+ ipil.sk

BISEPTOL 480Príbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


Biseptol 120, 100 mg + 20 mg,tablety

Biseptol 480,400 mg + 80 mg,tablety


sulfametoxazol + trimetoprim


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Biseptol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Biseptol

3. Ako užívať Biseptol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Biseptol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Biseptol a na čo sa používa


Kombinovaný antibakteriálny liek obsahuje sulfametoxazol (stredne dlho pôsobiaci sulfónamid) a trimetoprim. Obe zložky lieku účinkujú na rovnakú časť biochemickej transformácie, ktorá vedie k zosilneniu antibakteriálneho účinku a pomalšiemu rozvoju bakteriálnej rezistencie.

Kotrimoxazol je in vitroúčinný proti E.coli(vrátane enteropatogénnych kmeňov), indol-pozitívnym kmeňom Proteus spp. (vrátane P.vulgaris), Morganella morganii, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Enterobacter spp., Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Shigella flexneri, Shigella sonnei.

Obe zložky lieku sa rýchlo vstrebávajú zo zažívacieho traktu; maximálne sérové koncentrácie dosahujú po 1-4 hodinách po ústnom podaní. Obe zložky dosahujú účinné koncentrácie v mnohých tkanivách a telových tekutinách.

Pri obličkovom zlyhaní sa predlžuje polčas oboch zložiek, čo vyžaduje úpravu dávok.

Sulfametoxazol i trimetoprim prenikajú do materského mlieka a transplacentárne do krvného obehu plodu.


Biseptol sa používa na:

Infekcie (nákazy) vyvolané mikroorganizmami citlivými na kotrimoxazol:

 • infekcie horných a dolných ciest dýchacích,

 • pneumónia (zápal pľúc) spôsobená Pneumocystis carinii,

 • infekcie krčno-ušno-nosové (okrem streptokokovej angíny),

 • infekcie obličiek a močových ciest (močový mechúr a močová trubica), krátkodobá liečba dlhodobá profylaxia (prevencia) recidívy,

 • infekcie pohlavných orgánov u mužov aj žien vrátane prostatitídy (zápal predstojnej žľazy), gonoroickej uretritídy (kvapavkový zápal močovej trubice), ulcus molle (mäkký vred) a granuloma venereum (liečba syfylisu nie je overená),

 • infekcie žalúdkovo-črevného traktu: týfus, paratýfus A a B, šigelóza, cestovná hnačka, týfus – trvalé bacilonosičstvo,

 • salmonelová enteritída (hnačka) so septickým priebehom chorôb pacientov s oslabenou imunitou,

 • brucelóza (nákazlivá choroba prenášaná domácimi zvieratami),

 • nokardióza (nákazlivá choroba, ktorá postihuje najmä pacientov s oslabenou imunitou),

 • nepravý mycetóm (chronické vredovité ochorenie dolných končatín, spôsobené hubou

 • juhoamerická blastomykóza (hubové kožné ochorenie).

Upozornenie:

Gastroenteritídy (žalúdkovo-črevné ochorenia) vyvolané salmonelami sa neodporúča liečiť antibiotikami, lebo priebeh ochorenia sa neovplyvní a vylučovanie lieku je dokonca predĺžené (výnimka, pozri vyššie).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteBiseptol


Neužívajte Biseptol


 • ak ste alergický na na sulfónamidy, trimetoprim a príbuzné látky (trimetoprim – analógy, napr. tetroxoprim) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).,

 • pri multiformnom erytéme (ťažké kožné ochorenie so sčervenaním kože a tvorbou pľuzgierov, aj v anamnéze (ak sa ochorenie vyskytlo aj v minulosti),

 • pri patologických zmenách krvného obrazu (trombocytopénia - zníženie počtu krvných doštičiek, granulocytopénia - zníženie počtu niektorých bielych krviniek, megaloblastická anémia - forma chudokrvnosti),

 • pri vrodenom nedostatku glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy (ochorenie červených krviniek) a pri hemoglobínovej anomálii,

 • pri poškodení alebo výrazne zníženej funkcii obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min),

 • pri vážnom poškodení alebo poruchách pečene (napr. akútna hepatitída - zápal pečene),

 • pri akútnej porfýrii (porucha tvorby červeného krvného farbiva),

 • u nedonosených novorodencov,

 • u novorodencov s hyperbilirubinémiou (zvýšený obsah žlčového farbiva v krvi) alebo nedostatkom glukóza-6-fosfát dehydrogenázy.


Kotrimoxazol sa má použiť len po konzultácii s lekárom:

 • pri menej závažných poruchách funkcie obličiek alebo pečene,

 • pri poruchách funkcie štítnej žľazy,

 • pri precitlivenosti na antidiabetiká (lieky znižujúce hladinu cukru v krvi) na báze sulfonylmočoviny a diuretiká (močopudné lieky) na sulfonamidovom základe,

 • pri nedostatku kyseliny listovej,

 • pri fragilnom X-chromozóme v kombinácii s duševnou retardáciou u detí (dedičná choroba),

 • u novorodencov do 5 týždňov veku.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Biseptol


Liek užívajte v pravidelných intervaloch a využívajte celú predpísanú dávku. Počas liečby nepite alkoholické nápoje, ovocné šťavy a nefajčite.

Neužívajte súčasne lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej a askorbovej (vitamín C), alebo iných látok zvyšujúcich kyslosť moču.

Počas liečby pite veľa tekutín za účelom predchádzania tvorby obličkových kameňov.

Pri obmedzenej funkcii obličiek a pečene, pri poruchách funkcie štítnej žľazy, pri nedostatku kyseliny listovej a u starších pacientov podlieha užívanie kotrimoxazolu následnému lekárskemu pozorovaniu.

Po viac ako 14-dňovej liečbe kotrimoxazolom sú potrebné pravidelné kontroly krvného obrazu (predovšetkým počtu trombocytov).

Pri výskyte príznakov, ako sú kožné vyrážky, bolesti hrdla, teplota, bolesti kĺbov, kašeľ, dýchavica alebo žltačka je treba liečbu prerušiť, okamžite vyhľadať lekára.

U pacientov po transplantácii obličiek, ktorí užívajú cyklosporín, je kotrimoxazol nefrotoxický, lebo lieky pôsobia synergicky. Preto sa kotrimoxazol u pacientov s transplantovanými obličkami a pri infekciách močových ciest nemá použiť ako liek prvej voľby.

U pacientov s AIDS je výskyt nežiaducich účinkov neobyčajne vysoký, čo je podmienené nevyhnutne vysokými dávkami pri liečbe pneumónie (zápalu pľúc) vyvolanej Pneumocystis carinii. U týchto pacientov je nutné sledovanie hladiny lieku v sére, lebo napriek normálnej hodnote klírensu (číslo udávajúce objem krvnej plazmy, ktorá obsahuje vyšetrovanú látku v takom množstve, aké sa vylúči za minútu do moču) kreatinínu môže byť klírens kotrimoxazolu obmedzený a ako následok dochádza ku kryštalúrii (vylučovanie kryštálov do moču).

Občas sa vyskytli aj nebezpečné hyperkaliémie (zvýšený obsah draslíka v krvi), kvôli čomu treba niekoľko dní po začatí liečby robiť priebežné kontroly draslíka v sére.

U starších pacientov, u pacientov s nedostatkom kyseliny listovej ako aj po podaní vysokých dávok kotrimoxazolu, treba podať kyselinu listovú.

Hoci trimetoprim ovplyvňuje metabolizmus fenylalanínu, môže sa kotrimoxazol podávať aj pacientom, ktorí trpia na fenylketonúriu (porucha metabolizmu fenylalanínu), a to za predpokladu, že títo pacienti prijímajú stravu chudobnú na fenylalanín (aminokyselina).

Počas užívania kotrimoxazolu môže dôjsť k fotosenzibilite (výskyt kožných prejavov spôsobené citlivosťou na svetle). Nevystavujte sa preto slnečnému žiareniu a to ani v soláriách.

Upozornenie pre lekára: Pri streptokokovej angíne, syfilise, osteomyelitíde, pyodermiách, furunkuli, abscesoch a infikovaných poraneniach, nie je Biseptol dostatočne účinný, teda nie je vhodný na liečbu týchto infekcií.


Iné lieky a Biseptol


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšielieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Možné sú nasledovné interakcie (vzájomné pôsobenie):

 • zosilnený účinok perorálnych antikoagulancií (lieky proti zrážanlivosti krvi), zosilnený hypoprotrombinemický účinok kumarínov, perorálnych antidiabetík (lieky znižujúce hladinu cukru v krvi) zo skupiny sulfonylmočoviny, difenylhydantoínu (fenytoín - liek na liečbu záchvatov a kŕčov), metotrexátu (liek na liečbu rakoviny) a krátkodobých, intravenózne podávaných barbiturátov (napr. tiopental - narkotiká), ako aj zvýšená hladina digoxínu (liek proti srdcovej slabosti) u starších pacientov

 • zoslabený účinok kotrimoxazolu spôsobený minerálnymi antacidami (lieky na zníženie žalúdkovej kyseliny), paraldehydom (liek na spanie) a derivátmi kyseliny para-aminobenzoovej (napr. benzokaín, prokaín, tetrakaín - lieky na lokálne znecitlivenie)

 • zosilnený účinok kotrimoxazolu spôsobený probenecidom a sulfinpyrazónom (lieky proti zvýšenej hladine kyseliny močovej), indometacínom (liek proti bolesti, reume a zápalom), fenylbutazónom (liek proti dne a reumatickým ochoreniam), salicylátmi (liek proti teplote, zápalom a na inhibíciu zrážania krvi)

 • zvýšené riziko kryštalúrie (vylučovanie kryštálov do moču), pri liečbe metenamínom (liek na infekcie močových ciest) alebo pri okyslení moču, napr. metenamínmandelátom

 • zvýšená toxicita kotrimoxazolu (škodlivý účinok) pri podaní kyseliny p-aminosalicylovej (liek proti tuberkulóze), barbiturátov (pozri dole) alebo primidonu (liek proti kŕčom)

 • zmeny krvného obrazu spôsobené liekmi obsahujúcimi pyrimetamín (liek proti malárii a toxoplazmóze) v týždennej dávke viac ako 25 mg

 • zhoršenie funkcie obličiek spôsobené cyklosporínom

 • zvýšené riziko trombocytopénie ( zníženie počtu krvných doštičiek) u starších pacientov s liečbou diuretikami (hlavne tiazidmi)

 • porucha vstrebávania 6-merkaptopurínu s obmedzením jeho antileukemického účinku (zníženie účinku pri liečbe rakoviny)

 • častý výskyt stavov nedostatku kyseliny listovej spôsobených inými antagonistami (látky majúce opačný účinok) kyseliny listovej (napr. metotrexát)

 • U liekov, ktoré sa tiež vylučujú obličkami (napr. prokaínamid - liek proti nepravidelnej srdcovej akcii , amantadín - liek proti vírusom), existuje možnosť kompetitívnej inhibície (lieky sa vzájomne obmedzujú pri vylučovaní), čo môže viesť k vzostupu plazmatických koncentrácií jednej alebo oboch účinných látok , a tak pretrváva ich vyššia koncentrácia v plazme.


Biseptol a jedlo a nápoje


Tablety sa užívajú nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Pri vážnom priebehu ochorenia treba uprednostniť parenterálnu aplikáciu, predovšetkým podanie do žily.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek..

Biseptol sa v čase gravidity má užívať len po dôkladnom uvážení prínosu a rizika. Hoci doterajšie skúsenosti nepoukazujú na zvýšené riziko vývojových anomálií u ľudí, kvôli účinku na metabolizmus kyseliny listovej môže však takéto riziko existovať. U novorodencov, ktorí boli vystavení účinkom lieku pred narodením (predovšetkým u nedonosených novorodencov) existuje obzvlášť riziko hyperbilirubinémie.

Množstvá účinnej látky zistené v materskom mlieku sú nepatrné a spravidla nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre dojča. Novorodenci a dojčatá, ktorí trpia nedostatkom glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy nemajú byť dojčení mliekom matky užívajúcej Biseptol.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Veľmi zriedkavo môže dôjsť pri liečbe liekom Biseptol k prechodnej myopii (krátkozrakosť) a akútnym psychózam (duševné ochorenia) alebo závratom, čím môže byť ovplyvnená schopnosť aktívnej účasti na cestnej premávke, schopnosť obsluhy strojov alebo pracovať vo výškach.


Biseptol obsahuje:propylénglykol - môže vyvolať podobné priznaky ako alkohol,

metylparabén a propylparabén - môže vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).


3. Ako užívať Biseptol


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Tablety sú určené na užívanie ústami (perorálne).

Štandardné dávkovanie:

Dospelí a mladiství nad 12 rokov: Dvakrát denne 2 tablety Biseptol 480 v časovom odstupe 12 hodín.

Jednorazová liečba nekomplikovaných infekcií močových ciest u žien:

Jedenkrát 6 tabliet lieku Biseptol 480.

Jednodňová liečba gonorey (prenosná hnisavá pohlavná choroba kvapavka):

Dvakrát denne 5 tabliet lieku Biseptol 480 v časovom odstupe 12 hodín.

Dlhodobá prevencia opakovaných infekcií močových ciest:

Dospelí:Jedenkrát denne večer 2 tablety Biseptol 480.

Pneumónia spôsobená Pneumocystis carinii:

Podáva sa až do 5-násobku štandardnej dávky (denne 100 mg sulfametoxazolu /kg telesnej hmotnosti a 20 mg trimetoprimu/kg hmotnosti.

Na začiatku liečby, aspoň počas prvých 48 hodín, sa má zvoliť intravenózna aplikácia.

Profylaxia infekcie Pneumocystis carinii:

Dospelí:960 mg kotrimoxazolu jedenkrát denne (dve tablety Biseptol 480).

Infekcie močových ciest a exacerbácia chronickej bronchitídy ( prepuknutie dlhotrvajúceho zápalu priedušiek) u dospelých:

Priemerná perorálna dávka 960 mg kotrimoxazolu dvakrát denne (dve tablety Biseptol 480).

Upozornenie:

Pre nižšie dávkovanie je k dispozícii Biseptol s nižším obsahom účinnej látky (Biseptol 120).

Dávkovanie v prípade renálnej (obličkovej) poruchy:

Klírens kreatinínu Dávka

viac ako 30 ml/min štandardná dávka

15 až 30 ml/min polovica štandardnej dávky

menej ako 15 ml/min použitie je kontraindikované

Pri porušenej funkcii obličiek je potrebné sledovať plazmatické koncentrácie sulfametoxazolu. Odber vzorky prebieha 12 hodín po podaní poslednej dávky každý tretí deň liečby. Liečbu treba prerušiť, ak plazmatická koncentrácia celkového sulfametoxazolu stúpne na viac ako 150 mg/ml. V prípade, že napr. po hemodialýze klesne plazmatická koncentrácia pod túto hodnotu, liečba môže pokračovať.

Dĺžka liečby závisí od primárneho ochorenia a od priebehu choroby. Orientačne platí:

akútne infekcie

minimálne 5 dní alebo dovtedy, pokiaľ sú posledné 2 dni bez príznakov

pneumónie spôsobené Pneumocystis carinii

minimálne 14 dní

dlhodobá profylaxia pri infekciách močových ciest

3 až 12 mesiacov, v prípade potreby dlhšie


Použitie u detí


Štandardné dávkovanie:

Vo všeobecnosti sa pre deti odporúča denná dávka 6 mg trimetoprimu a 30 mg sulfametoxazolu na kg telesnej hmotnosti, podané v dvoch oddelených dávkach.

Profylaxia infekcie Pneumocystis carinii:

480 mg kotrimoxazolu rozdelené v dvoch dávkach každých 12 hodín podavaných 3 po sebe idúce dni do týždňa. Denná dávka nemá prekročiť 1920 mg (4 tablety 480 mg).

Infekcie močových ciest a akútny zápal stredného ucha u detí:

Zvyčajne 48 mg/kg/24 hodín rozdelená v dvoch dávkach, podávaných každých 12 hodín.


Ak užijete viac Biseptolu, ako máte


Pri užití väčšieho množstva lieku dochádza k vracaniu, hnačke, bolestiam hlavy, závratom ako aj k zníženému vylučovaniu moču, alebo k úplnému zastaveniu vylučovania moču. V takom prípade je potrebné obrátiť sa na lekára!

Podľa prejavov predávkovania sa musia urobiť nasledovné opatrenia: Výplach žalúdka, navodenie diurézy (nadmerné vylučovanie moču obličkami) a podanie lieku s kyselinou listovou.


Ak zabudnete užiť Biseptol


Ak sa vynechá jedna dávka lieku, treba pokračovať v normálnom dávkovaní. Dôležité je liek užívať v pravidelných intervaloch!

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Biseptol


Nie je vhodné ukončiť užívanie lieku Biseptol predčasne. Liečba musí určitý čas pokračovať aj po ustúpení ťažkostí. Ak sa na to zabudne, prejavy ochorenia sa môžu znova vrátiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Mmožné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri liečbe kotrimoxazolom sa môžu vyskytnúť:

 • žalúdkové a črevné problémy s bolesťami v nadbrušku, nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, hnačka

 • glositída (zápal jazyka), gingivitída (zápal ďasien), stomatitída (zápal dutiny ústnej), zvláštne chute

 • alergické reakcie na koži ( napr. svrbiaca vyrážka, sčervenanie, škvrny, uzlíky alebo malé fliačky ako pri osýpkach, purpura (fľakovité krvácanie kože a slizníc), fotodermatóza ( kožné ochorenia po pôsobení svetla), nodózny erytém (ochorenie s tvorbou červených kožných uzlíkov), horúčka z lieku, bolesti hlavy a kĺbov.

Zriedkavé sú ťažké prípady precitlivenosti na koži ako Stevensov-Johnsonov syndróm (exsudatívny erytém ), Lyellov syndróm (toxická epidermolýza) a exfoliatívna dermatitída.

Medzi zriedkavé nežiaduce účinky tiež patrí cholestatická hepatóza (ochorenie pečene s hromadením žlče), hypokaliémia (zníženie obsahu draslíka v krvi) a tinnitus (pískanie v ušiach).

Zriedkavo dochádza k zvýšenému výskytu kandidóz ( plesňové ochorenia) a k tranzitórnej myopii (prechodná krátkozrakosť).

V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k alergickým reakciám v pľúcach : pľúcne infiltráty (hromadenie buniek a tekutiny v pľúcnom tkanive) , intersticiálne a eozinofilné pneumónie (určité formy zápalu pľúc), respiračná insuficiencia (dušnosť na základe poruchy pľúc). Pacienti s AIDS predstavujú rizikovú skupinu práve pre tieto komplikácie.

V ojedinelých prípadoch sa ďalej vyskytli akútne prejavy precitlivenosti s anafylaktickým šokom (náhly stav s nebezpečenstvom zastavenia srdca a dýchania), ktoré si vyžadujú okamžitú odbornú pomoc.

Okrem toho sa v jednotlivých prípadoch pozorovali:

Zmeny krvného obrazu s trombocytopéniou a leukocytopéniou, zníženie počtu krvných doštičiek a bielych krviniek, petechie (bodkovité kožné krvácanie), agranulocytóza (zníženie počtu bielych krviniek), aplastická anémia (zníženie počtu červených krviniek v dôsledku porušenej krvotvorby), akútna hemolytická anémia (zníženie počtu červených krviniek skrátením ich životnosti), akútna megaloblastická anémia (zníženie počtu červených krviniek nedostatkom kyseliny listovej alebo vitamínu B 12), fokálna alebo difúzna nekróza pečene (ohraničené alebo rozptýlené poškodenie pečene), hypoglykémia (znížená hladina cukru v krvi), kryštalúria (vylučovanie malých kryštálov do moču predovšetkým u podvýživených pacientov), akútna intersticiálna nefritída (zápal obličiek), akútne zlyhanie obličiek, vzostup niektorých krvných hodnôt ( transamináz, bilirubínu, kreatinínu, močoviny), aseptická meningitída (neinfekčný zápal mozgových blán), pseudosepsa (klinický obraz zdanlivej otravy krvi), metabolická acidóza (zvýšená kyslosť krvi), pablanová enterokolitída (ťažké črevné ochorenie), akútne psychózy (duševné ochorenia), halucinácie, periférne neuritídy (zápaly nervov), ataxie (porucha v koordinácii pohybov), dysdiadochokinéza (neschopnosť robiť protichodné pohyby v rýchlom slede) ako aj akútna pankreatitída (zápal slinivky brušnej).

Vážne a život ohrozujúce nežiaduce účinky sa častejšie vyskytujú u starších pacientov (nad 60 rokov). Nežiaduce účinky na krvotvorný systém a kožné nežiaduce účinky viedli v niektorých prípadoch až k smrti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Biseptol


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Biseptol obsahuje


- Liečivá sú:

Biseptol 120: sulfametoxazol 100 mg a trimetoprim 20 mg

Biseptol 480:sulfametoxazol 400 mg a trimetoprim 80 mg


- Ďalšie zložky sú: zemiakový škrob, mastenec, magnéziumstearát, polyvinylalkohol, propylénglykol, metylparabén, propylparabén.


Ako vyzerá Biseptol a obsah balenia


Biseptol 120

Tablety bielej až žltkastej farby, okrúhle, ploché, po oboch stranách s hladkým povrchom, na jednej strane vyryté písmená „Bs“.

PVC/ALU blister alebo sklenená liekovka z hnedého skla s polyetylénovou zátkou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka, balené po 20 tabliet.

Biseptol 480

Tablety bielej až žltkastej farby, okrúhle, ploché, po oboch stranách s hladkým povrchom, na jednej strane vyrytá deliaca ryha, nad ktorou sa nachádzajú písmená „Bs“.

PVC/ALU blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka, balené po 20 alebo 28 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marsz. J. Pilsudskiego 5

95-200 Pabianice, Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.


7BISEPTOL 480

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Biseptol 120, 100 mg + 20 mg, tablety

Biseptol 480, 400 mg + 80 mg, tablety


tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivá:

Biseptol 120 Biseptol 480


Trimetoprim 0,0200 g 0,0800 g

Sulfametoxazol 0,1000 g 0,4000 g


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


tableta


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Infekcie vyvolané mikroorganizmami citlivými na kotrimoxazol:

- infekcie horných a dolných ciest dýchacích

- pneumónia spôsobená Pneumocystis carinii

- infekcie krčno-ušno-nosové (okrem streptokokovej angíny)

- infekcie obličiek a močových ciest, krátkodobá liečba aj dlhodobá profylaxia recidívy

- infekcie pohlavných orgánov u mužov aj žien vrátane prostatitídy, gonoroickej uretritídy, ulcus molle a granuloma venereum (liečba syfylisu nie je overená)

- infekcie žalúdkovo-črevného traktu: týfus, paratýfus A a B, šigelóza, cestovná hnačka, týfus – trvalé bacilonosičstvo

- salmonelová enteritída so septickým priebehom chorôb pacientov s oslabenou imunitou

- brucelóza

- nokardióza

- nepravý mykotický mycetóm

- juhoamerická blastomykóza


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Štandardné dávkovanie:

Dospelí a mladiství nad 12 rokov: Dvakrát denne 2 tablety Biseptol 480 v časovom odstupe 12 hodín

Deti:Vo všeobecnosti sa pre deti odporúča denná dávka 6 mg trimetoprimu a 30 mg sulfametoxazolu na kg telesnej hmotnosti, podané v dvoch oddelených dávkach.


Jednorazová liečba nekomplikovanej cystitídy u žien:

Jedenkrát 6 tabliet lieku Biseptol 480.


Jednodňová liečba gonorey:

Dvakrát denne 5 tabliet lieku Biseptol 480 v časovom odstupe 12 hodín.


Dlhodobá profylaxia recidívy pri infekciách močových ciest:

Dospelí:Jedenkrát denne večer 2 tablety Biseptol 480.


Pneumónia spôsobená Pneumocystis carinii:

Podáva sa až do 5-násobku štandardnej dávky (denne 100 mg sulfametoxazolu /kg telesnej hmotnosti a 20 mg trimetoprimu/kg hmotnosti.

Na začiatku liečby, aspoň počas prvých 48 hodín, sa má zvoliť intravenózna aplikácia.

Profylaxia infekcie Pneumocystis carinii:

Dospelí:960 mg kotrimoxazolu jedenkrát denne (dve tablety Biseptol 480).

Deti:480 mg kotrimoxazolu rozdelené v dvoch dávkach každých 12 hodín podávaných 3 po sebe nasledujúce dni do týždňa. Denná dávka nemá prekročiť 1920 mg (4 tablety 480 mg).


Infekcie močových ciest a exacerbácia chronickej bronchitídy u dospelých:

Priemerná perorálna dávka 960 mg kotrimoxazolu dvakrát denne (dve tablety Biseptol 480).


Infekcie močových ciest a akútny zápal stredného ucha u detí:

Zvyčajne 48 mg/kg/24 hodín rozdelená v dvoch dávkach, podávaných každých 12 hodín.


Upozornenie:

Pre nižšie dávkovanie je k dispozícii Biseptol s nižším obsahom účinnej látky (Biseptol 120).


Dávkovanie v prípade renálnej poruchy:

 1. Klírens kreatinínu Dávka

viac ako 30 ml/min štandardná dávka

15 až 30 ml/min polovica štandardnej dávky

menej ako 15 ml/min použitie je kontraindikované


Pri porušenej funkcii obličiek je potrebné sledovať plazmatické koncentrácie sulfametoxazolu. Odber vzorky prebieha 12 hodín po podaní poslednej dávky každý tretí deň liečby. Liečbu treba prerušiť, ak plazmatická koncentrácia celkového sulfametoxazolu stúpne na viac ako 150 g/ml. V prípade, že napr. po hemodialýze klesne plazmatická koncentrácia pod túto hodnotu, liečba môže pokračovať.


Tablety sa užívajú nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Pri vážnom priebehu ochorenia treba uprednostniť parenterálnu aplikáciu, predovšetkým i.v. podanie.

Dĺžka liečby závisí od primárneho ochorenia a od priebehu choroby. Orientačne platí:

akútne infekcie

minimálne 5 dní alebo dovtedy, pokiaľ sú posledné 2 dni bez príznakov


pneumónie spôsobené Pneumocystis carinii

minimálne 14 dní


dlhodobá profylaxia pri infekciách močových ciest

3 až 12 mesiacov, v prípade potreby dlhšie


4.3 Kontraindikácie


Liek sa nesmie použiť:

 • pri precitlivenosti na sulfonamidy, trimetoprim a príbuzné látky (trimetoprim – analogá, napr. tetroxoprim) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,,

 • pri multiformnom eryté me (aj v anamnéze),

 • pri patologických zmenách krvného obrazu (trombocytopénia, granulocytopénia, megaloblastická anémia),

 • pri vrodenom nedostatku glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy a pri odchýlke hemoglobínu od normálnych hodnôt,

 • pri funkčnej poruche alebo insuficiencii obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min),

 • pri vážnom poškodení alebo poruchách pečene (napr. akútna hepatitída),

 • pri akútnej porfýrii,

 • u nedonosených novorodencov,

 • u novorodencov s hyperbilirubinémiou alebo nedostatkom glukóza-6-fosfát dehydrogenázy.


Kotrimoxazol sa nemá použiť:

 • pri menej závažných poruchách funkcie obličiek alebo pečene,

 • pri poruchách funkcie štítnej žľazy,

 • pri precitlivenosti na antidiabetiká na báze sulfonylmočoviny a diuretiká na sulfonamidovom základe

 • pri nedostatku kyseliny listovej,

 • pri fragilnom X-chromozóme v kombinácii s duševnou retardáciou u detí,

 • u novorodencov do 5 týždňov veku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas liečby treba dbať na dostatočný prísun tekutín (u dospelých musí byť minimálne 1200 ml vylúčeného moču denne).

Pri streptokokovej angíne nie je kotrimoxazol účinný, lebo nepôsobí na streptokoky. Pri syfilise nie je kotrimoxazol účinný ani v inkubačnej dobe, ani po manifestácii ochorenia.

Osteomyelitídy sú zväčša spôsobené stafylokokmi, proti ktorým kotrimoxazol nie je účinný. Preto sa pri tejto indikácii nemá použiť.

Pyodermie, furunkuly, abscesy a infekcie rán sú vo väčšine prípadov spôsobené streptokokmi a stafylokokmi, proti ktorým nie je kotrimoxazol účinný. Kotrimoxazol nie je vhodný na liečbu týchto infekcií.

Pri vrodenom nedostatku glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy alebo pri hemoglobínových anomáliách sa môže vyskytnúť cyanóza na podklade sulfhemoglobinémie alebo methemoglobinémie. Pri nedostatku glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy môže dôjsť u citlivých pacientov nezávisle od dávky k hemolýze.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Biseptol


Biseptol obsahuje:

propylénglykol - môže vyvolať podobné príznaky ako alkohol,

metylparabén a propylparabén - môže vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).


4.5 Liekové a iné interakcie


Možné sú nasledovné interakcie:

- zosilnený účinok perorálnych antikoagulancií (zosilnený hypoprotrombinemický účinok kumarínov), perorálnych antidiabetík zo skupiny sulfonylmočoviny, difenylhydantoínu (fenytoín), metotrexátu a krátkodobých, intravenózne podávaných barbiturátov (napr. tiopental), ako aj zvýšená hladina digoxínu u starších pacientov,

- zoslabený účinok kotrimoxazolu spôsobený minerálnymi antacidami, paraldehydom a derivátmi kyseliny para-aminobenzoovej (napr. benzokaín, prokaín, tetrakaín),

- zosilnený účinok kotrimoxazolu spôsobený probenecidom, indometacínom, fenylbutazónom, salicylátmi a sulfinpyrazónom,

- zvýšené riziko kryštalúrie pri liečbe metenamínom alebo pri okyslení moču,

napr. metenamínmandelátom,

- zvýšená toxicita kotrimoxazolu pri podaní kyseliny p-aminosalicylovej, barbiturátov alebo primidonu,

- zmeny krvného obrazu spôsobené liekmi obsahujúcimi pyrimetamín v týždennej dávke viac ako 25 mg,

- reverzibilné zhoršenie funkcie obličiek spôsobené cyklosporínom,

- zvýšené riziko trombocytopénie u starších pacientov s liečbou diuretikami (hlavne tiazidmi),

- porucha resorpcie 6-merkaptopurínu s obmedzením jeho antileukemického účinku,

- vzostup incidencie stavov nedostatku kyseliny listovej spôsobených inými antagonistami kyseliny listovej (napr. metotrexát).


U liekov, ktoré sa tiež vylučujú aktívnou renálnou sekréciou (napr. prokaínamid, amantadín), existuje možnosť kompetitívnej inhibície, čo môže viesť k vzostupu plazmatických koncentrácií jednej alebo oboch účinných látok.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Biseptol sa v čase gravidity mal má užívať len po dôkladnom uvážení prínosu/ rizika. Hoci doterajšie skúsenosti nepoukazujú na zvýšené riziko vývojových anomálií u ľudí, kvôli účinku na metabolizmus kyseliny listovej môže však takéto riziko existovať. U novorodencov, ktorí boli vystavení účinkom lieku pred narodením (predovšetkým u nedonosených novorodencov) existuje obzvlášť riziko hyperbilirubinémie.


Laktácia

Množstvá účinnej látky zistené v materskom mlieku sú nepatrné a spravidla nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre dojča. Novorodenci a dojčatá, ktorí trpia nedostatkom glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy nemajú byť dojčení mliekom matky užívajúcej Biseptol.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Veľmi zriedkavo môže dôjsť pri liečbe liekom Biseptol k prechodnej myopii a akútnym psychózam, čím môže byť ovplyvnená schopnosť aktívnej účasti na cestnej premávke alebo schopnosť obsluhy strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri liečbe kotrimoxazolom sa môžu vyskytnúť:

- gastrointestinálne príznaky s bolesťami v epigastriu, nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, hnačka

 • glositída, gingivitída, stomatitída, abnormálne chute

 • alergické reakcie ako exantém (urtikálny, erymatózny, makulózny, makulopapulózny, morbiliformný), purpura, fotodermatózy, nodózny erytém, horúčka z lieku, bolesti hlavy a kĺbov.


Zriedkavé sú ťažké prípady precitlivenosti na koži ako Stevensov-Johnsonov syndróm (multiformného etytému), Lyellov syndróm (toxická epidermolýza) a exfoliatívna dermatitída.

Medzi zriedkavé nežiaduce účinky tiež patrí cholestatická hepatóza, hypokaliémia a tinnitus.

Zriedkavo dochádza k zvýšenému výskytu kandidóz a k tranzitórnej myopii.


V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k alergickým pulmonálnym reakciám (pľúcne infiltráty, intersticiálne a eozinofilné pneumónie, respiračná insuficiencia). Pacienti s AIDS predstavujú rizikovú skupinu práve pre tieto komplikácie.


V ojedinelých prípadoch sa ďalej vyskytli akútne prejavy precitlivenosti s anafylaktickým šokom, ktoré si vyžadujú okamžitú odbornú pomoc.


Okrem toho sa v jednotlivých prípadoch pozorovali:

Zmeny krvného obrazu s trombocytopéniou a leukocytopéniou, petechie na koži, agranulocytóza, aplastická anémia, akútna hemolytická anémia, akútna megaloblastická anémia, fokálna alebo difúzna nekróza pečene, hypoglykémia, kryštalúria (predovšetkým u kachektických pacientov), akútna intersticiálna nefritída, akútne zlyhanie obličiek, vzostup transamináz, bilirubínu, kreatinínu, močoviny, aseptická meningitída, pseudosepsa, metabolická acidóza, pablanová enterokolitída, akútne psychózy, halucinácie, periférne neuritídy, ataxie, dysdiadochokinéza ako aj akútna pankreatitída.

Vážne a život ohrozujúce nežiaduce účinky sa častejšie vyskytujú u starších pacientov (nad 60 rokov). Nežiaduce účinky na krvotvorný systém a kožné nežiaduce účinky viedli v niektorých prípadoch až k smrti.


Zvláštne upozornenia pre liečbu:

Pri obmedzenej funkcii obličiek a pečene, pri poruchách funkcie štítnej žľazy, pri nedostatku kyseliny listovej a u starších pacientov podlieha užívanie kotrimoxazolu následnému lekárskemu pozorovaniu.

Po viac ako 14-dňovej liečbe kotrimoxazolom sú potrebné pravidelné kontroly krvného obrazu (predovšetkým počtu trombocytov).

Pri výskyte chrípkových symptómov, zápalov hrdla alebo teploty je treba okamžite vykonať kontrolu krvného obrazu.

Pri výskyte vyrážok treba liečbu okamžite prerušiť.

U pacientov po transplantácii obličiek, ktorí užívajú cyklosporín, je kotrimoxazol nefrotoxický, lebo lieky pôsobia synergicky. Preto sa kotrimoxazol u pacientov s transplantovanými obličkami a pri infekciách močových ciest nemá použiť ako liek prvej voľby.

U pacientov s AIDS je výskyt nežiaducich účinkov neobyčajne vysoký, čo je podmienené nevyhnutne vysokými dávkami pri liečbe pneumónie vyvolanej Pneumocystis carinii. U týchto pacientov je nutné sledovanie hladiny lieku v sére, lebo napriek normálnej hodnote klírens kreatinínu môže byť klírens kotrimoxazolu obmedzený a ako následok dochádza ku kryštalúrii.

Občas sa vyskytli aj nebezpečné hyperkaliémie, kvôli čomu treba niekoľko dní po začatí liečby robiť priebežné kontroly draslíka v sére.

U starších pacientov, u pacientov s nedostatkom kyseliny listovej ako aj po podaní vysokých dávok kotrimoxazolu, treba podať kyselinu listovú.

Hoci trimetoprim ovplyvňuje metabolizmus fenylalanínu, môže sa kotrimoxazol podávať aj pacientom, ktorí trpia na fenylketonúriu, a to za predpokladu, že títo pacienti prijímajú stravu chudobnú na fenylalanín.

Počas užívania kotrimoxazolu môže dôjsť k fotosenzibilite. Na to treba obzvlášť dbať pri silnej expozícii na slnku a UV svetle.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


a) Symptómy predávkovania

Prejavujú sa ako kryštalúria, oligoúria, anúria, vracanie, hnačka, bolesti hlavy a závrat.

b) Opatrenia v prípade predávkovania

Potrebné je vykonať nasledovné opatrenia:

výplach žalúdka, urýchlenie renálneho vylučovania s navodenou diurézou zvýšeným prísunom tekutín, hemodialýza a podanie kyseliny listovej.

Okrem toho sa musí urobiť kontrola krvného obrazu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, kombinácie sulfónamidov a trimetoprimu vrátane derivátov,

ATC kód: J01EE01

Sulfametoxazol je chemoterapeutikum zo skupiny stredne dlho účinných sulfónamidov, ktorý sa používa v kombinácii s trimetoprimom.

Mechanizmus účinku tejto kombinácie spočíva u oboch substancií v blokovaní sekvencie metabolizmu kyseliny listovej v tele baktérií.

Táto kombinácia účinných látok nie je účinná proti Pseudomonas aeruginosa, proti bakteroidom, spirochétam, mykobaktériám, ricketsiám a mykoplazmám. Nie je dostatočne účinná proti infekciám, ktoré sú spôsobené beta-hemolytickými streptokokmi skupiny A (napr. tonzilitída) a stafylokokmi (napr. osteomyelitída).

Do akej miery sú in vivocitlivé enterokoky, ktoré sú schopné prijímať z okolia preformovanú kyselinu listovú, resp. jej prekurzory, sa musí vyšetriť v klinických štúdiách.

In vitroje táto kombinácia účinných látok účinná proti pneumokokom, enterokokom, Nocardii asteroides, gonokokom, Haemophilus influenzae, väčšine Enterobacteriacae, brucelám, pasteurelám a yersiniám.

Rovnako sú citlivé Chlamydia trachomatis, Listeria monocytogenes, Pneumocysta carinaea Acinetobacter spp.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Táto kombinácia účinných látok sa po perorálnom podaní rýchle a úplne resorbuje v hornej časti gastrointestinálneho traktu. Väzba na plazmatické proteíny je u sulfametoxazolu cca 65 % a u trimetoprimu 40 %. Po perorálnom podaní sa maximálne plazmatické hladiny dosiahnu po 2 až 4 hodinách. Takmer zodpovedajú hladinám v sére po i.v. a i.m. aplikácii. Obe látky sa metabolizujú v pečeni; sulfametoxazol sa prevažne acyluje a glukuronizuje, trimetoprim sa metabolizuje oxidatívnymi zmenami (napr. O-demetylácia, N-oxidácia a hydroxylácia). Stupeň metabolizácie je pre sulfametoxazol cca 80 %. Len 15 až 20 % sulfametoxazolu sa vylúči v nezmenenej forme. Z celkového množstva sulfametoxazolu sa 61 % vylúči ako najdôležitejší metabolit N4-acetyl-sulfametoxazol. Približne 15 % sulfametoxazolu sa metabolizuje N-glukuronizáciou. Stupeň metabolizácie trimetoprimu je cca 20 %. Metabolizovaná časť aj časť naviazaná na proteín sú stále antibakteriálne účinné. Eliminácia oboch substancií prebieha prevažne renálne, v nepatrnom rozsahu aj hepatobiliárne.

Určenie dávky kotrimoxazolu pri insuficiencii obličiek je síce možné, ale vždy vedie k hromadeniu aktívneho trimetoprimu oproti aktívnemu sulfametoxazolu bez toho, aby bola pri tom dosiahnutá toxická hranica. Naproti tomu produkty metabolizácie sulfametoxazolu ( v podstate N-acetylderivát) sa relatívne rýchlo hromadia napriek prispôsobeniu dávky, a to na základe extrémne dlhého polčasu rozpadu a vedú k neželaným vysokým koncentráciám celkového sulfametoxazolu. Acetylderiváty sulfametoxazolu sú ťažšie rozpustné vo vode ako nemetabolizovaná substancia. Alkalizácia zvyšuje rozpustnosť.

Pri terminálnej insuficiencii obličiek sa aktívne účinné látky eliminujú s výrazne predĺženým polčasom rozpadu eliminácie cez extrarenálne mechanizmy. Produkty metabolizácie sulfametoxazolu nie sú eliminované ani renálne, ani extrarenálne.

Sulfametoxazol je dobre dialyzovateľný (hemodialýza a peritoneálna dialýza).

Trimetoprim je dobre dialyzovateľný hemodialýzou, peritoneálna dialýza nie je účinná.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


 1. Akútna toxicita

LD50 u myší:

sulfametoxazol perorálne: 5000 mg/kg telesnej hmotnosti

trimetoprim perorálne: 2000 mg/kg telesnej hmotnosti

sulfametoxazol / trimetoprim (5 : 1): p.o. 4200 mg/kg a i.v. 500 mg/kg telesnej hmotnosti


  1. Chronická / subchronická toxicita

 1. Sulfametoxazol

Potkany na množstvá do 600 mg/kg hmotnosti nereagujú na liečivo žiadnymi zmenami. U opíc bolo liečivo v dávke 200 mg/kg (7-násobok humánnej dennej dávky) veľmi dobre znášané.

Trimetoprim

Ku chronickej toxicite sa vykonali štúdie na potkanoch a opiciach za obdobie 3 mesiacov až s 50-násobným terapeutickým dávkovaním a za obdobie 1 roka s dávkami, ktoré predstavovali 12 resp. 24-násobok najvyššej terapeutickej dávky. Nepozorovali sa žiadne signifikantné toxické prejavy po trimetoprime.

Naproti tomu pes reagoval citlivejšie. Po perorálnom podaní cca 25-násobku terapeutickej dávky za obdobie 3 mesiacov sa vyskytli toxické prejavy ako úbytok hmotnosti s následnou smrťou, inhibícia hematopoézy a rozklad pečene (u jedného psa).

 1. Sulfametoxazol / trimetoprim

V jednom 90-dňovom pokuse dostávali mladé potkany dennú dávku 258 mg sulfametoxazolu a 129 mg trimetoprimu/kg hmotnosti. V porovnaní s kontrolovanými zvieratami sa spomalil hmotnostný vývoj. Hematologické a biochemické hodnoty ostali nezmenené. Histologicky sa našlo zhrubnutie mikrofolikulov v tyreoidei ako aj hypoplázia hematopoetického tkaniva v kostnej dreni. Zvolená dávka zodpovedá cca 15-násobku dennej dávky sulfametoxazolu a trimetoprimu u človeka.


  1. Mutagénny a onkogénny vplyv

 1. Sulfametoxazol

Pre sulfametoxazol sa nerobili vyšetrenia na mutagénny potenciál.

Sulfametoxazol vytvára u potkanov karcinóm štítnej žľazy. Zdá sa, že tento výsledok je špecifický pre tento druh pokusného zvieraťa a pre človeka to nemá klinický význam.

 1. Trimetoprim

Pre trimetoprim sú v odbornej literatúre popri negatívnych nálezoch aj upozornenia na mutagénne účinky. Trimetoprim sa v zásade zaraďuje do podozrivej triedy látok antagonistov kyseliny listovej. Invivovyšetrenia na objasnenie jeho klasického klastogénneho účinku pozorovaného vo vysokých koncentráciách in vitrodoteraz chýbajú.

Keďže neexistujú žiadne dlhodobé štúdie na zvieratách, je možné okrem mutagénneho účinku očakávať aj jeho karcinogénny účinok.


Reprodukčná toxicita

U potkanov sa pri vysokých dávkach (nad 180 mg/kg) vyskytli malformácie a embryoletálne účinky. Pozorovalo sa aj ovplyvnenie pôrodnej hmotnosti a životaschopnosti potomkov. U samíc a samcov potkanov sa nezaznamenali poruchy fertility, avšak sú upozornenia na poruchy spermatogenézy u mužov po mesačnej liečbe


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


zemiakový škrob

mastenec

magnéziumstearát

polyvinylalkohol

propylénglykol

metylparabén

propylparabén


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 oC, na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Na trhnemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


Biseptol 120:PVC/ALU blister alebo sklenená liekovka z hnedého skla s polyetylénovou zátkou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka, balené po 20 tabliet.

Biseptol 480:PVC/ALU blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka, balené po 20 alebo 28 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marsz.J. Pilsudskiego 5

95-200 Pabianice, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


42/0074/91-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11.10.1991

Dátum posledného predĺženia: 12.12.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

8BISEPTOL 480