+ ipil.sk

Bisomyl Combi 10 mg/6,25 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, evid. č. 2010/005158-REG, 2010/005159-REG a 2010/005160-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Bisomyl Combi 2,5 mg/6,25 mg

Bisomyl Combi 5 mg/6,25 mg

Bisomyl Combi 10 mg/6,25 mg

filmom obalené tablety

bisoprololiumfumarát

hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Bisomyl Combi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Bisomyl Combi

3. Ako užívať Bisomyl Combi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bisomyl Combi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bisomyl Combi a na čo sa používa


Liečivá sú bisoprolol a hydrochlorotiazid:

Bisoprolol patrí do skupiny liekov nazývaných beta-blokátory a používa sa na znižovanie krvného tlaku.

Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká (tablety na odvodnenie). Tento liek pomáha znižovať krvný tlak prostredníctvom zvýšenia množstva vylučovaného moču.


Tento liek sa odporúča na liečbu mierne až stredne zvýšeného krvného tlaku.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Bisomyl Combi


Neužívajte Bisomyl Combi, ak

 • ste alergický (precitlivený) na bisoprolol, hydrochlorotiazid, iné tiazidy, sulfónamidy (látky chemicky príbuzné hydrochlorotiazidu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Bisomylu Combi

 • trpíte závažnými formami astmy alebo inými dýchacími problémami, ako sú chronické respiračné ochorenia

 • máte srdcové zlyhanie, ktoré nie je kontrolované liečbou alebo kardiogénny šok (závažnú poruchu srdca spôsobujúcu prudký pokles krvného tlaku a zlyhanie krvného obehu)

 • máte niektoré poruchy srdcového rytmu, obzvlášť pomalý srdcový rytmus, poruchy vedenia a poruchu nazývanú syndróm chorého sínusového uzla

 • máte liečený nádor drene nadobličky (feochromocytóm); Bisomyl Combi sa musí podávať len v kombinácii s určitými liekmi (alfa-blokátory)


 • máte závažné poruchy krvného obehu postihujúce končatiny (ako je Raynaudov syndróm, ktorý môže mať za následok zblednutie, zmodrenie alebo tŕpnutie prstov na rukách alebo na nohách)

 • máte, z dôvodu závažnej choroby, zvýšenú koncentráciu kyseliny v krvi (metabolická acidóza)

 • máte závažné poruchy obličiek alebo pečene

 • máte nízke hladiny draslíka v krvi, neodpovedajúce na liečbu (na liečbu rezistentná hypokaliémia)

 • máte veľmi vysoké hladiny vápnika v krvi (hyperkalciémia)

 • užívate sultoprid (používa sa na liečbu niektorých psychických porúch).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bisomylu Combi


Povedzte vášmu lekárovi skôr ako užijete Bisomyl Combi, ak:

 • trpíte akýmkoľvek ochorením srdca, ako je zlyhanie srdca, poruchy srdcového rytmu alebo Prinzmetalova angína

 • trpíte poruchou krvného obehu v prstoch na rukách a nohách a v končatinách (Raynaudov syndróm) alebo bolesťou v lýtkach, ako pri kŕčoch, vyvolanou námahou alebo chôdzou. Ťažkosti môžu byť horšie najmä na začiatku liečby.

 • máte liečený nádor drene nadobličky (feochromocytóm), Bisomyl Combi sa musí podávať len v kombinácii s určitými liekmi (alfa-blokátory)

 • trpíte astmou alebo iným chronickým ochorením dýchacích ciest majúcim príznaky (bronchospazmus). Liečbu, ktorú užívate bude možno treba upraviť.

 • máte cukrovku, Bisomyl Combi môže zakrývať príznaky nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia)

 • trpíte ťažkosťami so štítnou žľazou, keďže Bisomyl Combi môže zakryť príznaky nadmernej činnosti štítnej žľazy

 • trpíte (alebo ste trpeli) opakujúcou sa kožnou poruchou, vrátane tvorby šupín na koži a vyrážky na suchej koži (psoriáza)

 • ste na prísnej diéte

 • trpíte vysokými hladinami kyseliny močovej v krvi (hyperurikémia), keďže Bisomyl Combi má sklon zvyšovať riziko záchvatov dny

 • plánujete podstúpiť operáciu. Váš srdcový rytmus a tlak krvi sa môžu zmeniť, ak sa anestetiká (používané pri narkóze) užívajú spolu s Bisomylom Combi. Povedzte anestéziológovi, že užívate Bisomyl Combi.

 • užívate liečbu na alergické reakcie. Bisomyl Combi môže zvýšiť závažnosť vašich alergických reakcií. Vaša bežná liečba môže byť tiež menej účinná.

 • sa chystáte vystaviť účinku slnka alebo umelého UV žiarenia, pretože u niekoľkých pacientov sa objavila kožná vyrážka po vystavení sa slnečnému žiareniu. V takom prípade chráňte svoju kožu počas liečby Bisomylom Combi.


Liečba sa nikdy nesmie zastaviť náhle, najmä ak trpíte niektorými ochoreniami srdca (napríklad srdcovou angínou). Ak potrebujete liečbu prerušiť, váš lekár bude znižovať dávkovanie počas niekoľkých dní.


Neodporúča sa kombinovať tento liek s lítiom, ktoré sa používa na liečbu niektorých psychických porúch alebo s liekmi, ktoré sa používajú pri liečbe vysokého krvného tlaku, srdcovej angíny alebo porúch srdcového rytmu (ako sú verapamil, diltiazem alebo bepridil) (pozri časť ‘Iné lieky a Bisomyl Combi’).


Dodatočné vyšetrenia

Bisomyl Combi účinkuje ovplyvňovaním rovnováhy solí a vody v tele. Váš lekár ju bude pravidelne sledovať. Tieto testy sú osobitne dôležité, ak trpíte inými ochoreniami, ktoré sa môžu poruchou rovnováhy solí a vody zhoršiť. Váš lekár môže tiež príležitostne overiť koncentrácie tukov, kyseliny močovej alebo glukózy (cukru) vo vašej krvi.


Iné lieky a Bisomyl Combi


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Bisomyl Combi, ak sa liečite nasledovnými liekmi:

 • sultoprid, ktorý sa používa na liečbu niektorých psychických porúch.


Bisomyl Combi sa môže s nasledovnými liekmi užívať len, ak to určí váš lekár, keďže sa to zvyčajne neodporúča:

 • niektoré lieky používané pri liečbe vysokého krvného tlaku, srdcovej angíny alebo porúch srdcového rytmu (napr. verapamil, diltiazem alebo bepridil), ktoré môžu zvýšiť riziko porúch srdcového rytmu

 • lítium, liek ktorý sa používa na liečbu niektorých typov psychických chorôb.


Povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Musia sa s Bisomylom Combi užívať s obozretnosťou:

 • niektoré lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (napr. klonidín, metyldopa, moxonidín, rilmenidín)

 • propafenón, cibenzolín, flekainid používané na liečbu nezvyčajného srdcového rytmu

 • lidokaín, používaný na zmiernenie bolesti počas malých chirurgických zákrokov a na liečbu nezvyčajného srdcového rytmu

 • lieky na liečbu cukrovky (napr. inzulín, hypoglykemické sulfónamidy, glinidy)

 • lieky, ktoré môžu spôsobiť spomalenie tepu srdca (anticholinergiká, srdcové glykozidy, meflochín atď.)

 • lieky, ktoré znižujú tlak krvi uvoľnením krvných ciev (ACE inhibítory (napr. kaptopril, enalapril, chinapril), blokátory angiotenzínových receptorov (napr., losartan, irbesartan, valsartan), antagonisty vápnika dihydropiridínového typu (napr. nifedipín, amlodipín))

 • očné kvapky na liečbu vysokého vnútroočného tlaku (lokálne beta-blokátory)

 • lieky na liečbu bolesti a zápalu (napr. nesteroidné protizápalové lieky, (NSAIDs), kyselina acetylsalicylová)

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku zvýšením tvorby moču (draslík šetriace diuretiká)

 • lieky znižujúce hladiny draslíka v krvi, môžu spôsobiť príliš veľkú stratu draslíka (napr. amfotericín, kortikosteroidy, tetrakosaktid, stimulačné laxatíva)

 • lieky, ktoré ovplyvňujú alebo môžu byť ovplyvnené hladinami draslíka v krvi, ako je digoxín, liek na kontrolu srdcového rytmu, niektoré antipsychotiká

 • karbamazepín, používaný na liečbu epilepsie a niektorých porúch nálady

 • lieky používané v nemocnici na vyšetrenie vašich krvných ciev (jódované kontrastné látky)

 • lieky používané na liečbu dny znižovaním hladiny kyseliny močovej v krvi

 • soli vápnika, môžu zvýšiť hladinu vápnika v krvi na nebezpečnú úroveň

 • cyklosporín používaný po transplantáciách orgánov a na liečbu porúch imunity, ako sú psoriáza a artritída.


Bisomyl Combi a jedlo a nápoje


Tablety Bisomyl Combi sa majú užiť ráno a môžu sa užiť s jedlom. Majú sa prehltnúť a zapiť tekutinou. Nemajú sa hrýzť.


Počas užívania tohto lieku sa odporúča zachovávať dostatočný príjem tekutín a jesť viac jedla s vysokým obsahom draslíka na zabránenie nedostatku draslíka napr. banány, zeleninu a orechy. Strata draslíka sa môže znížiť alebo sa jej dá zabrániť pomocou liečby (draslík šetriacimi diuretikami). Ak sa vás to týka, porozprávajte sa s vašim lekárom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár vám zvyčajne poradí užívanie iného lieku namiesto Bisomylu Combi, keďže Bisomyl Combi sa v tehotenstve neodporúča. Je to z dôvodu, že hydrochlorotiazid a bisoprolol prestupujú placentou a ich použitie počas tehotenstva môže uškodiť vášmu dieťaťu.


Povedzte vášmu lekárovi, ak dojčíte alebo idete začať dojčiť. Bisomyl Combi sa neodporúča pre dojčiace matky.


Nie sú dostupné žiadne údaje o účinku Bisomylu Combi na plodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Bisomyl Combi obvykle neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak individuálna odpoveď na liečbu môže mať vplyv na vašu koncentráciu alebo vaše reakcie. V takom prípade neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Bisomylu Combi


Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, spojte sa s vašim lekárom, skôr ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ Bisomyl Combi


Dávkovanie

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná začiatočná dávka je jedna tableta 2,5 mg/6,25 mg Bisomylu Combi denne.

Ak je účinok tejto dávky na zníženie krvného tlaku nedostatočný, dávka sa zvýši na jednu tabletu 5 mg/6,25 mg Bisomylu Combi denne a ak je odpoveď stále nedostatočná, dávkovanie sa môže zvýšiť na jednu tabletu 10 mg/6,25 mg Bisomylu Combi denne.


Použitie u detí

Používanie Bisomylu Combi sa neodporúča, keďže neexistujú dostatočné skúsenosti s používaním tohto lieku u detí.


Spôsob a/alebo cesta podania

Na použitie cez ústa.

Tablety sa musia užiť ráno s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť vodou a nesmú sa hrýzť.


Frekvencia podávania

Zvyčajná frekvencia podávania je 1 tableta denne.


Trvanie liečby

Liečba Bisomylom Combi je dlhodobá. Nikdy neukončujte liečbu náhle, keďže to môže mať za následok zhoršenie vášho stavu. O ukončení liečby je potrebné sa porozprávať s lekárom.


Ak užijete viac Bisomylu Combi, ako máte

Ak užijete viac Bisomylu Combi ako máte, ihneď sa spojte so svojim lekárom alebo pohotovostným oddelením. Zoberte so sebou obal a zvyšné tablety. Zvyčajné prejavy predávkovania sú točenie hlavy, pocit na odpadnutie, pocit na vracanie, pocit ospalosti a pomalý/nepravidelný srdcový rytmus.


Ak zabudnete užiť Bisomyl Combi

Ak zabudnete užiť dávku Bisomylu Combi, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku užite na čas. Ak premeškáte niekoľko dávok, spojte sa s vašim lekárom.


Ak prestanete užívať Bisomyl Combi

Neprestaňte užívať tento liek bez toho, aby vám to povedal váš lekár. Ak prestanete liek užívať, váš stav sa môže výrazne zhoršiť. Ak musíte liečbu prerušiť, lekár Vám zvyčajne poradí znižovať dávku postupne.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Bisomyl Combi môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 ľudí):

 • pocit chladu alebo necitlivosti v rukách a nohách

 • únava, pocit točenia (vertigo), bolesť hlavy. Tieto príznaky sa vyskytujú najmä na začiatku liečby. Sú zvyčajne mierne a zvyčajne vymiznú počas 1-2 týždňov od začiatku liečby.

 • pocit na vracanie, vracanie, hnačka alebo zápcha.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • svalová slabosť, svalové kŕče

 • pocit únavy alebo slabosti

 • pomalý tep srdca, nezvyčajný srdcový rytmus, zhoršenie srdcového zlyhania

 • pocit závratu alebo točenia hlavy pri vstávaní do vzpriamenej polohy

 • poruchy spánku, depresia

 • strata chuti do jedla a strata telesnej hmotnosti (anorexia)

 • dýchacie ťažkosti u pacientov s astmou alebo chronickým ochorením priedušiek a pľúc

 • vzostup hladiny kreatinínu alebo močoviny v krvi

 • bolesti brucha

 • zvýšenie hladiny amyláz (enzýmov zúčastňujúcich sa na trávení)

 • porucha rovnováhy tekutín a elektrolytov (solí)

 • zvýšenie hladiny tukov, cholesterolu, kyseliny močovej alebo glukózy (cukru) v krvi; zvýšenie hladiny glukózy v moči

 • nezvyčajné hladiny telesných tekutín a elektrolytov (nízka hladina draslíka, horčíka, sodíka, chlóru v krvi, vysoká hladina vápnika v krvi).


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • nočné mory, halucinácie

 • reakcie z precitlivenosti (alergické reakcie) ako svrbenie, náhle sčervenanie tváre alebo kožná vyrážka, zvýšenie citlivosti kože na slnko, žihľavka, červené bodky na koži následkom podkožného krvácania (purpura)

 • zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov, zápal pečene, žlté sfarbenie kože a očí (žltačka)

 • poruchy erekcie

 • poruchy sluchu

 • nádcha

 • pokles tvorby sĺz (môže to byť problém, ak nosíte kontaktné šošovky)

 • poruchy zraku

 • pokles počtu bielych krviniek (leukocytopénia) alebo krvných doštičiek (trombocytopénia).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 ľudí):

 • podráždené a červené oči (konjunktivitída), strata vlasov

 • objavenie sa alebo zhoršenie existujúcej šupinovitej kožnej vyrážky (psoriáza), objavenie sa hrubých škvŕn na koži (kožný lupus erythematosus)

 • bolesť na hrudníku

 • významný pokles počtu bielych krviniek (agranulocytóza)

 • zápal podžalúdkovej žľazy

 • závažná strata kyseliny z krvi (metabolická alkalóza)

 • alergické (anafylaktické) reakcie, závažné kožné reakcie s pľuzgiermi (Lyellov syndróm).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Bisomyl Combi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Bisomyl Combi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu, škatuli a fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Podmienky na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Fľaše: Použite počas 30 dní od otvorenia. Po prvom otvorení uchovávajte fľašu dôkladne uzatvorenú.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Bisomyl Combiobsahuje


Bisomyl Combi 2,5 mg/6,25 mg, filmom obalené tablety

Liečivá sú bisoprololiumfumarát a hydrochlorotiazid

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza (E460), laktóza bezvodá, predželatínovaný kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý (E 551), magnéziumstearát, nátriumlaurylsulfát, sodná soľ kroskarmelózy (E468), žltý oxid železitý (E172).

Filmový obal: oxid titaničitý (E 171), polydextróza FCC (E1200), hypromelóza E(464), makrogol, žltý oxid železitý (E172).


Bisomyl Combi 5 mg/6,25 mg, filmom obalené tablety

Liečivá sú bisoprololiumfumarát a hydrochlorotiazid

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza (E460), laktóza bezvodá, predželatínovaný kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý (E 551), magnéziumstearát, nátriumlaurylsulfát, sodná soľ kroskarmelózy (E468), žltý oxid železitý (E172).

Filmový obal: oxid titaničitý (E 171), polydextróza FCC (E1200), hypromelóza E(464), makrogol, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).


Bisomyl Combi 10 mg/6,25 mg, filmom obalené tablety

Liečivá sú bisoprololiumfumarát a hydrochlorotiazid

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza (E460), laktóza bezvodá, predželatínovaný kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý (E 551), magnéziumstearát, nátriumlaurylsulfát, sodná soľ kroskarmelózy (E468).

Filmový obal: oxid titaničitý (E 171), polydextróza FCC (E1200), hypromelóza E(464), makrogol.


Ako vyzerá Bisomyl Combi a obsah balenia


Bisomyl Combi 2,5 mg/6,25 mg, filmom obalené tablety

Žltá, filmom obalená, okrúhla, dvojito vypuklá tableta s vytlačeným „BH1“ na jednej strane a „M“ na druhej strane tablety.


Bisomyl Combi 5 mg/6,25 mg, filmom obalené tablety

Svetloružová, filmom obalená, okrúhla, dvojito vypuklá tableta s vytlačeným „BH2“ na jednej strane a „M“ na druhej strane tablety.


Bisomyl Combi 10 mg/6,25 mg, filmom obalené tablety

Biela, filmom obalená, okrúhla, dvojito vypuklá tableta s vytlačeným „BH3“ na jednej strane a „M“ na druhej strane tablety.


Bisomyl Combi je balený v papierových škatuliach obsahujúcich blistrové balenia po 10, 28, 30, 50, 56, 84, 98 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Bisomyl Combi je balený v papierových škatuliach obsahujúcich fľaše po 100 alebo 500 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Bisocombimyl

Francúzsko Bisoprolol Hydrochlorothiazide Mylan Pharma

Holandsko Bisoprololfumaraat/Hydrochloorthiazide Mylan

Luxembursko Bisocombimyl

Malta Bisocombimyl

Poľsko Bisogen combi

Rumunsko Biasidral

Slovenská republika Bisomyl Combi


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovanáv novembri 2011.


7

Bisomyl Combi 10 mg/6,25 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii,evid. č. 2010/005158-REG, 2010/005159-REG a 2010/005160-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bisomyl Combi 2,5 mg/6,25 mg

Bisomyl Combi 5 mg/6,25 mg

Bisomyl Combi 10 mg/6,25 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 2,5 mg/6,25 mg filmom obalená tableta obsahuje:

2,5 mg bisoprololiumfumarátu

6,25 mg hydrochlorotiazidu


Každá 5 mg/6,25 mg filmom obalená tableta obsahuje:

5 mg bisoprololiumfumarátu

6,25 mg hydrochlorotiazidu


Každá 10 mg/6,25 mg filmom obalená tableta obsahuje:

10 mg bisoprololiumfumarátu

6,25 mg hydrochlorotiazidu


Pomocná látka:

Každá filmom obalená tableta obsahuje:

29,3 mg laktózy (bezvodej)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta. Priemer: 7,6 mm.


Bisomyl Combi 2,5 mg/6,25 mg filmom obalená tableta

Žltá, filmom obalená, okrúhla, bikonvexná tableta s vytlačeným „BH1“ na jednej strane a „M“ na druhej strane tablety.


Bisomyl Combi 5 mg/6,25 mg filmom obalená tableta

Svetloružová, filmom obalená, okrúhla, bikonvexná tableta s vytlačeným „BH2“ na jednej strane a „M“ na druhej strane tablety.


Bisomyl Combi 10 mg/6,25 mg filmom obalená tableta

Biela, filmom obalená, okrúhla, bikonvexná tableta s vytlačeným „BH3“ na jednej strane a „M“ na druhej strane tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ľahká až stredne ťažká arteriálna hypertenzia.


Bisomyl Combi je indikovaný u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Pre jednotlivých pacientov sa odporúča titrácia dávky každého liečiva. Ak je to klinicky vhodné, liečba pacienta môže byť zmenená z monoterapie na liečbu fixnou kombináciou.


Bisomyl Combi je pre individuálne nastavenie dávkovania dostupný v nasledujúcich silách:


Bisomyl Combi 2,5 mg/6,25 mg, filmom obalené tablety

Bisomyl Combi 5 mg/6,25 mg, filmom obalené tablety

Bisomyl Combi 10 mg/6,25 mg, filmom obalené tablety


Nízka dávka 2,5 mg/6,25 mg môže byť použitá na titráciu dávky, ak je to podľa úsudku lekára pre individuálneho pacienta potrebné.

V prípade nedostatočnej odpovede na liečbu môže sa dávkovanie zvýšiť na jednu tabletu 5 mg bisoprololu/6,25 mg hydrochlorotiazidu raz denne. Ak je táto dávka nedostatočná, dávkovanie sa môže zvýšiť na jednu tabletu 10 mg bisoprololu/6,25 mg hydrochlorotiazidu raz denne.


V prípade potreby prerušenia liečby sa odporúča postupné vysadzovanie liečby bisoprololom, pretože náhle vysadenie bisoprololu môže viesť k závažnému zhoršeniu stavu pacienta, zvlášť u pacientov s ischemickou chorobou srdca.


Osobitné skupiny pacientov


Zhoršenie funkcie obličiek alebo pečene

V prípade mierne až stredne závažne zhoršenej funkcie pečene alebo mierne až stredne závažne zhoršenej funkcie obličiek (klírens kreatinínu > 30 ml/min) nie je potrebná zmena dávkovania.


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.4)


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Bisomylu Combi u detí neboli doteraz stanovené.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Bisomyl Combi sa nemá používať u detí.


Spôsob podania


Na perorálne použitie


Bisomyl Combi sa má podávať ráno a môže sa užívať s jedlom. Tablety sa musia prehltnúť a zapiť tekutinou a nesmú sa rozhrýzť.


Liečba Bisomylom Combi je zvyčajne dlhodobá.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na tiazidy alebo sulfónamidy.


Súvisiace s bisoprololom

Tento liek je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:

 • astma a chronické obštrukčné ochorenie pľúc v ich závažných formách;

 • akútne srdcové zlyhanie alebo počas epizód dekompenzovaného srdcového zlyhania vyžadujúceho intravenóznu inotropickú liečbu;

 • kardiogénny šok;

 • syndróm chorého sínusu;

 • sinoatriálny blok;

 • atrioventrikulárna blokáda druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora);

 • symptomatická bradykardia;

 • feochromocytóm (s výnimkou po predchádzajúcom podaní alfa-blokátorovej liečby, pozri časť 4.4);

 • Raynaudov fenomén a okluzívna choroba periférnych tepien v ich závažných formách;

 • metabolická acidóza;

 • kombinácia so sultopridom.


Súvisiace s HYDROCHLOROTIAZIDOM

Tento liek je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:

 • závažné zlyhanie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30ml/min);

 • závažné zlyhanie pečene;

 • na liečbu rezistentná hypokaliémia;

 • závažná hyperkaliémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Súvisiace s bisoprololom

U pacientov s ischemickou chorobou srdca (angína pektoris) nikdy neukončujte liečbu náhle. Náhle ukončenie liečby môže spôsobiť závažné poruchy rytmu, infarkt myokardu alebo náhle úmrtie. Dávka sa má znižovať postupne počas niekoľkých dní.


Súvisiace s HYDROCHLOROTIAZIDOM

V prípade ochorenia pečene môžu tiazidové diuretiká a im príbuzné látky spustiť hepatálnu encefalopatiu. V takom prípade sa musí podávanie diuretík okamžite prerušiť.


Opatrenia pri používaní

Súvisiace s bisoprololom

 • Astma a chronická obštrukčná choroba pľúc: Beta-blokátory sa môžu používať iba pri ľahkých formách astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc, majú sa vybrať selektívne beta-1 blokátory v nízkej počiatočnej dávke. Pred začatím liečby sa odporúča vykonať funkčné dychové testy. U symptomatických pacientov sa odporúča súčasné podávanie bronchodilatačnej liečby. U pacientov s astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc sa môže niekedy vyskytnúť zvýšenie odporu v dýchacích cestách, preto sa má zvýšiť dávka beta-2 sympatomimetík.

 • Srdcové zlyhanie: Pacientom s kompenzovaným srdcovým zlyhaním, ak je to nevyhnutné, sa má podávať bisoprolol vo veľmi nízkych postupne sa zvyšujúcich dávkach pod starostlivým lekárskym dozorom.

 • Atrioventrikulárna blokáda prvého stupňa: Vzhľadom na ich negatívny dromotropný účinok sa beta-blokátory musia podávať u pacientov s atrioventrikulárnou blokádou prvého stupňa opatrne.

 • Prinzmetalova angína: Beta-blokátory môžu u pacientov s Prinzmetalovou angínou zvýšiť frekvenciu alebo predĺžiť trvanie atakov. β1-selektívny blokátor sa môže použiť pri miernych alebo pridružených formách Prinzmetalovej angíny, avšak musí sa súčasne podávať aj vazodilatans.

 • Okluzívna choroba periférnych tepien: U pacientov trpiacich okluzívnou chorobou periférnych tepien alebo Raynaudovým syndrómom môžu beta-blokátory zhoršiť prejavy týchto ochorení. V takýchto prípadoch sa má poskytnúť β1-selektívny blokátor.

 • Feochromocytóm (liečený): Pacientom s feochromocytómom sa nesmie podať Bisomyl Combi pred podaním alfa-blokátorovej liečby. Tlak krvi je potrebné starostlivo sledovať.

 • Starší pacienti: Úprava dávky sa obvykle nevyžaduje. Avšak, starších pacientov je potrebné starostlivo sledovať (pozri časť Súvisiace s hydrochlorotiazidom: Vodná a elektrolytová rovnováha).

 • Diabetickí pacienti: Pacientov je potrebné upozorniť na riziko hypoglykémie a zabezpečiť posilnenie domáceho monitorovania glykémie v začiatočnej fáze liečby. Varovné príznaky hypoglykémie, najmä tachykardia, palpitácie a potenie, môžu byť maskované.

 • Psoriáza: Boli hlásené zhoršenia psoriázy v súvislosti s beta-blokátormi, bisoprolol sa má predpísať, iba ak je to skutočne potrebné.

 • Alergické reakcie: U pacientov náchylných na vznik závažnej anafylaktickej reakcie bez ohľadu na príčinu, obzvlášť po podaní jódových kontrastných látok (pozri časť 4.5) alebo počas špecifickej imunoterapie (desenzibilizácia), môžu beta-blokátory zhoršiť anafylaktickú reakciu a spôsobiť rezistenciu na liečbu zvyčajnými dávkami adrenalínu.

 • Celková anestézia: U pacientov, ktorí podstúpia celkovú anestéziu, znižuje podanie beta‑blokátorov výskyt arytmií a myokardiálnej ischémie počas indukcie a intubácie, a v období po operácii. V súčasnosti sa odporúča pokračovanie v udržiavaní beta-blokády perioperačne. Anesteziológ musí byť oboznámený s tým, že pacient je liečený beta-blokátormi, a to z dôvodu možných interakcií s inými liekmi, ktoré môžu viesť ku bradyarytmiám, útlmu reflexnej tachykardie a zníženej reflexnej schopnosti kompenzovať prípadnú stratu krvi. V prípade, kde je vysadenie liečby beta-blokátorom pred chirurgickým výkonom nevyhnutné, sa má prerušenie vykonať postupne a má sa ukončiť približne 48 hodín pred anestéziou.

 • Tyreotoxikóza: Beta-blokátory môžu maskovať kardiovaskulárne príznaky hypertyreoidizmu.

 • Prísna diéta: Bisomyl Combi sa musí používať opatrne u pacientov s prísnou diétou.

 • Kombinácia s verapamilom, diltiazemom alebo bepridilom: Tieto kombinácie vyžadujú starostlivé klinické a EKG monitorovanie, zvlášť u starších pacientov a na začiatku liečby (pozri časť 4.5).


Súvisiace s HYDROCHLOROTIAZIDOM

 • Vodná a elektrolytová rovnováha: Počas dlhodobej terapie Bisomylom Combi sa odporúča pravidelné monitorovanie hladín elektrolytov v sére (najmä draslíka, sodíka a vápnika), kreatinínu a urey, sérových lipidov (cholesterolu a triacylglycerolov), kyseliny močovej ako aj hladiny glukózy v krvi.

Dlhodobé, kontinuálne podávanie hydrochlorotiazidu môže vyvolať poruchy tekutín a elektrolytov, predovšetkým hypokaliémiu a hyponatriémiu a tiež hypomagneziémiu, hypochlorémiu a hyperkalciémiu.

 • Sodík v krvi: Pred začatím liečby a v pravidelných intervaloch počas liečby je potrebné stanoviť sodík v krvi. Každá diuretická liečba môže spôsobiť hyponatriémiu, v niektorých prípadoch s vážnymi následkami. Vzhľadom na to, že pokles koncentrácie nátria v krvi môže byť spočiatku asymptomatický, je pravidelná kontrola nevyhnutná a musí byť ešte častejšia v rizikových skupinách, t.j. u starších pacientov a pacientov s cirhózou pečene.

 • Draslík v krvi: Strata draslíka vedúca ku hypokaliémii je najväčším rizikom liečby tiazidovými diuretikami a príbuznými liekmi.

Riziku výskytu hypokaliémie (< 3,5 mmol/l) sa musí predchádzať v určitých vysoko-rizikových skupinách, t.j. u starších a/alebo podvyživených pacientov, a/alebo u pacientov liečených viacerými liekmi, u pacientov s ischemickou chorobou srdca, srdcovým zlyhaním. V týchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu srdcových glykozidov a riziko porúch srdcového rytmu.

Ohrození sú takisto pacienti s predĺženým QT intervalom, bez ohľadu na vrodený alebo iatrogénny pôvod. Hypokaliémia (rovnako ako bradykardia) pôsobí ako predispozičný faktor výskytu závažných porúch rytmu, najmä potenciálne smrteľného torsades de pointes.

Vo všetkých prípadoch je potrebné časté testovanie draslíka v krvi. Prvý test plazmatického draslíka sa musí vykonať počas týždňa po začatí liečby.

 • Vápnik v krvi: Tiazidové diuretiká a im príbuzné látky môžu znižovať vylučovanie vápnika močom a viesť k miernemu, prechodnému zvýšeniu vápnika v krvi. Výrazná hyperkalciémia môže súvisieť s nezisteným hyperparatyreoidizmom. Pred vyšetrením funkcie prištítnych teliesok treba liečbu prerušiť.

 • Kombinácia s lítiom: Kvôli prítomnosti diuretika je nutné vyhnúť sa tejto kombinácii (pozri časť 4.5).

 • Glukóza v krvi: Je dôležité kontrolovať glukózu v krvi u diabetikov, najmä ak je prítomná hypokaliémia.

 • Kyselina močová: U pacientov s hyperurikémiou sa môže zvýšiť sklon k záchvatom dny: Dávkovanie sa upraví na základe plazmatických koncentrácií kyseliny močovej.

 • Funkcia obličiek a diuretiká: Tiazidové diuretiká sú plne účinné len v prípade, ak je činnosť obličiek normálna alebo iba ľahko znížená (sérový kreatinín <25 mg/l t.j. 220 µmol/l u dospelých).

 • Hodnotu sérového kreatinínu je potrebné upraviť vzhľadom na vek, telesnú hmotnosť a pohlavie pacienta za použitia Cockroftovho-Gaultovho vzorca, napríklad:

ClCr = (140 – vek) x telesná hmotnosť/0,814 x sérový kreatinín,

kde:

 • vek je vyjadrený v rokoch

 • telesná hmotnosť v kg

 • sérový kreatinín v µmol/l.


Uvedený vzorec umožňuje vypočítať ClCr pre mužov a musí sa pre ženy upraviť vynásobením výsledku 0,85.


Hypovolémia zapríčinená diuretikom navodenou stratou vody a nátria na začiatku liečby znižuje glomerulárnu filtráciu. Môže to viesť k zvýšeniu močoviny a kreatinínu v krvi.

Toto prechodné funkčné renálne zlyhanie nie je významné u pacientov s normálnou funkciou obličiek, ale môže zhoršiť existujúce renálne zlyhanie.

 • Kombinácia s ďalšími antihypertenznými liekmi: V prípade podávania spolu s ďalším antihypertenzným liekom sa odporúča znížiť dávku, minimálne na začiatku liečby.

 • Fotosenzitivita: V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie na tiazidové diuretiká (pozri časť 4.8). Ak sa fotosenzitívne reakcie vyskytnú počas liečby, odporúča sa liečbu ukončiť. V prípade, ak je ďalšie podávanie liečby považované za nevyhnutné, odporúča sa ochrana častí tela vystavených slnku alebo umelému UVA-svetlu.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súvisiace s bisoprololom

Kontraindikované kombinácie


- Sultoprid

Zvýšené riziko komorových porúch rytmu, najmä torsades de pointes (pozri časť 4.3).


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


- Verapamil, diltiazem

Riziko bradykardie ako aj negatívny vplyv na kontraktilitu myokardu a predsieňovo-komorové vedenie.

Táto kombinácia vyžaduje starostlivé klinické a EKG monitorovanie, najmä u starších pacientov a na začiatku liečby (pozri časť 4.4).


- Bepridil

Riziko bradykardie ako aj negatívny vplyv na kontraktilitu myokardu a predsieňovo-komorové vedenie. Navyše, zvýšené riziko komorových porúch rytmu, najmä torsades de pointes.

Táto kombinácia vyžaduje starostlivé klinické a EKG monitorovanie, najmä u starších pacientov a na začiatku liečby (pozri časť 4.4).


Kombinácie vyžadujúce opatrenia pri používaní


- Centrálne pôsobiace antihypertenzíva (napr. klonidín, metyldopa, moxonidín, rilmenidín)

Súčasné užívanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív s bisoprololom môže ďalej centrálne znižovať tonus sympatika a tak viesť k dodatočnému zníženiu srdcovej frekvencie a srdcového výdaja a tiež ku vazodilatácii/hypotenzii.

Náhle vysadenie, zvlášť pred prerušením liečby beta-blokátorom, môže zvyšovať riziko výskytu ‘rebound hypertenzie‘.

Vyhnite sa náhlemu prerušeniu podávania centrálne pôsobiaceho antihypertenzíva.


- Propafenón, cibenzolín, flekainid

Riziko bradykardie ako aj negatívny vplyv na kontraktilitu myokardu a predsieňovo-komorové vedenie.

Ak je táto kombinácia nevyhnutná, vyžaduje sa klinické a EKG monitorovanie.


- Lidokaín

Vzostup plazmatických hladín lidokaínu s možným nárastom nežiaducich neurologických a kardiálnych účinkov kvôli zníženému prietoku krvi pečeňou spôsobeného beta-blokátorom a následnému zníženému pečeňovému metabolizmu lidokaínu.

Pri tejto kombinácii sa vyžaduje klinické a EKG monitorovanie, môže byť potrebná úprava dávkovania lidokaínu.

- Antidiabetiká (inzulín, sulfonylurea, glinidy)

Všetky beta-blokátory môžu maskovať niektoré príznaky hypoglykémie: najmä palpitácie a tachykardiu.

Diabetickí pacienti majú byť informovaní o riziku hypoglykemických epizód a je potrebné posilniť monitorovanie hladiny glukózy pacientmi, zvlášť v počiatočnej fáze liečby.


- Iné lieky vyvolávajúce bradykardiu (anticholinergné látky, srdcové glykozidy, meflochin, atď.)

Zvýšené riziko bradykardie.

Musí sa vykonávať pravidelné klinické sledovanie.


- Antagonisty vápnika dihydropyridínového typu (napr. nifedipín, amlodipín)

Súčasné užívanie týchto látok s bisoprololom môže zvyšovať riziko hypotenzie. Nedá sa vylúčiť riziko ďalšej deteriorácie funkcie komorovej pumpy u pacientov so srdcovým zlyhaním.


- Lokálne používané beta-blokátory (napr. očné kvapky na liečbu glaukómu)

Riziko zosilnenia systémových účinkov bisoprololu.


Súvisiace s HYDROCHLOROTIAZIDOM

Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


- Lítium

Môže mať kardiotoxické a neurotoxické účinky (podobné predávkovaniu) z dôvodu zníženej exkrécie lítia obličkami. Ak sa tejto kombinácii nie je možné vyhnúť, treba starostlivo monitorovať hladiny lítia v krvi a podľa potreby upraviť dávkovanie.


Kombinácie vyžadujúce opatrenia pri používaní


- NSAID (systémové), kyselina acetylsalicylová v protizápalovom dávkovaní

Akútna renálne zlyhanie u dehydratovaných pacientov (NSAID redukujú glomerulárnu filtráciu inhibíciou vazodilatačných prostaglandínov).

Pacientov treba rehydratovať a na začiatku liečby monitorovať funkciu obličiek.


- Draslík šetriace diuretiká (samostatne alebo v kombinácii)

Táto potenciálne prospešná kombinácia nevylučuje výskyt hypo- alebo hyperkaliémie. Hyperkaliémia sa vyskytuje častejšie v prípade diabetu alebo renálneho zlyhania.

Treba monitorovať kaliémiu a v prípade potreby urobiť EKG. Ak je to vhodné, liečbu treba znova prehodnotiť.


- Lieky znižujúce hladinu draslíka (i.v. amfotericín, systémové kortikosteroidy, tetrakosaktid, stimulujúce laxatíva)

Zvýšené riziko hypokaliémie.

Draslík v krvi sa má monitorovať a ak je to potrebné, upraviť. Je to osobitne dôležité v prípade kombinácie so srdcovými glykozidmi. Používajte radšej nestimulujúce laxatíva.


- Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) a antagonisty receptorov pre angiotenzín II (AIIRA)

Riziko náhleho poklesu krvného tlaku a/alebo akútneho renálneho zlyhania na začiatku liečby ACE inhibítorom v prípade už existujúcej deplécie sodíka (najmä u pacientov trpiacich stenózou renálnej artérie).

U pacientov, u ktorých predchádzajúca diuretická liečba mohla spôsobiť depléciu nátria, je nutné prerušiť diuretickú liečbu 3 dni pred začatím liečby ACE inhibítorom alebo AIIRA a znovu nasadiť diuretikum neskôr, ak je to nutné, alebo podávať nízke začiatočné dávky ACE inhibítoru alebo AIIRA a veľmi postupne ich zvyšovať.


- Karbamazepín

Riziko symptomatickej hyponatriémie.

Je nutné klinické a biologické monitorovanie. Môže sa použiť iný druh diuretika.


- Jódové kontrastné látky

V prípade diuretikom indukovanej dehydratácie existuje zvýšené riziko akútneho renálneho zlyhania, zvlášť pri vysokých dávkach jódovej látky.

Pacienti majú byť pred podaním rehydratovaní.


- Živice

Redukcia absorpcie hydrochlorotiazidu.

Medzi užitím živice a Bisomylu Combi musí byť dodržaný časový interval najmenej dvoch hodín.


- Látky znižujúce hladinu kyseliny močovej

Ich účinok môže byť znížený pri súčasnom podávaní hydrochlorotiazidu.


- Soli vápnika

Riziko hyperkalciémie ako následok zníženého vylučovania močom.


- Cyklosporín

Riziko zvýšenej kreatinémie bez zmeny hladín cirkulujúceho cyklosporínu, dokonca aj bez deplécie vody -sodíka.


Súvisiace s kombináciou


Kombinácie vyžadujúce opatrenia pri používaní


- Antiarytmické lieky, ktoré vyvolávajú torsades de pointes (antiarytmiká triedy IA: chinidín, hydrochinidín, dizopyramid a antiarytmiká triedy III: amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid)

Zvýšené riziko komorovej arytmie, najmä torsades de pointes, podporované bradykardiou a/alebo hypokaliémiou.

Vyžaduje sa klinické a EKG monitorovanie.


- Lieky bez antiarytmického účinku, ktoré vyvolávajú torsades de pointes (napr. astemizol, bepridil, cisaprid, difemanil, i.v. erytromycín, halofantrín, lumefantrín, metadón, moxifloxacín, pentamidín, sotalol, i.v. spiramycín, sparfloxacín, terfenadín, vinkamín, niektoré antipsychotiká ako pimozid, haloperidol, benzamidy)

Zvýšené riziko komorovej arytmie, najmä torsades de pointes, podporované bradykardiou a/alebo hypokaliémiou.

Vyžaduje sa klinické a EKG monitorovanie.


- Srdcové glykozidy

Hydrochlorotiazid spôsobuje riziko hypokaliémie, ktorá môže zosilňovať toxické účinky srdcových glykozidov. Bisoprolol spôsobuje riziko bradykardie a negatívny účinok na AV vedenie.

Vyžaduje sa pravidelné klinické monitorovanie. Potrebné je sledovať plazmatickú hladinu draslíka a v prípade potreby aj EKG.


Kombinácie, ktoré treba brať do úvahy


- Iné antihypertenzné lieky, tricyklické antidepresíva, fenotiazíny, baklofén, amifostín

Kombinácia s týmito liekmi, ktorých očakávaný alebo nežiaduci účinok je zníženie tlaku krvi, môže zvýšiť riziko hypotenzie.


- NSAID

Znížená antihypertenzná účinnosť inhibíciou vazodilatačných prostaglandínov (pyrazolové NSAID tiež indukujú retenciu sodíka).


- Kortikosteroidy, tetrakosaktid

Znížená antihypertenzná účinnosť kvôli účinku na retenciu vody-sodíka.


Deti a dospievajúci

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Súvisiace s HYDROCHLOROTIAZIDOM

Je iba obmedzené množstvo údajov o použití hydrochlorotiazidu u gravidných žien, najmä počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné. Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Na základe farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu môže jeho použitie počas druhého a tretieho trimestra zahŕňať fetoplacentárnu perfúziu a môže spôsobiť fetálne a neonatálne účinky ako je ikterus, porucha elektrolytovej rovnováhy a trombocytopéniu. Hydrochlorotiazid sa nemá používať na liečbu gestačného edému, gestačnej hypertenzie alebo preeklampsie z dôvodu rizika zníženia plazmatického objemu a placentárnej hyperfúzie bez priaznivého účinku na priebeh ochorenia. Hydrochlorotiazid sa nemá používať na liečbu esenciálnej hypertenzie u gravidných žien okrem zriedkavých situácií, kedy nemôže byť použitá žiadna iná liečba.


Súvisiace s bisoprololom

Bisoprolol má farmakologický účinok, ktorý pôsobí škodlivo na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Vo všeobecnosti, blokátory beta adrenergných receptorov znižujú placentárnu perfúziu, čo sa spájalo so spomalením rastu, vnútromaternicovým úmrtím, potratom alebo predčasným pôrodom. U plodu alebo novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je liečba blokátormi beta adrenergných receptorov nutná, majú sa uprednostniť beta1 selektívne blokátory.


Bisoprolol sa neodporúča užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Ak je liečba považovaná za nevyhnutnú, odporúča sa monitorovanie uteroplacentárneho prietoku krvi a rastu plodu. V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo plod sa odporúča zvážiť inú liečbu. Novorodenec musí byť starostlivo sledovaný. Počas prvých 3 dní sa dajú vo všeobecnosti očakávať symptómy hypoglykémie a bradykardie.


Laktácia

Súvisiace s HYDROCHLOROTIAZIDOM

Hydrochlorotiazid sa v malých množstvách vylučuje do ľudského mlieka. Tiazidy vo vysokých dávkach spôsobujúce intenzívnu diurézu môžu inhibovať tvorbu mlieka. Použitie hydrochlorotiazidu počas laktácie sa neodporúča. Ak sa hydrochlorotiazid používa počas laktácie, majú sa používať najnižšie možné dávky.


Súvisiace s bisoprololom

Nie sú žiadne informácie o vylučovaní bisoprololu do ľudského mlieka alebo bezpečnosti expozície bisoprololu u dojčiat. Preto sa podávanie bisoprololu počas laktácie neodporúča.


Fertilita

Nie sú žiadne informácie o vplyve bisoprololu na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Bisomyl Combi má malý až mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


V závislosti na odpovedi pacienta na liečbu Bisomylom Combi môže byť znížená schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Toto treba zvážiť najmä na začiatku liečby a keď sa užije v kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce definície platia pre názvoslovie frekvencií použité nižšie:

Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000) vrátane jednotlivých prípadov


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: leukopénia, trombocytopénia

Veľmi zriedkavé: agranulocytóza


Poruchy metabolizmus a výživy

Menej časté: nechutenstvo, hyperglykémia, hyperurikémia, poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy (najmä hypokaliémia a hyponatriémia, tiež hypomagneziémia a hypochloriémia, ako aj hyperkalciémia)

Veľmi zriedkavé: metabolická alkalóza


Psychické poruchy

Menej časté: depresia, poruchy spánku

Zriedkavé: nočné mory, halucinácie


Poruchy nervového systému

Časté: pocity vertiga*, bolesť hlavy*


Poruchy oka

Zriedkavé: znížené slzenie (treba zobrať do úvahy u pacientov, ktorí nosia kontaktné šošovky), poruchy zraku

Veľmi zriedkavé: konjunktivitída


Poruchy ucha a labyrintu

zriedkavé: poruchy sluchu


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: bradykardia, poruchy AV vedenia, zhoršenie existujúceho srdcového zlyhania


Poruchy ciev

Časté: pocity chladu alebo necitlivosti končatín

Menej časté: ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo anamnézou obštrukčnej choroby dýchacích ciest

Zriedkavé: alergická rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: gastrointestinálne poruchy ako nauzea, vracanie, hnačka, obstipácia

Menej časté: abdominálne bolesti

Veľmi zriedkavé: pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie ako svrbenie, sčervenanie, vyrážka, fotosenzitizácia, purpura, urtikária.

Veľmi zriedkavé: alopécia, kožný lupus erythematosus, beta-blokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu alebo spôsobiť vyrážky podobné psoriáze, anafylaktická reakcia, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalová slabosť, kŕče


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: impotencia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: vyčerpanosť*

Menej časté: asténia

Veľmi zriedkavé: bolesť na hrudníku


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: vzostup amyláz, reverzibilný vzostup sérového kreatinínu a močoviny, zvýšené hladiny triacylglycerolov a cholesterolu, glykozúria

Zriedkavé: vzostup pečeňových enzýmov (AST, ALT)


* Tieto symptómy sa vyskytujú najmä na začiatku liečby. Bývajú vo všeobecnosti mierne a väčšinou vymiznú v priebehu 1-2 týždňov.


4.9 Predávkovanie

Najčastejšími prejavmi predávkovania beta-blokátormi sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútne srdcové zlyhanie a hypoglykémia. Medzi jednotlivcami existujú výrazné rozdiely v citlivosti na jednorazovú vysokú dávku bisoprololu, pričom pravdepodobne veľmi citliví sú pacienti so srdcovým zlyhaním.

Klinický obraz akútneho alebo chronického predávkovania hydrochlorotiazidom je charakteristický stratou tekutín a elektrolytov.

Najčastejšími prejavmi sú vertigo, nauzea, ospalosť, hypovolémia, hypotenzia a hypokaliémia.

Vo všeobecnosti, ak dôjde k predávkovaniu, odporúča sa prerušenie terapie Bisomylom Combi a zabezpečenie podpornej a symptomatickej liečby.

Bradykardia: Podajte intravenózne atropín. V prípade nedostatočnej odpovede je možné opatrne podať izoprenalín alebo inú látku s pozitívnym chronotropným účinkom. V niektorých prípadoch je potrebné transvenózne zavedenie kardiostimulátora.

Hypotenzia: je nutné intravenózne podať tekutiny a vazopresorické látky.

AV blokáda (druhého alebo tretieho stupňa): Pacientov je potrebné starostlivo monitorovať a liečiť infúziou izoprenalínu alebo transvenóznym zavedením kardiostimulátora.

Akútne zhoršenie srdcového zlyhania: Podajte i.v. diuretiká, látky s inotropným účinkom, vazodilatačné látky.

Bronchospazmus: Podajte bronchodilatačnú liečbu ako je izoprenalín, beta2-sympatomimetiká a/alebo aminofylín.

Hypoglykémia: podajte i.v. glukózu.


Obmedzené množstvo údajov naznačuje, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný. Množstvo hydrochlorotiazidu, ktoré je možné odstrániť hemodialýzou, nebolo určené.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Kombinácia β1-selektívneho blokátora a tiazidového diuretika, ATC kód: C07BB07


Klinické štúdie ukázali, že antihypertenzný účinok týchto dvoch liečiv je aditívny. Bola dokázaná účinnosť nižšej dávky 2,5 mg/6,25 mg v liečbe miernej až stredne závažnej esenciálnej hypertenzie.

Farmakodynamické účinky, ako je hypokaliémia (hydrochlorotiazid), bradykardia, asténia a bolesti hlavy (bisoprolol) sú závislé na dávke.

Cieľom kombinácie týchto dvoch liečiv pri štvrtinových alebo polovičných dávkach používaných v monoterapii (2,5 mg/6,25 mg) je znížiť tieto účinky.

Bisoprolol je vysoko účinný β1-selektívny adrenergný blokátor, ktorý nemá žiadnu vnútornú sympatomimetickú aktivitu ani žiadne významné membránu-stabilizujúce účinky.

Rovnako ako v prípade ďalších blokátorov β1-receptorov, mechanizmus antihypertenzného účinku bisoprololu je málo známy. Ukázalo sa však, že liek spôsobuje výrazné zníženie plazmatickej hladiny renínu a spomaľuje frekvenciu srdca.

Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum s antihypertenzným účinkom. Jeho diuretický účinok je spôsobený inhibíciou aktívneho transportu Na+ z renálnych tubulov do krvi, čo zabraňuje reabsorpcii Na+.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Súvisiace s bisoprololom


 • Absorpcia: Tmax sa pohybuje od 1 do 4 hodín.

 • Biologická dostupnosť je vysoká (88 %); s veľmi slabým vplyvom prvého prechodu pečeňou; a nie je ovplyvnená podaním potravy. Kinetické správanie je lineárne v rozmedzí dávok od 5 do 40 mg.

 • Distribúcia: 30 % bisoprololu sa viaže na plazmatické bielkoviny a distribučný objem je vysoký (približne 3 l/kg).

 • Biotransformácia: 40 % bisoprololu sa metabolizuje v pečeni. Metabolity bisoprololu sú inaktívne.

 • Eliminácia: Eliminačný polčas je 11 hodín.

 • Hodnoty hepatálneho a renálneho klírensu sú približne porovnateľné a polovica podanej dávky sa vylúči močom v nezmenenej forme, spolu s metabolitmi. Celkový klírens je približne 15 l/h.


Súvisiace s HydrochlorotiazidOM


 • Absorpcia: Biologická dostupnosť hydrochlorotiazidu sa u jednotlivcov líši a pohybuje sa v rozmedzí 60-80 %. Tmax je v rozmedzí 1,5 až 5 hodín, s priemerom približne 4 hodiny.

 • Distribúcia: Väzba na plazmatické bielkoviny predstavuje približne 40 %.

 • Eliminácia: Hydrochlorotiazid sa nemetabolizuje a prakticky všetok sa vylúči v nezmenenej forme glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou. Eliminačný polčas hydrochlorotiazidu je približne 8 hodín.

 • Pri renálnom a srdcovom zlyhaní je renálny klírens hydrochlorotiazidu znížený a eliminačný polčas zvýšený. To isté platí aj pre starších pacientov, u ktorých navyše stúpa maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax).

 • Hydrochlorotiazid prechádza cez placentu a do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií toxicity (dlhodobej toxicity, mutagenicity, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu) neodhalili žiadne osobitné riziko bisoprololu a hydrochlorotiazidu pre ľudí. Rovnako ako ostatné beta-blokátory mal bisoprolol podávaný vo vysokých dávkach pri skúškach na zvieratách toxické účinky na matky (zníženie príjmu potravy a pokles hmotnosti) a na embryá a/alebo plod (nárast počtu neskorých abortov, zníženie pôrodnej hmotnosti potomstva, retardácia fyzického vývinu do konca obdobia dojčenia). Bisoprolol a rovnako hydrochlorotiazid však neukázali žiadny teratogénny účinok. Nebol pozorovaný vzostup toxicity, keď sa obe liečivá podávali spolu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bisomyl Combi 2,5 mg/6,25 mg filmom obalená tableta


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Laktóza bezvodá

Predželatínovaný kukuričný škrob

Koloidný oxid kremičitý (E 551)

Magnéziumstearát

Nátriumlaurylsulfát

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Žltý oxid železitý (E172)


Filmový obal:

Oxid titaničitý (E 171)

Polydextróza FCC (E1200)

Hypromelóza E(464)

Makrogol

Žltý oxid železitý (E172)


Bisomyl Combi 5 mg/6,25 mg filmom obalená tableta


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Laktóza bezvodá

Predželatínovaný kukuričný škrob

Koloidný oxid kremičitý (E 551)

Magnéziumstearát

Nátriumlaurylsulfát

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Žltý oxid železitý (E172)


Filmový obal:

Oxid titaničitý (E 171)

Polydextróza FCC (E1200)

Hypromelóza E(464)

Makrogol

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


Bisomyl Combi 10 mg/6,25 mg filmom obalená tableta

filmom obalená tableta


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Laktóza bezvodá

Predželatínovaný kukuričný škrob

Koloidný oxid kremičitý (E 551)

Magnéziumstearát

Nátriumlaurylsulfát

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)


Filmový obal:

Oxid titaničitý (E 171)

Polydextróza FCC (E1200)

Hypromelóza E(464)

Makrogol


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Fľaše: Použite počas 30 dní od otvorenia. Po prvom otvorení uchovávajte fľašu dôkladne uzatvorenú.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie pozostáva z OPA/AL/PVC fólie na jednej strane a tvrdenej hliníkovej fólie potiahnutej teplom utesneným lakom na druhej strane. Blistre sú zabalené v papierových škatuliach po 10, 28, 30, 50, 56, 84, 98 alebo 100 tabliet.

Balenie vo fľašiach pozostáva z bielo sfarbených fliaš z polyetylénu (HDPE) s vysokou hustotou s bielym nepriehľadným polypropylénovým (PP) skrutkovacím uzáverom zabalených v papierových škatuliach po 100 alebo 500 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu.


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


58/0804/11-S

58/0805/11-S

58/0806/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: {DD. mesiac RRRR}


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


14

Bisomyl Combi 10 mg/6,25 mg