+ ipil.sk

Bisoprolol/Hydrochlorothiazid-Teva 5 mg/12,5 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2010/00436, 2010/00437


Písomná informácia pre používateľa


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 5 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 10 mg/25 mg filmom obalené tablety


Bisoprololiumfumarát a hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Tevaa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva

3. Ako užívať Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva a na čo sa používa


Tento liek obsahuje selektívny blokátor beta‑receptorov (bisoprolol) atiazidové diuretikum (liečivo podporujúce vylučovanie vody z organizmu) (hydrochlorotiazid).

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (primárnej hypertenzie) u dospelých pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne znižovaný samotným bisoprololom alebo samotným hydrochlorotiazidom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva


Neužívajte Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva


 • ak viete, že ste alergický na bisoprolol alebo hydrochlorotiazid alebo na iné tiazidy, sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte akútne srdcové zlyhanie alebo zhoršovanie (dekompenzáciu) existujúceho srdcového zlyhania, kvôli ktorému potrebujete liečbu vnútrožilovo podávanými látkami na posilnenie činnosti srdca,

 • ak máte šok spôsobený poruchami funkcie srdca (kardiogénny šok),

 • ak máte závažné poruchy srdcového rytmu (predsieňovo-komorovú blokádu II. a III. stupňa bez kardiostimulátora, syndróm „chorého“ sínusového uzla, sinoatriálnu blokádu),

 • ak máte pred začiatkom liečby veľmi pomalý tep (pod 60 úderov za minútu),

 • ak máte sklon k závažnej prieduškovej astme alebo k chronickým obštrukčným ochoreniam dýchacích ciest,

 • ak máte závažné problémy s krvným obehom (v dôsledku ktorých môžete mať v prstoch na rukách a nohách pocit mravčenia alebo vám môžu zblednúť alebo zmodrieť) (Raynaudov syndróm),

 • ak máte neliečený nádor nadobličky (feochromocytóm),

 • ak máte nadmernú kyslosť krvi (metabolickú acidózu),

 • ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek (zlyhanie obličiek) spojenú s výrazným obmedzením alebo zastavením tvorby moču (hodnota klírensu kreatinínu nižšia alebo rovnajúca sa 30 ml/minútu alebo hladina kreatinínu v sére nad 159 mikromólov/l),

 • ak máte akútny zápal obličiek (glomerulonefritídu),

 • ak trpíte zastretým vedomím spôsobeným závažným ochorením pečene (pečeňovou kómou/prekómou),

 • ak máte nedostatok draslíka (hypokaliémiu), ktorý nereaguje na liečbu,

 • ak máte závažný nedostatok sodíka (hyponatriémiu),

 • ak máte zvýšené hladiny vápnika v sére (hyperkalciémiu),

 • ak máte dnu,

 • ak užívate floktafenín alebo sultoprid (pozri nižšie, „Iné lieky a Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva“).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva:


 • ak máte srdcové zlyhanie (liečba stabilizovaného chronického srdcového zlyhania [slabosť srdcového svalu] sa musí začať postupným zvyšovaním samotného bisoprololu),

 • ak máte prieduškovú astmu alebo obštrukčné ochorenie dýchacích ciest,

 • ak budete mať celkovú anestéziu (napríklad pri operácii),

 • ak máte diabetes mellitus (cukrovku) s veľkými výkyvmi hodnôt glukózy v krvi; príznaky veľmi nízkej hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie) môžu byť skryté,

 • ak držíte veľmi prísny pôst,

 • počas desenzibilizačnej liečby,

 • ak trpíte miernymi poruchami srdcového rytmu (predsieňovo-komorovou blokádou I. stupňa),

 • ak máte poruchy krvného zásobovania srdca, ktoré spôsobujú bolesť na hrudníku a sú následkom kŕčovitých zúžení koronárnych tepien (Prinzmetalova angína),

 • ak máte problémy s krvným obehom (je možné zhoršenie príznakov, hlavne na začiatku liečby),

 • ak máte závažnú obličkovú nedostatočnosť (Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva pri nej nie je účinný a dokonca môže byť škodlivý),

 • ak máte znížený objem krvi (hypovolémiu),

 • ak máte poruchu funkcie pečene,

 • ak ste staršia osoba,

 • ak máte nadmerné hladiny kyseliny močovej v krvi (hyperurikémiu), pretože môže byť zvýšené riziko vzniku záchvatov dny,

 • ak máte alebo ste mali psoriázu,

 • ak ste mali problém so štítnou žľazou. Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva môže zakryť príznaky nadmernej činnosti štítnej žľazy,

 • ak máte liečený nádor nadobličky (feochromocytóm).


Ak máte prieduškovú astmu alebo iné chronické obštrukčné ochorenia pľúc, ktoré môžu spôsobovať príznaky, počas liečby Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva bude váš lekár možno musieť zvýšiť vašu dávku bronchodilatancií (ß2-sympatomimetík).


Liečbu ß-blokátormi (napr. bisoprololom) nesmiete ukončiť náhle, pokiaľ to nie je naliehavo potrebné.


U pacientov so žlčníkovými kameňmi boli hlásené prípady akútneho zápalu žlčníka (cholecystitídy).

Športovci majú byť upozornení, že tento liek obsahuje látku, ktorá môže spôsobiť pozitívnu reakciu v dopingových testoch.


Ak nosíte kontaktné šošovky, musíte vedieť o tom, že bisoprolol môže znížiť tvorbu sĺz.


Počas liečby Bisoprolooml/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva musíte dbať na to, aby ste pili dostatočné množstvo tekutín a jedli potraviny, ktoré sú bohaté na obsah draslíka (napr. banány, zeleninu, orechy), aby sa tým nahradila zvýšená strata draslíka.


Tento liek môže spôsobiť kožné reakcie na slnko, ako napríklad vyrážku, začervenanie kože, svrbenie (nazýva sa to fotosenzitivita). Ak sa to stane, koža sa musí chrániť pred vystavovaním sa pôsobeniu slnka (pomocou ochranných krémov proti slnku, oblečenia, vyhýbania sa slnku). V závažných prípadoch fotosenzitivity je niekedy potrebné prestať užívať Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva, ale najprv sa o tom musíte poradiť so svojím lekárom.


Deti a dospievajúci

Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva sa neodporúča pre deti.


Iné lieky a Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva nesmiete užívať súbežne:

s floktafenínom (používa sa na liečbu niektorých foriem artritídy) alebo

so sultopridom (používa sa na liečbu niektorých foriem psychiatrického ochorenia) (pozri vyššie, „Neužívajte Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva“).


Vášho lekára informujte hlavne vtedy, ak užívate niektoré z nasledujúcich liečiv:


 • Kalciové antagonisty ako je verapamil alebo diltiazem, ktoré sa používajú na liečbu niektorých foriem srdcového ochorenia: mohli by sa vyskytnúť poruchy srdcového rytmu a slabosť srdcového svalu.

 • Klonidín, ktorý sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku: mohlo by dôjsť k nadmernému zníženiu srdcovej frekvencie a k poruchám srdcového rytmu. Ukončenie užívania klonidínu môže viesť k nadmernému zvýšeniu krvného tlaku. Klonidín sa môže prestať užívať až po uplynutí niekoľkých dní po ukončení liečby s Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva. Potom sa klonidín musí prestať užívať postupne.

 • Inhibítory monoaminooxidázy (MAO) ako je moklobemid alebo fenelzín, okrem inhibítorov MAO-B ako je selegilín, ktoré sa používajú na liečbu ochorení ako je depresia: mohlo by dôjsť k nadmernému zníženiu alebo zvýšeniu krvného tlaku.

 • Lítium, ktoré sa používa na liečbu depresie: v dôsledku zníženého vylučovania lítia by mohlo dôjsť k závažnejšiemu poškodeniu srdcovocievneho a nervového systému.

 • Astemizol (antihistaminikum), vnútrožilovo podávaný erytromycín (antibiotikum), halofantrín (používa sa na liečbu malárie), pentamidín (používa sa na liečbu parazitárnych ochorení), sparfloxacín (antibiotikum), terfenadín (antihistaminikum), vinkamín (používa sa na liečbu niektorých foriem mozgového ochorenia): mohlo by dôjsť k závažným poruchám srdcového rytmu.

 • Kalciové antagonisty ako je nifedipín (takzvané dihydropyridíny), ktoré sa používajú na liečbu niektorých foriem srdcového ochorenia: mohlo by dôjsť k nadmernému zníženiu krvného tlaku, hlavne na začiatku liečby. U pacientov s latentným (skrytým) srdcovým zlyhaním môže súbežná liečba ß‑blokátormi viesť k prejaveniu sa srdcového zlyhania.

 • ACE inhibítory ako je kaptopril a enalapril, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku a iných srdcových ochorení: na začiatku liečby by mohlo dôjsť k nadmernému zníženiu krvného tlaku.

 • Liečivá používané na liečbu porúch srdcového rytmu (antiarytmiká) ako sú dizopyramid, chinidín, amiodarón: Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva a antiarytmiká môžu mať prídavné účinky na funkciu srdca. Mohlo by dôjsť k závažným, potenciálne smrteľným poruchám srdcového rytmu (takzvané torsade de pointes).

 • Takzvané parasympatomimetiká zahŕňajúce takrín, ktorý sa používa na liečbu Alzheimerovej choroby: mohlo by dôjsť k poruchám srdcového rytmu.

 • Rezerpín, -metyldopa, guanfacín, ktoré sa používajú na liečbu ochorení ako je vysoký krvný tlak: mohlo by dôjsť k nadmernému zníženiu krvného tlaku a srdcovej frekvencie alebo k poruchám srdcového rytmu.

 • Iné betablokátory, vrátane betablokátorov obsiahnutých v očných kvapkách, ktoré sa používajú na liečbu srdcových ochorení alebo ochorení oka, majú prídavný účinok.

 • Inzulín alebo iné liečivá znižujúce hladinu glukózy v krvi (deriváty sulfonylmočoviny), ktoré sa používajú na liečbu diabetu (cukrovky): účinok týchto liečiv by mohol byť zvýšený. Varovné príznaky nízkej hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie) ‑ hlavne rýchly pulz (tachykardia) ‑ môžu byť skryté alebo menej výrazné.

 • Anestetiká: Skôr ako sa podrobíte celkovej anestézii, povedzte vášmu anestéziológovi, že užívate Bisoprolol/Hydrochlorothiazid – Teva pretože betablokátory môžu reagovať s inými liekmi a ovplyvniť reakciu vášho organizmu na túto situáciu. Ak je to možné, je odporúčané, aby ste pokračovali liečbou betablokátormi pred, počas aj po operácii.

 • Liečivá ako sú digitális, ktoré sa používajú na liečbu srdcových ochorení ako je kongestívne srdcové zlyhanie: akýkoľvek nedostatok draslíka alebo horčíka môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov na digitális.

 • Inhibítory syntézy prostaglandínov ako je kyselina acetylsalicylová (aspirín), ktoré sa môžu používať na zmiernenie bolesti: účinok lieku Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva na znižovanie krvného tlaku by mohol byť oslabený. Vedľajšie účinky vysokých dávok liečiv podobných aspirínu (salicylátov) na nervový systém by mohli byť zvýšené.

 • Nesteroidné protizápalové liečivá ako je ibuprofen, ktoré sa môžu používať na zmiernenie bolesti: u pacientov so zníženým objemom krvi (hypovolémiou) môže dôjsť k akútnemu zlyhaniu obličiek.

 • Ergotamínové deriváty ako je bromokriptín, ktoré sa používajú na liečbu ochorení ako je Parkinsonova choroba: môžu sa zhoršiť akékoľvek existujúce poruchy krvného obehu.

 • Takzvané sympatomimetiká ako sú fenylefrín, metyldopa, dobutamín alebo salbutamol, ktoré sa môžu používať na liečbu srdcových ochorení ako je vysoký krvný tlak alebo na liečbu astmy: mohlo by dôjsť k oslabeniu účinku oboch súbežne použitých liečiv.

 • Tricyklické antidepresíva ako je amitriptylín, barbituráty ako je fenobarbital, fenotiazíny ako je chlórpromazín, ktoré sa používajú na liečbu ochorení ako je depresia a iné liečivá, ktoré znižujú vysoký krvný tlak: je možný zosilnený účinok na znižovanie krvného tlaku.

 • Rifampicín, antibiotikum: účinok bisoprololu bude trvať o trochu kratšie. Úprava dávky obvykle nie je potrebná.

 • Účinok liečiv, ktoré znižujú hladinu kyseliny močovej, môže byť oslabený, ak súbežne užívate Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva.

 • Glukokortikoidy ako je hydrokortizón alebo dexametazón (používajú sa na liečbu zápalu), ACTH (používa sa na liečbu sklerózy multiplex alebo reumatoidnej artritídy), karbenoxolón (používa sa na liečbu vredov), amfotericín B (antibiotikum), furosemid (diuretikum, alebo „odvodňujúca tableta“) alebo preháňadlá: môže dôjsť k zvýšenej strate draslíka.

 • Účinok svalových relaxancií kurarového typu ako je tubokurarín môže byť zvýšený alebo predĺžený, ak sa súbežne liečite s Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva.

 • Cytostatiká (napr. cyklofosfamid, fluorouracil, metotrexát), ktoré sa môžu používať na liečbu rakoviny: je možné očakávať zvýšené toxické účinky na kostnú dreň.

 • Cholestyramín, cholestipol, ktoré sa môžu používať na liečbu vysokej hladiny cholesterolu: tieto liečivá znižujú množstvo hydrochlorotiazidu, ktoré sa vstrebáva do organizmu.

 • Metyldopa, ktorá sa môže používať na liečbu vysokého krvného tlaku: v jednotlivých prípadoch bola hlásená hemolýza (zvýšené množstvo hemoglobínu v krvi, pretože hemoglobín sa uvoľňuje z červených krviniek) ako dôsledok tvorby protilátok proti hydrochlorotiazidu.

 • Meflochín, ktorý sa používa na liečbu malárie: riziko zníženej srdcovej frekvencie je zvýšené.

 • Cimetidín, ktorý sa môže používať na liečbu vredov v tráviacom trakte: účinok Bisoprololu/Hydrochlorothiazidu ‑ Teva môže byť zvýšený.


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva a jedlo a nápoje


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva sa má užívať ráno, pokiaľ možno počas raňajok.


Počas liečby s Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Tevamusíte dbať na to, aby ste pili dostatočné množstvo tekutín a jedli potraviny, ktoré sú bohaté na obsah draslíka (napr. banány, zeleninu, orechy), aby sa tým nahradila zvýšená strata draslíka.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že môžete byť tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár vám zvyčajne odporučí, aby ste namiesto Bisoprololu/Hydrochlorothiazidu ‑ Teva užívali iný liek, keďže Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva sa neodporúča počas tehotenstva. Je to kvôli tomu, že Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva prechádza placentou a jeho použitie po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť potenciálne škodlivé účinky na plod a novorodenca.


Ak dojčíte alebo chcete začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva sa neodporúča pre dojčiace matky.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Aj keď Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva obvykle nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, pri vykonávaní týchto činností musíte byť opatrný, hlavne na začiatku liečby, pri zmene lieku alebo po požití alkoholu. Po užití Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva sa niekedy môže vyskytnúť závrat.


3. Ako užívať Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tento liek sa užíva perorálne (ústami).


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva5 mg/ 12,5 mg

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehĺtnúť.


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva10 mg/ 25 mg

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva sa má užívať ráno, pokiaľ možno počas raňajoka má sa prehtlnúť vcelku, bez žuvania a zapiť trochou tekutiny.


Odporúča sa individuálna úprava dávky jednotlivých látok(t.j. bisoprololu a hydrochlorotiazidu).


Ak to váš lekár bude považovať za odôvodnené, je možná priama zmena z monoterapie na fixnú kombináciu.


Odporúčaná dávka je jedna tableta s obsahom 5 mg/12,5 mg alebo polovica tablety s obsahom 10 mg/25 mg jedenkrát denne. Váš lekár sa môže rozhodnúť zvýšiť dávku na dve tablety s obsahom 5 mg/12,5 mg alebo na jednu tabletu s obsahom 10 mg/25 mg jedenkrát denne v závislosti od vašej odpovede na liečbu.


Váš lekár rozhodne o tom, ako dlho má vaša liečba trvať.


Pacienti s ochorením obličiek, starší pacienti

Váš lekár určí dávku, ktorá je pre vás najvhodnejšia (pozri aj vyššie „2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva“).


Použitie u detí a dospievajúcich

Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva sa neodporúča pre deti, pretože nie sú žiadne skúsenosti s používaním tohto lieku u detí.


Ak užijete viac Bisoprololu/Hydrochlorothiazidu ‑ Teva, ako máte


Vyhľadajte lekársku pomoc. Lekár rozhodne o akýchkoľvek opatreniach, ktoré môžu byť potrebné, v závislosti od závažnosti predávkovania. V prípade predávkovania musíte ukončiť liečbu Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva.


Najčastejšie príznaky predávkovania s Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Tevasú pomalá srdcová frekvencia (bradykardia), ťažkosti s dýchaním (bronchospazmus), závažný pokles krvného tlaku, akútne srdcové zlyhanie a nízka hladina glukózy v krvi (hypoglykémia).


Ak zabudnete užiť Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Pokračujte v užívaní Bisoprololu/Hydrochlorothiazidu ‑ Tevapodľa pokynov v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo podľa pokynov vášho lekára.


Ak prestanete užívať Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva


Neprerušte ani neukončite liečbu Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Tevabez toho, že by ste sa o tom najskôr porozprávali so svojím lekárom.

Liečbu Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Tevanesmiete ukončiť náhle, pretože by to mohlo spôsobiť zhoršenie srdcového zlyhania. Vaša liečba sa musí ukončovať postupne (dávka sa má znížiť na polovicu v priebehu 7 ‑ 10 dní), pretože náhle ukončenie liečby môže viesť k akútnemu zhoršeniu vášho stavu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objavia nasledujúce príznaky, ihneď prestaňte užívať Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva a choďte k svojmu lekárovi alebo do najbližšej nemocnice:

- zvýšená dýchavičnosť a opuch nôh, čo je príznakom zhoršenia srdcového zlyhania (tento vedľajší účinok môže postihnúť 1 zo 100 ľudí),

- ťažkosti s dýchaním a dýchanie spojené s piskotom (bronchospazmus), hlavne ak máte astmu alebo chronické ochorenie priedušiek (tento vedľajší účinok môže postihnúť 1 zo 100 ľudí),

- silná bolesť brucha a chrbta s pocitom veľkej nepohody, čo môžu byť príznaky stavu nazývaného pankreatitída (tento vedľajší účinok môže postihnúť 1 zo 100 ľudí),

- príznaky ako pri chrípke a horúčka, čo môže byť prejavom nízkeho počtu bielych krviniek (leukopénia) (tento vedľajší účinok môže postihnúť 1 z 1 000 ľudí),

- ľahká tvorba podliatin alebo krvácanie z nosa, čo môže byť príznakom nízkeho počtu krvných doštičiek (trombocytopénia) (tento vedľajší účinok môže postihnúť 1 z 1 000 ľudí),

- bolesť brucha, nechutenstvo, zožltnutie očných bielok a kože a tmavý moč, čo môže byť spôsobené zápalom pečene (hepatitída) (tento vedľajší účinok môže postihnúť 1 z 1 000 ľudí),

- zožltnutie kože a očí (žltačka) (tento vedľajší účinok môže postihnúť 1 z 1 000 ľudí),

- alergické reakcie: svrbenie, sčervenanie kože, vyrážka, vyrážka spôsobená precitlivenosťou na slnečné svetlo (fotodermatitída), krvácanie do kože (purpura), žihľavka (urtikária) (tento vedľajší účinok môže postihnúť 1 z 1 000 ľudí),

- bolesť na hrudníku (tento vedľajší účinok môže postihnúť 1 z 10 000 ľudí),

- psoriáza (ochorenie, pri ktorom sa na koži tvoria striebristé šupinky) alebo vyrážky podobné psoriáze, zhoršenie existujúcej psoriázy (tento vedľajší účinok môže postihnúť 1 z 10 000 ľudí),

- kožné ochorenie s červenými šupinatými škvrnami na nose a lícach (lupus erythematosus) (tento vedľajší účinok môže postihnúť 1 z 10 000 ľudí).


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

- Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba krvnými vyšetreniami, napríklad zvýšené hladiny tukov (triglyceridov, cholesterolu) v sére, zvýšená hladina glukózy v krvi (hyperglykémia) a zvýšené hladiny kyseliny močovej v sére (hyperurikémia, ktorá môže byť spojená s dnou).

- Vylučovanie glukózy do moču (glykozúria).

- Poruchy rovnováhy tekutín a elektrolytov, hlavne znížené hladiny draslíka v sére (hypokaliémia, ktorá môže spôsobiť únavu, vyčerpanosť, svalovú slabosť, abnormálne pocity v končatinách (parestézie), paralýzu, apatiu, slabosť hladkého svalstva spojenú so zápchou, nadmerné hromadenie plynov v tráviacom trakte (plynatosť) alebo poruchy srdcového rytmu, upchatie čreva, poruchy vedomia a kómu) a znížené hladiny sodíka v sére (hyponatriémia, ktorá môže spôsobiť únavu a zmätenosť, svalové zášklby, kŕče alebo kómu), znížené hladiny horčíka v sére (hypomagneziémia, ktorá môže byť spojená so svalovými problémami), znížené hladiny chloridu v sére (hypochloriémia), zvýšené hladiny vápnika v sére (hyperkalciémia, čo spôsobuje bolesť brucha, pocit na dávenie a dávenie, zápchu, nechutenstvo, nadmerný smäd, nadmerné močenie, únavu, slabosť a chudnutie).

- Zvýšenie hladín kyselín v krvi (metabolická acidóza, ktorá môže byť spojená s malátnosťou, nevoľnosťou, dávením, rýchlym dýchaním).

- Únava*.

- Závrat*.

- Bolesť hlavy*.

- Pocit chladu alebo zníženej citlivosti v končatinách.

- Nevoľnosť, dávenie, hnačka, zápcha.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

- Vyčerpanosť*.

- Nechutenstvo.

- Poruchy spánku.

- Depresia.

- Pomalá srdcová frekvencia (bradykardia).

- Poruchy srdcového rytmu (nazývané poruchy predsieňovo-komorového vedenia).

- Nízky krvný tlak, ktorý môže byť spojený so zmenami polohy tela a môže sa prejavovať pocitom točenia hlavy a slabosti pri postavení sa zo sediacej polohy (ortostatická hypotenzia).

- Bolesť brucha.

- Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba krvnými vyšetreniami: zvýšenie niektorých molekúl v krvi (amylázy, kreatinínu a močoviny).

- Svalová slabosť a svalové kŕče.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

- Nočné mory, halucinácie.

- Znížená tvorba sĺz (majte to na pamäti, ak nosíte kontaktné šošovky).

- Poruchy zraku.

- Poruchy sluchu.

- Alergická rinitída (vodnatý výtok z nosa).

- Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba krvnými vyšetreniami: zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov v krvi (AST, ALT).

- Impotencia.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

- Nízky počet granulocytov v krvi (agranulocytóza, ktorá sa môže prejavovať príznakmi ako pri chrípke a horúčkou) ‑ ak sa u vás objavia uvedené príznaky, ihneď prestaňte užívať Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva a choďte k svojmu lekárovi alebo do najbližšej nemocnice.

- Niektoré vedľajšie účinky sa môžu zistiť iba krvnými vyšetreniami, ako napríklad metabolická alkalóza.

- Konjunktivitída (zápal očnej spojovky).

- Vypadávanie vlasov.


* Tieto prejavy a príznaky sa vyskytujú hlavne na začiatku liečby.Obvykle sú mierne a zvyčajne vymiznú v priebehu 1 až 2 týždňov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajtetento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Tevaobsahuje


 • Liečivá sú bisoprololiumfumarát a hydrochlorotiazid.


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva5 mg/12,5 mg

 • Každá tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva10 mg/25 mg

 • Každá tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


 • Ďalšie zložky sú:

 • Všetky sily: kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý, magnéziumstearát, hypromelóza, polysorbát 80, makrogol 400, hlinitý lak briliantovej modrej FCF (E133), hlinitý lak chinolínovej žlte E104 a oxid titaničitý E171.

Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva5 mg/12,5 mg: hlinitý lak indigokarmínu E132


Ako vyzerá Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Tevaa obsah balenia


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva5 mg/12,5 mg

Vaše tablety sú modré, filmom obalené okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s označením „B“ na ľavej strane deliacej ryhy a „H“ na pravej strane deliacej ryhy. Na druhej strane je označenie „5“. Tableta sa nemá rozdeliť na dve rovnaké polovice. Tablety sú dostupné v blistroch obsahujúcich 28, 30, 50, 56 a 100 tabliet.


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva10 mg/25 mg

Vaše tablety sú modré, filmom obalené okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s označením „B“ na ľavej strane deliacej ryhy a „H“ na pravej strane deliacej ryhy. Na druhej strane je označenie „10“. Tablety sú dostupné v blistroch obsahujúcich 28, 30, 50, 56 a 100 tabliet.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

TEVA UK Ltd

Eastbourne, East Sussex, Anglicko


Pharmachemie B.V.

Haarlem, Holandsko


TEVA Santé

Sens, Francúzsko


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Debrecín, Maďarsko


Teva Operations Poland Sp. z o.o

Krakow, Poľsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Bisoprolol/HCTZ TEVA 5 mg/12.5 mg alebo 10 mg / 25 mg Filmtabletten

Belgicko: Co-Bisoprolol TEVA 5mg / 12,5mg alebo 10 mg / 25 mg filmomhulde

tabletten

Česká republika: Tebis Plus H 5mg/12,5mg alebo 10mg/25mg, potahované tablety

Nemecko: Bisoprolol-TEVA® comp. 5 mg / 12.5 mg alebo 10 mg / 25 mg Filmtabletten

Španielsko: Bisoprolol/hidroclorotiazida Teva 10/25 mg comprimidos recubiertos con

pelicula EFG

Fínsko: Bisoprolol/Hydroklooritiatsidi TEVA 5/12.5 mg alebo 10/25 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Maďarsko: Coviogal Plusz 5/12.5 mg alebo 10/25 mg filmtabletta

Holandsko: Bisoprololfumaraat/hydrochloorthiazide 5/12,5 alebo 10/25 filmomhulde tabletten 5/12.5 mg alebo 10/25 mg

Slovenská republika: Bisoprolol/Hydrochlorothiazid – Teva 5 mg/12,5 mg alebo 10 mg/25 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.


9

Bisoprolol/Hydrochlorothiazid-Teva 5 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2010/00436, 2010/00437


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 5 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 10 mg/ 25mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


5 mg / 12,5 mg

Každá tableta obsahuje 5 mg bisoprololiumfumarátu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

10 mg / 25 mg

Každá tableta obsahuje 10 mg bisoprololiumfumarátu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

5 mg / 12,5 mg

Modrá filmom obalená okrúhla tableta s deliacou ryhou na jednej strane a s označením „B“ na ľavej strane deliacej ryhy a „H“ na pravej strane deliacej ryhy. Na druhej strane je označenie „5“.

Tablety sa nemajú rozdeliť na dve rovnaké polovice.


10 mg / 25 mg

Modrá filmom obalená okrúhla tableta s deliacou ryhou na jednej strane a s označením „B“ na ľavej strane deliacej ryhy a „H“ na pravej strane deliacej ryhy. Na druhej strane je označenie „10“.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.

Fixná kombinácia dávok Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 5 mg/12,5 mg a Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 10 mg/25 mg je indikovaná u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný buď samotným bisoprololom alebo samotným hydrochlorotiazidom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Na perorálne použitie


Filmom obalené tablety Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 5 mg/12,5 mg sa nemajú rozdeliť na dve rovnaké polovice, aj keď majú na jednej strane deliacu ryhu.


Odporúča sa individuálna titrácia dávky každej jednotlivej zložky. Keď je to klinicky vhodné, môže sa zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.


Zvyčajná dávka je 5 mg bisoprololu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu jedenkrát denne (čo zodpovedá jednej filmom obalenej tablete s obsahom 5 mg/12,5 mg alebo polovici tablety s obsahom 10 mg/25 mg).


Ak znižovanie krvného tlaku nie je dostatočné, dávka môže byť zvýšená na 10 mg bisoprololu a 25 mg hydrochlorotiazidu jedenkrát denne (čo zodpovedá dvom filmom obaleným tabletám s obsahom 5 mg/12,5 mg alebo jednej filmom obalenej tablete s obsahom 10 mg/25 mg).


Porucha funkcie obličiek

Pri stredne ťažkej až ťažkej poruche funkcie obličiek je vylučovanie hydrochlorotiazidovej zložky obsiahnutej v Bisoprolole/Hydrochlorothiazide ‑ Teva 5 mg/12,5 mg a Bisoprolole/Hydrochlorothiazide ‑ Teva 10 mg/25 mg znížené, a preto môže byť nutné uprednostnenie lieku s nižšími dávkami (Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 5 mg/12,5 mg).


Starší pacienti

U starších pacientov úprava dávkovania obvykle nie je potrebná (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Bisoprololu/Hydrochlorothiazidu ‑ Teva 5mg/12,5mg alebo Bisoprololu/Hydrochlorothiazidu ‑ Teva 10mg/25mg u detí vo veku 0 až 18 rokov nebola stanovená.


Spôsob podávania

Filmom obalené tablety sa majú užívať počas raňajok. Majú sa prehltnúť vcelku, nežuť a zapiť malým množstvom tekutiny.


Po dlhodobej terapii má byť liečba Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva 5mg/12,5mg alebo Bisoprololom/Hydrochlorothiazidm ‑ Teva 10mg/25mg vysadzovaná postupne (dávka sa má znížiť na polovicu v priebehu 7 ‑ 10 dní), hlavne u pacientov s ischemickou chorobou srdca, pretože náhle vysadenie liečby môže viesť k akútnemu zhoršeniu stavu pacienta (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 5mg/12,5mg a Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 10mg/25mgsú kontraindikované:

- pri precitlivenosti na bisoprolol, hydrochlorotiazid alebo na iné tiazidy, sulfónamidy, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

- pri akútnom srdcovom zlyhaní alebo počas dekompenzovaného srdcového zlyhania, pri ktorom je potrebná i.v. inotropná liečba,

- pri kardiogénnom šoku,

- pri atrioventrikulárnej blokáde druhého alebo tretieho stupňa (bez kardiostimulátora),

- pri syndróme chorého sínusového uzla,

- pri sinoatriálnej blokáde,

 • pri bradykardii pod 60 pulzov za minútu pred začiatkom liečby,

- pri ťažkej bronchiálnej astme alebo ťažkej chronickej obštrukčnej chorobe pľúc,

- v neskorých štádiách ochorenia periférnych ciev alebo pri Raynaudovom syndróme,

- pri neliečenom feochromocytóme (pozri časť 4.4),

- pri metabolickej acidóze,

- pri ťažkej renálnej insuficiencii s oligúriou alebo anúriou (hodnota klírensu kreatinínu nižšia ako 30 ml/min a/alebo hladina kreatinínu v sére vyššia ako 159 mikromólov/l),

- pri akútnej glomerulonefritíde,

- pri kóme a hepatálnej prekóme,

- pri hypokaliémii rezistentnej na liečbu,

- pri ťažkej hyponatriémii,

- pri hyperkalciémii,

- pri dne,

- pri súbežnom používaní floktafenínu alebo sultopridu (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba bisoprololom nesmie byť náhle vysadená, pokiaľ to nie je jasne indikované, pretože náhle vysadenie bisoprololu môže viesť k akútnemu zhoršeniu stavu pacienta, hlavne u pacientov s ischemickou chorobou srdca (pozri časť 4.2).


Obzvlášť prísne lekárske sledovanie je potrebné v nasledujúcich prípadoch:

- srdcové zlyhanie (u pacientov so sprievodným stabilným chronickým srdcovým zlyhaním sa liečba samotným bisoprololom musí začať po odporúčanej fáze titrácie dávky),

- bronchospazmus (bronchiálna astma, obštrukčné ochorenia dýchacích ciest),

- celková anestézia: U pacientov podrobujúcich sa celkovej anestézii, betablokátory znižujú výskyt arytmií a myokardiálnej ischémie počas navodenia anestézie, intubácie a pooperačného obdobia. V súčastnosti je odporúčané pokračovať v beta-blokáde aj v perioperačnom období. Anesteziológ musí byť oboznámený s použitím betablokátora, vzhľadom k potenciálu interakcií s inými liekmi, ktoré môžu vyvolať bradyarytmie, oslabiť reflexnú tachykardiu a znížiť reflexnú schopnosť kompenzovať straty krvi. Ak je potrebné pred chirurgickým zákrokom liečbu betablokátorom vysadiť, jej vysadzovanie má byť postupné a ukončené približne 48 hodín pred anestéziou,

- diabetes mellitus s veľkými výkyvmi hôdnot glukózy v krvi; príznaky hypoglykémie môžu byť maskované,

- prísny pôst,

- prebiehajúca desenzibilizačná liečba: tak ako iné betablokátory, aj bisoprolol môže zvyšovať citlivosť voči alergénom ako aj závažnosť anafylaktických reakcií. Toto platí aj pre desenzibilizačnú liečbu. Liečba adrenalínom nemusí vždy viesť k očakávanému terapeutickému účinku.

- AV blokáda prvého stupňa,

- Prinzmetalova angína,

- ochorenie periférnych ciev (môže dôjsť k zintenzívneniu ťažkostí, hlavne na začiatku liečby),

- hypovolémia,

- porucha funkcie pečene.


Pri bronchiálnej astme alebo iných chronických obštrukčných ochoreniach pľúc, ktoré môžu vyvolávať symtómy, sa má súbežne podávať bronchodilatačná liečba. U pacientov s astmou môže ojedinele dôjsť k zvýšenej rezistencii dýchacích ciest , s následnou nutnosťou zvýšenia dávky ß2‑stimulancií.


V dôsledku hydrochlorotiazidovej zložky môže dlhodobé kontinuálne podávanie Bisoprololu/Hydrochlorothiazidu ‑ Teva 5 mg/12,5 mg alebo Bisoprololu/Hydrochlorothiazidu ‑ Teva 10 mg/25 mgviesť k poruchám rovnováhy elektrolytov a tekutín, hlavne k hypokaliémii a hyponatriémii, ako aj k hypomagneziémii, hypochloriémii a hyperkalciémii. Hypokaliémia napomáha vzniku ťažkých arytmií, v niektorých prípadoch ústiacich do fatálnych torsades de pointes.


Metabolická alkalóza sa môže zhoršiť v dôsledku nerovnováhy tekutín a elektrolytov.


Úplný účinok tiazidových diuretík sa môže dosiahnuť len vtedy, keď je funkcia obličiek normálna alebo takmer normálna (hladiny kreatinínu v sére nižšie ako 220 µmol/l, u dospelých). Táto prechodná porucha funkcie obličiek nie je významná u pacientov s normálnou funkciou obličiek, ale môže zhoršiť už existujúcu renálnu insuficienciu.


U starších pacientov sa musia prísne zohľadňovať všetky kontraindikácie. Liečba starších pacientov sa má začať nízkou dávkou za pozorného sledovania.


U pacientov s hyperurikémiou môže byť zvýšené riziko vzniku záchvatov dny. Dávkovanie sa má upraviť podľa plazmatických koncentrácií kyseliny močovej.


Pacientom so psoriázou alebo so psoriázou v anamnéze sa betablokátory (napr. bisoprolol) môžu podávať až po dôkladnom zhodnotení pomeru rizika a prínosu.


Pacientom s feochromocytómom sa betablokátory (napr. bisoprolol) môžu podávať len pri blokáde alfa‑receptorov.


Liečba betablokátormi (napr. bisoprololom) môže maskovať príznaky tyreotoxikózy.


Ak sa vyskytnú reakcie z fotosenzitivity, odporúča sa chrániť miesta vystavené slnku alebo umelému UVA žiareniu. V závažných prípadoch môže byť nutné ukončenie liečby.


U pacientov s cholelitiázou boli hlásené prípady akútnej cholecystitídy.


Športovci majú byť upozornení, že tento liek obsahuje látku, ktorá môže spôsobiť pozitívnu reakciu v dopingových testoch.


Bisoprolol môže znižovať tvorbu sĺz. Osoby, ktoré nosia kontaktné šošovky, musia byť na toto upozornené.


Poznámka

Počas dlhodobej liečby Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva 5mg/12,5mg a Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva 10mg/25mg sa majú pravidelne sledovať hladiny elektrolytov (hlavne draslíka, sodíka a vápnika), kreatinínu a močoviny v sére, hladiny tukov (cholesterolu a triglyceridov), kyseliny močovej a cukru v krvi.


Počas liečby Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva 5mg/12,5mga Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva 10mg/25mg majú pacienti dbať na dostatočný príjem tekutín a kvôli zvýšeným stratám draslíka majú jesť potraviny bohaté na obsah draslíka (napr. banány, zeleninu, orechy). Stratu draslíka je možné znížiť alebo je jej možné predísť súbežnou liečbou diuretikami šetriacimi draslík.


4.5 Liekové a iné interakcie


Všeobecné informácie:

Musí sa vziať do úvahy, že niektoré lieky môžu byť ovplyvnené v dôsledku porúch hladín draslíka v sére.


Kontraindikované kombinácie

Floktafenín: V prípade floktafenínom vyvolaného šoku alebo hypotenzie môžu betablokátory znižovať kompenzačné kardiovaskulárne reakcie (pozri časť 4.3).


Sultoprid: Zvýšené riziko ventrikulárnych arytmií, hlavne torsades de pointes (pozri časť 4.3).


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú

Kalciové antagonisty verapamilového typu a diltiazemového typu: Negatívny vplyv na kontraktilitu a atrioventrikulárne vedenie. Intravenózne podávanie verapamilu pacientom liečených betablokátormi môže viesť k ťažkej hypotenzii a atrioventrikulárnej blokáde.


Centrálne pôsobiace antihypertenzíva (napr. klonidín): Súbežné použitie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže viesť k ďalšiemu zníženiu srdcovej frekvencie, minútového objemu srdca a k vazodilatácii. Náhle vysadenie liečby môže zvýšiť riziko „rebound hypertenzie“.


Inhibítory monoaminooxidázy (okrem inhibítorov MAO‑B): zvýšenie antihypertenzného účinku betablokátorov ako aj riziko hypertenznej krízy.


Lítium: Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 5 mg/12,5 mg a Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 10 mg/25 mg znižujú vylučovanie lítia, a preto môžu zosilniť kardiotoxické a neurotoxické účinky lítia.


Kombinácie, ktoré sa majú používať opatrne

Kalciové antagonisty dihydropyridínového typu (napr. nifedipín): zvýšené riziko hypotenzie, hlavne na začiatku liečby. U pacientov s latentným srdcovým zlyhaním môže súbežná liečba betablokátormi viesť k srdcovému zlyhaniu.


Súbežné použitie iných antihypertenzív alebo iných liekov, ktoré môžu spôsobiť zníženie krvného tlaku, môže zvýšiť riziko hypotenzie.


ACE inhibítory, antagonisty angiotenzínu II: riziko významného poklesu krvného tlaku a/alebo akútneho zlyhania obličiek na začiatku liečby ACE inhibítorom u pacientov s už existujúcou depléciou sodíka (hlavne u pacientov so stenózou renálnej artérie).


Ak predchádzajúca liečba diuretikom spôsobila depléciu sodíka, je potrebné buď ukončiť podávanie diuretika 3 dni pred začiatkom liečby ACE inhibítorom, alebo liečbu ACE inhibítorom začať nižšou dávkou.


Antiarytmiká triedy I (napr. dizopyramid, chinidín): účinok na dobu atrioventrikulárneho vedenia a negatívny inotropný účinok môže byť zosilnený.


Antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón): účinok na dobu atrioventrikulárneho vedenia môže byť zosilnený.


Niektoré antiarytmiká môžu vyvolať torsades de pointes: látky triedy IA (chinidín, dizopyramid), amiodarón a sotalol. Hypokaliémia môže napomáhať objaveniu sa torsades de pointes, a preto sa má hypokaliémii zabrániť a v prípade potreby sa musí korigovať. Musí sa monitorovať QT interval. V prípade torsades de pointes sa nesmú podávať antiarytmiká (má sa zaviesť kardiostimulátor).


Neantiarytmiká, ktoré môžu vyvolať torsades de pointes: astemizol, i.v. erytromycín, halofantrín, pentamidín, sparfloxacín, terfenadín a vinkamín. V prípadoch hypokaliémie (ktorá môže napomáhať objaveniu sa torsades de pointes) sa musia používať lieky, ktoré nevyvolávajú torsades de pointes.


Parasympatomimetiká (vrátane takrínu): možné predĺženie doby AV vedenia a riziko bradykardie.


Rezerpín, -metyldopa alebo guanfacín môžu viesť k nadmernému zníženiu krvného tlaku a srdcovej frekvencie alebo k spomaleniu vedenia.


Lokálne betablokátory (napr. očná instilácia podávaná pri liečbe glaukómu) môžu zvýšiť systémové účinky bisoprololu.


Inzulín a perorálne antidiabetiká: zosilnenie účinku znižujúceho hladinu glukózy. Blokáda beta‑adrenoreceptorov môže maskovať príznaky hypoglykémie.


Anestetiká: oslabenie reflexnej tachykardie a zvýšené riziko hypotenzie. Kontinuálna blokáda beta‑receptorov znižuje riziko vzniku arytmie počas navodenia anestézie a intubácie. Anestéziológ má byť informovaný o liečbe akýmkoľvek betablokátorom (napr. bisoprololom).


Srdcové glykozidy: predĺženie doby atrioventrikulárneho vedenia, zníženie srdcovej frekvencie. Ak sa počas liečbyBisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva 5mg/12,5mgalebo Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva 10mg/25mg vyskytne hypokaliémia a/alebo hypomagneziémia, myokard môže byť citlivejší na srdcové glykozidy a v dôsledku toho môžu byť zosilnené ich účinky a vedľajšie účinky.


Inhibítory syntézy prostaglandínov: znížený antihypertenzný účinok. Pri podávaní vysokých dávok môžu byť zosilnené toxické účinky salicylátov na CNS.


Nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID): NSAID môžu znížiť hypotenzný účinok. Okrem toho, súbežné používanie nesteroidných protizápalových liečiv u pacientov, u ktorých vznikne hypovolémia, môže viesť k akútnemu zlyhaniu obličiek.


Ergotamínové deriváty: zvýšenie výskytu porúch periférného krvného obehu.


Betasympatomimetiká: kombinácia s bisoprololom môže znižovať účinok oboch látok.


Sympatomimetiká, ktoré aktivujú beta‑adrenoreceptory aj alfa‑adrenoreceptory: Kombinácia s bisoprololom môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku. Takéto interakcie sú pravdepodobnejšie v prípade neselektívnych betablokátorov. Môžu byť potrebné vyššie dávky adrenalínu.


Tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazín: zosilnený antihypertenzný účinok.


Rifampicín: mierne zníženie polčasu bisoprololu pravdepodobne v dôsledku indukcie metabolizujúcich enzýmov v pečeni. Úprava dávky obvykle nie je potrebná.


Účinok látok znižujúcich hladinu kyseliny močovej môže byť znížený pri súbežnom podávaní Bisoprololu/Hydrochlorothiazidu ‑ Teva 5 mg/12,5 mg alebo Bisoprololu/Hydrochlorothiazidu ‑ Teva 10 mg/25 mg.


Lieky, ktoré spôsobujú stratu draslíka (ako napríklad furosemid, laxatíva, amfotericín B, karbenoxolón), môžu viesť k zvýšeným stratám draslíka.


Účinok svalových relaxancií kurarového typu môže byť zosilnený alebo predĺžený pri ich súbežnom používaní s Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva 5mg/12,5mg alebo Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva 10mg/25mg.


Cytostatiká (napr. cyklofosfamid, fluorouracil, metotrexát): očakávajú sa zvýšené toxické účinky na kostnú dreň.


Cholestyramín, cholestipol: znižujú absorpciu hydrochlorotiazidovej zložky obsiahnutej v Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 5mg/12,5mg a Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 10mg/25mg.


Metyldopa: v jednotlivých prípadoch bola hlásená hemolýza v dôsledku tvorby protilátok proti hydrochlorotiazidu.


Kombinácie, ktoré sa majú zvážiť

Meflochín: zvýšené riziko bradykardie.


Glukokortikoidy a ACTH: znížený antihypertenzný účinok.


Pri podávaní cimetidínu môže byť účinok bisoprololu/hydrochlorotiazidu zvýšený.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bisoprolol

Bisoprolol má farmakologické účinky, ktoré môžu mať škodlivé účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Blokátory beta-adrenoreceptorov vo všeobecnosti znižujú placentárnu perfúziu, čo sa dáva do súvislosti s retardáciou rastu plodu, intrauterinnou smrťou plodu, potratom alebo predčasným pôrodom. U plodu alebo novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je liečba blokátormi beta‑adrenoreceptorov potrebná, uprednostňujú sa selektívne blokátory ß1‑adrenoreceptorov.


Hydrochlorotiazid

K dispozícii sú obmedzené skúsenosti s hydrochlorotiazidom počas gravidity, najmä počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách nie sú dostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Na základe farmakologického spôsobu účinku hydrochlorotiazidu sa usudzuje, že jeho použitie počas druhého a tretieho trimestra môže zhoršiť fetoplacentárnu perfúziu a u plodu a novorodenca môže vyvolať účinky ako ikterus, porucha rovnováhy elektrolytov a trombocytopénia.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať na liečbu gestačného edému, gestačnej hypertenzie alebo preeklampsie z dôvodu rizika zníženia objemu plazmy a placentárnej hypoperfúzie, bez priaznivého účinku na priebeh ochorenia.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať pri esenciálnej hypertenzii u gravidných žien, s výnimkou zriedkavých situácií, pri ktorých sa nemôže použiť žiadna iná liečba.


Laktácia

Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 5 mg/12,5 mg a Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 10 mg/25 mg sa neodporúčajú u dojčiacich žien. Hydrochlorotiazid môže inhibovať tvorbu mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 5 mg/12,5 mg a Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 10 mg/25 mgnemajú žiadny alebo majú len zanedbateľný účinok na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


V štúdii u pacientov s koronárnou chorobou srdca bisoprolol nenarušil schopnosť viesť vozidlo. Avšak vzhľadom na individuálne odchýlky v reakciách na liečivo, schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť narušená. Toto sa má vziať do úvahy hlavne na začiatku liečby a po zmene lieku ako aj pri súbežnom požívaní alkoholu.


 1. Nežiaduce účinky


Zoznam nežiaducich reakcií:

Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé Leukopénia, trombocytopénia

Veľmi zriedkavé Agranulocytóza


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté Hyperglykémia a hyperurikémia, poruchy rovnováhy tekutín a elektrolytov (hlavne hypokaliémia a hyponatriémia, taktiež hypomagneziémia a hypochloriémia ako aj hyperkalciémia), metabolická acidóza

Menej časté Nechutenstvo

Veľmi zriedkavé Metabolická alkalóza


Psychické poruchy

Menej časté Depresia, poruchy spánku

Zriedkavé Nočné mory, halucinácie


Poruchy nervového systému

Časté Závrat*, bolesť hlavy*


Poruchy oka

Zriedkavé Znížená tvorba sĺz (toto sa má vziať do úvahy, ak pacient používa kontaktné šošovky), poruchy videnia

Veľmi zriedkavé Konjunktivitída


Poruchyucha a labyrintu

Zriedkavé Poruchy sluchu


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté Bradykardia, porucha AV vedenia, zhoršenie srdcového zlyhania


Poruchy ciev

Časté Pocit chladu alebo zníženej citlivosti v končatinách

Menej časté Ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté Bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo s anamnézou chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Zriedkavé Alergická rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté Nauzea, vracanie, hnačka, zápcha

Menej časté Bolesť brucha, pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé Hepatitída, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé Reakcie z precitlivenosti (pruritus, sčervenanie kože, vyrážka, fotosenzibilizácia, purpura, urtikária)

Veľmi zriedkavé Betablokátory môžu vyvolať alebo zhoršiť psoriázu alebo vyvolať vyrážku podobnú psoriáze, alopéciu alebo kožný lupus erythematosus


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté Svalová slabosť alebo svalové kŕče


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé Impotencia


Celkové poruchy

Časté Únava*

Menej časté Slabosť

Veľmi zriedkavé Bolesť na hrudníku


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté Zvýšené hladiny triglyceridov a cholesterolu, glykozúria

Menej časté Zvýšené hladiny amyláz, reverzibilné zvýšenie hladín kreatinínu a močoviny v sére

Zriedkavé Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (AST, ALT)


* Tieto príznaky sa vyskytujú hlavne na začiatku liečby. Obvykle sú mierne a zvyčajne vymiznú v priebehu 1 až 2 týždňov.


Osobitná poznámka:

Klinické príznaky hypokaliémie: únava, vyčerpanosť, svalová slabosť, parestézie, paréza, apatia, adynamia hladkého svalstva spojená so zápchou, meteorizmus alebo srdcová arytmia, paralytický ileus, poruchy vedomia, kóma a zmeny EKG.


Liečba musí byť prerušená v nasledujúcich prípadoch:

- poruchy rovnováhy elektrolytov rezistentné na liečbu,

- ortostatická dysregulácia,

- reakcie z precitlivenosti,

- výrazné gastrointestinálne ťažkosti,

- poruchy CNS,

- pankreatitída,

- zmeny krvného obrazu (anémia, leukopénia, trombocytopénia),

- akútna cholecystitída

- vaskulitída,

- zhoršenie existujúcej krátkozrakosti,

- koncentrácia kreatinínu v sére nad 159 mikromólov/l alebo hodnota klírensu kreatinínu 30 ml/min.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Najčastejšie prejavy, ktoré sa očakávajú pri predávkovaní betablokátorom, sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, akútna srdcová insuficiencia a hypoglykémia. Medzi jednotlivcami existujú výrazné rozdiely v citlivosti na jednorazovú vysokú dávku bisoprololu, pričom pacienti so srdcovým zlyhaním sú pravdepodobne veľmi citliví.


Klinický obraz akútneho alebo chronického predávkovania hydrochlorotiazidom sa vyznačuje nadmernou stratou tekutín a elektrolytov. Najčastejšie prejavy sú závrat, nauzea, somnolencia, hypovolémia, hypotenzia a hypokaliémia.


Liečba

Vo všeobecnosti, ak dôjde k predávkovaniu, odporúča sa prerušenie liečby Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva 5 mg/12,5 mg a Bisoprololom/Hydrochlorothiazidom ‑ Teva 10 mg/25 mg a zabezpečenie podpornej a symptomatickej liečby.


Obmedzené množstvo údajov naznačuje, že bisoprolol je ťažko dialyzovateľný. Množstvo hydrochlorotiazidu, ktoré je možné odstrániť hemodialýzou, nebolo určené.


V prípade bradykardie alebo nadmerného poklesu krvného tlaku sa majú intravenózne podať nasledujúce látky:

- atropín 1 ‑ 2 mg formou bolusu,

- glukagón 1 mg formou pomalého bolusu, po ktorom v prípade potreby nasleduje infúzia podávaná rýchlosťou 1 ‑ 10 mg/h,

- potom sa v prípade potreby podá buď izoproterenol (izoprenalín) 15 ‑ 85 µg formou pomalej injekcie, ktorá sa podľa potreby opakuje bez prekročenia celkovej dávky 300 µg, alebo dobutamín 2,5 ‑ 10 µg/kg/min.


V prípade srdcovej dekompenzácie u novorodencov narodených matkám liečeným betablokátormi:

- glukagón 0,3 mg/kg,

- liečba na jednotke intenzívnej starostlivosti,

- izoproterenol (izoprenalín) a dobutamín: vysoké dávky a dlhodobá liečba, ktoré sú obvykle potrebné, vyžadujú pozorné sledovanie na špecializovaných jednotkách.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Kardiovaskulárny systém ‑ Betablokátory ‑ Betablokátory a tiazidy ‑ Selektívne betablokátory a tiazidy

ATC kód: C07B B07


Bisoprolol

Bisoprolol je blokátor beta‑receptorov, ktorý vykazuje stredný účinok pokiaľ ide o lipofilitu a hydrofilitu. Bisoprolol je vysoko selektívny blokátor ß1-adrenoreceptorov bez vnútornej sympatomimetickej aktivity a bez významného stabilizujúceho účinku na membránu. Blokovaním srdcových ß‑receptorov bisoprolol znižuje reakcie na sympatoadrenergný účinok. Toto vedie k zníženiu srdcovej frekvencie a kontraktility a tým k zníženiu nároku myokardu na kyslík.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid je benzotiadiazínový derivát, ktorý v prvom rade spôsobuje zvýšené vylučovanie elektrolytov, a ktorý v druhom rade zvyšuje prietok moču cez osmoticky viazanú vodu.


Hydrochlorotiazid inhibuje predovšetkým absorpciu sodíka v distálnom tubule a následne sa glomerulárnou filtráciou môže vylúčiť nie viac ako približne 15 % sodíka. Chlorid sa vylučuje približne v rovnakom množstve ako sodík.


Hydrochlorotiazid taktiež vedie k zvýšenému vylučovaniu draslíka. Toto je určované predovšetkým vylučovaním draslíka v distálnom tubule a v zberných kanálikoch (zvýšená výmena medzi sodíkovými a draslíkovými iónmi). Saluretický alebo diuretický účinok hydrochlorotiazidu nie je významne ovplyvnený acidózou alebo alkalózou.


Rýchlosť glomerulárnej filtrácie je spočiatku znížená minimálne. Počas dlhodobej liečby hydrochlorotiazidom je vylučovanie vápnika obličkami znížené, čo môže napokon viesť k hyperkalciémii.


Hydrochlorotiazid má relaxačný účinok na hladké svalstvo ciev a tým znižuje periférnu rezistenciu.

Hydrochlorotiazid je prakticky neúčinný u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou (hodnota klírensu kreatinínu pod 30 ml/min a/alebo hladina kreatinínu v sére nad 159 mikromólov/l). Hydrochlorotiazid má antidiuretický účinok u pacientov, ktorí majú renálny diabetes insipidus z nedostatku ADH.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bisoprolol

Biologická dostupnosť bisoprololu z filmom obalených tabliet je zhruba 90 %. Bisoprolol sa po podaní takmer úplne vstrebáva (> 90 %) z gastrointestinálneho traktu. Toto vedie, spolu s veľmi nízkym metabolizmom počas prvého prechodu pečeňou (< 10 %), k absolútnej biologickej dostupnosti 88 %. Bisoprolol sa môže užívať na prázdny žalúdok ako aj počas raňajok, bez toho, že by to zmenilo jeho absorpciu alebo biologickú dostupnosť. Bisoprolol sa viaže na plazmatické bielkoviny približne z 30 %. Farmakokinetika bisoprololu nie je ovplyvnená patofyziologickými zmenami plazmatických bielkovín ako sú 1-glykoproteíny. Maximálne plazmatické hladiny sa obvykle dosiahnu v priebehu 1 ‑ 3 hodín po podaní. Vzhľadom na to, že bisoprolol je len stredne lipofilná látka a na plazmatické bielkoviny sa viaže len v malom rozsahu, jeho distribučný objem je 226 ± 11 l (x ± SEM).


Bisoprolol sa odstraňuje z organizmu dvoma rovnocennými cestami vylučovania: 50 % sa metabolizuje v pečeni na inaktívne metabolity a potom sa vylučuje obličkami. Zvyšných 50 % sa vylučuje vo forme nezmenenej látky obličkami. Bisoprolol sa vylučuje z plazmy s polčasom 10 ‑ 12 hodín. Pokiaľ ide o Cmaxa AUC bisoprololu v rovnovážnom stave, kombinovaný prípravok s hydrochlorotiazidom a monokomponentný prípravok sú bioekvivalentné.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa po perorálnom podaní vstrebáva z gastrointestinálneho traktu približne z 80 %. Jeho systémová dostupnosť je 71 ± 15 %.


Väzba hydrochlorotiazidu na plazmatické bielkoviny je 64 %; relatívny distribučný objem je 0,5 ‑ 1,1 l/kg.


U zdravých jedincov sa hydrochlorotiazid vylučuje obličkami v nezmenej forme z viac ako 95 %.


Pri normálnej funkcii obličiek je eliminačný polčas 2,5 hodiny. Maximálne plazmatické hladiny sa obvykle dosiahnu po 2 ‑ 5 hodinách. Táto doba sa predlžuje pri poruche funkcie obličiek a u pacientov s renálnou insuficienciou v konečnej fáze zodpovedá približne 20 hodinám.

U pacientov s renálnou a/alebo srdcovou insuficienciou je renálny klírens hydrochlorotiazidu znížený a eliminačný polčas predĺžený. To isté platí pre starších pacientov, u ktorých dochádza aj k zvýšeniu Cmax.

Diuretický účinok nastúpi v priebehu 1 ‑ 2 hodín a trvá, v závislosti od dávky, 10 ‑ 12 hodín; antihypertenzný účinok trvá až 24 hodín.


Farmakokinetika v osobitných skupinách


Hepatálne zlyhanie

U pacientov s hepatálnym zlyhaním boli pozorované minimálne zmeny vo farmakokinetike bisoprololu. U pacientov s cirhózou pečene je rýchlosť vylučovania bisoprololu premenlivejšia a významne pomalšia ako u zdravých jedincov, s t1/2 v rozmedzí 8 ‑ 22 h.


Kombinácia bisoprololu / hydrochlorotiazidu sa má používať opatrne u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo progresívnym ochorením pečene. Tiazidy môžu spôsobiť nerovnováhu tekutín a elektrolytov, ktorá môže spôsobiť hepatálnu kómu.


Renálne zlyhanie

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (hodnota klírensu kreatinínu < 0,6 l/h) alebo anúriou bola expozícia bisoprololu zvýšená približne 2‑násobne. U jedincov s hodnotou klírensu kreatinínu nižšou ako 40 ml/min, je plazmatický polčas bisoprololiumfumarátu zvýšený až trojnásobne, v porovnaní so zdravými jedincami.


U pacientov s ochorením obličiek sú plazmatické koncentrácie hydrochlorotiazidu zvýšené a t1/2je predĺžený. U pacientov s poruchou funkcie obličiek môže dôjsť ku kumulatívnym účinkom tiazidov. U takýchto pacientov môžu tiazidy vyvolať azotémiu. Dávkovacia schéma sa musí upraviť podľa individuálnych hodnôt klírensu.


Ak sa progresívna porucha funkcie obličiek stane zjavná, podávanie kombinácie bisoprololu / hydrochlorotiazidu sa musí prerušiť.


Starší pacienti

Farmakokinetika bisoprololu je podobná u mladších v porovnaní so staršími pacientmi s hypertenziou. Medzi týmito pacientmi a mladšími pacientmi neboli pozorované žiadne celkové rozdiely v účinnosti alebo bezpečnosti.


Deti

Nie sú k dispozícii žiadne farmakokinetické údaje týkajúce sa používania bisoprololu / hydrochlorotiazidu u pediatrických pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Počas štandardných predklinických skúšok toxicity (skúšky dlhodobej toxicity, mutagenity, genotoxicity alebo karcinogenity) sa nezistilo, že bisoprolol a hydrochlorotiazid sú škodlivé pre človeka. Tak ako iné betablokátory, bisoprolol podávaný vo vysokých dávkach počas štúdií na zvieratách mal toxické účinky na matku (znížený príjem jedla a znížená telesná hmotnosť) a na embryo a/alebo plod (zvýšený počet neskorých potratov, znížená pôrodná hmotnosť potomstva, oneskorený fyzický vývoj až po koniec laktácie). Bisoprolol a hydrochlorotiazid však nemali žiadny teratogénny účinok. Pri súbežnom podávaní týchto dvoch liečiv nebolo pozorované zhoršenie toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro

Kukuričný škrob

Mikrokryštalická celulóza

Koloidný oxid kremičitý

Bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý

Magnéziumstearát


Obal

Obe sily:

Hypromelóza

Polysorbát 80

Makrogol 400

Hlinitý lak briliantovej modrej FCF (E133)

Hlinitý lak chinolínovej žlte E104

Oxid titaničitý E171


5 mg / 12,5 mg:

Hlinitý lak indigokarmínu E132


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Hliník / hliníkové blistre v škatuliach obsahujúcich: 28, 30, 50, 56 a 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 5mg/12,5mg filmom obalené tablety: 58/0272/07-S

Bisoprolol/Hydrochlorothiazid ‑ Teva 10mg/25mg filmom obalené tablety: 58/0273/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 6.8.2007

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014

12

Bisoprolol/Hydrochlorothiazid-Teva 5 mg/12,5 mg filmom obalené tablety