+ ipil.sk

Bisomerck 10Príbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/03277

Písomná informácia pre používateľov

Bisomerck 5

Bisomerck 10


filmom obalené tablety

bisoprololiumfumarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Bisomerck a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Bisomerck

3. Ako užívať Bisomerck

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Bisomerck

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bisomerck a na čo sa používa


Liečivom Bisomercku je bisoprolol. Bisoprolol patrí do skupiny liekov zvanej betablokátory. Tieto lieky ovplyvňujú odpoveď organizmu na niektoré nervové impulzy, predovšetkým v srdci. Tým bisoprolol spomaľuje frekvenciu vášho srdca a zároveň zvyšuje účinnosť srdca pri prečerpávaní krvi. Zároveň sa znižujú nároky srdca na prívod krvi a kyslíka.

Bisomerck sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku a angíny pektoris (hrudnej angíny).


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Bisomerck


Neužívajte Bisomerck:

Neužívajte Bisomerck, ak máte niektoré z nasledujúcich ťažkostí:

 • alergiu na bisoprolol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), ťažkú astmu alebo ťažkú obštrukčnú chorobu pľúc,

 • závažné poruchy krvného obehu v dolných končatinách (ako Raynaudov syndróm), ktoré môžu spôsobovať tŕpnutie, blednutie alebo modranie prstov na rukách a dolných končatinách,

 • neliečený feochromocytóm, čo je zriedkavý nádor nadobličiek,

 • metabolickú acidózu, ochorenie pri ktorom nastáva zvýšené prekyslenie krvi.


Neužívajte Bisomerck, ak máte niektoré z nasledujúcich srdcových ťažkostí:

 • akútne srdcové zlyhávanie, ktoré nie je liečené,

 • zhoršené srdcové zlyhávanie, ktoré vyžaduje podávanie liekov na zvýšenie sily kontrakcie srdca do žily,

 • kardiogénny šok, čo je akútne závažné ochorenie srdca, spôsobujúce zníženie krvného tlaku a zlyhanie obehu,

 • určité ochorenie srdca, spôsobujúce veľmi pomalú srdcovú frekvenciu alebo nepravidelný pulz (druhý alebo tretí stupeň AV blokády, sinoatriálna blokáda, syndróm chorého sínusu),

 • nízky krvný tlak, ktorý spôsobuje problémy,

 • nízka srdcová frekvencia, ktorá spôsobuje problémy.


Upozornenia a opatrenia

Ak sa vás týka ktorákoľvek z nasledujúcich okolností, upozornite svojho lekára, predtým ako užijete Bisomerck, môže byť potrebné vykonať špeciálne opatrenia (napr. podať dodatočnú liečbu alebo zvýšiť počet kontrol u lekára):

 • cukrovka (diabetes),

 • prísne hladovanie,

 • prebiehajúca desenzibilizačná liečba (prevencia sennej nádchy),

 • určité ochorenia srdca (poruchy rytmu alebo Prinzmetalova angína - jedna z foriem hrudnej angíny)

 • menej závažné poruchy krvného obehu v dolných končatinách,

 • menej závažné chronické ochorenia priedušiek (astma, chronická obštrukčná choroba pľúc),

 • šupinaté kožné vyrážky (psoriázu) v minulosti,

 • nádor nadobličiek (feochromocytóm),

 • poruchy štítnej žľazy.


Okrem toho, oznámte vášmu lekárovi, ak plánujete:

 • desenzibilizačnú liečbu, pretože Bisomerck môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu alergickej reakcie, alebo takáto reakcia môže mať vážnejší priebeh,

 • anestéziu (napr. pri operácii), pretože Bisomerck môže ovplyvniť reakciu vášho tela na túto situáciu.


Deti

Bisomerck sa neodporúča používať u detí.


Iné lieky a Bisomerck

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte nasledujúce lieky spolu s Bisomerckom bez toho, aby ste upozornili svojho lekára:

Niektoré antagonisty vápnika, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, angíny pektoris alebo nepravidelného srdcového rytmu, ako verapamil a diltiazém.

Niektoré lieky znižujúce krvný tlak ako sú klonidín, metyldopa, moxonodín, rilmenidín. Neprestaňte však tieto lieky užívať bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.


Poraďte sa so svojím lekárom, predtým ako začnete užívať Bisomerck, váš lekár vám možno odporučí častejšie kontroly:

Niektoré antagonisty vápnika, používané na liečbu vysokého tlaku a angíny pektoris, ako felodipín a amlodipín (antagonisty dihydropyridínového typu).

Antiarytmiká I. triedy (napr. chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín, flekainid, propafenón). Tieto lieky sa používajú na liečbu nepravidelného alebo nesprávneho srdcového rytmu.

Antiarytmiká III. triedy (napr.amiodarón). Tieto lieky sa používajú na liečbu nepravidelného alebo nesprávneho srdcového rytmu.

Lokálne pôsobiace betablokátory (napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu).

Lieky pôsobiace na nervový systém, určené na povzbudenie činnosti vnútorných orgánov alebo na liečbu glaukómu (parasympatomimetiká) alebo sa používajú na pohotovosti, pri liečbe závažných porúch krvného obehu (sympatikomimetiká).

Lieky na liečbu cukrovky vrátane inzulínu.

Anestetiká (napr. počas operácie).

Digoxín, používaný na liečbu srdcového zlyhávania.

Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), používané na liečbu artritídy (zápalu kĺbov), bolesti alebo zápalu (napr. ibuprofen alebo diklofenak).

Adrenalín, liek používaný na liečbu závažných, život ohrozujúcich alergických reakcií a zastavenia srdca.

Akýkoľvek liek, ktorý môže znížiť krvný tlak, či už ako želaný alebo neželaný efekt (napr. lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny).

Meflochín, liek na prevenciu alebo liečbu malárie.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nie je známe, či bisoprolol prechádza do materského mlieka. Preto sa počas liečby Bisomerckom dojčenie neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaša schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť ovplyvnená tým, ako dobre tolerujete liečbu. Buďte prosím, zvlášť opatrný na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky alebo pri zmene liečby, ako aj pri kombinácii s alkoholom.


3. Ako užívať Bisomerck


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba sa má začínať nízkymi dávkami, ktoré sa postupne a pomaly zvyšujú.

Vo všetkých prípadoch je dávka upravovaná individuálne, predovšetkým podľa srdcovej frekvencie a úspechu terapie.

Liečba vyžaduje pravidelné sledovanie vaším lekárom. Zvlášť dôležité je to na začiatku liečby, počas zvyšovania dávky a pri ukončení liečby.


Dávkovanie

Pre obe indikácie je odporúčaná dávka jedna tableta Bisomercku 5 alebo pol tablety Bisomercku 10 (zodpovedá 5 mg bisoprololu) raz denne.

V prípade potreby je možné zvýšiť dávku na jednu tabletu Bisomercku 10 alebo dve tablety Bisomercku 5 (zodpovedá 10 mg bisoprololu) raz denne.

Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg raz denne.


Dĺžka trvania liečby

Liečba Bisomerckom je vo všeobecnosti dlhodobá.


Dávkovanie u pacientov s poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek nie je úprava dávky spravidla potrebná. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 20 ml/min) a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nemá byť prekročená denná dávka 10 mg bisoprololu.


Starší ľudia

Nie je potrebná úprava dávky.


Použitie u detí

Bisomerck sa neodporúča používať u detí.


Spôsob podávania

Užite tabletu ráno a zapite ju malým množstvom vody, s jedlom alebo bez jedla. Tabletu nehryzte, ani nedrvte.


Ak užijete viac Bisomercku, ako máte

Ak ste užili viac Bisomercku ako ste mali, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, aké opatrenia sú potrebné.

Príznaky predávkovania zahŕňajú spomalenú frekvenciu srdca (bradykardiu), akútne zúženie priedušiek, spôsobujúce ťažkosti s dýchaním (bronchospazmus), značný pokles krvného tlaku, akútne zlyhanie srdca alebo zníženie hladiny cukru v krvi.


Ak zabudnete užiť Bisomerck

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku Bisomercku. Užite obvyklú dávku nasledujúce ráno.


Ak prestanete užívať Bisomerck

Nikdy neprestaňte užívať Bisomerck, bez odporúčania lekára. Inak by sa vaše ochorenie mohlo výrazne zhoršiť. Obzvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená. Ak bude potrebné, aby ste liečbu ukončili, lekár vám obvykle odporučí postupne dávku znižovať.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tieto vedľajšie účinky sú uvedené nižšie, podľa frekvencie výskytu:

Časté (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 pacientov):

únava, závrat, bolesť hlavy - tieto vedľajšie účinky sa vyskytujú predovšetkým na začiatku liečby, sú zvyčajne mierne a spravidla vymiznú počas 1-2 týždňov,

pocit chladných a meravých končatín,

nízky krvný tlak,

žalúdočné alebo črevné ťažkosti ako je nevoľnosť, vracanie, hnačka, zápcha.

Menej časté (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 100 pacientov):
spomalenie srdcovej frekvencie (bradykardia),

zhoršenie srdcového zlyhávania,

pocit slabosti,

poruchy spánku,

depresia,

poruchy srdcového rytmu,

ťažkosti s dýchaním, bronchospazmus u pacientov s astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou

pľúc,

svalová slabosť, kŕče.

Zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 1000 pacientov):
zvýšenie hladín tuku v krvi,

zníženie tvorby sĺz,

poruchy sluchu,

alergická nádcha,

zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov (ALT, AST), zápal pečene (hepatitída),

alergické reakcie (svrbenie, sčervenanie pokožky, vyrážka),

poruchy potencie,

nočné mory, halucinácie,

mdloby.

Veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

podráždenie a začervenanie očí (konjunktivitída),

objavenie sa alebo zhoršenie šupinatých vyrážok na koži (psoriáza) , psoriáze podobné vyrážky

vypadávanie vlasov.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Bisomerck

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Bisomerck uchovávajte pri teplote do 30 ºC.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bisomerck obsahuje:

 • Liečivo je bisoprololiumfumarát.
Bisomerck 5: jedna filmom obalená tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu.

Bisomerck 10: jedna filmom obalená tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý.

Obal tablety: dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza, žltý oxid železitý (E172).

Bisomerck 10 obsahuje okrem uvedeného v obale tablety aj červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Bisomerck a obsah balenia

Bisomerck 5 sú žltkastobiele okrúhle filmom obalené tablety, s deliacou ryhou na oboch stranách.

Bisomerck 10 sú bledooranžové až svetlooranžové okrúhle filmom obalené tablety, s deliacou ryhou na oboch stranách.


Bisomerck je dostupný v PVC/Al blistrových baleniach po 30 filmom obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemecko

Výrobca

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemecko

Merck KGaA & Co., Werk Spittal, Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Rakúsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júli 2012.

6Bisomerck 10

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/03277


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bisomerck 5

Bisomerck 10


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Bisomerck 5: každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu.

Bisomerck 10: každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Bisomerck 5: žltkastobiele okrúhle filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Bisomerck 10: bledooranžové až svetlooranžové okrúhle filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie.

Liečba ischemickej choroby srdca (angina pectoris).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Pre obe indikácie je dávka 5 mg bisoprololiumfumarátu raz denne. Ak je potrebné, môže byť dávka zvýšená na 10 mg bisoprololiumfumarátu raz denne.

Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg raz denne.

Vo všetkých prípadoch je dávka upravovaná individuálne, predovšetkým podľa srdcovej frekvencie a úspechu terapie.


Dĺžka trvania liečby

Liečba bisoprololom je vo všeobecnosti dlhodobá.

Liečba bisoprololom nesmie byť skončená náhle, keďže toto môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu. Obzvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená. Odporúča sa postupná redukcia dávky.


Poškodenie funkcie pečene alebo obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek nie je úprava dávky zvyčajne potrebná. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 20 ml/min) a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nemá byť prekročená denná dávka 10 mg bisoprololiumfumarátu.

Skúsenosti s použitím bisoprololu u dialyzovaných pacientov sú obmedzené; avšak nie sú údaje o zmene dávkovacej schémy.


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávky.


Deti a dospievajúci

S bisoprololom nie sú žiadne pediatrické skúsenosti, preto sa jeho používanie u detskej populácie neodporúča.


Spôsob podania

Tablety Bisomercku sa majú užívať ráno s jedlom alebo bez jedla. Majú sa prehltnúť s tekutinou a nemajú sa rozhrýzť.


4.3 Kontraindikácie


Bisoprolol je kontraindikovaný u pacientov:

s akútnym srdcovým zlyhaním alebo počas epizód dekompenzácie srdcového zlyhania, ktoré

vyžaduje i.v. inotropnú terapiu,

s kardiogénnym šokom,

s AV blokádou druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),

so syndrómom chorého sínu,

so sinoatriálnou blokádou,

so symptomatickou bradykardiou,

so symptomatickou hypotenziou,

s ťažkou bronchiálnou astmou alebo s ťažkou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc,

s ťažkou formou periférneho artériového ochorenia alebo s ťažkou formou Raynaudovho syndrómu,

s neliečeným feochromocytómom (pozri časť 4.4),

s metabolickou acidózou,

 • s precitlivenosťou na bisoprolol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Predovšetkým u pacientov s ischemickou chorobou srdca nesmie byť liečba náhle prerušená, pokiaľ to nie je jasne indikované, pretože náhle prerušenie liečby môže viesť k prechodnému zhoršeniu stavu (pozri časť 4.2).

Bisoprolol musí byť použitý s opatrnosťou u pacientov s hypertenziou alebo angínou pektoris a so sprievodným srdcovým zlyhaním.


Bisoprolol musí byť opatrne užívaný pri:

 • diabete mellitus s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi. Symptómy hypoglykémie môžu byť

maskované (napr. tachykardia, palpitácie alebo potenie),

 • prísnom hladovaní,

 • prebiehajúcej desenzibilazačnej liečbe, podobne ako iné betablokátory, bisoprolol môže zvýšiť senzitivitu na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom nemusí mať vždy očakávaný terapeutický efekt,

- A-V blokáde I.stupňa,

 • Prinzmetallovej angíne,

 • Periférneho artériového ochorenia. Najmä na začiatku liečby môže dôjsť k intenzifikácii ťažkostí.


Pacientom so psoriázou alebo so psoriázou v anamnéze je možné podať betablokátory (napr. bisoprolol) len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.

Symptómy tyreotoxikózy môžu byť maskované počas liečby bisoprololom.

Pacientom s feochromocytómom možno podať bisoprolol až po blokáde alfareceptorov.

U pacientov s celkovou anestéziou si anesteziológ musí uvedomovať riziko betablokády. Ak je potrebné pred operáciou betablokačnú liečbu prerušiť, táto liečba sa má postupne znižovať a skončiť minimálne 48 hodín pred anestéziou.

Pri bronchiálnej astme, alebo iných chronických obštrukčných pľúcnych chorobách, ktoré môžu spôsobovať symptómy, je potrebné podávať súbežne bronchodilatačnú liečbu. U pacientov s astmou sa môže príležitostne vyskytnúť zvýšenie odporu dýchacích ciest, preto môže byť nutné zvýšenie dávky β2-mimetík.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


Antagonisty vápnika typu verapamilu a v menšom množstve typu diltiazému: Negatívny vplyv na

kontraktilitu a atrioventrikulárne vedenie.

Intravenózne podávania verapamilu u pacientov liečených betablokátorom môže viesť k ťažkej

hypotenzii a atrioventrikulárnemu bloku.


Centrálne pôsobiace antihypertenzíva, (napr. klonidín, metyldopa, moxonodín, rilmenidín):

Súbežné užívanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže viesť k zníženiu srdcového tepu a srdcového minútového objemu a k vazodilatácii. Náhle prerušenie môže spôsobiť zvýšenie rizika „rebound“ hypertenzie.


Kombinácie, pri ktorých je nutná zvýšená opatrnosť


Antagonisty vápnika typu dihydropyridínu (napr. nifedipín): Súbežným podávaním môže

dôjsť k zvýšeniu rizika hypotenzie a nie je možné vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršovania funkcie

ventrikulárnej pumpy u pacientov so zlyhaním srdca.


Antiarytmiká I.triedy (napr.chinidín, dizopyramid, lidokaín, fenytoín; flekainid, propafenón): Môže

dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia a k zvýšeniu negatívneho inotropného účinku.


Antiarytmiká III. triedy (napr. amiodarón): Môže dôjsť k zosilneniu účinku na dobu atrioventrikulárneho vedenia.


Parasympatikomimetiká: Súbežným podávaním môže dôjsť k predĺženiu času atrioventrikulárneho

vedenia a k zvýšeniu rizika bradykardie.


Lokálne betablokátory (napr. očné kvapky určené na liečbu glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky

bisoprololu.


Inzulín a perorálne antidiabetiká : Intenzifikácia účinku znižujúceho hladinu cukru v krvi. Blokáda β-

adrenoreceptorov môže maskovať symptómy hypoglykémie.


Anestetiká: Potlačenie reflexnej tachykardie a zvýšenie rizika hypotenzie (ďalšie informácie o celkovej anestézii nájdete v časti 4.4).


Srdcové glykozidy: zníženie srdcovej frekvencie, predĺženie atrioventrikulárneho prevodu.


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID): NSAID môžu znížiť hypotenzívny účinok bisoprololu.


ß-sympatomimetiká (napr. izoprenalín, dobutamín): Kombinácia s bisoprololom môže vzájomne znížiť účinky oboch liekov.


Sympatomimetiká, ktoré aktivujú ß- aj α-adrenoreceptory: Kombináciou s bisoprololom môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych ß-blokátorov.


Súbežné užívanie antihypertenzív, ako aj iných liekov, ktoré môžu spôsobiť zníženie krvného tlaku (napr. tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny), môže zvýšiť riziko hypotenzie.


Kombinácie, ktoré prichádzajú do úvahy


Meflochin: zvýšené riziko bradykardie.


Inhibítory monoaminooxidázy (okrem MAO-B inhibítorov): Zvýšený hypotenzný účinok betablokátorov, ale aj riziko hypertenznej krízy.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Betablokátory vo všeobecnosti znižujú perfúziu placenty, čo býva spojené s retardáciou rastu, intrauterínnou smrťou, potratom a predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba betablokátormi, uprednostňujú sa β1-selektívne blokátory adrenoreceptorov.

Bisomerck sa nemá užívať v gravidite okrem prípadov, ak je to nevyhnutné. Ak sa zváži, že je potrebná liečba bisoprololom, je potrebné monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu. V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo na plod je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu. Novorodenec sa musí starostlivo monitorovať. Hypoglykemické symptómy a bradykardia sa zvyčajne vyskytujú počas prvých 3 dní.


Laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o vylučovaní bisoprololu do materského mlieka alebo o bezpečnosti expozície bisoprololu u detí.

Dojčenie sa preto počas podávania Bisomercku neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V štúdii pacientov s ischemickou chorobou srdca bisoprolol nezhoršil schopnosť vedenia vozidiel. Avšak, nakoľko sú prítomné individuálne rozdiely v reakciách na liečivo, môže sa vyskytnúť zhoršenie schopnosti vedenia vozidla alebo obsluhovať stroje. Toto je potrebné zvážiť najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom užití alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie: časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: zvýšenie triglyceridov, zvýšenie pečeňových enzýmov (ALT, AST).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: poruchy atrioventrikulárneho vedenia, zhoršenie už existujúceho srdcového zlyhania, bradykardia.


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, bolesti hlavy.

Zriedkavé: synkopa.


Poruchy oka

Zriedkavé: zníženie tvorby sĺz (zvážiť u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky).

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída.


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: zhoršenie sluchu.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s obštrukčnou chorobou dýchacích ciest v anamnéze.

Zriedkavé: alergická rinitída.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, vracanie, hnačka, zápcha.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: reakcie hypersenzitivity (svrbenie, sčervenanie, vyrážka).

Veľmi zriedkavé: alopécia. β-blokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu alebo indukovať psoriáze podobné vyrážky.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalová slabosť, kŕče.


Poruchy ciev

Časté: pocit chladných a meravých končatín.

Menej časté: hypotenzia.

Celkové ochorenia

Časté: únava.

Menej časté: asténia.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: poruchy potencie.


Psychické poruchy

Menej časté: depresia, poruchy spánku.

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie.


Tieto symptómy sa vyskytujú predovšetkým na začiatku liečby. Sú zvyčajne mierne a spravidla vymiznú počas prvých 2 týždňov.


4.9 Predávkovanie


Najčastejšie príznaky, ktoré je možné očakávať pri predávkovaní β-blokátorom sú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna kardiálna insuficiencia a hypoglykémia.

Existuje široká interindividuálna variabilita v citlivosti na jednorazovú vysokú dávku bisoprololu a pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví.

Vo všeobecnosti je pri predávkovaní potrebné prerušiť liečbu bisoprololom a poskytnúť podpornú a symptomatickú liečbu.

Limitované údaje naznačujú, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: betablokátor, selektívny

ATC kód: C07AB07


Bisoprolol je β1 selektívny betablokátor bez vnútornej sympatikomimetickej a membránu stabilizujúcej aktivity. Vykazuje len veľmi malú afinitu k beta 2- receptorom hladkej svaloviny bronchov a ciev rovnako ako k beta 2- receptorom zúčastňujúcim sa metabolickej regulácie. Pri bisoprolole sa vo všeobecnosti neočakáva vplyv na rezistenciu dýchacích ciest a beta -2 sprostredkované metabolické účinky. β1selektivita bisoprololu prekrýva celú šírku terapeutického rozmedzia.

Bisoprolol nemá výrazný negatívny inotropný efekt.

Bisoprolol dosahuje maximálny efekt 3-4 hodiny po perorálnom podaní. Výsledkom 10-12 hodinového polčasu bisoprololu je jeho 24-hodinová účinnosť po podaní raz denne.

Maximálny antihypertenzívny účinok bisoprololu sa vo všeobecnosti dosiahne po 2 týždňoch.

Pri akútnom podaní u pacientov s ischemickou chorobou srdca bez chronického srdcového zlyhávania, bisoprolol znižuje frekvenciu srdca a vývrhový objem, čím znižuje srdcový výdaj a spotrebu kyslíka. Pri chronickom podávaní sa úvodná zvýšená periférna rezistencia znižuje. Okrem iného sa diskutuje o znížení plazmatickej renínovej aktivity ako o mechanizme účinku beta blokátorov.

Bisoprolol znižuje odpoveď na sympatoadrenergnú aktivitublokádou kardiálnych betareceptorov. Toto spôsobuje zníženie frekvencie srdca a jeho kontraktility a tým zníženie spotreby kyslíka myokardom , čo je želaný efekt pri angíne pektoris s ischemickou chorobou srdca.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Bisoprolol sa takmer úplne (>90 %) absorbuje z gastrointestinálneho traktu s veľmi malým first-pass efektom v pečeni (asi 10 %), má po perorálnom podaní absolútnu biologickú dostupnosť približne 90 %.


Distribúcia

Distribučný objem je 3,5 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 30 %.


Biotransformácia a eliminácia

Bisoprolol sa vylučuje z tela dvoma rovnako účinnými cestami: 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity, ktoré sa potom vylučujú obličkami. Ostávajúcich 50 % sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Celkový klírens je približne 15 l/h. Plazmatický polčas vylučovania je 10-12 hodín a zaručuje 24 hodinový účinok pri dávkovaní raz denne.


Linearita

Kinetika bisoprololu je lineárna a nezávislá od veku.


Osobitná populácia

Vzhľadom na to, že vylučovanie prebieha v rovnakom rozsahu obličkami a pečeňou, nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s poruchou pečeňových alebo renálnych funkcií.


5.3 Predklinické údaje bezpečnosti


Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe obvyklých štúdií toxicity po jednorazovom a opakovanom podávaní, genotoxicity alebo karcinogenity. Podobne ako ostatné

β-blokátory, bol bisoprolol vo vysokých dávkach toxický pre matku (znížený príjem jedla a znížená telesná hmotnosť) a embryo/plod (zvýšená incidencia rezorpcií, znížená pôrodná hmotnosť dieťaťa, retardácia psychického vývoja), ale nebol teratogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Bisomerck 5:

Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý.

Filmový obal: dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza, žltý oxid železitý

(E 172).


Bisomerck 10:

Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénfosforečnan vápenatý.

Filmový obal: dimetikon 100, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza, žltý oxid železitý

(E 172), červený oxid železitý (E172).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister PVC/Al, papierová škatuľa

Bisomerck 5: 30 x 5 mg

Bisomerck 10: 30 x 10 mg


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Bisomerck 5: 41/0054/03-S

Bisomerck 10: 41/0055/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


14.03.2003/bez obmedzenia platnosti


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2012


7Bisomerck 10