+ ipil.sk

biontFDGPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/03901-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


biontFDG

200 - 1300 MBq / ml injekčný roztok

Fludeoxyglukóza (18F)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám bude podaný tento liek.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára vykonávajúceho ošetrenie alebo odborného lekára v nukleárnej medicíne, ktorý dohliada na postup vášho vyšetrenia.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok alebo ak zaznamenáte akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácií pre používateľa, obráťte sa na svojho lekára alebo odborného lekára v nukleárnej medicíne, ktorý má dohliadať na postup vášho vyšetrenia.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je biontFDG a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný liek biontFDG

3. Ako používať biontFDG

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ďalšie informácie


1. Čoje biontFDG a na čo sa používa


Tento liek je rádiofarmakum určené len na diagnostické použitie.


Liečivo obsiahnuté v lieku biontFDG je určené pre zachytenie rádiografického zobrazenia niektorých častí vášho tela.


Po injekcii malého množstva lieku biontFDG do žily, umožní vyšetrenie pomocou špeciálnej kamery lekárovi získať snímky a stanoviť, kde sa vaše ochorenie v tele nachádza a ako prebieha.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, akovám bude podaný liek biontFDG


biontFDG sa nesmie použiť


 • ak ste alergický na fludeoxyglukózu (18F) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 5).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku biontFDG


 • ak máte cukrovku a vaša cukrovka nie je kompenzovaná,

 • ak máte infekciu alebo zápalové ochorenie,

 • ak máte poruchu funkcie obličiek.


Informujte odborného lekára v nukleárnej medicíne v nasledujúcich prípadoch:

 • ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná,

 • ak dojčíte,

 • ak máte menej ako 18 rokov.


Iné lieky a biontFDG


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo odbornému lekárovi z oddelenia nukleárnej medicíny, ktorý bude dohliadať na postup vášho vyšetrenia, pretože tieto lieky môžu ovplyvňovať lekárske posúdenie snímok:

 • akékoľvek lieky, ktoré môžu vyvolať zmenu hladiny krvného cukru (glykémia), ako sú lieky, ktoré majú vplyv na zápal (kortikosteroidy), lieky proti kŕčom (valproát, karbamazepín, fenytoín, fenobarbital), lieky ovplyvňujúce nervový systém (adrenalín, noradrenalín, dopamín ...),

 • glukóza,

 • inzulín,

 • faktory zvyšujúce tvorbu krvných buniek.


biontFDG a jedlo a nápoje


Liek biontFDG sa môže podať len pacientom, ktorí boli nalačno po dobu minimálne 4 hodín.

Zmeranie hladiny cukru v krvi by sa malo vykonať pred podaním lieku, pretože zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia) môže spôsobovať obtiažnu interpretáciu lekárom.

Tehotenstvo a dojčenie


Musíte informovať odborného lekára v nukleárnej medicíne pred injekčným podaním lieku biontFDG, ak existuje možnosť, že ste tehotná, ak vám vynechalamenštruácia alebo dojčíte.

V prípade pochybností je dôležité informovať svojho lekára alebo odborného lekára v nukleárnej medicíne, ktorý bude dohliadať na postup vášho vyšetrenia.


Ak ste tehotná

Váš lekár zváži toto vyšetrenie v priebehu tehotenstva len v prípade absolútnej nutnosti.


Ak dojčíte

Nesmiete dojčiť po dobu 12 hodín po injekcii a odsaté materské mlieko musíte zlikvidovať.

Dojčenie sa môže obnoviť po dohode s odborným lekárom v nukleárnej medicíne, ktorý bude dohliadať na postup vášho vyšetrenia.


Poraďte sa so svojím lekárom alebo odborným lekárom v nukleárnej medicíne, ktorý bude dohliadať na postup vášho vyšetrenia, skôr, než začnete užívať akýkoľvek liek.


Pred podaním lieku biontFDG musíte:

 • vyhnúť sa všetkým dôležitým telesným aktivitám,

 • piť veľa vody počas 4 hodín pred vyšetrením,

 • nejesť po dobu najmenej 4 hodín.


Po podaní lieku biontFDG, musíte:

 • vyhnúť sa kontaktu s malými deťmi na dobu 12 hodín po injekcii,

 • často močiť s cieľom odstrániť liek z vášho tela.


Pre používanie, manipuláciu a likvidáciu rádioaktívnych liekov platia prísne zákony.


Liek biontFDG bude používaný iba v nemocnici. S týmto liekom budú zaobchádzať a budú vám ho podávať len osoby, ktoré sú vyškolené a kvalifikované pre jeho bezpečné použitie. Tieto osoby venujú osobitnú starostlivosť bezpečnému používaniu tohto lieku a budú vás informovať o svojej činnosti.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že liek biontFDG bude mať vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku biontFDG

V závislosti na čase podania injekcie pacientovi môže byť v niektorých prípadoch obsah sodíka vyšší ako l milimol (23 mg). Je to potrebné vziať do úvahy u pacienta s diétou s nízkym obsahom sodíka.


3. Ako sa bude používať biontFDG


Odborný lekár v nukleárnej medicíne, ktorý je zodpovedný za vykonávanie vyšetrenia, stanoví množstvo lieku biontFDG, ktoré sa u vás použije. Bude to minimálne množstvo potrebné pre získanie snímok, ktoré poskytnú požadovanú informáciu.

Množstvo, ktoré sa podáva, sa zvyčajne odporúča u dospelých v rozsahu 100 - 600 MBq (v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta a od typu použitej kamery na zobrazovanie a zobrazovacieho režimu).

Megabecquerel (MBq) je jednotka merania rádioaktivity.


Použitie u detí

V prípade použitia u detí bude podané množstvo prispôsobené telesnej hmotnosti dieťaťa.


Podanie lieku biontFDG a priebeh postupu

Liek biontFDG sa podáva do žily.

Jedna injekcia je dostačujúca na vykonanie vyšetrenia požadovaného lekárom.

Po podaní injekcie vás požiadajú, aby ste pili a vyprázdňovali močový mechúr pred vykonaním vyšetrenia.


Počas vyšetrenia treba, aby ste boli úplne v pokoji a pohodlne ležali bez čítania alebo rozprávania.


Dĺžka vyšetrenia


Váš lekár vás bude informovať o obvyklej dĺžke vyšetrenia.

Všeobecne sa liek biontFDG podáva ako jedna injekcia do žily 45-60 minút pred snímaním. Samotné snímanie obrazu trvá vďaka kamere 30-60 minút.


Ak vám bolo podaného viac lieku biontFDG, ako sa malo

Predávkovanie je prakticky nemožné, pretože dostanete len jednu dávku lieku biontFDG presne pripravenú a skontrolovanú odborným lekárom, ktorý dohliada na postup vášho vyšetrenia. Ak však dôjde k predávkovaniu, dostanete vhodnú liečbu. Najmä odborný lekár, ktorý má na starosti postup vášho vyšetrenia, vám môže odporučiť, aby ste veľa pili, aby sa urýchlilo vylučovanie lieku biontFDG z vášho tela (princíp reálneho vylučovania tohto lieku je obličkami do moču).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania lieku biontFDG, opýtajte sa svojho lekára alebo odborného lekára v nukleárnej medicíne, ktorý dohliada na postup vášho vyšetrenia.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Podanie tohto rádiofarmaka prináša malé množstvo ionizujúceho žiarenia s veľmi nízkym rizikom rakoviny a dedičných chýb.


Váš lekár usúdil, že klinický prínos, ktorý získate z vyšetrenia s rádioaktívnym liekom, prevyšuje riziko spôsobené žiarením.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo odborného lekára v nukleárnej medicíne, ktorý dohliada na postup vášho vyšetrenia.


5. Ďalšie informácie


Čo biontFDG obsahuje

 • Liečivo je fludeoxyglukóza (18F). 1 ml injekčného roztoku obsahuje 200-1300 MBq fludeoxyglukózy (18F) v dátume a čase kalibrácie.

 • Ďalšie zložky sú chlorid sodný, voda na injekcie, citran sodný, hydrogéncitran sodný a chlorid sodný 0,9 %.


Ako vyzerá biontFDG a obsah balenia


Aktivita v jednej injekčnej liekovke sa pohybuje od 40 MBq do 13000 MBq v dátume a čase kalibrácie (t0+ 4h), čo je 182 MBq až 59147 MBq na konci syntézy (t0).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Biont a.s.

Karloveská 63

842 29 Bratislava

Slovensko

tel: +421 2 206 70 749

fax: +421 2 206 70 748

e-mail: biont@biont.sk


Výrobcovia:

BIONT a.s. Monrol Europe S.R.L. Monrol Poland Ltd.

Karloveská 63 Gradinarilor, Nr. 1 Keramzytowa 16

842 29 Bratislava Pantelimon, Jud. Ilfov 077 1455 96-320 Mszczonów

Slovensko Rumunsko Polsko

tel: +421 2 206 70 749 tel.: +40 213 674 801 tel.: +48 46 857 1425

fax: +421 2 206 70 748 fax: +40 213 117 584 fax: +48 46 857 1428

e-mail: biont@biont.sk e-mail: monrol@monrol.com e-mail: monrol@monrol.com


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod týmito názvami:


Rakúsko - [18F] Fludeoxyglucose Biont 200-1300 MBq/ml Injektionslösung

Bulharsko - флудеоксиглюкоза (18Ф) 200 – 1300 MBq/ml инжекционен разтвор

Česká republika - Fludeoxyglucose (18F) Biont 200-1300 MBq/ml injekční roztok

Poľsko - Fludeoxyglucose (18F) Biont

Rumunsko - Fludeoxyglucose Biont 200-1300 MBq/ml soluţie injectabilă

Slovensko- biontFDG


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Kompletný SmPC lieku biontFDG je poskytovaný ako samostatný dokument s cieľom poskytnúť zdravotníkom ďalšie vedecké a praktické informácie o podávaní a použití tohto rádiofarmaka.

Pozrite si SmPC (SmPC by malo byť priložené v obalovej škatuli).5


biontFDG

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č.: 2013/03702-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


biontFDG

200-1300 MBq/ml injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml obsahuje 200 – 1300 MBq fludeoxyglukózy (18F)v dátume a čase kalibrácie (t0+ 4h). Aktivita injekčnej liekovky sa pohybuje od 40 MBq do 13000 MBq v dátume a čase kalibrácie (t0 + 4h), čo je 182 MBq až 59147 MBq na konci syntézy (t0).

Rádionuklid fluór (18F)sa rozpadá na stabilný kyslík (18O) s dobou polpremeny 110 minút emitovaním pozitrónov s maximálnou energiou 634 keV s následnou fotónovou anihiláciou s energiou 511 keV.


Pomocné látky so známym účinkom:

Chlorid sodný 9 mg/ml

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Číry, bezfarebný alebo slabo žltý roztok

ph: 4,5 – 8,5

Osmolalita: 300 ± 50 mOsmol/kg


4. KLINICKÉÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tento liek je určený len na diagnostické účely.


Fludeoxyglukóza (18F) je diagnostikum pre pozitrónovú emisnú tomografiu (PET).


Onkológia

U pacientov, ktorí podstupujú diagnostikovanie s cieľom popísať funkcie alebo ochorenia, kedy je cieľom diagnostikovania zvýšená spotreba glukózy v špecifických orgánoch alebo tkanivách. Nasledujúce indikácie sú dostatočne zdokumentované (pozri tiež časť 4.4):


Diagnóza:

 • charakteristika solitárneho pľúcneho ložiska

 • detekcia nádoru neznámeho pôvodu, prejavujúceho sa napríklad cervikálnou adenopatiou, metastázami v pečeni alebo v kostiach

 • charakterizácia tumoróznej masy pankreasu

Staging:

 • karcinómy hlavy a krku, vrátane určenia lokalizácie pre cielenú biopsiu

 • primárny karcinóm pľúc

 • karcinóm prsníka v pokročilom štádiu

 • karcinóm pažeráka

 • karcinóm pankreasu

 • kolorektálny karcinóm, zvlášť pri restagingu recidívy

 • malígny lymfóm

 • malígny melanóm, Breslow >1,5 mm alebo metastáza v lymfatickej uzline pri primárnej diagnóze

Monitorovanie terapeutickej odpovede:

 • malígny lymfóm

 • karcinómy hlavy a krku

Detekcia v prípade odôvodneného podozrenia na recidívy:

 • glióm s vysokým stupňom malignity (III nebo IV)

 • karcinómy hlavy a krku

 • karcinóm štítnej žľazy (nemedulárny): pacienti so zvýšenými sérovými hladinami thyreoglobulínu a negatívnou celotelovou scintigrafiou pomocou rádioaktívneho jódu

 • primárny karcinóm pľúc (pozri tiež časť 4.4)

 • karcinóm prsníka

 • karcinóm pankreasu

 • kolorektálny karcinóm

 • karcinóm ovária

 • malígny lymfóm

 • malígny melanóm


Kardiológia

V kardiologickej indikácii je diagnostickým cieľom viabilné tkanivo myokardu vychytávajúce glukózu, ale je hypo-perfúzne, preto musí predchádzať vyšetrenie vhodnými zobrazovacími technikami prietoku krvi.

 • Hodnotenie viability myokardu u pacientov so závažnou poruchou funkcie ľavej komory, ktorí sú kandidátmi na revaskularizáciu, pričom konvenčné zobrazovacie metódy nemajú dostatočný diagnostický prínos.


Neurológia

Diagnostickým cieľom pri neurologických indikáciách je interiktálny glukózový hypometabolizmus.

 • Lokalizácia epileptogénneho ložiska v predoperačnom hodnotení parciálnej temporálnej epilepsie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a staršie osoby

Odporúčaná aktivita pre dospelých pacientov s hmotnosťou 70 kg je od 100 do 400 MBq (upravuje sa v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta, od typu použitej kamery a režimu snímania) a podáva sa priamou intravenóznou injekciou.


Deti a dospievajúci

Použitie u detí a dospievajúcich je potrebné starostlivo zvážiť na základe klinických potrieb a posudzovania pomeru rizika/prínosu u tejto skupiny pacientov. Aktivitu podávanú deťom a mladistvým možno vypočítať na základe odporučenia Pediatrickej pracovnej skupiny EANM z odporúčaných dávok pre dospelých podľa telesnej hmotnosti detí a mladistvých, s použitím koeficientov uvedených v tabuľke nižšie.

A[MBq]Podávaná = Základná aktivita × Koeficient


Základná aktivitapre 2D zobrazovanie je 25,9 MBq a pre 3D zobrazovanie 14,0 MBq (doporučené u detí).

Hmotnosť

[kg]

Koeficient

Hmotnosť [kg]

Koeficient

Hmotnosť [kg]

Koeficient

3

1

22

5,29

42

9,14

4

1,14

24

5,71

44

9,57

6

1,71

26

6,14

46

10,00

8

2,14

28

6,43

48

10,29

10

2,71

30

6,86

50

10,71

12

3,14

32

7,29

52-54

11,29

14

3,57

34

7,72

56-58

12,00

16

4,00

36

8,00

60-62

12,71

18

4,43

38

8,43

64-66

13,43

20

4,86

40

8,86

68

14,00


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U bežnej a normálnej populácie sa nevykonávali žiadne rozsiahle štúdie s týmto produktom, čo sa týka dávok a nastavení s týmto produktom sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek nevykonávali.

Farmakokinetika fludeoxyglukózy (18F) nebola stanovená u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Spôsob podania

Príprava pacienta pozri časť 4.4


Aktivita fludeoxyglukózy (18F) sa musí zmerať pomocou dávkového kalibrátora pred aplikáciou pacientovi.

Podanie injekcie fludeoxyglukózy (18F) musí byť intravenózne, aby nedošlo k ožiareniu v dôsledku lokálneho extravazálneho podania a tiež k artefaktom zobrazovania.


Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku

Nepodávajte viac ako 10 ml.

Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri časť 12.


Snímanie obrazu

Emisné skeny sa obyčajne vykonávajú 45 až 60 minút po aplikácii injekcie fludeoxyglukózy (18F). Pokiaľ zostane aktivita dostatočná pre štatisticky spoľahlivé hodnotenie, môže sa PET vyšetrenie pomocou fludeoxyglukózy (18F) vykonať aj po dvoch až troch hodinách po podaní, tým sa zníži aktivita pozadia.


V prípade potreby je možné PET vyšetrenie fludeoxyglukózou (18F) v krátkom čase opakovať.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Možnosti vzniku hypersensitivity alebo anafylaktickej reakcie.


Ak sa objaví hypersenzitivita alebo anafylaktická reakcia musí byť podávanie lieku okamžite prerušené a v prípade nutnosti zahájená intravenózna liečba. Na umožnenieokamžitéhozásahuv naliehavýchsituáciách, potrebnéliekyavybavenie, akonapríkladendotracheálnatrubicaaventilátormusiabyťokamžitekdispozícii.


Odôvodnenie individuálneho prínosu/rizika


U všetkých pacientov musí byť expozícia žiarenia odôvodnená predpokladaným diagnostickým prínosom. Podávaná aktivita by mala byť v každom prípade čo najnižšia, aby sa dosiahla požadovaná diagnostická informácia.


Poškodenie obličiek a pečene

Vzhľadom k veľkému renálnemu vylučovaniu fludeoxyglukózy (18F), u pacientov so zníženou funkciou obličiek, je nutné starostlivo zvážiť pomer prínosu a rizika u týchto pacientov, keďže je tu možnosť zvýšenej radiačnej expozície. Aktivita by mala byť v prípade potreby upravená.


Pediatrická populácia

Pre informácie o použití u pediatrickej populácie, pozri časti 4.2 alebo 5.1.

Pri indikácii je potrebné starostlivo zvážiť, že efektívna dávka na MBq je vyššia u detí ako u dospelých (pozri časť 11).


Príprava pacienta


biontFDG by sa mal podávať pacientom, ktorí sú dostatočne hydratovaní a sú nalačno minimálne 4 hodiny, aby sa získala maximálna cieľová aktivita, nakoľko je vychytávanie glukózy v bunkách obmedzené („saturačná kinetika“). Množstvo tekutiny by sa nemalo obmedzovať (je potrebné vyhnúť sa nápojom obsahujúcim glukózu).

Aby sa získali snímky s najlepšou kvalitou a pre zníženie radiačnej expozície močového mechúra, by mali pacienti piť dostatočné množstvo tekutín, pred PET a po PET vyšetrení vyprázdniť močový mechúr.


- Onkológia a neurológia

Aby sa zabránilo hyperfixácii rádiofarmaka vo svale, pacientom sa odporúča, aby sa pred vyšetrením vyhli všetkým nadmerným telesným aktivitám, boli v pokoji medzi aplikáciou injekcie a vyšetrením (pacienti majú pohodlne ležať bez čítania a rozprávania).

Metabolizmus glukózy v mozgu závisí od mozgovej aktivity. Preto by sa mali neurologické vyšetrenia vykonať po fáze relaxácie v tmavej miestnosti s nízkou úrovňou hluku na pozadí.

Pred každým podaním biontFDG by sa mala vyšetriť glykémia, pretože hyperglykémia môže viesť k zníženiu senzitivity lieku, najmä ak je vyššia ako 8 mmol/l. PET vyšetrenie pomocou fludeoxyglukózy (18F) by sa podobne nemalo vykonávať u pacientov s nekontrolovaným diabetom.


- Kardiológia

Keďže vychytávanie glukózy v myokarde je závislé na inzulíne, odporúča sa pri vyšetrení myokardu podanie 50 g glukózy približne 1 hodinu pred aplikáciou lieku biontFDG. Ak je to nutné, u pacientov s diabetes mellitus sa môže upraviť hladina glukózy v krvi pomocou kombinovanej infúzie inzulínu a glukózy (euglykemický-hyperinzulínový zámok).


Interpretácia zobrazení PET pomocou fludeoxyglukózy (18F)

Infekčné a/alebo zápalové ochorenia a rovnako regeneračné procesy po operáciách môžu viesť k významnému zvýšeniu vychytávania fludeoxyglukózy(18F) a tým k falošne pozitívnym výsledkom v prípadoch, kedy nález infekčných alebo zápalových lézii nie je cieľom vyšetrenia PET pomocou fludeoxyglukózy (18F). V prípadoch, keď zvýšená akumulácia fludeoxyglukózy (18F) môže byť spôsobená buď nádorovým ochorením, infekciou alebo zápalom, treba doplniť informácie získané PET vyšetrením pomocou fludeoxyglukózy (18F) ďalšími zobrazovacími diagnostickými metódami na stanovenie príčiny patologickej zmeny.Pri niektorých vyšetreniach napr. staging myelómu, sú skúmané malígne aj infekčné ložiská a môžu byť odlíšené s dobrou presnosťou na základe topografických kritérií, napr. vychytávanie v mimodreňových miestach a/alebo kostné a kĺbové lézie by boli atypické pre mnohopočetný myelóm a zistené prípady spojené s infekciou. Momentálne nie sú ďalšie kritériá na odlíšenie infekcií a zápalov prostredníctvom vyšetrení pomocou fludeoxyglukózy (18F)

Z dôvodu vysokého fyziologického vychytávania fludeoxyglukózy (18F) v mozgu, srdci a v obličkách, PET/CT s fludeoxyglukózou (18F) nebola hodnotená pre detekciu septických metastatických ložísk v týchto orgánoch vzhľadom na bakterémiu alebo endokarditídu.

Po rádioterapii počas prvých 2 až 4 mesiacov sa nedajú vylúčiť falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky vyšetrenia PET pomocou fludeoxyglukózy (18F). Ak klinická indikácia vyžaduje skoršiu diagnostiku pomocou vyšetrenia PET s fludeoxyglukózou (18F), musí sa skoršie vyšetrenie PET s fludeoxyglukózou (18F) odôvodnene zdokumentovať.

Optimálny odstup je 4 až 6 týždňov po poslednom podaní chemoterapie, aby sa zabránilo falošne negatívnym výsledkom. Ak klinická indikácia vyžaduje skoršiu diagnostiku pomocou vyšetrenia PET s fludeoxyglukózou (18F), musí sa skoršie vyšetrenie PET s fludeoxyglukózou (18F) odôvodnene zdokumentovať. V prípade režimu chemoterapie s cyklami kratšími ako 4 týždne by sa malo vyšetrenie PET s fluoxyglukózou (18F) vykonať tesne pred opätovným zahájením nového cyklu.

U lymfómu nízkeho stupňa (low-grade), karcinómu dolnej časti pažeráka a pri podozrení na recidívu karcinómu ovária, sa musí posudzovať iba pozitívna prediktívna hodnota z dôvodu obmedzenej senzitivity PET s fludeoxyglukózou (18F).

Fludeoxyglukóza (18F) nie je efektívna pri detekcii metastáz v mozgu.

Presnosťzobrazenia PET s fludeoxyglukózou(18F) jelepšiapri použití PET/CT, akopri samotných PETkamerách.


Pri použití CT kontrastnej látky pre hybridný PET-CT skener sa môžu na PET snímkach pri útlme korekcie objaviť artefakty.


Po zákroku

Odporúča sa zabrániť blízkemu kontaktu pacienta s deťmi a tehotnými ženami počas prvých 12 hodín po podaní injekcie.


Špecifické upozornenia

V závislosti od času podania injekcie môže byť obsah sodíka v niektorých prípadoch vyšší ako 1 mmol (23 mg), čo treba vziať do úvahy u pacientov na diéte s nízkym obsahom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Všetky lieky, ktoré ovplyvňujú hladinu glukózy v krvi, môžu mať vplyv na citlivosť vyšetrenia (napr. kortikosteroidy, valproát, karbamazepín, fenytoín, fenobarbital a katecholamíny).

Pri podaní faktorov stimulujúcich granulocytové kolónie (CSF) existuje zvýšené riziko vychytávania fludeoxyglukózy (18F) v kostnej dreni a slezine po dobu niekoľkých dní, čo treba zvážiť pri interpretácii snímok získaných z PET vyšetrenia. Časový odstup minimálne piatich dní medzi liečbou pomocou CSF a PET vyšetrením môže túto interakciu znížiť.

Podanie glukózy a inzulínu ovplyvňuje vstup fludeoxyglukózy (18F) do buniek. V prípade vysokých hladín glukózy v krvi a tiež nízkych hladín inzulínu v plazme sa vstup fludeoxyglukózy (18F) do orgánov a nádorov znižuje.

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie fludeoxyglukózy (18F) a kontrastných látok pre počítačovú tomografiu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy v reprodukčnom veku

Ak je nevyhnutné aplikovať rádioaktívnu látku ženám v reprodukčnom veku, vždy je nutné pátrať po možnom tehotenstve. Každá žena, ktorej vynechala menštruácia, by sa mala považovať za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade neistoty možného tehotenstva (vynechaná menštruácia, nepravidelná menštruácia, atď.) je nutné pacientke ponúknuť alternatívne techniky (ak existujú) bez ionizujúceho žiarenia.


Gravidita

Rádionuklidové vyšetrenia tehotných žien spôsobí aj radiačnú záťaž plodu.

V priebehu tehotenstva by sa preto mali vykonávať iba nutné vyšetrenia u ktorých predpokladaný prínos podstatne prevyšuje riziko prinášané matke a plodu.


Laktácia

Pred aplikáciou rádiofarmák dojčiacim matkám je potrebné zvážiť, či sa nedá podanie rádiofarmaka odložiť na dobu, kedy matká zanechala dojčenie a tiež najvhodnejšiu voľbu rádiofarmaka s ohľadom na vylučovanie aktivity do materského mlieka. Ak je aplikácia nevyhnutná, treba prerušiť dojčenie na 12 hodín a odsaté mlieko odstrániť.

Odporúča sa vyhnúť kontaktu medzi matkou a dieťaťom počas prvých 12 hodín po podaní injekcie rádiofarmaka.


Fertilita

Neuskutočnili sa žiadneštúdie týkajúce safertility.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky po podaní fludeoxyglukózy (18F) doteraz neboli pozorované.

Expozícia ionizujúcim žiarením môže spôsobiť rakovinu alebo potenciálny rozvoj dedičných defektov. Po podaní maximálnej odporúčanej aktivity 400 MBq, kde je efektívna dávka asi 7,6 mSv, je nízka pravdepodobnosť výskytu týchto nežiaducich účinkov.


4.9 Predávkovanie


V prípade radiačného predávkovania fludeoxyglukózou (18F) sa absorbovaná dávka podaná pacientovi musí znížiť zvýšeným vylučovaním rádiofarmaka pomocou forsírovanej diurézy a častým močením. Je účelné odhadnúť efektívnu aplikovanú dávku žiarenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: diagnostické rádiofarmaká

ATC kód: V09IX04

Pri chemických koncentráciách používaných na diagnostické vyšetrenia sa nejaví, že by fludeoxyglukóza (18F) mala nejakú farmakodynamickú aktivitu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia

Fludeoxyglukóza (18F) je analóg glukózy, ktorý sa akumuluje vo všetkých bunkách, ktoré využívajú glukózu ako hlavný zdroj energie. Fludeoxyglukóza (18F) sa akumuluje v nádoroch s vysokým obratom glukózy. Po intravenóznom podaní je farmakokinetický profil fludeoxyglukózy (18F) v cievnom kompartmente bioexponenciálny. Čas distribúcie je 1 minúta a eliminačný polčas asi 12 minút.

U zdravých ľudí sa fludeoxyglukóza (18F) distribuuje v orgánoch ľudského tela, najmä v mozgu a srdci, menej v pľúcach a v pečeni.


Orgánové vychytávanie

Vychytávanie fludeoxyglukózy (18F) v bunkách vykonávajú tkanivovo-špecifické nosičové systémy, ktoré čiastočne závisia od inzulínu a preto môžu byť ovplyvnené jedlom, nutričným stavom a prítomnosťou diabetes mellitus. U pacientov s diabetes mellitus sa vyskytuje znížené vychytávanie fludeoxyglukózy (18F) v bunkách v dôsledku zmenenej tkanivovej distribúcie a metabolizmu glukózy.

Fludeoxyglukóza (18F) sa transportuje cez bunkovú membránu podobným spôsobom ako glukóza, ale prechádza len prvým krokom glykolýzy po tvorbe fludeoxyglukózy-(18F)-6-fosfátu zostáva v nádorovej bunke a ďalej sa nemetabolizuje. Pretože následná defosforylácia intracelulárnymi fosfátmi je pomalá, zostáva fludeoxyglukóza (18F)-6-fosfát v tkanive po dobu niekoľkých hodín (efekt zachytenia).

Fludeoxyglukóza (18F) prechádza hematoencefalickou bariérou. Približne 7% podanej dávky sa akumuluje v mozgu počas 80-100 minút po injekcii. Epileptogénne ložiská vykazujú nižší metabolizmus glukózy vo fázach bez záchvatov.

Asi 3% aplikovanej aktivity sa vychytáva v myokarde počas 40 minút. Distribúcia fludeoxyglukózy (18F) v normálnom srdci je prevažne homogénna, sú však popísané regionálne rozdiely až 15% v medzikomorovom septe. Počas a po reverzibilnej myokardiálnej ischémii dochádza k zvýšenému vychytávaniu glukózy v myokardiálnej bunke.

0,3 % a 0,9 - 2,4 % aplikovanej aktivity sa akumuluje v pankrease a v pľúcach.

Fludeoxyglukóza (18F) sa tiež viaže v menšom rozsahu na očný sval, hltan a tenké črevo.

Väzba na sval sa môže pozorovať krátko po námahe a v prípade svalovej námahy počas vyšetrenia.


Eliminácia

Eliminácia fludeoxyglukózy (18F) prebieha predovšetkým v obličkách, v priebehu dvoch hodín po aplikácii injekcie sa močom vylúči 20 % aktivity.

Väzba na renálny parenchým je slabá, ale z dôvodu renálnej eliminácie fludeoxyglukózy (18F) má celý močový systém, obzvlášť močový mechúr, výraznú aktivitu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické štúdie ukázali, že pri jednej i.v. injekcii fludeoxyglukózy (18F) a s dávkou 50-krát vyššou, ako u človeka, ktorá bola podaná psom a 1 000-krát vyššou, ako u človeka, ktorá bola podaná myšiam, neboli pozorované žiadne úmrtia. Táto látka nie je určená pre pravidelné alebo kontinuálne podávanie.

Štúdie mutagenity a chronickej karcinogenity neboli vykonané.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Voda na injekcie

Citran sodný

Hydrogéncitran sodný

Chlorid sodný 0,9 %


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 12.


6.3 Čas použiteľnosti


biontFDG sa môže použiť 10 hodín od dátumu a času konca syntézy uvedených v Certifikáte o prepustení šarže.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek by sa mál uchovávať pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale.

Uchovávanie rádiofarmák musí byť v súlade s národnými požiadavkami týkajúcimi sa rádioaktívnych látok.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Viacdávková, bezfarebná injekčná liekovka s objemom maximálne 13,5 ml, vyrobená z neutrálneho bezfarebného skla typu I podľa Európskeho liekopisu uzatvorená uzáverom z prírodnej gumy a zabezpečená hliníkovou objímkou.

Jedna injekčná liekovka obsahuje 0,2 až 10 ml roztoku, čo zodpovedá koncentrácii 200 - 1300 MBq/ml v čase kalibrácie (t0+ 4h).


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Kontajner sa musí pred použitím skontrolovať a aktivita sa musí zmerať pomocou kalibrátora.

Liek sa môže riediť injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

Roztok sa musí naťahovať za aseptických podmienok. Injekčné liekovky sa nesmú otvoriť po dezinfekcii zátky, roztok by sa mal natiahnuť cez zátku pomocou jednorazovej sterilnej injekčnej striekačky s vhodným ochranným krytím a pomocou jednorazovej sterilnej ihly.

Roztok má byť vizuálne skontrolovaný pred použitím. Používať by sa mal výlučne číry roztok bez viditeľných častíc.

Podanie rádiofarmaka vytvára riziko pre ďalšie osoby v dôsledku externého ožiarenia alebo kontaminácie rozliatím moču, zvratkov, atď. Musia sa preto prijať opatrenia pre radiačnú ochranu v súlade s národnými predpismi.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku musí byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BIONT, a.s.

Karloveská 63

842 29 Bratislava

Slovensko

tel: +421 2 206 70 749

fax: +421 2 206 70 748

e-mail: biont@biont.sk


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)


88/0521/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 06.10.2008

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014


11. DOZIMETRIA


Nižšie uvedená tabuľka ukazuje dozimetrické údaje vypočítané podľa ICRP 106 Publication.


Absorbovaná dávka na jednotku podanej aktivity (mGy/MBq)

Orgán

Dospelí

15 roční

10 roční

5 roční

1 roční

Nadobličky

0,012

0,016

0,024

0,039

0,071

Močový mechúr

0,130

0,160

0,250

0,340

0,470

Povrchy kostí

0,011

0,014

0,022

0,034

0,064

Mozog

0,038

0,039

0,041

0,046

0,063

Prsia

0,009

0,011

0,018

0,029

0,056

Žlčník

0,013

0,016

0,024

0,037

0,070

Gastrointestinálny trakt


Žalúdok

0,011

0,014

0,022

0,035

0,067

Tenké črevo

0,012

0,016

0,025

0,040

0,073

Hrubé črevo

0,013

0,016

0,025

0,039

0,070

Stena hrubého čreva – horná časť

0,012

0,015

0,024

0,038

0,070

Stena hrubého čreva – dolná časť

0,014

0,017

0,027

0,041

0,070

Srdce

0,067

0,087

0,130

0,210

0,380

Obličky

0,017

0,021

0,029

0,045

0,078

Pečeň

0,021

0,028

0,042

0,063

0,120

Pľúca

0,020

0,029

0,041

0,062

0,120

Svaly

0,010

0,013

0,020

0,033

0,062

Hltan

0,012

0,015

0,022

0,035

0,066

Vaječníky

0,014

0,018

0,027

0,043

0,076

Pankreas

0,013

0,016

0,026

0,040

0,076

Kostná dreň

0,011

0,014

0,021

0,032

0,059

Koža

0,008

0,010

0,015

0,026

0,050

Slezina

0,011

0,014

0,021

0,035

0,066

Semenníky

0,011

0,014

0,024

0,037

0,066

Týmus

0,012

0,015

0,022

0,035

0,066

Štítna žľaza

0,010

0,013

0,021

0,034

0,065

Maternica

0,018

0,022

0,036

0,054

0,090

Ostatné orgány

0.012

0,015

0,024

0,038

0,064

Účinná dávka

(mSv/MBq)

0,019


0,024


0,037


0,056


0,095Efektívny dávkový ekvivalent určený z podania 400 MBq biontFDG dospelému pacientovi je asi 7,6 mSv.

Pre túto aktivitu 400 MBq je radiačné zaťaženie kritických orgánov, močového mechúra, srdca a mozgu: 52 mGy, 27 mGy a 15 mGy, v uvedenom poradí.


12. POKYNYNA PRÍPRAVU RÁDIOFARMÁK


Balenie sa musí pred použitím skontrolovať a aktivita zmerať pomocou merača rádioaktivity.

Liek sa môže nariediť injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml.

Natiahnutie roztoku sa musí vykonať za aseptických podmienok. Injekčná liekovka sa nesmie otvoriť po dezinfekcii zátky, roztok by sa mal natiahnuť cez zátku pomocou jednorazovej sterilnej injekčnej striekačky s vhodným ochranným krytím a pomocou jednorazovej sterilnej ihly alebo použitím autorizovaného automatického aplikačného systému.

Ak je liekovka poškodená, liek sa nesmie použiť.


Kontrola kvality


Roztok by sa mal pred použitím vizuálne skontrolovať. Používať by sa mal len číry roztok bez viditeľných častíc.

biontFDG