+ ipil.sk

Binabic 150 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03100-Z1B


Písomná informácia pre používateľa

Binabic 150 mg

filmom obalené tablety

bikalutamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Binabic 150 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Binabic 150 mg

3. Ako užívať Binabic 150 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Binabic 150 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. čo je Binabic 150 mg a na čo sa používa


Binabic150 mg obsahuje liečivo nazývané bikalutamid. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antiandrogény.

 • Binabic 150 mg sa používa na liečbu rakoviny prostaty.

 • Blokuje účinky mužských hormónov ako je testosterón.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Binabic 150 mg


Neužívajte Binabic 150 mg


 • ak ste alergický na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate súbežne liečivo nazývané cisaprid alebo niektoré antihistaminiká ( terfenadín alebo astemizol)

ak ste žena


Neužívajte Binabic 150 mg, ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Binabic 150 mg.

Binabic 150 mg sa nesmie podávať deťom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Binabic 150 mg, obráťte sa na svojho lekára:

- ak máte problémy s pečeňou.

- Lekár vám môže urobiť krvné testy pred a počas liečby Binabicom 150 mg.


Ak idete do nemocnice, povedzte zdravotníckemu personálu, že užívate Binabic 150 mg.


Iné lieky a Binabic 150 mg


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

To sa týka aj liekov, ktoré si kúpite bez lekárskeho predpisu a rastlinných liekov.


Neužívajte Binabic 150 mg, ak užívate niektorý z týchto liekov:

 • cisaprid (používaný na niektoré typy ťažkostí s trávením)

 • niektoré liečivá na liečbu sennej nádchy alebo alergie - antihistaminiká (terfenadín alebo astemizol)

Povedzte tiež svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z týchto liekov:

- lieky užívané ústami proti zrážanlivosti krvi (perorálne antikoagulanciá).Lekár vám môže urobiť

krvné testy pred a počas liečby Binabicom 150 mg.

 • cyklosporín (používaný na potlačenie reakcií imunitného systému)

 • blokátory kalciového kanála (na liečbu vysokého krvného tlaku alebo niektorých srdcových ťažkostí)

 • cimetidín (na liečbu žalúdočných ťažkostí)

 • ketokonazol (na liečbu hubových infekcii )


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Binabic 150 mg nie je určený na užívanie u žien a nesmie sa podávať počas tehotenstva alebo dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


 • Je nepravdepodobné, že by Binabic 150 mg ovplyvnil Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

 • Niektorí ľudia môžu ojedinele pociťovať ospalosť, keď užívajú Binabic 150 mg.

Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Binabicu 150 mg


Binabic 150 mg obsahuje laktózu, čo je druh cukru. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (máte intoleranciu na niektoré cukry), kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Binabic 150 mg


Vždy užívajte Binabic 150 mg presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 • Zvyčajná dávka pre dospelých je jedna tableta denne.

 • Prehltnite celú tabletu a zapite vodou.

 • Snažte sa užívať tablety každý deň vždy v rovnakom čase.

Neprestaňte užívať tento liek, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ vám to lekár neodporučí.


Použitie u detí a dospievajúcich:

Tento liek nie je určený pacientom mladším ako 18 rokov.


Ak užijete viac Binabicu 150 mg , ako máte


Ak užijete viac tabliet Binabicu 150 mg ako máte, okamžite to oznámte svojmu lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice.


Ak zabudnete užiť Binabic 150 mg


 • Ak ste zabudli užiť pravidelnú dávku lieku, vynechajte zabudnutú dávku a užite ďalšiu dávku v obvyklom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Binabic 150 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie (menej časté, postihujú menej než 1 zo 100 ľudí).

Príznaky môžu zahŕňať náhly nástup:

• vyrážky, svrbenia alebo žihľavky na koži.

• opuchu tváre, pier, jazyka, hrdla alebo iných častí tela.

• dýchavičnosti, sipotu alebo problémov s dýchaním .

Ak sa vám toto stane, ihneď vyhľadajte lekára.


Informujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov:

Časté (prejavujú sa u menej ako 1 z 10 ľudí):

Zožltnutie kože alebo očných bielok (žltačka). Toto môžu byť príznaky problémov s pečeňoualebo v zriedkavých prípadoch (postihujú menej než 1 z 1000 ľudí), zlyhanie pečene.

• Bolesť v bruchu.

• Krv v moči.


Menej časté (prejavujú sa u menej ako 1 zo 100 ľudí):

• Závažná dýchavičnosť alebo náhle zhoršenie dýchavičnosti. Môžu byť sprevádzané kašľom alebo vysokou teplotou (horúčkou). Toto môžu byť príznaky zápalu pľúc, nazývaného intersticiálna choroba pľúc.


Ostatné vedľajšie účinky:

Veľmi časté (prejavujú sa u viac ako 1 z 10 ľudí)

• kožná vyrážka.

• opuch a napätie prsníkov.

• pocit slabosti.

Časté (prejavujú sa u menej ako 1 z 10 ľudí)

• návaly horúčavy.

• pocit nevoľnosti (nauzea).

• svrbenie.

• suchá koža.

• neschopnosť dosiahnuť erekciu (erektilná dysfunkcia).

• zvýšenie telesnej hmotnosti.

• znížená sexuálna túžba a znížená plodnosť.

• vypadávanie vlasov.

• opätovný rast vlasov alebo rast extra vlasov.

•nízke hladiny červených krviniek (anémia). Môžete sa cítiť unavený alebo bledý.

• strata chuti do jedla.

• depresia.

• pocit ospalosti.

• ťažkosti s trávením.

• závraty.

• zápcha.

• nadúvanie (flatulencia).

• bolesť na hrudníku

• opuch.


Váš lekár môže urobiť krvné testy na kontrolu všetkých zmien vašej krvi.


Neznepokojujte sa týmto zoznamom možných vedľajších účinkov. Možno sa u vás neprejaví žiadny z nich. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Binabic 150 mg


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Neužívajte Binabic 150 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Binabic 150 mgobsahuje


 • Liečivo je bikalutamid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

Monohydrát laktózy, povidon K- 25, sodná soľ karboxymetylškrobu Typ A, magnéziumstearát.


Obal tablety:

Opadry OY-S-9622 s obsahom hypromelózy 5CP (E464), oxid titaničitý(E171) a propylénglykol.


Ako vyzeráBinabic 150 mg a obsah balenia


Binabic 150 mg je biela, oválna, obojstranne vypuklá, filmom obalená tableta, s deliacou ryhou na jednej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Filmom obalené tablety sú balené v blistroch s obsahom 28, 30 a 98 tabliet je v jednej škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Oncogenerika Sp. z.o.o

ul.Krzywickiego 5/7,

02-078 Warsaw,

Pol’sko


Výrobca:

Genepharm S.A

18thklm Marathonos Avenue,

153 51 Pallini Attikis,

Grécko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Binabic 150 mg

Poľská republika: Binabic 150 mg

Slovenská republika: Binabic 150 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválenáv júli 2014.


5Binabic 150 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03101-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Binabic 150 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu.


Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 188,0 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Biela, oválna, bikonvexná, filmom obalená tableta, s priemerom 10,5 mm, s deliacou ryhou na jednej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Binabic 150 mg je indikovaný u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progresie ochorenia buď samostatne alebo ako adjuvantná liečba v kombinácii s radikálnou prostatektómiou alebo rádioterapiou (pozri časť 5.1 )


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí muži vrátane starších mužov:

Jedna filmom obalená tableta (150 mg) raz denne.

Liečba Binabicom 150 mg má trvať nepretržite minimálne 2 roky alebo do progresie ochorenia.


Pediatrická populácia:

Binabic 150 mg nie je indikovaný u detí a dospievajúcich.


Porucha funkcie obličiek:U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Porucha funkcie pečene:U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania.

U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene sa môže vyskytnúť zvýšená kumulácia liečiva(pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Cesta podania: perorálne

Tableta sa má celá prehltnúť a zapiť vodou..


 1. Kontraindikácie


Binabic 150 mg je kontraindikovaný u žien a detí (pozri časť 4.6).

Binabic 50 mg je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu a cisapridu sBinabicom 150 mg je kontraindikované (pozri časť 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní


Začiatok liečby má byť pod priamym dohľadom špecialistu.


Bikalutamid je v značnej miere metabolizovaný v pečeni. Z údajov je zrejmé, že u osôb so závažnou poruchou funkcie pečene môže byť eliminácia bikalutamidu pomalšia, čo môže viesť k jeho zvýšenej kumulácii. Z tohto dôvodu sa má bikalutamid používať s opatrnosťou u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene.


Kvôli možným hepatálnym zmenám treba zvážiť pravidelné kontroly funkcie pečene. Predpokladaný výskyt väčšiny týchto zmien je v priebehu prvých 6 mesiacov liečby s bikalutamidom.


Zriedkavo sa pozorovali závažné hepatálne zmeny v súvislosti s liečbou bikalutamidom a boli hlásené prípady úmrtia (pozri časť 4.8). Ak dôjde k závažným hepatálnym zmenám, liečba bikalutamidom sa má ukončiť.


U pacientov, ktorí majú objektívnu progresiu ochorenia spolu so zvýšením PSA, treba vziať do úvahy ukončenie liečby bikalutamidom.


Ukázalo sa, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP 3A4), preto pri súbežnom podávaní liečiv, ktoré sa metabolizujú prevažne prostredníctvom CYP 3A4, je potrebné zvýšiť opatrnosť( pozri časti 4.3 a 4.5).


Binabic 150 mg obsahuje laktózu. Preto tento liek nesmú užívať pacienti so zriedkavými vrodenými problémami intolerancie galaktózy, lapónskym deficitom laktázy alebo problémami glukózo-galaktózovej malabsorpcie.


 1. Liekové a iné interakcie


In vitroštúdie preukázali, že R-enantiomér bikalutamidu inhibuje cytochróm CYP 3A4 a v menšej miere inhibuje aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

Hoci klinické štúdie, v ktorých sa ako marker aktivity cytochrómu P450 (CYP) používal antipyrín, nepreukázali dôkaz o možných liekových interakciách s bikalutamidom, po súbežnom podávaní bikalutamidu počas 28 dní sa priemerná hodnota expozície midazolamu (AUC) zvýšila až o 80 %.


Takéto zvýšenie by mohlo byť závažné pre lieky s úzkym terapeutickým indexom.

Preto je súbežné podávanie bikalutamidu s liečivami, ako sú terfenadín, astemizol a cisaprid kontraindikované (pozri časť 4.3) a opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní bikalutamidu s látkami ako sú cyklosporín a blokátory kalciových kanálov. Zníženie dávky je nutné pokiaľ sa preukáže zosilnený alebo nežiaduci účinok týchto liečiv.

V prípade cyklosporínu sa odporúča, aby po začatí alebo prerušení liečby bikalutamidom bola striktne monitorovaná plazmatická koncentrácia a klinický stav.


Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní bikalutamidu s inými liekmi, ktoré inhibujú oxidačné procesy v pečeni, napr. cimetidín a ketokonazol. Teoreticky by to mohlo spôsobiť zvýšenie plazmatických koncentrácií bikalutamidu, čo by mohlo viesť k zvýšenému výskytu nežiaducich reakcií.


In vitro štúdie preukázali, že bikalutamid môže vytesniť kumarínové antikoagulancium- warfarín z jeho väzobných miest na proteínoch. Preto sa odporúča dôsledne sledovať protrombínový čas u pacientov začínajúcich liečbu s bikalutamidom, ktorým sa zároveň podávajú kumarínové antikoagulanciá.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a nesmie sa podávať tehotným ženám alebo dojčiacim matkám.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je pravdepodobné, že by bikalutamid ovplyvňoval schopnosť pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Treba však mať na zreteli, že sa občas môže vyskytnúť ospalosť. Takýto pacienti by mali byť opatrní.


 1. Nežiaduce účinky


V tejto časti sú nežiaduce účinky definované nasledovne: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000), neznáme (častosť a nedá vyhodnotiť z dostupných údajov).


Tabuľka 1: Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

Anémia

Poruchy imunitného systému


Menej časté

Hypersenzitívne reakcie, angioedém a urtikária)

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Znížená chuť do jedla

Psychické poruchy


Časté

Znížené libido,

depresia

Poruchy nervového systému


Časté


Závraty


Somnolencia
Poruchy ciev


Časté

Návaly tepla

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Intersticiálna choroba pľúc e ( boli zaznamenané smrteľné prípady)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté
Abdominálna bolesť

Zápcha

Dyspepsia

Flatulencia

Nauzea


Poruchy pečene a žlčových ciest

ČastéZriedkavé

Hepatotoxicita

Žltačka

zvýšenie hladín transamináz, a


Zlyhanie pečene d ( boli zaznamenané smrteľné prípady)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Veľmi časté


Časté

Vyrážka


Alopécia

Hirzutizmus / opätovný rast vlasov

suchá kožac

pruritus

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Hematúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté


Časté

Gynekomastia a citlivosť prsníkov b


Erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté


Časté

Asténia


bolesť na hrudi, edém

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Zvýšenie telesnej hmotnosti


 1. Hepatálne zmeny sú v zriedkavých prípadoch závažného charakteru a často išlo o prechodné zmeny, ktoré odzneli alebo sa zlepšili s pokračujúcou liečbou alebo po prerušení liečby.

 2. Väčšina pacientov, ktorí dostávali 150 mg bikalutamidu v monoterapii mali skúsenosti s gynekomastiou a/alebo bolestivosťou prsníkov. V štúdiách boli tieto príznaky považované za závažné až u 5% pacientov. Gynekomastia nemusí spontánne ustúpiť po prerušení liečby, najmä po dlhodobej liečbe.

c. Vzhľadom na kódovanie používané v EPC štúdiách boli nežiaduce účinky „suchej pokožky“ kódované pod COSTAR termínom „vyrážka“. Preto nie je možné určiť osobitné deskriptory frekvenciepre dávku 150 mg bikalutamidu , i keď sa predpokladá rovnaká frekvencia ako pri dávke 50 mg.

d. Uvedené ako nežiaduci účinok po analýze post marketingových údajov. Frekvencia bola stanovená na základe hlásených nežiaducich účinkov zlyhania pečene u pacientov liečených bikalutamidom v otvorenom ramene 150 mg EPC štúdií.


e. Uvedené ako nežiaduci účinok po analýze post marketingových údajov. Frekvencia bola stanovená na základe hlásených nežiaducich účinkov výskytu intersticiálnej pneumónie v randomizovanej liečbe v rámci 150 mg EPC štúdií.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. 1. Predávkovanie


S predávkovaním u ľudí nie sú žiadne skúsenosti. Neexistuje žiadne špecifické antidotum; liečba má byť symptomatická. Dialýza nemusí byť prospešná, pretože bikalutamid sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny a do moču neprechádza v nezmenenej forme. Indikovaná je celková podporná starostlivosť, vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Anatgonisty hormónov a príbuzné liečivá, Antiandrogény

ATC kód: L02BB03.


Mechanizmus účinku

Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, ktorý nemá žiadnu ďalšiu endokrinnú aktivitu.

Viaže sa na androgénne receptory bez aktivácie génovej expresie, čím inhibuje androgénnu stimuláciu. Výsledkom tejto inhibície je regresia nádoru prostaty. U časti pacientov sa prerušenie liečby bikalutamidom klinicky môže prejaviť “syndrómom z vysadenia antiandrogénu”.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Účinnosť bikalutamidu 150 mg sa sledovala u ľudí s lokalizovaným (T1-T2, N0 alebo NX, M0) alebo lokálne pokročilým (T3-T4, žiadne N, M0; T1-T2, N+, M0) karcinómom prostaty bez metastáz v kombinovanej analýze troch placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených štúdií u 8113 pacientov, kde sa bikalutamid podával ako okamžitá hormonálna liečba alebo ako adjuvantná liečba k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii (najmä radiácia s použitím externého žiarenia). V mediáne sledovania 7,4 rokov sa u 27,4% pacientov užívajúcich bikalutamid a u 30,7% pacientov užívajúcich placebo prejavila objektívna progresia ochorenia.

Zníženie rizika objektívnej progresie ochorenia bolo pozorované u väčšiny zo skupín pacientov, najviac badateľné však bolo u pacientov s najväčším rizikom progresie ochorenia. Lekár sa preto môže rozhodnúť, že optimálnou liečebnou stratégiou u skupiny pacientov s nízkym rizikom progresie ochorenia, predovšetkým u adjuvantnej liečby nasledujúcej po radikálnej prostatektómii, je odložiť hormonálnu liečbu dovtedy, kým sa neobjavia príznaky progresie ochorenia.

Nebol pozorovaný žiadny celkový rozdiel v prežívaní v mediáne sledovania 7,4 rokov pri mortalite 22,9% (HR=0,99; 95% CI 0,91 až 1,09). Niektoré tendencie však boli zjavné vo výskumných analýzach podskupín pacientov.

Údaje o prežívaní bez progresie ochorenia a údaje o celkovom prežívaní v priebehu času na základe Kaplan-Meieroveho odhadu u pacientov s lokálne pokročilým ochorením sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách:


Tabuľka 1 Podiel pacientov s lokálne pokročilým ochorením s progresiou ochorenia podľa liečebných podskupín

Analyzovaná populácia

Rameno liečby

Prípady (%) po 3 rokoch

Prípady (%) po 5 rokoch

Prípady (%) po 7 rokoch

Prípady (%) po 10 rokoch

Pod aktívnym sledovaním lekára (n=657)

bikalutamid

150 mg

19.7%

36.3%

52.1%

73.2%

placebo

39.8%

59.7%

70.7%

79.1%

Rádioterapia (n=305)

bikalutamid

150 mg

13.9%

33.0%

42.1%

62.7%

placebo

30.7%

49.4%

58.6%

72.2%

Radikálna prostatektómia (n=1719)

bikalutamid

150 mg

7.5%

14.4%

19.8%

29.9%

placebo

11.7%

19.4%

23.2%

30.9%Tabuľka 2 Celkové prežívanie u pacientov s lokálne pokročilým ochorením podľa liečebných podskupín

Analyzovaná populácia

Rameno liečby

Prípady (%) po 3 rokoch

Prípady (%) po 5 rokoch

Prípady (%) po 7 rokoch

Prípady (%) po 10 rokoch

Pod aktívnym sledovaním lekára (n=657)

bikalutamid

150 mg

14.2%

29.4%

42.2%

65.0%

placebo

17.0%

36.4%

53.7%

67.5%

Rádioterapia (n=305)

bikalutamid

150 mg

8.2%

20.9%

30.0%

48.5%

placebo

12.6%

23.1%

38.1%

53.3%

Radikálna prostatektómia (n=1719)

bikalutamid

150 mg

4.6%

10.0%

14.6%

22.4%

placebo

4.2%

8.7%

12.6%

20.2%U pacientov s lokalizovaným ochorením užívajúcich samotný bikalutamid nebol pozorovaný signifikantný rozdiel v prežívaní bez progresie ochorenia.

U pacientov s lokalizovaným ochorením užívajúcich bikalutamid ako prídavnú liečbu po rádioterapii (HR=0.98; 95% CI 0.80 - 1.20) alebo radikálnej prostatektómii (HR=1.03; 95% CI 0.85 -1.25) nebol pozorovaný signifikantný rozdiel v celkovom prežívaní.

U pacientov s lokalizovaným ochorením, ktorí boli pod prísnym dohľadom lekára, bola tendencia k nižšej miere prežitia v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo (HR=1.15; 95% CI 1.00 - 1.32). Profil benefitu a rizika liečby bikalutamidom sa preto u tejto skupiny pacientov s lokalizovaným ochorením nepovažuje za výhodný.

V samostatnom programe, bola demonštrovaná účinnosť bikalutamidu 150 mg v liečbe pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty bez metastáz, kde bola indikovaná okamžitá kastrácia, v kombinovanej analýze 2 štúdií so 480 doteraz neliečenými pacientmi s karcinómom prostaty bez metastáz (MO). Pri 56% úmrtnosti a strednej dobe sledovania 6,3 rokov nebol významný rozdiel v prežití medzi bikalutamidom a kastráciou (pomer rizík = 1.05 [CI 0.81 - 1.36]), ale rovnocennosť obidvoch liečebných postupov sa nedá štatisticky uzavrieť.


V kombinovanej analýze 2 štúdií s 805 predtým neliečenými pacientmi s metastatickým ochorením (M1) pri 43 % úmrtnosti, bikalutamid 150 mg sa preukázal menej účinný ako kastrácia v dĺžke prežitia (pomer rizika = 1.30 [CI 1.04 -1.65]), s číselným rozdielom v predpokladanom čase do smrti 42 dní (6 týždňov) s priemerným časom prežitia viac ako 2 roky.

Bikalutamid je racemát a jeho antiandrogénna aktivita je takmer výlučne spojená s ( R)-enantiomérom.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Nie je známe, že by

príjem potravy mal klinicky významný vplyv na biologickú dostupnosť.


Distribúcia

(S)-enantiomér sa v porovnaní s (R)-enantiomérom rýchlo vylučuje, (R)-enantiomér má plazmatický polčas eliminácie približne 1 týždeň.


Pri dennom podávaní tabliet bikalutamidu 150 mg je plazmatická koncentrácia (R)-enantioméru približne desaťnásobná v dôsledku jeho dlhého polčasu.


Pri dennom dávkovaní 150 mg bikalutamidu sa pozorujú rovnovážne plazmatické koncentrácie (R)‑enantioméru približne 22 μg/ml. V rovnovážnom stave tvorí (R)-enantiomér, ktorý má hlavný podiel na terapeutickom účinku, 99 % z celkového počtu enantiomérov v cirkulácii.


Biotransformácia a eliminácia

Farmakokinetika (R)-enantioméru nie je ovplyvnená vekom, poruchou funkcie obličiek ani miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Existujú dôkazy o pomalšej eliminácii (R)-enantioméru z plazmy u osôb so závažnou poruchou funkcie pečene.


Bikalutamid sa silno viaže na proteíny (racemát 96%, (R)-bikalutamid >99,6%) a je výrazne metabolizovaný (oxidáciou a glukuronidáciou). Jeho metabolity sa vylučujú obličkami a žlčou v približne v rovnakom pomere.

Stredná koncentrácia (R)-bikalutamidu v semene mužov, užívajúcich bikalutamid 150 mg počas klinického skúšania, bola 4,9 μg/ml. Množstvo bikalutamidu, potenciálne odovzdané partnerke počas pohlavného styku je nízke a zodpovedá približne 0,3 μg/kg. Toto množstvo je nižšie ako koncentrácie, potrebné na vyvolanie zmien u mláďat laboratórnych zvierat.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bikalutamid pôsobí u zvierat ako silný antiandrogén a induktor oxidázy so zmiešanou funkciou. S týmto pôsobením súvisia zmeny cieľových orgánov, vrátane indukcie tumorov (Leydigove bunky, štítna žľaza, pečeň) u zvierat. Indukcia enzýmu sa u ľudí nepozorovala. Žiadne zistenie z predklinických testov sa nepovažuje za významné vo vzťahu k liečbe pacientov s pokročilým karcinómom prostaty.


U všetkých skúšaných druhov sa zaznamenala atrofia semenotvorných kanálikov a predpokladá sa, že ide o skupinový efekt liečby antiandrogénmi. Úplný zvrat testikulárnej atrofie sa pozoroval 24 týždňov po 12- mesačnej skúške toxicity s opakovanou dávkou u potkanov, hoci funkčný zvrat v reprodukčných skúškach sa prejavil 7 týždňov po skončení 11 týždňového dávkovacieho obdobia. Treba počítať s obdobím zníženej fertility, prípadne infertility u mužov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Povidón K- 25

Sodná soľ karboxymetylškrobu Typ A

Magnéziumstearát


filmový obal tablety:

Opadry OY-S-9622 pozostávajúci z :

Hypromelózy 5 cp (E464)

oxidu titaničitého (E171)

Propylénglykolu


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Hliníkové blistre

28, 30, 98 tabliet v škatuľke

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Oncogenerika Sp. z.o.o

ul. Krzywickiego 5/7

02-078 Warsaw, Pol’sko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0607/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.12.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20.01.2014


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014


Január 2014


9Binabic 150 mg