dWXVgnEcOaDmmYOB2g5R3DeCuGfJSIlm8QqGvDvGlSqnNpfPJSBsDlmThtu/U7BV6Q0Hk1XHsf8AhSiw3N88ghRSTB/9VJwa+G5dbCm6D/6r+EiGh1P7bWD3HeE1cPoVeGbJ94KbT3bVcBmYe6la62Jwbgrxk36W4Zw6M+QiMF3mMtlwBHAov6MbDvpOCLIjS1w3FdTFPYu//KliChGgz6smY+0pkYbxXz2c5g7lpdKqKccyYUonuptKqMmPc8me6rl4BWW9pGlqNxRY4GE36M1sJkrTuKuxmF3CSMOK0tcEHsMnCoKbFGODhwOZZiDydvCsvq06ruK/hohvN1eYToTxdcukdCiYtNof/e2z+eYW9z0ulWXY5k2lSdQ9z81XLdCtRni1w3otg9kz8oPaSHCs1OIxpcKPaQvh2D9hXYxx5PCvQSRxbXIHNMiKgoRPmFHDmpYRBquRa4ScKELqibkWnrmmFFE2lNPAzY7imRW4OCg9IbjVjvLZ/LMmp9zxn/LDaIf7n9k7osJosgVKk4SzJGrVNh9NHhlxW7RY5MNBMqTaZnWdJeGN4byrPQIBhwvrKMRzesO+RmclhtI277v8oP8AlweECKg5e1hNdz3q10V1r7HK+CG4PagQZgodKYMaPQIxChxfqGaYbsflPAqN0OJRzagfrtJGZI4HuZ0U7sBxKL4usBbfzcVG6W/WiGX91Jwmg4uuEynwzJgyKlEoeK5bBisVisdLSpVctF1PQmdfG+vcF1/TnddF4HAZS9smRuPHzRa4Fr2lfxkMdqykZo/9kejuN6Hh5ZtpoAjDA8UehRqOGrP9E+E7BwknQ3azTIp8L6HfrndH6a36rETaQ7Nsu7lET/t4Ju/c7iofQINa3vNMhNwaJZIvp+qG9h3FXTXhmUw4LgdtquAzLUV0uAGJUx0rsP8AxsEvdWYLA3982baRm6p/ZXxd1YjSmR4VYLqt8uCDm1BExmt6bCoZ3pcdxTYnzYOHNNjjCIK+aez6mZ0WHxbTzTH8RPQYrWHusRppKRzZO9+4+qbNkH537zyCuAA6sNqPSY/x4nHdlZD3vcuhzF4zPumtbMNbVzhuU4fsq5nJcNpqrnuq5lmDJzuO4IueSSd5QiM9RxTYsM3TnfxUIX2644hP6I/4sLUKd0Z+vCP4zXwnYOEkYUSjSbDlEHzNvBQecx+M8NGAzMZ+So1YqpObrFcVVuTWGh5qRzZHBTHcX8V0mr/kZuZ/nMEAfCha37qF0WEJlow811bbzvmPEqgkpuqsMmCwyXXK8JKh2W7VVOZaeZBWRdZw45lh57J+PI8c9kZvwIn/AMVC6Y34cW7EzhEGEQflMJq4XXJkLhFp5aDFXRJVOkwVSsJ6GqpUZvJTHck2icR1GN4lEa8Z9XuTnht51SdJxVaKmnqVdCqc0xH0H6q070HDO6px7SH+RnOhHH5TwKd0aLSIy4Z7iMEy1rtuO8xm9ZvhuUWD9QmuhxR8xkfTOpVY6TBXiqDTVCoZLELctynMdx1XWHHActgulf3VQsdDUriqUVc7ro//ABZvcrb/AEbuGZZMeHDP3qYa2IPsKsuBB4FMijD5vJBwMwc62NTpAkf5gojfljC2PMY/tmxYf1NMlB5zH4UMn5HWstSroVTo6BXjJUHfEhipnPwWCw0usty1Vq/laq3LW0EmiZVqzbfuC63pXSAODWCcletv83KnR2etVL+GhejVPo7urdwNQrMZhb+6EOJN8H9EHGTpi68Yq9VhwejAcb0PDyziRrMvt8wocYfI4O9MDnCH9MU5KlXaKujoFeVO+bLffS4Kmgpp54N4pvWPDLSBaZg7xnFkVoc3mjEhTfB/LVYeexdjy5osdJzHBMtfDO/i3P6s4Ss/shPGVc10QVFm1+JLHSUCvV77st2GmfMaSTRNTfU5DHhRCX/S79kWOBszvQ3LrIRmN44Z56R0dtz5mcF/CRD/ACf2Rh/Ni08Cg1/xIdx3poalXQqlF/zSlo5BXu/LLc3lss9DICam+nJSaJI2CA7dNCF09lnhFbqlTGCrdiDVevpePZwVtmPzN4Z/8X0ajZzIHylMijfiOBVoanSBI/zD/GdUq6JrHTXqKg78sjNmdhmNJRqvn0CuiWYWPaHNOIKtQ5xeh72b2eSESG60071ZNHjVcuD20c3imxYeB/GcWuEwaEJ/RD8KLehoy1m3m+YQIwOSqpVcNPyXPv2QxzZnY5jNqph5XxPwtf8AC3lUaND/ABEAE9Gd8SFw5hNiQzNrsF1kMdsz8q98J1HBTGGcIjdeCbbVOas42TJUoq6eQU3V7+55sztVnSyNQpf9nFP9ByfxUMXXa/Io9Gebzat8sypVAsZZDz2C9RU7+mpnMmdrGmdCfgU/oEf4kLV5hOY8Ta6hVPkM2niEHtmQRNUElU7HWgVO/wCZU8zntE80HSVcFSZUPpsISfCx5hNeHUcJqY12VCMM/IdjrTwFy7iGfUrFUauCqcpBwKi9HP8A03U8jkMtSK0y89goFeKoPAUhh3GMlSFiqNW4KrjoWRB8zbJ/XI0nFpmNLRVouPgSQwzJ7YcyQKqTtfBVqqDwLZbhmjvigVaKtVQeB7Le4ZbTRpW4KpWr4Kst711SsFiFUrBUHg2y3HuKWdgsCtU+y1StVYZMQtZay3rBao8JyGPc9rxBIY9zyUh4f59xyzZnE+IJnQzzOW1TOA8PzKmdHzzK4bRIKQ8PTKmdNzy8tilm8/D0yuWwVU27FLNtH08P8tj55a7Fy8PyGGyyOxyCl4esj12S0MsjsVo+HrIx2WzmTz8MmGfy8PUx2fnlI2CXh6Z2iY2G0fDsypnapjIDpbRw8OzXLbJjFFuk5eHpDDunkpDw7ZHr3TyUh4dkMe6eSkPD0z3RyUh4dmVPujkpDw9y7pkPD1kevdEgpDw9IY90SC5+HpqZ7o5+H+XdFo4+IOXc9o+niGRUj3LaOHiPmpHPm322zl4lmMe45DxNaHroLQ2iQUh4omMMsipt2qQ8VSKlmc8tk7Nz8VyUjmc8vPZLRx8W8820NltH08X2hmS2SZw8Y2hhmSOxclIeMuWZzzOekkFIeM5FSOgrjo+fjXnsVo4+N5jHYLRw8c2h66bl475aSQUvHcipaOZx8eyUjobR8f0x0HL/AGBtD1zpBSH+wUxhm8/9hOWW0fT/AGFkVIqZw/2IkPFf/8QALBABAAECBAQFBQEBAQAAAAAAAREAMSFBUWEQIHGBMECRocFQYLHR8OHxcP/aAAgBAQABPyH7CsY6tXLts0KzelHLakZOjk+pTl+5ToHatv01t+mv7lH+A0Z1BmChmKglw7UvR1VWD1aBYj0+8LXr8cMa/VFTrbqzXxgVcX38mKWYr5U1fHqFf7Sr69Ur2eH7ntV3K6YqzG7qrCOlTk9cfPWXbXr9AtfkSULPRH7gFkBqtXwvarQPq17uD9FFGRhrS7TFT8H3GNekB9tKBK4VgpLTAwD1aallu0gSoG9XsvTGi+6YVkl1xpWwOhSnwUtd6TXXrSrdqXVqPN60BahmXvjT2D203gjs+ctWhelMFCvUqMIaj9qi4JtnWX36N4myrGToY0OZ1podspCUXfwkIU2Kx8TaVY3jdWVm6B/hoZyUBkurQP8AtoCgKp/xHC0v6eAF7+kpX9VK5KVznRUpYO9ZgOtM2+uFWA9DXwppEcfElwW1YVA1L1bGdM/tHDmgYf2l6XX8xrK79LxRp4e28hNRK9xi+lRK2vZ6VCg6CPLgQD1q+9jCm/vqP7xhX4IY1bwbNYH3l6wY+zQYGO3QpnZlYBjbWrAui8NfCoR9O+16g9GqNp2CPP8AvOFWcuzXuS4V64Hg4StlrAYNS/2ThM7Ki2HQGsOE9W1L4rtl4b0bvl60uH8bWjPdB9fo1+A64KNiDtS+hvl4H+2FTyTbM+xZtiZGbRjD3vmpsM9cqnSPhAkJYKjRPV+lQy9ez0oAAADI+lXrEOqpjUBtekUBHR5pUBMyrIdtASCOZ9gugAZtXcA10klvThS09jLwuowljvVr+VrUK3XN7/UD4GmdWTArfml2FmrUNHdfX/a0qXozKrBljS8KDl20VCI7uHooyYLAR9UjCGjSrpqqZFcowyU8MYqBII5n1tUgBm0CHuNqel1M3wQVAStQY7l/pUB3BfWYoho1fTvpwrQeXEicyqYvHNXPrMxccszSwTKWNisZj48AypLAXqJ9Zv8AFAYXfeUTF6SudEeMiJKBLVC6XR+hY0G+ZUv8icoNwKjPiH6u5JH2nWpCsb+BMuSwF6htosf8VFgWdy9/I/Iia/VFTLbqzWSeg4GSrdnwLCujVl7mNfiCp1l0xqwE9FAEoTbz0x1LJrCI315bLdP3q/1QWGrR/tI5U084KAKuRUc3vH6qKCs1iu/j+gBNfqBr8CSvdwfJqyy2a0S2UOebqreR0wech8omp9PM5YTEqAkkc/qW3kU/BWTjI0544t4YvQo25nxPGWmnQxa/eUvzDTBzoEoDfgw6g6KgWTp/qnK70cTGM72qGy+z90Nk9ajfv+qrP32K9no0MknP+WCrQPo1ek6AEoTU81J/FNPWLkiDirlA3lfUNsspnsV6EzTmsTzYBUAyDLt0PFsIOmdDbuUvtGhgcqEBXarsG6X0Maw1T0VZ49WrcP4ypeWW74t0Do188NXM9JQ/eCVfy9Ss12ij81fkQnojWBEdTBqwTaYPM9thzKYl2eRqV3oceV9OhTRY/FTtbI05TbnyKimNNZ+6AgAWDw1BKwb1h/aWrBOi5CMIuhRLid4EVIALYfCrUnV/wqVN2Y9Bh5j2U2sEK3wawr2B61vYhTyXOjRxKwqTqYlRZDby6ARJHJppBJnydTOgA8r6YcRQoLhWWOWGm0M36qBnaz6+HCgNWrsmq1LyrtxehltWNxHq1OEFuP0d6cP8GGX5qZ87B0OVWEWxS89uiPMSMO6oSF6b6V0IzM7ckmS2oGFQkw+XS3xDSdwccYSq5RlJVn6Vifj9qnVwXdXkxPDNWpD9BrdPDASgDNrDmWq1S48WMm8wVKizFQUWxr+ObUoI/wDZn35Lbupg9axIfdl9q/doVdz6vzQEADalG6n58mPQlrWS7XFzGXBZGo/YTChuC6mDySIR1Kw5hovUaPgnCgM2rUTr4kRcctFRk4ZauKZ/9qESS30ic3dlShlccb2qJkyMzrpQUrsHhz/ZbVNsDTLgCsBLWOfIoRhGdj2oyZX84FaZWlwOhlxxBDoChMzqfvX5+l78NQm/IJTRPz5PENV4XmNc/WhEjVkVdbryijIw1Fm03+tQJL0HrW9ilPGaJalWw7aFII5nKiEF1yqz35h2Pw9agG6Gx0MuMoqbnbob+GnMrKpyf8PGaNiu0+jrMnLWiS02GlKpTK8MdRm5HWo3qXLp4cmxMhdqWHSOAKwEtYgbGdJg3rNJZdn8H7pIjZrhMs5wwOrlSvgYYz61YHcxeGL7/hwB1Yp1V3k73fTHyfaZyMeD4qxjF2q9kmpzTROqisKB2/ql+pOauyeiVY+8Sk8G0jDQ8bLIq8z+1qdlbL/SKvGM5XtRIE8codratwYg2aro/wCz9D36UCABgBTgS1J3tGQ9P28OaQxz/WkRhvwx4w2dT6KzSAu1LwdlTHtGnCMk1s+iigj08JAVQDNq962kSKubwxZ12kQExPzXQhHB0M6Q6vq3TThAKnTf67VFO0LHtRoRsEBWjnvP8cN9WgggtwiB6uVJIaZXQ8lIW65BrYaZnwQtG5VqweD6oQqsZ/xak7NBQK9bfU48Tu+s+gqVl9veLHeoleQ+ycIIu86BShcUGP1v7egwGgCA8QaHU1p/EaQkhLNFoNn0TFLUdWscNDejLkwAzqIBcMvVr4Z2KcgrGiMg4TOLUB8OVgqHJeo1M85DDscJhquD/qu5iODt+6ACDA472rhJoMDj0dhzQCYeo8i+eEUBBAEHLgf/AA4CTpwszvR7Ybc2CtPTH1ofGPUpGjr+qktXT9VQN2IwaMjcU/CKk5sh8KRM2TyurQUiyzdanz2UpXa9OJ7M8TfQ71iy+OOfUv48LOjmVAcStQl3DUpE5X0LFLFdpUKfFuoQ1Kw3NfT08JQJWCo5/rtSqVSubw9VLWp8ek41312dj1PDVqGh1aVUehfuiIAAsFjk33Hj1ZjxUmp5rLpQ9YnkIg353YngkMcIhqz1uBhiyVMnofYea9XrfasdB6v4rEHtIirVCpPCv8gTUiWcwB1yetSTqYqX60Fi2R5FycrKmf8ANrFHS2foJyZ7KAw0JWNDF/wqJW7V4UrOhm0xD0XAFYCVoIYj7etaYi39LWrrUkoJYL1qzR/KKCEGVIHLIN5wgdTFW4OH3eAOGlxrtSMEDBPGEm3HSKMnAIDn67w4DgLOAbwEimopp+TU38CQH2TWOrcYtB5cpMHahhjYEHlEkhtTTLforFL5Tz6tcCuyGVv1ftp0oaHV8KW+MKTuTPgWmNRlhsOlaey/JttwlBWbl1NHEegYUBLUDm9v88BPX4+6eCHbM9etIFhr4haU5uRQP9o+BNPR4WnH+jd452gsdDRpILQhCcyxA1MT0p8M08ujg8VnVQQSMjn4KgVYC61FQrhIxPw09c/DJHgU2Ejztq7GG9YOwGelGCg/PguRAzalJtXN4xBwz0U5hGWroVPmdgW/Z4G5c6OPRRdT992glgqBzien88LPTiJRqeFjq6OZUt2K5SRg+CsQ3/xWCVq5vgmejyOdGP6XcljBsns7U1QfompzyRsF+eDvHX7UBJI2edqPXSKUb3iKEaplsz8WaLu2rzsOJ1/FaNF6HDgeDjTOQVOXhkLHHAuBvQqiXZu/7OmMnIWGhwUhL1+f1RkwFgoJYqB4ET38Pw8nW7w7frowazux+9Xtjvr3yCOPsuUyo7stYgN+z08UL/CxUJ6vXHkSSKWSdC/RUbMzDMH9POQT5GtOmGZnamvT9qEBGRz4+0K0sC3h72oN3zS9P+1eXPLbpl04zIM1fX/S771iZjG6XhJJDapGDln5ssH+F6xvmZ1oyMDI8GVg1cilSKubxnLgLtDoCGFnu7Uj72mxSQFQBnUIy+GX+6ACCr1A8HYlFJDDSjkYdSeOtcelAsA8b23C9wMIXrZ/9HLE3oC2AaFJPv8AVtvzjDJesIAaTqJKaUuHZjXvKbwAbI2OrlWyh/D++AApNrl0LtTZU7n879KgX2PozGyUywFY1oAAIDLwFSAGbU51DN5Jy4C7QcAF/s7Um5+K0gfKVhWbsbFBBBwgJz8Pvarax5J4zMTzyjkfA/B2BjzwM0kkNq9dv5e1IpERLj4AS1iZzP8ACMaYGBkset32odDsoPzFT33UPopGUGRjsz96mFe7l/XEI5TAE70KRC3M2+hqBLgFSH+7S1bwFjQfmscYG3I0kLqAYCyCz/yp6fxo3Mc3IatRVkumLQAg4SM+JE1onqcOm3JgLzpADV4WhwjHj6fP+250kikhikkhppiy4YfxnTBx+jueBPwqY76UftV1bd+IraigFIkAM2veQP2qdNWSfB+6xp7lGI6L96x2lquAADLBKJ+hCDq/nTwcwGWqpF9DTkirAdisLWTPf9nXsKQGhULIF+wot1iut6wbiII8TC5kuH5A5CZ0hueck0hxD5lYqyOPAYE8OrZUp0Q5mo1nNsE9nR8AONHIHpWAC9h+KtIOaD1qGPNMz2moB6EnrXpis+ppQN3SCpDQD5v1NOs0PzF8VISLpPZP0FF/gEFABBbwMT4u1HzyvId9XSlL4GGZRJyWAWGhWDJd/kb1+aqt6iJXeIxnxb4UvV3RW1tCIJZ5A0hZpGCE831W4YnUgfhAhjhNh70DBoBI0IBv3f2HP+VRNC7IrAq9fxVipfur81cK3n70zCm3zFAHzVAevxT4v+RzaC2kDAfQZP4u0oWOB4Gq1aid5XIZKVagUgXZrQpQ0HCTA0FnLu2FDhtBXTuQQR42DnzHCSW5blxlg5NRQd/M62WOKHnMYoDRJfr4QwnjjRZoYo8L3Hnv+nOxHDDKt5BMB7lexHP2q/t1Svboz6GoBnDNHjY4ms+BrNWojeVyhsjJOSrlYL5nemBoOBn/AIoyYEAWOGD58RPkGFOfs2pzuFER5QMCSlMfWpFQkPl5SNzwYwxaGIt6nXxEhjgAhpongEGLsv8A1SICJgjyrIxwz81NsF6KMLK8FwJaU2269bVCBeDPU/rzUuwho8CVXdCR5XLKgYFvzU9jfEf1BTKGF3+4UAACAscMdyOQXeQCrB9qV9p1q+3XoRJLcw8TUbFTs07CHXygM8qRFdqJYKxH10jSjZQCA8Q58etHEsgDHJ/ukbgYRy5XMX23SsWO2Z0ESS3KhEALrU4f0ThhU0M60voVKGpu+gZ1F9t26GX0K5Zy1UvWV5XxKEfGjEevU0wO/wD3CrcYjXkMDyNtQ7FI4Se9Tf8Anq/OgIQTerZPRWQXrWpOjV1Dr5DRy7rwEDE1yUH77q+KJXJle/FWYLE/t6RARMEeXMrs4UYhdj5ihmMdYPimPCb+aU73X/SpeGch+ZolI3WQfFQrmYn8WHvTA09z2tQAQYH0Jf6OtJ+yacpk4tMpEp1VDTceyOhQAAEBxiDkMnycVumYqDDFYWafOfjQTKTwom9ab6VKC3i4SX24RtPT+TV9C7njiFxuRWHcYmYYOX90iMN+RlQ2yoadE2R2omQWRf7UT3O39VeP4S1XJNYL68zgTukBUxsBw9aQTJmH5sPakjjES+sLFAACx5tA8CpqwHY5sDfhKWSuX+j0KBAAQBlyYDyL/KJyJk1Jy+uK95BrAew+H+LxJC7FOliqPQ6rb/VR265nyBs8nXzkhavD3m/LZkrSpRiq0dT4b+6/uJ2mrT3S/JUTGLqCi6fT91GSn+1qldgwD3qT1e/o9q7wgooFPqwx3prA2Vh0HnARIC9LAYWD55sN/naVXZI/ptRBhOVGByWvlsYoKeaJg0w0atlpZ1787hIKdHPw/QIa0uGFLBTkYfuoOQMjyInl4rk8nVKLLkSdBEiYrM/rJVl6F+anfYknqUrDLROL0MaBNIZ3OL71Buhv+L3qAXrYj0tQAAICwedxCwXeZdJai4wwd0sUcJE5loNjlCUPOk49lKxRHpNSImiVYC70Dq7UaPC09HrTklS8zeHhB0ai7N/IV1Nt7yeXLJnJepTHeAz/AK5MgDj1OHcw23ruYRNKJS71CJC7VQpDQPoEUr1/HOrBImWhiDOu7n9+KVSt3lx+fmKM0SaxMJur3z8K/ftSIwkPiO+mFW50cdIxJ698tc5e4cgYBQjnU+k9s2eMiISNGRAcNJ4QwmGf4+hY6/Fzw6sxpgKmJ6f9tRARNkc1v6Ghx1gq/ey/FWTsUyL6lLyP961oejX8bX8bRmenQ/pr+YCvzXx88zT05ZRRem9YgZfTcRoxeGsVHQUjwxM1N9/oEpu7KctKu84mkMNYs+a/oEGaHPb+x685UkTmdYAx13JulmwcTm4XGSrSL570/GtNVxfbn3iVIkjTbNXeezy3v2Fl5jHNS/D/AIx2pICoR4moYMP2UCQSyVil8L51OuBT3tGngCdsawtbwDgu/K4H2Facw9vKDLaklawQAYfCnLgYR43d57VQa7NnrWImX1PKrF+YGSAu1ObGzyf6heUZJ+wbTmv5CgS2pNpbjhIDP5UkC6Hkjoe6RUPP377/ALoSZMRG/krE1/2A35sR/wAx8ODkPfwZI6cry+wcvNfxAJUFI9NHLhSCRNdGKSECO5nyzLODxXaoJ39AXPeu8AKPIOdxvRiLHL2JeKQwx70LKnn7xy2oZJ+wLzms9OAmN9KUl9OVpAlXLkxV8ASd2SGocQWX5F6wg6vw391/HV0mvwxP5UJJ3wq59sNYoa0fiCunERB9cfajuGG9VP8AgctI5sq9IHNg7QeMJSMVJh6ueLeWJ2+xlUEYY3WlVlZeUZzLcg6UqipW6170E1YO7GjlEGc4pFQkPhe3gLrUcXrPqt+a644x9XgWCzArYnl1QDDyO+aKIlcsO5zSEZ/X3F5cLnYU/jbTlTAulqbktOb/ABwFGRimp68FMnYH5XqZKa5f6oFNDDP2aOT7V6a05cGCJCUzJHmQOlXsnxHzRbzqj44bGWnRXxWFUdSD3mmxFZye1qNCNggPBwg0K2Ji5ofJURyoaw3A8uL8owzQyT9dcLkmDBV0dTPmPVj0ypDChf8Ad3ooHes/Fd8hL0USw6B/qrP0r81oLz+JSRCJk0dTHxGHbSsWTVub0xcO1J11rEhdYjkndHc3o/pZDPxpxyMCo9bhzLB2fKYQ40IlcenPNM2+uvLjhXZqTPMogltXQothkXLd1eHtkE0piG5FYMBmYOlL6h+wcIMLrVNf1OZlJwG1xab1+A+f8oLRwC9QZu279hURifE/xHi4aXwcIrtPMO2TyooyMNZHqoRJGeExLtzZD9btSyzSgSsFS1r8pjgUyUQyXzpQSUILgbBQpW8x7tEEgZpPVx4IJCSUbcaMvUoWJbTH1t61Ea/3Q2436pBTIxlLu3VTCdbe2VeoesfeDbartBxP84eJP6YChAatW5m6qOf2YCv2U0X9VWQO7NAW9JwAtepoHo0/3jGrt9mlvUDmZlVgGFocxrq3N3n1rIqXPbWnotzTKuQaCoRBMksXoZUaU1191q1hunsbc6htyZj+xtTAw8novH9nxQCJI3GhWkB51npP54wKcsxr2aWSYTwpdzcDgZ63gJR65nQru9Wx6qVY+9H9owr3NOPhoJCYVZZdaY9HYvSKhEd+W/O1BCcVHMctqgb/AFiBUh8GVMGXlipeHat751IihZw6BXsKUGrW5ON/8eDPVDTuunRt3qRMDZuOZxJ0GBxMsCEc6fHcZnI+DDwsGW4D7nmx4F3zrFomq9SoLR5XcWGjWF91yjFd19WnkG2bSCdHzOv9xnWFxdB/rgJENVHUalCdcr9beHHV/wBWz1J50VZwjd1O5JQgEZHwNjauzw/H52HDTFomq9IgRMnlt7OpWFPSeXIfqKheskVBmNKsmq9SIVq8soetX+VOJ/mx15enA00CGRBg6mdDhWUYPgwQhiYeAYNgg8D8w8bPTz8EF3qVSOjelKAiZPLh87DWHzsPItAfTSLmtFURZb1YDHVU0S1eUa51zUh+cPflBKCpBbgQb2WqdhpJjnf/ALU+I2bnQ1NJf+ooKg5DM8xJ944uPoKNAu+dYtF1XqdJaPLhz0mi/WL0iX46n0q4NK2wpZvWHVGpm25FAlwCpgb6P1qQ2Df68lqds0f6pvThE/NGrtUqa2+1GD0bPBMDer0bbVGgs6jvSTqPXq23p9YDcnPzBSnfjsAz9DgAjeicY6Lgm+XIYYlYIflr0k6UcEoH0BJrW4VvUM8FC9CtjWacDpfasIOgclsga0nyizoHVpNA6d/rvzZKIGEXycVC3cJGi8yM700q6HahzxJguf8AVIlALEcRKgOTU6kfqojJwmmby5gtHknO0fREkhrG+0tWJSaHJKlEzKyztocx9LVNRQdGhclTwx2rtroKnRxzcrcrc5AOlU9qnpU9Cp6VPSp7V0uIb1b1bjUuvEbKjW1FCG9KthSrfgoErBX7hSlKl4409ZpiSUiBfatJN0j35cX6QTgoUtUkHrWUxJp3rYGTUch8wcl18texUCcg2plM5b6HapDQQ7b1Mb1SWny7GssXJCpnifR8c60tRhiRJDc5MCjbJoWP8dPjucYM2gc6FmFGcND51I2SoNK2qjrU9eBLTxIdK2uB18DVFJyJpTalW7yYRfQUjiw04xTuVsppxXQqJTqjj75dqaqUBeaK4DxIOvRqYR60Htajys0ge5+qnEfs/akhhpOC4GTR6g6So+gDn4nan/JkZNL8eGX9cvviYOpQge1T/XrPTUaOZWAmAg6hT3/Pl5XXEcjmLlARz+jxj5A6LQfE25LMS/kKnIXJ6MTlV2zOkRziLLW/XS4G01u1LkqXTYK2q2K2K2q2q2CoNCoMzhnep0UV2pTdeacEFZatc+TS/Toybxhi9Jw/NFyFiv8AcaRSJCZURhgYctv8x63XUz7T/KcsBImZxEZzZHqMaTN9R2axVRnGPXqUYYEiZlWqLbXJpyoSR0oz8tdnP35Y7i+kxIxMyy+Hmdknk/4JfRiklH4AqCKWJ1D7sVfPBPv7vxURAqBdijNvQyScTKgzKLD2NMMbqyePLVreetbyt5W89alq+JhXxKlzniq5DFWx1rF6cME9D90mOXEaf3/igAgwOBk5HLt/au+GcOtMSG8mz5rUGt/+fnlfiP8AWanpS629PxF5vRGwgNyp6cZjp/oea1cR0nAf7bzOKPR5YYbDJ+irPem/GKxeUWH8sY/8r8xeb8I4sTMfTR939gqT713OS/JzK1YR2nzpkvtWFHR5DMY6rpnzRRhPPu9WWocRu3ep5Y2AOpurGeSiMs8NqxFBhWVf+bU10Mmo8su5AWT+HtQZgHRUjzadD/I9KmC3vD/3mwJxb8h7xW3H6jwErgqGl/2qEbeKKuzSLK5cA+GX0MryhY/kxaOEJg6/5QOLiai/LxxiuewftKkMTv7vxFOBkkQ/dfsNIqAiZPJh8zoaw5Z7+ZkSArK9SlKVLySO4f8ADVwqyUqMlp8DpU1Ae5s809gTA9TqVIAuJpl+qmtI0N/+GeW+zltTPdHRnB/tajQkfT/yalmS9Rc4W4QcVjF4SH/dWhehTdLvyWqzepQrx1Ff4jSc06lFt6lCNnwA0xZqMEPK+Y/GgJJH6CoTCxkVh7C3iHzyHxoMM/nSsj8TJ/wFDMVxP+IpFijYQulbCoNK2HDO8VtDRrKfcYlCyCbeUUErBWAGWuVS6bkXFCmGX1XVyZjOJdrmXpTKNCGQ2dr1a4+FaXP57c0Wr/swfipp5uzT/Ip4zAiWpw9nwLvi0KTY3NXqfEtj70+X2r5QaAICPAih71inZcuEscxUrPoit/LZ96nYI060KCdzb4cJkwdStFO96XhN70BKE28c2SOtGYTbtIyzysnDgarQpQmHZHNf1g49h+ObA3WPoDUDMXnLh+Pem7Pi3MDliwYB7OH6qbHCH1P++1RigPqL9fjlWL1hOLtWnjQ8SxQNWhZmxVoTxrRNMue6nKav6NbXqrCqMz6HLFjkVCPknQbeOhgSlKUHrWDLNM5nSsnnXChGyPgCyB1q2ytqyIaRSld+afqDYuVKXAwKzockiDtiB7xUWIzl9mGk4XcISp+oMDXNRohSJmczGwPd8epNQj7ewvyXLgdKLqjD3qVZJO6q9dG9E+eJkgFEYSbtI4z4asIu1Ix6ArUzV+sFnfxpJiV5gWxNScEjzUiXPAE40+84ClmKsS740BcXajMHrw2gPWlLA7Vc12wpZvzjWUTOFlyCaZKm4AaE1Aw7d+Iq8ro+VNVHsn4o5fqf+p71I4ZOXQ0wOgz6f1QWhoN3+KhBy0YP6a+WBP8AX65mMyx6hHe3eoLZxDf8DPbmgPIHQnhq5oVhwhrSKUrv4aN6iYqdihYAG31m4vXmbYVk09eZrNV61dTnzPR4+NusoQkEE4rR9BSJI8zpVlTdEPk23qWJbBr0UZP85KdErxvPk+KvzFrV2lGly3dyKCVA3qLcFZow0PETiaseUtMqACAg+tY5MM3lVwViN3wydDSOE5t8eJMQqhotLI4QOXfw6LKoqpkXppRHUhdaPMgkOJUfWhe82qbuG+9ENAcXRL4Km3H/ABzAWcdXNCkYQbtNSzQcXEZ7E/vw4wq0Ji5dCgBAQfW5ZTDN5UxWoAgPFQISmxmJzSYO/gzhLQp0LDReoQBtRZxHEJBoAU2PfOlACCsRM6iBgYBiddSmBuD+CUFeDgl3zhSTPqEbVFEIj1ijJXSmMesvTmKwige4auUDQ8W9YphaZ1EIj65BL45vLtDyP6nmkSWea/0auBR3noiAjbkOEEAwad48lmd/Z/b0docgrAJi9J/VImFsiw0p8tQzWjzBQHIzKWxQndTL0/BTIZY9YjvbvThyEjwBlAb1mxVYWG1KrKz41kw1NWQnU/XYOf8Ablk0NPJ/PcqBFlB0I6lf1/3RmOl+es1Z9v4DiQ0mcmF/T+7AxNKKGzDDbpVzpdlv2oEgokTPmgNJd6LncpGQA5zUJzIGxl7RWRBtSlKV38eIMtZyNMvrwYd9qVUt3k/QeVmyWeWVrLE8VEAhCOdEBTbfz/HShEkxKzx2A9Tv/XqxMyuejt/W5Lc0e89a002owAyCKAKM0vjmOBWKYWmdRAwfXpkvkU5TF5P1vlgCGkYeSU5W8Y18O+jk0zGu/v8A5QxCQNCJS/zPtS2ihhT7VL8+TxTuKtDHV+vo0wqQOxxCWCr18wl1Dl3oJ8UwGygiK7P5/wC0sFIKlTnvBmVOTHC6P8+SBWCsZwathLq/YAIrAU22scQVBQjfzU2cino89jDq1mx6Ff6jWZHQVc16vEw5CE1rWvGueMcI4cc2DFP7XyFxmszsFH4R9grBLUrI+/G9RN/N/h5Pz/zwsq71mx6FD+xpVuwV8uPBgRgn434eGZQDtHz4olAV2rRmrsS3q32HN/7+SVn284+RBYgVdV38aBiS1vEBWAlq+kN6ul9lCwB0+xb03OvKIHm5l87elq/CmfKCwB0+x5ZbDN5i3m8c8y+HFLvQO69MKto74/ZUEt1edyXbzUgtLLL5MsE7ULp6tGcFZtelal6tWMOh9m3pudPAkhp5qVhlyw6Nbz0qX9VS0v8AhVuq/u0aQd6M2kzB6UZy9KBurvQevvQFvQoAsB9pRZ/18Hoj5nF8+XEX0PuDVD7Uqst/CwfM8x0vLkYjnRHYPt8tZ2KRFZXw3mKCQ8tAR78v9kH2+M7fIpwkr4I0RhyToaX8pi1LLLyYMfN9v+gQ1pne8LCbldulsxONn5MWCWsQyy5ELOoDtH28jsV6BDxb5iV2qYzc4WrQRJPIzsLZ8uMt9/t4GSApZ8ljyCmGIojQkMNKttKMyePGhflkYsPt4oEtqWItt5JnCsHSjOPrQqkaHBgfF6xSyy8jxZL0AEFvt6ZPh9/JQnG1JDFWoK87bhvJpVtvp4RyNJI8iFcaMB3ft6SXwzeTxapz1OJ0bxPHfCtm684DfSkcvLgli2+3oMu508rnqwfLLgMMlYblisUoG8NGqm21vKVYClVl5bjZi/b2CXfapll8rantuLkaSGPGBQGK0A5s/t0Z88ikZJXy/SM6EcOI74VF1eNEixbfbrOhz5kRbaVnjrFbnjNlQ4Lb/boImApZ8ljzbuTgIFWXPEWRt96ACC327p19/Oo5KEkvUjvj4TaZu0BBAfbt9+rz6KShBzL+DoIXaNBAfbuvX2+k6CF2jAQH26M2eRSMkr9I0ELtGQgPt1zYKULsfSIHYXaMhAfbtqwEtt9IjZbNoCGH29n/AFfSDdBn7eNZPt9IQglaGPNd+3hRU63H6OEsFYo3+328oEtin2lvpECHYafb6CQ2psO+30e0fR9wo7DSjnMw89Ihw+/3GMWSzSMEJzIpKhYHOiQw+bWRtvQAQW+5NOvvzpMVE7Okkj5lYy2bRkEB9zZf0ccHmuia8XmKgTueYM0Gfug1w+3HdTWpfwcRjo1I8sxBK0ceeb90kwSNNMtk8eiaUhyYUVw8I6JakifKBLBesUb77fdcgdmnNw4ijJWG2qIYoYZKKBHD5OHDsNPu3Ey21RDDxxTig8xUhpFD5GfDwyfd8aPHM5ImdmuhPC9WaDeyaRUPj6Yff7xlQ4r7cgZlSIPB8FypyX1pEYfFWLJdoCCA+8UAjiNNvrPFJCklllJDDwdyU2WApIYfDB3mhH3mMqnHGeYpFLfiMMlIOTXrTgx4IKwXaLf3+9TiyWaRBITyMeHFbb73wTw+/kJ2Stv98x6eTxliyXaAACA++b1iJfbbxHG40IDv99moYNTB2fD1M+336Uy+TTsGJ4MiLAt9/wCM2ferc6xZLtAADAP/AACfDxycwm80I7n/AIFq19uQJYKxNvv/AOBggkjSxZrPGMjxyf8AgripHerBrD7/APg5lbiY0BBAfdf/2gAIAQEAAAAQ/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APiB7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8oSKSn//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB5bdkWt/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7nBPmHEb/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A2SAglzLvH/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AcgD1Ex2Cs/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AwAT/AP8A/oIY/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+Yhn/wD/AP8A8nr/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDMAF//AP8A/wD+QQ//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AMEb/AP8A/wD/AP8AwLv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP5AF/8A/wD/AP8A/wD4lf8A/wD/AP8A/wD/AP8A+QAf/wD/AP8A/wD/AP8AbH//AP8A/wD/AP8A/wDyAX//AP8A/wD/AP8A/wCTf/8A/wD/AP8A/wD/AOAJ/wD/ANm//wD/AP8A6z//AP8A/wD/AP8A/wDBD/8A9Xfz/wD/AP8A+pf/AP8A/wD/AP8A/wCAX/8AypATr/8A/wD+U/8A/wD/AP8A/wD/AIB//aFS/U//AP8A/wDT/wD/AP8A/wD/AP8AH/8A/lwACaF//wD/AKX/AP8A/wD/AP8A/gP/AMhAAAAPL/8A/wDy/wD/AP8A/wD/APRP/lUMAAABI/8A/wDyf/8A/wD/AP8A6H/4YKQAAAB4/wD/APx//wD/AP8A/wDD/wDjwWgAAAhe/G/8X/8A/wD/AP8A4/8A2SKkAAAOCxyn/m//AP8A/wD/AIv/AIZiBgAArsBXa/8Az/8A/wD/AP8AJ/zC9MAAAQdA3g//AOP/AP8A/wD/AD/+Q/yCAAATAC/f/wDv/wD/AP8A/wD/APYz+QqAAwkcBn//APP/AP8A/wD7f+N34QCABAM/BX/v/v8A/wD/APb/APqf4cBwDAEugd/P/v8A/wD/APP/AGq/wEA88As/QJ77/v8A/wD/AOf8/wB/+AABgREvQFvP/wD/AP8A/wDf/UF/4IACAgk/gAmd/wD/AP8A/wDP4c//AOxYAAAHn6wEjv8A/wD/AP8Af8cm/wDwMAgAEV/+Ad3/AP8A/wD/AP8Amw//AO4gQSAhf9wCl/8A/wD/AP8A/wB8X/8A8hEAQAO/78Hv/wD/AP8A/wD+Mfv/APQEEIaC/wDkgL/P/wD/AP3/AAk7/wD6gGBIDf8A/wDwf+//AP8A/wD6HXv/APzAMEAF/wD38EA//wD/AP8A+t9//wD/AMAMgF3/APtUVvz/AP8A/wD/APf3/wD/AIAAGAv/APvsKlP/AP8A/wDlAf8A/wD/ANgACIf/APvEMi//AP8A/wDKcP8A/wD/APE1Qb//APvpAf8A/wD/AP8A54L3/wD/APyAG/8A/wD94JX/AP8A/wD/ALZj/wD/AP8A/wD8Af8A/wD/AOIB/wD/AP8A/tqR9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8x3//AP8A/N2R/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+DH/AP8A/wD9n0H/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD1IX//AP8A9mdFf/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDxrB//APnwfIV//wD/AP8A/wD/AP8A/wD98FAX/wD74bhQ+/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDwYAJM8+mFAP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9/tMAL/flsbB//wD/AP8A/wD/AP8A/wD96uxWP/fQLCle/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOiTt/8A99GhC19//wD/AP8A/wD/AP8A/wCEl9//APfwSflPv/8A/wD/AP8A/wD/APAAG5f/ANfCmZCf/wD/AP8A/wD/AP8A/wDwcP3/AP8Ar++/5wff/wD/AP8A/wD/AP8A4wH/APb/AO//AP8A/Bfn/wD/AP8A/wD/AP8AQOv/AP8A/wDv/wD/AP8AAv8A/wD/AP8A/wD/AP4nA/8A/wB/f/8A/wD/AOHe/wD/AP8A/wD/AP8AFQJ//wD/AG//AP8A/wD2Cz//AP8A/wD/AM+E0P8A/wD/AN//AP8A/wD9kD//AP8A/wCqmwD1f/8A/wB3/wD/AP8A/wAXc6Bgau0PBX0//wD/AP8A/wD/AP8A/wD1pXp/8hiEXDz/AP8A/wD3/wD/AP8A/wD8yAarrgBIdd9//wD/APv/AP8A/wD/AODEAASABz2+H3//AP8A9/8A/wD/AP8AypQAAAAbn/8AP/8Al/8An3//AP8A/wDeOMAAAEafP7+w/P8A37//AP8A/wDOhQAAAFYfHx/v/wAf95//AP8A/wD8/wDmAADoD89ev/3/APk//wD/AP8A/wB+/IACSD/fXv8Ah/8A/wD/AP8A/wD/APbm/wD60X8v3+f/AD//AP8A/wD/AP8A/wDvsf8ANpn/AGP/AP8A/X//AP8A/wD/AP8A/wDegDfqmF/v/b/7/wD/AP8A/wD/AP8A/wC5AAPpOZ/H79/3/wD/AP8A/wD/AP8A/wBeAAP7Lx/rL/8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+AAB+T+x+v8A/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/OAAAHv/ANnZ/wD+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7wAAAO/8A4f8A/vv/AP8A/wD/AP8A/wD/APcAAAB//wDD/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AOYAAABd+X7/AP6//wD/AP8A/wD/AP8A/wDfAAAAPYf7/wD8/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AIwAAAA8/wD/AP8Aj/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8AAAAP/8A/wD8f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB+AAAAP/8A/wDp/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP78AAAAv/8A+/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP38AAAA+anf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+AAAA9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wAAAALv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO//AAAAA+//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3/8AQAAB/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8AoAAPv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8AAHv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL+QAA9//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDsAA//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/X/7rwB4/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Aff8AfyA9/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APf/AP8At+V9/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/f8A8/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDnf/8A+73/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APv/APP/AK//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Af/8Av/f/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+d/8A/wD6/wDf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wD/APv/AHf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/8A/f8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO//AP8A/wDf8/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDt/wC//wD/APf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3/APff/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDvv/8An/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9/wD/AP8A/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AN+//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCP7/8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A1/8A/wD7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8nf/ALf7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A97v/AP8A5/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7f8A/wDP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/dH/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+bfvvP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ac3//AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APsf/n//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AN7v/f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD71/n/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A+/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AH+//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/8QALBABAAECBAQGAgMBAQAAAAAAAREAITFBUWEgcYGhEDCRscHRQPBQYPHhcP/aAAgBAQABPxD+hdg0KxMfowruZnzFE74B80PGc4/FZAc2/FQrDmL5pJbkn91/u/uv9391t+v90Mu+791WcrWJPmh4/kj4p+H5B+KtnTD81iqen0K7H0nvRUmaqf7goFQBm1npMlLtNTQ7rAO/1XdPvZFScAORnfGpuP0XHpTe7+EjKIzGKj4YYC09GoX930imsdb4X7q2OfvhNQU9oK+n9nUCqAZtTYU3HaiSIbDsfdSII5Qd2WpkjefzoQGMzD0bVGAWpc/Hao4m8w9SoQTaY/sDc1xgFTRpcwerUmZCY9y3amZ2CwdMPPy/GBKDBGEqKLbJ92Peotdqw9MfehZY0N/TH+tIgAxVgKn1HleeuFSuop7j9VuPxmooxmoKkZLT6qxLuQUjvR+ldvd+ZrHx5o9q7iSaVXPNVig82gyADQaMIfJVg46vusGfkPcVBj81ieshU00Mz8fmCoRRMEqAPUvfGovVn5C/ahiLqj+qyJ3ElK6Y0l4P72D7qeb0YDphU2LG67UGR25HY+6lTlIO+NbqSUvlda1FRS5ki9cO9RkOo3b/AJUYBNBWO1fWf9aP2yD4axj9blWrXdvmsE65PvQ0HXLQRAB+2VBMhuwpBCxua/xP1S0pd/qqUm5oSsV6ans1hn7xi17QhPale7HyUPsB+1duJ+YrD2GKNPUqBBEybeZuYxRNQR+V+jB7UFdYl2HT+oz0N3HrpUxC2ufV9UQGV0mTpjT3h7/wfdJM1ZGD0PLGu+D16FTKXGdvYW9UqNeZmLYW9ZoEK2Ag6H48KDoJrAU/thV9R0UH71qbStAp9/epOQamHakUiImT5IoIolxKhWiyfu+5oEGuw9Nf6bMxLOsc3AoEHPWCN2p+Tdx6vqpISNjvjUyy+UCgCqwBnUEz/wDLiekVCjLp9gu+vStmoMPOMfzyo5ZNTrzFHozU8maXPqsDTUSepbyViIZtzk0UdF/Rr/SZJxs3Dm5UrEcYBG7nUn0rD5akwE2Nh08uAsmEkHmrd6VYzFxeq+DrRyGGMl6r/wAKkkNTi73na1TQXRh9SnrXsn1FuMURFEzqNl1Vt659agfRircw/osUIizfkFB5hikFN8lc+Z2Hy1twpkcjynbBAZV2KlyN5ujsb+sVFgb43Rh9Zo6jQBAH8UgEQRxGpoTNnthUigeT0UnK8QhOIngmSEqSzZAe59UMNpEkf6DiMmSAprLUH2PunFUbuUt3OpiUGxsOnlTp4whHMVj1pWy5/ej2OtYe3CSecrvr/IRn2Slzk4lPf9xk1yAox5OfFjZdQulFA67Y8nP+fBQ7hhzcqnGCvgvp1vSbo7B66+VKFfY0bZvQqFQ3gwPJj1elDj6BgGwfyi1BxCSp3dDJ0cStOoSWeTnwoCIjImVTzcMGJz19+dHBaRJH+bJu0qQFQGWyrcgy96fkrF/sUqqrK+QBciACVaiuW8Es2x+sVbx9JDsYHpO/8yzecia9832fv1oagxCHhlUy3Vn6aszn+Zhi1MChWw649fV/bU4YsjLkPISZMLKtgxqFp75k5YdV9qC7heOrh0g/EQJQGrXfeBSDNjQNfptfptDIOuxXZzErtYj/AAULejByGr4h0PUM+nDgQkSrcsM+Hfb+XEQJKLZ1+lDysxZdjQpuzxpq+FlWgGNXNa9tT27napGoQvqlfph+AsXcKkoqYhJ6F6mhnWAd79qkOu3sip+COR/N6mpJpKPSlZRarPkZJuqVjC6fdUAE6qHs/FRhuLPpUIL6fZaiiRmpPzrE2vA9Q+ak2WWI5HgLNqUuJg369fWhAIyOCfygMwtjS0NfZSBIJJSrq6vG9VoAlXlUjz3skuWHVfapzaR6oK/TDz5yU1XemNSYpq2ffap4i8x70nYtET0/D3sYw9qiBJZTd8e9Pg5gOz91AnOg70IgjI/lskDESrQTd/RJwsJZoHF5NtqOiaQNk/kryDErr7m+VNFgZ9h+58c9zXw16nVgonHDFydcuRHnThDZ3YKMkV3fg+6kBhsO2NN27fiblWKoKlYyYgF9C9Z6ej+8RXYzPkURZhlYnu1/hq/w1ISIZxKO9AX5z4KNX58+Kw8DGAKPQD92NOl21nzQAgjgjjxvTsBZ6YVCmuD/AA7VEjPIwepai7Vgkj+VZziPy6O9BQOT+34L3nbpuUH8sifyEZ8LtdfpekaWwHAcRRjmLF5auxWYSsIvQO7v5o7sSz6C9ClLo/wfdTBL/wCYcOwihLUyG8QR5yD0pB1CYTrd7VIGTFEurbtSTeMnD2Vvuxl7+anLeqFR0IMBQ9GoWGMvdANOkLn87NRQwxYC6jPakwnNR9IUIBERJEz4JqHOxPPWoH9eDKo8F999fk3rNDsNQclbJbk6PBZ8uxsdzRoB5LJ/HRLQh1zZvTS2bab74cnnjhuuAbtQcGE7pn7OdBDSAQBoHlvTBiqAqUlLk9X1U/dNnvjSqq4ufiJcsAlokX0iEb6VemwjMubByWmThEM5kMD0aJUbMPRRdn5DE5vDg8zBqFzRR3i3aodUaZ9D5iirFgQPU4I8if8AIy6VBP8A0wxO9GF3NT+ObYUISNSoYuInLXlURZ8ZAS7Ex3N6OeGR/jCbBLSfftUXSLzt3fgibGNSdVcjb5Pc32o3nNC61WK8/LbCOKQUq9BPQYvaoO2bYA5GHjsm0y1HqzV7B91rK1LmiHoKsnhiOYEA6lL7FkGewHQ4dgKSNAo0YUSwY8z8jfH8E8zOkwcOA6uB6RUjLEs45yucA0dzUVBx2hD1MHtW4sBicz8cyFj/AG771iEgHxx0f/ub0A8shn/FFBkbbdXfSmZVpn/Y4JpAYtuc/GNDEBvgHty54+WnvWUgKkcj5Dlm1KkZC2ORgeMFKNt9tRhyk/mGfmnf20CJ5x2CdaWnQxINGGeo8EGts53rd6EM8SG6Wd6SAI2QB0Xe9Y6Gon7qBlWQgqGzEPni+PwwETUnBYn4qZUHa9sOtRDEX4V1/KwnJKQybhAPZ7c6D25e09H4twCBvBISoHo8HMwai6MwxOZl5OIVRIKhYdmAwxOMZTje+seZboOFj+tKvaPCw/68ZAKt9+v3QJBRImCfxGCln8rtTGtzng5fuB4goAq2Aq8TXG3wnflQqXgcB5duI5Kzm/VTQspDYcjwBKSwBK1HuaSSun3WhdSU6DN2CauX8IYOj7r0rTPz0kt0B4wKtybW93pRtzEsQc31UWrGRc1mUdIrCoxM16GnBZyZ/Kw+fw3gf4x8+Azyoj0L0lhmo9RlTdkaLnrwgkBcRhKgELdhti9ZqWb8hPSPkKKsGBA9TxJmOCRRNmcIfc+vSsJGySPCbwZXANVpHLbVLudFNRQOJ4HHZs17sYr4ixkaA97Vkc7eXiAkVJ6tOfPtv44m1DZtHb+HVS1gMVkFRtWOWPop2SpVzfAOjM7HqsqLKQXC3Ly548sPLxcBmOhUmJs67zfAEpLAErR5IOZ/VWyFK3NDNdj0pVjYYzn8vorXIpoNDINi3hH+2F6gW6mo6R7EIll2ItgOONRCcf6jh08JEM89nhhrqtYx7PLgYPGQ5/8AD8OZhgDrK+x4oJCSNHc1qNWlTXRVvSp1jd8/5xbqHa7VEC9ou+sO81CGuB7WPeoyQZN3BO9Fje4CHotXu5vI5hNC80AC5K0VOxC/SelTFuwQF0xu1RqCZQ6gDOkib0j3oW6kdvWXegAAQGAeGjFTS6BiuxeiArs4X1jP9Xcb9QCADACkIgASrlTsQqkkfrg44cibp5KTZwoosYgwf1lSIEFkbJ4Q9p3n9k/hRXDlMihUJn9dWs++2QMjwu1dxFvY4G70mst1mJdVxXd8ouxSpAUJBlwQ9j5aug2UlfCHCXKu8ipouByDdWKiTvi47hzMGzTpHsBoMBsAeCarYbXyceg0eZ7zlnJd6sbUJ64PJsFioRbKTqPbwKRoLoZ0BhAIDTwmtdTyH/fbhBgkSE1KzjoLmZPpH4TgIY+TY7A9eAJpCGsf0bOpk1El6Q4rcsVPvSY+lIjCI6eRExroXrhSwuMyX0lWlHrA7rKnKKmFBATpM3RPijgROIes9qfkC4FuwwbrpSndu+U0S2OcEZB4XT4YbjTEeeBmlMVLJBZSLj0Md7UBHQQAwAMPMWQmWjbY/dPUPXM1NaawqQyaH2FnSdeT/CTt7WG31FZjjqa0kgwOVaBQVjar/MbYc6ACAgPKxrZqnnoVhyXRH2+BFb0wDdyq0o7hHoGfWpRyA31s48id4qLFM+hXyZd/A5csST1hzbE0YOG9k22F9XSgQAEAYB43fkhchg7B4SAWHUz/AHfxS4tb6Y954ntAW8hg+lun4M0EmkyM3oS0dwYDIMOGxWrvm+/C65+AXN0WabVNIX9OKHlfJjkL+s0AM2wBdSHtUPjOQI9lFsJGVBJi5snOl+Kmh4+uj3NXhUjCs5jKc1pfCMjeqQ6TzKyrcF1qsV3atP6V6AZXOKVheDI7MHdPKaEtcSR+UZhq2Mi0+fc9jBxNmosSrZZ+mr/hhNzCokhkf4KQtOxk05vtU3ZVrI060j4IsWN1o4Alw9Ojn5SIQEqsBR4m4KLdHzT9ESpK+EBPqi/J90cKpN+NjF5tjWpBthgrv8iDWfAliSiw6pYOdEArIBF5N+uDagmCAIDQMuD/AAQSaVWVlfCLxcT6/p4LArgUr2KPEFOCnMck5N6jeQJyTJNn8Brq4zTN+OjxIIiSJCU2QK3LKkkhqR0eCDYjNRDNmAFGpaLl+cRTyQLiBM8zK2JmcQKAJXIr1PmB3SrQqSoo7jvUMcXWx0Ge9L5GNlbc1C7utBYCgQHXEHUqbJsDrVZ9Co5RSS7eu9A51grjhE6uru3/AATwkhVPJUcc+f7rNR3P6Q/wLYQznyOxTJk1mxXNdjGp9ApbBc+Tf9Qo1GFfylnFcHsFLUu2a3XXwNuRABKtEjMUWHycqkGScUfd7G+FN62Z5f8Am2BSACqwBjVwAsbczT32MawTnlnquK7t6CAxzeHcD1hHz4MViHqoAAEBbw2MTt5BsA7lg6vinvtUYiecESQA/SXL/lAJKBgBxwFMCumHv4RB1PBwm9TKIiTnesBiiwdRxHcuVbKJhSWcD0GGZafI1AELDnFIGZgu2W71OykxQ3Nk5zR6Xg4DYLfiAwCiEcGphnEV3ebe1YwghnHIfz4ZR9VyCpm72G8GQU1RAC7YyBy1ZrtREwAsQv0beVaUVl/WXasVECfBoj6YG7QiaZkGz9S0y9cpMBuy2OungVtnPYtcg7uVGpDvcGzLnjymKSIxoIDHN4kiGk7PCP6S9CfEKBi+15M/g0GXb9qxaDGbc1PMYImJg6rpRFy4pjreRuQ34+fAXtHwMSgyObD0vjxl6EiudcnYdsaesRQgxEcOKEEZ0vVamwCxK9u12e/gkorBif8AjajJgSBkTyTLCVEAatK2ICAGLm4smYaEeVdIUlkZxt7UzcyB/NUCqAXVp5ln6mtc7Wy32agKmLmtXyb+RGieWDcP0njYEGNgKyOMC8fA/Qq8mCnrPuPSDwg3bdsNC++HOIrHCfBd6mK7tJEXo4DHN42AaXs8BO2vbx3vCsPJjwJgW5DT0rGgWtzPpSJBEYRy8mTCa44mzP2oDCZt11XyYDzd/AStvAuOdRycl6p440qiLGObOfcZZjccgOOSTM4riJWC9xTHZ/PrrWNSnUwxXqbbUdAUhgnHgbTMct3bGnZZ2EmKTEV80FkIsYeZhYmGp+Hs8/zYjeOBl+sanTLv+RvQD8IeTM5A1T9FWoD4gxedhYbG9XGxEm8XIwnJ6FSP61hlgyO7nQKgEulMntYk76f06UflQBAFJEJaCAxzfIsdN/0J+PDA5uDRAccsTywF/agnzTyhdD+H1UvuRE+hftSyJ6P7vAFYCWsCjVI9aTHVcI2D7KWHlk2O2D1mggjyu+eHYeAkN6VUiR6z8uAGWDUdGS2z6rL2c6mchOnL7HpPGWQ7KbW04mzR2xbljmK5Q9VlzN6lHmFIGRPECQf1JSjEGZnvR3VPB7HIaCAedCeJmpMxguSG+njZxWMgSymeh6BIUFk44MWMAyAsAGXlAwCiEc6jM7k1H3+XAWJQNN1IHkSuLzD7oIpIAseTOHAuP7XtTN2lSV8b6H8/Y3ofM8m/sJZ4uU0j47uQyDINKMroeVaBUP51PL13YGWtGggMqBQF2j3HF8kXsFXUikQIRhKuDBk7PBDpaJ5nnpKtc0VmWaEeco5nw7LwUROQM6AXD0sHxw4Dgwo1Vwkj9O+VGG9lYna1f6RnxISIMEcKCBjCy9Jo6Z4CwoMARqeyi0C09zd2lVVZXNp86xhA6pYc6YUO6iX2uLu6B4Y9Adk7M9AqB00C09YJBznYihxErGZcVcVc1u/wy2WLGa5BU7SNCGQaG9HmFACAPIJu0qQFSQcBwfScF/j+fsb+1PfqE494D1WxmklhHZAZBgGVIrGAZbrkGtFYFwratM3xe1AAAGB4XZi7eXbqAYNm52auNYV5TwRee8H53OUHc8HC38FWkPSxU84Drx2jg40DAKIRLJR2Elh4c9H6NKcsSAhHMfIQAiXVikFekOjmiPSoGCTceiRDkUQgwGTdXGd29AFHEpOir60MvkZ6bJT1FNMxDDOF9nWfEOsszQMjrFEDaUy7VFJ5Kb/waJAEq4BQCExqz8DT9kAAEBgHkRVTAzWhV5p1ttzdXg1Yf+JvTutSkL1dBm/NNwklkGQGQFgqVz3e2YTI/ShcI4B9JoUZKA8LmwPMgpiD9Mk9PDOBYPMs8E8Wdycz83Wfsh/nguonwaMMUMjK6sHVxgiwaZllQIEiXKSYZb5EBjpC5uAVcl4TcdTBNzjzoEVmDGdJYek0Ojcye9aNiGwXdoO1S3CzJecF6ug2UgOtFIWMSR0xh1SlJXYhBedL6KTMZLl0CB6sb1ZbMd+sjYg6+EiMgcmQTi7H8CsXcKnwKbFwR+ufLHyJQy8LFfW9KZWQYDQ4BU9xBYfdRhSED/hwnJzQXwssFskGQft2sARov+h0M6feSzea5fsUMTHN1fAFQMWhPzCOkX0se0+FhH9r/HBg4uDo60DUDvv+ZGbnPN/zwUx0KjTCTm0MdgbwY9cfImhxMeXgceS6qDjzFb0SeznR1zCRxOj/AMHLOOMuaR84IoxkQSp9ZNRjhx6ZAO9EFiyf7xNSr2KQNpSp0KgU3m91PSYq8h0MOa2qBnSQQHd2jeiRO4JMNlA8g6UNDd23iZTSceQx/As5DwLi1vd/UEAAgDAPIkO6WO7tT1/RGxwEzdurAatZKYGUsG/sV2jQDhp74tWgGSlvk9mdEs65Wac1q1WhseM6eWHmoBQI2RzqB1jJq8PrpTAZrmpnTNSEjqcGVf8AEO1PwVCP5cKMjA5FjwCAJZrBHMSM39e2vkpJDhUvky8IENzB81FxMQOiUc7XbA993Ez140CNGZuPWTtR38XA+iPatN6bvpcrAhtoM+go+IViZ2omYEehJkegUzxNho5hdHI0avXug7v0cqFWkG8gH8CSjHb/AEmoZR9V1fIyqX/s7U7fGLwO7TAM6F8MhyZZuQdWL0iycOWhNVzc+QFTB/cYpj8j80QnYLAVGyW3fHGofzilKnUC+b6Y+vhNrm7zThglqWS5WGE4DB/JgZiHUfFLDIsXVwObQKwJZg5vrkeVPFieNoNLakUjDQh4CfbUPd9GlIjCQmJw5VcRJkR5A61ZXGHF6qHh2/3cocJuIR7CHagotES680Jf4OeNN668ilIpkjH6PIyaX/s7Untsq8ASwXancFh539f8pDfirI9x2w5zVgYMGmmpzwNQ/wBweAMADCsaiMy7z8YVyL+egkJI0jQGYMFn9NqTaEkrDxcTR04UpExGph5NS/Rpy4MRIfx5PW9Q/wDPfwlyNAUdlkhpzOjA/wCeWgiODTKsvBGVmlGMZ60MMmND3NBtumR2vPFMLIEImImXCflhC0yG590hSBYbJUXgybbeShEACVcqjNqwGZ0g3bTO1QW5hOatgeS2bkfkoDvJn6y4vp5EtxaSY7u1OPZKvDjTFzN/VqSYbl2PKc09W+RTF0SSF6v6nlRlhQBAGh4XCZvXgi3H8CaIdkxWSUIly4FjklPjm0fmgSCiRM+KGjQ5nWpSH5D61Lk7PxMI0YauRSMykrQgBVsBnREKAAvSbv7hQKygYAeZdNdnxwra+qSGGi16lWMsAGum/PPWnUGHhRiJrwjAWyyvv+mFIkQtU1TE+aBIKJEwThLC0ogDdqGDbydJsPNKyA4fEIerRW/BG+RAuQutWqgL/U3Nd3/gmaS2muqlFLoGhtw2RS4tdutEaOYFwkaLgdXKp3JJLj1f1PLEAAABYDxhma74l6EBofg6jQBdfJtWR8TkNR0q4Eps6/qhAIyNxON4oYgkqVQu63o0ftxPuskjYaShvZH4EAl7Bn/x4TIBkMGYtF7IXXHOXzYpnlwRMFn9PgKXMa0r5EBk6aXPB2TC6BCJiPDIfimsuSUkhcSKHMH1mihKrqHov3oV20JKz+wfAUiWJw0cmQ9aDQs29SmykXm5B6UL4gLQHb5hd6BAAQBgH8EpFiwMVoU1F2wYDQ4ZsDwbb1dXNhoAN1gOlIznKbQsG0RvHOgbAgAgDxsRaZeCAbz+HiLFyxdvqrkifuLO1Jk/c5KCETBPKQEAjklSMh62/wDKBEsBFx80Jez0GtYuq0fSdxYD9P8AaFHilLr628+JeKCIkbJTPlxHU8BREYShMSBbBmGk9edIgQMI4jwMwCb1bmjUpHxR0xh6SU2uzRwdSVQwpDJiaxM0Z+yQVDIxkiHUL3oIsYcIatkPnFtUYMtEBd3B1JpkfbmB1oRQMGjyPpS7WaMuAgND8uOcZWlc9hJg++LCoGD6VHAITUQYlxgYUzUzEN+IOAGABwXlmwcAvdD8Q3hwhalswnHytfelEoJ0TULLcseTn5aGI4Ee/mM7rhmLUmKcA7FLAkYL/TZQm/cbF3+vwLnQ4MMM48RREYShaokLhzLvM+ePAKCIlxMqu2yQe/HvVi4f4IUiZ9S99MHn7NilQeEnfZSKn7PjJikMRE2X6TooEWKfd2KejQCKwZB1aIdpgoOQwOlYtRHMa7HkS1HBASM/vbt9I/MDAKU5FXuq527ix8Ng9AqY1rGMN0DlLFvCDQ24AZHyuKt3hh+cS8Aub/jGOkgh660hZOXMG5ie29Egi7vfGo4R1xKxutC7044ixWKwsNDLy1yXyMVREQIFgULObcGL69+VCwCAID8GQ2vw2oZnXgl3xZeoGmpljrHiC3CELKb4Ubo/1BqWizP6CpM13smJTclxUPfx3T0l2ogDMEg6xKTW2MgdCKHxNecB2MeoaMsKAQBofmYVLX3YzfXEHEvHLemlidvoNV9CdKDgbCreiLHVz4dxGKCCDDg9/wDIclbfdcnrUiWZfC2fWlYHmhrA80lFZb5hQMW6P3RFebm1+t+qeesK1LBDAyOnlz22DLnQ1uOOFPU9iiZzFJ20/DSUalRDHBroXOfAgESRIRzp8tQsd92WmGnBFSLibnlzPbl4LMq1urRQ0YXAA71vI5T7VvA4T7UWBcBAdD+AjXHAXDZ8+nHJIVvAF1XLCeVAdFDBhIPbS2dzlSkrwiBvPDhc38raSaHep5a5Xoz2inlA0K/kqXnBmI9ppEoMRITzItudg64Uhvy5dcDpNKCvnfNw6fjGC34ZyMLjgRgI6wcSo0qql/tHcvr4pyEFiJWDsa/SHE/54TLobmT+rfwQ4CMTLrz0pVVWVxXiip7dp1prsbDjhOdsx7JoH458A+XPi937cOFz/OiRNCfergbq+Kv2BdRpXYF+qPjOcKMV27or9L6V+l9KW2Rs2hRM6kHeailPRAdj5pYZRgmZ1ZoAACAy/IMcxwxOdduGyA51WQckoUJZAQZab6mT4zr2A/STEoFgQsyhREYTOiwt9D+ATpFnqurtSC2ymbxu2CTG25OZyJcqIa15veDmIfE8fuvbhVxo/wBCNzbhJzMikRRxOERycIvr7mpn6UjFcJkmSOY4+JHC3C/h7PXwaiHmMkzGkys3MxzH85m8uGetKlFYBkNDj0yEeWfaaSOlng4ShrBjpJm0qisqyvGo9Ptwqx1/oWHiRTVniLWBzdf0Q9ZcoDFh8bHRYuDT7eutGjCUSJslYRkhnoP78fmxKvWXQpi4MDbDTyDY5g9I+avhkdc/I2KHDzlb+hdxxRF14ThwKZYWAaFRBuo2DqfZp/hgoR8cXCzdPpk7lAy9ae52wesVjsiV+Q/vz+KBlQcR3DymRWOy0+V38mysxJ6kfNKqqyuPk75HBhUXq/oPccWK2eBkgDFaiBZLPnxt/WysHT4NORSBQjwC2smVdGp0caufcF0jY4dAb0UiwMg1Ex/CURMASrSLmYOrPiS12XHocj38sRaLBs8mRzrtw3V8z+g4Tz4sFs+KcgZ1DCQw+3CuzhDWgDDO6bURCjBJG4mHtwzs5n1WVupfep7fAgru0FnqXQXMYnX8BXroM9vlor7EHDMiifY1enmCjIwlGAw0Y1ECNuOAMrOEVCYlGY/oCtaHE5LTwTpysBi1I2xgMDhQATmbnfQ9d3/HJSr5F4rqYckuUPkpaXMQvWswP6IUitwvR66QcKf0gVBhMLh6LRAon9oWi0hYJV2kmkxQ+8Akagmb3QZoKHEWFnmx1aa7GYTmuLxKxS/RMXqz5xdSMxo0FDpw60IgjI5nCMQjWsKX58NrcX9AUra3Eay2LVIe2D7p0pMV4SjMMX2dTvgezxHSiVdWv3JfQoNQRqe6sVo00dQinLgsiQnlazQETmYBzrBdSsNs4XSgYFkIT6336FtvIZxqtnPeiAxF93Phi5hMt2x3T8FmOYvirxGpmcMgm2DnxXZg7/z6ldXhnVuT3cqRLhMww4QU5K4AqZ20R/GzF7eAJCMEYoEuCBjvRqYobKEPOzup4cABJbuPVJq1dQUQWOCNzo0ACXXDmLHLZ50uv5cjMRwoDfIZg1kIpol9saPQaQZbKCEzImdKSt/7EPwRIW/9yTQthl9CXtWHRSF9ELqUMK4D5QLHkyTRZbGb+61cxNz0w7xxR9jI8g+0/COsCoCPtvAKIjCUAZsE34WIZUZDP+dkWtuBuU82prVWZ9Viy8JIUyPQbrkF2sZDRa2h+igQjRR2L2o8GrZh3nKOlFAKJmP3NSVrnAz6ipVi4oE6zKWWbIQnSmZvLqxefs5jRSyQWuiHzg5VGSoCjShgdnolE51i72Jydm/MvVuQ9fJy3ctogK/s2D50bvtNSuXUOR/vE7kxPVPr8SC5E4nKr8Go4njj+k8VscX87Kgyu+IydkuHOrtbkGByOLBi4HQOb29KPEsZcm4zM308M2vCf2VZSnMQ08jaToPUOTJV+KPCPs03JHXwsumCFHJbnSg8ZIyu09yXlTr+Q9wkWGFsS2DVg4wZu9TVZPSrkcBAfvpWKccEd/cyz1p8ECqyZ7LPRvrPmSyRbcs/DXe51v8APE5ln0Cff4opQZjWGHSe5QoAcx8LhXPUcXw382oFcCkRZtIgASqwFJJIMH6/dKpVVcVz4QqBVwCr+9VlXJZgzviYTTZSzELgb/XOaBTMIb3Ycj1oSwIB3buoIIKdmQhEkabkr/h1etXymBC1CMh0EatKFEQkk38V2nORfATWxMDvs74lT1MKQZgYmvrk1BCl8ylivccxKQCJI4jR2yydzJ92TEtg7QXmXKxzbB2jfzLQZ/7DSj4gUAALBY4lYZWPXUrBjiesGtj1wqJS9Jl2t3qNVeYPvvUPCcz3NYCd6v8AE/VdzACsjLVz5qbmtgPip9H0GXe3eohuFh658UmJqZNQgb2VXzfCUc2TE4o0ODv/ADWV61Yr0GPIUsVrAPvrxMPFMUdWhmpyZb3c35VPMQyOaMDVaPIuBOrR7nPQ4pJ3up9HVuKsjk3poKAsjKEsyYdYEhPiZYSAkTRod0koh0dYgchGk+EOqxIlsjaUTKZLYRO4Wbk4juMjueVBbHrD4R7n9L/HkL1XxCTmKfsmyHuVcr4Ve0r2KjV7QA+aiFSZMu9ABAQHlIgKxEs1NsnsnphUrCuT0fVOTCyCE4WMnNYUVOpwaDPZ7cIqkYSj2GJ/MFLnkUsgzH9Jpu18V4RMxkSuQatDiBa6F39gtvQT4yAFjnjT4b5cM0mQft2mhQRJc0NNB5MEk4Fo5thVss4o4pC7STcRHc8VHrbmNBAEzz8EAEPkCQiaUtVSMm4E7mlGoz5V6svrn9eEzaC7flzduWAcmpXpJ6HB7UyEcQhOGXzrG8NQN+yVnk8KIRhKIQ20fyihix4RfywF+QVPlgwbpu8KwS4USqFroDvm6TUkxmTuhj1T4D3JLcXPoNsWLVaQRsouWAvGTnfy2OQYshmB6nfjuqixMAQ+bzEcqMsARME8glMRbdypVEyt18DMtG/mwrGS4nJxKnemkcnB7VZBshCcKwdeTppUM0ubZ5PAKMmNE5Lr/IiygN6LNOrU3Iwn2DOp3ZDPQYFOlnFJXhPhXC/1ZdV6RkXB7Jux9m3BLEZUQAsFesNT1uBF5JYcoedXjbCBs+SsgRIdBifY8hgVNJjBh5GBv7QfPiw317fn2RnDAnJr0gmHw03xrBCcMENz4cnKoITc/Hk58FgxNKIs30/jSpIKy+o0SABiqxRzG4Y8OR90zccUl4XAZ/8AdMusUJc9oUlvk6RSqysrnwLxCRLjsjZNm1KpwBm9F5hjYKvCQC4wg3DpQB9QNFn3M6BiHmre7qZm8UevrMiEiP5F0rEHS3jPdVPUT+BmqcsA5NS/SKOuD2pMA4hDwwDw5tzk0YD1W/8ArpSEBPAUZGGsn10IkjJ/E6maGNWIw1xaRKldVqXiPRsc2paNGQ5HAjQBKrAFQ7rLM3wek1dxc+Eb4vSClVVZXxKimyuLZx6BqcRHMrmj2oKuYekSR3qb/WPQY7D4QKnE3Lnq1dRfGG1omBuAfZLlTKhxXdy1aOh1bxMzG9yG6bzr+RcyZT47Ffoax/guVtFzk5VLTHMOjTVt6l1LcCUIiXEyoo3k4eufX1qKJc8xzKKnE2pExGkJG2lCWs6fnqGdJZPWv9qtjQCSY5eAEoDerAVehVisNDwtcrgLr0qQafMu83gimX2j7aw/GZx6voS6hU7MWCDSc1uniitSIANgBaDHUvk+JK/g8G42aPFfTLsrF+pypy4WEPMyTcs0n5iqxczc4mWOsvSwAEDByRKYUUtc2EtLStoyvHosvKsPUekfjo7ih34Lo3JOZb+EBAEcRqdKbM3dPqKlYPunXTgJ4VkhKYidlD7n16UTMmBUrnTDOdStM9FYB1GKA4I9avtW2jo99L9GkvqUliR0rcPSv1FfqCv1BW52rcPSuV6VsU2abDwTYVsK2abFOV6Vudq/cVJnr/areetSufhgEOdf8CgswG7WFqtqsAB6tIyld3wdmDFWAoiQl0PYpuxMVZXxjCl5jyKf+xqGJtK2usSwxWHMSSjRoLysbcLEiWiTE3enNyvSMuJmLYu9qx5KHiZI4JuWoPB8QCpuwQXBwcsE2TgQT5sCuq+GzVyVKG38JmfF6ZZc9rj7vZyqVNesshuMJyoSQFEWSENkUc38d2Jbhzz/AHfgmV8jP+GxqXKTJu5n1UuCjkgQUMYlDqcE4evFzChAmwludnLrVoc3Twwowhda1LzKDiuVqVgKyCc7UY4cmlsQ9KW0cqclFOUHmUhkPJpPF+lImJ5YmCelCZ+tDYwdaNfpKAxF5tOTOVHxOysOgbUrKPPgFU79hz0qQxhscDxlcdVgc2hqiJN+5zbb1KgJLg9/Y9TQu1rWBmZprikETgGdQ6mVSITO96R6VvyKw9afRQl0DKNcSHMKRARGES40CxqEIMidafSxfKxY0cTnGVTxSUXHU1dsaSqkCEGEaJwooOAY+t+o04Qwj5ZJMk1+KTDMGLFz3yG+iUu1renKTcROlLP5PGLS8iH/AD+PJw/aeBN4SSmlsMNHT+Ht8YeKfbkPKrDMCiPcWmBaGlWlLny4I3QprjZ+Kgi1Fk6fpSkiImTx4EuTQOD6lA4i6ULMdGjOLlQ2KOZR8wrUL0qbwJ+pa/UvhNjX+VUeR0rNH1pDEdL0HAXSk+xrBE5CsXXXiWDLNqYkwdb6pVZbvgCoBKsAUXzxl3QC7yCeVLbqAxc5WOktyph0Z/OqMJymmLIhRCNQUVKsCEx00ZYLUQQ3sbrbsaq5yjOgKkekQkR8S5LtHKLuoFIXlDtR5Mc2m5K7wCcjzOUmdFmI9IhIjpFBHjhDCPfCHka0hMw2KGRqKuyzDBHQJ04Y6Hfl4rPJwTSiHW2MQwDnmI3fyMa0BSOWXBdC5fdrWP8AC2TVHi1jNVQqGlu2FkE6oB5U4NUXmTIbKDqpE85OXJypcELGyCgshhvhQAgiSJn44eQEijgYAVnmZe3KnAEvFSPnTGFA4F1qHD1VB/ZS/wBtS/apXH1qmcfLmYtts51MqstDl4lQAJaBzU2Cii9WXmnONUGcpRZ8TUgiMIaQDRxoEABAGAeA8gWSNgMe43LUefkkwK4E6InMqCkAwTyA1PULkq0lBOt1cOpjkNOGXwrAiZ+Zo5O00o0ObQmPuQp1Mih1uUxKshuIJuVsM7RIelO5OJMCkPU9eKDg/A3brZTp+SiIs+plw8iB8tn+EWLuFMTcZ5OydboOspStsoqyiwxlMvugy2IYhWa3WV5+HVY9cnpNOcJMNazeWTflfCrKYJt+lmbnA3E7q10yqNlPn2eT902YcfzLTLkMXpUtfsjd5vAgDAM9gG6Dm2or1vg7uDBxI0tXOEDWqXfYy4ZxNS2DjJo5aPNoyt1nyxLUrxtGdT2SE5zL2G2ysaF6MOAJH0eHCRJZL6QdzVWGwVysejZNnajimRmAYdJ7iphXCGok7PEC8jNou9AqwMy/Cw/PkdzpCnGFzFCYPyNAShNvNwfSOVGBfNqa8NyjhTLZ2oRBGRz/AIJnyKaQ56Zl0SbwpKxC1mMaYnWxnUwLIXtSzOddzMNfEiYSRq5aJ3QGYxAdlXMwKSFwHJYHrgNOS8mKns/dP2JCEJwFgjb4ctKjdku3rWJP5Do7zWkZKDQ9im7ExVl8VAlsFaLklPKM3bnSUWmQWswouGpfDk1f30DZcwyRt/zi0KKbl7THblTgCDFyDj0LvQSpGXnDJbeg2I4SPvRF5YJuMPSpCxGtnDoueirullTX1g61MSSGWMAd445oQc2gQeIBQAxWpsvGQnvhWCA3c9itMdCK72CeAVSKOzUPENGRWJv2MqHON5O1Yi3c+Kxo7QmgZBNnyItb/EO1O1hwpE+lnyUcDBJ/Aoe0LmOxNYAfFaPL1FwHDAjxlNCYsAzyKpzm1EFhsAhMOQDJwBaa7CXFrVyYB8rU5Fb3aMiEgYFBYB0rb+lLYr0KVxHS1LwepU7E0dqMuyo3+kp/EcCDFWAqS3gsPupBHlocjgzpTOK6Bm0+uDg2N3xhz4EGGaVbA2DJ2vlxIBEkcRpnrcAjS8yA0DRom98lYFlsgcz14rYomxBZ7E+tWjy4pAEuspO60aIavAK9DyJ4NG41KgHMfqlJ5u4eZGJhzsO9LuLYz3ax9LWqKIaBHkXBdBicqUR5C50pEYSE4JpcYuD9UWnDiZjv/CTWPHJWwtoYtjGiDeAZmw4oS81XOhlWiS6yyt42wMvLzFrsPasUdFb6inINObetbiKU+fDw6qpKR5Z6VtIhkdOGXiofRmb2M6YMFgmdAfLnxYcmNV8HeTFyHPig8DMyf8HZaROgrcRnax1ikoZnkKU7oD14b3SF0vz1fTT2m5rmwhzKkHE5tmXmg4QBUAYq1Ly+i9akh6N8yDX5CVAKvknrWP1rEvr52MprEPrV059ZRO8SUi2FQXIoZGqCyen8HiJMHFoIQjKyPiaJzcXkAecdCTetrYEH1pqFHIfONItujmsMZp91CyRqM+RBE6qKmB6IW9WpEOoLvrSZqzUvEusiZGm2NXI6SzCSWHQmXPFxeCewIL6SQdUpWYJZSNgToNJ6GGEaI3KUiyXPwfJuFHKHhyEidOIDs8GACp6LdHWo6IccCEZunqOGI44Oc9gp5aAKYmAd4pp4lYXW25Yunjzbk1LSvJPSpQJkYB08va+Qmo8Q5j9VGIw3H+Yk4s7T/qniMUvEvc5CjAPqxX6k+6cV0iaUhDmeRFDycyr11TLwVlFqMVCy/wBM674f0azS5Qr9f8U5D5yq2cjT71hDP0wpFKV1XjagMj5qTxKCNAC++WRVs72SDaERyZb1LnIvYPpXegQhtb3GjDFir+oErHeQYm09z0VMKb4xahZ+M6YQWJsnq3L0aRUmW1uG3NMrPKaGMZDRsvsek0ktMXt8B6pNh4j7g8YqxHIPIqBOhhLIycp+hxIdtOLSyH0PCZBeYalg6y7SdqzU+XEk1OR1qBl+UeudbR6EfzMOIYB8Vjwwa85q8MutAAgIOBBISSseA6lqz+n9qUhzfLi2axz5/Tz1QGTAu8ij6UvNeawTBm4FRlcIBqJZOLGi2WDqOI7l6lhik36HHY6xmSJvOmyPczNysT+IRESRNcEaeKw4RkM9BTUZJQgEZHBOJ+MCzbsweaE0WsJBpC/fgeCGKoKQPhkMEpfdWpsejfMmw1OR1qJ2EsPugQAwAgP5rkmnnsbcMUZ1cioRc1y5eUgiJI61PvLZVbiffiGVjOa1h5YLbnLm5U3mSfumgAgICkhSCSQYWHQ2lxKbpjTYObLFGZZtM1k5yw0xk9nLiRAIQjglAxRkmdx9xllbBIz0F7LH3E6mlYRKpgFujg85yKI3R6wJ9F9Z4jEMEr1WXu+MwCjcanhHmPpUgDu4UEbkaERHVdvLGJWRlUf6QurRkwYAQH83J0Qeex4x4MS5mvKg8IPNiSRqUn7pxQk7mAz8kIg4BLWqmT9zlRkpyGPPWk09j8JZQSTrTnWLlb3f1AoMKiEgcEahCgJDZHYyyiglNi92PcjHEdEqwgqU6R1HJz5iHCk2cKAwgMXbaCfRtggWXyDIsPW5slSx2BMBqbQc7v4pQLu1PiLkH3U2PyE80FAErgFRLOhxfVRabWf85E0IWWxwvEYymtAAAQH4GOHMfHFY74nijp6yu40CO1Pq/Vau0hd5ufBfuGIFHE6xhW6OJxj1inwHIImSZjhT2NGDfSd1pOuJRQnkYs1WokI8kqXmcK2OO8fTg8Tj2gyIQicqVQdqdTmuHnZ0iMIBdSHoS2VGsHNmJI+G6ClFSIdlY9akAtLH61IgnNZfOdEa2F01omdYxv8An87caxdMn3WPBZns1fh4obj54YtKsYb0LEQkL9eAZqcofNKTtMB2Ki1YzEvq38gCAIkI51Ms7cjcrAPbDChFU50aOiYJk06yNnPXvim9s7ChIHZia9xJpRv1KSBuI8T2NUYyzy5SNY0oeWpFYlNTUAWJZM7OkuciS+rW9ilL55RLaZVCKeifdAAAQGX87CIIWabtMWVJVz4JYG2Sz/Fsve9Hhmtf0jj39/Nd+YeQNkRxKbk7sqjfHuM2gJBCRMEoHiQxWX25t6POspL5vWbbPAlI6ZDL6FWh3VQVNANAx3xoAuABoGBWMh1CA9g88KAVbAGNRbOjxfVRa7Wf88ouq2o1OmTxKigL5fb8ZSUjWOUd+DVQy5NvOl5wwY5RuN6uy5ldGInGBE3GlK3LgSNP6AIsJrzJW80joxIWSbzViG1btSks0GD0Pw4MN4XeRROPnvL/AD8AYd9qZWzDIDxQAVcAo4X/AGfkR5NTlwcq2g/UeXhWFh0GX0KxlOUFBoZelRwdiU5LSog1AxZJuFWp0wl/mIk3N6SYIst9O52fhAAVcAJmoaHdu+lRzG7z/QAzAlWrEk/2nxMhK5VMG7xfr8lBESRs0iOTwTXk9GOPtHhWGJ0+ysvrfFWEE/bGu+WPiSV52ASEoktZGoCe/r4NBJmYIOgvG2z8BCBNcjrX7t9ajm65vX+ggiABKuVPOI1t2viCgCVyo5W7xdNvy9LRwfpbvCYlDJE1gidE+aFMzvB2rG/UPepCQaYPTyWwcW1LvZ6ngC2CGIyXREeaU0IEtRLHcu+lRSmvh9KAAAAYB/QlAVYDFpURBi/vDgNAwt+YnGQx6cEHHQQE+tegArzliBVKTBiLdF8yVJMglqNR1nf0q7I6YKiydBH9Ewp22Gwfq3Dy0l/L1tC3On8xbrYW9avhe7L2qOU+7B2qPJ2R/R+RAeexxYPL8uQOBd5/kbVjQNbD1q/sN2XtV42sQq4zdbnegix/Sc0GB5bHHvcPyiw0FO+Is/hArAV61Qq082CmdsloXZgfdao6o12Dw/psZBKxdnPyJjOu35Ua1rnnwAtgvX+ZX+uowycnRgG5KhPt0NY68FC6eZ+6TjzVFYDq/VIwXKXzQsRyhXcmH1WpGqvuveWGh45AR/UhQisXT90qqrdz8iKlyH8k2zLBvSqysrwSB2P+r/YDmJK2zWkSKmVc/Kvhynf8eYJcCppMFuBiWrHQ1odoCD+v2bH+gaTMiVfLB5WJqUCaR/GuBd9Bw26grTl/X1my+t/ykLXS+SEmLTGs48WxRY7b0IBGRw/EF3jgGrSMkqyvBm0L7tP6+jS+GYqVmVlkGh5R5gcmpxPYf+1LvRY+Mqa7B0oRJGRw/CBEgLrTaJYcBQXzaGtFRAeu/wDXmLgd3SmdgwyA82xracfWo/xH/tEvUHgjJ32UCSRwT8GaezFq8ESwXoI32Rp/Xo+ilanqSxpb8/wMV9TM+6lkXyyaRARMRqxLrFVL3mZnn3JvLuhww1sbHN1/ryJABKuVXCjWa7v4UydszJoYbY9T7qNCRwGDU4QmZUNDqZPmjqPApESVxeACpLj+KBgAIAy/ruFTV4XTN9fhTmJo3pERCMNCqRhMyiIRWwudNKXeDp4RJO6qzqNTyscDka0ye7wHRKQFXenHUf69yhAz2Pw0MzGCalEVwTB7+Ku8xbcpn0nU8MKgxdp+6tiz0+1CJIycUtb5NVPXv7cOXjtcjXr/AF6SvpYyff4po3Rwn2p2zLrbwQkhLjRDgkv98L08sa9+BQZpyaM70ynKTnago7zSJFXN4YcGe/FBBB/XSnhKxo1pSIq3V/FFQjCM0Cc/6UiKJc8C/YDSIsRh84y1EAZ0CIXd6v8AXZLhdtZ+qn4KV/HSXFWFTHFboZ0kMOJUEyuVNuQnzo6yrXI1/rqtQGBmulMVdwMg0/Jt26xpKA+fOogpCUQTK/R82NuKxzfX9dDECVax6LGl/wB/Ln5bMyak5A/YaAGLEaThSQo4+XC9Gu6tCgQACAMv64sEtPM3vVr+adeH3rBASEraFjyrsn/AFHAFAH9d7aHt+eDeErCfaHk57/xBQMLAD+u3ts46Naxf4iBnYOxvUBRQH9dSO7trNTUBKv8AEQMuOTsb1phl/XXSgKwU8NA/iIE7CrTDL+uqBVgCVaedZep1/iMA4voFQJh3/r0y2mR7fxAN3cXINaIqxi5rr/Xr4WbbNaVWW7/Dz8FAVDUNzWf69kR2DV0p4pSX+HQgVbAZ0UeJXdGn9eRsASrlThJLR+f4iAupcyff9fRAKIRzrGJxemz/AA8mBYp7/wBhAqew60IWFxyTXjk4oMdvzoO4LDm+qw/sSRwXNJpICoR4gaX96bNUCICJk/lwNRLtdigQACAMv7Jamzho051hxGGuYmtMWsM8ynxUMP5ODY30j7qDoID+zRzaNwO/iBMBnSkt8o8SXWNayQNho/kEVdxcg1oCrGLmur/Z0EhJGkhL9t2nhMM51Z2T/qhEkjf/AIpEYS/g8zYSmibiSOp+NL0UBUV3d9Z+v7TD0UJTy4r6x4oWZzKpeQHXrUXeTr4J+Jcs6cHf3/EQgVMAZ0UeJXaNP7WytuOg0YUJ4ikRMytkdhpSIhLJSEkJg0oDYdmnJwnf8OOvOJk+/wC2nAhitdqUgIjCOXiojDM1KMrtrxma+ALrGtAxjk6NIzhPwZZZLpnv/b5CwlrM14OnNOTV3NrbbweLdbb0ERLKHIQnnpDX77tKAAAgMD+4TtxWGb64EGBz+aBK54KS3TTlQJzR8GmQQmPmwTa5pFHQFAH9xMsBCOdQEve+LxBNcrAZ2KRAhLJ4S55mTRnRFg0jBCYnlkTKehq1khXXNdf7mKFnB0daAC5g5Jr4+toc6RtK8UJETBKAEAwyc1BREJieSDBUgDNq8YcT8f3XBAvfFSJkQj5Cri4EeTA2hY5Pv+7y1oXDJ9/gQJXrHN9f3maldgZOvnGLi5pFC2BAGX95QCJIkI08Wr9TTzCilIK5+a1f73JECEpFdMdQ8uzVm+zT++rLAvoNQdEhPJh7qtc3X+/jBW7bNKRSIiYjxlTJc0ijLAQBl/4BGbRgZ78Qsz2K5oS1df8AwKwdy4ZvrgQAVWAM6OBHFabf+BhmBCNY8NzW8Yq8FzI1/wDBSAs4OY60bED0d6zDNhzfX/g52sEDGFBoIAIA/tf/2Q==" name="Grafik 3" align="bottom" width="97" height="95" border="0">

MOr8Vr9riqIIPEsu4TVsdGnW3NmtN+il/WHwUWDU9Bkw/JRhDVoF01Vi95/KS3VohK+GmguBaoEQ5rUOiPHeRNaTvo618Gxo9aYq0tEcr165gC93xUuXZtuyV9TzlNXZNIT6ePJoD+xn1pmxzH7PbGoItgwcXuUEs2SR2wq2LsqHLjQ4/wCRUGQ4eGdinSrAvIIsrRXYP49QSgNWsPZarVi41yP8rCTHXOkUpXV8JABVyKhha93pUGL6P0o4ILAR5SHKMZFxp/KGVjmLYcSGpSUc4j619DTnNXHCsTuNYTgJR9hWeSuI74lKamYAKu6c3vqAA1m8OUqysHWriZt9+HtUZKwVH/RRfGMJI0725HY96K2hBUyCrA3tKGSS2+oErBV37eFKrKy+T46VafT8Z6GZTWEyFYWI650qpWXwopxXI61b+u1qKcXz9fLqhAS0PmIHWcWeGNGLzJo+KuTuQZq+6DB+h0l5NzT7K6sNEPaploWG+zJXrGAXu+KHivNn4QruoHxNXCdAT6eBwu2zkNILoLyCdOmVEm2J0x/ruOYp1KCgeK3cEQ96cjkeWWrL9dDJh+In0Ghm0inq70rgxxVIhXV8KKXQHaowX0fpQEABYPM4/wCMLs+aDUIIkZ/yKtX5fjSf2rjNTZ0zD+JVxwFF7Gsi+uHwlQOgIO5WDcuE96hIRp8RUNKOQO4gkOJS50zBPKMWpg3Fx6NurXN0IOrVt47EZ9CgLic6sf8AWoHGQiYx3TBkqIwnqowJWZsxxi7UnFL7eZdwqSVxjD8LapCFc8pUrnxVqlAXwTL3kJqCPoMaR8HXeaYqITAmqu4GU7NZiyqhBx59qhpwim2G/wBkvaVw3X7auHqvuVcaEQncauyNHL2VFw3UBe6uPRrw9lANBaj1v7UUFsmPAhwwoOrj2GtbYPni+aMzdF6lfkN6TPDNWaxLE5OVOVVZ/n5wiNDWpsFoXHnWBLwXg8sEVY+01qIw4Z+ccSGi2hg8cGPagWxKH2V2T19yrvQyE9mr07Ry9lQcN1AXuqz62Pcq61yJ71ZGcb3FdoRfIIhxlTs92gACAtttqNC9YzHDfokkIRoac6XfY5UqpWV8Dj2LkdajpjlnrQQDyEeTsZ5tXToY0lmeVH/A2xP2Chch0oXOc1Vm67FWceTsjCqEqWIPAJTfk73Yd2k8P1+2rh6r7lTJ0LD5GjG8NmeysqWsD7NQ+gPkKw57kT3rJL0N8V6IY+Dq74s++8OWOxSSGGGn6DBMZz/mnBKadefgccRcjrUD09f6oaV2BB5Cw7hNeyEp1tzZrSXIruEPiWo9aeLJuJV+dRZSMP7WDGCyA9Max8s+tGsohdAPXGpXJ6P4q4NaNUJPuQJ9KMSTe7A21Ydy/GvrW6zVxpH/AAlXkDqL3Gr8PX/CVl+cA9mm4P8AAH5rUHQ3xUJj+QZoRJHCsef0Ff5uyfIylcrRb9Ai1L8Bwv8A4qavI03+WSMqifQj1aMDdgR4wMgNWrUnR3cMa7LreS1KD5fFYJwivNxe+5wQkJr6GnKvu5c5qbJcsP4lX4Wkj2NZbNQH3V81nuKhJPiU7NR8GeP312Od3yoA4TVj/wBlq+r1zmhl16XslJg54kkvKGhE0tmdBGoDQu/WM0LYUWGceFSfyz5GCrOMNf8AQa+9rgeqv+xXB+iuD9FGkpwPVXF9VfcaxKToPwsKCVgKGUw0+rU9eV3jC3YE0yIRr49WiIjkPFiiHGsLmuGBWUxwpqWXF3ipI1WK+qDpX3mdaBec4VkXzlTkem/2lGw+uNcOozfTf7Rn9+jIXl/isiuVU2HIH5q6cxW19QShKCkpun+0IjEYA5NFreEAdZoOvyQsR1VLkOePwhX2IOU121Su9QhJmO72X5q5u43srF28sCe1QMA1QdmrMfT/AEFTIMms+y10cFn3iu+MfE12xSu9ceIKdvvt9y1ppxE7fB1qYE3k7rtGgUMDAViOPkQgHj/TxcY6S1I+kW/BSsEtqAb8B9WpG8rvQcvHu6VGLqzPXxFBKgatYIlUwCI4XpWWWruArAS04RuF7qwRXpd4q1dxSqxM+lqRlK8Xx8O8PiPnZguHmLUr2tuH89qwTUqflnOE+tXo9U+akA9Un2ir8Y5M+41ea6AfdVh1B7iouHUTtVu3P8646Mm3UCAJo1dLxgPrV+PVvmpwriD7RWbCWP8AZQLoMLfasOAnJjEsuRRE8sMFBnftSIkrm+RwA45Px0khr/HSncnRbz8Wpyv9aXPi7tuuawqDjwi3LTxA5GjWrH5XcZYtXCiMt/YKkFfDHoUUjg7/ALpEiq6+TgWXA8sX3NrDAGIXdSCSGGtGRy033Zb1Jqdu6qVO5qR/FWBBYQPTGs6M+tGoVloB7NYNycT3qPFuB91dh33WIrjnYfBoHV8jVpy8q9BglhKeQSYgsPkkEhMKxX4FRjaI87AWHU4VlOyNNwkt2BUC/AuHVowILAW8MiROGdYCONnSKUrq7brRq4FMHLdWHq1KpL7FxqWUr7G9KrKy7isIuBViH0e9H4DMTL5C37q6uHaNzVjdZ/KjZWCVYdYam4aXid8ahiXEe6K7ud8TXZGge9ceIKd/s99JqQ4n2ViafIntWRpwDstWAbj8oazAS6TvjR5NLkP8qS+OEsZz1aiSFgVqz06uLWqGXOkQIS/jmXgWa0gLPx8xiPSpYuA47kE+fL8qwPHN3eHCgVMhxs6VUqrq7JwloVj5HS7UBfKsXpU8XmHosd64tJm28LyCainUHwUXxMGhhYlQMENA8iyGEqwUNsGehG/wogJrujAPau7nfM1PEuMPtFTcNLRO2NcqPvSpuGF0nfGo4lwR94ru53xNdkaB71xogp3uBFhNRqO9rtFTeLNOxJajFdQPVoQTQMVfloh71p/aSGHwoIrUUnCyqKQkz/nacWBVmzmafjf+P1Ii8+1arsFRMPoH9q2B4SJADNqPA66mC1HZMiqC81HqOj9c699MfXLpSpSXV2SBvArHifVqMZiyrgnIRsgI533IBxvjgkQZEyqPJaRd16NhxR+xmo+R+tpqLmnIZ9PD4cQE13RgHtXdzvmaniXAeyKm4aWidsa5QfelScNL/wDZU0Vwh94rua3xNEDFyCJPC7Q88uPb4KxJHV/1avhw8uX9xypvEtfFX7ps7GFDmMhxxh5b+jeuCsYSvQoBAA0Ns58Q0zjDLYW6xrRxZH8XmArKmbs3TbJhFf4Nav35t/DSw5RlUm5BkbJiFWOMtFqgSMuJ6MqlTz+Pr/KVWVl2Q0l+gvRB3QZHSosdAI2YvvsE6sU7q7uTvkSkUjc8kCXhaqt+GYj0xK6rS765UF1En8oqMhTIve4Vxvo5PFjC0Eq5PiAe1CWQQazdL6npWMI9R68vWpf85purtGpD1HKKxi6z6361oAAEBYKGnBLPBTxgBqfpjUtNDVVdHbrswG/GTwaKiLhlkdjQ8Rw40IkmI/iVa4FT9FQiaVoFQCVypoKC5/VAhBYMvCiYFTHy7sBWAlqAwWi9aZFzchnUunr/APKRIpirnQIFWAFQvT0vp/aj4P8Acy2aZ952cUaCCDZEN66efXyWKrydNsTyJIkji1KyOv8AOuf8cfaK7wyfrnWbAuSHriVCATPFO1RU28F9PDSmLGMxZ+DY/IF1QFTQROJ3tS8di7HP+Ma4kRJ6bIpoeL/igYIsqjm+/SgQAEAZeInMqr/+zshZMM/x+IUCVgKncYs/2lmy2URW9FIfrR4c7F2ipnF2YUxmVNIwxcR/K5KV4dCr9HEmr4VfV6PSP7WCvVjvrudKnphsk0OG2YOTewez+nkb7yirDBBt7g93dnJtzGfWrm/1vNZbuOO0+1Zf+YD7Q9qbUoj+MVAYGyL3WriHqY3cYYYXPLvSFxYhqHg8OfVqYjiyHVwqE6D/AFXaO2YBAUSiPtJtUzltn9elAte03gePerhc/wCaxHRrBuI48fw8pTAv+KlT4FCgRneVXKOq+EtJRPT992rDCPXTWArZPNyqy30WwnWv2emtQvAxictKIbiwTSkV1nZz9jtcvV3okhpcNnr48hGJ3w/vc7g93wWiL4WJ4Hu7ONylFWjdP71EwPGv5qGH81g7fyoiec0H0aiA49MMfgqEc0qscGoR96glVkIe9S4bq4/52rnJB2/4UsI00g9M6MmDAAwPJSkFLCRLg1bJfwuMfwUknDvoa0OwRut6How8IyOgrGY0MjYFnKmoSJbVJxthzuWlKqqytWcgBLWEO4CznrQAGBgBlQAYbqlaP22BLFBAabHA8BWWD2pcHJ18YhYMajJQEBudwe74DZwhOBQL4tPl/wAIK1RtPc0auZy3RFbCxOBsi8niCs37mtJBjMy+uVTC5mnlZJYs0+KCzyfwjLpGrTHEVPkJlatHDgPBUCVgq71P5pVZcXZEHDPRTSH7uhUfcLjMObq7MPoXAYHLVq+roEiggje+w02GQ2m3gtpRlwqdcs/PiR6w6BQM8M3Xd7g93wE42eQ4sPV9qsWRTq5uzCuFu9MbZOHbeGDJSwj6Z/aNBZJUm+ZrWdDPR4KgVYC61CE4MfXDT108PQxoZ4eBxcfwQMkBdpNBspcdNWvKjAQLHgzMjQ1piNokli9AkJDAvxNK9IGQ0NkM26Zv4o25oLBQlQQ38QfSN6iBo+CgkJJUi/EWpaE4svAvSpPpZqEDDe7g93fRtASrlTH8SJPTt77l/ECpZOzzc/8Ad/C+L9SgEw7UGSEqxAX0b/D8szyKl64BmvBw25WwTHDwpz/cNKGEn4HFL3jTswchQAQEBl4Mvy7Snsx2q4576jEvguJpHC5SkwKgDOo0l4y/7oAIKkUEPA41I2Ydx5qx8NAgCaNYwNa1L25FfEApKoL8xV9HKVmdM/NWv4mL4HcHu7+J2JZlm/nWovm57fG6SIgrBGnkzeeX1lv4fbmZNCBL1aAl3ganPjmaULIDi12Y1V7donsrB1dWH5pCAYAxHX+VjIeLzHHi2uAHh3nq8PaolJ03i18PAks3/AYn/AVhj4dXgqCVgM6aSQZ/zuMzB00w7hgZDV/lIBWUYtKlylYaF/4nDYEsVA8LiulOG3EulwfN9we7vw2z6efZrWSC9cd1JIpIYqMNxY/0pi6QhieJI4yyHMaLOVmHI2DpBgBN6US4ZlP2OR60dMFgPxbh3yatXxLEXz4MooPeohyNxLjwWpgDLAyGr/Kdu2UcVonzRYVEaVvXe2Jx8Od5EpZpQaidpqrNIyuea7g93egEX+u+lJHYl0Z9qtvTHHZhpEw78nUrC30LcngvYP8AVcqBANB6J/tDoBwCAdArDwNc93Cn4RX+gO9TCud/MdicrukBUAS7Hh8IpEQs+eSc/wAQDWClicH3cfBlOJWpMrkabiZT710Ngzq07ds3C1Yo3jA/2g8VuzXjQQQbJGfEkNky2RxybmR6+a7g93eknPUnN9farB++PgROwod0OTqVJzeq+2fgQLXqIBSORn0moFPpAvrSglQCi3kkF9KmTo0d6kgFv+D2q8gc/wDAVH51nMdmMzsGMvJjVySTmH4UGSAu0nARkvv4MQMSxSd5W4sjgLtYdg5fF4Um5cpnU5S7m8Cj0HYKKI2XoII8Th6w50kMN6xBbcJJDan4q3me4Pd3YhY9bfZ6U0IrVxSLnn4AhsSSGmQy96HA12p9ZUikSEuPgEYgzWKSIzU/iab6I/uiol6IfQiuBg4qlHC8R6XqQ+qRn7VDmV/+m1HKexx6afhVAltTdd4cf88ETffakZJW7uRFgLtKC4CyNR1eFJufKtGJi9eWjpGgGVYo3dpxnxsKGf1zoURLlERz3HIYVGnHI+YfPYkSsBBy2/zcnxOFDPN/Kw7wxHPwhDOzBs8qxHjSqH0nN/aS22Fb04fur14CNOteUvis1+cfiprrV/iuQkQvUqEQbvaCoBw5/Z60AACAsH4Zm0f8iiYQFvAIXKlUqyue4HHFq5jq6JjWVkNCnkxe33hQAABgBXJjcEEeMeQMeakUEhL1ib/TdgRJX/ITzAoK0F99KBiaUVEHoOwU6N1xxdf5WEJTdQlmrm8ITtTEL7LTNg3ODwqDC+iam89cCQi9SGMsAHtVxa1qRMqZgn1/EnDgXBrQ/quvgDcXRVZWV3AUAStGBKEv4Kw+rJMDXNGXPi7cD2ifII2Ll+dmCNl97EzoVaGGp5axACU6rFyBj1pa95qacjxoCBgep18QRtSJLOyFURiV3SHiAsNTdlyKRomvqhRQcVx4+CwB9EVMdmAMC8/8q6jba3Nr5+dMc7hp4BXt9qVRWV3cIMXNkU19FJzuFy4u2eem4LvIIIJI3Ka6WHThQOg3vmO4vCtGOHlBR2Kd1doJYKTH56RpRkoGAeIJ2gCGmidivXAu9SkJ4XOx1N080KS2Fm3UzQjukzynKmjow9WpXgg7j/KCueczHAvQfEt3pp+HwRirFOklXd3AP5GrMAxHo9ag6xTLi7kCbgQR5FMBLlS4lLaKlZbMqRmHgWzaXdQuQ8ytQcqRGEh8fRC7nsIAY+yhdrN18ZIY286NqM9QXepSAeJ2Gu66Sbh8KWa8BeysIfulq4H251ZfvV6Vv+a+xTUhtT540mHRfy/yoNiP+o73ExSijSjZJPwMxYqykTyt0RmXdKsjEegFDRLn+/8ANyI3DI8m5MlxqWnzzOkw6itWMzwwIA86jTAni4SX24Vdo3Hw0zDdR8c3bkbCztRnxK7qLAlnIam4aUNkocQ8xdKIZeE4OwPY4ogQBob0JbxYvSp/6NmftSmIsn3XrOoIzraUGFoAgPwC/omtPVx9t7FvoWqFxHGXm+xujB8ypSLQyaiaVZPpUAlCeEsHQ8SZt8ipI4qvrxgHGkNxwE2PIBO4EIakB22w4mYv5Xvmlu8YJKKXNkHzmNB9a/kaR7Q/irtzh/tXLnlX0yOdGkdpD7H9qeALkfdenDkurNNA6L9DOorgFtyMvwKJ4FTFgLNN7D/3DThOYPsv9pYAhQFg3TA3M/lon+JTFxVBBQLapfF5qua5O9KimZ5+HOm+RUsT5FCmJQZKjATs+8KN1gmOL/ifIOJuynBuYZj/AIV4Ug5MI7SISSZlQ02pGOFqT4KccUMkXvSOL6fZXfsCuwkqa7091IYV9LTR4UawO7/KioN9Rt+CURWAp4OCNd7NIu6VJL0C9WK2OIfjdMXztCCOJWJu9HEq9PUx7CyLk0Fmr6wrhvSlf80ilK8fDRl3yE1jTmV1/Kg11ObTGwjkFewnnCr/AGcNTMproZNR8hgW44kVIG4MDg+nSkUiIlx2rP8AtHWhkkoysJRLqGn4iSphu674iDiGVJrAZX1KLLO73H4A9WyMa/ssVYr9K9iJPtSKhEePhCUBXhVkY1w1focvvUcFwNs28bov99tsoPdP+fzytY3UbAeJ58dzmkDmabNQFlG0kbP4aKviu0342ddomghNm5ffxSmABQMj8UpBAHnV36EK0ByVL5jlRye3TkdijM7FGf26BfqUtfUxoqDOBG9CMm6D7PXaA5kg65qDwOQzPHy7syb0zjDCz/zaZdEkSraGFssR/aP4Uf8APqWWW+/JAIgurN4BjRpTmVdbr4iz/johYHqP+S7vGSDPT0+fKwkN0ywEI51GJUx+x28tDUKQmdliv8p+D1k6HLys9/iRiocMZPAYOZ+TpeYdTf577uZGI1MylOkQ8ojA8N4j54pMnce3MQu1O+KdyriBVsl/A5psjWlyyvge89qwPLB4BgzuqA/jQZIBK0y+enAy7b0hav8AQ+fXyja3QEtqafLKghldquTXX2mXBZGoeJ6lPZJuD5oLs7bzhYFNukaeC4GTUzj4Lkbrn8YhxgvWv2nfVC2ceFMrIup5N9zcUEtqk7SWQu1QrEdXcJANkhqF6NT8PagWoVgOnlwZMBU0tWO9iN8j4cOlk+CsHdKPxjBzd9gfPgMqnA82PvPkyxz2hMuFI9NG6KON+h8VK5M8DxN0EiCyVERcd9OtRYzcA9bUXaLKk8owvhONAAsbv/Fs8XBLmlWZh0d+Bd6J+LnwoeAT4P8AXxbTeeA2A430pCXdaRJ9TSYFSr4M4VxioIN0/nFRIFdYO0UFiPAXzSnHnKWLllQNmsFXvUwBLYnof2l8wNIPy96CcRxF6vhW3gVgrngb3TNyePhmBQsre5ibsj8W6AwF94+fAd7KDl/0+TulCsr1Ussu6MEfScqVkWVzazu+ti1OoXH+aF+qcaIUZon1GHhNnFUj1NAjtV61rtKGLzc/EsU0pyoIORu6tRB5FyVWGW0bvJXeyPxWD7HmMmm5ugd435SOXGveLzj4rlbuAHLKWK6bpwLpaxo2lz3HFdTFHtcaY69ThzCgkDUOLmVgDrUdSouAxkmFYIJxX1JnCl9uH8V9h/ak4o4A+axTmZDsUtInUS7+PgW/sqOcsW9H5NkWHqoQSMm5zQ3oH4rBW+C2OjV1Ogbh5w0y508QHyuB4qwTuS5gr/Xd3i1Y9cqu9/1TRE42pT0AfUVDHnIig/Yn5oSeDjHuUcpBcIepVquVGn1r6Q1eJAE1Eq7buRrSS3SNYYMPpP8APJLBLU76ah1rvLD4PlGMVYA4O3GqGSTdUqGT8VoEabnJyqQBaf5a+3/tEoPkRa4A/F/GeEbcPcnSp6y7y/RBm6FROMuWOLq1wPUJr6pXOr500+1cgaSXMb08JeB9cbSmMvsZ9am0jjgdrPpS6Dleh47Dc2H5OPGsfwaA0amOBPLh5HB9/ZsgvDe7ieGJYWv+VSi4ng4K4KIxbImVt6LDL84plSglYCklhG8BWC9enhLUByDBLcApYOJ4HN/lcMMxbXJkuJI0G+gT4UisuCsaaG4QG6S3+nGh5GCM4Pk2SDAP+LwodWAR6TyfIz2SxXGRjfk+dzUiCEuboKgJa0Q6KD4xX+7Kso5G5czzK+ZFDnnAVp5riq190YcKQwx8aFlTUCV97JfzWBFTJ45GtIY4ZN4hE6BAuaruWlN0X6tW8B/mcN826QCRoxpALuMvhP8A3cDizRl0awQxw04bI2gObxUrlEiu4P3Tx5WL4DYJ53gaiaL0X9qGb6FZkciKz3zKKjlh4huA8c6z6x+F3QqkYacfeVMRx3p8H8xAmhTzTIp0iu6oiALqwFTnRUf7WnWpscivYf3i17h+/wCeCKIUBzKKOKxL/cOY7gMAC+G2ziEeD7LHjysWwGwdzzYCAJo1iCnplTGTrluzhDWWOiowk4buU/lFC+wH0i9Lx0W6oJWApxI9E/tTB0yGAdNk6FbtAVrrpR6+1X8KP8r7Z7O+n2MGpTnE4tqmfW/XxdTLG2zy86gISSsQOFlUch45bsuYaNwEcFSIE4bkN7UM/kEXNLYUXess6kh4mdKrKy7siHjnu0rZ6LaCBVYKWh/kbDJs1Z6NKm7Bfv5EAVC6XxZtJjtscvPgIAmjWPs9G1QRTdQlisIMtS1CCRE2ilqBv+NujSuigcEcathHFSSJVzd2Q+s51L4n9V3oHTnEQ4PxRA1N8StEtReALj6hU0M9Hg8KwY7POtJeO1dR+BAQBNGpVU9G1MYoa5brM9LKsTOZapXy2qUJZ+J4pSLYbMN5jKpNM7gOwF1sVOp1LUlToObmABnfHrROd0T2aUegnsigEpZ4n0vSIwkNC4bm2OjRjAGCXdBMuBgfw0bZBP8AtygBBWImfnLm1Q6GauT+CSSGsaHYVjoULbmampasBeW06WpaVia0jc87NQ1K4lcbYQ40M5bEXNaKro7BcWOhWEW0G29H4OpSeDjzh/tT3BaDobzBjTBc383GDhmGD/qouTOAw66U9vCfDSqWgPU4NDhGYXrcymeQ38fk84IGjucdGH4XXHUvWJOGmdIqAjo7kbyFvUi5TMpuMSjVQ4tSZKmbNQ61H/DYo1V1VPFUtWpatS1alq1xGuJXGrjVxK4mw4lcauNXGriNS1anciaKA51OiUlbGl5xtCZQU7kFFVlxduM/OqeL4XwHsVMGnP1U+atuEgAsSypxkphH2f7QxxCCYcnR2KkosT9cLem4GFoQkaIO3Lz/AIrPDwz0nZgxABpcj1j185wjuJxWs/Dk5mpeoRlmIY4X3EJETMrK5NFY1iabkGbQOdCzKNJoekjZKg0rhVHWufYcKofBh0a4Ww56jXBUnn6U6Cl893Cjk1NH02wbCza7+d/xUsvGsXm7MmVieh09uVepKM+tTL16O9SiNo/8u9QjjYweuzIU4n0elAlNArEwoSYaMIZ5inDASJmbjiQ1I48w838pwnRcUyfulWCknifTzkezubgqEuUYjr+Henv7RaiAA4kZws+xTmCdDcn3MMmsIeTrSPHwJFl2Ll1KkKc+uPU+SuioOFQaVBpWFSalcJs3Prgo8Kld9JmK/wBpNoKwXpmJOxQwpS2GH3T1qfbMUQnrSjjlny1rEHZAxWvE4VidHPSDJNRrJS+4G1wJLiXoTil9HpQa/aB7Vh92eoFHIHVsx902TsvnLL+dN0/xYTMpurfWY26jh57mthuPxl6EEln8Kc0sGelipnyCvMe+FYqyk7/CkkhtSx5SBka0eC+ZuHRe6UvnwPwHroZVOGXa00gpVAOLU974Lwch8tZs2z/02qtAOa1K5YI4D+0hYkNyZup7HxoH2PTdyxac1qU08uTkjKogkxGsPD1x9ipWcIHP/C7yazAvhc+6UQdvWTzsoHLB3Zv/AC0Mkn4NwJakzNs9blMqx5UfpwMaygs48dgJGGGn5K+FSHH1qLg4lnluSdLhWGCWihBIiannBcWOhWEW0G5MtL6ixxq5A+EcYglrgJ8X/u73jQHUoimNFhrRJW4+r9cPSgzeQNBfdLvtZmVlmcT9cKjV74/2KTWfhfO9etDB+Q47RvouQ50l/SvoGvqGhP6UCxHl5EEVmmRWyd18x7aAFSP4LFrpH/B7qICslny0KkKxcsunPXbDTwRHAx/lCkR3BfAVjVOWDTm0QxAgMq4hX0ivtFSo1L9KgwU4lGSCcPMTSIrBMLXOlll2qBKwFSkWa7HLWkyMcpK0gtshk1N4YH5zhvO8Jj6LpyakzxTQNz09qaWuznp6ntvNCgQslZcrlZB9lSgZiGnEd+QhEsu0GUBxrPnJTLHdVx3yxUCv6FDmdGk5pzKGos48nxPQI6VBByd3CWOYqdP4IFEsj0B/dxUWDCy+oKJYFK4I2PT3pAYzG78CAzialWQH0aw/A6OHlJUgKyD1VOBXcQfNKcGcnXz3OH29QKxtwG9h/Nh7fChAIjw6ZnR+asccbsVMegNvbvU1cV1l+/vUmEG67P8AevgZlLQrJBpFKV4+GEsFfMlZ7eVWk9cat4sKJKS7ng0rCHPclZU7L5n4TuOe1ci7TCY/hlKrLfwwGJRcKaNZfVKtj18ewxT2i4tOSy7q+IYGr0Ka4R0BvcdSMsxvH8GozKf1lIYP3nRTXMM8Q+d3BWVTzGJ3KnE4vrW7xUFPhYPeN1AlYKw4S7VoZoeJoBxq4WhUAcvJoEATjWjOVOUjmVwnpXCelMYc8D8GLJAUBBlIlyNOG5YSh/hRsgeKUvL1VcDdPhaRQ1eko38Ck2UWHwTwe9zYVohS+9OS9m5VtAwOzobkzf4F0miCrW/6KxBC1y60uoJDJKhkE4XUN73wpwn0vWXL0P0dd5sOeywUT8njtHwisrrNNSz4bUM1mdAqwxx/OuEgK0FkNoKwUBjjdPAtmDV59dwDDTuHcuAcqzZ1oPV0r/k19BSv8FXNc3wMZxo2cZU2KmFqwg6EzUPJ6p91dt4KQSEkplJ5g/jUKnAbczKrUOfZ406Yjhj5fc6MAPG8/wBFTS7aP6e28FEsDg1JjA/QOxNQ8RDDnuosMv7fGzXjQrSWlVlZfD0U1rHlLTKgCAg/PAyQFJpixtdwUAwvr4UTeo8bNNwomgqHyERzbNqYmdRpj2zDPmN5xIaDEv2Tk0oXOuwQzGn5kcRycxoosFA+8VZ+fJw3onli7FNgMw5S7gsgHGhCwPcpoZoeI53qxvH7Vb8+oEtqWAtttRQUER4vyBucUHjSQNQHwZsw+cgDPqUAnxRL7lRmMjgcW+DIJfLgf7XvQsyoOEYKCLLNan3vvRt1Q0KwQgpFKV40opoOnhxSZrFHLTKgAgIP0GRLgvx2ouFAYPHnQs7kyeHKCuFWZFEYQ0KSRJjjTIypSR0sz7hQ9Y0y50YTIOXEqQDSwScHjQRAXQanHhvk+FMQyf2m1FZzyPx0q3h57gPow71hzhX9Vq6saeKYsFLiwmlRhg/Qopfm2rwFAIPIICGpodrNhAzzrRDqpCAjx3gVgJa081wViTPSxUUQ0N1ei/8AFa0nS4O+ag6+EoSBA2yT+1BoD5nBv5emMkz9caPSXBqNSwnE9XAvbZbooN7ia0QaHj4hbU0Bgx1f0OLn+229ot5LDNpxzmwCAJxq49DCkWBya/7R/KBzXWtQ82u1YeCkrmwsNGoV2z3dYS93dqmsYVkD+NO/hW0czeyg9y41hIMIcGD3ocqQx4ZRTQSl/HxgmsZxNMv0QYi+1KqVl2S5bHlO22+/8kSlFitqfedRKFJWRVxD06W+v4Prb022rXfLGv8Afq8M5bIJnPxwVgvS4sJpUYMH6IWsrFIySu2KPKQQ12yS0PJGWBCOdJCZp3ofHpsOSBu4ihZlHoPs1bI5KuY8/J4hg96MwY6/os7eQpwkrt7jyvJDbHrWPIIuQ51qXlQ57zpgAFlLzTYWxdFZNLFo5NYIWRxMH7w8kJQFeFY84d61g1f0b0CFI0x3FAePlOfu0xwrgaeJdOhQbFS7Jzxq4rphSris7kHYfIRsjZZ6+A/eHkNDNaBjJwKKgj9OyZIDyfLy23F9vdvqF2KuA6Y0GxVk051oXlV0Hn4M9ovpie/bYjOV4qsI8quUpqh1f0lHYqRrZGm/h7Z8lBBd2gqC9GObPZdvUoOa8ihzOrSbAq6dDClW7PmlYReFZMFXOVxoAQAHD9KdJAUk9hY8GNK55AmWkqXa+aVcl0wpuFefnb20+2cqy3qoAQEH6YoJWCnwsDY38Rq13NIl6GGSjHHx7FY88KwXlWbDnhS7Jyxod5pZU/T7VNyPfwbS9KMCYaYxxFCqS9GPFZfr5ksm5FGadaGvDrR/kKFeXWrJ1MaCLfqdy8Tr4nFTSkc4KYgwqXD1+HBwu7gAL+NJ5tkf8Ld973v+HX/C2Bx1falcE9a4nrozqhZ9tGcvSjUXWg9fWgv4UWgOn6zcbm8VFAULhYNCw4064VxEq0vTwAkpFLfb/wBMv26BLjvw8bH8s6y/Xb3g2wl8azKOe6AxvpSTO1CzqEbR+24MX2pVZb+POehWD1ZkrBbktFo4DXCKVzillx3Mc/4ftpzN8indJXyAwzSE5ZSIw7KuDHhaGe/7ajtU48kPMVyFJyM8K6zj4MaLZtGQQH7YCKwFNw1jyiKSh0QqY6P3bJkxaw9/LCjJQKvAbPUI6/tsePzeZvuxsr1GOv7bhN3t54GGNRsvm/toSOhTrcfOmQxajZfN/bQZICkmyyPOoAJWi467+3YpYe/ntePb9uxoxX4eewB45H7fbeOTzuAHDI1/cZUOPtuwcH1pXj5XTj3/AHIARxGn46zuhH/NV8W8m3DXaAAID9zZ0M9ldVHcOyfKZNWfIxB1aEhgfup8NZpFQkJQqkoSGlxmJsLGzv5AHcqAOr+7wocHfayiypkLNNMUPqJ4wKAxWi467+823hmbRqHirlGdS+Lx4sfb96SSGsRL7bBhkpjhtnAlYOX4ds+T98NbDSSOjsxDKi2SvEaUIyszTwdOvf8AfimXyaZwxNgSBwdqKSoOJhw31iyXaAAgP3/SD38QTcaEOo/+Az4fJ4eIt9//AAPVr28HIv8AwQDBI1COW+VsVY/Zv//aAAgBAQAAABD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5fb//AFrT/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/g8wr/8A0/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3/wA3/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/X//AJF//wD/AD//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO//AP8A1/8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AI/9/wDv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+/wD/AP7/AP8A/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7f/79/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDnzH3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3/8A/wD1/vkv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8/wD/AP8A6TKAC/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5MfjM4Jwf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD6/wD9sEhPpf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8P8A/wD/ALL7FB//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOQH/wB76MND/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wD/ANW/8nz/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Azgr97r//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9wB3t+/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A4AAf+e//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+AADr/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+AAP/wD5/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDAAD+fz/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AgAfL/wB+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8QAff/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD1BPp9P/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APvpP+vzv/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMm//wD3P/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDH/wC3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDn/wD+f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB//wD78p//AP8A9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+cor/wD/AKZ6p/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APhfJv8A/wD/ANRkk/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ABwtjf8A/wD/ABe7G/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCyy6FeB/8A/wA9Eu//AP8A/wD/AP8A/wD/APZgDH5xv/8A+E4//wD/AP8A/wD/AP8A/wD4UABn+/8A4f6f/wChf/8A/wD/AP8A/wD/AJgAf/8A3/8A++3/ANFoP/8A/wD/AP8A/wDzAAf/AP03/wDrH/7umv8A/wD/AP8A/wD/AIAD/wD/AOXR/wDZP+OhJf8A/wD/AP8A/wDAAb//AP8AZ7h/JveASCv/AP8A/wD/AP8AgHf/AP8A/Qb6/kNknsxP/wD/AP8A/wAQBf8A/wD/AB/l/wDIl/lIdH//AP8A/wD6AX//AP8A+9X/AP73oXJxU/8A/wD/AP8AwA//AP6W/wDi5/fdd1AFn/8A/wD/APgD/wD/AGwpOX0BvFA3WmD/AP8A/wD+gP8A/wB4jKfrL+m0McNel/8A/wD/APAH/wDIuKORPWXzoGP/AOG//wD/AP7C/wD/APaAAdvvywyBn/8Ayf8A/wD/AOQP/jTAAAZ/ffE/g/8A/wDv/wD/AP8AB/8A45FAAH6f7zM66/8A/wD/AP8A/wDwH/to+gAF+Kj7Cc9f/wD/AP8A/wD/AIX/ABixIAA1/wCJRRadP/8A/wD/AP8A9v8A+NQQgAAHf/8Aeyfr/wD/AP8A/wD/AKv/AKsyggAAxL//APP/ALf/AP8A/wD/AP5//wD/AAXQAAV8bzz/AP4//wD/AP8A/wDH/wCzdhJAAAv+7D//APx//wD/AP8A+v8A7y+CAgACX9QB/wD/AP8A/wD/AP8A/wCH/wBF/pAQAAj+wEf+/wDf/wD/AP8A+v8Ahn/wQTAIl+fA79f/AH//AP8A/wDP+W3/AIAAeGC//oAuz/8A/wD/AP8A/n+X5/0VAACJ/e4ANf8A/wD/AP8A/wDf8Mt/6EEACA/P+AjV/wD/AP8A/wD/AP8AOlf/ACACgAB8/uA1s/8A/wD/AP8A3/Ahf/0ShAAD1/SA+3//AP8A/wD/AP8Ahl//AOAhBAAf/wDaAxf/AP8A/wD/AP8A9tf/AP8AgYgQiNP+yBD/AP8A/wD/AP5/V63/AP2CGwFEP/sg3/f/AP8A/wD39znv/wD4DwDAE/8A/ML8v/8A/wD/AP8A2Q//AP8AiAcgJ1//AH8D98//AP8A/wD0jff/AP8AwAaFEf8A+8Qh/n//AP8A/wBVh7//AP4AEBU//wD/ACCgr/8A/wD/AP8AyD3/AP8A8sCAB/8A/vTGTf8A/wD/AP8AyEvv/wD/AOfbIHf/APuiF/8A/wD/AP8A/wC2X/8A/wD/AOIIxx//AP4An/8A/wD/AP8A5SJ7/wD/AP8A8HXwf/7+Af8A/wD/AP8A+mmL/wD/AP8A/wD/AP8Ah/8A98ER/wD/AP8A/wD+UD7/AP8A/wD/AP8A/D//AL8QV/8A/wD/AP8AiSD/AP8A/wD/AP8A/wCA/wD98DB//wD/AP8AnnAH/wD/AP8A/wD/APwB/wDvhGL/AP8A/n9VDD//AP8A/wD/AP8A4B//APwbBP8A/wD389hG/wD/AP8A/wD/AP8AAP8A/wDyKAPz/wD/AOQhx8//AP8A/wD/APwH/wDftjAD/wD17R7AP3//AP8A/wD/AMBf/vAA7q//AJ+KJQl//wD/AP8A/wD/AEH/AP8AlTBv/wD7/hVdYef/AP8A/wD/APwf/wDnquN//wDnziJK3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wAOvdv/AP4/D3ujvv8A/wD/AP8A/wD/AP8A6T/3/wD/AOv6X/8AJf8A/wD/AP8A/wD/AP8A+wV/3f8A/wDf/wD/APwj/wD/AP8A/wD/AP8A/wC8g/8A/wD/APf/AP8A/wD5U9//AP8A/wD/AP8Aznmf9/f/APf/AP8A/wD1n/8A/wD/AP8A/wD/ADsHf/8A/wD8/wD/AP8A/wDSTf8A/wD/AP8A/wAJIHT/AP8A/wD+/wD/AP8A/wCQO/8A/wD/ANXCSAeX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANRHnzDLilHBOv8A/wD/APv/AP8A/wD/AP8ASwvo/vEC8Jfj/wD/AP8A/P8A/wD/AP8A/uoBo/xAQ23v3/8A/wD/AHf/AP8A/wD/AOkIAAAACdz5Pn//AP8A/wDv/wD/AP8A/DWAAAABZeP39/y//wDPv/8A/wD/AOsnQAAAJn/vv/p/7/8Afv8A/wD/AP8AOPzAAAMYPn3/AD/5v/57/wD/AP8A/wCP/UAA8YP56/8A/wB//wD/AH//AP8A/wD/AMp5UCFQB8/4/wDf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5APUw65b/AD9f/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AwA/ybPfA/wDv/wDf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD4AA5LxT/n2337/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9oAByB3T/AD//AP7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3gAA9Lvj+N/93/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/aAADpb/AJfb/wD+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOwAADf/AP6x/wD/AD//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AwAABv/8A9v8A/wD7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4AAA//AP6//f7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/PAAAO/9Lv8A/wCP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM/AAAf/AG/9/wDn/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP5+AADjJ+//APj/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APAAB7//AP8A/j//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/v0AADf+/wDtH/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM/5gAP/AP8A/wCH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO4AfQSJ3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A+AO//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/v8A/bAZ/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3/wD30d//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+f/8AVf3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APf/AP2/v/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Af/8A+fz/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APf/AHvb/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Az/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AP/8A/wD+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3/wD9/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wBv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5/wD/AOf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3z/wD+f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7P8A/wBH/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AIv/AP8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/rP/AO//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBf/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANu//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBk/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+v/P/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDX+/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APn5/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/xAAsEAEAAQIEBAYCAwEBAAAAAAABEQAhMUFRYXGBkaEQIDCxwdFA8FBg4fFw/9oACAEBAAE/EP8A2c5hpMJZsbulNxxmQarLbRJ3KGBvBVcCJPKjJgSJIn/gvcyBX/N0/GBGA/cs6myAWzkjgZm7eKNHGGG4M791HwQxaPEs7VDlP2YKOVDAQfJhoRWa3EkvlWBs+9mgHmtSQmDNWsMjvUOSuXOdMM8qDIlxBD3obEuI+6FxHjTAgcUfFYy9o0DIJs+v3MgVi/S1i3IF+KwDhFQ8E5H3WbPFCn7D/mnLHiq/Rfuv+q+6MxuA/dHxHIq0o7LdSoQHVT/X5O0mA2Dh4rrOKLDoDPRq3zBeGvOsGXnkGNQL9LuqRW4JB5MUSozbiWVBTggyh2O7UIuzOOjCd6hhfv8AhgHlR0yEipGhRsw1hV4OsPTxB+Kwxxv9UXHcIUrBcEa/4r7pjtzooGI8Y/FLwPFNLwDk/dIw4A1iPKArFFz1iS4vrTpLUYatSBoZ741EDGqkq1LXJYej/XFlVz8IV5GOcJ+KUxGFTKq8bdT1JZi9CnLHdUkdwgLlQKrm3FENEiWBYb2O7UYuzOOjCd6jRfv+GAeVGTJcSR/NlKQSFwTT9y/rY2BTwgdg1rEy7I51YUO8X3B+BLsXoU5Y7qkhuEBcqBVc24ohokMAWG9ju1CLszjoxHemht4vsoXlP5TCYk8aAkkEj/WuNl63+fADJCIzhHZ612FJQPb8SXYvQp0u6sQeBVtj3FM5Sik6sAbPC1WXoSYrMTJ/Jg23ZcMv3b+tR8WgeJ+nhNErJLwsdSdfx75IYbOUmImtB+PIIAbjkSdzJoKApsx9DP8AAvJs9WX7v/WoqT1wqFeQmsJ+KmZZgzL93X8g06EnLM2jg7LTOSc8RgbQw835DlQgjvQYCJ/rWR0MZMwdF1qRYDvF9wfklawMFgGY9Q/JmpdTwP8Avv8A1q04OLOBd1OwpKB7fkGWAquAUhgQtmydOz0PlhQvyWrFhwfPAHFd209CeGOhP6f1rNSLJcEQ8y6/kw8w2/fAxuXcqidCQdRg7viwNcWsAXgKf7mvggq6o8XyGEXBrUvEoOIrNBwZpkkwMzOh4PEyxar64s29GQ2URxGP9Yh4XQ5yMdqllURzL4+v8mTmADewh4poRrNHCPkFpn2Fe0i3rimCnCsE5jNCx5hS/Q0rEHKsC5lqMAjw8YHsf9vj+sWHNQon2mc6gUg7xfyQQVZsXL3ekPyFzCsG6lBxTiKck5XhiTOoYR1ZHZpOEWFhIef9WtODizgXd1rQUtyA9vQwYcWnHBxFJYlxFf8AFV/xVf8AFV/xVDkiHDRhk4CgkjcGhEkR8yJACVcAogWW/Ih1PT839zY/q2ohZLgiHmXXxfSAyXe1dYtB91g07ytafbBXya1ia4vqClxThRhC4NYIuesJTiD7174fpU1S1sNCY2miEEZGIFpkxlaxTkXpFQkeTn+OKKSgokg/quBXZqI/FSyoI5l8fXUnkeBxaXQ/Q3fwnmYxhp4OSQL/AAeZAgCb1iYOFqfguN6xZzIrv4/DxqeBWPDuo+LsVhC3j+rLO3ssTJwkFwvQAQcAaAJLPcUnmDduNBZOrW16tP8A3NOoOdKYDzpyGcShYrjatdGzNIoCOj6IACcE1cqVSrK+DHjDNHALMnHxdBzJNyg3wjU82KriVhBwGjYbxtWPJ4XpGxEd/Tah3hSLhsL1rtrdWBB/WJC3cjWp8uWlTUlTUlTU1NTUlSVFENyoq5wvOCoGLTMFcw1N+C3p7oz4ZGco5f49vEJzh70slJerQM+NH0UEhJKxDoUvp4LSmZ505dW86VHV0qOrpRncqhYy4tYLzL1gWw/rRtgU+B2NPGCoqKhqGofLuKx55JLAx3/b8qyIlrYAfZrYxTwYCOEJ4Nn3oKDiMeCgGznl3oGDFc4UeLRJ+9+VO6xP7bajA8FmioSxh6UFAg5kUkKOVvNu5n6+Xwt02DQkz0h4lvrw/f3Kx+rPgKImVGQdXo3PdpCGIzRDlR0cOmH9tkwgYPXMBovfzNt7wxDnnsEvxRSAzLe3LwEgYoO5SkmEsePcnRTwt3F87nf+2LBNN/X795BsyYB38IbhLt4fsbHjatAegv15DH+sHg4nbuP9oSGjH9rbkUkKOJ66l93kvDSXt5LjVDqJ43rOH4PvyWXMB7vyeH7uJXev7ZLDC713ujPk/baL8HkeUESLa4yUARgLwbHcPd+vJa6P+Pjw7pXeqz/teD2Atv7AnKaDc0K4ersgeWBDgk9L/DU0ZMeFxMGGHSzQwCBYBwrj4Nzwe778TuCFTLsPW/z4SI4WO58DSyOrP9snWkI/pfUokeSwA9qBkk7bHegCUI5npgAxbvl2YZqEFxMeH+Q+C5kKMcY+OP7fq/jiNBXt+w8OiD89rc3+23zfiIPm73g5MhCOdJlWNF37FDsO4s1j64isSHB83aRM0EJcoRklc/MXT9f+e3goRkzUEzBLe3x43Li9njdFgY/vXlWjC24VsAYT78vqrzkWDb+2XKyzUR+KkfgL/S+p5JGJ9CzyqNIGWIefgYBHCg8D5q/6SlseupxCeL6MeuKzUuGotvC1MV9HjYl0fc/3wBUAlbFIPG3X7+9acBxXShjKYx7f21TqEigVpsDQ61caomQiUEmA6eGa/EMGc933oa4syl7r3oAzTGnjZ6tEqMyhNl6D9/oKOEsUPhrHtWSN2KyHJw39U5GBdPakRhxqOCThPnwcxi0AZUTwy+Xn4QgJeB963KnVoZyXhex/bgYmoYgQ77vRixdBJV5m9XHbCn4TaSsQcGHvXtCfCrMpiS0pw9FVZbviJdJDDRSqyt3wlRLQqkUdT+3dpkxF7UiTYishmf1W9Z6xYgbk1MKrzId2sNiKcXvz2bnwlQsuxS4sYoHBlRilkp7wnmCjdyU+KwLhBWLtwJ9q7nCPIqsrK4r/AHKOkjeKaCeiIT0uTkw5fgqR+QM6k4O9XifCBdpd54UDBt5rhhMUciXWoieOzQy5j44uOJNYm+WiyYG0bkBLovtSTWlJcS2KM7lUa+mhnBQuKnEoXJztRgE50Iln+tqBKwVPyRlGelYcno/1Xcjg+aVgG8nxXtUK+9YVwo+axHkB7FOO5MKXZ/a40qyo71f9t91Dcm/TOv3j5oVJzZ1AxzU9yoV0ABEBbaFQQAEAYB+GgESRxGrn3cEN1wHlDvSnmS8a09YKctkLaWmBwTO3jiQLy+r6A5ehhRgA4NGGXO9BYy5V/jNYovEULIJs/wBQUCVgKzG6KXQmrajqgPvtU2BblfFS8NoD2XpmUNWff0sfNncQksJZ6ry/HxdUwCWuB7t64Q0SDvezrBQgULsTbsOS+oUp9lP5Wh1PT1hRkYdq0Eomzbi5R0lwf0qQkTGU9Bep4d1UPlq0Lip6s05ypU/EXiGJoBLUvgBW09ZPT8kmMawCdbY53Id6AsMTIUD8J1/BFGRR1qx2d8asSy0/oqTOOd2w505Qm78H3UkTWZDoeTtVBWAjaFIMPJa/6z6r/rPqhmDmtYiNoV3yE+rKoxYLsoey1LV50TDMRohypNH8gSesV/2KECHC4ODQ4AuLYdHUHjkXsb2NqRAs/too0krkl0UahTsZL2v4MUQXfvJh4SeVXmRP7TsHrCUBXau0smsHXJ7mv1QeE03oTv1UOuaSD2+aAZBgTOjNHQzpENPDDESH+fIlrdK8i9EmU/vY+6kh7/5BSBADNanhLT6q6sCB81OxnBWsfPhPZXdzX0D6hgCWoRNTQeh81F0oyAfffyYs+CoFIpqL6r94+KsfIr/saQJeQmkCUTf6KEkRuqla5TOkpHAHXxVmUnGT9VOzMkntQqJJCxPWJphiz+mRXfWnuajAHBDOx70ikHU5iUelNvEkSU8w3Wp7GFgDzQPWn03i3jZ94KwfOUAcTE5+olsuQYwIObUP0H4QQeISgY1FqZs9saCAda3o+5peUuEntS5l3/18LAY8Z9lBsg5p81gXOV+awTmBrs+AoAgAaHoREoyWzgF63wZEHz2qVAmz/NKBVAMVqRRoYOuHSalw6GLrj0ip5a3m8/dTI1rg737VMC4yerUsBvPpAkJYAlah1zk+xvQYUc1E7S96hZsyWeclexEPhru5nxFYY/B8q7VQPiux4R6EbSI7V7orAwZc2AnXqepMMSgHT+VM5Untc0ScVt9BqRHChRKcWw72kODSQYiWAG7gdPRiiymMBC/onLwg28BY54VFDPGeuHvRgi47q9ZAgBirWfnRy7VLiOrA++1WYvVlfvKpWWORh0LeM0YaBgi2UCUJqfyzYRxSCpXli+z2oxim90PKpaB8HVU2Hp4uuNKkJirK+nGkXB9RceU1rwo+4u9ChhgqMnxV+/rXeA9OKJWOdbDJb1GpVRBc4Fft61hCUN5PcfXYoeIuk1Nu0rA6wsOQjSrDMFEcTgjxAKdcVl4btg6xwo2wJEZE8p7EkYAXWlsNhk3UjSBrHtvm+zDtQAAAwA9SfGzG49ManxrJIHf6qcN5b6VjqOgO7Gp0pqz7+jLGGhsMbmFAChHM/kloDikFTOyGDkYtT3JyF7D4pkwutyKmIspbHAwPTumiFtcTgc6zYu9PXA71zI4XUmxyD8GzRaGOUNxvUl9wUV4obML42xpVLCItjEnjFY4PiucAGgEDYKy4C96s6TgM/FUANmAh1me1DNzD1jeK4uqluQ04quQ3jFuYeKFpTVayo4luSkb0clpLBqJZ8bFm6VU44CvKlTh3AyrScFBLzmp9OOadj89KcZFzI6uL+AhMW2TVm+I/x70gJUgKkOQwcDFoST5ryGFSm/V18FJ2vFJX0kwtAEq8KPTewjY36xUQUzsnsPlast8GBwD8RmAGEguz1z0PFqB4IizlAb56M5R4AQBEhHOtRIFnkh70qrjqJ0qWrgbM6ovaiEPXmzxUd6y9NhOKKog3YHEFx7UoD7IwcyHeoInkT1H04vwRDyJucMKmRSXINxy87tKk5bHTuPdk1aI6EIBqJZq9kBMbR1l9KHiCFoBBWueIbPEzqBJoMX1QEgq4jZ86MwEqsBWK9lH650rcjKrK/hxByGgLr5rH+Ml7PaSxxaKgcFcjOpreO6+CnLkZVZX0oRqYSRxlYrqI/Ovg51IExCSXxV3r+PKaN9AJadOM/bIhuQJyYzikVZJVnEw91JBgIr0TNCARkcE8tp8RCO5Si0SbwEHakwxZFBwQLvUEyfR/A5WFQt6NHABKBVmAheHulQQ25dJMVQMowI6jPb0J+0IM5AucMHMoWsdDkC2CsrwdKF/BtYUr3JN/h5DBr985aUE1S1+WvlYaAM1oFMbwbDju6/jCoRRMysPoPmgBQjmfxERksC/AKhtwoxcTnwKkILTvyKcLeKS+iCoBK4BUcDXxybYnsb1FEcxE9jbrNBDaAQBsfkxvDekot5J5UBQAgWpI40IKw4v0tNEDSeOmig9Lhc9fYUTxZgpcgd6LoDkGvAd2rANz44iUetQsvXs3Ml2qNKtGcVh3pkYQLugz5EQCEI4JUrCL4tFBNi9Iw5JSR1uQdQ4Uip2eThpOkHWgABMFrs+aHhJnRH4p2rBBkBjGd6F5vjahouPlSCIjImVIyMEODjr78au1EEk8LzRrTfi6FKtCGQ0D8mUO2Y4NIhRJCYYn+FUCqAXVoJw8Tsa+1AlXxeR9+1OdysDgejgtUYnkVIA722+Dvwo9OO/c3DlH5XEGG4iQyFp0L5VBCDikOo9qO8xslQBgWmiEmsXQAwdvOHAH7MlPlB/ZMqRW8gwdR70SUx/hH7UDhbW3VO9c22hwPhqGRcMA1EAzxmcqQj4nlldxsWVgwECJ1Yxd/QzWC+5QSaQydLkeyreNNgc/usJLoWcs+VIiiImXlx3z+g71AILGVvnOkCpKm7+X+5sfwicgyLvAVGX5g/R2p1uiyW56+jrkwNji4HOusEnZXwc61urG/E4vP8wCAIkI51PHDAW6CQJdXE4huqf0dkQ7ZNSyxkAHUe9CJGf6EfasAVqbqneufbS4Hw1GsnEJ9OLnUEZnUrmS7VAjTKO5gd6eBJwGuz+Annh8qLSKIQAyDxFXT7fNrU5acnDiZfwP7mx/Bq1Am629VcX7KLGwp65Uqsr6E3QMDbjKxXGA5HjYvKKwSCEH4fZNSsWXA+ysK48+aDgvA/dOX2vuv2z7oluBsfasQ4w/dY7+0YFYOP0Y1dOHj4Ecmd2TRGEckpU1r0JA9LE5DfXzONwx+dKVKTrDvKlFbKMdyhRmYJnZ+1WZpmm6p3rEG7QU8A3tWHPnAd2etY6/ezcyXagQGdE82HeoKRcxekzQzcw9C9iOWMCGOh9PLjRLGS5PjpU4qlEqR4P5/wC7sfwRsAtiQ6ampgEzdfcs/QmSBskcdWKsDd50OLj2UV4YEDkfgS42ZrumNSYWysHf6qc4y30qSJnQjvjU1zLfTFGRhqCiDKadKePBueDGEZxV8o8wMLdRQp9UAF0CdtcajEdbh1verhwOPdBo7HsS04yrtRhJ8l7gnetNQe9k0gEESRM/MFBv6MlMrLa3ulMqJcCQOmi9QlxLHjA6UJRWAccid6AQDjBLyd2qPIzEMhmk9aZubeDOx7UIY7RnOzvV0dg7CmaEkUSI2Sgj2JHKETkHly4jtJYd2tV+SwOX3/Afu7H8AoFWAxWldSklRsGm79W87QwG3nNZwhsNVwDjQOZAiHuPKOdApGBAcj1oTpmQVLhLIfLapMJ1cvgqdljkYdD8KBGAfWXaFXYA3QvcPk26Mx0awjLii3nGlXgbsdNFEIvmzx9pRKGMENyF3qFxfB4Avak8RGIS6fLUYQYpDmj2pEO6MHFIV+1m6Pn2wkL3Kmbtn9HTjwB2OmianptccWg5jTREETIJgKY5qE58KjkWqZOI4qADDKZaj5ZN4zFgvQ5VOtbIeo/H4IQSbtEN7UmWfY+qmHHr/Vf8PTHMnLX7R81+0fNJxPiK/wCHoRhLdf1RFcHZ+lB9WA46c/N+7sfnoTAlWwFNpTwwO5091ITz2m3mVSMKJ5FazdcL2OU8aw4oQObq7vq7ydcVPjtHcfqpsW1y9Wtw2Mvm2D2h3phFRqfkplOJh9xU1yf9g011/G4MiktlxeiRCOQ4Kf8AR/dASSbHQBf8EfNHbNuHypegZD8FdqsPZUVzWY6TWAn9m4UXO4sgC8aEquIKCnJC4jDSJlmSfipQmZicEkLsJkbBFyOVEGixdn9TOlAkdVqCJq4BTlBorgIEjzPKwrTiz/UqaWWcVyQdqktHQXJl3rgmF2Eyj0pLBeCUvN3enCHCrPMvagq7MFdBWGHGlQc1YgKcoNGnrAgeZ4rBLBV1oC62BrGGIOk6w90rpNYyn2Q7roWNmolyAB7hgUhQ+uAaB5cvUuGLcmG/09RBISRqQ5au4n1SSe61xc8ufk/c2PzgZABKuRXQxZerReOKXygqASuVX2O8C3ssOL0qQISGvx/0eo9MMUgKkRHIW6vxNSEl0T1NN2TNV8kiSZBLUjeJJRNhS8ip3I2clu+0NS5qRPgOzUmPMmD2UpesWR9d25MJ1SPefLwnpHImzTX3wpGlTcmc2u5+7bBFCCFxuJWoFGfQJ70OyrH2FJ2q8WZBM5qo6AYEzyJ3qCh2YngA9qeJOEo2PlpQOZph1r2peGnW9krCQlgep5W7ViEjRaKuTpAHvQTKv+Ok7VpYpZOdK3SQVuCGrptYU02kJ7jjSxkDXFINzCAm1YB5VDkVIwRtt1aTA6VJV/ABmpGsyYbu+3rggCNkc6eUlyCXyy5VegTtcXPw/d2PzVAqwGK1ZOrWb6HCpSmAZBoeUFZmLbmZuxRBRccU2f8AW/qbDcLd4GNKmIc3kVKXZC2OBgeSCZjZdWmYqTNLyX7VBnbF/a5xxSggPNiTaS7mtKDSUSru/h9BCaCHimrfATqTUczPjCS5JMzJaRxebLBiLeZUqTKe+6TUoS+g+Ux2rbQFAcIF3q3wJOuzRf41sX8happCceqCD1pG/wBDYuZLtS6Myh+YDvX7s5o+VRaXIwB7otXPMHSCncJlNKTaEAX9PwG4kzhw1NX2/CRAVZExqUvuRdcsuVAZJklIkH5sX02npft6W2BbLHkb+8Si1DVjFs4GPAtu0Fy4GAaAYenI0ZG64FS+8l18FJ2vFJXxgGR/7jjypxhCEPc6VgzEIQeArkA61MTslG+J1jakSEZVur5NqKMvavZ8/FTeisJINiO/4EqYJv7HY8iS5KCS6DqrSUU4sXIGqTrNqFMwAWPBrVmAgfoUfc9PfgUYSFwUuSGjT1gQPM85MFxEe8FSBhN4Hkg7VPZFwFyZd61QiH5iA9KkGCgbvMd6h9jrAdEaj1RZhneZHSi1OUCgpARdzsqSjmFecVJs/VRbA/8AccOVE/AiW5DCkwKQOT66KWyGVX3Af9Tb+PIuI4mHSdddKkEiWatXyPDc++4efHCo8EIvOK/GHpw9uQ4vAq6kZ7v4KeuLKkr4DEXAJahNMn/AqONkp5A4cYDesjwBjGp7imVKBEDQ0NjxFJGfXQqUHXsnol6hUZAEhg5sz0KYJywpTuzbtRslyQeH72568UxgM1q55wsAe3nZvWIA8mjGQuKlzA0fc3P26FacxSp+jSJkAC6o1cyrZJHO+9CmQwWPBrXmAyfoVj5uXvwKMJC4KXJDRN6wAHmebaTTHRqMc5KA3VUmFizB4IDdQN6bPsIk7CwcCeJUYAE5hzAxSDdzoFJ6pFmpbgJ40iAiMI5eluDLkcWootLh+6eYYgYny4Vcx8JnRtvs0ZsFp7r+NOXELbdfqnWpOLi6ffizF4HK1a77gvxdXbjQAAALAZelfBspAUUpzhDbkffSm7Bikvhr1CCxxcCgRPalubSoomAPxJtxRUMBLS4G/wAQd6ZpMyyuquPhtclmoxZy+It3qYYLtoDYg2vNHgfA46HhGPe7hyPIhGXQX+PXN+JeFFxEwaJADWHMe6o/VMQ7jrUQdYypPGqOYCNd6Tp6bp6xAHk0YyFxUuYGj7nr7dCtOYKB+jSJkAG9mgTHgCfe/wCUOOIAJ1I1rokan6FWlly+OFFKq+koAsWWItxaC0WFLst2xXWaLS1uHOV6tAi1zAOU83DVTqKoZC0nANgG3hM8kY8TOnriDDjEXu4GBLMeUFYCVwCoRuf1GNQmmL7GdByuwEB4nQsd+XfemhMhR4X0zDLGlRun02f4tUostV+ihL1y6Gv1/lLLK38BczQa3AZu2rVqpmZ4z8FvTnTBaay3fipIEGRtwDw1FxBhxcqhs2SwOLi0XDCSi8ncwU3JFokDfL0cWkSEZVZV8C8c1wJqQlyI3o55Qd0oLul3PCipNgIdvCRC/PLLwUezLSL3JfIGGneCRRlQiJo/hEIAkFk2mdhqDxoCP2NKPgZiTLhIoV0wPZJUc0ghxD3UAWcCtzPVWJmIkeTUtMN1K5gat3RiNfXbN5bQLVHY+gMcS8wuFSQzF/YXKPG0CW+rYBu3tOG9Q6dcrHJLA2cEklGWFAIA0KQE62AYq2OtSBbRX0zAgvOdsa0z2Q3/AN082g2/3SouaLDtfvR3MLnXHz2oAWMf8bVdqWB4E4la3VooEgCRME/iYZB810KRPvgHoFTLnLSNkQAlWpgMBMLx5cDnpRtBgcA0Aw9JgU64vAzq4rDUeo5cvAEhGACVqXbj5zjpRGLGK7GhdfrUojtNk+OHLLvTvxU5U4q0hNICVdAqew5MRD28w7VHzpiTUy5A8IeZkJon0Hg5meJ0M6AwgCA08IvbqXgf7HmeOQvyu8/hTQQ7kWPnr4op+DAwEcalDnBmG8IOpUC+uMY8GQ71Hku4BeKbcqI8hOJbFdStWKot2Wr0KiWFUHVQ9vTF0OBXVgcDwzE/IgN1wqe60hj7YcFdqmn3Mi6hA7CmPaVmLjFmON3fLwTTIw6OU6N3lNSzyUWcTF4W4ZjfmHgBYAMD1MVkg0g3Vjnx/fhEXrEyf1b+IRkBKuAVKi8MrTqqUCSzsa86eWOBgGq5FEGoui2w5cceGHp6SE36j8U53bwDQMvCIQDoD7oddIUBxbCoZ8BtnHx4ttms0OROHDagUAVbAZ0OjEF8OzxhwaOxoRxE2cCDbyXEkGeH+HhIpghxcf3fxvpYA9/nzME6RRm8elnr+Dgr8bb0SsDLYI9DZPsQHuSEnWpVT4KpPD2ooBJ5kbnZBpfNiJwmw+pQCc2WN5MOrRYNAd4o91bGJ3WHyljY3eR3CnRRbpmALEaa0TjiFnOo8xoBccTHNocKsPt5UXezsc6F7cAA2CxQRThGp3wObO1Kzuw0Qbxx2M8acJmkFtZph3ZeEx66ARJHEa6gD+ulYokHglDMEcHRl/DsYAsOL+r1N3VeZunL9wqKONpYfNHALxC7v9ekUAZv7etPBX9I8MWCotOOYFx096hieHgdtwXds6xIqelRm7svgGjzBUOpmWxzSrf9iRTbhy33ot7mvkBlgEtLjxLn4YRvf54do8d3V7+ZCAIkI50xkmdFrye34GMUE3TP4dfV+Wks+wA2DYTgPgUIcGI5lOmpIA8ypyaigKyuOsOxSCDwIeaVpHMAgv0HtWMCAM5m9epUTZYZGc4faosCv7dAdqh+iAHgSw2ipdZgCPNihMDaZfFCX5lEsF76d3MxtQCLgwGgGH4QAcQmBxb70PkaLaTMaZCTk22/hcvnaMuv1SQ41RtnL43p0mgj5jpsf9oxekMXV9JpO1ZMOLlU9mgtwDwcthAqa1LIPafekbnFkcHk3x4U7ZEqsq0wYIYShM2DnizFsW40ZkwCAGAFRoeW6OL7vBAGKwUYOAA8FI6HoSHrwmKyTerJbE8DqesFRsRkaG7+4UBsgGAHqbNvzaBL7VZY1jMExyHnRBETAhth1DHMvIvxYJDxNTRLPlYUcqlNjw1GxZOSy8isLjx+X1WNUzpNTLhROaZmK0fxYmgWDjs7UxKEDkHg/X8Jf6cOkFLLgRq6bHxUtLBJ/wBoyMDOWgT5Yz3d/RRmAlVgKZkwYfo70iRS6uL4WoBjYCom3AwdMZ+xnSZE9YGi9zAyPAZhtxgB2DmlXWwiM8RyNi1JAc2jieb9Vq8OFB8RLDM9GYM3RitRyaXMUbDDYZPqCoBiUs/e1QaRdMXmvq/Jpp5rwAOj1Ve9Kua5irz8LA7Yt7jmbNvenE6gNr4dR9r+ZIIiXEyrAnSbPNycb75UJdJVI0NhamA0aKvAszdeiZYSogDVqwjFFltlcNjmKsYelAGMuYbO1B6picmXN/BHcPKZFP1JZXI14tWsO2rZ8mgLkgMvRexWRitin84GwceOviTUq4mxvSuMkmMiTI3ccqRU9jtlgyP+t/Be0XBnvo7u2YiLCQGgUsBzdKOA85QMUjq8DI7vs+SV807+i6EhCJIlPBrdxvDM9qh5pghK4Jb0AUAStgKzQTIscMufSsrkhnuub6vw1bCkALq0+l1iojZJe7l8hOwguO5ompetEbCdMOnRrFp82LD77bjofehP4gzWiZNdvik0dqPpgGbr688Wikozwy70pP7bXvAWV84siFBFjDwFZQhzuJgU0s9HT0kDQEaay+NGjHAf4GTuC4eRwKAJO6Wf8b0dMCAEAeiVA3VuL6p+D5uWx4mTE457TbegliLwcocDQxe9STrDd+gwAsUCHA8qcgp4sapvndgZa0CCAwKSA66UcB6Fs57weD5lOz5JpkQ/PefTbsZCEjT6h5sHRt0pRSMhn2mk7Aas+ZrFuWn2pmx8n3p4hnP4UtPICM/nPqoJAP8AuOHL19jCkVeuMT5ycC0qykIGrMvKOG6BIjiJpWO+rk63UdRloNmHzE2YSXHRM6ErBqijslzmc6E28kSaJNGQQz5l8lTZRiSCedJNps/KNBsSwkfMJ3oVBswOkuxU8VEkkwJSzyUBBYRNZK46DLO9jweZWJchyTfVDNKDZCXPqLcAgCAAPTEozBvqfwGWpunW4tPYuJu9296AAAgMD0HJgSpgCpUMHAX4caWWXPxNJBtm/wAVhrKYMKwa6czbG/pYRN2mwhYYBmrgFBoThTD2e57AAQEBSEMaCA5vpf8APQa4ePfyQqXfIf3v/BbL832lmHmzzFOmQAtG53Xygywad1U/bnEDfI3YOetWr6kJueoOG4fqRoS7VHPBe8MzI448Jilglp+Dbu2kWDxSggmyQbFup7KNX8QwGwfxcJK7fqWpgKv5gfHosAhgZrQKdSgbDju6+RzQNZq+qSpgvFWAa6czbFTEZkjFWpAUX5qL8YtG7MIP8Bt83qIIMPC+OLH04sIAdIe40KCYjNGdgA5+OEexRkwkP8BsuQNhbgnalfJShImzDDF0BoAAEBYDzXsweDFOMDZ+hGWSUuvUt0eqz4YmfoF2MKA6rZPeh4XpLz4PfRkRYAHEdJq995FOLxo00Jl52gjlFJqQQ3UF+WG3gDwZIButikpxSX41WbiQq6BGURqUS3APf+IfqAlo7riuHV9FOyFabv0b04kuRgNDyCRRevQ2rC4oOCL2M+FMYixKMVaistxwdDXZWOsa3zSs1oACAwPC4MD39SGV24Dc9nr4XUupfHknA7lvi/wHyPUjE2B71m4KtYbj64rpBzfQvZg+D1o1GQmI7nzU9Z0xOUD2Wdpj0DP4dQNzE5PKsOOxXtMPailHEOQIXvScTXVgKbFjHtAr2q3mYN33YvQay3hN7VEicwt/QPvjSo0dxLjVLvDAy8BQwJFjAJLuFKwwoAbDC3/hToClMAogTLIrxq30MvRt6FOSbtK3ZKvkvZXazdChRxPIGFrAd22qTzpTdftoyrAGyO67rvgdqBEcA6q5urQjKxdfAFAYtEYy9Q7HK3ZC53ikYEDCOTU80DHMw+fIDAKIRzqy5bz+PztgRerWMTDyJoA03dZwoArALVXXVfQnTPKsGKBgkcact0RckG9Bj4aw1P7baU5ZUAhHMTzgqASuVDW+EW+cRS4ywtHJLtUC6jIOah0pIbZsS/VDNbEax6FYajISLYXcioHVYbnBiONJmwQ6ZmSdGXeKEKNHNAcnfVf4VEgAlXAKlIS0phZuz0XsZOW9+qSG6UbvkD540X3SwNQcS7CSWvYMKYDIMAyownrZLps1eRsG2wsAq2VroeMqeVj1pqFIYyyPnnStQkjo1lGLmjn5J0y7VjkMnH/fyJWtHbwM23G/WiBZBOXiGrE5mXkeOkyLLD022M60V7lcOT56b+lbWD4DpmKkhMgagXpaEbWl06pyg68W4/W+fmeTnEgDybUQOmSYXMU7VBbjF7jRDJ8q7kqNBrgrnSHakVCspAdRLcWgyHmYt7hPFKXi8YCDsLd1GWFAIA0P4ZWyRPPZ++1CuHAMj0GSiF3EG++1OWVKmVfJMK6QatMmHkBj4hq5G8TKN9hwAZB+3aatSAh0rp7uGIaXAIAMAKuqZzv4l2CoPR60RDG3IfeHOnDKgJcSpdYS23+vK6EmI1Oy6Of5DKdo5FubarJthiBVOdGjomCZNQZrOKXTM44GaUoAsNp7nDhwK1fF8s3b4HFo4BCQ7OWHL0p4zy8bN2Ymp4CoYAXA1JZZZViTiIzkkzH9v5o0yMWOd5slu+lJ32/DdiZ51AoDNOwh2qTYEd7Ce9BFjD+IzBoXUVCRMXTFZr6CJQHRq77UjQiVWVfI5ZEAF1pC4w266aytt2nwSkEsiG+a5tbewfIOmhnno4YUCoF2hDPi8fG45F/wESybFk5fasMKORy92/mmuPizxKS5a8fjGQFIzplSTlB2CDEXIW1Y9aE8kuW2FTiFYDAqTm9ycfgMDfh6l2yb+Nnr3R8JIkkXjDUczPiDUKh7N0zPbB8q7ghZNWFwjb6hto1OYAt0aPRxalCLm0UIB1ORAiV4KaihBnBurSuwQMybH5xJRF9AwG3u+hLwDYyOrTxlSqyr5TAwUjqP3KpApZBthPBkbXzodh75B10Ms74eF6lvf5Itx/AMMJEJEqHanWnq+NaYq43NTSkas4mY6eZBESRxGpe4cnSp54i/tjSQw4/h4OpPGkfuy0hAqsAZ0cDAQLpN39woBZQGAHqXTMv4qSkaUZWDr4TDFYuNPczqcqrF+0xMvLmXmME0TMp6L4nfyOPWgahcGYfKwhJMIPAWWhxZPGd4XoNSLmQexEdA1jdXce7u2wN6LpUgI7zIOHNf4eBQHw93akbtlM/Lm87j0vus+6vu3u9k6lBM6g/lLXQyxxw8beXbvHyQOg/BNQcJnTCccLod/esYaxMEoBOXUdH0MUPVL9avuwDJ3oPQIPur3b1c1OloJD68G167X/FAqAStgKBalKuGs0Ill0xea+qkkNSGh8cLNL6rB8J96s23+QzohSPQOPrLy4pfPkGpiThO9Akqx844HmUKCCP9QGv+4oFH7owNOZPFHvZ7VOIG4IcT4KlAhN5E8qkfviTqYHKPNs2Cjq1LCiDaLNy38C/gstV+qn3mV8uJ/dkDNo1zGuFu4uOhLlVjBu4rcZkBENOXkgmRd8kC3n8MZAwCRpwGIxPsN6mtZxMGpUoJdxPThRdBNQ0yUGs/89UJezyNaJgJV70MyK6uDq71B6VdC7+5evANR5Lfamz4x0AkTjzbUzrF2M+DTMf8xPIp1ZVcrA4jvDEdzhSs53DxEy9qBmLrOCoWeMGR1iaEDeAQHLzWLNIGcDE8io7NIciQuuCUcyTBNcru+iKVD5xbcbY8KBkYQAwAMD+AcjC2YtCpnSsGQyDygqAS0EZhq00pHySXBsOYIbNYcl8sas2DyCU6H4qUs3YX99HcrEqYddxzokDh0PcoO0YIz6RocVXm/wCeopvK0mLSGRuB7FE7nk5Rhrpg0lpLa0XjCB7cvwLzpfyCuElJjIfF5j4R/qWZ8lOTXCYgyRzHy7nma7UJDgGYNLC5tHw/q+x9yo/d5+80eLhjhujohdmuuk0HkGEfuKMQ8ihxBoTqgUd/dS8+lZPFaXct0Up1OQjej2CxFK6Xc7v8Ce8MrSfLGi+/Nn8LHqcvfhUgdhZPIE5RoZgKRCUInD4HYAMPLD9SevkNl+M9Rshhw0pJisZYeT99aREuSRP3VpI1LNQshoPquyCPmbwjIzeFWHFWNDL05ay8Fu0WTMATBSZj3j7L8HXKkzglhBjJ2ljelpeLOKk7n+AJDUjywJxseHkiMGWDH5nZvqKB0HXE8WEYUgYU40H6UxNM0QuNXSbwHcfisyG3Ea2B3pIcqPe0gjIS2g1uU4jgXEx2oIBnBA6wKAT68gxymp7RlfdUZYQpi2oylwj+CMMCVcAqQSJxmr5s5JOgzaj5ZeE2ORMr8pRiXvMzkgAyA8ogDNiggAw8mJx/Idv+U1T2XXvmJ3qYSW1+zmUkMONd6gKwbn3oPXx+qv8AhKEizgPqpORmp9MTZQIg8saP4pNouGH6tW/gN+M1IxNbEvOm9lKJmGQ2CA2KmLUA/QRTnQvRhwBI9H8Awt/IBESJDTO5PkajLYLRZt9HlwcsUAhHRPGYOYB0j87cKAEESRMyp9TnZ2aTGHCa60/iMfetZ/rzh+Cy2Jj/ADgUiu3Auhq3OuUUiJlcXymS2eX3/wAsJl9XuF6nlhybXJv3qdcvEq7271L4HOL1lW3EBD6RRKwBLSBKuB5N+1QDm2yeOJ7VlGBbzxcXxt3wQyeY5w6vGL1aZt0McZScH8AILqeXDeD5cPohcOk1M9cdZ8YWQV5gfDLbh4ExLaHM+ygXDkMz+GwhSDyacfPY2cTwdDn907PME4gOvzvRoU8aAyAOXmE8728uLx/PiRdBNd54LtWYHr9isO4M+SkNgbq+KWWHEVDLh2B8UKZukI+K/VByCkRY733rWxEiHbzYqUs2wRNlnxHxUV59h0ubhRJCpWQkTiPrnFx8ut6W4+bSZSsziGrs8TxAyxSETBoDhEWTqbP2ZeCldFz0uD7/AMLKwQtt1fikZFTKub59LUlQW2ErgmLQ/C/99l05ee3ne3ldhv8Ax3N7aw5NzoPLcfOVXRuOJ6DT1xY7+bTKZ8rdSHSBsjUniM2Wt7anB8bgQYi2eP7jUXuyOZqOieGKwLzyH7/3+Dktj4nd2p/LZVn55swI4M+1QXYrRcnGOh0K4+dyth5VCNT+OunxA5I8APlK/bKVsJNkU51Phl5wmDuYO/rG7j5otdDzTLiFnpwjGcquLlMFho7niqb/ACqB3HJrD8E2vHNNy1NnCzGSZjTIScm238CtuK091Sm1cg0NvQAy8HVU+HKcc/QUAyZoZBPJsA/xpXGkYAYtS42U44I5AOXmxlJSOWX2Bv6zE8wu6MeVC8DFpwrCw0qAO8c1kjklPjvkCx+HU8Vx/MMjslT+4cAHiYPKOdJUHMG+mjcnf8oUldQDFfNF4Mu+1W0zDLGno4hk3LOiC6ZvOvoy/Qh8sO5ln+MSIy3G33HLzw5C6AzWySOzU6wVsJvv6uJ5jZwfPkUIAxWnhLDA138cXVhMVkjk1AOWxlho6O3kb5cpA8SomDgsE3P0Z0mRieJ113iSb/jxwhK0yiLkZGbxfNmO7R1Pr/fTEixmMtvR4aueWyOD/GKW4C4B7noUKQe2y7PVvv8AM/0aPisjCoYWMPt5T4BLgdyvRnTSPkMlopZ428qE1lEI6jlRyRZQHhieRo2MQhubGYcU4UQBpEQ2T8SwO3TNz6UCMAAeVZ6JSTmPx6sdzbLhUAdQPPpZg8PNiOJj/F49puNz49BQZbpMpn/fquxv5uJFfC8E5BjUrbGAYHlQITDE37tDrvIgAUq+jcfMrO8Yb1DB7QZ6zdWjjMZo6l71yw1esXtQoCcVYOi0AK04WXWKZGsOBsXdqiiK4A3hTkhqOjO6WcfZNHiTPrgXv6UjPK2atQEX6DPzIIyHlP2efrwsvdKIkTzQ86D5WlyzoZJMP4px0q8fp7fQGtLjMQb9S5eqrDQ8wFyF0rhQE3t57UjIq4r5cvZDc26nfD4XKVKl13afMc/4wudDCoSIM9DUgXjAR7CrOSm3dbu9KWI6T6R3mp/li2OZkvIONSBq3cBfmX1FEVgLrSkFFi2yrCII4+WKWOqNj3/BtkOZk0TzC+PLBC5D5s7y/impMmTDfkITtJnSgA5Envxz80JuRoM1sErwoZbEMQrNbrK8fVkW8eWXtmZY4tYnZmGB5Q75KoCptP0J/Btnnp5Ag8zLe1YGsMQDZLPMl1pbBS3uMvkuOtNNV8f9HmQ6zUwqI6BfBh2pQpYbpbJSK/xAJz72NnJWWHvHLsCn/LVNwSc91LCDMYdB70DOcHFwWpQRYw9aJfX2pOhY6svNBTmPAP8AT8IUZGGkheNOPOjAEwTyWdcp38owyUUuZj/FYD0WQu7o8m2CIaiAeJqblnyY3xAWGqwDdqDAIsBjw98V5B6kzo8jM+9i8Kn5dh6jl5jKvkuzdcgu1Agvdxfke2GqhCaZkJaHK2ZM+IdQpETWcNpMVSWEZt/JU+G5dkA71lQkV4yh1pnGyiE23NmzSylxgV29jByxgJf8RxKjsMrYW/LtjxqJ11ZOYmY4JmUQtEF5xuy6ZfhAiQBK0i2CwNDKpsxiOB+vmn06dU+vxJ5AZjg1FcDc+Hi4nmalASSJbyrKc6AEwf4qHxYjHBL8jSFmygOF11WiQkzO6k+HDA2zdeiUIxvYStVxXd9aEHO74mMOmbcVLH5Ghw80JSwr6Jze3Ki6kLn9Ax6UOXcGp5FDCAWCX4KnJ0E2feaLGyJGHQEDiVZtI2E54tmzrl4tOWhC6yew0JcTERbju6CmhK1wyd6HPBvdoZuBPgf9NQ1ljYzdpLjwSrVCQ4rNaIyP4N9Mt93hqmFeLd9/M8gWuPRPn04G6YQTX/T13PCPRiuatyp5I5jieF27sNnzT5Yu382sE1LdFOTAlVsVKFwXCvDSlllx8oIFWAFE4I5OuyVkbY7RTCTDSDIWB/1porwkXgWLtZu0PsBbFjNjF3fEIfwMDcamF+BRPfI4Q70StI8rZlvLAnDCUueNxygXO+ncz1IHqUEW5GedqX1fCcJRAY+/LmZZiF47tslcIIF0hy/Bg5t6JWxh1NBHmMuAXHIfsU7d0IXHymFJgBLUaj1n7Me1EhV4Lu/VGkBap7MK7NaeTsmrU3jaodsKfLokjufVT6w832Y9qRSBExHyoCkTBGrOQ0Y1GiPar824b+bAbg/zUUOLjWI4wcaX3jbGHPXzYrMHgdgxXYpQmsGPje/CpmwoL8UyNVo3CHOYa6Pc56HmjFqADRGkS3pldgnEGBihJwV4l2cQsDrMSGow2iB5QFYyLrcZHh4MVaUtHU0ctHiyaGu6mJugjuvXiyj/AGPCPcXS/oA5OxYHOlMqGk3cauIBlDfmiNp2/tUardUexaoADQj1Ig3qIHMvQXi/riVOfZKWeDh5TCgzGhULmGN0qHNGIebeGTr/ADAOqXAfH2mtIzeKvlISsjA1VsUcOdoHgCz2HGo1VYKB0CwcKRuqwYDNMg1oAYIWLvQ0GRzfRWUMqyEI8qEoOTKCWc1LnPyK6OmAglZXmq+IGp4+CgcSAujx9eHKf9h8JE0F2/LTteISNS28118lQtCVjdc/KcA8xoLcu+59UMQ815ZLt8n+UhZROG/gzvQkuL6pnLTTHi5+VyYEqsAUKcWWxwM+SDeowuz0SFuePgDoWGvNc3gC0cinEaAWW0HdloQCMjgnpOTseMyFXBE4vOQZQcEITpTrnq8WRIygHB6qOGIcx8e+fmuTJZEkanpFnu/qpNhkLrg+Xgbpx41BT2jbmUYW8FSeR7ZPsoBIyfyBUkUxst3Go2wpMfIUJJFsz+qVKRlVlfLbntsPQO7tSMvUlo8defihNIBKugVleKGXfwNGW7IZ6luc5rCPI2/8mie9vRScfQi0MhqwHsHqwA2EuLh+7+KgdUdvz07XZCRqS3DSvkrYGXJ4OHlmPcwweJUPz1L6oy4YIyPi7KirDY/xuAg6Z1aBDVxpSfUVCXRYL8jKk16ikr5YggZ8w74D32oQcAmxOo9jbzEX5CHEr3ScMaMWEwYa+ZcS+TesQlMAHs7k7xS0JjZzDNZlQinesuYbmY5m8n5vHeHAt8eM41h1I+f4FO14hI11F+XyVsxBuuflmrDNXXKijdOLzy50kQJVxLnjZW5Rkr+Js0y0KsdnbGlxV5tSRnSPupRMqcuHkCWcvgN1sUuRGJ+9i9OdSyr/AKGbzXyW0NgbC5hxXbejRn3sJ9yl0zkE0X8XTIG7DoGkSgYRISmPggx2hn7mVMjPGJg4Oo5OfEQIPhIl5xlu4LjjNBjAeRCYlNSXXEzoMKiEgcEfzFKar4uViFBAFxJP4IEARsjnUkhM/g+oqVHqYumPvSKRETEfI+F5vf8A8VC3vOx4OdJqbNYsSjIoHkA8KNhB1i35sDMqH7qiy9a/cU6j0qdgE7FJmHHwOtFCWk3axUjQw8MYEbYzSqnfvfXxBQAq4BVmBJcSOH3FW2G2G/E7C25RRy0g5YW547+abRDfj57Jx0x1kZuYeIMLYoGk6NnlFJLFOTAZtm2i0sBBkQzC+HJhq4+qHFzDJGsUYB4WTY6m4VEwAzir4xwA/MVfFTv5Jzkz5f5H8KOwOW0OdGPTIfdOSBhCE8kyYcyw2aDQwTK1TdxlKUH0NKxRxKMFzKBgXhTqelOU+inI7aSwnzpB/qkcU1/1q/61f9av+tX/AGq3tbmv3FfqCth0rc7V+oK/cHhNzX/ar/rVLV8gsAvApWIHGgYl7Uiu0YZV0KwWDam7K+CwpYq1OBkSLvApEil1W/hE2Majr/qXcsqDPhi4VYgQzbabkXoCN3IQayZ5uRSKRESyOXkJW9SwVxYvBSdMgRc4JBUpFzagJ0Oxg5LDFRNTkXwTnZwcXkRkYQBxEcShB/EItTN7zOS9OUYUq2BsmTtDl4SOLSGweSG0MvzIYFnuY/HkmRmcR/DuQWEFoc6d+MiqCMotaSsHxSC0iQlOBkCK/M+qS78CU9KiLPiYQuDWoOJWQXgxSsQrIHO1GOHBpbEPKltHCnIRS8g8Sksh4NIZ6QxHp6ELgUPh0KEz0Noc6HmORQOKtQJQcWtVbCvu1rGWGhasfJPcONji1fxMhgcDxwwuLYKTQgWjn4TB3e9MzFJIj67wINvBjkz0XH35KCkRSJwcMRyanwzAu+5N6JRA3wvHJmjHcYGzbCzyfCSx5Zf5HsTRp0AW6amiYjk0xSVwRNg8bI7jU/4Wurc4XnFHvPhyEicvIBAESEc6OJLa2XM0fZtmUwhaG7Ff4gjunOoGQqcgMcyeb8yKST1DyOVCSOjVkJwGj/DxjdQxFCDcB61HS1BcRkXmHjY7IG/2vnPTyTmBm34hRxHqm3A5+9Rw8HX0DBLg0Fgud6AxlxKMwPBozEcGhMYcSh/uNfcWpeb6Vs9FbTpW06VAxCkcQ50jj1aRycikMJcCkZnNpOAKxRcrUq3WfNCCMpxeFTMuvm8QAKrAF2oQqls8sv8AGqUVM1xvQhIcFLsiD1c6rxChLC4Cw1RYblG0sctko9TRcvTsjMgEVgDqWah7CGTAtyHqQ+IVLgZBojU3IuBLd8AclZkAGIxhzIYVeG5esH8u5SxPjURzqACFzH6IniNfBJ3ZM3cb4Q+UeqEmRCEaZ+DWBj2Itmc/zrKQXcDc8k4ZbR+aMuISJn/CxJkAxaDM5U5S5VjTrt2SJ1UDlXFvFJZjaYHBKBgFWRLNbwST2IGykmiuVYNWF7Ojt44UAdgyv/ao8c4O4fnrBK1MCdA+6fJbNy8SFhpWqJYKelrgqVrByNmr46kpftOI1bGQRPiPphTtrjJ7OclJDUqUNA6DM+KFWUOM1TlmacCpzgkIbQEcFiW55QUxSHAJkn+NlpcITOOYtIuJxxgoCgCRLiUc/KHIkscEeSkiiKatb9GHmAxG5sBxCeIoTQEhlAx3/NhZ8HLypMy3HV9UAII3Ez/g0IgASrlWNoBsCtDxDdLtSvwIzCyw7TL7KHyCpF1mt1Vd3wLgpAdVA7pSIRKXAgGGFnPSr/BYFf3ODs9/IIMc1FRuzezxPrpR16wSR/MxgZcZpVTv3vr5BSQS04/yOQxFP2BQiWcC6yyXi1Awe7ClquK3b+WEeZEYFgmSftqeqEIQJsNmITiUtwa6BgnsJOss6GEEObIbXubJ5ZhYrBf58JNw1p0lnUXwY7DgmjVwOAjNwencaIzEb3A+aQCJI4jUS4HuIT58VJm6KxvlS9qScH7bUO4Of0Vg/Oh70VPHE/ggjIQlXOsWoeVolXLPg+qDJcCfwTlhaTbRznHAQXYFdjMWAINQtrBnRTgsmVGWWabrgZM+ACwX6r96nVUaBgJcAnJZ0qLcEHonkHNyoqKQMQYSY86JbhzoecaQqcoPEqwW5ys8RxpYbJrdK3bkvyIlN7OpwnU4vqkRFXFXHxdmBKrAFaLkCeEcW7bjM0uuLoGqtACizCFxKwFgTNy3l+DJovlYRPs6p2IeTlUDgY2IibUh5iMaR80yYSjLFncnmiPffknP7NqlV5ScyFySeSUp4LRXfc86rHBGbr28d0FKKmyTsg6tLoVq3VMWmgwdqVWVl38ooyMOtYHDRZO9YbDeD2peE3krEeNPisD5zHvUpb8YGPUThwMVWC84GD5c+Bu4P1QeQZmY7/wLIKEulOqlnLlhcW7KiVYDyIeXMtcMNF6pOBSpH2hRxEAwTWcAWIjMq5GQZHWlVlZfOTM6rDUWagP+D2pmHN78RkdZrQkz9n2KWLWa+QQQYarQM2khA2G+5Z8MDyJasruBsT9sw5VB0bYOTomCanmPlU7onSYW0b1FBZVzFvaxu0GqsLUKbkkw7mHlE0nqYt9OwqjSPEnGSw2LqhBwsEAbHY9Amy13e9TYdhd61uYhT6aACrkVHNrVx2xoF9sMd6xJOv2UAICDQ9VkNsmgrEa1+TU2ToI8haM5mSaNYMTi4n8I+BQ6iMWgXGADEmgsymLtiSvBLE7udIkVN1z9OCElXIjvUcyxz+lrOFpY9/XNlTTFeVInuH0rdsS4eWdYoTkXN1yM6tjljeAPlz8z3jFlkTzQk3HXzYFZoEIR5Vc6C4ktT2ndo7QTyzfEhudXy33Doz+OKVJCSM4x7jlSyEeXSJeVamDFWCpdGthSdkOCPTBWAlqMXcW9sagFXTA+6gCdn4e1CBJV5E9XH+U574fVM9l4qie8PFQBQ2eWP8GXDFLTKEasui0TeDFxmDyNZWrhWKR2oAzcVpbJ1aXhyGjYTtZWN4a4nlLnmlLxh96jY7SZOlWMja795VjqcJKzzOSw96ESRk88vAdBl6FFo9rYqSDYCO+NKpVlc3y4sGNKkBYyNDsauXQVhDIPJhl7ufkO2ZRHxIW4PKomhuW7RRg7IRRKTo7RFnhM1i+BCRI9SrIIcgW6mG0eaE0CcMTf1kg0vSgr7Dm0vkQ82UFLuiZdAq2sCGUMjyQfGWbLm8qVmB++FTsO+XpzsO2Bzp2If740JdOZ6/zueWTUpZH/AKu/iCBVyKgPYBQAQEHnk0bxh0pW22jDyR156VkEydfIrKOqisAbkfesUeJSIxeb7pXCFMfRwD4ru0j6BFD6YG65VBUxKsTb7ikt9QMxZpE6LjRiE6p4iTtQEFFvrzanZkIRJGmRvgJNuB1Cat5F8YetxXN6LNEmL0A+cSg0ODR6CZlpM2yITn2uRZo4j1M5L1ZpO+2Fc5HZ5t6PiBCdGl0lo3NQOSKFgAaxIDHfy22YFyVh934S4wd3vUsR2LvWkSExVlfTdvOpYOdQqNJb/VFRBgBB/PHQBK1NLq/2d/GDvFyKhlyx1ekgIJHEaSZzm0eRRynRpWVz8C9LFkdA+aiZJBBWbdLGasZaFBbKGE2mIPvlJ5gIAiQjnV3Xh83lW2DtmXDwBElllhyb5UPKKxWUtT/cGsM/DsDJbWlshtmVh4xJmSXW4ycvMBmKA0l3qq86ZsEEDYTHZLZeTe6Sim7BSRAhQ4XanReQPUgCJmrBzqOXZcHLOgAAAGAfz6JABKuVXGiWa7vjgUM3Sjh8XX1cY9w9/JbBqbnrTFubgHFq1s9TpGfF8Fk7XwgwFYS7hDfGgVM32oF7JhKJwthQsT6XAxRxM4xN8fPZZ4lAmG5pyNsAKHjxFYi4Rg7awU2MTcx+dHKnyzTzuJwYndHmAKgCssZ+GFWzqHvhU7qFi1ucpS0Vtlm1Y+nMptZVCbQ4PugQAwAiP6DI3FcZvrxhpYYulHTgO/r2JvXNHyaUTbh6e2RRhx0ozmCtzfrrR8xwCKQRJIBEm96cG0bG3VFgv/i1YmlVXWgxHZo9N3C6yTJNSnpJgSC8hge+JmGwp8C6GrmLSHmOUSTYZhwGGuGkSpMWa/wlfaixCjqyTWTZh8w1w3S9KIkm/XCsWmhY6eqEAVbAGNRTOlxeOlDAlkf0KBdsAy28Xpd114UDOA/AclIkNLio7+MJhkBYccqnWes/Zj2rYRQjzAkJgBNR7Jv1GPaonRp/0aJBuRB5cRBBY8UcBivbk3pNjrsCYZMyc46NqJNJLE0RyRuNSZgBIGzJgME+EqQwQOwcANHPR5T5jN2NwI22iBaI61MZ5MhCdGgRSrc884p4PgFOyrfpVlY4BUoM7Z/2sWXH1mQH71taxUZ8b/P6GSpau6fum7Ld8Gha91AAAAMA/CkKXLPDxhQzT5+PDZRQkqcjzp+EUj+u7zSqsNBC/GH4Ki2DM2e0xQ0E6Ee3oxZpOHOJZsdcNEvfOb/5W8PyNHWZFlyBtkmZV/02OIHUM9xKkDSZY4SbjJ5gtuWmKxBuIJuUCZ4mXyk0g1eRBqBNiOrnUmcBZ3xpVKqrivrzYbWXGoaPon3QAQWP6HYKhZpu05cjKufh/wBsmgAgw/Dhd8QXgex/CvYTBFYx93JjVVzCfmaiZIyJqVj4SkuF3cl05mlTrBSTbBX6X2eKglYNWpMQtKsvnv4PurQJpb7eGV4Inb1wAKsALtRTbXF46UMKWR/RP16M2lgXSvgCoGNALkX4/ibxXbxkMjvx+EgAh8gSETMq+nUbJa/oue0tYUVQcmF+bGBmdMqTTbswFh625qsDPZL3pmePp/CBWC9QF91LuVQjfK6/0W2BXP8A8pi2KfESez8WajQPGRjKcv8Av4BUmaqKmbHoZ/yj9UcVG3osA5DjctxhyoNmJzCw2ymzzqP8uQ4fydpM6IRKxuDWOInL8IXYMAS1Di0saBe8n+jP0leItThl0NjybXB/EnUcg8QoBKsBQDY3OOfpqBKwatdhin2rGV4QV3q3+Kw4Gn0UjIWqz5IIWHyAwXWeEeE3QRotbM6xy/AXh9yx1qMU+CdagIdjH+jvXtgBiulPX4GQaeaXZln8OeTQ8VvM/jk84skNVisTfF8KlBXgBTu/F+qzCNAFIynun0XKWKdbR2PgPmgYdRkeSD6s+TsmoJN0Lv1USkLd/wA/pKBwOq6FOVgcAee6GU7P4VytTY8RJSmAM6F+5atKBLWAx0uawX95nFDxG8Fdikl717unwpGUWqz+VtRITUCvdXelQyeidKOaICD+lAwuFak6eQv99G4tq25+BglGWtK2u+J6KOCkxWAP9MqYlzdP5uJsc0g6tRCDoJajla1c9qMCDACD+mOTASrlURkjibvnCBY2JwoWAaONIIETJpCSEwauGxxPWyqz7Lff85qHNBNRMA1+6oh4W/xV/bbsHasdrUL9f6eoFWAurST8N1a+jo5qwoeBufdEq7WdG0QNQhsMTXh6sRLfN8fk94gaww+j3rHHF+lPjyf9KxVxYe1exp8qAQAND+pyW2tr9W9RWOaqW2p/tQgKME+KODQ9Dx9MY9ltvSqyt3xmoAkID3rFuQjSOPKKsfKr/qvqv+qr/qq/6r6oT5HX/ZV/xqFPkKEcv7a0NiXJQmIcV9VkDwlrIBwn80PE8AUDHih9ViS4n91gfOl712qgf1mLEMAy29WTJakiQaimF0fqpQXeDVh5LlQudmsfQkC64GtIWleNrrnVp/bpKwLjJ91j6qlmWG1GhfHJ7+BteYsuZSusMR1KFGRhNKgQx71hM2lnlkl2TVTx7+3iUl1joa0PkB1/toWVCzTdpEiplXP1ye4Ri00pGeGI6lCgkIyNCOxIfvyYRtpoGLxCrf30VYcBSSJXV8loYDPL+2ml521mpMilfwEIMJcaJIHYaRBCYlIYcPZoKLEYfSs1d6tP7a5MDquhThY2DINPwpM8TWkmlg5lQYx3NKmEw9EIWjfSKg6KA/tgJgSrlUluf9r8QO8JRyc0bVqAoefoHTvirgGtGS3XNdf7ZhUpfF0zfX4wJETBqA4Rhr5w5yuLkGrR8JXiL+2315kZbfkCiIwmDSqVxb+UPOXFyDVo6ErxF/bRmiG2zWlVVZXN/NnDLobtYg1xF/tra+4ajTRS0v5s6btURKXz3+2xQBK0tdjbSPzUxIgDOrkh/wCQbf27O83TN9fmgqASuBQxcl0af27Ls3GT7/OiXLjZb8f7fGbAWMzX82bZt27uH9xk7guGb68sqWJw0VFBjgmD+KsXDdWnCgAAIDA/uItgIRzqE3b3xeW1crBaSBJeH4dySf8AKKDMCAMv7mLVnBzHWhYuYOSa+C6MfpUHY0cnwFluLmTSKDZLP4IKyY5AVCm7n91hNj/lU5ciEcqMIiZ1GsLnk1NfKnhOu/NH4AFyuxrRK+45i/3ebsK4ZPvxMNLsLlVldbZoQ1zvUKbvrBlqIAzq4Yf+Qf3mU3FtZOviju2tuUzfJ1KW5d4KE403Qz3PUzistRYcn3/egQBGyOdPEyt2jp4ISQjI0BJbsNIiiQlorUGV0oVQKuh7np9VE9/74cUhDTa6Y6h4MIlVk1rEQ4oZ+C0YuNMW3oham7g5tKw/vrywL6DUORoTwRIYnjJ2H3pW+Tj9POEMlzSKDACAP7+MJZts0pEUSExH0xSlOlXYovqOv/gMZvMjPf0gVAJXAKONM1oaf+BY1YG5c1fXo4PDH3/8ECAKEaFoorL55+sya0AAEBYD+zf/2Q==" name="Grafik 2" align="bottom" width="90" height="91" border="0">

mORWVGQsI/Y5ROdpc5t1ZtVZswzZRmyzZFmzPFC4PrJjzM4WBSTWIR2/qJKIzmws7EFggI+stZL2JRCo+lmYiO51Z0z6485MkphUfSEUDHUw8hUc/XGFOLXC4+jmYjP8pyAiJ9dIuWRHL6M2gvIYxuCED6+xkLFYTH0R2FhhWGsxVX2AzgBUMsL6CSLJUbMGuoc5cvYY/wCyz/QjebCGIGP9CCPT/wDraSgYO2MYHOQ/0ATAHCuBGFbZOTMlgD1n76RCEFcGMK0wskpLxphzL3xtvJmSnyiJmVB21+92ncy8xrsLE14V748+2rxEZKQp4ALD366X+XKeXhzmPCDKMiw2M3Tc3jM3h5vZzexm8XkWlZDlz7mau7aIIIP0omYyLDYyLjMiwc5BnORz9EN6wxbjcX1Lo5OztnnSUeQjJzFM82WbLNlGbKM2UZswzaLzbKyFLjOXL0VlgF4ywbMUqWkIwA/U3bKKz261YLJvW5yL9uMDWLQ4rVqrMFYPAhkZxDO0yJgo9MY0Vw2yTOC1ywgCFj9VqoEGpeIMNZVdcnkK0WQNJrxTiVK2i2PSn2ejJmSnACWEtcKH6vWqM2E+aLDazKOsqsYddZ4VVgSuzMT6RYs8uIjJkpUKH63VdJ5fDQ1htbEPVYXMRPpD7PERkyUqFD9fqGjC/GLNR+dey2qyjq6rfo0zEQ+z18RGTJSoUP2Nqmm4F3SH1fho60xGJeuwv0JlkAxjSbO5EG4ASwlKhQ/aXNIr2stadYqfBXstrMpa0p/oDLIBjHmzi9AvX12aBaffquH7e1old+WtOs1Pgp6q+plTUa9yPupmIg7YxhuNnipMtma6iTc0EoxGqXKJVdRr2/uLWjVrGWtKtVfOJ5TU1xycrXUW4+2NoBh3JwjI58U15ZkRAxwalbxfoCSxc6rSxOoobP2UzAxExPha0utay1otlGfx5CUjNXXXKytfr2/siIRw7gxh2GH8CavwEInEoHksGDP2DR61c5GV2yjAMTjjZoV7eXdGdWjzrazaRlbWqr8iYmPqyMQwrgRhWzOefPxbfSrAKDDFrJkqQKvvbKOfATIJS+G+OqaTDI+BFp9aa/5AUYjUqlj6aZiMKyocK7jbkxjNTUONvuZimkpozBDxtK71fNMf/kupkRAx99Yr8uKLPV463Q7R+On0SvP/AKPS7d6mVKxwTds18T+QNHE61TbgMBkfuy1Y5NtcZN2cbdkIZqacPVDw7jz8aB9VThETODVYWavp01iiZEtNvRdr+gPrcUWfByhelyiQ7w0mttqOa+rqqeIlIyrVbqsX+QsjF69UPF36jcief6UsCMmwqMm2vJuxk3DybDZySmeJWFBj0w9JDIl5aOJMAaZYNVY5EQPBixcu/SOk+paOnYQ8LKfQHVoPJiRnE2JXkTBRw/IK/S/jUTuLfDV456X4RHOZiYnwEzDA1O6vA164OB+RHg/kKMjXac5/Wquf1ZU5/Ueeb05zeMzdszdtzdNzcNzvMzrKfB2odlv9VydUPJ1N2TqNicm5YnCYZ4H/AKZqNfn5/jxf9rxtVV20W6jKbtN1AqTgMWB6AxQthqSVOLaSpU8GcNXT3tN46Arqu8NU/wDrOK1k1lGiukq1TTbXcpspP+XnOdZ53WZ3mZ3WZ3mZ3Dyhz2nDU08w8o/mKjJzYjMajSmlZ8dELp1PytVV3E3KTaTdM1OaZCUGPoH842pkxynAsmGbhTQIekuH4+vpqcNXnlpfHQK3UzhqFMbtYhkC/Tqjyq9JZ2WZNRjBsIOs/wAll1Ky7VG7XYslM8NNLo1HzehdhWoaYykWmaoVOQMWB6CxQshlYw43B6bfDTDWrT4KC4a6XLTuOmI2+n8dep9DPKlUK7YjQqcBc0I1x8SI6a/HXafcT5U7AzSiCnhrGnbhfgo+274JiCjUNEmMoai2gyvYVaV6EaQPCpzmrKJVvBjqKI5RkMOM1d5mnhTVD7cEJeFhI2K7AJTPH8diOXDW9Pjp+CP7z4TEEN+pNO346LMFpnHWdO7ReFNndpfDe0tNzJG5pFijqabseh/kQ/8AJmmJ7+oTSyajIyVMHNVn/l4aWr+2Q1g4Nw4wbgTkPWWa9W6XeP47P+XAhgxv1Jp2vMP/AE3bc3Lc3Lc3Dc7zMvJmynx/Hj51uJDBDqenTSbx0F/XS+IwFgW9C5FR1Ngs9C/IR/4M/Hlc28dZPr1PIiSlK4UrxsK7yP48dEd2T3s5vZzeHl+JuomJifJX/t4CBFg1DnNX0/as8Px9nTb8GqB6r9E6LuGnW9nc/n5DAGR6FrodWm5pCOxp/G0zu280uqTWeeoJ7b/DSv8A550znbPO0zNSoMiPJEc7GzLIpZFRcZCVjxekLCbNc6r+OnN7OoeL0Lspu0mUncNEud6v6dbTuKlHSnus8bDO1WyP7zQrbSmaQZh0yjCEh8bSe+jw0AhGxBDPhMQUanRmlY8a/wDaz56tQ3iPCs3v1vF6F2U3qDKLMq2Cq2FNB6vUtZZ29MzQ6nes8eXPCrLLCplhKMOOoI7buOmTys5BlGRYbGRbbm8LLRhcrsAln4LnkzdKzdqzdrzeLzeBm9jN7Obw81OvzPjoD+up5NUDl6jpZ0pzRb/YZ6l+QnyQAEw6dYalbzJQFhUwnLOmk5JgSz4US6bnleq94PH+Y48ueQpk5FVs5FKc2auWp0JpO4aPY7GoecxBRqOiyHDR9R3Aeo/kB87eh0emPj12lxWXQ3aLmNlGbLNlmynNlmyzVtNmtPhWrrOrtlZ2V50DHk9AWU3Kh035E8ppWN1U+C/pKreMU+k/TdSG6HqFnSotX4jlHxkMGN+mVKzw0p3f07yYsWrvUypWeOll16Z8N2mF1D0MrtzQbXQ34X11WV2dHfUPTtWGx69qFIbtYwJZ5+P2OlvnfpDdrmBLPhoJ9WnfFqFALymqNLAMlnTsjbrfFb02vcwCvafle0m0Prms6d3hxDSQ9TBcrz1rT+6HD8dZ8mo6cF5bVGlmkXtrY+R9FD57V9GDfYMxPOPWtY0zszmg3Ph1fT9q7NEb29S+TUNPXeW5DK7dG1DvB7TMRMappk1CAyWdK2Nyt5uUD1XKp07CGdmxE84+S5SVdVYrPoWNN1Ebq/aSGDHU9KKrOn3SpWAMWB56lRi7XIZAtLd39O+V9ddlVuhY0x2naoFyPaZjnGpaNIZpOpbU/wCfg1vT+uPx+xyP5piCi9oshNHW5HBITH2m/pCreUrjtOZ/PwXK06VqAlBD893TE3I/72jtpawi17U1S3hXrTV+B6AsJ02TUP6BCJjc0ESyvet6aQGLA9xavmQlBj+jMQUREDHuUztbH+hTAWrrkSy/0K8YJYT1B9h//8QAQBAAAQIDBAYIBAQFBAMBAAAAAQACAxEhIjEyURASIDBBkQQTUFJgYXGhI0JigRQzQLFwcoLB0TRDkqKy4fCA/9oACAEBAAY/Au3quCxhXnkrnLB7rB7rCFc1cFwXBcFc1YQsHusHurnK/wBljCoR4tq4BXz9FRioAFjVXE/paOPNYlUAqrSsXNUIPiOrgrLSVSQVXHsHGVaaCqzCsuB8N2iAqTKpIK04nsnFzVpvJYufhW0QFZE1fL02sY5rEsXsr1er/ZYljCoR2FZcVbbP0VHc/B8yVS0r9X001cFQEqjQsSq47qiv1VVxO1cVhPJYHclgdyWB3JYHclhPJXH9NRytiXorJn4KtFWBL1VozVTJUmVSQVSTvaNVWuPsqBrVV6q4risCwN5LCN3hCwN5LAuKo8qjgrpqrDv6K1aVDXI+Bu8fJd0eSmSrNVfL031lhlmaKcV8/JqsQ2j9ZUTWBUcQqEFVYd7fMearZPn4Cs2iqmmSqaqzRVO9lDYXKcV+r5BWWCeZ7EqAVSYVlwKq07uhpkq2T29ZtFWjRUtFXyHlvZATKm74Y81aGufNSAkOyqtCsO5qreW6zGSyOXbWZyVTIZKzUqp+29sMJGanGfPyapQ2BvaFpqsO5q03cydaCm09rWipCyFSpVTTLeSAmVN/wx5rDruzd2tdqnyVLQ8txMGRUolPPtOZUofNVM3LIZbyUNhcpxn/AGavhsA7atBWDNSIlt0uyVL8u0Mzkpvd9lJtBvLLZN7xU4h1z7KTQAPLt60JqbDPyUjtTClE59mzKkygzVjmpndzI1G5lTlruzd4DtBTbaG3K9uSm09lTKtH0aFW7LdUU4nw2+6sttd4+B635rMZ7U2lZOy7IkKuRkZnNTO5kKlTi2G+6sMrnx8FzZQ5KREjtar78+xiGn1KkKDdTi/Db7r4ba58fB0nBTvbtar7s+xJA0/dV5bmbrDPNWG17xv8JTZQ5KRFdmRq1TF3YMhd+6mdxMDVb3ipy1n94+Fa81W7PZ8slMXfr5C791M7cobZrWiW3e3hiRWtDuy2fLiFMfraYf3UztarRMrW6R/xC1WgAeXhuYo5SIrseXEKY/VkA2ReVPa1jYZmVJja58fD0nKt2ex5cQpi79SWNPqVTCNnVhtmVrRbb/YeIZFazKt2PpUx+n1G4v2WoPvs60Swz3K1YbZDxJrMvyUjp1XYf2/TfUVKdo7GrDbMrWiW3+w8T5HNSdp6t32/STKL3XqZ06xsw881qw2y8UycFO9uemRxD9FM3IuNAFPhw0ANEyUHx6nu+LdaHy0Ai9aw/Q6owhaguGjVYPU5KlX8XeL5to5SIqp8OKmN/wBW37rVGI6JmzDzQYwSHjGt+ak5dWftvvqNyLipm8rXi4clIXeM5OXlwK+oX7zWKL3KZH8rV1kXty8LG3msaxey4q5yucrnLisXssY7QkblrXtUxu6YQvJdZEqT2hVYwsXsvmWArB7rCFwV/ssaxlY3c97RYuatN5KjuzZG5dWcJwnddW376NZ4rwHZlXAKkyqM5qnsF86u91e1YwsfssRWJyvcvmXzL5le5XuWIrGVj9liCvarhzWBYHclcdxfMZFSuPZkiq37imI6NZ2L9uyr5+isQuatvkquKwqjRy/UVCwN5LArjzV7ljKx+yxBYmqTi0t7M89vWKneSpnF2TQBvqrbnOVGgeGZNu4KfzdjTJVhs/PgrR5eHOph/deefYtTJWRqjNym60fPw7qsxH2VL+J7EqqUU+OZ8PS4m5efYdoqwNVveKzOZ8Pz5BazsZ7CvmfJSYJei1olTl4g1iuuf/SOwbLZ+qtxKZNWGfr4in/tt9/4C9U3+oqQu/gL58f/ANbTJkrFUCb/AOANXBUBKpRVM0G5+PrRkrImsvRVJOyX5ePZQ+amTPbkEG+PNQGnHcYZeqmau8eE8eG1JomrZ+wVkDx81v3U5U2b9ijjzWJXjkvlWFqwe6we6ucr/ZYx4zrhARbw/R0MliVwK/JK/KPNV8CVNcgrIk3Psp/rowO5KrTtSaJlVICx+y/M9lj9lj9ljKxOXFYVgby8DZlXyGQUuHErVF3ZTjFMzwYOK+CGQW+Qqv8AUxf+a/1MX/mrZZEH1tUo0F0M5sMwtfo8VsQKREtE+CmLvBtoqQoNEgtUdlxtbiZja1mOLXZhanS2dY3vC9dZ0eICFUfdUuyVL8vBeq2rlM6NUKQ7M66GPiQ/cbjXhPLShDjShxPYq6R8lNhmtWKJefgnUZ9zpkFIX59nHpHRm0+Zg3IZFnEhe4WvCeHNVR4I1Gfc6dVq8+J7QMXo8mxOLeBRZEaWuHA7jXhOkf3QY/4cXLgfA0zctVmHTJq8+J7S1YrfR3EIub8SHmOG5DI84kPPiFrwnhzfLwHmVXkuri2DwPA6JNUhfxPapc34cTNqtsmzvtu3GvCeWn90GRpQonsfAFLR8lfIZDTqu+xyWqbTPZBjTqRO67j2wXQ/hP8AK5W2Tb3m3bjVnrw+6VYdJ/cN/bcyVZtKppls+Wa6pzA5mRRf0UzHcK6qO0uaPlfevhvk7uuv7Ym0dU/Nv+FPV12d5u3MXoNj/FZnxU4UQE93j2vacrA+5Voz2puo1SF2nVisa8eYU4ER0M5XhScwdJh+RqtV04UTuRBI9pzNyoZ7EyzUf3mqbPis+m/ltzaSCOIWrHHWtz4r4cQa3dN/aVogKyJq+XpuNaJy3EnAEZFWC6H/ACH+ytRdcebe0XNVKFW6hTadj4kO13hei+H8WH5XjcScetbk7/Kk49U76ruamDMdmWnAKyCVIOA9Nq/XP0oObcdFkLN2fbuu2/jom0qVztkx+jtt/Mwcdz8KK5vlwUukQtbzYrMUA5Op2NUrFP0VlvNW4ob7KzN5VDqDyQeL0HC47Dmi/ho/DnjhU4nJSA7f12fcadV9+ez+Jhiw42hkdrVuYMRWp1X3nVGGatvac9PwozgMuClGhNd5toqvMM/UFOG9rh9Jn+uq8KkyrLeam+JqhXuerEMD1VYh+1NlvlTTQK6XqhHbVjsXkUHAyIUz+Y2jx4B1ofLTqxOew6E/C4ST4Tr2mWyzvPtHQyLxY7am0kHyVIxd/NVfFgNd/KZK1rs9QrPSIf3MlMfosbeaxriVRioAFiVSTpkYjZosP2RabxtxGtE5GatOAVa+qoJaHQ3ibXXrUNWHC7NCKz7jMJsWGZtPgGbaOUiJHRquq1TF2lkcfOJH12IULvOr6aY32/fZkFIjZsOLfQqnSH/1VVerd6tVvo4Po5W4MQelVe8f0qjudFR0P/kqGHzXyK5q4LgsXssaxlYjz2HMMK7zX5P/AGVIbVhYsQH2X5pVp7j6lN9dHXN/q24rM2T2jCifY5Lq4g9Dmq1hOxD+6D2GbTcfANeardnopyWRy0RM2WhsOidxumP/AC7DYbBNzjIKTRN/zOzWrFb6O4hdW/7Oz316xHmvzHc1+Y7mvzHc1+Y7msbuaaTx0iKOFDthVkFJzprV/wBt1WHaaO8CNsw4g9DktR93yuzXVxKwT/1Qc0zBuPgKcPkpHRmPNFj6TEii3Iy0xInedLlpjfb99h/SD8tlvrpLPnFWnzRa4SIof0kMfSsJWB3JFpZQp0J9422uzE9BhceDsinQ3iTm0OzAP1S3BhxWzaVrC1B4O/yuriTdBP8A1QewhzTcR4CtD7qloaYg856YLC6RlNUIOiWbwNiE3iRrHYHSmCjqO9dsQm0F5OQUjrk56yL+jO1x3Tfu4bcmjYHSGC0zF6bcANm52oKBW+Q0dfCHxW3jvDZY/ukHckETB4IxeiCY4w/8KVTD+ZiESE6Y/bwHUVzVl3NWhe2egDNADhoo8qGxxnanphsdhnX0VCDsPhOucE6G7E0yO10g8aafxcIV+cf33xaRMFOh/Le0+W1DzEwdg9JhCwcQy2YL82Dda2CL3h/dTu8/lcpYIvcPgSA/MEaITDdeqPXAqrCmNyGl0U+g0UeVUAqoIWMJvSW3PofXa6QP5f76S1wmDQow/lvafLcN9VwWL2WP2WMrG5ZvbdtRYfddP/7lsFrhMFazawXXHLy2DC4wz7bste0OaeBXWdDdI36pP7FDo3TmlkT5XHj4DguydLRFjZDV2In0yGgAXlNYOG05nLajUnMBYPdYAsLVqmWsKtKkb9tn8w2bLSVWQQisrDff5HZfD7zdkw4jZtK1TVhwu0tf8ho703sntDh5jwHPuuB0MnifbOxGfm86DF1Zth/vuNcXP2YnpouKwO5LA7kvxAYfq24Y+oLEFV/suJVGDS6E/C5OhPvHvsQX/VLntGFFE2larqsOF2enqHG3D/bwfFhcXCiHXQ3Mhtxawv2IkTutJ0SCZD+a93qqiuasmatAjZLeN42YusQLPFUI2CCJgqn5Tqt2oX843GswfGZd5+WzDi95s9owoom0qTqsOF2hsZnD3TYrDNrh4TifVJujrnCxC/fYqrpeisumqtOnrBhf++wRm3RRx5rGVwKq0J0J7PQzuKLHXjZafNX+y4rirnLCVg91g91haj0hovxAbDoRvhn2O2YcRus08FrttQc8vXR+HiH4b7vI+E4MPN0//uaDGibnGQTITeF5zO4q0KhITmTByRY4ScDI6WctvXaLbffd4HcldJVcFJ1r1Vn8p2E/20tBwxLJ3BBEweCMXoom3izL00dRFPxW3fUPCUNmTF+LiCpwf53n4tg8n/50tdkZqYJWMrH7LH7LH7L8z2X5nsuuZVjr/I7MJ8r2ArCsAVGjltOhRBNpRhv+xzGiYUOLxIr67kvh2I2fAoa4LHioK1XUjC8Z+ERHiP8AhgYVIXbwtcJg0IRZ8hq0+WmEeLRqn7bbmPE2uEijDOG9pzGxAP0y3Wo6h+V2SMOIJOGh3RnGj6t9d1qRWBwXXdEcXgVEsQQhR7Eb/wAvDxZ84q0oscJOFCNETo5+a0NwWXPFWnJFjxJwoRpl3XkbvKKMLkYcRuq4XhB7TJwMwmRW8bxkd3NzdV/fapRWnpMAfM3EFOE8Hy4jw7+JhD4jcQzGhkVt7TNNiMwuExuPxMMW24vMaY8P0dvO7FGFyMOI3VcOC1Hn4US/yO91nN1X99tCvhRmR292KK81LpHQ4sP6m2wp+Gz0mCPhnEMtB6I8+bNz1sMfCf7HQ0d8Fu97sUYXIw4jZOC/DRT8RuE5jxVI1BXWwgTBP/VB7DJzTMIRBf8AMMjuHQogm1yMJ/2OYUOJ3XAqY3uq+jhhdkgHUIq1wUnUjC8Z+Ki1wmDeF1sKboP/AIrWvhmjgg9hm03HcS/3G1aUWuEiLwoR4tGqftvjDitm1CLDJLAbLxw9VqPk2Nln6eKpG5GN0UTbxZl6LqYp+Cf+u5/FQhaGMf3UTo542hvyCJg8F13Q556mXouq6Zwpr/5Qc0gg8R4qL4fw4ufAodF6aCIfyuy/9bmH0mEPgl3LyQcKg1H6CeCL3wvo5tcgx/w4mRuPirUiMDm5FajIhMHg13y7h0KIJtcndEi44Vxzbw/QlrgCDwKLuiu1T3HXIQumQ3mFmeHog9hm01B8ZNitxs9xkg5tx/RSImFICQ8ZzP5MU/8AF3/v+AxY8TaaEL8PFM3DA7vD/P8AAafFtoHIppzHaP8A/8QALRABAAECAwUIAwEBAQAAAAAAAQARITFBUSBhcYGREDBQYKHB0fCx4fFAcID/2gAIAQEAAT8h8ewUcWYpyLxLBOEOW0chw5AjSj/AfmbvpjuPKG88pu+mfwX5hnRMwQZjgzy5RWLOMYBz2kxNcHzb61DM58CZyeLSM/BTEVytPVQf8uBnhGq+JWC+GjsNwazTfRPQ8fMfo6LwfqFpgjkzE/ur4ANGpMC5l4P0C0/IknoYPlsWvFGZ7ekw6PVnq4PhGEw9ppdH9+MPA6WeVQq8UZan32xNP4VVVq7CMSHGJ4xI5Z9im99JvfSb71QbL0YN8sxJcHwLDBug7BvRggOlnk+ggGrLFWt2EsJQhVVWr2fvlDQGYTjeaE4ExV8+6RoFdCNvWeMF6vtV8OhK+Ew+HWT+nn9PE8es7PUcel/mxOpo3Iq3FQRUeDyVhzXQxjbUWuKVUq3wWp8UwT6MyIz1jHvAq2mMAbyZ7d9kMoBxmQDgTNvhaAYj4sDydWBYSBYBylKYdzjHGJyjjJF8nJYvCngzIjiVmYfG0wQ8DPbTKUx76okjqS0Cj1luo+Rhah3EWwdxBNEb1luC+hNNYVWq1e9paZ7tKct8A6wKm9KVev8AswU4iYyDhaO9avPiOn4YX72y8FFmW48gmxVll5DCZd6GEzd0Es4D1YrVF397y4Yt1lGEOK9ZQ1x374J6zhMDLuYP1C0w7Gvd2OpqS28C+PWnkMJ6AjCWnkMJYncO9ClJgBKOJ1fSUdTXw9IKEGAHhWcbUtMchujHhNbu6tFd6ltHevGq4V3adIlhLd7KaJaMO9Q44WOsHSocrrOQDF+viGDi65zN5EYqBrl3P7NSXKPbxatuAZsq/JcZZuDI50DDvASkwAlJodV0lNXmD0gUKGHimMvhvEXseo6TBptlVahKBedEESo1PEgZADNmJ1sRL6WcsFdw7yrwbixzjNKL7YymN65vPxoiyuucutDo4yqgtHbSurrS9NMyx8QszwUbAjIyo+5d5QXliShq08IDlWAKHj1HDGDJqxiIETJ2kJETMg0WmcSp4YDIAZstq6jlxLnXK4Vd/d0yo+L0lDXOHp5DoQXfnK7wTPbZq9hLoh+PCqxb5GbKsgrdTQ7oSAKuASl8w9kozX4l8j3kU0oxVNy2rJjBKeEA9o+gS+14/GIiVXN7kECmASjNus3xDLRq38lMSjKr+MSp8GTsijUaMGlaZNXgw8Sn1Ik1PVe5BACq4BKDwjNyylCCZndc/J16jfmS2uNptJS1cuiCCo1HwLCLabDUx4JX+DLR3NK48LvKG4nGeUlUp9AxyoGTsu8h0hl6rPwBQKrQIh5fP9Ymf9dxSejXlrKQPqbaeVaVN8hiTNjKNnV7xg49V/uUCq0CEabpL57u3W11ORzlGo6eT5mBQ8rgwCOTEruZsxs14XXMh56j/sWhVwlRFb643/ntBkLgGcdo1N9+WARvAHlure2MW0w2K8LrmQ89R/12xOcSu2GRptUngNjwJxgjxeXqLODmTMDINipsXAG9V/pILBJ6W4b9kczdZSh0tL6V8wqgEcmVypoZmwtBu8TTfAJKjg/57gXYsVC9s2uzS60Shpus/Mh12c+RiICJk9t6rv8AMCxfAIoRVjumwOY2mUo1L6lPM98bmKQqb9e3ATj9v8jblGscKq8COWqvbQausx4JQUGbm8fNNxQilHsO3+93+JW9BjKm8kaEXpDsTJZAZymsxTKcdZgUPNaCUSpKVQqZ/HsQOggLmGj/AIb4+4y+OtvezAjMXCLM1sTH9eb65S9BjlwMo2o4IAJUe/olLuL2l0fYOwjWDHVwhEz840DYMIoK4OsrKtn7O+OzASOr+WNr0EQdMmqGTAYB5zpiqfiXRwEx3Q7wxwT1iIP0Sloa/wB2Xi8uBAoUMPG3GFziWMiOTpEczzR/nn8An8s+Z/LPmH88H0cVMC6sEFRHh4enOqgEVXPU0hGlRud0oFXCWncIltKjLV+INpiL5/dPEHEA4zFOvB6uCiOAuUcjqRWRhyor5HlHTkL/AKEX+eOITiopxV7wSqkd0wBvVH9+MBK6NvDUZ1UNT1uex3WccftEWxnAJ+IPDPyMT8USZSOLsdz5zNIY6njAmIc4ZvQgc5anShn+hP6B8Tf9U3/VN/1R/aT+2fHZ7k9COmTkdKOQ3OJZkJ5uSRxkjii4ncUIID0xvhgfcI2lMDHuLDuG7fL5isOka5DwktCrLXf0ujjINYcmtB+IbHcLTWHFmAvh/oOEHiRxEi+TqxbI4Q5ZcyOT0IvKWh0p9hnXOmp4ZUojQbbDBPWKqHBBBOO/TwhWmLoXY4Kdb3pKyrOi0Ok9Hg8sKBVwhc1FhrvlYLvF08GoIBqwzrfWgXN3WEACxTy3j4c8se7x8FVcQnyMukuw6/x8u/TQ1lP3LEz8ExVSO5dXGW8rxj5esxfCQanNi+BgWR0znvLnKX2+bcfL9ZLrYM2Vi/i7jTwK28BCNQNL2EeYEJ1sSnX2DwHCOtbCZdaKk1Q1ugBQAN3mBaFXCBq8axq/4LSEoN9Ags6D/goBzTVa/wDralEN8tor1cI8TRV/4Dgu5z4KSWmk7o9VlvZvmefqoEb5al38CYUh3I1Xjjs1EwsOPnxaFWUq3t+V4lq7ZMKrhBIyx4+fEa25M3uMLoa2S8W808+URxW4tqrgt0ZvThgo35+fuACMwb1NkJQQcZWvbgb4Rmt43hIA5LlDOgZggzFBnFyiM5xjA+a0giVGp5yqGRVlJpUUN0RFHE/xL1ZbmZ7eN5hGbP8A4fyZccREsAc/Iltq8RLBTxV/CKdlBRjYlfDrI4QcTb7BcYWcvt/c3mN5j+JDP9CA6+cB+azAIAYAOHkWvFd2SxQFKrDkQ4NB4U06xmbPQjCbkT1MXq8tETqc9Ma4CH2pKV/Eof2a0YBuSrkt/ZdJVWYZSqz8m1NwDNlS4GZ9gfnukOjxdfCzZLenR+05bRM+wWjAg2hWcTOV2xvrT3JjXTRhMwM6l+d5Y+Swro5jkRwqrm9hUbvpM+2br4YDrAuH1t89wA3Z4PEzmmk1+9JfOKjAEYUswM5ainWDUqeSLhb9oeOqzEgsdXhzqsYiYbz47nRWD2fiCnDTLjpAaAm+ABQseR8ZeD7dp4KrKeLrxA1sPA+FmK1IO4GPzjLiJalqnovt5GVIAzYlVjM5vaeKqynC68SLtaYFuAygtPLvxHc6MwfdWBGLPJx08h1kOGSrHbIYEXN8mBx7DpX/ABMSC5nitEVbKs8SNrpFz9O4DZoacROPkL62XkCzLcRZntAmO/MU5StcXDSV+TjiLc5+LoJRuRm5tN/L4iq85v059xS7Hn4cHKUlrln9vG6CAast5q1wJ6dmGzbtjjDRYxDGI7zm5wYL3LAm5hYchv25eMVOuMm3OKo6be9TE20JEFxMpSE9B55zUqCsOXi+DldDGMtRhUCrftf3JhkaDLt3NJrUiDjGL+koZnnV+f5gF/uU4+JuFAZsHqQ3OxVq43bz1lROlmPpyiKRETEdoPesJRIUdCD8wo6R9HiQteKMsTPXAmjWlm2CtAqspUC+Xz7hS9ZFSDBTMLAfh6RPXy6A9T48RcjFLQqiQ0lhG+zlxg2DmlyZ5/MWFC7R1DbFGo0SUnrVihL0fs60gISYI4+GerAz4gSJKAxMcUqqrv2MMZajdflF2qdTso/iORDq8x47RJ7jXstOMGq4GuzTPG4Os39zVm6TdywlHAOE9P5DDn/evgwNQDfNQOaJ76htt0rFap1mBKuBo4+sRNob75guAmw+/XimDEcRV16TDTlhgQGR4/eFbodgo1LJCpamXVslbFEXU57VI1v9M04xXA2wvmjsVjcXbTaG116G0pg3Uqli0p7xab/xAP8AdhB5z8USZROKsp1thlANlah8xXUlWYGjT4oqtVq7F7419tGiLoTGgYSGtwH0rHRKqJkwOwc4a8/IOOXH49tOjcPnsH5WqTEBy2Rqi318Dp2GYYGu5/dNoOVZqjMEbT57y2byT8qylUvxT0maTSq6MAVBHM/wqGLMQCMQHK8HhyiZgeLExs9nC09bx7WgTBQasxhm60YCNEom3Y/vq/kX6BeYcXvQ6hDcdh0zUDFdW40nzMuS3pEpQj03PkGs0vQY5cGT2Uyp6hDCisztoXtyN+vxsaSAfk9O2jaYC9GyhAq5EqICZOy7VbWlMY3F757Bb8UgPw17MZ+B/CBX3Jivnc3snuVJnfq94YQXCvzHQOU+8m86JuXRF83Qivzxxz8Yx7a0qrHP6ReQOP6TJjisXgPJ+ZgXAGYzybfifkBJ6R2U1O5b5bdP+IP72iUs3DFakS7weB1lNVq4O5AElqGD5Bp03yGJLMVyjsrx2zWDLLXeuy0SvoWPpXYqUWt8W34r2/Q37FhgBvg8imDdfERFWlj0GILo3LA99Szdey393P6uf3c/q4o1U5oKsVS349tG1+l+/nbdG0Z+cTBCjNkCPhVuDTTibX3Jivtt7+MOL1JSLV4GBh113NanxAomqDZPIKAolRymN1sRgRMnsty7qLlCwO+M9ii7dcOmH7e3lMejYprt1jH0/PaoaHAfwiVF0HJ/yIEZGDYLygslonUapDfo/Uy291X6Oykoou8H5uoOzvWPVb37gEnpN5FlRnBw3RcIWGa1PiDpGqLPkKjrmQxl5G9O3ed6l+0sF2qatfeehY9lb+oX22KglOcW+xuCNyyPPbei1ZwpS126KwO7+LrERolHutzS9NjQ0aM/199s1KPdQJdUel++zKq2PpU2f4Aj3JlhUUVGVEMTMPrKIGLbmW80YIF8dVo+Q/T8sw1yd0C7CX5Ht2KDiqELDQodmHnnKd1V0H77Xuoq3uXZ6ZjsZaaro5ME2iA3m1hrcfz21uhGFn3IUDVpAoUNg0QqI5kvJr4raUQCp1D7bGLH28+vB2b11ajjS/dAvAFjwZwZS15Lj95wjXqJjw18iUf1ET57BrChWm4rP3RMK5DPbDF496v67aAmP7uz3w1nwUz5DJhXMtCoXGzR+vxtcci7QVB0HMj6qviu4elxTMcp94iv6IpBX5pWlW8ra11Nr6sk2AYBURzJSqp+Y2AadLvX/Ne7x8wBUYlbk0YT6Z9ZgbAOnN8+Q6+teo/XZVYsY539vXYpoag9H99hlVSgTIe04u1r2leKIpEomzWXGFNZuMaPUjl+pKMzgjB0iMEDRHb+812fRwJj8erGqLEKfWuzVZtX5j+3ZOYeiMv0v6WO7j2sm/k3xBAI1HPvBAY1Ct5DRPrKe/Y9Mp6ph6U2NJWHCvYH1+Q7i3Gdzz2fQpjKuHSgmHUSvI5GDT67dCsy9YZ8wzeUYtzme0GvaJtQo7t8M+7Z0ZOxX5oXeFnvteuJg6kfGow7D57cvXaueXph08n09yPFl6wQXqqhwGsAChY7ble2HYEAqtgIdDwcRY/HKenZjLkR0bMVpxQ2ab4erKUaOxdqDTmmI7g7BlgURzJRJW66buW0xbgfl7jIYV3cJRo49o0amMM7KXHPa9cSB1Ju6ZMeO/sxfHc0ZkvmkHyniG9B1+K9m94G/L0x6bCBQCaM17g2FuNph2Ncu20OZw2G8Z/J2YGeEYBzLwGLxCGe+EpV63HgGC7RqOyD2AX1m/xvOifeT+ARyouQocgw5YRB8HaYOuxU9kep+a7YesWolqs2z7nYzVl796PlPfpdJDPgAM2USlFesPcYnt8+Q2XALFhRjOqEOT27gtfRt5Tro2cGDQddgWAXhMEgyDxMyu4FYVgISiK0q8K9dDe7axKB1sPWncGWFRRUZUGxsV9zhMJR7WufpXylea1fqvxMsBQumfeK4YKgnp7Onbu74o1HSo1jk9Cbv35xWUtxj7f3Pt/cBXthKfqdlpJca1ID+7A/jhhnw2lOkeY6kDuueXrdiAlEuJBJ0XQY9zbF9i/MMF+i/Iy3c/yTyjY9ESXab9IAAAsBl3h/BqMyMerxH8u2qLX8Sfim2GWmDK0qthm7D0FPbunttvqZ+R/d52e2hTHqfjukG/HLhCqJofSyzobXsfB3eXkRQ4DfhiC21GT2VE2PNMfT8dwzaXDzfEZy2oye36GLPv3dM2L+p3RHC6JKBokMmUShFOsHd17kkeesGyjYfwz+3lmdxwcQ8u1ezLHW4nZgo7i3RTqg7grVnWnW4nbiLoHUfbvKhKD/AEO6I4XRUw/JT0T3tj1wenzI4TGg6WPOcH+fVIBjBKnlvETLefXh2c0K/qe/Xuc4FgdLsvDb3z2726KB/S7oz7Ka75TbEudLieakZAKI5ysQfVpwjvKgGTKW5h7hKLBUSXRKX9ejk/EsAEqNx72mvIOLlRB2Tu8ZXsD+ceagoGomCREKcdePdvhu+xeZrxITktQzO4TmhzlpwYlBVEyZXF+JPxTviyN1HUlYOD0SD9Jl8u/8PNQMAoojnKpOIeP0yi1lVsufXhBAI1HBO4qtqWsyK3LHnln26d+ZYVFFRI1wTUW/E9ooE1yNzgl9GwlR81WRbl1fmM1WJc5s/wAIIBGo4JtpUoxIFwU6umsRGjqan+B8zQDHiZxLRRP1fWYofM6D5qUq2RHneE3gdN3cUuApw3xD6vxvEfj/AA20bIVGcTSPQ5TDKAuPEzN0NyWgzPOVHulvMfrMI/VSqP8AicCTESGBBgB5z44Ryf2/Lj/wY5paiLXBqv3oz6/8GUvTWIRVcQfEf//aAAgBAQAAABD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4wD7//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8EYu6t/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ADa/D4DX/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOA1+yT8m3//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ALvc0Lg0uv8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8APGQS20l0zD//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/KCH93+mnsYf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AEKAK/8A/wD/ACnbf/8A/wD/AP8A/wD/AP8A6wAC/wD/AP8A/wD9Hb//AP8A/wD/AP8A/wD/ALAAb/8A/wD/AP8A/hR//wD/AP8A/wD/AP8A9QAD/wD/AP8A/wD/APzuf/8A/wD/AP8A/wD/ANABn/8A/wD/AP8A/wD8nl//AP8A/wD/AP8A8wgf/wD/AP8A/wD/AP8A/hB//wD/AP8A/wD/AKkAP/8A/wD/AP8A/wD/AP4WP/8A/wD/AP8A+kAv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL1//wD/AP8A/wDEAf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+BP8A/wD/AP8A/wCJN/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9Jf8A/wD/AP8A/AH/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+N/8A/wD/AP8AQAf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9v/8A/wD/APwB/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AJ//AP8A/wDoE/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+c//AP8A/kU//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD2n/8A/wD8C/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD6P/8A/wDgP/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDef/8A/wAD/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wDwf/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AKf/AP8AwP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ax/8A/jf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+v/8A+f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ar/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/P8A/n//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APr/AOD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOKv/wD/AP8A/wD/AP3/AH//AP8A/wD/AP8A4xGugf8A/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A/wD/AP8A93gY8qP/AP8A/wD/AP8Az/P/AP8A/wD/APxn/wD/APqn/wD/AP8A/wD/AP8AP/8A/wD/AP8A9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+v8A/wD/AP8A+f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDn/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB//wD/AP8A/v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9/wD/AP8A/wDf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/H//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Af/8A/wD/AI//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5j/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+sf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APrF/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Aw+//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCqtdf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP7S8ij/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A9Eh8f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A91H/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD1/wD/AP8A/wD/AOCL/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AR/8A/wD/AP8A/wAA0/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9P/8A/wD/AP8A/gDP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOH/AP8A/wD/AP8A/gF//wD/AP8A/wD/AP8A/wD9z/8A/wD/AP8A/wD4Af8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDuf/8A/wD/AP8A/wD8A/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/OP/AP8A/wD/AP8A/wD0Af8A/wD/AP8A/wD/AP8Ay5v/AP8A/wD/AP8A/wD0AP8A/wD/AP8A/wD/APxby/8A/wD/AP8A/wD/AP4C/wD/AP8A/wD/AP8A8i/3/wD/AP8A/wD/AP38Bn//AP8A/wD/APkWf/8A/wD/AP8A/wD/AP34A3//AP8A/wD81T//AP8A/wD/AP8A/wD/APbwCf8A/wD/AP8A2w2//wD/AP8A/wD/AP8A/wDjwECn/wD8b6BN/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANOBhgJJVwQA/X//AP8A/wD/AP8A/wD/AOocFAAD7AIH+P8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDMeHgAADgeD+f/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A0GPgeAPAGD/L/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AIgPAOAHweD/AO//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AnEsHACoHwf8Az/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/vg0H4EsD0v/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDxwxACAPQ+H/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANcQUHQf+X0f/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+PkDOHhh+v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8/0AITAP+/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+PgFen/P/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/P8AB/5/7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDr/j/9f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOf4f/v/AOn/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Az/H/AOv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+H+//AMf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8f/8A/wCP/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/f8Af/8An/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/H//AF//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3+/8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3/wD+f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AJ//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/xAAtEAEAAQIEBAUEAwEBAAAAAAABEQAhMUFRYXGBkaEQILHB0TBQYPBA4fFwgP/aAAgBAQABPxD792a0rEHxeyu9qe8UTvgHvRsZxh7UvD8U+1LNmby+9LmHuVP9380rB4FRYvEr/u/mgyJt2gJuzaT3o+P1hHtSsLwD7U30g+9dzM9prAR+jGuzav5b03hGpqE6L7wUGeNH6JqwhaiXu1hx4T0V36t/i9/0KtwxoXsqKDtpXrXZjvhVvA9A92FEyBqT6fkSwS1IE4zJdCrCnqge9SYVkknv8VJAjqB0LfYEJETBGoeYaOHeoED1Sveo4m8Q6lCzsAKcvxuEF2iakAC0IdX4qXNdB3G3al7NpY6faBUIwmCVBhTYd6FATqsdn5qFHW472oZJPxSME0uPAqdRfoZ1NANIx3xpypMVZfJejN0VhJ2hWJcsWkiRux8Ff7mv9zQzEW78FYJzg9qwE+JPWuwiP2JEhd0nRtUCA4T0we1QYj3nw8vw9wJ4pAVNCHg6n4qSEuVr1x6U4UmKsrSwTlWFJMhl0KlxrhB+8q7o5+Fae6EV0QFxSqysv0RLVgEtRXNmehUBV1jHLPv5S7BejGLgqBSk2VDSk2+Kv3j2r949qGkJv8VIkomsqQWBuqRGEh0f4seRP+Q+1Ra1xjpj61D/AGcrnEy/ChGFx3RUqLjXRgd646kTHDSoQrdE1NjmoQ737VKh2BL1fin+WInT6iABVwApolmaT0L0+HQHuGe9bXs/oNJ78vuULsA+VfuC8KwnmJ6tetgNZPWhKAIAGh9FAQgmjXfqLXfgA9Kx0OA96/TLzGk9oPhRe2H5VNWLT94qRRhijTqUpQETJ+sAO8EhKjBDm26s6igNsP8AfL8FwqfhuZJzcKmZbmQ83Gm43ZTU3qV+j2qYCRlb3xpEhMVZfq8rFB1Fx5TWsHC7i70KBrz/AFEvegAgIP5YUHaA1IyWrfRUyocA9qnknRlfHepGxMxDqUiMJCa/UgbDvdHEqDkOZZ4NY/gCEQAurlUlMeqBz+KnRE2f7c6mCC33+qkNWn/Cm7nmp+rP0TC2nFWObWpnO/qx3rmYgeouHKPshUcMmph4ijozUyk6CXuVJJDISdS304yB7py0qCaTNs8H76oErBUrzlZzz5UqsAvhDl81JLBk/V8VOyDaObi/VbpELKuwVOjM747G/WKg23+M26zRdIgYDgH2qQkLIl1KdKTRk6nxUyi9p2w51n9GDMbNkODlQZLNt5a/eotg5uHFyqdsl5YhvrzqbtWY2c8+VMMvKdH1Q2tCh5rdKLXzLPMrvQqBoiFuOKu837hIKTKR1FY36vU+KX72dRb6BZkxqFkC0r3s+dRBnMz4j7tFGLg34BUkHRV3FqSaLMscWnFrJY/tz+o7QIkl4BUCG5mWbH3SrC1sp2wetAAACAMD7ogEQRxGpBSbJ0wqTEGY/TlNIohExHzkmGCVEgwQl3Ey9OFAgISIyP3IILSpAVhnZD0PdphSxDMt3KpBdy8XP6lweQvWMBzozV2O817HOsG7hJPGV3r96XaINhzqU5Zvg9qZCOIQnnCFyu1uWjU0hDQPk+4ELaberlQsbHwnIz41ehhyYueXKlll+miqnyY4vIahWV8s8C7zY2qxwIQOAffoVjJcTg5VO8hI4OD2q2DZCE8yQWkSEqUZgAsPHTjQgII3Ez+2FDaVICpIR6JjbTjQlz2+DyM6SpeKp+kCoAq4BQp9xDcbY+sG9WgfLAO2A7u9YfgVvZwwDg1PFHRbyz5dKRFEhLI+YlJPdN+CiAs4zWifasSpg0T5gMVd35aw6OGAcdfpNUaASrtT75LwZZ6OccKOCL+hcuUfg5Loa289aYaIO3PTzAUFiZJolA3Bl047mv2i0kbk9X4qRtV24frlSYFSpK/RUGEAlXYq77XtkuGHNfaiNow3zm4cCD8KQQBGyOdW84y8XDT0pRigDym3AyIwjUK2Ctji0fs2EGGSbamkQS3F5r8fReMqASrpTjlbzJ/Yz6VYxEdSPYQfh0KWgW4DU1PoS/Ee/mnCwcR49SjJgSIyJ9iUCqAXVpzVxYjps3qW8HCw/t9CJbY1D9a+CtvexzoTHDDdOeXKPxFJIa1JtwcDR7ViRECHyn50b5t58Ueksgz+wIzAlVgCmIboAwnt+tqnRLgZDQ+gjIOJQjZjyW3oOFMiUdmHq3/FcEeUC0kzZWeOj5bAl39xvQJ84ZbO/wDOZmBKrAFKSixJCvipy3QDQ89j7xbcfAVI0d5F/Y93SgAAAIAy/FwgtCEjUeHGxeBqVEMPk470WHzXfLodHf8AmAiACVcqG9Ei2Pwf7SpXbAYDQ8y69gcq2KsksS+eBhwOtWZ7wgfjZ8HHmOr80xLGD5N96Gw+a759Do7/AMs2WxZ9Db1ppbNtN8+aIit8Ye5xwqKIRF/xXTYg/Hsf0wexUfE7ZWfh8kRXfE3N6D+WRP5JJgDfsGZPrU4kSzVq+VYPugsNVwDjVmsuMvcHFu9Kw/ICbtCEjUQMQ4/lPJNtT8RQQBSGCfx5azLGT5rAytpxaeW/fXBLGw4G70aLB+MLrVcV4/kkcDGwODo0mFoQhPFzuuy5vihkk/ix+IuFu0qaUyXDnx8mQU7ANVwDerJrcku7HF3eh+TyoQlk7OpSaSyGA1Hxk4Er+uHT+I6cuE91pQimxrOQbFO6XKvijfuYrG33w44UBsnmLqs38pVEfqOo0okdsDofAURGEwigkLF9uvz/AAhOllNLCSZm3yU0cgtoHz4IlyHlWxXHwZ982w40AAABAGX5WiAhCJIlLNsTMP1lURjU9QyNWfHDtH8BYJazhWJ1uGlTdwXn6QeFwqDAFqvtjWAAQO7Y0bdZ/Lzs033d96fAkKKH3NkszXiUGAUiZn18EKtOBTKgYnU4+E6ZYN9vyyrCDiGK6rm7/mMSI1sufJSmC5GA1Kib4lOT9ZCWJQNN2nYK2Fu1TopnDHhTTTZzeP8Af6ASsAsH5mrmmDmtRoLJUzZD8NECzANdHn9RbNAzWQUUsLrewZcKStbMxO2UIHjoIngZH7YoAAAQBgfe+8cSvTwGsVXgn0KlI4D3Cg4T4f3pNs+583igQJbx4/3rPa/RhXYek9ajiNVP282+MGp9QjuFv8UOwYhmfSRIAJVyKaURoOu9IoC8TYtdndNrrYBQN9EmRp1fcDZF1UV2chfSsxrT4FdoU+7RMbxB80vCcZ+1KwfGX3qcjgn7tIw4YViy5F7ViXJhXeoXvXc8Z+pvYpRSNn0+ShwEmrHZ+aiAj33fHl9tD+WEanIQq1ze+f0pZtMj9c6LJxUKYxtRiARo6V39PtkrPaInpjU6JuCd4ps8aV7EU5+DlN6zTapNEHeKXkk5h8164h9qys4NoGK8I+9EpLNgUDEcEe1Bsz7ND/I/Ff5H4r/I/FIwHgfimC01BjsLvHxWSXEvvWJyR/vQMXxRQvUg+lYdwA96x1OI9GvTgn0rv0B9CxD7hyzKjUz5+PBz+2JJImRMUYJuU+zw4Z78/oBLEcHRQDALcVWgBlviH9vtIIgBirhSSNi+rCrAywP5g9awNTH2FlXbhc+Vav6s/wBV1mwP5HamGscG8KxnkB6NYdxJ7031A9qVgOJfegYLrMfem5L0lFfvfCoECsNq2tfn9sZhYBSSMx87zWLGayCnghgUxoFH4iY5bT5+0TQujvQKtGrbpC3VpE/poIwrF+1Cev4wiQASrkU0RkfUv3CrfSbOw+zOBPFICktC/eW7yGry+zi93ryqFENAj8bDgtgYG06a9KhsDYWOxofZdDcTi8DOsIL5F3D50UG2dIcMB+OnAhOy4Zi9t6v+uMU/shAjJgM12M6YQhMieQwOfSoNTYt3HDgfjxMk6JcdV0DWs5FnXfjb7G8ckG65UnjWTK4MKWZoLqTnkbH4/DFVmGlRSegZR2PsUwo+/wBXAp+6ZDzH/KVLze+Q4ub240AAAAYB+PxKiwzXQ3q0EuLhrfvHT7DdakEXW70qzK+MJ1cedRqEM30YdqKDGQg/IARABKuVQtSA36f1QAQEH/BExABuWcWhulgD/gt8sCOL/wBbIh3NRRy/hw92ntE8BF0n/gIU7GiemNTI3kx6l+1TPA2Xq1umxlpxrwjwz7UAEBB+e6Ykljw1qfVav9O1Sw6yudWpADVnyuMszbse3r+eAiABKuVAwiwQtyM+NO1HFJ86rlwDNq6MiXqsX88gpW5OQ7HnBUAVcAocVT9Q3qxByLLDb5/PFaR1J+rypVZWVzfKHTchNHEbxHm4UGTe6Vzb0IkjJ+eojwRbywejSRQJgwF4+VIqXQQNKUqrv4CjIo1DcxCioCbT1FBLtxFYhxj+aHErWJPejxP1hHtS8PwD7Uz0A+9Yvx57V2ze4oUJMxn8ye+yO/Q50tSggW0RwomoSE/hb6MYe1WcLoTub1IE2wj61hm6TFBReFX90BKuhL2/BJEJbj4OdOhVzp2Mp6x9oAKgC4sY+FqYvet/egUAq5FBpSanxUfIW6eYehMjTV0okZ7IVTtSsE4T96BN0m1H7D5r9h80QXR2JQsRwR7VjxxPjWEld171gu3QtFQZoI/BYRhZ9h3cqllL2B4uLQrPGQPmonRg33d/tUDjJ9+GL3HlNYPdA6NwvyCoyLtfQSpmrtfRWggGzDvJ3pRLWeclXDgUeD+CG0mTshWxHRE+AkoUZjGpQBySDP8ADbHi4N+AVLBe0l+J8DKxuhYatRsg4i1ftcOLWpkhA2PMYz4VLmVZmEAm5gcRDxozkmIFomJs0gsbudXzV/JnRPDRqWRg0D5/C5J4DE+VrEqskr4SmsRyGrtRm6ruXX2xhLsa+MhupTjs+gEG4rs6YA2aAk6xMJsuLZ5OVS902e2FR4TSnD+7NYaOnaHuUAIIkiZ/hHATFw2N96bsvg5fog1dq1+Bi6+PtzFUWfKzMy1yYlsPoWhOJGT3OJu5JWK8RV1oMVs1shISUCAAgAgD8HmwvD0Hy8XM9EGrtVs+SLv9fcHDqlF3qepg5xjTetiOT+t8/oYXP4xaYCVeyYMcb2e6+k/gxN0lSAqXThYHwni5VXINWuG9F1+PuUUhv2s4Mm1X4CcLdc4knD6AoyNRvFiJPi4dm++VZ0uC60GK2b/gcu4s2xxawo+g5FAQJd+yTI6j1aGSTCpMixXAatR8xCF18fdXsT0WfW2PEh1Wn+E5iN3Hmj6GQnIZDTATjVzYgLz2WLZ6tDJJ9+UCWxUvEcyxxfial5TsHPXxjwC4nEHuZ0FzywZobs23ZqyrI0OkBoF9vu6IBCESRKmilLcTfLzHBpip4TObuPIPoafpOt63Bc2oBZUwQ1gwG52+9uhPFICpt+qse7TKMcD0Z8/LnZrxY2NWhWTjUtZ13yypUeJHON2eDHFqIrIi7k3TSZNIocql4j4GHMfu6CIgjiNTn32MvQ6Q704zdRpDX2CN/OkNRCFGY1HGLTYPs5771F0ietavzJN/u86A4roKlDHiPTD1rS2krHAy8zZNiGvDtvQRSQDLxaXogFzMcR3Kk7TAZyi4OMtbAUgNlhvEo+U2XTaGDkZ2+54hVEgK30YSdvJFxKYRnUYcxO9R/wB5aE3xd1P2KAQjv5kOBKEaiXKNcMEUNxw5oXWhpyJbHzY8ST7lC68CeGtSepz/AEqZGX+5xqZ8xJSIAJWhgziyD9ZUAEBB58Yrw05NfAUcSHrpOiCwu8kfuL3SMGTuVMzkSkSnjbUgezQo+dGJxMvI3TZB/ZHCRV0MBCWuYGpxg84JCJEYSoezS6pNsXWeFAvqy5J2FooN5MywNRMfth07Bc6Y1aXdX/TtTrnErOLiU1WMVSvkUCoAurlUw4d4OODpNQgBbZ8LqgYtuI0AJYuGHDT76VrVzyam/gRQfRNEzoxGZedtx8eWOVMJaxy258ceP0I3iZZCbuVzKGFkC3PXZeDQcUmNG6ZF4LQySfZd0LICpwssj6sO9MsJxXY+aYLAmzI4F2khp4Tc2/ajlRbBXHF0irk8rsOY7NODK3qJJ5EnSEQxIvHPDnSKCIlkcqOqqb1OfE5607ZjV9X4rAqMEH391rMDqNvAG6iRGEagCwcI2u/lA25BZfR6uJ5oeRCk3LDdeOC5VH09hE3dOO0RtTV5LkS66IyPXM8YlhIvVXZUNDIWcdGReEUKIOfDudSV/pj6B/mqBKwVOTBkFehU6SuCd4psmjKdhFHn9EIk7Rdpc6jIdYNTITqn0IqfG2gPQvOkSExVlfIhFKo8GTsniJcsAlqDUWbh6F6sAAUH9fqHUo4Qn4QZEdaAgIG2wmkJ4yZfgPUUjv8ACsLPhkFwbLb5UMknjKPCHE0TcYTcoyYtVjDibJfn5bVZFcbOxC2s+E0kzhgcPZ5uDiJocEqHBOIkufuVHCMJabxc7VAGWLFc2vagCcrBE4QNB8CySP8ABAkA1Wu7wKxY8D6CsDch9UoXXI/Zq3hawr61iRNCeil5W3318V5hBejsS1HgXDl4PtwWn9vOyTzpEkUWCKXX9xUSk6CXsVAOrrHQrZNhB4NWDnR7OY5NXMRjW0eCQT2SkPXMYGxXqaINXapGqzDJG34DrbKero71j4gDw0wkfR1NqHqkieIQS5A4K8UHkrBrEGIGXyDQAAABgHhicRYyh/bypBaAJXlSiyZCE5eXNdsh9mlBg9D0WsLjnIu+kKa2v2tB5JbvWaTxPdvZafSz6lBVreIKfagjKLFrnShSxmhUWW4J/NbfX+aaOoWLh8FYjc0D0KxXks9K71Q0qpVXfxWwzrIW48lNCY4nspU7NK+KETfZkpMfrDOal487fSK7lP6mv32p4ONqghiYHJg8tPOkxY3yzzciGEaPc9SSre7AuFe5lUizwV56GpnqW0QIPGZBzPwGwOT9B2pBcmytz0fDEL6igUO78eDn4QyytrO6/JnyWS0eHisFUCy/B5GkiFzTBwq7O17oDloPejwWBAfX2MHSinDRmJxNHUy6L9UjQcYQrV/pqCII/wBM6/Xvev373r9e96lwHNb3oDl2qXEHY8djfM22eT517YgZ0vV2Q8R7UwIaNBHEvNAdNZlmTuQ8nPzNLxzWH56egeqU9s6Vy+orTM0dTLhC34FjFXY15i+J7rTJGCP4C5MCFEjUmBcVPR9qSC0IQngWHPiHBxoycCSghvwc6RsYwwkY8RTIjt7Dv4xOcxE6n5Cn8pEtBKNyB4wcl1HKXVg9cinENChBhHn/ABGULODcn3rs8NrCeYj1pJiswWba1nASyQlHETzo2qpSQ3D4MwGjLFhGo4Oy5lJkDkSepmOflc9j6C7J8s4rJMk1qwnoLp4AYOU4O2FE3kCLox2NeYvjeJkIHH8CwsJkBzpZYGTc4nj+8IHu8ZikGhdseGjlXbk308LmRzryCJvdzJO4IcvIMAIGLAdgQ7m/nHGCXILFjNlANXSjUM3iS4BHahq6hgDcW4YHSaRIBhEhH6XLb2cCeRptO0ujjzM8E5eeBiKMAjLgEjREQOGA4v8AjagggpkkWduHrkaltPKwaiKmUD7UMkn0E74FAcRHEp28GTO4nE6tJwqCMlcKwZOZrEOSWCzDDMBk/uH4HLoi/Uz508jdCHqf1QFHdcZviHgwH7xlihYggbBBQoyN9aspWg46UyNQiBeDLxmeGUwGYbgnFoq3bb6eQd721OcG4g8q22NokPmsKr3mEPv7eKBDyLYrBDWYHWZyZ+go7CAnegAAAgDLyPCGdIhCPKkkK5LzrHMuO55oTS4GKMTzHkt7Ty2dwaJ0XcjyCBcTtB3D9I+hH6N9RjvlVxpQWIydeDAxtQnAm0MV5O5pn+Cf79Y8MRDGkBh3A50GLm0/cfasG8v9YrBkGKTOpSGSSxcrHixXL/bFdY6NYXqNiBkwdG1RIVrEu1u1QwnqQP3lWBfZ+6KBhHigFZePqeZyGpIzhCMOfbxcU0KRCEeVYuw3Ow5mDubn0I3gTBcG5WEcN86XZibHw0NCuQe1BQ8oD2rFeQz0pxftkQ3NfUKwfLPCKO8DPd5EMKPkQhEqQOmMzxk10czcfJMlWHEh+mjF6D+QaSSTGFFzMHShi+i9/AMsuQs8bv4E0fZt5nha/SaYrlHAPkFFCzwK914MWAJmrAVCRApOIvNl8wQheLkbnxwWnLIRHEfKoU49KHY1/svimWwN01kDxF71MnaKLmS0c+TlTr1AQiYnnv8A1LPKjG4InWkh3k9gt3qUQIsMxNgXODt5bTEMaijt5T0BSmTRG45VKGQsQdWgzODn4sCwfcL8VDyjOjLAkDImv1IQeAEdYc/wMlki7GAz4c56EHKz0eZfIRK3XZhKDpHgGtjAmQYgzgF2tSQo2fPhLmtwMr0eb5WQSTg82gVAK7UYgcFUGInRvagknMRRW5tMmBy4PJ187KgSl3NObTgLQ8RtB71EdqnaKwuOrJ1aCCDwmb3BishuMJwqDhYJZcHZPjLyQEQ1cAFrwJcvMeEPDJJkmvtTmQI/0QzMuEPjJyhE18Nfpbd+HuyBaOAby2gUK9KiIc/NhJYL6SCAAgAgDxiMCGrmid/BcDgCVXAKh6LmbrosNhU6gLZ/tzqZ/WAyqVx4E+UDg3jblzuc6UgIjCJh5C/FMQNuvGjCD2n08iACHSIQiZlMlCrvDNusuYjr5nLhJdCP0Bg0qEviq9Tfi0iAgYRyfFCRAyJk0pwsFwEWcmTl5gwl4ZJMk19qxzdwQ6aNnTwuSY7stk4nTHKomRZ7cdEZE1PxMBEH3MlTo8CLOYlLP+jfd5G7ViEjUuiTNx2wqRQtGX70qSiGQnqLeL2iiowzDnj18hoOADcT0Hw79oVia4D1Ffok8Io/cifNWwbdCWBbtmKVZY0ZO5s+U3mVRjAGkDF5vAaLYe4fmk2z7nzVdS9Jg96Hi+IPanYTjP2pneBfepkEoITTvnvfPyXEZZ0kHZ1+c0sRndzR0S5WXR7mXCDDZwdm3gVmX+snpgbMav4m5zA8a2qYptAkYKsNCBie5hsBl9CfnnEEPUvUstaNnz3ooxkpKHB/XWlPuxIGE8TasKnNB3jz4ysAF884mJzM/KKCMJejBwAk+RqHNBNYjjVQVjZNT9qT329UU1l6CIcSCpyGKvPNNTLU5+JTkE2ShfQOC/QTvgUBxEcSsfmjndZh1GU5IqGydqEas33I7gx1L6/iTGBsujK7ClstGPCtzLhtLmfUxZQMyw9Jf28bBqNBnCNEevACI54UnAcS0ibobyoLBeMfev8AZfPiAPXZcaNpfktmeVfU28JF96wYvFven7c2XrXajCgAgANDy2spScEmSN6gmMMbAe5k+CcHiEImCUlRYBsD1GNk+ibK0qS7tM9l9Zo+i0LKNhWThRp5wdgH7plw/EZ8t5IptoU3zxwxoMKgEAMAPqYFZ4EIR5UaUgrpToweuCeI8qAWxO7Jz87FgZkPo75VcCZGpbmYO+0eS4cyfSyg3lmJdXcczPiDTv1QmQyTMdfA46xVsFZyOzX6TUXcLF6ouO5XtRrhGHhfaKJRaLcsLfqy0Px28U6jLweg8nIpHQwLgwngcAwV4QN2D9Dcpkbku7B64hSzD4gDCeMs24ZOAnqr6a1DLZe8u2JmOhesO5qOImJSDcaEDI1YaEHA9zDZHP6YFnbQy9mTG+iVhLBdbh3ATr6KerxPfDc44fjrSxa+5ZNQ6m4DSrQEJwGK2SR41PhtbJg7mDv9C7tZ+4nUHU4Hic3j1ofU3KSs4+uu2JmOjOku+44iWaC0UZbYGyZO18vqj0qltWuZzmg9EoUaGO3FBriBgm6MhwGmHU0gjDs3Pxu0zKHZnAal5OzaiN7C5n3H0CSQ1euPgLPd2jdOZl4SFBpPCPcnP6q1CUjwz3e4xMxYM91gMg5jrRnVm259wdTgv5U6sg0gbImlO+IIs4nsXg3hQ8oxIGSst9Zw8ThmbJ9A7Ot40TRGEdSguRgkCYD0TJEqUeYwzAU5lBwGAwRwfq27wobz1HMcdmEvc/JssmytbEoHbarA9PUydo/Kn32JlGIlO9GRii4atHI5LhonkwOoczOhmXZsmD9AA5VfU39EHKnHvJhBhGr5HMNieMnP616mpNskmSa1ANod3kGTlozypDcVEfqXxG5+VJfUFIHETMpiSDctzUdRlJgPc1YV7mZljrJlhCiRNT6Gg8nh5Nwx2vlcoTEK7CbpLm+unfApDERxKfKUwBi84z3aLhQL6QLkMsbmX1MWgLtDwaiWfyphbbouNpg7L6jScYjPnLB+jQMsIUSJqecEARIRzqxUj1MZ0VDbWGg/ghwQken8C3nMy2ZTvvWXmaTxBk22ow0jBdfr7MN4J/Ksec8oHU0dy9MD15j9M/eLYziPnuL0Risg5I3Kg/kRQTN0F9kBj/BAu0PBojZpYRbqFdR4GTcqb0oyCckt1skwoJx8BTB/MngBmxjPezAmiNZIzFDT2dv4QVIgZHiNBUiBgOAfmbkiDOYDo3T/AINOKPgCP7jWfl352leCarZv+DDIgNmAYR6iYIo2aIMEoYSk/cf/2Q==" name="Grafik 1" align="bottom" width="96" height="68" border="0">


1. Umytesiruky. Zakltehlavu apozerajtesanastrop.


2. Jemnestiahnitespodnéviečko avytvortetak malý vačok.


3. Ottefľašu dnomhoreastlačte, abysauvoľnilajednakvapkado každého liečeného oka.


4. Uvoľnitespodnéviko azavritena30sekúnd oči.


Utritesiakékoľveknadbytočnémnožstvo, ktorévámstekápoci.


Ak kvapkavašeokominula, opakujtepostup znovu.


Abystezabrániliinfekcii, nemalbysahrotfľašeprikvapkanídotknúť okaalebo niečoho iného. Ihneď po použitíuzavritefľašu uzáveromso závitom/vikom.


Ak použijeteviacBIMATOPROSTU TIEFENBACHER 0,3 mg/ml, akomáte

AkstepoužiliviacBIMATOPROSTU TIEFENBACHERako stemali,jenepravdepodobné, žesivážnejšieubžite. Ďalšiu dávku sikvapnitevobvyklomčase. Aksaobávate, povedzteo tomsvojmu lekárovialebolekárnikovi.


Ak zabudnetepoužiť BIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/ml

Akstesizabudlipodať BIMATOPROST TIEFENBACHER, kvapnitesijednukvapku hneď, ksispomeniete, apotomsa vráťteku svojmu pravidelnému dávkovaniu. Neužívajtedvojnásobnú dávku, abystenahradili vynechanú dávku.


Ak prestanetepoužívať BIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/ml

Aby BIMATOPROST TIEFENBACHERúčinkoval správne, musí sa používať denne. Akprestaneteužívať BIMATOPROST TIEFENBACHER,môžejsť kzvýšeniu vtroočnéhotlaku. Pretosapred ukončenímliečbyporaďtesosvomlekárom.


Ak mateakékoľvekďalšieotázkytýkajúcesapoužitiatohtolieku, opýtajtesasvojholekáraalebo lekárnika.4. Možvedľajšieúčinky


Takako všetkylieky, ajtento liekmôžespôsobov vedľajšieúčinky, hocisaneprejaviau každého. Aksau vásvyskytneakýkoľvek vedľajšíúčinok, obťtesanasvojho lekáraalebo lekárnika. To sa týkaajachkoľvek vedľajšíchúčinkov,ktoréniesú uvedenévtejto písomnejinformáciipre používateľa.


Vmičastévedľajšieúčinky (môžu postihnúťviac ako 1 z10 osôb)

Účinkyna oko

predĺženierias(45 %ľudí)

ľahkésčervenanie(44 %ľudí)

svrbenie(14%ľudí)


Častévedľajšieúčinky (môžu postihnúťnajviac 1 z10 osôb)

Účinkyna oko

alergickáreakciavoku

unavenéoči

citlivosť na svetlo

tmavšie zafarbenie kože v okolí oka

tmavšie riasy

bolesť

pocit cudzieho telesa v oku

zalepené oči

tmavšia farba dúhovky

problémy vidieť ostro

podráždenie

pálenie

zapálené, červené a svrbiace viečka

slzenie

pocit sucha

zhoršenie videnia

rozmazané videnie

opuch priehľadnej vrstvy pokrývajúcej povrch oka

malé trhlinky na povrchu oka so zápalom alebo bez neho


Postihnutieorganizmu

bolesti hlavy

zhoršenie výsledkov krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň

zvýšenie krvného tlaku


Menejčastévedľajšieúčinky (môžu postihnúťnajviac 1 zo100 osôb)

Postihnutieoka

cystoidný makulárny edém (opuch sietnice oka vedúci ku zhoršenému videniu)

zápal oka

sietnicové krvácanie

opuchnuté očné viečka

šklbanie očného viečka

očné viečko je posunuté z povrchu oka

sčervenanie kože okolo oka


Postihnutieorganizmu

nevoľnosť

závrat

slabosť

rast ochlpenia okolo oka


Vedľajšieúčinkys nezmou frekvenciou


Postihnutieoka

poklesnuté viečko


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.5. Ako uchovávaťBIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/ml


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajtetentoliekpo dátumeexspirácie, ktorýjeuvedenýnaoznačenífľašeanaškatuľkepo

EXP. Dátumexspiráciesavzťahujenaposlednýdeň v danommesiaci.


Najneskôrpo štyroch týždňoch od prvého otvoreniamusítefľašu vyhodiť, inapriektomu, ževnejte nejakýroztokzostal.Týmzabrániteinfekcii. Prelepšiezapamätaniesizapíštedátumotvoreniana voľnú plochu napapierovejškatuľke.


Nelikvidujte liekyodpadovou vodou alebo domovýmodpadom. Nepoužitýliekvráťtedo lekárne.Tieto opatreniapomôžu chrániť životprostredie.6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


Čo BIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/mlobsahuje


- Liečivojebimatoprost. 1 mlroztoku obsahuje0,3 mg bimatoprostu. Jedna kvapka obsahuje približne 7,5 mikrogramu bimatoprostu.

- Ďalšiezložkysú benzalkóniumchlorid (konzervačnálátka), chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanusodného, monohydrátkyselinycitrónovejačistenávoda. Preudržanie kyslosti(hladinypH)samôžepridať malémnožstvo kyselinychlorovodíkovejalebo hydroxidu sodného.


Ako vyzerá BIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/mla obsah balenia

BIMATOPROST TIEFENBACHER je číry, bezfarebný roztok prakticky bez obsahu pevných častíc, ktorý sa dodáva v balení obsahujúcom 1 alebo 3 plasto fľaše suzáverom so závitom. Kažfľašajenaplnenápribližnedopoloviceaobsahuje2,5 mililitra alebo 3 mililitreroztoku. Toje postačujúcemnožstvo napoužívaniepo dobu 4týždňov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia oregistcii a výrobca


ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Nemecko


Výrobca

S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.

Eroilor Street, no. 1A

Otopeni 075100, Ilfov.

Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Nederland - Bimatoprost Tiefenbacher 0,3 mg/ml, oogdruppels, oplossing

България - Bimatoprost Tiefenbacher

Eesti - Bimatoprost Tiefenbacher

Magyarország - Bimatoprost Tiefenbacher 0.3 mg/ml oldatos, szemcsepp

Lietuva - Bimatoprost Tiefenbacher 0.3 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Latvija - Bimatoprost Tiefenbacher

Polska - Bimatoprost Tiefenbacher

România - Bimatoprost Tiefenbacher 0,3 mg/ml picături oftalmice, soluţie

Slovenská republika - Bimatoprost Tiefenbacher 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia


Táto písomná informáciaprepoužívateľa bola naposledy aktualizovanáv02/2014.


6


BIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/05689

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOVLIEKU


BIMATOPROST TIEFENBACHER0,3mg/mločnároztokováinstilácia2. KVALITATÍVNEAKVANTITATÍVNEZLOŽENIE


1 mlroztoku obsahuje0,3 mg bimatoprostu.

Jedna kvapka obsahuje približne 7,5 mikrogramu bimatoprostu.


Pomocné látky so známym účinkom:

1 mlroztoku obsahuje0,05mgbenzalkóniumchloridu.


Úplzoznampomocnýchlátok, pozričasť 6.1.3. LIEKOVÁFORMA


Očnároztokováinstilácia.

Číry, bezfarebný roztok, prakticky bez pevných častíc.

pH 6,8 – 7,8; osmolalita 260 – 330 mosmol/kg.


4. KLINICKÉÚDAJE


4.1 Terapeutickéindicie


Bimatoprost je indikovaný na zníženiezvýšeného vtroočnéhotlaku prichronickomglaukómes

otvorenýmuhloma vtroočnej hypertenziiu dospelých pacientov(ako monoterapiaaleboako doplnkováterapiakbetablokátorom).


4.2 Dávkovaniea spôsob podávania


Dávkovanie

Odporučenádávkajejednakvapkado postihnutého oka(očí)jedenkrátdennevečer. Dávkovanie jedenkrátdennesanemáprekriť, pretožečastejšiepodávaniemôževiesť kzoslabeniu účinku na znižovanievtroočnéhotlaku.


Pediatrická populácia Bezpečnosť a účinnosť lieku BIMATOPROST TIEFENBACHERu detívo veku 0 až18 rokovnebolidoterazstanovené.

Špeciálne populácie

Používanie pripoškodenífunkcie pečenealebo obličiek

BIMATOPROST TIEFENBACHERsaneskúšalupacientovspoškodenímfunkcieobličiekalebo strednýmťkým poškodenímfunkcie pečene, preto samáu týchto pacientovpoužívať so zvýšenou opatrnosťou. Upacientov, ktorívminulostiprekonalimierne závažné ochoreniefunkciepečene, alebo maliabnormálnu hladinu alanínaminotransferázy(ALT),aspartátaminotransferázy(AST)a/alebo základnú hodnotu bilirubínu,nemalbimatoprost0,3 mg/ml, očnároztokováinstilácia, žiadneškodlivéúčinkynafunkciu pečenevyše24 mesiacov.


Spôsob podávania

Aksapoužívaviacako jeden lokálnyočnýliek, potomsamázachovmedzinimičasovýodstup

najmenej5 mit.


4.3 Kontraindicie


Precitlivenosť naliečivo alebo naktorúkoľvekzpomocných látokuvedených včasti6.1.

4.4 Osobitnéupozornenia a opatrenia pripoužívaní


Očné

Skôr, ako sazačnesliečbou, musíbyť pacientinformovanýomožnomrasterias,stmavnutíkožena vikach azvýšenípigmentáciedúhovky. Tietojavybolipozorovanévpriebehuliečby BIMATOPROST TIEFENBACHEROM. Niektoréztýchto zmien môžu byť trvaléamôžuviesť krozdielnemuvzhľadu očí, pokibololiečenéibajedno znich. Zvýšenésfarbeniedúhovky môžebyť trvalé.Zmenu sfarbenia spôsobujezvýšenýobsah melanínu vmelanocytocha niezvýšeniepočtu melanocytov. Dlhodobé účinkyzvýšeného sfarbeniarohovkynie zme.Zmenysfarbeniahovkynastávajúpomaly anemusiabyť pozorovateľmesiaceroky. Vtypickomppadesahnedápigmentáciaokolo zrenicekoncentrickyrozprestierasmeromkobvodu postihnutých očí,celádúhovkaalebojejčasti však môžu viaczhnednúť. Zsa, žetáto liečbaneovplyvňujeskytnévanipiehnadúhovke. Po 12 mesiacoch bolskytsfarbeniadúhovkypripoužívaníbimatoprostu0,3 mg/ml1,5 %(pozričasť4.8) anasledujúce3 rokysanezvýšila. Uniektorých pacientovbolizaznamenanéspätnézmeny pigmentácieperiorbitálneho tkaniva.


Cystoidnýmakulárnyedémbolmenejčasto hláse(≥1/1 000 až<1/100)vpriebehu liečby bimatoprostom0,3 mg/ml,očnejinstilácie. PretosamáBIMATOPROST TIEFENBACHERpoužívať s opatrnosťou u pacientovso zmymirizikovýmifaktormipremakulárnyedém(napr. afakickípacienti, pseudofakickípacientistrhlinou zadného puzdrašošovky).


Reaktiváciapredchádzajúceho prenikaniadorohovky alebovzniku očných infekciíbolazriedkavo hlásenáprilibebimatoprostom0,3 mg/ml, očnejroztokovejinstilácie. BIMATOPROST TIEFENBACHERsapreto má používať s opatrnosťou u pacientovs predchádzajúcouanamzou signifikantných vírusoch infekcií oka(napr.jednoduchého oparu)alebo uveidy/iritídy.


BIMATOPROST TIEFENBACHERsaneskúšalupacientovsočmizápalovýmistavmi, neovaskularizáciou, zápalmi,glaukómomso zatvorenýmuhlom, kongenitálnymglaukómomaglaukómomsúzkymuhlom.


Kož

Existujemožnosť, žesaobjavírastvlasovnamiestach,kdesaroztokBIMATOPROST TIEFENBACHERdostávaopakovane do styku spovrchompokožky. Pretojedôležitéaplikovať BIMATOPROST TIEFENBACHERpodľapokynovazabrániťjeho stekaniunalícaaleboičastipokožky.


Dýchacie

BIMATOPROST TIEFENBACHERsaneskúmalu pacientovspoškodenýmirespiračmifunkciamiamásaunich preto používať s opatrnosťou.Vklinicch štúdiách u tachto pacientovs anamzou ohrozenia respiračných funkciínebolzaznamenanýžiadnysignifikantnenepriaznivýrespiračúčinok.


Kardiovaskulárne

BIMATOPROST TIEFENBACHERsaneskúmalu pacientovsosrdcovou blokádou viacnprvého stupňaalebo nekontrolovanýmkongestívnymzlyhanímsrdca. Bradykardiaalebo hypotenziabolihlásené vpriebehu liečbybimatoprostom0,3 mg/ml, očnároztokováinstilácia, vobmedzenompočte. BIMATOPROST TIEFENBACHERsapreto mápoužívať sopatrnosťou upacientovso zmou predispozíciou nízkejsrdcovej frekvenciealebo nízkeho krvného tlaku.


Ďalšie informácie

Štúdiebimatoprostu 0,3mg/mlu pacientovs glaukómomalebo vtroočnou hypertenziou preukázali, ževystavovaniejedného okaviacakojednejvkebimatoprostu môžeoslabiť účinoknaznižovanie vtroočnéhotlaku (pozričasť 4.5). Upacientov, ktorípoužívajúBIMATOPROST TIEFENBACHERsďalšímianalógmi prostaglandínu, bymalibyť sledovanézmeny vtroočného tlaku.


Bimatoprost0,3 mg/ml, očroztokováinstilácia, obsahujekonzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorú môžemäkkákontaktšošovkaabsorbovať. Prítomnosť benzalkóniumchloridu môžespôsobiť podráždenieokaalebo zmenu farbymäkkejkontaktnejšošovky. Pred podanímočnejroztokovej instiláciesikontaktnéšošovkyvybertea nasaďtesiich 15 minútpo podaníinstiláciie.

Uvádzasa, žebenzalkóniumchlorid, ktorýsabežnepoužívaakokonzervačnálátkavoftalmologicch liekoch,spôsobujebodkovitú keratopatiua/alebo toxickú ulceróznu keratopatiu.Keďže BIMATOPROST TIEFENBACHERobsahujebenzalkóniumchlorid, vyžadujesasledovanievpriebehu častého používania alebopridlhodobejliečbeupacientovso syndrómomsuchéhookaalebo s poškodenou rohovkou.


Existujúhláseniao výskytebakteriálnejkeratitídyvisiacejspoužívanímviacdávkových nádob topicch oftalmologických produktov.Tieto nádobyboliomylomnakazenépacientmi, ktorívo väčšineprípadovsúbežnetrpeliočnýmochorením. Pacientisnarušenýmepiteliálnympovrchomoka predstavujúnajväčšieriziko vzniku bakteriálnejkeratidy.


Trebazabrániť, abysahrotfľašedostaldo kontaktu sokom, susednýmištruktúrami, prstamialebo inýmpovrchom, s cieľompredí kontamiciiroztoku.


4.5 Liekovéa inéinterakcie


Neuskutnilisažiadneinterakčnéštúdie.


Neočakávajú sažiadneinterakcieu ľudí, pretožesystémovákoncentráciabimatoprostu po očnom podaníbimatoprostu 0,3 mg/ml, očnejroztokovejinstilácie,jeextrémnenízka(menejako 0,2 ng/ml). Bimatoprostsabiotransformujepočetnýmienzýmamiacestami. Vpredklinicch štúdiách sa nepozorovalžiadnyúčinoknapečeňovéenzýmy, ktorémetabolizujúlieky.


Vklinicch štúdiáchsaBIMATOPROST TIEFENBACHERpoužívalbezznámokinterakciísúčasnes množstvomrôznych druhovočných betablokátorov.


SúčasnépoužitieBIMATOPROSTU TIEFENBACHERsinýmiantiglaukomatikamiako topickýmibetablokátormisa vpriebehu doplnkovejliečbyglaukómu nehodnotilo.


Existujemožnosť oslabeniaúčinku analógovprostaglandínu(napr. BIMATOPROST TIEFENBACHER)naznižovanie vtroočnéhotlaku u pacientovs glaukómomalebo vtroočnouhypertenziou pripoužitíďalších analógovprostaglandínu(pozričasť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Niesú kdispozíciidostatúdajeopoužitíbimatoprostu ugravidných žien. Štúdienazvieratách preukázalireprodukčnútoxicitu privysochmaternotoxicch dávkach (pozriča5.3).


Bimatoprost Tiefenbacher sanesmiepoužívať vpriebehu gravidity, pokito niejebezpodmienečnepotrebné.


Laktácia

Niejezme, čisabimatoprostvylujedo materského mlieka. Štúdienazvieratách preukázali

vylučovaniebimatoprostudo materského mlieka. Trebasarozhodnúť, čipreriť dojčeniealebo upustiťod liečbyBIMATOPROSTOM TIEFENBACHERso zohľadnením pnosu dojčeniapredieťaa prínosuliečbyBIMATOPROSTOM TIEFENBACHERprematku.


Fertilita

Niesú kdispozíciižiadneúdajeo účinkoch bimatoprostu naplodnosť u ľudí.


4.7 Ovplyvnenieschopnostiviesťvozidláa obsluhovaťstroje


BIMATOPROST TIEFENBACHERmázanedbateľvplyvnaschopnosť viesť vozidláaobsluhovať stroje. Ak, rovnako ako po inejočnejlibe, vzniknepo podaníprechodnérozmazanévidenie, pacientmápred vedenímvozidiel aleboobsluhoustrojovpočkať, pokýmsazraknevyjasní.

4.8 Nežiaduceúčinky


Vklinicch štúdiáchsaBIMATOPROSTOM TIEFENBACHER0,3 mg/ml, očnou roztokovou instiláciou, liilo viacako 1 800 pacientov. Kombicienajčastejšiehlásených niaducich účinkovspojených slibou zIII. fázy monoterapieadoplnkového použitiaBIMATOPROSTU TIEFENBACHER0,3 mg/ml, očnejroztokovejinstilácie, boli: rastriasu viacako 45%pacientovvprvomroku s incidenciou noch hlásenísaznížilo za2 rokyna 7 %aza3rokyna2 %, hyperémiaspojoviek(väčšinou vznakoch alebo miernaajejcharaktersa považujezanezápalo)u viacako 44 %pacientovvprvomroku sincidenciou nových hlásenísa znížilo za2 rokyna13 %aza3 rokyna12 %asvrbenieočíu viacako 14%pacientovvprvomroku sincidenciou noch hlásesaznížilo za2rokyna3 %a za3rokyna0 %. Menejako 9%pacientov preriloliečbu kvôliakémukoľveknežiaducemu účinku vprvomroku sincidenciou ďalších prerušení3%za2 ajza3 roky.


Nasledujúcenežiaduceúčinkybolizaznamenanévpriebehu klinicch štúdiís BIMATOPROSTOM TIEFENBACHER0,3 mg/ml, očnou roztokovou instiláciou, alebo vobdobípo uvedenínatrh.Väčšinaznich boliné, miernestrednezávažné, žiadnyznich nebolzávažný:


Veľmičasté(1/10), časté(1/100< 1/10), menejčasté(1/1 000 až< 1/100), zriedkavé(1/10

000 až< 1/1 000), veľmizriedkavé< 1/10000)a neznáme(zdostupných údajov) nežiaduceúčinkysú podľasystémovejklasifikácieorgánovuvedenévtabuľke1.Vrámci jednotlich skupín frekvencií nežiaduceúčinkyusporiadanévporadíklesajúcejzávažnosti.


Trieda orgánových sysmov


Frekvencia


Nežiaduci účinok

Poruchy nervového systému

časté


bolesť hlavy


menej časté

závraty

Poruchy oka

veľmi časté

hyperémia spojoviek, rast rias,

svrbenie oka


časté


superficiálna bodkovitá

keratitída, erózia rohovky, pálenie oka, podráždenie oka, alergická konjunktivitída, blefaritída, zhoršenie zrakovej ostrosti, astenopia, spojovkový edém, pocit cudzieho telesa, suchosť oka, bolesť oka, fotofóbia, slzenie, tok z oka, zrakové poruchy/rozmazané videnie, zvýšená pigmentácia dúhovky, stmavnutie rias


menej časté

retinálna hemorágia, uveida,

cystoidný makulárny edém, iritída, blefarospazmus, retrakcia viečok, periorbitálny erytém


nezme


enoftalmus

Poruchy ciev

časté


hypertenzia

Poruchy gastrointestinálneho

traktu

menej časté

nevoľnosť

Poruchy kože a podkožného

tkaniva

časté


erytém viečok, svrbenie viečok,

pigmentácia kože v okolí oka


menej časté

edém viečok, hirzutizmus

Celkové poruchy a reakcie

v mieste podania

menej časté

asténia


Laboratórne a funkčné

vyšetrenia

časté


abnormálny test funkcií pečene


4.9 Predávkovanie


Nebolihlásenéžiadneprípadypredávkovaniaaniejepravdepodobné, žebypo podanído okanastali.


Pokidôjdekpredávkovaniu,liečbamábyť symptomatickáapodporná. AksaBIMATOPROST TIEFENBACHERnáhodne požije, môžu byť užitočnénasledujúceinformácie:behomdvojtýždňových štúdiíu potkanovamyší dávkydo 100mg/kg/deňnespôsobiližiadnutoxicitu. Táto dávkavyjadrenávmg/m²jenajmenej 70-krátvyššiaako množstvo lieku vjednejfľašiBIMATOPROSTU TIEFENBACHER0,3mg/ml, očnejroztokovejinstilácie, pre10 kgdieťa.5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamickévlastnosti


Farmakoterapeutickáskupina:oftalmologiká, prostaglandínovéanalógy, ATCkód :S01EE03


Mechanizmus účinku

Mechanizmomúčinku, ktorýmbimatoprostredukujevtroočnýtlaku ľudí,jezvýšenýodtok vtroočnejtekutinytrabekulárnoutrámčinouazvýšenýodtokuveosklerálnoucestou. Znižovanie vtroočnéhotlaku zínapribližne4hodinypo prvompodaníamaximálnyúčinoksadosahuje približnevrámci8 –12 hodín. Zníženievtroočnéhotlaku pretrvávanajmenej24 hodín.


Bimatoprostjesilnénéhypotenzívum. Jeto synteticprostamid, štrukturálnebzky

prostaglandinu F(PGF2α),ktorýneúčinkujecestou žiadnych zmych prostaglandínoch receptorov. Bimatoprostselekvnenapodobujeúčinoknovoobjavených biosyntetizovaných substancií nazývaných prostamidy. Avšakprostamidovéreceptorynebolieštedoterazštrukturálne

identifikované.


Farmakodynamické účinky


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Vpriebehu 12-mesačnejmonoterapiesBIMATOPROSTOM TIEFENBACHER0,3 mg/mlu dospelýchpacientovje vporovnanístimololompodstatzmenavrannejzákladnejhodnote(08:00)vtroočnéhotlaku vrozmedzíod –7,9 do –8,8mmHg. Priemerdennéhodnotyvtroočnéhotlaku, meranéprikaždej návštevepo celú dobu 12mesačnejštúdie,sanelíšilio viacako 1,3 mmHg vpriebehu dňaanikdy nebolivyššieako 18,0 mmHg.


V6-mesačnejklinickejštúdiis BIMATOPROSTOM TIEFENBACHER0,3mg/mloprotilatanoprostu, štatistickylepšia redukciavrannejpriemernejhodnotevtroočného tlaku (IOP)

(vrozmedzíod –7,6 až–8,2 mmHgprebimatoprostoproti–6,0 až–7,2 mmHgprelatanoprost)bola zistenáprivšetch návštevách počasštúdie.Hyperémiaspojoviek, rastočných riasaočnýpruritus bolištatistickypodstatnevyššies bimatoprostomako s latanoprostom, akokoľvek, mieryprerušenia kvôlinepriaznivýmúčinkombolinízke, so žiadnouštatisticky významnou odlišnosťou.


Vporovnanísliečbou samotnýmibetablokátormiznížiladoplnkováterapiabetablokátorplus

BIMATOPROST TIEFENBACHER0,3mg/mlranný(08:00)priemervtroočnýtlako –6,5–8,1 mmHg.


Upacientovs glaukómoms otvorenýmuhlom, s pseudoexfoliatívnymapigmentovýmglaukómomau pacientovs glaukómoms chronickyuzavretýmuhloms uskutnenouiridotómiou sú obmedzené skúsenosti.


Vpriebehu klinicch štúdiísanepozorovalžiadnyklinickyrelevantúčinoknasrdcovú frekvenciu akrvtlak.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku BIMATOPROST TIEFENBACHERu detívo veku 0 až18 rokovnebolidoterazstanovené.


5.2 Farmakokinetickévlastnosti


Absorpcia

Bimatoprostin vitroveľmidobrepenetrujecezľudskú rohovku askléru. Po očnompodaníu ľudíje systémováexpozíciabimatoprostu veľminízkabezakumulácievpriebehu podávania. Pripodávaní jedenkrátdennepojednejkvapkeBIMATOPROSTU TIEFENBACHER0,3mg/mldo oboch očípočasdvoch týždňovsa dosahujevrcholovákoncentráciavkrvivpriebehu 10minútpo podaasledzníženiena najnižšiu detekovateľ hodnotu(0,025ng/ml)vpriebehu 1,5 hodinypo aplikácii.PriemerCmaxa AUC0-24hod.hodnotyboli7.a14. deň podobné, približne0,08 ng/ml(7. deň)a0,09 ng•hod/ml(14. deň),čo ukazuje, žerovnovážnystavkoncentráciebimatoprostu sadosiaholvpriebehu prvého týždňa podávaniado oka.


Distribúcia

Bimatoprostjemiernedistribuovanýdo telesnýchtkanívasystémovýdistribučnýobjembol

vrovnovážnomstave0,67 l/kg. Vľudskejkrvizostávabimatoprostpredovšetkýmvplazme. Väzba bimatoprostu naplazmatickébielkovinyjepribližne88%.


Biotransformácia

Akonáhlesapo očnompodanídosiahnesystémovácirkulácia,jebimatoprosthlavnou cirkulujúcou časťou vkrvi.Bimatoprostpodliehaoxidácii, N-deetyláciiaglukoroniciiavytrarôznedruhy metabolitov.


Eliminácia

Bimatoprostjeprimárneeliminovanýobličkami, viacako 67 %zintravenóznejvkypodanej zdravýmdospelýmdobrovoľníkomsavylúčilo močom, 25 %savylúčilostolicou. Polčaselimicie určenýpointravenóznompodaníbolpribližne45 minút. Celkový klírensvkrvibol1,5l/hod/kg.


Charakteristikyu starších pacientov

Ustarších pacientov(65rokovalebo starší)privkovaníBIMATOPROSTU TIEFENBACHER0,3mg/mldvakrátdennebola priemerhodnotaAUC 0-24hod0,0634 ng•hod/mlbimatoprostu, čojesignifikantneviacako 0,0218 ng•hod/mlu mladých zdrach dospelých osôb.Avšaktoto zistenieniejeklinickyrelevantné, pretožesystémováexpozíciastaršíchimladších osôbjepriočnompodávaníveľminízka. Kumulácia bimatoprostu vkrvivpriebehu dobypoužívanianiejeznámaabezpečnostprofilprestaršíchi mladých pacientovjepodobný.


5.3 Predklinickéúdajeo bezpečnosti


Predklinickéúčinkysapozorovaliibapriexpozíciáchpovažovaných zadostatnevyššie, ako jemaximálnavkau ľudí, čo poukazujenamalývýznamtýchto zistenípreklinicképoužitie.


Očnépodávaniebimatoprostu opiciamvkoncentrácii0,3 mg/mldennepočasjednéhoroka spôsobilo zvýšeniepigmentáciedúhovkya reverzibilný, od dávky závislýperiokulárnyefekt charakterizovanýprominujúcou hornoua/alebo dolnou ryhou aroírenímpalpebrálnejštrbiny. Zdá sa, žezvýšeniepigmentáciedúhovkyjespôsobenézvýšenoustimuláciouprodukciemelanínu

v melanocytoch,aniezvýšenímpočtu melanocytov. Žiadnefunkčnéanimikroskopickézmeny vo vzťahu kperiokulárnemu efektu nebolipozorované, mechanizmusúčinku vzniku periokulárnych zmien niejezmy.


Bimatoprostnebolvsériiin vitro ainvivo štúdiímutagénnyanikarcinogénny.


Bimatoprostneovplyvňoval fertilitu u potkanovdo dávky0,6 mg/kg/deň (najmenej103násobok predpokladanejhumánnejexpozície).Vembryo/fetálnejvojovejštúdiiabortovnebolale pozorovanýúčinoknavývin myšíanipotkanovprivkach, ktorébolinajmenej860-krátalebo1700-krát vyššieako humánne, v uvedenom poradí.Tietovkybolisledneprisystémovejexpozíciivkaminajmenej33alebo 97-krátvyššímiako dávky určenéprečloveka. Vperi/postnatálnych štúdiáchu potkanovspôsobilamaterskátoxicitaredukciugestačného času,fetálnu smrť azníženietelesnejhmotnostimláďato ≥0,3 mg/kg/deň (najmenej41-krátvyššiaako predpokladanáhumánnaexpozícia).Neurobehaviorálne funkciepotomkovnebolipostihnuté.


6. FARMACEUTICKÉINFORMÁCIE


6.1 Zoznampomocnýchlátok


Benzalkóniumchlorid

Chlorid sodný

Heptahydráthydrogenfosfornanu sodného

Monohydrátkyselinycitrónovej

Kyselinachlorovodíkováalebo hydroxid sod(naúpravu pH)

Čistenávoda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Časpoužiteľnosti


2 roky.


4 týždnepo prvomotvorení.


6.4 Špeciálneupozornenia nauchovávanie


Tentolieknevyžaduježiadnezvláštnepodmienkynauchovávanie.


6.5 Druh obalu aobsah balenia


Biele fľaše z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) s bielym kvapkadlom z LDPE a uzavreté bielym uzáverom so závitom z HDPE zabezpečeným proti porušeniu.


Každá fľaša má plniaci objem 2,5 ml alebo 3 ml.


K dispozícii sú nasledujúce veľkosti balenia:

-škatule obsahujúce 1 alebo 3 fľaše s 2,5 ml roztoku.

-škatule obsahujúce 1 alebo 3 fľaše s 3 ml roztoku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálneopatreniana likviciu


Žiadnezvláštnepožiadavky nalikvidáciu.7. DRŽITEĽROZHODNUTIAOREGISTRÁCII


ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG)

Van-der-Smissen-Strasse 1

22767 Hamburg

Nemecko8. REGISTRAČNÉČÍSLO


64/0032/14-S


9. DÁTUMPRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIAREGISTRÁCIE


10. DÁTUMREVÍZIETEXTU

02/2014
BIMATOPROST TIEFENBACHER 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia