+ ipil.sk

Bimican 0,3 mg/mlPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/02386-Z1BPísomná informácia pre používateľa


Bimican 0,3 mg/ml

očná roztoková instilácia


Bimatoprost


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bimican a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bimican

3. Ako používať Bimican

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bimican

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bimican a na čo sa používa


Bimican je liek na liečbu glaukómu. Patrí do skupiny liekov nazývanej prostamidy.


Očné kvapky Bimican sa používajú na zníženie zvýšeného tlaku v oku. Liek sa môže používať samostatne alebo s inými očnými liekmi nazývanými betablokátory, ktoré taktiež znižujú tlak.


Vaše oko obsahujepriehľadnú vodnatú tekutinu, ktorá vyživuje vnútro oka. Táto tekutina je neustále odvádzaná z oka a je nahradzovaná novou. Ak tekutina nemôže dostatočne rýchlo odtekať, zvyšuje sa tlak vo vnútri oka. Tento liek zvyšuje množstvo odvádzanej tekutiny. Týmto spôsobom sa znižuje tlak vo vnútri oka. Ak tento vysoký tlak nie je znižovaný, mohlo by to časom viesť k ochoreniu, ktoré sa nazýva glaukóm a nakoniec poškodiť váš zrak.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bimican


Nepoužívajte Bimican:

 • ak ste alergický na bimatoprost alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Bimican .


Povedzte vášmu lekárovi, ak:

 • máte problémy s dýchaním,

 • máte problémy s pečeňou alebo obličkami,

 • ste v minulosti podstúpili operáciu katarakty (sivý zákal),

 • máte suché oči,

 • máte alebo ste mali problémy s rohovkou (priehľadná predná časť oka),

 • používate kontaktné šošovky (pozri časť „Bimican obsahuje“),

 • máte alebo ste mali nízky krvný tlak alebo nízku srdcovú frekvenciu,

 • prekonali ste vírusovú infekciu alebo zápal oka.


Bimican môže spôsobiť stmavnutie rias, ich rast, a tiež stmavnutie kože v oblasti viečok. Vaša dúhovka môže tiež časom stmavnúť. Tieto zmeny môžu byť trvalé. Zmena môže byť výraznejšia, pokiaľ je liečené iba jedno oko.


Deti a dospievajúci

Bimican nebol skúšaný u detí a dospievajúcich do 18 rokov, preto osoby mladšie ako 18 rokov nemajú používať Bimican.


Iné lieky a Bimican

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.


Bimican môže prechádzať do materského mlieka, takže ak používate tento liek, nemáte dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Chvíľku po použití Bimicanu môže byť váš zrak rozmazaný. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, kým sa váš zrak nevyjasní.


Bimicanobsahuje benzalkóniumchlorid

Nepoužívajte očné kvapky, pokiaľ máte nasadené kontaktné šošovky. Po použití očných kvapiek počkajte 15 minút a až potom si nasaďte kontaktné šošovky. Konzervačná látka benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie oka alebo zmenu farby mäkkých kontaktných šošoviek.


3. Ako používať Bimican


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Bimican sa má používať iba na aplikáciu do očí. Odporúčaný postup je kvapnutie jednej kvapky bimatoprostu každý deň večer do oka, ktoré je potrebné liečiť.


Ak používate Bimican s inými očnými kvapkami, medzi kvapnutím Bimicanu a ďalšieho lieku dodržte odstup najmenej 5 minút.


Nepoužívajte liek viac ako raz denne, lebo to môže viesť k zníženiu účinnosti liečby.


Návod na použitie:1. Umyte si ruky. Zakloňte hlavu a pozerajte sa na strop.


2. Jemne stiahnite spodné viečko a vytvorte tak malý vačok.


3. Otočte fľašu dnom hore a stlačte, aby sa uvoľnila jedna kvapka do každého liečeného oka.


4. Uvoľnite spodné viečko a zavrite na 30 sekúnd oči.


Utrite si akékoľvek nadbytočné množstvo, ktoré vám steká po líci.


Ak kvapka vaše oko minula, opakujte postup znovu.


Aby ste zabránili infekcii, nemal by sa hrot fľaše pri kvapkaní dotknúť oka alebo niečoho iného. Ihneď po použití uzavrite fľašu uzáverom so závitom/viečkom.


Ak použijete viac Bimicanu, ako máte

Ak ste použili viac Bimicanu ako ste mali, je nepravdepodobné, že si vážnejšie ublížite. Ďalšiu dávku si kvapnite v obvyklom čase. Ak sa obávate, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak zabudnete použiť Bimican

Ak zabudnete použiť Bimican, aplikujte jednu kvapku ihneď ako si na to spomeniete a potom sa vráťte k pravidelnému režimu. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Bimican

Aby Bimican účinkoval správne, musí sa používať každý deň. Ak prestanete používať Bimican, môže dôjsť k zvýšeniu vnútroočného tlaku, preto sa pred ukončením liečby poraďte so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 osobu z 10 )

Účinky na oko

 • predĺženie rias (až 45% ľudí)

 • ľahké sčervenanie (až 44% ľudí)

 • svrbenie (až 14% ľudí)


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 osobu z 10)

Účinky na oko

 • alergická reakcia v oku

 • unavené oči

 • citlivosť na svetlo

 • tmavšie zafarbenie kože v okolí oka

 • tmavšie riasy

 • bolesť

 • pocit cudzieho telesa v oku

 • zalepené oči

 • tmavšia farba dúhovky

 • problémy vidieť ostro

 • podráždenie

 • pálenie

 • zapálené, červené a svrbiace viečka

 • slzenie

 • pocit sucha

 • zhoršenie videnia

 • rozmazané videnie

 • opuch priehľadnej vrstvy pokrývajúcej povrch oka

 • malé trhlinky na povrchu oka so zápalom alebo bez neho


Postihnutie organizmu

 • bolesť hlavy

 • zhoršenie výsledkov krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň

 • zvýšenie krvného tlaku


Menej časté vedľajšie účinky (Môžu postihnúť 1 zo 100 osôb)

Postihnutie oka

 • cystoidný makulárny edém (opuch sietnice oka vedúci ku zhoršenému videniu)

 • zápal oka

 • sietnicové krvácanie

 • opuchnuté očné viečka

 • šklbanie očného viečka

 • očné viečko je posunuté z povrchu oka

 • sčervenanie kože okolo oka


Postihnutie organizmu

 • nevoľnosť

 • závrat

 • slabosť

 • rast ochlpenia okolo oka


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou

Postihnutie oka

 • poklesnuté viečko


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bimican


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku fľaštičky. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Najneskôr po štyroch týždňoch od prvého otvorenia musíte fľašu vyhodiť, i napriek tomu, že v nej ešte nejaký roztok zostal. Tým zabránite infekcii. Pre lepšie zapamätanie si zapíšte dátum otvorenia na voľnú plochu na papierovej škatuľke.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia môžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Bimican obsahuje

- Liečivo je bimatoprost. Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu.

- Ďalšie zložky sú: dodekahydrát fosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, benzalkóniumchlorid (konzervačná látka) a čistená voda.

Pre udržanie kyslosti (hladiny pH) sa môže pridať malé množstvo kyseliny chlorovodíkovej a/alebo hydroxidu sodného.


Pozri časť 2 „Bimican obsahuje benzalkóniumchlorid“.


Ako vyzerá Bimican a obsah balenia

Bimican sú bezfarebné číre očné kvapky, prakticky bez častíc. Dodávajú sa v balení, ktoré obsahuje 1, 3 alebo 6 plastových fľaštičiek. Každá fľaštička obsahuje 3 mililitre roztoku.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Poľsko


Výrobcovia

S.C. Rompharm Company, S.R.L.

Str. Eroilor, Nr. 1A

75100 Otopeni– Rumunsko


Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19, Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Poľsko


Liek js chválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Lotyšsko, Poľsko: Bimican

Slovenská republika,Česká republika: Bimican 0,3 mg/ml

Litva: Bimican 0.3 mg/ml acu pilieni, šķīdums


Rumunsko: Bimican 0,3 mg/ml picături oftalmice, soluţie.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.

6


Bimican 0,3 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/02386-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bimican 0,3 mg/ml

očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu

Jedna kvapka obsahuje 9 μg bimatoprostu


Pomocná látka so známym účinkom:

Jeden ml roztoku obsahuje 0,05 mg benzalkóniumchloridu.


Pre úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia


Číry, bezfarebný, sterilný roztok, prakticky bez častíc,

pH 6,5 až 7,5; osmolalita 280 až 340 mOsm/kg


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri chronickom glaukóme s otvoreným uhlom a vnútroočnej hypertenzii u dospelých pacientov (ako monoterapia alebo ako doplnková terapia k betablokátorom).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporučená dávka je jedna kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne večer. Dávkovanie jedenkrát denne sa nemá prekročiť, pretože častejšie podávanie môže viesť k zoslabeniu účinku na znižovanie vnútroočného tlaku.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Bimicanu u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené.


Používanie pri poškodení funkcie pečene alebo obličiek

Bimican sa neskúšal u pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo stredným až ťažkým poškodením funkcie pečene, preto sa má u týchto pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou. U pacientov, ktorí v minulosti prekonali mierne závažné ochorenie funkcie pečene alebo mali abnormálnu hladinu alanínaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a/alebo základnú hodnotu bilirubínu, nemal bimatoprost 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia, žiadne škodlivé účinky na funkciu pečene vyše 24 mesiacov.


Spôsob podávania

Na použitie do oka.

Ak sa používa viac ako jeden lokálny očný liek, potom sa má zachovať medzi nimi časový odstup najmenej 5 minút.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Očné

Skôr, ako sa začne s liečbou, musí byť pacient informovaný o možnom raste rias, stmavnutí kože na viečkach a zvýšení pigmentácie dúhovky, keďže tieto javy boli pozorované počas liečby bimatoprostom. Niektoré z týchto zmien môžu byť trvalé a môžu viesť k rozdielnemu vzhľadu očí, pokiaľ bolo liečené iba jedno z nich. Zvýšené sfarbenie dúhovky môže byť trvalé. Zmenu sfarbenia spôsobuje zvýšený obsah melanínu v melanocytoch a nie zvýšenie počtu melanocytov. Dlhodobé účinky zvýšeného sfarbenia rohovky nie sú známe. Zmeny sfarbenia dúhovky nastávajú pomaly a nemusia byť pozorovateľné mesiace až roky. V typickom prípade sa hnedá pigmentácia okolo zrenice koncentricky rozprestiera smerom k obvodu postihnutých očí, celá dúhovka alebo jej časti však môžu viac zhnednúť. Zdá sa, že táto liečba neovplyvňuje výskyt név ani pieh. Po 12 mesiacoch bol výskyt pri používaní bimatoprostu 0,3 mg/ml očnej roztokovej instilácie 1,5 % (pozri časť 4.8) a nasledujúce 3 roky sa nezvýšila. U niektorých pacientov boli zaznamenané spätné zmeny pigmentácie periorbitálneho tkaniva.

Cystoidný makulárny edém bol menej často hlásený (≥ 1/1 000 až < 1/100) v priebehu liečby bimatoprostom 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie. Preto sa má Bimican používať s opatrnosťou u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre makulárny edém (napr. afakickí pacienti, pseudofakickí pacienti s trhlinou zadného puzdra šošovky).


Reaktivácia predchádzajúceho prenikania do rohovky alebo vzniku očných infekcií bola zriedkavo hlásená pri liečbe bimatoprostom 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie. Bimican sa preto má používať s opatrnosťou u pacientov s predchádzajúcou anamnézou signifikantných vírusových infekcií oka (napr. herpes simplex) alebo uveitídy/iritídy.


Bimatoprost sa neskúšal u pacientov s očnými zápalovými stavmi, neovaskularizáciou, zápalmi, glaukómom so zatvoreným uhlom, kongenitálnym glaukómom a glaukómom s úzkym uhlom.


Kožné

Existuje možnosť, že sa objaví rast vlasov na miestach, kde sa roztok bimatoprostu dostáva opakovane do styku s povrchom pokožky. Preto je dôležité aplikovať Bimican podľa pokynov a zabrániť jeho stekaniu na líca alebo iné časti pokožky.


Dýchacie

Bimatoprost sa neskúmal u pacientov s poškodenými respiračnými funkciami a má sa u nich preto používať s opatrnosťou. V klinických štúdiách u takýchto pacientov s anamnézou ohrozenia respiračných funkcií nebol zaznamenaný žiadny signifikantne nepriaznivý respiračný účinok.


Kardiovaskulárne

Bimatoprost sa neskúmal u pacientov so srdcovou blokádou viac než prvého stupňa alebo nekontrolovaným kongestívnym zlyhaním srdca. Bradykardia alebo hypotenzia boli hlásené v priebehu liečby bimatoprostom 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia, v obmedzenom počte. Bimican sa preto má používať s opatrnosťou u pacientov so známou predispozíciou nízkej srdcovej frekvencie alebo nízkeho krvného tlaku.


Ďalšie informácie

Štúdie bimatoprostu 0,3 mg/ml u pacientov s glaukómom alebo vnútroočnou hypertenziou preukázali, že vystavovanie jedného oka viac ako jednej dávke bimatoprostu môže oslabiť účinok na znižovanie vnútroočného tlaku (pozri časť 4.5). U pacientov, ktorí používajú Bimican s ďalšími analógmi prostaglandínu, sa majú sledovať zmeny vnútroočného tlaku.


Bimican 0,3 mg/ml obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorú môže mäkká kontaktná šošovka absorbovať. Prítomnosť benzalkóniumchloridu môže spôsobiť podráždenie oka alebo zmenu farby mäkkej kontaktnej šošovky. Pred podaním očnej roztokovej instilácie si kontaktné šošovky vyberte a nasaďte si ich 15 minút po podaní instilácie.


Uvádza sa, že benzalkóniumchlorid, ktorý sa bežne používa ako konzervačná látka v oftalmologických

liekoch, spôsobuje bodkovitú keratopatiu a/alebo toxickú ulceróznu keratopatiu. Keďže Bimican

obsahuje benzalkóniumchlorid, vyžaduje sa sledovanie u pacientov so syndrómom suchého oka alebo s možným poškodením rohovky, ktorí liek používajú často alebo dlhodobo.


Existujú hlásenia o výskyte bakteriálnej keratitídy súvisiacej s používaním viacdávkových nádob topických oftalmologických liekov. Tieto nádoby boli omylom nakazené pacientmi, ktorí vo väčšine prípadov súbežne trpeli očným ochorením. Pacienti s narušeným epiteliálnym povrchom oka predstavujú najväčšie riziko vzniku bakteriálnej keratitídy.


Treba zabrániť, aby sa hrot fľaše dostal do kontaktu s okom, susednými štruktúrami, prstami alebo iným povrchom, s cieľom predísť kontaminácii roztoku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Neočakávajú sa žiadne interakcie u ľudí, pretože systémová koncentrácia bimatoprostu po očnom podaní bimatoprostu 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie, je extrémne nízka (menej ako 0,2 ng/ml). Bimatoprost sa biotransformuje početnými enzýmami a cestami, ale v predklinických štúdiách sa nepozoroval žiadny účinok na pečeňové enzýmy, ktoré metabolizujú lieky.


V klinických štúdiách sa bimatoprost používal bez známok interakcií súčasne s množstvom rôznych druhov očných betablokátorov.


Súčasné použitie Bimicanu s inými antiglaukomatikami ako topickými betablokátormi sa v priebehu doplnkovej liečby glaukómu nehodnotilo.


Existuje možnosť oslabenia účinku analógov prostaglandínu (napr. bimatoprost) na znižovanie vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom alebo vnútroočnou hypertenziou pri použití ďalších analógov prostaglandínu (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití bimatoprostu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých maternotoxických dávkach (pozri časť 5.3).


Bimican sa nesmie používať v priebehu gravidity, pokiaľ to nie je bezpodmienečne potrebné.


Laktácia

Nie je známe, či sa bimatoprost vylučuje do materského mlieka. Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie bimatoprostu do materského mlieka. Treba sa rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo nepokračovať v liečbe Bimicanom po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku.


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinkoch bimatoprostu na plodnosť u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Bimatoprost má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Ak, rovnako ako po inej očnej liečbe, vznikne po podaní prechodné rozmazané videnie, pacient má pred vedením motorového vozidla alebo obsluhou strojov počkať, pokým sa zrak nevyjasní.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách sa bimatoprostom 0,3 mg/ml, očnou roztokovou instiláciou, liečilo viac ako 1 800 pacientov. Kombinácie najčastejšie hlásených nežiaducich účinkov spojených s liečbou z III. fázy monoterapie a doplnkového použitia bimatoprostu 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie, boli: rast rias u viac ako 45 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení sa znížilo za 2 roky na 7 % a za 3 roky na 2 %, hyperémia spojoviek (väčšinou v náznakoch alebo mierna a jej charakter sa považuje za nezápalový) u viac ako 44 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení sa znížilo za 2 roky na 13 % a za 3 roky na 12 % a svrbenie očí u viac ako 14 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení sa znížilo za 2 roky na 3 % a za 3 roky na 0 %. Menej ako 9 % pacientov prerušilo liečbu kvôli akémukoľvek nežiaducemu účinku v prvom roku s incidenciou ďalších prerušení 3 % za 2 aj za 3 roky.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané v priebehu klinických štúdií s bimatoprostom 0,3 mg/ml, očnou roztokovou instiláciou, alebo v období po uvedení na trh. Väčšina z nich boli očné, mierne až stredne závažné, žiadny z nich nebol závažný:


Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé < 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov) nežiaduce účinky sú podľa systémovej klasifikácie orgánov uvedené v tabuľke 1. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy nervového systému

časté

bolesť hlavy


menej časté

závraty

Poruchy oka

veľmi časté

hyperémia spojoviek, rast rias, svrbenie oka


časté

superficiálna bodkovitá keratitída, erózia rohovky, pálenie oka, podráždenie oka, alergická konjunktivitída, blefaritída, zhoršenie zrakovej ostrosti, astenopia, spojovkový edém, pocit cudzieho telesa, suchosť oka, bolesť oka, fotofóbia, slzenie, výtok z oka, zrakové poruchy/rozmazané videnie, zvýšená pigmentácia dúhovky, stmavnutie rias


menej časté

retinálna hemorágia, uveitída, cystoidný makulárny edém, iritída, blefarospazmus, retrakcia viečok, periorbitálny erytém


neznáme

enoftalmus

Poruchy ciev

časté

hypertenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

menej časté

nevoľnosť

Poruchy kože a podkožného tkaniva

časté

erytém viečok, svrbenie viečok, pigmentácia kože v okolí oka


menej časté

edém viečok, hirzutizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

menej časté

asténia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

časté

abnormálny test funkcií pečene


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania a nie je pravdepodobné, že by po podaní do oka nastali.


Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, liečba má byť symptomatická a podporná. Ak sa Bimican náhodne požije, môžu byť užitočné nasledujúce informácie: počas dvojtýždňových štúdií u potkanov a myší dávky až do 100 mg/kg/deň nespôsobili žiadnu toxicitu. Táto dávka vyjadrená v mg/m² je najmenej 70-krát vyššia ako množstvo lieku v jednej fľaši 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie, pre 10 kg dieťa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: oftalmologiká, prostaglandínové analógy, ATC kód : S01EE03


Spôsob účinku

Mechanizmom účinku, ktorým bimatoprost redukuje vnútroočný tlak u ľudí, je zvýšený odtok vnútroočnej tekutiny trabekulárnou trámčinou a zvýšený odtok uveosklerálnou cestou. Znižovanie vnútroočného tlaku začína približne 4 hodiny po prvom podaní a maximálny účinok sa dosahuje približne v rámci 8 – 12 hodín. Zníženie vnútroočného tlaku pretrváva najmenej 24 hodín.


Bimatoprost je silné očné hypotenzívum. Je to syntetický prostamid, štrukturálne blízky prostaglandinu F (PGF), ktorý neúčinkuje cestou žiadnych známych prostaglandínových receptorov. Bimatoprost selektívne napodobuje účinok novoobjavených biosyntetizovaných substancií nazývaných prostamidy. Avšak prostamidové receptory neboli ešte doteraz štrukturálne identifikované.


V priebehu 12-mesačnej monoterapie s bimatoprostom 0,3 mg/ml u dospelých pacientov je v porovnaní s timololom podstatná zmena v rannej základnej hodnote (08:00) vnútroočného tlaku v rozmedzí od –7,9 do –8,8 mm Hg. Priemerné denné hodnoty vnútroočného tlaku, merané pri každej návšteve po celú dobu 12 mesačnej štúdie, sa nelíšili o viac ako 1,3 mm Hg v priebehu dňa a nikdy neboli vyššie ako 18,0 mm Hg.


V 6-mesačnej klinickej štúdii s bimatoprostom 0,3 mg/ml oproti latanoprostu, štatisticky lepšia redukcia v rannej priemernej hodnote vnútroočného tlaku (IOP) (v rozmedzí od –7,6 až –8,2 mm Hg pre bimatoprost oproti –6,0 až –7,2 mm Hg pre latanoprost) bola zistená pri všetkých návštevách počas štúdie. Hyperémia spojoviek, rast očných rias a očný pruritus boli štatisticky podstatne vyššie s bimatoprostom ako s latanoprostom, akokoľvek, miery prerušenia kvôli nepriaznivým účinkom boli nízke, so žiadnou štatisticky významnou odlišnosťou.


V porovnaní s liečbou samotnými betablokátormi znížila doplnková terapia betablokátor plus bimatoprost 0,3 mg/ml ranný (08:00) priemerný vnútroočný tlak o –6,5 až –8,1 mm Hg.


U pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom, s pseudoexfoliatívnym a pigmentovým glaukómom a u pacientov s glaukómom s chronicky zatvorenýmuhlom s uskutočnenou iridotómiou sú obmedzené skúsenosti.


V priebehu klinických štúdií sa nepozoroval žiadny klinicky relevantný účinok na srdcovú frekvenciu a krvný tlak.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku Bimican u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Bimatoprost in vitro veľmi dobre penetruje cez ľudskú rohovku a skléru. Po očnom podaní u ľudí je systémová expozícia bimatoprostu veľmi nízka bez akumulácie v priebehu podávania. Pri podávaní jedenkrát denne po jednej kvapke bimatoprostu 0,3 mg/ml do oboch očí počas dvoch týždňov sa dosahuje vrcholová koncentrácia v krvi v priebehu 10 minút po podaní a následné zníženie na najnižšiu detekovateľnú hodnotu (0,025 ng/ml) v priebehu 1,5 hodiny po aplikácii. Priemerné Cmax a AUC 0-24hod. hodnoty boli 7. a 14. deň podobné, približne 0,08 ng/ml (7. deň) a 0,09 ng•hod/ml (14. deň), čo ukazuje, že rovnovážny stav koncentrácie bimatoprostu sa dosiahol v priebehu prvého týždňa podávania do oka.


Distribúcia

Bimatoprost je mierne distribuovaný do telesných tkanív a systémový distribučný objem bol v rovnovážnom stave 0,67 l/kg. V ľudskej krvi zostáva bimatoprost predovšetkým v plazme. Väzba bimatoprostu na plazmatické bielkoviny je približne 88 %.


Biotransformácia

Akonáhle sa po očnom podaní dosiahne systémová cirkulácia, je bimatoprost hlavnou cirkulujúcou časťou v krvi. Bimatoprost podlieha oxidácii, N-deetylácii a glukoronidácii a vytvára rôzne druhy metabolitov.


Eliminácia

Bimatoprost je primárne eliminovaný obličkami, viac ako 67 % z intravenóznej dávky podanej zdravým dospelým dobrovoľníkom sa vylúčilo močom, 25 % sa vylúčilo stolicou. Polčas eliminácie určený po intravenóznom podaní bol približne 45 minút. Celkový klírens v krvi bol 1,5 l/hod/kg.


Charakteristiky u starších pacientov

U starších pacientov (65 rokov alebo starší) pri dávkovaní bimatoprostu 0,3 mg/ml dvakrát denne bola priemerná hodnota AUC 0-24hod 0,0634 ng•hod/ml bimatoprostu, čo je signifikantne viac ako 0,0218 ng•hod/ml u mladých zdravých dospelých osôb. Avšak toto zistenie nie je klinicky relevantné, pretože systémová expozícia starších i mladších osôb je pri očnom podávaní veľmi nízka. Kumulácia bimatoprostu v krvi v priebehu doby používania nie je známa a bezpečnostný profil pre starších i mladých pacientov je podobný.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické účinky sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna dávka u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.


Očné podávanie bimatoprostu opiciam v koncentrácii ≥ 0,3 mg/ml denne počas jedného roka

spôsobilo zvýšenie pigmentácie dúhovky a reverzibilný, od dávky závislý periokulárny efekt charakterizovaný prominujúcou hornou a/alebo dolnou ryhou a rozšírením palpebrálnej štrbiny. Zdá sa, že zvýšenie pigmentácie dúhovky je spôsobené zvýšenou stimuláciou produkcie melanínu v melanocytoch, a nie zvýšením počtu melanocytov. Žiadne funkčné ani mikroskopické zmeny vo vzťahu k periokulárnemu efektu neboli pozorované, mechanizmus účinku vzniku periokulárnych zmien nie je známy.


Bimatoprost nebol v sérii in vitro a in vivo štúdií mutagénny ani karcinogénny.


Bimatoprost neovplyvňoval fertilitu u potkanov až do dávky 0,6 mg/kg/deň (najmenej 103 násobok predpokladanej humánnej expozície). V embryo/fetálnej vývojovej štúdii abortov nebol ale pozorovaný účinok na vývin myší ani potkanov pri dávkach, ktoré boli najmenej 860-krát alebo 1700-krát vyššie ako humánne, v uvedenom poradí. Tieto dávky boli výsledne pri systémovej expozícii dávkami najmenej 33 alebo 97-krát vyššími ako dávky určené pre človeka. V peri/postnatálnych štúdiách u potkanov spôsobila materská toxicita redukciu gestačného času, fetálnu smrť a zníženie telesnej hmotnosti mláďat o ≥ 0,3 mg/kg/deň (najmenej 41-krát vyššia ako predpokladaná humánna expozícia). Neurobehaviorálne funkcie potomkov neboli postihnuté.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Monohydrát kyseliny citrónovej

Chlorid sodný

Benzalkóniumchlorid

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný (na úpravu pH)

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


Spotrebovať do 4 týždňov po prvom otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biela nepriehľadná fľaštička z polyetylénu s nízkou špecifickou hustotou, s bielym nepriehľadným kvapkadlom z polyetylénu s nízkou špecifickou hustotou a bielym nepriehľadným skrutkovacím uzáverom z polyetylénu z vysokou špecifickou hustotou. Každá fľaštička obsahuje 3 mililitre roztoku.


Balenie obsahuje 1, 3 alebo 6 fľaštičiek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0029/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014

8


Bimican 0,3 mg/ml