+ ipil.sk

BISOBELA 5 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05879-ZIB

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05898-ZIA


Písomná informácia pre používateľa


BISOBELA® 5 mg tablety

tablety

bisoprolol vo forme bisoprololiumhemifumarátu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je BISOBELA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete BISOBELU

3. Ako užívať BISOBELU

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať BISOBELU

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je BISOBELA a na čo sa používa


BISOBELA patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú betablokátory. Tieto lieky spomaľujú srdcovú aktivitu, čím znižujú krvný tlak.


Bisoprolol sa môže použiť na liečbu srdcovej angíny (bolesť v hrudníku zapríčinená upchaním tepien, ktoré zásobujú srdcový sval) alebo hypertenzie (vysoký krvný tlak).


Bisoprolol sa v kombinácii s inými liekmi môže používať na liečbu srdcového zlyhania,ktoré je pod kontrolou.Srdcové zlyhanie sa vyskytuje, ak je srdcový sval príliš slabý na to, aby zabezpečil dostatočný obeh krvi v tele. To má za následok dýchavičnosť a vznik opuchov.


2. Čo potrebujete vedieť pretým, ako užijete BISOBELU


Neužívajte BISOBELU:

ak ste alergický na bisoprololiumhemifumarát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

ak máte kardiogénny šok, vážne postihnutie srdca spôsobujúce rýchly, slabý srdcový tep; nízky krvný tlak; studenú a vlhkú pokožku; ak pociťujete slabosť a mdloby,

ak ste niekedy trpeli závažným sipotom alebo závažnou astmou, pretože bisoprolol môže ovplyvniť vaše dýchanie,

ak máte pomalú frekvenciu srdcového tepu (menej ako 60 úderov za minútu). Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára,

ak máte veľmi nízky krvný tlak,

ak máte závažné problémy s krvným obehom (ktoré môžu spôsobiť pálenie, zblednutie alebo zmodranie prstov na rukách a nohách),

akmáte závažné problémy so srdcovým rytmom,

akmáte zlyhanie srdca, ktoré sa náhle objavilo alebo nie je stabilizované, a vyžaduje si nemocničnú liečbu,

akmáte stav, pri ktorom sa v tele hromadí nadbytok kyselín, čo je známe ako metabolická acidóza.Váš lekár vám poradí.

ak máte nádor nadobličiek, známy ako feochromocytóm, ktorý nie je liečený.


Ak si nie ste istý niečím z vyššie uvedeného, opýtajte sa svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať BISOBELU, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníBISOBELY, ak:

máte vysokú hladinu krvného cukru (cukrovka). Tieto tablety môžu maskovať príznaky nízkeho krvného cukru.

trpíte (alebo ste trpeli) psoriázou (opakujúca sa kožná porucha, zahŕňajúca šupinatenie kože a suchú kožnú vyrážku).

ste liečený na reakcie z precitlivenosti (alergia). Bisoprololiumhemifumarát môže zvýšiť precitlivenosť na látky, na ktoré ste alergický a môže zvýšiť závažnosť reakcií z precitlivenosti.

Liečba adrenalínom nemusí mať žiaduci výsledok. Na túto liečbu bude možno potrebná vyššia dávka adrenalínu (epinefrínu).

máte problémy so štítnou žľazou. Tieto tablety môžu maskovať príznaky nadmernej činnosti štítnej žľazy.

trpíte sipotom alebo ťažkosťami pri dýchaní (astma)

neprijímate tuhú potravu

máte srdcovú blokádu 1. stupňa (porucha vedenia v srdci)

trpíte Prinzmetalovou angínou, čo je typ bolesti v hrudníku, zapríčinenej kŕčom vencovitých tepien, ktoré zásobujú srdcový sval

máte akékoľvek problémy s krvným obehom v končatinách, ako sú ruky alebo chodidlá

máte „feochromocytóm“ (nádor drene nadobličky). Váš lekár musí najprv liečiť tento problém, až potom vám môže predpísať bisoprolol.

poraďte sa s lekárom, ak idete do nemocnice alebo k zubárovi kvôli operácii vyžadujúcej anestetikum; informujte ho, aké lieky užívate.


Nie sú takmer žiadne terapeutické skúsenosti s použitím bisoprololu v prípade srdcového zlyhania u pacientov s nasledujúcimi ochoreniami a stavmi:

 • cukrovka (diabetes mellitus) liečená inzulínom (I. typu),

 • závažné ochorenie obličiek,

 • závažné ochorenie pečene,

 • niektoré srdcové choroby,

 • v období prvých 3 mesiacov po prekonaní srdcového infarktu.


Ak sa na vás vzťahuje, prípadne vzťahovalo v minulosti, niektoré z vyššie uvedených upozornení, obráťte sa na svojho lekára.


Iné lieky a BISOBELA

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je mimoriadne dôležité uviesť ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov, pretože ich účinok môže byť ovplyvnený:

Lieky na kontrolu krvného tlaku alebo lieky na liečbu srdcových problémov, (srdcová slabosť alebo poruchy srdcového rytmu, napríklad: amlodipín, amiodarón, klonidín, diltiazem, dizopyramid, digoxín, dobutamín, felodipín, flekainid, lidokaín, metyldopa, moxinidín, fenytoín, propafenón, chinidín, rilmenidín, verapamil a iné betablokátory.

Lieky na liečbu srdcovej blokády alebo lieky používané na liečbu astmy a chronickej bronchitídy

(napr. izoprenalín, epinefrín, alebo norepinefrín).

Lieky na liečbu depresie, napríklad tricyklické antidepresíva, inihibítory monoaminooxidázy

(okrem MAO-B).

Lieky používané na liečbu duševných porúch (psychóza), napríklad barbituráty (tiež používané pri epilepsii a poruchách spánku), fenotiazíny (tiež používané pri vracaní a nevoľnosti).

Lieky používané ako anestetiká počas operácie (pozri tiež časť „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní BISOBELY, ak“).

Protizápalové lieky známe ako NSAID alebo lieky na utlmenie bolesti.

Lieky na liečbu malárie (napr. meflochín).

Lieky na liečbu astmy, upchaného nosa alebo určitých očných porúch, ako je glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak) alebo na dilatáciu (rozšírenie) zrenice.


Všetky tieto lieky môžu ovplyvňovať váš krvný tlak a/alebo funkciu srdca.

Lieky používané na kontrolu cukrovky. Bisoprolol môže ovplyvniť hladinu krvného cukru.

Protizápalové lieky, napríklad rifampicín.

Lieky používané na liečbu migrenóznych bolestí hlavy (napr. deriváty ergotamínu), ktoré môžu zhoršiť krvný obeh.


BISOBELA a jedlo, nápoje a alkohol

BISOBELAsa môže užívať s jedlom alebo bez jedla a tablety sa majú prehĺtať celé a zapiť vodou.

Závraty a pocit na odpadnutie, ktoré môže vyvolať BISOBELA, sa môžu zhoršiť, keď pijete alkohol. Ak je to váš prípad, mali by ste sa vyhýbať alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

BISOBELAmôže mať škodlivý vplyv na tehotenstvo a/alebo na nenarodené dieťa.Je zvýšené riziko predčasného pôrodu, potratu, nízkej hladiny krvného cukru a zníženého srdcového tepu dieťaťa. Tiež môže byť ovplyvnený rast dieťaťa. Bisoprolol sa preto nemá užívať počas tehotenstva.

Nie je známe, či sa bisoprolol vylučuje do materského mlieka, a preto sa neodporúča počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tieto tablety vám môžu spôsobovať únavu, ospalosť alebo závraty. Ak trpíte týmito vedľajšími účinkami, neveďte vozidlá a/alebo neobsluhujte stroje. Uvedomte si, že tieto účinky sa môžu vyskytnúť zvlášť na začiatku liečby, pri zmenách liečby a pri užívaní v kombinácii s alkoholom.


BISOBELA obsahuje

BISOBELAobsahuje mliečny cukor (laktózu). Ak vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, skôr ako užijete tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


3. Ako užívať BISOBELU


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár vám povie, koľko tabliet máte užívať. BISOBELU užívajte ráno, pred raňajkami alebo po raňajkách.

Tablety sa majú prehĺtať celé a zapiť vodou.


Hypertenzia/Chronická stabilná angina pectoris

Váš lekár vám povie presné dávkovanie a zvyčajne začne s najnižšou dávkou (5 mg). Normálna pravidelná dávka je 10 mg jedenkrát denne, s maximálnou odporúčanou dávkou 20 mg denne.


Pacienti s ochorením obličiek alebo pečene

Pacienti so závažným ochorením obličiek alebo pečene nemajú prekročiť dávku 10 mg bisoprololu jedenkrát denne. Skôr, ako začnete užívať tento liek, prosím, poraďte sa so svojím lekárom.


Starší pacienti

Za normálnych okolností nie je nutné upraviť dávkovanie. Váš lekár začne liečbu s najnižšou možnou dávkou.


Chronické srdcové zlyhanie

Váš lekár vám povie presné dávkovanie a zvyčajne začne s najnižšou dávkou (1,25 mg).

Dávkovanie sa môže postupne zvyšovať, v závislosti od reakcie na liečbu:

 • 1,25 mg jedenkrát denne počas 1 týždňa; ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

 • 2,5 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

 • 3,75 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

 • 5 mg jedenkrát denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

 • 7,5 mg jedenkrát denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

 • 10 mg jedenkrát denne, ako udržiavaciu liečebnú dávku.


Nie každé odporúčané dávkovanie je možné realizovať pomocou týchto tabliet. V takom prípade je možné použiť iné tablety.

Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg jedenkrát denne.

Ak tablety začínate užívať po prvý raz, môžete sa cítiť o niečo horšie, kým dôjde k zlepšeniu. Nemajte však obavy, tento stav je prechodný a nemal by trvať viac ako niekoľko dní.


Pacienti s ochorením obličiek alebo pečene

Úprave dávkovania je nutné venovať osobitnú pozornosť. Predtým, ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Starší pacienti

Za normálnych okolností nie je nutné upraviť dávkovanie.


Použitie u detí

Keďže neboli realizované žiadne štúdie o účinku bisoprololu u detí, bisoprolol sa neodporúča pre túto vekovú skupinu.


Dĺžka liečby

Bisoprolol sa zvyčajne užíva dlhodobo.


Ak užijete viac BISOBELY,ako máte

Ak ste omylom užili viac než je predpísaná dávka, ihneď o tom informujte svojho lekára/lekárnika. Vezmite si so sebou zvyšné tablety alebo túto písomnú informáciu pre používateľa, aby lekársky personál presne vedel, čo ste užili.


Príznaky predávkovania môžu zahŕňať závraty, pocit na odpadnutie, únavu, sťažené dýchanie a/alebo sipot. Tiež sa môže vyskytnúť znížený srdcový tep, znížený krvný tlak, nedostatočná činnosť srdca a nízka hladina krvnej glukózy (čo môže zahŕňať pocity hladu, potenie a búšenie srdca).


Ak zabudnete užiťBISOBELU

Ak ste zabudli užiť tabletu, užite ju ihneď, ak si spomeniete do 12 hodín od zvyčajného času užitia. Ak prešlo viac než 12 hodín, neužívajte vynechanú tabletu, ale užite až ďalšiu tabletu v normálne stanovenom čase.V žiadnom prípade neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívaťBISOBELU

Liečba BISOBELOU sa nesmie ukončiť náhle, zvlášť ak máte srdcovú angínu alebo srdcový záchvat. Ak náhle prestanete užívať bisoprolol, váš stav sa môže zhoršiť alebo sa vám znova môže zvýšiť krvný tlak. Namiesto toho sa dávka lieku musí znižovať postupne počas jedného alebo dvoch týždňov, podľa pokynov vášho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť rôzne často:

 • Veľmi časté: objavujú sa u viac ako 1 z 10 užívateľov

 • Časté: objavujú sa u 1 až 10 užívateľov zo 100

 • Menej časté: objavujú sa u 1 až 10 užívateľov z 1 000

 • Zriedkavé: objavujú sa u 1 až 10 užívateľov z 10 000

 • Veľmi zriedkavé: objavujú sa u menej ako 1 užívateľa z 10 000

 • Neznáme: frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov.


Počas užívania tohto lieku môžete spozorovať niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov. Ak ich u seba spozorujete, informujte o tom svojho lekára:


Veľmi časté:

 • nízka srdcová frekvencia. Pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo srdcovej angíny sa tento vedľajší účinok vyskytuje menej často.


Časté:

 • únava, závraty, bolesť hlavy (zvlášť na začiatku liečby; väčšinou je mierna a často vymizne do 1-2 týždňov),

 • pocit chladu alebo necitlivosti v končatinách (prsty na rukách alebo na nohách, ako aj uši a nos), častejší výskyt kŕčovitej bolesti v nohách pri chôdzi,

 • zhoršenie zlyhania srdca. Pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo srdcovej angíny sa tento vedľajší účinok vyskytuje menej často.

 • veľmi nízky krvný tlak (hypotenzia),

 • pocit nevoľnosti (nauzea), nevoľnosť (vracanie), hnačka, zápcha,

 • pocit slabosti a straty sily (asténia). Pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo srdcovej angíny sa tento vedľajší účinok vyskytuje menej často.


Menej časté:

 • poruchy spánku, depresia,

 • pomalý srdcový tep. Pri liečbe srdcového zlyhania sa tento vedľajší účinok vyskytuje veľmi často.

 • nepravidelný srdcový tep,

 • zhoršenie srdcového zlyhania. Pri liečbe srdcového zlyhania sa tento vedľajší účinok vyskytuje často.

 • pacienti s astmou alebo s dýchacími problémami v minulosti môžu pociťovať ťažkosti pri dýchaní.

 • svalová slabosť a kŕče.


Zriedkavé:

 • nočné mory, halucinácie (rôzne predstavy),

 • bezvedomie,

 • poruchy sluchu, zápal výstelky nosa spôsobujúci nádchu s podráždením,

 • alergické reakcie (svrbenie, sčervenanie kože, vyrážka),

 • sucho v očiach v dôsledku zníženej tvorby sĺz (čo môže byť veľmi nepríjemné, ak používate kontaktné šošovky),

 • zápal pečene (hepatitída) spôsobujúci bolesti brucha, stratu chuti do jedla a niekedy žltačku so zožltnutím očných bielok a kože, tmavý moč,

 • znížená sexuálna výkonnosť (porucha potencie),

 • zvýšená hladina krvných tukov (triglyceridov) a pečeňových enzýmov.


Veľmi zriedkavé:

 • zhoršenie stavu kože u psoriázy alebo podobne suchá, šupinatá vyrážka a vypadávanie vlasov,

 • svrbenie a sčervenanie oka (konjunktivitída).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať BISOBELU


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 300C.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že tablety zmenili farbu alebo majú akékoľvek iné príznaky poškodenia a požiadajte o radu svojho lekárnika.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah baleniaa ďalšie informácie


Čo BISOBELA obsahuje

Liečivo je bisoprolol vo forme bisoprololiumhemifumarátu.

Každá 5 mg tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumhemifumarátu.


Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), stearan horečnatý (E572) a krospovidón (E1202).

Každá 5 mg tableta obsahuje aj žlté farbivo (ktoré obsahuje laktózu a žltý oxid železitý (E172)).


Ako vyzerá BISOBELA a obsah balenia

5 mg tabletysú škvrnité svetložlté, okrúhle a vypuklé tablety, v strede nad deliacou ryhou je označenie

BI a pod deliacou ryhou je označenie 5. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


Tablety sú zabalené v PVC/PVdC/hliníkových blistroch, ktoré sa nachádzajú v papierovej škatuľke s potlačou.


BISOBELA 5 mg tablety - každá papierová škatuľka obsahuje 30 alebo50 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BELUPO, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,

Výrobca:

BELUPO Pharmaceuticals and Cosmetics Inc., Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica, Chorvátska republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2013.6BISOBELA 5 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05879


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1- NÁZOV LIEKU


BISOBELA 5 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumhemifumarátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy.

Každá 5 mg tableta BisobelY obsahuje 135,20 mg monohydrátu laktózy.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.


Tablety sú škvrnité svetložlté, okrúhle a konvexné, s nasledujúcimi identifikačnými označeniami: BI v strede nad deliacou ryhou, 5 pod deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Hypertenzia.

 • Chronická stabilná angina pectoris.

 • Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania so zníženou systolickou funkciou ľavej srdcovej komory, podávaná spolu s ACE-inhibítormi, diuretikami a prípadne srdcovými glykozidmi (ďalšie informácie sú uvedené v časti 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Hypertenzia/Chronická stabilná angina pectoris

Dávkovanie sa má upraviť individuálne. Odporúča sa začať s najnižšou možnou dávkou. U niektorých pacientov môže byť primeraná dávka 5 mg denne. Zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne, s maximálnou odporúčanou dávkou 20 mg denne.


Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene


U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <20 ml/min) a u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa neodporúča prekročiť dennú dávku 10 mg bisoprololiumhemifumarátu. Táto dávka sa môže prípadne rozdeliť na dve dávky.


Starší pacienti

Za normálnych okolností nie je potrebné upraviť dávkovanie. Odporúča sa liečbu začať najnižšou možnou dávkou.


Ukončenie liečby

Liečba sa nesmie ukončiť náhle (pozri časť 4.4). Dávkovanie sa má znižovať pomaly, pričom dávka sa má každý deň znížiť o polovicu.


Chronické srdcové zlyhanie

Štandardná liečba chronického srdcového zlyhania pozostáva z podávania ACE-inhibítora (alebo blokátora receptorov angiotenzínu v prípade neznášanlivosti ACE-inhibítorov), betablokátora, diuretík a v prípade potreby srdcových glykozidov. Pred začiatkom liečby bisoprololom by pacienti mali byť stabilizovaní (bez akútneho zlyhania).

Odporúča sa, aby mal ošetrujúci lekár skúsenosti s liečbou chronického srdcového zlyhania.

Počas titračnej fázy i neskôr sa môže dostaviť prechodné zhoršenie srdcového zlyhania, hypotenzia alebo bradykardia.


Titračná fáza

Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania bisoprololom si vyžaduje titračnú fázu.

Liečbu bisoprololom je potrebné začať postupným zvyšovaním dávky podľa nasledujúcej schémy:

- 1,25 mg jedenkrát denne počas 1 týždňa; ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

- 2,5 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

- 3,75 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

- 5 mg jedenkrát denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

- 7,5 mg jedenkrát denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ak je dobre tolerovaný, zvýšiť na

- 10 mg jedenkrát denne, ako udržiavaciu liečebnú dávku.

Nie každé odporúčané dávkovanie je možné realizovať pomocou týchto tabliet. V takom prípade je možné použiť iné tablety.

Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg jedenkrát denne.

Počas titračnej fázy sa odporúča dôkladne sledovať vitálne funkcie (srdcová frekvencia, krvný tlak) a známky zhoršenia srdcového zlyhania. Symptómy sa môžu objaviť už počas prvého dňa po začatí liečby.


Zmena liečby

V prípade intolerancie maximálnej odporúčanej dávky, je vhodné zvážiť postupné zníženie dávkovania.


V prípade prechodného zhoršenia srdcového zlyhania, hypotenzie alebo bradykardie sa odporúča prehodnotiť dávkovanie sprievodnej liečby. Môže byť tiež potrebné znížiť dočasne dávku bisoprololu alebo sa môže zvážiť ukončenie liečby.

Po stabilizácii pacienta je potrebné vždy zvážiť opätovné nasadenie a/alebo zvýšenie dávky bisoprololu.

Ak sa lekár rozhodne prerušiť, resp. ukončiť liečbu, odporúča sa postupné znižovanie dávky, keďže náhle ukončenie liečby môže viesť k akútnemu zhoršeniu stavu pacienta.


Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania bisoprololom je zvyčajne dlhodobá.


Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

U pacientov trpiacich chronickým srdcovým zlyhaním a poruchou funkcie obličiek alebo pečene nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa farmakokinetických vlastností bisoprololu. U tejto populácie je preto potrebné venovať osobitnú pozornosť pri zvyšovaní dávky.


Starší pacienti

Nie je potrebné upraviť dávkovanie.


Pediatrická populácia

Nie sú žiadne skúsenosti s použitím bisoprololu u detí a dospievajúcich, preto sa jeho použitie neodporúča.


Spôsob podávania

BISOBELA 5 mg tablety sa podávajú perorálne.

Tablety sa majú užívať ráno, môžu sa užívať počas jedla. Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou.


 1. Kontraindikácie


Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov s/so :

 • akútnym zlyhaním srdca alebo počas epizód dekompenzácie zlyhania srdca vyžadujúcich intravenóznu inotropnú liečbu,

 • kardiogénnym šokom,

 • AV blokádou druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),

 • syndrómom chorého sínusového uzla (sick sinus syndróm),

 • sinoartriálnou blokádou,

 • symptomatickou bradykardiou,

 • symptomatickou hypotenziou,

 • závažnou bronchiálnou astmou alebo závažným chronickým pľúcnym obštrukčným ochorením,

 • závažnou formou okluzívneho ochorenia periférnych tepien alebo závažnou formou Raynaudovho syndrómu,

 • neliečeným feochromocytómom (pozri časť 4.4),

 • metabolickou acidózou,

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Platí len pre chronické srdcové zlyhanie:

Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania bisoprololom sa má začať s veľmi presnou titračnou fázou (pozri časť 4.2).


Platí pre všetky indikácie:

Obzvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca sa liečba bisoprololom nemá ukončiť náhle, ak to nie je jasne indikované, pretože môže dôjsť k prechodnému zhoršeniu stavu srdca (pozri odsek 4.2).


Opatrenia


Platí len pre hypertenziu alebo anginu pectoris:

Bisoprolol sa musí užívať opatrne u pacientov trpiacich hypertenziou alebo anginou pectoris a sprievodným zlyhaním srdca.


Platí len pre chronické srdcové zlyhanie:

Začiatok a ukončenie liečby stabilného chronického srdcového zlyhania bisoprololom si vyžaduje pravidelné sledovanie pacienta. Dávkovanie a spôsob podávania je uvedený v časti 4.2.

Nie sú žiadne terapeutické skúsenosti s použitím bisoprololu pri srdcovom zlyhaní u pacientov s nasledujúcimi ochoreniami a stavmi:

 • inzulín dependentný diabetes mellitus (typ I),

 • závažná porucha funkcie obličiek,

 • závažná porucha funkcie pečene,

 • reštriktívna kardiomyopatia,

 • vrodené srdcové ochorenie,

 • hemodynamicky významné organické ochorenie srdcových chlopní,

 • počas prvých 3 mesiacov po prekonaní infarktu myokardu.


Platí pre všetky indikácie:

Bisoprolol sa musí opatrne užívať v nasledovných prípadoch:

 • diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glykémie. Symptómy hypoglykémie (napr. tachykardia, palpitácie alebo potenie) môžu byť maskované.

 • prísna hladovka,

 • pokračujúca desenzibilizačná liečba. Bisoprolol môže podobne ako iné -blokátory zvýšiť citlivosť na alergény, ako aj závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba epinefrínom nemá vždy očakávaný terapeutický účinok,

 • AV blokáda prvého stupňa,

 • Prinzmetalova angína,

 • okluzívne ochorenie periférnych tepien. Zvýraznenie ťažkostí sa môže objaviť zvlášť na začiatku liečby.

U pacientov so psoriázou, alebo s anamnézou psoriázy je nutné pred podaním betablokátorov (napr. bisoprololu) starostlivo zhodnotiť riziko a prínos tejto liečby.

Symptómy tyreotoxikózy môžu byť pri liečbe bisoprololom maskované.


U pacientov s feochromocytómom sa bisoprolol nesmie podávať až do blokády -receptorov.


U pacientov podstupujúcich celkovú anestéziu, anesteziológ musí byť informovaný o používaní betablokátorov. Ak je nevyhnutné prerušenie betablokátorovej liečby pred chirurgickým zákrokom, prerušenie liečby má byť postupné a ukončené približne 48 hodín pred anestéziou.

Pri bronchiálnej astme alebo pri iných chronických obštrukčných ochoreniach dýchacích ciest, ktoré môžu vyvolávať symptómy, sa má súbežne podávať bronchodilatačná liečba. U pacientov s astmou sa príležitostne môže vyskytnúť zvýšená rezistencia dýchacích ciest, a preto bude možno potrebné zvýšiť dávku 2-mimetík.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami neznášanlivosti galaktózy, lapónskou deficienciou laktázy alebo malabsorpciou glukózo-galaktózy nesmú tento liek užívať.

4.5 Liekové a iné interakcie


 • Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

Platí len pre chronické srdcové zlyhanie:

Antiarytmiká I. triedy(napr. chinidín, dizopyramid; lidokaín, fenytoín; flekainid, propafenón):účinok na čas atrioventrikulárneho vedenia môže byť zosilnený a môže byť zvýšený negatívne inotropný účinok.


Platí pre všetky indikácie:

Antagonisty kalcia(verapamil, v menšej miere diltiazem):negatívny vplyv na kontraktilitu a atrioventrikulárne vedenie.Intravenózna aplikácia verapamilu pacientom užívajúcim betablokátorovú liečbu môže viesť k závažnej hypotenzii a atrioventrikulárnemu bloku.

Centrálne pôsobiace antihypertenzíva(napr. klonidín, metyldopa, moxonidín, rilmenidín): súbežné užívanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže ešte viac znížiť centrálny sympatický tonus, čo môže viesť k poklesu srdcovej frekvencie, zníženiu minútového srdcového objemu (srdcového výdaja) a k vazodilatácii.Náhle vysadenie liečby, najmä po prerušení podávania betablokátorov, môže zvýšiť riziko „rebound hypertenzie“.


 • Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť

Platí len pre hypertenziu alebo anginu pectoris:

Antiarytmiká I. triedy(napr. chinidín, dizopyramid; lidokaín, fenytoín; flekainid, propafenón):

môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia a môže sa zvýšiť negatívne

inotropný účinok.


Platí pre všetky indikácie:

Antagonisty kalcia(deriváty dihydropyridínu – napr. felodipín a amlodipín):súbežné užívanie môže zvýšiť riziko hypotenzie. U pacientov so srdcovým zlyhaním nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho narušenia činnosti srdcových komôr (funkcia ventrikulárnej pumpy).


Antiarytmiká III. Triedy(napr. amiodarón):môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia.


Parasymptomimetiká:súčasné užívanie môže predĺžiť čas atrioventrikulárneho vedenia a zvýšiť riziko bradykardie.


Lokálne betablokátory(napr. očné kvapky podávané pri liečbe glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.


Inzulín a perorálne antidiabetiká:zosilnenie účinku znižujúceho glykémiu.Blokáda betaadrenoreceptorov môže maskovať hypoglykemické symptómy.


Anestetiká:potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (ďalšie informácie o celkovej anestézii sú uvedené v časti 4.4).


Digitálisové glykozidy:predĺženie času atrio-ventrikulárneho prevodu, zníženie srdcovej frekvencie.


Nesteroidné protizápalové lieky(NSAID):NSAID môžu znížiť hypotenzný účinok bisoprololu.


Beta-sympatomimetiká(napr. izoprenalín, dobutamín):kombinácia s bisoprololom môže znížiť účinky oboch liekov.


Sympatomimetiká, ktoré aktivujú ß- aj α-adrenoceptory(napr. norepinefrín, epinefrín): kombináciou s bisoprololom môže dôjsť k prejavu účinkov týchto látok na zúženie krvných ciev pomocou α-adrenoceptorov, vedúcich k zvýšeniu krvného tlaku a k exacerbácii intermitentnej klaudikácie. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych ß-blokátorov.


Užívaním spolu s antihypertenzívami, ako aj s inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť zníženie krvného tlaku (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny) môže dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie.


 • Kombinácie, ktoré treba zvážiť


Meflochinín:zvýšené riziko bradykardie.


Inhibítory monoamínoxidázy (okrem MAO-B inhibítorov): zvýšený hypotenzný účinok betablokátorov, ale aj vyššie riziko hypertenznej krízy.


Rifampicín: mierne zníženie polčasu rozpadu bisoprololu, pravdepodobne pôsobením pečeňových enzýmov metabolizujúcich lieky. Za normálnych okolností nie je nutné upravovať dávkovanie.


Deriváty ergotamínu: zhoršenie porúch periférneho krvného obehu.


4.6 Fertilita,gravidita a laktácia


Gravidita

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Betareceptorové blokátory vo všeobecnosti znižujú perfúziu placenty, čo bolo dávané do súvislosti s retardáciou rastu, intrauterínnou smrťou, potratom a predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba betareceptorovými blokátormi, uprednostňujú sa β1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.


BISOBELA sa nemá užívať počas gravidity okrem prípadov, ak je to nevyhnutné. Ak sa zváži, že je potrebná liečba bisoprololom, je potrebné monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo na plod je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec sa musí starostlivo monitorovať. Hypoglykemické symptómy a bradykardia sa zvyčajne vyskytujú počas prvých 3 dní života.


Laktácia

Nie je známe, či sa bisoprolol vylučuje do materského mlieka. Taktiež nie je známe, či je bezpečné vystaviť dojča účinkom bisoprololu. Počas užívania BISOBELY sa preto neodporúča dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V štúdii skúmajúcej pacientov s koronárnym ochorením srdca bisoprolol nenarušil schopnosť viesť vozidlá. Keďže sú prítomné individuálne rozdiely v reakciách na liek, môže sa vyskytnúť zhoršenie schopnosti vedenia vozidla alebo používať stroj. Toto je potrebné zvážiť najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom požití alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Veľmi časté (≥10%), časté (≥1% a <10%), menej časté (≥0,1% a <1%), zriedkavé (≥0,01% a <0,1%), veľmi zriedkavé (<0,01%).


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: zvýšená hladina triglyceridov, zvýšená hladina pečeňových enzýmov

(ALAT, ASAT)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté: bradykardia (u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním)

Časté: zhoršenie existujúceho srdcového zlyhania (u pacientov s chronickým

srdcovým zlyhaním)

Menej časté: poruchy AV-vedenia, zhoršenie existujúceho srdcového zlyhania
(u pacientov s hypertenziou alebo anginou pectoris); bradykardia (u pacientov s hypertenziou alebo anginou pectoris)


Poruchy nervového systému

Časté: závraty*, bolesť hlavy*

Zriedkavé: mdloby


Poruchy oka

Zriedkavé: zníženie tvorby sĺz (je potrebné zobrať do úvahy, ak pacient používa

kontaktné šošovky)

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: poruchy sluchu


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo
s anamnézou obštrukčného ochorenia dýchacích ciest

Zriedkavé: alergická rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: gastrointestinálne ťažkosti ako nauzea, vracanie, hnačka, zápcha


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie (svrbenie, sčervenanie, vyrážka)

Veľmi zriedkavé: alopécia.Beta-blokátory môžu vyprovokovať alebo zhoršiť
psoriázu, alebo vyvolať
vyrážku podobnú psoriáze


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalová slabosť a kŕče


Poruchy ciev

Časté: pocit chladu alebo znecitlivenia končatín, hypotenzia,najmä
u pacientov so srdcovým zlyhaním


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: asténia (u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním), únava*

Menej časté: asténia (u pacientov s hypertenziou alebo anginou pectoris)


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: poruchy potencie


Psychické poruchy

Menej časté: depresia, poruchy spánku

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie


Platí len pre hypertenziu alebo anginu pectoris:

*Tieto symptómy sa objavujú najmä na začiatku terapie. Vo všeobecnosti sú mierne a zvyčajne ustúpia do 1-2 týždňov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, abyhlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systémuhláseniauvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Symptómy

Najčastejšie príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní beta-blokátorom, sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútne srdcové zlyhanie a hypoglykémia.Skúsenosti s predávkovaním bisoprololom sú obmedzené, bolo hlásených len niekoľko prípadov predávkovania bisoprololom. Bola zaznamenaná bradykardia a/alebo hypotenzia. Všetci pacienti sa uzdravili. V senzitivite na jednu vysokú dávku bisoprololu sú veľké individuálne odchýlky a pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví.


Liečba

Celkovo je pri predávkovaní potrebné prerušiť liečbu bisoprololom a postihnutému poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu.

Na základe farmakologických účinkov a odporúčaní pre iné β-blokátory je v prípade klinického dohľadu nutné zvážiť nasledujúce celkové opatrenia.


Bradykardia:Podať atropín intravenózne. Ak je odpoveď neadekvátna, opatrne možno podať izoprenalín alebo iný liek s pozitívnym chronotropným účinkom. Za určitých okolností môže byť potrebná transvenózna implantácia kardiostimulátora.


Hypotenzia: Treba intravenózne podať tekutiny a vazopresory. Užitočný môže byť intravenózny glukagón.


AV blokáda (druhého alebo tretieho stupňa):Pacientov je potrebné starostlivo monitorovať a liečiť infúziou izoprenalínu alebo zaviesť kardiostimulátor.


Akútne zhoršenie srdcového zlyhania:Intravenózne podanie diuretík, inotropných látok, vazodilatačných liekov.


Bronchospazmus:Podať bronchodilatačnú liečbu, napr. izoprenalín, β2-sympatomimetiká a/alebo aminofylín.


Hypoglykémia:Intravenózne podanie glukózy.

Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:selektívne beta-blokátory

ATC kód:C07AB07


Bisoprolol je vysoko β-selektívny blokátor adrenoreceptorov, bez vnútornej sympatikomimetickej a relevantnej membránostabilizujúcej aktivity. Má len nízku afinitu k β2-receptorom hladkých svalov priedušiek a ciev, ako aj k β2-receptorom spojených s reguláciou metabolizmu. Preto u bisoprololu sa zvyčajne neočakáva ovplyvnenie odporu dýchacích ciest a ovplyvnenie metabolických účinkov sprostredkovaných β2-receptormi. Jeho β1-selektivita siaha až za terapeutické rozmedzie dávok.

Bisoprolol sa používa na liečbu hypertenzie, anginy pectoris a srdcového zlyhania. Spôsob účinku pri hypertenzii je nejasný podobne ako u iných β1-blokátorov. Avšak je známe, že bisoprolol výrazne potláča plazmatickú renínovú aktivitu.

Mechanizmus účinku pri angine pectoris: Bisoprolol blokádou srdcových β-receptorov inhibuje reakciu spôsobenú aktiváciou sympatického systému. V dôsledku toho dochádza k zníženiu srdcovej frekvencie a kontraktility myokardu, a tým sa znižuje potreba kyslíka srdcového svalu.


Indikácia lieku pri srdcovom zlyhaní bola predmetom štúdie CIBIS II (Cardiac Insufficiency Bisoprol). Z celkového počtu 2 647 pacientov 83% (n = 2 202) malo štádium triedy NYHA III a 17% (n = 445) malo triedu NYHA IV. Pacienti mali stabilné symptomatické systolické srdcové zlyhanie (echokardiograficky stanovená ejekčná frakcia 35%). Celková úmrtnosť sa znížila zo 17,3% na 11,8% (relatívne zníženie o 34%). Bol sledovaný pokles náhlej smrti (3,6% vs 6,3%, relatívne zníženie o 44%) a znížený počet epizód srdcového zlyhania vyžadujúcich hospitalizáciu (12% vs 17,6%, relatívne zníženie o 36%). Taktiež bolo dokázané významné zlepšenie funkčného stavu podľa klasifikácie NYHA. Počas iniciácie a titrácie bisoprololu boli sledované hospitalizácie pre bradykardiu (0,53%), hypotenziu 0,23%) a akútnu dekompenzáciu (4,97%), avšak neboli častejšie než u placebovej skupiny (0%, 0,3%, a 6,74%). Počet fatálnych a mozgových príhod s trvalým poškodením počas celého trvania štúdie bol 20 v skupine s bisoprololom a 15 v placebovej skupine.

Do štúdie CIBIS III bolo zaradených 1 010 pacientov vo veku 65 rokov s ľahkým až stredným chronickým srdcovým zlyhaním (CHSZ; podľa klasifikácie NYHA II alebo III) a mali ejekčnú frakciu ľavej komory 35%, ktorí neboli predtým liečení ACE-inhibítormi, β -blokátormi alebo blokátormi receptorov angiotenzínu. Pacienti podstúpili kombinovanú liečbu bisoprololom a enalaprilom po dobu 6 až 24 mesiacov, po úvodnej 6-mesačnej liečbe bisoprololom alebo enalaprilom.

Pri použití bisoprololu počas úvodnej 6-mesačnej liečby bol pozorovaný výskyt častejšieho zhoršenia chronického srdcového zlyhania. Pri hodnotení výsledkov bolo zistené, že primárna liečba bisoprololom je porovnateľná s primárnou liečbou enalaprilom, i keď celková mortalita a hospitalizácia bola podobná (32,4% v skupine liečenej bisoprololom vs 33,1% v skupine liečenej enalaprilom).

Štúdia dokazuje, že bisoprolol je možné používať aj u starších pacientov s ľahkou až strednou formou chronického srdcového zlyhania.

Bisoprolol sa tiež používa pri liečbe hypertenzie a anginy pectoris.


U pacientov s anginou pectoris blokáda -receptorov znižuje srdcovú frekvenciu a spotrebu kyslíka.

Pri akútnom podaní u pacientov s koronárnou chorobou srdca bez chronického srdcového zlyhania znižuje srdcovú frekvenciu a systolický objem a teda aj minútový srdcový objem a spotrebu kyslíka. Pri chronickom podávaní sa na začiatku zvýšená periférna rezistencia znižuje.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Bisoprolol je takmer úplne absorbovaný z gastrointestinálneho traktu. Spolu s veľmi malým účinkom prvého prechodu pečeňou vedie k vysokej, približne 90% biologickej dostupnosti.


Distribúcia

Väzba bisoprololu na plazmatické proteíny je približne 30 %. Distribučný objem je 3,5 l/kg. Celkový klírens je približne 15 l/h.


Eliminácia

Polčas plazmatickej eliminácie (10-12 hodín) pri dávkovaní raz denne poskytuje 24-hodinovú účinnosť.

Bisoprolol sa z tela vylučuje dvomi cestami, 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylúčia obličkami. Zvyšných 50 % sa vylúči obličkami v nemetabolizovanej forme. Keďže eliminácia prebieha v obličkách a v pečeni v rovnakom rozsahu, u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo s renálnou insuficienciou nie je potrebné upraviť dávkovanie.

Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávisí od veku.

U pacientov s chronickým zlyhaním srdca (III. stupeň podľa NYHA) sú plazmatické hladiny bisoprololu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi vyššie a polčas je predĺžený. Maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave pri dennej dávke 10 mg je 6421 ng/ml a polčas je 175 hodín.

Farmakokinetika u pacientov so stabilným chronickým srdcovým zlyhaním a so zhoršením pečeňovej alebo renálnej funkcie nebola študovaná.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Bisoprolol vo vysokých dávkach, podobne ako iné -blokátory, zapríčinil toxicitu u matiek (znížený príjem potravy a pokles telesnej hmotnosti) a embrya/plodu (zvýšený výskyt resorpcií, znížená pôrodná hmotnosť, retardovaný fyzický vývoj), ale nebol teratogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza E 460

Stearan horečnatý E 572

Krospovidón E 1201

Žlté farbivo PB 22812 (monohydrát laktózy, žltý oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

BISOBELA 5 mg tablety sú balené v PVC/PVdC/Al blister v papierovej škatuľke s potlačou.

Každá škatuľka obsahuje 30 tabliet alebo 50 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BELUPO, s.r.o., Cukrová 14,

811 08 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

41/0045/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.02.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 4.5.2011


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013


BISOBELA 5 mg tablety