+ ipil.sk

BISOBELA 2,5 mg tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2014/01437Písomná informácia pre používateľa


BISOBELA®2,5 mg tablety

tablety

bisoprololiumfumarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je BISOBELA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete BISOBELU

3. Ako užívať BISOBELU

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať BISOBELU

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je BISOBELA a na čo sa používa


Liečivom lieku BISOBELAje bisoprololiumfumarát. Bisoprolol patrí do skupiny liečiv zvanej betablokátory. Tieto liečivá pracujú na princípe ovplyvnenia odpovede organizmu na niektoré nervové vzruchy (impulzy), zvlášť tie, ktoré sú v srdci. Výsledkom je, že bisoprolol spomaľuje akciu srdca, a tým je srdce výkonnejšie v prečerpávaní krvi do organizmu.


Zlyhávanie srdca sa objaví, keď je srdcový sval slabý a nie je schopný prečerpať dostatok krvi potrebnej na zásobenie organizmu. BISOBELAsa používa na liečbu chronického srdcového zlyhávania. Používa sa v kombinácii s ďalšími liekmi vhodnými na liečbu tohto stavu (ako sú ACE inhibítory, diuretiká a srdcové glykozidy).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete BISOBELU


Neužívajte BISOBELU

Neužívajte BISOBELU, ak sa vás týkajú nasledujúce stavy:

 • alergia (precitlivenosť) na bisoprolol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) ťažká astma, alebo ťažká chronická obštrukčná choroba pľúc

 • závažné problémy s prúdením krvi v končatinách (ako napr. Raynaudov syndróm), ktorá môže spôsobiť, že vám zblednú alebo zmodrajú prsty a palce

 • neliečený nádor nadobličiek (feochromocytóm)

 • zvýšená kyslosť krvi spôsobená látkovou výmenou (metabolická acidóza).


Neužívajte BISOBELU, ak máte niektorý z nasledujúcich problémov so srdcom:

 • akútne srdcové zlyhanie

 • zhoršujúce sa srdcové zlyhanie, ktoré vyžaduje lieky na posilnenie srdca podávané intravenózne (do žily)

 • pomalá srdcová frekvencia, ktorá spôsobuje problémy

 • nízky tlak krvi

 • určité stavy srdca, ktoré spôsobujú veľmi pomalú frekvenciu srdca alebo nepravidelný tep

 • kardiogénny šok, čo je akútny stav ohrozenia srdca, ktorý spôsobuje nízky tlak krvi a obehové zlyhanie.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať BISOBELU, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Informujte ho, ak máte akýkoľvek z nasledujúcich stavov. Možno vám bude chcieť venovať zvláštnu starostlivosť (napr. podávať doplňujúcu liečbu, alebo uskutočniť častejšie prehliadky):


 • cukrovka (diabetes mellitus)

 • prísne hladovanie

 • určité ochorenia srdca (ako poruchy srdcového rytmu alebo Prinzmetalova angína pektoris - porucha prekrvenia srdca následkom kŕčovitých zúžení srdcových ciev)

 • problémy s obličkami alebo pečeňou

 • menej závažné problémy s obehom krvi v končatinách

 • menej závažná astma alebo chronické ochorenia priedušiek

 • lupienka v anamnéze (psoriáza)

 • nádor nadobličky (feochromocytóm)

 • poruchy štítnej žľazy


A takisto informujte lekára, ak budete mať podstúpiť:

 • desenzibilizačnú liečbu (napr. prevencia sennej nádchy), pretože BISOBELA môže zvyšovať

pravdepodobnosť, že budete mať alergickú reakciu,

 • operáciu vyžadujúcu anestéziu (narkózu), pretože BISOBELA môže ovplyvniť, ako bude váš

organizmus reagovať na túto situáciu.


Tento liek obsahuje liečivo, ktoré pri antidopingových kontrolách atlétov vedie k pozitívnemu výsledku.


Iné lieky a BISOBELA

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte nasledovné lieky spolu s BISOBELOUbez konzultácie so svojím lekárom

 • Niektoré lieky na liečbu nepravidelného alebo abnormálneho srdcového rytmu (antiarytmiká triedy

I ako je chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón).

 • Niektoré lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku, angíny pektoris alebo nepravidelného srdcového rytmu (blokátory kalciových kanálov ako je verapamil a diltiazém).

 • Niektoré lieky používané na liečbu vysokého tlaku krvi, ako sú klonidín, metyldopa, moxonidín,

rilmenidín.


Avšak, neprestaňte užívať tieto lieky bez predošlej konzultácie so svojím lekárom.


Pred začatím užívania nasledujúcich liekov v kombinácii s BISOBELOUsa poraďte so svojím lekárom; váš lekár bude možno musieť častejšie kontrolovať váš zdravotný stav:


 • niektoré lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo angíny pektoris (blokátory kalciových kanálov dihydropyridínového typu, ako je felodipín)

 • niektoré lieky na liečbu nepravidelného alebo abnormálneho srdcového rytmu (antiarytmiká triedy III ako je amiodarón)

 • lokálne používané betablokátory (ako napr. očné kvapky na liečbu glaukómu-zeleného zákalu)

 • niektoré lieky na nervový systém, ktoré sa používajú na stimuláciu vnútorných orgánov (parasympatomimetiká) alebo lieky používané v naliehavých prípadoch na liečbu ťažkých problémov s obehom (sympatomimetiká ako je izoprenalín a dobutamín)

 • lieky proti cukrovke, vrátane inzulínu

 • anestetiká (používané napr. počas operácie)

 • digoxín, používaný na liečbu srdcového zlyhania

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) používané na liečbu artritídy (zápal kĺbov), bolesti alebo zápalu (napr. kyselina acetylsalicylová, ibuprofén alebo diklofenak)

 • akýkoľvek liek, ktorý môže znižovať tlak krvi ako želaný alebo neželaný účinok ako sú antihypertenzíva

 • niektoré lieky na liečbu depresie (tricyklické antidepresíva ako imipramín alebo amitriptylín)

 • niektoré lieky na liečbu duševných porúch charakterizovaných stratou kontaktu s realitou (fenotiazíny ako je levopromazín)

 • meflochín, ktorý sa používa na prevenciu alebo liečbu malárie

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu depresie nazývané inhibítory monoaminooxidázy (okrem inhibítorov MAO typu B)

 • lieky používané na liečbu epilepsie, napr. barbituráty, ako je fenobarbital

 • lieky proti astme alebo lieky používané na upchatý nos

 • rifampicín (na liečbu infekcií)

 • lieky na liečbu silnej bolesti hlavy a migrény (ergotamín).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Lekár rozhodne, či môžete užívať BISOBELUpočas tehotenstva.

BISOBELAmôže mať škodlivý vplyv na tehotenstvo a/alebo na plod. Je zvýšené riziko predčasného pôrodu, potratu, nízkej hladiny krvného cukru a zníženého srdcového tepu dieťaťa. Tiež môže byť ovplyvnený rast dieťaťa. Bisoprolol sa preto nemá užívať počas tehotenstva.


Nie sú údaje o prechode bisoprololu do materského mlieka. Počas užívania BISOBELYsa preto neodporúča dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaša schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená v závislosti od toho ako dobre znášate liek. Po užití lieku samôžetecítiťunavený, ospalýalebo pociťovaťzávraty. Ak budete pociťovať uvedené vedľajšie účinky, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.

Prosím, buďte zvlášť opatrný na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky alebo pri zmene liečby ako aj pri kombinácii užívania lieku s alkoholom.


BISOBELA obsahuje mliečny cukor (laktózu).

Ak vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, skôr ako užijete tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


3. Ako užívať BISOBELU


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liečba BISOBELOUsi vyžaduje pravidelné sledovanie vaším lekárom. Zvlášť dôležité je to na začiatku liečby a počas zvyšovania dávky.


Tabletu užite ráno s trochou vody s jedlom alebo bez jedla. Tabletu nehryzte ani nelámte.


Dospelí vrátane starších pacientov:

Liečba bisoprololom sa musí začať nízkou dávkou s postupným zvyšovaním dávky. Váš lekár rozhodne ako sa bude zvyšovať dávka a bude sa to za normálnych okolností diať nasledovným spôsobom:


1,25 mg bisoprololu (pol tablety BISOBELY2,5 mg) raz denne počas 1 týždňa. Pri dobrej znášanlivosti tejto dávky nasleduje zvýšenie na

2,5 mg bisoprololu (1 tableta BISOBELY2,5 mg) raz denne počas 1 týždňa. Pri dobrej znášanlivosti tejto dávky nasleduje zvýšenie na

3,75 mg bisoprololu (jeden a pol tablety BISOBELY2,5 mg) raz denne počas 1 týždňa. Pri dobrej znášanlivosti tejto dávky nasleduje zvýšenie na

5 mg bisoprololu (2 tablety BISOBELY2,5 mg) raz denne počas 4 týždňov. Pri dobrej znášanlivosti tejto dávky nasleduje zvýšenie na

7,5 mg bisoprololu (3 tablety BISOBELY2,5 mg) raz denne počas 4 týždňov. Pri dobrej znášanlivosti tejto dávky nasleduje zvýšenie na

10 mg bisoprololu (4 tablety BISOBELY2,5 mg) raz denne ako udržiavacia dávka.


Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg bisoprololu jedenkrát denne.


V závislosti od toho, ako dobre tolerujete liek, môže sa váš lekár rozhodnúť predĺžiť čas medzi zvýšeniami dávky. Ak sa váš stav zhorší alebo už liek netolerujete, možno bude potrebné znovu znížiť dávku alebo prerušiť liečbu. U niektorých pacientov môže postačovať udržiavacia dávka nižšia ako

10 mg bisoprololu.

Váš lekár vás bude informovať, čo máte robiť.


Pokiaľ budete musieť celú liečbu ukončiť, váš lekár vám poradí postupne znižovať dávku, pretože inak by sa vám stav mohol zhoršiť.


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.


Použitie u detí

BISOBELAsa neodporúča podávať deťom.


Ak užijete viac BISOBELY, ako máte

Ak ste užili viac tabliet BISOBELYako ste mali, okamžite informujte svojho lekára. Lekár môže podľa závažnosti predávkovania rozhodnúť o prípadných potrebných opatreniach. Najčastejšími príznakmi predávkovania je spomalená frekvencia srdca (bradykardia), vážne dýchacie ťažkosti, silný pokles krvného tlaku, zníženie hladiny cukru v krvi.


Ak zabudnete užiť BISOBELU

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Užite ďalšiu dávku nasledujúce ráno.

Ak prestanete užívať BISOBELU

Liečbu BISOBELOUnikdy neprerušujte bez predošlej konzultácie s vaším lekárom. Inak to môže viesť k výraznému zhoršeniu vášho zdravotného stavu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Medzi najčastejšie nežiaduce účinky súvisiace s funkciou srdca patria:

spomalenie frekvencie srdca (vyskytuje sa viac ako u 1 osoby z 10)

zhoršenie srdcového zlyhávania (vyskytuje sa menej ako u 1 osoby z 10)

spomalenie alebo nepravidelná akcia srdca (vyskytuje sa menej ako u 1 osoby zo 100)


Ak budete pociťovať závraty alebo slabosť alebo budete mať dýchacie ťažkosti, kontaktujte, prosím, čo najskôr svojho lekára.

Časté(vyskytujú sa menej ako u 1 z 10 osôb):
únava, pocit vyčerpanosti, točenie hlavy, bolesť hlavy
pocit chladných a meravých končatín

nízky tlak krvi

žalúdočné a črevné ťažkosti ako nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka alebo zápcha
Menej časté (vyskytujú sa menej ako u 1 zo 100 osôb):
poruchy spánku

depresia

pokles krvného tlaku pri vstávaní spôsobujúci závraty

problémy s dýchaním u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s chronickým ochorením dýchacích

ciest

svalová slabosť, kŕče


Zriedkavé(vyskytujú sa menej ako u 1 z 1000 osôb):
problémy so sluchom
alergická nádcha
zníženie tvorby sĺz

zápal pečene, ktorý môže spôsobiť zažltnutie kože a očného bielka

odchýlky niektorých výsledkov vyšetrení krvi alebo pečeňových funkcií od normálu
reakcie precitlivenosti ako svrbenie, sčervenanie pokožky, vyrážka
problémy s erekciou
nočné mory, halucinácie
mdloby

Veľmi zriedkavé(vyskytujú sa menej ako u 1 z 10 000 osôb):

konjunktivitída (zápal očných spojoviek)

vypadávanie vlasov

objavenie sa alebo zhoršenie lupienky (psoriáza)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať BISOBELU

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 0C.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že tablety zmenili farbu alebo majú akékoľvek iné príznaky poškodenia a požiadajte o radu svojho lekárnika.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo BISOBELAobsahuje

 • Liečivo je bisoprololiumfumarát.

Každá tableta obsahuje 2,5 mg bisoprololiumfumarátu.


 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), magnéziumstearát (E572) a krospovidón (E1202).


Ako vyzerá BISOBELA a obsah balenia

Tablety sú biele podlhovasté neobalené, s deliacou ryhou na vrchnej a spodnej časti,

s nasledujúcimi identifikačnými označeniami: BI a označením 2,5 na každej strane deliacej ryhy.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Tablety sú zabalené v PVC/PVdC/hliníkových blistroch, ktoré sa nachádzajú v papierovej škatuľke s potlačou.

Každá papierová škatuľka obsahuje buď 30 alebo 60 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BELUPO, s.r.o. Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

BELUPO Pharmaceuticals and Cosmetics Inc., Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica, Chorvátska republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.


6


BISOBELA 2,5 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2014/01437


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


BISOBELA 2,5 mg tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 2,5 mg bisoprololiumfumarátu.


Tento liek obsahuje monohydrát laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta


Tablety sú biele podlhovasté neobalené, s deliacou ryhou na vrchnej a spodnej časti, s nasledujúcimi identifikačnými označeniami: BI a označením 2,5 na každej strane deliacej ryhy.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba chronického srdcového zlyhávania s redukovanou systolickou ventrikulárnou funkciou spolu s ACE inhibítormi, diuretikami, prípadne srdcovými glykozidmi. (Ďalšie informácie, pozri časť 5.1).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Štandardná liečba chronického srdcového zlyhávania zahŕňa ACE inhibítor (alebo blokátor receptora pre angiotenzín v prípade neznášanlivosti ACE inhibítora), betablokátor, diuretikum a v prípade potreby srdcové glykozidy.

Pri začatí liečby bisoprololom musia byť pacienti stabilizovaní (bez akútneho zlyhávania).


Odporúča sa, aby mal ošetrujúci lekár skúsenosti s liečbou chronického srdcového zlyhávania.

Počas fázy titrácie sa môže objaviť prechodné zhoršenie srdcového zlyhávania, hypotenzie alebo bradykardie.


Dávkovanie

Fáza titrácie

Liečbu chronického zlyhávania srdca bisoprololom je potrebné vytitrovať.

Liečba bisoprololom sa má začať postupnou titráciou dávky podľa nasledujúcich krokov:


1,25 mg raz denne počas 1 týždňa, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na 2,5 mg raz denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

3,75 mg raz denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

5 mg raz denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

7,5 mg raz denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

10 mg raz denne, ako udržiavaciu liečebnú dávku.

Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg raz denne.


Počas fázy titrácie sa odporúča sledovanie životných funkcií (akcia srdca, tlak krvi) a príznakov zhoršenia srdcového zlyhávania. Príznaky sa môžu objaviť už v priebehu prvého dňa po začatí terapie.


Úprava dávky

V prípade, že maximálna odporúčaná dávka nie je dobre tolerovaná, môže sa zvážiť postupné znižovanie dávky.

V prípade prechodného zhoršenia zlyhania srdca, hypotenzie alebo bradykardie sa odporúča opäť zvážiť dávkovanie súbežne prebiehajúcej liečby. Možno bude potrebné dočasné zníženie dávky bisoprololu alebo prerušenie liečby.

Keď sa pacientov stav stabilizuje, musí sa znovu zvážiť nasadenie a/alebo vytitrovanie dávky bisoprololu.

V prípade zvažovania prerušenia liečby sa odporúča postupné znižovanie dávky, vzhľadom na to, že náhle vysadenie môže viesť k akútnemu zhoršeniu stavu pacienta.


Liečba chronického srdcového zlyhávania bisoprololom je zvyčajne dlhodobá.


Spôsob podávania

Tablety bisoprololu sa majú užívať ráno a môžu sa užívať s jedlom. Majú sa prehltnúť s tekutinou a nesmú sa hrýzť.


Zvláštne skupiny pacientov


Pacienti s poškodením funkcie obličiek alebo pečene

Nie sú žiadne údaje o farmakokinetike bisoprololu u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním a poškodením funkcie pečene alebo obličiek. V titrácii dávky smerom nahor sa preto u týchto pacientov musí postupovať so zvýšenou opatrnosťou.


Starší ľudia

Nie je potrebná úprava dávky.


Pediatrická populácia

S bisoprololom nie sú skúsenosti v detskom veku, preto sa jeho používanie u detí neodporúča.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, ktorí majú:

 • akútne srdcové zlyhanie alebo opakované epizódy dekompenzácie srdcového zlyhania, ktoré

vyžadujú i.v. inotropnú terapiu

 • kardiogénny šok

 • AV blokádu druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora)

 • syndróm chorého sínusu

 • sinoatriálnu blokádu

 • bradykardiu s frekvenciou nižšou ako 60 úderov/min pred začatím liečby

 • hypotenziu (systolický krvný tlak menej ako 100 mm Hg)

 • ťažkú bronchiálnu astmu alebo ťažkú chronickú obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu

 • posledné štádiá periférnej arteriálnej obštrukčnej choroby a Raynaudov syndróm

 • neliečený feochromocytóm (pozri časť 4.4)

 • metabolickú acidózu

 • hypersenzitivitu na bisoprolol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia

Liečbastabilizovanéhochronickéhosrdcového zlyhaniabisoprololomsa má začať špeciálnou iniciačnoutitráciou(pozri časť 4.2).


Najmä u pacientov sischemickouchorobou srdcasa nesmie liečba bisoprololomukončiť
náhle, pokiaľtonie je jednoznačne indikované, pretožetomôže viesťkprechodnému zhoršeniusrdcovéhoochorenia (pozričasť4.2).


Opatrenia

Začatie liečby bisoprololom vyžaduje pravidelné sledovanie. Dávkovanie a spôsob užívania sú uvedené v časti 4.2.


Nie sú zatiaľ skúsenosti pri liečbe srdcového zlyhávania bisoprololom u pacientov s nasledovnými chorobami:

 • inzulín-dependentný diabetes mellitus (typ I)

 • ťažké poškodenie funkcie obličiek

 • ťažké poškodenie funkcie pečene

 • reštrikčná kardiomyopatia

 • vrodené choroby srdca

 • hemodynamicky závažné organické chlopňové chyby

 • infarkt myokardu počas posledných 3 mesiacov.


Zvýšená opatrnosť pri použití bisoprololu je nutná pri:

 • diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi; môžu sa maskovať symptómy

hypoglykémie

 • prísnom hladovaní

 • pokračujúcej desenzibilizačnej liečbe. Podobne ako iné betablokátory, bisoprolol môže zvýšiť senzitivitu na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemá vždy očakávaný terapeutický efekt.

 • AV blokáde prvého stupňa

 • Prinzmetalovej angíne pektoris

 • periférnej arteriálnej obštrukčnej chorobe (najmä na začiatku liečby sa môže vyskytnúť

zhoršenie príznakov)

 • celkovej anestézii.


U pacientov s celkovou anestéziou znižuje beta-blokáda výskyt arytmií a myokardiálnej ischémie počas indukcie a intubácie, ako aj v pooperačnom štádiu. Súčasne sa odporúča pokračovať v podpore betablokádou počas operácie. Anesteziológ si musí uvedomovať riziko beta-blokády kvôli možným interakciám s inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť bradyarytmie, oslabenie reflexnej tachykardie a zníženú reflexnú schopnosť kompenzovať stratu krvi. Ak je potrebné pred operáciou liečbu beta-blokátorom prerušiť, táto liečba sa má postupne redukovať a skončiť minimálne 48 hodín pred anestéziou.


Kombinácia bisoprololu s blokátormi kalciových kanálov typu verapamilu a diltiazému, s antiarytmikami I. triedy a s centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami sa všeobecne neodporúča, ďalšie informácie nájdete v časti 4.5.


Pri bronchiálnej astme, alebo iných chronických obštrukčných pľúcnych chorobách, ktoré môžu spôsobovať symptómy, je potrebné podávať súbežne bronchodilatačnú liečbu. U pacientov s astmou sa môže príležitostne vyskytnúť zvýšenie odporu dýchacích ciest, preto môže byť nutné zvýšenie dávky β2- mimetík.


Pacientom so psoriázou alebo so psoriázou v anamnéze je možné podať betablokátory (napr. bisoprolol) len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.


Pacientom s feochromocytómom možno podať bisoprolol až po blokáde alfareceptorov.


Počas liečby bisoprololom sa môžu maskovať symptómy tyreotoxikózy.


Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

Blokátory kalciových kanálovtypu verapamilu a v menšom množstve typu diltiazému: negatívny vplyv na kontraktilitu a atrioventrikulárne vedenie.


Intravenózne podávania verapamiluu pacientov s liečbou betablokátormi môže viesť k ťažkej

hypotenzii a atrioventrikulárnej blokáde.


Antiarytmiká I.triedy (napr. chinidín, dizopyramid; lidokaín, fenytoín; flekainid, propafenón): môže dôjsť k predĺženiu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu negatívneho inotropného účinku.


Centrálne pôsobiace antihypertenzíva, ako sú klonidín a iné (napr. metyldopa, moxonodín, rilmenidín): súbežným užívaním centrálne pôsobiacich antihypertenzív sa môže zvýšiť riziko zlyhania srdca v dôsledku zníženia centrálneho sympatického tonusu (spomalenie frekvencie srdcovej činnosti a zníženie srdcového minútového objemu, vazodilatácia). Náhle vysadenie betablokátorov, môže spôsobiť zvýšenie rizika „spätnej hypertenzie“.


Kombinácie, pri ktorých je potrebná zvýšená opatrnosť

Blokátory kalciových kanálovtypu dihydropyridín, ako sú felodipín a amlodipín: súbežným podávaním môže dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie a nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršovania funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so zlyhaním srdca.


Antiarytmiká triedy III ( napr. amiodarón): môže dôjsť k ovplyvneniu atrioventrikulárneho prevodu.


Lokálne betablokátory(napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.


Parasympatikomimetiká: súbežné užívanie môže viesť k predĺženiu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu rizika bradykardie.


Inzulín a perorálne antidiabetiká: intenzifikácia účinku znižujúceho hladinu cukru v krvi. Blokáda β-adrenergických receptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.


Anestetiká: potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (ďalšie informácie o celkovej anestézii nájdete v časti 4.4).


Srdcové glykozidy: zníženie srdcovej frekvencie, predĺženie času atrioventrikulárneho vedenia.


Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID): NSAID môžu znížiť hypotenzný účinok bisoprololu.


Deriváty ergotamínu: exacerbácia periférnych cirkulačných porúch.


ß-sympatomimetiká(napr. izoprenalín, dobutamín): kombinácia s bisoprololom môže vzájomne znížiť účinky oboch liekov.


Sympatomimetiká,ktoré aktivujú ß- aj α-adrenoceptory (napr. noradrenalín, adrenalín): Kombináciou s bisoprololom môže dôjsť k prejavu účinkov týchto liekov na zúženie krvných ciev pomocou α-adrenoceptorov, vedúcich k zvýšeniu krvného tlaku a k exacerbácii intermitentnej klaudikácie. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych ß-blokátorov.


Súbežné užívanie iných antihypertenzívako aj iných liekov s hypotenzným účinkom (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny) môže viesť ku zvýšenému riziku hypotenzie.


Kombinácie, ktoré treba zvážiť

Meflochín: zvýšené riziko bradykardie.


Inhibítory monoaminooxidázy(okrem MAO-B inhibítorov): zvýšený hypotenzný účinok betablokátorov, ale aj zvýšenie rizika hypertenznej krízy.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Betablokátory znižujú perfúziu placenty, čo bolo dávané do súvislosti s retardáciou rastu, intrauterinnou smrťou, potratom a predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba betablokátormi, uprednostňujú sa β1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.

Bisoprolol sa neodporúča užívať počas gravidity okrem prípadov, ak je to nevyhnutné. Ak je liečba bisoprololom nevyhnutná, je potrebné monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo na plod je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec sa musí starostlivo monitorovať. Hypoglykemické symptómy a bradykardia sa zvyčajne vyskytujú počas prvých 3 dní.


Laktácia

Nie je známe, či sa tento liek vylučuje do materského mlieka, preto sa dojčenie počas podávania

bisoprololu neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V štúdii pacientov s koronárnou chorobou srdca bisoprolol nezhoršil schopnosť vedenia vozidiel. Nakoľko sú prítomné individuálne rozdiely v reakciách na liek, môže sa vyskytnúť zhoršenie schopnosti vedenia vozidla alebo obsluhy strojov. Toto je potrebné zvážiť najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom požití alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Laboratórne vyšetrenia:

Zriedkavé: zvýšenie triglyceridov, zvýšenie pečeňových enzýmov (ALT, AST)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi časté: bradykardia

Časté: zhoršenie srdcového zlyhania

Menej časté: poruchy AV-vedenia


Poruchy nervového systému:

Časté: malátnosť, bolesti hlavy

Zriedkavé: synkopa


Poruchy oka:

Zriedkavé: zníženie tvorby sĺz (zvážiť u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky)

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída


Poruchy ucha a labyrintu:

Zriedkavé: zhoršenie sluchu


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo obštrukčnou chorobou

dýchacích ciest v anamnéze

Zriedkavé: alergická rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: ťažkosti gastrointestinálneho traktu ako nauzea, vracanie, hnačka, zápcha


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé: reakcie hypersenzitivity (svrbenie, sčervenanie pokožky, vyrážka)

Veľmi zriedkavé: betablokátory môžu vyvolať psoriázu alebo indukovať psoriáze podobné vyrážky,

alopécia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté: svalová slabosť, kŕče


Cievne poruchy:

Časté: pocit chladných a meravých končatín, hypotenzia

Menej časté: ortostatická hypotenzia


Celkové ochorenia

Časté: asténia, únava


Ochorenia pečene a žlčových ciest:

Zriedkavé: hepatitída


Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov:

Zriedkavé: poruchy potencie


Psychiatrické poruchy a ochorenia

Menej časté: poruchy spánku, depresia

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systémuhlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

Pri predávkovaní (napr. denná dávka 15 mg miesto 7,5 mg) bola zaznamenaná AV blokáda tretieho stupňa, bradykardia a závraty.

Najčastejšie príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní β-blokátorom, sú : bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna kardiálna insuficiencia a hypoglykémia. Doposiaľ bolo hlásených len málo prípadov predávkovania bisoprololom (maximum: 2000 mg) u pacientov trpiacich hypertenziou a /alebo koronárnou chorobou srdca s prejavom bradykardie a/alebo hypotenzie všetci pacienti sa uzdravili. V senzitivite na jednu vysokú dávku bisoprololu sú veľké individuálne odchýlky a pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví. Preto je nutné začať liečbu týchto pacientov s postupnou titráciou dávky smerom nahor podľa schémy uvedenej v časti 4.2.


Liečba

Celkovo je pri predávkovaní potrebné prerušiť liečbu bisoprololom a poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu. Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný. Na základe farmakologických účinkov a odporúčaní pre iné β-blokátory je potrebné v prípade klinických prejavov zvážiť nasledujúce opatrenia.


Bradykardia: podať atropín intravenózne. Ak je odpoveď neadekvátna, opatrne možno podať izoprenalín alebo iný liek s pozitívnym chronotropným účinkom. Za určitých okolností môže byť potrebná transvenózna implantácia kardiostimulátora.


Hypotenzia: podať intravenózne tekutiny a vazopresory. Užitočné sa javí i intravenózne podanie glukagónu.


AV blokáda (druhého alebo tretieho stupňa): pacientov je potrebné starostlivo monitorovať, podať izoprenalín v infúzii alebo transvenózne zaviesť kardiostimulátor.


Akútne zhoršenie srdcového zlyhania : podať i.v. diuretiká, inotropné látky, vazodilatačné lieky.


Bronchospazmus: podať bronchodilatačnú liečbu, ako napr. izoprenalín, β2–sympatikomimetiká a/alebo aminofylín.


Hypoglykémia: podať i.v. glukózu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kardiaká, selektívny betablokátor.

ATC kód: C07AB07


Bisoprolol je silný, vysoko selektívny blokátor -adrenoreceptora bez prirodzeného sympatikomimetického účinku. Spôsob účinku pri hypertenzii je nejasný podobne ako u iných -blokátorov. Avšak je známe, že bisoprolol výrazne potláča plazmatickú renínovú aktivitu.

U pacientov s angínou pektoris blokáda -receptorov znižuje akciu srdca, a tým znižuje potrebu kyslíka.


Bisoprolol má podobné lokálne anestetické vlastnosti ako propranolol.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Bisoprolol sa po perorálnom podaní absorbuje a má biologickú dostupnosť asi 90 %. Asi 30 % bisoprololu sa viaže na plazmatické proteíny.


Distribúcia

Distribučný objem je 3,5 l/kg. Úplný klírens je približne 15 1/h. Polčas v plazme v trvaní 10-12 h vytvára 24-hodinový účinok pri dávkovaní raz denne.


Eliminácia

Bisoprolol sa vylučuje z tela dvoma cestami. 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylučujú obličkami. Ostávajúcich 50 % sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Keďže eliminácia sa v rovnakej miere odohráva v obličkách a pečeni, nie je potrebná úprava dávky u pacientov so zhoršenou hepatálnou funkciou alebo s renálnou insuficienciou. Farmakokinetika u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a so zhoršením pečeňovej alebo renálnej funkcie nebola študovaná.


Linearita

Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávislá od veku.


U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III) sú sérové koncentrácie bisoprololu vyššie a polčas je v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi dlhší. Maximálna sérová koncentrácia v rovnovážnom stave pri dennej dávke 10 mg je 64±21 ng/ml a polčas je 17±5 hodín.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologickýchštúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí, ako iné β-blokátory, bisoprolol bol vo vysokých dávkach toxický pre matku (znížený príjem jedla a znížená telesná hmotnosť) a embryo/plod (zvýšená incidencia resorpcií, znížená pôrodná hmotnosť potomka, retardácia psychického vývoja), ale nebol teratogénny.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza E 460

magnéziumstearát E 572

krospovidón E 1202


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 oC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVdC/Al blister v papierovej škatuľke s potlačou. Každá škatuľka obsahuje 30 alebo 60 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BELUPO, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


41/0818/09-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:17.12.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

9


BISOBELA 2,5 mg tablety